P. 1
Historia Kościoła Katolickiego

Historia Kościoła Katolickiego

|Views: 37|Likes:
Wydawca: Eliza Górna

More info:

Published by: Eliza Górna on May 08, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2015

pdf

text

original

/w EPDw ULLTExM

Historia Kościoła Katolickiego – tom 2

EPOKA ŚREDNIOWIECZA 692 - 1517
Kościół na Zachodzie ostał się w okresie wędrówki ludów, mimo rozbicia struktur politycznych, społecznych i gospodarczych. Nie mógł Jednak sam nie ulec przemianom w swoje j, strukturze zewnętrznej, czego najwyraźniejszym znakiem jest powstanie Państwa Kościelnego i upolitycznienie papiestwa . Zachowując z epoki starożytności dziedzictwo swojej kultury, silnie związanej z antyczną kulturą Greków i Rzymian, uwzględnił wartości kulturowe nowych narodów germańskich, a potem słowiańskich. Wprawdzie nie zdołał we wszystkim wyeliminować ich barbarzyńskich obyczajów, lecz dał nowy kształt kulturze , zwanej średniowieczną. Właściwie stał się jej twórcą i uczynił ją kościelną. Kościół na Wschodzie nie i przeżył takich gwałtownych, zmian, jak na Zachodzie, jego zewnętrzne dzieje były bardziej, stabilne, podobnie jak od Herakliusza I dzieje cesarstwa bizantyjskiego, z którym związał się, jeszcze silniej niż w epoce chrześcijańskiej starożytności. Cesarstwo, zacieśnione do terenów zamieszkałych przez ludność grecką, nabrało charakteru jeszcze bardziej greckiego, choć wpływy orientalne są w nim widoczne. Cesarz, po przyjęciu (629) tytułu basileus namaszczany i koronowany przez patriarchę konstantynopolitańskiego, otaczał się ceremoniałem wschodnim, któremu uległa też liturgia bizantyjska. W politycznych wydarzeniach tego cesarstwa uczestniczył Zachód w mniejszym lub większym stopniu do 800 roku, zanim powstało zachodnie cesarstwo Karola Wielkiego, w kościelnych zaś wydarzeniach do 1054 roku, kiedy dokonał się rozłam między papiestwem i patriarchatami wschodnimi. Wcześniej już wystąpiły duże różnice w kulturze i praktykach życia kościelnego. Gdy Kościół na Wschodzie przeżywał walkę o cześć obrazów , Kościół na Zachodzie rozwijał kulturę i życie religijne w ramach karolińskiego renesansu. Kiedy zaś Zachód był wstrząsany najazdami Normanów, Saracenów i Węgrów, a papiestwo przeżywało w X wieku tragiczny kryzys , przezwyciężony dopiero w pierwszej połowie XI wieku, Bizancjum osiągnęło politycznie i kościelnie jeden ze szczytów swego rozwoju pod rządami dynastii macedońskiej (867-1056). Po rozłamie w 1054 roku Kościół Katolicki ma z Kościołem Prawosławnym tylko sporadycznie przyjazne kontakty bezpośrednie, głównie z przyczyn politycznych, dlatego unie z 1274 i 1439 roku okazały się

