P. 1
Atlas rentgenowski chorób reumatoidalnych narządu ruchu

Atlas rentgenowski chorób reumatoidalnych narządu ruchu

|Views: 1,366|Likes:
Wydawca: Mytrydat

More info:

Published by: Mytrydat on May 20, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

Atlas rentgenowski

chorob reumatoidalnych narz¡du ruchu
Atlas rentgenowski
chorob reumatoidalnych narz¡du ruchu
AUTORZY
WLODZIMIERZ LEO
JADWIGA STANISZEWSKA
KAMIL WERMENSKI
JULIUSZ ZABOKRZYCKI
AUTORZY
CZJSCI KLINICZNEJ
WLODZIMIERZ BRÜHL
EDWARD WILKOSZEWSKI
WARSZAWA 1977
PANSTWOWY ZAKLAD WYDAWNICTW LEKARSKICH
Redaktor: mgr /4?:?43>@B6H8FC<4
Redaktor techniczny: 14B:4?0BEA:6<:
Korektor: ,86G=:404?:9@FC<4
Oprawç i obwolutç projektowal: .:8B@?:>/J7BH8;8FC<:
PANSTWOWY ZAKLAD WYDAWNICTW LEKARSKICH WARSZAWA 1977
Wydanie I. Naklad 3000 ¹ 225 egz. Objçtosc ark. wyd. 14,9 ÷ 18,0 ark druk. Papier
kreda kl. III, 90 g, 61X86. Oddano do skladania 2.VII.75 r. Podpisano do druku
i druk ukonczono w styczniu 1977 r. Zam. nr 1280/75 F-12
DRUKARNIA IM. REWOLUCJI PAZDZIERNIKOWEJ WARSZAWA
Cena zl 100,
Przedmowa
W olbrzymiej grupie chorob ukladu ruchu zmiany reumatoidalne stanowi¡ okolo
15°. Pomimo tego problemy diagnostyki tych zmian s¡ przedstawiane niewystar-
czaj¡co. Diagnostyka rentgenowska jest niezbçdnym elementem w rozpoznawaniu
chorob reumatoidalnych, a roznorodnosc objawow rentgenowskich wymaga doklad-
nej znajomosci tych obrazow oraz ich Iachowej i prawidlowej interpretacji.
Podjçlismy siç opracowania atlasu opartego na naszym wieloletnim doswiadcze-
niu, na materiale Zakladu Radiologii Instytutu Reumatologicznego w Warszawie,
celem wypelnienia wyraznej luki w pismiennictwie Iachowym. W kazdej grupie
chorob uwzglçdnilismy jedynie najwazniejsze dane kliniczne i anatomopatologiczne,
konieczne dla zrozumienia istoty procesu chorobowego. Pominçlismy obrazy rentge-
nowskie zmian wystçpuj¡cych w innych narz¡dach, poniewaz s¡ one albo niecharak-
terystyczne, albo dostatecznie opracowane w odpowiednim pismiennictwie. Jedynym
wyj¡tkiem jest obraz slinianek w zespole Sjögrena. W atlasie nie uwzglçdnilismy
takze innych niz reumatoidalne chorob ukladu ruchu, ktorych przedstawienie mo-
globy wprawdzie ulatwic roznicowanie, jednakze bior¡c pod uwagç ograniczon¡
objçtosc atlasu, wl¡czenie tak licznej grupy chorob musialoby siç odbywac kosztem
tematu zasadniczego. Z zaburzen rozwojowych uwzglçdnilismy jedynie zmiany
w obrçbie odcinka krzyzowo-lçdzwiowego krçgoslupa ze wzglçdu na czçstsze wy-
stçpowanie objawow chorobowych w tej okolicy.
W ostatnich dziesi¡tkach Iat zainteresowanie chorobami reumatoidalnymi wyraz-
nie siç wzmoglo, o czym swiadczy wyodrçbnienie reumatologii jako specjalnosci
oraz utworzenie licznych osrodkow zajmuj¡cych siç diagnostyk¡ i leczeniem wy-
l¡cznie tych chorob.
Atlas opracowano z mysl¡, ze bçdzie on pomocny w codziennej pracy lekarzy
zajmuj¡cych siç chorobami narz¡du ruchu, a w szczegolnosci reumatologow
i radiologow.
+ED@BHG
Spis tresci
Reumatoidalne zapalenie stawow................................................................................................................9
Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci........................................................................................ 31
Zespol Sjogrena................................................................................................................................. 42
Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa.................................................................................. 43
Tzw. postac mieszana z.z.s.k............................................................................................................. 58
Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa u dzieci.....................................................................58
Zespol Reitera....................................................................................................................................62
Ostitis condensans ilii....................................................................................................................... 64
Luszczycowe zapalenie stawow........................................................................................................ 64
Kolagenozy............................................................................................................................................................ 71
Liszaj rumieniowaty uogolniony........................................................................................................ 71
Twardzina uogolniona....................................................................................................................... 72
Zapalenie skorno-miçsniowe............................................................................................................. 75
Zapalenie skorno-miçsniowe u dzieci............................................................................................... 75
Zmiany zapalne okolostawowe............................................................................................................................. 79
Torbiele Bakera................................................................................................................................. 83
Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza kostno-stawowa....................................................................................... 84
Obraz rentgenowski choroby zwyrodnieniowej................................................................................85
Choroba zwyrodnieniowa r¡k........................................................................................................... 85
Wspolistnienie choroby zwyrodnieniowej i r.z.s.............................................................................. 88
Choroba zwyrodnieniowa stawow stop.............................................................................................88
Choroba zwyrodnieniowa stawow lokciowych.................................................................................88
Choroba zwyrodnieniowa stawow barkowych...................................................................................92
Choroba zwyrodnieniowa stawow kolanowych.................................................................................92
Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych................................................................................ 95
Wtorne zmiany zwyrodnieniowe w stawach biodrowych...............................................................101
Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza krçgoslupa............................................................................................. 105
Zjawiska asymilacyjne krçgoslupa....................................................................................................111
Spondyloliza wçziny szyjki luku krçgowego..................................................................................... 113
Dyskopatia.......................................................................................................................................... 113
Spondylosis hyperostotica.................................................................................................................. 120
Zmiany neurodystroIiczne kosci i stawow.........................................................................................................123
Arthropathia tabetica........................................................................................................................ 123
Arthropathia syringomyelica.............................................................................................................126
Arthropathia diabetica....................................................................................................................... 126
Zmiany kostne w nastçpstwie dlugotrwalego leczenia kortykosterydami..........................................................128
Dna......................................................................................................................................................................132
Ochronoza........................................................................................................................................................... 140
Skorowidz........................................................................................................................................................... 143
Zapalenia stawow typu reumatoidalnego...............................................................................................................9
Zapalenia stawow typu
reumatoidalnego
Zapalne odczyny stawowe wystçpuj¡ce ukladowo
mog¡ stanowic dominuj¡cy objaw kliniczny b¡dz
objaw towarzysz¡cy w zespolach chorobowych, w kto-
rych wazniejsz¡, z punktu widzenia biologicznego
i praktycznego, rolç maj¡ zmiany i uszkodzenia in-
nych narz¡dow. Niezaleznie od tego wszystkie zapale-
nia stawow mozna podzielic na takie, w ktorych, poza
przemijaj¡cym odczynem wysiçkowym, nie dochodzi
do trwalego uszkodzenia struktur stawowych oraz na
takie, gdzie prçdzej czy pozniej ulegaj¡ przebudowie
lub niszczeniu chrz¡stki stawowe, nasady kosci, toreb-
ka stawowa, sciçgna, pochewki sciçgniste, kaletki ma-
ziowe i inne tkanki zwi¡zane anatomicznie i czynnos-
ciowo ze stawami.
Do pierwszej grupy mozna zaliczyc, dla przykladu,
zapalenia stawow w: gor¡czce reumatycznej, chorobie
posurowiczej, rumieniu guzowatym i wielopostacio-
wym, plamicy Henocha-Schönleina, zapaleniu wielo-
tçtniczym (polyarteritis nodosa), wirusowym zapaleniu
w¡troby. We wszystkich tych chorobach badanie ra-
diologiczne stawow nie wykazuje, poza cechami obrzç-
ku miçkkich tkanek okolostawowych, zadnych zmian
w obrazie kosci ani chrz¡stek.
Do grupy drugiej zaliczamy reumatoidalne zapale-
nie stawow (r.z.s.), nazywane tez wedlug dawnej trady-
cji gosccem przewleklym postçpuj¡cym (g.p.p.), jak
rowniez kilka innych chorob, ktorych wspolnymi ce-
chami s¡: obecnosc ziarniny reumatoidalnej maziow-
kowej, przechodz¡cej na chrz¡stki i nasady kostne,
obecnosc w plynie stawowym enzymow kolagenoli-
tycznych, zmiany struktury i niszczenie chrz¡stek, na-
sad kostnych, niektorych tkanek okolostawowych, co
prowadzi do widocznych w obrazie radiologicznym
zmian struktury, deIormacji i nadwichniçc stawow.
Poza chorobami typu reumatoidalnego zblizone obra-
zy radiologiczne mog¡ towarzyszyc i kilku innym cho-
robom, jak artropatia dnawa, sarkoidoza kostna, cza-
sem tez, choc rzadziej, genetycznie uwarunkowane za-
burzenie kostnienia chrzçstnego oraz jedna z postaci
zmian zwyrodnieniowych tzw. arthrosis manus erosi-
va. Nalezy tu z miejsca dodac, ze zmiany typu zwy-
rodnieniowo-wytworczego mog¡ siç nakladac na kaz-
d¡ z chorob typu reumatoidalnego, a mog¡ siç takze
nakladac na wiele innych chorob. Obecnosc takich
zmian nie wyklucza wiçc w zadnym przypadku rozpo-
znania ktorejkolwiek z chorob typu reumatoidalnego,
jesli s¡ tylko dostateczne przeslanki do takiego rozpo-
znania.
Reumatoidalne zapalenie stawow
Reumatoidalne zapalenie stawow (r.z.s.) (polyarthri-
tis rheumatoidea, arthritis rheumatoidea), zwane daw-
niej bylo gosccem przewleklym postçpuj¡cym (poly-
arthritis chronica evolutiva). Dominuj¡c¡ cech¡ tej
choroby jest rozwijaj¡ce siç powoli zapalenie stawow,
ktore w czçsci przypadkow moze rozpoczynac siç
ostro. Na przestrzeni lat stwierdza siç obiektywne
cechy procesu zapalnego, takie jak: bolesnosc palpa-
cyjna, zgrubienie zarysu stawu, obrzçk lub wysiçk,
zwiçkszone ucieplenie skory okolicy stawu, ogranicze-
nie zakresu ruchu stawow z powodu bolu lub znie-
ksztalcen. Stopniowo dochodzi do przykurczow, znie-
ksztalcen, zwichniçc, zesztywnien wloknistych lub
nawet kostnych.
Zmianom w stawach towarzysz¡ bardzo czçsto zani-
ki miçsniowe, zmiany troIiczne skory, uszkodzenie
sciçgien, az do zupelnego ich przerwania przez proces
ziarninowy, wysiçki w pochewkach sciçgnistych i ka-
letkach maziowych. Zmiany stawowe s¡ czçsto syme-
tryczne.
Kolejno co do czçstosci bywaj¡ zajçte (bol, obrzçk,
ograniczenie ruchomosci) nastçpuj¡ce stawy: nadgarst-
kowe, srodrçczno-paliczkowe, kolanowe, barkowe
i skokowe, lokciowe, miçdzypaliczkowe blizsze r¡k,
srodstopno-paliczkowe.
Stawy biodrowe bywaj¡ zajçte mniej niz w 30°
przypadkow, jeszcze rzadziej stawy mostkowo-oboj-
czykowe i zuchwowe. Poza zmianami stawowymi w
r.z.s. stwierdza siç z reguly cechy choroby ogolno-
ustrojowej : uczucie znuzenia i apatii, slabosc, stany
podgor¡czkowe, czasem uposledzone laknienie, bez-
sennosc, chudniçcie. Laboratoryjnie wykrywa siç z re-
guly cechy ogolnoustrojowe procesu zapalnego: przy-
spieszenie OB od niewielkiego do trzycyIrowego po
1 godzinie, obecnosc bialka C-reaktywnego (CRP)
9
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
w surowicy, zwiçkszony poziom seromukoidu. W oko-
lo 75° przypadkow stwierdza siç dodatni test (miano
160 lub wyzsze) Waalera-Rosego, jeszcze czçsciej
mniej swoisty, dodatni test lateksowy szkielkowy. Pro-
teinogram wskazuje na obnizenie poziomu albumin
i zwiçkszenie odsetka globulin gamma, czasem tez
w okresach zaostrzenia globulin alIa
2
. Poziom zela-
za w surowicy bywa znacznie obnizony (2545 gam-
ma°), zdolnosc wychwytywania zelaza przez surowi-
cç jest prawidlowa.
W czçsci przypadkow stwierdza siç w surowicy, w
niezbyt wysokim mianie, przeciwciala przeciwj¡dro-
we. Czçsto stwierdza siç u chorych umiarkowan¡,
rzadziej znaczn¡, niedokrwistosc normocytow¡. Nie
poddaje siç ona prawie wcale leczeniu. W duzym od-
setku pojawiaj¡ siç zmiany w moczu, bçd¡ce wyrazem
glomerulonephritis lub pyelonephritis. Po latach trwa-
nia choroby rozwija siç amyloidoza, ktora bywa przy-
czyn¡ smierci okolo 25° chorych na r.z.s.
W ocenie kazdego przypadku r.z.s. po ustaleniu
rozpoznania uwzglçdniamy:
A. Nasilenie zmian anatomicznych, ktore okresla
siç stopniami zmian w obrazie radiologicznym.
B. Aktywnosc procesu zapalnego, ktor¡ mierzy siç
takimi wskaznikami, jak temperatura, niedokrwistosc,
OB, seromukoid, CRP.
C. Stan Iunkcjonalny chorego okreslany jest spraw-
nosci¡ w wykonywaniu pracy zawodowej, poruszania
siç, wykonywania czynnosci zycia codziennego.
Badanie rentgenowskie nalezy uwazac za jedn¡ ze
skladowych ogolnej oceny stanu chorego na r.z.s. Nie-
kiedy mimo bardzo duzej aktywnosci choroby nie do-
strzega siç zmian w obrazie radiologicznym, kiedy in-
dziej mimo duzego zniszczenia chrz¡stek i kosci pro-
ces jest nieaktywny, a sprawnosc chorego moze byc
dobra.
W obrazie rentgenowskim w zaleznosci od rozwoju
zmian anatomopatologicznych rozroznia siç IV okresy:
Okres I w¡tpliwy. Proces zapalny obejmuje male
naczynia blony maziowej oraz przestrzeni miçdzybe-
leczkowych przystawowych czçsci kosci. Zajçte s¡
wszystkie warstwy scian naczyn, dochodzi do migracji
glownie limIocytow i plazmocytow i powstania obrzç-
kow okolostawowych czçsci miçkkich. W obrazie
rentgenowskim stwierdza siç:
a) zgrubienie czçsci miçkkich okolostawowych,
b) okolostawow¡ osteoporozç oraz najrzadziej
c) odczyny okostnowe.
Te trzy objawy nie s¡ patognomoniczne dla r.z.s.
i dlatego uzywa siç terminu okres I w¡tpliwy.
Okres II zmian malych odpowiada anatomo-
patologicznie rozrostowi ziarniny. Typowa dla r.z.s.
tkanka ziarninowa rozrasta siç w obrçbie blony mazio-
wej oraz w przestrzeniach miçdzybeleczkowych tkanki
kostnej g¡bczastej. Ziarnina, wrastaj¡c z blony mazio-
wej do jamy stawu, powoduje niszczenie chrz¡stki sta-
wowej, a nastçpnie wrastaj¡c w kosc powoduje po-
wstawanie nadzerek. Ziarnina rozrastaj¡ca siç w prze-
strzeniach miçdzybeleczkowych niszczy beleczki kost-
ne, powoduj¡c powstawanie ubytkow okreslanych na-
zw¡ geod. Geody polozone w warstwie podkorowej
powiçkszaj¡c siç przebijaj¡ na zewn¡trz i tworz¡ row-
niez obraz nadzerek kostnych.
W obrazie rentgenowskim stwierdza siç w tym
okresie:
a) zwçzenie szpar stawowych w nastçpstwie nisz-
czenia chrz¡stki stawowej,
b) geody w tkance podchrzçstnej,
c) nadzerki na powierzchniach stawowych.
Stwierdzenie chocby jednej pewnej nadzerki upo-
waznia w zasadzie do rozpoznania procesu reumato-
idalnego.
Okres III zmian srednich odpowiada tym sa-
mym zmianom anatomopatologicznym, ale w obrazie
rentgenowskim stwierdza siç wiçksze rozprzestrzenie-
nie i nasilenie zmian.
Okres IV zmian duzych odpowiada temu okre-
sowi anatomopatologicznemu, w ktorym dochodzi do
bliznowacenia, a nastçpnie do wytwarzania siç wlok-
nistych lub kostnych zesztywnien, nadwichniçc i przy-
kurczow.
W poszczegolnych stawach u tego samego osobnika
mozna stwierdzic zmiany odpowiadaj¡ce roznym okre-
som choroby. W okolo 80° przypadkow zmiany
obejmuj¡ przede wszystkim stawy r¡k i stop, zwykle
symetrycznie, i taki charakter zmian uwazany jest za
postac typow¡. W pozostalych przypadkach proces
moze pierwotnie rozwijac siç w kazdym stawie. W nie-
ktorych przypadkach wczesne zmiany o charakterze
r.z.s. mog¡ pierwotnie wystçpowac tylko w stawach
r¡k lub tylko w stawach stop. Z tego wzglçdu badanie
rentgenowskie powinno obejmowac niezaleznie od
objawow klinicznych zarowno rçce, jak i stopy. Na-
lezy podkreslic, ze obraz rentgenowski nie odpowiada
w pelni zmianom anatomicznym, poniewaz te drugie
s¡ zwykle rozleglejsze. Dotyczy to zwlaszcza stawow
duzych, takich jak biodrowe lub kolanowe.
W stawach r¡k najczçsciej zmianom ulegaj¡ kolej-
no: stawy nadgarstkowe, srodrçczno-paliczkowe i miç-
dzypaliczkowe blizsze. W obrazie rentgenowskim roz-
roznia siç cztery okresy: okres I (ryc. 1, 2), II (ryc. 3,
4, 5), III (ryc. 6, 7, 8), okres IV (ryc. 9, 10).
10
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW
2G6! Reumatoidalne zapalenie stawow. Obrzçk czçsci
miçkkich okolostawowych w blizszym stawie miçdzypalicz-
kowym III palca rçki. Innych zmian nie stwierdza siç.
2G6 # Reumatoidalne zapalenie stawow. Obrzçk czçsci
miçkkich okolostawowych w stawie nadgarstkowym i w sta-
wach miçdzypaliczkowych blizszych. Osteoporoza okolosta-
wowa. Duza geoda zapalna w nasadzie kosci promieniowej.
Drobne geody w kosciach nadgarstka. Nadzerki kostne na
powierzchni stawowej kosci polksiçzycowatej, glowkowatej
i na podstawach kosci srodrçcza II i III.
2G6 " Reumatoidalne zapalenie stawow. Obrzçk czçsci
miçkkich okolostawowych w stawie nadgarstkowym i w sta-
wach miçdzypaliczkowych blizszych. Osteoporoza okolosta-
wowa obejmuj¡ca wszystkie stawy rçki. W kosciach nad-
garstka osteoporoza plamista.
11
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6$ Reumatoidalne zapalenie stawow. Znaczne zwçzenie szpar stawowych w stawach srodrçczno-paliczkowych I pal-
cow, obu r¡k. Znieksztalcenie powierzchni stawowych z rozleglymi nadzerkami kostnymi oraz obecnosci¡ geod zapalnych
w podchrzçstnej tkance kostnej. Poza tym kosci r¡k o prawidlowej budowie.
2G6% Reumatoidalne zapalenie stawow. Zdjçcie nadgarstkanadzerka kostna w wyrostku rylcowatym kosci lokciowej.
Duza geoda zapalna kosci trojgraniastej. Szpary stawowe prawidlowo zachowane.
12
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW
2G6 & Reumatoidalne zapalenie stawow. Obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych w stawie nadgarstkowym lewym.
Zwçzenie szpar stawowych w stawach srodrçczno-paliczkowych II i III obu r¡k. Nadzerki kostne na powierzchniach
stawowych stawow srodrçczno-paliczkowych IIV rçki prawej i IIII rçki lewej. Geody zapalne w podstawie pierwszej
kosci srodrçcza lewej rçki i w kosci wielok¡tnej wiçkszej tej samej rçki. Nadwichniçcia i przykurcze oraz zgrubienie czçsci
miçkkich okolostawowych w stawach miçdzypaliczkowych IV i V palca prawej rçki.
2G6 7. Reumatoidalne zapalenie stawow. Obrzçki czçsci miçkkich okolostawowych. Osteoporoza okolostawowa, szczegol-
nie w stawach srodrçczno-paliczkowych i miçdzypaliczkowych. Zmiany osteolityczne w nasadach kosci promieniowych i lok-
ciowych. Liczne geody i nadzerki w kosciach nadgarstkow ze zwçzeniem szpar stawowych. Nadzerki i geody w glowach
kosci srodrçczy. W stawach miçdzypaliczkowych blizszych III i IV palca prawej rçki i III palca lewej rçki duze geody
i nadzerki ze zwçzeniem szpar stawowych.
13
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6 ( Reumatoidalne zapalenie stawow. Obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych w stawach nadgarstkowych i srod-
rçczno-paliczkowych. Uogolniona osteoporoza znacznego stopnia. Geody zapalne w nasadach kosci promieniowych i pro-
ksymalnym szeregu kosci nadgarstkow. Pojedyncze nadzerki kostne i zwçzenie szpary w stawie czworoboczno-srodrçcznym
prawej rçki. Nadwichniçcia i przykurcze w stawach srodrçczno-paliczkowych, z dosc dobrze zachowanymi powierzchniami
stawowymi.
2G6 ) Reumatoidalne zapalenie stawow. Kostne zesztyw-
nienie w stawie nadgarstkowym oraz w stawach miçdzypa-
liczkowych blizszych palcow IlV. Rozlegle nadzerki kost-
ne w stawach srodrçczno-paliczkowych IIIV. Przykurcze
w stawach miçdzypaliczkowych. Osteoliza nasad kosci lok-
ciowej i promieniowej.
2G6 ! Reumatoidalne zapalenie stawow. Kostne zesztyw-
nienie stawu nadgarstkowego i stawow miçdzypaliczkowych
blizszych IIV. Rozlegle nadzerki kostne na powierzchniach
stawowych stawow srodrçczno-paliczkowych IIV, z tele-
skopowym wpukleniem glow kosci srodrçczy w podstawy
paliczkow. Zmiany osteolityczne w nasadach kosci promie-
niowej i lokciowej. Geody zapalne w podstawie II paliczka
III palca prawej rçki.
14
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW
W stawach stop zmiany rentgenowskie mog¡ wystç-
powac rownoczesnie ze zmianami w stawach r¡k lub
tez w okresie wczesniejszym lub pozniejszym. Podob-
nie jak w stawach r¡k rozroznia siç cztery okresy
w zaleznosci od stopnia nasilenia procesu anatomopa-
tologicznego: okres I (ryc. 11a, b), okres II (ryc. 12),
okres III (ryc. 13, 14, 15), okres IV (ryc. 16a, b). Naj-
czçsciej wystçpuj¡ geody zapalne lub nadzerki na glo-
wach kosci srodstopia, szczegolnie V; stosunkowo
czçsto pojawiaj¡ siç nadzerki na wewnçtrznej krawç-
dzi paliczkow blizszych paluchow.
a
b
2G6!! Reumatoidalne zapalenie stawow. Zdjçcie stopy. 4 Rzut grzbietowo-podeszwowy. Uogolniona osteoporoza znacz-
nego stopnia. Szpary stawowe oraz powierzchnie stawowe zachowane. 5 Ta sama stopa w rzucie bocznym uwidacznia
znaczny obrzçk czçsci miçkkich calej stopy i stawu skokowego oraz uogolnion¡ osteoporozç kosci stopy.
15
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6!" Reumatoidalne zapalenie stawow. Zwçzenie szpary stawowej w V stawie srodstopno-paliczkowym prawej sto-
py. Geody zapalne i nadzerki kostne w glowach met. V obu stop. Na wewnçtrznej krawçdzi paliczka blizszego lewego pa-
lucha drobne geody zapalne.
2G6!# Reumatoidalne zapalenie stawow. Duze nadzerki w glowach met. IIIV stopy prawej oraz III i V stopy
lewej. Geody zapalne w podstawach blizszych palcow II i II lewej stopy. Nadzerki kostne na wewnçtrznych krawçdziach pa-
liczkow blizszych obu paluchow oraz na paliczku dalszym prawego palucha. Osteoporoza okolostawowa.
16
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW
2G6!$ Reumatoidalne zapalenie stawow. Zwçzenie szpar stawow met. V. Duze geody i nadzerki w glowach kosci
met. V obu stop oraz na wewnçtrznych krawçdziach glow met. IIIV stopy prawej. Male nadzerki kostne na podstawach
paliczkow blizszych palcow II obu stop. Nadzerki kostne i geody na wewnçtrznych krawçdziach paliczkow blizszych obu
paluchow oraz na podstawie dalszego paliczka prawego palucha.
b
2G6!% Reumatoidalne zapalenie stawow. Atypowe umiejscowienie zmian. Znacznego stopnia zwçzenie szpary stawo-
wej w stawie skokowo-lodkowym lewej stopy (rycina gorna), glçbokie nadzerki na powierzchniach stawowych obu kosci.
Pozostale stawy stopy lewej zachowane. W stopie prawej (rycina dolna) zwçzenie szpary stawowej w stawie klinowo-lodko
wym, drobne nadzerki kostne na grzbietowych krawçdziach kosci lodkowatej i klinowatej przysrodkowej.
a
17
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6 !& Reumatoidalne zapalenie stawow. Zdjçcie stopy. a. Asymetryczne
zwçzenie szpary stawowej w stawie met. III. Liczne geody zapalne i nadzerki ko-
stne w glowach met. IIV. Geody zapalne w podstawach paliczkow blizszych
palcow II i IV. Kostne zesztywnienie stawow stçpu z wytworzeniem tzw. os pe-
dis. b. Zdjçcie proIilowe tej samej stopy.
a
b
Guzy kosci piçtowych (ryc. 17a, b, c, d) s¡ czçstym
umiejscowieniem zapalnych zmian reumatoidalnych
(calcaneitis rheumatoidea). Stan zapalny kaletki ma-
ziowej polozonej pomiçdzy sciçgnem piçtowym a gu-
zem oraz ogniska zapalne w sciçgnach i wiçzadlach
piçtowych powoduj¡ powstawanie nadzerek w guzie
kosci piçtowej oraz odczynow kostnych w miejscu
przyczepow sciçgna do kosci (enthesitis rheumato-
idea). Zmiany te stanowi¡ czasami pierwszy uchwytny
objaw rentgenowski. Nie wykazuj¡ one cech charakte-
rystycznych dla pewnego typu chorob reumatoidal-
nych i mog¡ wyst¡pic: w r.z.s., w zesztywniaj¡cym za-
paleniu stawow krçgoslupa, w chorobie Reitera i w
luszczycowym zapaleniu stawow.
W stawach skokowych i lokciowych obraz zmian
reumatoidalnych jest podobny jak i w innych stawach
i zaleznie od zaawansowania procesu rozroznia siç
4 okresy tych zmian.
W stawach skokowych we wczesnym okresie choro-
by (okres I ryc. 18) mog¡ pojawic siç odczyny
okostnowe. Dalej zaawansowane zmiany (okres II
ryc. 19; okres III ryc. 20) nie wyrozniaj¡ siç niczym
od typowych dla r.z.s. objawow radiologicznych, jak:
zwçzenie szpar stawowych, nadzerki na powierzch-
niach stawowych oraz nadwichniçcia i przykurcze.
Podobnie jak w stawach skokowych, rowniez w sta-
wach lokciowych i barkowych mozna wyroznic odpo-
wiednie okresy. Zmiany w stawach lokciowych przed-
stawiono na ryc. 21 i 22 (okres II), na ryc. 23 (okres
III) i na ryc. 24 (okres IV), a zmiany w stawach bar-
kowych na ryc. 25 (okres II), na ryc. 26 (okres III)
i na ryc. 27 (okres IV).
18
2G6!' Guzy kosci piçtowych. a. Geoda zapalna w grzbietowej czçsci guza kosci piçtowej. b. Nadzerka kostna w grzbie-
towej czçsci guza kosci piçtowej ze sklerotyzacj¡ w otoczeniu. c. Liczne nadzerki kostne i geody zapalne na powierzchni
tylnej i dolnej kosci piçtowej. d. Liczne geody zapalne na powierzchni dolnej kosci piçtowej.
2G6!( Reumatoidalne zapalenie stawow. Stawy skokowe. Odczyny
okostnowe na przysrodkowej powierzchni kosci piszczelowej. Szpa-
ra stawowa zachowana.
c
d
a
b
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW
19
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6!) Reumatoidalne zapalenie stawow. Stawy skokowe. Drobne nadzerki kostne na powierzchniach stawowych i ge-
ody zapalne w tkance kostnej podchrzçstnej, w prawym stawie skokowym.
2G6" Reumatoidalne zapalenie stawow. Stawy skokowe. Bardzo znaczny obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych.
Uogolniona osteoporoza. Zwçzenie szpar stawowych. Nadzerki kostne na przysrodkowej czçsci powierzchni stawowej sta-
wu skokowego lewego. Nadwichniçcie i przykurcz w prawym stawie skokowym.
20
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW
2G6 "! Reumatoidalne zapalenie stawow. Nieznaczne zwç- 2G6 "# Reumatoidalne zapalenie stawow. Staw lokciowy.
zenie szpary stawowej stawu lokciowego. Drobna nadzerka Osteoporoza okolostawowa. Zwçzenie szpar stawowych.
na zewnçtrznej krawçdzi kosci ramiennej. Liczne nadzerki kostne na powierzchniach stawowych oraz
geody zapalne w tkance kostnej podchrzçstnej.
2G6"" Reumatoidalne zapalenie stawow. Staw lokciowy. 2G6"$ Reumatoidalne zapalenie stawow. Staw lokciowy.
Osteoporoza okolostawowa. Drobne nadzerki kostne i geody Osteoporoza uogolniona. Osteoliza nasad kosci ramiennej
zapalne na nadklykciu bocznym kosci ramiennej oraz na wy- i lokciowej. Kostne zesztywnienie stawu ramienno-promie-
rostku dziobiastym kosci lokciowej. niowego.
21
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6 "% Reumatoidalne zapalenie stawow. Staw barkowy.
Zwçzenie szpary stawowej w stawie barkowo-obojczykowym
z nadzerkami na powierzchniach stawowych. Nadzerka kost-
na w okolicy guzka wiçkszego kosci ramiennej. Mierna
osteoporoza.
2G6"' Reumatoidalne zapalenie stawow. Osteoliza panewki
lopatki oraz glowy kosci ramiennej. Rozlegle nadzerki kostne
w pozostalej czçsci glowy kosci ramiennej. Osteoporoza
uogolniona.
2G6 "& Reumatoidalne zapalenie stawow. Staw barkowy.
Osteoporoza uogolniona. Nadwichniçcie ku gorze kosci ra-
miennej. Nadzerki kostne i geody zapalne na glowie kosci
ramiennej. Osteoliza konca barkowego obojczyka. Poglçbie-
nie panewki lopatki.
U okolo 10° chorych wystçpuj¡ objawy rentge-
nowskie zajçcia stawow biodrowych. Obraz rentge-
nowski tych zmian nie odbiega od obrazu w innych
stawach: okres II ryc. 28 i 29, okres III ryc. 30
i 31, a okres IV ryc. 32. W stawach biodrowych
zrosty kostne rozwijaj¡ siç rownie rzadko, jak i w in-
nych duzych stawach, natomiast wskutek zniszczenia
panewki wytwarza siç wpuklenie panewki w obrçb
miednicy malej, daj¡c obraz protrusio acetabuli. Glo-
wa kosci udowej wykazuje zwykle w tym okresie
mniejsze lub wiçksze zniszczenia, niekiedy pozostaje
tylko kikut tkwi¡cy w poglçbionej panewce. W sta-
wach biodrowych w przebiegu r.z.s., niezaleznie od
okresu rozwoju zmian, powstaj¡ wczesne wtorne zmia-
ny zwyrodnieniowe.
W stawach kolanowych ze wzglçdu na duz¡ masç
kostn¡ zmiany rentgenowskie ujawniaj¡ siç stosunko-
wo pozno i uchwytne s¡ dopiero w okresie III (ryc.
33a, b, c) i IV (ryc. 34a, b i ryc. 35).
22
2G6"( Reumatoidalne zapalenie stawow. Zwçzenie szpary w sta-
wie biodrowym. Pojedyncza geoda w stropie panewki. Osteoporoza
uogolniona.
2G6") Reumatoidalne zapalenie stawow. Znaczne zwçzenie szpar stawowych w obu stawach biodrowych. Geody za-
palne na powierzchniach stawowych panewek i nadzerki w glowie kosci udowej prawej. Osteoporoza uogolniona.
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW
23
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6 # Reumatoidalne zapalenie stawow. Obustronne wpuklenie panewek w obrçb miednicy malej. Zwçzenie szpar sta-
wowych. Geody zapalne i nadzerki kostne w glowach kosci udowych i panewkach obu stawow biodrowych. Zmiany po
stronie lewej znacznie bardziej nasilone powoduj¡ czçsciow¡ osteolizç glowy. Uogolniona osteoporoza kosci miednicy.
2G6#! Ta sama chora co na ryc. 23 dwa lata pozniej. Wglobienie panewki i glowy kosci udowej w obrçb miednicy
malej. Liczne geody i nadzerki kostne na powierzchniach stawowych glowy i panewki.
24
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW
2G6 #" Reumatoidalne zapalenie stawow. Zesztywnienie kostne obu stawow biodrowych oraz stawu krzyzowo-biodro-
wego lewego. Uogolniona osteoporoza znacznego stopnia. Zmiany osteolityczne kosci spojenia lonowego. Osobnik mlody
choruje od dziecinstwa.
25
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
a
b
c
2G6 ## Reumatoidalne zapalenie stawow. Stawy kolanowe,
a. Znaczne symetryczne zwçzenie szpar stawowych. Rozlegle
nadzerki kostne na powierzchniach stawowych i geody za-
palne w nasadach kosci tworz¡cych stawy kolanowe. Odczy-
ny sklerotyczne w tkance kostnej podchrzçstnej. Znaczna
osteoporoza. b. Lewy staw tego samego chorego w rzucie
bocznym. Uwidocznione zwçzenie przestrzeni podrzepkowej.
Duza nadzerka kostna na klykciu kosci udowej. c. Zdjçcie
osiowe rzepki tego samego chorego uwidacznia lepiej prze-
strzen podrzepkow¡, ktora jest asymetrycznie zwçzona. Geo-
dy zapalne w warstwie podchrzçstnej rzepki oraz w klykciach
kosci udowej.
26
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW
2G6 #$ Reumatoidalne zapalenie stawow. Stawy kolanowe. a. Znaczna uogolniona osteoporoza. Stawy kolanowe w
przykurczu zgiçciowym. Przerost i znieksztalcenia nasad kosci stawow kolanowych oraz niedorozwoj trzonow tych kosci.
Nadzerki kostne na powierzchniach stawowych klykci bocznych kosci piszczelowych. Poglçbienie dolow miçdzyklykcio-
wych. b. Rzut boczny lewego stawu kolanowego tego samego chorego uwidacznia nadwichniçcie w stawie kolanowym.
Liczne nadzerki kostne w stawie strzalkowo-piszczelowym.
a b
2G6#% Reumatoidalne zapalenie stawow. Osobnik mlody choruj¡cy od dziecinstwa. Zesztywnienie kostne stawu kola-
nowego oraz udowo-rzepkowego w rzucie przednio-tylnym (a) i proIilowym (b).
a
b
27
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
Odcinek szyjny krçgoslupa jest czçstym miejscem
lokalizacji zmian w przebiegu r.z.s. (ryc. 36, 37a i b,
38, 39). Mog¡ one byc umiejscowione zarowno w sta-
wach, jak i w trzonach krçgowych i kr¡zkach miçdzy-
krçgowych. Najczçsciej zajçte s¡ stawy szczytowo-po-
tyliczne i szczytowo-obrotowe. Czasem zmiany te mo-
g¡ doprowadzic do groznego w skutkach powiklania
pod postaci¡ zwichniçcia krçgu szczytowego (ryc. 38).
Mimo duzych zmian destrukcyjnych, widocznych w
obrazie rentgenowskim, objawy kliniczne ze strony
odcinka szyjnego krçgoslupa mog¡ byc znikome.
W stawach skroniowo-zuchwowych zmiany reuma-
toidalne wystçpuj¡ zwykle u chorych o dlugoletnim
okresie trwania choroby i uwidaczniaj¡ siç najlepiej
na zdjçciach warstwowych. Oprocz zwykle spostrzega-
nych typowych dla r.z.s. objawow rentgenowskich,
najwczesniej wystçpuj¡cym objawem jest uposledzenie
ruchomosci tych stawow (ryc. 40, 41).
2G6 #& Reumatoidalne zapalenie stawow. Odcinek szyjny krçgoslupa. Zdjçcie warstwowe w rzucie bocznym. Zwichniç-
cie przednie krçgu szczytowego. Zwiçkszenie odleglosci pomiçdzy zçbem krçgu obrotowego a tukiem przednim atlasu. Znacz-
ne zwçzenie przestrzeni miçdzykrçgowej CCA, z licznymi nadzerkami i geodami w trzonach tych krçgow. A zwiçk-
szona odleglosc pomiçdzy lukiem przednim C
1
a zçbem krçgu obrotowego. B luk przedni C
1
. C kosc potyliczna. D
luk tylny krçgu szczytowego. C
2
, C
3
, C
4
kolejne trzony krçgowe. - z¡b krçgu obrotowego.
2G6 #' a. Reumatoidalne zapalenie stawow. Odcinek
szyjny krçgoslupa. Uogolniona osteoporoza kosci od-
cinka szyjnego krçgoslupa. Zwçzenie szpar stawo-
wych w stawach szczytowo-potylicznych i szczytowo-
obrotowych. Drobne nadzerki kostne na powierzch-
niach stawowych. Nieostre zarysy szczytu zçba. A
klykiec potyliczny. B zwçzona szpara stawu szczy-
towo-potylicznego. C czçsc boczna krçgu C1. D
zwçzona szpara stawowa stawu szczytowo-obrotowe-
go. E z¡b krçgu obrotowego.
28
2G6 #' b. Zdjçcie warstwowe tego sa-
mego chorego. Zmiany w tej okolicy
znacznie lepiej widoczne. Zwçzenie szpar
stawowych w stawach szczytowo-poty-
licznych obustronne oraz mierne zwçze-
nie szpary stawu szczytowo-obrotowego
po stronie lewej. Liczne geody w tkance
kostnej podchrzçstnej czçsci bocznych
krçgu szczytowego. Czçsciowa osteoliza
zçba krçgu obrotowego. Drobne nadzer-
ki na dolnej powierzchni trzonu C
2

i gornej powierzchni trzonu C
3
oraz w
okolicy wyrostkow haczykowatych w sta-
wach Luschki. Zwçzenie przestrzeni miç-
dzykrçgowej C
2
C
3
. A klykiec poty-
liczny. B zwçzona szpara stawu szczy-
towo-potylicznego. C czçsc boczna
krçgu C
1
. D zwçzona szpara stawu
szczytowo-obrotowego. E z¡b krçgu
obrotowego. F staw Luschki z drob-
nymi nadzerkami powierzchni stawo-
wych, G geody.
2G6 #( Reumatoidalne zapalenie stawow. Zdjçcie
warstwowe okolicy podpotylicznej. Zwichniçcie
krçgu szczytowego z bardzo znacznym powiçksze-
niem odleglosci pomiçdzy lukiem przednim krçgu
szczytowego a zçbem krçgu obrotowego. Prze-
mieszczenie ku gorze zçba krçgu obrotowego,
ktorego wierzcholek znajduje siç w plaszczyznie
otworu potylicznego wielkiego. A zwiçkszona
odleglosc pomiçdzy lukiem przednim C
1
a zçbem
krçgu obrotowego. B luk przedni C
1
. C kosc
potyliczna. D luk tylny krçgu szczytowego. E
z¡b krçgu obrotowego. F powietrze w jamie
gardla. G stok.
29
Z A P A L E N I A S T A W Ó W T Y P U R E U M A T O I D A L N E G O
2G6 #) Reumatoidalne zapalenie stawow. Zesztywnienie kostne stawow okolicy podpotylicznej oraz zwçzenie szpar
w stawach miçdzykrçgowych od C
2
do C
4
. Zwichniçcie krçgu szczytowego. KiIoza odcinka szyjnego krçgoslupa. A
zwiçkszona odleglosc pomiçdzy lukiem przednim C
1
a zçbem krçgu obrotowego. B luk przedni C
1
. C kosc potyliczna.
D luk tylny krçgu C
1.
. E-z¡b krçgu obrotowego. F obszar zakreskowany odpowiada obszarowi zesztywnienia kostne-
go okolicy podpotylicznej.
2G6 $ Reumatoidalne zapalenie stawow. Staw skroniowo-
-zuchwowy. Zdjçcie warstwowe, wykonane przy otwartych
ustach. Zwçzenie szpary stawowej w tylnej czçsci stawu.
Glowa zuchwy nie przesuwa siç ku przodowi pod guzek sta-
wowy. A wyrostek sutkowaty. B otwor sluchowy ze-
wnçtrzny. C dol zuchwowy. D guzek stawowy. E glo-
wa zuchwy. F wyrostek dziobiasty zuchwy.
2G6 $! Reumatoidalne zapalenie stawow. Staw skroniowo-
-zuchwowy. Zdjçcie warstwowe, wykonane przy otwartych
ustach. Poglçbienie dolu zuchwowego oraz prawie calkowite
zniszczenie glowy zuchwy. Oznaczenia literowe jak na ryc. 40.
30
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW U DZI ECI
Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci
Na reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci
(r.z.s.d.) zachorowuj¡ dzieci w kazdym wieku. Zacho-
rowalnosc w okresie niemowlçcym, poniemowlçcym
i przedszkolnym wynosi prawie 40° calej zachoro-
walnosci do 14 roku zycia. Najrzadziej zachorowuj¡
dzieci w 2 pierwszych latach zycia, czçsciej w 3 roku
zycia i w okresie przedszkolnym. R.z.s.d. jest wiçc
chorob¡ malego dziecka.
Pocz¡tek choroby moze byc ostry, podostry i skryty.
Wyodrçbnia siç 6 roznych postaci r.z.s.d. W dalszym
przebiegu choroby z kazdej z tych postaci moze roz-
win¡c siç typowy obraz choroby:
1) odczyn w wielu stawach (polyarthritis)
2) odczyn w paru stawach (oligoarthritis) pocz¡tek
3) odczyn w jednym stawie (monoarthritis)}stawowy
4) zespol Stilla (syndrome ChauIIard-Still)
5) zespol Wissler-Fanconiego (subsepsis allergica
Wissler-Fanconi)
6) zmiany narz¡dowe.
Przebieg r.z.s.d. moze byc ciçzki, umiarkowany i la-
godny. Kryterium oceny przebiegu jest czçstosc oraz
charakter zaostrzen i remisji, zmiany w narz¡dzie ru-
chu i narz¡dach wewnçtrznych, postçp i nastçpstwa
choroby. Najogolniej nalezy podkreslic, ze im dziecko
jest mlodsze, tym przebieg choroby jest ciçzszy, burz-
liwszy. Do zgonow dochodzi stosunkowo rzadko.
Zaleznie od aktywnosci procesu chorobowego wy-
rozniamy 3 stopnie jego nasilenia: znaczny, sredni
i maly. Nie ma dostatecznych podstaw dla rozpozna-
wania stanu zupelnego wygaszenia procesu reumato-
idalnego. Rozroznia siç nastçpuj¡ce kryteria oceny
aktywnosci: kliniczne (temperatura, samopoczucie,
wysypki, wielkosc wçzlow chlonnych, odczyn ze stro-
ny stawow) i laboratoryjne (niedokrwistosc, zachowa-
nie siç leukocytow, szybkosc opadania krwinek, bialko
C-reaktywne, seromukoid). Moze, ale nie musi, byc
zachowana rownoleglosc miçdzy stopniem aktywnosci
a charakterem przebiegu r.z.s.d. Aktywnosc ulega
zmianie, wplywa na przebieg i nastçpstwa choroby.
Podzial chorych na grupy wedlug GoItona sluzy do
oceny wydolnosci czynnosciowej (Iunkcje I, II, III,
IV), a klasyIikacja Steinbrockera i wsp. sluzy do oce-
ny zmian w narz¡dzie ruchu, w jego tkankach miçk-
kich i kosciach (okres I, II, III, IV).
Rozpoznawanie reumatoidalnego zapalenia stawow
u dzieci jest niekiedy bardzo trudne. Rozne kryteria
opracowane dla rozpoznawania r.z.s. u doroslych nie
maj¡ zastosowania u dzieci. O wlasciwosci rozpozna-
wania u dzieci decyduje wyl¡cznie dobra znajomosc
przebiegu klinicznego tej choroby.
W przebiegu r.z.s.d. najczçstszy jest odczyn ze stro-
ny stawow i tkanek okolostawowych. Wyraza siç on
obrzçkiem i wysiçkiem, podwyzszon¡ miejscow¡ ciep-
lot¡, uposledzeniem ruchow czynnych i biernych, czç-
sto bolesnosci¡, rzadko niewielkiego stopnia zaczer-
wienieniem. Odczyn moze wyst¡pic w kazdym stawie,
przy czym zaznacza siç przewaga odczynu ze strony
stawow konczyn dolnych, zwlaszcza u malych dzieci.
Pierwsz¡ lokalizacj¡ jest czçsto staw kolanowy, naj-
czçsciej jednak odczyn zjawia siç w stawach promie-
niowo-nadgarstkowych, nadgarstka, srodrçczno-palicz-
kowych, skokowych.
Przy postçpuj¡cym procesie chorobowym dochodzi
do mniej lub wiçcej wyrazonych zmian w narz¡dzie
ruchu: zgrubien, przykurczow, nadwichniçc, ankyloz.
Jednak nie zawsze musz¡ one byc rozlegle. Gdy
chrz¡stka i kosc jest nie uszkodzona, to obrzçk czçsci
miçkkich moze ust¡pic czçsciowo, a niekiedy i calko-
wicie (okres niemalze pelnej remisji).
Wczesn¡ i wysoce znamienn¡ cech¡ dla rozpozna-
nia r.z.s.d. s¡ zmiany w krçgoslupie szyjnym (C
2
C
3

i C
3
-C
4
).
Nie nalezy zapominac o mozliwosci zmian w sta-
wach skroniowo-zuchwowych. Ich wczesne rozpozna-
nie ma duze znaczenie dla leczenia i zabezpieczenia
chorego przed tak groznym nastçpstwem, jak utrud-
nienie rozwierania szczçk. Czçstosc wystçpowania od-
czynu w tych stawach wynosi 65° w calej populacji
dzieci chorych na r.z.s.d. Szczegolne znaczenie ma
uszkodzenie w wieku rozwojowym wyrostka klykcio-
wego zuchwy, ktory jest osrodkiem jej wzrostu. Za-
trzymanie wzrostu zuchwy powoduje znieksztalcenia
proIilu twarzy (brachygnathia, micrognathia, ptasi pro-
Iil bird Iace).
Na szczegoln¡ uwagç zasluguj¡ zmiany w stawach
biodrowych czy to jako objaw pocz¡tkowy, czy w dal-
szym przebiegu choroby. S¡ one czçsto w okresie roz-
wojowym przyczyn¡ zaburzen statyki i ograniczenia
ruchomosci. Pewn¡ odrçbnosci¡ zmian w tych stawach
u dzieci mlodszych w stosunku do starszych jest rzad-
sze wystçpowanie duzych zniszczen i rzadsze powsta-
wanie ankyloz.
Proces chorobowy w przebiegu r.z.s.d zaburza roz-
woj calego ustroju dziecka, staj¡c siç w ten sposob
rowniez jedn¡ z przyczyn kalectwa. Odchylenia w roz-
woju mog¡ miec charakter ogolny i miejscowy, przej-
sciowy i utrwalony. Do bardzo istotnych przejawow
ogolnego zaburzenia rozwoju nalez¡ odchylenia w
rozwoju osrodkow kostnienia. Niektorzy chorzy ujaw-
niaj¡ po latach mniej lub wiçcej opozniony rozwoj
ogolny, przejawiaj¡cy siç zahamowaniem wzrostu
i wagi przy zachowaniu wlasciwych dzieciçcych pro-
porcji ciala, inni ze zmian¡ stosunku wymiarow po-
szczegolnych czçsci ciala, z asymetrycznosci¡ zabu-
rzen rozwojowych, przerostami nasad, niedorozwojem
krçgoslupa, szczegolnie w odcinku szyjnym, niedoroz-
wojem zuchwy itp. Niekiedy dochodzi do wytworze-
nia siç zespolu pseudochondrodystroIii. W odrçbnos-
ciach zahamowan wzrostu u malych dzieci zasluguje
na podkreslenie mozliwosc czçsciowego lub calkowite-
go wyrownania tych zahamowan, jezeli nie doszlo
jeszcze do zarosniçcia szczelin nasadowych. Kalectwo
ze strony ukladu ruchu moze byc powiçkszone wystç-
puj¡cymi niezbyt czçsto zlamaniami kosci dlugich
31
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
oraz zlamaniami kompresyjnymi trzonow czçsci pier-
siowej i lçdzwiowej krçgoslupa. Niew¡tpliwie w me-
chanizmie tych zlaman ma znaczenie proces reuma-
toidalny oraz dlugotrwale leczenie glikokortykoidami,
poglçbiaj¡ce osteoporozç.
W przebiegu r.z.s.d. mog¡ wystçpowac zmiany w
roznych narz¡dach wewnçtrznych oraz ze strony
osrodkowego i obwodowego ukladu nerwowego.
Wyniki badan laboratoryjnych nie maj¡ istotnego
znaczenia dla potwierdzenia rozpoznania r.z.s. u dzie-
ci, bo nawet odczyn serologiczny na czynnik reuma-
toidalny wystçpuje tylko u 34,7° (test Waalera-Rose-
go w rozcienczeniu 1 : 80). Nadto odsetek ten odnosi
siç do wczesniejszych i pozniejszych okresow choroby
oraz do przebiegu choroby o roznym nasileniu. Wpro-
wadzenie uzupelniaj¡cego badania dla odczynu Waale-
ra-Rosego na ,niekompletny¨ czynnik reumatoidalny
zwiçkszylo czçstosc wynikow dodatnich do 64,3°.
Inne badania laboratoryjne, jak szybkosc opadania
krwinek czerwonych (OB), zawartosc seromukoidu,
obecnosc bialka C-reaktywnego (CRP), odchylenia we
Irakcjach elektroIoretycznych, maj¡ znaczenie dla
oceny aktywnosci procesu chorobowego.
Obraz rentgenowski r.z.s. u dzieci wykazuje pewne
odmiennosci w porownaniu z obrazem doroslych. W
stawach r¡k stosuje siç zazwyczaj podzial na cztery
okresy: okres I (ryc. 42, 43), okres II (ryc. 44, 45),
okres III (ryc. 46, 47), okres IV (ryc. 48, 49).
W obrazie rentgenowskim stawow stop wyroznia
siç: okres II (ryc. 50), okres III (ryc. 51), okres IV
(ryc. 52).
Zmiany obejmuj¡ przede wszystkim kosci nadgarst-
kow i stçpu, z zaoszczçdzeniem kosci stawow srod-
stopno-paliczkowych i miçdzypaliczkowych. W pierw-
szym okresie r.z.s.d. obrzçki czçsci miçkkich s¡ silniej
wyrazone (ryc. 42, 43, 44) i czçsciej niz u doroslych
widzi siç odczyny okostnowe, zwlaszcza na kosciach
paliczkow r¡k (ryc. 42).
Dlugotrwaly proces zapalny powoduje przyspiesze-
nie pojawiania siç i dojrzewania j¡der kostnienia (ryc.
44, 45). Objaw ten szczegolnie dobrze widoczny jest
w nadgarstkach, czçsto jeszcze przed wyst¡pieniem
zmian niszcz¡cych, tzn. w okresie I. Pozniejsze zmiany
zblizone s¡ charakterem do zmian u doroslych, jed-
nakze poza typowymi zniszczeniami w ukladzie kost-
nym dochodzi do zaburzen w rozwoju koscca i do
znacznych znieksztalcen (ryc. 46, 47, 49). Zrosty kost-
ne w okresie zdrowienia u dzieci s¡ szczegolnie roz-
legle i obejmuj¡ duze stawy.
W stawach kolanowych (ryc. 53a, b, 54 a, b) obok
typowych, spotykanych zazwyczaj i u doroslych, obja-
wow rentgenowskich, zwraca uwagç hipertroIiczna
osteoporoza (ryc. 54a) oraz przyspieszenie rozwoju
j¡dra kostnienia rzepki (ryc. 53b). W przypadkach
dalej zaawansowanych zmian moze wyst¡pic znie-
ksztalcenie i przerost nasad kosci udowych i piszcze-
lowych (ryc. 55).
Stawy biodrowe, jak wszystkie duze stawy, nie wy-
2G6 $" Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Zdjçcie
rçki. Obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych palca III. Od-
czyny okostnowe powoduj¡ce pogrubienie paliczka blizszego
III palca. Obraz przypominaj¡cy spina ventosa. Pozostale
kosci bez zmian.
2G6 $# Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Zdjçcie
rçki. Znaczne obrzçki czçsci miçkkich okolostawowych.
Uogolniona osteoporoza. Drobna nadzerka w nasadzie kosci
lokciowej. Ustawienie zgiçciowe w stawach miçdzypaliczko-
wych.
32
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW U DZI ECI
2G6$$ Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Obrzçk czçsci miçkkich w stawach r¡k, zwlaszcza w stawie nad-
garstkowym lewym. Przyspieszenie rozwoju j¡der kostnienia kosci nadgarstka, wiçksze po stronie lewej (dziecko 4-let-
nie). Odczyny okostnowe na paliczkach palcow obu r¡k, powoduj¡ce ich pogrubienie, oraz na trzonie met. I prawej rçki.
Uogolniona osteoporoza.
2G6$% Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Uogolniona osteoporoza znacznego stopnia. Obrzçk czçsci miçk-
kich w stawie nadgarstkowym lewym. Przyspieszenie rozwoju j¡der kostnienia w lewym stawie nadgarstkowym. Drobne
nadzerki kostne na powierzchni kosci lodkowatej. Odczyny okostnowe na paliczku blizszym palca V lewej rçki.
33
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
Ryc. 46
Ryc. 48
2G6 $& Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Okres III,
zmian srednich. Zwçzenie szpar stawowych w stawach nad-
garstka. Liczne geody zapalne w kosciach nadgarstkow oraz
w podstawach kosci srodrçczy. Zmiany osteolityczne w przy-
nasadzie kosci promieniowej. Znieksztalcenie nasad i przy-
nasad kosci przedramienia. Obrzçki czçsci miçkkich okolo-
stawowych.
2G6 $' Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Znaczny
obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych w stawie nadgarst-
kowym i w stawach miçdzypaliczkowych blizszych. Uogol-
niona osteoporoza. Zwçzenie szpar stawowych w stawach
nadgarstka. Liczne geody i drobne nadzerki kostne w kosciach
nadgarstka. Niewielkie przykurcze w stawach miçdzypalicz-
kowych blizszych. Przerost i znieksztalcenie nasad kosci pro-
mieniowej i lokciowej.
Ryc. 47
2G6 $( Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Obrzçk
czçsci miçkkich okolostawowych w stawie nadgarstkowym.
Kostne zesztywnienie wszystkich kosci nadgarstka i stawow
nadgarstkowo-srodrçcznych II i III. Nadzerki kostne na
kosci czworobocznej wiçkszej. Osteoporoza uogolniona.
34
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW U DZI ECI
2G6 $) Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Zesztyw-
nienie kostne stawow nadgarstkowo-srodrçcznych, stawow
miçdzypaliczkowych blizszych IIV. Osteoliza glow kosci
srodrçcza i podstaw paliczkow blizszych z wytworzeniem
objawu teleskopowego. Niedorozwoj i znieksztalcenie kos-
ci przedramienia. Nadzerki kostne i znieksztalcenie po-
wierzchni stawowych w stawach miçdzypaliczkowych dal-
szych.
2G6 % Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Stopy.
Geody i nadzerki kostne na j¡drach kostnienia nasad met. I
w odcinkach blizszych kosci srodstopia oraz w kosciach lod-
kowatych obu stop. Uogolniona osteoporoza i obrzçk czçsci
miçkkich stawow stçpu i srodstopno-paliczkowych.
2G6 %! Reumatoidalne zapalenie stawow. Stopy. Dziew-
czynka, lat 12. Liczne geody zapalne i nadzerki kostne na
glowach kosci srodstopia. Obrzçk czçsci miçkkich okolosta-
wowych. Nadwichniçcie palucha z wytworzeniem palucha
koslawego. Umiejscowienie zmian typowe dla doroslych.
kazuj¡ we wczesnym okresie uchwytnych zmian w ob-
razie rentgenowskim. W dalszym przebiegu choroby
objawy rentgenowskie s¡ rowniez trudne do uwidocz-
nienia (okres II zmian malych ryc. 56). Dopiero
kiedy proces niszcz¡cy obejmie wystarczaj¡cy do uwi-
docznienia obszar powierzchni stawu i czçsci przyna-
sadowych kosci tworz¡cych staw, mozna rozpoznac
reumatoidalne zapalenie stawow biodrowych (okres III
zmian srednich ryc. 57, 58). Oprocz typowych
dla r.z.s. objawow rentgenowskich zwracaj¡ uwagç
znieksztalcenia bçd¡ce nastçpstwem zaburzen rozwo-
jowych (ryc. 57). W stawach biodrowych w przebiegu
r.z.s.d. moze dojsc do zesztywnienia kostnego (ryc.
59).
W stawach barkowych (okres III ryc. 60) oraz
lokciowych (okres II ryc. 61, okres IIl ryc. 62)
objawy rentgenowskie nie rozni¡ siç niczym znamien-
nym od objawow spotykanych u doroslych. Czçsciej
niz u doroslych dochodzi do zesztywnien kostnych
w tych stawach (okres IV ryc. 63).
Odcinek szyjny krçgoslupa w przebiegu r.z.s.d. jest
czçstym miejscem lokalizacji zmian. Zmiany te mog¡
obejmowac stawy miçdzykrçgowe, szczegolnie na po-
ziomie C
2
C
3
. Jak w kazdym stawie objçtym przez
zapalenie reumatoidalne wytwarza siç zwçzenie szpar
stawowych i nadzerki powierzchni stawowych (ryc.
64). W koncowej ewolucji procesu chorobowego moze
dojsc do zesztywnienia kostnego (ryc. 65) stawow.
Proces niszcz¡cy w przebiegu r.z.s.d. moze takze
dotyczyc stawow okolicy podpotylicznej. Najczçsciej
35
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6%" Reumatoidalne zapalenie stawow. Stopy. Zesztywnienie kostne stawow stçpu os pedis. Znaczne zwçzenie
szpary stawowej w stawie skokowym gornym, z obecnosci¡ nadzerek i geod zapalnych.
2G6%# Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Stawy kolanowe. a. Obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych silniej za-
znaczony w prawym stawie kolanowym. Geody zapalne i nadzerki w nasadach kosci udowych. b. W rzucie proIilowym wi-
doczne przyspieszenie rozwoju j¡dra kostnienia rzepki w prawym stawie kolanowym. Znaczny obrzçk czçsci miçkkich oko-
lostawowych.
a
b
36
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW U DZI ECI
2G6 %$ Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. a. Osteoporoza hipertroIiczna w nasadach kosci udowych i pisz-
czelowych. Drobne nadzerki kostne i geody zapalne w nasadach kosci piszczelowych. b. Rzut boczny prawego stawu kola-
nowego. W jamie stawowej w czçsci przedniej widoczne silnie wysycone drobne cienie, mog¡ce odpowiadac zwapnieniom
w kosmkach blony maziowej (synovitis villosa calciIicans).
2G6 %% Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Stawy kolanowe. Obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych. Bardzo znacz-
na uogolniona osteoporoza. Asymetryczne zwçzenie szpar stawowych. Znieksztalcenie i przerost nasad kosci udowych i pi-
szczelowych. Nadzerki kostne na powierzchniach stawowych i bardzo liczne geody zapalne w tkance kostnej podchrzçstnej
nasad.
a
b
37
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6%& Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Stawy biodrowe. Zwçzenie szpary stawowej w stawie biodrowym
lewym. Drobna nadzerka na powierzchni stawowej glowy kosci udowej prawej. Uogolniona osteoporoza kosci miednicy.
2G6%' Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Stawy biodrowe. Znaczne symetryczne zwçzenie szpar stawowych
w obu stawach biodrowych, zwlaszcza po stronie prawej. Liczne rozlegle nadzerki kostne i geody zapalne w panew-
kach i glowach kosci udowych. Nasada prawej kosci udowej prawie calkowicie zniszczona. Znieksztalcenie rozwojowe szyj-
ki kosci udowych. Przykurcze przywiedzeniowe. Uogolniona osteoporoza znacznego stopnia.
38
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW U DZI ECI
2G6%( Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Poglçbienie i znieksztalcenie panewki prawego stawu biodrowego. Czçs-
ciowa osteoliza glowy kosci udowej prawej. Geody w panewce stawu biodrowego lewego. Znieksztalcenie glowy kosci udo-
wej lewej, odczyny proliIeracyjne na krawçdziach panewek. Uogolniona osteoporoza znacznego stopnia.
2G6%) Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Zesztywnienie kostne stawow biodrowych, nieprawidlowe ustawienie
miednicy. Nadzerki w kosciach spojenia lonowego. Niedorozwoj kosci lonowych i kulszowych. Znaczna uogolniona osteopo-
roza.
39
ZAPALENI E S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6&# Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Zesztyw-
2G6& Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Staw nienie kostne stawu lokciowego.
barkowy. Duze geody zapalne w nasadzie kosci ramiennej
oraz duza nadzerka w okolicy guzka wiçkszego.
2G6&! Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Stawy
lokciowe. Geody zapalne w nasadach dalszych kosci ramien-
nych. Nadzerka kostna na wciçciu lokciowym prawej kosci
lokciowej. Osteoporoza okolostawowa.
2G6 &$ Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Krçgo-
slup szyjny. Zwçzenie szpary stawowej C

C

i drobne nad-
zerki na powierzchniach stawowych. Powiçkszenie odstçpu
miçdzy lukiem przednim krçgu szczytowego a zçbem krçgu
obrotowego. Uogolniona osteoporoza.
2G6&" Reumatoidalne zapalenie stawow u dzieci. Stawy
lokciowe. Osteoporoza uogolniona. Zmiany osteolityczne
w nasadach kosci lokciowych. Nadzerki w nasadach kosci
promieniowych.
40
REUMATOI DALNE ZAPALENI E S TAWÓW U DZI ECI
2G6 &% Reumatoidalne zapalenie stawow. Kostne zesztyw-
nienie stawow szczytowo-potylicznych, szczytowo-obrotowe-
go oraz pozostalych stawow krçgoslupa szyjnego. Hipoplazja
trzonow krçgowych najsilniej zaznaczona na poziomie C

C
6
.
2G6&& Postac jednostawowa reumatoidalnego zapalenia
stawow. Rzut boczny lewego stawu kolanowego. Przerost
rzepki. Dobrze widoczny obrzçk czçsci miçkkich okolosta-
wowych.
2G6&' Postac jednostawowa reumatoidalnego zapalenia stawow u dzieci. Znaczne zwçzenie szpary stawowej lewego sta-
wu biodrowego. Drobne nadzerki kostne na powierzchniach stawowych panewki oraz glowy kosci udowej. Bardzo znaczna
uogolniona osteoporoza w kosci lewego stawu biodrowego. Znieksztalcenie lewej polowy miednicy.
41
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
zajçte bywaj¡ stawy szczytowo-potyliczne i szczytowo-
obrotowe, a nastçpstwem tych zmian moze byc grozne
w skutkach zwichniçcie krçgu szczytowego (ryc. 64).
Postac jednostawowa r.z.s.d. nie wyroznia siç w
obrazie rentgenowskim niczym znamiennym (ryc. 66,
67). Ustalenie rozpoznania na podstawie obrazu rent-
genowskiego jest w tej postaci choroby bardzo trudne,
a czçsto niemozliwe. Konieczne jest wowczas uwzglçd-
nienie caloksztaltu objawow, a czasem dluzsza obser-
wacja kliniczna.
Zespol Sjögrena
W pewnym odsetku przypadkow reumatoidalnego
zapalenia stawow stwierdza siç uposledzenie wydziela-
nia lez, sliny i zmniejszenie wydzielania soku zol¡d-
kowego. Czasem jednak, i to zawsze tylko w przypad-
kach z wysokim mianem testu Waalera-Rosego, do-
chodzi do tak znacznego zmniejszenia wydzielania
lez, ze prowadzi to do uszkodzenia oka, a zwlaszcza
rogowki (keratoconiunctivitis sicca), a takze do znacz-
nego ograniczenia Iunkcji slinianek, czasem tez gru-
czolow wydzielniczych drog rodnych. Zjawisko to
tlumaczy siç uszkodzeniem na drodze immunologicz-
nej Iunkcji gruczolow wydzielniczych (zespol suchos-
ci). Zespol suchosci moze wystçpowac bez jedno-
znacznego zapalenia stawow, zawsze jednak test
Waalera-Rosego wypada dodatnio. Kiedy indziej ze-
spol suchosci towarzyszy liszajowi rumieniowatemu
uogolnionemu (lupus erythematosus systematicus), in-
nym kolagenozom i nawet, choc rzadko, innym cho-
robom.
b
2G6 &( Slinianka przyuszna w zespole Sjögrena. a. SialograIia przewod sli-
nianki przyusznej prawidlowy. Rozgalçzienia wewn¡trzgruczolowe nierowno-
miernie rozszerzone z objawami tzw. sialoangiektazji. b. Zmiany podobnego
typu, ale o wiçkszym nasileniu. c. Rzut przednio-tylny tego samego przypadku
co na ryc. BC b.
a
c
42
ZES ZTYWNI A1 ACE ZAPALENI E S TAWÓW KRJGOS LUPA
Zmiany rtg w stawach w tym zespole nie rozni¡ siç
niczym od r.z.s. Charakterystyczne s¡ obrazy sialo-
graIiczne, zalezne od zmian anatomopatologicznych
w sliniankach. Zmiany te polegaj¡ na naciekach lim-
Iocytow w obrçbie zrazikow oraz proliIeracji komorek
nablonkowych wyscielaj¡cych przewody slinianek.
ProliIeracja moze doprowadzic do zwçzenia, a nawet
uniedroznienia tych przewodow. W okresie pozniej-
szym dochodzi do zaniku tkanki gruczolowej i roz-
woju zmian bliznowatych. W obrazie rtg stwierdza siç
tzw. sialoangiektazje rozszerzenie obwodowych roz-
galçzien wewn¡trzgruczolowych i zaleganie w nich
srodka cieniuj¡cego. Szerokosc swiatla przewodow
glownych moze byc nieregularna (ryc. 68).
Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow
krçgoslupa
Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa (spon-
dyloarthritis ankylopoetica) jest to choroba wystçpu-
j¡ca kilkakrotnie czçsciej u mçzczyzn niz u kobiet
i rozpoczynaj¡ca siç przewaznie w latach wczesnej
dojrzalosci.
Proces zapalny dotyczy przewaznie elementow krç-
goslupa, jednakze spotykane w czçsci przypadkow
zmiany w stawach biodrowych i niektorych obwodo-
wych s¡ nie do odroznienia ani klinicznie, ani nawet
histopatologicznie od reumatoidalnego zapalenia sta-
wow. Dlatego zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgo-
slupa zalicza siç do grupy chorob reumatoidalnych, do
ktorych nalez¡: luszczycowe zapalenie stawow, zespol
Reitera, zapalenie stawow wystçpuj¡ce we wrzodzie-
j¡cym zapaleniu jelita grubego, miejscowe ziarninowe
zapalenie jelit, okreslane rowniez nazw¡ choroby
Crohna. Odnosi siç wrazenie, ze chodzi o stany bar-
dzo ze sob¡ spokrewnione, a byc moze nawet zesztyw-
niaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa jest tylko jed-
nym z elementow ktorejs z wymienionych ostatnio
chorob w jej niepelnoobjawowym przebiegu. Za
tak¡ koncepcj¡ przemawia rowniez Iakt, ze w kazdej
z wymienionych chorob w niektorych przypadkach
zdarza siç zapalenie blony naczyniowej oka (uveitis,
iridocyclitis).
Od dawna tez podejrzewa siç istnienie zwi¡zku kaz-
dej z tych chorob z niezidentyIikowanym zakazeniem
(jak Mycoplasma, Bedsonia, Chlamydia, Neorickett-
sia), wnikaj¡cym przez drogi moczowe lub uszkodzo-
n¡ sluzowkç jelita.
Objawy pocz¡tkowe zesztywniaj¡cego zapalenia
stawow krçgoslupa (z.z.s.k.) mog¡ byc, zwlaszcza
u mlodocianych, nastçpuj¡ce: uporczywy wysiçk w
jednym lub obu stawach kolanowych (bez uszkodze-
nia chrz¡stki stawowej, bez nadzerek kostnych),
obrzçk jednego lub obu stawow skokowych, bol oko-
licy przyczepu sciçgna piçtowego lub wiçzadla po-
deszwowego do kosci piçtowej. Jako jedne z pierw-
szych mog¡ ulec zapaleniu, powoduj¡c bolesnosc
i zgrubienie, stawy mostkowo-obojczykowe. Klasycz-
nie choroba rozpoczyna siç bolem w okolicy krzyzo-
wo-posladkowej, w rzucie stawow krzyzowo-biodro-
wych. Bole te nasilaj¡ siç przy dlugotrwalym staniu
i chodzeniu, przy pochylaniu siç, a zwlaszcza dotkli-
wie odczuwa siç je w nocy, nad ranem, przy zmianie
pozycji i przewracaniu siç na boki. Bolowi towarzy-
szyc moze wyrownanie lordozy i znaczne ograniczenie
ruchomosci odcinka lçdzwiowego przy probie zgina-
nia siç do przodu.
Zajçcie stawow zebrowo-krçgowych prowadzi do
zmniejszenia amplitudy wdechowo-wydechowej klatki
piersiowej i do brzusznego, tj. przeponowego, typu
oddychania. Dochodzi rowniez do ograniczenia ru-
chomosci odcinka szyjnego krçgoslupa i znacznego
utrudnienia sklonu glowy do tylu i do przodu oraz
sklonow na boki i skrçtow.
U zrodla wszystkich tych objawow, znieksztalcen
i ograniczen lez¡ zmiany zapalne w stawach krzyzo-
wo-biodrowych i stawach miçdzykrçgowych, a takze
stopniowe kostnienie tkanek przylegaj¡cych do kra-
wçdzi trzonow krçgowych. Najpowazniejszym proble-
mem u chorych na z.z.s.k. jest zajçcie stawow biodro-
wych, prowadz¡ce do ich przykurczu zgiçciowego,
a nastçpnie do zesztywnienia. Utrudnia to chodzenie,
a w jeszcze wiçkszym stopniu normalne siedzenie.
Niewielkiego stopnia przykurcz w stawach biodro-
wych bywa czçsto przeoczony; moze on byc skompen-
sowany nadmiern¡ lordoz¡ odcinka lçdzwiowego.
W tzw. mieszanych postaciach z.z.s.k. z zajçciem
stawow obwodowych obraz kliniczny nie odbiega wy-
raznie od r.z.s. Istnieje jednakze bardziej wyrazna
sklonnosc do kosciozrostow, co kaze zwrocic uwagç
na celowosc i dobor metody leczenia operacyjnego,
jesli zajdzie tego potrzeba.
Objawy aktywnosci zapalnej mog¡ byc w z.z.s.k.
takie same, jak w r.z.s. Odczyn Waalera-Rosego jest
ujemny. Powiklania nerkowe s¡ podobne jak w r.z.s.
Dochodzi rowniez do amyloidozy.
W z.z.s.k. zmiany rentgenowskie pojawiaj¡ siç naj-
pierw w stawach krzyzowo-biodrowych. Pod wplywem
zmian zapalnych chrz¡stka stawowa ulega nieprawi-
dlowej proliIeracji, wnikaj¡c w tkankç podchrzçstn¡.
W rozrosniçtej chrz¡stce zachodz¡ dodatkowo procesy
srodchrzçstnego kostnienia. W warstwie podchrzçstnej
pojawiaj¡ siç charakterystyczne odczyny sklerotyczne.
Te zmiany anatomopatologiczne powoduj¡ powstanie
roznorodnych objawow rentgenowskich w obrçbie sta-
wow krzyzowo-biodrowych. Zmiany te w zaleznosci
od stopnia zaawansowania s¡ dzielone na cztery okre-
sy. W pocz¡tkowym okresie (okres I w¡tpliwy) w
obrazie rentgenowskim stwierdza siç nieostre zarysy
powierzchni stawowych (ryc. 69) i obraz ten nie rozni
siç od sacroiliitis o etiologii niereumatycznej. W przy-
padkach podejrzanych o sacroiliitis, zwlaszcza w okre-
sie wczesnym, bardzo pomocne s¡ zdjçcia rentgenow-
skie celowane spod ekranu (ryc. 70a, b). Na zdjçciach
43
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6&) Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Sacroilitis. Zwçzenie szpary stawowej lewego stawu krzyzowo-
-biodrowego z nierownym zarysem powierzchni stawowych. Sklerotyzacja w tkance kostnej podchrzçstnej. Szpara pra-
wego stawu krzyzowo-biodrowego o nierownomiernej szerokosci. Okres II w lewym stawie krzyzowo-biodrowym, w pra-
wym stawie krzyzowo-biodrowym okres I.
2G6' Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Stawy krzyzowo-biodrowe. Postac asymetryczna zdjçcia w rzucie
skosnym (celowane spod ekranu). a. Prawy staw krzyzowo-biodrowy. Obraz prawidlowy. b. Lewy staw krzyzowo-biodrowy
nierowny zarys szpar stawowych w czçsci chrzçstnej, sklerotyzacja w tkance kostnej podchrzçstnej od strony kosci biodro-
wej.
a b
44
ZES ZTYWNI A1 ACE ZAPALENI E S TAWÓW KRJGOS LUPA
2G6'! Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Szpary stawowe stawow krzyzowo-biodrowych o nierownomiernej
szerokosci, nieregularny zarys powierzchni stawowych z drobnymi ubytkami obraz rozanca (proliIeracja chrz¡stki stawo-
wej). Sklerotyzacja w tkance kostnej podchrzçstnej. Okres II.
2G6'" Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Znaczne zwçzenie szpar stawowych z nierownym zarysem
powierzchni stawowych. Ubytki cieniowe na powierzchniach stawowych prawego stawu krzyzowo-biodrowego. Czçsciowe
zesztywnienie kostne w okolicy stopki po stronie prawej. Sklerotyzacja w tkance kostnej podchrzçstnej, zwlaszcza w sta-
wie krzyzowo-biodrowym lewym. Okres III.
45
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6'# Zesztywnienie kostne stawow krzyzowo-biodrowych. Okres IV.
2G6'$ Zesztywnienie kostne stawow krzyzowo-biodrowych. Rozlegle odczyny kostniej¡ce (enthesitis) na krawçdziach kosci
biodrowych, kulszowych i lonowych w miejscu przyczepu sciçgien miçsniowych i wiçzadel. Zwçzenie szpar stawowych w
obu stawach biodrowych oraz geody w glowach i panewkach, szczegolnie duze w lewym stawie biodrowym. OsteoIitoza
wiencowa glow kosci udowych oraz osteoIity na krawçdziach panewek.
46
ZES ZTYWNI A1 ACE ZAPALENI E S TAWÓW KRJGOS LUPA
2G6 '% Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa.
Odcinek piersiowo-lçdzwiowy krçgoslupa. a. W przejs-
ciu odcinka piersiowego w lçdzwiowy (D
11
L
2
), wi-
doczne syndesmoIity. b. Odcinek lçdzwiowy krçgoslu-
pa. W rzucie proIilowym widoczne wyrownanie przed-
nich zarysow trzonow (objaw kwadratowienia trzonow
krçgowych).
a
b
47
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
a
2G6 '& Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Odcinek pier-
siowo-lçdzwiowy krçgoslupa. a. Rozlegle odczyny kostniej¡ce
syndesmoIity na poziomie D
11
L
2
. b. Rzut proIilowy odcinka
lçdzwiowego krçgoslupa. Sklerotyzacja w tkance kostnej podchrzç-
stnej w okolicy przednich krawçdzi trzonow L
3
L
4
. Ubytki na
przednio-gornych krawçdziach tych trzonow, w miejscu styku kra-
wçdzi trzonu z kr¡zkiem miçdzykrçgowym. Odczyny kostniej¡ce w
wiçzadlach podluznych krçgoslupa i w tkance l¡cznej okolokrçgo-
slupowej na poziomie tych zmian spondylitis anterior.
b
48
ZES ZTYWNI A1 ACE ZAPALENI E S TAWÓW KRJGOS LUPA
2G6 77. Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Okres IV. a. Odcinek piersiowo-lçdzwiowy krçgoslupa. b. Odci-
nek lçdzwiowy. Zesztywnienie kostne stawow krçgoslupa i stawow zebrowo-krçgowych. Rozlegle skostnienia wiçzadel
i tkanki l¡cznej okolokrçgoslupowej. Uogolniona osteoporoza.
a
b
49
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6 77 c. Odcinek lçdzwiowy w rzucie proIilowym; widocz-
ne zwapnienia w kr¡zkach miçdzykrçgowych i skostnienia
wiçzadel podluznych oraz stawow krçgoslupa.
2G6 ') Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Okres
II. Odcinek szyjny krçgoslupa. Zwçzenie szpar stawowych
z odczynem sklerotycznym w tkance kostnej podchrzçstnej.
SyndesmoIity na krawçdziach trzonow krçgowych C
3
C
7
.
2G6 '( Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Odci-
nek szyjny krçgoslupa. SyndesmoIity na poziomie C
4
C
6
.
50
ZES ZTYWNI A1 ACE ZAPALENI E S TAWÓW KRJGOS LUPA
2G6 ( Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Okres
IV. Odcinek szyjny krçgoslupa. Uogolniona osteoporoza.
Zesztywnienie kostne stawow ze zniesieniem lordozy. Skost-
nienia w wiçzadlach i tkance okolokrçgoslupowej, z wytwo-
rzeniem syndesmoIitow.
wykonanych t¡ technik¡ uzyskuje siç poprawç uwi-
docznienia szpar stawowych, zarysow krawçdzi stawo-
wych oraz struktury kostnej w okolicach przystawo-
wych. Przy wiçkszym zaawansowaniu zmian wystçpu-
j¡ ubytki na powierzchniach stawowych stawow krzy-
zowo-biodrowych, w ich czçsci chrzçstnej i zwykle od
strony kosci biodrowych, powoduj¡ce nieregularny za-
rys tych powierzchni (obraz sznura perel, rozanca,
pseudoposzerzenia szpary stawowej) ze sklerotyzacj¡
w warstwie podchrzçstnej. Taki obraz rentgenowski
odpowiada okresowi II (ryc. 71). W niektorych przy-
padkach kostnienie srodchrzçstne powoduje powsta-
nie charakterystycznych obrazow nakladania siç cieni
kostnych i rozjasnien chrzçstnych (aspect tigre). W
okresie III sacroiliitis (ryc. 72) objawy rentgenowskie
s¡ podobne jak w okresie II, tylko o wiçkszym nasile-
niu.
Typowe dla z.z.s.k. jest jednoczesne wystçpowanie
w II i III okresie w obrazie rentgenowskim wyraznej
sklerotyzacji w warstwie g¡bczastej przylegaj¡cej do
stawu. W dalszym okresie rozwoju choroby wytwa-
rzaj¡ siç chrz¡stkozrosty i zrosty wlokniste; te ostatnie
przechodz¡ w zrosty kostne. W obrazie rentgenow-
skim wystçpuj¡ wowczas cechy IV okresu zrosty
kostne (ryc. 73, 74). Zmiany w stawach krzyzowo-bio-
drowych przez dlugi czas mog¡ byc jednostronne. W
dalszym przebiegu schorzenia obejmuj¡ one stawy
krçgoslupa, tkankç okolokrçgoslupow¡ i wiçzadla krç-
goslupa oraz pierscienie wlokniste kr¡zkow miçdzy-
krçgowych. Na podlozu tych zmian rozwijaj¡ siç pro-
cesy kostniej¡ce, ktore powoduj¡ powstanie niezwykle
charakterystycznego dla z.z.s.k. obrazu rentgenowskie-
go. Podobne obrazy spotyka siç takze w niektorych
przypadkach arthritis psoriatica lub w zespole Reitera.
Skostnienia elementow anatomicznych tkanki okolo-
krçgoslupowej na wysokosci kr¡zkow miçdzykrçgo-
wych powoduj¡ powstanie mostow kostnych l¡cz¡cych
krçgi syndesmoIitow (ryc. 75, 76). Objçcie procesa-
mi kostnienia tkanki okolokrçgoslupowej powoduje
tzw. kwadratowienie trzonow (ryc. 75b). W wyniku
nasilania siç procesow kostniej¡cych i skostnienia wi¡-
zadel krçgoslupa wytwarza siç w rezultacie typowy
obraz rentgenowski, tzw. obraz kija bambusowego
(ryc. 77). W odcinku szyjnym krçgoslupa proces za-
palnokostniej¡cy w tkance okolokrçgoslupowej moze
wystçpowac pod postaci¡ syndesmoIitow (ryc. 78 i 79)
lub zajmowac stawy miçdzykrçgowe, doprowadzaj¡c
do zesztywnienia kostnego (ryc. 80). W stawach krç-
goslupa na podlozu zmian zapalnych dochodzi do
chrz¡stkozrostow i do zrostow wloknistych i kostnych,
ktore widoczne s¡ w obrazie rentgenowskim. W tym
okresie widuje siç zwapnienia w kr¡zkach miçdzykrç-
gowych jako wyraz zmian wstecznych kr¡zka. Poza
wyzej podanymi procesami kostniej¡cymi w przebiegu
z.z.s.k. wytwarzaj¡ siç na podlozu zmian zapalnych
jednoczesne procesy rozrostowe, dotycz¡ce elementow
wloknistych kr¡zka miçdzykrçgowego. Procesy roz-
rostowe powoduj¡ powstawanie ubytkow w plytkach
granicznych trzonow krçgowych, zwykle na przedniej
lub tylnej krawçdzi trzonu. Ten obraz tzw. spondylitis
anterior lub posterior jest dobrze widoczny na zdjç-
ciach proIilowych krçgoslupa (ryc. 76b). W niektorych
przypadkach z.z.s.k. dochodzi do zniszczenia trzonow
krçgowych, uwazanego za nastçpstwo procesow roz-
rostowych elementow wloknistych kr¡zka i nazywane-
go spondylodiscitis rheumatoidea. Charakterystyczne
jest wystçpowanie spondylodiscitis w daleko zaawan-
sowanych przypadkach z.z.s.k., w ktorych krçgoslup
wykazuje znaczne skostnienia.
Spondylodiscitis w obrazie rentgenowskim (ryc. 81,
82, 83) charakteryzuje siç ubytkami kostnymi na po-
wierzchniach trzonow krçgowych, w warstwie kostnej
przylegaj¡cej do plytek granicznych wystçpuje wyraz-
na sklerotyzacja, przestrzen miçdzykrçgowa jest za-
chowana lub poszerzona. Na poziomie zmian nie
stwierdza siç syndesmoIitow, a krçgoslup moze miec
k¡towe wygiçcie. Spondylodiscitis zwykle obejmuje
jeden lub dwa poziomy, przewaznie w przejsciu pier-
siowo-lçdzwiowym.
W czçsci przypadkow w z.z.s.k. zmiany zapalne
obejmuj¡ rowniez duze stawy obwodowe, przewaznie
biodrowe (ryc. 74), kolanowe (ryc. 84a, b i 85), rza-
dziej barkowe (ryc. 86). Nadzerki zapalne, ktore roz-
wijaj¡ siç w stawach, s¡ zwykle male, niewykrywalne
badaniem rentgenowskim. Stwierdza siç zwykle osteo-
51
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6 (! Spondylodiscitis w przebiegu zesztywniaj¡cego zapalenia stawow krçgoslupa. a. Rzut przednio-tylny. Zwçzenie
przestrzeni miçdzykrçgowej D
11
D
12
. Sklerotyzacja w tkance kostnej podchrzçstnej tych trzonow z nierownym zarysem
dolnych powierzchni trzonu D
11
oraz gornej D
12
. b. Rzut boczny. Przestrzen miçdzykrçgowa D
11
D
i2
nierownomiernie
zwçzona, wytwarzaj¡ca siç kiIoza. Ubytki dolnej powierzchni trzonu D
11
oraz gornej D
12
z wspolistniej¡c¡ sklerotyzacj¡
w przylegaj¡cej tkance kostnej. c. Ta sama chora po operacyjnym zblokowaniu krçgow D
11
D
12
. Most kostny obejmuj¡cy
stawy i luki krçgowe. d. Ta sama chora w rok po operacji. Wytwarzanie siç spondylodiscitis na poziomie L
1
-L
2
: prze-
strzen miçdzykrçgowa nierownomiernie poszerzona, gorny zarys powierzchni trzonu L
2
nierowny. Sklerotyzacja w tkance
kostnej podchrzçstnej. Zesztywnienie kostne w stawach krçgoslupa. Widoczne poprzeczne zlamanie kostnego zesztywnienia
na poziomie L
1
L
2
.
d b
c
a
52
ZES ZTYWNI A1 ACE ZAPALENI E S TAWÓW KRJGOS LUPA
2G6 (" Spondylodiscitis w przebiegu zesztywniaj¡cego zapalenia stawow krçgoslupa. a. Zdjçcie proIilowe odcinka piersio-
wego krçgoslupa. Przestrzen miçdzykrçgowa D
11
D
12
nierownomiernie zwçzona. Zarys powierzchni dolnej trzonu D
11
i gor-
nej D
12
nierowny. Duzy odczyn sklerotyczny w przylegaj¡cej tkance kostnej. b. Ten sam chory 6 lat pozniej, po leczeniu
zachowawczym (gorset ortopedyczny), z wyrazn¡ popraw¡ kliniczn¡. Przestrzen miçdzykrçgowa D
11
D
12
bardzo znacz-
nie poszerzona, w ksztalcie trojk¡ta zwroconego wierzcholkiem ku czçsci grzbietowej. Trzon D
12
klinowato znieksztalcony,
o zatartej budowie na skutek silnej sklerotyzacji. Obnizenie trzonu D
11
do polowy wysokosci, z nierownym zarysem dolnej
powierzchni oraz niewielk¡ sklerotyzacj¡. W przestrzeni miçdzykrçgowej widoczny nieregularny cien prawdopodobnie
reszta trzonu lub skostniale j¡dro galaretowate.
2G6 (# Spondylodiscitis w przebiegu zesztywniaj¡cego zapalenia stawow krçgoslupa. a. Zdjçcie proIilowe odcinka pier-
siowego krçgoslupa. Bardzo znaczne zwçzenie przestrzeni miçdzykrçgowej D
7
D
8
z zeslizniçciem trzonu D
7
ku przo-
dowi. Zaznaczona sklerotyzacja w tkance kostnej podchrzçstnej. Uogolniona osteoporoza. b. Zdjçcie warstwowe przestrzen
miçdzykrçgowa zwçzona, ale wyraznie widoczna. Zarysy dolnej powierzchni trzonu D
7
oraz gornej D
8
nierowne. Wyrazne od-
czyny sklerotyczne w tkance kostnej podchrzçstnej.
53
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
a
2G6 ($ Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Zmia-
ny w stawach obwodowych. a. Szpara stawowa w stawie ko-
lanowym lewym o nierownomiernej szerokosci. Znieksztalce-
nie i splaszczenie klykcia bocznego lewej kosci udowej.
Odczyny sklerotyczne w tkance kostnej podchrzçstnej tego
klykcia. Walowate odczyny proliIeracyjne na krawçdziach
bocznego i przysrodkowego klykcia kosci udowej. Uogolnio-
na osteoporoza miernego stopnia. Prawy staw kolanowy bez
zmian. b. Zdjçcie w rzucie proIilowym splaszczenie klyk-
cia bocznego kosci udowej. Znaczne zwçzenie przestrzeni
podrzepkowej ze skostnieniem pomiçdzy powierzchni¡ tyln¡
rzepki a powierzchni¡ rzepkow¡ nasady kosci udowej.
Wtorne zmiany zwyrodnieniowe na podlozu zmian zapal-
nych w przebiegu zesztywniaj¡cego zapalenia stawow krçgo-
slupa. b
54
ZES ZTYWNI A1 ACE ZAPALENI E S TAWÓW KRJGOS LUPA
a
2G6 (% Zesztywniaj¡ce zapalenia stawow krçgoslupa. a.
Zdjçcie stawow kolanowych. Czçsciowe zesztywnienia kostne
stawu kolanowego prawego i strzalkowo-piszczelowego. Roz-
legle skostnienia na krawçdziach klykci kosci udowych oraz
na glowach kosci strzalkowych. Powierzchnie stawowe o nie-
regularnych zarysach, nadwichniçcie kosci udowej na ze-
wn¡trz w lewym stawie kolanowym. Szpara stawowa lewego
stawu nierownomiernie zwçzona. b. Staw kolanowy prawy
w rzucie bocznym. Czçsciowy zrost kostny pomiçdzy rzepk¡
a kosci¡ udow¡ oraz pomiçdzy kosci¡ udow¡ i piszczelow¡.
Skostnienie wiçzadla.
2G6(& Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Staw
barkowy. Odczyny kostnienia na panewce i w glowie kosci
ramiennej. Osteoporoza plamista kosci obrçczy barkowej.
Nadwichniçcie kosci ramiennej ku gorze.
b
55
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
a
2G6 (' Postac mieszana zesztywniaj¡cego zapalenia stawow krçgoslupa. a. Sta-
wy r¡k obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych w stawach nadgarstkowych
i miçdzypaliczkowych blizszych. Geoda zapalna w glowie paliczka blizszego
V palca prawej rçki oraz w kosci lodkowatej lewej rçki. b. Lewa stopa tego
samego chorego. Zwçzenie szpary stawowej w stawie srodstopno-paliczkowym.
Drobne nadzerki kostne na glowie met. I. Duza geoda w podstawie paliczka
blizszego palucha.
b
56
ZES ZTYWNI A1 ACE ZAPALENI E S TAWÓW KRJGOS LUPA
C
d
2G6 (' c. Zdjçcie miednicy tego samego chorego. Zwçzenie szpar
stawowych w stawie krzyzowo-biodrowym z nieregularnym zarysem
powierzchni stawowych i odczynem sklerotycznym w tkance kostnej
podchrzçstnej. OsteoIitoza wiencowa na przejsciu glow kosci udo-
wych w szyjkç. OsteoIit na krawçdzi dolka glowy kosci udowej
lewej. Odczyny kostniej¡ce na krçtarzach wiçkszych kosci udowych
o charakterze enthesitis. Kosci spojenia lonowego o nierownych
zarysach, ze sklerotyzacj¡ w tkance kostnej podchrzçstnej. d. Zdjç-
cie boczne krçgoslupa tego samego chorego. Na przednio-gornej
krawçdzi trzonu L
2
widoczny ubytek z delikatnym odczynem skle-
rotycznym w tkance kostnej podchrzçstnej. Zaznaczone odczyny
kostnienia w tkance okolokrçgoslupowej. Podobna zmiana slabiej
wyrazona w krçgu L
3
spondylitis anterior.
57
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
Tzw. postac mieszana z.z.s.k.
W postaciach mieszanych z.z.s.k. w obrçbie krçgo-
slupa widoczne s¡ objawy z.z.s.k., a jednoczesnie w
stawach obwodowych, przede wszystkim r¡k i stop,
stwierdza siç obrazy destrukcji kostnych, takie jak
w r.z.s. (ryc. 87 i 88).
2G6 (( Postac mieszana zesztywniaj¡cego zapalenia stawow
krçgoslupa. Zdjçcie stawow rçki u chorego z typowymi zmia-
nami z.z.s.k. w krçgoslupie. Obrzçk kosci miçkkich okolosta-
wowych w stawie nadgarstkowym oraz w stawie srodrçczno-
-paliczkowym II. Zwçzenie szpar stawowych pomiçdzy kosc-
mi nadgarstka a koscmi przedramienia. Nadzerki kostne na
powierzchniach stawowych kosci promieniowej i lokciowej
oraz w blizszym szeregu kosci nadgarstka. Znaczne zwçzenie
szpary stawowej w stawie srodrçczno-paliczkowym II, czçs-
ciowa osteoliza glowy met. II. Wpuklenie podstawy paliczka
blizszego do trzonu kosci srodrçcza.
porozç, a nastçpnie powstaj¡ zrosty kostne (charakte-
rystyczne obrazy ankylozy nie zniszczonych stawow).
Poza tymi stawami mog¡ byc zajçte stawy barkowo-
-obojczykowe, stawy paluchow, chrz¡stkozrosty po-
miçdzy rçkojesci¡ mostka i trzonem, spojenie lonowe
oraz stawy zebrowo-krçgowe. Na powierzchniach
kosci w tych okolicach widoczne s¡ ubytki, a pozniej
rozwijaj¡ siç zrosty kostne. Zmiany zapalne o typie
enthesitis umiejscawiaj¡ siç w przyczepach sciçgien
i wiçzadel do kosci piçtowej, powoduj¡c powstanie
obrazu calcaneitis, nie rozni¡cego siç od podobnych
zmian w r.z.s. i innych chorobach reumatoidalnych.
Enthesitis w miejscu przyczepow wiçzadel do guza
kulszowego jest dla z.z.s.k. rowniez dosc typowe. W
postaciach typowych z.z.s.k. nie stwierdza siç zmian
rentgenowskich w malych stawach obwodowych.
Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow
krçgoslupa u dzieci
Ta ogolnoustrojowa choroba wystçpuje w wieku
dzieciçcym rzadko. W spostrzezeniach wlasnych roz-
poczynala siç zazwyczaj w wieku szkolnym, u paru
dzieci w ostatnim roku, poprzedzaj¡cym wiek szkolny.
Juz we wczesnych okresach choroby, zwlaszcza
u dzieci mlodszych, moze wystçpowac pogorszenie
stanu ogolnego, stany podgor¡czkowe, utrata laknie-
nia, oslabienie miçsni, powolne zmniejszanie siç ciçza-
ru ciala. Im dziecko starsze, tym przebieg choroby
jest lagodniejszy, bardziej skryty. Jednoczesnie z tym
zespolem objawow ogolnych wystçpuj¡ zmiany miejs-
cowe, zazwyczaj w duzych stawach, najczçsciej kola-
nowych i biodrowych, rowniez, choc rzadziej, w mniej-
szych stawach. Zmiany te maj¡ charakter odczynu za-
palnego (bole, obrzçki, wysiçki), przebieg przewlekly
z zaostrzeniami, niewielk¡ tendencjç do utrwalania siç.
Najbardziej charakterystyczne objawy tej choroby
u doroslych, a mianowicie bole i usztywnienie krçgo-
slupa, wystçpuj¡ zazwyczaj u dzieci starszych. Zmiany
w obrazie radiologicznym w stawach krzyzowo-bio-
drowych i w stawach krçgoslupa zjawiaj¡ siç pozniej,
niekiedy po paru latach, przy czym pierwsze zmiany
wystçpuj¡ w stawach krzyzowo-biodrowych.
W przebiegu z.z.s.k. stwierdza siç niekiedy zapale-
nia naczyniowki, miçsnia serca i wsierdzia, nerek.
Wskazniki aktywnosci procesu chorobowego zalez-
nie od jego nasilenia odbiegaj¡ mniej lub wiçcej od
wartosci prawidlowych. Odczyny lateksowy i Waalera-
-Rosego s¡ ujemne.
Rozpoznanie w pocz¡tkowym okresie nastrçcza du-
ze trudnosci. Ustala siç je w okresach pozniejszych
przy wyraznie juz zaznaczonych objawach (rozpozna-
nie ex post). Roznicowanie z reumatoidalnym zapale-
niem stawow wobec duzego podobienstwa jest trudne,
najczçsciej w pierwszych okresach niemozliwe, a co
najwyzej prawdopodobne.
Objawy rentgenowskie z.z.s.k. u dzieci w wiçkszosci
przypadkow widoczne s¡ tylko w stawach krzyzowo-
-biodrowych pod postaci¡ sacroilitis i wykazuj¡ typo-
we dla z.z.s.k. cechy, podobne jak u doroslych (ryc.
89a, 90a i 91a). Jednak w odroznieniu od doroslych
odmiennosci w budowie stawow krzyzowo-biodro-
wych, zawieraj¡cych u dzieci i mlodziezy duzo chrz¡-
stki, a takze inna odczynowosc oraz przebieg choroby,
mog¡ powodowac trudnosci interpretacyjne zmian w
58
ZES ZTYWNI A1 ACE ZAPALENI E S TAWÓW KRJGOS LUPA
b
2G6 () Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Dziecko. 5 lat zdjçcie miednicy. a. Rzekome poszerzenie szpary w czç-
sci chrzçstnej lewego stawu krzyzowo-biodrowego z nieregularnym zarysem powierzchni stawowej kosci biodrowej i odczy-
nem sklerotycznym w tkance kostnej podchrzçstnej. Prawy staw krzyzowo-biodrowy bez zmian. b. To samo dziecko 4 lata
pozniej-w czçsci chrzçstnej duze ubytki powierzchni stawowej w obu stawach krzyzowo-biodrowych, powoduj¡ce obraz
rzekomego poszerzenia szpar stawow. Duzy odczyn sklerotyczny w tkance kostnej podchrzçstnej od strony kosci biodrowej.
Nierowne zarysy gornych krawçdzi panewek oraz chrz¡stek wzrostowych biodrowo-kulszowych w stawach biodrowych,
o charakterze podobnym jak w stawach krzyzowo-biodrowych. Uogolniona osteoporoza kosci miednicy.
a
59
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6 () 6 To samo dziecko zmiany w obrçbie odcinka szyjnego krçgoslupa w 5 lat po wyst¡pieniu sacroiliitis, znacz-
ne obnizenie i zwiçkszenie wymiaru podluznego trzonu C
5
z nierownym zarysem jego gornej powierzchni. Znaczna sklero-
tyzacja trzonu. d. Ten sam chory 4 lata pozniej widoczne objawy odbudowy trzonu C
5
. W trzonie C
7
stwierdza siç na
przednich krawçdziach w miejscu styku z kr¡zkami miçdzykrçgowymi w czçsci gornej i dolnej wyrazne ubytki oraz w czçsci
przedniej odczyn kostnienia tkanki okolokrçgoslupowej - obraz spondylitis anterior. Odczyny kostnienia widoczne s¡ row-
niez w trzonach C
4
i C
5
. U tego dziecka nie bylo zmian rtg w pozostalych odcinkach krçgoslupa.
2G6 ) Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Dziewczynka, lat 13
zdjçcie miednicy. a. Zesztywnienie kostne prawego stawu krzyzowo-biodrowego
w lewym stawie krzyzowo-biodrowym w okolicy stopki na powierzchni stawowej
kosci biodrowej widoczny ubytek, z zaznaczon¡ sklerotyzacj¡ w otoczeniu.
b. Ta sama chora zdjçcie odcinka szyjnego krçgoslupa. Zniesienie lordozy
Iizjologicznej. Przestrzen miçdzykrçgowa C
6
C
7
nieco szersza. Plytki graniczne
gorne trzonow C
5
C
7
o nierownych zarysach, z odczynem sklerotycznym
w tkance kostnej podchrzçstnej. Niewielki syndesmoIit na wysokosci przestrzeni
miçdzykrçgowej C
4
C
5
. W pozostalych odcinkach krçgoslupa zmian rtg nie
stwierdza siç. b
d c
a
60
ZES ZTYWNI A1 ACE ZAPALENI E S TAWÓW KRJGOS LUPA
b
2G6 )! Zesztywniaj¡ce zapalenie stawow krçgoslupa. Chlopiec 16-letni, ktory zachorowal w wieku 6 lat. a. Zdjçcie miedni-
cy szpary stawowe w stawach krzyzowo-biodrowych w czçsci chrzçstnej o nierownych zarysach. Odczyn sklerotyczny w tkan-
ce kostnej podchrzçstnej. Splaszczenie i znieksztalcenie glowy kosci udowej lewej. Osteoporoza kosci lewego stawu biodro-
wego. Obustronnie osteoIitoza wiencowa. b. Zdjçcie stopy tego samego chorego w rzucie bocznym - odczyny kostnienia
na dolnej powierzchni kosci piçtowej oraz drobne nadzerki na powierzchni tylnej i dolnej kosci piçtowej enthesitis rheuma-
toidea.
a
61
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
tych stawach, zwlaszcza w pocz¡tkowym okresie cho-
roby.
W rzadkich przypadkach obserwuje siç w obrazie
rentgenowskim spondylitis anterior, natomiast zmiany
kostniej¡ce krçgoslupa stwierdza siç po wielu latach
od chwili wyst¡pienia zmian w stawach krzyzowo-bio-
drowych (ryc. 89c, 90b).
Zespol Reitera
Chorobç tç spotyka siç prawie wyl¡cznie u mçz-
czyzn. Pojawia siç zazwyczaj we wczesnym wieku
dojrzalym. Jako przyczynç choroby podejrzewa siç
zakazenie drobnoustrojami Bedsonia, Chlamydia lub
Mycoplasma (tzw. szczepy T). Na obraz sklada siç
triada objawow: zapalenie stawow, sluzowo-ropne,
Ryc. 92 a
Ryc. 92 b Ryc. 92 c
62
ZES PÓL REI TERA
2G6 )" Zespol Reitera. a. Szpary stawowe stawu krzyzowo-biodrowego o nierownomiernej szerokosci, powierzchnie sta-
wowe o nierownych zarysach z obecnosci¡ sklerotyzacji w tkance kostnej podchrzçstnej, zwlaszcza po stronie lewej.
b. Staw kolanowy tego samego chorego w rzucie przednio-tylnym. c. Staw kolanowy w rzucie bocznym. Zwçzenie prze-
strzeni stawowej stawu piszczelowo-strzalkowego, z nierownym zarysem powierzchni stawowych oraz rozleglymi odczynami
kostniej¡cymi. d. Zdjçcie stopy tego samego chorego w rzucie bocznym. Odczyny kostniej¡ce na powierzchni dolnej kosci
piçtowej (enthesitis).
lecz nie rzez¡czkowe, zapalenie cewki moczowej i za-
palenie spojowek, rzadziej tçczowek.
Ponadto spotyka siç zapalenie zolçdzi medaliono-
wate lub nadzerkowe i plackowate rogowacenie skory
podeszew, rzadziej stop (keratodermia blennorrha-
gica).
Wszystkie wymienione objawy mog¡ wystçpowac
niejednoczesnie, a w pewnym odstçpie czasu. St¡d ko-
niecznosc wywiadu. O zapaleniu cewki moze swiad-
czyc tylko uporczywa leukocytoza, a zmiany spojowek
(zaczerwienienie) mog¡ byc dyskretne. Chorobç moze
poprzedzic czerwonka lub zapalenie cewki moczowej
(czasem nawet rzez¡czkowe st¡d blçdne rozpozna-
nie).
Zmiany stawowe, takie jak obrzçk, bolesnosc, mog¡
dotyczyc kazdego stawu, najczçsciej jednak ogranicza-
j¡ siç do kolan (ryc. 92b, c) i stawow skokowych. Na
plan pierwszy moze tez wysuwac siç zapalenie przy-
czepow sciçgien piçtowych lub przyczepu do piçty
wiçzadla podeszwowego. W niemalym odsetku przy-
padkow zajçte s¡ stawy krzyzowo-biodrowe. W wiçk-
szosci przypadkow po kilku miesi¡cach proces wygasa
i moze tylko pozostac trwale ograniczenie ruchomosci
w jednym lub paru stawach. W okolo 25° przypad-
kow choroba rozwija siç stopniowo w typowe z.z.s.k.,
seronegatywne r.z.s. lub postac mieszan¡ o przewlek-
lym, postçpuj¡cym przebiegu.
W zespole Reitera objawy rentgenowskie w stawach
krzyzowo-biodrowych (ryc. 92a) oraz w krçgoslupie,
jak rowniez zmiany o typie enthesitis na guzach kosci
piçtowych (ryc. 92d) i kulszowych maj¡ taki sam cha-
rakter jak w z.z.s.k.
Ryc. 92 d
63
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
Ostitis condensans ilii
W obrazie rentgenowskim stwierdza siç prawidlowe
zarysy powierzchni stawowych w stawach krzyzowo-
-biodrowych. W tkance kostnej podchrzçstnej od stro-
ny kosci biodrowej wystçpuje na ograniczonej po-
wierzchni, zwykle w ksztalcie trojk¡tnym, ostro ogra-
niczone ognisko zagçszczenia utkania kostnego (ryc.
93).
Etiopatogeneza tych zmian jest nie ustalona. Ostitis
condensans ilii wystçpuje prawie wyl¡cznie u kobiet.
w ogole, a za rozpoznaniem l.z.s. przemawia wystçpo-
wanie luszczycy lub luszczycowego zapalenia stawow
u rodzicow lub rodzenstwa. Choroba wystçpuje dwu-
krotnie czçsciej u mçzczyzn niz u kobiet, przy czym
u mçzczyzn z reguly zajçty jest krçgoslup. Stawy
obwodowe mog¡ byc u mçzczyzn rowniez zajçte, przy
czym dochodzi nierzadko do bardzo znacznych przy-
kurczow i podwichniçc w stawach biodrowych, kola-
nowych, co przykuwa chorych na stale do lozka. Prze-
bieg choroby u mçzczyzn jest w ogole znacznie ciçz-
szy niz u kobiet, czçsciej tez wystçpuj¡ u mçzczyzn
2G6)# Ostitis condensans ilii. W czçsci przystawowej lewej kosci biodrowej widoczne zagçszczenie utkania kostnego. Szpa-
ry stawowe w stawach krzyzowo-biodrowych bez zmian.
Luszczycowe zapalenie
stawow
Luszczycowe zapalenie stawow (arthritis psoriatica)
jest to seronegatywne (Waaler-Rose), przypominaj¡ce
r.z.s. lub z.z.s.k. zapalenie stawow. Luszczyca moze
poprzedzac zmiany stawowe, moze pojawiac siç jed-
noczesnie lub w jakis czas, nieraz po latach, po ujaw-
nieniu siç zmian stawowych. Czasem nie ma luszczycy
zmiany oczne, ktore groz¡ slepot¡. U kobiet choroba
przebiega lzej, zajçte s¡, i to nieraz tylko przejsciowo,
stawy obwodowe, rzadziej stawy krzyzowo-biodrowe
i stawy krçgoslupa.
Luszczycowe zapalenie stawow odroznia od z.z.s.k.
czçsta niesymetrycznosc zmian, czçste zaczerwienienie
skory i obrzçk palcow. Bardzo czçsto zajçte s¡ stawy
dystalne palcow r¡k i nog, i to nieraz w parze z lusz-
czycowymi zmianami paznokci. Odczyny aktywnosci
zapalnej s¡ takie same jak w r.z.s.
64
LUS ZCZYCOWE ZAPALENI E S TAWÓW
2G6 )$ Luszczycowe zapalenie stawow. a. Zdjçcie r¡k (chory, lat 34). Obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych w stawach
miçdzypaliczkowych dalszych. Drobne nadzerki na glowach paliczkow srodkowych oraz podstawach paliczkow dalszych
palcow IIV, ze wspolistniej¡cymi odczynami proliIeracyjnymi na krawçdziach powierzchni stawowych guzowatosci
paliczkow dalszych o nierownych zarysach. b. Zdjçcie stop. Osteoliza dalszych paliczkow paluchow oraz palcow II i III
stopy prawej i IIIV stopy lewej. Znaczny obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych w stawach miçdzypaliczkowych pa-
luchow.
a
b
65
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6)% Luszczycowe zapalenie stawow. Ubytki osteolityczne na powierzchniach stawowych stawow miçdzypaliczkowych
dalszych palcow III i IV rçki prawej i palcow II rçki lewej. Obrzçk kosci miçkkich okolostawowych w tych stawach, jak
rowniez w stawie miçdzypaliczkowym prawego kciuka. Zesztywnienie kostne blizszego stawu miçdzypaliczkowego II palca
lewej rçki. Drobne nadzerki kostne w II stawie srodrçczno-paliczkowym lewej rçki.
2G6)& Luszczycowe zapalenie stawow. Znaczne zmiany osteolityczne obejmuj¡ce kosci stawow srodstopno-paliczko-
wych niektorych stawow miçdzypaliczkowych oraz trzonow paliczkow blizszych palcow V obu stop. Odczyny kostniej¡ce
na wewnçtrznej krawçdzi kosci klinowatej przysrodkowej stopy lewej, zrost kostny w stawie miçdzypaliczkowym blizszym
palca II w obu stopach.
66
LUS ZCZYCOWE ZAPALENI E S TAWÓW
c
2G6 )' Luszczycowe zapalenie stawow. Zdjçcie rçki. a. Obrzçk czçsci miçkkich okolostawowych w stawie nad-
garstkowym oraz miçdzypaliczkowych blizszych i dalszych, czçsciowe zesztywnienie kostne stawu nadgarstkowego. Nad-
zerki kostne na nasadach kosci promieniowej i lokciowej oraz kosci trojgraniastej. Zwçzenie szpar stawowych w stawach srod-
rçczno-paliczkowych. Przykurcze palcow IIIV w stawie miçdzypaliczkowym blizszym. Ubytki na powierzchniach sta-
wowych kosci stawow miçdzypaliczkowych dalszych palcow IIV z nadwichniçciem dalszego paliczka palca V. Odczyny
proliIeracyjne na krawçdziach powierzchni stawowych tych stawow. b. Zdjçcie stop zwçzenie szpar stawowych w nie-
ktorych stawach srodstopno-paliczkowych i miçdzypaliczkowych. Nadzerki na glowach met. V obu stop. Osteoliza palicz-
kow blizszych palcow IV i V obu stop oraz paliczkow srodkowych i czçsciowo dalszych pozostalych palcow. Nadwichniç-
cie w stawach miçdzypaliczkowych paluchow z nadzerkami na powierzchniach stawowych. c. Zdjçcie stawow krzyzowo-bio-
drowych. Nierowny zarys powierzchni stawowych. Odczyn sklerotyczny w tkance kostnej podchrzçstnej. Czçsciowe skostnie-
nie w stopce lewej.
a
b
67
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
2G6 )( Periostitis ossiIicans psoriatica. Zwçzenie szpary 2G6 )) Luszczycowe zapalenie stawow. Zdjçcie rçki. Ze-
stawowej w stawie klinowato-srodstopnym I. Pogrubienie sztywnienie kostne stawu nadgarstkowego oraz stawow miç-
i znieksztalcenie I kosci srodstopia przez rozlegle odczyny dzypaliczkowych blizszych palcow IV, V i dalszych palcow
okostnowe. Obrzçk przylegaj¡cych czçsci miçkkich. IIIV. Osteoporoza hipertroIiczna przystawowa.
b
a
2G6 ! Luszczycowe zapalenie stawow.
a. Staw barkowy. Uogolniona osteoporoza
kosci obrçczy barkowej. Osteoliza konca
barkowego obojczyka i wyrostka barkowe-
go. Znieksztalcenie glowy kosci ramiennej
z nadwichniçciem jej ku gorze. Nierowny
zarys powierzchni stawowej glowy kosci
ramiennej. b. Stawy krzyzowo-biodrowe
u tego samego chorego bardzo znaczna
uogolniona osteoporoza. Zesztywnienie ko-
stne.
68
LUS ZCZYCOWE ZAPALENI E S TAWÓW
2G6! c. Zdjçcie krçgoslupa lçdzwiowego tego samego chorego w rzucie tylno-przednim. Bardzo znaczna uogolnio-
na osteoporoza. Zesztywnienie kostne stawow krçgoslupa. Przestrzenie miçdzykrçgowe nierownomiernie zwçzone. d. Zdjçcie
proIilowe krçgoslupa. Zmniejszenie wysokosci trzonow krçgowych z wpukleniem siç plytek granicznych (krçgi rybie) w wy-
niku osteoporozy. Brak wyraznych skostnien w tkance okolokrçgoslupowej.
Badania histopatologiczne dotycz¡ce tej choroby s¡
dosc sk¡pe. Biopsje maziowki wykazuj¡ jej przekrwie-
nie, z drobnokomorkowymi naciekami zapalnymi,
szklisto zmienione naczynia krwionosne o pogrubia-
lych scianach, czasem z obecnosci¡ komorkowych na-
ciekow zapalnych. Nie stwierdzono obecnosci luszczki.
Obraz rentgenowski wykazuje wielopostaciowosc
i charakteryzuje siç zmianami w stawach obwodowych
oraz dosc czçsto rownoczesnym zajçciem stawow
krzyzowo-biodrowych i krçgoslupa (ryc. 97c). W sta-
wach miçdzypaliczkowych dalszych r¡k (ryc. 94a, 95,
97a) wystçpuj¡ dosc charakterystyczne zmiany, a mia-
nowicie obok zmian niszcz¡cych obserwuje siç odczy-
ny proliIeracyjne i odbudowç kostn¡. Te odczyny
kosciotworcze mog¡ pojawiac siç stosunkowo wczes-
nie w stawach paliczkow dalszych i na glowach palicz-
kow srodkowych. Rzadziej spotyka siç miejscowe
zmiany o charakterze proliIeracyjnych odczynow
okostnowych (ryc. 98). Dosc czçsto w schorzeniu tym
spotyka siç zmiany osteolityczne, mog¡ce dotyczyc
c d
69
ZAPALENI A S TAWÓW TYPU REUMATOI DALNEGO
zarowno paliczkow dalszych, jak i kosci srodstopia
w okolicy stawow srodstopno-paliczkowych (ryc. 94b,
96, 97b). Obok osteolizy moze wystçpowac zesztyw-
nienie kostne, dosc czçsto stwierdzane w stawach
miçdzypaliczkowych tej samej rçki lub stopy (ryc. 95,
96, 99).
Sklonnosc do wystçpowania kostniej¡cych odczy-
now okolostawowych i sciçgnistych o charakterze
enthesitis upodobniaj¡ arthritis psoriatica do z.z.s.k.
i zespolu Reitera. W przypadkach z jednoczesnym za-
jçciem krçgoslupa obraz zmian rentgenowskich w krç-
goslupie nie wykazuje cech typowych dla arthritis
psoriatica, pozwalaj¡cych na odroznienie go od z.z.s.k.
(ryc. 100b, c).
70
Kolagenozy
Choroby nalez¡ce do tej grupy prawie zawsze po-
woduj¡ objawy stawowe. Czasem s¡ to prawdziwe
zapalenia stawow, przewaznie nie prowadz¡ce do
zmian i uszkodzenia ich struktury, mimo wieloletniego
trwania choroby. Rzadziej objawy kolagenozy niejako
nakladaj¡ siç na istniej¡cy wczesniej proces reuma-
toidalny, najczçsciej reumatoidalne zapalenia stawow.
W tych przypadkach trudno jest nieraz zdecydowac
siç na to, czy chodzilo od samego pocz¡tku o jedn¡
z kolagenoz, czy tez r.z.s. przeistoczylo siç w kolage-
nozç. Czçsciej zajçte s¡ w kolagenozach tkanki okolo-
stawowe; dochodzic moze wskutek tego do przykur-
czow, ograniczenia ruchu lub znieksztalcenia, bez
istnienia zmian w samych stawach.
Badanie rentgenowskie ma mniejsze znaczenie dla
rozpoznania i roznicowania w chorobach ukladowych
tkanki l¡cznej anizeli w pozostalych chorobach reu-
matoidalnych. Objawy rentgenowskie s¡ malo charak-
terystyczne, nasilenie ich zwykle niewielkie. Dominuje
osteoporoza, a zmiany niszcz¡ce kosci stawow, jezeli
wystçpuj¡, maj¡ charakter taki sam jak w r.z.s. W
czçsciach miçkkich mog¡ wystçpowac zwapnienia.
Liszaj rumieniowaty uogolniony
Wieloletni proces zapalny stawow lub tkanek oko-
lostawowych, nawet prowadz¡cy do znieksztalcen
i podwichniçc jesli tylko nie towarzysz¡ mu nad-
2G6!! Liszaj rumieniowaty uogolniony. Rçce. Osteoporoza uogolniona znacznego stopnia. Obrzçk czçsci miçkkich okolo-
stawowych. Przykurcze zgiçciowe palcow r¡k.
71
KOLAGENOZY
zerki nasad kostnych zawsze powinien nasuwac
podejrzenie liszaja (tocznia) rumieniowatego ukla-
dowego (lupus erythematosus systematicus LES).
Oczywiscie o rozpoznaniu decyduj¡ inne objawy, a
przede wszystkim charakterystyczne wyniki badan la-
boratoryjnych.
Jak wiadomo, do objawow charakterystycznych dla
LES nalez¡: nieregularna gor¡czka, charakterystyczne
zmiany na skorze twarzy i odsloniçtych partiach tulo-
wia i konczyn, powtarzaj¡ce siç zapalenie blon suro-
wiczych, zwlaszcza oplucnej, czasem napady padaczki.
W badaniach laboratoryjnych stosowanych rutyno-
wo zwracaj¡ uwagç: przyspieszenie OB, leukopenia,
niedokrwistosc, czçsto tez maloplytkowosc, obecnosc
w surowicy bialka CRP, podniesiony poziom seromu-
koidu, hipergammaglobulinemia. W czçsci przypad-
kow, i to tych o najpowazniejszym rokowaniu, stwier-
dza siç cechy glomerulonephritis lub zespol nerczyco-
wy. Do badan bardziej swoistych przes¡dzaj¡cych
o rozpoznaniu LES w razie podejrzenia tej choroby
nalez¡: stwierdzenie metod¡ aglutynacyjn¡ (latekso-
w¡) lub lepiej immunoIluorescencyjn¡ wysokiego mia-
na przeciwcial przeciwj¡drowych, wykrycie Ienomenu
LE (,prawdziwych¨ komorek LE) i obecnosc zlogow
immunoglobulin na pograniczu naskorka i skory wlas-
ciwej (na blonie podstawnej).
Uogolnione procesy zapalno-zwyrodnieniowe tkanki
l¡cznej obejmuj¡ przede wszystkim czçsci miçkkie
ukladu kostnego (ryc. 101). W obrazie rentgenowskim
widoczne s¡ zgrubienia czçsci miçkkich oraz przykur-
cze. Destrukcje kosci wystçpuj¡ rzadko pod postaci¡
drobnych nadzerek na powierzchniach stawowych r¡k
i stop, a w duzych stawach na krawçdziach powierzchni
stawowych. Znane s¡ jednak przypadki ze znacznym
nasileniem zmian niszcz¡cych i wtedy w obrazie rent-
genowskim stwierdza siç zmiany takie same jak w
r.z.s. Ponadto zwykle wystçpuje uogolniona osteopo-
roza. W typowych postaciach LES nie stwierdza siç
zwapnien w czçsciach miçkkich.
Twardzina uogolniona
Do cech twardziny uogolnionej (scleroderma) nalez¡
przede wszystkim zmiany skorne obrzçk, a nastçp-
nie bliznowacenie i zanik skory. Najbardziej charakte-
rystyczny jest typowy maskowaty, sk¡pomimiczny wy-
gl¡d twarzy oraz objaw woskowej, ,za ciasnej¨ skory
r¡k. Prowadzi to do przykurczow palcow, przypomi-
naj¡cych chorobç stawow. W parze z tym idzie nie-
rzadko osteoliza paliczkow dalszych r¡k (ryc. 102)
2G6!" Twardzina uogolniona. Zdjçcie r¡k. Osteoliza guzowatosci paliczkow dalszych obu kciukow, II palca rçki lewej
oraz II i IV prawej rçki. Przykurcz w stawach miçdzypaliczkowych palca V rçki prawej.
72
TWARDZI NA UOGÓLNI ONA
a
b
2G6!# Twardzina uogolniona. a. Zdjçcie r¡k-zmiany osteo-
lityczne w dalszych paliczkach palcow obu r¡k, znaczne przy-
kurcze zgiçciowe w stawach miçdzypaliczkowych. Osteoporoza
przystawowa. b. Zdjçcie palcow stop w rzucie grzbietowo-po-
deszwowym. Osteoliza guzowatosci paliczkow dalszych obu
stop. Przykurcze zgiçciowe w stawach miçdzypaliczkowych.
Osteoporoza przystawowa. c. Ten sam chory zdjçcie w rzucie
bocznym uwidaczniaj¡ lepiej osteolizç guzowatosci paliczkow
dalszych oraz podwichniçcia i przykurcze w stawach miçdzy-
paliczkowych blizszych i dalszych. C
73
KOLAGENOZY
2G6 !$ Twardzina uogolniona. Zgrubienie czçsci miçkkich okolostawowych w stawach nadgarstkowych. Osteoporoza
uogolniona. Znieksztalcenie rozwojowe nasad kosci promieniowych i lokciowych. Osteoliza paliczkow dalszych palcow IIII
i V prawej rçki i IIV lewej rçki. Zlogi wapienne w okolicy guzowatosci paliczkow dalszych palcow II i V prawej rçki
oraz II i III lewej rçki. Przykurcze i nadwichniçcia palcow V obu r¡k.
2G6!% Twardzina uogolniona. a. Zwapnienia w czç-
sciach miçkkich przedramienia, b. Zwapnienia w czçs-
ciach miçkkich przedramienia, c. Zwapnienia w okoli-
cy kosci piçtowej.
c
a b
74
ZAPALENI E S KÓRNO- MI JS NI OWE U DZI ECI
i stop (ryc. 103) oraz zlogi wapniowe w skorze (ze-
spol Thibierge-Weissenbacha ryc. 104). Czçsto po-
przedza chorobç na wiele lat zespol Raynauda. Bar-
dziej istotne dla losow chorego s¡, obok gor¡czki,
dysproteinemii i postçpuj¡cego wyniszczenia, zmiany
twardzinowe przewodu pokarmowego, pluc i serca.
Uogolniona hiperplazja tkanki l¡cznej wloknistej
z wtorn¡ hialinizacj¡, obejmuj¡ca naczynia tçtnicze, s¡
najprawdopodobniej przyczyn¡ powstawania charak-
terystycznych dla twardziny objawow. Charakterys-
tycznymi objawami s¡ zmiany osteolityczne paliczkow
r¡k i stop. Obejmuj¡ one pocz¡tkowo guzowatosci
paliczkow dalszych, pozniej dalsze czçsci paliczkow
(ryc. 102104). Badaniem rentgenowskim w wiçk-
szosci przypadkow stwierdza siç zwapnienia w tkan-
kach miçkkich, najczçsciej w skorze i tkance podskor-
nej okolic przystawowych (ryc. 105). Bardzo niewiel-
kie pocz¡tkowe zmiany osteolityczne guzowatosci pa-
liczkow dalszych mozna ocenic tylko na zdjçciach
bocznych. Resztki kostne paliczkow mog¡ ulec zwap-
nieniom. Osteoliza moze dotyczyc rowniez innych
kosci r¡k i stop, a nawet obejmowac obwodowe od-
cinki kosci przedramion. Zniszczenia powierzchni sta-
wowych w twardzinie s¡ stwierdzane rzadziej. Czçs-
tym objawem s¡ rowniez przykurcze i nadwichniçcia.
U dzieci twardzina wystçpuje bardzo rzadko, czçs-
ciej u dziewcz¡t. Zmiany stwierdza siç w skorze, w
tkance podskornej, w narz¡dzie ruchu i w narz¡dach
wewnçtrznych. St¡d odroznia siç postac ograniczon¡
(scleroderma circumscripta seu morphea) i uogolnion¡
(scleroderma diIIusa) twardziny.
Zapalenie skorno-miçsniowe
Zapalenie skorno-miçsniowe (dermatomyositis, po-
lymyositis) jest to choroba o nie znanej etiologii, zali-
czana do kolagenoz. U osob po 40 roku zycia wystç-
powanie tej choroby wi¡ze siç w czçsci przypadkow
z obecnosci¡ w ustroju nowotworu zlosliwego, u ko-
biet najczçsciej jajnika, macicy lub sutka, u mçz-
czyzn pluc, gruczolu krokowego, zol¡dka. Pamiçtac
tez nalezy u osob obu plci o koniecznosci poszukiwa-
nia nowotworu nerki lub tarczycy, a nawet bialaczki
lub czerniaka. Objawy choroby maniIestuj¡ siç naj-
czçsciej zapaleniem miçsni, glownie pasa barkowego,
szyi, pasa biodrowego. Stwierdza siç obrzçk, nieraz
ciastowaty, bolesnosc palpacyjn¡, nieraz znaczne osla-
bienie miçsni. Obecnosc przykurczow, bol i ogranicze-
nie ruchomosci mog¡ sugerowac zmiany miçsniowe.
Zmiany skory mog¡ byc roznorodne; najbardziej cha-
rakterystyczny jest obrzçk twarzy i powiek z charakte-
rystycznym jasnoczerwono-Iioletowym zabarwieniem.
Zajçcie miçsni gardla moze utrudniac polykanie.
Objawom miejscowym towarzyszyc moze gor¡czka,
przyspieszenie OB, hipergammaglobulinemia. W okre-
sie aktywnym stwierdza siç w surowicy nadmiern¡
aktywnosc transaminaz, a w moczu czasem kreaty-
nuriç. O rozpoznaniu decyduje badanie histologiczne
wycinka miçsnia.
Zapalenie skorno-miçsniowe u dzieci
Zapalenie skorno-miçsniowe (dermatomyositis) wy-
stçpuje u dzieci zwykle miçdzy 6 a 10 rokiem zycia,
czçsciej u dziewcz¡t.
Skora na twarzy wokol oczu (powieki), po bocz-
nych czçsciach nosa, na policzkach jest nieco obrzçk-
niçta, o zabarwieniu jasnorozowym do niebieskolilio-
wego (uklad skrzydel motyla). Podobne zmiany znaj-
duj¡ siç rowniez na szyi, klatce piersiowej i na rçkach
(choroba liliowa Glanzmanna). Towarzyszy im nie-
znaczna bolesnosc. Z czasem zjawiaj¡ siç w tych
miejscach odbarwienia i przebarwienia.
Zmiany w miçsniach, przede wszystkim pasa barko-
wego i biodrowego, s¡ zazwyczaj obustronne i syme-
tryczne, przejawiaj¡ siç bolami, postçpuj¡c¡ mçczli-
wosci¡ i trudnosciami przy wykonywaniu ruchow. Za-
leznie od zajçcia roznych grup miçsniowych, moze
dochodzic do zaburzen oddychania, Ionacji, polyka-
nia, deIekacji itp. Przy obmacywaniu miçsni mozna
stwierdzic ciastowaty, bolesny obrzçk, niekiedy ze-
sztywnienie, w dalszych okresach choroby zmniejszo-
ny zakres ruchow w stawach na skutek ich zaniku,
przykurcze. W zmienionych tkankach powstaj¡ czasa-
mi zlogi wapnia (w tkance podskornej, w powiçziach,
w okolicy stawow). U wielu chorych mog¡ wystçpo-
wac slabo nasilone zmiany w narz¡dach wewnçtrznych
(powiçkszenie w¡troby i sledziony, odczyn ze strony
nerek, serca, pluc, zmiany w narz¡dzie wzroku).
Z badan uzupelniaj¡cych na podkreslenie zasluguj¡
wyniki elektromiogramu (emg) oraz biopsja wycinka
zmienionego miçsnia. Ujemne wyniki tych badan nie
wykluczaj¡ rozpoznania, ale zobowi¡zuj¡ do ich po-
wtorzenia.
W obrazie rtg stwierdza siç liczne rozsiane zwapnie-
nia w tkankach miçkkich (ryc. 106 i 107), w miçsniach
i w skorze, powstale na podlozu zmian zwyrodnienio-
wych tkanki l¡cznej. W ukladzie kostnym zwykle
stwierdza siç tylko osteoporozç, rzadko objawy de-
strukcji powierzchni stawowych podobne do zmian
w r.z.s.
75
KOLAGENOZY
a
b
2G6 !& Zapalenie skorno-miçsniowe u dzieci,
a. Zdjçcie miednicy. Osteoporoza uogolniona kosci
miednicy. Zwapnienia w czçsciach miçkkich okolicy
talerzy kosci biodrowych oraz w czçsciach miçkkich
obu ud. b. Zdjçcie stawow kolanowych u tego samego
dziecka. Osteoporoza uogolniona. Delikatne zwapnie-
nia w czçsciach miçkkich podudzi, znieksztalcenie na-
sad kosci udowych i piszczelowych.
76
ZAPALENI E S KÓRNO- MI JS NI OWE U DZI ECI
2G6!& c. Rzut boczny stawow kolanowych tego samego chorego.
2G6 !' Zapalenie skorno-miçsniowe. a. Zdjçcie miednicy. Bardzo liczne intensywne zwapnienia w czçsciach miçkkich
okolicy talerzy kosci biodrowych. Slabo wysycone zwapnienia znajduj¡ siç w czçsciach miçkkich okolicy lonowej oraz po
stronie wewnçtrznej ud. b. Staw lokciowy tej samej chorej. Zwapnienia w czçsciach miçkkich w okolicy stawu lokciowego.
b a
77
78
Zmiany zapalne okolostawowe
W zmianach zapalnych okolostawowych (tzw. reu-
matyzm tkanek miçkkich) chodzi najczçsciej o skutki
przeci¡zenia lub mikrourazow przyczepow sciçgien
miçsniowych lub wiçzadel do kosci. W wyniku tego
dochodzi do wyszarpywania z zakotwiczonych w kos-
ciach plytek chrzçstno-kostnych poszczegolnych wlo-
kien, czçsto wraz z okruchami chrz¡stki lub kosci.
Prowadzi to do miejscowego, w miejscu przyczepu
(enthesis, insertio), odczynu zapalnego, czasem drob-
nego krwawienia, oraz do zaimplantowania w obrçb
sciçgna lub wiçzadla tkanki kosciotworczej, ktora mo-
ze nastçpnie rozwijac siç poza kosci¡ w autonomiczne,
heterotopowe ogniska wapniej¡ce. Wyrazem takiego
stanu, poza miejscow¡ bolesnosci¡ palpacyjn¡ i bo-
lesnosci¡ przy napinaniu miçsnia lub wiçzadla, jest
dyskretna przebudowa struktury kostnej w miejscu
przyczepu, nierowny zarys kosci w tym miejscu oraz
ogniska zwapnien (tzw. periarthritis calcarea). Zwap-
nienia te mieszcz¡ siç zazwyczaj w obrçbie sciçgna lub
wiçzadla (ryc. 108) przypominaj¡c odlewy tych two-
row, lub nawet soplowate osteoIity zwi¡zane lub nie
zwi¡zane z kosci¡; mog¡ one takze przebijac siç do
s¡siaduj¡cych kaletek maziowych (ryc. 109 i 110),
ulegaj¡c z biegiem czasu calkowitej resorpcji. W pro-
ces wci¡gniçte s¡ zazwyczaj rowniez pochewki sciçg-
niste i kaletki maziowe. W wiçkszosci przypadkow na
pojçcie tzw. reumatyzmu tkanek miçkkich skladaj¡ siç:
zapalenie lub zwyrodnienie przyczepu sciçgna (enthe-
sitis, enthesopathia), odczyn ze strony pochewki sciçg-
nistej i odczyn ze strony kaletki maziowej. Istniej¡ce
zmiany mog¡ wielokrotnie na przestrzeni zycia ulegac
zaostrzeniu zapalnemu na skutek dodatkowych ura-
zow, przeci¡zen lub mikrourazow i w wyniku nakla-
daj¡cych siç zakazen, banalnego zakazenia wirusowe-
go. Najczçstsz¡ lokalizacj¡ takich zmian s¡: przyczep
miçsnia nadgrzebieniowego do guzka wiçkszego kosci
ramiennej (ryc. 108), nadklykiec boczny i przysrodko-
wy kosci ramiennej (ryc. 111), gorna krawçdz rzepki
(ryc. 112 i 113), przyczep torebki stawowej do kosci
biodrowej w stawie biodrowym (ryc. 114), wyrostek
lokciowy kosci lokciowej w stawie lokciowym (ryc.
115), wyrostki kolczyste i poprzeczne w odcinku szyj-
2G6* !( Zmiany zapalne okolostawowe. Staw barkowy. 2G6 !) Zmiany zapalne okolostawowe. Staw barkowy.
Zwapnienie w czçsciach miçkkich w okolicy guzka wiçkszego Zwapnienia w kaletce maziowej (mleczko wapienne),
kosci ramiennej. Kosci stawu barkowego bez zmian.
79
ZMI ANY ZAPALNE OKOLOS TAWOWE
Ryc. 110
2G6!! Zmiany zapalne okolostawowe. Staw barkowy. W kaletce maziowej pod sciçgnem miçsnia podlopatkowego wi-
doczne intensywne zwapnienia.
2G6!!! Zmiany zapalne okolostawowe. Staw lokciowy. Zwapnienie w czçsciach miçkkich w okolicy klykcia przy-
srodkowego kosci ramiennej (lokiec ,tenisisty¨).
2G6!!" Zmiany zapalne okolostawowe. Staw kolanowy w rzucie przednio-tylnym (a) i w rzucie bocznym (b). Zwapnie-
nie w kaletce przedrzepkowej.
Ryc. 111
b a
80
ZMI ANY ZAPALNE OKOLOS TAWOWE
2G6 !!$ Zmiany zapalne okolostawowe. Staw biodrowy. W czçsciach
miçkkich przystawowych silnie wysycone cienie odpowiadaj¡ce entezopatii.
2G6 !!% Staw lokciowy. Skostnienie
w miejscu przyczepu miçsnia trojglowe-
go ramienia do wyrostka lokciowego.
a
b
2G6!!# Zmiany zapalne okolostawowe. Staw kolanowy w rzucie przednio-tylnym (a) i w rzucie bocznym (b). Zwapnie-
nia w kaletce nadrzepkowej, o odmiennym wygl¡dzie anizeli w przypadku ryc. 112.
81
ZMI ANY ZAPALNE OKOLOS TAWOWE
2G6!!& Zmiany zapalne okolostawowe. Krçgoslup szyj-
ny w rzucie bocznym. Rozlegle zwapnienia w wiçzadle
karkowym na poziomie C
2
C
6
. Duze zmiany zwyrodnie-
niowe w krçgoslupie szyjnym.
2G6!!' Zmiany zapalne okolostawowe. Kosc piçtowa w rzucie
bocznym. Skostnienie przyczepu sciçgna piçtowego do guza kos-
ci piçtowej oraz rozciçgna podeszwowego do guza kosci piçto-
wej tzw. popularnie ostrogi piçtowe.
a
2G6!!( Torbiele Bakera wypelnione srodkiem cieniuj¡cym. a. Zdjçcie w rzucie przednio-tylnym. b. Rzut boczny.
b
82
ZMI ANY ZAPALNE OKOLOS TAWOWE
nym krçgoslupa (ryc. 116) oraz miejsce przyczepu
sciçgna piçtowego i wiçzadla podeszwowego do kosci
piçtowej (ryc. 117).
Do reumatyzmu tkanek miçkkich zalicza siç tez za-
palenie pochewek sciçgnistych w okolicy nadgarstka,
torbiele podkolanowe Bakera, czçsto komunikuj¡ce
siç z jam¡ stawow¡ kolana, wreszcie proces marski
rozciçgna dloniowego (przykurcz Dupuytrena), ktory
moze imitowac, wskutek ograniczenia ruchomosci pal-
cow, zmiany w stawach r¡k. Nalezy podkreslic, ze
zmiany typu entezopatii w miejscu przyczepu sciçgien
piçtowych, na krawçdziach kosci piçtowych i kosci
miednicy mog¡ pojawiac siç jako wyraz procesu reu-
matoidalnego w zesztywniaj¡cym zapaleniu stawow
krçgoslupa, chorobie Reitera i luszczycowym zapale-
niu stawow.
Torbiele Bakera
W przebiegu zapalen torebki stawowej na skutek
wzmozonego cisnienia srodstawowego mog¡ wytwo-
rzyc siç wypuklenia blony maziowej, lub tez plyn sta-
wowy moze przenikn¡c do czçsci miçkkich okolosta-
wowych. Tego rodzaju torbielowate twory uwidacznia-
j¡ siç w obrazie rtg po wypelnieniu siç srodkiem cie-
niuj¡cym (ryc. 118).
83
Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza
kostno-stawowa
Omawiane zmiany s¡ wyrazem procesu dezintegra-
cyjno-nekrotyzuj¡cego chrz¡stek stawowych i nasad
kostnych, przy rownoczesnym procesie reparacyjno-
-wytworczym ze strony nasad kosci. Udzial maziowki
i odczyn zapalny s¡ nieznaczne, zwykle klinicznie nie-
uchwytne.
Choroby zwyrodnieniowo-wytworcze s¡ nieswois-
tym odczynem na najrozmaitsze bodzce i czynniki
uszkadzaj¡ce. Mog¡ to byc bodzce mechaniczne ze-
wnçtrzne, to znaczy urazowe lub mikrourazowe, czyn-
niki przeci¡zenia mechanicznego wskutek wrodzonej
lub nabytej nieprawidlowosci stawu lub jego niepra-
widlowego ustawienia (np. skrocenie jednej konczy-
ny), dalej czynniki zapalne (przebyte ropne zapalenie
gronkowcowe czy rzez¡czkowe, niszcz¡cy proces reu-
matoidalny), krwiaki stawowe, obecnosc w stawie
krysztalkow moczanowych czy wapniowych, uposle-
dzenie regulacji czuciowej pozycji, ruchu i obci¡zenie
stawu (tabes, syringomyelia). Tak wiçc zmiany zwy-
rodnieniowo-wytworcze stawow nie s¡ nigdy procesem
,samym w sobie¨, a zawsze nastçpstwem dzialania
czegos. W czçsci przypadkow przyczyny tej co prawda
nie mozna zidentyIikowac i to zwlaszcza wtedy, gdy
znieksztalcenie osi¡ga tak znaczny stopien, ze mecha-
nizmow pierwotnych nie sposob siç juz dopatrzec.
Jednakze celem kazdego badania lekarskiego jest nie
tylko stwierdzenie skutkow, w danym przypadku ar-
trozy, ale takze i wykrycie pewnej lub przypuszczalnej
przyczyny. Jest to latwe, gdy stwierdzamy dnç, chon-
drokalcynozç, ochronozç, hemoIiliç, wi¡d rdzenia, ja-
mistosc rdzenia, stan po urazie, znieksztalcenie wywo-
lane urazem, skoliozç, wrodzone zwichniçcie stawu
biodrowego, jaskrawe plaskostopie itp.
Uwazne badanie pozwala tez rozpoznac dystroIiç
wzrostow¡ plytek granicznych krçgow, wyrazon¡ w
skrajnym nasileniu jako choroba Scheuermanna, dys-
plazjç wrodzon¡ stawu biodrowego ze zbyt plytk¡
i strom¡ panewk¡, dyskretn¡ koslawosc lub szpota-
wosc kolan. Stwierdzenie wrodzonej szpotawosci stop
daje moznosc wytlumaczenia pozornie pierwotnych
zmian w stawach kolanowych. Wykonanie badania
wielu stawow wyjasnia nieraz od razu ukladowy cha-
rakter zmian w postaci dziedzicznego wielonasado-
wego zaburzenia kostnienia srodchrzçstnego nasad
(dysostosis enchondralis polyepiphysaria). Wymaga to
wszystko po prostu tylko uwaznego badania przez
reumatologa, ortopedç czy radiologa.
Same zmiany zwyrodnieniowo-wytworcze s¡ w swej
istocie banalne i sprowadzaj¡ siç do: 1) ubytku chrz¡-
stki stawowej wskutek jej niszczenia, 2) sklerotyzacji
podchrzçstnej nasad, 3) powstawania martwiczych
torbieli rzekomych (geod) w nasadach i 4) wytwarza-
nia siç walu osteoIitowego wokol nasad kostnych. To
samo zjawisko w roznym nasileniu i w roznej propor-
cji poszczegolnych elementow spotyka siç w kazdym
stawie i w zl¡czach miçdzy trzonami krçgow. W tych
ostatnich rolç chrz¡stki stawowej spelnia polplynny
w swej srodkowej czçsci kr¡zek miçdzykrçgowy (dis-
cus intervertebralis).
Istniej¡ce zmiany tylko w czçsci przypadkow s¡
bezposredni¡ przyczyn¡ bolu. Znacznie czçsciej przy-
czyna bolu tkwi w zmianach w s¡siaduj¡cych tkan-
kach miçkkich. Nie ma prostej zaleznosci miçdzy
stopniem zwçzenia ,szpary¨ ani wielkosci¡ osteoIitow
a nasileniem dolegliwosci. Cech¡ objawow chorobo-
wych, jesli takie wystçpuj¡, jest bol przy ruchu,
zwlaszcza z jednoczesnym obci¡zeniem.
Z punktu widzenia klinicznego najwiçksze znacze-
nie maj¡ zmiany zwyrodnieniowo-wytworcze w sta-
wach kolanowych i biodrowych. S¡ one czçsto przy-
czyn¡ znacznego bolu i utrudnionego poruszania siç.
Staramy siç zawsze rozstrzygn¡c, jaka jest przyczyna
tych zmian. W stawach biodrowych najczçstsz¡ (40°)
przyczyn¡ artrozy jest dysplazja polegaj¡ca na plyt-
kosci panewki i stromosci jej dna. Innymi nierzadkimi
przyczynami s¡: stan po aseptycznej martwicy typu
Perthesa (coxa plana), gdzie glowa jest wybitnie nie-
dopasowana do panewki, oraz stan po zluszczeniu
glowy kosci udowej (epiphysiolysis). Krzywica i osteo-
malacja, wskutek miçkkosci dna panewki, mog¡ pro-
wadzic do jego wpuklenia. Wytwarza siç wowczas
protruzyjna koksartroza, malo bolesna, ale znacznie
ograniczaj¡ca ruchomosc uda. Rozwazyc nalezy tez
zawsze mozliwosc przebycia urazu lub zapalenia gruz-
liczego, ropnego czy reumatoidalnego. Wreszcie nie
nalezy zapominac o mozliwosci ukladowego zaburzç-
84
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KOS TNO- S TAWOWA
nia rozwoju nasad. Do bardzo rzadkich przyczyn ko-
ksartrozy nalezy osteochondromatoza przeroslych
kosmkow maziowki, cos na podobienstwo kamicy
chrzçstnej lub kostnej stawu. Zjawisko to zdarza siç
czçsciej w stawie kolanowym.
Ogromnie powszechnym zjawiskiem po 4050 ro-
ku zycia s¡ zmiany zwyrodnieniowe w stawach srod-
stopno-paliczkowych, zwlaszcza dotycz¡ce stawu I
i V. S¡ one wynikiem poprzecznego plaskostopia. Pla-
skostopie podluzne powoduje przesuniçcie wobec sie-
bie kosci stçpu i stwarza napiçcia, ktore usposobiaj¡
do powstawania osteoIitow na stykach kosci stçpu
i stawow podstawnych srodstopia od strony grzbieto-
wej.
Najczçstszym i najbardziej widocznym na pierwszy
rzut oka typem zmian zwyrodnieniowo-wytworczych
s¡ wystçpuj¡ce u okolo 25° kobiet po okresie prze-
kwitania i u okolo 10° mçzczyzn pocz¡wszy od 65
lat guzki Heberdena. S¡ to twarde, czasem nieco bo-
lesne na ucisk uwypuklenia, wystçpuj¡ce zwykle sy-
metrycznie po grzbietowo-bocznej stronie koncowych
paliczkow r¡k u ich podstawy. Najczçsciej zajçte s¡
palce II, III i IV. Uwazano, ze s¡ one zmian¡ pierwotn¡,
wystçpuj¡c¡ dziedzicznie. Obecnie coraz bardziej prze-
waza pogl¡d, ze guzki s¡ wyrazem poci¡gania za przy-
czepy sciçgien u osob wykonuj¡cych pracç rçczn¡.
Szczegolnie usposabia do guzkow Heberdena praca
kobiet w gospodarstwie domowym, zwlaszcza w wa-
runkach wiejskich. Rzadziej i w starszym wieku wy-
stçpuj¡ podobne do guzkow Heberdena zgrubienia na
podstawach srodkowych paliczkow r¡k w s¡siedztwie
stawow miçdzypaliczkowych blizszych. S¡ to tzw.
guzki Boucharda. Towarzysz¡ce im wrzecionowate
zgrubienie stawu przypomina na pierwszy rzut oka
reumatoidalne zapalenie stawow, jednak w odroznie-
niu od niego guzki Boucharda maj¡ konsystencjç kos-
ci i s¡ malo bolesne na ucisk. PreIerowanym miejscem
zmian zwyrodnieniowych r¡k s¡ takze stawy podstawy
I kosci srodrçcza i stawy podstawne kciukow. Te tzw.
rhizarthrosis pollicis, l¡cznie z guzkami Heberdena
i Boucharda, skladaj¡ siç na zespol polyarthrosis
manus. Niekiedy zmianom zwyrodnieniowym bliz-
szych i dalszych stawow miçdzypaliczkowych u kobiet
towarzysz¡ glçbokie nadzerki, nadaj¡ce nasadom wy-
gl¡d zçbaty. Histologicznie stwierdza siç zmiany ma-
ziowki podobne jak w reumatoidalnym zapaleniu sta-
wow. Jesli takie zmiany s¡ ograniczone do palcow
r¡k, test Waalera-Rosego jest ujemny i nie ma ogol-
nych cech procesu zapalnego, nazywamy je arthrosis
manus erosiva. Zmiany zwyrodnieniowe w stawach
lokciowych i barkowych nalezy roznicowac z entezo-
patiami i z reumatoidalnym zapaleniem stawow. W
obrçbie barku przyczyn¡ duzych dolegliwosci mog¡
byc zmiany zwyrodnieniowe w stawie barkowo-oboj-
czykowym.
Obraz rentgenowski choroby
zwyrodnieniowej
W pocz¡tkowym okresie zmian zwyrodnieniowych
wysychanie chrz¡stek stawowych i utrata ich elastycz-
nosci powoduj¡ pçkanie i ubytki powierzchniowe
chrz¡stki. W obrazie rentgenowskim w tym okresie
stwierdza siç zwçzenie szpary stawowej. Oslabienie
wlasciwosci amortyzacyjnych chrz¡stki stawowej po-
woduje odczyn sklerotyczny w warstwie kostnej pod-
chrzçstnej, widoczny na zdjçciach rentgenowskich.
W dalszym etapie rozwoju zmian zwyrodnieniowych
wytwarzaj¡ siç odczyny proliIeracyjne kosci w postaci
wyrosli kostnych na krawçdziach powierzchni stawo-
wych oraz w miejscu przyczepu sciçgien i wiçzadel
(entezopatia zwyrodnieniowa). W obrazie rentgenow-
skim odczyny te pod postaci¡ tzw. osteoIitozy stano-
wi¡ charakterystyczn¡ cechç zmian zwyrodnienio-
wych. Ponadto w zmianach zwyrodnieniowych w war-
stwie kostnej g¡bczastej przylegaj¡cej do stawu wy-
twarzaj¡ siç twory torbielowate, czçsto l¡cz¡ce siç
z jam¡ stawu, widoczne jako tzw. geody zwyrodnie-
niowe. Charakterystyczn¡ cech¡ geod zwyrodnienio-
wych jest ich sklerotyczna otoczka. Wszystkie te zmia-
ny s¡ dzielone na cztery okresy w zaleznosci od stop-
nia ich zaawansowania. W niniejszym opracowaniu
stosowano podzial Kelgrena.
Choroba zwyrodnieniowa
r¡k
Zmiany wystçpuj¡ z reguly w stawach miçdzypa-
liczkowych dalszych, nastçpnie w blizszych, a jedynie
w wyj¡tkowych przypadkach w stawach srodrçczno-
-paliczkowych. Jako najwczesniejszy objaw stwierdza
siç linijn¡ sklerotyzacjç w warstwie kostnej podchrzç-
stnej, nastçpnie zjawia siç zwçzenie szpary stawowej,
symetryczne lub asymetryczne, nasila siç sklerotyzacja
oraz powstaje osteoIitoza na krawçdziach powierzchni
stawowych, powoduj¡c ich powiçkszenie. W nasadach
wytwarzaj¡ siç geody zwyrodnieniowe.
Tym zmianom w ukladzie chrzçstno-kostnym mog¡
towarzyszyc obrzçki w czçsciach miçkkich okolosta-
wowych. W stawach nadgarstkowych zmiany zwyrod-
nieniowe s¡ zwykle umiejscowione w stawie czworo-
k¡tno-srodrçcznym. Ryciny 119123 przedstawiaj¡
zmiany rentgenowskie r¡k: ryc. 119 okres I, ryc.
120 okres II, ryc. 121 i 122 okres III i ryc.
123 okres IV.
85
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWA RAK
2G6 !!) Choroba zwyrodnieniowa r¡k. Okres I. Zwçzenie szpar stawowych w dalszych stawach miçdzypaliczkowych,
niewielkie odczyny proliIeracyjne na krawçdziach stawowych tych stawow. Znieksztalcenie powierzchni stawowych w III sta-
wie srodrçczno-paliczkowym prawej rçki, z wytworzeniem dosc rozleglych odczynow proliIeracyjnych glowy met. III.
2G6 !" Choroba zwyrodnieniowa r¡k. Okres II. Zwçzenie szpar stawowych w stawach miçdzypaliczkowych dalszych.
Odczyny proliIeracyjne na krawçdziach stawowych paliczkow i sklerotyzacja w tkance kostnej podchrzçstnej. Uogolniona
osteoporoza (chora 76-letnia).
86
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KOS TNO- S TAWOWA
2G6!"! Choroba zwyrodnieniowa r¡k. Okres III. Zwçzenie szpar stawowych w stawach miçdzypaliczkowych dalszych
i blizszych oraz w stawach czworoboczno-srodrçcznych obu r¡k i w stawie czworoboczno-lodeczkowatym lewej rçki, z od-
czynem sklerotycznym w tkance kostnej podchrzçstnej. Nadwichniçcia paliczkow koncowych palcow II i V obu r¡k. Duza
geoda zwyrodnieniowa w glowie paliczka srodkowego palca III prawej rçki. OsteoIitoza na krawçdziach podstaw srodko-
wych paliczkow obu r¡k.
2G6 !"" Choroba zwyrodnieniowa r¡k. Okres III. Duze odczyny proliIeracyjne na krawçdziach powierzchni stawowych
w stawach miçdzypaliczkowych obu r¡k. Mierne zwçzenie szpar stawowych w stawach srodrçczno-paliczkowych oraz
w stawach czworoboczno-srodrçcznych lewej rçki i czworoboczno-lodeczkowatej prawej rçki. Wolne cialo stawowe
w okolicy kosci czworobocznej wiçkszej lewej rçki.
87
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWA S TAWÓW LOKCI OWYCH
2G6 !"# Choroba zwyrodnieniowa r¡k. Okres IV. W stawach miçdzypaliczkowych blizszych i dalszych znaczne zwçzenie
szpar z odczynami proliIeracyjnymi i sklerotyzacj¡ w tkance kostnej podchrzçstnej. Zniszczenie powierzchni stawowych
w stawie miçdzypaliczkowym dalszym palca II i III oraz blizszym palca IV i V lewej rçki (arthrosis erosiva). Geody zwy-
rodnieniowe w glowach paliczka blizszego i srodkowego palca IV prawej rçki. Wolne ciala stawowe w stawach miçdzypalicz-
kowych kciukow obu r¡k. Zwçzenie szpar stawowych i odczyn sklerotyczny w tkance kostnej podchrzçstnej w stawie czwo-
roboczno-srodrçcznym I lewej rçki.
Wspolistnienie choroby
zwyrodnieniowej i r.z.s.
Nakladanie siç zmian zapalnych o charakterze r.z.s.
na istniej¡ce juz zmiany zwyrodnieniowe moze powo-
dowac trudnosci w interpretacji obrazow rentgenow-
skich. Diagnozç moze ulatwic porownanie kolejnych
badan (ryc. 124).
Choroba zwyrodnieniowa
stawow stop
Zmiany zwyrodnieniowe wystçpuj¡ zwykle w sta-
wie srodstopno-paliczkowym I i s¡ nastçpstwem stopy
plaskiej poprzecznie, z nastçpowym wytworzeniem pa-
luchow koslawych (hallux valgus), ktorym towarzyszy
nadwichniçcie trzeszczek (ryc. 125, 126). Zaburzenia
w ustawieniu palucha, okreslane jako hallux rigidus
(ryc. 127), s¡ przyczyn¡ wytwarzania wtornych zmian
zwyrodnieniowych w stawach srodstopno-paliczko-
wych I. Stopa podluznie plaska moze powodowac wy-
twarzanie zmian zwyrodnieniowych w stawach stçpu
(ryc. 128).
Choroba zwyrodnieniowa
stawow lokciowych
Zmiany zwyrodnieniowe w stawach lokciowych nie
rozni¡ siç szczegolnie od typowych zmian spotykanych
w innych stawach. Nalez¡ do nich: zwçzenie szpar sta-
wowych bçd¡ce wyrazem uszkodzenia chrz¡stki, skle-
rotyczny odczyn kostny w warstwie podchrzçstnej,
a czasem wolne ciala stawowe (ryc. 129).
88
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KOS TNO- S TAWOWA
b
2G6 !"$ Wspolistnienie choroby zwyrodnieniowej i reumatoidalnego zapalenia stawow. a. Zdjçcie r¡k, chora lat 76. Zwçze-
nie szpar stawowych w stawach czworoboczno-srodrçcznych lewej rçki, w niektorych stawach srodrçczno-paliczkowych,
miçdzypaliczkowych blizszych i dalszych w obu rçkach. Znieksztalcenie powierzchni stawowych z rozleglymi odczynami
proliIeracyjnymi na krawçdziach stawowych stawow miçdzypaliczkowych. Uogolniona osteoporoza. b. Zdjçcie r¡k tej
samej chorej dwa lata pozniej. Obok poprzednio opisywanych zmian zwyrodnieniowych pojawily siç: obrzçki czçsci miçk-
kich okolostawowych, osteoliza wyrostka rylcowatego prawej kosci lokciowej, duza nadzerka na wyrostku rylcowatym pra-
wej kosci promieniowej, nadzerki i geody zapalne w kosciach stawow met. I, II, IV, V prawej rçki i met. II, IV i V lewej
rçki. Znaczne zwçzenie szpary stawowej w stawie miçdzypaliczkowym blizszym III palca rçki lewej z nadwichniçciem.
a
89
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWA S TAWÓW LOKCI OWYCH
2G6!"% Choroba zwyrodnieniowa stawow stop. Stopa poprzeczna plaska. Koslawe ustawienie paluchow i przemieszczenie
trzeszczek na stronç zewnçtrzn¡. Geody zwyrodnieniowe w glowach met. I obu stop. Kompensacyjne zgrubienie warstwy
korowej w trzonach kosci met. II obu stop. Mierna uogolniona osteoporoza.
2G6!"& Choroba zwyrodnieniowa palcow stop. Stopa poprzeczna plaska. Koslawe ustawienie paluchow. przemiesz-
czenie trzeszczek na zewn¡trz. Geody zwyrodnieniowe w glowie kosci met. I stopy prawej. Kostki dodatkowe w okolicach glo-
wy kosci srodstopia. Niewielkie odczyny proliIeracyjne na krawçdziach powierzchni stawowych stawow srodstopno-pa-
liczkowych I obu stop.
90
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KOS TNO- S TAWOWA
2G6 !"' Choroba zwyrodnieniowa stawow stop. Hallux rigidus. Znaczne zwçzenie szpar stawowych w stawach srod-
stopno-paliczkowych I obu stop, znieksztalcenie nasad kosci tworz¡cych te stawy. Odczyny proliIeracyjne na krawç-
dziach stawowych oraz sklerotyzacja w warstwie kostnej podchrzçstnej. Liczne geody zwyrodnieniowe w glowach met. I.
Wolne ciala stawowe w obu jamach stawowych stawow srodstopno-paliczkowych I, nadwichniçcie paliczkow paluchow.
2G6!"( Choroba zwyrodnieniowa stawow stop. Stopa podluznie plaska. Znaczne obnizenie kosci lodkowatej w stosunku
do kosci skokowej, z nastçpowym obnizeniem sklepienia stopy. Zwçzenie szpar stawowych w stawie skokowo-lodkowym i piç-
towo-szesciennym. Znieksztalcenie powierzchni stawowej kosci skokowej.
91
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWA S TAWÓW KOLANOWYCH
2G6!") Choroba zwyrodnieniowa stawow lokciowych. Znaczne zwçzenie szpar stawowych i duzy odczyn sklerotyczny
w podchrzçstnej tkance kostnej. Liczne wolne ciala stawowe w jamie stawowej.
Choroba zwyrodnieniowa
stawow barkowych
Zmiany zwyrodnieniowe w stawach barkowych
(omartroza) wystçpuj¡ rzadko i zwykle s¡ nastçp-
stwem zaburzen rozwojowych glowy kosci ramiennej,
zmian urazowych lub mikrourazow. W obrazie rentge-
nowskim (ryc. 130) stwierdza siç zwçzenie szpary sta-
wowej, sklerotyzacjç w glowie kosci ramiennej i w pa-
newce lopatki, osteoIitozç zwykle na dolnej krawçdzi
powierzchni stawowej glowy kosci ramiennej. OsteoIi-
toza panewki tworzy zwykle walowate zgrubienia na
jej krawçdziach. Podobne zmiany mog¡ rowniez wy-
stçpowac w stawach barkowo-obojczykowych (ryc.
131).
2G6 !# Choroba zwyrodnieniowa stawow barkowych.
Zwçzenie szpary stawowej w stawie barkowo-obojczykowym,
nierowny zarys powierzchni stawowej, odczyny proliIera-
cyjne na krawçdziach stawowych. Liczny geody zwyrodnie-
niowe w panewce lopatki oraz w glowie kosci ramiennej,
zwlaszcza w okolicy guzka wiçkszego. Skostnienia przycze-
pow sciçgien (enthesopathia) w miejscu przyczepu sciçgien
miçsniowych na guzku wiçkszym kosci ramiennej.
2G6!#! Choroba zwyrodnieniowa stawow barkowych.
Asymetryczne zwçzenie szpary stawowej w stawie barkowo-
-obojczykowym, odczyny proliIeracyjne na krawçdziach sta-
wowych i drobne geody w podchrzçstnej tkance kostnej.
Choroba zwyrodnieniowa
stawow kolanowych
W chorobie zwyrodnieniowej stawow kolanowych
(gonartroza) zmiany zwyrodnieniowe dotycz¡ zazwy-
czaj stawow udowo-piszczelowych lub stawow udowo-
-rzepkowych. W rzucie przednio-tylnym stwierdza siç
w obrazie rentgenowskim symetryczne lub asyme-
92
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KOS TNO- S TAWOWA
tryczne zwçzenie szpary stawowej, Ialisty zarys po-
wierzchni stawowych, nastçpnie osteoIitozç na krawç-
dziach powierzchni stawowych oraz odczyny sklero-
tyczne w warstwie kostnej podchrzçstnej. W rzucie
bocznym lub osiowym mozna uwidocznic zmiany w
stawie udowo-rzepkowym. OsteoIitoza wystçpuje na
dolnym lub gornym biegunie rzepki, na jej powierzch-
ni tylnej oraz na rzepkowej powierzchni kosci udowej.
Stwierdza siç rowniez zwçzenie szpary stawu udowo-
-rzepkowego. W zaleznosci od stopnia nasilenia
zmian, stosuje siç, podobnie jak i w innych stawach,
podzial na okresy: okres II ryc. 132, okres III
AGc. 133 i okres III i IV ryc. 134.
Przebyte stany zapalne lub urazy mog¡ byc przy-
czyn¡ wczesniejszego wytworzenia siç zmian zwyrod-
nieniowych (ryc. 135).
2G6!#" Choroba zwyrodnieniowa stawow kolanowych. a. Zdjçcie przednio-tylne. Asymetryczne zwçzenie szpar stawo-
wych w obu stawach kolanowych. OsteoIitoza na krawçdziach powierzchni stawowych. b. Rzut proIilowy. Zwçzenie prze-
strzeni podrzepkowej. Na podstawie rzepek w miejscu przyczepu sciçgien miçsniowych rozlegle odczyny kostnienia o cha-
rakterze entezopatii. W czçsci tylnej podstawy rzepki osteoIit.
2G6!## Choroba zwyrodnieniowa stawow kolanowych. a. Rzut przednio-tylny. Asymetryczne zwçzenie szpary stawowej
w stawie kolanowym. Znieksztalcenie powierzchni stawowych na klykciach kosci udowych i piszczelowych z wytworzeniem
walowatej osteoIitozy na krawçdziach stawowych. Sklerotyzacja w warstwie podchrzçstnej tkanki kostnej. b. Rzut proIilowy.
Zwçzenie przestrzeni podrzepkowej. OsteoIitoza na powierzchni rzepkowej kosci udowej.
a b
b a
93
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWA S TAWÓW KOLANOWYCH
b
2G6 !#$ Choroba zwyrodnieniowa stawow kolanowych. a. Zdjçcie przednio-tylne. Asymetryczne zwçzenie szpary stawo-
wej w stawie kolanowym prawym. Walowaty odczyn proliIeracyjny na krawçdziach stawowych. Sklerotyzacja w war-
stwie kostnej podchrzçstnej. Znaczne zwçzenie szpary stawowej w lewym stawie kolanowym, zwlaszcza po stronie
przysrodkowej. Znieksztalcenie powierzchni stawowych z wytworzeniem rozleglej osteoIitozy na krawçdziach stawowych.
Sklerotyzacja w warstwie kostnej podchrzçstnej. Nadwichniçcie ku stronie wewnçtrznej. b. Rzut boczny. Prawy staw ko-
lanowy. Zwçzenie przestrzeni podrzepkowej, znieksztalcenie powierzchni stawowych klykci kosci udowej oraz rzepki.
Lewy staw kolanowy rozlegle odczyny proliIeracyjne na tylnej powierzchni klykcia bocznego kosci udowej. Duze
zwçzenie przestrzeni podrzepokowej, znieksztalcenie tylnej powierzchni rzepki oraz rzepkowej powierzchni kosci udowej
przez rozlegl¡ osteoIitozç. Liczne wolne ciala stawowe.
a
94
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KOS TNO- S TAWOWA
a
2G6 !#% Choroba zwyrodnieniowa stawow kolanowych. a. Chory,
lat 44. Zmiany zwyrodnieniowe w prawym stawie kolanowym w na-
stçpstwie przebytego stanu zapalnego o nieustalonej etiologii. Znaczne
asymetryczne zwçzenie szpary stawowej, z nierownym zarysem po-
wierzchni stawowych. Duzy odczyn sklerotyczny w warstwie pod-
chrzçstnej kostnej. Przerost i sklerotyzacja wynioslosci miçdzyklykcio-
wej. OsteoIitoza na krawçdziach klykci kosci udowej i piszczelowej.
Zwapnienia l¡kotek stawowych. b. Rzut boczny znaczne zwçzenie
przestrzeni podrzepkowych z czçsciowym zrostem kostnym. Znie-
ksztalcenie powierzchni stawowych klykci kosci udowej.
Choroba zwyrodnieniowa
stawow biodrowych
W chorobie zwyrodnieniowej stawow biodrowych
(koksartroza) stwierdza siç zwçzenie szpary stawowej,
osteoIitozç, odczyny sklerotyczne w warstwie kostnej
podchrzçstnej i geody zwyrodnieniowe. Zwçzenie
szpary stawowej odpowiadaj¡ce stopniowi zniszczenia
chrz¡stki stawowej moze nie byc widoczne w pocz¡t-
kowych okresach schorzenia. Zwçzenie szpary stawo-
wej w wiçkszosci przypadkow wystçpuje w segmencie
gorno-zewnçtrznym, a w okolo 25° w centralnym.
W niektorych rzadkich przypadkach zwçzenie szpary
stawowej moze wystçpowac w dolnym segmencie.
Przy umiejscowieniu gorno-zewnçtrznym wytwarza siç
nadwichniçcie glowy kosci udowej. Charakterystyczna
dla zmian zwyrodnieniowych stawow biodrowych jest
osteoIitoza, tzw. wiencowa, w postaci kolnierza w
miejscu przejscia glowy kosci udowej w szyjkç, oraz
osteoIitoza w okolicy dolka glowy kosci udowej.
OsteoIitoza na krawçdzi panewki powoduje nadbudo-
wç dachu panewki, czçsto utrzymuj¡c¡ glowç w jej
wlasciwym polozeniu i zapobiegaj¡c¡ jej dalszemu
nadwichniçciu. Sklerotyzacja powstaje w okolicy
zwiçkszonego nacisku w panewce i glowie kosci udo-
wej (w tzw. punktach podparcia).
Geody zwyrodnieniowe s¡ umiejscowione w panew-
ce lub glowie. Geody s¡ czasem pierwszym objawem
b
95
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWA S TAWÓW BI ODROWYCH
zmian zwyrodnieniowych i wyprzedzaj¡ pojawienie siç
zwçzenia szpary stawowej lub osteoIitozy. W przebie-
gu koksartrozy moze wyst¡pic znieksztalcenie glowy
kosci udowej i panewki stawu biodrowego. Podzial
obejmuj¡cy cztery okresy zmian w stawach biodro-
wych przedstawiono na ryc. 136143: okres I ryc.
136, okres II ryc. 137 i 138. okres III ryc. 139,
okres IV ryc. 140143.
2G6 !#& Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych. Zwçzenie szpary stawowej lewego stawu biodrowego w czçsci
srodkowej. OsteoIitoza wiencowa. Odczyn sklerotyczny w warstwie kostnej podchrzçstnej na gornej i dolnej krawçdzi pa-
newki. OsteoIitoza dachu panewki, z nastçpnym jego przedluzeniem. Prawy staw biodrowy wytwarzaj¡ca siç osteoIitoza
dachu panewki.
2G6!#' Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych. Okres II. Zwçzenie szpary stawowej w czçsci srodkowo-dolnej stawu
biodrowego prawego. Niewielka osteoIitoza w okolicy dolka glowy kosci udowej, osteoIitoza wiencowa. Zwyrodnieniowa
geoda w gornej czçsci szyjki prawej kosci udowej. Niewielka sklerotyzacja warstwy podchrzçstnej w dachu panewki i glo-
wie kosci udowej. Lewy staw biodrowy osteoIitoza wiencowa.
96
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KOS TNO- S TAWOWA
2G6!#( Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych. Okres II. Zwçzenie szpary stawowej w prawym stawie biodrowym
w czçsci gornej. OsteoIitoza na brzegach panewek z nastçpowym przedluzeniem dachow panewek. OsteoIitoza w okolicy
dolkow glow kosci udowych. Obustronna osteoIitoza wiencowa. Niewielka sklerotyzacja warstwy kostnej podchrzçstnej da-
chu panewek i glow kosci udowych.
2G6!#) Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych. Okres III. Rzut przednio-tylny stawow biodrowych. a. Znaczne sy-
metryczne zwçzenie szpar stawowych. Sklerotyzacja dachu panewek oraz glow kosci udowych. Duze geody zwyrodnie-
niowe w panewkach stawow i w glowach kosci udowych. OsteoIitoza wiencowa.
a
97
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWA S TAWÓW BI ODROWYCH
2G6!#) b i c. Zdjçcia osiowe stawow biodrowych tej samej chorej.
2G6 !$ Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych. Okres IV. Asymetryczne zwçzenie szpar stawowych w odcinku
srodkowo-dolnym. Znieksztalcenie glow kosci udowych. Bardzo znaczna osteoIitoza na gornych i dolnych krawçdziach
panewek oraz osteoIitoza wiencowa. Pojedyncze rozsiane geody zwyrodnieniowe w glowach kosci udowych i w dachu
prawej panewki.
C b
98
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KOS TNO- S TAWOWA
b
2G6 !$! Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych. Okres IV. a. Rzut przednio-tylny. Bardzo znaczne zwçzenie
szpar stawowych. Znieksztalcenie glow kosci udowych. Liczne geody zwyrodnieniowe w panewkach stawowych oraz w glo-
wach kosci udowych. Slabo zaznaczona osteoIitoza na gornej i dolnej krawçdzi panewek. OsteoIitoza wiencowa w glowach
kosci udowych. b. Zdjçcie osiowe prawego stawu biodrowego u tego samego chorego. Szpara stawowa znacznie zwçzona,
zwlaszcza w gornym odcinku, ale w przeciwienstwie do zdjçcia w rzucie przednio-tylnym dobrze widoczna. Glowa kosci udo-
wej znieksztalcona, wykazuje slabo zaznaczone odczyny sklerotyczne oraz liczne geody zwyrodnieniowe. OsteoIitoza
na dolnej krawçdzi panewki.
a
99
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWA S TAWÓW BI ODROWYCH
2G6 !$" Choroba zwyrodnieniowa stawow biodrowych. Okres IV. a. Rzut przednio-tylny. Znaczne zwçzenie szpary stawowej
w lewym stawie biodrowym w czçsci gorno-zewnçtrznej, z nadwichniçciem glowy kosci udowej. Niewielka sklerotyzacja
oraz geody zwyrodnieniowe w panewce stawowej i w glowie kosci udowej lewej w miejscu najwiçkszego zwçzenia szpary
stawowej. OsteoIity na gornej krawçdzi panewki powoduj¡ce przedluzenie dachu panewki. b. Zdjçcie osiowe lewego stawu
biodrowego. c. Zdjçcie tomograIiczne lewego stawu biodrowego.
a
b c
100
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KOS TNO- S TAWOWA
2G6!$# Zwçzenie szpar stawowych w obu stawach biodrowych, zwlaszcza w czçsciach gornych, wiçksze w prawym sta-
wie. Odczyny proliIeracyjne na krawçdziach panewek powoduj¡ce przedluzenie dachow panewek. Liczne geody zwyrod-
nieniowe w panewkach stawow biodrowych i glowach kosci udowych. Znaczna sklerotyzacja w tkance kostnej podchrzçst-
nej, przede wszystkim w punktach podparcia.
Wtorne zmiany zwyrodnieniowe
w stawach biodrowych
Jezeli zmiany zwyrodnieniowe wystçpuj¡ na podlo-
zu wrodzonej dysplazji stawow biodrowych (ryc. 144),
zmian zapalnych (ryc. 145) lub martwicy aseptycznej
(ryc. 146), w obrazie rentgenowskim uwidaczniaj¡ siç
zwykle objawy pozwalaj¡ce ustalic przyczynç wtor-
nych, czasami bardzo wczesnych, procesow zwyrod-
nieniowych.
2G6 !$$ Wtorne zmiany zwyrodnieniowe w stawach biodrowych. Chora, lat 40. Obustronna dysplazja stawow biodro-
wych, z wytworzeniem wtornych zmian zwyrodnieniowych w prawym stawie biodrowym, zwçzenie szpary stawowej w czçsci
gornej, geody zwyrodnieniowe i sklerotyzacja w warstwie kostnej podchrzçstnej w glowie kosci udowej i w panewce.
Niewielkie odczyny proliIeracyjne na gornym brzegu panewki. Nadwichniçcie glowy kosci udowej. Staw biodrowy lewy nie
wykazuje zmian zwyrodnieniowych.
101
WTÓRNE ZMI ANY ZWYRODNI ENI OWE W S TAWACH BI ODROWYCH
a
2G6!$% Wtorne zmiany zwyrodnieniowe w stawach biodrowych. a. Zdjçcie w rzucie przednio-tylnym. Wglobienie pa-
newki. Zwçzenie szpary stawowej w czçsci srodkowo-dolnej, niewielka sklerotyzacja w warstwie podchrzçstnej glowy kosci
udowej w panewce. Duze osteoIity na dolnym brzegu panewki i niewielka osteoIitoza wiencowa. Geody zwyrodnieniowe
w glowie kosci udowej. b. Zdjçcie osiowe stawu biodrowego tej samej chorej.
b
102
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KOS TNO- S TAWOWA
a
2G6!$& Wtorne zmiany zwyrodnieniowe w stawach biodrowych. a. Zdjçcie w rzucie przednio-tylnym. Stan po martwicy
aseptycznej glowy kosci udowej. Splaszczenie i znieksztalcenie glowy kosci udowej, z Iragmentacj¡ w segmencie gorno-srod-
kowym. Wtorne zmiany zwyrodnieniowe w postaci niesymetrycznego zwçzenia szpary stawowej oraz duzej osteoIitozy wien-
cowej. b. Zdjçcie osiowe stawu biodrowego tej samej chorej.
b
103
104
Choroba zwyrodnieniowo-wytwórcza
krçgoslupa
W chorobie zwyrodnieniowo-wytworczej krçgoslupa
zmiany mog¡ dotyczyc zarowno kr¡zkow miçdzykrç-
gowych, jak i wlasciwych stawow miçdzykrçgowych.
Te ostatnie zdaje siç nie maj¡ wiçkszego znaczenia
w klinice.
W powstawaniu zmian zwyrodnieniowych w kr¡z-
kach i przylegaj¡cych do nich trzonach krçgowych
wyodrçbnic mozna kilka typow. Na rozpoznanie przy-
czyny zmian naprowadzaj¡ w roznym stopniu wywia-
dy i analiza samych zmian.
Najbardziej zrozumialym typem s¡ zmiany lokalne,
powstaj¡ce przy skrzywieniu krçgoslupa. Klinowate-
mu zwçzeniu kr¡zka towarzysz¡ duze osteoIity na
szczycie wygiçcia po stronie wklçslej. Spelniaj¡ one tu
rolç ochronn¡, podporow¡.
Inny typ zmian to lokalna, ograniczona do 12 po-
ziomow, osteoIitoza. Bywa ona wyrazem przebycia
urazu, powtarzaj¡cych siç mikrourazow lub miejsco-
wego stanu zapalnego zakaznego (najczçsciej spondy-
lodiscitis staphylococcica, rzadziej gruzlicy, brucelozy
lub duru). Dosc typowe s¡ zmiany dotycz¡ce kr¡zkow
i trzonow dolnej polowy lçdzwiowego odcinka krçgo-
slupa, wystçpuj¡ce czçsto u osob, ktorych praca pole-
ga na noszeniu ciçzarow. Tego typu zmiany, ktorym
towarzysz¡ bole w okolicy lçdzwiowo-krzyzowej, wy-
stçpuj¡ poza tym nierzadko u osob z nieprawidlow¡
budow¡ anatomiczn¡ zl¡cza lçdzwiowo-krzyzowego
(kr¡g przejsciowy zwlaszcza asymetryczny, tzw.
dawniej lumbalizacja i sakralizacja, spondyloliza, krç-
gozmyk), a takze u osob z ograniczon¡ lub zniesion¡
ruchomosci¡ stawu biodrowego oraz skroceniem na
skutek przykurczu lub zlamania konczyny. Te wtorne
zmiany w krçgoslupie pogarszaj¡ rokowanie koksar-
trozy.
Zmiany wytworcze kr¡zkow miçdzykrçgowych i sta-
wow Luschki w dolnej czçsci szyjnego odcinka krçgo-
slupa, a takze id¡ce z tym w parze zwçzenie kr¡zkow
miçdzykrçgowych, mog¡ znacznie ograniczac swiatlo
otworow miçdzykrçgowych. W tych warunkach korze-
nie C
E
D
A
mog¡, zwlaszcza przy pewnych pozycjach
glowy, byc narazone na ucisk i reagowac odczynem
zapalnym. Taka sytuacja moze powodowac bole, za-
burzenia czucia, a nawet i sily miçsniowej obwodo-
wych partii konczyn gornych. Jest to tzw. rwa ramie-
niowa albo zespol szyjno-ramieniowy. Przyczyn¡ ucis-
ku moze byc zebro szyjne, anomalia miçsnia pochyle-
go przedniego, guz gornego plata plucnego (zespol
Pancoasta) oraz powiçkszone wçzly chlonne dolu pa-
chowego lub nadobojczykowego.
KonIlikt ten moze byc zrodlem tzw. zespolu tçtnicy
szyjnej, nazywanego tez zespolem Barré-Liéou, mani-
Iestuj¡cego siç napadami zawrotow glowy z oczopl¡-
sem (vertigo). Przyczyn¡ tych objawow mog¡ byc jed-
nak i same zmiany miazdzycowe naczyn krçgowych.
Zmiany zwyrodnieniowe kr¡zkow L
D
L
E
lub L
5

