P. 1
Podstawy współczesnej pedagogiki - Stefan Kunowski

Podstawy współczesnej pedagogiki - Stefan Kunowski

|Views: 2,410|Likes:

More info:

Published by: Krzysztof Brojer on May 07, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/26/2013

pdf

text

original

Stefan Kunowski

Wydawnictwo Salezjańskie

Podstawy współczesnej pedagogiki

STEFAN KUNOWSKI

Podstawy współczesnej pedagogiki

WYDAWNICTWO SALEZJAŃSKIE W a r s z a w a 2004

Rozwój naukowy pedagogiki 2. Określenie charakteru naukowego pedagogiki Rozdz. WSTĘP DO PEDAGOGIKI JAKO NAUKI Rozdz. . PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA WSPÓŁCZESNE SYSTEMY WYCHOWANIA Rozdz.Redakcja ks. Nauki historyczne w pedagogice 2. Społeczne znaczenie wychowania Rozdz. Śpiewakowska SPIS T R E Ś C I Przedmowa do wydania drugiego Przedmowa do wydania pierwszego Wprowadzenie Wskazówki bibliograficzne CZĘŚĆ I. Rola i funkcje wychowania 3. IV Metody badań pedagogicznych 1. I Znaczenie współczesne wychowania 1. Źródła pedagogiki i ich opracowanie 2. Ruchy społeczno-polityczne XIX wieku a kwestia robotnicza 3. Działy współczesnej pedagogiki 3. Wyrazy pochodne w pedagogice 3. Roman Szpakowski sdb Maria D. II Pojęcie pedagogiki jako nauki 1. Podstawowe terminy i nazwy zjawisk 2. III Budowa pedagogiki i jej miejsce w systemie nauk 1. . Rozdział systemów wychowawczych 70 70 73 76 19 20 21 23 25 25 29 32 35 35 37 39 42 42 44 46 49 52 55 60 63 7 10 13 15 ISBN 83-85528-61-X . Nauki światopoglądowe w pedagogice Wskazówki bibliograficzne do części I CZĘŚĆ II. Warszawa Rozdz. Zjawiska przemian w wychowaniu 2. Rozwój kapitalizmu i jego skutki 2. Nauki empiryczne w pedagogice 3. Przedmiot i miejsce pedagogiki w systemie nauk © by Wydawnictwo Salezjańskie. V Nauki współpracujące z pedagogiką 1. Przyrodnicze metody badania w pedagogice 3. I Geneza współczesnych systemów wychowawczych 1. Humanistyczne metody badania w pedagogice Rozdz.

kandydatów do roli ojca czy matki. Składniki (dynamizmy) wychowania Rozdz. Wśród różnych orientacji i poglądów. Pierwsza ma charakter rozliczeniowy. 80 80 83 88 94 94 98 104 108 108 . PEDAGOGIKA TEORETYCZNA PROCES WYCHOWAWCZEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA Rozdz. Pedagogika stoi dziś w obliczu zalewu literatury typu praktycznego. Widoczne są tu dwie główne tendencje. Ta socjotechniczna propozycja zaadresowana jest do szerokiego grona odbiorców. Konieczność nowej orientacji w wychowaniu 2. V System socjalistyczny wychowania 1. Dwu. Znaczenie środowiska w wychowaniu 2. Istnieje też inne niebezpieczeństwo. Trzy możliwości w wychowaniu 2. Zasadnicze czynności wychowawcze 3. Ideologia systemu wychowania socjalistycznego Wskazówki bibliograficzne do części II CZĘŚĆ III.by tak rzec .113 116 123 123 130 136 151 . Radami i gotowymi receptami służą w tej mierze zarówno liczne tłumaczenia obcych wydawnictw. co gorsza . Geneza i rozwój systemu 2. na nowo opracowanego zarysu pedagogiki.opiera się na płytkiej socjotechnice. szybki sukces praktyczny.i trójczynnikowe teorie rozwoju Rozdz. neomarksizmu. Ideologia współczesnego wychowania chrześcijańskiego 3. . kulturalnych czy wyznaniowych. Jak dotąd. Luki tej nie wypełniają spora- .Rozdz. brak w naszej literaturze systematycznego i pełnego. Zadanie to prowadzi do „pytań pierwszych": jaki jest przedmiot. IV System wychowania liberalnego 1. wychowawców. PRZEDMOWA DO WYDANIA DRUGIEGO Polska pedagogika początku lat 90-tych znajduje się w stanie kryzysu. Sytuacje wychowawcze 3. II Charakterystyka współczesnych systemów wychowania 1. Źródła zróżnicowania systemów wychowawczych Rozdz. poradnikowego. 164 164 166 171 181 181 185 187 194 194 203 215 228 228 237 240 245 245 253 256 260 Rozdz. dotyczy tzw. organizatorów edukacji pozaszkolnej. Założenia systemu chrześcijańskiego 2 . II Istota wychowania jako wytworu 1. . Podstawy organizacyjne i zasady systemu liberalnego 3. jak i rodziców. Zjawisko rozwoju wychowawczego 2. Zadania i funkcje wychowawców 2. Założenia systemu wychowania socjalistycznego 3. które występują na tym polu. Drugi kierunek . pedagodzy-praktycy. jak i książki rodzimych autorów.to poszukiwanie teoretycznych i społecznych fundamentów dla „nowej pedagogiki". IV Wychowanie jako wpływ sytuacji społecznych etosu 1. działaniu obliczonym na tani. Czynniki rozwojowe człowieka 3. Określenie wychowania 3.gorączkowe poszukiwania dróg wyjścia z istniejącej sytuacji. a nawet . Wydawnictwa te koncentrują się na pytaniu: jak wychowywać? W przeważającej mierze odpowiedź na tę kwestię jest niepełna. III Wychowanie jako rozwój biosu 1. Widoczne są intensywne i . . . Ideologia systemu liberalnego wychowania Rozdz. pedagogiki socjalistycznej i jej czołowych przedstawicieli. Stąd też niekiedy nowe rozwiązania sprowadzają się w istocie do przyjmowania i powielenia wyeksploatowanych czy też nieskrystalizowanych podstaw myślenia o pedagogice. . nie brak haseł tzw. V Wychowanie jako urabianie przez działanie agosu 1. Współpraca wychowawcza jako warunek skuteczności działania agosu Wskazówki bibliograficzne do części III . Struktury rozwojowe człowieka Rozdz. Rozwojowe formy życiowe 3. Teoria warstwicowa rozwoju człowieka 2. Pojęcie nowoczesnego systemu wychowania i jego budowa 3. I Pojęcie wychowania 1. cel i rola nauk pedagogicznych w naszym kraju po upadku komunizmu? W dyskusji na ten temat udział biorą naukowcy-teoretycy. Doktryna wychowawcza Kościoła Rozdz. III System chrześcijański wychowania 1. Geneza i rozwój systemu 2. Morale sytuacji społecznych etosu . nowej lewicy. postmodernizmu czy ruchu New Age. . a także przedstawiciele środowisk społecznych. Kokietuje nauczycieli. .

psychologiczną oraz teksty z zakresu historii wychowania. Obejmują .także literaturę filozoficzną. prawda. Podkreślić wypada także niegdysiejszą elegancję tego pisarstwa. Jest to „pedagogika zaufania". W parze z tym idzie zwięzłość i jasność wywodu. wąskiej opcji teoretycznej. Wykraczają one poza osobę wychowanka . które może być wzorem dla dzisiejszych twórców. ze wszech miar uzasadniona jest propozycja wznowienia znanej książki Stefana Kunowskiego Podstawy współczesnej pedagogiki. Są one.kierują się w stronę przyszłych wymiarów życia.wspomaganiem rozwoju osoby ludzkiej. Pierwsze dwa fragmenty książki mają charakter analityczno-sprawozdawczy. w charakterystyce współczesnych systemów wychowania oraz w części poświęconej pedagogice teoretycznej. nie narzuca swoich preferencji. O wysokiej wartości książki Stefana Kunowskiego wypowiadało się wielu specjalistów. partykularnej ideologii. środowiskach i instytucjach zajmujących się nauką o wychowaniu.obejmują cały jego świat. fragment trzeci . Aktualność tego dzieła wiąże się głównie z prezentowanym przez Autora typem pedagogicznego myślenia. Wydawnictwo to było w swoim czasie bestselerem czytelniczym. Zajęło ważne i trwałe miejsce w procesie kształcenia pedagogów na różnych szczeblach edukacji.to próba autorskiej prezentacji wychowania chrześcijańskiego. Mówi o ludziach. szerokim zakresem i wyczerpującym charakterem książki oraz z jej mistrzostwem formalnym. marksistów czy przedstawicieli pedagogiki chrześcijańskiej. jak m. albo też koncentrują się na wybranym fragmencie nauki o wychowaniu. rozwija istniejące siły i możliwości. Wyrastające z tych fundamentów wychowanie stawia przed pedagogiem poważne zadania. Silnie wspierało niemarksistowskie przyczółki polskiej pedagogiki. ale przyczynkowe wypowiedzi o pedagogice i wychowaniu. Wiesław Theiss . publikowane na łamach fachowej prasy. miłość. albo wyrazem określonej. Dr hab. Walory te pomyślnie przeszły próbę czasu. W tej sytuacji. występują poza granicę dnia dzisiejszego . jak już zaznaczono. co jest. Dostrzega i dowartościowuje to. nadal może i powinno pełnić to swoje zadanie. wolność i prawa człowieka oraz demokracja. stanowiska i teorie pedagogiczne. Tym bardziej niewystarczające są ciekawe skądinąd i wartościowe. Książka Stefana Kunowskiego Podstawy współczesnej pedagogiki prowadzi w świat takich wartości. Stefan Kunowski w żadnym miejscu swojej publikacji nie podsuwa Czytelnikowi określonych wyborów. która trafnie bywa określana mianem „wychowania na rozdrożu". I co ważniejsze. buduje nadzieję człowieka.etycznie ukazujące się książki. Nie brak tu liberałów.obok prac pedagogicznych . Dla Stefana Kunowskiego pedagogika jest przede wszystkim nauką o człowieku. Ta podmiotowa perspektywa widoczna jest w każdej z trzech części prezentowanej książki: . a wychowanie . Przeprowadzone analizy opierają się na głębokiej znajomości zagadnienia. Autor w słowach pełnych taktu i tolerancji skupia uwagę na głównych reprezentantach opisywanej problematyki.we wstępie do pedagogiki.in. Rzeczowo i precyzyjnie przedstawia wybrane idee.

Ze względu na humanizm treści. zasłużonego nauczyciela akademickiego. Wyjaśnia dalej . logiczny i zwarty. „Podstawy współczesnej pedagogiki" to synteza przemyśleń Profesora Stefana Kunowskiego (1909-1977) . pisząc o doktrynie wychowawczej Kościoła i o systemie wychowania chrześcijańskiego. psychologicznej. jakkolwiek treści w niej zawarte dotyczą podstaw współczesnej pedagogiki. Koncepcja wychowania jako rozwój biosu. Profesor Kunowski znacznie rozbudowuje teorię warstwicową.losu" jako czynnika kształtującego człowieka. Jego ideałem jest . Czy Profesor stworzył szkołę pedagogiki katolickiej? . uzasadnione teoretycznie i płodne praktycznie poglądy Profesora. wielu przejęło się funkcją wychowania w rozwoju człowieka. poparta porównawczą i krytyczną analizą literatury filozoficznej. dotyczącej różnych systemów wychowawczych. jakkolwiek rezygnuje z dyskusji i oceny różnych stanowisk i kierunków. Profesor Kunowski zakończył tę swoją pracę w roku 1972. a nade wszystko łaski. ojej celach i systemach. Dlatego jest ona dziełem unikalnym w pedagogice. Autor przez 30 lat był kierownikiem Katedry Pedagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. opracowując szczegółowo rozwój struktury światopoglądowej i podkreślając chrystocentryzm jako naczelny cel wychowania.jak pisze .rozwijając koncepcję wychowania chrześcijańskiego -jaką rolę spełniają poszczególne funkcje wychowania w perspektywie nadprzyrodzonej. to równocześnie zawierają informacje i materiały o charakterze historycznym. twórcy teoretycznych koncepcji wychowania chrześcijańskiego. podkreślając jej wartość moralną i społeczną. nawiązująca do teorii warstwicowej Hessena. podkreślenie współpracy wychowanka jako warunku skutecznego wychowania. wprowadzenie pojęcia . Ogromna erudycja Autora. wzbogaconego o nową jego koncepcję. Wykład zawarty w tej monografii jest tak systematyczny. że może być równocześnie uznany za podręcznik akademicki o dużej wartości dydaktycznej. o strukturze procesu wychowawczego. to oryginalne. Książka „Podstawy współczesnej pedagogiki" stanowi cenny wkład do ubogiej biblioteki katolickiej pedagogiki. Stanowi ona temat drugiej części książki. pozwoliła mu na opracowanie obszernej monografii. a nawet dokumentalnym. Pedagogika porównawcza w ujęciu Profesora Kunowskiego jest opracowana w oparciu o źródła poparte faktami i stanowi zwartą całość.integracja wszystkich działań wychowawczych do najwyższej funkcji Kościoła w duchu Chrystusa. poglądów i postaw. książka Profesora Kunowskiego stanowi cenny wkład w polską kulturę pedagogiczną. merytoryczne bogactwo i konstruktywną analizę procesu wychowania. a następnie etosu i wreszcie agosu. teoria procesu wychowawczego rozwoju człowieka. Stąd. Prezentuje jednak jasno swój pogląd naukowy. a równocześnie oryginalne wyjaśnienia terminologiczne. Przyjmuje mianowicie założenia pedagogiki katolickiej.PRZEDMOWA DO WYDANIA PIERWSZEGO Z radością i poczuciem spełnionego obowiązku wobec niezapomnianego Profesora oddajemy do rąk czytelnika jego ostatnią książkę. Punktem wyjścia jest tu oryginalna. są punktem wyjścia do szczegółowego opracowania pedagogiki porównawczej. Niektórzy z nich kontynuują badania Profesora Kunowskiego.. w świetle skutków grzechu pierworodnego. Z różnych przyczyn druk książki znacznie się opóźnił. mających istotne znaczenie dla poszczególnych ideologii wychowania i systemów pedagogicznych. Precyzyjne.wybitnego uczonego. liberalnego i socjalistycznego są przykładem kompetentnego i obiektywnego prezentowania różnych założeń. Zawarte w niej omówienie genezy współczesnych systemów wychowania oraz analiza systemów chrześcijańskiego. dającej wielostronny wgląd w strukturę i problemy naukowe pedagogiki. socjologicznej. naukoznawcze i metodologiczne Autora. W interpretacji Autor stosuje metodę analityczno-krytyczną. W części trzeciej swojej pracy Autor rozwija bardziej szczegółowo koncepcję wychowania chrześcijańskiego. Tysiące studentów słuchało jego wykładów o kierunkach pedagogiki.

a zwłaszcza córce Profesora M. wywodzącą się od wychowawczego prowadzenia dziecka. bo nie miał po temu warunków.człowiek. dr Zofia Sękowska * Pierwsze opracowanie dorobku dydaktycznego i naukowego Profesora wraz z bibliografią Czytelnik znajdzie w Rocznikach Filozoficznych TN KUL 27: 1979 z. w którym działanie się odbywa.prawdziwego uczonego i chrześcijanina*. 4 s. którzy przyczynili się do wydania tej pracy. same zjawiska i przedmiot. mających te zalecenia wykonać. WPROWADZENIE Postęp w dziedzinie wiedzy pedagogicznej wymaga próby usystematyzowania jej w taki sposób. Stąd to nowoczesna pedagogika. a następnie sformułować. co się rozumie przez wychowanie. . agogija . Dlatego rezygnując z definicji wychowania jako punktu wyjścia. będziemy się starali indukcyjnie najpierw przyjrzeć się samej rzeczywistości i zjawiskom wychowania. Tradycyjnie najłatwiej byłoby zacząć od podania określenia pedagogiki jako nauki o wychowaniu. W wykładach tych nie chodzi o zewnętrzny opis. Prof.Formalnie nie. by analizując je w procesie historycznego rozwoju zrozumieć ich sens i znaczenie. rejestrujący instytucje i organizacje wychowania w poszczególnych krajach czy kontynentach świata. Należy się szczera wdzięczność wszystkim.prowadzę. z których wyrasta współczesna pedagogika. Niestety na tej dedukcyjnej drodze od przyjętego z góry i często dowolnie pojęcia wychowania do jego szczegółów. Jednakże skuteczność praktycznego wychowania nie zależy tylko od wychowawców. Dla dobrej więc roboty wychowawczej dobrze jest szerzej zrozumieć samą rzeczywistość.prowadzenie. lecz o wewnętrzną charakterystykę współczesnych tendencji wychowawczych. dochodzi się do praktycznych działań wychowawców. czyli wiedzą o prowadzeniu człowieka ku jego wysokim przeznaczeniom. Szukamy Grec. mających zastosowanie w rzeczywistości. w istocie swej staje się antropagogiką1. lecz pozostawił liczne grono uczniów. zachowując swą historyczną nazwę. Wykład więc ograniczy się do zarysowania podstaw. 7-51. a stają się prowadzeniem człowieka w ciągu całego jego życia do pełni rozwoju człowieczeństwa. Kunowskiej-Porębnej za prace nad przygotowaniem książki do druku. które dziś przerastają tradycyjny zakres wychowania oraz kształtowania dzieci i młodzieży. aby studiującym to zagadnienie umożliwić zorientowanie się w całokształcie problemów współczesności. ago . którzy pamiętają postać swojego Profesora . antropos .

odbywającej się pod wpływem wychowania. światopoglądowych i filozoficznych. t. Warszawa 1914. Warszawa 1964.. Wychowanie dla przyszłości. nowoczesną teorię rozwoju człowieka i jego uwarunkowań. z których ona wyrasta.. Hessen S. Warszawa 1927. Na zakończenie wyjaśnień wprowadzających pragnę złożyć Prof. Warszawa 1970. Nie chodzi więc ani o elementy. Mysłakowski Z.. z franc). Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. . (red. (red. 2 Bieda W. Mialaret G. 1957. Wprowadzenie do pedagogiki. Sośnicki K. Współczesne prądy pedagogiczne. Lwów-Warszawa 1922. Lublin 1923.. Katowice 1946. Pięter J. Autor WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE Obejmują dzieła ogólne. Warszawa 1947. Pedagogika ogólna. Zasadnicze zagadnienia pedagogiczne (tłum.).. Kairów I. dotyczące podstaw wychowania.bowiem podstaw współczesnej pedagogiki. Główne momenty myśli i badań pedagogicznych. Trzy pedagogiki. Warszawa 1964. Problemy wychowania współczesnego.). Wychowanie człowieka. zagadnienia przemiany duchowej w człowieku.) Pedagogika. z ros. Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku. Warszawa 1962. Mysłakowski Z. szczególnie zaś skupimy uwagę na podstawach naukowych. Sośnicki K. Kukulski Z.. Wstęp do pedagogiki. Pedagogika ogólna (W:) Encyklopedia Wychowania t.. z ros. Podręcznik pedagogiczny. Podstawy i zasady wychowania. zróżnicowanie światopoglądowe jej ujęć.). Warszawa 1968.. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. Rowid H... Sośnicki K. De Hovre-Tochowicz. Warszawa 1967. Suchodolski B.). Warszawa 1970. 1 Warszawa 1933 s. Warszawa 1962 . Suchodolski B. nasuwane przez palące problemy współczesnej sytuacji wychowawczej. Danysz A. na których zbudowany jest gmach nowoczesnej pedagogiki. Suchodolski B. (red. Warszawa 1931. Warszawa 1946. Istota i cele wychowania... Kraków 1961. Wprowadzenie do pedagogiki (tłum. Podstawy pedagogiki (tłum. w układzie chronologicznym: a) w języku polskim Krus F. ani o problemy określonego kierunku wychowania.. Podstawy współczesnej pedagogiki (tłum. lecz o początki i podwaliny. dr Kazimierzowi Sośnickiemu podziękowanie za życzliwe uwagi.. Lwów-Warszawa 19302. Ziemnowicz M. które przyczyniły się do udoskonalenia niniejszej pracy. o podłoża. Zarzecki L. O wychowaniu. Włocławek 1938.. Woroniecki J. Elementy nauk pedagogicznych. 701-785. Kraków 1930... Warszawa 19683. Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Stąd podstawy te w całości biorąc. Inowrocław 1946. Pedagogika (tłum. z niem. z franc). Podoleński S. realizację praktyczną wszechstronnego rozwoju ludzi oraz trudności na drodze tej realizacji.. Chmaj L. 1-2 Warszawa 1950.. Nawroczyński B.).. obejmują przede wszystkim charakter naukowy pedagogiki.

Louvain 1963.. Konarzewski K.. Education.. Radomski J. Osnowy kommunisticzeskogo wospitanija. Warszawa 1973. Łukaszewski W.. Nieobecne dyskursy.. Demel M. Warszawa 1987. Strategie wychowawcze. Kawula St. Janowski A. Flitner W..). Demel M. Podstawy dydaktyki ogólnej. Podstawy psychiatrii dziecięcej. Wychowanie seksualne i problemy seksuologiczne wieku rozwojowego. Araszkiewicz F. Groundwork of Educational Theory. Warszawa 1980. Górski S.b) w językach obcych Willmann O. Warszawa 1980. Pedagogie generale. The Evolution of Educational Theory.. Wrocław 1987... 19603.). T.. Czapów Cz. Wyd. Wyd. P. Filipczuk H. 1960 10 . Kupisiewicz Cz. Warszawa 1984. Na przykładzie szkolnych systemów wychowania w Polsce. Warszawa 1974. Br. Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej. London 1928. Edukacja dialektyczna i szkoła przyszłości. Warszawa 1981. Edukacja i wyzwolenie... Człowiek . (oprać). Psychologia i dylemat ludzki. 1965. Warszawa 1974... Brezinka W. Adams J. Nowak S....... Wilds E. New York 1963. Warszawa 1973.. Kozielecki J. W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Folkierska A. Teoria wychowania fizycznego.. Barth P.. 2. Lehrbuch der systematischen Padagogik. (red. F. Psychoterapia w wychowaniu. Kuczkowski St. Teorie postaw. New York 1961 3 . Olsztyn 1986. 1-2... (red. Erziehung als Lebenshilfe. Korczak Z. J. Schneider J.. Die Elemente der Erziehungs . Traite de pedagogie generale. Leuven-Paris 1963. Koncepcje psychologiczne człowieka. Grundlegung der Erziehung. Kraków 1992. Kwieciński Z..).. Łobocki M.. Łukaszewicz R.. Adamski F. Gogacz M. Petzelt A. Brecks L. Warszawa 1980. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa 1974. Warszawa 1978. Moskwa 1960. Graz 1953. Freiburg i. Skład A. Moskwa 1969. The Foundation of Modern Education.. Ideał i cele wychowania.. Wychowanie resocjalizujące. Nalaskowski St. Witkowski L. Czapów Cz. Einfuhrung in die Erziehungswissenschaft. Introduction to Education. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej... (red. Jaczewski A.... Jaczewski A. Toruń 1991. System der Pddagogik.. Pytania o pedagogikę. Leipzig 1921. Cz. Łobocki M.. Warszawa 1985.. Rozwój i zdrowie ucznia. 1961 2 . Kwieciński Z. Introduction a la Pedagogie.. (red. S. Lublin 1993. Allgemeine Pddagogik.. Poznawanie uczniów. Freiburg i. Kamiński A. Metody badań pedagogicznych.. Świadomość teoretyczno-metodologiczna współczesnej pedagogiki polskiej (geneza i stan). Toruń 1990. Les maitres de la pedagogie contemporaine. Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Warszawa 1975.. De Hovre F.. Chejnicka-Bezwińska T. Elementy metodyki i diagnostyki. New York 19662. (red. Kriekemens A. Planchard E. Miąso J.. Gonczarow N.wychowanie -psychoterapia. Warszawa 1988. Warszawa 1978.. Lester Smith W. Socjalizacja . Wrocław 1991. Socjopatologia edukacji. Theories of Education. Popielarska A. 19482. Kwaśnica R. Paris 1946. 1967. Muszyński H.. K. Funkcje pedagogiki społecznej. 2 Warszawa 1987. Wyd. Paris 1937. Wrocław 1980. Lublin 1993. Harmondsworth 1957. IV. Woprosy piedagogiki.. Ross J. Toruń 1992. Warszawa 1992. Podstawy wychowania. (red. (red. Oświata i wychowanie w okresie cywilizacyjnego przełomu. Aronson E.).. Historia wychowania.istota społeczna. Warszawa 1971. Br. Warszawa 1993. 19524. Kwieciński Z. Didaktik als Bildungslehre nach ihren Beziehungen zur Sozialforschung und zur Geschichte der Bildung. Warszawa 1989. Crow A. Ewolucja tożsamości pedagogiki. Gonczarow N. Kraków 1986. Rozdroża i szansę wychowania. Henz H. Warszawa 1974. Warszawa 1986. Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa 1980. Warszawa 1981.. O.. K. Adams J. Warszawa 1988. Dwie racjonalności.... Dyczewski L. Hubert R. Warszawa 1990.. Warszawa 1985. Dyczewski L.).. Kraków 1991. Braunschweig 1909.. Miller R. Osobowość: Struktura i funkcje regulacyjne. Zarys teorii wychowania. Pedagogika zdrowia. Spór o wartości w kulturze i wychowaniu.. Dąbrowski K. Educational Theories. Osobowość i jej kształtowanie przez dezintegrację pozytywną.).). Nowak J. May R. Jaczewski A. (red. Drynda D. Humanizm i podmiotowość w wychowaniu. Psychologia społeczna a zagadnienia wychowania. Ku pedagogii pogranicza. Warszawa 1985. London 19559.. Góttler J. Muszyński H. Barker Ph. I. Pedagogika Drugiej Rzeczypospolitej. Kultura polska w procesie przemian.. Warszawa 1991. Wstęp do dorosłości. Bluszcz K.. Muszyński H. Janowski A. Wychowanie w klasie szkolnej.. Wynne J.und Unterrichtslehre. 2.. Katowice 1987. London 1912. Moskwa 1960.). Z zagadnień dynamiki grupowej. Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa 1986. Stuttgart 19649. An Introductory Survey. Miinchen 1927.. Korolew F. Bołdyriew N.. Bydgoszcz 1989. Piedagogika. Wiek XX. Crow L. Materiały Zjazdu Polskiego Towarzystwa Pedagogiki. Niepokalanów 1993. Wyd. Jedlewski S. Wychowanie moralne w zespole. Warszawa 1982. Wartości w kulturze polskiej. Wien 1963 3 . . Warszawa 1980. W... Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918-1939.. Balcerek M.

Tożsamość i zmiana. Warszawa 1985. popierana. „Znak" 1991 nr 9/436/.. Wyd. Toruń 1988. Strelau J. Twórcza praca dziecka. Szkudlarek T. Skórny Z. Rodziewicz E. Główne idee współczesnej psychologii.). Dlatego działanie wychowawcze zawiera w sobie opiekę.. muzeum itd. agitację itp. Wychowanie do pokoju z Bogiem i ludźmi.. czyli funkcje wychowania. Szkoła. Wychowanie mimo wszystko. które przed ostatnią wojną mogły być nieznane lub mało upowszechnione.. Pietrasiński Z. Stosunki międzyludzkie. Psychologia rozwojowa. 4. Poznań 1984. Pedagogika społeczna. . organizacja młodzieżowa. Dzieje oświaty polskiej 1795-1945. umysłowe. Warszawa 1972. Schoenebeck H. oddziaływanie jednych ludzi na drugich.działanie. Makiełło-Jarża G. Bydgoszcz 1990. Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. które stają się instytucjami wychowującymi. Kraków 1991. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych.).. Warszawa 1986. poradnictwo. Wroczyński R. Warszawa 1985. Wyd. Toruń 1991.). Zaborowski Z. Warszawa 1990. Warszawa 1992. Wołoszyn S. Rutkowiak J. (red. musimy początkowo posługiwać się potocznym rozumieniem wyrazu „wychowanie".. Siek S. Warszawa 1977. Trempała E. Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi. Psychologia wychowawcza dla nauczycieli.... oświatę.. Tarnowski J. Wyd. wychowanie. Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych. Suchodolski B. Warszawa 1986. szkolenie. zakład pracy. Zaborowski Z...). „Znak" 1993 nr 9/460/. Przetacznikowa M. Wychowanie a strategia życia. 2. Wrocław 1990. Wychowanie na rozdrożu. Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej.. Warszawa 1970.. Warszawa 1983. Jeśli zaś do instytucji wychowujących zaliczamy dziś nie tylko dom rodzinny i szkoły. uczucia.. Warszawa 1983. Wrocław 1986. Część I WSTĘP DO PEDAGOGIKI JAKO NAUKI Rozdział I ZNACZENIE WSPÓŁCZESNE WYCHOWANIA Szukając współczesnego znaczenia wychowania. Temperament . Zaborowski Z. Wroczyński R.. Wojnar I. do czego te zmiany służą i by wreszcie określić jakie społeczne znaczenie ma współcześnie wychowanie jako całokształt oddziaływań wychowawczych instytucji organizowanych przez społeczeństwo. Warszawa 1974. Rusakowska D. Warszawa 1980.Obuchowski K. Suchodolski B. dążenia.. Wroczyński. Tomaszewski T. Warszawa 1986.. dostarczanie rozrywki i kultury. Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe. przysposobienie rolnicze. Od pedagogiki ku pedagogii. wielokierunkowych działań wychowawczych. estetyczne. Nauczyciel i innowacje pedagogiczne. Okoń W. moralne. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. np..). (red. Szczepska-Pustkowska M. które w języku polskim dzisiaj oznacza wszelkie celowe oddziaływanie ludzi dojrzałych (wychowawców) przede wszystkim na dzieci i młodzież (wychowanków). Suchodolski B. aprobowana i odbywa się przez i w ramach życia określonych grup społecznych.. Warszawa 1980.. Zebrowska M. ale także zakłady społeczne. kształcenie.. Psychospołeczne problemy pracy nauczyciela. a obok tego nauczanie. Trening interpersonalny. aby w nich kształtować określone pojęcia.. Warszawa 1986. Warszawa 1986. Relaks i autosugestia. Psychologia dążeń ludzkich. Toruń 1993. Wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogiczne. jak rodzina. Działanie jako droga poznania i rozwoju. Edukacja równoległa.wychowanie.. Warszawa 1987. 2. Śliwierski B. kształcenie w różnych kierunkach. popularyzację. Warszawa 1992. Kierowanie własnym rozwojem. Toteż dla znalezienia sensu wyżej wymienionych. Warszawa 1982. Spionek H. wychowanie fizyczne. Dzieje oświaty polskiej do roku 1795. (red. Ruciński St. szkoła. Antypedagogika w dialogu. Warszawa 1987. Alternatywna pedagogika humanistyczna. oświatowe i kulturalne. teatr. Wychowanie przez sztukę. Wyzwania pedagogiki krytycznej i anty pedagogiki. Przy tym działalność wychowawcza jest jakoś społecznie zorganizowana.. Tarnowski J. reklamę. Słobodzian Z.). to dotykamy świeżo zachodzących zmian. Warszawa 1961. Wrocław 1985.dialog . by na tej drodze zarejestrowania zmian zrozumieć pojawiające się nowe role. przygotowanie do różnych zadań.. Reykowski J. Witkowski L.. ideowe. społeczne. (red.osobowość . przyjrzymy się najpierw wszystkim zjawiskom przemian zachodzących obecnie w wychowaniu..). Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej. Próba zarysu encyklopedycznego. (red. (red. Pytanie . Warszawa 1985. postawy. Warszawa 1988. (red.

A. moralne i społeczne cele wychowania. domy akademickie. jak też dokształcanie duchowieństwa w naukach pedagogicznych oraz wychowawcze kształcenie kleryków w seminariach duchownych. związki E. jak np. młodzież pracującą i akademicką. a nawet starców . dostarczanie treści wychowawczej w „księgach świętych". O wadze tych potrzeb świadczy szereg zjawisk w wychowaniu. które specjalizują się np. ponieważ dotyczą one nie tylko dzieci w domu i uczniów w szkole. Wychowawcza rola prawa Polski Ludowej. sztuki i kultury masom społecznym4. trzeba poznać. wychowanie masowe żołnierzy. mikrokarty i czytniki) i muzea (obrotowe eksponaty. Szkice z teorii i praktyki szkolenia i wychowania żołnierzy radzieckich. W. w pracy kulturalnej i rozrywkowej (miasteczko dziecięce Podgrodzie k. nad dzieckiem przestępczym (izba milicyjna. ang. stara się wpłynąć na masy społeczne (np. aby udoskonalić oddziaływanie religii na współczesnego człowieka. pogotowie opiekuńcze). (tł. plakaty. Problemy rewolucji kulturalnej w Polsce Ludowej. Szczecina. prasa (unikanie demoralizacji). a nawet narody i działa w skali światowej przez Organizację Narodów Zjednoczonych (UNESCO). mikrofisze. wśród których rozróżniamy dawniejsze i nowsze. a równocześnie stało się ono palącą potrzebą społeczną. w którym wystawy mają wychować upodobania klienta. dzięki czemu na całym świecie dokonuje się „rewolucja kulturalna". jaką rolę i jakie zadanie ma do spełnienia wychowanie w życiu ludzkim. 5 S. . jak sądownictwo dla nieletnich 3 i prawo karne dla dorosłych . 2. a przez wyobrażenia bóstwa dawały człowiekowi ideał do 4 1953. Zjawiska przemian w wychowaniu O sprawach wychowania słyszy się dzisiaj wszędzie w rozmowach.). 216 n. G. wojsko. jak szkoły. pogańskie stworzyły pierwszy czyn wychowawczy . dlaczego wychowanie dziś stało się sprawą bardzo ważną i wywołało gwałtowne zmiany w zakresie i formach swego działania. czy wiernych w Kościele. Warszawa 1960 s. telewizję. do których należą: a) rozszerzanie się terenu oddziaływań wychowawczych w dół i w górę życia ludzkiego. nad dzieckiem opuszczonym (dom dziecka./. elektronowe maszyny uczące. np. Pedagogika. grafikę. Trudności z dziećmi i młodzieżą uczyniły z wychowania ważny problem na całym świecie. S a l w a . radiu. Warszawa R. ale obejmują niemowlęta. dokształcającą się inteligencję twórczą.). opiekę nad matką. drużyna harcerska). klasa szkolna. potem szkoły przy świątyniach Babilonu czy Egiptu. Wedy lub w mitologii greckiej. przygotowanie do małżeństwa i założenia rodziny. e) pedagogizacja starych instytucji wychowawczych. Piedagogika. A 11. c) powstawanie nowych instytucji wychowawczych. korzystających z oświaty. 3 Z. Już religie pierwotne. Rola i funkcje wychowania Ażeby wyjaśnić sprawę. G. Warszawa 1962. domy kultury). f) pedagogizacja duszpasterstwa w Kościele. a nawet handel. które obecnie musi działać psychologicz2 nie i pedagogicznie na żołnierzy . B a z a n o w. Zarys pedagogiki wojskowej. polegająca na zbliżeniu i udostępnieniu dzieł nauki. że nie wystarcza wychowanie jednostek. dotychczas tradycyjnie niewychowawczych. pałace młodzieży .). radio. Katowice. Moskwa 1964. Psychologia. dzieciniec letni). że wychowanie dziś odnosi się do całego życia ludzkiego. dom młodzieży. lecz musi się ono odbywać w zespołach (np. czego wyrazem jest duszpasterski charakter II Soboru Watykańskiego. Mówimy tu o funkcjach wychowania. prasie. poi. ponieważ rodziców. d) pedagogizacja wielu instytucji. g) zastosowanie najnowocześniejszej techniki do oddziaływania masowego na ludzi przez prasę. magnetofony). 2 zawodowe wychowujące ludzi do pracy. dorosłych. Warszawa 1960. nauczycieli i wychowawców społecznych trzeba na podstawach naukowych psychologii wychowawczej i pedagogiki uświadomić o ich zadaniach i ulepszać ich pracę. kino. B o r i n g. staje się wychowaniem „całożyciowym". schronisko dla nieletnich. unowocześnione technicznie biblioteki (mikrofilmy. uniwersytety. w opiece nad małym dzieckiem (żłobek. przedszkole. z niem. Podręcznik sil zbrojnych Stanów Zjednoczonych (tł.„inicjacje" młodzieży do wierzeń magicznych5.tak. Warszawa 1954. w pomocy szkole (komitety rodzicielskie. co spowodowane jest tym. b) zmiana charakteru wychowania z indywidualnego na grupowe. Warszawa 1963.Warszawa. robotników). Do najstarszych funkcji wychowawczych należą religijne. zakład wychowawczy. S z c z e r b a . Wychowanie u ludów pierwotnych (tł. D y b o w s k i . opiekuńcze). rodzeństwo. poprawczy).

uspołecznienie i patriotyzm. S z a n i a w s k i . Współczesne więc społeczne znaczenie wychowania powoduje to. jakie posiada i tłumaczą zjawiska jego upowszechniania. zadowolenie z pracy i miłości wzajemnej. która niezależnie od wyznania dążyła do urabiania postaw etycznych u ludzi („imperatyw kategoryczny" sumienia u Kanta). Między największymi potęgami świata rozgrywa się wyścig w dziedzinie opanowania kosmosu. Tak więc rozwój mowy i świadomości.naśladowania. kształcenie i szkoły nie tylko następuje przekazanie dorobku kultury następnym pokoleniom. muzyczne lub plastyczne. Leipzig 1923. Jednakże sekret masowego uznania dla wysiłków wychowawczych wynika nie z poszczególnych zastosowań. c) znaczenie biologiczne. większa efektywność kształcenia inżynierów i naukowców. D ą b r o w s k i . W. Chrześcijaństwo w znacznym stopniu rozwinęło oddziaływanie wychowawcze. Te liczne funkcje współczesnego wychowania dowodzą olbrzymiego znaczenia. Szkolą a postęp techniczny. by być „krajem ludzi kształcących się". 6 R. Warszawa 1966. N o w a c k i . a współcześnie realizowane jest w każdym wojsku przez specjalnych oficerów wychowawczych. Warszawa 1962. Berlin 1960. które dzięki temu stają się mądrzejsze. B u r g e r . W ten sposób wychowanie przez wszechstronny rozwój przyczynia się do zapewnienia maksymalnych warunków uszczęśliwienia jednostek ludzkich. kształcenie i szkolenie. ilość zdobytych nagród Nobla. Wreszcie w XIX wieku klasowe społeczeństwo odłączyło od wychowania moralnego funkcję społeczną. rozumienie świata i życia. kształtować zainteresowania i uzdolnienia. rozwijać wolę. uczucia. lecz z scałkowania wszystkich znaczeń w rozwoju człowieka. a nawet zadatek wiecznego szczęścia. elektroniki. wiedza i umiejętność zawodowa. bardziej przygotowane na niespodzianki historii. Warszawa 1961. „Zeszyty Naukowe SGPiS" 1959 nr 15. Dopiero w XVI wieku protestantyzm od funkcji religijnej wychowania oddzielił jego funkcję moralną. inteligencję. światopogląd i religijność. by przez pedagogikę pracy 6 móc szybciej rozwijać cywilizację techniczną. Stąd też i Polska dąży do tego. wyobraźnię. kulturę europejską. rozwijanych przez nowoczesną pedagogikę gospodarczą7. Wychowanie więc współczesne przez szczęście jednostek w wyższym jeszcze stopniu stwarza szczęście narodów. I. O wychowaniu przez pracę. W związku z tym państwo jako . Wszystko. szkolnictwo i uniwersytety. A. odkryte przez medycynę. a te z kolei desakralizując się miały wpływ na kształtowanie się późniejszej etyki laickiej. upowszechnienie oświaty i szlachetność idei wychowawczych. S. co człowiek wewnętrznie posiada. zasady moralne i ludzkie postępowanie musi być przynajmniej w swoich początkach wypielęgnowane przez staranne wychowanie. stwarzając narody. Arbeitspadagogik. Humanizacja pracy a funkcja społeczna szkoły. Pedagogika gospodarcza. cybernetyki dla zautomatyzowania procesów produkcyjnych. Einfuhrung in die Wirtschaftspadagogik. np. 7 E. że wyrasta ono na naczelny problem epoki. rozwoju techniki. przenikając całość życia społecznego ideą religijną. 147-158. g) wreszcie znaczenie polityczne. Warszawa 1961. aby szkoła wychowywała masy w duchu lojalności państwowej i zapobiegała rewolucjom. polegające na tym. gdyż przez odpowiednie wychowanie narodu można go nastawić na agresję w stosunku do innych i imperializm lub też doprowadzić do pokojowego współżycia międzynarodowego. D ó r s c h e l . wyższej wydajności pracy. szlachetniejsze. „Ateneum Kapłańskie" 1962 nr 322 s. f) znaczenie ekonomiczne dla wyrobienia w społeczeństwie zmysłu oszczędności. co po raz pierwszy w Polsce doceniła Komisja Edukacji Narodowej (1773-1794). d) znaczenie psychologiczne. politechnizacji i kształcenia zawodowego. w czym jest niczym niezastąpionym narzędziem i jedyną drogą. Problemy pedagogiki pracy. gospodarności. do których należą: a) znaczenie techniczne wychowania w zakresie przygotowania do pracy produkcyjnej. T. K u n o w s k i . że przez wychowanie. W tym współzawodnictwie decyduje wyższy poziom wykształcenia społeczeństwa. dzięki czemu można w szkole i w procesie wychowania ćwiczyć myślenie. Wychowanie przez pracę. e) znaczenie patriotyczne w wychowaniu ducha miłości Ojczyzny. radość kulturalnego spędzania wolnego czasu. ale osiąga swój rozwój uzdolnień twórczych w różnych dziedzinach kultury. Nowoczesna nauka rozpoznała jeszcze głębsze funkcje wychowawcze. b) znaczenie kulturotwórcze. ponieważ złe wychowanie w najwcześniejszym dzieciństwie odbija się na stanie zdrowia i powoduje nerwice. dając im wykształcenie i przygotowanie życiowe. Społeczne znaczenie wychowania Bardziej aniżeli młodzi ludzie doceniają wartość wychowania narody i społeczeństwa. T. N o w a c k i. 3. zwarte i silniejsze. powstaje jako dzieło wychowania. Wychowanie współczesne zmierza bowiem do wszechstronnego rozwoju ludzi. S z c z e r b a .

ses buts et sa philosophie. Nowy człowiek . M. czyli terminologii jako zespołu nazw o ściśle ustalonym znaczeniu w zależności od charakteru teoretycznego.organizacja życia społecznego zmienia dziś swój charakter na całym świecie z państwa dawniej ekonomicznego. Ta potrzeba naukowej pomocy ze strony pedagogiki przyspiesza jej dojrzewanie metodologiczne jako nauki. artystycznej i moralnej. H u xl e y . z niem. czy praktycznego danej nauki. jak się wydaje. F i e d 1 e r.2) nie błyszczy absolutną nowością. Poszukiwanie nowego człowieka. wojsko. Ludzkość zatem stoi w obliczu nowych prób i eksperymentów pedagogicznych.23-24). prawo. „Etudes" 1947 [nr] 10. London 1946. które wyjaśnia co to za nauka. R o z d z i a ł II POJĘCIE PEDAGOGIKI JAKO NAUKI Poznanie pedagogiki jako nauki o wychowaniu wymaga najpierw podejścia metodologicznego. M. J. Metodologia ogólna nauki. Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Kraków 1935. d e L u b a c SJ. R a t y ń s k i . R o z e n t h a l . naukoznawstwo określa wszelką naukę jako społecznie zorganizowaną działalność poznawczą ludzi. ponieważ po raz pierwszy przynosi je chrześcijaństwo. E. J. sytuacji wychowawczej młodzieży i społeczeństwa. by ustalić obiektywnie ich wyniki. część tłumaczona pt. radio. gdyż ma to być istotna droga do zapewnienia ludzkości lepszej przyszłości. polegającej na prawdzie" (Ef 4. szkolnictwo. dbającego o dobrobyt i potęgę gospodarczą (rynki zbytu. Obydwa pochodzą od wyrazu greckiego paidagogos. Wychowanie nowego człowieka. w sposób przemyślany rozwiązuje problemy (pytania wymagające operacji poznawczych. czyli wychowanie. Płock 1937. J. La Recherche d'un homme nouveau. 1 J 3. zebrania materiału i jego opracowania) tak teoretyczne (pojęciowo wyjaśniające dane zjawiska). L'UNESCO. Podstawowe terminy i nazwy zjawisk W naukowym traktowaniu spraw wychowania stosujemy dwa podstawowe terminy: pedagogia i pedagogika. 3 s. telewizję dla planistycznego i racjonalizatorskiego przetwarzania wszystkich swych obywateli. sądy. stworzonego według (wzoru) Boga w sprawiedliwości i świętości. znaczącego niewolnika w Grecji starożyt9 S. Praca wychowawcza w takiego typu państwach na całym świecie odbywa się pod naczelnym hasłem: „stworzenie nowego człowieka" 8 . Współcześnie tylko notujemy podejmowane zamiary nowego wychowania. którym się pedagogika zajmuje. 216-217. wysiłki wychowania nowego człowieka współczesność podejmuje się tego samego zadania w zupełnie inny sposób. Stawianie problemów w naukach wymaga specjalnego języka naukowego..). Pawła wymaga od wiernych: „odnawiać się duchem w waszym umyśle i przyoblec człowieka nowego. Budownictwo socjalizmu i narodziny nowego człowieka (tł. które w sformułowaniu św.12 szkiców na temat ducha nowego pokolenia (tł. kolonie. cła) na państwo wychowawcze. oświatę. gospodarczego i politycznego oraz przeobrażeń dokonanych w kulturze naukowej. 214-215. „Kierunki" 1957 nr 2. czyli pedagogika. kulturę. środki masowej komunikacji. pedagogizując w tym kierunku wszystkie swoje instytucje. konstruowane modele i ideologie wychowawcze.). postaw życiowych i nawyków wszystkich ludzi w danym społeczeństwie utrwalić osiągnięcia rewolucyjnej przebudowy ustroju społecznego. Dlatego w metodologicznym poznaniu pedagogiki jako nauki będziemy zaczynali od jej podstawowego narzędzia. 8 Wielkie zadania przebudowy natury człowieka. która systematycznie stawia i metodycznie. „Dydaktyka Szkoły Wyższej": 1970 z. jak praktyczne (skutecznie ułatwiające działanie)9. aby przez osiągnięcie przemiany mentalności. „Tygodnik Powszechny" 1946 nr 33. .21. Jednakże krytykując chrześcijaństwo za jego bezskuteczne. jakim jest terminologia tak podstawowa jak i dalsza oraz próby określenia jej charakteru naukowego. O wychowanie nowego człowieka. ocenić i ulepszyć. zanim określi się dokładniej jej przedmiot. jak prasę. jaki jest jej charakter naukowy. Warszawa 1951. 206. Wprawdzie samo hasło „stworzenie nowego człowieka" (patrz: Rz 8. których wyniki i wartość przyszłość najbliższa będzie mogła ocenić. planowane programy. jego przemiany wymagają wszechstronnych badań i studiów przede wszystkim obecnego stanu. Podstawę planowania i racjonalizacji wychowawczego działania współcześnie tworzy specjalna nauka o wychowaniu. z ros. a następnie przeprowadzanych eksperymentów i reform działania różnych instytucji pedagogicznych. P i w o w a r c z y k ks. urzędy. /. K u n o w s k i . H. które stara się wychować własne społeczeństwo w duchu określonej ideologii.

zwane palestrą. którego zadaniem było odprowadzanie chłopców wolnych obywateli greckich na miejsce ćwiczeń fizycznych. ago = prowadzę. graf o . historiografia (gr. 13 Gr. który przejawia dążenie do samodzielności. Pedagogika współczesna zatrzymuje swą historyczną nazwę. której przedmiot stanowi sprawa praktycznej pedagogii wszelkiego rodzaju (sztuki i techniki wychowania). warunkami tego rozwoju oraz celami. Teoria rozwiązuje problemy dostarczone przez praktykę. hebologia . które z czasem wiązano z wyrazem logos. jego czynności obejmowały nie tylko opiekę fizyczną. albo też refleksja ta może stać się bardziej praktyczna.czyli Por. dopełniacz gerontos . Chłopcy więc pod opieką paidagogosów przygotowywali się do takich zawodów religijnych. pedagogia domowa. młodzieńcy zaś ćwiczyli na gimnazjonach pentathlon. którą można przekazać innym w kształceniu kandydatów na wychowawców. teologia. W a r s z a w a 1965. 11 R. Kościoła. E. zależnym od nabytej wprawy i rutyny. hebe .piszę) lecz w rzędzie takich nauk jak matematyka. Paidagogos z opiekuna na boisku przemienił się w nauczyciela-wychowawcę. szkolna. zadaniem paidagogosa stało się nauczanie początków pisania i czytania. O . Warszawa 1959 s. czyli wychowawczego prowadzenia dzieci. chłopiec. czy logika. poszanowania starców. a nawet staje się „sztuką sztuk". jak geografia. techniką pedagogiczną.paidos = dziecko. Gdynia 1968. Pedagogika dorosłych. szczególnie w Atenach. Z rozwojem kultury. K. 14 Gr. geologia. imiesłów agagos = prowadzący. ponieważ ma swoje zastosowanie w działaniu.Móglichkeiten . Stąd podstawowy termin pedagogia oznacza samo dzieło wychowywania. biegu. gdy rozważa całość zjawisk wychowawczych. 58. co nazywano wyrażeniem paidagogike techne. H a n s e l m a n n . mówić) jak mitologia. G o s t k o w s k i . 112-113. rzucie dyskiem i oszczepem oraz mocowaniu się1 J . S u c h o d o l s k i . Wprawdzie w rozumieniu greckim pedagogika nie była nauką jako zbiór poglądów (gr. ) .dopełniaczandros-mąi. Całość tych zabiegów wokół osoby chłopca poczęto nazywać paidagogija. wpojenie chłopcu zasad moralnych. Warszawa 1970 s. polegającego na agonistyce. zespół czynności i umiejętności wychowawczych. 15 Gr. które rozwój przy pomocy działań wychowawców powinien osiągnąć. socjologia). Paidagogos etymologicznie oznacza „prowadzący chłopca" 1 0 . stąd też obok pedagogiki jako działu dziecięcego. znaczyła refleksję nad działaniem w danym wypadku wychowawczym. (Wesen . młodzieży oraz oddziaływania na rozwój ludzi dorosłych.nauka o młodzieży. oznaczającym słowo.aner.zbierać. w drugim natomiast jest techniką postępowania z dziećmi lub młodzieżą. recytowania wyjątków z epopei narodowych Homera Iliady i Odysei. W związku z tym w pedagogice jako nauce zachodzi ścisły związek między teorią i praktyką. początkowo fizycznie. ale skuteczność rozwiązań teoretycznych wykazuje ostatecznie praktyka. 10 technice wychowywania. albo rzemieślniczym naśladowaniem wzorów postępowania. Zurich 1951.nej. ale także kształcenie umysłowe i prowadzenie duchowomoralne. Refleksja ta pochodzi z potrzeb działania. W pierwszym wypadku praktyczne wychowywanie graniczy ze sztuką. A n d r a g o g i k . U z i e m b ł o .nauka o starości. pięciobój w skoku. Co cztery lata odbywały się ogólnogreckie zapasy olimpijskie na cześć Zeusa. Stąd pedagogia może być albo twórczym działaniem na dzieci i młodzież. ani nie była nauką opisującą tylko. 12 . gerontologia . Pedagogika. logia od legein . np. B. gramatyka. trzeba wymieniać hebagogi13 14 kę jako dział o wychowaniu młodzieży oraz andragogikę . A . Andragogika. Pedagogika jest więc nauką. wiadomości o wskazówkach postępowania z dziećmi i o Gr. słowem wymagano jakiejś podstawowej wiedzy o wychowaniu. obej15 mującą oświatę i wychowanie dorosłych wraz z gerontagogiką . Instytucja paidagogosów wynikała z właściwości kultu religijnego Greków.mężczyzna. Natomiast przy kupnie paidagogosa żądano od niego znajomości swego zawodu.W ten sposób wychowanie fizyczne dało początek opiece pedagogicznej i wychowaniu u Greków. Od tego wyrażenia pochodzi w językach europejskich nazwa pedagogika na oznaczenie teoretycznej wiedzy i nauki o wychowaniu. W o j c i e c h o w s k i ( r e d .dojrzałość płciowa. geron. chociaż etymologicznie odnosi się właściwie do wychowania dzieci. Sport w starożytności. czyli współzawodnictwie w zapasach fizycznych (zwanych agone) ku czci bóstwa. czyli wychowanie. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. gdyż działa w trudnym materiale ludzkim. następnie prowadzący go moralnie i duchowo. ale także wraca do niego. np. płynącym z talentu wychowawcy.Grenzen der Erwachsenenbildung). gdy dotyczy treści działania wychowawczego i jego metod oraz środków zapewniających jej skuteczność 12 . Refleksja więc występująca w pedagogice może być bardziej teoretyczna. dopełniacz . pais. myśl (np. związanych z rozwojem człowieka.starzec.

mianowicie pedagologia jako nauka o całkowitym rozwoju człowieka. M. czy nie. posługująca się wyrazami przejętymi z języka potocznego. że są one łatwe w użyciu praktycznym. Okazuje się. dorosłych czy emerytów. obejmujący jakby łącznie wychowanie. Niewolnik-pedagog zapoczątkował nazwę praktycznych wychowawców. czy z szerszych stosunków międzyludzkich pedagogika społeczna. apostolat prasy. związanych ze specjalizacją pedagogiczną. zaszła potrzeba odróżnienia nazwowego praktyków od teoretyków. W kategoriach ludzi. a nawet pedagogika podwórkowa 1 8 . gdzie chodzi o wychowanie do odbioru czegoś lub wychowanie przez przeżywanie czegoś (np. cyt. muzyki). Warszawa 1936 s. że wychowanie nie nadaje się do prostego zdefiniowania. Stąd też dla ściślejszego określenia nauki o całkowitym rozwoju człowieka można używać terminu antropagogia i antropagogika 16 . I. 20 . Z tego przeglądu pojęć podstawowych w pedagogice. ale trudne do zdefiniowania. jej stan oraz pilne potrzeby (W:) Pedagogika na usługach szkoły. występuje również podstawowa terminologia. 84. 76-78. 118. 17 B. filmu. J. podprzeciwieństwo. używa się wyrazu apostolat. Pedagogika obecnie bardzo się rozrosła. wieloaspektowy. a także dzieckiem Boga. własnej epoki. Warszawa 1969. jak pedagogika przedszkolna.). Takie rozbicie współczesnej pedagogiki uważa się czasami za objaw jej kryzysu. ponieważ kształcenie jest niezależne od wychowania i nauczania. Wychowanie i wychowawca. a obok kształcenia samokształcenie. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1966 nr 3 s. gdy podkreśla się wpływy wychowawcze czegoś budujące duchowo wychowanków. tam próbuje się używać wyrazu edukacja. Pozostawałaby na uboczu jeszcze masa oddzielnych spraw pedagogiki praktycznej. wobec tego pojęcia te nie dadzą się z uściślić jako terminy naukowe i trzeba je osobno analizować jako przedmiot pedagogiki w ramach praktycznych działań wychowawczych koniecznych dla prawidłowego rozwoju wychowanka. Terminologia w pedagogice. a przy tym zmieniający się rozwojowo tak. który nigdy nie przestaje być przecież dzieckiem własnych rodziców. do czego można posłużyć się terminem. ani 19 sprzeczność lub przeciwieństwo między nimi . P e t e r s . czy chce tego.pedagogiką starszego wieku. Z rozważań nad edukacją teatralną. Warszawa 1964 s. a więc pedagogiki dzieci. jak pedagog i paideia. lecznicza. karności lub wychowanie do liturgii czy wychowanie przez liturgię. szczególnie różnych instytucji. K 1 i m a. Tam więc. R. J. ponieważ między nimi występują liczne stosunki międzyzakresowe tych pojęć (nadrzędność i podrzędność. L. uwagę. nauczanie i kształcenie. obejmując wszechstronny rozwój człowieka i jego życie od dzieciństwa i młodości po dojrzałość i starość. Wyrazy pochodne w pedagogice W dziedzictwie po kulturze greckiej pozostały jeszcze inne wyrazy pochodne. Pedagogika. żąda się jej scalenia. nauczanie i kształcenie mówiąc o formacji intelektualnej. W wychowaniu chrześcijańskim zaś. w nauczaniu zaś musimy się liczyć procesem uczenia się u ucznia. Warszawa 1963. duchowej. 19 F.. młodzieży. chociaż terminy te sumowałyby tylko odcinki rozwoju człowieka. Pedagogika podwórkowa. duchowe. W dziedzinie praktycznego działania wychowawców. J. a dotyczących działań wychowawczych. własnego narodu. np. pedagogika zawodowa. M i 1' e r . jak to czynią dokumenty soborowe. Edukacja filmowa (tł. pedagogika uniwersytecka. s. edukacja teatralna lub muzyczna. B. Jednakże znaczy to to samo. Warszawa 1965. pierwszy na oznaczenie ludzi zawodowo zajmujących się sprawami wychowania. 18 Np. widać jak przedmiot jej badań jest złożony. Jednakże w języku polskim jeszcze przed wojną „pedagog" miał znaczenie nieco ironiczne w stosunku do zwykłego nauczyciela lub J. pedagogika szkoły. z franc). K r e t z ] . że obok wychowania w praktyce występuje samowychowanie. drugi zaś wyraz znaczący całość czynności i skutków wychowawczych. teatru. pedagogika wczasów 17 . jak wychowanie. Wprawdzie próbuje się na Zachodzie wprowadzić ściślejszy termin formacja. pedagogika pracy kulturalno-oświatowej. dz. Jeśli się zaś weźmie pod 16 Patrz przypis 1. K o r n i s z e w s k i . edukacja filmowa20. dyscyplinarnej lub liturgicznej. 2. np. chociaż w nich zachodzi) nie występuje jednak ani równoważność. objętej także przez refleksję pedagologiczną (lub pedagogiczną). obejmującym całość pedagogiki rozwoju człowieka i pedagogiki stosowanej w instytucjach. pedagogika przemysłowa. Wychowanie na podwórku. S u c h o d o l s k i . co wychowanie umysłowe. wojskowa. 129-148. pedagogika rolnicza. czyli częściowe zachodzenie na siebie wychowania i nauczania oraz stosunek krzyżowania. M i r s k i [właśc. C h m i e l e ń s k a (red.

ik. twórca przedszkola. deklamacja) 26 . czyli „pedologia" (gr. T o r u ń 1956.). Z. czy Polak Stanisław Konarski reformator szkoły pijarskiej i prekursor ducha Komisji Edukacji Narodowej. Obecnie więc grecka paideia odradza się jako idea humanizmu we współczesnym wychowaniu. co oznacza ludzkość. L. że nauczyciel powinien być przede wszystkim wychowawcą. jak np. s. Zagadnienia kultury żywego słowa. 1962.. Zarys i zadania pedagogiki bibliotecznej. „logopedia" dotyczy wychowawczego rozwijania mowy tak przez usuwanie wad wymowy. Polska bibliografia logopedyczna. koło naukowe nazywano Studenckim Kołem Pedagogów. czyli towrzy tzw.Paideia określa nie tylko formację duchową człowieka pod wpływem całokształtu kultury narodowej. jak jąkanie (pediatria logopedyczna). których np. który potrzebuje przygotowania z praktycznej znajomości pedagogiki. J a e g e r . np. wychowawcę młodzieży opuszczonej i twórcę systemu salezjańskiego zwanego zapobiegawczym. Dopiero po drugiej wojnie światowej „pedagog" znaczy powszechnie każdego praktyka nauczyciela. który służy do określania odrębnych dziedzin pedagogiki praktycznej.B y k o w s k i . Podobnie bibliopedia stanowi dział wychowania przy pomocy książki. 15. t. S t y c z e k. Mickiewicza 21 czy Matejkę oraz wychowawców w Kościele. że miarą człowieka zaś jest Bóg (W. czego program obmyślili sami sofiści. czemu najwybitniejszy przedstawiciel Protagoras dał wyraz w określeniu: „Miarą wszystkich rzeczy jest człowiek". wędrownych nauczycieli greckich na przełomie V i IV wieku przed Chr. cyt. W. 1. jak też przez estetyczne kształcenie kultury słowa (recytacja. K r e t z ]. Dopiero Platon dodał.1969 nr 8/9. Tak więc nauka o dziecku. D o b r z a ń s k i . Stworzony przez sofistów. K a n i a . Proponowano naukę specjalną o pedagogu nazywać „pedagogologia" 23 . szukając łacińskiego wyrazu dla greckiej paidei. kształcących się do tego pięknego zawodu lub dokształcających się w nim. Paideia (tł. paideutes . . 9 1 . Było to zgodne z duchem sofistów. logos . P o s a d ź y. J a x a . Tak np. s. Szwajcar Pestalozzi. 25 24 L. Warszawa 1970. 82. J. J. Działalność pedagogiczna bibliotekarza. człowieczeństwo i tworzy podstawę idei humanizmu i humanitaryzmu 25 . podstawowym stał się wyraz paideia. Jednakże na szczęście termin ten nie przyjął się ze względu na sprzeczność z duchem języka polskiego. ale poza tym tworzy swój fonetyczny skrót w wyrazie „pedia". literatury i wychowania24. Warszawa 1960. lecz utarł się lepszy termin „pedeutologia" (gr. 1964. 26 Por. Lublin 1960 nr 1 . choćby ten był przeciętnym rzemieślnikiem w swoim zawodzie czy nawet belfrem. czasopismo pt. W. Na serio natomiast nazwa „pedagog" odnosiła się tylko do twórców wielkich systemów pedagogicznych. P o z n a ń 1936. Logopedia. W a l e n t y n o w i c z . Warszawa 1938. dlatego też wyraz pedeuto21 22 23 log dotyczy teoretyka. nauka) uprawiana jest przez badaczy rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci młodszego wieku. stąd pedagolog to naukowiec. jak np. 2. tradycji. a więc obejmuje czytelnictwo. Od filantropii do humanitaryzmu ihumanizmu. gdy pedeutagog to praktyczny wychowawca nauczycieli. pedagogikę biblioteczną27. Jaeger).słowo. I. zajmującego się zagadnieniami kształcenia i dokształcania nauczycieli. związanych z wychowaniem. Ten związek zawodu nauczycielskiego z wychowaniem próbowano przed wojną wyrazić w nazwie „pedagogik" (idąc za niemieckim wyrazem Pddagogiker22)na oznaczenie zawodowca. Niemiec Fróbel. M. posługującej się jakimiś czynnościami lub wpływami czegoś na rozwój ludzi. zajmujący się teoretycznie wychowaniem w ogóle. K a c z m a r e k . znaczył on całość wykształcenia w gramatyce. Mickiewicza. twórca szkoły ludowej. Mianowicie Cycero. 27 L. św. a co rozwinęły dzieje kultury greckiej jako „organiczny rozwój duchowego życia narodu". Wychowanie i wychowawca. Do prawdziwych pedagogów zaliczano w tym czasie także wielkich wychowawców narodu. dz. Poglądy pedagogiczne A. retoryce i dialektyce. Tamże. zajmujących się sprawami wychowania ukuto szereg wyrazów pochodnych.honorowe dla podkreślenia godności studentów pedagogiki na uniwersytetach. Wreszcie w kategorii różnych czynności. czy łazik.nauczyciel). Lublin 1965. M i r s k i [właśc. ale zawiera w sobie najwyższy ideał humanistycznego kształcenia.. związany z typem cywilizacji. Warszawa. wpływ wychowawczy literatury pięknej. Już proponowana pedagologia czasami oznacza uniwersytecką naukę o pedagogice. Jan Bosko. przetłumaczył ją jako humanitas. Zarys logopedii. S i n k o. Dlatego też wyraz „pedagog" zdemokratyzował się i określa każdego praktyka nauczyciela-wychowawcę. który tak szanowanego zawodu nie mógł ochrzcić wyrazem z nieco figlarnym przyrostkiem . jak w nazwie magik. z niem. co ma podkreślać. zawierających w swej budowie słowotwórczej rdzeń „ped". s. których nazywa się pedologami. t. J. Na określenie zaś naukowców.

K u k u 1 s k i. wykluczając tym z przedmiotu pedagogiki wychowanie „nieumiejętne" w domu lub w społeczeństwie. Jak widzimy na podstawie przeglądu terminologii. są wszelkie zjawiska wychowawcze zachodzące w ciągu całożyciowego rozwoju człowieka oraz różnorodne czynności opracowane teoretycznie. Podobieństwa zaś ideałów. H e s s e n .).wykształcenie). całkowity i paideia . K r e t z ]. 29 J. że każde społeczeństwo ma własny system wychowawczy. pedagolog polski Józef Mirski określał 29 pedagogikę jako „naukowy system wychowania umiejętnego" . Spór rozpoczął socjolog francuski Emile Durkheim (zm. cyt.wychowanie celowo zamierzone. D u r k h e i m. nowicjat w zakonie lub wychowanie grupowe płci . Określenie charakteru naukowego pedagogiki Złożony przedmiot pedagogiki powoduje trudności w określeniu jej naukowego charakteru. rozszerzali przedmiot pedagogiki na prafakt wzajemnego wpływu jednych ludzi na drugich oraz na wpływ rasy kształtujących ducha narodowego społeczeństwa. aby móc głębiej zrozumieć pojęcie wytworzone przez doświadczenie praktyczne i naukę pedagogiczną. czyli uczestniczące w życiu rodzinnym. Tenże. wszechstronnego rozwoju ludzi. encyklios . hypnos . Lwów 1936. Dlatego też teoretycy wychowania hitlerowskiego. który miał oznaczać naukę we śnie. Wychowanie narodowopolityczne (tł. Jednakże i w tej sprawie istnieje rozbieżność zdań wśród naukowców. 81-82. z ros. obowiązujących przy postępowaniu rodziców z dziećmi. miała badać stara pedagogika jako nauka norma- tywna. który pierwszy stwierdził. Przeciwstawiając się temu ujęciu pedagogiki jako teorii normatywnej. Podobnie rzecz ujmował prof. Przytoczone określenia pedagogiki jako nauki normatywnej czy opisowej. czyli widział w niej naukę wyłącznie praktyczną o zawodowym wychowawstwie w szkole czy przedszkolu. Stąd pedagogika naukowo interesuje się wszystkimi rodzajami wychowania. dz. co on produkuje i z jakiego materiału. tak naturalnego. jak tradycyjnego w rodzinie lub w społeczeństwie oraz wychowania zawodowo umiejętnego. Z. Dlatego też zaczniemy od próby scharakteryzowania rodzaju nauki.. ponieważ jak widzieliśmy. społecznym. trzeba ogólnie najpierw wiedzieć. że zaginął wyraz hypnopedia. 26. np. praktycznej lub filozoficznej są zawsze cząstkowe i jednostronne. J. Philosophie der Erziehung. Współcześnie ujmuje się te trzy rodzaje wychowania jako: 1°-wychowanie naturalne. przedmiotem jej badania. związane z rozwojem człowieka i z pomocą wychowawczą w tej dziedzinie. po poznaniu samego warsztatu naukowego pedagogiki. podobnie jak dla sklasyfikowania warsztatu. jak u zwierząt (zoopedagogika). dostarczająca systemom narodowym naczelnych idei i ogólnych pojęć do kierowania wychowaniem28.). ponieważ cała sprawa zależy od zrozumienia podstawowego dla danej nauki pojęcia „wychowanie". 2° . tworzące wielokierunkową pomoc wychowawczą dla doskonałego i pełnego. niewiele mówi.sen). Dziś czasami wychowanie przez pracę nazywa się ergopedią (gr. s. Główne momenty myśli i badań pedagogicznych. w nowoczesnym ujęciu. M i r s k i [właśc. Paris 1922. tak że w przedmiocie badań pedagogiki znalazły się wszelkie zjawiska. Warszawa 1935 s. Na szczęście zdaje się. jaki tworzy pedagogika. 31 S. Miinchen 1930. Sergiusz Hessen. Erziehungsphilosophie. złożony ze zwyczajów i praktyk. pracy czy walki. przez co pedagogika stawała się filozofią wychowania30. 3. czyli przygotowujące dziecko. Rosjanin pracujący w Polsce. że pedagogika jest nauką o wychowaniu. inne dla dziewcząt oraz E. przez sen (gr. związanej z pedagogiką. w zbiorowej pracy lub w sytuacji kulturowej wolnego czasu. Jena 1930.tworzący krąg. opisującą socjologicznie narodowe systemy wychowawcze. Przeciwnie dążą do syntezy.inne dla chłopców. Stąd Durkheim stwarza nową naukę o wychowaniu. wychowanie rycerskie. Education et Sociologie. młodzieńca do przyszłego zawodu. stanu. 1917). jednakże nie wykluczają się wzajemnie. z niem. Raczej jako uogólniające całokształt przedmiotu badań pojęcie w pedagogice wypadnie wychowanie omawiać znacznie później. terminowanie w rzemiośle. 25-28.Pierwszym wyrazem tego typu była „encyklopedia" oznaczająca wydawnictwo alfabetycznego zbioru wiadomości ze wszystkich lub określonej dziedziny wiedzy (gr. wychowania. którym zależało na przekreśleniu wartości tradycyjnego wychowania zawodowego w szkole czy uniwersytecie. określając pedagogikę jako stosowaną filozofię31. Dotychczasowe stwierdzenie. podchodzących z tradycji kultury chrześcijańskiej. czytanie książki lub oglądanie filmu. Podstawy pedagogiki (tł. np. współczesne wychowanie znacznie rozszerzyło swój zakres. Lubin 1923 s. Tenże. K r i e c k. 28 . Zgodnie z postulatem współczesnej metodologii nauk szczegółowych nie będziemy zaczynali od przyjęcia z góry jakiejś dowolnej definicji wychowania. Wychowanie i wychowawca. ergon praca). 30 E.

można to ukazać w pełni dopiero po zapoznaniu się z budową naukową pedagogiki. W sprawie podniesienia poziomu pedagogiki. 32-41. Langensalza 1929. Okazuje się. 34 M. czyli do pedagogiki pretensje o swój udział i uważać pedagogikę tylko za swą część35. 87. cyt. która malowała utopię wychowania na łonie natury bez narzucania dziecku programu nauczania. religijny. 35 J. skoro zwierzęta instynktownie opiekują się potomstwem i uczą je sztuki życia. Wychowanie i wychowawca. stających w obronie lub krytykujących wychowanie katolickie. wnosząc nowe pojęcia i wartości. normatywnej czy opisowej wynikają stąd. Ten „ojciec pedagogiki naukowej" oderwał ją od filozofii. M i 11 e r. -Kwartalnik Pedagogiczny" 1956 nr 1/2 s. Tak właśnie sofiści pierwsi postawili problem pedagogiczny . jak też dyrektywy praktyczne o metodach i środkach działania wychowawczego. J. Pedagogika. 2.3° . s. dotyczący naukowości pedagogiki: czy jest ona nauką samodzielną. Znaniecki). to tym bardziej człowiek musiał wychowywać dzieci i młodzież (inicjacja u ludów pierwotnych). Johann Friedrich Herbart (1776-1841). 3 2 Na tej podstawie dochodzimy do wniosku. która miała R. Zmieniały się tylko formy wychowania z rozwojem życia społecznego i kultury. ale wytwarza przez to inny.. Tak więc myślenie pedagogiczne istniało od dawna. Na szczęście inni oświadczają. seminarium duchowne itp. dz. z czego wynika. 36 . B. tak sądy teoretyczne o zjawiskach rozwojowych i o celach rozwoju człowieka. że wychowanie jest równocześnie zjawiskiem moralnym. psychicznym i kulturalnym. Rozwój naukowy pedagogiki Sama pedagogia istnieje od początków ludzkości. biologicznym. cyt. J. jak i ujemne wpływy jednych ludzi na drugich oraz wpływy środowiska. ale występowało sporadycznie i miało zmienny charakter filozoficzny. czy też stanowi zlepek. S. z którymi ona współpracuje. autonomiczną33. że pedagogika jest nauką skonstruowaną z 4 działów należących do innych nauk. filozofii i ideologii normujących życie społeczne? I na to pytanie odpowiada się. a filzofowie greccy (Platon. Hali). G e i s s 1 e r. Spory o naukowy charakter pedagogiki przez zaliczenie jej do nauki praktycznej lub filozoficznej. jeśli nie jest biologiem . psychologii i historii" 34 . Dlatego przyjmując założenie niezależności pedagogiki od innych nauk. kiedy stare formy wychowania przeżywały kryzys. Por. lub częścią socjologii (F. K r e u t z. wobec czego różne te nauki mogą zgłaszać do teorii wychowania. Woroniecki). uniwersytet. socjologii. że pedagogika jest częścią etyki (o. dz. Z kolei protestantyzm w XVI wieku wywołał nową falę myśli pedagogicznej w postaci traktatów publicystycznych humanistów. Epikur i inni) wyrażali poglądy na sprawę wychowania jako zastosowanie swych założeń filozoficznych. jak mówiliśmy. że w refleksji nad działaniem wychowawczym występują. Die Autonomie der Padagogik.S. „ N o w a S z k o ł a " 1959 nr 9 s.. M i r s k i [właśc. że sprawa jest bardziej złożona niż sugerowałyby powyższe roszczenia. myślenie pedagogiczne zjawiało się późno w historii zawsze w czasach przełomowych. 150-178. iż współczesna pedagogika jest wszechstronną nauką o całej rzeczywistości wychowawczej.urodzenie czy też wychowanie decyduje o rozwoju człowieka. konglomerat różnych nauk praktycznych i teoretycznych. biologii (homo pedagogus nisi biologus . Natomiast refleksja nad wychowaniem. w której istotę stanowi całożyciowy rozwój człowieka oraz wszelkie tak dodatnie. U c k o. s. obejmuje bowiem „pewien dział filozofii. usystematyzował i oparł na dwu naukach pomocniczych: etyce filozoficznej. K r e t z ] . Potem chrześcijaństwo.nikt nie jest pedagogiem. pierwszy habilitowany profesor pedagogiki w Getyndze i następca na katedrze filozoficznej po Kancie w Królewcu. rozwinęło zasady wychowawcze wychodząc z podstaw wiary religijnej. Powiązanie obydwu tych aspektów myślenia wychowawczego i ustalenie stosunku między teorią i praktyką usuwa ten spór. Powieść pedagogiczna i jej znaczenie dla teorii pedagogicznej. S u c h o d o l s k i . jej metodami badań oraz z naukami. Arystoteles. G. społecznym. z najgłośniejszą powieścią Jean Jacąues Rousseau pt. poważniejszy problem. Ist die Padagogik noch eine autonome Wissenschaft? „International Review of E d u c a t i o n U N E S C O " 1959. jak szkoła. Emil czyli o wychowaniu (1762). 33 32 R o z d z i a ł III BUDOWA PEDAGOGIKI I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE NAUK 1. Dalej nowe myśli o wychowaniu pojawiły się w XVIII wieku (Oświecenie).Dopiero naukowy charakter nadał pedagogice z początkiem XIX wieku niemiecki uczony. publicys36 tyczny lub nawet literacki .wychowanie organizowane programowo w specjalnych instytucjach wychowawczych.

dlatego też traci ona swe naukowe znaczenie. ponieważ zajmuje się tylko związkami przyczynowymi i ustala prawa rządzące zjawiskami.czwarte ujęcie naukowe wychowania jako „pedagogika czysta".). która podawała środki do osiągnięcia celów 37 . Warszawa 1913. Tenże. 0 kształceniu. E. R. prawdy. Lwów 1926. 224. piękna i świętości 40 . K. T. Warszawa 1962. a neguje istnienie celów. gdy socjologizm kładł nacisk na uspołecznienie uczniów w szkole. 2. 38 W. na którą dziś składają się wielopiętrowe działy. L. Leipzig 1918. budowa lekcji. Lwów-Warszawa 1920. Stoy. Z a r z e c k i . z franc). co jest (Sein). w którym dziecko żyje. Leipzig 1939. która zajęła się człowiekiem. pedagogicznych czy artystycznych. J a k ób i e c ) . z ang. Pedagogika ogólna wyprowadzona z celu wychowania (tł. 56-57. Zajmując się nie tym. teoretycznie niezależnej od z góry przyjętej filozofii wartości. 37 J. czyli kształcenie charakteru przez nauczanie. Zasady pedagogiki doświadczalnej. L a y. wyrażających się w ideach dobra. Po drugiej wojnie światowej pedagogika jako nauka dąży do swojej syntezy w budowie. a na to miejsce zaczyna rozwijać się nowa pedagogika eksperymentalna 39 . Wykłady pedagogiczne w zarysie (tł. Warszawa 1947 2 s. Niedługo okazało się. Filozofia wartości a zadania pedagogiki. Zarys dydaktyki ogólnej (tł. J a x a . wywołał S. a powstała prawdziwa „wieża Babel" sprzecznych ze sobą kierunków i prądów pedagogicznych41 . Philosophie der Werte als Grundwissenschaft der Pddagogischen Zieltheorie. K o z ł o w s k i . normującej cele wychowania. Sporu nie dało się rozwiązać przez samą technologię szkolną. Działy współczesnej pedagogiki Każdy etap historycznego rozwoju pedagogiki. A. H e r b a r t. co powinno być (Solleń) filozofia ta stała się aksjologią (od gr. Fr. co i jak dane" 4 2 . L. A.B y k o w s k i . Warszawa 1901.) do badania zjawisk pedagogicznych. A. z franc). rozwinął zagadnienie ideologii i światopoglądu jako podstawy celów i ideałów wychowawczych. 39 M. D a n y s z . phainomenon . Grundlagen der Padagogik und Didaktik. F. Dydaktyka ogólna. Warszawa 19363. że na drodze eksperymentu da się rozwiązać całość zagadnień praktycznych i teoretycznych wychowania wyróżnionych przez herbartystów. R e g en e r. Z pomocą przyszła tu pokantowska filozofia. która filozoficznie i od strony etyki zajęła się problemem celów wychowania. lecz tym. który i obecnie nie stracił swego znaczenia w wychowaniu. Jednakże uczniowie Herbarta (Ziller. która zwróciła się do badania praw rozwojowych człowieka 43 . Warszawa 1912. Współczesne prądy pedagogiczne. Psychologia dziecka 1 pedagogika eksperymentalna (tł. Rein) w drugiej połowie XIX wieku zacieśnili przedmiot pedagogiki tylko do praktycznych spraw szkolnego nauczania jak: program. Kraków 1937. Współczesna psychologia niemiecka (tł. W wyniku tego rozwinęła się praktyczna dydaktyka szkoły herbartowskiej38. Pedagogika eksperymentalna (tł. R u s k. Experimentelle Padagogik. Trzeci etap pedagogiki normatywnej pozostawił po sobie teorię wartości wychowawczych wraz z teorią kultury. Husserla (gr. metoda nauczania. S t e r a ) . 40 .określić cele wychowania.Pod koniec XIX wieku zjawiły się dwa kierunki w szkolnej pedagogice: indywidualizm pedagogiczny starał się rozwijać jednostkę umysłowo. Th. Miinchen 1930.Dlatego też w latach 30-tych naszego stulecia pojawiło się na podstawie fenomenologii E. sądzono bowiem. Stąd pedagogika w swej pierwszej fazie rozwoju jako nauka stała się technologią szkolnego uczenia. Lublin 1976 s. Wreszcie okres pedagogiki czystej.wart coś).zjawisko) jako metody poznania idącej od „oglądu do opisu tego. C h m a j. dążącej do ustalenia swych podstaw naukowości. N a w r o c z y ń s k i . badająca także stronę socjologiczną wpływów środowiska. R i b o t. oraz na tworzonej przez siebie psychologii. zawodowych. J. wysunęło się zaś nowe ujęcie naukowe pedagogiki normatywnej. Wstęp do filozofii. 41 L. I tak okres herbartowskiej technologii szkolnego nauczania obdarzył pedagogikę praktycznym działem dydaktyki i metodyki nauczania wszelkich przedmiotów ogólnokształcących. Lwów 1918. Po pedagogice eksperymentalnej pozostała ważna dziedzina psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży oraz psychologia wychowawcza. Wrocław 1968. R. 43 B. W początkach więc XX wieku nastąpił kryzys pedagogiki eksperymentalnej. że metoda przyrodoznawcza nie może rozstrzygnąć zagadnienia celów wychowawczych. Było to zastosowanie metod przyrodniczych (pierwsze laboratorium psychologii eksperymentalnej Wundta w Lipsku 1879 r. 42 Por. R e i n . Jednakże nie doszło do zgody między pedagogami. Warszawa 1920. nauką o wartościach. B. aksiia .Na podstawie aksjologii pedagogika normatywna w okresie międzywojennym starała się naukowo i filozoficznie określić ceł i ideał wychowania. Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. C l a p a r e d e . a nie tradycyjną metafizyką bytu. S t ę p i e ń . O s t e r l o f f ) . B e h n. dorzucił określony dorobek.

Każda z nauk posiada określony materialny przedmiot badania. jest nauką o złożonej budowie. obserwująca. nauczycieli. Obok tych działów występuje w pedagogice współczesnej także budowa pozioma. obejmujący całość badanego przedmiotu. Wrocław 1964. specjalną (tu znów występuje np. K o 11 o w s k i. ideały i normy. psychologia. 2° . jak też swój aspekt. jak np. Materialnie tym przedmiotem pedagogiki jest wszechstronny rozwój człowieka w ciągu całego jego życia. zbierająca i badająca całość doświadczenia wychowawczego rodziców. socjologia itp. jakim jest doskonały stan człowieczeństwa. nastawione ku przyszłości. stara się proces rozwojowy doprowadzić do jego kresu. do stworzenia jednolitej teorii wszechstronnego rozwoju człowieka i jego uwarunkowań. która na podstawie filozofii człowieka (antropologia filozoficzna). spełniając te warunki metodologiczne. młodzieżą i człowiekiem dorosłym. wychowawców wszelkiego rodzaju. inaczej mówiąc człowiek w trakcie rozwoju. ale pedagogika. lecz mają budowę pionową. lub też może poprzestać na zwykłej technice wychowawczej. określa swój materialny i formalny przedmiot badania.lub surdopedagogika głuchych itd. która zależy od przedmiotu badania i jego miejsca wśród innych nauk. mających do czynienia z dziećmi. opracowująca także doświadczenie dydaktyczne i metodyczne przy wszelkim nauczaniu i uczeniu się. fizjologia. Ta skomplikowana budowa pedagogiki jako nauki wymaga omówienia jej strony metodologicznej.pedagogika teoretyczna. wytwory jego kultury i na tym tle ustala wartości. Pedagogika. optyka. czy proces rozwoju przebiega właściwie.). pod kątem którego badają człowieka. 44 jakby pawilonowa. Narastający dorobek naukowy pedagogiki wprawdzie nie ogarniał nigdy całości problemów wychowawczych... tym aspektem. Należy dodać. lecz realizujące się w przyszłości. dostarczany przez wcześniejsze działy pedagogicznych badań. czy też odbiega od celu. aksjologii i teorii kultury bada naturę człowieka. która od najszerszej podstawy doświadczenia praktycznego wychowawców idzie w górę poprzez uogólnienia zjawisk wychowawczych i wartości aż do najogólniejszych pojęć ujmujących proces rozwojowy człowieka do jego pełni według ideału „nowego człowieka". wartościach lub pojęciach wychowania. dlatego też współczesna pedagogika w swojej budowie naukowej jako działalności metodycznie poznającej całą rzeczywistość zjawisk wychowawczych na podstawie doświadczenia opiera się o cztery działy. w której tradycyjnie rozróżnia się pedagogikę ogólną. socjologicznych lub kulturowych. termodynamika itd. medycyna. typhlos = ślepy . Dlatego też przedmiotem formalnym w pedagogice musi być dobro rozwojowe człowieka nie aktualnie pojęte. która jako dział najwyższy. zawodową. stąd odróżniają się one swym formalnym punktem widzenia. W działach pionowych główną rolę odgrywają sposoby uzyskiwania praw lub ich stosowania. w której występują obok siebie takie działy. pod kątem którego rozpatruje rzeczy badane. eksperymentalny i normatywny. 3° . lecz wymagał ciągle dalszego pogłębiania i kontynuacji. jak wychowanie fizyczne. moralne itp. że działy w pedagogice nie są poziomymi zgrupowaniami różnych zjawisk. jak wiemy. cele. zajmująca się wszechstronnym rozwojem ludzi. co nazywa się przedmiotem formalnym danej nauki. Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Ale człowiekiem żywym i rozwijającym się zajmuje się wiele nauk. może być trudną i delikatną „sztuką sztuk". Ta pełnia człowieczeństwa staje się więc praktycznym celem do osiągnięcia przez wychowanie. dzięki czemu człowiek może się w pełni doskonalić i osiągnąć kres procesu rozwoju.dążenie do syntezy pedagogicznej. a równocześnie normą oceniającą. do których należą: 1° . jak mówiliśmy.pedagogika normatywna. psychologicznych. mającą do czynienia z człowiekiem. uwikłanych i związanych z wychowaniem. jak mechanika. w fizyce. Przedmiot i miejsce pedagogiki w systemie nauk Pedagogia jako wychowanie. tyflopedagogika niewidomych. . dąży w oparciu o materiał empiryczny.pedagogika opisowa lub eksperymentalna jako dział naukowo uogólniający doświadczenie i badający eksperymentalnie prawa rządzące przebiegiem zjawisk biologicznych. czyli działy zróżnicowane zależnie od przedmiotów wychowania i dziedzin. a więc metody dochodzenia do prawdy o działaniach. 3. którymi powinno się kierować wychowanie.pedagogika praktyczna lub empiryczna. teorii odtwarzającej obiektywnie całą rzeczywistość wychowawczą. czyli ogólna. Pedagogika. Ponie- K. gr. umysłowe. jak embriologia. zjawiskach. 4° . związanej z problemem prawidłowości wszechstronnego rozwoju człowieka 44 .

