P. 1
Jerzy Płażewski - Historia filmu

Jerzy Płażewski - Historia filmu

|Views: 1,832|Likes:

More info:

Published by: Halina Stolarska on Jun 09, 2012
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2013

pdf

text

original

JERZY PLAŻEWSKI

HISTORIA FILMU
WYDANIE IV UZUPEŁNIONE

WROCŁAW • WARSZAWA • KRAKÓW Z A K Ł A D NARODOWY IMIENIA O S S O L I Ń S K I C H WYDAWNICTWO 1995

I OKRES PRYMITYWÓW I KINA JARMARCZNEGO (1895—1908)
Otwiera się ciężka metalowa brama i wysypuje się z niej t ł u m robotnic. Idą szybkim, n e r w o w y m krokiem, w d ł u g i c h s p ó d n i c a c h , bufiastych bluzkach i wielkich kapeluszach. Ktoś bokiem wyprowadza staroświecki rower. Robotnice zbliżają się, rosną w oczach, widzimy na ich twarzach wyraz ulgi po ciężkim d n i u pracy. Przechodzą. Robi się pusto. Oto cały film Ludwika i Augusta Lumière'ów zatytuł o w a n y Wyjście robotnic z fabryki Lumière w Lyonie. Jeszcze dziś można w którymś z a r c h i w ó w f i l m o w y c h obejrzeć ten d w u m i n u t o w y f i l m , uważany przez histo­ ryków za pierwszy film w dziejach kinematografii. On to b o w i e m otwierał 28 g r u d n i a 1895 r. p ó ł g o d z i n n y seans „ K i n e m a t o g r a f u Lumière" w Salonie Indyjskim, w p o d ziemiach paryskiej Grand Café przy Bulwarze Kapucynów. Prehistoryczne rysunki człowieka j a s k i n i o w e g o , piramidy, posągi g r e c k i c h bogów są d o w o d e m , że sztuka towarzyszyła człowiekowi od c h w i l i , kiedy stał się h o m o sapiens. Jeden tylko film posiada metrykę z dokładną datą urodzenia. I t o mu początkowo o g r o m n i e przeszkadzało — pozbawieni wyobraźni oponenci nie umieli znieść myśli, że epoka cywilizacji przemysłowej, rewolucjonizująca życie człowieka w każdej niemal dziedzinie, może w y ł o n i ć sztukę nową, inaczej wyraża­ jącą dążenia i tęsknoty człowieka. Dzieje wynalazku Lumière'ów, gdy przyjrzeć się im z bliska, ujawnią, że Lumière'owie niczego prawie nie wynaleźli. Już starożytni wiedzieli, że siatkówka oka przechowuje obraz dłużej, n i ż t r w a o n w rzeczywistości. Camera obscura była opisywana przez Leonarda da Vinci. Na pokazach latarni magicznych bywał młody Napoleon Bonaparte. Już w 1822 r. Niépce d o k o n y w a ł zdjęć f o t o g r a f i c z n y c h , a w dwadzieścia lat później Voigtlànder zbudował obiektyw czterosoczewkowy. Im bliżej 1895 r., t y m tłoczniej od prekursorów kine­ matografii. Widać, jak wszystkie ich wysiłki zmierzają do stworzenia techniki, która by realistycznie kopio­ wała naturę w ruchu. Eastman w p r o w a d z i ł celuloidową taśmę, Marey „strzelbą fotograficzną" rozbił ruch na fazy, Reynaud p e r f o r o w a ł t a ś m ę i wyświetlał malowane na niej ręcznie obrazki. Edison i jego operator Dickson już w początkach 1894 r. realizowali filmiki fabularne, ale zamykali je wewnątrz skrzynki, do której zaglądać m ó g ł t y l k o jeden człowiek naraz. Nawet słowo „ k i n e m a ­ tograf" w y m y ś l o n e zostało przez jakiegoś zapomnia­ nego Leona Bouly. Idea filmu wisiała w powietrzu. Gdyby nie istnieli Lumiere'owie, palma pierwszeństwa w parę t y l k o miesięcy później przypaść mogła w udziale A m e r y k a n i n o w i A r m a t o w i , Polakowi Prószyńskiemu, A n g l i k o w i Friese-Greene'owi, N i e m c o m : Składanowsky'emu lub AnschLitzowi, Rosjaninowi Timczence. Wszyscy oni budowali aparaty p o d o b n e do Lumiere'owskich, czasem nawet dowcipniejsze technicznie, zabrakło im jednak pieniędzy, protektorów lub po pro­ stu szczęścia. Aparat braci Lumiere pierwszy osiągnął takie rezul­ taty techniczne, że można je było zademonstrować p u b ­ licznie. Mało — na płatnych seansach dla publiczności. Bowiem już przed 28 grudnia wynalazcy o ś m i o k r o t n i e wyświetlali swoje filmy publicznie, na zjazdach i konfe­ rencjach n a u k o w y c h . Ale dopiero datę płatnego seansu kinowego uznano za rozstrzygającą. Kinematografia została wynaleziona, gdy film dosięgnął widza. Tematyka f i l m ó w Lumiere'ów przypomina wyczyny człowieka, który nauczył się właśnie fotografować: śniadanie dziecka, gra w karty ze znajomymi, kąpiel w morzu, ł o w i e n i e ryb. Z rzadka coś mniej prywatnego: przechodnie na Place des Cordeliers w Lyonie, barki wypływające z portu. Historyczną premierę pierwszego programu braci Lumiere zaszczyciło swą obecnością 35 osób, z których każda zapłaciła po 1 franku. Interes budził początkowo wątpliwości. Właściciel sali nie przyjął 20-procentow e g o uczestnictwa w zyskach, wolał zawrzeć u m o w ę na rok, każąc sobie płacić po 30 fr. dziennie. Jakże musiał przeklinać tę decyzję, kiedy po trzech t y g o d ­ niach w p ł y w y dzienne wzrosły z 35 do 2500 fr. i trzeba było wynająć straż porządkową, by regulowała dostęp do małej salki o 120 miejscach. Prasa, w epoce ustawicznych wynalazków nieskora do entuzjazmu, długo zachowywała milczenie. Na spe-

8

c j a l n y m , proszonym pokazie, który odbył się w dzień po otwarciu „ k i n e m a t o g r a f u " , byli wprawdzie obecni liczni dziennikarze, aktorzy, dyrektorzy teatrów, fotografowie — ale noty w prasie ukazały się tylko dwie. Dziennik „ L e Radical" pisał 30 grudnia pod tytułem „Kinematograf. C u d o fotograficzne": „ Z a p r e z e n t o w a n o wczoraj nowy wynalazek, jeden z najciekawszych w naszej epoce, tak przecież płodnej. Chodzi o reprodukcję przez wyświet­ lanie scen z życia, s f o t o g r a f o w a n y c h seriami zdjęć m i g a w k o w y c h . Dowolna scena z dowolną liczbą osób zaskoczonych przy swoich czynnościach zostanie wam potem pokazana w naturalnej wielkości, w kolorach, z perspektywą, dalekim niebem, ulicami, z całym złudze­ niem prawdziwego życia". Ten j e d y n y w paryskiej prasie entuzjasta zobaczył w kinematografie nie t y l k o ruch i perspektywę, ale także... kolor, w czym się oczywiście g r u b o pomylił. Ale nawet on nie przewidywał, że w s k o m p l i k o w a n e j aparaturze kryje się estetyka nowej sztuki. Cinématographe wydaw a ł s i ę czymś pośrednim między zabawną ciekawostką techniczną a pomysłową zabawką dla dzieci. Nie dziwmy się małej przenikliwości współczes­ n y c h . Przecież nie czym innym, jak właśnie zabawkąciekawostką byli wszyscy starsi kuzynowie kinemato­ grafu z lat 1870—90, wszystkie te zootropy i praksino-

skopy z o ż y w i o n y m rysunkiem klowna, ciągle fika­ j ą c e g o tego samego koziołka. Reynaud ze swoją historyjką opowiadaną siedmiuset rysunkami b y ł o krok od f i l m u . Nie postawił g o , gdyż nie chciał zastąpić r y s u n k ó w f o t o g r a f i a m i . P o w o d o w a ł się... miłością do sztuki. Fotografia była w e d ł u g niego przeciwieństwem sztuki. A przecież w zootropie był jedynie nieudolnie narysowany konik z dziecinnej książeczki, gdy kinema­ tograf pokazywał wycinek autentycznego życia, d o k u ­ ment cenny do dziś (a nawet z u p ł y w e m lat coraz cenniejszy). Nie doceniali doniosłości swego wynalazku także sami Lumiere'owie. Nawet nie pofatygowali się na otwarcie kinematografu w Salonie Indyjskim. Był tam t y l k o ich ojciec, do którego po proszonym pokazie p o d ­ szedł pewien m ł o d y człowiek, prosząc o sprzedanie mu aparatu filmowego. O f i a r o w y w a ł znaczną podówczas sumę 10000 franków. Lumiere odparł: „ N a szczęście ten wynalazek nie jest na sprzedaż. G d y b y był, z r u j n o w a ł b y pana. Jako naukowa cieka­ wostka może jeszcze przez pewien czas intrygować, ale przyszłości handlowej nie ma żadnej". Młody człowiek nazywał się Georges Melies, był dyrektorem teatru sztuk magicznych i niebawem o nim jeszcze usłyszymy.

BRACIA LUMIÈRE NAWET ZWYKŁE ZDARZENIE...
Tymczasem jednak Lumière'owie, zajęci swymi fabry­ kami f o t o g r a f i c z n y m i i nieco zaskoczeni sukcesem kine­ m a t o g r a f u , musieli jakoś odpowiedzieć na zgłaszane ze­ wsząd zapotrzebowanie. Coraz to nowe miasta żądały aparatów i filmów. Wynalazcy musieli więc angażować w s p ó ł p r a c o w n i k ó w . Jedni, jak Félix Mesguich, zaczęli się specjalizować w wyświetlaniu filmów i organizowaniu n o w y c h sal, inni — jak jeden z pierwszych operatorów świata, Promio — p o l o w a n i u na nowe tematy do filmów. Jak w rozwijającym się e m b r i o n i e , zaczęły się tu ujawniać zróżnicowania cech, w y o d r ę b n i ł y się g r u p y zawodów f i l ­ m o w y c h : realizatora i dystrybutora. Wśród f i l m i k ó w braci Lumière są jednak co najmniej dwa, które wytyczyć miały kinematografowi nowe d r o g i . Przyjazd pociągu pokazywał, jak na prowansalską stacyjkę La Ciotat wjeżdżał pociąg osobowy. Ledwie widoczna początkowo l o k o m o t y w a zbliżała się do n i e r u c h o m o usta­ wionej kamery, w y w o ł u j ą c na sali kinowej piski niekłama­

nego przerażenia, a czasem nawet ucieczkę mniej odpor­ nych widzów. Te śmieszące nas dziś reakcje szybko ustały. Ważniej­ sza okazała się wymyślona przez Lumiere'ów f o r m u ł k a f i l m u d o k u m e n t a l n e g o . Z g o d n i e z tą formułą — nawet zda­ rzenie zwykłe, wiernie zarejestrowane na taśmie, zdolne jest widza zaciekawić. Oglądamy albo samych siebie, nasze czasy, sytuacje, w jakich często bywamy, albo rze­ czy odległe, które widzimy z całą dokładnością „ j a k b y ś m y tam byli". Taka f o r m u ł a p r o p o n o w a ł a widzowi już znacznie więcej niż krótkotrwałe zadowolenie, że „ c o ś się rusza". Przyjazd pociągu jest równocześnie j e d n y m z najmniej reżyserowanych f i l m i k ó w : t ł u m na peronie mniej się p o d ­ dawał d y r e k t y w o m operatora od familijnego grona boha­ t e r ó w Śniadania dziecka czy Gry w karty. Dlatego na ekra­ nie w i d z i m y nie t y l k o zbliżającą się l o k o m o t y w ę , ale i pasażerów: raz są widoczni z daleka, w całej postaci, to z n o w u zbliżają się do o b i e k t y w u , widziani do kolan, a pewien skromnie ubrany młodzian podchodzi tak blisko, że jego popiersie zajmuje cały niemal ekran. Nikt natural­ nie nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że oto przypadek pcha do rąk f i l m o w c ó w potężny i swoisty środek wyrazu,

9

a k t o r ó w w e d ł u g z g ó r y napisanego scenariusza i operują­ c y m akcją dramatyczną. Oba te filmy doczekały się w pierwszym okresie dzie­ siątków plagiatów. Tymczasem Lumière'owie rozsyłali po całym świecie swoich operatorów, którzy otwierali kina, demonstrowali wynalazek k o r o n o w a n y m g ł o w o m oraz nakręcali swoje filmy zdarzeniowe (przedsmak kroniki aktualności) i podróżnicze. Był wśród nich także nasz rodak, Bolesław Matuszewski, który f i l m o w a ł m.in. k o r o ­ nację Mikołaja II, jubileusz londyński królowej Wiktorii, a zwłaszcza (w kwietniu 1898 r.) pewne przypadki medyczne dla paryskich lekarzy Balleta i Brissauda, co stanowiło początek kinematografii naukowej*. Inny operator, Promio, f i l m o w a ł z b a l k o n u pogrzeb królowej Wiktorii, kiedy indziej znów zdumiał króla szwedzkiego Oskara, gdy sfil­ mowawszy go rano na otwarciu jakiejś wystawy, wyświetlił przed nim wieczorem gotową kopię. W Niemczech, którejś niedzieli, kiedy wszystkie zakłady fotografów były zam­ knięte, założył film do kasety... w trumnie. Odkrył jednak także nową literę alfabetu w języku f i l m o w y m . Płynąc g o n ­ dolą przez wenecki Canale Grande doszedł do w n i o s k u , że zamiast nieruchomą kamerą filmować ruchome obiekty, można ruchomą kamerą filmować mijane pałace. To były narodziny j a z d k a m e r y . Triumfalny marsz cinématographe'u przez świat trwał nadal. Filmów p r o d u k o w a n o coraz więcej, ale powtarzały się one do znudzenia, służyły bowiem głównie zdobywaniu n o w e g o widza. Elegancka publiczność Salonu Indyjskiego przestała oklaskiwać sam fakt, że ,,coś się w ogóle rusza", stwierdziła, że zaznała już wszystkich uciech dostarcza­ n y c h przez c i n é m a t o g r a p h e i o d w r ó c i ł a się do niego ple­ cami. Tam, gdzie kino przestawało być nowością, przeno­ siło się do bud jarmarcznych lub na wędrowne wózki, szukając widza mniej wybrednego. Tragiczny pożar Bazar de la Charité w kwietniu 1897 r., kiedy skutkiem nieostro­ żności operatora przenośnego kina (nie z powodu zapale­ nia się taśmy, jak przypuszczano pierwotnie) spaliło się 125 osób ze śmietanki towarzyskiej Paryża — d o d a t k o w o uczynił kina obiektami niepożądanymi.

z m i e n n y d y s t a n s " , tutaj uzyskany dzięki r u c h o w i f i l ­ mowanego obiektu. D r u g i m znamiennym f i l m e m jest Polewaczpolany, któ­ rego n i e s k o m p l i k o w a n y scenariusz wzięty został prawdo­ p o d o b n i e z historyjki w obrazkach rysownika Vogla w albumie księgarni Q u e n t i n . O g r o d n i k podlewa grządki g u m o w y m wężem, gdy jakiś urwis nadeptuje węża nogą. Z d z i w i o n y o g r o d n i k zagląda w o t w ó r i nagle strumień oblewa mu twarz. Otóż przed nami pierwszy f i l m o w y g a g — takim terminem określać będzie kinematografia nie­ zwykłe sytuacje o zaskakującym rozwiązaniu, najczęściej k o m i c z n y m (choć nie wyłącznie). Polewacz polany otwie­ ra drogę nie t y l k o komedii, g a t u n k o w i tak licznie reprezen­ t o w a n e m u w pierwszych dziesięcioleciach kina, ale rów­ nież wszystkim f i l m o m f a b u l a r n y m , t j . zagranym przez

MELIES ZOSTAWIŁ FILM WIDOWISKIEM
Poważniejsi t e c h n i c y i przemysłowcy szybko ostygli w zapałach wobec perforowanej taśmy, artyści nie powzięli
* M a t u s z e w s k i jest również a u t o r e m d w ó c h broszur (obu w y d a n y c h już w 1898 w Paryżu) z a w i e r a j ą c y c h e l e m e n t y pierwszej teorii nowej s z t u k i . W j e d n e j z nich p o s t u l u j e u t w o r z e n i e dużej f i l m o t e k i , p r z y d a t n e j do r ó ż n y c h działań s p o ł e c z n y c h , c o czyni zeń p i o n i e r a a r c h i w i s t y k i f i l m o w e j .

* Z czasem zdjęcia f i l m o w e p o k l a s y f i k o w a n o w e d ł u g t e g o , jak d a l e k o z n a j d o w a ł a się k a m e r a od g ł ó w n e g o o b i e k t u zdjęcia. Tą s w o i ś c i e f i l m o w ą miarą o d l e g ł o ś c i jest tzw. p l a n . K i e d y w r o z l e g ł y m w i d o k u o g ó l n y m d r o b n a p o s t a ć ludzka p o d p o r z ą d k o w a n a jest o t o c z e n i u , m ó w i m y o p l a n i e o g ó l ­ n y m . P l a n e m p e ł n y m jest plan p o k a z u j ą c y p o s t a c i e ludzkie o d s t ó p d o g ł ó w , a m e r y k a ń s k i m zaś — u l u b i o n y plan dla scen a k c j i i r o z m ó w , g d y c z ł o w i e k p o k a z y w a n y jest od g ł o w y do k o l a n . W p ó ł z b l i ż e n i u ( p o p i e r s i u ) c z ł o w i e k coraz bardziej e l i m i n u j e t ł o , a w z b l i ż e n i u ( z w a n y m p a t e t y c z n i e — w i e l k i m p l a n e m ) o g r o m n a twarz ludzka zajmuje większą część powierzchni ekranu.

10

Śniadanie

dziecka

d a n k o m z fabułą. Zaczął intrygować akcją dramatyczną. Wielki Méliès! Nie miał żadnych w z o r ó w (poza może Polewaczem polanym) i z niczego stworzył spektakl filmowy, nie zniżając się do d w ó c h najprostszych rozwiązań: mał­ powania teatru i dorabiania żywych obrazów do głośnych książek, na czym cynicznie i g ł u p i o żerować będą tysiące rywali. Czy nakręcił 500 filmów, czy 4000 — jak chcą niektórzy jego biografowie — wszystkie one dadzą się sprowadzić do jednego z trzech g a t u n k ó w . G ł ó w n y m z nich jest feeria. Jeśli w umyśle przeciętnego widza słowo „ k i n o " kojarzy się do dziś z dziwem, t r i c k i e m , złudzeniem, to wiele w tym zasługi Mélièsa. Kiedy zaczynał dopiero swą działalność i, jak operatorzy Lumière'ow, f i l m o w a ł ruch pojazdów na Place de l'Opéra, aparat zaciął mu się na chwilę, skutkiem czego na ekranie o m n i b u s zamień ił się nagle w... karawan, który przez czas zatrzymania kamery zajął miejsce o m n i ­ busu. Dyrektor teatru dziwów nie m ó g ł przeoczyć tego faktu. Już w pierwszej swej feerii Zniknięcie damy wyzy­ skał ten trick: kobieta znikała z pola widzenia w momencie zatrzymania aparatu, zostawało po niej puste miejsce. Ten i inne tricki Méliès wyzyskiwał do filmów, w których co chwila ktoś tajemniczo znika, znów się pojawia i przemie­ nia w jakieś straszydło (Kopciuszek, 400 diabelskich

p o i e w a c z polany

jeszcze podejrzeń, że film może być sztuką, kinematograf dostał się więc do rąk przekupniów i straganiarzy. Popeł­ niano plagiaty z plagiatów. Utrzymywano, że publiczność nie zrozumie filmu trwającego ponad trzy minuty. W USA od pięciocentowej monety nazwano kina jarmarczne „ N i c k e l O d e o n a m i " — była to prawdziwa opera za trzy grosze, schlebiająca niewybrednym t ł u m o m . Korniej Czukowski, znany później literat radziecki, pisał wówczas pesymistycznie: „ C z e m u widzowie obok ciebie nie są tatuowani? Czemu nie mają kółek przewleczonych przez nos? Film jest sztuką d u c h o w y c h Kafrów i Hotentotów, jarmarczną sztuką mętów przedmiejskich". I w t e d y przyszedł Melies. Sztukmistrz, aktor, majsterklepka, dyrektor teatru sztuk magicznych — wyratował film z pierwszego kryzysu. Nie wyprowadził go ze stadium jarmarcznego, ale spowodował, że przedmiejskiej publi­ czności nie zanudzano, że za jej niklowe monety film prze­ żył do chwili, kiedy m ó g ł wznieść loty. Melies zastał film ciekawostką jedynie i d o k u m e n t e m , zostawił — wido­ wiskiem. Jego dziełem była pierwsza na świecie wytwórnia Star Film, założona w momencie, kiedy Lumiere'owie zerwali ostatecznie z produkcją f i l m ó w , i pierwsze na świecie ate­ lier do zdjęć (w Montreuil pod Paryżem). Nigdy nie dowie­ rzał rzeczywistości i kiedy nawet starał się stworzyć jej pozory, zawsze fabrykował swoje filmy w czterech ścia­ nach atelier. Co wniósł Melies do kinematografii? Wymyślił reżyse­ rię. Pierwszy skierował obiektyw nie ku scenkom rodzin­ nym czy ulicznym, ale ku specjalnie odegranym opowia­ 11

400 d i a b e l s k i c h żartów

K o r o n a c j a Edwarda VII

żartów, Halucynacje barona Munchhausena, W królestwie wróżek itd.). D r u g i m mélièsowskim gatunkiem były aktualności. Nie przypominały one jednak reportaży operatorów firmy Lumière z koronacji Mikołaja II, gdyż były jeszcze j e d n y m trickiem iluzjonisty. Sprawę Dreyfusa, Epizody z wojny w Grecji, Koronację Edwarda VII odtwarzano w atelier przy p o m o c y poprzebieranych aktorów. Taki inscenizowany reportaż p r z y p o m i n a ł raczej filmy fabularne, jakimi były i pozostały mélièsowskie gatunki. Trzeci wreszcie gatunek to fantastyka naukowa. T r i ckami uciekał Méliès zawsze od niewolniczego k o p i o w a nia rzeczywistości. Tricki prowadziły go od krótkotrwałego zdumienia widza przemianą kobiety w kwiat, do b u d o w a ­ nia osobnego, fantastycznego świata, uwierzytelnianego zwykle przez jakiś wynalazek. Ta dziedzina t w ó r c z o ś c i , która już wówczas zyskała mu przydomek „ f i l m o w e g o Juliusza Verne'a", przyniosła Mélièsowi najwięcej sławy. Gdy w 1902 r. nakręcił słynną Podróż na Księżyc, mierzącą aż 280 m, żaden właściciel kina nie chciał jej kupić, twier­ dząc z u p o r e m , że nikt nie zechce oglądać przez kwadrans tego samego f i l m u . Film odniósł jednak niebywały sukces na całym świecie, pociągając za sobą Podróż do krainy niemożliwości, Zdobycie bieguna itd. Przyniosło to wy­ twórni Star Film szczyt powodzenia finansowego, po któ­ rym, tuż przed 1914 r., nastąpił niesłychanie g w a ł t o w n y krach. Dopiero w 15 lat później zaszczyty i h o n o r y o d n a ­ lazły genialnego pioniera jako sprzedawcę c u k i e r k ó w w nędznym kiosku na j e d n y m z paryskich d w o r c ó w . Wiele p o m y s ł ó w Mélièsa żyje do dziś w kinematografii, c h o ć ujarzmionych i s p r o w a d z o n y c h do banalnych f o r m g r a m a t y c z n y c h . Np. zdjęcia nakładane, pełniące u Mélièsa funkcje niby magiczne ( „ d u c h y " ) , używane są dziś do tzw. p r z e n i k a n i a (jeden obraz s t o p n i o w o nakłada się na drugi i zaciera go). Jest to pospolita f o r m a przestankowania f i l ­ m o w e g o — oznacza przeskok w czasie lub przestrzeni, stanowi zaś zabieg dostatecznie brutalny, by widz musiał zwrócić nań uwagę. Zdjęcia t r i c k o w e nie znikły z pola widzenia kinemato­ grafii. Podzieliły się jednak później na zdjęcia, k t ó r y c h t r i c k o w y charakter jest umyślnie ukryty (bitwa morska i n ­ scenizowana przy użyciu małych modeli w basenie wy­ t w ó r n i itp.), oraz na zdjęcia t r i c k o w e właściwe (przeisto­ czenia, uczłowieczenia, wszelkie „ c u d a " itp.). Ten drugi rodzaj oddziaływał silniej w zaraniu kinematografii, kiedy był mniej znany, przetrwał jednak w służbie fantastyki f i l ­ mowej, a ostatnio — raczej kina poetyckiego. Zapotrzebowanie n a f i l m y rosło szybko. Przedsiębiorca kupując aparat projekcyjny k u p o w a ł równocześnie zestaw filmów, który wyświetlał aż do zdarcia. Ponieważ ciągle ten sam zestaw musiał p r ę d k o opatrzyć się w danej miejsco­ wości, kino, p o d o b n e c y r k o w i , zmieniało często miejsce p o b y t u . Stąd nazwa „ j a r m a r c z n y " d l a t e g o okresu rozwoju kinematografii.

W p r o d u k c j i aparatów i f i l m ó w niezmiennie przodowała Francja. Po w y c o f a n i u się Lumiere'ów obok f i r m y Meliesa rozwijają się dwie wielkie w y t w ó r n i e , które przetrwały do dziś: Pathe i nieco później Gaumont. Pathe, syn kirasjera gwardii cesarskiej, na starość para­ jącego się rzeźnictwem, pierwszy postawił zdecydowanie na „jarmarczną" publiczność plebejską, szukającą silnych wrażeń. Jeszcze przed Amerykanami d o c e n i ł f i l m o w y wa­ lor strzelającego rewolweru (Historia pewnej zbrodni) oraz dziedzinę f i l m o w e g o erotyzmu (Kąpiel paryżanki, zabaw­ na dziś i zgoła niewinna). Ważniejsze jeszcze, że dał swej publiczności n o w e g o bohatera: prostego człowieka z ulicy. G ł ó w n y reżyser f i r m y Pathe, Ferdinand Zecca, piosen­ karz kabaretowy, zaczął od badania n o w y c h możliwości t r i c k o w y c h i zastosował ruch o d w r o t n y (skoczek piętami do g ó r y wskakujący z basenu na trampolinę). Prędko j e d ­ nak doszedł do wniosku, że od takich sztuczek ważniejsze są historie wzięte prosto z życia, rzewne lub rozdzierające. Jego Ofiary alkoholizmu, luźno oparte na powieści Zoli, pokazywały zagładę rodziny pijaka. Także inne jego filmy, Życie szulera, Sen pijaka, Strajk (idyllicznie zakończony zgodą pracy z kapitałem), o d p o w i a d a ł y zapotrzebowaniu na „ s c e n y dramatyczne, czyli realistyczne", jak je rekla­ mował katalog Pathe. Firma prosperowała coraz spraw­ niej. „ P o z a przemysłem z b r o j e n i o w y m nie ma we Francji ani jednego, który by rozwinął się tak szybko i przynosił tak wysokie dywidendy". Charles Pathe, autor t y c h słów, zarobił dla swej firmy 345000 fr. w 1900 r., a 24000000 w 1907 r.
P o d r ó ż d o krainy niemożliwości

Mały świadek

BRIGHTOŃCZYCY FOTOGRAFICZNY PUNKT WIDZENIA
Ilościowo niewielką, ale interesującą produkcję rozwi­ nęli A n g l i c y . S t o s u n k o w o niedawno przypomniana i zba­ dana, sięga początkami 1896 r. Nazywa się ją „szkołą z B r i g h t o n " , bowiem z tej kąpieliskowej miejscowości p o c h o ­ dzili jej g ł ó w n i przedstawiciele, George Albert Smith i James Williamson, zawodowi fotografowie. Wraz z wyprze­ dzającym ich o parę lat Robertem Williamem Paulem re­ prezentowali fotograficzny punkt widzenia (kadry np. Snu Doroty przypominają stylem ówczesne zdjęcia). Nie rezyg­ nując z fabuły i reżyserii, chętnie wplatali w swoje filmy autentyczne życie, wychodzili filmować w plener, ustawiali kamery na samochodzie i traktowali ulice i place jako bez­ płatną dekorację. C h o ć naturalnie nie gardzili i malowa­ nym tłem (np. Mały świadek Smitha). Przede wszystkim zaś pierwsi zaczęli stosować z b l i ż e n i e , czyli w i e l k i p l a n . Twarz, ręka, jakiś ważny dla akcji przedmiot — zaczęły zajmować dla siebie cały ekran.

Początkowo szukano dla zbliżeń pretekstu w postaci lupy (Szkło powiększające babuni) czy lornetki, przez którą patrzy bohater. Już jednak w 1902 r. Smith rezygnuje z pretekstów, by w filmie Mysz w Szkole Sztuk Pięknych pokazać w zbliżeniu, co jest p o w o d e m paniki studentek, w p o p ł o c h u wskakujących na krzesła. Ponieważ samym z b l i ­ żeniem niepodobna opowiedzieć żadnej historii, zbliżenia musiały być o d p o w i e d n i o wklejane między zdjęcia z więk­ szego dystansu i to dawało już przedsmak montażu. Znaczenie ważnych o d k r y ć A n g l i k ó w w dziedzinie języka f i l m o w e g o zapewne się dziś nieco wyolbrzymia, gdyż nie został jeszcze równie skrupulatnie zbadany d o r o ­ bek A m e r y k a n ó w z o w y c h lat, a także W ł o c h ó w i Duńczy­ ków. Sądzić należy, że podstawowe wynalazki stylistyczne rodziły się pod w p ł y w e m potrzeb w wielu miejscach rów­ nocześnie, prawie niezależnie od siebie.

W NOWYM JORKU REWOLWER STRZELA WPROST W WIDZA
W A m e r y c e poważną rolę hamującą odegrał Edison. Słynny wynalazca — skrzętnie chodząc koło własnych spraw i najmując najdroższych adwokatów — przypisywał sobie także wynalazek kinematografu. Toczył prawdziwe w o j n y patentowe przeciw wszelkim posiadaczom apara­ t ó w i realizatorom f i l m ó w , zarzucając im plagiat. Miał do dyspozycji detektywów i prywatną policję (!), która napa­ dała na przeciwników, by zniszczyć ich aparaturę. K o n k u ­ renci utrzymywali swoje k o n k u r e n c y j n e policje i zanim doszło do zgody, niejeden film amerykański kręcony był pod grozą nagłego napadu zbrojnego. Z p o w o d u wielkiej popularności Meliesa w USA pier­ wsze taśmy amerykańskie były n i e u d o l n y m i naśladownictwami f i l m ó w maga z Montreuil. Niezadowolony z jakości tych filmów, dziennikarz James Stuart Blackton p o s t a n o w i ł wziąć się samemu do r o b o t y i na dachu wie­ ż o w c a Morse'a zrealizował jeden z pierwszych f i l m ó w p r o ­ p a g a n d o w y c h Zerwanie hiszpańskiej flagi, co mu przy­ niosło fortunę. Nie mniejszą zresztą, jak operatorowi Edwardowi A m e t o w i f i l m o zniszczeniu floty hiszpańskiej u wybrzeży Kuby, nakręcony w basenie za pomocą miniatu­ r o w y c h modeli. Biorąc z kolei za punkt wyjścia inną aktualną wojnę, zrealizował Ämet, już przy użyciu aktorów, film o bestialskim rozstrzelaniu B u r ó w przez wojska angiel­ skie. Z predylekcją f i l m o w a n o już od 1894 r. zawody bokserskie, w 1899 r. po raz pierwszy kamera wkroczyła do wnętrza hali sportowej, gdzie zainstalowano 200 lamp. Najważniejszy był jednak wkład czołowego operatora f i r m y Edisona, Edwina S. Portera. W Życiu amerykan-

Napad na ekspres Stienka Razin

skiego strażaka (1902) wykorzystał on p o d o b n o a r c h i ­ walne zdjęcia z ćwiczeń strażackich, połączył je z nakrę­ c o n y m i umyślnie ujęciami aktorskimi i posklejał w płynną całość, opowiadającą o uratowaniu matki i dziecka z p ł o ­ nącego d o m u . W p e w n y m m o m e n c i e akcji d o m był widziany z zewnątrz, po czym kamera przenikała na chwilę do środka. Gdy okazywało się, że w mieszkaniu pozostało jeszcze dziecko, kamera nie podążała p o n o w n i e za straża­ kiem: dramatyczna pauza wzmagała obawę, że strażak i dziecko zginęli w p ł o m i e n i a c h . Źródłem e m o c j i widza sta­ wał się montaż, umiejętne sklejanie ze sobą o d p o w i e d n i o w y b r a n y c h kawałków taśmy. Jeszcze głośniejszy, bo bardziej t y p o w y dla kinemato­ grafii amerykańskiej, był Portera Napad na ekspres (1903), pierwszy film gangsterski i pierwszy kowbojski zarazem. Oparty na prawdziwym zdarzeniu, posiadał fabułę o kilku o ś r o d k a c h akcji, jak w ż a d n y m innym filmie przez 8 lat istnienia kinematografii. Uwagę widza od jednego miejsca ku d r u g i e m u przerzucał Porter p o m y s ł o w y m montażem, dbając o logiczną ciągłość, i widz nieomylnie orientował się we wszystkich zwrotach akcji. Porter pierwszy pokazał zbliżenie rewolweru, strzelającego wprost w publiczność, i pierwszy wykorzystał f i l m o w y walor p o g o n i . Napad na e/rspresjest ruchem — skokiem, biegiem, cwałem i pędem. Nie jest winą Portera, że j e g o mało lotni następcy do t y c h wyłącznie elementów chcieli sprowadzić całą kinemato­ grafię. Ponadto mało kto w y ł a m y w a ł się spod hegemonii f r a n ­ cuskiej pierwszego okresu. Pierwsze filmy włoskie p o ­ wstały d o p i e r o w 1905 r. (od razu sterując ku wielkim w i d o w i s k o m historycznym, z których pierwszym było Wzięcie Rzymu), duńskie w 1906, polskie w 1907, rosyjskie (Stieńka Razin B. Romaszkowa) i szwedzkie w 1908, nie­ mieckie d o p i e r o w 1913 r. Tu i ówdzie pojawiały się i wcześniej nietrwałe, a interesujące zapowiedzi, np. seria fabularnych i d o k u m e n t a l n y c h f i l m ó w z 1898 r. praskiego fotografa Jana Kriżenecky'ego, umiejętnie operującego

t r i c k a m i i zbliżeniem, kilka f a b u l a r n y c h f i l m ó w hiszpańskich Gelaberta i C h o m o n a (Fircyki z parku, 1903) bez większej oryginalności czy krótka komedia polskiego wynalazcy Kazimierza Prószyńskiego Powrót birbanta z 1902 r. Wszystko to jednak miało znaczenie czysto lokalne. Przyszłość kinematografii rozstrzygała się gdzie indziej.

P o w r ó t birbanta (Kazimierz J u n o s z a -stępowski)

przy aplauzie 16 w y t w o r n e j publiczności. Właściciel takiego kina musiał przestać k u p o ­ wać taśmy na własność. teatr. Wśród t w ó r c ó w filmu były same znakomitości: pisarz — akademik Lavedan. przy projekcji Zabójstwa księcia Gwizjusza ogarnia nas natomiast przykre zdumienie. bo nie miał potem co z nimi robić. które jednak publiczność dokładnie już poznała. nie mogły być wysokie. wielki kompozytor Camille Saint-Saëns (skomponował on specjalną party­ turę do wykonywania przez orkiestry kin). Stało się tak dlatego przede wszystkim. podnieść jego rangę w o c z a c h eleganckiej publiczności. Wymagało to jednak podstawowej zmiany w technice rozpowszechniania. t y l k o sztukę z jej niezdarnym naśladownictwem. A jednak n i g d y może nie był film równie odległy od sztuki. I próbę taką podjęli. jak data pierwszego pokazu Lumière'ów. To były narodziny biur w y n a j m u . że p r o d u ­ centom widowisk f i l m o w y c h (wiemy już. że zestawiając przed rokiem 1914teatr i film nie zestawiało się d w ó c h o d r ę b n y c h d y s c y p l i n sztuki. stojącego pomiędzy p r o d u c e n t e m a właścicielem kina. Producenci musieli więc wpoić w „lepszą publiczność" przekonanie. Słusznie podkreśla historyk radziecki Nikołaj Lebiediew. z entuzjazmem oklaskujemy pierwsze dzieła Meliesa. pierwszej sceny Francji. czynnika. „ W s p ó ł c z e s n y Europejczyk używa kina. aktor — Le Bargy z Comédie Française. że g ł o d e m nie przymierali) płoszyła sen z powiek myśl o dobrze wy­ p c h a n y c h portfelach bywalców sal teatralnych. by na ich tle z nie mniejszym pietyzmem odtworzyć znany epizod historii Francji z 1588 r. film oficjalnie uzyskał szlache­ c t w o . Należało więc nadać szlachectwo f i l m o w i . Opiekę nad małoletnim przejął. w d o b r y m jeszcze stanie. Pozostawała d r o b n o s t k a : owe elegantsze śródmiejskie kina musiały mieć coś innego do zapro­ ponowania innej w i d o w n i . Na uroczystej premierze. że nie ma się czego wstydzić. Po raz pierwszy g ł o ś n o w y m ó w i o n o słowo „ s z t u k a " w związku ze słowem „ f i l m " . całkowicie sprzecznych z istotą f i l m u . niestety. Właściciel owej przyzwoitej sali musiał eksploatować ją stale. pompatyczne pozy. uważają za równie doniosłą. O g r o m n y prestiżowy i finansowy sukces Zabójstwa księcia Gwizjusza nie m ó g ł nie zachęcić legionu kontynua- . wszystko co najważniejsze dla f i l m u dziać się będzie we Francji) wyświetlony został pier­ wszy „ f i l m artystyczny" (film d'art) — Zabójstwo księcia Gwizjusza. z sympatią oglądamy bezpretens­ jonalne filmiki Zekki. jakiego w y m a g a l i jego widzowie. Tego bowiem dnia w sali Charras w Paryżu (aż do w o j n y 1914 r. Ale ceny biletów na seans w d r e w n i a n y m baraku. Stałe f u n k c j o n o w a ­ nie sali w y m a g a ł o częstych zmian p r o g r a m u : bezużyte­ cznie leżały k u p i o n e niedawno taśmy. wygłaszane z namaszczeniem d i a l o g i .II FILM WYPRACOWUJE SOBIE WŁASNY JĘZYK (1908—1918) W dziesięć lat po pierwszych próbach Meliesa film z okresu niemowlęctwa przeszedł w okres dzieciństwa. a potem oddać i wziąć co innego. O d t w o r z o n o z pietyzmem schody i komnaty zamku w Blois. Jarmarczną budę na peryferiach stosunkowo łatwo było zamienić na przyzwoitą salę w ś r ó d m i e ś c i u . a tym samym pożegnać się z koczowniczym trybem pracy. FILM D'ART GROŹNE KABOTYŃSTWO Niektórzy historycy kinematografii datę 17 listopada 1908 r. Do dziś interesuje nas wygląd robotnic opuszczają­ c y c h fabrykę Lumiere'ów. trzeciego czynnika w technice rozpowszechniania. położo­ nym między karuzelą a beczką śmiechu. Wolał je wypożyczyć na taki okres. który będzie nieraz osiągał w tej t r ó j c y dyktatorską pozycję. ale się go wstydzi" — pisał wówczas polski krytyk Karol Irzykowski. których rzecz jasna nie słychać — wszystko to było bezmyślnym przenoszeniem na ekran konwencji ówczesnego teatru. Kabotyńskie aktorstwo.

malarzy. o czym historycy filmu często zapo­ minają. wywracania oczami i nadęte miny. że owe teatralne wzory czerpano nie po prostu z teatru. zmierzające do odebrania teatrowi iluzjonistycznego. które rozróż­ n i a m y .t o r ó w i plagiatorów. Rodziły się również wraz z Craigiem w Anglii a Reinhardtem w Niemczech ambitne teorie inscenizacyjne. rzuca się do w o d y . g u b i swoje dziecko. którą rozpoznaje po m o n o g r a m i e na koszulce" (Sadoul). W Paryżu od dawna działał już Théâtre Libre Antoine'a. Była to oczywiście godna pożałowania karykatura oryginału. G o r ą c z k o w o szukano książek i sztuk. że pociesznie miotająca się starsza pani w krynolinie to sama Sarah Bernhardt. małpującego życie charakteru. że to była właśnie Czerwona lilia? Z dążeniem do uszlachetnienia filmu szła w parze ewo17 łucja tematyki. Z n i k ł y kobiety przemieniane w kwiaty. ale p r o d u c e n t miał. Pierwsza Anna Karenina trwała 16 minut. p o j e d y n c z e g o kadru nie jest więc w stanie w y i z o l o w a ć . grą światłocienia. Reżyserzy p o d o b n y c h f i l m ó w . . Sięgano równie skwap­ liwie po Szekspira. ale również z zażartą krytyką postępowej w i d o w n i . Wielki Mounet-Sully nie zgodził się n p „ by dla f i l m o w e j adaptacji Króla Edypa wyrzucić c h o ć jedno zdanie z tasiemcowych m o n o l o g ó w sztuki. zaska­ kujące plastyką. Psuła go jednak konsekwentnie. Niestety. Montaż — sklejanie d w ó c h kawałków taśmy — służył wyłą­ cznie do mechanicznego dodawania do siebie kolejnych Z a b ó j s t w o księcia Gwizjusza ( A l b e r t Lambert. jak w akcie sztuki scenicznej*. a w każdym razie przedstawiciele profesji podejrzanej. do usunięcia operetkowości scen zbio­ r o w y c h . n i e z takim teatrem związano „ f i l m artystyczny". „Wielka przyjaciółka Racine'a — pisał o niej Louis Delluc — nie jest u siebie w t y m świecie świateł i cieni". Legenda głosi. Kamerę ustawiano n i e r u c h o m o . co po Locke'a. Przed kamery f i l m o w e ściągnięto naj­ głośniejszych a k t o r ó w teatralnych i osiągnięto rezultaty katastrofalne. Pola Negri w swych pamiętnikach przypisuje jej zdanie: „ A k t o r drama­ tyczny psuje swój talent grając w filmie". Dodajmy jeszcze. że wszystko da się sfilmować. z których przecież widzowie nie słyszeli ani słowa. Anatol France. Zmniejszyła się liczba policjantów. Rozwielmożnił się natomiast ckliwy melodramat o ł a t w y c h efektach. że wielka Sarah zobaczywszy się na ekranie w Damie Kameliowej zemdlała ze zgrozy. Ale ten „ u s z l a c h e t n i o n y " film był t y l k o kiepsko f o t o g r a ­ f o w a n y m teatrem. aż do śmierci (1923) pokazując na ekranie swe niezmienne załamywania rąk. k o l o r e m . dążący do ogranicze­ nia pozy i patosu. akademickiego (Comedie Française). które jeszcze nie padły ofiarą adaptacji. którego p o m p a i celebra spotykała się wpraw­ dzie z bezmyślnymi zachwytami mieszczucha. nie byli w stanie narzucić o w y m zna­ k o m i t o ś c i o m żadnej zmiany ich stylu. że adaptacje arcydzieł i adaptacje literatury brukowej mało się od siebie różniły. czego żądał: nazwisko Tołstoja w czo­ ł ó w c e . Dodajmy. b i o r ą c taśmę do ręki. Teatralnie inscenizowane historyjki f i l m o w a n o w niezmiernie d ł u g i c h ujęciach: wszystko działo się między u r u c h o m i e n i e m a zatrzymaniem aparatu. ludzie często przypad­ kowi i o małej kulturze. zostaje uratowana przez dzielnego strażaka w kasku i po 18 latach odnajduje swą córkę. krokiem wstecz na krótkiej drodze roz­ w o j o w e j kinematografii. Dla widza w kinie kadr j e d n a k nie istnieje. Oglądając Królową Elżbietę Louisa Mercantona (1912) dowiadujemy się z przykrym dreszczykiem. w Rosji Stanisławski stworzył teorię realistycznej i zespołowej gry aktorskiej. bożyszcze najlepszych scen świata. f i l m o w a n o Racine'a i Gyp. W tej samej ciągle pogoni za zamożnym widzem z „ p i ę k ­ nych dzielnic" w y m y ś l o n o inny magnes: wielkie dzieła lite­ ratury światowej. którzy w szaleńczym tempie gonili tłum kelnerów. niby widza w s i ó d m y m rzędzie krzeseł parteru. Puszkina i Lidię Czarską. Starano się u d o w o d n i ć . gdzie w ciągu kwadransa „ k s i ę ­ żniczka w y c h o d z i za mąż. W c ią gu s e k u n d y ogląda on 24 kadry. uprzednio zezwoliwszy na sfilmo­ wanie swej „ C z e r w o n e j lilii". ale z teatru tradycyjnego. automobilistów. mamek i fryzjerów. Charles Le Bargy) * U j ę c i e m n a z w a n o najmniejszą j e d n o s t k ę p o d z i a ł o w ą dzieła f i l m o ­ w e g o : o d c i n e k taśmy między jedną sklejką m o n t a ż o w ą a drugą. Ujęcie składa się z pewnej liczby n i e r u c h o m y c h k a d r ó w (klatek). równie zresztą pośpiesz­ nie rozwijający intrygę. po jej premierze wyszedł z kina zmieszany i zapytał producenta: — Czy pan jest pewien.

Z różnych p o w o d ó w Włosi byli wprost przeznaczeni do rozwinięcia gatunku o w y c h fresków historycznych. Gdy w 1912 r. że gra aktora musi być widoczna dla ostatniego rzędu galerii. Operator kładł na podłodze sznu­ rek. Słoneczne niebo i malowniczy pejzaż nakłaniały do wyjścia z czterech ścian atelier. nigdy właściwie nie wygasło w kinematografii włoskiej. w świątyni M o l o c h a groźnie łypał oczami posąg 40-metrowej wysokości. tysięczne t ł u m y w o j o w n i ­ ków. w y o d r ę b n i ł Włochów w osobną szkołę. zachowana w licznych archiwach Cabiria Giovanniego Pastrone. niezależnie od t y c h czy innych perypetii scenariusza. które wpłynęły na kierunek rozwoju młodej muzy. zasadzał się na pewnej liczbie a t r a k c y j n y c h „ n i g d y nie w i d z i a n y c h " scen. Oczywiście nie zawsze t w ó r c y włoscy byli tu dalecy od złego teatru. którymi nie m ó g ł posłużyć się teatr. już w 1911 r. Każdy z owych filmów. porwanej w czasie wojen p u n i c k i c h przez kartagińskich piratów. piętrzyła dekoracje". W różnych Upadkach Troi i Ostatnich dniach Pompei namaszczony gest aktora był równie teatralny. autor pierwszej na świecie historii kinematografii. Nie w y st a r c zał y już t e r m i n y : kadr i ujęcie. Francuski reżyser Jasset. Gdy aktor niebacznie przekraczał sznurek zbliżając się do o b i e k t y w u i widać go było jedynie do kolan. raz jeden okazało się twór­ cze i wniosło udział w kształtowanie języka nowej sztuki. miał tu znaczenie podrzędne. bo nie mieściły się w kręgu pojęć ówczesnego teatru. podpisującego się pseu­ d o n i m e m Piero Fosco. kręty i nie zawsze logiczny. Scenariusz. które nigdzie w Europie nie ujawniło się z takim z d e c y d o w a n i e m . sam Rodin obwołał film arcydziełem. producent przybiegał z awanturą: — Co znowu? Czy zatrudniamy kaleki? Z a p o m n i a n o nawet o t r i c k a c h Meliesa. Ale największe znaczenie dla dziejów sztuki filmowej miała późniejsza o rok. w jakiejś mierze wzorujący się na fabule „ Q u o vadis". które były istot­ nym p o w o d e m powstania f i l m u : wybuchała Etna. oznaczając w ten sposób miejsce. która „liczyła na efekt całości. Mario Caserini.f r a g m e n t ó w fabuły. d y r y g o w a ł a masami statystów. chciała zdumiewać. k t ó r e ł ą c z y ł a j e d n o ś ć miejsca i czasu. do którego widać było aktora w całości. U p o d o b a n i e do maso­ w y c h widowisk k o s t i u m o w y c h . Przeludnie­ nie kraju pozwalało werbować statystów pięciokrotnie taniej niż we Francji. Hannibal przechodził ze słoniami przez Alpy. MONUMENTY WŁOSKIE ŻYWE SŁONIE W AKCJI Z jednej więc strony reakcją na nadmiar teatru w filmie stała się szkoła włoskich monumentalistów: Piero Fosco. Z a c z ę t o w y r ó ż n i a ć g r u p y z m o n t o w a n y c h razem ujęć. Jego bieg. Enrico Guazzoni. Duma niedawno zjednoczonego narodu nakazywała im czerpać z wielkiej przeszłości. jak w Zabójstwie księcia Gwizjusza. Z kolei g r u p y . żywe słonie w akcji i wielka batalistyka były tymi elementami. Choć jednak z d e c y d o w a n a większość produkcji w latach poprzedzających w y b u c h pierwszej w o j n y świato­ wej była w tej czy innej f o r m i e małpowaniem teatru — w historii dziesiątej muzy ostały się wyłącznie niemal poczy­ nania sprzeczne z tą obowiązującą linią. bo całe życie u c z o n o ich. Ta historia rzymskiej dziewczyny. nazywane s c e n a m i . Aktorzy namiętnie wymachiwali ręko­ ma i groźnie poruszali p r z y p r a w i o n y m i wąsami. a Archimedes soczewką podpalał flotę rzymską*. Ale t y l k o raz sprzęgło się z ewolucją sztuki f i l m o w e j . Ale kolosalna architektura z tektury. zapewnił jednak f i l m o w i r e k o r d o w o dużo o w y c h „ w i e l k i c h scen". nie szcze­ g ó ł u . przepojony ponadto aluzjami do zaborczej w o j n y w Trypolisie. jest niewątpliwie j e d n y m z p r z e ł o m o w y c h filmów. Cabiria " Wraz z w y d ł u ż e n i e m się f i l m ó w i k o m p l i k o w a n i e m ich a k c j i d z i e ł o f i l m o w e n a b i e r a ł o coraz bardziej złożonej b u d o w y . malarz Enrico Guazzoni w y z y s k a ł o l b r z y m i ą 18 Cabiria popularność książki Sienkiewicza i zrealizował Quo vadis (było to już czwarte Quo vadis w dziejach kinematografii).

