P. 1
Historia Kościoła Katolickiego

Historia Kościoła Katolickiego

|Views: 37|Likes:
Wydawca: Eliza Górna

More info:

Published by: Eliza Górna on May 08, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2015

pdf

text

original

/w EPDw ULLTExM

Historia Kościoła Katolickiego – tom 2

EPOKA ŚREDNIOWIECZA 692 - 1517
Kościół na Zachodzie ostał się w okresie wędrówki ludów, mimo rozbicia struktur politycznych, społecznych i gospodarczych. Nie mógł Jednak sam nie ulec przemianom w swoje j, strukturze zewnętrznej, czego najwyraźniejszym znakiem jest powstanie Państwa Kościelnego i upolitycznienie papiestwa . Zachowując z epoki starożytności dziedzictwo swojej kultury, silnie związanej z antyczną kulturą Greków i Rzymian, uwzględnił wartości kulturowe nowych narodów germańskich, a potem słowiańskich. Wprawdzie nie zdołał we wszystkim wyeliminować ich barbarzyńskich obyczajów, lecz dał nowy kształt kulturze , zwanej średniowieczną. Właściwie stał się jej twórcą i uczynił ją kościelną. Kościół na Wschodzie nie i przeżył takich gwałtownych, zmian, jak na Zachodzie, jego zewnętrzne dzieje były bardziej, stabilne, podobnie jak od Herakliusza I dzieje cesarstwa bizantyjskiego, z którym związał się, jeszcze silniej niż w epoce chrześcijańskiej starożytności. Cesarstwo, zacieśnione do terenów zamieszkałych przez ludność grecką, nabrało charakteru jeszcze bardziej greckiego, choć wpływy orientalne są w nim widoczne. Cesarz, po przyjęciu (629) tytułu basileus namaszczany i koronowany przez patriarchę konstantynopolitańskiego, otaczał się ceremoniałem wschodnim, któremu uległa też liturgia bizantyjska. W politycznych wydarzeniach tego cesarstwa uczestniczył Zachód w mniejszym lub większym stopniu do 800 roku, zanim powstało zachodnie cesarstwo Karola Wielkiego, w kościelnych zaś wydarzeniach do 1054 roku, kiedy dokonał się rozłam między papiestwem i patriarchatami wschodnimi. Wcześniej już wystąpiły duże różnice w kulturze i praktykach życia kościelnego. Gdy Kościół na Wschodzie przeżywał walkę o cześć obrazów , Kościół na Zachodzie rozwijał kulturę i życie religijne w ramach karolińskiego renesansu. Kiedy zaś Zachód był wstrząsany najazdami Normanów, Saracenów i Węgrów, a papiestwo przeżywało w X wieku tragiczny kryzys , przezwyciężony dopiero w pierwszej połowie XI wieku, Bizancjum osiągnęło politycznie i kościelnie jeden ze szczytów swego rozwoju pod rządami dynastii macedońskiej (867-1056). Po rozłamie w 1054 roku Kościół Katolicki ma z Kościołem Prawosławnym tylko sporadycznie przyjazne kontakty bezpośrednie, głównie z przyczyn politycznych, dlatego unie z 1274 i 1439 roku okazały się