Przewidywania przyszłości. Z jednej strony będzie to nauka empiryczna o faktach.wyprowadzam). produkcji. Do jakiej z tych dwu grup nauk wypadnie zaliczyć pedagogikę? Miejsce pedagogiki wśród nauk przyrodniczych i humanistycznych wypada na centrum pomiędzy nimi. idios . niezależnej od człowieka oraz świata kultury jako wytworu ludzkiego. Lublin 1970 2 s. O k o ń . mającego na oku pokierowanie rozwojem do właściwego celu. Dlatego też pedagogika jest równocześnie nauką teoretyczną. A j d u k i e w i c z . R o 1 b i e c k i. zawsze oceniająca fakty opisane z punktu widzenia. Pedagogika bowiem jest nie tylko nauką stwierdzającą. Futurologia jako naukowe przewidywanie przyszłości (łac. dążące do opisu przeżytych. S. 49 . S u c h o d o l s k i . niepowtarzalnych wartości jednostkowych. S i c i ń s k i. Ażeby jednakże dokładniej określić miejsce pedagogiki w systmie wszystkich nauk. Świat człowieka a wychowanie. 47 Por. 219-231. graf o . A. przyczynowe prawa rządzące przyrodą i stąd nazywane nomotetycznymi (gr. jak również nauką praktyczną.swoisty. B. futurus = przyszły) co do kierunków zmian. tithemi . istniejący w wychowaniu.stawiam. O postępie pedagogicznym. demograficznego itd.prawo. które w swoich wytworach podlega ocenie aksjologicznej i wartościowaniu z punktu widzenia celów społecznych i wychowawczych. trzeba jeszcze zwrócić uwagę na podział nauk pod względem przedmiotów badań w ogóle. ustanawiam). Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. 46 45 kacje nauki od Platona i Arystotelesa aż do Comte'a i Wundta 4 9 . czyli trendów w dziedzinie przyszłej konsumpcji. dlatego też nazywane naukami idiograficznymi (gr. lecz kultury społeczeństwa. odbitka z Encyklopedii Wychowania. modelem i koncepcją „nowego człowieka" 47 . Warszawa 1970. Warszawa-Wilno 1938 s . Warszawa 1970. które starają się zrozumieć w ich strukturze i ocenić aksjologicznie. dlatego pedagogika współczesna wiąże rozwój jednostek z rozwojem społeczeństwa jako całości i w związku z tym wychowanie kształtuje futurologicz45 nie dla przyszłości . poprzestaniemy na rozróżnieniu dwu zasadniczych przedmiotów badania w naukach szczegółowych: świata natury. z drugiej zaś jest to nauka normatywna. 48 Por. która ulega jednak uspołecznieniu i ukulturalnieniu jako podstawie człowieczeństwa. starające się wykryć konieczne. Jest ona nauką humanistyczną przede wszystkim dlatego. Natomiast świat kultury z jego sztuką. czyli wyprowadzenie dziecka ze stanu natury i barbarzyństwa do stanu kultury. 50 K. S u c h o d o l s k i . taka zaś ocena prowadzi do praktycznego działania. że naukowy jej charakter mieszany łączy w sobie naukę empirycznonormatywną z nauką teoretycznopraktyczną. jakie one powinny być. Dlatego też od starożytności słusznie widzi się w wychowaniu edukację (łac. ex duco . dotyczących rozwoju człowieka. które by udoskonalały praktykę pedagogiczną. kultury masowej. jedyny. planowania przestrzennego. W ten sposób postęp pedagogiczny48 przyczynia się do budowania rzeczywistości lepiej odpowiadającej człowiekowi. Logiczne podstawy nauczania. ulega jednakże w procesie wychowawczym humanistycznemu przeobrażeniu. Lublin 1961 s. nomos .. lecz także przekształcającą rzeczywistość. Naturę badają nauki przyrodnicze. Podbudowa przyrodnicza życia organizmu badana jest przez nauki nomotetyczne. Warszawa 1969. Ma to swoje konsekwencje w metodach badań pedagogicznych. Warszawa 1967 s. W. W. Wobec takich właściwości przedmiotu badań pedagogiki jej naukowość jest złożona.piszę) 50 . Prognozy a nauka. 4 6 odgrywa obecnie w pedagogice coraz większą rolę. dążące do zmatematyzowania swoich wyników. konstatującą stan rzeczywisty. Wychowanie dla przyszłości. poznają nauki humanistyczne. a nie jego strona przyrodnicza. organizacją społeczeństwa. Dział bowiem teoretyczny w niej nie tworzy oderwanej od rzeczywistości teorii rozwoju człowieka dla samej spekulacji i wiedzy akademickiej. jest bowiem co do swego charakteru nauką humanistyczną z podbudową przyrodniczą. po drugie ponieważ zagadnienie celu i wartości jest decydujące w wychowaniu. 20-25. a nawet konstruującą nowy świat ludzi zgodnie z wizją. Tak więc działy poznane w pedagogice powodują to. 95-103. Pedagogika częściowo należy do jednych i drugich. lecz ma pomóc w skonstruowaniu takich modeli wychowania. że wychowanie nie jest dziełem samej natury. K a m i ń s k i ks. Stanowi ona siłę napędową rozwoju człowieka.. moralnością.71 n. Pomijając historyczne klasyfiB. prawodawstwem itd. Warszawa 1968 3 .waż dobro rozwoju człowieka ma charakter społeczny.

ale „dobrego karczma nie zepsuje. a więc znajomość tego. ale najczęściej ma ona charakter subiektywny. Dlatego też wiedza społeczna o wychowaniu może mieć większą wartość. przekazywane z pokolenia na pokolenie w środowiskach rodzinnych lub lokalnych. wydobywanego z różnych źródeł poznania pedagogicznego przy pomocy ściśle określonych metod badania. Jednakże wiedza potoczna o wychowaniu często zawiera przesądy i zabobony. stosunki i urządzenia. pamiętnikach. Pierwsza tworzona jest przez jednostki czasem o genialnej intuicji wychowawczej. podobnie nauczyciele posiadają doświadczenie zawodowe. wartościach i ocenach wyników wychowania. zawarta w przysłowiach. na którą składają się działania wychowawców. jak skutecznie można wychowywać. bo zawsze prawie spotyka swe kontrprzysłowie. dostarczanych przez obfite źródła praktyki i empirii pedagogicznej. jaką on ma osiągnąć. z których pedagogika współczesna korzysta. wytwarzają doświadczenie naukowe. wykonywana w domach rodzinnych. b) wiedzę empiryczną o zjawiskach. że do materiałów. która powstaje na drodze systematycznego i logicznie poprawnego opracowania materiału faktów. Stąd też najwyższą wartość poznawczą i praktyczną posiada wiedza naukowa. z których formułuje się stwierdzenia faktów i ustala się związki między nimi. co się dzieje w procesach rozwoju i wychowania. np. idei społecznopolitycznych. normatywnej i teoretycznej. takim się stajesz". listach. Do tych licznych źródeł. które działają wśród rodziców. aby opracować go dla swoich działów pedagogiki praktycznej. związanych z wychowaniem. Źródła pedagogiki i ich opracowanie Dotarcie do materialnego przedmiotu badania w naukach nie jest bezpośrednie. lecz korzystając także z ideologii wychowawczej musi posługiwać się materiałem. jest niepewna. a jej mądrość ludowa. metodach. socjologiczne. składające się na całość empirii pedagogicznej. organizacjach i instytucjach wychowawczych. proces rozwoju człowieka i doskonałość. b) obok czynnej praktyki wypływa jako drugie źródło materiałów pedagogicznych bierne doświadczenie empiryczne. którym są wszystkie teorie. ideałach. szkołach. ponieważ wyraża pewną tradycję i doświadczenie zbiorowe. dotyczące istoty. przyczynach oraz skutkach. młodzieżą i dorosłymi.R o z d z i a ł IV METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 1. a złego kościół nie naprawi". c) wiedzę normatywną o celach. dostarczanych z tego źródła pedagogice zaliczyć trzeba zwyczaje i obyczaje postępowania z wychowankami. zaczerpniętym z czwartego źródła. jak teorie bio- logiczne. dzienniczkach młodzieży. opisowej. c) w dziedzinie normatywnej pedagogika współczesna musi wykorzystać jako swe trzecie źródło materiałów ideologie wszelkiego rodzaju. dostosowanych do właś- . Pod względem więc opracowania faktów należy odróżnić wiedzę jednostkową od społecznej oraz od wiedzy naukowej. obserwacją i badaniem zjawisk wychowawczych. tak. Opracowywanie faktów z materiałów. na skutek czego mamy: a) wiedzę praktyczną o działaniach. wyjaśniającą całą rzeczywistość wychowawczą. nauczycieli i wychowawców. związane z przeżywaniem i refleksją. co powinno być zrealizowane we właściwie prowadzonym wychowaniu oraz d) wiedzę teoretyczną. natury i istnienia człowieka. ich przebiegu. środkach wychowania i nauczania. lecz polega na opracowaniu materiałów. filozoficzne czy teologiczne. z którego wiedza ta ma powstać. w związku z czym każdy z ludzi wychowywany przez innych ma doświadczenie osobiste z własnego życia. która zawiera się we wspomnieniach. Niezależnie od rodzaju wiedzy pedagogicznej jej wartość użytkowa i prawdziwość poznawcza wynika zawsze ze sposobu opracowania materiału. ideologii i teorii o naturze i życiu człowieka. czyli o tym. a badacze zjawisk. czyli o tym. dokumentach historycznych i badawczych. Każdy dział w pedagogice wytwarza właściwy sobie rodzaj wiedzy pedagogicznej. należą: a) przede wszystkim wszelkiego rodzaju praktyka wychowawcza z dziećmi. „z kim przestajesz. która dla ustalenia faktów wychowawczych musi czerpać swój materiał z różnych źródeł. odnoszące się do wychowania w postaci filozofii wartości. aby z tego materiału teoretycznego zbudować zgodną z doświadczeniem i praktyką wychowawczą wiedzę o rozwoju wszechstronnym człowieka. metody i techniki wychowawcze wraz z poglądami i opiniami. światopoglądów. psychologiczne. prowadzi i w pedagogice do gromadzenia całości wiedzy o wychowaniu i rozwoju człowieka. zakładach opiekuńczych. czy idei kultury i malarstwa. d) natomiast teoria rozwoju człowieka nie tylko czerpie materiał z praktyki i empirii pedagogicznej. ograniczony do przypadkowych i fragmentarycznych doświadczeń bezkrytycznie uogólnionych. Podobnie postępuje się w pedagogice.

ekstra . wprowadzenie nowej próbnej organizacji lekcji lub metody nauczania. ich uznanie przez kolegów lub też odrzucenie. dlatego też w badaniu psychopedagogicznych zjawisk stosujemy obserwację introspekcyjną. Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. wówczas to stosuje się metody socjometryczne. albo też zliczenia wypadków pojawienia się tegoż zjawiska. typowy. bądź też poszczególnych procesów. zachowania się jednostki czy grupy może być dorywcza. czyli egzemplaryczny. Dlatego też badanie takich zjawisk także w wychowaniu i rozwoju człowieka wymaga albo przyglądania się ich przebiegowi. Podstawą każdego z nich jest wywoływanie reakcji przy pomocy bodźców w postaci dobranych zadań. bądź też protokołów obserwacyjnych. S1 bieg faktów bez interpretacji własnej obserwatora. nowej zabawy lub pracy (metoda sytuacyjna). specto . cyt. zachodzące między nimi.ciwego sobie przedmiotu badanego. jak np. protokoły lekcyjne. Natomiast pod względem warunków. 2. Ponieważ pedagogika swą podbudową przyrodniczą należy częściowo tylko do nauk przyrodniczych. dz. badające popularność jednostek w grupie. zwalczania lenistwa przez wychowanka (metoda tematyczna). czy w domu. wzrostu dzieci tego samego wieku. np. Ponieważ nauczyciel lub wychowanek mogą obserwować samych siebie w zakresie przeżyć wewnętrznych. systematyczna lub ciągła. Laboratoryjny natomiast eksperyment wymaga izolacji badanego. 216-219. np. W naturalnym eksperymencie pedagogicznym jako przeważającej metodzie stosuje się zadania nie odbiegające od zwykłych działań w szkole. czasem w formie systematycznie prowadzonego dziennika lub arkusza obserwacji. Co do przedmiotu eksperymentowania może on mieć także charakter eksperymentu introspekcyjnego. aby wykryć prawidłowości. Zewnętrzna obserwacja może dotyczyć albo opisu wypadków jednostkowych (metoda kazuistyczna). ekstrospekcyjnego lub grupowego. mają więc charakter masowy (prawo wielkich liczb) i odnoszą się do jednorodnych zbiorowości. laboratoryjny i środowiskowy. a więc np. albo zjawisk nienormalnych (metoda kliniczna). albo zmian rozwojowych wychowanków w ich naturalnym przebiegu. Przyrodnicze metody badania w pedagogice Metoda przyrodnicza odnosi się do bezpośredniego badania jakichś zjawisk lub ich śladów. mających charakter powtarzalny. zapisujących w sposób ciągły wszystkie możliwe szczegóły zachowania się i wypowiedzi badanych. Wreszcie obserwacja może obejmować zespół dzieci. stwarza sztuczne warunki. s. rozróżnia się eksperyment naturalny. Do każdego wypadku dobieramy inną technikę dokumentacyjną obserwacji.patrzę).. wówczas taka obserwacja grupowa może zająć się zachowaniem się kilku jednostek w zespole lub stosunkiem grupy klasowej do jednostek. gdy niski i wysoki wskazuje mniejsze od- . dążeń i wysiłków. notujących dane i przeS. Wszystko to zapewnia większą ścisłość wyników. c) Statystyczne zaś metody badania w pedagogice zmierzają do ujęcia strony ilościowej zjawisk. a nie indywidualny. W zbiorowościach tych występuje zróżnicowanie naturalnych cech. ogranicza czas dawania odpowiedzi. szkolnego na wychowanka. określają postawy i potrzeby osobowości (metody projekcyjne). dlatego też musi się posługiwać metodami badawczymi obydwu tych grup nauki. Mimo to eksperymenty laboratoryjne badają zainteresowania i uzdolnienia uczniów (metody psychotechniczne). czy to w postaci notatek obserwacyjnych. a) Obserwacyjne metody w pedagogice dotyczą albo działań wychowawców. Przy tym największy procent tej grupy przypada na średni wzrost. Najczęściej jednakże stosowane są metody obserwacji zachowania się jednostki badanej. umożliwiającą wgląd w siebie. czyli obserwacja ekstrospekcyjna (łac. eksperymentalne oraz statystyczne 51 . w jakich się może eksperyment pedagogiczny odbywać.na zewnątrz. którą jako przypuszczenia należy wyodrębnić od samego opisu zdarzenia. wprowadza pomiar przy pomocy instrumentów. zadanie w postaci napisania wypowiedzi na jakiś temat lub danie na piśmie odpowiedzi na pytania kwestionariusza (metoda ankietowa i testowa badania inteligencji lub wiadomości). albo celowego wywoływania zjawiska i powtarzania go. np. b) Eksperymentalne metody badania w pedagogice dążą do celowego wywoływania zjawisk i zmiany ich warunków. K u n o w s k i . lecz odnosi się do przebiegu zjawisk w pewien sposób zdeformowanych. Wreszcie eksperyment pedagogiczny może dotyczyć wpływu środowiska. Wszelka obserwacja pedagogiczna samego siebie. klasę szkolną podczas lekcji. np. Mamy stąd trzy ogólne grupy metod badania przyrodniczego: metody obserwacyjne. określać jego rolę w grupie koleżeńskiej. a głównie do humanistycznych.

dobrych.punkt wyznaczający połowę liczebności obserwacji. D e b e s s e. b) Metody porównawcze zaś w pedagogice wytworzyły odrębny dział nazywany właśnie pedagogiką porównawczą. M. T r z e ś n i o w s k i . N a w r o c z y ń s k i . Wreszcie drogą metody reprezentacyjnej można statystycznie na podstawie celowo dobranej próbki. A. lecz ze źródeł humanistycznych. wywiadów środowiskowych. H i l k e r . a nie tylko sposobem opracowania danych zebranych metodą obserwacji czy eksperymentu.punkt największej liczebności w rozkładzie) uzyskuje wskaźniki.twórczość młodzieńcza) lub ze źródeł teoretycznych. odnoszące się do całej populacji. 29^47. jako wytworów. pochodzących nie z praktyki pedagogicznej ani z empirii zjawisk psychopedagogicznych czy socjowychowawczych. H a n s. F. wyrażane przez dzieci lub młodzież.Pomiar cech psychicznych lub wyników badań testowych wymaga ujęcia przy pomocy punktacji. którą ustala się na podstawie skali oceny. Miernik sprawności fizycznej uczniów i uczennic w wieku 7-19 lat. zwracają się do strony treściowej i jakościowej zjawisk. 3) dokumenty oficjalne. Kierowane zaś wypowiedzi badanych otrzymuje się podczas rozmowy psychologicznej (indagacji). wieku czy orientacji politycznej przeprowadzić badanie sondażowe opinii publicznej.setki. B. utwory literackie. Tak tedy przedmiotem metody wyjaśniającej są różnego rodzaju wytwory wyrażające ręcznie lub na piśmie przeżycia. Z tego zakresu w pedagogice spotyka się metody wyjaśniające (tzw. 52 . metodach itp. Co to jest pedagogika porównawcza? (tł. H. prace ręczne. lekarskie itd. a) Metody eksplikacyjne ogólnie polegają na krytyce materiałów. porównawcze i analityczne. Humanistyczne metody badania w pedagogice Gdy metody statystyczne badają stronę ilościową. R. Następuje więc w zbiorowości rozsiew cech od minimalnych do maksymalnych. odkrywającymi nowe fakty zależności ilościowej. zbierania opinii kolegów. szkolne." 1960 nr 1 s. 53 3. W tym wypadku poza zwykłą statystyką procentów promowanych i drugorocznych uczniów można badać nie tylko stopień zmienności w liczebnościach bardzo dobrych. które przy pomocy metody korelacji ujawniają istniejące związki funkcjonalne wśród badanych ilościowo zjawisk. sztuka dziecięca53. Wychowanie przez sztukę. ale także zależności liczbowe pomiędzy różnymi wielkościami. jak np. Jednakże poza tym działem metoda porównawcza ma swoje zastosowanie w odmiennych formach jako metoda historycznoporównawcza. Warszawa 1960. Toward a Science of Comparative Education. pamiętniki i listy. to metody zaczerpnięte z nauk humanistycznych. Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej. Stąd też metody statystyczne są również metodami badawczymi. T r o j a n o w s k a . oceniających wartość zjawisk indywidualnych i niepowtarzalnych.. T. Warszawa 1963. uwzględniającej procentowe rozwarstwienie zbiorowości co do płci. wolne wypracowania. w której średnica arytmetyczna wielkości stanowi wskaźnik statystyczny charakteryzujący daną zbiorowość. Spontaniczne obejmują marzenia i projekty. Pedagogika porównawcza. dotyczących pojmowania natury i istoty człowieka. pismo itp. bądź też rejestrujące fakty. układający się w krzywą zbliżoną do krzywej dzwonowej. M. Yergleichende Pddagogik. Miinchen 1962.K a c z m a r s k a . A. Wypowiedzi zaś mogą być spontaniczne lub kierowane. w teoriach pedagogicznych. poza tym także wypowiedzi badanych. np. J. E c k s t e i n . S z u m a n . Warszawa 1970. jako metoda genetycznoporównawcza. Dziecko i twórczość." 1962 nr 2 s. które stają się normą dla określenia. z f r a n c ) . N o a h. W o j n a r (red. „Kwartalnik Pedagog. „Kwartalnik Pedagog.). zestawiająca różnice zjawisk rozwojowych w zależności od wieku i płci (psychologia rozS. wyrażających przeżycia i zawarte w nich wartości ideowe (np. zestawiająca rozwój zjawisk pedagogicznych w czasie i przestrzeni. Sztuka dziecka. dostatecznych i miernych uczniów. J. 2) dokumenty tzw. rodziców czy nauczycieli o badanych. która w skali międzynarodowej bada podobieństwa i różnice w organizacji szkolnictwa. ^ i 1 o c h. London 1969. modalna . L o n d o n 1958. istniejące w różnych państwach 54 . jak dzienniczki młodzieży. stopni szkolnych od 5 (bardzo dobra odpowiedź) do 2 (niedostateczna). Lam. Warszawa 1965. Badanie więc wytworów przez wyjaśnianie ich treści i wartości obejmuje: 1) spontaniczne rysunki dzieci. Wrocław 1970. stopnia rozwoju fizycznego chłopców czy dziewcząt 52 . pytania wrzucane do skrzynki zapytań itp. eksploracyjne). 54 M. W ten sposób metoda przeciętnych (średnia arytmetyczna.. programach nauczania. z której próbkę losowo dobrano. Comparative Education. Warszawa 1927. osobiste. 87-101. Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój. mediana . I.

wojowa), środowiska itp. (psychologia wychowawcza), wreszcie jako metoda grup równoległych (kontrolnych), która weryfikuje wyniki badań, otrzymywane innymi metodami, np. testowymi lub eksperymentu naturalnego przez zestawienie grup równoważnych, ale różniących się pod jakimś względem, np. młodzieży przestępczej i młodzieży normalnej, uczniów szkoły ogólnokształcącej a szkoły zawodowej itp. c) Do metod humanistycznych, badających materiały wytworzone przez kulturę ludzką jako dokumenty, wymagające zrozumienia treści, należą jeszcze metody analityczne. Ułatwiają one głębsze ujęcie treści dokumentów i źródeł historycznych czy literackich i filozoficznych, np. przez analizę filologiczną wszelkiego rodzaju tekstów, w której etymologia, zmiany znaczeniowe wyrazów, leksykografia pomagają w krytyce i ustaleniu autentycznych brzmień. Podobną rolę odgrywa analiza logicznosemantyczna w zakresie wnioskowania przy interpretacji tekstu, znaczeń i wyrażenia, definiowania pojęć i ich klasyfikacji. Dzięki temu badanie źródeł ideologicznych i filozoficznych, teoretycznych ma naukową podstawę. Kończąc schematyczny przegląd metod badania używanych w pedagogice współczesnej należy dodać, że przez metodę naukową rozumie się ustalony sposób dochodzenia do celu poznania. Sposób ten zależy od rodzaju myślenia, wyprowadzającego indukcyjnie z doświadczenia przez obserwację lub eksperyment nowe treści albo udowadniającego dedukcyjnie ich prawdziwość. Poza tymi rodzajami myślenia występują także inne jego typy. Dlatego ta metoda naukowa „nie jest ani jedna, ani prosta". Przeciwnie tworzy różne kombinacje podstawowych operacji naukowych, które dostosowują się do przedmiotu i celu badania 55 .Stąd mogą być stosowane metody przyrodnicze w humanistyce jak obserwacja typowego zachowania się ludzi, opracowanie wskaźników społecznych lub statystyka rozsiewu cech w populacji i odwrotnie metody humanistyczne mogą wystąpić w badaniach zjawisk przyrodniczych, jak grupowanie typologiczne podobnych zjawisk, porównywanie ich różnic jednostkowych lub analiza czynnikowa elementów zjawiska. Na skutek takiego przenikania się metod następuje zbliżenie między naukami różnych typów, czasami z pozytywistyczną tendencją do zacierania się granic i ujednolicenia modelu naukowości, jak też realizuje się współpraca między nimi i korzystanie z osiągniętego dorobku.
55

Rozdział V

NAUKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z PEDAGOGIKĄ
Metody badania, jakimi posługuje się pedagogika dla opracowania swoich problemów praktycznych, empirycznych, normatywnych i teoretycznych, związanych z wychowaniem i wszechstronnym rozwojem człowieka muszą być wychowawczo przeprowadzone z punktu widzenia dobra rozwojowego wychowanka, a nie dobra samej nauki. Dlatego też wzgląd na to, by w niczym nie zaszkodzić badanemu człowiekowi w jego dalszym rozwoju, mocno ogranicza w pedagogice użycie metod badawczych, które by pociągały za sobą cierpienie, niebezpieczeństwo dla zdrowia czy życia, deprawację moralną, zgorszenie lub sugestię zła. Taka humanizacja metod w pedagogice promieniuje dziś na wszystkie inne nauki badające człowieka, prowadząc do humanizacji nauki w ogóle, która ma pracować dla dobra a nie na szkodę ludzi (np. zbrodnie ludobójstwa). Jednakże same metody badania nie są bezpośrednio wytworem pedagogiki, lecz często są przez nią zapożyczane od innych nauk, służących wzorami i gotową wiedzą, nazywanych dawniej naukami pomocniczymi. Jak już wiemy, pierwszy Herbart wprowadził dwie nauki tego rodzaju, etykę filozoficzną oraz psychologię ogólną. Obecny rozrost zagadnień pedagogicznych spowodował znaczny rozwój ilościowy i jakościowy nauk pomocniczo współdziałających ze sobą w pedagogice współczesnej. Jedne z nich stają się zastosowaniem metod określonej nauki podstawowej do wyodrębnionej części jakichś problemów wychowania. Są to nauki pedagogiczne, jak np. historia wychowania, socjologia wychowania lub psychologia wychowania z ich działami poszczególnych nauk składowych. Nauki pedagogiczne uzupełniające w sposób specjalistyczny problemy lub aspekty istotne dla pedagogiki same muszą korzystać z dorobku wiedzy właściwych dla siebie nauk pomocniczych. I tak historia wychowania czerpie gotowe informacje z historii politycznej, z historii społecznej, gospodarczej, z historii kultury itd., a socjologia wychowania, np. z socjologii pracy, zawodów, z socjologii miast i wsi, z socjologii przemysłu lub socjologii kultury masowej. Wreszcie istnieje trzecia grupa nauk współdziałających bezpośrednio z jakimiś dziedzinami wychowania (względnie działami poziomymi pedagogiki), jak nauki formalne, np. logika użytkowania w nauczaniu (dydaktyce), cybernetyka w organizacji nau-

S. K a m i ń s k i ks., Pojęcie nauki i klasyfikacji nauk, dz. cyt., s. 164-166.

czania, prakseologia w „dobrej robocie" wychowawców, etyka w wy-j chowaniu moralnym, estetyka w wychowaniu estetycznym56, a nauki realne, jak demografia, ekonomika kształcenia i oświaty oraz higie57 na z naukami medycznymi w organizacji szkolnictwa i w polityce szkolnej państwa. Tej trzeciej grupy nie nazywa się dziś naukami pomocniczymi pedagogiki, chociaż musi ona z nich czerpać wiedzę i dyrektywy, ponieważ pedagogika jako nauka samoistna nie tylko korzysta z ich usług, ale równocześnie im służy wiedzą o człowieku, który jest w określony sposób wychowywany. Tak socjologiczna wiedza o środowisku wiele znaczy dla pedagogiki, ale pedagogiczna wiedza 0 wychowaniu ludzi wyjaśnia ich rolę w środowisku i zakres ich możliwości działania. Podobnie nie tylko psycholog mówi pedagogowi, jak funkcjonuje psychika wychowanka, ale także odwrotnie pedagog informuje psychologa, jaki był wychowywany człowiek, którego on bada 5 8 . Ta obustronna współpraca między naukami pedagogicznymi a pedagogiką, korzystającą z pomocy w różnej formie, powoduje to, że w zależności od współdziałania z daną dyscypliną naukową wyodrębnia się w pedagogice określona problematyka, rozczłonkowują się w postaci gwiazdy jej dziedziny badawcze. Rozwijający się stan nauk współpracujących z pedagogiką można uzmysłowić w następującym schemacie, w którym wycinki w kole pedagogiki oznaczone wielkimi literami przedstawiają 1° - nauki pedagogiczne, jak: H - historia wychowania, K - kulturologia wychowania {stosunek dziedziny kultury do pedagogiki), A - antropologia wychowania (nauka o istocie, naturze i egzystencji człowieka), B - biologia wychowania (nauka o podstawach biologicznych wychowania), P - psychologia wychowania (nauka o rozwoju psychicznym oraz o funkcjonowaniu psychiki w procesie wychowania 1 nauczania), S - socjologia wychowania (nauka o zjawiskach społecznych w wychowaniu), F - filozofia wychowania (wyjśniająca je na gruncie teorii rzeczywistości, bytu, filozofii człowieka i filozofii wartości) oraz T - teologia wychowania (ujmująca wychowanie w świetle Objawienia i konieczna dla pedagogiki religijnej). Natomiast pola
B. S u c h o d o l s k i (red.), Nauki filozoficzne współdziałające z pedagogiką, W a r s z a w a 1966 s. 3-318. 57 Tenże, Nauki przyrodnicze i społeczne współdziałające z pedagogiką, W a r s z a w a 1966 s. 117-262, 371-420. 58 Tenże, Pedagogika. Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli, Warszawa 1970 s. 115-116.
56

narożne, graniczące z naukami zasadniczymi i ogólnymi, jak historia, biologia, socjologia itd. w ogóle i będące na styku z dziedzinami wychowania (działami pedagogiki) oznaczone cyframi reprezentują 2° - nauki współdziałające z pedagogiką tak a) nauki realne, jak 1) - higiena z naukami medycznymi, 2) - Ekonomika oświaty i kształcenia, 3) - Demografia, dalej b) nauki formalne, związane z matematyzacją, jak 4) - Cybernetyka (nauka o kierowaniu i informowaniu), 5) - Prakseologia (nauka o działaniu), 6) - Logika z metodologią nauk i naukoznawstwem, wreszcie c) nauki aksjologiczne: 7) - Estetyka (nauka o pięknie), 8) - Etyka (nauka o moralności). W końcu pasy pomiędzy naukami współdziałającymi z pedagogiką obrazują nauki podstawowe wraz 3° - z naukami pomocniczymi, z których dorobku korzystają nauki pedagogiczne.

Wśród tej masy współpracujących z pedagogiką nauk najważniejsza rola przypada naukom pedagogicznym, które należy nieco szczegółowiej omówić. Jedne z nich badają sprawy wychowania w przeszłości, inne opisują je w teraźniejszości, jeszcze inne starają się ukształtować wychowanie w nadchodzącej przyszłości. Wyodrębniamy więc trzy grupy nauk pedagogicznych jako 1° - nauki historyczne, 2° - nauki deskryptywne, czyli opisujące obserwacyjnie lub eksperymentalnie zjawiska wychowawcze oraz 3° - nauki prospektywne, sięgające w przyszłość na podstawie światopoglądowej, dlatego też inaczej nazywane naukami światopoglądowymi. Każda z tych grup nauk wypracowała swoje odrębne badania -historyczne, empiryczne lub filozoficzne, które znajdują także zastosowanie w opracowaniu problemów, stanowiących podstawę dla autonomicznej problematyki pedagogicznej. Spróbujmy krótko zapoznać się z tymi problemami i dorobkiem poszczególnych nauk pedagogicznych, bez czego trudno jest zorientować się we współczesnej pedagogice lub szerzej pedagologii. 1. Nauki historyczne w pedagogice Zadaniem nauk historyczno-pedagogicznych jest badanie początków, czyli genezy, jak też rozwoju wszelkich zagadnień praktycznych i teoretycznych wychowania od czasów najdawniejszych aż do współczesnych. Ponieważ wychowanie jako wytwór życia społecznego i kultury zależy zawsze od tych dwu zmieniających się współczynników, dlatego też wychowanie w swych dziejach ulega przeobrażeniom, które nie zawsze w sposób bezpośredni tworzą postęp pedagogiczny, lecz są wyrazem walki, rozdzierającej życie społeczeństwa i kultury. Stąd też znajomość historii pedagogicznej wprowadza do studium pedagogiki, orientuje w działających dynamizmach wychowania oraz kształtuje myślenie pedagogiczne. Wszystkie nauki historyczne w pedagogice sprowadzają się do dwu dziedzin: historii szkolnictwa i wychowania oraz historii myśli i doktryn pedagogicznych. a) Historia szkolnictwa i wychowania na tle rozwijających się potrzeb życia społecznego i kultury tak materialnej (ekonomicznej), jak i duchowej w ramach historii politycznej poszczególnych epok dziejowych bada przede wszystkim instytucje powołane do wychowywania dzieci i młodzieży, następnie stosowane przez nie programy kształcenia,

środki i metody z wyrobionymi w tym czasie zwyczajami i sposobami postępowania pedagogicznego, tworzącymi razem system pedagogii, wreszce zajmuje się zawodem nauczycielsko-wychowawczym. Instytucje wychowujące rozwijały się od „szkoły leśnej" z inicjacją u ludów pierwotnych poprzez szkoły świątynne w Babilonie i Egipcie oraz szkoły ćwiczeń fizycznych (palestry i gimnazja) u Greków starożytnych aż do organizacji szkolnictwa ogólnokształcącego, obejmującego początkową naukę czytania i pisania u gramatysty, potem naukę na poziomie średnim u retora, aż do nauki wyższej u filozofów lub prawników, jak to było u Rzymian. Średniowiecze dla celów kościelnych utworzyło szkółki parafialne, katedralne i uniwersytety. Późniejsze przejęcie przez państwo szkolnictwa we własne ręce, wytworzenie ministerstwa oświecenia publicznego (pierwsze to Komisja Edukacji Narodowej - 1773) doprowadza do powstania obowiązkowej szkoły ludowej, laicyzacji szkolnictwa, szkoły zawodowej i innych przemian szkoły współczesnej. Obok instytucji kształcących i nauczających rozwijały się instytucje tzw. wychowania w domu obcym 5 9 , jak np. atałykat u ludów kaukaskich (oddawanie dzieci książęcych na wychowanie do piastuna-mentora), wychowanie rycerskie na dworze królewskim, termin u majstra cechowego, wychowanie nowicjusza w klasztorze. Inne instytucje miały na celu opiekę nad żakami, np. bursy, internaty, domy akademickie 60 . Systemy zaś wychowawcze zmieniały się historycznie zależnie od kultury duchowej i ideologii w swoich programach nauczania i działania wychowawczego (np. higiena, ćwiczenia fizyczne, teatr szkolny, kółka młodzieżowe), w środkach i metodach (np. kary chłosty, usunięcie kar, działanie na ambicję, współzawodnictwo itp.). Wreszcie historia zawodu pedagogicznego studiuje kształtowanie się funkcji paidagogosa, wędrownego nauczyciela sofisty, nauczyciela zakonnika, klechy w średniowieczu, nauczyciela ludowego aż do współczesnego nauczyciela związkowca, uwzględniając przy tym sposoby kształcenia nauczycieli61. Historia szkolnictwa uwzględnia także dzieje oświaty dorosłych, walki z analfabetyzmem, popularyzacji nauki, zajmuje się rozwojem czytelnictwa prasy i książek aż do

J. C h a ł a s i ń s k i. Wychowanie w domu obcym jako instytucja społeczna, Poznań 1928. 60 Z. T u r s k a , O kąt dla żaka, Warszawa 1960. 61 Ł. K u r d y b a c h a , Zawód nauczyciela w ciągu wieków, Łódź 1948.

59

Idea człowieka we współczesnych prądach filozoficznych. grasicy i węzłów chłonnych na czynniki drażniące (stresory) stanowią podstawę tzw. psychologię wychowania i socjologię wychowania. W o 1 a ń s k i. 65 L.piękny. popędami centrów podkorowych oraz świadomymi i dobrowolnymi ruchami (praksjami) kory mózgowej. 66 . Ciało (tł.biologia wychowania . stresu życia jako odporności organizmu przeciw wyczerpaniu67.). Warszawa 1970. jako rycerza chrześcijańskiego. dz. N. jako świętego. Warszawa 1970. Wreszcie różne założenia. doprowadzając do współczesnego stanu systemów wychowawczych. kai . powietrza. Warszawa 1962 2 . 67 H. wprowadzając łączność ze środowiskiem. Nauki empiryczne w pedagogice Wychowawczy rozwój człowieka wiąże się z życiem jego organizmu. H. oddechowym. W tym celu przedstawia strukturę i funkcjonowanie organizmu jako zespołu komórek. jak też od stałych właściwości wewnętrznych organizmu w postaci konstytucji budowy ciała. działających w koordynowanych systemach: trawiennym. konstytucji nerwowej i konstytucji hormonalnej. reagujący na bodźce zmysłowe odruchami rdzenia pacierzowego. czyli człowieka pięknego fizycznie i szlachetnego moralnie. obserwacyjnie lub eksperymentalnie przez trzy nauki pedagogiczne: biologię wychowania. 62 2. Cechy fizyczne organizmu (wzrost. przekazywania życia i rozrodu oraz zaznajamia z organicznymi procesami wzrostu ciała i rozwoju mięśni 66 . S e 1 y e. Histoire de iEducation dans 1'Antiąuite. radość. w której doktryny wypracowane przez twórców dają 65 obraz zawiłej mozaiki prądów i kierunków pedagogicznych . biologicznie lub kulturystycznie. C h m a j. jak kino. gentelmana. Moralność mieszczańska. Potem w kulturze mieszczańskiej idea pracy i oszczędności wiąże się z ustrojem kapitalistycznym63.współczesnych zagadnień kultury masowej. relaks. przynosząca w kulturze nowe wartości ewangeliczne. I. Łódź 1956. wody. Ideologia zaś nacjonalistyczna i faszystowska doprowadzają aż do współczesnych walk światopoglądowych. radio. krwionośnym. które pobudzają lub hamują działalność organizmu. związanej z układami genów w chromosomach komórek rozrodczych i prami genetyki klasycznej Mendla. tkanek i narządów. realizowane w postawach wychowawczych ludzi. Wymienione zjawiska życiowe uwikłane w wychowaniu są opisywane i badane głównie w sposób empiryczny. Począwszy od greckiego ideału kalokagatii (kalos . postulaty i programy wychowania składają się na rozległą dziedzinę teorii pedagogicznej. kulturalnymi i umysłowymi epok badanych. Tak więc pierwotna dzielność fizyczna staje się u Greków cnotą (arełe). wydalniczym i mięśniowym. dobrego obywatela aż do współczesnych ideałów „nowego człowieka". wywołuje procesy i przeżycia psychiczne. Warszawa 1966. agathos . z ang. B o g d a n o w i e z.nerwowy. Stress życia (tł. P a s t u s z k a ks.. ruchu i snu). Właściwości rozwojowe wieku dziecięcego. patrioty. J. Najważniejszy przedmiot tej nauki stanowi sprawa kształtowania się ideologii wychowawczej. koordynuje działalność całego organizmu.dobry). Humanistyczną ideologię starożytności przewartościowała idea chrześcijańska. pomysłów. U podJ. służba. Rozwój biologiczny człowieka. 64 J.). S m i t h . a) Pierwsza z nich . Warszawa 1971. A. tezy. A 11 m a n. wygląd) i cechy psychiczne łącznie ze sposobami reakcji wyjaśnia biologia tak zależnością od warunków środowiskowych (ilość i jakość pokarmu. M a r r o u. ideału człowieka oraz teorii pedagogicznych. jak pokora. szerzonej przez środki masowej informacji. Z rozwojem ideologii społeczno-wychowawczej stoi blisko w związku ideał człowieka 6 4 . życiem wewnętrznym psychiki oraz życiem społecznym w środowisku z ludzkim. projektów reform zawsze w związku z postępem innych nauk oraz z prądami polityczno-społecznymi. Poznań 1947. który przyświeca w działaniu wychowawczym. w dziejach wychowania rozwija się wzór wychowawczy człowieka jako mędrca-retora.). pomysły. która w powiązaniu z mądrością stworzy podstawę greckiej paidei. miłość. Ideologię w wychowaniu tworzą wartości. z ang. Te ostatnie warunki prowadzą do zagadnienia dziedziczności fizycznej i psychicznej. Reakcje nadnerczy. dworzanina. zorientowanych indywidualistycznie lub socjologicznie.i. o czym szczegółowiej będzie mowa. waga. telewizja. światła.mówi o biologicznych podstawach życia organizmu. 63 M. podobnie jak męstwo i sprawiedliwość w cnocie rzymskiej {virtus)6Z.czemu zapobiega życzliwość. Paris 1950. Drugi system . Podstawę koordynacji fizjologicznej organizmu tworzy system hormonalny gruczołów dokrewnych. religijnie lub materialistycznie. Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. cyt. b) Historia myśli i doktryn pedagogicznych zajmuje się rozwojem refleksji nad sprawami wychowania w postaci idei. Biologiczne podstawy zachowania (tł. z ang. O s s o w s k a.

życiodajną grupą społeczną bezpośredniego kontaktu jest rodzina. psychopatologia dziecięca i młodocianych wraz z higieną psychiczną. jako przykre przeżycia pod wpływem zahamowania zasadniczych dążeń jednostki. idealistyczny.). w którym rozwój człowieka się odbywa. inaczej upośledzenie umysłowe) 71 . wiek dorastania i dojrzewania płciowego (dziewczęta 12-15 r. S z u m a n. Warszawa 1966 s. Podstawę każdej grupy społecznej stanowią wartości szanowane przez członków i tworzące wspólnotę społeczną jako dobro wspólne. M. 68 subiektywnonegatywny. jako zorganizowanego kompleksu grup społecznych. Warszawa 1970. która swym zdrowiem. Warszawa 1969 s. Na to środowisko składają się zwyczaje. Spór o pojęcie frustracji. Zajmuje się ona badaniem zależności wychowania i jego wyników od środowiska społecznego. P i ę t e r . Psychologia rozwojowa. Obejmuje ona szereg dyscyplin pokrewnych i graniczących ze sobą. wyobraźni. B ł a c h o w s k i . Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego. woli. okres poniemowlęcy (do 4 r. prowadzące do reakcji obronnych w formie agresji. Środowiska wychowawcze są polem ścierania się różnych wpływów i sił dążeniowych całego społeczeństwa72. Psychologia jako jedna z podstaw teoretycznych pedagogiki (W:) Pedagogika na usługach szkoły. Szuman. Socjologia. chłopcy 18-24 r. która informuje o dzieciach trudnych. s. szkolnej i społecznej. A. cyt. jak psychologia rozwojowa o rozwoju psychicznym u dzieci (pedologia) i młodzieży (hebologia) oraz dorosłych (andrologia). Psychologia zaś wychowawcza studiuje procesy uczenia się dzieci i młodzieży oraz procesy zachowania się. c) Trzecią z kolei nauką opisującą zjawiska społeczne w wychowaniu stanowi socjologia wychowania. Wybrane zagadnienia.zawód. J. Dochodzą do nich jeszcze psychologia różnicowa wraz z charakterologią i typologią oraz diagnostyką szkolną o poznaniu uczniów. cyt. Warszawa 1966. a wreszcie psychologia szczegółowa w postaci psychodydaktyki o procesach nauczania i psychopedagogiki o procesach zachowania się 6 8 . ani bezduszną rzeczą czy stanem przejściowym. chłopcy 13-17). znaczny i głęboki niedorozwój umysłowy. Modyfikacje koncepcji frustracji. dietetyki oraz higieny rozwojowej.). jak psychologia wychowawcza o uwarunkowaniach psychiki dziecka w rodzinie. Podstawową. dz. Psychologia pomaga wychowaniu. która w wieku przedszkolnym ma charakter magiczny. uczuć i światopoglądowej postawy wobec rzeczywistości. Psychologia rozwojowa ustaliła. który powoduje stałą syntezę białek w komórce. s. dz. trwałością i miłością zapewnia najlepsze środowisko wycho69 r o w s k a (red. jej stan i znaczenie dla pedagogiki (W':) Pedagogika na usługach szkoły.). frustratio . potem naiwnorealistyczny. J. W o ł o s z y n o w a . Warszawa 1968. dziecięctwo szkolne (do 12 r. język. który nie pozostawia śladu.staw zaś genicznego przekazywania cech leży działalność kwasów nukleinowych DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) zawartych w 23 parach chromosomów i przekazujących informacje geniczne do cytoplazmy przez RNA (kwas rybonukleinowy). 1 A. Społeczeństwo. L. imbecylizm.. S.. Warszawa 1960. S. Rozwój psychiczny dzieci i młodzieży.) Pedagogika na usługach szkoły. 82-93. 110-135. Upośledzenie umysłowe (tł. Z zagadnień psychologii uczenia się (W. Ważną także dla pedagoga jest psychopatologia. obyczaje. dziecięctwo przedszkolne (do 7 r. " 1960 nr 4. Każdy z tych okresów ma właściwe sobie cechy umyslowości. C1 a r k e. Warszawa 1948 2 . J. C 1 a r k e. organizacje i instytucje społeczne. psychopatycznych. 72 Por. C z a p ó w . poglądy. Elementarne pojęcia socjologii. J. idiotyzm . podstawiania nowych celów (kompensacja) itp. w których specjalne znaczenie posiadają stany frustracji70 (łac. niepowodzenie). Rozwój psychiczny przechodzi określone fazy: niemowlęctwa (1 rok życia). Wstęp do socjologii systematycznej. czytelnika książek. Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. że dziecko nie jest miniaturą dorosłego. W i a t r . T. . A. jako ucznia w szkole. T o m a s z e w s k i . stosunki i oddziaływania między ludźmi. Znaczenie psychologii dla pedagogiki (W:) Nauki przyrodnicze i społeczne współdziałające z pedagogiką.). „Kwartalnik P e d a g o g .). nerwicowych. jako harcerza w drużynie itp. s.). dopóki postawa ta nie zharmonizuje się u człowieka dojrzałego 69 . i chorych psychicznie. Warszawa 1966. W o sk o w s k i. b) Drugą ważną nauką w dziale opisującym zjawiska w wychowaniu jest psychologia wychowania. cofnięcia się do pierwotnych form zachowania się jak płacz (regresja). 70 Cz. 157-262. S z c z e p a ń s k i . widza w kinie.. dz. z ang. Ż e b- S. 94-109. Dorobek biologii wychowawczej stanowi dalej podstawę dla teorii wychowania fizycznego. Warszawa 1966. J. J. cyt. na które składają się interesy. R e y k o w s k i. 18-19. M.. B. Sprawa zaś dziedziczności wyjaśnia uzdolnienia lub trudności rozwojowe w postaci niedorozwoju umysłowego czy ograniczenia. „Psychologia Wychowawcza" 1966 nr 1. F r a c z e k .dziś ze względów wychowawczych określane jako lekki. anormalnych umysłowo (debilizm. umiarkowany. wiek młodzieńczy (dziewczęta 16-20.

P i ę t e r . J. Kultura i naród.wprowadzenie do aktualnego życia społeczeństwa przez kształcenie grupowe według płci lub kształcenie zawodowe. M e n e 1 i. 1. cyt. dz.Ponad rodzicami powstają szersze grupy społeczne pośrednich kontaktów między członkami. s. Społeczeństwo. Wprowadzenie do psychologii społecznej. W . New York 1955. Tak organizujące się i żyjące społeczeństwo jest nosicielem i współtwórcą kultury danego typu. D a v a 1. J. Studia i szkice. J. od XVI wieku szlachecki. R. a Poza socjologią wychowawczą szkoły i klasy szkolnej. czyli uspołecznieniu się wychowanka.. zajęć itp. W a r s z a w a 1970. cyt. Funkcjonowanie rodziny a zadanie opieki nad dzieckiem. Bada ona typ rodziny (pełnej.wprowadzenie wychowanków do świata kultury narodowej i ogólnoludzkiej poprzez kształcenie ogólne. W i a t r . W r o c z y ń s k i . W . A Sociology of Education. 76 S. D u r k h e i m . d z . charakter. pierwszą tworzy proces jednoczący wszystkie grupy społeczne w jeden kulturalnie naród (w średniowieczu naród chrześcijański. ponieważ od tych czynników zależy rozwój wychowawczy dzieci i młodzieży. J. rozsiane po całym kraju jak chłopi. W e s o ł o w s k i . 79 J. O s s o w s k i. bądź z posiadania lub panowania. władzy regulującej przy pomocy prawa i siły stosunki pomiędzy ścierającymi się grupami społecznymi. jak rodzina wiejska. Poznawanie środowiska wychowawczego. W a r s z a w a 1968 s. Rola rodziny w wychowaniu młodzieży. Warszawa 1928. C z a p ó w.. dz. 73 często służą za narzędzie polityczne do urabiania stosunków społecznych w interesie klas panujących. 9 . Rodzina a wychowanie. Paris 1962. J. Klasy.6 3 . rezultatem czego jest przygotowanie do życia praktycznego i produkcyjnego oraz zróżnicowanie się społeczne zależnie od wybranego zawodu. Warszawa 1966. B. miejska. Społeczeństwo i wychowanie. dochodząca w pewnych warunkach do walki o władzę i znaczenie kulturotwórcze w całym społeczeństwie. B . E . W a r s z a w a 1966. 2. Stosunki społeczne w klasie szkolnej. K o w a l s k i . 81 J. Z a b o r o w s k i . Odział socjologii w badaniach procesów wychowawczych (W:) Nauki przyrodnicze i społeczne współpracujące z pedagogiką. 3-96. 286-309. Cz. Warszawa 1966. „Zeszyty Naukowe KUL" 1969 nr 3. sztuka. duchowieństwo. s. S u c h o d o l s k i . O z d o w s k i. I z d e b s k a. Traite de psychologie sociale. 2° . Grupy społeczne rywalizują ze sobą o hegemonię polityczną i kulturalną w obrębie narodu jako historycznej organizacji pewnego typu kultury narodowej 7 4 (język. M. Struktura klasowa w społecznej świadomości. Stąd wychowanie i szkolnictwo są zakorzenione w ustroju społecznym 77 . W i d e r s z p i l . W i s z n i e w s k i . Edukacja narodu 1918-1968. inteligencka. co doprowadza do okresowego zaostrzania się walki klas o panowanie. oraz na różne warstwy i stany zróżnicowane zawodowo. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Poza tym społeczeństwo jest zawsze rozwarstwione ekonomicznie na klasy 76 . Społeczeństwo i wychowanie. W związku z tymi zjawiskami w każdym społeczeństwie rozwijają się stale dwie tendencje. t. S. Łódź 1957. cyt. Socjalizacja wychowawcza zaś ma dwa główne zadania: 1° . 80 Z. druga tendencja życia społecznego polega na procesach różnicujących klasowo lub stanowo społeczeństwo. C h a ł a s i ń s k i . Tak właściwie w czasie zaborów w Polsce szkoła państwowa była narzędziem germanizacji lub rusyfikacji. Warszawa 1968. 78 . proletariacka. B a 1 e y. W związku z tym szkoła spełnia dwie funkcje: asymilacyjną pod względem typu kulturalnego i selekcyjną pod względem uzdolnień pracowniczych 79 . Całość zaś procesu rozwojowego polega w tym ujęciu na socjalizacji78. inteligencja. wynikiem czego następuje asymilacja kulturalna wychowanka do wspólnoty społecznej i upodobnienie się psychiczne. Szkoła jako zjawisko społeczne. robotnicy. Zarys encyklopedii prawa. rozbitej. B r o o k o v e r . Lwów 1934. pogląd na świat) oraz w ramach organizacji państwa 7 5 jako suwerennej władzy nad określonym terytorium z jego skarbami naturalnymi. czerpiące środki utrzymania bądź z pracy własnej. zreorganizowanej. literatura. zabytki. Socjologia wychowania. Education e t sociologie. Wrocław 1960. ono też wytwarza wychowanie i szkołę. W a r s z a w a 1965. Z n a n i e c k i . poglądów. Wrocław 1967. cyt. zdemoralizowanej) oraz wpływy środowiska lokalnego na rodzinę i wychowanie w niej dzieci. w której bada się socjometrycznie80 stosunki między jednostką a grupą koleżeńską. obecnie demokratyczny).wawcze dzieciom 73 . t. W. zwalczających polskie wychowanie rodzinne. obyczaju. W ten sposób istotą wychowania jest przystosowanie się wychowanka do żądań grup społecznych przez włączenie się do wspólnoty języka. dzieje. 75 P o r . B y s t r o ń. Teoria klas społecznych. R. S. 74 J. dz. 171-201. ważna jest socjologia wychowawcza środowisk rodzinnych 81 . Warszawa 1964. Warszawa 1959 s.. C h a ł a s i ń s k i . H. w XIX wieku mieszczański. W a r s z a w a 1969. O funkcjach państwa. 77 F. S . Pomiędzy tymi szerszymi grupami społeczeństwa istnieje rywalizacja. Dlatego to socjologia wychowawcza określa wychowanie jako „przysposobienie wychowanka na pełnoprawnego członka grupy" {Durkheim). Tenże. warstwy i władza. Warszawa 19582.

Sam wyraz światopogląd jest wieloznaczny. Nauki światopoglądowe w pedagogice Znajomość faktów z przeszłości. Odpowiedzi na pytania 0 przyczyny ostateczne udzielić może tylko filozofia. Zagadnienie celu bowiem nie występuje na terenie nauk przyrodniczych. nurtujące wszystkich normalnych ludzi. W wieku szkolnym pojawia się z pełnym zrozumieniem wyższy typ pytania przyczynowego. Cele życia. bytu i istnienia rzeczy w ogóle. a nie wskazuje. Pytania poznawcze wreszcie. Pierwsze dostarczają surowego materiału do poznania ideałów i postaw ludzkich.. wynikające z doświadczenia i praktyki życiowej. w którą stronę należy wychowanie prowadzić. który wytwarza się w ciągu rozwoju człowieka. mimo że historia jest nauczycielką życia. dającą pewność poznania oraz zaspakajającą samorzutne pytania poznawcze.pogląd). ale nie dyktują. mają charakter schodkowy. Światopogląd nowoczesny musi być więc budowany i sprawdzalny naukowo. obejmując: a) światopogląd osobisty. co nazywamy ideologią oraz c) światopogląd filozoficzny jako system poglądów jakiejś szkoły filozoficznej. etyka. która jest wiedzą metafizyczną o bycie i jego właściwościach. który sięga ku niewiadomej przyszłości. Ideologie grup społecznych oraz teazje filozoficznego myślenia mogą wpływać na tworzenie się światopoglądu osobistego. jak też humanistycznych. . ale narzucane pod przymusem i przyjmowane bez przekonania przez wychowanków są tylko namiastką prawdziwego światopoglądu. poznanie stanu teraźniejszego w wychowaniu nic jeszcze nie mówi o celu wychowawczym. ponieważ te stanowią miernik wartości i trwałości światopoglądów. Nauki humanistyczne więc mówiące o życiu i czynach człowieka służą pomocą w kształceniu światopoglądu młodzieży i dorosłych. jak logika. filozoficzne i teologiczne. mające szczególne znaczenie dla budowy prawdziwego poglądu na świat. rozwoju i wychowania płyną z potrzeb i dążeń człowieka. Czynią to dopiero nauki filozoficzne. lecz nie mogą zdecydować. oparty o wiedzę jakiegoś rodzaju. decydują najwyższe wartości i ideały. Dlatego też światopoglądy szukają elementów prawdziwych i wiecznych. w ich sztuce i literaturze poetyckiej czy dramatycznej. właściwy. wyjaśnia zaledwie „genealogię współczesności". że wiążą się one z własnym przeświadczeniem o ich prawdziwości (asercja). dlatego w takim łańcuszku pytań wybiegają aż do jakiejś przyczyny życia. wyrażanych w historii narodów. jak bohaterstwo.3. estetyka. które na podstawie filozofii ogólnej. miłość. które z tych postaw powinny być realizowane w wychowaniu. co nazywamy teazją (gr. zdrada. wyznawany przez jakąś grupę społeczeństwa jako obowiązujący jej członków. Wreszcie nauki teologiczne o Bogu żywym i stosunku religijnym człowieka do Boga konkretyzują ideał wychowawczy człowieka. jakiego człowieka mamy wychowywać. który musi się kierować rozumem. theasis . normatywnie przynajmniej. Nauki. piękne i godnego rozumnego człowieka. nienawiść itd. co jest prawdziwe. Światopogląd osobisty bowiem jest to zespół własnych przekonań. ich warunków i zależności przyczynowych. ale wyjaśniwszy najbliższą przyczynę zjawiska pytają o przyczynę przyczyny i przyczyny dalsze. to znaczy przenikają w głąb poznawanej rzeczy przez pytania o dalsze szczegóły zjawisk i dlatego wiedza zaspokajająca je pochodzi z nauk szczegółowych tak przyrodniczych. by nie ulec swoim namiętnościom i przez nie nie zginąć. Przekonania zaś są to sądy poznawcze. Poznają one wielkość siły wybuchu atomowego. kryteria tego. różniące się od sądów wyuczonych i zapamiętanych tym. tak że krytyka ich podstaw powoduje upadek wielu fałszywych obrazów świata. Należą do nich nauki humanistyczne. na które odpowiedzi jako cząstki wiedzy dostarczają materiału przekonaniowego. rozwijają się w życiu ludzkim następująco: najwcześniej pojawiają się u dziecka przedszkolnego pytania wyjaśniające typu „co to jest?" lub „jak się coś odbywa?" Są to pytania. metafizyki i epistemologii ustalają. które jakby omawiają dokładnie cały rozkład jazdy. Podobnie dokładna znajomość praw rozwojowych. których podstawą powinien być prawdziwy światopogląd godny człowieka. do jakiego celu pokojowego. ale one nie rozstrzygają normatywnie. Na koniec w okresie dorastania i w młodzieńczym pojawiają się dręczące pytania problemowe o celowości i sensie wszystkich zjawisk („po co. Wszystkie więc wymienione nauki przyczyniają się swoim wkładem do rozbudowy prawdziwego światopoglądu. czy wojennego powinno się go użyć. O celu więc wychowania. b) światopogląd społeczny. nazywamy naukami światopoglądowymi. dlaczego coś się dzieje? Pytania o przyczyny wychodzą z empirii. tchórzostwo. w jakim celu?"). dobre moralnie. zdrowym rozsądkiem. Wprawdzie światopoglądy historyczne się zmieniają. mają więc zabarwienie uczuciowe i wskutek tego stają się motywem pobudzającym wolę do działania. ale mimo relatywizmu każdy z nich uważa się za jedyny prawdziwy i niezmienny.

Proces emancypacji współczesnej młodzieży. Blatiner F.).). Erziehung in der Zeit. Mity i rzeczywistość. Diagnostic of our Time. szczęścia i cierpienia. London 1940. ks. Die Gegenwartige Lagę Padagogik. pracy lub twórczości. walki... Kunowski S. Clark B. Kozakiewicz M. mającą zadowolić nie tylko rozum. Dyonisiak R. Stuttgart 1958. 82 Naukowe KUL" 1969 nr 1 s.. Dlatego też na budowę całkowitego światopoglądu składają się trzy kręgi zagadnień: a) naukowych. Greenwich 1958. London 1961.. telos . Młodzież epoki przemian. UEducation a la croisee des chemins. Die religióse Situation. jak po co żyjemy.. Guardini R. Kraków 1965. „Studia Warmińskie". interesując się własnym życiem. Poręba P. ale także serce ludzkie i dążenia woli do nieśmiertelności i absolutnego szczęścia.. Szkoła a postęp techniczny. Odpowiedź pełną na te pytania. 4 Pfliegler M.. Maritain J..Pytania celowościowe (teleologiczne . (red. „Zeszyty . Bogucki K.. Bilan de la civilisation technicienne. b) filozoficznych oraz c) teologicznych. jaki jest sens życia. Lebensanschauung). Wien 1932. szczęściem czy śmiercią. Paris 1960.. Munchen 1963. Kościół w świetle Soboru. Pomykało W.. Isambert A. pomieszanych z przesądami i zabobonami z dzieciństwa. Jugend der Nachkriegzeit. Bornemann E.... Keilhacker M. Przy tym pytania te stawia się osobowo. Bremen 1958.. Pfliegler M. Duch czasu (tł. Wiirzburg 1951. która ma harmonijnie wyjaśnić świat przyrody i na jego tle świat człowieka. Heidelberg 1957 . sądy motywujące je filozoficznie i sądy oceniające ideowo tworzą harmonijnie zbudowany światopogląd osobisty. Modern Philosophies of Education. Dawson Chr. The Crisis of Western Education.. Stuttgart 1950. (red. (red. Wien 1956 . Wien 1961. Pedagogizacja rodziców. I ZNACZENIE WSPÓŁCZESNE WYCHOWANIA Arendt H. przynosi przede wszystkim wiedza teologiczna. Wszystkie one dotyczą dwu zasadniczych części światopoglądu: 1° . Duchet R. łącząc w sobie wiedzę naukową z filozoficzną i teologiczną według zasady jednej prawdy pochodzącej od Boga 8 2 . Jugend in der Industńekultur. Móbus G. Toulouse 1955. Brown W. Paris 1947. 3 Kroch O. Góttingen 1958. Jugend im Wandel...pogląd na człowieka i jego życie (niem.). Hamburg 1946. K u n o w s k i .. Erziehungsformen in ihrer Bedeutung fur die padagogische Lagę der Gegenwart. Warszawa 1962. Schleswig 19552.. Der rechte Augenblick.cel) także mają! charakter łańcuszkowy i docierają do pytań eschatologicznych o rzeczach ostatecznych. Warszawa 1967. z franc).. S. O pedagogicznym kształceniu rodziców. śmierci. Nowa młodzież. WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DO CZĘŚCI I Wstęp do pedagogiki jako nauki Rozdz.. świata. Warszawa 1965. Padagogische Orientierung im Zeitalter der Technik. Jugendprobleme unserer Zeit. New York 1963 3 . Baumert G. Warszawa 1965.. Das Ende der Neuzeit. tylko do filozofii (czysto filozoficzny) lub wyłącznie do teologii (czysto religijny). Die industrielle Revolution. Muchow H. Moysa S. „Znak" 1961 nr 84. Revision der Erziehung. Mannheim K. Nowacki T. 3-15. Darmstadt 1952. ograniczający się tylko do nauk szczegółowych (czysto naukowy).obrazu świata i źródeł absolutnych jego bytu (niem. UEducation des parents. ks. Te dwie części powinny być zgodne ze sobą na podstawie wspólnej idei światopoglądowej. Wien 1948. Adult Education in Transition. W rzeczywistości natomiast często światopogląd jest zwichnięty i może stanowić niezborny konglomerat poglądów wyuczonych z książek. W innym wypadku może wystąpić niepełny światopogląd. Teen-age Terror. Bader J. Pfliegler M. np. Koln 1958. Wówczas to sądy wyjaśniające rzeczy naukowo. idei miłości.... (red.. Por. 1969.). rozwiązywanych pozytywnie lub negatywnie (nawet ateistycznie).. Die padagogische Situation. Natomiast światopogląd katolicki musi być uniwersalistyczny. Człowiek w warunkach cywilizacji współczesnej. Weltanschauung) oraz 2° . Kotłowski K.gr. Warszawa 1968. Pietsch M. ks. Berkeley 1958. Die Kriese in der Erziehung.. Wychowanie do chrześcijańskiego uniwersalizmu. Keilhacker M. Brubacher J. Poznań 1968. Morin E.

Szkoły eksperymentalne w świecie w latach 1900-1960. dz. Obiektywizm i subiektywizm w pedagogice współczesnej. Die skeptische Generation. Beveridge W. Warszawa 1918 s. Nauka i wiedza. O uzasadnianiu norm pedagogicznych. Louvain 1968. Warszawa 1933. Ogólna metodologia pracy naukowej. t..]. Warszawa 1933. cyt.). Pedagogika. Petersen P. 9-15. dz.. Paris 1910... Filozofia pedagogiki (tł. [właśc. I. Psychological Testing. Praca badawcza na terenie szkoły (tł. M. The American Sex Rewlution. Die zweite technische Revolution und die padagogische Theorie und \ Wirkiichkeit. 79-97.. t. M. Warszawa 19252.. Lwów-Warszawa 1922. Metody psychologii pedagogicznej (W:) Encyklopedia Wychowania. Lwów-Warszawa 1931. Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900-1939. Szkoły eksperymentalne i wiodące.. Leipzig 1927. III BUDOWA PEDAGOGIKI I JEJ MIEJSCE W SYSTEMIE NAUKI Cellerier J. (red. Korniszewski F. Warszawa 1967. Okoń W. Źródła pedagogiki i ich opracowanie Rozdz.. Hónigwald R. Studencki S. Metody badania w pedagogice Anastasi A. London 1967. Padagogische Perspektńen. The Concept of Education. B.. 217-258. 195-213... II POJĘCIE PEDAGOGIKI JAKO NAUKI Claparede E. [właśc. s. Uber die Grundlagen der Padagogik... Łubnicki N. Psychologia pedagogiczna w ćwiczeniach. Morrish I. Disciplines of Education. 2. Warszawa 1963. Rozdz. Geissler G. Mysłakowski Z.. „Przegląd Filozoficzny" 1949 nr 3/4...). Wielowieyski A.. Warszawa 1964. W. Nowacki T. Dusza wychowawcy i zagadnienie kształcenia nauczycieli (tł. Langensalza 1929.. Englewood Cliffs 1959.. Scheffler I. Terminologia w pedagogice. Praca badawcza nauczyciela.. 1 s. peters G. z ang. Przed trzecim przyspieszeniem. Wrocław 1963. Berlin 1924. Nawroczyński B. Die Autonomie der Padagogik.. z niem. Best J. Esąuisse d'une science pedagogiąue. Warszawa 1933 2 . Źródła pedagogiki. Szuman S. Warszawa 1963. Kretz J. 1958. z franc). Lwów 1920. Dobrowolski S.. jej metody i miejsce w systemie nauk (W:) Encyklopedia Wychowania.. „Ruch Pedagogiczny" 1959 nr 2. Pięter J. Wrocław 1964. Ratingen 1957. Znaczenie terminologii pedagogicznej (W:) Wychowanie i wychowawca.. London 1969. Pedagogizm nowoczesny i jego przejawy (W:) Wychowanie i wychowawca. Teddy Boys. Buckingham B. Ratingen 1957. cyt.. Zasady pedagogiki doświadczalnej ze szczególnym uwzględnieniem szkoły polskiej. Spranger E. Wagner J.). Jaroszyński T. Miasto i wychowanie. Katowice 1960 . Psychologia dziecka i pedagogika eksperymentalna (tł. Warszawa 1064. Badania psychologiczne w szkole. Kretz J. Ryman E. „Roczniki Humanistyczne K U L " 1954 z.. s. s. Zaczyński W. Warszawa 1960. Dielthey W. 101 n. Kotłowski K. . Kerschensteiner G.. pianchard E. Warszawa 1933. O przedmiocie i metodzie badań pedagogicznych (W:) Podstawy pedagogiki.. Mirski J. Hoene-Wroński J.). jej stan oraz pilne potrzeby (W:) Pedagogika na usługach szkoły. The Language of Education. Warszawa 1968.]. L'Education des adultes. Warszawa 1966. (red. Przecławski K.. Kretz J. Komarowski B.. Research im Education. 3 s. Wissenschaftsstruktur der Padagogik. 2 Pięter J. Kraków 1968. Jak obserwować dzieci. (red.. L. Warszawa 1936 s. Instytucja wychowania w wielkim mieście. Nauka poprawnego myślenia... Moskwa 1969..).). IV METODY BADAŃ PEDAGOGICZNYCH 1. Pięter J.. Sorokin P. Praca naukowa. London 1958. Berlin 1925. Rozdz.. [właśc. Warszawa 1971.. Warszawa 1936. Sękowska Z. Paris 1950. Diisseldorf 19583. z ang.. Okoń W. R. Wołoszyn S.. Przecławski K. 312-348. Mirski J. Librachowa M. Uber die Móglichkeit einer allgemein gultigen padagogischen Wissenschaft. Springield 1962.. Wrocław 1967. Heidelberg 19627. Russkaja piedagogiczeskaja tierminologia. UNESCO. La pedagogie scolaire contemporaine. Mirski J.. Einfuhrung in die Andragogik. New York 1954. Schneider Fr. z franc).. Berlin 1888. Warszawa 1966. Projekt nauki o nauczycielu (W:) Wychowanie i wychowawca. Warszawa 1968.. Okoń W. Schelsky H. Jaxa-Bykowski L. Sośnicki K.. Ałlgemeine Erziehungswissenschaft.. New York 1956.Póggeler Fr. Sztuka badań naukowych (tł.].. 101-123. I. B.. Podstawowe prawidłowości pedagogiki. 1971. P. Szkoły eksperymentalne w Polsce w latach 1900-1964..

Piloch T.. Padagogische Psychologie. (tł.Catell L.. Warszawa 1959. Wrocław 19462. Rozwój historii oświaty. Metodologia środowiskowych badań pedagogicznych. Marrou H. Nawroczyński B. St. Konstantinow N. S. A. Warszawa j 1967..).. Biologiczne podstawy zachowania (tł. Paris 1917 26 .. Efektywność badań naukowych. Paris 1949.). Wrocław 1966.... A. Warszawa 3 1968 .. Fraisse P. J.. Wprowadzenie do psychologii społecznej. Meili R.. z ang. Mussen B. 1-5 B. Les Techniąues sociometriąues. Lwów 1938. London 1963 2 . Brescia 1953. Obserwacje. Brubacher J. Zankow L. Zaczyński W. 12 Weimer H. 1-2.. Jarman T. Boyd W. t. Schmidt H. Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice (tł. Butts F. Suchodolski B. Obserwacja psychologiczna dziecka. Louvain 1967. Smirnow W. Bern 1956. Współczesne metody badań psychologicznych. A.. W. Podręcznik diagnostyki psychologicznej (tł. t. Warszawa 1967. Szkoła jako zjawisko społeczne. O nowy typ historii wychowania... Wroczyński R. P.). Gal R. Berlin 1961... (red. J. Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. Historia wychowania w starożytności... Kot S. Elementy teorii testów psychologicznych. Warszawa 1969. Paris-Lyon 1941 1 1 . De Landsheere G. Warszawa 1960. Podręcznik metod badania rozwoju dziecka (tł. Warszawa 1929-30.. Meili R.). A Guide to Mental Testing. London 1947 . Histoire de la pedagogie.. Tyler L. z ang. New York 1947... Źródła do historii wychowania. Testy i pomiary w psychologii (tł. Warszawa 1967. London 19562. Main Currents in the History of Education. Paris 1963.). Mialaret G. 4 . Moskwa 19592. Poznawanie środowiska wychowawczego.. Warszawa 1970.. Die modernen padagogischen und psychologischen Forschungsmethoden. Paris 1961 4 . t. Berlin 1956 . Kurdybacha Ł. I History and method (english translation). Skórny Z.).. „Nowa Szkoła" 1948 nr 4. Szkoła i społeczeństwo. Hubert R.. Historyczne Agazzi A. interpretacje i charakterystyki psychologiczne. Paris 1960. Warszawa 1966. Warszawa 1966. Stuttgart 1884-1902. Bolltwood M. Histoire de 1'Education dans l'Antiquite. Bastin G. Riboulet L. Psychologia wychowawcza w zarysie. Palmade G. Rozwój metody eksperymentalnej i jej zastosowanie w dydaktyce^ Warszawa 1967.. La recherche en pedagogie. S. London 1948.. Kot S.. Bogdanowicz J.). z niem.... 4 Baley S. z niem. Histoire de la pedagogie. Warszawa J 1970.. Planchard E. Collard F. Pięter J. Zieleniewski J. D. Rozwój fizyczny dziecka. Empiryczne L'Adolescence. Lublin 1957. Leipzig 1932. z franc)... Empirische Forchungsmethoden der Pddogogik. Altman J. Warszawa 1960.. Landmarks in the History of Education.. Rozmowa i wywiad w psychologii wychowawczej. Historia wychowania. Curtis S. New York 19642. Warszawa 1958 .. Wrocław 1960. (red. 1-2. H. New York 1962. Biihler Ch„ Dziecięctwo i młodość (tł.. Warszawa 1960. A Cultural History of Western Education.. Bruxelles 1920. z niem. Rozdz.. Zarys psychologii w związku z rozwojem psychiki dziecka. Geschichte der Erziehung.. Kreutz M. z ang. Góttingen 1957. A Short History of Educational Ideas. Psychologische Diagnostik. poi.. Introduction a la recherche pedagogiąue. Metody współczesnej psychologii. Z.. Grzywak-Kaczyńska M.. Baley S. E. Warszawa 1962. Historie de la pedagogie. Warszawa 1934. Experimental Psychology: its scope and method. Lwów 1930. Warszawa 1970. Piaget J. E. t. 1-3.). London 1968. Właściwości rozwojowe wieku dziecięcego. Liege et Paris 1964... M. P. Suchodolski B.. 1-2... Kot S. R. Histoire de l'education. Wołoszyn S.. „Przegląd Psychologiczny" 1959 nr 3. St. Lwów 19342. New York 1955.. An Introduction to Educational Research. Geschichte der Erziehung von Anfang bis auf unsere Zeit. Warszawa 19472. Nouvelle pedagogie scientifiąue. Bystroń J. Warszawa 1961. V NAUKI WSPÓŁPRACUJĄCE Z PEDAGOGIKĄ 1. Warszawa 1960 .). Busemann A. J. Paris 1954. Power E. O przedmiocie i metodzie badań dydaktycznych (tł. Paris 1948. Kraków 1949.. Zarys dziejów wychowania jako funkcji społecznej. Testy w szkole. 3 Bogdanowicz J. La pedagogie et les grands courants philosophiąues. Historia wychowania. Podręcznik ćwiczeń z psychologii wychowawczej (tł.. Warszawa 1965-1966. Fraisse P.. Skórny Z. Panorama delia pedagogia d'oggi. Skórny Z. Bystroń J. 2. Paris 1962.. Choynowski M. Guilford J. Warszawa 1965-67. Istorija piedagogiki..). Warszawa 1933. z ang.... Wołoszyn S. Polska myśl pedagogiczna. Barycz H. Travers R. Gerstmann S. Histoire de la pedagogie. Baley S. wychowania i kultury w Polsce.. The History of Western Education. Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej.). Warszawa 1964. Les methodes en pedagogie.. Schmid K. (red. Paris 1969. Berlin 19622.. Fischer H. A History ofthe Problems of Education. Compayre G. Geschichte der Padagogik.

Szkoła w społeczeństwie amerykańskim. Niesiołowski A. Kraków 1937 19382. Gottlieb W. Hessen S. Suchodolski B. Kozakiewicz M. SJ. 149-194. Warszawa 1962. .. Światopogląd i edukacja.. Światopogląd jako fakt psychologiczny. Reykowski J.. Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka.. ks.. Livingstone R. Idee. Warszawa 1959. (Hrsg). Hornowski B..r.. Hurlock E. Rola Kościoła w kształceniu światopoglądu. Chałasiński J. O sprzecznościach i jedności wychowania.). 1. L... Pogląd na świat a wychowanie. Lindgren H. Skinner Ch.w. Warszawa 1961. Charakter człowieka. Skatkin M. Paris 19222. Warszawa 1967. Lublin 19622. ks. „Kwartalnik Pedagog. Warszawa 1923. M.. Warszawa 1959. Dybowski W. Kuderowicz Z. R. Lwów 1939 s. Warszawa 1965. Warszawa 1965. z ang.. Ateizm.. z „Prądu". Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego. poi. Hetzer H. Diekalolische Wełtanschauungin ihren Grundlinien. O formirowanii kommunisticzeskogo mirowozrenija. Kształtowanie przekonań moralnych. D. 3. Poniatowski Z. Child Psychology.. Warszawa 1933. O ideologiach polityczno-spolecznych.).. Bauman Z. Warszawa 1936. Z psychologii światopoglądu chrześcijańskiego. Żebrowska M. Światopoglądowe Bauman Z. Psychologia wychowawcza w szkole (tł. z ang... Warszawa 1958 .). Wiatr J. Higiena dziecka w wieku szkolnym... New York 19594... Padagogische Psychologie fur hóhere Schulen.). Psychologiczne podstawy kształcenia poglądu na świat dzieci i młodzieży. 1-2 . Durkheim E. Ideologia i wychowanie. B. Wrocław 1968. Warszawa 1966. Skowron S. Psychologia światopoglądu młodzieży. Rozwój problematyki i metod.... B. „Kultura i Wychowanie" 1934/35 nr 3. Światopogląd katolicki. Warszawa 1970.). E. Psychologia rozwoju dzieci i młodzieży. Rowid H. O niektórych błędach w wychowaniu postawy ideowej dzieci. Cambridge 1943. Światopogląd a życie u Diltheya. Behn S. ks. Chojnacki P. Przyrodoznawstwo a światopogląd.. Paris 1963. (tł. Pastuszka J. Podstawy filozofii chrześcijańskiej.. Wolański N. Socjologiczne zagadnienia wyższego wykształcenia.. Warszawa 1963. z franc). Góttingen 19592. Socjologiczne podstawy wychowania (W:) Encyklopedia Wychowania. Lwów 1938. 2 Chałasiński J.. Istota i zadania światopoglądu. „Kultura i Wychowanie" 1933/34 nr 1. Wstęp do psychologii pedagogicznej (tł. Ideologia w ujęciu Mannheima. Kopczyńska J. Warszawa 1965. ks. Pięter J. Szczepański J. Wychowanie i zdrowie psychiczne (tł. O rozwoju i kształtowaniu światopoglądu. Warszawa 19622. Nowicki A. Społeczna funkcja wychowania. Strunz K. Cathrein V.. J. Światopogląd i życie codzienne. „Euhemer" 1958 nr 5/6. z ang. Kasprzak M. Psychologia pomaga wychowaniu. z ang. B. ideologie. 13—80. J. Psychologia dziecka od urodzenia do wieku młodzieńczego (tł... Warszawa 1962. Pedagogie sociologiąue: les influences du milieu en education. Spionek H. Rouma G. Munclien 1921 6 . Warszawa 1934. ideały." 1957 nr 1. Padogogische Psychologie.. Education for a World Adrift. Warszawa 1968. t.. Psychologia wychowawcza wieku szkolnego. T. „Przewodnik Społeczny" 1934 nr 7. Szulc Z.Clarke A. Czy zmierzch ery ideologii? Warszawa 1961. Weryński H... Psychologia szkolna (tł.. Radwiłowicz R.). Clarke A. The Social Psycholog}' of Education... Philosophie der Werte als Grundwissenschaft der padagogischen Zieltheorie.. Socjologia. Dąbrowski K. Evans R. O światopoglądzie i wychowaniu. Organizm a życie psychiczne. Jersild A. Dziedziczność Warszawa 19622... Hessen S. (red. Warszawa 1928-30. Stress życia (tł. Społeczeństwo i wychowanie. z franc). Szaciłło T. Rozwój biologiczny człowieka. Educational Psychology. Szuman S. Pedagogie et socjologie. Warszawa 1965.. Chmieleńska J. Warszawa 1946. Skowron S. M.). z ang. Warszawa 1960.. Warszawa 1961. Miinchen 1959. Zaborowski Z. t.. Wiatr J. Szuman S.. t. Wroczyński R.). odb. Warszawa 1971. Warszawa 1933. Przekonania.. Poznań (b. Debesse M.. Selye H.. z ang. Szuman S.. New Jersey 19605.. Warszawa 1966.. C. Psychologia pedagogiczna. Higiena szkolna. Chojnacki P. Psychologia społeczna a wychowanie. Munchen 1930. Rozwój dziecka (tł. Wołoszynowa L. Warszawa 1963... Warszawa 1958.. Pastuszka J.. Rozwój młodzieży (tł. Warszawa 1962. „Siemja i Szkoła" 1951 nr 8.. Wizje ludzkiego świata.. Klimke F. Fleming C.. Warszawa 1965. (red...... Warszawa 1960. Lublin 1930. Sociometry and Education.. Green D. (red. Szczepański J.. Hurlock E. Warszawa 1964. Warszawa 1957. Higiena psychiczna. Warszawa 1963. 1. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Warszawa 1933. Upośledzenie umysłowe (tł.. Kołakowski L. Fizjologiczne podstawy wychowania (W:) Encyklopedia Wychowania. z czesk. Warszawa 1970. Socjologia wychowania.). Przihoda V.. Warszawa 1960. Moreno J. Znaniecki F. Warszawa 1969. M. Warszawa 1955 s.. Warszawa 1964. Warszawa 1958.. Fondements de la sociometrie. Paris 1914. Englewood Cliffs. Szuman S„ Pięter J.).. Warszawa 1958. Wall W. London 1962.).). Schaff A. London 1957. Okoń W. Warszawa 1947.

Stan tego rozbicia na przeciwstawne sobie systemy wychowania w krajach zachodnich. D. obowiązująca wszystkich ludzi. prowadzących dziś do ery atomowej. 1 jące potrzeby i stosunki oświatowo-wychowawcze przy pomocy instytucjiwychowujących w ustalony sposób. Dla uruchomienia przemysłu konieczna była koncentracja kapitału (spółki akcyjne. Pedagogika światopoglądowa jest więc nauką przedstawiającą konkretny system wychowania. potem Jacąuarda oraz maszyny parowej Watta już w drugiej połowie XVIII wieku zapoczątkowały pierwszą nowożytną rewolucję przemysłową2 „wieku pary i elektryczności". cele. maszyny i historia (tł. a młodzież starsza dąży do samodzielności. zadania stawiane wychowaniu) i działaniem zespołu instytucji oświatowo-pedagogicznych. Coraz liczniejsze pedagogiki światopoglądowe są wyrazem współczesnego pluralizmu społeczeństw i mimo rozwiązywania podobnych problemów i zaspokajania tych samych potrzeb wychowawczych przyczyniają się do tworzenia różnych rozwiązań i modeli. Te narastające fakty stanowią bazę. jak np. matematyka czy fizyka. Pierwsze wielkie wynalazki maszyny tkackiej Cartwrighta. w wieku XX lokalnie podobną rolę odgrywało wojsko (ustrój faszystowski) lub inteligencja. Warszawa 1963. jego ideologią wychowawczą (idee. to. Najgłębszą przyczyną obecnego rozbicia systemów wychowawczych był rozwój nowego ustroju ekonomiczno-społecznego . jak też poznające wpływy środowiska społecznego. ukształtowany w średniowieczu jako ustrój feudalny. rozwinęły hutnictwo. odkrywają coraz więcej faktów pedagogicznych. Smith. Te właśnie odrębne koncepcje. Tymczasem w sprawie celów i ideałów wychowania „nowego człowieka" istnieją wciąż zasadnicze rozbieżności. dlatego też współcześnie działają odrębne pedagogiki światopoglądowe. które stają się powszechnie uznane. czyli ujęcia rzeczywistości w postaci zespołu określonych idei. L i 11 e y. w którym odbija się i ustala związek między ustrojem społeczeństwa. uzasadnianych filozoficznie zostały przyjęte za obowiązujące ideologie przez poszczególne wielkie grupy społeczeństw1. wschodnich czy neutralnych ukształtował się wyjątkowo w obecnym stuleciu. które reguluje sezonowe ceny za towar zależnie od ilości towaru na rynku (podaż) i liczba ludzi chcących go nabyć (popyt). na której w przyszłości ukształtuje się jednolita dla wszystkich pedagogika naukowa. Szybki rozwój kapitalizmu uzasadniała nowa nauka ekonomiki liberalnej (A. który staje się podstawą nowego ustroju. Rozwój przedsiębiorstwa opierał się obecnie o dwie zasady: wolnej konkurencji (czyli swobody właścicieli w walce z innymi producentami o najwyższy zysk przez zniszczenie konkurenta) oraz żelaznego prawa popytu i podaży. giełdy). badające rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. . który zniszczył dotychczasowy ustrój stanowy społeczeństwa.). np. czwartym z kolei nowym stanem byli robotnicy. ponieważ poprzednie wieki zawsze wypracowywały jakąś syntezę wychowawczą swojego czasu. stanowiące jako klasa panująca własny ustrój społeczno-ekonomiczny i porządek prawny oraz reguluGrupy te historycznie nazywano stanami. Rozwój kapitalizmu i jego skutki Współcześnie jednolita pedagogika naukowa. banki. szczególnie technicy (technokracja) lub ostatnio naukowcy. Ricardo).kapitalizmu. jałmużna). Ponieważ zaś 2 B. że dziecko w wieku przedszkolnym potrzebuje opowiadania mu bajek. młodzieży oraz dorosłych.C z ę ś ć II PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA WSPÓŁCZESNE SYSTEMY WYCHOWANIA Rozdziali GENEZA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW WYCHOWAWCZYCH 1. jeszcze nie istnieje. wsparcia ubogich. Wynalazki te przyczyniły się do powstania wielkiego przemysłu fabrycznego. „trzeci stan" tworzyli mieszczanie. Ludzie. z ang. Liczne nauki pomocnicze współdziałające z pedagogiką. w której dobro ekonomiczne przedsiębiorstwa zostało uwolnione od obowiązku stosowania się do zasad moralnych (czego wyrazem w średniowieczu było potępienie zysku za procent i walka z lichwą) oraz od ciężarów społecznych (np. jak np. które wychodzą z własnych założeń ideologicznych. kopalnictwo i kolejnictwo.