Synod laterański 769. zwłaszcza tak zwanymi wielkimi herezjami ludowymi. gdy inne grupy Słowian przyjęły chrześcijaństwo z Bizancjum. Odrodzenie. Kryzys papiestwa. kończąc średniowieczną jedność chrześcijaństwa na Zachodzie. Lojalność wobec cesarzy. Bonifacy. do których zwalczania powstała inkwizycja. przyjęła niespodziewanie kierunek antypapieski. Apostoł Niemiec. . 3. objął chrystianizacją Bałtów i Słowian z grupy językowej zachodniej i częściowo południowej. Włoskie wyprawy Pepina. W swoim najszerszym nurcie.1517 1 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 I OKRES 692 – 772 PATRIMONIUM PIOTROWE 1. Opór mnichów. Kolejny rozkwit kultury w XII wieku został rychło osłabiony wewnętrznymi trudnościami kościelno-społecznymi. Pierwsza faza walki. Kościół Katolicki. którego zewnętrznym wyrazem stały się krucjaty i dominująca rola papieży względem cesarzy. co uwidoczniło się najwyraźniej w tak zwanej niewoli awiniońskiej papieży i koncyliaryzmie. Kościół na Wschodzie. Przez papiestwo i episkopaty krajowe. Przyczyny ikonoklazmu. Papieże i Bizancjum Grecy w Rzymie. nabrał Kościół Katolicki szczególnego znaczenia politycznego w XII i XIII wieku. Korona Pepina I (20). dokonał nawróceń pozostałych ludów germańskich.efemerycznymi zjawiskami. Urzędy papieskie. Misja we Fryzji. Zarządzenia cesarskie. W XIV wieku osłabieniu uległo szczególnie papiestwo. o której mówiono na soborze laterańskim piątym.Stefan III. 2. skoncentrowany na swych problemach. Kościół frankoński. silnie związane w swej działalności z władzą państwową. Zdobycze islamu. Państwo Kościelne. przekształciła się w reformację. Synod w Hiereia. opromienione w Rzymie mecenatem papieży doby renesansu. od wystąpienia Lutra w 1517 roku. Darowizna Konstantyna Wielkiego. oprócz innych przyczyn. lecz nie zrealizowano w stopniu wystarczającym. Pepin . przyniosło w swoim nurcie spoganiałym osłabienie życia religijnego i zniekształcenie jego form. misje Kościoła Utrata Afryki i Hiszpanii. spowodował osłabienie całego Kościoła Katolickiego w XV wieku. Epoka średniowiecza 692 . przezwyciężył kryzys X wieku i wzmocnił się wewnętrznie przez reformę gregoriańską. Karol Martel i Pepin. Papieże i Frankonia Zagrożenie longobardzkie. Reforma .

Jan Szkot z Eriugena. Papieże.1517 2 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 8. Metropolita Hinkmar. Opozycja Wali. Pod rządami rodu Teofilakta. Sobór ósmy powszechny. Morawy . Święto ortodoksji . Chrystianizacja ludów północnych Dania. Reformy Ludwika Pobożnego. Uczeni.II OKRES 722 – 885 KAROLIŃSKA ODNOWA 4. Leon III I wyprawa wioska. Hadrian I. Teologowie. Wznowienie ikonoklazmu. Kryzys papiestwa Sprawa Formozusa. 11. W Irlandii. W Anglii. Czesi. Islandia. Nawrócenia i zniszczenia Nawracanie Sasów. Sobór nicejski. Epoka średniowiecza 692 . Święty Wojciech. Mnisi i bigamia cesarza. Powrót Focjusza. Odnowienie cesarstwa (95). 9. Sprawa Focjusza w Rzymie. Na Półwyspie Iberyjskim. Chrzest Wiślan. Metropolia magdeburska. Chrystianizacja Polski Pogaństwo Polan. Dekrety pseudoizydoriańskie. Wznowienie cesarstwa zachodniego. Spory teologiczne. Marinus i Hadrian III. Reakcja pogańska . 14. Księgi karolińskie . Ignacy i Focjusz Patriarcha i studyci. Sprawy rzymskie. Reformy i renesans karoliński Kapitularze Karola. Kościół wśród najeźdźców Na Sycylii i w Italii. Misjonarze. Chrystianizacja Słowian i Węgrów Chorwaci. Ikouoklazm w Kościele Wschodnim Cesarzowa Irena. Zniszczenia normandzkie i saraceńskie. Jan VIII. . Wieleci. 13. II i III wyprawa włoska. Więź z Rzymem. 5. 12. III OKRES 886 – 1054 PRZEZWYCIĘŻONY KRYZYS 10. 7. Węgrzy. Norwegia. Dąbrówka. Patriarcha Focjusz. Mikołaj I. Pierwszy biskup. Wybór Leona III. W Normandii. Awarowie i Maurowie. Konstytucja rzymska. Początki rekonkwisty hiszpańskiej. Mnisi w Polsce. Przywilej ottoński (96). Chrzest Mieszka I. Szwecja. Renesans karoliński. Ośrodki i szkoły. Reformator Benedykt z Aniane. Rusini. 6.Cyryl i Metody. Papieże i metropolici Układ w Verdun. Karol Wielki. Chrystianizacja Bułgarów. Nawrót niepokojów w Rzymie (97). Synod gnieźnieński.