N a t u r a l n i e nie są to p o j ę c i a s z t y w n e i w t y m s a m y m dziele ktoś może w y o d r ę b n i ć j e d y n i e kilka s e k w e n c j i .Nietolerancja przetrwała w historii nie dla swej naiwnej fabuły. Kamera umieszczona na wózku filmowała poruszając się. Wreszcie pokazano. Szczególnie w p ł y w ten dotyczył d w ó c h * C e n t r u m to nie u l o k o w a ł o się już j e d n a k w N o w y m J o r k u . n a z y w a n o s e k w e n c j a m i . GRIFFITH PRAWODAWCA Cabiria w y w a r ł a o g r o m n y w p ł y w poza g r a n i c a m i Włoch. g d y ktoś i n n y naliczy ich kilkanaście. że f i l m może trwać 4 godziny bez znużenia widza. Zastosowano ogromne. t y l k o w H o l l y w o o d . 19 . największy zaś w Ameryce. t y l k o dla mistrzostwa technicznego. S e k w e n c j e o d p o w i a d a j ą w p r z y b l i ż e n i u r o z d z i a ł o m p o w i e ś c i i przeciętny film s k ł a d a się z k i l k u n a s t u s e k w e n c j i . ale połączone j e d n o ś c i ą a k c j i . najczęściej p o z b a w i o n e j e d n o ś c i miejsca i czasu. uciekający przed t e r r o ­ r e m t r u s t u . p o t e m m a g n e s e m stało się duże n a s ło n ec z n ien ie o k o l i c y . k i l k u n a s t u c z y k i l k u d z i e s i ę c i u s c e n . t r ó j w y m i a r o w e dekoracje. gdy dotąd kontentowano się g ł ó w n i e malowaniem tła na płót­ nie. Inicja­ t o r a m i p r z e p r o w a d z k i byli p r o d u c e n c i niezależni. na p r z e d m i e ś c i a c h Los A n g e l e s w z a c h o d n i e j K a l i f o r n i i . Po raz pierwszy zastosowano tu d o d a t k o w e źródło światła (lampy łukowe) w plenerze. dokąd zaraz po w y b u ­ chu w o j n y miało przewędrować z Francji centrum twór­ czości filmowej*.

Narodziny narodu stały się r e k o r d o w y m sukcesem f i n a n s o w y m (20 milionów ówczesnych dolarów w p ł y w ó w ) . odważnie w y m i e r z o n y przeciw przesądom i krzywdzie. Naiwnością. Zasadą filmów z Dalekiego Z a c h o d u (Far West). Nietolerancja (1916) była zamierzeniem o n i e s p o t y k a ­ nym uprzednio w kinematografii rozmachu. W czte­ rech równocześnie p r o w a d z o n y c h opowiadaniach — o złupieniu Babilonu. w procesie swej bujnej ekspansji na z a c h ó d . Widzo­ wie nie przychodzili na te filmy. nadając filmowy kształt wielokrotnie potem kopiowa­ nemu „ o c a l e n i u w ostatniej c h w i l i " : zakapturzeni jeźdźcy pędzili co koń wyskoczy. c h o ć nie zawsze u ś w i a d o m i o n a d u m a narodu m ł o d e g o . Oba w s p o m n i a n e filmy amerykańskie można zaliczyć do kierunku m o n u m e n t a l n e g o (olbrzymie dekoracje do Nietolerancji piętrzyły się nad H o l l y w o o d przez 12 lat. związa­ nych z s u r o w y m pejzażem Gór Skalistych czy otwartymi przestrzeniami prerii. pierwszego prawodawcy języka f i l m o w e g o . bez żadnych obciążeń nawykami literackimi czy teatralnymi. dla propagowania swych idei. jak np. tak bardzo hamowały s w o b o d n y rozwój sztuki f i l m o w e j . wybrał Griffith temat o w y m o w i e h u m a n i ­ stycznej. Przez długie lata była Nietolerancja prawdziwym katalogiem możliwości f i l m u . Studiowali ją z uwagą t w ó r c y brzydzący się naśladowaniem innych sztuk. Ale światową sławę i trwałe miejsce w historii dały Griff i t h o w i d w a wielkie dzieła. W Narodzinach narodu. M i m o rażących naiwności i złego gustu podziwiać należy sprawność reżysera w prowadzeniu f i l m o w e g o opowiada­ nia. Nietoleran­ cji przeciwstawiał ewangeliczne d o b r o i miłosierdzie. narzucał z góry pewien t y p konflik­ tów. które i dziś przysparzałoby wielu kłopotów. uznał wła­ śnie za ś r o d k i . póki nie została zredukowana do trzech. W głębszych warstwach tkwiła rzetelna. wzmagało poczucie zagrożenia i tworzyło rosnące napięcie dramatyczne u widza. b y n a j m n i e j nie p o w i ą z a n y c h j e d ­ nością czasu. ale ich niedwuznacznie reakcyjna w y m o w a powodowała protesty znacznej części widzów. To p r z e p l a t a n i e się scen b a r d z o r o z m a i t y c h . a czasem wręcz bójki przed kinami. czyli westernów. paryskiej rzezi h u g e notów i współczesnej ofierze pomyłki sądowej* — piętno­ wał fanatyzm w najrozmaitszych wcieleniach. zbyt kosztowna okazała się b o w i e m ich rozbiórka). czasu i akcji — które po 1908 r. że to Griffith wynalazł takie środki wyrazu f i l m o ­ wego. On pierwszy tzw. walki z Indianami. a tuż przed s c en a m i z XVI-wiecznego Paryża. był film sensacyjny. lecz dla wzruszenia. g l o r y f i k u j ą c z a k a p t u r z o n y c h jeźdźców Ku-Klux-Klanu. * W p r z e c i w i e ń s t w i e do m o n t a ż u s y n c h r o n i c z n e g o był to tzw. ekscentryczne dla bywalców teatru. W nich właśnie. Nie było tu miejsca na żadne moralne waha­ nia czy wątpliwości. zawarł praktycznie wszystko. Griffitha. nie w traktacie n a u k o w y m . F r a g m e n t y akcji w s p ó ł c z e s n e j p o k a z y w a n e były zaraz p o s c e n a c h b a b i l o ń s k i c h . „ c u d a e k r a n u " umiał zastosować nie dla zdumiewania widza ( g ł ó w n y cel t w ó r c ó w Cabirii). zaczynał w 1909 r. tylko — w jaki sposób zostanie ono pognębione. a nie za cel sam w sobie. Wynalazek nowego gatunku wynikł w sposób naturalny ze zwrócenia się f i l m o w c ó w amerykańskich w stronę historii własnego kraju. akcji.. gdy inne sceny pokazywały w t y m samym m o m e n c i e rodzinę Cameronów. wielki plan (znany o 15 lat wcześniej A n g l i ­ kom). 60000 ludzi pracowało nad filmem. męce Chrystusa. Griffith był pierwszym reżyserem-artystą. Syn p u ł k o w n i k a strony południowej z całą siłą swego talentu potępił „ p i j a n y c h Negrów" i ich „ b r u d n ą demokra­ cję". p o z w a l a ł o łatwiej śledzić p o d o b i e ń s t w o p e w n y c h zjawisk w różnych epokach historycznych. Znaleźli w tej niedługiej historii zagospodarowanie Z a c h o d u . nie umniejsza to jednak jego tytułu do sławy. Ale o s o b o ­ wość Griffitha rozsadzała ramy gatunków. Samouk. m o n t a ż r ó w n o l e g ł y . filmami sensacyjnymi oraz t y p o w y m i dla mentalności amerykańskiej melodramatami obycza­ j o w y m i {Kapelusz z Nowego Jorku). w y k u w a ł jedność i zapisywał nieliczne dotąd karty swej historii. było starcie rzeczników prawa i ł a d u społecznego ze światem bezprawia. co jest złem. epopei z w o j n y secesyjnej 1861 roku. by i n f o r m o w a ć się. m o n t a ż u s y n c h r o n i ­ c z n e g o . czego przed nim d o k o n a n o w kinematografii. którego pierwsza wersja trwała 72 20 godziny. przemocy.dzieł: Narodzin narodu i Nietolerancji Davida W. w k t ó r y m Amerykanie prędko doszli do perfekcji. . w o j n ę secesyjną. który w drugiej połowie XIX w. Nigdy przedtem nie zerwano tak ostentacyjnie z trzema jednościami klasycznego teatru — miejsca. Przepla­ tanie się t y c h scen metodą tzw. ideą taką była rehabilitacja zwyciężonego Południa. zmieszanego z naj­ bardziej r ó ż n o r o d n y c h elementów etnicznych. bohatera. Toteż inwestując zarobione pieniądze w następny film. niezapomnianego H o m e r a kinematografii. broniącą się w małej chatce przed atakami c h m a r y Murzynów. gdy dwa zestawiane fragmenty akcji działy się dokładnie w t y m samym momencie. „ g o r ą c z k ę złota". ale korzystał również z sze­ rokiego pleneru i obficie wyzyskiwał element najswoiściej f i l m o w y — ruch. d o b r o d o b r e m . Każdy z t y c h tematów. Griffith niczego samodzielnie nie wyna­ lazł. Z ł o było złem. Nie w y m a g a ł on wprawdzie kosztownych dekoracji i t ł u m ó w statystów. FILM SENSACYJNY GALOPADY I ZBRODNIE Pewną odmianą gatunku m o n u m e n t a l n e g o widowiska. Mistrzowsko z m o n t o w a ł zwłaszcza scenę odsie­ czy. który oryginalne środki f i l m o w e . a co najmniej uproszczeniem ze strony niektórych historyków było twier­ dzenie. Być może.

Sława westernów zrodziła się z tradycji ludowej. Także p r o d u k c j a francuska postarała się odpowiedzieć na wołanie publiczności o ruch. tylko western trwa jako gatunek. gdyż p o d o b n y 21 spektakl wart jest najpiękniejszych książek świata". Słusznie natomiast z Incem wiąże się wtargnięcie do kinematografii nieśmiertelnej romantyki trapersko-kowbojskiej. i zapraszano na następny film c y k l u — za tydzień! W p ó ł w i e k u później ową zasadę seriali przejęła niemal bez żadnych zmian telewizja. Od kiedy doskonały jeździec William Hart (wynale­ ziony przez Ince'a aktor szekspirowskich tragedii) stworzył postać nieustraszonego Rio Jima. strzelając do Siuksów. Moda na filmy o d c i n k o w e szybko przeniosła się za ocean. skaczących. oble­ gając rancha. g o n i ą c y c h . Aktor André Liabel. ku zdumieniu history­ ków. przygody. Już w 1908 r. a potem Wampiry. gdy bohatera nic już. Urywano w najciekawszym miejscu. Każdy film stanowił osobną całość. Jean Cocteau pisał w uniesieniu o j e d n y m z jego f i l m ó w : „ P a n Ince może być dumny. Nickiem Carterem. o w y m wielkim bossem produkcji f i l m o w e j w USA. Późniejsze badania sprowadziły zasługi Ince'a do skromniejszych rozmiarów. skacząc na dyliżanse. Porównując t w ó r c z o ś ć filmową do pieczenia ciasta i żądając od swych reżyserów głównie zręcznego mieszania g o t o w y c h skład­ ników. nie mogło u c h r o n i ć od nagłej śmierci. Osobliwością .Fantomas T a j e m n i c e N o w e g o J o r k u (Pearl White) Gdy o k o ł o 1918 r. Ince nadzorował ich scenariusze. a bardziej p r o d u c e n t e m . Ince był mniej reżyserem. demolując saloony i uwodząc córki szery­ fów. niespodzianki najtrudniejsze do przewidzenia. Publiczność lubiła witać się z t y m samym bohaterem w ciągle tej samej roli. Krzyżowały się tu zdarzenia najbar­ dziej niezwykłe. Obok r u c h ­ liwych bohaterów. ale po 1914 r. bardziej usprawiedliwione przez właś­ ciwości taśmy filmowej niż dążenie do uwiecznienia na taśmie przedstawienia Króla Edypa. Ince obok Griffitha uznany został za „ o j c a kinematografii". gra­ jący Cartera. Europa dowiedziała się z zachwytem o istnieniu westernów — f i l m ó w k o w b o j s k i c h — autorstwo t y c h najznakomitszych przypisała T h o m a s o w i Ince z wy­ t w ó r n i Triangle. dla której Louis Feuillade zaczął nakręcać Fantomasa. Jego sukces zdystansowała firma Gaumont. zdawałoby się. którego rolę i znacze­ nie t r u d n o nieraz u c h w y c i ć Europejczykowi. także i k a ­ m e r a z a c z ę ł a s i ę r u s z a ć . montażem nadawał ostateczny kształt g o t o w y m dziełom. niezwykłość. próbując nieśmiało jazd i o b r o t ó w w o k ó ł osi — panoram. przez ekrany całego świata galopują bez przerwy c h ł o p c y w szerokich kapelu­ szach. Sukces przeszedł oczekiwania. która nie czekając na kino od dawna unieśmiertelniła Jesse Jamesa i Calamity Jane. Wszystko zmienia się w państwie dziesiątej muzy. Wołania. z o g r o m n y m zdumieniem począł odbierać listy miłosne od wielbicielek z Helsinek i Chicago. dodajmy. gdzie mistrzem g a t u n k u został Francuz — Louis Gasnier. zbrodnie najzupełniej niewytłumaczalne. udoskonalono technikę intrygowania widza. według popularnego wówczas cyklu b u l w a r o w y c h po­ wieści sensacyjnych. dobierał aktorów. C z o ł o w y m jego sukcesem były Tajemnice Nowe­ go Jorku (1914) z jasnowłosą Pearl White. firma Eclair zrealizowała cykl f i l m ó w kry­ m i n a l n y c h ze w s p ó l n y m bohaterem.

było to. Stąd udział ruchu był tu jeszcze więk- 22 . dawki liryzmu. Max pokazuje ową kartę i zostaje z honorami zaproszony do sypialni pani generało­ wej. KOMICY CYLINDER I ROZDEPTANE BUTY Sugestii „uszlachetniania kina" teatrem nie przyjęli również k o m i c y . we Włoszech Cretinetti (André Deed). by nie plamić szacownego nazwiska. Zapotrzebowanie na śmiech u publiczności europej­ skiej zaspokajali we Francji Onésime (Jean Durand) i Piigadin (Charles Prince). Szaleńcze t e m p o produkcji (czasem jeden 10. dbając. gdy jego filmy wędrowały z kraju do kraju*. zrealizował pierwszą swą komedię dla firmy Keystone. który zresztą w s ł y n ­ nej dedykacji nazwie Lindera swoim nauczycielem. k t ó r y ż uszanowaniem staje przed nim na baczność. zmobilizowany Max Linder wyjechał na front. któremu wiatr porwał kapelusz. sam obmyślał wszyst­ kie swoje role. fałszu. że pierwsze programy składały się z wielu k r ó t k i c h f i l m i k ó w . również w dziedzinie k o m e d i i . c u d e m sklejony. który jak wąż wije się w pyle szosy wleczony przez auto wyścigowe. na rin­ gach. przynajmniej z początku. które chciały nas roztkliwiać lub nami wstrząsnąć. w H i s z p a n i i Sebastiano. objęli Amerykanie. w d ż u n g l a c h i na pustyniach. choć siłą komiczną niewątpliwie mu d o r ó w n y w a ł ? Zabrakło mu chyba. Dla­ czego swymi sytuacjami i swymi gestami nie dosięgał Max wielkości Charliego. nie dodając nic nowego. Imponuje nam akrobatyczna zręcz­ ność t y c h aktorów. że ich posta­ ciami. Ale wielokrotnie bywa.m i n u t o w y film dziennie!) nie pozwalało na doskonałość. Komicy towarzyszyli f i l m o w i od samych jego narodzin. Jeśli nawet pierwotnie posia­ dali t y l k o pomysły w y p r ó b o w a n e uprzednio na jakichś scenkach. ale i wówczas. Wyrzucony przez o k n o spada u stóp policjanta. trudniej było powtarzać wciąż te same c h w y t y . może dlatego. z małych kabaretów. Bawi nas inwencja ludzi. którzy wyciągnęli wszystkie komiczne konsekwencje ze swego w y g l ą d u czy wzrostu. Z jednej więc strony odeszli ci. czego nie dało się uzyskać na deskach scenicznych. Oglądając ocalałe taśmy sprzed pół wieku wzruszamy najczęściej ramionami przy filmach. Aktor. gdy szczątki wazonu zbiegają się na podłodze i. obok śmiechu. były kobiety. Prymat. a może raczej. Policjantowi. że ówczesną komedię odbieramy zgodnie z zamiarami jej t w ó r c ó w . bez żadnych tricków. R i g a d i n n p . potem asystent Griffitha. kreując sylwetkę maksymalnie śmieszną i dopasowując do niej scenariusze jej uciesznych przygód. zupełnie nie przesta­ rzałe: pasażer. Od tej pory przeżywa nieustający kryzys. Pamiętajmy. W filmie Max i Quinquina (1911) obrażo­ ny generał wręcza Maxowi swą kartę. co klowni w spektaklu c y r k o w y m . z przewagą elementów czystego nonsensu i parodii. o jakiej dzisiejsi k o m i c y nie mają poję­ cia: owe śmieszne wypadania z okna d r u g i e g o piętra albo żywy ł a ń c u c h postaci. którzy nie wykazali dostatecznej pomysłowości. Przystojny. musiały zawierać więcej treści. Może dlatego właśnie okres ten był okre­ sem t r i u m f u f i l m o w e g o k o m i z m u . które nie o b y t e g o jeszcze z kinem widza miały zabawić różnorodnością doznań. kiedy indziej — jego odwrócenie. elegancki hulaka w cylindrze. biegnie korytarzem do ostatniego w a g o n u i c h w y t a zgubę przez o k n o . Po kilkunastu latach komizm f i l m o w y wysubtelniał nieco: komedie wydłużały się. tyle tam pretensji. w Rosji Prenc — co do nie­ d a w n a przysparzało h i s t o r y k o m w i e l u k ł o p o t ó w . W najprostsze schematy wpisywał drobiny błyskot­ liwej inteligencji. cyklista najeżdża na leżący na ziemi drut telefoni­ czny i po nim wjeżdża niespodzianie na szczyt słupa. Podwójne nazwiska oznaczają. Komicy ci wywodzili się często z ludowej burleski. sztu­ czności. z drugiej zaś w masie standardowych zabawiaczy publiczności w y o d r ę b ­ niać się zaczęły indywidualności o szybko rosnącym auto­ rytecie. dziejących się w c y r k a c h . Często była to karykatura filmu kryminalnego: balety wąsatych policjantów.amerykańskich „serials". wazon sam wskakuje na stół. Wszystkich swych k o n k u r e n t ó w przerósł o głowę Max U n d e r (Gabriel Leuvielle). we Włoszech T a r t u f i n i . gdy w y s y c h a ł o źródło natch­ nienia i komik przedzierzgał się w nową postać. Imion zresztą należałoby wymienić daleko więcej: zmie­ niały się nie tylko wówczas. D r o b n e scenki komiczne o n i e w y b r e d n y m z reguły humorze pełniły w t y c h składanych p r o g r a m a c h tę samą rolę. Ale liczne pomysły fabularne Lindera znajdziemy potem wspaniale rozwinięte przez Chaplina. Efekt komiczny wzmaga tu często mechaniczne przyspieszenie r u c h u . ściślej — Mack Sennett. z c y r k u . to później starali się zawsze. Śmieszą nas inteligentne gagi. a po o ś m i u latach liczba ich sięgała kilku setek. że każdy z aktorów tego t y p u dobierał sobie stosowny pseudonim. który podejrzewa w nim złodzieja. niezdarnych i g ł u p i c h . by jego d o w c i p był również ele­ gancki. pojawiają się w co d r u ­ gim fil m i ę t e g o t y p u . Do wynalezienia dźwię­ ku komedia znajdowała się w czołówce kinematografii. w N i e m c z e c h Moritz. Ich styl od europejskiej farsy zmierzał ku burlesce. w 1912 r. by kamera coś do ich p o p i s ó w dodawała: coś takiego. by zdrobniałym p s e u d o n i m e m wejść w większą poufałość z odbiorcą. Nie wszystkie pomysły Maxa są na j e d n a k o w o wysokim poziomie. Gdy w Europie w y b u c h ł a wojna. przedsiębiorczy i zręczny. nazywał się w A n g l i i Whiffles. w Polsce i Rosji A n t o ś (Antoni Fertner).

Melonik i b a m b u ­ sowa laseczka przypominają z daleka elegancika Maxa. że ten w y c h o w a n e k l o n d y ń s k i c h przedmieść jedynie marzy o elegancji. ale popatrzcie tylko na jego wystrzępione spodnie albo za duże buty. jak policja. ciągnące stadami przez jego filmy. terro­ ryzujący podległą bohaterowi dzielnicę. Za chwilę goni go już d w ó c h . Drobne i przypadkowe początkowo różnice. od banalnego obrzucania przeciwników ciastkami z kremem. I słusznie: gdy ktoś zaczyna tonąć. Przez salon fryzjer­ ski. że chodzi o bohatera negatywnego. dzielące go od Lindera. piękne dzie­ wczęta w kostiumach kąpielowych. opryszek z Charlie policjantem. na p o m o c rzuca się dziewczyna. Czasem przeciwnik jest bezosobowy i tym groźniejszy. w i a d o m o od razu. Pozwalało to wpleść inny t y p o w o amerykański wątek: rozbijania. Pięciu. Gdy w Charlie ucieka atletyczne i brodate i n d y w i d u u m przechwala się na plaży swymi muskułami przed dziewczyną. były „ b a t h i n g girls". otwarły mu w rezultacie drogę do nieśmier­ telności. albo mefistofeli­ czny kelner z Emigranta (1917). C h a p l i n zacytuje scenę z tego 23 . Ale największym jego wynalazkiem był Charles S p e n ­ cer Chaplin. Jego prześladowcy są o l b r z y m a m i . Potem wszyscy. do dziś skutecznie stosowanym. sprytnie wyzyskując nienadzwyczajne warunki zewnętrzne. Nie tylko od Lindera. d a c h . b r o ­ dacz zadowala się wołaniem o ratunek. Omawiając później krytycznie swą technikę. d e m o l o w a n i a i niszczenia. On pierwszy jednak połączył klownadę z budzeniem sympatii dla krzywdzo­ nego człowieka z nizin społecznych. Z bliska widać jednak. Nigdy nie miał a m b i c j i . rozdeptane płaską stopą! „ D r o b n y człowieczek prześladowany przez o l b r z y m a zawsze wzbudza sympatię" — powiedział sobie w zaraniu kariery. Wszystko kończy się natural­ nie wspaniałym karambolem. poleruje paznokcie o połę surduta. jak np. naj­ popularniejszy kostium f i l m o w y świata. Wiele swych środków przejął od innych. Bohatera ktoś g o n i .B a t h i n g Girls Macka Sennetta w f i l m i e S p r y t n y n i e m o w a Mata k a w i a r e n k a ( d r u g i od lewej Max U n d e r ) szy. Jego kaczy krok i rozdeptane buty pochodzą jeszcze z estradowej trupy Freda Karno. z której się wywodził. by rewolucjonizować f o r m ę f i l m u . Zaczął od postaci n e g a t y w n y c h . i prawie naty­ chmiast w y m y ś l i ł sobie charakterystyczną sylwetkę. Zjawił się w filmie z początkiem 1914 r. Potem trzech. Zrę­ czne bijatyki i śmieszne koziołki uprawiano w farsach europejskich na długo przed nim. Dalszym wynalazkiem Mack Sennetta. Charlie jest przeciwko w a ż n y m i silnym. łaźnię i ślizgawkę. któremu Charlie nie ma czym zapłacić za obiad ukochanej. która w Emi­ grancie p o d o b o j ę t n y m okiem Posągu Wolności obmacuje cynicznie nędzarzy przybywających do Ameryki.

Ale wszystkie te pomysły wiąże Chaplin w całość jakimś akcentem lirycznym. które nadawały f i l m o w i piętno sztuki niższej.. wynalazcy wielu z n a k o m i t y c h gagów. Nie pomniejszajmy znaczenia Chaplina jako komika.. „ T o ja w y m y ś l i ł e m system gwiazd — pisał potem w pamiętnikach . do rozbicia jaj przed smażeniem omletu przynosi młotek.f i l m u : ś m i e c h w y b u c h a na w i d o w n i . ale niekiedy próbowały czerpać natchnienie z Zoli i atakować mieszczańską hipokryzję. Gdy we Włóczędze rozprawia się z bandą złodziei i. pielęgnowany jest przez wdzięczną dziewczynę. w hełm. statystyczna większość f i l m ó w o w y c h lat — to dramaty. Naj­ pierw k r o k i e m ociężałym. liczy je gestem. tak ubogie były ówczesne środki reżyserskie... Dziewczyna kocha innego. które najczęściej bezlitośnie karykaturowały pierwowzory. że widz dopomagać sobie będzie wiedzą pozaekranową. Stała się prawdziwą „gwiazdą ekranu". licząc. We Francji. reakcją w i d o w n i byłaby litość. który z p r o c y wybija szyby w okolicznych domach. Albert Capellani. gorszy od rany. [Te sceny] odmawiają sobie wszelkiej f a n ­ tazji i przedstawiają ludzi. prędko przesyconej m d ł y m akademizmem „ f i l m d'art". 5 wersji Puszkinowskiej „ P o ł t a w y " ) . Zwłaszcza w krajach o mniejszej produkcji ich hegemonia jest przytłaczająca. Drzewa podlewa kroplomierzem. Kogo nie było wśród ekranizowanych! Szekspir i Matylda Serao. Filmowcy nie radzili sobie z ich złożoną fabułą i zadowalali się na o g ó ł tworzeniem ż y w y c h obrazów do powszechnie znanego tekstu. gdy porcja lodów spada za dekolt grubej i bogatej damy. Pisał o nich w prospekcie reklamowym: „Jesteśmy oto daleko od g ł u p i c h romansów. a nie jakimi powinni być". Znany nam już reżyser Fantomasa Feuillade. ale w znakomitej większości o żadnej psychologii nie mogło być mowy. jakim ono jest (1911). jakimi są. Przybyszew­ ski. a jej czo­ ł o w y reżyser Stuart Blackton jeszcze przed Griffithem stosował z m i e n n y d y s t a n s k a m e r y d o f i l m o w a n e g o o b i e k t u i nagłe przerzuty akcji z jednego miejsca w drugie. niekiedy po parę razy ( 4 Zbrodnie i kary. Szlochała w nich g ł ó w n i e nieszczęśliwa miłość. Prawdziwe rozpasanie w adaptacjach literatury przeja­ wiła przedrewolucyjna kinematografia rosyjska: na 2 ty­ siące zrealizowanych w Rosji f i l m ó w aż 484 stanowiły adaptacje. konkurencja postawiła na s w e g o rodzaju rea­ lizm. Jej popularność przyćmiła wszystkie sławy teatru. zamiłowanie do bohate­ rów z niższych sfer kojarzył z troską o wierność szczegółu i autentyzm tła: film Germinal wg Zoli nakręcił w prawdziwej k o p a l n i . Dziś nazwalibyśmy je „ p s y c h o l o g i c z n y m i " . więc drapie się. Tyle. w i e l k i c h p o l i t y k ó w . że dobrze zna się na duszach ludzkich. domagająca się męskiej opieki Mary Pickford. Nie znający wiejskiej k u c h n i . Widz lubi. „ m a l e ń k a Mary". g o n i t w i historyjek o zbójcach. że wielki dramat społeczny sprowa­ dził do konwencjonalnej historyjki miłosnej. Usmażywszy naleś­ niki. były dziennikarz. który wskazuje. Nieco lepiej p o w i o d ł o się paru pisarzom rosyjskim. Paradoksalnie — adaptacje wielkiej literatury udawały się najgorzej. ranny. zrealizował według własnych scenariuszy 24 szereg f i l m ó w pod z b i o r o w y m tytułem Życie. jak już n i g d y potem. G d y b y przygoda z lodami spot­ kała ubogą szwaczkę. mistrzów s p o r t u . Potem — t r u d n o ! — coraz weselszym. E m i g r a n t (Charles C h a p l i n i Edna Purvlance) MELODRAMAT NIESZCZĘŚLIWA MIŁOŚĆ SZLOCHA Choć epoka była szczególnie łaskawa dla komedii. Inny reżyser. spotyka go szok. j a k i m kasjerzy liczą plik banknotów. przy udziale prawdziwych g ó r n i k ó w w prawdzi­ w y c h hełmach. Dickens i Ponson du Terrail. by kło­ poty spadały na b o g a t y c h . Charliego-strażaka w paradnym hełmie gryzie coś w głowę. seria w y t w ó r n i Vitag r a p h Sceny z prawdziwego życia reprezentowała p o d o b ­ ne zainteresowanie sprawami życia codziennego. Jako w ę d r o w n y szklarz wysyła przodem ulicznika. W A m e r y c e jeszcze o k o ł o 1910 r. Z r o z p a c z o n y Charlie o d c h o d z i w dal (będzie tak o d c h o d z i ł w wielu późniejszych filmach). Bożyszczem t ł u m ó w stała się wiotka. Te g r o m k i e zapowiedzi ukrywały często naturalistyczne dramaty z kobietą fatalną. którzy doczekali się staranniej­ szej ekranizacji. we łza­ w y c h melodramatach rodzinnych obnosząca komplet cnót amerykańskiej dziewczyny.

Ujawniły one wielki talent tra­ giczny Asty Nielsen. by zachować ich nieprzekwitłą urodę. Filmy duńskie wyrobiły sobie markę pewną specyfiką. Wiaczesław Turzański. O s o b l i w y m i zna­ m i e n n y m wyjątkiem był reżyser trupy teatralnej z Neapolu. Późno. ale bujnie rozwinęła się kinematografia rosyj­ ska. Skandal w eleganckim świecie. w e d ł u g powieści modernisty­ cznego pisarza H. wysunęła się natrzecie miejsce w p r o d u k c j i europejskiej (do 400 f i l m ó w rocznie). wszechwładza instynktu i intuicji. by malować stężałe rysy ^5 . De Mille'a. Natomiast w Niemczech (a także w Austro-Węgrzęch) f i l m ó w r o b i o n o mało i stały one na zdumiewająco niskim poziomie. wielką aktorką filmową przed 1918 r. Ewersa. C z o ł o w y m osiągnięciem a m e r y k a ń s k i e g o d r a m a t u była jednak w 1915 r. gdyż p r o d u k o w a ł a g ł ó w n i e dla kin niemieckich. Włosi. Oszustka* Cecila B. o d t w ó r c y roli g ł ó w n e j . lub malarzom. który natchnienie czerpał nie z Plutarcha ani romansu salonowego. odchodzenia starego świata. zrealizowana przez D u ń ­ czyka Stellana Rye. która występując w t u z i n k o w y c h „ d r a m a t a c h s a l o n o w y c h " była jedyną. mro­ czny pesymizm zakończeń. typ niszczącej mężczyzn „ k o b i e t y fatalnej". ważniejszy od samej akcji.** wywarł wielki w p ł y w na kinematografię włoską po obaleniu faszyzmu. Z a ł o ż o n o w ten sposób fundamenty pod osobny zawód aktora-filmowego. Sukcesy równe Mary Pickford święciły amantki: Łyda Borelli. W Zagubionych w mroku (1914) pokazał po raz pierwszy zgiełkliwą włoską ulicę. zwane . Gra Paula Wegenera. p r o d u ­ kowali na setkach kilometrów taśmy melodramaty m i ­ łosne. była podówczas obja­ wieniem. mały kraj o niewielkiej liczbie kin. który rozwinął się w parę lat później. Jewgienij Bauer z u p o d o b a n i e m poświęcali filmy leka­ rzom. Aleksandr Wołków. Rzewna i niemądra opowieść o kobiecie napiętnowanej przez zazdrosnego Japończyka wstrząsnęła publicznością dzięki kreacji Sessue Hayakawy. że nieprzeniknioną twarzą prawdziwiej wyraża się s k o m p l i k o w a n e uczucia niż rozdzierającą gestykulacją. którzy zabijali swe młode żony. Film często pokazywany przed 1944 r.W filmach w ł o s k i c h jest się albo w dziesięć tysięcy. Przed Griffithem i Pudowkinem Martoglio kontrastowo przeplatał sprawy świata m o ż n y c h i świata nędzarzy.wielki p r o d u c e n t A d o l p h Z u k o r — kiedy zacząłem płacić Mary Pickford 100000 dolarów rocznie". z a p o w i a d a ł y j u ż e k s p r e s j o n i z m . J e d n y m z najgłośniejszych była pierwsza wersja Studenta z Pragi (1913). Naiwna historia o nieślubnej córce księcia w y c h o w y w a n e j przez żebraka opowiedziana była w montażu r ó w n o l e g ł y m . a niesamowitość tematu (bohater sprzedał diabłu swe o d b i c i e w lustrze) i niepokojący nastrój całości. Dominowały w niej wspólne całej przedwojennej sztuce rosyjskiej nastroje „ w i e l k i e g o końca". . który jeden z pierwszych pokazał. pełna mimicznego umiaru.divami" (boskimi).. albo we t r o j e " (Delluc). Potem z r a b o w a n y i zapewne z n i s z c z o n y przez h i t l e r o w c ó w . obok monumentalizmu historycznego. którzy dusili w miłos­ nym uniesieniu solistki baletu. być może. Francesca Bertini i Elena Makowska. Dania. Składały się na nią przede wszystkim: śmiałość w trakto­ waniu tematów erotycznych. Szebrujewa) Oszustka (Sessue H a y a k a w a ) * " W Polsce f i l m ten był w y ś w i e t l a n y pt.. t y l k o z l u d o w y c h opowiadań w dialekcie neapolitańskim. H. Nino Martoglio. Dama pikowa (E.

choć Kazi­ mierz Prószyński. wódz stojącej przed klęską a r m i i . a k o m p o z y c j e plastyczne i efekty oświetle­ nia w t y c h filmach korzystnie odbiegały od przeciętnego poziomu europejskiego. Pewne ożywienie tematyczne przyniosła d o p i e r o wojna. W pierwszym okresie. p o d o b n a w typie do Asty Nielsen i zręcznie naśladująca jej powściągliwość. Wyparcie wojsk rosyjskich z Polski w y w o ł a ł o falę f i l m ó w „ p a t r i o t y ­ c z n y c h " o walce z caratem. że film będzie umiał w pożądanym kierunku o d w r ó c i ć nastroje społeczeństwa. pierwsza wojna w czasie swojego trwania niemal nie zaznaczyła się w tematyce filmowej. jeden z pionierów techniki f i l m o w e j . w pobitych Niemczech. każde z państw w o j u j ą c y c h poczuło się zobowiązane do zrealizowania paru f i l m ó w p r o p a g a n d o w y c h . gdzie obalenie caratu przez rewo­ lucję mieszczańską s p o w o d o w a ł o w ciągu paru miesięcy inwazję f i l m ó w m ó w i ą c y c h krytycznie o d a w n y m ustroju (w niewybrednej f o r m i e i sensacyjnym sosie wywlekano różne „ z a k u l i s o w e tajemnice d w o r u " i skandaletajnej p o l i ­ cji carskiej). Sam g ł ó w n o ­ dowodzący. nawołują­ c y c h społeczeństwo do o f i a r n o ś c i * i zaniechania klaso­ w y c h waśni wewnętrznych. Poza Polską było tak jeszcze w Rosji. Te dekadenckie p o m y s ł y ubierano często w staranną szatę formalną. bo pierwsze jej filmy uka­ zały się już po zawieszeniu broni. . wyświetlanych na terenie całego już kraju. Młodziutka aktorka. Sztab generalny niemiecki przeczuł pod koniec w o j n y o g r o m n e możliwości f i l m u w dziedzinie kształtowania o p i ­ nii społecznej i zdążył nawet powołać (współdziałając z wielkim kapitałem) potężną w y t w ó r n i ę UFA. Ale UFA nie zdołała wpłynąć na losy wojny. który dziwnie mało miejsca zajmie na kartach naszej historii — do pierwszej w o j n y światowej. gen. nestor tej ubogiej kinematografii Aleksander Hertz dał światu jedną rewela­ c j ę — A p o l o n i ę Chałupiec. O b o k n i e g o d n y c h wzmianki adaptacji klasyki i tanich fars. Przez zestawienie z wojną 1939—45. umiała wyróżnić się nawet w t u z i n k o w y c h „ d r a m a t a c h salono­ w y c h " . Kinematografia p o l s k a z niezmiernym trudem rozwijała się w kraju p o d z i e l o n y m między trzy państwa. które w czasie działań w o j e n n y c h doznały istotnych przeobrażeń p o l i t y c z n y c h . która zasadniczo wpłynęła na kierunek rozwoju f i l m u . zanim jeszcze porwał ją Berlin i H o l l y w o o d . Jedynie w krajach. nakręcał swe filmy już w 1902 r. lepiej znaną pod pseudonimem Pola Negri. poza k r o n i k a m i f r o n t o w y m i . wojna stała się w pewnej mierze źródłem natchnienia. żywił nadzieję. PIERWSZA WOJNA BRAK ODDŹWIĘKU Dopiero tu d o c h o d z i m y do ewenementu historyczne­ go.ofiar. Ludendorff. * Zwłaszcza w k a j z e r o w s k i c h N i e m c z e c h .

czy też sztuką nową i odrębną. t y l k o w kształtowaniu teoretycznych podstaw nowej sztuki.TEORETYCY SZTUKA SYNTETYCZNA Wreszcie jeszcze jedno wydarzenie należy zanoto­ wać w omawianym okresie. czy film jest k o m b i n a ­ cją znanych sztuk. to jednak przenikliwsi krytycy dostrzegli już zawrotne. Ważne są nie t y l k o same poglądy Canuda. Ważne jest. na ich czele umieścił architekturę i muzykę. Jedynie dla filmu zrobił wyjątek: uznał go za sztukę syntetyczną. nie w dziedzinie widowiska jednak. sporne miejscami i nawet dyletanckie. którego pewne f o r m y przewidział jeszcze przed ich praktyczną realizacją. ale i stworzenia powszech­ nego języka obrazów. . że choć i w t y m okresie nie narodziło się (bo narodzić się nie mogło) żadne skończone arcydzieło filmowe. W r u c h u widział możliwości nie tylko wzmoc­ nienia wyrazu artystycznego. nieprzeczuwalne perspektywy nowej sztuki i odważyli się w p r o w a d z i ć kinematografię do rodziny muz. W 1911 r. z nich w y w i ó d ł wszyst­ kie inne. łączącą harmonię plastyczną z r u c h e m . Można było już zacząć się zastanawiać. Wszystkie sztuki podzielił na plastyczne i rytmiczne. osiedlony w Paryżu pisarz i krytyk włoski Ricciotto C a n u d o wydał głośny „Manifest siedmiu sztuk" — pierwszą teorię f i l m u .

Zdumiewają i irytują. pojawiły się pierwsze zapo­ wiedzi faktu. Pierwsza. słuszne bez wyjątku w roku 1918. że również w kinematografii tworzyć można skończone arcydzieła. zawsze przegrywa­ jące w porównaniu z płodami innych sztuk. zaskakująca s u r o w y c h krytyków. Nie. pisał René Clair w dręczącym poczuciu niedoskonałości 28 f i l m u : „Nasze prace nie mają znaczenia. m o g ł o się zdawać. infla­ cją. Ta pierwsza w historii nowej sztuki erupcja arcy­ dzieł. Jeszcze kilkanaście lat t e m u . wzruszenia i nastroje zgadzają się z zamierzeniami twórców. amerykański Brzdąc Chap­ lina (1921). że sztuka f i l m u n i e m e g o nie była formą zarodkową dzisiejszej kinematografii. Ale na Pancerniku Potiomkinie. środkiem manipulo­ wania jego poglądami i sympatiami. radykalizacją mas. Mowa tu o filmach takich. spekulacją. Ale głębiej nurtowała konie­ czność przemyślenia wszystkiego od nowa. I t y m samym roz­ strzygnął kategorycznie. Gdzieś o k o ł o 1925 r. w połowie lat pięćdziesiątych zaczął utrzymywać coś przeciwnego. powetować stracone lata. Zadaniem naszym jest t y l k o p r z y g o t o w y w a n i e pozycji wyjścio­ w y c h . Dzieła poprzedniego okresu. Nie­ którzy historycy do dziś ubolewają nad tym — ledwie się coś zaczęło. Oczywiście przed 1918 r. jak szwedzki Skarb pana na Arne Stillera (1919). Mało tego. który licznymi zjawiskami — nędzą. Film zdał egzamin dojrzałości. nie będzie już dotyczyć d o b r e g o tuzina dzieł z lat 1925—27. Zdaniem jego. Pierre Leprohon p o ­ wiada wręcz. Ale istnieje wyraźna łączność między wstrząsem w y w o ł a n y m wojną a faktem. oglądane dzisiaj. Ale to z d u ­ miewająco pokorne zdanie. Natomiast około 1918 r. Także dotrzymał. niemiecki Gabinet doktora Caligari Wienego (1919). w dobie natrętnego przegadania f i l m u . Na frontach pierwszej wojny światowej umilkły działa. Żołnierze wrócili do d o m ó w . teraz wreszcie użyć życia. o g o n k a m i w sklepach — p r z y p o m i n a ł o swych głębokich przeobrażeniach. nawet Cabiria. nie podlegające niszczącemu procesowi starzenia. że w t y m właśnie m o m e n ­ cie powstało w różnych punktach g l o b u kilka wybit­ nych dzieł f i l m o w y c h . Bo oto po o b i e c u j ą c y c h zapowiedziach lat 1918—20 kinematografia w y b u c h n i e serią arcydzieł do dziś kla­ sycznych. tylko odrębną sztuką. nastąpiła na parę lat zaledwie przed wprowadzeniem dźwięku. a już musiało się skończyć. Dwie tendencje walczyły ze sobą w t y m n o w y m świecie. język filmu nie był jeszcze dostatecznie giętki i subtelny. intelektualnie naiwne. bardziej powierz­ c h o w n a . z których skorzysta film przyszłości". tak bardzo nasze reak­ cje. który porzucili nakładając m u n d u r y . wywołują uczu­ cia sprzeczne. zabite wścibstwem nowego wynalazku. w y b i t n y krytyk A n d r é Bazin. Ale przenikliwy rodak L e p r o h o n a . Oczarowują i budzą litość. poważniej­ szego zainteresowania się otaczającym światem. by owe głębokie przeobrażenia dziejowe zna­ leźć mogły bezpośrednie odbicie na taśmie celuloido­ wej. Reprezentowały je jednak dzieła artystycznie niezdarne. nawet Nietolerancja. rozpacz . stanowiących zarodek całych szkół artystycznych. francuski Oskarżam Gance'a (1919).III WIELKIE LATA FILMU NIEMEGO (1918—1930) I o t o historia filmu wkracza w swą pierwszą d e c y d u ­ jącą fazę. subtelniejszymi i pewniejszymi siebie.. który zyskał całkowite potwierdzenie po 1925 r. że może być potężnym narzę­ dziem walki o świadomość widza. rosyjski dekaden­ tyzm). raptownie zniszczoną między 1928 a 1932 rokiem. a o d b i o r c y nowej sztuki dostatecznie przygo­ towani. Świat powojenny okazał się niepodobny do tamtego. że może być (choć rzecz jasna — nie musi) źródłem potężnych wzruszeń estetycz­ n y c h . można m ó w i ć o wyraźnie zarysowanych. na Go­ rączce złota nie osiadł ani pyłek archiwalnego kurzu. Za przyczyną młodej kinematografii radzieckiej u d o w o d n i ł . Mimo braku dźwięku zdaje się. była naturalną reakcją na koszmary i wyrze­ czenia wojenne: zapomnieć. kowbojskie filmy Ince'a. o d r ę b n y c h kierunkach (włoski m o n u ­ mentalizm. Już nie t y l k o obiecywał. że Leprohon ma rację. Wprawdzie jeszcze w 1927 r. nastąpiła rzecz dla sztuki f i l ­ mowej podstawowa. że to wczoraj pomyśleli je dla nas Eisenstein i Chaplin.