nabrał Kościół Katolicki szczególnego znaczenia politycznego w XII i XIII wieku. Darowizna Konstantyna Wielkiego.1517 1 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 I OKRES 692 – 772 PATRIMONIUM PIOTROWE 1. dokonał nawróceń pozostałych ludów germańskich. Pepin . Kryzys papiestwa. przyjęła niespodziewanie kierunek antypapieski. Bonifacy. kończąc średniowieczną jedność chrześcijaństwa na Zachodzie. od wystąpienia Lutra w 1517 roku. Papieże i Bizancjum Grecy w Rzymie. silnie związane w swej działalności z władzą państwową. Karol Martel i Pepin.efemerycznymi zjawiskami. co uwidoczniło się najwyraźniej w tak zwanej niewoli awiniońskiej papieży i koncyliaryzmie. którego zewnętrznym wyrazem stały się krucjaty i dominująca rola papieży względem cesarzy. Włoskie wyprawy Pepina. Synod laterański 769. Kolejny rozkwit kultury w XII wieku został rychło osłabiony wewnętrznymi trudnościami kościelno-społecznymi. 2. . przezwyciężył kryzys X wieku i wzmocnił się wewnętrznie przez reformę gregoriańską. Kościół Katolicki. Pierwsza faza walki. Przyczyny ikonoklazmu. gdy inne grupy Słowian przyjęły chrześcijaństwo z Bizancjum. Państwo Kościelne. Odrodzenie. Kościół frankoński. Papieże i Frankonia Zagrożenie longobardzkie. spowodował osłabienie całego Kościoła Katolickiego w XV wieku. Reforma . W swoim najszerszym nurcie. Synod w Hiereia. Korona Pepina I (20). Zarządzenia cesarskie. Przez papiestwo i episkopaty krajowe. skoncentrowany na swych problemach. Urzędy papieskie. W XIV wieku osłabieniu uległo szczególnie papiestwo. Lojalność wobec cesarzy. przyniosło w swoim nurcie spoganiałym osłabienie życia religijnego i zniekształcenie jego form. o której mówiono na soborze laterańskim piątym. Apostoł Niemiec. Kościół na Wschodzie. zwłaszcza tak zwanymi wielkimi herezjami ludowymi. Opór mnichów. misje Kościoła Utrata Afryki i Hiszpanii. Epoka średniowiecza 692 . przekształciła się w reformację.Stefan III. 3. Zdobycze islamu. Misja we Fryzji. objął chrystianizacją Bałtów i Słowian z grupy językowej zachodniej i częściowo południowej. opromienione w Rzymie mecenatem papieży doby renesansu. lecz nie zrealizowano w stopniu wystarczającym. oprócz innych przyczyn. do których zwalczania powstała inkwizycja.

Wznowienie ikonoklazmu. Czesi. Chrystianizacja Bułgarów. Reformy i renesans karoliński Kapitularze Karola. Rusini. 11. Wieleci. W Anglii. Leon III I wyprawa wioska. Kościół wśród najeźdźców Na Sycylii i w Italii. 13.II OKRES 722 – 885 KAROLIŃSKA ODNOWA 4. Zniszczenia normandzkie i saraceńskie. Nawrót niepokojów w Rzymie (97). Odnowienie cesarstwa (95). Marinus i Hadrian III. Mnisi w Polsce. Kryzys papiestwa Sprawa Formozusa. Na Półwyspie Iberyjskim. Sprawy rzymskie. Chrzest Mieszka I. Metropolita Hinkmar. Wybór Leona III. 5. Nawrócenia i zniszczenia Nawracanie Sasów. Ośrodki i szkoły. Konstytucja rzymska. Przywilej ottoński (96). Chrystianizacja ludów północnych Dania. Morawy . Jan VIII. Pod rządami rodu Teofilakta. Sprawa Focjusza w Rzymie. Węgrzy. Wznowienie cesarstwa zachodniego. Hadrian I. W Normandii. Uczeni. Chrystianizacja Polski Pogaństwo Polan. Awarowie i Maurowie. Islandia. Patriarcha Focjusz. Spory teologiczne. Sobór ósmy powszechny. Opozycja Wali. Reakcja pogańska . Metropolia magdeburska. Dąbrówka. Papieże. Synod gnieźnieński. Epoka średniowiecza 692 .1517 2 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 8. 9. Mnisi i bigamia cesarza. Pierwszy biskup. Powrót Focjusza. 12. Norwegia. Święty Wojciech. Chrystianizacja Słowian i Węgrów Chorwaci. Więź z Rzymem. 7. III OKRES 886 – 1054 PRZEZWYCIĘŻONY KRYZYS 10. Karol Wielki. II i III wyprawa włoska. W Irlandii. Reformator Benedykt z Aniane. Renesans karoliński. Teologowie. Ikouoklazm w Kościele Wschodnim Cesarzowa Irena. Chrzest Wiślan. Księgi karolińskie . 14. Szwecja. Dekrety pseudoizydoriańskie. Jan Szkot z Eriugena. Święto ortodoksji . Papieże i metropolici Układ w Verdun.Cyryl i Metody. Reformy Ludwika Pobożnego. Sobór nicejski. Początki rekonkwisty hiszpańskiej. Mikołaj I. . 6. Ignacy i Focjusz Patriarcha i studyci. Misjonarze.