W Italii. Wyprawa Piotra d’Amiens. 24. Cystersi. prawo. Wielka schizma. Bernard z Clairvaux.pierwsze uniwersytety. 18. W Czechach. Szczyt ruchu krzyżowego Republika Rzymska. V OKRES 1140 – 1294 PODWÓJNY MIECZ WŁADZY 23. Odnowienie nauki i sztuki. Żydzi i trędowaci.pierwsza krucjata Przyczyny krucjaty. Działalność Grzegorza VII W cesarstwie. Athos i mnisi. Synod w Clermont. Błędy Berengariusza. Sojusz z Normanami. We Francji i Hiszpanii. Krucjata przeciw albigensom. krzyżacy.Cerulariusz Reformy Leona IX. Herezje i inkwizycja Geneza herezji ludowych. Epoka średniowiecza 692 . templariusze. Kościół i władcy Papieże i Fryderyk I. Śmierć biskupa Stanisława. Eremici . Schizma i sobór. Abelard. WaMensi. Premonstratensi.15. Kongregacja kluniacka. Nowe struktury. Katarzy (165). 22. Reforma i dwa sobory We Francji i Anglii. Sobór laterański trzeci. Krucjaty w Europie. Trzecia krucjata. Zbiory prawa. Zakony reformatorskie Kongregacja w Hirsau. W cesarstwie. Leon IX . Układ wormacki. Urban II. Chiny. Polscy krzyżowcy i misjonarze. Wolności Kościoła polskiego. Kanossa. Teologia. Papieże tuskulańscy. Pierwsza krucjata. Magdeburg i Gniezno. Aleksander II i pataria. Papieże reformatorzy Wybór papieża. Druga krucjata. Zagrożenie normandzkie. Bizancjum . nowe struktury Początki scholastyki. Synody reformatorskie.1517 3 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 IV OKRES 1084 – 1140 SKUTECZNA REFORMA 17. 20. Inkwizycja biskupia. Kanonicy regularni. Uniwersalizm i reforma Otton III i Sylwester II. Grzegorz VII. Papieże niemieccy. Utrata Jerozolimy. Szkoły . . Na Północy i w Anglii. 19. W Polsce i na Rusi. Sobór laterański pierwszy. Reformy i misje w Polsce. Pomoc świeckiego ramienia. Aleksander III. 25.kartuzi. Inkwizycja papieska. Henryk II i Tomasz Becket. Joannici. Kameduli. 21. na Węgrzech i w Chorwacji . 16. Antypapież.

Marsyliusz. Państwo Kościelne i lenna. Unia lyońska. Pod wpływem Andegawenów Nadanie Sycylii. Szkoła dominikańska. Klemens VI.Innocenty VI. VI OKRES 1294 – 1431 OSŁABIONE PAPIESTWO 33. Sobór lyoński drugi. Historie i legendy. Kultura materialna. Szósta krucjata. Awerroizm i Roger Bacon. Bulla Unam sanctam . Prawo i duszpasterstwo Prawodawstwo. Powrót do Rzymu. Początek papieży awiniońskich. Krucjaty – cesarstwo łacińskie. Uległość papieży. Sobór lyoński pierwszy. Praktyki religijne. Misje wschodnie i północne. Rzym i cesarz. Szkoła franciszkańska. Spór o świadczenia dla króla. Nauka o sakramentach.1517 5 . Znaczenie Tomasza z Akwinu. Gotyckie katedry. Wielki jubileusz. Sprawa Colonnów. Grzegorz IX. Misja pruska.1517 4 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 26. 29. Święci w Polsce. Kultura i sztuka gotyku Poematy religijne i rycerskie. Zakony żebracze Franciszek z Asyżu.cechy. Epoka średniowiecza 692 . Dziedzictwo Innocentego III Krucjata i Sycylia. Narodowe problemy Kościoła polskiego. Papieże awiniońscy Jan XXII. 30. Kapitulacja wyborcza . 34. Proces Bonifacego i templariuszy.Cola di Rienzi. Innocenty III. Rola zakonów żebraczych. Rozkwit scholastyki Rozwój uniwersytetów. Sobór w Vienne. Legiści . Ostatnia krucjata. Reformy w Polsce. Znaczenie krucjat.biczownicy. Duszpasterstwo miejskie. Spotęgowana walka.sobór. Zamach w Anagni. Innocenty IV. 27. Doktryna Arystotelesa. Papieże i Filip IV Bonifacy VIII. Szpitale. Rzeźby i witraże. Czarna śmierć . Bractwa .Epoka średniowiecza 692 . 31. 28. Reformy . Rzym . Kościół za Innocentego II I Poprzednicy i Sycylia. Formy strukturalne. Dominik i jego zakon. 32. Spirytuałowie. Franciszkani. Karmelici i inni. Królowie i cesarz. W Inflantach. Szkoły teologiczne.