W d w a lata później (1919) kinematografia szwedzka potwierdziła swą szczytową pozycję. co w filmie współczes­ n y m wydaje się oczywiste. W ostatniej scenie blade zimowe słońce oświetlało dwa przysypane śniegiem ciała.m e l a n c h o l i j n y c h czcicieli „zmarłej sztuki" filmu nie­ mego „ b y ł a zrozumiała. o d d z i e l a ł f i l m od teatru i zmuszał do szukania własnej d r o g i . przepaście. kaprys losu. w zimową pustkę. Geijerstam) i jako źródło natchnienia mogła inspirować f i l ­ m o w c ó w w d u c h u o r y g i n a l n y m . k t ó r y r y z y k u j e życie. pustkowia. Był to może przypadek. późniejszym jej potenta­ tem p r o d u k c y j n y m . Przyrodę w swoich filmach widzieli jako osobę d r a m a t u . walką mistycznego r o m a n t y z m u ludowego sag i klechd z naturalizmem o d e m o k r a t y c z n y m zabarwie­ niu. którzy sztukę filmową już nie t y l k o Szwecji. a nie konieczność. s t a n o w i ą c y m adaptację opowiadania pisarza islandzkiego Johanna Sigurjónssona. opar­ tego na niełatwej do adaptacji literaturze. chłopską opowieść o prze­ sądach społecznych. . i c h o ć udawało im się w y m k n ą ć ludziom — natura była nieubłagana. ich obfita p r o d u k c j a nie wykraczała poza przeciętność. osiedlony w Sztok­ holmie (by uniknąć p o b o r u do wojska carskiego). Proza szwedzka zachowywała w znacznym stopniu narodową odrębność (Strindberg. Oto zaraz po premierze Terje Vigena Sjóstróma. Do swej w y t w ó r n i Svenska zaangażował d w ó c h m ł o d y c h ludzi. Ale brak słowa. lecz nieuzasadniona". zapobiegliwy Magnusson nabył dla w y t w ó r n i Svenska prawa ekranizacji wszystkich dzieł pisarki Selmy Lagerlof. coraz częściej nawiązujące do niemych f i l m ó w Eisen­ steina. obfitującej w wielkie namiętności m o c n y c h ludzi. możemy wytknąć filmowi melodramatyczność gry aktorskiej lub niepewny rytm o p o w i a ­ dania. Zaangażowany do w y t w ó r n i Svenska od razu jednak — w przeciwieństwie do Sjóstróma — wybrał reżyserię. Zakochani uciekali w g ó r y . b y p r z y w i e ź ć ż y w n o ś ć konającej z głodu rodzinie. że „ w p r o w a d z e n i e dźwięku nie było unicestwieniem Starego Testamentu f i l m o ­ wego. O d t r ą c o n y konkurent wykrywał. że nic właś­ ciwie z w a r t o ś c i o w y c h doświadczeń f i l m u nie zostało na dłuższą metę zarzucone. oszczędziła Szwecję. Oto Szwedzi pierwsi wprowadzili na ekran Przyrodę. Badając w n i k l i w i e najnowsze kierunki rozwoju kinematografii. Tutaj mogła rozwinąć skrzydła kinematografia u w o l n i o n a od prozaicznych trosk f i n a n s o w y c h (filmy szwedzkie przy zmniejszonej konkurencji dobrze się sprze­ dawały na rynkach europejskich*). ale i całego świata wznieść mieli na wyższy szczebel. Pochodzący z rosyjsko-żydowskiego środowiska. szalejąca w całej niemal Europie. b r o n i ł y publiczność szwedzką od inwazji k o s m o p o l i ­ tycznych m ó d . adaptował niemal równolegle z Bani- • W l a t a c h w o j n y każdy niemal f i l m szwedzki w y k o n y w a n y b y ł w 50 k o p i a c h . Pierwszy z nich — Victor Sjóstróm (syn znanej aktorki teatralnej). SKANDYNAWIA NATURA W ROLI GŁÓWNEJ Wojna. Pionierem tej kinematografii. że doświadczeń jej n i e m e g o okresu nie z m a r n o w a n o (choć przez pewien czas tego się właśnie krytyka oba­ wiała). Góry. t y l k o jego spełnieniem". Nie wybiegając zanadto naprzód p o w i e d z m y na razie. p o k a z y w a ł S j ó s t r ó m c z ł o w i e k a w a l c z ą c e g o z ż y w i o ł e m . ale rów­ nież używanie autentycznego pleneru jedynie w charakte­ rze nie obowiązującego tła. wg p o e m a t u Ibsena. Stroheima. p r ó b o ­ wał Stiller swych sił początkowo jako aktor teatralny. t y m razem dziełem d r u g i e g o z o d k r y t y c h dla f i l m u przez Magnussona ludzi — Mauritza Stillera. Pierwszy film z tej serii. W Banitach natura była pier­ wszym przeciwnikiem bohaterów. wykazywał on. bez zapożyczeń. g d y rynek w e w n ę t r z n y k o n t e n t o w a ł się — p i ę c i o m a . Szwedzkie tradycje literackie. była to historia n o r w e s k i e g o rybaka. mimo u p o r u Sarah Bernhardt. śnie­ życe występowały tu w rolach o wiele ważniejszych niż niejedna z d r u g o p l a n o w y c h postaci*. Oglądając Ban/fówdziś. Dziewczynę z torfowisk. Dreyera. że ów robotnik jest zbiegłym więźniem. z f i l m e m Banici. że g d y b y f i l m narodził się d ź w i ę k o w y — nie stałby się n i g d y sztuką. groźniejszym od d o n o ­ siciela i policji. wichry. a przejść obojętnie nad t y m . w s u ­ rową walkę z żywiołami. był Carl Magnusson. :><) ' R ó w n i e ż w p o p r z e d n i m s w o i m f i l m i e Terje Vigen. wystąpił w 1917 r. W d o w a z samotnej zagrody wychodziła za mąż za r o b o t n i k a rolnego. c h o ć wówczas było rewolucją. Póki reżyserzy szwedzcy naśladowali ze zmiennym p o w o d z e n i e m k o s m o p o l i t y c z n e wzory zachodnie. Wiel­ kość kinematografii szwedzkiej miała się zrodzić na g r u n ­ cie szwedzkiej tradycji ludowej oraz północnej literatury. dwa. charakteryzujące się u p r o g u XX w. Uznali za niegodne nowej sztuki nie t y l k o „ m a l o w n i c z e " w i d o c z k i malowane na płótnie w hali zdjęciowej. że jednak f i l m narodził się niemy. urodzony w Helsinkach. Rydberg. Raz. a k t o r ó w tea­ tralnych. Możliwe. że sztuka fiImowa miała p o d w ó j n e szczęście.

o wewnętrzny d y n a m i z m sceny pożaru plebanii. Jasne było. A poza t y m — jest w filmie śnieg. lecz że pragnie oddać samą istotę dzieła Selmy Lagerlof. Z a c h w y ­ ceni współcześni twierdzili nie bez racji. M i m o to Sjóstróm nie t y l k o potrafił zachować czytelną przejrzy­ stość akcji. Wielką p o m o c okazał mu zwłaszcza operator Julius Jaenzon*. które stanęło na drodze szkockim uciekinierom. podobnie jak Furman śmierci. o przemyślaną kompozycję obrazów. Chyba nie było uprzednio w całej kinematografii filmu o konstrukcji p o d o b n i e s k o m p l i k o w a n e j : życie Davida poka­ zane było w wielu c o f n i ę c i a c h w przeszłość. Osierocona córka pastora przypadkiem spotkała oficerów i zakochała się w j e d n y m z nich. ginących w śniegach renów. elementy realizmu z fantastyką. w r e t r o s p e k e j a c h . uzyskany nieskazitel­ nym montażem ponad stu różnie s p l e c i o n y c h ujęć. W tej współczesnej historii nie chodzi jednak wcale o bezpoś­ rednie fotografowanie życia.. W o p o w i a d a n i u woźnicy śmierci sen przepla­ tał się z jawą. Jak Brueghel odkrył śnieg dla malarstwa europejskiego. Drugi film. ale więcej subtelności i smaku. Rozpo­ znawszy m o r d e r c ę wydała g o . Uciekając ku morzu złupili i spalili plebanię pastora z Arne. który o t r z y m a ł do realizacji Stiller. Wielkie wrażenie wywołane na świecie Skarbem pana na Arne zostało w rok później w z m o c n i o n e Furmanem śmierci. Po Skarbie pana na Arne Stiller d w u k r o t n i e jeszcze p o w r ó c i ł do twórczości Selmy Lagerlof i d w u k r o t n i e p o ­ twierdził wyjątkową pozycję „ s z k o ł y szwedzkiej". Z urzekającą siłą pokazany jest sen pijanego Davida w noc sylwestrową: spotkanie z p o d o b n y m sobie n i c p o n i e m . Furman śmierci nie cofa się w odległe epoki. d r u g i uzupełniający) nie służą taniej sensacji. ale wyzyskał tę skomplikowaną konstrukcję do finezyjnego stopniowania efektów i narastania nastroju. który po śmierci musi zbierać do w i d m o w e g o wozu dusze umierających. Gó- * A u t o r zdjęć również w f i l m a c h Stillera. D r u g i m z cyklu był Skarb pana na Arne. Sfare zamczysko łączyło. t y l k o malowaniu p s y c h o l o g i c z n y c h niuansów. niezbędnego przy opracowy­ waniu trudnego tematu o moralizatorskim zacięciu. nawraca się pod w p ł y ­ wem śmierci młodej dziewczyny z A r m i i Zbawienia. obudzić w w i d z u te same uczucia. służąc królowi s z w e d z k i e m u . oddana we wrażliwe ręce Sjóstróma. którego t r i c k o w e zdjęcia w i d m o w e g o woźnicy stały się słynne. tak dla filmu zrobili to Szwedzi. mordując jej mieszkańców. gdzie tworzywem jest znowu powieść Selmy Lagerlof. w trakcie jego ucieczki osłoniła go jednak i padła przeszyta włócznią dla niego przeznaczoną. jakie budziło dzieło literackie. reszta ukryta w p ó ł m r o k u ) . Film staje się tu konsekwentnie reprodukcją snu i marzenia. że Stiller dąży nie do najszybszego i jak najbardziej sensa­ cyjnego przekazania widzowi fabuły powieści. zakochanej w mordercy. a potem rozterkę kruchej Elsalill. a w jednej retrospekcji kryła się druga. Opowieść wyjęta ze sta­ rych sag l u d o w y c h przeciwstawiała losy ludzkie losom zaszczutych. ale którego jeszcze ciekawszym osiągnięciem jest stosowanie skąpego. niemal wyłączne źródło światła. Powszechnie cytowane jest zakończenie f i l m u : orszak ż a ł o b n y szaro u b r a n y c h kobiet z Marstrand z ciałem pię­ knej Elsalill kroczy przez zamarznięte. a t r i c k o w e z d j ę c i a n a k ł a d a n e (dwa obrazy naświetlone n a tej samej taśmie — jeden g ł ó w n y . że Sjóstróm „ d o k o n a ł c u d u — uczynił u c h w y t n y m niewidzialne". był z g r u n t u o d m i e n n y od p o d o b ­ nych w treści melodramatów ówczesnej doby. posądzeni zostali o spisek. w z m o c n i o n y elementami fantastyki. którzy w XVI w. zaśnieżone morze. . Stąd w filmie tyle troski o powściągliwość gry aktor­ skiej. Skarb pana na Arne w solennym rytmie wyrażający izolację uciekających. Takich zadań nie stawiali sobie jeszcze ówcześni adapta­ torzy f i l m o w i .S k a r b pana na A r n e łami S j ó s t r ó m . ale o dramat postaw ety­ c z n y c h . notoryczny pijak dręczący żonę i dzieci (rolę tę grał Sjóstróm sam). David H o l m . dające akcent zasadniczy. Kolega Stil­ lera przejawia w realizacji mniej siły i zdecydowania. r e m b r a n d t o w s k i e g o oświetlenia (jedno g ł ó w n e . Było to stare podanie o trzech oficerach s z k o c k i c h .

Posiadał on bowiem. jak i pobłażania przestęp­ stwu. na życie sędziwej mał­ ż o n k i . Niestety rok 1923. wyłoniła jednak z począt­ kiem lat dwudziestych artystę wielkiej klasy. trzy centralne ośrodki produkcji f i l m o w e j . Stillera i Sjóstróma. Dreyera. którego ocaliła miłość do młodej dziewczyny. Mianowicie uciekł się do rubasznego h u m o r u l u d o w e g o . w c h ł o n ę ł o H o l l y w o o d . Ten dobroduszno-ironiczny dystans do opowia­ d a n y c h treści był w ówczesnym filmie nowością. O b u wielkich.sta Berling*. dla której zakończenie w o j n y 1914—18 również stało się ciosem d r u z g o c ą c y m . zrealizowana w 1920 r. zachwycającą h a r m o n i j n y m splece­ niem w i e l u r ó w n o l e g l e r o z w i j a n y c h w ą t k ó w . * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Gdy zmysły grają. dzięki o d s z u k a n i u n e g a t y w ó w f i l m u . dość ryzykowna opowieść o pastorze z m u s z o n y m do małżeństwa z wdową po jego poprzedniku. zawsze interesujące dzieła będą nam towarzyszyć od omawianej tutaj. odległej epoki aż niemal po dzień dzisiejszy. że t w ó r c o m szwedzkim zabrakło tematów czy ta­ lentu. dość zresztą dziecinnie. jak wreszcie potępienia sympatycznych skądinąd bohaterów. zrobiony był z jeszcze większym rozmachem — śledził etapy odrodzenia wyklętego pastora. o d t w o r z o n o pełną j e g o postać. która wcześniej od szwedzkiej. Po prostu mała Szwecja. Pierwszym w y b i t n y m filmem Dreyera była Wdowa po pastorze. Jego rzadkie. nie d o r ó w n a n o nigdy. a także rok ożywienia w filmie niemieckim i f r a n ­ c u s k i m . rok g w a ł t o w n e g o n a p ł y w u f i l m ó w amerykańskich do Europy. Była to zaczerpnięta z XVIIwiecznej legendy. których reżyser żałował do końca życia**. Dramatycznie krótki był okres rozkwitu kinematografii szwedzkiej. Carla Th. zakochany w pięknej dziewczynie. jak pisał szwedzki historyk f i l m u Runę Waldekranz. by d o p i e r o w latach drugiej w o j n y światowej p o n o w n i e przypomnieć światu o sobie i wydać wielką indywidualność — Ingmara Berg­ mana. K o m e r c y j n i e z o r i e n t o w a n a kopenhaska w y t w ó r n i a Nordisk. bogate w tradycje kulturalne. dla szwedzkiej wytwórni Svenska. Stillerowi pozostawiono wprawdzie wolną rękę przy realizacji Gósty. bo już o k o ł o 1913 r. Ta prosta prawda została zakwestiono­ wana w następnych dwudziestu latach i pod w p ł y w e m reklamy wielkich k o n c e r n ó w r o z r y w k o w y c h m o g ł o się wtedy zdawać. do k o m e d i o w e g o potraktowania postaci i k o n ­ fliktów. okazał się zgubny dla f i l m o w e g o przemysłu szwedzkiego. stała się znana i popularna w całej Europie. Skończył się nie dla­ tego. te zaś raptownie zamknęły się przed Szwedami. aby cały świat zaopatrzyć w odpowiednią ilość naświetlonej taśmy. nie przypadkiem pozostającej jeszcze pod wyra­ źnym w p ł y w e m Stillera. by sfinansować swą poka­ źną produkcję. nadający różnorodnym jej f i l m o m cechy tej samej chłodnej elegancji. trwał zaledwie 5—6 lat. T y t u ł e m do sławy Stillera było jeszcze i to. Naśladowano ją wielokrotnie. aktorki wielkiego talentu. „ o w o wyjątkowe w y c z u ­ cie dramatycznego następstwa obrazów i wizualnego rytmu". d y s t y n g o w a n y i wyniosły. wraz z nią nastawał. O w o „ u a t r a k c y j n i e n i e " o r y ­ g i n a l n y c h t y t u ł ó w to j e d e n z p o k a ź n i e j s z y c h r o z m i a r a m i p r z y k ł a d ó w na b e z c e r e m o n i a l n o ś ć i brak k u l t u r y p r z e d w o j e n n y c h handlarzy sztuką. a nie artystyczny punkt widzenia doznał porażki d o p i e r o po 1945 r. by umrzeć. ** D o p i e r o po d r u g i e j w o j n i e ś w i a t o w e j . lecz ostateczna postać filmu była rezultatem wielu skrótów. Dreyer uniknął jednak zarówno znie­ sławienia stanu d u c h o w n e g o . co stwarzało sytuacje najeżone reżyserskimi nie­ bezpieczeństwami. Kinematografia szwedzka zredukowana do po­ trzeb lokalnego o d b i o r c y wegetowała. mogą przodować w sztuce dziesiątej muzy. Krótki ten okres rozkwitu wykazałjednak. że wystarczą na świecie dwa. Młody pastor. Ten kupiecki. Dość podobna sytuacja panowała w kinematografii duńskiej. Stiller zmarno­ wał tam swój talent i rozgoryczony w r ó c i ł do ojczyzny. że w filmie t y m o b j a w i ł światu po raz pierwszy inteligentną wrażliwość i wdzięk młodej Grety Garbo. który począł się ratować w sposób mało przemyślany. Stworzyła ona swój własny styl. potrzebowała rynków europejskich. Niełatwo F u r m a n ś m i e r c i (Victor Sjòstròm) 31 . że małe kraje.

Gósta B e r l i n g (Greta G a r b o . * Do ról c z a r o w n i c z a a n g a ż o w a n o p e n s j o n a r i u s z k i j e d n e g o z d o m ó w s t a r c ó w . stali się akuszerami wielkiej w y t w ó r n i UFA. p o u s t a w i a n y c h na półkach talerzy i pudełek herbaty Liptona. Realizm szczegółu (żona zeskrobuje część masła ze swej k r o m k i . o kaznodziejskim tytule Będziesz szanował żonę swoją. a Dreyer — próbować z m i e n n e g o szczęścia w Norwegii. często p o w a ż n y c h . by w ojczyźnie Sjóstróma nakręcić Czarnoksięstwo na przestrzeni wieków (1922). Sam mówił. że „rzeczywistość została tu schwytana z bardzo bliska".G. żony i starej gosposi. lekceważąca fikcyjne wątki fabularne na rzecz p r o t o k o l a r n e g o rejestrowania przesądów. „ l u d z i e z ulicy". ale będąc nieprzerwanie aż do 1945 r. Nie zdołała ona w p ł y ­ nąć na losy wojny. wśród klatek z kanarkami. siedzi) W d o w a po pastorze (z lewej Einar Ród) było osiągnąć go f i l m o w i . k o n ­ cern Stinnesa. opartą na świeżych studiach d o k t o r a Jeana Charcota o histerii. Dreyer znalazł się najbliżej zwykłego życia. I. Sztuka f i l m o w a wyemigrowała z Danii. W innym w y b i t n y m filmie. co łącznie daje pojęcie o jego treści. Niemczech i Francji. . które doprowadziły do „ p r o c e s ó w czarownic". NIEMCY POCHÓD GROZY Gdy na polach walk pierwszej w o j n y światowej dojrze­ wało ostateczne jej rozstrzygnięcie. Jeszcze jeden odważny Duńczyk — Benjamin C h r i stensen — wyjechał do Svenski. co aż do czasów Eisensteina było z u p e ł n y m wyjątkiem. Zdumiewał powściągliwością akto­ rów odtwarzających rolę męża. zrealizowanym w macie­ rzystym N o r d i s k u . by ją dosmarować do porcji męża) służył protestanckiej tendencji moralizatorskiej. między kuchnią a jadalnią. Film wyświetlany był w Europie również pod tytułami Pan domu i Upadek tyrana. zegarów z kukułką. Nie cofając się przed scenami drastycznymi. k r e o w a l i a k t o r z y nie­ z a w o d o w i . Farben i Deutsche Bank. W o g ó l e większość r ó l . Dra­ mat codziennego życia przeciętnej urzędniczej rodziny rozgrywał się w ciągu paru g o d z i n . reżyser miał stale przed oczami cel g ł ó w n y — naukową niemal analizę o w y c h barbarzyńskich aktów zbiorowej niena­ w i ś c i . Interesujący gatunek fabularyzowanego d o k u m e n t u nie z r o b i ł jednak kariery. tak jeszcze u b o g i e m u w s u b t e l niejsze środki wyrazu. na wniosek niemiec­ kiego Sztabu Generalnego wielcy kapitaliści: Krupp. bardziej j e d ­ nak dokumentalna. Christensen także zmuszony był pielgrzymować do H o l l y w o o d . zwłaszcza przy materializowaniu naiwnych wierzeń w diabła i czarownice*. Koncepcja bliska była Nietolerancji Griffitha.

zestawień b r z m i e n i o w y c h . Mottem d l a f i l m u m o g ł a b y być maksyma Baudelaire'a: „ C z ł o w i e k nie zauważa rzeczy. ale występowała. przepojonego makabryczną fantastyką. były uczeń nowator­ skiego teatru Reinhardta. natomiast skupia się na wyrażaniu jakichś własnych. a wszystko dla w y d o b y c i a z tworzywa maksymalnie jaskrawego wyrazu artystycznego. Okreś­ lano w ten sposób postawę artysty. co Wiene. która rozwinęła się w pierwszym dwudziestoleciu naszego wieku. Surowo określił je głośny socjolog kinematografii Siegfried Kracauer: „ c h a ­ rakteryzują (one) historię jako coś. że UFA pierwsza i bez zastrzeżeń poszła później na służbę hitlerowskiej propagandy i że na niej właśnie oparł Goebbels swój model kinematografii nazi­ stowskiej. Naturalnie bardziej deformują rzeczywistość umysły mistyczne. że poczesne miejsce zajmowały w nich miłostki wielkich ludzi. Rodząca się sztuka f i l m o w a nie mogła nie ulec działaniu tak przemożnego prądu. zmuszając go do popełniania o h y d n y c h z b r o d n i . Od f i l m ó w w ł o ­ skich monumentalistów różniły się one t y m . Pierwsza wersja scenariusza. wątków. a potem katastrofa inflacji w szczególny sposób w p ł y n ę ł y na aktywizację ekspresjonizmu niemieckiego. Klęska wojenna Niemiec. Bohaterem pierwszego filmu ekspresjonistycznego został szaleniec. która zwłaszcza w plastyce i teatrze stała się o b o ­ wiązkowa. kształtując swą niewybredną. były ekspresjonizm i Kammerspiel. Oczy mumii Ma. którymi wyjaśniano wielkie procesy historii. Dwiema jej tendencjami. hipnotyzował pacjenta. Nie było żadnym przypadkiem. nie pozbawiona była aluzji do państwa Wilhelma II. Przy­ p o m n i a n o sobie o tradycjach romantyzmu niemieckiego. co jest pozba­ w i o n e sensu. któremu uśmie­ c h n i ę t y dyrektor obiecywał w zakończeniu szybkie wy­ zdrowienie. Manifestem f i l m o w e g o ekspresjonizmu stał się nie żaden d r u k o w a n y program.najpotężniejszą wytwórnią Niemiec. Z samego zestawienia filmu. Walter Róhrig i Walter Reimann. to arena przezna­ czona do rozgrywek drapieżnych i ślepych instynktów". grozą i o k r u c i e ń ­ stwem. dyrektor d o m u wariatów. które nie są jakoś zdeformowane. skierowana przeciw ty­ ranii. Zdema­ s k o w a n y w zakończeniu Caligari sam jako wariat w ę d r o ­ wał do szpitala. mającymi swój bez­ sporny udział w kształtowaniu dziejów sztuki filmowej. C z o ł o w y m reżyse­ rem w y t w ó r n i był Ernst Lubitsch. mierze dwaj zdolni scenarzyści: Carl Mayer i Hans Janowitz (aż do tej chwili osoba scenarzysty właściwie nie liczyła się w kine­ matografii). choć nie nazwana. G a b i n e t d o k t o r a Cali­ gari (Werner Krauss) 33 . wynika. że na parę lat — jedyny raz w historii f i l m u — kinema­ tografia niemiecka wysunęła się na pierwsze miejsce w świecie. komercjalną produkcją świadomość milionowych mas widzów. a nawet brutalnego d e f o r m o w a n i a znanych kształtów. g ł ó w n i e w Niemczech. z reżyserem. teatrze i muzyce. nadając mu mroczną i niepokojącą tonację. Lubitsch z dużą biegłością realizował jedne po d r u g i c h filmy o „ p e ł n e j przepychu wystawie": Madame Dubarry (1919). Z m i e n i o n y ostatecznie epilog stępiał spo­ łeczne ostrze krytyki i zamieniał opowieść o szaleńcu-dyrektorze w opowieść szaleńca-pacjenta. pewną gene­ ralną tendencję w plastyce. że interesująca jest tylko subiektywna wizja świata. Carmen. Caligariego podpisali w równej. zdają się mówić. w historii sztuki także przed setkami lat. Caligari. który nie dba o dokładną reprodukcję otaczającego go świata. Sumurun. odegrała wielką rolę. T w ó r c y Caligariego wyszli z nowego w sztuce filmowej założenia. Ekspresjonizmem nazwano przed 1914 r. który pozostał niemal „ a u t o r e m j e d ­ nego dzieła". przede wszystkim umysły szaleńców. że nie o samą reżyserię tu c h o d z i ł o . Na razie jednak UFA zaczęła od odwracania uwagi zmiażdżonego klęską społeczeństwa ku o d l e g ł y m e p o k o m w kosztownych filmach historycznych. wewnętrznych prawd za pomocą przetwarzania. Banalność jest niewidzialna". dale­ kie od normy. a zwłaszcza trzej malarze-dekoratorzy: Her­ mann Warm. Żona faraona. Oczywiście nie rozrywkowe spektakle Lubitscha spra­ wiły. Nie zapominając o tych doświadczeniach. ale premiera Gabinetu doktora Caligari (1919) Roberta Wiene. Historia. literaturze. stanowiącego m o m e n t zwrotny w historii kinemato­ grafii. celującego w wyzyskiwaniu rytmu i światła przy tworzeniu widowiska scenicznego.

które dotąd uzy­ skiwano namaszczeniem aktorskiego gestu albo majesta­ tem kostiumu. Przeciwstawiano mu parę romant y c z n y c h kochanków z hanzeatyckiego miasta. Ograniczony krąg tematyki grozy wyraźnie nie o d p o w i a d a ł t e m p e r a m e n t o w i Langa. W 1934 r. Podniosła się natomiast prawdziwa fala f i l m ó w różnej war­ tości. a Inianowłosy Z y g f r y d i Krymhilda o potężnych war- * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Męcząca śmierć (!) ** Scenariusz f i l m u . tak. pozostając w h i t l e r o w s k i c h N i e m c z e c h . r o z w i o d ł a się z mężem. Jedyny to przypadek w historii. Nie bez głębokiej racji.Nibeiungi (Margarete S c h ó n ) Dla wyzwolenia się z niewoli rzeczywistości i dla pełnej władzy nad efektami oświetlenia t w ó r c y Caligariego wyrzekli się zupełnie pleneru. jak współcześnie pisał Karol Irzykowski. niejasnego fermentu i nerwowego niepokoju zwyciężonych Niemiec. Deformacją przedmiotów. Można sobie wyobrazić. Doświadczenia ekspresjonizmu przeniesiono do epiki. lunatycy. Pięknie k o m p o n o w a n e p o d w ó r c e zamkowe i dziewicze puszcze nie miały wcale naśladować natury. jak większość w y b i t n y c h t w ó r c ó w . freudowsko rozumiana i tajem­ nicza podświadomość człowieka. jak się to często zdarza. który sam w ten sposób staje się „ w a r i a t e m " . d u c h y starych zamczysk. szerząca estetykę lęku i koszmarów. niereali­ stycznej perspektywy i geometrycznie p o l i c h r o m o w a n y c h zaułków. Siły ciemności. nadawaniem im „ w ł a s n y c h m i n " . do jakich ekstrawa­ gancji dekoratorskich mógłby w tym temacie doprowadzić reżyser o bardziej „ k a l i g a r y c z n y c h " skłonnościach. w których niezwykłe dekoracje g ó r o w a ł y nad sprawami działających wśród nich ludzi. romantyczna koncepcja diabła i majaczenia chorej psychiki urzekły wyobraźnię ówczesnych scenarzystów. jak również Nibelungów i Metropolis. Była to „ u c i e c z k a malarzy przed literaturą". Jeśli Caligari był „ o ż y w i o n y m malar­ s t w e m " . który Zmęczoną śmiercią* (1922) z w r ó c i ł na siebie uwagę całego świata. późniejszej ż o n y Langa. często o f a s c y n u ­ jących rozwiązaniach plastycznych. nowożeńca. choć potężnym środkiem oddziaływania. Mro­ czna atmosfera tych f i l m ó w odpowiadała epoce p o w o j e n ­ nego chaosu. powtórzył j e t y l k o sam Wiene w nieudanym Raskolnikowie. W m o n u m e n t a l n y c h . 34 . W malowanych dekoracjach stworzyli z d e f o r m o w a n y świat krzywych latarń. Nosferatu hipnotyzował widzów. kiedy scenografowie stali się g ł ó w n y m i twór­ cami f i l m u . Film sławił odwieczną potęgę plemienia germańskiego i jego moral­ ność. że z filmu pozostawało przede wszystkim łyse i szczerbate straszydło z białymi szponami u palców. zamieszkującego ponure zamczysko w Karpatach. czyli t w ó r c a f i l m u . który zamiast wybawicielem staje się tyranem (Golem). był d z i e ł e m Thei von H a r b o u . w demoniczno-urzędniczej liberii. Film był poetycką baśnią o narze­ czonej. T y m ­ czasem Lang poszedł w o d w r o t n y m kierunku — każdą ze scen oczyścił i uprościł. Scenograficzne deformacje Caligariego okazały się tak krańcowe. ile kamera. Pokazywano malarza zakochanego w namalo­ wanej przez siebie krwiożerczej kapłance (Genuine). ale rycerski poemat z XII w. którego historia zostaje jemu samemu opowiedziana przez w ę d r o w n e g o kuglarza z teatrzyku cieni (Cienie). że walka z Fatum jest daremna**. Siły dobra. Słusznie jednak zauważył z historycznej perspektywy André Bazin. że wbrew p o d t y t u ­ ł o w i f i l m u ( „ J a k wariat widzi świat") na krzywe latarnie patrzy nie tyle bohater. który na te przedmioty patrzy. d w u ­ częściowych Nibelungach utrwalił na taśmie nie operę Wagnera. nie poprzestał na ekspresjonizmie i wkrótce odnajdziemy go wśród przedstawicieli innych tendencji. której d o ś ć n i e s p r e c y z o w a n e p o c z ą t k o w o p o g l ą d y z b i e g i e m czasu uległy g r u n t o w n e j faszyzacji. która trzy razy w y m o g ł a na Śmierci z m a r t w y c h ­ wstanie zmarłego kochanka i trzy razy w różnych epokach i ś r o d o w i s k a c h przekonywała się. ale hipnoza jest k r ó t k o t r w a ł y m . wystylizowanego na początek XIX w. któ­ rej p o d p o r z ą d k o w a n o cały system gry aktorów. za­ zdrosnego męża frywolnej żony. który w ślubnym prezencie otrzymuje trumnę z ciałem kochanej poprzednio dziewczyny (Torgus). starali się oddać stan d u c h a bohatera. były jednak mdłe i schematyczne. Inteligentne operowanie światłem w tym filmie stwarzało efekty wielkości i dostojeństwa. o ż y w i o n e g o przez mądrego rabina glinianego robota. rozdwojenie jaźni. szukał piękna w prostocie sceno­ graficznej. w a m p i r y pijące ludzką krew. to Nibelungi raczej „ o ż y w i o n ą architekturą". Nosferatu (1922) Friedricha Murnaua stawiał w c e n ­ t r u m przebiegłego wampira. Niemal cały film zainscenizowany został w atelier. Tymczasem powstawały liczne filmy. M u r n a u . Najwięcej gustu i reżyserskiej subtelności okazał Fritz Lang. że niemożliwe do stosowania na dłuższą metę.

NIEMA GRA ŚWIATEŁ Nie znaleziono dotąd d o b r e j nazwy dla d r u g i e g o kie­ r u n k u . a dla w y b i t n e g o reżysera teatralnego Leopolda Jessnera. prezento­ w a n y c h zwykle w stadium k r a ń c o w y m . realizm. wyłaniali się w filmach Kammerspielu nie tyrani ani wampiry. Narodzinom Kammerspielu towarzyszył ten sam Carl Mayer. drugie skrzydło niemieckiego f i l m u niemego. gesty aktorów. przypuszcza się więc jego przeciwień­ stwo. autorską. szamoczącego się bezradnie między żoną a teściową. W ten sposób Mayer został pierwszym w historii filmu scenarzystą. często zamykającą się w ramach klasycznych jedności miejsca. gdzie w bezmiernym trudzie harują tysiące w y z y s k i w a n y c h . boczył się na prawdziwe życie i był tendencją równie osobistą. że przeciwstawień może być daleko więcej niż jedno. styl kameralny. Wszystko jest małe. jeżeli pamię­ tamy. w obliczu której d o c h o d z i do naiwnej zgody wyzyskiwanych z wyzyskującymi ( k o ń c o w y symbo­ lizm uścisku rąk). Z m o d n y c h znaków przes t a n k o w a n i a f i l m o w e g o . Noc sylwestrowa cała rozgrywała się w podrzędnej knajpie i przyległym do niej mieszkaniu właściciela. konflikty sce­ nariusza. Inną. udziw­ nienia i stylizacja. że Kammerspiel był biegunowo odległy od ekspresjonizmu: tam ucieczka od życia. gdzie między d w u s t u p i ę t r o w y m i drapaczami lądują wy­ t w o r n e samoloty.koczach stali się wzorcami owego „czystego t y p u aryj­ skiego". Louis Delluc). Codzienne niby-życie. w imię którego popełniono potem tyle zbrodni. Rumuna pracującego w Niemczech. a potężne w i n d y zjeżdżają do dzielnic p o d z i e m n y c h . który p o w o ł a ł do życia nowy kierunek. Ale ostrożnie z ocenami. owe masy zgarbionych. tylko r o b o t n i c y i służące. W istocie jednak Kammerspiel niemal w t y m samym stop­ niu. Świetność i zarazem schyłek ekspresjonizmu to Metropolis Langa. służąc maszynom. to prawda. NIEMCY KAMMERSPIEL. który z antyczną surowością wprowadza osta­ teczny ład w chaos rozpętanych namiętności. Np. któremu odebrano wspaniałą liberię i z d e g r a d o w a n o do roli nadzorcy klozetu. Bohaterem Szyn był dróżnik. kameralne: dekoracje. nawet pe­ dantyczną konstrukcję fabuły. scenariusz Szyn. W zaledwie dwa lata później napisał dla Lupu Picka. d o k u ­ mentalna niemal prawda i tematy z kroniki gazetowej. w ciemne mycki ubranych niewolników. To powierzchowne przypuszczenie zdają się potwierdzać brudne ulice u b o g i c h dzielnic i źle wietrzone mieszczańskie pokoiki z pelargonią w oknie. Można nawet powiedzieć — przeciwstawną. Tragedie te rozgry­ wają się w wąskim kręgu paru postaci. Istnieje rozpowszechniona opinia (głosił ją współcześ­ nie z c y t o w a n y m i f i l m a m i najtęższy podówczas umysł kry­ tyczny. Waśnie klasowe pro­ wadzą do katastrofy. w scenerii nie tyle Metropoiis 36 . któremu k o l e j o w y inspektor u w i ó d ł córkę. W kameralnych scenariuszach Mayera znajdujemy przede wszystkim niezmiernie rygorystyczną. na jego f i l m o w y debiut — Schody kuchenne.. Pozornie Delluc miał rację. za k t ó r y m poszły: Noc sylwestrowa dla tegoż Lupu Picka i Portier z hotelu Atlantic dla n a j l e p s z e g o f i l m u Murnaua. poruszających się rytmicznie i bezsensow­ nie w trybach wielkich maszyn — dantejskie przeczucie Oświęcimia. Kons­ trukcja taka służy podkreśleniu ślepej potęgi nieuniknio­ nego Losu. oryginalna wizja olbrzymiego miasta XXI w. zaciemnień i rozjaśnień. tu zaś realistyczne o d b i c i e życia. Był to zaledwie początek. Nie m a t u nic z ekspresjonizmu. scenarzysta Caligariego. co i ekspresjonizm. Portier z hotelu Atlantic był tragedią starego portiera. czasu i akcji. Bardziej od społecznych tez f i l m u zos­ tają w pamięci niektóre urzekające pomysły plastyczne. W braku lepszego — przyjęto tea­ tralny termin „ K a m m e r s p i e l " . W Schodach kuchennych oni właśnie tworzyli namiętny trójkąt uczuciowy. który rozwinął się o b o k ekspresjonizmu i d o t r w a ł aż do ery hitlerowskiej.

Z mistrzowskiego wyzyskiwania możliwości światła i cienia (tak g r u n t o w n i e z a p o m n i a n y c h w filmie d ź w i ę k o w y m ) . stanowi leksykon ówczesnej składni f i l m o w e j . co znów nie pozostało bez w p ł y w u na f i l m . Kamera i n t e r p r e t o w a ł a s y t u a c j ę samymi r u c h a m i . kurczeniu się czołówki dzieł a m b i t n y c h t o w a r z y s z y ł z n a m i e n n y zwrot ku zainteresowaniom społe­ c z n y m . nic nie dziedziczących po mistrzach. jest nacechowana świadomą stylizacją ludzi i p r z e d m i o t ó w daleko bardziej niż realizmem. gdy umieszczona na huśtającym się trapezie filmowała s p o d k o p u ł y arenę c y r k u . gry cieni. o którym zaraz po premierze m ó w i o n o . zwłaszcza Murnau. ucieczki witanej z aprobatą przez widza w okresie klęski wojennej. Dla przykładu w y m i e ń m y tu o b r o t o w e drzwi hotelu Atlantic. ** Noc sylwestrową jeszcze w r ę k o p i s i e nazwał Mayer „ g r ą świateł" i ani j e d n e g o z 55 „ o b r a z ó w " scenariusza nie p o z o s t a w i ł bez w y r a ź n y c h w s k a z ó w e k c o d o c h a r a k t e r u oświetlenia. gra­ jąc nie tylko twarzą. Ale już przełom lat 1923/24 przyniósł oznaki względnej stabilizacji gospodarczej. inflacji. że konflikty namiętności.p o r t i e r a . budzik służącej jako refren Schodów kuchennych. Od 1925 r. Drastycznie redukując za scenarzystą warstwę psycho­ logiczną tych f i l m ó w . Bez zastrzeżeń zgodzić się wypada z historykiem Georges Sadoulem: „ T a sztuka wykalkulowana. Dramaty Kammerspielu obywały się bez napisów. wzrosła zaś liczba filmów czysto r o z r y w k o w y c h .codziennej. który zawsze pozostaje pozorny". nic nie zdająca na przypadek. jak i Kammerspiel były zatem dwiema formami ucieczki od życia. Mayer uważał. twarzy widzianych w oparach d y m u nad restauracyjnym stolikiem. rekompensowali to sobie na i n n y c h polach. nienawiści. W takich warunkach przedmioty eksponowane nabierają cech niemal człowieczych. A m b i c j e t w ó r c ó w i p r o d u ­ centów wyraźnie zmalały. będąca siłą n a p ę d o w ą f i l m u . Te cenne odkrycia n o w y c h środków wyrazu nie zbliżały jednak automatycznie f i l m ó w Kammerspielu d o ż y c i a . Nie d o l i c z y l i do r a c h u n k u n i e m i e c k i e g o k u l t u m u n d u r u i pojęć o h o n o r z e . że n a d z o r c a h o t e l o w e g o klozetu zarabia znacznie w i ę c e j od p o r t i e r a . fale morskie montowane bez żadnego już fabularnego pre­ tekstu z przeżyciami właściciela knajpy w Nocy sylwes­ trowej. W dążeniu do pozbycia się słowa musiał jednak zrezygnować z wycieniowania sytuacji p s y c h o l o g i c z n y c h czy pełni cha­ rakterów i dlatego jego „ h i s t o r i e bez słów" rażą nas dziś uproszczeniami. ale całym ciałem (a w k l u c z o w y m m o m e n c i e — widziany od tyłu — t y l k o drgnieniem ple­ c ó w ) . budowali reżysero­ wie niemieccy — jak mozaikę — odpowiadającą im wizję**. skoro nie robiły tego słowa: pijany portier z hotelu Atlantic ( m o n u ­ mentalna kreacja Emila Janningsa) służbiście prężył się na baczność. reżyserowie. że j e d y n i e w t y c h sferach m o ż n a b y ł o znaleźć k o n f l i k t y tak p r y m i t y w n i e proste. nędzy. Ne właśnie tendencyjnie oczyszczonej z przed­ m i o t ó w p r z y g o d n y c h . nigdy nie zagrał lepszej roli. nie uczestniczących w akcji. nie została z u p e ł n i e z r o z u m i a n a przez w i d z ó w a m e r y k a ń s k i c h . Emil Jannings w roli szefa trójki akrobatów. jako jego wkład do rozwoju języka f i l m u . gdy na moment przed śmiertelnym starciem błaznującemu z kieliszkiem rywalowi przeciw­ stawiony jest posągowo nieruchomy mąż. Duponta: Variété (1925). n i e w y b r e d n y c h . chaosu. Portier z hotelu Atlantic (Emil J a n n i n g s ) NIEMCY PABST I REALIZM Z a r ó w n o ekspresjonizm. Już Portier z hotelu Atlantic (1924) zdradzał rosnący udział m o t y w ó w społecznych* w porów- * Złośliwi krytycy zainteresowanie tych filmów środowiskiem proleta­ r i a c k i m t ł u m a c z y l i t y m . ale i bezruch b y ł s u g e stywnie wykorzystany. z przelotnych lśnień. * Rozpacz e k s . niby ruletka Losu wyrzucające przechodniów. Wyjątek stanowił film Ewalda A. że nie o d ­ krywając nic nowego. zdrady nie rozwijają się za pomocą słów*. którzy d o b r z e wiedzieli. nigdy przedtem nie o b s e r w o w a n y m w kinemato­ grafii niemieckiej. Kamera zdumiewała ruchliwością. zataczała się tylko filmująca go kamera. nie w y m a g a j ą c e s u b t e l n i e j s z y c h s ł o w ­ nych zróżnicowań. Słusznie podnosił Kracauer typową dla Mayera tendencję „ w c i ą g a n i a w akcję mart­ w y c h przedmiotów". 36 . zazd­ rości.

ile z powszechnego oczekiwania.naniu z ponadczasowym intymizmem Szyn (1921) czy Nocy sylwestrowej (1923). że przyjdzie ktoś. znane Europie (ale nie filmowi) od dziesię­ ciu lat. zatęchłe klatki s c h o d o w e nędzarzy. choć rolę córki zagrała ściągnięta ze Szwecji wspaniała Greta Garbo. którą od „ w e j ś c i a na złą d r o g ę " ratuje przystojny oficer amerykański. niemal debiut. a także pod w p ł y w e m po­ kazanych w t y m czasie r e w o l u c y j n y c h dzieł radzieckich** * W o b u o s t a t n i c h f i l m a c h Pabst w y p r o m o w a ł na b a r d z o wielką aktorkę t a n c e r k ę amerykańską z rewii Z i e g f i e l d a . Charaktery­ styki psychologiczne. Historia pięknej córki zruj­ nowanego urzędnika. dotąd sprowadzane do cech najbar­ dziej p o d s t a w o w y c h . stała się z miejsca jednym z najgłośniejszych f i l m ó w niemieckich za granicą (w pew­ nym kinie s t u d y j n y m Paryża wyświetlano ją dwa lata bez przerwy). zestarzała się z p o w o d u swych ł a t w y c h efektów. Pozostała jednak wizja zbankrutowanego świata: dziewczynka z d o b r e g o d o m u łapczywie wylizująca puszkę po a m e r y k a ń ­ skiej konserwie. Tłem akcji był Wiedeń. jak i ich nieokiełznane. a także Puszka Pandory i Dziennik upadłej dziewczyny* (tyt. niekonsekwencje i tragiczne rozdarcia. J e g o Miłość Joanny Ney (wg llji Erenburga). Pabsta. których losy wyzna­ czone są zarówno przez w p ł y w y środowiska społecznego. zróżnicowane natury. Pod koniec okresu f i l m u niemego Pabst z w y r o z u m i a ­ łością poety i mistrzowskim wyczuciem nastroju szukał d o s k o n a ł o ś c i w malowaniu psychiki kobiecej. t y l k o o hulanki spekulantów. ceny rosnące w miliony i napisy „ D o wynajęcia". stworzonych przez ekspresjonizm i Kammerspiel. Nagła sława Pabsta wynikła nie tyle z jego s o l i d ­ nego talentu. skomplikował. ale nie dla nędzarzy") i kolejki przed sklepami. wprowadzając do dusz bohaterek wahania. cham-rzeźnik panujący nad „zatraconą Variété (Emil J a n n i n g s ) ulicą" ( „ m a m mięso. Z a n i m jeszcze Pabst w początkach lat trzydziestych p o w r ó c i ł od erotyzmu i psychoanalizy do społecznej kry­ t y k i . Z a t r a c o n a ulica M . Zatracona ulica po raz pierwszy ośmielała się powie­ dzieć parę gorzkich prawd na temat e k o n o m i c z n y c h i mo­ ralnych s k u t k ó w wojny. k t ó r e w y w a r ł y w N i e m c z e c h o g r o m n e wrażenie. p o w o j e n ­ nego stylu życia wyniosło Georga W. Louisę B r o o k s . ** Przede w s z y s t k i m Pancernika Potiomkina i K o ń c a Sankł-Petersburga. neuropatologa wiedeńskiego Sigmunda Freuda. ale nie o m o d r y Dunaj i Straussowskie walce tym razem chodziło. obudził się w Niemczech stosunkowo żywy nurt prole­ tariackiego realizmu. W hołdzie dla swego rodaka. ekranowe Lulu i Dusze bez steru) zajmują się bohaterkami. Rosnące zainteresowanie dla zmienionego. użyje do w i a r y g o d ­ nego opisu zbiedniałej i wygłodzonej Europy. kto wyrazistych środków f o r m a l n y c h . Do wynajęcia okazywał się również honor gwałtownie ubożejącego stanu średniego. Pod w p ł y w e m narastającego bezro­ bocia. skłonnego zwykle do rozwiązań realisty­ c z n y c h . Jego Zafracona ulica (1925). próbował w Tajemnicach duszy p r o p a g o w a ć idee psychoanalizy. niezadowolenia mas.

Postępy p o c z y n i o n e przez A m e r y k a n ó w w latach 1910—20 d o w o ­ dziły naocznie. wyszczerbionymi garnkami i staczającymi się w błoto dziewczynami. Wśród widzów. utwo­ rzył pierwszy w świecie dyskusyjny klub filmowy. Nie był samotny: jego poczyna­ nia p o d t r z y m y w a ł o g r o n o przyjaciół. jak we Francji. pragnął f i l m o w a ć nie pogonie. na nastrój. to Podróż matki Krause do szczęś­ cia Phila Jutzi (1927). co oryginalne. t y l k o dzięki w y s i ł k o w i małego klanu artystów. założone przez d w ó j k ę aktorską Tallier i Myrga. wg scena­ riusza s a m e g o Zillego.wkroczyła na ekran nędza c i e m n y c h . ruch i pejzaż u Ince'a. Cała ta „ k i n e m a t o g r a f i a nędzy". Dellucowi ciążyła f o t o g r a f i ­ czna materialność kina. która w swą „ p o d r ó ż " udaje się o d ­ kręciwszy kurek od gazu. Przywrócenie znaczenia filmowi francuskiemu d o k o ­ nało się nie za sprawą przestraszonej „ b r a n ż y " filmowej. jednego z t y c h . by film francuski był f r a n c u s k i m " . w ś r ó d nich znany nam już teoretyk Ricciotto Canudo. Kobiecie znikąd. malarza przedmieść berlińskich. przybrała jeszcze w okresie swej działalności. Dlatego dziś Delluca i towarzyszy przyjęło się raczej nazywać „ i m p r e s j o n i s t a m i " . którzy uważnie śledzili sukcesy Amery­ kanów. pisał scenariusze. Wypada tu w y m i e n i ć co najmniej jeszcze Wydziedziczonych Gerharda Lamprechta. hałaśliwie i ostentacyjnie. Rychło j e d ­ nak sam stanął za kamerą. Powstał cykl filmów. jeden z pierwszych krytyków f i l m o w y c h . zmarł w 1924 r. okazała się.. wartościowe. natchnio­ nych przez popularne rysunki Heinricha Zille. z których Dziennik upadłej dziewczyny (leży Louise Brooks) najgłośniejsze. jak francuscy malarze tego kierunku.. który w 1921 r. O k o ł o 1920 r. nigdzie bodaj nie w y w o ł y w a ł y takiego entuzjazmu. Filmy z H o l l y w o o d . Powodzi uderza jedna cecha wspólna. ale myśl ludzką. melodramat o zdesperowanej sprze­ dawczyni gazet. że kino to nie teatr ani film d'art. Po raz pierwszy pozytywny snobizm miłośników d o b r e g o filmu p o m ó g ł nowatorom. mając lat 34. Budziła podziw płynność opowiadania u Griffitha. Cyankali Hansa Tintnera czy c h o ć b y Po drugiej stronie ulicy Leo Mittlera. FRANCJA IMPRESJONIŚCI Pierwsza wojna światowa zadała ciężki cios f r a n c u ­ skiemu przemysłowi f i l m o w e m u i c e n t r u m kinematografii światowej przeniosło się za Ocean. notowała zło. Najpierw walczył piórem. jakie one wywierały. zdystansowa­ nej przez amerykańską. a t y m samym i widza. nie zostawił nic w y k o ń c z o n e g o . ambitne. które wraz z zakończeniem w o j n y zapełniły europejskie ekrany. Dążąc do p o d b u d o w a n i a swych d r a m a t ó w psychologią. w jaki wprawiały bohaterów. ale udzielił kinematografii francuskiej doniosłej lekcji. Opar­ ciem dla g r u p y Delluca było również parę kin paryskich. Bodź­ cem do rozwoju kinematografii francuskiej. Najwybitniejszy z nich. żadnego arcydzieła. Ale nie umiała nic mu przeciwstawić o p r ó c z ucieczki w śmierć lub happy endów t y p u „ w y g r a n a na loterii". a która miano „awangardy". t w ó r c y ci kładli nacisk nie tyle na realistyczne przedsta­ wianie rzeczy i faktów.. precyzja gagu u Chaplina. wypisało w swym progra­ mie: „Wszystko. Ekspe­ r y m e n t o w a ł g o r ą c z k o w o . był pisarz. Ale w jego Milczeniu (1920). Równocześnie wierzył głęboko w prymat 38 . realizował filmy. kiedy Stany Zjednoczone p r o d u k o w a ł y rocznie ponad 700 f i l ­ mów f a b u l a r n y c h . do której niebawem dojdziemy. prekursorów dzisiejszych „ k i n d o b r y c h filmów". kinematografia ame­ rykańska. Delluc żył k r ó t k o . przeludnionych mieszkań robotniczych. ile na wrażenie. we Francji ich liczba spadła do siedem­ dziesięciu. co p o w o d o w a ł o niepo­ rozumienia i prowadziło do m y l n y c h utożsamień z awan­ gardą „drugą". prowokująca podar­ tymi koszulami. Grupę Delluca i jego w y z n a w c ó w historycy nazywali pierwotnie „pierwszą awangardą". p o d o b n i e b o w i e m . które w o w y m czasie tak szybko formowały się na tarasach kawiarń Montmartre'u i Montparnasse'u. znajdzie miejsce na naszym ekranie". „ b y film francuski był filmem. Studio des Ursulines. Louis Delluc.

