Grupa A

Temat: Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Procesy polegające na przemieszczaniu się zwietrzeliny w dół stoku pod wpływem siły ciężkości to… A. procesy krasowe. B. akumulacja. C. ruchy masowe. D. ruchy górotwórcze. 2. Podkreśl formy krasu powierzchniowego. jaskinia, ponor, polje, stalaktyt, mogot, stalagmit, żłobek krasowy, korytarz 3. Połącz formę rzeźby terenu z procesem, który spowodował jej powstanie. d krasowienie a abrazja -- erozja lodowcowa c korazja b erozja wgłębna e akumulacja lodowcowa 4. Przyporządkuj wymienionym procesom odpowiadający im opis. A. erozja boczna . . .c B. akumulacja rzeczna b. . . . . C. wietrzenie chemiczne . a. . . . a. Niszczenie skał powodujące zmianę ich składu chemicznego. b. Osadzanie materiału niesionego przez rzekę u jej ujścia. c. Podcinanie brzegów rzeki prowadzące do poszerzania się doliny. d. Rozcinanie podłoża i pogłębianie doliny. Grupa B klif  a dolina V-kształtna b grzyb skalny c mogot d wzniesienia moreny czołowej e

Temat: Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi
1. Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Rumowiska skalne powstające na stokach w wyniku wietrzenia mrozowego to… A. wywierzyska. B. gołoborza. C. barchany. D. ostańce. 2. Podkreśl formy krasu podziemnego. jaskinia, ponor, polje, stalaktyt, mogot, stalagmit, żłobek krasowy, stalagnat

3. Połącz formę rzeźby terenu z procesem, który spowodował jej powstanie.
Wodospad dolina U-kształtna Polje powierzchnia moreny dennej Meander a b c d e E erozja boczna A erozja wsteczna C krasowienie B erozja lodowcowa d akumulacja lodowcowa abrazja

4. Przyporządkuj wymienionym procesom odpowiadający im opis. A. erozja wgłębna c. . . . . B. korazja b. . . . . C. wietrzenie fizyczne . a. . . . a. Niszczenie skał polegające na ich rozdrabnianiu pod wpływem czynników fizycznych. b. Niszczenie powierzchni skalnych przez piasek. c. Rozcinanie podłoża i pogłębianie doliny. d. Niszczenie wysokiego brzegu przez fale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful