Test b

Rzeczpospolita w XVI wieku
Test podsumowujący rozdział V 1. Przeczytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 6. oraz 10. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą w karcie odpowiedzi. 3. Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem. 4. Rozwiązania zadań od 7. do 9. oraz od 11. zapisz lub uzupełnij czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. 5. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 21 punktów. 1. Zjazd przedstawicieli dynastii Jagiellonów i cesarza Maksymiliana I Habsburga odbył się w 1515 r. w (0–1 p.) A. Krakowie. B. Królewcu. C. Pradze. D. Wiedniu. 2. Urzędnikiem odpowiedzialnym za finanse państwa polskiego był A. marszałek. B. podskarbi. C. kanclerz. D. hetman. 3. Piechota wybraniecka była formacją A. ciężkozbrojną, służącą jako straż króla. B. złożoną głównie z mieszczan pochodzących z prywatnych miast szlacheckich. C. chłopską, stworzoną przez Stefana Batorego. D. najemną, w której skład wchodzili głównie Szwajcarzy, Niemcy lub Holendrzy. 4. Akt tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej uchwalono w 1573 r. w wyniku ustaleń (0–1 p.) A. unii brzeskiej. B. ugody sandomierskiej. C. konfederacji warszawskiej. D. unii lubelskiej. (0–1 p.) (0–1 p.)

Na podstawie zamieszczonej fotografii wykonaj zadania 5. i 6.

5. Na zdjęciu przedstawiono A. zamek królewski. B. kościół protestancki. C. pałac magnacki. D. ratusz miejski. 6. Budowla ukazana na ilustracji znajduje się w A. Zamościu. B. Krakowie. C. Podhorcach. D. Warszawie. 7. Wymień postacie historyczne, których dotyczą podane opisy.

(0–1 p.)

(0–1 p.)

(0–4 p.)

polski poeta renesansu, sekretarz w kancelarii królewskiej – …………………………….…… jezuicki kaznodzieja, spowiednik Zygmunta III Wazy – ……….……...……………….……… najbliższy współpracownik Stefana Batorego, założyciel Zamościa – ……….……….……… królewicz francuski, pierwszy elekcyjny król Rzeczypospolitej – …………….……………… 8. Wstaw znak „x” obok elementów odrębnych dla Korony i Litwy po zawarciu unii w Lublinie. (0–3 p.) [ ] urzędy [ ] sejm [ ] władca [ ] armia [ ] polityka zagraniczna [ ] skarb

9. Uzupełnij tekst.

(0–5 p.)

W 1561 r. ……………… …………………., ostatni wielki mistrz zakonu inflanckiego, utworzył ze swoich ziem księstwo, w którym dominowała religia …..…………………….. Aby zyskać sojusznika do walki przeciwko Moskwie zagrażającej jego ziemiom, zwrócił się o pomoc do króla polskiego …………..... ……….….. oraz uznał jego zwierzchnictwo. Dzięki temu otrzymał lenno w postaci księstwa ….………….. i ………………….. Na podstawie zamieszczonego tekstu źródłowego wykonaj zadania 10. i 11. Ponieważ prawa ogólne i ustawy dotyczą nie pojedynczego człowieka, ale ogółu narodu, przeto na tym walnym sejmie radomskim wraz ze wszystkimi królestwa naszego prałatami, radami i posłami ziemskimi za słuszne i sprawiedliwe uznaliśmy […], iż odtąd na potomne czasy nic nowego [nihil novi] stanowionym być nie ma przez nas i naszych następców bez wspólnego zezwolenia senatorów i posłów ziemskich, co by było z ujmą i ku uciążeniu Rzeczypospolitej […] oraz zmierzało ku zmianie prawa ogólnego i wolności publicznej. M. Ferenc, Epoka nowożytna, [w:] Teksty źródłowe. Tematy lekcji i zagadnienia do historii w szkole średniej, Kraków 2001, s. 55. 10. Na sejmie w Radomiu uchwalono A. zbiór praw senatorów i posłów ziemskich. B. konstytucję Nihil novi. C. ustawę ograniczającą wolność szlachty. D. akt tolerancji religijnej. 11. Podaj rok powstania cytowanego pisma. Określ, który z władców Rzeczypospolitej zatwierdził ustalenia zamieszczone w dokumencie. (0–2 p.) ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………….….. (0–1 p.)