S
A
mog¡, wskutek rozluznienia tylnej czçsci pierscie-
nia wloknistego i utraty sprçzystosci, naciskac na za-
konczenia nervi spinales (nerwy Luschki), przebiegaj¡-
ce w okolicy wiçzadla podluznego tylnego. Nagle zwiçk-
szenie cisnienia w kr¡zku (dzwigniçcie ciçzaru, skrçt,
skok) moze spowodowac ostry lub przewlekly, bo-
lesny skurcz miçsni lçdzwiowych lumbago. Wypad-
niçcie j¡dra miazdzystego do kanalu krçgowego i ucis-
niçcie korzeni L
E
lub S
A
(rwa kulszowa) rzadziej spo-
wodowane jest przez zmiany zwyrodnieniowe, a czçs-
ciej uwarunkowane nieszczelnosci¡ pierscieni, obec-
nosci¡ w nim szczelin, przez ktore przedostawac siç
moze, przy wzmozonym cisnieniu, zawartosc kr¡zka
do kanalu krçgowego. Wszystkie starania zmierzaj¡ce
do ujawnienia tych wypuklen za pomoc¡ zwyklego
sposobu badania daj¡ wyniki niepewne. Sprawç moze
wyjasnic jedynie radykulograIia.
Maj¡c do czynienia z obrazami okreslanymi bardzo
czçsto lakoniczn¡ nazw¡ spondyloarthrosis, zdawac
trzeba sobie sprawç z tego, ze zmiany te w wiçkszosci
przypadkow stanowi¡ zjawisko wtorne, nieraz kom-
pensacyjne, i rzadko tylko s¡ bezposredni¡ przyczyn¡
bolu. Natomiast zmiany kostno-chrzçstne s¡ czçsto
wywolane przez te same mechanizmy uszkadzaj¡ce
lub przeci¡zaj¡ce, ktore mog¡ byc powodem bolu
miçsni tulowia, ich przyczepow (enthesitis, entheso-
pathia) lub rozci¡ganych czy napinanych wiçzadel.
OsteoIity mog¡ stanowic podporç chroni¡c¡ miçsnie
przed nadmiernym przeci¡zeniem (np. w skoliozie).
Widzimy na przyklad, jak w starczej kiIozie gornego
odcinka czçsci piersiowej krçgoslupa, gdy dochodzi
do kosciozrostow przednich odcinkow trzonow, osteo-
Iity zanikaj¡, poniewaz Iunkcja podporowa, jak¡ spel-
105
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
nialy, staje siç zbçdna. Skrajnie nasilone zmiany zwy-
rodnieniowo-wytworcze w stawach i w krçgoslupie
rozwijaj¡ siç w chorobach cechuj¡cych siç pozbawie-
niem pewnych odcinkow szkieletu czucia bolu i/lub
czucia glçbokiego.
Objawy rtg zmian zwyrodnieniowych w krçgoslupie
s¡ podobne do objawow zmian w calym ukladzie
kostnym i stwierdza siç je w kr¡zkach miçdzy krçgo-
wych, krçgach oraz stawach krçgoslupa. Zwykle zmiany
w kr¡zkach rozwijaj¡ siç jednoczesnie ze zmianami
w trzonach krçgowych; w stawach miçdzykrçgowych
procesy zwyrodnieniowe powstaj¡ zwykle nieco poz-
niej. Wysychanie kr¡zkow miçdzykrçgowych powo-
duje pçkanie i sekwestracjç, zwçzenie przestrzeni miç-
dzykrçgowej, uwidaczniaj¡ce siç w obrazie rtg. W
trzonach krçgowych rozwijaj¡ siç odczyny proliIera-
cyjne, pod postaci¡ osteoIitozy na krawçdziach, oraz
2G6 !$# Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza krçgoslupa.
Odcinek szyjny krçgoslupa. Zwçzenie przestrzeni miçdzykrç-
gowych C
E
C
6
, C
F
C
7
. OsteoIity na przednich krawçdziach
trzonow krçgowych oraz na wyrostkach haczykowatych.
Zwçzenie niektorych szpar stawowych ze sklerotyzacj¡
w warstwie podchrzçstnej tkanki kostnej, zwlaszcza w stawie
C
G
-D
1
.
2G6 !$' Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza krçgoslupa.
Odcinek szyjny krçgoslupa. Odczyny proliIeracyjne na kra-
wçdziach trzonow krçgowych od C
D
do C
G
oraz skostnienia
w czçsciach miçkkich na wysokosci kr¡zkow miçdzykrçgo-
wych.
2G6 !$) Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza krçgoslupa.
Odcinek szyjny krçgoslupa. Zwçzenie przestrzeni miçdzykrç-
gowych C
C
C
4
, C
E
C
F
i C
F
C
7
, zwlaszcza w czçsci tylnej.
OsteoIity na wyrostkach haczykowatych wyzej wymienionych
krçgow oraz niewielkie odczyny sklerotyczne w warstwie
podchrzçstnej tkanki kostnej, szczegolnie w stawie C
G
D
1
.
Niewielka uogolniona osteoporoza.
106
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
b
2G6 !% Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza krç-
goslupa. Odcinek szyjny krçgoslupa. a. Rzut proIi-
lowy. b. Rzut przednio-tylny. Asymetryczne zwçzenie
przestrzeni miçdzykrçgowych, poczynaj¡c od krçgu
C
4
. Znaczna osteoIitoza na przednich i tylnych kra-
wçdziach trzonow, z wytworzeniem mostu kostnego
na wysokosci kr¡zka C
F
C
7
. Sklerotyzacja w war-
stwie kostnej podchrzçstnej. Lewostronna skolioza.
2G6 !%! Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza krçgoslupa. Odci-
nek piersiowy i lçdzwiowy krçgoslupa. Zdjçcie proIilowe. Zwçzenie
przestrzeni miçdzykrçgowych w gornej czçsci piersiowego odcinka
krçgoslupa, zwlaszcza w czçsci przedniej. Niewielkie osteoIity na
krawçdziach trzonow krçgowych. Niewielka uogolniona osteoporo-
za, poglçbienie kiIozy Iizjologicznej.
a
107
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
wystçpuje sklerotyzacja warstwy kostnej podchrzçst-
nej. OsteoIity maj¡ charakterystyczny obraz rentge-
nowski, co pozwala na odroznienie ich od syndesmoIi-
tow. OsteoIity maj¡ wygl¡d dziobiastych wyrosli kost-
nych l¡cz¡cych siç z trzonem krçgu, stanowi¡c prze-
dluzenie krawçdzi trzonu. Obok osteoIitow widuje siç
niekiedy zmiany o charakterze entezopatii w wiçza-
dlach przykrçgoslupowych. Zmiany w stawach miç-
dzykrçgowych wystçpuj¡ w postaci zwçzenia szpar
oraz sklerotyzacji w warstwie kostnej podchrzçstnej.
W szyjnym odcinku krçgoslupa istnieje specjalna ana-
tomiczna predyspozycja do wytwarzania zmian zwy-
2G6!%" Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza krçgoslupa. Piersiowy odcinek krçgoslupa w rzucie przednio-tylnym (a)
i proIilowym (b). OsteoIity na krawçdziach trzonow krçgowych, najwiçksze na poziomie przejscia piersiowo-lçdzwio-
wego. Mierna osteoporoza. Skrzywienie w dolnej czçsci odcinka piersiowego krçgoslupa.
a
b
108
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
rodnieniowych. Tylno-boczna czçsc trzonow krçgow
C
C
C
G
jest uniesiona ku gorze i na zewn¡trz, tworz¡c
tzw. wyrostki haczykowate. Styk gornego i dolnego
wyrostka haczykowatego tworzy tzw. staw Luschki,
ktory uwidacznia siç w postaci szczeliny w rzucie
przednio-tylnym. Juz w bardzo wczesnych okresach
zmian zwyrodnieniowych mozna wykazac wytwarza-
nie siç osteoIitow na wyrostkach haczykowatych.
OsteoIity na tych wyrostkach mog¡ zwçzac swiatlo
otworu miçdzykrçgowego, uciskaj¡c znajduj¡cy siç
tam korzen nerwowy. Cztery okresy zmian przedsta-
wiono na ryc. 147 (okres I), ryc. 148 (okres II), ryc.
149 (okres III) i ryc. 150 (okres IV). W rzucie wyrost-
kow kolczystych na poziomie C
D
C
G
stwierdza siç
2G6 !%# Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza krçgoslupa. Piersiowy odcinek krçgoslupa w rzucie przednio-tylnym (a)
i proIilowym (b). Zwçzenie niektorych przestrzeni miçdzykrçgowych, osteoIity na krawçdziach trzonow krçgowych,
szczegolnie duze na krawçdziach bocznych trzonow. Niewielka sklerotyzacja w warstwie kostnej podchrzçstnej. Zwapnienie
j¡dra galaretowatego kr¡zka pomiçdzy D
A
i D
AA
oraz drobne zwapnienia w kr¡zkach miçdzykrçgowych w gornej czçsci od-
cinka piersiowego krçgoslupa. Osteoporoza uogolniona.
b
a
109
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
czçsto w wiçzadle karkowym zwapnienia, odpowiada-
j¡ce zmianom o charakterze entezopatii.
W odcinku piersiowym i lçdzwiowym krçgoslupa
zmiany rentgenowskie w przebiegu choroby zwyrod-
nieniowej mozna dzielic takze na poszczegolne okresy
w zaleznosci od ich nasilenia. Do typowych objawow
radiologicznych nalez¡: zwçzenie przestrzeni miçdzy-
krçgowej, osteoIity na krawçdziach powierzchni trzo-
now krçgowych, sklerotyzacja w warstwie podchrzçst-
nej plytek granicznych trzonow krçgowych, a czasem
zwapnienia w obrçbie kr¡zkow miçdzykrçgowych.
Omawiane objawy w poszczegolnych okresach w
piersiowym odcinku krçgoslupa przedstawiaj¡ ryc. 151
(okres I), ryc. 152 (okres II) i ryc. 153 (okres III),
a w lçdzwiowym odcinku krçgoslupa ryc. 154 (okres
IV).
2G6 !%$ Choroba zwyrodnieniowo-wytworcza krçgoslupa. Odcinek lçdzwiowy krçgoslupa. a. Rzut przednio-tylny. Za-
znaczona lewostronna skolioza. Asymetryczne zwçzenie przestrzeni miçdzykrçgowej. OsteoIity na krawçdziach trzonow
krçgowych. b. Rzut proIilowy. Asymetryczne zwçzenie przestrzeni miçdzykrçgowych. OsteoIity na przednich krawçdziach
trzonow.
a b
110
Z1 AWI S KA AS YMI LACY1 NE KRJGOS LUPA
Zjawiska asymilacyjne krçgoslupa
Pod pojçciem asymilacji rozumie siç zaburzenie
rozwojowe, wystçpuj¡ce w tzw. okolicach przejscio-
wych poszczegolnych odcinkow krçgoslupa. Granica
potyliczno-szyjna moze siç przesuwac w kierunku kra-
nialnym, tworz¡c tzw. asymilacjç atlasu. Przesuwaj¡c
siç w kierunku kaudalnym powoduje wytworzenie
siç krçgu potylicznego. Na poziomie przejscia szyjno-
-piersiowego stwierdza siç czasem przerost wyrostka
poprzecznego lub tez obecnosc zeber szyjnych. Naj-
czçstsze s¡ zjawiska asymilacji w odcinku lçdzwiowo-
-krzyzowym, poprzednio okreslane jako sakralizacja
lub lumbalizacja. Obecnie dla wiçkszej scislosci uzywa
siç terminu kr¡g przejsciowy. Rozroznia siç krçgi
przejsciowe symetryczne i asymetryczne, w zaleznosci
od stopnia rozwoju wyrostkow poprzecznych i od ich
pol¡czenia z masami bocznymi kosci krzyzowej (ryc.
155 i 156). Szczegolne znaczenie ma kr¡g przejsciowy
asymetryczny, poniewaz powoduje istotne zaburzenie
statyki krçgoslupa, usposabiaj¡c do wytworzenia sko-
liozy, jednostronnych zmian zwyrodnieniowych kr¡z-
ka miçdzykrçgowego lub stawu krzyzowo-biodrowego
(ryc. 157), lub tez do zeslizgiwania siç trzonu krçgo-
wego (tzw. krçgozmyk boczny).
2G6!%% Zjawiska asymilacyjne krçgoslupa. Kr¡g przejsciowy, asymetryczny, calkowity.
111
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
2G6!%' Zjawiska asymilacyjne krçgoslupa. Kr¡g przejsciowy, czçsciowy, niesymetryczny, lewostronny. Zmiany zwyrodnie-
niowe w stawach krzyzowo-biodrowych, silniej zaznaczono po lewej stronie. Szpary stawowe o nierownomiernej szerokosci.
Sklerotyzacja tkanki kostnej podchrzçstnej w dolnych odcinkach stawow.
2G6!%& Zjawiska asymilacyjne krçgoslupa. Kr¡g przejsciowy niecalkowicie oddzielony, symetryczny.
112
Spondyloliza wçziny szyjki
luku krçgowego
Jest to dosc czçste zaburzenie rozwojowe, l¡cz¡ce
siç z obecnosci¡ krçgu przejsciowego lub istniej¡ce
niezaleznie. W masie kostnej wçziny szyjki luku krç-
gowego istnieje przerwa oddzielaj¡ca od siebie wy-
rostki stawowe gorne i dolne (ryc. 158a, b). Tego ro-
2G6 !%( Spondyloliza wçziny szyjki luku krçgowego. a.
Zdjçcie w rzucie skosnym strony prawej odcinka lçdzwiowe-
go krçgoslupa. Poprzeczna szczelina w luku krçgu L
D
i L
E
w
miejscu wçziny szyjki luku. b. Takie same zmiany w wçzi-
nach szyjek lukow tych krçgow po stronie lewej. c. Rzut
proIilowy. Krçgozmyk na poziomie L
D
L
5
. Zmiany zwyrod-
nieniowe na tym poziomie w postaci zwçzenia przestrzeni
miçdzykrçgowej i osteoIitow na krawçdziach trzonow krç-
gowych.
dzaju zmiany mog¡ byc jedno- lub obustronne. Dla
uwidocznienia spondylolizy wykonuje siç zdjçcia rent-
genowskie w rzutach skosnych, pod k¡tem okolo 35°.
Spondyloliza wçziny szyjki luku krçgowego powoduje
zaburzenie statyki w tym odcinku krçgoslupa, z na-
stçpowym nadmiernym obci¡zeniem kr¡zka miçdzy-
krçgowego oraz stawow miçdzykrçgowych i wytwo-
rzeniem przedwczesnych zmian zwyrodnieniowych.
Nastçpstwem spondylolizy moze byc krçgozmyk (ryc.
158c).
Dyskopatia
W genetycznie uwarunkowanych zaburzeniach w
narz¡dzie ruchu na pograniczu kr¡zka miçdzykrçgo-
wego i plytki chrzçstno-kostnej trzonu krçgowego mo-
ze wyst¡pic wpuklanie siç j¡dra galaretowatego do
wnçtrza trzonu, powoduj¡c w nastçpstwie powstanie
tzw. guzkow Schmorla.
Zaburzenie rownowagi w okresie rozwoju pierscie-
nia wloknistego kr¡zka miçdzykrçgowego i listewki
brzeznej moze powodowac wrastanie pierscienia wlok-
DYS KOPATI A
c
a
b
113
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
2G6!%) Choroba Scheuermanna. a. Piersiowy odcinek krçgoslupa. W srodkowym odcinku krçgoslupa widoczne klinowate
znieksztalcenia trzonow krçgowych ze znacznie poglçbion¡ kiIoz¡. Plytki graniczne trzonow o nierownych zarysach. Prze-
strzenie miçdzykrçgowe o nierownomiernej szerokosci. W trzonie D
A
oddzielenie dolnej, przedniej krawçdzi. b. Lçdzwiowy
odcinek krçgoslupa. Oddzielenie krawçdzi trzonu, tzw. spondylosis anterior.
nistego do trzonu, przyczyniaj¡c siç do klinowatego
znieksztalcenia. W nastçpstwie tych zmian, wystçpu-
j¡cych zazwyczaj na kilku poziomach w odcinku pier-
siowym krçgoslupa, wytwarza siç poglçbienie kiIozy,
okreslane nazw¡ choroby Scheuermanna (ryc. 159a).
Wrastanie pierscienia wloknistego w szczeliny po-
miçdzy listewkç brzezn¡ trzonu krçgowego moze row-
niez spowodowac oddzielenie przedniej lub tylnej kra-
wçdzi trzonu okreslonych nazw¡ spondylosis anterior
lub posterior. Tego rodzaju zaburzenia rozwoju wy-
stçpuj¡ zazwyczaj w odcinku lçdzwiowym krçgoslupa
i mog¡ byc mylnie rozpoznawane jako zmiany pocho-
dzenia urazowego (ryc. 159b).
Odosobnione uszkodzenie kr¡zka miçdzykrçgowego
doprowadza do przerwania pierscienia wloknistego
i wypadniçcia j¡dra miazdzystego, zwykle na jednym
poziomie. Najczçstsz¡ lokalizacj¡ zmian jest poziom
L
D
L
5
, rzadziej L
E
S
1
, wyj¡tkowo inne poziomy.
Przegl¡dowe zdjçcie rentgenowskie krçgoslupa we
wczesnych okresach zwykle nie wykazuje zmian. Z
chwil¡ powstania wtornych zmian zwyrodnieniowych
w uszkodzonym kr¡zku pojawiaj¡ siç widoczne w
obrazie rentgenowskim niesymetryczne lub symetrycz-
ne zwçzenia przestrzeni miçdzykrçgowych, a nastçpnie
odczyny proliIeracyjne na krawçdziach s¡siaduj¡cych
trzonow krçgowych oraz sklerotyzacja w warstwie
kostnej przylegaj¡cej do plytek granicznych trzonow
krçgowych (ryc. 160a, b, 161 a, b). Wpuklanie siç ele-
mentow anatomicznych zmienionego kr¡zka w obrçb
kanalu krçgowego i ucisk na korzenie nerwowe wy-
kazuje najlepiej radykulograIia (ryc. 162a, b, c. 163a,
b, c). Objawy ucisku korzeni nerwowych uwidaczniaj¡
siç w postaci poszerzenia korzenia powyzej miejsca
ucisku oraz skrocenia kieszonki korzenia. Wpuklanie
siç kr¡zka w gl¡b kanalu krçgowego jest dobrze wi-
doczne na zdjçciach proIilowych.
a b
114
DYS KOPATI A
2G6!& Dyskopatia. Odcinek lçdzwiowy krçgoslupa. a. Zdjçcie przednio-tylne. b. Rzut proIilowy. Zwçzenie przestrzeni
miçdzykrçgowej L
D
L
5
. OsteoIity na krawçdziach s¡siednich trzonow krçgowych. Niewielka sklerotyzacja tkanki kostnej w
warstwie podchrzçstnej w obrçbie plytek granicznych trzonow krçgowych.
a b
115
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
2G6!&! Dyskopatia. Odcinek lçdzwiowy krçgoslupa. a. Zdjçcie przednio-tylne. b. Rzut proIilowy. Znaczne zwçzenie prze-
strzeni miçdzykrçgowej na poziomie L
D
L
E
z niewielkimi odczynami proliIeracyjnymi na krawçdziach trzonow krçgowych.
Wyrazna sklerotyzacja tkanki kostnej w warstwie podchrzçstnej, zwlaszcza w krçgu L
4
.
a b
116
DYS KOPATI A
2G6 !&" RadykulograIia. a. Rzut skosny w pozycji lez¡cej. Ucisk
wielu korzeni nerwowych ogona konskiego z objawem muszkietu
(typowe poszerzenie cienia korzenia nerwowego) i przemieszcze-
niem korzeni ogona konskiego na poziomie L
D
L
5
. b. Rzut proIi-
lowy w pozycji lez¡cej. Widoczne wpuklenie kr¡zka miçdzykrçgo-
wego w obrçb kanalu krçgowego. c. Rzut proIilowy w pozycji
stoj¡cej. Nie wykazuje poglçbienia siç wpuklenia. Niewielkie zwçze-
nie przestrzeni miçdzykrçgowej na poziomie L
D
L
E
w czçsci tylnej,
z nieznacznym przesuniçciem krçgu L
E
wzglçdem krçgu L
4
.
b a
c
117
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
2G6!&# RadykulograIia. a. Rzut skosny. Objaw muszkietu na poziomie L
D
L
E

oraz L
E
S
1
. b. Rzut proIilowy w pozycji lez¡cej. Wpuklenie kr¡zka miçdzykrçgo-
wego na poziomie L
D
L
5
. c. Rzut proIilowy w pozycji stoj¡cej. Poglçbienie
wpuklenia na tym samym poziomie; przestrzen miçdzykrçgowa bez zmian.
a b
c
118
SPONDYLOS I S HYPEROS TOTI CA
Spondylosis hyperostotica
Spondylosis hyperostotica (zespol Forrestiera) jest
szczegoln¡ postaci¡ procesu wytworczego kostnego,
zaliczanego zwykle do zmian zwyrodnieniowych. Cha-
rakterystyczne dla tego zespolu jest tworzenie siç
masywnych skostnien na bocznych i przednich po-
wierzchniach trzonow krçgowych. W obrazie rentge-
nowskim przypominaj¡ one ogromne dziobiaste lub
plomykowate osteoIity, zlewaj¡ce siç nierzadko ze
sob¡ i usztywniaj¡ce krçgoslup. Zmiany te powstaj¡
wyl¡cznie lub glownie po stronie prawej. Najczçsciej
dotycz¡ one 34 dolnych krçgow piersiowych i AB
gornych lçdzwiowych (ryc. 164a, b i 165a, b, c, d).
Zmiany te mog¡ dotyczyc calego krçgoslupa, wystç-
puj¡c w roznym stopniu nasilenia w poszczegolnych
odcinkach, czasem nawet w odcinku szyjnym (ryc.
165e i 166).
Zjawisko wystçpuje przewaznie u ludzi starych; jesli
rozpoczçlo siç wczesniej, wysokosc kr¡zkow miçdzy-
krçgowych moze byc normalna. Stawy krzyzowo-bio-
drowe, w odroznieniu od z.z.s.k., s¡ nie zajçte. U zna-
cznej czçsci osob dotkniçtych t¡ zmian¡, nazywan¡
takze hyperostosis vertebralis ankylosans senilis (For-
restier, Rotes-Querol) lub spondylosis hyperostotica
(R. V. Ott), tolerancja glukozy jest obnizona (krzywa
prediabetyczna), a nierzadko wystçpuje jawna, lagod-
na cukrzyca. Ta okolicznosc jest szczegolnie wazna
z punktu widzenia rokowniczego (sklonnosc do miaz-
dzycy i do zakrzepu naczyn wiencowych).
2G6!&$ Zespol Forrestiera. Odcinek piersiowy krçgoslupa w rzucie przednio-tylnym (a) i proIilowym (b).
b a
119
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
2G6 !&$ Odcinek lçdzwiowy krçgoslupa w rzucie przednio-tylnym (c) i proIilowym (d). Skostnienia na przednich i bocz-
nych powierzchniach trzonow krçgowych. W odcinku piersiowym krçgoslupa zmiany najbardziej nasilone po stronie pra-
wej. W rzucie proIilowym widoczny wytwarzaj¡cy siç most kostny, l¡cz¡cy, przednie powierzchnie trzonow krçgowych,
zwlaszcza w odcinku lçdzwiowym krçgoslupa.
d c
120
SPONDYLOS I S HYPEROS TOTI CA
C
2G6 !&% Zespol Forrestiera. a. Odcinek piersiowy krçgoslupa w rzu-
cie przednio-tylnym. OsteoIity na bocznych krawçdziach trzonow krç-
gowych, zwlaszcza po stronie prawej. b. Rzut proIilowy. Most kostny
l¡cz¡cy przednie powierzchnie trzonow krçgowych. Szerokosc prze-
strzeni miçdzykrçgowych prawidlowa. c. Odcinek lçdzwiowy krçgo-
slupa tego samego chorego w rzucie przednio-tylnym.
a b
121
CHOROBA ZWYRODNI ENI OWO- WYTWÓRCZA KRJGOS LUPA
e
2G6 !&% d. Rzut proIilowy. Duze osteoIity na krawçdziach
trzonow krçgowych. e. Odcinek szyjny krçgoslupa tego same-
go chorego. OsteoIity na krawçdziach trzonow krçgowych
oraz zwapnienie o typie entezopatii na poziomie C
D
C
E

i C
E
C
6
.
2G6!&& Zespol Forrestiera. Odcinek szyjny krçgoslupa. Duzy
osteoIit na dolnej krawçdzi trzonu C
5
. Most kostny l¡cz¡cy przed-
nie powierzchnie trzonow C
F
C
7
. Zwapnienie o typie entezopatii
na wysokosci wyrostka kolczystego C
7
.
d
122
Zmiany neurodystroficzne kosci i stawów
Zmiany neurodystroIiczne stawow, czyli stawy Char-
cota, wystçpuj¡ w wi¡dzie rdzenia, jamistosci rdzenia,
czasem w cukrzycy (pseudotabes diabeticorum).
W wi¡dzie rdzenia zajçte mog¡ byc dolne partie
krçgoslupa i stawy konczyn dolnych. Ogromnym
zmianom destrukcyjnym i wytworczym, ktore czçsto
nie sprawiaj¡ bolu, towarzysz¡ czçsto: objaw zrenicz-
ny Argyll-Robertsona, niedomykalnosc polksiçzyco-
watych zastawek aorty, zniesienie wszystkich rodza-
jow czucia w konczynach dolnych, niezbornosc, nad-
mierna wiotkosc miçsni i stawow, zniesienie odruchow
kolanowych, skokowych, czasem tez zatrzymanie mo-
czu.
Jamistosc rdzenia obok zmian w odcinku szyjnym
krçgoslupa i w jednym lub kilku stawach konczyn
gornych cechuje oslabienie lub zniesienie czucia bolu
i temperatury w rçkach, id¡ce z tym w parze slady
oparzen, zaburzenia troIiczne skory palcow r¡k, przy-
kurcz palcow r¡k.
Arthropathia tabetica
Zmiany stawowe w kile trzeciorzçdowej dotycz¡
konczyn dolnych i krçgoslupa lçdzwiowego. Wskutek
neurotroIicznego podloza wystçpuj¡ zmiany destruk-
cyjne stawow, a jednoczesnie rozwijaj¡ siç zmiany
zwyrodnieniowe. W obrazie rentgenowskim zmiany
destrukcyjne wystçpuj¡ w postaci osteolizy, a czasem
obejmuj¡ cale nasady kosci. Zmiany o charakterze
zwyrodnieniowym w postaci zwçzenia szpar stawo-
wych, odczynow sklerotycznych i proliIeracyjnych
maj¡ przewaznie bardzo duze nasilenie. Wspolistnie-
nie tych procesow powoduje obraz karykaturalnego
znieksztalcenia stawow. W daleko zaawansowanych
przypadkach widuje siç obraz tzw. rumowiska kost-
nego. W artropatii kilowej w stawach biodrowych
przewazaj¡ objawy osteolitycznego niszczenia kosci
(ryc. 167a, 168a, b), natomiast w stawach kolanowych
(169a, b i 167b, c, d) charakterystyczna jest przewaga
2G6 !&' Arthropathia tabetica. a. Stawy biodrowe. Znaczna osteoliza przynasady i nasady kosci udowej lewej, ze zlama-
niem patologicznym i przemieszczeniem kosci udowej ku gorze. Reszta glowy kosci udowej widoczna jest w znieksztalconej pa-
newce. Prawy staw biodrowy z niewielkimi zmianami zwyrodnieniowymi, mieszcz¡cymi siç w granicach odpowiednich do
wieku (63 lata).
123
ZMI ANY NEURODYS TROFI CZNE KOS CI I S TAWÓW
d
2G6 !&' b. Stawy kolanowe tej samej chorej w rzucie przed-
nio-tylnym. Szpary stawowe o nierownomiernej szerokosci,
znieksztalcenie powierzchni stawowych. Rozlegle odczyny
proliIeracyjne na krawçdziach powierzchni stawowych. Licz-
ne wolne ciala stawowe. Zmiany bardziej nasilone w prawym
stawie kolanowym. c. Zdjçcie proIilowe prawego stawu kola-
nowego. d. Zdjçcie proIilowe lewego stawu kolanowego uwi-
dacznia znacznie lepiej opisane poprzednio zmiany. e. Zdjçcie
odcinka lçdzwiowego krçgoslupa tej samej chorej, rzut tylno-
-przedni. Zwçzenie przestrzeni miçdzykrçgowych w dolnej
czçsci odcinka piersiowego i lçdzwiowego. Masywne odczyny
proliIeracyjne na krawçdziach trzonow krçgowych. Znie-
ksztalcenie i obnizenie trzonow krçgowych, zwlaszcza lçdz-
wiowych. Sklerotyzacja w warstwie podchrzçstnej.
e
b c
124
ARTHROPATHI A TABETI CA
2G6!&( Arthropathia tabetica. a. Staw biodrowy u chorego, lat 47. Osteoliza glowy kosci udowej i czçsciowo panewki sta-
wu biodrowego. Kosc udowa przemieszczona ku gorze. b. Ten sam chory 6 miesiçcy pozniej. Zupelna osteoliza glowy i szyjki
kosci udowej, dalszy postçp zmian osteolitycznych w kosci biodrowej. Wiçksze przemieszczenie kosci udowej ku gorze.
Slabo zaznaczone odczyny sklerotyczne w pozostalych Iragmentach kosci tworz¡cych staw biodrowy.
a
b
2G6 !&) Arthropathia tabetica. a. Stawy ko-
lanowe w rzucie przednio-tylnym. Niesyme-
tryczne zwçzenie szpar stawowych. Odczyny
proliIeracyjne na klykciach przysrodkowych
kosci piszczelowych, zwlaszcza w prawym sta-
wie. b. Zdjçcie warstwowe uwidacznia zmiany
osteolityczne w klykciach przysrodkowych obu
kosci piszczelowych, z niewielk¡ sklerotyzacj¡
w otoczeniu. Wczesny okres zmian.
a b
125
ZMI ANY NEURODYS TROFI CZNE KOS CI I S TAWÓW
procesow proliIeracyjnych. W lçdzwiowym odcinku
krçgoslupa wystçpuj¡ znacznie nasilone objawy zwy-
rodnieniowe, szczegolnie w postaci odczynow proliIe-
racyjnych (ryc. 167e).
Arthropathia syringomyelica
Zmiany stawowe w syringomielii rozwijaj¡ siç zwy-
kle w stawach konczyn gornych (ryc. 170). Obraz rent-
genowski tych zmian jest bardzo podobny do zmian
w kile. Wspolistniej¡ wiçc zmiany destrukcyjne i pro-
cesy wytworcze.
Arthropathia diabetica
Podobny obraz zmian kostnych jak w artropatii ki-
lowej i syringomielii spotyka siç rowniez w przebiegu
cukrzycy. Najczçsciej stwierdza siç te zmiany w obrç-
bie gornego stawu skokowego i w stawach stçpowo-
-srodstopnych (ryc. 171). W cukrzycy obok zmian
destrukcyjno-proliIeracyjnych stwierdza siç ponadto
zwapnienia w czçsciach miçkkich okolostawowych
oraz nawarstwienia okostnowe. Czasem zmiany mog¡
byc zlokalizowane nietypowo i charakteryzowac siç
niewielkim nasileniem (ryc. 172). Moze wystçpowac
osteoporoza.
2G6!' Arthropathia syringomyelica. a. Staw barkowy. Calkowita osteoliza panewki i czçsciowo trzonu lopatki oraz
glowy kosci ramiennej, rumowisko kostne z Iragmentow tych kosci. Sklerotyzacja kikuta glowy kosci ramiennej i przysta-
wowej czçsci lopatki. Nadwichniçcie kosci ramiennej. Zlamanie patologiczne. b. Zdjçcie osiowe. Widoczne odczyny proliIera-
cyjne w okolicy szyjki kosci ramiennej.
2G6!'! Arthropathia diabetica. a. Stawy skokowe w rzucie przednio-tylnym.
a b
126
ARTHROPATHI A DI ABETI CA
2G6 !'! b. Stawy skokowe w rzucie bocznym. Prawy staw skokowy nieregu-
larne zwçzenie szpary stawowej w stawie skokowym gornym. Zmiany destruk-
cyjne kosci skokowej i nasady dalszej kosci piszczelowej. Znaczna sklerotyzacja
w obrçbie kosci stawu skokowego. W okolicy kostki przysrodkowej widoczne
wolne Iragmenty kostne. Nawarstwienia okostnowe na dalszych odcinkach obu
kosci prawego podudzia. Staw skokowy lewy zmiany destrukcyjne kosci
skokowej lewej, ze zlamaniem patologicznym i znaczn¡ sklerotyzacj¡. Wolne
Iragmenty kostne w okolicy przedniej powierzchni kosci skokowej. Delikatne
zwapnienia w scianach naczyn. Pojedyncze geody w kostce przysrodkowej
bocznej. c. Zdjçcie stopy. Nierownomierne zwçzenie szpary stawowej w stawie
srodstopno-paliczkowym I. Znieksztalcenie podstawy blizszego paliczka palucha,
ze sklerotyzacj¡ oraz obecnosci¡ pojedynczych geod w podstawie i glowie tego
paliczka. Odczyny proliIeracyjne na krawçdziach powierzchni stawowej palicz-
ka. Zwapnienia w scianach naczyn widoczne w przestrzeniach miçdzy met. I
i met. II oraz met. IV i met. V. Osteoporoza kosci stopy.
2G6!'" Arthropathia diabetica. Staw barkowy. a. Rzut przednio-tylny. b. Rzut osiowy. Zwçzenie szpary stawowej
w stawie barkowym, ze znieksztalceniem powierzchni stawowej panewki lopatki i glowy kosci ramiennej. Odczyny sklerotycz-
ne w warstwie kostnej podchrzçstnej. Zwçzenie szpary stawowej i sklerotyzacja widoczne s¡ rowniez w stawie barkowo-oboj-
czykowym. Geody w kosciach stawu barkowego i stawu barkowo-obojczykowego.
c
b
a b
127
Zmiany kostne w nastçpstwie dlugotrwalego
leczenia kortykosterydami
W przebiegu dlugotrwalego leczenia kortykostery- w nastçpstwie ktorej dochodzi do zlaman kompresyj-
dami u chorych na schorzenia reumatoidalne moze nych, najczçsciej mnogich, trzonow krçgowych (ryc.
wyst¡pic uogolniona, znacznie nasilona osteoporoza, 173a, b, 174a, b).
2G6 !'# Zmiany kostne w nastçpstwie dlugotrwalego leczenia kortykosterydami. Krçgoslup w rzucie przednio-tylnym (a)
i proIilowym (b). Znaczna osteoporoza odcinka piersiowego i lçdzwiowego krçgoslupa. Kompresyjne zlamania krçgow
w okolicy przejscia piersiowo-lçdzwiowego z wytworzeniem garbu (dziecko chore na r.z.s.; wyl¡czono inn¡ etiologiç
zmian, rowniez badaniem sekcyjnym).
b a
128
ZMI ANY KOS TNE PO DLUGOTRWALE1 KORTYKOTERAPI I
a
b
2G6 !'$ Zmiany kostne w nastçpstwie dlugotrwalego leczenia korty-
kosterydami. Krçgoslup w rzucie przednio-tylnym (a) i proIilowym (b).
Osteoporoza odcinka piersiowo-lçdzwiowego krçgoslupa u chorej
: reumatoidalnym zapaleniem stawow. Zlamania kompresyjne krçgow
w dolnym odcinku krçgoslupa piersiowego.
129
ZMI ANY KOS TNE PO DLUGOTRWALE1 KORTYKOTERAPI I
2G6 !'% Zmiany kostne w nastçpstwie dlugotrwalego lecze-
nia kortykosterydami. Staw biodrowy u chorej na reumato-
idalne zapalenie stawow, leczonej dlugotrwale kortykostery-
dami. Osteoporoza uogolniona. Zalamanie glowy kosci udo-
wej w segmencie gorno-zewnçtrznym, z typow¡ sklerotyza-
cj¡ w otoczeniu oddzielonego Iragmentu kostnego. Szpara
stawowa w czçsci srodkowo-dolnej zwçzona. Niewielkie
zmiany zwyrodnieniowe w postaci osteoIitow na krawç-
dziach powierzchni stawowych.
Innym powiklaniem wystçpuj¡cym w przebiegu dlu-
gotrwalego leczenia kortykosterydami s¡ martwice
aseptyczne. W obrazie rentgenowskim nie rozni¡ siç
one od martwic aseptycznych idiopatycznych. Naj-
czçsciej widuje siç je w glowie kosci udowej (ryc. 175,
176), ramiennej i w nasadzie kosci piszczelowej (ryc.
177, 178). Dostawowe miejscowe podawanie hydro-
kortyzonu moze powodowac powstawanie rozleglych
zmian martwiczych w kosciach tworz¡cych staw.
2G6 !'& Zmiany kostne w nastçpstwie dlugotrwalego le-
czenia kortykosterydami. Staw biodrowy u chorej na reuma-
toidalne zapalenie stawow leczonej kortykosterydami. Nie-
rownomierne zwçzenie szpary stawowej w stawie biodro-
wym. Geody zapalne w glowie kosci udowej i panewce
stawu biodrowego. Duze ognisko osteolityczne w glowie
kosci udowej ze sklerotyzacj¡ w otoczeniu. Wytwarzaj¡ca
siç Iragmentacja glowy.
130
ZMI ANY KOS TNE PO DLUGOTRWALE1 KORTYKOTERAPI I
2G6!'' Martwica kosci stawu kolanowego po miejscowym leczeniu hydrokortyzonem. a. Zdjçcie przegl¡dowe, b, c. Zdjç-
cia warstwowe. Niesymetryczne zwçzenie szpary stawowej, zmiany osteolityczne w nasadach kosci udowej i piszczelowej
z oddzieleniem martwiczych Iragmentow w klykciu przysrodkowym kosci piszczelowej. Wspolistniej¡ce niewielkie zmiany
zwyrodnieniowe w postaci odczynow proliIeracyjnych na krawçdziach bocznych powierzchni stawowych.
2G6 !'( Martwica kosci stawu kolanowego po dostawowym podaniu hydrokortyzonu. Staw kolanowy w rzucie przednio-
-tylnym (a) i proIilowym (b). Szpara stawowa o nierownomiernej szerokosci. W nasadzie kosci piszczelowej rozlegle
ubytki osteolityczne z Iragmentacj¡ i odczynem sklerotycznym.Ogniska osteolityczne w klykciu przysrodkowym kosci udowej.
Znieksztalcenie i sklerotyzacja klykcia bocznego. Zwçzenie szpary stawowej stawu rzepkowo-udowego. Ogniska osteoli-
tyczne na powierzchni stawowej rzepki ze sklerotyzacj¡ w ich otoczeniu. OsteoIitoza na krawçdziach stawowych rzepki i ko-
sci udowej.
c b a
a
b
131
Dna
Wystçpuje 20 razy czçsciej u mçzczyzn niz u kobiet,
zwykle zaczyna siç w wieku 3545 lat. Choroba ta
moze byc wywolana genetycznie uwarunkowan¡ nad-
produkcj¡ kwasu moczowego w ustroju i odkladaniem
siç jego zlogow w tkankach (dna pierwotna 90°),
nadmiarem kwasu moczowego wskutek rozpadu nu-
kleoproteidow (czerwienica, bialaczka) lub uposledze-
niem wydalania wskutek niewydolnosci nerek (dna
wtorna 10°). W kazdym wypadku mozna rozroz-
nic dwa okresy: 1) okres napadow ostrych zapalen
stawu jednego lub paru (najczçsciej na pocz¡tku palu-
cha lub stopy) wskutek wykrystalizowania siç w ply-
nie stawowym moczanu sodowego, Iagocytowanego
przez leukocyty; 2) okres guzkow dnawych i artropatii
dnawej. Dlugo trwaj¡ca dna prowadzi z reguly do
uszkodzenia nerek, wskutek ich nacieczenia mocza-
nem sodowym, a bardzo czçsto do kamicy nerkowej.
Dnç rozpoznaje siç na podstawie charakterystycznych
ostrych napadow, wysokiego poziomu kwasu moczo-
wego we krwi, obecnosci guzkow podskornych i kost-
nych (zawieraj¡cych krysztaly moczanu sodowego-
widoczne pod mikroskopem) skutecznosci kolchicyny
w zapobieganiu napadom, sklonnosci do neIropatii
i kamicy.
Zmiany radiologiczne w przypadkach artropatii
dnawej zalez¡ od odkladania siç moczanow w chrz¡st-
kach, kosciach i czçsciach miçkkich okolostawowych.
Zlogi moczanowe odkladaj¡ce siç w chrz¡stce powo-
duj¡ jej rozwarstwienie i destrukcjç, co w obrazie rtg
uwidacznia siç jako zwçzenie szpary stawowej. Nie-
kiedy towarzysz¡ temu odczyny proliIeracyjne na kra-
wçdziach powierzchni stawowych. S¡ to zmiany nie-
charakterystyczne dla dny i mog¡ wystçpowac w kaz-
dym procesie zwyrodnieniowym. Rowniez zmiany o
charakterze entezopatii spotykane dosc czçsto w tym
schorzeniu (stopa kolczastaryc. 179), s¡ nie do
odroznienia od podobnych zmian wystçpuj¡cych w in-
nych jednostkach chorobowych. Po zniszczeniu chrz¡-
stki przez zlogi moczanowe dochodzi do przerwania
warstwy kostnej podchrzçstnej i odkladania siç zlo-
gow w kosciach, najczçsciej w nasadach. Zlogi mog¡
siç odkladac rowniez od strony jamy szpikowej i do-
stawac do nasady, niszcz¡c beleczki kostne.
Na zdjçciach rentgenowskich daje to obraz geod, w
razie przerwania warstwy korowej kosci nadzerek
dnawych, a w przypadkach zaawansowanych osteo-
lizy. Geody dnawe s¡ na ogol dosc duze, o zarysach
regularnych, nadzerki wyraznie odgraniczone od oto-
czenia, jak gdyby wysztancowane. Jesli nadzerka
umiejscowiona jest na bocznej powierzchni nasady
kostnej, daje to obraz przypominaj¡cy halabardç.
Rowniez histopatologicznie stwierdza siç prawidlowe
utkanie kostne w odcinku bezposrednio przylegaj¡-
cym do zmienionego. Zlogi mog¡ rowniez odkladac
siç w miejscu przyczepu sciçgien i torebki stawowej.
Inkrustacja moczanowymi zlogami torebki stawowej
doprowadza do jej pogrubienia (ryc. 180). Zlogi w
sciçgnach mog¡ je niszczyc i powodowac przykurcze
i podwichniçcia. Najczçstsze umiejscowienie zmian to
stawy srodstopno-paluchowe, miçdzypaliczkowe palu-
cha, rzadziej inne stawy stop i r¡k. Rçce czçsciej s¡
zajçte w przypadkach zaawansowanych. Charaktery-
styczne jest, ze obok stawow dosc znacznie zmienio-
nych, wystçpuj¡ stawy nieznacznie zmienione lub zu-
pelnie prawidlowe. Swiadczy to o miejscowym charak-
terze zmian w przeciwienstwie do procesu uogolnio-
nego, jak np. w r.z.s. Pogrubienia czçsci miçkkich
wokol zajçtych stawow maj¡ dosc charakterystyczny
wygl¡d silniejszego wysycenia cienia tkanek miçkkich,
co jest spowodowane obecnosci¡ zlogow moczano-
wych.
Osteoporoza moze wystçpowac w przypadkach da-
leko zaawansowanych. Ocenç postçpu zaawansowania
zmian w obrazie rentgenowskim przyjçto wedlug pro-
pozycji Minc-Kawenoki.
I stopien (okres I ryc. 181, 182, 183)obecnosc
co najmniej jednego z objawow: duzej geody, zwçzenia
szpary stawowej z osteoIitami lub bez, pogrubienia
cienia czçsci miçkkich.
II stopien (okres II ryc. 184, 185, 186) nieduze
ubytki na powierzchni stawu oraz objawy wymienione
w okresie I.
III stopien (okres III duze ubytki, obejmuj¡ce co
najmniej 30° powierzchni stawu lub osteoliza jednej
lub obu nasad kosci tworz¡cych staw (ryc. 187, 188,
189a, b, 190, 191, 192).
132
DNA
2G6!') Dna. Zdjçcie stop w rzucie bocznym. Odczyny kostniej¡ce w miejscu przyczepow sciçgien i wiçzadel na grzbie-
towych powierzchniach kosci stçpu i podstaw kosci srodstopia odpowiadaj¡ce entezopatii. Zgrubienie czçsci miçkkich, zwlasz-
cza w czçsci grzbietowej stop. Zwçzenie szpar stawowych w niektorych stawach stçpu.
2G6!( Dna. Zwapnienie w torebce stawowej stawu barkowego.
a
b
133
DN A
2G6 !(! Dna. Zmiany I stopnia stop. Obrzçk czçsci miçkkich w stawach srodstopno-paliczkowych I i V obu stop oraz w sta-
wie miçdzypaliczkowym prawego palucha. Zwçzenie szpary stawowej w stawie srodstopno-paliczkowym I lewym, z nie-
wielkimi odczynami proliIeracyjnymi na krawçdziach powierzchni stawowych. Geody na wewnçtrznej powierzchni w okoli-
cy glowy blizszego paliczka prawego palucha, w glowie I kosci srodstopia lewej stopy oraz w glowach V kosci srodstopia obu
stop.
2G6 !(" Dna. Zmiany I stopnia. Zdjçcie stawu lokciowe-
go. Torbielowaty twor w czçsciach miçkkich stawu lokcio-
wego, zawieraj¡cy nierownomiernie wysycone cienie, odpo-
wiadaj¡ce zlogom moczanowym inkrustowanym solami
wapnia. Kosci stawu bez zmian.
2G6!(# Dna. Podobne zmiany w czçsciach miçkkich, jak
na ryc. 182. Na wyrostku lokciowym odczyny kostniej¡ce
o charakterze entezopatii.
134
DN A
2G6!($ Dna. Zmiany II stopnia. Zdjçcie stop. Zwçzenie szpary stawowej w stawie srodstopno-paliczkowym I prawej
stopy. Duze geody w glowach I kosci srodstopia. Nadzerki i geody w glowie V kosci lewego srodstopia. Drobne nadzerki
na podstawie I kosci srodstopia po stronie wewnçtrznej oraz na przylegaj¡cej powierzchni stawowej kosci klinowatej
przysrodkowej. Geoda w podstawie paliczka blizszego palca II prawej stopy.
2G6!(% Dna. Zmiany Il stopnia. Zdjçcie stop. Znaczne zgrubienie i silne wysycenie czçsci miçkkich okolostawowych
w stawach srodstopno-paliczkowych I oraz V obu stop. Liczne geody w podstawach paliczkow obu paluchow oraz w glowach
I kosci srodstopia obu stop i w glowie V kosci srodstopia prawej stopy. Zwçzenie szpar stawowych w stawach srod-
stopno-paliczkowych I.
135
DN A
2G6 !(& Dna. Zmiany II stopnia. Zgrubienie i silne wysycenie cienia czçsci miçkkich okolostawowych w okolicy dolnej nasa-
dy lewej kosci lokciowej oraz w stawach miçdzypaliczkowych blizszych II palca prawej rçki i w stawach miçdzypaliczkowych
II i IV lewej rçki. Zwçzenie szpar stawowych i geody w tych stawach. Nadzerki w glowach paliczkow blizszych i w pod-
stawach paliczkow srodkowych II palca prawej rçki i III palca lewej rçki. Przykurcze zgiçciowe palcow lewej rçki.
2G6 !(' Dna. Zmiany III stopnia. Znaczne zwçzenie szpar stawowych w stawach srodstopno-paliczkowych oraz miçdzy-
paliczkowych paluchow. Liczne geody i nadzerki w stawach miçdzypaliczkowych paluchow. Osteoliza z prawie zupelnym
zniszczeniem paliczkow IV palca lewej stopy. Czçsciowa osteoliza glowy V kosci srodstopia i podstawy paliczka bliz-
szego palca V lewej stopy, nadwichniçcie w tym stawie. Nadzerki i geody na glowach IV i V kosci prawej stopy.
Liczne geody dnawe w trzeszczkach prawej stopy. Niewielkie zgrubienie czçsci miçkkich okolostawowych.
136
D N A
#%$!" Dna. Zniany III slopnia. a. Zdjçcie v rzucie grzlielovo-podeszvovyn.
#%$ !! Dna. Zniany III slopnia. Znaczne zgrulienie i siIne vysycenie cienia czçsci niçkkich okoIoslavovych, zvIaszcza
v okoIicy slavu sródslopno-paIiczkovego I Ievej slopy. Zniany osleoIilyczne v gIovie i v czçsci lrzonu kosci I Ievego
sródslopia oraz v podslavie paIiczka lIizszego Ievej slopy. RozIegIe nadzerki i geody v kosciach slavóv sródslopno-
-paIiczkovych II Ievej slopy oraz I, II i III pravej slopy. Zvçzenie szpar slavovych v slavach sródslopno-paIiczko-
vych I Ievej slopy i v slavach niçdzypaIiczkovych pravego paIucha. ZIogi noczanove inkruslovane soIani vapnia.
Osleoporoza uogóIniona.
137
DNA
2G6!() b. Zdjçcie w rzucie bocznym. Bardzo znaczne zgrubienie i silne wysycenie cienia czçsci miçkkich w okolicy sta-
wow srodstopno-paliczkowych I i stawow stçpu. Duze geody powoduj¡ce rozdçcie kosci tworz¡cych stawy srodstopno-pa-
liczkowe, z towarzysz¡cymi zmianami osteolitycznymi. Duze geody i nadzerki rowniez w kosciach stçpu, niektore w ksztal-
cie halabard.
2G6 !) Dna. Zmiany III stopnia. Zgrubienie i zagçszczenie cienia czçsci miçkkich okolostawowych, przede wszystkim w sta-
wie lewego nadgarstka, w stawach miçdzypaliczkowych blizszych palcow II i IV lewej rçki oraz w stawach miçdzypa-
liczkowych dalszych palcow III i V prawej rçki. Osteoliza paliczkow dalszego i srodkowego V palca prawej rçki oraz
osteoliza blizszego i srodkowego paliczka II palca lewej rçki. Nadzerki na powierzchniach glowy III kosci prawego srod-
rçcza oraz na podstawie paliczka blizszego III palca prawej rçki. Geody i nadzerki na paliczku srodkowym V palca lewej
rçki. Zlogi moczanowe inkrustowane solami wapnia w otoczeniu stawu miçdzypaliczkowego palca II lewej rçki.
138
D N A
2G6!)! Dna. Zmiany III stopnia. Staw lokciowy. Znaczna osteoliza nasad kosci ramiennej i kosci przedramienia. Zlogi
moczanowe inkrustowane solami wapnia.
2G6 !)" Dna. Zmiany III stopnia. Staw biodrowy. Znaczne zwçzenie szpary stawowej. Znieksztalcenia glowy kosci udo-
wej. Duze geody, zwlaszcza w okolicy przejscia glowy kosci udowej w szyjkç. OsteoIity na krawçdziach panewki i glowy
kosci udowej.
Ryc. 191 Ryc. 192
139
Ochronoza
Ochronoza wystçpuje zwykle endemicznie w pew-
nych miejscowosciach, dziedziczy siç jako cecha rece-
sywna i jest chorob¡ genetycznie uwarunkowan¡.
Przyczyn¡ jej jest brak enzymu utleniaj¡cego normal-
ny metabolit tyrozyny i Ienyloalaniny, jakim jest
kwas homogentyzynowy. Kwas homogentyzynowy
gromadzi siç w ustroju, wydala siç z moczem i odkla-
da siç w chrz¡stkach (kr¡zki miçdzykrçgowe, chrz¡stki
stawowe, malzowiny uszne) i niektorych tkankach, np.
w gruczole krokowym. Na zlogach spolimeryzowane-
go kwasu homogentyzynowego odkladaj¡ siç sole wap-
nia, st¡d widocznosc tych zlogow na zdjçciach rentge-
nowskich. Mocz zawieraj¡cy kwas homogentyzynowy
pod wplywem tlenu atmosIerycznego lub alkaliow
przybiera ciemn¡ barwç (alkaptonuria). Jest to cecha
pozwalaj¡ca rozpoznac ochronozç juz u niemowl¡t.
2G6!)# Ochronoza. a. Odcinek lçdzwiowy krçgoslupa w rzucie przednio-tylnym. Mierna uogólniona osteoporoza. Sy-
metryczne zwçzenie przestrzeni miçdzykrçgowych. Rozlegle zwapnienia w krqzkach miçdzykrçgowych. Zwapnienie wiçza-
dla nadkolcowego. b. Rzut profilowy odcinka lçdzwiowego.
a b
140
OCHRONOZA
2G6!)# c. Rzut skosny odcinka lçdzwiowego uwidacznia zwçzenie szpar stawow miçdzykrçgowych. d. Odcinek piersio-
wy krçgoslupa w rzucie przednio-tylnym. Obnizenie kr¡zkow miçdzykrçgowych ze zwapnieniami w kr¡zkach. Odczyny pro-
liIeracyjne na krawçdziach powierzchni trzonow krçgowych, e. Rzut proIilowy odcinka piersiowego krçgoslupa.
e d c
141
OCHRONOZA
2G6!)$ Ochronoza. Odcinek lçdzwiowy krçgoslupa. Esowate skrzy-
wienie. Zwçzenie przestrzeni miçdzykrçgowych, odczyny proliIeracyj-
ne na krawçdziach trzonow krçgowych, sklerotyzacja w warstwie
podchrzçstnej. Zwapnienia w kr¡zkach miçdzykrçgowych.
W tym schorzeniu odkladanie siç zlogow kwasu ho-
mogentyzynowego w kr¡zkach miçdzykrçgowych, rza-
dziej w chrz¡stkach stawowych duzych stawow i sta-
wow krçgoslupa, powoduje uszkodzenie kr¡zkow miç-
dzykrçgowych i wytworzenie siç zmian zwyrodnienio-
wych. W czçsciowo zniszczonych kr¡zkach odkladaj¡
siç sole wapnia. Charakterystyczny obraz rentgenow-
ski w tym schorzeniu to zwçzenia przestrzeni miçdzy-
krçgowych z obecnosci¡ zwapnien w kr¡zkach miç-
dzykrçgowych na wielu poziomach. Czasem zmiany
te mog¡ obejmowac caly krçgoslup. Zlogi odkladaj¡ce
siç w chrz¡stkach stawowych krçgoslupa i stawow
obwodowych powoduj¡ wytwarzanie siç wtornych
zmian zwyrodnieniowych nie wykazuj¡cych roznicy
w obrazie rentgenowskim w porownaniu ze zmianami
zwyrodnieniowymi innego pochodzenia (ryc. 193,
194).
142
Skorowidz
Arthritis, psoriatica 64
rheumatoidea 9
Arthropathia, diabetica 124
syrinogomyelica 124
tabetica 121
Arthrosis manus erosiva 9, 84, 87
Artropatia dnawa 9, 130
Brachygnathia 31
Calcaneitis rheumatoidea 18
Choroba, Crohna 43
Scheuermanna 83, 112
zwyrodnieniowa, kosci biodrowych 99
--------stawow, barkowych 91, 94, 95
------------ kolanowych 83, 91, 92
------------ lokciowych 87, 91
------------ r¡k 84
------------ stop 87, 89
zwyrodnieniowo-wytworcza, kostno-stawowa 83
objawy 83
----------------- radiologiczne 84
------------ zwi¡zek z reumatoidalnym zapaleniem
stawow 87, 88
------- krçgoslupa 103
------------ objawy 103
----------------- radiologiczne 104
Dermatomyositis 75
Dna 130
objawy 130
------- radiologiczne 130
pierwotna 130
wtorna 130
Dyskopatia 111
Dystosis enchondralis polyepiphysaria 83
Entezopatia zwyrodnieniowa 84
Enthesitis 63, 70, 78, 103
Enthesopathia 78, 103
Geody, w przebiegu zapalenia stawow reumato-
idalnego 10
zwyrodnieniowe 83, 84
Gonartroza 91
Gosciec przewlekly postçpuj¡cy patrz Zapale-
nie stawow reumatoidalne
Guzki, Boucharda 84
dnawe 130
Heberdena 84
Schmorla 111
Guzy kosci, kulszowych w przebiegu zespolu Rei-
tera 63
piçtowych, w przebiegu, reumatoidalnego za-
palenia stawow 18, 19
------------ zespolu Reitera 63
Hallux rigidus 84, 90
Hyperostosis vertebralis ankylosans senilis 117
Jamistosc rdzenia, zmiany neurodystroIiczne sta-
wow 121
Kaletki maziowe, zmiany zapalne 78
Kr¡g przejsciowy 103, 109, 110
Keratoconiunctivitis sicca w przebiegu zespolu
Sjogrena 42
Keratodermia blennorrhagica w przebiegu zespo-
lu Reitera 63
Koksartroza 83, 94
Kolagenozy 71
objawy 71
Kortykoterapia zmiany kostne 126
Kosci, biodrowe, zmiany, w przebiegu, arthro-
pathia tabetica 123
----------------- ostitis condensans ilii 64
----------------- zapalenia skorno-miçsniowego 77
------------ zwyrodnieniowe 99
miednicy, zmiany, w przebiegu, zapalenia,
skorno-miçsniowego, u dzieci 75, 76
----------------------stawow, krçgoslupa zesztywniaj¡-
cego 57
------------------------------- u dzieci 59
-------------------------- reumatoidalnego 24
nadgarstka, zmiany, w przebiegu, zapalenia
stawow reumatoidalnego u dzieci 32, 33
piçtowe, zmiany, w przebiegu, twardziny u-
ogolnionej 74
----------------- zapalenia stawow, krçgoslupa, ze-
sztywniaj¡cego u dzieci 58, 61
----------------------reumatoidalnego 18
----------------- zespolu Reitera 63
------------ zapalne okolostawowe 81
piszczelowe, zmiany, w przebiegu zapalenia
stawow reumatoidalnego 27
------------ w nasadach w przebiegu zapalenia
stawow reumatoidalnego u dzieci 37
przedramienia, zmiany w przebiegu, dny 137
twardzinie uogolnionej 74
ramienne, zmiany w przebiegu, arthropathia,
diabetica 125
------------ syringomyelica 124
------------ dny 137
spojenia lonowego, zmiany w przebiegu, za-
palenia stawow, krçgoslupa, zesztywniaj¡cego
57, 58
----------------- reumatoidalnego u dzieci 39
srodrçcza, zmiany w przebiegu, dny 136
srodstopia, zmiany w przebiegu, dny 131, 132
------------ zapalenia stawow, luszczycowego 68, 70
----------------- reumatoidalnego 15, 35
stçpu, zmiany w przebiegu, dny 131, 136
zapalenia stawow reumatoidalnego u
dzieci 32
stopy, zmiany w przebiegu, arthropathia dia-
betica 125
------------ zapalenia stawow, luszczycowego 66
udowe, zmiany, w nastçpstwie dlugotrwalej
kortykoterapii 128
------------ w przebiegu, arthropathia tabetica 121
----------------- dny 137
----------------- zapalenia stawow, krçgoslupa, ze-
sztywniaj¡cego 54, 57, 61
---------------------- reumatoidalnego 26
-------------------------- u dzieci 31
------------ zwyrodnieniowe 94, 95
zmiany, neurodystroIiczne 121
--------w nastçpstwie dlugotrwalej kortykoterapii
126
Koslawosc kolan 83
Kr¡zki miçdzykrçgowe, zmiany, w przebiegu o-
chronozy 138
------- zwyrodnieniowo-wytworcze 103
Krçgi, zlamania kompresyjne w nastçpstwie dlu-
gotrwalej kortykoterapii 126, 127
Krçgoslup, zjawiska asymilacyjne 109
zmiany, w odcinku, lçdzwiowym, w nastçp-
stwie dlugotrwalej kortykoterapii 126
----------------- w przebiegu, arthropathia tabetica
,
----------------------dyskopatii 113
----------------------zapalenia stawow, luszczycowego
69
--------------------- ochronozy 138, 139
--------------------- zespolu Forrestiera 118, 119
--------------------- zapalenia stawow krçgoslupa, ze-
sztywniaj¡cego 40, 50
-- --zwyrodnieniowo-wytworcze 105, 108
------------ piersiowo-lçdzwiowym w przebiegu za-
palenia stawow krçgoslupa, zesztywniaj¡cego
47, 49
------------ piersiowym, w nastçpstwie dlugotrwa-
lej kortykoterapii 126
-----------------w przebiegu, choroby Scheuerman-
na 112
--------------------- ochronozy 139
----------------------zespolu Forrestiera 117, 119
----------------- zwyrodnieniowo-wytworcze 105, 106,
108
------------ szyjnym, w przebiegu, zapalenia sta-
wow, krçgoslupa, zesztywniaj¡cego 50, 51, 60
--------------------- zapalenia stawow, reumatoidalne-
go 28
------------------------------- u dzieci 31, 40
----------------------zespolu Forrestiera 120
----------------- zwyrodnieniowo-wytworcze 104, 105
------- w okolicy podpotylicznej w przebiegu za-
palenia stawow reumatoidalnego 29, 30
------- zapalne okolostawowe 81
------- zwyrodnieniowo-wytworcze 103
Krçgozmyk 103, 109
Kwadratowienie krçgoslupa w przebiegu zapale-
nia stawow krçgoslupa zesztywniaj¡cego 51
LES patrz Lupus erythematosus systematicus
Liszaj rumieniowaty ukladowy 71
objawy 72
------- radiologiczne 72
Lupus erythematosus systematicus 71
Lumbalizacja 103, 109
Luszczyca, zwi¡zek z luszczycowym zapaleniem
stawow 64 t
Micrognathia 31
Miçsnie, zmiany, w przebiegu zapalenia skorno-
-miçsniowego 75
------- zapalne przyczepow 78
Osteoporoza w przebiegu zapalenia stawow reu-
matoidalnego u dzieci 32
Ostrogi piçtowe 81
Ochronoza 138
objawy 138
------- radiologiczne 140
Ostitis condensans ilii 64
objawy rentgenowskie 64
Paliczki palcow, r¡k, zmiany w przebiegu, dny
134
143
S K O R O W I D Z
Paliczki palcow, r¡k, zmiany w przebiegu twar-
dziny uogolnionej 72, 73
-------- zapalenia stawow luszczycowego 65, 69
stop, zmiany w przebiegu, dny 134
-------------twardziny uogolnionej 73, 75
-------------zapalenia stawow luszczycowego 65
Periarthritis calcarea 78
Periostitis ossiIicans psoriatica 68
Plaskostopie 84, 87, 89, 90
Pochewki miçsniowe, zmiany zapalne 78
Polyarthritis, chronica evolutiva 9
rheumatoidea 9
Polyarthrosis manus 84
Polymyositis 75
Przykurcz Dupuytrena 82
,,Ptasi proIil¨ 31
RadykulograIia 112, 115, 116
Reumatyzm tkanek miçkkich 78
Rhizarthrosis pollicis 84
Rumowisko kosci 121, 124
Rwa, kulszowa 103
ramienna 103
r.z.s. patrz Zapalenie stawow reumatoidalne
r.z.s.d. patrz Zapalenie stawow reumatoidalne
u dzieci 32
Sakralizacja 103, 109
Sarkoidoza kostna 9
Scleroderma 72
circumscripta seu morphea 75
diIIusa 75
Sialoangiektazja w przebiegu zespolu Sjogrena
42, 43
Skora, zmiany w przebiegu, twardziny uogolnio-
nej 72
-------- u dzieci 75
--------zapalenia skorno-miçsniowego 75
Spondylitis anterior w przebiegu zapalenia sta-
wow krçgoslupa, zesztywniaj¡cego 48, 57
u dzieci 48
Spondylioza 103
Spondyloarthritis ankylopoetica 43
Spondyloarthrosis 103
Spondylodiscitis rheumatoidea w przebiegu zapa-
lenia stawow krçgoslupa, zesztywniaj¡cego 51,
52
Spondyloliza wçziny szyjki luku krçgowego 111
Spondylosis, anterior 112
hyperostotica 117
posterior 112
Stawy, barkowe, zmiany, w przebiegu, arthro-
pathia, diabetica 125
-----------------------syringomyelica 124
------------------dny 131
----------------- zapalenia stawow, krçgoslupa, ze-
sztywniaj¡cego 51, 55
---------------------- luszczycowego 68
reumatoidalnego 9, 18, 22
--------------------------- u dzieci 35, 40
-------------zapalne okolostawowe 78
-------------zwyrodnieniowe 91, 94, 95
barkowo-obojczykowe, zmiany, w przebiegu,
arthropathia diabetica 125
------------------zapalenia stawow krçgoslupa, ze-
sztywniaj¡cego 50
-------------zwyrodnieniowe 84
biodrowe, zmiany, w nastçpstwie dlugotrwa-
lej kortykoterapii 128
-------------w przebiegu, arthropathia tabetica 121,
123
------------------ dny 137
------------------zapalenia stawow, krçgoslupa, ze-
sztywniaj¡cego 51
-----------------------reumatoidalnego 9, 22, 23
----------------------------u dzieci 31, 32, 35, 41
-------------zapalne okolostawowe 80
Stawy biodrowe, zmiany zwyrodnieniowe, wtorne
100, 101
zwyrodnieniowo-wytworcze 83
Charcota 121
Stawy, kolanowe, zmiany, w nastçpstwie dlugo-
trwalej kortykoterapii 129
-------------w przebiegu, arthropathia tabetica 122,
123
------------------zapalenia, skorno-miçsniowego u
dzieci 76, 77
-----------------------stawow, krçgoslupa, zesztywnia-
j¡cego 51, 54
----------------------------reumatoidalnego 9, 22, 26
---------------------------------u dzieci 31, 32, 36, 41
------------------zespolu Reitera 63
-------------zapalne okolostawowe 79, 80
-------------zwyrodnieniowo-wytworcze 83, 91, 92
krçgoslupa, zmiany w przebiegu, choroby
Reitera 82
-------------zapalenia stawow, krçgoslupa, zesztyw-
niaj¡cego u dzieci 58
------------------luszczycowego 69, 82
------------------reumatoidalnego 82
krzyzowe, zmiany w przebiegu, zapalenia sta-
wow, luszczycowego 67, 68, 69
krzyzowo-biodrowe, zmiany w przebiegu, osti-
tis condensans ilii 64
------------zapalenia stawow, krçgoslupa, zesztyw-
niaj¡cego 43, 44, 51, 57
------------------reumatoidalnego 24
------------------zesztywniaj¡cego u dzieci 58, 59
-------------zespolu Reitera 63
lokciowe, zmiany w przebiegu, dny 132, 137
-------------zapalenia skorno-miçsniowego 77
-------------zapalenia stawow, reumatoidalnego 9,
18, 21
-----------------------u dzieci 40
--------zmiany, zapalne okolostawowe 79, 80
zwyrodnieniowe 87, 91
miednicy, zmiany, w przebiegu, zapalenia sta-
wow krçgoslupa, zesztywniaj¡cego u dzieci 59
miçdzykrçgowe, zmiany, w przebiegu zapale-
nia stawow krçgoslupa, zesztywniaj¡cego 43
-------------zwyrodnieniowo-wytworcze 103
miçdzypaliczkowe, zmiany, w przebiegu, dny
130, 132, 134
------------------zapalenia stawow, luszczycowego 65,
69
-----------------------reumatoidalnego 9, 11
-------------zwyrodnieniowe 84, 85
mostkowo-obojczykowe, zmiany w przebiegu,
zapalenia stawow krçgoslupa, zesztywniaj¡cego 43
nadgarstkowe, zmiany w przebiegu, dny 136
twardziny uogolnionej 74
-------------zapalenia stawow, krçgoslupa, zesztyw-
niaj¡cego 56, 58
----------luszczycowego 67
------------------reumatoidalnego 9, 11
-----------------------u dzieci 31, 33
r¡k, zmiany, w przebiegu, lupus erythemato-
sus systematicus 71, 72
------------------zapalenia stawow, krçgoslupa, ze-
sztywniaj¡cego 56, 58
-----------------------reumatoidalnego 9, 11
----------------------------u dzieci 31, 32
zwyrodnieniowe 84
skokowe, zmiany w przebiegu, arthropathia
diabetica 124, 125
-------------zapalenia stawow, reumatoidalnego 9,
15, 18, 19
-----------------------u dzieci 31
skroniowo-zuchwowe, zmiany w przebiegu, za-
palenia stawow, reumatoidalnego 28, 30
-----------------------u dzieci 31
stçpowo-srodstopne, zmiany w przebiegu, ar-
thropathia diabetica 124
stçpu, zmiany w przebiegu, dny 131, 136
Stawy stçpu, zmiany w przebiegu zapalenia sta-
wow, reumatoidalnego 18
u dzieci 35, 36
stop, zmiany, w przebiegu, zapalenia stawow,
krçgoslupa, zesztywniaj¡cego 56
-----------------------reumatoidalnego 10, 15
Stawy, stop, zmiany, w przebiegu, zapalenia
stawow, reumatoidalnego u dzieci 31, 32, 35
-------------zwyrodnieniowe 87
szczytowo-obrotowe, zmiany w przebiegu, za-
palenia stawow, reumatoidalnego 28, 29
-----------------------u dzieci 41, 42
szczytowo-potyliczne, zmiany w przebiegu za-
palenia stawow, reumatoidalnego u dzieci 41,
42
srodrçczno-paliczkowe, zmiany, w przebiegu
zapalenia stawow, reumatoidalnego 9, 12
-----------------------u dzieci 31
-------------zwyrodnieniowe 84, 85
srodstopno-paliczkowe, zmiany, w przebiegu,
arthropathia diabetica 125
------------------dny 130, 132, 133
------------------zapalenia stawow, krçgoslupa, ze-
sztywniaj¡cego 50
luszczycowego 66, 70
-----------------------reumatoidalnego 9, 16 ,
----------------------------u dzieci 35
-------- zwyrodnieniowo-wytworcze 84, 87
zmiany neurodystroIiczne 121
zebrowo-krçgowe, zmiany w przebiegu zapa-
lenia stawow krçgoslupa, zesztywniaj¡cego 43,
49, 58
Stopa kolczasta 130
Szpotawosc kolan 83
Sciçgna, zmiany w przyczepach w przebiegu dny
130
Slinianki przyuszne, zmiany w zespole Sjogrena
43, 43
Tkanka l¡czna, zmiany w przebiegu, lupus ery-
thematosus systematicus 72
--------twardziny uogolnionej 75
Torbiele Bakera 81, 82
Torebki stawowe, zmiany w przebiegu dny 130
Twardzina uogolniona 72
objawy 72
--------radiologiczne 75
u dzieci 75
--------postac, ograniczona 75
---------- uogolniona 75
Wi¡d rdzenia, zmiany neurodystroIiczne stawow