oraz sobór trydencki. Trzeci okres (1648-1758): Wystawności Barokowej . Nikłe były wyniki starań o reformę Kościoła . eius religio). z klęsk żywiołowych i coraz bardziej dostrzegalnych braków w strukturze Kościoła. diecezje i zakony. wielu znakomitym biskupom. W reformacji odegrali zasadniczą rolę jej wielcy twórcy: Marcin Luter. za jego zaś następców uległa ona sprotestantyzowaniu. gorliwym kapłanom i świeckim katolikom. od Pawła III do Piusa IV. Pluralizm wyznaniowy ma odtąd zasadniczy wpływ na nowożytne dzieje Kościoła katolickiego./w EPDw ULLTExM Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 CZASY NOWOŻYTNE 1517 .1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Przyniosła rozwój nauk kościelnych. ale także władcy. Obok Kościoła katolickiego zaczęły istnieć Kościoły ewangelickie. pod wpływem uchwał soboru trydenckiego. by za przykładem książąt protestanckich stosować w swoich państwach reformacyjną zasadę: czyja władza. Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. tego wyznanie (cuius regio. Objęła swym zasięgiem misje. Ujawniła się w dużej liczbie kanonizowanych świętych. Henryk VIII doprowadził Anglię do schizmy. jest krótki czasowo. ale obfituje w ważne wydarzenia. Drugi okres (1564-1648): Odnowy Trydenckiej . Epoka nowożytna została w tym opracowaniu podzielona na pięć okresów: Pierwszy (1517-1564).1517) z tezami o odpustach przyjęto w wielu środowiskach kościelnych jako ożywienie ruchu reformy. Wystąpienie Marcina Lutra (31. Ulrych Zwingli i Jan Kalwin. Chrześcijanie jednak ulegli wzmożonemu pesymizmowi. Reformą katolicką zajęły się nowe i niektóre dawne zakony. Jej blask pomniejszyły wojny religijne i dążności niektórych władców katolickich.10. choć sobór laterański piąty zajmował się nią przez kilka lat (1512-1517). to nieomal całe stulecie rozkwitu Kościoła katolickiego. Odnowa ta dokonała się dzięki wielkim papieżom. szczególnie jednak papieże. W rzeczywistości podzieliło go na słaby nadal ruch reformy i silny przez długi czas prąd reformacji . Niedostrzegalny od początku podział zachodniego chrześcijaństwa stał się faktem dokonanym. który rodził się z narastającego zła w życiu ludzi tej epoki. najbardziej widocznej w sztuce sakralnej i formach . nazwany okresem Reformy i Reformacji .