Sojusz z Normanami. Grzegorz VII. Żydzi i trędowaci. Reformy i misje w Polsce. Papieże tuskulańscy.pierwsza krucjata Przyczyny krucjaty. Utrata Jerozolimy. Athos i mnisi. V OKRES 1140 – 1294 PODWÓJNY MIECZ WŁADZY 23.1517 3 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 IV OKRES 1084 – 1140 SKUTECZNA REFORMA 17. WaMensi. Błędy Berengariusza. Układ wormacki. Pomoc świeckiego ramienia. Leon IX . Nowe struktury. Magdeburg i Gniezno. . Epoka średniowiecza 692 . Premonstratensi. Kanossa. Cystersi. Wielka schizma. Synody reformatorskie. Kościół i władcy Papieże i Fryderyk I.pierwsze uniwersytety. Chiny. Schizma i sobór. Kameduli.Cerulariusz Reformy Leona IX. 20. Eremici . Wyprawa Piotra d’Amiens. Wolności Kościoła polskiego. 18. Na Północy i w Anglii. Aleksander II i pataria. Inkwizycja papieska. W Italii. Herezje i inkwizycja Geneza herezji ludowych. Teologia. Bernard z Clairvaux. Pierwsza krucjata. Uniwersalizm i reforma Otton III i Sylwester II. templariusze.15. Kanonicy regularni. krzyżacy. Krucjata przeciw albigensom. prawo. Kongregacja kluniacka. 24. 22. 19. Działalność Grzegorza VII W cesarstwie. Synod w Clermont. Śmierć biskupa Stanisława. Szczyt ruchu krzyżowego Republika Rzymska. 25. Szkoły . Papieże niemieccy. Bizancjum . Joannici. W Polsce i na Rusi. Krucjaty w Europie. Inkwizycja biskupia. Reforma i dwa sobory We Francji i Anglii. Zakony reformatorskie Kongregacja w Hirsau. Trzecia krucjata. Papieże reformatorzy Wybór papieża. Druga krucjata. Henryk II i Tomasz Becket. W cesarstwie. Abelard. W Czechach. Sobór laterański trzeci. We Francji i Hiszpanii. Polscy krzyżowcy i misjonarze. Antypapież. 21.kartuzi. Zagrożenie normandzkie. Sobór laterański pierwszy. Urban II. Aleksander III. na Węgrzech i w Chorwacji . Katarzy (165). Zbiory prawa. nowe struktury Początki scholastyki. Odnowienie nauki i sztuki. 16.

Pod wpływem Andegawenów Nadanie Sycylii.Innocenty VI. Rola zakonów żebraczych. 29. Kapitulacja wyborcza . Papieże awiniońscy Jan XXII. Narodowe problemy Kościoła polskiego.Cola di Rienzi. Grzegorz IX. Powrót do Rzymu.sobór. Awerroizm i Roger Bacon. Karmelici i inni. Szpitale. Królowie i cesarz. 34. Kultura materialna. Innocenty IV. Rzym i cesarz. Szósta krucjata. Uległość papieży. Dominik i jego zakon. Papieże i Filip IV Bonifacy VIII. 32. Kultura i sztuka gotyku Poematy religijne i rycerskie. Doktryna Arystotelesa. VI OKRES 1294 – 1431 OSŁABIONE PAPIESTWO 33.Epoka średniowiecza 692 . Dziedzictwo Innocentego III Krucjata i Sycylia. Szkoły teologiczne. 31. Rzeźby i witraże. Sprawa Colonnów. Sobór w Vienne. Spór o świadczenia dla króla. Spirytuałowie. Wielki jubileusz. Znaczenie krucjat. Ostatnia krucjata. Misja pruska. Szkoła franciszkańska. Znaczenie Tomasza z Akwinu. Początek papieży awiniońskich. Sobór lyoński pierwszy. Formy strukturalne. 28. Zamach w Anagni. Reformy w Polsce.biczownicy. Czarna śmierć . Bractwa . Rzym . Bulla Unam sanctam . Święci w Polsce. Sobór lyoński drugi. Państwo Kościelne i lenna. Klemens VI. Szkoła dominikańska. Proces Bonifacego i templariuszy. Franciszkani. 27.1517 5 . Epoka średniowiecza 692 . Zakony żebracze Franciszek z Asyżu. Rozkwit scholastyki Rozwój uniwersytetów. Misje wschodnie i północne. Innocenty III. Historie i legendy. Legiści . Unia lyońska. Nauka o sakramentach. Krucjaty – cesarstwo łacińskie. 30. Praktyki religijne. Kościół za Innocentego II I Poprzednicy i Sycylia. Gotyckie katedry. Spotęgowana walka.cechy. Duszpasterstwo miejskie.1517 4 Historia Kościoła Katolickiego – tom 2 26. Reformy .Marsyliusz. W Inflantach. Prawo i duszpasterstwo Prawodawstwo.