Zaburzenia kostnienia srodchrzçstnego wielonasa-
dowe 83
Zapalenia stawow typu reumatoidalnego 9
Zapalenie, blony naczyniowej 43
pochewek sciçgnistych 82
skorno-miçsniowe 75
--------objawy 75
-------- u dzieci 75
-------------objawy radiologiczne 75
stawow, krçgoslupa, zesztywniaj¡ce 43
objawy 43
---------- ---------radiologiczne 43, 51
------------------postac mieszana 58
u dzieci 58
-----------------------objawy 58
--------luszczycowe 43, 64
-------------objawy 64
------------------radiologiczne 69
-------- reumatoidalne 9
objawy 9
------------------radiologiczne 10
-------- u dzieci 31
------------------objawy 31
---------------radiologiczne 32
144
S K O R O W I D Z
Zapalenie stawow w chorobie posurowiczej 9
w gor¡czce reumatycznej 9
--------w plamicy Henocha-Schonleina 9
w rumieniu, guzowatym 9
--------wielopostaciowym 9
--------w zapaleniu, jelita grubego, wrzodziej¡-
cym 43
------------ wielotçtniczym 9
------------ jelit ziarninowym 43
w¡troby, wirusowym 9
------- w zespole Reitera 43
Zespol, Barre-Lieon 103
Forrestiera 117
Pancoasta 103
Reitera 43, 62
--------objawy 62
-------------radiologiczne 63
Sjogrena 42
--------objawy 42
-------------radiologiczne 43
suchosci w przebiegu, kolagenoz 42
----liszaja rumieniowatego uogolnionego
42
Zespol suchosci w przebiegu zespolu Sjogrena 42
szyjno-ramieniowy 103
tçtnicy szyjnej 103
Zmiany zapalne, okolostawowe 78
--------objawy 78, 82
Zwyrodnienie przyczepu sciçgna 78
z.z.s.k. patrz Zapalenie stawow krçgoslupa ze-
sztywniaj¡ce 43
Zuchwa, zmiany w przebiegu zapalenia stawow
reumatoidalnego 30
145

4`YN_ ^R[`TR[\c_XV PU\^kO ^RaZN`\VQNY[ePU [N^fxQa ^aPUa
4HGBEML

JuB7M<@<8EM ?8B =47J<:4 FG4A<FM8JF>4 >4@<? J8E@8{F>< =H?<HFM M45B>EML6><
4HGBEML 6My}6< >?<A<6MA8=

JuB7M<@<8EM 5Eh;? 87J4E7 J<?>BFM8JF><

J4EFM4J4 (0..

C4{FGJBJL M4>u47 JL74JA<6GJ ?8>4EF><6;

:8B@?:> /J7BH8.ERQNX`\^1 ZT^ /4?:?4 3>@B6H8FC<4 ERQNX`\^ `RPU[VPf[e1 14B:4? 0BEA:6<: >\^RX`\^1 . ^% C\Q]V_N[\ Q\ Q^aXa V Q^aX aX\|Pf\[\ c _`ePf[Va (0. JeQN[VR <% ANXvNQ *''' " )).. p J4EFM4J4 (0.86G=:4 04?:9@FC<4 B]^Ncz V \Oc\Ya`z ]^\WRX`\cNv1 . 9$() 7EH>4EA<4 <@% E8JB?H6=< C4Ä7M<8EA<>BJ8= p J4EFM4J4 6R[N fv (''#p . ^% MNZ% [^ ()/'&... RTf% BOWz`\~w N^X% ceQ% (+#0 3 (/#' N^X Q^aX% CN]VR^ X^RQN XY% <<<# 0' T# -(K/-% BQQN[\ Q\ _XvNQN[VN )%I<<%..8FC<: C4{FGJBJL M4>u47 JL74JA<6GJ ?8>4EF><6.

C^fRQZ\cN J \YO^feZVRW T^a]VR PU\^kO aXvNQa ^aPUa fZVN[e ^RaZN`\VQNY[R _`N[\cVx \X\v\ (. % C\ZVZ\ `RT\ ]^\OYRZe QVNT[\_`eXV `ePU fZVN[ _x ]^fRQ_`NcVN[R [VRce_`N^$ PfNWxP\% 7VNT[\_`eXN ^R[`TR[\c_XN WR_` [VRfOzQ[eZ RYRZR[`RZ c ^\f]\f[NcN[Va PU\^kO ^RaZN`\VQNY[ePU# N ^kÉ[\^\Q[\~w \OWNckc ^R[`TR[\c_XVPU ceZNTN Q\XvNQ$ [RW f[NW\Z\~PV `ePU \O^Nfkc \^Nf VPU SNPU\cRW V ]^NcVQv\cRW V[`R^]^R`NPWV% C\QWzYV~Ze _Vz \]^NP\cN[VN N`YN_a \]N^`RT\ [N [N_feZ cVRY\YR`[VZ Q\~cVNQPfR$ [Va# [N ZN`R^VNYR MNXvNQa ENQV\Y\TVV <[_`e`a`a ERaZN`\Y\TVPf[RT\ c JN^_fNcVR# PRYRZ ce]Rv[VR[VN ce^NÅ[RW YaXV c ]V~ZVR[[VP`cVR SNPU\ceZ% J XNÉQRW T^a]VR PU\^kO acfTYzQ[VYV~Ze WRQe[VR [NWcNÉ[VRW_fR QN[R XYV[VPf[R V N[N`\Z\]N`\Y\TVPf[R# X\[VRPf[R QYN f^\faZVR[VN V_`\`e ]^\PR_a PU\^\O\cRT\% C\ZV[zYV~Ze \O^Nfe ^R[`TR$ [\c_XVR fZVN[ ce_`z]aWxPePU c V[[ePU [N^fxQNPU# ]\[VRcNÉ _x \[R NYO\ [VRPUN^NX$ `R^e_`ePf[R# NYO\ Q\_`N`RPf[VR \]^NP\cN[R c \Q]\cVRQ[VZ ]V~ZVR[[VP`cVR% =RQe[eZ ceWx`XVRZ WR_` \O^Nf ~YV[VN[RX c fR_]\YR FWlT^R[N% J N`YN_VR [VR acfTYzQ[VYV~Ze `NXÉR V[[ePU [VÉ ^RaZN`\VQNY[R PU\^kO aXvNQa ^aPUa# X`k^ePU ]^fRQ_`NcVR[VR Z\$ Tv\Oe c]^NcQfVR avN`cVw ^kÉ[VP\cN[VR# WRQ[NXÉR OV\^xP ]\Q acNTz \T^N[VPf\[x \OWz`\~w N`YN_a# cvxPfR[VR `NX YVPf[RW T^a]e PU\^kO Za_VNv\Oe _Vz \QOecNw X\_f`RZ `RZN`a fN_NQ[VPfRT\% M fNOa^fR| ^\fc\W\cePU acfTYzQ[VYV~Ze WRQe[VR fZVN[e c \O^zOVR \QPV[XN X^feÉ\c\$YzQÅcV\cRT\ X^zT\_va]N fR cfTYzQa [N Pfz_`_fR ce$ _`z]\cN[VR \OWNckc PU\^\O\cePU c `RW \X\YVPe% J \_`N`[VPU QfVR_Vx`XNPU <N` fNV[`R^R_\cN[VR PU\^\ONZV ^RaZN`\VQNY[eZV ce^NÅ$ [VR _Vz cfZ\Tv\# \ PfeZ ~cVNQPfe ce\Q^zO[VR[VR ^RaZN`\Y\TVV WNX\ _]RPWNY[\~PV \^Nf a`c\^fR[VR YVPf[ePU \~^\QXkc fNWZaWxPePU _Vz QVNT[\_`eXx V YRPfR[VRZ ce$ vxPf[VR `ePU PU\^kO% 4`YN_ \]^NP\cN[\ f Ze~Yx# ÉR OzQfVR \[ ]\Z\P[e c P\QfVR[[RW ]^NPe YRXN^fe fNWZaWxPePU _Vz PU\^\ONZV [N^fxQa ^aPUa# N c _fPfRTkY[\~PV ^RaZN`\Y\Tkc V ^NQV\Y\Tkc% +ED@BHG .

.

................./ MR_]kv ERV`R^N%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%-) B_`V`V_ P\[QR[_N[_ VYVV%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -+ ua_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% -+ >\YNTR[\fe%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.....128 7[N%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..../ MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N a QfVRPV%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..9 ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%......%%%%%%%%%%%%%%%%%%((3 F]\[QeY\_V_ Ue]R^\_`\`VPN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%% (+3 ...........( ?V_fNW ^aZVR[V\cN`e a\TkY[V\[e%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.............%%%%%(*2 BPU^\[\fN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.....9 ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% *( MR_]kv FW\T^R[N%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% +) MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% +* Gfc% ]\_`Nw ZVR_fN[N f%f%_%X%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /4 BO^Nf ^R[`TR[\c_XV PU\^\Oe fce^\Q[VR[V\cRW%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/5 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN ^xX%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /5 J_]kvV_`[VR[VR PU\^\Oe fce^\Q[VR[V\cRW V ^%f%_%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /8 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc _`k]%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/8 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc v\XPV\cePU%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%/8 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc ON^X\cePU%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%................%%%%% (40 FX\^\cVQf%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...........%%%%%%%%%% . MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.9 G\^OVRYR 5NXR^N%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% /3 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X\_`[\$_`Nc\cN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...............%%%%%%%%%%%%%(20 MZVN[e [Ra^\Qe_`^\SVPf[R X\~PV V _`Nckc%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%....%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%02 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc X\YN[\cePU%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.( GcN^QfV[N a\TkY[V\[N%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% .%%%%%%%%%..%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%02 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc OV\Q^\cePU%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 05 J`k^[R fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c _`NcNPU OV\Q^\cePU%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%('1 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X^zT\_va]N%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.......... MN]NYR[VR _Xk^[\$ZVz~[V\cR a QfVRPV%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% .%%%%%%%()3 4^`U^\]N`UVN `NOR`VPN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%...F]V_ `^R~PV MN]NYR[VN _`Nckc `e]a ^RaZN`\VQNY[RT\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.%%...............%%%%%%%%%%...............%%%%%%%%%%%% ('5 MWNcV_XN N_eZVYNPeW[R X^zT\_va]N%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(11 F]\[QeY\YVfN czfV[e _feWXV vaXa X^zT\cRT\%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..%%%%%%%%%%%%%%%%%% ((3 7e_X\]N`VN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.1)6 4^`U^\]N`UVN QVNOR`VPN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% ()6 MZVN[e X\_`[R c [N_`z]_`cVR QvaT\`^cNvRT\ YRPfR[VN X\^`eX\_`R^eQami...) MN]NYR[VR _Xk^[\$ZVz~[V\cR%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.........%%%%%%%%%%%%% ()3 4^`U^\]N`UVN _e^V[T\ZeRYVPN%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%.....

.

MN]NYR[VN _`Nckc `e]a ^RaZN`\VQNY[RT\ MN]NY[R \QPfe[e _`Nc\cR ce_`z]aWxPR aXvNQ\c\ Z\Tx _`N[\cVw Q\ZV[aWxPe \OWNc XYV[VPf[e OxQÅ \OWNc `\cN^fe_fxPe c fR_]\vNPU PU\^\O\cePU# c X`k$ ^ePU cNÉ[VRW_fx# f ]a[X`a cVQfR[VN OV\Y\TVPf[RT\ V ]^NX`ePf[RT\# ^\Yz ZNWx fZVN[e V a_fX\QfR[VN V[$ [ePU [N^fxQkc% AVRfNYRÉ[VR \Q `RT\ c_fe_`XVR fN]NYR$ [VN _`Nckc Z\É[N ]\QfVRYVw [N `NXVR# c X`k^ePU# ]\fN ]^fRZVWNWxPeZ \QPfe[RZ ce_VzX\ceZ# [VR Q\PU\QfV Q\ `^cNvRT\ a_fX\QfR[VN _`^aX`a^ _`Nc\cePU \^Nf [N `NXVR# TQfVR ]^zQfRW Pfe ]kÅ[VRW aYRTNWx ]^fROaQ\cVR YaO [V_fPfR[Va PU^fx_`XV _`Nc\cR# [N_NQe X\~PV# `\^RO$ XN _`Nc\cN# ~PVzT[N# ]\PURcXV ~PVzT[V_`R# XNYR`XV ZN$ fV\cR V V[[R `XN[XV fcVxfN[R N[N`\ZVPf[VR V Pfe[[\~$ PV\c\ fR _`NcNZV% 7\ ]VR^c_fRW T^a]e Z\É[N fNYVPfew# QYN ]^feXvNQa# fN]NYR[VN _`Nckc c1 T\^xPfPR ^RaZN`ePf[RW# PU\^\OVR ]\_a^\cVPfRW# ^aZVR[Va Taf\cN`eZ V cVRY\]\_`NPV\$ ceZ# ]YNZVPe .R[\PUN$FPUl[YRV[N# fN]NYR[Va cVRY\$ `z`[VPfeZ ]\YeN^`R^V`V_ [\Q\_N!# cV^a_\ceZ fN]NYR[Va cx`^\Oe% JR c_fe_`XVPU `ePU PU\^\ONPU ONQN[VR ^N$ QV\Y\TVPf[R _`Nckc [VR ceXNfaWR# ]\fN PRPUNZV \O^fz$ Xa ZVzXXVPU `XN[RX \X\v\_`Nc\cePU# ÉNQ[ePU fZVN[ c \O^NfVR X\~PV N[V PU^fx_`RX% 7\ T^a]e Q^aTVRW fNYVPfNZe ^RaZN`\VQNY[R fN]NYR$ [VR _`Nckc ^%f%_%!# [NfecN[R `RÉ cRQvaT QNc[RW `^NQe$ PWV T\~wPRZ ]^fRcYRXveZ ]\_`z]aWxPeZ T%]%]%!# WNX ^kc[VRÉ XVYXN V[[ePU PU\^kO# X`k^ePU c_]kY[eZV PR$ PUNZV _x1 \ORP[\~w fVN^[V[e ^RaZN`\VQNY[RW ZNfVkc$ X\cRW# ]^fRPU\QfxPRW [N PU^fx_`XV V [N_NQe X\_`[R# \ORP[\~w c ]ve[VR _`Nc\ceZ R[feZkc X\YNTR[\YV$ `ePf[ePU# fZVN[e _`^aX`a^e V [V_fPfR[VR PU^fx_`RX# [N$ _NQ X\_`[ePU# [VRX`k^ePU `XN[RX \X\v\_`Nc\cePU# P\ ]^\cNQfV Q\ cVQ\Pf[ePU c \O^NfVR ^NQV\Y\TVPf[eZ fZVN[ _`^aX`a^e# QRS\^ZNPWV V [NQcVPU[Vzw _`Nckc% C\fN PU\^\ONZV `e]a ^RaZN`\VQNY[RT\ fOYVÉ\[R \O^N$ fe ^NQV\Y\TVPf[R Z\Tx `\cN^fe_few V XVYXa V[[eZ PU\$ ^\O\Z# WNX N^`^\]N`VN Q[NcN# _N^X\VQ\fN X\_`[N# PfN$ _RZ `RÉ# PU\w ^fNQfVRW# TR[R`ePf[VR acN^a[X\cN[R fN$ Oa^fR[VR X\_`[VR[VN PU^fz_`[RT\ \^Nf WRQ[N f ]\_`NPV fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU `fc% N^`U^\_V_ ZN[a_ R^\_V$ bN% ANYRÉe `a f ZVRW_PN Q\QNw# ÉR fZVN[e `e]a fce$ ^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfRT\ Z\Tx _Vz [NXvNQNw [N XNÉ$ Qx f PU\^kO `e]a ^RaZN`\VQNY[RT\# N Z\Tx _Vz `NXÉR [NXvNQNw [N cVRYR V[[ePU PU\^kO% BORP[\~w `NXVPU fZVN[ [VR ceXYaPfN cVzP c ÉNQ[eZ ]^fe]NQXa ^\f]\$ f[N[VN X`k^RWX\YcVRX f PU\^kO `e]a ^RaZN`\VQNY[RT\# WR~YV _x `eYX\ Q\_`N`RPf[R ]^fR_vN[XV Q\ `NXVRT\ ^\f]\$ f[N[VN% ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc ^%f%_%! ]\YeN^`U^V$ `V_ ^URaZN`\VQRN# N^`U^V`V_ ^URaZN`\VQRN!# fcN[R QNc$ [VRW Oev\ T\~wPRZ ]^fRcYRXveZ ]\_`z]aWxPeZ ]\Ye$ N^`U^V`V_ PU^\[VPN Rb\Ya`VbN!% 7\ZV[aWxPx PRPUx `RW PU\^\Oe WR_` ^\fcVWNWxPR _Vz ]\c\YV fN]NYR[VR _`Nckc# X`k^R c Pfz~PV ]^fe]NQXkc Z\ÉR ^\f]\Pfe[Nw _Vz \_`^\% AN ]^fR_`^fR[V YN` _`cVR^QfN _Vz \OVRX`ec[R PRPUe ]^\PR_a fN]NY[RT\# `NXVR WNX1 O\YR_[\~w ]NY]N$ PeW[N# fT^aOVR[VR fN^e_a _`Nca# \O^fzX YaO ce_VzX# fcVzX_f\[R aPVR]YR[VR _Xk^e \X\YVPe _`Nca# \T^N[VPfR$ [VR fNX^R_a ^aPUa _`Nckc f ]\c\Qa OkYa YaO f[VR$ X_f`NvPR|% F`\][V\c\ Q\PU\QfV Q\ ]^feXa^Pfkc# f[VR$ X_f`NvPR|# fcVPU[Vzw# fR_f`ec[VR| cvkX[V_`ePU YaO [NcR` X\_`[ePU% MZVN[\Z c _`NcNPU `\cN^fe_fx ON^Qf\ Pfz_`\ fN[V$ XV ZVz~[V\cR# fZVN[e `^\SVPf[R _Xk^e# a_fX\QfR[VR ~PVzTVR[# NÉ Q\ fa]Rv[RT\ VPU ]^fR^cN[VN ]^fRf ]^\PR_ fVN^[V[\ce# ce_VzXV c ]\PURcXNPU ~PVzT[V_`ePU V XN$ YR`XNPU ZNfV\cePU% MZVN[e _`Nc\cR _x Pfz_`\ _eZR$ `^ePf[R% >\YRW[\ P\ Q\ Pfz_`\~PV OecNWx fNWz`R OkY# \O^fzX# \T^N[VPfR[VR ^aPU\Z\~PV! [N_`z]aWxPR _`Nce1 [NQTN^_`$ X\cR# ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cR# X\YN[\cR# ON^X\cR V _X\X\cR# v\XPV\cR# ZVzQfe]NYVPfX\cR OYVÉ_fR ^xX# ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\cR% F`Nce OV\Q^\cR OecNWx fNWz`R Z[VRW [VÉ c *' ]^fe]NQXkc# WR_fPfR ^fNQfVRW _`Nce Z\_`X\c\$\O\W$ PfeX\cR V ÉaPUc\cR% C\fN fZVN[NZV _`Nc\ceZV c ^%f%_% _`cVR^QfN _Vz f ^RTave PRPUe PU\^\Oe \TkY[\$ a_`^\W\cRW 1 aPfaPVR f[aÉR[VN V N]N`VV# _vNO\~w# _`N[e ]\QT\^xPfX\cR# PfN_RZ a]\~YRQf\[R vNX[VR[VR# ORf$ _R[[\~w# PUaQ[VzPVR% ?NO\^N`\^eW[VR ceX^ecN _Vz f ^R$ Tave PRPUe \TkY[\a_`^\W\cR ]^\PR_a fN]NY[RT\1 ]^fe$ _]VR_fR[VR B5 p \Q [VRcVRYXVRT\ Q\ `^fePeS^\cRT\ ]\ ( T\QfV[VR# \ORP[\~w OVNvXN 6$^RNX`ec[RT\ 6EC! 9 .

TNZ$ ZN !# fQ\Y[\~w cePUce`ecN[VN ÉRYNfN ]^fRf _a^\cV$ Pz WR_` ]^NcVQv\cN% J Pfz~PV ]^fe]NQXkc _`cVR^QfN _Vz c _a^\cVPe# c [VRfOe` ce_\XVZ ZVN[VR# ]^fRPVcPVNvN ]^fRPVcWxQ^\$ cR% 6fz_`\ _`cVR^QfN _Vz a PU\^ePU aZVN^X\cN[x# ^fNQfVRW f[NPf[x# [VRQ\X^cV_`\~w [\^Z\Pe`\cx% AVR ]\QQNWR _Vz \[N ]^NcVR cPNYR YRPfR[Va% J QaÉeZ \Q$ _R`Xa ]\WNcVNWx _Vz fZVN[e c Z\Pfa# OzQxPR ce^NfRZ TY\ZR^aY\[R]U^V`V_ YaO ]eRY\[R]U^V`V_% C\ YN`NPU `^cN$ [VN PU\^\Oe ^\fcVWN _Vz NZeY\VQ\fN# X`k^N OecN ]^fe$ Pfe[x ~ZVR^PV \X\v\ )..8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5. ]^fe]NQXkc _`cVR^QfN _Vz Q\QN`[V `R_` ZVN[\ (-' YaO ceÉ_fR! JNNYR^N$E\_RT\# WR_fPfR Pfz~PVRW Z[VRW _c\V_`e# Q\QN`[V `R_` YN`RX_\ce _fXVRvX\ce% C^\$ `RV[\T^NZ c_XNfaWR [N \O[VÉR[VR ]\fV\Za NYOaZV[ V fcVzX_fR[VR \Q_R`XN TY\OaYV[ TNZZN# PfN_RZ `RÉ p c \X^R_NPU fN\_`^fR[VN p TY\OaYV[ NYSN)% C\fV\Z ÉRYN$ fN c _a^\cVPe OecN f[NPf[VR \O[VÉ\[e ). PU\^ePU [N ^%f%_% J \PR[VR XNÉQRT\ ]^fe]NQXa ^%f%_% ]\ a_`NYR[Va ^\f]\f[N[VN acfTYzQ[VNZe1 4% AN_VYR[VR fZVN[ N[N`\ZVPf[ePU# X`k^R \X^R~YN _Vz _`\][VNZV fZVN[ c \O^NfVR ^NQV\Y\TVPf[eZ% 5% 4X`ec[\~w ]^\PR_a fN]NY[RT\# X`k^x ZVR^fe _Vz `NXVZV c_XNÅ[VXNZV# WNX `RZ]R^N`a^N# [VRQ\X^cV_`\~w# B5# _R^\ZaX\VQ# 6EC% 6% F`N[ Sa[XPW\[NY[e PU\^RT\ \X^R~YN[e WR_` _]^Nc$ [\~PVx c ceX\[ecN[Va ]^NPe fNc\Q\cRW# ]\^a_fN[VN _Vz# ceX\[ecN[VN Pfe[[\~PV ÉePVN P\QfVR[[RT\% 5NQN[VR ^R[`TR[\c_XVR [NYRÉe acNÉNw fN WRQ[x fR _XvNQ\cePU \TkY[RW \PR[e _`N[a PU\^RT\ [N ^%f%_% AVR$ XVRQe ZVZ\ ON^Qf\ QaÉRW NX`ec[\~PV PU\^\Oe [VR Q\$ _`^fRTN _Vz fZVN[ c \O^NfVR ^NQV\Y\TVPf[eZ# XVRQe V[$ QfVRW ZVZ\ QaÉRT\ f[V_fPfR[VN PU^fx_`RX V X\~PV ]^\$ PR_ WR_` [VRNX`ec[e# N _]^Nc[\~w PU\^RT\ Z\ÉR Oew Q\O^N% J \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ c fNYRÉ[\~PV \Q ^\fc\Wa fZVN[ N[N`\Z\]N`\Y\TVPf[ePU ^\f^kÉ[VN _Vz <I \X^R_e1 BX^R_ < p cx`]YVce% C^\PR_ fN]NY[e \ORWZaWR ZNvR [NPfe[VN Ov\[e ZNfV\cRW \^Nf ]^fR_`^fR[V ZVzQfeOR$ YRPfX\cePU ]^fe_`Nc\cePU Pfz~PV X\~PV% MNWz`R _x c_fe_`XVR cN^_`ce ~PVN[ [NPfe|# Q\PU\QfV Q\ ZVT^NPWV Tvkc[VR YVZS\Pe`kc V ]YNfZ\Pe`kc V ]\c_`N[VN \O^fz$ Xkc \X\v\_`Nc\cePU Pfz~PV ZVzXXVPU% J \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ _`cVR^QfN _Vz1 N! fT^aOVR[VR Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU# O! \X\v\_`Nc\cx \_`R\]\^\fz \^Nf [NW^fNQfVRW P! \QPfe[e \X\_`[\cR% GR `^fe \OWNce [VR _x ]N`\T[\Z\[VPf[R QYN ^%f%_% V QYN`RT\ aÉecN _Vz `R^ZV[a \X^R_ < p cx`]YVce% BX^R_ << p fZVN[ ZNvePU p \Q]\cVNQN N[N`\Z\$ ]N`\Y\TVPf[VR ^\f^\_`\cV fVN^[V[e% Ge]\cN QYN ^%f%_% `XN[XN fVN^[V[\cN ^\f^N_`N _Vz c \O^zOVR Ov\[e ZNfV\$ cRW \^Nf c ]^fR_`^fR[VNPU ZVzQfeORYRPfX\cePU `XN[XV X\_`[RW TxOPfN_`RW% MVN^[V[N# c^N_`NWxP f Ov\[e ZNfV\$ cRW Q\ WNZe _`Nca# ]\c\QaWR [V_fPfR[VR PU^fx_`XV _`N$ c\cRW# N [N_`z][VR c^N_`NWxP c X\~w ]\c\QaWR ]\$ c_`NcN[VR [NQÉR^RX% MVN^[V[N ^\f^N_`NWxPN _Vz c ]^fR$ _`^fR[VNPU ZVzQfeORYRPfX\cePU [V_fPfe ORYRPfXV X\_`$ [R# ]\c\QaWxP ]\c_`NcN[VR aOe`Xkc \X^R~YN[ePU [N$ fcx TR\Q% :R\Qe ]\v\É\[R c cN^_`cVR ]\QX\^\cRW ]\cVzX_fNWxP _Vz ]^fROVWNWx [N fRc[x`^f V `c\^fx ^kc$ [VRÉ \O^Nf [NQÉR^RX X\_`[ePU% J \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ _`cVR^QfN _Vz c `eZ \X^R_VR1 N! fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU p c [N_`z]_`cVR [V_f$ PfR[VN PU^fx_`XV _`Nc\cRW# O! TR\Qe c `XN[PR ]\QPU^fz_`[RW# P! [NQÉR^XV [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU% F`cVR^QfR[VR PU\wOe WRQ[RW ]Rc[RW [NQÉR^XV a]\$ cNÉ[VN c fN_NQfVR Q\ ^\f]\f[N[VN ]^\PR_a ^RaZN`\$ VQNY[RT\% BX^R_ <<< p fZVN[ ~^RQ[VPU p \Q]\cVNQN `eZ _N$ ZeZ fZVN[\Z N[N`\Z\]N`\Y\TVPf[eZ# NYR c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ _`cVR^QfN _Vz cVzX_fR ^\f]^fR_`^fR[VR$ [VR V [N_VYR[VR fZVN[% BX^R_ <I p fZVN[ QaÉePU p \Q]\cVNQN `RZa \X^R$ _\cV N[N`\Z\]N`\Y\TVPf[RZa# c X`k^eZ Q\PU\QfV Q\ OYVf[\cNPR[VN# N [N_`z][VR Q\ ce`cN^fN[VN _Vz cvkX$ [V_`ePU YaO X\_`[ePU fR_f`ec[VR|# [NQcVPU[Vzw V ]^fe$ Xa^Pfkc% J ]\_fPfRTkY[ePU _`NcNPU a `RT\ _NZRT\ \_\O[VXN Z\É[N _`cVR^QfVw fZVN[e \Q]\cVNQNWxPR ^kÉ[eZ \X^R$ _\Z PU\^\Oe% J \X\v\ /' ]^fe]NQXkc fZVN[e \ORWZaWx ]^fRQR c_fe_`XVZ _`Nce ^xX V _`k]# fceXYR _eZR`^ePf[VR# V `NXV PUN^NX`R^ fZVN[ acNÉN[e WR_` fN ]\_`Nw `e]\cx% J ]\f\_`NvePU ]^fe]NQXNPU ]^\PR_ Z\ÉR ]VR^c\`[VR ^\fcVWNw _Vz c XNÉQeZ _`NcVR% J [VR$ X`k^ePU ]^fe]NQXNPU cPfR_[R fZVN[e \ PUN^NX`R^fR ^%f%_% Z\Tx ]VR^c\`[VR ce_`z]\cNw `eYX\ c _`NcNPU ^xX YaO `eYX\ c _`NcNPU _`k]% M `RT\ cfTYzQa ONQN[VR ^R[`TR[\c_XVR ]\cV[[\ \ORWZ\cNw [VRfNYRÉ[VR \Q \OWNckc XYV[VPf[ePU fN^kc[\ ^zPR# WNX V _`\]e% AN$ YRÉe ]\QX^R~YVw# ÉR \O^Nf ^R[`TR[\c_XV [VR \Q]\cVNQN c ]Rv[V fZVN[\Z N[N`\ZVPf[eZ# ]\[VRcNÉ `R Q^aTVR _x fceXYR ^\fYRTYRW_fR% 7\`ePfe `\ fcvN_fPfN _`Nckc QaÉePU# `NXVPU WNX OV\Q^\cR YaO X\YN[\cR% J _`NcNPU ^xX [NWPfz~PVRW fZVN[\Z aYRTNWx X\YRW$ [\1 _`Nce [NQTN^_`X\cR# ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cR V ZVz$ Qfe]NYVPfX\cR OYVÉ_fR% J \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ ^\f$ ^kÉ[VN _Vz Pf`R^e \X^R_e1 \X^R_ < ^eP% (# )!# << ^eP% *# +# .p+."40*%"-/&(0 c _a^\cVPe# fcVzX_f\[e ]\fV\Z _R^\ZaX\VQa% J \X\$ v\ .!# <<< ^eP% -# .# /!# \X^R_ <I ^eP% 0# ('!% 10 .

2&5."40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 2G6 ! ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c OYVÉ_feZ _`NcVR ZVzQfe]NYVPf$ X\ceZ <<< ]NYPN ^zXV% <[[ePU fZVN[ [VR _`cVR^QfN _Vz% 2G6 # ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcVR [NQTN^_`X\ceZ V c _`N$ cNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU% B_`R\]\^\fN \X\v\_`N$ c\cN% 7aÉN TR\QN fN]NY[N c [N_NQfVR X\~PV ]^\ZVR[V\cRW% 7^\O[R TR\Qe c X\~PVNPU [NQTN^_`XN% ANQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW X\~PV ]kvX_VzÉeP\cN`RW# TvkcX\cN`RW V [N ]\Q_`NcNPU X\~PV ~^kQ^zPfN << V <<<% " ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcVR [NQTN^_`X\ceZ V c _`N$ cNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU% B_`R\]\^\fN \X\v\_`N$ c\cN \ORWZaWxPN c_fe_`XVR _`Nce ^zXV% J X\~PVNPU [NQ$ TN^_`XN \_`R\]\^\fN ]YNZV_`N% 2G6 11 .

8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5."40*%"-/&(0 2G6 $ ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cePU < ]NY$ Pkc# \Oa ^xX% M[VRX_f`NvPR[VR ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU f ^\fYRTveZV [NQÉR^XNZV X\_`[eZV \^Nf \ORP[\~PVx TR\Q fN]NY[ePU c ]\QPU^fz_`[RW `XN[PR X\_`[RW% C\fN `eZ X\~PV ^xX \ ]^NcVQv\cRW OaQ\cVR% 2G6 % ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% MQWzPVR [NQTN^_`XNp[NQÉR^XN X\_`[N c ce^\_`Xa ^eYP\cN`eZ X\~PV v\XPV\cRW% 7aÉN TR\QN fN]NY[N X\~PV `^kWT^N[VN_`RW% Ff]N^e _`Nc\cR ]^NcVQv\c\ fNPU\cN[R% 12 .

2&5.% ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% BO^fzXV Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU% B_`R\]\^\fN \X\v\_`Nc\cN# _fPfRTkY$ [VR c _`NcNPU ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cePU V ZVzQfe]NYVPfX\cePU% MZVN[e \_`R\YV`ePf[R c [N_NQNPU X\~PV ]^\ZVR[V\cePU V v\X$ PV\cePU% ?VPf[R TR\Qe V [NQÉR^XV c X\~PVNPU [NQTN^_`Xkc fR fczÉR[VRZ _f]N^ _`Nc\cePU% ANQÉR^XV V TR\Qe c Tv\cNPU X\~PV ~^kQ^zPfe% J _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU <<< V <I ]NYPN ]^NcRW ^zXV V <<< ]NYPN YRcRW ^zXV QaÉR TR\Qe V [NQÉR^XV fR fczÉR[VRZ _f]N^ _`Nc\cePU% 13 ."40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 2G6 & ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcVR [NQTN^_`X\ceZ YRceZ% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cePU << V <<< \Oa ^xX% ANQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU _`Nckc ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cePU <p<I ^zXV ]^NcRW V <p<<< ^zXV YRcRW% :R\Qe fN]NY[R c ]\Q_`NcVR ]VR^c_fRW X\~PV ~^kQ^zPfN YRcRW ^zXV V c X\~PV cVRY\Xx`[RW cVzX_fRW `RW _NZRW ^zXV% ANQcVPU[VzPVN V ]^feXa^PfR \^Nf fT^aOVR[VR Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU <I V I ]NYPN ]^NcRW ^zXV% 2G6 .

"40*%"-/&(0 2G6 ( ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcNPU [NQTN^_`X\cePU V ~^kQ$ ^zPf[\$]NYVPfX\cePU% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN f[NPf[RT\ _`\][VN% :R\Qe fN]NY[R c [N_NQNPU X\~PV ]^\ZVR[V\cePU V ]^\$ X_eZNY[eZ _fR^RTa X\~PV [NQTN^_`Xkc% C\WRQe[PfR [NQÉR^XV X\_`[R V fczÉR[VR _f]N^e c _`NcVR Pfc\^\O\Pf[\$~^kQ^zPf[eZ ]^NcRW ^zXV% ANQcVPU[VzPVN V ]^feXa^PfR c _`NcNPU ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cePU# f Q\~w Q\O^fR fNPU\cN[eZV ]\cVR^fPU[VNZV _`Nc\ceZV% 2G6 2G6 ) ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% >\_`[R fR_f`ec$ [VR[VR c _`NcVR [NQTN^_`X\ceZ \^Nf c _`NcNPU ZVzQfe]N$ YVPfX\cePU OYVÉ_fePU ]NYPkc <YpI% E\fYRTvR [NQÉR^XV X\_`$ [R c _`NcNPU ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cePU <<<pI% C^feXa^PfR c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU% B_`R\YVfN [N_NQ X\~PV v\X$ PV\cRW V ]^\ZVR[V\cRW% ! ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% >\_`[R fR_f`ec$ [VR[VR _`Nca [NQTN^_`X\cRT\ V _`Nckc ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU <<pI% E\fYRTvR [NQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU _`Nckc ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cePU <<pI# f `RYR$ _X\]\ceZ c]aXYR[VRZ Tvkc X\~PV ~^kQ^zPfe c ]\Q_`Nce ]NYVPfXkc% MZVN[e \_`R\YV`ePf[R c [N_NQNPU X\~PV ]^\ZVR$ [V\cRW V v\XPV\cRW% :R\Qe fN]NY[R c ]\Q_`NcVR << ]NYVPfXN <<< ]NYPN ]^NcRW ^zXV% 14 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

"40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 J _`NcNPU _`k] fZVN[e ^R[`TR[\c_XVR Z\Tx ce_`z$ ]\cNw ^kc[\PfR~[VR fR fZVN[NZV c _`NcNPU ^xX YaO `RÉ c \X^R_VR cPfR~[VRW_feZ YaO ]kÅ[VRW_feZ% C\Q\O$ [VR WNX c _`NcNPU ^xX ^\f^kÉ[VN _Vz Pf`R^e \X^R_e c fNYRÉ[\~PV \Q _`\][VN [N_VYR[VN ]^\PR_a N[N`\Z\]N$ `\Y\TVPf[RT\1 \X^R_ < ^eP% ((N# O!# \X^R_ << ^eP% ()!# \X^R_ <<< ^eP% (*# (+# (.!# \X^R_ <I ^eP% (-N# O!% ANW$ Pfz~PVRW ce_`z]aWx TR\Qe fN]NY[R YaO [NQÉR^XV [N Tv\$ cNPU X\~PV ~^kQ_`\]VN# _fPfRTkY[VR I2 _`\_a[X\c\ Pfz_`\ ]\WNcVNWx _Vz [NQÉR^XV [N cRc[z`^f[RW X^Ncz$ QfV ]NYVPfXkc OYVÉ_fePU ]NYaPUkc% N O 2G6 !! ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% MQWzPVR _`\]e% 4 Efa` T^fOVR`\c\$]\QR_fc\ce% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN f[NPf$ [RT\ _`\][VN% Ff]N^e _`Nc\cR \^Nf ]\cVR^fPU[VR _`Nc\cR fNPU\cN[R% 5 GN _NZN _`\]N c ^faPVR O\Pf[eZ acVQNPf[VN f[NPf[e \O^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU PNvRW _`\]e V _`Nca _X\X\cRT\ \^Nf a\TkY[V\[x \_`R\]\^\fz X\~PV _`\]e% 15 .2&5.

"40*%"-/&(0 2G6 !" ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c I _`NcVR ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\ceZ ]^NcRW _`\$ ]e% :R\Qe fN]NY[R V [NQÉR^XV X\_`[R c Tv\cNPU ZR`% I \Oa _`k]% AN cRc[z`^f[RW X^NczQfV ]NYVPfXN OYVÉ_fRT\ YRcRT\ ]N$ YaPUN Q^\O[R TR\Qe fN]NY[R% 2G6 !# ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% 7aÉR [NQÉR^XV c Tv\cNPU ZR`% <<<pI _`\]e ]^NcRW \^Nf <<< V I _`\]e YRcRW% :R\Qe fN]NY[R c ]\Q_`NcNPU OYVÉ_fePU ]NYPkc << V << YRcRW _`\]e% ANQÉR^XV X\_`[R [N cRc[z`^f[ePU X^NczQfVNPU ]N$ YVPfXkc OYVÉ_fePU \Oa ]NYaPUkc \^Nf [N ]NYVPfXa QNY_feZ ]^NcRT\ ]NYaPUN% B_`R\]\^\fN \X\v\_`Nc\cN% 16 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

2&5."40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 2G6 !$ ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% MczÉR[VR _f]N^ _`Nckc ZR`% I% 7aÉR TR\Qe V [NQÉR^XV c Tv\cNPU X\~PV ZR`% I \Oa _`k] \^Nf [N cRc[z`^f[ePU X^NczQfVNPU Tvkc ZR`% <<p<I _`\]e ]^NcRW% @NvR [NQÉR^XV X\_`[R [N ]\Q_`NcNPU ]NYVPfXkc OYVÉ_fePU ]NYPkc << \Oa _`k]% ANQÉR^XV X\_`[R V TR\Qe [N cRc[z`^f[ePU X^NczQfVNPU ]NYVPfXkc OYVÉ_fePU \Oa ]NYaPUkc \^Nf [N ]\Q_`NcVR QNY_fRT\ ]NYVPfXN ]^NcRT\ ]NYaPUN% N O 2G6 !% ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% 4`e]\cR aZVRW_P\cVR[VR fZVN[% M[NPf[RT\ _`\][VN fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\$ cRW c _`NcVR _X\X\c\$vkQX\ceZ YRcRW _`\]e ^ePV[N Tk^[N!# TvzO\XVR [NQÉR^XV [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU \Oa X\~PV% C\f\_`NvR _`Nce _`\]e YRcRW fNPU\cN[R% J _`\]VR ]^NcRW ^ePV[N Q\Y[N! fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR XYV[\c\$vkQX\ ceZ# Q^\O[R [NQÉR^XV X\_`[R [N T^fOVR`\cePU X^NczQfVNPU X\~PV vkQX\cN`RW V XYV[\cN`RW ]^fe~^\QX\cRW% 17 .

8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.\X^R_ <<<! V [N ^eP% ). \X^R_ <I!% 18 . \X^R_ <<!# [N ^eP% )."40*%"-/&(0 2G6 !& ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% MQWzPVR _`\]e% N% 4_eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ZR`% <<<% ?VPf[R TR\Qe fN]NY[R V [NQÉR^XV X\$ _`[R c Tv\cNPU ZR`% <<pI% :R\Qe fN]NY[R c ]\Q_`NcNPU ]NYVPfXkc OYVÉ_fePU ]NYPkc << V <I% >\_`[R fR_f`ec[VR[VR _`Nckc _`z]a f ce`c\^fR[VRZ `fc% \_ ]R$ QV_% O% MQWzPVR ]^\SVY\cR `RW _NZRW _`\]e% N O :afe X\~PV ]Vz`\cePU ^eP% (.N# O# P# Q! _x Pfz_`eZ aZVRW_P\cVR[VRZ fN]NY[ePU fZVN[ ^RaZN`\VQNY[ePU PNYPN[RV`V_ ^URaZN`\VQRN!% F`N[ fN]NY[e XNYR`XV ZN$ fV\cRW ]\v\É\[RW ]\ZVzQfe ~PVzT[RZ ]Vz`\ceZ N Ta$ fRZ \^Nf \T[V_XN fN]NY[R c ~PVzT[NPU V cVzfNQvNPU ]Vz`\cePU ]\c\QaWx ]\c_`NcN[VR [NQÉR^RX c TafVR X\~PV ]Vz`\cRW \^Nf \QPfe[kc X\_`[ePU c ZVRW_Pa ]^fePfR]kc ~PVzT[N Q\ X\~PV R[`UR_V`V_ ^URaZN`\$ VQRN!% MZVN[e `R _`N[\cVx PfN_NZV ]VR^c_fe aPUce`[e \OWNc ^R[`TR[\c_XV% AVR ceXNfaWx \[R PRPU PUN^NX`R$ ^e_`ePf[ePU QYN ]Rc[RT\ `e]a PU\^kO ^RaZN`\VQNY$ [ePU V Z\Tx ce_`x]Vw1 c ^%f%_%# c fR_f`ec[VNWxPeZ fN$ ]NYR[Va _`Nckc X^zT\_va]N# c PU\^\OVR ERV`R^N V c va_fPfeP\ceZ fN]NYR[Va _`Nckc% J _`NcNPU _X\X\cePU V v\XPV\cePU \O^Nf fZVN[ ^RaZN`\VQNY[ePU WR_` ]\Q\O[e WNX V c V[[ePU _`NcNPU V fNYRÉ[VR \Q fNNcN[_\cN[VN ]^\PR_a ^\f^kÉ[VN _Vz + \X^R_e `ePU fZVN[% J _`NcNPU _X\X\cePU cR cPfR_[eZ \X^R_VR PU\^\$ Oe \X^R_ < p ^eP% (/! Z\Tx ]\WNcVw _Vz \QPfe[e \X\_`[\cR% 7NYRW fNNcN[_\cN[R fZVN[e \X^R_ << p ^eP% (02 \X^R_ <<< p ^eP% )'! [VR ce^kÉ[VNWx _Vz [VPfeZ \Q `e]\cePU QYN ^%f%_% \OWNckc ^NQV\Y\TVPf[ePU# WNX1 fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU# [NQÉR^XV [N ]\cVR^fPU$ [VNPU _`Nc\cePU \^Nf [NQcVPU[VzPVN V ]^feXa^PfR% C\Q\O[VR WNX c _`NcNPU _X\X\cePU# ^kc[VRÉ c _`N$ cNPU v\XPV\cePU V ON^X\cePU Z\É[N ce^kÉ[Vw \Q]\$ cVRQ[VR \X^R_e% MZVN[e c _`NcNPU v\XPV\cePU ]^fRQ$ _`NcV\[\ [N ^eP% )( V )) \X^R_ <<!# [N ^eP% )* \X^R_ <<<! V [N ^eP% )+ \X^R_ <I!# N fZVN[e c _`NcNPU ON^$ X\cePU [N ^eP% ).

"40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 N O P Q 2G6 !' :afe X\~PV ]Vz`\cePU% N% :R\QN fN]NY[N c T^fOVR`\cRW Pfz~PV TafN X\~PV ]Vz`\cRW% O% ANQÉR^XN X\_`[N c T^fOVR$ `\cRW Pfz~PV TafN X\~PV ]Vz`\cRW fR _XYR^\`efNPWx c \`\PfR[Va% P% ?VPf[R [NQÉR^XV X\_`[R V TR\Qe fN]NY[R [N ]\cVR^fPU[V `eY[RW V Q\Y[RW X\~PV ]Vz`\cRW% Q% ?VPf[R TR\Qe fN]NY[R [N ]\cVR^fPU[V Q\Y[RW X\~PV ]Vz`\cRW% 2G6 !( ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nce _X\X\cR% BQPfe[e \X\_`[\cR [N ]^fe~^\QX\cRW ]\cVR^fPU[V X\~PV ]V_fPfRY\cRW% Ff]N$ ^N _`Nc\cN fNPU\cN[N% 19 .2&5.

8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5."40*%"-/&(0 2G6 !) ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nce _X\X\cR% 7^\O[R [NQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU V TR$ \Qe fN]NY[R c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW# c ]^NceZ _`NcVR _X\X\ceZ% 2G6 " ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nce _X\X\cR% 5N^Qf\ f[NPf[e \O^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU% ANQÉR^XV X\_`[R [N ]^fe~^\QX\cRW Pfz~PV ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW _`N$ ca _X\X\cRT\ YRcRT\% ANQcVPU[VzPVR V ]^feXa^Pf c ]^NceZ _`NcVR _X\X\ceZ% 20 .

"40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 2G6 "! ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% AVRf[NPf[R fcz$ 2G6 "# ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nc v\XPV\ce% ÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW _`Nca v\XPV\cRT\% 7^\O[N [NQÉR^XN B_`R\]\^\fN \X\v\_`Nc\cN% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU% [N fRc[z`^f[RW X^NczQfV X\~PV ^NZVR[[RW% ?VPf[R [NQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU \^Nf TR\Qe fN]NY[R c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% 2G6 "" ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nc v\XPV\ce% B_`R\]\^\fN \X\v\_`Nc\cN% 7^\O[R [NQÉR^XV X\_`[R V TR\Qe fN]NY[R [N [NQXveXPVa O\Pf[eZ X\~PV ^NZVR[[RW \^Nf [N ce$ ^\_`Xa QfV\OVN_`eZ X\~PV v\XPV\cRW% [V\cRT\% 2G6 "$ ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nc v\XPV\ce% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N% B_`R\YVfN [N_NQ X\~PV ^NZVR[[RW V v\XPV\cRW% >\_`[R fR_f`ec[VR[VR _`Nca ^NZVR[[\$]^\ZVR$ 21 .2&5.

!% 22 ."40*%"-/&(0 2G6 "' ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% B_`R\YVfN ]N[RcXV v\]N`XV \^Nf Tv\ce X\~PV ^NZVR[[RW% E\fYRTvR [NQÉR^XV X\_`[R c ]\f\_`NvRW Pfz~PV Tv\ce X\~PV ^NZVR[[RW% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N% 2G6 "% ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nc ON^X\ce% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ON^X\c\$\O\WPfeX\ceZ f [NQÉR^XNZV [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU% ANQÉR^XN X\_`$ [N c \X\YVPe TafXN cVzX_fRT\ X\~PV ^NZVR[[RW% @VR^[N \_`R\]\^\fN% 2G6 "& ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nc ON^X\ce% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N% ANQcVPU[VzPVR Xa Tk^fR X\~PV ^N$ ZVR[[RW% ANQÉR^XV X\_`[R V TR\Qe fN]NY[R [N Tv\cVR X\~PV ^NZVR[[RW% B_`R\YVfN X\|PN ON^X\cRT\ \O\WPfeXN% C\TvzOVR$ [VR ]N[RcXV v\]N`XV% H \X\v\ (' PU\^ePU ce_`z]aWx \OWNce ^R[`TR$ [\c_XVR fNWzPVN _`Nckc OV\Q^\cePU% BO^Nf ^R[`TR$ [\c_XV `ePU fZVN[ [VR \QOVRTN \Q \O^Nfa c V[[ePU _`NcNPU1 \X^R_ << p ^eP% )/ V )0# \X^R_ <<< p ^eP% *' V *(# N \X^R_ <I p ^eP% *)% J _`NcNPU OV\Q^\cePU f^\_`e X\_`[R ^\fcVWNWx _Vz ^kc[VR ^fNQX\# WNX V c V[$ [ePU QaÉePU _`NcNPU# [N`\ZVN_` c_Xa`RX f[V_fPfR[VN ]N[RcXV ce`cN^fN _Vz c]aXYR[VR ]N[RcXV c \O^zO ZVRQ[VPe ZNvRW# QNWxP \O^Nf ]^\`^a_V\ NPR`NOaYV% :v\$ cN X\~PV aQ\cRW ceXNfaWR fceXYR c `eZ \X^R_VR Z[VRW_fR YaO cVzX_fR f[V_fPfR[VN# [VRXVRQe ]\f\_`NWR `eYX\ XVXa` `XcVxPe c ]\TvzOV\[RW ]N[RcPR% J _`N$ cNPU OV\Q^\cePU c ]^fROVRTa ^%f%_%# [VRfNYRÉ[VR \Q \X^R_a ^\fc\Wa fZVN[# ]\c_`NWx cPfR_[R c`k^[R fZVN$ [e fce^\Q[VR[V\cR% J _`NcNPU X\YN[\cePU fR cfTYzQa [N QaÉx ZN_z X\_`[x fZVN[e ^R[`TR[\c_XVR aWNc[VNWx _Vz _`\_a[X\$ c\ ]kÅ[\ V aPUce`[R _x Q\]VR^\ c \X^R_VR <<< ^eP% **N# O# P! V <I ^eP% *+N# O V ^eP% *.8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

2&5."40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 2G6 "( ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% MczÉR[VR _f]N^e c _`N$ cVR OV\Q^\ceZ% C\WRQe[PfN TR\QN c _`^\]VR ]N[RcXV% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N% 2G6 ") ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c \Oa _`NcNPU OV\Q^\cePU% :R\Qe fN$ ]NY[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU ]N[RcRX V [NQÉR^XV c Tv\cVR X\~PV aQ\cRW ]^NcRW% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N% 23 .

"40*%"-/&(0 2G6 # ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% BOa_`^\[[R c]aXYR[VR ]N[RcRX c \O^zO ZVRQ[VPe ZNvRW% MczÉR[VR _f]N^ _`N$ c\cePU% :R\Qe fN]NY[R V [NQÉR^XV X\_`[R c Tv\cNPU X\~PV aQ\cePU V ]N[RcXNPU \Oa _`Nckc OV\Q^\cePU% MZVN[e ]\ _`^\[VR YRcRW f[NPf[VR ON^QfVRW [N_VY\[R ]\c\QaWx Pfz~PV\cx \_`R\YVfz Tv\ce% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN X\~PV ZVRQ[VPe% 2G6 #! GN _NZN PU\^N P\ [N ^eP% )* QcN YN`N ]kÅ[VRW% JTv\OVR[VR ]N[RcXV V Tv\ce X\~PV aQ\cRW c \O^zO ZVRQ[VPe ZNvRW% ?VPf[R TR\Qe V [NQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU Tv\ce V ]N[RcXV% 24 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

2&5."40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 2G6 #" ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R \Oa _`Nckc OV\Q^\cePU \^Nf _`Nca cRT\ YRcRT\% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN f[NPf[RT\ _`\][VN% MZVN[e \_`R\YV`ePf[R X\~PV _]\WR[VN v\[\cRT\% B_\O[VX Zv\Qe PU\^aWR \Q QfVRPV|_`cN% X^feÉ\c\$OV\Q^\$ 25 .

"40*%"-/&(0 N P : 2G6 ## ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nce X\YN[\cR# N% M[NPf[R _eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU% E\fYRTvR [NQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU V TR\Qe fN$ ]NY[R c [N_NQNPU X\~PV `c\^fxPePU _`Nce X\YN[\cR% BQPfe$ [e _XYR^\`ePf[R c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% M[NPf[N \_`R\]\^\fN% O% ?Rce _`Nc `RT\ _NZRT\ PU\^RT\ c ^faPVR O\Pf[eZ% HcVQ\Pf[V\[R fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ]\Q^fR]X\cRW% 7aÉN [NQÉR^XN X\_`[N [N XveXPVa X\~PV aQ\cRW% P% MQWzPVR \_V\cR ^fR]XV `RT\ _NZRT\ PU\^RT\ acVQNPf[VN YR]VRW ]^fR$ _`^fR| ]\Q^fR]X\cx# X`k^N WR_` N_eZR`^ePf[VR fczÉ\[N% :R\$ Qe fN]NY[R c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW ^fR]XV \^Nf c XveXPVNPU X\~PV aQ\cRW% 26 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

2&5."40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 N 2G6 O #$ ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nce X\YN[\cR% N% M[NPf[N a\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% F`Nce X\YN[\cR c ]^feXa^Pfa fTVzPV\ceZ% C^fR^\_` V f[VRX_f`NvPR[VN [N_NQ X\~PV _`Nckc X\YN[\cePU \^Nf [VRQ\^\fckW `^f\[kc `ePU X\~PV% ANQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU XveXPV O\Pf[ePU X\~PV ]V_fPfRY\cePU% C\TvzOVR[VR Q\vkc ZVzQfeXveXPV\$ cePU% O% Efa` O\Pf[e YRcRT\ _`Nca X\YN[\cRT\ `RT\ _NZRT\ PU\^RT\ acVQNPf[VN [NQcVPU[VzPVR c _`NcVR X\YN[\ceZ% ?VPf[R [NQÉR^XV X\_`[R c _`NcVR _`^fNvX\c\$]V_fPfRY\ceZ% N O 2G6 #% ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% B_\O[VX Zv\Qe PU\^aWxPe \Q QfVRPV|_`cN% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nca X\YN$ [\cRT\ \^Nf aQ\c\$^fR]X\cRT\ c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ N! V ]^\SVY\ceZ O!% 27 .

p fxO X^zTa \O^\`\cRT\% #' N% ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN X\~PV \Q$ PV[XN _feW[RT\ X^zT\_va]N% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\$ cePU c _`NcNPU _fPfe`\c\$]\`eYVPf[ePU V _fPfe`\c\$ \O^\`\cePU% 7^\O[R [NQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU$ [VNPU _`Nc\cePU% AVR\_`^R fN^e_e _fPfe`a fzON% 4 p XveXVRw ]\`eYVPf[e% 5 p fczÉ\[N _f]N^N _`Nca _fPfe$ `\c\$]\`eYVPf[RT\% 6 p Pfz~w O\Pf[N X^zTa 6(% 7 p fczÉ\[N _f]N^N _`Nc\cN _`Nca _fPfe`\c\$\O^\`\cR$ T\% 8 p fxO X^zTa \O^\`\cRT\% 2G6 28 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5."40*%"-/&(0 BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N WR_` Pfz_`eZ ZVRW_PRZ Y\XNYVfNPWV fZVN[ c ]^fROVRTa ^%f%_% ^eP% *-# *.N V O# */# *0!% @\Tx \[R Oew aZVRW_P\cV\[R fN^kc[\ c _`N$ cNPU# WNX V c `^f\[NPU X^zT\cePU V X^xÉXNPU ZVzQfe$ X^zT\cePU% ANWPfz~PVRW fNWz`R _x _`Nce _fPfe`\c\$]\$ `eYVPf[R V _fPfe`\c\$\O^\`\cR% 6fN_RZ fZVN[e `R Z\$ Tx Q\]^\cNQfVw Q\ T^\Å[RT\ c _Xa`XNPU ]\cVXvN[VN ]\Q ]\_`NPVx fcVPU[VzPVN X^zTa _fPfe`\cRT\ ^eP% */!% @VZ\ QaÉePU fZVN[ QR_`^aXPeW[ePU# cVQ\Pf[ePU c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ# \OWNce XYV[VPf[R fR _`^\[e \QPV[XN _feW[RT\ X^zT\_va]N Z\Tx Oew f[VX\ZR% J _`NcNPU _X^\[V\c\$ÉaPUc\cePU fZVN[e ^RaZN$ `\VQNY[R ce_`z]aWx fceXYR a PU\^ePU \ QvaT\YR`[VZ \X^R_VR `^cN[VN PU\^\Oe V acVQNPf[VNWx _Vz [NWYR]VRW [N fQWzPVNPU cN^_`c\cePU% B]^kPf fceXYR _]\_`^fRTN$ [ePU `e]\cePU QYN ^%f%_% \OWNckc ^R[`TR[\c_XVPU# [NWcPfR~[VRW ce_`z]aWxPeZ \OWNcRZ WR_` a]\~YRQfR[VR ^aPU\Z\~PV `ePU _`Nckc ^eP% +'# +(!% 2G6 #& ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N% MQWzPVR cN^_`c\cR c ^faPVR O\Pf[eZ% McVPU[Vz$ PVR ]^fRQ[VR X^zTa _fPfe`\cRT\% McVzX_fR[VR \QYRTv\~PV ]\ZVzQfe fzORZ X^zTa \O^\`\cRT\ N `aXVRZ ]^fRQ[VZ N`YN_a% M[NPf$ [R fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cRW 6 p6A# f YVPf[eZV [NQÉR^XNZV V TR\QNZV c `^f\[NPU `ePU X^zTkc% 4 p fcVzX$ _f\[N \QYRTv\~w ]\ZVzQfe vaXVRZ ]^fRQ[VZ 6( N fzORZ X^zTa \O^\`\cRT\% 5 p vaX ]^fRQ[V 6(% 6 p X\~w ]\`eYVPf[N% 7 p vaX `eY[e X^zTa _fPfe`\cRT\% 6)# 6*# 6+ p X\YRW[R `^f\[e X^zT\cR% .

#' O% MQWzPVR cN^_`c\cR `RT\ _N$ ZRT\ PU\^RT\% MZVN[e c `RW \X\YVPe f[NPf[VR YR]VRW cVQ\Pf[R% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU _fPfe`\c\$]\`e$ YVPf[ePU \Oa_`^\[[R \^Nf ZVR^[R fczÉR$ [VR _f]N^e _`Nca _fPfe`\c\$\O^\`\cRT\ ]\ _`^\[VR YRcRW% ?VPf[R TR\Qe c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW Pfz~PV O\Pf[ePU X^zTa _fPfe`\cRT\% 6fz~PV\cN \_`R\YVfN fzON X^zTa \O^\`\cRT\% 7^\O[R [NQÉR^$ XV [N Q\Y[RW ]\cVR^fPU[V `^f\[a 6) V Tk^[RW ]\cVR^fPU[V `^f\[a 6* \^Nf c \X\YVPe ce^\_`Xkc UNPfeX\cN`ePU c _`N$ cNPU ?a_PUXV% MczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVz$ QfeX^zT\cRW 6)p6*% 4 p XveXVRw ]\`e$ YVPf[e% 5 p fczÉ\[N _f]N^N _`Nca _fPfe$ `\c\$]\`eYVPf[RT\% 6 p Pfz~w O\Pf[N X^zTa 6(% 7 p fczÉ\[N _f]N^N _`Nca _fPfe`\c\$\O^\`\cRT\% 8 p fxO X^zTa \O^\`\cRT\% 9 p _`Nc ?a_PUXV f Q^\O$ [eZV [NQÉR^XNZV ]\cVR^fPU[V _`Nc\$ cePU# : p TR\Qe% 2G6 #( ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% MQWzPVR cN^_`c\cR \X\YVPe ]\Q]\`eYVPf[RW% McVPU[VzPVR X^zTa _fPfe`\cRT\ f ON^Qf\ f[NPf[eZ ]\cVzX_fR$ [VRZ \QYRTv\~PV ]\ZVzQfe vaXVRZ ]^fRQ[VZ X^zTa _fPfe`\cRT\ N fzORZ X^zTa \O^\`\cRT\% C^fR$ ZVR_fPfR[VR Xa Tk^fR fzON X^zTa \O^\`\cRT\# X`k^RT\ cVR^fPU\vRX f[NWQaWR _Vz c ]vN_fPfeÅ[VR \`c\^a ]\`eYVPf[RT\ cVRYXVRT\% 4 p fcVzX_f\[N \QYRTv\~w ]\ZVzQfe vaXVRZ ]^fRQ[VZ 6( N fzORZ X^zTa \O^\`\cRT\% 5 p vaX ]^fRQ[V 6(% 6 p X\~w ]\`eYVPf[N% 7 p vaX `eY[e X^zTa _fPfe`\cRT\% 8 p fxO X^zTa \O^\`\cRT\% 9 p ]\cVR`^fR c WNZVR TN^QvN% : p _`\X% 2G6 29 .

