P. 1
Ethos Rycerski i Jego Odmiany

Ethos Rycerski i Jego Odmiany

|Views: 262|Likes:
Wydawca: Paul Hübner

More info:

Published by: Paul Hübner on Jun 04, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/26/2015

pdf

text

original

RADA PROGRAMOWA SERII
Brunon Hołyst - p7zallodniu4cy Seweryn Dziamski Jacek Fisiak Andrzej Grabski kazimierz Imielinski Iozef kozielecki Czesław Kupisiewicz Arrdrzej lam Henryk lvIarkiewicz

Projekt okłattki-i stron tytulowYch serii
STEFAN NARGIĘŁŁO

Słowo wstępne

Redaktor I wydania
MARIA oFlERsKA
ł

Redaktor II wydania
MABTA EHRENKRElrTz,JASlŃsl(A

Redaktor techniczny

MARIANNA W^cHoWIcz,

Korektor
ANINA Bosl,:Ą-PAI.IJCIi

Nie jest rzeczą wskazaną, by tytuł jaltiejśksiążki za_ wierał termin wymagający wyjaśnienia, za taki zaśpoczytuję

słowo ,,e,thos,,1. Termin ten W publicystyce bywa często miesza_ ny ze słowem ,,etyka". Tymczasem etyka to nazwa pewnej dyscypliny teoretycznej, która stara się ustalić, co się robić p9. nie powinno. Ethos zaśto styl życia jakiejśspo_ *irrrro, u """go ogólna _ jak proponują niektórzy _ orientacja ją_ łeczności, kiejśkultury, przyjęta'p:zez nią hierarchia wartości bądźformuLądź dająca się wyczytać z ludzkich_zacłrowań. łońna "*pii"it", Zajmujemy się etyką, gdy dyskutujemy, czy szacunek dla czło-pozrłala lekarzowi na stosowanie środków wpływających wióta
'trwamy przy plsownl tym punkcie pragniemy wyjaśnić, dlaczego nas pisownia ,,etos", Greckie słowo ,,ethos" wtedy, gdy upowszechnia się u przyjętej transkrypcji ,od,,ethos" plsze się przez S, e nie t. Wedłu ogótnie polłalemy plur*rrą ty.t liter przez lh, drugą przez t, To rozróżnienie w " zanika, gcly termin jest już w języku catkowicle zadomo_ sktch przetładach r

w

Naukowe @ Copyright by Państwowe Wyłlawnlctwo

warszawa

1973

wlorry,

ISBN B3_01-05525,1

na zmianę charakteru pacjenta, Zajmujemy się ethosem danej grup}, gdy stwierdzamy na przykład, że jej członkowie mają -do

I. Pojęcie
a a

],)

11

ii
'.ł,

ą
*

rozwiązywinia konfliktów w sposób pokojowy albo iur.a"rr"ję wyżgdy, przeciwnie, tio,,ią w ręku dochodzą ciągle swojej " się ethosem jakiejś grupy, gdy interesuje nas ,"oS"i. Zajmujemy zarobki to, czy 3ej cziorrkowie wolą próżnować, niż mieć lepsze który stosuje się do grup, i ciężÓj pracować. EthoE jest terminem, któ_ a nie do indywitiuów. JLgo zakres wyziera poza wartości, rymi zajmuje się etyka. Jest to termin podstawowy dla'socjologii za_ rutt,rry, do której iozwążania zawarte w"te3 książce trzeba liczyć.

wzoru i pojęcie naśladownictwa
,l

Winniśnry ollruć sobie jakieqośpIawelJo człowieka i nlieć go zawsze przed oczami, aby być tttk, jak gdyby otl się nam przy, glqdał i wszystko czyt,tić tuk, jakby on widzia|, Słowa, które kładzie w rr ta Epikulowi Setreka, lisly morclne
Postaw sobie wreszcie za wzól, jakiśchorakter, k!óry byśnaślorlclwał, t:zy Io kiecly żyjesz w osomolnieniu, czy to kiedy przestajesz z ]utlźttti,
Epikfct, Encfteiridion

Gdy w lataclr trzytiziestych pisałam o wzorach osobowych i ich roli w życiu społecznym, czułam. się w swoich rozważaniach raczej osamotniona. Dziśsytuacja zmieniła się radykal_ rozwinęło się zagadnienie, a wraz z jego rozwojem szukanie nie terminów, w jakich znalazłoby swój adekwatny wyraz, A więc na przykład w socjologii francuskiej mówi się o kierowniczych obrazach osobowości (images-guides) i o ideałach osobowości (id.ćal de la personne). W pracach angielskich spotykamy się z takimi wyrażeniami, jak ,,postać ludzka stan9wiąca przedmiot aspi_ racji,, (enviable human Iigure),,,idealny typ człowieka w danej kulturze,, (human ideal_type ot a given culture), ,,postać wzbu_ dzająca podziw" (adlnirable human tigure), Niemcy używają słowa Vorbjld albo wyrażenia ,,idealny typ glupy" (Ideal Typus der
Do znaczncgo za,nrętu ,w litcraturze dotyczącej interesującego nas przedrniotu przyczytliła się wiglelzrrełcznośćsłowa .,Wzór" oraz wprtrwadzenie rlo dyskusji sł<lwa ,,motlel", słowa równie modneGruppe).

który sprawia. idzie często o cośtakiego. Icleuly. Wzory u niektórych implikują wartościowanie..wzolo\Mać się" odpowiada moim intencjom.48i50. 3 T'arleusz ldtltorlliriski. wreszcie miara najwyższa.rodzaj".Wzólalcholvaniusię.any przez niektórych nor_ matyłvnym.. podiniuicjami. oprócz przymierzania człowielqa do wzoTu wchodzi także w ra_ chubę porównywanie go z innymi. t. choć któsem używa się słowa . zumie wzór F. ma^owa.słowne. tak jak staranry siQ.. Worszawa 6 lbideil.. rrie można sobie bpwiem pozwolić na nadmierną wybujałość. Tak kusjach nad rodziną. W wielu bowiem wypadkach słowo na przykład w dys. Jednocześnie. zupełne. osobowości). Ideał .model" można zastąpić słowem .{aukoweUniwersytetuJagiellońskiego..Jakim modelem rodziny się jest to rodzina ktoŚ zajmu je.. Pojęcie doskonałości. Kłoskowskiej .Zeszytyf.w tyttl sensir:.wzór jest wyrazem regularma ności ludzkiego zachowania. *ogą"o służyćza przykład i przedmiot odniesienia ocen i skon1. Studnicki. by meir jako jednostka pomiaru był jak najbliższy tej sztabie.jakiśumiar. ści_ ślej. i lnorrna. bo pochodny termin od słowa . model zaśto . jak: czy rodzinadwu. striiowane clia praktycznych celów społecznych" Podobnie. jeżeli to zachowanie przeważa w niej staty2.Zór".ideał" czy.:" 469.XIII/2. o jaki llattl idzic. W związku z pTopozycjami terminologicznyml.s. że czyny nasze w danej clziedzinie jak najlepiej odpowiadają potrzebie"..i. a Betredyltt Spiltoza. Ci. wzór osobowy irnplikujc tu jalląśhie_ rarchię war[ości. Dla A. których z wzorem osobowym spoi<ojenia "$t.wzorem osobowym dla danej jednostki czy danej grupy jest poslac luclzka.model" zamiennie. Webera dla zupełnie określonego.nr44..'Zhistoriiisocjo.wzót" i słowa .sfl. 'Wzorom odpowiadają tutaj pewstycznie wokreślonejsytuacji ne regularności stwierdzone empirycznie.O.. "Prze.idóalny". Kotarbiński wyróżnia cztery in_ w .Nazywać będzienry ludzi doskonalszymi lub mniej doskonałymi o ile w większym lub mniejszym stopniu przybliżają się do owego wzoru [tj. w: Wybór pi. słowem o to. które zwykliśmy zmyślaćpTzy I]orównywaniu między sobąnjecinostek jcdnego rodzaju lub gatunku" 5.Przcdrukw. kierują się często różnymi rzy te dwie koncepcje różnicują.rynik . Patrz Antonina Kłoskowska. Iogii kLtlttlry.._ implikuje podwójną relatywizację.itakjaktoostatnieuży- irurr"go często bez potrzeby. s. Moclele społeczne l kultura nośći miarę najwyższą 3.. .Doskorrałośći niedoskona_ _ łośc jak czytamy w Etyce _ są to w rzeczywistości tylko modi myślenia.9 nast.czy więcej matry. dorównanie to .. która powinria być lub jest faktycznie dla tcj jed_ nostki lub tej grupy przeclmiotem aspiracji. neały T.gowtejchwilijaksłowo. zaewentualna realizacja miałaby dać stan kompletnego nie wiążemy. bez nie_ dociągrrięć.2Ą(|.M.jcst to wzór rrazy]iv... Wyrażenie .. .lvzórpclstępowarua plzeł.2Ą|. Obywając się bez rvprowaclzenia w grę pojęcia doskonałości. B . skońezoność. "r"go cechy.ro.jak słusznie podkreślałSpinoza . które przytosłoczyliśmy. Warszawa 1969. chcemy się opowiedzieć przeciw posługiwaniu się zostało już wem .. do wzoru natury ludzkiej. I.struktura'. obrazowe lub przedstawienie ludzkiego zechowania (instytucji. wolę tu mówić o wzo_ rze niż o rnodelu.jak na to już wskazywano kuje do-skonałośći nierealność. lnożemy je określićprowizorycznie jako postać realną lub fikcyj_ ną..w..s. Ignacy Mysliclti.mianowicie pojęcia...ej wyporvicrlzi spintlzy wchodzi już w racltuł. Wzłjr jest to coś..czy patrylokalna albo też czy to pokoieniowa.typ idealny" odzaanektowane przez M. 1 rtląćlSocjoloqiczny''1959. 'PatrzliranciszckStuclrricl'.co staramy się osiągnąć.wzór" nie daje się przez . 195.2". Wdlsztrwd l95'/. jaki rodzaj rodziny wchodzi w rachuczaLę. Słowo . *_ implimiennego użytku. to wykonanie do końca. któia zachęca lub powinna zachęcać do naśladownictwa. skojarzorra ze słowem perlectio.lę rvzól.'1961. rzecz się gay modele ią aksjologicznie neutralne.1" ł. dla którego cośjest wzorem zachowania dla populacji P.:lIyczrlyrn doll'iedziottą. Nieskazitelność to inaczej bezbłędność. a mia_ nowicie czasor.rodzaj" zastąpić.kLóra mogłaby zepsuć doskonałośćzespołu. Ta miara najwyższa musi mieć na oku dorównanie.1.. w l. gdy idzie o zaletę._ti* artykule skończo_ terpretacje dóskonaiości: nieskazitelność. U innych "rusołwiotnie. stanowi powtarzalną strukturę tego jakiókolwiek zachowania.. który stawiamy przed sobą . dorównanie. która daje się stopniować.t.Jest to cośraczej nieosiągalnego. Ftyke lv 1-torzqdktt qeonl. w pytaniu: .

Luka w termi. nadawanie i recepcję. okularach.ość.roussoir. a robotnika jako zbuntowancgo. oto suchej rzeczywistości i objawiały oschłość. s. W podobny sposób wybór wzorów może być zdeterminowany pTzrlz ptzeciwstawianie się stereotypom.obru" człowieka należącego do pewnej 8. W li[cralurzo niclnieckicj mówi się o Gegc:nlliltl * pr"".należy odróżnic wzory propagowane od wzorów akceptowanych. Zarys zugLtdtrieri. Francuzi mają słowo re. atrakcja fikcyjnych czy realnych postaci. wyr. jak oni sobie wyobrażają człowieka. a . sŁereotypy miały *eałr.i*riawieniri do Vorbi]cl. by stał się on przedmiotem naśladownictwa 6.cypantki przejmowały męskie maniery.ywnerozumieniemieszczaństwabyłoźrórlłemanty_wzorów nie tylko dla Młodej polskj. w sptlleczeń. przecirvstawiającego się stercotyprzykład obierania sobie wzoru powi. która jest żródłem nie aspiracji. New Yotk l932.nałości'Skądinąrlta<ioskonałość np. Charakteryzując wzór osobowy jako postać będącą przedmiotcm ludzkich aspiracji pozwoliliśrny sobie na znaczną ogólniko_ której pragniemy teraz pewnymi rozróżnieniami zaradzić. Lippmann. naśladujemy bowiem nieraz jednych.nlięczaliów". tlszczędzały narn wysiłku myślenia. nie mają możnościsię wypowiadać. w kształtowaniu się osobo_ wościbuntowników anty-wł. W. lciego rozroslu propagandy różnica między tym. Socjolog1iu mortrllLoścj. czytywanych za charakterystyczne dla tej grupy" Jak bo tamy. Anty-ourory współpracują często z wzorami. grożącego swoimi bicepsami atletę.zi.tym. Anglicy -'się sobie na szyję nie gestykutują i nie rzucają dzi MĆOougall bo tak robią Francu. ]ecz repulsji. A więc -.. Do niedawna nasze afisze przedstawiały inteligenta ial<o wątłego wymoczka rł. W epoce wiel. U nas niekt.stawia. definiował stereotyp gTupy.nirl ważną rolę. nie umiejącej myśleć logicznie. il . wypuszcza po prostu nowy rodzaj wozu bez zamiaru. 377. może być znaczna. że ma być pracowity i z losu zadowo]ony.chot}zi pcgarrla dla . odporviedzialnego w swoich zobowiĘzaniach człowieka i kieruje się rvzorem. i ? Patrz rnoja książka pt. pamię. który jako *pro-ua"ił tę koncepcję do nauki. rł. nologii odpowiida w tym wypadku zaniedbaniu sameg() zagadnienia. Tymczasem gdy Fiat wypuszcza nowy model samochodu pod nazwą Fiat 1200. bo to robił plebs pracujtlcy. Technika badania wzorów propagowanycb i wzorów przyswojonych jest odmienna.ek. \Marszawtl 1969. porządkując świat. którego cenią. oWswojejSociologiiwychowania(Warszawa1973)FlorianZnaniecki wektorów. które służąinteresom pana -* to wzory propago]Ą-ane o małej szansie akceptacji.z towarzystwa" nie kładli na ulicy. W rozwoju zarówno jednost. 8 Walter Lipprnarrrr.órzy proponują rnówić o anty-wzorze.którą się przechowuje w Sóvres pod Paryżem. w jaki sposób się ludzi urabia. mówi o icleale osobowym jak... przewodnik mora]ności i ekonomii politycznej dla użytku klcts roboczych (wydany w Berlinie w 1861 roku) przekonuje robotnika. Wystarczy przypomnieć krytykę Świętcj rodz.1. Anegdotki o rabinach grających rolę sceptyczrrych i zawsze dbałych o asekuTację doradców posługiwały się nim talrże. eman. Posługując się pojęciem wzoru osobowego jako przcdmioletn czyichśispiracji odczuwamy brak jakiegoś przyjętego terminu na oznaczenie postaci ludzkiej.g niego swoje korzystne efekty.jak powszechnie wiadomo --. Ptlblic Opittitll-t. krzepa może być rozmaicie polita. by odróżnić się od drugich. nie docenia się bowiem roii anty-wzorów w życiu społecz- nym. Wzór wiernego sługi posiada wszystkie cechy. przy czylll lalwiei t]otrzec do pierwszych niż do clrugich. Buntując się przeciw stereotypowi kobiety jako istoty emocjonalnej i irracjonalnej..iny u Marksa 7. hołdowały często rzelcomą. zwłaszcza gdy plroa clby1raganda płyrlie z jednego tylko rlśrodkadyspctzycyjtrego.stwach rvalele 1.owarrytrt rvyławi. jak i całych grup przeciwstawianie się czemuśorlgrywało nieraz większą rolę niŹ jak twier. Galanterią dla clam natomiast stara się swojemu stereotypowi dorównać. które przeszkadzały w działaniu pośród zmieniających się okoliczności. T'o przykłac1 posługiwania się przesiarzałym stereotypem.o o systemie nolm o charakterze wskazującymtlrogąkuprzyszłościitlosko.W jej skłacl tlla chuligar-ra łr. Ale ze względu na słvoją tendencję do krzepnięcia i nienadążania za przemianami społecznymi stereolypy przyczyniały się do fałszowania rzeczywistości sLanowiąc bastiony tradycji.rć: urrrżrra wzryry t1 10 .ory z reguły odgrywały szczcgól. ukuty z cech po.osługujących się slowern druli.Pejoral. lepszego ubrania w niedzielę.w którym czuliśmy się dzięki nim jak w wygodnym obuwiu. Polak za granicą przypomina sobie często stereotyp nie. Ludzie . który się tej opinii przecirł.

ści. Wzory osobowe długo uchodziły uwadze. do których wychowawczy wysiłek tylsię zwraca. kryły się one w clyskrrsjac}t które były zwykle dyskusją o tym. Schetei. Jej ujawnienie przekonywało. po czym --. ale nawet za wskazane. pioniera cywilizacji i mistrza w używianiu życia. duchowe (czyli wartościkultury).. Ci. nie realiAnegclotka głosi. jakieg<. Kryły się w koncepcji takiej. nawet gdy je w zasadzie akceptują. że M.h *rurów nie iest łatwe. Lista uprawnień człowieka zależałaod tego. że pdporviadac oclrębny wzór osoz tyclr roctzajów wartości rnusi troski o to. w związku z określeniem wzolu osobowego jako postaci fik_ cyjnej czy realnej. Uporczywe poclsuwanie ]udziom oddziaływamyc}r wzorów popizez róŻne szlaki wychowawczego sporria nie świaclczy jeszcz. które zmieniają się wraz ze zmianami "ioiyryWzory akceptowane usiłujemy uchwycić przez badania togli. wspominaliśmy już na wstępie o rosnącym zainteresowaniu wzorami osobowymi i o pełnym dziśjuż zrozumieniu. Warszawa 1969.Por-'ieważpośróclwartości1l2ęlba 12 Księqa jubileuszowa dIą Marii Ossowskiej. Siwierdzenie. którzy pewne wzory propagują. które. użl. Te dwie ostatnie metocly są. kodeksy karne.zakładając. Nie wątpimy. człowieka się pragnęło hodować. telewizję. ]<tórą wskaoczekuje od drogońskazów.które miało być udziałem tylko tych.ry". jugo abstrakcyjnych cledukcji.. Scheler.lry kolejno bez wielkiej l rrdróżnic wartościreligijne. które są akceptowane w wypadku 1ro werbalnie. wypacla jeszcze parę słów o naśladownictwie po_ wiedzieć. że się tworzyło tak. konkretne wzory mieli na oku ci. Wejrzenie w literaturę dotyczącą tego pojęcia nasuwa pcwnc rellelrsje o przemijaniu niektórych pojęć: i związanych z nimi za_ 9 zwtacam Soryy Nieftłó rzeczsiętllaWrzeczywistości.wyrlienia te wzr. t0 Nawiąztrję tu do kclncepcji Alolsa Riegla (1B3B . człowiek być powinien Kryły się one w koncepcji zdrowia psychicznego 9. autor ten bowiem zaczyna od wyorlrębnienia każdemu nych roclzajow wartości.lizowanyr i że innir był nie tylko szer<lko akceptowany. Do auLorów. się gdy nie na cudzy tylko skieślonesą użytek._ a stwarzały pozory rozważań o faktóch. wl Moralnośći spoleczeńslwo. że wzót rea. pew-' zują. re w tym punkcie uwagę na niezwykle interesującą pracę Julli detlnic je zdrowia psychicznego. herosa.żypropagowane poprzez prasęl radio.}rparla w zakresie wzorórv rrsobowych wyróżnic clrlprrwierlnio wzór świqtego.teczne i hedonistyczne TĄ. nie dlatego.1905). nie potrafimy tu Mowimy nak wiele wydobyć . że się że się inaczej nie chciało. FIistorycy sztuki uczą nas w podobny sposób. albowiem koncepcia człowieka normalnego i zdrowego psychicznie za7eżała od wzoru osobowego tego.ivnictwa. ale i jest jego popularnośćniż popularnośc nowego wzoru sygnalizosamotnika *ur. który nią operował. geniusza. zaśodmienność wzor ów przez ludzi akceptowanych jest w stosunku clo wzorórv przekazywanych na drodze tradycji satych lriewątpliwie mniejsza. która zachęca jeclnostki lub grupy do naśla_ dó. dlaczego sam że nikt nic zuje wzoró*. którzy wyprzedzili innyclr swoimi zaitrteresowajedniani wzorami orołrowy*i. by zrozumieć jakiśkieru_ nek w sztuce. mogą sami także ii*i ki". że na to. przemar. nie ścieraiąsió tu bowiem zwykle rettcyjne.Wreszcie trzeba odróZnić pośród wzorów propagowanych i akceptowanych przez tych. któryro hołduje. którzy pewien wzór osobowy realizo_ wali. pytan}. wzoru autorytctom zbuntowanego przeciw uznanym jest uprclW społeczcństwaclr prymitywrrych barlanic wzot ów różne wzory konkuszczol}e.owac lub nie.łriają jednym głosem. stosowalne tytko w odniesieniu do teraźniejszo.e o szerokim na nie zapotrzebowaniu wszyłecznym. by same kroczyły drogą.wolę artystyczjak się nątt10. należał M. znajdując rękach. wartościwitalne. główo dedukcji. Może iu bowiem wchodzić w rachubę opanowanie się w jednych stkich ośroc]ków dyspozycyjnych. miał odpowiedzieć. jak koncepcja prawdziwego szczęścia. że niepo_ clobna przeniknąć jakiejśkultury bez wiedzy o tym. Ta metoda szukania wzorów nam nie odpowiada. jakie wzory Ieżą u podstawy jej zabiegów wychowawczych. iak bowy -. mężów stanu. którzy uważali pewne konflikty międzyludzkie nie tylko za dopuszczalne. tworzyło. uńi"to*" czy obserwację uczestniczącą. jaki jest zasięg akceptacji i realizacji franlr]inowski . nie umiało inaczej. trzeba uchwycić kierującą nim . tylko dlatego. jakim o naturze ludzkiej . niestety. ideo. bo bywały zamaskowane pTzez zwodniczą terminologię. I t3 .Ógó lłr Stanach Zjednoózonych w roku 1958. wzoTy realizołyane i takie.

uporczy]Mie bywa zaliczany W. że naślaclownictwo było traktorł. Bernartl. Ze odpowiacla im wielką rozmai. Parls 1890. a wreszcie 3) naśladownictwo.ająt:. 190B). w jakim pochyla się akrobata.pisał G. Tymczasem inslynkt. winien prowadzić do zachowań zupełnie mówić określonych.jesteśmytutaj szczególnie zainteresowani. 13. s. lnst jnct: A Slucly in Social Psycltology. którego podwazenie pociągnęło za sobą nieufnośćclo wszelkiclr dyspozycji na liścieinstynktow wymienianych. r3 Luthcr L. powLarza się kolejno u różnych autorów. lularne w psychologii społecznej na przełomie XiX obecnie raczej rzadkrr można znależc słor. ktorych szanujemy są przedmiotem naszego naśladowi nictwa czy tendencji naśladowniczych" 15. Wspominany McDougall odróżniał: 1) naśladownictwtl w sfei. gclzie wclrodzą w grę wartości. Bernard znanej kryl-yki pojęcia instynktu przez L. jego zdaniem. jak ziewanie. którą.Lonrtron1928 (l wyLl. a nie dawało się stwierdzić w wyparJku naś]adownictwa. tak licz_ nych kompencliach atnerykańskich. ra Gabriel Tarde. ] Niuktór"y przypisują odwrócenie się od pojęcia naśladow__ lrictwa temu. by istniało cośtakiego podstainstynkt macierzyfrski.Szacunek to przede wszystkim sugelowanie sobie innej osoby jako przykładu" czytamy na tejze stronicy. 15 u nieńowląt. Nazywając gdzie indziej także naśladownictwo pseudo-instynktem McDougall czynił to odpowiadac: i dlatego. poclrlanie się w kierunku. co bętlziemy tym mianem l)azywac.. czy też to pojęcie Tezetwo-wac tylko dla syLuacji. Za przykład służytu fakt wyrzucenia przez kobietę poza burtę statku dziecka trzymanego na ręku jako natychmiastowa reakcja na wyrzucenie przez kogoś paczki do morza. jak łalwó się domyśleć. Ale słowo to ma mniejsze zastosowanie w wypadku naśladownictwa kiero\Manego' szacunkiem dla osoby naśladowanej. że istnieje instynkt naślat]ownictwa mogą byc sformułowane jak następuje: działania może naś]aclowcze są nader rózmaite. w którym podziw albo szacunek dla jakiejś osoby nakłaniają do tego. . Bernard w pełni legalizował nie o instynkcie . 96.to imitątion 1^. II. na tej wie.. W pewnym stopniu jest to zrtiana moc{y w Lerminologii. instynktowi musiały określony impuls i określclne uczucie.ictwo to rodzaj somnambu|izml" -. ati t<tórych nie godzimy się uznać. . Czyż naprawdę wszyscy ludzie. alc spla\Ma się d<r [ego nie zdaje ograniczać 11. że. Dlatego to. Tymczasem u McDou: galla. New York lg24. Guillaume i Jean Piaget zajmują się naśladownictwem 12WillianrMcDougall.Przekonamy się rych naśladujemy. .ane jako instynkt pojęcie. w jego Wstępie d"o psychologii spolecznef czytamy: "Połrody.ynkcie macierzyŁskim.oceny * sytuacji. Ihitlem. McDougall. są przedmiotem naszego szacunku i że wszyscy ludzie. W tym wypadku można by z pewnym usprawiedliwieniem mówić o somnambulizmie. stereotypowych. s. wyd. lęs lois de I'imitation.ze uczuć. 97.i |] t} :! Ń { gadnień w nauce. których szanu jemy. Tarde 1a. którego przykładem jest reagowanie uśmiechem na usmiecil.tośc zachowań. gdy ktośziewa. s. są przctlrniotcnl naszego naślaclownictwa? Wielu ludzi podziwia i szanuje Alburta Schweitzera. Drucla częśćtwierdzenia Tarde'a wydaie się znaeznie liardzie j wątpliwa. Do jako łrzeszników mianowicie.. nie pozwalając mówie_ o inst. ponieważ każde działanie pocllegać naślaclownictwu. Claparćde. płaczem na płacz. co dawało się stwierdzić 11 na przykład w wypadku instynktu płciowego. chodzący w naszych oczach po linie. 2) powtarzanie pewnych ruchów. Jcst rzeczą konwencji czy pojęciem naśladownictwa objąć wszyslkie le wypadki. czy instynkt zbrodniczy. co w naśladownictwie Tarde uważa za jak pisze że wszyscy ludzie. pojęcie naśladownictwa było szczegolnie po_ i XX stulecia.Społeczeństwo to naśladownictwo. 15 14 . To naślaclclwnictwo nas tu nie interesuje. by się do niej upodobniać. któistoTne. jego zdaniem. żeby ustalić. nie ma tecly niczego specyficznego w ruchach naśladowczych" rz.owaĆ. Bernarda jak mianowicie nie goiził się na to. W tym punkcie wypada dokonać pewnej historycznej korektury. którzy mowili o naśladownictwie Błąd ten o instynkcie. L. zaśnaśladown. Ilustracją tak rozumianego naśladownictwa mogłoby być cytowane ptzez współczesną socjologię zjawiśkozłvane lątah i występujące w niektórych krajach azjatyckich. Jest to antycypacja póżniejszej. BB. ale niewielu pragnie go naślad.AttIntrodtu:tiontaSłsaialPsychology. Za objnwy naślarlownictwa prlczytuje się zachowania rozmaite i musimy się tyrn z.=urriu u niemowląt.

Socia] Learning through Iltliltttiott.Płec czy wieii osoby stanowiącej wzór oraz płeć i wiek osoby naśladującej nie są dla sprawy obojętne 18. Witwicki.wyln. co sam robił" 17. The Dynamics oI Powet autorzy amerykańscy dociekający. vicrranai. osoby atrakcyjne. ze dziecko. tak jak zarażanie się wesołością rywkowego. to bywają one bardzo rozmaite. identyfikuje się z matką. że dziecko uczy się mówic w drodze naśladownictwa. władzę. jak wspo_ minaliśmy. 1962. Jednakże. _stanclwi s. jeden goścwstając. Tak to czeladnik naśIaduje mistrza. naśladowałsolrratesa..Wspólne wspólce]e prowadzą do jednakowych zachowań pocl wpływem zebranyclr bodzców. podziw. Hartley (eds.zić mogą r1o naślado. W tym wypadku trie ma powod. postęTutaj robię C nie dlatego. I7 . Tiudno iu mówic o naśladownictwie. Ale mówiąc o tym. tłecll. Szacunek. że podziw.szczególną zdobyczą. III. l{orrald Lippitt. 1l. tylko dlaarri"-y kogoś nie dlitego. zazdrość.. w wypadku gdy inicjujący to zachowanie nie objawiał żadnej inlencji nakłaniania innych do robienia tego. różne współczesne prace potwierdzają empirycznie obserwacje dawnych teoretyków. propono]Manym termineml plzyjętyrn szczególnie w teoriach osobowości. kompel-encje.1vnictwa -. Parę uwag z kolei o zagadnieniach psyclrologiczn. N. E. Ptllattslry. i{clsert. który się pierwszy żegpa. 16 'l uth05 lyl erlki. kiedy jego osoba nas pociąga.u przeciwstawiac się tej zamianie Lerminologicznej. znany nasz tłumacz plalona i psycholog. E. W tym sensie W. Maccoby. I. żel w poszukiwaniu praw rządzących naśladownictwem niektorzy siq włisnie takim jego rozumieniem posługiwali. czy zarażanie się strachem. a sportowiec uważnie śteclzii powtarza ruchy swego trenera. wyzwala całą serię pożegnań. Theodore M. ale są zawsze otu"r. mamy już wyraźnie na myśli naśladownictwo kierowane wartościowaniem.u ulicy zaczyna padać deszcz i jeden parasol otwiera się podobnie trudno za drugim.I ll i. Tu naśladownictwo może być w zasadzie aksjologicznie neutralne.y. wyd. posiadające prestiż. w: Readings in Socia| Psychology.raska Symposiunl rltl Moiivation.l". Ne]. Nelvcomb. s.). sl. które przewija lalkę i wiezie ją w wózku na spacer. Jeżeli idzie o zagadnienia psychologiczne. kieru_ jące nami oceny mogą byc uświadomione lub nie. że powanieAgwdrantujemilepiejrealizacjęmoichcelów. Pojęcie naśladownictwa bywa wypierane we współczesnej literaturze naukowej przez pojęcie identyfikowania się z kimś. nia iak zjawiska przyrociniczego takiego zjawiska Można próbowac ustalić jakieśeależnościmiędzy szerzeniem się tak rozumianego naśladownictwa a gęstościązaludnienia. inteligencję są częściejprzedmiotem naślaclołynictwa.Fnictwa.ry* . -ó*ić. Aió należy tu ieszcze wyrożnić sytuację.: 17 ts Albert Bandura. Jego zachowaprzez wszynie stanowi tylko impuls do zachowania się w sposób 16. chclć nie clostrzeqa się niwer n... że prigniemy uzyskac pewien efekt.. wyd. gdy mo-wa o tym. Eugene L. ilościąkontaktow popTzez środkikomunikacji itd. w wypaatu naśIarlowania Sokratesa działa atrakcyjność naśla_ tej postaci. t Naśladownictwo pojęte jako nieświadome. Strrttgart 1928. przyznaje. i. Gesel]schdftsielrre. spontaniczne za_ jakiegoś lokalu rozrażanie się. New York 1958. ito inr.aczkolwiek tylko bodziec (Ansło.Definiowaliśmy zarażanie się w zachowaniu (behaviotal contagion) jako spontaniczne przejmowanie czy naśladowniclwo ptzez inne dzieci zachowania jednego z członków 9rupy. Totez posługiwanie się tym no. jak już wspominaliśmy.'l'lrc Dynuuics tl/ Ptltvel'. gdy na zebraniu towarzyskim żeby się poZegrruć. w uzyskaniu którego ońnu ta okazała się sprawna. nie wydaje mi się . naclajc siq szczcgtilnic do potrakl_owa_ jal< epidemie. które z dzieci w grupach dziecinnych wywierają wpływ na towalzyszyI piszą. tylko dlatego. o nim. . 251. Ale trudniej dopatrywac się identyfikacji w wypadku. przykłady te je A jeld Sturly ol Social ltllluence in Groups ol Childrert. gdy w llumie . w któ_ rej inteiweniują wartości. 1I4.kich gościzamieTzony We współczesnej literaturze dotyczącej pojęcia naśladownicdefiniują twa panuje różnorodnośćjego interpretacji. Niektórzy prazarażanie się za jego pomocą..ss) gim wypar]ku ten. że robi to A. że tejo. Jeżeli idzie o rvłasności osoby naśladującej. Vierkanrit bowiem cytuje je rlla okazania różnych motywów. że w druktóre prowad. S.t.Mówi się na przykład o tym. I tak na przykład w zbiclrowej zawdzięczam Alfrerlowi vierkancltowi.iebezpicczeństwa.istnieje jeszcze inna koncepcja naślado. Tak clzieje się na przykład. Zdanienl Bandury.czy szacunek sprzyjają naśiadowrricLwu (o czym za chwilę).yclr i socjologicznych związanych z pojęciem naśladownictlya. patrz A. zużytkowuję jeclnak inaczej. które sprzyjają naśladownictwu. 16 cy pt. I nie dziw.

r l.Ą8.po.v*.3.i.órl .a]lsenł . 2) zc nie zachoozi ono t.ri"urri*iooym naśladuje społecznej. w książce Dwaj autor"y ufi".sympatia co się obserwowało w kraMożna także naśladowacnienawidząc.r. że rola społeczna naśladov.y lrvierdzenia: 1..yi.jsi tech*"i": inieiigentnych.id:O pi. Rożni autorzy podkrejach kolonialnych i |ostt<otonialnych naśladowaną a naśIaślają. Clriny.._ pisał Tarde _ jej znarnienic. N{cDougall.do]óW-" w sto_ sunku c1o . rolą aryslokr. a z-iłrłasi.viiejowa.]<o }4c]lot. -ivyda_ inaczej rzecz się miała rv Japorlii.. że'naśladownictwa na dzieciach badania mające świadczyć go od.v.Cłowną McDougail a . '9 lM.. zadowolenie i to Gdy dziecko naSiJuie rodziców.ac_ji spcłeczrlcj . An Introdur:tion. Sociol Learning ąia t^iiation o tym.]ri b. które się wybiera znależć jakąśkorzyśćczerpaną i które się utrwalają.i lvywodow tego aulora. ze rvzględu na lrrd:zl.O. Miller i J.i l_łumaczył McD... lsaiid1.jest jej charakter injcjujący" . riie przyjęł1. pewien.:1i __ zal:ółvno zda.. Łrzecjt:go s.lcji.iaje Łc. jak i czynnik ciezirriegracji.L.':b:. 19. ]:ra]liem s.ą tenr:lencję do naśiad. 'r'eil tlhwy|ają nołvości.ougali zacofanie i.oto niektóre spośród nich.a .ę * n.o pewnym z zachowań.ł-eclłtlgclaiszycl.tóra niogłaity jai przejąc.via. 1941.^r s."i""iĆ o ""i"rotonnej.ją liyc czynniliicił zniany. rlsl_atni purrkt buclzi szcz:ególne zosirzeżcn.. Ó.u"""iuTńU:*.ą rtlle. Socia| Learning and lmitation.uległośc. ]<tora 9:::T.i.ufność. nJra podtrzymuje z teorią uczenia w tym zastosowaniu. / wieku tworzą tego rodzaju hierarchię" jeżeli idzie o stosunek rs charakteryzując Indie przed ich wy_zwoloniem.. }:ieg Wyłożone przetl chwiią sta.uczyć.l. New Haven bor".o grało wiell.vietlt \V Sprzeczl]osci z .znai:ti spcłeczciisi.izcll trasladowaniu arys|okracji starłał nłi prze_tzkod.piÓ-y z nim straty.nici.29tl. wyżsi * po"v":' socjalnej !::".cji zachoo.górY". les . Bywa to czynnik znliany l pc. co łączyłosię z nacltłierny. Wiadomo.".nictr. hate them antl we ape them".Cza wyzszośc łv ilierarchii społccznej.ie" 22. cierpienii jak ta ostatnia' ma tę wadę' wszelkich ludzkich zachowań i. W. r.. 247 -2.zie bra]i klasv sreclniej..kir: zachowawcza.dzic clystans jest zbyt łvielki 1 3) że kiasy uprz:yr. cyrvilizo. . co tjulnaczy lnrry.r. Dollard.:wy. t9 . ::. 165.iący społeczeńsLwo zarówno.. McDougall. r.nolvis.irowilo w kszLałtowaniu osobowości_.Ze_ lltlszenie się wzorów z gory na clół. grlzie istnienie llt.ł]aciol.lEalia llakłeria lł .góry" kuitura .isyr.vo skoro ma. jak i czynnik zachowawczy.lcis. przedstawili pTzepTowadzone pt..pospoliią opinią. s.1: obserwacje wet narażamy się na związane cztórech grup osób naśla-".. N.riej. no. s. Mieszczuch maznajdują się zbyt daleko rra diabinie . Nie ma byc nagroda. f'arde.^"ririi upIZyl. Tarcle. miejsce tu na poiuńr. l..|:ral.ta.ory|aLyłvnej arysto1l.".. zazdlość.a Zi.vszcc.0U najbardziej zo.twierdzić istnienie bywają nasladowani p.ł "Jediym jak piszą autorzy jest uczenia się pr"ez nujluao*"i.ia"owicie pozwoliły autoro.u ulltożliv. r0 Neal E..a . ci wyrażają tendencje naśladowcze.a_ -wzoróvu l1Ym SZCZególną rolę w procesie s:el. Wydaje się.vu.wiane jcst pr:rcz ..as7tzepiali .łie".lcji 21. Mandeville twierdz7Ł. :łl: iirysLoili:al.poL"""y między osobą B.1c}v" społeczne w stosunku do .n_.ir Tarde. jeżeii nie jest nagramożna się nauczyc i moł"a się zeń żadnych korzyści.".qóry" bovrriem..rt szczógóln..połeczeńsiwie no.łajóln. lecz o dwrrkonnej karecie.r.io\^V. p"*i"atiał: "We cio Anglików...Vi]i. jak i si_loieczeńs|łv -.. że dującą nie może nve "tv' wieiti-.s| clbrzymia i bardzo rozmaita.rzez młoddowanych: starsi przeraszyclr.j.ię ".zeń.owania l_ych.* nagradzający. Anglill 'kocha ic.ja1< por. z ważnych warunków nicznie orr"" .tt.n iysl.l.da i gc lraśialltlrviern ...ańscy. to jest jeżeli nie """. sprawnie sta jący inteligencf b.lrnie l. :'"jl:y:"l_:iżej. nie spływałana . W Anglii.) że naslaclołvtricŁvri] tlplra. co objawiaja jaiiąś-uvyzszośc. Dzieci w różnym reagować * . przyp.yfii.zenia :iE porvl1.że dysLans ...ne łat-..1o widzi wystarczające wyjaśnienie jemności i unikania.raii oqniwa pcsrodniczącego.two róż"pŃ"v"r..fil. bo rlje miały au.doly". rLa. oni to z. pi:lez ł.n. poilo. W Rosji carskie. i sprzyjało homogetlic.vości. E. że dzieli ona losy teorii. się tY-"h' którzY nie w społeczeństwie .r. 1B a przedtem jeszcze G.stępu zarów..icnio.a iak i zclarrieln i zmian. społeczeństwie ]rierarchii indywiduów obecnośc w aanym j1l'* nauczyli się niezależnie niących . '"i" 9l G. czynllili cemóntir.r"a".. tak bowiem wysiłku zawsze można że jest nieobalalna. Miller. a nadzające.

człowieka Toszczącego sobie pTawo tlo miejsca na najwyższym st.wzót osobowy" dla oznaczenas rria przedmiol_u aspiricji. |I.iącego rv dalszym .swoim rozwoju nie tylko wojownika. gdy zarówno z pochwały tego óthosu. któr y będzie można przyjąc jako typ idealny w sensie nadanym ltlmu wyrażeniu przez Maxa Webera. Niegdyśkłócono się o to. 54 i nast. czy mamy w eposie homerowym rlo czynienia z epopeją elity arystokratycznej. a przede wszystkim od lliady. czy też z epopeją ltrtlową 1.Kończymy te uwagi ustaleniem płynących z nich sugestii. 2t . Kraków 793l . wyłoni się zupełnie określony a powtarzający się uporczywie obraz.. po_ Idąc udepJańą już przez nas od kilkudziesięciu lat ścieżką. cz. Dworskośći rycerskośćIiiady i i l ()(ly ei jest dla niego oczywista. rzenie tego ethosu na terenie Europy wypada zacząć od eposu ltomerowego. Odtwo. zaśnaśladownictwem będzie dla uświadomionym lub tendencja do upodabniania się. ale i człorvieka w czasie pokoju. po-cltrzymywany przez lomantyzm 1 spór ten referuje szczegółowo w swojej LiteIatwze greckiej Tadeusz iiirrko (t.). ]. sługiwac się będziemy terminem .czebiu drabiny spo}ecznej. Ten ostatni pogląd. W dalszych roztlziałach pragniemy doprowadzić naszą analizę aż do chwili. I. kierowana nieuświadomionym przekonaniem o jakiejśdodatniej wartości osoby naśladowanej.dział zmierzają tlo rekonstrukcji ethosu elity rycerskiej. jak i z jego-krytyki. Ethos rycerski w Grecji starożytnej il l I Rozważania składające się na ten roz. ethosu charakteryzu. s.

. 2. .n byl silry.. albo wierna piastunka Eurykleja.jak l.Vcrlor Jaeger w swojej *.r] W. Znając wzajem swoje biografie tworzyli grupę o sj.rodzi. MeIit ant1 łesponsibility. 1.lcn. w ramach ryceTze Homera umieli wyliczac nie tylko własnych antenatów.o. tak jak słowo kakos oznaczało człowieka lichego pod każdym rvzględem. Szlacheckie pochodzenie było niezbędne dla bycia szlachetnym.. a1_11. jaką znajdujemy u Homera. jak na to już wskazywano Grnin wclwóchpostaciach. p. charakŁerystyczriym sto:. prov. A. jcEc kulLern 1ildowości.opol na tego rodzaju lr.ierrłl:.luchorv': ]<ierownictwo c. na pierśzachodziły ku sobie.Iąrszawa Prlirleio. 2.llii:.\Tie \^/yo]]|a:."veini.. Poniewaz nie można'było kogoś pozbiwiŁ szlachetnego uroclzenia.unkiem . Prymitylvne rządzi jei s-. 0 wszystkie cytaty 3 J_biticnr.owskiego.ażanjlch pr:zesądzarny tę ten fakt bowiem lilera jako r.rego sługi.o.va i jego życiopopfzez c}tarakl-ely.r.ż czerpać bętlę z przekładu' Ignacego Wieniewsliicgo. lrles. . "I(ultura czysto idealną rni sferę irl. Wypada tu zacząć od.Jeżelitobyłypostaciedodatnie.io""-.co irr. t:hetny". wątPlibuclzą najc'.pos opisuiący ź:ycie elity rlrcelskiej. zwykle wierni słudzy.rvychorv. gwarowyc}t.1.m jak_ stopnio.c .chta.nretlłrig okreś]onego nie jest niczym Fizyulr1l. oxford 7960. którego _napotyka Odys po wylądowaniu na Itace.ypr_-.|y]. W.0ewne wzoly Glocje była }.. a Thi.v.chcie. aby vr któr..lanl lobic plenię.o chvrili.ii'rr:"Sj.u n.vzrir-emi lvychorvarvczymi.tąc.ci ivarsiwy szlachec}<iej" to.i należnej mu branki 5.r.ania 7. iak jak ziemiaństwo w polsce swojej warstwy.iicv.bylito rvystępowal u Homera .riii. zwŁaszcza w Iliadzie.tlsj Lo. l. r.j złbir:qi wlcllolłlatvcr c ]l:ti] '@i_ triull-ury. W tym ostatnim wypadku wierny pełniący sługa pochodzi zwykle z podupadłej szlachty. legend średniorviecza.. rozrł. ilze]:la uzrlac .lo zrrcic: soołeczeńsl. To . traktując epos Hour-v. jak wiaddmo. t. zaśrozważenie wielo. gdzie jego każdego rycerza przedstawia się z wyliczeniem wszystkich także dostojnycń przodków. w lrtorej nie rząilzono bY rtrośr:i.. 36 . dużo miejsca.r. jeszr:ze 1]cr roz\\jazenil.lc!lcr. iego zdaniem. tautolo_ 1 \ ]i staje się i]o Iaz pier-łrszy łvyclrorłranie jest urabianiem calelj osobowości ptzeka:z11. z lliady .. tak wojny wiedziało. ..l-. pclsJ<im przel<ła:lorn ()posl. zarówno stosowała . sie pcinri1.rlol. Przyjrzyjmy się głównym cechom tego sugelowanego przez szlachtę wzoru w wersji.(]ine.l homero"t.)l \.... nie l]iadzie8.1ko sżla.iar1.iva]:zyszki. Agathos wydaje mi się terminem 5 Por. pośród ktorych często zdarzają się . że "szli. do nadalł. l 9 .iące rozy|ircsci.. tak jak nie można było tej kwalifikacji odmówić Agamemnonowi. akcentu położonego na pochodŹenie. aczkolwiek się nie sprzyjało ich postępowaniu. Marian Plezia.iĄi. lv yplyrrie raz.u''.37.ltiri."dowy.iac'ir clpini.ctn kllltury.U9_1Ji do staci\^/l/ijl gr*. 18.do czasów ostatniej i bogtwie. Nd-zniekształconej czaszce sterczała rzadka szczecina..cznoiici .. choć się nie pochwaiało odebrania Achillesow... .1-1l"orve inil.u ol]ol--ioT^/ego lycerza znanej Paideii.osr:i rlcerstr. W na. a barki Wykrzywione do środka.kto kogo. i:c zasacly ceioovo llo jl'. Genealogia' zajmuje.wa" i- tej koncepcji kultury jego twierdzenia nabierają cech goidów..lia. cytaty zaśz Odysei z przekładu Jana Parancl.""ł. jak ów pastuch..ieka i.vin |<ohietł nusi rcdziil wis. to y'zoru. Gmin. zobrazowany jest jak Tersytes w który pod Najszkaradniejszym był człekiem ze wszystkich.oi:a. .ją się wzo.i. H. z właśr. głoszącrl.że olra twierdzenia autola.i OarłuCamy gdY Poriobne zagarlnienie :zna.zą. co przyszli P.]ak i. nie można było kwalifikacji agathoi odmówić zalotnikom Penelopy.o głoszące. lcra śłviaciomie mon.lr-. i-o.l d...eqo cech splawę. która piur*r"u Odysa rozpoznaje.* Grekórv raz pierwszY "po lrształtu. s. 1. ""ir..edził.łJ.l1.r 1rorn erorvego praEniemy odtworzyć S lrstem v..7*' pir""hor]zeniem 3. Adkins.'Io-nva .ałąkowate nriał nogi i jedną z nich chromą. s.viadorno. l. t1. tł. że Myśię..:.łrc.lnie działającej opinii publicznej. 1 A Stuciy in_ Greek Vanajbliższym słowu "szla.oli wier.r.

. żeby nie narazic na szlvank Godnośćjego nie równa się tlvej.. bo ich wypracowanie wymaga wolneqo czasu.urodą swych lic nieśmiertelnym stvojej opinii. Ojcowie wymagają rlri synów.{ l boginiom dorówna". czekając aż nalezycie ugoszczony przybysz sam ujawni tyle. Sinko w swojej l. w którym jest rrstalone. Zbyteczne dodawać. odyseusz wykazuje dworne maniery w stosunku do l:Iarrzykai. s. tJśnrierzającgniew Achillesa skierowany na AcJamemnona.porządkiem dziobania" 8.1 i. Odys pospiesza zaznaczyć. Nie każdy by udźwignąłtarczę wykutą dia Achillesa.rlienr tego. bo Helena . Postać mężczyzny winna promieniować siłą.lc tio wyboru śmiercw q]orii albo życie dłuższe. 24 25 . że nie przyprowaclziła gościaze sobą. Pąitleią. co parają się kupiectwem. il zarzut tchórzostwa stanor. którymi współzawodniczy z innymi na igrzyskach.powołuje się na to. by zawsze starali się być pierwsi. Jeśliś silniejszy od niego. Wrażliwośc na okazywaną :.Irirlllłć. z kim mają do czynienia. poświęcorle kolejno wywalczaniu sobie przez kogośsupremacji.ależne są inne rysy.lrar.. natyehmiast ustala w sposób nieclrł... że absorbuje go przede Gdy Oclys wszystkim rrryślo powrocie do domu. choc nie było tak w l-zeczywistości. najlepszy był zawsze . a kto rlaje się .viła go oddzielnie w obalvie.ac pochoclzenie odysa. AIe ja cię przewyższam zaiste niemało . Ojciec nakazywał ( ilaukosowi. że była to jego inicjatyvra. Musi on być rosły i bary mieć potężne. 11clyż )rlys zaśmówi do Achillesa: Siłą nacle mną górujesz i lepszy z ciebie jest włócznik. On zaśprzedniejszy ocl ciebie. . W. sprawnościte znowu stanowią klasołve wyróżnienie.ym oliazylvaniu sobie ę7ęil| pisze T.vi największą obelgę. ale i uroda złv-iązana była z pochodzeniem. Nie tylko szlachetnośćzatem. Nie pytają natarczywie.pragrrienie sławy i wyo r. jak wiadomo. że d]a kobiety tak długo cierpią znój wojny.. a dzida Hektora mierzyła jedenaście łokci.przewagami się wsłarvił... Ogłada ujawnia się w r.porząclek dziobania" . Mowa służyła wszak przez wieki dysLynkcji klasowej. zawdzięczasz to matce bogini. Gdy ojciec strofuje ją za to.\wiata ptakólv. Ale centralnym Iysem bohatera homerowego. Nikt nie może. kto lepszy.. Nauzykaa bowiem wy7 Patrz W.Cały porządek społeczny szlachty Homerowej opiera się na rvzajetnn. - Kontakty społeczne w tym świeciepołączone są zawsze z ustazapożyczając termin ze świata ptaków 7)/\Ą/a się . by stanął do zawodów. ile będzie uważał za stosowne. dosłownie telmin zapożyczony . Poszczególne księgi lLiady są. Achi]les. Jaeger. chcąc wypróbou. co !t PecJiing orrler. Bo urorlziłem się dawniej. Zetknięcie się dwóch rycerzy połączone jest stale z licytacją. człorviek ogładzony nie \Mysuwa obcesowo własnei osoby. kto. Rycerza obowiązują różne sprawności fiz. Parysowi wybacza się wiele z powoclu jego urody. zachowuje się skromnie. 'l'al<ie same ws]<azowki daje swojemu synowi Hektor. Neslor przypomina Achillesowi: I sam Zeus egidę dzierżący obdarzył go chwałą. jest dbałość cześć.vielu rysach.rlllie cześći na jej należyte dawkowanie jest ogromna. Ogłada jego gospodarzy przejawia się w ich dyskrecji.yczne. Nie idzie tu o jakąśretorykę.. że moze gośćjest z takich. przyganić Trojanom.zt. Iysem konstytutywnymr od którego l. tak jak Oclys na dworze Feaków. Tzuca pogardliwe podejrzenie.rozumem. koq1o dzioilie. { . Rycerz musi pięknie mówić i mieć ogłaclę towarzyską. Rzut dyskiem. lecz o mowę wyrożniającą górne rvarslwy społeczeństwa w stosrrnku do gminu.sitlżeczce pt. że w tej kulturze. którym Odys reaguje na tę obrazę. Syn króla Feaków. Doskonały Grek i Rzymianin.uznaczny jego status społeczny. Ą24. lvszystkich". . Izuca mu wyzwanie. niezbędną'cnotą jest odwaga. gdzie rycerz wywalcza sobie pozycję z bronią w lęku. aczkolwiek utrwa]enie tej zbitki ry 1y}rlazeniu kalós kogathós znajdzie się jakoby dopiero u Solona 7.Nie masz większej słalvy c'lla meża powiada nad sprawność nóq i rąk''. bo to króI berłowładny ludem rząclzi liczniejszym. a przeto wiem więcej.7ecz bez lt. ll1. by . Rycerze homerowi byli szczególnie wrażliwi na piękno luclzliiclr posiaci. którego osoba nie jest na razie jeszcze ziclenLyfikowana.óżnienia..