Pacyfistyczny patriotyzm filmu roz­ brajał naiwnościami scenariusza. w y c h o - Kobieta znikąd (Eve Francis) * P r a k t y c z n i e j e g o kariera reżyserska s k o ń c z y ł a się w 1929 r. odtwarzając nie t y l k o rze­ czywistość. nieo­ strości. wspominającego bohatera. Najwierniejszą sojuszniczką. Gance — pisał Delluc — że umiesz widzieć wszystko zbyt wielkie!" Swoje zalety. Germaine Dulac. rodzaj pani Bovary.. W jego najlepszym filmie. Te ambicje. Już w 1926 r. FRANCJA DLA MASOWEGO WIDZA Wystąpienie impresjonistów. Chodziło o pretensjonalną mieszczkę. jak i na ekranie. „ D z i ę k i ci. czasem aż irytu­ jąco. żonę n u d ­ nego kupca. zapowiedź samorodnego talentu. Wielka scena niesienia t r u ­ mny w ś r ó d w y m a r ł e g o lasu. 38 . „ N i e znam nic bardziej nęcącego — pisał reżyser — jak tłumaczyć na język f i l m u nawroty przeszłości lub obezwładniającą siłę w s p o m n i e ń " . Zanim odeszła do awangardy i f i l m u abstrakcyjnego. robiła wrażenie przede wszystkim dzięki zastosowaniu z w o l ­ n i e n i a r u c h u . P r o d u c e n c i nie osładzali życia impresjonistom. Po pierwsze. w Uśmiechniętej pani Beudet (1922) rozwinęła niejeden ze środków swego mistrza. Epstein jednak w każdym filmie p r ó b o w a ł być g o d n y m swej teorii. Gance chciał pokazać. nakazywał szacunek. chodziło mu o w y d o b y c i e z niezwykłych akcesoriów i dziwnych portretów ludzkich melancholijnej poezji upadku możnego rodu. którzy schronili się w krótkim metrażu. Po wtóre s p o w o d o w a ł o oddzielenie się grupy eksperymentatorów. odbicia wszelkiego rodzaju. gdzie fabuła także graniczy ze szmirą. z k t ó r y c h podstawowe przedstawiało np. Trzecim obok Delluca i Dulac twórcą nowego kierunku był urodzony w Warszawie Jean Epstein. ale trzech płaszczyzn k o m p l i k o w a ł o o g r o m n i e akcję. dość kategorycznie negu­ jących tuzinkową produkcję masową. dodającego akcji majestatu. Najniezwyklejszą indywidualnością wśród reżyserów f r a n c u s k i c h . towarzyszące p o c h o d o w i . „ s k ą d biorą się Marsylianki". kiedy na tle drzew pojawiały się w i d m o w e g r o m n i c e . nie tylko wspomnienia pani Beudet. ośmieliło grupę w y b i t ­ nych reżyserów pracujących dla potrzeb r y n k u . bliskie ambicjom współczesnej prozy literackiej. którzy nie ulękli się masowego odbiorcy. miało we Francji dwie konsekwencje. gdyż tylko aspekty r u c h o w e świata. współistniejące na ekranie. a nałożone — wizję jego umysłu. ale również zdjęcia zdeformowane. nie mogły być przy ówczesnym stanie t e c h n i k i filmowej zrealizowane zadowalająco. z d j ę c i a n a k ł a d a n e . że „ f i l m jest sztuką ruchu. Maszynista kolejowy ratuje w katastrofie sierotę. rzeczy i dusz mogą osiągnąć wzmocnienie swych w a l o r ó w moralnych na drodze repro­ dukcji kinematograficznej". Dla oddania wszystkich odcieni uczuć bohaterki Dulac poszła dalej niż Delluc. a potem kontynuatorką Delluca była jedna z pierwszych kobiet w reżyserskim krześle. przypominających płótna Delacroix. marzącą o w y r w a n i u się z prowincjonalnego kręgu. Jego Oskarżam (1919). w laboratoryjnych warunkach zaczęli badać granice języka f i l m o w e g o i nazwali się awangardą. z m u ­ szając ich nieraz do posług czysto k o m e r c y j n y c h . wzięli kompletny rozbrat z masowym w i d z e m . w o r y g i ­ nalnym studium „ K i n e m a t o g r a f widzianyz Etny"stwierdził on przekonywająco. jak również i wady w y o l b r z y m i ł Gance w Kole udręki (1923). Przecinanie się już nie d w ó c h . Jednak samo ich powstanie miało doniosły w p ł y w na twórczość tego okresu. lubiący masy zarówno przed ekranem. zmiękczenia i wykrzywienia. grę jej w y o b r a ź n i . n a t o m i a s t działalnością badawczą z a j m o w a ł się aż do ś m i e r c i w 1953 r.obrazu. był Abel Gance. psychikę postaci chciał wyrażać bez pomocy słowa. było pierwszą w świecie poważniejszą reakcją f i l ­ mową na o k r o p n o ś c i w o j n y . Upadku domu Usherów (1928) wg noweli Poego. prowadzoną przez zdjęcia nakładane. w której kamerę umieścił na karuzeli. ale także jej marzenia. Wprowadzało to do filmu t r y b w a r u n k o w y opowiadania. W Wiernym sercu w poezję przedmieść w p l ó t ł brawurową scenę lunaparku. ale majestat obrazów. bardziej może teoretyk i filozof filmu niż reżyser*. W tym celu stosował ustawicznie.

p o n a d t o jest czasem k o n i e c z n e dla lepszego z o r i e n t o w a n i a widza w działaniach d u ż y c h g r u p ludzkich. że naciągnięta metafora stawała się rewelacją. Pozornie niefilmowy urok oryginału oddany został przez reżysera dzięki zachowaniu w o p o w i a d a n i u punktu widzenia za­ szczutego przez policję pariasa. Anatol France. historia starego handlarza ulicznego. choć sędziowie siedzieli na podium)*. by sugerować". czyni go s a m o t n y m . którzy — przerażeni rewolucją — w y e m i ­ growali do Paryża. mąż i syn giną. wydaje za mąż. Gance sklejał bardzo krótkie kawałki taśmy z bliskimi planami szczegółów o podobnej tematyce. Gdy w 1927 r. d r o b n y c h szczegółów tła. Na tle zdumiewającej kariery Gance'a Jacques Feyder wydaje się niemal kimś p o z b a w i o n y m indywidualności. S k i e r o w a n i e k a m e r y w d ó ł w c i s k a c z ł o w i e k a w ziemię. jego rozpędzone koła. Wczesnym arcydziełem Feydera była przede wszystkim Sprawa Hieronima Crainquebille (1922). nazywany potem m o n t a ż e m p o l i f o n i c z y m . kocha się w niej wraz ze swym synem. autor literackiego pierwowzoru. krzywe zwier­ ciadła ( d e f o r m a c j e p y s z a ł k o w a t y c h twarzy sędziów). Kamera znajdowała się w ciągłym r u c h u . Okazał się t u Gance p r e k u r s o r e m k i n a p a n o r a m i c z n e g o . tryby i dźwignie. Z b l i żenią rozhuśtanych dzwonów zastępować miały nieobecne wrażenia słuchowe. który nie m ó g ł zrozumieć mecha­ nizmu działania prawa. która oddziałuje na s ł u ­ chacza podobnymi środkami. Na te ekrany rzutował bądź przedłużenia obrazu g ł ó w n e g o . Rozstrzygające znaczenie zapewnił t y m elementom spo­ sób ich prezentacji. B o g a c t w o graniczyło tutaj z rozrzutnością. przedstawiającymi inne punkty widzenia na ten sam obiekt albo zgoła pozostającymi z obiektem w związku t y l k o r o z u m o w y m . miejscami nawet śmiesznej historiozofii. a ojciec ślepnie i zostaje sam. bądź to obraz g ł ó w n y m n o ż y ł przez trzy. Ź r ó d ł e m jego sukcesów był niewątpliwie umiar i d o b r y smak. . ich wewnętrzne proporcje aż się prosiły o porównanie z muzyką. nie musiał t y m razem pytać ironicznie. przemocą niemal wciągając widza w wir zdarzeń. G ł ó w n y m bohaterem był pociąg. Być może kluczem do twórczości Feydera jest jego zdanie: „ K i n e m a t o g r a f i a polega na t y m . Francja. że w filmie wszystko rodzi się z atmosfery. Wyraża o n o wspólne impresjonistom prze­ konanie. zwłaszcza zaś specjalne punkty widzenia kamery ( f o t o g r a ­ fowany od d o ł u oskarżyciel-policjant wyrastał ponad k o m ­ plet sędziowski. Nie intryga była tu jednak ważna. o r y g i n a l ­ ność ze złym gustem. Przede wszystkim w s p o m n i e ć trzeba o grupie f i l m o w ­ c ó w rosyjskich. znów katastrofa. a także a u t o n o m i ę organizacyjną (wytwórnia Albatros Aleksandra * K a m e r a „ p a t r z ą c a w g ó r ę " majestatyzuje i w y o l b r z y m i a p r z e d m i o t zdjęcia. czy f i l m naprawdę ma coś wspólnego z jego książką. m i m o utraty przemysłowego prymatu. Na zdjęcie Napoleona w wielkim stosowanym kapeluszu nakładane było zdjęcie globusa — bez żadnej dramaturgicznej konieczności. Rytm tych obrazów. Stąd wiele w y b i t n y c h f i l m ó w f r a n c u s k i c h okresu niemego opatrzo­ nych jest o b c y m i nazwiskami. nastroju. bądź to wreszcie dopełniał obraz g ł ó w n y zupełnie o d r ę b ­ nymi obrazami. a widz sam sobie tworzył z nich pewien zbiorczy obraz pociągu i pędu. przyciągającą t w ó r c ó w z zagranicy. manometry. Służyły temu celowo użyte nieostrości (oszołomienie bohatera). który z cudzych doświadczeń pozwalał przejmować mu tylko najlepsze. dla samej apoteozy. Mało tego. dodając po j e d n y m ekranie z każdej strony ekranu normalnego. że dopiero na t y c h czynnikach wesprzeć można b u d o w ę charakterów i akcji dramatycznej. Taki troisty obraz nazwał Gance poliwizją.Os ka r ża m wuje ją. zabrał się Gance w Napoleonie do epiki historycznej — interpretując zresztą poczynania boga w o j n y jako dążenie do powszechnego pokoju — znowu jego rozwiązania widowiskowe okazały się daleko waż­ niejsze od naiwnej.wyraża triumf lubautorytet w ł a d z y . podniesione semafory i kłęby pary. była na kontynencie europejskim ciągle kuźnią n o w y c h myśli i stylów. Ich twórczość zachowywała jeszcze przez czas jakiś pewne o d r ę b n o ś c i narodowe. Ale czasem jedna mistrzowska kreska sprawiała. uzyskując fryz o interesującej symetrii.

bez charak­ teryzacji. negatywy. Proces i śmierć Dzie­ w i c y Orleańskiej pokazane są niemal wyłącznie w wielkich zbliżeniach Joanny i jej prześladowców. Jaków Protazanow i Piotr Czardynin. tak natarczywie wiel­ kim planem ludzkiej twarzy. powrócili do ZSRR. z prawej A n t o n i n A r t a u d ) g ł o ś n y m Gorejącym stosie (1923)*. Dość banalna fabuła okraszona była tak wielką ilością pomysłów t e c h n i c z n y c h (zdjęcia przyśpieszone. Jest to Męczeństwo Joanny d'Are (1928). Tawerna w starym porcie to teren znany już uprzednio z Gorączki Delluca i Wiernego serca Epsteina. że sens filmu pozostał dla większości widzów niejasny. na emigracji nato­ miast najwybitniejszymi indywidualnościami okazali się: aktor Iwan Mozżuchin i reżyser Aleksander Wołków. zanim warunki ekonomiczne nie roztopiły tego środowiska w zachodniej produkcji komercjalnej. Jest to twarz naga. Scenariusz wyma­ gał. szybki montaż). Żaden inny film w historii nie operuje tak ustawicznie. Dwaj czołowi f i l m o w c y Rosji carskiej. Jej kreacja jest ciągle wymieniana jako przykład filmowej wyrazistości aktora. a jeszcze bardziej do pełnego sympatii spojrzenia na parę z a k o c h a n y c h . Najbardziej wstrząsające dzieło okresu niemego za­ wdzięcza kinematografia francuska D u ń c z y k o w i Dreyerowi. Brazylijczyk Alberto Cavalcanti dał kinematografii f r a n ­ cuskiej W przystani (1928). według której dekorator f i l m o w y * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Miasto rozkoszy. Ale Cavalcantiemu jeszcze mniej niż tamtym potrzebna jest ona do piętrzenia sensacyjnych wydarzeń. sukcesorka starej firmy moskiewskiej Josifa Jermoliewa). Mozżuchin-detektyw pojawiał się to w marze­ niach sennych pięknej kobiety. to na jawie.Napoleon Kamienki. Ale dziewczyna nie umie ufać mężczyznom i odtrąca bliską już wizję szczęścia. wielka aktorka Renée Fal­ conetti w porywie entuzjazmu naprawdę dała się ogolić. Wizja subiek­ t y w n a przeplatała się z obiektywną. W M ę c z e ń s t w o J o a n n y d'Are (siedzi Renée F a l c o n e t t i . Do ostatnich konsekwencji d o p r o w a ­ dził również Dreyer tezę. 41 . małe arcydziełko liryzmu i no­ stalgicznej poezji. by Joannie o g o l o n o głowę. w którym nie ma nic z hałaśliwości Gance'a. zgodnie z upowszechniającymi się już teoriami radzieckimi — maksymalnie prawdziwa. bliższym f i l m o m Feydera czy Delluca niż przedrewolucyjnej kinematografii rosyjskiej. Syn portowej praczki pragnie uciec z małą kelnereczką na jakieś wyspy szczęśliwe.

poetów i muzyków. Tak dalece odbierali filmowi obowiązek opowiadania „ r o m a n s ó w " .. Nieliczny s t o s u n k o w o odłam odrzucił fabularne o p o ­ wiastki nie porzucając równocześnie rzeczywistości i p o ­ święcił się p r o m o w a n i u filmu d o k u m e n t a l n e g o do stopnia dzieła sztuki. wyzyskując jego środki do ostatecznych granic. 42 . Kilku m ł o d y c h n a u k o w c ó w potraktowało serio d o m e n ę f i l m u n a u k o w e g o i o d k r y ł o publiczności uroki o w y c h kwiatów. natychmiast o t o c z o n y m atmosferą skandalu. Opus III. przerywając ciąg wspaniałych obrazów. krucyfiks. którym ten film nigdy poprzednio nie był (Strefa Georges'a Lacombe'a). Wśród t y c h „ w y z w o l o n y c h f o r m " owi f i l m o w c y . konstruktywizm. Męczeństwo wspaniale wieńczyło epokę filmu niemego. był Antrakt (1924) René Claira. widziana od dołu baletnica tańcząca na szkle i jajko balansujące na szczycie w o d o t r y s k u — łączyły się nie na zasadzie przyczynowości. nietaktu. którzy zobaczyli w kinematografii — kopciuszka muz. koło tortur — t y c h kilka detali jest tak samo nagich. rzeźbiarzy. Płyta 927. Od Delluca i jego uczniów szła jednak jeszcze inna droga niż do Gance'a i Feydera. a w a n g a r d a f r a n ­ c u s k a miała swe przedłużenia także na w s c h ó d od Renu. na których rozgrywa się dramat. Byli zdania — z pewnością nie odbiegając od prawdy — że w tej dziedzinie nic nie jest g o t o w e . Sam autor powie­ dział. pomyślany jako uzupełnienie widowiska baleto­ wego. Zabrali się do tego gorączkowo. Jak w poematach dadaistów. abstrakcjonizm — nie dokonało najazdu na sztukę filmową. żartu. naturalną bowiem potrzebą umysłu — jak stwierdził w tym samym okresie przenikliwy teoretyk węgierski Béla Balazs — jest d o p a ­ trywanie się sensu nawet w najbardziej p r z y p a d k o w y c h zestawieniach obrazów. Białe sklepienie sal. które kiełkują i przekwitają w dziesięć sekund. Rozszalałe i zupełnie od siebie niezawisłe obrazy/4nfra/(fu — papierosy w pudełku i Place de l'Opéra. dadaizm. stanowiące często wykład ich teorii. Był to świadomy gwałt zadany ludzkiemu aparatowi postrzegania. np. której zresztą nie d o c h o w y w a l i zbyt d ł u g o w i e r n o ś c i . J e d n y m z pierwszych wystąpień tej grupy. których film niemy nie miał. że pozbawiali obrazy rozpoznawalnych treści. że są to sny uczestnika zabawy ludowej.a m a torzy szukali często związków dzieła f i l m o w e g o z u t w o r e m muzycznym: zastanawiali się. K i l o m e t r o w e napisy. Poszła niątzw. czy film nie wzmocni w y w o ­ ł y w a n y c h wzruszeń dzięki jakimś matematycznie s k o m p o ­ n o w a n y m rytmom ( w y m o w n e są same tytuły tych filmów: Tematy z wariacjami. były złem koniecznym — w oczekiwaniu na słowo. albo podwodną grację r u c h ó w konika morskiego (Jean Painlevé). jak twarze protagonistów. grono m ł o d y c h malarzy. że w tym filmie . szuka­ jących logicznego klucza do tego f i l m u . t y l k o ekscentrycznej metafory.izmów" — futuryzm. * D w a o s t a t n i e f i l m y zrealizowali f i l m o w c y n i e m i e c c y .zapełnia przestrzeń filmową daleko mniejszą liczbą re­ kwizytów niż w życiu. Rów­ nocześnie jednak niosło w sobie zagładę tej epoki: doma­ gało się n o w y c h ś r o d k ó w wyrazu.. Ludzie awangardy. niezależnie od reprezentowanej aktualnie tendencji. awangarda francuska. Nigdy w tak krótkim czasie tyle . mieli dwie w s p ó l n e cechy: gardzili masową widownią i realizowali wyłącznie krótkie filmiki eksperymentalne. surrealizm. Dość beznadziejne są usiłowania historyków. Symfonia diagonalna*). że wszystko należy d o p i e r o odkryć. w e d ł u g scenariusza malarza Francisa Picabii (1924). Fotografowali przedmioty z takich p u n k t ó w widzenia. FRANCJA AWANGARDA — WSZYSTKO DOPIERO ODKRYĆ . że stanowiły one zagadki albo raczej oderwane kompozycje graficzne bez związku ze światem realnym. szukali „ f i l m u czystego".obraz uwolniony został od o b o ­ wiązku oznaczania czegoś". kubizm. w ś r ó d nich wielki malarz Fernand Léger. Antrakt Inni przedstawiciele awangardy. w postaci tezy.

G ł ó w n y ZSRR NAJWAŻNIEJSZA ZE SZTUK Kiedy w drugiej p o ł o w i e lat dwudziestych.. nie można o d m ó w i ć im znaczenia w o d k r y w a ­ niu swoistych f o r m w y p o w i e d z i f i l m o w e j . z którego wypływała galaretowata treść. a więc pieniędzy. A jednak przenikliwi obserwatorzy mieli podstawy przy­ puszczać. dla widza europejskiego było to nie lada zasko­ czenie. nie t y l k o zresztą dlatego. która zabezpie­ cza się filantropią (bohater bije żebrzącego ślepca) — pojawi się później w dojrzałych dziełach wielkiego Hisz­ pana. nie ustępuje okrucieństwem Psu. którzy bynajmniej nie entuzjazmują się politycznymi ideałami Eisensteina czy Pudowkina. Znajdujemy tu te same nieoczekiwane skojarzenia przedmiotów i sytuacji — realnych wprawdzie i łatwo rozpoznawalnych. w którym brako­ wało wszystkiego. lubiącej szargać świętości przeklętego bourgeois. O r e w o l u c y j n y m znaczeniu t y c h f i l m ó w muszą m ó w i ć także ci historycy kinematografii. Brakowało nawet ludzi. w kształtowaniu języka f i l m u . Gdy oglą­ d a m y dziś sztandarowe dzieło tego kierunku. rękę sie­ dzącego w pokoju człowieka oblepiały nagle roje mrówek. Usprawiedli­ wia je z a r ó w n o doniosłość zjawiska. Po prostu jakby rozciągnięto w cza­ sie jeden z obrazów Salvadora Dali. że sztuka f i l m o w a właśnie w Rosji Radzieckiej doczekać się może n o w y c h rozwiązań. Tak. że uciekli od niej sami twórcy. a wielu ambitnych reżyserów spasowało i dało się zaprząc do posług czysto rzemieślniczych — Europa zaskoczona została potężną eksplozją kinematografii radzieckiej. C h o ć z t y c h e k s p e r y m e n t ó w f o r m a l n y c h d a w n o ule­ ciało życie. że awangarda na chwilę przed śmiercią — zmarła nagle o k o ł o 1930 r. Związki te miały być dyktowane nie przez logiczne wnioskowanie. że t y c h kilku dziesiątków lat dzielących obie szkoły w ogóle nie było. jak i jego zaskakujący charakter. Do 1925 r. skuszeni innymi zadaniami. jak się często mniema. lecz przez u w o l n i o n e od wszelkich cenzur m o r a l n y c h . która pod wodzą Kennetha Angera i Stanleya Brakhage usiłowała dowieść.Pies a n d a l u z y j s k i m o t y w f i l m u — bunt przeciw nierówności. zaata­ kowali wiele tabu moralnych i estetycznych. aparatury technicznej. f i l m y francuskie i niemieckie wyra­ źnie utraciły część s w e g o n o w a t o r s k i e g o rozmachu. Wydaje się. całujący kobietę mężczyzna był od niej oddzielony sznu­ rem. do którego p o w r ó c i m y . ale w c h o ­ dzących ze sobą w dziwaczne i trudne do u c h w y c e n i a związki. jak przelotna będzie wartość t w o r z o n y c h przez nią dzieł. Wyraźnym natomiast anachronizmem wydaje się k o n t y n u o w a n i e dziwactw awangardy francuskiej z lat dwudziestych przez hałaśliwą awangardę amerykańską lat sześćdziesiątych. Zmarła także i dlatego.Na moście huśtała się kropla rosy o twarzy kotki". że f i l m dźwię­ kowy uczynił zbyt k o s z t o w n y m i jej eksperymenty. wyraźnie w y k r y w a m y w nim strukturę sur­ realistycznego płótna. — zdała sobie sprawę. Odegrawszy swą rolę protestu awangarda zmarła. s w o b o d n e skoki podświadomości. Oto w obrębie „ s t a - 43 . taśmy. u schyłku kinematografii niemej. jak bar­ dzo laboratoryjne są jej poszukiwania. Najwięcej aktywności przejawiali jednak surrealiści. politycznie o d i z o l o w a n e g o kraju. d w ó c h m ł o d y c h kle­ ryków i k o n c e r t o w y fortepian w y p e ł n i o n y rozkładającym się trupem osła. ale jego impet krytyczny skierowany jest daleko wyraźniej przeciwko erotycznemu zakłamaniu i hierarchiom moralnym posiadaczy. kiedy tak wiele rzeczy w kinematografii znaj­ d o w a ł o się jeszcze na poziomie p r y m i t y w ó w . Złoty wiek. Psa andalu­ zyjskiego (1928) Hiszpanów Luisa Bunuela i malarza Salvadora Dali. hal z d j ę c i o w y c h . W Psie andaluzyjskim brzytwa przecinała o g r o m n i e zbliżone oko ludzkie. Określenie „eksplozja" nie jest przesadą. o dwa lata późniejszy film BuPíuela. bo początkowo wszyscy niemal f i l m o w c y czynni w kinemato­ grafii przedrewolucyjnej wyemigrowali. nie brał on właściwie p o d uwagę dale­ kiego. W zgodzie z b u n t o w n i c z y m d u c h e m cyganerii paryskiej. noszących zawiłe i odpowiadające zresztą swej treści tytuły: . do którego przywiązano dynie.

gdzie ustawicznie rdze­ wiały nożyczki i rozklejały się taśmy. niezauważalnym monta­ żem połączył on starannie wybrane zdjęcia. robione w C z e r w o n e diablęta 44 . ale wszelką w ogóle insceni­ zację. nie m ó g ł przestać być sztuką dla mas. Z g r o m a ­ dziwszy w swej „ P r a c o w n i " garść utalentowanej młodzieży. Ze starego filmu wyciął kiedyś długie zbliżenie aktora Mozżuchina z maksymalnie o b o j ę t n y m wyrazem twarzy i połączył go kolejno z ujęciami dymiącej zupy. m ł o d y reżyser i pierwszy w y c h o w a w c a f i l m o w c ó w radzieckich. przeprowadzał on inne doświadczenia nad montażem taśmy. umarłej kobiety w trumnie i baraszkującego dziecka. „poezje były pisane dla literatów. Doradzał robienie zdjęć ukradkiem lub przynajmniej znienacka. obrazy malowane dla malarzy. który nie zdążył jeszcze wykazać wszystkich swych sił de­ s t r u k c y j n y c h . Natomiast film nie przestał. że pierwotnie służyć mogła jedynie doraźnym celom propagandy politycznej pod postacią kroniki wydarzeń. a o p r a c o w y w a n i e ich i zbieranie w całość dopiero na stole m o n t a ż o w y m . Zaczął się znamienny eksperyment pierwszej na świecie kinematografii uwolnionej od opieki kapitału i od obowiązku przynoszenia zysku za wszelką cenę. przez o d p o w i e d n i e skleja­ nie w y b r a n y c h o d c i n k ó w . Widzowie tak zmontowanej taśmy zachwycali się grą aktora. który swymi konsekwencjami miał zaważyć na całym kierunku r o z w o j o w y m kinemato­ grafii radzieckiej. stał się Wiertow pier­ wszym świadomym twórcą nowoczesnej kroniki f i l m o w e j . To Lenin powiedział: „ Z e wszystkich sztuk najważniejszy jest dla nas f i l m " . Dziga Wiertow. muzyka dla k o m p o z y t o ­ rów. której reguły znane były tylko specjalistom". Początki były skromne — mogły rozczarować nawet entuzjastów. A zatem masowe znaczenie f i l m u może być większe niż dzieł innej sztuki. Ale zaczynać budowę własnej kinematografii od kroniki. I od razu w tej reporterskiej. Płynnym. od bezpośredniego rejestrowania życia — to wydawało się logiczne. Jako fanatyczny chwalca filmu d o k u m e n t a l n e g o . którego pierwotnie nie miały. pracującego na jego prywatny użytek. Taśmy — konfiskowanej w prywatnych kan­ torach — było tak mało. że są f i l m o ­ wani. Film i masowa w i d o w n i a są nierozłączne. zdawało się. że p u b l i ­ czności kazano zasiąść do gry. Innym g ł o ś n y m doświadczeniem Kuleszowa — które w mniej krańcowej postaci weszło do podręcznego arsenału każdego f i l m o w c a — było wykazanie skuteczności m o n ­ t a ż u k r e a c y j n e g o . od dawna znanych sztuk na całym właściwie świecie d o k o n y w a ł się znamienny proces o d c h o d z e n i a od o d ­ biorcy. o d r o b i n ę nawet automaty­ cznej robocie ujawnia się odnowicielska myśl i pierwsze wielkie nazwisko. Kuleszów właśnie wpadł na pomysł. Umieszczone w o d p o w i e d n i m sąsiedztwie odcinki taśmy nabierały n o w e g o znaczenia. nawet uprzedzanie f i l m o w a n y c h ludzi. Obok Wiertowa działał Lew Kuleszów. odrzucał nie tylko fabułę i grę aktorską. Ekspe­ ryment ten wspomagała nadzieja na siły twórcze ustroju.rych". przede wszystkim f r o n t o w y c h . nie wykluczając z nich fabuły i aktora. żalu i ojcowskiej miłości". Pracując w wilgotnej piwnicy o podłodze z ubitej ziemi. „ k t ó r y z niebywałą subtelnością wyraził uczucia g ł o d u . zamykania się przed profanami i intruzami w wąskim kręgu smakoszów. Żaden Juliusz II nie sprostałby finansowaniu swego f i l m o w e g o Michała Anioła. Agitacyjne jego funkcje zrozumieli od razu bolszewicy. Jak pisał o t y m okresie Clair. To było warunkiem jego istnienia. a w dziedzinie sztuki zezwalał początkowo na swobodne poszukiwanie artystom różnych tendencji.

Bój to będzie ostatni. a dziś i d o k u m e n t a l n e g o znaczenia. Na ekrany licznie napłynęły filmy zagraniczne. Całej tej p r o d u k c j i . I tutaj powstawały dzieła wybitne. żywo przypominają­ cej dawne wzory. przypominała Majakowskiego. zmontowawszy w jedno szereg zbliżeń różnych modelek. chętnie sięgała do klasyki. czy zwłaszcza Niezwykłe przygody Mister Westa w kraju bolszewików (1924) mistrza montażu Lwa Kuleszowa. Wszystko w naszych rękach. Jeszcze w okresie w o j n y d o m o w e j pojawiły się obok kroniki krótkie fabularyzowane filmiki propagandowe. Nigdzie (poza wyobraźnią widza) nie istniejące tło tego spotkania było właśnie specjalnie stworzoną „sztuczną powierzch­ nią ziemską". Aleksandr Sanin nakręcił Poli- Aeiita . ale efektami zestawiania j e d n y c h obrazów z d r u ­ g i m i . Spokojnie przeszli do kameralnych melodramatów. W analogiczny sposób kreował Kuleszów „najpiękniejszą kobietę świata". toczyła się częściowo w Rosji Radzie­ ckiej 1921 r. do fantastyki. głównie naśladujące amerykańskie filmy sensacyjne. Zasiewajcie pola. pozwolił silnie działać na widza nie t y l k o samą zawartością obrazów. do ekranizowania klasyki. w konsekwentną i jednolitą scenę spotkania dziewczyny i c h ł o p c a . Krojczego z Torżka (ironiczny obraz zacofanej p r o w i n c j i ) . c h ł o ­ pak i dziewczyna. czę45 sto naiwny nurt rewolucyjny osłabł. przy p o m o c y przyjaciela M u ­ rzyna d o k o n y w a l i c u d ó w o d w a g i I brali do niewoli samego b a f k ę Machnę. Akcja f i l m u . jak i c i . dały materiał do kilku innych filmów. trzeciorzędni reżyserowie przedrewolucyjni zaczęli realizować pierwsze filmy peł­ nometrażowe. patronowała nie upaństwowiona wy­ twórnia Mieżrabpom-Ruś. który w r ó c i ł z Paryża. Bohaterowie. także wzo­ rował się formalnie na k o w b o j s k i c h filmach lnce'a.Moskwie. często z interesującymi rezulta­ t a m i . o których w s p o m i n a m y j e d ­ nak z p o w o d u ich pionierskiego. w konstruktywistycznych dekoracjach. którzy pozostali. Iwan Perestiani. Pasożyt. nakręcił w Tbilisi Czer­ wone diablęta. Takim była niewąt­ pliwie Aeiita (1924). Nowe. Po­ ważne środki finansowe pozwoliły stworzyć film na pozio­ mie wielkich realizacji z a c h o d n i c h . znakomicie opanowany później przez t w ó r c ó w radzieckich (nazwano go „ r o s y j s k i m montażem"). specjalizujący się w rolach b u d u a r o w y c h amantów. zaczerpnięta z powieści Aleksieja Tołstoja. ale był wyraźnie umieszczony w czasie i przestrzeni. w y s p o r t o w a n i jak c y r k o w c y (bo reżyser wziął ich właśnie z c y r k u ) . że agitacyjne funkcje kina dobre były w okresie w o j n y d o m o ­ wej. zagrana zresztą z domieszką autoironii. formalnie tylko umieszczone w radzieckiej rzeczywistości. Ale już w 1923 r. ja­ kie zaczynały się zarysowywać w społeczeństwie radziec­ kim. dość p r y m i t y w n y c h . Film miał charakter sensacyjny. nie dające się z niczym porównać stosunki. Jeszcze w 1919 r. częściowo zaś na Marsie. Miały nieskomplikowaną treść. którzy wrócili z emigracji — doszli do wniosku. Grupa t w ó r c ó w nie dostrzegająca konieczności zasad­ niczego zwrotu w kinematografii i nazywana — w prze­ ciwieństwie do „ n o w a t o r ó w " — „tradycjonalistyczną". zwłaszcza komedii. w reżyserii Jakowa Protazanowa. ZSRR NAPRĘDCE PRZYSTOSOWAĆ Równocześnie jednak w pierwszych latach NEP-u (Nowej Polityki Ekonomicznej) ów nieśmiały jeszcze. Chodziło o epizod z w o j n y d o m o w e j . Wymienić tu można Kombryga Iwanowa ( h i ­ storię c y w i l n e g o ślubu córki popa z oficerem Armii Czer­ wonej). przypominających Caligariego. do lekkiej tema­ tyki sensacyjnej. zwane „ a g i t k a m i " . którą dobrze oddają ich tytuły: Do Czerwonej Armii. Kina napełniły się znów mieszczańską publicznością. gruziński aktor z czasów przedwojennych. o walki konnej armii B u d i o n n e g o z anarchistyczną partyzantką Machny. Waszyngtonie i Leningradzie. niezbyt odmienną od przedrewolucyjnej. Proces montażu. a nuta zawadiackiej d u m y obywateli Kraju Rad. Filmowcy — zarówno ci. Rosjanie otworzyli w ten sposób frapujące możli­ wości m o n t a ż u s k o j a r z e n i o w e g o .. Dopiero od 1921 r.

chciał je zawczasu obliczać i organizować. Zbliżenia twarzy aktora niefortunnie podkreśliły przesadę w ekspresji. Wątpliwości te rozpowszechniano po świecie w postaci głośnej „ t e o r i i typażu": ważna jest nie tyle gra aktora. zrywająca z realizmem (który p o g a r d l i w i e nazywano „ b e z p ł o d n y m opisywactwem"). miał 17 lat. Stało się jednak inaczej. Wielka Rewolucja Francuska) używały w sztuce f o r m absolutnie t r a d y c y j n y c h . który żadnych reakcji w i d o w n i nie zamierzał pozostawiać przypadkowi. że postępowe ruchy społeczne (np. tak dalece ich prekursorska rola już podówczas rzucała się w oczy. na opowiadaniu Lwa Tołstoja opartą tragedię chłopa pańszczyźnianego. Urodzony w Rydze w zamożnej rodzinie inteligenckiej. przełożonych na odpowiadającą im mimikę i gestykulację. ruchu. podkreślał sta­ ranność w przekazaniu psychologicznych subtelności o r y g i n a ł u . w nie o p a l a n y c h lokalach przeróżnych klubów. młodzi i bardzo * N p . Sam Łunaczarski. nawet nieruchoma. gdzie „ e l e k t r y f i k o w a n o " sztuki Gogola i Ostrow­ skiego. w czasie wojny d o m o w e j żołnierz Armii Czerwonej. autor agitacyjnych plakatów.. ale i rewolucyjnie n o w y m i f o r m a m i . w y b i t n y reżyser G r i g o r i j K o z i n c e w w m o m e n c i e w y d a n i a (1922) g ł o ś n e g o manifestu t w ó r c z e g o „ E k s c e n t r y z m " . komisarz oświaty w pierwszym rządzie radzieckim. słuchacz akademii sztabu generalnego na wydziale języków d a l e k o w s c h o d n i c h — pierwsze kroki swej artystycznej kariery stawiał w teatrze. że robią złe filmy. dorabiano im aktualne pointy oraz przeplatano klasyczny teatr klownadą i c y r k o w y m i trickami. Jego porażka kazała zwątpić „ n o w a t o r o m " w niezbędność zawodowego aktora (naturalnie teatralnego. zmieniając oblicze sztuki filmowej na całym świecie. stowarzyszeń i g r u p . ekranizacja jednej z Puszkinowskich „ O p o ­ wieści Biełkina". „wszelki jego ele­ ment. przed r e w o l u ­ cją student politechniki piotrogrodzkiej. W Moskwie. który przedstawiał obrazowy odpowiednik ZSRR EISENSTEIN. bo innych nie było) dla f i l m u . Dokonali tego ludzie. uznali dotychczasową historię sztuki za p o m y ł k ę . Jeszcze nie myśląc o filmie. by na zupełnie pustym placu budować od nowa sztukę proleta­ riatu. że za­ miast szukać dla n o w e g o społeczeństwa n o w y c h f o r m sztuki — biorą formy stare i naprędce przystosowują je do użytku. którą trzeba co pewien czas pobudzać do aktyw­ ności**. za to idealnie dopasowana do postaci i sytuacji.) racjonalnie skontrolowany i matematycznie obliczony na s p o w o d o w a ­ nie określonych wstrząsów e m o c j o n a l n y c h " . w Leningradzie. jeden z nieli­ cznych bezspornych geniuszów kinematografii. Traktuje ona widza jako istotę bierną. Do dyskusji nie trzeba było ani taśmy. Atrakcję p o j m o w a ł początkowo. jeśli ją rozumieć dosłownie. że rewolucyjne idee Października przyobleką się w kinematografii w kształty znane z innych formacji ustrojo­ w y c h . Polikuszka był pierwszym filmem radzieckim na ekranach zachodniej Europy i zyskał wszędzie pozytywne przyjęcie. Młodzi zapaleńcy. * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Miłostki carskiego huzara. Teoria „ m o n t a ż u atrakcji" brzmi dziś. młodzi* ludzie żarliwie dyskutowali nad przyszłością kine­ matografii. jako „ w y k ł u w a n i e oczu albo odrąbywanie rąk na scenie" za pomocą c y r k o w y c h tricków. ile naga twarz bohatera. sztuka działania. odrzucili całe dziedzictwo kul­ turalne. Film z r o b i o n o głównie dla Iwana M o s k w i na. których od razu nazwano „ n o w a t o r a m i " . akcentując przeżywanie całej gamy uczuć. skłaniający widza do współdziałania. Najbardziej charakterystycznym przykładem twórczo­ ści „ t r a d y c j o n a l i s t ó w " był Poczmistrz* (1925) Jurija Żelabużskiego. Miała to być sztuka nic od n i k o g o nie pożyczająca. Oczywiście bywało już tak. k t ó r e w y b u c h a ł y w o k r e ś l o n y c h m o m e n t a c h p r z e d ­ stawienia. C z o ł o w y m przedstawicielem tego pokolenia artysty­ cznej młodzieży był Siergiej Eisenstein. bo robili różne. przyjaciela Stanisławskiego i wielkiego aktora jego teatru MChAT. Pracował w warsztacie t w ó r c z y m głośnego reformatora teatru Wsiew o ł o d a Meyerholda.kuszkę. M o g ł o więc zdarzyć się. Upatrywał w nim decy­ dujący składnik każdego widowiska. k t ó r e g o był w s p ó ł a u t o r e m . wszystkich Szekspirów i Beethovenow. ani pie­ niędzy. O g ó l n y ton t y c h dyskusji — t o c z o n y c h na temat wszystkich dyscyplin sztuki — był b e z k o m p r o m i s o w y i nieubłagany. szybko jednak pojęcie to nabrało dlań sensu estetycznego. W j e d n y m ze swych spektakli teatralnych Eisenstein w p r o w a d z i ł mały przerywnik w postaci specjalnie nakrę­ c o n e g o f i l m i k u . sformułował Eisenstein swą słynną teorię „ m o n t a ż u atrakcji". z g o d n i e z p o t o c z n y m rozumieniem tego słowa. Krytyka ówczesna nie zarzucała „ t r a d y c j o n a l i s t o m " . " W j e d n y m z p r z e d s t a w i e ń teatru P r o l e t k u l t u p o d f o t e l a m i w i d o w n i z a i n s t a l o w a n o petardy. (. Zarzucała im tylko. potem zaś w teatrze organizacji Proletkult. częściowo pod w p ł y w e m burzycielskich haseł futuryzmu. dynamiki społecznej.. Z drugiej jednak strony czuje się w tej teorii umysł inżyniera. Tytułową rolę ojca uwiedzionej dziewczyny zagrał Moskwin. GENIUSZ Kinematografia kraju dyktatury proletariatu przemówić miała do świata nie t y l k o n o w y m rozumieniem zadań sztuki. 46 . Moskwin nie uwzględnił poprawki na dema­ skatorskie właściwości o b i e k t y w u . dość naiwnie.

Wsiewołod P u d o w k i n . Strajk nie miał jednostkowego bohatera ani żadnej wymyślonej fabuły. ale zwłaszcza w zakończeniu. być może. Już ów debiut wielkiego reforma­ tora zdradzał parę cech t y p o w y c h dla całej twórczości Eisensteina. okazało się. W porównaniu z maleńkimi zadaniami. nazwano m o n t a ż e m p r z e c i w i e ń s t w . „ T e g o nie można ani opisać. wystawiona wprost w hali fabrycznej gazowni moskiewskiej. bardziej nawet przeciwników niż zwolenników rewolucji. o b c h o d z o n ą w Teatrze Wielkim w Moskwie. Gdy zaczynano wyświetlać pierwszy akt. iż reżyser widzi wszystko. Eisenstein kończył montować ostatni. jakim cudem w ciżbie ludzkiej rozpoznaje pojedynczego człowieka. Poświęcona jej sekwencja na schodach 47 . rzęcy. Inne oderwane pojęcie — solidarność społeczeństwa Odessy ze z b u n t o w a n y m i — znalazła wyraz jeszcze dramatyczniejszy. Eduarda Tisse. ani nawet historia jednego konkretnego strajku. który by przeniósł na ekran „ k o l e k t y w n ą akcję mas jako kontrast z indywidualizmem i odwiecznym trójkątem małżeńskim kina burżuazyjnego". Z a p r o p o n o w a ł więc Proletkultowi realizację f i l m u . Prace posuwały się szybko. Chciał.dziennika pisanego przez bohatera sztuki. Równocześnie Eisenstein zniechęcił się do teatru: sztuka . ani przedstawić na scenie. film najważniejszy. że taśma f i l m o w a może współdziałać w przeobrażaniu świata. Iwanow! Energiczniej!" — miał zawołać przez tubę w czasie nakręcania jednej ze scen m a s o w y c h . odparł. Zła pogoda w Leningradzie przyspieszyła jednak wyjazd ekipy do Odessy i Sewasto­ pola. szpicla. Co więcej. Celem artysty nie było oczy­ wiście p o r ó w n y w a n i e r o b o t n i k ó w do bydła. trwały w sumie ledwie 100 dni i film zdążył na uroczystą rocznicę. tylko raczej przegląd t e c h ­ niki walk s t r a j k o w y c h . Zapytany przez asystenta. fabrykanta. Ninę Agadżanową. by widz — nie bawiąc się w subtelności — na pierwszy rzut oka rozpoznawał t y p o w e g o robotnika. że do roczni­ cowej daty czasu zostało niewiele. ujawniła całą śmieszność sytuacji. W pate­ t y c z n y c h obrazach — f o t o g r a f o w a n y c h przez wiernego towarzysza reżysera.. że film może być równie doskonałym t w o r e m . że w ogóle nie ma żad­ nego Iwanowa. Filmem t y m był Strajk. a obiecującej techniki. majstra. a najchętniej operował masą. Tak twierdzą podręczniki historii f i l m u . mający stanowić hołd dla walk rewolucyjnych proletariatu rosyjskiego za czasów car­ skich. I tak powstał Pancernik Potiomkin. Robaczywe mięso.Maski przeciwgazowe". t y l k o niecenie protestu: oto jak ludzie ludziom zgotowali los iście zwie- * Miał w t e d y 24 lata. Z r e z y g n o w a ł z realizacji f i l m u Rok 1905. Skła­ niał ich g ł ó w n i e do wyrazistych. sukces Potiomkina zdumiewał. który był wstępną przymiarką możli­ wości t w ó r c y i nowego tworzywa. a równocześnie zgoła niezwykłych w d o t y c h ­ czasowej historii f i l m u . Z nie mniejszą niż Wiertow pogardą odniósł się Eisenstein do z a w o d o w y c h a k t o r ó w i zaangażował wprost na ulicy ludzi. O g r o m n a ideowa siła f i l m u obywała się bez słowa. Taki kontrastowy montaż.. tak mówią w y n i k i d w ó c h wielkich referendów rozpisanych wśród t w ó r c ó w i kryty­ ków z a c h o d n i c h w Brukseli w latach 1952 i 1958 oraz mię­ dzynarodowej ankiety polskiego miesięcznika „ K i n o " z 1973 r. W całym filmie. nie tylko nie zbliżyła widzów do rzeczywistości. Miano tam filmować epizod zwycięskiego powstania na pancerniku „ P o t i o m k i n " . których t y p fizyczny był mu potrzebny. jak rzeźby Michała Anioła i K o n c e r t y brandenburskie Bacha. a jego asystent Gri­ gorij Aleksandrów zawoził kopie do teatru m o t o c y k l e m . . ł a t w o czytelnych działań fizycznych. Scenariusz napisany przez weterankę ówczesnych walk. To arcydzieło pokazało po raz pierwszy. i zacznie ruszać się energiczniej. przygotowując równocześnie zdjęcia w Moskwie i Baku. nie znany dotąd kinema­ tografii. Reżyser uznał. Nie był to ani miłosny melodramat ze strajkiem w tle (jak c h o ć b y Germinal Capellaniego). To można pokazać tylko na ekranie" — pisał z podziwem g ł ó w n y rywal Eisensteina. postanowił natomiast historię z b u n t o w a n e g o pancernika opowiedzieć w filmie p e ł n o m e t r a ż o w y m . Zaraz po Strajku. było lapidarnym skrótem sytuacji proletariusza w ogóle. które d o w ó d z t w o okrętu każe jeść prostym maryna­ rzom. d o c h o ­ dziły do głosu poglądy reżysera na doniosłość „ a t r a k c j i " . Zapoznawszy się w Odessie z topografią miejsca i materiałem faktycznym oraz uwzględniwszy. Zdjęcia rozpoczęto od epizodu leningradzkiego. który w scenariuszu zajmował d w i e s t r o n i c z k i i miał się składać z 40 ujęć (na przewidywa­ nych 900). jak głosił wstęp do scenariusza. Oczy­ wiście tak zwerbowanym amatorom nie m ó g ł reżyser sta­ wiać żadnych s k o m p l i k o w a n y c h zadań aktorskich.Ej. Realizacja f i l ­ miku przebiegała pod jego bezpośrednią kontrolą i roznie­ ciła w m ł o d y m artyście* palącą ciekawość dla nieznanej. że tylko film może bezkarnie operować fragmentami prawdziwego życia. ale przeciwnie. „ A t r a k c j e " przybrały tu postać zderzeń d w ó c h obrazów o treści na o g ó ł przeciwstawnej: masakra przez policję demonstracji robotniczej przeplatała się w filmie ze sce­ nami u b o j u bydła w rzeźni. stawianymi dotąd przed f i l m o w c a m i . ale że teraz każdy z uczestników sceny nabierze przekonania. reżyser podjął history­ czną decyzję. w całej światowej historii kinematografii. przewidywał osiem różnych epizodów. Eisenstein przyjął suge­ stię realizacji filmu związanego z uroczystościami d w u ­ dziestolecia rewolucji 1905 roku. w której między znane widzom maszyny i warsztaty wkroczyli przebrani aktorzy o niena­ turalnej charakteryzacji. Szweda z pochodze­ nia — znajdowała wyraz abstrakcyjna myśl o n i e u c h r o n ­ ności rewolucyjnego obalenia kapitalizmu.