Ujawniła się w dużej liczbie kanonizowanych świętych. Reformą katolicką zajęły się nowe i niektóre dawne zakony./w EPDw ULLTExM Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 CZASY NOWOŻYTNE 1517 . Henryk VIII doprowadził Anglię do schizmy.10. Ulrych Zwingli i Jan Kalwin. by za przykładem książąt protestanckich stosować w swoich państwach reformacyjną zasadę: czyja władza.1517) z tezami o odpustach przyjęto w wielu środowiskach kościelnych jako ożywienie ruchu reformy. pod wpływem uchwał soboru trydenckiego. wielu znakomitym biskupom. Obok Kościoła katolickiego zaczęły istnieć Kościoły ewangelickie. najbardziej widocznej w sztuce sakralnej i formach . Jej blask pomniejszyły wojny religijne i dążności niektórych władców katolickich. tego wyznanie (cuius regio. szczególnie jednak papieże. choć sobór laterański piąty zajmował się nią przez kilka lat (1512-1517). Nikłe były wyniki starań o reformę Kościoła . W rzeczywistości podzieliło go na słaby nadal ruch reformy i silny przez długi czas prąd reformacji . eius religio). Niedostrzegalny od początku podział zachodniego chrześcijaństwa stał się faktem dokonanym. Pluralizm wyznaniowy ma odtąd zasadniczy wpływ na nowożytne dzieje Kościoła katolickiego. Wystąpienie Marcina Lutra (31. oraz sobór trydencki. jest krótki czasowo. Drugi okres (1564-1648): Odnowy Trydenckiej . od Pawła III do Piusa IV. Trzeci okres (1648-1758): Wystawności Barokowej . Chrześcijanie jednak ulegli wzmożonemu pesymizmowi. Epoka nowożytna została w tym opracowaniu podzielona na pięć okresów: Pierwszy (1517-1564). Renesans dał mu znakomite dzieła sztuki sakralnej. ale także władcy. który rodził się z narastającego zła w życiu ludzi tej epoki. ale obfituje w ważne wydarzenia. Objęła swym zasięgiem misje. W reformacji odegrali zasadniczą rolę jej wielcy twórcy: Marcin Luter. za jego zaś następców uległa ona sprotestantyzowaniu. diecezje i zakony. nazwany okresem Reformy i Reformacji . z klęsk żywiołowych i coraz bardziej dostrzegalnych braków w strukturze Kościoła. Odnowa ta dokonała się dzięki wielkim papieżom. gorliwym kapłanom i świeckim katolikom. to nieomal całe stulecie rozkwitu Kościoła katolickiego.1914 Wielkie odkrycia geograficzne z końca XV wieku przyniosły Kościołowi nowe tereny działalności misyjnej. Przyniosła rozwój nauk kościelnych.