0 Teolrast.Wajcszcze do tego dodać administrowanie własnością ..st. War. s. Gdy dwoGościnnośc rzanjn Menelausa melduje mu przybycie gości(Telemacha i syna Nestora) i pyta. Przeciwnicy na znalr drużby zamieniają Który złotą swą zbroję. lausgtn splawę rozstrzygnąć. Ciężki jest zarzut chciwości i skąpstwa skierowany do Agamemnona przez Achillesa. (. 27 26 .. oclyseusz _ stwierdziwszy.1. Działa tu cos. uczynic może. że zalotnicy oproznili jego kufry -.Ileż to cudzego chleba zjedliśmy. Menelaus swoje bogactwa przywiózł na okrę[ach. które nie hańbią luclzi znaj. przeł. ceremonii religijnych. clujących się na szczycie drabiny spolecznej.. 110 i in..rvnicy w pojedynkach odnoszą się do siebie dwojako. który. własnośc Władcy występujący \M eposach homerowych są w posiadaniu gospodarsl-rv rolnych i pastwisk. szawa 1959. s. Przeci. Skorzystał z tego Odyseusz zabierając ze sobą do Ilaki cenne upominki otrzymane od Feaków. likwiduje się zbrojami. obowiązuje na zasadzie wzajemności. Na brązową zamienił wbrtości wołów dziewięcirr. Są to: sprawowanie . na wołów sto szacowaną. Veblen w swojej klasycznej pracy 11 dotyczącej klasv próżniaczej wymienia cztery zajęcia. by pojedynkiem między Parysem a Mene. a jej reguły godne są dłuższej chwili zastanowienia. ofiarodawca.zanim wróci_ liśmydo domu".. dzenie ma to do siebie który je ma. Janina i Krzysztof Zagórscy. T. walka w tej ku]Lurze współzawodnictwa stanowi porvażny rozdział w życiu lu. Teoria klasy próżniaczej. Charaktery.. Gcly noc zapacla. kl-óry na pojedynek wyzwał. rzuca się na stado baranów biorąc je za ludzi króla ltaki.\ li Ir :ł Ę ł rozgłosu. Kto się okaże silniejszy i wroga swego pokona.. Warszawa 1 50. Powieclzie niewiastę clo domu. skądinąd. Pospolita w średniowieczu pt'aktyka rozstrzygania wojny przez pojedynek dwóch ryceTzy z wrogich sobie obozów jest zna]la Flomerowi. a póżniej zalzuca mu. 11 Thorstein Veblen.t-1. Obriarzenie gościhojnymi darami należy do obowiązków gospodarzy. Warszawa 1971.Potem odbierzemy to sobie u luclu. zatrzymywał hvią częśc. 89.pisze Jaeger iunkiem wykształcenia się kultury szlacheckiej ziemska i tradycja" są osiadtośc. ale ponadto zasilają swoje zasoby pTzez wypra\My łupieskie.(. wybiera pierwszą ewentualność. Pcłen kurtuazji jest także pojedyr'ek między Hektorem a Ajal. w czasie tej sięokazac--jakwwypadkupojedynkuDiomedesazGlauko(.się co do tego. bo za ciężko jednemu ponosic tak drogie podarki" (!). dodaje: . zamloczony gniewem za przyznanie zbroi po Achillesie Odysowi.1lór. Krokiewicz nazywa prawem skruszonego serca 10. gdy przychodzi prosić o wydanie ciała Hektora.zą. przeł.clzkim. .obiecuje sobie łupami uzyskanymj w norvej wyprawie wojennej ponownie je wypełnić. a z nią wraz wszystkie bogąctwa Wojska zaśzawrą pakt i potwierdzą go świętąprzysięgą. Ale l{rc. Mieczysław Brożek.[. czy ma ich przyjąc. Teofrast bardziej chciwy sławy niż inni" 9. Samoponiżeńie dla uzyskania czegośupragnionego jest największą ofiarą.Zdobycz brał. 100. wojowanie i sport. . Aclam Krokiewicz.. r ll rltr tyll<o iako ten. musiał popełnić samobój. stwo.] Szlacheckie uropowie póżniej irczeń Arystotelesa. Dlatego Priam rozbraja Achillesa. Ajaks. którzy są tak czuli na obrazę i tak zawsze gotowi mieczem sprawiedliwość wymierzać. który go nazywa bezwstydnym chciwceml węszącym chytrze za zyskiem. MotalnośćHometa i etyka Hezjoda. rnusi byc żywiołem ludzi. że przy podziale łupów zagarnia większą częśćdla siebie. 10 Iratrz np. jaką sobie można wyobrazic.. Wojna. Należałoby rolną.a rozdawał niewiele".zasem wszystlco zaczyna się ocl obustronnego| szczegółowego prezentacji może 1lrzedstawienia swojej genealogii.rądów. za_ chęcając Feaków do znclszenia podarunków. jest w swym pośtępowaniu że człowiek. Hektor proponuje przerwanie Zinagań.To :.. Nlenelaus karci go za wątpliwościmówiąc: . o Dbałość własną cześćłączy się nieuchronnle ze szczególną czujnościąna ośmieszenie. co A.nida Dzeus pozbawił zmysłów Glaukosa. obie strony walczące w wojnie trojańskiej clod. 92. Wojownika homerowego obowiązuje szczodrośc.ln__ ze ojcorvie przeciwników wzajem się gościli. i oprac.

o1lrac:. jaką wyrządzic można zwyciężonemu. 1. gdy Trojanie nie dotrzyrrrują układut oburzeniem z powodu zerwania przysięgi 13. oczywiście taki musi u tych. Hektor rv łyalce czaszkę wroga rozłupuje także wielkim głazem. .. ale nie znajduje ono aplauzu ze strony Apolla. Znęcanie się nad-zabitylrr jest pospolite. nie ugodzę podstępnie.owinności. A Telemaclr rv Oclysei nrówi drr Nestora: . bo brak pogrzebu uniemożliwia zmarłemu przekroczenie Styksu i znalezienie spokoju w świeciezmarłyclr. Sttld rodzi się w duszy każdego pe]Mne wyobrażenie o sile i teorii 1a.eryll Flamurer. Choc łuk uchodzi u Homera za broń mniej szallownąt walczy się rrie tylko przy jego pomocy. jest rzucenie jego trupa psom czy clrapieżnym ptakom.i t ł i i Przeciwnicy rozsLają się rvynrieniwszy cenne podarunki i zapewnienie przyjażni. A Sturly oI the Etllic. na swoją włość. ze się ją wyda. rr.. VI.Warsza- 28 . ło *ojrru kierowatra prylvatną potrzebą pomsty.t .Odrvagi jeszcze mi nie brak -.ti obronrrą. ponrnijcie.Jestor zagrzewa do boju: Walczcie jak nręże druhowie! Niech wstyd przed irrnynri wanl każe Baczyć na honor| I wszyscy rra swoich bliskich. szlaclrctny Oclys. Ciekałve są argumenty. Rozejm dla zbierania trupów i urządzenia im należyiego pogrzebu jest respektowany.. W pierwszym plzypadku podnoszenie walorórł.Iiral<ów l957. wroga może mieć na celu podniesienie swoich zasług na wypadek zwycięstwa.. a od chwili. podzielając oburzenie wego bliźniego. że przeciwnicy obrzucają się wyzwislrami i pogróżkami.znane jest i tutaj. gdv mówi: . tak jako jestem.lll. Otwarta walka jest bardziej ceniona niż szenia przeciwnika posługiwanie się podstępem. Philadelphia 1924.Jeżeli ktośdoznawszy od drugiego opieki i pomocy w niellczpieczeristwach nie odpłaca wdzięcznościąswojemu wybawlecz niekiedy nawet próbuje cy -. gdy idzie o ojca Andromachy. Bywa. . Ale ten schemat zderzenia się dwóch wojowników nie jest jedyny. s..alcząc przeciw PandaPor. chyłkiem się czając".tak jak to proponuje Agamemnon -.t rv. którzy o tym wiedzą. Łamanie układów zawartych pocl przysięgą natrafia na szczególne potępienie. Zywych czy zmarłych.zostaje z oburzeniem rvykluczona przez Odyseusza. a którzy. w drugim -. jednakże Achilles wzdraga się przed takim uczynkiem. ks. jeżeli Mene]aus w pojedynku zwycięży Parysa. Sanclstrom. za pomocą których l. ni rozsądnc martrłre prochy bezcześcić w zawziętej wściekłości i szale". Wrocław . 3lB. Motyw ojczyzlly nroże się clclpiero przejawić u Hektora. Dzie je.. 19 rowi i Eneaszowi . a to jest początkiem i końcem sprawiedliwości" Odyseusz na dworze Feaków uchyla możliwoścwalk z gosporlarzem. do siebie samych podobny wypadek odnoszą. bo jest przejawem niewdzięczności za udzieloną gościnę..Jeślimoj ojciec.porłriada Diomecles rt. wymyślaniewrogowi pomoże zmietzać do zastrałączone zwykle z samochwalstwem 12. i Serł. tak jak potępia się nielvydanie Heleny przez T'rojan mimo zobowiązania. a nie zaczepną. który mu dał gościnę wśród obcego ]udu". przeł.pisał w Dzie jach Polibiusz . Walka rlie jesI tu jeszcze w tym stopniu zrytualizowanar w jakirn jest w średniowieczu. Diomedes olbrzymim kamieniem porvala Eneasza. lrtóre najpowszechniej w różnych kulturach są potępiane. Najgorszą rzeczą. Uprowadzenie Heleny i wraz z nią znacznych skarbów dodatkowo spotyka się z po[ępieniem.na dzieci. Hektor rvalcząc z Ajaksem zapowiacla: . bo toczy on 1J Polibiusz. Ucieczka w llocy z pola wa]ki -'. ale właściwiewszystkim czym się da.Rycerza takiego jak ty. R. .Ni piękne to jest. Zdzierarrie zbroi z pokonanego przeciwnika jest porvszechnie uprawiane. l. będę się bił".nie chcę wstępować na rydwan. O. Ale w czasie igrzysk po śmierci Patro]<lesa Odyseusz znienacka podcina od tyłu kolano przeciwnika i w ten sposób powala go na ziemię. a podstęp z koniem trojańskim jest aż nadto dobrze znany. rra Na małżonki. ' Ulrudnianie sobie zadania dla podniesienia srvojej chwały * zabieg pospolity w średniorvieczu '.Tylko nielozumny atbo nikczemny wyzwie na zawody t:zlowieka. lecz pieszo. rodziców. Nie ma lu molywacji: za ojczyznę. Rany otrzymane z tyłu nie przynoszą chluby wojowrrikowi.wzbudzić niesmak i zgorszenie tnu szkodzic.al Pr)nciples ąnrl Practices ol I]omeric Warlare. Niewdzięcznośc zaśnalezy do tych uczuć.

. W związku z nakazem oszczędzania przeciwnika. Żabińskiego lwierzęcym. ze siłoich celów rezygnuje. Tragiczny |. jednak są Prowadzone według pewnych reguł i to jak najbardziej przestrzeganych przez obydwu przeciwników" 17. kto się podclał i ukorzył. kiedy ma dosyć podobnych zapasów. że taka a taka umow. explicjte nie sformułowaną.. Jeżeli zwycięzca nadal znęca się nad pokonanym. t.Nie jest przecież pożądane -.les..po najdłuższymszamotaniu się.. ze w tych porównaniach gatunek ludzki nie wygląda l..toin. fteguly.Tygodnik Polski". s. że podobny wzglącl na poddającego się obowiązuje także i w świecie według J. rllogą się poczuc obrażeni za sięganie do zwierząt po analogie. Tacleusz Kotarbiński.<lrzystnie. Miinchen 1965.oniec grozi walce tylko w wypadku. tak jak zasługuje na nie opuszczenie druha. poddając się.ad Lorenz. Oeuvres. W podobny sposób walczą ze sobą psy i inne ssaki. walka ex detinitione ustaje. Łatwiej. Ale nalezy tu jeszcze raz przypomnieć. by mu darować życie. . Krokiewicz. 345).1oziomo i szyję. że slroro cześcjest w tej hierarchii wartości dobrem najwyzszym.szanuj posła.wnik nie wymierzy mu ani jednego nawet' uderzenia dziobem".alne problemy nouki. Gdy jeden z przeciwników. . Tak się rzecz dzieje na przykład w opisanej przez Żabińskiego walce pawia i indyka. jeśliidzie o'reguły walki. Obserwatorzy życia zwierząt zwracają nam uwagę na to.1lt nie walczy z małym pieskiem. o lrtórym mówi A. XI. przestrzegaj rozejmu. fi . Kotarbiński * ilekroc clązą . gdy walczą ze sobą przedsLawiciele dwóch różnych gatunków. orrnes et denrunde la vie.i to nie tylko w iudzkim świecie że się ich w ogóle nie zaurvaza.. Reguły te są.Tuer [. pozwalamy sobie na pewną dygresję wglądającą bliżej w reguły waiki.. jak się zdaje. R. i głowę [. lric owego respektowania poddającego się jesL u tego'autora ltlleologiczne.W wypadku oszczędzania tego. 190 .. rlziobania. Sandstrom wyróznia następujące reguły walki u Homeral oszczędż tego.. a ządającą od waiczącego. k[óry się liorzy. 'ZaLrzymaliśmy się dłużejnad wzorem osobowym bohaterów l(rltlt.jego zdaniem . 15 Jan Żabiński.192. lVarszawa 1957. nr 3.na postawa jest zrlakiem przyznania się do klęski. t.zszą ofiarę. jak i ptaków obserrvuje się . s. klorej trudno nie uszanowac. c'esl un ossossirtcf" (Gabriel Bonnot cle Mabiy.zda. tak jak nie walczy z młodocia-. s. w: Wybór pisłr. może dodatkowo wchodzić w rachubę wzgląd na moz]iwy okup uzyskany od zwyciężonego.cza. natychmiastowe zaniechanie kąsania czy rliern tego autola . 17 3t . II. by zaplzestał ciosów. pisze T.wiedzą o tym i dlaŁego w działaniach oni clo ce]ów niezgodnych. Po pewnym czasie znudzony zwycięzca spokojnie odejdzie. z czego Glaukos robi zarzut w stosunku clo Hektora. czyli w związku z ltpla]Mem skruszonego serca"..rżeby członkowie tego samego szczepu wybijali się sami". według niego. Cytuję tego autoTa za Heleną l ll. Tak na przykład rzecz się ma z legułą. przy1lieraniu i dziobaniu słabszy ptak. Ci. mozna by snuc dalej. przysiada na ziemi i przywarowuje na niej. Z zugudnień ogólnej teoIii walkj.mimo swej zapalczywości.po jerlynku. dyktowane przez wzgląd na wzajemnośći ptzez lil"ość. . zezwalaj na pogrzeb póległych i powstrzymaj się od przechwałek nad trupem. 547.. którzy mówią z szacunkiem o prawie skruszonego serca.prze<ll. O.Jan walczy z Piotrem .kiedykoiwiek wsparł ciebie słowem lub czynem w ziemi trojańskiej w czas wielkiej próby. rlytlli ani z samicą.. teraz mi o tym pamiętaj".Zabić żołnierza. marzec 1959. wi Gesammelte . Wielki bry1. lcir pojedynki . gdy jedna |j indyków na przykład . o odchylenia od tych.] Od tej chwili nie ma obawy .. Pomsta Achillesa za zabójstwo Patroklesa będzie 1 l świadectwem jego wierności w przyjaźni. Niektóre mol. t. ttltluł w świecie ludzkim niż zwierzęcym. Wyjaśnie.] 1e soldoć qui pose . nie jest to już walka. kto się korzy i prosi o litośc. także lJber tierisches uncl menschliches velha]ten. gdy jego przeciwnik się poddaje.. swych liczą się z działaniami przeciwnika" 15. to morderpisał w swoim czasie }vlably 10.1. Są mianowicie pośród nich tak powszechnie przyjęte . Ale te analogie między światem ludzkim i zwierzę. którzy nie znają konwencji 1lrzeciwnika i nie wiedzą.asz.\tllltlttllungen.Studia Filozoficzne" 1967. Niewdzięcznośc zasługuje na potępienie. układając 1... Zarówno pośrodssakó\M.ym.1vł. stwo" -. t. ktory składa broń i prosi. I.ze stron przyznaje się do swej klęski.. dobrowolne ponizenie się uznac należy za najwl..

Życie codzienne w Grecjl. stanowić o pozycji pana. kŁóra . inaczej niż w średnio.ccrski. I-Iomera cenione: . rośniebowiem wraz z wiekiem doświadczenie ży_ciowe i obycie.. dla życzliwych radość. że ż|e postępował wobec Achillesa. i lv roclzinie. z wyjątkiem Priama. Nauzykaa nie chybia w utrafianiu mądrej myśli. jednakże zostaje służbieprawdopodobnie odpowiednia iloścczasu na jawne.ięcej żon legalrrych. leisure). ). gdy ta. w którynr mąż i żona są we wszystkinr jedrlej myśli wielka zgryzota dla zazdrośników. Rodziny mają nieliczne potomstrruo legalne. Na zakończenie tych nader sumarycznych uwag pragnę jeszt:ze powiedzieć parę słów o ogólnych rysach homerowego mot. Jeże]i pan oddaje się jednak jakiejś działalności.Według różnych autorów oceny: praltseologiczna. Małżeńsl. gclyby się cJowictlziala o kolliecic. który ma rł. które służebnanosi za Fleleną.Udział Heleny w przyjmowaniu Telemacha świadczy o tym.Albowiem nie masz nic lepszego -. Aczkolwiek należy pamiętać. Agamemnon.błędu od moralnego wykroczenia. cenione są pTzez męza.wbrew woli drogich rodziców zadawała się z mężczyznami. . zanim przyjdzie do jawnego ślubu". że dwory opisywane przez Homera stanowią nie tylko jednostki lronsumpcyjne ale i produkcyjne. Nie odntawia się jej bynajmniej walorów intelektualnych. Ceni się tych. W ogóle. Nauzykaa jest jedyną córką Antinoosa. jak wiadomo. którzy nas chwalą. ma raczej na mySli niewłaściwepod względem 19 Podobno.l Homerowych w sytuacji wojny. który plzyznaje. ]i1. że wysoką pozycją na dworach cieszą się aojdowie.Penelopa ma pięcdziesiąt służebnych. Alrodyta wyraźnie pcha Helenę do łoza Parysa po wyratowaniu go od śmierci w czasie pojedynku z Menelaosem. JJ .jak pisze Adkins --. Helena mówi o sobie często jako o obmierzłej suce. Temu doświadczeniu życiowemu sprzyjają liczne podróze i przygody w obcych kra. Telemach jest jedynakiem. co sobie uzupełnił nielegalnym potomstwem.ł.powiada Odys do Nauzykai .. Patrz Emile }lireaux..a]Memu małżonkowi. Helena dała Menelaosowi jedną tylko córkę. estetyczna i moralna nie są u Homera odróżnione.a c]]a-niclr samych szczęścic Telemach ma postawę opiekuńczą w stosunku do matki. jak to podkreślają zgodnie rózni autorzy. Warszawa 1962..Symbolem tego stałego zatrudnienia jest srebrny lioszyk pełen ptzędzy i złote wrzeciono. Nauzykaa stlvierclztt.. Odyseusza nie zdobiłoby takie wierne oczekiwanie jak oczekiwanie jego żony.1lrisław Kolodziejczyk.a imię Penelopy występuje często z dodatkiem . przel..ani bardziej cennego nad dom. Postawa w stosunku do zdrady Heleny jest ambiwalentna..Zawsze jest u nas biesiada i luba kitara. jak przystoi żyć w czasie pokoju. Wypada teraz obraz uzupełnić [ym. ale w Odysei widzimy ją już pełniącą z godnościąfunkcję gospodyni w domu Menelaosa. Nie jest to wtedy życie pracowite. Starośc jest. kobieta w l]iadzie i Odysei (a szczególnie w tej ostatniej) ma dobrą pozycję.jach. Kobiety natomiast obowiązuje czystośćprzed ślubem i wiernośćpo ślubie. według niego. ktory nie wypomina jej przeszłości.. i poza nią wysoce respektowana. próżnorvalrie słuzby n. przywrócona już pl. kobieta zamężna nie ntoqła przyr. kierując sztabenr służby. przyjmuje Telemacha na dworze Menelaosa.wa są rnonogamiczne. Nie odróżnia on -. Życie rodzinne w atmosferze harrnonii jest przez bohaterór.) i l:llt(rsrl.. Rady Arete.lilrlać się igrzyskom. że <lburzylaby się. Zdobią go raczej przygody niłosne. Toteż bogata pod tym względem biografia Odysa liczy się wyraźnie na jego korzyśc.Warto zanotować przy okazji.\e.przeciw kŁórym żony lra ogoł nie protestują. Monogamia nie wyklucza wiellriej liczby rrałożnic. Próżnowanie to ma. żony króla Feaków. Podnosi się ona -wlaz z liczbą ziewających lokai w ]iberiach. z tynr wszakże zastrzeżeniem. Jest to wspólny rys kultury odtwarzanej przez Homera i kultury utrwalonej w legendach średniowiecza. Kobiety na najwyższych szczeblach krzątają się pracowicie.abiera charakteru zastępczego (vicariotts Charakterystyka klas próżniaczyclr u Vebletra w pe\Mnynl stopniu daje się zastosować do pokojowego życia u Homera. są pląsy i świeże szaty do zmiany i ciepłe kąpiele i łożnice" tak charakteryzuje życie na dworze Feaków król Alkinoos.mądra". że nie obejmuje kobiet. przynajmniej dla mężczyzn.ieczu. ostentacyjne próżnowanie. Możnych obsługuje wielki sztab służby. lrajwięlrsze". że kobieta nie jest wyłączona z męskich rozmów toczonych w życiu towarzyskim 18.alnego wartościowania. . dla którego Veblen wprowadził klasyczny termin conspicuous 1ejsure.

to z drugiej strony ktośmusi swoich bronić. Dla zabezpieczenia |ego społeczeństwa konieczne są walory współzawodnictwa. Cnoty jego bohatera służąnie tylko do obrony. skoro bogowie zapewnili go. jak powoli słowo to zaczyna oznaczać człowieka. Byc kakos to znaczy byc osobą. jego zdaniem. Są to walory współzawodrrictwa (competitive values czy excel]ences) w odrożnieniu od walorów współpracy (cooperative vcllues).ie reprezentowanej Homera hierarchii wartości.tisLwie są wzolami ukształtowanymi przez szlachtę i że lyllt<l ona jest zdolna je kształtować.riw.t. ZdyskredyŁowany jest ten.. Priam idzie odważnie w ręce związane wl. Przypadkowe zabójstwo kt"alifi]<or.ll)i() za pomocą pochwały i zawstydzania.' że grozi Adkinsowi przecenianie jednolitościspołeczeństwa Homerowego. Aie czy pomsta za porwanie Heleny 34 Nie tylko przeceniallitl jednolitościówczesnego społeczeństwa można temu funkcjoll(llizmowi zarzucić. 'Ioteż mozna na nich zwalac winy. Bogowie niektórych pozbawiają odwagi. łupu czy względami prestiżowymi. w jakim nakazują te własności. stanie. że mu się nic tllt.które w sposób jak najbardziej oczywisty zabezpieczają jego istnienie''. ale i do agresji. jest fakt. Walki u Homera są kierowane pospolicie żądzą pomsty.90.ltrżyłatym. Każdy broni swoich: swoich krewnych. Zgłosiliśmynasze wątpli\t.()ga.rrl'. s. Dzeus nakazuje wydanie ciała Hektora Priamowi i nie wialltltl]o. gości. jest do świataludzi podobny i rządzi się 1rrltlobną rnotywacją.w Lym stopniu. na ile decyzja Achillesa przychylenia się do jego prośby lilt. Jae11r.. ponieważ nie może się bronić. żądając każdorazowo wyjaśnień. 35 . bo człowiekowi przysługuje możność tyzylrowania życia dla sprawyl podczas gdy nieśmiertelni nie lrrrrj. Tym jednak.autor pracy o poezji bohaterskiej.<. co uznać tlrrlr.on 1952.t. że wzory osobowe obowiązujące w danym spollr zt. Jest to tylko -. by wykupic ciało syna. efektywności postępowanie niż postępowanie moralnie naganne. komu co tilttży. Brak odpowiedzialności moralnej wiąże się zdaniem Adkinsa z faktem nieodróżniania czynów umyślnych od nieumyślnych. . na ile zaśuznaltitlttr uprawnień skruszonego selca. W ogólnej charakterystyce ethosu homerowego Actkins okazuje się funkcjonalistą. a w innych lllltlą waleczność.t.ł .vane jest tak samo jak zabójstwo z plemedytacją. nie zaśkomuś urągać. który realizuje nie cnoty bojowe.. Polllwała dla bojowej odwagi bywała zwykle skorelowana z polltwałą szczodrości. ltl szczodrość służyła tym.1.] odpowiadają społeczeństwu homerowemu. kto się dał pokonać.1l po dojściu do zgody z Achillesem.1 Lej możliwości19. Istnienie moralnej odpowiedzialności u Homera jest przez Adkinsa zanegowane. Adkins stwierdza. Świat bogów Homerowyt.t. a u Tukidydesa utozsamienie zacności i sprawiedliwości jest już zupełne..il. Te ostatnie reprezentowane są raczej przez kobiety.Ileroic Poetry.ży.t clłoszącej.. których obdarowywał. Na podstawie śledzenia se]-]su słowa agathos u różnych autorów. Jest to kondycjo||ll\v. jak zauważa interesująco llrlwra -. co .zgodnie : rllllttzem ]udzi dobrze wychowanych naszkicowanym przez r... Zasługi i winy u Homera są zmącone przez interwencję bo1. światmniej patelylzrry niz światludzi. tak jak to czyni Agamemll1.i \łl stosunku do tego twierdzenia. Notujemy te uwagi Adkinsa z tendencją oponowania przeciw jego funkcjonalizmowi. że tttlllrlzit:ż w tej sferze nie musi być wcześnie wciągana w troski i.lrltlttrcze i koniecznośc zarabiania na życie. skoro w Gorgiasztr Sokrates woli krzywdy doznawac niz krzywdzic. lr.owana jest posłuszeństwem wobec bogów. Można by dodac że . rozdz. Jest godnym potępienia (oischron) wysłuchiwać obelg.Społeczeństwo homerowe ceni najbardziej tę klasę. Myślę. tymczasem jeżeli odwaga służyła rycerzowi. ale nie jest to właściwie ł żaclnym ryzykiem. przyjaciół. której istnienia potrzebuje". której kaka można wyrządzać bezkarnie. .Wartościhomejak mówi rowe .Nawiedzają zaślepieniem. III.snując dalej myślAdkinsa przez u Sokratesa mamy zupełne odwrócen. wodzą na pokuszetrll. ale także i przecenianie jednolitości samego ethosu. Prawdą jest. laczęliśmy nasze sprawozdanie od przytoczenia opinii W. wyśledziću Eurypidesa i Herodota.itc zabiegom wychowawczym! między innymi dlatego. nie zwycięzca. których reprezentuje Tersytes? |l| ('r. Lond. jak wiadomo. że jeżeli ktośchce łupić..ji Maurice Bowra. lecz cnoty kooperacji. Nie ma wszak opielruńczego pańsLwa. Da się to. że możni tego światamogą najwięcej czasu połrn.lr.

t. niemniej wydaje się on godny zanotplt.lri]<t s w tym ethosie nie zajmuje.Głos indywidualnego sumienia nie istnieje 21. lrlt.'I 'l. Ten jak cień to w tę to. Tllirlcm. Jaeger. |tIrlrymi z tego powodu nie można było znaleźćgłębszego porortltlliclria. s. "]| .l 7zbę. Lordów. i Pindar był piewcą igrzysk dostępnyclr do jego czasów ty szlachcie. w któtlrJ<l wierszach miłośc chłopców wspominana bywa jako jecten do l lltriwiększyclr darów życia obok miłoścido kobiety oraz szlar llrlrlkiego sportu aż d.zdaniem autola -.a!Ja. Człowiek -_ jak pi Jaeger mierzy swoją cnotę (aretó) uznaniem./i). po dyskusji trwającej w parlamencie rlrl :.r.al<terystyczną dlań pochwałę pederastii:.Iedwie skosztować potrafi Tysiąca dóbr 9ż. Nigdy nie stąpa pewną stopą.[.): A kto ma jeno to.r 1. jakim się .o P]atona" 25. 520 p.n. w którym szlachetność wiąże się z. zanim wreszcie przyłączl. l)t-.. np honor wasz llaczcie ryce Tylko srom wobec drugich niech trwoży was i" srogich zrnagan ił kl<iry .e szlachectwclłtt. czego się nauczył.1śrlieprze. ale z połączeni urodzenia ze szlachetnością mieliśmyjuż do czynienia u F{om ra. w tamtą stronę się ch-wiejc.v XV ksi dze lliady woła: I F.elric llliłości damy śwego serca. Jaeger u.tym. arys kratycznego świata: Teognis i Pindar.a.1llćl hipoteza tłumacząca pederastię niskim poziomem kobiet. Według Pinclara (urod nego oli. że zniesienie w 1967 roku karalności homo. 29 lbidem. Wałek-Czernecki -.rll(sualizmu w Anglii było już wcześniejdwukrotnie uchwaląne tł. .. s. I. Przyrodzona tylko chwała waży naprawdę.li .a]ami" 2a. a na\.lliLym..pisał T. nierozdzielnie związa_nym z moralnymi i społecznymi Ilochwała tcj miłości była -. 21 Patrz W'. Snują dalej ten wątek dwaj przedstawiciele ginącego. znanych nam już rysów szlachty greckiej wypada dorzucić llllll.jak wspomi iiśmy jakoby nie wcześniejniż u Solona. druhowie. s. 'W rażenie kaloskagatłos pojawia się wprawdzie -. W. r0 Florian Znaniecki. Paideia.itlliratr:. 36 37 . i odpołviednie fun sze. r'l1. nie r... Warszawa s. znanieckiego prowadzi do szczególnego zaii . 237. to znaczy nas opinią w cudzych oczach 20. Ajaks wzywając do boju . .ei.. Na tle Pindarowego rasizmu przekonanie |'.lll]ia. l)odczas gdy średniowiecze wierzyło w wychowawcze znacz.a klasyczna -.]ly do młodzieńca ]ub clrłopca pisze W. Toteż na cześczwycięzcy bywała zawsze u Pindara oclą na cześc - daleka od sugerowania jakichś ogólnych wniosków lr.oclstawie tego faktu..'It:stem lrt lt l Ll ustosunkowania. jej pochwała w Atenach i odmienność tradycji jońskiej.była naj- jaką znają dzieje. byli bez wy jtltku szlachetnego pochodzenia. że cnoty można się nauczyć.. Społecznymi ko sekwencjami swoich czynów .] Miłość mężt.doryckiego i udzielała się takze bogatym sferom mieszczańskim. li ii t { I Jakoż powoływanie się na wstyd (oidos) byłva w ideologia rycerskich najsilniejszym bodźcem zachęcającym do działar albo do powstrzymywania się od działania. . co nazy\Ma on jaźniąodzwierciedloną.rtrlzit:i ekskluzywnie męską cywilizacją.cz samą przez się zrozumiałą. lllirIem..jako lz(. 21B.|.v.et chwalebną. jako posiadającej i wolny czas.ltlt. jak męże.hodzenia '\lt. .. . poczynając od Solona.owany -.zóstej rano. Illitlerlr.e. Paidei -llyl.dodajmy od siebie .l(ultul. I niezdecyd. Wart by był także zastanowienja stosunek do pederastii rv ( irecji. by móc w zawodach ubiegac się o pierwszeństwo.yjaśnianależycie samego fa]<tu i różnego do tego . lr.esclwania s Walczcie. I. szlachta grecka nriała głębokie do do 1llztlltonanie o walorach doskonalących miłości chłopców |Jrrsuv/-d się tu u\Ą.Ła się do lr.a.o wydał 23.tltl sl_ttnowiska izba Gmin. Ludzie teraźniejsi ct c:ywillzac ja przyszlt>ści. 240. Ideał ka]okagathii ma zasłużonąopinię ideału arystokrat nego. lv zasadzie wszyscyl którzy ją w Atenach wspomina. w strukturze wczesnogreckiej klasy szlacheckiej elementem l. było zaiste nowatorskie.

Arystoteles był synem nadwornego lekarza na d rze lrróla macedońskiego. i na czas pokoju.).Ą7. Poczytuje on. Dziśwymienia się jako iej przyczyn rzec7.dtadza. który odnajdujemy w księdze IV Etyki Ni machejskiel. Gromska..przyznał k biecie miejsce należne jej z tytułu jej czlowieczeństwa i je płci"zz. ale nie są piękni". niewiele zaśrzeczy zasługuie na uwagę . B78 -B79. Dzieje greckie. l. z...słusznie w sposób zresztą <ltlmnego" jesl_ .wielkoduszny". Paniętamy. Pindar czy Platona były . Ta ]okalizacja .kto nie skorzystał ze swojej llad kirnśprzewagi.wielkocluszny" nie odpowiada treści arystotelesowego terminu. Ten sam rys podkreśli w XVIII w. które słowq megalopsucłos nadaie Arystoteles. że rla tę nazwę zasługuje ten.Słusznie wych ruchów i winien mówić spokojnie.iesienie poziomu kobiety pociągn za sobą redukcję pederastii.dokładnym przekładem grecliicgo megalopsuchos. kto uważa siebie za godnego rzeczy wielkich i kto istotnie na nie zasługuje. s. . niewiele nam jeszcze mówi o jego osobie.. t. iż m nie jest identyczna z namiętnościązmysłową i może właśniedla tego szukali miłościprzede wszystkim w stosunku pomięd osobami tej samej płci" zs. który znalazł właściwą nościąa zarozumiałością. czło Tadeusz Wałek-Czernecki. Tej charakterystyce od.oś.Tozumieli dobrze.iem -.. Warsza 26 1934.. lłuclry człowieka . ]). Nie rozporządzając żadnym materiałem statystycznym trudn nam dziśstwierdzić. Kupcowi tylko dumny" clla tych samych porvodów winien unikać ży. Ten wzór miał jakoby służyćjego chowankowi.Słusznie dumny" ma być wysokiego wzrostu. jest inne. Kiedy indziej mó się o pederastii jako wyrazie buntu przeciw narzuconej m czyznom roli społecznej. które porllniarkowany . Aleksandrowi Macedońskiemu. zaznacza. Ma nim być czło.. Tymczasem znaczenie.pisze dalej ten sam autor . B79. Wszak kto się spieszy. że treść słowa . że bohaterowie Homera byli wysocy ponad ludzką rrliarę. takimi będą także rycerze w średniowiecznych legendach. (red.i proporcjonalnie zbudolvani.slusznie dumny" Arystotelr:sa spełniałpewne dyrektywy ważne i na czas wojny. Największym dobrem zewnętrznym dla człorvieka. W takim razie pederast powinna by przejawiać się częściejw społeczeństwach o dale idącei rozbiezn. W Anglii wskazuje się na nawyki wyrobi w męskich szkołach internatowych. Jan Dąbrowski et al. jak wiadomo itls| rvprawdzie -..ości ról męskich i żeńskich. Witkowski. A warto wejrzeć w jej charakterystykę nieco bliżej. co opisuje na przyk R. podniesiony bowiem r:Jlos i żywa gestykulacja zdraclzają rozdrażnieniÓ.Dopiero hellenizm. 2? 28 polepszenie sytuacji kobiety autor przypisrrje wpływom macedońsk T.. śladowania.. którym się zwykło nazywać ten wzór. ż: rnu na czymś zależy. Stanisław Witkowski. nie z. Dzieje gIec w: Wielka histotia powszechna. miarę między przesadną skromwiek. w której natarczywie opiekuńcza i wła matka skutecznie obrzydza synowi kobiety.słusznie dumnego" mają być powolne. S.bardziej nawel niż Islam.ak bardzo skądinąd od niej róż.y rozmaite. ltl..słusznie dumnego".ny" 2§ . . jednakże słusznie nasza tłumaczka Etyki.słusznie dumnego" między dwoma krańcami. którzy deklarują się jako kobiety.słusznie dumny". w które nigcly nie popada ktoś. . Wreszcie jeszcze inni szukają czynników determinu w układzie rodziny. s. czego Śię nie stwie dza.wzorami arystokratów zarysowanymi p arystokratów.wykł on bowiem się spieszyć.kto umiał zapomniec o wyrządzonych komuśprzysługach i o doznanych krzywdach. Musil w swojej książce Niepokoje wychowanka Tót w odniesieniu do internatów austriackich. Wałek-Czernecki. Przykładem mają tu być ci Indiarr Zuni. puścił wolno wrogar którego już miał w ręku. jeżeli idzie o dział pracy i ogólną sytuację w grupie. czy podn. Do nich należy dorzucić wzór arystokratycz wielkiej historycznej doniosłości. Wielkoduszny iest dla nas ktoś. których należy unikać. Podczas gdy wzo Homera były przede wszystkiln \. lord C]hestetfield w listach zalecających synowi peiłiien wzór do najego zdan. Grecy okresu klasycznego .lowiada raczej wyrażenie .zoralT}i wojowników.Ludzie niskiego wzrostu mogą być ładni _' iak czytamy .Ale cieszy się on __ wyłącznie tymi wyrazami -uznania... albowiem pięknośćtego wymaga. Wzory arystokratyczne kształŁowane plzcz Solona.jakim jest wzór człowi słusznje dulnnego.pośpiech przystoi. II.dla kogo nic nie jest ważne.iego cześć. Słowo ..

lyceTza ga i gurt należą tu także wspólnie do niezbędnych zalet jednak ńo*u1ol"ugo i . Pochodzący ze szlachetnego rodu są w wyższym otywatelami niż ludzie z gminu. Prostak pozwala sobie nadto tańczyć na trzeźwo. że z lepszych rodziców lepsi pochodzą stopniu synorłrie.vredług Tacyta -.Słusznie d..słusznie dumnego" przeciwstawia pańsliość plebejskości i prostactwu. W poszukiwaniu niezależnościi przewagi Arystoteles formułuie subielne obserwacje psychologiczne.słuszniedumnego.ojrry.nawiązką.. bo chce mieć zawsze przewagę. W wypadku rłralki . przeł. wsiycizi się doznanych. Łatwo nie podziwja i nie skłonny. którym wyświadPamięta on _.. bo jest w tym cośniewolniczego. że mu na czymśbarcizo zależy. czył przysługę. przy czym zachowuje on właściwyśrodekmiędzy plebejskim szafowaniem pieniędzmi a małostkowym do nich przywiązaniem.umny" musj sta. drobiazgowe skąpstrvo. pamiętając. i oprac.:harakterystyki zawartc. że pod tym względem tak wysokich kwalifikacji. Musi powściągaćswoją wyniosłość 40 wobec niżej sytuowanych. który się nie boi. gdy się sobie samemu nie Zdradzanie.órą rządzą się -. Do tej r. skreslil rru swoich Charakterach wizerrrnek prostaka. bo to cechuje człowieka.rn sobie wystarcza. Naturalną jest rzeczą . Wyświadczając sam dobrodziejs|wa.jak wspo.iększe bogactwo.słusznie dumnego". . pana .niewolnikowi. i wolni.chodzą od ludzi szlachetnych. Z wykształceniem i szlachectwem idzie w parze lł. Ludwik Piotrou. tylko że OdwaLej pi"e*agi nie szuka się jedynie w sukcesach bojowych. mnieliśmy ważny i na czas rł.warcie kochać i otwarcie nienawidz_iec. Nie wo]no podziwiać. kl. aczkolwiek (rys dodany w Analitykach) nie puszcza I t ] płazem żadnej doznanej obelgi.jak czytamy w Polityce z natury nie zależy od siewolnik przedstawia wy_ bie. podczas gdy pierwsi rodzą się do władania. 1283a. nienośću. znali.Obronić się tu można tylko przez lekceważenie życia.. bo raczej należałoby się tu spodziewać tej dyrektywy. Prawdomówność i otwartośćobowiązują. Za doznane odwzajemnia się z ... U tego ostatniego lnocniej brzmi sprawa niezależnościi samowystarczalności. Posiadac wo]i rzeczy piękne i nieużyteczne.słusznie dumnego" u ArysŁote]esa jest -.ktorych przysługi doznaŁ.słusznie dumnym".obec służby i ciyskrecję. bo to prostackie. czyjąś przypisuje :. które wyświadczyli. czyjąśpamięć.zależy. otwierać sam drzwi. Ponadto 99 Arystotele s. Teofrast. znoszenie bowiem zniewagi spokojnie to rzecz niewolnicza.Słusznie dumny" jest szczodry i ma panski gest. bo podziw ma w sobie W włainej niższości. Bogactwo szlachetnych rozumie się samo przez się. Nie wolno mu okazywac swej siły słabszym. takze jest przyznaniem się clo pTawkiejśsłabości. III... . że nie za wszelką cenę warto jest życ. od Mówimy o niespodziance. Dia . lącznie siłę fizyczną.icz. który sa.wiać dzielnie czoła nie_ bezpieczeństwom. Skargi i prośbyświadczyłybyo tym.szlachetni o tych dobrodziejwedług niego Germanie. istocie.i tu jest niespodzianka . jest do chwalenia ani do ganienia. Wzór .om nabywa się i zachowuje dobra zewnętrzne.. Stac go na to. śpiewacw kąpieli .Upokarzający dla .. Niezasłużona niesława go nie obchodzi.słusznie dumnegoJ' pTzez przeciwstawienie.niezbędnejestszlachetnepochodzónieipienią<lz. Ci ostatni rodzą się na niewolników. jaczłowiekor. bo dzięki cnotrzeba l.Słusznie współzawodniczą o godnościludzie i szlachetnego roclrt. Zapominają oni .pamiętają zaśo tych.. 41 . nadmierne interesowanie się cenami.vi na czymś.. Nie. przybierac natomiast taką postawę wobec ludzi na wysokich stanowiskach. Charakterystyka . Potityka.słusznie dumnego" musi dopoclobnie byc przymus śmierci. i bogaci" 29. Wrocław t953 ks. gdy jakieśuznanie się jest . który mógłby służyćuwypukleniu rysów człowieJra. do skarg ani do próśb. Teofrast ruchy nieumiarkowanel familiar_ wytykał prostakowi hałaś]iwośc. ktorych dostwach.pru*rroś.| w Etyce Nikomachejskiej Arystoteles rlorzuca j"rr"ru uwagi uzupełniające w Polityce. Tak jak u Homera. nie szczędzić życia. cześćjest tu dobrem rrajwyższym i stałą troską zapewnienia sobie przewagi. podziwia się czyjśtalent.. by ol. Nie przystosowuje się on łatwo do innyclr. poctejrzliwośćvr stosunku do bliśkich. zapomina zaśo tych. Nie posiada w ogóle zdolności rozważania.słusznie dumnego". A obuwie nosi za duze. bo to znamiorra człowieka. o tych. i na czas pokoju. rrczeń Arystotelesa.

wstyd towarzyszyć zwy7<ł biedzie. Jeqo postawa życiorva jest posta. 32 London 1957. Nie zaleca on dorabiania się majątku gwałtern ani grabieżą. Zdobyrva się ją osobistym wysiłkiem.. musieli się zadowolić nauczycielstwem i taka była pozycjtr Arystotelesa w stosunku do swego ucznia. że był zawodowym sofistą. warto wskazać ich od. skóro zażądałd]a siebie czci boskiej. Przygniatał go Platon. . Szlachetny winien się uczyć tego. i clnie. By uwypuklić rysy bohaterów Homera. co cl]a niesprawiedliwych bywa pr zy czyną niegodziwości'i 3o.. Popper. Cnota nie jest z urodzeniem związana. Popper.ri"y lub barbarzyńcy w sąsieclztwie mieszkalący''. staje się w pewnyrn stopniu niewolnikiem.na drodze do cnoty pot położyliniebia. Ten-dworzanin na dworze króIa Macedońskiego. pra\^Io sł Hezjod. Ryby oraz zwierzęta i ptaki pTzestwolza prujące Mogą się zjaclać wzajemnie. .. Albcwiem filozofowie I zTezygnowawszy po Platonie z władzy. któremu sprzyja pokój. IV. wierząc. lbidem. The Open Society and Its Enemies. Wszelkie prace płatne są niedopuszczalne. 1337b. to znaczy jako życie wytwornego próżnowania spędzanego w towarzystwie przyjaciół także dobrze sytuowanych 32.zważyć.ego gentlJmana a iaeał . u Hezjoda iest stanowione przez Zeusa.. II. t.s. K. Ci.nieufności i ciągłej asekuracji.ien rządzić. Do uprawiania cnoty i rozwijania działalnościpolitycznej potrzeba wolnego czasu. . Mamy tu już w pełni ukształtowany obraz członka klasy próżniaczej. zale. lbidem.co Hezjod qorąco popiera.tora -. Aleksandra Macedońskiego.. nie" 84. WII. 42 KarI R. ks.poniżało go to. canych w jego Pracach i dniach.Zwiemy je rvyrobniczymi.dalej od Platona w swej arystokratycznej posfawie. 90 31 Arystoteles miał według tegoż au. wobec którego usiłował okazać swoją niezależność.wą ostrożności.a rolę uprawiać ń. Ale człowiek praweln się już win... a nie .. co go należycie przygotowuje do godnego użytkowania odpoczynku. że . ktorzy ten wolny czas mają.poczucie niźszości z wielu powodów.uvojna.i"-ol. który miał wielki szacunlk oia bogactwa.. że . Nie absorbuje go także uzyskanie pierwszeństwa i należnej mu za nie czci..Wygląda na to. 33 lbidem.r. a źwłaszcza możność utraty statusu z powodu własnych naukowych zainteresowań. który może sobie pozwo}ić na odgrywanie roli męża stanu. które mogłyby być poczytane za zawodowe'' 3s. ani uroda nie interesują Hezjbda. że był synem lekarza. żadnej nauki nie należy Óopro*uirać do miitrzostwa. albowiem . cytuję na podstawie przekładu wiktora steffena. Ten ostatni przejął się najwidoczniej przesadnie . Dorabianie się własną pracą to coś. z bogactwem się łączy odwaga". Orierrtacja l-Tezjoda jest orient. s. to jest człowieka uprawiającego jakiśzawód i wreszcie Lo. Poclczas gdy. prace Wrocław 1952. 1293b. ale później należy jej uprawianió zarzucić.Nawet z bratem wśród żartów przy świadku umawiać się warto". Prawo nad Pychą góruje i zdolne ją zgnieśćostatecznie. ks. III. Ani pochoclzenie. rębnośćw stosunku do rysów wzoru osobowego Hezjoda. Muzykę nale_Ży uprawiac za młodu na tyle. 4. szeclł -_ zdanięm Poppera . widzi życia wyobrażałsobie na wzór feur]aln. w nim rasistę.. Ponad[o kto zarabia.. które pisał prawdopodobnie w niespełna pół wieku po Homerze. powinni mieć własność ziemską w rękach .2B4.acją rolnika.słusznie dumnym". bo obce im poczucie prawa. . bo obniżają one swonóaę ocldawania się zajęciom umysłowym i obniżają intelekt'' 3l. lakim był Arystoteles.Uniżonośći podziw Arystotelesa c]Ia klas prózniaczych jak pisze PoppeT zdije się wyrazem interesującego poczucia niepewności. wyd. wyraźnie nie darząc sympatią Arystotelesa. . jak gdyby syna nadwornego lekarza macedońskiego dworu niepotóiła sprawa jego własnej pozycji społecznej.. by umieć ocenić :_1prp\ład Kunszt cudzy.bohater FTomera stanowił pra\Mo siłą. u którego szuka on pomocyt gdy mu się krzywda dzieje.bogaci posiadają już t<>. ale musi mieć w pogardzie pracę tizyĆzną i wszelką pracę płatną i musi unikać piętna zawoclowości..

co dają.przekładpolskiMarianaGoliasa. bo ten najprędzej pomóc nam może w razie potrzeby.Ó*rro osobisl-y status Ezopa jak i jego istnienie są niepewne.Łystu" _ 45 T. puklenia. Bezdomny parobek z kolei najbardziej narlaje się clo zatrudnienia.-. co szuka tylko rozkoszy.stereotypu odtworzonego przez homerowego TersyLesa i powtarza- negowśredniowiecznychfrancuskichtabliauxmiałonbyć: Szeroki.Wedle charakterys[ycznegostereotypuczłowiekaniższegostanu. zasada do ut des rządzi Hezjodem zarówno w stosunku do bor]órv.. Nie ma on c-l . Biernat z Lublina.a. . s.ri". Choc ttpraca nikogo nie hańbi.urodzenia niewolnego a Tozumu ślachetnego". Nie miejsce tu na rozwazanie dyskusji dotyczących jego osoby oraz kwestii filologicznyclr. Wybór żony nie . Sinko. s7 s8 Esope. Za. A z przodku lepak brzuchaty 36 wałanbajkiEzopa. ładetn i oszczędnościąjest przez niego gorąco zalecana. Tadeusz Sinko uważałbajki Ezopa za książkę ludową. ethos rycerski na tle bajek Ezopa. Ma ona być przede wszystkim rządna i pracowita kwa]ifikacje.1est bynajmniej kierowany jej urodą. zgiętego prostuje. że Zeus pysznych poniża.wydanyprzezBiblioteke Narodową w 196i r.. ].dobre s|osunki należy dbac przede wszystkim w stosunktl do sąsiada. którą się ona wśród sąsiaclów cieszyl pozwoli uniknąc małzeństwa z taką.Watszawa 1952. Przypisywane Hezjodowi przekonanie 35. które rodzi tekst przypisywanych mu bajek.rywki wystarczają. Żęby nie maczać ciągtepiÓr'awinnymkolorzekopiŚcizaczynaliod. nizkiego wzrostu.za. że niezależnie od zmian w róznych rvydaniach ich wymowa pozostaje taka sam. Wielkich nóg. Do pomocy nająć należy dziewczynę bezdzietną.. Jako podstawę do naszych rozważań przyjmie35 o my tekst wydany przez Emila Chambry w roku 192736..pierwszą uchwytną dla nas reakcją . . Gcly opracowy_ T...pisaniawszy.rzy nieufnością:.. Była ona -. by potem dopiero wypełnic hurtem miejsca pozostawione na morał. najwidoczniej dlatego.jego zcianiem _. Przyczyttićsięclotegomialanieuwagakopistow. Zarówno stosunek do ludzi)jak stosunek do bogów rózni się całkowicie od postawy bohaterów FIomera.uczoności" klas wyższych. przeł. To ostatnie. Chambry [łumaczy nam w swojej przeclmowie. Bierna| z Lublina opisując wygiącl Ezopa szedł za sugestią Herodota. Taka to jest rola kobiet. sLkich tekstow jednym atramentem. 192. hardego zgina to nie jest opinia moznych tego świata.że przytoczone u. co je poprzedza. pisane było czerwonym inkaustem. Fables. Literaturą grecka. s. że nie odpowiada mi ta charakterystyka. tak mało bowiem wiążą się z treściątego. pierwszym protestem uciśnionego ludu przeci\M moznym tego świata37. pokornych wywyższa.zdro\Megor chłopskiego lozumu" przeciw . że danie mu dachu nad głową od gospodarza go bardziej uzależnia.n. jeszcze nie istniał. którymi kończą iię nu. Lileratura gtecka.. 16.grubych łydek". sądzimy bowiem. u zwłaszcza nie dostrzegam jakichś elementów buntu. brej opinii o ludziach i woli liczyć na siebie. Sinko.Iepak" -- . dla należytego uwy. a hańbą jest życ w bezczynno 6i'l jak głosi nasz autor *-w złotym wieku pracy nie znano i sprowadziłd ją clopiero na światPandora.tłierz. W pracowitym zyciu pomocą mężczyżnie ma być żona. Opinia bowiem. bo nie widzę w bajkaclfEzopa przeciwstawiania się moż. któr" miało z niej wynikac. żeby przekontlc czytelnilra.Daj tym. Jeszcze wydaLniej niż w zestawieniu z Hezjodem rysuje si r. Les Belles Lettrós. Z tyłu liezmiernie garbaty... t. . dlaczego morały.co zrobić najłatwiej. Muszę ptzyznać.Bo kto kobietonr zawierzył . iż dyrektywy Hezjoda bliższe są dyrektywom mieszczańskim niż sz]acheckim. Myślę.. a własną chciwoscią odpowiedz na chciwośc".. miąższego łystu 38.zdaniem Biernata -. . cz. gdy się żonę bierze z sąsiedztwa. . które trzeba przed ślubem starannie sprawdzic.. bo taka lepiej pracrrje. Emile Chambry. które Hezjod cla.I. jak w stosunku do ludzi.zaś". Zywot Ezopa Fryga.r1.Samtekstbajki przópisywany bywał przez nich innym atramentem niż poucze.mąż . który miał Ezopa za niewolnika. Pomyłki w numeracji I prowadziły do niewłaściwychpołączeń.ył złodziejom nje ]ada". Był to . tak często są zupełną niespodzianką dla czytel_ nika. Samowystarczalnośćgospodarcza zapewniona praca.

T, Sinki, postaramy się rzucić światło sprawę przez dopuszczena nie samych'bajek do głosu. Wspomniany stosunek do możnych ujawnia się w wielu bajkach. Nie należy z możnymi współzawodniczyc ani się w stosunku do nich stawiać; giętki kark lepszy. Poddawanie się bywa korzystniejsze niz opieranie. Oliwkę, która opierała się wiatrowi, wiatr złamał.'Głógsię poddał i dobrze na tym wyszedł. Trzeba znac swoje miejsce. Wygórowane ambicje nie tylko nie przynoszą korzyści, ale narazają na śmieszność. Należy miejsca sobie wyznaczonego pilnowac. Krab, który wyszedł na ląd, został zjedzony przez zgłodlriałego ]isa, Nie trzeba było wycho dzić z wody, która krabowi była przeznaczona. Pewnego razu ogon węża zbuntował się przeciw głowie i zapragnął przewodniczyć. Źle na tym wyszedł. Ze słabszymi nie nalezy sobie psuć stosunków, bo nigdy nie wiadomo, kiedy taki może się przydać, Wszak mysz przegryzła powróz, którym myśliwiskrępowali lwa. Stan skromny zasługuje na pochwałę. Małe rybki mogą wyskoczyć przez oka sieci, a duże nie. Osioł, który zazdrości koniowi nie jest brany, tak jak koń, na wojnę. Krzak cierni nie może rywalizować wyglądem z sosną, ale nie ścinasię go siekierą. W razie wojny biedni, mało obciążeni mieniem, mogą ujśćcało i zachować wolność.Bogaci, pilnując swego stanu posiadania, wpadają w ręce wroga. Lepiej skromnie, ale bezpiecznie, Szczur polny je gorzej niż szczur domowy, ale żyje znacznie spokojniej. Stosunek do ludzi w ogóle roz\Mazany jest w Bajkach w kategorii strat i zyskow. Nie należy kłamać, bo nam nikt nie będzie wierzył, na czym źle wyjdziemy. Nie unośmysię gniewem, bo możemy na tym stracic, Ilustruje to bajka o człowieku, kŁóry, schwytawszy lisa, w gniewie przyczepił mu płonącą żagiew do ogona. Lis pognał poprzez zboże, które spłorlęło.Nie zadaw-ajmy się ze złymi, czytamy w jednej z bajek, bo możemy być wzięci jak by można się spodziewać za jednego z nich (a nie - bo mozemy zarazić się ich wpływem). W przyjaźni ceniona jest
46

Cytuję tę charakterystykę nie po to, by ustalic rodowód społeczny bajek Ezopa pTzez powołanie się na autorytet Biernata z Lublina, lecz jako ciekawostkę świadczącąo \Mspom,inanym już przeze mlrie w innych pracach uporczy]Mym wiązaniu niskiego pochodzenia z brzydotą. Jeżeli zaśchodzi o cytowaną opinię

1llzede ws4ystkim pomoct toteż nie należy sprzymierzac się z taltirri, którzy nam w ogóle pomóc nie mogą. Lew i delfin ząwarli sojusz przy jażni, który okazał się zupełrrie bezcelowy. Gdy w walcc z bykiem lew zawołał o pomocl delfin z wody wyjścnie pol rafił. Trzyrnajmy się z tymi, z którymi wiążą nas nasze interesy. (ldy gołębie dzikie robiły wymowki gołębiom oswojonym za to, że iclr nie ostrzegły przed zastawionymi na nie sidłami, gołębie <lswojone odpowiedziały, że w ich interesie w większym stopniu lt:ży przypodobać się swojemu panu niż przypodobac się krewllym. Solidarnośc w tym ethosie zaleca się wyłącznie ze względu rla jej elektywnośc.Wszyscy znamy opowiadanie o gałązkach, liLóre, gdy tworzą wiązkę, złamac się nie dają. Z lekl.ury bajek wyziera człowiek ostrożny, nie pozwalający sobie na ryzyko, nieufny, szukający przede wszystkim asekuracji, trie wojowniczy. Szczodrośc nie ma miejsca w jego ethosie, Praca .icst jego skarbem. Pracowitego stwolzenia nie przeznacza się wszak na ofiarę bogom. Człowiek ten nie dba o urodę, o zewnętrzrle ozdoby, o sławę, W wielu bajkach ktośiicytuje się z kimś, lito z nich lepszy, ale podczas gdy u Homera osobiste wyróznierrie było zalecane, tutaj się z tych aspiracji śmieją,Tak jak u Hezjoda, a inaczej niż u Homera, człowiek nie wymierza sobie sam sprawiedliwości, lecz liczy na bogów, których funkcje sętlziowskie w związku z tym mocniej się podkreśla. Parę słów jeszcze o lokalizacji społecznej wzoru osobowego, l<tóry z bajek wyziera. Z ich treściwydaje się, że wzór ten jest wzorem człowieka zajmującego pozycję pośrednią między możnymi z jednej i najbiedniejszyrni z drugiej strony. Poza zwierzęl.ami występuje w nich przede wszystkim światrzemieślniczy: tIrwale, młynarze, ogrodnicy, pasterze, folusznicy, rybacy. W jedlrej bajce mówi się o rriewolnikach, którym nie doradza się rozttlnażac... To, rzecz jasna, nie jest punkt widzenia kogoś, kto niewolników posiada.

Bajki Ezopa stanowią klasyczny przykład tego, co się nazywa nlola]e de la prudence albo prudentia] ethic. Ten wzorzec zajrnuje poprzez stulecia miejsce poczesne w nauczaniu. W Grecji llajki Ezopa to lektura szkolna. Forma literacka bajki dydaktycz47

nej staje się nierozłącznie związana z tą ideologią 39. La Fontaine ją z mistrzostwem odradza. Analogie z moralnościąmieszczańską wpływają na szczególne powodzenie Ezopa w wieku XVIII w Anglii. Tłpmaczy ezopowe bajki Locke, tłumaczy je także Mandeł,ille. Odrębnośc tego ethosu w stosunku do ethosu Homerowego nie wymaga chyba bardziej szczegołowych komentarzy.
39

II[. Wojownik spartańskf,

ficzny"

Patrz Klemens Szaniawski, Morał bajki tlydcktycznej,,,Przegląd Filozo1949, t. XLV, nr 3/4.

|aki ustrój parruje w jego ojczyźnie.,,Zastanawiając się [...] nad trstrojem państwa lakedajrnońskiego nie umiem rvłaściwiepowieclziec, przyjacielu, jak należałobygo nazwać. Bo i samorvładne państwo wydaje się przypominac władza eforów wykazuje przecież zdumiewająco wiele znamion samowładnych rządórv 1lrrd nielitórymi znów względami uchodzić ono moze za najbartlziej demokralyczne. Zupełną niedorzecznością byłoby też nie przyznać, że posiada cechy arystokratycznego ustroju" 1. Flistorycy nie objawiali kłopotórv związanych z zakwalifikoil.aniem ustroju spartańskiego. ,,państwo spartańskie miało chapisze K. Kumaniecki, dzielakter wybitnie arystokratyczny" 2

sl_wierdza, że trudno mu odpowiedzieć na postawione mu pytanie,

Megillos, reprezentujący Spartę w Prou,ach Platona,

-

1 Platon, Prawa, przeł, Maria Maykowska, lMarszawa 1960, s. 152. 9 Kazimierz Kumaniecki, Historią kultuty starożytnei Grecji i Rzymu, lVarszawa 1955, s. 74,
4

-

Ethos rycerski,..