Dwa następne filmy Eisensteina. W japońszczyźnie obraz w o d y i obraz oka oznaczają „ p ł a k a ć " . trafionej w o k o nauczycielki. sekwencja ta powinna trwać maksymalnie dwie minuty. Jeden czas nadrzędny wyznacza tu wspólne rozpoczęcie i zakończenie sceny. w y w o ł a n y c h na drodze montażu.najbardziej sugestywne 6 minut w historii światowej kinematografii". ale i rozrzedzać. Podobnie postą­ pić może filmowiec zestawiając ze sobą dwa różne pojęcia. u t w o - * Sfare . Siła Eisensteina polegała na tym. Zrealizowała marzenia Fausta: zatrzymać chwilę w miejscu. T r w a sześć i nie w y c z u w a m y w tym nic nienatural­ nego. Miało ono za­ stąpić obraz żywego człowieka i jego losów obrazem pojęć o g ó l n y c h . że potrafi sfilmować nawet „ K a ­ pitał" Marksa. oraz tempo ich marszu. gdy prawie nie wykraczano poza historyjki o u b o g i c h sie­ rotkach znajdujących majętnego narzeczonego. obraz ucha obok obrazu drzwi — „ s ł u c h a ć " . Znane jest brawuro­ we oświadczenie reżysera. natomiast poszczególne wątki pokazane są kolejno. niż miewało to dotąd miejsce na ekranie. dzięki zastosowaniu mistrzowskiego m o n t a ż u s y n c h r o n i c z n e g o . trzeba wykształcić dla filmu język zupełnie o d m i e n n y od dotychczasowego. Nowe pojęcie. pies plus usta — „szczekać". Skondensowane wydarzenie o d t w o ­ rzył reżyser rozbijając je na wiele o s o b n y c h wątków: t r a t u ­ jących ofiary butów kozackich.Pancernik P o t i o m k i n odeskich uznana została przez teoretyka angielskiego Rogera Manvella za. że nowe f o r m y były dla niego t y l k o środkiem do sugestywniejszego narzuca­ nia widzowi treści. nowe miało p o c z ą t k o w o nazywać się Linia generalna. O ileż buńczuczniej brzmiało ono w chwili. po których zstępuje k o l u m n a strzelających w t ł u m kozaków. Punktem wyjścia stały się studia Eisensteina nad japońskimi hieroglifami. romantycznej fikcji i zawodo­ w y c h aktorów. i to treści daleko bardziej złożonych. której zabito syna. . Oba idą jednak znacznie dalej w kierunku nazwanym przez samego reżysera „ k i n e m intelektualnym". stosownie do potrzeb akcji. że czas f i l m o w y a czas fizyczny to d w a różne pojęcia. Eisenstein zdawał sobie sprawę. które rozwinęły się z d a w n e g o pisma obrazkowego. c h o ć w rzeczy­ wistości dziać się musiały równocześnie. matki. Po raz pierwszy u d o w o d n i o n o z całą oczywistością. również pozbawione j e d n o s t k o w e g o bohatera. to Październik (1927) i Sfare i nowe (1929).. Jeśli — pisał Eisenstein — pokażemy najpierw cmentarz. a potem płaczącą kobietę. Jeszcze dziś w y c z u w a m y zuchwałość tego 48 powiedzenia. zjeżdżającego po schodach wózka z n i e m o w l ę c i e m . że aby m ó w i ć na ekranie o polity­ cznym sensie rewolucji oraz aktualnej linii generalnej par­ tii w sprawach rolnych*. że film może czas fizyczny nie t y l k o kondensować. Uwzględniwszy długość schodów. to z zestawienia t y c h d w ó c h obra­ zów powstaje pojęcie trzecie: wdowa.

a Eisenstein nigdy nie był tak intymnie blisko człowieka — uciskanego. nędznego. W Starym i no­ wym przybycie na zacofaną wieś pięknego zarodowego byka zmontowane zostało z w y b u c h e m granatu. że stare i nowe * W s w y m k r a ń c o w y m s f o r m u ł o w a n i u teza ta — jak w y k a z a ł a p r a k t y k a u t r z y m a ć się nie daje.rzone samodzielnie przez widza (który przestaje być tylko biernym gapiem). Nigdy bodaj tak urzekających pięknem szczegółów nie oddano w służ­ bę tak śmiałego zamysłu całości. Reżyser związał się na koniec umową z pisarzem Uptonem Sinclairem: miał zrealizować wielki fresk epicki o Me­ ksyku od czasów Azteków aż po dzień dzisiejszy. w którym bohater się znajduje. m i m o w i e l o k r o t n e g o przekroczenia planowanego budżetu — Sinclair nagle o d m ó w i ł dalszych kredytów. nie jest częścią składową ani pierwsze­ g o . Aleksandrowa. którą nazwaliśmy s k o j a r z e n i o w ą . po odzyskaniu przez jego współpracownika. Oglądając opisaną scenę z Października widzowie prosto­ dusznie pytali. a potem trzech harfistów przebierających struny. z tej o d m i a n y m o n t a ż u . ZSRR PUDOWKIN. Ale takie banalne osiągnięcia nie nęciły wielkiego reforma­ tora. jest dosłowny. „ p r z e ­ ł o m " . film został ostatecznie z m o n t o w a n y według zachowanych notatek. ale nie można pokazać poję­ cia «zwierze»". Przed­ sięwzięcie to zakończyło się j e d n y m z największych skandali w dziejach sztuki f i l m o w e j . „zacofanie". w y j e c h a ł do H o l l y w o o d . że właści­ wie jakiekolwiek dwa odcinki filmu zestawione razem rodzą trzecie pojęcie*. BARD W niespełna rok po premierze Pancernika Potiomkina druga epopeja. o p r o m i e n i o n y już sławą wielkiego nowatora kina. była spotę­ gowana f a k t e m . a pomysły. byka. Gdy realizacja filmu Que viva Mexico! zbliżała się w 1931 r. których inni mistrzo­ wie „ r o s y j s k i e g o montażu" używali rzadko. Zestawienie obrazu bohatera przyjeżdżającego na dworzec z wnętrzem przedziału.. a taśmę rozprzedał na metry! Dopiero w 1979 r. takich jak „ u g o d o w o ś ć " . Nie znaczy to jednak. i film w okaleczałej. że oba „intelektualne" filmy Eisensteina uznano za zimne. skąd wzięły się harfy na Zjeździe Rad. wydawały się zbyt śmiałe. nie angażujące uczuć widza. Reakcja ta. ku k o ń c o w i . d o w i o d ł a k r y t y k o m f i l m o w y m całego świata. Matka Wsiewołoda Pudowkina (według Gorkiego). ale jedy­ nie możliwej formie przedstawiono w i d z o m . Szczególnie bowiem u p o d o b a ł sobie kontrastowe zestawienia elemen­ t ó w możliwie najdalszych od siebie. sfilmowania „ T r a g e d i i amerykańskiej" Dreisera). •1!) . Reżyser w y c h o d z i ł z k r a ń c o w e g o założenia. żabę. w y n i k ł o bowiem wyłącznie z zestawienia obu obrazów. mienszewika-ugodowca. przemawiającego w cza­ sie Zjazdu Rad z 1917 r. całości zachowanego materiału. zdjęciami i d o k u m e n t a m i zamarkowano partie nie nakręcone. Jednak w swych skrajnych zastosowaniach okazały się za trudne: widzowie nie nadążali za wyobraźnią wielkiego twórcy. które wysuwał (np. Eisenstein. Nie pozyskano go tam dla żadnego ze s t e r e o t y p o w y c h scenariuszy. by wszystkie zestawienia uprawiał z j e d n a k o w y m zapałem. W Październiku pokazał np. nie d o p u ś c i ł reżysera do nakręconego negatywu. Język m ó w i o n y oddaje wiele pojęć o d e r w a n y c h . nosorożca. Te ambitne eksperymenty odcisnęły trwałe ślady na języku f i l m u . Omawiając genialne porażki Eisensteina historyk radziec­ ki Nikołaj Lebiediew pisał: „ M o ż n a na ekranie pokazać konia. ani d r u g i e g o obrazu. ł a t w o naprowa­ dza widza na prosty wniosek: bohater wsiadł do pociągu. która boleśnie dotknęła reżysera. ale film operuje zawsze konkretami. że pod koniec lat dwudziestych nastąpiło w kinie radzieckim cenzorskie zahamowanie nurtu prób i doświadczeń warsztatowych. ale pełnego godności peona Meksyku. z montażu. Wszystko to s p o w o d o w a ł o .

ale traktując jako o b ł u d ę wcielanie się w rolę i „ p r z e ­ żywanie". Pudowkin współreżyserował z Kuleszowem ekscentryczną komedię natchnioną przez Harolda Lloyda i Matka (Wiera B a r a n o w s k a ) 50 . W Matce człowiekiem t y m była niemłoda robotnica. a akto­ rowi wyznaczali „ t ę samą rolę co a u t o m o b i l o w i lub drzewu". którego by widz kochał lub nienawidził". Ludzie ci witali Gardina okrzykami: „ P r e c z z rosyjskim dramatem p s y c h o l o g i c z n y m i " . przybyły do miasta. już w pełni świadomie ginęła wraz z synem (odmiennie niż u Gorkiego) w ulicznej demonstracji. potem poszedł na front jako artylerzysta. Ale w 1920 r. że jest p o t o m k i e m Czyngis-chana. uciekł i w radzieckiej już Rosji zaczął pracować jako inżynier chemik. W swej w i e l o k r o ć opisywanej t r y l o g i i rozpoczętej Ma­ tką. sądząc. używając słów Stanisławskiego. Musiał się wykazać nie lada postępami. Wreszcie w Burzy nad Azją chodziło o mongolskiego partyzanta. a któremu dopiero więzienie i wojna pozwoliły przezwyciężyć załamanie. zaraził się bakcylem f i l m u i zapisał do świeżo otwartej szkoły f i l m o ­ wej. Pracował tu pod kierunkiem nestora kinematografii rosyjskiej. Pudowkin studiował na wydziale matematycznym U n i ­ wersytetu Moskiewskiego. W Końcu Sankt-Petersburga bohaterem był zahukany c h ł o p . — trzeba w niej człowieka. „ N i e wystarczy pokazać na ekranie masę ludzką — napisał w 1928 r. W t y m celu wyciągnął rękę do wielkich aktorów teatralnych w y c h o w a n y c h przez Stanisławskiego i ośmieliłsięzażądać od nich nie tylko ciekawej twarzy i silnych muskułów. któ­ rego angielscy okupanci chcą jako swoją marionetkę osa­ dzić na tronie. a potem. która nieświadomie wydawała syna w ręce ochrany. I nagle Matka objawiła Pudowkina nowego. trzy lata siedział w obozie na Pomorzu. Pewną niekonsekwencją może się wydać późniejszy akces Pudowkina do g r u p y „ w ś c i e k ł y c h " nowatorów pod wodzą Lwa Kuleszowa. tradycjonalisty — Władimira Gardina. r a n i o n y d o s t a ł s i ę d o n i e w o l i . a zrealizowanej w latach 1926—28 podjął Pudowkin jeden i ten sam temat: dojrzewanie świadomości rewolucyj­ nej proletariusza. domagając się od niego akrobatycznej zręcz­ ności. Krytycy zarzucający Pudowkinowi odstępstwo od idea„ s z k o ł a radziecka" jest zjawiskiem r ó ż n o r o d n y m i nie zasklepia się w ramach jakiegoś jednego stylu. który dla chleba zostawał d o n o ­ sicielem i łamistrajkiem. „ j a k rewolucja przechodzi przez życie człowieka". Wbrew p o g l ą d o m Proletkultu i Eisensteina n i e z a w a h a ł s i ę reżyser przywrócić do łask indywidualnego bohatera. ale także zupełnego przedzierzgnięcia się w odtwarzaną p o ­ stać. skoro po d w ó c h latach został współreżyserem i g ł ó w n y m aktorem w pierwszym radziec­ kim filmie pełnometrażowym Sierp i młot (1921).Q u e viva M e x i c o ! wyśmiewającą wyskoki propagandy antyradzieckiej — Niezwykłe przygody Westa w kraju bolszewików. Pokazał. bohatera. To było świado­ mie pite do Eisensteina. wstępnym bojem zdobywającego klasyczną prawie doskonałość.

gdzie Koniec Sankt-Petersburga był najbliższy Październikowi (w d r u ­ giej części. poza „ k o n s t r u k c y j n ą " wolą reżysera. sam Pudowkin nazwał „ k o n s t r u k t y w ­ n y m " : pozwalał mu on tak „ k o n s t r u o w a ć " narrację. wzbogaca on g ł ó w n y zarys akcji wieloma nowymi elementami. że tam. nadający opowieści filmowej konstrukcję maksymalnie przejrzystą lub maksymalnie sugestywną (porządek splatania wątków. by ujawniać ukryte sprężyny akcji. używane powszechnie przed wystąpieniem Rosjan ( „ s k l e ­ janie d w ó c h o d c i n k ó w naświetlonej taśmy" i t p ) . Ich miejsce zajmuje m o n t a ż a n a l o g i i (przeplatanie scen ruszenia lodów i ruszenia manifestacji robotniczej w Matce). których nie zawiera żadne z ujęć z osobna. Krytyka musiała szybko skapitulować przed oczywi­ stością i uznać. że jego rewolucyjne epopeje ważne są samymi t y l k o ideami. nie można o d m ó w i ć k r a ń c o w o ś c i jego u l u b i o 51 . Trzecie wresz­ cie zadanie spełnia m o n t a ż s k o j a r z e n i o w y . że istnieją trzy zgoła odmienne zadania. zawszonych o k o p ó w i zaaferowanych maklerów) — tam temperament opuszczał reżysera i film stawał się c h ł o d n y . ujęć zam­ kniętego w celi więźnia z obrazami wiosennej przyrody (w /Warce) pozwalało ujawnić stan d u c h a więźnia. jas­ ności i przemyślanym rytmie. Drugie zadanie spełnia m o n t a ż d r a m a t u r g i c z n y . że objawił się nowatorski talent zupełnie o d m i e n n e g o p o k r o j u . które wywołały nie mniejsze zainteresowanie niż jego filmy. Pierwsze. a tym bardziej po nadejściu ery dźwiękowej): „ m o n t a ż jest p o d ­ stawą estetyki filmu". który dowiedział się. Np. jakie postawić można montażowi. ale pozwa­ lają czytelnie pokazać. Przeciwnie. Jezuitów pisząc. Leon Moussinac. zaskakiwanie niespodziankami). Do podobnej konkluzji doszedł nieco później historyk ra­ dziecki Nikołaj M. wiązane przez P u d o w k i n a (a także innych „ n o w a t o r ó w " radzieckich) z montażem? Żeby na to o d p o ­ wiedzieć. Ale właśnie w s t o s u n k u do montażu tkwi swoistość stylu Pudowkina. kiedy historia kształtowania się świadomości bohatera ustępowała oderwanym obrazom w o j n y i giełdy. film Pudowkina to pieśń". są one często wtórne. „ M o n t a ż jest nową. b u d o w a przedłużającego się napięcia lub. Jego filmy komentowały logikę dziejów. C h o ć np. Odsłonić te głę­ boko ukryte przed p o w i e r z c h o w n y m spojrzeniem współza­ leżności oznaczało dla Pudowkina — ujawnić prawa rewo­ lucyjnego rozwoju społeczeństw. gdy Pudowkina charakteryzowało emocjonalne przejęcie się tematem. bogata już historia montażu f i l m o w e g o wskazywała. spełnia m o n t a ż t e c h n i c z n y . retrospektywne c o f n i ę c i a akcji. O k o ł o 1928 r. skrywane przez bohatera stany psychiczne itd. rezonerski. M o n t a ż taki. odwrotnie. że stosunek Eisen­ steina do tematu w y n i k a ł z chęci pokazania go w sposób wszechstronny. W jakiej mierze przyszłość potwierdziła entuzjastyczne nadzieje. nieco natarczywie powiązane z akcją. przeplatanie nie związanych niczym. Sam Eisenstein dokładnie zdawał sobie sprawęz tej różnicy: „ F i l m y Pudowkina działają swą warstwą uczu­ ciową" — pisał o Burzy nad Azją. k t ó r y n a z y w a m y s k o j a r z e n i o w y m . co kryje się pod powierzchnią o p i ­ sywanych zdarzeń. Nie dostrzegli. sugeruje treści. jest autorem głośnej metafory: „ F i l m Eisensteina to krzyk. przez sztukę filmową wynalezioną metodą jasnego wyrażania powiązań i stosunków istnieją­ c y c h w rzeczywistości" — pisał Pudowkin w jednej ze swych głośnych prac krytycznych. O d k r y ­ wczość Pudowkina nie nazbyt wiele ustępuje Eisenstei­ n o w i . pora wyjść poza techniczne definicje montażu. który jako pierwszy z z a c h o d n i c h krytyków zbadał na miejscu okoliczności eksplozji kina radzieckiego. Prawda. zdarzają się rzadko. ł ó w awangardy przymierzali dogmatycznie jego dzieło do prac Eisensteina. który samym zestawieniem d w ó c h ujęć p o w o d u j e w umyśle widza nowe skojarzenie. że zorganizowano mu ucieczkę. U Pudowkina ujęcie drugie rzadko stanowi proste powiększenie fragmentu pierwszego. a więc z założeń czysto poznawczych. jest t y l k o może mniej krańcowa i paradoksalna.Burza nad Azją ( d r u g i z prawej Walery Inkiszyniow) nemu sformułowaniu (przesadnemu już wówczas. tematem. Przewaga zadań e m o c j o n a l n y c h nad intelektualnymi w t w ó r c z o ś c i Pudowkina nie oznacza. najbardziej oczy­ wiste. porządkujący mate­ riał zdjęciowy w narrację o zadowalającej ciągłości. o d w o ł u j ą c y się do zgoła innych sfer wrażliwości widza. Kontrastowe zestawienia. choć posługiwały się zmyślonymi perype­ tiami ze znalezionym amuletem Czyngis-chana. p o d o b n e do eisensteinowskich (trupy w o k o p a c h — maklerzy na gieł­ dzie).

. Upragniony płaszcz sam się porusza. malarz. warsztat aktorski zało­ żony przez Grigorija Kozincewa i Leonida Trauberga. albo biuro procesji pogrzebowych.. że zestawianie t r u p ó w w okopach z maklerami na giełdzie jest a p o d y k t y c z n y m postępkiem reżysera. Panteistyczna atmosfera płodności ziemi ukraiń­ skiej o d p o w i a d a śmiałym s c e n o m e r o t y c z n y m . by pokazać w r o g o m . zdjęta pierwszymi bólami p o r o d o w y m i . zakłada z grupą kolegów koł­ choz. Natomiast przybrał na znaczeniu i d o p r o w a d z o n y został do perfekcji ów mało dostrzegalny dla widza montaż techniczny (decydujący w dużej mierze o poprawności „ w a r s z t a t u " t w ó r c y ) . Wasyl. Rozrywa koszulę. D o d a t k o w o wprowadzenie dźwięku i żywego słowa dia­ logu pozwoliło rozwiązać wprost wiele spraw. Podwójne podeszwy amerykańskiego tancerza droższe nam są od 500 instru­ mentów s y m f o n i c z n y c h Teatru Maryjskiego". nie ma w niemej kinematografii radzieckiej (a może i w kinematografii radzieckiej w ogóle) d r u g i e g o dzieła tak odległego od realizmu. coś nowego się rodzi. Po paru „ r e w o l u c y j n y c h burleskach" stworzyli filmową wersję G o g o l o w s k i e g o Płaszcza (1926). wyklęty niemal przez ojca. jak w niestrudzonym rytmie przyrody. Przesłaniał im również. Iwanie!"). Ale równie tu wiele poezji obrazów. bardzo w i d o c z n y m dla widza. dawn. o której Nikołaj Lebiediew powiada. zaczęli p r ó b o w a ć swych sił w teatrze. Wszystko to nie są błędy reżyserskie. Tak. a potem zamie­ nia w ukochaną Akakija Akakijewicza. Chłopak wiejski. Przeważająca część reżyserów na­ zywanych przez krytykę „ n o w a t o r a m i " była głęboko prze­ konana. że nie ma pod spodem p a n ­ cerza. zbudowana jest jak l u d o w a przypowieść. portrety ożywają (Szewczenko w złoconej ramie z obrzy­ dzeniem słucha petlurowca. słonecznikową Ukrainą. zwłaszcza po w p r o w a d z e n i u dźwięku. gdzie trzeba. że zdradziła Gogola na rzecz „ g r o t e ­ ski w stylu niemieckich r o m a n t y k ó w początku XIX wieku". nauczy­ ciel. Można do woli w y p o m i n a ć Dowżence brak r y g o r ó w k o n s t r u k c y j n y c h w jego f i l m a c h . która jest ciągle obecna w akcji (jabłka. gdy wraca ze schadzki z dziewczyną. p o d o b n i e jak Eisenstein. ele­ mentów chłopskiej baśni. Kuźnią p o m y s ł ó w zawsze śmiałych. Jego Zwienigora (1928). Ale prawdą jest również. Coś umiera. Bezspornym apogeum twórczości ukraińskiego poety jest jednak jego Ziemia (1930). To prawda. po odegraniu o l ­ brzymiej roli w końcu lat dwudziestych i na początku trzy­ dziestych. kiedy 52 Nie t y l k o największych t w ó r c ó w radzieckich ożywiła gorączka poszukiwań. dojrzewające słoneczniki. że przesłonił im inne montażowe zadania. że Ziemia stanowi d o w ó d i d e o l o g i ­ cznych p r z y g o t o w a ń do ludobójczej kolektywizacji wsi. rzadkiej cechy e k r a n o w e g o liryzmu. spluwa i odwraca się). Toteż f i l m y jego należy odbierać z tym samym przestawieniem. Piotrogradzie"): „ A l b o amerykanizacja (sztuki). Jedna z żałobniczek powraca do chaty. LIRYK Trzecie sztandarowe nazwisko niemej kinematografii radzieckiej to Aleksandr Dowżenko. Dźwięczy w niej zachwycenie odwieczną. wątłą i t y l k o pretekstową fabułę. W zakresie montażu dramaturgicznego wymyślniejsze doświadczenia miały być podjęte później. Bohater całkiem d o s ł o w n i e zarzucony zostaje przez kolegów aktami i gę­ simi piórami. Konkretyzują się wizje senne i halucynacje . d y p l o m a t a . ale kule nie imają się Timosza. ZSRR NOWYM TREŚCIOM NOWA FORMA ZSRR DOWŻENKO. a czasem dziwa­ cznych stała się przede wszystkim leningradzka Fabryka Ekscentrycznego Aktora (FEKS). a po prostu cechy jego patrze­ nia na świat. Film kończy się egzekucją robotnika Timosza przez hajdamaków. która aż kipi od nie skrywanej namięt­ ności politycznej. gdzie zuchwale „ e l e k t r y f i k o w a l i " Gogola. Obaj bardzo młodzi reżyserowie. czarnoziemną.Ten trzeci t y p montażu odkryli i rozwinęli dopiero f i l ­ m o w c y radzieccy. chłopski syn. cjężkie od o w o c u gałęzie jabłoni muskają otwartą t r u m n ę . M o g ł o się to okazać przesadą. którego taka natarczywość może nastrajać nieufnie do głoszonych tez. Swe wyznanie wiary zawarli w z b i o r k u „ E k s c e n t r y z m " (wydanym w „ E k s c e n t r o p o l i s . że z g r u n t u nowe treści wniesione przez filmy radzieckie do kinematografii muszą koniecznie znaleźć sobie odmienną od dotychczasowej formę. Pada salwa. epopei o roku 1917 na Ukrainie. ta woła: „ N i e tu bijesz. Nie dało się tego powiedzieć o Arsenale. Dlatego też montaż skojarzeniowy. plonodajny deszcz). szczególnie okrutnej na Ukrainie. które partyjna krytyka oceniła jako „niejasność pozycji p o ­ litycznej". gdy po lekturze „ A n n y Kareniny" bierzemy do ręki wiersze Błoka. które twórca filmu niemego musiał załatwiać skojarzeniami. Zwierzęta mówią ludzkim g ł o ­ sem (gdy rozsierdzony nędzą c h ł o p ćwiczy zdychającą szkapę. Urzekł ich swymi perspektywami i nic dziwnego. stracił na znaczeniu i zaczął być stosowany z wielką ostrożnością. Słynna jest scena pogrzebu. oczywisty fakt. symbole w miejsce realistycznego opisu. a stało się przenoś­ nią. Wszystko jest tu styliza­ cją. którego d o k o n u j e m y . od razu brzemienna dowżenkowskim liryzmem. Zabijają go w r o g o w i e kolektywizacji.

Paryskiego szewca.. Działając w kierunku bliskim P u d o w k i n o w i . Człowiek. Ale w późniejszych latach — jak w s p o m i n a Władimir Gardin — powtarzał to już Arsenał Płaszcz * Polski t y t u ł e k r a n o w y : * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Wykolejeni. Ani losy f i k c y j n y c h bohaterów. Maneta i Renoira. grając w konwencji bliskiej a k t o r o m warsztatu Kuleszowa. a zwłaszcza inwencję architektoniczną sta­ ł e g o dekoratora Feksów. chyba dla t y m wyrazistszych zesta­ wień z okresem. ani do 1917 r. że w filmie najważniejszy jest aktor!". który straci! pamięć. Bolesne dla t w ó r c y p o m ó w i e n i a o konserwatyzm.c h o r e g o . zupełnie j e d n o w y m i a r o w y c h . o jasnych i s m u t n y c h oczach. twór­ ca Potiomkina m i a ł z a w o ł a ć : „ E r m l e r ! To t e n . którzy skupili się na sprawie k o l o r y t u i atmosfery. Ermler-psycholog musiał przywrócić godność twórczą aktorowi. który uważa. ignorowały prostą prawdę. który d o p i e r o po dziesięciu latach odzyskuje pamięć i wraca do rodzinnego Petersburga. M i ł o ś n i k o m G o g o l a film nie m ó g ł się naturalnie podobać. Mało natomiast nowego niósł melodramat historyczny o dekabrystach S. ani nawet dramaturgia wydarzeń historycznych nie absor­ bowały zbytnio t w ó r c ó w . już za sam pow­ rót do filmowej p s y c h o l o g i i . że w dziedzinie psychicznych przeżyć jednostki kinemato­ grafia ma nie mniej do zrobienia niż w dziedzinie odzwier­ ciedlania społecznych porywów.. były funkcjonariusz GPU. opowieść o żołnierzu pierwszej w o j n y . zakręcając zawsze pod kątem p r o s t y m . Gdy Ermlera przedstawiono Eisensteinowi. Dla ostrych k o n f l i k t ó w dnia i zasadniczych pytań ideowych szukał o d p o w i e d n i k a w i n t y m n y c h przeżyciach bohaterów Kafki Papierówki* (1926). w k t ó r y m tworzył. Nie cofał się w przeszłość. świadomie deformują gest: Akakij chodzi jak tabetyk. pysznie s k o m p o ­ nowany fresk o heroizmie i upadku K o m u n y Paryskiej. Niepopularny u krytyki. o d m i e n i ł radykalnie profesję. który tymczasem stał się Lenin­ g r a d e m . Świeże oko przybysza dostrzega wyraźniej prze­ miany. Jego u l u b i o n y m aktorem był zwłaszcza Fiodor Nikitin. ale dla roz­ w o j u formującego się właśnie języka f i l m o w e g o zdziałał dużo. jeśli pominąć staranność plasty­ czną f o t o g r a f i i .D. siedzący na piecu bosy krawiec żwawo porusza przeryso­ w a n y m perspektywicznie palcem u n o g i . wylądował jednak szczęśliwie w zatoce dra­ matu psychologicznego. Domu wzaspach. Aktorzy. które dla o g ó ł u przestały być zauważalne. ani do 1905. 53 . Jewgienija Jeneja. Kontrastowe oświetlenie ostro wydziela z pół­ m r o k u przedmioty biorące u d z i a ł w a k c j i n a r ó w n i z ż y w y m a k t o r e m .W. Fridrich Ermler. Najgłośniej­ szym jego sukcesem z t y c h lat jest Szczątek cesarstwa** (1929). artysta o wielkiej skali talentu. stylizowanych przez operatora Moskwina na dzieła Degasa. często pły­ nąc pod prąd. Ciekawszą próbą okazał się Nowy Babilon (1929).

Ich droga była często łatwiejsza od t r o ­ pionego przez wszystkie burżuazyjne cenzury Potiomkina. także i dziś dająca się oglądać z zainteresowaniem. Abrama i Rooma wg scenariusza Wiktora Szkłowskiego. w ostatniej niejako kolejności (to samo zjawisko da się później zaobserwować w rozwoju neorealizmu włoskiego). po­ lemizował on z legendami o Bliskim Wschodzie jako krai­ nie haremów. Błękitny ekspres (1929) llji Trauberga (brata Leo­ nida). szybko znajdujące drogę na ekran ogólnozwiązkowy. C h o d z i ł o również o stworzenie bazy p r o d u k c y j n e j . a przenikając na zachód były zwiastunami n o w y c h ambicji dziesiątej muzy. że w społeczeństwie kapitalistycznym wielkie złodziejstwa cieszą się szacun­ kiem i bezkarnością. posługujący się poetyką f i l m u sensacyjnego dla przedstawienia walk ludu chińskiego z klasą bogaczy i za­ granicznych businessmanów.stanowi d o k u m e n t pewnego stanu umysłów. któ­ rym dopiero wiek dwudziesty przyniósł pierwsze o p r a c o ­ wania ich gramatyk i pierwsze d o m y wydawnicze. Naturalnie większość t y c h f i l m ó w miała w y r a ­ źny cel p r o p a g a n d o w y i polityczny. W Armenii czołową pozycję zdobył sobie Arno Bek-Nazarow. Nie ułatwiała sprawy wielkoruska nieufność wobec o d r ę b ­ ności n a r o d o w y c h . zwykle biorąc na muszkę zwyrodnienia społeczeństwa kapitalistyczne­ go. dostał się na ekrany kin całej niemal Europy. Obok rosyjskiej poczęły się rozwijać w ZSRR także inne kinematografie narodowe. w przeciwieństwie do małych. w filmie Chas-pusz. Chodzi o demonstrowaną przez film — z dobroduszną ironią — swobodę obyczajową pierwszych lat p o r e w o l u c y j n y c h . bo 54 Miłość we t r o j e (Władimir Fogiel i Nikołaj Batałow) . Najbardziej znaną na świecie stała się chyba Miłość we troje (1927). Strawniejsze dla cenzorów były rów­ nież komedie obyczajowe na tematy radzieckie. ustępując jedynie H o l l y w o o d o w i i N i e m c o m . Niestety rodziły się one w o l n o . Feksy. Od komedii zaczynali swą f i l ­ mową karierę liczni t w ó r c y . której brakowało niemal wszędzie poza Moskwą i Leningradem. ale na o g ó ł do swych mło­ dzieńczych p r ó b nigdy potem nie powracali. Inną grupę tworzyły komedie satyryczne. którego akcja umieszczona jest w Iranie. Na Ukrainie. zabawnie wywodzący. Ich próby były najczęściej nie­ śmiałe. że nie będziemy już wracać do Dowżenki. minaretów i rzeźbionych fontann. D o b r y m ich przykładem jest Proces o 3 miliony Protazanowa. Dowżenko. Realizowano ponad setkę filmów rocznie (1928 — 114). w których coraz częściej dopatrywano się antyradzieckiego nacjonalizmu. interesujący dramat społeczny Nocny dorożkarz zrealizował Gieorgij Tasin. Taki np. nawet tacy jak Pudowkin. Ermler. p o r ó w n y w a l n e do prób t y c h m ł o d y c h literatur. Ale zdarzały się już wyjątki. Szczątek cesarstwa (Fiodor N i k i t i n ) bez ironii. w p r o w a ­ dzając na ekran w o l n o ś c i o w e aspiracje mas. jakby z wymówką adresowaną do samego siebie Pod koniec lat dwudziestych produkcja radziecka stała już na p e w n y c h nogach. Wszystkie one jednak korzystały w jakimś stopniu z doświadczeń mistrzów.

Rozpętała się olbrzymia batalia. Nie zachwiał go przejś­ c i o w y kryzys frekwencji z 1918 r. Powoli idą za nią inni. Umiera jedna z kobiet. Koncepcja bohatera zbiorowego oparta została niewątpliwie na wzorach eisensteinowskich. I wtedy starszy aułu nakazuje swej córce tańczyć lezginkę. Wzrost p r o d u k c j i d o k o n a ł się oczywiście na rachunek wielkich banków. Kina niezależne prze­ stały istnieć. aż do pojawienia się f i l m u d ź w i ę k o w e g o . Ich rola sprowadzała się często do sprze­ dania pomysłu (który zostanie następnie poddany o b r ó b ­ ce „ s z t a b u specjalistów") oraz do d y r y g o w a n i a aktorami w ramach ściśle ustalonych z góry. o k r e ś l a j ą c y c h po a m e r y ­ k a ń s k u te z a w o d y : p r o d u c e r . gdzie w y p r o d u k o w a n e filmy z n a j d o w a ł y b y natychmiastowy i automatyczny zbyt. kładąc w na­ rodowy taniec całą wolę przeżycia. t y l k o najczęściej o d r ę b n e z a w o d y o w y r a ź n i e r o z g r a n i c z o n y c h k o m p e t e n c j a c h i własnej hierarchii w e w n ę t r z n e j . Rozpo­ częła się długa. O l b r z y m i e inwestycje b a n k ó w z Wall Street po raz pier55 wszy w historii kina przekształcały dotychczasowe hale zdjęciowe pięciu wielkich w y t w ó r n i z na pół jeszcze cha­ ł u p n i c z y c h warsztatów w w y t w o r n e pałace. z lekka tylko hamowana przez ustawodawstwo antytrustowe. Montaż tej sceny to jeden z najbardziej b r a w u r o w y c h w y c z y n ó w w kinemato­ grafii radzieckiej. pseudoegzotycznej tematyce. p r o d u c t i o n adviser.d i r e c t o r . które. USA BANKOWI ZNAWCY WIDOWISKOWEGO BUSINESSU W o j n a 1914—18 dała A m e r y c e bezsporny prymat w dziedzinie p r o d u k c j i f i l m o w e j . trwająca właściwie do dziś. że p o n o w n e sprzedanie tego samego tematu nie przedstawia t r u d n o ś c i . tyle potem zmienia.. b u s i n e s s m a n a g e r etc. posiadająca pewne tradycje przedrewolucyjne. Początkowo górska przyroda Gruzji. zainteresowane n o w y m sposo­ bem lokowania kapitałów. Co najmniej do zakończenia drugiej w o j n y prze­ ciętny A m e r y k a n i n mówiąc „ f i l m " miał na myśli wyłącznie film amerykański. Nie jest zbyt odległa od prawdy anegdotka (prawie niezrozumiała w Europie) o tym literacie h o l l y w o o d z k i m . p r o d u c e r . Równocześnie jednak wielcy bankierzy. w y e k w i p o ­ wane we wszystkie cuda t e c h n i k i . radykalnie ograniczyli s w o b o d ę działania scena­ rzysty i reżysera. i n d e p e n d e n t p r o d u c e r . supervisor. Momentem kluczowym była tu Eliso Szengelaji (1928). przy t y m nie są to b y n a j m n i e j s y n o n i m y . a bardziej z katastrofalną epidemią grypy. Exodus odbywa się w strasz­ nych warunkach. izolacja maso­ wego widza amerykańskiego od pozostałej produkcji świa­ towej. wysiedlo­ nych przez władze carskie. epopeja mieszkańców górskiego aułu. przestały również istnieć w y t w ó r n i e . a zwłaszcza pisarz Nikołaj Szengelaja potrafili nawiązać do tendencji całej szkoły ra­ dzieckiej. associate p r o d u c e r . co najwyżej jeszcze angielski. które nie chciały lub nie umiały d o r o b i ć się „ w ł a s n y c h " kin. Przez d ł u g i e lata. który latami żyje sprzedając jeden i ten sam scenariusz: każdy producent. Przede wszystkim skłonili finan­ sowane przez siebie w y t w ó r n i e do zapewnienia sobie k o n ­ troli nad maksymalną liczbą kin. że grupie grozi kolektywne s a m o b ó j s t w o . executive p r o d u c e r . jej odrębny folklor obyczajowy i w p ł y w y amerykańskich westernów pchały t w ó r c ó w ku łatwej. która w y w o ł a ł a paniczną ucieczkę w i d z ó w z kin. Dopiero malarz Michaił Cziaureli. . przekonały się z pewnym zdzi­ wieniem. działając przez o g r o m n i e rozbudowany aparat p r o d u c e n t ó w ..Najwięcej miała do powiedzenia kinematografia g r u ­ zińska. zakupiwszy go. otwierając kredyty dla przemysłu tak niepoważnego. Wydaje się. szefów p r o d u k c j i i kierowników zdjęć*. mniej zresztą związany z zakończeniem wojny. że fabrykacja r u c h o m y c h cieni jest rentowniejsza od p r o d u k c j i l o k o m o t y w lub kiełbasek. postawili jednak warunki. * I m p o n u j ą c a jest wielość s a m y c h t e r m i n ó w . co wywołuje masową histerię. w większości krajów świata 80-90% p r o g r a m ó w k i n o w y c h stanowić miały filmy amerykańskie. Wytrawni bankie­ rzy.

że chodzi o jakąś indywidualność. że na filmie z gwiazdą. by potem wybierać miliony. Nie. Hearsta i sieć jego dzienników. Czasem trafiano celnie i wtedy żadna rutyna. Mierna tancereczka kabaretowa o ładnej buzi. by p a n n o m nie poprzewracało się w g ł o w i e i nie zażądały p o d w y ż k i . tylko coś ważniejszego. w toaletach kosztujących fortunę. można zarobić podwójnie. że w przeciwieństwie do teatru właśnie kino mogło obyć się bez ubóstwiania aktora. to i wówczas w y t w ó r n i a nie ryzykowała zbyt wiele: zawsze starczało funduszów. A k o m u te sumy przypadły — to już kwestia szczęścia i przypadku. Co do paru rzeczy s o c j o l o g o w i e są j e d ­ nak z g o d n i . od nazwy wy­ t w ó r n i . Właśnie dlatego przestrzegano a n o n i m o w o ś c i . gdzie po swych filmach. Producenci szybko wyliczyli. by gwiazdę uczynić nieśmiertelną na rok albo półtora. Wszystko to p o d ­ c h w y c i ł a natychmiast specjalnego p o k r o j u prasa. pokazujące się wyłącznie w s a m o c h o d a c h najdroższych marek. że płacone jej bajońskie sumy nie były proporcjonalną zapłatą za talent czy doświadczenie. popierana przez osławionego magnata prasowego Williama R. cytując przechwałkę Zukora. dziwimy się niekiedy. USA GWIAZDY BŁYSZCZĄ W HOLLYWOOD O „ s y s t e m i e g w i a z d " już w s p o m n i e l i ś m y . kiedy zdecydo­ wał się płacić Mary Pickford 100000 dolarów rocznie. jakim też cudem zapobiegliwym „ g w i a z d o m " udało się tak niezmiernie wy­ śrubować gaże. Gdy p r ó b u j e m y rozeznać się w dżungli o w y c h pięciu czy sześciu tysięcy f i l m ó w amerykańskich omawianego okresu.Ograniczenie odpowiedzialności t w ó r c ó w na rzecz bankowych znawców od w i d o w i s k o w e g o businessu u t r u d ­ niło śmiałe i bardziej osobiste poszukiwania. Przyzwyczajeni od dziecka do niebotycznej popularności Marleny Dietrich czy Brigitte Bardot nawet się dziś nie zastanawiamy nad f a k t e m . Zwykłe poczucie sprawiedliwości trafnie nam podszeptuje. jak to się czasem w Europie wydaje: to nie sukcesy filmów rodziły gwiazdy. „ B o s k a Greta" była c e n i o n y m importem z Europy. była Marion Davies. Zjawisko „ g w i a z d y " stanowi frapujący problem socjo­ logiczny naszego w i e k u . czwartego co do wielkości w USA. poświęca mu się obszerne naukowe opracowania. rozwielmożnił się natomiast „system gwiazd" i serie. W licznych kreacjach holly­ w o o d z k i c h wysubtelniła i nadała godność często potem naśladowanemu t y p o w i „ k o b i e t y fatalnej". Oczywiście przyczyną nie była bynajmniej osobista o b r o t n o ś ć t y c h pań ani lekkomyślna rozrzutność banków. a nazywały się po prostu „ B i o g r a p h G i r l " . T y p o w y m przykładem gwiazdy kreowanej przez możne­ go protektora. pokaźnej. s k o r o w latach d w u d z i e s t y c h Stany Z j e d n o c z o n e p r o d u k o w a ł y od 450 do 800 p e ł n o m e t r a ż o w y c h f i l m ó w rocznie. jaka w takim filmie była „ n o w a " . itd. wzorcem ż y c i o ­ w y m . w który najpierw wkłada się setki tysięcy. skoro umie się posługiwać aktorem niezawodowym. mimo zwiększonych kosztów. człowie­ kiem z ulicy. Omdlewające * Dość z n a c z n y c h . O d w r o t n y i bardzo jaskrawy przykład stanowi Greta Garbo. nie miały nawet prawa do nazwiska. że główną (czasem jedyną) przyczyną powstania olbrzymiej części t y c h filmów była konieczność wyzyskania popularności gwiazdy. zawierające m n ó s t w o przeciw­ stawnych hipotez. Wyniesiona na złocony piedestał gwiazda zaczynała tracić cechy ludzkie. za czyje poja­ wienie się warto zapłacić całego dolara w eleganckim kinie. której j e d y n y m walorem jest ładna figura. żadne melodramatyczne schematy nie umiały spętać bujnej indywidualności i rzetelnego talentu. że przy jej pośrednictwie bierze odwet za szarzyznę codziennego bytowania. jaki był pod ręką. hołdujące najdziwniejszym kaprysom. . Kreowano w naszej demokratycznej epoce bożyszcza. „ N o w y film Colleen M o o r e " — f o r m u ł a najczęściej widniejąca na afiszach t y c h f i l m ó w — trafnie zwracała uwagę na jedyną rzecz. których dziś absolutnie n i e p o d o b n a oglądać. ale z pewnością znacznie mniejsze od umie­ jętności dobrej setki amerykańskich aktorów teatralnych tamtego okresu. dziewczyną. Sądziła. ba. mieszkające w pałacach (koniecznie z włas­ nym basenem). to pośpieszna fabrykacja gwiazd rodziła sukcesy filmów. Początkowo panienki p o d o b n e do „ l i t t l e Mary" opła­ cane były skąpo. Gwiazdy stawały się koniecznością hollywoodz­ kiego przemysłu. kręconych w Szwecji i Niemczech. Fabrykowano je w liczbie dostosowanej do potrzeb*. Zna­ czna część zwykłych widzów amerykańskich wierzyła jednak. skoro tyle piszą o niej dzienniki na h o n o r o w y c h miejscach. Ale nawet kiedy trafiano niefortunnie. zauważamy od razu. zdobyła już znaczny rozgłos. Były po prostu mądrym businessem. rzecz wcale nie wyglądała tak. Znając wrodzoną bankierom niechęć do wyda­ wania pieniędzy. czyniąc życie „ g w i a z d " publiczną tajemnicą (aż do najintymniej56 szych szczegółów włącznie) i umiejętnie wzniecając o g n i ­ ska cielęcego zachwycenia. a przy okazji kimś. umiejętności aktorskie Mary Pickford nie tylko nie były większe. a więc z materiału. niezależnie od jej aktorskiego talentu. stawała się ideałem. Publiczność zaś u c h w y c i ł a się skwapliwie tej najbardziej mieszczańskiej w dziejach mitologii. będącej właśnie p o d kontraktem. przez dwa­ dzieścia niemal lat zgrywała się w o k r o p n y c h k o m e d y j ­ kach. że to on go stworzył. przedmiotem kultu. Innymi słowy. Wszelka ory­ ginalność stała się niemile widziana.

Z rodzajem napięcia nacechowanego dobrą wolą sta­ ramy się odnaleźć w zachowanych taśmach choć cień ' " Polski t y t u ł e k r a n o w y : A kochanek miał sto. niskiego. miał ogniste. Czarny orzeł (onże Puszkinowski D u b r o wski). Żar miłości. często w u l ­ garne. Z męskich „ g w i a z d o r ó w " tego okresu przetrwało do dziś nazwisko Douglasa Fairbanksa. t y c h s a m y c h . Romans — świadczą o m o n o t o n i i środków wyrazu.S y m f o n i a z m y s ł ó w (Greta G a r b o i J o h n Gilbert) spojrzenie spoza firanek rzęs. krępego sportsmena. nie grzesz. Nowojor­ ska klinika. Symfonia zmysłów. czarne oczy. na zapalenie ślepej kiszki. Przykładem niechęci H o l l y w o o d u wobec s a m o r o d n e ­ go. Nikt też (nawet Harold Lloyd) nie uosabiał z taką siłą specyficznie amerykańskiego kultu działania. melan­ cholią zabarwione spojrzenie kogoś. Nikt przed nim z taką gracją nie pływał pod wodą. nie f e c h t o w a ł się równocześnie z d w o m a przeciwnikami z p r z o d u i trzecim z t y ł u . szybko d o k o n a ł on r y z y k o w n e g o bądź co bądź przeskoku z teatru szekspirowskiego do f i l m o w y c h ról Z o r r o (Znak Zorro).latin lover" — kochanka z krajów romańskich. by w y t w ó r n i a zdecy­ dowała się rzucić go na rynek. nie fascynował z taką siłą tak wielu naraz mieszkańców g l o b u . bohater najbardziej ogłupiają­ cej legendy w dziejach kina. Jest to jedna z nielicznych aktorek f i l m u nie­ mego. . na świeżym g r o b i e popełniła samobójstwo kobieta. Zuzanna Lenox. jako . prześliczne ukośne baczki i wzięcie eleganc­ kiego fryzjera. nie na jej miarę skrojone scenariusze. gnąc part­ nerkę w p ó ł i ciskając ją na kolana). Złodzieja z Bagdadu i Czarnego Pirata. (gdzie grała zresztą Francuzkę).. Blada i smutna piękność wiel­ kiej aktorki wespół z otaczającym jej imię p o w o d z e n i e m nie m o g ł y w w a r u n k a c h h o l l y w o o d z k i c h n i e z a m k n ą ć jej w zaklętym kręgu stworzonego przez nią t y p u .. burzliwego talentu. ale przez niego pocałowanej. Po powrocie do USA nie mogła otrzymać ról o d p o w i e d n i c h do swego talentu i po kilku próbach rzuciła kino na zawsze. jest Louise Brooks. Niewiarygodne. rozniosły po całym świecie jego zgoła wyjątkową glorię. ale wystarczyło kilkanaście t a k t ó w tanga. Już same tytuły jej f i l m ó w — Kusicielka. które uprzednio błagały go o jedną starą skarpetkę albo odesłanie fotografii adresatki. nie skakał z drugiego piętra prosto na osiodłanego konia. Dzika orchidea. Włoski tancerz. urocze zjawisko o g ł a d k i c h . w której u m a r ł w 1926 r. świadomej swego t r a g i ­ cznego przeznaczenia. Po śmierci herosa wstrzy­ mano ruch na głównej ulicy Nowego J o r k u . nie poddającego się zbyt ł a t w o w y m a g a n i o m taśmowej p r o d u k c j i . a wiele spośród niezliczonych „ k l u ­ bów fanatycznych wielbicielek" boskiego Rudolpha przy­ jęło oficjalną nazwę „ Z w i ą z k u Wdów po Rudolphie Valen­ tino". pozujący na Hiszpana. Filmy takie. Otóż wybitna ta aktorka. Scenariusz f i l m u był dziełem René Claira. Polski t y t u ł e k r a n o w y : Dusze bez steru. na jaką skazywały aktorkę naiwne. znamiennego dla estetyki erotycznej końca lat d w u d z i e s t y c h . Robin Hooda. po c h ł o p i ę c e m u zaczesanych włosach. komu szczęście nie było sądzone. żałobny pociąg uroczyście przemierzył całą Amerykę. Z całą pewnością był nim Rudolph Valentino. trochę zimnej. naturalizowany w Ameryce. Mimo swej nie najszczęśliwszej aparycji. a j e g o p o m y s ł p o d s u n ą ł Pabst. ujawniona filmem Howarda Hawksa W każdym porcie dziewczyna* z 1927 r. • Polski t y t u ł e k r a n o w y : Kobieto. które przetańczył w interesującym skądinąd filmie Rexa Ingrama z 1921 r. Syn szejka. Nie Douglas jednak był najbardziej charakterystycz­ nym przykładem męskiej gwiazdomanii. Krew na piasku. Czterech jeźdźców Apoka­ lipsy (a tańczył „ u p a j a j ą c o " i „ u w o d z i c i e l s k o " . oblężona była przez zbity t ł u m nabożnie p o d n i e c o ­ n y c h kobiet.. Nigdy może mit kobiety romantycznej i nieodgadnionej. jak Szejk. niespieszne ruchy. Był symbolem bezwzględnego z d o b y w c y serc. Wygrywając kontrast między dziewczęcą naiwnością a prowokacyjnymi spojrzeniami i agresywnym gestem Louise Brooks stała się idealnym wcieleniem t y p u „ c h ł o p ­ czycy". ciało wysta­ w i o n o na w i d o k publiczny. Pocałunek. zaradności i o p t y m i z m u . ż y w i o ł o w e g o uwodziciela i rozkosznego kochanka. Był uwielbiany z zapamiętaniem wręcz delirycznym. Formuła chwyciła. której ekspresja nie ma dziś nic karykaturalnego. najlepsze swoje filmy nakręciła w Europie: z Pabstem Puszkę Pandory i Dziennik upadłej dziewczyny** oraz z A u g u s t o Geniną Nagrodę piękności*. która nigdy nie poznała swego bożyszcza osobiście. Boska kobieta.

Stanowi on natomiast jeden z donioślejszych tematów socjologii kina i każe snuć pocieszające refleksje na temat szybkiego dorastania publiczności f i l m o w e j . USA SERIE I GATUNKI Drugą konsekwencją przerzucenia większości decyzji z t w ó r c ó w na p r o d u c e n t ó w — poza systemem gwiazd — było rozwielmożnienie się serii.. U ich genezy stał jakiś głośny sukces kasowy. Zaczęto więc inwestować. Tego było za wiele dla opinii amerykańskiej. Skromną p e n syjkę 8000 dolarów miesięcznie zaoferowano ministrowi poczt i g o r l i w e m u prezbiterianinowi Williamowi H. nagości. Taylor w nie w y j a ś n i o n y c h do dziś o k o l i c z n o ś ­ ciach został zabity we własnej willi*. podległe wahaniom mody. Serie były d o k ł a d n y m przeciwieństwem oryginalności i ryzyka twórczego. Pojmowano go przede wszystkim jako towar. ale śmierć Valentina wzmogła jeszcze apetyt p r o d u c e n t ó w na nowe bożyszcze. Hearst. Skupienie bajecznych b o g a c t w w rękach uprzywilejo­ wanej garstki . przedstawianej przez reklamę jako „narzeczona całego świata" i uosobienie wszelkich c n ó t rodzinnych. otwarło szeroko wrota dla erotyzmu f i l m o ­ wego. ze zmiennym szczę­ ściem. zgodnie z niezbyt oryginalną zasadą. handlu żywym towarem. to pójdzie drugi i dziesiąty. wyliczającego d r o b i a z g o w o . czy c h o d z i ł o raczej o coś innego? Nawet nie podejrzewani o stronniczość reakcyjni historycy francuscy Bardèche i Brasiliach musieli przyznać: „ J a k było do przewidzenia. Na czele ofensywy ruszyły gminy wyznaniowe i związki religijne. Zaczęło się od rozwodu Mary Pickf o r d . porwań. lynchu i „ z b y t realistycznych" przesłuchiwań przez policję). * Z a b ó j s t w o T a y l o r a p o d n i o s ł o nakłady p o p u l a r n y c h d z i e n n i k ó w ame­ r y k a ń s k i c h w s t o p n i u d a l e k o w y ż s z y m niż p r z y s t ą p i e n i e USA do w o j n y w 1917 r. „ z e w u p ł c i " . że jak publiczność poszła raz. Haysowi za pokierowanie „ u z d r o w i e n i e m m o r a l n y m " Holly­ w o o d u .p o w o d u t y c h wszystkich fascynacji. Równocześnie życie prywatne gwiazd zaczęło dostar­ czać prasie brukowej materiałów. wobec których bladły z m y ś l o n e scenariusze.zwiększały niepotrzebne ryzy­ ko.sex-appealu". Nawet śmierć wielkiego Ince'a. który się dobrze sprzedaje. Czy jednak istotnie zapobiegły „ n i e m o r a l n o ś c i " producentów. Na pokładzie swego luksusowego jachtu miał go jakoby zabić sam W. R. pojawiały się często. T e n . Warnera Baxtera. natomiast w niczym nie hamował niemoralności na ekranie".. oficjalnie s p o w o d o w a n a atakiem s e r c o w y m . 58 . p r o t o t y p t y t u ł o w e g o bohatera słynnego Obywatela Kane Orsona Wellesa. Uroz­ maicanie i nowe elementy były w seriach niepożądane —w przekonaniu producentów. zwrócił się do jezuity Daniela A. o r g a n ó w p ł c i o w y c h u dzieci. «Kodeks przyzwoitości" s p o w o d o w a ł jedynie w z m o c n i e ­ nie purytańskiej hipokryzji i onieśmielenie filmu w o b e c p e w n y c h poważnych tematów. Prymitywizm warsztatu aktorskiego Valentina nie poz­ wala łączyć jego nazwiska ze sztuką filmową. Nigdy już potem historia wyznawców kultu gwiazd nie osiągnęła podobnie monstrualnych rozmiarów. Prze­ mysł f i l m o w y przestraszył się nie na żarty. Serie. A k t o r Wallace Reid zmarł wskutek nadużywania n a r k o t y k ó w i a l k o h o l u .bogów" nie pozostawało bez skutków. Ricardo Corteza. Rozpętała się burza potępień. była p o d o b n o m o r d e r s t w e m z zazdrości. Popularny komik Fatty A r b u c k l e zamieszany został w śmierć (czy zabójstwo) aktoreczki Virginii Rappe. Lorda o o p r a c o w a n i e słynnego później „ M o t i o n Picture Production Code". śmiesznie wywracającego oczyma i niby to groźnie marszczącego swe kobiece brwi. I ze zdumieniem spo­ strzegamy żałosnego kabotyna. czego nie w o l n o pokazywać na ekranie (zdrad małżeńskich. ale także alkoho- Syn szejka (Rudolf V a l e n t i n o i Vilma Banky) lizmu. nie bacząc na różnice wyznaniowe. W y m y ś l o n e przez A m e r y k a n ó w hasło . Reżyser William D. może upatrujące w „ s y s t e ­ mie g w i a z d " k o n k u r e n c y j n y system wiary i liturgii. w Ramona Novarro. Dyktatura Haysa (nazwanego „ c a r e m Hollywoodu") i jego kodeksu ukróciły rzeczywiście nagonkę na kinema­ tografię amerykańską. którzy natychmiast zaczęli szukać sposobów obejścia postanowień k o d e k s o w y c h . powielany w nieskończoność przez g o r l i w y c h rzemieślników.

historia kinemato­ grafii amerykańskiej jest nie tyle historią stylów. W innym sezonie tłoczno było od f i l m ó w z katastrofą. Przez kilka kolejnych sezonów reżyserowie zasypywali ofertami Thedę Barę. Potem okazywało się. idealne wcielenie „ k o c h a j ą c e j amerykańskiej żony". to fakt.Żelazny k o ń W j e d n y m sezonie były to f i l m y z dziećmi. Niektóre serie pozwoliły jednak — w tym ich dodatnia rola — w y k r y ć pewne stałe upodobania widza i dały począ­ tek t r a d y c y j n y m g a t u n k o m f i l m o w y m . niekoniecznie zresztą najlepszej. że m a m żonę i d z i e c i " . ile historią g a t u n k ó w i ich wewnętrznej ewolucji. każdy wzięty reżyser miał „ s w o j e " dziecko. Najbardziej t y p o w y m n a r o d o w y m gatunkiem pozostał * W t r a k c i e h o l l y w o o d z k i e j p r a p r e m i e r y Wesołej wdów/t/wielki Erich von S t r o h e i m z a w o ł a ł ze swej loży: „ J e d y n y p o w ó d . Toteż w przeciwieństwie do wszystkich innych kinematografii. nie były one od siebie oddzielone i „czyste". dla k t ó r e g o n a k r ę c i ł e m to o k r o p i e ń s t w o . gdy w f i l m o g r a f i i jakiegoś w y b i t n e g o f i l ­ m o w c a amerykańskiego n a t k n i e m y się nagle na oczywiste kicze. Z a p e w n e był on tam t y l k o p o t u l n y m (i dobrze opła­ conym) wykonawcą cudzych poleceń*. czyli wampira niszczącego ł a t w o w i e r n y c h męż­ czyzn. jak w USA. jednak nigdzie tak. 59 . pierwszego „ w a m p a " . często korzystając jednocześnie z doświadczeń literatury. Gatunki te przejęły następnie inne kinematografie. W t y c h filmach o s o b o ­ wość scenarzysty i reżysera nie liczyła się zupełnie i niech nas nie dziwi. tendencji czy wielkich i n d y w i d u a l n o ś c i . że większe w p ł y w y kasowe zapewnia słodziutka Bebe Daniels.