"40*%"-/&(0 2G6 #) ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nckc \X\YVPe ]\Q]\`eYVPf[RW \^Nf fczÉR[VR _f]N^ c _`NcNPU ZVzQfeX^zT\cePU \Q 6) Q\ 6+% McVPU[VzPVR X^zTa _fPfe`\cRT\% >VS\fN \QPV[XN _feW[RT\ X^zT\_va]N% 4 p fcVzX_f\[N \QYRTv\~w ]\ZVzQfe vaXVRZ ]^fRQ[VZ 6( N fzORZ X^zTa \O^\`\cRT\% 5 p vaX ]^fRQ[V 6(% 6 p X\~w ]\`eYVPf[N% 7 p vaX `eY[e X^zTa 6(%% 8p$fxO X^zTa \O^\`\cRT\% 9 p \O_fN^ fNX^R_X\cN[e \Q]\cVNQN \O_fN^\cV fR_f`ec[VR[VN X\_`[R$ T\ \X\YVPe ]\Q]\`eYVPf[RW% 2G6 $ ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nc _X^\[V\c\$ $ÉaPUc\ce% MQWzPVR cN^_`c\cR# ceX\[N[R ]^fe \`cN^`ePU a_`NPU% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c `eY[RW Pfz~PV _`Nca% :v\cN ÉaPUce [VR ]^fR_acN _Vz Xa ]^f\Q\cV ]\Q TafRX _`N$ c\ce% 4 p ce^\_`RX _a`X\cN`e% 5 p \`ck^ _vaPU\ce fR$ c[z`^f[e% 6 p Qkv ÉaPUc\ce% 7 p TafRX _`Nc\ce% 8 p Tv\$ cN ÉaPUce% 9 p ce^\_`RX QfV\OVN_`e ÉaPUce% 2G6 $! ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`Nc _X^\[V\c\$ $ÉaPUc\ce% MQWzPVR cN^_`c\cR# ceX\[N[R ]^fe \`cN^`ePU a_`NPU% C\TvzOVR[VR Q\va ÉaPUc\cRT\ \^Nf ]^NcVR PNvX\cV`R f[V_fPfR[VR Tv\ce ÉaPUce% Bf[NPfR[VN YV`R^\cR WNX [N ^eP% +'% 30 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

2&5. c PNvRW ]\]aYNPWV QfVRPV PU\^ePU [N ^%f%_%Q% FfPfRTkY[R f[NPfR[VR ZN a_fX\QfR[VR c cVRXa ^\fc\W\ceZ ce^\_`XN XveXPV\$ cRT\ ÉaPUce# X`k^e WR_` \~^\QXVRZ WRW cf^\_`a% MN$ `^feZN[VR cf^\_`a ÉaPUce ]\c\QaWR f[VRX_f`NvPR[VN ]^\SVYa `cN^fe O^NPUeT[N`UVN# ZVP^\T[N`UVN# ]`N_V ]^\$ SVY p OV^Q SNPR!% AN _fPfRTkY[x acNTz fN_vaTaWx fZVN[e c _`NcNPU OV\Q^\cePU Pfe `\ WNX\ \OWNc ]\Pfx`X\ce# Pfe c QNY$ _feZ ]^fROVRTa PU\^\Oe% Fx \[R Pfz_`\ c \X^R_VR ^\f$ c\W\ceZ ]^fePfe[x fNOa^fR| _`N`eXV V \T^N[VPfR[VN ^aPU\Z\~PV% CRc[x \Q^zO[\~PVx fZVN[ c `ePU _`NcNPU a QfVRPV Zv\Q_fePU c _`\_a[Xa Q\ _`N^_fePU WR_` ^fNQ$ _fR ce_`z]\cN[VR QaÉePU f[V_fPfR| V ^fNQ_fR ]\c_`N$ cN[VR N[XeY\f% C^\PR_ PU\^\O\ce c ]^fROVRTa ^%f%_%Q fNOa^fN ^\f$ ckW PNvRT\ a_`^\Wa QfVRPXN# _`NWxP _Vz c `R[ _]\_kO ^kc[VRÉ WRQ[x f ]^fePfe[ XNYRP`cN% BQPUeYR[VN c ^\f$ c\Wa Z\Tx ZVRw PUN^NX`R^ \TkY[e V ZVRW_P\ce# ]^fRW$ ~PV\ce V a`^cNY\[e% 7\ ON^Qf\ V_`\`[ePU ]^fRWNckc \TkY[RT\ fNOa^fR[VN ^\fc\Wa [NYRÉx \QPUeYR[VN c ^\fc\Wa \~^\QXkc X\_`[VR[VN% AVRX`k^fe PU\^fe aWNc$ [VNWx ]\ YN`NPU Z[VRW YaO cVzPRW \]kÅ[V\[e ^\fckW \TkY[e# ]^fRWNcVNWxPe _Vz fNUNZ\cN[VRZ cf^\_`a V cNTV ]^fe fNPU\cN[Va cvN~PVcePU QfVRPVzPePU ]^\$ ]\^PWV PVNvN# V[[V fR fZVN[x _`\_a[Xa ceZVN^kc ]\$ _fPfRTkY[ePU Pfz~PV PVNvN# f N_eZR`^ePf[\~PVx fNOa$ ^fR| ^\fc\W\cePU# ]^fR^\_`NZV [N_NQ# [VRQ\^\fc\WRZ X^zT\_va]N# _fPfRTkY[VR c \QPV[Xa _feW[eZ# [VRQ\^\f$ c\WRZ ÉaPUce V`]% AVRXVRQe Q\PU\QfV Q\ ce`c\^fR$ [VN _Vz fR_]\va ]_RaQ\PU\[Q^\Qe_`^\SVV% J \Q^zO[\~$ PVNPU fNUNZ\cN| cf^\_`a a ZNvePU QfVRPV fN_vaTaWR [N ]\QX^R~YR[VR Z\ÉYVc\~w Pfz~PV\cRT\ YaO PNvX\cV`R$ T\ ce^kc[N[VN `ePU fNUNZ\cN|# WRÉRYV [VR Q\_fv\ WR_fPfR Q\ fN^\~[VzPVN _fPfRYV[ [N_NQ\cePU% >NYRP`c\ fR _`^\[e aXvNQa ^aPUa Z\ÉR Oew ]\cVzX_f\[R ce_`z$ ]aWxPeZV [VRfOe` Pfz_`\ fvNZN[VNZV X\~PV QvaTVPU 31 .^kÉ[ePU ]\_`NPV ^%f%_%Q% J QNY_feZ ]^fROVRTa PU\^\Oe f XNÉQRW f `ePU ]\_`NPV Z\ÉR ^\f$ cV[xw _Vz `e]\ce \O^Nf PU\^\Oe1 (! \QPfe[ c cVRYa _`NcNPU ]\YeN^`U^V`V_! )! \QPfe[ c ]N^a _`NcNPU \YVT\N^`U^V`V_! ]\Pfx`RX *! \QPfe[ c WRQ[eZ _`NcVR Z\[\N^`U^V`V_! _`Nc\ce +! fR_]kv F`VYYN _e[Q^\ZR 6UNaSSN^Q$F`VYY! .! fR_]kv JV__YR^$9N[P\[VRT\ _aO_R]_V_ NYYR^TVPN JV__YR^$9N[P\[V! -! fZVN[e [N^fxQ\cR% C^fROVRT ^%f%_%Q% Z\ÉR Oew PVzÉXV# aZVN^X\cN[e V vN$ T\Q[e% >^e`R^VaZ \PR[e ]^fROVRTa WR_` Pfz_`\~w \^Nf PUN^NX`R^ fN\_`^fR| V ^RZV_WV# fZVN[e c [N^fxQfVR ^a$ PUa V [N^fxQNPU cRc[z`^f[ePU# ]\_`z] V [N_`z]_`cN PU\^\Oe% ANW\TkY[VRW [NYRÉe ]\QX^R~YVw# ÉR VZ QfVRPX\ WR_` Zv\Q_fR# `eZ ]^fROVRT PU\^\Oe WR_` PVzÉ_fe# Oa^f$ YVc_fe% 7\ fT\[kc Q\PU\QfV _`\_a[X\c\ ^fNQX\% MNYRÉ[VR \Q NX`ec[\~PV ]^\PR_a PU\^\O\cRT\ ce$ ^kÉ[VNZe * _`\][VR WRT\ [N_VYR[VN1 f[NPf[e# ~^RQ[V V ZNve% AVR ZN Q\_`N`RPf[ePU ]\Q_`Nc QYN ^\f]\f[N$ cN[VN _`N[a fa]Rv[RT\ ceTN_fR[VN ]^\PR_a ^RaZN`\$ VQNY[RT\% E\f^kÉ[VN _Vz [N_`z]aWxPR X^e`R^VN \PR[e NX`ec[\~PV1 XYV[VPf[R `RZ]R^N`a^N# _NZ\]\PfaPVR# ce_e]XV# cVRYX\~w czfvkc PUv\[[ePU# \QPfe[ fR _`^\$ [e _`Nckc! V YNO\^N`\^eW[R [VRQ\X^cV_`\~w# fNPU\cN$ [VR _Vz YRaX\Pe`kc# _feOX\~w \]NQN[VN X^cV[RX# OVNvX\ 6$^RNX`ec[R# _R^\ZaX\VQ!% @\ÉR# NYR [VR Za_V# Oew fNPU\cN[N ^kc[\YRTv\~w ZVzQfe _`\][VRZ NX`ec[\~PV N PUN^NX`R^RZ ]^fROVRTa ^%f%_%Q% 4X`ec[\~w aYRTN fZVN[VR# c]vecN [N ]^fROVRT V [N_`z]_`cN PU\^\Oe% C\QfVNv PU\^ePU [N T^a]e cRQvaT :\S`\[N _vaÉe Q\ \PR[e ceQ\Y[\~PV Pfe[[\~PV\cRW Sa[XPWR <# <<# <<<# <I!# N XYN_eSVXNPWN F`RV[O^\PXR^N V c_]% _vaÉe Q\ \PR$ [e fZVN[ c [N^fxQfVR ^aPUa# c WRT\ `XN[XNPU ZVzX$ XVPU V X\~PVNPU \X^R_ <# <<# <<<# <I!% E\f]\f[NcN[VR ^RaZN`\VQNY[RT\ fN]NYR[VN _`Nckc a QfVRPV WR_` [VRXVRQe ON^Qf\ `^aQ[R% EkÉ[R X^e`R^VN \]^NP\cN[R QYN ^\f]\f[NcN[VN ^%f%_% a Q\^\_vePU [VR ZNWx fN_`\_\cN[VN a QfVRPV% B cvN~PVc\~PV ^\f]\f[N$ cN[VN a QfVRPV QRPeQaWR cevxPf[VR Q\O^N f[NW\Z\~w ]^fROVRTa XYV[VPf[RT\ `RW PU\^\Oe% J ]^fROVRTa ^%f%_%Q% [NWPfz_`_fe WR_` \QPfe[ fR _`^\$ [e _`Nckc V `XN[RX \X\v\_`Nc\cePU% Je^NÉN _Vz \[ \O^fzXVRZ V ce_VzXVRZ# ]\QceÉ_f\[x ZVRW_P\cx PVR]$ v\`x# a]\~YRQfR[VRZ ^aPUkc Pfe[[ePU V OVR^[ePU# Pfz$ _`\ O\YR_[\~PVx# ^fNQX\ [VRcVRYXVRT\ _`\][VN fNPfR^$ cVR[VR[VRZ% BQPfe[ Z\ÉR ce_`x]Vw c XNÉQeZ _`NcVR# g ]^fe PfeZ fNf[NPfN _Vz ]^fRcNTN \QPfe[a fR _`^\[e _`Nckc X\|Pfe[ Q\Y[ePU# fcvN_fPfN a ZNvePU QfVRPV% CVR^c_fx Y\XNYVfNPWx WR_` Pfz_`\ _`Nc X\YN[\ce# [NW$ Pfz~PVRW WRQ[NX \QPfe[ fWNcVN _Vz c _`NcNPU ]^\ZVR$ [V\c\$[NQTN^_`X\cePU# [NQTN^_`XN# ~^kQ^zPf[\$]NYVPf$ X\cePU# _X\X\cePU% C^fe ]\_`z]aWxPeZ ]^\PR_VR PU\^\O\ceZ Q\PU\QfV Q\ Z[VRW YaO cVzPRW ce^NÉ\[ePU fZVN[ c [N^fxQfVR ^aPUa1 fT^aOVR|# ]^feXa^Pfkc# [NQcVPU[Vzw# N[XeY\f% =RQ[NX [VR fNc_fR Za_fx \[R Oew ^\fYRTvR% :Qe PU^fx_`XN V X\~w WR_` [VR a_fX\Qf\[N# `\ \O^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU Z\ÉR a_`x]Vw Pfz~PV\c\# N [VRXVRQe V PNvX\$ cVPVR \X^R_ [VRZNYÉR ]Rv[RW ^RZV_WV!% JPfR_[x V ce_\PR f[NZVR[[x PRPUx QYN ^\f]\f[N$ [VN ^%f%_%Q% _x fZVN[e c X^zT\_va]VR _feW[eZ 6)p6* V 6*$6+!% AVR [NYRÉe fN]\ZV[Nw \ Z\ÉYVc\~PV fZVN[ c _`N$ cNPU _X^\[V\c\$ÉaPUc\cePU% <PU cPfR_[R ^\f]\f[N$ [VR ZN QaÉR f[NPfR[VR QYN YRPfR[VN V fNORf]VRPfR[VN PU\^RT\ ]^fRQ `NX T^\Å[eZ [N_`z]_`cRZ# WNX a`^aQ$ [VR[VR ^\fcVR^N[VN _fPfzX% 6fz_`\~w ce_`z]\cN[VN \Q$ Pfe[a c `ePU _`NcNPU ce[\_V -."40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 5 %8*&$* ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV AN ^RaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV ^%f%_%Q%! fNPU\^\caWx QfVRPV c XNÉQeZ cVRXa% MNPU\$ ^\cNY[\~w c \X^R_VR [VRZ\cYzPeZ# ]\[VRZ\cYzPeZ V ]^fRQ_fX\Y[eZ ce[\_V ]^NcVR +' PNvRW fNPU\^\$ cNY[\~PV Q\ (+ ^\Xa ÉePVN% ANW^fNQfVRW fNPU\^\caWx QfVRPV c ) ]VR^c_fePU YN`NPU ÉePVN# Pfz~PVRW c * ^\Xa ÉePVN V c \X^R_VR ]^fRQ_fX\Y[eZ% E%f%_%Q% WR_` cVzP PU\^\Ox ZNvRT\ QfVRPXN% C\Pfx`RX PU\^\Oe Z\ÉR Oew \_`^e# ]\Q\_`^e V _X^e`e% Je\Q^zO[VN _Vz .

!% F`Nce OV\Q^\cR# WNX c_fe_`XVR QaÉR _`Nce# [VR ce$ 2G6 $" ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% MQWzPVR ^zXV% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU ]NYPN <<<% BQ$ Pfe[e \X\_`[\cR ]\c\QaWxPR ]\T^aOVR[VR ]NYVPfXN OYVÉ_fRT\ <<< ]NYPN% BO^Nf ]^fe]\ZV[NWxPe _]V[N bR[`\_N% C\f\_`NvR X\~PV ORf fZVN[% 2G6 $# ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a ^zXV% M[NPf[R \O^fzXV Pfz~PV ZVzXXVPU H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% 7^\O[N [NQÉR^XN c v\XPV\cRW% H_`NcVR[VR fTVzPV\cR c _`NcNPU cePU% QfVRPV% MQWzPVR \X\v\_`Nc\cePU% [N_NQfVR X\~PV ZVzQfe]NYVPfX\$ 32 .*O!% J ]^fe]NQXNPU QNYRW fNNcN[_\cN[ePU fZVN[ Z\ÉR ce_`x]Vw f[VR$ X_f`NvPR[VR V ]^fR^\_` [N_NQ X\~PV aQ\cePU V ]V_fPfR$ Y\cePU ^eP% .*N# O# .!# \X^R_ <<< ^eP% +-# +.!% BOWNc `R[ _fPfRTkY[VR Q\O^fR cVQ\Pf[e WR_` c [NQTN^_`XNPU# Pfz_`\ WR_fPfR ]^fRQ ce_`x]VR[VRZ fZVN[ [V_fPfxPePU# `f[% c \X^R_VR <% CkÅ[VRW_fR fZVN[e fOYVÉ\[R _x PUN^NX`R^RZ Q\ fZVN[ a Q\^\_vePU# WRQ$ [NXÉR ]\fN `e]\ceZV f[V_fPfR[VNZV c aXvNQfVR X\_`$ [eZ Q\PU\QfV Q\ fNOa^fR| c ^\fc\Wa X\~wPN V Q\ f[NPf[ePU f[VRX_f`NvPR| ^eP% +-# +.+N! \^Nf ]^fe_]VR_fR[VR ^\fc\Wa WxQ^N X\_`[VR[VN ^fR]XV ^eP% .'!# \X^R_ <<< ^eP% . `R_` JNNYR^N$E\_R$ T\ c ^\fPVR|PfR[Va ( 1 /'!% ANQ`\ \Q_R`RX `R[ \Q[\_V _Vz Q\ cPfR~[VRW_fePU V ]kÅ[VRW_fePU \X^R_kc PU\^\Oe \^Nf Q\ ]^fROVRTa PU\^\Oe \ ^kÉ[eZ [N_VYR[Va% J]^\$ cNQfR[VR afa]Rv[VNWxPRT\ ONQN[VN QYN \QPfe[a JNNYR$ ^N$E\_RT\ [N r[VRX\Z]YR`[eq Pfe[[VX ^RaZN`\VQNY[e fcVzX_fev\ Pfz_`\~w ce[VXkc Q\QN`[VPU Q\ -+#* % <[[R ONQN[VN YNO\^N`\^eW[R# WNX _feOX\~w \]NQN[VN X^cV[RX PfR^c\[ePU B5!# fNcN^`\~w _R^\ZaX\VQa# \ORP[\~w OVNvXN 6$^RNX`ec[RT\ 6EC!# \QPUeYR[VN cR S^NXPWNPU RYRX`^\S\^R`ePf[ePU# ZNWx f[NPfR[VR QYN \PR[e NX`ec[\~PV ]^\PR_a PU\^\O\cRT\% BO^Nf ^R[`TR[\c_XV ^%f%_% a QfVRPV ceXNfaWR ]Rc[R \QZVR[[\~PV c ]\^kc[N[Va f \O^NfRZ Q\^\_vePU% J _`NcNPU ^xX _`\_aWR _Vz fNfcePfNW ]\QfVNv [N Pf`R^e \X^R_e1 \X^R_ < ^eP% +)# +*!# \X^R_ << ^eP% ++# +.!# \X^R_ <I ^eP% +/# +0!% J \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ _`Nckc _`k] ce^kÉ[VN _Vz1 \X^R_ << ^eP% .(!# \X^R_ <I ^eP% .+ N# O! \O\X `e]\cePU# _]\`eXN[ePU fNfcePfNW V a Q\^\_vePU# \OWN$ ckc ^R[`TR[\c_XVPU# fc^NPN acNTz UV]R^`^\SVPf[N \_`R\]\^\fN ^eP% .)!% MZVN[e \ORWZaWx ]^fRQR c_fe_`XVZ X\~PV [NQTN^_`$ Xkc V _`z]a# f fN\_fPfzQfR[VRZ X\~PV _`Nckc ~^kQ$ _`\][\$]NYVPfX\cePU V ZVzQfe]NYVPfX\cePU% J ]VR^c$ _feZ \X^R_VR ^%f%_%Q% \O^fzXV Pfz~PV ZVzXXVPU _x _VY[VRW ce^NÉ\[R ^eP% +)# +*# ++! V Pfz~PVRW [VÉ a Q\^\_vePU cVQfV _Vz \QPfe[e \X\_`[\cR# fcvN_fPfN [N X\~PVNPU ]NYVPfXkc ^xX ^eP% +)!% 7vaT\`^cNve ]^\PR_ fN]NY[e ]\c\QaWR ]^fe_]VR_fR$ [VR ]\WNcVN[VN _Vz V Q\W^fRcN[VN WxQR^ X\_`[VR[VN ^eP% ++# +.8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.# +0!% M^\_`e X\_`$ [R c \X^R_VR fQ^\cVR[VN a QfVRPV _x _fPfRTkY[VR ^\f$ YRTvR V \ORWZaWx QaÉR _`Nce% J _`NcNPU X\YN[\cePU ^eP% ."40*%"-/&(0 \^Nf fvNZN[VNZV X\Z]^R_eW[eZV `^f\[kc Pfz~PV ]VR^$ _V\cRW V YzQÅcV\cRW X^zT\_va]N% AVRcx`]YVcVR c ZR$ PUN[VfZVR `ePU fvNZN| ZN f[NPfR[VR ]^\PR_ ^RaZN$ `\VQNY[e \^Nf QvaT\`^cNvR YRPfR[VR TYVX\X\^`eX\VQNZV# ]\TvzOVNWxPR \_`R\]\^\fz% J ]^fROVRTa ^%f%_%Q% Z\Tx ce_`z]\cNw fZVN[e c ^kÉ[ePU [N^fxQNPU cRc[z`^f[ePU \^Nf fR _`^\[e \~^\QX\cRT\ V \Oc\Q\cRT\ aXvNQa [R^c\cRT\% Je[VXV ONQN| YNO\^N`\^eW[ePU [VR ZNWx V_`\`[RT\ f[NPfR[VN QYN ]\`cVR^QfR[VN ^\f]\f[N[VN ^%f%_% a QfVR$ PV# O\ [NcR` \QPfe[ _R^\Y\TVPf[e [N Pfe[[VX ^RaZN$ `\VQNY[e ce_`z]aWR `eYX\ a *+#..

2&5."40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 5 %8*&$* 2G6 $$ ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU c _`NcNPU ^xX# fcvN_fPfN c _`NcVR [NQ$ TN^_`X\ceZ YRceZ% C^fe_]VR_fR[VR ^\fc\Wa WxQR^ X\_`[VR[VN X\~PV [NQTN^_`XN# cVzX_fR ]\ _`^\[VR YRcRW QfVRPX\ +$YR`$ [VR!% BQPfe[e \X\_`[\cR [N ]NYVPfXNPU ]NYPkc \Oa ^xX# ]\c\QaWxPR VPU ]\T^aOVR[VR# \^Nf [N `^f\[VR ZR`% < ]^NcRW ^zXV% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% 2G6 $% ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN f[NPf[RT\ _`\][VN% BO^fzX Pfz~PV ZVzX$ XVPU c _`NcVR [NQTN^_`X\ceZ YRceZ% C^fe_]VR_fR[VR ^\fc\Wa WxQR^ X\_`[VR[VN c YRceZ _`NcVR [NQTN^_`X\ceZ% 7^\O[R [NQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[V X\~PV vkQX\cN`RW% BQPfe[e \X\_`[\cR [N ]NYVPfXa OYVÉ_feZ ]NYPN I YRcRW ^zXV% 33 .

"40*%"-/&(0 EeP% +- EeP% +/ 2G6 $& ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% BX^R_ <<<# fZVN[ ~^RQ[VPU% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU [NQ$ TN^_`XN% ?VPf[R TR\Qe fN]NY[R c X\~PVNPU [NQTN^_`Xkc \^Nf c ]\Q_`NcNPU X\~PV ~^kQ^zPfe% MZVN[e \_`R\YV`ePf[R c ]^fe$ [N_NQfVR X\~PV ]^\ZVR[V\cRW% M[VRX_f`NvPR[VR [N_NQ V ]^fe$ [N_NQ X\~PV ]^fRQ^NZVR[VN% BO^fzXV Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\$ _`Nc\cePU% $' ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% M[NPf[e \O^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcVR [NQTN^_`$ X\ceZ V c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU% H\TkY$ [V\[N \_`R\]\^\fN% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU [NQTN^_`XN% ?VPf[R TR\Qe V Q^\O[R [NQÉR^XV X\_`[R c X\~PVNPU [NQTN^_`XN% AVRcVRYXVR ]^feXa^PfR c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPf$ X\cePU OYVÉ_fePU% C^fR^\_` V f[VRX_f`NvPR[VR [N_NQ X\~PV ]^\$ ZVR[V\cRW V v\XPV\cRW% 2G6 EeP% +. 2G6 $( ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcVR [NQTN^_`X\ceZ% >\_`[R fR_f`ec[VR[VR c_fe_`XVPU X\~PV [NQTN^_`XN V _`Nckc [NQTN^_`X\c\$~^kQ^zPf[ePU << V <<<% ANQÉR^XV X\_`[R [N X\~PV Pfc\^\O\Pf[RW cVzX_fRW% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N% 34 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

.0!% J _`NcNPU ON^X\cePU \X^R_ <<< p ^eP% -'! \^Nf v\XPV\cePU \X^R_ << p ^eP% -(# \X^R_ <<Y p ^eP% -)! \OWNce ^R[`TR[\c_XVR [VR ^kÉ[Vx _Vz [VPfeZ f[NZVR[$ [eZ \Q \OWNckc _]\`eXN[ePU a Q\^\_vePU% 6fz~PVRW [VÉ a Q\^\_vePU Q\PU\QfV Q\ fR_f`ec[VR| X\_`[ePU c `ePU _`NcNPU \X^R_ <I p ^eP% -*!% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N c ]^fROVRTa ^%f%_%Q% WR_` Pfz_`eZ ZVRW_PRZ Y\XNYVfNPWV fZVN[% MZVN[e `R Z\Tx \ORWZ\cNw _`Nce ZVzQfeX^zT\cR# _fPfRTkY[VR [N ]\$ fV\ZVR 6)p6*% =NX c XNÉQeZ _`NcVR \OWz`eZ ]^fRf fN]NYR[VR ^RaZN`\VQNY[R ce`cN^fN _Vz fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU V [NQÉR^XV ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU ^eP% -+!% J X\|P\cRW Rc\YaPWV ]^\PR_a PU\^\O\cRT\ Z\ÉR Q\W~w Q\ fR_f`ec[VR[VN X\_`[RT\ ^eP% -.# .-!% 7\]VR^\ XVRQe ]^\PR_ [V_fPfxPe \ORWZVR ce_`N^PfNWxPe Q\ acV$ Q\Pf[VR[VN \O_fN^ ]\cVR^fPU[V _`Nca V Pfz~PV ]^fe[N$ _NQ\cePU X\~PV `c\^fxPePU _`Nc# Z\É[N ^\f]\f[Nw ^RaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc OV\Q^\cePU \X^R_ <<< p fZVN[ ~^RQ[VPU p ^eP% ."40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 5 %8*&$* 2G6 $) ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% MR_f`ec$ [VR[VR X\_`[R _`Nckc [NQTN^_`X\c\$~^kQ^zPf[ePU# _`Nckc ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU <<pI% B_`R\YVfN Tvkc X\~PV ~^kQ^zPfN V ]\Q_`Nc ]NYVPfXkc OYVÉ_fePU f ce`c\^fR[VRZ \OWNca `RYR_X\]\cRT\% AVRQ\^\fckW V f[VRX_f`NvPR[VR X\~$ PV ]^fRQ^NZVR[VN% ANQÉR^XV X\_`[R V f[VRX_f`NvPR[VR ]\$ cVR^fPU[V _`Nc\cePU c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU QNY$ _fePU% %! ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`\]e% 7fVRc$ Pfe[XN# YN` ()% ?VPf[R TR\Qe fN]NY[R V [NQÉR^XV X\_`[R [N Tv\cNPU X\~PV ~^kQ_`\]VN% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`N$ c\cePU% ANQcVPU[VzPVR ]NYaPUN f ce`c\^fR[VRZ ]NYaPUN X\~YNcRT\% HZVRW_P\cVR[VR fZVN[ `e]\cR QYN Q\^\_vePU% 2G6 2G6 % ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% F`\]e% :R\Qe V [NQÉR^XV X\_`[R [N WxQ^NPU X\_`[VR[VN [N_NQ ZR`% < c \QPV[XNPU OYVÉ_fePU X\~PV ~^kQ_`\]VN \^Nf c X\~PVNPU vkQ$ X\cN`ePU \Oa _`k]% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN V \O^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU _`Nckc _`z]a V ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\cePU% XNfaWx cR cPfR_[eZ \X^R_VR aPUce`[ePU fZVN[ c \O$ ^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ% J QNY_feZ ]^fROVRTa PU\^\Oe \OWNce ^R[`TR[\c_XVR _x ^kc[VRÉ `^aQ[R Q\ acVQ\Pf$ [VR[VN \X^R_ << p fZVN[ ZNvePU p ^eP% .! _`Nckc% C^\PR_ [V_fPfxPe c ]^fROVRTa ^%f%_%Q% Z\ÉR `NXÉR Q\`ePfew _`Nckc \X\YVPe ]\Q]\`eYVPf[RW% ANWPfz~PVRW 35 .2&5../!% B]^kPf `e]\cePU QYN ^%f%_% \OWNckc ^R[`TR[\c_XVPU fc^NPNWx acNTz f[VRX_f`NvPR[VN OzQxPR [N_`z]_`cRZ fNOa^fR| ^\fc\$ W\cePU ^eP% .!% J _`NcNPU OV\Q^\cePU c ]^fROVRTa ^%f%_%Q% Z\ÉR Q\W~w Q\ fR_f`ec[VR[VN X\_`[RT\ ^eP% .

"40*%"-/&(0 2G6 %" ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% F`\]e% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nckc _`z]a p \_ ]RQV_% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR _X\X\ceZ Tk^[eZ# f \ORP[\~PVx [NQÉR^RX V TR\Q fN]NY[ePU% N O 2G6 %# ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% F`Nce X\YN[\cR% N% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU _VY[VRW fN$ f[NPf\[e c ]^NceZ _`NcVR X\YN[\ceZ% :R\Qe fN]NY[R V [NQÉR^XV c [N_NQNPU X\~PV aQ\cePU% O% J ^faPVR ]^\SVY\ceZ cV$ Q\Pf[R ]^fe_]VR_fR[VR ^\fc\Wa WxQ^N X\_`[VR[VN ^fR]XV c ]^NceZ _`NcVR X\YN[\ceZ% M[NPf[e \O^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\$ v\_`Nc\cePU% 36 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

"40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 5 %8*&$* N 2G6 %$ O ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% N% B_`R\]\^\fN UV]R^`^\SVPf[N c [N_NQNPU X\~PV aQ\cePU V ]V_f$ PfRY\cePU% 7^\O[R [NQÉR^XV X\_`[R V TR\Qe fN]NY[R c [N_NQNPU X\~PV ]V_fPfRY\cePU% O% Efa` O\Pf[e ]^NcRT\ _`Nca X\YN$ [\cRT\% J WNZVR _`Nc\cRW c Pfz~PV ]^fRQ[VRW cVQ\Pf[R _VY[VR ce_eP\[R Q^\O[R PVR[VR# Z\TxPR \Q]\cVNQNw fcN][VR[V\Z c X\_ZXNPU Ov\[e ZNfV\cRW _e[\bV`V_ bVYY\_N PNYPVSVPN[_!% 2G6 %% ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% F`Nce X\YN[\cR% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU% 5N^Qf\ f[NPf$ [N a\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% 4_eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU% M[VRX_f`NvPR[VR V ]^fR^\_` [N_NQ X\~PV aQ\cePU V ]V$ _fPfRY\cePU% ANQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU V ON^Qf\ YVPf[R TR\Qe fN]NY[R c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW [N_NQ% 37 .2&5.

"40*%"-/&(0 2G6 %& ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% F`Nce OV\Q^\cR% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR OV\Q^\ceZ YRceZ% 7^\O[N [NQÉR^XN [N ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW Tv\ce X\~PV aQ\cRW ]^NcRW% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN X\~PV ZVRQ[VPe% 2G6 %' ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% F`Nce OV\Q^\cR% M[NPf[R _eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c \Oa _`NcNPU OV\Q^\cePU# fcvN_fPfN ]\ _`^\[VR ]^NcRW% ?VPf[R ^\fYRTvR [NQÉR^XV X\_`[R V TR\Qe fN]NY[R c ]N[Rc$ XNPU V Tv\cNPU X\~PV aQ\cePU% AN_NQN ]^NcRW X\~PV aQ\cRW ]^NcVR PNvX\cVPVR f[V_fPf\[N% M[VRX_f`NvPR[VR ^\fc\W\cR _feW$ XV X\~PV aQ\cePU% C^feXa^PfR ]^fecVRQfR[V\cR% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN f[NPf[RT\ _`\][VN% 38 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

"40*%"-/& 8"1"-&/*& 34"6Q6 5 %8*&$* 2G6 %( ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% C\TvzOVR[VR V f[VRX_f`NvPR[VR ]N[RcXV ]^NcRT\ _`Nca OV\Q^\cRT\% 6fz~$ PV\cN \_`R\YVfN Tv\ce X\~PV aQ\cRW ]^NcRW% :R\Qe c ]N[RcPR _`Nca OV\Q^\cRT\ YRcRT\% M[VRX_f`NvPR[VR Tv\ce X\~PV aQ\$ cRW YRcRW# \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU ]N[RcRX% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN f[NPf[RT\ _`\][VN% 2G6 %) ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nckc OV\Q^\cePU# [VR]^NcVQv\cR a_`NcVR[VR ZVRQ[VPe% ANQÉR^XV c X\~PVNPU _]\WR[VN v\[\cRT\% AVRQ\^\fckW X\~PV v\[\cePU V XaY_f\cePU% M[NPf[N a\TkY[V\[N \_`R\]\$ ^\fN% 39 .2&5.

"40*%"-/&(0 2G6 & 2G6 &# ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% MR_f`ec$ ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% F`Nc ON^X\ce% 7aÉR TR\Qe fN]NY[R c [N_NQfVR X\~PV ^NZVR[[RW \^Nf QaÉN [NQÉR^XN c \X\YVPe TafXN cVzX_fRT\% [VR[VR X\_`[R _`Nca v\XPV\cRT\% 2G6 &! ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% F`Nce v\XPV\cR% :R\Qe fN]NY[R c [N_NQNPU QNY_fePU X\~PV ^NZVR[$ [ePU% ANQÉR^XN X\_`[N [N cPVzPVa v\XPV\ceZ ]^NcRW X\~PV v\XPV\cRW% B_`R\]\^\fN \X\v\_`Nc\cN% 2G6 &$ ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% >^zT\$ _va] _feW[e% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW 6 p6 V Q^\O[R [NQ$ ÉR^XV [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU% C\cVzX_fR[VR \Q_`z]a ZVzQfe vaXVRZ ]^fRQ[VZ X^zTa _fPfe`\cRT\ N fzORZ X^zTa \O^\`\cRT\% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% 2G6 &" ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc a QfVRPV% F`Nce v\XPV\cR% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N% MZVN[e \_`R\YV`ePf[R c [N_NQNPU X\~PV v\XPV\cePU% ANQÉR^XV c [N_NQNPU X\~PV ]^\ZVR[V\cePU% 40 .8"1"-&/*& 34"6Q6 4715 2&5.

2&5."40*%"-/&

8"1"-&/*& 34"6Q6 5 %8*&$*

2G6 &% ERaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc% >\_`[R fR_f`ec$ [VR[VR _`Nckc _fPfe`\c\$]\`eYVPf[ePU# _fPfe`\c\$\O^\`\cR$ T\ \^Nf ]\f\_`NvePU _`Nckc X^zT\_va]N _feW[RT\% ;V]\]YNfWN `^f\[kc X^zT\cePU [NW_VY[VRW fNf[NPf\[N [N ]\fV\ZVR 6 p6-%

2G6 && C\_`Nw WRQ[\_`Nc\cN ^RaZN`\VQNY[RT\ fN]NYR[VN

_`Nckc% Efa` O\Pf[e YRcRT\ _`Nca X\YN[\cRT\% C^fR^\_` ^fR]XV% 7\O^fR cVQ\Pf[e \O^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`N$ c\cePU%

2G6 &' C\_`Nw WRQ[\_`Nc\cN ^RaZN`\VQNY[RT\ fN]NYR[VN _`Nckc a QfVRPV% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW YRcRT\ _`N$

ca OV\Q^\cRT\% 7^\O[R [NQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU ]N[RcXV \^Nf Tv\ce X\~PV aQ\cRW% 5N^Qf\ f[NPf[N a\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN c X\~PV YRcRT\ _`Nca OV\Q^\cRT\% M[VRX_f`NvPR[VR YRcRW ]\v\ce ZVRQ[VPe%

41

8"1"-&/*"

34"6Q6 4715 2&5."40*%"-/&(0

fNWz`R OecNWx _`Nce _fPfe`\c\$]\`eYVPf[R V _fPfe`\c\$ \O^\`\cR# N [N_`z]_`cRZ `ePU fZVN[ Z\ÉR Oew T^\Å[R c _Xa`XNPU fcVPU[VzPVR X^zTa _fPfe`\cRT\ ^eP% -+!% C\_`Nw WRQ[\_`Nc\cN ^%f%_%Q% [VR ce^kÉ[VN _Vz c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ [VPfeZ f[NZVR[[eZ ^eP% --# -.!% H_`NYR[VR ^\f]\f[N[VN [N ]\Q_`NcVR \O^Nfa ^R[`$ TR[\c_XVRT\ WR_` c `RW ]\_`NPV PU\^\Oe ON^Qf\ `^aQ[R# N Pfz_`\ [VRZ\ÉYVcR% >\[VRPf[R WR_` ckcPfN_ acfTYzQ$ [VR[VR PNv\X_f`Nv`a \OWNckc# N PfN_RZ QvaÉ_fN \O_R^$ cNPWN XYV[VPf[N%

MR_]kv FWlT^R[N
J ]Rc[eZ \Q_R`Xa ]^fe]NQXkc ^RaZN`\VQNY[RT\ fN]NYR[VN _`Nckc _`cVR^QfN _Vz a]\~YRQfR[VR ceQfVRYN$ [VN vRf# ~YV[e V fZ[VRW_fR[VR ceQfVRYN[VN _\Xa É\vxQ$

X\cRT\% 6fN_RZ WRQ[NX# V `\ fNc_fR `eYX\ c ]^fe]NQ$ XNPU f ce_\XVZ ZVN[RZ `R_`a JNNYR^N$E\_RT\# Q\$ PU\QfV Q\ `NX f[NPf[RT\ fZ[VRW_fR[VN ceQfVRYN[VN vRf# ÉR ]^\cNQfV `\ Q\ a_fX\QfR[VN \XN# N fcvN_fPfN ^\TkcXV XR^N`\P\[Va[P`VbV`V_ _VPPN!# N `NXÉR Q\ f[NPf$ [RT\ \T^N[VPfR[VN Sa[XPWV ~YV[VN[RX# PfN_RZ `RÉ T^a$ Pf\vkc ceQfVRY[VPfePU Q^kT ^\Q[ePU% MWNcV_X\ `\ `vaZNPfe _Vz a_fX\QfR[VRZ [N Q^\QfR VZZa[\Y\TVPf$ [RW Sa[XPWV T^aPf\vkc ceQfVRY[VPfePU fR_]kv _aPU\~$ PV!% MR_]kv _aPU\~PV Z\ÉR ce_`z]\cNw ORf WRQ[\$ f[NPf[RT\ fN]NYR[VN _`Nckc# fNc_fR WRQ[NX `R_` JNNYR^N$E\_RT\ ce]NQN Q\QN`[V\% >VRQe V[QfVRW fR$ _]kv _aPU\~PV `\cN^fe_fe YV_fNW\cV ^aZVR[V\cN`RZa a\TkY[V\[RZa Ya]a_ R^e`URZN`\_a_ _e_`RZN`VPa_!# V[$ [eZ X\YNTR[\f\Z V [NcR`# PU\w ^fNQX\# V[[eZ PU\$ ^\O\Z%

N P

O

&( }YV[VN[XN ]^fea_f[N c fR_]\YR FWlT^R[N% N% FVNY\T^NSVN p ]^fRckQ ~YV$ [VN[XV ]^fea_f[RW ]^NcVQv\ce% E\fTNvzfVR[VN cRc[x`^fT^aPf\v\cR [VR^kc[\$ ZVR^[VR ^\f_fR^f\[R f \OWNcNZV `fc% _VNY\N[TVRX`NfWV% O% MZVN[e ]\Q\O[RT\ `e]a# NYR \ cVzX_feZ [N_VYR[Va% P% Efa` ]^fRQ[V\$`eY[e `RT\ _NZRT\ ]^fe]NQXa P\ [N ^eP% BC O%

2G6

42

8&38476/*"+V$&

8"1"-&/*& 34"6Q6 ,2X(03T51"

MZVN[e ^`T c _`NcNPU c `eZ fR_]\YR [VR ^kÉ[Vx _Vz [VPfeZ \Q ^%f%_% 6UN^NX`R^e_`ePf[R _x \O^Nfe _VNY\$ T^NSVPf[R# fNYRÉ[R \Q fZVN[ N[N`\Z\]N`\Y\TVPf[ePU c ~YV[VN[XNPU% MZVN[e `R ]\YRTNWx [N [NPVRXNPU YVZ$ S\Pe`kc c \O^zOVR f^NfVXkc \^Nf ]^\YVSR^NPWV X\Zk^RX [NOv\[X\cePU ce~PVRYNWxPePU ]^fRc\Qe ~YV[VN[RX% C^\YVSR^NPWN Z\ÉR Q\]^\cNQfVw Q\ fczÉR[VN# N [NcR` a[VRQ^\É[VR[VN `ePU ]^fRc\Qkc% J \X^R_VR ]kÅ[VRW$ _feZ Q\PU\QfV Q\ fN[VXa `XN[XV T^aPf\v\cRW V ^\f$ c\Wa fZVN[ OYVf[\cN`ePU% J \O^NfVR ^`T _`cVR^QfN _Vz `fc% _VNY\N[TVRX`NfWR p ^\f_fR^fR[VR \Oc\Q\cePU ^\f$ TNvzfVR| cRc[x`^fT^aPf\v\cePU V fNYRTN[VR c [VPU ~^\QXN PVR[VaWxPRT\% FfR^\X\~w ~cVN`vN ]^fRc\Qkc Tvkc[ePU Z\ÉR Oew [VR^RTaYN^[N ^eP% -/!%

MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N
MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N _]\[$ QeY\N^`U^V`V_ N[XeY\]\j`VPN! WR_` `\ PU\^\ON ce_`z]a$ WxPN XVYXNX^\`[VR Pfz~PVRW a ZzÉPfef[ [VÉ a X\OVR` V ^\f]\Pfe[NWxPN _Vz ]^fRcNÉ[VR c YN`NPU cPfR_[RW Q\W^fNv\~PV% C^\PR_ fN]NY[e Q\`ePfe ]^fRcNÉ[VR RYRZR[`kc X^z$ T\_va]N# WRQ[NXÉR _]\`eXN[R c Pfz~PV ]^fe]NQXkc fZVN[e c _`NcNPU OV\Q^\cePU V [VRX`k^ePU \Oc\Q\$ cePU _x [VR Q\ \Q^kÉ[VR[VN N[V XYV[VPf[VR# N[V [NcR` UV_`\]N`\Y\TVPf[VR \Q ^RaZN`\VQNY[RT\ fN]NYR[VN _`N$ ckc% 7YN`RT\ fR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\$ _va]N fNYVPfN _Vz Q\ T^a]e PU\^kO ^RaZN`\VQNY[ePU# Q\ X`k^ePU [NYRÉx1 va_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc# fR_]kv ERV`R^N# fN]NYR[VR _`Nckc ce_`z]aWxPR cR c^f\QfVR$ WxPeZ fN]NYR[Va WRYV`N T^aORT\# ZVRW_P\cR fVN^[V[\cR fN]NYR[VR WRYV`# \X^R~YN[R ^kc[VRÉ [Nfcx PU\^\Oe 6^\U[N% BQ[\_V _Vz c^NÉR[VR# ÉR PU\QfV \ _`N[e ON^$ Qf\ fR _\Ox _]\X^Rc[V\[R# N Oew Z\ÉR [NcR` fR_f`ec$ [VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N WR_` `eYX\ WRQ$ [eZ f RYRZR[`kc X`k^RW~ f ceZVR[V\[ePU \_`N`[V\ PU\^kO p c WRW [VR]Rv[\\OWNc\ceZ ]^fROVRTa% MN `NXx X\[PR]PWx ]^fRZNcVN ^kc[VRÉ SNX`# ÉR c XNÉQRW f ceZVR[V\[ePU PU\^kO c [VRX`k^ePU ]^fe]NQXNPU fQN^fN _Vz fN]NYR[VR Ov\[e [NPfe[V\cRW \XN abRV`V_# V^VQ\PePYV`V_!% BQ QNc[N `RÉ ]\QRW^fRcN _Vz V_`[VR[VR fcVxfXa XNÉ$ QRW f `ePU PU\^kO f [VRfVQR[`eSVX\cN[eZ fNXNÉR[VRZ WNX @eP\]YN_ZN# 5RQ_\[VN# 6UYNZeQVN# AR\^VPXR``$ _VN!# c[VXNWxPeZ ]^fRf Q^\TV Z\Pf\cR YaO a_fX\Qf\$ [x ~YafkcXz WRYV`N% BOWNce ]\Pfx`X\cR fR_f`ec[VNWxPRT\ fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N f%f%_%X%! Z\Tx Oew# fcvN_fPfN a Zv\Q\PVN[ePU# [N_`z]aWxPR1 a]\^Pfece ce_VzX c WRQ[eZ YaO \Oa _`NcNPU X\YN[\cePU ORf a_fX\QfR$ [VN PU^fx_`XV _`Nc\cRW# ORf [NQÉR^RX X\_`[ePU!# \O^fzX WRQ[RT\ YaO \Oa _`Nckc _X\X\cePU# OkY \X\$ YVPe ]^fePfR]a ~PVzT[N ]Vz`\cRT\ YaO cVzfNQvN ]\$ QR_fc\cRT\ Q\ X\~PV ]Vz`\cRW% =NX\ WRQ[R f ]VR^c$

_fePU Z\Tx aYRP fN]NYR[Va# ]\c\QaWxP O\YR_[\~w V fT^aOVR[VR# _`Nce Z\_`X\c\$\O\WPfeX\cR% >YN_ePf$ [VR PU\^\ON ^\f]\Pfe[N _Vz OkYRZ c \X\YVPe X^feÉ\$ c\$]\~YNQX\cRW# c ^faPVR _`Nckc X^feÉ\c\$OV\Q^\$ cePU% 5kYR `R [N_VYNWx _Vz ]^fe QvaT\`^cNveZ _`N[Va V PU\QfR[Va# ]^fe ]\PUeYN[Va _Vz# N fcvN_fPfN Q\`XYV$ cVR \QPfacN _Vz WR c [\Pe# [NQ ^N[RZ# ]^fe fZVN[VR ]\fePWV V ]^fRc^NPN[Va _Vz [N O\XV% 5kY\cV `\cN^fe$ _few Z\ÉR ce^kc[N[VR Y\^Q\fe V f[NPf[R \T^N[VPfR[VR ^aPU\Z\~PV \QPV[XN YzQÅcV\cRT\ ]^fe ]^kOVR fTV[N$ [VN _Vz Q\ ]^f\Qa% MNWzPVR _`Nckc ÉRO^\c\$X^zT\cePU ]^\cNQfV Q\ fZ[VRW_fR[VN NZ]YV`aQe cQRPU\c\$ceQRPU\cRW XYN`XV ]VR^_V\cRW V Q\ O^fa_f[RT\# `W% ]^fR]\[\cRT\# `e]a \QQePUN[VN% 7\PU\QfV ^kc[VRÉ Q\ \T^N[VPfR[VN ^a$ PU\Z\~PV \QPV[XN _feW[RT\ X^zT\_va]N V f[NPf[RT\ a`^aQ[VR[VN _Xv\[a Tv\ce Q\ `eva V Q\ ]^f\Qa \^Nf _Xv\[kc [N O\XV V _X^z`kc% H Å^kQvN c_fe_`XVPU `ePU \OWNckc# f[VRX_f`NvPR| V \T^N[VPfR| YRÉx fZVN[e fN]NY[R c _`NcNPU X^feÉ\$ c\$OV\Q^\cePU V _`NcNPU ZVzQfeX^zT\cePU# N `NXÉR _`\][V\cR X\_`[VR[VR `XN[RX ]^feYRTNWxPePU Q\ X^N$ czQfV `^f\[kc X^zT\cePU% ANW]\cNÉ[VRW_feZ ]^\OYR$ ZRZ a PU\^ePU [N f%f%_%X% WR_` fNWzPVR _`Nckc OV\Q^\$ cePU# ]^\cNQfxPR Q\ VPU ]^feXa^Pfa fTVzPV\cRT\# N [N_`z][VR Q\ fR_f`ec[VR[VN% H`^aQ[VN `\ PU\QfR[VR# N c WR_fPfR cVzX_feZ _`\][Va [\^ZNY[R _VRQfR[VR% AVRcVRYXVRT\ _`\][VN ]^feXa^Pf c _`NcNPU OV\Q^\$ cePU OecN Pfz_`\ ]^fR\Pf\[e2 Z\ÉR \[ Oew _X\Z]R[$ _\cN[e [NQZVR^[x Y\^Q\fx \QPV[XN YzQÅcV\cRT\% J `fc% ZVR_fN[ePU ]\_`NPVNPU f%f%_%X% f fNWzPVRZ _`Nckc \Oc\Q\cePU \O^Nf XYV[VPf[e [VR \QOVRTN ce$ ^NÅ[VR \Q ^%f%_% <_`[VRWR WRQ[NXÉR ON^QfVRW ce^NÅ[N _Xv\[[\~w Q\ X\~PV\f^\_`kc# P\ XNÉR fc^kPVw acNTz [N PRY\c\~w V Q\Ok^ ZR`\Qe YRPfR[VN \]R^NPeW[RT\# WR~YV fNWQfVR `RT\ ]\`^fRON% BOWNce NX`ec[\~PV fN]NY[RW Z\Tx Oew c f%f%_%X% `NXVR _NZR# WNX c ^%f%_% BQPfe[ JNNYR^N$E\_RT\ WR_` aWRZ[e% C\cVXvN[VN [R^X\cR _x ]\Q\O[R WNX c ^%f%_% 7\PU\QfV ^kc[VRÉ Q\ NZeY\VQ\fe% J f%f%_%X% fZVN[e ^R[`TR[\c_XVR ]\WNcVNWx _Vz [NW$ ]VR^c c _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU% C\Q c]vecRZ fZVN[ fN]NY[ePU PU^fx_`XN _`Nc\cN aYRTN [VR]^NcV$ Qv\cRW ]^\YVSR^NPWV# c[VXNWxP c `XN[Xz ]\QPU^fz_`[x% J ^\f^\~[Vz`RW PU^fx_`PR fNPU\Qfx Q\QN`X\c\ ]^\PR_e ~^kQPU^fz_`[RT\ X\_`[VR[VN% J cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW ]\WNcVNWx _Vz PUN^NX`R^e_`ePf[R \QPfe[e _XYR^\`ePf[R% GR fZVN[e N[N`\Z\]N`\Y\TVPf[R ]\c\QaWx ]\c_`N[VR ^kÉ[\^\Q[ePU \OWNckc ^R[`TR[\c_XVPU c \O^zOVR _`N$ ckc X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU% MZVN[e `R c fNYRÉ[\~PV \Q _`\][VN fNNcN[_\cN[VN _x QfVRY\[R [N Pf`R^e \X^R$ _e% J ]\Pfx`X\ceZ \X^R_VR \X^R_ < p cx`]YVce! c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ _`cVR^QfN _Vz [VR\_`^R fN^e_e ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU ^eP% -0! V \O^Nf `R[ [VR ^kÉ[V _Vz \Q _NP^\VYVV`V_ \ R`V\Y\TVV [VR^RaZN`ePf[RW% J ]^fe$ ]NQXNPU ]\QRW^fN[ePU \ _NP^\VYVV`V_# fcvN_fPfN c \X^R$ _VR cPfR_[eZ# ON^Qf\ ]\Z\P[R _x fQWzPVN ^R[`TR[\c$ _XVR PRY\cN[R _]\Q RX^N[a ^eP% .'N# O!% AN fQWzPVNPU

43

8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5."40*%"-/&(0 2G6 &) MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% FNP^\VYV`V_% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW YRcRT\ _`Nca X^feÉ\c\$ $OV\Q^\cRT\ f [VR^kc[eZ fN^e_RZ ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% FXYR^\`efNPWN c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% Ff]N^N ]^N$ cRT\ _`Nca X^feÉ\c\$OV\Q^\cRT\ \ [VR^kc[\ZVR^[RW _fR^\X\~PV% BX^R_ << c YRceZ _`NcVR X^feÉ\c\$OV\Q^\ceZ# c ]^N$ ceZ _`NcVR X^feÉ\c\$OV\Q^\ceZ p \X^R_ <% N O 2G6 ' MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% F`Nce X^feÉ\c\$OV\Q^\cR% C\_`Nw N_eZR`^ePf[N p fQWzPVN c ^faPVR _X\~[eZ PRY\cN[R _]\Q RX^N[a!% N% C^Nce _`Nc X^feÉ\c\$OV\Q^\ce% BO^Nf ]^NcVQv\ce% O% ?Rce _`Nc X^feÉ\c\$OV\Q^\ce p [VR^kc[e fN^e_ _f]N^ _`Nc\cePU c Pfz~PV PU^fz_`[RW# _XYR^\`efNPWN c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW \Q _`^\[e X\~PV OV\Q^\$ cRW% 44 .

8&38476/*"+V$& 8"1"-&/*& 34"6Q6 .2X(03T51" 2G6 '! MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% Ff]N^e _`Nc\cR _`Nckc X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU \ [VR^kc[\ZVR^[RW _fR^\X\~PV# [VR^RTaYN^[e fN^e_ ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU f Q^\O[eZV aOe`XNZV p \O^Nf ^kÉN|PN ]^\YVSR^NPWN PU^fx_`XV _`Nc\$ cRW!% FXYR^\`efNPWN c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% BX^R_ <<% 2G6 '" MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU f [VR^kc[eZ fN^e_RZ ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% HOe`XV PVR[V\cR [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU ]^NcRT\ _`Nca X^feÉ\c\$OV\Q^\cRT\% 6fz~PV\cR fR_f`ec[VR[VR X\_`[R c \X\YVPe _`\]XV ]\ _`^\[VR ]^NcRW% FXYR^\`efNPWN c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW# fcvN_fPfN c _`N$ cVR X^feÉ\c\$OV\Q^\ceZ YRceZ% BX^R_ <<<% 45 .

"40*%"-/&(0 2G6 '# MR_f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nckc X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU% BX^R_ <I% 2G6 '$ MR_f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nckc X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU% E\fYRTvR \QPfe[e X\_`[VRWxPR R[`UR_V`V_! [N X^NczQfVNPU X\~PV OV\Q^\cePU# XaY_f\cePU V v\[\cePU c ZVRW_Pa ]^fePfR]a ~PVzTVR[ ZVz~[V\cePU V cVzfNQRv% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c \Oa _`NcNPU OV\Q^\cePU \^Nf TR\Qe c Tv\cNPU V ]N[RcXNPU# _fPfRTkY[VR QaÉR c YRceZ _`NcVR OV\Q^\ceZ% B_`R\SV`\fN cVR|P\cN Tvkc X\~PV aQ\cePU \^Nf \_`R\SV`e [N X^NczQfVNPU ]N[RcRX% 46 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

2X(03T51" N 2G6 '% MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% BQPV[RX ]VR^_V\c\$YzQÅcV\ce X^zT\_va]N% N% J ]^fRW~$ PVa \QPV[XN ]VR^_V\cRT\ c YzQÅcV\ce 7((p?)!# cV$ Q\Pf[R _e[QR_Z\SV`e% O% BQPV[RX YzQÅcV\ce X^zT\_va$ ]N% J ^faPVR ]^\SVY\ceZ cVQ\Pf[R ce^kc[N[VR ]^fRQ$ [VPU fN^e_kc `^f\[kc \OWNc XcNQ^N`\cVR[VN `^f\[kc X^zT\cePU!% : 47 .8&38476/*"+V$& 8"1"-&/*& 34"6Q6 .

"40*%"-/&(0 O N 2G6 '& MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% BQPV[RX ]VR^$ _V\c\$YzQÅcV\ce X^zT\_va]N% N% E\fYRTvR \QPfe[e X\_`[VRWxPR p _e[QR_Z\SV`e [N ]\fV\ZVR 7((p?)% O% Efa` ]^\SVY\ce \QPV[XN YzQÅcV\cRT\ X^zT\_va]N% FXYR^\`efNPWN c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz$ _`[RW c \X\YVPe ]^fRQ[VPU X^NczQfV `^f\[kc ?*p?+% HOe`XV [N ]^fRQ[V\$Tk^[ePU X^NczQfVNPU `ePU `^f\[kc# c ZVRW_Pa _`eXa X^N$ czQfV `^f\[a f X^xÉXVRZ ZVzQfeX^zT\ceZ% BQPfe[e X\_`[VRWxPR c cVzfNQvNPU ]\QvaÉ[ePU X^zT\_va]N V c `XN[PR vxPf[RW \X\v\X^zT\$ _va]\cRW [N ]\fV\ZVR `ePU fZVN[ p _]\[QeYV`V_ N[`R^V\^% 48 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

8&38476/*"+V$& 8"1"-&/*& 34"6Q6 .2X(03T51" N 2G6 O X^zT\_va]N% O% BQPV$ .% MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% BX^R_ <I% N% BQPV[RX ]VR^_V\c\$YzQÅcV\ce [RX YzQÅcV\ce% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nckc X^zT\_va]N V _`Nckc ÉRO^\c\$X^zT\cePU% E\fYRTvR _X\_`[VR[VN cVzfNQRv V `XN[XV vxPf[RW \X\v\X^zT\_va]\cRW% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% 49 ..

8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5..% 2G6 50 ."40*%"-/&(0 2G6 '( MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% BQPV$ [RX _feW[e X^zT\_va]N% Fe[QR_Z\SV`e [N ]\fV\ZVR 6+p6-% 2G6 . P% BQPV[RX YzQÅcV\ce c ^faPVR ]^\SVY\ceZ2 cVQ\Pf$ [R fcN][VR[VN c X^xÉXNPU ZVzQfeX^zT\cePU V _X\_`[VR[VN cVzfNQRv ]\QvaÉ[ePU \^Nf _`Nckc X^zT\_va]N% ') MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% BX^R_ <<% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU f \QPfe[RZ _XYR^\`ePf[eZ c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% Fe[QR_Z\SV`e [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU 6*p6.

+!% MZVN[e c _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\$ Q^\cePU ]^fRf QvaTV PfN_ Z\Tx Oew WRQ[\_`^\[[R% J QNY_feZ ]^fROVRTa _PU\^fR[VN \ORWZaWx \[R _`Nce X^zT\_va]N# `XN[Xz \X\v\X^zT\_va]\cx V cVzfNQvN X^z$ T\_va]N \^Nf ]VR^~PVR[VR cvkX[V_`R X^xÉXkc ZVzQfe$ X^zT\cePU% AN ]\Qv\Éa `ePU fZVN[ ^\fcVWNWx _Vz ]^\$ PR_e X\_`[VRWxPR# X`k^R ]\c\QaWx ]\c_`N[VR [VRfceXYR PUN^NX`R^e_`ePf[RT\ QYN f%f%_%X% \O^Nfa ^R[`TR[\c_XVR$ T\% C\Q\O[R \O^Nfe _]\`eXN _Vz `NXÉR c [VRX`k^ePU ]^fe]NQXNPU N^`U^V`V_ ]_\^VN`VPN YaO c fR_]\YR ERV`R^N% FX\_`[VR[VN RYRZR[`kc N[N`\ZVPf[ePU `XN[XV \X\v\$ X^zT\_va]\cRW [N ce_\X\~PV X^xÉXkc ZVzQfeX^zT\$ cePU ]\c\QaWx ]\c_`N[VR Z\_`kc X\_`[ePU vxPfxPePU X^zTV p _e[QR_Z\SV`kc ^eP% .!% J \QPV[Xa _feW[eZ X^zT\_va]N ]^\PR_ fN$ ]NY[\X\_`[VRWxPe c `XN[PR \X\v\X^zT\_va]\cRW Z\ÉR ce_`z]\cNw ]\Q ]\_`NPVx _e[QR_Z\SV`kc ^eP% ./ V .2X(03T51" ( MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% BX^R_ <I% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nckc fR f[VR_VR[VRZ Y\^Q\fe% FX\_`$ [VR[VN c cVzfNQvNPU V `XN[PR \X\v\X^zT\_va]\cRW# f ce`c\$ ^fR[VRZ _e[QR_Z\SV`kc% 2G6 ceX\[N[ePU `x `RPU[VXx afe_XaWR _Vz ]\]^Ncz acV$ Q\Pf[VR[VN _f]N^ _`Nc\cePU# fN^e_kc X^NczQfV _`Nc\$ cePU \^Nf _`^aX`a^e X\_`[RW c \X\YVPNPU ]^fe_`Nc\$ cePU% C^fe cVzX_feZ fNNcN[_\cN[Va fZVN[ ce_`z]a$ Wx aOe`XV [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU _`Nckc X^fe$ É\c\$OV\Q^\cePU# c VPU Pfz~PV PU^fz_`[RW V fceXYR \Q _`^\[e X\~PV OV\Q^\cePU# ]\c\QaWxPR [VR^RTaYN^[e fN$ ^e_ `ePU ]\cVR^fPU[V \O^Nf _f[a^N ]R^Rv# ^kÉN|PN# ]_RaQ\]\_fR^fR[VN _f]N^e _`Nc\cRW! fR _XYR^\`efNPWx c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW% GNXV \O^Nf ^R[`TR[\c_XV \Q]\cVNQN \X^R_\cV << ^eP% .+!# X\YN[\cR ^eP% /+N# O V /.-O!% J [VRX`k^ePU ]^fe]NQXNPU f%f%_%X% Q\PU\QfV Q\ f[V_fPfR[VN `^f\[kc X^zT\cePU# acNÉN[RT\ fN [N_`z]_`c\ ]^\PR_kc ^\f$ ^\_`\cePU RYRZR[`kc cvkX[V_`ePU X^xÉXN V [NfecN[R$ T\ _]\[QeY\QV_PV`V_ ^URaZN`\VQRN% 6UN^NX`R^e_`ePf[R WR_` ce_`z]\cN[VR _]\[QeY\QV_PV`V_ c QNYRX\ fNNcN[$ _\cN[ePU ]^fe]NQXNPU f%f%_%X%# c X`k^ePU X^zT\_va] ceXNfaWR f[NPf[R _X\_`[VR[VN% F]\[QeY\QV_PV`V_ c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ ^eP% /(# /)# /*! PUN^NX`R^efaWR _Vz aOe`XNZV X\_`[eZV [N ]\$ cVR^fPU[VNPU `^f\[kc X^zT\cePU# c cN^_`cVR X\_`[RW ]^feYRTNWxPRW Q\ ]ve`RX T^N[VPf[ePU ce_`z]aWR ce^NÅ$ [N _XYR^\`efNPWN# ]^fR_`^fR| ZVzQfeX^zT\cN WR_` fN$ PU\cN[N YaO ]\_fR^f\[N% AN ]\fV\ZVR fZVN[ [VR _`cVR^QfN _Vz _e[QR_Z\SV`kc# N X^zT\_va] Z\ÉR ZVRw Xx`\cR ceTVzPVR% F]\[QeY\QV_PV`V_ fceXYR \ORWZaWR WRQR[ YaO QcN ]\fV\Ze# ]^fRcNÉ[VR c ]^fRW~PVa ]VR^$ _V\c\$YzQÉcV\ceZ% J Pfz~PV ]^fe]NQXkc c f%f%_%X% fZVN[e fN]NY[R \ORWZaWx ^kc[VRÉ QaÉR _`Nce \Oc\Q\cR# ]^fRcNÉ[VR OV\Q^\cR ^eP% .*# ..!# ^fN$ QfVRW ON^X\cR ^eP% /-!% ANQÉR^XV fN]NY[R# X`k^R ^\f$ cVWNWx _Vz c _`NcNPU# _x fceXYR ZNvR# [VRceX^ecNY[R ONQN[VRZ ^R[`TR[\c_XVZ% F`cVR^QfN _Vz fceXYR \_`R\$ 51 .8&38476/*"+V$& 8"1"-&/*& 34"6Q6 .-!% BOWzPVR ]^\PR_N$ ZV X\_`[VR[VN `XN[XV \X\v\X^zT\_va]\cRW ]\c\QaWR `fc% XcNQ^N`\cVR[VR `^f\[kc ^eP% ..(!% J [VRX`k^ePU ]^fe$ ]NQXNPU X\_`[VR[VR ~^kQPU^fz_`[R ]\c\QaWR ]\c_`N$ [VR PUN^NX`R^e_`ePf[ePU \O^Nfkc [NXvNQN[VN _Vz PVR[V X\_`[ePU V ^\fWN~[VR| PU^fz_`[ePU N_]RP` `VT^R!% J \X^R_VR <<< _NP^\VYVV`V_ ^eP% .)! \OWNce ^R[`TR[\c_XVR _x ]\Q\O[R WNX c \X^R_VR <<# `eYX\ \ cVzX_feZ [N_VYR$ [Va% Ge]\cR QYN f%f%_%X% WR_` WRQ[\PfR_[R ce_`z]\cN[VR c << V <<< \X^R_VR c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ ce^NÅ[RW _XYR^\`efNPWV c cN^_`cVR TxOPfN_`RW ]^feYRTNWxPRW Q\ _`Nca% J QNY_feZ \X^R_VR ^\fc\Wa PU\^\Oe ce`cN$ ^fNWx _Vz PU^fx_`X\f^\_`e V f^\_`e cvkX[V_`R2 `R \_`N`[VR ]^fRPU\Qfx c f^\_`e X\_`[R% J \O^NfVR ^R[`TR[\c$ _XVZ ce_`z]aWx ckcPfN_ PRPUe <I \X^R_a p f^\_`e X\_`[R ^eP% .# ..O!% J ce[VXa [N_VYN[VN _Vz ]^\PR_kc X\_`[VRWxPePU V _X\_`[VR[VN cVx$ fNQRv X^zT\_va]N ce`cN^fN _Vz c ^RfaY`NPVR `e]\ce \O^Nf ^R[`TR[\c_XV# `fc% \O^Nf XVWN ONZOa_\cRT\ ^eP% .0! YaO fNWZ\cNw _`Nce ZVzQfeX^zT\cR# Q\]^\cNQfNWxP Q\ fR_f`ec[VR[VN X\_`[RT\ ^eP% /'!% J _`NcNPU X^z$ T\_va]N [N ]\Qv\Éa fZVN[ fN]NY[ePU Q\PU\QfV Q\ PU^fx_`X\f^\_`kc V Q\ f^\_`kc cvkX[V_`ePU V X\_`[ePU# X`k^R cVQ\Pf[R _x c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ% J `eZ \X^R_VR cVQaWR _Vz fcN][VR[VN c X^xÉXNPU ZVzQfeX^z$ T\cePU WNX\ ce^Nf fZVN[ c_`RPf[ePU X^xÉXN% C\fN ceÉRW ]\QN[eZV ]^\PR_NZV X\_`[VRWxPeZV c ]^fROVRTa f%f%_%X% ce`cN^fNWx _Vz [N ]\Qv\Éa fZVN[ fN]NY[ePU WRQ[\PfR_[R ]^\PR_e ^\f^\_`\cR# Q\`ePfxPR RYRZR[`kc cvkX[V_`ePU X^xÉXN ZVzQfeX^zT\cRT\% C^\PR_e ^\f$ ^\_`\cR ]\c\QaWx ]\c_`NcN[VR aOe`Xkc c ]ve`XNPU T^N[VPf[ePU `^f\[kc X^zT\cePU# fceXYR [N ]^fRQ[VRW YaO `eY[RW X^NczQfV `^f\[a% GR[ \O^Nf `fc% _]\[QeYV`V_ N[`R^V\^ YaO ]\_`R^V\^ WR_` Q\O^fR cVQ\Pf[e [N fQWz$ PVNPU ]^\SVY\cePU X^zT\_va]N ^eP% .

"40*%"-/&(0 N P O 2G6 Q (! F]\[QeY\QV_PV`V_ c ]^fROVRTa fR_f`ec[VNWxPRT\ fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N% N% Efa` ]^fRQ[V\$`eY[e% MczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cRW 7((p7()% FXYR^\`efNPWN c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW `ePU `^f\[kc f [VR^kc[eZ fN^e_RZ Q\Y[ePU ]\cVR^fPU[V `^f\[a 7(( \^Nf Tk^[RW 7()% O% Efa` O\Pf[e% C^fR_`^fR| ZVzQfeX^zT\cN 7((p7V) [VR^kc[\ZVR^[VR fczÉ\[N# ce`cN^fNWxPN _Vz XVS\fN% HOe`XV Q\Y[RW ]\cVR^fPU[V `^f\[a 7(( \^Nf Tk^[RW 7() f c_]kvV_`[VRWxPx _XYR^\`efNPWx c ]^feYRTNWxPRW `XN[PR X\_`[RW% P% GN _NZN PU\^N ]\ \]R^NPeW[eZ fOY\X\cN[Va X^zTkc 7((p7()% @\_` X\_`[e \ORWZaWxPe _`Nce V vaXV X^zT\cR% Q% GN _NZN PU\^N c ^\X ]\ \]R^NPWV% Je`cN^fN[VR _Vz _]\[QeY\QV_PV`V_ [N ]\fV\ZVR ?($?)1 ]^fR$ _`^fR| ZVzQfeX^zT\cN [VR^kc[\ZVR^[VR ]\_fR^f\[N# Tk^[e fN^e_ ]\cVR^fPU[V `^f\[a ?) [VR^kc[e% FXYR^\`efNPWN c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R c _`NcNPU X^zT\_va]N% JVQ\Pf[R ]\]^fRPf[R fvNZN[VR X\_`[RT\ fR_f`ec[VR[VN [N ]\fV\ZVR ?(p?)% 52 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

p7/ f fR~YVÅ[VzPVRZ `^f\[a 7.2X(03T51" 2G6 (" F]\[QeY\QV_PV`V_ c ]^fROVRTa fR_f`ec[VNWxPRT\ fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N% N% MQWzPVR ]^\SVY\cR \QPV[XN ]VR^_V\$ cRT\ X^zT\_va]N% C^fR_`^fR| ZVzQfeX^zT\cN 7((p7() [VR^kc[\ZVR^[VR fczÉ\[N% MN^e_ ]\cVR^fPU[V Q\Y[RW `^f\[a 7(( V Tk^$ [RW 7() [VR^kc[e% 7aÉe \QPfe[ _XYR^\`ePf[e c ]^feYRTNWxPRW `XN[PR X\_`[RW% O% GR[ _NZ PU\^e .YN` ]kÅ[VRW# ]\ YRPfR[Va fNPU\cNcPfeZ T\^_R` \^`\]RQePf[e!# f ce^NÅ[x ]\]^Ncx XYV[VPf[x% C^fR_`^fR| ZVzQfeX^zT\cN 7((p7() ON^Qf\ f[NPf$ [VR ]\_fR^f\[N# c X_f`NvPVR `^kWXx`N fc^kP\[RT\ cVR^fPU\vXVRZ Xa Pfz~PV T^fOVR`\cRW% G^f\[ 7() XYV[\cN`\ f[VRX_f`NvP\[e# \ fN`N^`RW OaQ\cVR [N _Xa`RX _VY[RW _XYR^\`efNPWV% BO[VÉR[VR `^f\[a 7(( Q\ ]\v\ce ce_\X\~PV# f [VR^kc[eZ fN^e_RZ Q\Y[RW ]\cVR^fPU[V \^Nf [VRcVRYXx _XYR^\`efNPWx% J ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cRW cVQ\Pf[e [VR^RTaYN^[e PVR| p ]^NcQ\]\Q\O[VR ^R_f`N `^f\[a YaO _X\_`[VNvR WxQ^\ TNYN^R`\cN`R% 2G6 (# F]\[QeY\QV_PV`V_ c ]^fROVRTa fR_f`ec[VNWxPRT\ fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N% N% MQWzPVR ]^\SVY\cR \QPV[XN ]VR^$ _V\cRT\ X^zT\_va]N% 5N^Qf\ f[NPf[R fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cRW 7.8&38476/*"+V$& 8"1"-&/*& 34"6Q6 . \^Nf Tk^[RW 7/ [VR^kc[R% Je^NÅ[R \Q$ Pfe[e _XYR^\`ePf[R c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% 53 . Xa ]^f\$ Q\cV% MNf[NPf\[N _XYR^\`efNPWN c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% O% MQWzPVR cN^_`c\cR p ]^fR_`^fR| ZVzQfeX^zT\cN fczÉ\[N# NYR ce^NÅ[VR cVQ\Pf[N% MN^e_e Q\Y[RW ]\cVR^fPU[V `^f\[a 7.

"40*%"-/&(0 N : ($ MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% MZVN$ [e c _`NcNPU \Oc\Q\cePU% N% Ff]N^N _`Nc\cN c _`NcVR X\$ YN[\ceZ YRceZ \ [VR^kc[\ZVR^[RW _fR^\X\~PV% M[VRX_f`NvPR$ [VR V _]vN_fPfR[VR XveXPVN O\Pf[RT\ YRcRW X\~PV aQ\cRW% BQPfe[e _XYR^\`ePf[R c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW `RT\ XveXPVN% JNv\cN`R \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU O\Pf[RT\ V ]^fe~^\QX\cRT\ XveXPVN X\~PV aQ\cRW% H\TkY[V\$ [N \_`R\]\^\fN ZVR^[RT\ _`\][VN% C^Nce _`Nc X\YN[\ce ORf fZVN[% O% MQWzPVR c ^faPVR ]^\SVY\ceZ p _]vN_fPfR[VR XveX$ PVN O\Pf[RT\ X\~PV aQ\cRW% M[NPf[R fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ]\Q^fR]X\cRW fR _X\_`[VR[VRZ ]\ZVzQfe ]\cVR^fPU[Vx `eY[x ^fR]XV N ]\cVR^fPU[Vx ^fR]X\cx [N_NQe X\~PV aQ\cRW% J`k^[R fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR [N ]\Qv\Éa fZVN[ fN]NY$ [ePU c ]^fROVRTa fR_f`ec[VNWxPRT\ fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\$ _va]N% 2G6 54 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

8&38476/*"+V$& 8"1"-&/*& 34"6Q6 .2X(03T51" N O (% MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N% N% MQWzPVR _`Nckc X\YN[\cePU% 6fz~PV\cR fR_f`ec[VR[VN X\_`[R _`Nca X\YN[\cRT\ ]^NcRT\ V _`^fNvX\c\$]V_fPfRY\cRT\% E\f$ YRTvR _X\_`[VR[VN [N X^NczQfVNPU XveXPV X\~PV aQ\cePU \^Nf [N Tv\cNPU X\~PV _`^fNvX\cePU% C\cVR^fPU[VR _`Nc\cR \ [VR$ ^RTaYN^[ePU fN^e_NPU# [NQcVPU[VzPVR X\~PV aQ\cRW [N fR$ c[x`^f c YRceZ _`NcVR X\YN[\ceZ% Ff]N^N _`Nc\cN YRcRT\ _`Nca [VR^kc[\ZVR^[VR fczÉ\[N% O% F`Nc X\YN[\ce ]^Nce c ^faPVR O\Pf[eZ% 6fz~PV\ce f^\_` X\_`[e ]\ZVzQfe ^fR]Xx N X\~PVx aQ\cx \^Nf ]\ZVzQfe X\~PVx aQ\cx V ]V_fPfRY\cx% FX\_`[VR[VR cVzfNQvN% 2G6 2G6 (& MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% F`Nc ON^X\ce% BQPfe[e X\_`[VR[VN [N ]N[RcPR V c Tv\cVR X\~PV ^NZVR[[RW% B_`R\]\^\fN ]YNZV_`N X\~PV \O^zPfe ON^X\cRW% ANQcVPU[VzPVR X\~PV ^NZVR[[RW Xa Tk^fR% 55 .

8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5."40*%"-/&(0 N 2G6 (' C\_`Nw ZVR_fN[N fR_f`ec[VNWxPRT\ fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N% N% F`N$ ce ^xX p \O^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcNPU [NQTN^_`X\cePU V ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU% :R\QN fN]NY[N c Tv\cVR ]NYVPfXN OYVÉ_fRT\ I ]NYPN ]^NcRW ^zXV \^Nf c X\~PV vkQX\cN`RW YRcRW ^zXV% O% ?RcN _`\]N `RT\ _NZRT\ PU\^RT\% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\ceZ% 7^\O[R [NQÉR^XV X\_`[R [N Tv\cVR ZR`% <% 7aÉN TR\QN c ]\Q_`NcVR ]NYVPfXN OYVÉ_fRT\ ]NYaPUN% : 56 .

2X(03T51" 6 Q (' P% MQWzPVR ZVRQ[VPe `RT\ _NZRT\ PU\^RT\% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcVR X^feÉ\c\$OV\Q^\ceZ f [VR^RTaYN^[eZ fN^e_RZ ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU V \QPfe[RZ _XYR^\`ePf[eZ c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% B_`R\SV`\fN cVR|P\cN [N ]^fRW~PVa Tvkc X\~PV aQ\$ cePU c _feWXz% B_`R\SV` [N X^NczQfV Q\vXN Tv\ce X\~PV aQ\cRW YRcRW% BQPfe[e X\_`[VRWxPR [N X^z`N^fNPU cVzX_fePU X\~PV aQ\cePU \ PUN^NX`R^fR R[`UR_V`V_% >\~PV _]\WR[VN v\[\cRT\ \ [VR^kc[ePU fN^e_NPU# fR _XYR^\`efNPWx c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% Q% MQWz$ PVR O\Pf[R X^zT\_va]N `RT\ _NZRT\ PU\^RT\% AN ]^fRQ[V\$Tk^[RW X^NczQfV `^f\[a ?) cVQ\Pf[e aOe`RX f QRYVXN`[eZ \QPfe[RZ _XYR$ ^\`ePf[eZ c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% MNf[NPf\[R \QPfe[e X\_`[VR[VN c `XN[PR \X\v\X^zT\_va]\cRW% C\Q\O[N fZVN[N _vNOVRW ce^NÉ\[N c X^zTa ?* p _]\[QeYV`V_ N[`R^V\^% 2G6 57 .8&38476/*"+V$& 8"1"-&/*& 34"6Q6 .