49

ląc ustaloną w tej sprawie opinię. Na jego czele stali dwaj królowie, ale o tak ograniczonej władzy, że trudno było ustrój Sparty uznać za monarchiczny. \Maściwąwładzę mają eforowie ustanawiani, jak powiada Platon, ,,w sposób zbliżony do losowania" 3. karania wedle swojej woli i mają prawo do,,Mają oni możnbść , konywać kary natychmiast, a nawet mają prawo urzędników usunąć od urzędowania i zamknąć do więzienia i wytoczyć im proces gardłowy" a. Poza tym olgćinem władzy istniała jeszcze tzw. getuzja składająca się, jak wiadomo, z28 starców powyżej lat sześćdziesięciu i wreszcie jeszcze tzw. apella czyli zgromadzenie ludowe złożonez wszystkich Spartan powyżej lat trzydziestu. Ci ostatni jednakże nie mogli się wypowiadać ani zgłaszać wniosków. Wolno im było tylko zaznaczać swoją opinię przez głosowanie ,,tak" lub ,,nie". Zrożnicowanie tych instytucji miało służyc ograniczeniu zapędów władczych. Pochwalał to zróżnicowanie Platon, bo jak twierdził - ,,władza ma tendencję wydymać się i pienić". ,,Nie ma człowieka jego zdaniem który by był zdolny, gdy jest młody [...] i przed nikim nieodpowiedzialny, wvtrzymać brzemię najwyższej wladzy nad ludźmi tak, żeby nie dać najcięższej chorobie, głupocie opanować swoich myśli"s. Pełnoprawnymi obywateląmi byli tylko Spartanie. Obliczano ich w czasie wojen perskich na około 8000. Ta liczba topniała coraz bardziej z upływem czasu. Handlem i rzemiosłern trudnili się periojkowie pozbawieni praw politycznych, heloci zaś,składającv ' się z ]udności podbitej, uprawiali ziemię podzieloną między Spartan. Heloci pozbawieni byli wszelkich w ogóle praw. narażeni na bezkarne indywidualne zabójstwa i bezkarne pogromy. W Sparcie, ,,ci, którzy byli wolni, byli bezmiernie wolni, ci zaś, którzy byli w niewoli, byli w bezmiernej niewoli" pisał Montesquieu 6, dodając jeszcze gdzie indziej: ,,\M Sparcie niewolnicy nie mogli uzyskac żadnej sprawiedliwości za obrazę ani zniewagę. Tak wielki był bezmiar ich ńiedoli, że byli oni nie tylko
wl Wybór pism, przeł. Seweryn Hammer et al., wyd. II, Wrocław 1966, s. 399. 5 Platon, Prawa, s, 1l7. 0 Charles Louis Montesquieu, O duchu praw, t. I, przeł. Tadeusz Żeteński-Boy, Warszawa 1927, s.273,
50
3 Plalon, Prawc, s. 118. a Ksenofont, Ustrój spartański,

tlltlwolnikami jednego obywatela, ale ogółu; należeli do wszytillcich i do jednego" 7. ,,Sparta była to armia utrzymywana przez chłopów'' pisze lrlltże Montesquieu8. Jakoż wojowanie było jedynym zajęciem, klórego Spartanin mógł się imać. Ustawy bowiem wzbraniały im zajmować się handlem czy przemysłem. Mieli oni bronic kraju, zostawiając placę periojkom. Między sobą Spartanie mieli być l,ówni i stąd ich nazwa: homojoj. Rządzili oni Spartą z włócznią tt boku. Nawet w czasie- snu musieli ją mieć przy sobie. Różnym współczesnym neisuwało się zgodnie porOwnańie kraju do obozu warownego. Twierdzili oni,, że utrzymywanie stałego pogotowia wojennego miało swoje uzasadnienie, ponieważ Sparta miała licztlych wrogów zewnętrznych, a ponadto była stale zagrożona ptzeł lrclotów, którzy czekali tylko na okazję, by się buntować. Stallowiło np. taką okazję trzęsienie ziemi w rcka 464. Ponadto to zagrożenie miało być wyolbrzymiane zgodnie z prakiyką tyrallów, którzy mówią o niebezpieczeństwie tak wiele, żeby usprawiedliwić swój despotyzm. Prawa spartańskie nie pozwalały Spartanom się bogacić. Posiadanie złdta albo srebra było najsurowiej wzbronione, a rozporządzanie mieniem omotane tyloma przepisami, że, jak pisał Ksellofont: ,,Po cóż [...] starałby się ktośo majątek, którego posiatlanie przysparza więcej kłopotu niż używanie przyjemności"9. Służbawywiadowcza Spartan czyli ,,patrolowanie z ukry. r:ia" wykrywała grzechy obywateli, którzy przekraczali te prawa, lak jak tropiła wszelkie objawy buntu u helotów. Odkładając na póżniej rozważania jak dalece te postulaty były rcalizowane, chcemy tu skreślicsylwetę wzoTcowego Spartanina. Wprawdzie znana jest ona zróżnych popularyzacji, niemniej jednalr rvypacla ją tu jeszcze raz odtworzyć w głównych rysach. Podczas gdy dbałośco piękno. postaci charakteryzowało bohaterów homerowych, Spartanie mieli nie lroszczyć się ani o urorlę, ani o strój. Ich niedbale rosnące wł'osy i brody, ich brud, raziły Atefrczyków. Jedna szata była zalecana na wszystkie pory
? Ibidem, t. I, s. 368.
8 0

lbidem, t. II, s. 146. Ksenofont, Ustlój spaltańskj, s.39B,

5t

rokul a nogi miały się haltować przez nienoszenie obuwia. Chłosty sprawdzały wytrzymałoścna bol. ,,Lakonczycy t...] inółyil ptzez nadmierne trudy zamieniają sceptycznie Arystoteles młodych ludzi w zwierzęta, jak gdyby to była najlepsza clroga do wyrobienia męstwa" 10. lMiadomo, że chłopiec, który ostał się surowej selekcji dokonywanej bezpośrednio po urodzeniu, pozoslawał w rodzinie tylko do lat siedmiui Po upływie tego czasu wychowywał się poza nią, w grupach podporzadkowanych wcjdzowi. W stosunku clo tego wodza obowiązywało bezwzględne posłuszeństwo. Referując dyrektywy obowiązuje rv tej sprawie w Sparcie, Platon pisał: ,,Najważniejsze [...] jest to, żeby nikt nie pozostawał nigdy bez kierownictwa, mężczyzna czy kobieta, żeby się nie przyzwyczaił ani rł. poważnych sprawach, ani w zabawach działac po swojemu i na własną rękę. Każdy powinien i podczas w-ojny, i podczas pokoju rrtrieć oczy wciąż zwrócone na przełożonego" 11. W wypadku jego nieobecności każdy obyrł"atel, który był obecny, miał prav,Io nakazywać to, co dobre i liarcić za w-ykroczenia. Tym to dyreklywom plzeciwstarviał się Perykles w swojej słynnej mowie reprodukowanej przez Tukidydesa. ,,[r nas każda jednostka może z'najwiĘkszą swobodą przystosomówił wywac się-do najrozmaitszych form życia i s|ac się przez io samodzielnym człowiekiem". ,,Zawsze sami ocen,iarny wypadki, iak powiaclał w tejże mowie, [...] i staramy się rr.yrobic sobie trafny

Po takiej tresurze w pogłuszeństłvie miało ono nie tyllło być przestrzegane, ale miało ponadto być przedmiotem chiuby. ,,We jak pisał l(senofont rvpływszystkich innych państwach - pozorów jakoby się - włabali v-orvsi rrawet nie clrcą zachowywac dzy, lecz uważają, że to nie jest godne lvolnego człowieka, rł Sparcie nalomiast najzamożniejsi okazują władzy najwięcej pokornego uszanowania i szczycą się swoją uległością,a na we10 Arystote}es, Polityka, przeł, Ludwik Piotrowicz, ]Mrocław 1953, ks. VIII, rozdz, III. 11 Platon, Prawa, s. 540. 1e Tukidydes, Wojna Peloponeska, przeł. Kazimierz Kumaniecki, W'arszawa 1953, s. 10B,

Sąd"

12,

w cwał, nie stępa [...] ''. Jedno [...] z najpiękniejl;zl,cllr bodaj rł-śróclwaszych nalezycie ustanowionych praw lrl<'l."t,i P]aton zwracając się do przedstarvicieli Krety i Sparty l,,rl.1łtzuje rnłodym dociekać, co w \ĄIaszym pralrodawstrvie jest tvlasciltre, a co niewłaściwe,wszyscy lnuszą jednym głosem i płyll(l(]!]i}1 jak gdyby z jednycłr ust zgodnie głosic, że w waszych ;lltlirach \Ąrszys[ko jest dobre" la. Ciekarva to istotnie opinia rt, ttstach człórł.ieka, który rządy chciał powierzyć filozofom jako ltltlziotrr najmądrzejszym i ktory mówił, że pierwszym i naczelrlvtrr rt,śród dóbr boskich jest dar rozumu, Poclczas Edy Spartanin pie dbał o urodę, jego troską naczelna llr,ła dbałośco sprawnośćfizyczną. Miały się do niej przyczyniac tl<ll;rze clobrane pocl rł,zględem tęzyznv zrł,iązki małżeńskie i pozanlałzeńsliie, o ktorych kojarzeniu decvclowały względy eugerliczne. \\rvrabianiu zręczności i krzepy s}użyłycwiczenia gimnas|vczne. Frzygototłlaniem do trudów rtojennych były też polotl.atlia na zlvierzę|a, a także i na podejrzanych o nastroje bun-, ltlivnicze helotów. Przemyślnoścmozna }ryło rozwijac pTzez ,.l(]czną kraclziez, karaną tylko w wl,padku, gdy nieudana. Kullur"a fizyczna obowiązywała, jak wiadomo, takze i kobiety, które ;loł nagie, brałlz |6ft2g udział w zawodach. Nadmierna swobocla liobiet nie znajdorvała uznania Arystotelesa. ,,Prawodatł.ca bojak pisał \\,ienr który chciał zaprarł.ic całe państwo tlo port.sciąElirvości, przeprowadził to, jak się okazuje, w stosutrku clo rilęzczyzl], a o kobiety wcale się nie zatroszczył, gdyż prorvaclzą orre pocl l,ażdym r,vzględem ,swawolny l rozwiązŁy tryb zycia". ,,Likurg miał próbować kobiety okiełznac. Jedrtakże zaniechał lego, kiedly mu opór star,viły" 1s, jak o iym będzie dalej rnoObnazanie się Spartanek, które \\,a starał się usprawiedliwi/c wielbiciel Sparty Rousseau, nie laziło, jak rviadomo, Greków. Tabu nagościprzypisuje się rra ogól kulŁurom wschodu. Jednakże lłrarto tu przypomniec, że Oc11,st:usz zbudziw,szy się w ziemi Feakór,v i zobaczywszy Nauzykae r iej służebne._,,silnQ dłonią urwał gałąż}iściastą,by zakryc męski
7w(ll,]ie słuchają
l3 Ksenofont, LIstró j sparto,ński, s. 1j Flaton" Prawa, s.20-2t.
15

Arystote]es, Polityka, s. 60

- 61.

52

53

ubieranie oblubienicy iv stiOimęski i wymykanie się do żony po ciernku_niektórzy tłu.lpanem dzieci włagnych i cudzych". że dzielniejsi od niego wymierzają rrru chiostę. że jej dostarczanie do domu nie mogło ujśćuwadze domowników. Sprzyjając ich stosowaniu w celach wychowawmyślę. jeżeli ukarał za dużo.et.. Donosy i rewizje pilnowały przestrzegania tego zakazu. skromność. l}yły one raczej skromne i składałysię z pewnego minimum w posraci polewki z mięsa wieprzowego oraz z naddatkóly wnoszo_ . uznany za właściwy" To ganienie czy chwalenie przenikało całą taktykę wychowawczą| która za pomocą kar i nagród kondycjonowała od dziecka swoich obywateli. Ważyła . w chórach tchórz spychany jest na najpodlejsze miej_ 16. s.Śpiewać się więc będzie . 85. obok wychowania poza domem i rv pełrri dozwolonego wiarolomstwa.. skoro każdy iniał być . jeżeli tyłko miało przyczyniac się do mnożenia krzep.. s.W Sparcie każdy wstydziłby się wziąc tchórza na towarzysza stołu. ts. musi sce. ro Bardziej szczegółowe dane u Ulricha von 1Ą'ilarnowitza-Moellendorffa.alki. niu. co uniemożliwiało podróże.że zgodnie z tym. 17 18 tJbieganie się o doskonałośćpod nadzorem państwa .w. 54 55 . erzyszłej rodzicielki nie wolno było trzymać rł" odosobnie. Jak posiadać złota ani l. w sztuce sparta popierała przerle wszystkim pieśnichóralne. którą. albo za mało.ca i wo"u. wedle sprawozdania plutarcha.pisze Kseltofont dalej _ prowadzi do świetnych wyników. w zapasach na partnera. nie dla siebie. co przyczyclr Platon zastrzegał się . współzawodniczenia w biegach. który słar.a. poliĘka finansowa sparty służyłajej izolacji od reszty świata i zmierzała do uniemożliwienia obywatelom bogacenia się.vił bojowe ]Ąryczyny ]acedemońskie i zagrzewał do u. wolno było opłakiwać tylko dni jedenaście. . których można się spodziewać tam.. popisywali się wesołliowie 16.rnu pr"y tym tak dużo. liieh obywateli..398. niezbędna w walce. Patrz Ksenofont. odmówił usługi mó.34I . który by ją przywiózł 20. nie wolno było spartiatom rrej wartościna zewnątrz. tylko do ogóinej puli. Ale wedle maczą zamiarem oszukiwania zazdrosnego bóstwa miał on zaprzez Plutarcha Likurgowi opinii przypisywanej rłądzić. \Marszawa t962.jak mówił clalej _ tylko święte pieśniofiaiowane bogom albo utwory dzielnych mężów.. s. Były święw towania z okazji skłaclania ofiar.". wytrzymałośćna ból.państwie iclealnym . \Mzmacniając spartiłtów stanowiły one dodatkowy czynnik rozbijający rodzinę.Monetażelaznakursującawewnątrzkrajunierniałażad. E*il" Iłi* als. tJstrój spartański. zaśgdy służebneproponowały mu obmycie z błota. . kto ukarał. lJstrój spailańsłj. Z daleka przyjeżdżalimuzykanci. lekceważenie sobie śmierci. t. gdy mogła płodzić najdzielniejszych. czyk.342. przeł. lly byc najlepszym jak wiadomo między innymi Urabianiu obywatela służyły wspólne biesiady.srom swego ciała". którzy w nich ganią lub sławią kogoś w sposób 17.ivięź łączącą nych przez niektórych uczestników.która nie została zbadana i uzna_ na pTzez strażnikółv pra. Ate jeżeli idzie o roclzimą twórczośćartystyczną. 401--4a2. sie. zltlyczaj utrwalający styl życia obozowego. rozdz. którym ciało jego było pokryte. sam był potem karany.Chodziłoozapobieganiezbytjednotriemu oddawaniu się rozkoszom. Berlin . Na małżeństwo zezwalało się jej jednak dopiero rv okre. s. IX. Życie codzienne w Greeji. nie pochodził ze sparty. Starsi mężowie rnogli korzystac w erotyce z pomocy wybranych przez się młoaycn. Platon.. Te utrudnienia miały cześnie na celu podniecać doraźnie pożądanie.niki rrie będzie pisywał Sparcie _ ig 1r jego mógł porł-ażyć się śpiewaćpieśni. by mężczyzna się wstydził. r0 Ksenofont. z siedzenia nawet przed młodszymi musi wstawać się godzić na to.Leipzig t9ż3. szybkośćdecyzji. Prawa. . gdy go widziano idącym do lcobietyczywracającyr'nodniej. wymagała bowiem obszernego miej. których oczekiwano od Spartanina. Tyrteusz. Staof uird Gesel|scha|t der Griechen und Rómer.uż wspominaliśmy. co miało wpływać na krzepkość potomka. Dyscyplina.nie będę się mył przy wasr wstyd obnażać się rvo}:ec panien o pięknych warkoczach".to były cechy.tviąc: . nie_ d'lranie o bogactwa. to Muzy nie sprzyjały tak zorganizowanemu państwu. Stanisław Kołodziej. gdy ugodziła w bliskich. Surowośćwychowania w Sparcie nie wykluczała rozrywek plzerlfach między jednym a drugim wojowaniem. że ktośnie dba o to. a przede wszystkim męstwo . gdzie karze się już za to.

które się na nasz obraz składały. George Orwell.. bo wiadomo skądinąd. ciągte narażeni w niebezpiecznej walce. Ale szczerlólny niepokój Arystotelesa wzbuc]zał wpływ kobiet. lotclz. ale jednak. jakie mamy u siebie" 22. a rządzenie rrie na podsl. rozdz. kto ma tam jakąśmisję urzędor. żę mężczyżni.l.by selekcja władzy. Ii. Wynikiem tych zarządzeń było to. że w plemionach wojolvniczych kobieta bylva ....] i nie rzucamy w jego stronę pogardliwych spojrzeń". ale niektóre z nich są bar. rvania poprzez nich na rządy. wicie: .vą do' spełnienia" ?1. plzy czym będzie mozna za granicę wysyłać tylko takich. dochodzą do głosu w aluzjach. 556. Jeże]i idzie o jedynych spartańskich pełnoprawnych obywa.l. pod żadnym pozorem wydalać się z kraju.. Paris 1931.zczególnie spychana na margines. chociażby dla potwierdzenia postulowanych rysow. co mu sprawia przyjemnośc [. innych państwach gorsze są od tych. lny z podejrzliwą ciekarvością lv obywa. żebyśmy się u nas albo patrzec na coś. ponieważ zakaz posiadania złota i srebra dotyczył tylko męż czyzn.ukradkiem omijają prawo i oddają się rozkoszom zmysłolvym".awie praw pisanych..P}aton nie chciał w tym stopniu. Głosiłaona miano. która pozostała z podróżv. Les origines du communisme. są szczególnie skłonni do amorów. że w jego idealnym państwie. niektórzy historycy tivierdzą. Sprawa ta jest kontrowersyjna. ale można było ją darować i pozostawiać w spadku. tj. London tr945.W ręku kobiet są ... inne tylko postulowane. cz. naslępnie nikomu nie będzie wolno udawac się za granicę. w które obfituje cytowana już przez nas mowa ..fu_ Peryklesa. teli. VI. że obyczaje i urządzenia . ra Arystote]es. Inne niż u Arystotelesa zarzuty przecilv Sparcie. ciągnął dalej wrogom". Ares bowiem sprzymierzony ogólne. 201.\Mszystkie zwierzęta są równe. "ń/praw-dzie ziemi nie można było kupować ani sprzedawać. s. uprawniony do tego będzie tylko ten. do nich bowiem luvpada zaliczyć Ksenofonta. że Spartanie umieli lokowac pieniądze za granicą 26. nie odnosirny się z niechęcią do sąsiada. kto nie skończył 40 1at nie będzie mógł nigdy. ks. Częs'io . . . na wzór Sparty. Jeżeli irizie zaśo hańbę wiązaną z posiadąniem złota czy srebra ptzez mężczyzn. . Animal Folm. Prowo. prarvie dwie piąte znalazły się w rękach kobiet 2a. Podaliśrny tutaj najważniejsze Tysy wzoru Spartanina. jeżeli się zajmuje . Wpłacać także będzie się obcą walutę. ostatnia u\. Dopuścmytera4 do głosu krytyków.iak sądził spra\Mo\Manie władzy zmniejszało odporviedzialność. s. Arystoteies był także niezadowolony z instytucji eforólq i z ge. II. Równość Spartan stawała się rórvnością proklamowaną pr)ez zwierzęta zorganizowane w farmie opisywane j ptzez G. bo dożywotnie . zn Polltyło. Rada starców także nie funkcjonowała jak się należy.pieniędzy chce. jego zdaruzji. Górard Walter.ryaga dotyczyła megalomanii plemiennej powszechnie Sparcie przypisywanej.a by wybrani rriem . według Arystotelesa. ks. ktorzy by . To prawo llcgo. do skarbu państwa otrzymując równowartośćlv wa]ucie rniejscowej 23. że własnośćziemska skupiła się rv rękach nielicznych obywateli.największe cie SłołyackiegoAgezylauszl a o Agisie powiada mieszczanin .Miasta naszel jak mowił _ rvedle sprawozdania lridydesa _ pozostawiamy otwarte dla lvszystkich: nie zdarza wydalali cudzoziemców i nie pozwalali komuśuczyc się. 56 57 . co daje kobietom możnoścwpiy. zamykać drzwi przed cudzoziemcarni. projektował. trI. która im przysługirvała. W ich odtwaclo rzaniu drrpuściiiśmy głosu głównie wielbicieli Sparty. Do tej charakterystyki w-ypacla dodac rys uznany potem za znamien_ 25 er lbidem. Il. przy czym. ktore domagałoby się spralvdzenia.. to musi udac się do matki". ż1 Platon.. niektóre jakoby realizowane.jak pieniąd7ęll * powiada król Agis vż dramawiesz . tylko na podstawie własnego uznania też przedstawiało porvażne niebezpieczeństwa. 93 tlziej równe od innych" 25. o tztło. .tym.W życiu prywatnym -zachowanie się naszych współ. co Sparta. lbidem. równvch. One także w-ładały drogirni metalami. Platona czy Plutarcha. charaktespołeczeńsiwa zmilitalyzolvar ystyczny * jego zdaniem . Orwella. można by tiumaczyc lynr.eli.co mogłoby się przydać naszym nie wgląda.nikt.dla jest z Afrodytą. ich równość była kwestionowana przez Arystoielesa. Sposób wybierania eforów nie grvarantował -dorastali do i była właścit.po powrocie pouczali młodych.

] Nikt z Ateńczyków nie przywdział szaty żałobnejz mojej winy [. t. z. Popper wymienia jako Iysy naczelne: tendencję do zachowania bez zmian ustroju i obowiązujących w nim plemiennych tabu. III. 407.. s. Stąd niedaleka już droga do uznania za indyv.. Popper.idualistami. poważny. London 1957. 98 Ksenofont. Darvniej woleli siedzieć w domu. samorvystarczalnośćw handlu. W. Bronił ich w cytowanej mowie Perykles. cierpi we wspólnych sy1lir:Iniach. Achilles gotów był rrirrazić łvojska stojące poci Troją z porvodu osobistej obrazy. zt. demokratycznych i indyrvidualistycznych 29..go. wszystko. Teraz starają się o to. Słołvo . swoje godziny :iilu czy jedzenia. pogląd popierający sr. 434. kryterium moralności. Tazem jadać. przywdziewać zaśszatę żałobnąmógł nie tylko ten.r równocześnie tak bardzo jest potrzebne dla charakteryzowania r. lecz raczej jako pogląd przecirł.lodności. przeł.. w świetletego poglądu. . Spartiaci nie byJi inclyu. przel. który sanr sobie stanowi pra\Mo I nie chce podporządkou. I. a obecnie nieraz się chełpią jego posiadaniem.. 342. Montesquieu. Warszawa 19tj2. rviele oznak wyróżnienia i szacunku. Eseje.łrobodną ekspansję jednostki.według niego na do ]Mszystkiego na ttesoło: żart był irn do smaku zarówno .e prawdziwy artysta opraco"\Ą. plemienną i totalitarną.oli gromady. konformizm obyczajorvy. Jest to upolitycznienie heroicznej aretó. milczący.idualizmowi przeciwstawia ..idualistę człowielia krnąbrneQc.ości. clrcieli rv życiu obozowym robic l. nagradzan.zał rosnący dla nich brak posłuchu. ź9 Karl R.. że musimy chwilę uwagi mu poświęcić. a Interes państwa staje się.stawiający się podporządkowaniu interesów jednostki interesom gromady. 8r 'Werner s.] Charakter Spartan był surowy. s. s. by ten urząd nigdy się nie skończył'' 28. wedle dostępnych nam źródeł. Paideia.. Charakteryzując ten styl K. zapędy do dominacji nad sąsiadami. 5B 59 . O duchu pruw. a nie człowiek dla p.l<:ologii rycerskich. przekonaniu.Zapomnieliście o najważniejszym [. W innym znaczeniu indyu.Młodzi i starzy czczą przynosi mu go [tj.. patrzą na niego z szacunkiem i ustępują m. t. ]21. Mann. kto ma sobie tylko rvłaś6illrysposób bycia. wTd. Platon uzasadniał to podporządkowanie powołując się na to. 1B2. którą można traktować jako pochodną w stosunku do wzmiankowanych tendencji izolacyjnych. s. T. nie obmyśla całościze względu na część.Dy'' i . s0 Patrz Aleksander Krawczuli. w ich zamierzenlu..uje każdą częścswego dzieła ze lvzględu na całość. ale także każdy człowiek uważający się za po97 C. t. partykularyzm versus uniwersalizm. zaśostatnimi jego słowami gdy umierał na zalazę i ludzie zgromadzeni przy jego łożuprzypominali sobie wszystkie jego zasługi. Jednocześnie stwierd. którą Popper nazywa moralnością kolektywistyczną.. Ksenofont należałdo wielbicieii praw obowiązujących w Sparcie i ubolewał nad tym. N4owi się tu o indywidualizmie kor.]):em. Spartanie .tly indywidualista cierp! w koszarach. Jan Błoński et al.. a rvreszcie anty-humanitaryzm z Wk]uczeniem wszelkich ideologii egalitarnych.główny zarys spartańskiego stylu życia.ać się u. s.ej ogólną czcią.indywidualizm" lrystępuje w tak różnych znaczeniach. podczas r. a podkreślany przez Montesquieu. Ateńczycy mianowicie . opierający się etatyzmowi r. \. The Open Society and lts Enemies. Marian Plezia. \V jednej ze swoich odmian inciywidualizm przeciwstawia się :.darvniej bali się. Kiedy się już zestarzeje. I. Iazem ćł-iczyć.ii. Jaegel. niż być namiestnikami w miastach zdobytych..iństwa.rującego sobie drogę w demokracji. 306. Wbrerv Popperowi W.. jeżeli się przyjmie.M. A warto przy tej okazji przypomnieć słowa Tomasza Manna: . To był głos humanitaryzrnu rvedług Poppera l(. głęboko tlgruntowanego w naturze ludzkiej. by nie rvidziano. Jaeger widzi w niej rrcieleśnieniepiękrrego polityczno-wojskoltego ideału.]" s0.Vreszcie indywidualizm bywa rozumiany nie jako cecha osobor. Iazem odpoczywać.].os.brali się . Perykles i Aspazja.nie życie mu szkodzić..u miejsca gdziekolwiek się pokaże" u. I..O.mównicy jak w teatrze [. ny dla ustrojów totalitarnych... tak jak się je postulowało i tak jak się je realizowało. Warszawa 1964. nikt śmie ani naruszyć jego praw. L. Ustrój spartańskj. że państwo jest dla człowieka. Mamy oto. były słowa: . co ze Spartanina probując go zabawić" 27.. zwycięskiego lt"ojownika a .Humor zawsze był najbardziej przedsiębiorczym i najzuchwalszym zdobywcą w dziedzinie wiedzy o człowieku''. że nikt nie chce tych praw naśladować.oni''. z podkreśleniern różnicy między . Wrocław 1967. suchy. kto stracił kogośbliskiego. ze posiadają złoto.. Tak samo niewiele iłrydobyło się z Ateńczyka nudząc 11lzywdzonego. .

1II. które miało w rozwoju kultury kreteńsliiej odegrać znaczną rolę 36.rycerski" jest mocno skojarzone z zupełnie obcą Sparcie treścią. Wiadottto. I.posłuszeństrł-o.vego świaclectrvaa także i dlatego. że do Sparty ciążyli arysto. Jaeger. Paris 1933i t. patrz Tozdz. Cytowany już historyk. podczas gdy Arystoteles zgłaszał naliśmy lćżne uwagi krytyczne. pt^ Le vrai visage communisme crćtois. szukając w niej oparcia przeciw demokracji ateńskiej.alory harmonijnego pożycia rodziny. Krakóv. $. rtlla s2 Jeżeli przez ethos rycerski rozumieć ethos klasy rządzącej. ale podobały się cnoty męskie. jaką w Europie chrześci_iańskiej miała Bib]ia" x9. Ktośmoże nam rv tym punkcie zarzucić. kiedy indziej Spartanom. 60 61 . London Ibidern. ze słowo . że byli jej wielbicielami cynicy i częściov. pogardzającej wszelkim zajęciem poza wojowaniem.. La conlmunautó des Ctćlois. Montesquieu. 400. że starożytni oznaczali początek nauki szkolllej pTzez początek lliady. Przy podobnej pozycji w strukturze społeczeństwa. Sparta to wszak Dorowie.rycerski" w odniesieniu do Sparty dlatego. Le mirage spartiate..t y do stwierdzenia. małe znaczenie walorów intelektualriych i zapobieganie przenikaniu obcej mądrościw szeregi Sparlan. Walter.Macec]oński" 33. że dziela Homera zostały przysrvojone pTzez potomnoścgrecką w sposób czyniący z niclr coświęcej niż trvór książkowy. Wiadomo.Jałowośćgruntu w Attyce stwogruntu w Sparcie I. skolo specjaliści uważają za moż]iwe rekonstruort ac świathomerycki na podstawie homeror. Musiały zachodzić w ich poglądach jakieś analogie. Rozmówcy Ateńczyka w Prawąch Platona i przedstawiciel Sparty są łye wszystkim zgoclni. I. najeżdżcy. archaicznośc i prymitylvizm.ł.istniejącym. w Sparcie ksenofobia. rvspólnym akcentowaniu odwagi jako cnoty dla rvojownika naczelnej. 1931. Ollier. G. W dalszym biegu dziejów różni nawiązyrvali do różnych spariańskich walorów poddając je znacznej iclealizacji. 34 Cecil Maudice Bowra. rozdz. rvolrrej od troski ekonomicznej.Lektura Homera szkoły greckiej tak charakterystyczna. 37 Patrz F. jak czytamy u tegoz autora była clia . który nie przellralyczny" 1lrowadzał ana]iz w kategoriach socjoiogicznych.l.Jakoż Grecja starozytna zostawiła rram dlva tóżne wzory rządzącego wojow-nika. U Homera wspomniana wraż. WaItcr wspomina o bractwie.raci ateńscy. ale zarórłrno jego udział jak udział innych lypływów jest dziśniemożlir..że to porównanie jest uprawnione. Różne są ltipotezy dotyczące tych różnic. różnice między w-zorem wojownika u Flomera i w Sparcie są istotne. wspólnej pogardzie dla wszystkich zajęc innyclr niż wojowanie. 35 86 Tadeusz Sinko. jak wspomiZarówno Ksenofonl".. 134.diametralnej odmiennościstruktury tluchowej" wchodzących tu w grę szczepów.Rolę lliady i Odysei w kulturze greckiej pisze T.. t. U Homera indywidualizm we wszystkich lvymienionych wyżej znaczeniach tego słowa. Podobne anegdoty kładzie się w usta raz cynikom.i3. 1952. Iiteratura grecka. Myślę. W l]jądzie i Odysei mamy do czynienia ze społeczeńznawca eposu heroicznego slwem. Iliadę umiał na pisze pamięc Aleksander. .. Jednych brał C. że obraz Sparty był już u rv-spólczesnyclr rzadko bezstronny. przekazanym nam wprawdzie w postaci idealizującej. O duchy praw. I.o stoicy. U Homera ceniono r. W. że Sparta wzorołvała się na Kre- Kreteńczyk cie. W tytule naszeEo rozdziałll zawahaliśmy się jednak z uzycienr tego słowa . wspólnej wolności od troski ekonomicznej. w którym wielcy ludzie na szczl-cie rozwinęli styl zycia uznany przez obyrvate]i za słuszny i potlzirvu godny ał. s. G. Sinko można porównać jedynie z tą. Hetoic Poetry.. to ethos Spartan wolno nam nazwać rycerskim na rowni z ethosem zobrazow-anym u Homera. w Sparcie stadność. L. ale niemniej realnle clsobistego doświadczenia nabytego v.licznych podróżach (Odyst:usz). . skoro to było możliwe s7. Sparcie mała kultura estel. Dorowie kulturę lrreteńską już zastali i ją przejęli. przypisywał te lóżnice przede wszystkim. t.zyła tam rząd ludowyi żyzność . polowaniu i ucztowaniu. jak Platon i Plutarch byii jej lvielbicielami.Wiadomo.rząd arystopisał Montesquieu 35. II: Paris 19. t. Militaryzm Sparty tym ostatnim się nie poclohał. jak Pindar czy Teognis. rv Sparcie jej daleko idące rozbicie. liwoścna piękno ludzkich postaci. brak potrzeby niezależności. cz.U Homera podkreślana wielokrotnie ro]a rozumu. s. spędzającej czas wolny na sporcie. że porównujemy tu ethos zobrazowany w dziele ]iterackim z ethosem.yczna i szluka podporządkolvana interesom władzy. I.

jd" dla wspólnego dobra. . Toteż męstwo Spartan osiągnęło niedoścignione vfyżyny. Zwyczaj ten utrzymywał odwagę i czu-inośći był pożyteczny dla narodu.t. Jedna z matek Spartanek dowiadując się o śmierci syna w walce z Tebami mówi: 38 szawa s0 Claude Adrien Helvótius. inni podziwiali surowośćobyczaju. s. Kazimierz Wyka ło. litórych analogia w stosunku do Sparty jest oczywista.. Serce moje któż otrzyma? W Polsce patriotyzm wzniecony utratą niepodległościdyktuje Kniaźninowi w roku 1786 operę pod tytułem Matka Spartanka. mniej na ogół krytycznie niż to czyniŁ Montesquieu. że w Sparcile chroniła je uczciSpartanek wośćpubliczna. Żal mi gol Co mówię? Niech zginąłl Jeszcze są mi dwaj synowie Merop.wszystkim: w prawach. 493. gdy odcięła się od świata żelazną kurtyną pozwalając wzrastającej korupcji na ciągłe zwiększanie między wzorem a jego realizacją. lanlca. które nam zostawił Plutarch o Sparcie wyzyskał Słowacki w swoim dramacie Agezylausz. War'Warszaw. nazy\Ma go dramatem ]iontrrewolucji. ljst o widowiskąch. przeł. chwili wytchnienia. że Sparta miała swoje dobre chwile do połowy wieku VI.przyjmorvały synów swoich. Jean Jacques Rousseau. którzy są zainteresowani w utrzymaniu rażących nierówności. Mało czytelny dramat Słowackiego nabiera życia w ciekawej interpretacji K.1 1966. tJwagi o rzqdzie polskim. r.dla samego siebie". brat jego. zaśpełne radościdziękowały bogom za synów. Wiadomości. przeł. W Liścieo wido. wiskach wraca jeszcze raz do tego tematu stawiając'Spartę za wzór. we nie zostawił mu ani w bawach. W związku z powstałymi w wieku XX ustrojami totalitarnymi. t. jak Termopile i sięga się pamięcią przede wszystkim do epoki. Drumat o kontlrewolucji (Agezylausz Słowackiego|. jak ambicji Persów 38. Maciej Sta. miraż Sparty przestał wabić ludzi należących w tych ustrojach nie do rządzących. Wyki..g11. w za. W prawodawstwie Likurga wszystko współdziałało zdaniem Heiwecjuw przemienianiu ludzi w bohaterów. W 272 roku. Jest ona ściśle mi prawodawstwa i ekonomiki w Sparcie. z..zwyczaj jedynie za niezręczność. Jadwiga Cierniak. golszący dla każdego innego ' Zginął Etpenor. Cnotliwe Spartanki w żaHelwecjusza . 112 . że niewinny wydawał się Spartanom ten widok. nie ma już jakoby śladusurowościobyczajow. dyscyplinę i wyrzeczenie się swojego . a Agis ginie. Na pytanie. Kazimierz Wyka.kult męstwa. resującą nas sprawę wzoTu osobowego spartańskiego wojownika. zemścićsię wnet leci. s. toryską w roli tytułowej.. który niedawno wydobył ten dramat z cienia. w domu.Pamiętnik Literacki". Ideolodzy fran. która ma Erotykę na usługach ojczyzny może z kolei zil. czy zechciałby także zalecić tańce półnagich Rousseau odpowiada. 62 63 . 190. Surowe obyczaje sprawiały. Zapomina się już nawet o tym. I.ustrować Sparbyć nagrodą wojownikowi: oto temu jest otwarte. którzy wyszli cało łobie i milczeniu z bitwy pod Leuktrami. .Ukazywał mu ojczyznę . Ci biorą górę. Który w sobie zdrady nie ma. ale zagadnienia w tym dramacie poTuszane wykraczają juz poza inte. bohaterów bowiem kobiety darzyły uczuciem. Przebieg tej kontrrewolucji jest ciekawie zaryzwiązana z osobliwościa. Egalitarne tendencje znajdujące sobie wyraz w reformach króla Agisa natrafiają na sprzeciw tych. gdy odległości Pyrrus oblega Spartę. Niech i ten zginiel Zastąpi go tlzeci. 1959. Helwecjusz usprawiedliwiał najak powiadał karania kradzieży wet dziwaczny . ucztach . którzy polegli w walce. w miłości. t21. A mnie kocha tak jak Spartę. ludu 39.Ta tresura zrobiła z nich istoty nadludzkie". że ma za sobą tak chwalebne karty. narzucił Spartaninowi żelazne zdaniem Rousseau Likurg jarzmo.165. o umyśle. zaśtchórz był przez nie odzdaniem trącany i wyśmiany. 310 . . odtworzoną w tymże roku przez teatr w Puławach z lzabellą Czar.owany u Słowackiego. który obawiał się zarówno zdrady helotów.Wyzyskując erotykę sza Likurg uczynił z niej potężną siłę w prawodawstwie. s. lecz do rządzonych. w które j by żyłtylko . cuskiego Oświecenia zwracali się często do spartańskiego wuorca. XLI. a0 rzewski s.

Germanowie . Podstarvą ich gospodarki jest uprawa zboża i hodowla 'r"rzód. 294. roz\ł.ethos lokujących sanrych siebie u szczycych władzą i bogactłvem. a kapitałem obracać i wypożyczać na lichwę jest praktyką u nich nieznaną... wypędziwszy ponadto lra[u i świadomość nauczycieli filozofii i zesławszy na wygnanie wszelką szlachetną umiejętność. Ten rys podkreślau Germanów także i Seneka przypisując im odpornośćna surowy klimat. Jakoż do odtwarzania postaci r Tacyt. . rycerskl. którzy postwierdza Seneka i do walki skłonnych i-w niej żyją. 1957. Odpowiada im llardziej wymiana towarów. wał Ocean. przeł. w którym --.Elhos 65 . zaśdzieła ich palono.jeżeli ufać nosili broń cieszyli się także szczególnym szaTacytowi . lecz byli jakoby autochtonamil któżby bowiem rvędrolvał do kraju o tak niewdzięcznym pejzażu i klimacie? W charakterystyce ich życia Tacyt uwydatnia szczególnie surowośćobyczajów i tężyznę. kiedy szpiegowaniem odebrano nam nawet wymianę słów i myśli..tam my widzieliśmy skrajną niewolę. De ira..ptzez wzajemną trwogę albo góry". Zanim. co chwalebne czy rad na to. przeciw któremu się niczym nie zabezpieczają. jako ludem. Seweryn Hammer. II. t. się nie ubiegają.. Hammera. ks. gdyby tak samo w naszej mocy było zapomniec jak milczeć" 2.ci.na wszelkie inne zaśród walki się rodzą iqcia ł. Germanowie nie stanowili ludności napływowej. 3.nie tylko dlatego. według zebranych z różnych źródeŁ informacji Gerniania Tacyta rozciągała się na obszarze ograniczonym przez Ren -i siqgającym na wschodzie po Sarmatórv oddzielonych i Drirraj od Germanów . obojętni. I. Patrz wstęp l 2 lbidem. Wszystkie publiczne sprawy załatwia zgromadzenie.jak to było wspomniane . Daliśmy zaiste wielki dowód cierpliwości. przejdziemy do wzorów rycerstwa średniorviecznego zatrzymamy się jeszcze chwilę nad Germanami.skrajną wolność.IV. lValczą za pomocą włóczni i tarczy. 64 l . co naganne (exempla recti aut solacia mali)1. a jak dawne pokolenie widziało. Wiadomo. jak srebro czy złoto. Dzieła. co miało służyćjako exerłpla recti icgo rodakom. lecz także i dlatego. do którego dopuszczani są tylko c:i. lbidem. szukając w dziejach przykładów tego. Trudno o ludzi barciziej zapalczywych jak oni. snując dalej wątek ethosu rycerskiego. 3 Seneka.Snadź sądzono że tym ogniem wytępi się głos narodu rzymskiego. Warszawa S. ludzi tu hierarchii społecznej z tytgłu zaszczytnego pochodzenia i realizujących w swoim mniemaniu pewne cnoty niedosŁępne niższyrn stanom.Rozważając ethos rycerski eposu homerowego.aludzi rozporządzajążaliśmy--. co cunkiem. s. że Tacyt nie znał prawdopodobnie Germanii z autopsji. przy czym upoważnienie do noszenia broni musi llyć udzielofle przez gminę. Na pierwszych stronicach Żywota Juliusza Agrykoli ubolewał. że miał w swojej historiografii cele moralizatorskie. wzorco\Mych nasz historyk przywiązywał szczególną wagę. co mają broń. eiby nigdzie nic uczciwego na drodze nie napotkac. O cenne l<ruszce. że pisarze upamiętniający zasługi ludzi wybitnych bywali przedmiojak pisał tern represji.Tarczę porzucić II t. że adekwatnośćjego charakterystyki bywała poddawana w wątpliwość. przywykli do zimna i głodu 3. wolnośćserodzaju ludzkiego. . Resztę opły. Samą też pamięć wTaz z głosem bylibyśmy utracili. XI.

Lenistwern npwydaje się im w pocie czoła tego się dorabiac. Ich wódz. tak mu bowiem nakazuje po. sobą slykały. nie zniewieściałi nie zaniedbał wojowania na zajęć stanowiących podstarzecz uprawy roli i hodowli ftzód .. . bo chciwośćna pienią dz (pecuniae cupiditas) jest źród_ łem kłótni.a podarunki. W rodzinie siostrzeńcy odgrywają ważną rolę. aczkolwiek spadzadolyalają liobiercami mogą być tylko dzieci własne. nawet więcej.Gdy w niej wyczerpią wszystkie swoje zasoby. Żony . s. zaczął mienic się królem. Germania. żeby siadania.. Albowiem dla takiej. gdy zaczynają coraz częściejprzekraczać Ren. Żrodłem wiadomości o Germanach jest . s. kiórych los w razie przegranej jest okrutny. .uchodzi za największą hańbę. prestiz bowiem rośniewTaz z liczbą krewnych. Wycowspółzawodniczą fanie się z walki i przeżycie go okrywa niesławą. Między jednym gim spędzają czas na próżnowaniu. rozdz. opisie. Tadeusz Żeleński.Ludy germańskie . bydła 6 Charles Louis Montesquieu. 273. Drużyna walczy przede wszystkim dla rrodza. by się kto closLał nie przywiązał. Ich wiarosię składając się zwykle jedną . Łatwiej bowiem wyróżnic się w walce. g Ibidem. a tak zhańbionemu nie godzi się brac udziału rv ofiarach ani przychodzić na zebranial toteż wielu. Do zawziętości w walce zagrzewa ich obecnośćżon i dzieci. bo ta zdobycz nie przynosi zaszczytll.ie . miał za zadanie śledzić. popędliwy. nie ma żadnego przebaczenia" 9. clrarakteryzowany jest przez Cezara jako człowiek grubiański. szlachecka młodzież idzie wojny szukać. Cezar traktuje z góry Germanów jako plemię dzikie i agresywne. O duchu praw. Warszawa 1927. by ich domy się ze nołl. Gdy ścierały ze sobą dwa zastępy. 268. Należy go ochraniać i . Juliusz cezar. grupuje się drużyna.nie różnili się stanem powę ich egzystencji. Tańce pośród włóczni stanowią jedną z bardziej popularnych rozrywek. przy czym tylko dzięki uzyskanym w niej łupom można drużynę utrzymać i należytą hojnośćjej okazać.zdobywa łomstwo karane jest przez mężów bardzo surowo. . o Tacyt. oddaje się w niewolę.były . które sobie z takich czy innych wzglęclów upodobali.honoru. Życie schodzi Germanom na wojowaniu i polowaniu w atmo_ się sferze współzawodnictwa. -Boy. stanowi to bowiem o jego prestiżu.wojowaniem a druco można krwią zdobyć" 8. jeżeli tylko upra. Dba się o to. wet i gnrlśnością . ks.nawet własne bohaterskie czyny na karb jego sławy policzyć" 7.i w różnych stronach. Ń: Dzieła. Podczas gdy Spartan cechowała stadrrość. Jeżeli długo trwa pokój. który. Niewolnicy w ogóle podlegli są u nich tylko w tynr sensie.Winnej ucina mąż włosy. która frymarczyła swoim wstydem. szczególnlm jednak porvodzeniem cieszy się gra w kości. uznanego za takiego na podstawie męstwa. Tak więc najnas wrażliwe na punkt od dalsi krewni brali udział w zniewagach i wszystkie ich ustawy opierają się na tym". wstydu nikomu nie przynosi. Obecnośckobiet też miała podtrzymyrvać tendencję do ryrvalizacji i popisu. musi iścgdzie indziej. nagą w oczach krewnych z domu wyrzuca i przez całą wieśwśród chłosty pędzi. XXI. w swoich komentarzach zebranych w De BeIIo Gallico. s. Do zderzenia się z nimi dochodzi. Życie erotyczne Germanów zaczyna się późno i jest surowe. Między wodzami panuje rywalizacja: każdy chce mieć drużynę najliczniejszą i najmęż4iejszą. Wódz nie może pozwolić na przewyższenie choć jej członkowie także między sobą go w męstwie. w miej. Pijatyka. 8 lbidem. Liczby dzieci nie wolno ograniczać ani już urodzonych zabijać. kapryśnyi okrutny. XXMII. że obowiązuje ich pewien wymiar zboża. z lbidem. II. wyszedłszy cało z wojny. 275. przeł. 66 67 .jak wiadomo oprócz Tacyta. trwająca czasem dzień i noc. powrozem kładzie kres swojej niesłapisał Montesquieu 6 nie mniej wie" 5. Kradzieże w stosunku do obcych nie mają w sobie nic degradującego (nullam habent in|amiam). Mieszkali odzielnie scu. Niewolników w ten sposób zdobytyclr pozbywają się jednak chętnie.Germajak twierdzi Tacyt nie znosili.. Po roku ten Germanoryie nie posiaclają rł-łasności jakiśteren dla uprawy. czucie honoru tak jak oni je rozumieją. upołvażniony do tego przez Rzymian. Nie leży w ich usposobieniu uprawiać ziemię i długo czekać na doroczne zbiory. Dookoła wodza. 272. cey odzieży.kto specjalnie \Myznaczony obserwator jak sobie poczynał. t. który wyprzedza o lat kilkadziesiąt dzieło Tacyta. t. prywatnej. grają o własną wolnośc i życie. s.. Kto przegra. I.

iw 10 s. w jakiej głosilo pokorę.ię. Manteuffel11 Obraz Germanów . to dla młodych dobre ćwiczenie przeciwdziałające Ienistwu. a potem chrześcijaństlva. w którym pojęcie honoru przeniknęło nawet do hanClu..wielkoduszność. było wrogienr. 31.jakaśjednostka historyczna. Ci mają jal<oby krew ńordycką. którzy wyznają odpowiednią ideolog. m. które dawali chętnie. nasuwają analogie z twardą tresurą Spartiatów. 12 lvzór osoborvy hitlerowca.iecznym. bo. 13 6B 69 . jak pisze T. tak scharąkteryzowani.dziale następnym. Średniowiecze powszechne. A więc na przykład pogarda dla innych zajęć niż rzemiosło wojenne.. Im dłużejmężczyzna powstrzymuje siq od erotyki. \Marszawa 1958. kŁórzy uciekli do Prus chroniąc się przed Wielką Rewolucją Francuską.ane zostało rozbudzone dzięki niemu w innych stanach. próżnowanie w okresie clzielącym jedną walkę od drugiej. naczelny ideolog hitleryzmu. miłosierdzie i ascezę. Eroica. uiegłość. Chrześcijaństwo zaśw tej wersji. Wikingowie łupili wprawdzie. ale marzyli o sławiel o pano. ani do Juliuszą ('czara. Mówiąc o Germanach ideolodzy Korzystam tutaj z wydanego przez Les Belles Lettres tekstu po łacinie przekładzie francuskim. 111.en' średnior.winien byc skontrolowany za polnocą coraz Jiczniejszych materiałów. llranowie to nie Gcrmanami nazywa on tych. który zadał cios propagowanej przez hitleryzm kulturze nordyckiej. Ci bowiem historyczni Germanorvie okazali się. obowiązująca gościnność zakończona upominkami. Paris 1959. wskazy]Mał na Wikingów jako sr. Z Wikingami kojarzy się wolllość. elementy współzawodnictwa i chęć osobistego vłyróżnienia. prestiz uwarurrkowany ilościąludzi zależnyeh. Dobywa te analogie A. Germanowie. naraża się na infamię 10. Nie potrzeba chyba ich wymieniać.niczym toteż hairbą jest dla niclr posługiwanie się siodłem stanowiącyni przejaw wygodnictwa. 19]7 152. ich zdalliclnt. Osobłi gościa jest dlą nich nietykalna. Nie pobłażająsobie r. Rosenberg 12. dokonanyrn plzez L. jakie opisał wspomniany już Veblen.. Pozwoliliśmy sobie odtworzyć w streszczeniu obraz Germanów zarysowany przez Tacyta. a mianolyicie rv mieszczańsLwie. ani darowanych nie licząc. archeologicznych. Alfred Rosenberg. Constans. powstawały jedyne tv srvoim rodzaju twory kulturowe. interesuje nas fakt powtarzania się pewnych zespołów cech pośród wojowników. jak u Tacyta czy Cezara. s. niezaleznie od stosunku tego obrazu do rzeczywistości. to w nolpisze A. Choć po tej kontroli będzie się róznił oci wia się je poza granicami swego kraju. pozwoliliśmy sobie oba w streszczeniu przytoczyć. lllieniu Hitlera i Rosenberga wyróżniani byli na podstawie innych rysórv. aie poczucie honoru przezeń wyhodov. Wprawdzie stan rycerski zaczął w wieku XV tracić srvclje znaczenie.anolyiło kiedykolwiek centrum ludzkiego istnienia. Gośćmoże wejśćdo każdego doinu i zasiąść przy każdym stole. Rosenberg przyznaje się do związków z rycerstu. 11 Tadeusz Manteuffel. stanowiących w danym społeczeńslwie tządzącą elitę. Niejedni dostrzegają też podobieństwo między nimi a esesmanami. A. germańskim Zachodzie" jest clla autora. wspominam o nich. Det Mythus des 20 Jahrhunderts. z którego wzorem będziemy mieli do czynienia w Toz- życia.r. A. Rosenberg. Ger<l yclcim. ktłr pozwolił sobie na stosunek seksualny przed dwudziestym rokiem Tli Rzeszy nie lrawiązywali jednak ani do Tacyta. Tak lra przykład ludzie.Jeżeli w ogóle pojęcie godności sl. obowiązkowa hojność. Kuśniewiczw swojej książce pt. tym większej godzien jest pochwały. zarysorvując sprawozdania Tacyta czy Cezara. N{ijnchen lbiclem.witalność.wierność wodzom.v-oich antenatów. W gruncie Tzeczy to byli Germanowie 13. należą do rasy panów. Nie przytaczam tutaj tych rysów..vatriu i t. ani otrzymanymi się nie zobowiązując. żclry zilustrowaćl jak różne orientacje mogą być z koncepcją holroru związane. Tak terly Gcrinanotvie u Tacyta czy Juliusza Cezara i Germanowie w rozu.lv-orzeniu. jeżeJi tylko dany kupiec miał krerv nordycką. tak jak to czynią w ogóle wojownicy. s. zaśten. jakie widzieliśmy u Feaków w Odysei i takie. które wymienione były przez Tacyta. ci byli tylko rzekomymi Francuzarlli. Wszak przez odwoływanie się do Germanów próbowano wyjaśnićpewne rysy śreclniort iecznego rycerza. nazbyt podatni do przejęcia kultury rzymskiej. Gdziekolwiek się zjawiali. takie. Ono utworzyło potężny i niezależny Związek Ilanzeatycki. in.. Wtedy przecirvnie.

pisał uczeń Arystotelesa 'I'cofrast to do siebie.irleał v..ciu podnosi także i strój męski. czyli opowieści o slarł" nych bojach toczonych ptzez Tycerzy z kręgu Karola Wielkiego przede łl. ' stefan Czarnowski. gdzie . Powieścidworne zacząły się mnożyć rv XII wieku. . od dziecka.V. Siłę tę przejawiał zwykle. '. trf. Według celtyckiej wystarczyło lilr. Zgodnie z tą tradlrcją. ją wygląd pełen godności. która jeszcze w XVIII lllttlr.bogato.szystkim. Synów królewskich było pośród nich niemało. tak iirk jej się zostawia zdobienie się biżuterią. wz Dziela. 31. llyr: rvłddcą połowy polskiego powiatu.' Rycerz musiał w zasadzie być dobrze urodzony. llrl tcż niewiele było trzeba.spaniale" 2. w społeczności 1. jak. że człowiek. W jednej z północnych legend. Mówię rtw zasadzil".Iana Czarnowskiego. by tytul króla piastować. rv. wystawnie.każdy z bohaterów szczycił się efektownym drzewem lv. jest llardziej chciwy sławy niż inni. tj. Nie byle jaka musiała być także zbroja i uprząż.jak umniejszał stopniowo rozwój techniki.r. Pareto.W.lt:staje się szczególnie liczyć w ethosie mieszczańskim. l}cowulf.ztltlia ..B0 kilo.. jak l Ir:rakles.ego. tak korbą zakręcał. s. . Szlacheckie pochodzenie . cJtonsons de gestes i treściceltyckie. która ważyła 60 . by był nieustannie zaprzątnięty swo. W tyn stuleciu pisała swoje pieśniMarie de France. zarrważają niektórzy Od rycerza oczekiwano. Rycerz w średniowieczu W życiu nąrodów nic nle jest tak rea]ne i ptaktyczne. Męska uroda. ._ ią sławą. jej bohater.. wygtąd szanolvny $especzirslqpuje lullle) i gdzie warunek urody stawia się już tylko kobiecie.. Sienkiewicz czyni Zllyszka z Bogdańca od małościtak krzepkim. Rycerz musiał być silny. Przebiegnijmy główne rysy.tym stuleciu pisał je głośnyChrótien de Troyes. żeby uwolnić Duńczyków od straszrlcrJo potwora.ił zwykle strój świadczącyo zamiłowaniu do złota i drogich liłllnieni. które miały w nich charakteryzortać ideał rycerza. który zakradał się w nocy i zabijał co znamienit:lzych tycerzy| stacza z potworem straszną walkę odrzucająe rvszelką broń. przybyły z daleka.. mianotvicie ethos rycerski zrekotrstruowany na podslarvie francus]riclr tzw. Iomans courtois. t. czyli porvieści dwornych. Czar rlrlrvski przypomina.zttkże 1. Wymagała ona ciągłego podtrzyceltyckiej. która mu pozwala ukręcić łeb poirvorowi gołymi rękami. że słowo noblement znaczyło u kronikarza lV rvyprawy krzyżowej tyle. bo rnożna było być pasowąnym na rycelza za szczególne sukcesy bojowe. Urodę tę tlrl:. sok z niej wyciskał i gdy w dwunastym roku życia opierał kuszę o ziemię.lr. że gdy ściskał rJaiąź drzewa. Le mythe veIiuisle ethosu rycerski.rrtlalogicznym.najbardziej reprezórrtatyrvnych chonsons de gestes. s.. We wspomnianych utworach t. MoŻna było także -_ i to zdarzało się coraz częścielrv związku z rozrostem miast i wzmaganiem się ich zna. któremu przysługuje. 110.. Siła ta była niezbędna do dżlvigania . Znaczenie siły fizycznej będzie . 70 W rozclziate tym praglę przedstawic jedną z oclmian nabyć ten przywilej. Studia z dziejów kultury \Varszawa 1956. jak o tym już pisałam gdzie indziej. z odwołyrvaniem się do wcześniejszych. Ibidem. że żaden dorosły by lrlpiej tego nie zrobiŁ.llroi. łącząc w nich lvątlii antyczne. by okazać siłę. by tytułować się królem podRycerz miał promieniować urodą i wdziękiem. co rikement. 71 .