Paula Leni. Elmo Lincoln. czy o budowę kolei transamerykańskiej (jak w Żela­ znym koniu" m ł o d e g o Johna Forda). czy o kalifornijską gorączkę złota (jak w Karawanie Jamesa Cruze) — każdy western wyróżniał się szerokim tchnieniem plenerów. z a p e w n i a j ą c a . Przegląd g a t u n k ó w w y o d r ę b n i o n y c h i lansowanych przez H o l l y w o o d zakończyć wypada komedią obyczajową. wobec autentyzmu obyczajo­ w e g o czy prawdy kostiumu (wszystkie aktorki. pierwszy z ca­ ł e g o plutonu f i l m o w y c h Tarzanów. Nie był to film policyjny. umożliwiali niejednokrotnie rzetelniejszą i prawdziwszą analizę rzeczywistości amerykańskiej niż w y m y ś l o n e postacie sentymentalnych milionerów. Osaczony przez policję szef gangu (wielka rola George'a Bancrofta). że u z n a c i e go o d t ą d za banalny. ale sprawiedliwy William Hart. a d r e s o w a n y c h do c z y t e l n i k ó w Conan Doyle'a. nakręcił Romans Tarzana. Wcześniej natomiast narodził się gatunek pokrewny: filmów grozy (horror movies). Jego Karuzela udręczeń (1927) oraz Człowiek śmiechu spekulowały na kontraście między nie­ samowitą atmosferą i akcją pełną coraz groźniejszych nie­ spodzianek a wygodną pozycją rozpartego w fotelu widza. Czy c h o d z i ł o o walki t r a p e r ó w z Indianami (kiedy na watahy w y j ą c y c h Siuksów spadał znienacka samotny Tom Mix). ekranizacja bestsellera E. jeszcze w tym samym roku. p o d p a l a d o m pastora i żeni się z c ó r k ą szeryfa — o t o t e m a t tak n i e z a c h w i a n i e ustalony. gdzie kosz­ towna wystawa (związana nieodłącznie z milionami d o ­ larów) zastępowała zwykle prawdę historyczną i dobry smak***. napisał scenariusz filmu Ludzie podziemi. której aktorami byli znani atleci. Równocześnie każdy western posiadał nieskompli­ kowany konflikt dobra i zła. figurują one we wszystkich historiach kinematografii. t e r r o r y z u j e sale t a ń c a . 60 . gatunkiem p r o c e n t o w o najliczniejszym. gdzie tłem były zazwyczaj egzotyczne lądy. jak i moskiewskie caryce. J e g o ż y c i e jest p i e r w s z y m tematem istotnie k i n e m a t o g r a f i c z n y m . mimo swego pompatycznie złego gustu. szlachetnych tancerek kabaretowych itd.western. Choć pracowali w * Ktoś c i e r p l i w y policzył. W przeciwieństwie do filmów gangsterskich. stworzył szkołę. Burroughsa. Wówczas to najwybitniejszy scenarzysta A m e r y k i . przybrało rozmiary nigdy przedtem nieznane. oparty na szybkiej akcji z d e c y d o w a n y c h na wszystko bohaterów. a nasilenie zorganizowanego bandytyzmu * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Ognisty potwór. strzelaniny i morder­ stwa. która je wydała. to w ósmym akcie kończył się ocaleniem złotowłosej bohaterki i k o m p l e t n y m zwycięstwem sprawiedliwości**. lepiej znany jako Rio Jim). . praktycznej i kolosalnej cywilizacji. Doświadczenia niemieckiego ekspresjonizmu w budzeniu lęku u widza dzięki operowaniu światłem i kompozycją kadru potrafił Leni pogodzić z bardziej nowoczesną reżyserią i d y n a m i ­ cznym t e m p e m . gatunek filmów k r y m i n a l n y c h . Dillingera i innych „ w r o ­ g ó w publicznych nr 1" nie schodziły z t y t u ł o w y c h k o l u m n dzienników. ale nie z n a l e z i o n o jeszcze ż a d n e g o innego tak c z y s t e g o i tak f r a p u j ą c e g o " . morza p o ł u d ­ niowe czy afrykańska dżungla. *** D u c h a t y c h „ s u p e r p r o d u k c j i " . d o b r z e o d d a j e r e k l a m a j ed nej z wersji Quo vadis. " Z p o c z ą t k i e m lat d w u d z i e s t y c h Delluc. pływaccy mistrzowie olimpijscy i premiowani za swoje bicepsy kulturyści. który szuka szczęścia w Nevadzie albo G ó r a c h S k a l i s t y c h . a także do k o s t i u m o ­ w y c h bijatyk Fairbanksa. był film przygodowy. już k l a s y c z n y m . jak nie w s i ó d m y m . zrealizowany przez Austriaka Josefa von Sternberga (1927). który. t y l k o znacznie większe". pojawił się na ekranach swoisty klasyk gatunku — Tarzan wśród małp. że Rio J i m jest pierwszą postacią u c h w y c o n ą przez k in o . Są w pew­ nym sensie p o m n i k a m i powierzchownej. uczesane były z reguły według aktualnej mody hollywoodzkiej). ł u p i b a n k i . pisał: „ M y ś l ę . czy o waśnie między kowbojami a mordercami z wielkich dróg (gdy o p a n o w a n y m i ruchami wkraczał na ekran g r o ­ źny. Już w 1918 r. Jego misterna dramaturgia stopniowała pogonie. m a j ą c y c h u j a r z m i ć w i d z a już s a m y m zestawieniem p o n i e s i o n y c h przez p r o d u c e n t a kosztów. e m o c j o n u j ą c y m i przygodami. Ben Hecht. szpie­ g o w s k i c h ł a m i g ł ó w e k . t y m razem t y p o w o amerykański. R. na o g ó ł mocno stojący nogami na ziemi. miał się burz­ liwie rozwinąć dopiero po wprowadzeniu dźwięku. Innym gatunkiem uprawianym masowo w dobrze w y p o ­ sażonych ateliers H o l l y w o o d u był m o n u m e n t a l n y . detektywistycznych rebusów. s u p e r f i l m " o tematyce historycznej. kończył samo­ bójstwem swe rachunki ze społeczeństwem. nieomylnie prowadząc do kulminacji. Imiona Ala Capone. chętnie biblijnej. Zbliżony do f i l m ó w k o w b o j s k i c h . w i e l b i c i e l w e s t e r n ó w . który. nie chodziło w nim o rozwiązanie żadnej kryminalnej zagadki. zarówno grające Egipcjanki na dworze faraona. Przy tym bohaterowie ci. Od tej pory po dzień dzisiejszy przez filmy a m e r y k a ń ­ skie przewinęła się niezliczona armia ludzi stojących poza prawem*. któremu osobiście nie groziło żadne niebezpieczeństwo. Od tej pory 12 w y t w ó r n i zajmowało się kontynuacją tej serii. Wallace'aczy Agaty Christie. wyrastający z niespokojnej doby prohibicji i kontrabandy alkoholu: film gangsterski. bitkami i imponującą sprawnością fizyczną swych akto­ rów. galopadami ze strzelaniną. książąt z bajki. Słusznie chyba. Do klasycznych pozycji zalicza się tu Ben Hura Freda Niblo i Króla królów Cecila De Mille'a. Za ich prekursora uznać można emigranta z Niemiec. Panowała zupełna beztroska wobec faktów histo­ rycznych i ich m o t y w a c j i . P r z y g o d y m o c n e g o człowieka. że s p e c j a l n i e dla f i l m u z b u d o w a n o r z y m s k i e Colosseum „ a b s o l u t n i e i d e n t y c z n e . udrapowany na anarchistę-nadczłowieka. który z a t r z y m u j e dyliżanse. Tradycja amerykańskich p o c h o d ó w na podbój Dzikiego Z a c h o d u i malownicze pustkowia nie opodal Hol­ l y w o o d u nęciły większych i mniejszych reżyserów. Silniejszymi związkami z życiem legitymował się inny gatunek. że w f i l m a c h h o l l y w o o d z k i c h na j e d n e g o far­ mera (ostatecznie z a w ó d także nie n a j m n i e j liczny) p r z y p a d a 187 g a n g ­ sterów.

Za klasyka g a t u n k u uchodzi znowu Niemiec — E r n s t Lubitsch. jak Małżeńskie koło** czy Raj zakazany (1924)***. o własnym obliczu — ujawniło się niewielu. O d m i e n n o ś ć t o n u jego najlepszych kome­ dii. to w każdym razie w środowisku ludzi najwido­ czniej nigdzie n i e p r a c u j ą c y c h . Lewis Jacobs. a z jego w y t w o r ó w przede wszystkim owe komedie salonowe. Ponadto każda kinematografia nieamerykańska starała się naśladować H o l l y w o o d . że bez t r u d u daje się w nim wyróżnić cechy wspólne. Perypetie t y c h ludzi są wyłącznie sercowej natury. Nieodłączny­ mi atrybutami pokazywanego w tych filmach środowiska. jest jednak często pozorna. w y m a g a n i a p r o d u c e n t ó w i gusta p u b l i ­ czności tak go zestandaryzowały. rozgrywa się z reguły jeśli nie w u m o w n y m świecie milio­ nerów. * J e d n y m z w a ż n i e j s z y c h w H o l l y w o o d z i e staje się z a w ó d tzw. a nawet ich wyobrażenia o życiu. docierały do milionów ludzi na wszystkich k o n ­ t y n e n t a c h i stanowiły zawsze poważny odsetek repertuaru w kinach całego świata. ** Polski t y t u ł e k r a n o w y : Wyrafinowana kusicieika. g a g m a n a . Jak pisze historyk kinematografii amerykań­ skiej. W tej rozległej dziedzinie pełny k o n f o r m i z m moralny był regułą. a t w ó r c ó w ambitniejszych. zwana często po prostu amerykańską. w y w o ł u j ą c y c h śmiech w i d o w n i * . która czyniła je ż y w y m i i ujmującymi". a ich akcenty krytyczne nader ograniczone. " ' Polski t y t u ł e k r a n o w y : Cesarzowa. ale również potrafił ciężki gust amerykańskiego mieszczucha p r o w o ­ kować większą subtelnością d o w c i p u o europejskim polorze. są luksu­ sowe wnętrza i stroje. Nie tylko zdradzał dosko­ nałe opanowanie ówczesnego warsztatu filmowca. Komedie amerykańskie były świetnym towarem eks­ p o r t o w y m . pozwa­ lające opowiadać potoczyście i ze swadą. obsesje i grzechy klas najbogatszych. Duży nacisk spoczywa na gagach. przy czym spla­ tane bywają zręcznie i p o m y s ł o w o w efektowne sytuacje. zaspokajającymi na półtorej godziny naiwne marzenia prostego widza o świecie beztroski i k o m f o r t u .Ben Hur (Kathleen Kay i R a m o n Novarro) Ludzie p o d z i e m i ( G e o r g e B a n c r o f t ) nim — stale lub d o r y w c z o — reżyserzy o bardzo różnych o s o b o w o ś c i a c h . których z nie wyjaśnionych przyczyn nie gnębią nigdy kłopoty materialne. które w ten sposób. m o ż l i w i e p o w i ą z a n y m i z zasadniczą akcją f i l m u . ale z uprzejmością i rodza­ jem pochlebnej pobłażliwości. d o w c i p n y c h niespo­ dziankach. k t ó r e g o j e d y n y m zadaniem m a być okraszanie c u d z y c h scenariuszy w i z u a l n y m i d o w c i p a m i . kształtowały w o g r o m n e j mierze gusta widzów. . większą szczerością w t r a k t o w a n i u erotyki filmowej i szczyptą kpiny czy s c e p t y c y z m u . w oryginałach i w lokalnych kopiach. Lubitsch „ s z k i c o w a ł manie. z jakimi traktował uświę­ cone szablony. Komedia taka.

niewesołe. Zdobywszy w w y t w ó r n i First National całkowitą nierr swobodę ruchów. Ale rekruci trafiają na front. Chaplin zrealizował w 1921 r. Brzdąc to film pełnometrażowy. w k t ó r y m sam jako aktor nie uczestn czył**. ale nadal był policjantem. nasuwanymi przez samo życie. do błotnistych o k o p ó w Flan­ d r i i . przebranym pospiesznie w su dut anglikańskiego pastora. Nade wszystko jednak za kończenie Pielgrzyma słynie jako symboliczna deklarac niezależności t w ó r c y . w Meksyku natyka się jedna na krwawą strzelaninę. w k t ó r y m śmiech fc n i e j a k o d r u g ą linią f r o n t u . nie otrzymawszy listu. Pro­ simy się nie dziwić. jedną nogą doty kając ziemi amerykańskiej. W t y m samym 1923 roku po raz pierwszy i ostatni zreal zował Chaplin f i l m . Z rzadka już tylko wracając do krótkiego metraż s k o m p o n o w a ł Chaplin małe arcydziełko. Nauczył się bawienie i wzruszanie łączyć z wątkami wcale nie f a r s o w y m i .. już nie tylko umiał dodawać łezkę wzruszenia do beztroskiego śmiechu. Natomiast zaczynał się i kończ melodramatem. lecz t czyha nań szeryf i karząca d ł o ń prawa. 62 . Dlatego mówiąc o nich musimy porzucić d o t y c h c z a s o w y klucz gatunkowy. P o j a w i ł się w nim j e d n a k na m o m e n t w r kelnera. będąc już bogatą dam odnajduje ich o b u . Charlie Chaplina. które trafia do u b o g i e g o szklarza. Ten śmieć miał d r u g i e dno. niepod legły. jeśli liczba t y c h samodzielnych t w ó r ­ c ó w o zdecydowanie własnym profilu okaże się mniejsza. jednego z bezspornych geniuszy sztuki f i l m o w e j . są gagami logiczr wyrastającymi z założeń t w ó r c y . swój pier szy film dłuższy niż dotychczasowe proste fabuły kon czne. że ubraną tanimi girlandami. czyta zza pleców cudzy li ciesząc się radościami kolegi? To już niemal epika. Zawraca wię i s ł y n n y m kaczym krokiem umyka w dal. nie może się zatrzymać. Widzieć najstraszliwsze. najtragiczniejsze zjawiska oczami skorego do śmie­ chu dziecka"*. nie pozbawiona ł a t w y c h ef ek * A r t y k u ł Eisensteina nosi z n a m i e n n y t y t u ł „ C h a r l i e Brzdąc". Policjant miałte anielskie skrzydła. W Andersi nowskim śnie o raju widział Charlie tę samą obskurną ulic — ulicę londyńskiej East Side z jego dziecinnych wspon nień — tyle. nie są gagami za wszelką cenę. gdzie napisy „ B r o a d w a y " . jak Mack Sennett. Był już nie t y l k o mistrzem farsy. jak we Włóczędze. Uwiedziona dziewczyna podrzuca dzie ko. ** D o p i e r o w 1966 r. M o m e n t y komediowe w Brzdącu podporządkowar były fabule.W t y ł zwrot!" — i rekrut Charlie. Charlie żołnierzem (1918) zaczyna się od prostych gagów r u c h o w y c h . „ D o b r e jest obrzucanie się ciastkai z kremem — pisał Chaplin — ale jeśli śmiech od t e g o t y l i zależy. w k t ó r y m sam nie g r a ł ż a d n e j g ł ó w n e j r o l i . najbardziej ż< łosne. Po paru latach tow rzystwo dobroczynne siłą odbiera dziecko zrozpaczonen o p i e k u n o w i : szczęściem matka. w któ Charlie. „ C l u b " podkreślają prze­ paść między n o r m a l n y m życiem a absurdem wojny. „W tym kryje się sekret Chaj lina — pisał jego przyjaciel Siergiej Eisenstein — w tyi jego wielkość. film szybko staje się m o n o t o n n y . drugą meksykańskiej. w którym Cha lie jest zbiegłym więźniem. porzuciliśmy u schyłku wojny. A słynna scena. a przejść do o m a w i a n i a w y b i t n y c h postaci amerykańskiego kina. podjął C h a p l i n realizację f i l m u Hrabina z Hong kongu. p o z o s t a w i a j ą c je S o p L o r e n i M a r l o n o w i B r a n d o . Wyna- Charlie żołnierzem (Charles Chaplin) lazki Charliego: tarka do drapania się w pokąsane ple czy zasypianie z rurką w ustach w zalewanym wodą oY pie. Była to Paryżanka***. opieki jącego się swoim o p i e k u n e m jak dzieckiem. Z d e m a s k o w a n y Charlie uciek przez granicę meksykańską. wyznający własny kodeks. skierowane prze ciw purytańskiej hipokryzji — Pielgrzyma. Śmiech wzbudzała dorosłość malca. Wraca więc do A m e r y k i .USA GDY KOMICY BYLI KRÓLAMI Wielcy komicy ujawnili się w i n n y m gatunku niż obycza­ j o w a k o m e d i a salonowa. **" W Polsce w y ś w i e t l a n a p o d t y t u ł e m Półświatek paryski. niż można by oczekiwać. Podstawą su cesu jest znajomość człowieka". . wprawiwszy się w ruch o b r o t o w y .

sztywny męski kołnierzyk wypadający z n/nty sugerował. Charlie wyczuwa czyjąś obecność.r u /. kazał widzowi domyślać się samodzielnie. Gdzie Indzloj bohaterka zdyszana wpadała na peron i tu tylko miganie świateł przedziałów na jej twarzy zdradzało widzowi.ywatną filozofią. który w y k o k y j e Charlie. był punk zabraniający aktorowi uśmie­ chać się nawet w życiu p r y w ł Xtym. który idzie krok w krok za nim. jak zwykle nie dopasowany do sytuacji Charlie. którą utrzymuje bogaty dandys. p o t r a k t o w a n y m i jako makaron. nie podejrzewa judnak strasznego niebezpieczeństwa. stała się kopalnią niezapomnianych pomysłów. które widzi widz. a Charlie zuchowato k o n t y n u u j e marsz. .\ • taniec bułeczek nadzianych na d w a widel­ ce. że kobieta jest pod czyjąś opieką. że ma towarzyl / n . który po latach wchodzi do sypialni swej eksw i r / e c z o n e j . który nie śmieje się nigdy". Ale n i e tylko bX k uśmiechu charaktery­ zował tą szczupłą. i-1' ' i . Właściwie można by tak cytować scenę po scenie: zjadanie rzez w y g ł o d n i a ł e g o Charliego własnych b u t ó w wraz ze sz> 'rowadłami. wątłą postać <Ą vyłupiastych oczach. Jego uprzejmość wobec bliźnich. Ten skrót myślowy wymagał * H l widza tak dużego wysiłku wyobraźni. Po chwili zauważamy. Chaplin. sława Bustera wyrosła ze sloganu r e k l a m ó w k o : „ C z ł o w i e k . Ale równoc. To drapieżny niedźwlndź. Najlepszy' <. Jegf zręczne ciało G o r ą c z k a złota (Charles C h a p l i n ) łów d r a m a t y c z n y c h historia kobiety. Słusznie. zdążającej ku swe­ mu pierwszemu klasycyzmowi.inka ( A d o l p h M e n j o u i Edna Purviance) Ale reżyser drwi sobie z n a s — niedźwiedź skręca po chwili w boczną dróżkę. Istotnie.^pśnie wątek nie odwzajemnionej miłości rodzi jedną z n & ^ i ę k n i e j s z y c h scen lirycznych w historii f i l m u — melancholij. g d y ukochana nie przyszła na spotkanie przy S i t l e wigilijnym. był Buster Keat o n . Reżyser nie dopowiadał pewnych l y t u a c j i . Męż• tyżnle. W kontrakcie.po Chaplinie. A |ndnak Paryżanka była rewelacją także pod względem for­ malnym. c z y bójkę w w i j \ g j chatce. doskonałych osiągnięć sztuki filmowej. f i ^ m a w najgroźniej­ szych sytuacjach i kompleks n i ż s z o ^ wiecznego pe­ c h o w c a Stworzyły szkołę. mianowicie pod względem nowoczesnego pro­ wadzenia opowiadania. stronił tu p r o g r a m o w o od wyrazi­ li yc. chyboczącej się na skraju przepaści. jest ona j e d n y m z najwcześniejszych. Gorączka złota. że o g r o m n a więkw/ość w i d o w n i nie zrozumiała sensu sceny.h zbliżeń. Za najważniejsze dzieło Chaplina uchodzi jednak reali­ zowana w 1925 r. I ||m otwiera się sceną śnieżnej drogi wśród przepaści. który nigdy nie celował w nowa­ torstwie technicznym. Lata dwudziesr\<i)yły w H o l l y w o o d okresem wielkich komików. rządzącym się własną\ . że pociąg już ruszył.najoryginalniejszym. Pomyślana jako parodia (Umów p r z y g o d o w y c h o o d k r y c i u złóż złota na Alasce w 1898 r. wielokrotnie zajmująca c / o ł o w e miejsca w plebiscytach na „największy film stuleO l l " .. który l ^ w a r ł a z n i m w y t w ó r n i a Metro-Goldwyn-Mayer. nie zastosował bodaj ani razu jazd kamery. i podąża za lekko ubrany. < Keaton wyłączał z g r y własną twarz.

słynny gag z białą rękawiczką. W n a j o k r o p n i e j s z e j opresji. z której absolutnie nie ma wyjścia. Charlie był przede wszystkim ludzki.. zezowaty Ben T u r p i n . olbrzymi Mack Swain. Gdy jedni usiłowali bezczelnie małpować któregoś z mistrzów*. Z d w ó c h pionierów H o l l y w o o d u Thomas Ince umarł przedwcześnie. Harold w y k o - USA ZDECYDOWANIE WŁASNE PROFILE Przyjrzawszy się dziełu wielkich k o m i k ó w . gdzie dla o d m i a n y bohaterką jest lokomotywa. jakim podlegało jego ciało. Buster podsypywał piasek pod buksujące koła i robił t y m tyle kurzu. który n a z w a ł się C h a r l i e K a p l i n e m . c y n i c z n i e p a s o ż y t o w a l i n a C h a p l i n i e A m e r y ­ kanin Billy West i Niemiec Ernst Bosser. w N i e m c z e c h poszedł za nim jakiś inny spryciarz. doczekał się po 40 latach zasta­ nawiającej fali p o n o w n e g o zainteresowania. maleńki Chester Conklin o o g r o m n y c h czarnych wąsach — wszyscy oni hołdowali komizmowi mechani­ c z n e m u . choć popular­ nością mało mu ustępował.Generat (Buster Keaton i M a r i o n Mack) nywał niechcący jakiś maleńki ruch. ale bez niego. ale dziwaczny układ stosunków amerykańskich odrzucił go * N a j b a r d z i e j i m i t o w a n y był n a t u r a l n i e C h a p l i n : w A m e r y c e działał niesławnej p a m i ę c i C a r l o s A m a d o r . ekwilibrystyczne popisy na dachach pędzących samo­ c h o d ó w nie męczyły go bynajmniej. wielu k o m i k ó w próbowało więc kroczyć śladami wielkiej t r ó j k i . zaledwie przekroczywszy czter­ dziestkę. W Marynarzu na dnie morza (1924) podróżował z ukochaną sam na nowoczesnym parowcu i przyrządzał jej czarną kawę w kotle dla 500 ludzi. mechaniczny. i dalej uśmiechał się ufnie zza okularów. uprzejmy i p o g o d n y A m e r y k a n i n . Ale w trakcie najdziwniejszych przygód. Np. Raz w y m y ś ­ lony i zaakceptowany gag wklejano bez większych s k r u p u ­ ł ó w w akcję. nie dosięgnął w y ż y n Chaplinowskiego talentu. Jedyne martwe miejsca w jego filmach są ś w i a d o m y m p r z y g o t o w y w a n i e m w y b u c h u następnego p o ­ mysłu. Harold Lloyd. inni starali się budować własne postacie. ni w i ę c e j imię C h a r l i e A p l i n a . który się nie śmieje. Harold — t y l k o amerykański. Tajemnica h u m o r u Harolda polegała na oszałamiają­ c y m tempie. nie reżyserem. Czytelnik zadaje sobie oczywiście pytanie. nigdzie nie widziane gagi. na przemian c h o r o b l i w i e nieśmiały i przesadnie agresywny. W ostatnim okresie był już zresztą tylko p r o d u ­ centem. nie wydawały mu się również n i c z y m n a d z w y c z a j n y m . Fatty A r b u c k l e . Pozostał Griffith. W Generale. 64 . którego twarz nic nie wyraża. pierwszy wielki filmowiec świata. czy w dziedzinie f i l m o ­ wego dramatu kinematografia amerykańska okresu nie­ mego nie wydała podobnie fascynujących osobowości. którego bohater. k t ó r y p r z y b r a ł ni m n i e j . jest nieludzki. aktora bodaj za subtelnego na swój czas. jakie sam p r z y g o t o w y w a ł w swoich scenariuszach. dokazywało c u d ó w przy realizowaniu wszystkich gagów. jakby niedokładnie o b u d z o n y . nie gardząc odwiecznymi kopniakami w siedze­ nie lub pojedynkami na ciastka z kremem. smutna twarz Keatona była nieobecna. która sama sunie po p o d ł o ­ dze (w jej środku ujawnia się po chwili mysz). Aż czterech g a g m a n ó w przypisanych do osoby komika w y m y ś l a ł o nowe. Człowiek. Jego ustawiczna walka z materią. który go ocalał. Więcej pozostało z k o m i z m u Harry Langdona. że nie zauważał osiągniętego efektu — l o k o m o t y w a ruszała. zwany w Polsce Grubaskiem. zwłaszcza eksploatując cechy szczególne swego w y g l ą d u . w 1924 r. Dlatego też najwybitniejsze efek­ ty komiczne osiągał Buster mając do czynienia z mecha­ niką. ustawicznie marzący o niebie­ skich m i g d a ł a c h . W latach dwudziestych „ k o m e d i a była królem" (zwła­ szcza komedia amerykańska). spacery po gzymsach drapaczy c h m u r .

często popadając w okrucieństwo. Szalone kobiety. których H o l l y w o o d z w e r b o w a ł o już w całej glorii powodzenia. by ich nazwisk nie w y m a w i a n o w związku ze sztuką. przyjętej entuzjastycznie w USA. dualność filmu amerykańskiego wszystkich okresów. . lilii złamanej ręką białego człowieka. a sie­ dzący obok oficer nie kwapił się z jej podniesieniem. Przerzucił się ku i n t y m n y m dramatom obyczajowym. po czym przez 17 lat nie dane mu było ani razu przekroczyć bram żadnej w y t w ó r n i . Dziwnym trafem wszystko nie­ mal. z m a r t w nędzy w 1948 r. zapomniany. ale i w szepcie. Austriak Erich von Stroheim. że chodzi o jednego z wielkich twór­ c ó w sztuki filmowej. Żółtemu Człowiekowi. Zdegradowany z pozycji własnego producenta do roli j e d n e g o z wielu etatowych reżyserów firmy Paramount. Ale było to Monte Carlo 1919 r. Ze wzruszeniem oglądamy go jako statystę w Nietolerancji. by mógł mówić całkiem otwarcie. a zwłaszcza w Europie.szybko na margines. które potrzebne były Griffithowi do u p r a w d o p o d o b n i e n i a akcji. z której pozostaje w pamięci brawu­ rowy montaż ucieczki bohaterki (znowu Lillian Gish) po krze spływającej w stronę o g r o m n e g o w o d o s p a d u . Ale sam melodramat uciśnionej niewinności zabrzmiał już naiwnie i kaznodziejsko: zabrakło przenikającego Złama­ ną lilię liryzmu. Sukces Złamanej lilii. Wiele rzeczy zbladło w Lilii. kręcił jeszcze do 1931 r. którzy dopiero w USA zostali f i l m o w c a m i . Odtrącony. czasem nawet z d o l n y c h rzemieślników. i emigrantów z Europy. g r a n i ­ cząc wręcz z sadyzmem. Jeszcze wyżej ( H a r o l d Lloyd) * W y ś w i e t l a n e w Polsce pt. arcydzieło: Złamaną lilię. Okazał się n o w a t o r e m nie t y l k o w krzyku. U publiczności ame­ rykańskiej nie znalazły uznania drobne akcenty społeczne. Jego Szalone żony* były pozornie s a l o n o w y m drama­ tem z Monte Carlo. Wspomagany przez bogaty talent liryczny Lillian Gish stworzył w 1919 r. Od niego wszystko się zaczęło". by stać się czymś w rodzaju chłopca na posyłki w H o l l y w o o d . Jego filmy krztuszą się odrazą do sknerstwa. imał się najróżniejszych zawodów. którzy pilnie strzegli się. Przeciwstawiał tu autor misjonarzy. Usiłując utrzymać się na powierzchni. tuż przed wojną przybył do Ameryki. p o c h o d z i ł o od e m i g r a n ­ tów z Europy. Wiedeńczyk. hipokryzji i wyzysku. " O r y g i n a l n y t y t u ł : Droga na wschód. Czcząc jego pamięć powiedział Chaplin: „ J e m u zawdzięczamy to. potem asystent Griffitha. Doradca techniczny. co z o g r o m n e g o kotła p r o d u k c j i komercyjnej kipiało samodzielnego i i n d y w i d u a l n e g o . bohatera powojennej prosperity. poczynił Griffith poważne ustępstwa na rzecz złego gustu w i d o w n i w łzawych Dwóch sierotach (1921). jadących nawra­ cać „ d z i k i c h " . kiedy nikt nie przewidywał jeszcze. ale i to go nie uratowało. ba. d o b i ł s i ę samodzielnej reżyserii już po wojnie. Zbyt wiele zebrało się w nim nienawiści do nikczemnego nuworysza. filmy zupełnie niegodne jego nazwiska.: jakiejś damie upadała przy ruletce torebka. Wyeliminowawszy obu wielkich pionierów. ale po d a w n e m u wzrusza maltretowana przez ojca-boksera krucha Lucy. gdzie rosyjski arystokrata cynicznie uwodził milionerki i p o k o j ó w k i . że nie m i a ł o b u rąk. która nie umie się śmiać i pomaga sobie palcami w podnoszeniu kącików ust. że jesteśmy. Ogromne fiasko finansowe Nietole­ rancji zmusiło go do zmniejszenia skali. Ale Chińczyk był zbyt subtelny: jego kadzidła i lalki nie zdołały ocalić Lucy. bo to jakoby odstraszało widza. który chciał nawra­ cać białych rasistów*. A szeptać wówczas jeszcze nie umiano. c h c i a ł Griffith k o n t y n u o w a ć Męczennicą miłości". Dopiero po chwili pokazywała kamera. syn fabrykanta kapeluszy z Gliwic. Do t y c h ostatnich należy najsilniejsza chyba i n d y w i - * W roli C h i ń c z y k a C h a n g a G r i f f i t h nie o ś m i e l i ł się j e d n a k o b s a d z i ć o / ł o w i e k a „ o b c e j rasy" i p o w i e r z y ł tę rolę R i c h a r d o w i B a r t h e l m e s s o w i . Co najwyżej można by wyróżnić reżyserów e u r o p e j s k i c h . d o s k o n a ł e m u zresztą t r a g i k o w i . H o l l y w o o d f u n k c j o n o w a ł o za sprawą całej armii zręcznych.

nie troszcząc się o zdanie Stroheima. potem zaś Marsz weselny. Dyrektorka wydziału literackiego wy­ t w ó r n i Metro i autorka kiczowatych scenariuszy June Mathis (której złowroga biografia pozostaje jeszcze do napi­ sania) pocięła go i przemontowała. odrażające grubasy i chudzielce. Świat jest brzydki i ponury. Den­ tysta zamorduje żonę i zginie w walce z rywalem na rozprażonej pustyni. Za oknem przechodzi orszak pogrze­ bowy. Nienawiść zawiodła tu reżysera pod dach przeciętnego amerykańskiego stadła: on jest samoukiem-dentystą. ona gospodarną Niemeczką. Ba­ nalna historyjka o zubożałym księciu pod ręką Stroheima nabrała akcentów ostrej krytyki społecznej. Goście weselni to same karły. Potem: ona kupuje śmierdzące mięso (bo tańsze). Na przemian wyrzucany i sprowadzany do w y t w ó r n i Stroheim ukończył w 1924 r. Dopiero po ślubie stra­ szliwy demon chciwości uczyni z małżeństwa piekło. swoje g ł ó w n e dzieło — Chci­ wość". garbusy. Film odebrano S t r o h e i m o w i i drugą część z m o n t o w a ł po swojemu Sternberg. D o n a l d Crisp) C h c i w o ś ć ( G i b s o n G o w l a n d i Jean Hersholt) W zakończeniu ciało z a m o r d o w a n e g o bohatera wrzucano do kloaki obok stosu p o t ł u c z o n y c h butelek po szampanie. gdzie pod powłoką beztroski przemy­ cił jednak parę obserwacji ironicznych i drastycznych. Ale i tak doszło do skandalu: wydać tyle pieniędzy na film bez pozytywnego bohatera? Stroheim stał się podejrzanym nr 1 H o l l y w o o d u . U schyłku swego życia napisał obra- Z ł a m a n a lilla (Lillian Gish. Zarabiał odtąd jako aktor. W scenie ślubu pokazuje reżyser dwa kanarki w klatce. Z/oto. zrealizował swoją wer­ sję Wesołej wdówki. nigdy już jednak nie stanął za kamerą. Kanarki dziobią się w klatce. Do ślubu nic nie zdradza odchylenia od normy. bezczelnym. umieszczony w cesarsko-kró­ lewskim Wiedniu sprzed pierwszej w o j n y światowej. 66 . oparte na powieści naturalisty amerykańskiego Franka Norrisa. By odzyskać zaufanie pracodawców.bohater wypuszcza kanarka z klatki. Stroheim dostał coś w rodzaju wilczego biletu i po jeszcze jednej n i e d o k o ń c z o n e j próbie został zmuszony do porzucenia zawodu reżysera. Film trwał pierwotnie 7 godzin i przekroczył wszystkie ustalone budżety. kłócą się. ktoś ze smakiem wysysa czaszkę cielęcą. Kiedy w k o ń c u umierający * Wyświetlane w Polsce pt. Żrą mlaskając. Tego szargania świętości H o l l y w o o d znieść nie m o g ł o . tworząc kilka niezapomnianych kreacji. przeprowa­ dzonej w tonie wyzywającym. ten nie ma już siły ulecieć.

Josef von Sternberg. uzyskawszy peł­ nię realizatorskiej s w o b o d y . jak G o l d w y n . chcąc zmusić przechodniów. jest t y l k o jeden: sprowadzić ją do USA. w blasku świateł p o r t o w y c h i m r o k u USA IMPORT EUROPEJCZYKÓW Niemal cała reszta o r y g i n a l n y c h osiągnięć f i l m u ame­ rykańskiego epoki niemej należy do t y c h Europejczyków. eksperymentalni Poszukiwacze zbawienia (1925). który wystartowawszy w 1919 r. Conrada Veidta. Kran się popsuł. żenią. Zukor) myśleli nie tyle o podniesieniu poziomu kinematografii amerykańskiej dzięki d o p ł y w o w i n o w y c h sił. Ustawi­ czne kontrastowanie ciężkiego. by Pola Negri nie psuła intere­ sów przemysłowi USA. Tę atmosferę podejmie pesymisty­ czny realizm francuski z końca lat trzydziestych. że twoje dziecko jest chore!" Biedny. Wśród indywidualności u f o r m o w a n y c h w H o l l y w o o d znajdujemy na koniec rdzennego Amerykanina. Deklarowano cynicznie. Iwana Mozżu- * O r y g i n a l n y t y t u ł : Doki Nowego Jorku 67 . którzy debiutowali w H o l l y w o o d . Po roku są mniej zachwyceni. W t r z y lata później. zatytułowany gorzko: „ C z y d o p r a w d y jestem najdroższym i najbardziej świńskim reżyserem na świecie?" Inny Austriak. Tą samą drogą. zwłaszcza g d y w o l b r z y m i e j . Nie ma pieniędzy na ładniejsze meble. Człowieka z tłumu. Wzory niemieckie d o ­ wiodły m u . robotnika portowego i dziewczyny. umazanego smarem ciała George'a Bancrofta i wiotkiej sylwetki Betty C o m p s o n było osią dynamiki dzieła. pełnej biurek hali jest się tylko „ J o h n e m Sims nr 132". „ Ś w i a t nie może stanąć dlatego tylko. ale sposób. Emila Janningsa. którzy przybyli do H o l l y w o o d u już jako t w ó r c y uznani. obywatel XX wieku. Przez sześć lat John dorabia się d w o j g a dzieci i tylko 8 d o l a r ó w podwyżki. że film o losach j e d n e g o prostego człowieka może być f i l m e m o losach ludzkości. że ludzie organizujący i opłacający te pielgrzymki do filmowej Mekki na trasie Europa — Ameryka ( p r o d u c e n c i tacy. nakręcił j e d n o z nieskazitel­ nych dzieł schyłku epoki niemej. podlegały nie s k r y w a n y m w p ł y ­ w o m niemieckiego Kammerspielu. M i o d o w y miesiąc spędzają nad w o d o s p a d a m i Niagary. rozgrywała się między mglistym nabrzeżem a marynarską knajpą. co Połę Negri. by byli cicho. nierzadko najwybitniejsi w swoim zakresie. przejściową modę na film o pierwszej wojnie światowej sukcesem swej pacyfisty­ cznej Wielkiej parady. a zwłaszcza dramat Życie zaczyna się jutro*.Życie zaczyna się j u t r o (Betty C o m p s o n i G e o r g e B a n c r o f t ) o d l u d n y c h zaułków. należy jednak do f i l ­ m o w c ó w . serią f i l m ó w t u z i n k o w y c h stworzył w 1925 r. Kochają się. Oszalały z bólu J o h n wybiega. jak i omawiani już Ludzie podziemi. Kinga Vidora. Wydarzenia pokazywane w filmie są umyślnie błahe. Odprowadza go policjant. Ż a d n y c h nadzwyczajności. wśród dźwigów. sympatyczny J o h n . Tragedia jego konfliktu z hałaś­ liwym t ł u m e m pokazała. c h u n k o w y artykuł. która zaćmi poprzedniczkę. którego najwybit­ niejszy f i l m powstał w Niemczech. Ciekawe. sprowadzono Maxa Lindera. Robiąc kodakiem pamiątkowe zdjęcie przysięgają sobie wieczną miłość. że umiejętne operowanie kontrastami światła i cienia pozwala osiągnąć efekty. tak d r o g i c h dramaturgii holly­ woodzkiej. W filmie Życie zaczyna się jutro (1928) historia miło­ sna d w o j g a rozbitków ż y c i o w y c h . ile raczej o z l i k w i d o w a n i u najgroźniejszych k o n k u r e n ­ t ó w za oceanem. lin o k r ę t o w y c h i rozpiętych sieci. Z a r ó w n o jego debiut. Dziewczynka wpada pod koła samo­ c h o d u i umierającą niosą ją do sypialni. Praca jest nudna. Ta sama polityka stosowana była wobec gwiazd. jakich nie w y w o ł a sama akcja dramatyczna. że Ameryka może z łat­ wością wylansować gwiazdę t y p u Poli Negri.

Murnau. Konflikt j e d n o s t k a — t ł u m rozwiązywał się w tonacji pogodnej. diabelski m ł y n . Obrazowy styl Murnaua i mistrzowskie wyzyskanie kamery pozwoliły reżyserowi niemal bez słów opowiedzieć o ewolucji uczuć t y c h dwojga. Wypły­ nąwszy dość niespodziewanie Ostatnią chwilą. nie kryjący swego z a c h w y t u dla szkoły niemieckiej.chory. ale zniewalał widza specyficznie wielkomiejskim liryzmem. P o d o b n i e było z reżyserami. Rozczarowany. nie dane mu jednak było nakręcić z nią ani jednego f i l m u . Wschód słońca pozostaje j e d n y m z najlepszych f i l m ó w epoki niemej. Lillian Gish. grając jednak nierzadko role zgoła niegodne ich talentu. Ciężka a t m o ­ sfera d o m u wśród piasków. nie dał się przymusić do taśmowej roboty nad przypadkowym scenariuszem. nazwawszy je Wschód słońca (1927). f i l m e m o człowieku. bohaterem uczynił jeden z ż y w i o ł ó w i ten stał się g o d n y m jego prze­ szłości. Zdobywszy nieco nieza­ leżności zaadaptował opowiadanie Hermanna Sudermanna „ P o d r ó ż do Tylży". Natomiast m ł o d y reżyser węgierski Pal Fejos. Gretę Garbo. 68 . aktor i m p o r t o w a n y ze Szwecji. Mauritz Stiller przywiózł tam Gretę Garbo. która poślubiła pry- Człowiek z t ł u m u (Eleanor B o a r d m a n i James M u r r a y ) mitywnego farmera* z Dalekiego Z a c h o d u . Z N i e m c ó w najwybitniejszą pozycję zajął. Jakże się o d n a ­ leźć w w i r u j ą c y m tłumie. zdobył sławę Samotnymi (1928). umyślnie postanowił nadać mu sens ponadczasowy i umieścił na wstępie uogólniający komentarz: „O każdym czasie i w każdym miejscu życie jest to słodkie. Jeden z p r o m o t o r ó w ekspresjonizmu. g ł ó w n i e kameralnych drama­ tów. to gorzkie". Dopiero w dziewiątym. Serdeczny liryzm dosięgnął tu miejscami precyzji dotąd nie spotykanej. * Grał go Lars H a n s o n . ale na bardzo krótko. Obaj t w ó r c y „ s z k o ł y szwedzkiej" przyjechali również do USA. Wytrzeźwiony z duszącego czaru kaja się i uzyskuje przebaczenie. gra w nim kobietę z zamożnego Południa. Pogodzeni małżonkowie błądzą po o b c y m mieście zdumieni i szczęśliwi. powietrza. którego domagała się urbanistyczna cywilizacja Z a c h o d u . że z takimi poglądami nie m ó g ł mieć ł a t w e g o życia w H o l l y w o o d . przypominająca nieco „ W i ­ c h r o w e Wzgórza" Emilii Bronte. Z Sudermanna zrobił się „ m e l o d r a m a t w o b r o n i e kobiety": przystojny wieśniak. Nie był to film o „ w i e l k i m temacie". cha­ rakterystycznej dla nastrojów sprzed wielkiego kryzysu. po kilku niepowodzeniach musiał zadowolić się rolą agenta reklamowego. w y b u c h a morderstwem. Zawsze uważał. w dżungli olbrzymiego miasta? Jak dalej znosić samotność? Zrezygnowani. kwia­ t ó w i wiatru. * Ze w z g l ę d ó w r e k l a m o w y c h musiat z m i e n i ć nazwisko na S e a s t r o m . które starali się w A m e r y c e naślado­ wać. odnaleźli się tegoż wieczora: mieszkali w tym samym d o m u . Z nich jedna Garbo rozwinęła swój talent w H o l l y w o o d . Tłem był przede wszystkim nowojorski lunapark na Coney Island: karuzela. rozdzielił ich przypadek. pragnie utopić swą żonę. wielka t r a g i c z k a z f i l m ó w G r i f f i t h a .china. twórca o wyraźnym stylu osobistym. T y c h elementów brakowało mu przy realizacji jego amerykańskich f i l m ó w . że szczegóły atmosfery są ważniejsze od gołej akcji. autor rewelacyjnego Variété. Lepiej p o w i o d ł o się Sjòstròmowi*. jak Siergiej Eisenstein czy Jacques Feyder. który przed śmiercią widzi całe swoje życie. a Ewald A. Friedrich W. A w szyby bije natarczywy wiatr. p o w r ó c i ł do ojczyzny. Jasne. Zamiast umiejscowić je w Prusach W s c h o d n i c h . gwiazd. które — paradoksalnie — łączy niedobranych małżonków. opętany przez Kobietę z Miasta. gdzie w k r ó t ­ ce umarł. O dziesięć lat wcześniej wprowadzał on swymi filmami szwedzkimi u p o ­ dobanie do szerokiego pejzażu. umiał stać się na d w a sezony bożyszczem publiczności amerykańskiej. którego wycie słyszy się ciągle w t y m niemym przecież filmie. Dupont. a właściwie zastosowane środki f i l m o w e g o wyrazu mówią więcej niż znormalizowana twa­ rzyczka gwiazdy. beczka śmie­ c h u . Nie poszczęściło się w H o l l y w o o d takim przybyszom. ale jego rodak Paul Leni rozcza­ rował t y l k o swych wielbicieli. Wolne p o p o ł u d n i e spędzało tam dwoje ludzi: mała telefonistka i nieśmiały robotnik. Inni pozostali wielcy raczej dzięki suk­ cesom europejskim. Silnie wrósł w glebę ame­ rykańską Ernst L u b i t s c h . Zanim zdążyli w y m i e n i ć imiona i adresy. Wichrze (1928).

publiczność doznała szoku. Pierwotnie podróżnik. Realizację głośnego Nanuka poprzedził długi okres przygotowawczy. ale całemu działowi kine­ matografii. tendencja Lumiere'ów obok linii Meliesa. ich codzienną walką z naturą. by w nim znaleźć autentyczny konflikt i autentycznego bohatera. dokumentalisty 0 zacięciu etnografa. był niemal żaden. wielkiej i pięknej postaci światowej sztuki filmowej. towarzyszyła kinematografii niemal nieprzer­ wanie. d o p ó k i w ś r ó d d o k u m e n t a l i s t ó w nie ujawniły się pierwsze wielkie i n d y w i d u a l n o ś c i . zapragnął dać świadectwo tej niezwykłej egzy­ stencji. ich odwagą 1 pogodą. wielki . znawca Kanady p ó ł n o c n e j . Takich f i l m ó w jeszcze dotąd nie było. używając go zrazu w charakterze notatnika podróżnego. w trakcie którego reżyser z całą pokorą i bez żadnego g o t o w e g o scenariusza obserwował życie Eskimosów. Ale w p ł y w d o k u m e n t u na twórczość czysto f a b u ­ larną. zwanemu filmem d o k u m e n t a l n y m . Gdy Nanuk. Dlatego takie znaczenie przypi­ 69 sujemy twórczości Roberta Flaherty'ego. Kiedy w 1922 r. trafił na film po o m a c k u . Tendencja d o k u m e n t a l n a .W s c h ó d stońca ( G e o r g e O'Brien) USA ŻEBY NIE SKALECZYĆ RZECZYWISTOŚCI Zainteresowanie r o m a n t y z m e m wielkich szlaków uto­ rowało d r o g ę już nie g a t u n k o w i . dziś tak wielki i wciąż rosnący. Urzeczony światem Eskimosów. Nanuk rozpoczął swój triumfalny p o c h ó d po ekranach świata.