ściągający masowo w poszukiwaniu zarobku do przeludnionych miast (urbanizacja). Powstaje w związku z tym nowoczesny proletariat 3 . pozbawił praw do życia. ekonomicznej działalności nieskrępowanej przez interwencję państwa. kooperatywy (pierwsza Sprawiedliwych Tkaczy w Rochdale 1844) broniące przed wyzyskiem handlu detalicznego i szerzące oświatę przez zakładane biblioteki. nadały stopniowo formalną równość obywateli wobec prawa. zebrań. w przeciwieństwie do strajków „dzikich". Dziewczynka z zapałkami). suteryn. Płn. Habeas Corpus Act 1679). Proklamacja niepodległości Stanów Zjednoczonych Am. Ruchy społeczno-polityczne XIX wieku a kwestia robotnicza W ramach rozwijającego się ustroju kapitalistycznego od końca XVIII stulecia ukształtowały się dwa ruchy społeczno-polityczne: demokratyzm i nacjonalizm.zasadnicza wartość każdego towaru zależna jest od kosztu surowca i wynagrodzenia za pracę przy jego produkcji. rozszerzały prawa obywatelskie (wolności słowa. która w państwach uprzemysławiających się szybko wzrasta. które sprowadzono do roli stróża nocnego. które utraciły swe dotychczasowe źródła utrzymania z warsztatu lub roli i szukały pracy najemnej w fabrykach. Przede wszystkim powstały spółdzielnie spożywców. Zjawia się masowa przestępczość nieletnich. ulżenia w pracy kobiet i dzieci. ubezpieczenia od wypadków i choroby. co doprowadziło do szalonej eksploatacji robotników pracujących od 12 do 14 godzin na dobę za najlichszą opłatę. natomiast dziś arbitraż państwowy jest daleko posunięty w stosunku do strajków legalnych. dzieci proletariackie pozbawione opieki pracującej matki spędzały czas na ulicach. parlamentaryzm w Anglii (od 1265. Wreszcie zaostrzająca się walka klas została około połowy XIX wieku przejęta przez ruchy społeczno-polityczne. Z a n i e w s k i . trzeciego stanu. Z dawnych zaś cechów wytworzyły się najpierw na terenie Anglii związki robotnicze (tradeunions). do urlopu. obalającego monarchię absolutną i ustrój feudalny stanów uprzywilejowanych pod hasłami: wolność.potomstwo). rozdzieliły od siebie trzy władze: ustawodawczą. Ustrój kapitalistyczny wyrósł więc na krzywdzie społecznej mas pracujących. (1776) i ich Konstytucja (1787). bądź też z pozycji obrony pokrzywdzonych . zmusił do pracy matkę rodziny i małoletnie dzieci. laisser faire . wobec tego potanienie towaru celem pobicia konkurencji wymagało szukania tanich surowców (co rozpętało w XIX wieku walkę państw o kolonie i ich wyzysk ekonomiczny) oraz taniej siły roboczej najpierw niewykwalifikowanych robotników. a) Demokratyzm nie był produktem rewolucji mieszczańskiej. czyniąc to wszystko pod hasłem gospodarczego leseferyzmu (franc. Pociągnęło to skutki wychowawcze. Nastąpiła gwałtowna pauperyzacja. sądowniczą i wykonawczą. opisywany ze współczuciem przez Dickensa czy Andersena {Dawid Cooperfield. sumienia. Wielka Rewolucja Francuska (1789). posiadający tylko dzieci na własność (łac. zubożenie mas społecznych. stowarzyszeń) głównie jednakże dla właścicieli jakiegoś kapitału. Louvain . Państwo początkowo nie wtrącało się do przebiegu walk klasowych. gnieżdżący się w niezdrowych warunkach nędzy mieszkaniowej. Powstaje problem „dziecka ulicy". gdy właściciele fabryk mogli stosować lokauty. zaopatrzenia emerytalnego. wywołał i zaognił kwestię robotniczą. równość i braterstwo. Dom rodzinny stracił siłę wychowawczą. bawiąc się nad rynsztokami. ogłaszanych prawnie przez związki zawodowe. dążące do programowego rozwiązana sprawy robotniczej bądź to z pozycji ustroju kapitalistycznego z jednej strony barykady. nadały prawa wyborcze (ale tylko mężczyznom posiadającym własność). R. proles . Demokratyzm więc burżuazyjny w sprawie walki klasowej przyznawał robotnikom prawa do strajku. wreszcie Kodeks Napoleoński wprowadziły stopniowo formalną równość obywateli wobec prawa. pilnującego majątku przed złodziejami. które rozpoczęły walkę parlamentarną (ruch czartystów 1836-1848) o prawa 3 robotników do ograniczania czasu pracy (8 godzin). mansard. Niesprawiedliwość społeczna wywołała rychło próby ratunku i obrony ze strony robotników. zorganizowaną w średniowiecznych cechach. spowodował emigrację zarobkową. wyzyskiwany przez mieszczaństwo i kapitalistów. łamanych przy 1957 2 . zamykanie przedsiębiorstwa i zwalnianie robotników z pracy. UOrigine du proletariat romain et contemporain. potem kobiet i najtańszej siły dzieci. 2. w dzielnicach slumsów.pozwólcie działać). Tak organizowana produkcja fabryczna szybko eliminowała produkcję rzemieślniczą.z drugiej.

założony w 1809 r. Węgry. 1848 przez Marksa i Engelsa Manifest komunistyczny pod hasłem Proletariusze wszystkich krajów łączcie się stwarza 10-punktowy program rewolucji proletariackiej obalenia ustroju kapitalistycznego i wprowadzenia dyktatury proletariatu dla budowy społeczeństwa bezklasowego. filozof Fichte w Mowach do narodu niemieckiego wynosi historię. przeprowadzają wojny z Danią i Austrią. Od tego czasu zaczął się potęgować imperializm niemiecki. Socjalizm naukowy i komunizm w oparciu o solidarność klasową. szerzy nienawiść do obcych narodowości (prześladowanie i germanizacja Polaków za Bismarcka. Owen). 1871 kanclerz Bismarck ogłasza Cesarstwo Niemieckie. w tym celu rozwijają militaryzm. 1971. przez studenckie Tugenbundy (Związki Cnoty . wartości dodatkowej. antysemityzm).pomocy siły i prawa. Keynesa (1833-1946) w Ogólnej teorii zatrudnienia. który podczas II Międzynarodówki (Paryż 1889) proklamował dzień 1 maja jako święto międzynarodowego proletariatu walczącego z kapitalizmem. które po bitwie z Napoleonem pod Jena w 1808 r. Grecja. Włochy) jako ruch wolnościowy dążący do walki o niezależność narodową. język i kulturę niemiecką ponad wszystko. że wynosi on własny naród ponad inne (szowinizm). M. Pierwszy z nich rozwinął się jako ruch proletariacki samych robotników w postaci socjalizmu i komunizmu. żąda dla siebie przywilejów. którego pierwszy rektor.wzór Filaretów). że źródłem wyzysku jest przywłaszczanie przez kapitalistę tzw. W wyniku wzrostu potęgi militarnej i ekonomicznej w r. W ten sposób czasowe zlikwidowanie bezrobocia przez interwencjonizm państwowy powoduje wzrost cen i odbija się niekorzystnie na najmniej zarabiających. ale który w czasie I wojny światowej przeszedł przez oportunistyczny rozłam. w wyniku czego tworzy się III Międzynarodówka komunistyczna w 1919 r. został wyparty przez socjalizm naukowy Karola Marksa i Fryderyka Engelsa. Kształtował się on początkowo od końca XVIII wieku w krajach pozbawionych niepodległości. co pośrednio doprowadziło do wybuchu I wojny światowej (1914). opartego na uspołecznionej własności środków produkcji i na pracy wszystkich według ich zdolności i możliwości. rozbijają Francję pod Sedanem (1870). Jednakże pełny proces rozwoju nacjonalizmu wystąpił dopiero na terenie Niemiec. procentu i pieniądza (1936) w celu przezwyciężenia stagnacji i kryzysu ekonomicznego. którą obrócono na rozwój zagłębia przemysłowego Ruhry. w którym wydatkowanie na nowe modele produkcji przewyższa oszczędzanie. Po pokonaniu Napoleona Prusy dążą dalej do zjednoczenia politycznego państewek Rzeszy. gdzie począł budzić się duch narodowego oporu. nawet przez Uniwersytet Berliński. zmuszają ją do kapitulacji i zapłacenia olbrzymiej kontrybucji wojennej. zdobywający kolonie i sfery wpływów. Pierwotny socjalizm utopijny (Saint-Simon. przekreślając tym międzynarodową solidarność ludzi pracy. b) W obronie zaś wyzyskiwanych robotników wystąpiły dwa ruchy: rewolucyjny i reformistyczny. czyli wzrostu cen z powodu spadku wartości pieniądza. Następnie utworzenie I Międzynarodówki (Genewa 1864) rozpoczęło historię nowoczesnego ruchu robotniczego. Zlikwidowanie klęski bezrobocia przez inwestycje państwowe i odpowiednią politykę monetarną przyczyniło się do podreperowania kapitalizmu po drugiej wojnie światowej. wolności narodowej (rozbiory Polski 1772-1795) i będących pod okupacją obcej władzy (Serbia. co otrzymują jako wynagrodzenie za pracę. Ten interwencjonizm państwowy we współczesnym kapitalizmie był opracowany przez angielskiego ekonomistę J. którzy zanalizowali ekonomikę kapitalizmu wykrywając. znalazły się pod ciężką okupacją francuską z wyjątkiem Prus.nacjonalizm. ale wytworzyło społeczeństwo konsumpcyjne. Ogłoszony w r. czy przyczynia się do okresowej utraty równowagi bilansu płatniczego i do inflacji. Inaczej do sprawy społecznej robotników podchodził drugi ruch w społeczeństwach o ustroju kapitalistycznym . naiwnie marzący o idealnym społeczeństwie ludzi wolnych i pracujących dla siebie. wytwarzanej przez robotników ponad to. W sprawie robotniczej zaś nacjonalizm z motywów patriotycznych stara się zapewnić możliwy dobrobyt swoim własnym robotnikom. rywalizujący na morzu z imperializmem brytyjskim. Z nacjonalizmem więc zawsze wiąże się to. Fourier. Pokonany traktatem wersalskim (1918) nacjonalizm niemiecki odrodził się jeszcze w postaci faszyzmu w ruchu narodowo-socjalistycznym Hitlera. internacjonalizm starały się rewolucyjnie usunąć wyzysk kapitalis- . Wyrazem tych zjawisk społeczeństwa konsumpcyjnego stał się kryzys dolarowy z r. podsycany przez towarzystwa gimnastyczne przygotowujące do walki. uzyskując to kosztem wyzysku kolonii lub robotników w krajach gospodarczo zależnych. dążącym do zapanowania nad światem.. Nacjonalizm zaczął więc wychowywać społeczeństwo w duchu patriotyzmu. tworzą sztab generalny.

wychowując masy społeczne w duchu moralności chrześcijańskiej.katolickiego. 3. Rozdział systemów wychowawczych Walka o sprawiedliwość społeczną dla klas uciskanych (robotników i chłopów) pomiędzy czterema ruchami społeczno-politycznymi począt- kowo rozgrywała się na płaszczyźnie ustawodawczej. pod wodzą Lenina. który w pierwszej encyklice społecznej Leona XIII Rerum novarum (1891) zalecał rozszerzenie własności prywatnej na możliwie największą ilość ludzi. Ruch społeczno-katolicki miał charakter reformistyczny i przeciwstawiał się tak kapitalistycznemu liberalizmowi. W Polsce natomiast po odzyskaniu niepodległości i uwolnieniu się od zaborców w 1918 r. Praktyczne zdobycze ruchu społeczno-katolickiego znalazły potwierdzenie w dokumentach Kościoła. następnie starały się o wprowadzenie swej ideologii w całym kraju. ustanowiła dykataturę proletariatu i utworzyła pierwsze państwo socjalistyczne. który przemieniał się w państwo wychowawcze. polegający na łączeniu się w korporacjach zawodowych wszystkich pracujących w danym zawodzie tak robotników. Dalsze pogłębianie ruchu nastąpiło po drugiej wojnie światowej. wystarczającej na utrzymanie całej rodziny robotnika i robienie oszczędności. według nowego kalendarza). Mussolini stworzył partię faszystowską. jak inżynierów i kierowników oraz właścicieli przedsiębiorstw. czyli większości). wprowadziła dyktaturę wojskową. tj. opanowując swą doktryną całe społeczeństwo. po wielkim kryzysie ekonomicznym kapitalizmu (od 1929 r. Inne natomiast o charakterze faszystowsko-socjalistycznym dążyły do opanowania władzy na drodze zamachu w państwie. wprowadzenia swej dyktatury. Na terenie Włoch od 1919 r. przeprowadziła w Rosji rewolucję październikową (7 XI 1917 r. Rozproszkowanie stronnictw nie dawało żadnej partii opozycyjnej przewagi w stosunku do nacjonalizmu lub liberalizmu burżuazyjnego. W wyniku wojny na tle wrzenia społecznego wytworzyły się partie nowego typu. wprowadza autarkię (samowystarczalność) gospodarczą i przygotowuje wojnę w odwet za traktat wersalski.). Początkowy paternalizm.Centrum katolickie w Niemczech od 1870 r. W odpowiedzi na hitleryzm we Francji dochodzi do stworzenia Frontu Ludowego pod wodzą Leona Bluma. W tym samym roku Wiosny Ludów 1848 w Kolonii został zwołany przez późniejszego biskupa Moguncji. chłopskie) oraz na centrowe (chrześcijańskie . W tym celu rozwijano oświatę i wychowanie mas robotniczych w duchu świadomości klasowej. po raz pierwszy poza murami kościoła wiec robotników chrześcijańskich dla zorganizowania środków poprawy sytuacji gospodarczej w duchu miłości i sprawiedliwości ewangelicznej. rozpędzenia parlamentu i zniszczenia partii opozycyjnych. która odnowę ustroju społecznego opierała na prawie miłości i sprawiedliwości społecznej. domagał się płacy sprawiedliwej. wprowadził udział robotników w zyskach przedsiębiorstwa. których rywalizacja o imperium światowe Niemiec i Anglii doprowadziła do wybuchu I wojny światowej (1914-1918). Emanuela Kettelera. ruchu społecznego . Dalszy rozwój ruchu przyniósł drugą encyklikę społeczną Piusa XI Quadragesimo anno (1931). wywołującym olbrzymią klęskę bezrobocia. zakończonej klęską cesarskich Niemiec i Austrii. Podobnie nacjonalistyczna partia Narodowego Socjalizmu Hitlera dochodzi w Niemczech do władzy w 1932 r. czyli tzw. jak i socjalistycznej rewolucji. tj. która od 1922 r. działająca od 1905 r. zainicjował ubezpieczenia społeczne i prawodawstwo pracy. przyznawał robotnikom prawo do zrzeszania się i głosił zasadę ograniczonej interwencji państwa w sprawy społeczne. które zależnie od programu podzieliły się na prawicowe (nacjonalistyczne i demokratyczne. prawicowego socjalisty (od 1936 r.). który rozwinął chrześcijańskie związki zawodowe. nienawiści i zemsty za krzywdy oraz w duchu bojowości rewolucyjnej. Pierwszą z nich była Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji (bolszewików. dzięki czemu demokratyzm francuski dąży do stworzenia własnego państwa wychowawczego. Był to początek czwartego w XIX w. komunistyczne.tyczny człowieka przez człowieka i wprowadzić nową sprawiedliwość społeczną dla ludzi pracy. liberalne) i lewicowe (socjalistyczne. miłości Boga i bliźniego.). kasy zapomogowe i pożyczkowe. Na drodze upowszechniania się prawa wyborczego posłów w parlamentach powstawały coraz liczniejsze partie polityczne. c) Natomiast ruch reformistyczny ukształtował się wśród katolików. . akcjonariat pracy. początkowy okres sejmokracji kończy się dyktaturą Józefa Piłsudskiego (od 1926-1935) i wzrostem faszyzującej polityki mocarstwowej sanacji z programem „wychowania państwowego" wszystkich obywateli razem z wieloma mniejszościami narodowościowymi. opieka nad robotnikami przekształca się w program korporacjonizmu.

5 .). a hitlerowski system wychowania 6 nacjonalistycznego potępiony jako nieludzki przez Trybunał Międzynarodowy w Norymberdze. Warszawa 1962 s. postęp kulturalny i rozwój gospodarczy narodów jako jedynego sposobu dojścia do pokoju. Węgry. Od encykliki Rerum novarum do Mater et Magistra. pochodzenia. zmieniających się problemów współczesnego świata i człowieka.wychowania socjalistycznego w Związku Radzieckim i w krajach demokracji ludowej (od 1945 r. 1° . W ten sposób ruch społeczno-katolicki. 4 cie współczesnym {Gaudium et spes 1965) nowych problemów społecznych. a od 1949 r. „Zeszyty Naukowe KUL" 1971 nr 2 s. NRD i Chińska Republika Ludowa).) oraz Salazara w Portugalii. Idea korporacjonizmu chrześcijańskiego natomiast została poza Włochami Mussoliniego przejęta przez gen. Dalsze zaś encykliki społeczne ukazywały cele nowoczesnego świata. Jedynie ruch społeczno-katolicki nie miał celów politycznych. tj. Katolicki Uniwersytet Lubelski). rozwinął się w kierunku odnowy całego ustroju społecznogospodarczego na zasadach ewangelicznych sprawiedliwości i miłości społecznej. J. Po drugiej wojnie światowej więc od 1946 r. rozwoju gospodarczego zróżnicowanych regionów w kraju. postępu gospodarczo-społecznego narodów dla wzrostu dobrobytu zamiast wydatków na zbrojenia4. Kongresów Eucharystycznych. 20-47.). „Tygodnik Powszechny" 1971 nr 24 s. 2° .wychowania chrześcijańskiego. chorych. czyniąc początkowo sprawę robotniczą kwestią moralną.Dziecko w systemie hitlerowskim. 6 K. dla których nie ma miejsca w społeczeństwie uprzemysłowionym.) oraz rozwój wszystkich narodów łącznie z zacofanymi na drodze rozwijania każdego człowieka przez wychowanie. kultury. nadużywaniem środków masowego przekazu. 1. co pokój" (enc. Chrześcijanie wobec nowych problemów społecznych. W. jak pokój między narodami (enc. Populorum progressio Pawła VI z 1967 r. komunizm doprowadził do powstania radzieckiego państwa socjalistycznego. nie tworzył swego państwa. 1903-1914). płci lub religii. Mater et Magistra Jana XXIII wyszła poza sprawę robotniczą i objęła zasadami ewangelicznymi problemy ludności wiejskiej. psychicznie upośledzonych. uzależnieniem państw od międzynarodowych przedsiębiorstw5.wychowania liberalnego w demokracjach państw kapitalistycznych (USA. Prowadziło to do przebudowy ustroju społecznego i jego odnowy na zasadzie sprawiedliwości i miłości społecznej. niedorozwojem gospodarczym młodych narodów. od 1918 r. nauki i uniwersytetów katolickich (wyrazem tego stał się m. jak skutki urbanizacji. w wyniku której siłami koalicyjnymi demokracji burżuazyjnej i demokracji radzieckiej został rozbity faszyzm. Franco w Hiszpanii (od 1938 r. S o s n o w s k i . ale uległa wypaczeniu przez wojskową dyktaturę faszystowską.) zajął się rozwiązywaniem w duchu Konstytucji soborowej o Kościele w świeK. Ohne Mitleid.Tak więc w okresie międzywojennym nacjonalizm wytworzył faszystowskie państwo wychowawcze {Erziehungsstaat). sprawiedliwości i miłości. 4-5. Bułgaria i Jugosławia. T u r o w s k i . Katolicka nauka społeczna akcentowała wyzwolenie proletariatu na drodze uwłaszczenia oraz postulowała ustrój samorządu społeczno-gospodarczego według zasady pomocniczości ogłoszonej przez Piusa XI w encyklice Quadragesimo anno (1931 r. Rumunia. Brytania. odwetu i imperializmu w państwach faszystowskich przyspieszyło wybuch II wojny światowej (1939-1945). Czechosłowacja. rozpoczęła się rywalizacja pokojowa na skalę światową trzech pozostałych systemów wychowania. demokratyzm zaś bronił ustroju kapitalistycznego i posiadanych kolonii. których ofiarami są buntująca się młodzież oraz kobiety. gdyż „rozwój oznacza to samo. obowiązku współpracy i pomocy międzynarodowej. jak spychanie na margines społeczny nowej kategorii ludzi „biednych" (starych.). Nastąpiło więc po I wojnie światowej ożywienie katolicyzmu w postaci ruchu misyjnego. Francja i inne kraje Zachodu) oraz 3° . odrodzenia literatury i sztuki katolickiej. Po drugiej wojnie światowej kwestia społeczna w enc. Polska. 3-13. lecz dążył do chrystianizacji świata przez „odnowienie wszystkiego w Chrystusie" (instaurare omnia in Christo .in. społecznie niedostosowanych itp. Wreszcie list apostolski Octoąesima adveniens Pawła VI (1971 r. Akcji Katolickiej jako apostolstwa świeckich pod przewodnictwem hierarchii (Pius XI1922).św. M a j k a . Czwarty zaś system Ks. Pius X. Tymczasem w okresie międzywojennym wychowanie prowadzone w duchu militaryzmu. sądzący zbrodniarzy wojennych. Pacem in terris Jana XXIII z 1963 r. wywołanej emigracją zarobkową. prowadzonego przez Kościół katolicki w dostosowaniu się do aktualnych. a po soborze Watykańskim II (1962-1965) unowocześnił się przez włączenie do programu chrześcijańskiego działania wszystkich wyłaniających się problemów społecznych współczesnego świata dla ich rozwiązania w duchu pokoju. jak przejawy krzywdy społecznej spowodowanej dyskryminacją za różnice rasy.

głodem. która w zagadnieniach religijnych staje się też ideologią ekumenizmu. przystąpił Związek Radziecki) i neutralnych. 2) wiara w prawa zasadnicze człowieka. który wszystkie narody muszą wypełnić w duchu wzajemnej pomocy i troski". w równe prawa płci i wielkich czy też małych narodów. mowy lub religii". Jest to kierunek wychowania moralnego ludzkości w „duchu sprawiedliwości. krajach arabskich oraz w obozie państw neutralnych wyzwolonych z ucisku kolonialnego (India 1947. Organizacja Narodów Zjednoczonych. głoszonego przez II Sobór Watykański. Czwarty kierunek nakazuje „szerokie rozpowszechnianie kultury i wychowania ludzkości" jako „święty obowiązek. Nauki i Kultury (z siedzibą w Paryżu). jak socjalistycznych (od 1954 r. Dała temu wyraz deklaracja UNESCO. Veronese był dyrektorem naczelnym UNESCO. Wychowanie narodów w powiązaniu z rozwojem wiedzy naukowej i kultury stało się 7 więc tu środkiem naprawy.1957. walka z nędzą. która głosi: „Celem organizacji jest przyczynić się do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa przez pogłębienie . a przywrócenie „zasad godności. praworządności oraz praw człowieka i podstawowych swobód. Drugi kierunek dotyczy wzajemnej znajomości dążeń i życia narodów celem usunięcia różnic między nimi jako źródła podejrzliwości i nieufności. R o z d z i a ł II CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW WYCHOWANIA 1. wolności i pokoju". persona . w której bierze udział tak blok państw kapitalistycznych. więc i ochrona pokoju w umysłach ludzi musi być zbudowana". Rywalizacja kulturalna wszystkich współczesnych systemów wychowania rozwija się od 1945 w ramach UNESCO . w Egipcie. Dziecko Hirosimy (tł. B e r e z o w s k i . Wreszcie piąty kierunek wychowania UNESCO zaleca.osoba).Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Spraw Wychowania. równości i wzajemnego szacunku ludzi". w godność i wartość jednostki. Lublin 1946 s. rozdział i rozbicie ideowe współczesnych systemów wychowawczych nie wyklucza możliwości porozumienia i współpracy na terenie przyjaźni i zbliżenia między narodami. by pokój nie 8 I s o c o i I c i r o H a t a n o . Jak widzimy.wychowania nacjonalistycznego zaczął się odradzać od 1949 w RFN. Pierwszy z nich brzmi: „Ponieważ wojny biorą początek w umysłach ludzi. z ramienia którego w latach 1959-1961 przewodniczący Akcji Katolickiej we Włoszech D. analfabetyzmem) stanowi podstawową ideę współczesnego humanizmu.za pomocą wychowania. Ciekawa historia ONZ. Trzeci kierunek wskazań to obalenie doktryny rasizmu. 4) popieranie postępu i lepszego poziomu życiowego z uwzględnieniem większej wolności9. do których należą: 1) ochrona przed wojną. 9 E. a po wojnie sueskiej od 1956 r. Ghana . które Karta Narodów Zjednoczonych przyznaje wszystkim narodom świata bez różnicy rasy. Algeria . Tworzy to postulat wychowania w poczuciu poszanowania praw należnych człowiekowi jako osobie. nauki i kultury .1962). stąd też naczelny kierunek nowej orientacji w wychowaniu wskazuje idea pokoju międzynarodowego jako konieczność wychowania w ideologii pacyfizmu lub irenizmu. z franc). 3) ustalenie warunków sprawiedliwości i poszanowania umów międzynarodowych. Warszawa 1963. pojednania religijnego. Konieczność nowej orientacji w wychowaniu Tragedia II wojny powszechnej zakończona atomową zagładą Hirosimy i Nagasaki 7 podyktowała konieczność zapobieżenia przyszłej katastrofie całej ludzkości.współpracy narodów dla zapewnienia ogólnego poszanowania sprawiedliwości. chorobami. W związku z tymi celami Statut UNESCO ustawia jakby pięć drogowskazów dla wychowania współczesnych ludzi. . do czego zmierzają prowadzone w różnych krajach eksperymentalne szkoły UNESCO. rezultaty których poszerzają pole badania pedagogiki porównawczej. O s m a ń c z y k . a także Międzynarodowy Katolicki Komitet Koordynacyjny. co współcześnie nazywa się personalizmem (łac. C . 7. głoszącej nierówność ludzi i ras. Tak tedy wychowanie poczucia ludzkości {humanitas) wobec innych ludzi w celu społecznego niesienia im pomocy wszelkiego rodzaju także pomocy przez rozpowszechnianie oświaty i kultury wraz z troską o zaspokojenie ludzkich potrzeb fizycznych i duchowych (np. Warszawa 1962. zabezpieczenia pokoju i realizacji celów ONZ 8 .

typu nordyckiego długogłowych blondynów. „czasach pogardy" hitleryzm podeptał wartość i godność osoby ludzkiej i doprowadził w czasie wojny do zbrodni ludobójstwa w obozach zagłady (Oświęcim. który podzielił społeczeństwa na klasy oświecone i wyższe. ustalający kierunki działania wychowawczego dla utrzymania pokoju na przyszłość jest wyznaniem wiary . małżeństw na próbę jako należnego jej prawa moralnego. zgniłej i niemoralnej (Por. Z kolei falę rozkładu moralnego społeczeństw i ich młodzieży spotęgowały wojny. Konieczność więc wyeliminowania rozkładu moralnego. kierujące polityką i życiem. Treblinka i wiele innych). Został on wykorzystany przez ideologię faszystowsko-nacjonalistyczną do stworzenia m. skoro człowiek miał być tylko wyższym rozwojowo gatunkiem zoologicznym jako produkt ewolucji kierowanej prawem walki o byt. panujące oraz klasy pariasów społecznych i nowoczesnego niewolnictwa pracy. Proces emancypacji młodzieży współczesnej. okupacje i nędza. którzy powinni inne „podłe" rasy wytępić (prawodawstwo antysemickie) lub uczynić niewolnikami. wewnętrznie zaś i po cichu. co wyraziło się nie tylko we wzroście w krajach cywilizowanych XIX wieku przestępczości nieletnich. a przymusowości szkoły elementarnej i prywatnej zawodowej dla ludu i drobnomieszczaństwa. O s s o w s k a . według której ludzie nie są sobie równi. odpowiedzialnej za zobowiązania firmy.Statut. w perwersji płciowej (np. która stała się elitą społeczeństwa i tworzyła grupy nacisku. które łatwo było skierować do bratobójczej walki i rewolty przeciwko ustalonemu „nieporządkowi". Wandervogel 12 ). Moralność mieszczańska. miała być z natury rasą panów. M. Pojęcie nowoczesnego systemu wychowania i jego budowa Poznany statut UNESCO. W takich warunkach dyskryminacji i nieludzkiego bytu gromadziły się siły rozpaczy i nienawiści. małżeństw koleżeńskich. Interpretowany przez nią ewolucjonizm zatarł zasadni10 11 12 czą różnicę między człowiekiem a zwierzęciem. ale także postawami moralno-światopoglądowymi ludzi. Majdanek. w których piece krematoryjne kończyły naukowo opracowany proces wyniszczenia ludności okupowanej. Zdechrystianizowana moralność mieszczańska11. rozdzielało ludzi od siebie dystansem nie do pokonania. UNESCO . Wreszcie poza przyczynami moralnymi i światopoglądowymi do upadku kultury europejskiej przyczynił się sam ustrój klasowy. Przede wszystkim rozwój kapitalizmu z jego niesprawiedliwością społeczną przyczynił się do demoralizacji społeczeństw. spekulacje i migracje. Posiadanie więc bogactwa stało się miernikiem wartości ludzi. która walcząc z filisterstwem dorosłych dążyła do usankcjonowania. Do zmian ocen w kategoriach norm światopoglądowo-moralnych XIX stulecia. Szukając przyczyn takiej właśnie nowej orientacji wychowania w świecie powojennym. teorii rasizmu. przeznaczonej dla młodzieży warstw uprzywilejowanych i dobrze sytuowanych.opierał się wyłącznie na politycznych i ekonomicznych układach rządów. przyczynił się również ewolucjonizm. „Znak" 1961 nr 84 2.in. W takich warunkach szczególnie młodzież deprawowała się. 83-84. S. że pierwsza i druga wojna światowa były nie tylko spowodowane przyczynami spoleczno-politycznymi. W okresie międzywojennym w tzw. homoseksualizm w organizacji młodzieży niemieckiej np. pochodzących z lumpenproletariatu. różnicowało społeczeństwo. władza finansjery. trzeba zwrócić uwagę na to. „Nowa Szkoła" 1946 nr 6-9 s. byle bez wywoływania skandalu. Demoralizacja młodzieży warstw wyższych społecznie przejawiła się w seksualizmie. w narkomanii morfinizmu czy alkoholizmu. pogardy dla człowieka i nierówności stanowych jako winnych współczynników katastrofy wojennej zmusiła do zmiany orientacji wychowania we współczesnych systemach wychowawczych. np. K u n o w s k i. Przeniesione na człowieka prawa walki podbudowały teorię rasizmu. Łódź 1956. lecz „musi opierać się o intelektualną i moralną solidarność 10 ludzkości" . w gangach chuligańskich. 774. buncie obyczajowym młodzieży najpierw amerykańskiej po I wojnie. zewnętrznie pozornie solidnej i wypłacalnej. s. oparta na sile pieniądza i na przewadze prawnej mężczyzny nad kobietą doprowadziła do tzw. Zapolskiej: Moralność pani Dulskiej). podwójnej moralności. a masy pozostające w nędzy pozbawiało prawa do życia. w epidemii samobójstw. Wyraziło się to dobitnie nawet w klasowości szkoły wyższej i średniej. Najwyższa rasa biała. a odejście od tradycyjnej moralności chrześcijańskiej nie było równoznaczne z wpojeniem społecznie skutecznych motywów laickiej etyki. Miejsce dawnej arystokracji rodowej w tym ustroju zajęła plutokracja. G. ale także w tzw.

szkoła przyzakładowa) i szkolnictwa specjalnego wraz z instytucjami wychowującymi. dom kultury itd. lecz wymaga inspiracji światopoglądowej i transmisji ruchu danego przez napęd ideologiczny. cele wychowania w instytucjach pomocniczych. stanowiących system oświatowy wraz z ich pedagogizacją. W o ł o s z y n . z drugiej zaś strony tzw.zespołu instytucji wychowujących. dostosowanego do zagadnień rozwijania i wychowywania ludzi. Jednakże zasady te w nowoczesnym państwie wychowawczym nie wynikają już z aktualnie układających się konfiguracji społecznych i gry sił politycznych. Pojęcie systemu oświatowego (W:) Zasady pedagogiki. bursy. teorii i praktyki wychowawczej dla skutecznego oddziaływania wszystkich instytucji szkolno-wychowawczych i oświatowo-kulturalnych nie odbywa się wprost przez zazębianie się i ścieranie jakby trzech trybów. które z jednej strony obejmują wychowanie instytucjonalne zawarte w całokształcie organizacji szkolnictwa ogólnokształcącego (szkoła podstawowa. lecz pochodzą właśnie z przyjętej ideologii pedagogicznej. organizacje młodzieży. samorząd szkolny. wychowawczych. Warszawa 1962 2 t. aby zapobiec takim przyczynom wojen. nieposzanowania praw człowieka. Kształtująca się więc ideologia pedagogiczna daje napęd. doświadczenia. które założenia ideologii pedagogicznej przenoszą dla uruchomienia systemu wychowawczego celów. lecz kształtowany jest pod wpływem potrzeb. Każda z tych czterech składowych instytucji szkolnych. które tworzą określony system pedagogiczny. sanatoria. brak równości i wolności wśród ludzi. domy młodzieżowe lub akademickie. internat. S. które znów powinny działać i praktycznie realizować się w treściach i programach systemu oświatowego. oświatowych i kulturalnych w systemie oświatowym ma własne treści i programy oddziaływania na wychowanków młodocianych i dorosłych. zasad i norm postępowania wychowawców regulujących działanie systemu oświatowego nie powstaje przypadkowo. zakłady poprawcze itp. technikum. Oczywiście system wychowawczy jako zespół idei i celów wychowawczych. film. Stąd zadaniem takiej pedagogiki światopoglądowej staje się ukazanie: 1° .w skuteczność wychowania w określonym duchu. W postulatach wychowawczych więc UNESCO zawarte są podstawowe idee. jak internaty. wychowanie równoległe. oświaty powszechnej i kultury masowej. klub sportowy. służących do realizacji wychowania. System oświatowy tworzy całość szkolnictwa od przedszkola do uniwersytetu oraz wszelkich innych instytucji oświatowo-wychowawczych. stając się systemami szkolno-oświatowymi. przy tym całość taka jest zorganizowana jednolicie na zasadach polityki oświatowej określonego państwa 1 3 . muzeum. cele oświaty pozaszkolnej 13 Por. czyli kształcenia tak młodych. wiedzy i przekonań społeczeństwa danego czasu. średnia i wyższa. nauczania i przekazywania kultury. toteż jak gdyby pasem transmisyjnym są tutaj zasady polityki oświatowej i wychowawczej.). który uzasadnia i ustala cele nauczania systematycznego w szkole. którzy mają osiągnąć wyznaczone cele. organizacja młodzieżowa. opracowane naukowo i ze znawstwem przez właściwą pedagogikę światopoglądową. która jest przekazywaniem całego dorobku pedagogiki światopoglądowo zorientowanej wychowawcom szkolnym. pomocniczymi. za pośrednictwem pedagogizacji tych instytucji. Współcześnie systemy oświatowe bardzo się skomplikowały. harcerstwo itp. telewizja. społecznym i kulturalno-oświatowym do praktycznej realizacji. jak i dorosłych obywateli. zawodowego (zasadnicza szkoła zawodowa. radio. przychodnie. oraz z kultury masowej za pośrednictwem środków społecznego przekazywania myśli jak: prasa. jak upadek moralności. 292. Współdziałanie ze sobą tych trzech elementów współczesnego wychowania: ideologii. studia podyplomowe). który powinien wskazywać drogę i przyświecać w realizacji praktycznej każdego systemu państwowego w dziedzinie publicznej oświaty i wychowania.ideologii pedagogicznej danego społeczeństwa z powiązaniem jej z systemem wychowawczym celów za pomocą zasad polityki oświatowo-wychowawczej oraz 2° . co razem wytwarza ideologię pedagogiczną przyjętą przez przodującą grupę społeczeństwa za obowiązującą normę życia. porusza system wychowawczy idei i celów. W związku z tym należy odróżniać pojęcie systemu oświatowego od systemu wychowawczego w danym państwie. które płynie z instytucji oświatowych pozaszkolnych jak biblioteka. by te właściwie funkcjonowały w instytucjach systemu szkolno-oświatowego. oraz cele kształcenia przez kulturę masową. Dlatego też pedagogika światopoglądowa w całości systemu współczesnego wychowania od- . wychowania organizacyjnego w instytucjach (np. a więc szkolnictwa. to znaczy wyznawanego przez państwo światopoglądu.. 1 s. Żeby zapewnić zgodność harmonijnego a nie konkurencyjnego działania tych składowych systemu oświatowego muszą być one osadzone jakby na tej samej osi i funkcjonować zgodnie z ideami systemu wychowawczego.

2° . stając się czynnikiem usprawniającym i doskonalącym. L e w i n.wzory wychowawcze dane do naśladowania (np. która naukowo bada i opisuje całość systemu. pedagogika światopoglądowa odbija tylko stan faktyczny. System wychowawczy bowiem jako układ ideowy ukierunkowuje i kształtuje pozostałe układy (teoretyczny i praktyczny) danego sposobu wychowania w społeczeństwie i państwie. W związku z tym system wychowawczy konstruuje ideał człowieka doskonałego jako cel realizacyjny wychowania oraz określa 14 15 Por. który to system uruchamia jak gdyby drugi system oświatowy wszelkich instytucji wychowujących dzieci. Warszawa 1970 s. chociaż tworzy wzór idealny do naśladowania.koncepcji człowieka. stawia wnioski i postulaty. że głowicą wyróżniającą dla określonego systemu współczesnego wychowania jest jego system wychowawczy idei i celów. modele atomu Bohra mają w nowoczesnej nauce charakter odkrywczy i uzasadniający. Przy tym miernikiem oceny są założenia ideologii pedagogicznej danego systemu wychowawczego. Ta tworząca. nie deklaratywno-werbalny).odwzorowania. 21-31. stają się bowiem punktem wyjścia do hipotezy teoretycznej a następnie konkretnego planu złożonego działania. A. gdy jest ona powołana do opracowania raportu o stanie oświaty dla władz państwowych. a po drugie . przekształcająca funkcja nauki pedagogicznej występuje szczególnie wyraźnie. których pedagogika światopoglądowa zmieniać nie może. jak i funkcjonowanie całości. że celem charakterystyki porównawczej współczesnych systemów wychowania można się ograniczyć do analizy głównie zespołu idei wychowawczych nie wchodząc głębiej w system oświatowy czy tezy pedagogiki światopoglądowej. W związku z tym twórcze modele-konstrukcje mogą kontrolować prawidłowość ich od15 wzorowywania jako prototypu . I. a więc zespół całego szkolnictwa.interpretacji całej rzeczywistości. Z tego ostatniego stwierdzenia wynika.koncepcji życia społecznego. W jego budowie należy wyróżnić trzy układy elementów: ideowych. tym samym włącza się jako ważne ogniwo pośrednie w całość systemu wychowania. D ą b s k a. lecz tę rzeczywistość wychowawczą konstruuje. modeluje futurologicznie konstrukcje. miniatura wieży Eiffla lub model maszyny parowej).grywa podwójną rolę: po pierwsze . oświatowych i kulturalnych ośrodków masowego przekazu. Dzięki temu każdy współczesny system wychowania jest idealnym modelem i prototypowym wzorem do urzeczywistnienia w życiu społecznym. oceniającą prawidłowość działania systemu i jego efektywność. ale także ocenia. wynikające z układu stosunków logicznych odwzorowanych w teoriach poszczególnych struktur rzeczywistości. Toruń 1962 s. to przecież sam nie naśladuje i nie odtwarza istniejącej rzeczywistości. który jako zasadniczy plan działania wychowawców ma być realizowany przez system oświatowy i jako kryterium oceny użyty przez pedagogikę światopoglądową dla określenia efektywności i wyników wychowania. Por. Ale poza tym są c) modele jako idealne konstrukcje. który ma być odtworzony i powielony w systemie oświatowym państwa. jak to się stało u nas w Polsce w latach 1971-1972. a więc wydajność i jakość wyników wychowawczych. 14—18. Trzeci układ teoretyczny tworzy pedagogika światopoglądowa całego systemu wychowania.koncepcji życia moralnego ludzi oraz 4° . model mędrca lub świętego) oraz b) modele . Dlatego też w istocie system wychowania jest zespołem idei. Modele takie. Układ ideowy tworzy pierwszy system wychowawczy idei i celów wychowania wraz z zasadami polityki oświatowo-wychowawczej. lecz oceniając funkcjonowanie systemu i jego efektywność przyczynia się do wykrycia błędów i usterek. kontroluje i udoskonala tak strukturę. system wychowawczy celów oraz istniejący system oświatowy instytucji pracujących w danym systemie współczesnego wychowania. . O systemie wychowania. Współczesna nauka o modelach (modelistyka) rozróżnia kilka ich typów: a) modele . Jako nauka konstatująca i przedstawiająca rzeczywisty stan (tzw. służące dydaktycznie do uzmysłowienia czegoś lub jako pomoc przy poznawaniu zjawisk (np.badawczą. które powinny realizować założenia światopoglądowe danej ideologii pedagogicznej. Taka decydująca funkcja systemu wychowawczego idei i celów powoduje to. jak np. stwierdzającą naukowo strukturę i stan tak części składowych. W całości biorąc pojęcie współczesnego systemu wychowania w określonym światopoglądzie jest złożone. 3° . teoretycznych i praktycznych. instytucji społeczno-wychowawczych. młodzież i dorosłych danego społeczeństwa. jak i całości systemu wychowania. Dwa studia z teorii naukowego poznania. Przy tym system wychowania. począwszy od skali narodowej a kończąc na lokalnych systemach wychowania pojedynczych placówek szkolnych lub oświatowo-wychowawczych14. które dotyczą: 1° .kontrolną. Otóż każdy nowoczesny system wychowania jest takim twórczym modelem-konstrukcją.

Miłość ta jest zawsze gotowa do ofiary ze siebie na rzecz dobra innych. Każdy z tych systemów tworzy odrębny model wychowania „nowego człowieka". wychowawczych .8). Miłość przetwarzająca. która zabarwia całość systemu jakby na jednolity kolor. Rozumienie każdego z nich było tak różnorodne. Dlatego też jako wielokształtne źródła inspiracji celów społecznych. P i u s XI. R. nawet nieprzyjaciela. Dlatego też ideał „nowego człowieka" w wychowaniu katolickim stanowi doskonały chrześcijanin. W. Paris 1964. a pochodzą z najgłębszej intuicji poznawczej. 1-2. ujmująca człowieka jako osobę wraz z należnymi jej prawami oraz 4° . a równocześnie nie da się przez nie wyczerpać i zastąpić. dobra i zła. Essen 1963. a równocześnie człowiek o postawie otwartej 17 18 Ks. Dlatego też zanim zanalizujemy właściwości każdego z nich. C h a b a 1. vol. Miłość ta jednoczy społecznie i daje pokój. a) Idee światopoglądowe. wobec tego zawiera w sobie wszelkie zastosowanie konkretne. G r a n a t . czyli człowiek święty życiem. ujmujących świat i rzeczywistość w jednolitą całość oraz pochodzący z danych wiedzy naukowej o człowieku tzw. że próbowano konkretyzować ich cele. W tej ostatniej zasadniczą rolę odgrywa nauka o dobrym moralnie postępowaniu i życiu człowieka. Die anthropologische Dimension der Padagogik. „równość" jako cel walki lub „niepodległość" jako konkretyzacja wolności. którego należy wychować. zróżnicowały się w kulturze europejskiej w trzech kierunkach: miłości. Źródła zróżnicowania systemów wychowawczych Różnice w ujęciu tych samych elementów konstrukcyjnych w modelach wychowania (np.idea kierownicza humanizmu. szczyt doskonałości i najwyższy cel dążeń i duchowych pragnień ludzi. składający się z pięciu postulatów. A. jest miłością darzącą 17 i tworzącą dobro. Miłość ta rozlewa się na cały świat. . Pierwsze chrześcijaństwo głosi Boga miłości („Bóg jest miłością" . jest więc wyższa ponad miłość cielesnego upodobania i pożądania. miłością życzliwości i przyjaźni . V a n P e u r s e n . celu i ideału człowieka) oraz w rozwiązywaniu takich samych problemów w odmienny sposób płyną z dwu źródeł: z założeń światopoglądowych oraz z założeń filozoficznych. dotyczą naczelnej idei określonego poglądu na świat. Idee te tworzą syntezę. wolności i walki. z ang. praktyczniejsze. dotycząca pojmowania moralności. że hasła te są lepsze.idea kierownicza moralizmu. „braterstwo" zamiast miłości. Drugie zaś założenia filozoficzne mają charakter zintelektualizowanych twierdzeń. ujmujących podstawowe aspekty rzeczywistości na podstawie zracjonalizowanego i uogólnionego doświadczenia. ukierunkowujących działanie pedagogiczne. C. L o c h .). Tak właśnie poznany statut UNESCO zawiera w sobie ogólny model problemów współczesnego wychowania. Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży (tł. R. z franc). a wynikających z założeń światopoglądowych i uzasadnień filozoficznych. politycznych. Zanim jednak przejdziemy do scharakteryzowania tych trzech idei naczelnych w poszczególnych światopoglądach. z łac). najpierw przyjrzymy się tym źródłom. Vers une anthropologie philosophiąue.idea kierownicza personalizmu. Taka miłość ma charakter duchowy i osobowy. W ten sposób powstawały hasła. pomijając jako mniej wykształcony system wychowania nacjonalistycznego. Miłość chrześcijańska wzoruje się na Miłości najwyższej. 2° .zespół warunków.idea nowego człowieka. 66-67. 3. Le T r o c ą u e r . Kielce 1947 s. Jednakże realizacja problemów wychowania obecnie na świecie nie jest jednolita. Tymczasem naczelna idea światopoglądu tworzy ideał. wolność i walka dały podstawy różnym światopoglądom. Sądzono przy tym.człowiek? Zarys antropologu chrześcijańskiej (tł. służących do urzeczywistnienia celu. „Znak" 1951 nr 30. gdyż można było je rozumieć w sensie religijnym lub tylko świeckim. 3° .miłość. ujmującej ostateczne źródła rzeczywistości (bytu) jako Absolut. Warszawa 1971. jak np. według prawa Bożego. naśladujący Chrystusa 18 . z których wypływają zasadnicze różnice w interpetacji tych samych problemów do rozwiązania w nowoczesnym wychowaniu. nauka o istocie człowieka jako osobie ludzkiej oraz nauka o prawdziwie ludzkich stosunkach między ludźmi. określająca społeczną realizację zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka.1 J 4. lecz rozbita światopoglądowo na 3 zasadnicze systemy wychowania: chrześcijański. liberalny i socjalistyczny. Kim jestem ja . jak wiemy z historii. Antropologia filozoficzna (tł. Pierwsze 16 W. W oparciu o te teorie elementów wychowawczej rzeczywistości w każdym współczesnym systemie wychowania tworzy się: 1° . zawiera się w miłości Boga i bliźniego. antropologii filozoficznej16. normę i typ określonego poglądu na świat. Paris 1968. trzeba podkreślić ich wielokształtność.

których chce wyzwolić z niesprawiedliwości społecznej.. Różnice światopoglądowe więc między nowoczesnymi systemami wychowawczymi wynikają z odmiennych koncepcji. gwałt. wolność indywidualizmu. Engels). Naczelna idea miłości Boga i bliźniego jako duchowa i nadprzyrodzona wymaga wolności osobowej człowieka. ludzi. choćby to był kicz lub pornografia. obejmująca całą rzeczywistość. P o r ę b a . który powołuje ludzi do budowania swego Królestwa. F re y e r. walka rewolucyjna o sprawiedliwość społeczną. liber . Sobór Watykański II. lecz walka zorganizowanych mas. uzupełnianie się. totalitaryzm stanowi tu najwyższy cel wychowania.wolny). Wreszcie miłość chrześcijańska jest bezkompromisowa i nakazuje walkę z grzechem: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału. R. Inny ideał „nowego człowieka" płynie z naczelnej idei wolności. H. Życie duchowe . powszechne formy. jej nowość i oryginalność. Theorie des objektiven Geistes. zdarzeń. Ideał wychowawczy w Deklaracji. chociaż istotę wolności rozumie jako „uleganie konieczności" (Fr. Głosi więc także wolność od ucisku. który w sposób wolny daje odpowiedź swoją miłością na miłość Bożą i wyraża ją w miłości bliźnich. pewna komplementarność. walczący razem z całą klasą robotniczą o zniesienie ucisku przyrody i jej niszczycielskich żywiołów dla powszechnego dobrobytu. które by ograniczały twórczość kulturalną. Ideałem wychowania jest Por. Nawet w świecie atomów panuje indeterminizm i zasada nieokreśloności {Heisenberg). albo z wiary w nieograniczony postęp kulturalny wolnej twórczości. 21 Por. lecz. ani walka przeciwko wszelkiej władzy (anarchizm). którzy są tej samej ideologii. Ideał szczerego demokraty-liberała tolerancyjnego wobec wszystkich. całą przyrodę. a więc walka życia ze śmiercią. Paweł (Ef6. która wyłania z siebie materię. z franc).34). „Ateneum K a p ł a ń s k i e " 1968 nr 359 s. dopuszczając ich do braterstwa i równości. Leipzig . przeciw pierwiastkom duchowym zła w niebieskich przestworzach" . że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Poznań 1968 s. ale w postaci zinterpretowanej przez ideę naczelną. a Chrystus zaś zapowiedział: „Nie sądźcie. Podobnie w liberalizmie wolność jako idea naczelna dopuszcza dyskryminację i zwalczanie innych. Równocześnie miłość bliźniego wymusza nałożenie ograniczeń swojej wolności. istot. deklaracje. 406-413.wobec współczesnego świata. że mimo ekskluzywności w naczelnej pozycji idei światopoglądowych istnieje między nimi konieczne współwystępowanie. ale nie wszystko buduje. 313-324. dającej w nim świadectwo o Chrystusie. Niech nikt nie szuka własnego dobra. Nie przyszedłem przynieść pokoju ale miecz" (Mt 10. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. Walka sprzeczności leży u podstaw wszelkich rzeczy. wreszcie jako całe życie duchowe tworzące wszystkie dzieła kultury 2 0 . Marksizm a osobowość (tl. lecz dobra bliźniego" .oto podstawowe. Warszawa 1950.23-24).zarys filozofii kultury. kierowanych przez przodującą klasę robotniczą (dyktatura proletariatu). Stąd „nowy człowiek" socjalizmu to indywidualność świadoma klasowo 2 ^poświęcająca swe życie dziełu rewolucji. nawet nieprzyjaźnie nastawionych.12). Nie jest to walka wszystkich przeciwko wszystkim. Dlatego „nowy człowiek" w liberalizmie to jednostka twórcza. Wreszcie socjalizm postawił ideę walki na szczycie swego poglądu na świat. powszechnych zasad moralności czy religii. P. a równocześnie wolna od wszelkich więzów tradycji. W ten sposób zawsze z naczelną ideą światopoglądu występują pozostałe dwie. dzięki czemu taki człowiek ofiarnie współtworzy dobro z Bogiem 19 i doskonali dzieło Stworzenia zgodnie ze swymi talentami .poucza św. do działania i twórczości. G a r a u d y . Paweł (1 Kor 10. W człowieku zaś występuje jako duch subiektywny. w których występuje idea naczelna. co też zacieśnia miłość tylko do tych ludzi. B. reprodukcji. „Wszystko wolno.powiada św. lecz są sobie podporządkowane i ograniczają się. wolność i walka nie wykluczają się całkowicie.. Warunkiem takiego wylewu twórczości ducha jest absolutna wolność.Berlin 1923. walka klasowa . Miłość. co nie jest łatwe i musi być przez człowieka wywalczone w samym sobie. rozlany jest w całej naturze. Tekst polski. tworzy prawa (emergencja). albo też z wiary w człowieka i konieczność światowej rewolucji dla jego dobra. dotyczących całej rzeczywistości: a więc albo z wiary religijnej w Boga. Warszawa 1947. działającej w liberalizmie (łac. 20 Por. Konstytucje. energię. 19 tu płomienny i nieugięty rewolucjonista. jako świadomość. który dokonuje się ewolucyjnie. Najbardziej widoczne jest to w uniwersalistycznym światopoglądzie chrześcijaństwa. Należy przy tym zaznaczyć. dekrety. nowego ze starym. aktywna i samodzielna. Dlatego też z założeniami świa- . N a w r o c z y ń s k i . ponieważ duch ten to siła twórcza. Absolut pojęty jako duch obiektywny. ks. którzy nie są twórczy i aktywni w kulturze. stanowi zewnętrzne ograniczenie wolności. Tylko masa podobnych atomów. a także jako popęd do samoodtwarzania się. zwalczającego tylko przymus. Tak samo idea walki rewolucyjnej rezerwuje miłość dla współwalczących i dla sprzymierzeńców.

różnice istotne filozoficznie między systemami współczesnego wychowania sprowadzają się do ograniczania jednych do kultury. produkować sztuczne tworzywa. to też wytwarza myślenie i świadomość jako funkcję mózgu. prawa nimi rządzące oraz ich harmonia. elevat eam. tak w postaci przyrody. czyli stwarzać zjawiska nie istniejące normalnie w przyrodzie ziemskiej. które opiera się na naturze i kulturze ludzkiej. że istnieć to znaczy być postrzeganym (esse = percipi. czyli dualizm pierwiastków. Dla wychowania socjalistycznego bazą wyjściową jest materialna natura. Łaska bowiem nie niszczy natury człowieka. a nie intuicyjny jak idee naczelne. które powodują odmienną interpretację tych samych problemów wychowawczych we wszystkich systemach współczesnego wychowania. . Ponieważ zaś materia jest jedynie czynna. dopiero teraz można przystąpić do omówienia szczegółów w ramach charakterystyki tych systemów. jak i materia. perfecit.).topoglądowymi występują zasady interpretacji mające charakter filozoficzny. utrwalony w dziełach kulturalnych przeciwstawia się naturze i przewyższa ją. W y s z y ń s k i . Duch pracy ludzkiej. Poznań 1958 2 . które muszą być ujarzmione i opanowane zespołowo przez pracę produkcyjną i przez myśl naukową dla dobra ludzi. a nawet myśl naukowa szuka obecnie drogi do przezwyciężenia siły grawitacji przez wynalezienie pola antygrawitacyjnego dla dalszych podbojów kosmosu. tworzący formę ciała (Arystoteles). w ten sposób interakcja powoduje wpływ ciała na duszę i odwrotnie. tj. 22 Kard. Pierwszy typ zakłada istnienie świata duchowego idei. Berkeley). czyli życie nadprzyrodzone w Bogu. Zdając zaś sobie sprawę z istnienia tych różnic. Kultura właśnie w swoim dorobku nauki. wyzwalać energię atomu. Od głębokiej starożytności począwszy występują dwa przeciwstawne sobie typy myślenia idealistycznego i materialistycznego. dlatego też ma wyższość nad nią (spirytualizm tomistyczny). lecz przeciwnie uzupełnia ją i doskonali zgodnie z adagium teologicznym: Gratia non tollit naturam. aby zdobyć jeszcze większe zasoby energii. od którego pochodzi tak duch. Myślenie realistyczne zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i poczuciem rzeczywistości stwierdza w bycie podwójność. Realizm filozoficzny przenosi dualizm na stosunek świata stworzonego do Boga Stwórcy. rozumowy. b) Natomiast założenia filozoficzne jako drugie źródło różnic we współczesnych systemach wychowania polegają na racjonalizacji podstawowej intuicji ideowej miłości. W realizmie filozoficznym przeważa pogląd. powodując przy tym przemianę wewnętrzną człowieka i jego uświęcenie jako dziecka Bożego 22 . Natomiast bazą dla wychowania chrześcijańskiego zgodnie z realizmem filozoficznym staje się nadnatura. Różnice w tym zakresie wynikają z odmiennego myślenia filozoficznego. twierdząc czasami nawet. albo też przeciwnie polegają na uniwersalnym ogarnięciu całej natury i kultury przez nadnaturę. obok czynnika biernego materii istnieje czynnik twórczy ducha. jak i życia społecznego. drugich do natury zawsze jednak z wykluczaniem nadprzyrodzoności. wolności lub walki oraz dążą do rozumowego uzasadnienia podstaw danego światopoglądu. Wychowanie zaś liberalne opiera się na kulturze jako wytworach duchowej energii i twórczości wynalazczej człowieka. który jest jedynie czynny i wyłania ze siebie bierny świat materii. sed safoat. jak sformułował G. paralelnie. czyli monizm materialistyczny sprowadza świat duchowy do działania materii. czyli monizm idealistyczny sprowadza cały świat zewnętrzny do treści świadomości ludzkiej. W związku z omówionymi różnicami myśli filozoficznej kształtują się odmiene bazy każdego z systemów wychowania. że byt składa się z atomów i jest wyłącznie materialny (Demokryt). równolegle działających na siebie. S. Krańcowe przeciwieństwa idealizmu i materializmu stara się pogodzić trzeci typ filozofowania realistycznego. przetwarzającej i uszlachetniającej przyrodę i materię. Jednakże od Kartezjusza (XVII w. przyjmuje się także dualizm niezależnych od siebie materii i ducha. Jak widzimy. stanowiący więzienie dla ducha (Platon). skoro dziś już potrafi wywołać wybuchy jądrowe. techniki i sztuki jako duch zobiektywizowany. że pierwiastek duchowy formy organizuje bierną materię. a także dąży do przezwyciężenia materii przez anihilację jej i przez antymaterię. Takie wyłącznie materialne pojmowanie bytu. Takie jedynie duchowe pojmowanie bytu. Drugi natomiast typ myślenia materialistycznego utrzymuje przeciwnie do idealizmu.

26 P i u s XI. 66 n.niech się stanie). utracił łaskę Bożą i stan nadprzyrodzonej szczęśliwości. A. Dogmat o odkupieniu mówi. poziomej. toteż pozostałe dogmaty eschatologiczne o rzeczach ostatecznych: o sądzie za dobre lub złe życie. że Syn Boży przez Wcielenie w naturę ludzką za przyzwoleniem swej Matki. że Chrystus Zmartwychwstały zesłał Ducha Św. osłabienie rozumu i skłonność do F r. d e H o v r e.Wj 3. a w płaszczyźnie wertykalnej. a mianowicie: dogmat stworzenia. Ks. Dobroci i Miłości. istniejącego świata mówi o darach stwórczych.Chrysto. skłócenie jej namiętności.) jest współdziałanie człowieka z łaską nad urobieniem doskonałego chrześcijanina jako człowieka nadprzyrodzonego naśladującego Chrystusa i żyjącego Jego mocą sakramentalną 26 .i eklezjocentryczny25. Dlatego używa nowych określeń dla treści dogmatycznych. Le Catholicisme. regulująca stosunek osobowy człowieka do Boga na podstawie wiary jako rozumnego posłuszeństwa prawdom ogłoszonym przez Boga (teizm). stało się aż do czasów nowożytnych podstawą tradycji wychowania europejskiego w ogóle. Założenia systemu chrześcijańskiego Wychowanie chrześcijańskie rozwijające się w ciągu prawie 2000 lat. czyli konieczną pomoc Bożą do zbawienia udzieloną przez 7 Sakramentów św. przebłagał gniew Boży i pojednał człowieka z Bogiem. . ses Pedagogues. o zmartwychwstaniu ciał i życiu wiecznym w szczęściu lub w odrzuceniu od Boga stwarzają ważne motywy dla kształtowania życia i moralnego postępowania chrześcijańskiego. Teologia posoborowa stara się przybliżyć ludziom współczesnym głębsze rozumienie prawd wiary. 25 Por. Jednakże pierwszy człowiek zgrzeszył nie usłuchawszy nakazu Bożego. J. dlatego też musi być poznane na początku. Maryi (fiat . stąd treść dogmatyczną wiary. sa Pedagogie. W i t k o w i a k. oparte na tych dogmatach wychowanie chrześcijańskie-ma charakter teo. w tym także o darach uświęcających człowieka. Encyklika III dz. że odwiecznie istniejący Bóg („Jestem. wśród których naczelne miejsce zajmuje nauka o istnieniu i życiu Boga Trójosobowego. wskazując na istniejące rozdarcie w naturze ludzkiej. ale odchodząc od sformułowań scholastycznych nie może naruszyć zespołu prawd Credo. R a t z i n g e r . a) Podstawę światopoglądową jego tworzy religia objawiona przez Jezusa Chrystusa.Osią centralną jest tu łaska Boża. Dogmat o uświęceniu wreszcie wskazuje na to. przez Jego Syna Chrystusa świat zbawił. świat i człowieka jako wyraz swej Mądrości. I tak w płaszczyźnie horyzontalnej.. Wiara zaś jest ufnością i wiernością Bogu objawionemu jako dobrowolna odpowiedź człowieka na nadprzyrodzone wezwanie Boże. Dogmat o grzechu pierworodnym uzasadnia bliżej ten cel. 420-423. a przez teologię usystematyzowane w postaci dogmatów wiary. przywracając mu dziecięctwo Boże. posiadającą rozum i wolną wolą. który jestem" . nadprzyrodzonego życia Bożego łaski o darach zbawczych. przez Boga Ojca świat stworzył.R o z d z i a ł III SYSTEM CHRZEŚCIJAŃSKI WYCHOWANIA 1. polegająca na dopuszczeniu człowieka do udziału w życiu nadprzyrodzonym. s. aby móc zrozumieć.27). P o z n a ń 1959. cyt. Propedeutyka teologii katolickiej.Hbr 9. Bruxellees 1930 s. K r a k ó w 1970. który w jedności Trójcy Św. Człowiek stworzony na „obraz i podobieństwo" Boże został obdarzony duszą. da się w skrócie przedstawić w tradycyjnym języku teologicznym. Wprowadzenie w chrześcijaństwo. Prawdy objawione przez Chrystusa i przekazane przez Kolegium apostołów Kościołowi jako wybranemu Ludowi Bożemu zostały ujęte w symbol apostolski Credo („Wierzę" 23 ). dokonał drogą Ofiary krzyżowej odkupienia ludzkości z grzechu pierworodnego. Jednakże próby nowego ujęcia nie są jeszcze ustalone. od24 kupienia i uświęcenia . odpowiadających potrzebom rozwojowym człowieka. Stąd też celem całego wychowania chrześcijańskiego według encykliki Piusa XI (Divini Illius Magistri z 1929 r. W całości biorąc. 23 24 Dogmat o stworzeniu głosi.. dlaczego jest często atakowane przez inne systemy. Ponieważ dramat życia ludzkiego kończy się śmiercią („A jak postanowione ludziom raz umrzeć. wysłużona przez Chrystusa i udzielana przez Ducha Św. a potem sąd" .. Tak z dogmatu trynitarnego wynikają dalsze dogmaty podstawowe dla wychowania chrześcijańskiego.. który w Kościele jako jego Dusza działa uświęcająco przez łaskę. którą ma nowa teologia bez uszczerbku ująć. a przez Ducha Świętego świat uświęca. pionowej.14) swoją Wszechmocą i Wolą stworzył z nicości (ex nihilo) aniołów.

pogląd P. tomizmu egzystencjalnego. a nie całość jego poglądów. Dualizm. Podstawą tego stosunku istnienia (egzystencji) do istoty rzeczy (esencji) w tomizmie jest teza. wyznaczający przez swoje Wcielenie kierunek historii. ustopniowanych hierarchicznie (gradualizm) w odręb27 ne królestwa. „ Z n a k " 1950 nr 23. K r ą p i e c OP. Stąd św. 416-448. a konieczna współpraca z łaską uświęca i udoskonala człowieka jako istotę upadłą. . głoszącego. przy czym porządek istotowy. B e d n a r s k i OP. której podstawowe założenia już są nam znane. stanowi bowiem podstawę do odrodzenia wewnętrznego (mełanoia). ponieważ każdy byt stworzony przechodzi od swojej potencji. p. Encyklika. np. Problem dynamicznego rozwoju i postępu w związku z historią zbawienia więc musi być włączony do filozoficznej syntezy w światopoglądzie chrześcijańskim współczesności. III q 41. Th. hile . A. Suppl. Tomasza z Akwinu (1225-1274). prowadzi do poglądu hilemorfizmu (gr.kształt). a 1. Filozofia wieczysta jest więc otwarta na wszelkie prawdziwe stwierdzenia i nie może kostnieć w zamkniętym kręgu terminologii. że każdy byt pochodny. Metafizyka. Boga-Absolutu. stworzonych przez czysto duchowy Byt sam w sobie istniejący. b) Rozumowe wyjaśnienie celów religijnych wychowania chrześcijańskiego oraz procesu rozwoju człowieka pochodzą z filozofii wieczystej {philosophia perennis) arystotelesowsko-tomistycznej. natomiast porządek istnieniowy. zachodzące w wychowaniu człowieka. czyli swojej realizacji. którym jest Chrystus. materii ożywionej duszą rozumną człowieka aż do królestwa duchów. W zastosowaniu do wychowania tezy filozofii tomistycznej ujmują je dynamicznie jako proces rozwojowy coraz pełniejszego stawania się człowiekiem. Tomasza z Akwinu o młodzieży i jej wychowaniu. czyli esencjalny stanowi . Obecnie musi więc uwzględnić dorobek. 35. 86-93. czyli duszy jakiegoś rodzaju kształtującej materię. Z założeń filozoficznych tomizmu najważniejsze dla wychowania w systemie chrześcijańskim są: 1° . S. do którego urzeczywistnienia rzecz zdąża. głoszący ewolucję kosmiczną (kosmogeneza) przez powstanie życia (biogeneza) i pojawienie się świadomości refleksyjnej człowieka (noogeneza). 29 28 M. Ponieważ jest wielość form. cyt.jako pełnia natury przysługującej danej rzeczy . W tym procesie rozwoju cielesnego i postępu Por. lecz jest dynamiczna w procesie stawania się. dz.złego. że rzeczywistość nie jest czymś statycznym i gotowym. jak też czynnej formy substancjalnej. Gilsona. morfe . czyli odkrywania cech istotnych dla tworzenia pojęć. Uwagi św. aż do całkowitego rozwoju jego natury.tworzywo. który ujmuje rzeczywistość jako istnienie lub teilhardyzm. zależny składa się z organicznie powiązanej materii z formą. Pius XI. tj. Teilharda de Chardin (1881-1955) jezuity francuskiego. przez które rzecz w procesie rozwojowym przechodzi aż do osiągnięcia pełni swej natury jako celu (entelechia). Wyrazem zastosowania zasad filozofii Akwinaty jest opracowywanie. W tym gradualizmie tkwi podstawa celowej ewolucji stwórczej jak to ujmuje teilhardyzm. czyli egzystencjalny tworzy stan rzeczywistego istnienia. por. Współcześnie szczególne znaczenie mają właśnie zasady filozofii św. niezależnie od ich pochodzenia. która dąży nie tylko do wydania na świat potomstwa. w którym dostrzega się realną różnicę w bytach przygodnych między 27 ich istotą i istnieniem . Każda forma kształtuje sobie w krótszym lub dłuższym procesie przyporządkowaną materię. tj. 43. który jest „ruchem nieporuszonym" i Stwórcą wszechrzeczy z niczego 28 . zapoczątkowane przez E. co wyjaśnia proces nauczania konieczny dła rozwijania rozumu człowieka oraz 2° . filozofii egzystencjalizmu. podkreślający istnienie tak pierwiastka biernej materii. czystej możności bycia do aktu. toteż cała rzeczywistość tworzy pluralizm bytów.. który to stan jest stanem cnoty 2 9 . która jest czystą możnością. I. o czym należy jeszcze dopowiedzieć w odpowiednim tematycznie miejscu.odróżnienie w rzeczywistości dwu porządków: istoty rzeczy i ich istnienia. łaska więc Chrystusa leczy zranioną naturę człowieka. Poznań 1966 s. Uniwersalizm Tomaszowy dąży do stworzenia jednolitej syntezy prawd o rzeczywistości. lecz także do jego rozwoju i postępu aż do stanu doskonałego człowieczeństwa. począwszy od królestwa materii nieożywionej minerałów. B o c h e ń s k i OP. Tomasz z Akwinu pierwszy określił proces wychowania jako dzieło natury.realistyczna teoria poznania i możliwości u człowieka obiektywnego i prawdziwego poznawania całego świata na drodze wrażeń zmysłowych i abstrakcji umysłowej. s. F. materii obdarzonej czuciem zmysłowym u zwierząt. czystych inteligencji zależnie od coraz wyższego stopnia dusz. „Zeszyty Naukowe KUL" nr 3 s. ale odkupioną przez Chrystusa. zmierzającą do „punktu Omega".ideał. co pozwala rozumieć głębiej procesy rozwojowe. ABC tomizmu. materii ożywionej roślin.

duch. D a j c z a k . na czym wychowanie chrześcijańskie polega. Freiburg 1939. Jednakże w praktycznym działaniu to skomplikowanie wychowania wymaga określenia zasad wychowawczych. rozum. 30 J. gdy rzekł do Nikodema „Zaprawdę. model konstruujący wychowanie chrześcijańskie.poznanie). 196-198. Na podstawie teologii moralnej zaczerpniętej z Pisma św. nadająca treść wychowawczą rozwojowi fizycznemu.przyczyna wzorcza. wejdzie do królestwa niebieskiego. J. Wien 1955 s. jest dość złożony.3-7). noos . „Trzeba wam się powtórnie narodzić" (J 3. aby mógł dokładnie wyjaśnić.21). II rozdz. przyoblekliście się w Chrystusa" (Gal 3.przyczyna sprawcza powodująca przez działanie wychowawców stawanie się rozwoju wychowanka oraz 5° . II p. 2° .22-24). która przez stawianie przykładów dobrych i wzorów doskonałych. że tym nowym człowiekiem jest Chrystus: „Bo wy wszyscy. iż „jeden jest tylko wasz Mistrz .przyczyna formalna. Christus als Mittelpunkt religibser Erziehung. który jest w niebie" (Mt 7. umysłowemu. 3° . zaprawdę powiadam ci. . c) moralności i d) ludzkości. co obecnie nazywane jest Chrystocentryzmem i stano30 wi punkt przebudowy nie tylko w katechetyce . który też rzekł o sobie „Ja jestem Droga i Prawda i Życie" (J 14. praktyki kultowe (liturgia). a w innym liście wyjaśniał. Chrystocentryzm w wychowaniu opiera się na stwierdzeniu w Ewangelii. neosis . Wszystkie te idee kierownicze występują w wychowaniu katolickim w postaci Chrystocentryzmu.prze-/miana/. lecz ten. który żąda dobrych owoców życia i dobrych uczynków zasługujących na zbawienie „Nie każdy. nie może ujrzeć Królestwa Bożego" i wyjaśnił „Zaprawdę. Panie.10). jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha. Katechetyka. Katechetik. moralność (etyka) czy przynależność do wspólnoty Kościoła (eklezjologia). którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie. meta . 117 przyp. b) określenie jego osoby. J u n g m a n n. 4° . który mi mówi: Panie. który ulega zepsuciu na skutek żądz polegających na fałszu.27). ale we wszystkich elementach składowych religii chrześcijańskiej. On dał wzniosłą naukę moralną i zostawił przykłady stosunku do godności człowieka oraz do potrzeb ludzkich.przyczyna celowa wytyczająca kierunek rozwoju. społecznemu. czyli podłoże cielesnoduchowe zmian samego wychowania. J. A. Jak widzimy. gdy pisał „Trzeba porzucić dawnego człowieka. wypływający z istoty natury ludzkiej. które by naprowadziły na skuteczną drogę realizacji celu wychowania. 30. Zasady takie w postaci kierowniczych idei opracowuje odrębny dział ideologii jako nauki o ideach. świętych ludzi dopomaga w naśladowaniu Chrystusa i Boga. personalizm i humanizm chrześcijański. a) Urobienie doskonałego chrześcijanina naśladującego Chrystusa wymaga nastawienia całej swej orientacji w działaniu wychowawczym ku Chrystusowi. Ideologia współczesnego wychowania chrześcijańskiego Pamiętamy (cz. moralnemu. rozwinęła się w tomizmie etyka normatywna. Warszawa 1956 s. jak wierzenia (dogmat). jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie. A.6). b) Druga idea kierownicza moralizmu chrześcijańskiego w wychowaniu wynika z nauki Chrystusa. co św. nie może wejść do Królestwa Bożego".myśl. Chrzest więc zapoczątkowuje pod wpływem współdziałania człowieka z łaską Chrystusową proces wychowawczy odrodzenia się wewnętrznego począwszy od zmiany sposobu myślenia i przemiany stylu życia na nowy. zaprawdę mówię Tobie. To właśnie Chrystus Pan objawił najgłębsze prawdy o Bogu jako Jego Syn. Razem działanie wymienionych przyczyn stanowi metodologię chrześcijańską naukowego badania procesu rozwoju wychowanka od strony filozoficznej bytu człowieka. Chrystocentryzm więc oznacza drogę chrześcijanina przez Chrystusa za pośrednictwem Jego Matki i świętych do Boga. Etyka ta ma charakter teleologiczny (gr. jako nauka filozoficzna o moralnym postępowaniu człowieka. że każdy współczesny system wychowania stoi przed takimi samymi problemami wychowawczymi epoki. J u n g m a n n . teolos 31 2. których rozwiązanie wyczerpują: a) ideał nowego człowieka. ks. a odnawiać się duchem w waszym umyśle i przyoblec człowieka nowego" (Ef 4. kto spełnia wolę mojego Ojca.Chrystus" (Mt 23. wyznawanych przez społeczeństwo wiernych.duchowego współdziała ze sobą 5 przyczyn: 1° . z którego wynikają moralizm. wynikający z założeń teologicznych i filozoficznych. powtórnego narodzenia przez chrzest i działania Ducha Świętego. 2). Paweł nazwał metanoią (gr. natomiast nie może być pojmowany jako panchrystyzm występujący w protestantyzmie. duchowemu. który pomija pośrednictwo zbawcze Chrystusa i zamyka się 31 w Nim jako celu .przyczyna materialna. On też wezwał wszystkich do odrodzenia wewnętrznego.

Określenie to przyjął św. Takie usprawnienie duchowe władz człowieka pod kierunkiem rozumu tworzy 4 cnoty kardynalne. Grundlage und Ausbildung des Charakters nach dem hl. Personalizm ten polega na podkreślaniu wielkiej godności i wartości każdego człowieka jako osoby.23). 33 J. ale i kobiety. Boecjusz w VI wieku po Chr. S. 1. niepowtarzalne człowiekowi. którym jest Dobro Nieskończone. a to: roztropności (usprawnienie rozumu praktycznego. na człowieka. która przewyższa wszelkie skarby: „Bo cóż za korzyść odniesie człowiek. co najdoskonalsze wśród wszystkich rzeczy stworzonych {persona significat id ąuod est perfectissimum in tota natura . łamiącej przeszkody w wykonaniu dobrego czynu). Współczesny moralizm katolicki nie ogranicza się. nadziei i miłości. czyli wlane: wiary. Pawła: „Wszystko bowiem. wymaga od wiernych udziału w budowaniu dobra wspólnego razem z innymi w społeczności i wyraża się w apostolacie świeckich przez przekształcanie świata na bardziej ludzki. że człowiek jest złożonością (compositum) duszy i ciała. określający człowieka jako osobę (persona). osoba jest tym. Współczesne wychowanie moralne w systemie chrześcijańskim kładzie nacisk na kształtowanie cnót i charakteru chrześcijanina w każdym wychowanku. Etyka katolicka jest z gruntu religijna. Świadome i dobrowolne więc naruszenie prawa Bożego. Cele te człowiek osiąga świadomie i dobrowolnie. ciało daje cechy indywidualne. istniejącym w człowieku w postaci głosu sumienia. odwrócenie się od Boga. a mianowicie jest trwaniem rozumnej natury 3 3 . jest grzechem" (Rz 14. że istnieje cel ostateczny życia ludzkiego. Wymaga od wiernych ciągłego doskonalenia się moralnego przez usprawnianie władz duchowych rozumu i woli oraz władz zmysłowych pożądania i popędliwości do łatwego i przyjemnego spełniania uczynków moralnie dobrych. opiera się na religii i na prawie natury wspólnym wszystkim ludziom i dostępnym w ich głosie sumienia. Piotr Semeneńko. zawartego w dekalogu. b) dobrowolny a nie przymuszony oraz c) zgodny z prawem moralnym jako prawem naturalnym. że osoba jest tym. chociaż liczy się z dobrą intencją. sam człowiek w 32 Przyjaciel Kassjodora ministra Teodoryka Wielkiego opisany na tle swej epoki przez H. czyli z natury istoty rozumnej i wolnej. gdy nikt tego nie widzi i nie dowie się o sprawcy. Na tej podstawie rozwinął się personalizm chrześcijański. Freiburg 1920. a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?" (Mt 16. to jego »ja«. sprawiedliwości. w którym istotne są rozwijające się na gruncie natury ludzkiej cnoty teologiczne. Pierwszy o.. jak w wieku XIX. które wynikają z całej natury człowieka. a nie wyłącznie przy kształceniu duchowym powołania kapłańskiego czy zakonnego. . pisał: „Natura jest tym.Znak" 1950 nr 26. jedynie do minimalnego programu walki z grzechem w konfesjonale lub na ambonie. Czyn moralnie dobry musi być więc: a) rozumny i świadomy. M a u s b a c h. gdy czyn ma być spełniony wtedy. który jest subiektywnym kryterium moralnym według określenia św.3). rozsądku). czyli głosi. choćby wszystek świat pozyskał. Osoba człowieka jest poza naturą ludzką. umiarkowania (dotyczącego władzy pożądawczej) oraz męstwa (w zakresie władzy popędliwej. W dobie posoborowej moralizm chrześcijański staje się jeszcze bardziej aktywny jako zastosowanie Chrystocentryzmu. ponieważ etykę indywidualną uzupełnia nastawieniem społecznym. Malewską w powieści pt. ale istotę osoby ludzkiej stanowi substancjalna dusza z jej rozumnością. co się czyni niezgodnie z przekonaniem.cel). Dopiero w XIX wieku pogłębiono naukę o osobie ludzkiej. nie tylko dorosłego mężczyzny.26). jednakże jest realistyczna i wymaga moralnie dobrych czynów. c) Trzecia idea kierownicza personalizmu jako podstawa moralności i wychowania chrześcijańskiego wywodzi się także z Ewangelii i opiera się na przykładach stosunku Chrystusa do osoby człowieka. Osoba ludzka -jej natura i zadania. czyli główne. Przemija postać świata. Tomasz z Akwinu i włączył do swej syntezy filozoficznej podkreślając. Definicja ta podkreślała. . założyciel zakonu polskich Zmartwychwstańców. co mamy. Thomas von Aąuin.S. kaleki czy upośledzonego ze względu na cenę duszy ludzkiej. 29. Etyka więc katolicka. 3 2 pierwszy przeniósł pojęcie osoby z Osób Boskich Trójcy Św. przeciwnie dziś ma charakter pozytywny i maksymalistyczny. zawierającego w sobie „obraz i podobieństwo Boże" i określił osobę jako „indywidualną substancję rozumną" (persona est rationalis naturae individua substantia). Th. Zespół tych cnót kardynalnych tworzy naturalną podstawę charakteru chrześcijańskiego. kiedy Kościół był w defensywie i cofał się z życia do zakrystii. czym jesteśmy. Celowi temu podporządkowane są cele doczesne życia i kultury. stanowi grzech. dziecka.. inaczej prawości (usprawnienie woli). czyli bojowej. ale realizują się w dążeniu woli do dobra pod wskazaniami i kierownictwem rozumu. Ś w i e ż a w s k i . szczególnie moralnie ważnym.

9-13. obejmującej wszystkich. a szczególnie przez szerokie zaangażowanie się społeczne.prawo do wolnego wyboru stanu i do swobody życia rodzinnego wraz z wychowaniem dzieci. Z a b ł o c k i. opieka zdrowotna i ubezpieczenia społeczne). Sformułowania te zostały wykorzystane przez ONZ w ogłoszonych dokumentach międzynarodowych. „Więź" 1963 nr 2 s. Warszawa 1964.prawo do oddawania czci Bogu prywatnie i publicznie zgodnie z wymaganiami prawego sumienia.pocieszać więźniów . Osoba ludzka więc w ujęciu tomistycznym Maritaina ma naturę rozumną i społeczną zarazem. Personalizm mounierowski a polski . s. 2° . a równocześnie wspólnotowy charakter nosi personalizm słynnego filozofa francuskiego J.przyodziać nagich .modlić się za żywych i umarłych) jak też co do ciała (nakarmić głodnych . ale miał życie wieczne" (J 3. powinna przeto rozwijać się równocześnie we wszystkich trzech wymiarach. T k a c z u k. Pacem in terris (tł. Osoba ludzka w rozwoju według Maritaina ma dwie drogi przed sobą. d) Idea humanizmu chrześcijańskiego.cx-y oraz wymiary wszerz . ale wtedy niebezpiecznie zagraża innym ludziom. który przyszedł na ziemię dla dobra ludzi. aby odkupić świat z grzechu. .dobrze radzić wątpiącym . 4° . T o r o n t o 1950 s. toteż w społeczności osoba ma swoje prawa i obowiązki i nie może być traktowana jako środek do osiągnięcia nawet najwyższych celów. Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. M r ó w c z y ń s k i . wypowiadania poglądów. także bezpośrednio pochodzi od Chrystusa.odwiedzać chorych . K a ł u ż a i W.Seneka). 37 J a n XXIII.. Z u 1 i ń s k a. przede wszystkim twórca ruchu personalistycznego Emanuel Mounier (zm. wolność poszukiwania prawdy.prawo do korzystania z wartości moralnych i kulturalnych (jak szacunek. Ks.27). dobra opinia.. Osoba u Mouniera przeciwstawia się tak indywidualności. kto w niego wierzy. w górę .pouczać nieumiejętnych .przyjąć do domu podróżujących .odniosła praktyczne zwycięstwo nad deklaracjami humanitarnymi starożytnej kultury {sacra res miser .prawa w dziedzinie gospodarczej do odpowiedniej pracy zarobkowej.grzebać umarłych).. wypoczynek.katolicyzm otwarty". 193. Głosił. Kraków 1963 s.] Bóg umiłował świat. jak i pojęciu osobowości. 1950). B. odzież. albo też rozwinie się jako prawdziwa osobowość na drodze coraz pełniejszego poznania całego bytu oraz na drodze miłości poznanej prawdy. Maritain w związku z tym opracował prawa należne osobie ludzkiej.prawa obywatelskie do zrzeszania się.problemy pedagogiczne. ażeby każdy.powołanie duchowe do wyższych X7£. z prawami osoby ludzkiej. Maritaina 3 6 . udziału w życiu publicznym i do ochrony swych praw 3 7 . ściśle związana z moralizmem i personalizmem. gdyż „Szabat ustanowiony został dla człowieka.prawo do życia i środków na poziomie godnym człowieka (żywność.zaangażowanie się w aktualnej społeczności. 30-48. mieszkanie. może się stać albo wybitną indywidualnością jak Luter.cierpliwie znosić krzywdy . do działalności gospodarczej wraz z posiadaniem na własność dóbr i środków ich wytwarzania oraz 6° . Piotr Semeneńko jako filozof. Podobnie antyindywidualistyczny. że osoba posiada trzy wymiary: w dół . T. która szuka samej siebie i wyraziła się w faszystowskiej idei wodzostwa 35 .16). Religia objawiona jest więc dla dobra ludzi. a nie człowiek dla szabatu" (Mk 2. kobiecie. a w dalszej historii Kościoła wyraziła się dziełami charytatywnymi nawet specjalnych zgromadzeń zakonnych dla realizacji siedmiu uczynków miłosiernych co do duszy (upominać grzeszących .chętnie darować urazy . 34 in terris (1963).pocieszać strapionych . 35 J. 38-56. Najbardziej rozwiniętą naukę o prawach osoby ludzkiej podał papież Jan XXIII w swych encyklikach społecznych: Mater et Magistra (1961) oraz Pacem Ks. S m o l i k o w s k i . Jacąues Maritain w Polsce. Personalizm chrześcijański przyniósł więc owoce praktyczne. człowiekowi pracy. Ku zmartwychwstaniu. swobodna twórczość artystyczna). 3° .wcielenie się w organizm ludzki. dobra i piękna. „Więź" 1963 nr 3 s. nie zginął. Osoba jest więc jednością i obecnością jej w nas. 36 Z. W wieku XX filozofię osoby rozwinęli praktycznie katolicy francuscy. asceta i mistyk.napoić spragnionych . 5° . jest humanizmem miłości i ofiary ogólnoludzkiej. miłości Boga i ludzi aż do mistycznego zjednoczenia z Bogiem w Trójcy Św. nędznych i upośledzonych przez los. Podstawowe prawa osoby ludzkiej jako istoty obdarzonej rozumem i wolną wolą zbiera nauka Kościoła w 6-ciu grupach: 1° . z łac). Dlatego też miłość chrześcijańska . do migracji. że Syna swego Jednorodzonego dał. Deklaracja praw dziecka (1959). a najbardziej potrzebujących.sobie" 3 4 . Albowiem „Tak [. Chicago 1921.caritas . Stąd humanizm chrześcijański jest humanizmem Wcielenia i Krzyża. jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948). dziecku i młodzieży.

a do życia nadnaturalnego rodzi się przez chrzest w Kościele. odpowiedniego wykształcenia umysłowego. walka z wypadkami drogowymi. ale także problemów życia gospodarczego. wspólnoty ludzkiej. która włącza Kościół do pracy nad rozwiązaniem palących problemów współczesności. wojskowego i prawo do własnej polityki kulturalno-oświatowej. dlatego też dąży do stworzenia wszelkiego dobra i wybawienia ludzi od każdego zła tak duchowego (grzechu). jak humanizm chrześcijański wypływa z Chrystocentryzmu i ściśle wiąże się z moralizmem i personalizmem. Tymi społecznościami są rodzina. jeśli rodzice żyją i mogą odpowiedzialnie sprawować opiekę nad dziećmi. Pawła: „Żyjąc prawdziwie w miłości" (Ef 4. z alkoholizmem. która określa instytucje. Obowiązki rodziców w związku z daniem życia dziecku dotyczą nie tylko pielęgnacji.). Rodzina ma prawo naturalne do wychowania dzieci. prawu naturalnemu i boskiemu. ale potrzebna jest jeszcze organizacja działania wychowawczego. Równocześnie państwo ma prawo wymagać od obywateli określonego stopnia kultury i poziomu wykształcenia przez obowiązkowość szkoły ogólnokształcącej i zawodowej. słusznie nazywana jego kartą konstytucyjną. sierocińcami i różnymi zakładami charytatywnymi. czyli doktryna wychowawcza Kościoła. szkołami. Wyrazem wymownym humanizmu była stała opieka Kościoła nad szpitalami. nędzy. małżeństwa i rodziny oraz kultury..misji nauczycielskiej. której podstawy nakreśliła encyklika Piusa XI o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. ani prawami wychowawczymi rodziny i Kościoła. W związku z tymi faktami potrzebne są koniecznie trzy społeczności w wychowaniu. obowiązane do realizacji całej koncepcji. które powinno rodzinie pomóc w jej zadaniach. ideologia wychowania chrześcijańskiego wprowadza w kształtowaniu i rozwijaniu ludzi ducha Chrystusowego. miłość dobra w powiązaniu ze wstrętem do zła. wspólnoty politycznej. walka z hałasem wielkich miast. Ukonkretnienie tych prac przynosi list apostolski Pawła VI Octogesima adveniens. które nie pochodzą z ustanowienia społecznego. że wychowanie jest dziełem społecznym. pokoju i współpracy międzynarodowej. ale nie może jej zastępować. by razem przepajać wszystkie dokumenty soborowe. Zwraca ona uwagę na to. aby móc rozwinąć się wszechstronnie pod względem fizycznym. przez które każdy wychowanek przechodzi. szacunek dla człowieka oraz apostolską aktywność wraz z czynnym miłosierdziem i współczuciem dla ludzkich potrzeb. bezbolesne porody. tak to Pius XII w swoich pouczeniach obejmował wszystkie potrzeby i bolączki człowieka upośledzonego. Prawo rodziców do stanowienia o dziecku trwa do czasu osiągnięcia samodzielności życiowej i społecznej dzieci i nie może być despotyczne. następnie wzrasta i znajduje swe miejsce w społeczeństwie. Wspaniałym dokumentem humanizmu chrześcijańskiego jest Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes. ciwą dla tego celu orientację i skuteczność wychowania. obywatelskiego. Doktryna wychowawcza kościoła Założenia światopoglądowe i filozoficzne konstruują zaledwie model teoretyczny wychowania chrześcijanina. opuszczenia itd. Państwo natomiast posiada prawa wychowawcze wobec swych obywateli z tytułu dobra wspólnego. prowadzenia wychowania patriotycznego.. umysłowym i duchowym. dlatego też polega na obowiązku pomocy rodzicom wielodzietnym. przygotowania religijnego i moralnego. zleconej przez 3. W całości biorąc. Równocześnie humanizm chrześcijański dostosowuje się do aktualnych potrzeb epoki.Program humanizmu chrześcijańskiego stanowi realizację hasła św. jak np. Człowiek rodzi się najpierw w rodzinie. a nie jednostki. jak też zła fizycznego (choroby. mające na celu odnowę chrześcijaństwa i lepsze przystosowanie duszpasterskie do warunków współczesnego świata. Prawo to ma charakter społeczny. prawo to jest wcześniejsze od prawa państwa.15). poradnictwo psychologiczne itp. gdyż jest podporządkowane celowi ostatecznemu życia ludzkiego. nie tylko problemów naruszenia godności człowieka.. Humanizm chrześcijański współcześnie jest społeczną realizacją dobra i zaspokajania wszelkich potrzeb ludzkich z miłości Boga i bliźniego.. Wychowanie takie przeobraża naturalnie egoistycznego człowieka i rozwija najlepsze strony jego istoty wewnętrznej. do zastąpienia rodziny w razie potrzeby. Zajmuje się tą stroną organizacyjną specjalna nauka. państwo i Kościół jako odrębne władze wychowawcze. ideologia zapewnia właś- . Kościół bowiem ma prawa nadprzyrodzone do wychowywania swych wiernych z dwu tytułów: 1° . byle nie sprzecznych z prawem naturalnym. •. lecz także rozwijania fizycznego. Równocześnie widzimy. zorganizowanym jako państwo. walka z rakiem i chorobami społecznymi.