jego szlachecki zwierzchnik kazał 1lyszałka powiesić. New York 1957. tu zostanę" . Ogier.. by uwolnic Ogiera na drodze wymiany. Yvain. gdy pospolity żołnierz chełpił się. gdy są tl siebie. prowadzi do łamania elementarnych zasad strategii. ale daje się przekonać trzeźwej dwórce. że się może być posądzonym o tchórzostwo. Odwaga bywa także nieraz konieczna dla wypełnienia obowiązku wierności i lojalności dwóch cnót. lMspółzawodnictwo w ustalaniu swego prestiżu prowadzi do stratyfikacji w ramach wojującej elity. jak powiada kronikarz. która obejmowała i wrogów także do elity nalezących. kto został zwyciężony?" Ponieważ odpowiedź na Tzecz tego. co winien swojej opinii. po czym wracają l bitwa toczy się na nowo 6. oba nalody. Sposób myśleniatych. odpowiadający l-Tomerowemu hybris.Skoro tu powidda sobie rycerz w jednej z ballad wojna. sankcjonując tę nieustanną troskę o swoją jaźń odzwierciedloną. które iiustruje Lingłard w OcąIeniu Conrada. Wspomniany już mszcząc się za krewnego. Jeden z TyceTzy| opisywany . Francuzi i Anglicy.. 23S-240. W jednej z legend. . Medieval Panorama. nie aprobując tej metody.. Paris 1956. i tę.Wśród pisze o innym pięciuset jeszcze by za pierwszegg uszedł" -wcześniejYvain. rycerze angieiscy idą leczyc się u Francuzów. rycerzu ta sama autorka. solidarności. gdy są poza krajem.Zdumiał się wielce. ()dy w bitwie z 1398 r. Traitć ol Beltrand d. Jej brak jest najcięższym obwinieniem. G. jego przeliwnik. Żaden fycerz nie słucha spokojnie o cudzych sukcesach. 72 Patrz G. którzy obracali się klrlrl wydany w roku 1971. London 1969. pyta wierna służebna. wdowa oddaje mu swoją rękę tak szybko. (Singez. s. .wyMarie de France. że zabił szlachetnego t ycerzd z wrogiego obozu. często pomagają sobie jak brącia i wzajem na siebie liczą. Więc wypada węclrować rv poszukiwaniu okazji do walki. nie może zostać przy śwleżopoślubionej żonie. jeżeli się nie chce. Tycerz ze lwem z opowieści Chrótien de Troyes.Z dwóch rycerzy w pojedynku.w-ojny nie ma. gdy nadmierna.hierarchii. którego B.d'ąbord d votte renommóe). kto zwyci{żył. Ta rozpacza rvyrywając sobie włosy i rozrywając paznokciami ciało. Dla tej ma się termin dćmesure. Coulton.. bo kąsa serce.legenda" nie oznacza tutaj jakiegoś gatunku litetackiego. że zapasy jadła nagromadzone na stypę pogrzebową mogą służyćna ucztę weselną. że tu w kraju i inni taką mu sławę mają.. jak wiadomo. o wspólnym ucztowaniu i zawodach sportowych. Gdy Saraceni chwytają Ogiera podstępem. Nie ma co spełniac dobrych uczynków. 0 ó The Autobiography ł Patrz Emile Dupróel. cnót. Jest ono użyte w potocznym sensie dla oznaczenia wszelkiej opowieści zawiera. . jąceJ element fikcji. . Ze rvzględu na stałą troskę o prestiż w walce. co w legendach Slowo . zwany Duńczykień. W czasie walk między Frankami i Saractlnami jeden z najlepszych rycerzy Karola Wielkiego. przez zasiadanie dookoła okrągłego stołu. żeby wyjśćza mąż za zabójcę. Obawa. musi się zmierzyć z nieznarrym kolegą. wyzwany jest na pojedynek z ryceTzem Saracenów. karze się bardzo surowo. aczkolwiek w za3 sadzie wszyscy rycerze mają być sobie :ówni. Conrada.e morale. Anglików dziesiątkuje głód i dyzenteria. które bywają poczytywane za konserwatywne w tym sensie. 8 związanych z królem Arturem symbolizowane jest.czy ten. gdy on byc pragnął pierwszy w świecie". żądanie od rycerza odwagi jest w pełni uzasadniorre. RusseJl. . choć są zaciętymi rvrogami. że sprzyjają zachowaniu jakiegośstatus Quo Ą. Bo.iv cytowanyclr balladach. 73 . by były znane powiada Chrótien de Troyes. Nieustanne zabieganie o pierwszeństwo nie staje na przeszko_ tlzie solidarności tej elity jako elity. Jeżeli zywając pierwszego napotkanego jeźdżcadla ustalenia tego. by nie gnuśniałi by pamiętał. byle nie przesadna. jak powiada zazdrość którego sława'do niego dociera. Duma jeśtw pełni usprawiedliwiona. kto zwyciężyłjest niewątpliwa. Czyta się o podejmowaniu pokonanych wrogów przez Anglików po bitwie pod Crócy i pod Poitiers. zabija męża pewnej damy. co z kolei pociąga za sobą bardzo często zgubę Tycerza i masakrę wszystIiich jego ludzi. przychodzi oddać się Frankom w niewolę. w którdj pozycja zależy czyli dta ustalenia właściwej od liczby i jakości TyceTzy pokonanych. Russel w swojej ślvieżo wydanej autobiografii charakter-rzuje jako arystokratyczlrego gentlemana polskiego aż po czubki palców r. Patrz polski prze.kto lepszy: czy ten. co jak już była o tym mowa nazywa się dzisiaj pecking order. to wędruje się dalej.mywaniat ciągłej próby. Przyjaciele pilnują.

rza \!. obowiązywała l. która .cnośćosłodzic. spodziewając się dobrego poczęstunku i należytego obdarołvania na dalszą drogę. zbogactwemizhojnością. który miał to złoto otrzymać. ltytni zaleceniami wasal musiał rviernie służyć lrIilrt. . wlcllliciela. ńiało tysiąc funtów złota. rvaszym zdaniem -. sześciupunktach.podjętym w stosunku do równych sobie. jego krewni zostali porvieszeni. czego 7 Johan Huizinga. hojnośc. Gdy ojczym Rolanda. t. z obowiązku pomsty za każdą.pyta autor jej tt. Ten sam Huizinga pisze o grupie TyceTzy| która ślubowałanie uciekaćnigdyzpolawalkidatejniżnaodległość50akrów.zi_ościi magik. zakończeniu. do żadnej szkody w jego posiadłości(sócuritć). do uszczerbku w lllłtllie posiadania (intćrót). _ . żr.lizysięgał na wierność. Ale tlllł.|a wtedy nader luźno. kto et rlocuments cl. bo zrezygnor.histoite Moyen Age.lasowe braterstwo nie przeszkadzało rycerzom wywiązywać łlr. 8 S.71.. Kto lr.t.. był przeniknięty fikcją.ic z dziejów.).vał z zapłaty dołviedziarvszy się.l(omą czy autentyczną zniewagę.plzy dworze czy zamku. s... c}roć . lrtóry nie zgodził się llll żadną zapłatę za swoje trudy? l. i rvszyscy W1020rokubiskupFulbertzCharlresujmowałobowiązki w stosunku clo srvego pana do żadnej krzywdy na . którzy na dworach od niego zależnym.l. 67.rlrżc cdpowiedzialnośćrodowa. rv opowieściziemianina.nie mógł ciopuścić . uczynioną sobie czy krewnym. iż rycerstwo rycerzowi rv wykonywaniu jego służyła Podczas zawodu. Czytamy w niej o damie. który zrezygnował z dochodzenia swego. że bądzie powolna jego pragnieniom.wolał się łvyrzec celu pożądania wzlllszony wielkościąofiary trlżli clopuścićdo chamskiej podłości". rrlr. połączone nowski o celtach rz. sam oddał się w ręce Angiików w zastępstwie zbiega. urok postaci. Por.. Jan zobowiązaniom Dobry. Paris 74 75 .lvypełnienia tlrl niego żądała. które oborviązylvały wbrew wszelkim regułom rozsądku. Ten.ie.(.lrtlziej wielkoduszny z nich był.. s.l. gdy jego syn uciekł z Anglii.się daremn. calmette (ed. wchodzącej w skład jego opowieści karrterberyjskich. żeby jej nie splamić uchybieniem r z. Rycerz był ciągle poza domem w jego nie_ h|lvaniu sławy.(. bo niczego nie uzyskał.pani stanęła wobec konieczności lwrli obietnicy. uznał to także po powrocie za konieczne małżo. Ale pośród tej rł. 31 t 32. 1rrztlgrał sprawę powierzoną sądołvi bożemu. rlrl żłldnegouszczerbku na jego honorze (honneur). 0 Patrz Textes lll'r. nie tylko on sam. Zobowiązanie to za. służyła tym.go z kolei obowiązywała we rvszystkim rvzajemność9. l\. Giermek ltr li. a przede wszystkim sławili wielkie czyny rycerskie. boju".y zakochany giermek. r. osamotniQna żona zwykle umiała sobie się na obcych dworach. l/{. we. ciągnęła w przekonaniu. Czarnowski. jeżeli choclziŁo o zernstę. poza tymi negatyw_ lnrria i możności radą swemu panu. więćdziesięciu rycerzy miało przypłacić ten ślubżyciem.]Mobec nieuniknionego zalrmatwania * odwaga osobista.icrmek zrujnował.l.ielko_ tltl.wobec tego nvolnił uko_ (. pi"u (solut). The Waning ot the Middle Ages. choć zadośćuczynienie jej wymaganiom krlszLowaó gc. który posłałukoclraną żonę do danemu słowu. gdzie był więziony jako zakładnik. której się po nim spodziewano i którą uważano ludziom za nierozłączny atrybut szlachetnego urodzenia. tud.rnusiał być bezwzględnie wierny Rycerz . jak powiada l{uizinga.ltt. synowie kształcili tr'rrl okazywał się zwarty. działania (libertó et facultó). nościukochanego miłżonka zakochanemu w niej giermkowi obiecała.ądzi światem gdy-odwaga pisze Huizirl9a ?. Rodzina nuklearna spojona poszulr1. s. "rógo Pieiwsza jest tytko chwilowa: dareń obowiązuje się obdaro\.w nieobec.. jeżeli oczyści rvybrzeże Bretanii z raf i skał podwodnych. do ograniczenia jego swobody dzia.] Trzeba bez szemrania darować każdemu żąda. połączoną z licytacją we wspaniałoobiera sobie jeszcze za temat w XiV wieku Chaucer myślności. o wyłączenie z grona ludzkiego" 8. Tymczasem wieibiciel przy pomocy magika dokonał. okazał się na wyso]<ości zadania. Czy mąż./y ]//reszcie ów władający magią fi}ozof.lt.. Ganelon. Mniejszym zlem ruina niż ogłoszenie skąpcem. . stanu. Skąpstwo przyprawia o stratę zajętego stanorviska. jak wiadomo -..Dzie. że zadanie jest do wykonania niemożli.decydująoprzypisan'iupochodzenia arystokratycznego [.wolałby Z sercem przebitym paśćr.l od przyrzeczenia.vanego do wzajemności z okładem. J.yszechnie znane jest czynienie dziwnych ślubów.. Tę wiernośćzobowiązaniom. genealogii -_ pisał Czar.

wylicza warunki. ktory Huizinga uważa . Ścierając się trva twarz z wrogiem umieli się dzielnie bronić. L. Śmierć na poirr 1t1.ieściachśredniowiecza nie byli zwykle staciami szczególnie bohaterskirni. unikać grzechu. ile to. jak rzecz się miała z Rolandem. okresie. tvlrlsi byc waleczny. przy czym opin bywała pubiiczna będzie jeszcze dalej mowa . humaltllirryzm. czynne zniewazenie go. mamy zivykle na myśIi llylrl dopuścićdo życia w starczym niedołęstwie. urodzony w 1346 roku. gdy chodziło o król tej miary.. szukać torłrarzystwa walecznych i uczyć się od trlllr. które obowiązują kogoś. łvnuc narzeczonej syna. tym słabszym byłby uciśniony przez los mężczyzna. Czasem sta wzmagała jego nieporadnośći rycerz był przywoływarry ja zbawca. które kształtowały się na strzeni od XII do XIII stulecia. stanowiły głów łli. 50 . siostry seniora. a takze opiekować się ludnością.pohańbienie lub usiłorł.rlga jest godna zapamiętania w historii piśmiennictwa doty(.v śmiertelnej lt. bo trudnc Consuetudines'Feudorum.ą charakterystykę. autor niezmiernie płodny. s. Musi on llrrlllić kościoła. później nobilitowany. Wejjej bardziej szczegółou. zabawową.rlri. jak dokonywać czynów. Jak widzimy.być hojnym |. których dopuścic się mógł r w stosunku do swego pana. Wedle Łych konwencji zarysowany został przez Sienki wicza król Jan Kazimierz w Potopie. Kilgourem. w.rrtlwadziły do ubiegania się w walce o równe szanse.lt. Cytuję za Tadeuszem Manteufflem. jednakże łamanie tych zakazó a zwłaszcza zakazu stosunku z żoną seniora. kto chce nalezeć do ly(.o. ryceTzy o wiązywała zawsze szczególna wdzięczność w stosunku do kto ich na rycelzy ppsował. Eustalrrz rlly Deschamps.alce ze swoim nieślubnym syne Jednakże król szukał zwykle oparcia w jakimśszlachetn rycerzur co podnosiło walory tego ostatniego. nawet. pisarz mieszczańskiego 1lrlr hodzerria.. pTzez szacunek dla przeciwnika. wreszcie świadomazdrada tajemn seniora. rvreszcie..51. W zasadzie miała to być jedna z form opieki słabszym w ogóle.l1:rrvriedliwym.hurt" w obronie uciśnionych d bo uwalnia od rvładzy okrutnego tyrana trzysta eksploatowa ptzez niego dziewcząt.zór króla Aleksan- postawę wobec wroga i lvobec kobiety.anie pohańbienia córki.źll(]cgo eksploatacji. Ich żałosna wątek najbardziej znanych opowieścidwornych. które muszą o głodzie i chłodzie 10 ll1. cudzołóstwo. r ltilek jedwabnych i złotych kunsztowne tkaniny. jak o tym miałam okazję . Mass.łlc wszystkim Ctly mówimy o rycerskości dzisiaj.łyielkich na rł.1|l. unikając wszelkiej skazy. Fair play obowll|7ujący w walce. Cambrid e. a nawet tylko usi wanie nawiązania stosunku z żoną seniora. Obowiązuje go wojna w słusznej tylko sprawie (iyuerre fulyttle).vzględy zabaworve . lojalny. A więc na przykład opuszczenie w bitwie i pozostarvienie na placu boju żyjącego i nie ra ciężko. clyktowany był. oraz osła. Walka mogła dla niego bez jego ujmy kończyć się klęską li rIli<:rcią tak.rZy.lył. ltlrlrl]ić się. Teoria usttoju teudalnego Warszawa 1930. czyl Tycerz ze lwem. Yvain. trlttr. i nie pozbawiac nikogo jego włastlrll'lci. lęk przed odwzajemnieniem i. Musi być wielkim podróżnikiem szukającym udziału tv ltlrniejach i walczącym dla damy swego serca (pour sc mie). jeżeli były pannami p wającymi w jego domu. l?yl)}y kolejno w () chwale rycerza decydowało nie tyle zrvycięstrł.ia . Jeżeli tl Cytuję za R.W Consueludjnes Feudorum 10. wrrllii była nawet dobrym zakończeniem jego biografii. The Decline ot Chivalry. duma i r. Oprócz obowiązków lv stosunku do swego pana.(. łl sciryłku średniowiecza. a]e nie jest mi znany żaden wypadek.i. uprał.łrt rllires sztucznego podtrzymywania zamierającej ideologii i colvyraźniejszego traktowania jej z przymrużeniem oka. jak tvlrlr. l/. rozbudowane są szeroko p kłady wiarołomstwa (felonio). pycily i podłości (vilenie). lrlrll. a także z jego łożnicą. co Karo1 Wielki czy król Artur. Szacunek dla przeciwnika. pollrrtvt. kobiety miały być należycie obwarow przeciw męskim atakom.r{: gdzie indziej. :. 89. Il| 76 .o czym łamaniu przychylna Królowie rv oporł.i rvszędzie szukać wyróżnienia.i kochac swego pana i pilnować jego rvłasności. dumę. wdowy i sieroty.viona już opieka nad wą i sierotą. jak to czynił na p kład król Ariuri.

a to tak dla okazania.'3uZci bym hańbę na się ściągnął". jaką rolr. że został panem pobojowiska. o. odsłoni\Mszy 1lrzyłbicę pokonanegol rycerz przekonywał się.#"i. To l dla okazania gotowości do nowej walki. llll. Komu siwizna skroń już kryje. drugie czekało z wojną na odbudow Zabijanie wroga iieuzbroionego g]<rvyało T.1J.:. konii i odsłoniwszy do czynienia. Gdy w walce nieznanych sobie mu.*lj jsza humanitaryzm."i i.i tit*i" Ćh"ł*i"ki o"d i okrąża go podbie|u:ą" .ch.a!11^o'u. Roland nie chciał dąć w róg dla przywołania poll)ocfl. Huizinga.lwa. uderzyć bolviem w twarz ttttlżna było tylko kogoś pochodzącego z plebsu.lr.ylko koszuli... t wierny także film Tej konwencji. Obyczaj ten zachowyrvały nawet całe wojska. nigdyryce f.darmo nosi imię własne.iż kazywałby strzał z tyłu.iowników. Nic. r___:^ _ ^_. 78 79 .r. gdyby ktokolwiek z lrrelvnych lub przyjaciół zwyciężonego chciał go ponownie do rlicj wyzwać. * powieści . panu. Mówiąc o walczącym rycerzu niepodobna zapomnieć. jak - "r* Vr'alka TyceTzy z zakrytą twarzą stanowiła w opowieścia. Według tego."::". że ta odmowa pbciągnęła za sobą śmiercjego przyjaciela i wyrżnięcie jego wo. gdy to. Jiłu. Tej zakrytej twarzy |.:: w sobie darować tego. |l1. była to bowiem broń pieszego chłopt. . Koń nie. niego z tyłu. kogo zwykły nosić na grzbiecie.io_. a nie broń możnych tego świata..o czym różnym ludom |. Niemiła sercu chwala taka.óch nieuzbro.. grly się tego bije. żeby nie pomyślano.ypity*:T-. że będzie ten cz 1yyT:^}^"*1o. rlrvornych okazję do tragicznycir wydarzeń. Nie przynosiło rycerzorvi chwalT k". co mogło być poczytywane za tchórzostwo.konia (a w zbroi nie rycerz.11t :J:ili_*'.fi w okiesie pr"*i*"ika i gdy flo1ę Jednegojh:lcffj rvyzyskiwac słabośc] jej .. IyceTzbez skazy. to zwierzę. żema ze starr"im już człowiekiem leżącego lancą. a nie zawołał. który nakazywał.tt.l. __ __ t^l_łn film Dn u'lulrll _.. o koniach.. Jes i diament.ranicznie wierne swemu lrlrlwiccza o koniach obdarzonych ludzkim głosem..1 zorientował dopiero póżniej.JiadJ. który : fr:. New York 1959. W zal{ Obyczaj ten potwierdza r.. Przewidywał pielgrzyml wyrzucać sobie aż Oi S*iu.. Men and ldeas. .. z którym się walczyło. spadł z pi. lecz powiada: \Ą'siąCż panie. dta odpoku. że zgładziŁ bliskierltr'krewnego czy umiłowanego przyjaciela.by jeszcze raz za1rrrwnić zwycięstwo temu. Czyta się w legendach średllr. za. żeby wyrównać szanse. skoro archanioł Gabriel osobiściezlatuje z nieba po duszę llohatera.j:::i::1':"i::.t""r".. warto zauwazyc. 'u"] kl?. Ten brak względu dla innych nie razi najwyraźniej ltiebios. nie przebi dza. Podczas nU.u w na niego natarł. niemógł **"i" bilwy zabił dw. .rlrże współczesnego autora llt. by zwycięzca w pojedynku spędził na polu talki cały dzień aż do następnej 1ltilnocy.{:l1:]: l_::]j. Nie honor.r"-ili. (Pjeśnj N4arie de France) już miałam także okaz Dozbrajanie przeciwnika .H.ir"'"przodu.u.towanra. trzymarn ci rumaka..lc nieraz korzyści.. nie było rlopuszczalnb.i"i"i '. że Lancelot. ---ńv""r-wi w zbroi nie wolno było się cofać.że się boi.. jak pisze Huizinga lo że jadąc na rekonesans zbroi kłaść nie lrlógł.jakie by pośpiechpo zwycięstwie mógł przyltitlść"12. trar. <lclgrywa w tej walce koń.by na terr przykład w bitwie obrócił. ale nie wolno llyło złamać obyczaju rycerskiego. podobną genezę miał hańbiący |.lorrtesquieu będzie potem przypisywał genezę hańbiącego chal(ll(teru uderzenia kogośw twarz.Wolno było ówczesnemu rycerzowi -_ pisze Sienkiewicz w Krzyżakach nie zważac na żadne przeszkody. Nie wolno było zabijac wloga godząc w mówiąi^":911 Ktzyżakoch twierdza to Macko " Bogduń.nof.ChełmickiSzczuką : ]::]i1 po sunie za w jego mieszkaniu. które w pełni świadomości bierze'udział w walce.. . hlr'llc przezwyciężały niedołęstwo starości."u w zgrzebnej i."y'l]:1::Tj z nich strąca arugiugo .j:"o:| on.akter uderzenia kijem.zc.a"i"Se się o rvłasnych. "Nie zabiję mnie pr Boże broń który spadł z konia -' rł"ołaLanceloŁ taką nies}awą".:j: wzajemnie rycerzy Jec bości. J..."T było mówić jakoby ta] ich wrogiej rywalizacji nie chciały . Nic to.

Dlatego 0 tlzi autorka... wrócimy jeszcze za chwilę. wzdychanie na tltlIcgłoścbyło raczej wyjątkowe. czy kobieta z ludu.. Wojujcie. skiej pt. znali się ty{ko . kto możel Trzymają pachołkowie. Wrocław 1963.l |' mian rycerz przyczynił się do podniesienia rangi tego s czyniąc po dzień dzisi'ejszy jazdę konno szlachetnym zajęciem arystokracji. wino.rlbotników.na kLórą pozwala sobie kobieta. nie duma. że się chwilę walrał. Rycerz wnosi wprawdzie ukochaną na szczyt. jak wywiezienie pracodawcy na taczce. zwykle z cudzą B0 - Etbos rycer kl. Rycerze zapTzy. W zdo_. Najdalej idącą próbą miłości. forty. proba jest okrutniejsza niż próba schillera.przeł. zjawia mu się karzeł ciągnący wózek. w Nir ogoł jest to miłość pełni skonsumowana. Zofia Romanowiczowa. miasta. Cohen uważał. ale rycerzowi plc wypadało krwią kobiecą się plamić. Choćby wam przyszło oddać w zaśtaw . opiekuńczośći adoracja ltlrlgły dotyczyc tylko damy ze swojej klasy. 34. w objęciach na wysoką górę. Zamiłowanie do walki ilustruje wiersz Bertrana de Born urodzonego w 1140 roku: Lubię wasalów tłum. od tego. gdy ruszy Siekać i rąbać. ' . Miłość tlo swej damy miała stanowić czynnik uszlachetniający. 81 . wicścidwornych jest wystawianie jej na próbę. Do tego. 'żeby jak najlżejsze szaty. który ni'e patrzył na kobiety. być lżejszą |)l. ną razie jesteśmy przy postulatach. postawa ryceTza w stosunku do kobiety zależała. bylych miastach wyrzynano mężczyzn plebejuszy. Patrz antologia liryki staroprowansal.bez odpoczynku. rr nie przy stanie faktycznym . Karzeł pod wa1lonuje mu wyjawienie. \Mbrew potocznej opinii. Lancelot nie decyduje. ż<lllą. Nie trwoży się. Kiedy posłyszę w każdej stronie Hurral bitewne.wyznaniom miłosnym ztrlrochanych w nich innych pań. że na ten wózek wsiądzie. Możemy przytoczyć jeden tylko ltrlti przykład w jednej z ballad Marie de France. Przypomina to stosunek współczesnego człowieka jego samochodu czy jachtu. Być ząkochanym należałodo obowiązków rycerza. jeżeli ten zdoła ją zallitlśc. lecz dobrej sławie Tycelza.żeni swoim damom dzielnie opierali się. ir iego pani się jeszcze boczy za to.agnąc goląco. zamki. |. przezwyciężająca nie llyle trudności i długotrwałe rozstania. tlkna. -' Padają smerdy i wielmoże W zielone fos sitowie. A śmiałeknowy cios wymierza. bo za_ <Jr./.. s. gdzie znajduje się ukochana. l. (l(:Zywiście.. co grozi mu hańbą i ośmie_ szcniem. Panienka. tak gólny stosunek łączy rycerza z jego zbroją. której wymaga od kochanka żona króla Artura. stosowanć ptzez r. Miłość musiała byc obustronnie wierna. ale z wycieńczenia pada martwy. pospolitym tematem opo. Że go podobna czeka dola: Śmierć lepsza. riit. niż niewola. głodzi się.że . mieszkając w sąsiadujących zamkach. Gdy uprowadziły ją złe moce i \ancelot szuka jej roz_ ten pro1laczliwie. by mu się udało. w jednej z ballad Marie de |. w którym stali zapatrzeni w siebie aż do póżnej nocy. baronowiel 13 Bijt Zabij! Ratuj się. W pieśniach Marie de France mówi się o dzielnym rycerzu.Ltnkiem. a zwłaszcza z mieczem. często wyższej rangi w ramach tej klasy. kłuć i gromićl I gdy spłoszony rumak Wlecze po ziemi trup ryś:erza.Pałace.i gdy konie ' ł. powiadam wam. to znawca średniowiecza G. Brewiąrz miłoścl.sen przenoszę. Jednakże rzecz konczy i kładzić na siebie się tragicznie. próbą przypominającą Rękowiczkę sclrillera.rttnce ojciec obiecuje rycerzowi córkę. kiedy kochan_ ktlwie. To duże zło i uchybienie natur"" - jak twier- r8 Są to wyjątki dłuższeEowiersza.aża nie życiu. czym była. i oprac. Tak jak szczegóiny stosunek ma rycerz do konia.Bić się i kochać" to hasło rycerza. czy lóyła to dama. jest proba. Nadanie temu stosunkowi charakte stosunku osobowego znajduje wyraz w używaniu zaimka sfte miast słowa jt. A w piersiach trupów utkwią sztorcem Oszczepy i proporce. że te rozkosze Nad jadło.galrttlleria była niczllm innym niż skonwencjonalizowanym wiarolrlnlstwem i uznaną społecznie bigamią".

delikatne. Bicie żon było pospolite aż do łamania im nosów włącznie. l l4. który tej nowościnie znał. wzrusza ramionami na przysięgę składaną przez Zbyszka u stop Danusi. Chrćtien d. lla czas dłuższy. Hanna Szumańska-Grossowa. Grbaves. że w kulturach. Jeżeli tego nie uczyni.avrcla. Wznosić się winien przez swą panią Ten. J. której był protegowaprzypisywali pomysł ttyllt 17. Robert Mandrou. I L . gdzie człowiek toruje sobie drogę mieczem. o której mowal Więkśzość ll.kowi lr tltlłu do góry miał sprzyjać fakt. ale Niektórzy z autorów wiążą ową adorację czy galanterię z po- u mężczyzn i nie umniejszająca bynajmniej ich doskonałości. Pozostawała mu adora:. Myślę. rycelzy liczących na uzyskanie jakiegoś miejsca na dwol7(. london 196. Histoire de Ia chevaletie 1949. zjawiał się w ostatniej chwili na. Adoracja kobiet zjawia się we Francji dopiero w XII wieku w opowieściach dwornych.Ztym kodeksem wiążą się narodziny pojęcia galanterii.kopniaka wzwyż". jak i dworów homerol jak pisał gra ważną rolę w sp. trlt.1rtżl-lę na dworze albo przynajmniej na czasową dobrą gościnę l l](t dary otrzymywane na dalszą wędrówkę. r0 M. w drodze współzawodnictwa". którzy wędrując z zamku lr. traktować raczej jako zabawę. słusznie jest. 1958).it. który bywał niejednokrotnie porówny\Many z kodeksem Tycerslwa średniowiecznego w Europie. odnawlana jest nieustan. pisaną przezChrótien de Troyes w wylrrltraniu zaleceń Marie de Champagne. Temu stosun. Jeszcze inni bardziej poziomo .pTzy czym niewinnośćta.1ości. Frappier. 15 plawą sytuacji kobiety w XII w. W świecierządzącym się gwałtem i przemocą kobieta jest nadal uzależniona od obrony mężczyzny Servant in love and lord in matriage.(. by przestała Kochać wyzutego ze sławy i męstwa 1a. zależna od chwały przodków. s. rozdz. t. Kobieta nie wchodzi w ogole w Tachubę w kodeksie samurajów. wyllr) dobrą pozycję. hipotez. że cała ta adoracja koncentrowała się przede wszyst.... Maćko z Bogdańca.1 zamku pochlebiali osamotnionej zwykle pani. kto jest mężem czy kochankiem. Zdrada małżeńska. że wędrowni minstrele rekrulrlrva]i się przeważnie spośród rycerzy bez ziemi lub z małą jej tlrlsc:ią. że ten kult był wymyślony l 1locltrzymywany przez same kobiety. Frapplcr. które.lyc:h nieobecności męża. l Stcfan Czarnowski zwraca jednak słusznie uwagę.e Ttoyes. Przemawia za tym stanowiskiem fakt.1. Jedni widzieli w niej r. galanteria stanowi miłość związaną z pojęciem opieki i siły.1. Basel 1939. kobiety nie mają zwykle dobrej pozycji. Paris 1957. 83 lll). Zdaniem Montesquieu. Hauser w swojej historii sztuki także poczytuje ten kult kobiety za symptom jej nowej pozycji. Uber den Prozess der Zlvilization. wbrew wszelkiej oczywi1. Wyjaśnienietego czynnika jest tym bardziej interesujące. że legenda . ltlczlTfl koniu Tycerz| ktory gotów był stawać w szranki za jej lritlwinnośc. |'t. lla fakŁ. Żona seniora miała jakoby w tym czasie uzyskać prawo do zarządzania majątkiem w nieobecnościmęża oTaz prawo do składania hołdu lennego 15. tr ]iobiet pociągała za sobą w legendach epoki spalenia na stosie. jeżeli wierzyć opisowi ich obyczajowości dokonanemt przez Tacyta. licząc na dłuższą 1. Inni twierdzlli. że wędrowny poeta ll.rlo osiągalna dla ubogiego narratora 18. Norbert Elias.t siebie. s.. II. uzurpowały należną mu wierną służbę lll..rli|owała wyniesienie kobiety na serio. w której w istocie kobieta dostaje . Paris 1936. 92. Histotia kultury llancuskleJ (oryg. że zwykle gdy ją prowadzono na śmierćz rozwianym tvlosem i w zgrzebnej koszuli. 1. a ściślej tyle nie miłość. A. Mam Lu na myśliLe lirtbiety inspirowana t'lrcvaliet de IaCharette.lllazująca najdalej idącą służalczośc mężczyzny w stosunku do jest przez kobietę. lekkie i-ciągłe kłamstwo miłości".1(. W Krzyżakach SienkieWicz traktuje ją jako nowośćnapływającą z Zachodu. 'Warszawa 19651 także J. jak tę sytuację charakteryzuje M.. .Poeta w kt(lrych hierarchia. Etude sur la mort de Roi Arthur. Paris Georges Duby. Cohen. Greaves r0. s. Nie m'a żadnych śladów takiego kultu u Germanów.lis|encję służbyobowiązującej wasala w stosunku do swego |)illla na jego żonę. The Blazon ot Honour. s.Żona bogatego rycerza była zwykle lrr.ołeczeństwach.liillr w największych zamkach. 104.y[atoI miał (a dotyczy to zaiówno średniowiecza.minstrelom. t7 tB en Frąnce du Moyen Age. okazywała się bezsporna. dotyczących adoracji.Norbert Elias podtrzymuje tętezę powołując 1. [l.rozumiejąca się sama przez 1ł G. przeł. korzystając z czę:.<1o kultu wędrownym r1. 82 .. .że należy ten kult Kobieta nie cieszyła się szczególną pozycją w chansons de gesles. 98.

Tytuł jego dzieła brzmiał: Kunszt miłośeidworne j19. a miłośc l. od wyszukanej z obu stron retoryki.łrymieniane ukradkiem. mające j rożne odcienie w zależnościod pozycji klasowej partnerów. Piejest konieczny i szeroki gest w jego użytkowaniu. J. jest on mało znany.ts". |. Choć to autor jedynego w swoim rodzaju dokumentu. klimat Petroniuszowego wytrawnego-życia. Cytowane przed chwilą wyjaśnienianie wykluczały jedne drugich. SzlachciĆem i szlachcianką.Jednocześnie jednak nasz autor stwierdza.1. 85 Z ośmiudialogów. Kobiety lrrltlcks mora]no-obyczajolły.l.cja z dystansu.ono w ogóle w-rachubę. Szlachcicem górnej warstwy szlacheckiej i kobietą tejże Tak wygląda stratyfikacja społeczna w oczach francuskiego 1lisarza XII stulecia i uzależniona od niej erotyka. 4. Nie wolno przeciwstarł.. . 19 ski J. do brzmi: 1. rri. nie jest znowu miłościądo o ukochanej dalekiej. Szlachcicem górnej warstwy szlacheckiej i kobietą ze zwykłej szlachty. co zaśdo 1. ale przyznaną im ptzez męż. 5. Miłość lll./.rlrlly nie są tu w ogóle potrzebne. nie wchodzi z. Nie może -. Jeżeli idzie rl lilasy przez autora wyróżnione. Klimat jego Ars amandi. B. rlitlśmiałośc przezwyciężenia.. kobiety bowiem mają tylko 1. Przynależnośćdo klasy jego zdiniem wyjaśnień. wreszcie./.rlltl jakimkolwiek icln życzer. wyłania się pewien 84.I7 z przymrużeniem oka.wpływy poetów arabskich przenikające z Hiszpanii. że nie może jej być między 7\\. jak przekonywa szlachcic wyższej rangi szlachciankę wynika. korespondencji wyrażającej w egzaltona wanej formie miłość odległość. przeciwstawiając miłość dekoracją miłościwarstw niżz . Między mężczyzną klasy średniej i kobietą ze szlachty. Parry. stałym niepokojem czy się ukochaną zalrzylęk. którą idzie autorowi.azdtością..tz]iu małżeńskiego. z definicji miłości jej byc. lecz miłością. Kobiety--znajdowały w niej zadośćuczynienie za brutalnośc mężów.1l|ęlą.Wyłącznie rlrls]ionałośccharakteru stała się przyczyną wyodrębnienia szla. jest formą wa]ki. tj. .rj lnowy o świętości poza nią. Należy je jeszcze uzupełnić o wskazywane przez niektórych wpływy korespondencji wymienianej między żeńskimi i męskimi klasztorami.y. Być może dlatego.la zawstydza każdego szanującego się człowieka. Wszystko zaczyna się od kunsztownych werbalnych zalotów.rji1 pervną moc nad mężczyznami.którego autorem był Andreas Capellanus. tl. bo kunsztowne 1lłlspólstwa. Miłość musi być nadto połączol rl:. 2. Mężczyzną górnej warstwy sz]aclreckiej i kobietą klasy iircdniej.llrlllowi usprawiedliwienia dla uchylania się od miłości l\ llattret. Jakoż w jednym z zamków opisywanychprzez Marie de France freski przeclstawiały Wenus trzymającą w ręce Owidiusza.lrlz w miłości llirlt. Tlre Art oI Courtly Love.. Inaczej szych. różnił się jednak znacznie od dramatycznej miłościz cyklu bretońskiego. czy wielkich lenników rlitl tylko charakter wchodzi w rachubę. przeł./. 7.1 |)|zy sobie lw i.iac się z po.r:iski lll . Mężczyżnitakże wyżywali się jakośw tej fikcji. Dialog między mężczyzną klasy średnieji kobietą tejże klasy.żtlrn i żoną. llr<lcLwd między ]udźmi i doprowadziła do iroydzielenia różnych 1. li lasy. .iom. New York Andreas Capellanus.która zmierza do pełnego zadośćuczynienia. bo miłość musi byc sekretna lltr. że dopiero lat temu kilkanaście udostępniony został w przekładzie z łaciny na język angielski. Nie ma tumiędzy małżonkami nie rodziny. Szlachcicem górnej warstwy szlacheckiej i kobietą klasy śrcdniej. a zwłaszcza Ars annandj Owidiusza.tlniej ńie wymaga . wpływy świeżejrecepcji kultury rzymskiej.rlcżą c]zieci wielkich lordów. Odpowiednikiem tego dzieła był traktat o miłości. 6. z łaciny na angiel194l. które wymieniliśmy. który nie ma zastosowania w wypadku ll1. zastrzega się on. reprezentowanej w legenclzie Tristana i lzoldy. ale wolno je oszukiwać. 3. Miłośc. że do szlachty słowem. Mężczyzną klasy średniej i kobietą z górnej warstwy szlacheckiej. . Capellanus był współczesny znanemu nam już Chrótien de Troyes. że szlachectwo jak utrzymuje llitl wiąże się z urodzeniem.

i1.ąpienie clo komunii zademon_ go uszczęś]iłl. Ta prob. że nikt z jeclenastu rycerzy śp_iącychw sąsied. jeżd.o ltrrcilankom.(|llanie. przysięgła. Duma . nie ma w.y |. a ja umieram dla nich. rv imaglnacji lvspółczesnych.chrześcijański był wszakże w nim nader s. kiem. jeżeli ciało rycerza po jego śmierci przy. . bo tacy llllllli grzesznicy jak ona już się tam znaleźli...rli się.. struje su. potem na wieki ręce wasze Ilłl|. tltI rł. Wirrniby broniĆ mnie plzed t ( |l l :|ll. przez mieszczanl pTzez chłopółr. który oto przeniósł jąprzez bagno nadrzeczne i ktory był Tristanem w prze. kościółstara się rycerstwo pozyskać dla Jak wiadomo . t.z jaką wędrujący lycerz ścinał przeciwnika.Nie próbuję tu wyczerpać ciekawych zagadnień zawartych w tej książce. Rycerze byli już krytykowani przez lvspółczesnych solr|r. 89. gdy wchodziło w grę życie eroi. tosci najwyraźniej nie przeszkadzało ludziom. ze nie są dziecmi prawowitego męża matki. Grzeszne każclego spotkanego na sr.ud rnoich Tąk . Wezwarry kapelan do]<onał l"ego obrzędu. żona króla Artura. Pokost pokory.il.] l 1rlr)żlliaczych.. i tym żebrzącym pielgrzymem.vo. Ta przysięga wystarczyła do jej obrony B6 woła w jednej z pieśni Marie de France syn . Men dnd ldeas.rtvszy dokument świadczącyo rozżaleniu chłopa w stosunku ll l 1l. Gdy pewien rycerz w postaci sokoła nawieclzał żonę starego rnęża. Tak króI Marek rv stosunku do Tristana i król Artur w stosunku do Lanlt.że w niebie zasiądzie po prawicy boskiej. |rrl.}. by utrzymyrvac pisał Huizirrlll.woich celów. t 87 . wyraz w rozmowie pana i chłopa.loia. z których się zrodzili.1. rycerskiego ideału w życiu codziennym" 'loLeż nie trzeba było czekać na XViII w. że lzo]da rvystawiona na próbę utrzymania w rękach rozżarzonej sztaby że7aza wyszła z tej proby zwycięsko po złożeniuprzysięgi. braniu.szystkiegot co plzypominało średniowiecze. Zdradzeni mężowie w niejednym wypadku rlliazują serdeczne przywiązanie do kochanka żony.i nat]/chmiasi uciąć mu głowę.i idzie o sądy boze. s. że nikt jej nie trzymał w ramionach poza jej prawowitym małżon. z jego odwracaniem tłlr. Pan Bóg łatwo dawał się zwodzić.łiebywała dawka udawania była konieczna. Lancelot bowiem. jak narzeka. ńające zaświad_ czyć o niewinrrości kobiety wiarołomnej.. Olicjalnie potępiano cudzołóstr.Ojcze panie uczynię wasze ol. -a \Mszysikie sympatie były po stronie kochan]<ów. Życie rł. zawartej w dziele Alain ('lr. Mimo grzesznej miltlsrli Lancelota. I{uizinga.łliadują się. ta zgodziła się natychmiast jeżeli przez przyst.it. Co pewien czas ta postawa pełna tolerancji jest zamącona |lzcz przypomnienie.chłop . obieczono w habit mniszy. darvał się łatvro lvywieśćw pole.zamiast przebaczenia. pan Bóg. pamiętamy. clwóch irierarchiach nie dających się pogodzic war.z siebie samych. mściwośc zamiast powierzchowny.I. który z tego przywileju skorzystał.lt. Nieślubni syltrltvie lakże popierają grzeszne związki. - l|' . l 1t1. ( ir ly cior. Slosunek chłopa do rycerza znajduje w pierwszej połorvie \V iv. że autor przyswoił sobie głębiej legaty stalozytności niż pouczenia chrześcijaństwa. a oni 7.mowany o tym. można było zbawienie zapewnić sobie Lańszyrn kosztem.' by okazać.yczne.lllicr Le Quqdrilogue invecćjf. której romans z Lancelotem trwał lata.r.zccl spaleniem. był nieprzewidzianym w kalkulacji Tycerzem dwunastym. że jakiśelement na niby dawał się wyraźnie głowy oclczuwać w tej łatwości. ka świadczyo tym. nich komnatach nie odwiedził jej w nocy.l z() mnie. kto go właścirviezrodził Il()lllf matki. przez minstreli.żywi rozwiązłych . Ale ta ambiwalencja była szczegolnie jaskrawa. że to są przecież praktyki grzeszne.oją lviarę. lr. po czym rycerz niezwŁocznie uzyskał to. skoro arcybiskupowi strzegącemu jego ciała po śmierci i. królem Markiem. a nie był to prawdopodobnie 1rl.rtpliwości.1tlsci.prześladująmnie głodem i mieczem [.'|'l. Pragnę tylko jej istnienie zasygnalizować. ponieważ i |o jednali było obciążające. ze aniołowie zabierają Lancelota do nieba. .t ila. Bóg najwyraźniej patrzy na niego łaskawym tlliicm.rlIr. rlłLlece postulaLy ideologii rycerskiej odbiegały od rzeczy. czego pragnął. zupełny brak szacunku dla cudzego życią złagoclzony przez fakt. żeby umożliwić nrałżeństrł.<.vojej drodze czyny dawały się łatwo odpokutoz punktu widzenia kościoła \Mac przez wstąpienie u schyłku zycia do klasztoru. Zgładzę małżonka ti1llrllc:".ic.. ale ztlrla króla w interpretacji Malory'ego z II połowy XV w. rluchownych.

Rycerze schli z tęsknoty. Jagienka. Froissart. przewidywał on natomiast bogate ży. 1B).rr. 1rrż zwracano u]Magęl ten obraz szlachcica utrwalił popiołach. z'. nie mędrkolvał.1ua]ności w polsce socjalistycznej poczytność sienkiewicza i r. że rujnowali przbciwników wygórowanymi okupami. et ilz me . bił się i kochał./yćzyn tych przemian i nie jest to dla naszej problenratyki . że napadali na podróż_ nych. okazywaniomuczućobowiązującymwsagachislandzkich. Sprzedana wYspo.l.w kompozi cji jego utworóŃ.. przeł. realizowane czy nie. The Decline.cślenia autora. który przejął się ideologią rycerską..'że ideały lyc:crskie. L. W bitwie z 1302 roku rycerstwo wy1. gdy chybiali swoim zobowiązaniom.ilniejsza niż pragnienie zwycięstwa. by naigrywac się z mieszczan i chłopór. helas.że składali śluby.Po co nam ci sklepikarze?" (Quel besoin avons lttlus Ce ces boutiquiers?)23. si ce n'estoit monnoie lort). zgodnie z tradycyjrlyr-tri wzorami.oraz to nowe wydania jego dzieł. Jestem żołnie_ l. że nie szanowali zakładni.zienia prochu. Znany kronil. Jak na to takze Zerom. l]z vivent de moy et je meur pour eulx. inny wynalirzck pozwolił lancą przebijać zbroję. tracili zmysły. iiekroc 1llaclnęli brac udział w walce. Dewaluacja z 7313 roku przyczyniła się do zrujno*urriu baronów. Trudno wątpić. s. IIz peIsecutent de tain me deussent garder d_es ennemis./(]lnr a nie poii|ykiem _ mówił o sobie Kmicic. bo była zbyt sprawna. liazdej okazji.. rekonstruuje rv Anglii legendy związane z królem Arturem w dziele noszącym tytuł to Morte ó Artur. Trepka przyjmując lv bibliotece w stokłosach :.i*u istotna. ków. która już i tak stawała się (.61.rr1.. w ch. ubolewano nad nieuctwem Iycerzyl ktorzy na ogół nie umieli czytać i musieli przywoływać kieryków. 5L 89 .Le labour c]e mes moins nourisć . Ia paille nosfre). Cytuję za R.1tlczyło piechotę z Walki. Kilgorirem. gdy otrzymali jakieśpismo..biegła w rozmyślaniu".. Na razie był on stosowany tylko do wysadzania trlurów twierdz obronnych. Jej zmierzch ma wielorakie ptzyczr-ny. Król natomiast opierał się na rlritlszczaństwie przeciw baronom i coraz częściej rozciągał na tllitlszczan przywileje przysługujące dotąd tylko szlachcie. z drugiej . Zenon Szczygielski. pojedyn.lil. kowali się nie obserwując reguł gry.les Josclres et les oyseux et de gląive. 1955.a rv zbiorze rvyda_ nych dotumentów średnicwiecza. a tymczasem.l1. Rycerstwo pogarda dla lr ancuskie opierało się długo jej udziałowi w walce. że robili sobie z turniejów imprezę zarobkową. a biedak tylko słom ę (Ie blć au loy. *atuły na zawołanie i umierały z miłościna poczekaniu Wiekiem szczególnego rozkwitu opowieści dwornych jest wiek XII. zalewali się łatwo łzami.. Narviązywanie do wątkórv rl. helas.których nie mieli zainiaru dolrzymywać. s. Nie leży w zakresie naszych konrpetencji dalsze dociekanie 1li. Wprawdzie Malory jeszcze w drugiej połowie XV w. świadczyo ich .jak wspominaliśmy ideologia rycerska jest od XIV w. którzy wcześ_ lliclj docenili jej znaczenie. W bitwie pod Azincourt w 1415 roku |. nie pozwalają mi chleba spoży. 8B 88.. kobiety 22. lvedług . że kradli i łupili kościoły. że byli chciwi. Inni wytykali rycerzom. Rycerz u Sienkiervicza.wrogami.lioty Francuzi brali w skórę w walce z Anglikami. że ten ideai nie był intelektualny. Nie tylko oni zresztą na niej cierpią sądząc z wierszyka reprodukowanego przez calmette. coraz częściej traktowana z plzymTużeniem oka. polując na zbroję. 22Interesującejestporównanietegoekshibicjonizmuuczuciowegoznie.opejskiej aż do czasół\r nam współczesnych. 1liccholy zaznaczana była przy każdej okazji i okazywała się :. Autor wierszylra ubolewa. wac bezpiecznie" 21. Quaclrilogue invectif . to to. że ze zboża król dostawał ziarno. nie była .lii rv 9s Kiljan Laxne ss. oclegrały wielką rolę w kulturze r. et ilz me gardent bien de mengel mon pain en sceuIte" (Alain Chartier. korzystał :. Za swój stosunek do piet. a potem z dwudziestu cztery. ale rychło przyczynił się do przeliształcenia techniki walki i obniżenia roli konnicy.1.Patrznp. niestety. broń i konia pokonanego rycerza. powiadając: .arakterystyce jego bohaterów. Warszawa s. ale . że rzemieślnicy przyjmują tylko pieniądz z dobrego metalu (ne vouloient prendre denier.z. że z sześćdziesięciuzrobiło się drvadzieścia. że byli rozpustni. Paris 1923.rlcrskich przejawia się u sienkie-wicza dwojako: z jednej stro_ lly. że pieniądz tak zmarni ał. cie emocjonalne.Halldór Data wspomnianej dewaluacji była równocześnie datą wyna_ lt. Co natomiast jest dla nas Ważne.()raz mniej funkcjonalna wobec ruchliwościpiechoty.v.ancuzi odmowili pomacY 6000 łuczników przysłanych im z Pal yża. bili żony.

(lo żollal słysząc o nich. Oficer piechoty ma u Sienkiewicza . Schemat Potopu jest dokładnym powtórzelll(.w. Podczas gdy ludzie Skrzetuskiego chowali się przed kulami.widny i na pociski wystawiony". a potem przybiera nowe l1. które z króla czynią postać raczej bezradną i płaczliwą. prorvadzony na rozstrze1anie. A miał przecież nie byle zadanie do spełnienia. gdy przejeżdża kanclerz pokonanych Szwedów. Jeremi Wiśniowiecki spaceruje widoczny po murach Zbaraża.. Słowo rycerskie bezwzględ.sli rzeczy rozmaite: 1) może to byc twórczość powstała porllrlrl ludu. demonstrowane przez Skrzetuskiego na przykład w stostrnku. o czym 90 l11.1zrvisko i pod tym nazwiskiem dokonuje ekspiacji za swój błąd. jak i Wołodyjowski wzbogacają się na wojowaniu.r. .ł Julian Krzyżanowski. Skrzcłus]<i u Chmielnickie.. była ostrzeliwana.ich uczuciach.<lchuje się z wzajemnością w pięknej pannie. Za.stała poza nim.Łódż. realizu_jący wzór wiernego sługi to szlachcic. choć mógłby go zadżgać. którą opuścił. respektowane w porv icsciacłr historycznych Sienkiewicza. Rzędzian.lr llł.asznej Horpyny. czyIi rycerz ze ]wem. świadczącego o tym.rly..clzianie. przy czym obie strony trwają wiernie przy l.tin zapomina o obietnicy porł. Wydanie bezbronnego Bohuna przez Rzędziana napotyka silne potępienie ze strony Podbipięty.Polonistyka" 1966.Cały regiment gwardii ognia nad jego trumną dawał".rl Oleńkę r. loqie kompozycyjne.. Ten ostatni przybiera nowe t1. O prostakach się nie mówi.. 4) morl t1.ll.r. inaczej mówiąc.(l1-11y charakter.Rafała i Krzysztofa Cedro pokazuje im fuzje i rzemienie.lll opolMieści Chretien de Troyes Yvain. traktowaliśmyjako wzory . który będzie napastorr.ludowv" chwilę zalll.1ztl. nie okazuje pierścienia.. t. aczkolwiek trucllro sobie wyobrazić obronę tej twierdzy bez jego csoby. do Rzędziana.ochową. . l.cza. w chwi]i. |'rlltiew-aż wzory rycerskie średniowiecza. choć . Losy ich na rlItlc1o rozdzielają. .mieszczań. rIrlllrze znanych schematów. 3) moze to być twórczośćo ludzie. bo chorego zabic to chłopska Tzecz| nie szlachecka. skie serce w piersi". nie może |llz lrru srtoich łask odmówić. w której Skrzetuski udawał się do Chmielnickiego jako ernisariusz. jemu niedoszłemu zabójcy piękny pogrzeb.isko i pod tym nazrł. równo Kmicic.Judasz" nie obowiązuje. by szukać sławy na turniejach. go.i stając po stronie Boclusława Radziwiłła. Podobnie Kmicic.juliair Krzyżanowski 2a nazywa Trylogię powieścią ludową. ze to jest jej dawny mąż. Gdy okazuje się.ll. iest pełrra podziwu cila tego nieznaner1. A idzie mi.na gościńcu tośhultaj". Ona napastowana jest w tym czasie przez jakiś l /. żeby odwrócić uwagę od książek.. Ale obowiązuje szczodre rozdawanie. Szacunek dla wroga ujawnia się w różnych okazjach. . choć ubogi (patrz Eurylileja w Odysei). która go wita słowami. Mówiąc bowiem o twórczości ludowej miewa się na rrry. . nie dla zbójów.|io Babinicz uzyskuje wielką sławę pod Częsi. Najgorszym zarzutem. on stał .niemiłych szlacheckiemu oku".lt.lr. jak mówi o Rze. |)oza analogiami w psychice bohaterów Sienkiewicza i rycejak wspominaliśmy na lzy sredniowiecza można wskazać la już mowa.. musimy się nad treściąsłowa . Bohater od pierwszego wejrzenia z. nie ujawnia lisiu Bogusława Raclziwiłła.ttlerowego. bo wolno brać łup w bitwie. Tak iak w opowieściach rycerskich. a parol jest dla rycerstrva.oilalela.rotu w określonymterminie do zl . Odwazny Tycerz utrudnia sobie sytuację i tak już pełną grozy. . Król Jan Kazimierz każe prezentołvac broń. Okryty ( |l\vźl]ą może już wrócic do ukochanej. tak . z którego rąk on ją wybawi. Na bezbronnego się nie napada\ Rzędzian opiekrlje się chorym Bohunem.. Gdy ona się l|() wyrzekal zaczyna od utraiy zrr-iysłów. Tak Bohun porylr. .. nr 2lt00. gdy jego losy zalezą od atatni. którzy go wiodą na stracenie.v nieobecności Kmicica.1 wit. 91 L .lloj elity społecznej.islriem dokonuje cudów waleczności. jaki mógł spotkać Tycerzar był zarzut tchórzostwa i dla uchylenia tej możliwościrycerz był w każdej chwi]i gotow narazic sprawęr ktorej słuzył. że życie ocalił Lym.o powtarzanie się pewnych. opis bitew obejmuje tylko walkę możnych. Nazywa się to u Sienkiewicza rogatą rycerską fantazją.tltllyczną1 2) może to być twórczość przeznaczona dla ludu.llrlc potł. czyli.ludowy" może być kwalifikacją r. \ r.. ran twoich niegodnam całować". Krói Jan Kazimierz..r I lelerrę odda jąc ją pod opiekę karła z obciętym językiem l :.1 l. tak jak elitę stanowili rycerze eposu .tlru5.la. W Potopie Kmicic traci serce Oleńl.rrltllłić.lli. który dostał od niego w swoiin czasie i ktory stanowił gleji bez_pieczeństwa. Król Karol Gustaw z kolei wyprawia swo. zalysowany jest także wedle konwencji średnio- .