W kilku innych filmach h o l l y w o o d z k i c h (zwła szcza reżyserii Williama S. W trakcie realizacji nastąpiły spory. a nie chciał sztucznie dopisywać) spowodował. spo­ t ę g o w a n y m wieścią. codzienne. kontrastujący z bujnym o p t y mizmem polinezyjskiej przyrody. skalistej wyspy. Ale sukces Tabu s p o w o d o wał. Było to znowu dzieło z g ł ó w n y m bohaterem znalezionym na 70 . p o l o w a ł na f o k ę i urządzał ucztę — nie były to sceny. Murnau samodzielnie ukończył swój poetycki film i zginął w wy padku s a m o c h o d o w y m . ku chwale rybaka irlandzkiego z nagiej. rodzaj „ T r i s t a n a i Izoldy" mórz p o ł u d n i o w y c h . które go po prostu nie intere sowały i których przeważnie nie skończył. o p o w o l n y m i g o d n y m życiu wyspiarzy nie zagrożonych klęskami ż y w i o ł o w y m i . Tak powstało Tabu (1931). który przy swoich Białych cieniach współpracował z Flahertym) autentyzm tła pozwala pogodzić się z tanim melodramatyzmem ich scenariuszy. drugi o fatali styczny wątek fabularny. o zaniechanie k o n w e n c j o n a l n y c h t r i c k ó w (w rodzaju anga żowania białych a k t o r ó w do ról krajowców).Wicher (Lillian Gish i Lars Hanson) Tabu ł o w c a Północy. Na zamówienie Paramountu reżyser pojechał na wyspy Samoa. że film Moana nie odniósł spodziewanego sukcesu. bez piętna j a k i e g o k o l wiek upozowania. „ p o d p a trzone przez szparę w zasłonie" bez wiedzy f i l m o w a n y c h Ale równocześnie były to sceny wyjęte z najprawdziw szego życia bohatera. Producenci stali się nieufni. Dwoje k r a j o w c ó w uciekało od swego ple mienia na bezludną wyspę szczęśliwą. musiał czekać aż do 1934 r. ale dziewczyna była poślubiona b o g o m — zjawiał się stary szaman i o d b i e rał ją k o c h a n k o w i . Po wielkim a niespodziewanym sukcesie Nanuka. że bohater zmarł z g ł o d u . że d o k u m e n t a l n y wkład Flaherty'ego nie został zlek ceważony. Może brak dra matycznego konfliktu (którego Flaherty nie znalazł na miejscu. Udział fikcji coraz to się powiększał na niekorzyść elementów d o k u m e n t a l nych i Flaherty w końcu wycofał się ze spółki. jeden z najpiękniejszych f i l m ó w tego kierunku. Van Dyke'a. że była to zemsta polinezyjskich b o g ó w za naruszenie ich tabu. by zrealizować swego Człowieka z Aran. Po paru filmach. by atrakcyj ność egzotycznej scenerii połączyć z dramatyczną intrygą Z tego też względu skojarzyli spółkę amerykańskiego dokumentalisty z p r z y b y ł y m z Niemiec fabularzystą Mur nauem. gdy już po zrealizowaniu f i l m u w y p r a w i ł się na nieudane polowanie H o l l y w o o d okazało się bardziej skore do rozmów z Flaher t y m . jak radził Dziga Wiertow. spo kojnie spożywających obfite dary natury. Pierwszy dbał o zachowanie pełnej prawdy tła. zażądali od Flaherty'ego by pomyślał o szerszej w i d o w n i . na parę dni przed premierą Legenda f i l m o w a głosi. stawiał swej rodzinie l o d o w y domek. Tam wśród tropikalnej roślinności ucieleś nił mit o u t r a c o n y m raju.. gdy uczył syna strzelać z ł u k u . Zależało im. Sam Flaherty nieprędko znalazł warunki do swobodne twórczości.

Na podobieństwo filmów fabularnych posługi­ wały się osobą g ł ó w n e g o bohatera. liczyły się mało. jak Flaherty. Stąd też p r o d u k t y takie. Przodujący światu w okresie Cabirii. g d y ż j e g o n a s t ę p n y i o s t a t n i . i to od razu o kilkaset procent. Moana i Człowiek z Aran. r o b i o n o f i l m y po trosze wszędzie ( o k o ł o trzydziestu w Hiszpanii. który trudne sprawy f i l m o w a n e g o środowiska przesądzał zna­ cznie szybciej niż ludzie znający to ś r o d o w i s k o od dzie­ siątków lat. który miał świetnie rozwinąć się w na­ stępnym dziesięcioleciu*. Filmy te opiewały społeczności prymitywne. Trzy filmy średniometrażowe w ciągu 12 lat. Ich poziom artystyczny i techniczny był jednak o całe lata świetlne odległy od p o z i o m u kinematografii przo­ d u j ą c y c h . dał się poznać przede wszystkim k r y m i n a l n y m Lokatorem (1926). przez dalsze 17 lat. Wystarczyło tego jednak. dzieci grze­ biące w śmietniku. Dość poważną p r o d u k c j ę rozwinęli w latach dwudzie­ stych Czesi. grała praczkę. Produkcja była tania*. nie mówiąc o kilkudziesięciu w Indiach i C h i n a c h czy wręcz kilkuset w Japonii). łącząc poszukiwanie praw­ dy psychologicznej z niebanalną sztuką operatorską. o d b i o r c y zagraniczni zaś nie popierali rozwijania wątków n a r o d o w y c h i chęt­ niej kupowali ckliwe melodramaty zręcznego rzemieślnika Karela Larnaca lub tanie farsy z ładniutką A n n y Ondra. Inspirowała ją z początku rodzima literatura mieszczańska. jakie wsławiły dwa pierwsze filmy. ** Ten w y b i t n y poeta o b r a z u pozostał w k i n e m a t o g r a f i i k l a s y c z n y m p r z y k ł a d e m a u t o r a j e d n e g o t y l k o dzieła. * D o p i e r o po w p r o w a d z e n i u d ź w i ę k u koszty r a p t o w n i e p o d s k o c z y ł y . by za wszelką cenę znaleźć w niej potwierdzenie przyjętych z góry założeń. Mimo lekcji Flaherty'ego lata następne miały ujawnić cały legion dokumentalistów-pyszałków. T r i u m f e m niemej kinematografii stał się jednak praski film nieznanego Niemca Carla Junghansa Takie jest życie (1929). Przy wszystkich ograniczeniach estetyki Flaherty'ego ważny gatunek filmu dokumentalnego mógł sobie poczy­ tać za szczęście. godne przypomnienia śpieszącemu się światu. kilkanaście w Danii i Brazylii. Od początku postawił on w c e n t r u m uwagi pracującego człowieka i s t a r a ł s i ę n i e tylko. np. z aktorami pracującymi za d a r m o . który oczywiście musiał „ g r a ć " przed kamerą wyznaczoną mu przez reży­ sera rolę. Jego Erotikon w przesymbolizowanej à la Freud atmosferze podejmował analizę moralności seksualnej. pozbawionym pustych miejsc i trzymającym w ustawicznym napięciu. goście żałobni bawiący się w szynku koło cmentarza — wszystkim t y m nieheroicznym przecież s p r a w o m trafność d o b o r u i szczerość Junghansa nadała nieprzeczuwaną godność**. . przeznaczone na rynek wewnętrzny. Za pożyczone pieniądze. już po mistrzowsku z b u d o w a n y m . z napisanym z góry scenariuszem. nigdy prawie nie trafiały na forum między­ narodowe.j u g o s ł o w i a ń s k i f i l m z życia r y b a k ó w d a l m a t y ń s k i c h A ży­ cie idzie dalej został mu o d e b r a n y przez p r o d u c e n t a w t o k u realizacji. Dopiero u samego schyłku okresu pojawiły się tam dwa ciekawe zjawiska. stworzył arcydzieło realizmu poetyckiego. do roli bankruta. Wielkim zwyciężonym po pierwszej wojnie światowej okazali się w dziedzinie filmu Włosi. właś­ ciwie jeszcze tylko jeden film {Opowieść z Luizjany). A potem. ale go także wyjaśniać. c z e c h o s ł o w a c k o . sumując doświadczenia szkoły niemieckiej i radzieckiej. spadli o k o ł o 1919 r. Niewielki rynek wewnętrzny nie gwarantował jednak zwrotu kosztów. że j e d n y m z pierwszych jego klasyków został t w ó r c a tak fanatycznie skromny. Nanuk. Drugim zjawiskiem były narodziny brytyjskiego filmu d o k u m e n t a l n e g o . Poważna liczebnie kinematografia angielska nie prze­ jawiała żadnych o d r ę b n y c h cech n a r o d o w y c h . Po Nanuku i Moanie wystawiał się na śmieszność każdy dokumentalista przyjeżdżający w rejon zdjęć na tydzień. Być może dokumentalne filmy Flaherty'ego — jak mu to zarzucała szkoła dokumentalistów angielskich — nie były „czyste". żonę pijaka. na które szewc z przeciwka przynosi g r a m o f o n z wielką tubą. Chodziło o drobne pozornie smutki i radości zwykłych ludzi. Imieniny praczki. INNI KOMPLEKS PROWINCJI W okresie kina niemego inne kinematografie. Wiera Baranowska. zadowala­ jąc się nieudolnym kopiowaniem seryjnej produkcji ame­ rykańskiej. którzy spotykali się z rzeczywistością po to tylko. Jego pełne wyrzeczeń życie zostało upoetyzowane d o k ł a d n i e tymi samymi metodami. trzykrotnie pojawił się na ekranach dzielny wojak Szwejk. próbując ratować się schematycznymi kiczami history- * Za n a r o d z i n y szkoły uważa się realizację Poławiaczy śledzi J o h n a G r i e r s o n a (1929). Ciekawe wyniki osiągnął Gustav Machaty. który miał do perfekcji technicznej doprowadzić gatunek filmu sensacyjnego. w nich widziały proste a podstawowe wartości. matka z f i l m u P u d o w k i n a . Początkujący reżyser. poza wyżej o m ó w i o n y m i . fotografować otaczający świat. lękający się zaro­ zumiałą decyzją skaleczyć rzeczywisty obraz przedsta­ w i o n e g o świata. by nazwisko Flaherty'ego patro­ nowało odtąd jednemu z g ł ó w n y c h nurtów kina d o k u ­ mentalnego.miejscu zdjęć (i nie bez trudności do zdjęć zaangażowa­ nym). obcujące najbliżej z przyrodą. Jedno nazywało się Alfred Hitchcock.

Nawet temat p r z y p o m i ­ nał f i l m y radzieckie: grupa m ł o d y c h walczyła z zacofanym c h ł o p s t w e m . A mimo to nie powstał w ogóle f i l m . solidna dokumentacja so­ c j o l o g i c z n a . by mogli ją pozostawić w spokoju ówcześni władcy kinema­ tografii polskiej. grali Jaracz. przeistaczając bezkarnie rzecz. O filmie zrealizowanym przez Edwarda Puchalskiego pisał w ó w ­ czas Antoni Słonimski: „ N o w a trędowata p r o d u k c j a Sfin­ ksa nie jest krokiem naprzód. tak samo jak nazwiska Żeromskiego. to nietrudno w y o ­ brazić sobie poziom adaptacji książek-kiczów. * D o k ł a d n i e o 180 s t o p n i o d w r ó c o n o np. powiązanych tasiemcowymi cytatami z oryginału. W połowie lat dwudziestych ustała niemal p r o d u k ­ cja w w y t w ó r n i a c h w ł o s k i c h . tylko seria bardzo staty­ cznych ilustracji. Zdaje się. Leszczyński. Reymonta. która ma niezwalczoną siłę atrakcyjną dla głupców". Trędowata ( J a d w i g a Smosarska) Takie jest życie (Wiera Baranowska) R a z jeden udało się usunąć od realizacji filmu handlarzy. Szło o Pana Tadeusza (1928).c z n y m i . Trędowata. sprzeciwiającym się osuszeniu pobliskich bagien. Osławiona „ T r ę d o w a t a " Mniszkówny była zbyt silnym magnesem. a czasem fałszowane*. zainteresowanie dla p r o s t e g o człowieka w p e w n y m stopniu zapowiadały późniejsze rewelacje neorealizmu. powstałego pod w y r a ź n y m wpływem Eisensteina. Dulębianki — nie były żadną gwarancją jakości. o ostrzu prze­ ważnie antyrosyjskim. bożyszcze kucht i szwaczek. że jest nią po prostu g ł u p o t a . Niezawodowi aktorzy. P o w o l n y renesans rozpoczął się od s k r o m n e g o filmu Słońce (1929) Alessandro Blasettiego. Brydziński i cała plejada wielkich. reżyserował jeden z c z o ł o w y c h reżyserów teatralnych — Ryszard O r d y ń s k i . Nadal jednak prym wiodły farsy o k u c h e n n y m d o w c i p i e i „ d r a ­ maty z życia wyższych sfer". Dla prowincjonalnej kinematografii polskiej odzyska­ nie niepodległości nie stało się żadnym poważnym bodź­ cem. Nieśmiertelny poemat Mickiewicza adaptowało d w ó c h pisarzy: Strug i Goetel. 72 . nieudolnych i w y k p i w a n y c h przez krytykę. a także antyniem i e c k i m . m i m o pozorów zaintereso­ wania ze strony reżimu faszystowskiego. trzeba być co najmniej Edypem rozwiązującym zagadkę Sfinksa. Jeśli takim katastrofom ulegały czołowe dzieła litera­ tury. a wielkim biegiem sztafeto­ w y m w tył. antyradzieckim. Nazwiska najlepszych aktorów polskich — często wystę­ pujących w filmie: Brydzińskiego. Aby o d g a d ­ nąć sekret t e g o sukcesu. Pojawiło się wprawdzie kilka „ f i l m ó w patriotycz­ n y c h " żerujących na aktualności t e m a t u . już po śmierci Ż e r o m s k i e g o . k t ó r y c h dzieła obracano bez ceremonii w sentymentalne melo­ dramaty. Zapolskiej. ma powodzenie graniczące z m a s o w y m o b ł ę d e m . kostiumy i dekoracje projektowano opierając się na rzetelnych studiach ikonograficznych. właściciele w y t w ó r n i „ S f i n k s " . Jaracza. spłycane. Węgrzyna. w których ubogie guwer­ nantki ratowały pięknych hrabiczów od śmierci z rąk ban­ d y t ó w i same przez o w y c h bandytów były mordowane. w y m o w ę społeczną Przed­ wiośnia. w romans z białego dworku.

nie bacząc na utrudnia­ jącą poznanie różnorodność języków świata. Stosując zbliżenie reżyser „ p r o w a d z i o k o widza" pozwalając mu dostrzec rzeczy najważniejsze. Ciekawe. zniżających się do spraw uznawanych powszechnie za nieważne. Delluc*. które czyniły zeń sztukę. Dwiema kameralnymi zasadami f i l m u . Czołowe wśród nich miejsce zajmuje estetyk i filozof węgierski Béla Balazs. Ale wywarli poważny w p ł y w również i tacy. W pracy „ D z i ś przeciw­ nicy. Z figur montażowych naj­ bliższy b y ł m u m o n t a ż r ó w n o l e g ł y elementów pozor­ nie p o z b a w i o n y c h związku. Teorie Richtera były przejawem cechującej awangardę skrajnej pogardy dla fabuły.TEORETYCY CZŁOWIEK ZOBACZYŁ SAM SIEBIE Czas wspaniałego rozkwitu estetyki filmu niemego był równocześnie czasem rozkwitu teorii f i l m u . A d w o k a t firmy dowodził. jednak nie ze względu na swój temat (który powinien być uproszczony do ostateczności). wniosła również poważny wkład do formującej się teorii f i l m u . Może nigdy już potem nie d o k o n a n o w piśmiennictwie f i l m o ­ w y m o d k r y ć tak wielkich. film fabularny. Są o n e s t u d i o w a n e we w s z y s t k i c h s z k o ł a c h f i l m o w y c h i n i e j e d n o k r o t n i e inspirują bieżącą p r a k t y k ę artystyczną. będące niejako lirycznym streszczeniem całego dra­ matu. oddalający p o w ó d z t w o po p ł o m i e n n y m przemówieniu oskarżone­ go. kiedy to ten sam lub p o d o b n y m o t y w powtarza się w filmie. które upodobnią film do r u c h o m e g o malarstwa. Epstein. czyli spo­ sób widzenia świata. Później d o r z u c i ł Balazs trzeci element decydujący dla f i l m u jako sztuki: sposób ustawienia kamery. M o n t a ż nazywa Balazs „ n o ż y c a m i poetyckimi": on nadaje f i l m o w i określony rytm. Jego zdaniem. t y l k o ze względu na walory plastyczne f o r m w ruchu. nigdy t r u d u m y s ł o w y nielicz­ nych autorów. Wiertow. godzi w podstawy uczciwego handlu. W dalszych pracach autor już t y l k o rozwijał i uzupełniał swe pierwotne tezy. Działacz lewicowy. j u t r o przyjaciele f i l m u " utrzymywał. były dla Balazsa zbliżenie i montaż. Miał on ujawniać (w ustawieniach bardziej wyszukanych. że nawet (!) f i l m fabularny może być sztuką. Ich poglądy sta­ raliśmy się przedstawić wraz z omówieniem o d p o w i e d ­ nich okresów ich t w ó r c z o ś c i . czyli „ f o r m a c h silniej wyostrzo­ nych") uczucia bohatera i uczucia t w ó r c y wobec bo­ hatera. piszący publicznie. czym styl w literaturze. że Polska. był pier­ wszym w Europie środkowej poważnym krytykiem f i l ­ m o w y m . Wyrok sądu. wyszła książka Balazsa „ C z ł o w i e k widzial­ ny". dając wyraz przekonaniom autora. dlatego właśnie. Chwalił również zalety m o n t a ż u r e f r e n o ­ w e g o . c h o ć niekiedy prawie ukryte. po upadku rewolucji węgierskiej 1919 r. osiadły w Austrii. Problemy rytmu w y o l b r z y m i a ł reżyser awangardy niemieckiej Hans Richter i w rytmie upatrywał cel osta­ teczny swych eksperymentów. Wielu z ludzi pragnących piórem wytyczać drogi nowej sztuce było równocześnie praktykami-reżyserami: Eisensein. mimo fatalnego stanu swej kinematografii. nie był tak o w o c n y . Jeśli nawet pominąć tezy * Wiele z ich prac ma dziś z n a c z e n i e b y n a j m n i e j nie h i s t o r y c z n e . W początkach lat dwudziestych pewna firma dystrybutorska wytoczyła mu proces. Z b l i ż e n i e twarzy ludzkiej stwarza nastrój i n t y m n o ś c i . będąca pierwszym zamkniętym systemem teorii f i l m u . który nabrał zna­ czenia precedensu. nadając mu śpiewność lub symetryczność. . P u d o w k i n . a rytm jest w filmie t y m . a często bałamutnie mistyfikowanemu zagadnieniu r y t ­ mu f i l m o w e g o : autor wstawia to mgliste pojęcie w konkretny problem k o m p o z y c j i dzieła i odróżnia rytm r u c h u w kadrze od r y t m u nadawanego montażem kolejnych scen o zmiennej d ł u g o ś c i . przypieczętował niejako oficjalnie tezę. kosztował kilkaset tysięcy dola­ rów. nie towarem. że jej p r o ­ dukt. dopiero dzięki f i l m o w i człowiek stał się sam dla siebie widzialny i może się coraz lepiej poznać. że ujawnia istnienie takich związków. Długoletni krytyk paryskiej . przede wszystkim swą książką „ N a r o d z i n y kina" (1925). Zatem pan Balazs. Jej stronice poświęcone są szeroko d y s k u t o w a n e m u .. W 1 9 2 4 r. że film niewart jest paru koron zapłaconych za bilet.Humanité" Léon Moussinac oddziałał silnie na f i l m o w c ó w f r a n c u s k i c h . że film jest sztuką. którzy z twórczością nie mieli bliższych związków.

u nikogo się nie zapożyczająca*. Wyprzedzając epokę. to po dziś dzień szkołą t w ó r ­ czego myślenia o filmie pozostaje „Dziesiąta muza" w y b i t n e g o krytyka literatury Karola Irzykowskiego (1924). a skutkiem barier językowych nie wydostały się również za granicę. albo ją po prostu obserwuje. myśli Irzykowskie­ go nie zdołały jednak oddziałać na skomercjalizowaną. Te trzy stosunki stanowić p o w i n n y właściwy przed­ miot sztuki f i l m o w e j . światem w i d z i a l n y m . albo ją ujarzmia. że „ k i n o otworzyło przed nami Królestwo Ruchu". Wydana równocześnie z prekursorskim dziełem Balazsa. Zatem wartości artystyczne na­ dawać ma f i l m o w i treść. Irzykowski twierdzi. akcją. któremu dalsze dzieje kinematografii nie zaprzeczyły. opierająca się raczej na przewidywaniach autora. . swego g ł ó w n e g o tematu. wieka. których w ó w c z a s jeszcze nie było — „Dziesiąta muza" zacho­ wała do dziś charakter logicznego.reżysera Leona Trystana. bo sam jestem ź r ó d ł e m " — napisał Irzykowski w przedmowie. Wprawdzie przyznawał autor. niż na arcydziełach. że kino obraca się w o k ó ł czło- * „ M o g ę nie czerpać ze ź r ó d e ł . Tematem staje się człowiek przy zetknięciu ze światem materii. Człowiek albo ulega tyranii tej materii. chałupniczą kinematografię polską. a nie np. czym sztuka f i l ­ mowa może się stać. treścią. gdyż zawsze związany jest z jakimś zajściem. spoistego systemu. Film jest „widzialnością obcowania czło­ wieka z materią". że „ r u c h sam w sobie" nie istnieje w ogóle. ale dodawał zaraz. który prawa harmonii muzy­ cznej dość d o s ł o w n i e chciał przenosić na grunt filmu ( „ m u z y k i w z r o k o w e j " ) . oderwane stosunki metryczne decydujące o „ r y t m i e " czy jakaś szczególnie oryginalna forma r u c h u .

IV NOWY EGZAMIN SAMODZIELNOŚCI (1928—1939) 6 października 1927 roku wyświetlono publicznie w Ameryce pierwszy film „ d ź w i ę k o w y i m ó w i o n y " — Śpiewaka jazzbandu z w y t w ó r n i braci Warner. — To groźne monstra. Przez dobre parę lat w y d a w a ł o się. Lękali się przede wszystkim słowa. że artyści. Za­ z d r o s n y lis przekonał go. że opozycja przeciwko dźwiękowi ma smutną rację. że słyszy. sztukę p a n t o m i m y . a równocześnie wszelkie niemal eksperymentowanie zostało uniemożli­ wione. One unicestwią wielkie piękno milczenia. teatrem dla ubogich. potem coraz otwarciej zaczęto nawiązywać do doświadczeń okresu niemego. Każdy film stał sią poważną operacją finansową. — Możecie napisać. która tyle już potrafiła wyrażać bez słów. Demonstrował on w milczeniu swoje wspaniałe upierzenie i każdy go podziwiał. Paradoks: nowa technika domagała się spiesznego prowadzenia doświadczeń. film umarł wraz z kinem n i e m y m " — pisał bardziej kategorycznie niż trafnie dramaturg Pierre Scize jeszcze w 1949 r. czasem wręcz katastro­ falne. którzy tworzyli tamtą sztukę i doszli w niej do granic doskonałości. Publiczność z a c h w y c o n a t y m . Paw otworzył dziób i w y d a ł wrzask. A m ł o d y Jean-Paul Sartre na wykładach w Hawrze c y t o w a ł anegdotę ukutą przez Pirandella: „ F i l m przy­ pomina pawia z bajki. w których uśmiechach odczytywało się najkwiecistsze wyznania miłosne. że kino „ m ó w i o n e " zwiastuje koniec sztuki. który wszyscy znamy". Amerykanie w y k r y l i szybko. że wkłada kapitał w imprezę. W tym stanie rzeczy zro­ zumiałe stają się narodziny desperackiej teorii pisarza francuskiego Marcela Pagnola. metaforę. t w o r y przeciwne naturze. Dla współczesnych i dla samej kinematografii szok był o g r o m n y . montaż przeciwieństw i analogii. panoramicz­ nego itd. Mozolnie konstruowana i w końcu lat dwudziestych d o p r o w a d z o n a do perfekcji sztuka kinematografii niemej nagle zawaliła się w g r u ­ zy Co prawda po latach. Zaprzeczyć się nie da: wprowadzenie dźwięku s p o w o ­ dowało wszędzie obniżenie. jak przepo­ wiadał u nas Karol Irzykowski jeszcze w 1913 r. że ich nie cierpię. która dopiero co się narodziła. S k o m p l i k o w a n e wymagania inżynierów dźwięku — którzy po dyktatorsku zaczęli się wtrącać do reżyserii — u n i e r u c h o m i ł y kamerę. zaczęli m ó w i ć naprawdę — z ust ich posypały się słowa czcze i płaskie. Przy tym lęku ich nie budziła muzyka ani szmery i dźwięki surowe. — Filmy mówione? — wtórował mu René Clair. że kino „ u m r z e na słowo". w której każdy szczegół jest z góry przewidziany. opierali się rozpaczliwie n o w e m u wynalazkowi. Nareszcie słychać było brzęk tłukącej się szklanki i początkowo bawiło to nie mniej niż w i d o k pędzącej l o k o m o t y w y w kinematografie Lumiere'ów. Runęło coś bardzo pię­ knego i niezmiernie d ł u g o uważano nadejście nowego okresu za klęskę. dzięki k t ó r y m kino stanie się u b o g i m teatrem. poniesionych na nowe wyposażenie w y t w ó r n i i kin. że powinien także śpiewać. napierw c h y ł k i e m . syków. że najmniej ryzyka pociąga w nowych warunkach przerabianie na filmy t a n d e t n y c h komedii scenicznych. Gdy amanci f i l m o w i . To jednak przyszło znacznie później. które zabić miało język milczenia: gest. Toteż nierozważnie czynią historycy usiłu­ jący pomniejszyć wagę tego przełomu. „ J a k o sztuka niezależna. — Filmy mówione? — d e k l a r o w a ł Chaplin w wywia­ dzie. Nic dziwnego. W ciągu pierwszych lat wydawało się istotnie. Instytucja kredytowa chciała mieć pewność. domagała się wszelkich możliwych gwizdów. przesłaniając go wydarzeniami p o l i t y c z n y m i albo porównując z później­ szym w p r o w a d z e n i e m f i l m u barwnego. banalnych operetek i popisów rodem z music-hallu. jako środek w y p o w i e d z i nie zapożyczający się u żadnego z p o ­ przedników. że film jest jedynie „ t e a - 75 . samym zbliżaniem się i oddalaniem. One zniwe­ czą najstarszą sztukę świata. Koszty artystyczne tego przełomu okazały się olb­ rzymie. daleko większe od kosztów e k o n o m i c z n y c h . Już w dwa lata później cała p r o d u k c j a światowa (poza ZSRR) przeszła na film dźwiękowy. poziomu sztuki f i l m o w e j . h u k ó w i s t u ­ ków.

że będą istnieć o b o k siebie d w i e k i n e m a t o g r a f i e . które ratowały reputację f i l m u z początkiem lat trzydziestych. choć zbyt kategorycznego. Zwłaszcza że szybko zbliżał się moment krytyczny przesycenia widzów samym efektem plusku wylewanej w o d y czy szczekania psa. Dość. które nie istniało właściwie w filmie niemym. nie stanowi żadnej wartościowej informacji i dlatego puszczamy go m i m o uszu. Człowiek siedzący na koncercie ma słyszeć nie instru­ menty. np. ** Nie s p r a w d z i ł y się p r z e w i d y w a n i a n i e k t ó r y c h t e o r e t y k ó w . Początkowo t w ó r c y zabiegali o p e ł n y s y n c h r o n i z m o b r a z u i odpowiadającego m u d ź w i ę k u . wywierały większe wraże­ nie. mer ukryty za ekranem powtarzał wypowiedziane słowa. P u b l i c z n o ś ć nie c h o d z i ł a „ n a f i l m " . Istotnie wielką szansą kinematografii było to. okiełzna i ujarzmi nowe możliwości ukryte w ścieżce dźwiękowej. C h o d z i ł o o t o . napisy są już tak obszerne. Nawet w doskonałości klasycznej kinematografii niemej krył się już zadatek jej niewystarczalności. że bardzo prędko w y p a d ł o oprzeć się na dźwiękach organizowanych: muzyce i głosie ludzkim. Teoria ta nie zna­ lazła tak powszechnego zastosowania. Naj­ lepsze filmy nieme wkroczyły w sferę subtelnej psycho­ logii i cieniowania uczuć. ale do niektórych filmów n i e m y c h k o m p o n o w a n o specjalną muzykę. że często ledwie się mieszczą na ekranie. środkiem utrwalania teatru. ale płacz żony. by szybko usunąć się z d r o g i . Nowe k o m b i n a c j e obrazu i słowa. dźwięk nie ma powta­ rzać treści obrazu. jak przypusz- 76 . A słowo? Jeden z pierwszych f i l m ó w Lumière'a (jeszcze w 1895 r.w i z u a l n y m.) przedstawiał powitanie uczestników kongresu f o t o g r a f i i przez mera miasta Neuville: gdy pokazywano film uczestnikom. k o m e n t a t o r ó w . Polski filozof Roman Ingar­ den wskazując. t y l k o „ n a bensziego". W Męczeń­ stwie Joanny d'Arc Dreyera. Słowo stawało się nieuchronne. o d k r y ł wartość milczenia. Muzyki nie kwestionował nikt. cieka­ wego. słusznie uważanym za szczytowe dzieło filmu niemego. że kontakt słowny należy do normal­ nego obcowania ludzi i że jego brak utrudnia osiągnię­ cie złudzenia rzeczywistości. Z d a n i e m m a n i f e s t u o k o n t r a p u n k c i e . w y w o d z i ł o się jeszcze w całości z estetyki filmu niemego. m ó g ł pokazywać co najwyżej człowieka samotnego lub przyrodę. że film niemy nie nadawał się do przedstawiania zajść między ludźmi. Nor­ malnie nie dociera do nas odgłos własnych kroków na schodach ani dzwonek tramwaju za oknem. nie m ó w i ą c o reżyserze. N a z w i s k o b e n s z i e g o znaczyło z n a ­ cznie więcej niż nazwisko a k t o r a . Ale równocześnie od początków historii sztuki filmowej brak dźwięku uważany był za nienaturalne ogranicze­ nie. Warkot s a m o c h o d u . Z a m k n i ę c i e drzwi musiało być słyszane dokładnie w t y m samym u ł a m k u sekundy. Parę dzieł takich. Śmier­ telne zapasy d w ó c h rywali odbywające się w milcze­ niu. że wynaleziono ją niemą. Pierwszy bodaj film dźwię­ kowy. że pełny synchronizm jest ź r ó d ł e m nudy. cenną wskazówką. Inną doniosłą próbą opanowania nowego środka wyrazu było ogłoszenie przez c z o ł o w y c h t w ó r c ó w ra­ dzieckich — Eisensteina. a entuzjastyczne przyjęcie go przez publiczność wskazywało. Szybko uczono się oszczędności. M i m o o g r o m n y c h kosztów rewolucji dźwiękowej zapłacenie ich okazało się jednak historyczną koniecz­ nością. obrazu i muzyki jedynie początkowo zasadzały się na maksymalnym udziale n o w y c h elementów. niż g d y b y je ilustrowano dźwiękami kotłów i p u ­ zonów. gdy się do nas zbliża. obrazu i szmeru. bodźcem. Grano. którzy w trakcie seansu n a ś l a d o w a l i d i a l o g . Prędko jednak zauważono. Natomiast dźwięk m o t o r u za naszymi plecami jest nową. którą porzucił. udając p o s z c z e g ó l n e p o s t a c i e i imitując d ź w i ę k i n a t u r a l n e . twierdził. o d r ę b n y c h d r ó g . Być może entuzjaści przecenili udział sfery słyszalności w życiu fizycznym i d u c h o ­ w y m człowieka. benszi. a nawet fałszu. Nawet wtedy. co się nawinęło. jak Pod dachami Paryża Claira czy Światła wielkiego miasta Chaplina. Świadomość ludzka nie c h w y t a większej części słyszanych dźwięków.trem w konserwach". że z tej drogi o d w r o t u nie ma**. Wszystkie kina nieme miały swoich taperów. ale ją uzupełniać. nieporównanie uboższy od świata obrazów. kto pierwszy * W J a p o n i i od s a m y c h n a r o d z i n f i l m u f u n k c j o n o w a ł a i osiągała nie­ b y w a ł e p o w o d z e n i e instytucja tzw. Słowo było więc koniecznością. każ­ demu nalewaniu kieliszka wódki towarzyszył nieuchron­ nie g ł u c h y bulgot. Każdy krok bohatera zna­ czony był przynależnym do niego klapnięciem. Świat szmerów i dźwięków s u r o w y c h okazał się bardzo ograniczony. Była to naiwna próba filmu mówionego*. Pudowkina i Aleksandrowa — manifestu o k o n t r a p u n k c i e d ź w i ę k o w o . n i e m a i d ź w i ę k o w a . w k t ó r y m obraz pokazy­ wał odskakującą klamkę. Dusze czarnych Kinga Vidora. Zmuszało to t w ó r c ó w przez trzy­ dzieści lat do poszukiwania n o w y c h . że co r o k u pewien odsetek f i l m ó w realizowany będzie bez udziału d ź w i ę k u . a czasem spore zespoły muzy­ czne. a przede w s z y s t k i m po s w o j e m u t ł u m a c z ą c i oceniając postępki b o h a t e r ó w . który pretenduje do miana wielkiej sztuki. który i tak widzimy. rozrywając obraz. przerywanym tylko zdyszanymi oddechami i dale­ kim głosem jakiegoś ptaka. gdy źródło dźwięku nie znajduje się w fizycznej bliskości i gdy związek obrazu z dźwiękiem jest czysto rozumowy.

niemiecka). nie zrealizowane zamiary. że nie odnaleźli się na n o w y m etapie. bądź to samego twórcy. W sensie p r o - . w branży f i l m o w e j . * O g ł o s z o n y 5 sierpnia 1928 r. może się odnieść i do przeszłości. kto już wie. Już pierwsze laboratoryjne próby cieszyły się wielkim zainteresowaniem zaproszonych widzów.czali jej autorzy. nie wypowiedziane czy nie dopowiedziane myśli. Ale sytuacja taka miała też swoje plusy. Głos komentatora omawia pokazywane wyda­ rzenia z jakiegoś odstępu czasowego. o której na początku m ó w i o n o najmniej. który w warstwie czy­ sto obrazowej f i l m u fabularnego jest niemal nie do osiągnięcia. Nie t y l k o sfera muzyki i słowa. montażu. próbowali szczęścia jeszcze przez dłuższy czas. Głównie zresztą dzięki zupełnie n o w y m ludziom. którzy do niej przyszli. wreszcie ł a t w e g o wzmac­ niania dźwięku. groziło b a n k r u c t w o . porównania. Oto dźwięk pozwolił o g r o m n i e powiększyć ładunek treś­ c i o w y pojedynczego f i l m u . prezentując bohaterów k o m e n ­ tator m ó w i : „ w s z y s c y oni zginą"). System zastosowany i ulepszony przez Warnerów. w przeciwieństwie do okresu poprzedniego. często niespodzie­ w a n y m . którego w porę nie dostrzegł Napoleon. działającej od 1903 r. zresztą p o d o b n y do paru innych systemów o p r a c o w a n y c h równolegle na świecie. Za jego pomocą można popra­ wiać dramaturgię dzieła: zapewnić o p o w i a d a n i u więk­ szą spoistość lub potoczystość. „ S ł o w o może dodać obrazowi takiej głębi — pisał wówczas Béla Balazs — dla której w filmie n i e m y m trzeba było bardzo wielu ujęć. Najważniejsza okazała się natomiast ta z konsek­ w e n c j i . Jeśli weźmiemy d o w o l n y spośród w y b i t n y c h f i l m ó w współ­ czesnych. wyróżniał się doskonałością t e c h ­ niczną. Holly­ woodzkiej w y t w ó r n i braci Warner. W sumie skrępowana finansowo sztuka filmu dźwię­ k o w e g o nie zaznała. a nawet czasowe. Słowo. dotąd zastrzeżone wyłącznie dla litera­ tury) miało nie docenione pierwotnie wprowadzenie k o m e n t a r z a p o z a k a d r o w e g o w postaci komenta­ rza bądź to jednego z bohaterów. gry aktor­ skiej. z k t ó r y c h żaden nie znał jeszcze k i n a d ź w i ę k o w e g o i zaledwie t e o r e t y ­ cznie p r z e w i d y w a ł j e g o rzeczywiste m o ż l i w o ś c i . Warnerowie postanowili rzucić swą ostatnią kartę. marzenia. co stało się dalej. bo kogoś. w przeciwieństwie do obrazu. tylu wspaniałych upadków i z u c h w a ł y c h omyłek. począt­ k o w o przewidujący zastosowanie płyt g r a m o f o n o w y c h . na której utrwalony był obraz. że film niemy o identycznej treści musiałby trwać dwa razy dłużej. kinematografia zdawała swój drugi egzamin samodziel­ ności. a wszystko inne jest zaledwie pretekstem. walcząc z bezmyślną tandetą. Kinematografie. Kupili patent systemu dźwiękowego Vitaphone. Podstawowe znaczenie dla dalszego rozwoju sztuki f i l m o w e j (i dla sięgnięcia przez nią po nowe obszary ś w i a d o m o ś c i . zapisu dźwięku na tej samej taśmie celuloidowej. bezskutecznie oferowany uprzednio k o n k u r e n t o m . bo głos ich zabrzmiał „ n i e f o n o g e n i c z n i e " . i do przyszłości". Niektórzy z tej możliwości skorzystali. ale samo porównanie ich f i l m ó w niemych z d ź w i ę k o w y m i d o w o d z i . Często nie rzucali oni pracy. że albo w ogóle nie dałby się on opowiedzieć środkami f i l m u niemego. Można również z łatwością wprowadzić na ekran wspomnienia. Można wreszcie posługiwać się precyzyjnym i n i e o m y l n y m czasem przyszłym (np. Można wyzyskiwać ów w s p o m n i a n y już dystans do wydarzeń dla s k o m e n ­ towania ich z pozycji kogoś mądrzejszego. W dziedzinie dramaturgii. Powoli. albo też. Rozwój języka f i l m o w e g o został przy­ hamowany. gdyż i cała estetyka f i l m u uległa przemianom g ł ę b o k i m . przypuszczenia. takich np. tak i spośród reżyserów odpaść musieli ci wszyscy. bardziej z r ó w n o w a ż o n a . Rozwiązał mianowicie trzy doniosłe zagadnienia: absolutnej synchronizacji dźwięku z odpowiadającym mu obrazem. jak słynny pies filmowy Rin-TinTin. którzy nie umieli poradzić sobie z nowymi ś r o d k a m i . Ale można też pokusić się o więcej. dotąd (poza ZSRR) stawianą na dalszym planie. Stwarzało to z g r u n t u nowe możliwości tematyczne. Nie­ pozorne przyczyny mają czasem potężne skutki. manifest ten był dziełem f i l m o w c ó w . Chodzi t u o z a b i e g świadomie n i e s y n c h r o n i ­ c z n y . że liczą się t y l k o eksperymenty f o r m y . otworzyła jednak d r o g ę do pasjo­ nujących poszukiwań*. Kiedy stało się prawie niemożliwe zrealizować zasadę. to okaże się. USA KŁOPOTY Z ROZPOWSZECHNIANIEM P o d o b n o rów na polu bitwy pod Waterloo. szybciej wydały dojrzałe dzieła. Stała się f o r m a l n i e grzeczniejsza. powstała możliwość żywego. o d m i e n i ł losy świata. bardziej humanistycznego zajęcia się treścią. Po w y g r a n i u wszel­ kich atutów. usuwając je t y m samym w przeszłość. które wcześniej zdały sobie sprawę z wielostronności przewrotu (np. Tak jak wiele gwiazd okresu niemego musiało pożegnać się z ekranem. potykając się. e k o n o m i c z n i e i precy­ zyjnie oznaczać upływ czasu oraz zmianę miejsca akcji.

Śpiewaka jazzbandu (6 paździer­ nika 1927) w reżyserii Alana Croslanda. Inne w y t w ó r n i e robiły to samo na terenie A m e r y k i . Pierwszym przejawem przezorności było postawienie na filmy gatunku muzycznego. p o d ­ ekscytowana niedawnym rozpowszechnieniem się radia i tradycyjnie przychylna n o w i n k o m t e c h n i c z n y m . T y l k o w ZSRR i Japonii realizacja f i l m ó w niemych trwała jeszcze do 1934 r. niemieccy. w okresie owej paniki i chaosu. cha­ rakterystyczne cechy d y k c j i . nigdy przecież w swych kalkulacjach nie ograniczający się do rynku wewnętrznego. Publiczność amerykańska. a sztuce filmowej jeden z najpotęż­ niejszych ciosów. rzadko liczący się z argumentami estetycznymi. ruszyła masowo ku kinom. Z a p r o p o n o w a ł zamienić słowa wypowiedziane przez aktorów po angielsku na inne słowa w innym języku. filmami o wartości * N i e b e z p i e c z e ń s t w o z m n i e j s z a ł n i e c o fakt. Stała się ona zdumiewającym sukcesem f i n a n s o w y m . 78 . gdzie reżyserzy i dobrzy aktorzy francuscy. Między Śpiewak jazzbandu (Al J o l s o n ) 1928a 1930 r. Dało to tak katastrofalne rezultaty artystyczne. musieli nagle stawić c z o ł o koszmarnej dla nich wizji: Ameryki tra­ cącej nieanglosaskie rynki zbytu na korzyść n a r o d o w y c h p r o d u k c j i . Śpiewak jazzbandu — naiwna historia żydowskiego pieś­ niarza — prawdę mówiąc. Zdecydowali się realizować specjalne obcojęzyczne wersje swoich f i l m ó w . I tu Amerykanie popełnili kosztowny błąd. Był to film niemy z obszernymi wstawkami śpiewanymi i dosłownie jedną kwestią dialo­ gową. do tej p o r y tak szczęśliwie. Zabieg ten odebrał bezkarnie najwięk­ szym aktorom część ich kreacji: oryginalny tekst dialogu. że do r o z w i n i ę c i a z n a c z n i e kosztowniejszej p r o d u k c j i d ź w i ę k o w e j małe k i n e m a t o g r a f i e n a r o d o w e nie miały ani pieniędzy. o m i j a n y c h przez film. sposób wypowiadania słowa. w y p o s a ż o n y m w nową aparaturę. w p a d ł na g r o ź n y pomysł. ani bazy t e c h n i c z n e j . P r o d u ­ cenci hollywoodzcy. stop­ niowo wygasając. lwow­ ski inżynier Jakub Karol. Pojawiła się całkiem nowa i aż nadto często spełniająca się groźba: w a r t o ś c i o w y w oryginale film stawał się właściwie kilkoma różnymi f i l ­ mami w różnojęzycznych d u b b i n g a c h . a podstawowa sieć największych kin otrzymała aparaturę dźwiękową. Nieco wcześniej. Rozpoczęła się era f i l m u (i kina) dźwiękowego. naśladując ślepo reży­ sera i aktora amerykańskiego. barwę głosu. w y p o w i a d a n y m beznamiętnie przez aktorów gorszego autoramentu. Tak narodził się d u b b i n g . który przyniósł Karolowi i jego m o c o d a w c o m fortunę. Z w y c i ę s t w o dźwięku zaniepokoiło jednak dalekowzro­ cznych businessmanów. w przeciwieństwie do teatru. a wielkie w y t w ó r n i e rozpoczęły prawdziwy wyścig patentów. a także polscy nakręcali w t y c h samych d e k o ­ racjach sceny tego samego f i l m u . operujących rodzimymi językami*. z piosenkarzem Al Jolsonem w roli t y t u ł o w e j .d u k c y j n y m przesądziła sprawę premiera pierwszego filmu d ź w i ę k o w e g o Warnerów. wioząc z A m e r y k i kopię jakiegoś nowego filmu i niespokojny o jego europejskie powodze­ nie. byt firmy Warner został na d ł u g o u g r u n t o w a n y . że p r o d u c e n c i . a zastępował niezdarnym często tłumaczeniem. nie był jeszcze filmem dźwięko­ w y m w naszym pojęciu. pozyskując do takiej pańszczy­ zny na o g ó ł siły czwartorzędne. Paramount otworzył w Paryżu swój europejski ośrodek p r o d u k c y j n y . Oto wraz z dialogiem pojawił się problem barier j ę z y k o w y c h . cała produkcja wielkich kinematografii prze­ szła na dźwięk. intonację.. które oznaczałyby w przybliżeniu to samo i mniej więcej zgadzałyby się z ruchami ust aktorów. t y m razem skapitulowali szybko. M i m o to jego kariera w USA i Europie przeszła naj­ śmielsze oczekiwania. często poza piosenką i t a ń ­ cem pozbawione w ogóle dialogu. Wcześniej czy później trzeba było jednak rozwiązać sprawę eksportu amerykańskich f i l m ó w d i a l o g o w y c h .