Obecnie wychowanie chrześcijańskie. w czym na wiele lat wyprzedził znacznie późniejszych nowatorów i twórców tzw. Ponieważ nie ma obiektywnych sprzeczności między nimi. w soborowej Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis (1965) uzyskała miejsce centralne. różnicą płci. samodzielności i zespołowego życia. a prowadzonych przez znane zakony wychowujące. szkole i w Kościele i do wykolejenia młodzieży.Chrystusa w słowach: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna.rodziny. dlatego też dla dobra wychowywanych ludzi powinny one współpracować harmonijnie ze sobą. Kościoła . a kto nie uwierzy. zabawy.) dostosowuje się do problemów współczesności. Jan Bosko stworzył więc przez wniknięcie w mądrość wychowawczą Kościoła oryginalny system prewencyjny wychowania. hippiesi). państwa. Jana De la Salle (XVII w. zawodowego i społecznego. Każda z omówionych władz wychowawczych: rodzina. 5). uczcie je zachowywać wszystko. kulturalnego.16). W związku z tym model trzech instytucji wychowania chrześcijańskiego . Szkoła katolicka zaś prowadzona pod kierownictwem Kościoła także ma cele kulturalne i dąży do prawdziwie ludzkiej formacji młodzieży ochrzczonej. Jana Bosko (XIX w.misji zbawiania dusz. wychowania moralnego. przy dobrej woli wszystkich władz harmonia współdziałania może być osiągnięta. którą ponadto w atmosferze ewangelicznego ducha wolności i miłości uczy skutecznego pomnażania dobra ogólnego i przygotowuje do apostolskiej służby w rozszerzaniu Królestwa Bożego (n.. czyli macierzyństwo duchowe. by Ewangelia była znana na całym świecie.prawa ochrzczonych jako „nowego stworzenia dzięki odrodzeniu z wody i z Ducha Święte- . które zalecały adorowanie Eucharystii z daleka bez komunikowania) przez ułatwienie spowiedzi i Komunii św. Józefa Kalasantego (XVII w. wyrasta z wielowiekowego doświadczenia i mądrości. Ignacego Loyoli (XVI w. jak jezuici św. Jana Bosko unowocześnił wychowanie chrześcijańskie. będzie zbawiony. stała się pewnym centrum. Powołaniem nauczycielstwa i szkoły jest pomaganie rodzicom i zastępowanie społeczności w wypełnianiu ich obowiązków przez podejmowanie zadań wychowawczych: kształcenia umysłowego młodzieży.. rozproszone po całej kuli ziemskiej. nowego wychowania. spsychologizował je. będzie potępiony" (Mk 16. Doktryna wychowawcza Kościoła.). państwo i Kościół ma według encykliki Piusa XI swój własny teren działania i obowiązków. którą Kościół katolicki obejmuje w jej pełni. 8). do czego jedynie Kościół posiada nadprzyrodzone środki. w wyniku obrad i uchwał II Soboru Watykańskiego (od 1965 r.. co dziś stało się powszechną plagą na całym świecie (chuligani. gdyż prowadzi to do dezorientacji wychowanków.. która niezależnie od stopnia podstawowego. które kształtowały się w szeregu koncepcji wychowawczych do dziś żywotnych w Kościele. łaski w sakramentach św. Św. a przede wszystkim przez kierowanie jej samowychowaniem przy pomocy łaski sakramentalnej na co dzień (wbrew panującym tendencjom jansenistycznym.). pijarzy św. czyli system zapobiegania złu przez szereg środków naturalnych.) czy salezjanie św. kultury i tradycji ojczystych (n. Uzupełnia go przede wszystkim szkoła. gdyż „Kto uwierzy i przyjmie chrzest. a nawet przyczynia się do samowoli. Magisterium Kościoła.19) oraz 2° .).prawa powszechnego wszystkich ludzi obdarzonych godnością osoby do prawdziwego wychowania jako pełnego rozwijania osobowości zgodnie z ich cechami indywidualnymi. w którego wysiłkach biorą udział rodziny. nauczyciele i różnego rodzaju organizacje społeczne (n. rozciąga się na całą ludzkość i nadaje Mu prawo misyjnego działania i rozkrzewiania wiary Chrystusowej tak. czyli macierzyństwa duchowego. czyli stałe przebywanie i współżycie z wychowankami. ruchu. Zbawienie zaś dusz przez Kościół. co wam przekazałem" (A/7 28.został rozszerzony i rozbudowany. W ten sposób społeczeństwo obywatelskie przez swoje organizacje bierze udział w modelu instytucji wychowawczych. To apostolskie zadanie szkoły katolickiej wypływa z rozróżnienia przez Deklarację 1° . Szczególnie genialny pedagog św. przedwczesnej emancypacji spod autorytetu wychowawców w domu. dostosowując do psychiki dziecka i jej potrzeb radości. przez kształcenie zawodowe lub ogólne dostosowane do zainteresowań młodzieży. żądająca harmonijnej współpracy wszystkich instytucji zainteresowanych wychowaniem ludzi. przez rozwijanie jej aktywności. przez organizację ich pracy i wypoczynku. czyli jego nauczanie jest nieomylne w zakresie prawd objawionych oraz praw moralności. Obowiązek nauczania daje Kościołowi prawo zakładania szkół i uniwersytetów katolickich wraz z koniecznością oceny wszelkiej nauki ludzkiej co do zgodności jej z prawdami wiary. Nie powinno więc być kolizji i walki pomiędzy nimi. śpiewu. jej cywilizacji technicznej i kultury masowej. średniego czy wyższego. i Ducha Świętego. bracia szkół chrześcijańskich św. dostarczających siły do wytrwania w dobrym. jak asystencję. wycieczek. 1) oraz 2° .

O z d o w s k i. 42 . Berlin-Schónenberg 1912. „Colloąuium Salutis" 1970 s. 18 200 policzków i wytargania za uszy oraz 8 082 kary klęczenia lub trzymania pręta w podniesionych rękach 4 4 . 3 s. 1 115 800 uderzeń po głowie nawet przy pomocy Biblii i katechizmu. rózgą. 44 Encyklopedia Wychowania pod red. Taki program encyklopedyzmu. opisywanej potem w pamiętnikach. Elementy pedagogiczne teorii seminarium duchownego jako instytucji wychowawczej. Te właśnie ukazane dwa zadania: pełne rozwijanie osobowości wychowanka jako człowieka i apostolskie dawanie świadectwa chrześcijańskiego w rodzinie 38 . St. 409. A . „Zeszyty Naukowe KUL" 1968 z. F . G r a f . sankcjami i karami. w domu A. 29-41. 39 Msgr A. niemiecki nauczyciel Haberle w swoim pamiętniku wyliczył. Schulerjahre. L. Dusza ludzka według Herbarta składa się z atomów psychicznych wyobrażeń. Łempickiego.go". 3 s. Stalky i S-ka. 2). III p. nieliczenie się z zainteresowaniami uczniów. // decreto sulla formazione sacerdotale. atmosferę nudy i cichej walki z dokuczliwymi belframi 42 . surowość nauczycieli-dziwaków. zaprawią się do moralnego życia. L'Education chretienne dans la lumiere du Concile. Podstawę szkoły starej stanowiło wyłącznie nauczanie przez podawanie masy wiadomości do wykucia na pamięć.9 8 6 . kretynów. staną się ludźmi doskonałymi. klęczenie na grochu itp. t. moc ćwiczeń. Dlatego też szkoła XIX wieku stała się szkołą książkową. Wspomnienia niebieskiego mundurka. w szkołach katolickich 39 . „Kwartalnik Psychologiczny" 1933. nie mówiąc już o pospolitych wyzwiskach od dardanelskich osłów. prowadzącej często do samobójstw szkolnych. „Zeszyty Naukowe K U L " 1969 z. ponieważ jedynym ich zadaniem było słuchać. który był celem nauczania.B y k o w s k i . masy apercepcyjne tych wyobrażeń zdolne do przyswajania (apercepcji) sobie nowych wiadomości. 211-241. J a x a . program nauczania i podręcznik lub erudycja nauczyciela były jej ośrodkiem. a więc jako dzieci Bożych nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej. Roma 1970. 17-32. 41 Ks. K i p 1 i n g. 3/4 s. Geneza i rozwój systemu Znacznie młodszy od chrześcijańskiego system liberalny wychowania rodzi się na przełomie XIX i XX stulecia. 1). czyli licząc w bilansie kar szkolnych około 13 tysięcy dni nauki (po 250 rocznie) przeciętnie wypada 178 kar dziennie! Gdy tak surowo karano w szkole. W klasie wszystko było urządzone do słuchania. G r a n a t . Torino 1967.). jak np. I rozdz. 9 7 6 . co nauczyciel mówi i trwale zapamiętać. rózgą. a nawet w uniwersytetach katolickich41R o z d z i a ł IV SYSTEM WYCHOWANIA LIBERALNEGO 1. Rola rodziny w wychowaniu młodzieży. kozą. Uniwersytet katolicki w świetle uchwal Soboru Watykańskiego II. bez ruchu. Początkiem jego realizacji była reforma szkoły pod głośną nazwą „szkoły nowej" lub „nowego wychowania". nauka przed i po południu. byli całkowicie unieruchomieni i bierni. wyrazem czego były słynne „psie figle" uczniów43. karcerem) lub wymyślano specjalne kary szkolne (jak przepisywanie setki razy sentencji umoralniających. Zdarzali się nauczyciele sadyści. idiotów. które przyciągają się i kojarzą. Uciekano się do kar fizycznych (kijem. B e d n a r s k i O P . ale osiągalnym tylko przez zapamiętywanie szkolnych wiadomości. zwany także materializmem dydaktycznym. G o m u 1 i c k i. nauczą się chwalić Boga liturgicznie. L'Educazione dei giovani alla luce del Concilio Yaticano II. Warszawa 1937. „La D o c u m e n t a t i o n C a t o l i ą u e " 1969 n r 1550 s . wreszcie apostolsko będą dawać świadectwo Chrystusowi. 43 Por. nieznajomość ich psychiki -wszystko to stwarzało atmosferę udręki. ale także do wychowania chrześcijańskiego. Całość połączonych ze sobą mas apercepcyjnych stanowiła treść charakteru moralnego. W. lubujący się w zadawaniu kar. liniałem i ręką. wynikał z założeń atomistycznych herbartyzmu. przestarzałej szkole herbartowskiej XIX wieku (patrz cz. Dzięki temu 38 J.Posłuszeństwo stara szkoła starała się osiągnąć zaostrzającymi się ciągle nakazami. W. 40 S. Uczniowie w rzędach ciasnych ławek siedzieli sztywno. w którym zdobędą świadomość wiary. w seminariach duchownych 40 . że w ciągu 51 lat i 7 miesięcy szkolnego żywota wymierzył 1 175 250 uderzeń kijem. R. z założonymi w tył lub wyłożonymi przed sobą rękami. . pomagać w chrześcijańskim kształtowaniu świata przez przyczynianie się do dobra całej społeczności (n. K u n o w s k i. Uczenie się więc polega na włączaniu nowych idei-wyobrażeń w system starych idei. a) Była to reakcja przeciwko dotychczasowej. Uczenie się na pamięć niezrozumiałych treści. Figle i psoty młodzieży szkolnej. Erlebnisse und Urteile namhafter Zeitgenossen. A n c e l . kojarzeniu (asocjacji) powstają w psychice tzw.

ukształtowanie cech sumienności. Stąd też Dewey rozwinął pogląd instrumentalizmu. że prawdziwe jest tylko to. jest czynne i aktywnie się bawi. F o e r s t e r . F. . 25-65. że nie żyjemy po to. twierdzący. spacer. Wyniki takiej szkoły były ze wszech miar opłakane.człowiek rzemieślnik Bergsona). Jako istota działająca człowiek według pragmatyzmu nie poznaje umysłem prawdy o rzeczach istniejących poza nim obiektywnie. Udowodnić tezę. Pracę rzemieślniczą obróbki drewna. który nie tylko jest istotą myślącą (homo sapiens . by uczeń zużytkowywał nabyte umiejętności przy wykonywaniu modeli i pomocy poglądowych dla wszystkich innych przedmiotów nauki dla uzmysłowienia i ilustracji wiadomości.czyny. Ukształtował się z tego kierunek zwany „wychowaniem przez sztukę". 2. manipuluje przedmiotami i na skutek tego samodzielnie nabywa doświadczenia. do czego wychowawca w swej pomocy ma się przystosować. alkoholizmie i seksualizmie46. W Hamburgu nauczyciele zwrócili uwagę na znaczenie samorzutnej twórczości dzieci w dziedzinie rysunku. W. Instrumentalizm głosi więc. jak utrzymywali starożytni i chrześcijaństwo. metalu. pragma . Stanowisko Deweya wynikało z nowej filozofii amerykańskiej pragmatyzmu Jamesa (gr. aby myśleć.) s. hazardzie. wzruszył ziemię". a dziecko jako satelita musiało się dostosować do wymagań szkolnych. W ten sposób coraz bardziej pogłębiał się rozdział między szkołą a życiem. hedone . a nawet była prowadzona przez ojców buchalteria za 45 odrobione dodatkowo zadania i potrącanie z należności za złe stopnie . szkła w warsztatach szkolnych uczynił on podstawą nauczania i wychowania. najłatwiej jest na małym dziecku. W latach 1896-1903 Dewey prowadził uniwersytecką Eksperymentalną Szkołę Ćwiczeń w Chicago. Przylądek Dobrej Nadziei. nabyta zaś wiedza była nieprzydatna w życiu (np. że ani rygoryzm w szkole.słowo) bez zrozumienia rzeczy. wówczas to w umyśle pojawia się problem. c) Podobne tendencje reformatorskie pojawiły się pod koniec XIX w. że myślenie stanowi pomocnicze narzędzie działania i gdy działanie człowieka natrafia na trudności. Jak myślimy (tł.człowiek mądry). działanie). b) W r. J. a nie rozmyślająca.).natomiast zachęcano do nauki przyjemnostkami (łakocie. Szkoła bowiem ma być dalszym ciągiem nabywania doświadczeń z własnego zainteresowania dziecka przez działanie. lecz przeciwnie myślimy po to. ani pogoń za przyjemnostkami nie są dobrymi motywami uczenia się. dokład- 45 46 47 Por. opinia publiczna zaczęła potępiać szkoły. i na terenie Europy. Zamiast więc szkoły biernej i pamięciowej herbatyzmu powstała nowa szkoła oparta na aktywności i samodzielności dziecka. ponieważ ono dopiero dopinguje wolę do największego nawet wysiłku. by lepiej żyć. potem kino). czyli znajomości jedynie słów (łac. Warszawa 1957. 1935). w którym chodziło o swobodny rozwój osobowości dziecka jako przeciwwagę dla biernego nauczania innych przedmiotów szkolnych. Szkolą i charakter (tł. 1952) wystąpił z artykułem o wysiłku woli. ani hedonizm pedagogiczny w domu (gr. Kierunek ten rozwinął w „szkołę pracy" znany pedagog niemiecki Georg Kerschensteiner (zm. verbum .). N o w a k o w s k i . które stale się porusza. wykazał. co jest użyteczne i skuteczne w działaniu. D e w e y . że człowiek to przede wszystkim istota działająca. brak wreszcie kształcenia woli i charakteru powodował demoralizację młodzieży w rozpowszechnionym kłamstwie szkolnym. metryka). z ang. 1895 psycholog amerykański John Dewey (zm. lecz subiektywnie jest twórcą prawdy przez swe skuteczne działanie. Zmienił on pogląd tradycyjny na człowieka. lecz przez samo działanie dziecka (learning by doing). podobnie i przewrót Deweya polega na przemieszczeniu centrów nauczania w szkole. a rozwiązanie umysłowe problemu przez postawiene trafnej hipotezy 47 roboczej pomaga w usunięciu praktycznych trudności w działaniu . poczęto szukać drogi reformy. Nauka pracy ręcznej w zakresie robót praktycznych stała się w „szkole pracy" Kerschensteinera nowym przedmiotem nauczania po to. W trakcie pracy ręcznej równocześnie uczeń rozwijał swój charakter moralny przez wyrobienie w sobie szacunku dla pracy fizycznej. ile istotą działającą (homofaber . Warszawa (brw. modelowania i lepienia dla ich rozwoju. Wkuwanie na pamięć prowadziło do werbalizmu. Ani lęk przed karą. w której opracował nowy sposób nauczania nie przez podawanie wiadomości. gramatyka łacińska. Pragmatyzm głosił. Zmianę tę nazwał Dewey „kopernikańską rewolucją" w szkole. Dawniej ogniskiem centralnym był nauczyciel i program nauczania. z niem.przyjemność) nie pobudzają woli w sposób właściwy. Nauka powinna opierać się na zainteresowaniu dziecka. oszustwach. Tak jak Kopernik „wstrzymał słońce. objaśniane na drodze samodzielnego poszukiwania wiadomości pod kierunkiem nauczyciela. obecnie zaś centrum zawierało się w swobodnym rozwoju zainteresowań dziecka.

a przez obserwację i doświadczenia przygotowywało się do przyszłej poważnej pracy i do nauki szkolnej czytania i pisania. Dotychczasowe freblówki („ogródki dziecięce" F. zwany inaczej planem pracy laboratoryjnej. w postaci kolorowych obrazków pociętych na części. by dziecko ćwiczyło się w odróżnianiu odcieni barw. ciężarki. Zasada aktywizmu i samodzielności została wkrótce przeniesiona na teren szkoły średniej. pajdokracji. Postanowiono na nim zorganizować towarzystwo dla przeprowadzenia reformy szkolnictwa. zaopatrzyła w małe narzędzia pracy. a potem zaliczyć przez zdanie sprawy z wykonania i egzamin z nabytych wiadomości. czyli rządów i górowania dziecka nad dorosłymi. 1900 pisarka szwedzka Ellen Key powitała nadchodzące XX stulecie pod hasłem „wieku dziecka". np. rozwijały spostrzegawczość i uwagę. by znieść tradycyjne klasy szkolne. Niemczech). Warszawa 1962. tonów czy ciężaru (program zaostrzenia zmysłów dziecka). o jego rozwoju fizycznym i psychicznym (pedologia).ności. W r. „Szkoła pracy" po klęsce I wojny światowej miała wychowywać Niemców na pożytecznych obywateli. W swej egzaltowanej książce rozwinęła prawdziwy kult dziecka. następnie samodzielnie realizował zatwierdzony projekt i wreszcie samodzielnie oceniał swoje wykonanie. do której dziecko w przedszkolu ma się przygotować. W ten sposób powstał głośny plan daltoński. 1907 w osiedlu robotniczym Turynu lekarka włoska dr Maria Montessori urządziła po raz pierwszy prawdziwy „Dom Dziecka" (Casa dei bambini). w których dziecko ma zgromadzone pomoce i lekturę. by dzieci same mogły się obsługiwać i mogły pracować w ogródku przy hodowli kwiatów i królików. a przede wszystkim ćwiczyły inteligencję. że rugowanie naturalnej zabawy. Pod wpływem Deweya Kerschensteiner wprowadził do swego systemu ideę samodzielności w ten sposób. wychowującymi je fizycznie. Podstawy organizacyjne i zasady systemu liberalnego Mnożące się strumyki reform i nowych pomysłów połączyły się w jeden nurt „nowego wychowania" na zjeździe pedagogów w Hadze w 1912 r. Zakazała natomiast bawienia się dzieci lalkami i opowiadania bajek. materiał dydaktyczny. Niedługo też „wiek dziecka" ukazał dno niedoli. planu i kosztorysu rzeczy. S o s n o w s k i. a wprowadzić gabinety przedmiotowe. przyznając mu najskrajniejszą swobodę w rozwoju. ażeby nie rozwijać fantazji dziecięcej i nie wypaczać zmyśleniami poglądów na rzeczywistość. siedmiobarwną piłkę jako ptaszkiem latającym oraz przez opowiadanie bajek. np. którą zamierzał wykonać. Fróbla od 1839) były ochronkami dla dzieci. Francji. dzwonki. Zamiast tradycyjnych zabawek. Zabawy takie żywo zajmowały i interesowały dzieci. Okazało się wkrótce. przygotowanych zawodowo do życia społecznego. bajek i fantazji dziecka przedszkolnego było u Montessori programem zbyt pozytywistycznym i sztucznym. a nie jak dotąd skierowanej „na dziecko" celem jego urobienia do posłuszeństwa wobec autorytetu wychowawców. Wojna przeszkodziła wyznaczo- 48 K. który wprowadził do zajęć gry wychowawcze. wprowadzając poprawki. Inny system tego wychowania stworzył lekarz belgijski Owidiusz Decroly. którą ma samodzielnie wykonać przy pewnej pomocy ze strony nauczyciela. Nauczycielka amerykańska Helena Parkhurst w miasteczku Dalton (USA) stanęła przed trudnym zadaniem. . ale od tego czasu idea istotna samodzielności małego dziecka utrzymała się we współczesnym przedszkolu. z których bawiące się dziecko miało złożyć całość lub też w postaci obrazkowych kart do gry. dzwoneczki. że uczeń zaczynał pracę od samodzielnego projektu. podział godzin. który był już całkowitym zaprzeczeniem szkoły tradycyjnej. Był to nowy kierunek pedagogiczny pajdocentryzmu. Pomysły nowatorskie „nowego wychowania" zaczęły się mnożyć (np. Z czasem doprowadziło to do wzmożenia objawów samowoli młodzieży tzw. dostaje zadanie miesięczne i zaopatrzone we wskazówki pracy. W związku z tym ruchem w r. 2. jaką w faszyzmie cierpiały eksterminowane dzieci żydowskie i polskie 48 . umysłowo i moralnie głównie przez fantazyjne zabawy dzieci. toteż wpadła na pomysł. wiejskie szkoły internatowe w Anglii. „dary natury" Fróbla) zastosowała tzw. cymbałki. jak kolorowe włóczki. miała uczyć wielką gromadę dzieci bez żadnej pomocy. wprowadziła niskie mebelki dostosowane do wzrostu i sił małych dzieci. jak lalka i klocków w formie brył geometrycznych (tzw. wytrwałości. czyli pedagogiki wychodzącej „od dziecka". Dziecko w systemie hitlerowskim. pojawiła się nowa nauka o dziecku. a nawet prawo dobierania sobie rodziców. lekcje. Najliczniej pojawiły się reformy na polu wychowania przedszkolnego. pracownie.

Działał w tym programie ezoteryczny mistycyzm propagowany przez teozofię (gr.zastąpienie współzawodnictwa między uczniami współpracą indywidualności na usługach zbiorowości. 5° . hipnotyzerstwo. Piageta i inne) nieco inny charakter. w Calais.człowiek) Rudolfa Steinera jako światopogląd towarzystw masońskich. mediumizm i okultyzm. chociaż teoretycznie herbartyści (W. U podstaw zaś całości programu leżała utopijna wiara w spontaniczną wrodzoną popędowość zainteresowań twórczych wszystkich dzieci. 2° -mobilizować aktywność dziecka. jak i psychicznych. 3° -pobudzać i rozwijać je. telepatia. by dziecko samoopanowywało się moralnie przy pomocy jedynie samorządu szkolnego jako instytucji demokratycznej bez potrzeby poznawania zasad etycznych i uznawania autorytetu wychowawczego. A. chodziło bowiem w pierwszym rzędzie o „oswobodzenie wewnętrznych sił dziecka" 4 9 . jak wskazuje nazwa. Z nowych założeń wypływał program sprzecznej z tradycją europejską koedukacji. 49 W ten sposób Międzynarodowa Liga Nowego Wychowania jako ekspozytura masonerii wprowadzała. 8° . ale także wychowanie prowadzące teraz do maskulinizacji dziewcząt i odwrotnie do feminizacji chłopców jako wpływów „niezmiernie pożądanych".. a nie nauczać. Równocześnie zasady przybrały pod wpływem rozwijającej się nauki (psychologia funkcjonalna E. Utworzono wówczas Międzynarodową Ligę Nowego Wychowania pod egidą Ligi Narodów w Genewie. by 1° . 5° . indywidualizmu i liberalizmu. przyjmujących za podstawę laickiej moralności i etyki naukę jogów hinduskich w opanowaniu ciała przez spotęgowaną ćwiczeniami świadomość jaźni i siłę woli 5 0 . Określenie to nie było rozumiane tradycyjnie jako rozwijanie i ćwiczenie sił intelektualnych i moralnych dziecka. 10° . dopiero kryzys ekonomiczny kapitalizmu i faszyzacja Europy położyła kres jej żywotności i ekspansji. 6° . . 65-66. „Ruch Pedagogiczny" 1926 nr 3 s. o charakterze metapsychicznym. by umożliwić im wzajemne wywieranie wpływów „niezmiernie pożądanych". Les Principles de 1'Education Nouwlle. Claparede'a. Liga Nowego Wychowania poza twórcami systemów pedagogicznych obejmowała jako zasadniczych członków rządy państw. jak siła nadzwyczajna woli. żądają bowiem. artystycznej i społecznej.indywidualizować według właściwej każdemu dziecku miary. 3° . wschodni mistyczny pogląd na świat jako podstawę reformy wychowania. spontanicznych zainteresowaniach. Warszawa 1913. teos . co pozwalało na odrzucenie wszelkiego z góry ustalonego programu i planu nauczania.stwarzać z klasy społeczność dziecięcą. C h a t e l a i n . nie tylko przez wspólną naukę. 2° . 6° . Całość więc była wyrazem mistycznego idealizmu. wciąż pozostaje ta sama swoboda dziecka.angażować je do pełnego życia.uwzględniać głębsze zainteresowania dziecka. Obowiązywało tu bezwzględne odrzucenie wszelkich kar tak fizycznych.wymagał koniecznie koedukacji jako wspólnego nauczania i wychowania obu płci. 4° . Po drugiej wojnie powszechnej Liga Nowego Wychowania weszła w skład UNESCO jako jeden z członków. sofia . Koedukcację uzupełniał postulat. będące centralą na skalę światową.bóg. Międzynarodowa Liga Nowego Wychowania. aby oswobodzić wewnętrzne siły dziecka.poszanowanie indywidualności. O d e r f e l d ó w n a . 7° . Program Międzynarodowy Ligi Nowego Wychowania wymagał. metoda kliniczna poznawania dziecka przedszkolnego J. organizując światowe zjazdy co dwa lata. raczej pedologiczny aniżeli teozoficzny.zastępować karność zewnętrzną wolnością wewnętrzną51.zaprowadzenie samoopanowania i samorządu jako postaw karności. walcząc z chrześcijaństwem. 4° . by 1° .celem wychowania było zachowanie i potęgowanie sił duchowych dziecka. umysłowej.mądrość) Heleny Bławatskiej i antropozofię (gr. Rein) byli za „impresją" 51 J.nemu na 1914 r.nauczania opartego na wrodzonych. Polska świeżo po odzyskaniu niepodległości stała się członkiem Ligi i początkowo miała pewne sukcesy propagandowe szczególnie w dziedzinie samorządu szkolnego.łączyć aktywność ręczną z pracą umysłową. Paris 1951. dokąd przeniesiono Międzynarodowe Biuro Nowego Wychowania. dopóki Niemcy nie zostały przyjęte do Ligi Narodów. Istotą więc systemu liberalnego wychowania. 9° . Liga Nowego Wychowania działała w duchu pacyfizmu i rozwijała się bez przeszkód do 1932 r. które deklarowały wprowadzenie w swoim kraju reformy szkoły według określonego programu. lecz pojmowano pod tym wydobywanie specjalnych sił duchowych. który odbył się dopiero w 1921 r.patrzeć właściwie na dziecko jako na istotę odrębną i bogatą (szacunek dla dziecięctwa). organizacyjnemu zjazdowi. uzasadniana teorią ekspresji i przeciwstawiana praktyce represyjnej starej szkoły.rozwijać zdolności twórcze. czyli wychowawczego zrównania płci. jasnowidzenie. objawianych w pracy ręcznej. 5 0 A t h a r v a n . antropos . Teozofia a wychowanie.

w Emilu. o zdrowej z natury moralności. co wychodzi z rąk Stwórcy natury jest dobre.a nie przekazywanie dotychczasowego dorobku kultury.budzenie niezadowolenia z istniejącego porządku społecznego . a więc w XVII wieku wolność nauki (Galileusz) i systemu filozoficznego (Kartezjusz) od związku światopoglądowego z prawdą religijną. a wychowawca Emila ma być tylko obserwatorem psychiki dziecka. B e c k e r. jak się komu podoba. H.angażowanie się dziecka w czynnościach spontanicznych . który pierwszy głosił konieczność samorzutnego rozwijania się dziecka. jak sam to określa.rozwijanie dziecka od wewnątrz . 30-31. w XX w.tłoczyć. niezależnej od władzy nauczającej Kościoła. New York 1963 s.jako stopniowym wtłaczaniem wiadomości (łac. M.1) została wyizolowana i oderwana od swej pełni duchowej. .a nie przystosowywanie dziecka do niego. etyce sytuacyjnej egzystencjalizmu Sartre'a. wreszcie wolność pedagogiczna oswobodziła dziecko od kontroli i autorytetu wychowawców. pisania. 1925 na terenie Ameryki następująco: .a nie przyswajanie podawanego mu materiału. 1762 Rousseau wyszedł z założenia. a zastosowana częściowo najpierw do wolności 52 53 religijnej. by stać się pomocnikiem dopiero wtedy. czyli powieści o wychowaniu z r. Gansberg. wolność ekonomiczna od wszelkich zasad moralno-społecznych (kapitalizm). pisząc: tajemnicę J.zaspakajanie potrzeb i zainteresowań dziecka dla obecnego życia . Idea swobody rozwoju dziecka bez kierowania nim przez władzę wychowawczą była nawiązaniem do idei J. . Scharrelmann. wychowywać na łonie natury nieskażonej kulturą i w otoczeniu ludzi wiejskich. Przeciwieństwa te pomiędzy wolnością a autorytetem ujęto jako postęp wychowawczy w r.a nie zmuszanie do metodycznego opanowania programu nauki. zasadą naczelną pozostaje idea wolności dziecka. Rousseau więc przeciwstawia się dogmatowi grzechu pierworodnego. J. 1950. którą trzeba bliżej wyjaśnić. w XVIII w. Rousseau (1712-1778). imprimere . zm. a prawda was wyzwoli" . . gdy dziecko samo czymś się zainteresuje i będzie zapytywało.rozwijanie własnego doświadczenia dziecka .32. by się dowiedzieć czegoś lub gdy zapragnie uczyć się. Rousseau głosi więc hasła wychowania negatywnego. A s c h a f f e n b u r g 1913. J. W y n n e.a nie formowanie go od zewnątrz. Theories of Education. eius religio oraz przymusem wyznaniowym poddanych.a nie narzucanie karności zewnętrznej 53 .umożliwienie spotanicznego wyrażania siebie . zm. . Ideologia systemu liberalnego wychowania Stwierdziliśmy. . Człowiek z natury jest dobry i szlachetny. . Padagogischer Impressionismus. co im się podoba . 3. gdyż wychodzi z rąk Stworzyciela jako natura pełna szlachetności i ulega zepsuciu dopiero pod wpływem ludzi. . głoszącej wolność rozumienia Pisma św. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus" . w XIX w. Ażeby więc rozwinąć naturalną świętość dziecka. że wszystko. co przyniosło nędzę i wyzysk proletariatu. wyraziło się w reformacji protestanckiej. P. a zakończyło się zasadą podporządkowania religii władzy państwowej według hasła: cuius regio. wolność społeczno-polityczna obywatela od władzy pochodzącej od Boga (rewolucja francuska).Gal 5. Tak więc pomimo pewnej ewolucji widocznej w orientacji światopoglądowej od teozofii poprzez pedologię do teorii twórczej ekspresji. co w XVI w. naciskać) i stali daleko od późniejszego impresjonizmu pedagogicznego zadowalającego się w swobodnej czynności ucznia wrażeniami i nastrojami jak w wychowaniu estetycznym (F.dyscyplinowanie dzieci przez pozwalanie na działanie tego. natomiast psuje się w rękach człowieka. człowiek według niego nie rodzi się ze skłonnościami do zła i nie potrzebuje nawrócenia do Boga. W dalszych wiekach triumfalny pochód idei wolności negatywnej z programem uwalniania zawsze od czegoś obejmował coraz dalsze dziedziny życia. jako realizacji „powrotu do natury". przyniesiona w kulturze europejskiej przez chrześcijaństwo pierwotne („I poznacie prawdę. iż istotą systemu liberalnego jest zastosowanie idei wolności w dziedzinie nauczania i wychowania. Idea wolności. gdy odczuje potrzebę korespondowania z rodzicami./ 8. trzeba trzymać je zdała od cywilizacji. jedynie cywilizacja wielkomiejska i kultura dworska deprawują go moralnie. np. by po II wojnie światowej dojść ostatecznie do całkowitej wolności moralnej od wszelkich zasad ogólnoludzkiej etyki w głoszonej tzw. 1940)52. Przy tym Emilowi należy zostawić swobodę ruchu i rozwoju.a nie przygotowywanie go do życia dorosłych w przyszłości.

np. lecz szlachetnieje sam człowiek jako osoba. co w kulturze dworskiej Oświecenia uchodziło za prostackie i wstydliwe . Nie dochodzi do powstania kompleksu tylko wtedy. I—II. Th. u dziewcząt zaś kompleks Elektry jako zawiść o ojca wobec wobec matki. K. 1937). gdy energia popędowa wiąże się z wyższymi celami kulturalnymi. kiedy to ukształtowały się liberalne zasady moralizmu. zabarwionych uczuciowo nienawiścią i powodujących zaburzenia nerwicowe. gdy żyje zgodnie ze swymi popędami. co nastąpiło dopiero pod koniec XIX w. postępować inaczej niż zwykle. a przede wszystkim nie narzucać z góry określonego celu i programu nauczania oraz nie stosować kar. Freuda religię. gdyż jest moralnie obojętny. opracował program sublimacji instynktu walki u chłopców. Stanisław Kostka). jako wiązka skojarzonych wyobrażeń. a więc postępuje moralnie tylko wtedy. np. 1939) stała się naukową podbudową moralności liberalnej. by nie tłumić popędów. Takie przekierunkowanie energii popędowej powoduje uszlachetnienie jej. 54 . gdyż nie można absolutnie czekać do chwili aż natura-matka surowo ukarze dziecko. 4. tworzący zdaniem. a nie wyładowuje się wprost w celach biologicznych. krótkowidz Matejko wielkim malarzem narodowym. La sublimation thomiste. skierowane na cele kulturalne. lecz doprowadzić instynkty do sublimacji i uszlachetniania przez wyładowanie czynne popędu. może popędy zużytkować dla dobrego lub złego celu. Tak np.Ego) w postaci zasad etycznych sumienia jako nadjaźni (Uber . w walce sportowej z naturą lub ze sobą. Freuda (zm. iż popęd seksualny (libido) stanowi jedyne źródło życia psychicznego i kieruje postępowaniem człowieka. gdyż wymagała jeszcze rozwiązania wielu problemów. a nawet odstraszyć karą od istniejącego zagrożenia. w której występuje szczyt sublimacji w postaci platonizacji instynktu. ale przyjął działanie instynktu mocy lub postawienia się. Kompleks taki da się usunąć tylko na drodze kompensacji. Jedynie dopuszczalną karą u Rousseau jest kara naturalna. a przynajmniej w kibicowaniu zawodom lub też w walce szachowej. czyli pojmowanie moralności w liberalizmie wywodzi się z założenia Rousseau'a.ich . 28.. W końcu XIX stulecia psychoanaliza Z. twórca psychologii indywidualnej. „Angelicum" 1937 fasc. M i c h a 1 s k i. a wolę ku dobremu. ks. a każda „brzydula" może szukać kompensacji bądź to w intelektualizmie bądź w dobroci serca. w której powstaje kompleks. czyli wywołuje proces sublimacji instynktu. ale w ujęciu chrześcijańskim nie instynkt samorzutnie się uwzniośla.a praktykowany przez świętych („do wyższych rzeczy jestem stworzony". jak mawiał św. na drodze kompensacji Napoleon. psychoanalityk szwajcarski. austriacki psychiatra Alfred Adler (zm. który także może ulec w niekorzystnym środowisku zahamowaniu. dziś powiedzielibyśmy frustracji. do sprawy samowoli dziecka itp. gdy natura sama ukarze dziecko konsekwencją dokonanego czynu. a) Moralizm idealistyczny. Tak np. odrzucił wprawdzie panseksualizm libido jako jedyne źródło psychiki. Tak więc proces sublimacji lub kompensacji stał się w psychologii głębi podstawą moralności. Wówczas to libido zostaje zepchnięte do podświadomości. moralność. Idea Rousseau przyniosła wiele dobrego. kapral małego wzrostu. Lekarz austriacki. trzeba bowiem dziecko uchronić od wypadku. przez zastąpienie pierwotnego celu dążenia do mocy nowymi wartościowymi celami. u chłopców tworzy się kompleks Edypa jako zazdrość o matkę wobec ojca. na przykład zachęciła matki do karmienia niemowląt własną piersią. do S. Zygmunt Freud na podstawie obserwacji osób nerwowych doszedł do przekonania.wychowania jest nie wychowywać. którzy zamiast krwawych bójek pomiędzy sobą znajdą upust energii w alpinizmie. a nie przez narzucanie siłą czegoś co dziecka nie interesuje. 1/2. Uczeń Freuda. tworząc kompleks niższości lub poczucia małowartościowości. Jednakże praktyczna realizacja idei Rousseau długo nie dochodziła do skutku. Popęd ten rozwija się w dziecku od niemowlęctwa jako sfera nieświadomego Ono (Es lub w łacinie Id). ale natrafia na cenzurę świadomości jaźni (Ich . personalizmu i humanizmu. jak np. stosunku wolności dziecka do moralności. Rzeczywiście omówiony proces sublimacji działa w rozwoju człowie54 ka i jest znany nawet już św. sztukę i wszelkie dzieła kultury w ogóle. nie tworzyć kompleksów przez kolizję działania z zasadami etyki. którą rozwijając rozum ku prawdzie. Tomaszowi z Akwinu . którą trzeba umiejętnie pokierować przez porozumienie i współdziałanie z dzieckiem. Utopijność idei Rousseau najbardziej uwidacznia się w teorii kary naturalnej. Idea Rousseau zawiera w sobie także racjonalne jądro poszanowania wolności dziecka.dzieci arystokracji oddawano do odchowania mamkom. stał się genialnym wodzem.Super Ego). W związku z tym Piotr Bovet. utopieniem się w studni. tzn. że człowiek jest z natury dobry. np.. która polega na tym. z powodu kalectwa lub brzydoty.

bakteria. łączącą w sobie orientację teoretyczną i ekonomiczną równocześnie. to znaczy. Natomiast człowiek zmierza do celów wyższych i dlatego może stać się osobowością. 55 G. osobowość prawniczą. Autotelia (gr. jakie miało chrześcijaństwo. a u polonisty z estetyczną. która umożliwia dobre przystosowanie się wychowanka do wzorców społecznych postępowania. ekonomiczną. eidos . W tym celu przeciwstawił dwa pojęcia: rzeczy i osoby. Moralizm liberalny przeto i mało skuteczna teoria sublimacji wymagają dalszych wyjaśnień. Stern wskazuje trzy drogi rozwoju osobowości: autotelia. 4. w którym dokonuje się skrzyżowanie nauczania z wychowaniem. czyli aksjologii (patrz rozdz. generała sprawującego władzę w państwie oraz 6.sam. np. Ideotelia zaś (gr. Rozwinął on typologię osobowości. Stern chciał się odciąć od tradycyjnego pojmowania osoby. które razem tworzą hierarchiczne układy w kulturze. która pochodzi z połączenia teoretycznej i społecznej oraz osobowość pedagogiczną.cel) to realizacja celów własnych osoby w stosunku do osób równorzędnych (np. nie ma charakteru ani fizycznego. która wybitnie rozwinęła się wśród młodzieży współczesnej pod wpływem teorii psychoanalitycznych. estetyczną. .samoutrzymania się przy życiu oraz utrzymania gatunku. stół). Warszawa 1936 s. osobowość religijną. wyróżniając 6 czystych typów: 1. obejmująca coraz szersze kręgi jako wynik złego przystosowania (maladjustment). dąży tylko do celów minimalnych . Williama Sterna (zm. Oprócz typów czystych Spranger wymienił trzy typy mieszane osobowości: osobowość techniczną. Proces przejęcia celów obcych za własne nazywa Stern introcepcją celów i uważa go za podstawę wszelkiego wychowania. Piękna i Świętości. dotyczących warunków dobrego rozwoju osobowości. Osoba rośliny czy zwierzęcia. 16. które również tworzą pewną całość i dążą do jakichś celów. ani psychicznego. estetyki. Osoba to unitas multiplex.obcy) stanowi przejęcie celów obcych od osób nadrzędnych za własne (np. miłości lub walki i nienawiści). Eduard Spranger (ur. która wiąże postawę społeczną z innymi typami zależnie od specjalności nauczania. Rzecz każda jest sumą części składowych (np. kapłana rozpatrującego życie w związku z Bogiem. Kerschensteiner. Dlatego też należało wprowadzić pojęcie różniące człowieka od innych osób. ponieważ jednością celowo działającą jest nie tylko człowiek. jak rodzina. 1882) na podstawie filozofii wartości. np. ale jest ich jednością i całością. 1938). pochodzącego od wewnątrz tej całości. czyli jedność wielości (wielojednia). Heterotelia (gr. telos . przemysłowca kierującego się zyskiem. autos. Dusza wychowawcy i zagadnienie kształcenia nauczycieli (tł. czy duszą.małżeństwa lub do wolnej miłości. K e r s c h e n s t e i n e r . naukowca dążącego do wartości prawdy. u matematyka z teoretyczną. osoba zaś także składa się z części (np. b) Personalizm w systemie liberalnym wychowania nosi nazwę krytycznego. polityczną. heterotelia i ideotelia. bliżej określił samo pojęcie wychowania następująco: „Świadome urzeczywistnianie wartości w kimś jest wychowywaniem innych" 5 S oraz przedstawił drogę tworzenia się typu osobowości jako proces kształcenia. osobowość teoretyczna. 3. skoro zamiast przystosowania (adjustment) pojawia się chuligaństwo i przestępczość nieletnich. 5. narodu. jak idea Prawdy. Mimo to idealizm w systemie liberalnym każe widzieć moralność jako samorozwinięcie się wrodzonej szlachetności natury człowieka przez swobodne działanie popędów drogą samorzutnej ich sublimacji. naród. ludzkość. cele sympatii. np. muzyka. Teorię osobowości pogłębił następnie twórca pedagogiki kultury. kształt) to droga rozwoju osobowości przez realizację najwyższych idei ludzkości. niemieckiego psychologa i pedagoga. Pod kształceniem rozumie on samodzielne dorabianie się przez wychowanka własnej struktury duchowej osobowości drogą przeżywania wartości.idea. III pkt. a tworzy całość w sensie logicznym. która dąży do maksymalnego samorozwoju. np. nadaną mu przez twórcę. z niem. partii. Przy tym według Sterna jedność w osobie nie jest substancją jednoczącą. lekarza społecznika kierującego się ku dobru społecznemu zdrowia ludzi. np. państwa). np. społeczną. lecz jest „neutralna psychofizycznie". 2. socjonomiki.). słowem każda istota żywa. która wyraża się na zewnątrz w postaci celowego dążenia. a także osoby zbiorowe. gdy w drugiej fazie swej twórczości włączył się do pedagogiki kultury. rodziny. W związku z tym G. heteros . wyjaśnia Stern. czym zajęła się idea personalizmu. np. Typ osobowości powstaje więc w kontakcie z określoną sferą wartości nauki. przeniesiona z poezji niemieckiej (Goethe) i filozofii (Kant). ekonomiki. Pojęciem tym stała się osobowość (Persónlichkeit). czyli władczą. Dobra. Jednakże w masach młodzieży samodzielna sublimacja nie daje spodziewanych wyników. Takie krytyczne pojęcie osoby uległo znacznemu rozszerzeniu. poety realizujących piękno. roślina. Osobowość jest to więc taka osoba. ale i zwierzę. 1). polityki czy religii. człowiek).

. Początek tego rodzaju dążeń wystąpił w Anglii. Theorie der Bildung. Geneza i rozwój systemu Ruch robotniczy w drugiej połowie XIX wieku rozwinął prace oświatowe dla podniesienia poziomu kultury mas robotników oraz dla przygotowania przywódców partyjnych. sztuki i kultury przed narastającym faszyzmem i jego barbarzyństwem. Początki tego humanizmu sięgają okresu międzywojennego. nastawioną na walkę z głodem. Personalizm więc wymaga swego uzupełnienia w idei humanizmu. Dlatego też Karol Marks z Fryderykiem Engelsem już w Manifeście Komunistycznym (1848) przeciwstawili ruch proletariacki społeczeństwu burżuazyjnemu kapitalizmu i drobnomieszczaństwa oraz jego zakłamanej moralności. dopóki nie zaktywizowały się w nim inne humanizmy. który pierwszy umożliwiał uzyskiwanie stopni naukowych poza przygotowaniem w uczelni. J. zwykle jest bogato wyposażona w zadatki odczuwania wszystkich zasadniczych wartości. szczególnie zaś kierowników wielkiego przemysłu zautomatyzowanego. jak np. Tenże. To właśnie zrozumienie sensu obrazu. jakie dobra ma system wychowania liberalnego zrealizować. Humanizm rządów nauki i techniki nad ludzkością. Leipzig 1926. L'UNESCO. 1866 Marks w opracowanej instrukcji dla delegatów na Tenże.. opartej o władzę pieniądza. rozprawy. w stosunku do których. ale są konieczne do wszechstronnego rozwoju jako zasadniczej potrzeby i dobra człowieka. stąd też nie rezygnuje łatwo z przywilejów historycznych białego człowieka (np. kiedy to znana nam Międzynarodowa Liga Nowego Wychowania wystąpiła z ideą powrotu do humanizmu europejskiego jako idei pacyfistycznej i broniącej wartości nauki. London 1946. W r. staje się przez przewagę . wskazującej na to. pomijając możliwe nienormalności. Taka jednakże oświata i nauka stępiały ostrą świadomość klasową i hamowały bojowość rewolucyjną. powstał nowy typ uniwersytetu w postaci zjednoczonego Uniwersytetu Londyńskiego o celach oświatowo-społecznych. głównie socjalistyczny i chrześcijański. ses buts et sa philosophie. analfabetyzmem i. był długi czas oficjalnym programem UNESCO. które rozwijają umysł. które mogą mniejszą odgrywać rolę. walka rasistów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej przeciw równouprawnieniu Murzynów w latach 1963-64). Przy tym kształcenie odbywa się według podstawowego aksjomatu Kerschensteinera tylko wtedy. Berlin 1917. Po drugiej wojnie światowej pierwszy dyrektor generalny UNESCO. gdy między duchową strukturą dobra kulturalnego a wewnętrzną strukturą jednostki zachodzi całkowita lub częściowa zgodność 57 . c) Humanizm w systemie liberalnym także nosi na sobie piętno idealizmu i występuje jako humanizm naukowy i technokratyczny. Zawiera on w sobie wizję wszechświatowego rządu dla uzyskania pokoju między narodami w oparciu o spotęgowaną na drodze ewolucji biologicznej twórczość naukową i techniczną. Das Grundaxiom des Bildungsprozesses. Mimo to idealizm w systemie liberalnym wychowania szuka wciąż radykalnych rozwiązań kwestii przeludnienia świata. Tak właśnie Ruskin College było kolegium przygotowującym robotników ze związków zawodowych do egzaminów. chorobami. predystynującym do rozwoju określonego typu osobowości. potrzebnych naturze człowieka.. nędzą. gdzie w 1836 r. w Japonii zastosowano 56 57 58 biologiczną kontrolę urodzeń. 1946 z programem humanizmu ewolucyjnego czyli naukowego 58 . W rzeczywistości natomiast osoba ludzka. by rozszerzyło program swego humanizmu stworzenia dobrobytu na podstawach nowoczesnej nauki i techniki na wszystkie narody świata i oczyściło się z resztek rasowego anty humanizmu. ale wyzwolenie się polityczne spod panowania kolonializmu ludów kolorowych Afryki i Azji wymusza na UNESCO. Rozdział V SYSTEM SOCJALISTYCZNY WYCHOWANIA 1. H u x 1 e y.drogą wyboru -jakiegoś systemu wartości nad innymi systemami. poematu. Stąd konkretna osobowość zawsze pod wpływem warunków zewnętrznych środowiska społecznego tworzy się.zawartych jako energię rozwojowe w dziełach kulturowych 56 . przeciwstawiające się dyskryminacji rasowej. W takim ujęciu założona z góry struktura duchowa jednostki byłaby wrodzonym warunkiem. wojennego i atomowego (technokracja). biolog angielski Julian Huxley wystąpił w r. nadmierną płodnością ras kolorowych. koncertu muzycznego czy pomnika architektury jest przyswajaniem ich wartości. uczucia i postawy dążeniowe człowieka.

M a r k s . jak zwalczanie analfabetyzmu.wiązać swoje wykształcenie. jak u Owena. 3. Lenin więc rozwinął dalej teorię klasowości szkoły.pomijając podkreślenie wychowania umysłowego. nauczanie politechniczne i technologiczne. 6° . L e n i n . Tuż po zwycięstwie nad caratem i kapitalizmem w okresie wojny domowej i interwencji mocarstw 1918-1920 z radosnym entuzjazmem zniesiono w szkole wszystko to. Z kolei lata 1920 do 1930 były okresem eksperymentatorskim. określił wartości światopoglądowe wykształcenia ogólnego. ale nakreślił podstawy systemu wychowawczego na III Zjeździe Związku Młodzieży Komunistycznej (Komsomoł) z 1920 r. lecz w praktyce życiowej przez realizację zadań partyjnych. 522. Warszawa 1951 t.. wychowanie fizyczne. które zaznajamia z podstawowymi zasadami wszelkich procesów wytwórczych i jednocześnie wdraża dzieci i młodzież do posługiwania się najprostszymi narzędziami wszelkiej wytwórczości" 59 . ale 63 po uwagach krytycznych zmieniono radykalnie stosunek do niego . Warszawa 1949. 2. maturę.. Warszawa 1962. Najbardziej posunął naprzód rozwój systemu wychowania socjalistycznego twórca rewolucji Włodzimierz I.uczyć się komunizmu nie z broszurek. 8° . Historia wychowawania. Tenże. zakaz pracy do lat 16. „Problemy" 1955 nr 2. K. by wzbogacić umysł. 3° -uczyć się. Marks tu pisał: „Pod wychowaniem rozumiemy trzy rzeczy: 1. tj. co było jarzmem dla ucznia. W celu zbudowania nowego społeczeństwa komunistycznego cała młodzież związkowa dostała wytyczone następujące zadania: I. Ten zalążek politechnizacji nauczania rozwinął się już w Kapitale Marksa. M a r k s . Kształcenie politechniczne wobec zasady poglądowości.wychowywać się na komunistów. podręczniki i systematyczną naukę według programu. na połączeniu półpracy i półszkoły) kiełkuje zarodek wychowania przyszłości. J. O wychowaniu. zaproszono go z wizytą do szkół radzieckich w 1928 r. które wiąże nauczanie z wychowaniem moralnym . nadał przy tym związkowi młodzieży nowy charakter awangardowy i szturmowy w walce o cele partii robotniczej 62 . z ros. zacieśnionym do przygotowania młodzieży do określonych funkcji zawodowych przy minimum oświaty ogólnej w interesie ustroju kapitalistycznego. Tenże. który pisał: „W systemie fabrycznym (polegającym. Lenin a wychowanie. Wrocław 1965 s. 438^440. przyjmowano nowinki pedagogiczne z Ameryki. a nie pamięć znajomością wszystkich faktów. 59 1° . by przyswoić wszystko to. z ros. John Dewey w ZSRR i USA.). co było klasowe i służyło interesom burżuazji. stypendia państwowe dla uczniów. 60 K. 49-62. Lenin. dbałość o higienę osiedli itp. S z a n i a w s k i . nie tylko jako metodę zwiększania produkcji społecznej. łączącego dla wszystkich dzieci powyżej pewnego wieku pracę produkcyjną z nauką i gimnastyką. (bezpłatna nauka w języku ojczystym. 7° . F r. zorganizowanie żłobków przyfabrycznych itp. 5° . egzaminy wstępne i końcowe. rozdział cerkwi od państwa i szkoły. W. O oświacie i wychowaniu. rozwijano inicjatywę i samodzielność uczniów. oceny. wychowania moralnego i walki z religijnymi przeżytkami. sformułował teorię rewolucji kulturalnej. lecz jako jedyną metodę wytwarzania wszechstronnie rozwiniętych ludzi" 6 0 .kongres genewski głębiej ukazał przeciwieństwo między dotychczasowym wychowaniem mieszczańskim. kształcenia politechnicznego. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1965 nr 2 s.). N a w r o c z y ń s k i . K u r d y . który nie tylko opracował program oświatowy w 1903 r. Ł. Kapitał (tł. a mianowicie . pierwsze mające dać tężyznę. wycieczki i prace pozaszkolne. I. Tymczasem na terenie szkoły radzieckiej działo się nieco inaczej niż postulował przywódca rewolucji. 4° .krytycznie opanować wiedzę tak. a bardziej wszechstronnym wychowaniem człowieka dla celów klasy robotniczej. 2 s. Warszawa 1955. 63 B. a więc stopnie. uprawa ogródków. powiązał wychowanie z polityką. co nagromadziła wiedza ludzka.Punkty wniosły do programu nauczania dwie rzeczy zupełnie nowe.). 2° . wychowanie umysłowe. naukę i wychowanie ze wspólną pracą proletariatu 6 1 . Por. jakie dają szkoły gimnastyczne i ćwiczenia wojskowe.stosować zdobytą wiedzę w pracy nad rozwijaniem przemysłu i rolnictwa na nowoczesnej podstawie technicznej. O młodzieży. których moralność jest podporządkowana interesom walki klasowej. Zadania związków młodzieży (tł. K w i a t e k .). E n g e l s . stosowano pomysły Deweya. „ R u c h Pedagogiczny" 1960 nr 5.tworzyć kulturę proletariacką jako dalsze rozwinięcie zasobów wiedzy. 1 s. takie. Warszawa 1967 t. zideologizował wykształcenie. które są potrzebne dla wykształcenia człowieka. czego w starej szkole zupełnie nie znano. Wprowadzono za to rady uczniowskie przy kierowaniu szkolą. 284-285. technikę i elektryczność. b a c h a (red. obowiązkowe wykształcenie wszystkich dzieci obojga płci do lat 16.wychowanie fizyczne oraz nauczanie praktyczne. które ludzkość wytworzyła. Wybór pism.odrzucić wszystko to ze szkoły. 62 61 . drugie przygotowanie do pracy produkcyjnej. w oparciu o naukę.

Wybór tekstów {M. systemem oddziałów i dowódców oraz z perspektywicznością celów sięgających aż do włączenia życia wychowanka w życie społeczeństwa radzieckiego. Gorkiego pod Charkowem swój oryginalny system wychowania komunistycznego. Po klęsce zadanej Niemcom pod Stalingradem rozpoczęła się dalsza praca wychowawcza nad odbudową autorytetu pedagogicznego nauczyciela i szkoły. czyli pedolog. że nauczanie i wychowanie najlepiej realizuje się w praktyce lub na roli przy bezpośredniej pracy produkcyjnej.Od tego czasu nastąpiła rehabilitacja systemu Makarenki jako wychowania prawdziwie komunistycznego. 126-131. Pierwsza z nich tzw.). wojennizacja. Tymczasem w r. niedorozwinięte itd. Na skutek tego w tym okresie badacz dziecka. stopniowo przywrócono jednolite podręczniki (1932) oraz program nauczania (1933). Druga zaś teoria „szkoły pracy produkcyjnej" Pawła Błońskiego wskazywała. zroś. Okazało się jednakże wkrótce. Zespołowość. miasta. teoria obumierania szkoły W. uchwała partii wprowadziła powszechny obowiązek nauczania w zakresie 7-letniej szkoły początkowej. do którego trzeba było wykształcić ludzi politechnicznie i ogólnie przez opanowanie naukowych podstaw produkcji. uporządkowanie zajęć. Obydwie przeto te teorie zostały potępione przez Komitet Centralny Partii jako lewackie. nakazywało pedologom przy pomocy testowania dobierać klasy. W r. wyrabianie tradycji. następnie w ramach 10-klasowej szkoły odbudowano szkołę średnią (1931). 1931. N.) odrębną od Akademii Nauk. selekcjonować dzieci trudne. zdyscyplinowanie. wprowadzono legitymację szkolną ucznia. W związku z tym stanowisko pedologiczne władz przyczyniło się do usunięcia z pracy kierownika zakładu wychowawczego najwybitniejszego pedagoga młodzieży bezdomnej i wykolejonej Antona Siemionowicza Makarenki. rozwijano organizację pionierską. Oparł go o zasadę kolektywu wychowawczego. 1936 jako pseudonauka i oportunistyczne odchylenie prawicowe od marksizmu-leninizmu64. która na podstawie obserwacji swobodnego rozwoju dzieci oraz selekcji ich poziomu inteligencji przy pomocy testów starała się zorganizować życie odnowionej szkoły. Toteż rozporządzenie władz oświatowych „o organizacji pedologicznej pracy w republice" z 1931 r. naukę kompleksową praktycznego poznawania środowisk przyrody. . wsi. Napad Hitlera na Związek Radziecki w r. z czasem przywrócono maturę i egzaminy nie tylko wstępne. który od 1920 r. Szulgina głosiła. 1930 nastąpił zwrot w polityce szkolnej. prowadzić poradnictwo zawodowe. produkcyjnym i kulturalnym. która rzuciła hasło „technika decyduje o wszystkim" i szybko rozbudowała nowoczesny przemysł. czyli wzorowanie się na wojsku w tym systemie. wypracował w Kolonii im. Nauczanie systematyczne jako zbyt oderwane od praktyki stawało się więc zbędne. obowiązku dyscypliny. brał górę nad pedagogiem w szkole. oceniać nauczanie. zapewniającego także dziecku wyzwolenie spod wyzysku kapitalistycznego. Odbudowa szkoły programowej dała zwycięstwo nad teorią obumierania szkoły i teorią szkoły pracy produkcyjnej nauce o fizycznym i psychicznym rozwoju dziecka. Przyczyną tego powrotu do systematycznej nauki klasowo-lekcyjnej w szkole była pierwsza pięciolatka stalinowska (1929-1932). wskutek czego została także odrzucona przez partię w r. która miała się zasadniczo różnić od skautingu (Nadieżda Krupskaja). że tego rodzaju eksperymenty nie dawały ludzi prawdziwie wykształconych. czyli pedologii. ale i promocyjne z klasy do klasy. a wiadomości i umiejętności miały dzieci nabywać podczas zajęć w produkcji. 1941 i wojna narodowa przerwały chwilowo dalszy proces przemiany szkoły. W Moskwie zaś utworzono Akademię Nauk Pedagogicznych (1944 r. ujętego w podręcz64 50 lat walki KPZR o oświatę. honoru w powiązaniu z zasadą pracy produkcyjnej. przenikniętej ideologią czystego marksizmu. ustalać przyczyny braków postępu w nauce. 1943 zaostrzono dyscyplinę szkolną. a wydany opis jego w Poemacie pedagogicznym (1933-1935) wzbudził powszechne uznanie. jak też żądał Lenin. wychowanie natomiast będzie polegało na uczestnictwie dzieci w życiu społecznym. wydano Przepisy uczniowskie. Warszawa 1954 s. do dymisji w 1928 r. zbyt odchylone na lewo i antyleninowskie w r. Podstawę naukową tego stanu rzeczy tworzyły dwie teorie pedagogiczne. wszystko to razem zaprzeczało nastawieniu pedagogicznemu i doprowadziło do potępienia działalności Makarenki jako niezgodnej z duchem komunizmu. W ten sposób pedologia wprowadzona do szkoły jeszcze bardziej pogłębiła chaos w systemie szkolnym.Zamiast stałego programu nauczania wprowadzono w tym czasie tzw. który wespół z wychowawcą urabiał członków w poczuciu odpowiedzialności za pracę. że w trakcie rozwoju społeczeństwa bezklasowego szkoła jako narzędzie ucisku kapitalistycznego będzie zanikała aż obumrze całkowicie. aby zajęła się stroną naukową i popularyzatorską rozbudowy konsekwentnego systemu wychowania socjalistycznego.

niku uniwersyteckim pod redakcją Iwana Kairowa (1948 r.) jako prezesa Akademii Nauk Pedagogicznych. Podręcznik ten stał się wzorem dla organizacji wychowania i szkolnictwa w krajach demokracji ludowej po zakończonej w 1945 r. wojnie. Równocześnie zadaniem Akademii Nauk Pedagogicznych w Moskwie była krytyka i ocena przez tę centralę wszystkich teorii pedagogicznych zachodniego świata. Po śmierci Stalina (1953) okazało się także, że czasy „kultu jednostki" doprowadziły do przeintelektualizowania szkoły radzieckiej tak, że nawet politechnizacji uczono tylko teoretycznie, a brak potępionej psychologii wychowawczej oraz pedologii spowodował całkowitą nieznajomość dzieci i młodzieży, na skutek tego nastąpiło oderwanie się szkoły od życia społecznego, a szkoła stała się „bezdzietną", pozbawioną znajomości psychiki dziecka. Krytyka tego stanu wyraziła się w uchwale „o zacieśnieniu więzi szkoły z życiem" (1958) i w zapowiedzi premiera Nikity Chruszczowa o przebudowie ustroju szkoły w kierunku powiązania nauki z pracą. W wyniku eksperymentów, przeprowadzonych w latach 1958-1961, dotychczasową szkołę średnią ogólnokształcącą zmieniono w „średnią ogólnokształcącą politechniczną szkołę pracy z nauczaniem produkcyjnym". Od klasy IX do XI młodzież dwa dni w tygodniu uczyła się pracy produkcyjnej w fabrykach lub gospodarstwach rolnych. W ten sposób szkoła zyskała nachylenie politechniczne i zawodowe, a teoria pracy produkcyjnej Błońskiego zaktualizowała się w postaci łączącej naukę systematyczną z pracą uprodukcyjnioną65. Wreszcie czwarta zasadnicza reforma szkolna nastąpiła w 1970 r. na podstawie Statutu ogólnokształcącej szkoły średniej. Szkoła w ZSRR jest 10-letnią jednolitą, politechniczną szkołą pracy. Jednolitość zapewniają zasady pracy dydaktyczno-wychowawczej jak powszechność nauczania wszystkich dzieci w wieku szkolnym, bezpłatność nauki w języku ojczystym, koedukacyjność i wolność szkoły od wpływów religijnych. Politechniczność zaś i przygotowanie do pracy realizuje się w procesie nauczania i w społecznie użytecznej pracy uczniów. Osobno są prowadzone szkoły z nauczaniem produkcyjnym oraz szkoły z pogłębionym poznawaniem przedmiotów nauczania. W ten sposób szkoła radziecka wyzbywa się sztywnej 66 jednolitości i dostosowuje się do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży .
W. Ł u b n i e w s k i, Błoński i jego szkoła pracy, Warszawa 1965, s. 190-196. I. S z a n i a w s k i, Wprowadzenie do nowego statutu radzieckiej szkoły ogólnokształcącej, „Ruch Pedagogiczny" 1971 nr 1 s. 31-45.
66 65

Ostatecznie więc zostały zrealizowane podstawowe zasady systemu wychowawczego: 1° - komunistyczna partyjność w nauce, kulturze, wychowaniu i moralności, 2° - zasada powiązania szkoły i wychowania z ideologią naukowego poglądu na świat (marksizmu-leninizmu), 3° - zasada powiązania teorii z praktyką na drodze wychowania przez pracę społecznie użyteczną, 4° - zasada wychowania w kolektywie i przez kolektyw (Makarenko), 5° - zasada wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie z jego indywidualnymi cechami i właściwościami wieku rozwojowego67. Mają one zastosowanie w treści i programach wszystkich instytucji szkolnych i przedszkolnych systemu oświatowego, którego organizacja rządzi się własnymi zasadami, jak 1° - zasada jednolitości (jednakowe kształcenie dziewcząt i chłopców - koedukacja oraz zrównanie szkoły wiejskiej i miejskiej), 2° - zasada powszechności (obowiązkowość, bezpłatność nauczania i dostępność szkoły średniej i wyższej dla opanowujących program wiedzy), 3° - zasada autonomii kulturalnej i regionalizmu (nauczanie podstawowe w języku ojczystym, rozwijanie rodzinnej kultury przez likwidację różnic i adoptowanie dorobku kultury światowej), 4° - zasada związku szkoły z życiem kraju (wychowanie obywatelskie, praca społecznie użyteczna, politechnizacja)68 oraz 5° - zasada nauczania świeckiego (oddzielenie szkoły od Kościoła i pozbawienie religii jakiegokolwiek wpływu na wychowanie i kształcenie młodego pokolenia, ponieważ nauczanie opiera się na materialistycznych podstawach na69 ukowych) . Zasady te wynikają z określonych założeń światopoglądowych i filozoficznych, opierają się o nauczanie szkolne jako proces naukowego poznania świata, co stanowi o naukowości tego światopoglądu. Zasada naukowości nauczania zaś oznacza, że uczniom podaje się do przyswojenia wiadomości dokładnie ustalone przez współczesną naukę, że nauczanie wymaga ścisłego stosowania terminów przyjętych w nauce i że zaznajamia uczniów z ważniejszymi teoriami naukowymi, ze współczesnymi poglądami nauki i techPor. S. W o ł o s z y n, Rozwój pedagogiki socjalistycznej w Związku Radzieckim (W:) Zarys pedagogiki, Warszawa 1962, t. 1 s. 251-253. 68 J. T. W i 1 o c h. Radziecki system oświatowo-wychowawczy. Warszawa 1962 s. 22-91. 69 I. O g o r o d n i k o w , P. S z i m b i r i o w , Pedagogika (tł. z ros.), Warszawa 1953 s. 72.
61

niki, ponieważ naukowe teorie doprowadzają uczniów do światopoglądu dialektyczno-materialistycznego7 °.

2. Założenia systemu wychowania socjalistycznego Jak pamiętamy, podstawy światopoglądowe stanowi tu idea walki rewolucyjnej (patrz cz. II rozdz. VII p. 3 c), dążącej do obalenia ustroju klasowego w kapitalizmie wraz z jego imperalizmem, kolonializmem czy neokolonializmem oraz do zbudowania społeczeństwa bezklasowego ludzi pracujących nad opanowaniem przyrody i stworzeniem postępu i dobrobytu („raj na ziemi"). Rewolucja więc obejmuje wszystko, jest rewolucją polityczną, społeczną i kulturalną, wnoszącą nowe treści wychowawcze i moralne. Stąd najdalszym, ideowym celem wychowania socjalistycznego jest „przygotowanie dorastających pokoleń do aktywnego udziału w budowie społeczeństwa komunistycznego i obronie państwa radzieckiego, budującego to społeczeństwo"71.Późniejsze sformułowania celów wychowania są rozbudowane pod względem zadań szkoły, ale koncentrują się wokół wychowania budowniczych społeczeństwa komunistycznego, stąd ostateczne wskazanie brzmi: „Szkoła wiąże pracę dydaktyczno-wychowawczą z praktyką komunistycznego budownictwa i prowadzi moralne wychowanie uczniów w duchu wymagań kodeksu moralnego budowniczego komunizmu" 7 2 . Szczegóły tego kodeksu moralnego będą wyjaśnione niżej, ponieważ przedtem trzeba zarysować koncepcję społeczeństwa budującego komunizm. Otóż model społeczeństwa i człowieka nowego, którego narzędzie realizacji stanowi wychowanie socjalistyczne, stworzony jest przez całość założeń marksizmu-leninizmu, na którą składają się: 1° - materializm dialektyczny i historyczny, 2° - ekonomia polityczna (społeczeństwa opartego o pracę i własność społeczną środków produkcji) oraz 3° - strategia i taktyka rewolucji (historia ruchów robotniczych i zwycięstwa proletariatu). Dla zrozumienia systemu wychowawczego socjalizmu największe znaczenie posiada filozofia materializmu dialektycznego i historyczM. D a n i ł o w i B. J e s i p o w, Dydaktyka (tł. z ros.), Warszawa 1962 s. 142-144. 71 I. K a i r ó w (red.), Pedagogika (tł. z ros.), Warszawa 1950 t. 1, s. 23. 72 Ustaw średniej obszczeobrazowatelnoj szkoły, „Uczitielskaja Gazieta" 1970 nr 110.
70

nego, składająca się z trzech części: materializmu, dialektyki i teorii rozwoju społeczeństwa. Części te są ściśle związane w system, dlatego nie wolno ich rozdzielać, jak to czyniła interpretacja stalinowska 73 ,na skutek czego w podręcznikach diamatu (filozofii dialektycznego materializmu) starego typu 7 4 pojawiły się różne ujęcia bardziej dotyczące bytu materialnego, czyli „ontologiczne" lub bardziej zagadnień dialektycznego poznania, czyli „gnozeologiczne". Stąd też w latach sześćdziesiątych pojawiły się przedstawienia szerokie marksizmu, rozwijające filozofię materializmu dialektycznego i historycznego na tle współczesnych nauk, nowoczesnych problemów cywilizacji oraz krytyki współczesnych kierunków filozofii niemarksistowskiej75. Pomimo rozwinięcia i pogłębienia problemów rozwiązanie pozostaje zgodne z rdzeniem filozofii materializmu dialektycznego i historycznego, które w skrócie należy przypomnieć. a) Materializm filozoficzny zakłada, że istnieje tylko odwieczna materia, będąca w nieustannym ruchu, na skutek czego stale się rozwija w coraz subtelniej sze stany materialne aż do świadomości i duchowości człowieka. Zjawiska duchowe więc istnieją, ale są materialne, ponieważ wiążą się z funkcjonalnymi stanami najwyżej zorganizowanej materii mózgowej w wyższych ośrodkach systemu nerwowego. Świadomość ludzka zdolna jest do odbicia w sobie rzeczywistości, czyli według teorii odbicia, stworzonej przez Lenina, świadomość może poznać obiektywną rzeczywistość przez jej odzwierciedlenie we wrażeniach zmysłowych, wyobrażeniach, pojęciach i teoriach. Jednakże nie zawsze odbicie w świadomości jest prawdziwe, czyli zgodne z istniejącym obiektywnie stanem rzeczy. Przeto warunki prawdy w poznaniu stanowią: 1° - związek myślenia z działalnością praktyczną, gdyż w przeciwnym razie odbicie w świadomości staje się abstraktem oderwanym od prak73

J. S t a l i n , O materializmie dialektycznym i historycznym (tł. z ros.), Warszawa

1946.

N p . A. S c h a f f, Wstęp do teorii marksizmu. Wyd. 5 p o p r a w i o n e i uzupełnione, Warszawa 1950; Podstawy filozofii marksistowskiej, Warszawa 1960; Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Cz. I: A. S c h a f f , Teoria poznania, Warszawa 1966 7 ; Cz. II: 7 W . K r a j e w s k i , Ontologia, Warszawa 1966 . 75 J. L e g o w i c z (red.) Propedeutyka filozofii, Warszawa 1965; Z. C a c k o w4 s k i , Główne zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1970 ; K. K a s p r z y k , A. W ę g r z e c k i , Wprowadzenie do filozofii. Warszawa 1970; Filozofia marksistowska. Podręcznik akademicki, Warszawa 1970.