Śmiertelnym zagrożeniem był racjonalizm Oświecenia i wrogość masonerii do Bożego Objawienia. Dla Kościoła. Czwarty ( XVII ) okres (1758-1850): Wstrząsów Rewolucyjnych . Zdołano także przezwyciężyć trudności w należytym układzie stosunków Kościoła i państwa. w których wprowadzono neoscholastykę i neotomizm. Tom 3 I OKRES 1517 – 1564 REFORMA I REFORMACJA 1. Nieomylność papieża w sprawach wiary i moralności zdefiniował sobór watykański pierwszy. Niebezpiecznymi stały się nowe sytuacje w krajach objętych Wielką Rewolucją Francuską. a nauka kościelna znalazła nowe źródło rozwoju w katolickich uniwersytetach. Wystawność ta nie ukrywa znacznego osłabienia wewnętrznych sił Kościoła. W religijności katolików widoczny był wpływ romantyzmu. Zaczął się wstępny okres nowej epoki czasów najnowszych. wydaje się być kontynuacją Odnowy Trydenckiej. Papieże. Na dziejach papiestwa ciążył nadto legitymizm Kongresu Wiedeńskiego. Patronat Hiszpanii. Misje natomiast nabrały nowego rozmachu. Rozwój misji Wspólne dzieło. wraz z klerem i laikatem zaangażowali się na szeroką skalą w społeczne działanie Kościoła. . choć nadal rozwijają się misje i coraz liczniej dokonują się konwersje z protestantyzmu na katolicyzm. jedynie z rządem Zjednoczonego Królestwa Włoskiego nie załatwiono w tym okresie tzw. a także zmiany w warunkach życia i działalności Kościoła katolickiego.pobożności. kwestii rzymskiej i doszło do laicyzacji Francji. we Francji zaś także gallikanizm i jansenizm. od Leona XIII. to przede wszystkim działalność wybitnych papieży. Piąty ( XVIII ) okres (1850-1914): Umocnienia Prymacjalnego . wojnami napoleońskimi i Wiosną Ludów. Obrońcy Indian. Franciszek Ksawery i Daleki Wschód. a szczególnie dla papiestwa szkodliwy był absolutyzm władców. Pod berłem hiszpańskim. obejmuje dzieje Kościoła broniącego się przed atakami z zewnątrz. Patronat Portugalii. Czasy nowożytne 1517 – 1914 1 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 Pierwsza wojna światowa (1914-1918) przyniosła zasadnicze zmiany w życiu narodów i państw.

Krwawy bill i anglikanizm. walki i układy Anabaptyści. Król Henryk VIII. Zygmunt Stary i synody. Konfederacja warszawska. Islandia. Rozwój luteranizmu. Pokój augsburski. Bracia morawscy. Kawalerowie Mieczowi. Nauka Kalwina. Zygmunt August i sejmy. Miasta włoskie i reformacja.zakończenie soboru-. Krytycyzm i pesymizm. Schizma angielska. Kryzys ekonomicznospołeczny. Obrady soborowe (1545-1548). Tezy o odpustach. Teologia i papiestwo. Reformacja Hesji i Saksonii. Luter i Zwingli Marcin Luter. Dania. Znaczenie soboru. Hadrian VI i Klemens VII. Paweł IV reformy bez soboru. 3. Misyjny patronat i kongregacja . Zerwanie z Kościołem. Ulrych Zwingli. Protestanci w Spirze. reformacja i władcy Francja przed Kalwinem. Reformacja w Gdańsku. Wybuch reformacji Cienie renesansu. Kościół narodowy. Jednota bracka (bracia czescy). Sytuacja polityczna cesarstwa. Fundamentalne pisma. Dysputy zurychskie. Przyjęcie uchwał. II OKRES 1564 – 1648 ODNOWA TRYDENCKA 8. Dysputy i zwolennicy. Unifikacja. Książęta i Albrecht Pruski. Augsburskie wyznanie wiary. Luteranizm i sekularyzacja biskupstw. Szkocja i Maria Stuart. Ignacy Loyola i jezuici. Juliusz III . Jan Kalwin. Cesarz Karol V. Francja i hugenoci. Kalwin. Układy i wojna szmalkadzka. Edykt wormacki. Biskupi i legaci. Czechy i Moraw. Węgry i Siedmiogród.kontynuacja soboru. Paweł III zwołanie soboru. Udział w soborze. Pius IV . Szwecja i Finlandia.Karlstadt. Czasy nowożytne 1517 – 1914 2 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 7. Radykalne zmiany . Biskupi i duchowieństwo. Maria Tudor i Elżbieta I. 4. Odpowiedź papieska. Rycerstwo i wojna chłopska. Optymizm Erazma. Królestwo Boże w Monasterze. Reforma i sobór trydencki Nowe zakony. Wojna i Bullinger. Radykalizm. Polska i reformacja Humanizm i prymas Łaski. 6. Klasztory i świeccy. Antytrynitaryzm (bracia polscy).2. 5. Bazylea i Berno. Reformacja w Zurychu. Interim augsburskie. Kalwin i Genewa. Kalwinizm.Tomasz Műntzer. Prorocy . Hiszpania i Niderlandy. Norwegia.