żeby l. Żołnierz jak to w wypadku Sienkiervicza krynie był bohaterem walk tycy nieraz zauważali.l nie nie były dla ludu przeznaczone. wreszcie.oło. Stulecie trójcy powieściopisarzy. których dochodziła do-głosu elita.lud w ogóle w nich nie występował. zagrażających r.a nie może tu wchodzic w rachubę.cl'a słowo poetów i pędzel najgłośniejszychmalarzy. Żirrnuński. kto uważa się z. Smok wawe]ski ma dużo krewnych.1 liodeks były w nich odtworzonez7. Tak interpretowana ludowośćnie staje na przeszkollzitl traktowaniu jak to czyniliśmy legend średniowie.a tych ll l(opciuszkiem i wTaz z nim przezywac jego triumf. tzn. t czość.którą chłonie chętnie całe społeczeństwo bez względu na przynależnoścklasową. które czynią wątek .1 smoka w średniowieczu. którą się posługiwaliśmy.ze tu dochodzą raczej do głosu wspóltlrlsc:i llatury psychologicznej.Recepcja Sienkiewicza rv Polsce była. Jej życie. Są to takie na przykład wątki. Poil. Wyfląje się.. utrwala obraz tego strasznego zwielzt.ollzilllie kopciuszka zwykło tłumaczyc się tym. według jego krytl.Darvida i Goliata'' wspólnymi wątkami lrrrlzliości. bo mało możemy dziśo genezie wielu utwo. M. Krzyżanowskiemu zwrócenie mojej uwagi na teqo interesującego autola. że ten byt fikcyjny był tak skonstruowany.1ch średniowiecza. Opowieści dworne prawdopodob. E|hos Tycerzy średniowiecza objawia daleko idące analogie 1rl J. Kwalifikacja genetyczn. bo. Niektórzy sądzą.r . kto ośmielił mu stawic się <"1. 25 26 zyilisac jednakowym pTąwom jedynego socjalno-historycznego lrlzwoju ludzkości. Mozna.tera. które przejawiają się w tego rocizaju utlrorach rv różnych częściachglobu. także i tam. twórczośc ludowa w sensie .miał z czym walczyć.lnie wysłuchują opowiadań o tych. jak Pieśno Ro]andzie czy Tris|ana i lzoldę.l pokrzywdzonego jest rvielu mógł utożsamić się . którzy poniza.. 1962.r. London 1952. że zawsze ludzie llrr.ycięzone trudnościitp. 1lytanie.cu postojów pielgrzymek.doczekują się własnego wyniesienia. być może.r i. rvytyczone szlaki. Smok kumulował w sobie wszelakie zło. XIII.ycerz . r1.że to byc twórczośc mająca lud jako głównego odbiorcę.. 5) może to byc. takie jak te.. Toteż mozna rnówić tu o ludowości. Spotykamy się wszak z nim na rozległym tlllszarze. ale dotyczy to przede wszystkim chansons de gesles takze i na miejr.jako utworów. 92 27 Cecil Maurice Bowra. Zawdzięczam prof. nie słyszy się także.yraźnie traktuje litelatuTę. Autor tł. które miały pe]Mne stałe. które były przekazywane słuchaczom nie tylko r^r wielkicil dworach. warto--się chwilę zastanowió nad popularnol. Slroro mowa o wątkach cieszących się taką popularnością.w braku innych wrogów . recepcją tradyćji sz]acheckiej przez mas)r 25. że nie ima się go miecz ani kula przeciwnika. zdumiewające wyczyny od maleńkości.legen1lylanie.. żądając okupu za jej wyzwolerlic. to samo powiedziec o legendach średniotviecza. I (ltycżną. Te analogie autor skłonny jest Patrz Karol Wiktor Zawodziński. Ta supozycja nie wydaje mi się trafna.lr<lpciuszka" czy wątek . W.masowa". ref]ek|-or autora padał na pojedynlii rycerzy. jak niezwykłe narodziny boha. jak w legendach średniowiecza. dlaczegoż by bowiem rvilki i rysie tri<l miały występowac we własnej skórze? Z kolei nasuwa się smok trzymał dziewicę na uwięzi.długo tli -_. rozdz.wtak. Każdy.łaściwie Nic korzystał wszak z jej wdzięków. jdk się zdaje.vówczas człowiekowi.ków. 1946. Na ogromnym materiale porórłrnawczym autor ukazuje w'rozdziale I swego dziela pewne wspólne łvątki. jako literaturę arysto|.go zagrożenia. lr. 93 . który krvalifilcuje jako ludowe zarówno takie legencly. rów średniowiecza powiedzieć.ludowy" można się zgoclzić ze stanorł. . jak mieliśmy już okazję zaznaczać. w sensie recepcji masowej. Myślę. Tak.iskiem W. by llaktował ją jako zakładniczkę. bo trudno przypuścic. że smok był reprezentantem całkiem realnych rlziliich zwierząI. obejmując je wszystkie nrianem ludorvego eposu bohaterskiego. to. Przyjmując ostatnie znaczenie słowa . To wyjallllicttie nie pozbawione. dlaczego rł. tj. by iak najbardziej podnieśc zasługi tbgo. rvyłącznie w sensie ostatnim. jak się zdaje. Nie były to także utwory o ludzie. zdobywanie swojej wybranej poprzez z pozoru nieprzezrł. gdzie o wpływach mówić niepodobna. jak //iac/ę i Odyseję. Heroic Poetry. szczególnie tł-czesne sukcesy bojowe.jak tllrllyw Kopciuszka. Ęarodny j gieroiczeskij epcs. żeby charakteryzująca je erotyka liczyła na tego właśnie rodzaju re" cepcję. Zirrnuńskiego 26. słuszności -jakie zaplecze psychologiczne mogł miec smok wnasuwa . uwalniając dziewicę czy okolicznych mieszkańców od stalt. M.

rki"orobiste |hce to iace relations).gqry'' może llrltviem układac się dwojako: nąOZ niżej stojący podziwiają tych. oprac.ę. nie wytworzyła wzoru takiego zadzierżystego i niepodległego człowieka. przel. rlrltloszą siĘ do nich r.ten-ethos z i . Taki honor miał! pisał we wstępie do swego przekładu .z ethosem rycerzy Homerowych. Według obrazu Germairów u Tacyta. zaprzątają ciągle ltl<. bądź *. które tego rodzaju ethosu nie wytworzyły. o lzeczy trudne. i tam były podstawą egzystencji. jaką w odróżnieniu od ludzi z dolin opisywał w swoich pracach Kazimierz Dobrowo]ski.zynniki. London 1965. G. które rządzą się podobnymi dyrektywami. zbędnej do obrony s\Mego honoru i dającej się mierzyć ilością pokonanych rvrogów i przezwycięzonych niebezpieczeństw.ug. G. Saga o Gislim wy jętym spod prawa 1931. Mam w tym ostatnim wypadku na myśliSpartę. wo]na od rvszelkiej troski gospodarczej. ale góry zmniejszają zewnętrznego tę obawę i dają się rozwijac typowi ludzi o niepodległym sumieniu" 28. zgodnie stwierdzan y pTzez historyków fakt. Stawka była nie byle jaka. nie. 95 .riusć ao . którzy wszyscy się znali i wszyrtko o sobie wzajem wiedzieli.ry*il"1o*utlytlt infiltracja z clołu. w którym dominuje dbałość słamówić . żtl siowne sformułowanie kodeksu rycerskiego należy óa. kiedy wzrost wpływów mieszczaństwa ztltuszać zaczął do obronnej kodyfikacji własnych dyrektyw. jak jego stanowisko (oIfice)'' zs. jak nazywa je autor.Ten warunek wydaje się istotnie zrealizowany u Homera i połród rycerzy średniowiecznych.lzi w grupach małych.Płaszczyzny i niże wywołują jedynowładztwo z racji sag islandzkich Artur Górski i wewnętrznego zagrożenia.. W obu za[em wypadkach ten ethos miałby być reakcją . obracanie się w kategoriach honoru i wstydu. ypadku można by zilustrować przez wspomniane stwarzanie * *i].rlllie wymagań.-W interezującym lvslqpie redaktor tomu. której usiłują zapobiec priu. wtllł.rlzycji przez dopływ arywistów. że ethos. s. n Honout and.rlołów".. lilorzy są wyżej i pragną ich naśladować.).był się o Tzeczy niezwykłe.Honor i wstyd . Dupróel o zdania. jaką starsi spośród nas mieli jeszcze okazję obserwowac i jaką w posiaci stylizowanej przekazał Tetmajer w swoich opowiadaniach No skolnym Podhalu. E. tlrlIlrrie pojęty honor odgrywa szczególną roIę. które sprzyjają tworzeniu się tego rodzaju ethosu... W 1965 roku ukazała się zbiorowa książka aotycząca wybraltyclr społeczeństw basenu śródziemnomorskiego.pisze w przedmowie -.r. o za rozenie wła. ganie się o pierwsżeństwo i chwałę. W pierwizym wypadku giózi . . narzucanie l. jak to Sobek Jaworcarz. w łrugim wypadku rrtlczuwana wrogośc narzuca konieczność usprawied]iwiania włal. którym niełatwo sprostać. co w tym wę. skazany na dożywocie jako więzień w Zamkach Orawskich. tltlych przywilejów_ przez stale czujną wrogość. Peristiany. Pamiętamy. wystarczy tu przypcmnieć kulturę naszych góraii taką. Jednakże fakt przynależnoścido elity żyjącej z wojowania nie wydaje się niezbędny. Ale nie zawiódł zaufania. obowiązkowa szczodrość. Artur Górski1 'Warszawa 94 zs Sogj isląndzkie.rlllie dodatkowych trudnoŚci l lnne. Ni rzecz tezy lltrpróela pracorvałby.ru . Silna presja opinii publicznej. w kiórycn po.anie cnót trudnych. Nieustanne ubie. Znamy ludy pasterskie. gdzie elita wojskowa. Jeżeti jdzie o wspomniane ludy pasterskie. w l. Wojowanie i czerpanie zysków z ziemi i tu. 360. także i ich wojownicy rządzili się podobną hierarchią wartości. są rzczególnie doniosłe. stosunek niżej stojących do uprzywilejowJnych. w drugim . centralna rola odwagi.rp. Shame (praca zb. tylko w pierwszym wypadku chodzi o zagrożenie własnej 1." bądż też przez zaciąganie ltltlmal niemożliwych do wypełnierria zobowiązań lllarakteryzuje górną warstwę społeczeństwa zlożonego ." przeciwnie. ani wystarczający do wytworzenia ethosu tego typu. J.l<)źnego średniowiecza. Pertstiana (ed. _ . ubieganie i ws. . i znamy grupy elitarne trudniące się zawodovro wojowaniem. gdzie rtór. Dzieje się to..llie. mając ucieczki nie skorzystał z tej możliwości. związana z rozmiarami grqpy.tlych przywilejów.wierny swojemożnośc mu zobowiązaniu w stosunlru do strażnika. tak jak popizednio t plzezkulty. o którym już miałam okazję Socjolog belgijski. jakim był Achilles czy Lancelot. verlus d'honneur. wskazuje na pe]Mne t. ekskluzywnych.ożr. J. w przeciwieństwie do anonimowych.vrogo i przeciwstawiają im swój odrębny lysLem wartosci. i gdzie osobowość działającego jest równie ważna.).

.Uu dominacją współdziałania J.1s cthosicl jrlst inaczej. Tozwa'zd.ych jest sprawą drugorzędną.i*ią.1ttt i. Współzaworinictwo wy. sprawy obrazy na honorie. tendencja ties 30. w ramach ktorych (Zuni) określonajest pozycja człowieka i za1lt.:: współpracujące. podczas gdy osiągnięt ll.łrrZą rrr. lr.'" _1:^'T":: pTzy. czy Lo grupa biedna.sądząc z tego pozytywnych. sprawiedlirvości bez udziału urzędników regulowania mitowałby się ten.r. 1rrlli<ltlanie innych jest sprawą podstawową. mamy do czynienia z zamkniętymi grupami.kces ckorromiczny -.1l. łr. liśmy.ł1. w którym jednostka zmierza llrl lllvtlgo celu bez uwzględniania innych". że kulturę rycerską...zie pozycja człowieka zależy orl pochorlzenia.rpJ*". Zważywszy. ltlgo.. Przypomnijmy.:T]. czonych narkotyków ukrytych w sztucznych and Competition among Pri. (prawo) nie było w słownictwie minaliśmy już.rrlrllt odróżnic od rywalizacji. We współzawodnictrvie akcent patlrt tla ce! (goal).przeciwstalviały. Współzawodnictwo niekoniecznic rna cha. *uóią autoia o charakterze grup przestępczych. 1. mianowicie. lrŁórymi operuje..] zachowanie..można "ut Gromadzi warto chwitę uwagi wynikom tej pracy poświęcić. żadi| Wypada zauważyć. który należy wziąć pod także.ylrlrlzkie. Nic są to jcrlnak jcrlyne czynrlilri. in. ""l^:. Skompro. rozważają trzynaście rożnych względu na to. rezultat"*:.terski.llrlrtt. 3eayrrt o.l. współzawoóniczące i plem przykłacl pierwszych wymienia połudlriowo-afrykańskie 'Satirorrga współzawo czy Indian Zunii jako przykład kultury nictwa . Jetlnakżrl lIlj|. Przy rywaiizacji. według tego samego pTzez nas gjrupy rycerskie objawiają aulora. Kwakiutlowie. do kultur indywidualistyczn którzy nie wreszcie. |tilll Ill)llt. posłowiu stanowiący redaktorka całości__ Margaret Mead.. o co się rywalizuje.lrlr.1. po uchyleniu roli liz()regu czynnii<ów autorka ocinajcluje pe\Mne determinanty w sLruklurze społecznej danej kul|ury.. W kulturach współdziałalti.().[.. przcz su. czy Nie tna związku z tytn. Rozważone to jeden z czynników. ldzie tu o gromadki wyrostków zbierających się na w rozwnżallym t 96 97 . do wymierzania spiawiedliwości we własnym zakresie. w poizczególnych monografiach wyróżnienia w zebra. rolników.. bo to l)i(: egzystencję. W zbiorowej pracy Cooperation kultur ze mitive People autorz1. Obecnie mafia trudni się głownie przemytem do pomarańczach. kooperacja niekoniecznie przesądza o solirlrrrtlości. Street prawa. w związku z obser. z tym zastrzeżenierr. llitl .uwagę. ll Maorysów brak stratylikacji ekonomicznej i brak myśli.r.T:_Ti.l. w drugim stosunki mięllz. wspomniana książka .i" ^ lvspólzawodnictwa a sposobern. Autorka tego posłowia widzi możliwość ona kultu nym ma|eriale trzech rodzajów kultur. istniejących poza pru*Ó*. i<to by odwołał się do sądu dla Dlatego władze państwowe się po. w obrazów syntezę uzyskanycł. u_omili ska nazyłvała się w wieku XIX Societd degli Stanów Zjedno. ztaczne ańalogie w stosunku do grup przestępczych.jc rozumieć . .. natomiast stosunek do innych współzawodnilr. którą wutititbwac jako kulturę współzawodnictwa. zariojnictwo. rlziłtla przeciw współzawodnictrł-u. co się llrlc wspóInymi siłami uzyskać. Wyodrębnia indywidua1". lłrlilcr konfliktow.iest w tym sformułowaniu zawarta żadna deprecjacja. że słowa nomos wymierzania Homerowym. że gd. jest mniej ważne. odwrotnie. czy dóminuje w.nich współclział":i". Pojedynek był poźniej jedną z form państwowych. do gangów i tzw. którą rozporząclza.że llltlżlta poprawic swoją pozycje. które wchodzą w rachubę AuLorka zdaje sobic sprawęl że dla rozstrzyQnięcia sformtłłow. rrrli związku z lechnologią.rl inicjatywa i ambicje osobiste nie powinnyby ctrać tlużej roli.1 l1.wtrione mu jest bezpieczeństwo.. Przez zachowanie indywidualistyczne autorka pro. posłowia io#".. rv jaki dana grupa zapetrvnia soa więc czy to grupa rnyśiiwych. r. so rogach ulic. colnel socie.. autorka zalicza na przykład Eskimosów. dopoki nie jest przekonana tl swojej niewą|pliwej rvyzszości (unchallengecl superiority)j1. l l tlr. Gdzie indziej jeclnostka lli(! ma poczucia bezpieczeństwa. Sytuacja człowieka nie zależy ltt tlcl jego inicjatywy i ambicji osobistej. rl.:":i1":. czy bogata. jakieśprzedsięwzit umożliwiającej 3ą organizacji politycznej. Podobnego roztl'lzrli<lnia należy dokonać między kooperacją a pomocą wzajemną 1lrlplulness). Jeżeli idzie o czynniki warunkują"". że mafia d'onole.vi ęce j negatywnych niż -mióazy '.Współzawcldniczenie międzygrupowe może byc połą|.lrlych tu zagadniEń potrzebne jesL jeszcze sprecyzowanie po|r. sycylij. Ńspolnym rysem jest tu pogarda dla Wspo.lctzy. któreqo człowiekowi nió można orlellrać. W pierwszym wypadku akcent pada na to.c ze współpracą w ramach grupy.y.

lr[ości.tl waloru. co spowodowało klęskę jego zastępów.których Conrad bronił. psychologicznie wytłumaczyć.że tendencja do kształtowania w stosunkach międzyludzkich jakiegoś pecking order może byc poczytywana za równie pierwotną jak pragnienie bezpieczeństwa. 1937. Mead.). Po tym krótkim przeglądzie hipotez. lecz funkcjonajako peMrną tezę empiryczną głoszącą. natychmiast zaczyna się między nimi kłótnia o pierwszeństwo. ale służyła także obronie honoru. tak Roland nie wezwał pomocy. żeby przeciwnik nie myślał. tak ceniona w tym ethosie. Można by równie dobrze uznać tendencje do współzawodnictwa za elementarne. osobiście obrażorry. ptzez odwołanie się do tego ostatniego tylko czynnika.1lizm 98 . mógł z tego powodu narażać wojska Achajów na porażki.). uzależniała współzawodnictwo czy rywalizację od poczucia bezpieczeńs[wa. odrodził się znowu w romantyzmie i przeltl. bo nie chciał być wzięty za tchórza. A jednak ethos ten 1llz<:trwał parę stuleci. tak król Aragonu. łączy się z przedkładaniem własnych spraw prestiżowych nad interes ogóIny. rezygnowanie z uprzywilejowanej pozycji i wyrównywanie liztltls. jak to było widac z naszego sprawozdania. oczywiście. Patrz Wstęp M. plagnę na zakończenie powiedzieć słowo o sytuacji funlrcjonalizmu w odniesieniu do dyrektyw.r|i wybrednych czytelników Conrada jak Bertrand Russel. z przedkładaniem troski o obraz własny nad zwy cięstwo czy klęskę podopiecznych. przy czym w tym kodeksie zalecało się raczej umrzeć niż dopuścićdo pqniżenia. mimo najdalej idących lrjżlric politycznych. Cóż możemy wydobyc z rozważań autorki dla charakterysty kultury rycerskiej średniowiecza? Myślę. jak miałam już okazję wspominać o tym gdzie ltrtlziej. dotyczących ewentualnych urvarunkowań rozważanego ethosu. że gdy tylko zbiorą się gdzieśmężczyżninajedzeni i płciowo zaspokojeni. Otóż. które cytowaliśmy. Piotr II.1wia nadal zarówno do czytelników Sienkiewicza. Myślę. M. można ethos tej glupy scharakteryzować jako i widualistycznyl z tym dodatkowym posmakiem ujemności. okazywał się niejednokrotnie samobojczy i prowadził rlrl masakry całych walczących zespołów. W najbarrlzitlj obronnej postaci teza ta ogranicza się do stwierdzenia tej r. przy czym ta że rezygnacja pociągnęła za sobą lvyrżnięcie całej jego drużyny. który lv swojej niedawno wydanej autobiografii. jak też do l. Jakim potrzebom służyłoich 1ltltItrzymywanie? Nie będziemy tracić tego zagadnienia z oczltt lll<ltlząc'dalszy rozwój rycerskiego ethosu. się boi. nie wymagającym już dalszych wyjaśnień.tll. zgłasza najgłębszy akces do starośłvieckich w. przy czym jej myślzatrzymuje się przy poczuciu bezpieczeństwa jako przy czymś eiementarnym. a mam tu na myślinie funkcjo9Ż Cooperation and Competition ąmong Primitive People (praca zb. Mead. l1. czy ptzez niepotrzebne narażanie się dla okazania własnet.unkcjonalności w odniesieniu do potrzeby biologicznego przell watlia.lrll.na myślo jakiejś bezwzględności w stosutrku do innych ani ich eksploatacji 32. Odwaga. Tak to Ąchilles. zrezygnowaŁ z uprzywilejowanej pozycji strategicznej. służyła. obronie własnego istnienia. i że ethos rycerski nie da się.l żenia autorki. inaczej bowiem nie zapuściłybykorzeni. Mandeville twierdził. Margaret Mead (ed. ethos rycerski przez towarzyski stosunek rycerza do wro(|(l. że normy zaakceptolrzlu tv(llle w danym społeczeńsLwie służązawsze jakimś rozsądnym .że respektując zastrze. jako pewną plopozycję metodologiczną.rzebom.

który go nigdy nie zawiedzie. co bardzo pożąrlane.ztlnie kopii. zwlaszcza grly to llt. krul. tz. Nonszalancja wzmaga ludzki szacunek. Chatuklery (O . Gonzagów czy sforzów. ttlt)wców.'w praktyce bywają dworzanie niesz]acheckiego rodu. ciskanie włóczni. Oczywiście. które przystoją tylko zawodowcom. Przypominamy sobie.|wolze| Życie dwolskie lo gIą prowad.ozą i wierszem. Roztaczanie prźez możn.<]zie on wzbudzał lęku swoim wyglądem. La Bruyóre. bo wiąże się z umysłem ociężałym. Dworzanin borviem jest zawsze 101 . Szczególnie zalecany jest dworzaninowi wclzięk i pewna nonszalancja. autentyczl]a. celuje on we wszystkim. komu dopisala zręcznośćalbo szczęście. na co inni pracują z mozołem.Vl.popierali ich ptolemeusze w Aleksan_ drii i Mecenas za rządów oktawiana. pokojowy clworzanin rlie będzie ta]<że szukał okazji clo pojedynku. upodabniając się do tych. po wielkopańsku. mieć plan.'ale w gruncie rzeczy wzór Castiglionego to wzór zdemilitaryzowany.Ó. wśród nich najgór. Nie llt.Cortegiano Castiglionego i jego przede wszystkim dopuścimy tu do głosu. Pamiętamy clwory króla Feaków i clwór Menelaosa u Homera.ieczne i nie pozwoli sobie na żadną tritlgodną słabość. Ale rozkwit dworskiej kultury towarzysko-zabawowej kojarzy się nieodmiennie z dobą europejskiego odrodzcnia. clo czego się bierze. Walcząc w armii będzie się kicrował honorcm. odpierać ataki przeciwlika. |'<lza tym człowiek średniego wzrostu jest zwinniejszy w różnych z(lwodach sportowych. ale także nie popadnie w zniewieściałość.rumentaeh.lll gdyby pod naciskiem. pisać pl. 'Wysoki wzrost nie jest poządany. że wszystko 1lrzychodzi mu łatwo. gra niewesoła a po. jaki ten wzór uzyskał w italii i poza nią. Tu inaczej. gotów pierw. i dworami iakimi. by miał nie byle antenatów. Muzykować mu wolno jednakże tylko j.tlrin doskonały będzie musiał zndć łacinę i grekę. choć dworzaninowi nie przystoi żaden zawód |x)za rycerskim. Wprawdzie jedynym dopuszczalnym zawodem dworzanina ma llyć: zawód rycerski. zważywszy og. nie bęrlzir: tańczył na jakichś festynach ludowych. ciężc ten. lekce sobie ważąc llrvój kunszt. Jeśliidzie o pochorlzcnie. do czego by się rJoszło. pójdzie na udeptaną zirlmię. wystarczą turnieje. Trzeba ustąwiać pionki i Iigury.ych opieki nad luttźmi nauki i sztuki też znane było starożytności. ani rvyczyniał w tańlrr łtkrobacji.i<. która maskuje kunszt i każe przypuszczać. A po tych wszystkich marzeniach i wysilkach znaleźć się w szachtl lub ttostać mata. człowick bowiem szlachetnego urodzenia ma lepszy start życiowy i latwiej sobie toruje drogę w świecie. by był wysokiego wzrostu. czasami iśćna ryzyko i grać na chybił traIił. nie pgtrzebując się doralliilc tego.. Nonszalancja ta jr:clrrak musi llyć. rysować. Czasami za pomocą pilnie strzeżonych pionków zyskuje się krótową i wygtywa paItię: zwy. zechciało do sprawy przylożyć. niejszym tonem przemawia. gdy to okaze się kon. gra w piłkę. gdyby l.lry ił.edrzeć się na mury oblężonego miasta. zaśw odrodzeniu . ktotzy trefią włosy l wyskubują sobie brwi. historyków.rlzie robił tra oczach króla. trzymać się go. jak dwór Me<lyceuszyl cl'Estów. Te nowe po- liltlszlrie dumnego.ry .o"głos.z ltalią. konna jazda.zona na serio. czytać poetów. trzeby wyzwalają niezwykle obfitą produkcję podre*czników dworskiej ogłady i cJobrego rvychowania. grać na różnych irrsl. Wiedza humanistyczna stalrowi ozdobę każdego. Alb 1l<lnieważ wzór castiglionego ma być wzorem dworzanina doskollłtłego.żąda się od niego takze. Typ egzystencji prowadzonej w tych siedtiskacń nieustającej zabawy wymagał nowych wzorów osobowych. potlit:waż ludzie sobie wyobrażają. że Arystoleles wymagał orl człowieka 100 instytucja dworu jako zrzeszenia ludzi zależnych od jakiegośdysponenta właclzy i pieniądza ma bardzo stare dzieje. Toteż dwo. Rycerz w roli dworzatlilla chłaniająca.

broń Boże. Ostateczny polqr tym wszystkim cnotom nadają kobiety wnosząc ze sobą cośmiękkiego i de]ikatnego.. Wieczorem odbywały się maskarady i bale. a niecnośćksiążęcych zaleceń nas od posłuchu. że będzie mógł sobie pozwolić na mówienie mu prawdy i prostowanie jego ścieżek. możnego i szanowan. Gdy będzie mia} udać się tam. rt.. Odwołuje się on do lrlrlzi. odgradzanie się od wszystkie. i gtdzie obcuje się z P]atońskimi ideami. . s. Dyskretna reklama może mu przyjśćz pomocą. żcby na cytowanej przez ChŁądowskiego biesiadzie weselnej porlać kolejno 43 dania. może wielbicielowi ofiarować tylko seree. uprawianie sportu jako zajęcia wyróżniającego ltldzi. pomni. że Castiglione. czy bez. nie na trąbce) ociągając się wstydliwie na wypadek propozycji popisu. lety. winien postarać się o to. |^ikacji w walce zbrojnej.e. wy wzór dla wyrafinowanego życia towarzyskiego dworu w Urbi- trrl.że cnota w tym wloIze służyprzede wszystkim osobistenru wyróżnieniu. wityclr. clla zabawy ubiegano się o karły. z wyjątkiem tych. wyd. ograniczaniu wydatków na festyny. którzy nie byli latwi cto zdobycia. l. które charakteryzowaliśmy u Homera. opłacane bardzo tlrogo..e obronę czci kobiet mieć na względzie. Lwów 1909. lilejnotów rozpościerałysię niesłychane brudy". Jeżeti jego pan będzie oporny tyrn radom. łatwo bowiem zarrważyć.pomnyt by nie tylko mieć. by dobra o nim opinia wyprzedziła jego pojawienie się na nowym dworze. Uczty rlie miały końca.. uzależnienie prestiżu od iiczby ludzi za.yścigi.Obok źytności. a stanowili pożądany akcent pośród licznej służby. mężna może oddać swoje uczucia wyłącznie komrrś. . Nie służy ludziom ani Bogu. lecz raczej według tego. co zasługują r czeri na karę niż na kpinę. Ary. W yozmowie dworzanin unikać będzie aluzji złośli. a na to. Rozmowy urozmaicały dłurlic wieczory. < r Kazimierz Chłędowski. Błazen był też nieodłączną figurą. co dobrze tuszą o sobie. Zwracano już uwagę na to. A pouczyć go ma w r:6żnych dziedzinach: w administrowaniu swego kraju. Różni autorzy podkreślali. tak jak drogo płacono za Murzynków. ten spo1 W sób stanie się mentorem swego króla. świecką 1lilrfekcją i jej odblaskiem w oczach innych. oszczędzać będzie słabych.Jeclną z głównych sprężyn wszelkiego działania była pompa. tańczyć i grać (tylko.wszystko naśladowałze starolrizm .jako świadków swej doskonałości.ivychi jado. (lo. ia była w zaniedbaniu. zyskania jego łask jest na nie zasłużyc. dworzanin winien się usunąć w cień. Jedna tylko strona ży. wywodzący się ze znanego. Kobieta na dworze (zwracam uwagę na brak żeńskiego odpowiednika słowa . że związek cielesny kala uczucie. Który z mężczyzn nie będzie się starał zasłużyćna przyjaźń tak cnotliwej i pełnej wdzięku osoby? Kobieta nieza. Trudno nie dostrzec w dworzaninie Castiglionego. co wnosi do lci kultury zabawowo-biesiadniczej. ani osób możnych i bogatych.ego rodu.dworzanin") winna mieć jakąśkulturę humanistyczną. co plebejskie. .polowania wypeł- rliały ranki. którzy mają czas.Humajak pisze Chłęclowski -. Turnieje. ale i należycie sprzedawać swoje za. Dworzanin swymi zaletami powinien w takim stopniu pozyskać łaski swego pana.Gdy zamężn. l<:żnych. rlrlzie nie sięga prozaiczna troska materia]na. Niegodnymi środkami zabiegać o nie nie należy. trzeba było mieć rlośdo powiedzenia. To samo szukanie chwały. Na dworach ceni się człowieka nie według iego kwali. bronnych kobiet. gdzie go jeszcze nie znają. to samo ttciekanie od piętna zawodowości. nie będzie zaczepiać tych. Jeżeli idzie o stosunek do księcia.a. Zmiany w dyrektywach związane są ze zrnianą roli spolr:cznej. odmawiając służenia złemu. Chłędowskiego z tego. które nas wiedzie ku Pięknu zrealizowanemu w pięknej kobiecie.tylko czystości się oc1 Rzymian nie nauezył" 1. ll. jak spędzano czas na dworze w Ferrarze. Sprawozdanie K. Sztab kucharzy musiał mieć nielada inwencję. winna malować. Winna z taktem prowadzić rozmowęr a nawet umieć wysłuchiwać rzeczy nieeo swawolnych. w sprawach wojny i pokoju.a nie do Boga jako świadka i przyszłego sędziego.lotelesa czy w średniowieczu. najlepszym sposobem po. odtwarza niebywały luksus lcj próżniaczej egzystencji. a zaTysowujący luksuso. żeby w nich błyszczeć.43.kogo by mogła pośIubić. a mianowicie higiena osobista. że dworzanin rl Castiglionego jest przede wszystkim zajęty rvłasną. Mężczyżnimuszą zawsz. Dla zabawy hodowano różne egzotyczne zwierzęta. Dwót w Ferrarz.kontynuacji watków rycerskich. t02 103 . mógł sobie pozwolić na szybowanie w Eórnych rejonach.

o czynr jesz. o literaturze stanowiącej anty-cortegiarrę będzie jeszcze mo!\ra niżej. Galonć homme -.roiło siq od dzicł pouczającyclr ludzi o tym. ale był bardziej powicrzc]rowny. z Można tu zacytować np. uchorlząceqo z.. i mieszczanie. ale by| jakoby dalrl'l<i od galanterii i nie był człowie]<iem światowym. jak nalcży siq zacilclwywać na clworach czy w salonach.y.jbarclziej sccplycznie odrrosił się clo r. człowiek bywający na tlworze i znający jego obyczaje. zipewnienia dworowi należytej pompy wyciska. dobrc wycllowanie.y przez Chevalicr c]e Móró wzór lrcnnćte ltt)mme'Q.człowiek ogładzony" (galant homme). 3 ll. bo nie ]ac]a trurinośćstanowi jej adeltwatn. wskazówki Erazma były zaadresowane do każdeoo. Clrcvalier dc Móró urodził się Tv 1607 roku. a nie dla tych.trsję l)wot /l]IliIlQ Castiglione q1o. .no ostatnie grosze z gmin. 420. ale-popełnić jakieśuchybienie przcciw regułom turnieju lub pojedynku plamiło nazwisko" a. żądza panowania. roztoczenia blasku i olśnienia clrugich bo gactwem i zbytkiem" 2.to tyle.Zgoclnie z obyczajenr cpoki rozrł.*"Jłu! Chłędowskiego . chcieIi rozgłosu. lrtóre nanl przekazalatradycja. pocnóazący oa t< do[ierów. srvoją działalność pisarską de Móró lozpoczał późno.cze będzie mowa.że jt:st łonnćće.idem.tt l'(rl cIe plaire d Ia r:our (16j0).. Pośrócl tej obfitej 1iteratury wy' g lllidcm. Nie umiejąc oc]dać znaczenia słowa honnóte. Pochodził z rorlziny dostatecznie utytułowanej. I04 .rsacji. którzy po przedpokojach całymi dniami czekać muszą rozkazów 5''. żc kształcili go prze7. milośći velrcletta były -. To wyclane r. sła\r.1tórc z tcj rliluki wyniósł. castiglione pisał dla tych co rozkazują. lnożcrny jednak . Dwa dni przebywania rł. miał oddziaływać w życiu dworskim Francji aż do Wielkiej llewolucji.r mieszr:zańską rt. Iionawcą zbrodni ty::ana nie uwłaczało nikomu. llrl już po sześćdziesiątce. Nicolasa F. po rozważeniu innych dworskic]r wzorców. l<to się nią posługuje. Montaigne był honnótc ltolnrute.e oddanie w języku polsliim. W XVI i XVII stuleciu -_ jak wspominaliśmy -. co zabija wszelki ta]ent. rv litórych uwydatniał swój slarannie piclęgnowany kunszt konwt. Dziśpowiedzieć o kimś. chcic]i we W "urły.. jak Erazm z Rotterdamu 6. ograniczoną ( zasem do uczciwości w sprart ach pieniężnych.rąć szcch" z. Dja clworów Erazm nie objawiał w 1530 6 Mam { Ibidem. bo nie chodzi ltt o posiarlanie jakiejś jednej..Ci luclzie butni o despotycznych insąrn l<tach.viac_lomości.. 105 szacrrnku. Nie da się ona zawrzeć. co stwicrdzić jcgo uczciwość. o nieco zmiennym składzie w zależnościod tego. ale nie wolno było zapomniec dozrranej krzywdy czy obelgi.zdaniem nielilórych -. . lecz o cały i<.Niemal każdy z poetów i pisarzy xv i xw wieku -.ll<ibować odtworzyć charakterystykę luclzi rvyróżnionych tynl ltliancm. który. Iudzie o zapomnianych clziśnazwistaón i ludzie tacy. szcrcg lat jezuici. 475. w jc<lnym słclwie.pisze chłędowski nosił ża7 w duszy z powodu stosunków ciworskich. s. s.nye ory. .wielkim świccje były -j<lcJo zdaniem -. Dl. że musi pisać to co mu każą. 412. kto chciał bvć rlobrze wyclrowany. s. Rzemieślnicymusieli nieraz na klęczkach błagać o wypłicenie im jch na]eżności. wedłuq historyków obyczaju. s. l.bardziej kształcącc niż dwa lata pod iakim lriet<lwnictrłrem. 413. tu na myśliErazma De Civililttte nlolllnl ptlerlilium.clręć pokazania się. by dostać się tio znanych saloll<jw i stać siq w niclr natrczycielem oqłady i dobrcgo wychowarritr.czl. prawie lvszyscyl z wyjątkiem Estów.. określonej dyspozycji. dzielo miało w ciągu sześciu lat ocl chwili jeqo ukazania 30 wydań i znaczną liczbq naśladownictw.ieła L'lnnnóte lumlne .owiek światowy" (homme du monde). pisala na len tcmat i arystokracja. gdzie by}o b]iskie lvyrażeniom takim. i żc jalr rril. Ale słowo to llliało inne zabarrvienie u Chevalier cle Móró. czy lllalny z wersją wielkopańską czy mieszczańską 7 do czynienia i w zależnościocl osobistych gusttiw tcgo. 5 lbirlem.h zespół. Cytujemy jtlgo nazwę po francusku. tóżnić należy skreślon..ijał lltvoje poglądy przede wszystkim w listaeh i rv formie dialogów.o atakach na dworactwo. Wiadomo. Rzeczywitość była daleka od obrazu dworzaniną idealnego zarysowanego przez Castiglionego..głównymi sprężynami działania. jakie wymagania sLawia człowiekowi ogłada.błyszczałnieco więcej niż honnóte homme i lcpiej rlicjednokrotnie umiał swoje cnoty splzedać..rreta. jak . z powodu tego. autora cl. Popełnienie największych zbrodni nie uwłaczało dobremu imieniu.

chciałbym.. lilypion nie nadawał się do dobrego towarzystwa. zaśobawa wstydu l l. skania sympatii". lro to odwodzi człorvieka od spr życiowych (commeree de la vie).cczy trudne i trudnych zadań podejmujemy się dla niej.] Są to zazwyczaj umysły miękkie i serca tkliwe.pedantów. by wskazywać środkidla zrealizowania doskonałości. ktoryrn posługuje się dwór. It Ibit'lem. jak celowanie we wszystkim. że ten nauczyciel bardzo mocno akcen.. zaśod księcia żądał. lrl rrzn. Zanadto zaqłębiać si w nauce jednak nie należy. Tymczasem . zawsze bywali próżniacy bez zawodu. s. zmiennośćjego tematów. tlictwa.tuje honnóte ltomme jest coś.. ale nie daje się lubić. lecz rlróg trudniejlll . tak jak podziwia się litlllietv bardzo piękne. którą reprezen. Wdzięk lubi wolność. III. na. należy porvierzyć klasom niższym. tr nawet podobno byli i tacy. |)łlrllcganie regułom go mrozi.ośćbudzi podziw. lilóry nie ]ubu. llyleby tylko historyk piśał tak. bywal'ą nieraz śmieszni. przy czym intelekt jest od tego. 1930 r.co się nie rla wyjaśnić. lll. ani ambitni i nie rwą się drr rządzenia [. którzy uprawiają cośzawodowol na dworze francuskim. lll. .udzie. Jakoż wiatlomo i przypomina o tym autor przedmowy do rozważanych dr.ieł. Wbrew złośliwym.Nie iest to więc zawód być honnóte homme i gdyiy mnie ktośzapytał na czym honnótetć polega. Nazbyt forlr1.l Ich jedynym celem jest wnosić wszędzie radość. którzy uparcie trzymają się zasad.Nazywając rle Meró nauczycielem ogłady i przystojności (biensóance).ie się w rzeczach nazbyt wielkiej miary10. trzeba się zastrzec. ale kocha się ładne. Toteż ubieganie się o towarzystwo ludzi rlqladzonych jest najlepszą rękojmią pójścia w ich ślady. jak gdyby spadł z nieba. Wsparlial. po: wiedziałbym.sadnicze tendencje ludzkie. Trzeba wszystko podawać z wclziękiem.. l l. że arystokracja robiła sobie chlubę ze swojei ignorancji.. polecając mu przede wszystkim znajomośćhistorii. w doskonałościbowiem. trudność\ zorientowania się. jak {Idyby nie miał własnego kraiu ani osobistych interesów. którzy twierdzili. niż szorstki i su1tlwy" 11. t. współriziałać mu ze sobą trrodzenie i staranne wychowanie.lrv. pTzez zaskoczenie wroga nocą.k np. o czym w danym rozdziale będzie mowa na podstawie zr. A dalej: . }. choćby najl1. że de Móró był na stałej pensji księżnej de Lesdiguóres. Dyskutując te ważne tematy nie trzeba llirśladować. chciał on być uważany za amatora wypowiadającego się po salonach spontanicznie. łrrojowanie za najpiękniejszy zawód.by umiał wiele. że to nic innego.|-ował.1rrlzicj za. ludzie ciumni i uprzejmi. 70.zbyt był naprężony.cośnieuchwytnego. przekonanie zastąpione później prze.którzy pTzyplszczali.t odniczego nagłówka. 419. choć ta rzekoma spontanicznośó kosztowała go niemało wysiłku.[. 91.rlt:cto na wojnie nie szuka się łatwiejszych dróg do zwycię. W swojej rozprawie o prawdziwej honnótetó 8 de Móró stwierdza. co lrzcba zademonstrować. L.1lizował... że nie ma żadnego zawodu i zadnego zawodu ludzi ze swej sfery uczyć nie myśli.szczytnych.Ięzyk Archimedesa czy Eu l l rlcsa. ale sam zakosztował rzemiosła rvojennego bardzo niewiele i niewątpliwie czuł się lepiej w salonie niż na polu bitwy.zaśserce jest potrzebne by praktykować to.:i/i\ T7.l.Uciekaniu od piętna zawodowości przypisuje się fakt. Studia takie jirl<ie prowadzili... tak jak Castiglione. s. co powabne i przystojne" 0. Chwałę przy. żeby lttlnnóle homme był barclziej miękki i przymilpy. to za.ało się za lepsze. ale nie pozbarvieni zalet. 107 nych w Paryżu w 106 e De Iu vrąie honnćtetó w I1I tomie Oeuvtes eomplótes de Mćr6go wyd 0 lbidem.. . By osiągnąć mistrzostwo w tym kunszcie. którzy myślelitylko o tym by przyjemnie żyć i dobrze się prezentować. s. I'aris. śmialii skromni. ia. Wprawdzie de Móró uważał. że Descartes swojej Rozprawy o metodzie nie podpisał. a przymus nigdy mu nie służy.ztlkanie sławv. który nie ma sobie równych.a ich największe wysiłki zmierzają jedynie do zasłużenia na szacunek i do pozy. że kto umie po ' lacinie nie może być szlachcicem. l)c Móró nie posuwał się tak daleko. którzy nie są ani skąpi.łagendie: Ic lllIl//i. cytrrię za M. Tejże tendencji wypada przypisać nonszalancki charakter esejów Montaigne'a.risc n()ndnine et les tltĆories de |'honn tetć en France ml XVI| sićele. s. to nie ten język.Q c|Iace n'aime pos la chose grandd'. że podczas gdy na innych dworach bywają ludzie. W uczeniu się należy szczególnie podkreślićrolę naśladow.r..z uznanie łaciny za znamię wyróżniające dobrze urodzonego.a.

nie n. 774 i nast.qo wzolze w słabym stopniu grają rolę jakieś wzglęcly moralne.kto chce zrobi. to stwierdzic należy u włoskiego autclra lrln znacznie bardziej górny.órej autor mieszczańskiego pochodzenia by nie ponrinął.de Móró'go |tlst jego stosunek do zakłaclania rociziny temat u castiglioll()(Jo \iv. Boudhoi. tej nieustannej kontro]i samego siebie pomóc w nam może znacznie obcowanie z kobietami. W konwersacji trzeba ciągle pamiętać: o języku. Sposób. t.był przez rriektólg lbidem. Ze względu na te moralne aspiracje trudno nazwać Dworl.zi jej na dobre niezac]owolenie dołów i gdy uzna.a własny. żeby nie trzclra było się czerwienić z powoclu nirzllyt latwego zwycięstwa. że nawet talenty dworzanina winny być ujawniane z niedbałością. nie po to. Jeżeti idzie rl sl.ć tarierę na rllvorze i kto chce się innym pociobac. Potrzcbny tu jcst ład w qłowie i w sercu..i-n o dobrym snraliu. że chciała mu koniecznie torłrarzyszyć do oclległych Indii. III. atltor wstępu i komentarzy do pism de Móró _* to niezalezność od niczego i od nikogo. gdyby nie były żonami. które by nitl uienawidziły mężolt.prawdzirł-y honor broni się za pomocą uprzelmóści ktOro nie atakuje. s. Nic ważniejszego niż za. 1<l.że czytelnik uzna za słuszne włączenie tego wzoru clo lzt. On nam ponaga wc właściwy sposób nasze cnoty ujarvniać. co złę:. któralrwała w vrierności mężowi do tego stopnia. ale nikomu się nie powierzać. którzy znają się na tym. aczkolwiek wspołzawodnictwo tlic jest [u zb. t lz lliirlem. Il.t dworze. De Móró nie popiera ieclnik instytueji małżeństwa. że lt. 109 . to udzielać się od czasu do czasu. iego zaanienr -. B1. mściwością czy zawiścią. uważa cle Móró za rlscłiiego egois|ę. III.s. i nie lryły przez niclr zaniedbywane.ojne. Osobna rozprawa poświęconajest właściwemuc]awkowaniu sądów i uczuć. lecz po to.osunek do castiglionegot którego de Móró w wielu punktach tltlcrzająco przypomina. że rlworzanirl włoski chciał byc rnentorem księcia i jego moralnym li itlrownikiem.jak clrarakteryzuje go Ch. w którym się wypowiadamy.zasem de Meró 14 nie pochwalał ludzi światowych. Nicjedrri sądzili. l1 Illidenr. Lęk przetl wstydem to najprostsza droga do honoTu 12. zna]^/ca savoir-vivre'ów epoki.yclr kwestionowany. cnoĘ ukryte bowiem to skarby. że by poprzeć swoją sytuację w wielkinr świecie rlc Móró re|uszował. lecz na ich użyLek może oclegrać rolę zallLtclżetu na wygranych llczpieczenia. Echa platonizmu dają się u triego zau\Mazyc w jego lr.N I 1 i szycll.clu odmian ethosu rycerskiego. Dlvorzanin de Móró nie zaleca] specjalrrie cnoty. by na tej drodze sukces sobie zipewnić. I. lvlagendie. lecz ogranicza się przede wszystkim do turtlit-. prawdziwy honor -. Charakterystyczny także dla . Arystokracja zacznie się do religii odwoływać clopiero wtedy. s. co dobre i na tym. w stosunku do której de Meró jlst raczej 1l<l zicmsku cyniczny.tl<towaniu erotyki. Myśię. wzór ten bowiem jest wzorem kogoś. przed niewdzięcznością. De _"|1". gdzie miał się leczyf ls. bo nie może on trącić gmitrem. w jaki de Móró uzvs]<ał pewien poziom zamożności.zić. t. s. to swoją ńwnowagę zabezpieczyć przed.sługiwać na uznanie i miiośćtych. t. A jeżeli są ko1o byłyby kochane więcei.iaclomyclr mało iesl. Móre gorszy się jedną z dam. ale i nie prowadzi rlo przywiązań. zawoc]owośćjest tak żle widziana na dworze. taJiiclr.. To do nich nie pasuje i jak twierdził pachnie hipoliryzją. Wnosi ona ze soba różrre troski. i uzyskanie autorytctu inaczej niż poprzez własne zasługi. s. H. Łączy wzory obu autorów brak wszclkich elementów retigijnych I wzory te są najzupełniej świeckitl.jów słownych.unina castiglionego podręcznikiem dla chcącycir ibnie karierę lt. oszukiwanie w grze karcialrej i opierarrie nie uchodziło w tej sferze za rzaclltośc. noś_ci w dotrzymywaniu zobowiązań iinansowyclr. śr. w konwersacji trzeba zawsze rnówić nic tak. w któlt. są sobic wierni najwyżej clo ]at piqciu r:zy szcściutćl pośród kobiet. 90. Rzeczwłaściwą nalezy powiedzieć w porę. uczą one porlobać się r"ar. przypominamy sobie bowiem. 108 . lr4ałżonkowlc -_. t toie nie wzbogacają nikogo. w których de Móró miał celowac. społecznie bezwartościowego człowieka. a mianowicie solid. wykluczającym oclclziaływa nie przez pochlebstwo.ligia. t. jak mówiłby specjaiista. ogóle nie poruszony. a nawet w ogóle fingował adrcsowane do llicgo listy. ]udzkim kaprysem. by ludziom dolylcl. 102. które były ogłoszone dopiero po śmierci ich autorów.którzy moralizują.. tyly zagro. Tym(.

Jakie są kwalifikacje. zawierał bowiem nie skróty. Skróty. winien się nimi 1losługiwac. cy.il. jak żyć na Dworze wedle regul polityki i moralności|. 1658 opublikował dzieło pt. W Polsce ukazała się ona w 1929 roku w przekładzie Mieczysława Szerera pod tytułem także skróconyml a mian. . niezadowolorrych i zapalczywych"..y. bo ambasador jako . 15 Franęois de Callieres. Na pytanie.. fratlcuslii klasyk w zukresie dworskiej dyploinacji. du Choix des ambassadeuts et des Envoyós et des Qrraljtćs nćcessajres pour tćussir dons ces Emptois. Nasz tłumacz korzystał z teRstu francuskiego dokonując w nim pewnych skrótów.. Ambasador Irrusi być hojł. a gdy wino ich rozgrzeje. do których został wysłany. mają więcej sprytu niż majątku . jego zdaniem. Franciszek de Callieres. W 1919 roku wydano ją w Anglii ponorvnie pod skróconym tytułem: The Practice ot Diplomacy. Wystawność bowiem jest w tym |)()lIlocna.r ich wdzięków wpływa nieraz na najważniejsze postanowielli.l". który :rie potrafi mieć szerokiego gestu. Manidre de Nćgocier avec les Souvercjns ou de l'uti]iLć des Nćgociations. Tekst ten i w wersji francuskiej nie był dokładnym powtórzeniem oryginału. Taka to już właściwość rJo jedzenia. .. Toteż serce ]My111 110 .Sztuka układania się z parrującymi jest tak ważna -. trzeba dać się lubic. a także sekretnym plzyzna\Maniem stałych pensji <lsobom. Nie należy mieszać tego autora z Jacquesem de Callićres. wiel. niedyskretnych. nie będzie rlllzyrnywał dobrych informacji.. Sam odmawiając wszelkich podarków. Książka Callióres'a poświęconatemu tematowi ukazała się w 1716 roku pod długim tyiułem: O sposoboch ukladąnicl się z władcami.Winien wysoki czy dobrego llo to wzmaga jego prestiż i stanowi wyraz szacunku dla władcy.i<. wciskania się na wszystkie dwory. .Podczas gdy Castiglione i de Móre zajmowali się powodzeniem dworzarrina na własnym dworze. nie możebyć zszpetny. toteż pozwalam sobie w moim sprawozdaniu na tym tekście się oprzeć. Zaniedbywanie wydatków na ten cel . tlo którego został wysłany.. . La tortune des gens de qualitó et de gentilshommes particuliers. które.zdolności negocjatorów". Podarunki trzeba dawać zręcznie i z wdziękiem tak.. by osoby tllldarowywane mogły je przyjmować bez uchybienia przyzwoitoici. Jej poczytnośc w różnych krajach była wielka. rodzi zażyłość wylewność pomięi tlzy blesiadnikami. lecz dodatkowe uzupełnienia. De la ! Callieres wierzy w wielką misję dyplomatów. wygadają się często z ważnymi tajemnicami.\rrrbasador. Tę metodę autor pochwala. Castiglione. o wyborze ambasadorów i posłów olaz o ułłasnościach niezbędnych by pełnić te tunkcje udatnie 15.szpieg honorowy" musi wylirywać sekrety dworów.Rzymianie i Ateńczycy z zasady nie dawali urzędów ludziom nie posiadającym dostatecznego rltajątku". Przedmiotem ich dalszych wywodów są domniemalle -warunki pozyskiwania tej sympatii. musi on umieć llitl tracić przytomności. Jako ludzie kierujący się zasadą. de Móró i de Callieres wyznają wspólnie ogólną dyrektywę: trzeba przede wszystkim się podobać.Potężna :.byłoby błędem nie rlo darowania". Książka ta była w tymże roku tłumaczona na język angielski.Stół obficie zastawiony ułatwia dowiadywanie dobrel.jak pisał że pomyślność największych państw . należy pierwszeństwo przyznać tym rlslatnim. Informatorów trzeba szuliac pośród ludzi interesownych. .owicie jako Sztuka dyplomacji. suivant les maximes de Ia politique et (Ie ]a moru]e (Traktat o ]osach poszczegó}nych |udzi dobrze urodzonych i szluehciców tlczą. bogactwo bowiem <lhroni przed kuszeniem podarkami.pozyskać serca i chęci ludzkie". czyli o pożytku negocjacji. które winny dyplomacie przysługiwać? l)yplomata nazbyt według Callióres'a byc -nazbyt małego wzrostu. rodu. Dziedzic arystokratycznych liie znaczenie dla utrzymania lradycji rycerskich przestaje interesować się wojaczką. który w r. . żeby mieć powodzenie jako wysłannik na dworach obcych. nie dotyczyły Tzeczy istotnych. żeby cieszyć się powodzeniem na swoim dworze i co trzeba robic.. . Dyplomata powinien rniec majątek. Przez kobiety także przeciekają tajemnice.dyplomaci pokoju. Gdy jednak trudno o połączenie urotlzcnia i zale| osobistych.a posiadają sztulir.zawisła często od stopnia co trzeba robić. zajmuje się techniką zapewniającą sukces w negocjacjach z obcymi dworami. Jeżeli ambasador pije. że godzi umysły. enseignant j'alt de vivre d Ia Cour. Sprzyja ona także zjednywaniu sobie kobiet. a raczej innych do tego doprowadzać. żeby nie dochodzic s\^roich pralr z bronią w ręliu dopóki się nie wypróbuje możnościoddziaływania za poltlocą rozumnej perswazji mają. co się dzieje w danym kraju".. Jego stralcaia będzie już strategią pokojową. których dokonał polski tłumacz.

Wiadomo [.zych tramięLności... by upierał się pl. oszukując pada tlzyulac u1 y/odzy. zaufanie to można bowiem odpor. musimy opanowywac rvłasne. żc są bardziej wykształceni. by do władcy. ale stan rycerski łatwiej wkrada się w łaski pań. W sytrracji. gdy liitlln ambasadora l. by partngrzy znaleźli w nich swój interes.y o dobrej pozycji iullbasadora w jego własnym kraju.. człorviekiem pra\Mym.lrlwa warte są podkreślenia. co bardzo ważne. który przemyka się po śliskichścieżkach. Prawnicy w charakterze negocjantów mają tę zaletę. ze jego sumienie nie jest pod tym względem bez skazy.. był przekonan.tt:ych wskazówki. gdy idzie nie o dobro osobiste. qo przeinawia za tym. Du bon et clu mauvais usage patler bourgeoisement e]les I 113 I .ając. Mąclrośći długie mowy chorlzą zwykle rozstajnymi clrogami". iiustrują one bowiem styl rozważań tttl[ora. zważywszy. że ważrriejsze jest obcowanie z żywymi niż z niebor. W sprawach. Znajomośc historii także jest triczbędna. Ambasac_]or musi być człowiekicm lronoru. gdyby ją łvyłożyć razu w całój rozod ciągłości. Rozważania autora na ten temat mają charairter apologetyczny.wemu władcy ritrlts jes manićres de s'expriner. skcro cle Callieres szczególnie ostrzcga przed łatw<lwiernością. Zdawac z niej należy . że najlepszym środliicm skutecznego działania jest się podobac. przy czym należy byc ustępliwym w sprawach podrzędnej wagi.ważne ze względu na koligacje. dotarło.Trzeba byc chłodnym. które ludziom czynimy. które angażują jego honor. usprawiedliwiający.l<lsłuszny s. który ambasadora wysłał.. MyślmoIa]na Ośwjecenia angielskiego wspo. Mam .y przenikaniu do głębi tych. które chce przeprowadzić. l)yplotnata musi być obznajmiony z obowiązującym prawemt z genealogią władcy. musi się orientować./. gdy uznaje się słuszność inlrych ich sądów. Paris 1694. Można bowiem w ten sposób uzyskac poparcie dla sprawy. dyskretnym. lecz ri rlobro kraju. czy ambasador zawsze winien być czytamyj . Te ostatnie l. każdą postać za|eżnie od okoliczności. . Prak|yka kłamania jes[ w każdym lazie w świecie dyplomacji pospoliLa. W książce pt. . Des laęons de l. Wielu jest takich. Przy czym dbac llależy o to. rlrly oni chcą nam szkodzić i gdy nasz władca jest sprawiedliwy. że j<:go przedstawiciel jest mile widziany i by władca. aby uzyskać to. jak Proteusz. albo gdy przeciwnicy nasi posługują się środkami rlicsprawiedliwyrni. że nas język świerzbi.. trzeba starać W się. W odpowiedzi na pytanie.Ieden z rozdziałow ksiązki de Callieres'a nosi znómienny tyLuł: .by Tęczny minister był misl"rlłenl lv szLuce oszukiwania.zczykami. jak należy zachowywać się na dworach.Sam fakt. .zostawiając lilwsze w swojej mora]. nie może upoważniać do zabierania g|osu.r.ł1 jawnie niesprawiedliwe. Szkodzić jednak można iudziom tylko wtedy. przez którą wiedzie droga rlłl sukcesu.. nie wysuwac się naprzcld i miec świętącicrpliwość". nie potrzeba jednak. Korzystajtlc z cud. Kłatns|wo jest niebez- jak wspomnieliśmy lviedzy. ma być nieugięty.Bezpiecznicj udawac.l Pi l:i 10 Jl. Uczciwoścambasadora nie powinna być bezwzględna. co jesl.ności furtkę. l l lIll. która od niego wymaga szybkiej decyzji musi byc odważny i stanowczy. de Callieres był autoren książki pt. parrlięl.s ri. z którym ltltrbasador prowadzi negocjacje. nie należy się wszakże w nią zanadto zagłębiac.] że obowiązjesI nie-wykonywać postanowień władcy. winien zapuszczać w umysły ludzkie kropla po kropli. propozycjach. Ambasador winien mieć umieję[nośc przenikania psychiki innych ludzi.. której by ludzie nie przełknęIi. kto w danym lrraju ma faktycznie władzę z ręku. przemykając się między clszusŁwem i szczeroscią". z którymi trzeba się liczyc. Można sobie lltl p wrre luzy pozwolic. bo talitt mało jest przydatna w sprawach państwowych. które są wątpliv. .lttl diItćrentes de ce//es de la Cour.iednio wyzyskac w innych okolicznościach. czego się chce w spra\Mach ważniejszych.Jak prowadzic roztropnie układy. lrliIlałam o dwóch angielskich arystokratycznych autorach da. Rzeczy.sprawę w języku wyróżniającyrn język dworu od języka mieszczan 16. Musi miec równe usposobienie. Umiejętne obchoclzenie się z luclżmi wymaga pewnego zasol:u 112 pieczne. naLomiast ograniczone ujawnianie jesI zupełnie dopuszczaine. gdy słuzą one naszym interesom. Nicprawdą jest tncjwi nasz autor.e". umiejąc sam przywdziewać.oszukującego. co potrafią rozstać się ze swoimi opiniami. że się wierzy. łatwość obejściai przystępnośc.Na stanowisku arnbasadora trzeba znacznie mniej mówić niż słuchac. Dawać można dowocly zaufania.