Piąty ( XVIII ) okres (1850-1914): Umocnienia Prymacjalnego . a nauka kościelna znalazła nowe źródło rozwoju w katolickich uniwersytetach. w których wprowadzono neoscholastykę i neotomizm. wojnami napoleońskimi i Wiosną Ludów. . Rozwój misji Wspólne dzieło.pobożności. wydaje się być kontynuacją Odnowy Trydenckiej. a także zmiany w warunkach życia i działalności Kościoła katolickiego. a szczególnie dla papiestwa szkodliwy był absolutyzm władców. Niebezpiecznymi stały się nowe sytuacje w krajach objętych Wielką Rewolucją Francuską. Obrońcy Indian. Dla Kościoła. Patronat Portugalii. od Leona XIII. jedynie z rządem Zjednoczonego Królestwa Włoskiego nie załatwiono w tym okresie tzw. to przede wszystkim działalność wybitnych papieży. Pod berłem hiszpańskim. we Francji zaś także gallikanizm i jansenizm. choć nadal rozwijają się misje i coraz liczniej dokonują się konwersje z protestantyzmu na katolicyzm. Śmiertelnym zagrożeniem był racjonalizm Oświecenia i wrogość masonerii do Bożego Objawienia. Czwarty ( XVII ) okres (1758-1850): Wstrząsów Rewolucyjnych . Papieże. obejmuje dzieje Kościoła broniącego się przed atakami z zewnątrz. Franciszek Ksawery i Daleki Wschód. Misje natomiast nabrały nowego rozmachu. Na dziejach papiestwa ciążył nadto legitymizm Kongresu Wiedeńskiego. W religijności katolików widoczny był wpływ romantyzmu. Czasy nowożytne 1517 – 1914 1 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 Pierwsza wojna światowa (1914-1918) przyniosła zasadnicze zmiany w życiu narodów i państw. Wystawność ta nie ukrywa znacznego osłabienia wewnętrznych sił Kościoła. wraz z klerem i laikatem zaangażowali się na szeroką skalą w społeczne działanie Kościoła. Tom 3 I OKRES 1517 – 1564 REFORMA I REFORMACJA 1. kwestii rzymskiej i doszło do laicyzacji Francji. Zdołano także przezwyciężyć trudności w należytym układzie stosunków Kościoła i państwa. Nieomylność papieża w sprawach wiary i moralności zdefiniował sobór watykański pierwszy. Patronat Hiszpanii. Zaczął się wstępny okres nowej epoki czasów najnowszych.

6. Pokój augsburski. Rycerstwo i wojna chłopska. II OKRES 1564 – 1648 ODNOWA TRYDENCKA 8. Cesarz Karol V. Misyjny patronat i kongregacja . Szkocja i Maria Stuart. Kawalerowie Mieczowi. Interim augsburskie. Luteranizm i sekularyzacja biskupstw. Sytuacja polityczna cesarstwa. Reforma i sobór trydencki Nowe zakony. Kalwin. Konfederacja warszawska. Krytycyzm i pesymizm. walki i układy Anabaptyści. Biskupi i legaci. Nauka Kalwina. Jednota bracka (bracia czescy). Kalwin i Genewa. Hiszpania i Niderlandy. Miasta włoskie i reformacja. Wojna i Bullinger. Islandia. Wybuch reformacji Cienie renesansu. Udział w soborze. Tezy o odpustach. Juliusz III . Schizma angielska.Karlstadt. Biskupi i duchowieństwo. Paweł III zwołanie soboru. Optymizm Erazma. Czasy nowożytne 1517 – 1914 2 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 7. Bazylea i Berno. Paweł IV reformy bez soboru. Kryzys ekonomicznospołeczny. Zygmunt August i sejmy. Zygmunt Stary i synody. Rozwój luteranizmu. Protestanci w Spirze. Układy i wojna szmalkadzka. Edykt wormacki. Kalwinizm. 4. Królestwo Boże w Monasterze. Fundamentalne pisma. Król Henryk VIII. 5. Krwawy bill i anglikanizm. Ignacy Loyola i jezuici.zakończenie soboru-. Czechy i Moraw. Węgry i Siedmiogród. Antytrynitaryzm (bracia polscy). Książęta i Albrecht Pruski. Obrady soborowe (1545-1548). Zerwanie z Kościołem. Jan Kalwin. Klasztory i świeccy.2. Dysputy i zwolennicy. Pius IV . Norwegia.kontynuacja soboru. reformacja i władcy Francja przed Kalwinem. Luter i Zwingli Marcin Luter. Przyjęcie uchwał. Znaczenie soboru. Reformacja w Zurychu. Francja i hugenoci. Hadrian VI i Klemens VII. Prorocy . Augsburskie wyznanie wiary. Maria Tudor i Elżbieta I. Reformacja w Gdańsku. Teologia i papiestwo. Kościół narodowy. Radykalizm.Tomasz Műntzer. Ulrych Zwingli. Bracia morawscy. Dysputy zurychskie. 3. Polska i reformacja Humanizm i prymas Łaski. Szwecja i Finlandia. Dania. Odpowiedź papieska. Unifikacja. Radykalne zmiany . Reformacja Hesji i Saksonii.