V //!% MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N a QfVRPV GN \TkY[\a_`^\W\cN PU\^\ON ce_`z]aWR c cVRXa QfVRPVzPeZ ^fNQX\% J _]\_`^fRÉR[VNPU cvN_[ePU ^\f$ ]\Pfe[NvN _Vz fNfcePfNW c cVRXa _fX\Y[eZ# a ]N^a QfVRPV c \_`N`[VZ ^\Xa# ]\]^fRQfNWxPeZ cVRX _fX\Y[e% =aÉ cR cPfR_[ePU \X^R_NPU PU\^\Oe# fcvN_fPfN a QfVRPV Zv\Q_fePU# Z\ÉR ce_`z]\cNw ]\T\^_fR[VR _`N[a \TkY[RT\# _`N[e ]\QT\^xPfX\cR# a`^N`N vNX[VR$ [VN# \_vNOVR[VR ZVz~[V# ]\c\Y[R fZ[VRW_fN[VR _Vz PVzÉN$ ^a PVNvN% <Z QfVRPX\ _`N^_fR# `eZ ]^fROVRT PU\^\Oe WR_` vNT\Q[VRW_fe# ON^QfVRW _X^e`e% =RQ[\PfR~[VR f `eZ fR_]\vRZ \OWNckc \TkY[ePU ce_`z]aWx fZVN[e ZVRW_$ P\cR# fNfcePfNW c QaÉePU _`NcNPU# [NWPfz~PVRW X\YN$ [\cePU V OV\Q^\cePU# ^kc[VRÉ# PU\w ^fNQfVRW# c Z[VRW$ _fePU _`NcNPU% MZVN[e `R ZNWx PUN^NX`R^ \QPfe[a fN$ ]NY[RT\ OkYR# \O^fzXV# ce_VzXV!# ]^fROVRT ]^fRcYRXve f fN\_`^fR[VNZV# [VRcVRYXx `R[QR[PWz Q\ a`^cNYN[VN _Vz% ANWON^QfVRW PUN^NX`R^e_`ePf[R \OWNce `RW PU\^\Oe a Q\^\_vePU# N ZVN[\cVPVR OkYR V a_f`ec[VR[VR X^zT\$ _va]N# ce_`z]aWx fNfcePfNW a QfVRPV _`N^_fePU% MZVN[e c \O^NfVR ^NQV\Y\TVPf[eZ c _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\$ Q^\cePU V c _`NcNPU X^zT\_va]N fWNcVNWx _Vz ]kÅ[VRW# [VRXVRQe ]\ ]N^a YN`NPU# ]^fe PfeZ ]VR^c_fR fZVN[e ce_`z]aWx c _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU% J ]^fROVRTa f%f%_%X% _`cVR^QfN _Vz [VRXVRQe fN]NYR$ [VN [NPfe[VkcXV# ZVz~[VN _R^PN V c_VR^QfVN# [R^RX% J_XNÅ[VXV NX`ec[\~PV ]^\PR_a PU\^\O\cRT\ fNYRÉ$ [VR \Q WRT\ [N_VYR[VN \QOVRTNWx Z[VRW YaO cVzPRW \Q cN^`\~PV ]^NcVQv\cePU% BQPfe[e YN`RX_\ce V JNNYR^N$ $E\_RT\ _x aWRZ[R% E\f]\f[N[VR c ]\Pfx`X\ceZ \X^R_VR [N_`^zPfN Qa$ ÉR `^aQ[\~PV% H_`NYN _Vz WR c \X^R_NPU ]kÅ[VRW_fePU ]^fe ce^NÅ[VR WaÉ fNf[NPf\[ePU \OWNcNPU ^\f]\f[N$ [VR Rd ]\_`!% EkÉ[VP\cN[VR f ^RaZN`\VQNY[eZ fN]NYR$ [VRZ _`Nckc c\ORP QaÉRT\ ]\Q\OVR|_`cN WR_` `^aQ[R# [NWPfz~PVRW c ]VR^c_fePU \X^R_NPU [VRZ\ÉYVcR# N P\ [NWceÉRW ]^NcQ\]\Q\O[R% BOWNce ^R[`TR[\c_XVR f%f%_%X% a QfVRPV c cVzX_f\~PV ]^fe]NQXkc cVQ\Pf[R _x `eYX\ c _`NcNPU X^feÉ\c\$ $OV\Q^\cePU ]\Q ]\_`NPVx _NP^\VYV`V_ V ceXNfaWx `e]\$ cR QYN f%f%_%X% PRPUe# ]\Q\O[R WNX a Q\^\_vePU ^eP% /0N# 0'N V 0(N!% =RQ[NX c \Q^kÉ[VR[Va \Q Q\^\_vePU \QZVR[[\~PV c OaQ\cVR _`Nckc X^feÉ\c\$OV\Q^\$ cePU# fNcVR^NWxPePU a QfVRPV V Zv\QfVRÉe QaÉ\ PU^fx$ _`XV# N `NXÉR V[[N \QPfe[\c\~w \^Nf ]^fROVRT PU\^\Oe# Z\Tx ]\c\Q\cNw `^aQ[\~PV V[`R^]^R`NPeW[R fZVN[ c 2G6 (( C\_`Nw ZVR_fN[N fR_f`ec[VNWxPRT\ fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N% MQWzPVR _`Nckc ^zXV a PU\^RT\ f `e]\ceZV fZVN$ [NZV f%f%_%X% c X^zT\_va]VR% BO^fzX X\~PV ZVzXXVPU \X\v\_`N$ c\cePU c _`NcVR [NQTN^_`X\ceZ \^Nf c _`NcVR ~^kQ^zPf[\$ $]NYVPfX\ceZ <<% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU ]\ZVzQfe X\~w$ ZV [NQTN^_`XN N X\~wZV ]^fRQ^NZVR[VN% ANQÉR^XV X\_`[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU X\~PV ]^\ZVR[V\cRW V v\XPV\cRW \^Nf c OYVÉ_feZ _fR^RTa X\~PV [NQTN^_`XN% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\ceZ <<# Pfz~$ PV\cN \_`R\YVfN Tv\ce ZR`% <<% J]aXYR[VR ]\Q_`Nce ]NYVPfXN OYVÉ_fRT\ Q\ `^f\[a X\~PV ~^kQ^zPfN% ]\^\fz# N [N_`z][VR ]\c_`NWx f^\_`e X\_`[R PUN^NX`R$ ^e_`ePf[R \O^Nfe N[XeY\fe [VR f[V_fPf\[ePU _`Nckc!% C\fN `eZV _`NcNZV Z\Tx Oew fNWz`R _`Nce ON^X\c\$ $\O\WPfeX\cR# _`Nce ]NYaPUkc# PU^fx_`X\f^\_`e ]\$ ZVzQfe ^zX\WR~PVx Z\_`XN V `^f\[RZ# _]\WR[VR v\[\cR \^Nf _`Nce ÉRO^\c\$X^zT\cR% AN ]\cVR^fPU[VNPU X\~PV c `ePU \X\YVPNPU cVQ\Pf[R _x aOe`XV# N ]kÅ[VRW ^\fcVWNWx _Vz f^\_`e X\_`[R% MZVN[e fN]NY[R \ `e]VR R[`UR_V`V_ aZVRW_PNcVNWx _Vz c ]^fePfR]NPU ~PVzTVR[ V cVzfNQRv Q\ X\~PV ]Vz`\cRW# ]\c\QaWxP ]\c_`N[VR \O^Nfa PNYPN[RV`V_# [VR ^kÉ[VxPRT\ _Vz \Q ]\Q\O[ePU fZVN[ c ^%f%_% V V[[ePU PU\^\ONPU ^RaZN`\VQNY[ePU% 8[`UR_V`V_ c ZVRW_Pa ]^fePfR]kc cVzfNQRv Q\ TafN XaY_f\cRT\ WR_` QYN f%f%_%X% ^kc[VRÉ Q\~w `e]\cR% J ]\_`NPVNPU `e]\cePU f%f%_%X% [VR _`cVR^QfN _Vz fZVN[ ^R[`TR[\c_XVPU c ZNvePU _`NcNPU \Oc\Q\cePU% 58 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5."40*%"-/&(0 Gfc% ]\_`Nw ZVR_fN[N f%f%_%X% J ]\_`NPVNPU ZVR_fN[ePU f%f%_%X% c \O^zOVR X^zT\$ _va]N cVQ\Pf[R _x \OWNce f%f%_%X%# N WRQ[\PfR~[VR c _`NcNPU \Oc\Q\cePU# ]^fRQR c_fe_`XVZ ^xX V _`k]# _`cVR^QfN _Vz \O^Nfe QR_`^aXPWV X\_`[ePU# `NXVR WNX c ^%f%_% ^eP% /.

2X(03T51" N O () MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% 7fVRPX\% .8&38476/*"+V$& 8"1"-&/*& 34"6Q6 . YN` p fQWzPVR ZVRQ[VPe% N% EfRX\ZR ]\_fR^fR[VR _f]N^e c Pfz$ ~PV PU^fz_`[RW YRcRT\ _`Nca X^feÉ\c\$OV\Q^\cRT\ f [VR^RTaYN^[eZ fN^e_RZ ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW X\~PV OV\Q^\cRW V \QPfe$ [RZ _XYR^\`ePf[eZ c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% C^Nce _`Nc X^feÉ\c\$OV\Q^\ce ORf fZVN[% O% G\ _NZ\ QfVRPX\ + YN`N ]kÅ[VRWp$c Pfz~PV PU^fz_`[RW QaÉR aOe`XV ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW c \Oa _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU# ]\c\QaWxPR \O^Nf ^fRX\ZRT\ ]\_fR^fR[VN _f]N^ _`Nckc% 7aÉe \QPfe[ _XYR^\`ePf[e c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW \Q _`^\[e X\~PV OV\Q^\cRW% AVR^kc[R fN^e_e Tk^[ePU X^NczQfV ]N[RcRX \^Nf PU^fx_`RX cf^\_`\cePU OV\Q^\c\$XaY_f\cePU c _`NcNPU OV\Q^\cePU# \ PUN^NX`R^fR ]\Q\O[eZ WNX c _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN X\~PV ZVRQ[VPe% 2G6 59 .

% J `^f\[VR 6."40*%"-/&(0 P Q 2G6 () 6 G\ _NZ\ QfVRPX\ p fZVN[e c \O^zOVR \QPV[XN _feW[RT\ X^zT\_va]N c .% H `RT\ QfVRPXN [VR Oev\ fZVN[ ^`T c ]\f\_`NvePU \QPV[XNPU X^zT\_va]N% N 2G6 ) MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% 7fVRcPfe[XN# YN` (* p fQWzPVR ZVRQ[VPe% N% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R ]^NcRT\ _`Nca X^feÉ\c\$OV\Q^\cRT\ c YRceZ _`NcVR X^feÉ\c\$OV\Q^\ceZ c \X\YVPe _`\]XV [N ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW X\~PV OV\Q^\cRW cVQ\Pf[e aOe`RX# f fNf[NPf\[x _XYR^\`efNPWx c \`\PfR[Va% O% GN _NZN PU\^N p fQWzPVR \QPV[XN _feW[RT\ X^zT\_va]N% M[VR_VR[VR Y\^Q\fe SVfW\Y\TVPf[RW% C^fR_`^fR| ZVzQfeX^zT\cN 6-p6. f [VR^kc[eZ fN^e_RZ WRT\ Tk^[RW ]\cVR^fPU[V% M[NPf[N _XYR^\$ `efNPWN `^f\[a% Q% GR[ _NZ PU\^e + YN`N ]kÅ[VRW p cVQ\Pf[R \OWNce \QOaQ\ce `^f\[a 6. YN` ]\ ce_`x]VR[Va _NP^\VYVV`V_# f[NPf$ [R \O[VÉR[VR V fcVzX_fR[VR ceZVN^a ]\QvaÉ[RT\ `^f\[a 6. \ [VR^kc[ePU fN^e_NPU# f \QPfe[RZ _XYR^\`ePf[eZ c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% AVRcVRYXV _e[QR_Z\SV` [N ce_\X\~PV ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cRW 6+p6.8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5. _`cVR^QfN _Vz [N ]^fRQ[VPU X^NczQfVNPU c ZVRW_Pa _`eXa f X^xÉXNZV ZVzQfeX^zT\ceZV c Pfz~PV Tk^[RW V Q\Y[RW ce^NÅ[R aOe`XV \^Nf c Pfz~PV ]^fRQ[VRW \QPfe[ X\_`[VR[VN `XN[XV \X\v\X^zT\_va]\cRW $p \O^Nf _]\[QeYV`V_ N[`R^V\^% BQPfe[e X\_`[VR[VN cVQ\Pf[R _x ^kc$ [VRÉ c `^f\[NPU 6+ V 6. [VRP\ _fR^_fN% Cve`XV T^N[VPf[R Tk^[R `^f\[kc 6.% J ]\f\_`NvePU \QPV[XNPU X^zT\_va]N fZVN[ ^`T [VR _`cVR^QfN _Vz% : 60 .p6.

YN`% N% MQWzPVR ZVRQ[V$ Pe p _f]N^e _`Nc\cR c _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU c Pfz~PV PU^fz_`[RW \ [VR^kc[ePU fN^e_NPU% BQPfe[ _XYR^\`ePf[e c `XN[$ PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% F]vN_fPfR[VR V f[VRX_f`NvPR[VR Tv\ce X\~PV aQ\cRW YRcRW% B_`R\]\^\fN X\~PV YRcRT\ _`Nca OV\Q^\$ cRT\% BOa_`^\[[VR \_`R\SV`\fN cVR|P\cN% O% MQWzPVR _`\]e `RT\ _NZRT\ PU\^RT\ c ^faPVR O\Pf[eZ $p \QPfe[e X\_`[VR[VN [N Q\Y[RW ]\cVR^fPU[V X\~PV ]Vz`\cRW \^Nf Q^\O[R [NQÉR^XV [N ]\cVR^fPU[V `eY[RW V Q\Y[RW X\~PV ]Vz`\cRW p R[`UR_V`V_ ^URaZN$ `\VQRN% 61 .8&38476/*"+V$& 8"1"-&/*& 34"6Q6 .2X(03T51" N O 2G6 )! MR_f`ec[VNWxPR fN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N% 6Uv\]VRP (-$YR`[V# X`k^e fNPU\^\cNv c cVRXa .

"40*%"-/&(0 `ePU _`NcNPU# fcvN_fPfN c ]\Pfx`X\ceZ \X^R_VR PU\$ ^\Oe% J ^fNQXVPU ]^fe]NQXNPU \O_R^caWR _Vz c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ _]\[QeYV`V_ N[`R^V\^# [N`\ZVN_` fZVN[e X\_`[VRWxPR X^zT\_va]N _`cVR^QfN _Vz ]\ cVRYa YN`NPU \Q PUcVYV ce_`x]VR[VN fZVN[ c _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\$ Q^\cePU ^eP% /0P# 0'O!% MR_]kv ERV`R^N 6U\^\Oz `z _]\`eXN _Vz ]^NcVR cevxPf[VR a ZzÉ$ Pfef[% C\WNcVN _Vz fNfcePfNW cR cPfR_[eZ cVRXa Q\W^fNveZ% =NX\ ]^fePfe[z PU\^\Oe ]\QRW^fRcN _Vz fNXNÉR[VR Q^\O[\a_`^\WNZV 5RQ_\[VN# 6UYNZeQVN YaO @eP\]YN_ZN `fc% _fPfR]e G!% AN \O^Nf _XvNQN _Vz `^VNQN \OWNckc1 fN]NYR[VR _`Nckc# ~Yaf\c\$^\][R# EeP% 0) N EeP% 0) O EeP% 0) P 62 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

]^fe]NQ$ Xkc PU\^\ON ^\fcVWN _Vz _`\][V\c\ c `e]\cR f%f%_%X%# _R^\[RTN`ec[R ^%f%_% YaO ]\_`Nw ZVR_fN[x \ ]^fRcYRX$ veZ# ]\_`z]aWxPeZ ]^fROVRTa% J fR_]\YR ERV`R^N \OWNce ^R[`TR[\c_XVR c _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU ^eP% 0)N! \^Nf c X^zT\_va]VR# WNX ^kc[VRÉ fZVN[e \ `e]VR R[`UR_V`V_ [N TafNPU X\~PV ]Vz`\cePU ^eP% 0)Q! V XaY_f\cePU ZNWx `NXV _NZ PUN$ ^NX`R^ WNX c f%f%_%X% 63 .8&31QT 2&*4&2" EeP% 0) Q 2G6 )" MR_]kv ERV`R^N% N% Ff]N^e _`Nc\cR _`Nca X^feÉ\c\$OV\Q^\cRT\ \ [VR^kc[\ZVR^[RW _fR^\X\~PV# ]\cVR^fPU[VR _`N$ c\cR \ [VR^kc[ePU fN^e_NPU f \ORP[\~PVx _XYR^\`efNPWV c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW# fcvN_fPfN ]\ _`^\[VR YRcRW% O% F`Nc X\YN[\ce `RT\ _NZRT\ PU\^RT\ c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ% P% F`Nc X\YN[\ce c ^faPVR O\Pf[eZ% MczÉR[VR ]^fR$ _`^fR[V _`Nc\cRW _`Nca ]V_fPfRY\c\$_`^fNvX\cRT\# f [VR^kc[eZ fN^e_RZ ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU \^Nf ^\fYRTveZV \QPfe[NZV X\_`[VRWxPeZV% Q% MQWzPVR _`\]e `RT\ _NZRT\ PU\^RT\ c ^faPVR O\Pf[eZ% BQPfe[e X\_`[VRWxPR [N ]\cVR^fPU[V Q\Y[RW X\~PV ]Vz`\cRW R[`UR_V`V_!% YRPf [VR ^fRÉxPfX\cR# fN]NYR[VR PRcXV Z\Pf\cRW V fN$ ]NYR[VR _]\WkcRX# ^fNQfVRW `zPfkcRX% C\[NQ`\ _]\`eXN _Vz fN]NYR[VR É\vzQfV ZRQNYV\[\$ cN`R YaO [NQÉR^X\cR V ]YNPX\cN`R ^\T\cNPR[VR _Xk^e ]\QR_fRc# ^fNQfVRW _`k] XR^N`\QR^ZVN OYR[[\^^UN$ TVPN!% J_fe_`XVR ceZVR[V\[R \OWNce Z\Tx ce_`z]\cNw [VRWRQ[\PfR~[VR# N c ]Rc[eZ \Q_`z]VR PfN_a% F`xQ X\$ [VRPf[\~w cecVNQa% B fN]NYR[Va PRcXV Z\ÉR ~cVNQ$ Pfew `eYX\ a]\^PfecN YRaX\Pe`\fN# N fZVN[e _]\WkcRX fNPfR^cVR[VR[VR! Z\Tx Oew Qe_X^R`[R% 6U\^\Oz Z\ÉR ]\]^fRQfVw PfR^c\[XN YaO fN]NYR[VR PRcXV Z\Pf\cRW PfN_RZ [NcR` ^fRÉxPfX\cR p _`xQ OvzQ[R ^\f]\f[N$ [VR!% MZVN[e _`Nc\cR# `NXVR WNX \O^fzX# O\YR_[\~w# Z\Tx Q\`ePfew XNÉQRT\ _`Nca# [NWPfz~PVRW WRQ[NX \T^N[VPfN$ Wx _Vz Q\ X\YN[ ^eP% 0)O# P! V _`Nckc _X\X\cePU% AN ]YN[ ]VR^c_fe Z\ÉR `RÉ ce_acNw _Vz fN]NYR[VR ]^fe$ PfR]kc ~PVzTVR[ ]Vz`\cePU YaO ]^fePfR]a Q\ ]Vz`e cVzfNQvN ]\QR_fc\cRT\% J [VRZNveZ \Q_R`Xa ]^fe$ ]NQXkc fNWz`R _x _`Nce X^feÉ\c\$OV\Q^\cR% J cVzX$ _f\~PV ]^fe]NQXkc ]\ XVYXa ZVR_VxPNPU ]^\PR_ ceTN_N V Z\ÉR `eYX\ ]\f\_`Nw `^cNvR \T^N[VPfR[VR ^aPU\Z\~PV c WRQ[eZ YaO ]N^a _`NcNPU% J \X\v\ ).

8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5."40*%"-/&(0 B_`V`V_ P\[QR[_N[_ VYVV J \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ _`cVR^QfN _Vz ]^NcVQv\cR fN^e_e ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU c _`NcNPU X^feÉ\c\$ $OV\Q^\cePU% J `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW \Q _`^\$ [e X\~PV OV\Q^\cRW ce_`z]aWR [N \T^N[VPf\[RW ]\$ cVR^fPU[V# fceXYR c X_f`NvPVR `^kWXx`[eZ# \_`^\ \T^N$ [VPf\[R \T[V_X\ fNTz_fPfR[VN a`XN[VN X\_`[RT\ ^eP% 0*!% 8`V\]N`\TR[RfN `ePU fZVN[ WR_` [VR a_`NY\[N% B_`V`V_ P\[QR[_N[_ VYVV ce_`z]aWR ]^NcVR cevxPf[VR a X\OVR`% c \TkYR# N fN ^\f]\f[N[VRZ v%f%_% ]^fRZNcVN ce_`z]\$ cN[VR va_fPfePe YaO va_fPfeP\cRT\ fN]NYR[VN _`Nckc a ^\QfVPkc YaO ^\QfR|_`cN% 6U\^\ON ce_`z]aWR Qca$ X^\`[VR Pfz~PVRW a ZzÉPfef[ [VÉ a X\OVR`# ]^fe PfeZ a ZzÉPfef[ f ^RTave fNWz`e WR_` X^zT\_va]% F`Nce \Oc\Q\cR Z\Tx Oew a ZzÉPfef[ ^kc[VRÉ fNWz`R# ]^fe PfeZ Q\PU\QfV [VR^fNQX\ Q\ ON^Qf\ f[NPf[ePU ]^fe$ Xa^Pfkc V ]\QcVPU[Vzw c _`NcNPU OV\Q^\cePU# X\YN$ [\cePU# P\ ]^feXacN PU\^ePU [N _`NvR Q\ vkÉXN% C^fR$ OVRT PU\^\Oe a ZzÉPfef[ WR_` c \TkYR f[NPf[VR PVzÉ$ _fe [VÉ a X\OVR`# Pfz~PVRW `RÉ ce_`z]aWx a ZzÉPfef[ 2G6 )# B_`V`V_ P\[QR[_N[_ VYVV% J Pfz~PV ]^fe_`Nc\cRW YRcRW X\~PV OV\Q^\cRW cVQ\Pf[R fNTz_fPfR[VR a`XN[VN X\_`[RT\% Ff]N$ ^e _`Nc\cR c _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU ORf fZVN[% ua_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc ua_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc N^`U^V`V_ ]_\^VN`VPN! WR_` `\ _R^\[RTN`ec[R JNNYR^$E\_R!# ]^fe]\ZV[NWxPR ^%f%_% YaO f%f%_%X% fN]NYR[VR _`Nckc% ua_fPfePN Z\ÉR ]\]^fRQfNw fZVN[e _`Nc\cR# Z\ÉR ]\WNcVNw _Vz WRQ$ [\PfR~[VR YaO c WNXV~ PfN_# [VR^Nf ]\ YN`NPU# ]\ aWNc$ [VR[Va _Vz fZVN[ _`Nc\cePU% 6fN_RZ [VR ZN va_fPfePe fZVN[e \Pf[R# X`k^R T^\Éx ~YR]\`x% H X\OVR` PU\^\ON ]^fROVRTN YÉRW# fNWz`R _x# V `\ [VR^Nf `eYX\ ]^fRW~PV\c\# _`Nce \Oc\Q\cR# ^fNQfVRW _`Nce X^feÉ\c\$OV\Q^\cR V _`Nce X^zT\_va]N% ua_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc \Q^kÉ[VN \Q f%f%_%X% Pfz_`N [VR_eZR`^ePf[\~w fZVN[# Pfz_`R fNPfR^cVR[VR[VR _Xk^e V \O^fzX ]NYPkc% 5N^Qf\ Pfz_`\ fNWz`R _x _`Nce Qe_`NY[R ]NYPkc ^xX V [kT# V `\ [VR^Nf c ]N^fR f va_f$ PfeP\ceZV fZVN[NZV ]Nf[\XPV% BQPfe[e NX`ec[\~PV fN]NY[RW _x `NXVR _NZR WNX c ^%f%_% 64 .

T538$87$06& 8"1"-&/*& 34"6Q6 N O )$ ua_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc% N% MQWzPVR ^xX PU\^e# YN` *+!% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU QNY_fePU% 7^\O[R [NQÉR^XV [N Tv\cNPU ]NYVPfXkc ~^\QX\cePU \^Nf ]\Q_`NcNPU ]NYVPfXkc QNY_fePU ]NYPkc <<pI# fR c_]kvV_`[VRWxPeZV \QPfe[NZV ]^\YVSR^NPeW[eZV [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU Taf\cN`\~PV ]NYVPfXkc QNY_fePU \ [VR^kc[ePU fN^e_NPU% O% MQWzPVR _`k]% B_`R\YVfN QNY_fePU ]NYVPfXkc ]NYaPUkc \^Nf ]NYPkc << V <<< _`\]e ]^NcRW V <<p<I _`\]e YRcRW% M[NPf[e \O^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU ]N$ YaPUkc% 2G6 65 .

"40*%"-/&(0 2G6 )% ua_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc% HOe`XV \_`R\YV`ePf[R [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU _`Nckc ZVzQfe]NYVPfX\cePU QNY_fePU ]NYPkc <<< V <I ^zXV ]^NcRW V ]NYPkc << ^zXV YRcRW% BO^fzX X\~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c `ePU _`NcNPU# WNX ^kc[VRÉ c _`NcVR ZVzQfe]NYVPfX\ceZ ]^NcRT\ XPVaXN% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R OYVÉ_fRT\ _`Nca ZVzQfe]NYVPfX\cRT\ << ]NYPN YRcRW ^zXV% 7^\O[R [NQÉR^XV X\_`[R c << _`NcVR ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\ceZ YRcRW ^zXV% 2G6 )& ua_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc% M[NPf[R fZVN[e \_`R\YV`ePf[R \ORWZaWxPR X\~PV _`Nckc ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\$ cePU [VRX`k^ePU _`Nckc ZVzQfe]NYVPfX\cePU \^Nf `^f\[kc ]NYVPfXkc OYVÉ_fePU ]NYPkc I \Oa _`k]% BQPfe[e X\_`[VRWxPR [N cRc[z`^f[RW X^NczQfV X\~PV XYV[\cN`RW ]^fe~^\QX\cRW _`\]e YRcRW# f^\_` X\_`[e c _`NcVR ZVzQfe]NYVPfX\ceZ OYVÉ_feZ ]NYPN << c \Oa _`\]NPU% 66 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

T538$87$06& 8"1"-&/*& 34"6Q6 N O P 2G6 )' ua_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc% MQWzPVR ^zXV% N% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcVR [NQ$ TN^_`X\ceZ \^Nf ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU V QNY_fePU# Pfz~PV\cR fR_f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nca [NQTN^_`X\cRT\% ANQ$ ÉR^XV X\_`[R [N [N_NQNPU X\~PV ]^\ZVR[V\cRW V v\XPV\cRW \^Nf X\~PV `^kWT^N[VN_`RW% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU ~^kQ$ ^zPf[\$]NYVPfX\cePU% C^feXa^PfR ]NYPkc <<p<I c _`NcVR ZVzQfe]NYVPfX\ceZ OYVÉ_feZ% HOe`XV [N ]\cVR^fPU[VNPU _`N$ c\cePU X\~PV _`Nckc ZVzQfe]NYVPfX\cePU QNY_fePU ]NYPkc <<pI f [NQcVPU[VzPVRZ QNY_fRT\ ]NYVPfXN ]NYPN I% BQPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU `ePU _`Nckc% O% MQWzPVR _`k] p fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c [VR$ X`k^ePU _`NcNPU ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\cePU V ZVzQfe]NYVPfX\cePU% ANQÉR^XV [N Tv\cNPU ZR`% I \Oa _`k]% B_`R\YVfN ]NYVPf$ Xkc OYVÉ_fePU ]NYPkc <I V I \Oa _`k] \^Nf ]NYVPfXkc ~^\QX\cePU V Pfz~PV\c\ QNY_fePU ]\f\_`NvePU ]NYPkc% ANQcVPU[Vz$ PVR c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU ]NYaPUkc f [NQÉR^XNZV [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU% P% MQWzPVR _`Nckc X^feÉ\c\$OV\$ Q^\cePU% AVR^kc[e fN^e_ ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% BQPfe[ _XYR^\`ePf[e c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% 6fz~PV\cR _X\_`[VR$ [VR c _`\]PR YRcRW% 67 .

"40*%"-/&(0 )( CR^V\_`V`V_ \__VSVPN[_ ]_\^VN`VPN% MczÉR[VR _f]N^e 2G6 )) ua_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc% MQWzPVR ^zXV% MR$ _`Nc\cRW c _`NcVR XYV[\cN`\$~^kQ_`\][eZ <% C\T^aOVR[VR _f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nca [NQTN^_`X\cRT\ \^Nf _`Nckc ZVz$ V f[VRX_f`NvPR[VR < X\~PV ~^kQ_`\]VN ]^fRf ^\fYRTvR \QPfe[e Qfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU ]NYPkc <I# I V QNY_fePU ]NYPkc \X\_`[\cR% BO^fzX ]^feYRTNWxPePU Pfz~PV ZVzXXVPU% <<<pI% B_`R\]\^\fN UV]R^`^\SVPf[N ]^fe_`Nc\cN% 2G6 N 2G6 ! ua_fPfeP\cR fN]NYR[VR _`Nckc% N% F`Nc ON^X\ce% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN X\~PV \O^zPfe ON^X\cRW% B_`R\YVfN X\|PN ON^X\cRT\ \O\WPfeXN V ce^\_`XN ON^X\cR$ T\% M[VRX_f`NvPR[VR Tv\ce X\~PV ^NZVR[[RW f [NQcVPU[VzPVRZ WRW Xa Tk^fR% AVR^kc[e fN^e_ ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW Tv\ce X\~PV ^NZVR[[RW% O% F`Nce X^feÉ\c\$OV\Q^\cR a `RT\ _NZRT\ PU\^RT\ p ON^Qf\ f[NPf[N a\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% MR_f`ec[VR[VR X\$ _`[R% : 68 .8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.

T538$87$06& 8"1"-&/*& 34"6Q6 P Q 2G6 ! P% MQWzPVR X^zT\_va]N YzQÅcV\cRT\ `RT\ _NZRT\ PU\^RT\ c ^faPVR `eY[\$]^fRQ[VZ% 5N^Qf\ f[NPf[N a\TkY[V\$ [N \_`R\]\^\fN% MR_f`ec[VR[VR X\_`[R _`Nckc X^zT\_va]N% C^fR_`^fR[VR ZVzQfeX^zT\cR [VR^kc[\ZVR^[VR fczÉ\[R% Q% MQWzPVR ]^\SVY\cR X^zT\_va]N% MZ[VRW_fR[VR ce_\X\~PV `^f\[kc X^zT\cePU f c]aXYR[VRZ _Vz ]ve`RX T^N[VPf[ePU X^zTV ^eOVR! c ce$ [VXa \_`R\]\^\fe% 5^NX ce^NÅ[ePU _X\_`[VR| c `XN[PR \X\v\X^zT\_va]\cRW% 5NQN[VN UV_`\]N`\Y\TVPf[R Q\`ePfxPR `RW PU\^\Oe _x Q\~w _Xx]R% 5V\]_WR ZNfVkcXV ceXNfaWx WRW ]^fRX^cVR$ [VR# f Q^\O[\X\Zk^X\ceZV [NPVRXNZV fN]NY[eZV# _fXYV_`\ fZVR[V\[R [NPfe[VN X^cV\[\~[R \ ]\T^aOVN$ vePU ~PVN[NPU# PfN_RZ f \ORP[\~PVx X\Zk^X\cePU [N$ PVRXkc fN]NY[ePU% AVR _`cVR^Qf\[\ \ORP[\~PV va_fPfXV% BO^Nf ^R[`TR[\c_XV ceXNfaWR cVRY\]\_`NPV\c\~w V PUN^NX`R^efaWR _Vz fZVN[NZV c _`NcNPU \Oc\Q\cePU \^Nf Q\~w Pfz_`\ ^kc[\PfR_[eZ fNWzPVRZ _`Nckc X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU V X^zT\_va]N ^eP% 0.P!% J _`N$ cNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU QNY_fePU ^xX ^eP% 0+N# 0.N! ce_`z]aWx Q\~w PUN^NX`R^e_`ePf[R fZVN[e# N ZVN$ [\cVPVR \O\X fZVN[ [V_fPfxPePU \O_R^caWR _Vz \QPfe$ [e ]^\YVSR^NPeW[R V \QOaQ\cz X\_`[x% GR \QPfe[e X\~PV\`ck^PfR Z\Tx ]\WNcVNw _Vz _`\_a[X\c\ cPfR~$ [VR c _`NcNPU ]NYVPfXkc QNY_fePU V [N Tv\cNPU ]NYVPf$ Xkc ~^\QX\cePU% EfNQfVRW _]\`eXN _Vz ZVRW_P\cR fZVN[e \ PUN^NX`R^fR ]^\YVSR^NPeW[ePU \QPfe[kc \X\_`[\cePU ^eP% 0/!% 7\~w Pfz_`\ c _PU\^fR[Va `eZ _]\`eXN _Vz fZVN[e \_`R\YV`ePf[R# Z\TxPR Q\`ePfew 69 .# 0.

O!% BO\X \_`R\YVfe Z\ÉR ce_`z]\cNw fR_f`ec$ [VR[VR X\_`[R# Q\~w Pfz_`\ _`cVR^QfN[R c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU `RW _NZRW ^zXV YaO _`\]e ^eP% 0.8"1"-&/*" 34"6Q6 4715 2&5.# 0-# 00!% FXv\[[\~w Q\ ce_`z]\cN[VN X\_`[VRWxPePU \QPfe$ [kc \X\v\_`Nc\cePU V ~PVzT[V_`ePU \ PUN^NX`R^fR R[`UR_V`V_ a]\Q\O[VNWx N^`U^V`V_ ]_\^VN`VPN Q\ f%f%_%X% V fR_]\va ERV`R^N% J ]^fe]NQXNPU f WRQ[\PfR_[eZ fN$ WzPVRZ X^zT\_va]N \O^Nf fZVN[ ^R[`TR[\c_XVPU c X^z$ T\_va]VR [VR ceXNfaWR PRPU `e]\cePU QYN N^`U^V`V_ ]_\^VN`VPN# ]\fcNYNWxPePU [N \Q^kÉ[VR[VR T\ \Q f%f%_%X% ^eP% (''O# P!% 70 ."40*%"-/&(0 fN^kc[\ ]NYVPfXkc QNY_fePU# WNX V X\~PV ~^kQ_`\]VN c \X\YVPe _`Nckc ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\cePU ^eP% 0+O# 0-# 0.

>\YNTR[\fe 6U\^\Oe [NYRÉxPR Q\ `RW T^a]e ]^NcVR fNc_fR ]\$ c\QaWx \OWNce _`Nc\cR% 6fN_RZ _x `\ ]^NcQfVcR fN]NYR[VN _`Nckc# ]^fRcNÉ[VR [VR ]^\cNQfxPR Q\ fZVN[ V a_fX\QfR[VN VPU _`^aX`a^e# ZVZ\ cVRY\YR`[VRT\ `^cN[VN PU\^\Oe% EfNQfVRW \OWNce X\YNTR[\fe [VRWNX\ [NXvNQNWx _Vz [N V_`[VRWxPe cPfR~[VRW ]^\PR_ ^RaZN$ `\VQNY[e# [NWPfz~PVRW ^RaZN`\VQNY[R fN]NYR[VN _`Nckc% J `ePU ]^fe]NQXNPU `^aQ[\ WR_` [VR^Nf fQRPeQ\cNw _Vz [N `\# Pfe PU\QfVv\ \Q _NZRT\ ]\Pfx`Xa \ WRQ[x f X\YNTR[\f# Pfe `RÉ ^%f%_% ]^fRV_`\Pfev\ _Vz c X\YNTR$ [\fz% 6fz~PVRW fNWz`R _x c X\YNTR[\fNPU `XN[XV \X\v\$ _`Nc\cR2 Q\PU\QfVw Z\ÉR c_Xa`RX `RT\ Q\ ]^feXa^$ Pfkc# \T^N[VPfR[VN ^aPUa YaO f[VRX_f`NvPR[VN# ORf V_`[VR[VN fZVN[ c _NZePU _`NcNPU% 5NQN[VR ^R[`TR[\c_XVR ZN Z[VRW_fR f[NPfR[VR QYN ^\f]\f[N[VN V ^kÉ[VP\cN[VN c PU\^\ONPU aXvNQ\cePU `XN[XV vxPf[RW N[VÉRYV c ]\f\_`NvePU PU\^\ONPU ^Ra$ ZN`\VQNY[ePU% BOWNce ^R[`TR[\c_XVR _x ZNv\ PUN^NX$ `R^e_`ePf[R# [N_VYR[VR VPU fceXYR [VRcVRYXVR% 7\ZV[aWR \_`R\]\^\fN# N fZVN[e [V_fPfxPR X\~PV _`Nckc# WRÉRYV ce_`z]aWx# ZNWx PUN^NX`R^ `NXV _NZ WNX c ^%f%_% J Pfz~PVNPU ZVzXXVPU Z\Tx ce_`z]\cNw fcN][VR[VN% ?V_fNW ^aZVR[V\cN`e a\TkY[V\[e JVRY\YR`[V ]^\PR_ fN]NY[e _`Nckc YaO `XN[RX \X\$ v\_`Nc\cePU# [NcR` ]^\cNQfxPe Q\ f[VRX_f`NvPR| V ]\QcVPU[Vzw p WR~YV `eYX\ [VR `\cN^fe_fx Za [NQ$ 2G6 ! ! ?V_fNW ^aZVR[V\cN`e a\TkY[V\[e% EzPR% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N f[NPf[RT\ _`\][VN% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\$ _`Nc\cePU% C^feXa^PfR fTVzPV\cR ]NYPkc ^xX% 71 .

.0-"(&/087 ÉR^XV [N_NQ X\_`[ePU p fNc_fR ]\cV[VR[ [N_acNw ]\QRW^fR[VR YV_fNWN `\Pf[VN! ^aZVR[V\cN`RT\ aXvN$ Q\cRT\ Ya]a_ R^e`URZN`\_a_ _e_`RZN`VPa_ p ?8F!% BPfecV~PVR \ ^\f]\f[N[Va QRPeQaWx V[[R \OWNce# N ]^fRQR c_fe_`XVZ PUN^NX`R^e_`ePf[R ce[VXV ONQN| YN$ O\^N`\^eW[ePU% =NX cVNQ\Z\# Q\ \OWNckc PUN^NX`R^e_`ePf[ePU QYN ?8F [NYRÉx1 [VR^RTaYN^[N T\^xPfXN# PUN^NX`R^e_`ePf[R fZVN[e [N _Xk^fR `cN^fe V \Q_v\[Vz`ePU ]N^`VNPU `av\$ cVN V X\|Pfe[# ]\c`N^fNWxPR _Vz fN]NYR[VR Ov\[ _a^\$ cVPfePU# fcvN_fPfN \]vaP[RW# PfN_RZ [N]NQe ]NQNPfXV% J ONQN[VNPU YNO\^N`\^eW[ePU _`\_\cN[ePU ^a`e[\$ c\ fc^NPNWx acNTz1 ]^fe_]VR_fR[VR B5# YRaX\]R[VN# [VRQ\X^cV_`\~w# Pfz_`\ `RÉ ZNv\]ve`X\c\~w# \ORP[\~w c _a^\cVPe OVNvXN 6EC# ]\Q[VR_V\[e ]\fV\Z _R^\Za$ X\VQa# UV]R^TNZZNTY\OaYV[RZVN% J Pfz~PV ]^fe]NQ$ Xkc# V `\ `ePU \ [NW]\cNÉ[VRW_feZ ^\X\cN[Va# _`cVR^$ QfN _Vz PRPUe TY\ZR^aY\[R]U^V`V_ YaO fR_]kv [R^PfeP\$ ce% 7\ ONQN| ON^QfVRW _c\V_`ePU ]^fR_xQfNWxPePU \ ^\f]\f[N[Va ?8F c ^NfVR ]\QRW^fR[VN `RW PU\^\Oe [NYRÉx1 _`cVR^QfR[VR ZR`\Qx NTYa`e[NPeW[x YN`RX_\$ cx! YaO YR]VRW VZZa[\SYa\^R_PR[PeW[x ce_\XVRT\ ZVN$ [N ]^fRPVcPVNv ]^fRPVcWxQ^\cePU# ceX^ePVR SR[\ZR[a ?8 r]^NcQfVcePUq X\Zk^RX ?8! V \ORP[\~w fv\Tkc VZZa[\TY\OaYV[ [N ]\T^N[VPfa [N_Xk^XN V _Xk^e cvN~$ PVcRW [N Ov\[VR ]\Q_`Nc[RW!% H\TkY[V\[R ]^\PR_e fN]NY[\$fce^\Q[VR[V\cR `XN[XV vxPf[RW \ORWZaWx ]^fRQR c_fe_`XVZ Pfz~PV ZVzXXVR aXvNQa X\_`[RT\ ^eP% ('(!% J \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ cVQ\Pf[R _x fT^aOVR[VN Pfz~PV ZVzXXVPU \^Nf ]^feXa^$ PfR% 7R_`^aXPWR X\~PV ce_`z]aWx ^fNQX\ ]\Q ]\_`NPVx Q^\O[ePU [NQÉR^RX [N ]\cVR^fPU[VNPU _`Nc\cePU ^xX V _`k]# N c QaÉePU _`NcNPU [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% M[N[R _x WRQ[NX ]^fe]NQXV fR f[NPf[eZ [N_VYR[VRZ fZVN[ [V_fPfxPePU V c`RQe c \O^NfVR ^R[`$ TR[\c_XVZ _`cVR^QfN _Vz fZVN[e `NXVR _NZR WNX c ^%f%_% C\[NQ`\ fceXYR ce_`z]aWR a\TkY[V\[N \_`R\]\$ ^\fN% J `e]\cePU ]\_`NPVNPU ?8F [VR _`cVR^QfN _Vz fcN][VR| c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU% GcN^QfV[N a\TkY[V\[N 7\ PRPU `cN^QfV[e a\TkY[V\[RW _PYR^\QR^ZN! [NYRÉx ]^fRQR c_fe_`XVZ fZVN[e _Xk^[R p \O^fzX# N [N_`z]$ [VR OYVf[\cNPR[VR V fN[VX _Xk^e% ANWON^QfVRW PUN^NX`R$ ^e_`ePf[e WR_` `e]\ce ZN_X\cN`e# _Xx]\ZVZVPf[e ce$ TYxQ `cN^fe \^Nf \OWNc c\_X\cRW# rfN PVN_[RWq _Xk^e ^xX% C^\cNQfV `\ Q\ ]^feXa^Pfkc ]NYPkc# ]^fe]\ZV$ [NWxPePU PU\^\Oz _`Nckc% J ]N^fR f `eZ VQfVR [VR$ ^fNQX\ \_`R\YVfN ]NYVPfXkc QNY_fePU ^xX ^eP% (')! 2G6 ! " GcN^QfV[N a\TkY[V\[N% MQWzPVR ^xX% B_`R\YVfN Taf\cN`\~PV ]NYVPfXkc QNY_fePU \Oa XPVaXkc# << ]NYPN ^zXV YRcRW \^Nf << V <I ]^NcRW ^zXV% C^feXa^Pf c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU ]NYPN I ^zXV ]^NcRW% 72 .

46"2%8*/" 50(Q-/*0/" N O 6 2G6 ! # GcN^QfV[N a\TkY[V\[N% N% MQWzPVR ^xXp$fZVN[e \_`R\$ YV`ePf[R c QNY_fePU ]NYVPfXNPU ]NYPkc \Oa ^xX# f[NPf[R ]^fe$ Xa^PfR fTVzPV\cR c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU% B_`R\]\^\fN ]^fe_`Nc\cN% O% MQWzPVR ]NYPkc _`k] c ^faPVR T^fOVR`\c\$]\$ QR_fc\ceZ% B_`R\YVfN Taf\cN`\~PV ]NYVPfXkc QNY_fePU \Oa _`k]% C^feXa^PfR fTVzPV\cR c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU% B_`R\]\^\fN ]^fe_`Nc\cN% P% GR[ _NZ PU\^e p fQWzPVR c ^faPVR O\Pf[eZ acVQNPf[VNWx YR]VRW \_`R\YVfz Taf\cN`\~PV ]NYVPfXkc QNY_fePU \^Nf ]\QcVPU[VzPVN V ]^feXa^PfR c _`NcNPU ZVzQfe$ ]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU V QNY_fePU% 73 .

.0-"(&/087 2G6 ! $ GcN^QfV[N a\TkY[V\[N% MT^aOVR[VR Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcNPU [NQTN^_`X\cePU% a\TkY[V\[N% M[VRX_f`NvPR[VR ^\fc\W\cR [N_NQ X\~PV ]^\ZVR[V\cePU V v\XPV\cePU% B_`R\YVfN ]NYVPfXkc QNY_fePU ]NYPkc <p<<< V I ]^NcRW ^zXV V <p<I YRcRW ^zXV% Mv\TV cN]VR[[R c \X\YVPe Taf\cN`\~PV ]NYVPfXkc QNY_fePU ]NYPkc << V I ]^NcRW ^zXV \^Nf << V <<< YRcRW ^zXV% C^feXa^PfR V [NQcVPU[VzPVN ]NYPkc I \Oa ^xX% B_`R\]\^\fN P 2G6 ! % GcN^QfV[N a\TkY[V\[N% N% McN][VR[VN c Pfz$ N O ~PVNPU ZVzXXVPU ]^fRQ^NZVR[VN# O% McN][VR[VN c Pfz~$ PVNPU ZVzXXVPU ]^fRQ^NZVR[VN# P% McN][VR[VN c \X\YV$ Pe X\~PV ]Vz`\cRW% 74 .

V ('.!% 5N^Qf\ [VRcVRY$ XVR ]\Pfx`X\cR fZVN[e \_`R\YV`ePf[R Taf\cN`\~PV ]N$ YVPfXkc QNY_fePU Z\É[N \PR[Vw `eYX\ [N fQWzPVNPU O\Pf[ePU% ER_f`XV X\_`[R ]NYVPfXkc Z\Tx aYRP fcN]$ [VR[V\Z% B_`R\YVfN Z\ÉR Q\`ePfew ^kc[VRÉ V[[ePU X\~PV ^xX V _`k]# N [NcR` \ORWZ\cNw \Oc\Q\cR \Q$ PV[XV X\~PV ]^fRQ^NZV\[% M[V_fPfR[VN ]\cVR^fPU[V _`N$ c\cePU c `cN^QfV[VR _x _`cVR^QfN[R ^fNQfVRW% 6fz_$ `eZ \OWNcRZ _x ^kc[VRÉ ]^feXa^PfR V [NQcVPU[VzPVN% H QfVRPV `cN^QfV[N ce_`z]aWR ON^Qf\ ^fNQX\# Pfz~$ PVRW a QfVRcPfx`% MZVN[e _`cVR^QfN _Vz c _Xk^fR# c `XN[PR ]\Q_Xk^[RW# c [N^fxQfVR ^aPUa V c [N^fxQNPU cRc[z`^f[ePU% F`xQ \Q^kÉ[VN _Vz ]\_`Nw \T^N[VPf\[x _PYR^\QR^ZN PV^PaZ_P^V]`N _Ra Z\^]URN! V a\TkY[V\[x _PYR^\QR^ZN QVSSa_N! `cN^QfV[e% ^NX`R^e_`ePf[e WR_` \O^fzX `cN^fe V ]\cVRX f PUN^NX`R$ ^e_`ePf[eZ WN_[\PfR^c\[\$SV\YR`\ceZ fNON^cVR[VRZ% MNWzPVR ZVz~[V TN^QvN Z\ÉR a`^aQ[VNw ]\veXN[VR% BOWNc\Z ZVRW_P\ceZ `\cN^fe_few Z\ÉR T\^xPfXN# ]^fe_]VR_fR[VR B5# UV]R^TNZZNTY\OaYV[RZVN% J \X^R$ _VR NX`ec[eZ _`cVR^QfN _Vz c _a^\cVPe [NQZVR^[x NX`ec[\~w `^N[_NZV[Nf# N c Z\Pfa PfN_RZ X^RN`e$ [a^Vz% B ^\f]\f[N[Va QRPeQaWR ONQN[VR UV_`\Y\TVPf[R cePV[XN ZVz~[VN% MN]NYR[VR _Xk^[\$ZVz~[V\cR a QfVRPV MN]NYR[VR _Xk^[\$ZVz~[V\cR QR^ZN`\Ze\_V`V_! ce$ _`z]aWR a QfVRPV fceXYR ZVzQfe .Q2/0 .8"1"-&/*& 3.*XZ/*06& 5 %8*&$* V _`k] ^eP% ('*! \^Nf fv\TV cN][V\cR c _Xk^fR fR$ _]kv GUVOVR^TR$JRV__R[ONPUN p ^eP% ('+!% 6fz_`\ ]\$ ]^fRQfN PU\^\Oz [N cVRYR YN` fR_]kv ENe[NaQN% 5N^$ QfVRW V_`\`[R QYN Y\_kc PU\^RT\ _x# \O\X T\^xPfXV# Qe_]^\`RV[RZVV V ]\_`z]aWxPRT\ ce[V_fPfR[VN# fZVN[e `cN^QfV[\cR ]^fRc\Qa ]\XN^Z\cRT\# ]vaP V _R^PN% H\TkY[V\[N UV]R^]YNfWN `XN[XV vxPf[RW cvkX[V_`RW f c`k^[x UVNYV[VfNPWx# \ORWZaWxPN [NPfe[VN `z`[VPfR# _x [NW]^NcQ\]\Q\O[VRW ]^fePfe[x ]\c_`NcN[VN PUN^NX$ `R^e_`ePf[ePU QYN `cN^QfV[e \OWNckc% 6UN^NX`R^e_$ `ePf[eZV \OWNcNZV _x fZVN[e \_`R\YV`ePf[R ]NYVPfXkc ^xX V _`k]% BORWZaWx \[R ]\Pfx`X\c\ Taf\cN`\~PV ]NYVPfXkc QNY_fePU# ]kÅ[VRW QNY_fR Pfz~PV ]NYVPfXkc ^eP% (')p('+!% 5NQN[VRZ ^R[`TR[\c_XVZ c cVzX$ _f\~PV ]^fe]NQXkc _`cVR^QfN _Vz fcN][VR[VN c `XN[$ XNPU ZVzXXVPU# [NWPfz~PVRW c _Xk^fR V `XN[PR ]\Q_Xk^$ [RW \X\YVP ]^fe_`Nc\cePU ^eP% ('.N (' ^\XVRZ ÉePVN# Pfz~PVRW a QfVRcPfx`% FXk^N [N `cN^fe c\Xkv \Pfa ]\cVRXV!# ]\ O\Pf$ [ePU Pfz~PVNPU [\_N# [N ]\YVPfXNPU WR_` [VRP\ \O^fzX$ [Vz`N# \ fNON^cVR[Va WN_[\^kÉ\ceZ Q\ [VROVR_X\YVYV\$ cRT\ aXvNQ _X^feQRv Z\`eYN!% C\Q\O[R fZVN[e f[NW$ QaWx _Vz ^kc[VRÉ [N _feV# XYN`PR ]VR^_V\cRW V [N ^zXNPU PU\^\ON YVYV\cN :YN[fZN[[N!% G\cN^fe_fe VZ [VR$ f[NPf[N O\YR_[\~w% M PfN_RZ fWNcVNWx _Vz c `ePU ZVRW_PNPU \QON^cVR[VN V ]^fRON^cVR[VN% MZVN[e c ZVz~[VNPU# ]^fRQR c_fe_`XVZ ]N_N ON^X\$ cRT\ V OV\Q^\cRT\# _x fNfcePfNW \Oa_`^\[[R V _eZR$ `^ePf[R# ]^fRWNcVNWx _Vz OkYNZV# ]\_`z]aWxPx ZzPfYV$ c\~PVx V `^aQ[\~PVNZV ]^fe ceX\[ecN[Va ^aPUkc% MN$ YRÉ[VR \Q fNWzPVN ^kÉ[ePU T^a] ZVz~[V\cePU# Z\ÉR Q\PU\QfVw Q\ fNOa^fR| \QQePUN[VN# S\[NPWV# ]\veXN$ [VN# QRSRXNPWV V`]% C^fe \OZNPecN[Va ZVz~[V Z\É[N _`cVR^QfVw PVN_`\cN`e# O\YR_[e \O^fzX# [VRXVRQe fR$ _f`ec[VR[VR# c QNY_fePU \X^R_NPU PU\^\Oe fZ[VRW_f\$ [e fNX^R_ ^aPUkc c _`NcNPU [N _Xa`RX VPU fN[VXa# ]^feXa^PfR% J fZVR[V\[ePU `XN[XNPU ]\c_`NWx PfN_N$ ZV fv\TV cN][VN c `XN[PR ]\Q_Xk^[RW# c ]\cVzfVNPU# c \X\YVPe _`Nckc!% H cVRYa PU\^ePU Z\Tx ce_`z]\$ cNw _vNO\ [N_VY\[R fZVN[e c [N^fxQNPU cRc[z`^f[ePU ]\cVzX_fR[VR cx`^\Oe V ~YRQfV\[e# \QPfe[ fR _`^\[e [R^RX# _R^PN# ]vaP# fZVN[e c [N^fxQfVR cf^\Xa!% M ONQN| afa]Rv[VNWxPePU [N ]\QX^R~YR[VR fN_vaTaWx ce[VXV RYRX`^\ZV\T^NZa RZT! \^Nf OV\]_WN cePV[XN fZVR[V\[RT\ ZVz~[VN% HWRZ[R ce[VXV `ePU ONQN| [VR ceXYaPfNWx ^\f]\f[N[VN# NYR f\O\cVxfaWx Q\ VPU ]\$ c`k^fR[VN% J \O^NfVR ^`T _`cVR^QfN _Vz YVPf[R ^\f_VN[R fcN][VR$ [VN c `XN[XNPU ZVzXXVPU ^eP% ('.!# c ZVz~[VNPU V c _Xk^fR# ]\c_`NvR [N ]\Qv\Éa fZVN[ fce^\Q[VR[V\$ cePU `XN[XV vxPf[RW% J aXvNQfVR X\_`[eZ fceXYR _`cVR^QfN _Vz `eYX\ \_`R\]\^\fz# ^fNQX\ \OWNce QR$ _`^aXPWV ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU ]\Q\O[R Q\ fZVN[ c ^%f%_% MN]NYR[VR _Xk^[\$ZVz~[V\cR MN]NYR[VR _Xk^[\$ZVz~[V\cR QR^ZN`\Ze\_V`V_# ]\$ YeZe\_V`V_! WR_` `\ PU\^\ON \ [VR f[N[RW R`V\Y\TVV# fNYV$ PfN[N Q\ X\YNTR[\f% H \_kO ]\ +' ^\Xa ÉePVN ce_`z$ ]\cN[VR `RW PU\^\Oe cVxÉR _Vz c Pfz~PV ]^fe]NQXkc f \ORP[\~PVx c a_`^\Wa [\c\`c\^a fv\~YVcRT\# a X\$ OVR` [NWPfz~PVRW WNW[VXN# ZNPVPe YaO _a`XN# a ZzÉ$ Pfef[ p ]vaP# T^aPf\va X^\X\cRT\# É\vxQXN% CNZVz`Nw `RÉ [NYRÉe a \_kO \Oa ]vPV \ X\[VRPf[\~PV ]\_faXVcN$ [VN [\c\`c\^a [R^XV YaO `N^PfePe# N [NcR` OVNvNPfXV YaO PfR^[VNXN% BOWNce PU\^\Oe ZN[VSR_`aWx _Vz [NW$ Pfz~PVRW fN]NYR[VRZ ZVz~[V# Tvkc[VR ]N_N ON^X\cRT\# _feV# ]N_N OV\Q^\cRT\% F`cVR^QfN _Vz \O^fzX# [VR^Nf PVN_`\cN`e# O\YR_[\~w ]NY]NPeW[x# [VR^Nf f[NPf[R \_vN$ OVR[VR ZVz~[V% BORP[\~w ]^feXa^Pfkc# OkY V \T^N[VPfR$ [VR ^aPU\Z\~PV Z\Tx _aTR^\cNw fZVN[e ZVz~[V\cR% MZVN[e _Xk^e Z\Tx Oew ^kÉ[\^\Q[R2 [NWON^QfVRW PUN$ 75 .

.0-"(&/087 N O 2G6 ! & MN]NYR[VR _Xk^[\$ZVz~[V\cR a QfVRPV# N% MQWzPVR ZVRQ[VPe% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N X\~PV ZVRQ[VPe% McN][VR[VN c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU \X\YVPe `NYR^fe X\~PV OV\Q^\cePU \^Nf c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU \Oa aQ% O% MQWzPVR _`Nckc X\YN[\cePU a `RT\ _NZRT\ QfVRPXN% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N% 7RYVXN`[R fcN][VR$ [VN c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU ]\QaQfV# f[VRX_f`NvPR[VR [N$ _NQ X\~PV aQ\cePU V ]V_fPfRY\cePU% 76 .

8"1"-&/*& 3.*XZ/*06& 5 %8*&$* 2G6 ! & P% Efa` O\Pf[e _`Nckc X\YN[\cePU `RT\ _NZRT\ PU\^RT\% N 2G6 ! ' O MN]NYR[VR _Xk^[\$ZVz~[V\cR% N% MQWzPVR ZVRQ[VPe% 5N^Qf\ YVPf[R V[`R[_ec[R fcN][VR[VN c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU \X\YVPe `NYR^fe X\~PV OV\Q^\cePU% FvNO\ ce_eP\[R fcN][VR[VN f[NWQaWx _Vz c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU \X\YVPe v\[\cRW \^Nf ]\ _`^\[VR cRc[z`^f[RW aQ% O% F`Nc v\XPV\ce `RW _NZRW PU\^RW% McN][VR[VN c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU c \X\YVPe _`Nca v\XPV\cRT\% 77 .Q2/0 .

78 .

MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR J fZVN[NPU fN]NY[ePU \X\v\_`Nc\cePU `fc% ^Ra$ ZN`efZ `XN[RX ZVzXXVPU! PU\QfV [NWPfz~PVRW \ _Xa`XV ]^fRPVxÉR[VN YaO ZVX^\a^Nfkc ]^fePfR]kc ~PVzTVR[ ZVz~[V\cePU YaO cVzfNQRv Q\ X\~PV% J ce[VXa `RT\ Q\PU\QfV Q\ ce_fN^]ecN[VN f fNX\`cVPf\[ePU c X\~$ PVNPU ]ve`RX PU^fz_`[\$X\_`[ePU ]\_fPfRTkY[ePU cvk$ XVR[# Pfz_`\ c^Nf f \X^aPUNZV PU^fx_`XV YaO X\~PV% C^\cNQfV `\ Q\ ZVRW_P\cRT\# c ZVRW_Pa ]^fePfR]a R[`UR_V_# V[_R^`V\!# \QPfe[a fN]NY[RT\# PfN_RZ Q^\O$ [RT\ X^cNcVR[VN# \^Nf Q\ fNVZ]YN[`\cN[VN c \O^zO ~PVzT[N YaO cVzfNQvN `XN[XV X\~PV\`ck^PfRW# X`k^N Z\$ ÉR [N_`z][VR ^\fcVWNw _Vz ]\fN X\~PVx c Na`\[\ZVPf[R# UR`R^\`\]\cR \T[V_XN cN][VRWxPR% Je^NfRZ `NXVRT\ _`N[a# ]\fN ZVRW_P\cx O\YR_[\~PVx ]NY]NPeW[x V O\$ YR_[\~PVx ]^fe [N]V[N[Va ZVz~[VN YaO cVzfNQvN# WR_` Qe_X^R`[N ]^fROaQ\cN _`^aX`a^e X\_`[RW c ZVRW_Pa ]^fePfR]a# [VR^kc[e fN^e_ X\~PV c `eZ ZVRW_Pa \^Nf \T[V_XN fcN][VR| `fc% ]R^VN^`U^V`V_ PNYPN^RN!% McN]$ [VR[VN `R ZVR_fPfx _Vz fNfcePfNW c \O^zOVR ~PVzT[N YaO cVzfNQvN ^eP% ('/! ]^fe]\ZV[NWxP \QYRce `ePU `c\$ ^kc# YaO [NcR` _\]Y\cN`R \_`R\SV`e fcVxfN[R YaO [VR fcVxfN[R f X\~PVx2 Z\Tx \[R `NXÉR ]^fROVWNw _Vz Q\ _x_VNQaWxPePU XNYR`RX ZNfV\cePU ^eP% ('0 V (('!# aYRTNWxP f OVRTVRZ PfN_a PNvX\cV`RW ^R_\^]PWV% J ]^\$ PR_ cPVxT[Vz`R _x fNfcePfNW ^kc[VRÉ ]\PURcXV ~PVzT$ [V_`R V XNYR`XV ZNfV\cR% J cVzX_f\~PV ]^fe]NQXkc [N ]\WzPVR `fc% ^RaZN`efZa `XN[RX ZVzXXVPU _XvNQNWx _Vz1 fN]NYR[VR YaO fce^\Q[VR[VR ]^fePfR]a ~PVzT[N R[`UR$ _V`V_# R[`UR_\]N`UVN!# \QPfe[ fR _`^\[e ]\PURcXV ~PVzT$ [V_`RW V \QPfe[ fR _`^\[e XNYR`XV ZNfV\cRW% <_`[VRWxPR fZVN[e Z\Tx cVRY\X^\`[VR [N ]^fR_`^fR[V ÉePVN aYRTNw fN\_`^fR[Va fN]NY[RZa [N _Xa`RX Q\QN`X\cePU a^N$ fkc# ]^fRPVxÉR| YaO ZVX^\a^Nfkc V c ce[VXa [NXvN$ QNWxPePU _Vz fNXNÉR|# ON[NY[RT\ fNXNÉR[VN cV^a_\cR$ T\% ANWPfz_`_fx Y\XNYVfNPWx `NXVPU fZVN[ _x1 ]^fePfR] ZVz~[VN [NQT^fROVR[V\cRT\ Q\ TafXN cVzX_fRT\ X\~PV ^NZVR[[RW ^eP% ('/!# [NQXveXVRw O\Pf[e V ]^fe~^\QX\$ ce X\~PV ^NZVR[[RW ^eP% (((!# Tk^[N X^NczQÅ ^fR]XV ^eP% (() V ((*!# ]^fePfR] `\^ROXV _`Nc\cRW Q\ X\~PV OV\Q^\cRW c _`NcVR OV\Q^\ceZ ^eP% ((+!# ce^\_`RX v\XPV\ce X\~PV v\XPV\cRW c _`NcVR v\XPV\ceZ ^eP% ((.!# ce^\_`XV X\YPfe_`R V ]\]^fRPf[R c \QPV[Xa _feW$ 2G6* ! ( MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR% F`Nc ON^X\ce% McN][VR[VR c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU c \X\YVPe TafXN cVzX_fRT\ X\~PV ^NZVR[[RW% >\~PV _`Nca ON^X\cRT\ ORf fZVN[% 2G6 ! ) MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR% F`Nc McN][VR[VN c XNYR`PR ZNfV\cRW ZYRPfX\ cN]VR[[R!# ON^X\ce% 79 .

*"/7 8"1"-/& 0.8.0T034"606& EeP% ((' 2G6 !! EeP% ((( MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR% F`Nc ON^X\ce% J XNYR`PR ZNfV\cRW ]\Q ~PVzT[RZ ZVz~[VN ]\Qv\]N`X\cRT\ cV$ Q\Pf[R V[`R[_ec[R fcN][VR[VN% ~^\QX\cRT\ X\~PV ^NZVR[[RW v\XVRw r`R[V_V_`eq!% 2G6 !!! MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR% F`Nc v\XPV\ce% McN][VR[VR c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU c \X\YVPe XveXPVN ]^fe$ N O 2G6 !!" MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR% F`Nc X\YN[\ce c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ N! V c ^faPVR O\Pf[eZ O!% McN][VR$ [VR c XNYR`PR ]^fRQ^fR]X\cRW% 80 .

0T034"606& N 2G6 !!# MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR% F`Nc X\YN[\ce c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ N! V c ^faPVR O\Pf[eZ O!% McN][VR$ O [VN c XNYR`PR [NQ^fR]X\cRW# \ \QZVR[[eZ ceTYxQfVR N[VÉRYV c ]^fe]NQXa ^eP% (()% 2G6 MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR% F`Nc OV\Q^\ce% J Pfz~PVNPU ZVzXXVPU ]^fe_`Nc\cePU _VY[VR ce_eP\[R PVR[VR \Q]\cVNQNWxPR R[`Rf\]N`VV% !!$ 2G6 !!% F`Nc v\XPV\ce% FX\_`[VR[VR c ZVRW_Pa ]^fePfR]a ZVz~[VN `^kWTv\cR$ T\ ^NZVR[VN Q\ ce^\_`XN v\XPV\cRT\% 81 .8.*"/7 8"1"-/& 0.

8.0T034"606& 2G6 !!& MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR% >^zT\_va] _feW$ 2G6 !!' MZVN[e fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR% >\~w ]Vz`\cN c ^faPVR [e c ^faPVR O\Pf[eZ% E\fYRTvR fcN][VR[VN c cVzfNQYR XN^X\ceZ [N ]\fV\ZVR 6)p6-% 7aÉR fZVN[e fce^\Q[VR$ [V\cR c X^zT\_va]VR _feW[eZ% O\Pf[eZ% FX\_`[VR[VR ]^fePfR]a ~PVzT[N ]Vz`\cRT\ Q\ TafN X\~$ PV ]Vz`\cRW \^Nf ^\fPVzT[N ]\QR_fc\cRT\ Q\ TafN X\~PV ]Vz`\$ cRW p `fc% ]\]aYN^[VR \_`^\TV ]Vz`\cR% N 2G6 !!( G\^OVRYR 5NXR^N ce]Rv[V\[R ~^\QXVRZ PVR[VaWxPeZ% N% MQWzPVR c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ% O% Efa` O\Pf[e% O 82 .*"/7 8"1"-/& 0.

0T034"606& [eZ X^zT\_va]N ^eP% ((-! \^Nf ZVRW_PR ]^fePfR]a ~PVzT[N ]Vz`\cRT\ V cVzfNQvN ]\QR_fc\cRT\ Q\ X\~PV ]Vz`\cRW ^eP% ((.!% 7\ ^RaZN`efZa `XN[RX ZVzXXVPU fNYVPfN _Vz `RÉ fN$ ]NYR[VR ]\PURcRX ~PVzT[V_`ePU c \X\YVPe [NQTN^_`XN# `\^OVRYR ]\QX\YN[\cR 5NXR^N# Pfz_`\ X\Za[VXaWxPR _Vz f WNZx _`Nc\cx X\YN[N# c^R_fPVR ]^\PR_ ZN^_XV ^\fPVzT[N Qv\[V\cRT\ ]^feXa^Pf 7a]ae`^R[N!# X`k^e Z\ÉR VZV`\cNw# c_Xa`RX \T^N[VPfR[VN ^aPU\Z\~PV ]NY$ Pkc# fZVN[e c _`NcNPU ^xX% ANYRÉe ]\QX^R~YVw# ÉR fZVN[e `e]a R[`Rf\]N`VV c ZVRW_Pa ]^fePfR]a ~PVzTVR[ ]Vz`\cePU# [N X^NczQfVNPU X\~PV ]Vz`\cePU V X\~PV ZVRQ[VPe Z\Tx ]\WNcVNw _Vz WNX\ ce^Nf ]^\PR_a ^Ra$ ZN`\VQNY[RT\ c fR_f`ec[VNWxPeZ fN]NYR[Va _`Nckc X^zT\_va]N# PU\^\OVR ERV`R^N V va_fPfeP\ceZ fN]NYR$ [Va _`Nckc% G\^OVRYR 5NXR^N J ]^fROVRTa fN]NYR| `\^ROXV _`Nc\cRW [N _Xa`RX cfZ\É\[RT\ PV~[VR[VN ~^kQ_`Nc\cRT\ Z\Tx ce`c\$ ^few _Vz ce]aXYR[VN Ov\[e ZNfV\cRW# YaO `RÉ ]ve[ _`N$ c\ce Z\ÉR ]^fR[VX[xw Q\ Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`N$ c\cePU% GRT\ ^\QfNWa `\^OVRY\cN`R `c\^e acVQNPf[VN$ Wx _Vz c \O^NfVR ^`T ]\ ce]Rv[VR[Va _Vz ~^\QXVRZ PVR$ [VaWxPeZ ^eP% ((/!% 83 .*"/7 8"1"-/& 0.8.

6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X\_`[\$_`Nc\cN BZNcVN[R fZVN[e _x ce^NfRZ ]^\PR_a QRfV[`RT^N$ PeW[\$[RX^\`efaWxPRT\ PU^fx_`RX _`Nc\cePU V [N_NQ X\_`[ePU# ]^fe ^kc[\PfR_[eZ ]^\PR_VR ^R]N^NPeW[\$ $ce`ck^PfeZ fR _`^\[e [N_NQ X\~PV% HQfVNv ZNfVkcXV V \QPfe[ fN]NY[e _x [VRf[NPf[R# fceXYR XYV[VPf[VR [VR$ aPUce`[R% 6U\^\Oe fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR _x [VR_c\V_$ `eZ \QPfe[RZ [N [NW^\fZNV`_fR O\QÅPR V Pfe[[VXV a_fXNQfNWxPR% @\Tx `\ Oew O\QÅPR ZRPUN[VPf[R fR$ c[z`^f[R# `\ f[NPfe a^Nf\cR YaO ZVX^\a^Nf\cR# Pfe[$ [VXV ]^fRPVxÉR[VN ZRPUN[VPf[RT\ c_Xa`RX c^\Qf\[RW YaO [NOe`RW [VR]^NcVQv\c\~PV _`Nca YaO WRT\ [VR]^N$ cVQv\cRT\ a_`NcVR[VN []% _X^kPR[VR WRQ[RW X\|Pfe$ [e!# QNYRW Pfe[[VXV fN]NY[R ]^fROe`R ^\][R fN]NYR[VR T^\[X\cP\cR Pfe ^fRÉxPfX\cR# [V_fPfxPe ]^\PR_ ^Ra$ ZN`\VQNY[e!# X^cVNXV _`Nc\cR# \ORP[\~w c _`NcVR X^e_f`NvXkc Z\PfN[\cePU Pfe cN][V\cePU# a]\~YR$ QfR[VR ^RTaYNPWV PfaPV\cRW ]\fePWV# ^aPUa V \OPVxÉR[VR _`Nca `NOR_# _e^V[T\ZeRYVN!% GNX cVzP fZVN[e fce$ ^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR _`Nckc [VR _x [VTQe ]^\PR_RZ r_NZeZ c _\OVRq# N fNc_fR [N_`z]_`cRZ QfVNvN[VN PfRT\~% J Pfz~PV ]^fe]NQXkc ]^fePfe[e `RW P\ ]^NcQN [VR Z\É[N fVQR[`eSVX\cNw V `\ fcvN_fPfN c`RQe# TQe f[VRX_f`NvPR[VR \_VxTN `NX f[NPf[e _`\]VR|# ÉR ZRPUN$ [VfZkc ]VR^c\`[ePU [VR _]\_kO _Vz WaÉ Q\]N`^fRw% =RQ[NXÉR PRYRZ XNÉQRT\ ONQN[VN YRXN^_XVRT\ WR_` [VR `eYX\ _`cVR^QfR[VR _Xa`Xkc# c QN[eZ ]^fe]NQXa N^$ `^\fe# NYR `NXÉR V ceX^ePVR ]Rc[RW YaO ]^fe]a_fPfNY[RW ]^fePfe[e% =R_` `\ vN`cR# TQe _`cVR^QfNZe Q[z# PU\[$ Q^\XNYPe[\fz# \PU^\[\fz# URZ\SVYVz# cVxQ ^QfR[VN# WN$ ZV_`\~w ^QfR[VN# _`N[ ]\ a^NfVR# f[VRX_f`NvPR[VR cec\$ vN[R a^NfRZ# _X\YV\fz# c^\Qf\[R fcVPU[VzPVR _`Nca OV\Q^\cRT\# WN_X^NcR ]vN_X\_`\]VR V`]% HcNÉ[R ONQN[VR ]\fcNYN `RÉ ^\f]\f[Nw Qe_`^\SVz cf^\_`\cx ]ve`RX T^N[VPf[ePU X^zTkc# ce^NÉ\[x c _X^NW[eZ [N_VYR[Va WNX\ PU\^\ON FPURaR^ZN[[N# Qe_$ ]YNfWz c^\Qf\[x _`Nca OV\Q^\cRT\ fR fOe` ]ve`Xx V _`^\Zx ]N[RcXx# Qe_X^R`[x X\~YNc\~w YaO _f]\`N$ c\~w X\YN[% F`cVR^QfR[VR c^\Qf\[RW _f]\`Nc\~PV _`k] QNWR Z\É[\~w ce`vaZNPfR[VN ]\f\^[VR ]VR^c\`[ePU fZVN[ c _`NcNPU X\YN[\cePU% JeX\[N[VR ONQN[VN cVRYa _`Nckc ceWN~[VN [VR^Nf \Q ^Nfa aXvNQ\ce PUN$ ^NX`R^ fZVN[ c ]\_`NPV QfVRQfVPf[RT\ cVRY\[N_NQ\$ cRT\ fNOa^fR[VN X\_`[VR[VN ~^kQPU^fz_`[RT\ [N_NQ Qe_\_`\_V_ R[PU\[Q^NYV_ ]\YeR]V]Ue_N^VN!% JeZNTN `\ c_fe_`X\ ]\ ]^\_`a `eYX\ acNÉ[RT\ ONQN[VN ]^fRf ^RaZN`\Y\TN# \^`\]RQz Pfe ^NQV\Y\TN% FNZR fZVN[e fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR _x c _cRW V_`\PVR ON[NY[R V _]^\cNQfNWx _Vz Q\1 (! aOe`Xa PU^fx$ _`XV _`Nc\cRW c_Xa`RX WRW [V_fPfR[VN# )! _XYR^\`efNPWV ]\QPU^fz_`[RW [N_NQ# *! ]\c_`NcN[VN ZN^`cVPfePU `\^OVRYV ^fRX\ZePU TR\Q! c [N_NQNPU V +! ce`cN^fN$ [VN _Vz cNva \_`R\SV`\cRT\ c\Xkv [N_NQ X\_`[ePU% G\ _NZ\ fWNcV_X\ c ^kÉ[eZ [N_VYR[Va V c ^kÉ[RW ]^\]\^$ PWV ]\_fPfRTkY[ePU RYRZR[`kc _]\`eXN _Vz c XNÉQeZ _`NcVR V c fvxPfNPU ZVzQfe `^f\[NZV X^zTkc% J `ePU \_`N`[VPU ^\Yz PU^fx_`XV _`Nc\cRW _]Rv[VN ]kv]ve[[e c _cRW ~^\QX\cRW Pfz~PV X^xÉRX ZVzQfeX^zT\ce QV_$ Pa_ V[`R^bR^`RO^NYV_!% <_`[VRWxPR fZVN[e `eYX\ c Pfz~PV ]^fe]NQXkc _x ORf]\~^RQ[Vx ]^fePfe[x OkYa% M[NPf[VR Pfz~PVRW ]^fe$ Pfe[N OkYa `XcV c fZVN[NPU c _x_VNQaWxPePU `XN[$ XNPU ZVzXXVPU% AVR ZN ]^\_`RW fNYRÉ[\~PV ZVzQfe _`\][VRZ fczÉR[VN r_f]N^eq N[V cVRYX\~PVx \_`R\SV`kc N [N_VYR[VRZ Q\YRTYVc\~PV% 6RPUx \OWNckc PU\^\O\$ cePU# WR~YV `NXVR ce_`z]aWx# WR_` OkY ]^fe ^aPUa# fcvN_fPfN f WRQ[\PfR_[eZ \OPVxÉR[VRZ% M ]a[X`a cVQfR[VN XYV[VPf[RT\ [NWcVzX_fR f[NPfR$ [VR ZNWx fZVN[e fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR c _`N$ cNPU X\YN[\cePU V OV\Q^\cePU% Fx \[R Pfz_`\ ]^fe$ Pfe[x f[NPf[RT\ OkYa V a`^aQ[V\[RT\ ]\^a_fN[VN _Vz% F`N^NZe _Vz fNc_fR ^\f_`^feT[xw# WNXN WR_` ]^fePfe[N `ePU fZVN[% J _`NcNPU OV\Q^\cePU [NWPfz_`_fx +' ! ]^fePfe[x N^`^\fe WR_` Qe_]YNfWN ]\YRTNWxPN [N ]ve`$ X\~PV ]N[RcXV V _`^\Z\~PV WRW Q[N% <[[eZV [VR^fNQXVZV ]^fePfe[NZV _x1 _`N[ ]\ N_R]`ePf[RW ZN^`cVPe `e]a CR^`UR_N P\dN ]YN[N!# TQfVR Tv\cN WR_` ceOV`[VR [VR$ Q\]N_\cN[N Q\ ]N[RcXV# \^Nf _`N[ ]\ fva_fPfR[Va Tv\ce X\~PV aQ\cRW R]V]Ue_V\Ye_V_!% >^fecVPN V \_`R\$ ZNYNPWN# c_Xa`RX ZVzXX\~PV Q[N ]N[RcXV# Z\Tx ]^\$ cNQfVw Q\ WRT\ c]aXYR[VN% Je`cN^fN _Vz ckcPfN_ ]^\`^afeW[N X\X_N^`^\fN# ZNv\ O\YR_[N# NYR f[NPf[VR \T^N[VPfNWxPN ^aPU\Z\~w aQN% E\fcNÉew [NYRÉe `RÉ fNc_fR Z\ÉYVc\~w ]^fROePVN a^Nfa YaO fN]NYR[VN T^aÅ$ YVPfRT\# ^\][RT\ Pfe ^RaZN`\VQNY[RT\% J^R_fPVR [VR [NYRÉe fN]\ZV[Nw \ Z\ÉYVc\~PV aXvNQ\cRT\ fNOa^fz$ 84 .