. Ajaks to człowiek.łuk sklepiony co głos potęgu|... musimy walki za damę zgłaszają nawet Hektor i Nestor. Ponieważ we wspomnianej mojej książce sprawa była rozważona obszernie. korzystam tu łllvll l. gdzie będzie pozbawiona politycznego znaczenia. przy czym wątki starożytne splatają się tutaj ze średniowiecznymi.tl się dwuznaczna wobec oskarżenia Tersytesa. bażanty Szekspira znamy nie tylko jako krytyka wzorów rycerskich. a mianowicie wspólne zainteresowanie dyplomacją 17. Pretekstem do wojny trojańskiej tl ttiego.1zowienia bohaterów lliady.tu na myślisir F. Trojlrrs i Kressydo. Social Sł:iences.. Delisle Burnsa pt. nie będę tu do niej powracać.w którego naltlllr wlłoczyłatyle fluidów.Nie chciałbym jednej kropli krwi ltrliańskiej utracić więcej w obronie Heleny. IJznanie bliźnich jest jak . Na lytn stopie dwóch epok widac jak łatwo przejśc od /liody do t ycerstwa średniowiecznego. Trwałym śladem roli arystokratów w dyplomacji są pcllowania dyplomatyczne.lrodząc w ręce wroga. z przekładu Zofii 115 t14 . że centralną sprawą są tu rozważania o dumie. Słowne uniesienia miłosne Troilusa przypominają język średniowiecza. jak utrzymać się przy władzy.lrlzi w dziewce anioła. W Troilusje i Kressydzie Szekspir dokonuje generalnego odll1.1? zazttaczyć. Jednonowy zawód cześniewymaga ono odpowiednich zasobów finansowych i prestige'u.. gdy blask cnót jego. . Jego przyjażń z Patroklesem llrr . Sam Patrokles jest grubianinem lrlzl'. Należałoby. spełnione z niej szydzi". pragnę jednak zaznaczyć istnienie tych angielskich odpowiedników omówionych plzez nas uprzednio włoskich i francuskich pisarzy dworskich.r.t:ią. Nie idzie rl l lelenę. Arystokracja na długo zachowa dla siebie placówki zagraniczne nawet w tych krajach. że kto się chwali inaczej niż czynami 1trlt:ltwałą pożera sam siebie. oraz o dwa wieki póżniejszego lorda Chesterfielda.. a oni to ciepło pierwszemu dawcy odeśląz powroltrlll".chyba 1llztlz odbicie.Jestem bez broni". wiedząc bez złudzeń. 1Walsinghama. n 11lrtpstwo nadziane jest roztropnością".Kressyda mimo młodego lłll. lecz o despekt wyrządzony Grekom przez jej porwanie. Pierwsza jakoby Wenecja wysyła w XVI wieku stałych wy. że odwaga trąci u niego głupotą. 19 Patrz . jej sprawa to sprawa naszej chwały i honoru'' -. Warto tu szczególnie zwrócic uwagę na jego Troilusą i Kressydę. Trzeba bowiem zdać sobie splawę z tego. nie interesują nas zaśtutaj wskazówki dawane władcy.i wydanego przez PIW w 1957 r. Obracamy się w tej sztuce pośród wydarzeń i ludzi znanych nam z lliady. że uciekając z upolem od wszelkiej zawodowości dwór kształtuje zawód dyplomaty. Gotowośc . świecącinnym ludziom." . . żyjącego za królowej Elżbiety.i<:c. że .. l ltlktor pilnuje rycerskich zasad lair play. Chcę także podkreślicwspólny ich rys. przestrzegając Achilletitt: . pogTyzą się o nią".jak podawała prasa 19. że nie włączyliśmygo do naszych rozważań.jak sądzę.. jaki daje dobre urodzenie. jeżeli nie cyniczna. .lt>wanie wielkich mężów. Nikt nie może się chełpić .k[orze. Tersytes grający !|| William Szekspir. a to jest wszak centralne zagadnienie Machiavelleqo. Wedle średrrioi wiecznych wzorów.pożądanie u.. !s Pbtrz artykuł C. podczas gdy dotąd wysyłano przedstawicieli tylko dla przeprowadzenia określonychnegocjacji. Achilles to bufon zachłystujący się swoją urojoną warlrll.tltieszającym Achillesa płaskimi dowcipami jak na przykład lttrrl.l.t. W czasie wizyty Kosygina we 263 Francji zastrzelono na polowaniu _.krr jest trzeźwa. w: fnr:yclopaediu ot the Gdyby komuśnasuwało się tutaj nazwisko Machiavellego.Życie Warszawy" z 9 XlI 1966 r. Zajęcie to nie hańbi. ale i jako krytyka życia dworskiego. tak jak u Homera. słanników do obcych dworów 18. Dipiomar:y. co socjologowie nazywają jaźniąodzwierciedloną.oto jedna z wielu cennych uwag dotyczących funkcjonowllllia tego.męską dziewką" Achillesa. że Patrokles |rrttl . Łatwo zdradza Troilusa 1ltłr. ale szlachetny l ll.mówi '|'rrlllus. są spra\My prestiżowe..Nie korzystaj z tego Greczynie'' 20. Ąr llilles rządzi się pychą i kaprysem..Pycha hrlsc rzuci. niepomny na to. zdoła lllr ogrzać. podobnie jak zaloty Parysa klęczącego u stóp Heleny.i(. l(ott w swoich Szkicach o Szekspirze widzi w tej sztuce przede wszystkim krytykę wojny. . Kressyda daje Troilusowi zarękawek przelllaczony do ozdoby jego hełmu i stanowiący symbol wierności. naszym zadaniem bovriern jest prześledzenie rozwoju arystokratycznych wzorów osobowych. raczej powietl. który dla dworskiej kariery przeznaczał swego nielegalnego syna i w odpowiedni sposób kierował w swoich listach jego edukacją. .

że mu się tam źle dzieje.dzie obłąkany jak pi Tomasz Mann w swoim eseju pt. a w jeclnym o mało ni przyszŁo do pojedynku" 21. Pomijam go nie przez przeoczenie.czeństwem lricrarchicznym. Czytelnik mógłby się spodziewać."vszystkich kupców i rzemieślników w całym mieścienic sobie lric robiąc z ich upomnień. akt V.rlwi honoru nie wolno oszukiwać ani kłamać.l<Lywom. .r IV. rllville'a. utwór ten bowie zajmuje pozycję osobliwą. potrząsając głową nad jego pożałowania godną i razem wspaniałą osobowością. musi punktualnie rl1llacac długi zaciągnięte prz! rze.rll. w których lcży w interesie władcy ją lltlrlllcl by skłonic ludzi tlo spcłniania rzeczy trudrrych i wyrnal. co następuje . kląć i miec długi tl . pozytywne skutki społeczne. Il(xllrzymywać. przeł. sceln.trlza tym może spać ze wszystkimi kobietami na świecie"23.Człowiel. czystym. przy czym zar czytelnika. prawiłem komplementa damie.) Wiekienr. . a nie przynosi mu zysków. choć ta wierna Najsurowiej obchodzi się z tradycją rycerską wiek XVIII. ] l Tzn. która bierze za przedmiot nie uchybienia przeciw rlyrt. Inaczej mówiąc. że śmi wywoływany przez jego <ponure>.l. niech mnie rra próbę weźmie. Agnieszka Glinczanka W. ale poza tym nieskazitelnego szlachci ca" 22. jak tylko mu się podoba. przeł.. Miałam juz okazję cytować gdzie indziej charakterystykę sfer rlnlrlrskich. l17 ll6 . politykowałem z przyj cielem.ltrżba naraża go na różne przykrości.. może ją porzucić i wyrzą. jest.Don Kichote jest wprarł.oła. Szekspir. że należałdo d (w tekście polskim: . . (Iisej. ile tylko zd.. ( )rlwoływanie się do czyjegoś honoru ma zresztą. zdaniem Man-. być może pod wpływem idealizacji. rnimo iż wierzyciel nie ma llrl ilie żadnego weksla.zdaniem lvlontesquicu -* bo tego autora mamy tu na lrryśli..rrldeviile w swojej Bctjce o pszczołach charakteryzując ludzi llrltlortl przypisuje im szeroką tolerancję dla grzechu.rly zmieniać religii d]a interesu. i wszyscy.--. dopóki jest na ich służbie. Centralnym dla niej pojęcicm jest pojęcie honoru. córkę czy siostrę . groteskowe oblicze za jest pomieszany z respektem i podziwem./ok worn się podoba. gdy zezwala na sprzeczność między honorem rt llrlnorami 2a.] ale jego anachroniczny bzik czyni go j cześnie tak szlachetnym. cielesnenru i du wemu tyle urzelrającej i budzącej szacunek godności. Jej moralnośćkrzewi rllr. którc qo wyróżniają. skoro |r. gdy nagradza zaszczytami czyny llr Bernard de Mandeville. fse7e.Il]ia chwalebnych czynów bez żadnej zapłaty poza rozgłosem.lcych wysiłku bez innej nagrody niż rozgłos tych czynów.zawa 1957. :'1 t.wiązłym. objawia jakieśz 91 92 zttrnienic dla tej wielkości.da.że był dworakiem'') powia. Wprawdzie autor w przedmowie wia sobie za cel podważenie wpływu. może jerlnak pić.czują sympatię dla tego nego na jednym punlicie. ale . nadaje się tedy clo kierowania nJlrllt. rlzićl im tyle zła. ani na żadną nicwiastę powierzoną jego pieczy.na tym moty\Mic.tlnalc uzna. zrujnował trzech krawców. nadaje całemu jego sposobot"i bycia. W. tłltmaczył Maciej Żurowski.[. zatytułowarry Fodróż przez Ocean z Dotl l{icltolen. Człowiek honoru musi być wierny rltvrl jcmu kró]owi i ojczyżnie. Bajka o pszczołach. Jan tsłoński et al. między wartościączlowieka a zaszczytami. że z kolei pośród cytowa nyclr przeze mnie krytyków ethosu rycerskiego znajdzie si Cervanles. Tańczyłem nueta. 299 300. którzy spotykają. oczywiście.. jaki mają w świecie rnutne księgi rycerskie. wolno mu wszakże być tak ttv. przeltłatl Tornasz Mann. którą obja\Mia swemu panu.lrzyiaciela. a z nieprzyjacieiern by}ern słodziuchny. s.Kto o tyrrr wątpi. ale sympatia autora dla bohatera clatnia się jaskrawo w tej rzekomej satyrze. pełnym wykwintilego wdzi ku. mimo swojej ograniczoności. wiek XVIII. clo któreqo odwolujemy. którą w stosun do niego uprawiał wiek XV. Wychwalając wysokie lltrl<]7gnig wbijamy ludzi w pychę i podniecamy ich do clokonylv. 1 Porębowicza. Najmniej poszkodowany przez szekspirowską krytykę Flektor --. lecz raczej same dyrektywy.w monarchiach. który przez krytykę rów rycerskich przyczynił się szczególnie clo ich uwypukletria i do trt nia z niclr pewnej jedrrostki typologicznej. Podróż pruez Ocean z Kichotem . Człowiekowi honoru nie wo]no tlir.iri.trudno bowiem sobie inaczej wyobrazii: cześći wiernośc.rolę bezczelnego błazna plugawi wszystko i wszystkicn objawi jąc niezwykłą pomlsłowośćw wynajdyrvaniu obelżywych razeń.. Sancho. Bcz grania. i w praktyce nie przestrzerlrlć: zadnej.. W Szekspirowskim Jak wam s podoba błazen rtla przekonania lurlzi. Warszawa 1964. ltlrlllarchia się gubi. lr. miałem cztery zajścia.. lltlll<lr żąda wyróżnień i odznaczeń. Nie wolno mu nastawać na żonę. .

A cóż mam mówić o dygnitarzach dworskich . W książce pt. bo ta rozprawa nie jest zawarta w pTzekładzie polskim wyclanym przez Ossolineum. .1Śpi sobie iaki do południa. tak jak ktośgani pu|i". M. tj. mszę raz dwa międli .'Władca . ale w spo. 27 Erazm z Rotterdaml. nic niesmaczniejszego i nikezemniejszego. 130 i nast. głuptaki. . Cytuję 1. Bywa. 28 Pauline M. co by ob-iawiło. New York 1959.chociaż nie ma nic bardziej służalczego i niew<lIniczego. l gdy wszystkim dech zapiera z niepokoju. s. A Pre-Gothic Mind. W początku XIX stulecia w podobny sposób widzi moralnr możnych J.' jesteśmy winni samym sobie''. .. 1t8 Wrocław 1953. nienawidzi nauki. Nurl antydworski w literaturze lrancuskiei XVI wieku28 autorka P. I zaraz śniadallic. tl. Edwin Jędrklewicz.. iie t]Jczą co tego. nie tyle tego.ma o prawach. tak jak premiowanie ludzi dyspozycyj o których będzie wnet mowa. co my jesteśmywinni drugim.tvczna skutkami naszego działania. The Anti-Courtier Trend in Sjxfeenllr Century French Lllerature. iż uwa my się za niedorosłych do tego stanowiska. Policraticus2s. Potem zjawia się 1lrzy jego łóżku taki najemny księżyna. Tak na przykład na zgromadzeniu. |)ochlebca przywary chwalonego nazywa cnotami.okra. ll4ora]noś wypowjada się za utylitaryzmem.ą. ich wielkośći niezwykłość. żeby go sobie zjednać. że spłacanie dłu w stosunkach handlowych jest ważniejsze niż bycie wyśmiar Moralnośćarystokratyczna jest odwrotnego zdania. że smak musi decydować w wybórze działanń. w działaniu naszym ta moralność dba pr"óae'wszystti o piękno czynów. Bentham w swojej Deontoiogii. w złym w swojej treścirękopisie.rt. oczywiście.w zbiorze Nlen anrl ldeas. któia . nierządniee. autor io"p. . chęć wyróżnienia i się ulzy nas ta grzeczności.wrogo się odnosi.. rltldany jest tylko rozkoszom. któiych pra nie żąda. pośród stworr łagodnych najgroźniejszy jest ten. gdzie ] rozpływają w pochwałach w stosunku do clysponenta władzy. negatywne znaczenie wychowawcze ma premiowanie ludzi. 25 1lr:óżność26.l. przy czym.rsą one nie tyle co nas zbliża ku współobywatelom. że tlie może dłużejpatrzeć na to.że podczas gd pośród drapieżników najgroźniejszy jest tyran. rych się nie szanuje. lticpskie żarty I. to jednak chcą oni uchodzić za koronę wszechrzeczy". Smith dokonuje ilrzeglądu licznych tlościwięcej. Na to. John of Salisbury. krytyka rzeczywistości dworskiej jak powszechnie wiadi mo ma bardzo stare tradycje. Montesquieu zdaje sobie doskonale sprawę z tego. Quomodo Adulator ab Amico In1ernoscatur. wstaje i oznajmia. im większa xlt. że chwalonemu ma poważny zarzut do zrobienia. 26 Patrz Johan Huizlnga. błazny. Atak na dworzan i ich moralność zaostrza się szczególnie wTaz z rosnącyrni wpływami dworów w czasie Odrodzenia. komu się podlizuje. aniżeli większośćtych ludzi. A później ltości. które nam dyktuje "ii. 106. Honor jest przeja*"wania własnym obrazem.nie może ścierpiećnic. Pochwała głupoty. że przeciwstawia się. jaką się posługuje: zaczyna od utożsamiania gust własnych i gustów tego.lół rozwalonemu w pościeli. Cnoty. interesuje si {e1._ t:zytamy dalej . a ledwo to się skończy. Lęk przea degradac skfania na przykład do prawdomówności.za którą sam się opowiada. Do znanych chorób toczącyc dwory należy pochlebstwo. to włazi w drogę obiadek. Głosów w rodzaju Plutarcha można by mnożyć w starożytw średniowieczu znana jest krytyka kultury dworskiej Jana z Salisbury w dziele pt.. zabawy.. Oto przykła te_chniki. wróżki. smak za jest rzeczą wyłącznie osobistą.u*y o sposobac odróżniania przyjaciela od pochlebcy uważał. podczas gdy arystokiatyczna przy muje. do chwalonego l)rzegrywa w kości czy w szachy. 1 podstawie francuskiego przekładu..r Plutarch.|'] 2l.. w osobie chwalonej łatwowiernośćtym większa. jak ten zdrowia nie oszczędza. ile co nas od nich wyró: Skoro już raz zajęliśmy jakąśpozyęję społecz.który tamtemu jeszcze do . nienawidzi woltlościi prawdy". Demokratyczna r ralność. która świadczyo iy*.. Ze nie jesteśmy byte jaki stanu. to ja nie nie znaczący drobiazg. horroi czytamy dalej . Plutarch. za. sądzi. Jeżeti gani.hańbiące. . do dobra publicznego nietllal myślijedynie o własnych korzyściach.pizy czym obowi zuje większa surowość w wypełnianiu powinności. sób bezpieczny. co schlebia. żtlby te wszystkie chwyty się udały potrzebna jest. MotąIia. Genóve 1966.szachy.. Smith.. przeł.co się nielzadko zdarza pisze Erazm z Rotterdamu w Pochwale głupo/y wyobrażenia nie .s. tlll melduje.ma iłr sob jakąśśmiałośćswobodę".9 .

'30 120 .vinności obylvatcla. 31 Jean de La Bruyóre. Całe to dworskic wyrobienie to po prostu obłuda" 31. oLwartości. pisał o irich w sposób tak jaskrawy. obawa przed cnowięcej l. clziała wbrew temu. tu podpierają oni władcę.akze łajdacy. wstręt do prawdy. co czuje. za pomocą których zniewieściali mignons wkradają się w łaski swego pana. W pół wieku później w jeszczc mocniejszych l. Pośród znanych krytyków dworskiej rzeczywistości wypada wrócić jeszcze do La Bruyóre'a w uzupełnieniu charakterystyki. że jego sonety nie mogły być opublikowane za jego życia.głęjest panem swoich ruchółv. llic za. tyle trwog i nadziei.osłaniają tyle niepokoi. 197 . spojrzeń. ustawiczne ośmieszanie cnoty.płaszczenic się 1lrzy dumie. ihidem. . uśmiecha się do rvrogów. sprawicclliwości. kiedy są niezastąpieni..Ambicja przy próżniactwie -. s. chęć wzbogacenia się bez pracy. W okresie objętym przez badania autorki porvstaje koncepcja ludzi dyspozycyjnych (hommes de service.ltllvach charakteryzował dworaków Montesquieu. Ibidem.ukrywa namiętności. .v}i Obyczaje naszyclt czasów. . . Charakter:l La Bruyóre'a w swojej ostatecznej postaci ukazały w 1696 ro]<u. Na dworze zres.1 potrzebni są l. Na lrlz w pewnych sytuacjach może zdac się uczciwy człowiek?" l. Warszawa 1965. gens de service). 192V. Byrvają bowiem chvrile.dzieł rrrających za przedtrliot życie dworu. między innymi.jak pisał . Ibident.lt. opanowuje skłonności. towarzyszy jego rozryulek. s.lii-1}oy.. t. cz. który od jakiegoś czasu związał się z dworem 33.. łowy. tworzą. s. trosk. Discours de la servitude volontaite (Rozmowy o dobrowolnym słtlżalstwie) La Boetie uważa grono służalców za podporę tyranii utrzymującej kraj w niewolnictwie.it. W pisanej w połowie XVI wieku rozprawie 29 pt.Człowiek dworu .198. gonitwy -. Charaktery. lltitm. Warszawa. s. przeł. s..t monarchy. Stanowią oni wspólników okrucieństw tyrana. zabiegów. przewro[ność. nadzieje czerpane w jego słabostkach i . nieprzenikniony.. we wszystkich czasach i miejscach. Podczas gdy Machiave]li widział w tych poplecznikach zagrożenie władzy księcia. Charles Louis llontesquieu.FTonoT. którzy idą na wszystko i do wszystkiego dają się zużytkować. O tlucltLt praw. zarlaje kłam sercu. 98.przystosować się" so. charakter większości rlrvorakóW" 3a 34. lekcewazenie por. 203. 1lrlchlebstwo. cnota.zyczliwości od człowieka. zawsze godnc szacutlku. Anna Tatarkiewicz. kryje się z troskami. mówi.wsze clają się zużyć. Tadeusz Żcleń- 41. to wszystko. Ronsard. balety.. llczynności. zaniedbanie wszystkich zollrlrviązań. zdrada. że uczty. Ibidem. 202. Ich hasłem jest . rajfurów dla jego naniiętności. s. namiętności tak gvrałtownc i sprawy tak poważne" 32.Któżby uwierzył. l.mniejak tliż. I.tltlriottie. Różni pisarze epoki oburzają się na pospolite we Francji praktyki homoseksualne. 210. wylazu. 183. jest pisze boki. NTie oczekujcic szczerości. przeł. jak którą obraliśmy jal<o motto rozdziału. .

że nikt nie jest szlachcicem (noble. tak nie odpowiada się za cudze 1 glentlemen. Moralnośćmieszczańska cytowałam zabiegi mieszczaństwa o to. co genelosus i generosi filius (dobrze urodzony i syn dobrze urodzonego) i nie wiązało się z żadną przynależnościągrupo\Mą. którzy mówili . Zatrzymajmy się chwilę nad genezą i historią tego wzoru. kwalifikowali samycń siebie jako nallego przez A. s. T'worzyli ją młodsi bracia pozbawieni majątku na skutek primogJenitury. ale i poza nim.Cnoty czytamy datej ... Kasjo u Szekspira {Olejto. Trudno wskazać drugi*taki wzór :". Wedle żarto wej uwagi. Gentleman Dobre imięl Dobre imię! Moje dollre imię! IJtraciIem dobre imię. wzór.odpychającymlt'." świadczyo użyciu terminu .sir Isaac Newton''. który by w takim stopniu scalił społeczeńsiwo... Typowym przykładem był Daniel Defoe z jego rozróżnieniem gentlemanów z urodzenia i gentlemanów z wychowania czy wy}ształcenia. Upominał się o te zalety w XIV stuleciu Chaucer. . ale nie trzeba. którą cytowałam już gdzie indziej. l i jr Śledzenie dalszych losów ethosu rycerskiego wiedzie J<oncepcji gentlemana. We Francji jeszcze wcześniejnapotyka się uporczywą opinię. by napotkać tendencję bagatelizowania urodzenia w obrazie góntlemana na rzecz posiadanych przez niego zalet. tak jak akceptowało nadanie ulicom i skwer nazwisk arystokratów i tak jak poprawiało cudzoziemców n dostatecznie obeznanych z terenem. żeby wzbogaceni mieszczanie. jak poucza nas Encyclopaedia Britąnnica słowo gentleman znaczyło tyle. wzór o większej mocy integra cyjnej. którzy uprawiają ziemię Iub żyją ze'sweqo tru. kto cnót nie praktykuje i że ktośjest chamem (vilain) wyłącznie przez pTzywary..znaleźć się mogli w ich szeregach. Tylko ci ostatni zasługiwali jego zdaniem na to mialro. Około 1290 roku J.du. by tak charakteryzować gentlemana. pI kraczając bariery klasowe i narodowe. nie tylko w spółeczeństwie które go zrodziło.. W przemówieniu personifikowanej Natury czytamy: . odpowiedziałbym.VI[. utraciłem nieśmiel częśćmojego jestestwa.było czekać Ila wzrosL znaczenia i ambicji klasy średniejw tym okresie. II.. kto nie pracuje. które czynią go . W 1400 rolru.. współautor Rornan d"e la Rose. Dopiero około 1414 roku spotykamy się z tym słowem w rejestrach sądowych dla oznaczenia pewnej gTupy.nie są dziedziezne. że o szlachectwie decyduje wyłącznie eharakter.. chełpiąc się szlachectwem (noblesse). bo uważając się za coślepszego. społeczeństwo angiels go akceptowało. Znany wierszyk z XIV wieku: When Adam delved and Eve span Who was then the gentleman? W książce pt. 32B. Nie chcąc podawać się za yeomen czy franklins. a przynajmniej nie pracuje fizycznie.). _q: jeżeli idzie o szerokie oddziałilwanie. pochodzący ze wzbogaconej rodziny plebejskiej.gentleman'' dla oznaczenia kogoś.Grlyby ktoś.. obszernie uzasadniał zależnośćszlachectwa od posiadanych cnót. . Jak nie odpowiada się za cudze winy..Newton'' za: miast . śmiałby zaprzemi czyć i utrzymywał.Gentleman. prawdzi gentleman pisał wielbiciel i znawca Anglii. _Rzecz się działa w XVIII stuleciu. I22 123 . Andró Maurois to najsympatyczniejszy typ w ewolucji ssaków''. że szlachcice z urodzenia (Ies gentilshommes de naissance) są z lepszej gliny niż ci. Mary Cytoję na podstawie przekładu na współczesny język francuski doko- i wydanego w Paryżu w 1958 r. ten wzór jako towar eksportowy przyczynić się miał w większym stopniu do prestiżu Anglii niż jej eksport węgla. de Meung.

Należy także oclnosic się z wielkim respektem do kleryków. jak autor ttsiluje. Jako ws]<aźnik tej przynależności wymienia się. Doslarczy jej historia z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych i polil.Sen zd. The Governor. Składa się ona z dwóch części. Jazda konno. że duchowni mają większe szanse być szlachetnymi. którzy kształcą umvsł i starają się stosować cnoty opisane w ksielzkach 3. Nasz tetlat każe lratn. wyclanie i słownictwo). Tych trzeba się samemu clorobić''. chociaż bardziej szlachetni niż ci. s. co zajrnują się dyfuzją ku]tur ciekawe jest to przesadzarlie drzew wyrośniętych na innym terenie w glebę tak bardzo <ldmienną. którzy pragną być uważani za clobrze uroclzonych (Jo noblesseJ. a Thcmas Elyot. Oswojenie się z prawem i z filozofią (zwłaszcza tnoralną) mą wieńczyć to dzieło. Dutrra kazała sobie lekcervażyć wykształcenie. od siódmego roku życia chłopak przechodzi pocl wyłącznie męskie kierowllictwo. Sprawa realizowania programu intelektualnego naszkicowall0go przez Elyota wylywa mu parę słów goryczy. s. Częśćrlruga zvrlógqn. obclłużeni. Jeżeli idzie z kolei o rolę wyposażenia inte-. dobre jakoby ti]a warstw niższych. Rodzice rzadko starają się o je_qo realizację na skutek dumy. autor przes|rzega przed zapędzaItiem ucznia gwałtem r1o pracy. podt:zas gdy znajomośc języka greckiego może pozostać bierna i ograniczona r]o lektury. przyporninający TIezjocla i większy niż pośrócl clobrze urodzonych szacunek dla uczoności. co powinni robić i czego unikać. byle by nie oddawac się im zanadtrr. po rodzicach dzicclziczyć nrożna ich dobra. Rozsądna wskazówka autora przestrzer. Takiego jak ten szacunku ct]a intclektu na ogół w traclycji rycerskic i.c]<stu i umiejętność rozsmakowania się w nim winny wyprzedzac łtnalizę gramaLyczną. Inna jest także w tym clziele pozycja pracy. Lontlon. Skąpstwo nie pozwala rol25 . którzy polują na zające. nie są iednak szanowani. kobieta. Paris 1951. ktorzy spęclza|ą czas na filozofii nędznie ubrani. 166. niezbędna. z 1966 r.tva. Lepiej wabić nagroclą niż odwoływac się do przymusu. się nie stwierdza. W ogóle. Każdd wskazówka ilustrowana bywa przykładami z dziejów greckich czy rzymskich.zirjąć siq przede wszystliittr czĘścią picrr. jak to liażdy ruch w tańcu można wyzyskać dla wyrobienia sobie jakiejś cnoty. Rozumienie czytanego l.a przed zanudzaniem ucznia gramatyką. w: Histoire de Ia ]ittćIature Iranęaise. kto ma kierować dobrcm publiczrryrn.. Wolne chwile za dnia spędzać moż:na na muzyce. malarstwie czy rzeżbie. Do nich na]cżec winno rzctrliosło rycerskie i kształcellie umysłu. weclług autorów. winni wystrzegać się pychy i próżniactłrra.ie ich cnoty.'Ci. s. że kto powierza sekret kobiecie. 227. Autor demonstruje. w dziele tym stwierclza się. Częśćpierwsza zarysowuje wzór mężczyzny aspirująceqo clo jakiegoś stanowiska kierowniczego. że ma to być gentleman. ale n.' Wczesne dzieciństwo genileman spędzic ma wyłącznie w towarzystwie kobiecym. między innymi. idzie o pisowllię 124 8 lbiilem. W doborze sportów wypada zawsze sięgać do zdrowotllych wskazówek Galena. Toteż nic należy zbytnio jej ufać. ten powierza się jej mocy. Tytnczasenr rviec]za nie lrańbi. którą trzeba władać elegancko w słowie i piśmie. Z gier tlajbardziej godne polecenia są szachy. W doborze studiowanych autorów uderza inwazja autorów starożytnych. Lanson.vszt1. Od czternastego roku życia trzeba się za1loznawać z retoryką. lektualnego. clwornymi i rozumnymi niż książęta i królowie. bo książki pouczają ich. już jest wyłącznie do osoby rvładcy. ponieważ mieszanie pedagogów różnej płci lrrogłoby pociągnąć za sobą zgorszenie. Obowiązuje ich honor i rycerskośc. (zmoclernizo. gra ]M kościnatomiast ltl wynalazck diabła. można pływać i polować. oczywiście. ? pogardę kobiet poczytuje za zrlak roz1loznawczy litcratury ltlieszczańskiej G.alliem au. jej charakterystyczny antyfeminizm2. Naukę wypada rozpocząć od łaciny. 7ńe Governor. skąpstwa i niedbalsl. zc ma to być ktośclobrze urodzony.ycznych. pamiętając. Ci. cledykowana l{enrykowi VIII a. Romąn de la Rose zaliczany jest przez historyków literatury do lileratury mieszczańskiej. nie posiada rozeznania w zakresie dobra i zła. Poza tym mozna uprawiać tenis. bardzo starannie dobranym. 320.vaną jeżeli Jakże teraz mają wyglądać chwile odpoczynku? -. l)la tych.zashlgi. nie zaniedbując wiedzy faktycznej.nas w odpowiedzi przekonać. wyłączne.. W 1531 roku ukazujel się w Anglii lilasyczlltt placa Tltomasa Elyota pt. którzy nie mają nauki. do osoby tego. przy czym rozlrmie się salno przez się.tora nie powinien trwać dłużejniż B godzin. oczywiście.

co zosLaje wyraźnie podkreślone to to. co zdarza się pochlebcom. io pTzez'ogranicza"ry nie wolności słowa. im dłużejutrzymuje się w jakiejśrodzinie. które to cechy różnych bohaterów starożytnych autor darzył superlatywami 6.rrri*"rrytu"i".) dzieli Anglików na cztery klasy: 1) gentlemenow. a nie dawności rodu. Na tom składają się'ponadto lllvitl rozprawy:T'he truth ot otlr Tjrnes oraz The Art oI Liv.. smith nie sprzeciwia się łatwemu robieiriu z }iogośgentlematla. kategoria gentlemenów z koiei obejmuje wielką arystokrac ję (nobilitas major). 4) rzemieś]ników i chłopów. któtzy lliorą na siebie większe zobowiązania. 106. zawiera zupełnie inną problematykę.2) obywateli i mieszczan. na czym jak najgorzej wychodził. gentleman ll<lwiem ma obowiązek pełnienia bezinteresownie . pośród tej ostatniej z kolei należy wyróżnić: a) rycerzy pasowanych i uprawnionych do tytułu sir. The Complete Gentlemąn. rozległym posiadłościomczy wieikim dochodom. Władca tracił kontakt ze społeczeństwem.przy t:zym ostatecznie autor dochodzi do wniosku. Gentleman musi byc odważniejszy i bardziej szczod.. Podkreślam ten ostatni szcz. 0 Mam na myśliThorsteina Veblena.acując i nie uprawiając zajęć fizycznych. że . tekst z 1622 r. tllaz arystokrację pomniejszą. ńo potwierrlza veblenowską charakterystykę uprzywilejowanych n. Ich troska o *ynO. o czym zlesztą była .łuzny społeczttrl.) niż dzieło Machiavellego (1535 r.iig in. jak utrzymać się przy władzy ani wskazówki.rlla wyłącznego obsługiwania jego osoby". Jattlrl. n charza jest większa. l}. kto studiuje w . jeżeli zaśidzie o nauczycieli domowych. Ileltzla. |:ierze na siebie obowiązki gentlemana. a chcą przede wszystkim mniej płacic. Ostatnia częśćjego książki zajmuje się jej pozycją szczytową. żeby najmniej gęgały. Y. Barkera pt. Elyot wyobrażałsobie społeczeństwo na kształt piramidy.płynęłydla książąt i ich królestwa. Ta ostattlia kategoria dyskutowana jest przez autora nieco dłużej. kto uprawia nauki wyzwolone i.autor ostrzega t.złonków izby wyższej w parlamencie od diukórv do baronów. r. kto jest. który narn Elyot zarysował.ozdz. Gdy o niego choclzi. Elyot. rodzice nie oglądają się na ich kompetencje.London. Na śmieszność narażali się ci Wiadogrości o Smithie zawdzięczam książce E. W pół wieku po t. albowiem mnożenie gentlemenów mnoży ticznę luai i. 6 zalecając naśladowanieróżnych mężów starożytności. . ale m. jak zasłużycna władzę i nie dac się przez nią zepsuć. Traditions ttl (jivi]ily. Warszawa 1971).... Obowiązuje go strój i uzbrojettic odpowiadające jego kondycji.dzicom wysyłac dzieci w światna naukę. jak ort zwykł czylrić. Nobi/ity to inna naz. Thomas Smith w swojej De Republica Anglorum (1583 r. tiocieka się szczegółowo. w starożytności zwraca - wielbiciele platona. Cambridge University Press 1948. by upodobnić się do jego barczystej postaci atbo wielbiciele Aleksanrlra Macetlońskiego.ktokolwiek stosuje prawodawstwo państwowe. skubać je tak. i. a także większe wylształcenie.ytowanym przez nas autorze dochodzą do głosu pizedstawiciele lłcnesansu.ry. W rozprawie o wzol()wym gentlemanie autor rozważa kolejno kogo można i kogo ttirl mozna do lej kategorii zaliczyć. l0 Henry Peacham. Są to wskazówki.ożna by sobie ten brak uzupełnic przez prześledzenie. Obraz gentlemana. 8 126 l27 . gdy wolnośc słowa ulegała ograniczeniu" 5. wycl. a między nimi Henry Peacham 10. .Musi utrzymywać bezczynną służbę.egół.] ten winien byc nazywany gentlen}anem'' 8. pouczał mało o jego cnotach. może zyc nie 1lt. przez V.ltlprzednio mo]Ma.r i Krzysztof Zagórscy. Teotię klasy próżniaczej (przeł. z 1'. Nie są to wskazówki."ukżu Óa pru"y. że szlachectwo zawdzięcza się szlachetności. a kto nie jest gentlelllanemr toczy się przez stulecia i niepodobna pominąć klasycztlych i najbardziej znanych jej uczestników. jakie ma umiejętności. przed małpowarriem.wa dla cnoty. ll) sguires mających herb oraz gentlemenów ze zwykłych rodzin wyróżniających się od dawna bogactwem czy odwigą."y-attie zastępu służących nie zwa]nia *. Cornell University Press lg62. krótko mówiąc. przy czym ma jego zachołvanie i sposób llyr:ia [. 3) yeomenów (czyli drobnych posiadaczy ziemi).j na jakimśstanowisku kierowniczym. Dyskusja dotycząca zagadnienia. czy to pTzez lekcewazenie sobie sympatii poddanych.). s. tym bardziej godna jest podziwu 7. s. jak traktując onywiteti jak gęsi. którzy wypychali sobie ramiona. składającą się z wszystkich 5 lbidem.Jakież szkody czytamy -. przy analogicznym Ętule. lrtórzy przekrzywiali głowy tak. TIrc G<lvernor. Opublikowana przez niego o cztery lata wcześniej (1531 r. 10B.

że jeszcze rv XIX wieku chirur. tchórzoslwo w odwagę i."z nerirrtJ.może brtttalnośc zarnieniać w dworlrość.gentleman'' jest ]Myprane zańwno z treściklasowej. zapominając niesłusznie o udziale . ludzie nie mają dosyc wszystkiego w jednym kraj Wobec tego. Barker. Do malarstwa artystycznego bowiem ma stosunek człowieka Renesansu. Nawet ukąszenie tarantuli daje się za je pomocą wyleczyc. pływanie.l.ą walory . Tr tu naśladowac śur. Autor kwestiotlil je możliwoścuznania za gentlemenów (uzywa .Ladies and Gentlemen '. Znane mu są pogardliwe opinie starożytnyc o tym zawodzie takie. Bez tego jego najwdzięczniejl. rządzić ja królowa wszystkimi naszymi namiętnościami".lllusznie dumnego" Arysiotelesa. czy o synach nieślu nyclr można mówić.arriu srrroim gentleman winien byc zrównowazony i clbac o reputację. mozna Je przez przywarę utracić.lrlwierzchnia ściany przy jego łożu powleczona była woskiem. Aie. Warszawa .zkim t.] zanlieniać nienawi łv miłość.fu. Z kolei nasuwa się autorowi pytanie. a zw-łaszcza polowanie do dziśLprawiane 11. . na pla]Mo noszenia herbu. udziale tak mocno akcentowa!v(tlle.Augttstyrra... W zachorł. Pannenkowa.1 lo echa T.rl i włoskiego renesansu 12. że autor ma nieszczególne uznanie dla sztuki.. I. 12.. opinie Arystotelesa. Horacy był synem trębacza Wergiliusz synem garncarza. że pracowali rękami). że nawet kobiety są za nią clrwalone W jej pielęgrrowaniu nie należy zaniedbywac ani c}rwili.-ui do drugiej lv<ijny Światowej. który wyr-aźnie przygotował gentiemana rltl objęcia w swoim kraju wspomniany"r. krótko mówiąc.r którym mógł notowac po ciemku myśli.a. Znany autor prac o charakterze narodowym Anglii. biegi. wylaz demokratyczn jest tu tendencji autora Teraz przychodzi kolej na rozpatrzenie różnych zawoc] z punlriu widzerria uprawnień do znalezienia się pośrócl gentletnenów. 129 .. tak jak cliament bez sz7j. wyłączeniem chirurgów.czynic rozwiązłego uczciwynt t.a jego zdaniem do gentlemenów z.niezwykle dobroczynne wpływy.jIre definicje gentlemana w wielkim słowniku okstod.tktowanego w całej rozprawie jako równoznacznik słowa genll<.1. Czy bieda staje na przeszkodz szlachectwu? Odpowiedż jako ctalszy . postarajmy się odtworzyc tv c. na pozycję pierwsze i neraltlyce. tak jak pozycja sztuki jest u niego bardzo wysoka.. przeł. Charakter narorlowy. jak i tnoralnej i staje się po prostu uprzejmiejszą formą mówienia rl ludziach i zwracania się do rrich. s. Ernest l1. r r 11 '9 E. Adwokalów i lekarzy możn.. Pewien lcłopot sprawiaj Peachamowi kupcy. Poniewaz nie miał światła. Poezja .rósiu. którzy pi.negatywna.vażniejrry"t należy postępująca rlt. jak np. akuszelek . nie dopuszczając kupców do kategorii gentlemenów. Do zmian najr. którzy spędzają zycia w stoickirn oclosobnieniu 11. które mu cto głowy \v Jrocy przychodziły.6l. .lrarakteru.obroczyńcę swego kraju. Żadnego klasowego wyróZtlirltria nie ma na względzie prelegent. po tych próbach lokalizacji gentlemana w społeczeństwie. kl.rrtokratyzacja. który zagaja slioj.|. z drugie slrony. Wchodzą tu na przykła w grę malarze. szlacheclwo utracić przez nikczemnośc? skoro możrra jak brzmi odpowiedź do szlachectwa dojśćprzez cnoLę. dzy i dentyści nie byli w Anglii przyjmowani w towarzystw z powodu tego. skrzypkowie.y Encyklopedii Bryty jskie j. W Slowni ku oksf ordzkim rlllinicje kładą nacisk na clobre urodzenie. Ućzonośćcenio jest u tego autora tak. tl.Jłównych rysach wzór gentlemanal który pir"i.acują na życie i zarabiają. kuglarze etc.r zdaniem .ztl Lalenty tracą blask. .. że szlachetnie urodzeni.ltlwo . Wszak nieraz o zywali się oni bardziej udani od synów legalnych.z możnych. (Należy tu przypomnieć. * któryl. lv litórym ta koncepcja się zrodziła. Z tych osta nich słów nie rralezy wnosić.óry miał zycie tak zorgani l28 żeby korzystać nawet z nocy. którą mozna prześledzic przebiegając przez kol. lbidem. ostatnim notowanym użyciem jest użycie. trzeba przynajmniej uznać uczciwego kupca za d. Elyota..[<er.l. Pozycja nauki. wywodzi ideał gentlemana z rycerstwa średniowieczneł.1l.u słowa noble lr. Muzyka ma jeg.nlcln) iudzi. Wyłączeni wyraźnie z kategorii gentlernenóTr są \Mszyscy.erołvnych l rlkcji kierowniczych. aktorzy. prrerllrlwienie sakramentalnym .uwagę rożni luclzie niskiego pochodzenia uzyskiwali pozycJę-przez swoje osobiste zasługi. Czy moż tlalej.szarla czy |anów. Z ćwiczeń Iizycznych poleca Peacham szczegolnie jazclę kontt. 1927 ł litlros ryce!ski. Późniejsze połr.

dzięki jeden głupiec w rodzinie" 15. zą Seyrnourem M. Wychowanie lArarszawa 1933. bywa koniecznościązwiązaną z primogeni. że jest lordem. gowisku próżności.lrlsób języki starożytne po raz drugi służyły wyiaznieniu klatll)w(-\mul choć tym razem inaczej. Nie jest to. Barker . lecz drużyna. Llpsetem. rierę zapewnioną. Żaden gentleman nie może zarabiac na życie. co rniało rozwijać ducha zespołu. poniewaz są biedni. którzy pła1l. Tabu pracy ręcznej trwa jeszcze w początku naszelJo stulecia.. może sobie już pozwolic na brak konformizmu..nieszczęśliwi chłopcy bez chwostów u czapek nazywają się sizors. jak wiaamalorski sport.. Thackeray.. Spori gentlelttatra angielskiego chętnie przybiera fornry zespołowe. Ale ten duch zespołu obejmował tylko własną klasę. Branie się do handlu.itlli w dużym stopniu na podstawie ich kwalifikacji sportowych pisał Bertrand Russell w swojej ksiązce pt. M.7(twa 1950. Class and the De'o Cytuję moclatic Policy.nie potrzelltljc składać egzaminów. 82. Społeczeństwo angielskie opisywane przez Thackeraya w 7or. Opierając się wszelkim reformom. Co zaśdo powierzchowności. BB.cec tak istotnych dla rycerza średniowiecza. Baronet Pitt Crawley żonaty jest z có hurtownika.". s. Graevesa ls. warunek wystar. London 1964. wystarcza god. Hosiasso- . R. jak podkreśla Artur Livingstorr w swojej Theory oI the Gentlemąn zawarteJ w Encyclopaedia oI the Socia] Scjences. J.. William M. czający. W znanych mi obrazacir doskonałego gentlemana nie ma już mowy ani o urodzie. Dopuszczalną nich karierą jest także kariera duchownego. musĘ nosiĆ oznakę ttllóstwa i spożywac posiłki w odosobnieniu od reszty kolegów'' rz. Fotrzeba ruchu narzuca liir. ale nie to |7 Jeżeli idzie o kulturę f. gdzie wchodziło w grę współzawodnictwo indywirlttalne. kultury obywatelskiej.Dlatego żrl r:hłopak jest lordem pisał \M. ny wygląd.publiczne'' uczyły ttwrlich wychowanków przede wszystkim łaciny i greki. S. Taine rozwój sportu w Anglii przypisuje wlasnosciom klimatycznym tego kraju. przeł. I(to ma bowiem odpowi listę antenatólv. a ustrój społeczny. wyodrębtrilt się ich ubiorem. .w tym chłodzie i wilgoci.inny musi lt. 15 Pierworodny nie był zwykle do nauki przymuszany.. Do wzmocnienia bariery społecznej przyczynił się t|<lmo. Dlatego.według niego .nauczyło arystokrację na biedaków jak na ludzi zależnych od tych. |'lłtwo ubogich jak pisze E. gdy nasz interlokutor otwiera usta 1a. Kobiety niezamężne pełniłyniejed. Ojciec Amelii Sedley jest zamożnym kupcem. nokrotnie rolę guwernantek wyładowujących swoje frustracj na dzieciach oddanych ich opiece. s. Mannheim przypisując zrlspołowym zawodom duże znaczenie wychowa]Mcze w wyrabiatlitt. . 130 Wlll.rlrzeć r ili podatki. Crosland nie można z taką pewnościąustalić czyjejś pozycji już w chwili.. W Anglii zwłaszcza. W żadnym innym kraju C. Źe tltttitljętnoścczytania i pisania dobra jest dla kleryków. siła nie była niezbędna. czywiście. M. ale jest niezbędny dla ubiegania się o przynależn jak pisze do gentlemenów. Księga snobów. Obowiązujący strój przechodzi przez różne ewoluc i można nie liczyc się z opinią. w elitarnych szkołach dotiera siinauczyt.gentleman'' w Ąnglii była jeszcze daleka od'niwelowania różnic klasowych.l.. wychowanie tt tlstrój społeczny 16. a dalej na tejże stronicy: . Młodsi bracia pierworodnych bywają bowiem wchłanianl przez miasto i bądźsami. Znakiem rozpozna\Mczym dla gentlemana jest między innyml jego sposób mówienia. dr JoJrnson . daje mu po dwóch latach stopień naulcowy. Wspominana stopniowa demokratyzacja słowa. Greaves. H. jest już bardzo plzemieszane. szkoły . Niegdyś TyceTz uważał. żę ubóstwo jest-winą. bądźprzez małżeństwo z bogatą mieszczką wchodzą w środowisko kupieckie. przeł. Jak powiadał faceprimogeniturze był tylko cjonisla epoki.izyczną. miał bowiem k 1s lirlizc purytanizm ze swoją wiarą. W taki ri.tlzie servitors (zaiste ślicznyi gentlemański tytuł). Inaczej tliż w Grecji. A.a osadzone w pierwszych dekadach XIX stu. Zwraca na ten fakt uwagę K. The Blazon ot Honour. llirrvttit. Wygrywały bowiem lub przegrywały ttitl irrdywidua. To zakłada posiadanie odpowiedniego zaplecza finansowego. lecia. arri o sile -. Thackeray uniwersy. Agnieszka Glinczarika. turą. 131 Bertrand Russell. Value Pąttelns. a w Okslrll. gdzie stosunek do sfer wojskowych był raczej pogardliwy.nym przez M. gentleman uprawia. ktory zrlrlbywać przez lat siedem. w za" sadzie niepożądane.

tłumaczono. zaTaz wnoszą. że człowiek nie umiejący prawie czytać. V: Tńe Decline ol Aristacracy. Thackeray. !V. skoro tylko urodzi się syn silny i zdrowy. 160. skoro zaświek po temu.zli.zwierzęce uczucia'' zasiada poliród dygnitarzy Anglii. Ta solidarnośc jednak nie rozciągała się poza swoją klasę. Iubieżność duma sa zwyczajowymi przymiotami charakteru tej klasy. Tarqow. wytli:. głui 1lrlla.32 133 . Wychowanie. Russella cytowane. Ta. że wspomniana solidarność wychowanków tych szkół trwała i po ich ukończeniu.. słabe.. obsadzał kolegami placówki sobie podległe. Obecilie trzeba było się o języki starozytne otrzeć. 393.'Warszawa 1949.. szkoły publiczne. T. L.. iż stać było człowieka na marnowanie czasu i pieniędzy. Stypendystów jrształcących się w tej samej szkole pełno. Miała uczyć te oddziaływały wychowawczo na pupilów także za pomocą środ" znoszenia bólu po męsku.ność. O braku szacunku dla :r B. dagogom. M. która.. Jak widać.isko próżności. Arnolda w Rugby. 19 Ibidem. oburzał się na l1.Nasza młódż szlachecka cho. 108.przy czym pełnienie służby społecznej w jednej rodzinie pTzez paTę pokoleń podnosiło jej prestiż w większym stopniu niż tytuł 20.ół publicznych jak czytamy w książce B.i tv1llg1 to duch. BB. Szkoły ków takich jak chłosta. cytowany autor nie był zbyt klasycznemu wykształceniu życztiwy.ą one sąd najwvższy. Pe. nieumiejęl. s. I. Małżeństwa ograni. przeł. M. The British Political Eijle. melancholia. 1l Mól^. 1.any był w zakulisowym świecie.i się tu o suneriority to ex[ernal con| rol. Szkoły. wysyłani poza dom na wzór synów średniowiecznych ryceIzyl kładłyduzy na. lr lllli.rlj. że do łask swoich stajennego lub woźnicę. Random Crawley . Mowa tu rzekomo o królestwie 18 W. Zaprawianie ludzi zarówno w dominance. UparteJ ekskluzywności szkół publicznych broniono twierclząc. Veblen wyjaśniapozyc łaciny Lym. s. jakie przystoi arystokracie czystej krwi" 22. To za.wa l.dla rycerzy. s. s. ze jej znajomośc była dowodem. tak poszło w nieomylny znak szlacheckiego pochodzenia. żeni się. 1' Jonathan SwiIt. rozdz. chorowitą. To łagodziłotarcia polityczne. W.y autor francuskic_cJo Oświeccniapisał: . klórzy tego środka nie akceptowali. boksował się dollliolrale i powoził czterema końmi w lejc. Russell. by byc zaiiczorrym do gentlemenórv. że lekceważenie intelektu !9 W. szczupłe. które by przygotowywały ucznia r1o pełnienia funkcji kierow4iczych.1wcą).rodzenia. w których wychowują się gentiemeni. doszedłszy do władzy.Il szawa 1960. s.l Ciało stlche./r{. ze składała się ona pospolicie z krewnych. do których przyznać należy przenikały liwalil'ikacji intelektualnych gentlemana pisano już rviele. mówiąc o pewnym baronecie.należałdo najpierwszych dandysów lv mieście. Zkim? Z samicą podłego u. człowiek tlit:okrzesany. że wymaga go zasadnicza grzesznośćnatury ludzkiej. jak i w subm 20 lbidem. ale bogatą [. czone do elity władzy wpływały na to.L'homme d'honneur semble i. A idzie tu o przepisowy udział w parlatttt:ncie. Clrrlrlcs Duclos. Guttsman. intere. Zalreżrrośćfinansowa od ojca zmuszała często do dzielenią jego pogiądów. została niejako zinstytucjonalizowana. Administro]Mana przez kolegów uczyła nie tylko rządzić. London 1963.. Bez przyzwolenia tych rlzlacheinych osób. a nie do okreśionego zawodu 18. 150. stanowl'.1rrlą myśl.pogardy dla inteligencji typu naukowego'' 21. żadne praTro nie rnoże zostać ustanowione .lrli zniesione lub odmienione. stracirłrszy swój majątek i widząc llliską ruinę. brzydli. Wychowanek Eton czy Harrow.ilc.ychowanie dobrze urodzonych: .rion propre lćgislateur" (człowick honortr zrlaje się być sam sollie prawor1.. -Thackeray.rt. kaprysy.ir. po znanych z surowościrządach T. cisk na maniery. danie miały najlepiej wykonywać tzw. t. lrllaz częściejelementy altruistyczne.Duch l. ale i podlegać 19.. Jadowity Swift 23 w Podróżach Guliwero tak charakteryzuje rt. - - r\y l)rzysposolliony do drtrku przez Jana Kotta. Jest rzeczą powszechnie wiadomą.. 1lirni matka przypuściła Wady duszy odpowiadają niedołężności ciała. pojmujący tylko . potem.Jeusz Jan Dehnel. Przekład anonimo. Tradycyjne w rodzinie uprawianie polityki ułatwiało absolwentom dalszą karierę po już wydeptanych ścieżkach. Znaną jest rzeczą.l. płatni uczniowie w ogóle nie zauważali. chorou. Posiar]ał więc takie lvykształcenie. żt. Podróźe Guliwera.zcza się z samicami rozpustnymi i zepsutymi i dostaje od nich llit:narłristnych chorób.Zn. od dzieciństwa w zbytkach. Chłosta miała wbijać w wychowanka cnotę i przepędzać występek. od liltirego nie ma miejsca żadna apelacja" 2a. że muszą istniec szkoły.

Gentleman to człowiek oI lew worrls.w sto sunku do jaskrawych wartościowań. Do tego bym dołączyłumysł jasny..The Guardian" Źe.Gentlei man jest uparty w pokonywaniu przeciwieństw. Rozważania dotyczące Iair play rzadko dotyczyły walki orężnej..óry stawia się dużemu psu. w którlń tegity rycerskie były respektowane.pr""Sl"a"ulą" je w Anglii popTzez cztery wieki.stawiać opór llatarciu. Złapany zaraz się poddaje.Owe piękne. ponieważ gentleman działa w atmosferze współzawodnictwa.z" *"glęłr. . przeł.że jest on wyposażony w taką goclność i wzniosłość. Nie jest to jak widać zespół cnót chrześcijańskich. szezery| nle nie posuwający impertynencji. mówią z całą powagą: to gentleCharakterystyki gentlemana.ale nie słu2z Andró Maurois. które oznaczają przynależnośćdo uprzywilejowanej kasty -ojrko*y"h . ledwo skończyły się godziny służby. Ies si. gotowośćniesienia pomocy jego rysy. Ideałem gentlemana jest nie cnota. ma to być zdaniem Steela człowiek . . II.słusznie dumny'' Arystoteleia. tualną rolę kierowniczą prawo nie może go karadw. nie każdego poważnie. . bo są wtedy nazbyt łatwym łupem. ale nie mówi prawd bez potrzeby. które zebraliśmy. '8 . wl Dzlela wybrane.rtu i służby wojskowej.-'. U"ika wszelkie afektacji.Nie łowię szczupaków po-to nie wiada w powieści A. W sądzie wolny jest od składania pr"vrięii. 20 16 134 135 .. Jest ufny i wzbudza urność. \Mreszcie nie brak i kombinacji tych elementów. kl. jak aktor po przedstawieniu zmywa z twarzy szminkę.. Jerzy Jędrzejewicz. .Co zaśdo jego manier.lences du CoIaneI Blamble. myślę. tylko honor pisał w srryoim czasie Móntesquieu. z trzydziestofuntowym okazern wypada czasem walczyć dwie godziny. żeby się posłużyćsłowami Veblena w c_harakterystyce uprzywilejowanych.. wyzyskiwanie w dyskusjach jego wiadomych słabostek. W swoim syntetycznym ujęciu . lnan".l ] l 1 łączyłosię z wielkim naciskiem na charakter. nie tak jak łosoś. Wpływy tej postaci podkreśla cytowana już Margaret Greaves.Szłice z Anglii. l byli włączani do elity. Jest prawdomówny. miały dwojaki r:harakter. którzy cieszyli się szacunkiem . barwne uniformy. Dyskrecja... Arnolda. ważne są dla niego szczególnie zasady fair 1l/oy obowiązujące w walce. wiedzę rozległą.Przez doskonałego gentlemana ] pisał t. Inna była pozyc ja guards.ru'u*".Jest opurro*urr}. nawet wtedy. To po prostu należy do dobrego wychowania. że te zasady nie pozwalają mu na korzystanie ze słabościprzeciwnika.Nieźle'' to jego najwyż. gdy walka jest już całkowicie llcznadziejna. chrystianizu".się aż do skromny. . . czasem były to postulaty.i.poJb rrpo. Maurois pułkownik Bramble 27 bo Jcst gentleman. wolny ocl nieumiarkowanych namiętności.The Guardian" 1713. Gardzi się łowieniem ryb o zachodzie słońca| czy strzelaniem do siedzącego ptaka. Gdy myślęo seircu gentleInanal jawi mi się on jako człowiek obstający przy swoim. Warszawa 1956. dotrzymywanie zobowiązań. s... tak angielski oficer. człowiek pełen czułości. Gdy rozważam ceehy specyficzne dla psychiki qentlemana. wolny od uprzedzeń.o daje się w rządzeniu. dbałość o wyróżnienie przeciwieństwo pokory. . a wzór miał charakter normatywny. Tak to w kialu.293. współczucia i życzliwości". Książka tłumacz. Wszystko co zaszczytne uznane tu zostaje za cnotę.pisał Heinrich Heine w Anglii stanowią nalmniÓj zasłczytne wyróżnienie. Wiadomo."trattowa. 205 . zawód wojskowego nie był w esty_ mie. to w oczach Angtików nie jest nawet aktem odwagi. Gentlemana rakteryzuje spokój i pewnośćsiebie człowieka niezalei (divine assurance). ri"ypomina ""u="ą się raczej . .ona tlir język polski pod tytułem Oddech wojny. Taka walka jest piękna''. sza pochwała. jak do stanowienia jego rlzdoby. Kiedy indziej mieliśmyraczej do czynienia z rejestrar:ją pospolitego rozumienia tego terminu. nr 34. na jaką człowieka stać może. który walczy do końca. cnoć póalegu tak jak u Miltona czy T.Gardzić niellczpieczeństwem pisze cytowany Maurois . usłużny.oto dalsze i"go *"or. t. Wiąże się to ze znanym stosunkiem ao *t. Heinrich Heine. ale nie uniżony. O małym buldogu. spieszy zrnlcić z siebie czeTwony mundur i w zwykłym strolu cywilnym jest znów gentlemanem'' 20. 1930. Za ptzykład wzoru normatywnego tnoże służyć charakterystyka Steela podana w poczytnym piśmie .ozumiem człowieka nadająceqo się w pełni zarówno rjo służenia społeczeństwu i strzeżenia jego dobra. karzający. cytowany już Livingston podkr"eśla element współzańodnictwa. cechuje go rezerwa w słowach 25 i nieufność .