74

tyki, która jest nie tylko źródłem poznania, ale i kryterium, miernikiem jego prawdziwości oraz 2° - łączność człowieka poznającego z innymi ludźmi prawidłowo odbijającymi rzeczywistość, czyli łączność z klasą pracującą i jej celami rewolucyjnymi, w przeciwnym bowiem wypadku myślenie pozostające w służbie klasy kapitalistycznej ulega deformacji, złudzeniom i mistyfikacji. Tak więc materializm marksistowski ma swą odrębną teorię poznania, która wytycza drogi myślenia, nauce i nauczaniu, a równocześnie się sama pogłębia 76 . b) Dialektyka zaś tworzy w materializmie marksistowskim metodę obiektywnego poznania przyrody bez wszelkich dodatków interpretacyjnych i klasowej mistyfikacji. Opiera się ona o cztery prawa: 1° - prawo wszechzwiązku zjawisk i jedności przyrody głosi, że cała natura i kosmos, składają się z tych samych pierwiastków chemicznych, w tej samej materii, w związku z czym wszystkie zjawiska jako materialne wiążą się ze sobą i wzajemnie na siebie wpływają. Stąd badając zjawiska wychowania, trzeba brać pod uwagę wpływ kultury, ustroju społecznego, gospodarki, ich powiązania i oddziaływania na psychikę wychowywanego człowieka; 2° - prawo ruchu i zmian stwierdza, że wszystkie zjawiska są w ciągłym, różnopostaciowym ruchu i podlegają zmianom. Wszystko więc przechodzi z jednych stanów w drugie, przez to ulega rozwojowi lub rozkładowi i śmierci. Tak tedy w wychowaniu i kulturze ruchy postępowe przyczyniają się do rozwijania i doskonalenia, natomiast ruchy wsteczne, konserwatywne stanowią warunek upadku i zacofania. Wszystkie zjawiska, a więc i wychowawcze, należy z punktu widzenia metodologii dialektycznej rozpatrywać w ruchu i oceniać zmiany ze względu na postęp społeczny w kierunku demokratyzacji (np. oświaty) lub uwstecznienie; 3° - prawo przechodzenia ilości w jakość w sposób skokowy wyjaśnia dokładniej proces rozwoju, który od drobnych zmian ilościowych (jak stopniowe podgrzewanie wody), w sposób nagły, skokowo zmienia swój charakter w zjawiska nowej jakości (wrzenie wody przy 100°C). Tak samo przez drobne zmiany ilościowe pod wpływem nauczania wiadomości i wychowania nawyków w świadomości ludzkiej wytwarza się nowa jakość, która wyraża się w światopoglądzie naukowym jednostki i zbiorowości.
W. K r a j e w s k i , O wieczności materii i jej ruchu, Warszawa 1956; Z. C a c k o w s k i , O teorii poznania i poznawania, Warszawa 1968; A. K o r s z u n o w , Od wrażenia do poznania naukowego (tł. z ros.), Warszawa 1969.
76

Przy tym nie chodzi o stopniowe zmiany ewolucyjne o charakterze ilościowym, lecz o nowe jakości tworzące się skokowo, czyli rewolucyjnie; 4° - prawo jedności i walki przeciwieństw wreszcie tłumaczy proces rozwoju tym, że tkwiące u podstaw każdego zjawiska przeciwieństwa zwalczają się, tworząc motor rozwoju, przebiegającego przez tezę, antytezę, syntezę i odnawiającego się dalej na coraz wyższym poziomie 7 7 . W dziedzinie wychowania decydujące znaczenie ma według marksizmu walka klasowa, która doprowadza do uwydatnienia sprzeczności antagonistycznych, tkwiących w wychowaniu, np. między indywidualnością i społecznością, między umysłem a wolą, wolnością a przymusem, a dopiero przez postęp sprowadza je do jedności i syntezy w postaci wszechstronnego rozwoju jednostki wychowywanej w łączności kolektywnej z całym postępowym społeczeństwem, budującym ustrój bezklasowy. Rozwój dialektyczny i walka sprzeczności odbywa się zawsze w konkretnej przestrzeni i w czasie, czyli podlega procesowi historycznemu, którego teorię wypracowała trzecia część materializmu marksistowskiego. c) Materializm historyczny stanowi teorię rozwoju społeczeństwa ludzkiego, zbudowaną na podstawie materializmu filozoficznego i dialektyki. Zasada podstawowa materializmu historycznego głosi, że „byt społeczny określa świadomość", czyli treści świadomości, nazywane tu „nadbudową ideologiczną", zależne są od bytu społecznego, tzn. sytuacji społeczno-ekonomicznej jednostek, jak też całej klasy, co w terminolgii ściślejszej nazywa się „bazą ekonomiczną". Bazę ekonomiczną tworzy każdorazowy sposób produkcji dóbr materialnych, który zależy od: a) sił wytwórczych, jakie stanowią narzędzia i ludzie posługujący się nimi oraz b) stosunków produkcji, czyli stosunków własnościowych, które określają, do kogo będą należały wytwory produkcji - do właścicieli narzędzi, czy też do ludzi pracujących tymi narzędziami. Najbardziej zmiennym elementem w materializmie historycznym są narzędzia wytwórcze, jako to wynalazki maszyn, materiałów i źródeł energii, które z kolei powodują zmiany w stosunkach społecznych własności. Tak np. wprowadzenie koła wodnego zamiast żarn obPor. J. F. A l e k s a n d r ó w (red.), Materializm dialektyczny (tł. z ros.), Warszawa 1956; M. C o m f o r t h, Materializm dialektyczny (tł. z ang.), t. 1 Warszawa 1964; J. Ł a d o s z , Materializm dialektyczny. Warszawa 1969.
77

Ludzie. H o c h f e 1 d. filozoficzne. B a u m a n . stąd też bardzo łatwo tu o omyłkę. Tak więc i w socjalizmie trzeba uczyć się i opanowywać podstawy kultury przy pomocy języka narodowego i obcych. przeżytki w postaci przesądów czy zabobonów nie koniecznie religijnych. Warszawa 1961. podział dochodu wedle potrzeb) 7 9 . kapitalizm (prywatne środki produkcji i wyzyskiwana wolna siła najemna) oraz ustrój bezklasowy na niższym etapie socjalizmu (podział dochodu narodowego wedle pracy) oraz na wyższym . Przekształcenia więc świadomości społecznej opóźniają się w stosunku do zaszłych przemian w bycie społecznym. lecz rozwijają się w dalszym ciągu i muszą być jako trwały dorobek ludzkości dziedziczone i opanowywane przez ludzi w zmienionej bazie ekonomicznej i przekształconej świadomości. głosi materializm historyczny. jej treści są aktywne i mogą przyczyniać się do przyśpieszenia. Tak np. językową czy nawet ogólnoludzką zasadę moralną chce się zaliczyć do nadbudowy ideologicznej i potraktować jako przeżytek przeszłych epok i baz ekonomicznych w świadomości ludzi. estetyczne. S. Są to wspólnota pierwotna (wspólne narzędzia i praca w myślistwie i pasterstwie). że historia społeczeństwa ludzkiego to przede wszystkim historia rozwoju produkcji. na człowieka oraz na życie w społeczeństwie. Z. 79 Por. zajmiemy się już tylko ideami pedagogicznymi tego okresu. ponieważ nie są całkowicie zmieniane po obaleniu bazy dotychczasowej. Mogą w świadomości działać tzw. dz. zostaje z czasem obalona poprzednia nadbudowa ideologiczna. Nie tylko zmiany bazy ekonomicznej powodują przekształcenie w nadbudowie ideologicznej. umożliwiających dziś całkowitą automatyzację i pozbawiających ludzi zwykłej pracy. lecz przywiązuje się wielkie znaczenie do walki ideologicznej nad usuwaniem przeżytków i przekształcaniem świadomości w kierunku naukowego poglądu na świat. Pomimo wielkiej ważności walki ideologicznej materializm historyczny utrzymuje. uproszczony. jak tego domagał się Lenin.komunizmu (obfitość produkcji. Stąd też obecnie w materializmie historycznym nie liczy się na automatycznie zachodzące zmiany w świadomości ludzkiej pod wpływem zmian rewolucyjnych w bazie ekonomicznej. J. Związek więc między bazą ekonomiczną i nadbudową ideologiczną nie jest nigdy jednostronny. jak tego chciał tzw. jak to ujmuje marksizm-leninizm jako filozofia klasy robotniczej. ułamków. prawne. naukowe. społeczne. związane także z problemami wychowania dzieci. zastosowanie zaś później maszyny parowej do napędu spowodowało wzrost stosunków kapitalistycznej własności na rzecz właścicieli maszyny. materializm wulgarny. do której wchodzą wszelkie poglądy i teorie polityczne. Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa. W problemach tych decydującą rolę odgrywały zmieniające się zależnie od formacji społeczno-ekonomicznych poglądy na moralność. związanych z odrębnymi formacjami społeczno-ekonomicznymi. gdy jakąś zasadę logiczną. przy pomocy tabliczki mnożenia. wyjaśniający mechanicznie procesy zmian w jednokierunkowym działaniu określonej przyczyny materialnej. 78 . Cuda techniki na przestrzeni dziejów. J. niewolnictwo (podział na ludzi wolnych i pracujących fizycznie niewolników).sługiwanych pracą ręczną niewolników przyczyniło się do powstania indywidualnej własności młynarza. Tak więc. W ramach tej periodyzacji ustrojowej rozwijały się treści nadbudowy. Por. czy też na naukę. Warszawa 1964. ale także nadbudowa. w której odkrycia i wynalazki grają pierwszoplanową rolę 7 8 oraz związana z nią historia mas pracujących i ich rozwijającej się walki klasowej z właścicielami coraz potężniejszych środków produkcji. w bazie ekonomicznej. Warszawa 1963. logarytmów i całek. L i 11 e y. maszyny i historia. albo też do zahamowania zmian zachodzących w bazie. jak mitologicznych i religioznawczych. Warszawa 1964. a nie pracujących przy niej młynarzy. chociaż nadbudowa nie wyczerpuje całej kultury ludzkiej. feudalizm (użytkowanie ziemi przez chłopów poddańczo zależnych od panów). Przeciwnie związek bazy i nadbudowy w materializmie historycznym jest dialektyczny. aby być człowiekiem prawdziwie wykształconym. do nadbudowy ideologicznej nie należy sam system językowy. która dziś w dobie rewolucji naukowo-technicznej przechodzi jak gdyby do bazy i swoim poziomem oraz ilością twórczych naukowców decyduje o warunkach życia społeczeństwa. a to dlatego. Studia o marksistowskiej teorii społeczeństwa. ze zmianą bazy ekonomicznej zmienia się także treść świadomości. Charakteryzując system wychowania socjalistycznego. Całość historii społeczeństwa ludzkiego dzieli materializm historyczny na pięć okresów. dzieł sztuki antycznej i romantycznej. S z o 1 g i n i a. W i a t r . czyli dwustronny. przy pomocy pojęć tak filozoficznych. religijne. dorobek sztuki czy wiedza naukowa.. wywołującej określony skutek. J. W. młodzieży i dorosłych. Społeczeństwo. cyt.

która by go wykładała lub której obowiązkiem byłoby zaznajamianie dzieci z zagadnieniami tej moralności według pewnego programu. które wytworzyły się w społeczeństwie ludzkim na tym czy innym etapie rozwoju historycznego i są charakterystyczne dla danej klasy społecznej" 83 . służąca do przyśpieszenia walki o przebudowę ustroju w kierunku bezklasowości i opanowanie produkcyjne przyrody. nie ma ani takiego przedmiotu. Dobro jest więc tym. określone idee. Dlatego też wyjaśniano dalej. obowiązujące normy moralne postępowania jak solidarność. wzajemna pomoc i współpraca. a mianowicie: 1° . ale w pewnym stopniu problematykę moralną przedstawiano uczniom w ujęciu teoretycznym. VII p. Warszawa 1964 s. 82 . które opracowują jej problemy teoretyczne. s. Warszawa 1950 s. Geschichte der Erźiehung. Ponieważ o walce rewolucyjnej decyduje polityka partii komunistycznej. Jeden z pierwszych etyków marksizmu Aleksandrów powiązał moralność z nadbudową ideologiczną.realizacja właściwych ludzkich stosunków (idea humanizmu). Ogólnie więc biorąc. 80 W związku z tym ogłoszeniem relatywizmu zasad moralnych długo sądzono. M o s k w a 1947. osoby człowieka i stosunków międzyludzkich w myśl założeń światopoglądowych marksizmu-leninizmu80. co pomaga sprawie rewolucji. które w interesie burżuazji podbudowano mistyfikacją metafizyczną i religijną. II rozdz. czy też nie. Toteż obecnie istnieją w uniwersytecie katedry etyki marksistowskiej.). atakując moralność mieszczańską. Stąd Engels odrzucając wszelką dogmatykę moralną „w chrakterze wiecznego. z niem. ani objawiona przez Boga. jak wiemy. ma więc charakter zjawiska społecznego. a) Moralizm socjalistyczny kształtował się od wystąpienia Marksa i Engelsa w Manifeście komunistycznym. 130-131. toteż nią się nie zajmowano. Problem wychowania w szkole radzieckiej. wierność towarzyszom itp. polega na posłuszeństwie i oddaniu się partii.]: Dzieła. 15.poszanowanie osoby ludzkiej (idea personalizmu) oraz 3° .w ostatniej instancji . które w zetknięciu z potrzebami wychowania przybierają postać kierowniczych idei pedagogicznych. że „cała dotychczasowa teoria moralności jest . w którym jego twórcy. M i e d y n s k i j . W o ło s z y n . lecz jest tworzona przez ludzi dla ich interesów. t.wytworem każdorazowej sytuacji ekonomicznej społeczeństwa. 1) wiemy. A że społeczeństwo rozwijało się dotąd poprzez przeciwieństwa klasowe. 2° .). 81 moralność była zawsze moralnością klasową" . analogicznie . chociaż Makarenko pierwszy dopominał się o teorię moralną dla ułatwienia wychowania pisząc: „W naszej szkole nie ma teorii moralności. W dawnej szkole uczono religii.. określając ją jako „jedną z form świadomości społecznej. Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie. zło zaś jej przeszkadza lub hamuje.3. E n g e l s . Stąd rozwojowo najwyższą formą moralności jest moralność komunistyczna jako świadomość społeczna. 81 F. że socjalizm nie potrzebuje opracowania systemu swojej etyki. Także w systemie wychowania socjalistycznego pomimo początkowych oporów i trudności pryncypialnych rozwój dziejowy musiał doprowadzić do procesów wyrównawczych. A l e k s a n d r ó w . E.. Z analizy sytuacji wychowawczej po II wojnie światowej (patrz cz. ostatecznego. S. 7. Warszawa 1957. Warszawa 1949 s. Ideologia systemu wychowania socjalistycznego Z założeń światopoglądowych i filozoficznych płyną. dostosowanych do problemów epoki i społeczeństwa. czy ta nauka dawała wyniki dodatnie. że pomijając naczelną sprawę modelu „nowego człowieka" (w socjalizmie budowniczego nowego ustroju według nauki Marksa i Lenina.konieczność wychowania moralnego dla odnowy moralności publicznej (idea moralizmu). wobec tego moralność komunistyczna nosi cechę partyjności. W praktyce zaś ruchów robotniczych zaczęły się tworzyć nowe. 5. niezmiennego odtąd prawa moralnego" twierdzi. z ros. Oblicze moralne człowieka radzieckiego (tł. 83 A. Inna kwestia. 93. stwierdzono. [W tegoż aut. że moralność nie jest ani wrodzona. Anty-During (tł. równocześnie bronili się przed zarzutem amoralności. rozwijała się historycznie i ulegała rozbiciu klasowemu. W swojej praktyce doszedłem do przekonania.w chrześcijaństwie człowieka chrystocentrycznie budującego Królestwo Boże) na czoło wysunęły się trzy palące sprawy formułujące tego nowego człowieka. które wprowadziły powszechnie występujące problemy wychowania i skłoniły do szukania rozwiązań problemu moralności. ani osoby. Istoryja piedagogiki. że również nam są bezwzględnie potrzebne wykłady z teorii moralności" 8 2 . N. M a k a r e n k o . że także moralność socjalistyczna jest moralnością histoA. zrodziła się w procesie współpracy produkcyjnej. zawierającej zasady lub normy postępowania ludzi. Berlin 1960.

moralno-etycznej i obywatelskiej. B o ł d y r i e w. O przyczynach demoralizacji młodzieży (W:) Moralność i wychowanie. B l o n d . Uczynił to pierwszy francuski filozof-marksista Roger Garaudy. S a r a p a t a (red. klasową (służy dobru klas społecznych). chociaż treść związana z godnością człowieka jako osoby występuje pod nazwą „antropologii filozoficznej". co zmienić całokształt tych stosunków" . 95 R. Moralność i wychowanie. to ogół aktywnych stosunków. H. G r a m s c i . metod i podstaw teoretycznych wychowania moralnego w szkole socjalistycznej94.ryczną (zmienną zależnie od potrzeb epoki). M i c h a 1 i k. traktowane dotychczas jako sprawy ściśle prywatne. a zmienić swą 97 osobowość to tyle. Garaudy. 90 84 R. Warszawa 1961. dane przez K. 91 N p . Etyka zawodowa. społeczną (dotyczy norm postępowania wobec zbiorowości). cyt. mające znaczenie ogólnospołeczne dla wszystkich obywateli jak też znaczenie dla kadry zawodowej. Warszawa 1961 t. A. w strajku) i w pracy produkcyjnej razem z innymi pod wodzą klasy robotniczej (np. S u c h o d o l s k i . b) rozciągnięciem zasad etyki społecznej na etykę prywatną. a w ten sposób wielkość i godność człowieka nie potrzebuje uzasadnień metafizycznych i religijnych96. Moralność socjalistyczna. dz. Świadomość tę zdobywa się. F r i t z h a n d . 89 „Żołnierz Wolności" z dnia 20 lipca 1971 r. Warszawa 1958. ppłk mgr M. Por. s. Spór o zagadnienie moralności. Warszawa 1960 2 . w wyniku której sformułowano postulaty uzupełnienia etyki marksistowskiej: a) zasadami moralności ogólnoludzkiej. dz. Wyrazem tej potrzeby moralizmu socjalistycznego jest kodeks wojskowy pt. Dokumenty te podejmują problemy wychowania społecznego.. W ten sposób ostatnio proces rozwijania etyki socjalistycznej wkroczył na nowe tory wynalezienia świeckich uzasadnień dla znanych powszechnie zasad moralnych. które brzmi: „Istota ludzka nie jest żadną abstrakcją tkwiącą w poszczególnej jednostce. Warszawa 1971. 87 J. Warszawa 1971. Poznań 1965.. 97 A. która jest wychowawcą młodzieży wojskowej i ma dać przykład ofiarnej i wiernej służby narodowi 9 0 .. Zasady wychowania moralnego. demoralizowanie dzieci przez rodziców 87 . wreszcie c) przez szukanie naukowej motywacji dla etyki laickiej88. s. Warszawa 1955. 88 B. Żołnierski kodeks obyczajowy. Zasady etyki kadry Ludowego Wojska Polskiego. R.uświadomić sobie swoje sto stosunki. w walce politycznej (np. cyt.). partyjną (uzgodnioną z linią polityczną) i laicką (bez uzasadnień metafizycznych i religijnych)84. J a n k o w s k i . Płk mgr Fr. Marksa. która podobnie jak język nie wchodzi w całości do nadbudowy i może być przyjęta nawet przez klasy antagonistyczne (jak np. Obyczaje i zwyczaje kadry Ludowego Woj69 ska Polskiego oraz Ceremoniał wojskowy.). zasada „szanuj ojca i matkę" 8 6 . M u s z y ń s k i . wyrażonych w obyczajach społecznych lub zwyczajowych ceremoniach. z włos. Podobnie określał osobowość w marksizmie włoski komunista A. O programie świeckiego wychowania moralnego.skoro sama zasada partyjnego posłuszeństwa okazała się niewystarczająca. 40-41. K r a w c z y k . Praca wychowawcy klasowego nad kształtowaniem komunistycznej moralności uczniów (tł. z franc). Równocześnie odbywa się praca nad określeniem zasad. Gramsci pisząc: „stworzyć własną osobowość znaczy . Warszawa 1969. trzeba zdobyć świadomość tych stosunków" 9 5 . niepłacenie alimentów na dzieci pozamałżeńskie. to na to. Natomiast w etologii marksistowskiej91 dyskusja nad problemami moralnymi społeczeństwa socjalistycznego w walce z etyką religijną92 szuka drogi do sformułowań etyki zawodowej. w tym także etyki nauczycielskiej93. Teoretyczne problemy wychowania moralnego. Pisma wybrane (tł. 1 s. 96 Tamże s. Warszawa 1950 s. J e z i e r s k i . Jest ona w swojej rzeczywistości całokształtem stosunków społecznych" (6 teza o Feuerbachu). dotyczące okresu błędów i wypaczeń ideologicznych85. Stąd wnioskuje Garaudy: „jeżeli indywidualność. dz. Szkice z etyki. dyskusja nad dalszym uzupełnieniem pt. J u r e k . 20.). w związku zawodowym). M. . H. 24-42. Za punkt wyjściowy posłużyło mu określenie człowieka. Warszawa 1965. łączących jednostkę z innymi ludźmi i z przyrodą. Po roku 1956 w Polsce Ludowej rozwinęła się dyskusja na tematy etyczne. Nauczyciele o etyce swojego zawodu. niespłacanie rat za meble itp.. Warszawa 1965 . z ros. 85 A. „Trybuna L u d u " z dnia 8 sierpnia 1971 r. H . S c h a f f . 92 2 Por. cyt. żeby stać się osobowością. 86 M. Marksizm a moralność (W:) Moralność i wychowanie. S o k o ł o w s k a. 330 n. Warszawa 1948. S t ę p n i o w s k i. Marksizm a osobowość (tł. Komunizm i moralność (tł. z franc). stały się plagami społecznymi. b) „Personalizm" socjalistyczny jako rozwinięta teoria jeszcze nie istnieje. 93 A . M. 94 N. G a r a u d y . Klasowy charakter moralności. K o w a l e w s k a (red.). stając się osobowością komunistyczną. a pojęcie „osobowości" człowieka zostało już wprowadzone. postawy ideowej. ponieważ znęcanie się pijaków nad rodzinami. 27-^1.

K. że osobowość ludzi jest kształtowana przez czynniki historyczne.Słowem będzie to pożytkiem dla rozwoju osobowości przez uniknięcie tak krótkowzrocznego oportunizmu. krytykując idealizm Hegla. lecz daje szansę wyboru i zmusza ludzi do decyzji. cyt.Wprawdzie K. Pierwszy Hegel w swej filozofii dialektycznej zwrócił uwagę na to. rosną skrzydła. posiadanie pieniędzy lub ich brak nie tylko warunkuje życie. 192. Wówczas to „gdy wieje wiatr historii ludziom. lecz także przekształca człowieka. Marks zaś w pierwszych latach swej twórczości. prawda i piękno lub też nienawidzone jako zło. „Historyczna teoria osobowości wskazuje więc. bądź też zmienianie jej przez zmianę stosunków może budzić poważne wątpliwości. Warszawa 1959. co mu zaprzecza. czyli wyobcowania się człowieka. ale zawsze w pracy i kolektywie.człowiek staje się obcy wytworom własnej pracy. Tak więc w teorii historycznej wychowania osobowości ostateczną rolę gra nie obiektywne rozpoznawanie zasadniczego w przyszłości zwycięskiego nurtu dziejowego. 4° . Wychowanie dla przyszłości. bądź też w warunkach ustroju B. B. tworzy materialistyczne pojęcie Entfremdung. kłamstwo i brzydota.wyobcowuje się w stosunku do samego procesu pracy. gdyż zrywa z nimi ideową łączność i przeciwstawia się tym. czemu ulegać nie należy i od błędów walki z tym. które nie należą do niego. lecz poprzez własną próbę tworzenia antyhistorii. Rozwój osobowości człowieka nie zawsze jest pozytywny. a „rzeka historii" przepływa przez wnętrze ludzkie. Problem wychowania osobowości w społeczeństwie socjalistycznym (W:) Moralność i wychowanie. ale nie zawsze historia liczy się z godnością człowieka. jak pięknym ptakom. iż rozwój osobowości przebiega zawsze w konkretnych warunkach historycznych i polega w gruncie rzeczy na takim wyborze drogi życia. gdyż można dobro uznać za zło i odwrotnie. 100 Tamże s. Kształcenie osobowości wobec tego polegałoby na przygotowaniu do rozumnego wyboru drogi życiowej przez uzasadnione rozeznanie w każdej sytuacji zasadniczego nurtu rozwoju i tego. Według Marksa praca ludzka nie tylko przetwarza świat zewnętrzny. która w etyce i antropologii marksistowskiej nie zostały jeszcze ze względu na relatywizm historyczny zdecydowane i zamknięte. Jednakże w warunkach kapitalistycznych następuje alienacja pracy przez to. Suchodolski tworzy własną tzw. S u c h o d o l s k i . kształtując życie i formę osoby. Jednakże „wyrok historii" nie dyktuje fatalistycznie drogi życia. za cenę ofiar w tej walce ponoszonej" 9 9 . depersonalizują i dehumanizują go. gdyż rzeczy wytworzone zaczynają się przeciwstawiać człowiekowi i to zjawisko nazwał Entfremdung (wyobcowanie). która żyje po to. dz. 2° . „Tylko w ten sposób decyzje będą słuszne. aby tworzyć. dzięki któremu człowiek pozostawałby w przymierzu z zasadniczym nurtem dziejowym rozwoju cywilizacji.. czyli odczłowieczają. Wprawdzie przystosowanie się do właściwego nurtu historii ułatwia orientację. wybierającej życiowe rozwiązania sytuacji. historyczną teorię osobowości 98 . dlatego też dowolne tworzenie swej osobowości przez samo uświadomienie stosunków klasowych. którzy korzystają z jego pracy.obcy). Zniesienie więc własności prywatnej według Marksa przezwycięży alienację człowieka i umożliwi mu powrót do samego siebie jako człowieka społecznego i człowieka ludzkiego zara- . pragnienia. jak to było w czasach pogardy za faszyzmu. filozofii wartości. ale tworzy potrzeby. że 1° . Wówczas to prawdziwa osobowość człowieka nie jest tworzona przez historię. 3° . że człowiek wytwarzając rzeczy staje się im obcy. by żyć i rozwijać się. Tenże. ale do fabrykanta. który staje się tylko środkiem marnej egzystencji. jak to zobrazował Konstanty Ildefons Gałczyński. Dlatego też u nas prof. W ten sposób własność prywatna 1 pieniądz alienują człowieka.wreszcie człowiek pracujący staje się obcy innym ludziom. 192. natomiast trzęsą się portki pętakom". jak też donkiszoterii. co powinno być miłowane jako dobro. choćby nawet za cenę walki z istniejącymi »faktami dokonanymi«. Tak np. Jednakże są to już zasadnicze sprawy aksjologii. alienus . dziś nazywane alienacją. będą wolne od błędów ulegania temu. a nie przyjemności twórczej. Stąd też „historyczny kostium" ludzi staje się ich naturą.staje się obcy własnej istocie człowieczeństwa. do którego trzeba się dostosować. społeczne i polityczne. 99 98 kapitalistycznego. że „ludzie tworzą sami swoją historię". wyznaczające dziejowy rozwój narodu i świata przez układające się sytuacje i warunki materialne. głosząc. tu natomiast praca jest środkiem zarobku. upodobania i ocenę świata. Marks głosi. pomimo nawet trafnego wyboru historycznego. Marksistowska „antropologia filozoficzna" jako nauka 0 całym człowieku zna przecież możliwość alienacji (łac. z czym walczyć nie trzeba" 10 ". jak było w ruchach oporu nie zawsze zwycięskiego (powstanie warszawskie). lecz sama ocena wartości nurtów ze względu na to.

pedagogika kształcenia osobowości. Osobowość i wspólnota. J. W Nowym Testamencie bowiem występuje pojęcie „pełni czasu" (kajros).pedagogika kształtowania systemu powszechnego w naszym wieku. chociaż same problemy w zasadzie są znane kulturze chrześcijańskiej. jakim ma być człowiek. Ogólnie biorąc.Mt 11.zem101. a w socjalizmie już ma być wyeliminowane. którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Gilsona i E. W związku z tym prof. która od antyku poprzez chrześcijaństwo. że historycznie wytworzyły się trzy nurty w pedagogice. 102 Tamże. jednakże przezwyciężenie alienacji według Marksa nie dokonuje się przez filozoficzną krytykę. Warszawa 1965. Alienacja zaś w ujęciu socjalistycznym jest wyłącznie zjawiskiem historycznym i społecznym. B. S u c h o d o l s k i . co współcześnie odbija się w rozwoju nowej teologii historii.Alienacja pracy i pieniądza ma więc. 13-80. Poza tym chrześcijaństwo pierwsze zwróciło uwagę na alienację pieniądza i pracy. Warszawa 1970 s. a to jako 1 ° . Teilharda de Chardin103. 44. naturalizm i idealizm XIX w. Suchodolski głosi. humanizm renesansu. 2° . jak czynił to opętany z Gerazy (Mk 5. w której „dialektyczny stosunek między światem osobowym a społecznością" postuluje. ale przez otwarcie możliwości dalszego świadomego rozwoju osobowości 1 0 2 .Pedagogika więc socjalistyczna rozbudowując własny system oświatowy powszechnego kształcenia integruje w sobie dialektycznie tak wszechstronny rozwój osobowości.pedagogika przygotowania do życia społecznego starożytności. ideologia wychowania socjalistycznego pogłębia znacznie zagadnienie wpływu historii na rozwój osobowości ludzi i jej alienację. by w społeczeństwie przyszłości „dążenie do wszechstronnego rozwoju osobowości zharmonizowane byłoby z uspołecznieniem postaw jednostek.426 r. Augustyna De civitate Dei . 291-578. 101 P. a rozgoryczenie i zniechęcenie do życia przez uciążliwą pracę („Pójdźcie do mnie wszyscy. 135-137. ideologia marksizmu omija termin „personalizm". niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego" . chociaż notuje się trudności w procesie formowania się współczesnej młodzieży. s. 100-109. w encyklikach społecznych.2-15). „czas nawiedzenia". Jak więc widzimy. Wykazuje to próba rozumienia osobowości jako struktury jednostki wytworzonej przez historię życia i historię pokolenia. Warszawa 1957 s. . demokracji lub nacjonalizmu. nie odbywa się więc przez powrót do stałej treści istoty ludzkiej. który nienawidzi sam siebie. aż do psychoanalizy i egzystencjalizmu odpowiadała na pytanie. Tenże.24). 105 B. Ten skomplikowany model rozwoju osobowości 103 T. Stąd alienacja wyraża się w wynaturzeniu człowieka. która nie istnieje. czyli tymi możliwościami rozwoju struktury osobowości. wskazująca co ma robić człowiek w swej rzeczywistości i świecie oraz 3° . 104 Tenże. innych ludzi oraz Boga. jako problem humanistyczny i pedagogiczny. i przemiany ich świadomości. Przeciwnie wysuwa własną materialistyczną koncepcję osobowości dynamicznej. „poznawanie znaków czasu" (Mt 16.4). Osobowość i wspólnota. J a r o s z e w s k i. w której subiektywnie odbija się świat zewnętrzny i ku któremu osobowość dynamicznie wychodzi w procesie życiowym. w filozofii J. Ja was pokrzepię" . powodującą deprawację moralną człowieka przez siłę rozkładową bogactwa („Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne. s. jak i przygotowanie do życia społecznego. feudalizmu. S u c h o d o l s k i . który gwałtownie krytykuje za chrześcijańskie ujęcie osobowości w tomizmie. które powstało w warunkach ustroju kapitalistycznego. Opracowanie teoretyczne tego procesu rozwijania się i dorastania osobowości do świata współczesnego zgodnie z założeniami Marksa jest jeszcze trudne. Trzy pedagogiki.28). jakich sytuacja historyczna w teraźniejszości dostarcza jako „możliwość ku przyszłości". Maritaina.). ale ulega przekształceniu w swej strukturze i nie zawsze zgodnie z ideałem wychowawczym. ujmującej walkę ciritas Dei z civitas terrena (św. zasadnicze znaczenie dla wyzwolenia człowieka. s.przeciwstawiając się także strukturalizmowi i egzystencjalizmowi. jak też przebudowuje teologię pastoralną w kierunku badania historii urzeczywistniania się Kościoła z uwzględnieniem jego reakcji na sytuacje historyczne. która obejmuje całe życie ludzkie i szybko rozwija organizacje i planową instytucjonalizację wychowania 105 . Warszawa 1970. Warszawa 1970 s. E. z zakorzenieniem ich w życiu autentycznej wspólnoty" 1 0 4 . Osobowość i własność. Historyczne zaś przekształcenie życia społecznego w socjalizmie wymaga od rozwijającej się osobowości odpowiedniego dorastania do zadań wynikających z sytuacji społecznych. lecz wymaga równoczesnej przemiany warunków życia i ludzi. Mouniera oraz za uświęcanie rzeczywistości ziemskich u B.Mt 19. U podstaw materialisty'cznej teorii wychowania. 31-34.

wychowanie moralne (wyrabianie cech charakteru takich.. 210-212.wychowanie umysłowe (danie podstaw wiedzy. S. 1 s. K a i r ó w (red. Warszawa 1964 s. 59. Ś w i d a. . 22. dz. leniwej. T i e p ł o w. literatury pięknej i filmu). 422. W praktyce natomiast troska o ludzi pracy i ich potrzeby wyraziła się w postanowieniach Konstytucji w postaci prawa obywateli radzieckich do pracy. w ich siły twórcze" 1 0 8 .to brzmi dumnie".stanowi drogę wychowania osobowości i charakteru człowieka socjalizmu. która równocześnie jest wyjściem ku światu i włączeniem dzięki temu nowych treści. gdy proces życia rozumieć będziemy jako twórczą realizację wewnętrznej struktury sensów. Ważnym wydarzeniem dla rozwoju wychowania socjalistycznego był XXII Zjazd KPZR w r. wyzyskującej innych. do nauki i do kultury. 3° . Dlatego też początkowo treść humanizmu socjalistycznego określano w kategoriach psychologicznych jako „najwyższe poszanowanie osobowości każdego pracownika. Osobowość jako problem pedagogiki. lecz jako istotę świadomie przekształcającą świat i siebie. Wychowanie takie ma przebudować naturę człowieka. Pedagogika. posiadających moc przeobrażającą wobec struktury" 1 0 6 .).ujmuje się w następującą formułę „będziemy traktować osobowość jako mikrokosmos.S. 106 107 Chodziło więc nie tylko o szybkie wykształcenie. rozwijanie myślenia i wykształcenie światopoglądu naukowego). K . K. w prawie zaś wszystkich do nauki zapewnił wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w 5 dziedzinach jako: 1° . czynną miłość do ludzi. skąd bierze się subiektywność odbicia świata w osobowości z jego poczuciem braku i emocji niepokoju. ale i o powiększenie kadr wykwalifikowanych fachowców do prowadzenia nowoczesnego przemysłu. A. Istota i cele wychowania. o którym się mówi w tekście. wreszcie jest regulatorem stosunków międzyludzkich. który uchwalił program przejścia do wyższego etapu budowy podstaw komunizmu w Związku Radzieckim.Ten szacunek dla człowieka pracy począł tworzyć troskę o ludzi i ich potrzeby. szacunek dla mas. odwaga). Warszawa 1950 s. Zjazd ten odbył się pod znamiennym hasłem humanizmu „wszystko w imię człowieka. Tym właśnie niedostatkiem wiedzy możemy tłumaczyć. narodu i wszystkich pracujących na świecie. miłość do dzieci.wychowanie estetyczne (przetwarzanie świadomości w oparciu o dzieła sztuki. ujmowane w permanentnie kształtującej się i zanikającej treściowo kategorii braku i przeniknięte dynamiczną emocją. a przed pomyłkami w tej dziedzinie powinni ostrzegać wychowawcy. Wrocław 1970 s. 109 108 H. świadoma dyscyplina pracy. dla dobra człowieka" 110 . 110 N. kolektywizm. Humanizm socjalistyczny rozwinął się w okresie drugiej pięciolatki radzieckiej (1933-1937). cyt. Hasło humanizmu socjalistycznego pojawiło się w twórczości Maksyma Gorkiego. 2° . t. a więc w procesie humanizacji. c) Idea humanizmu socjalistycznego staje się przeto ideą naczelną całego systemu wychowania.Sformułowano tu cel noweI. który sformułował piękne zdanie: „Człowiek .). dlaczego ideologia marksizmu unika terminu „personalizm" i nie uznała jeszcze żadnej teorii osobowości za własną i wystarczającą. ukształtowaną przez ustrój kapitalistyczny jako istoty egoistycznej. której naczelna dewiza po zbudowaniu wielkiego przemysłu głosiła: „Kadry decydują o wszystkim". ponieważ tworzy tu najwyższą normę moralności. 1961. inicjatywa. w którym załamują się podmiotowo zdeformowane układy świata przedmiotowego. do ochrony zdrowia. oraz w sprawie zmienności losu w procesie życia.kształcenie politechniczne (znajomość podstaw produkcji i opanowanie narzędzi). B. S o ś n i c k i . 219-220. narodu czy szczęśliwej przyszłości 109 . regulującą stosunek do najbliższego otoczenia 107 . jak też kwestii.) jedynie wówczas. socjalistyczny stosunek do obowiązku pracy i własności społecznej. C h r u s z c z o w . wyzwalającą się z alienacji rewolucyjnie w procesie powrotu do siebie. jak patriotyzm z internacjonalizmem. bezgraniczna wiara w ich olbrzymią rolę i znaczenie. kolektywistycznie zwracał się do mas ludowych. Będzie możliwa (ona. W ten sposób humanizm socjalistyczny zyskał charakter społeczny. W tej „burzy" słów pozostają w dalszym ciągu niedomówienia w sprawie. Woli ona szerzej traktować człowieka niejako osobę z natury.wychowanie fizyczne (zdrowie i tężyzna dla wydajności pracy i obrony państwa) oraz 5° . w którym humanizm ma decydujące znaczenie. do wypoczynku. z ros. Psychologia (tł. ale zawsze w połączeniu z nienawiścią do wrogów klasowych ludzi pracy. siła woli. 4° . dlaczego moc świata przeobrażająca strukturę osobowości nie zawsze realizuje ideał wychowawczy i osobowość nie korzysta z możliwości najlepszego dorastania do zadań epoki? W sprawę więc rozwoju osobowości wchodzi rozumienie subiektywne dobra jako potrzeby człowieka. Moskwa 1961 s. do swego człowieczeństwa. O programmie kommunisticzeskoj Partii Sowietskiego Sojuza.

technologiczne i produkcyjne. Konieczne jest wprowadzenie przemyślanego i harmonijnego systemu wychowania naukowo-ateistycznego.. . Moskwa 1961 s. które ciągle jeszcze nie pozwalają poszczególnym obywatelom radzieckim na przejawianie w całej pełni ich sił twórczych. nieprzejednanie dla narodowościowej i rasowej wrogości. c) utwierdzenie komunistycznej moralności. nieuczciwości. „Glos Nauczycielski" 1961 nr 44. ten nie je. ze wszystkimi narodami 1 1 3 . do krajów socjalizmu. miłość do socjalistycznej Ojczyzny. karierowiczostwa. Uzasadnienie całości programu dał komentarz premiera Związku Radzieckiego Nikity Chruszczowa (zm.według możności.nieprzejednany stosunek do niesprawiedliwości.wysoka świadomość społecznej powinności.rzetelna praca dla dobra społeczeństwa: kto nie pracuje. obejmując kształcenie naukowo-ateistyczne. b) wychowanie przez pracę.. walki z możliwością recydywy wielkomocarstwowego szowinizmu i lokalnego nacjonalizmu.. każdemu . a w wychowaniu umysłowym wchłaniając podstawy nukleoniki. „Ruch Pedagogiczny" 1961 nr 5 s. towarzysz i brat.. (tł. d) rozwój proletariackiego internacjonalizmu i socjalistycznego patriotyzmu. w którym z wszechstronnym rozwijaniem ludzi rosną i siły produkcyjne na podstawie wciąż rozwijającej się nauki i techniki.. Warszawa 1962.przyjaciel. Tenże. poi.) w następujących słowach: „Wychowanie nowego człowieka to proces skomplikowany i długotrwały. Zaś „komunizm .1961. s. w którym utrwali się społeczna samorządność. chemii tworzyw sztucznych oraz agrotechniki 115 . z pełną społeczną równością wszystkich członków społeczeństwa. cybernetyki.według potrzeb". prostota i skromność w życiu społecznym i osobistym. e) wszechstronny i harmonijny rozwój osobowości.to bezklasowy ustrój społeczny z jedyną ogólnonarodową własnością dla rozwoju wytwórczości. pijaństwo i chuligaństwo.1963) rozszerzyła się znacznie. Przede wszystkim rozbudowało Programma jw. politechniczne. . wszystkie czynniki społecznego bogactwa wleją się pełnym potokiem i urzeczywistni się wielka zasada „od każdego . biurokratyzmu. świadomą koniecznością.kolektywizm i obywatelska pomoc wzajemna: jeden za wszystkich. .uczciwość i szczerość. N o w a c k i . g) demaskowanie burżuazyjnej ideologii 112 .humanitarne stosunki i wzajemny szacunek między ludźmi: człowiek człowiekowi . czystość moralna. Najbardziej rozwinięto kodeks moralny budowniczego komunizmu. 114 113 Programma kommunisticzeskoj Partii Sowietskogo Sojuza. . Programma. Walentyna Tiereszkowa .braterska solidarność z pracującymi. zawierający następujące zasady moralności: . f) przezwyciężenie przeżytków kapitalistycznych w świadomości i postępowaniu ludzi. niewłaściwego stosunku do kobiety i in. 1957) i pierwszych kosmonautów (Jurij Gagarin . pasożytnictwa. . kosmonautyki. . 111 112 . Wychowanie a cywilizacja techniczna. Warszawa 1964. automatyki. troska o wychowanie dzieci.przyjaźń i braterstwo wszystkich narodów ZSRR. wszyscy za jednego. . . W związku z tym rozszerzyły się zadania z zakresu wychowania komunistycznej świadomości przez: a) kształtowanie naukowego światopoglądu. Szkoła a postęp techniczny. .). Na obecnym etapie budownictwa komunistycznego jest rzeczą konieczną prowadzenie jeszcze bardziej zdecydowanej walki z takimi przeżytkami kapitalizmu. . 115 T. Komunistyczne wychowanie zakłada wyzwolenie świadomości z religijnych przesądów i zabobonów. W związku z wyłożonym programem wychowawczym i treść kształcenia dostosowana do ery sputników (od r. 2-6. .wzajemny szacunek w rodzinie. 63. To wydobycie humanizmu jako idei naczelnej wychowania socjalistycznego miało ważne konsekwencje. jw. który obejmowałby wszystkie warstwy i grupy ludności i zapobiegał rozpowszech114 nianiu się poglądów religijnych. a możliwości każdego będą się rozwijać z największą korzyścią dla narodu" 1 1 1 .go wychowania komunistycznego jako tworzenie budowniczych komunizmu przez włączenie w nurt jego budowy. nieprzejednanie wobec naruszania społecznych interesów. zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży" . 118-123. szachrajstwo i zachłanność.oddanie sprawie komunizmu. elektroniki. Komunizm to wysoko zorganizowane społeczeństwo wolnych i świadomych pracowników. praca dla dobra społeczeństwa stanie się dla wszystkich pierwszą życiową potrzebą. jak próżniactwo i pasożytnictwo. . 1971 r.troska każdego o zachowanie i pomnożenie społecznego dorobku. sprawy pokoju i wolności narodów.nieprzejednany stosunek do wrogów komunizmu.

116 wychowawczego i z jego złożonymi celami humanistycznymi tak wszechstronnego rozwoju osobowości. s. cyt. aktywnej działalności zawodowej i społecznej") 117 . idącego swoistymi drogami tradycji krajowych do realizacji podstawowej. hipotezy badawczej i strategie badań w pedagogice i to głównie przy pomocy języka psychologii. swego narodu. jak też bezklasowego społeczeństwa i nowoczesnego świata człowieka 120 . 55. 126 Por. który określa świadomość) oraz dodają zasady kierowania własnymi możliwościami człowieka121. drugie zaś systemu I. harmonijnego rozwoju. politechnicznego. wskazując jak są one rozwiązywane na gruncie pedagogiki radzieckiej. 99-101. K a i r ó w . 623-624. 108-122. s. I l j i n a . 117 Status ogólnokształcącej szkoły średniej.Na skutek tego pedagogika socjalistyczna nie dąży do izolacji. 121 Z. H. B a n a s i e w i c z . Warszawa 1971. F. Tenże. wychowanie fizyczne i estetyczne. „Ruch Pedagogiczny" 1970 nr 5 s. dążących dopiero do zbudowania podstaw socjalizmu. Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz w duchu gotowości do obrony socjalistycznej Ojczyzny") oraz c) kształcenie wszechstronnego rozwoju („zapewnienie uczniom wszechstronnego. sytuacje życiowe ludzi (a więc byt. Dalszą konsekwencją wyższego etapu rozwoju pedagogiki radzieckiej było odejście od jednolitego modelu pedagogiki socjalistycznej. W wyniku opracowywania teoretycznego tych różnic w pedagogice socjalistycznej pojawiły się także i u nas dzieła z zakresu metodologii 118 pedagogicznej . jak też systemu wychowawczego.. Warszawa 1965 s. Moskwal967. Wrocław 1964. Piedagogika. równocześnie wyrabia pogląd na różne zjawiska pedagogiczne. bazę). Wstęp do metodologii pedagogiki. Wstęp do metodologii pedagogiki. G m u r m a n. poglądy ideologiczne panujące w społeczeństwie (czyli nadbudowę). choćby dlatego.olbrzymi problem badawczy pedagogiki radzieckiej116. prawidłowe ujęcie nauczania pracy. musiała wystąpić różnica w pedagogice tak systemów szkolnooświatowych. odpowiadające wymaganiom współczesnego postępu społecznego i naukowo-technicznego oraz dążenie. Materiały z dyskusji sejmowej. ustanowić cele. dz. T r o j n a r s k a . przygotowanie uczniów do życia. dz. W krajach demokracji ludowej. socjologii i innych nauk 1 2 3 . zmierzając tym samym do unaukowienia pedagogiki 124 . a zadania szkoły ujęła w trzy grupy: a) nauczania ogólnego („wyposażenie uczniów w średnie wykształcenie ogólne. Rola wychowania w społeczeństwie socjalistycznym. W. fizycznego i estetycznego) we wszechstronnym rozwijaniu ucznia.miłości Ojczyzny. K r z y s z t o s z e k . A . moralnego. 125 Por. wzmocnienie ich zdrowia. tej samej dla wszystkich ideologii marksizmu-leninizmu.Moskwa 1969s. K. 33. O radzieckich podręcznikach pedagogiki. Warszawa 1961. Metodologiczne podstawy pedagogiki marksistowskiej. A. Wrocław 1967. S u c h o d o 1 s k i.humanizm socjalistyczny dopuszcza ścieranie się różnych koncepcji naukowych oraz krytyczne zużytkowanie literatury naukowej krajów kapitalistycznych. Warszawa 1967. by uczniowie zdobyli trwałą znajomość podstaw nauk wraz z umiejętnością samodzielnego jej uzupełniania"). H . „Ruch Pedagogiczny" 1971 nr 1 s. wychowywania uczniów w duchu wysokiego patriotyzmu radzieckiego . że jedne z nich dotyczą przede wszystkim systemu szkolno-oświatowego i ideologii socjalizmu 119 . uściślić problemy. M u s z y ń s k i . że światopoglądowa pedagogika specjalistyczna wprowadza przyszłego nauczyciela w krąg podstawowych problemów wychowawczych. jak również specyficzne dla pedagogiki socjalistycznej . Podstawy wychowania socjalistycznego. K r z y s z t o s z e k . cyt. b) wychowania ideowego („kształtowanie w młodym pokoleniu światopoglądu marksistowsko-leninowskiego. Oczy wiście szablonowej jednolitości między nimi nie ma. Obszcze osnowy piedagogiki. 123 H. Metodologiczne podstawy. Ta ostatnia współpraca i dialog naukowy powoduje to. ideał i normy telogii wychowania. T . z ros. 124 Tamże s. Warszawa 1967. jak się wyraził A. M u s z y ń s k i (red.mają charakter klasowy i proletariacki i zwracają się z krytyką ideowej obojętności ludzi. 13-129. Mimo więc podziału metodologów pedagogiki socjalistycznej na „scientystów" inaczej „instrumentalistów" lub „antropologów" i „filozofów" ze względu na różną interpretację marksizmu 125 . 120 . Tenże. Drugi zaś kierunek metodologiczny stara się usystematyzować naukowe twierdzenia pedagogiki. Metodologiczne problemy pedagogiki.. którzy. K o r o l e w i W.). Jedność nauczania i wychowania. F. lecz pragnie B. 128. 122 Tamże s. 119 Ustawa o rozwoju systemu oświaty i wychowania. 118 Z. Pierwsze z nich za podstawowe czynniki wychowania szkolno-oświatowego uważają rozwój stosunków produkcji i walkę klas (tj. świadomego wyboru zawodu. „Człowiek i Światopogląd" 1971 nr 5 s. Nowy program KPZR a zadania pedagogiki (tł.25-26. Schaff „solidnie »naumieli się« marksizmu" 1 2 2 . 11-12.). wspólne dla całej pedagogiki 126 światowej.w wyniku którego ustawa o szkole średniej ogólnokształcącej odstąpiła od schematu pięciu kierunków wychowania (umysłowego.

.. Warszawa 1952. Położenie klasy robotniczej w Anglii (tł.zniesie wszelką alienację ekonomiczną. I GENEZA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW WYCHOWAWCZYCH /. ideologiczną i religijną oraz spowoduje nieustanne odradzanie się człowieka poznającego istnienie.. Poznań 1909.).. 190. z niem.). Warszawa [przed 1936] t. Paris 1917. 1-2. Rychliński S.włączyć się do ogólnoludzkiej pedagogiki naukowej. Krzyżanowski A. Hitze W. Engels F.nic co ludzkie nie może mu być obce . Historia gospodarcza Polski 1864-1918. Wiek XIX... 1928.. Sombart W. aby zdobycze cywilizacji nie obróciły się przeciwko ludzkości. K u c z y ń s k i . Początki klasy robotniczej. Warszawa 1963. Warszawa 1933. J. Rozwój instytucji społecznych w ciągu XIX stulecia (tł. H. Warszawa 1950.). Warszawa 1946. Perspektywy przemysłowej cywilizacji (tł. Historia doktryn ekonomicznych (tł.. L... K o s s a k . WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DO CZĘŚCI II Pedagogika porównawcza Rozdz.. Der modernę Kapitalismus.. Jednakże w nowych warunkach cywilizacji technicznej mimo trudności i pokusy żaden z systemów wychowania nie może zaniedbać sprawy wszechstronnego rozwoju człowieka i procesu jego wychowania. z ang. z franc). Warszawa 1936. bierze górę nad humanizmem czystej psychologii czy antropologii... Warszawa 1951. Paris 1956.). A. Rozwój kapitalizmu i jego skutki J.. co w nim najlepsze" 129 .. Russell B. Warszawa 1948. której wciąż grozi zagłada nuklearna. Gide K. Tylor O. z ang. Rochester A. Kraków 1949. Smith A. Wiek dziewiętnasty (tł. Der Ausgang des Kapitalismus. Hitze W. Gide K.. szturmującego w ruchu robotniczym umierający stary świat 128 . Łódź 1956. Związki zawodowe robotników angielskich (tł.). Tak więc i w socjalizmie humanizm techniczny i naukowy nazywany scientystycznym. Położenie robotników w Anglii (tł. Paris 1957. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (tł. K u c z y ń s k a .. . Kuczyński J. Warszawa 1910. 128 127 Assorodobraj N. Jostock P. Russel B. z ang. z ang.. 89-276. gdy humanizm socjalistyczny będzie syntezą wszelkich wartości i prawd ..).). z niem. zachowując jednakże czystość ideologiczną i krytycyzm szczególnie pod adresem 127 humanizmu chrześcijańskiego jako idei skrępowanej przez religię . Przejdziemy więc do nauki o procesie rozwoju wychowawczego człowieka jako ważnego elementu każdego humanizmu. z niem. Lilley S.). Warszawa 1937. Kuczyński J. obiecując na przyszłość zlikwidowanie wszelkiego zła i obumarcie złych mocy w człowieku. Howell G. Warszawa 1954. Humanizm skrępowany. Warszawa 1951. Berlin 1880. Miinchen 1924-1927. z franc). Kula W. 1-2.. Warszawa 1916. Humanizm socjalistyczny. Położenie robotników w Stanach Zjednoczonych (tł.. Ossowska M. z niem. z ang. Social Ideals and Economic Theories from Quesnay to Keynes. Warszawa 1948. z ang. Moralność mieszczańska. Kwestia robotnicza i dążności do jej rozwiązania (tł. Ludzie. New York 1960. t. A History of Economic Thought..Synteza humanizmu socjalistycznego jednakże będzie „ocaleniem tego. Colson C. Przeobrażenia społeczne w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej na tle urbanizacji. Les Bourgeois conąuerants XIX siecle. Kapitał und Arbeit und die Reorganisation der Gesellschaft. maszyny i historia (tł.). Le travail et les ąuestions ouvrieres.. Moraze Ch. polityczną. Warszawa 1963.). Morton A. 1-3.. z ang. Rist K. Warszawa 1966 s. t. 129 Tamże s. Histoire des Techniąues.). Rousseau F. Dzieje ludu angielskiego (tł. twórczego i społecznego. Początki kapitalizmu amerykańskiego (tł.

Janicki J. The Rise of European Liberalism. Jeske-Choiński T. HofTmann W. Rozsprzężenie obyczajów (tł.. Warszawa 1902. „Nowa Szkoła" 1947 nr 4. 2. Z zagadnień bezrobocia.. Bonicki S. Warszawa 1964. Rebelie studenckie na Zachodzie. Seksualna etyka i pedagogika (tł. z ang. UEurope du XX-e siecle et ł'idee la nationalite. W. Teorie współczesnego kryzysu... Sojusz kommunistow.. Der soziale Katholizismus in Deutschland bis zum Tode Kettelers. a. Krasuski J.. Paris 1956.. Chazal J...)... Leipzig 1928.. Paris 1963. Paris 1947. Girard de E. Leipzig 1932. Sośnicki K. B... Znaniecki F.. Gedanken uber sozialistische Erziehung.. 1914. (red. ks.). Bunt młodzieży (tł. Warszawa 1962. Chrześcijańska demokracja.). Warszawa 1938. Młodzież a przestępstwa. Marks i Engels. Fróhner R. Chemia F. 1-2. Piwowarczyk J.. Współczesne kierunki społeczne.).. socjalizm. cz.. ks. Neue Menschen. Londyn 19422. Warszawa 1929. Warszawa 1961. z ros. z ang. Berne 1896.). Les bandes d'adolesenis (trąd. Schaff A... Zarys katolickiej syntezy społecznej... Szelągowski A. Der proletarische Sozializmus (Marxismus).).. Ein deutsches Bischofsleben des 19 Jahrhunderts. Warszawa 1958.. Louvain 19572.. Theories of Education. Bielefeld 1956. Krieck E. Democraties et capitalisme. Początki katolicyzmu społecznego we Francji (tł. Piwowarczyk J. M. Praca najemna i kapitał (tł. Kołodziejczyk H. Ketteler. kierunek chrześcijańsko-społeczny. b. Vigener F. Warszawa... Marks K. Krasuski J.. 1-2. Myśli nowoczesnego Polaka. Poprzednicy naukowego socjalizmu (tł. Warszawa 1902. Gladbach. Szymański A. ks.). Giinter K. Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej. Warszawa 1895. z franc). Jezierski H. Młodociani przestępcy.. Lindsey B. J... „Twórczość" 1946 nr 6.). C. Kandel E.). Warszawa 1954. Kapitalizm i niewolnictwo (tł.. ks. Mussolini i korporacyjna przebudowa Włoch. Wie stark sind Halbstarken. Warszawa 1931. Ruchy spoleczno-polityczne c.. Francja 1968.). Liberalizm ekonomiczny. P. Kraków 1927.. Munchen 1961. Ketteler et la ąuestion ouyriere. Niebezpieczne ulice. S o c j a l i z m i k o m u n i z m Adler M. Kunowski S. K a t o l i c y z m s p o ł e c z n y Duroselle J.). Liberalizm i kapitalizm.. Weill G. Engels F... z ang. Foerster F. Paris 1938. Pouthas Ch. Polskie tradycje wychowawcze. Kraków 1901. Poglądy demokracji chrześcijańskiej we Francji. Kraków 1929. Konieczność nowej orientacji w wychowaniu Bloch H... Piwowarczyk J. Lwów 1937. . Caro L. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Marks K. Moskwa 1960. Czapów Cz. Rozkład w życiu i literaturze. Kierunki pedagogiczne w początkach XX wieku i ich aspekt polityczny. Etudes de Criminołogie juveniłe. Warszawa 1970. B. Poznań 1910. Kulturkampf. cz.. Szymański A.. Lublin 19342. Paris 1948. ks.. z niem. Warszawa 1945. Nationalpolitische Erziehung. „Widnokręgi" 1956 nr 11. Warszawa 1936.. Warszawa 1963. Wołgin W. Poznań 1932. z niem. Dmowski R. 1957 nr 1. Egoizm narodowy wobec etyki.. Zaniewski R. Łempicki S. z niem. i B. Maneli M. Katolicyzm i liberalizm w Niemczech XIX wieku. New York 1963. Kodeks społeczny.. Mantuszewski S. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. J. Dziecko w systemie hitlerowskim. Warszawa 1911.. Oblicze studenckiego buntu. 12.... Feldman J. Zweig F. Górski K. Lwów 1934. Th. Warszawa 1938. Stany Zjednoczone Północnej Ameryki USA. Histoire de la democratie chretienne. Geneza partii katolickiej w Niemczech. Proces emancypacji młodzieży współczesnej „Znak" 1961 nr 84. II CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMÓW WYCHOWANIA 1. Stern W.). Bureau P. Stefanowicz J. Warszawa 1962. New York 1953. U źródeł chuligaństwa.. Wojciechowski S. 2. Korporacjonizm i jego problematyka. D e m o k r a t y z m i n a c j o n a l i z m Balicki Z. Tworzenie państwa i konstytucji.. Laski H. Chrześcijański ustrój społeczny. et Niederhoffer A. Hertz A... Paris 1952. z niem. Williams E. L'Origine du proletariat romain et contemporain. Berlin 1924. Zmierzch czy odrodzenie liberalizmu (tł. Franz A. I. „Przegląd Powszechny" 1948 nr 5..Webb S. Vaussard M. ks.. Poznań 1956. Wynne J. Sittlichkeitsvergehen an hóheren Schule undihre discipłinare Behandlung. Protest der Jungen. Munchen 1924.. Lublin 1937. 1-2. Warszawa 1945. z niem. Warszawa 1935. London 1947.. Michajłow M. Gortais A. t. Warszawa 1960. Główne kierunki spoleczno-polityczne a ruch oświatowy. Rozdz. Engels F. Sosnowski K. Dzieje organizacji zawodowej w Anglii (tł. Warszawa 1923. Rozkład kultury mieszczańskiej. z franc). z ang. Czapów Cz. Kooperacja w rozwoju historycznym. Warszawa 1969. Katolicyzm społeczny. Warszawa 1945. Roszkowski A. ks. organizatorzy Związku Komunistów (tł. Poznań 1963. Jena 1924. Rozwój socjalizmu od utopii do nauki (tł. Historia doktryn poityczno-prawnych XIX wieku. Manifest komunistyczny (tł. Warszawa 1938. P. Warszawa 1950... Sombart W.... B. Democratie et liberation.

świat i życie. SJ. London 1938. Fiedler E.. [i in. New York 1957. ks. SJ.). Wychowanie moralno-społeczne. ks. Critiąue des systemes de morale contemporaines. Kraków 1947. Lipka M. Warszawa 1936. ks. Chicago 19474.. Lefebvre H. TJ. Mc Donald D. Chałasiński J. New York 1944.). Nawroczyński B. Kultura i osobowość. z ang... Rola wolności w postępie kulturalnym... Rozwój moralności. Paris 1934. Kraków 1927.. Kultura masowa.. Messer A. Socjologia moralności. z franc).]... Warszawa 1970. Rozental M. New York 1968... Dilthey W. Młodzież współczesna w świetle własnej opinii. Humanites.. De la personne. Warszawa 1970. Mazanowski A. Lwów 1939. Warszawa 1931. Gaudig H. La crise du capitalismus. Kłoskowska A. Kraków 1935. Kultur und Erziehung. Kraków 1936. Lublin 1938. M. Osoba ludzka . Berlin 1933. Lwów 1933. Warszawa 1963. Budownictwo socjalizmu i narodziny nowego człowieka (tł. Miinchen 1952. Litt T. Piwowarczyk J. Lubac de H... Paris 1947.. Die geistige Welt. . Fouillee A. Przestępczość nieletnich w Polsce. Warszawa 1968..NeueMensch".. Das Problem des Geisligen Seins. Spranger F. A psychological Interpretation.. Freiburg 1948.. Krawczyński Z.. Poznań 1938. „Roczniki Filozoficzne K U L " 1963 z. z franc).. Kraków 1933. VI". Suchodolski B..1 2 szkiców na temat ducha nowego pokolenia (tł. Thrasher F.. Leipzig 1934. Alain (Chartier E. Życie duchowe. z franc). Koneczny F. New York 1938. Rozwój moralności w świecie starożytnym od Homera do czasów Chrystusa. 1959.. Kraków 1964. ks.. Znaniecki F. Leipzig 1923. z niem. Warszawa 1932.. Rahner K. Lindsey G. W. Kraków 1969. Czarnowski S... Die menschliche Person. Koneczny F. Poznań 1921. Die Idee der Persónlichkeit wid ihre Bedeutungfur die Padagogik. Warszawa 1912. kard. Gerstmann S. Różne koncepcje wolności w rozwoju historycznym. Leclercą J. Warszawa 1971. Podstawy wychowania państwowego. Studia z filozofii kultury. ks.. Untergang des Abendlandes. Lublin 1939. „Kultura i Wychowanie" 1938 nr 3. ks. Piwowarczyk J.... Paris 1907. Śliwiński A. Nowy człowiek . Russell B. Nuttin J. Glencoe 111. Osoba i czyn. Die Kultur der Gegenwart. Szymański A. La recherche d'un homme noweau. Łódź 1954. Murray H. Warszawa 1964. Rowid H. V. Lagensalse 19203. Michalski J. Heidelberg 1956. Marks a idea wolności (tł. Evans W.). z ros... Hartman A. Problem humanizmu. Piron G. Znaniecki F. ks. Liberalizm. Wolfe B. Na przełomie dwóch epok. Einsiedeln 1962. Lersch Ph. Malinowski B. Granat W. Ossowska M. The Hippies.. O wychowaniu nowego człowieka. Zieliński T... The Gang. Katolicy i wolność myśli (tł. Od filantropii do humanitaryzmu i humanizmu. ks. Suchodolski B. 3. t. Die freie deutsche Jugendbewegung (. Pastuszka J. z franc). Sośnicki K. Warszawa 1938. Aufbau der Person.. Kałwa P. Miinchen 1920-1922.. Sandomierz 1961. Ratyński J. Freedom and CMlisation. Lwów 1939. Pojęcie nowoczesnego systemu wychowania Allport G. Kraków 1911.. Warszawa 1935. Płock 1937.. 3. Schriften zu Theologie B. S. Religia a kultura (tł. z ang. Warszawa 1968. Wstęp do teorii osobowości (tł.. Noew York 1938. Stuttgart 1963.Ihr Verlauf von 1913 bis 1919"). Lublin 1931. Theories of Personality. Zawadzki B. Drogi do wolności (tł.. Warszawa 1968.. Przesilenie gospodarcze świata i w Polsce...próba definicji... Das Christentumsundder . Hessen S.. Humanizm i poznanie.. Z rozważań nad wychowaniem nowego człowieka.. Wojtyła K.. SJ. Binder H..). Veillard-Cybulsky M.. Kryzys spoleczno-gospodarczy w świetle katolickich zasad. Warszawa 1935. z ang. „Etudes" X.. Warszawa 1970. Warszawa 1931. Rybicki W. M. „Tygodnik Powszechny" 1946 nr 33. Kultura i jej dziedziny. Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej. Bohlen A. A Theory of Mass Culture (W:) Mass Culture. Moderner Humanismus..Lindsey B. Personality. 2. Maritain J. Poznań 1937. Ossowska M. Wychowanie nowego człowieka.). Osobowość.. Gołembski W. Kultura. Le Drame de 1'Humanisme athee. True Humanism.. Warszawa 1935. O wielości cywilizacji. Kraków 1932. Zepsucie dzisiejszej młodzieży gimnazjalnej i środki zaradcze. Biblioteka naukowa „Po prostu" nr 4. Haal C.. „Gesamelte Schriften B.). Lubac de H. M. Explorations in Personality. Socjologia rozwodów.. Struktura osobowości (tł. Zarys filozofii kultury. Osobowość... Baley S. V. Zarys zagadnień. Hartmann N. Małżeństwa koleżeńskie (tł. Upadek cywilizacji zachodniej... Nieletni przestępcy w świecie (tł... A. i H. Leipzig 1925. 4. Sinko T. Paris 19453. Warszawa 1949. Toleranz und christlicher Glaube.. Leipzig 1924. 1947. Maritain J. Warszawa 1935. Źródła zróżnicowania systemów wychowawczych Adamski W. Spengler O. Normy moralne -próba systematyzacji.. z franc). Gigon H.

Maryja (tł. Jakubiec C. Zuberbier A.. Kim jestem ja . z niem. 196-198. t. ks.. Maritain J. c. Bielski T. Poznań 1966. Van Peursen C. Warszawa 1947.. z franc). Katechetyka.. Poznań 19202. Maritain J.. Pascher J. appendix do książki Dybowski M. Sawicki F.. Kaczmarek Cz. kard. Nosengo G. „Ateneum Kapłańskie" 1948 nr 269.). Gniezno 1935. ks. M. Lubac de H. 1-2. z niem.. ks. Cnoty nabyte i wlane. Katolicka etyka wychowawcza.. Wychowanie personalistyczne. Warszawa 1938. H u m a n i z m Hermans F. Les \aleurs et le moralisme pedagogiąue. S. Granat W. Kraków 1948.. Deklaracje. z franc). Warszawa 1956. Wstęp ogólny do Pisma św. Bogacki H.C h r y s t o c e n t r y z m Dajczak J. Niesiołowski A. Ratzinger J. Gmurowski A.. Poznań 1959. ks. Rogalski A.. Poznań 1955. Kowalski-Wierusz J.. Konstytucje.. Moysa S. Poznań 1947. A. ks. Du regime temporel et de la liberte. Życie Jezusa Chrystusa (tł. Teologia moralna i jej stanowisko chrystocentryczne w całości nauk teologicznych. Lublin 1962.). Wprowadzenie w chrześcijaństwo (tł. ks. Jaworski M. Kształtowanie charakteru (tł. Warszawa 1955. Synteza.). Christus als Mittelpunkt religióser Erziehung.. ks. d. Świeżawski S. Byt. Ricciotti G. Formazione cristocentrica. M. A.. Kraków 1969. ks. Antropologia filozoficzna (tł. Struktura osobowości chrześcijańskiej w zjednoczeniu z Bogiem (tł. Ratzinger J. Charakter. Metafizyka. Orientacje Soboru (tł. Szymusiak J.. Mascall E.. Dekrety. OP.). Warszawa 1957.. 100 n. Trocąuer Le R. z franc). 2. z niem. Pisma wybrane. (red. Święci i błogosławieni Kościoła katolickiego. Katolicyzm. Tekst polski.. Breviarium fidei. Poznań 1936. Maritain J. Chrześcijańska koncepcja człowieka (tł. 69-80. Guitton J. Garonne G. Poznań 1970. Poznań 1968. Histoire doctrinale de 1'humanisme chretien. 265-330... Podstawy filozofii chrześcijańskiej. ks. 1939.. z ang.. Warszawa 1962.. (red. Br. ks. Psychologia. Guardini R. Winkowski J. ks. b. z włos. Gilson E. Wprowadzenie metodologiczne do Nowego Testamentu. Humanizm i teologia (tł. z ang. III WYCHOWANIE CHRZEŚCIJAŃSKIE 1. Personalizm katolicki. OP. Poznań 1968. OP. Paris 1947. Gilson E. Milano 1942. Krąpiec M. Welt und Person. F i l o z o f i c z n e Bocheński J. Kraków 1970. A. ks... Historia Kościoła. Chojnacki P.. Chrystocentryczne nauczanie i wychowanie w seminariach duchownych. Ray H. „Lumen Vitae" 1961 s. Pastuszka J. t. Personalizm i jego perspektywy. Wychowanie człowieka. Założenia a. Kraków 1961 s. b.. ks.). Zarys etyki i ascetyki katolickiej. Wierzę. Kraków 1966.. List o wychowaniu. Lublin 1961. jego istota wg św... ABC tomizmu. ks. Paris 1968. Paris 1933. Warszawa 1965. Poznań 1964. Tomizm (tł. Heidelberg 1950.. Kraków 1961.. Paris 1948.. z franc). La Personne et le bien commun.. Jungmann J. T e o l o g i c z n e Bardecki A. ks. Tomasza z Akwinu. Kraków 1947. ks. TJ. ks. z franc).. Kościół epoki dialogu. Poznań 1936. Kraków 1947. Warszawa 1960. „Theologiscb. Elementy filozofii chrześcijańskiej (tł. Freiburg im. bp. Sobalkowski S. Osobowość chrześcijańska. ks... Warszawa 1956. Woroniecki J. Umiński J. Wurzburg 1939.. Liturgika. Jaeger W.człowiek? Zarys antropologii chrześcijańskiej (tł. Lublin 1967. Dogmatyka w zarysie. ks.. „Znak" 1950 nr 23.. Charakter. ks.es Jahrbuch" 1962 s.. ks. Warszawa 1955... Woroniecki J.Rozdz. „Ateneum Kapłańskie" 1946 nr 250. Synopsa tekstów Soboru Watykańskiego II. M o r a 1 i z m Bilczewski J.. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen. Warszawa 1956 s.). abp. „Życie i Myśl" 1950 nr 7/9. Witkowiak A. Gillet M. Sobór Watykański II. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kościoła. ks. Piwowarczyk W. Opole 19594. Poznań 1966. Kielce 1939. z ang. (red.. Christlicher Humanismus. Paris 1969. Kościół w świetle Soboru. Katowice 1969. Romaniuk K.. 1-2.. Personalismo educatiw. Warszawa 1971.. Społeczne aspekty dogmatu.. Poznań 1965 s. Roma 1955..). ks. Christozentrik in der Verkiindigung. Stefanini L. Kudasiewicz J. z franc). OP.).. Ideologia współczesnego wychowania chrześcijańskiego a.. . Radoński K. O typach motywacji. Dogmatyka katolicka. P e r s o n a l i z m Górski K. Rudloff L. Biblia dzisiaj. 437^*55.). Propedeutyka teologii katolickiej. L. Mała dogmatyka dla świeckich (tł.. ks.).

). z niem. Le Catholicisme. Metoda pedagogiki naukowej. Warszawa 1928. Ostwald. Lwów 1930. Halle 19276. Pfister O. Maritain J. Wykształcenie według planu daltońskiego (tł. W. Odrzywolski M.. z niem. Warszawa 1968.. Psychoanaliza na usługach wychowania (tł.. Roma 1970. Wells H. Leipzig 19222. Der didaktische Materialismus. Domy dziecięce. z franc). Pius XI. Roma 1956. Metoda projektów w nauczaniu (tł. F. Leipzig 1909. Herbart J. Rozdz. Cannes 1935. C. z franc). Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży (tł. Spranger E. Warszawa 1928. Kraków 1929. Cousinet R. Chatelain F. Włocławek 1938.. msgr. Rahner H. Podstawy organizacyjne Baden-Powell R. A. Warszawa 1934. Kraków 1937. Warszawa 1912.. Montessori M..). Warszawa 1957. z niem. Freud A.. Persónlichkeitpadagogik.. IV SYSTEM WYCHOWANIA LIBERALNEGO 1. z wł. Moje pedagogiczne credo. N o w a szkoła Dewey J. Włocławek 1947. Stulecie dziecka (tł. Bouchet H.. Geschichte des christlichen Humanismus. Warszawa 1932. Leipzig 1926. Washburne D.).. Freud S.. Podstawy współczesnej pedagogiki. z ros. Geneza i rozwój systemu a. Leipzig 19192. 3. Warszawa 1927.Maritain J. Une methode de travail librę par groupes. Warszawa 1913. z niem. Skauting dla młodzieży (tł. Bednarski F. Szkoła i dziecko (tł.. Tochowicz F.). Wykłady pedagogiczne w zarysie (tł. Szkoła i charakter (tł. z ang. L'Humanisme chretien. Program integralnej pedagogiki katolickiej. Masure E. z franc). Die menschliche Personlichkeit. Lwów (b. Boyer M.. Foerster F. Warszawa 1931. Psychologia indywidualna w wychowaniu (tł. Llmprimerie d 1'ecole. Wstęp do psychoanalizy (tł. K r y t y k a szkoły starej •••. Hovre de F. . Green G. M o r a l i z m i d e a l i s t y c z n y Adler A. Claparede E. „La Documentation Catholiąue" 1969 nr 1550 s. Dewey J. Wien 1930.) Warszawa 1928. 19584. Miinchen 1927. Freinet C. Lebensformen. 976-986.. 1948. b. Linde E.. P e r s o n a l i z m Hessen S.. z niem. Warszawa 1928.. Pedagogia świętego (św. z franc). Histoire de la pedagogie. Kielce 1947. Domy dziecięce. Kerschensteiner G. z ang. z niem. Herbart J.).. Góttler J.r... UEducatione dei giovani alla luce del Concilio Yaticano II.). Warszawa 19552. b.)... Szkoła a społeczeństwo (tł. Theorie der Bildung. W.. Stern W. Warszawa 1926. L'Educateur proletarien. 3. z franc). Bruxelles 1930. Humanitas Christiana..). . Personalizm krytyczny Sterna a pedagogika.: Montessori M. z ang. z łac). Warszawa 1909. Hovre F...). F. Les Principes de 1'Education Nouvelle. Katowice 1939. Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persónlichkeit.. A. Dórpfeld F...). Paris 1936. Warszawa 1913. z ang. Paris 1951.. Giiterloh 1886.. Ideologia systemu liberalnego wychowania a. Warszawa 1933.). z niem. Kerschensteiner G. sa Pedagogie. z ang. Abendidndlicher Humanismus und katholische Theologie. 2. Gry wychowawcze jako środek wdrożenia dziecka do czynności umysłowych i ruchowych (tł. Monchamp E. z ang.... Paris 1945. Paris 1937. Ziemnowicz M. Innsbruck 1946..).. Auffray A. Woroniecki J. ses Pedagogues. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci (tł. Rowid H.. K. SJ. Paedagogiae christianae elementa. Sellmair J. Przystosowanie szkoły do dziecka (tł.. Warszawa 1931. Lyon-Paris 1941. z niem. Paris 1947. Lwów 1926. Hamaide A. Key E..). Paris 1945. OP.). Problemy wychowania współczesnego. .). Metoda Decroly (tł.. UEducation a la Croisee des Chemins. Warszawa 1934. Szkoła na miarę (tł. Paris 1946. Szkoła twórcza.). UEducation chretienne dans la lumiere du Concile.).. z ang. M. Instynkt walki (tł. Psychoanaliza w szkole (tł. Pojęcie szkoły pracy (tł... Pedagogie chretienne.).i. ks. Od Freuda do Fromma (tł. Humanisme integrale. Einfuhrung in die Psychoanalyse fur Padagogen.. Zmierzch psychoanalizy. Wider das Schulelend. Riboulet L. Miinchen 1948. System der Pddagogik im Umriss. Pedagogika ogólna wyprowadzona z celu wychowania (tł. Podstawy pedagogiki (tł. Parkhurst H.. Stevenson J. ze szw. Psychologie du scoutisme. stosowana w wychowaniu najmłodszych dzieci (tł. Bovet P.. Kraków 1934.. Doktryna wychowawcza kościoła Ancel A. Jana Bosco). Warszawa 1913. Decroly O. Gólz B..

Warszawa 1959. Warszawa 1960. z niem.. Spirkin A..). Makarenko A. Gmurman W. G... Oczerk żizni i tworczestwa. (red. Warszawa 1956. London 1946. Maślińska H. Makarenko w Polsce.. Materializm dialektyczny (tł.)... Problemy wychowania kolektywnego. P. Lenin W. Warszawa 1951. Makarenko A..). Ideologia systemu wychowania socjalistycznego a. Warszawa 1969. Warszawa 1950.. z ros. Humanisme scientifiąue et raison chretienne. Geneza i rozwój systemu a. Wybór pism (tł. z ros. Mój nauczyciel A. Założenia systemu wychowania socjalistycznego Aleksandrów J. Paris 1954.. życie i twórczość pedagogiczna (tł.. Wychowanie w rodzinie (tł. z niem.. Makarenko A. Warszawa 1959. Warszawa 1961. Książka dla rodziców (tł. Moskwa 1958. z ros. Problemy wychowania w szkole radzieckiej (tł. Zasady komunizmu (tł..). Humanizm Dubarle A. Warszawa 1962.). S. Makarenko A. O p r a c o w a n i a Balabanowicz E. Warszawa 1949. Warszawa 1966. 1-7.. O moralności komunistycznej. Podręcznik akademicki. z ros. Woprosy wospitanija kommunisticzeskoj morali. Muszyński H. Berlin 1921. Warszawa 1962. Suchodolski B. Warszawa 1946.). OP. Makarenko A.).. Moralnyj oblik stroitela kommunizma..). I n n i pedagogowie Błonskij P. O oświacie i wychowaniu. Robinson J. S. Lenin W. Warszawa 1954. Warszawa 1949.).). z ros.. Pedagogue sovietique. Engels F. Frietzhand M.. I. Miedynski J. z ros. Lewin A. Makarenko A. Makarenko A. Berlin 1921. Warszawa 1952.). Antoni Makarenko. 1950. Warszawa (b. Poemat pedagogiczny (tł.. .). z ros. Garaudy R.. Kołbanowski W. Huxley J. Marks K. T. Warszawa 1948.)..). Warszawa 1955. Wrocław 1965.).. Engels F. z ros.. P. I. Humanismus und Jugend.). Chmaj L. z niem. Studium. Warszawa 1964. Zarys życia i twórczości.). Die Arbeitschule (z ros.). Moskwa 1964. Warszawa S. z ros. Praca i wychowanie (Oświata ludowa i demokracja) (tł. Piedołogija. Wybór pism pedagogicznych (tł. M a k a r e n k o Makarenko A. t.).. Co śmiem myśleć (tł. Makarenko.).. Warszawa 1961. Łunaczarski A... Warszawa 1953. W. Moskwa 1953.. przekład niem.). Krupska N. Warszawa 1955-1957. K. c. Engels F.).. Oblicze moralne człowieka radzieckiego (tł. V SYSTEM SOCJALISTYCZNY WYCHOWANIA 1. Lenin W. z ros. Zeszyty filozoficzne (tł. Warszawa 1961.. Warszawa 1956. Engels F. Wybór pism (tł. Lenin W. Warszawa 1953. London 1924.. Dzieła (tł.). Warszawa 1955 3 . Teoretyczne problemy wychowania moralnego. Materializm dialektyczny. Marksizm a moralność (W:) Moralność i wychowanie. Warszawa 1949. Rozdz. z ros. Warszawa 1961... Charków 1935. O materializmie historycznym (tł. z ros.). Konstantinow F. Bołdyrew N.). The Humanizing of Knowledge..). O młodzieży (tł.. O wychowaniu komunistycznym i obowiązku żołnierskim (tł. I. Schaff A. Dialektyka przyrody (tł.. z ros. O materializmie dialektycznym i historycznym (tł. Warszawa 1965. S. ses buts.. LUNESCO. Z. 2. L'existentialisme est un humanisme. z niem. Szackij S. S.. Warszawa 19492. Lewin A. Trzy rozprawy o Makarence (tł. S.. H.. Gelmont A. Wstęp do teorii marksizmu. z niem. Marks K. Frietzhand M. Huxley J.). Makarenko A.. Fere M. z ros.). Warszawa 1970.). Pedagogika A. Warszawa 1959. Materializm historyczny (tł. Kalinin M. Moskwa 1951. Lenin W.. Kamiński A. P. Paris 1946. Warszawa 1956. z ros. W. Krupska N. Ładosz J. I. (red. z franc). Komunizm i moralność (tł.. b.. Z mojej praktyki pedagogicznej (tł. K.). z ros. z ros. Muszyński H.. z ros.). Warszawa 1950. Makarenki.. O programie świeckiego wychowania moralnego. S. z ang. z ros. Konfrontacje pedagogiczne.. Myśl etyczna młodego Marksa. O oświacie ludowej.. Zbiór artykułów (tł.. Zarys filozofii marksistowskiej (tł.. 3.. Izbrannyje piedagogiczeskije soczinenija.c. Paris 1953. Warszawa 1950. Makarenko (tł. Błonskij P.. M o r a 1 i z m Aleksandrów A. z ros. Stalin J.r. Zadania związków młodzieży (tł. Anty-Diihring (tł. Warszawa 1968. F.. Lezine I. Warszawa 1970. Warszawa 1955. S. Engels F. Warszawa 19544.).. Lewin A.)..). W kręgu etyki marksistowskiej. I. O wychowaniu (tł. Frietzhand M. Wychowanie moralne w zespole. Filozofia marksistowska. z ros. z ros. Spranger E. z ros. Warszawa 19494. z ros. Warszawa 1945.. O moralności komunistycznej. Sartre J. O wychowaniu (tł.. Warszawa 1954.. Warszawa 1950.. et sa philosophie.

Pedagogika (tł. Jesipow B.. Warszawa 1968.. Osnowy kommunisticzeskogo wospitanija. Humanizm socjalistyczny. Tazbir S..). „Tygodnik Powszechny" 1948 nr 5. Reforma szkolnictwa w ZSRR. Tatori A. 4. Wybrane zagadnienia.. System szkolno-naukowy Danew A.. Warszawa 1950. Rola wychowania w społeczeństwie socjalistycznym.). Pęcherski M. Wrocław 1956. 2 3 ^ 0 . F. Muszyński H. Warszawa 1959. Lukacs G. Kairów I. King B.. O socjalistycznym humanizmie.. P. Aktualne zagadnienia oświaty i wychowania. Gonczarow N. U podstaw materialistycznej teorii wychowania. Ideologia i światopogląd w wychowaniu. Daniłow M. Suchodolski B. 1-2.). 19-140.). Piwowarczyk J. Wybór tekstów (tł. Warszawa 1967. Warszawa 1962. Osiągnięcia i problemy rozwoju oświaty i wychowania w XX-leciu Polski Ludowej. Moskwa 1948. Jaroszewski T. ks. Marksa.). Warszawa 1961.. Moskwa 1960.. Korolew F.. Marxisme et humanisme. Warszawa 1967. U podstaw materialisty cznej teorii wychowania. Kairów A. Warszawa 1971. Warszawa 1962.. Warszawa 1965. Wiloch J. Polny R. humanizm.. Wrocław 1964. Makarenki.. Okoń W. Strzelecki J. Warszawa 1950... Podstawy wychowania socjalistycznego.das hbchste Zielder deutschen demokratischen Schule. Warszawa 19692. Pedagogika (tł. (red... Wychowanie dla przyszłości. H u m a n i z m s o c j a l i s t y c z n y i Bigo P. Gmurmann W. z ros. Metodologiczne podstawy pedagogiki marksistowskiej.).). T. Humanizm socjalistyczny a podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu. t. Chałasiński J. Sznirman A. Suchodolski B. 604-608. Warszawa 1962. Suchodolski B. Paris 1953. Pęcherski M. Der Humanismus .. „Sowietskaja Piedagogika" 1950 nr 5. Marksizm a osobowość (tł.). „Die Padagogik" 1957 nr 7 s. M. Gonczarow N.. M. (red.. S.). Oświata dorosłych w ZSRR. Oświata i wychowanie w ZSRR (tł.. Psichologiczeskie czerty licznosti sowetskogo czelowieka w raportach A. Warszawa 1968.. Osnowy pedagogiki. Drogi rozwoju teorii i kształcenia politechnicznego w Związku Radzieckim.. Tomaschewsky K. Świecki A.).. 45-60. Warszawa 1957 ..... Więź szkoły z życiem w krajach socjalistycznych. Warszawa 1963. Wstęp do metodologii pedagogiki. Pomykało W. z ros... (red. . Alienacja? Warszawa 1965. Suchodolski B. Oświata w Związku Radzieckim (praca zbiorowa). P e r s o n a l i z m Garaudy R. Osobowość i wspólnota..historyczna teoria osobowości s. Gonobolin F. Warszawa 1966. Oświata i wychowanie w Polsce Ludowej. Frietzhand M. z ros. Jaroszewski T. z franc)... Moskwa 1961. Suchodolski B. z ros. Dydaktyka (tł. Kowalski S. Osobowość nauczyciela radzieckiego (tł. Osnownyjepostanowlenija. 100-109. Radziecki system oświatowo-wychowawczy..). „Zeszyty Teoretyczno-Polityczne" 1957 nr 6. Warszawa 1960 . Zagadnienie osobowości w świetle psychologii marksistowskiej.. Socjalistyczny humanizm... J. W sprawie alienacji. „Nauka Polska" 1953 nr 2. Warszawa 1953. Jesipow B. Warszawa 1970/71 (dodatek „Wychowania") s. Korolew F. 50 lat walki KPZR o oświata. K. Warszawa 1959. „Wiedza i Życie" 1946 nr 4/5. (red. Warszawa 1950. Wybór tekstów. Człowiek. Suchodolski B. Sbornik dokumentów i statej. K. „Zeszyty Teoretyczno-Polityczne" 1957 nr 3/4 s. Marksistowska koncepcja wychowania (W:) Mała Encyklopedia Pedagogiczna. Moskwa 1947. M. prikazy i instrukcji.. Warszawa 1962. z ros.. Programma Kommunisticzeskoj Partii Sowetskogo Sojuza. Pomykało W. Krzysztoszek Z. Rozwinięcie i przezwyciężenie heglowskiej teorii alienacji przez K. c. Frietzhand M. 487-505. K. Suchodolski B. Warszawa 1957. Warszawa 1950.).. Moskwa 1960. Obszcze osnowy piedagogiki. (red. Kuczyński J. Warszawa 1958. Warszawa 1954. Narodnoje obrazowanije. Warszawa 1966..alienacja pracy s. 25 lat oświaty i szkolnictwa w Polsce Ludowej. (red.b. Humanizm i kultura świecka. t.. Gonczarow N. Kuczyńska A. Marks K. Warszawa 1963. F. Nowaja sistema narodnogo obrazowanija w SSSR. Moskwa 1967. Nowy program KPZR a zadania pedagogiki (tł. z ros. K. moralność. 1-2. z ang.).. Warszawa 1970 s.

całkowicie bezradnego i zdanego na pomoc matki i otoczenia ludzi. kaczę po wykluciu się z jajka od początku potrafi pływać i nurkować. 1 większym stopniu. gdy u zwierząt ssących czas rozwoju obejmuje od 1/6 do 1/5 długości życia. D a n y s z . Przede wszystkim mówiąc o wychowaniu. znaczący wychowanie. kształcenia i wychowania w daleko J. to co dziś zawiera się w chowie (hodowli) zwierząt i w wyrażaniu „dobrze chować kogoś". bez czego ani jednostka nie byłaby szczęśliwa. O wychowaniu. Jak rośliny i zwierzęta chronią swoje potomstwo. Podobnie w języku rosyjskim wyraz wospitanije. podchodzi od słowa pitanije. co razem ujmowane bywa w pojęciu wychowania. karmienie. 231-262. pisklę (tł. utrzymanie". a polowania na myszy u kociąt 1 . ani też rodzice i społeczeństwo nie osiągnęliby swoich celów życiowych. jak u ptaka siadającego na gałęzi. troskliwej serdeczności. Dopiero w XIX wieku wychowanie nabiera przenośnego znaczenia. ogrzewa. M a k a t s c h . np. Kraków 1946. dzięki którym takie np. z niem. W związku zaś z tym termin wychowanie w języku potocznym jest wieloznaczny i zawiera w sobie co najmniej poczwórne znaczenie. Koniecznością więc biologiczną jest niesienie pomocy wychowawczej dla prawidłowego ukształtowania człowieka. Bez tej skomplikowanej i uciążliwej pomocy wychowawczej tak w dziedzinie fizycznej (żywienie. na wyprowadzaniu rozwijającej się jednostki ze zwierzęcego stanu natury i podnoszeniu jej do stanu kulturalnego człowieczeństwa. myślimy o działalności wychowawczej. powodującej stawanie się mądrzejszym i lepszym czło2 A. Podobna przenośnia wyciągania i podnoszenia wzwyż działa w niemieckim wyrazie erziehen i francuskim elever. Lwów 19252 s. gdyż oznaczałoby to w tym czasie Komisję Aprowizacji2. zajmując aż 1/3 całego przeciętnego okresu życia. zastępując łacińską edukację. broni przed niebezpieczeństwami drapieżników i uczy sztuki życia często w formie zabawowej. Jednakże pomimo lepszego nawet uzbrojenia w instynkty. igraszek walki u szczeniąt. jak psychicznej (kształcenie umysłowe i moralne) oraz duchowej (działanie uszlachetniające sztuki i religii) młody człowiek nie może się w pełni rozwinąć. Łacińskie słowo zaś edukacja znaczy w swoim rdzeniu wyprowadzanie {educare .wyprowadzam) i to z jakiegoś stanu gorszego do lepszego i wyższego. Warszawa 1957 s. Ptak i gniazdo.). higiena). Dlatego też okres rozwojowy dziecięctwa i młodości trwa u człowieka bardzo długo. instynkt krzyku jako drogę porozumienia się z otoczeniem i zadatek późniejszej mowy. Dziecko ludzkie potrzebuje stałej opieki. potomstwo wszystkich prawie zwierząt wyższych wymaga pewnego okresu opieki rodzicielskiej. W przeciwieństwie do niemowlęcia ludzkiego potomstwo wielu zwierząt od razu daje sobie radę w życiu. czyli ze względu na słowo-twórczą budowę wyrazu. K r e i n e r. Tylko człowiek przy narodzeniu jest słabo wyposażony przez naturę. słynna Komisja Edukacji Narodowej nie mogła nazwać się Komisją Wychowania. pouczeń i nauki. ponieważ kierowane jest gotowymi mechanizmami instynktów. pielęgnacji. Etymologicznie. . czyli jedzenie. posiadając zaledwie instynkt ssania dla utrzymania się przy życiu. czyli dobrze odżywiać. Tymczasem istotny sens życia ludzkiego polega na osiągnięciu wszechstronnie rozwiniętego człowieczeństwa. W. mechanizm zaciskania palców wokół przedmiotów. „wychowanie" w języku polskim pierwotnie znaczyło tyle co „żywienie. szukając żeru. jajo. Jeszcze bowiem utworzona w 1773 r. 2. Stąd też realne znaczenie wychowania dziś polega na przekształceniu człowieka.C z ę ś ć III PEDAGOGIKA TEORETYCZNA PROCES WYCHOWAWCZEGO ROZWOJU CZŁOWIEKA Rozdziałl POJĘCIE WYCHOWANIA /. która je karmi. jadło. Zjawisko rozwoju wychowawczego Człowiek przychodzi na świat w postaci krzyczącego niemowlęcia. wskazujący na ważność ręki w rozwoju ludzkim oraz instynkt przywierania do ciała matki jako sposób obronnej ucieczki.wychowywać od ex-duco . znaczących wychowywać.

a) Najstarsze definicje podkreślają jako istotne dla wychowania przede wszystkim działanie wychowawców. T.o wyniku. można je podzielić na cztery grupy ze względu na poznane elementy. moralnej i życiowej jako najdalszego wytworu wychowania. czyli sytuacjach wychowawczych. definicje wysuwające działanie wychowawców. D e w e y . Szkoła a społeczeństwo (tł. a więc o całkowitym procesie wychowawczego rozwoju człowieka. 134.rodzice i szkoła zajmują się wychowaniem). 2 s.działaniu wychowawczym. s. 21.wychowanie rodzinne polega na atmosferze miłości). Dusza wychowawcy i zagadnienie kształcenia nauczycieli (tł. jak działać. by wychowywać. 8 J. Warszawa 1936 s. Allgemeine Pedagogik. Tak właśnie I. W ten sposób przy użyciu słowa „wychowanie" myślimy o: 1° . gdy mówimy . trzeba wywołać szereg zmian w wychowanku. czyli czynnościach wychowawców. to znaczy ze społecznym działaniem dorosłych. . 5. za K. Istota i cele wychowania. ażeby mogli mieć udział w dobrach. R e i n .o zachodzących zmianach. czy samego rozwoju. Wcześniej określił podobnie J. czyli wytworze wszystkich działań i warunków oraz 4° . Kempten-Miinchen 1912. Właśnie wieloznaczność wyrazu „wychowanie" uniemożliwia definitywne powiązania tego pojęcia z rodzajem tylko czynności. Dlatego też sformułowano masę propozycji definiujących. dalej z czynnością wychowawczą łączy się jakieś cel i stan osiągany. mówimy . Waitz. czy tylko wytworu. bądź też sytuacyjnych warunków. Według Bagleya zaś „Wychowanie jest procesem zdobywania przez jednostkę 3 T h . O dobrym działaniu wychowawców pisze T. która wymaga wskazania najbliższego rodzaju pojęciowego (genus proximum) i różnicy gatunkowej {differentia specifica). określając więc wychowanie jako proces samorzutnego rozwoju w zakresie różnego rodzaju doświadczenia nabywanego przez wychowanka. Nie podobna wymienić wszystkich prób definiowania. 1852. Sprawność i błąd (Z myślą o dobrej robocie nauczyciela). współdziałają przy tym różne okoliczności i warunki jako sytuacje wychowawcze oraz dążności samego wychowanka do osiągnięcia coraz większej pełni samodzielności umysłowej.). ale ażeby zorientować się w ich gęstwinie. czyli wynik i wytwór tego działania (stwierdzamy np. z ang. 6 Prakseologia nauka o działaniu i dobrej robocie. Moje pedagogiczne credo. lecz swobodny wzrost dziecka. K e r s c h e n s t e i n e r . 3° . w połowie XIX wieku określa. Modern Public Education. zachodzących w procesie wszechstronnego rozwijania człowieka. 2° . ludzie współcześnie często nie mają wychowania). okolicznościach i bodźcach.). za W. Dewey: „Wychowanie jest procesem wrastania jednostki w społeczną świadomość gatunku" 8 . które są podstawą życia społecznego" 4 . Tak np.wiekiem (np. Die Fundamentalbegriffe der Erziehungswissenschaft. ale w działaniu wychowawców występują różnego rodzaju warunki i bodźce. Natomiast Kerschensteiner ujmuje działanie wychowawcze z punktu widzenia kultury i jej przekazywania młodym pokoleniom. Warszawa 1964 s. że „wychowanie jest planowym oddziaływaniem na jeszcze dające się kształcić wewnętrzne życie innych" 3 . wywołujące stawanie się czegoś (np. co nazywamy procesem rozwojowym (mówimy np. Doughton definiuje: „Wychowanie jest procesem rozwoju. Wszystkie wymienione elementy składają się na wychowanie jako długotrwały ciąg zmian. występujące w zjawisku wychowania. cyt. dotyczą problemu metody.o warunkach. 2. Warszawa 19603. wreszcie żeby osiągnąć wynik zamierzony. nie ma dotychczas jednolitej klasycznej definicji wychowania. Erziehungsziel. w czym biorą świadomy udział przez swą działalność wychowawcy. który zachodzi w indywidualnej jednostce jako rezultat jej działalności w środowisku i jej reakcji na to środowisko" 7 . mają więc charakter prakseologiczny6 i wiążą się z socjologizmem. b) Przeciwstawna grupa definicji podkreśla nie celowe urabianie wychowanka przez wychowujące społeczeństwo. zawartej w potocznej świadomości językowej. cyt. W i l l m a n n . D o u g h t o n . Pomimo widocznej różnicy celów. * O. które zwykle na pierwszy plan wysuwają jakiś element całości. niemiecki pedagog. wpływanie na wychowanków i urabianie ich. 16.) s. Langensalza 1896 t. 56. New York 1935. K o t a r b i ń s k i . 5 G . regulującym i kształcącym oddziaływaniem ludzi dojrzałych na rozwój dojrzewających. Encyklopedisches Handbuch der Pddagogik. 7 I. w trakcie wychowania młodzież staje się mądrzejsza). Określenie wychowania Ze względu chociażby na złożoność treści. dlatego mówi krótko: „Świadome urzeczywistnianie wartości w kimś jest wychowaniem innych" 5 . S o ś n i c k i. W a i t z . czy przypadkowy nawet. z niem. Otto Willmann zaś rozwinął to określenie następująco: „Wychowanie jest opiekuńczym. Lwów (brw.

jak organizować środowisko wychowujące. to jak widzieliśmy. Warszawa 19302 s. London 1923 s. Jeżeli chodzi o współczesne systemy wychowania.bodźców środowiska wychowawczego i d) adaptacyjną. L. Z n a n i e c k i . Education et Sociologie. por. jak to sformułował F. umysłowych W. Metoda Decroly (tł. Socjologia wychowania. 10 9 i moralnych.doświadczeń" 9 . 3. Plan jenajski wolnej powszechnej szkoły ludowej (tł. Warszawa 1926 s. Tak np. Znaniecki 13 . którym ma być dobre przystosowanie się wychowanka do społeczeństwa. dążą one raczej do jakiejś syntezy w swoich poglądach. kina itd. jako problem stawiają sprawę. Takie definicje mają charakter sytuacyjny. do którego jest ono szczególnie przeznaczone" 12 . jego wykształcenia lub światopoglądu. że wychowanie sytuacyjne i adaptacyjne może się odbywać przez urabianie ze strony działań wychowawczych. Tego rodzaju określenia tworzą grupę definicji ewolucyjnych. Wychowanie jest więc jako „szkoła wspólnoty" organizowaniem przeżycia wspólnotowego przez zabawę. Tak właśnie E. która jest przepojeniem i udoskonaleniem ludzkiej formy życia przez wspólnotę duchową rodziny. jakby ostateczny wynik wychowawczy. przygotowania do pracy i do działalności zespołowej. c) Trzecia grupa określeń wychowania zwraca uwagę na warunki i bodźce przyczyniające się do rozwinięcia wychowanka. teatru. przez zwrócenie uwagi na swobodny wzrost i dojrzewanie dziecka. H a m a i d e . 23 n. pracę. Berlin 1924. b) ewolucyjną . Tak więc polska pedagogika socjalistyczna określa wychowanie jako „przygotowanie młodzieży do udziału w kształtowaniu socjalistycznego rozwoju Polski. Paris 1926 s. z niem. a wreszcie . że na pełny proces wychowawczego rozwoju składają się tak samorzutne przejawianie się rozwoju. W takim ujęciu proces wychowania polega na kształtowaniu się charakteru lub osobowości wychowanka. c) sytuacyjną . wyrażanie. do którego jako wytwór proces rozwojowy i działanie wychowawcze zmierza. jak sytuacje wychowawcze. Warszawa (brw. przeciwnie krzyżuje się. C h m a j. Drogą natomiast do nich jest uczenie się. Zmierza ono do wywołania i rozwinięcia w dziecku pewnej liczby stanów fizycznych. wychowanie więc utożsamia się z procesem uczenia się. F. jako „sytuacje wychowawcze" 11 . A. Allgemeine Erziehungswissenschaft.procesu rozwojowego jednostki. które starają się zawrzeć w sobie tak działalność wychowawców. C h. 49. Szkoła wspólnoty życia. wyrobienie w młodzieży naukowego poglądu na świat. ludzkości. 205-214. 22. O. które stają się składnikiem dalszego procesu. dlatego też przeważają w nich definicje ramowe wychowania. tak rozwój wszechstronny wychowanka. Warszawa 1962 s. rozmowę. d) Czwarta wreszcie grupa definicji wychowania skupia uwagę na wytworach i osiąganych skutkach działania wychowawczego. zwracają uwagę na nieświadomie działające wpływy zajęć.). jakich domagają się od niego i społeczeństwo polityczne jako całość i środowisko specjalne. którym jest przystosowanie wychowanka do środowiska biologicznego lub społecznego. Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku. sytuacje bodźcowe oraz wytwory wychowania. Podnosząc zaś znaczenie środowiska wychowawczego dla wychowania. uroczystości itp. Określenia te mają charakter więc adaptacyjny i wiążą się z aksjologizmem socjologicznym.wszechstronne rozwinięcie 12 13 E. D u r k h e i m . jak też działanie wychowawców. odpoczynku. 11 P. z franc). w których problem zasadniczy sprowadza się do wyjaśnienia. jak też i cel. Petersen pojmuje wychowanie jako pierwotną funkcję ducha. dotyczącą skutków i wytworów wychowania nie jest logicznie ostry.w łączności z tymi zadaniami . Mają też one najczęściej charakter pajdocentryczny przez stawianie dziecka w centrum rozwoju. Tenże. narodu.). Durkheim określa: „Wychowanie jest oddziaływaniem pokoleń dorosłych na te. . ekspresję twórczą. B a g 1 e y. planu jenajskiego P. które jeszcze nie dojrzały do życia społecznego. a to dlatego. jak również przez swobodny rozwój dziecka. W ten sposób definicje czwartej grupy utożsamiają istotę wychowania z jego wynikiem. na czym polega rozwój (ewolucja) człowieka. ukształtowanie świadomej dyscypliny i kulturalnego zachowania się. . gdyż dwie pierwsze grupy definicji mogą obejmować także definicje dwóch pozostałych. Należy dodać. Najgłębszą przyczyną krzyżowania się w podziale grup definicyjnych jest to. Decroly pod wychowaniem rozumie „przygotowanie do życia przez życie" 10 . że podział definicji wychowania na cztery grupy: a) prakseologiczną . Ale najczęściej chodzi w nich o najdalszy. P e t e r s e n . określenia te wiążą się z kierunkiem ekologizmu.Innymi słowy istota wychowania w tym ujęciu polega na przysposobieniu wychowanka na pełnoprawnego członka grupy społecznej. czytelnictwa.a twórca tzw. The Educativa Process.oddziaływań wychowawców.