034/0 34"606" [VN ^\fc\Wa [N_NQ% 7\ ON^Qf\ ^fNQXVPU ]^fePfe[ X\$ X_N^`^\fe [NYRÉe \_`R\PU\[Q^\ZN`\fN ]^fR^\_vePU X\_ZXkc ZNfVkcXV# P\~ [N ]\Q\OVR|_`c\ XNZVPe PU^fz_`[RW YaO X\_`[RW _`Nca% MWNcV_X\ `\ fQN^fN _Vz Pfz~PVRW c _`NcVR X\YN[\ceZ% BT^\Z[VR ]\c_fRPU[eZ fWNcV_XVRZ ]\ +'p.ROR^QR[N V 5\aPUN^QN# _XvNQNWx _Vz [N fR_]kv ]\veN^`U^\_V_ ZN[a_% AVRXVRQe fZVN[\Z fce^\Q[VR[V\ceZ OYVÉ$ _fePU V QNY_fePU _`Nckc ZVzQfe]NYVPfX\cePU a X\OVR` `\cN^fe_fx TvzO\XVR [NQÉR^XV# [NQNWxPR [N_NQ\Z ce$ TYxQ fzON`e% .ROR^QR[N fT^aOVR[VN [N ]\Q_`NcNPU ~^\QX\cePU ]NYVPfXkc ^xX c _x_VRQf`cVR _`Nckc ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU% Fx `\ `fc% TafXV 5\aPUN^QN% G\cN^fe_fxPR VZ c^fRPV\[\cN`R fT^aOVR[VR _`Nca ]^fe]\ZV[N [N ]VR^c_fe ^fa` \XN ^RaZN`\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc# WRQ[NX c \Q^kÉ[VR$ [Va \Q [VRT\ TafXV 5\aPUN^QN ZNWx X\[_e_`R[PWz X\~$ PV V _x ZNv\ O\YR_[R [N aPV_X% C^RSR^\cN[eZ ZVRW_PRZ fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU ^xX _x `NXÉR _`Nce ]\Q_`Nce < X\~PV ~^kQ^zPfN V _`Nce ]\Q_`Nc[R XPVaXkc% GR `fc% ^UVfN^`U^\_V_ ]\YYVPV_# vxPf[VR f TafXNZV . YN` TafXV .' ^\$ Xa ÉePVN _x fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c _`NcNPU ~^kQ$ _`\][\$]NYVPfX\cePU# fcvN_fPfN Q\`ePfxPR _`Nca < V I% Fx \[R ce[VXVRZ ]\]^fRPf[RT\ ]vN_X\_`\]VN% CvN$ _X\_`\]VR ]\QvaÉ[R ]\c\QaWR ]^fR_a[VzPVR c\ORP _VR$ OVR X\~PV _`z]a V _`cN^fN [N]VzPVN# X`k^R a_]\_\OVNWx Q\ ]\c_`NcN[VN \_`R\SV`kc [N _`eXNPU X\~PV _`z]a V _`Nckc ]\Q_`Nc[ePU ~^kQ_`\]VN \Q _`^\[e T^fOVR`\$ cRW% ANWPfz_`_feZ V [NWON^QfVRW cVQ\Pf[eZ [N ]VR^c_fe ^fa` \XN `e]RZ fZVN[ fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfePU _x ce_`z]aWxPR a \X\v\ ).ROR^QR[N% Fx `\ `cN^QR# PfN_RZ [VRP\ O\$ YR_[R [N aPV_X ace]aXYR[VN# ce_`z]aWxPR fceXYR _e$ ZR`^ePf[VR ]\ T^fOVR`\c\$O\Pf[RW _`^\[VR X\|P\cePU ]NYVPfXkc ^xX a VPU ]\Q_`Nce% ANWPfz~PVRW fNWz`R _x ]NYPR <<# <<< V <I% HcNÉN[\# ÉR _x \[R fZVN[x ]VR^c\`[x# ce_`z]aWxPx QfVRQfVPf[VR% BORP[VR P\^Nf ON^QfVRW ]^fR$ cNÉN ]\TYxQ# ÉR TafXV _x ce^NfRZ ]\PVxTN[VN fN ]^fe$ PfR]e ~PVzTVR[ a \_kO ceX\[aWxPePU ]^NPz ^zPf[x% FfPfRTkY[VR a_]\_NOVN Q\ TafXkc .$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" . X\OVR` ]\ \X^R_VR ]^fR$ XcV`N[VN V a \X\v\ (' ZzÉPfef[ ]\Pfxc_fe \Q -.V_`\Y\TVPf[VR _`cVR^QfN _Vz fZVN[e ZN$ fVkcXV ]\Q\O[R WNX c ^RaZN`\VQNY[eZ fN]NYR[Va _`N$ ckc% =R~YV `NXVR fZVN[e _x \T^N[VPf\[R Q\ ]NYPkc ^xX# `R_` JNNYR^N$E\_RT\ WR_` aWRZ[e V [VR ZN \TkY$ [ePU PRPU ]^\PR_a fN]NY[RT\# [NfecNZe WR N^`U^\_V_ ZN[a_ R^\_VbN% MZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c _`NcNPU v\XPV\cePU V ON^X\cePU [NYRÉe ^kÉ[VP\cNw f R[`Rf\$ ]N`VNZV V f ^RaZN`\VQNY[eZ fN]NYR[VRZ _`Nckc% J \O^zOVR ON^Xa ]^fePfe[x QaÉePU Q\YRTYVc\~PV Z\Tx Oew fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c _`NcVR ON^X\c\$\O\W$ PfeX\ceZ% BO^Nf ^R[`TR[\c_XV PU\^\Oe fce^\Q[VR[V\cRW J ]\Pfx`X\ceZ \X^R_VR fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU ce_ePUN[VR PU^fx_`RX _`Nc\cePU V a`^N`N VPU RYN_`ePf$ [\~PV ]\c\QaWx ]zXN[VR V aOe`XV ]\cVR^fPU[V\cR PU^fx_`XV% J \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ c `eZ \X^R_VR _`cVR^QfN _Vz fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW% B_vNOVR[VR cvN~PVc\~PV NZ\^`efNPeW[ePU PU^fx_`XV _`Nc\cRW ]\$ c\QaWR \QPfe[ _XYR^\`ePf[e c cN^_`cVR X\_`[RW ]\Q$ PU^fz_`[RW# cVQ\Pf[e [N fQWzPVNPU ^R[`TR[\c_XVPU% J QNY_feZ R`N]VR ^\fc\Wa fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU ce`cN^fNWx _Vz \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R X\~PV c ]\_`NPV ce^\~YV X\_`[ePU [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\$ cePU \^Nf c ZVRW_Pa ]^fePfR]a ~PVzTVR[ V cVzfNQRv R[`Rf\]N`VN fce^\Q[VR[V\cN!% J \O^NfVR ^R[`TR[\c$ _XVZ \QPfe[e `R ]\Q ]\_`NPVx `fc% \_`R\SV`\fe _`N[\$ cVx PUN^NX`R^e_`ePf[x PRPUz fZVN[ fce^\Q[VR[V\$ cePU% C\[NQ`\ c fZVN[NPU fce^\Q[VR[V\cePU c cN^$ _`cVR X\_`[RW TxOPfN_`RW ]^feYRTNWxPRW Q\ _`Nca ce$ `cN^fNWx _Vz `c\^e `\^OVRY\cN`R# Pfz_`\ vxPfxPR _Vz f WNZx _`Nca# cVQ\Pf[R WNX\ `fc% TR\Qe fce^\Q[VR$ [V\cR% 6UN^NX`R^e_`ePf[x PRPUx TR\Q fce^\Q[VR[V\$ cePU WR_` VPU _XYR^\`ePf[N \`\PfXN% J_fe_`XVR `R fZVN$ [e _x QfVRY\[R [N Pf`R^e \X^R_e c fNYRÉ[\~PV \Q _`\]$ [VN VPU fNNcN[_\cN[VN% J [V[VRW_feZ \]^NP\cN[Va _`\_\cN[\ ]\QfVNv >RYT^R[N% 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN ^xX MZVN[e ce_`z]aWx f ^RTave c _`NcNPU ZVzQfe]N$ YVPfX\cePU QNY_fePU# [N_`z][VR c OYVÉ_fePU# N WRQe[VR c ceWx`X\cePU ]^fe]NQXNPU c _`NcNPU ~^kQ^zPf[\$ $]NYVPfX\cePU% =NX\ [NWcPfR~[VRW_fe \OWNc _`cVR^QfN _Vz YV[VW[x _XYR^\`efNPWz c cN^_`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz$ _`[RW# [N_`z][VR fWNcVN _Vz fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW# _eZR`^ePf[R YaO N_eZR`^ePf[R# [N_VYN _Vz _XYR^\`efNPWN \^Nf ]\c_`NWR \_`R\SV`\fN [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU# ]\c\QaWxP VPU ]\cVzX_fR[VR% J [N_NQNPU ce`cN^fNWx _Vz TR\Qe fce^\Q[VR[V\cR% GeZ fZVN[\Z c aXvNQfVR PU^fz_`[\$X\_`[eZ Z\Tx `\cN^fe_few \O^fzXV c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU \X\v\_`N$ c\cePU% J _`NcNPU [NQTN^_`X\cePU fZVN[e fce^\Q$ [VR[V\cR _x fceXYR aZVRW_P\cV\[R c _`NcVR Pfc\^\$ Xx`[\$~^kQ^zPf[eZ% EePV[e ((0p()* ]^fRQ_`NcVNWx fZVN[e ^R[`TR[\c_XVR ^xX1 ^eP% ((0 p \X^R_ <# ^eP% ()' p \X^R_ <<# ^eP% ()( V ()) p \X^R_ <<< V ^eP% ()* p \X^R_ <I% 85 .ROR^QR[N ]^NPN X\OVR` c T\_]\QN^_`cVR Q\Z\ceZ# fcvN_fPfN c cN$ ^a[XNPU cVRW_XVPU% EfNQfVRW V c _`N^_feZ cVRXa ce$ _`z]aWx ]\Q\O[R Q\ TafXkc .

-$YR`[VN!% QNY_fePU% 86 . 2G6 !!) 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN ^xX% BX^R_ <% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c QNY_fePU _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU# [VRcVRYXVR \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU _`Nc\cePU `ePU _`Nckc% M[VRX_f`NvPR[VR ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU c <<< _`N$ cVR ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\ceZ ]^NcRW ^zXV# f ce`c\^fR[VRZ Q\~w ^\fYRTvePU \QPfe[kc ]^\YVSR^NPeW[ePU Tv\ce ZR`% <<<% 2G6 !" 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN ^xX% BX^R_ <<% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU BQPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU _`Nc\cePU ]NYVPfXkc V _XYR^\`efNPWN c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN PU\^N .$)020#" 86720%/*&/*06" 2V.

$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .034/0 34"606" 2G6 !"! 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN ^xX% BX^R_ <<<% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU QNY_fePU V OYVÉ_fePU \^Nf c _`NcNPU Pfc\^\O\Pf[\$~^kQ^zPf[ePU \Oa ^xX V c _`NcVR Pfc\^\O\Pf[\$vkQRPfX\cN`eZ YRcRW ^zXV# f \Q$ Pfe[RZ _XYR^\`ePf[eZ c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% ANQcVPU[VzPVN ]NYVPfXkc X\|P\cePU ]NYPkc << V I \Oa ^xX% 7aÉN TR\QN fce^\Q[VR[V\cN c Tv\cVR ]NYVPfXN ~^\QX\cRT\ ]NYPN <<< ]^NcRW ^zXV% B_`R\SV`\fN [N X^NczQfVNPU ]\Q_`Nc ~^\QX\$ cePU ]NYVPfXkc \Oa ^xX% 2G6 !"" 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN ^xX% BX^R_ <<<% 7aÉR \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU \Oa ^xX% @VR^[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cePU \^Nf c _`NcNPU Pfc\^\O\Pf[\$~^kQ^zPf[ePU YRcRW ^zXV V Pfc\^\O\Pf[\$vkQRPfX\cN`RW ]^NcRW ^zXV% J\Y[R PVNv\ _`Nc\cR c \X\YVPe X\~PV Pfc\^\O\Pf[RW cVzX_fRW YRcRW ^zXV% 87 .

$)020#" 86720%/*&/*06" 34"6Q6 T0.# ()-!% MNOa^fR[VN c a_`NcVR[Va ]NYaPUN# \X^R~YN[R WNX\ UNYYad ^VTVQa_ ^eP% ().$*067$) 2G6 !"# 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN ^xX% BX^R_ <I% J _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU V QNY_fePU f[NPf[R fczÉR[VR _f]N^ f \QPfe[NZV ]^\YVSR^NPeW[eZV V _XYR^\`efNPWx c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% M[V_fPfR[VR ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU c _`NcVR ZVzQfe]NYVPfX\ceZ QNY_feZ ]NYPN << V <<< \^Nf OYVÉ_feZ ]NYPN <I V I YRcRW ^zXV N^`U^\_V_ R^\_VbN!% :R\Qe fce$ ^\Q[VR[V\cR c Tv\cNPU ]NYVPfXN OYVÉ_fRT\ V ~^\QX\cRT\ ]NYPN <I ]^NcRW ^zXV% J\Y[R PVNvN _`Nc\cR c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPf$ X\cePU XPVaXkc \Oa ^xX% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU V \QPfe[ _XYR^\`ePf[e c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW c _`NcVR Pfc\$ ^\O\Pf[\$~^kQ^zPf[eZ < YRcRW ^zXV% J_]kvV_`[VR[VR PU\^\Oe fce^\Q[VR[V\cRW V ^%f%_% ANXvNQN[VR _Vz [N V_`[VRWxPR WaÉ Q\cNw `^aQ[\~PV _XVPU% 7VNT[\fz ONQN| ^eP% ()+!% fZVN[ fN]NY[ePU \ PUN^NX`R^fR ^%f%_% fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR Z\ÉR ]\c\$ c V[`R^]^R`NPWV \O^Nfkc ^R[`TR[\c$ Z\ÉR avN`cVw ]\^kc[N[VR X\YRW[ePU [NQcVPU[VzPVR `^fR_fPfRX ^eP% ().!# _x ]^fePfe[x ce`cN^fN[VN c`k^[ePU fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU c _`NcNPU ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\$ cePU <% F`\]N ]\QvaÉ[VR ]vN_XN Z\ÉR ]\c\Q\cNw ce$ `cN^fN[VR fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU c _`NcNPU _`z]a ^eP% ()/!% 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc _`k] MZVN[e fce^\Q[VR[V\cR ce_`z]aWx fceXYR c _`N$ cVR ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\ceZ < V _x [N_`z]_`cRZ _`\]e ]vN_XVRW ]\]^fRPf[VR# f [N_`z]\ceZ ce`c\^fR[VRZ ]N$ YaPUkc X\~YNcePU UNYYad bNYTa_!# X`k^eZ `\cN^fe_fe 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc v\XPV\cePU MZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c _`NcNPU v\XPV\cePU [VR ^kÉ[Vx _Vz _fPfRTkY[VR \Q `e]\cePU fZVN[ _]\`eXN[ePU c V[[ePU _`NcNPU% ANYRÉx Q\ [VPU1 fczÉR[VR _f]N^ _`N$ c\cePU OzQxPR ce^NfRZ a_fX\QfR[VN PU^fx_`XV# _XYR$ ^\`ePf[e \QPfe[ X\_`[e c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW# N PfN_RZ c\Y[R PVNvN _`Nc\cR ^eP% ()0!% 88 .

-% MczÉR$ [VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU Pfc\^\O\Pf[\$~^kQ^zPf[ePU YRcRW ^zXV# c [VRX`k^ePU _`NcNPU ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cePU# ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU V QNY_fePU c \Oa ^zXNPU% M[VRX_f`NvPR[VR ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU f ^\fYRTveZV \QPfe[NZV ]^\YVSR^NPeW[eZV [N X^NczQfVNPU _`Nc\cePU _`Nckc ZVzQfe]NYVPfX\cePU% H\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% O% MQWzPVR ^xX `RW _NZRW PU\^RW QcN YN`N ]kÅ[VRW% BO\X ]\]^fRQ[V\ \]V_ecN[ePU fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU ]\WNcVve _Vz1 \O^fzXV Pfz~PV ZVzX$ XVPU \X\v\_`Nc\cePU# \_`R\YVfN ce^\_`XN ^eYP\cN`RT\ ]^NcRW X\~PV v\XPV\cRW# QaÉN [NQÉR^XN [N ce^\_`Xa ^eYP\cN`eZ ]^N$ cRW X\~PV ]^\ZVR[V\cRW# [NQÉR^XV V TR\Qe fN]NY[R c X\~PVNPU _`Nckc ZR`% <# <<# <I# I ]^NcRW ^zXV V ZR`% <<# <I V I YRcRW ^zXV% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ZVzQfe]NYVPfX\ceZ OYVÉ_feZ <<< ]NYPN ^zXV YRcRW f [NQcVPU[VzPVRZ% 2G6 89 .034/0 34"606" N O !"$ J_]kvV_`[VR[VR PU\^\Oe fce^\Q[VR[V\cRW V ^RaZN`\VQNY[RT\ fN]NYR[VN _`Nckc% N% MQWzPVR ^xX# PU\^N YN` .$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .

$)020#" 86720%/*&/*06" 34"6Q6 T0.$*067$) 2G6 !"% 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc _`k]% F`\]N ]\]^fRPf[N ]vN_XN% >\~YNcR a_`NcVR[VR ]NYaPUkc V ]^fRZVR_fPfR[VR `^fR_fPfRX [N _`^\[z fRc[z`^f[x% :R\Qe fce^\Q[VR[V\cR c Tv\cNPU ZR`% < \Oa _`k]% >\Z]R[_NPeW[R fT^aOVR[VR cN^_`ce X\^\cRW c `^f\[NPU X\~PV ZR`% << \Oa _`k]% @VR^[N a\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% 2G6 !"& 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN ]NYPkc _`k]% F`\]N ]\]^fRPf[N ]vN_XN% >\~YNcR a_`NcVR[VR ]NYaPUkc% ]^fRZVR_f$ PfR[VR `^fR_fPfRX [N fRc[x`^f% :R\Qe fce^\Q[VR[V\cR c Tv\cVR X\~PV ZR`% < _`\]e ]^NcRW% >\_`XV Q\QN`X\cR c \X\YVPNPU Tv\$ ce X\~PV ~^kQ_`\]VN% AVRcVRYXVR \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU _`Nckc ~^kQ_`\][\$]N$ YVPfX\cePU < \Oa _`k]% 90 .

034/0 34"606" 2G6 !"' 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc _`k]% .NYYad ^VTVQa_% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU ~^kQ$ _`\][\$]NYVPfX\cePU < \Oa _`k]# f[VRX_f`NvPR[VR [N_NQ X\~PV `c\^fxPePU `R _`Nce% BQPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^Ncz$ QfVNPU _`Nc\cePU \^Nf _XYR^\`efNPWN c cN^_`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% ?VPf[R TR\Qe fce^\Q[VR[V\cR c Tv\cNPU ZR`% <% J\Y[R PVNvN _`Nc\cR c \Oa WNZNPU _`Nc\cePU _`Nckc ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\cePU <# [NQcVPU[VzPVR ]NYVPfXkc ]NYaPUkc% 2G6 !"( 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc _`k]% F`\]N ]\QvaÉ[VR ]vN_XN% M[NPf[R \O[VÉR[VR X\~PV vkQX\cN`RW c _`\_a[Xa Q\ X\~PV _X\X\cRW# f [N_`z]\ceZ \O[VÉR[VRZ _XYR]VR[VN _`\]e% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcVR _X\X\c\$vkQX\ceZ V ]Vz$ `\c\$_fR~PVR[[eZ% M[VRX_f`NvPR[VR ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW X\~PV _X\X\cRW% 91 .$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .

$)020#" 86720%/*&/*06" 34"6Q6 .0-"/067$) 2G6 !") 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc v\XPV\cePU% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU V QaÉe \QPfe[ _XYR^\`ePf[e c ]\QPU^fz_`[RW `XN[PR X\_`[RW% ?VPf[R c\Y[R PVNvN _`Nc\cR c WNZVR _`Nc\cRW% 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc ON^X\cePU MZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c _`NcNPU ON^X\cePU \ZN^`^\fN! ce_`z]aWx ^fNQX\ V fceXYR _x [N_`z]$ _`cRZ fNOa^fR| ^\fc\W\cePU Tv\ce X\~PV ^NZVR[[RW# fZVN[ a^Nf\cePU YaO ZVX^\a^Nfkc% J \O^NfVR ^R[`TR$ [\c_XVZ ^eP% (*'! _`cVR^QfN _Vz fczÉR[VR _f]N^e _`N$ c\cRW# _XYR^\`efNPWz c Tv\cVR X\~PV ^NZVR[[RW V c ]N$ [RcPR v\]N`XV# \_`R\SV`\fz fceXYR [N Q\Y[RW X^NczQfV ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW Tv\ce X\~PV ^NZVR[[RW% B_`R\SV$ `\fN ]N[RcXV `c\^fe fceXYR cNv\cN`R fT^aOVR[VN [N WRW X^NczQfVNPU% C\Q\O[R fZVN[e Z\Tx ^kc[VRÉ ce$ _`z]\cNw c _`NcNPU ON^X\c\$\O\WPfeX\cePU ^eP% (*(!% 2G6 !#! 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc ON^X\cePU% 4_eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ON^X\c\$ $\O\WPfeX\ceZ# \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU _`N$ c\cePU V Q^\O[R TR\Qe c ]\QPU^fz_`[RW `XN[PR X\_`[RW% 2G6 !# 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc ON^X\cePU% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ON^X\c\$\O\WPfeX\ceZ# [VR^kc[e fN^e_ ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW# \QPfe[e ]^\YVSR^N$ PeW[R [N X^NczQfVNPU _`Nc\cePU% ?VPf[e TR\Qe fce^\Q[VR$ [V\cR c ]N[RcPR v\]N`XV \^Nf c Tv\cVR X\~PV ^NZVR[[RW# fcvN_fPfN c \X\YVPe TafXN cVzX_fRT\% FX\_`[VR[VN ]^fePfR$ ]kc ~PVzTVR[ R[`UR_\]N`UVN! c ZVRW_Pa ]^fePfR]a ~PVzTVR[ ZVz~[V\cePU [N TafXa cVzX_feZ X\~PV ^NZVR[[RW% 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc X\YN[\cePU J PU\^\OVR fce^\Q[VR[V\cRW _`Nckc X\YN[\cePU T\[N^`^\fN! fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR Q\`ePfx fNfce$ PfNW _`Nckc aQ\c\$]V_fPfRY\cePU YaO _`Nckc aQ\c\$ $^fR]X\cePU% J ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ _`cVR^QfN _Vz c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ _eZR`^ePf[R YaO N_eZR$ 92 .

034/0 34"606" `^ePf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW# SNYV_`e fN^e_ ]\$ cVR^fPU[V _`Nc\cePU# [N_`z][VR \_`R\SV`\fz [N X^Ncz$ QfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU \^Nf \QPfe[e _XYR^\$ `ePf[R c cN^_`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% J ^faPVR O\Pf[eZ YaO \_V\ceZ Z\É[N acVQ\Pf[Vw fZVN[e c _`NcVR aQ\c\$^fR]X\ceZ% B_`R\SV`\fN ce_`z]aWR [N Q\Y[eZ YaO Tk^[eZ OVRTa[VR ^fR]XV# [N WRW ]\cVR^fPU$ [V `eY[RW \^Nf [N ^fR]X\cRW ]\cVR^fPU[V X\~PV aQ\cRW% F`cVR^QfN _Vz ^kc[VRÉ fczÉR[VR _f]N^e _`Nca aQ\c\$ $^fR]X\cRT\% J fNYRÉ[\~PV \Q _`\][VN [N_VYR[VN fZVN[# _`\_aWR _Vz# ]\Q\O[VR WNX V c V[[ePU _`NcNPU# ]\QfVNv [N \X^R_e1 \X^R_ << p ^eP% (*)# \X^R_ <<< p AGP% (** V \X^R_ <<< V <I p ^eP% (*+% C^fROe`R _`N[e fN]NY[R YaO a^Nfe Z\Tx Oew ]^fe$ Pfe[x cPfR~[VRW_fRT\ ce`c\^fR[VN _Vz fZVN[ fce^\Q$ [VR[V\cePU ^eP% (*.$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .!% N O 2G6 !#" 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc X\YN[\cePU% N% MQWzPVR ]^fRQ[V\$`eY[R% 4_eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\$ cePU c \Oa _`NcNPU X\YN[\cePU% B_`R\SV`\fN [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% O% Efa` ]^\SVY\ce% MczÉR[VR ]^fR$ _`^fR[V ]\Q^fR]X\cRW% AN ]\Q_`NcVR ^fR]RX c ZVRW_Pa ]^fePfR]a ~PVzTVR[ ZVz~[V\cePU ^\fYRTvR \QPfe[e X\_`[VR[VN \ PUN$ ^NX`R^fR R[`Rf\]N`VV% J Pfz~PV `eY[RW ]\Q_`Nce ^fR]XV \_`R\SV`% N 2G6 !## 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc X\YN[\cePU% N% Efa` ]^fRQ[V\$`eY[e% 4_eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR X\YN[\ceZ% M[VRX_f`NvPR[VR ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU [N XveXPVNPU X\~PV aQ\cePU V ]V_fPfRY\cePU f ce`c\^fR[VRZ cNv\cN`RW \_`R\SV`\fe [N X^NczQfVNPU _`Nc\cePU% FXYR^\`efNPWN c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW `XN[XV X\_`[RW% O% Efa` ]^\SVY\ce% MczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ]\Q^fR]X\cRW% B_`R\SV`\fN [N ]\cVR^fPU[V ^fR]X\cRW X\~PV aQ\cRW% O 93 .

$)020#" 86720%/*&/*06" 34"6Q6 .0-"/067$) N O 2G6 !#$ 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc X\YN[\cePU% N% MQWzPVR ]^fRQ[V\$`eY[R% 4_eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\$ cRW c _`NcVR X\YN[\ceZ ]^NceZ% JNv\cN`e \QPfe[ ]^\YVSR^NPeW[e [N X^NczQfVNPU _`Nc\cePU% FXYR^\`efNPWN c cN^$ _`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c YRceZ _`NcVR X\YN[\ceZ# fcvN_fPfN ]\ _`^\[VR ]^fe~^\QX\cRW% M[VRX_f`NvPR[VR ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU f ce`c\^fR[VRZ ^\fYRTvRW \_`R\SV`\fe [N X^NczQfVNPU _`Nc\cePU% FXYR^\`efNPWN c cN^_`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% ANQcVPU[VzPVR Xa _`^\[VR cRc[z`^f[RW% O% Efa` O\Pf[e% C^Nce _`Nc X\$ YN[\ce% MczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ]\Q^fR]X\cRW# f[VRX_f`NvPR[VR ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU XveXPV X\~PV aQ\cRW \^Nf ^fR]XV% ?Rce _`Nc X\YN[\ce p ^\fYRTvR \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N `eY[RW ]\cVR^fPU[V XveXPVN O\Pf[RT\ X\~PV aQ\cRW% 7aÉR fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ]\Q^fR]\X\cRW# f[VRX_f`NvPR[VR `eY[RW ]\cVR^fPU[V ^fR]XV \^Nf ^fR]X\cRW ]\cVR^fPU[V X\~PV aQ\cRW ]^fRf ^\fYRTvx \_`R\SV`\fz% ?VPf[R c\Y[R PVNvN _`Nc\cR% 94 .

$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .034/0 34"606" N 2G6 !#% 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc X\YN[\cePU% N% 6U\^e# YN` ++% MZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c ]^NceZ _`NcVR X\YN[\ceZ c [N$ _`z]_`cVR ]^fROe`RT\ _`N[a fN]NY[RT\ \ [VRa_`NY\[RW R`V\Y\TVV% M[NPf[R N_eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW# f [VR^kc[eZ fN^e_RZ ]\$ cVR^fPU[V _`Nc\cePU% 7aÉe \QPfe[ _XYR^\`ePf[e c cN^_`cVR ]\Q$ PU^fz_`[RW X\_`[RW% C^fR^\_` V _XYR^\`efNPWN ce[V\_v\~PV ZVzQfeXveXPV\$ cRW% B_`R\SV`\fN [N X^NczQfVNPU XveXPV X\~PV aQ\cRW V ]V_fPfRY\cRW% McN][VR[VN vxX\`RX _`Nc\cePU% O% Efa` O\Pf[e p f[NPf[R fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ]\Q^fR]X\cePU f Pfz~PV\ceZ f^\_`RZ X\_`[eZ% M[VR$ X_f`NvPR[VR ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU XveXPV X\~PV aQ\cRW% O 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc OV\Q^\cePU J PU\^\OVR fce^\Q[VR[V\cRW _`Nckc OV\Q^\cePU X\X_N^`^\fN! _`cVR^QfN _Vz fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW# \_`R\SV`\fz# \QPfe[e _XYR^\`ePf[R c cN^_`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW V TR\Qe fce^\Q[VR[V\cR% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW \Q]\cVNQNWxPR _`\][V\cV f[V_fPfR[VN PU^fx_`XV _`Nc\cRW Z\ÉR [VR Oew cVQ\Pf[R c ]\Pfx`$ X\cePU \X^R_NPU _PU\^fR[VN% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\$ cRW c cVzX_f\~PV ]^fe]NQXkc ce_`z]aWR c _RTZR[PVR Tk^[\$fRc[z`^f[eZ# N c \X\v\ ). c PR[`^NY[eZ% J [VRX`k^ePU ^fNQXVPU ]^fe]NQXNPU fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW Z\ÉR ce_`z]\cNw c Q\Y[eZ _RTZR[PVR% C^fe aZVRW_P\cVR[Va Tk^[\$fRc[z`^f[eZ ce`cN^fN _Vz [NQcVPU[VzPVR Tv\ce X\~PV aQ\cRW% 6UN^NX`R^e_`ePf[N QYN fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU _`Nckc OV\Q^\cePU WR_` \_`R\SV`\fN# `fc% cVR|P\cN# c ]\_`NPV X\v[VR^fN c ZVRW_Pa ]^fRW~PVN Tv\ce X\~PV aQ\cRW c _feWXz# \^Nf \_`R\SV`\fN c \X\YVPe Q\vXN Tv\ce X\~PV aQ\cRW% B_`R\SV`\fN [N X^NczQfV ]N[RcXV ]\c\QaWR [NQOaQ\$ cz QNPUa ]N[RcXV# Pfz_`\ a`^feZaWxPx Tv\cz c WRW cvN~PVceZ ]\v\ÉR[Va V fN]\OVRTNWxPx WRW QNY_fRZa [NQcVPU[VzPVa% FXYR^\`efNPWN ]\c_`NWR c \X\YVPe fcVzX_f\[RT\ [NPV_Xa c ]N[RcPR V Tv\cVR X\~PV aQ\$ cRW c `fc% ]a[X`NPU ]\Q]N^PVN!% :R\Qe fce^\Q[VR[V\cR _x aZVRW_P\cV\[R c ]N[Rc$ PR YaO Tv\cVR% :R\Qe _x PfN_RZ ]VR^c_feZ \OWNcRZ 95 .

$)020#" 86720%/*&/*06" 34"6Q6 #*0%2067$) fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU V ce]^fRQfNWx ]\WNcVR[VR _Vz fczÉR[VN _f]N^e _`Nc\cRW YaO \_`R\SV`\fe% J ]^fROVR$ Ta X\X_N^`^\fe Z\ÉR ce_`x]Vw f[VRX_f`NvPR[VR Tv\ce X\~PV aQ\cRW V ]N[RcXV _`Nca OV\Q^\cRT\% C\QfVNv \ORWZaWxPe Pf`R^e \X^R_e fZVN[ c _`NcNPU OV\Q^\$ cePU ]^fRQ_`NcV\[\ [N ^eP% (*-p(+*1 \X^R_ < p ^eP% (*-# \X^R_ << p ^eP% (*. V (*/% \X^R_ <<< p ^eP% (*0# \X^R_ <I p ^eP% (+'p(+*% 2G6 !#& 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc OV\Q^\cePU% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW YRcRT\ _`Nca OV\Q^\cRT\ c Pfz~PV ~^\QX\cRW% B_`R\SV`\fN cVR|P\cN% BQPfe[ _XYR^\`ePf[e c cN^_`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW [N Tk^[RW V Q\Y[RW X^NczQfV ]N$ [RcXV% B_`R\SV`\fN QNPUa ]N[RcXV# f [N_`z][eZ WRT\ ]^fRQvaÉR[VRZ% C^Nce _`Nc OV\Q^\ce p ce`cN^fNWxPN _Vz \_`R\SV`\fN QNPUa ]N[RcXV% 2G6 !#' 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc OV\Q^\cePU% BX^R_ <<% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c Pfz~PV ~^\QX\c\$Q\Y[RW _`Nca OV\Q^\cRT\ ]^NcRT\% AVRcVRYXN \_`R\SV`\fN c \X\YVPe Q\vXN Tv\ce X\~PV aQ\cRW# \_`R\SV`\fN cVR|P\cN% Mce^\Q[VR[V\cN TR\QN c Tk^[RW Pfz~PV _feWXV ]^NcRW X\~PV aQ\cRW% AVRcVRYXN _XYR^\`efNPWN cN^_`ce ]\QPU^fz_`[RW c QNPUa ]N[RcXV V Tv\$ cVR X\~PV aQ\cRW% ?Rce _`Nc OV\Q^\ce p \_`R\SV`\fN cVR|P\cN% 96 .

034/0 34"606" 2G6 !#( 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc OV\Q^\cePU% BX^R_ <<% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c ]^NceZ _`NcVR OV\Q^\ceZ c Pfz~PV Tk^[RW% B_`R\SV`\fN [N O^fRTNPU ]N[RcRX f [N_`z]\ceZ ]^fRQvaÉR[VRZ QNPUkc ]N[RcRX% B_`R\SV`\fN c \X\YVPe Q\vXkc Tvkc X\~PV aQ\cePU% BOa_`^\[[N \_`R\SV`\fN cVR|P\cN% AVRcVRYXN _XYR^\`efNPWN cN^_`ce X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW QN$ PUa ]N[RcRX V Tvkc X\~PV aQ\cePU% N 2G6 !#) 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc OV\Q^\cePU% BX^R_ <<<% Efa` ]^fRQ[V\$`eY[e _`Nckc OV\Q^\cePU% N% M[NPf[R _e$ ZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU% FXYR^\`efNPWN QNPUa ]N[RcRX \^Nf Tvkc X\~PV aQ\cePU% 7aÉR TR\Qe fce^\Q[VR$ [V\cR c ]N[RcXNPU _`Nckc V c Tv\cNPU X\~PV aQ\cePU% B_`R\SV`\fN cVR|P\cN% 97 .$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .

$)020#" 86720%/*&/*06" 34"6Q6 #*0%2067$) O 2G6 !#) O V P% MQWzPVN \_V\cR _`Nckc OV\Q^\cePU `RW _NZRW PU\^RW% 6 2G6 !$ 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc OV\Q^\cePU% BX^R_ <I% 4_eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU ~^\QX\c\$Q\Y[eZ% M[VRX_f`NvPR[VR Tvkc X\~PV aQ\cePU% 5N^Qf\ f[NPf[N \_`R\SV`\fN [N Tk^[ePU V Q\Y[ePU ]N[RcRX \^Nf \_`R\SV`\fN cVR|P\cN% C\WRQe[PfR ^\f_VN[R TR\Qe fce^\Q[VR[V\cR c Tv\cNPU X\~PV aQ\cePU V c QNPUa ]^NcRW ]N[RcXV% c \QPV[Xa X^NczQfVNPU 98 .

034/0 34"606" N O 2G6 !$! 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc OV\Q^\cePU% BX^R_ <I% N% Efa` ]^fRQ[V\$`eY[e% 5N^Qf\ f[NPf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU% M[VRX_f`NvPR[VR Tvkc X\~PV aQ\cePU% ?VPf[R TR\Qe fce^\Q[VR[V\cR c ]N[RcXNPU _`Nc\cePU \^Nf c Tv\$ cNPU X\~PV aQ\cePU% FvNO\ fNf[NPf\[N \_`R\SV`\fN [N Tk^[RW V Q\Y[RW X^NczQfV ]N[RcRX% B_`R\SV`\fN cVR|P\cN c Tv\cNPU X\~PV aQ\cePU% O% MQWzPVR \_V\cR ]^NcRT\ _`Nca OV\Q^\cRT\ a `RT\ _NZRT\ PU\^RT\% Ff]N^N _`Nc\cN f[NPf[VR fczÉ\[N# fcvN_fPfN c Tk^[eZ \QPV[Xa# NYR c ]^fRPVcVR|_`cVR Q\ fQWzPVN c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ Q\O^fR cVQ\Pf[N% :v\cN X\~PV aQ\$ cRW f[VRX_f`NvP\[N# ceXNfaWR _vNO\ fNf[NPf\[R \QPfe[e _XYR^\`ePf[R \^Nf YVPf[R TR\Qe fce^\Q[VR[V\cR% B_`R\SV`\fN [N Q\Y[RW X^NczQfV ]N[RcXV% 99 .$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .

$)020#" 86720%/*&/*06" 34"6Q6 #*0%2067$) N O P 2G6 !$" 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\cN _`Nckc OV\Q^\cePU% BX^R_ <I% N% Efa` ]^fRQ[V\$`eY[e% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c YRceZ _`NcVR OV\Q^\ceZ c Pfz~PV Tk^[\$fRc[z`^f[RW# f [NQcVPU[VzPVRZ Tv\ce X\~PV aQ\cRW% AVRcVRYXN _XYR^\`efNPWN \^Nf TR\Qe fce^\Q[VR[V\cR c ]N[RcPR _`Nc\cRW V c Tv\cVR X\~PV aQ\cRW YRcRW c ZVRW_Pa [NWcVzX_fRT\ fczÉR[VN _f]N^e _`Nc\cRW% B_`R\SV`e [N Tk^[RW X^NczQfV ]N[RcXV ]\c\QaWxPR ]^fRQvaÉR[VR QNPUa ]N[RcXV% O% MQWzPVR \_V\cR YRcRT\ _`Nca OV\Q^\cRT\% P% MQWzPVR `\Z\T^NSVPf[R YRcRT\ _`Nca OV\Q^\cRT\% 100 .

! YaO ZN^`cVPe N_R]`ePf[RW ^eP% (+-!# c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ acVQNPf[VNWx _Vz fceXYR \OWNce ]\fcNYNWxPR a_`NYVw ]^fePfe[z c`k^$ [ePU# PfN_NZV ON^Qf\ cPfR_[ePU# ]^\PR_kc fce^\Q$ [VR[V\cePU% 2G6 !$$ J`k^[R fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c _`NcNPU OV\Q^\cePU% 6U\^N# YN` +'% BOa_`^\[[N Qe_]YNfWN _`Nckc OV\Q^\$ cePU# f ce`c\^fR[VRZ c`k^[ePU fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU c ]^NceZ _`NcVR OV\Q^\ceZ# fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c Pfz~PV Tk^[RW# TR\Qe fce^\Q[VR[V\cR V _XYR^\`efNPWN c cN^_`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW c Tv\cVR X\~PV aQ\cRW V c ]N[RcPR% AVRcVRYXVR \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N Tk^[eZ O^fRTa ]N[RcXV% ANQcVPU[VzPVR Tv\ce X\~PV aQ\cRW% F`Nc OV\Q^\ce YRce [VR ceXNfaWR fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU% 101 .$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .034/0 34"606" 2G6 !$# MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c \Oa _`NcNPU OV\Q^\cePU# fcvN_fPfN c Pfz~PVNPU Tk^[ePU# cVzX_fR c ]^NceZ _`N$ cVR% BQPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU ]N[RcRX ]\c\QaWxPR ]^fRQvaÉR[VR QNPUkc ]N[RcRX% ?VPf[R TR\Qe fce^\Q$ [VR[V\cR c ]N[RcXNPU _`Nckc OV\Q^\cePU V Tv\cNPU X\~PV aQ\cePU% M[NPf[N _XYR^\`efNPWN c `XN[PR X\_`[RW ]\QPU^fz_`$ [RW# ]^fRQR c_fe_`XVZ c ]a[X`NPU ]\Q]N^PVN% J`k^[R fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c _`NcNPU OV\Q^\cePU =RÉRYV fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR ce_`z]aWx [N ]\Qv\$ Éa c^\Qf\[RW Qe_]YNfWV _`Nckc OV\Q^\cePU ^eP% (++!# fZVN[ fN]NY[ePU ^eP% (+.

64Q2/& 8.*"/7 86720%/*&/*06& 6 34"6"$) #*0%2067$) N O 2G6 !$% J`k^[R fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c _`NcNPU OV\Q^\cePU% N% MQWzPVR c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ% JTv\OVR[VR ]N$ [RcXV% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c Pfz~PV ~^\QX\c\$Q\Y[RW# [VRcVRYXN _XYR^\`efNPWN c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW Tv\ce X\~PV aQ\cRW c ]N[RcPR% 7aÉR \_`R\SV`e [N Q\Y[eZ O^fRTa ]N[RcXV V [VRcVRYXN \_`R\SV`\fN cVR|P\cN% :R\Qe fce^\Q[VR[V\cR c Tv\cVR X\~PV aQ\cRW% O% MQWzPVR \_V\cR _`Nca OV\Q^\cRT\ `RW _NZRW PU\^RW% 102 .

034/0 34"606" N O 2G6 !$& J`k^[R fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c _`NcNPU OV\Q^\cePU% N% MQWzPVR c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ% F`N[ ]\ ZN^`cVPe N_R]`ePf[RW Tv\ce X\~PV aQ\cRW% F]vN_fPfR[VR V f[VRX_f`NvPR[VR Tv\ce X\~PV aQ\cRW# f S^NTZR[`NPWx c _RTZR[PVR Tk^[\$~^\Q$ X\ceZ% J`k^[R fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c ]\_`NPV [VR_eZR`^ePf[RT\ fczÉR[VN _f]N^e _`Nc\cRW \^Nf QaÉRW \_`R\SV`\fe cVR|$ P\cRW% O% MQWzPVR \_V\cR _`Nca OV\Q^\cRT\ `RW _NZRW PU\^RW% 103 .$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .

104 .

$@FHF:9 NLMHF<EA=EAowF$LMJLOH.N9 BHY?FIUKG9 J PU\^\OVR fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfRW X^zT\_va]N fZVN[e Z\Tx Q\`ePfew fN^kc[\ X^xÉXkc ZVzQfeX^z$ T\cePU# WNX V cvN~PVcePU _`Nckc ZVzQfeX^zT\cePU% GR \_`N`[VR fQNWR _Vz [VR ZNWx cVzX_fRT\ f[NPfR[VN c XYV[VPR% J ]\c_`NcN[Va fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU c X^xÉ$ XNPU V ]^feYRTNWxPePU Q\ [VPU `^f\[NPU X^zT\cePU ce\Q^zO[Vw Z\É[N XVYXN `e]kc% AN ^\f]\f[N[VR ]^fe$ Pfe[e fZVN[ [N]^\cNQfNWx c ^kÉ[eZ _`\][Va cecVN$ Qe V N[NYVfN _NZePU fZVN[% ANWON^QfVRW f^\faZVNveZ `e]RZ _x fZVN[e Y\XNY[R# ]\c_`NWxPR ]^fe _X^fecVR[Va X^zT\_va]N% >YV[\cN`R$ Za fczÉR[Va X^xÉXN `\cN^fe_fx QaÉR \_`R\SV`e [N _fPfePVR ceTVzPVN ]\ _`^\[VR cXYz_vRW% F]Rv[VNWx \[R `a ^\Yz \PU^\[[x# ]\Q]\^\cx% <[[e `e] fZVN[ `\ Y\XNY[N# \T^N[VPf\[N Q\ (p) ]\$ fV\Zkc# \_`R\SV`\fN% 5ecN \[N ce^NfRZ ]^fROePVN a^Nfa# ]\c`N^fNWxPePU _Vz ZVX^\a^Nfkc YaO ZVRW_P\$ cRT\ _`N[a fN]NY[RT\ fNXNÅ[RT\ [NWPfz~PVRW _]\[Qe$ Y\QV_PV`V_ _`N]UeY\P\PPVPN# ^fNQfVRW T^aÅYVPe# O^aPRY\fe YaO Qa^a!% 7\~w `e]\cR _x fZVN[e Q\`ePfxPR X^xÉXkc V `^f\[kc Q\Y[RW ]\v\ce YzQÅcV\cRT\ \QPV[XN X^zT\$ _va]N# ce_`z]aWxPR Pfz_`\ a \_kO# X`k^ePU ]^NPN ]\YR$ TN [N [\_fR[Va PVzÉN^kc% GRT\ `e]a fZVN[e# X`k^eZ `\cN^fe_fx OkYR c \X\YVPe YzQÅcV\c\$X^feÉ\cRW# ce$ _`z]aWx ]\fN `eZ [VR^fNQX\ a \_kO f [VR]^NcVQv\cx OaQ\cx N[N`\ZVPf[x fvxPfN YzQÅcV\c\$X^feÉ\cRT\ X^xT ]^fRW~PV\ce p fcvN_fPfN N_eZR`^ePf[e# `fc% QNc[VRW YaZONYVfNPWN V _NX^NYVfNPWN# _]\[QeY\YVfN# X^z$ T\fZeX!# N `NXÉR a \_kO f \T^N[VPf\[x YaO f[VR_V\[x ^aPU\Z\~PVx _`Nca OV\Q^\cRT\ \^Nf _X^kPR[VRZ [N _Xa`RX ]^feXa^Pfa YaO fvNZN[VN X\|Pfe[e% GR c`k^[R fZVN[e c X^zT\_va]VR ]\TN^_fNWx ^\X\cN[VR X\X_N^$ `^\fe% MZVN[e ce`ck^PfR X^xÉXkc ZVzQfeX^zT\cePU V _`N$ ckc ?a_PUXV c Q\Y[RW Pfz~PV _feW[RT\ \QPV[XN X^zT\$ _va]N# N `NXÉR VQxPR f `eZ c ]N^fR fczÉR[VR X^xÉXkc ZVzQfeX^zT\cePU# Z\Tx f[NPf[VR \T^N[VPfNw ~cVN`v\ \`c\^kc ZVzQfeX^zT\cePU% J `ePU cN^a[XNPU X\^fR$ [VR 6Ep7A Z\Tx# fcvN_fPfN ]^fe ]Rc[ePU ]\fePWNPU Tv\ce# Oew [N^NÉ\[R [N aPV_X V ^RNT\cNw \QPfe[RZ fN]NY[eZ% GNXN _e`aNPWN Z\ÉR ]\c\Q\cNw OkYR# fN$ Oa^fR[VN PfaPVN# N [NcR` V _Vve ZVz~[V\cRW \Oc\Q\$ cePU ]N^`VV X\|Pfe[ Tk^[ePU% =R_` `\ `fc% ^cN ^NZVR$ [V\cN NYO\ fR_]kv _feW[\$^NZVR[V\ce% C^fePfe[x aPV_$ Xa Z\ÉR Oew ÉRO^\ _feW[R# N[\ZNYVN ZVz~[VN ]\PUevR$ T\ ]^fRQ[VRT\# Taf Tk^[RT\ ]vN`N ]vaP[RT\ fR_]kv CN[P\N_`N! \^Nf ]\cVzX_f\[R czfve PUv\[[R Q\va ]N$ PU\cRT\ YaO [NQ\O\WPfeX\cRT\% >\[SYVX` `R[ Z\ÉR Oew Å^kQvRZ `fc% fR_]\va `z`[VPe _feW[RW# [NfecN[RT\ `RÉ fR_]\vRZ 5N^^i$?Vi\a# ZN[V$ SR_`aWxPRT\ _Vz [N]NQNZV fNc^\`kc Tv\ce f \Pf\]Yx$ _RZ bR^`VT\!% C^fePfe[x `ePU \OWNckc Z\Tx Oew WRQ$ [NX V _NZR fZVN[e ZVNÉQÉeP\cR [NPfe| X^zT\cePU% MZVN[e fce^\Q[VR[V\cR X^xÉXkc ?Dp?E YaO ?.p pFA Z\Tx# c_Xa`RX ^\fYaÅ[VR[VN `eY[RW Pfz~PV ]VR^~PVR$ [VN cvkX[V_`RT\ V a`^N`e _]^zÉe_`\~PV# [NPV_XNw [N fN$ X\|PfR[VN [R^bV _]V[NYR_ [R^ce ?a_PUXV!# ]^fROVRTNWx$ PR c \X\YVPe cVzfNQvN ]\QvaÉ[RT\ `eY[RT\% ANTvR fcVzX$ _fR[VR PV~[VR[VN c X^xÉXa QÅcVT[VzPVR PVzÉN^a# _X^z`# _X\X! Z\ÉR _]\c\Q\cNw \_`^e YaO ]^fRcYRXve# O\$ YR_[e _Xa^Pf ZVz~[V YzQÅcV\cePU p YaZONT\% Je]NQ$ [VzPVR WxQ^N ZVNÉQÉe_`RT\ Q\ XN[Nva X^zT\cRT\ V aPV~$ [VzPVR X\^fR[V ?E YaO FA ^cN XaY_f\cN! ^fNQfVRW _]\$ c\Q\cN[R WR_` ]^fRf fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR# N Pfz~$ PVRW acN^a[X\cN[R [VR_fPfRY[\~PVx ]VR^~PVR[V# \ORP$ [\~PVx c [VZ _fPfRYV[# ]^fRf X`k^R ]^fRQ\_`NcNw _Vz Z\ÉR# ]^fe cfZ\É\[eZ PV~[VR[Va# fNcN^`\~w X^xÉXN Q\ XN[Nva X^zT\cRT\% J_fe_`XVR _`N^N[VN fZVR^fNWxPR Q\ aWNc[VR[VN `ePU ce]aXYR| fN ]\Z\Px fceXvRT\ _]\_\Oa ONQN[VN QNWx ce[VXV [VR]Rc[R% F]^Ncz Z\ÉR ceWN~[Vw WRQe[VR ^NQeXaY\T^NSVN% @NWxP Q\ Pfe[VR[VN f \O^NfNZV \X^R~YN[eZV ON^Qf\ Pfz_`\ YNX\[VPf[x [Nfcx _]\[QeY\N^`U^\_V_# fQNcNw `^fRON _\OVR _]^Ncz f `RT\# ÉR fZVN[e `R c cVzX_f\~PV ]^fe]NQXkc _`N[\cVx fWNcV_X\ c`k^[R# [VR^Nf X\Z$ ]R[_NPeW[R# V ^fNQX\ `eYX\ _x ORf]\~^RQ[Vx ]^fePfe[x OkYa% AN`\ZVN_` fZVN[e X\_`[\$PU^fz_`[R _x Pfz_`\ cec\vN[R ]^fRf `R _NZR ZRPUN[VfZe a_fXNQfNWxPR YaO ]^fRPVxÉNWxPR# X`k^R Z\Tx Oew ]\c\QRZ OkYa ZVz~[V `av\cVN# VPU ]^fePfR]kc R[`UR_V`V_# R[`UR_\$ ]N`UVN! YaO ^\fPVxTN[ePU Pfe [N]V[N[ePU cVzfNQRv% B_`R\SV`e Z\Tx _`N[\cVw ]\Q]\^z PU^\[VxPx ZVz~[VR ]^fRQ [NQZVR^[eZ ]^fRPVxÉR[VRZ []% c _X\YV\fVR!% JVQfVZe [N ]^feXvNQ# WNX c _`N^PfRW XVS\fVR Tk^[RT\ \QPV[XN Pfz~PV ]VR^_V\cRW X^zT\_va]N# TQe Q\PU\QfV Q\ X\~PV\f^\_`kc ]^fRQ[VPU \QPV[Xkc `^f\[kc# \_`R\$ SV`e fN[VXNWx# ]\[VRcNÉ Sa[XPWN ]\Q]\^\cN# WNXx _]Rv$ 105 .

# fcvN_fPfN c Pfz~PV `eY[RW% B_`R\SV`e [N ce^\_`XNPU UNPfeX\cN`ePU ceÉRW ceZVR[V\[ePU X^zTkc \^Nf [VRcVRYXVR \QPfe[e _XYR^\`ePf[R c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW `XN[XV X\_`[RW# _fPfRTkY[VR c _`NcVR 6Gp7(% AVRcVRYXN a\TkY[V\[N \_`R\]\^\fN% 106 .% B_`R\SV`e [N ]^fRQ[VPU X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU \^Nf [N ce^\_`XNPU UNPfeX\cN`ePU% MczÉR[VR [VRX`k^ePU _f]N^ _`Nc\cePU fR _XYR^\`efNPWx c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW `XN[XV X\_`[RW# fcvN_fPfN c _`NcVR 6G$7(% 2G6 !$' 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X^zT\_va]N% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N% BQPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^N$ czQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU \Q 6D Q\ 6G \^Nf _X\_`[VR[VN c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU [N ce_\X\~PV X^xÉXkc ZVzQfeX^zT\$ cePU% 2G6 !$) 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X^zT\_va]N% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N% MczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^z$ T\cePU 6Cp6+# 6Ep6F V 6Fp6.2X(03T51" [VNve# _`NWR _Vz fOzQ[N% FX^NW[VR [N_VY\[R fZVN[e fce$ ^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR c _`NcNPU V c X^zT\_va]VR ^\fcVWNWx _Vz c PU\^\ONPU PRPUaWxPePU _Vz ]\fONcVR$ [VRZ ]Rc[ePU \QPV[Xkc _fXVRYR`a PfaPVN OkYa V&YaO PfaPVN TvzO\XVRT\% BOWNce ^`T fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU c X^zT\_va]VR _x ]\Q\O[R Q\ \OWNckc fZVN[ c PNveZ aXvNQfVR X\_`[eZ V _`cVR^QfN _Vz WR c X^xÉXNPU ZVzQfe X^zT\$ cePU# X^zTNPU \^Nf _`NcNPU X^zT\_va]N% MceXYR fZVN[e c X^xÉXNPU ^\fcVWNWx _Vz WRQ[\PfR~[VR fR fZVN[NZV c `^f\[NPU X^zT\cePU2 c _`NcNPU ZVzQfeX^zT\cePU ]^\PR_e fce^\Q[VR[V\cR ]\c_`NWx fceXYR [VRP\ ]kÅ$ [VRW% Je_ePUN[VR X^xÉXkc ZVzQfeX^zT\cePU ]\c\$ QaWR ]zXN[VR V _RXcR_`^NPWz# fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVz$ QfeX^zT\cRW# acVQNPf[VNWxPR _Vz c \O^NfVR ^`T% J `^f\[NPU X^zT\cePU ^\fcVWNWx _Vz \QPfe[e ]^\YVSR^N$ PeW[R# ]\Q ]\_`NPVx \_`R\SV`\fe [N X^NczQfVNPU# \^Nf 2G6 !$# 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X^zT\_va]N% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N% MczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^z$ T\cePU 6Ep6-# 6Fp6.$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .

2X(03T51" N O 2G6 !% 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X^z$ T\_va]N% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N% N% Efa` ]^\SV$ Y\ce% O% Efa` ]^fRQ[V\$`eY[e% 4_eZR`^ePf[R fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cePU# ]\Pfe[NWxP \Q X^zTa 6+% M[NPf[N \_`R\SV`\fN [N ]^fRQ[VPU V `eY[ePU X^N$ czQfVNPU `^f\[kc# f ce`c\^fR[VRZ Z\_`a X\_`[RT\ [N ce_\X\~PV X^xÉXN 6Fp6.$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .% FXYR^\`efNPWN c cN^$ _`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% ?Rc\_`^\[[N _X\YV\fN% !%! 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X^zT\_va]N% BQPV$ [RX ]VR^_V\ce V YzQÅcV\ce X^zT\_va]N% MQWzPVR ]^\SVY\cR% MczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cePU c Tk^[RW Pfz~PV ]VR^_V\cRT\ \QPV[XN X^zT\_va]N# fcvN_fPfN c Pfz~PV ]^fRQ[VRW% AVRcVRYXVR \_`R\SV`e [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU% AVRcVRYXN a\TkY[V\[N \_`R\]\^\$ fN# ]\TvzOVR[VR XVS\fe SVfW\Y\TVPf[RW% 2G6 107 .

$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .2X(03T51" ce_`z]aWR _XYR^\`efNPWN cN^_`ce X\_`[RW ]\QPU^fz_`$ [RW% B_`R\SV`e ZNWx PUN^NX`R^e_`ePf[e \O^Nf ^R[`TR$ [\c_XV# P\ ]\fcNYN [N \Q^kÉ[VR[VR VPU \Q _e[QR_Z\SV$ `kc% B_`R\SV`e ZNWx ceTYxQ QfV\OVN_`ePU ce^\~YV X\_`$ [ePU vxPfxPePU _Vz f `^f\[RZ X^zTa# _`N[\cVxP ]^fR$ QvaÉR[VR X^NczQfV `^f\[a% BO\X \_`R\SV`kc cVQaWR _Vz [VRXVRQe fZVN[e \ PUN^NX`R^fR R[`Rf\]N`VV c cVzfN$ QvNPU ]^feX^zT\_va]\cePU% MZVN[e c _`NcNPU ZVz$ QfeX^zT\cePU ce_`z]aWx c ]\_`NPV fczÉR[VN _f]N^ \^Nf _XYR^\`efNPWV c cN^_`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% J _feW[eZ \QPV[Xa X^zT\_va]N V_`[VRWR _]RPWNY[N N[N$ `\ZVPf[N ]^RQe_]\fePWN Q\ ce`cN^fN[VN fZVN[ fce$ N O 2G6 !%" 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X^zT\_va]N% CVR^_V\ce \QPV[RX X^zT\_va]N c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ N! V ]^\SVY\ceZ O!% B_`R\SV`e [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU# [NWcVzX_fR [N ]\fV\ZVR ]^fRW~PVN ]VR^_V\c\$YzQÉcV\$ cRT\% @VR^[N \_`R\]\^\fN% FX^fecVR[VR c Q\Y[RW Pfz~PV \QPV[XN ]VR^_V\cRT\ X^zT\_va]N% 108 .

\X^R_ <!# ^eP% (+/ \X^R_ <<!# ^eP% (+0 \X^R_ <<<! V ^eP% (.2X(03T51" ^\Q[VR[V\cePU% GeY[\$O\Pf[N Pfz~w `^f\[kc X^zTkc 6Cp6G WR_` a[VR_V\[N Xa Tk^fR V [N fRc[x`^f# `c\^fxP `fc% ce^\_`XV UNPfeX\cN`R% F`eX Tk^[RT\ V Q\Y[RT\ ce^\_`XN UNPfeX\cN`RT\ `c\^fe `fc% _`Nc ?a_PUXV# X`k^e acVQNPf[VN _Vz c ]\_`NPV _fPfRYV[e c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ% =aÉ c ON^Qf\ cPfR_[ePU \X^R_NPU fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU Z\É[N ceXNfNw ce`cN^fN$ [VR _Vz \_`R\SV`kc [N ce^\_`XNPU UNPfeX\cN`ePU% B_`R\SV`e [N `ePU ce^\_`XNPU Z\Tx fczÉNw ~cVN`v\ \`c\^a ZVzQfeX^zT\cRT\# aPV_XNWxP f[NWQaWxPe _Vz `NZ X\^fR| [R^c\ce% 6f`R^e \X^R_e fZVN[ ]^fRQ_`N$ cV\[\ [N ^eP% (+.' \X^R_ <I!% J ^faPVR ce^\_`$ Xkc X\YPfe_`ePU [N ]\fV\ZVR 6Dp6G _`cVR^QfN _Vz N O 2G6 !%# 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X^zT\_va]N% CVR^_V\ce \QPV[RX X^zT\_va]N c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ N! V ]^\SVY\ceZ O!% MczÉR[VR [VRX`k^ePU ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cePU# \_`R\SV`e [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU# _fPfRTkY[VR QaÉR [N X^NczQfVNPU O\Pf[ePU `^f\[kc% AVRcVRYXN _XYR^\`efNPWN c cN^_`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% McN][VR[VR WxQ^N TNYN^R`\cN`RT\ X^xÉXN ]\ZVzQfe 7A V 7AA \^Nf Q^\O[R fcN][VR[VN c X^xÉXNPU ZVzQfeX^zT\cePU c Tk^[RW Pfz~PV \Q$ PV[XN ]VR^_V\cRT\ X^zT\_va]N% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N% 109 .$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .

$)020#"

86720%/*&/*060 6746Q2$8" ,2X(03T51"

Pfz_`\ c cVzfNQYR XN^X\ceZ fcN][VR[VN# \Q]\cVNQN$ WxPR fZVN[\Z \ PUN^NX`R^fR R[`Rf\]N`VV% J \QPV[Xa ]VR^_V\ceZ V YzQÅcV\ceZ X^zT\_va]N fZVN[e ^R[`TR[\c_XVR c ]^fROVRTa PU\^\Oe fce^\Q$ [VR[V\cRW Z\É[N QfVRYVw `NXÉR [N ]\_fPfRTkY[R \X^R_e c fNYRÉ[\~PV \Q VPU [N_VYR[VN% 7\ `e]\cePU \OWNckc ^NQV\Y\TVPf[ePU [NYRÉx1 fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfe$ X^zT\cRW# \_`R\SV`e [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V `^f\$

[kc X^zT\cePU# _XYR^\`efNPWN c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`$ [RW ]ve`RX T^N[VPf[ePU `^f\[kc X^zT\cePU# N PfN_RZ fcN][VR[VN c \O^zOVR X^xÉXkc ZVzQfeX^zT\cePU% BZNcVN[R \OWNce c ]\_fPfRTkY[ePU \X^R_NPU c ]VR^_V\ceZ \QPV[Xa X^zT\_va]N ]^fRQ_`NcVNWx ^eP% (,( \X^R_ <!# ^eP% (,) \X^R_ <<! V ^eP% (,* \X^R_ <<<!# N c YzQÅcV\ceZ \QPV[Xa X^zT\_va]N ^eP% (,+ \X^R_ <I!%

N

O

2G6 !%$ 6U\^\ON fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN X^zT\_va]N% BQPV[RX YzQÅcV\ce X^zT\_va]N% N% Efa` ]^fRQ[V\$`eY[e% MN$ f[NPf\[N YRc\_`^\[[N _X\YV\fN% 4_eZR`^ePf[R fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cRW% B_`R\SV`e [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU% O% Efa` ]^\SVY\ce% 4_eZR`^ePf[R fczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cePU% B_`R\SV`e [N ]^fRQ[VPU X^NczQfVNPU `^f\[kc%

110

8+"6*3,"

"37.*-"$7+/& ,2X(03T51"

MWNcV_XN N_eZVYNPeW[R X^zT\_va]N
C\Q ]\WzPVRZ N_eZVYNPWV ^\faZVR _Vz fNOa^fR[VR ^\fc\W\cR# ce_`z]aWxPR c `fc% \X\YVPNPU ]^fRW~PV\$ cePU ]\_fPfRTkY[ePU \QPV[Xkc X^zT\_va]N% :^N[VPN ]\`eYVPf[\$_feW[N Z\ÉR _Vz ]^fR_acNw c XVR^a[Xa X^N$ [VNY[eZ# `c\^fxP `fc% N_eZVYNPWz N`YN_a% C^fR_acNWxP _Vz c XVR^a[Xa XNaQNY[eZ p ]\c\QaWR ce`c\^fR[VR _Vz X^zTa ]\`eYVPf[RT\% AN ]\fV\ZVR ]^fRW~PVN _feW[\$ $]VR^_V\cRT\ _`cVR^QfN _Vz PfN_RZ ]^fR^\_` ce^\_`XN ]\]^fRPf[RT\ YaO `RÉ \ORP[\~w ÉROR^ _feW[ePU% ANW$ Pfz_`_fR _x fWNcV_XN N_eZVYNPWV c \QPV[Xa YzQÅcV\c\$

$X^feÉ\ceZ# ]\]^fRQ[V\ \X^R~YN[R WNX\ _NX^NYVfNPWN YaO YaZONYVfNPWN% BORP[VR QYN cVzX_fRW ~PV_v\~PV aÉecN _Vz `R^ZV[a X^xT ]^fRW~PV\ce% E\f^kÉ[VN _Vz X^zTV ]^fRW~PV\cR _eZR`^ePf[R V N_eZR`^ePf[R# c fNYRÉ[\~PV \Q _`\][VN ^\fc\Wa ce^\_`Xkc ]\]^fRPf[ePU V \Q VPU ]\vxPfR[VN f ZN_NZV O\Pf[eZV X\~PV X^feÉ\cRW ^eP% (,, V (,-!% FfPfRTkY[R f[NPfR[VR ZN X^xT ]^fRW~PV\ce N_eZR`^ePf[e# ]\[VRcNÉ ]\c\QaWR V_`\`[R fNOa^fR[VR _`N`eXV X^zT\_va]N# a_]\_NOVNWxP Q\ ce`c\^fR[VN _X\$ YV\fe# WRQ[\_`^\[[ePU fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU X^xÉ$ XN ZVzQfeX^zT\cRT\ YaO _`Nca X^feÉ\c\$OV\Q^\cRT\ ^eP% (,.!# YaO `RÉ Q\ fR~YVfTVcN[VN _Vz `^f\[a X^zT\$ cRT\ `fc% X^zT\fZeX O\Pf[e!%

2G6 !%% MWNcV_XN N_eZVYNPeW[R X^zT\_va]N% >^xT ]^fRW~PV\ce# N_eZR`^ePf[e# PNvX\cV`e%

111

$)020#"

86720%/*&/*060 6746Q2$8" ,2X(03T51"

2G6 !%& MWNcV_XN N_eZVYNPeW[R X^zT\_va]N% >^xT ]^fRW~PV\ce [VRPNvX\cVPVR \QQfVRY\[e# _eZR`^ePf[e%

2G6 !%' MWNcV_XN N_eZVYNPeW[R X^zT\_va]N% >^xT ]^fRW~PV\ce# Pfz~PV\ce# [VR_eZR`^ePf[e# YRc\_`^\[[e% MZVN[e fce^\Q[VR$

[V\cR c _`NcNPU X^feÉ\c\$OV\Q^\cePU# _VY[VRW fNf[NPf\[\ ]\ YRcRW _`^\[VR% Ff]N^e _`Nc\cR \ [VR^kc[\ZVR^[RW _fR^\X\~PV% FXYR^\`efNPWN `XN[XV X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW c Q\Y[ePU \QPV[XNPU _`Nckc%

112

% MZVN[e fce^\Q$ [VR[V\cR [N `eZ ]\fV\ZVR c ]\_`NPV fczÉR[VN ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cRW V \_`R\SV`kc [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^z$ T\cePU% N QfNWa fZVN[e Z\Tx Oew WRQ[\$ YaO \Oa_`^\[[R% 7YN acVQ\Pf[VR[VN _]\[QeY\YVfe ceX\[aWR _Vz fQWzPVN ^R[`$ TR[\c_XVR c ^fa`NPU _X\~[ePU# ]\Q Xx`RZ \X\v\ *./N# O!% GRT\ ^\$ P 2G6 !%( F]\[QeY\YVfN czfV[e _feWXV vaXa X^zT\cRT\% N% MQWzPVR c ^faPVR _X\~[eZ _`^\[e ]^NcRW \QPV[XN YzQÅcV\cR$ T\ X^zT\_va]N% C\]^fRPf[N _fPfRYV[N c vaXa X^zTa ?D V ?E c ZVRW_Pa czfV[e _feWXV vaXa% O% GNXVR _NZR fZVN[e c czfV$ [NPU _feWRX vaXkc `ePU X^zTkc ]\ _`^\[VR YRcRW% P% Efa` ]^\SVY\ce% >^zT\fZeX [N ]\fV\ZVR ?Dp?./P!% 7e_X\]N`VN J TR[R`ePf[VR acN^a[X\cN[ePU fNOa^fR[VNPU c [N^fxQfVR ^aPUa [N ]\T^N[VPfa X^xÉXN ZVzQfeX^zT\$ cRT\ V ]ve`XV PU^fz_`[\$X\_`[RW `^f\[a X^zT\cRT\ Z\$ ÉR ce_`x]Vw c]aXYN[VR _Vz WxQ^N TNYN^R`\cN`RT\ Q\ c[z`^fN `^f\[a# ]\c\QaWxP c [N_`z]_`cVR ]\c_`N[VR `fc% TafXkc FPUZ\^YN% MNOa^fR[VR ^kc[\cNTV c \X^R_VR ^\fc\Wa ]VR^~PVR$ [VN cvkX[V_`RT\ X^xÉXN ZVzQfeX^zT\cRT\ V YV_`RcXV O^fRÉ[RW Z\ÉR ]\c\Q\cNw c^N_`N[VR ]VR^~PVR[VN cvkX$ O 113 .m% F]\[QeY\YVfN czfV[e _feWXV vaXa X^zT\cRT\ ]\c\QaWR fNOa^fR[VR _`N`eXV c `eZ \QPV[Xa X^zT\_va]N# f [N$ _`z]\ceZ [NQZVR^[eZ \OPVxÉR[VRZ X^xÉXN ZVzQfe$ X^zT\cRT\ \^Nf _`Nckc ZVzQfeX^zT\cePU V ce`c\$ ^fR[VRZ ]^fRQcPfR_[ePU fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU% AN_`z]_`cRZ _]\[QeY\YVfe Z\ÉR Oew X^zT\fZeX ^eP% (.01"4*" F]\[QeY\YVfN czfV[e _feWXV vaXa X^zT\cRT\ =R_` `\ Q\~w Pfz_`R fNOa^fR[VR ^\fc\W\cR# vxPfxPR _Vz f \ORP[\~PVx X^zTa ]^fRW~PV\cRT\ YaO V_`[VRWxPR [VRfNYRÉ[VR% J ZN_VR X\_`[RW czfV[e _feWXV vaXa X^z$ T\cRT\ V_`[VRWR ]^fR^cN \QQfVRYNWxPN \Q _VROVR ce$ ^\_`XV _`Nc\cR Tk^[R V Q\Y[R ^eP% (.%73.

0O!% BQ\_\O[V\[R a_fX\QfR[VR X^xÉXN ZVzQfeX^zT\cRT\ Q\]^\cNQfN Q\ ]^fR^cN[VN ]VR^~PVR[VN cvkX[V_`RT\ V ce]NQ[VzPVN WxQ^N ZVNÉQÉe_`RT\# fceXYR [N WRQ[eZ ]\fV\ZVR% ANWPfz_`_fx Y\XNYVfNPWx fZVN[ WR_` ]\fV\Z ?Dp?.2X(03T51" N O 2G6 !%) 6U\^\ON FPURaR^ZN[[N% N% CVR^_V\ce \QPV[RX X^zT\_va]N% J ~^\QX\ceZ \QPV[Xa X^zT\_va]N cVQ\Pf[R XYV[\cN`R f[VRX_f`NvPR[VN `^f\[kc X^zT\cePU fR f[NPf[VR ]\TvzOV\[x XVS\fx% Cve`XV T^N[VPf[R `^f\[kc \ [VR^kc[ePU fN^e_NPU% C^fR$ _`^fR[VR ZVzQfeX^zT\cR \ [VR^kc[\ZVR^[RW _fR^\X\~PV% J `^f\[VR 7A \QQfVRYR[VR Q\Y[RW# ]^fRQ[VRW X^NczQfV% O% ?zQÅcV\ce \QPV[RX X^zT\_va]N% BQQfVRYR[VR X^NczQfV `^f\[a# `fc% _]\[QeY\_V_ N[`R^V\^% [V_`RT\ Q\ `^f\[a# ]^fePfe[VNWxP _Vz Q\ XYV[\cN`RT\ f[VRX_f`NvPR[VN% J [N_`z]_`cVR `ePU fZVN[# ce_`z]a$ WxPePU fNfcePfNW [N XVYXa ]\fV\ZNPU c \QPV[Xa ]VR^$ _V\ceZ X^zT\_va]N# ce`cN^fN _Vz ]\TvzOVR[VR XVS\fe# \X^R~YN[R [Nfcx PU\^\Oe FPURaR^ZN[[N ^eP% (.# ^fNQfVRW ?EpF(# ceWx`X\c\ V[[R ]\fV\Ze% C^fRTYxQ\cR fQWzPVR ^R[`TR[\c_XVR X^zT\_va]N cR cPfR_[ePU \X^R_NPU fceXYR [VR ceXNfaWR fZVN[% M PUcVYx ]\c_`N[VN c`k^[ePU fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU c a_fX\Qf\[eZ X^xÉXa ]\WNcVNWx _Vz cVQ\Pf[R c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ [VR_eZR`^ePf[R YaO _eZR`^ePf$ [R fczÉR[VN ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cePU# N [N_`z][VR \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU _x_VNQaWxPePU `^f\[kc X^zT\cePU \^Nf _XYR^\`efNPWN c cN^_`cVR X\_`[RW ]^feYRTNWxPRW Q\ ]ve`RX T^N[VPf[ePU `^f\[kc X^zT\cePU ^eP% (-'N# O# (-( N# O!% J]aXYN[VR _Vz RYR$ ZR[`kc N[N`\ZVPf[ePU fZVR[V\[RT\ X^xÉXN c \O^zO XN[Nva X^zT\cRT\ V aPV_X [N X\^fR[VR [R^c\cR ce$ XNfaWR [NWYR]VRW ^NQeXaY\T^NSVN ^eP% (-)N# O# P% (-*N# O# P!% BOWNce aPV_Xa X\^fR[V [R^c\cePU acVQNPf[VNWx _Vz c ]\_`NPV ]\_fR^fR[VN X\^fR[VN ]\ceÉRW ZVRW_PN aPV_Xa \^Nf _X^kPR[VN XVR_f\[XV X\^fR[VN% J]aXYN[VR _Vz X^xÉXN c TvxO XN[Nva X^zT\cRT\ WR_` Q\O^fR cV$ Q\Pf[R [N fQWzPVNPU ]^\SVY\cePU% 114 .0N!% J^N_`N[VR ]VR^~PVR[VN cvkX[V_`RT\ c _fPfRYV[e ]\$ ZVzQfe YV_`RcXz O^fRÉ[x `^f\[a X^zT\cRT\ Z\ÉR ^kc$ [VRÉ _]\c\Q\cNw \QQfVRYR[VR ]^fRQ[VRW YaO `eY[RW X^N$ czQfV `^f\[a \X^R~Y\[ePU [Nfcx _]\[QeY\_V_ N[`R^V\^ YaO ]\_`R^V\^% GRT\ ^\QfNWa fNOa^fR[VN ^\fc\Wa ce$ _`z]aWx fNfcePfNW c \QPV[Xa YzQÅcV\ceZ X^zT\_va]N V Z\Tx Oew ZeY[VR ^\f]\f[NcN[R WNX\ fZVN[e ]\PU\$ QfR[VN a^Nf\cRT\ ^eP% (.$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .

01"4*" N O 2G6 !& 7e_X\]N`VN% BQPV[RX YzQÅcV\ce X^zT\_va]N% N% MQWzPVR ]^fRQ[V\$`eY[R% O% Efa` ]^\SVY\ce% MczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cRW ?Dp?.% B_`R\SV`e [N X^NczQfVNPU _x_VRQ[VPU `^f\[kc X^zT\cePU% AVRcVRYXN _XYR^\`efNPWN `XN[XV X\_`[RW c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW c \O^zOVR ]ve`RX T^N[VPf[ePU `^f\[kc X^zT\cePU% 115 .%73.

2X(03T51" N O 2G6 !&! 7e_X\]N`VN% BQPV[RX YzQÅcV\ce X^zT\_va]N% N% MQWzPVR ]^fRQ[V\$`eY[R% O% Efa` ]^\SVY\ce% M[NPf[R fczÉR[VR ]^fR$ _`^fR[V ZVzQfeX^zT\cRW [N ]\fV\ZVR ?Dp?E f [VRcVRYXVZV \QPfe[NZV ]^\YVSR^NPeW[eZV [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU% Je^NÅ[N _XYR^\`efNPWN `XN[XV X\_`[RW c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW# fcvN_fPfN c X^zTa ?+% 116 .$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .

01"4*" N O P 2G6 !&" ENQeXaY\T^NSVN% N% Efa` _X\~[e c ]\fePWV YRÉxPRW% HPV_X cVRYa X\^fR[V [R^c\cePU \T\[N X\|_XVRT\ f \OWNcRZ Za_fXVR`a `e]\cR ]\_fR^fR[VR PVR[VN X\^fR[VN [R^c\cRT\! V ]^fRZVR_fPfR$ [VRZ X\^fR[V \T\[N X\|_XVRT\ [N ]\fV\ZVR ?Dp?.% O% Efa` ]^\SV$ Y\ce c ]\fePWV YRÉxPRW% JVQ\Pf[R c]aXYR[VR X^xÉXN ZVzQfeX^zT\$ cRT\ c \O^zO XN[Nva X^zT\cRT\% P% Efa` ]^\SVY\ce c ]\fePWV _`\WxPRW% AVR ceXNfaWR ]\TvzOVR[VN _Vz c]aXYR[VN% AVRcVRYXVR fczÉR$ [VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cRW [N ]\fV\ZVR ?Dp?E c Pfz~PV `eY[RW# f [VRf[NPf[eZ ]^fR_a[VzPVRZ X^zTa ?E cfTYzQRZ X^zTa ?+% 117 .%73.

% P% Efa` ]^\SVY\ce c ]\fePWV _`\WxPRW% C\TvzOVR[VR c]aXYR[VN [N `eZ _NZeZ ]\fV\ZVR2 ]^fR_`^fR| ZVzQfeX^zT\cN ORf fZVN[% 118 .2X(03T51" N O P 2G6 !&# ENQeXaY\T^NSVN% N% Efa` _X\~[e% BOWNc Za_fXVR`a [N ]\fV\ZVR ?Dp?E \^Nf ?EpF(% O% Efa` ]^\SVY\ce c ]\fePWV YRÉxPRW% J]aXYR[VR X^xÉXN ZVzQfeX^zT\$ cRT\ [N ]\fV\ZVR ?Dp?.$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .

310/%7-03*3 )71&203404*$" F]\[QeY\_V_ Ue]R^\_`\`VPN F]\[QeY\_V_ Ue]R^\_`\`VPN fR_]kv 9\^^R_`VR^N! WR_` _fPfRTkY[x ]\_`NPVx ]^\PR_a ce`ck^PfRT\ X\_`[RT\# fNYVPfN[RT\ fceXYR Q\ fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU% 6UN$ ^NX`R^e_`ePf[R QYN `RT\ fR_]\va WR_` `c\^fR[VR _Vz ZN_ec[ePU _X\_`[VR| [N O\Pf[ePU V ]^fRQ[VPU ]\$ cVR^fPU[VNPU `^f\[kc X^zT\cePU% J \O^NfVR ^R[`TR$ [\c_XVZ ]^fe]\ZV[NWx \[R \T^\Z[R QfV\OVN_`R YaO ]v\ZeX\cN`R \_`R\SV`e# fYRcNWxPR _Vz [VR^fNQX\ fR _\Ox V a_f`ec[VNWxPR X^zT\_va]% MZVN[e `R ]\c_`NWx cevxPf[VR YaO Tvkc[VR ]\ _`^\[VR ]^NcRW% ANWPfz~PVRW Q\`ePfx \[R *p+ Q\Y[ePU X^zTkc ]VR^_V\cePU V A B Tk^[ePU YzQÅcV\cePU ^eP% (-+N# O V (-.N# O# P# Q!% MZVN[e `R Z\Tx Q\`ePfew PNvRT\ X^zT\_va]N# ce_`z$ ]aWxP c ^kÉ[eZ _`\][Va [N_VYR[VN c ]\_fPfRTkY[ePU \QPV[XNPU# PfN_RZ [NcR` c \QPV[Xa _feW[eZ ^eP% (-.R V (--!% MWNcV_X\ ce_`z]aWR ]^fRcNÉ[VR a YaQfV _`N^ePU2 WR~YV ^\f]\Pfzv\ _Vz cPfR~[VRW# ce_\X\~w X^xÉXkc ZVzQfe$ X^zT\cePU Z\ÉR Oew [\^ZNY[N% F`Nce X^feÉ\c\$OV\$ Q^\cR# c \Q^kÉ[VR[Va \Q f%f%_%X%# _x [VR fNWz`R% H f[N$ Pf[RW Pfz~PV \_kO Q\`X[Vz`ePU `x fZVN[x# [NfecN[x `NXÉR Ue]R^\_`\_V_ bR^`RO^NYV_ N[XeY\_N[_ _R[VYV_ 9\^$ ^R_`VR^# E\`R_$DaR^\Y! YaO _]\[QeY\_V_ Ue]R^\_`\`VPN E% I% B``!# `\YR^N[PWN TYaX\fe WR_` \O[VÉ\[N X^fecN ]^RQVNOR`ePf[N!# N [VR^fNQX\ ce_`z]aWR WNc[N# vNT\Q$ [N PaX^fePN% GN \X\YVPf[\~w WR_` _fPfRTkY[VR cNÉ[N f ]a[X`a cVQfR[VN ^\X\c[VPfRT\ _Xv\[[\~w Q\ ZVNÉ$ QÉePe V Q\ fNX^fR]a [NPfe| cVR|P\cePU!% N O 2G6 !&$ MR_]kv 9\^^R_`VR^N% BQPV[RX ]VR^_V\ce X^zT\_va]N c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ N! V ]^\SVY\ceZ O!% 119 .