Wyznania w cesarstwie. Jezuici. Nauczanie i nauka Kościelne nauczanie. Przebudowany Rzym. Rzecznik pojednania . Nuncjusze i sekretarz stanu. Spór o łaskę (molinizm). Władcy. Biblioteki i drukarnie. Urban VIII i Richelieu. Uniwersytety i teologia. 11. Kongregacja Rozkrzewiania Wiary. Powstanie w Niderlandach. Historia Kościoła i hagiografia. 10. Czasy nowożytne 1517 – 1914 3 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 13. Biskupi i odnowa w Niemczech. Krytycyzm kartezjański. Konwersje. Zakony odnowione. oratorianie i sulpicjanie. Kolokwia i nawrócenia. Dawne i nowe zakony żeńskie. Duchowieństwo i zakony Kapłani nowej formacji. Problemy misyjne.Rok Jubileuszowy. purytanie i katolicy. Kopernik i Galileo Galilei. Włoskie zgromadzenia kapłańskie. System akomodacji. Kościoły unijne na Wschodzie. 14. Idee gallikanizmu. Odnowa trydencka we Francji.Piotr Mohyła. Sykstus V i konkregacje. Stambuł i Lepanto. Centurie i Roczniki kościelne . Edykt nantejski i Richelieu. unie Piotr Kanizy w Niemczech.noc św. Mistycy: Teresa z Avila. Unia ormiańska i użhorodzka. Anglikanie. Nieudana rekatolicyzacja Szwecji. 12. Rutski i Kuncewicz. Bourdoise. Prawo i problemy władzy. Kontrreformacja Ferdynanda II. nowy patriarchat. Kongregacja maurynów i cystersi. Pijarzy. Redukcje paragwajskie. Uczony Grzegorz XIII. Prawosławni i protestanci. Bartłomieja . Trudności i prześladowania. Karol Boromeusz i Szwajcaria. Anglikanie i katolicy. Kapucyni. Biskupi i nuncjusze w Polsce.Piotr Klawer. Rekatolicyzacja krajów habsburskich. Mistyka i duchowość. Bajanizm. Wojna trzydziestoletnia. Franciszek Sale- . Unia brzeska. Augustinus i początki jansenizmu. Irenizm. Męczennicy japońscy. Biskupi i inkwizycja hiszpańska. Wincenty à Paulo i Jan Eudes. wojny i prześladowania Francja . Duchowość i życie Epoka świętych. Odnowa trydencka w Polsce. Anglia i katolicka Irlandia. Papieże i biskupi Święty Pius V. 9. Teologia historyczna. Klemens VIII . Filozofia przyrody Giordano Bruno. Paweł V i Wenecja. Murzyni . Katolicyzm książąt bawarskich.Rozwój terytorialny i organizacyjny. Jan od Krzyża. Katolicyzm Zygmunta III. Pokój westfalski. Innocenty X i Mazzarini. Iwan Groźny i patriarchat moskiewski.