Pokój westfalski. System akomodacji. Paweł V i Wenecja. Nauczanie i nauka Kościelne nauczanie. Męczennicy japońscy. Uniwersytety i teologia. Augustinus i początki jansenizmu. Klemens VIII . Jan od Krzyża. Unia ormiańska i użhorodzka. Powstanie w Niderlandach. Przebudowany Rzym. Mistycy: Teresa z Avila. Stambuł i Lepanto. Jezuici. Kapucyni. Krytycyzm kartezjański. nowy patriarchat. Teologia historyczna. Wincenty à Paulo i Jan Eudes. Anglia i katolicka Irlandia. Duchowieństwo i zakony Kapłani nowej formacji. Katolicyzm Zygmunta III. Spór o łaskę (molinizm). Filozofia przyrody Giordano Bruno. wojny i prześladowania Francja . Centurie i Roczniki kościelne . 10. Rzecznik pojednania . 9. Anglikanie. Rutski i Kuncewicz. 11. Uczony Grzegorz XIII.Rozwój terytorialny i organizacyjny. Bourdoise. Kongregacja maurynów i cystersi. Problemy misyjne. Odnowa trydencka we Francji. Kontrreformacja Ferdynanda II. Wyznania w cesarstwie. Bartłomieja . Murzyni . Karol Boromeusz i Szwajcaria. Dawne i nowe zakony żeńskie. Irenizm. Mistyka i duchowość. oratorianie i sulpicjanie. Włoskie zgromadzenia kapłańskie. Redukcje paragwajskie. Nieudana rekatolicyzacja Szwecji. purytanie i katolicy. Idee gallikanizmu. Iwan Groźny i patriarchat moskiewski. Unia brzeska. Franciszek Sale- . Prawosławni i protestanci. Urban VIII i Richelieu. Kopernik i Galileo Galilei. Sykstus V i konkregacje. 12. unie Piotr Kanizy w Niemczech. Prawo i problemy władzy. Konwersje. Papieże i biskupi Święty Pius V. Odnowa trydencka w Polsce. Pijarzy. Biblioteki i drukarnie. Nuncjusze i sekretarz stanu. Edykt nantejski i Richelieu.noc św. Czasy nowożytne 1517 – 1914 3 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 13. Biskupi i odnowa w Niemczech. Duchowość i życie Epoka świętych. Kolokwia i nawrócenia. Trudności i prześladowania. Bajanizm. Kościoły unijne na Wschodzie. Rekatolicyzacja krajów habsburskich.Piotr Mohyła. Władcy. Innocenty X i Mazzarini. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary.Rok Jubileuszowy. Zakony odnowione.Piotr Klawer. Wojna trzydziestoletnia. Biskupi i nuncjusze w Polsce. 14. Biskupi i inkwizycja hiszpańska. Anglikanie i katolicy. Historia Kościoła i hagiografia. Katolicyzm książąt bawarskich.