Do tych sił-dynamizmów należą: 1 ° . 3. Składniki (dynamizmy) wychowania Definicja ramowa wychowania jako określenie syntetyczne. zespołowość itp. Mamy tu wymienione wychowanie jako czynność urabiającą młodzież (przygotowanie). wszystkie konieczne elementy definicji wychowania dadzą się uogólnić w następującym określeniu ramowym: „Wychowanie jest zawsze społecznie uznanym systemem działania pokoleń starszych na dorastające celem pokierowania ich wszechstronnym rozwojem dla przygotowania według określonego ideału nowego człowieka do przyszłego życia". świadomości swego „ja".osobowości" 14 . a więc służebnego zaangażowania się we wspólnocie (D). do których należą przede wszystkim składniki dynamiczne wychowania. działającymi we wszechstronnym rozwijaniu człowieka. Warszawa 1964 s. Pod red. przedtem trzeba zwrócić uwagę na uwarunkowania tego procesu. nos . warunkujących (sytuacyjnych) i wytworowych (adaptacyjnych) całkuje w sobie poznane formy ujęcia: a) wychowania jako czynności urabiania. kim się jest rzeczywiście).wychowawcze zbliżenie wychowanka do ideału nowego człowieka oraz przez 4° . IV Liceum Pedagogicznego. jak też przygotowania do życia w społeczeństwie. Odbywa się więc wychowawcze wyprowadzanie ze stanu naturalnego do wyższego stanu kulturalnego. W tych ramach odbywa się właściwe wychowanie jako ukierunkowany wszechstronnie rozwój młodzieży tak co do kształtowania pełni jej osobowości.ukształtowanie jego postawy wobec przy- . b) wychowania jako swobodnego rozwoju. z drugiej zaś (3) ideał nowego człowieka i (4) przyszły kształt życia jako cele do osiągnięcia. Całość stosunków pojęciowych w określeniu ramowym wychowania da się graficznie przedstawić następująco: Pedagogika . a obok tego sytuacje wychowujące (jak praca. B. Uli .owi). że tak w rozwijaniu się osobowości (proces personalizacji. które są dynamicznymi siłami. przystosowania społecznego) zachodzi pokonanie „starego człowieka" i odrzucanie jego naturalnych postaw wobec życia i innych ludzi. dalej cele (udział w kształtowaniu socjalizmu) oraz rozwój wszechstronny osobowości. a równocześnie w procesie socjalizacji ustępuje początkowe nastawienie nostyczne (łac. a to na skutek dokonywania się wewnętrznej przemiany dyspozycji psychicznych człowieka.społeczne działanie wychowawcze. że następuje zmiana postawy egoistycznej (A) na górującą postawę altruistyczną (B) w procesie personalizacji. łączące w sobie elementy definicji działaniowych (prakseologicznych). jak i w przygotowaniu do życia społecznego (proces socjalizacji. Równocześnie przyświecający ideał „nowego człowieka" w określonym społecznie systemie współczesnego wychowania wskazuje. 14 Zanim jednak da się wyjaśnić proces przemiany wewnętrznej ze stanu starego człowieka na człowieka nowego. które stara się pokierować 2° .). Na skutek tego połączenia zawiera ono także podstawowe składniki wychowania. Ramami dla zjawiska wychowania są z jednej strony (1) pokolenia starsze społeczeństwa i (2) ich system kierującego działania na młodzież. Jako określenie ramowe wychowania „definicja" ta nie dotyczy istoty pojęcia. rozwojowych (ewolucyjnych). Abstrahując od skonkretyzowanych celów w różnych systemach wychowania. c) wychowania jako oddziaływania sytuacji wychowawczych oraz d) wychowania jako wytworu.kurs systematyczny kl. S u c h o d o l s k i e g o . która powoduje to.my) przeciwstawiające sobie grupy my i oni (C) na rzecz nastawienia illistycznego (łac. 50.naturalnym rozwojem wychowanka. a to przez 3° . uspołecznienia.

grupie koleżeńskiej. s. satyry. w rodzinie. np. urabiającą kształt biosu przy pomocy przymusu. żywotny i plastyczny albo przeciwnie może być słaby i nikły.życie) 15 . Na siłę biosu więc danej jednostki składają się dane wyposażenia dziedzicznego. w rodzinie Bernouillich . rzemieślnika. Poznań 1921. związane. F. 16 15 b) Pomimo swej żywiołowości siła popędu życiowego od początku istnienia człowieka zależy od pomocy i opieki wychowawczej. etos nauki. Pęd ten nazywamy w pedagogice biosem (gr. 305-324.. Etos działa na bios przede wszystkim przez stwarzanie sytuacji wychowawczych w środowiskach społecznych. odporny na czynniki stresowe. Kallikak) 1 7 . Polskie Logos i Ethos. przez tatuowanie ciała chłopców 18 . np. Istota i cele wychowania. 17 S. S o ś n i c k i . Na podstawie odziedziczonej konstytucji budowy ciała. z niem. ucznia. działającą w wychowaniu. W sytuacjach wychowawczych wytwarza się poczucie powinności. Poziom ten jest bardzo różny. pisma. S k o w r o n . związanym z solidarnością grupową i upodobnieniem się przez naśladownictwo innych (konformizm. Przejdźmy z kolei do bardziej szczegółowej analizy wymienionych składników wychowania. Alber 1957.. S o ś n i c k i.obyczaj. D.Tę właśnie siłę społeczną obyczajowości i moralności zbiorowej. obowiązku. 19 K. dz. R. K on e c z n y . moralnym. bios . Warszawa 1934 s. presji opinii publicznej.matematyczne) lub upośledzenia i zwyrodnienia moralnego (rodzina Jukes. t. Socjologia wychowania.. nacisku. Współcześnie nauka dąży do zmierzenia siły biosu w organizmie (biometria). intensywny. M. szkolnych. Dziedziczenie społeczne jest nabywaniem drogą uczenia się przy pomocy mowy. sankcji karnych itp. zawodowej itp. W sytuacjach społecznych zaś dzięki stosunkom grupowym i między grupowym kształtuje się etos pracy i zabawy. stanowi fundamentalną siłę dynamiczną. dz. nazywa się w pedagogice etosem (gr. form życia społecznego.). 18 . w rodzinach Bachów. odbywający się niezależnie od naszej woli. Na skutek działania etosu w różnorodnych dziedzinach życia następuje w wychowaniu tzw. który może być od przyjścia dziecka na świat bardzo silny. K. C a r u s o. S. z rozdzieleniem się lub nie chromosomów (mongolizm wykazuje 47 chromosomów zamiast normalnych 46). talentów i zdolności (np. S. z prawidłowością działania enzymów (w małżeństwach krewniaczych upośledzenie umysłowe dziecka spowodowane fenyloketonurią jest nabytym zatruciem pod wpływem niewłaściwego pożywienia). w których obowiązują określone wzorce postępowania. Warszawa 1964 s. Organizm a życie psychiczne. np. S k o w r o n . druku. Wychowanie u ludów pierwotnych (tl. S z u m a n . radia. mody). napędową całego procesu wychowawczego. wymaga przeto ujęcia w łożysko i pokierowania jej energii do właściwych celów. życia. Jednakże siła biosu. a) Najbardziej podstawową siłą. Moc etosu polega na poziomie moralności grup rodzinnych. 1 6 Ale obok dziedziczenia biologicznego działa także w biosie dziedziczenie dyspozycji psychicznych. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski. B o n n e r . Person. np. czyli od społecznego działania wychowawców (rodziców. cyt.narodowej i państwowej. samorządu i zależności. nauczycieli). kontroli. Warszawa 1960 s. Z n a n i e c k i . Dziedziczność. z ang. które znów jest unormowane zwyczajami i obyczajami życia określonego społeczeństwa. odgrywanie ról zgodnie z metodami społecznymi. lecz obecnie daje się mierzyć naukowo przy pomocy metod socjometrii. dziedziczenie społeczne lub kulturalne. 132-153. Bios. nieznanego jeszcze dokładnie. obywatela itd.dziedziczność (tł. Ten potężny nurt życia społecznego stara się pokierować biosem jednostki do własnych celów i podporządkować ją obowiązującym w danym zbiorowisku normom zwyczajowym. przyzwyczajenie)19. szkole. Psyche. ethos . z popędów i namiętności. jak i psychicznego. dobrego syna.szłego. Alt. estetycznym. sztuki i kultury. 2: Urabianie osoby wychowanka. psychologicznego rozwoju organizmu. Straussów zdolności muzyczne. zawodowych czy szerszych organizacji . systemu nerwowego i systemu hormonalnego w organizmie po rodzicach i szeregu pokoleń przodków bios wyraża się w rozmachu życiowym (biotonus). jest pęd życiowy do naturalnego.Z biosem więc wiążą się wszelkie stany somatyczne i psychiczne w zakresie normalnych reakcji i ich zaburzeń oraz utrzymywania równowagi zdrowia tak fizjologicznego. Warszawa 1960. przez krępowanie stóp dziewcząt na „złote lilijki" w dawnych Chinach lub wydłużanie szyi dziewczętom przez nakładane obręcze u plemion afrykańskich. Podstawy biologii współczesnej . Lwów 1933. odpowiedzialności w postępowaniu. stosunków między ludźmi i pomiędzy płciami. Podstawy wychowania państwowego. o wiele ważniejsze dla rozwoju człowieka aniżeli biologiczne.). jak np. wynikająca z instynktu samozachowawczego i rozrodczego. cyt. I. z zetknięciem się przeciwciał we krwi (czynnik Rh) itp. Bios więc ukształtowany przez stan tężyzny biologicznej szeregu pokoleń genealogicznych jako naturalny psycho-organiczny rozwój każdej jednostki. 56-64. jest zawsze żywiołowa i ślepa. 187-206. obrazów F.

czasami pod wpływem szerzonej tzw. żerującej niekiedy na najniższych instynktach tłumu i zwyrodniałego biosu. cyt. kierujący rozwojem wychowanka. języka. Poznawanie środowiska wychowawczego. narodowości. dz. Warszawa 1936 s. niedorozwój umysłowy 20 . czyli socjalizację. Warszawa 1964 s. 23 . szczególnie zaś do jego obyczajowości i poziomu moralnego. c) Jednakże nawet zupełnie zdrowy biologicznie i psychicznie wychowanek może. Takie prowadzenie wzwyż nazywa się w pedagogice psychagogią22. dalej zaś dokonuje się przystosowanie społeczne jednostki i przysposobienie jej na pełnoprawnego członka społeczności. F. którzy powinni być „ludźmi dobrze wychowanymi" 23 . 107 n. Wrocław-Kraków 1960 s. K u n o w s k i . 25 B. jak np. określających oddziaływanie wychowawcze. Siła prowadząca agosu da się dzisiaj wymierzać przy pomocy odpowiednich skal.pracy produkcyjnej i twórczości w warunkach automatyzacji. które mają się przystosować do ogólnego porządku współżycia społecznego. Wychowanie dla przyszłości. T o t i. Dziedziczność. a to przez samoopanowanie siebie i przez kulturę duchową. czyli brak zaburzeń i nienormalności. ubierania. 348 n. Kultura masowa. sposoby odżywiania się. 368-458. aby najlepiej przygotować do niego młodzież. Los. 205 n. aby na tej drodze przekształcić także całe społeczeństwo. ago . rozwijając je osobowo jako dojrzałe osobowości w procesie personalizacji. pracownika lub przełożonego itd. Lwów 1934. krytyka i obrona. s. do którego wychowanie ma przygotować młodzież. ulec wykolejeniu wychowawczemu. np. że wychowanek wzniesie się ponad swoje popędy biosu i ponad przeciętność etosu grupowego. d) Doskonalenie wychowawcze rozwijającego się człowieka wiąże się z ukształtowaniem prawidłowej postawy wychowanka wobec przyszłego życia. W ten sposób agos wychowawców. S k o w r o n. stanowi trzecią siłę wychowania. występującą w postaci działania ludzkiego losu. 324-325. Etos więc jako społeczne działanie pokoleń dojrzałych na młodociane tworzy łożysko dla naturalnego rozwoju jednostek. Psychagogik oder psychotherapeutische Erzichungslehre (W:) Die psychischen Heilmethoden. wprowadza czwarty składnik wychowania.filmowych i telewizji. S c h n ę i d e r. J. Z n a n i e c k i . mają zbliżać go do ideału. chociaż jest siłą niewymierną i nie dającą się przewidzieć. nastawionego w kierunku szlachetnych ideałów. nie jest łatwym zadaniem. postawy religijne. Techniki kulturalne w masowym wychowaniu współczesnego człowieka. 21 A. czyli tzw. rozwój i wychowanie każdego człowieka. „Internationale Zeitschrift fur Erziehungswissenschaft" 1958 nr 1 s. siłę najbardziej tajemniczą i nieobliczalną. 36-50. obyczaju. historii..). 126 n. dobrego ojca czy matki. tolerancji i utrzymania pokoju w warunkach zagrożenia nuklearnego. M i r s k i [właśc. jako ludzi najlepszych danego społeczeństwa i środowiska. A. podnoszącą i uszlachetniającą młode pokolenia. F. Wychowawcy natomiast mają wyprowadzić wychowanka z tego stanu natury i przeciętności do wyższej kultury. Czas wolny (tł. Warunkiem jednakże normalnego przebiegu tej asymilacji i adaptacji społecznej jest zdrowie biosu. szkoły czy domu 24 . 20 autorytetu wychowawców. Etos bowiem grup społecznych dotyczy przeciętnych uznanych przez otoczenie wzorów postępowania. dialogu światopoglądowego. K ł o s k o w s k a .prowadzę). Wobec takiego zagrożenia w kształtowaniu biosu przez etos nie może zabraknąć korygującego działania wychowawczego.siłę zaś tego działania moralnego i umysłowego S. S. środków informacji masowej wszelkiego rodzaju wykształcenia. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. doskonalić we wszechstronnym rozwoju. realizuje się wejście wychowanka do wspólnoty grupowej tradycji. kultury masowej 21 . moralne i estetyczne. 22 J. zachowania się i postępowania.będziemy analogicznie nazywali agosem (gr. Dlatego też wszystkie systemy wychowania starają się przewidzieć nieznane kształty przyszłego życia. Leipzig 1927 s. S u c h o d o l s k i . P i ę t e r . co razem stanowi proces uspołecznienia jednostki. W ten sposób następuje więc pod wpływem siły etosu przyswojenie przez rozwijającą się jednostkę całego dorobku kultury. z wł. np. Pedagogika teoretyczna musi więc liczyć się w wychowaniu z działaniem losu. przygotowania do małżeństwa i świadomego rodzicielstwa w obliczu eksplozji demograficznej. 258 n. Warszawa 1963. „Ateneum Kapłańskie" nr 319 s. obejmujące zagadnienia wolnego czasu 26 . G. Warszawa 1960.Zależnie więc od swej wielkości może skutecznie przyczynić się do tego. syna czy córki. Przygotowanie to w warunkach współczesnej. K r e t z ]. Prospektive Padagogik. 24 J. gdy wejdzie w środowisko demoralizujące i deprawujące moralnie. 26 N p . gusty. Nieokreśloność przyszłego życia. Wychowanie i wychowawca. Powstają więc programy wychowania dla przyszłości25. odnoszenia się do innych. decydująco wpływa swoimi ciosami lub uśmiechami fortuny na życie. szybko zmieniającej się cywilizacji. jak wiemy. s. K r o n f e 1 d.. na które składają się wiedza naukowa.

czyli powołaniowe (łac. Deus mirabilis. jako powszechna prawidłowość i rozum świata 31 . narodów i dzieje ludzkości. H. 1925.deterministycznie. dzięki czemu człowiek ma możność wpływania na swój los przez posłuszeństwo prawom natury (naturum parendo vincitur . Freiheit. spośród których można wybierać.. G u a r d i n i. wychowania. 29 K. Warszawa 1964 s. ruszamy się i jesteśmy" (Dz 17. Stąd chrześcijanie wierzą. 27 F.powołanie) do wolności człowieka obdarzonego łaską. P. Logos więc swą łaską Zbawiciela wplata się w losy ludzi. Muter als Schicksal. ukaże sens pracy nad sobą. jak nauczanie.układa koleje i warunki życia jako dolę szczęśliwą lub niedolę 28 . Prasłowiańska . Tylko dla chrześcijaństwa los nie jest absolutem. Spotkanie jest głównie zdarzeniem losowym i dotyczy przede wszystkim spotkania z prawdziwym człowiekiem. Nawet przysłowie polskie mówi. jak i czynniki wokacjonalne. tak w biografii jednostek ludzkich. (tł. łac. który jest nam przeznaczony i wobec którego jesteśmy bezradni. Jednakże Los-Absolut może być traktowany bardzo różnorodnie: albo 1° . że „człowiek jest kowalem swojego losu". że nie przypadek rządzi światem. Tenże. vocatio .. a wychowanie chrześcijańskie. 30 R. albo też 3° . grzech i kara za grzechy. ładu. 257. S c h o 111 a n d e r.) oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat" (J1. W łączności z tym współcześnie opracowano H. Koniec czasów nowożytnych. Tak tedy wolność. ananke . jak też w historii narodów i ludzkości. Frankfurt 1947. N a w r o c z y ń s k i . gdy roztropnie przewidując przyszłość gromadzi w sobie kapitał życiowy nauki. B.. gdy los zależy od przyczynowego porządku świata i od praw rządzących rzeczywistością. wciągnie na drogę wysiłków. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1938 nr 1/2. F. 176-187. Przy tym chrześcijaństwo zna w świecie i wielbi stwórcze działanie Logosu.losu" we współczesnej pedagogice. W związku z tą złożonością los w praktyce życiowej najczęściej nie jest raz na zawsze ustabilizowany. ponieważ „istnienie poprzedza istotę". Teorie pedagogiczne często los absolutyzują. życia. logos . Gnade und Schicksal. w którym jesteśmy. narodu i ludzkości jest w ręku Boga. dola" jako elementarna wiedza o dziedziczności i konstytucji. czyli tego wszystkiego. Pojęcie .9). laska. Mt 10. czyli przeznaczeniowe (gr. której „światłość prawdziwa (. ale także występuje w formie poznawczej przez naukowe poznawanie we wszystkich działaniach natury. jak głosi egzystencjalizm J. dobrocią i wszechmocą. ponieważ los włada nami. który jest miłością. K r a k ó w 1969. gdy los pojmujemy jako działanie czystego przypadku. Charakter und Schicksal. a nie w losie „żyjemy. Dlatego chrześcijaństwo w losie ludzkim odróżnia tak czynniki anankastyczne. concursio).Bacon). „Kwartalnik Pedagogiczny" 1964 nr 3 s.który narzuca nam rodziców. porządku ustanowionego. 11.). „Internationale Zeitschrift fur Erzieh u n g " 1961 s.indeterministycznie. żyjemy i któremu ulegamy. porwie za sobą. Begegnung. wyposażenie dziedziczne27. W związku z niespodziankami losowymi i ich możliwą łaskawością w każdej pedagogice losu współcześnie nabiera centralnego znaczenia spotkanie (niem. który wskaże cel życia. przy tym zmienność fortuny (fortuna variabilis. mądrości Bożej i chwały. „Roczniki Filozoficzne K U L " 1964 z. S t r o j n o w s k i . J o h a n n s e n . co nosi nazwę Logosu (gr. 4 s.Los" jako źródło celów wychowania (W:) Istota i cele wychowania. lecz bywa zmienny. ale także obejmuje spotkania z dziełami mówiącymi o człowieku. nieodwracalne jak śmierć i sąd. podciągając wszystko pod to pojęcie. w której liczy się nawet włos spadający z głowy (Łk 11. 1949. albo 2° . B o h n s a c k. nauka). historii istniejących praw. Der Logos der Erziehung. mądrości Bożej uosobionej w drugiej Osobie Trójcy Św.. zdziałana przez człowieka. Szukajmy człowieka!. O wiele bardziej aktywistyczne wobec losu staje się stanowisko chrześcijańskie. tworzyć wartości i kształtować swój los. 28 J. Sartre'a 2 9 . Świat i osoba. Miinchen 1949. jak już wiemy. S o ś n i c k i. jak powiedział Szymon Starowolski szwedzkiemu królowi Gustawowi) może być nieoczekiwana i nawet cudowna. Drei Kapitel der Deutung des Daseins.30). moralnych uczynków i ludzkości wobec innych..przeznaczenie). stara się o wzrost łaski uświęcającej w wychowanku przez poddanie całego człowieka i jego warunków bytowo-losowych działaniu Logosu i o doprowadzeniu do współpracy chrześcijanina z łaską. Bildung und Begegnung. los. stąd „człowiek skazany na wolność" musi stale wybierać sposób działania. . które ma dziś stanąć na 32 równi z takimi kategoriami. 32 31 . 91-95. N o h l .. łaska i los wyznaczają30 w ramach Opatrzności Bożej drogę życiową chrześcijanina. skoro jedynie w Bogu.fatalistycznie jako „nieubłagany los" (grecka moira). Wolność. ale najczęściej spowodowana jest udziałem ludzi.słowo.7. poi. kształcenie i wychowanie . Los więc człowieka. które nie tylko wyraża się w formie modlitewnej prośby o odwrócenie złego.28). a nie konieczności. lecz Wola i Opatrzność Boża.

Zum Aufbau einer christlichen Padagogik. zdobycie zawodu. R. zachodzącego w pojęciu spotkania od strony kształcącej i wychowującej33. Analiza podstaw pedagogiki chrześcijańskiej. Koesel-Miinchen 1960. Spaczony ideał życiowy wychowanków zakładów zamkniętych. Padagogik der Begegnung. przygotować wychowanka do spotkania z losem szczęśliwym i nieszczęśliwym oraz do spotkania na swej drodze życiowej Tego. korygujące oddziaływanie siły agosu wychowawców (A) na ten głębinowy nurt życiowy w jednostce wykształca właściwy. L. dopóki nie nastąpi decydujący zwrot (tzn.ideał nowego człowieka W wyniku tego w pierwszej fazie dojrzewania płciowego dochodzi do negatywizmu. który po opanowaniu popędu seksualnego siłą rodzącej się woli . Dlatego też ostateczny wynik wychowawczy także jest złożony z dwu zasadniczych nurtów życia. e) Poznane cztery składniki wychowania jako dynamizmy zewnętrzne działają równocześnie na siebie.polega na przygotowaniu się do lepszego życia przez naukę. u dziewcząt o rok wcześniej. dążący do przeciwstawienia się ładowi życia społecznego na drodze chuligańskiego stylu życia. Stąd w wychowaniu chrześcijańskim obecnie staje się celem katechetycznym takie teoretyczne naprowadzenie dziecka. przy tym początkowe działanie etosu (E) na pęd życiowy biosu jednostki (B) wytwarza tzw. przestępczości oraz użycia. Tenże. Wien 1961. nawiązanie „dialogu" i danie nań odpowiedzi przeżyciem wiary 34 . etosu i agosu zawsze jednak w ramach danej sytuacji losowej i jej zmienności. G u a r d i n i. Następuje więc konfrontacja. Erziehung und Glaube. Begegnung und Bildung. R. unormowanych dotąd co do czasu i form zaspakajania przez normy obyczajowe etosu. znalezienie własnego miejsca w społeczeństwie i założenia własnej zdrowej i trwałej rodziny. starcie się i walka dolnego nurtu instynktownego z wyższym nurtem kulturalnym życia. przez chorobę w biosie. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1959 nr 2 s. Zwykle w większości zwycięstwa pierwszegu nurtu życia tworzy się normalny plan życiowy. który w ręku trzyma losy wszystkich ludzi. np. O. K a m p m a n. Ł u k a s z y k ks. Szczególnie w okresie dorastania (między 12-13 rokiem życia a 18-20 zależnie od płci. Warszawa 1964. dolny lub „drugi nurt" życia (symbol II na rysunku). ostateczny nurt wychowawczy zwany „pierwszym nurtem" życiowym (symbol I). by nastąpiło „spotkanie" z Bogiem i Chrystusem. „Katecheta" 1963 nr 2 i 3. M y s ł a k o w s k i . Eucharisttiefeier als Christusbegegnung. śmierć rodziców w etosie lub przez spotkanie dobrego wychowawcy-przewodnika w agosie. co powoduje osłabienie lub spotęgowanie siły poszczególnych składników i pozycji osoby samego wychowanka wobec nich. W innych wypadkach tworzy się spaczony plan życiowy35. Natomiast dalsze. 34 Th. P r o h a s k a . 63-84. 33 Cel wychowawczy. u chłopców później) działalność gruczołów płciowych i popędu seksualnego gwałtownie potęguje siłę drugiego nurtu życiowego instynktów i popędów. Przewaga więc nurtu pierwszego nad drugim lub odwrotnie ustala ostatecznie linię planu życiowego jednostki. Pedagogika współczesna więc jak najgłębiej uwzględnia działanie losu w wychowaniu i stara się wychowanka wtajemniczyć w los czekający człowieka jako mężczyznę czy kobietę (inicjacja). B o 11 n o w.istotę kontaktu psychicznego. J e d l e w s k i . S. dopóki pod wpływem jakiegoś wstrząsu losu nie nastąpią zmiany w układzie. buntu i odrzucenia autorytetów wychowawczych. „Normalny" i „spaczony" plan życiowy dziecka (W:) Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Wurzburg 1956. Równocześnie zderzenie się obydwu nurtów życiowych w jednostce kształtuje dalszą wypadkową linię nazywaną planem życiowym jednostki. por. 35 .. stąd zapoczątkowany proces wychowawczego rozwoju jednostki tworzy się jako „wypadkowa" ścierania się i „gry" olbrzymich sił określonego biosu. Działanie sił wychowania na osobę wychowanka (O) można przedstawić modelowo przy pomocy wektorów. zabawy. nawrócenie) w rozpoczynającym się procesie samo wychowawczym. Decydujące znaczenie dla postępowania wyZ.

elementy zwierzęcości i barbarzyństwa. Warszawa 1962 s. nienawiści. częściowo będące oryginalnym splotem wartości uznawanych. kulturalny nurt życia zawiera w sobie powściągi. w jakim proces pójdzie oraz co do czynników. zazdrości i wszelkich innych „grzechów" oraz objawów patologii. . W Polsce natomiast zwraca się uwagę. w podziemiu gospodarczym. Trzy możliwości w wychowaniu B. dotyczącej najpierw istoty wytworów wychowania. Pojęcie „podkultury" wprowadził B.chowanka ma stosunek zachodzący między dolnym i górnym nurtem życia. a kiedy w dół. seksualnym. co ułatwia życie w społeczeństwie i polega na doskonaleniu oraz twórczym realizowaniu określonych ideałów. płynący w człowieku. W związku z tym pierwszy. Stąd też drugi nurt wyraża elementy pierwotnej natury człowieka. posuwającą się po 39 stopniach cnoty aż do heroizmu . moralne. które składają się na ciągły. co dotychczas wiemy o wychowaniu. która tworzy swe organizacje terrorystyczne.b) rozwój utrzymujący się na pew38 39 S. J e d 1 e w s k i. jak bestia z klatki. M i c h a 1 s k i. lifelong educatioń) proces zachodzących i komulujących się zmian w wychowanku. czyli wszędzie tam. D y o n i z i a k. wysoką kulturę. Glencoe 1953. popędy: pożądania i bojowości z ich formami agresji. ściśle ze sobą związanych stadiów. jednokierunkowy ruch.posuwanie się naprzód) tworzy więc łańcuch kolejnych zmian. Ks. gdzie zdała od kultury i prawa dochodzi w pełni do głosu. Podobnie największą trudność w pracy resocjalizacyjnej w zakładach poprawczych stanowi drugi nurt życia młodzieży przestępczej. 52 n. Wyjaśnić bliżej omówione zjawiska rozwojowe w wypadku. 29 n. złości. co składa się na dobre wychowanie. działające w ukryciu przez przeszkalanie nowicjuszy na bandytów i rzezimieszków. społeczne.podkultura". z których cały rozwój człowieka wypływa. Podkultura młodzieży (W:) Mała Encyklopedia Pedagogiczna . ale nieprzestrzeganych przez dorosłych. wiąże się ze sferą intymną. terrorystycznym. co św. Dlatego też drugi nurt życia ukrywa się w podziemiu świata przestępczego. C o h e n . w którym działają instynkty: samozachowawczy i gatunkowy. Cohen w 1953 r. musimy na wstępie zająć się wyjaśnieniem pojęcia rozwoju człowieka i jego możliwości co do kierunku. Nurt pierwszy stanowią nabyte postawy światopoglądowe. The Culture ofthe Gang. przy ukazaniu się kuszącej możliwości. do czego z kolei przystąpimy. K. można jedynie przy pomocy dalszej analizy. jako patologiczny społecznie zespół wartości i postaw właściwych dla środowisk nieprzy36 stosowanych i przestępczych . sytuacji wychowawczych i czynności urabiających wychowanka. z prywatnym życiem. processio . narkomańskim. Dełinąuent Boys. wszystko. buntu.. K r a k ó w 1949 s. religijne. Warszawa 1965. tworząc tzw. stając się przyczyną upadku i wykolejenia. ogładę towarzyską. a równocześnie zapewniające rabunek. bimbrowniczym. W ten sposób drugi nurt życia. egoistycznymi poglądami i odruchowymi reakcjami. Zmiany kumulują się w jednym kierunku często w sposób nieodwracalny lub z trudem dający się zawrócić i przestawić na inny tor. R. 769-773. gniewu. stając się „drugim życiem" w wypadku wykolejenia. kiedy linia planu życiowego układa się normalnie i idzie w górę. Tomasz z Akwinu nazywa „ekstazą w górę".dodatek „Wychowania" 1970/71 s. pojętego jako końcowy wytwór i dzieło rozwojowego procesu wychowawczego. ciągnący się przez całe życie (ang. to przedstawia się ono współcześnie jako długotrwały. Nieletni w zakładach poprawczych. Co do kierunku rozwoju wychowawczego u człowieka mamy trzy zasadnicze możliwości: a) rozwój wzwyż do ideału nowego człowieka. chociaż odbiegających od przyjętej kultury i bardzo zróżnicowanych w środowiskach młodzieży 37 . że podkultura środowisk młodzieży obejmuje swoiste normy. łupy i wygodę dla prowodyrów 38 . czyli wszystko to. hamulce i otamowania w stosunku do żywiołowego nurtu dolnego. następnie mechanizmów rozwoju. a w określonych sytuacjach. Z tego. podkulturę. wzory i wartości częściowo stworzone przez samą młodzież. tenże. dlatego nie zawsze patologicznych. R o z d z i a ł II ISTOTA WYCHOWANIA JAKO WYTWORU 1. Słowem tworzy on życie cnoty i kształtuje przyzwoitego czy porządnego człowieka. Młodzieżowa . Między heroizmem a bestialstwem. może wyrwać się. 37 36 Szukając istoty wychowania. płcią i seksem. Proces wychowawczy (łac. które w mniejszym lub większym stopniu znajdują się w każdym człowieku.

dojście do stanu zezwierzęcenia i bestialstwa 4 2 . Trzecia możliwość w wychowawczym rozwoju to regresja wychowawcza. które św. rozrastanie się psychicznych funkcji). Z. Warszawa 1961. Jest to trzeci kierunek rozwoju inwolucyjnego lub inaczej entropicznego (gr. na skutek czego w procesie wychowania występuje zastój. na potęgowaniu siły ich.). umysłowego.różnica) . przy czym ta inwolucja nie jest spowodowana ani hospitalizacją długotrwałej choroby. bądź też przeżytych chorób nerwowych. Pierwszy rozwój ilościowy nazywamy wzrostem lub rozrostem (np. G r z e g o r z e w s k a . Progresja wychowawcza jest normalnym rozwojem człowieka i stanowi przedmiot ogólnej pedagogiki praktycznej jako nauki stosowanej 4 0 . . nazywany z francuska plateau (równy obszar wyżynny lub okres utrzymywania się na jednym poziomie. zachodzących w biosie jednostki. polegające na tym. czyli dyferencjują się. Zastój natomiast powoduje jakiś rodzaj niedorozwoju i upośledzenia. ogólnie dotyczy ilościowego różnicowania się składników rozwijającego się podłoża cielesnego lub psychicznego. Takie zahamowanie rozwoju i obniżenie się jego poziomu nazywamy degresją (łac. Warszawa 1964. leczniczej i klinicznej. łodyżkę i liścień. 41 Terminologię t ę wprowadził H e r b e r t S p e n c e r (1820-1903) (W:) Zasady socjologii (przekład z ang.). co w terminologii 43 naukowej nazywamy dyferencjacją (łac. progresio . że rozwój początkowy dziecka wygląda prawie jak normalny. entropo . c) Wreszcie u współczesnej młodzieży na całym świecie potęguje się zjawisko.odwracam).zstępowanie) wychowawczą. moralnie i społecznie. że młodzież zdrowa i normalna pod względem fizycznym i psychicznym nie tylko zatrzymuje się w swym rozwoju. H a n . M. jak i psychicznej czy duchowej. N. chociaż opóźnia się i wreszcie zatrzymuje się na pewnym poziomie. np. gr. tak samo odziedziczone zadatki przechodzą rozwój ilościowy swych składników. która jest obniżeniem się poziomu rozwoju z powodu defektu umysłowego.cierpienie. Przy tym rozwój ten może być rozwojem ilościowym i jakościowym. S ę k o w s k a . Wybrane zagadnienia. Podobnie. Degradacja psychiczna następuje także w przewlekłym. Proces wykolejenia wychowawczego młodzieży (analiza na tle zjawiska chuligaństwa). Warszawa 1971.w wypadku przestępczości nieletnich i młodocianych . wstecznego. K o n o p n i c k i . którego kresem ostatecznym okazuje się alienacyjne wynaturzenie człowieka. Polega on na mnożeniu się komórek lub funkcji. a) Normalnym zjawiskiem w wychowaniu jest rozwój ewolucyjny powolnego rozwijania się człowieka w ten sposób. zajmująca się zjawiskami pedagopatologii. który do pewnego czasu został normalnie osiągnięty.I l g i e w i c z . lecz polega na rozkładzie tego poziomu rozwojowego. Trudności wychowawcze i ich tło psychiczne.postęp. W zastoju ujawnia się niemożność postępowania naprzód i doskonalenia się w pełni. Pedagogika specjalna (skrypt). Tomasz scharakteryzował jako stan naturalny cnót. S.nym osiągniętym poziomie swych zadatków oraz c) rozwój w dół. S. choroba). Warszawa 1964. K o m i s z e w s k i (red. Niedostosowanie społeczne. O. a więc do wynaturzenia człowieka i do jego bestialstwa. b) Czasem może się zdarzyć. K u n o w s k i . wynikający z obarczenia dziedzicznego. jak kiełkujące nasienie różnicuje się na korzeń. Pedagogika na usługach szkoły. którą bada patopedagogika (pedagogika patologiczna.pedagogika kryminalna. przy nabywaniu wprawy w pisaniu na maszynie). Cz. Lublin 1971. J. traktującej o zaburzeniach i nienormalnościach w rozwoju prawidłowym. ani starczym niedołęstwem. „Zeszyty Naukowe K U L " 1959 nr 2 i nr 3. który staje się granicą nieprzekraczalną. degressio . Wszystkie poznane kierunki rozwoju dotyczą zmian. L i p k o w s k i . Warszawa 1958. np. czyli proces wykolejenia. usprawniający władzę człowieka pod kierunkiem rozumu do postępowania moralnego na poziomie godnym istoty ludzkiej. Warszawa 1889. ale zaczyna się cofać intelektualnie. Jednakże zastój w procesie rozwojowym to coś innego od degradacji psychicznej. prowadzący do alienacji rozwojowej. Rozkład więc rozwojowy staje się treścią procesu wykolejenia wychowawczego. Proces społecznego wykolejenia się nieletnich przestępców. Warszawa 1966. która stanowi przedmiot badania pedagogiki specjalnej41. fizycznej. W tym wypadku występuje rozwój zahamowany. pathos . Ten kierunek rozwoju nazywany progresją (łac. ulega uwstecznieniu. czyli trudnościami wychowawczymi zachowania się i wykolejeniem lub . ślepoty lub głuchoty. Por. Pedagogika specjalna. tak w jej stronie somatycznej. nałogowym alkoholizmie. rozwój). że każdy następny stan staje się coraz bardziej doskonały i lepszy od poprzedniego. Wychowanie dzieci niedostosowanych społecznie. differentia . I (skrypt wykładów). B a t a w i a. Jest to więc proces doskonalenia się człowieka aż do osiągnięcia pełni człowieczeństwa. 43 42 40 F.

Pierwszy Arystoteles pisał w Polityce . w związku z czym poznanie jej w zarysie wskazuje na istotne elementy zagadnienia. ale tylko człowiek kształtuje się pod wpływem rozumu. 2. W normalnym rozwoju człowieka najpierw następuje wzrost ilościowy w ciągu długiego okresu. by obywatele stawali się dobrymi i cnotliwymi. a także mają wpływ na jego ukierunkowanie w górę. Natomiast w wypadku zastojowej degresji pojawia się zatrzymanie rozwoju na poziomie osiągniętej integracji. jak też przejściowe etapy upadku i cofania się. a zdolna jest do częściowego rozpadu i przejścia do wyższej dyferencjacji. dz. Nawet w wypadku najgłębszego wykolejenia człowiek niespodzianie może się odrodzić. umiarkowany lub znaczny stopień niedorozwoju umysłowego). które przez przyzwyczajenie ulegają zmianie tak w jedną. zawrócić. To. a polega on na całkowaniu. Polityka (tł. co sprawia. wpływają trzy czynniki. które uruchamiają tak ilościowy. okresy zrywu w góK. Prawidłowość taka powoduje to. np. czynniki rozwojowe są to mechanizmy wewnętrzne u człowieka. Są mianowicie pewne właściwości przyrodzone. 45 44 rę ku doskonałości. że rozwój normalny w progresji wychowawczej polega na przeplataniu się okresów dyferencjacji okresami integracji na coraz wyższym poziomie.całkowity). dezyntegracja pozytywna. W ten sposób dyferencjacja przeplata się z integracją. są nimi: natura. wyjaśnia nauka o czynnikach rozwojowych człowieka. na negatywnym rozprzęganiu się całości na jej części składowe. Istota i cele wychowania. O dezyntegracji pozytywnej. rozum.„Na to. dojrzewanie psychiczne). 7-letniego dziecka u debila (debilizm . Podobnie i integracja jest tylko wtedy dodatnia i wartościowa dla rozwoju. a 3-letniego u imbecyla (imbecylizm . Szkic teorii rozwoju psychicznego człowieka poprzez nierównowagę psychiczną. niektóre w drobniejszych szczegółach urabia i przyzwyczajenie. gdy nie zamyka się.głuptactwo. Właściwie biorąc. wprawiające swą energię w ruch omawiane mechanizmy jako czynniki rozwoju. Inne istoty żyjące przeważnie wedle swej natury. D ą b r o w s k i . s. dojrzewanie płciowe. aby umożliwić dyferencjację na wyższym poziomie 45 . które zaczynają łączyć się w całość. jak i w drugą stronę: na gorsze i na lepsze. cyt. Warszawa 1964. który nie ustaje w próbach oddziaływania na wychowanka w jego zastoju lub regresji i nie traci nadziei mimo malejących szans postępu wychowawczego według zasady contra spem spero.Druga zaś postać rozwoju jakościowego nazywa się potocznie dojrzewaniem (np.ograniczenie umysłowe. Co do pewnych cech i urodzenie niczego nie przesądza. z grec). centralizowaniu zróżnicowanych dotychczas części składowych. która wyraża się w przejściowym zachowaniu równowagi psychicznej i jej zadaniem jest jakby rozluźnić niższą całość. przyzwyczajenie. Arystoteles 46 A r y s t o t e l e s . S o ś n i c k i. Czynniki rozwojowe człowieka Ogólnie biorąc. który jest warunkiem dojrzewania jakościowego. integer . nagle się zmienić i otrząsnąć ze zła. w dół lub poziomo. a nie jakąś inną istotą żyjącą. dojrzałość szkolna. Toteż wszystkie te 46 trzy czynniki muszą być u niego zharmonizowane" . To właśnie mechanizmy rozwoju stanowią przedmiot działania sił zewnętrznych czy wewnętrznych. tworząc nowy układ rozwiniętych już składników. zaczynającego się nagle i krótkotrwałego. Warszawa 1964 s. K. 318-319. bo on tylko rozum posiada. jak i jakościowy proces rozwoju. Przede wszystkim bowiem trzeba się urodzić człowiekiem.. na który składają się tak okresy możliwego zastoju (plateau). ale najczęściej nawet normalny rozwój podlega wahaniom. nie następuje tu dalsza deferencjacja i nie ma możności wyższej integracji. etosu lub agosu. odbywa się zygzakiem. z odpowiednimi właściwościami ciała i duszy. czyli polega na dezyntegracji. rozkład w procesie wykolejenia jest rozkładem osiągniętej poprzednio całości i integracji. Przeciwnie zaś w rozkładowej regresji wychowawczej zachodzi wciąż rozwijająca się dyferencjacja bez integracji 44 . lekki niedorozwój umysłowy). Jednakże w rozwoju normalnym istnieje tzw. Nauka o czynnikach rozwoju kształtowała się od starożytności. 8. które poznaliśmy jako dynamizmy biosu. Na tych możliwościach odmiany wewnętrznej postawy bazuje optymizm pedagogiczny. . Całkowanie rozwoju nazywa się technicznie integracją (łac. bo przyzwyczajenie powoduje ich zmianę. że możliwe są nagłe i radykalne zwroty w kierunkach wychowania z doskonalenia na wykolejenie i odwrotnie. Omówione trzy możliwości w rozwoju wychowawczym człowieka mogą wystąpić w zdecydowanie jednym kierunku. integracja z dezyntegracja pozytywną lub chwilowo negatywną. natomiast całkowite zamknięcie się integracji w sobie stanowi integrację ujemną i powoduje zanik rozwoju wyższego.

empiria. dziedzicznych. . ethos . wykrywając w nich stałe dla gatunku chromosomy i w nich geny jako podścielisko dziedzicznego przekazywania cech. Benekego uległy redukcji w rozwijającej się od XIX wieku psychologii. z których jedna głosiła nie dający się przezwyciężyć fatalizm dziedziczności. które współdziałają ze sobą. Wcześniej zaś nieco Grzegorz Mendel odkrył 47 48 statystyczne prawa dziedziczności. umysł człowieka. które płynie z naszej natury. Mówi on w Emilu o oddziaływaniu wychowawczym. Lwów 1925 2 s. idąc za Rousseau i Schopenhauerem głosili.zbiegać się). 319. że w każdym momencie rozwój pozostaje pod wpływem tak czynników wrodzonych. że rozwój cech psychicznych i charakteru ludzi jest wrodzony i niezmienny. Pod koniec XIX wieku biologia. 1938) sformułował stanowisko pośrednie pod nazwą teorii konwergencji (łac. doceniany dzisiaj przez współczesną pedagogikę. w jednym i drugim wypadku pozostawał tworem i ściśle zdeterminowanym tak. Od Tamże s. Geny wyznaczają granice możliwości rozwojowych. jak i zewnętrznych. D a n y s z. czyli współbieżności. druga zaś fatalizm środowiska. Zależność od ludzi ocenia autor Emila negatywnie. który wychowawcami człowieka nazywa: otaczającą nas przyrodę.wewnątrz i genos . potem dołączyła się ze swą krytyką pedagogika socjalistyczna.rozum. które wskazuje na to. Myśl Rousseau podejmuje w XIX wieku niemiecki pedagog Beneke.na zewnątrz) odrodziło spór natywistów z empirystami. nativus j . Powstały więc dwie odmiany konwergencji. dlatego też po raz pierwszy wprowadził czynnik losu. losy własne człowieka oraz innych ludzi 4 8 . Rousseau pierwszy wprowadza innowację. uzbrojona w mikroskop. Pogląd Arystotelesa był długo przyjmowany bez zmian. urodzenie) oraz czynników środowiskowych (egzogenne . ponieważ to właśnie oni przez swą dworską i wielkomiejską kulturę deprawują szlachetność natury dziecka. zależy od ludzi i otaczających rzeczy. przyzwyczajenie pod wpływem życia społecznego oraz logos . Dwu. który warunkuje rozwój i daje podniety rozwojowe lub hamuje ten proces. Teoria ta głosiła. lecz życie psychiczne.ród. naszą psychikę. twierdzili. Rozróżnienie więc w rozwoju organizmu czynników genicznych (endogennych .i trójczynnikowe teorie rozwoju Teoria konwergencji. convergere . Tymczasem już w okresie międzywojennym na terenie pedagogiki William Stern (zm. Beneke był pod wpływem wydarzeń Rewolucji Francuskiej. Zawsze jednak człowiek był pojmowany jako dzieło natury albo jako wytwór środowiska. zaczęła badać komórki rozrodcze.gr. ekso . 3. endon . nie wykluczała sprawy przewagi jednego z nich. ujawniającej geniusz wielu ludzi. w której nastąpił rozłam stanowisk na natywizm i empiryzm. O wychowaniu. który może działać wbrew ludzkim przyzwyczajeniom i ich naturze. empeiros .doświadczony). Najwcześniej filozofia chrześcijańska wystąpiła przeciw dwuczynnikowej teorii konwergencji. którzy by w czasach monarchii absolutnej nigdy nie doszliby do znaczenia. Rousseau. Natomiast oddziaływanie otaczających rzeczy to głównie dobroczynny. że lepiej jest inaczej" 4 7 .obyczaj. Stąd biologia powiązała stałość gatunku z czynnikami genicznymi. ponieważ teoria ta stoi w sprzeczności z powszechnym doświadczeniem wychowawczym. Natura u sentymentalisty Rousseau nie znaczy życia organizmu. która kształtuje i zmienia cechy człowieka. z ich potencjalną energią rozwojową. że w wychowaniu istotną sprawą jest samodzielność wychowanka. ekologicznego. począwszy od Locke'a i Hume'a . natomiast zmienność fluktuacyjną form jednostkowych organizmu uzależniła od działania czynnika środowiskowego. dającymi się zmieniać w swych układach (mutacja) pod wpływem bodźców zewnętrznych. Troiste czynniki u Arystotelesa.gr.wymienia więc trzy czynniki kształtujące rozwój człowieka: physis .empirystów angielskich. przyjmująca tylko dwa czynniki rozwojowe: wewnętrzne i zewnętrzne jako konwergujące ze sobą. jeśli dojdzie .. Natomiast empiryści (gr. J. 10-12.do przekonania. Dopiero J. na łonie której ma się Emil swobodnie rozwijać.przyrodzony). Natywiści (łac. że sam człowiek jako świadoma siebie osoba nic nie mógł i nic nie znaczył w swoim rozwoju. A. Podobne wyrazy mają tu już odmienne znaczenie. środowisko zaś je realizuje. środowiskowych. który po drugiej wojnie światowej przybrał w biologii postać walki agrobiologii radzieckiej Miczurina i Łysenki z genetykami szkoły Morgana i Weissmanna o przewagę środowiska nad genami.naturę ludzką jako organizm biologiczny. że w rozwoju decyduje doświadczenie własne. korygujący wpływ przyrody i wsi.

Każdy człowiek. pięknem. Por. D ą b r o w s k i .niemowlęctwa bowiem rozwija się u niego pęd do samodzielnego stanowienia o sobie. Warszawa 1962 s. 3° . dalej wrodzoność pewnych cech nabytych w czasie prenatalnym oraz stany somatyczne organizmu tak w zakresie zdrowej równowagi procesów fizjologicznych. zgodnego ze stanem faktycznym. 220 n. Drugą grupę czynników rozwojowych stanowią wszelkie wpływy zewnętrzne środowiska zarówno niezamierzone. dlatego też duchowość może tworzyć najwyższe ideały Dobra. telewizja). W ten sposób trójczynnikowa teoria Arystotelesa (natura. Por. Han-Ilgiewicz. prawdziwych. Warszawa 1960 2 s. czego wyrazem jest wolność woli 50 401.duchowość ludzka jest wolna. Wreszcie trzecią grupę czynników osobowościowych tworzy duchowość człowieka. naśladownictwo i zwolennictwo. których jest on świadkiem oraz otoczenia społecznego. zwierzęta i rośliny) oraz ze środowiska lokalnego (wieś.na którą składają się sugestywność. podporządkowujące wychowanka autorytetowi i czynnikom środowiskowym. O ile dziedziczność pierwszej grupy czynników wewnętrznych jest stała. czyli wewnętrznych (genicznych) oraz czynników drugich. z natury swej rozwija się jako osoba.duchowość człowieka zdolna jest do wartościowania i oceniania wszystkich przedmiotów przeżyć w stosunku do siebie (subiektywnie) jako dobrych. Zjawiska duchowe są uznawane dziś przez wszystkie systemy współczesnego wychowania. Dzisiaj o duchowości człowieka wiemy znacznie więcej. przyzwyczajenie.. zdarzenia. początkowo w postaci odruchów obronnych (niemowlę ściąga narzuconą chustkę na twarz). Prawidłowe więc ukształtowanie samodzielności wychowanka staje się właściwym celem wychowania. rozum) rozszerza się dziś w oparciu o współczesną naukę na trzy grupy czynników: a) wewnętrznych (genicznych). szlachetnych itp. autorytet wychowawczy. dlatego też ostatecznie w rozwoju decydują czynniki trzecie 49 . Kościół) oraz kulturalnego 49 (prasa. Czynniki trzecie nazwiemy osobowościowymi. Pierwsza grupa obejmuje dziedziczność biologiczną. Pęd zaś do samodzielności jest wyrazem dążenia do posługiwania się własnym myśleniem i własnym chceniem u normalnie rozwijającego się dziecka. która z materiału spostrzeżonego odrywa cechy istotne przedmiotu. jak widoki. to znaczy zdolna do obiektywnego poznania rzeczywistości w procesie abstrakcji umysłowej. ponieważ one przyczyniają się do uformowania rozwiniętego typu osobowości. 0 tyle znów podatność na wpływy zewnętrzne i plastyczność rozwojowa dostosowuje się do różnorodności czynników środowiskowych i tworzy nowy element nabywania zmiennego doświadczenia osobistego. ani tym bardziej czynniki środowiskowe. Typy plastyczności psychicznej '»' diagnostyce szkolnej. wreszcie negatywizm wieku dojrzewania. tworząc z nich treści prawdziwego pojęcia. szkoła. Nie działają w tym bezpośrednio ani czynniki dziedziczne. chrześcijańskiej (dusza niematerialna odrębna od ciała).duchowość ludzka jest rozumna. w której przebywamy (klimat. które przełamują fatalizm konwergencji czynników pierwszych. K. 72-78. ideotelię W. chociaż różnie się je ujmuje 1 interpretuje według założeń monistycznych filozofii idealistycznej lub materialistycznej. Prawdy i Świętości (por. Niezamierzone wpływy pochodzą z biosfery. radio. wyrażające się w jego postawach wobec życia i ludzi. Już Boecjusz podkreślał rozumność substancjalną w osobie ludzkiej. jak wiemy. miasto) celowe natomiast oddziaływania płyną ze środowiska społecznego (rodzina. dźwięki. Mniejsza lub większa podatność na wpływy zewnętrzne tworzy plastyczność rozwojową 50 . krajobraz przyrodniczy. potem jako przekora w wieku 3 do 4 roku życia (automatyczne „nie" na każdą propozycję otoczenia). zewnętrznych (środowiskowych). czyli istota rozumna i wolna. . Piękna. dalej dążenie do własnego działania (Tuwimowska Zosia samosia). jak przykład. Higiena psychiczna. dąży tym samym do osiągnięcia pełni człowieczeństwa jako wszechstronnie rozwiniętej osobowości (idea personalizmu). w związku z czym wartościowanie wypływa ze zdolności do miłowania i łączenia się z dobrem. jak też i celowe. w opiniach i przekonaniach. prawdą w swoim przeżyciu. b) zewnętrznych (środowiskowych) oraz c) czynników osobowościowych (duchowych). wzór postępowania. 62-63. Wszystkie te wpływy otoczenia i czynników zewnętrznych wytwarzają cechy nabyte wychowanka. N. Nieznośni chłopcy. tj. Sterna) i żyć tymi ideałami. Podstawę działania dla czynników zewnętrznych stanowi podatność wychowanka na bodźce otoczenia fizycznego. jak też chorobliwych ich zaburzeń pod wpływem stresu życia. widowiska. określając jej następujące cechy: 1° . w przyzwyczajeniach i nawykach. lecz w osobie wychowanka dochodzi do głosu coraz więcej duchowość ludzka. bądź też zgodnie z dualistycznymi założeniami filozofii wieczystej. 2° . pięknych.

Miłość i odpowiedzialność. wszyscy tak samo zginiecie" (Łk 13. instynktów.nagrody i kary według zapowiedzi Chrystusa: „jeśli się nie nawrócicie. by bytów.w wyborze dobra i możność brania odpowiedzialności moralnej za siebie. . rozwijająca intuicję Arystotelesa o trzech czynnikach wychowania. dlatego też duchowość człowieka w głębiach swoich ma nastawienie religijne. wartościowanie. jak też ciosami nieszczęść i wymierzeniem wyższej sprawiedliwości Bożej. swoje życie i postępowanie. oceniania. nauki i kultury. 5° . Agos ma więc swoje powinowactwo z rodzącą się duchowością wychowanka. co chrześcijaństwo zawarło w określeniu: anima humana naturaliter christiana. niesprawiedliwość) bądź też agosu (powodzenie szkolne lub trudności wychowawcze i konflikty) doprowadza do nawrócenia i przeświadczenia z wiary. a etos pokoleń historycznych i otoczenia społecznego przekazuje dziedziczność społeczną i uruchamia mechanizmy wewnętrzne cech nabytych jednostki lub archetypów (prawzory zbiorowej świadomości wg Junga. rodzinie. ponieważ tworzy i uruchamia masę dziedziczną czynnika pierwszego. W wypadkach więc losowych chrześcijaństwo widzi tajemnicze działanie Opatrzności i miłości Bożej. złych nawyków. 4° . Powrót ten wymaga odwrócenia się od zła i zwrócenia się całkowitego do Boga. Wówczas ta jednostka nie ukształtowana prawidłowo w swej duchowości przez wychowawców staje się aspołeczna. Lublin 1960. Sytuacja losowa natomiast ciąży nad całością układu trzech dynamizmów zewnętrznych i mechanizmów wewnętrznych tych potrójnych czynników rozwojowych. Równocześnie w ten sposób stwierdzamy. budzenie jego duchowości. Działanie więc nieszczęśliwego losu w ujęciu wiary ma na celu Opatrznościowym nawrócenie się człowieka. teoria trójczynnikowa. np. że agos jako działanie wychowawcze głównie nastawiony jest na prawidłowe kształtowanie trzeciego czynnika cech osobowościowych. gdy poprzez jego bios (zdrowie lub choroba). na działanie psychagogiczne od wewnątrz wychowanków. mającej. że kogo Bóg bardziej kocha. Por. w małżeństwie5 x. czemu towarzyszy żal z powodu dopuszczenia się grzechu i radość wrócenia na drogę prawdy. Tak pojęte czynniki osobowościowe duchowości wraz z ich rozumnością. któremu jedynie. wartościowaniem. przyczyn. jak rozumność. aby zapanowała nad całością oraz formowanie na tej podstawie pełni człowieczeństwa we wszechstronnie rozwiniętej osobowości człowieka. podobnie jak bios pokoleń i rodziców wiąże się z dziedzicznością. temu więcej krzyży daje. które jest odpowiednikiem greckiej metanoi i prorockiego pojęcia powrotu do Boga {szub). czyli czynnika drugiego. przekracza granice zmysłowego doświadczenia (transcendencja) i sięga aż do poznanania źródeł bytu. Stosując się zaś do reguły metodologicznej entia non sunt multiplicanda nakazującej. Los bowiem ingeruje we wszystkie składniki układu rozwojowego tak swoim błogosławieństwem i pomyślnością warunków dla jednostki. wykoleja się i traci sens swego życia. stąd nie zadowala się odbiorem tylko i przeżywaniem gotowych dzieł kultury. do Absolutu i Boga. jak widzieliśmy. przekształcających naturalną rzeczywistość. oddziałujących specjalnie na duchowość człowieka. antyhumanistyczna. aktywna twórczość i otwartość metafizyczna nie uzgodnione z prawdą o rzeczywistości i łasce. prawzór matki czy ojca). twórczością i religijną otwartością tworzą cechy gatunkowe człowieka {homo sapiens) i decydują ostatecznie o rozwoju wychowanka. aktywności i kontemplacji zgodnie z prawami logiki. a jego najlepsze duchowe cechy gatunku. bądź też przez oryginalną twórczość. wolnością. Ogólnie biorąc.dalej duchowość człowieka jest twórcza. przez wynalazczość i odkrywczość w tworzeniu techniki. uwarunkowanie i dozorowanie właś51 ciwego funkcjonowania ich mechanizmów wewnętrznych myślenia. szuka Boga i pragnie zjednoczenia z Nim. wyboru dobra. nie poddane Logosowi prawdy i łaski tracą swą bytową orientację i stają na służbę sił różnych popędów. abp K. narodzie.5). np. łamiąc i przeciwstawiając się konwergencji czynników wewnętrznych i zewnętrznych. przez układy warunków środowiskowych etosu (uznanie lub krzywda. zasad działania i metody kontemplacji filozoficznej. procesów decyzyjnych (decydowania). W przeciwnym wypadku zaniedbania wychowawczego powstaje kulturalne opóźnienie rozwoju wychowanka. zgodnie z powszechnym doświadczeniem wychowawczym. hierarchią obiektywną wartości. mającego z natury swej oddawać Bogu chwałę. Jednakże właściwym zadaniem wychowawców jako siły agosu jest prawidłowe ukształtowanie czynników osobowościowych wychowanka. W o j t y ł a. dążenia wolnościowe. za innych ludzie. nałogów i namiętności. zaprzecza dwuczynnikowa teoria konwergencji. jak wierzy chrześcijaństwo swoje niezbadane wyroki . lecz dąży do szukania nowości bądź to przez przetwórczą pracę nad uszlachetnianiem materii dla dobra ludzi.wreszcie duchowość ludzka jest otwarta na głębię metafizyczną. wystarczająco wyjaśnia mechanizmy działające w rozwoju człowieka.

ale wspólnymi wszystkim ludziom normalnym (a tylko zdeformowanymi lub zahamowanymi przez defekt organiczny u niedorozwiniętych i upośledzonych umysłowo). Por. potem w zainteresowaniach poznawczych i w tendencji samowychowawczej jest tylko manifestacją zewnętrzną rozwijających się w głębi czynników osobowościowych. ale także prawidłowego ich nastawienia przez kulturę wychowawców ku Logosowi prawdy i łaski. czynnik natywistyczny). który oświeca całą rzeczywistość ziemską. Nie zmienia to jednak faktu. degresji lub re- S. S z u m a n.silny. dobru. b) indywidualna skłonność do przejawiania umysłowej i fizycznej energii (tzw. d) aktywność i własna działalność (samowychowawcza np. umysłowego przez naukę w szkole lub rewalidacji (łac. S p i o n e k. Warszawa 1966 s. nie kierowane ku prawdzie. które dynamizują cały jego przebieg. gdyż ten badacz wszystkie cztery czynniki grupuje w dwu działach: I Czynniki wewnętrzne (biologiczne) a) Anatomiczne i fizjologiczne wyposażenie oraz rozwojowe kształtowanie się organizmu dzieci i młodzieży b) Potrzeby. brzytwa Ockhama). zdrowy) i rehabilitacji (łac. Wrocław 1956.w tył.) rozwijającego się podmiotu 5 3 . dążeń wolnościowych. by należało je wydzielać jako szczególnie ważny czynnik. 95. że duchowość jako czynnik trzeci rozwoju jest substancjalna dla natury człowieka. naprzeciw. Warszawa 1960 s. ocen. 141. stanowi rozwinięcie teorii dwuczynnikowej. 53 H. validus . czynnik środowiskowy) oraz d) wpływ szkoły i wychowawców na kierunek rozwoju dzieci i młodzieży (tzw. c) świadomy proces wychowawczy w nauczaniu i wychowaniu.zdatność) uzyskania pewnej zdatności w wypadku niedorozwoju i upośledzenia.czynników zbytecznie nie mnożyć (tzw. twórczości i porywów ponad doczesność i zmysłowość. dążeń. nie tworzy z teorii trójczynnikowej jakiejś tylko odmiany natywizmu jako wrodzona dyspozycja człowieczej natury. c) biologicznie i kulturalnie zróżnicowane środowisko rozwojowe (tzw. teoria trójczynnikowa przewyższa pod tym względem teorie wieloczynnikowe. skłonności i dążenia stojące u źródeł aktywności własnej dziecka. Żebrowskiej. „Roczniki Filozoficzne KUL" z. cyt. 77-85. 15-31. a) czynniki organiczne. czyli jest stała w człowieku. społeczne) a) Bodźce i wpływy środowiska warunkujące i aktualizujące rozwój psychiki dzieci i młodzieży b) Umyślne. Natywistyczna wrodzoność dotyczy zindywidualizowanych cech materialnych osobników ludzkich (np. M. istnieje sama przez się.dyskusyjnie. kolor włosów lub tęczówki oka). Tak więc czteroczynnikowa teoria nazywana jest także teorią dialektyczną ze względu na wzajemne oddziaływanie dwustronne między 55 czynnikami . mowy. 52 II Czynniki zewnętrzne (środowiskowe. S z u m a n. jej stan i znaczenie dla pedagogiki (W:) Pedagogika na usługach szkoły. Tak np. natomiast cechy osobowościowe jak zdolność poznawania. S. Szumana kryje się genetyczna teoria dwuczynnikowa. Inaczej pozostawione samym sobie. s. Spotyka się tu także inne określenia. czynnik aktywności własnej). re . Jako duchowe czynniki osobowościowe wymagają nie tylko naturalnego rozwoju. 55 M. s. Psychologia rozwojowa. jest przedmiotem samorzutnych przejawów myśli. natomiast czynnik aktywności własnej wychowanka. znów. . wartościowania. różnymi co do stopnia od przeciętności do geniuszu. Współistnienie i współdziałanie cech duchowych (gatunkowych) człowieka z jego indywidualnymi cechami wrodzonymi (genicznymi) i cechami nabytymi (środowiskowymi) dopiero w pełni wyjaśniają uwarunkowanie możliwości rozwojowych. Ta powszechność gatunkowa wynika stąd. pięknu i świętości {sacrum) czynniki osobowościowe człowieka wpadają w ciemność i przyczyniają się do wykolejenia i zguby. np. początkowo przejawiający się w zabawie. pedagogika socjalistyczna wymienia 4 czynniki rozwoju w następującym układzie: a) biologiczne wyposażenie szczególnie w budowie mózgu według typów systemu nerwowego Pawłowa (tzw. b) czynniki środowiskowe. np. Ż e b r o w s k a .. dz. celowe rozwijanie i kształtowanie przez nauczanie i wychowanie 54 . O czynnikach kształtujących psychikę dziecka w wieku przedszkolnym (W:) Zagadnienia dynamiki rozwoju człowieka. W ujęciu czynników przez prof. habilitas . 54 S. 16-17. twórczych i metafizycznych ku źródłom bytu są cechami gatunkowymi. Przy tym czynnik trzeci duchowości z jej cechami osobowościowymi. Dialektyczna teoria rozwoju psychicznego (W:) Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży pod red. 4 s. czynnik nauczania i wychowania) 52 . że celowe wychowywanie w domu i w szkole należy do czynników zewnętrznych i nie jest nazbyt skuteczne. rozwijającymi pełnię osobowości ludzkiej. natomiast trójczynnikowa teoria w sposób istotny różnicuje czynniki rozwoju człowieka. O czynnikach rozwoju człowieka . K u n o w s k i . Trudności wychowawcze i przestępczość nieletnich.

Warstwicowa teoria rozwoju człowieka zakłada. ponieważ maksimum stanowi losowo wyznaczony górny pułap dla danej jednostki. tworząc różne podłoża wychowania.. społecznym czy też duchowym. Zagadnienia dynamiki rozwoju człowieka. wyróżniając w wychowaniu odrębne warstwy. Systematische Padagogik. (zm. Teoria warstwicowa rozwoju człowieka Przekonanie.Znacznie pogłębił tę teorię prof. wymieniając: a) naturalny wzrost. c) historyczny proces wprowadzenia wychowanka do świata wartości i d) duchowy proces powstawania w nim moralno-religijnego życia ". których zaspokojenie kierowane przez wychowawców we właściwym czasie i co do ilości. warstwicowa teoria wychowania. b) społeczne przekazywanie kultury. dlatego też psychologia rozwojowa szukając czynników zmian i faz psychicznych przyjęła potoczny podział na niemowlęctwo (do 1 roku życia). Lwów 1939 s. wyjaśniająca przede wszystkim przebieg procesu normalnej progresji wychowawczej.. R o z d z i a ł III WYCHOWANIE JAKO ROZWÓJ BIOSU 1. Dlatego też pedagogika jako nauka o wszechstronnym rozwoju człowieka musiała wypracować teorię. pacholę. w którym pojawiają się nowe zapotrzebowania. wpływy wychowawcze. s. psychofizyczną. zapoczątkowana przez Wilhelma Flitnera. ale od tego czasu warstwa ustala się w swej strukturze i musi być dalej wciąż podsycana co do żywotności. czyli dyferencjację podłoża. cyt. jak on przebiega i czym jest uwarunkowany. który 58 59 (W:) S. jak potem dojrzewanie jakościowe. 215-241. nauka od czasów pozytywizmu szukała podstaw empirycznych dla periodyzacji życia ludzkiego. powodujące różnicowanie się składników. młodzieniec. Każda warstwa w swojej kolejności najpierw przechodzi okres rozwijającego się kształtowania. która łączy w sobie wszystkie możliwości rozwojowe ludzi. Stanowi ją tzw. który pierwszy mówił o 4 sytuacjach lub liniach rozwoju. do 4 roku życia).. ani rozwój kośćca czy uzębienia nie dały wyraźnych jednolicie granic. Ł a z o w s k i i R. Z kolei więc pedagogika teoretyczna przechodzi do przestudiowania samego normalnego procesu rozwojowego. które nakładają się jedne na drugie. Lublin 1946. kulturalną i moralną. Po odrzuceniu tradycji starożytnej podziału życia ludzkiego na siedmiolecia (dziecko. Sergiusz Hessen 56 E. że rozwój człowieka jako istoty żywej odbywa się zgodnie z określoną prawidłowością. S.gresji wychowawczych. H e s s e n . jako osobowość włączona w tradycję kulturalną i jako członek królestwa duchów" 5 8 . ponieważ przebiegają zbyt indywidualnie. Rozwój każdego podłoża manifestuje się wzrostem potrzeb. że czynniki wewnętrzne (geniczne) są zróżnicowane rodzajowo i spontanicznie dochodzą do głosu we właściwym dla siebie czasie i w ustalonej kolejności. którym odpowiadają cztery warstwy wychowania: jako organizm psychofizyczny. Po wprowadzeniu poprawek w dynamicznym ujęciu warstw. Potrzeby. K u n o w s k i. wyraża się w zagadnieniu periodyzacji okresów rozwojowych. a na jego tlfe możliwości zastoju (degresja) oraz rozkładu i dezyntegracji w procesie wykolejenia (regresja). 1950 r. prężności dynamicznej na osiągniętym poziomie. doprowadzający do dorosłości56. wiek szkolny dorastania i młodzieńczy. wiek poniemowlęcy (czyli żłobkowy. F 1 i t n e r. nie mogąc w sposób istotny mówić o rozwoju fizycznym. jak też jakości dostarczanych czynników zewnętrznych stanowi tzw. dorosły aż do głębokiej starości w wieku 70 lat) ze względu na magiczne znaczenie siódemki. dz. poza które warstwa już nie sięga. która w wypadku niedoboru czynników zewnętrznych i braku wpływów wychowawczych musi być niewielka i płytka (cherłactwo). przedszkolny (do 7 roku życia). 57 W. społeczną. dzięki czemu „jednostka ludzka istnieje jak gdyby razem w czterech płaszczyznach bytu. Jednakże ani okresy rozwoju fizycznego bujania w górę i pełnienia. Breslau 1933 s. 34-50. w których zachodzą tak zmiany ilościowe. Jednakże psychologia rozwoju dzieci i młodzieży bada tylko przemiany psychiczne. Rozwój fizyczny dzieci. Razem rozwój podłoża wraz ze sprzężonymi z nimi wpływami wychowawczymi tworzy warstwę wychowania. . zaspokajane właściwie przez czynniki zewnętrzne i przez wychowawców. jak w geologii górotwórcze warstwice 59 . w wypadku zaś nadmiaru czynników zewnętrznych wielka i głęboka (wybujałość). O sprzecznościach i jedności wychowania. wzrastają ilościowo aż do pewnego maksimum. Proces wychowawczy i jego struktury. 78-81.). T o m a s z e w s k a . jako jednostka społeczna.powstała szczegółowa teoria wszechstronnego rozwoju.

lecz wyznaczają rytm rozwoju naturalnego ludzi. działających bezpośrednio na tkanki ciała. na którym może się rozwinąć kolejno następna warstwa wyższa aż do ujawnienia się wszystkich podłóż rozwojowych. Całość warstwie nakładających się na siebie kształtuje się w następującej kolejności: a) warstwa biologiczna. c) warstwa socjologiczna. Warstwa biologiczna dojrzewa pod względem płciowym w okresie dorastania pod koniec drugiego i w początkach trzeciego siedmiolecia w naturalnej u człowieka synchronizacji z dojrzewaniem psychicznym i społecznym. praksje ręczne. takich jak pokarm. rozwija się jako psychika. najbliższej okolicy. słońce. wymaga odpowiednich czynników zewnętrznych jako wpływów wychowawczych i dochodzi do dojrzałości w procesie scalania się. Równocześnie właściwości organizmu w warstwie biologicznej wyrabiają się pod wpływem konstelacji czynników geograficzno-fizycznych środowiska życiowego. z przyrostem jego wagi i wzrostu postępuje wapnienie kośćca i usprawnienie systemu nerwowego. B o g d a n o w i e z. wspinanie. formująca osobę społeczną wychowanka. jak ukształtowanie pionowe. a) Najwcześniej od przyjścia dziecka na świat i w ciągu całego okresu przedszkolnego formuje się warstwa biologiczna. 60 J. co szczególnie w historii odbijało się na charakterze spokojnym ludów rolniczych. W tym okresie wygasa instynkt ssania. dzięki czemu jednostka dojrzała biologicznie staje się nie tylko zdolna do reprodukcji. ruch i warunki dobrego snu. odruchy warunkowe. W całości więc wszechstronnego rozwoju człowieka mamy pięć okresów rozwojowych. ale odpowiedzialnie zakłada własną rodzinę małżeńską i włącza się do gatunku ludzkiego przez rozmnażanie. który żyje jako organizm. w której jednostka od młodości żyje. flora i fauna. (b) wzrastające do pewnego maksimum po łuku rozwojowym (M) i tworzenie się wyższej warstwy przedstawia graficznie poniższy wykres. klimat. a bojowym u ludów koczowniczych. W celu dalszego i ciągłego usprawniania organizmu konieczne jest podsycanie jego energii i żywotności przez wychowawcze dostarczanie czynników zewnętrznych. Każda warstwa więc ma swój czas rozwoju. tworząc granicę orientacyjną dla przyśpieszenia (akceleracji) lub opóźnienia (retardacji) rozwoju w stosunku do osiągniętego maksimum (M) poprzedniej warstwy. pasterskich. mowa. Warszawa 19644 s. Tak więc ukształtowana warstwa wcześniejsza stanowi fundament. powietrze. jako osoba społeczna. jako twórca kulturalny i jako istota duchowa. fizykochemicznych. który pokrywa się białą otoczką mielinową między 1 a 3 rokiem życia 60 . wreszcie e) warstwa czysto duchowa lub światopoglądowa. kształtująca w pełni duchowość i jej stronę religijno-moralną. W trakcie anatomicznego i fizjologicznego rozwoju organizmu dziecka. Okresy rozwojowe zaś przebiegają w granicach siedmioleci. dostarczająca typowego pożywienia z przewagą białka roślinnego lub zwierzęcego. rozwijają się zaś popędy. . Przyjrzyjmy się treściom i celowości poszczególnych warstw w rozwoju człowieka.obniża się dopiero znacznie później z utratą plastyczności rozwojowej w starczym zniedołężnieniu. odległość od morza. rozwijająca całokształt psychiki. tworząca nasz organizm. tak że zupełny brak objawów wyższej warstwy po upływie siedmiolecia wskazuje na zahamowanie rozwojowe i jakiś rodzaj niedorozwoju (degresja). Podłoża te wynikają z bogactwa natury człowieka. zapoczątkowujących pięć odrębnych warstwie wychowania. Rozwój fizyczny dziecka. d) warstwa kulturologiczna. Zaspokajanie potrzeb wychowanka (a) przez wpływy wychowawcze przy pomocy czynników zewnętrznych. które nie są cyfrą magiczną. b) warstwa psychologiczna. czyli integracji. wreszcie kształtują się reakcje ruchowe. jak chodzenie. która wyrabia twórcę kulturalnego w człowieku. 31-32. woda.

Zależnie od rozbudzonych zainteresowań kulturalnych. rodzi się spontaniczne szukanie przez wychowanka kontaktu z rówieśnikami. Zaczyna się wtedy pogłębiać zrozumienie dla potrzeb współżycia z innymi w rodzinie. w szkole (pilny uczeń). który jako homo sapiens wynajduje pomysłowo narzędzia i środki do zaspokojenia swych potrzeb życiowych. które według Pawłowa jako sygnały I układu analizatorów zmysłowych dają znać o tym. symbole). grupy zawodowej. W związku z tym wpływy wychowawcze rozwijające warstwę psychiczną tworzą się z przeżyć i doświadczeń. węchowych. Dziecko wiejskie jest mniej elokwentne i mało obyte z różnorodnością zjawisk miasta. walki itp. z nauki szkolnej. dążeniowe zaczynają podlegać kierownictwu czynników intelektualnych. kierowane sympatią. Dlatego też psychika dziecka wiejskiego różni się jakościowo od psychiki dziecka miejskiego. narodowej. to znaczy takich zjawisk działających na zmysły (czyli fenomenów wzrokowych. drużyny harcerskiej czy futbolowej. by wygodniej żyć lub sprytnie urządzać się w życiu. to w wieku młodzieńczym nadbudowuje się nad nią nowa warstwa kulturologiczna (lub kulturotwórcza). dotykowych itd. pomocy. z obserwacji. jak sztuka (poezja. Rozwój warstwy socjologicznej wymaga odrębnych wpływów wychowawczych. która rozwija się już nie pod wpływem czynników fizykochemicznych pokarmu. w której inteligencja jako umysłowa zdolność przystosowuje się do nowych zadań w szkole.. które płyną z różnych form współżycia (demokratycznego lub autokratycznego). nauka. zwolennictwa. w klasie szkolnej. przyjaźnią i miłością do innych ludzi.). W związku z tym zainteresowania wychowanka skierowują się na zewnątrz ku przyrodzie i technice. konsument sztuki lub innej . parafii. polityka czy moralność i religia). wraz z ich obowiązkami i nabywanymi prawami aż do stania się pełnoprawnym członkiem grupy rodzinnej. lesisty itp. c) W trzecim okresie dorastania. opanowuje w tym celu technicznie przyrodę. praktycznych i poznawczych. związanym z procesem dojrzewania płciowego w warstwie biologicznej.). od zamiłowań. opieki. obserwacja zjawiska potęguje uwagę dowolną. zawierającego pojęciowe sygnały sygnałów zmysłowych. zjawiają się nastawienia międzyludzkie. W wyniku rozwoju warstwy socjologicznej kształtuje się osoba społeczna wychowanka. a rozwijające się poprawne myślenie przyczynowe kształtuje zdolności poznawcze. prawo. technika. Rozpoczyna się wówczas właściwy. samorządowej. tytuły. Następuje więc wszechstronne ukształtowanie psychiki jednostki. zwierzęciem społecznym. morski. W ten sposób początkowo wyrasta kulturalny odbiorca. zwyczajów i obyczajów (pozdrowienia. wycieczki krajoznawcze i podróże odbywane po świecie. instytucji społecznych (urzędy. Kościoła. dobrego syna.b) Z tzw. ponieważ człowiek z natury swej jest animal sociale. jak to określił Arystoteles. pomocnika matki). filozofia. stosunków społecznych między jednostkami i grupami (np. narodu i państwa aż do obywatelstwa świata w sprawach międzynarodowych i politycznych. potem paczek rówieśników dla zwierzeń i szukania uznania jako członka grupy szkolnej kolegów. słuchowych. dojrzałością szkolną około 7 roku życia zaczyna się w początkach wieku szkolnego gwałtowny. lecz pod wpływem czynników fenomenologicznych. za to staje się bardziej skoncentrowane wewnętrznie. Wyraża się ona w spontanicznym uczuleniu jednostki na wartości zawarte w wytworach (artefektach) kultury wyższej. a przede wszystkim wygląd lokalny rodzinnej lub zamieszkiwanej wsi czy wielkiego miasta. rozmów. co dzieje się w otaczającej rzeczywistości i niosą ze sobą logiczne znaczenie rozumiane przez odbiór w świadomości przy pomocy mowy jako II układu sygnalizacyjnego. uzdolnień i talentów rozpoczyna się pogoń za wrażeniami estetycznymi przy przeżywaniu i przyswajaniu sobie podobających się jednostce wartości kulturowych. samorzutny proces uspołecznienia się wychowanka w trakcie rozwoju nowego podłoża społecznego i warstwy socjologicznej.). jak też nowych warunków życiowych. Stąd specjalne znaczenie dla ustalenia cech charakterystycznych psychiki wychowanka mają krajobrazy (górski. d) Kiedy ukształtowana w zarysie osoba społeczna będzie dalej się rozwijać i dojrzewać w warstwie socjologicznej. zainteresowania inną płcią. obywatelskiej. Wyrazem tego jest początkowe tworzenie band dziecięcych dla wspólnej zabawy. w kręgu rówieśników („równy" kolega) itp. począwszy od rodziny (dawniej rodu). że dotychczas rozwinięte funkcje uczuciowe i wolitywne. a nie rozproszone na zewnątrz. powietrza itp. w organizacji młodzieżowej. organizacje). odznaki. przywództwa. Na osobę społeczną składa się szereg ról spełnianych w rodzinie (np. Dojrzała jednostka pod względem społecznym włącza się stopniowo w coraz szersze grupy społeczne. oglądanych filmów czy obrazów. plastyka. znając głębiej z doświadczenia życie przyrody zmieniającej się w jednostajnym rytmie pór roku. które powodują. Dojrzała psychika w trakcie rozwoju kształcenia szkolnego i ćwiczenia inteligencji włącza się w „mądrość" gatunku człowieka. muzyka. samorzutny rozwój warstwy psychologicznej.