$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .2X(03T51" P Q 2G6 !&$ BQPV[RX YzQÅcV\ce X^zT\_va]N c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ P! V ]^\SVY\ceZ Q!% FX\_`[VR[VN [N ]^fRQ[VPU V O\Pf$ [ePU ]\cVR^fPU[VNPU `^f\[kc X^zT\cePU% J \QPV[Xa ]VR^_V\ceZ X^zT\_va]N fZVN[e [NWON^QfVRW [N_VY\[R ]\ _`^\[VR ]^N$ cRW% J ^faPVR ]^\SVY\ceZ cVQ\Pf[e ce`cN^fNWxPe _Vz Z\_` X\_`[e# vxPfxPe# ]^fRQ[VR ]\cVR^fPU[VR `^f\[kc X^zT\cePU# fcvN_fPfN c \QPV[Xa YzQÅcV\ceZ X^zT\_va]N% 120 .

310/%7-03*3 )71&203404*$" N 6 O 2G6 !&% MR_]kv 9\^^R_`VR^N% N% BQPV[RX ]VR^_V\ce X^zT\_va]N c ^fa$ PVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ% B_`R\SV`e [N O\Pf[ePU X^NczQfVNPU `^f\[kc X^z$ T\cePU# fcvN_fPfN ]\ _`^\[VR ]^NcRW% O% Efa` ]^\SVY\ce% @\_` X\_`[e vxPfxPe ]^fRQ[VR ]\cVR^fPU[VR `^f\[kc X^zT\cePU% FfR^\X\~w ]^fR$ _`^fR[V ZVzQfeX^zT\cePU ]^NcVQv\cN% P% BQPV[RX YzQÅcV\ce X^zT\$ _va]N `RT\ _NZRT\ PU\^RT\ c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ% 121 .

$)020#" 86720%/*&/*060 6746Q2$8" .% @\_` X\_`[e vxPfxPe ]^fRQ$ [VR ]\cVR^fPU[VR `^f\[kc 6Fp6.2X(03T51" R Q 2G6 !&% Q% Efa` ]^\SVY\ce% 7aÉR \_`R\SV`e [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU% R% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N `RT\ _NZR$ T\ PU\^RT\% B_`R\SV`e [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU \^Nf fcN][VR[VR \ `e]VR R[`Rf\]N`VV [N ]\fV\ZVR 6Dp6E V 6Ep6-% 2G6 !&& MR_]kv 9\^^R_`VR^N% BQPV[RX _feW[e X^zT\_va]N% 7aÉe \_`R\SV` [N Q\Y[RW X^NczQfV `^f\[a 6.% 122 .% McN][VR[VR \ `e]VR R[`Rf\]N`VV [N ce_\X\~PV ce^\_`XN X\YPfe_`RT\ 6.

O# P# Q! PUN^NX`R^e_`ePf[N WR_` ]^fRcNTN 2G6 !&' 4^`U^\]N`UVN `NOR`VPN% N% F`Nce OV\Q^\cR% M[NPf[N \_`R\YVfN ]^fe[N_NQe V [N_NQe X\~PV aQ\cRW YRcRW# fR fvNZN$ [VRZ ]N`\Y\TVPf[eZ V ]^fRZVR_fPfR[VRZ X\~PV aQ\cRW Xa Tk^fR% ER_f`N Tv\ce X\~PV aQ\cRW cVQ\Pf[N WR_` c f[VRX_f`NvP\[RW ]N$ [RcPR% C^Nce _`Nc OV\Q^\ce f [VRcVRYXVZV fZVN[NZV fce^\Q[VR[V\ceZV# ZVR_fPfxPeZV _Vz c T^N[VPNPU \Q]\cVRQ[VPU Q\ cVRXa -* YN`N!% 123 .8DA9EM E=KHF<MIJHF>A.N# (-/N# O!# [N`\ZVN_` c _`NcNPU X\YN[\cePU (-0N# O V (-.A A IJ9LOL MZVN[e [Ra^\Qe_`^\SVPf[R _`Nckc# PfeYV _`Nce 6UN^$ P\`N# ce_`z]aWx c cVxQfVR ^QfR[VN# WNZV_`\~PV ^QfR[VN# PfN_RZ c PaX^fePe ]_RaQ\`NOR_ QVNOR`VP\^aZ!% J cVxQfVR ^QfR[VN fNWz`R Z\Tx Oew Q\Y[R ]N^`VR X^zT\_va]N V _`Nce X\|Pfe[ Q\Y[ePU% BT^\Z[eZ fZVN[\Z QR_`^aXPeW[eZ V ce`ck^PfeZ# X`k^R Pfz_`\ [VR _]^NcVNWx OkYa# `\cN^fe_fx Pfz_`\1 \OWNc Å^R[VPf$ [e 4^TeYY$E\OR^`_\[N# [VRQ\ZeXNY[\~w ]kvX_VzÉeP\$ cN`ePU fN_`NcRX N\^`e# f[VR_VR[VR c_fe_`XVPU ^\QfN$ Wkc PfaPVN c X\|Pfe[NPU Q\Y[ePU# [VRfO\^[\~w# [NQ$ ZVR^[N cV\`X\~w ZVz~[V V _`Nckc# f[VR_VR[VR \Q^aPUkc X\YN[\cePU# _X\X\cePU# PfN_RZ `RÉ fN`^feZN[VR Z\$ Pfa% =NZV_`\~w ^QfR[VN \O\X fZVN[ c \QPV[Xa _feW[eZ X^zT\_va]N V c WRQ[eZ YaO XVYXa _`NcNPU X\|Pfe[ Tk^[ePU PRPUaWR \_vNOVR[VR YaO f[VR_VR[VR PfaPVN OkYa V `RZ]R^N`a^e c ^zXNPU# VQxPR f `eZ c ]N^fR ~YNQe \]N^fR|# fNOa^fR[VN `^\SVPf[R _Xk^e ]NYPkc ^xX# ]^fe$ Xa^Pf ]NYPkc ^xX% 4^`U^\]N`UVN `NOR`VPN MZVN[e _`Nc\cR c XVYR `^fRPV\^fzQ\cRW Q\`ePfx X\|Pfe[ Q\Y[ePU V X^zT\_va]N YzQÅcV\cRT\% J_Xa`RX [Ra^\`^\SVPf[RT\ ]\Qv\ÉN ce_`z]aWx fZVN[e QR_`^aX$ PeW[R _`Nckc# N WRQ[\PfR~[VR ^\fcVWNWx _Vz fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR% J \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ fZVN[e QR_`^aXPeW[R ce_`z]aWx c ]\_`NPV \_`R\YVfe# N PfN_RZ \ORWZaWx PNvR [N_NQe X\~PV% MZVN[e \ PUN^NX`R^fR fce^\Q[VR[V\ceZ c ]\_`NPV fczÉR[VN _f]N^ _`Nc\$ cePU# \QPfe[kc _XYR^\`ePf[ePU V ]^\YVSR^NPeW[ePU ZNWx ]^fRcNÉ[VR ON^Qf\ QaÉR [N_VYR[VR% J_]kvV_`[VR$ [VR `ePU ]^\PR_kc ]\c\QaWR \O^Nf XN^eXN`a^NY[RT\ f[VRX_f`NvPR[VN _`Nckc% J QNYRX\ fNNcN[_\cN[ePU ]^fe]NQXNPU cVQaWR _Vz \O^Nf `fc% ^aZ\cV_XN X\_`$ [RT\% J N^`^\]N`VV XVv\cRW c _`NcNPU OV\Q^\cePU ]^fRcNÉNWx \OWNce \_`R\YV`ePf[RT\ [V_fPfR[VN X\~PV ^eP% (-.NE= BF[.

*"/7 /&520%73420'*$8/& .0Z$* * 34"6Q6 O P Q 2G6 !&' O% F`Nce X\YN[\cR `RW _NZRW PU\^RW c ^faPVR ]^fRQ$ [V\$`eY[eZ% Ff]N^e _`Nc\cR \ [VR^kc[\ZVR^[RW _fR^\X\~PV# f[VRX_f`NvPR[VR ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% E\fYRTvR \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% ?VPf$ [R c\Y[R PVNvN _`Nc\cR% MZVN[e ON^QfVRW [N_VY\[R c ]^NceZ _`NcVR X\YN[\ceZ% P% MQWzPVR ]^\SVY\cR ]^NcRT\ _`Nca X\YN$ [\cRT\% Q% MQWzPVR ]^\SVY\cR YRcRT\ _`Nca X\YN[\cRT\ acV$ QNPf[VN f[NPf[VR YR]VRW \]V_N[R ]\]^fRQ[V\ fZVN[e% R% MQWzPVR \QPV[XN YzQÅcV\cRT\ X^zT\_va]N `RW _NZRW PU\^RW# ^fa` `eY[\$ $]^fRQ[V% MczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cePU c Q\Y[RW Pfz~PV \QPV[XN ]VR^_V\cRT\ V YzQÅcV\cRT\% @N_ec[R \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU% M[VR$ X_f`NvPR[VR V \O[VÉR[VR `^f\[kc X^zT\cePU# fcvN_fPfN YzQÅ$ cV\cePU% FXYR^\`efNPWN c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW% R 124 .8.

"24)201"4)*" 4"#&4*$" N O 2G6 !&( 4^`U^\]N`UVN `NOR`VPN% N% F`Nc OV\Q^\ce a PU\^RT\# YN` +.ZVR_VzPe ]kÅ[VRW% Ma]Rv[N \_`R\YVfN Tv\ce V _feWXV X\~PV aQ\cRW# QNY_fe ]\_`z] fZVN[ \_`R\YV`ePf[ePU c X\~PV OV\Q^\cRW% JVzX_fR ]^fRZVR_fPfR[VR X\~PV aQ\cRW Xa Tk^fR% FvNO\ fNf[NPf\[R \QPfe[e _XYR^\`ePf[R c ]\f\_`NvePU S^NTZR[`NPU X\~PV `c\^fxPePU _`Nc OV\Q^\ce% N O !&) 4^`U^\]N`UVN `NOR`VPN% N% F`Nce X\$ YN[\cR c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ% AVR_eZR$ `^ePf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU% BQPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N XveXPVNPU ]^fe~^\QX\cePU X\~PV ]V_fPfRY\cePU# fcvN_fPfN c ]^NceZ _`N$ cVR% O% MQWzPVR cN^_`c\cR acVQNPf[VN fZVN[e \_`R\YV`ePf[R c XveXPVNPU ]^fe~^\QX\cePU \Oa X\~PV ]V_fPfRY\cePU# f [VRcVRYXx _XYR^\`efNPWx c \`\PfR[Va% JPfR_[e \X^R_ fZVN[% 2G6 125 .% B_`R\YVfN Tv\ce X\~PV aQ\cRW V Pfz~PV\c\ ]N[RcXV _`N$ ca OV\Q^\cRT\% >\~w aQ\cN ]^fRZVR_fPf\[N Xa Tk^fR% O% GR[ _NZ PU\^e .

'!% BO^Nf ^R[`$ TR[\c_XV `ePU fZVN[ WR_` ON^Qf\ ]\Q\O[e Q\ fZVN[ c XVYR% J_]kvV_`[VRWx cVzP fZVN[e QR_`^aXPeW[R V ]^\$ PR_e ce`ck^PfR% N O 2G6 !' 4^`U^\]N`UVN _e^V[T\ZeRYVPN% N% F`Nc ON^X\ce% 6NvX\cV`N \_`R\YVfN ]N[RcXV V Pfz~PV\c\ `^f\[a v\]N`XV \^Nf Tv\ce X\~PV ^NZVR[[RW# ^aZ\cV_X\ X\_`[R f S^NTZR[`kc `ePU X\~PV% FXYR^\`efNPWN XVXa`N Tv\ce X\~PV ^NZVR[[RW V ]^fe_`N$ c\cRW Pfz~PV v\]N`XV% ANQcVPU[VzPVR X\~PV ^NZVR[[RW% MvNZN[VR ]N`\Y\TVPf[R% O% MQWzPVR \_V\cR% JVQ\Pf[R \QPfe[e ]^\YVSR^N$ PeW[R c \X\YVPe _feWXV X\~PV ^NZVR[[RW% 2G6 !'! 4^`U^\]N`UVN QVNOR`VPN% N% F`Nce _X\X\cR c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ% 126 .8.)!% @\ÉR ce_`z]\cNw \_`R\]\^\fN% 4^`U^\]N`UVN _e^V[T\ZeRYVPN MZVN[e _`Nc\cR c _e^V[T\ZVRYVV ^\fcVWNWx _Vz fce$ XYR c _`NcNPU X\|Pfe[ Tk^[ePU ^eP% (.*"/7 /&520%73420'*$8/& .0Z$* * 34"6Q6 ]^\PR_kc ]^\YVSR^NPeW[ePU% J YzQÅcV\ceZ \QPV[Xa X^zT\_va]N ce_`z]aWx f[NPf[VR [N_VY\[R \OWNce fce$ ^\Q[VR[V\cR# _fPfRTkY[VR c ]\_`NPV \QPfe[kc ]^\YVSR$ ^NPeW[ePU ^eP% (-.(!% J PaX^fePe \O\X fZVN[ QR_`^aXPeW[\$]^\YVSR^NPeW[ePU _`cVR^QfN _Vz ]\[NQ`\ fcN][VR[VN c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU \^Nf [NcN^_`cVR[VN \X\_`[\cR% 6fN_RZ fZVN[e Z\Tx Oew fY\XNYVf\cN[R [VR`e]\c\ V PUN^NX`R^ef\cNw _Vz [VRcVRYXVZ [N_VYR[VRZ ^eP% (.R!% 4^`U^\]N`UVN QVNOR`VPN C\Q\O[e \O^Nf fZVN[ X\_`[ePU WNX c N^`^\]N`VV XV$ v\cRW V _e^V[T\ZVRYVV _]\`eXN _Vz ^kc[VRÉ c ]^fROVRTa PaX^fePe% ANWPfz~PVRW _`cVR^QfN _Vz `R fZVN[e c \O^z$ OVR Tk^[RT\ _`Nca _X\X\cRT\ V c _`NcNPU _`z]\c\$ $~^kQ_`\][ePU ^eP% (.

"24)201"4)*"

%*"#&4*$"

O P

!'! O% F`Nce _X\X\cR c ^faPVR O\Pf[eZ% C^Nce _`Nc _X\X\ce p [VR^RTa$ YN^[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR _X\X\ceZ Tk^[eZ% MZVN[e QR_`^aX$ PeW[R X\~PV _X\X\cRW V [N_NQe QNY_fRW X\~PV ]V_fPfRY\cRW% M[NPf[N _XYR^\`efNPWN c \O^zOVR X\~PV _`Nca _X\X\cRT\% J \X\YVPe X\_`XV ]^fe~^\QX\cRW cVQ\Pf[R c\Y[R S^NTZR[`e X\_`[R% ANcN^_`cVR[VN \X\_`[\cR [N QNY_fePU \QPV[XNPU \Oa X\~PV ]^NcRT\ ]\QaQfVN% F`Nc _X\X\ce YRce p fZVN[e QR_`^aXPeW[R X\~PV _X\X\cRW YRcRW# fR fvNZN[VRZ ]N`\Y\TVPf[eZ V f[NPf[x _XYR^\`efNPWx% J\Y[R S^NTZR[`e X\_`[R c \X\YVPe ]^fRQ[VRW ]\cVR^fPU[V X\~PV _X\X\cRW% 7RYVXN`[R fcN][VR[VN c ~PVN[NPU [NPfe|% C\WRQe[PfR TR\Qe c X\_`PR ]^fe~^\QX\cRW O\Pf[RW% P% MQWzPVR _`\]e% AVR^kc[\ZVR^[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\ceZ <% M[VRX_f`NvPR[VR ]\Q_`Nce OYVÉ_fRT\ ]NYVPfXN ]NYaPUN# fR _XYR^\`efNPWx \^Nf \ORP[\~PVx ]\WRQe[PfePU TR\Q c ]\Q_`NcVR V Tv\cVR `RT\ ]NYVPfXN% BQPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW ]NYVPf$ XN% McN][VR[VN c ~PVN[NPU [NPfe| cVQ\Pf[R c ]^fR_`^fR[VNPU ZVzQfe ZR`% < V ZR`% << \^Nf ZR`% <I V ZR`% I% B_`R\]\^\fN X\~PV _`\]e%

2G6

N

O

2G6 !'" 4^`U^\]N`UVN QVNOR`VPN% F`Nc ON^X\ce% N% Efa` ]^fRQ[V\$`eY[e% O% Efa` \_V\ce% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ON^X\ceZ# fR f[VRX_f`NvPR[VRZ ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW ]N[RcXV v\]N`XV V Tv\ce X\~PV ^NZVR[[RW% BQPfe[e _XYR^\`ePf$ [R c cN^_`cVR X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW V _XYR^\`efNPWN cVQ\Pf[R _x ^kc[VRÉ c _`NcVR ON^X\c\$\O\W$ PfeX\ceZ% :R\Qe c X\~PVNPU _`Nca ON^X\cRT\ V _`Nca ON^X\c\$\O\WPfeX\cRT\%

127

8DA9EM BFIJE= L E9IJYGIJLA= <UK?FJHL9U=?F C=;N=EA9 BFHJMBFIJ=HM<9DA
J ]^fROVRTa QvaT\`^cNvRT\ YRPfR[VN X\^`eX\_`R^e$ c [N_`z]_`cVR X`k^RW Q\PU\QfV Q\ fvNZN| X\Z]^R_eW$ QNZV a PU\^ePU [N _PU\^fR[VN ^RaZN`\VQNY[R Z\ÉR [ePU# [NWPfz~PVRW Z[\TVPU# `^f\[kc X^zT\cePU ^eP% ce_`x]Vw a\TkY[V\[N# f[NPf[VR [N_VY\[N \_`R\]\^\fN# (.*N# O# (.+N# O!%

N
2G6

O

!'# MZVN[e X\_`[R c [N_`z]_`cVR QvaT\`^cNvRT\ YRPfR[VN X\^`eX\_`R^eQNZV% >^zT\_va] c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ N! V ]^\SVY\ceZ O!% M[NPf[N \_`R\]\^\fN \QPV[XN ]VR^_V\cRT\ V YzQÅcV\cRT\ X^zT\_va]N% >\Z]^R_eW[R fvNZN[VN X^zTkc c \X\YVPe ]^fRW~PVN ]VR^_V\c\$YzQÅcV\cRT\ f ce`c\^fR[VRZ TN^Oa QfVRPX\ PU\^R [N ^%f%_%2 cevxPf\[\ V[[x R`V\Y\TVz fZVN[# ^kc[VRÉ ONQN[VRZ _RXPeW[eZ!%

128

8.*"/7

,034/& 10 %T5(0426"T&+ ,0247,04&2"1**

O

N

2G6 !'$ MZVN[e X\_`[R c [N_`z]_`cVR QvaT\`^cNvRT\ YRPfR[VN X\^`e$ X\_`R^eQNZV% >^zT\_va] c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ N! V ]^\SVY\ceZ O!% B_`R\]\^\fN \QPV[XN ]VR^_V\c\$YzQÉcV\cRT\ X^zT\_va]N a PU\^RW : ^RaZN`\VQNY[eZ fN]NYR[VRZ _`Nckc% MvNZN[VN X\Z]^R_eW[R X^zTkc c Q\Y[eZ \QPV[Xa X^zT\_va]N ]VR^_V\cRT\%

129

0247..*"/7 .04&2"1** <[[eZ ]\cVXvN[VRZ ce_`z]aWxPeZ c ]^fROVRTa Qva$ T\`^cNvRT\ YRPfR[VN X\^`eX\_`R^eQNZV _x ZN^`cVPR N_R]`ePf[R% J \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ [VR ^kÉ[Vx _Vz \[R \Q ZN^`cVP N_R]`ePf[ePU VQV\]N`ePf[ePU% ANW$ Pfz~PVRW cVQaWR _Vz WR c Tv\cVR X\~PV aQ\cRW ^eP% (.# (.# (../!% 7\_`Nc\cR ZVRW_P\cR ]\QNcN[VR UeQ^\$ X\^`ef\[a Z\ÉR ]\c\Q\cNw ]\c_`NcN[VR ^\fYRTvePU fZVN[ ZN^`cVPfePU c X\~PVNPU `c\^fxPePU _`Nc% 2G6 !'% MZVN[e X\_`[R c [N_`z]_`cVR QvaT\`^cNvRT\ YRPfR$ [VN X\^`eX\_`R^eQNZV% F`Nc OV\Q^\ce a PU\^RW [N ^RaZN`\$ VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc# YRPf\[RW QvaT\`^cNYR X\^`eX\_`R^e$ QNZV% B_`R\]\^\fN a\TkY[V\[N% MNvNZN[VR Tv\ce X\~PV aQ\$ cRW c _RTZR[PVR Tk^[\$fRc[z`^f[eZ# f `e]\cx _XYR^\`efN$ PWx c \`\PfR[Va \QQfVRY\[RT\ S^NTZR[`a X\_`[RT\% Ff]N^N _`Nc\cN c Pfz~PV ~^\QX\c\$Q\Y[RW fczÉ\[N% AVRcVRYXVR fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c ]\_`NPV \_`R\SV`kc [N X^Ncz$ QfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% !'& MZVN[e X\_`[R c [N_`z]_`cVR QvaT\`^cNvRT\ YR$ PfR[VN X\^`eX\_`R^eQNZV% F`Nc OV\Q^\ce a PU\^RW [N ^RaZN$ `\VQNY[R fN]NYR[VR _`Nckc YRPf\[RW X\^`eX\_`R^eQNZV% AVR$ ^kc[\ZVR^[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR OV\Q^\$ ceZ% :R\Qe fN]NY[R c Tv\cVR X\~PV aQ\cRW V ]N[RcPR _`Nca OV\Q^\cRT\% 7aÉR \T[V_X\ \_`R\YV`ePf[R c Tv\cVR X\~PV aQ\cRW fR _XYR^\`efNPWx c \`\PfR[Va% Je`cN^fNWxPN _Vz S^NTZR[`NPWN Tv\ce% 2G6 130 .-!# ^NZVR[[RW V c [N_NQfVR X\~PV ]V_fPfRY\cRW ^eP% (.034/& 10 %T5(0426"T&+ .8.

8.04&2"1** N O P 2G6 !'' @N^`cVPN X\~PV _`Nca X\YN[\cRT\ ]\ ZVRW_P\ceZ YRPfR[Va UeQ^\X\^`ef\[RZ% N% MQWzPVR ]^fRTYxQ\cR# O# P% MQWz$ PVN cN^_`c\cR% AVR_eZR`^ePf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW# fZVN[e \_`R\YV`ePf[R c [N_NQNPU X\~PV aQ\cRW V ]V_fPfRY\cRW f \QQfVRYR[VRZ ZN^`cVPfePU S^NTZR[`kc c XveXPVa ]^fe~^\QX\ceZ X\~PV ]V_fPfRY\cRW% J_]kvV_`[VRWxPR [VRcVRYXVR fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR c ]\_`NPV \QPfe[kc ]^\YVSR^NPeW[ePU [N X^NczQfVNPU O\Pf[ePU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% N O 2G6 !'( @N^`cVPN X\~PV _`Nca X\YN[\cRT\ ]\ Q\_`Nc\ceZ ]\QN[Va UeQ^\X\^`ef\[a% F`Nc X\YN[\ce c ^faPVR ]^fRQ[V\$ $`eY[eZ N! V ]^\SVY\ceZ O!% Ff]N^N _`Nc\cN \ [VR^kc[\ZVR^[RW _fR^\X\~PV% J [N_NQfVR X\~PV ]V_fPfRY\cRW ^\fYRTvR aOe`XV \_`R\YV`ePf[R f S^NTZR[`NPWx V \QPfe[RZ _XYR^\`ePf[eZ%BT[V_XN \_`R\YV`ePf[R c XveXPVa ]^fe~^\QX\ceZ X\~PV aQ\cRW% M[VRX_f`NvPR[VR V _XYR^\`efNPWN XveXPVN O\Pf[RT\% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW _`Nca ^fR]X\c\$aQ\cRT\% BT[V_XN \_`R\YV$ `ePf[R [N ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW ^fR]XV fR _XYR^\`efNPWx c VPU \`\PfR[Va% B_`R\SV`\fN [N X^NczQfVNPU _`Nc\cePU ^fR]XV V X\$ ~PV aQ\cRW% 131 .034/& 10 %T5(0426"T&+ .*"/7 .0247.

%E9 Je_`z]aWR )' ^Nfe Pfz~PVRW a ZzÉPfef[ [VÉ a X\OVR`# fceXYR fNPfe[N _Vz c cVRXa *.# (//# (/0N# O# (0'# (0(# (0)!% 132 .# (/-! p [VRQaÉR aOe`XV [N ]\cVR^fPU[V _`Nca \^Nf \OWNce ceZVR[V\[R c \X^R_VR <% <<< _`\]VR| \X^R_ <<< p QaÉR aOe`XV# \ORWZaWxPR P\ [NWZ[VRW *' ]\cVR^fPU[V _`Nca YaO \_`R\YVfN WRQ[RW YaO \Oa [N_NQ X\~PV `c\^fxPePU _`Nc ^eP% (/. YN`% 6U\^\ON `N Z\ÉR Oew cec\vN[N TR[R`ePf[VR acN^a[X\cN[x [NQ$ ]^\QaXPWx XcN_a Z\Pf\cRT\ c a_`^\Wa V \QXvNQN[VRZ _Vz WRT\ fv\Tkc c `XN[XNPU Q[N ]VR^c\`[N 0' !# [NQZVN^RZ XcN_a Z\Pf\cRT\ c_Xa`RX ^\f]NQa [a$ XYR\]^\`RVQkc PfR^cVR[VPN# OVNvNPfXN! YaO a]\~YRQfR$ [VRZ ceQNYN[VN c_Xa`RX [VRceQ\Y[\~PV [R^RX Q[N c`k^[N p (' !% J XNÉQeZ ce]NQXa Z\É[N ^\f^kÉ$ [Vw QcN \X^R_e1 (! \X^R_ [N]NQkc \_`^ePU fN]NYR| _`Nca WRQ[RT\ YaO ]N^a [NWPfz~PVRW [N ]\Pfx`Xa ]NYa$ PUN YaO _`\]e! c_Xa`RX ceX^e_`NYVf\cN[VN _Vz c ]ve$ [VR _`Nc\ceZ Z\PfN[a _\Q\cRT\# SNT\Pe`\cN[RT\ ]^fRf YRaX\Pe`e2 )! \X^R_ TafXkc Q[NcePU V N^`^\]N`VV Q[NcRW% 7vaT\ `^cNWxPN Q[N ]^\cNQfV f ^RTave Q\ a_fX\QfR[VN [R^RX# c_Xa`RX VPU [NPVRPfR[VN Z\PfN$ [RZ _\Q\ceZ# N ON^Qf\ Pfz_`\ Q\ XNZVPe [R^X\cRW% 7[z ^\f]\f[NWR _Vz [N ]\Q_`NcVR PUN^NX`R^e_`ePf[ePU \_`^ePU [N]NQkc# ce_\XVRT\ ]\fV\Za XcN_a Z\Pf\$ cRT\ cR X^cV# \ORP[\~PV TafXkc ]\Q_Xk^[ePU V X\_`$ [ePU fNcVR^NWxPePU X^e_f`Nve Z\PfN[a _\Q\cRT\$p cVQ\Pf[R ]\Q ZVX^\_X\]RZ! _Xa`RPf[\~PV X\YPUVPe[e c fN]\OVRTN[Va [N]NQ\Z# _Xv\[[\~PV Q\ [RS^\]N`VV V XNZVPe% MZVN[e ^NQV\Y\TVPf[R c ]^fe]NQXNPU N^`^\]N`VV Q[NcRW fNYRÉx \Q \QXvNQN[VN _Vz Z\PfN[kc c PU^fx_`$ XNPU# X\~PVNPU V Pfz~PVNPU ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU% Mv\TV Z\PfN[\cR \QXvNQNWxPR _Vz c PU^fx_`PR ]\c\$ QaWx WRW ^\fcN^_`cVR[VR V QR_`^aXPWz# P\ c \O^NfVR ^`T acVQNPf[VN _Vz WNX\ fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW% AVR$ XVRQe `\cN^fe_fx `RZa \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW[R [N X^N$ czQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% Fx `\ fZVN[e [VR$ PUN^NX`R^e_`ePf[R QYN Q[e V Z\Tx ce_`z]\cNw c XNÉ$ QeZ ]^\PR_VR fce^\Q[VR[V\ceZ% Ekc[VRÉ fZVN[e \ PUN^NX`R^fR R[`Rf\]N`VV _]\`eXN[R Q\~w Pfz_`\ c `eZ _PU\^fR[Va _`\]N X\YPfN_`Np^eP% (.0!# _x [VR Q\ \Q^kÉ[VR[VN \Q ]\Q\O[ePU fZVN[ ce_`z]aWxPePU c V[$ [ePU WRQ[\_`XNPU PU\^\O\cePU% C\ f[V_fPfR[Va PU^fx$ _`XV ]^fRf fv\TV Z\PfN[\cR Q\PU\QfV Q\ ]^fR^cN[VN cN^_`ce X\_`[RW ]\QPU^fz_`[RW V \QXvNQN[VN _Vz fv\$ Tkc c X\~PVNPU# [NWPfz~PVRW c [N_NQNPU% Mv\TV Z\Tx _Vz \QXvNQNw ^kc[VRÉ \Q _`^\[e WNZe _f]VX\cRW V Q\$ _`NcNw Q\ [N_NQe# [V_fPfxP ORYRPfXV X\_`[R% AN fQWzPVNPU ^R[`TR[\c_XVPU QNWR `\ \O^Nf TR\Q# c ^NfVR ]^fR^cN[VN cN^_`ce X\^\cRW X\~PV p [NQÉR^RX Q[NcePU# N c ]^fe]NQXNPU fNNcN[_\cN[ePU p \_`R\$ YVfe% :R\Qe Q[NcR _x [N \Tkv Q\~w QaÉR# \ fN^e_NPU ^RTaYN^[ePU# [NQÉR^XV ce^NÅ[VR \QT^N[VPf\[R \Q \`\$ PfR[VN# WNX TQeOe ce_f`N[P\cN[R% =R~YV [NQÉR^XN aZVRW_P\cV\[N WR_` [N O\Pf[RW ]\cVR^fPU[V [N_NQe X\_`[RW# QNWR `\ \O^Nf ]^fe]\ZV[NWxPe UNYNON^Qz% Ekc[VRÉ UV_`\]N`\Y\TVPf[VR _`cVR^QfN _Vz ]^NcVQv\cR a`XN[VR X\_`[R c \QPV[Xa ORf]\~^RQ[V\ ]^feYRTNWx$ PeZ Q\ fZVR[V\[RT\% Mv\TV Z\Tx ^kc[VRÉ \QXvNQNw _Vz c ZVRW_Pa ]^fePfR]a ~PVzTVR[ V `\^ROXV _`Nc\cRW% <[X^a_`NPWN Z\PfN[\ceZV fv\TNZV `\^ROXV _`Nc\cRW Q\]^\cNQfN Q\ WRW ]\T^aOVR[VN ^eP% (/'!% Mv\TV c ~PVzT[NPU Z\Tx WR [V_fPfew V ]\c\Q\cNw ]^feXa^PfR V ]\QcVPU[VzPVN% ANWPfz_`_fR aZVRW_P\cVR[VR fZVN[ `\ _`Nce ~^kQ_`\][\$]NYaPU\cR# ZVzQfe]NYVPfX\cR ]NYa$ PUN# ^fNQfVRW V[[R _`Nce _`k] V ^xX% EzPR Pfz~PVRW _x fNWz`R c ]^fe]NQXNPU fNNcN[_\cN[ePU% 6UN^NX`R^e$ _`ePf[R WR_`# ÉR \O\X _`Nckc Q\~w f[NPf[VR fZVR[V\$ [ePU# ce_`z]aWx _`Nce [VRf[NPf[VR fZVR[V\[R YaO fa$ ]Rv[VR ]^NcVQv\cR% }cVNQPfe `\ \ ZVRW_P\ceZ PUN^NX$ `R^fR fZVN[ c ]^fRPVcVR|_`cVR Q\ ]^\PR_a a\TkY[V\$ [RT\# WNX []% c ^%f%_% C\T^aOVR[VN Pfz~PV ZVzXXVPU c\Xkv fNWz`ePU _`Nckc ZNWx Q\~w PUN^NX`R^e_`ePf[e ceTYxQ _VY[VRW_fRT\ ce_ePR[VN PVR[VN `XN[RX ZVzXXVPU# P\ WR_` _]\c\Q\cN[R \ORP[\~PVx fv\Tkc Z\PfN[\$ cePU% B_`R\]\^\fN Z\ÉR ce_`z]\cNw c ]^fe]NQXNPU QN$ YRX\ fNNcN[_\cN[ePU% BPR[z ]\_`z]a fNNcN[_\cN[VN fZVN[ c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ ]^feWz`\ cRQvaT ]^\$ ]\fePWV @V[P$>NcR[\XV% < _`\]VR| \X^R_ < p ^eP% (/(# (/)# (/*!p\ORP[\~w P\ [NWZ[VRW WRQ[RT\ f \OWNckc1 QaÉRW TR\Qe# fczÉR[VN _f]N^e _`Nc\cRW f \_`R\SV`NZV YaO ORf# ]\T^aOVR[VN PVR[VN Pfz~PV ZVzXXVPU% << _`\]VR| \X^R_ << p ^eP% (/+# (/.p+.

%/" N O 2G6 !') 7[N% MQWzPVR _`k] c ^faPVR O\Pf[eZ% BQPfe[e X\_`[VRWxPR c ZVRW_Pa ]^fePfR]kc ~PVzTVR[ V cVzfNQRv [N T^fOVR$ `\cePU ]\cVR^fPU[VNPU X\~PV _`z]a V ]\Q_`Nc X\~PV ~^kQ_`\]VN \Q]\cVNQNWxPR R[`Rf\]N`VV% MT^aOVR[VR Pfz~PV ZVzXXVPU# fcvN_f$ PfN c Pfz~PV T^fOVR`\cRW _`k]% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c [VRX`k^ePU _`NcNPU _`z]a% 2G6 !( 7[N% McN][VR[VR c `\^ROPR _`Nc\cRW _`Nca ON^X\cRT\% 133 .

%/" 2G6 !(! 7[N% MZVN[e < _`\][VN _`k]% BO^fzX Pfz~PV ZVzXXVPU c _`NcNPU ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\cePU < V I \Oa _`k] \^Nf c _`N$ cVR ZVzQfe]NYVPfX\ceZ ]^NcRT\ ]NYaPUN% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\ceZ < YRceZ# f [VR$ cVRYXVZV \QPfe[NZV ]^\YVSR^NPeW[eZV [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V _`Nc\cePU% :R\Qe [N cRc[z`^f[RW ]\cVR^fPU[V c \X\YV$ Pe Tv\ce OYVÉ_fRT\ ]NYVPfXN ]^NcRT\ ]NYaPUN# c Tv\cVR < X\~PV ~^kQ_`\]VN YRcRW _`\]e \^Nf c Tv\cNPU I X\~PV ~^kQ_`\]VN \Oa _`k]% 2G6 !(" 7[N% MZVN[e < _`\][VN% MQWzPVR _`Nca v\XPV\cR$ T\% G\^OVRY\cN`e `ck^ c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU _`Nca v\XPV\$ cRT\# fNcVR^NWxPe [VR^kc[\ZVR^[VR ce_eP\[R PVR[VR# \Q]\$ cVNQNWxPR fv\T\Z Z\PfN[\ceZ V[X^a_`\cN[eZ _\YNZV cN][VN% >\~PV _`Nca ORf fZVN[% 2G6 !(# 7[N% C\Q\O[R fZVN[e c Pfz~PVNPU ZVzXXVPU# WNX [N ^eP% (/)% AN ce^\_`Xa v\XPV\ceZ \QPfe[e X\_`[VRWxPR \ PUN^NX`R^fR R[`Rf\]N`VV% 134 .

%/" 2G6 !($ 7[N% MZVN[e << _`\][VN% MQWzPVR _`k]% MczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW c _`NcVR ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\ceZ < ]^NcRW _`\]e% 7aÉR TR\Qe c Tv\cNPU < X\~PV ~^kQ_`\]VN% ANQÉR^XV V TR\Qe c Tv\cVR I X\~PV YRcRT\ ~^kQ_`\]VN% 7^\O[R [NQÉR^XV [N ]\Q_`NcVR < X\~PV ~^kQ_`\]VN ]\ _`^\[VR cRc[z`^f[RW \^Nf [N ]^feYRTNWxPRW ]\cVR^fPU[V _`Nc\cRW X\~PV XYV[\cN`RW ]^fe~^\QX\cRW% :R\QN c ]\Q_`NcVR ]NYVPfXN OYVÉ_fRT\ ]NYPN << ]^NcRW _`\]e% 2G6 !(% 7[N% MZVN[e <Y _`\][VN% MQWzPVR _`k]% M[NPf[R fT^aOVR[VR V _VY[R ce_ePR[VR Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c _`NcNPU ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\cePU < \^Nf I \Oa _`k]% ?VPf[R TR\Qe c ]\Q_`NcNPU ]NYVPfXkc \Oa ]NYaPUkc \^Nf c Tv\cNPU < X\~PV ~^kQ_`\]VN \Oa _`k] V c Tv\cVR I X\~PV ~^kQ_`\]VN ]^NcRW _`\]e% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU ~^kQ$ _`\][\$]NYVPfX\cePU <% 135 .

%/" 2G6 !(& 7[N% MZVN[e << _`\][VN% MT^aOVR[VR V _VY[R ce_ePR[VR PVR[VN Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU c \X\YVPe Q\Y[RW [N_N$ Qe YRcRW X\~PV v\XPV\cRW \^Nf c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU << ]NYPN ]^NcRW ^zXV V c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU << V <I YRcRW ^zXV% MczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU V TR\Qe c `ePU _`NcNPU% ANQÉR^XV c Tv\cNPU ]NYVPfXkc OYVÉ_fePU V c ]\Q$ _`NcNPU ]NYVPfXkc ~^\QX\cePU << ]NYPN ]^NcRW ^zXV V <<< ]NYPN YRcRW ^zXV% C^feXa^PfR fTVzPV\cR ]NYPkc YRcRW ^zXV% 2G6 !(' 7[N% MZVN[e <<< _`\][VN% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^ _`Nc\cePU c _`NcNPU ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\cePU \^Nf ZVzQfe$ ]NYVPfX\cePU ]NYaPUkc% ?VPf[R TR\Qe V [NQÉR^XV c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU ]NYaPUkc% B_`R\YVfN f ]^NcVR fa]Rv[eZ f[V_fPfR[VRZ ]NYVPfXkc <I ]NYPN YRcRW _`\]e% 6fz~PV\cN \_`R\YVfN Tv\ce I X\~PV ~^kQ_`\]VN V ]\Q_`Nce ]NYVPfXN OYVÉ$ _fRT\ ]NYPN I YRcRW _`\]e# [NQcVPU[VzPVR c `eZ _`NcVR% ANQÉR^XV V TR\Qe [N Tv\cNPU <I V I X\~PV ]^NcRW _`\]e% ?VPf[R TR\Qe Q[NcR c `^fR_fPfXNPU ]^NcRW _`\]e% AVRcVRYXVR fT^aOVR[VR Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU% 136 .

1639<:.*=@= F9@-:.?EF./D.7867 8*41.1 .=. :?8*9 :.61* .2 :.*=*.1 $ 4.7861*! *! )-2E./7 $ 4.1./7 F9@-:.?* = 73741.0 $ 4.7-> = 37F.7=7 87-.78> 1 = :.2 :.78>! '7?4.1 51E331.78> 79*? $ $$ 1 $$$ 89*=.7867 8*41.?6.931 1 /.61.741.?37=>./7 8*4<.?3* +41G:?.0 = :..?37=. /9?+1.0 737D7:.61. 8*41.0 :.. .0 51E-?>8*41.*=< F9@-:./7 4.:?=7=>5! 137 .0 F9@-:.61.0 $$ 4.78>! )=EG. = 9?<.=.?37 =>.78>! )51*6> 7:.2 :.*=7=>.?EF.=.=.*=7=>.#%" #%$ !! #6*! )51*6> $$$ :.?*67=.1.0 89*=. :74*51 =*861*! &:..>.*=*.9?76< 37F.0*! )D7/1 57.781* 79*? = 87-:. = /D7=1.7861*! )6*.1.?6.*=1.?37=>.0 ?=D*:?.> :. 1 :146. 1 = ..78797?* <7/@46176*! #%$ !" #6*! )51*6> $$$ :.2 :.1*. =>:>.=.2 :. 6*-G. ?/9<+1.7867 8*41.7=*6.

%/" 2G6 !() O% MQWzPVR c ^faPVR O\Pf[eZ% 5N^Qf\ f[NPf[R fT^aOVR[VR V _VY[R ce_ePR[VR PVR[VN Pfz~PV ZVzXXVPU c \X\YVPe _`N$ ckc ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\cePU < V _`Nckc _`z]a% 7aÉR TR\Qe ]\c\QaWxPR ^\fQzPVR X\~PV `c\^fxPePU _`Nce ~^kQ_`\][\$]N$ YVPfX\cR# f `\cN^fe_fxPeZV fZVN[NZV \_`R\YV`ePf[eZV% 7aÉR TR\Qe V [NQÉR^XV ^kc[VRÉ c X\~PVNPU _`z]a# [VRX`k^R c X_f`Nv$ PVR UNYNON^Q% 2G6 !) 7[N% MZVN[e <<< _`\][VN% MT^aOVR[VR V fNTz_fPfR[VR PVR[VN Pfz~PV ZVzXXVPU \X\v\_`Nc\cePU# ]^fRQR c_fe_`XVZ c _`N$ cVR YRcRT\ [NQTN^_`XN# c _`NcNPU ZVzQfe]NYVPfX\cePU OYVÉ_fePU ]NYPkc << V <I YRcRW ^zXV \^Nf c _`NcNPU ZVzQfe]N$ YVPfX\cePU QNY_fePU ]NYPkc <<< V I ]^NcRW ^zXV% B_`R\YVfN ]NYVPfXkc QNY_fRT\ V ~^\QX\cRT\ I ]NYPN ]^NcRW ^zXV \^Nf \_`R\YVfN OYVÉ_fRT\ V ~^\QX\cRT\ ]NYVPfXN << ]NYPN YRcRW ^zXV% ANQÉR^XV [N ]\cVR^fPU[VNPU Tv\ce <<< X\~PV ]^NcRT\ ~^kQ$ ^zPfN \^Nf [N ]\Q_`NcVR ]NYVPfXN OYVÉ_fRT\ <<< ]NYPN ]^NcRW ^zXV% :R\Qe V [NQÉR^XV [N ]NYVPfXa ~^\QX\ceZ I ]NYPN YRcRW ^zXV% Mv\TV Z\PfN[\cR V[X^a_`\cN[R _\YNZV cN][VN c \`\PfR[Va _`Nca ZVzQfe]NYVPfX\cRT\ ]NYPN << YRcRW ^zXV% 138 .

%/" EeP% (0( EeP% (0) 2G6 !)! 7[N% MZVN[e <<< _`\][VN% F`Nc v\XPV\ce% M[NPf[N \_`R\YVfN [N_NQ X\~PV ^NZVR[[RW V X\~PV ]^fRQ^NZVR[VN% Mv\TV Z\PfN[\cR V[X^a_`\cN[R _\YNZV cN][VN% 2G6 !)" 7[N% MZVN[e <<< _`\][VN% F`Nc OV\Q^\ce% M[NPf[R fczÉR[VR _f]N^e _`Nc\cRW% M[VRX_f`NvPR[VN Tv\ce X\~PV aQ\$ cRW% 7aÉR TR\Qe# fcvN_fPfN c \X\YVPe ]^fRW~PVN Tv\ce X\~PV aQ\cRW c _feWXz% B_`R\SV`e [N X^NczQfVNPU ]N[RcXV V Tv\ce X\~PV aQ\cRW% 139 .

FL=?F! :! 2NKJ GHF>ACFLM F<.AE=B CY<\LAFLM BHY?FIUKG9 L HNK.@! 2FNC=?U= NL9GEA=EA9 L BHW]B9.NE= NLY]=EA= GHN=IJHN=EA DAY<NMBHY?FLM.AEB9 CY<\LAFL=?F! 140 .A=HE9 KF?OCEAFE9 FIJ=FGFHFN9! 3M D=JHM.@! 8L9GEA=EA= LAYN9 <U9 E9<BFC.@ DAY<NMBHY?FLM.A= GHN=<EAF JMCEMD! .BPU^\[\fN BPU^\[\fN ce_`z]aWR fceXYR R[QRZVPf[VR c ]Rc$ [ePU ZVRW_P\c\~PVNPU# QfVRQfVPfe _Vz WNX\ PRPUN ^RPR$ _ec[N V WR_` PU\^\Ox TR[R`ePf[VR acN^a[X\cN[x% C^fePfe[x WRW WR_` O^NX R[feZa a`YR[VNWxPRT\ [\^ZNY$ [e ZR`NO\YV` `e^\fe[e V SR[eY\NYN[V[e# WNXVZ WR_` XcN_ U\Z\TR[`efe[\ce% >cN_ U\Z\TR[`efe[\ce T^\ZNQfV _Vz c a_`^\Wa# ceQNYN _Vz f Z\PfRZ V \QXvN$ QN _Vz c PU^fx_`XNPU X^xÉXV ZVzQfeX^zT\cR# PU^fx_`XV _`Nc\cR# ZNvÉ\cV[e a_f[R! V [VRX`k^ePU `XN[XNPU# []% c T^aPf\YR X^\X\ceZ% AN fv\TNPU _]\YVZR^ef\cN[R$ T\ XcN_a U\Z\TR[`efe[\cRT\ \QXvNQNWx _Vz _\YR cN]$ [VN# _`xQ cVQ\Pf[\~w `ePU fv\Tkc [N fQWzPVNPU ^R[`TR$ [\c_XVPU% @\Pf fNcVR^NWxPe XcN_ U\Z\TR[`efe[\ce ]\Q c]vecRZ `YR[a N`Z\_SR^ePf[RT\ YaO NYXNYVkc ]^feOVR^N PVRZ[x ON^cz NYXN]`\[a^VN!% =R_` `\ PRPUN ]\fcNYNWxPN ^\f]\f[Nw \PU^\[\fz WaÉ a [VRZ\cYx`% 9 : 2G6 !)# 0.@HFEFN9! 9! 0<.

B6.EBABM4 P Q R 2G6 !)# P% Efa` _X\~[e \QPV[XN YzQÅcV\cRT\ acVQNPf[VN fczÉR[VR _f]N^ _`Nckc ZVzQfeX^zT\cePU% Q% BQPV[RX ]VR^_V\$ ce X^zT\_va]N c ^faPVR ]^fRQ[V\$`eY[eZ% BO[VÉR[VR X^xÉXkc ZVzQfeX^zT\cePU fR fcN][VR[VNZV c X^xÉXNPU% BQPfe[e ]^\$ YVSR^NPeW[R [N X^NczQfVNPU ]\cVR^fPU[V `^f\[kc X^zT\cePU# R% Efa` ]^\SVY\ce \QPV[XN ]VR^_V\cRT\ X^zT\_va]N% 141 .

0$)20/08" 2G6 !)$ BPU^\[\fN% BQPV[RX YzQÅcV\ce X^zT\_va]N% 8_\cN`R _X^fe$ cVR[VR% MczÉR[VR ]^fR_`^fR[V ZVzQfeX^zT\cePU# \QPfe[e ]^\YVSR^NPeW$ [R [N X^NczQfVNPU `^f\[kc X^zT\cePU# _XYR^\`efNPWN c cN^_`cVR ]\QPU^fz_`[RW% McN][VR[VN c X^xÉXNPU ZVzQfeX^zT\cePU% J `eZ _PU\^fR[Va \QXvNQN[VR _Vz fv\Tkc XcN_a U\$ Z\TR[`efe[\cRT\ c X^xÉXNPU ZVzQfeX^zT\cePU# ^fN$ QfVRW c PU^fx_`XNPU _`Nc\cePU QaÉePU _`Nckc V _`N$ ckc X^zT\_va]N# ]\c\QaWR a_fX\QfR[VR X^xÉXkc ZVz$ QfeX^zT\cePU V ce`c\^fR[VR _Vz fZVN[ fce^\Q[VR[V\$ cePU% J Pfz~PV\c\ f[V_fPf\[ePU X^xÉXNPU \QXvNQNWx _Vz _\YR cN][VN% 6UN^NX`R^e_`ePf[e \O^Nf ^R[`TR[\c$ _XV c `eZ _PU\^fR[Va `\ fczÉR[VN ]^fR_`^fR[V ZVzQfe$ X^zT\cePU f \ORP[\~PVx fcN][VR| c X^xÉXNPU ZVz$ QfeX^zT\cePU [N cVRYa ]\fV\ZNPU% 6fN_RZ fZVN[e `R Z\Tx \ORWZ\cNw PNve X^zT\_va]% Mv\TV \QXvNQNWxPR _Vz c PU^fx_`XNPU _`Nc\cePU X^zT\_va]N V _`Nckc \Oc\Q\cePU ]\c\QaWx ce`cN^fN[VR _Vz c`k^[ePU fZVN[ fce^\Q[VR[V\cePU [VR ceXNfaWxPePU ^kÉ[VPe c \O^NfVR ^R[`TR[\c_XVZ c ]\^kc[N[Va fR fZVN[NZV fce^\Q[VR[V\ceZV V[[RT\ ]\PU\QfR[VN ^eP% (0*# (0+!% 142 .

7[N (*' p \OWNce (*' $$$$$$$ ^NQV\Y\TVPf[R (*' p ]VR^c\`[N (*' p c`k^[N (*' 7e_X\]N`VN ((( 7e_`\_V_ R[PU\[Q^NYV_ ]\YeR]V]Ue_N^VN /* 8[`Rf\]N`VN fce^\Q[VR[V\cN /+ 8[`UR_V`V_ -*# .+# .+ p ^NZVR[[R# fZVN[e c ]^fROVRTa# N^`U^\]N`UVN# QVNOR`VPN ().# // $$$$$$$ X^zT\_va]N ('* $$$$$$$$$$$$ \OWNce ('* $$$$$$$$$$$$$$$$$ ^NQV\Y\TVPf[R ('+ 7R^ZN`\Ze\_V`V_ .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_`Nckc# X^zT\_va]N fR_f`ec[VNWx$ PRT\ .0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ^RaZN`\VQNY[RT\ )+ p [NQTN^_`XN# fZVN[e# c ]^fROVRTa# fN]NYR[VN _`Nckc ^RaZN`\VQNY[RT\ a QfVRPV *)# ** p ]Vz`\cR# fZVN[e# c ]^fROVRTa# `cN^QfV[e a$ \TkY[V\[RW .# .' $$ p $$fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR ('.# 0( $$$$$$$$$$$$ ^xX /+ $$$$$$$$$$$$ _`k] /. $$$$$$$$$$$$ fce^\Q[VR[V\cR 00 p ZVRQ[VPe# fZVN[e# c ]^fROVRTa# fN]NYR[VN# _Xk^[\$ZVz~[V\cRT\# a QfVRPV . p fZVN[e# [Ra^\Qe_`^\SVPf[R ()( $$$$$$$$c [N_`z]_`cVR QvaT\`^cNvRW X\^`eX\`R^N]VV ()>\~YNc\~w X\YN[ /* >^xÉXV ZVzQfeX^zT\cR# fZVN[e# c ]^fROVRTa \$ PU^\[\fe (*/ $$$$$$$ fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR ('* >^zTV# fvNZN[VN X\Z]^R_eW[R c [N_`z]_`cVR Qva$ T\`^cNvRW X\^`eX\`R^N]VV ()-# (). >^zT\_va]# fWNcV_XN N_eZVYNPeW[R ('0 p fZVN[e# c \QPV[Xa# YzQÅcV\ceZ# c [N_`z]$ _`cVR QvaT\`^cNvRW X\^`eX\`R^N]VV ()$$$$$$$$$$$$$$$$$ c ]^fROVRTa# N^`U^\]N`UVN `NOR`VPN $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Qe_X\]N`VV ((* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc# va_fPfeP\cRT\ -0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ \PU^\[\fe (*/# (*0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ fR_]\va 9\^^R_`VR^N ((/# ((0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N# fR$ _f`ec[VNWxPRT\ +'# ../# ('* 8[`UR_\]N`UVN . $$$$$$$$$$$$ c [N_NQNPU c ]^fROVRTa fN]NYR[VN _`Nckc ^RaZN`\VQNY[RT\ a QfVRPV *.# +0 $$$$$$$$$$$$ ]VR^_V\ceZ# c [N_`z]_`cVR QvaT\`^cN$ vRW X\^`eX\`R^N]VV ()$$$$$$$$$$$$$$$$$c ]^fROVRTa# PU\^\Oe FPURaR^ZN[$ [N (() $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ \PU^\[\fe (*0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$fR_]\va 9\^^R_`VR^N ((.ROR^QR[N /+ p FPUZ\^YN ((( :afe X\~PV# XaY_f\cePU c ]^fROVRTa fR_]\va ERV$ `R^N -* p ]Vz`\cePU# c ]^fROVRTa# ^RaZN`\VQNY[RT\ fN$ ]NYR[VN _`Nckc (/# (0 $$$$$$$$$$$$ fR_]\va ERV`R^N -* .) ?a]a_ R^e`URZN`\_a_ _e_`RZN`VPa_ . $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ a QfVRPV .) $$$$$$$ ^NQV\Y\TVPf[R .# ('-# ('/ $$$$$$$$$$$$ _feW[eZ# c ]^fROVRTa# fN]NYR[VN _`N$ ckc# X^zT\_va]N# fR_f`ec[VNWxPRT\ .' $$$$$$$$$$$$$$$$$ ^RaZN`\VQNY[RT\ (. p _]\WR[VN v\[\cRT\# fZVN[e c ]^fROVRTa# fN$ ]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR_f`ec[VNWxPRT\ .( >\^`eX\`R^N]VN fZVN[e X\_`[R ()>\~PV# OV\Q^\cR# fZVN[e# c ]^fROVRTa# N^`U^\$ ]N`UVN `NOR`VPN ()* $$$$$$$$$$$$$$$$$ \_`V`V_ P\[QR[_N[_ VYVV -+ $$$$$$$$$$$$$$$$$ fN]NYR[VN _Xk^[\$ZVz~[V\cRT\ ..'# .# .. $$$$$$$$$$$$ X\YN[\cePU /*# 0(# 0) $$$$$$$$$$$$ v\XPV\cePU /.NYYad ^VTVQa_ /+# 0' ..e]R^\_`\_V_ bR^`RO^NYV_ N[XeY\_N[_ _R[VYV_ ((.( p \OWNce . $$$$$$$ fN]NY[R ]^fePfR]kc .# ('/ $$$$$$$$$$$$ ]VR^_V\c\$YzQÅcV\ceZ c ]^fROVRTa fN$ ]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N# fR_f`ec[VNWxPRT\ +.# ((0 $$$$$$$$$$$$$$$$$ fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR ('.( p \OWNce . =NZV_`\~w ^QfR[VN# fZVN[e [Ra^\Qe_`^\SVPf[R _`N$ ckc ()( >NYR`XV ZNfV\cR# fZVN[e fN]NY[R .(# -' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ fN]NYR[VN _`Nckc# ^RaZN`\VQNY[R$ T\ )/ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ a QfVRPV *(# +' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$fR_]\va 9\^^R_`VR^N ()' $$$$$$$$$$$$$$$$$ fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR ('+# ('.. 4^`^\]N`VN Q[NcN 0# (*' 5^NPUeT[N`UVN *( 6NYPN[RV`V_ ^URaZN`\VQRN (/ 6U\^\ON# 6^\U[N +* p FPURaR^ZN[[N /*# (() p fce^\Q[VR[V\cN# X\~PV OV\Q^\cePU 00 $$$$$$$$_`Nckc# ON^X\cePU 0(# 0+# 0./ $$$$$$$$$$$$$$$$$ ^RaZN`\VQNY[RT\ a QfVRPV *0 p ~^kQ^zPfN# fZVN[e c ]^fROVRTa# Q[e (*p ~^kQ_`\]VN# fZVN[e c ]^fROVRTa# Q[e (*(# (*) $$$$$$$$$$$$ fN]NYR[VN _`Nckc# va_fPfeP\cRT\ -/# . $$$$$$$$$$$$ _e^V[T\ZeRYVPN ()+ $$$$$$$$$$$$ Q[e (*.( ?8F p ]N`^f ?a]a_ R^e`URZN`\_a_ _e_`RZN`VPa_ ?V_fNW ^aZVR[V\cN`e aXvNQ\ce ..FX\^\cVQf 4^`U^V`V_# ]_\^VN`VPN -+ p ^URaZN`\VQRN 0 4^`U^\]N`UVN# QVNOR`VPN ()+ p _e^V[\T\ZeRYVPN ()+ p `NOR`VPN ()( 4^`U^\_V_ ZN[a_ R^\_VbN 0# /+# /. `cN^QfV[VR a\TkY[V\[RW .. $$$$$$$$$$$$$$$$$ fN]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR$ _f`ec[VNWxPRT\ .# -( $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ^RaZN`\VQNY[RT\ )$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ a QfVRPV *( $$$$$$$$$$$$ fce^\Q[VR[V\cR 0+# 0./ >^xT ]^fRW~PV\ce ('*# ('0# ((' >R^N`\P\[Va[P`VbV`V_ _VPPN c ]^fROVRTa fR_]\va FW\T^R[N +) >R^N`\QR^ZVN OYR[[\^^UNTVPN c ]^fROVRTa fR_]\$ va ERV`R^N -* >\X_N^`^\fN /*# 0+ >\YNTR[\fe .'# ./# ('* :R\Qe# c ]^fROVRTa fN]NYR[VN _`Nckc ^RaZN`\$ VQNY[RT\ (' p fce^\Q[VR[V\cR /*# /+ :\[N^`^\fN 0( :\~PVRP ]^fRcYRXve ]\_`z]aWxPe p ]N`^f MN]NYR$ [VR _`Nckc ^RaZN`\VQNY[R :afXV# 5\aPUN^QN /+ p Q[NcR (*' p . p _`z]a# fZVN[e c ]^fROVRTa# Q[e (*(# (*fN]NYR[VN _`Nckc ^RaZN`\VQNY[RT\ a QfVRPV *) p _`\]e# fZVN[e c ]^fROVRTa# N^`U^\]N`UVN QVN$ OR`VPN ().( ?aZONYVfNPWN ('*# ('0 ua_fPfePN# fcVxfRX f va_fPfeP\ceZ fN]NYR[VRZ _`Nckc -+ ` @VP^\T[N`UVN *( @Vz~[VR# fZVN[e# c ]^fROVRTa fN]NYR[VN _Xk^[\$ $ZVz~[V\cRT\ ./ B_`R\]\^\fN c ]^fROVRTa fN]NYR[VN _`Nckc ^Ra$ ZN`\VQNY[RT\ a QfVRPV *) B_`^\TV ]Vz`\cR /( BPU^\[\fN (*/ p \OWNce (*/ $$$$$$$ ^NQV\Y\TVPf[R (+' B_`V`V_ P\[QR[_N[_ VYVV -+ p \OWNce ^R[`TR[\c_XVR -+ CNYVPfXV ]NYPkc# ^xX# fZVN[e c ]^fROVRTa# Q[e (*+ 143 . p ]^fRQ^NZVR[VN# fZVN[e c ]^fROVRTa# Q[e (*./# -( $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^RaZN`\VQNY[RT\ (/ $$$$$$$$$$$$$$$$$ fR_]\va ERV`R^N -* $$$$$$$$$$$$ fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR /( p ]V_fPfRY\cR# fZVN[e# c ]^fROVRTa fN]NYR[VN _`Nckc ^RaZN`\VQNY[RT\ ). $$$$$$$ c \X\YVPe ]\Q]\`eYVPf[RW c ]^fROVRTa fN$ ]NYR[VN _`Nckc ^RaZN`\VQNY[RT\ )0# *' $$$$$$$ fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR /( $$$$$$$ fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR ('* >^zT\fZeX ('*# ('0 >cNQ^N`\cVR[VR X^zT\_va]N c ]^fROVRTa fN]NYR$ [VN _`Nckc X^zT\_va]N fR_f`ec[VNWxPRT\ .+ $$$$$$$$$$$$$$$$$ fN]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR$ _f`ec[VNWxPRT\ a QfVRPV .# *. $$$$$$$$$$$$ fN]NYR[VN _`Nckc# va_fPfeP\cRT\ -p aQ\cR# fZVN[e# c [N_`z]_`cVR QvaT\`^cNvRW X\^`eX\`R^N]VV ()/ $$$$$$$$$$$$ c ]^fROVRTa# N^`U^\]N`UVN `NOR`VPN ()( $$$$$$$$$$$$$$$$$ Q[e (*.# /0 p fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfN# X\_`[\$_`Nc\cN /* \OWNce /* $$$$$$$$$$$$$$$$$ ^NQV\Y\TVPf[R /+ $$$$$$$$$$$$ fcVxfRX f ^RaZN`\VQNY[eZ fN]NYR[VRZ _`Nckc /.

/ p p a QfVRPV ...(# F`Nce OV\Q^\cR# fZVN[e fce^\Q[VR[V\cR# c`k^[R (''# ('( p fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR /* p 6UN^P\`N ()( F`Nce# X\YN[\cR# fZVN[e# c [N_`z]_`cVR QvaT\$ `^cNvRW X\^`eX\`R^N]VV ()0 $$$$$$$$$$$$$c ]^fROVRTa# N^`U^\]N`UVN `NOR`VPN ())# ()* $$$$$$$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN# _Xk^[\$ZVz~[V\cRT\ a QfVRPV ./ EUVfN^`U^\_V_ ]\YYVPV_ /+ EaZ\cV_X\ X\~PV ()(# ()+ EcN# XaY_f\cN ('* p ^NZVR[[N ('* ^%f%_% p ]N`^f MN]NYR[VR _`Nckc ^RaZN`\VQNY[R ^%f%_%Q% p ]N`^f MN]NYR[VR _`Nckc ^RaZN`\VQNY[R a QfVRPV *) FNX^NYVfNPWN ('*# ('0 FN^X\VQ\fN X\_`[N 0 FPYR^\QR^ZN . p ON^X\c\$\O\WPfeX\cR# fZVN[e# c ]^fROVRTa# N^`U^\]N`UVN QVNOR`VPN ().(# .) $$$$$$$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR$ _f`ec[VNWxPRT\ .' $$$$$$$$$$$$$fce^\Q[VR[V\cR /+ p OV\Q^\cR# fZVN[e# c [N_`z]_`cVR QvaT\`^cN$ vRW X\^`eX\`R^N]VV ()/ $$$$$$$$$$$$$c ]^fROVRTa# N^`U^\]N`UVN `NOR`VPN ()(# ()* $$$$$$$$$$$$$$$$$$ Q[e (*.-# . $$$$$$$$$$$$$$$$$$Q[e (*'# (*)# (** $$$$$$$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR$ _f`ec[VNWxPRT\ .# (/# (0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a QfVRPV *( p _X^\[V\c\$ÉaPUc\cR# fZVN[e c ]^fROVRTa# fN$ ]NYR[VN _`Nckc# ^RaZN`\VQNY[RT\ )/# *' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a QfVRPV *( p _`z]\c\$~^kQ_`\][R# fZVN[e c ]^fROVRTa# N^$ `U^\]N`UVN QVNOR`VPN ()+ p _`z]a# fZVN[e c ]^fROVRTa# Q[e (*(# (*F`Nce _`z]a# fZVN[e c ]^fROVRTa ckc# ^RaZN`\VQNY[RT\ (/ p a QfVRPV *.# +( $$$$$$$$$$$$$fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR /' [Ra^\Qe_`^\SVPf[R _`Nckc MNOa^fR[VN Q\cR /* X\_`[VR[VN ~^kQPU^fz_`[RT\ cVRY\[N_N$ MN]NYR[VN _`Nckc `e]a ^RaZN`\VQNY[RT\ 0 MN]NYR[VR# Ov\[e [NPfe[V\cRW +* p ]\PURcRX ~PVzT[V_`ePU /) p _Xk^[\$ZVz~[V\cR ..' p p p va_fPfeP\cRT\ --# ./ p p$$$$$$$$$$va_fPfeP\cRT\ -./ C\YeN^`U^V`V_# PU^\[VPN Rb\Ya`VbN 0 p ^URaZN`\VQRN 0 C\YeN^`U^\_V_ ZN[a_ /+ C\YeZe\_V`V_ ./ $$$$$$$$$$$$$fce^\Q[VR[V\cR 0(# 0+# 0. $$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _Xk^[\$ZVz~[V\cRT\ .) $$$$$$$$`cN^QfV[e a\TkY[V\[RW ...../ F`\]N X\YPfN_`N (*' Ff]\`Nc\~w X\YN[ /* }PVzT[N# fZVN[e c ]^fePfR]NPU c ]^fROVRTa (*' }YV[VN[XV ]^fea_f[R# fZVN[e c fR_]\YR FW\T^R[N +*# +* GXN[XN vxPf[N# fZVN[e c `URZN`\_a_ _e_`RZN`VPa_ . CR^VN^`U^V`V_ PNYPN^RN .. $$$$$$$$$$$$$\OWNce ^NQV\Y\TVPf[R ..) p \OWNce .+ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^RaZN`\VQNY[RT\ 0# ))# )$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a QfVRPV *(# *)# *-# +( $$$$$$$$$$$$$$$$$$fR_]\va ERV`R^N -* $$$$$$$$$$$$$fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR . FVNY\N[TVRX`NfWN c ]^fROVRTa fR_]\va FW\T^R[N +)# +* FXk^N# fZVN[e c ]^fROVRTa# `cN^QfV[e a\TkY[V\$ [RW .. $$$$$$$$ a QfVRPV .* $$$$$$$$p fN]NYR[VN _`Nckc va_fPfeP\cRT\ -. $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_`Nckc# X^zT\_va]N# fR_f`ec[VN$ WxPRT\ ..0# /' $$$$$$$$$$$$$fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR /*# 0(# 0) p X^zT\_va]N# fZVN[e c ]^fROVRTa# PU\^\Oe ERV`R^N /) $$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR_f`ec$ [VNWxPRT\ a QfVRPV . F]\[QeYV`V_ N[`R^V\^ c ]^fROVRTa fN]NYR[VN _`N$ ckc X^zT\_va]N# fR_f`ec[VNWxPRT\ +/# . $$$$$$$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR$ _f`ec[VNWxPRT\ . JVxQ ^QfR[VN# fZVN[e c ]^fROVRTa# Ya]a_ Q[e R^e$ ]^fROVRTa Q[e (*' F]\[QeY\YVfN czfV[e _feWXV vaXa X^zT\cRT\ ((( F]\[QeY\_V_# N[`R^V\^ (() p Ue]R^\_`\`VPN ((./ $$$$$$$$va_fPfeP\cR +*# -+ $$$$$$$$$$$$$\OWNce -+ $$$$$$$$$$$$$$$$$$^NQV\Y\TVPf[R -0 $$$$$$$$ ^RaZN`\VQNY[R 0 p p p \OWNce 0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$^NQV\Y\TVPf[R (' $$$$$$$$p a QfVRPV *( $$$$$$$$$$$$$$$$$$\OWNce *( p p$$$$$$$$$$$$$$$^NQV\Y\TVPf[R *) 144 .# -0 p _`k]# fZVN[e c ]^fROVRTa# Q[e (*+ $$$$$$$$$$$$$`cN^QfV[e a\TkY[V\[RW .# *p fN]NYR[VN _`N$ _`k]# fZVN[e# c ]^fROVRTa# fN]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR_f`ec[VNWxPRT\ ./ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$\OWNce . $$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc va_fPfeP\cRT\ -.-# ./ $$$$$$$$$$$$$$$$$$va_fPfeP\cRT\ -0# /) $$$$$$$$$$$$$$$$$$^RaZN`\VQNY[RT\ /) p X^feÉ\cR# fZVN[e c ]^fROVRTa# fN]NYR[VN _`N$ ckc# va_fPfeP\cRT\ -. C^feXa^Pf 7a]ae`^R[N /) ##C`N_V ]^\SVYq *( ENQeXaY\T^NSVN (()# ((. p ~^kQ_`\][\$]NYVPfX\cR# fZVN[e# c ]^fROVRTa# N^`U^\]N`UVN QVNOR`VPN ().) $$$$$$$$^NQV\Y\TVPf[R .# /0# 0' C\PURcXV ZVz~[V\cR# fZVN[e fN]NY[R .. $$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc# ^RaZN`\VQNY[RT\ 0# (/# )( $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a QfVRPV +' $$$$$$$$fZVN[e# fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR . p fZVN[e [Ra^\Qe_`^\SVPf[R ()( p ÉRO^\c\$X^zT\cR# fZVN[e c ]^fROVRTa fN]N$ YR[VN _`Nckc X^zT\_va]N# fR_f`ec[VNWxPRT\ +*# +0# . $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_e^V[T\ZeRYVPN ()+ $$$$$$$$$$$$$$$$$$Q[e (*( $$$$$$$$$$$$$$$$$ fN]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR$ _f`ec[VNWxPRT\ .(# .) p PV^PaZ_P^V]`N _Ra Z\^]URN ./ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^RaZN`\VQNY[RT\ 0# (( $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a QfVRPV *(# *) p fce^\Q[VR[V\cR /+ p _X\X\cR# fZVN[e c ]^fROVRTa# N^`U^\]N`UVN QVNOR`VPN ()+# ()../ CR^V\_`V`V_ \__VSVPN[_ ]_\^VN`VPN -/ CvN_X\_`\]VR /+# /.0 $$$$$$$$$$$$$fR_]\va ERV`R^N -* p v\XPV\cR# fZVN[e c ]^fROVRTa# Q[e (*)# (*.(# . G\^OVRYR 5NXR^N /(# /) G\^ROXV _`Nc\cR# fZVN[e GcN^QfV[N a\TkY[V\[N .)# .# -/# -0 p X^feÉ\c\$OV\Q^\cR# fZVN[e c ]^fROVRTa# \_`V$ `V_ P\[QR[_N[_ VYVV -+ $$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR_f`ec$ [VNWxPRT\ +*# ++# .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^RaZN`\VQNY[RT\ ('# (. $$$$$$$$$$$$$$$$$$^RaZN`\VQNY[RT\ )+ $$$$$$$$$$$$$$$$$$fR_f`ec[VNWxPRT\ a QfVRPV .' $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^RaZN`\VQNY[RT\ 0# (.( $$$$$$$$$$$$$$$$$$]\_`Nw ZVR_fN[N .F>BEBJ<7M CNYVPfXV ]NYPkc# ^xX# fZVN[e c ]^fROVRTa `cN^$ QfV[e a\TkY[V\[RW .# -0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^RaZN`\VQNY[RT\ 0# (( $$$$$$$$$$$$$fce^\Q[VR[V\cR /+# /.. $$$$$$$$\OWNce . p Z\_`X\c\$\O\WPfeX\cR# fZVN[e c ]^fROVRTa# fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N# fR_f`ec[VNWxPRT\ +* p [NQTN^_`X\cR# fZVN[e c ]^fROVRTa# Q[e (*`cN^QfV[e a\TkY[V\[RW . $$$$$$$$$$$$$fce^\Q[VR[V\cR /. $$$$$$$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc X^zT\_va]N# fR$ _f`ec[VNWxPRT\ .0# /' p p p fce^\Q[VR[V\cR /. p _`Nckc# X^zT\_va]N# fR_f`ec[VNWxPR +* \OWNce +* $$$$$$$$$$ p$$$$$$$$$^NQV\Y\TVPf[R +*# .# 0( p ZVRQ[VPe# fZVN[e# c ]^fROVRTa# fN]NYR[VN _`N$ ckc X^zT\_va]N# fR_f`ec[VNWxPRT\ a QfVRPV ./# . $$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc# ^RaZN`\VQNY[RT\ 0# (. $$$$$$$$]\_`Nw# \T^N[VPf\[N .(# .. p a QfVRPV +/ F]\[QeYV\fN ('* F]\[QeY\N^`U^V`V_ N[XeY\]\R`VPN +* F]\[QeY\N^`U^\_V_ ('* F]\[QeY\QV_PV`V_ ^URaZN`\VQRN YR[VN _`Nckc X^zT\_va]N# .# +' $$$$$$$$$$$$$fN]NY[R \X\v\_`Nc\cR . p ]\_`R^V\^ (() F`Nce# ON^X\cR# fZVN[e# c ]^fROVRTa# N^`U^\$ ]N`UVN# QVNOR`VPN ().) $$$$$$$$p a QfVRPV ..# ((ERaZN`efZ `XN[RX ZVzXXVPU ... $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ va_fPfeP\cRT\ -/ p ^RaZN`\VQNY[RT\ 0# (/# )) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ a QfVRPV *. p _fPfe`\c\$\O^\`\cR# fZVN[e c ]^fROVRTa# fN$ ]NYR[VN _`Nckc# ^RaZN`\VQNY[RT\ )/# )0 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a QfVRPV +(# +) p _fPfe`\c\$]\`eYVPf[R# fZVN[e c ]^fROVRTa fN$ ]NYR[VN _`Nckc# ^RaZN`\VQNY[RT\ a QfVRPV +(# +) p ~^kQ^zPf[\$]NYVPfX\cR# fZVN[e# c ]^fROVRTa fN]NYR[VN _`Nckc# ^RaZN`\VQNY[RT\ 0# () $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a QfVRPV *( $$$$$$$$$$$$$fce^\Q[VR[V\cR /+# /.( $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$^RaZN`\VQNY[RT\ 0# ))# )* $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a QfVRPV *(# *)# *.+ $$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc# X^zT\_va]N# fR_f`ec$ [VNWxPRT\ . $$$$$$$$$$p a\TkY[V\[N .) c ]^fROVRTa fN]N$ fR_f`ec[VNWxPRT\ .# $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a QfVRPV *. $$$$$$$$p fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR /+# /..-# . p a QfVRPV . F`Nce# _`k]# fZVN[e# c ]^fROVRTa# fN]NYR[VN _`Nckc# ^RaZN`\VQNY[RT\ a QfVRPV *(# *)# *. $$$$$$$$fN]NYR[VN _Xk^[\$ZVz~[V\cRT\ .0 p ZVzQfeX^zT\cR# fZVN[e# c ]^fROVRTa fN]NYR$ [VN _`Nckc X^zT\_va]N# fR_f`ec[VNWxPRT\ +* $$$$$$$$$$$$$fce^\Q[VR[V\c\$ce`ck^PfR ('* p ZVzQfe]NYVPfX\cR# fZVN[e# c ]^fROVRTa# Q[e (*'# (*)# (*+ $$$$$$$$$$$$$$$$$$fN]NYR[VN _`Nckc# va_fPfeP\cRT\ -.. p QVSSa_N . $$$$$$$$$$$$$$$$$$^RaZN`\VQNY[RT\ 0# (( $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$a QfVRPV *(# ** p ^xX# fZVN[e# c ]^fROVRTa# Ya]a_ R^e`URZN`\$ _a_ _e_`RZN`VPa_ .*# .

/ $$$$$$$$\OWNce .F>BEBJ<7M MN]NYR[VR _`Nckc c PU\^\OVR ]\_a^\cVPfRW 0 p p c T\^xPfPR ^RaZN`ePf[RW 0 $$$$$$$$c ]YNZVPe ./ f%f%_%X% p ]N`^f MN]NYR[VR _`Nckc X^zT\_va]N fR$ _f`ec[VNWxPR +* ÇaPUcN# fZVN[e c ]^fROVRTa fN]NYR[VN _`Nckc ^RaZN`\VQNY[RT\ *' 145 .R[\PUN$FPU\[YRV[N 0 p p c ^aZVR[Va# Taf\cN`eZ 0 $$$$$$$$cVRY\]\_`NPV\ceZ 0 $$$$$$$$c fN]NYR[Va# WRYV`N T^aORT\# c^f\QfVRWx$ PeZ +* $$$$$$$$$$$$ cVRY\`z`[VPfeZ 0 $$$$$$$$$$$$ WRYV` fVN^[V[\ceZ +* p cx`^\Oe# cV^a_\ceZ 0 $$$$$$$ c fR_]\YR ERV`R^N +* MR_]kv# 5N^^R$?VR\[ ('* p 9\^^R_`VR^N ((. p CN[P\N_`N ('* p ERV`R^N +*# -) $$$$$$$$\OWNce -) $$$$$$$$$$$$$^NQV\Y\TVPf[R -* p FW\T^R[N +) $$$$$$$$\OWNce +) $$$$$$$$$$$$$^NQV\Y\TVPf[R +* p _aPU\~PV c ]^fROVRTa# X\YNTR[\f +) $$$$YV_fNWN ^aZVR[V\cN`RT\ a\TkY[V\[RT\ +) MR_]kv _aPU\~PV c ]^fROVRTa fR_]\va FW\T^R[N +) p _feW[\$^NZVR[V\ce ('* p `z`[VPe _feW[RW ('* MZVN[e fN]NY[R# \X\v\_`Nc\cR ./# /) Mce^\Q[VR[VR ]^fePfR]a ~PVzT[N .

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->