16. W Syjamie. Hegemonia Ludwika XIV. schizma pekińska. Polska i Stolica Apostolska. Konkordaty Benedykta XIV. Rozłamy i unie. episkopalizm. . asceza dla wszystkich. Potop szwedzki . III OKRES 1648 – 1758 WYSTAWNOSC BAROKOWA 15. Ewangelicy i katolicy Plany unii i konwersje. 17. Wypędzenie arian. Pobożność polska. Kalwini i katolicy w Czasy nowożytne 1517 – 1914 4 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 Niderlandach. Kardynałowie. Śluby lwowskie Jana Kazimierza. Kochinchinie i Japonii. Unici w Siedmiogrodzie i na Węgrzech. Turcy i chrześcijanie wschodni Liga i Odsiecz Wiednia. Indie i obrzędy malabarskie. Nonkonformiści anglikańscy.obrona Jasnej Góry. Nabożeństwa i pobożność. Misjonarze i seminarium w Paryżu. Nuncjusze. Montesquieu i Wolter. Państwo Kościelne i Monarchia Siccula . Pierre Berulle. absolutyzm i episkopalizm Konklawe. Czarownice z Loudun i procesy. Patriarcha moskiewski Nikon. Misje w Afryce. Prawosławie i unia w Polsce. Pietyzm w Niemczech. Cześć świętych i bractwa. Wyrok śmierci w Toruniu. duchowość francuska. Katolicy w Wielkiej Brytanii. Chrześcijanie w Turcji. Filozofia i Objawienie. Życie sakramentalne. Papiestwo. Misje w Ameryce Północnej. Artykuły gallikańskie. Wolnomularstwo (masoneria). Kościół w Ameryce Łacińskiej. Upadek redukcji paragwajskich. Leibniz i Bossuet. Schizma utrechcka. Chrześcijanie w Rosji. nepoci.zy. Hugenoci we Francji. Kościół na Filipinach. Empiryzm i deizm. nauczanie i wychowanie. Nietrwałe unie. prawo natury. Cerkiewne reformy Piotra Wielkiego. Oświecenie. Władcy i Kościół. 19. ekskluzywy. Regalizm hiszpański w Ameryce. Konwersje królów i utrwalenie anglikanizmu. Manieryzm i początek baroku. sekretarze stanu. Uniwersytety. Synod zamojski. Akademie i towarzystwa naukowe. Kościół w krajach misyjnych Instrukcja Kongregacji. Kościelne działanie papieży. Misje w Chinach. 18. Nauki przyrodnicze. papieże. książęta elektorzy. nauka i religi a Prekursorzy: Bayle i Collins. Potępienie akomodacji. Katolicy obrządku ormiańskiego i greckiego. Katolicki Kościół maronicki. Misje w Brazylii. Teatr i muzyka.

23. Kult Serca Jezusowego i Matki Bożej. Dyrektoriat i ucisk Kościoła. Dechrystianizacja i ateizacja. Brewe kasacyjne i restytucja. bractwa i pielgrzymki. Rewolucyjne republiki i Kościół.20. Wystawność sztuki. Samodzierżawie carskie i katolicy. Kościół i Wielka Rewolucja Francuska Francja i Kościół. Republika Rzymska i papież więzień. Francuskie duchowieństwo. Zakony żeńskie. Diecezje. Mistyka i kwietyzm. Tom 3* IV OKRES 1758 – 1850 WSTRZĄSY REWOLUCYJNE 22. Fenelon i bulla Unigenitus . Atak na jezuitów. Liturgia i święta. Konstytuanta i kler. Duchowni i Zgromadzanie Narodowe. Milczenie i jansenizm polityczny. Schizmatycki Kościół konstytucyjny. Reformy Marii Teresy. Quesnel. Pobożność sarmacka. Janseniści i synod utrechcki. Konstytucja cywilna kleru. Kazuistyka i teologia moralna. Akceptanci i apelacja do soboru. Józefinizm. Konfederacja barska i rozbiór Polski. zakony. Kazania i misje ludowe. Papiestwo. Pobożność. Oświecenie w Polsce. Orzeczenia papieży i ingerencje króla. Insurekcja Kościuszkowska. Szkoły i nauczyciele. Biblistyka i teologia. Jansenizm i teologia Janseniści i Prowincjałki . W Republikach włoskich. Konstytucja Trzeciego Maja. 21. wrogie idee i systemy Konklawe i papieże (do 1799). Walka z jezuitami. życie religijne Biskupstwa i biskupi. Pius VI i rewolucja. Jakobini i terror. Gravamina i punktacja emska. Zakony męskie. Seminaria i duchowieństwo. Synod w Pistoi. Książęta biskupi i febronianizm. Kapituły i kapitulacje wyborcze . Literatura duchowa i ascetyczna. Historia i mauryni. Czasy nowożytne 1517 – 1914 5 .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->