19. nauka i religi a Prekursorzy: Bayle i Collins. Misjonarze i seminarium w Paryżu. Rozłamy i unie. Misje w Chinach. Kościół w krajach misyjnych Instrukcja Kongregacji. Prawosławie i unia w Polsce. sekretarze stanu. Nauki przyrodnicze. Regalizm hiszpański w Ameryce. III OKRES 1648 – 1758 WYSTAWNOSC BAROKOWA 15. Życie sakramentalne. Kochinchinie i Japonii. Nietrwałe unie. Hegemonia Ludwika XIV. Papiestwo. nauczanie i wychowanie. nepoci. prawo natury. Akademie i towarzystwa naukowe. książęta elektorzy. Konkordaty Benedykta XIV. Śluby lwowskie Jana Kazimierza. Unici w Siedmiogrodzie i na Węgrzech. Turcy i chrześcijanie wschodni Liga i Odsiecz Wiednia. Chrześcijanie w Turcji. papieże. 18. Nonkonformiści anglikańscy. Misje w Ameryce Północnej. Kościół w Ameryce Łacińskiej. Teatr i muzyka.obrona Jasnej Góry. W Syjamie. episkopalizm. Hugenoci we Francji. Kardynałowie. Władcy i Kościół. Oświecenie. Indie i obrzędy malabarskie. asceza dla wszystkich. Synod zamojski. Upadek redukcji paragwajskich. Nabożeństwa i pobożność. Kościół na Filipinach. 17. Empiryzm i deizm. Katolicy w Wielkiej Brytanii. Kościelne działanie papieży. Misje w Brazylii. Potępienie akomodacji. Patriarcha moskiewski Nikon. Potop szwedzki . Wypędzenie arian. Schizma utrechcka. Leibniz i Bossuet. absolutyzm i episkopalizm Konklawe. Katolicy obrządku ormiańskiego i greckiego. Montesquieu i Wolter. Czarownice z Loudun i procesy. Pietyzm w Niemczech. Ewangelicy i katolicy Plany unii i konwersje. schizma pekińska. Katolicki Kościół maronicki. Polska i Stolica Apostolska. Artykuły gallikańskie. Pobożność polska. Chrześcijanie w Rosji. . Filozofia i Objawienie. Wolnomularstwo (masoneria). Pierre Berulle.zy. Konwersje królów i utrwalenie anglikanizmu. Państwo Kościelne i Monarchia Siccula . Cerkiewne reformy Piotra Wielkiego. Misje w Afryce. Nuncjusze. Kalwini i katolicy w Czasy nowożytne 1517 – 1914 4 Historia Kościoła Katolickiego – tom 3 Niderlandach. duchowość francuska. Wyrok śmierci w Toruniu. ekskluzywy. 16. Uniwersytety. Cześć świętych i bractwa. Manieryzm i początek baroku.

Brewe kasacyjne i restytucja. Pius VI i rewolucja. Samodzierżawie carskie i katolicy.20. 23. 21. Atak na jezuitów. Rewolucyjne republiki i Kościół. Jansenizm i teologia Janseniści i Prowincjałki . Wystawność sztuki. Insurekcja Kościuszkowska. Orzeczenia papieży i ingerencje króla. Quesnel. Schizmatycki Kościół konstytucyjny. Mistyka i kwietyzm. Tom 3* IV OKRES 1758 – 1850 WSTRZĄSY REWOLUCYJNE 22. W Republikach włoskich. Kazuistyka i teologia moralna. Zakony żeńskie. Dechrystianizacja i ateizacja. Pobożność sarmacka. Republika Rzymska i papież więzień. Szkoły i nauczyciele. Konfederacja barska i rozbiór Polski. Kazania i misje ludowe. Historia i mauryni. wrogie idee i systemy Konklawe i papieże (do 1799). Duchowni i Zgromadzanie Narodowe. bractwa i pielgrzymki. Liturgia i święta. Oświecenie w Polsce. Milczenie i jansenizm polityczny. Synod w Pistoi. Książęta biskupi i febronianizm. zakony. Konstytucja Trzeciego Maja. Diecezje. Józefinizm. Pobożność. Literatura duchowa i ascetyczna. Biblistyka i teologia. Dyrektoriat i ucisk Kościoła. Francuskie duchowieństwo. Walka z jezuitami. Konstytuanta i kler. Papiestwo. Akceptanci i apelacja do soboru. Zakony męskie. Czasy nowożytne 1517 – 1914 5 . Konstytucja cywilna kleru. Kult Serca Jezusowego i Matki Bożej. Reformy Marii Teresy. Fenelon i bulla Unigenitus . Janseniści i synod utrechcki. życie religijne Biskupstwa i biskupi. Jakobini i terror. Kościół i Wielka Rewolucja Francuska Francja i Kościół. Kapituły i kapitulacje wyborcze . Seminaria i duchowieństwo. Gravamina i punktacja emska.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->