.. do jakiegoś typu myślenia i cywilizacji oraz do kultury ogólnoludzkiej tak przeszłej. równocześnie wolność wybierania dobrej drogi kształtuje plan życiowy z pełną odpowiedzialnością za swe postępowanie i za innych ludzi. bez większej dysharmonii i konfliktów.przecier- . Teorii warstwicowej wychowania można łatwo zarzucić. dzięki czemu rozumność staje się mądrością w szukaniu prawdy i dobra. Są to: 1° -zdrowy bios jednostki. biblioteki. od których zależy osiągnięcie pełni rozwoju społeczeństwa. nauczycieli. Ale zarzut taki należy postawić każdej nauce.dziedziny kultury. lecz dających się . czyli etosu oraz oddziaływaniem wychowawców. w której tworzy się synteza światopoglądowa. czyli Absolutu i do dania osobistej odpowiedzi na te stwierdzenia w postaci przekonań religijno-moralnych. przekazujący ogólno-ludzkie zasady moralne. dla zapanowania duchowości nad cielesnością mają wypadki losowe szczęśliwe lub nieszczęśliwe dla życia ludzkiego. Równocześnie teoria warstwicowa wychowania wskazuje na poczwórne uwarunkowania. które począwszy od chrztu i przez współpracę z łaską Chrystusową. przekazywanych przez rodziców i wcześniejsze pokolenia dziadków. wstrząsające spotkania itp.korzystny układ sytuacji losowych. a więc agosu w ramach sprzyjających sytuacji losowych. dlatego też zasługująca na nazwę warstwy światopoglądowej. porywy zaś i intuicje twórcze wyłaniają syntezę światopoglądową. powodują prawdziwe nawrócenia do Boga. rozwój podstawowej siły biosu wychowanka zaczyna się więc od życia biologicznego i aktywności fizjologicznej organizmu. Specjalne znaczenie dla rozwoju warstwy czysto duchowej. gdy na przykład fizyka daje wzór na ruch jednostajnie przyśpieszony. szczególnie alkoholizmu i narkomanii zatruwających system nerwowy i niszczących siłę biosu jednostki. a przynajmniej jako kulturalny odbiorca. Dojrzałość kulturalna jednostki włącza ją do określonej tradycji historycznej i kulturalnej własnego narodu. Pomimo to wychowanek rozwija się na tej drodze jako twórca kulturalny choćby w skromnym zakresie. planetaria. jak i współczesnej. Do głosu dochodzi tu pełnia rozwiniętej duchowości ludzkiej. od konkretnych systemów szkolnego wychowania i ich społecznych ideologii. znawca.z dobrem dla jednostki .ideowy agos współpracujących ze sobą wychowawców. przeobraża całego człowieka w „nowe stworzenie". epigoński i grafomański. zabytki. wreszcie pojawiają się pierwsze młodzieńcze próby własnej twórczości. jeżeli nie zdradzają oryginalnego talentu. teatry itp. moralność i pogląd na świat. która znosi pocisk z idealnego toru. muzea i skarbce. Pierwociny te mają zwykle charakter naśladowczy. muzyczne. koneser jakiegoś zagadnienia. śmierć najbliższych. a w końcu przekształca się w życie wewnętrzne. potem może uformować się amator. rozwiązanych teistycznie lub przez negację . Dzięki temu dojrzała duchowo jednostka odkrywa świat nadprzyrodzony i włącza się duchowo do rzeczywistości nadnaturalnej i Boskiej. nie w znaczeniu trwałego szczęśliwego losu. a nastawienie otwarte na głębię metafizyczną doprowadza wreszcie do ujęcia źródeł bytu. aniżeli teoretyczne określenie wektorów sił i wypadkowych toru. 3° . zdolności do wartościowania stwarza miłość najwyższego ideału Prawdy. W rzeczywistości rozwój konkretnego człowieka jest jeszcze bardziej skomplikowany. Czynnikami zewnętrznymi. całkowity rozwój biosu jednostki jest warunkowany pomyślnym działaniem życia społecznego. majstrów. Jednakże warstwicowo pełny. krytyk lub entuzjasta nowej twórczości w jakiejś interesującej go dziedzinie kultury. jak cudowne wyzdrowienia. który jest obliczony dla próżni przy braku wszelkiego oporu środowiska. toteż zanikają. budzą głębszą refleksję duchową nad znikomością człowieka i świata. bez żadnych obarczeń dziedzicznych. że jest abstrakcją oderwaną od rzeczywistych warunków życia. zaspokajających umiejętnie a zgodnie z postępem wiedzy naukowej odpowiednimi środkami zewnętrznymi potrzeby rozwojowe wychowanka oraz 4° . Szczególnie nadzwyczajne wypadki. przy bogatych zadatkach genicznych. bezradnością. oficerów itp. nad ułomnością ludzką. mimo to z modelem teoretycznym musimy się liczyć. plastyczne. rodziców. duszpasterzy. e) Wreszcie w początkach wieku dorosłego człowieka kształtuje się ostatnia warstwa czysto duchowa. postawy i cechy nabyte bez nałogów. kształtują głęboką religijność. W rzeczywistości bowiem ruch odbywa się nie po prostej.ateistycznie. ponieważ on nam wyjaśnia możliwości prawidłowego przebiegu procesu.obyczajowy etos społecznego otoczenia i narodowej kultury. 2° . lecz krzywej balistycznej w warunkach przyciągania ziemi. Dobra i Piękna. pomniki historyczne. Przecież nigdy przebieg wychowania nie jest idealny i nie odbywa się bez trudności i załamań. prawa naturalnego zgodnie z sumieniem jednostki i urabiający jej doświadczenie. oporu powietrza i siły wiatru. koniecznymi dla rozwoju warstwy kulturologicznej są przede wszystkim wybitne lub klasyczne dzieła literackie. ocalenia z katastrof. W całości biorąc. duchowe.

dyskryminacja jakiegoś rodzaju . dlatego też jako charakterystyczne symptomy ułatwiają wychowawcom orientację co do tego. co też w chrześcijaństwie zostało nazwane modlitwą. Tak np. lecz i one są stopniowo przez pedagogizację (np. 2. Obok tego mogą się pojawiać dysfunkcje etosu. nauczycieli. Wszystkie te postaci aktywności własnej wychowanka stanowią towarzyszące zjawiska określonej warstwie rozwoju. prawidłowości strukturalne życia społecznego oraz poprawność działania wychowawczego. gdy wady społeczne środowiska (np. Dodatkowo może stawiać większe przeszkody i trudności dla lepszego ich pokonywania przez wydobycie z wychowanka większej mocy w walce z przeszkodami. by dostać się na właściwą drogę dalszego życia doczesnego i wiecznego. dalej pracy. upodobanie do bajek dzieci wiejskich jeszcze w wieku 10-11 lat świadczy o powolniejszym tempie rozwoju w stosunku do dzieci z miasta.rasowa. Proces wychowania i jego wyniki. a więc błędy rodziców. Wreszcie niezawinione. wady etosu lub błędy agosu. chętnej i dobrowolnej aktywności wychowanka. którzy ją znajdują" (Mt 7. która prowadzi do życia. będąc dostępną drogą do poznania otaczającego świata. które jednak z postępem pedagogiki specjalnej przez kompensację zmysłów lub rehabilitację są znacznie złagodzone i prawie usuwane. Warszawa 1966 s. pozbawione Por. a mało jest takich. Dlatego też teoria warstwicowa nie wyobcowuje się z rzeczywistości przyrodniczej. ale także wydobywające się spod cielesności czynniki osobowościowe. około 7 roku życia. a losowe trudności wraz z historycznymi warunkami cywilizacji i epoki (np. ponieważ warunkują one prawidłowy rozwój wyższych warstw i są jedynie kształcące dla danego okresu życia. pochodzenia społecznego. np. ponieważ wynika z analizy fenomenologicznej rzeczywistości współczesnego wychowania i opiera się o doświadczenie pedagogiczne. Bo szeroka jest brama i przestronna droga. Rozwojowe formy życiowe Teoria trójczynnikowa wychowania głosi. Tak właśnie Chrystus zaleca: „Wchodźcie przez ciasną bramę. że w każdym okresie rozwoju biorą udział nie tylko konwergujące ze sobą czynniki wewnętrzne (potrzeby rosnącego podłoża) oraz sprzężone czynniki zewnętrzne (wpływy wychowawcze). która warstwa aktualnie się rozwija. nienowoczesnych koncepcji rozwoju i czynników określających wychowanie6 l. Teoria warstwicowa stanowi ważki element tego postępu. potem dociekania. szkoły czy programu godzące w zasady poprawności działań wychowawczych tworzą ogromne przeszkody w prawidłowym rozwoju wychowanka.. twórczości aż wreszcie dochodzi do głębszego przeżycia światopoglądowego o charakterze modlitewnej kontemplacji. ofiarności dla dobra swego rozwoju. Czynniki osobowościowe w poszczególnych warstwach uzewnętrzniają się w postaci samorzutnej. defekty i uszkodzenia organiczne jednostek niedorozwiniętych i upośledzonych ślepotą lub głuchotą. popełniane z ignorancji błędy wychowawcze agosu. Tak np. 8. które wyrastają z „wieku bajek" znacznie wcześniej. Aktywność ta przybiera coraz wyższe formy najpierw zabawy. W tym zakresie mogą wystąpić spowodowane często postępującą degeneracją biologiczną populacji.. niszczenie naturalnego środowiska życiowego człowieka) traktuje jako zadanie do wykonania przez osobisty wysi- łek wychowanka przy pomocy zachęty wychowawców i przy pomocy postępu wiedzy pedagogicznej. która prowadzi do zguby (. które niszczą trzy zasadnicze warunki progresji wychowawczej. zdanie przeciwne R. liczy się z aktualnymi systemami wychowawczymi społeczeństwa. 61 . czy jest opóźniona lub przyśpieszona. Jednakże ciasna jest brama i wąska. bierze pod uwagę stan działania wychowawców. rodziców) likwidowane lub przez osobisty wysiłek wychowanków nadrabiane. a mianowicie: prawa naturalne rozwoju. Te ciasne bramki losu w slalomie życia i w przebiegu jego rozwoju wychowawczego dotyczą złego funkcjonowania dynamizmów biosu. płci lub religii) stanowią zaburzenia prawidłowości życia społecznego i zniekształcają przebieg rozwoju.13-14). Los najbardziej pomyślny nie zwalnia jednostki od osobistego wkładu trudu i poświęcenia. Chrześcijańskie wychowanie więc prowadzące przez ciasną furtkę mówi o losie rzeczywiście trudnym.). Tak więc losowo mogą działać wszelkie defekty biosu.pięć czasowych nieszczęść lub przezwyciężyć przez pracę i wysiłek wychowanka. etosu czy agosu. a nie wyrasta z przestarzałych podstaw filozoficznych. które przełamują konwergencję i decydująco kształtują kierunek rozwoju zgodnie z dążeniami do potęgującej się samodzielności wychowanka. M i 11 e r. Formy aktywności własnej wychowanka nazywamy rozwojowymi formami życiowymi. który jednakże daje się przebyć.

że zabawa przezwycięża poczucie niższości dzieci wobec dorosłych. w wieku poniemowlęcym rozwijają się zabawy konstrukcyjne. w sztuce. którymi wychowawcy powinni przede wszystkim pokierować. 1805). jak gry piłką. przy tym bierze udział przeżycie uczuciowe. ponieważ zabawa daje dziecku możność wstępnego poznania rzeczywistości przez kontakt z zabawkami jako miniaturami rzeczy. przy oglądaniu obrazków lub sztuki w teatrze lalkowym. Stąd potrzeby własnej aktywności u wychowanka są zawsze bardzo silne i stanowią specjalne potrzeby rozwojowe. że jesteśmy dziećmi. np. swobody. Wreszcie zwrócono uwagę na to. Rozwojowe formy życiowe przez aktywność własną wychowanka manifestują działanie i rozwijanie się jego czynników osobowościowych. że zabawa u młodych zwierząt i dzieci jest biologicznym luksusem. Zabawy receptywne natomiast nie mają charakteru ruchowego. że nie dlatego bawimy się..J. tworzą typowe tematyczne zabawy z lalką lub innymi zabawkami. Dlatego też jako pierwsza rozwojowa forma życiowa zabawa występuje w przedszkolnym okresie kształtowania się warstwy biologicznej. rzucanie przedmiotów. a) Zabawa dziecka przedszkolnego to powszechnie znane zjawisko nawet u ludów pierwotnych. Nawet wyczerpane długą chorobą dzieci w szpitalu bawią się. Klasyczną zabawą starszego dziecka przedszkolnego są zabawy iluzyjne i receptywne. gdyż przez nią młode zwierzęta i dzieci ćwiczą swe fizyczne i psychiczne funkcje i w ten sposób przygotowują się do życia w przyszłości. w sklep. Ktoś trafnie określił. pierwszy czynnik osobowościowy. opiekowania się lalkami czy figurkami zwierząt.zabaw dzieciństwo jest zmarnowane. występuje w nich podział ról (np. że zachodzi zasadnicza różnica w funkcji rozwojowej i kształcącej zabawy u dziecka przedszkolnego. grzebanie jam. kolej z krzeseł). Huizinga)Okazuje się jednakże. U niemowlęcia pojawia się zabawa manipulacyjna (grzechotka. poety niemieckiego (zm. rozwijające mięśnie. którym tylko wiele rzeczy wolno robić. uniemożliwia dalsze osiągnięcie normalnego rozwoju człowieka. a przede wszystkim przez fantazję i grę wyobraźni stwarzają świat urojony iluzji. a uczestnicy na podstawie swych obserwacji. która odrealnia i ożywia. w kolej) mają charakter grupowy i dialogowy. We wszystkich rodzajach zabaw dziecięcych jest czynna fantazja. ponieważ występuje w kulcie religijnym. gra wyobraźni. w wojsku i pracy itd. twórczości i przeżycia piękna. dla życia nieprzydatnym. a w funkcji rozrywkowej i wypoczynkowej u dorosłych. 1903). lecz po to dane jest nam dzieciństwo. dlatego jako decydujące o rozwoju normalnym lub o wykolejeniu stanowią w teorii warstwicowej wychowania ważny moment wymagający bliższego wyjaśnienia. Zabawy iluzyjne. skakanka. Przeciwnie teoria ćwiczeń przygotowawczych K. ruchy i zręczność. lekarz i chorzy). wycinanie. jak poczucie radości. podkreślała w istocie zabawy jej wyższe czynniki duchowe. darcie) ćwicząca ruchy rąk. samochodem czy samolotem. chęci tylko zabawy i tańczenia wypiera wyższe potrzeby rozwojowe i przyczynia się do wykolejenia wychowawczego. Stąd od dawna tworzone były teorie zabawy. natomiast zbyt wcześnie odpędzane od zabawy dzieci ze wsi są postarzałe psychicznie i nie osiągają właściwego rozwoju uczuciowego. że zabawa towarzyszy w życiu także ludziom dorosłym i ma wielki udział w kulturze. zwane także zabawami twórczymi. do czego kolejno przystąpimy. zasłyszanych opinii na dany temat zabawy. aby nie wyrodniały. Groosa wskazuje słusznie. Teoria romantyczna Fr. klasy. wcielające się . głosiła. jak robienie babek z piasku. lepienie. nauczycielka i dzieci. w dom. gniecenie. bieg z kółkiem. abyśmy się bawili. nazywana teorią nadmiaru energii. dzięki czemu dziecko naśladujące z obserwacji sytuacje i czynności urabia w sobie postawę emocjonalną wobec tematów zabawy z lalką. w którym odtwarzają życie dorosłych. Na tym tle rozwija się zdolność do wartościowania jako najwcześniejszy. budowanie z klocków. że zabawa jest użyteczna biologicznie. Teoria zaś kompensacji A. animizuje zabawki i użyte przedmioty (np. Schillera. gdyż na dostępnych im zabawkach . lecz są przeżywaniem i wczuwaniem się uczuciowym w sytuacje przy słuchaniu bajek czy opowiadań bardziej realistycznych. tworzący zrazu naiwne ideały dziecięce. ponieważ przerost. Spencera (zm.zamiast prawdziwych niebezpiecznych przedmiotów . by wyjaśnić jej sens i znaczenie. stąd nawet człowieka określono jako istotę igrającą {homo ludens . Natomiast teoria pozytywistyczna H. Zabawa dziecka jest najgłębszą potrzebą i musem. Średnie dzieci przedszkolne lubią zabawy funkcjonalne. Adlera uzasadnia.uczy prawdziwie ludzkich postaw władania rzeczami. Na istotny związek zabawy dziecka z warstwą biologiczną wskazują rodzaje oraz celowość funkcjonalna zabawy. działaniowego czy dialogowego. bo daje tylko upust nagromadzonej energii w naśladowaniu czynności dorosłych. Zabawy te (w szkołę.

ponieważ trzeba najpierw starać się wprowadzić samorzutne zainteresowania dziecka w mury szkolne. rozwijającej się w dalszym ciągu. grupowania ich i klasyfikowania. co jest dobre (pracowitość. Przeciwnie nowa szkoła Deweya i jej progresywizm pedagogiczny stawiały na samorzutną aktywność dziecka jako właściwą postawę nauczania przez działanie ręczne zgodne z zainteresowaniami dziecięcymi. dobroć dla zwierząt u Kopciuszka) i co jest złe. jak uwaga. jeżeli właśnie dziecko nie powiąże własnego zainteresowania z przedmiotami szkolnego nauczania. który wprowadził do nauczania pojęcie zainteresowania (interes empiryczny. Można to uczynić albo przez uzgodnienie programu nauki i zajęć praktycznych z budzącym się samorzutnie dociekaniem poznawczym u dziecka szkolnego. ku technice i wytworom ludzkiej kultury. kim chciałoby ono być. spekulatywny. jednakże bez zabawowego infantylizmu i walki z rozwijaniem rozumu i wiedzy ludzkiej. dlatego też problem zainteresowań sam przez się nie rozstrzyga sprawy skuteczności nauczania. które służą do podsycania żywotności. gimnastyka. spostrzeganie. skupionej uwagi. Zdarza się jednak. stają się więc bezużyteczne w rozwoju. aby dzieci przez bajkę nabywały pojęć moralnych. by się nie bawiły w pijanych. które dotyczy „skarbów" dziecięcych. że praktycznie biorąc nauka była wtłaczana zgodnie z programem. estetyczny. jedne naturalne i samorzutne (jak u Deweya) lub nabyte i wywoływane (jak w szkole herbartowskiej). guziki itp. wyrasta z bajek i zabaw iluzyjnych. Właśnie zabawa przechodząc stopniowo zmiany nasyca się coraz bardziej elementem poznawczym i przemienia się w dociekanie. jak kolorowe papierki. tego. pojawiają się już inne formy zabawowe. Takie dociekanie jako życiowa forma rozwoju wymaga stałej obserwacji wciąż powtarzanej. w której rozwój inteligencji i rozumności dziecka jako swoistego czynnika osobowościowego wyraża się w ciekawości poznawczej. pamięć. Działo się to wbrew teorii samego Herbarta.w imponującą dziecku postać dorożkarza. Jest to druga z kolei forma życiowa związana z warstwą psychologiczną. jeśli nie jest kierowana przez wychowawców. traktowane przez dorosłych jako śmieci. a nie ulegały przerażeniu i lękom. musztra. porównywania i zestawiania ze sobą podobnych rzeczy. zwróconej na zewnątrz ku przyrodzie martwej i żywej. ku okolicom kraju i świata. energii i zdrowia organizmu. Dociekanie więc to taka własna aktywność działaniowa i umysłowa dziecka. Początkiem jego jest jeszcze zbieractwo dziecka przedszkolnego. że zorganizowana systematycznie nauka szkolna i zajęcia praktyczne mogą nie pociągać ucznia. ale w warstwie biologicznej. pod przymusem stopni i kar cielesnych. przy biernej postawie ucznia. Dociekanie więc stanowi podstawę rozwojową skutecznej nauki w szkole. dotyczącej nie samej zmienności zjawisk. w co wpadła skrajna szkoła nowa zwalczająca intelektualizm moralny Herbarta. jak pamiętamy. ale sama nauka automatycznie nie zastępuje pierwszej formy rozwojowej zabawy w życiu dziecka przedszkolnego. nie zjawisk nadzwyczajnych i sensacyjnych. zręcznościowe. oczyszczać baśnie ludowe z duchów i upiorów. zaistniała taka sytuacja. Tymczasem kolekcjonerstwo dzieci szkolnych polega na powstawaniu jednolitych już zbiorów. przyglądania się im i dociekania poznawczego ich właściwości. Zainteresowania jednakże mogą być różnorodne. jak zabawy i gry ruchowe. odpadki. a nie bawić się dziećmi. sport. inteligencja. W następnym okresie rozwoju dziecko szkolne odróżnia rzeczywiste od zmyślonego. świecidełka. W szkole herbartowskiej. strażaka czy lotnika. Czasami te wczesne ideały dzieciństwa realizują się w dalszym życiu przy wyborze zawodu. Zabawa ta jednak może wyrodnieć i dziczeć. życzliwości dla drugiego człowieka. w której przejawia się potrzeba zaspakajania ciekawości intelektualnej. a nie kształcącą i rozwojową jak zabawy dziecka przedszkolnego. turystyka. nawet trzeba bawić się razem z nimi. . nie interesować go. tańce. lecz coraz częściej mają funkcję rozrywkową. albo przez wykorzystanie aktywności dociekaniowej dziecka na lekcjach lub też przez budzenie głębszego dociekania problemowego u dzieci odpowiednią metodą szkolnego nauczania. ponieważ często sądzi się. że nauka i zajęcia praktyczne w domu i w szkole zajmują miejsce zabawy w życiu dziecka szkolnego. interes społeczny i religijny) i nawoływał do budzenia w uczniach wielostronnych zainteresowań. b) Druga forma życiowa dociekania w warstwie psychologicznej jest mniej opracowana teoretycznie. lecz dokładnego zrozumienia rzeczy otaczających i zwykłych przez drobiazgową znajomość szczegółów i poznanie przyczyny lub sposobu ich działania. tj. Trzeba więc dzieciom podsuwać wartościowe tematy. które mogą zaszkodzić zdrowiu nerwowemu. Dzięki temu kształtują się podstawowe funkcje poznawcze. do werbalnego zapamiętania podawanego materiału. Aktywność dociekaniowa dziecka zaczyna się od tworzenia zbiorów. wnioskowanie. jak przy oglądaniu obrazków w książce czy w filmie. które zaspokajają instynkt posiadania rzeczy na własność i służą do stałego z nimi obcowania. wyraża się w kolekcjonerstwie.

wreszcie gry losowe i hazardowe.wychowanek wyrósł już z zabawy dziecięcej i z wieku bajek i zaczyna przerastać dociekanie. czy nie będzie dla niego rozwojową formą życiową pracy. W. lotniczych i innych. jak karty. Spór dotyczy więc tego. szkoła pracy Kerschensteinera). Wreszcie niemożność czynnego zaspokojenia dociekań krajoznawczych wywołuje formę zastępczą . Inny rodzaj dociekania tworzą hodowle zwierząt. stworzyła pierwszy odrębny „kierunek praktyczno-techniczny przy zachowaniu treści ogólnokształcącej" 62 . przy tym przewaga trudu i potrzeba systematycznych starań może przeważyć przyjemność płynącą z dociekania i zahamować zainteresowanie zebraną kolekcją. jak też wychowawcze dla wyrabiania cech charakteru zostały w teorii pedagogicznej dawno docenione (np. jak króliki lub gołębie u chłopców z przedmieścia. gwoździe. jedynie pełnią funkcje rozrywkowe. c) Pod koniec kształtowania się podstaw warstwy psychologicznej formy dociekania są coraz bardziej nasiąknięte elementami wysiłku tak fizycznego. guma do procy. Przanowskiego w programie robót ręcznych jako odrębnym przedmiocie nauczania szkolnego. Błońskiego uważała. wyrabianej przez prace ręczne. Władysław Przanowski i jego dzieło. trudem i stałym obowiąz- kiem zamienia się wreszcie w trzecią rozwojową formę życiową. Wszystkie wymienione rodzaje dociekania wymagają kierownictwa wychowawczego. U dziewcząt zaś podobne dociekanie działaniowe obejmuje zapał do robótek ręcznych. która by najbardziej skutecznie wpływała na rozwój wychowanka. mianowicie w pracę. które w marzeniach mają służyć do majstrowania jakiegoś przyrządu lub machiny. czasem motyli wbijanych na szpilki. czyli zręczności. Natomiast szkoła pracy rzemieślniczej jak stolarstwo.roboty na drutach. Innym jeszcze rodzajem dociekania jest turystyka. Praca i jej wielostronne znaczenie tak dydaktyczne w procesie nauczania. pocztówek. haftowanie lub częściej . albo głośna szkoła pracy produkcyjnej P. Dociekanie przenikane stopniowo wysiłkiem. a właściwie włóczęga po okolicy czy po całym kraju. miast. potem przygodowych. Jednakże istnieje spór co do rodzaju pracy. ślusarstwo czy kowalstwo dla ilustrowania samodzielnie wykonanymi przez uczniów modelami przerabianych w szkole tematów nauki.czytelnictwo. technicznej czy produkcyjnej ma największe znaczenie wychowawcze. minerałów. W. Praca ma więc szczególne znaczenie wychowawcze. cowbojskich. które musi być wychowawczo pokierowane w pracowniach modelarskich. gdy staje się samorzutnie formą trzeciej warstwy socjologicznej. folkloru. przez które dziecko już przeszło. jak i umysłowego. która rozwija i kształci wychowanka na tle jego potrzeb uspołeczniania się.Zaczynają się one od zbierania muszelek. ludzi. mchów. a rozwinięta w Polsce przez inż. jak szydełkowanie. następnie historycznych (Trylogia Sienkiewicza) aż do powieści psychologiczno-młodzieżowych. części mechanizmów lub narzędzia jak szkło powiększające. wysiłkiem spełnianym pod przymusem. rzek. Teoria slójdu. To szczególne znaczenie wychowawcze pracy dopiero w warstwie społecznej wyjaśnia sytuacja rozwojowa tego okresu . który rodzaj pracy zręcznościowej. trybiki. że najlepiej wychowuje i kształci bezpośredni udział ucznia w produkcji fabrycznej czy rolnej. które nie mają już znaczenia kształcącego. sprężyny budzika. zaspokajająca żądzę przygód i chęć poznania krajobrazów. rzemieślniczej. W kieszeniach chłopców w tym okresie gromadzą się zbiory materiałów. do czego wychowanek dotychczas zawsze był gotów i chętnie się temu oddawał. najczęściej zaś znaczków pocztowych i związanych z nimi dociekań filatelistycznych. liści. bądź też hodowla roślin doniczkowych u dziewcząt. Formą dociekania u chłopców staje się majsterkowanie. szachy. np. A m b r o z i e w i c z . sznurki. uprawianą hodowlą. ale też mogą się przyczyniać do wykolejenia wychowawczego. pozostawiają ślad w psychice w postaci przyzwyczajenia do szukania łatwej przyjemności w zabawie lub dociekaniu. indiańskich. niekiedy banknotów. zasuszonych kwiatów. W dalszym ciągu rozwoju warstwy psychologicznej pojawiają się pochodne formy dociekania w postaci gier z określonymi regułami jak gry harcerskie na spostrzegawczość. zapoczątkowana jako system szwedzki. że każdy rodzaj pracy może stać się udręką niewolniczej roboty. Jednakże obydwie te formy życiowe. potem pojawiają się zbiory obrazków. Rozpoczyna się więc pożeranie książek podróżniczych. Warszawa 1964 . ponieważ szybko wygasają i mogą hamować tym rozwój psychiczny. maj ster kowaniem czy czytelnictwem dotychczasowym. gry umysłowe. 85. jeżeli w średnim wieku szkolnym nie stanie się on aktywnością własną ucznia. Okazuje się w rzeczywistości. czy w grupie 62 s. Tymczasem w nowej warstwie socjologicznej rozwoju samorzutnie pojawia się potrzeba szukania oparcia i uznania w grupie rówieśników.

bójek z konkurentami itd. P. gdy czuje swą zdolność i moc do pokonywania trudności. zleconej przez grupę. organizacyjno-społecznej itd. gdyż wszelkie grupy społeczne stawiają jako warunek udziału i uznania za członka wykonywanie wspólne zadań i przyjętych obowiązków. grupa koleżeńska zaś postuluje wierność i solidarność w podejmowanych akcjach czy to zabawy. Lublin 1948 s. które teraz sobie zaczyna wychowanek uświadamiać. W ten sposób praca nie narzucona.). lecz dopiero na końcu. chociaż zdarzają się uczniowie z silną wolą. Lenistwu szkolnemu przeciwdziałają bądź to rozwinięte zainteresowania dociekaniowe ucznia. przy równoczesnym chętnym. O b o r s k i . Opory pochodzą także z wrodzonej człowiekowi niechęci do wysiłku wykonywanego nie z zainteresowania. 63 Właśnie w trakcie intensywnego uspołeczniania się wychowanka w trzeciej warstwie socjologicznej. gdyż każda z nich może jeszcze rozpadać się na odrębne kierunki zainteresowań. Płyną one z dotychczasowego przyzwyczajenia do szukania dziecinnej przyjemności w beztroskiej i swobodnej zabawie lub dociekaniu przy ulubionym kolekcjonerstwie. wynikająca z czynników osobowościowych wychowanka. a nie stawała się mechaniczną i nudną. handlu. technika. rzemieślniczej czy produkcyjnej powinny być coraz bardziej przeniknięte twórczością64. 64 Ks. Warszawa 19352 s. 45-55. na lekcjach. że praca staje się jego aktywnością własną. 120-125. jak rozumienie i rozumność osobista. prawo. W wyniku zaś podejmowania wysiłków różnych rodzajów pracy (umysłowej. I tak rodzina wymaga pomocy w pracach domowych. Z punktu widzenia wychowawczego kierunki rozwoju kulturotwórczego są sobie równorzędne i mają ten sam zasadniczy walor. wynikające z uzdolnień i talentów. aby proces wszechstronnego rozwoju od warstwy socjologicznej dźwignął się na wyższy stopień. by była stale kształcąca. Zresztą proces twórczy w każdej dziedzinie kultury przebiega w podobny sposób. tracąc dotychczasowe łatwe źródła przyjemności w zabawie dziecięcej i w dociekaniu. fizycznej. Dlatego też nie może być sporu o to. pracy. lecz pod przymusem i z konieczności. z ros. lecz w grupie na równi z innymi.rodzinnej i szkolnej. staje się rozwojową formą życiową. . gdy wychowanek może zasłużenie odpocząć. w której dochodzi do głosu dalszy czynnik osobowościowy wolnego wyboru woli między łatwą dziecinną przyjemnością a przyjemnością powysiłkową. Przyjemność ta nie zjawia się w trakcie samego wysiłku. bądź też silna wola. W związku z tym nie nęci już teraz zabawa i dociekanie w pojedynkę. Niełatwo to członkostwo w grupie przychodzi. Zjawisko lenistwa szkolnego. np. Podejmowanie wysiłków dla zadowolenia postulatów grupy społecznej nie przychodzi wychowankowi zbyt łatwo. d) W warstwie kulturologicznej pojawiające się uczulenie wychowanka na głębsze wartości zawarte w dziełach kultury pozostaje w związku z nową formą aktywności własnej w postaci twórczości. polityka czy sztuka. ekonomika. o63 panowani jeszcze lenistwem . majsterkowaniu czy czytaniu zaciekawiającej powieści. czy pomocy wzajemnej. zrozumiane przezeń znaczenie pracy w grupie społecznej powoduje to. Podstawy pedagogiki (tl. nieskore do roboty i leniwe. Z psychologii szkolnego lenistwa. gdy przepełnia go poczucie spełnionego obowiązku i gdy spotyka go za to nagroda i uznanie ze strony grupy. której chciał być członkiem. na wylot poznaną robotą. Ukierunkowanie prób twórczych warunkują dotychczasowe zainteresowania. a nawet męczącym próżnowaniu na interesujących zajęciach dociekaniowych. który jednak niespodziewanie przynosi wielkie zadowolenie. Jednakże praca zespołowa wychowanka musi być kierowana przez wychowawców. rozkazów wymaga od wykonawcy natężonego wysiłku i trudu. W ten sposób wychowanek w trzecim okresie rozwoju. rozwija człowieka społecznie wartościowego i dojrzałego. zadań. Wszelkie więc formy pracy ręcznej czy umysłowej.) wyrabia się siła woli. potęguje się na przełomie między psychologiczną i socjologiczną warstwą wychowania około 10 roku życia. wypraw. H e s s e n . odkrywa prawie nagle nowe źródło radości po wykonaniu trudnej. wartościowanie i ocena dodatnia pracy oraz wolność decyzji wzięcia na siebie odpowiedzialności wobec grupy. dlatego twórczość jako dalsza forma aktywności własnej wychowanka stanowi czynnik jedynie rozwijający i kształcący jego osobowość. które z podstawowych dziedzin kultury ma pierwszeństwo i jest ważniejsza w rozwoju człowieka od innej: nauka. Na tym tle ruchliwe i czynne dotychczas dziecko staje się ociężałe. Spełnienie tych wszystkich prac. To właśnie twórcze czynniki osobowościowe kształtują teraz tę wyższą rozwojową formę życiową. gdyż natrafia na opory wewnętrzne. szkoła żąda stale pracy umysłowej na lekcjach i odrabiania zadań. lecz podejmowana dobrowolnie jako aktywność własna. obowiązków. S. przy pomocy której wychowanek coraz łatwiej może pokonywać opory wewnętrzne i opanowywać lenistwo.

bądź też idea heroiczna miłości. Podstawy pedagogiki.. W trakcie zapoznawania się z dokonanymi osiągnięciami rozwiązań następuje trzeci etap „odkrycia ojczyzny duchowej". liberalnego (twórczości naukowej i kulturalnej). Rozpoczyna się wtedy czwarty etap twórczy . 2 s. którą staje się głębsze przeżycie światopoglądowe. kogoś zaś pociąga materializm Demokryta lub realizm myślenia Arystotelesa. zaczynają docierać do problemu źródeł bytu. Istota zaś „wstrząsu" polega na tym. dz. pozytywistycznego (walki o byt i bogacenia się). jak wiemy z nauk światopoglądowych w pedagogice. np. 41—42. ks. prawdę. tworzącej się pod wpływem intuicji. inne ujęcie procesu twórczego. tenże. Polega ona na zainteresowaniu się dotychczasowym dorobkiem kultury. swojej ojczyzny duchowej odrzuca się wszelkie inne poznane kierunki i prądy. Pedagogika ogólna. moralnego lub politycznego itd. które w wielkim skrócie i błyskawicznie ukazuje drogę rozwiązania danego problemu naukowego czy artystycznego. Tak np. Zagadnienie twórczości. Dzięki temu rozbudowuje się synteza światopoglądu osobistego. 67 F. lecz popycha do racjonalnej realizacji. np. co nagle odsłania swe piękno. Poznań 1962 t. które w grze skrzypiec nie słyszy „pocierania końskiego ogona o baranie kiszki". z której wynurza się dręczący problem. dz. 68. 65 . teleologiczne. bogini ułudy zmysłowej i odsłania głębię rzeczywistości. bądź też pospolitego materializmu życiowego (luksusu i relaksu). dz. H e s s e n. socjalistycznego (walki rewolucyjnej i pracy produkcyjnej). Wynikiem tego powstaje ukształtowany typ człowieka zabawy. Otóż w momencie ukazania się problemu zwykle następuje mniej lub więcej uświadomione olśnienie. innemu talentowi przypada do gustu maniera pozytywizmu lub naturaliz- mu itd. 161-242. 135-139. a następnie przechodzi przez cztery etapy. dopatrujące się w płótnie powalanym farbami harmonii barw lub obrazu 6 5 . bohaterskiej odwagi ratowania innych. W ten sposób twórczość jednostki pogłębia się i wnosi nowe. czy przeżyte w danej sytuacji życiowej dobro.krytyki i przezwyciężenia nieprzyjętych rozwiązań problemu. Powstaje wówczas „słyszenie kulturalne".. własnej koncepcji poszukiwań twórczych. Warszawa 1933. nazywane natchnieniem. M y s ł a k o w s k i . cyt. oryginalne osiągnięcia do dorobku cywilizacyjnego ludzkości 66 . idea walki. w problemach filozoficznych komuś przemawia do przekonania idealizm platoński. Jest to uznanie jakiegoś stanowiska w danej dziedzinie kultury za własne. (W:) Encyklopedia Wychowania. cyt. Tenże. Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności. Od tej chwili dręczący problem nie ustępuje. np. jego początku i końca. polegający na tzw. intuicyjnie odczutą prawdę. „Wstrząs kulturalny" to pojawienie się wrażliwości na coś. D y b o w s k i . jaki zgromadziły podejmowane próby rozwiązywania nurtującego jednostkę problemu filozoficznego. genezy i celu świata i życia. s. Albo jednemu w zagadnieniach estetyczno-literackich podoba się romantyzm.. (W:) Wprowadzenie do sakramentów świętych. Z określeniem własnego stanowiska. t. Ludzie teraźniejsi i cywilizacja przyszłości. 2 s. Po etapie zarysowania się koncepcji jako początkowego pomysłu z planem działania rozpoczyna się drugi etap twórczości zwany „wędrówką duchową". s. O sprzecznościach i jedności wychowania. pracy lub idea hedonistyczna zabawy ciągłej i rozrywki. 145-250.. 217-244. oszroniałych drzew. M. wielkości człowieka. Może to być. lecz chwyta melodię i jej liryzm albo zachodzi „widzenie kulturalne". Z n a n i e c k i. s. Równocześnie końcowe etapy twórczego procesu doprowadzają do zogniskowania nurtu twórczości na zagadnieniach znalezienia idei przewodniej życia wychowanka i w przyszłości jego światopoglądu. że w znanej rzeczywistości uchyla się nagle jakby „zasłona Mai". za odpowiadające osobistej postawie twórczej. chrześcijańskiego (miłości Boga i bliźniego). W związku z tym w warstwie czysto duchowej kształtuje się określony typ światopoglądu. „wstrząsu kulturalnego". Dochodzi w nim do głosu już pełnia wydobywającej się duchowości ludzkiej wraz z otwartością na zagadnienia transcendentne i metafizyczne. 723. S. Warszawa 1964 s. Pytania poznawcze. 1 cz. 66 Z. który negując propozycje rozwiązań przyjmuje jednakże problematykę stawianą przez obce stanowiska i stara się ją włączyć do swojego problemu.. wynikające z natury człowieka mądrego. np. e) Piąta warstwa czysto duchowa rozwija się pod wpływem odrębnej formy aktywności własnej człowieka. by rozwiązać zagadnienia zgodnie z własnymi założeniami.Oryginalny proces twórczy zwykle zaczyna się od tzw. por. walki lub typ człowieka dobrze wychowanego 67 . literackiego czy technicznego itp. dobro lub inną wartość w dotychczas znanych i nawet banalnych rzeczach. jak uchwycić i zrealizować ujrzane piękno. pracy. cyt. „dialogu kulturalnym". w której źródła bytu jako Absolut filozoficzny będą ujęte w kształt nadany przez twórczo wypracowaną przez jednostkę ideę przewodnią swojego życia.

wreszcie rozwija się etap najwyższy przeżycia miłości i poddania się woli Bożej. Równocześnie z bojaźnią wyrasta podziw dla piękna i mądrości Boga. czy publicznej i społecznej. musi bowiem być ubóstwiona. ale także zwraca uwagę na proces jakościowego dojrzewania każdego podłoża. Ale niezależnie od treści i pojmowania Absolutu osoba ludzka. jak i liturgicznej. odkrywając ostateczne źródła bytu. praca i twórczość. . W prawdziwym światopoglądzie chrześcijańskim modlitwa występuje w całej pełni możliwości i rodzajów. jest odpowiedzią wiary na prawdy objawiającego się w ludz68 kości Boga.Spinozy). błagalną. bo wszyscy dla Niego żyją" Łk 20. W innym wypadku. uczucia pociągającego. poi. Ma rację więc Max Scheler. Struktury rozwojowe człowieka Teoria warstwicowa wychowania zajmuje się nie tylko procesem ilościowego rozwoju poszczególnych warstw. lecz żywych. jak to widzieliśmy w systemie pedagogiki chrześcijańskiej. ale idea ujmująca źródła bytu filozoficznie zostaje deifikowana. Von Ewigen im Menschen. Przede wszystkim modlitwa staje się formą życiową chrześcijanina rozwijającą religijny stosunek do prawdziwego Boga żywego. który zło karze. jednakże zawsze proces deifikacji idei naczelnej pociąga za sobą te same ludzkie postawy czci. Człowiek bowiem jako istota wolna może się mylić i jeśli nie postępuje jako istota równocześnie mądra („Powiada głupi w swoim sercu . że źródła bytu istnieją. uwielbienia analogiczne do religijnej modlitwy jako głębszego przeżycia światopoglądowego.28). który prowadzi do misterium fascinosum. każda rzecz stworzona i przygodna.Nie ma Boga!" Ps 52.). kobieta lub idea filozoficzna materii.38). Przy tym prawo modlitwy (ius orandi) ma tak wielkie znaczenie. potęguje przeżycie majestatu i mocy Bożej. gdy głosi. podobnie jak w warstwach wcześniejszych zabawa. prawdziwego światopoglądu Absolut filozoficzny jako osobowa Istota wszechmądra i dobra staje się Bogiem żywym. które mają charakter poważny i podniosły. a więc od świadomej metanoi jako pokuty i zmiany sposobu myślenia. Szczególnie w wypadku kształtowania się naturalnego. Warszawa 1968.2). a w treści swojej może być modlitwą pokutną. że człowiek nie może być konsekwentnym ateistą 68 . Gotha 192513. sława. R. z których cały świat i ludzkość pochodzi. myślnej czy czynnej modlitwy. s. wyrażającego się zawsze analogicznie przeżyciem modlitewnym. dziękczynną czy pochwalną. będąc rozmową z Bogiem. w którym „żyjemy. wynikający z kontemplacji i czci odnoszącej się do Absolutu. czyli tajemnicą lęku i bezsilności wobec Potęgi nieskończonej. będąca w nieustannym ruchu lub jako duch rozlany w przyrodzie i twórczy {Deus sive natura . czy to jako odwieczna materia. że przyczynia się do rozwoju prawd dogmatycznych i wyprzedza prawo wierzenia (ius credendi). tak indywidualnej. przybiera różne formy: ustnej.Rozbudowa każdego typu światopoglądowego zarówno o charakterze świeckim czy religijnym. ducha. zostają nie tylko odkryte przez rozwijającego się człowieka ze stwierdzeniem. musi wziąć fałsz za prawdę lub odwrotnie w prawdzie widzieć błąd. Właśnie religia polega na osobistym stosunku do Boga. O t t o . dociekanie. Leipzig 1923. jak władza. a dobro nagradza samym Sobą.(tł. ale odpowiedzialnie z całym przekonaniem przeżyty prawidłowo teistycznie lub zdeformowany ateistycznie. czy też jako Istota najwyższa wszechmądra i dobra. Modlitwa chrześcijańska. przez które wychowanek musi przejść. Świętość. teistycznym czy ateistycznym odbywa się zawsze poprzez głębsze przeżycia światopoglądowe. nazwane misterium tremendum. Źródła bytu bowiem pojmowane. poruszamy się i jesteśmy" (Dz 17. czyli misterium augustum jako poczucia wzniosłości i uwielbienia69.10). z konieczności wpada w poczucie zależności i stosunku religijnego doń. nie tylko odpoznane prawdziwie lub fałszywie. rozpoczynający się od nawrócenia się ku Bogu. Przeżycie zaś od strony subiektywnej tej postawy. 3. Tak więc modlitwa tworzy rozwojową formę życiową w warstwie czysto duchowej. człowieka. które jako „bojaźń Boża" stają się początkiem mądrości (Ps 110. bogactwo. by rozwijać pełnię swego człowieczeństwa. S c h e l e r . które wiąże się 69 M. Stąd głębsze przeżycia światopoglądowe w swej zadumie metafizycznej ma charakter modlitewny i religijny. To spotkanie z istniejącym Bogiem żywym. czy kultury może być deifikowana i zająć miejsce należne prawdziwemu Bogu. czyli religijność jednostki ludzkiej przechodzi bowiem pewien cykl rozwojowy. 198. dla którego wszystko żyje („A Bóg nie jest [Bogiem] umarłych. zdeformowanego poglądu na świat. Problem teologiczny boskości (divinum) w warstwie czysto duchowej może być światopoglądowo różnie rozwiązany. Das Heilige.

. w których się ono wyraża. a) Najwcześniej. określanego jako życie duchowe ludzkości. Psycholog W. zachowanie się i postępowanie jednostki. poznaną strukturą rozwojową człowieka był temperament. phlegma). Stąd pochodzi klasyczny podział temperamentów na sangwiników (żywe. E. oparte o operacje formalne. Każda warstwa dojrzewając wytwarza własną strukturę rozwojową. staje się coraz bardziej ludzkie.). odwracalne i logiczne. do której kolejno należą: temperament. K u n o w s k i. dz. Współcześnie medycyna wiąże temperament z postawą uczuciową i tempem psychicznym jednostki 7 1 .) o wilgotnościach (humores) w ciele ludzkim pomieszanych ze sobą. jak to robi emocjonalno-woluntarystyczna pedagogika „nowego wychowania". Warszawa 1958. które organizując układ mogą nadawać mu kierunek intelektualizmu w pierwszym wypadku. Jak już wiemy. indywidualność. bo już w głębokiej starożytności. śluzu (gr. melancholików (łagodne usposobienie i powolność). ale z przewagą bądź to gorącej krwi (łac. ojca medycyny i Rzymianina Galenusa (II w. melajna chole) lub flegmy. słomiany ogień). Psychologia lekarska (tł. woluntaryzmu w drugim lub sentymentalizmu w trzecim. pochodzący od łacińskiego wyrazu temperare. dlatego też struktury są dynamiczne i regulują działanie. przed Chr. filozoficzna i teologiczna wiedzy. czynnik rozumowy i poznawczy prowadzi do mądrości. na które składają sią: a) sposób reagowania (reakcja szybka lub powolna) oraz b) siła i czas trwania reakcji (długo. Od strony rozwoju wychowawczego człowieka konieczny jest rozwój wszystkich struktur i cech osobowościowych pełnej duchowości ludzkiej. znaczącego mieszać coś ze sobą. zmienne reakcje. Najsilniejsze z nich zaczynają podporządkowywać sobie słabsze składniki i w ten sposób kształtuje się nowy układ. a na charakterze. a na zmysłowych formach poznanie wyższe. proces jakościowy rozwoju polega na integracji. gdyż wówczas akcent przesuwa się ze sfery intelektualnej na uczuciową i wolicjonalną. Nie wolno więc zastępować logosu tj. włącza w całość działanie struktur wcześniejszych. K r e t s c h m e r . wyrażającym energię życiową lub żywotność organizmu. do czego kolejno przejdziemy. Jednakże i w tej dziedzinie wkracza „losowość" rozwoju coraz szerszej i głębszej wiedzy ludzkiej. Greka Hipokratesa (V w. że w każdej z nich coś na trwałe pozostaje ze struktur niższych (tak np. To znaczenie moralne struktur rozwojowych w postępowaniu i życiu człowieka uzasadnia potrzebę ich bliższego poznania naukowego w pedagogice. wśród których arystotelesowski logos. III rozdz.z celowością rozwojową danej warstwy. charakter. Wundt w XIX wieku sprowadził podstawę podziału temperamentów do czterech kombinacji. wiązał się z teorią starożytnych lekarzy. pyknika (budowa 71 S. Doskonalenie struktur rozwojowych polega na tym. dołączają się stopniowo cechy osobowościowe. czyli organizuje funkcje danej warstwy. 205. czyli od poziomu wykształcenia ogólnego. budując na pojęciach konkretnych ogólniejsze. Rozwój zaś coraz wyższych struktur integruje. cyt. Dopiero ta harmonijna rozbudowa całej wiedzy ludzkiej warunkuje wzrost życia 70 moralnego i społecznego. jak to czyniła „szkoła stara" XIX wieku lub tendencje epigonistyczne. osobowości i strukturze światopoglądowej kończąc. s. u innego wola lub uczucie. jako „inteligentnej duchowości". Typy zaś temperamentu uzależnia się dziś od konstytucji budowy ciała: astenika (budowa wąska). czyli całkowaniu się rozwiniętych ilościowo części składowych podłoża (patrz cz. Na skutek tego ostatecznie poziom kultury i moralności narodów zależy od „poziomu umysłów" członków społeczeństwa.). Sam termin. własnego temperamentu i indywidualności nie możemy się nigdy pozbyć). na skutek czego postępowanie człowieka w sposób naturalny doskonali się i szlachetnieje. Stąd teoria warstwicowa kładzie nacisk w progresji wychowawczej na pełny rozwój struktur począwszy od temperamentu i indywidualności. światopoglądowych i kulturowych elementów. osobowość oraz struktura światopoglądowa 7 0 . chole). w warstwie psychologicznej u jednego wychowanka może brać górę inteligencja.lub krótkotrwała). rozumności wyższą duchowością. czarnej żółci (gr. z wykluczeniem jej wyższych. Ponieważ każda struktura tworzy układ rozwiniętych już składników podłoża. 1). flegmatyków (obojętność uczuciowa i nieruchawość). przyrodniczej i technicznej równolegle powinna się rozwijać także strona humanistyczna. w której obok strony matematycznej. z niem. po Chr. sanguis). Tak np. Proces wychowawczy i jego struktury. Obecnie przyjrzyjmy się dojrzewaniu człowieka od strony wytworów. I odwrotnie nie należy zadowalać się rozwijaniem wyłącznie logosu. a coś przybywa ze struktury wyższej. który nazywamy strukturą rozwojową. Przybywa tu z każdą wyższą strukturą większy udział duchowości ludzkiej. II p. zimnej żółci (gr. choleryków (wybuchy silnych uczuć).

Natomiast w zakresie funkcji emocjonalnych indywidualność pozytywna wyraża się w usposobieniu. przy wybujałych zaś funkcjach wolitywnych wykształca się na indywidualność woluntarną somatotonik o dużej sile i energii. atletyka (budowa muskularna) lub dysplastyka (budowa nieharmonijna) (E. War- . soma . uzależniają go od organizmu i jego poszczególnych składników biologicznych.typ silny. hormonalnych (N. indywidualności analityczne. stąd też stosownie do tych rodzajów można wyróżnić w indywidualności także przeciwstawne typy. nieśmiałe lub ironiczne wobec otoczenia. celebrum .mózg). czy od przewagi gruczołów dokrewnych. H.przysadzista). b) W integracji warstwy psychologicznej powstaje struktura indywidualności jako istota odrębna i niepodzielna (łac. która przejawia się w reakcjach emocjonalnych i w motoryce popędowej aktywności. stanowi wielką trudność wychowawczą. Trafnie to podkreśla typologia francuska Le Senne'a. Wszystkie nowe typologie temperamentu. działającej poprzez zmysły-analizatory na psychikę. na podkreślaniu wyższości jakiejś cechy. sangwinik . J. flegmatyki . jak indywidualności refleksyjne o skłonnościach do namysłu i intuicyjne. od układu nerwowego i przewagi pobudzania lub hamowania jak głosi I. która reaguje odruchowo bez udziału inteligencji według swego typu temperamentalnego na każdorazowe przeżycie przykrości lub przyjemności. spokojny. skłonne do ujmowania pojęciowego. ale już na wpół rozwinięta na drodze własnego doświadczenia i kształcenia w szkole. Ponieważ typy reakcji umysłowej na poznawane rzeczy zależne są od rodzaju odziedziczonej inteligencji. indywidualności praktyczne. Kretschmer). pobudliwy. zdolne do abstrakcji i rozmyślania. Ze względu na możliwość górowania jednych funkcji psychicznych nad pozostałymi w indywidualności tworzy się druga strona . Ks. viscera . od przewagi tkanek w ujęciu W. przy rozwinięciu funkcji uczuciowych tworzy indywidualność sentymentalną (wiscerotonik opanowany uczuciami wygodnictwa od łac. polegająca na celowym rozwijaniu przez jednostkę różnicy pomiędzy sobą a innymi. Indywidualność więc jest całościowym układem cech. że jest on strukturą całkowicie wrodzoną. nastawione na konkrety w poznaniu i kontemplacyjne. ceniące korzyść i teoretyczne. często o surowej moralności i fanatycznej ideowości (E. zamykających się w sobie i ekstrawertyków towarzysko i beztrosko nastawionych na otoczenie zewnętrzne (C. usposobienie żartobliwe lub poważne itp. Ten czysto naturalny sposób postępowania. podobnie jak teoria klasyczna. którą trzeba przezwyciężyć przez nadbudowanie nad nim wyższej struktury indywidualności. G.indywidualność pozytywna. zahamowany). nastawione na epikurejskie używanie życia oraz typy schizotymiczne. które może być optymistyczne z nadzieją na rozwiązanie dobre sytuacji lub pesymistyczne w stałym przewidywaniu najgorszego. Sheldona: endomorfia (przerost narządów wewnętrznych i tkanki tłuszczowej). rozwijające szczegóły oraz indywidualności syntetyczne. trzy elementy: emocjonalność. stwarzające całości.Le Senne'a. Pawłów (choleryk . którą jednostka młodociana uważa za wyróżnienie i powód do dumy. wyróżniając w temperamencie. Pende). indywidualność negatywna. wyczuwające wnikliwie istotę rzeczy.typ silny.typ słaby. aktywność oraz siłę reakcji 72 . od gr. indywidualności realistyczne. dążące do osiągania własnego interesu szawa 1963. Jednakże odróżniamy jakby dwie strony indywidualności. nazywanym charakterem. Wreszcie w zakresie dążeń i strony wolitywnej w indywidualności mogą wystąpić typy egoistyczne. Jedną stanowi tzw. Biologiczność temperamentu powoduje to. także typy cyklotymiczne oscylujące między radością i smutkiem. żywy. Typologia intelektualnych indywidualności wiąże się z rodzajem wrodzonej jednostce reakcji umysłowej i jej osobistą postawą poznawczą w stosunku do świata zewnętrznego i jego strony zjawiskowo-pojęciowej. Dlatego na tej podstawie należy określać temperament jako pierwszą strukturę w rozwoju warstwy biologicznej. 72 choćby to były piegi na nosie.ciało). Kretschmer). dziedziczoną genicznie po rodzicach i wstępnych pokoleniach. T a r n o w s k i . flegmatyk . dyspozycji i tendencji psychicznych jednostki. Te trzy zasadnicze rodzaje indywidualności psychicznej rozpadają się jeszcze na drobniejsze typy. Do usposobień można zaliczyć typy introwertyków. Dlatego też temperament tworzy stałą i trudno zmienną właściwość jednostki. która przy przewadze funkcji poznawczych staje się indywidualnością intelektualną (celebrotonik w terminologii Sheldona od łac. szczególnie kiedy jednostka posiada zbyt żywy lub niewrażliwy temperament.wnętrzności). individuum) jeszcze na wpół wrodzona ze względu na typ posiadanej inteligencji. Jung). Typy charakteru według Heymansa .typ silny. mesomorfia (przewaga tkanki mięśniowej) lub ektomorfia (rozwój tkanki nabłonkowej i nerwowej).

tworzący układ cenionych społecznie nawyków kolektywizmu. dlatego też szczególnie indywidualność negatywna może prowadzić do skrajnego indywidualizmu. Warszawa 1934 s. II rozdz. II rozdz. Organizm a życie psychiczne. chociaż tak pożądane wychowawczo. III i IV. wobec nauczyciela czy zwierzchnika) potrafi hamować bezpośrednie reakcje przykrego temperamentu (np. 75 Ks.lub przeciwnie typy altruistyczne. który reguluje przejawy reakcji temperamentu i indywidualności. ofiarne i oddane dobru drugich. kierunkową 76 . ale istotną część tej całości stanowi charakter moralny 7 5 . do zagadnień codziennego życia i do samego siebie. Może to być więc charakter chrześcijański jako zespół cnót teologicznych rozwijających się na gruncie 4 cnót kardynalnych (por. gdyż łączy w sobie tak temperament. 3). nie kończy procesu doskonalenia moralnego. 260-262. Podstawami jego działania są przede wszystkim: a) świadomość zasad moralnych postępowania jako wynik pouczania etycznego oraz b) silna wola wyrabiana drogą motywacji przez wykonywaną pracę i służąca tym zasadom w konsekwentnej ich realizacji przez pokonywanie w sobie oporów wewnętrznych i lenistwa. Charakter człowieka. lękliwe i bezradne (A. jednakże postępowanie takie. co znów stanowi drugą część charakteru tzw. kłamstwo. K l e s z c z y c k a . 119. 3). jako przystosowawcze tylko do warunków otoczenia. podskakiwania w miejscu przy irytacji). IV p. krnąbrność 77 . czy to jako swoisty układ woli. nastawioną na określoną hierarchię wartości i zasad dobrego postępowania zgodnie z przyjętą ideą moralizmu. cz.). także typy agresywne.. na skutek czego najpierw kształtuje się moralność heteronomiczna. będących produktem wysublimowanych instynktów (por. które wypaczają charakter moralny S. Wołoszynowej. zanim przetworzy się w moralność autonomiczną. III p. czy to jako zespół trwałych cech i dyspozycji psychicznych. stałość i konsekwencja postępowania według przyjętej zasady moralnej. usposobienia oraz postawy dążeniowej. cyt. 25-29. obcoprawna. Podstawy pedagogiki (tł. pewne siebie i swej mocy lub typy nieagresywne. zaczepne. Postępowanie oparte o charakter. 2). . decydując o społecznej i moralnej wartości po73 74 stepowania. P a s t u s z k a . z jednej bowiem strony kształtowanie się charakteru wychowanka w dalszym jego rozwoju zostaje zagrożone utrwalaniem się wad. 1 s. Charakter tworzy więc zespół cech. 352-357. część instrumentalną charakteru moralnego. jak też indywidualność jako charakter nabyty. 76 B. S. S z u m a n . nie zawsze ze względu na swój egocentryzm jest godne człowieka. Wszystkie te określenia jednakże zgadzają się ze sobą w tym. Lublin 1962 2 s. rozdz. Zasady nauczania. skłonne do awantur. indywidualność określa postępowanie wychowanka w oparciu o integrację psychiczną reakcji umysłowej. S. II rozdz. N a w r o c z y ń s k i . wykorzystując ich motorykę i energię w postępowaniu zgodnie ze swymi zasadami. jak lenistwo. kształtującą się w warstwie socjologicznej. c) Opanowanie wybujałej indywidualności możliwe jest w rozwoju przez wyższą strukturę charakteru moralnego. ponieważ jako wytwór procesu uspołecznienia wyprowadza wychowanka z biologicznego egoizmu samozachowawczego. dz. Czynniki te tworzą tzw. cz. Właśnie charakter stanowi pierwszy wyraźny cel pracy wychowawczej nad wychowankiem. L. seria 1 t. albo charakter liberalny. Charakter (W:) Materiały do nauczania psychologii pod red. rozumiany jako zespół zalet moralnych. dlatego też przez inteligentne dostosowanie się do sytuacji (np. jak też z egocentryzmu i egotyzmu psychicznego. Charakter bywa rozmaicie pojmowany przez różnych autorów. z ros. Dzięki temu postępowanie wypływające z działania charakteru staje się świadome i dobrowolne. Zasady te nie są tworzone przez wychowanków. jako stałe postępowanie moralnie dobre lub jako 73 czynna postawa wobec życia . nazywany czasami charakterem wrodzonym. socjalistycznego stosunku do pracy i własności społecznej (por. cz. który musi być drogą uspołecznienia wychowanka pedagogicznie opanowany i przezwyciężony. wykazując podstawowe cechy czynu etycznego. S k o w r o n . Wrocław 1957 2 s. patriotyzmu z internacjonalizmem. lecz przyjmowane w procesie socjalizacji rozwojowej z etosu społecznego i uznawane za własne. Jak widzimy na podstawie przeglądu typologicznego. Adler). że wynikiem i wyrazem działania charakteru staje się stabilizacja. V p. Jednakże charakter moralny osiągany przez wychowanka własną pracą nad sobą także ma skomplikowaną budowę. Struktura społeczno-etyczna charakteru jest już bardzo złożona. Warszawa 1964. albo też jako charakter socjalistyczny. W związku zaś z częścią kierunkową typologia charakteru moralnego zależy od systemu wartości i uzasadnień ideologicznych. J. H e s s e n. 77 L. w których wyraża się osobisty stosunek wychowanka do innych ludzi. brak zdyscyplinowania. własnoprawną 74 .

lecz powstaje z dążności do scalania się wewnętrznego. Empirycznie w psychologii osobowość znaczy każdorazową. Stawanie się więc pedagogicznej osobowości w procesie rozwijania się człowieka nie wynika bezpośrednio z rozrastania się cech psychicznych. New York 1937 s. s. Ażeby więc odróżnić pedagogiczne ujęcie osobowości od wszelkich innych. ponieważ jest to struktura bardziej duchowa aniżeli charakter i rozwijająca się dzięki twórczemu przeżywaniu wartości kulturowych. 3). integracji. które przejawiają się w zachowaniu i myśleniu jednostki. lecz wyższa konstrukcja rozwojowa osobowości twórczej. indywidualną całość cech psychicznych i fizycznych niemowlęcia. wartościowanie samego siebie. przedruk (tegoż aut. psychologii. Odznacza się ona samodzielnym dążeniem Z. nazywamy ją osobowością twórczą. K r e u t z.por. konstruujące nowe podstawy. „Roczniki Filozoficzne K U L " 1970 z. rzutowania celów i działania". Występują tu ujęcia metafizyczne. W ten sposób w czasie rozwoju warstwy kulturologicznej przez uwrażliwienie na wartości kulturowe tworzy się w wychowanku struktura osobowości jako żywa. 4 s . z drugiej zaś strony konsekwencja postępowania według przyjętych zasad moralnych najlepiej się udaje w określonych warunkach społecznej stabilizacji. jak w psychologii. 22 n. nauczyciela. które jednostka powinna posiadać. cz. 2 s. Znaczenie wychowawcze osobowości „ C h o w a n n a " 1938 z. dz. Normatywne zaś widzenie tego pojęcia w etyce ujmuje osobowość jako ogół cech. Warszawa 1947 s. musi rzutować sobie pewną linię rozwojową i wybrać wobec tego jej kierunek" 8 2 . d) Wyraz „osobowość". której towarzyszą takie zjawiska wychowawcze. dążąc do ideału swej osoby zgodnie z postulatami moralności i prawdziwego poglądu na świat. które określają jej jedyne przystosowanie się do jej środowiska"79. 3). wreszcie normalny lub wypaczony plan życiowy81 (por. z tą różnicą. cyt. harmonijnej struktury duchowej z zachowaniem jej odmienności osobniczej. I rozdz. Tak amerykański psycholog G. II rozdz. S. Metafizycznie osobowość znaczy jaźń. nadające życiu kierunek. jej indywidualności. a więc nauką opisową o faktach i równocześnie nauką normatywną o tym. Później zaś jeszcze bardziej rozszerza poza przystosowanie społeczne do środowiska. Osobowość w rozwoju swoim kształtuje się według pewnych wytycznych. s. do swego życia wewnętrznego. zarysowanych na poznaniu i wartościowaniu zjawisk życia oraz na poznaniu i ocenie swoich możliwości. obecnie posiada szereg zróżnicowanych znaczeń na terenie filozofii. tenże. 3-6. wytworu. W ten sposób osobowość normatywnie ujęta dotyczy nie punktu wyjścia dla rozwoju. czym zbliża się do właściwego pojęcia indywidualności. utożsamianie się z idealną strukturą wartości. Pattern and Growth in Personality. ich dyferencjacji i potęgowania się ilościowego siły działania. do losu swego. wprowadzony przez personalizm krytyczny na oznaczenie maksymalnego rozwoju osoby jako jedności celowo działającej (unitas multiplex. duszę lub ducha jako substancjalny podmiot cech psychicznych. Allport początkowo określa osobowość jako „dynamiczną organizację w jednostce tych psychologicznych układów. co powinno w rozwoju być osiągnięte (por. W warunkach natomiast zmiennych i nowo tworzących się postępowanie człowieka musi być twórcze. Personality. 110-111. por. 3). A l l p o r t . 48. Problemy badania świadomości młodzieży. podkreślając. 80 Tenże. I p. Podobne stanowisko do normatywnego w etyce występuje także w pedagogice. w czym charakter stanowi 80 moralną stronę osobowości. normatywne 78 oraz rozwojowe. 733-784. 5. Grzegorzewska.i mogą być pokonane tylko przez pracę samowychowawczą. A Psychologkal Interpretation. czyli waloryzacja osoby.. 17. 1 cz. III p. traktuje osobowość rozwojowo jako strukturę wyższego rzędu i wytwór późniejszego etapu życia. Pedagogika ogólna (W:) Encyklopedia Warszawa 1935 t. M y s ł a k o w s k i .) Wybór pism. W. . IV p. 79 G. że pedagogika. Toteż człowiek taki musi mieć pewien stosunek do samego siebie. cz. dziecka czy dorosłego człowieka. K u n o w s k i . poczucie godności osobistej i honoru. że osobowość to zespół rozwijających się takich dynamizmów. 78 M. Warszawa 1964 81 Wychowania. III rozdz. New York 1963 s. 82 M. będąc nauką mieszaną. cz. Wychowanie człowieka. lecz punktu dojścia i oceny końcowego wyniku. etyki czy pedagogiki. do czego przyczynia się już nie charakter. dążenie do samowychowania. Stąd też trafnie chwyta rysy osobowości w ujęciu pedagogicznym następujące określenie: „Osobowość jest dziełem samokształcenia się w osiągnięciu pewnej spoistej. Osobowość nauczyciela-wychowawcy. 167-192. uzasadniony etyką i światopoglądem. zorganizowana całość i „ognisko wartościowania. jak rozwój samoświadomości wychowanka. aniżeli dzieciństwo szkolne i wiek dorastania. Pojęcie psychologiczne osobowości ma więc charakter opisowy i ogólny. empiryczne. odpowiedzialną za postępowanie osobnika .

Osobowość jednakże nie utożsamia się z obranym i opanowanym zawodem czy specjalizacją. dzieląca je na 6 typów czystych. rozwiniętych w oparciu o wiedzę nauk szczegółowych . II rozdz. kierującą postępowaniem w warstwie czysto duchowej. cz. ekonomii. postawy uprzedzenia i lęku). przesądów. albo człowieka zabawy towarzyskiej. np. Ponieważ światopogląd osobisty rośnie w nas razem z nami. który wychodzi z kręgów wychowawczych rodziny. V p. W związku z tym trzeba osobno mówić o osobowości chrześcijańskiej85 czy innych systemów kultury. potem przez dzieciństwo szkolne ze światopoglądem naiwnego realizmu. Chodzi w niej o prawidłowo rozwinięty światopogląd osobisty jako zespół własnych przekonań o świecie. czyli mądrego i dobrego zarazem. 84 Tenże. „Zeszyty N a u k o w e K U L " 1963 nr 4 s. proletariackiej. autonomicznie planuje swe życie jako proces dorabiania się własnego typu osobowości. ponoś . prawniczej czy pedagogicznej. supozycji. pełny i zharmonizowany. sztuki.praca. wywodzącego się z kręgów zabawowych rówieśników. estetyczny. by ze stadium osobowości psychologicznie rozproszonej dojść do osobowości zogniskowanej na swym obranym i wartościowym celu życia 83 .szlifierz diamentów. endon . klasztoru czy uniwersytetu. cz. Ale mogą powstawać mieszane typy osobowości technicznej. polityczny i religijny (por. opinii obiegowych. przez wiek dorastania ze światopoglądem buntu i negacji aż do idealizmu w poglądzie na świat w wieku młodzieńczym (por. o czym była już mowa przy określaniu formy rozwojowej twórczości (por. czy Baruch Spinoza. formowany od młodości w kręgach pracy zawodowej lub w kręgach zrewolucjonizowanych i militarnych. czyli całokształt składający się tak z prawdziwego poglądu na świat. Osobowości egzoponiczne zwykle pozostają pod wpływem pasjonujących daną jednostkę zagadnień nauki. 3). egzoponiczne. Współczesność ceni osobowość endoponiczne. jak np. zaspakajających pytania wyjaśniające. W wyniku tego wychowanek odkrywa swe powołanie życiowe. Osobowość chrześcijańska. albo też typ człowieka walki czy pracy. 37-50. Kraków 1947. życia społecznego. np. Jednakże na osobowość ludzką mogą mieć wpływ nie tylko odrębne dziedziny wartości kulturowych. społeczny.na zewnątrz). rozprasza się w wielu kierunkach zainteresowań. Wpływ techniki na osobowość człowieka. zapamiętanych. wierzeń magicznych. V p. K u n o w s k i. 2). św. szkoły. Zawsze jednakże osobowość twórcza i jej zróżnicowane typy kształtują się w okresie przeżywanej autonomii moralnej. skiej czy chrześcijańskiej. życia i śmierci (por. akademicka. Osobowość współczesnej młodzieży akademickiej. jak też o wiedzę filozoficzną w zakresie pytań o przyczyny ostateczne bytu i istnienia oraz o wiedzę teologiczną. e) Najwyższą strukturę rozwojową.do oryginalnej twórczości w interesującej jednostkę dziedzinie kultury zgodnie z jej uzdolnieniami i utalentowaniem. chociaż w kulturze dotychczas dały najwięcej twórczego wkładu osobowości wielostronne. np. która zamyka swe szczęście i rozwój w ramach umiłowanej pracy zawodowej z powołania i osobowości egzoponicznej (gr. III p. cz. dającą odpowiedź na eschatologiczne pytania teologiczne o sens świata. jak Leonardo da Vinci. Pod tym względem występują dwa przeciwstawne typy: osobowości endoponicznej (gr. Wreszcie powstają w środowiskach społecznych rozwojowe typy osobowości człowieka dobrze wychowanego. lecz przeciwnie często tworzy niezborny konglemerat przeżytków dzieciństwa (np. stąd nie zawsze jest on prawdziwy. buduje się przez całe życie od dzieciństwa przedszkolnego z jego światopoglądem magicznym. europej83 S. chociaż współczesna cywilizacja techniczna urabia pełne typy osobowości o mentalności i postawach technicznych 84 . IV p. seminarium duchownego. wschodniej. jak i poglądu na życie ludzkie i los człowieka. I rozdz. F. Paweł apostoł narodów . jak teoretyczny. polityki czy religii. ekso . ale 85 Ks. I rozdz. trud). zabobonów.z zawodu tkacz namiotów. źródłach absolutnych bytu. III rozdz. ale szybko musi przejść przez życiowy Rubikon. . Sprangera. 3). 4 s. samodzielnie wybiera zawód. rozmiłowane w swojej specjalności. w której wychowanek samodzielnie nakłada na siebie obowiązki i bierze odpowiedzialność za swe postępowanie i życie. oryginalny filozof . czy u nas Mikołaj Kopernik i inni. Michał Anioł Buonarotti. wyczytanych. jego istocie i celu życia. 2). sądów wyuczonych. która obok pracy zawodowej rozwija się szczególnie w jakiejś dziedzinie kultury. ekonomiczny. stanowi struktura światopoglądowa. cz. „Roczniki Filozoficzne K U L " 1964 z. o człowieku.przyrodniczych i humanistycznych. 29 n. stąd ma tu odpowiednie zastosowanie znana nam typologia osobowości E. Początkowo uzdolniona intelektualnie młodzież.wewnątrz. lecz także całokształt hierarchii wartości w określonym typie historycznym kultury. S a w i e k i .

nad uświęceniem wreszcie siebie i świata. lecz kształtuje się przez wzrost duchowości przy pomocy dynamizmów zewnętrznych procesu rozwojowego. ale nie pozbywa się ekstatycznego zachwytu ku temu. lecz na podporządkowaniu swych zasad postępowania obiektywnym normom prawa naturalnego i prawa wiecznego. cz. jak struktura światopoglądowa rośnie z rozwojem człowieka. ale także tworzy drogę powolnego przekształcania się natury ludzkiej pod wpływem współpracy z łaską na każdym etapie rozwojowym. będącej syntezą poglądów prawdziwych na świat. rozwijającego się w sposób nadprzyrodzony na wyżynach mistycznej łączności z Bogiem w Jego Kościele i przez Jego Kościół. od strony zaś etycznej cnota nie polega na stawianiu sobie samemu prawa moralnego. jak pamiętamy. II rozdz. stanowi stan cnoty (por. strukturze indywidualności. personalizmu i humanizmu. Dlatego też stan cnoty w pełni rozwiniętego człowieczeństwa ostatecznie polega na przyjęciu Woli Bożej tak w zakresie naturalnego porządku. Proces doskonalenia życia wewnętrznego w warstwie czysto duchowej prowadzi więc do Absolutu i do źródła prawa moralnego . to będą podobne. theós . religijnego. Elementy analogiczne do struktury prawdziwej świętości znajdują się w ideologicznej „świętości" każdego systemu wychowawczego. określając proces wychowawczy wyraził prawdę. Trzeba więc najpierw znać strukturę pełną i pozytywną. jak i w porządku nadprzyrodzonym łaski. W chrześcijaństwie więc struktura światopoglądowa w dalszym rozwoju wewnętrznym staje się świętością danego człowieka. jak figury symetrycznie odwrócone wobec tej samej osi. dlatego też struktura światopoglądu konkretnego człowieka. Kończąc przegląd zagadnień związanych z wychowaniem jako naturalnym wzrostem i rozwojem siły biosu w ujęciu teorii warstwicowej należy pamiętać. bądź też pod wpływem jakiejś teazji filozoficznej. ale nigdy odwrotnie. jak też sama problematyka struktury światopoglądowej rozwiązana pozytywnie (teistycznie) lub negatywnie (ateistycznie) pozostają zawsze analogiczne i jeśli nie są tożsame. Natomiast . może być albo w pełni zgodna z naturą ludzką. III p. gdyż nie możemy na podstawie błędu sądzić o prawdzie. cz. 1). jakim jest pełnia człowieczeństwa. 3d) wywierają wpływ i presję tak ideologie społeczne. działającej w II nurcie życiowym (por. czyli przez poddanie się ogólnoludzkiemu prawu moralnemu i prawu Bożemu. nomos . albo też będzie w mniejszym stopniu światopoglądem samodzielnie przeżytym i własnym. gdy analogicznie ekstaza w dół dochodzi w procesie wykolejenia wychowawczego do całkowitego odwrócenia się od Boga Prawdziwego i do Jego zaprzeczenia. motywów i sił duchowych zmierzających do współpracy z łaską nad przemianą swej natury. żywe źródło idei. W związku z tym niezależnie od treści światopoglądu czy to naukowego. Tak więc Tomaszowa ekstaza w górę (por. III p. filozoficznego. kierujących i modyfikujących rozwój biosu.Bóg. I p. człowieka i jego życie wieczne. III rozdz. świadomości społecznej i podświadomości. podobnie stopniowo przez całe życie przemienia się ona w świętość. która nie tylko jest celem nieogarniętym i etapem najwyższym w rozwoju. Święty Tomasz z Akwinu. że rozwój struktur w biosie nie jest czymś autonomicznym. że cel. która dąży do normalnego osiągnięcia całkowicie rozwiniętego człowieczeństwa z jego duchowością i cechami religijno-moralnymi postawy życiowej. ze względu na inteligencję lub usposobienie. cz. Tak to wychodząc od prawdomówności. 2e). lepiej poznajemy istotę kłamstwa.bez osobistego przekonania o ich prawdziwości. Taki zaś stan doskonałości wewnętrznej czyni ze struktury światopoglądowej. Stąd najsilniej zaznacza się siła biosu we wrodzonej strukturze temperamentu oraz w na pół wrodzonej. III rozdz. w kapitalizmie. Od strony wychowawczej na stan cnoty składa się synteza idei moralizmu. np. Mimo to natura ludzka w jednym i w drugim wypadku dochodzi mniej lub więcej do głosu i upomina się o swoje prawa. by móc zorientować się we właściwościach światopoglądów negatywnych i niepełnych. natomiast zostanie ukształtowany na modłę określonej ideologii społecznej i klasowej. nad stworzeniem w sobie nowego człowieka w rozumieniu św. Ów stan cnoty tworzy podstawę struktury światopoglądowej. 1) w rozwoju człowieka znajduje swe spełnienie w miłosnym łączeniu się z Bogiem Przedwiecznym. lecz dopiero w okresie teonomii moralnej (gr. lecz tylko rzeczą czy ideą deifikowaną. III rozdz. Pawła. jak też teazje filozoficzne jako światopoglądy szkół i systemów filozofii. II p. Boga. czy to poglądu na świat teistycznego lub ateistycznego.prawo). co nie jest najwyższym dobrem. czyli światopoglądy uznane przez grupy za obowiązujące ich członków. Poza tym na treść tej mieszaniny wiedzy naukowej.Woli Bożej. Struktura światopoglądowa powstaje więc nie we wcześniejszym okresie autonomii moralnej i stawiania sobie samodzielnie celów i planów życiowych przez osobowość. Tak właśnie. same formy wyrazu w zakresie głębszego przeżycia światopoglądowego o tonacji kontemplacyjnej i modlitewnej (por. cz. dochodzącego do stadium dorosłości.