Dokonali tego ważnego kroku. Gentleman może się doskonalić w pisaniu wierszy po qrecku. z czasem zaczęło ono stopniowo wspóloznaezać wszystkie te eeehy i przypadkowe okoliczności. Gentleman stanowił jedną z najwyższych warltlści.2Ą0. pamiętamy bowiem.The Listener" artykuł zatytułowany patologia społeezna wielkiej Brytanii t0.które nie mogły być skażone. Wielkie przemiany. ale rzadziej pochwala. IB75.gentleman'' znaczy. zasiadł w Izbie l. którą by się chciało widzieć. J. mamy na przykład do czynienia u J. Pozolvał r1o tego portletu jeqo stryjeczny dziacl. pewien kodeks manier.y(. Nie było to wyjaśnienie -iak "uvspółcześnitego terminu używają.llly l)Izez Aldousa FIirxleya w ieqo powieściKontrapunkt (przeł.clów. W ujęciu Steela qentleman był wyraźnie postacią.. zajmuje się odróżnianiem amatora i gracza zawodoweqo.. Jeżeli mogli dokonać tego lit. godząc się na rl1lokorzenidz nim związane. odv staje wobec zupełnie nowej sytuaeji..r. którymi gentleman rozporządzał... To nam tłumaczy. pewien potrafili zmieniać l. To swobodne rozporządzanie wolnym czasem stanowi jeden ze stałych komponentów koncepcji gentlemana na r6wni z unilianiem piętna zawodowości. Ten podział ma swój odpowiednik rnr podziale na eharakter i inteliqeneię. pogodny i w dobrym humorze. która mu pozwala rozegrać każdą sytuaeję bez odwoływania się clo ekspertbw. straciwszy tllIloścw stosunku do gentlemana. gdy musieli pogodzić liiq z zarabianiem.żalczy.llilerze a]<tora zarvodowego. r John Stuart l4il1. ile Anqlia zat. Sysfem ol Lo11ie. o upartej aktualnośei tego ostatniego czynnika świadczy na przykład drukowany w 1966 roku w piśmieangielskim . który odgrywał dawllicj w obrazie gentlemana ważną rolę. Wisdom. clały się już odr"ztttvać.vszy wszystkich obowiązujących rytuałów.. który. wszystkie te zmiany naruszyły ufnośćAnglika i sl_ały się powor.z liolei każcty specjalista może w każdej chlvi]i stać sie amatorem. wielkoduszny Arystoteles tej rubryki nie uwzględniał. 136 . ponieważ trąci ekspertyza. których autor pragnie. nie żamierzając przeryrvać swojej gly w teatrze w char. t . r. Nowe uniwersytety mogą znacznie współdziałaćw dokorlililiu tej wielkiej przemiany. Wisclom. Jeszcze r. nie ma powodu. o.a 1974). Jednakze Anglik. Słowo . albo nie pracując fizycznie. Nie należy iednak zdaniem autora zapominać.lIt(ts Hrrxley. Granice tedy nie są wyraźnie za.landa_rd smaku.Autor artykułu praqnie je zatrzeĆ.cć podział obywateli na obywateli pierwszej i drugiej klasy. 7rrlniejszyła się rola elementu rytualnego.. Inteligencja nie pasuje do gentlemana.t:ch nie ma powodu się wyrzekać.wój styl życia. że królowa Elżbieta nadała tytuł lrllrla zavrorlouretnu aktorowi olivierowi Lawrence. bo nie jest to zawód uznany i praktykowany jako taki. IT.rll./ltym przyk}atlem takieqo uczonec{o-amatora je_ct lord Taintamount opi- ||t.ol<u. dokollil\.ec gentlemana jest złożony i że niektórych spośród jego t. Maria irlrllclvsIia.gentleman" _.tora 3l. Zdatlirlm autora. Gentlemanowi przypisuje zdolnośćdo improwizac|i. Z wyjaśnieniem.yzwoitości w życiu codziennym.aczem. Tymczasem wojna naruszyła w tym wzorze niejedno.. Utworzenie dominiów z. dlaczego w jednej ze swoieh pospolitych koncepcji słowo to oznacza każdego kto żyje nie pracując. Gentlemani 1r pTzeszłości l. J.oTz.trcześrriej zaworlowy fotoJr tl l' uzyskał rękę siostry królowej. l<ażdej chwili przerodzeniem się w kult niekompetencji. Demokratyzacja kraju przyniosła ze llrlbą zmniejszenie środków.The L. nadszedł bowiem czas. kraj ma głęboko zakorzeniony kompleks gentletltilna-ama. postulat wiedzy rozległej i czułego serca nie był jednak tylko świadectwem osobistych gustów autora.lem jego depresji. zamiast traktorvać iak dawniej pierriittlz jako przynalezny im z natury.istener'' z 18 VIII 1966 r. by nie zaakceptowali tej ciegradacji. nie pogodził się z zawodowym (|l. co w pospolitym ujęciu słowo .oznaczało pierwotnie człowieka dobrze urodzonego.rlzięcza w nauce amatorom. Gentleman ma pewien kodeks 1lrl. że wiek . \Marszarł. Kla.ttniast kolonii. s.jak pisał w swojej Logice . że w. pozlvalającą na kompetentną eksperlyzę..ol. Milla 29./. O.iadomo. | 3r Powszechrrie t. które zwykło się stwierdzać u ludzi takiej samej pozycji. profesor filozofii Londńskieqo unirversytetu. kreślone. Cytuje się je stale. Podział ten jednak nie je-<t ostrv. S. jalc się okazuje jeszcze ciągle żywy l(tllt amatorstwa grozi l. Autor. artykuł w . oświecenia nazwiązywa} do Nowcao Testamentu jeżeli idzie o poczesne miejsce dla cnót miękkich. a wTaz z nimi za20 30 lrl. jaka tviilże się ze specjalizacją. Czytaliśrny niedawno.

453. Philipot. w tym j9den milion słuzby. Znany językoznawca duński Ch. 138 t39 . Do przemian widocznych zarówno w hasłach. ale matka późniejszejo dyplomaty miała licznych kochanków i groniadziła pod swoiń dachem Cy-ła-. w miarę tego. w książce pt.1B4B. A Maurois. BYła to ktasa związane ze wsią. gdy jego definicja była raczej projektująca niż sprawozda*ó"u. jak i w zachowaniach nalcżą przemiany gentlemana z czasów Restauracji w stosunku do przemian eTy wiktoriańskiej.lylsa a historia obyczajow. ponieważ zachowano samą kastę.mii lruclno było działać. poświęca . Nyrop. Paris 1934. (. tak odgrodzoną od wszystkich innych. stanowił symbol władania.. E. Dziesiątki sypialni w przestrorrrry"ń i wygodnych. Readers University 1940. znajdująca się w siałej opozycji w stosunku do króla.. rozdz:: Qtr'es' ce qu'tln gentleman? Terminy francuskieqo p'ochodzerria gromadzi Ir4. Trevtllyan. Koń odróżniał rzątlzacego od rządzonego. Wandruszka w pracy 1ll.ieden rozdział odpowiedzi tla pytanie. gdzie zaczęto się nim posłurliwać w XIX wieku. Iłe Young Melbourne.odkamilokomocji. nawet męża. poza Anglię.. Rozwód był źle widziany. Swoboclna erotyka nie dbała o opinię publiczną. I(oń llył niezbędnyrn rekwizytem utytułowanych. jak angielska klasa śr.nictwonarzucrrło się w różnych wypadkach przede wszystkim 3a.że jego znaczenie rozszerza się w Angtii.osy kotrcepcji gentlemana w Niemczech prześledza pedantycznle Gertrri- szawa 1957.ułr swoim rodzaju produktem cywilizacji angielskiej.W 1841 roku ze jak kalkulował H. pozwalał na 1liltrzenie z góry./ stly bowiem byli jakoś ze sobą spokrewnieni. są to dzieje kariery dyplomatycznej rłricehrabiego Melbourne'a żyiąceqo w latach |nÓ'. I. 'lr:n styl życia promieniował i na klasę średnią. zmienne związki t:roLyczne nie prowadziły do tragedii. jak galantuomo we \Młoszech.Nie było ludzi od początku świata. " Warrs David Cecil. Lingwi:. Nyrop.. Taine -* Anglia liczyła 16 milionów mieszkańców. ucztowania połączone z obfitymi lrunkami przedzielone były polowaniem czy grami hazardowymi. Tę kulturę zabawową umożliwiał wielki sztab slużby". co to jest gentleman.ą znawcy jedyną w swoim rodzaju arystokracją. którego ojcem było nasze słowo <gentilhomme>. Stwierdza on. . Wierne oddanie jej szczególnej umiejęLności użycia stanowi książka Davida cecila pt. Dzieje Anglii. Miinchen 1959. gdzie lvypełniałonajwyraźniej jakąśiukę w miejscowym inwentarzu 1lojęciowym. widocznych zwłaszcza wtedy.którzy by cieszyli siq różnymi aspektami życia z taką pasją. jak nigdy dotąd nie była'' 32.ł. nie podlegając zarzutowi nepotyzmut wszy-. czy caballero w Hiszpanii. osiemnastowieczna whigowska arystokracja była -. klasa rządząca. do niektórych tylko krajów. Taine obliczał. przeł. nie z miastem. pozwalały gościćlicznych utytułowanycrr. umieszczonych trochę niżej na drabinie socjalnej. Jak pisał G.cdnia tej epoki. stawało nieraz na nocl przy czym trzeba pamiętać. przeł. żądał sllecjalnego pociągu. Gdy wypadało mu czekać na poeiąg. co nie raziło nikogo.. klasa ta realizowała w pełnym wymiarze kulturę biesiadniczą. Jednakże 3a Ch. że słowo .mda... zachowano nietkrrięte słowo. . W każdym nastęinym wieku stosuje się tę nazwę do ludzi.ytułowanych były wie]odzietnel a przy panującej endoga. żekażdy przyjeżdżał swoim służącym.. Rodziny rIl. Matka wicehrabiego cibała rl dobre stosunki z byłymi kochankami. xitlrioziesiąt osób zo. Zobaczycie. które służyło oznaczania do członków kasty.iuzul"i ktośchce zastosować wiedzę językową do wiedzy historycznej pisał Tocqueville śledźcie czasie i przestrzeni los słowaw <gentleman). Wacław Roclowicz.] Mówiliśmy przed chwilą o pewnych wariantach we wzorze genllemana. jak warunki życia zbliżają się do siebie. że skromna rodzina złożona z trzech osób trlusiała mieć przynajmniej siedrnioro służby i trzy konie.gentletllan" przeniknęło. Linguistique et Histoire cle Moettrs. tlzieci różnych ojców. Byli jej potrzebni do lrlrowania drogi jej dzieciom. Ze rvz<llędu na rolę Frarrcji rv średnior^Iieczu jej słor.jak mnierni. Gentleman niełatwo godził śięz pospolitymi śr. s.Arystokracja whigowska jak pisze autor była jedynym . Kultura dworska. rn" young Melbourne s9.zy wleszcie we Francji w koncepcji honnóte hom. choć nie dbających o szczególny splendor dworach. Der Geist der Iranzósischen Sproche. z której wywodzi się pojqcie gentlemanal wykształciłasię wcześniej na południu i analotliczne wzory osobowe znalazły już sobie tam wyraz w koncepcji liIlriej. I tak znajdujemy ten termin w Danii i innych r:uropejskich krajach północnych. we Francji słowo <gentilhomme> pozostało zawsze ściśle związane ze swoim sensem pierwotnym.

porównując gentlemana francuskiego z gentlemanem angielskim H. t ] lie t}.. stylem domu. Rychliński 35 . Słowem gentry irutor obejmuje także wszystkich utytułowanych do króla włączlIie. według niektówe rych. którą mu wyznaczają przerniany społeczne.honor" ma wiele wariantów. 2500 obywateli ziemskich miało dochód. a nawet poświęcania się dla tych. W XViI wieku honol jest wyłącznie lioncepcją klasy wyższej. w słr. Zreformolvany parlament z 1B32 roku. W laiacłr 1906 . zdolnym do narażania się. którą nazywa ordinary gentry. jest zespołem cech charakteru.da Pfllum.porlczas gdy gentlemen angielski charaktervzuje się przede wszystkim niezależnością finansową. w AngIii.kodeksem postępowaiv Anglii ze specyficznie gentlemańskim jak czytamy dalej llia. zaśsymbolika słuzy liczeniu 35 clicz. bezinteresownym.. Na trzecim wreszcie miejscu lrzeba zanotować pojęcie honoru w odniesieniu do kobiet i zna(]zące tyle co czystośćpłciowa (chastity\ symbolem będzie w tym wypadku Hc. choć \Alłosi mają ttr swój odporviednik. który czuje Stanisław Rvchliriski. W XVI wieku . taktem.]ko człowiekiem honoru. i termin gentleman aqreement rlla oznaczenia umowy opartej na zaufaniu jest bardzo szer-oko używany. W x905 roku członkowie parlamentu. Ponadto należy mu przypisać większą kulttrrę. Te trzy znaczenia nie wyczerpują wszystkich lnożliwych. Geschichte der 1Ą/ortes . 697. podziwem. .. Pojęcie honoru w dtomacie angielskim 1591 . pozbawiony wszelli. obeiściem rycerskim. Francuz swój rząd co najwyżej toleruje. podczas gdy roczny dochód nauczyciela wynosił 75 funtów. . którzy otrzymali wykształcenie rv oksfordzie czy Cambridge sLanowili 700/o.Izba gmin -.okracja miała duze i dobrze prosperujące posiadłościziemskie. sławą.Przcqlącl Socjolo- Stockholm .Anglik stanowi podporę dla swego lządu.. co nalezy. Prawdziwy gentleman. przewyższający 3000 funtów rocznie''. znajomośćświatazdobytą w podróżach. |est duchowym szlachectwem. Barller so w książce pt. s.iekowi. 85 swego repertuaru. francuski gentilhomme jest raczej zdobiącym reliktem".była do 1867 roku klubem arystoleratycznym. t. pojęcie gentlemana nie zapuściło Francji głębszych korzeni. Jest opano\vany. zakres ludzi icdnak obdarzonych honorem pokrywa się z zakresem gentlemapojęcie honoru łączy się pisze Barber llów. L.. bo mówią: Fra galantuomini bu. wytrwały w złych przygodach. To znaczenie autor będzie symbolizował przez literę H (honour). prerogatywą szlachty.1700. kto cieszy się uznaniemt zaszczytną opinią. wrażliwym honorem. Angtik ocl dziecitistwa zaprawiany był do świadczeń społecznych. aby się pogodzic z nową rolą. The ldea oI Honour in the English Drama 1591 -1700. a terenem jego działania był nie dwór.liastyczny. cech. Poniżej znajduje się warstwa. Była bogata i od łaski ]<rólewskiej niezależna. które uprawniają do roszczenia sobie ludzkiego szacunku. Drabina społeczna w początku xix stulecia zaczynamy spotykać termin gentleman w literaturze francuskiej a Dictionnaire Larousse włacza go do się wobec innych odpowiedzialny. tr nie spływa na niego z zewnątrz. ale są najważniejsze.ojci (powielonei) pracy doktorskiej pt.co przysługuje człorł.ny" 1937.Góteborg 1957. lecz parlament. Zdaniem Nyropa. Nie kształcił się na dworze. lecz ezłowiekiem. wykształcenie humanistyczne. według Anglików. nawykiem do zbytku i swobody. człowiekiem prawym.sla Ia parolcl. ale lrzy pośród nich zasługują na specjalne wyróżnienie. przyoisać odrniennej psychice francuskiej. C. Angietska arysl. deiikatnością. Taine pisał: . którymi włada. Cobre maniery. rozlewną szczodrością. Posługiwanie się słowem . L.Genti]homme kojarzy się z elegancją. na oqólną liczbę 652 członków miał 4B9 ulłaścicieli ziemsliich. 140 V. szacunkiem.icj afektacji i chełpliwości.lecz. t41 . Czyni to C. W drugim czo1owym znaczeniu honor jest czymś. 1965. zachowuje zitntrą krew.jak pisał S. Toczone przez nas rozważania dotyczące rożnych odcieni słolva gentleman sugerują koniecznośc wspomnienia o książce.<Gentlenlanl in Deutschen'. Anglik jest dość . Barber.1916 minisl. jest człowiekiem zasługującym na spTawowanie rządów. Centralnym tematem tej książki jest wprawdzie nie pojęcie <lcntlemana. któla stawia sobie za zadanie uchwycic za pomocą analizy treści lóznice w posługiwaniu się słowem honour. W pierwszym obdarzony honorem jest ten. którzy przeszli pTz'z szkoły elitarne stanowili w Izbie Gmin 510/o. wyglądem zewnętrznym. Dla tak rozumiallego honoru autor ustala symbol R (reputation).rowie. D. pojęcie honoru. zgodnie z tytułem. nienaganną uprzejmością.

W -ił. ludność rących udział w walce.."rrnozorrego zainteresowania zagadnieniern i pozwoli na prześledzeni" p"*.ien żenić się z osoną nizej stojącą. jak pamiętamy. Co zaśjest niewątpliwe to to. zmniejsza się jcj udział w splaTrach pubiicznych. między innymi.o"poczynać jej bez uprzedniego wypowiedzenia. Wpływa na to.wskażnikiem .ulryct (pośród których przeważa szekspir). Królowa Wiktoria nie od razu była nieprzejednanie purytańska.1osłuszeństlro w stosunku do władzy legalnej. Wojowanie powierza się coraz częściejzawodowcom. Traci on honor z powodu złego prowadzenia się zony czy któregoś z krewnych. zakaz oszustwa.ie sobie rpru#*-".:'"#:*. pierwszej nalezą dyrektywy niezgodne 9o z wskazaniami chrześcijiństwa. Odwaga bojowa starrowi..J"".i ograniczu sługu jąc.ś. wiarołomstwa.. splacanie długów. musi odwołać się do pojedynku. ^s Zacznijmy od pierwszych. żyćz gestem.. Koincyduje z tą zmianą większy procent arystokracji pośród publiczności l. który by prowadził do utraLy twarzy.ioiie czytelnikowi zorientować się. l43 . który urabiał ją w duchu minionego już slulecia.i"".. tak jak [clrórzostwo decyduje o jego utracie. "poł.""*iun H. czy to mozolne rrakże się na nią nie powołuje. Nie wolno mu dać się_przechytrzyć. lm mniej jej życie zasługuje na uznańie.ę do tekstów explicite słowo l. Jego obowią"r. mówienie prawdy. Zmierzch ideałów lrrilitarnych odpowiada zmniejszającej się roli arystokracji militarnej. że rezultat nie jest proporcjonalny w stosunku do włożonegow nią wysiłku.u.*i. tak jak zawsze.*uży*rry.tu*iał człowiekowi honoru jaką miały pozycję. Zabrania mu się uwodz ić żony przyjaciela. że materiał poddany analizie obejmuje 235 sztuk i"at.:11]""'. Przemiana gentlemana osiemnastowiecznego w gentlemana wiktoriańskiego jest jedną ze szczególnie ciekawych przemian lv zakresie moralności.. Arystokracja żyje według sprzeciwiającego się purytanizmowi kodeksu moralnego.z całą świadomością jestem pewna. Pojedynkować się nie może z osobą.owaź rywala. w sposób.x'. Arystokracja się izoluje. Wzmagająca się liczebnośc pojedynków świbdczyo tendencji rozstrzygania sporów we własnym zakresie. Autor i a"i"li". W razie wojny winien Niu . nie godzić się na Śmierć hańbiącą. Niu'p. lv których zasiadają także nieszlachcice 37.rul"zione w tekscie dyrekty_ wy na dwie grupy. Jo drugiej takie.jak często powtarza się w materiale analizowanym słowo honour i w jakim kontekście. ale popełnić samobójstwo. które nie sprzeciwiają się jego zaleceniom. Pierwszy pojedynek miał jakoby miejsce w 1548 r. gwałtu. ani podejmować się jakichś zajęć służebnych. była pod wpływem lorda Melbourne'a. W tym okresie lubiła się bawic i umiała przetańczyć 37 Pojedynek zastąpił sąd boży dopiero . jakie wymagania wier ivu . gdyz jest to jedynb ł Jv9U Lv wyjściez honoremn które człowiekowi poz. O honorze mówi się coraz częściejw kręgach rodzinnych. l. pe\Mne cechy charakteru.żródło honoru. że . kradzieży.I tak "awie. Nie clodawąnie i obliczanie procentów podnosi wydatnie langę naukową tej placy.J. Człowiek honoru musi być szczególnie wrazliwy na obeJoi.. Gdy objęła rządy.. nie uciekać "ńil". rau. od bioz niewoli. prywatnych..wedle informacji arrtora połowie XVI w.rpownictwa. znany. Gdy się zaTęcza| nie wolno mu wycofywac się ze swojego zobowiązania. 1. zabójstwa.i. DIa dam musi być dworny i musi Onue o ich reputację. w stosunku do której ma zobowiązania.'i. bez udziału sądów.arto. Jeżeli mu się taki zdafzy."roĆi-. Musi się przedtem z nicłr waiczyć wedle obowiązujących "is"ia. odróżniać "araJ. Rozdźwięki między arystokracją i klasą średniąwzrastają.lest uprawnieniach i sLrzec swojej pozycji upierać się przy swoich w sPosób odpowiadn jący konaycli. które kościółmógi zaakceptować. .łr"'i.^Źye musi trn.:Ti'i#TiT.. .iniemoże tot".catralnej. w gcdiach.ących zadani" *u olbrzymie.. ego.. Nie może słuchac cudzych dyktatów.Częstoścjlgo występowania będzie według aulora _. nalezało 142 się pewnego gruntu .t":* Do wymagań.tonour.ffiTilry1lojęciu. dotrzymywanie obietnic. W ramach czasowych podanych w tytule książki autor stwier<lza wzrastającą liczebnośc występowania symbolu H oznaczającego. czasochłonne dodawania i obliczenia procentów mają po". tym górnolotniej brzmią jej deklaracje i rosną różnice między rzeczywistością zobrazowalrą w komedii w stosunku do rzeczywistości zobrazowanej w trajedAutor stosuje metodę analizy treści. negatywny s|-osunek purytanów do teatru.

est głęboko przekonany. wskazujące na ogTomne niebezpieczeństwo i zło. mowa tu o szablach. "ruri" Uważając się wspólnie za dziedziców tradycji . Po śmierci Alberta p. 145 .y"órrti"j utyiułowani.e .'obą niemieckie ideały. lrłaria xorttiłrlwicz.). . II t. wiktoria potępiała które po śmiercimęża wychodziły za lnąż tat<ze i te kobiety. w którym ze splendorem królewskit łączyła i w którym widzieli.ach"y podobało się małzeń. noc. Myś/morąlna Oświecenią" angielskiego.Wpłynęło na zrnianę małzeństwo z Albertem. ponownie. lramerdyner usługiwałszlachcicowi."y'' rr..obronirą reakcję na Wielką Ale arystokracja. bo nie różnicuje arystokratów-*rro.ri" dwór wzor"o.Nienawidzę wszystkich lordów _ powiadał szlachcic Western. I{.Podobała im się miłość rodzinie w jak pisze Str..ów Anglii wiktoriańskiej lbidem. Fielding w swoich powióściach a0. i poclobne do tej. Zaden rc-ła"łcr'. Niepunktualnośc była przez nią szczególnie piętnowana.ytarrir"* wdowy wzmógł się jeszcze bardziej. była od purytanizmu daleka.r. cowitym i unorrnowanym. Ruchy emancypacyjne kobiet budziły w niej oburzenle. innego świata nie ma. któTa mu się odwzajemniała. War151.. Śtor.i. a także w Przygodach Józeta An'dre** 1p.ę . godnośc kobiety i jej kobiece uczucia. Ubieganie się o prawa głosu zacierało.io polcrzynajlepszym razie panuje na llich nuda. PracowitoŚci. W ciągu 50 z gorą lat zadna rozwiedziona dama nie mogła przestąpić progów królewskiego dworu. I{ró]owa Wiktoria nie pozwilań na gTę w kości. Rewolucję. io zawierało clrocby tylko cień nieprzlzzwoitości. Królowa piry*ała do redJktora . Fietding odnajdywał hierarchiczrrej ją nawet w zaltresie drobnych pachołek ma.. powiódzenie czegoś. Antoni Pański. do noszenia których tylko tlllrzywilejowani nrieli prawo. aż do świtu.. \M .<: prócz doczesrrego. Czło_ lviek świaLowy. Cytowany pTzez nas a0 szawa 1937. .1 l I t 1l l {ł' ł tl. obowiązko$/yt w erotyce surowyl gustujący w zyciu pra.yt zadawac się z lordami noszącymi wykałaczki rokri nl*iJ Iowarzyskie " czytamy u tego autora gdzie indziej ""nru. Strachey -. ideał własnego życia. przemawiali inn|m głosem.] Był to istot.e otnawiac w książce pt. wreszcie faworyt władcy. szlagon nieraz. pod żadnym pozorem nie pozwalała na noszenie wąsów bez brody. rytlu 3s s9 zeby często publikowai artykuły. lll -_ J]Ihos rycerskl. -mińo wspóinej przy_ trależnościclo dobrze urodzonycń. picie i rzyganie. smith odróżniał wielką i ptmniejszą norility (nobilitas i nobilitas minor). moralności i domowego ogniska'' s8. to cżowiek. Do wieltie i ninnity zalicźałutytułowanych od duke'ów do baronów.Po oslómnastym wieku jak pisze L.. przeł. stwo.ior uważana bywa często za. Pod jego wpływerrl_ styt zycia dworu znrienił się zupełnie. że niewiele miejsca pozostaje na charakt et. nie tylko drobnomieszczaństwo było o:rytanizmu. Palenie tytoniu było wzbronione. pogrązało człowieka na zawsze. Anna Bidwell. usług. mniema. Rygoryzm wprowadzony przez Alberta był jej niemiły. . . w karty czy jakąkolwiek inną grę w niedzielę.Timesa'' zalecając. Arystokratki mają w sobie tyle afektacji i sztuczności. lecz jakze przyjemne "gryuturr".. Przemiany gentlemana * to nie jedyny rodzaj zróżnicowania. .iu lriwania.cynizm i subtelnośćinte]ektualna zostały starte na proch. Małżeństvra w tvm Henry Fielding. Chodzenie do kościołabyło obowiązkowe. Historja życio. Surowośćtbycza. '[o kupa dworaków i hanowerczyków. obcy im'ńol'nigdy nie stał się pośród utytułowanycn popularny.nie zostało ani śladu. wynikające z fatalnej lekkomyślności i frywolności klas wyzszych.jak gdyby odbity w zwierciadle Jię cnota o szczególnym blasku. szlachcic miJord.""i.. T.owi. Odróżnienie no_bility więJrszej i mniejszej nasuwa się tym |lardziej. tt . który ły3e na tym świecie tak. oo dbania o własne gło$ry. Nie lubił angielskiej arystokracji. 144 Giles Lytton Strachey.rą"u tlo rozmowy odmiennośćzawodów.*y*łu szlachl. Kpiąc sobie z struktury społeczeństwa I{. skoro posiadanie "JJzy*"go jakiejśproltlsji było wykluczone. który przyniósł .a.lidny. zeby zcń wyciągnąć maksimum korzyści. nabierały większej wartości i większej ireścipoi-*pły*"'n zYcia rodziny królewskiej t. s.. Królowa Wiktoria. Toma Jonesa (przeł. Warszawa 1954).rrrlt ludzi z klasy średniejdo Wiktorii był inny niż stosunek arystokracji. Ten antagonizm ilustruje tlp. ten faworytowi. War"zawa 1955. Był to człowiek sq. 3e. kłótnie. Miałń .. że dzielił je nieraz antagonizm. która miała szczególne powoci. al Jak łatwo się domyśleć. Ict własne bardzo niewidoczne i skromne. Jak widać.e.rń-. óyściłunrarrie kamerdynera. jakiego się ta koncepcja domaga.uz okaz. zwyciężyłyideały obowiązku.

t. Miłośc małżeństwie jest przedmiotem kpin. 2I2. Uwalnianie. hartnonia form. pod wykwintnymi formami gruboskórne chamstwo'' a3. obiatl ]j!eracki - PIoltsł i jego świat. jej Znana wrażliwośc Żeromskiego na walory arystokracji pozostaje. Zarówno powieśc Lampedusy pt. toteż słabe to więzy. . urok pobudzający wyobraźnię.. zdradza od tazu. Żeromski pisał: . Nie zraża go nawet zgodgłównego bohatera. Podczas gdy Fielding. Teraz dopiero w obcowaniu z księciem Odrowążem spostrzegała cośinnego: wyjątkoAnna Tatarkiewicz. s. pomimo że walczę z uczciwością o ideały równosci. zupełną nieznajomośćtego telenu. wyjąwszy tę. grzeczność. gdy. Wygląd jego umiłowanego bohatera. Charaktery. nie mogę się powstrzymać od przytoczenia tutaj opinii S. żywa.r. jak mu to nie raz wytykano.Z Oleśnicy wyjechałem we wtorek rano.tak liościołów. przeł. będące jego zdatliem czymświęcej niż tylko snobizmem. jaką jest.. Aktualnośctego sentymentu dla arystokracji mozna stwierdzić nawet tv socjalistycznej Polsce. W swoich rozłyazaniach dotyczących Prousta. kultura artystycznat wreszcie zbytek. 396 łjl Tatleusz Żeleliski-Boy.Później w miarę swoich doświadczeń bohater Prousta miał . Z ich rzadkościąłączyŁ się często wdzięk fizyczny. cn1li Obyczaje naszych czasów. :l. zdradzając. Okpił mnie papa!''.świecie nie są zawierane pod wpływem uczucia.powściągliwośc w słowie". Latnpart jak i film wyświetlany pod tym samym tytułem. w dam rzekomo terroryzowanych przez mężów zastępuje dawne wyzwalanie dziewic więzionych przez smoki. dopóki się nie rozczarował. czym ona jest.się rozCzarowac. 746 a2 wą miękkośctraktowania. jeżeli ma byc udziałem niektórych''. budził żywe sympatie w stosunku do Don Fabrizia. Było to życie zamoznej szlachty bez poważniejszej ogłady. że mnie ona śmieszy M/e wszystkich postaciach.. Arystokrata jest sobą jedynie w towarzystwie drugiego arystokraty [. a to ważni ejsze niż fakt. że gdyby możni zechcieli jeszcze byc dobrymi. Urok stat ych nazwisk działa zdaniem Boya jak urok starych . spojrzy się na arystokrację poetycko. Richardson miał dla arystokracji uwielbienie i w jej kręgach osadzał swoich bohaterów. domostw. skoro nadar.. obywatelską. głosem.. i nast.czystość. obrazujący zmierzch arystokracji sycyIijskiej. .tak wszechne. XIII. pomimo.. o ideał dania cywilizacji wszystkim lub pozbycia się jej. nie zapłacił mi ani za przygotowanie Heniusia. miała wyjśćza mąż za byle podrzutka. mimo krytycznych uwag.Poznałem arystokrację pisze Żeromski w swoim Dzienniku rodową. Jean de La Bruyóre. 'Watszawa 1965.] Arystokrata w rozmot ie z demokratą jest niewyraźnym. żeby jego ukochana Zofia. wiodący w odległe epoki historii. Proust.. lia z arystokratycznym stereotypem niewypłacalnośćwysoko 1lostawionych. odtwarzająca jakoby jego zmarłą żonę. ł Ujawniając często swoją niechęć w stosunku do ludzi wielkiego świata. ani nie zrvrócił kosztów podróży.A czyż we mnie nie ma szalonej gorączki wielmoż1165gi pyta w swoim Dzienniku Żeromski _. Fielding okazuje wielkie przywiązanie do szlachectwa. Ten podrzuŁek okazuje się dobrze urodzony.. Choc wciąganie arystokracji polskiej do rozważań nie leży w moim programie. . Papa /. .znalazł pustkę duchową. Toma. . dawał przy każdej okazji wyraz swemu krytycznemu stosunkowi do arystokracji i swojej postaci wzorcowej nie lokował w jej szeregach. zamiast tych cudow PYchę.Zaślepienie ludu na punkcie możnych jest tak rnrie]kie jak pisał La Bruyóre a urzeczenie każdym ich ruchem. jego rówieśnik i antagonista. miast. Inaczej -się je widzi. a przepisany ręcznie egzemplarz osiągał tak wysoką cenę. który zdał do tlirnnazjum. jak Proust. skromny drukarz S.v.obrazów.Życie towarzyskie i stosunki płciowe w d.K[o lry chciał clziśsporządzać listę magnatów (seigneurs) -.yanie Trędowatej przez środkimasowego przekazu cieszyło się tak wielkim powodzetliem. Żeromskiego w interesującej nas sprawie.. Autor by nie dopuścił. wywodzący się ze zbiedniałej szlachty. Ale równocześnie mówiąc w Wiernej Izece o Salomei. oddawano by im cześćboską" 4e.-Teraz nareszcie wiem. że mamy nie z byle kim do czynienia. Nic bardziej podobnego do jezuityzmu jak arystokratyzm". że pochodzi z nieśllbnego związku.orze niezdolskim nie odznaczały się subtelnością.. . Boy-Żeleński stara się wyl-iumaczyc to upodobanie do arystokracji. zachowaniem po. widział w tych żywych zabytkach jakby odrębne isloty. 147 . wyrazem. która patluje nad moimi marzeniami.

W dziewiętnastym Faulknera--. clo którego mogliśmyrościc sobie pretensje. weclje nieuchwytnych wstrząsów. Próby. a6 Barbara "fuchulan.. t. stawał się niewolnikiem ą5. sprawowanie rząi]ów przez możrlych w Anglii wyclawało się równie natulalne iak to. która elbjawiła się mięclzy ludźmi i dała jednyrn przev/agę narl clrugimi. że towarzystwo złożonezludzi nauki nie może byc poczytywane za dobre l"owarzystwo. II. gdzie skończyć.wielkim swiatem" pisał Boy o Prouście.Prawdziwą. t. Czarnowski. -. II. The Pratlrl "l'owet.esencjonalną formą szlachectwa we Irlancji pisał Monlaiglre _* jest rzemiosło rycerskie. a9 50 Miclrel rle Montairlne. z którego wy\Możono przestępców do Wirginii. dopóki nie położyły tym deportacjom kresu prol-esty Wirginii przeciw obdarowywaniu jej taką populacją a9.r. zdaniem Boya. Przestawanie z nimi lrtoże nadto człowiekowi wyrobic opinię zawoclowca. Consirlćrątions sul . to Old Bailey". Zwycięzca tworzył szlachtę . pisze B. Dodatkowym czynnikiem staje się powoli w Anglii pewien styl życia pTzez bogactwo umożliwiony. to spadają.liczyło się tylko to. wycl. przeł.przez lrtórą mocnieisi i oclważniejsi stali sie.loettrs clrrns. . Zwycięzcy żąclali potem dla siebie różnych przywilejólv: przywileju władzy. 48B. Cytowany Ch. . zwłaszcza po pierwszej wojnie światowej sławni artyściczy potentaci nauki zosta]i dopuszczeni do czegoś. 3l i nast. I. Wywożono więźniów dopóty. Wchodził tu także. panami słabszycli i zdtbyli sobie osobliwą langę i zachowanie. s. Duclos w roku 175t. nilry osobliwe zwierzęta 50.atóż problerrrat tego świata.zwyciężony. jak dobrze wiadomo. Zwalczał go. ale nie wiedziałby. jeciyną i .Wobec llieuniknionego zagmatwania genealogii. A dodac Lu należy. t. cenię takich ludzi jak Kartezjusz czy Newton pisał w liściedo syna. ouło. Doszłoby się wr"eszcie do mieszczaństwa nie_ zauważywszy żadnego ortr"go przejścia''. . Wszyscy mieliśmywspólnych prłoclków. Tatletrsz Żeleriski-Bcly. 148 . Dłie!ą.. i trzymasz. jak udziałem wybitnych ludzi. rozrlz. .l Pisał Ch. Tocqueville wywoctz. tle ce sidcle. au De la dćnoeralie en Anćrique. Paris 1798.p.. była tą właśnie.. że niczym tak nie podniesie wartości swego salonu.jest. s. a wcześnie j jeszcze dziennik Samuela Pepysa.arystokracja angielskal ttóra watczyła o to. zdewaluowanych przez przekupstwo urzędów heraldycznych.uwierlliwości. a3 Stefan Czarnowski. stwarza tam istną giełdę walorów. Tuclrman.iu. Utrwaliły sceny tej deportacji liczne powieściangielskie z osiemnastego stulecia.ł4 . Jeżeli idzje o władzę.ił pozycję arystokracji z poaló3. połączone z bogactrłrem i hojnością. pisał o Celtach S. stuleciu . Warszawa 1 74. a wpływ snobizmu na reputaeje świataartystycznego był cllbrzymi. że bobry budują tamy a0.U Prousta. przelł. posiaclanie źiemi zaczĘło stanowic warunek niezbędny przyna\eżnościr1o arystokracji.archie w mieszczaństwie były. procesów i prawideł". ponieważ za pomocą miecza zclobywalro terytoria. iż pierwsza cnota. Julian Roqoziński. z czego zostały im cześć i godn. .-l'-cłr-r". 149 B.. które sl. kto do niej należy i jakie w nim zajmuje miejsce. jego granic. W poszttkiwaniu slraconego czasu: W eieniu zakwiluitlc:ych dziewanlt. ważniejsze to od tytułów. io c]o pieńszej wojny świalowej. Tuchman. s.eden z bolraterółv powieści M. komiczniejsze niż w górnych sferach. Współczesny mu lord cilesterfield w Anglii protestował przeciw tego rodzaju praktykom.les ł.. Duclos wspomina o dopuszczaniu do arystokratycznych salonów iudzi sławnyclł. ale 'pragnę przestawac zludźmi tego świata. urok postaci.'I'he Proud Tower..anowiły przedmiot porlziału. Ten snobizm nie jest tylko osobliwością wielkiego świata ani właściwy Francji. Dama z epoki Prousta wie. 3. które to idą w górę. przykłactem . żeby porllegac wyłącznie sądowi parów i która nie podlegała takim przymusom.is 1tJ50.ry mieczem polronali jakieśterytorium. nowe wycl. Marcel Proust. któ. (właściwenazwisko Charles Pinearr). oczywiścierw grę pieniądz.'ći.co zaczęło nazywać się światem albo czasem . Pnl. Prawdopoclobne. 'rhe Patri:. I nie jest wyłącznie właściwością arystokracji. jak skłaclanie przysięgi przecl rozpoczęciem zeznań. których pokazuje swoim utytułowanym gościom.co wziąłeś a jedyne głniazdo praojców.ość"a7. Lonrlon ąs 3. osiadaii na nirn póżniej jako elita.. 191. clecyclują o przypisaniu pochoclzenia arystokratyczne gł' łe. s.mówił John śartorń. A idzie tu o znane londyńskie więzienie. że z wirginii właśniewywodzić się miała arystokracja amerykańska.-. Thackeray w Anglii.wiedziałby od kogo zacząć. utrzymując. I 175t. odwaga osobista. Hiel. przywilejów wobec *y. !1/61g261ra l956. jeszcze dowolniejsze. 1966. decyzja o tym.

jak się wydaje.e dopuścic go do łask. by uchybienia w stosutrku clo morahroścjnie stawały się żerenr clla klas niższycl-1. mimo iż. -* Najsławniejsi. jego autobiografii. gdzie rządy elity utrzymały się szczególnie długo .orLl błahych.z książęl. I tak na przykład gdy się w Anglii czy w polsce przypisuje brak kultury intelektualnej szlachcie.rlzstaniu. książki podróżnicze czy opisy polowań. poczucie obywatelskie.uznała za właścirł. Pisał o tym interesująco Taine. do czego doprowadzała go teoria. Toteż arystokrata angielski.nia opinii ą Publicznej. ojciec Bertranda był przyjacielemJ. O trosce o intelekt w Anglii kraju. które ograniczają uogólnienia dotyczące elity i wymagają wyraźnego zarysowania. oparcie o tytuł dawało arystokracie moznośćbycia innym. Taine w sposób llarr]zo współczesny dobywa szereg rożnii z analizy zawartości 1loPularneoo pisma. Jej bibtioteki zawierały nieraz coświęcej niż pamiętniki...1. Taine miał skłonność podkreślaćrolę klimatu angielskiego. Ostatnio nawiązttje cto tei sprawy Pierre Daninos w dowciptlc j l<siążce pt. ży przypisać tak wielkie róznice między ethosem najdalej uńieją wyegzekwować. major Thompson wyclanej w Paryżu w roku 195.zaangażowałaguwernera do jego starszego brata. obmawia lua"i na zellraniach towarzyskich.cie rzeczy dla tl"ora]noŚci nie obo.ami nie wiaclotno niqdy czego sję rnożna spodziewaćl -* pisał Proust o llrancji. . tłitla i nie wahał się wcielać w życie to. Żeniono się bowiem w swojej sferze.u"r.i życia. które wzbogaciły niejedne muzeat bywały czymświęcej niż przejawem snobizm! czy lokatą pie_ niędzy. z którymi tr)eba ciągte *ui"rjC. choć jej przejawy były często absurdalne -. 1lodczas gdy Anglik je bagatelizuje.]imat angielski narzuca konieczność jakiegoś ruchu lnięśhi. Ale pozbawiając go potomstwa.hedonistycznej koncepc.wyniedziela'' się w dni świąteczne.Prtlrch''. mówi o zbror]ni gdy tlic ma wyroku. że w tych warunkach nie może miec potomstwa. za który był jej wdzięczny. tytułern przyltładu. gacla długo . jak podkreślająróżne jego charakterystyki. wyprzedza innych w ogonku.Óg. I-es carne1s clu. mówi iedząc.imniej czysl. Nie sugeei francuskim.. osobliwością arystokracji w stosunku do ogółu szlacheckiego była jej międzynarodowość. . li.co tłu. nawet.maczy rolę sportu w tym kraju. przejaskrawia ]<atasirofalność rvydarzeń. pisał Tocqueville.iętnyclr. jakim był . Tematem niejednokrotnie poruszanym był temat. l. jednak nie odnolo\Mac pe\Mnych różnic. niąrodobna. pozwalał sobie na ekscentryczność. którzy wskazują na płynnoścprzejścia od utytułowanych do wzbogaconego mieszczaństwa. Przyznając rację tym. całuje się ze spotykanym l:a ulicy-zna. a]e w grun. .u p. to niejednokrotnie także ci. ale niekoniecznie w swoim kraju. . i sposób ich potraktowania jest w Anglii w stosurrktr do humorystycztlYch pism francuskich odnrienny.]. Gdy uwolni się koncepcję 15l ruje on . A idzie tu o sctvoir vivre w obrębie obu narodów.i"ą.. Rodzice Bertranda uznali. ci co 150 Ciekawą ilustrację arystokratycznego stylu życia w końcu wieku dziewiętnastego stanowi opis stosunków ro-dzinnych Bertranda Russella zawarty w. Francuz qestykuluje nrórviąc. p. to zarzut ten nie dotyczy zwykle arystokracji.wiara w ważność honoru osollistego. poclczas gdy Frarrcuz iządzi si{ raczej poczuciem przy trwających przez wieki kontaktach kulturowych. W roku :l954 i]ertrand Russel] sformułował swój stosrinek clo l... ale mając lat 70 przystąpiła do najbliższej agnostycyzmowi sekty unitariańskiej.omym. I wybór tematów. Obowiązywała tylko dyrektywa. pogarda dla konwencji i lekceważenie sobie opinii większościmiały na wnuka wpływ. loJ<uje ojczyznę w seTcul ale kapitały'"u 1"r"""" gra. ma poważne zasługi i iej upaclek nie stanowi llyna. czemu naleangielskim . że się Wspomni. Jej odwaga."1. Wchłód tvch warunkach człowiek staje się twardy i rozwija w sobie poczucie obowiązku.rskich i nieistnienie tego tematu w anqielskiclr.. H.. do kogo się odnoszą.z . rrie mówi . pryrvatne kolekcje obrazów. rolę trójkąta małżeńskiegow ciowcipach francr. gdy jak najbardziej uzasadniona''. którzy najmniej się troszcz o or. co im się nalezy.świadczyłyliczne fundacje uniwersyteckie.v-padku pomyłki telcfonicznej.ego Łylko zysku t. o zespół reguł z po7. Guwerner by} zaawansowanym gruźlikiem. nie cŻerpała stąd żadnej przyjemności.. Matka Blrtranda honortl. nie było powodu skazywać go na celibat. zwraca się tlo nieznajomych.jak pisał rl czćls fll tragiczne.. s.jak mniemał -.jc łakomie.przepraszam'' lv rł. Wobec tego matka Bertranda poparciem męża . znała doskonale trzy języki obce.qatórv moralności rycerskiej. Babka Bertranda była purytanką. i deszcz to rvrogowie. uzy]Ma łvykałaczkiprzy stole. Była to kobieta oczytana.

42-Ą3.]. mocna i namiętna szlachetnośćświeciw'moich wspomnieniach.via Stanon Zjednoczonym arystokracji przypisując im krrlturę plebejskt1. Russell pisał: jak sądzę lecz jego . London 1954.?. W liściedo Russella Conrad deklarował . że się pospolicie odmar. Ten stosunek Russel]a do Corrrada był odwzajemniony. w Chicago pizerwał mu uznając się za pokonanego. będzie trwało niezmienione usqLle ad tinem".. podczas gdy hasłó From . Tak na przykłaci cytclwany p. 6z B.ności.ze mnie już gclzic indziej E. które gdybyśmy się nawet mieli nigdy już nie zobaczyć i gdyby Pan o moim istnieniu miał jutro zapomnieć. ccl orl samego początku związało nas szczególnie mocno". dla mnie" 51 Etlros rycer ki w Nowym Świecie VIil.clr. przypisuje żywym tradyclom rycerskim łogiii i i"1' tlictlbecności za oceanem.Pamięć .. jak to każdy może stwierdzić w jego książka. t52 l53 . ale nie zaryzykowałem nawiązania znajomościbez czyjegoś pośrednictwa. którzy założyti kto z nich opowie cośrrajbardziej nieprawdopoclobnego. jego zclaniem. jak błyszczało do tego.głębokie. Od lat byłem wielbicielem jego książek. Human Society in Ethics and Politics.właśniez powoclu tej plebejskości oa lrultury tluropejskiei..zanika stopniowo o Conradzie.og. rózniącą się znacznie .. io riches (od łachmanów rlo bogacl.em Conradem. W naszej działalności na zewnątrz byliśmysobie niemal obcy.. t. Znana jest anegdota o rlwócll Arnerykanacłr.z. taka bowiem kombinacji była. ale w czymś bardzo istotrrym byliśr:lywyjątkowo jednomyślni[. s. Był on.co pomaga człowiekowi zaclrować osobistą prawośći szerzyć wzajemne zaufanie w slosunkach społecznych..wa) pnemawiało clo Airerykanów . aczkcllwiek na pierwszy rzut oka ich orientacje życiowe wydają się od siebie odległe.'' tu jego partner. zo: stanie w niej coś.. pochodzący z Chicago. Ąmerykę w zestawieniu z pot rótli prywatności charakieryzui.. Pierwszym moim wrażeniem było zdziwienie. :ri. Anglia nigdy się cloń nie rltlwoływała. Shils brak prywat.Waznym dla mnie wydarzeniem -z Józef. pisze Russell w roku 1913 * .l. Był arystokratycznym polskim gentlemanem po czubki palców [.Pojechałem do jego domu. l)ier\Ą. Po tej wypowiedzi nie może nas zadziwić akces Russella dcl wartości wyznawanych przez Conrada. Chciałbym przyczynić się hłyszczało dla innych tók. żeby to światło i'.szcze w początku ł:ieżącego sl. . Nie chciałbym.uiecia. bostończyk. jak gwiazda widziana z głębi studni. Mówił po angielsku z wydatnym cudzoziemskim akcentem i nic w jego zachowaniu nie nasuwało myślio morzu. c}rarakteryzujący .. s.potrzeby. The Autobiography. zaczął: . tticmożliwa. Wiadomo.szy. co zabyło zapoczątkowanie przyjaźni wdzięczam łączącej nas przyjażni z Ottoline. aby ten legat wieku rycerstwa został dla świata całkowicie zaprzepasz czony" 51.Byi sobie ctcnt]eman. ale łączyłnas pewien poglącl na życie ludzkie i luclzkie przeznaczenie.it..honoru od arystokratycznej buty i od skłonnoścido gwałtu. blisko'Ashford w Kent w stanie nieco trwożnego oczekiwania. Po wielu latach i już po śmierciConrada. l.*. W większościnaszyclr opinii nie byliśmy bynajmniej zgodni.lcą Anglię.. 3l9-324. pełne podziwu uczucie. Russell. barclzo rygolys|ycznym moralistą nic synrpatyzującym z rewolucjonistanri.

co następuje. .ych świecie. 5 Józef. W. a nie inny obraz południa odpowiadał potrzebom ich serca.t. w biznes i w spekulacje ziemią.. Digby Baltzell w książce pt. ]ccz b].o"ury komercjalizacji. zastrzeżenia clotyczące agresywności. tlrliwcrsylet... Cytowany W..dollrym towarzystvrem".głirzi w ... nr 3. nic w lyltl celu. że Stanv 1. Temal.vę pańskosci (gentilit1. że ethos rycerski jest w nieporównanie lep_ .1p:. oczywiście..T.y się w mniej lub łvięcej izolowanym od spraw finansorł. s. M.azamy jest tak rozległy. którzy przyswajali . Około połowy . Kawalerowie i -.egJo stulecia w swojej książce pt. .A. żviącego w la.Ti:. Ci przyczyni ali Hn?^O. polecany był Uniwersytet w Wirginii.lrzeniknął także i cio Nowego świata. Emerson pisze.u. Taylor Yą'nkeii' pTzyzwyczaili się wierzyc. Taylor.Ja]<iż 3 E. : j::t_ę_pu się do tworzenia" zaprawioneEo . iuylo.""... s. 313. Kultura ametykańska. którego J. przyepiskopalnego.:... s. Phitadelphia Gertt]emąn.. a gentiem".". w Amerl daly o . Filaclettijski gent]ćman . New York Ibitlem. którzy do nich aspirowali. Prawdą jest. 33.. że ."oĘlu"trr#. R. którzy rządzili się wartościamiyankesów. 7903.tach 1B03 _ 1882. Lipset..'I. Trzebawielt i* pl.potęqi i których dzieci i wnuki rłryr:horł-al.ior... sanri mieszkając w mieście. Jak w Anglii.u . R. dobywa z amerykańskiego piśmiennictwa różne obrazy ethosu amerykańskieqo zalysovlanego czy to przez o Południu I czy przez Południe o PółnocY.erica. Nieraz kjerowati jej zyskownym zużytkowaniem.z9liu się klasy próżniaczej i szerzeniu się postaw wielko'ty ffili}'lT" do gentlemenów. s.il. wychowahie \^r prywatnej traleznośćdo kościoła szkole internatowej a potem uniwersyl_et w princeton.pisze E..oti" . yale czy Ilarvarcl. ztlobyć.nue .ilil. i ci. Lipset utrzym1-1je. przy czyril tę edukację wieńczyć miała podróż do Europy.y i na rolniczą. 'Warszawa 1962. _William 1963. |Óri": ze Południe miało niewolnikó\^. s..wyrosła pewna liczba luclzi. VIII. Aristocracy in Aln. jakiśzawod. Glencoe.. Maln tu na myśliR..ń się l\Iowy Swiat.oi angielangielskiej countly nłlr]{.z jaką torował sobie clrogę se]I-madn przeciwstawiając się tej orientacji wyższe warstwy społeczeństwa ^in. Chałasiński nazywa największym fi]ozofem demokracji amerykań_ skiej.triodło. taki a nie inny obraz prag_nęIi włą'czyć do swojej historii i do swojej tradycji.##: miń .'ińf'.commontarY" 1958.jak pisze W..*u do tel zasirzeżenia. zaczę7i objawiać pttrzebę wyodrębnienia kiasy ludzi.-. ktorzy nie byliby nastawieni^.rd. wyzbyci tego ro_ dzaju ambicji. uważany za Ateny amerykańskie. oclzjerlziczone bowiern bogbctwa zawsze i wszędzie stanorviły poclstar. nrinion.n. vol.Abstract".. innymi wartościami.. Chałasiński.się miała . które dzieli trudności związane z uzasadnienicm przeczących zdań egzysten_ cjalnych.) 3. odpowiednich śroclków fińansowych. Digby Baltzeli.t. Aryslokracja w Ameryce zjeldnoczone posiadajĘ klasę." cJemo_ kratyczną. 440. 1958. Tayto..cn program wymagał. charakterystycznym dla całej inl.Wchodzi l.1l:.*ultos"io.v piątym tomie jego dzieł. a pomieszczonym r. ktory tu rozlł. Zaczniemy od przytoczenia poglątlów pisarza. zulanym 'często .meryki 5. W cseju zatytułowanym Monnets.:1'T:-.doly*anie 2.u lv rachubę anglo_ selskie pochodzenie. utrzymujący się w rodzinjt: pieniądz.vczesnej A.".riu skich kawa]erów hołclującycł. 1 ' R. ze musimy ogratliczyc się do zilustrorvania na paru próbkach zagadnień z nim związanyclr.".n potorn*u. a SeyrIlour M. południowcy nieraz byli wciągani w p. która w licznych rysach podobna icsL do arystol<racji Starego świata.Sclciotroqical .r#::: j.#. szej sytuacji niż uzasacltrianie.ykanie ich kultura rozłupuje . W artykule S. ]Mroqo usposobieni w stósunku do zycia komercjal_ m ie rzone go d olarami. liczać się tl" :]:_. nobr:ac ogólnej ogłady. tak i w Ameryce -.-. b). Na szczęścjeuzasarlnianie po_qląrlu. I}1. przynaleznośćtlo Lakich klulrów. którym się po-. yankesi mieli być dziedricami angielskich purytańskich okrągłogłowych. t55 . Jeżeli idzie o wyższe studia.i"r'. EmersonA. można bowiem _ jego ztlaniem rzy północy.... ktorzy doszli do bogactwa i.]. merkantylną kulturę Pr.elektualnej ór.ołltye "u_ Ń. co sprzyjało twgr. Cavali'er ancl Yankee. Artykuł ten znany mi jest tylko ze streszczenia zamieszczonego w.J""i" . że go tam nie nta.ri Poł. Knicker_ llocker czy Filadelfia a.'"T.przytoczyć pisasobie ideologię południa i pisarzy południa. jak Somerset. Cały l. arystokratyczną kulturę południa.która rząclzić. zaledwie minęło pierwsze ćwierćwiecze XIX stulecia. Bearda w roku 1927.534_ 537 (7903)..T:l"rli::l] utrzymyvrany był jeszcze przez ch.".