życie uliczne. a potęgować dodatnie. będą dla dalszego rozwoju jednostki wychowawczo dobre i zdrowe. kulturalnych i duchowych. 3b). 1952. przez które rozwój biosu przechodzi. ale nie zawsze wywierających wpływ na jego rozwój 87 . ale także od strony działania środowiskowego etosu oraz działania psychagogicznego agosu na duchowość wychowanka.środowisko pedagogiczne. alkohol. dążąc do przystosowania wychowanka w życiu grupowym (por. społecznych. meseuo . Obecnie trzeba bliżej zająć się rozpoznawaniem czynników zewnętrznych działających w wychowaniu. pornografia. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1960 nr 4 s. który wcześniej już współpracuje z etosem nad charakterem moralnym i typem osobowości. choćby dlatego. W r o c z y ń s k i . nazywanej biosem. Obecnie z kolei zwrócimy uwagę na sytuacje życia społecznego. jakim podlega wychowanek. używanych nie tylko świadomie i celowo przez wychowawców. służących do rozwijania biosu wychowanka. Paris 87 R. Znaczenie środowiska w wychowaniu Dotychczas poznawaliśmy wychowanie jako naturalny proces wzrostu. jak np. meson . kierując rozwojem wychowanka ku wartościowym wzorom i do wzniosłego. pochodzących ze środowiska. Dlatego też w środowisku życiowym trzeba odróżnić: 1° . 88 Z. zależnie od fazy rozwojowej. Jedynie niektóre elementy otoczenia działają dynamicznie na daną jednostkę i wywołują zmiany w wychowaniu i te tylko tworzą środowisko życiowe jako część ogólnej biosfery ludzkiej. ale także zwracała uwagę na wychowawcze zaspakajanie wszelkich zapotrzebowań wychowanka przy pomocy odpowiednich środków jako sprzężonych z podłożem czynników zewnętrznych. jak też wywołujących korzystne zmiany zgodnie z dobrem rozwojowym oraz 2° . rzeczy i osób. Następnie nie wszystkie wpływy. Teoria warstwicowa podkreślała nie tylko udział w biosie czynników wewnętrznych. jednakże zawsze przy pomocy psychagogicznej wychowawców jako dzieło przede wszystkim agosu. złe przykłady. kształtujące się w etosie. 33-36. Dlatego też rozwój człowieka należy rozpatrzyć nie tylko od strony moralnej i samorzutnej biosu. R. udzielanej w agosie przez wychowawców różnego rodzaju. które świadomie i celowo. by następnie przejść do określenia pomocy wychowawczej. I p. ale także działających w nurcie życia społecznego. na które składa się otoczenie jako zespół warunków. psychicznych. Les theories des milieux et pedagogie mesologiąue. głównie jednak działających w sposób nieświadomy i niezamierzony. szkoła. że tworzą one arsenał środków wychowawczych. jak np. stara się usuwać wpływy ujemne. a na zachowanie się i reakcje jednostek w psychologii lub grup w socjologii oraz wpływy na rozwój wychowawczy w pedagogice. jak np. w środowisku życiowym bowiem działają także czynniki szkodliwe. . stanowiących wprawdzie stałe tło życiowe wychowanka. cz. szlachetnego ideału czlowie86 Ks. które jako odrębna siła etosu stara się modyfikować pęd życiowy jednostki rozwijającej się według swojego kierunku. Przede wszystkim wyróżniamy środowisko obiektywne. W związku z tym pojęcie środowiska nie jest w naukach jednoznaczne. R o z d z i a ł IV WYCHOWANIE JAKO WPŁYW SYTUACJI SPOŁECZNYCH ETOSU 1.środowisko wychowawcze jako całokształt rzeczywistych wpływów na jednostkę. M y s ł a k o w s k i . dotyczącego głównie rozwoju podstawowej siły pędu życiowego. O pojmowaniu środowiska i jego konsekwencje dla wychowania.środek. w rodzinie wiejskiej88. w postaci potrzeb biologicznych. Z a n i e w s k i . bądź ideologicznym nastawieniu i orientacji życiowej.jestem po środku).działanie społeczne etosu najbardziej odbija się na strukturze moralnej charakteru oraz częściowo osobowości twórczej ze względu na kulturę masową danego społeczeństwa lub struktury środowisk grupowych. Poznawaniem czynników środowiskowych i zużytkowaniem ich praktycznie w wychowaniu zajmuje się specjalny dział pedagogiki opisowej zwany pedagogiką mesologiczną86 (gr. III rozdz. Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze. Warszawa 1931. Przedmiotem mesologii lub ekologii jako nauk o środowisku jest samo otoczenie (milieu) życiowe i jego wpływ na cechy organizmów w biologii. Wreszcie najpełniej dochodzi do głosu natura duchowa człowieka w strukturze światopoglądowej i dalszej świętości. wpływów stałych i zmiennych tak szkodliwych w rozwoju wychowanka.

jak i szerszym . P o p p. Na skutek tego wyrównywania się poziomów powstaje wzajemne przystosowanie i upodobnienie psychiczne. można teoretycznie uporządkować działanie środowisk następująco: 1° . np. W wyniku dyfuzji psychicznej może nastąpić albo obniżanie się poziomu psychicznego jednostki. warsztaty pracy) oraz kultury duchowej. zasad postępowania. do jakich wpływy środowiskowe zmierzają ze względu na swój rodzaj i charakter. dlatego też wychowawcy dążą nie tylko do ukształtowania świadomości (treści umysłu.co do możliwości i wartości wpływów oraz co do czynników wpływających i ich treści . nastrojów i usposobień oraz postaw dążeniowych. zawodowym. b) dążeniem woli do dobra. dz. Obydwa podziały środowiska . gdyż pierwsze stanowi mieszaninę dobrych i złych wpływów jako wytwór społecznego życia etosu. prasa. cyt. kościelnym. a pochodzi od środowiska pedagogicznego agosu . jądrowe. W zakresie zaś treści wpływających na wychowanka dzieli się środowiska inaczej.obywatelskim. nieświadome lub nieprzewidziane przez wychowawców. cyt. c) sferą uczuć i d) postawami popędowymi podświadomości. w usposobieniu uczuciowym oraz w postawach podświadomych zwraca uwagę na zasadniczy mechanizm wpływów.dyfuzją psychiczną. przenikanie poglądów. Istota i cele wychowania. Równocześnie jednakże wiemy. np. jest bardzo ważne. dz. sąsiedzkim. Jak na podstawie określeń widzimy. 90 K. co pociąga za sobą odmienność ich wpływów. ale także zmierzają do urobienia motywów uczuciowych i nastrojów. poglądów) oraz woli rozumnej jako podstawy moralnego postępowania.. 83-92. nastroje i postawy wychowanków. Ponieważ chodzi tu o wszechstronny rozwój osobowości wychowanka jako człowieka. nazywane przez analogię do zjawiska w naczyniach połączonych .Działanie świadome. którym jest dążność do wyrównywania poziomu psychicznego między jednostkami lub pomiędzy jednostką i grupą czy masą ludzi (tłum). z którego najczęściej pochodzą poglądy. jak również do opanowania podświadomości w taki sposób. 32-33. w tłumie. jak też ze względu na środki wpływu. jonosfery itp. kino. Zadaniem przeto wychowania staje się opanowanie i pokierowanie: a) treścią świadomości.). gleba. Natomiast w środowisku wychowawczym jako w otoczeniu statycznego oddziaływania i biernego poddawania się wpływom tak natury. komunikacja. czyli zmian zachodzących w poglądach świadomości. partyjnym itp. Psychologia wpływu. przekazywanej nie tylko na drodze wychowania. to jest zmian. nauczania. W. duszpasterstwa. W tej dziedzinie działa także podkultura (subculture) różnych grup marginesowych i zbuntowanych przeciw społeczeństwu90. Stąd najczęściej środowisko społeczne i kulturowe łączy się w jedno jako środowisko społeczno-kulturalne. s. wychowawcy czy też zespołu wychowawczego. owadów. Uporządkowanie tych krzyżujących się czynników zewnętrznych można osiągnąć przez zróżnicowanie skutków. występują zwykle skutki niezamierzone. ale poza tym zawsze powstaje udzielanie się. tak ze względu na Por. klimat) oraz otoczenie przyrody żywej (mikroorganizmów. Stąd znając skutki. znaczenie środowiska jako całości oddziaływań jest w wychowaniu wielostronne. szczególnie gdy chodzi o podkreślenie dynamicznego i przetwarzającego wpływu na wychowanka przez celowe i programowe działanie środowiska pedagogicznego. flory i fauny). radio.. że środowisko różnicuje się na wiele rodzajów. Odróżnienie środowiska wychowawczego od pedagogicznego. jakie można i trzeba osiągnąć w wychowaniu. b) środowisko społeczne osób i stosunków między nimi zachodzących (zarówno w środowisku rodzinnym. szkolnictwa.ka 8 9 . R. Wszystko to razem świadczy o wielkim znaczeniu środowiska szczególnie ludzkiego i całego otoczenia życiowego jednostek jako źródła. zasady. por. drugie zaś środowisko (pedagogiczne) jako stwarzane przez wychowawców nozostaje w ramach celowego działania agosu.). mimo potocznego traktowania tych uar^y jako synonimów. s. celowo zamierzone i bezpośrednie dotyczy przede wszystkim kształtowania treści świadomości i dążeń rozumnej woli.krzyżują się i splatają ze sobą tak. że trudno je rozgraniczyć. szkolnym. Das padagogische Milieu. kierującego wychowanka ku ideałowi człowieka. by ona nie była przeszkodą i trudnością wychowawczą przez sprzeczne dążenia w stosunku do świadomości. S o ś n i c k i. albo podwyższenie pod wpływem szlachetnej osobowości. rzeczy jak i obecnych osób. telewizja itp. c) środowisko kulturowe z wpływami kultury materialnej (budownictwo. które pobudzają działanie woli. ale także środkami pośrednimi masowej informacji (książki.) wraz z wpływami geograficznymi (teren. Z a n i e w s k i. wyróżniając: a) środowisko naturalne obejmujące zarówno pozaziemskie wpływy na organizmy (promieniowanie kosmiczne. oświaty. magazyny ilustrowane. Lagensalza 1928. w postępowaniu woli. 8g skutki i wpływy.

ideowe. 4° . linie zaś przerywane wpływy uboczne nieświadome. niezamierzone i pośrednie wywiera wpływ przede wszystkim na dążenia woli. których świadome wpływy na wychowanka mogą być bardzo skuteczne. w którym promieniują najwyższe idee i wartości z tradycji kultury narodowej.środowiska pedagogicznego agosu i 4° . w którym linie proste oznaczają właściwe wpływy środowiska.środowiska duchowego kultury i losu na elementy strukturalne osoby człowieka. miłość krajobrazu rodzinnego. ideowych dążeń agosu i kultury. W sposób nieuchwytny i twórczy wynika z nadświadomych. D .oraz środowiska kulturowego. B . szkoła. 2° . 3° . Różnorodność wszelkich wpływów środowiskowych łącznie ze środowiskiem duchowym na wychowanka obrazuje poniższy schemat. które pośrednio docierają swymi wpływami aż do świadomości.Uczucia wyższe (wartości) i nastroje usposobienia. kształtowane zaś jest ono przez środowisko wychowawcze etosu. do których należą: A . jako Polak. działa zaś przez sumienie jako wyraz duchowego systemu samokontroli.środowiska wychowawczego etosu. kim się jest jako człowiek.życiowego biosu. a jest dziełem wpływu całego środowiska życiowego biosu łącznie ze środowiskiem naturalnym. lecz rozwijają się stopniowo jako graniczne wytwory poszczególnych warstwie rozwojowych. Zawiera w sobie także umiłowanie samego życia (biosu).Na koniec teoria warstwicowa odkrywa subtelne oddziaływanie środowiska duchowego. środowiska duchowego swoim klimatem kształtują w warstwie duchowej poczucie samego siebie. najbardziej jest czułe na zmiany losu i podatne na tajemnicze działanie łaski.Podświadomość i postawy popędowe. chrześcijańskiej i więzi ogólnoludzkich. jak też do podświadomości jednostki wychowywanej 1. 2° . ale bezpośrednie i często nieprzewidziane przez wychowawców obejmuje zwykle nastroje i przeżycia emocjonalne oraz postawy dążeniowe podświadomości.Nadświadomość (self) i sumienie. jeśli nie natrafiają na przeszkodę tamującą ze strony przeżyć uczuciowych i dążeń podświadomości. Europejczyk. państwo czy braterstwo ogólnoludzkie. kierujący postępowaniem człowieka. szczególnie takimi grupami jak rodzina. Jeśli przez punkty ABCD . zawierające w sobie tak dodatnie. grupa zawodowa i miejsce pracy oraz szerszymi grupami społecznymi jak Kościół.Wreszcie działanie bezwiedne. z więzi uczuciowych z etosem. 3° . Środowisko duchowe jako najgłębszy wytwór historii życia i cywilizacji przybiera kształty właściwe epoce czasu. Obraz powyższy powstaje na skutek nakładania się na siebie wpływów środowisk: 1° . jako katolik czy wyznawca innego światopoglądu.Świadomość przedmiotowa i poglądy oraz E . jak i ujemne czynniki związane ze środowiskiem społecznym lub społeczno-kulturalnym. C . Ta świadomość siebie (self) integruje się w duchowości jakby pewna nadświadomość przeżywana intuicyjnie i trudno wyrażalna poza wzruszeniem czy oburzeniem z powodu szargania świętości. nie zawsze poddanej kierownictwu rozumu i świadomości oraz na usposobienie i nastroje uczuciowe.Wola rozumna i dążenia wolitywne. Wpływy nadświadome. europejskiej. Elementy te nie są od razu gotowe. miłość Ojczyzny z całym pięknem środowiska naturalnego. klasa szkolna. naród.Działanie nieświadome.

w której tak dążenia wolitywne. przechodząc na coraz wyższe warstwy. średnią lub wyższą oraz dokształcanie i kursy różnego rodzaju. lecz konkretyzuje się w zwyczajach i obyczajach obowiązujących w określonych środowiskach i kręgach społecznych. Taką instytucją zasadniczą dla warstwy biologicznej jest rodzina. Socjalizacja głębsza więc przenikająca do natury osobowej wychowanka musi się splatać czy nawet krzyżować z procesem personalizacji. a może być nawet wymuszona pod presją otoczenia. w wychowaniu nie decyduje samo środowisko jako całość. czy później internat lub w wypadku sieroctwa względnie opuszczenia . jak żłobek. W tej walce wpływów decyduje sam wychowanek swoim stanem rozwojowym. Działanie życia społecznego (etosu) nie jest rozproszone. wpływy świadome krzyżują się z pośrednimi i nieświadomymi. Z kolei przestrzeń między linią B i C oznacza III warstwę socjologiczną. jak o tym świadczą nadzwyczajne wydarzenia życiowe jednostki. jak samorząd szkolny. Dlatego etos działa poprzez instytucje wychowujące. Z pewną pomocą szkole podstawowej przychodzi organizacja zuchowa. budzące jej duchowość. które ukierunkowują i modelują przebieg danej warstwicy rozwojowej. W wypadku niemożności wywiązania się z zadań opieki i wychowania rodzinę wspierają pomocnicze instytucje. które wytwarzają się w instytucjach wychowujących. czy zostaje on opanowany przez podświadomość.i E przeprowadzimy linie poziome oddzielające umownie warstwy od siebie. dostosowanie się jej do życia społecznego może być konformizmem wypływającym z naśladownictwa i upodobnienia się do stawianego wzorca. a głównie przez środowisko naturalne biosu. organizacjach społecznych. W związku z tym antagonizmem środowisk. w grupie zawodowej itd. jak widzimy na wykresie. lecz o sytuacje wychowawcze stałe. Etos właśnie przez instytucje wychowujące stara się pokierować rozwojem biosu jednostki do celów zbiorowego. które równocześnie powinny uspołeczniać i działać rozwijająco na osobę. wspólnotowego życia. Uspołecznienie takie staje się pozorne i kruche. Równocześnie. biorą górę nad cielesnością i podporządkowują ją ideałowi nowego człowieka. jak i wola rozumna. w której postawy popędowe i instynktowne wraz z tworzącą się podświadomością działają w ramach wrodzonej struktury temperamentu. doraźne. Te zwyczaje i obyczaje przejmowane przez wychowanka uspołeczniają go w ciągłym procesie socjalizacji. Skoro zaś bios jednostki rozwija się wachlarzowato. Ponieważ asymilacja jednostki. dlatego też nie wypływa z przekonań jednostki. czy też jego czynniki osobowościowe duchowości. wówczas poniżej linii A otrzymamy obraz I warstwy biologicznej. jak skorupka na jajku. przedszkole. Warstwa psychologiczna jest formowana ze strony etosu przez szkołę podstawową. potem doskonali się w szkole. zależnym od tego. poddająca się kierownictwu rozumu (logosu) składają się na podstawę struktury charakteru moralnego. Rozpoczyna się ona w prawidłowo funkcjonującej rodzinie. kim się jest (self). Warstwa socjologiczna ponad szkołą nadbudowuje własne instytucje. z siłą życia społecznego etosu (środowisko wychowawcze) oraz z siłą życiowego pędu biosu (środowisko życiowe). przede wszystkim rozumność i dobra wolna wola. stwarzając przeszkody w pokierowaniu wychowankiem do ideału. Oczywiście nie chodzi o sytuacje przypadkowe lub chwilowe. popędy niższe i uczucia umysłowe.dom dziecka czy młodzieży. walczą ze sobą o przewagę i wypierają się wzajemnie. stąd też oddziaływanie etosu dostosowuje się do nich. lecz wyniki pozostają w zależności od sytuacji wychowawczej. Pas między linią A i B odtwarza II warstwę psychologiczną z nastrojami usposobienia i pobudzanymi głównie przez środowisko wychowawcze etosu uczuciami wyższymi wartości cenionych w otoczeniu społecznym. w której świadomość siebie (self) i sumienie razem jako nadświadomość kontrolująca całość życia człowieka tworzą najwyższą strukturę światopoglądową pod wpływem oddziaływań środowiska duchowego historii i losu ludzkiego. Wreszcie obszar między linią D i E symbolizuje w schemacie V warstwę czysto duchową (światopoglądową). pobudzanej przez różne wpływy. gdzie głównie celowe wpływy środowiska pedagogicznego i kulturowego kształtują poglądy i treści świadomości przedmiotowej o świecie natury i kultury jako ważne składowe struktury osobowości twórczej wychowanka. związanych z siłą agosu (środowisko pedagogiczne). Dalej pomiędzy linią C i D przypada miejsce na IV warstwę kulturologiczną. personalizować. stwarzając odpowiednie instytucje wychowujące. w której wychowanek żyje i kształtuje się w zasadzie aż do pełnej dojrzałości i usamodzielnienia się przez małżeństwo i założenie własnej rodziny. nie wykluczając zmiennych losowych (środowisko duchowe). harcerstwo i inne . czyli z samodzielnością i świadomością siebie. które razem składają się na strukturę indywidualności psychicznej danego wychowanka.

Zakres i podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej (W:) Pedagogika społeczna. s. zastojowej degresji lub wykolejającej regresji rozwojowej (por. Pedagogika społeczna. K. Tak tedy poziom wyrobienia i ukształtowania jego czynników osobowościowych. a równocześnie sam nie jest jednolity. dz. może być niezamierzonym skutkiem pośredniego działania innych ludzi. ochotnicze hufce pracy. Instytucje wychowawcze w wielkim mieście. których działanie przejmują w dalszym życiu wychowanka: wojsko. b) Sytuacja zewnętrzna zawsze zawiera: 1) określone elementy środowiska społeczno-wychowawczego danego kręgu etosu. Otóż tymi skomplikowanymi szczegółami instytucji wychowujących oraz ich polityką wychowawczą i kulturalno-oświatową zajmuje się specjalny 91 dział pedagogiki praktycznej zwany pedagogiką społeczną . a więc instytucji wychowującej.biologiczna populacja narodu. czynników i wpływów. tenże. wywołujących rozwój człowieka i działających w ramach instytucji wychowujących. cyt. informuje ogólnie i zwraca uwagę na istotne momenty w działaniu instytucji wychowujących etosu. Warszawa 1971. czyli etosu działającego przez instytucję wychowującą oraz b) od sytuacji wewnętrznej jako stanu rozwojowego danego wychowanka. organizacji młodzieżowej. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. która rozkrzewia się przez rodziny. A. Jedynie warstwa czysto duchowa na serio jest domeną działania Kościoła. a) Sytuacja wewnętrzna tworzy tzw. 9-25. Zbiór rozpraw z pedagogiki społecznej. tenże. dz. Pedagogika teoretyczna natomiast nie może wchodzić w szczegóły. Proces rozwoju nie tylko organizmu i psychiki. tenże. 9-12. Warszawa 1965. Właśnie w sytuacjach wychowawczych wpływy krzyżujące się różnych środowisk mogą się uzgadniać i harmonizować lub przeważać nad sobą i zwyciężać w ścieraniu się nie zawsze zgodnie z dobrem rozwojowym wychowanka i celami wychowawców. organizacje obywatelskie i polityczne. 2° . a ze względu na swój charakter wywołują różne skutki i kształtują odmiennie przebieg procesu wychowania 92 w kierunku normalnej progresji. Praca oświatowa. potem katechizację parafialną dzieci i młodzieży. Stąd sytuacje wychowawcze mają różne pochodzenie. W r o c z y ńs k i. dążącego do dobra wspólnego przez szkoły i instytucje kulturalno-oświatowe oraz 3° . tenże. III rozdz. bądź też może się odbywać pod bezwiednym wpływem warunków społecznych otoczenia ze stanem rozwojowym samego wychowanka. świetlice itp. rodziny. R a d 1 i ń s k a. R. . rodzinę. apostolat świeckich. ale także osoby społecznej.). Warstwa kulturotwórcza ma własne instytucje jak szkoły muzyczne czy plastyczne dla utalentowanych lub instytucje kulturalno-oświatowe (muzea. W a r s z a w a 1966. Istota i cele wychowania. cz. S o ś n i c k i . Polskie związki młodzieży (1804-1831). Polskie związki młodzieży (1831-1848). zakład pracy.. P r z e c ł a w s k i. cyt. „Studia Pedagogiczne". Warszawa 1963. XX-XLIV. W wychowaniu więc jego skuteczność zależna jest od: a) sytuacji zewnętrznej samego życia społecznego. np. w jakich się losowo może znaleźć. ujmując je w pojęciu sytuacji wychowawczej. bądź też przypadkowej grupy. istoty kulturotwórczej czy istoty duchowej wychowanka powoduje podatność na wpływy zewnętrzne sprzężone z daną warstwą rozwojową. Jak widzimy etos różnicuje swe oddziaływanie przez instytucje wychowujące dostosowane do warstw i potrzeb rozwojowych wychowanków. które starają się skorygować wpływy negatywne tak śro42 K. formy życiowej własnej aktywności wychowanka i jego struktury postępowania. w którym rozwija się bios wychowanka oraz 3) pewne czynniki środowiska pedagogiczno-kulturowego. ale także wywołuje odporność.polityczna organizacja państwa. który przez duszpasterstwo. 91 2. 2) utrwalone skutki środowiska życiowo-naturalnego. teatry. II p. Front Jedności Narodu lub partie. bractwa i sodalicje. wreszcie przez seminarium duchowne. tłumu lub zbiegowiska. Wrocław 1961. immunitet na wpływy niepożądane przez wychowanka. środowisko subiektywne wychowanka. gdyż krzyżują się w nim trzy ośrodki działania: 1° .duchowe przewodnictwo Kościoła.organizacje młodzieżowe. nowicjat zakonny lub przez katolicki uniwersytet stara się swoich wiernych w każdym wieku prowadzić duchowo do wiary i uświęcenia. klasy szkolnej. Sytuacje wychowawcze Proces rozwojowy wychowanka może być wywołany celowo przez czynności wychowawcy. uformowanie cech duchowości decyduje o reakcji i postawie wychowanka wobec sytuacji zewnętrznych. na które składają się osiągnięte właściwości osobowe oraz poziom rozwojowy określonej warstwy. Sytuacje wychowawcze są to więc układy bodźców. przez ministrantów. np. s. H. K a m i ń s k i. Warszawa 1963 s.. 1). O strukturze procesów wychowawczych. kina. biblioteki. Warszawa 1968. kluby. tzw. t e n ż e . stowarzyszenia.

nazywane wychowaniem przygotowującym lub także formalnym (formal education). losowo-bytowej danej jednostki tworzą się doświadczenia życiowe. ich życia umysłowego.). kontrolę dostępu do używek (alkohol. biblioteka. udział dziecka w zajęciach domowych. czasopisma. tradycji i majątku kulturowego. wywoływanych przez określone sytuacje „wychowawcze" i wpływających na rozwój wychowanka. 9 5 . Przy takiej diagnozie rzeczywistej sytuacji wychowanka. co razem przyczynia się do ukształtowania I nurtu życiowego u wychowanka. muzyki. czyli inspirującą dążenia przez podsumowanie motywów. współpracę z wychowawcą i posłuszeństwo.sytuację kulturalną. ich pochodzenie społeczne. w rodzinie. współpraca rodziców ze szkołą. przez uleganie sugestii. zarobki itp. 119-126. np. opiekę moralną.sytuację społeczną. potrzebę estetycznych. szczególnie drogą wpływów książki. s. dowiadując się. dostęp do rozrywek oświatowo-kulturalnych . opiekę nad zabawami i rozrywkami. które stają się treścią dolnego nurtu życia. nazywane także nieformalnym (informal education). jaka jest sytuacja życiowa danej rodziny. uświadomienie erotyczne i światopoglądowe. Wynikiem sytuacji życiowej. Tamże. muzeum i zbiory pomocy naukowych) oraz sytuacja pedagogiczna (grono nauczycielskie. 108-115. Występuje tu tzw. teatr szkolny. sytuacja kulturalna (stan świetlicy szkolnej. opiekę intelektualną nad czytelnictwem. higienę. telewizja. regulamin. która często hamuje przejawy II nurtu życiowego. telewizji i innych środków przekazywania kultury masowej. Wychowanie moralno-społeczne. działalność zideologizowana wychowawców). wychowanek wówczas świadomie ulega wpływom przez naśladownictwo wzorów. charakter pracy. pochodzenie społeczne uczniów). radio. świadome. Następnie chodzi o rozpoznanie sytuacji społecznej w tym domu. komitet opiekuńczy itp. wyposażenie.zawód rodziców. czy dziecko ma właściwą opiekę materialną. kina. czyli środowiskowo asymilujące przez ustalone tradycyjnie ceremonie. 4° . wychowanie ekstensywne. nazywane wychowaniem okolicznościowym (by education). Tamże. Sytuacje społeczne powodują wpływy nieświadome. liczebność uczniów. dające ogładę towarzyską. Inaczej nieco przedstawia się wpływ wychowania ze strony środowiska szkolnego. modę. na co znów składają się . uczestniczące93. Poznawanie środowiska wychowawczego. stosunki między ludźmi. opiekę 97 estetyczną.). Taka sytuacja kulturalna działa dorywczo i ubocznie. porządek. W związku z przewagą jednego z tych środowisk sytuacja wychowawcza przybiera określony charakter i tworzy jakiś wyraźny rodzaj wychowania. 1960 s. stwarza wychowanie niesystematyczne przez „ocieranie się w świecie". trzeba wiedzieć. kino. jak też środowiska życiowego i naturalnego. sytuacja społeczna (autorytet szkoły w środowisku. czyli warunkującą przebieg rozwoju pod wpływem przyrody i środowiska naturalnego. Tamże. liczebność itp. Taka celowo wywołana sytuacja pedagogiczna stwarza wychowanie intensywne. 3° .dowiska społeczno-wychowawczego.sytuację życiową. na doborze właściwych środków (działalność zracjonalizowana) oraz na planowym zorganizowaniu dobrych wpływów na wychowanka (działalność zetyzowana). 111-119. przydaje się w poznawaniu oddziaływań wychowawczych każdego kręgu społecznego w życiu etosu. a więc jakie ma ona warunki mieszkaniowe. Warszawa 1947 2 s. . Wreszcie należy uwzględnić sytuację pedagogiczną w rodzinie. w którym także działa określona sytuacja życiowa (organizacja szkoły. dobrobyt. Powyższa analiza teoretyczna rodzajów wychowania. potrzeb światopoglądowych i wierzeniowych96. konformistyczne naśladownictwo. czyli programową. formowane przez samo uczestniczenie w życiu środowiska społecznego. geograficzno-biologicznego środowiska (mieszkanie. 94 95 Suchodolski. pożycie domowe rodziców. s. kultury językowej. która polega na tworzeniu celu wychowawczego (tzw. dz. obwód szkolny).. odżywianie. pieśni. wykształcenia rodziców. pobudzenia zainteresowań poprzez otaczające dobra kulturowe. emocjonalno-dążeniowe. 150-165. s. Tego rodzaju wychowanie przez życie (life education) zakłada fundamenty procesu rozwojowego.sytuację pedagogiczną. 9 4 . 130-141. tytoń). P i ę t e r . 96 97 J. budynek. jego higiena. chociaż często może ono modyfikować I nurt życiowy wychowanka. zwyczaje i obyczaje. radia. cyt. dochody i stan majątkowy rodziców. 2° . 93 lujące się w podświadomości i określające postawy popędowe. autorytetu. życie towarzyskie i jego charakter itd. Dalej potrzebne staje się zapoznanie się z sytuacją kulturalną domu na podstawie danych o sposobie spędzania czasu wolnego. Dlatego też da się wyróżnić: 1° . wpływy kumuB.

co też prowadzi do właściwej normy etycznej. natomiast etos moralny rozszerzony na ideę Boga jako Prawodawcy i Najwyższego Dobra przybiera charakter religijny 104 . które kierują postępowaniem ludzi. s. 3 e). talent dydaktyczny. stąd wysokie morale polega na zgodności między obowiązującymi normami etycznymi a faktycznymi poglądami i postępowaniem członków grupy. jak środowisko pedagogiczne wychowawców. Warszawa 1947 s. S o ś n i c k i . O skuteczności tej decyduje stosunek między stopniem wychowania intensywnego a ekstensywnego oraz pomiędzy wychowaniem okolicznościowym a wychowaniem przez życie. 2° . III rozdz. W związku z powyższymi rodzajami norm etycznych. Sośnicki nazywa etosem i wymienia etos moralny (jednostki). S u p e r . I p. Podstawy nauki o moralności. Jednakże powinności te wynikają z różnych źródeł. autorytet. „Psychologia Wychowawcza" 1962 nr 1 s. Tamże. Warszawa 1963 s. 99-100.wykształcenie nauczycieli. kultura językowa i moralna. aksjologicznych i tetycznych ustala się trzy rodzaje zespołów zasad. Por. Młodzieżowa podkulturą. Powinności więc mogą pochodzić: 1° . środowisko wychowawcze domu i otoczenia społecznego. ważne jest w morale nie tylko stopień przejęcia się normami. aktywność wychowawcza. co też wytwarza normę stanowioną. w zestawieniu z siłą przejawów nurtu dolnego. cyt.. A. drugiego nurtu życiowego z jego podkulturą 99 . 166-180. titemi . Etos moralny jednostek wypływa z poczucia wspólnoty natury ogólnoludzkiej. 105 n. W związku ze złożonością sytuacji wychowawczych kształtuje się sprawa skuteczności wpływu wychowawczego danego środowiska na wychowanka. O s s o w s k a. środowisko kulturowe i życiowe. M a t e j k o .z ustanowienia władzy lub z umowy celem utrzymania określonego porządku. K. staje się moralnością świecką. M. Istota ta wiąże się z siłą moralną. .. szczególnie środowiska pedagogicznego agosu oraz środowiska społecznego i kulturowego. związanego z ukształtowaną pod wpływem środowiska pedagogicznego sferą publiczną osobowości wychowanka. 3. s. etos grupowy i etos państwowy 103 . stąd też ma wewnętrzną sankcję własnego sumienia. narodową. czyli etosu społecznego. Podstawy wychowania państwowego. właściwych dla kręgów etosu i jego instytucji wychowującej. poznającemu godziwość lub niegodziwość rzeczy zgodnie z naturą ogólnoludzką. Rozwijająca się więc walka między nurtami życiowymi o górowanie i tworzenie się planu życiowego w sferze symbolicznej osobowości 100 (por.przenikających się wzajemnie środowisk o różnym kierunku oddziaływania. które decydują o charakterze normy. czyli tetyczną (gr. D y o n i z i a k. niski zaś poziom polega na rozbieżności jawnej lub maskowanej w tym zakresie101. Taki zbiór zasad negatywnych i pozytywnych. jakiejś miary itp. stwarzających całość sytuacji wychowawczych dla danego wychowanka. ale także poziom i wartość etyczna norm postępowania.ustanawiam). jak w przepisach prawnych 1 0 2 . 17.z uznania za wartość jakiejś rzeczy czy idei. gdy zaś jest zacieśniony do idei humanitaryzmu i ludzkości. Norma w ogóle określa powinność. postawy wychowawcze) 98 . E. ostatecznie zależy od siły moralnej środowisk biorących udział w kształtowaniu wychowanków. 94 n. co stwarza normę aksjologiczną (ideologiczną jako uznaną przez jakąś grupę społeczną) oraz 3° . dochodzimy do problemu istoty wpływu . to co w postępowaniu człowieka powinno się zrobić.na wychowanka i jego postępowanie . 140. „Kultura i Społeczeństwo" 1962 100 D. rasową czy też zawodową za normę postępowania obowią101 102 103 104 nr 2.Wychowawczo rzecz biorąc. Etos grupowy zaś tworzą wartości uznawane przez grupę społeczną. powstającego w sferze prywatnej osobowości wychowanka pod wpływem środowiska życiowego biosu oraz hamującego działania środowiska społecznego i kulturowego. Morale sytuacji społecznych etosu Rozpatrując wychowanie nie od strony swobodnego rozwoju biosu lecz jako proces uwarunkowany ścieraniem się sytuacji wychowawczych w samym życiu społeczeństwa. s. Obiektywne podejście do metod badania osobowości. dz. ich praktyka. Ową siłę moralną grupy lub środowiska nazywa się morale. prof. mających za zadanie regulowanie współżycia ludzi i rozwiązywanie zachodzących kolizji między nimi. Tamże. Wobec tego skuteczność wpływu można by mierzyć siłą pierwszego nurtu życia.z dobrowolnego poddania się człowieka rozumowi. Praca a koleżeństwo. cz. promieniującą z każdego 98 99 z tych środowisk. ponieważ wypływa ona z przejęcia się normami postępowania danej grupy.

nauczycieli. narodowej. gdyż etyka stosowana pozbawiona podstaw ogólnoludzkich zasad moralnych prowadzi do gruntownej przeróbki i poprawiania natury człowieka na modłę określonej doktryny. kary i usunięcia z grupy oraz sankcję aprobaty lub potępienia przez opinię publiczną. Zapewnienie więc dobra rozwojowego wychowankowi żąda. . Nie chodzi tu o deklaratywną moralność ze stanowiska określonego moralizmu światopoglądowego. albo solidarnościowej poszczególnych grup społecznych. bądź to wychowania społecznego i wychowania państwowego. s.żującą członków tej grupy. przyzwyczajenie) znaczy cały potężny nurt życia społeczeństwa. Tak np. jak np. jak i obywatelskiej. Wreszcie etos państwowy przy pomocy przymusu prawnego i sankcji karnych reguluje stosunki między grupami w państwie i dąży do związania wszystkich obywateli we współdziałaniu z całością. W terminologii Sośnickiego wyraz etos moralny. dalej c) morale środowiska kulturowego zarówno kultury wyższej. O s s o w s k a . 122-130. które wymaga najlepszej realizacji dobra rozwojowego wychowanków. o człowieku i o Bogu. lecz o morale pedagogiczne jako przejęcie się swym powołaniem wychowawcy. sąsiedztwa. ekonomicznego (nędza lub zbytek). Posługuje się on sankcją organizacyjną. Łódź 1956. Dlatego też wychowanie określają zmienne sytuacje społeczne etosu. Zasada humanizmu i personalizmu żąda poszanowania praw należnych osobie rozwijającego się człowieka. Moralność mieszczańska. le środowiska naturalnego w postaci zdrowych moralnie lub demoralizujących warunków życia biologicznego (zwyrodnienie lub tężyzna). w którym niesiona jest jednostka w jej rozwojowym procesie. elitarnej. Przy tym jednak nie teoretyczna moralność jako zespół zasad ma w wychowaniu decydujące znaczenie. a więc rodziców. Z tego wynika wskazówka. morale rodzin rozbitych przez rozwód nie liczy się zupełnie z właściwym dobrem dzieci. jak awanse i przywileje lub nagany. narodowej i zawodowej oraz moralność polityczna państwa. b) morale środowiska wychowawczego różnych grup społecznych: rodziny. Tak więc na rozwój wychowanka od strony etosu społeczeństwa wpływają cztery poziomy moralności i ich siła przeżyciowa. Same zasady moralne mogą być mało świadome lub opacznie pojmowane. W związku z tym morale pedagogiczne musi moralność ogólnoludzką i jej normy etyczne prawa naturalnego uczynić podstawą uzupełniającej ją moralności solidarnościowej grup narodowych czy zawodowych z ich normami aksjologicznymi. podobnie jak morale rodzin zdemoralizowanych alkoholizmem lub nierządem i morale rodzin przestępczych. lecz stanowi całość tych prądów społecznych z ich wiarami. W terminologii zaś pedagogicznej etos (zaczerpnięty od Arystotelesowego ethos . rozrywkowej. a nie tylko hipotez lub koncepcji ideologicznych. rówieśników. lecz ich realizacja na codzień. grupowy lub państwowy oznacza właściwie tylko rodzaj moralności albo ogólnoludzkiej.zwyczaj. pociągająca jako wzór i przykład postępowania. Natomiast poziom moralności i morale środowiska wychowawczego w rodzinach czy innych grupach społecznych przedstawia się bardzo różnorodnie. Etos więc jako dynamizm w wychowaniu nie daje się utożsamić z żadnym rodzajem moralności. Spośród wszystkich sił moralnych etosu największą siłę powinno reprezentować środowisko pedagogiczne agosu. zawodu oraz opinii publicznej tak narodowej. ale także prawo do wdrożenia do wszelkiego dobra łącznie z dobrem moralnym zgodnie z naturą ogólnoludzką. duszpasterzy. co też nazwywamy morale grupy środowiskowej lub sytuacji społecznej. w którym na jednostkę działają tak moralność ogólnoludzka prawa naturalnego związana z wychowaniem moralnym. kadry oficerskiej i podoficerskiej. czyli a) morale środowiska pedagogicznego. albo solidarność grupowa lub patriotyzm. mieszczaństwa 106 lub moralności państwa. że miernikiem morale środowiska wychowawczego jest atmosfera w rodzinie. jak też moralności państwowej z jej normami etycznymi nie będącymi w sprzeczności z normami etyki ogólno-ludzkiej. majstrów itp. czyli środowisko wychowawców. rasowej. a nie odwrotnie. M. Do tych praw należy prawo wychowanka do otrzymania wszelkiej prawdy o świecie. wychowawczyń. ustrojowego (wyzysk lub sprawiedliwość społeczna). zawodowej czy politycznej. wyznaniowej. jak i masowej. by morale wychowawców nastawione było na zasady moralności ogólno-ludzkiej. w szkole. jak też moralność społeczna grupy rodzinnej. której jednostka obawia się lub wstydzi 1 0 5 . technicznego (prymityw lub postęp). przez które wychowanek przechodzi. całość środowisk z ich kolizjami. których celami są odpowiednio albo miłość bliźniego i altruizm. wreszcie d) mora105 106 Tamże. która uszlachetnia naturę człowieka przez włączenie w orbitę swych wpływów wszelkich zastosowań tych zasad w etyce społecznej. Każdy z tych etosów stanowi podstawę odrębnego rodzaju wychowania bądź to moralnego.

45-57. organizacji i grup społecznych. która ludzi rozwija. Mimo to środowisko pedagogiczne agosu nie pozostaje całkowicie bezradne i powinno wykonać swoje zadania przez realizację szeregu działań rozwijających i urabiających w mniejszym lub większym stopniu wychowanka na wzór określonego ideału człowieka. cyt. jeśli są to środowiska o pozytywnym wpływie wychowawczym. R a d 1 i ń s k a. Działanie wychowawcze w dziedzinie pedagogiki społecznej dotyczy. a przy pomocy instytucji oświatowo-kulturalnych ma na celu uzdrowienie środowiska społecznego jego własnymi siłami. pod wpływem których jednostka rozwijająca się pozostaje. „Katecheta" 1959 nr 6 s. H. urządzeń i instytucji pomocy i opieki społecznej. Z kolei trzeba więc poznać teorię działań wychowawczych. zapobiegać wypaczeniom i kompensować powstałe braki. Żeby temu zapobiec. która często dostosowuje się do mentalności i najniższych 109 instynktów masowego odbiorcy w postaci sensacji. Zadania i funkcje wychowawców Wychowanie jest nie tylko spontanicznym wzrostem i rozwojem biosu. dotyczących pomocy i opieki społecznej oraz kompensację. nie tylko wpływem warunków instytucji i sytuacji etosu. Omawiając już stosunek środowiska pedagogicznego do innych środowisk. związanych z moralnym poziomem i siłą działania środowiska kulturowego. Nie zawsze jednak celowe działanie środowiska pedagogicznego zdolne jest do skorygowania wpływów środowiska społecznego. czy pornografii . Ale moralność ta jest zupełnie niejednolita i obok dodatnich elementów zawiera zwykle przemieszane ze sobą elementy demoralizujące młode i starsze pokolenie. naprawie wykolejenia i zapewnieniu minimum warunków rozwoju fizycznego i kulturalnego jednostek 1 0 8 . brutalności lub żartobliwości. które dobrą atmosferę wychowawczą zawsze psują 107 . spotykaliśmy określoną działalność wychowawczą w postaci pedagogiki społecznej. Tak więc wychowanie świadome i formalne nie zawsze jest skuteczniejsze w stosunku do wychowania stwarzanego przez inne środowiska i sytuacje społeczne etosu. cyt. Sztuka wychowania. Równocześnie trzeba pracować nad tamowaniem destrukcyjnych wpływów środowiska naturalnego biosu. 109 S. która stara się zmobilizować dodatnie siły środowiska dla jego przetwarzania i oczyszczenia atmosfery i w tym celu posługuje się tak diagnozą . jak też profilaktyką. kulL. Pedagogika społeczna jest pośrednim działaniem wychowawczym agosu. szczególnie kultury masowej. środowiska pedagogiczne muszą się zatroszczyć o realizację pedagogiki społecznej. wypływającego ze sfery prywatnej i intymnej osobowości ludzkich. Ochrona młodzieży przed publikacjami demoralizującymi. s. jak wychowanie uczestniczące. dz. Na atmosferę rodzinną składa się przede wszystkim szacunek dla pracy. Atmosfera więc bardziej lub mniej wychowawcza zależy od poziomu moralnego środowisk wychowawczych. zapewnia unikanie wrogich nieporozumień. RozdziałV WYCHOWANIE JAKO URABIANIE PRZEZ DZIAŁANIE AGOSU 1. dlatego też nawet przy wysokim morale wychowawców proces rozwojowy wychowanka pozostanie uformowany w orbicie wpływów jakiejś moralności niezgodnej z zasadami etyki ogólnoludzkiej.w organizacji czy grupie rówieśników. Pedagogika społeczna. mającej poznać środowisko.rozpoznaniem istniejącego stanu środowiska rodzinnego i miejscowego (lokalnego). ideowość w postaci bezinteresownej ofiarności rodziców oraz radość i pogoda wewnętrzna. jak pamiętamy. dz. ale także odbywa się jako zamierzone urabianie wychowanka przez działanie wychowawców. czyli trzeciej siły agosu.Z taką przemianą i pedagogizacją środowiska wychowawczego wiąże się także usuwanie przeszkód. czy też okolicznościowe i wychowanie przez życie. dostarczając elementów podkultury jako pożywki dla II nurtu życiowego jednostek. który przez doskonalenie społecznych instytucji wychowujących przygotowuje sobie warunki do skuteczniejszego oddziaływania bezpośrednio na wychowanków. Takie działanie pośrednie wychowawców stanowi . J e 1 e ń s k a. 108 107 turowego i naturalnego. K u n o w s k i. by przezeń dopiero pośrednio wpływać na osoby wychowanków. Analogicznie podobne elementy działają w atmosferze szkoły. polegającą na powstrzymaniu rozkładu. podchodzących z uwarunkowań degeneracji biologicznej w populacji ludności oraz z deformacji ekonomicznej lub ustrojowej w życiu społeczeństwa.. czyli zapobieganiem objawom ujemnym przez system urządzeń. 472-477.

dochodząc do pełni swego człowieczeństwa i duchowości. związane z formami życiowymi.trwanie. które teoretycznie próbuje się ująć w grupy jako potrzeby wiscerogenne (pochodzące z życia fizjologicznego wnętrzności). S k ó r n y . 43-70. Warszawa 1969. mało wydajna praca). społeczne. R e u 11 i N. które mają uczyć i wychowywać. 112 S. cz. Wyd. 110 . Warszawa 1960 s. J. mikros . diagnostyki pedagogicznej 112 . co w zakresie problemów wielkiego wychowania wymaga socjotechniki11 x wychowawczej. zachowanych przez inercję psychiczną z wcześniejszego okresu rozwojowego. jak i w dziedzinie techniczno-gospodarczej (zacofana produkcja. opinii publicznej. pracy. jak potem potrzeb rozwojowych wychowanka. Kraków 1965. perseveratio . Interesują się także i przeciwdziałają szkodliwym czynnikom życia społecznego (etosu) tak w dziedzinie ustrojowo-ekonomicznej (np. w zakresie zaś drugich potrzeb rozwojowych będzie chodziło o pokierowanie nimi przez selekcję. a) Pomoc wychowawcza niesiona podczas rozwoju coraz wyższych warstw biosu występuje w postaci coraz to innych funkcji agosu. Społeczeństwo i wychowanie. Funkcje te ujmuje się jako: 1° . Zarys alkohologii. Murray a. wielkiego wychowania. podtrzymywanie). Książka pomocnicza dla nauczycieli (skrypt). marnotrawstwo. który przejawia coraz wyższe potrzeby. tłumienie i wygaszanie potrzeb perseweracyjnych (łac. przez które przechodzi aktywność własna dziecka pod wpływem działania czynników osobowościowych. Stąd pomoc wychowawcza okresowo musi się zmieniać. W zakresie pierwszych potrzeb warstwowych czynności wychowawców sprowadzają się do rozbudzenia siły danych potrzeb oraz prawidłowego ich zaspokajania. 103-118. mających własne cele do zrealizowania.urodzony) biosu i poprawiania warunków życiowych etosu (np. Warszawa 1967. a więc nad życiem Cz. Profilaktyka wychowawcza. nędza. J. wielki). krótki). wymagającej znajomości cech indywidualnych. Educational Psychology. Ł o p u s k i. wówczas staje się prawidłowe i owocniejsze. 86-87. Praca zbiorowa pod red. psychiczne. mikroedukacji (gr. twórczości i głębszego przeżycia światopoglądowego (por. dyskryminacja). a więc potrzeby zabawy. wyzysk. intelektualnych. działać na bios rodziców przez zwalczanie alkoholizmu 1 1 0 . a podsuwanie i popieranie potrzeb antycypacyjnych (łac. Wychowanie uczniów w trzeźwości. Obserwacje i charakterystyki psychologiczne. Stąd właściwe zadanie agosu stanowi pomoc wychowawcza w procesie całkowitego i wszechstronnego rozwoju człowieka. nikotynizmu. Inny znów podział wymienia grupy potrzeb fizjologicznych. niesprawiedliwość społeczna.zakres tzw. aby przez ich właści- we zaspokojenie wychowanek doskonalił się progresywnie. Warszawa 1958 s. Nauczyciel a walka z alkoholizmem. Tradycyjne wychowanie jako działanie wychowawcze od wewnątrz na rozwój psychiki i duchowości wychowanka przy pomocy techniki psychologiczno-personalistycznej. a więc biologiczne. K u n o w s k i . Warszawa 1964. Młodzież a przestępstwo. Wychowawcy muszą więc interesować się i wpływać na poprawę zdrowia populacji. Nauczycielskie poznawanie uczniów. Nowoczesne więc wychowanie zaczyna się od przygotowania dobrych warunków eugenicznych (gr.opiekę wychowawców nad biosem wychowanka. 2). zapowiadających dopiero w przyszłości swój etap rozkwitu. 80-112. 114 113 Np. dożywianie dzieci w szkole. C h a l a s i ń s k i . Z. III p. czyli makroedukacji (gr. by zapobiegać zjawiskom niedorozwoju i upośledzenia umysłowego dzieci. chorób społecznych. np. C z a p ó w. Każda warstwica rozwojowa wykazuje odrębne liczne potrzeby. rozróżniając: a) zasadnicze potrzeby warstwowe.Pełny obraz ludzkich potrzeb daje teoria warstwicowa wychowania. anticipatio -wyprzedzanie). organizowania zespołowych akcji społecznych. 2 zmienione. T. 92-98. pedagogizacji rodziców i społeczeństwa. Warszawa 1967.długi. dostosowując się do sytuacji wewnętrznej wychowanka i jego potrzeb stałych już nabytych (potrzeby warstwowe) oraz nowych potrzeb rozwojowych.). dociekania. Warszawa 1962 cz. R e u 11 o w a. 111 J. czyli tzw. San Francisco 1959 s. kulturowe i duchowe oraz b) potrzeby rozwojowe. które stwarza odpowiednie warunki do efektywniejszego przeprowadzenia istotnego. psychogenne oraz socjogenne 113 . Z poprawą uwarunkowań proces wychowawczy przebiega łatwiej i skuteczniej. emocjonalnych i dążeniowo-wolitywnych. Trzeźwość. M. J. wpływającego na wnętrze psychoduchowe wychowanka. odbieranie prawa wychowania złym rodzicom itp. genos .mały. w które próbuje się wtłoczyć aż 44 zmienne (H. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1961 s. A. F. Abstynencja.dobrze. 1 s. III rozdz. Badania osobowości metodą T. małego wychowania. M a c D o n a 1 d. Murray) 1 1 4 . Kolejno więc przejdziemy do rozpatrzenia funkcji szczegółowych w działalności wychowawców tak z zakresu potrzeb stałych. tj. O. narkomanii. makros . L i s o w s k i e g o (na prawach rękopisu). eu .

R o s s . co nosi nazwę funkcji initiareliS. K u n o w s k i .). Psychoterapia ma za zadanie wyrobić w jednostce odporność psychiczną na frustrację i niepowodzenia.. Warszawa 1970. truciznami. określając jako funkcję educere. z czym medycyna ma u współczesnego człowieka i młodzieży najwięcej kłopotu 1 1 7 . Warszawa 1964. Wszystkie te funkcje wychowawców można powiązać z kolejnymi warstwami rozwoju człowieka. S. z ang. Fundamentals ofSafety Education. wtedy bardziej prawidłowo dałoby się scharakteryzować znaczenie agosu dla warstwy rozwoju psychologicznego. 123 K.).).ochronę wychowawczą nad działaniem etosu. Związane z funkcją sanare są zadania terapeutyczne w prawidłowym rozwijaniu psychiki.Funkcja sanare wymaga profilakPor. a z warstwą duchową . W a 11 e n. z warstwą biologiczną i psychologiczną . czego niektórzy teoretycy pedagogiczni ze względu na stosowaną fizjologię ruchu nie chcieli uznawać za prawdziwe wychowanie. London 1943 s. społecznej i moralnej tak erotyki.indyjski system leczniczy (tł. Sanare .educare. Wówczas to na ostatnią warstwę światopoglądową. 196.opiekę nad duchowością wychowanka i skierowanie jej do ideału przez funkcję educare oraz 4° . którymi pokrótce się zajmiemy. B o h n.znaczące w języku łacińskim uzdrowić (sanus . E. niższości. s.Znów chodzi o to. 3° . K. Warszawa 1964. Zdrowie psychiczne.). by zapobiegać skrzywieniom indywidualności w kierunku narcyzmu (zakochania się w sobie). Podstawy pedagogiki (tł. W pedagogice wreszcie reedukacyjnej młodzieży wykolejonej i przestępczej funkcja sanare ma uporządkować bios jednostki przez uregulowanie wybujałych popędów i rozbudzenie wyższych potrzeb aniżeli tylko wiscerogenne i psychogenne. S. nazywając to funkcją sanare. na potęgowaniu jego tężyzny witalnej. dz. Stąd współczesna pedagogika rozwija dział wychowania bezpieczeństwa przed wypadkami drogowymi. Wychowawczo funkcja sanare polega na podsycaniu energii i żywotności wychowanka. sporty. cyt. „ Ateneum Kapłańskie" 1962 nr 318. Warszawa 1956 s. np. dz. 1 2 Program bezpieczeństwa i higieny pracy jest dalszym ciągiem wychowania bezpieczeństwa. . ponieważ w każdym wypadku kalectwa trzeba u dziecka niewidomego lub głuchoniemego kompensować zmysły i doprowadzać do wyższego poziomu rozwoju drogą rewalidacji. A a r o n. oderwanego od rzeczywistości i zależnego od stanów uczuciowych). ma przeciwdziałać kompleksom. J.jako wtajemniczenie i przygotowanie wychowanka do spotkania z losem. Poza tym funkcja sanare wymaga ustrzeżenia zdrowia od chorób wenerycznych i niebezpieczeństw zboczenia seksualnego. R. Groundwork of Education Theory. C. utonięciem itp. B i 1 i k i e w i c z. Higiena psychiczna. z ang. Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży. Gesundheitserziehung. jak i seksu na drodze przygotowania do małżeństwa. J. M e i n e c k e. zdrowia i chęci do życia. A. Uświadomienie dzieci i młodzieży w pedagogice nowoczesnej. Warszawa 1964 2 . musztra. W pedagogice specjalnej funkcja sanare ma jeszcze większe zadanie do spełnienia. O wychowaniu zdrowotnym. S t r a s s e r. U 9 S w a m i K u v a l a y n a n d a .i zdrowiem organizmu.. jak to wypracowała psychologia kliniczna 124 . lecz dotyczą właściwego kształtowania życia psychicznego wychowanka. H e s s e n. edoceo . Niezależnie od dostosowania terminów funkcji wychowawczych do warstwie rozwojowych. Stuttgart 1957. porażeniem elektrycznym. J. chorobliwego autyzmu (myślenia schizofrenicznego. określając je jako pielęgnację i higienę 120 . T. H. Warszawa 1964 rozdz. duchową przypadałaby w wychowaniu chrześcijańskim najdalsza i najgłębsza funkcja christianisare116. H u t s c h n e c k e r . Joga . Montreal 1963. 401^04. J. 120 S. pouczać. zagrażającym zdrowiu i życiu. jak to zaleca higiena psychiczna 123 . dlatego też obejmuje wychowanie seksualne dzieci i młodzieży z programem uświadomienia nie tylko medycznego 122 Jęcz także w zakresie rozwiązania problematyki psychologicznej. V i n e k a r . Warszawa 1968. z socjologiczną . G.) od niemowlęctwa aż do starości. następnie całego programu wychowania fizycznego (gimnas119 tyka. egocentryzmu.zdrowy) nie jest leczeniem medycznym z choroby.educere i z kulturologiczną . 121 M. każdy z nich ma własny zakres zagadnień. G i 1 b e r t. 124 R. Pedagogika praktyczna zaś stosuje w tej dziedzinie wychowanie zdrowotne 1 1 8 w postaci opieki i pielęgnacji fizycznej. Education sanitaire. w postaci dietetyki i higieny. ogniem. 122 A. 1 8 ' M. Właściwie jednakże potrzebny byłby jeszcze jeden termin na rozwój psychiczny. Psychologia kliniczna (tł. cyt. Chęć życia (tł. joga itd. D ą b r o w s k i . z ang.funkcję sanare. 2° . D e m e I. D a j c z a k. New York 1964. np. S. z ros. L. 11-36. R. Warszawa 1964. M i c h a 1 s k a. edocere (łac. M aj d a . 12 i 13. Ks. Nie mają one znaczenia lekarskiego. zapobiegania niebezpieczeństwom. Psychoterapia w praktyce ogólnolekarskiej. E n 1 e s. por. J. czyli życia społecznego środowiska. 116 115 tyki. rozwijać właściwe reakcje obronne i nauczyć rozwiązywania konfliktów wewnętrznych.initiare. 117 A. uświadomić).gruntownie nauczać. Katechetyka.

która jest osobową odpowiedzią człowieka w dialogu z Bogiem. Z kolei proponowana funkcja edocere w warstwie psychologicznej wiąże się z tym. wiadomości i informacji różnego rodzaju. Natomiast chrześcijańska funkcja edocere przekracza naturalne podawanie informacji nawet religijnych o treści prawd Objawionych. stąd jako funkcja wychowawców dotyczy wyprowadzenia wychowanka ze stanu naturalnego do wyższego stanu moralnego i w związku z tym polega na wyzwoleniu jednostki wychowywanej z ciasnoty. jak też uczuciowym i wolitywnym. 196-198. znacząca wtajemniczanie. pisarzy. uwalnia z poczucia winy i uzdrawia psychicznie. S c h e n k . D a j c z a k . wi nowego człowieka. Uwrażliwienie wychowanka na przeżycie wartości kulturowych ułatwia sublimację. Katechetyka. np. dialektyki i metodologii poznania naukowego. jak np. narodowego (miłość Ojczyzny). rozumna i wolna posiada także prawo do przekonania się o prawdzie i do szukania jej pełni 1 2 6 . religijnego. gdyż występuje już jako inicjacja u ludów pierwotnych (por. J. Podobnie psycho-terapeutycznie rozwiązuje z grzechu. 1: Initiatio christiana. Liturgia sakramentów świętych. jako cecha osobowościowa wymaga nie tylko dostarczenia wartościowego materiału poznawczego. I rozdz. „Katecheta" 1966 nr 2 s. Educare zaś znaczy wyprowadzać w górę. W. Psychologia rewalidacji inwalidów. dz. potem religijne i mistagogiczne (np. przenikającym całą rzeczywistość. s. I p. Ks. Jeszcze większe pole działania ma ta funkcja w pedagogice specjalnej chorych i inwalidów 125 oraz w pedagogice reedukacyjnej. o człowieku. Ks. Sięga ona do funkcji najgłębszej sanare i przemieniając ją w sposób nadprzyrodzony zmierza do uzdrowienia przez leczące działanie łaski skażonej natury ludzkiej na skutek grzechu pierworodnego. Wreszcie funkcja initiare. chrztu. a przez liturgię wychowuje do chrześcijańskiego spotkania losu doczesnego i życia wiecznego 128 . „Roczniki Filozoficzne K U L " 1964 z. cyt. uczonych odkrywców. proces uwznioślenia i uszlachetnienia człowieka na drodze pedagogiki ideału. 53. 2). którego siła etosu społecznego chce zasymilować i upodobnić do obowiązującego wzorca postępowania w społeczności. w duchu Chrystusa. o źródłach bytu i o Bogu zgodnie ze światłem Logosu. Łączy się to zadanie z procesem socjalizacji. Natomiast w wychowaniu chrześcijańskim następuje jeszcze integracja wszystkich funkcji wychowawców w najwyższej funkcji christianisare. ale także życiowym i praktycznym. prowadzi do Boga jako źródła wszelkiej prawdy i rozwija świadomość wiary. uspołecznienia wychowanka. Persefony i Dionizosa). Educere znaczy etymologicznie wyciągać z czegoś i wyzwolić.. w misteriach eleuzyjskich tajne ceremonie ku czci Demeter. Educere w wychowaniu chrześcijańskim staje się przystosowaniem wychowanka do życia w społeczności wiernych w Kościele i włączeniem go do apostolatu świeckich. lecz rozwijania myślenia w sposób prawidłowy zgodnie z zasadami logiki. bohaterów narodowych. w funkcji wychowawczej jest to więc skierowanie rozwoju wychowanka ku określonemu ideało125 Z. adjustment) do zadań życia społecznego nie tylko pod względem moralnym. w czym wielką rolę odgrywają wzory „wielkich" ludzi. 126 p o r § K u n o w s k i . egoizmu przez zmianę nastawienia w kierunku altruizmu.Dzięki temu funkcja sanare zapewnia także zdrowy i prężny rozwój psychiczny wychowanka tak pod względem intelektualnym. Lublin 1962. Educare po chrześcijańsku pojęte prowadzi do naśladowania Chrystusa jako najwyższego boskiego ideału człowieka. artystów i postaci świętych. ale jako istota myśląca. S ę k o w s k a. 4. społecznego (sprawiedliwości społecznej). ogłaszającym przez swój Kościół orędzie zbawienia. a nawet chrześcijańskie sakramenty św. bierzmowania i Eucharystii nazwywane są initiatio christiana121 . 127 . cz. oświecenie i poznanie naukowe ma przyczynić się do samodzielnego i mądrego szukania prawdy o całym świecie. rozumność.Ogólnie biorąc funkcja wychowawcza initiare polega na wtajemniczeniu wychowanków w sprawy losu doczesnego i wiecznego człowieka. 128 Por. Funkcja edocere ma więc za zadanie wszechstronne wychowanie umysłowe. czyli wychowania Chrystocentrycznego. Initiare zaś zbliża mistycznie dziecko do Chrystusa w I Komunii Św. cz. Funkcja educere polega więc na udzielaniu pomocy wychowankowi w zakresie dobrego przystosowania się (ang. Formy rozwojowe w pracy katechetyczno-wychowawczej. że budząca się u wychowanka zdolność poznawania obiektywnego. Miała ona zawsze znaczenie magiczne. informowanie.. okazuje się najstarszą funkcją wychowania. które przez nauczanie. Człowiek bowiem nie tylko ma prawo do prawdziwej informacji. obiór zawodu i znalezienie sobie właściwego miejsca w społeczeństwie zgodnie ze swymi właściwościami.

b) Druga dziedzina pomocy wychowawczej dotyczy potrzeb rozwojowych wychowanka, które występują w postaci jego aktywności własnej, początkowo jako zabawa, potem dociekanie, praca, twórczość i w końcu jako modlitewne przeżycie światopoglądowe. Ponieważ, jak już wiemy w wymienionych formach rozwojowych życia manifestują się czynniki osobowościowe duchowości ludzkiej (por. cz. III rozdz. II p. 2), wobec tego rola wychowawców wobec nich polega przede wszystkim na kierowaniu zabawą, dociekaniem, pracą, twórczością i przeżyciami światopoglądowymi wychowanka tak, by przez selekcję przedmiotów aktywności, przez poradnictwo psychologiczne i kierownictwo duchowne coraz bardziej wydobywać i utożsamiać pierwiastki duchowości. Tak więc kierowanie zabawą dziecka przedszkolnego powinno zmierzać do kształtowania podstawowych zdolności wartościujących i do tworzenia dziecięcych ideałów zgodnie z ideałem człowieka (nie wolno dopuścić, by dzieci bawiły się dziko). Kierowanie dociekaniem ma się przyczynić do rozwijania rozumności wychowanka, by jego zainteresowania poznawcze nie poszły w kierunku tylko ciekawości sensacyjnej czy seksualnej. Praca wychowawcza pokierowana dąży do rozwijania siły woli wychowanka i jego zdolności wolnego wyboru dobra oraz brania odpowiedzialności moralnej. Twórczość z kolei pokierowana właściwie przez wychowawców powinna ukształtować talenty i uzdolnienia wychowanków w kierunku humanistycznym, tzn. pod kątem dobra ludzi, a nie z ich szkodą. Wreszcie głębsze przeżycie światopoglądowe pozostając pod kierownictwem duchownym ma wtajemniczyć wychowanka w losy ludzkie i doprowadzić do prawdziwego światopoglądu i doskonałości religijno-moralnej poprzez różne formy inicjacji chrześcijańskiej dostosowane warstwowo do wieku, od inicjacji przeżyciowej u małego dziecka, przez inicjację uświadamiającą treści wiary w wieku szkolnym, przez inicjację działaniową w okresie dorastania, inicjację wartościującą kulturalnie w wieku młodzieńczym aż do całkującej inicjacji światopoglądowej w warstwie ostatniej, dającej zrozumienie sensu życia, losu, szczęścia, śmierci, wieczności129. Wychowawcy wprawdzie nie biorą bezpośrednio udziału w procesie jakościowego dojrzewania struktur postępowania, jak charakter, osobowość lub światopogląd, jednakże to przede wszystkim oni swą pracą, pomocą i kierownictwem dostarczają i gromadzą materiał do budowy struktur rozwojowych i są odpowiedzialni za wykonanie
129

swych zadań, wszystkich funkcji od sanare do initiare, dostosowanych do sytuacji wewnętrznej wychowanka i związanych z tym potrzebnych czynności wychowawczych. 2. Zasadnicze czynności wychowawcze Poznanie funkcji wychowawczych jako podstawowych zadań wychowawców prowadzi do dalszego problemu, w jaki sposób, dzięki jakim działaniom czy czynnościom są one wykonywane w procesie rozwojowym wychowania tworząc siłę agosu. Teoria czynności wychowawczych zaczęła się kształtować pod wpływem nauki Herbarta, który wyróżnił trzy ich rodzaje Regierung, Unterricht und Zucht, czyli kierowanie polegające nawet na karceniu i karaniu młodszych dzieci; nauczanie wychowujące uczniów starszych i obyczajność młodzieży. Był to początek dostosowania czynności wychowawcy do etapów rozwoju wychowanków. W okresie międzywojennym także rozróżniano trzy rzeczy: nauczanie, wychowanie i kształcenie, to ostatnie wprowadzone przez Kerschensteinera jako skrzyżowanie nauczania z wychowaniem, prowadzące do wyższego celu przeżywania wartości kulturowych130. Współczesne zaś operowanie funkcjami wychowawczymi wymaga podporządkowania im właściwych czynności. W tym celu rozporządzamy szeregiem pojęć historycznych, jak dozór, pielęgnacja, karność, kierowanie, a pomijając najbardziej upowszechnione wychowanie, nauczanie i kształcenie, zauważamy, że ostatnio dochodzi jeszcze nowy termin - spotkanie (por. cz. III rozdz. I p. 3d). Nie wszystkie z nich mają jednakową wartość poznawczą. Tak np. karność jest celem działania, ale nie czynnością wychowawców, podobnie dozór stanowi wytwór czynności dozorowania, pilnowania lub pielęgnacji. Wychowanie zaś ma co prawda właściwe znaczenie działania wychowawców, lecz jako wyraz wieloznaczny (por. cz. III rozdz. I p. 1) domaga się rozwiniętej synonimiki. Po tych uwagach wstępnych trzeba jeszcze zaznaczyć, że logiczne powiązania ze sobą pojęć wychowania, nauczania i kształcenia są tak skomplikowane i splątane, iż terminologiczne ich rozgraniczenie nie jest w pedagogice zadowalające131.
B. N a w r o c z y ń s k i , Zasady nauczania, Wrocław 1957 2 s. 15-16. F. K o r n i s z e w s k i , Terminologia w pedagogice, jej stan oraz pilne potrzeby (W:) Pedagogika na usługach szkoły, Warszawa 1964 s. 75-80.
131 130

S. K u n o w s k i. Formy rozwojowe, dz. cyt., nr 3 s. 99-100.

W celu jednoznacznego określenia tych terminów nie należy brać za podstawę tylko stosunków logicznych, ujmowanych przez szersze lub węższe znaczenie tych wyrazów, lecz rodzaj procesu, jaki dana czynność wychowawcza wywołuje w powiązaniu z funkcjami, które ma zrealizować. Tak więc funkcja sanare wymaga czynności, którą ogólnie nazywamy dozorowaniem. Polega ona na ochronie rozwoju organizmu, jego zdrowia i bezpieczeństwa, na pilnowaniu koniecznego porządku czy regulaminu, na pielęgnacji zdrowego i moralnego rozwoju wychowanka, na profilaktyce oraz prewencji, czyli zapobieganiu wpływom wszelkiego zła fizycznego czy moralnego. W zakresie rozwoju psychicznego występująca funkcja edocere jest mniej teoretycznie opracowana, niemniej w praktyce postuluje szczególne ćwiczenia rozwijające myślenie, co nazywamy nauczaniem formalnym, obok dostarczania wiadomości i pojęć jako treści nauczania materialnego, wreszcie wymaga powiązania, integrowania rozwiniętych funkcji poznawczych z uczuciowymi i dążeniowymi w psychice i osobowości wychowanka, co razem stanowi tzw. nauczanie wychowujące. Nauczanie więc jako całość jest to złożona czynność wychowawcza, zmierzająca do formowania świadomości przedmiotowej wychowanka w trakcie poznawania otaczającej rzeczywistości. Ponieważ zaś świadomość rozwija się w łączności z całą psychiką razem z jej podświadomością nie tylko od strony emocjonalno-wolitywnej, ale także od strony motoryczno-działaniowej mięśni i rąk, dlatego też funkcja wychowawcza edocere wymaga zatrudnienia naszego układu psycho-motorycznego w zakresie działania muskułów lokomocyjnych i manipulacyjnych, myślenia, całego umysłu i psychiki. Na tym tle zatrudniania w psychoterapii specjalnej stosuje się terapię zabawową, zajęciową (amatorstwo), wysiłkową (przez pracę) 132 .Obydwa te rodzaje czynności: zatrudnienie i nauczanie podlegają kierownictwu wychowawczemu, dążącemu do realizacji celu w wychowaniu rozwojowym człowieka, dlatego też chodzi tu o nauczanie wychowujące oraz o zatrudnienie wychowawcze, a nie o obowiązkową bądź to zarobkową pracę. W trzeciej funkcji wychowawczej educere, w której celem staje się przystosowanie psychiczne, moralne i społeczne wychowanka do życia w społeczeństwie, szczególnego znaczenia nabiera czynność wychowa132 J. Do ro s z e w s k a , szawa 1963 s. 95-100.

nia w znaczeniu ściślejszym. Wychowanie takie zmierza do formowania strony przekonaniowej wychowanków poprzez wzbudzenie w nich przeżyć uczuciowych, nastrojów, postaw dążeniowych oraz chcenia woli. Przedmiotem wychowania wąsko pojętego jest więc tworzenie przekonań osobistych wychowania tak, by treści poznawcze, pochodzące z nauczania w szkole zabarwiały się przeżyciem uczuciowym i stawały się motywem działania praktycznego woli (por. cz. I rozdz. V p. 3). Wynikiem takich własnych przekonań w wychowanku tworzą się najpierw zasady moralne dobrego postępowania, a następnie z rosnącą siłą woli wyrabia się struktura charakteru (por. cz. III rozdz. III p. 3e). Stąd nauczanie wychowujące zostaje uzupełnione wychowaniem węziej pojętym jako wychowaniem społeczno-moralnym i wychowaniem życiowo-praktycznym, przygotowującym do realnych zadań życia, co dopiero w całości zapewnia osiągnięcie dobrego przystosowania się {adjustment) wychowanka do społeczeństwa, jak to zakłada funkcja wychowawcze educere. Z kolei kierowanie wychowanka do ideału nowego człowieka w funkcji educare w trakcie rozwoju warstwy kulturologicznej posługuje się inną czynnością, przerastającą dozorowanie, nauczanie i wychowanie, a którą nazywamy kształceniem. Jak pamiętamy, według określenia G. Kerschensteinera (por. cz. II rozdz. IV p. 3b) kształcenie jest już najbardziej samodzielnym dorabianiem się przez wychowanka własnej struktury duchowej, którą może być zarówno wcześniej charakter moralny, jak też później swoisty typ osobowości twórczej czy wreszcie struktury światopoglądowej. Kształcenie jednakże w dalszym ciągu tworzy syntezę nauczania i wychowania, dlatego też, chociaż polega na samodzielności samego wychowanka, nie usuwa całkowicie potrzeby wychowawcy i jego działania. Wychowawca teraz przygotowuje wychowanka do kształcenia, staje się jego kierownikiem, doradcą, krytykiem w procesie twórczym, a nawet może być przewodnikiem po ścieżkach twórczości, przekształca się więc w psychologa. Pozostaje jeszcze do omówienia najgłębsza funkcja wychowawcza initiare, wprowadzająca wychowanka w tajemnice życia i losu ludzkiego. Czynnością zasadniczą w tej dziedzinie rozwoju czysto duchowego w warstwie piątej zaczyna być we współczesnej teorii pedagogicznej spotkanie (Begegnung), które ma mieć równorzędne znaczenie jak poprzednio poznane czynności nauczania, wychowania i kształcenia (por. cz. III rozdz. I p. 3d). Spotkania z ciekawym człowiekiem w czasie

Nauczyciel-wychowawca w zakresie leczniczym, War-

rozmowy, z interesującą wystawą czy książką, z wydarzeniami życia i historii, wreszcie spotkania z Bogiem, nie tylko w modlitwie, tworzą w rozwoju człowieka ważny element wychowania przez zdarzenia bądź to losowe, bądź też wywoływane przez wychowawców w sytuacjach pedagogicznych jako celowo programowanych. Spotkania więc zaczynają się pojawiać w nauczaniu i wychowaniu, ale potęgują wpływ w kształceniu, stają się wreszcie regułą w warstwie czysto duchowej, która w głębszym przeżyciu światopoglądowym dąży do spotkania człowieka z Absolutem, następnie w modlitwie do spotkania z Bogiem żywym i prawdziwym (por. cz. III rozdz. III p. 2e). Pedagogika chrześcijańska szczególnie w wychowaniu liturgicznym docenia znaczenie pedagogicznego doprowadzenia wychowanków i wiernych do spotkania z Chrystusem, zgodnie z zasadą Chrystocentryzmu (por. cz. II rozdz. III p. 2a), w Piśmie św., w kazaniu, w uczestnictwie we Mszy św., w komunii, sakramencie pokuty, w modlitwie. Kierownictwo duszpasterskie polega więc na wychowawczym przygotowaniu „świadomych, czynnych i owocnych" 1 "spotkań wiernych z Chrystusem tak, by wiara ich stała się żywa, prawdziwa i ofiarna. W innych światopoglądach aranżowanie spotkań, np. z działaczami, bohaterami rewolucji, z pisarzami, uczonymi i przywódcami politycznymi ma także analogiczne znaczenie dla głębszych przeżyć światopoglądowych.

wiemy, że stanowi cel ostateczny wychowania (por. cz. III rozdz. II p. 2). Rosnąca samodzielność ruchowa, dążeniowa, uczuciowa, wolitywna i umysłowa wychowanka pozostaje pod wpływem rozwijających się czynników osobowościowych duchowości ludzkiej i wyraża się przede wszystkim we własnej aktywności dziecka i młodocianego najpierw w postaci zabawy, potem dociekania, z kolei pracy, twórczości i głębszego przeżycia światopoglądowego. Każda z tych rozwojowych form życiowych (por. cz. III rozdz. III p. 2) z jednej strony podlega kierowaniu przez wychowawców przy pomocy ich czynności dozorowania, wychowania, kształcenia i spotkania, a równocześnie z drugiej strony, subiektywnej, stanowi naturalny teren, na którym wzrasta coraz potężniej udział duchowej samodzielności wychowanka i dochodzi do skutku konieczne współdziałanie wychowywanego młodego człowieka z wychowawcami. Zasadnicza przemiana w tym procesie rozwojowym dotyczy stopniowego zanikania autorytatywnego działania wychowawców na rzecz wzrastającego udziału samodzielności wychowanka i jego coraz pełniejszej wolności wewnętrznej. Przebieg tego procesu przemiany charakteru działania wychowawców i wychowanka obrazuje poniższy schemat, w którym poglądowo widzi się jak sfera kierownictwa agosu (celowego działania wychowawców) zanika, a rozszerza się sfera

3. Współpraca wychowawcza jako warunek skuteczności działania agosu Z przeglądu czynności wychowawców wynika, co łatwo zauważyć, że w procesie rozwojowym zachodzi w nich stopniowa zmiana od dozorowania przez nauczanie i wychowanie do kształcenia i spotkania duchowego. Gdy początkowo dozorowanie jest wybitnie autorytatywne i wymaga wysiłku samego wychowawcy, to później jego rola w kształceniu i w spotkaniu duchowym schodzi na drugi plan, sprowadza się do pomocy w zakresie przygotowania i kierowania, natomiast wykonanie wówczas staje się samodzielnym działaniem wychowanka. Mamy w tym procesie zjawisko potęgującej się samodzielności wychowanka, o której
Por. Konstytucja o liturgii świętej (W:) Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski, Poznań 1968 s. 44-^15.
133

Jakie rządzą w tej dziedzinie prawidłowości i jakie występują mechanizmy praktycznej realizacji wychowania. jak jego rozumność. cz. 1). pełniąc rolę palika. Funkcjonalna równowaga sił autorytetu wychowawczego i samodzielności wychowanka umożliwia prawidłowy przebieg procesu wychowania i stwarza zasadniczy kierunek skuteczności działania wychowawców. a zmienia się tylko w tresurę. II p. lecz zorientowanej w tym samym kierunku doskonalenia rozwojowego. Z przeglądu możliwości zaburzeń rozwojowych widzimy jasno. Pod koniec wychowania autorytatywnego współpraca przekształca się w dążenie samowychowawcze wychowanka. Rola wychowawcy z czasem coraz bardziej maleje w tym samym działaniu. normatywną i praktyczną. ale wzrasta w nadawaniu kierunku tak. to już są dalsze problemy. dochodząca do pełnej wolności wewnętrznej. nadanego przez wychowawców ich siłą agosu. jednakże kosztem złamania w wychowanku pędu do samodzielności i wolności wewnętrznej brania na siebie odpowiedzialności. wolność woli. W wypadku zaś tresury albo następuje wykolejenie wychowawcze w postaci buntu przeciwko autorytetom wychowawców. W wychowaniu musi się więc stale rozszerzać sfera samodzielności wychowanka. wartościowanie. przyjacielem. w którym prawidłowo ukształtowane przez wychowawców czynniki osobowościowe wychowanka. aby nie zostało powalone przez burzę. pierwszemu dając kierunek i oparcie. działanie przestaje być wychowaniem. progresji (por. W całości bowiem wychowania chodzi przecież o wszechstronne rozwinięcie osobowości człowieka aż do pełni jego człowieczeństwa. ani też osiadaniem się wpływów środowiskowych etosu społeczeństwa. wskazanego przez wychowawców. jakim jest współpraca z wychowankiem nad formowaniem w nim pełnego i prawdziwego człowieka. Natomiast bez tego porozumienia z wychowankiem i współdziałania z jego strony. Współpraca wychowanka z wychowawcami jest ważna dla obu stron. lecz musi być koniecznie kierowaniem i urabianiem wychowanka przez odpowiednio dostosowane działanie agosu wychowawców. doradcą.samodzielności wychowanka. automatycznych nawyków i dobrych przyzwyczajeń. którzy niosąc różną pomoc w procesie wychowawczego rozwoju. w wyrabianie przy pomocy lęku i kar. albo też powstaje okaleczenie psychiczne przez po- zbawienie samodzielności i dążności samowychowawczej w postaci zahamowania rozwoju na poziomie infantylizmu. drugim zaś zapewniając satysfakcję skuteczności i owocności działania. podejmowane przez pedagogikę analityczną. którym jest zawsze coraz bardziej dobrowolna i świadoma współpraca wychowanka z wychowawcami w dążeniu do tego samego celu jako ideału nowego człowieka. że wychowanie nie może być tylko swobodnym wzrostem biosu wychowanka. do którego przywiązuje się młode drzewko. ale nie tej zwyrodniałej w samowoli i w zachciankach. czyli psychicznego związania nawet dorosłego człowieka z matką jako punktem oparcia. zmierzającej do tego samego celu wychowawczego. . zapewniając tym wejście wychowanka w sferę wolności duchowej. że w dalszych etapach rozwoju wychowawca staje się kierownikiem. III rozdz. powinni pamiętać o podstawowym warunku właściwego wychowania. twórczość i otwartość metafizyczno-religijna na Boga umożliwiają wydobycie z głębin natury całej duchowości duszy ludzkiej i zapanowanie jej nad zmysłowością i cielesnością popędów II nurtu życiowego.

Nohl H. Wien 1961.. Warszawa 1962. Das Ziel der Erziehung. Higiena psychiczna. Wprowadzenie do pedagogiki społecznej. Warszawa 1964. Heidelberg 1958. L o s w w y c h o w a n i u Flitner W. Genetyka. Munchen 1949. Lwów 1933. Lorenzen H.... Kretz]. Warszawa 1936. z ang. Krawczyk M.. Skowron S. Weinheim 1952. „Die Erziehung" 1935. Góttler J.. [właśc.nauczyciel . Sozialpsychologie in der Erziehung.. Warszawa 1963. Lwów-Warszawa 19252.. Dziedziczność. Pojęcie „losu" we współczesnej pedagogice. Warszawa 1934. Zjawisko rozwoju wychowawczego 2. Leipzig 1931. Istota i cele wychowania. Einfuhrung in die Erziehungswissenschaft.. 3. Sośnicki K. Kraków 1961. Warszawa 1962. Gnade und Schicksal. Dobrowolski S. Szuman S. London 1952. t. Malinowski E.. O wychowaniu. Wien-Paderborn 1928. Warszawa 1952. Między heroizmem a bestialstwem.. Paris 1922. System der Padagogik. Warszawa 1962. Die Lehre von Schicksal und Aufgabe des Menschen. Maestro e scolaro. z ang. ks... Der christliche Erzieher. Hale 19252.). Oxford 1960. Miinchen 196010. Woroniecki J.. M.. Graz-Wien 1947. Wroczyński R. OP. Móglichkeiten und Grenzen der Padagogik. La naturę de 1'education. Schneider F. London 1956. Wrocław 1961... Ratingen 1964.. Pedagogika ogólna. Warszawa 1934. E t o s ( ś r o d o w i s k o ) Durkheim E. Socjologia wychowania.. WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DO CZĘŚCI III Pedagogika teoretyczna Rozdz. Sośnicki K... Ratingen 1964. ks. Organizm a życie psychiczne. Warszawa 1936. Willmann O.. II ISTOTA WYCHOWANIA JAKO WYTWORU Dąbrowski K. Allgemeine Padagogik. Dziedziczność (tł. I POJĘCIE WYCHOWANIA /. Warszawa 1964. Wrocław 1960. Millot A. Skowron S. Spionek H. Mysłakowski Z... Mirski J.... Der Auftrag der Erziehung. P.mistrz). O czynnikach kształtujących psychikę dziecka w wieku przedszkolnym. Ruppert J.. Freiheit. Dópp-Vorwald H. Osobowość nauczyciela. Podstawy wychowania państwowego. Wychowanie i wychowawca. A g o s ( w y c h o w a w c y ) Casotti M. Education et Sociologie. Zmienność i dziedziczność (tł.b.. Prohaśka L. Warszawa 1959. Radlińska H. Sośnicki K. The Process of Education... B i o s ( d z i e d z i c z n o ś ć ) Bonner D. Der Geist der Erziehung. Kalmus H. Wychowanie i wychowawca. Trudności wychowawcze i przestępczość młodzieży. Raymont T. J. Określenie wychowania Bruner J. J.. Sośnicki K. Warszawa 1960. Ullmann J. „Kwartalnik Pedagogiczny" 1938 nr 1/2. Znaniecki F.. 1 cz. Inowrocław 1946... Mirski J. O dezyntegracji pozytywnej. Okoń W. Modern Education. d. Graz-Wien 19603. Wychowanie człowieka. Wrocław 1956. Paris 1940... Warszawa 1948. Warszawa 1964. Danysz A. Warszawa 1964.. Milano 1930. Zagadnienia dynamiki rozwoju człowieka.. 2. Padagogik der Begegnung. Frankfurt 1947. Flitner W. Poznawanie środowiska wychowawczego. Składniki wychowania a. Michalski K. Cohn J.. Litt T. Pięter J. Social Psychologie.. Schneider F. [właśc. Warszawa 1930. Guardini R. Erziehung und Lehrer.. Spranger E. Wychowanie człowieka. Charakter und Schicksal. Wychowawca i wychowanek. Szuman S. Haeberlin P... „Kwartalnik Pedagogiczny" 1959 nr 4. Kempten-Miinchen 19122. its Aime and Methods. Die Fundamentalbegriffe der Erziehungswissenschaft. J. Ueducation et l'action educatrice.. Paris 1964. Rozdz. Berlin 1919.. Kraków 1949... Stuttgart 19574. Grundfragen der Erziehungswissenschaft. Schneider F. c. Der geborene Erzieher. Mysłakowski Z. Pedagogika społeczna. . ' Dąbrowski K. Warszawa 1966. Wychowanie i wychowawca (rodzic .. Kretz].). Pedagogika ogólna (W:) Encyklopedia Wychowania. Newcomb T.

Poznań 1927.. Stern W.. Kórperbau und Charakter. Dziecko i twórczość. Das System der Spiele. Zamoyska J. Strzeszewski Cz. Strelau J. Szuman S. Twórczość a osobowość twórcy. III WYCHOWANIE JAKO ROZWÓJ BIOSU 1. Zagadnienia psychologii różnic indywidualnych. Warszawa 1971.. Warszawa 1971. Struktury rozwojowe człowieka a. Leipzig 1921.. T w ó r c z o ś ć e. [i in.). Strelau J. Znajomość ludzi czyli nauka o temperamentach. Trojanowska-Kaczmarska A. Systematische Pddagogik. Warszawa 1938.. Groos K. Amsterdam 1940. Cechy temperamentu i ich zmienność u dzieci. P r a c a c. Lublin 1938.. Creathe Musie for Children. Warszawa 1933. Comprehension de fart enfantin. Poznań 1909. O charakterze i jego kształceniu. Bilczewski J. Psychologia indywidualna. c. Lwów 1928. Szuman S.. Hellwig F... Kerschensteiner G. M e d y t a c j a Anderson H. Wybór tekstów. O wychowawczym znaczeniu zabawy... Wyszyński S. (tł.. z niem. I n d y w i d u a l n o ś ć Pastuszka J.. „Ateneum Kapłańskie" 1958 nr 297.. M... Zabawa dziecka (W:) Psychologia dziecka pod red. Teoria warstwicowa rozwoju człowieka Flitner W. „Katecheta" 1959 nr 4. Bukowska-Jóźwicka A. poi. z franc). Waszek W. Stuttgart 1935. Warszawa 19662. abp. Leipzig 19473.. Jena 1899. Zagadnienie zabawy w przedszkolu. Lissa Z. O zabawach dzieci. Lam W. a.. b.. Debesse. z franc). Problemy indiwidualnych razliczij. Z a b a w a Chateau J. Muszyński F. „Zeszyty Naukowe K U L " 1958 nr 1. Padernborn 1907. Falkiewicz L. Inteligencja dzieci i młodzieży (tł. z niem. Kunowski S..). Warszawa 1864.. Religia w wychowaniu człowieka. 3.). Lwów-Warszawa 1926. ks. O teologię pracy (tł. Warszawa 1961. Charakter. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka. Homo ludens.. d. Religia a kształcenie charakteru (tł. Poznań 1930. Strzałecki A. Warszawa 1960. Les temperaments. Duch pracy ludzkiej. Sztuka dziecka i jej naturalny rozwój. W. Zagadnienia twórczości naukowej. 19463... Definicja pracy ludzkiej... Kraków 1874. O temperamencie i jego poznawaniu. Dyner K. List o wychowaniu. Ziirich-Stuttgart 19562.. Twórczość muzyczna dziecka. Wychowanie przez pracę. Pojęcie szkoły pracy (tł. Warszawa 1950.. Tiibingen 1927. z niem. Topińska Z. tł.. Foerster F. Rozwojowe formy życiowe Błachowski S. Struve H. Naksianowicz-Gołaszewska M. Trudowaja szkoła. Kunowski S. Szkoła i charakter (tł. Poznań 1937. Okoń W. Sztuka dziecka.. . Warszawa 1932.]. Rozwój nauki o temperamentach. „Miesięcznik Pedagogiczny" 1933. Creativity and its cułthation. Praca. Hessen S. Breslau 1933. W. Guyer W. O sprzecznościach i jedności wychowania.... Poznań 19202. Stern W. Poznań 1957.. kard. Mac Auliff.. Stuttgart 19573. Moskwa 1919. Wybrane zagadnienia psychologii twórczości. Zarys psychologii pracy. Warszawa 1963.. Paris 1921. Pedagogiczne problemy pracy w cywilizacji technicznej. Berdiajew N. Die Temperamente. Lublin 1946. Kunowski S. Neuchatel-Paris 1959.. Błoński P. Trzebinia .... Coleman S.. O poznawaniu temperamentów dzieci.. H. Wrocław 1971. O temperamentach. . Die Schichttheorie. Temperament Dryjski A. Differencielłe Psychologie.. Tiepłow B. b. Foerster F.Rozdz. Rothacken E. Charakterologie. Warszawa 1958. Stern A. Warszawa 1967.. D. Psychologia lekarska (tł. Warszawa 1958. Kretschmer S.... Osmólski W. Gerstman S. C h a r a k t e r Baumgarten F.. Kierowanie zabawą dziecka w przedszkolu. Huizinga J. Mieszkowski W.. 2. z niem. Der Sinn der Schaffen. Zagadnienia typów indywidualności. Lwów 1939. London 1924. Wie wir lernen. Lublin 1958. O pracy. Warszawa 1927. New York 1959.. Praca a kształtowanie osobowości ucznia. D o c i e k a n i a Barankiewicz H. Warszawa 1927.. Toruń 1961.. Hoffmann H. M. Biegeleisen-Żelazowski B. z niem. Warszawa 1963. Berlin 1944 1 8 . Die Schichten der Persónlichkeit. Proces wychowawczy i jego struktury. Warszawa 1965.. Warszawa 1966.). F.). Warszawa 1969. Kretschmer E.... Nowacki T.. Prace psychologów radzieckich.. Rozwój kolorystyki w sztuce dziecka. Moskwa 1961. Chenu M. Warszawa 1963. „Nauka Polska" 1928.

New York 1925.. „Kultura i Wychowanie" 1933.. Warszawa 1932. Jugendbildung. Warszawa-Lwów 1933. Die Hauptprobleme der Weltanschauung. Osobowość nauczyciela-wychowawcy. Zasady nauczania. Radlińska H. Charakter człowieka.. Kreutz M. Henry V. Szuman S. Dydaktyka ogólna.. Lwów 1939. Granat W. Pięter J„ Weryński H„ Psychologia światopoglądu młodzieży. Warszawa 1951. IV WYCHOWANIE JAKO WPŁYW SYTUACJI SPOŁECZNYCH ETOSU Busemann A. Baley S„ Osobowość. Zagadnienie osobowości w świetle psychologii marksistowskiej. Klimke F.).Kerschensteiner G.. Wrocław 1960.. Leipzig 1923. O charakterze ze stanowiska wychowawczego. Nawroczyriski B... Warszawa 1947. X. Szuman S.. Popp W. Charakter. Poznawanie środowiska wychowawczego. Das Bildungsproblem. Charakter jako wyższa forma przystosowania się do rzeczywistości. „Tygodnik Powszechny" 1946 nr 46. Papee S. Ross J„ Grounwork of Educational Theory.. z niem. Lublin 19622. Meisenheim 19592.. Wrocław 1961. jego pojęcie i wychowanie.. Wiirzburg 1956.. Piwowarczyk W.. Znaniecki F. Hessen S. ks. Leipzig 1925. „Kultura i Wychowanie'" 1935. Pogląd na świat a pedagogika. Struktura katolickiego poglądu na świat. Kształcenie charakteru. Pogląd na świat a wychowanie. 1932. Kowalski S. Poznań 1959. S. Remplein H. Democracy and Education. Górski K... Friescheisen-Kóhler M. ks.. X.. Persónlichkeit. Zaniewski R. Warszawa 19462. ks. Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości. Zagadnienie charakteru a higiena psychiczna. Willmann O. Psychologiczne podstawy kształtowania poglądu na świat dzieci i młodzieży. Wrocław 1959. Kerschensteiner G. Warszawa 1971.. jego istota... Korniłow K. Theories of Personalny.. 2 Klimke F.. charakter i wychowanie.. Les Theories des milieux et la pedagogie mesologiąue. Gabriel L. ks. Istota i znaczenie poglądu na świat. d. Eggersdorfer F.)... Lindzey G. O s o b o w o ś ć Allport G. Dewey J. Handbuch der padagogischen Milieukunde... Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze. Langensalza 1928. London 1955 9 . Warszawa 1915. Sawicki F.... O rozwoju i kształtowaniu światopoglądu. Lwów-Warszawa 1935.. Graz 1949. Leipzig 1926. Warszawa 1949... A. Rozdz. Kempten-Miinchen 1914 . e. Miinchen 19303. Pięter J. Pięter J. Szuman S. The Psychology of Charakter. Kraków 1947. (tl. Kształcenie woli i charakteru (tł. Roback A. Wrocław 1956. Kreutz M. Rozdz. Berlin 19122. ks. Wrocław 19572. Światopogląd.. Theorie der Bildung.. Charakter. Osobowość chrześcijańska. Was ist Charakter? 1953. Radwiłowicz R. Lebensformen. Jeleńska L„ Sztuka wychowania.. Miinchen 1962. Miiller-Freisenfels F„ Persónlichkeit und Weltanschauung. ks. Erziehung und Unterricht. Osoba ludzka -próba definicji.. Salamucha J.. z ros. London 19523. Braunschweig 19235. Warszawa 1947. Rein W. Didaktik als Bildungslehre. Warszawa 1931. Pastuszka J.. Padagogik in systematischer Darstellung.. Zarzecki L.. V WYCHOWANIE JAKO URABIANIE PRZEZ DZIAŁANIE AGOSU Eggersdorfer F.. New York 1957. Lwów 1938. Lehmann H. Halle a. Hessen S. Guardini R„ Bollnow O„ Begegnung und Bildung. Spranger E.. Pogląd na świat młodzieży licealnej. Wychowanie personalistyczne. Sandomierz 1961. „Kultura i Wychowanie" 1934. Mysłakowski Z. Lwów 1938. Hali Calvin S. Ś w i a t o p o g l ą d Chojnacki P.. Hornowski B.. Das padagogische Milieu.. Bildung und Weltanschauung. Wagner J. Halle am Saale 1925 5 . Logik der Weltanschauung. Istota i zadanie światopoglądu. . Langensalza 1912. Pedagogika społeczna. Poznań 1936.. Charlottenburg 1921. Grundlegung der Biłdungsarbeit. Sośnicki K. Warszawa 1930. Kielce 1938. Jugenderziehung.. ks.. Lwów 1939. Tournais-Paris 1952. Leipzig 1926.

ul. Kawęczyńska 53 Skład: «Iskra».2004 ' Wydawnictwo Salezjańskie 03-775 Warszawa. Warszawa Druk i opawa: DRUK-INTRO SA. Inowrocław .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->