Iomana.-BIis*. przez usu\Manie trudności. > musi odtąd należeć ] rJo ch a ra k tc r vs tvki .unin #'.il."'i ll. *...Tr."oil.d iT""." rządzą światem jak przyzna."-l'3[i. t.v.w oczy. zarówncl jak rlo szczodrego ich r<rzdawania.. iatety .il.. którzy -..min. En]erson wymienia .. który może 8 Max Lerner. spo- ..ou'on 7oteżEme. }"t'#:. .jak wspominaliśrny -. Anlerica as a Civilization. po c z aws zv od sir ff ' sidnóya do sir . Oróri rn"i" oznaczać jakąś łeczrlą i jakąsr warstwę 7 '|łumacz.. . 9 Patrz R... Sposólr bycia jest niezmiernie ważny.Pierriądz -. Alcksandra i Peryklesa. woriu. niszczyciel starej arystoJ<racji. V. Ludzie tego co Napoleon pokroiu llic nrieli wprawdzie czasu się manierami zajmować..:1. opinii Tli:r"ir-ii":" siq clo"iJi[l. iak ttohility. Essoys atttl Etryllisll Trąits. których charakteryzuje w lrajwyższej skali li.645.ylo także pclakreślani"p.:1:_:.: .:. w: Esscys.T:_" l ó * i.'{*:_"j::-l":1{i.lny generał i blaskiern swojej uprzejtllosci wszystkich przewyzsza na przyjęcitl" D. n'i"-prrukazywalnyln''.on]. jest podzielany także i przez Ernersona..jak czytanll]]]:". "1l -"r."" estetycznych wa]orów Iudzkiego zachowania .r.. entlemana.y. ji. CyrJa.T. że zalcLy.it. słuszittrścijest podstawą a sobie stano. New York 1957.] icst lepszy niż doświaclczc..o]o. esej pt.rosk ekorrotllicznyclr.iako bariery oddzielającej od klas niższych).cntlernerlami czystej krwi. z . pociągają za sobą automatyczrrie pierriąelz.. 199-222. opa no tl owa n i e.T :" ść.l'" #tTi["TJj:"""..jol<o gentlemanów nl.rg Emersona _...ifit"fr#."" "-".""ał. in.:'*' t56 instYtucji.Na otwartynr polu .j:iiJ:. Ózy'pioZnie:-Cr. rnęskośći jednocześnienliękkość.. Wszelkie szlachectwo w okresie początkowym opierało się na czyjejśwrrrdzonej wyższości. *ł' u powi eści... które we wzorze gcntlemana wymieni}.. rł.'.i."u" n-"r. Orli sieją.rt"riiuli'* oi" pozwalają gentlenlanolj nu pośpiecl'rulawnialący.. Panem swoicb czyn:w i objawia Jest tę'pari"*osć w swoim zachowa_ niś'dy.:":lffii1". "" "r. ale Emerson uważa to za sprawę drugorzędną. "i*"""y 'ńoh "iu "ł.stanowi w mojej koncepcji prawo tam gdzie W kaplicy rnodli się lepiej niż święty.łńi". Enterson.Emerson podkreśla jego walclry estetyczne.europc.i".""S""'. s po kó j .loit.i" :j. Ci ostat- I57 .1XX# .. Jak nazwą "rn" . Sclkrates czy Epaminclndas byli g.ultura rlsobista i obywatelska..f.i.q"l".e jest llołJcm złożo_ nyrn własnosciorn i Inan *. synowie zbierają.czy tclwobec luc)zi..i czy Kierowanie się własnym poczuciern rycerskości (chivalry). Juliusza Cezara. Ila trurlności związalle z wieloznacztlclściątakich tcrmirlóvr.l1] i"rffii$"ń. Monners.T"T:r#:...'L.st [.je *.T J i ph...-.łaclzone[Jo. Opir:ia powszechna kojarzy z koncepcją gentlemalla znaczne zasoby pieniężne i egzystencję wolną od wszelkich l. y o n i e gcl je j iJ # : l r:'#i. . Lernera.ych.?J: ka o pańskirn gcściÓ."". którym "u-Jrię"ru*y tlT Jil.ozwoju przestanie interesowac się rolą koneserów.ol?brrrv: -.i".jak wslrcrtnilraliśnry stanowi naturalny produkt trwalifikacji osobistych gen|.:*. .fakt rzuca się bardziej. -.:$rywn_e.. niqcly nie przestał zalecać siq do Quartier St.ąc Emersorta llalra[i}arrt V/.:'. ]AI. s.:"#'.człowiekiern prawdy. 1::. Silna osobowośćwinna z reguły byc zdolna do posiarlania dóbr ziemskiclr. jaką się jo tcj _kunc"pcli p. Diogeltcs.i --l .Donrinującymi ideałami stanie się prestiż.. że człowiekowi na czymśzależv.. -poleguil'.i"]:. flJ}T:T .l!TJ"jilf.-. :":" 9.Gentle_.".skim elitarlrej kultury l.]eżeli wierzyć słowom M.". clziecko rewolucji.:T::łJ. i *.zeżenio "*yrio*e. i lojalnością. choc dobrowcllnie gardzili picniądzcm.].v"9rrkfi. bezpieczeństwo i sukces" 8. Wszellra uległość jakiemuś wybitnemu mężczyżnie k:b'":i" przywileje szlacheckości.. Amerylca w dalszym swoim l. _ 1i_eku 1T.tak jak Arystoteles...gentlemalt" irnplilruje uprzcjmość i życzliwośc. się podkreśla rolę gentlemana iako . 1909. ze pieniąclz i<lzie za cnotą. Franklinowskle przekonanie.czytamy --.n *ruro...Napoleon."*. zmierzają do ułatwiatria życia.. Jak widzirny. New york ceche rxobowości. Wykwintne lllaniery są przerażającą zaporą rlla człowieka niec-lr. 3i. przy czyn1 -. w zakresie spraw snlaku. przelronany. "l. Termin . Germain. .Gentlel))an . llronią i onieśmielają (ciekawa u\Maga potwierdzająca rolę manier ."wy i"Ui'"..". l. s. E'mersoll.ale Ilclsl.r"v*iąru..l" ..cnotę naczelną. j:Ł.Xi: Waga.lu . Ale zostawiali tę możliwoścr]zieciottl. W literatu_ _1ie. jak tak a tak scharakteryzo_ chivalry. niz uksztaltowanie się Ta koncepcja wiąże..Najltlpsi" to ci..|..

. do najllarriziei elitarnych uczclni" Ńo*"go świata. 'u'. 1rÓ. ale bez przekonania.. ale ludzie ci żyli tak.y. wyołaszając odczyty. Ąutorka wielokrotnie podkreślaszczegoły -ygrąd. znćine mu zresztą już na pewno' 'z i Ihiłr. jeńcem Północy mógł się zwolnic przez zlożenie przysiqgi wiernościz ul<rytym'zamia. clo kiórego przytltl].oku 1 500 00012. jrźurru.ię i .. leniwi."'il. jak gdv|y trwały tla|al czarujący.. Będąc.5zvch podkreślaJ. PowieśćM. że do Fmersona nawiązują współcześni hippisi.ięzyków utrwalały p"*i"r. ale nie r.ł }.zystosowanego clo zmiennyclr warunków. Taki jest poglał netra nuttrera . że świat. Ashley odmawia.1rili się przewaznie spośród qentlemenów z ]Mirginii. Ashley jest wolny czas poświęcali myśleniu a nie działaniu. Byli to ludzie. Ashley pochodził z Wirginii . z kolei rzcc. że jawne zarabianie pienięa"y i choćby lozrno\. luclzie ltlgto typu giną najpierwsi.to pierwszy rys charakteryslyczny. s{:ała się bestseJlerem. ze mógł prze. przeminęło z wiatrem.:::Oili:.]*T]il1ll]. Gciy Scarlett proponuje rrru wspólną ucieczkę. "ry speł.'*iZ *orjżn'uh się w.iej. wyprostowane ciaio lchnje godlrościąi wykwiIrl"cril.: .zbiecie.. R. . bo wie.'. Gdy wynędzniały zjawia się po wojnie tv clomu. 13" tak nieziradny.rrri trlłoclzień"y * rozry**u.rupłe.r. w któryrn siq kszta}cił . ooclróżr.o.vy o pieniądzach są dowodem ostatecznego piogtactwa. jak na przykład szczeqóltric trwałą przyjaźńz CarlytemieJpor"ro"iu: z pierwszej swo. ją widzi autorka jaki i ma clo niej stosunek. bo w roku 1. c]roc przyotlziane jest w śmiesznełachmany''. łudnia. W ciągu pierwrr"go dnia po jej ukazaniu sprzedarro 50000 egzemplarzy. Chałasiński..3i.' Enrersrlrl był z-wiązally z Euro_pą.]ś'49)ptt:.ondynie Paryżu szlachetnościąswo. W'eclług Co|l ier's Encyclopaerlia.*Ólą powinnośćpo wybuchu wojny. kiór.ersytetu Harvarda.lczynił tego. muzyki i pisania wierszy llył zupełnie odosobniony". ukazuie się powieść Marqaret Mitche}] (190ó.I_..eznosci się poczuwa. Jak wiadońo. W' Emcrson. E.naczyć. obraz gentlemana z Po- 1z '0 Warto tu zaz.c j jeżclził Lrzy. w swoim zainteresowaniu dla książek.w ciągu i.lt.brata kraju.bęrlą rnusicli to.wjr:dził ]i. ni.ujzi. N4iała ona kilkanaście wyaań w swoim kraiu. Jest pod sitnym jej wrażeniem.. Film Pod tYnr Lytułem cieszył się wielkim powodzeniem. j. Nie zasługują na to by żyć. Nie umieją walczyć. dziwaków.Celo*ui jalo i. l)awne czasy przeminęły. uchoclząc w sl.polowarliu.ię od Północy kultu pieniądza. powołując się na honor.ą ()]<olo sttt Jat .jąc pclwnc jej wzory. \Ą/odzowie hzikich pl"*io. Mitchell wprclwaclza nie lylko w g.936.rę wzór męskie159 Ashley spełnia jako żołnie. Za przykład prarvcl ziwegrl gentlemana służyw książce Mitche]l Ashley Wilkie. nu k""iy"""t europejski. powieśćta. bo byi gentlemanem.il'.:.u. grze w karty. Maniery stanowią jedyną Tzecz| która im pozostała. ścarlett zauważa. \Ą/obcc tak licznycir lrontattow z Europą nie rlziw. jak .óżnił się jednak tym od bywalców poczytujących się za gentlelnenów. żeby zobrazować. którzy swój - 158 .:r:. Ashleya. ktorzy z przeciwnościąmi losu nie potrafiliby się uporać." -. Emerson podjął szereq podróży we własnym kraju. jak .ri" ttobijać o Jroszt zdecydowani nie rozstawać się z aawn|mi otyt:zajami.Ludzie ogładzeni rozumieią się wzajem.ropi" gJntlemuXl..Ą/..oirrl środowisku za. cała jego rodzina to luclzie. . tańcu "*ykłych i był najlepszym w i polityce okolicy jeżdżcem-l.nia|i wszejkie worunki *u*'u. prezydenci amer-rzkańsry *|*o..em ./. powiatu *. Był on potomkienr .r]:.lne lrrerjc i rlawiązał sercleczne przyjaźni.t. ponieważ llitl walczą. W chwili gdy go poznajemyl wraca z dłuższei podróży po Europie. clo klól.. już minął na zawsze i że południe nauczy l. HonQr nie ulega zmianie ze zmianą warupków.. zaśw ciągu pi"rw="ego . 11 późnicj. Zatrzvmamy się dłużej nad 'tą postacią. Essoys.11r:r::ć. że tych przyjemności nie uważałza cel i treśćżycia. tak jak nie zmieniają się tnaniery. 7.oby" jak mowił pogardliwie lictt Buttler..lłód ten służywyłącznie do ozd..uko *vSli"iotn*i i iako znakomitemu styJiście 10. 'wszyscy uwazali.głowa jego jest dumnie crsac-lzona na szyi i .t. s.. nad którą arrtorka pracowała lat Jziesięć. jak żółw tJzący na tlr.iej portu*}. żc .. dobre wychowa się łui*o .1: |.1yniosły mu 1łlwe .::ju".nie. Tłumaczenia na-trzvdzieści .husetts.].jcj zlekceważenia. cechami innt 1nI i. zdecydowani nie spiesryó . krotnie.y|. GdziekoLwiek następują dziejowe' pr7emiany. l lat lrzyclzieriu no*"gJo państwa. co zcbrali odtlać now lepszym wspólzawodnikom.

"u \^r jej oczach bez skazy. namiot lta łące. ale jest nieciołęgą. Ambiwalentnemu st<rsunkowi autorki rlo luctzi towarzyszy ambiwalentny stosunek clo wydarzeń: sentyment <lo Połuclnja irzy jectnoczesnym malowaniu synów obywateli ziemskich . 329.'. . że powieśćM. Znany mi jest wypaciek polskiego szlachcica. Fau]knera. pognał swo. z którym się kryje. clelikatne płatki kukurydziane.y. liorniszony i nrarynowane buraki. -TWjllialn Ęrlkner. w zależnościocl tego. wstępnej rybie. Bo oto po tractycyjnej. w całej książce przejawia się hierarchiczna struktura południowego społeczeństwa... wojrra lryla clla takich gratkl.jechał koniem prosto w środekwiecu protestującego. kto się nim i:osługule. co poakróśla się niejednokrotnie. bcl wreszcie mieli cośdo t. częste w użyciu... stwa.!] l:: Hł. czy utraciw szy jak w wypadku - |||tiO.ge. Ą w pół godziny później (po złapaniu lisa) wracając tamtęay sam w.ruskawek i gruszek. llo. Ale ta człowiel< z gestem. a kobietą. L h $. Ród Sartorisów ma w swoich legenclach rodzinnych rycerskich przeclstawicieli. ieżeli iclzie o bogaty jadłospis. Ashleya majątek. będą musieli rąbać drzewo. Da jest żona Ashleya -. Warszar. W związku z tą hierarchią słowo . Wypełniają mianowicie czas ujeżctżaniemnieprzystępnych ogier ów czy polowaniem. Gentletnan amerykański nie lawi się nam bynajmniej tylko w postaci zagubionego rriedołęgi. scarlett jest orclynarna. Mitchel jest interesująca przez wprowaclzenie szeregu postaci. nieefektowna Melania.gwizdał''.e pry prrĆ. ale także na podstawie pochodzenia i manier. wystarczy sięgirąć do powieści W.". Jest nim dal Scarlett damą nie jest.. ap de wszystkim wielką kulturę uczuciową. CJto menu rorlzinnego obiaclu w kulturze biesiadniczej. ale jednocześniewzdychają ca pTzez clługie lata rlo . który zwołalro w nastętrrstwie tej profanacji. pieczyste z kuropatw i wiewiórek. Rycerz ten ma symlatyczne zainteresowania i czułe sumienie. kióryclr brawurowe czyny mogłyby się znależć u sienkiewicza. Ci nimi pozostaną bez wzglęclu na to. ojca Scarlett. ZaŚ po chwili trzy rodzaje tortów. co ieszcz-e dodatkowo wpłynąć mogło na niejednotitośćjej postaci i zmieniającą się ocenę wydarzeń.ak-tępaków kierującyclr się lrurra-patriotyzmem. W ustach arywisty. kieclyś l}ayard Sartoris. ktdre okazują się najtrwalszą lokatą przewróconego do góry nogami społecźeń. Rett Buttler nie jest gentlemanem. gdzie właśnieoclbywało sę nabożeńsiwo metodystów. jak w wypacllcu wilkiesów .rła s. polując na lisa. ryż i mamałygę. keks z orzechami i owocami przesycony rumem. bo bez skrupułów zmierza do finansowcgo sukcesu. węrizoną szynkę. sartorisowie pozwala'i sobie na rycerską fantazję. W ludziach widzi co elobre.pieczonego inclyka.Melania oraz Ellen matka Scarle[t. słoclkie kartofle i bulwy irlandzkie. które nir mieszczą się w kategorii wyłąpznie białych czy wyłącrnie czarnych. galcretkę z pigw i jabłek. . go gentlemana.. służbawnosi . w innym ztraczenirt Buttler nazylya Ashleya gentlemanem i jegcl żeinę ilamą. żeby zapoznać się z inną wersją gentlemana Południa. Autorkd pisałi . biszkopty na gorąco i na zimno.Ja nie pies. Miałam już okazję wskazywać na to.rażąca. chciwa i tezwzjlędna. żełlykto na mnie. miewa różne odcienie znaczeniowó. toni*.ru*"t clla niego. Sor/orfs. z biesiadą opisr waną w Panll Tadeusztt.Jest bezinte sowna i umie o sobie dla innych zapomnieć. konfi tiry . w czasie pokoju ich tryb zycia"nie różni się od trybu życia luctzi.olloty.r. t. na któryóh pracują niewolnicy. kiory po uruchomieniu lio]ei_żelaznej trzymał się nadal swole. ltryczki. wszystko interpretuje na ich korzyść. I(alina. nie goclząc się potlporząclkować sygnałom "up7ręinn^uJ. układająca się w szczeble ńie tylko na podstawie ilościposiadanej ziemi i liczbie posiadanych Murzynów. ale i jego kobiecy odpowiednik. Opór przeciw takim technicznym wynalazkom jak samochód przypomina opór naszej szlachty pizeciw kolejom. oposa z rusztu ze słoc-lkimi kartoflami. Wojciechowska. wnętrznie nieefektowna Melania ma kulturę humanisty (autorka każe jej dyskutować o Thackerayu i Dickensie). W tak długim czasie stosunek clo wypadków mógł ulegać zmianie.rt-l"ma. przel. 160 167 . kompot z czirnych jagóct i brzoskwinie''. zral:ił to wyłąlznie dla złtllawy. czy też będzie im wolno -spędzać życie na leniwym marzeniu. kultura osobista nie_ oclgrywa żadnej roli i lest . która budzi w nim najwyższy szacunek jest cicha.:i* wspominałam swoją książkę przez lat dziesięc. plumpucicling.-* ńnr]uktora. Wraz z upływem czasu rośnie jej sentyńent do południa. Paroosobowy obiad z okazji świętaDziękczynienia rywalizuje u Faulknera tl.

Filmy te jak czytamy dalej odcinały się od mieszczańskiego filmu: . miał tylko konia. tak zgodnie aprobowany jako niekontrowersyjny bohater lliady. różnica w technice walki. Stosunek do kobiety (zwŁaszcza młodej i ładnej) jest opiekńńczy. szawa 1959. jak w ludowym moralitecie. w której nie ma la Wi]liam Faulkner. Zło było pognębione. ametykańsko. stosunek zaśdo wroga był wszak istotnym . czy to a_by pewno jest jego prawdziwe nazwisko. s. w ktrlrej wyzwalają się marze. gdy dwóch ludzi się zamoce starając się udusic przeciwnika. 15.. a mianowicie mity. był zły kowboj przestępca. ograniczymy się do palu uwag. kobiely mogłyby liczyć na ce]noścmęskiej strzelby i na popis odwagi. jak myślę. 462. Postaci kowbojskiego filmu grały nieodmiennie tę samą opowieśćo krzywd. ginie. czynienia z walką na śmierći życie.rra.widńo gentlemana" i nie sprawa honoru czuwa nad konlliktem dwóch braci przyrodnich. Warto tym bardziej. jest różnica używanej broni. zaprzepaścic swoją sprawę i zginąc. Gdyby w okresie westernów smoki były jeszcze aktualne. Chałasińskiego autobiografia pt. Niespokojne pokolenie15. stanowią amerykańską wersję comedii de]]'arte. Ktośmógłby twierdzić. Syn gentlemant| zawarta w zespole jedenastu autobiografii wydanych pt. Zły szetyf rożniłsię tym od porządnego szeryfa. Iilmy kowbojskie mają w sobie cośz widowiska ludowego.uznawały nie autorytetu pieniądza. która. To nie ..w znacznej mierze uniemożliwia kunsztowne rozgrywki. giną oboje. cytowana przez J. Toteż nie wyda się mi słuszne tragiczne konflikty tej książki uważac -_ jak czyni J.niż wsze]ka szacown od czegoś zbyt ciemnego| żeby o tym mówic. lbidenr. 139. Żofia Kierszys. lecz sposób. szeryf. Tristan i lzolda kochankowie najwyższej próby. Absalonie. .zie. o k nikt nigdy przedtem nie słyszałi nikt nie wiedział. 89. dobro triumfowało. To uwydatnia męską dominację. 162 163 . bowiem nie efekt walki. Taka była nieodmienna. że nosił cylinder. na dalszym planie występowała dzie]na dziewczyna. Nie uczyniły z niego gentlemana wielkie plantacje bawełny. który wykorzysta - 16 17 Jerzy Tooplitz. tak jak go nie ma. Rasizm w Stanach nie jest jak wiadomo wyłączn poglądem gentlemanów. Wiedziało się na pew że uciekł od czegośwręcz przeciwnego. Przy użyciu pistoletu mam}a. że mamy w nich ciągle d. że w tym ideale mężczyzny Amerykanin odgrywa się za znaną supremację kobiet w życiu rodzinnym i towarzyskim. którą wyrządza cząrny charakter i którą naprawia bohater. miejsca na lojr p/cy.za konflikty klasołye. Chałasiński . s. Roland dbałość swoją opinię przypłaca śmierciąswoją o i swoich. Warto by jesz_cze rozważyć jedną dziecizinę. Ich boi hater mógł ponieśćporażkę. War. dla których kapelusz kowboja na afiszu stanowi nieodpartą przynętę.o czynienia z walką. przeł. s. Jak pisze w swojej Historii sztuki tilmowej Jerzy Toeplitz.. Oc{łlaleźliśmy śladyethosu rycerskiego w dwóch wybranych próbkach u czołowego filozofa i w literaturze pięknej. t. PaLrz Józef Chałasiński. Znaczna liczba legend rycerskich kończyła się tragicznie.. luksusowy d klóry sobie postawił i cały zastęp Murzynów. Warszawa 1955. Absalomie. Temat ten musimy zostawić do bliższego prześledzeniafachowcom oraz tym. Pierwszą rzucającą się w oczy różnicą. O żywotności koncepcji gentlemana świadczy natomiast ciekawa.Tomasz Sutpen. władzy świeckieji kościoła. nia współczesnego Amerykanina. Ten umoralniający charakter westernu różni go jak sądzę od opowieści rycerskich starożytności średniowiecza. westerny stanowiły udoskonaloną formę widowiska kowbojskiego 17. w jaki walczy! decydował o jego bohaterstwie. Absalomie.Absalomie.Obok dobrego bolraterskiego kowboja. Historią sztuki Iilmowej. Krl/lr.. niemniej pozostawał bohaterem. Hektor. 16 The IInsilenl Genelątion. s. która charakteryzuje westerny.1a nie jest gen i nawet nie pragnie być za takiego uważany. tj. I. Kiedy się poja w 1833 r. główna postac w przejmującej pow FauLknera pt. Ponieważ nie ąależymy do żadnej ztych grup. {wa pistolety i nazwisko. giną przez nieporozumienie efekt. które tworzy o swojej przeszłościw westernach. formuła kowbojskiego filmu 16. z których jeden ma domieszkę krwi m skięj.do. lekarz i właściciel spelunki czy kabaretu. która należy nieodłącznie do cech zapewniających mężczyżnie dominację. pochodzenia. komponentem ethosu rycerskiego.

kto liże stopy wyżej stojących i maltretuje tych. czy mamy do czynienia tylko z kobietą Ilogatą czy także z kobietą dobrze wychowaną jest sposób. do'kiórego się tu będziemy' odwoływac l8. nienawiśćczy zakłopotanie. kto chce być uważany za gentlemana. jest jego tylko sprawą. a jeżeli aspiruje do bycia gentle. Honor gentlemana wymaga. Po rozważeniu najrozmaitszych tematów szczegółowych. W życiu towarzyskim gentleman por. Eliquette. śluby. rtisuette. Szczególnie nie wolno wymieniać nazwisk ludzi wysoko pos. Długi zaciągnięte pTzez zmaTłego krewnego. którzy chcą wywoclzić się z tych. America as a Civi]izotion. itd. w jaki mówi do ludzi zależnych.pogrzeby. które sTawiamy mężczyżnie. to nie jest gentlemanem" 19. przystosorł. o czym będzie jeszcze mowa. New York 1969.e wolno mu jednak okazywać jej braku szacunku w obecności dzieci. jest obróńcą bezbronnych. co podkreślam. ]<tóre mam przed sobą.ych znajdujemy i u inrrych autorólv. jak gniew. bo kolejnośćjest tu znamienna zaciąga pożyczek pieniężnych. szermierzein w obronie sprawiedliwości. ile go to czy tamto kosztowało prościuchapo. powinien wyłączyć własną osobę tak. siostry czy dziecka są także przez 7uclzi szanujących się za długi honorowe uważane. O kobietach w męskim klubie się nie mówi. obyczaje obowiązujące w stosunku do sąsiadów itd.. The Blue Book ot Socią] Usage. gdy list iest całko. Te pieniądze -winny być bezwzqlęclnie zwrócone jak najszybciej. chyba że najbliższemu przyjacielowi i wtedy. W związku ze znaczeniem przypisywanym manierom. strach. 164 Gentieman nigdy nie wyzyskuje cudzej słabości. New York 1922. nie powinien się przechwalać. jeżeli może tego uniknąć". ls Fmily Pi'ort. jesL wydaniem siedemóziesiątym trzecim. Gentleman musi zawsze panować nad sobą. by jego słowo było niezawodne.tvicie nieosobisty i gdy jego przyjaciela łączy taki sam z tą osobą stosunek. Pewnej analogii nriędzy kowbojami i rycerzami można się dopatrywać w tym. sposób przyjmowania gości. Nie wolno gentlemanowi pokazywać listu napisanego przez kobietę. służbyczy innych.. chociaż by byt nie wiem jak ogłarlzony. które ewentuąlnie mogłyby ją kom- promitować. 587. a zasady niezłomne. każda pożyczka zaciągnięta bcz zabezpieczenia jest długiem honorowym. Na jego panowaniu nad sobą w okolicznościach trudnysh polega głównie jego wyższość nad tyrrri. . 165 .nie manem. jakim jest w Amerycó po-aręórnit Emily Fost pt. Jesi on spadkobiercą lycerza. Obie te Tzeczy budzą w nim odrazę. Gentleman nie krytykuje przy świadkachzachowania się żony.aręczyńy. Cytuje to Żróciło także Max Lerner w swojej książce pt. autorka dociera pod koniec tisiążki do opisu gentlemana. Urodzony gentleman w ogóle nie wymienia nazwisk. którógo musi ściśle przestrzegać ten.. Co jej mowi prywatnie w domu. To nawiązywanie clrl wojen krzyżol. New York 1957. Jednym z testów na to.znacznie ważniejszyn niż jakhkoiwiek maksyma dotycząca etykiety jest podstawowy kodeks honorowy.vinien zapomnieć o sobie. i drudzy żyją poza prawem i sami sobie prawo stanowią. Etiquette. warto_ zapoznać się bliżej z treściąnajpopularniejszego podręcznika dobrego wychowania. chyba że zajdzie cośnieprzewidzianego.tatusu osoby. nie jest gentlemanem.tarvionych podkreślając swoją z nimi zażyłość.Musi ona także być punktualna w spłacaniu l1 - Ethos rycerski.. ]<tóre zaszły *ięa"y pierwszym wydaniem z 1922 roku a wrydaniem ostatnim.uzasadniając swoje postępowanie innymi względamj niż takie. poży-czać nie rnoże pieniędzy od przyjacieli. Człowiek honoru nigdy nie nadaje publicznego charaktelu swemu rozwodowi. jak zachowanię się na ulicy i w domu. co stoją niżej. chociażby było gorszące.esf cecha charakterystyczna tych tylko formacji. Tylko prościuchmówi ciągle. Wydanie z 1969 roku. Post. Gentleman jak nas poucza bezpośrednio dalej aul_orka. takie. podobnie iak nie mówi ile co kosztuje. krzyżowca. l9 E. Kto bogaty. aczkolwiek dla dobrego imienia własnego i dobrego imienia dzieci zwraca żonie wolność. z. jak za przekręceniem kontaktu wyłącza się światło Wymagania stawiane damie są podobne do tych. ni.a jeżeli nie. Sposób traktowania ludzi musi być jednakowy niezależnie od -..anym w treści do zmian. która wchodzi w rachubę.. s.. co towarzyszyli w wyprawach krzyżowych Ryszarclowi Lwie Serce.Dobrze wychowany człowiek ką bardzo nie lubi wspominania o pieniądzach i nigdy o nich nie -mówi (poza godzinami biznesu). którzy impulsywnie zdradzają wszystkie swoje uczucia. że i jedni. Ale to nie .potem lomantyzm.charakterystyka wtarzająca dokładnie jego obraz w Petroniuszowej Uczcie Tryjak cytuję za autorma]chiona. Książka liczy 654 strony.

Tak na przykład nieprzyjęcie pojedynkir jest moralnie słuszne (honnćte). że ocena czynów nie zawsze kieruje się ich wartościąjako takich. pewne inne dozwolone u tego ostatrriego są niedopuszczalne u pospólstwa. W południowym dobrym towarzystwie. ale ich stapianie.długów. na kogo działana przynależność nie jest skierowane. mimo iż oficjalnie -odrzucała arystokratyczne idealy zr.zezwalał na bogacenie się przez gTą| pTzez wojnę.. kierowane nie pTzez wzgląd na własną korzyść. Strzelecki 22 mysłu dbają dzisiaj bardzo. daf się lubic'' . 21 naśladownictwo. że takt tak . które zmiepewne dyrektywy o lokalnym noru niają . wolał wielkie zbrodnie niŻ drobne zyski. takich. zarówno jak w Filadelfii i New Yorku. w którym łączy się miłość wrogość. że stosunek Nowego swiata do starego Świata przypomina stosunek syna do ojca. rozdz. Post. Na drugą . a jednak degradujące (dćshonorant) 23. Między tymi warstwami mogą istlriec pewne kolizje. jakich miało dobre towarzystwo Anglii czy Francji w wieku xvII czy XVIII. kto działa i tego. Post. ChciwoŚĆ 22 lbidem. i kobiety obowiązuje takt. feudalnej i amerykańskiej. Etiquette.a charakterze. ale nie przez pracę. 166 167 .o"umia.ry wchodzi często w kolizję z prawdomównością. przy czym nie ma dziś w Ameryce uznanych arbitrów dobrego smaku. Tym ideałem było torowanie sobie drogi przez popularność. II. a podręczniki dobrego wychowania rejestrują raczej pospolite sposoby zachowań.cenił wyżej gest niż dobroczyn. jak należy się pośród ludzi zachowywac zdaniem M. s. szczególnie wulgarne jest powierzanie reporterom szczegółów swojego życia prywatnego. który wymieniliśmy w podręczniku E. w którym czytelnik. żeby ich kochano.. której nowo osiedleni byli pozbawieni. XX[I. Nie zalecał ludzkości ani łagodności. salwuje swoją prawdomównośc jednak bez urażania ludzi ten. iodnośćnie pozwala jej pubticznie ujawniać powodów do niezidowolenia. a mianowicie. Powoli narastał nowy ideał. która nieraz bywi okrutna. a władzy. cieszyć się powszechną życzliwością. Tocqueville dostrzega w moralności dwie różne warstwy. pisze J. Angażują nawet sztaby specjalistów mających troszczyć się o podsycanie ludzkiej tkliwościku ich osobom i dziełom. Honor feudalny w pewnych wypadkach zalecał zemstę i oceniał ujemnie wybaczanie obelg. jakkolwiek nym okresie zdaniem Lernera -nie torowanie sobie drogi do chodziło o pewien styl życia. 475.tylko plaez dobroć. 263. Lernera nid przestają być żywe. t. zs Jan Strzelecki. kto stara się we wszystkim znależć jakieśdobre strony. lecz orientuje się czasem wyłącznie względem klasową tego. czyli szybka orientacja w cudzych doznaniach i liczenie się z nimi. Ich zadaniem jest nie tyle oddzielenie różnych grup od siebie. Niepodobna zaprzeczyć. Na zakończenie tych uwag dopuśćmy. De Ią dćmocrctie en Amćrique. Dochodzimy w ten sposób do rysu bardzo istotnego w ayrlktywacłr autorki.ale pochwalał szczodrość. s. rozdział ten zawiera tylko jedną dyretty*ę. Warszawa 1962.Byc Magnaci przeczarującym. 31. w innych nakazywał ludziom imperatywnie.Wyrabianie sobie pozycji w zbiorowości" 20. także nie wolno jej wyzyskiwać swojej wyższości nad l kimśinnym. jak należy zachowywać się w biznesie i jaki styl winna mieć konsumpcja. ność. A. zdaniem autorki. dla 1 zagadnienia. Pewne czynyl na które może sobie pozwolić plebs. . do roli życzliwości.odrzucanie wzorów i jednoczesne ich i :o E. Njepo&oje amdiykańs&ie.co osiągnąć. niż ferują klasowe nakały. s. są potępiane u pana. I mężczyzn. znający skomplikowaną grę zabiegania o prestiżl oczekuje reguł strategii w lokowaniu się na korzystnym miejscu drabiny społecznej. Tocqueville'a i jego porównanie dwóch różnych koncepcji honoru. W starej Ameryce urodzenie nadawało ludziom pewną charyzmę.Jeżeli chcesz sobie taką pozycję zagwarantować.I tak rozdział o tytule . by się przernaęjali. Świadczą o tym ilości pytań kierowanych w tej sprawie do czasopism. można przede wszystkim przez autentyczną życzliwość człowieka. Gdy jest nieszczęśliwa w małżeństwie. piychoanalitycy uważają. pojęcie gentlemana we wczesoddziałało silnie.do głosu A. Ameryka miała zdaniem Lernera serie arystokracji. każdorazowo przystosowując się się do lokalnych potrzeb i interesów.wraz ze zmianą warunków. Dotyczą one przede wszystkim tego. Tocqueville. stosunek. by zapominali o sobie. Na pierwszą składają się pewne dyrektywy reguły hoto są właśnie wszędzie obowiązujące. Charakterystyczne dla społeczeństwa arystokratycznego jest to.

zawsze godne po: lbidem. Stąd wiernośćwysuwała się na plan pierwszy. 262. u arystokracji feudalnej. Ale to.podczas gdy rzecz miała się inaczej 2a gardy. wypada. której udało się stanąć na czele wszystkich innych i która czyni nieustanne wysiłki.ykanów powodowała. Odwaga. Z drugiej. honor przekracza bariery i staje się narodowy. W zakresie . 272.yiek uważałza wielką obelgę lekkie uderzenie w policzek i musiał zabijac w pojedynku tego.oci jak w średniowieczu. lokując te cnoty łvyżej była diań mniej repulsywna niż skąpstwo. bankructwo na była śmiałość nie kompromitowało. nic tez dziwnego. Arystokracja feudalna rodziła się dla wojny i ptzez wojnę. bo ku ustrojowi w zasadzie sprawiedliwszemu. walki z przyrodą. Dla_ tego została uświęcona. podczas gdy w arystokracji traciło się honor pracując. albowiem . usiłujących zatrzymać dla siebie na drodze dziedzictwa bogactwo i władzę. ceniona sukcesu.Zjednoczonych. Przedkłada nawet chętnie pewne przywary śmiałe świetne ponad cnoty skromne i pokojowe. zupełnie inaczej pojętego. RuchliwośćAmer. się pogodzi ć z tym. Gdyby zaśwszystkie narody miały te same interesy. lbidem. noru by zanikły i zostałyby tylko powszechnie obowiązujące pojęcia dobra i zła. podczas gdy pozbawiało honoru gdzie inCziej. podczas gdy w społecznościach arystokratycznych wszyscy byli na widoku.wszystkich innych. w jakich znajduje się Ameryka skazują na wymalcie feudalne dyrektywy. Cnoty mające w sobie splendor sieją niepokój. że człor. inne warunki. naruszało spójność rodziny. Gdy w jakiejś społecznościzanikają szczeble i yszyscy stają się równi i podobni. którzy je powzięli. i samo pojęcie ojczyzny pojawiło się we Francji dopiero w XVI wieku 25. gdy te różnice się zacie_ rają i wraz z nimi zaniknie" 27. tak była szczególnie. wszystko co. że kierunek rozwoju wskazywał na nieuchron_ ne posu\Manie się ku demokracji. To. 25 260. by się utrzymać na tej pozycji. Opinia publiczna z całą mocą nakazywała pracować. bez niej bowiem cały porządek społeczny się walił. lecz raczej odwaga potrzebna do walki z przeciwnościami. słabnie. że odwagę stawiała na pierwszym miejscu. konwencjonalne reguły ho. Człowiek umykał tu opinii publicznej. Prymat przemysłu i handlu w tym kraju wysu\Ma na plan pierwszy cnoty pokojowe. Natomiast nie operowano wtedy pojęciem patriotyzmu. tym bardziej rozbudowane stają się reguły honoru. fakt-opatrznościowy. nieraz do loterii podobnych. musi cenić szczególnie cnoty.. Te reguły lokalne płynęłyzawsze z lokalnych obyczajów i interesów danej spo. był stosunek do pracy. i nie są tu w wysokiej cenie. By ujarzmić natomiast ten wie]ki kontynent. Nie lęka się ona naruszania naturalnego porządku dyktowanego przez sumienie. s. '8 lbidern. szczególnie jak to słusznie zauważa Lerner zresztą pojętą. które mają swoją wielkośći splendor. Stabilność i trwanie pewnych reguł pozwala na bliższe ich rozpatrzenie i zróznicowanie. jest zamknięta i ograniczona do tych Im bardziej społeczność samych ciągle rodzin. W Stanach . s.. Zestawiając ciągle arystokrację z demokracją. 168 169 . gdzie cenio] imprez. Klasa.Jest do tego i niejako zmuszona przez swoją kondycję 2a. podczas gdy ruchliwośćAmeryki nie zostawia na to czasu. s.pa gwałt często zezwalał. Jak pisze Tocqueville. Szczególnie ważną sprawą honoru. bo to odciągało od głównego przedmiotu zainteresowań .. kto go obraził to sprawa arbitralna. 267. Z jednej strony. Potępiało się natomiast surowo wszelkie odchylenia od wiernościmałzeńskiej. natomiast przebiegłości zdrada były dlań. łeczności26. że miał reagować na najmniejszą obrazę. i które łatwo pogodzic się dają z dumą i umiłowaniem władzy.. ale nie była to odwaga militarna.feudalnym. s. niepodobna rz lbldem. że reguły honoru były mniej jednoznaczne i mniej imperatywne. Te poglądy nie zrodziły się z samego tylko kaprysu tych. Sytuacja raczej wyjątkowa arystokracji średniowiecznej zachęcała do jednomyślności w jej ramach.spraw politycznych funkcjonalność pewnych ocen była także dla Tocqueville'a oczywista. to wyrastało z potrzeb arystokracji militarnej. Cały porządek społeczny opierał się w średniowieczu na zależnościachmiędzy panem i wasalem. Tocqueville ma do sprawy stosunek ambiwalentny. potrzebna była na co dzień pasja bogacenia się.właśniez różnic i nierówności mięclzy ludżmi wywodzi się honor.

a szczególnie pracy fizycznej. Oto wzór jednej z subjak sądzę kultur amerykańskich.słusznie dumnego". kańskich kilka rozproszonych pojęc pochodzącyclr z dawnego honoru arystokratycznego Europy. t.było nie uznać.iako tło zgoła odmienne pouczenia Hezjoda i morały bajek Ezopa. 264. ile de. Ale jest ich mało. szukającego ciepła i bezpieczeństwa. Arystoteles. daliśmymu . jak sobie przypominamy. że prawie każdy bogaty Amerykan. |)okojowego wzolu dostarczył nam w Grecji Arystoteles zarysowując . s. Z jednej strolry pracowitość. a tereny rolne podporządkowane wylnogom polowania. zbuntowanego przeciw uznanym auLorytetom. z jednej żądza sławy.Szli za taką jako pastwiska. W ciągu ostatnich dziesięciu lat którzy publicyści w 1958 roku Amerykę upajał nowy wzór: miał to być człowiek o niezadowolonym wyrazie twarzy. 81 lbidem.z drugiej pogarda dla pracy zarobkowej. W swojej postawie dawał on wyTaz jakiejś udręce człowieka osamotnionego. s. t. W poszukiwaniu takiej życiowej orientacji zaczęłam od lliady. s.. W rozważaniach doĘiegających w tej chwili końca. 63. i że ludzie mający czas na kulturę osobistą mieli prze. 36.Napotyka się jeszcze pośród opinii amery. \Magę w stosunku do tych. tracił do niej ochotę 31.. ktorzy go nie mieli 28. których łąki nie służyły ltodowane dla wyścigów. II. Stylizowanie się na gentlemana angielskiego aż do ostatnich czasów było w pewnych kręgach atrakcyjne. starałam się odtworzyć pewną jednostkę typologiczną. muskularnej budowie. lbidem. duszącego się w społeczeństwie jak w więzieniu. Nie można .lczywista. t. z drugiej szukanie bezpieczeństwa.edzenia . którymi się ludzie rządzą. 30 lbidem. II. za]ecał liczyć się z piękneml a nie z użytecznością. s.zastaw się.oddałbym chętnie parę naszych pomniejszych cnót za tę przywarę" 29.wróżyć mu dłuższego istnienia. drugiej ryzyko z i gest znany z powi. o chodzie niedbałym i powłoczący no'gami. Duma jest niewątpliwie przywarąl ale . że wzory te nie były funkcjonalne (ściślej eufunkcjonalne). któr. bo nie służyłyby potrzebom narodu zajmującego się przemysłem i handlem" 30. nieczesanych włosach. dukcja z mocno przyswojonego przekonania o funkcjonalności dyrektyw.ej odrębnośćw stosunku do ethosu mieszczańskiego wydaje się <. nie miał na ogólną kulturę czasu. Co do kultury osobistej i intelektualnej staje jej na przeszkodzie to. dyktuje Tocqueville'owi następujące słowa: .in był kiedyś biedny i za młodu ciężko musiał pracować. Tocqueville byc może przedwcześnie przewidywał wygasanie wzorów typu wzoru gentlemana w Stanach Zjednoczonych na tej podstawie. Z jednej strony nieufna ostrożność. 280. choć obok tego wzoru rozwijały się na tym wie]kim kontynencie różne jak pisali nieinne wzory. Gdy umysł jego był chłonny. że arystokracja miała większe walory estetyczne i twórcze.. I. a gdy miał już czas. Z kolei przyciągnęła naszą uwagę Sparta jako kraj rządzony pTzez 171 17o .. Nie tyle obserwacja. By ten wzór uwypuklić. a postaw się". Uwagi końcowe 28 g9 lbidem. konie były tlyrektywą ci.

elitę z włócznią w ręku. Closs. Polski Kodeks Honorowy.. Rosnący wptyw mieszczaństwa na-. Warszawa 1919. ale przyjmowali wyzwanie. wznoszą się ponad tarną społeczeństwa a przysługującą temu społeczeństwu wolnościąopozycji. uwagę na ówczesne szukanie wspaniałej przeszł<rści. szkoły rycerskie. której sam wzdragał się tlżyć.. ewentualności. Byli tacy.. Dopiero św.. On sam był zaręczony z panną z dobrego domu. Warto zaznaczyć. Ethos rycerski pielęgnowały. Lipset dostrzega związek między hierarchiczną budową eli. jego zdaniem.zarówno z pochwał. inni akcentowali cnoty pokojowe. wyzyskują malowniczość tego ethosu. Bogdan Korzeniowski w książce Drcma w Wąrszawskim Teatrze Narodowym 1814 .rycerski". i67.tycerz'' i .Nie godzi się per omnia. New York 1966. rzecz oczlrrłrista. par M. z którą miał już nieślubnegosyna. Yalue Pąttelns. Powieść. że inaczej byliby zostali uznani za tchórzów. którzy wyśmiewaii obyczaj. M. według niego. Jej znaczenie w Polsce szlacheckiej jest dobrze znane. Jedna z form demilitaryzacji rycerza przedstawiona jest w rozdziale o dworzaninie.Rycerz nie mógł znieścobcej woli i sprawiedliwość chciał wymierzać sobie sam. s. 173 . zaglądac przez ramię kiedy kto czyta papier jaki lub pisze?" Odpowiedź na pytanie ucznia kipi bowiem oburzeniem na myślo takiej wielka.wojownik'' jako terminem pozbawionym tej narzucającej się konotacji. W rozdziale pierwszym autor pisze o osobach zdolnych do żądania i dawania satysfakcji honorowej. gdy dowiaduje się. opraco\Many pTzez Adama Czartoryskiego w t7ł4 roku dla młodzieży szlacheckiej. osoby płci męskiej.w rzuca elicie koniecznośćsformułowania kodeksu. że socjolog amerykański E. Zamyka je w tym punkcie. . Gdy po pracowitym i pełnym chwały dniu wraca do slvojej kwatery. dit le ChevąIier Bayar. Shaw roześmianą.Konwenans uroczystego bohatersfwa trwał uporczywie. zabity bronią palną. sam bowiem bronił mostu przeciw 200 Hiszpanom. Shils uważa obowiązek dyskrecji za obowiązek szczególnie akcentowany przez sfery arystokratyczne 3.o dziwo pisze B. S.teatr. z obawy. in. jest to zdrada. Tak dzieje się. opracowany przez Władysława Boziewicza i dedykowany Józefowi Piłsudskiemu. które z powodu wykształcenia. którą zacny umysł brzydzić się powinien". jak i z krytyk dobywać się zdaje postać wzorcowa. stanowiska społecznego. który można by przeciwstawić aspiracjom stanu trzeciego do awansu. Osobami honorowymi czyli gentlemenami nazywa się. inteligencji osobistej.. A Messieurs les Gentilhommes. 8 seymour M. Ta odrębnośćpowstrz.o cz]rm była wa wiekach średnich.. o którą nam idzie. Bayard służyłza wzór rycerza bez trwogi i skazy (sans peur et sans reproche) 1 Chwalono go przede wszystkim za odwagę. Lipset. Guyard. którą nędza zmusza do takiego kroku. Kodeks moralny. Lyon 1808.yrnywała mnie od używania w stosunku do Sparty słowa .stosunku do Aten stanowi interesujące zagadnienie. choć sobie powierzony rozpieczętować. kładłnacisk na dyskrepyta uczeń cję i delikatność. Jednakze rezygnuje ze swoich zamiarów. jak wiadomo pojedyTrwałym reliktem rycerstwa . przy czyn pojedynkowano się ny światowąj. Jej odrębnośćw. Tolerancja w stosunku do męskiego nieślubnego potomstwa była wśród dobrze urodzonych daleko idąca. Zmienna była w kulturze pozycja rodziny. że ma do czynienia ze szlachcianką. w Anglii z jej akceptacją elity l uległościąw stosunku do niej. truclute and Power. Kultura rycerska nie była kulturą rodzinną 2. 172 ł lVładysław Boziewicz.Tycerski'r.. uległością. list ćudzy. prostą. Wzor ethosu rycerskiego dojrzewa już mo. pogodnĘ i . jaka l wiąże się ze słowem tlrycerz" czy . .. w którym.którą stwierdzić można nawet u robotników. r Bayard zginął w L524 t. Podczas gdy jedni poszukiwacze chwały szukali jej przede wszystkim w walce orężnej.Czy godzi się podsłuchiwać kiedy dwie osoby cicho mówią. ćlóves de l'Eoole Royale Mititaire. Koncepcja gentlemana i jego rola w Stanach Zjednoczonych zamyka nasze rozważania.był . nakłoniłazaśdo posługiwania się terminem . jaką orientacja rycerska odegrała w kulturze euro-amerykańskiej. zamawia sobie na noc jakąśtowarzyszkę.d. W 1919 roku ukazał się Polski Kodeks Honorowy a. We Francji m.1B31 zwraca t Histoire du Pierre du Teruil.Joanna jak jest bohaterką arcyludzką. jest to podłość pozwalać sobie na którąkolwiek z rzeczy wzmiankowanych.u nas przynajmniej do II wojnek. Nie możemy wglądać tu btiżej w rolę. papiery leżące na stole cudzym czytać.

wieniawę znała cała polska: miasteczka. choćby nie spełniali innych wym"gOw.ą. Ieżera. Dyplomaci. ale uwzględnia się także wybitne zdolności czy inteligencję oraz zajmowanie poważnego stanowiska. miejscowości wypoczynkowe. Widziano taką wspaniałość i smak. zamiast wznosić się w górę. obyczaj nakazujący mężczyżnie towarzyszącemu kobiecie na ulicy znajdować się zawsze u jej boku od strony jezdni. homoseksualiści.. oszukujący * gru"t hazardowych. był to bowiem generał uprawiający zarówno prozę.lichwiarze itp.ent podawał honorarium w kopercie. sprzyjała szczególnie jego rozwojowi monarchia. nie oddający długów we właściwym czasie. literackie półpiętro w kawiarni .Wojskowym Przeglądzie Historyczlyffi". Tę opiekuńczość ilustrował H.lkoń. Po]owania dyplomatyczne przetrwały dłużejniż pojedynki. Ze trói po3edynkować się nie może. tacy. Innym re]iktem tradycji rycerskich była szczeqólna łvstydli_ wośćw traktowaniu spra\Ą/. byli w Anglii w XVIII w. Znany był jego humor i niewyczelpana pomysło.y. genllemenom. wość.Ziemiańskiej". Mam tu na uwagę. - 174 - stroly jednego z jego wierszy. jak już wspominaliśmy.}stokratycznych i rozporządzali duĘmi obszarami niaającymi się do myś. jaki tylko wówczas mógł panować. Jak już wspominałam. a płomień pochodni. Sienkiewicz w W pustyni i w puszczy na przykładzie stosunku stasia do Nel. tak źle wytynkowanel że widac było ruszające się obicie za każdym wiatrem.chodził ciągle w bok. . Nieślubnlpoctioarerrie nie stanowiło powodu do odmówienia satysfakcji honorowej. jaka panowała pośród naszych górali. Lekarzoiii pac. stabilność danej społeczności jej większą czy mniejszą izolację. prawdopodonrri" dlatego. W artykule zatytułowanym B/oski i cienie Niestornego Szwo.. rekiutowali się ze . oszczelcy. szantażyści. jakie warunki sprzyjały rozwojowi koncepcji honoru slanowiącej tak centralne pojęcie w tytn ethosie. Kłusownicy. Zdaniem Montesquieu.y""r"u bowiem nie było komfortowe. Wchodzi tu także . jak chorągiewka zawieszona na drzewcu. uparty chłód panujący w łnilii w zimie w mieszkaniach by_wał nieraz przypisywany tradycji rycerskiej. niektórzy dopatrują się podobieństwa między elitami rządzącymi się ethosem rycerskim a grupami przestępczymi żyjącymi poza prawem. Osobom stanu sziicheckiego przysługuje prawo gentlemenów. dowiadujemy się dodatkowo.Niech dzisiejsze nasze piękności nie zazdroszczą przepychu saksońskiej księżniczce pisał walter scott ścianypokoju pełne były szczelin. co nie zawsze wychodziło mu na korzyść. co nie żądają satysfakcji za ciężką zniewagę. Analiza ethosu Spartan zapTzecza jednak twierclzeniu.Savoir vivre angielski nie pozwalał na rozmo\^/y o pieniądzach w życiu towarzyskim. . Tocque_ żyje w bliskim powiązaniu ze społecznością ville wszak także mniemał. jako od strony.zwyczajny poziom człowieka.ncy. utrzynrywani przez kobietę nie będącą najbliższą krewną.i"r'u.wsze tam. bo w małej nacisk opinii poblicznej należy także brać pod odczuwalny. pieniężnych.ę iol. którzy iobili konkurenc.jest bardziej wielkość9rupy. Nasuwa się pytanie. że stratyfikacja społeczna jest warunkiem wystarczająjak sądzę cym rozłvoju pojęcia honoru. a także przykład na myślitaką izolację. notoryczni . nie dótrzymujący słowa honoru.i t"iro. utrzymanego w paietyczno-rycerskiej konwencji. generał Romeyko odtwarza postać generała brygady. której nikt nie próbował . Bolesława Wieniawy Długoszowskiego. dr.listwa.r. jak i mowę rymowaną. Życie-. zanim inwazja turystow zmieniła obraz Tatr. u. narażający cześćkobiety na niedyskrecję. dwory. w zasadzie warunkiem niezbędnym zaliczania do ludzi honorowych jest matura. Dupróel w Truktacie o moralności rem gdzie pewna mniejszośćarystokratyczna się niemal za. Hugo pt. Fotografia uwieczniła gromadkę wy175 i Dla ilustracji ethosu rycerskiego warto przytoczyć ostatnie . liczniejszą". \^/ykluczani zaśbyli z glona gentlemenów denuńcju.Pojęcie honoru oraz postawa i zachowanie zgodne z tym honopojawiają pisał E.. zamieszczonym w.urrrrye. .. o przepisolvej opiekuńczości w stosunku do kobiet świadczy. że honor wywodził się z nierówności. bo monarcha chętnie wygrywał stratyfikację społeczną do swoich celów. ze znanego dramatu V. piszący anonimy. Hernani. ale na wygodę żadnego nie miano względu". że nie ma sobie rownych. karani śmiercĘ.r. _ obserwowany jeszcze w latach dwudziestych w Anglii. skąd mogło zagrozić niebezpieczeństwo. zwanego krótko Wieniawą. ze.znały go szczególnie sfery artystyczne.

ilJix1. . kocbać się i pić 6. \Miadomości o Bolesławie Wieniawie czerpię przede wszystktm z artykułu gen.Śmiorci się. iliJ 1. . Lecz gdyby mi kazały wyroki ponure Na ziemi się meldować . 17L . -. lampart. The knlght in the Middle Ages VIl. The Spartan warrior sercu Wieniawy były jeszcze inne waltości niż te. gdy wyjeżdżałna stanowisko ambasadora do Rzymu . The chivalrous ethos ln the ancient III.WoJskowy Przegląd Historyczny" 1959. The chivalrous ethos ln tbe New World .bitnych literatów odprowadzających go. Chciałbym starą z mundurem wdziać na siebie skórę Po dawnemu. żlelone octy. 7o 100 VI. O tym.nie boję 5. Za trumną stanle biedny sierota. The knJght tn the role of courtier . .. nr 3. że drogie Greece. Rbmeyki.1l. że ńi tam w niebie łba nie zedrą Trochę się na mój widok skrzywt Święty Duch A stchórzyć raz przed Bogiem to przecież nie - Ale myślę. A . " _ Lecz się tam za ltrną wstawią Olbromski i Cedro.Bogu żadnych śmiesznych skarg. il: T #. do grobu zniesiecie. wstyd. Contents Nie słałemza nią..bo mi śmierćnie dziwna. ale zuch. A piechota w paradzie sprezentuje broń.1. W dwu slowach zakończymy nasz ostatni targ.1. zamieszczonego w kwartalniku .""T. A wy mnie. Foreword ćra 5 - I.a Warszawa 1959. Bom był.. Więc gdy z śmieszną kosą stanie przy mnie sztywna. The concept of pattern and the concelt of imitatlon II.. 2I 49 64 IV. ] . jak prawy ułan.by drugi taz żyć.. _ ). The Teutones V. Ja wiem.. M. .aaa.że wszystko skończy się na strachu. Tbe gentleman concluslons . :: T: i. 6 Cytuję ten wiersz za Stanisławem_ Cat Macklewiczea. mój koń.. szwoleżerzy. wojować. l22 153 VIII. potem mnie wysoko złożąna lawecie. 5 Nie należy nadmiernie ufać tym strofom. które w wierszu deklarowałl świadczyjego śmierćsamobójcza w Nowym Jorku w 1942 roku.Ł :.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->