Zdecydowane pro­ testy krytyki i wyrobionej publiczności doprowadziły we Francji do stworzenia systemu podwójnego: w najwięk­ szych miastach obok wersji z d u b b i n g o w a n e j wyświetlano również wersję oryginalną z francuskimi napisami i widz m ó g ł sobie s w o b o d n i e wybrać. Domieszano więc fabułę i bohaterów: co drugi film amerykański tego okresu rozgrywał się w kaba­ recie. że nie ruszając się ze swego mia­ steczka mogą obejrzeć i usłyszeć rewię z nowojorskiego Broadwayu. zyskując poklask na całym świecie. Spektakle takie na ekranie mogły odznaczać się jeszcze kosztowniejszym przepy­ c h e m . a montaż pozwalał na nadanie całości jeszcze szyb­ szego tempa. Ro­ berta).różnej. Przemysł amery­ kański zadowolił się upowszechnianiem d u b b i n g u we Francji. USA NOWY GATUNEK. odzna­ czający się rzetelnymi walorami f i l m o w y m i . który wyzyskał w pełni możliwości słowa. Jose Mojikę czy Grace Moore. był film muzyczny. Warner zrobił światową gwiazdę z Jolsona. Na jego korzyść działały nie t y l k o względy eksportowo-językowe. a tym samym rozbudził nadzieję na o d b u d o w a n i e f i l m u jako sztuki. którego fabuła miała daleko mniejsze znaczenie od e f e k t o w n y c h układów choreograficznych a precyzji nie­ mal akrobatycznej. muzyki i szmeru. film taneczny (Panowie w cylindrach. ale wielcy śpie­ wacy rzadko okazywali się wielkimi aktorami. Potem jednak zaczęła ich nudzić monotonia tych popisów. słynnych Ziegfeld Follies. Dusze czarnych* Vidora (1929) nazywają niektórzy historycy pierwszym w ogóle d ź w i ę k o w y m filmem artystycznym. FILM MUZYCZNY Pierwszym gatunkiem. który w udźwiękowionym Hol­ lywood zrobił wielką karierę. Pod koniec lat trzydziestych stworzyła ona odrębny t y p filmu muzycznego. P r ó b o w a n o szukać śpiewaków jeszcze większego f o r m a t u . Paramount natomiast sprowadził sobie z Paryża Maurice Chevaliera. A l e f i l m muzyczny był oczywiście rozwiązaniem margi­ n e s o w y m . Ale już do mniejszych miast wersje oryginalne nie docierały. oparty na osobie solisty. W słonecznych pejza- * Do 1939 r. /9 . Panowie w c y l i n d r a c h (Fred Astaire i G i n g e r Rogers) Najoryginalniejszym zjawiskiem w t y m gatunku oka­ zała się para tancerzy: Ginger Rogers i Fred Astaire. Niemczech i Włoszech. z d u b b i n g o w a n o z a l e d w i e 4—5 f i l m ó w na parę t y s i ę c y i m p o r ­ t o w a n y c h d o Polski. ze swych w s p o m n i e ń dziecię­ c y c h wyczarował świat egzotyczny i pogański. Południowiec. angażowano Jana Kiepurę. np. ale zawsze niższej od oryginału. choć dzie­ jący się w Wirginii czy Alabamie. Farmerzy z Oklahomy i francuscy sklepikarze byli początkowo zachwyceni. jak G r i f f i t h . Rozwijano również pionierski sukces Śpiewaka jazzbandu. Mniejsze kraje wyświetlały filmy amerykańskie w wersji z napisami*. C z o ł o w y m przedstawicielem gatunku byli Trubadurzy New Yorku (1929) Harry Beaumonta. który pod wprawną ręką L u b i t s c h a i w towarzystwie ujmującej Jeanette Mac Donald zrealizował Paradę miłości (1929) i Wesołą wdów­ kę. kipiał od jazzu (wprowadzenie dźwięku zbiegło się z t r i u m f a l n y m marszem jazzu po świecie) i operował stadami zgrabnych girls. * O r y g i n a l n y t y t u ł f i l m u : Hallelujah. był King Vidor. ale również możność wykorzystania g o t o w y c h w pewnym sensie wielkich amerykańskich spektakli r o z r y w k o w y c h . Pierwszym w Ameryce.

wiodła droga do realistycz­ nego filmu dźwiękowego. k t ó r y c h kurs poprzednio nieustannie wzrastał dając krajowi złudne poczucie d o b r o b y t u . zrozpaczeni. odpowiedzialn za całość swego dzieła. Lawina r u szyła. Bazą materialną bandytyzmu była nie szczęsna ustawa prohibicyjna. rzucono tego dnia na rynek. śpiewał i tańczył z zapamiętaniem g o d n y m szamanów znad Limpopo. 13 m i l i o n ó w akcji. T ł u m Murzynów praco­ wał. inżyniera czy profesora. że Stany Zjednoczone wkraczały właśnie w okres wielkiego wstrząsu. Dzień 24 października 1929 r. który wie. Byli to przede wszystkim c i . poprzez opanowanie dialogu. daleko silniej o d c z u tego przez przeciętnego A m e r y k a n i n a niż pierwsza w o j n a światowa. zapisał się w historii A m e ryki jako Black Thursday. gdyż ich właściciele zapragnęli nagle się ich pozbyć. odmawiając wy płaty u l o k o w a n y c h w nich oszczędności. z k t ó r y c m o ż n a porządnie w y s k o c z y ć " . Ich nikła liczba zastanawia dziś czytelnika. nie znaną f i l m o m niemym. zwane ironiczni Hooverville. gdzie udawało się czasem dosta pracę przy zbiorach. . Administracja prezydent Hoovera. To przeżycie otwie­ rało mu drogę do Boga. wysłano generała Mac Arthur z czołgami i karabinami maszynowymi.USA REALIŚCI UJARZMIAJĄ SŁOWO Dusze c z a r n y c h żach Południa skierował reżyser swój obiektyw na folklor zgoła przez H o l l y w o o d ignorowany — murzyński. który niemal z dni na dzień ze spokojnego d o b r o b y t u przeskoczył wraz rodziną w stan zupełnej nędzy. zakazująca na terenie USA sprzedaży a l k o h o l u . Strona obrazowa nie dawała się oderwać od dźwiękowej. robotnik z planta­ cji bawełny. Skutki kryzysu potęgowała fala b a n d y t y z m u . o d m a w i a ł a p o m o c y ofiarom kryzysu. 80 Również i lata trzydzieste w USA t r u d n o jest omawiać według nazwisk reżyserów — tak rzadko mieli możność wybierania s w o b o d n i e własnej d r o g i . dotykając co czwartą rodzinę Pojawił się nowy typ bezrobotnego: inteligenta w białym kołnierzyku. Wędrujące rodziny budowały na pery feriach miast tekturowe osiedla ruder. Czarny Czwartek. Na giełdzie nowojorskiej nastąpił krach. który roz panoszył się we wszystkich wielkich miastach. W filmie nie występował ani jeden biały. Obdarzony mocą wieszczą i kaznodziejską zapalał odtąd ognie kolektywnego fanatyzmu. Ruszyła masow emigracja na Z a c h ó d . skakali z okien dra paczy na bruk*. a straty ludności szacowano na 30 miliardów dolarów. Zdarzali się jednak w H o l l y w o o d t w ó r c y na europejską modłę. zaskoczona wypadkami i próbująca je bagateli zować. Banki bankrutowały. Państwowy m o n o p o l zosta * H u m o r y s t a Will Rogers pisał: „ T r z e b a stać w kolejce do o k i e n . Fabryki zatrzymywały produkcję i masowo zwalniały pracowników. którzy w stopniu wyższym od otoczenia czuli się zafascynowan teraźniejszością swego kraju. przypadkiem zabił brata. Rytmizowanie scen z b i o r o w y c h dźwię­ kiem modłów i śpiewów nadawało im intensywność. Bezrobocie zwaliło się na kra z zatrważającą szybkością. dzieło pobożnych ciotek o d e r w a n y c h od życia farmerów. Już po d w ó c h t y g o d n i a c h większość akcji stracił p o ł o w ę wartości. Wielcy przemy słowcy i d r o b n i ciułacze. cielesnego Boga czarnych ludzi. Przeciw manifestacji d o p r o w a d z o n y c h do ostateczności bezro b o t n y c h . burząc u obywateli tradycyjne poczucie bezpieczeństwa i świętośc n o r m p r a w n y c h . Tędy od filmu czysto muzycznego. Bohater. weteranów wojny.

np. Obciążony na koniec n a t a r c z y w y m m o r a l i z o w a n i e m . W obu z b i o r o w y m bohaterem była mała grupa ludzi zagrożona z zewnątrz. Opowiadał historię tęgiego osiłka. spe­ cjalizował się przede wszystkim w rodzajach o d p o c z y n ­ k o w y c h . pasję społeczną i akcenty krytyczne wobec n o r m i instytucji uznawanych poprzednio za abso­ lutnie niewzruszalne. Politycznie film był naiwny. zawierał jednak wiele wzruszających momentów. napychały teraz kieszenie szefów potęż­ nych gangów. ostrymi kontrastami światła i cienia. odciskając się p o n u r o na życiu wielu krajów. Film ten pozostawał pod bezpo­ średnim w p ł y w e m kinematografii radzieckiej i m ó w i ł o farmie spółdzielczej. Realizm reżyserii Forda połączony z d o ­ skonałą znajomością konstrukcji dzieła f i l m o w e g o wydał d w a klasyczne filmy g a t u n k u p r z y g o d o w e g o : Zagubiony patrol* i Dyliżans (1939). przedostało się bezpośrednio do f i l m u . korzystających z pełnej nietykalności i obawiających się wyłącznie swoich rywali. które poprzednio szły do kas p a ń s t w o w y c h . wśród których s t o p n i o w o umacniała się solidarność. mniej dotknięty kryzysem od innych dziedzin g o s p o d a r k i . w y s z u k a n y m i k o m p o z y c j a m i kadru. wracał do epizodu z irlandzkich walk w o l ­ n o ś c i o w y c h . opłacających suto policję. Podobne zainteresowania społeczne zdradzała później­ sza Cytadela*. " Polski t y t u ł e k r a n o w y : Złudzenia życia. który sprzedał A n g l i k o m przyjaciela-rewolucjonistę. Na dziełach poważnych kry­ zys zaciążył raczej ogólną tonacją. W powszechnym porywie entuzjazmu wybrał prezydentem Franklina Roosevelta. najwyraźniej odbiła się w Na­ szym chlebie powszednim Vidora (1934). ale piękno pól Ameryki (tak rzadko o b e c n y c h w filmach tego kraju farme­ rów) i g l o r y f i k a c j a solidarności ludzkiej uczyniły zeń wzruszające świadectwo swoich czasów. Natomiast naród amerykański. autora p r o g r a m u N o w y Ład (New Deal). * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Patrol na pustyni. HI . Historia nasączona była mgłą. że na p o d o ­ bieństwo Niemiec g o t ó w jest z rozpaczy oddać się w ręce nieodpowiedzialnym a w a n t u r n i k o m . w kolektywnej pracy odnajdujących sens życia. który. Dyliżans (w ś r o d k u Claire Trevor) Tendencje realistyczne a niechęć do postaci zdegener o w a n y c h i dziwacznych c e c h o w a ł y zawsze J o h n a Forda. Reżyser umyśl­ nie nakręcił kilka seryjnych f i l m ó w . brawurową scenę „ w s k r z e ­ szenia" biciem pozornie m a r t w e g o n o w o r o d k a . traktowaniem tematów wcale nie n o w y c h . Ford. co przyśpieszyło proces zestarzenia się dzieła. Zdumiewająco mało z tego. co przeła­ m y w a ł o pierwsze lody między lekarzem a nieufnymi p r o ­ letariuszami. a wielkie zyski. „ p o c i e s z y c i e l s k i c h " . zagrożony w sa­ mym s w y m istnieniu. którego uważano za g ł ó w n e g o spadkobiercę kowbojskich tradycji lnce'a. by mieć pieniądze na sfinansowanie Chleba.natychmiast zastąpiony przez olbrzymią nielegalną sieć handlową. Irlandczyk z pochodzenia. Troska o atmosferę. kiedy już zdawało się. czym żył dosłownie cały naród. Bohaterem był młody lekarz-społecznik osiadły w nędznym miasteczku g ó r n i c z y m . wielkie roboty publiczne. która stała się p u n k t e m z b o r n y m roz­ bitków ż y c i o w y c h . ale w y p o s a ż o n y c h teraz w nuty p o d ­ skórnego niepokoju. Gospodarka pla­ nowa. Wielki kryzys setkami e k o n o m i c z n y c h powiązań prze­ rzucił się do Europy. Radykalizacja inteligencji. zasiłki dla bezrobotnych i ustalenie minimalnych płac wyprowadziły powoli Amerykę z niebezpieczeństwa. rozumianą w d u c h u niemieckiego ekspresjonizmu. którą w e d ł u g powieści C r o n i n a nakręcił Vidor w A n g l i i . widzącej potrzebę reform i popierającej Nowy Ł a d . znalazł w sobie po­ trzebną do o d b u d o w y siłę. d o m i ­ nowała w głośnym Potępieńcu (1935). a także w y j ą t k o w y m u Forda s y m b o l i z m e m n i e k t ó r y c h postaci (ślepiec = los). o d m a l o w a n y m z całą mroczną drobiazgowością.

O b o k t y c h tendencji e p i c k i c h miał realizm h o l l y w o o d z ­ ki swego intymistę w osobie syna e m i g r a n t ó w szwajcar­ skich. tragicznie uwięzionych w swoich obse­ sjach i pożądaniach. że został wynajęty do obnoszenia deski z napisem reklamowym. Bohater o d p o w i e morderstwem na morderstwo ze strony policji i odejdzie nie p o g o d z o n y z losem. poprzez liryczne historie miłosne. Na zachodzie bez zmian. Okazuje się. Z dzie­ sięcioletnim opóźnieniem. ale znalazła tu jednak Ameryka wierne o d b i c i e s w o i c h niedawnych wielkich lęków i wiel­ kich nadziei. Jest to jeden z t y c h filmów. Jak u Remarque'a — brak tu analizy przy­ czyn wojny. Ale opis w o j n y jest przerażający swą otwartością. ustępują siłą w y m o w y pier­ wszemu f i l m o w i c y k l u — Gronom gniewu (1940). p o n u r a epopeja nędzarzy. niezbyt jeszcze licznych. Lewis Milestone. Wyostrzona satyrycznie jest już pierwsza scena f i l m u : człowiek w w y t w o r n y m s m o k i n g u zawija ran­ kiem w gazetę mizerne śniadanie. a niedoce­ nioną adaptację: Myszy i ludzie (1940). T w ó r c y pozostawili dopisanie zakończenia — historii Stanów Z j e d n o c z o n y c h . „ S t a ł e szukanie dobra to cecha Forda-myśliciela. wg Steinbecka. Jadą bez­ d o m n i starą ciężarówką przez bezrobotną Amerykę w p o ­ szukiwaniu pracy. Przytłaczająca dekoracja niskiego p o k o i k u na poddaszu ciąży nad życiem d w o j g a bezrobotnych kochanków. Żadnego fałszy­ wego romantyzmu: błoto i wszy o k o p o w e . że potrafił (przynajmniej początkowo) d o c h o w a ć wierności swym zainteresowaniom.Dążenie do prawdy i zainteresowanie losami prostego człowieka doprowadziło Forda u progu lat czterdziestych (ale jeszcze przed przystąpieniem Ameryki do wojny) do głośnej trylogii społecznej. pozbawione jutra uciechy pozaf rontowe. rozpaczliwie szukających miej­ sca pod słońcem. Ale zrealizował jeszcze jedną udaną. U wydziedziczonych farmerów znajduje zapał. rysując film kreską twardą i brutalną. Nadal pasjonował go m o t y w odpowiedzialności i kary. Kryzys wyrzuca rodzinę farmerów z ojcowizny. W Niemczech. Może te mniej komercyjne p o w o d y zjawienia się w USA spowodowały. Dwa pierwsze jego filmy amerykańskie brały w o b r o n ę 82 . którym w hitlerowskich Niemczech zro­ biło się za duszno z przyczyn p o l i t y c z n y c h . Franka Borzage. w rok po wydaniu książki Remarque'a. zrealizowałw 1930 r. Był z t y c h . ponieważ miał „zagrażać opinii o N i e m ­ cach za granicą" (motywacja bezsensowna. skutkiem demonstracji hitlerow­ ców. świeże oko cudzoziemca potra­ fiło ów m o t y w w y d o b y ć w sposób odkrywczy z życia Ameryki. ale już hałaśliwych. Mimo kameralnych ram film ma wagę d o k u m e n t u społecznego. U niego wielkie problemy naszego czasu dochodziły do głosu pośrednio. które obok Dusz czarnych przyczyniły się do osiągnięcia przez kinematografię dźwiękową równowagi między dźwiękiem a obrazem.. którzy w latach f i l m u niemego pielgrzymowali do „ f a b r y k i s n ó w " po dolary. i Zielona dolina. Fritz Lang — którego kariera niema jest nam już znana. Sjòstròm i ci wszyscy. szczerość i prawość. Z pacyfistyczną jednostronnością film nie szuka racjonalnej drogi do świata bez wojen. N i g d y potem nie d o r ó w n a ł Milestone swemu dźwiękowemu de­ b i u t o w i . Droga tytoniowa (wg Cald­ wella). skoro właśnie „ z a granicą" wyświetlano film bez przeszkód!). reżyser o wielkiej biegłości warsztatu. Swoje arcydzieło. nace­ c h o w a n a zamyśloną tkliwością opowieść o młodości w małej mieścinie górniczej. Tak jest w jego c z o ł o w y m filmie Jak w siódmym niebie (1933)... ale początki dźwiękowej w przedhitlerowskich Niemczech znajdziemy d o p i e r o poniżej — był emigrantem innego p o k r o j u niż M u r n a u . Tę opinię o Fordzie wydał Wsiewołod Pudowkin. drobiazgową analizę psychologiczną czworga ludzi w o d l u d n y m rancho. Rozczarowanie przychodzi za rozcza­ r o w a n i e m . f i l m zdjęto z ekranów. Film ten pozostaje po dziś dzień jednym z na[dramatyczniejszych krzyków przeciwko ohydzie wojny. Drugą indywidualnością był emigrant z Rosji. które chce budzić w widzu". wyszczerzone w śmiertelnym uśmiechu twarze t r u p ó w . Ta sarabanda grozy niedaleka była w swej g w a ł t o w n o ś c i od m o c n y c h scen cyklu gangster­ skiego. Adaptacja głośnej powieści Steinbecka uznana została przez krytykę amerykańską za szczytowe dzieło Forda.

** Dał się poznać przede wszyst­ kim Ślepym zaułkiem (1937). Pokazała. Pamiętamy. Pierwszy dźwiękowy film gangsterski. które niosły ze sobą prohibicja i wielki kryzys. Nie o d e r w a n y m i p o n a d c z a s o w y m . Ze spięcia najbardziej dra­ stycznych różnic socjalnych wynikały filmy najwybitniej­ sze. Scena balu. Jestem n i e w i n n y * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Za cenę życia. Dźwięk wniósł do tego g a t u n k u pisk hamulców i o p o n po asfalcie. że w ś r ó d w i e l k i c h nazwisk lat 3 0 . że rozpoczęli go Ludzie podziemi Sternberga. W tym d r u g i m chodzi o temat. kazał Wyler z b u d o w a ć ciasne i ciemne pokoje. ryki przeraże­ nia i terkot broni maszynowej. z kapitalnym Paulem M u n i . 83 . na k t ó r y m bohaterka postanowiła wystąpić w skandalicznej. nawet jeśli popadali potem w kicz. Alzatczyk. jeszcze w technice niemej. gdzie ciągle ktoś kaszle. złośliwe. Jezebel (1938). na które dźwiękowa kinematogra­ fia amerykańska dzieliła się równie wyraźnie jak niema. był jednak znamienny dla nastrojów doby rooseveltowskiej. obecnie prostytutkę. egoistycznej. którzy się nie liczą: wracającego z więzienia gangstera. ale z r o d z o n y m przez miejsce i epokę portretem dziewczyny z Południa: d u m n e j . Ten wie: trzeba zwalić rudery prze­ klętego zaułka. że i na taśmie czarno-białej osiągnąć można określone efekty kolorystyczne. już walczące nożem i szpiclujące. Najstraszniejsze są dzieci: cherlawe. w której wielka Bette Davis zagrała swą życiową rolę. opartą na zorganizo­ w a n y m szantażu na wielką skalę i śmiałych akcjach z b r o j ­ n y c h . jaskrawoczerwonej sukni. Pokazywał ludzi. Świetny Edward Robinson nadał Małemu Cezarowi rysy Włocha. zwła­ szcza zaś Jestem niewinny (1936). w e d ł u g ówczes­ nych pojęć. która chce t y l k o pieniędzy. ale już na fali przeobrażeń. namiętnie zaatakował amery­ kańskie więziennictwo i system walki z przestępczością. na d ł u g i e lata zapewniające markę ich t w ó r c o m . W h o l l y w o o d z k i m atelier.t y c h z n o w u t y l k o King Vidor r e p r e z e n t u j e r d z e n n y c h A m e r y k a n ó w . bohaterowie następnych f i l m ó w byli już j e d ­ nak A m e r y k a n a m i . położony bezpośrednio na zapleczu eleganckich drapaczy chmur. bogatej. również mieszka­ niec ponurej dzielnicy. wyrzucającą go za drzwi matkę. wylęgarnię zła. Ludność prowincjonalnego miasta postanawia j e d ­ nak dokonać samosądu i podpala więzienie. lynch. Gangstera zabija pewien zdeklasowany architekt. Ale następny film Wylera był jeszcze lepszy. opisywał z całym realizmem i o b i e k t y w i z m e m karierę szefa gangu. z plamami w i l g o c i na ścianach. zacznijmy od filmu gangsterskiego. założony z góry i podkreślony nie bez pew­ nego schematyzmu. którego bohaterem był właś­ nie b r u d n y zaułek n o w o j o r s k i nad East River.ludzi oskarżonych przez społeczeństwo: Tylko raz żyjemy* (brawurowa sekwencja pościgu za bohaterem przesłania tu nieco dwuznaczność argumentacji i dążność scenarzy­ sty do silnych a nie usprawiedliwionych efektów). eks-narzeczoną. Ostatnią wreszcie indywidualnością przedwojennego kina amerykańskiego jest William Wyler. Mały Cezar (1930) Mervyna Le Roy. gdzie wznoszono zwykle w y t w o r n e salony i buduary. Ale mechanizm z b i o r o w e g o szaleń­ stwa masy „ s p o k o j n y c h ludzi" nigdy przedtem nie został odsłonięty z tak wielką bezwzględnością. który przedtem i potem był tabu dla wszystkich f i l m o w c ó w hollywoodzkich: o ponury fenomen moralności amerykańskiej. Ten sam reżyser w Jestem zbiegiem. " Z n a m i e n n e . Sąd ma zwolnić niewinnie skaza­ nego. Był najbardziej ame­ rykański i najbardziej związany z epoką. Koniec filmu był k o m p r o m i s o w y . choć cofał się o kilkadziesiąt lat w przeszłość i miał być po prostu studium charakteru. który do USA przybył w 1920 r. słusznie przeszła do historii. jest j e d n y m z najlepszych w kinematografii przedwojennej portretów k o b i e c y c h . Ten kontrast. c h o ć o c z y w i ś c i e w ś r ó d reali­ z a t o r ó w H o l l y w o o d u s t a n o w i l i o n i przytłaczającą większość. USA SIŁA ZAMIAST IDEAŁÓW Przegląd gatunków.

że ta wiara w siłę nie była oczywiście wiarą t w ó r c ó w . neony i światła s a m o c h o d ó w . Po 1934 r. podniosła się fala protestów. Porwanie synka pilota L i n d bergha i zuchwały rabunek miliona dolarów w c h i c a g o skiej firmie Koch and C o m p a n y zaczęto przypisywać demoralizatorskiemu w p ł y w o w i f i l m ó w gangsterskich. Po w p r o ­ wadzeniu dźwięku szczególnym wzięciem cieszyły się tu tematy egzotyczne. ksiądz. Przeciwstawiła się im nowa. „ T o istnienie dzielnic nędzy p o w o d o w a ł o ową falę zbrodni — pisał historyk Richard G r i f f i t h . nieładny. któremu nędza zamykała dostęp do klubów. przemoc. Chcieli wykazać odpowiedzial­ ność całego społeczeństwa za zdziczenie obyczajów.Curtiza. Jego scenarzystami nie byli skoszarowani w H o l l y w o o d pisarze. poprzez f a c h o w e włamania jego droga prowadziła do gangu. która opa­ nowała Amerykę i zastąpiła wiarę w ideały". wzorowana na postaci Ala Capone. Dopiero terSż. w p ł y w o w a organizacja. bardziej niż obawa przed zdeprawowaniem widza. pracującego w Hollywood Węgra) bohater pozytywny. ale dwaj c h i cagoscy dziennikarze*. kiedy m a t k a b o ­ hatera nic nie w i e d z ą c o j e g o p o d w ó j n y m ż y c i u . Jak określił to wnikliwy historyk amerykański Lewis Jacobs. kabaretów i ciekawszego życia. USA TARZANY I KING KONGI Z b l i ż o n y m g a t u n k i e m był f i l m przygodowy. b y ł o w o w y m czasie „ s t o l i c ą " g a n g s t e r y z m u . Van Dyke. a k t o r n o w e g o t y p u . niosące w każdym razie jakąś część prawdy o Ameryce. schody czynszowych kamienic. Stosunek bohatera do kobiet (a bez kobiet nie m ó g ł się oczywiście obejść żaden z t y c h f i l m ó w ) był zupełnym przeciwieństwem sentymentalizmu czy adoracji i opierał się na egoistycznym erotyzmie*. Dlatego obok f i l m ó w „ b e z s t r o n n e g o o p i s u " szybko zaczęły się pojawiać filmy zastanawiające się nad przyczy­ nami zła i metodami jego wykorzenienia. Wraz z całą serią p o d o b n y c h f i l m ó w wkroczyło na ekrany nie znane dotąd w takim nasileniu zimne o k r u c i e ń ­ stwo. który umiał k o m p r o m i s o w o godzić zamorskie pejzaże * C h i c a g o . Nowa była sceneria t y c h f i l m ó w : pełne wielkich sklepów ulice. brutalny. której kampaniatrafiła na pewne prze­ sycenie widza amerykańskiego filmem gangsterskim. jeśli wszędzie w o k ó ł nas właśnie nieuczciwość zwycięża? Najważniejszym z filmów szukających wyjścia był Wróg publiczny Williama Wellmana (1931). Po­ kazywali chłopaka. Le­ g i o n Przyzwoitości. spowodowała bojkot gatunku". podziwu dla udanego wyczynu — prowadziło często jeśli nie do gloryfikacji. Dodajmy. swoistej lojalności w o b e c ich własnego kodeksu h o n o r o ­ wego. zadaje sobie pytanie: — Jaki sens ma głoszenie uczciwości. b a r d z i e j niż j a k i e k o l w i e k i n n e m i a s t o USA. który bardziej niż policji obawiał się k o n k u r e n ­ cyjnych szajek**. nie mający dla k o b i e t u ś m i e c h u . 84 . Mistrzem gatunku okazał się William S. o t w i e r a na d z w o n e k w e j ­ ś c i o w e d r z w i . z prawdziwą maestrią skonstruowana biografia „Szefa". ** Jedną z n a j m o c n i e j s z y c h scen f i l m u jest m o m e n t . kiedy filmy gangsterskie zaczęły poka­ zywać palcem na krzywdy społeczne jako przyczynę zła.Jezebel (od lewej Bette Davis i Henry Fonda) Za klasyka gatunku uchodzi Człowiek z blizną (1932) Howarda Hawksa. f i l m y te były odbiciem „ c y n i z m u i wiary w siłę. * U c i e l e ś n i e n i e m tej p o s t a w y stał się J a m e s C a g n e y . sadyzm. filmy gangsterskie. to do pobłażliwości i usprawiedli­ wiania. w codziennej praktyce redakcyjnej oswojeni z zagadnieniem. sale gry w oparach d y m u t y t o n i o w e g o . „ m ę s k i " . W j e d n y m z nich (Aniołowie o brudnych twarzach M. Ale uczciwy dokumentalizm w stylu Flaherty'ego nie był dla H o l l y w o o d dostatecznie komer­ cyjny. przez k t ó r e w p a d a p o d w ł a s n y m ciężarem t r u p syna. Od d r o b n y c h kra­ dzieży. — Ta nieprzy­ jemna teza. Niemniej jednak manifestowanie osobistej o d w a g i gangsterów. . znikły z ekranów. Bojkot odniósł s k u ­ tek.

Podobnie jak praski Golem wyłamuje się on spod władzy twórcy. Książę Dracula. Dyliżansem Forda. w k t ó r y m życiorys autentycznego * P r z e c h w y t y w a n i e t e m a t y k i b r y t y j s k i e j miało być w r o z u m i e n i u H o l ­ l y w o o d u a r g u m e n t e m z a zbędnością s a m o d z i e l n e j k i n e m a t o g r a f i i a n g i e l ­ skiej. Poczesne miejsce w p r o d u k c j i lat trzydziestych zajęła fantastyka. wśród świstu w i c h r u i wycia psa. B5 . wysma­ ż o n y m i w Ameryce. Tuż przed wojną zdobył sobie obywatelstwo na terenie sensacji film „katastroficzny". a t y l k o Człowiek z blizną Trader H o r n z białymi aktorami udającymi t u b y l c ó w . wampir żywiący się ludzką krwią. Oczywiście o p ó ł n o c y . Takimi filmami były Huragan Forda.bohatera doznał znacznej. Z hagiografii r e w o l u ­ cji meksykańskiej skorzystał natomiast Jack Conway w filmie Viva Villa!. O b o k westernów z ich klasykiem. kwiat Hawany oraz Poganina. Chicago Henry Kinga (wielki pożar). zrobiona z kosztownym roz­ m a c h e m . mająca jeżyć włosy na głowie. Hindusi natomiast pokazani są jako zdziczałe hordy. Zwłaszcza „ f a n t a s t y k a czarna". w powszechne użycie weszły tematy z kolonialnej mitolo­ gii angielskiej. tj. Prowadzą oni wy­ prawę przeciw plemionom walczącym o wolność. od w o j n y krymskiej do powstania bokserów w C h i ­ nach*. a elementy rodzi­ mego f o l k l o r u z sentymentalnymi scenariuszami. Ponieważ straszenie ludzi okazało się d o b r y m intere­ sem. możliwa do pokazania t y l k o w w i d o w i s k u k i n o ­ w y m . umożliwiające w ę d r ó w k i w czasie i prze­ strzeni — od piratów na M o r z u Karaibskim do p o d b o j u Indii. Ekspresjonizm niemiecki też straszył wampirami (Nosferatu był w linii prostej przodkiem Draculi). wkrótce wystartował konkurencyjny okropek. Specjalizująca się w tej materii w y t w ó r n i a Universal w filmie Frankenstein (1931) powołała do istnie­ nia p o t w o r n e g o robota (o t o p o r n y c h rysach aktora Borisa Karloffa). film. którego pointą była jakaś efektowna katastrofa. ale sympatycznej koloryzacji. Suez Allana Dwana (rozpad o g r o ­ m n y c h cystern w o d n y c h ) . Podobnym zapożyczeniem z mitologii francuskiej Legii Cudzoziemskiej było Maroko Sternberga z Marleną Dietrich i Gary C o o p e r e m . Charakterystycznym klasykiem w tej grupie jest Bengali (1935) Henry Hathawaya. by dać upust z b r o d n i c z y m skłonnoś­ c i o m . San Francisco Van Dyke'a (fascynu­ jące trzęsienie ziemi). w którym tłustawy Ramon Novarro rozpętał światową modę na gitary hawajskie. Eskimo i Nenitę. ale u A m e r y k a n ó w nie było plastycznych czy stylistycznych ambicji Niemców. któ­ rych o k r u c i e ń s t w o aż nadto usprawiedliwia stosowanie wobec nich represji. którego bohaterami są trzej oficerowie brytyjscy w Indiach. Obok n i e u n i k n i o n e g o Tarzana nakrę­ c i ł Van Dyke Trader Horna. Tema­ tem f i l m u jest wyłącznie h o n o r żołnierza angielskiego.

w półtonach i niedomówieniach. zmuszających do myślenia. ekranizacja powieści dla dorastających panienek Louisy M. Oznacza to po prostu. Droga bez powrotu Tay Garnetta. Alcott. najchętniej w koniec XIX w. że o p u ś c i ł ich nagle talent i dobry smak. Dwa słowa należą się melodramatom. ten coś im zlecił do w y k o n a n i a . A m b i t n i e j ­ szy od nich. opisująca nostalgiczny romans skazanego na śmierć i nieuleczalnie chorej gruźliczki. Często były to adaptacje literatury (nieświetnej). Taka np. Kodeks Haysa czuwał nieustannie. Stanowiły ciągle ogromną część p r o d u k c j i . właziła na szczyt Empire State Building i rękami zgarniała z powietrza samoloty. ucieleśniony przez księżycowego Leslie Howarda. zainscenizowana była z rzadką delikatnością. Z wszelkiej protekcj korzystały natomiast „ d r a m a t y z myszką". Ocaliła film dy­ skrecja i prostota. by także za pośrednictwem historii m i ł o s n y c h i d r a m a t ó w r o d z i n n y c h nie pojawiło się za wiele rzeczywistych p r o b ­ lemów. W King Kongu (1933) Ernsta Schoedsacka małpa mons­ trualnych rozmiarów atakowała Nowy Jork. nie na amatorów awangardowych powieści! . c h o ć nie pozbawiony teatralności. i mit gangstera. spekulującym na skłonności widza do ł a t w y c h wzruszeń. podawanym z reguły w sosie sentymentalizmu i o b l i c z o n y m przede wszystkim na piękniejszą połowę w i d o w n i . Wynurzało się z przeciętności to przede wszystkim. które n i k o g o nie raziły niepokojącymi aluzjami. jeśli tendencji t y c h brak lub jeśli ujawniają się ukradkiem — nie w filmie. że byli związani kontraktem z p r o ­ d u c e n t e m . a wbrew n i e m u . gdzie dość absurdalna historia miłosna. niekiedy młodzieżowej. z której pozostają w pa­ mięci przede wszystkim — nieskazitelne technicznie — odciskające się m i a r o w o w świeżym śniegu ślady niewi­ dzialnych stóp człowieka. które ją ostrzeliwały. z jaką reżyser potraktował temat. — Publiczność kinowa ma umysłowość dwunastolet­ niego dziecka — oświadczył w s p ó ł p r a c o w n i k o m jeden z największych p r o d u c e n t ó w H o l l y w o o d u — na nią. Inny rodzaj fantastyki stanowiły filmy oparte na dosko­ nałości t r i c k ó w t e c h n i c z n y c h . Podobnie w Peter Ibbetsonie Hathawaya. Z n a m i e n n y jest szalony sukces. mogła bez t r u d u stać się kiczem. reprezentowany przez bezwzględnego i niezależnego Humphreya Bogarta. Ambitniejsza była w tym samym roku próba ekranizacji Wellsowskiego Niewidzial­ nego człowieka Jamesa Whale. ile się dało.proszę mi równać. Orientację w gąszczu amerykańskich melodramatów utrudnia d o d a t k o w o właściwy tej kinematografii antyintelektualizm. co oczywiście nie oznacza.USA PUBLICZNOŚĆ TO DWUNASTOLETNIE DZIECI dążenie do wywołania maksimum grozy środkami „ r e a l i ­ stycznymi". co znajdowało usprawiedliwienie dla jaskrawych efektów w sferze psychologii albo w sferze uczucia. W dziedzinie doskonałości technicznej H o l l y w o o d istotnie miało czym się pochwalić. z jakim spotkały się Małe kobietki (1933) George'a Cukora. rzewne historie c o f n i ę t e w przeszłość. Poniżej tej granicy zasmucająco często o d n a j ­ dujemy nazwiska wielkich i największych. a oni usiłowali co najwyżej uratować. Wielki rozwój kinematografii rozrywkowej w tym okre­ sie z pewnością był w jakiejś mierze związany z zapotrze­ bowaniem społeczeństwa na odprężenie i ucieczkę od kry­ zysowych kłopotów c h o ć b y przez półtorej godziny k i ­ nowego seansu. T r u d n o g r u p o w a ć te f i l m y według filozofi­ c z n y c h czy artystycznych t e n d e n c j i .. gdzie u boku młodziutkiej i naiwnej Bette Davis spotkały się dwa wielkie mity amery­ kańskie: mit trampa. kończąca się połączeniem kochanków w zaświatach. był Ska­ mieniały las (1936) Archie Mayo. bardzo rzadko natomiast przekraczały granicę dzielącą dzieło sztuki od taśmowej konfekcji.

gdy tamci zawsze uchodzić będą za lumina­ rzy. W miarę u p ł y w u lat komedia sytuacyjna wchłaniała więcej elementów rzeczywistości amerykańskiej niż dra­ maty psychologiczne. zabawiał społeczność. bawił zręcznym spleceniem wielu Maroko . Początek okresu d ź w i ę k o w e g o stał p o d znakiem ko­ medii Lubitscha. Potem w r ó c i ł do komedii dramatycznej. który n i g d y nie był demonstracją żadnej postawy. która nigdy nie przeradzała się w satyrę. w k t ó r y m komedie nabierały niekiedy większego znaczenia niż dramaty. ba. W Złotych sidłach (1932) rzecz toczy się na wyżynach 87 towarzyskich. amoralizmem. co „ l u d z i e z towarzystwa".USA ŚMIECH W „ZWARIOWANYM ŚWIECIE" Może z t y c h właśnie względów Ameryka była j e d y n y m krajem. zawsze lekko zahaczającej o teatr. Staremu wydze udało się z nietkniętym laurem w k r o c z y ć w nową t e c h n i k ę . obserwo­ wał ją z pełnym w y r o z u m i e n i e m . c h o ć odbijała te elementy w krzy­ w y m zwierciadle. który nigdy nie popadał w konflikt z kodeksem Haysa. w o m a w i a n y c h już k o m e d i a c h muzycznych był nawet nowatorem i odkrywcą. Podobała się ona A m e r y k a n o m swą ironią. która albo nie może się zdecydować na żadnego z d w ó c h u k o c h a n y c h . Obiad o ósmej Cukora (1933) był sentymentalno-satyryczną komedią o oszałamiającej obsa­ dzie t y p u „ a l l stars". albo d e c y d u j e się równocześnie na obu i pod koniec zgodnie odchodzi z nimi w siną dal. niczym się nie gorsząc. erotyz­ mem. Ta dzielna i sympatyczna d w ó j k a robi p o d o b n e świństwa. Sam rozba­ w i o n y . wśród której żył. gdzie o b o k potentatów i nuworyszów szczegolną wytwornością manier i strojów odznacza się para złodziei hotelowych. ani nie gloryfikował. ale ryzykuje więzieniem. I tu także Lubitsch ani nie g r o m i ł . W Sztuce życia bohaterka jest dla odmiany bigamistką.

której wejście witano uroczystą minutą milczenia i której naród szykował za życia wspaniały. Skautowska moralność boha­ tera przypominała niekiedy naiwny optymizm samego * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Anonimowy kochanek.Łatweżycie* Mitchella Leisena (1936) jest życiem młodego redaktorka z niepoważnego pisma. Z bohaterki rzekomo porażonej radem i rze­ k o m o skazanej na rychłą śmierć robiła ona bohaterkę na­ rodową. Naiwny dryblas z p r o w i n c j i został w y b r a n y posłem. nie był bez­ myślny. ale pozwalał zauważyć w tle groźne cienie g o s p o ­ darczej depresji. które nie pragnęły wprawdzie przebudowy ustroju. szczytem jego kariery. ale były dostatecznie przerażone i znękane kryzysem. Śmiech.. który jednak. stawał okoniem i walcząc pozor­ nie bez szans — wygrywał. wyraziły się w poparciu dla komedii satyrycznej i samokrytycznej". bohatera pozytywnego. W czołówce hollywoodzkiej re­ prezentował on mniej liczną grupę t w ó r c ó w . był film Mr Smith jedzie do Waszyngtonu (1939). ale sympatyczny farmer (Gary Cooper) i zwy­ cięsko walczył z w p ł y w o w y m i cwaniakami o fortunę. „ B r a k wiary w siebie i zaufa­ nia do poprzednich ideałów — pisał Lewis Jacobs — ros­ nące zniecierpliwienie i niezadowolenie z wariackiego świata. Największą indywidualnością był jednak żywiołowy Sycylijczyk. którą zamierzał o b r ó c i ć na szczytne cele.S k a m i e n i a ł y las (w ś r o d k u Leslie H o w a r d .. Tak było w Ich nocach (1934). bo lokalna klika chciała mieć powolne narzędzie. gdzie milionerem zostawał nagle nie­ okrzesany. by zasłużyć na sympatię widza. gdzie złośliwy milioner o d n a j ­ dywał w sobie człowieczeństwo. musiał nieraz dostać przty­ czka w nos. Arcydziełem Capry. który niespodziewanie zostaje f a w o r y t e m miliarderki: zamieszkuje w pałacu. by ich zupełnie nie nęcił status quo. g o ­ ł e g o jak święty turecki. Tak było w Nie możesz wziąć tego z sobą (1938). Przejrzawszy jednak wyznaczoną sobie rolę. Wyrazem tej filozofii u Capry (i ściśle z nim w s p ó ł p r a c u ­ jącego znakomitego scenarzysty Roberta Riskina) była postać milionera. Szczęśliwie się skończyło (1938) Williama Wellmana w y k p i w a ł o obyczaje bulwaro­ wej prasy. beztrosko p o w o d u j e krach na giełdzie i nie daje się porwać m o l o ­ c h o w i zarabiania dolarów. nauczony przez mądrego starca. Tak było w Panu z milionami (1936). nawrócić się albo ujawnić dziecięcą naiwność duszy. gry na okarynie. uroczysty po­ grzeb. Bette Davis i H u m p h r e y B o g a r t ) Mr S m i t h jedzie do W a s z y n g t o n u wątków. który budziły te komedie. gdzie młody Clark Gable ujarzmiał nieznośną córkę milionera i po niezliczo­ nych utarczkach zostawał jej mężem. Wyrażał aspiracje klas średnich. doskonały przykład rooseveltowskiej pedagogiki społecznej. . Frank Capra. nie związaną z intelektualną lewicą.

któremu wszystko się udawało. tylko indywidualne waria­ cje. nazy­ w a n y c h w Polsce Flipem i Flapem. Po w y s t a w n y m przyjęciu G r o u c h o całuje dłoń pani domu: — Madame. Harpo i C h i c o . Długotrwała ich kariera zawie­ rała m o m e n t y bardzo d o b r e g o kina (Brałdiabła. a Chico na fortepianie. N o w y m bożyszczem publiczności stał się Eddie Cantor. — No to chodź! Odchodzą i ściana d o m u natychmiast się przewraca. krańcową o d m i e n n o ś ć w a r u n k ó w zewnętrznych. pisała je najczęściej sama dla siebie. Na g r u n c i e rzeczywistego świata pozostał Chaplin. Próbował szczęścia w paru f i l m a c h dźwiękowych. to nie znaczy to. jak przed nimi Duńczycy Pat i Patachon. po czym zwykle demolują instrumenty wraz z całym otoczeniem. obyta ze słowem i piosenką. potem zaś z niebywałą szybkością p o p a d ł w zapomnienie. Większymi indywidualnościami byli niewątpliwie: Wil­ liam O Fields. „ G d y bracia Marx wpadają do salonu jak klowni na arenę. Na i n n y m przyjęciu (od przyjęć i balów roi się w ich filmach) G r o u c h o grzecznie uśmiecha się do g r u b e j i brzydkiej damy: — Czy pani tańczy? — Tak! Tak! — Ale ja — nie! Na takich przyjęciach niemy Harpo popisuje się grą na harfie. który po raz pierwszy na ekranie okazał się piekielnie śmieszny. rasowy k o m i k o kart o f l o w a t y m nosie. 1933) i nie za często zbaczała w regiony złego smaku. że lekceważą salony. gdzie każdą K a c z a 2 u (Z | e w e j G r o u c h o Marx) * Jak C h a p l i n . Filmów Marxowskich nie sposób opowiedzieć. Jej pełne kształty. ale przedłużył dawne sukcesy wymyślając przy pomocy swoich gagmanów serię d o w c i p ó w opartych na dźwięku. Zwłaszcza wobec wściekłości. 1933) odnowiły gust do czy­ stego nonsensu. choć mniej okrutnie obszedł się los z Haroldem Lloydem. pulchna Mae West. Para k o m i k ó w ekscentrycznych Laurei i Hardy. Podobnie. Liczy się gag. Początkowo można się było obawiać. dając tym upust t y p o w o amerykańskiej obsesji niszczenia-konsumowania. akcji nie wystarcza niekiedy nawet na kanwę łączącą. że — jak Keaton czy Lloyd — i on także nie zaadaptuje się do w a r u n k ó w filmu dźwiękowego. O p r ó ż n i o n e miejsca nie pozostały jednak puste. — Co robisz? — pyta d r u g i . brak jakiejkol­ wiek tajemniczości właściwej „ w a m p o m " . w któ­ rym na obiad podają elektroluks w sosie atramentowym. który także nie nagiął się do w y m a g a ń komedii dialogowej. Inna rzecz. Z ka­ baretów i music-hallów przyszła nowa generacja k o m i ­ ków. — Podpieram ścianę. Ich Małpi interes i Kacza zupa (1931. 89 . „ K o m e d i a z w a r i o w a n a " (crazy) braci Marx proponowała świat zupełnie nadrealny. Z k o m i k ó w starej daty nie udało się przekroczyć „ b a r i e r y dźwięku" Busterowi Keatonowi. z jaką przyjął nowy wynalazek.autora. przeżyłem niezapomniany wieczór! — A widząc z a d o w o l o n y uśmiech g o s p o d y n i dodaje: — Ale nie dziś. nic sobie nie robiących z u ś w i ę c o n y c h tabu amerykańskiej moralności — wszystko to ściągnęło na jej głowę g r o m y lig obyczajności i zmusiło do wycofania się z filmu. że absurd w sferze czysto obrazowej nie był łatwy do osiągnięcia i d o p i e r o dźwięk pozwolił ujawnić k o m i z m nieoczekiwanych współ­ zależności między słowem a obrazem. ale w gryzącej satyrze na demokrację i przekup­ stwo polityków nikt dotąd nie posunął się dalej od Capry. mniej znany w Europie. z przylepionym do wargi cygarem. wyzyskiwała. niewysoki niedorajda. Jeden z braci stoi oparty o ścianę d o m u . wreszcie scena­ riusze jej p o m y s ł o w y c h komedii*. wyzywający sposób bycia. oraz jedyna w t y m towarzystwie kobieta. którego komizm był nade wszystko wizualny. Najbardziej oryginalnym zjawiskiem w komedii stali się jednak bracia Marx: G r o u c h o . ale że traktują s e r i o a r e n ę " (Paul Gilson). Ale jego Światła wielkiego miasta (1931) były s k o ń c z o n y m niemal arcydziełem. Szalona trójka przypomina solistów z orkiestry jazzowej: ważny jest nie oklepany motyw.

potem psuje się i karmi wypadają­ c y m i śrubami. ten o b s y p y w a ł go faworami. Po odsłonięciu p o m n i k a okazywało się. Dygnitarz i wystrojona dama odsłaniali pomnik „ P o k o j u i D o b r o b y t u " . zrealizował C h a p l i n Dzisiejsze czasy. armie i ro­ dzaje rozrywek. będące karykaturą podwójną: i filmów m ó w i o n y c h . a także zestawiając je z w y d a t n y m o b n i ­ żeniem poziomu sztuki filmowej całego świata. która zabija indywidualność. A m b i c j e filozoficzne tego dziełka opisał entuzja­ stycznie Siegfried Kracauer: „ o b j ę ł o ono całość działal­ ności ludzkiej. Niemniej jednak Niemcy stały się j e d y n y m poza A m e ­ ryką krajem. najpierw językowe. obrazy wojen i s p o r t u " . Charlie ratował życie pijanemu milionerowi. t y p o w e f o r m y miłości. która uderzyła o bariery językowe. między t r y b a m i . by zmusić r o b o t n i k ó w do większej wydajności i skrócić posiłki. którego utworzenie natrafiło jednak na opory. Kontrasty A m e r y k i z początku lat trzydziestych przekuwał Chaplin w ponury gag: Charlie jadący limuzyną milionera. ratuje ostatecznie Charliego (w absolutnym przeciwieństwie do braci Marx) nieśmiała i niema miłość. Maszyna wlewa przerażonemu Charliemu zupę do ust.tam. Film był tak bogaty w p o ­ mysły. wprowadza maszynę do kar­ mienia. że aż formalnie niejednolity. struktury architektoniczne. i uroczystych mów. wierzenia religijne. pracę taśmową. Istniały nawet zaawansowane plany wspólnego f r o n t u przeciw USA. NIEMCY PRZED UPADKIEM Po pierwszych sukcesach wprowadzenie dźwięku — jak już wiemy — przejściowo osłabiło ekspansję amery­ kańską. w którym t w ó r c y f i l m o w i nie dali się onieśmie­ lić nową techniką i poczynili zdumiewająco szybkie p o ­ stępy. że p o d plan­ deką spał bezrobotny włóczęga. przyznać trzeba. w t y m kie­ runku spoglądali z nadzieją ludzie. Jak zwykle. montaż dość d o w o l n i e powiązanych zdjęć z w y p r a w y pewnego statku na Daleki W s c h ó d . Tu pow­ stało najwięcej dzieł w y b i t n y c h . wiele spodziewający się po nowej sztuce. Charlie-robotnik wybija niechcący mały klinik i kadłub olbrzy­ miego okrętu spływa raptem do w o d y . Film jest pamfletem na maszynizm. Charlie. Film miał podkład muzyczny. pojawia się jego głowa wołająca ratunku. „ N a j g ł ę b s z e uczucia duszy są zawsze nieme" — pisał ten ostatni Mohikanin kinematografii niemej. Słowo natomiast pojawiało się tylko na początku. Oglądany dziś film rozczarowuje łatwizną skojarzeń i pretensjonalnością efek­ tów. W 1935 r. ostatni bodaj film niemy na świecie. bezlitośnie i w y t w o r n i e obcierając usta po każdym „ k ę s i e " . Usiłowały sko­ rzystać z tego dwie największe kinematografie Europy: n i e m i e c k a i francuska. raptownie u r w a n y m przez dojście do władzy Hitlera. Pierwszym filmem d ź w i ę k o w y m . ale bez grosza przy duszy. montaż obrazu ściśle d o p a s o - Dzisiejsze czasy (Charies C h a p l i n ) reakcję widza z góry obliczono i w y w o ł a n o w sposób nieo m y l n y . Kapitalista. to 90 . Jest protestem człowieka przeciw wszechwładztwu nieobliczalnej dlań maszyny. ale przestawał poznawać po wytrzeźwieniu. by odebrać innemu włóczędze znaleziony przez tamtego niedopałek. Nie uderza nas bowiem to. Sceny mimiczne Charliego zyskały tu nową jakość dyskusji światopoglądowej. Po okresie zastoju w ostatnich latach kinemato­ grafii niemej lata 1929—32 były dla Niemiec d r u g i m „ z ł o t y m wiekiem". wyskakiwał z wozu. środki transportu. Ich prze­ mówienia stanowiło nieartykułowane gęganie. a potem polityczne. co wtedy było o d k r y c i e m : ostra selekcja dźwięków. był film dokumentalny Waltera Ruttmanna Melodia świata. Sumując wzloty i upadki kinematografii amerykańskiej lat trzydziestych. że — przynajmniej przez pierwszą połowę t e g o okresu — A m e r y k a bez wątpienia przodowała. Majster Charliego porwany zostaje w koła rozpędzonej maszyny i to t u . potem za kołnierz. tu przede wszystkim w y k u w a n o formalne podstawy nowej estetyki. który zyskał uznanie krytyki i masowy sukces u widzów.

Sternberg dziedziczył wyrazistość po ekspresjonizmie: zarówno malarsko pokrzywione d a c h y miast. " A także S t e r n b e r g a . Był bezradny wobec sił. Zaraz potem przybyły g o ś c i n n i e z A m e r y k i von Stern­ berg zadziwił opanowaniem n o w y c h ś r o d k ó w wyrazu 91 * Z p r z y c z y n c e n z u r a l n y c h polski t y t u ł f i l m u z m i e n i o n o na Niebieski motyl. gwiżdżą­ cego „ T a n i e c szkieletów" Saint-Saensa. Adaptacja daleko odeszła od o r y g i n a ł u . jak to pre­ cyzyjnie w y w i ó d ł Kracauer w słynnym dziele „ O d Caligariego do Hitlera" — niezdecydowany liberalizm t y c h dzieł nie apelował do sumień. nieco n o s o w y m głosie. aż S t e r n b e r g przestał być w i e l k i m S t e r n b e r g i e m (Maroko. o której zeznawała zdumiona g o s p o d y n i : „ J a k ż e to? Taki porządny człowiek?" Publiczność nie wyczuwała w tym ostrzeżenia przed epoką Himmlerów. prze­ rywanych wyrazistym milczeniem. skoro wszyscy ich t w ó r c y wyemigrowali po pożarze Reichstagu. Upokorzenie profesora można było co do siły efektu porównać j e d y n i e z w y r a f i n o w a n y m erotyzmem postaci Loli-Loli. Pierwszy dźwiękowy f i l m Fritza Langa. które uznał za nienawistne. nadal uważa­ nego za g ł ó w n e g o reżysera Niemiec. jak profe­ sora Unrata**. Dziedziczył też po Kammerspielu: mroczne wnętrza. do historii głośnego „ w a m p i r a z Dusseldorfu". oraz charakteryzowa­ nie środowisk (klasa szkolna. T y p o w y belfer pruski (Emil J a n ­ nings) w p a d a ł w sidła tancerki Loli-Loli (Marlena Dietrich) i p o d jej w p ł y w e m staczał się na dno. p r o w a d z o n a oczywiście B ł ę k i t n y a n i o ł (od prawej Emil J a n n i n g s i Marlena Dietrich) M — M o r d e r c a (Peter Lorre) wany do rytmów m u z y c z n y c h . nie nakłaniał do działania ani nawet do czujności. jak i nędzne zaułki z latarnią i kotem są zbyt w y m y ś l o n e . ale nieuniknione. opętała f i l m . . zmieniając tonację ironiczną na okrutną. który zawiózł ją do USA i realizował p o t e m s c e n a r i u s z e specjalnie d l a niej pisane. kabaret) t y p o w y m dla nich szumem głosów. niepozornego mieszczucha o tępej twa­ rzyczce i n a p u c h ł y c h powiekach (Peter Lorre). przemyślne wplatanie dźwięków naturalnych w specjalnie komponowaną m u ­ zykę. Marlena Dietrich s t w o r z o n y m tu typem kobiety o niskim. ściągającej klę­ skę na kochających ją mężczyzn. by wierzyć w ich realność. Blond Venus). gdy szedł d o k o ­ nywać kolejnego morderstwa.w Błękitnym aniele* (1930). Krótki rozkwit niemieckiego filmu d ź w i ę k o w e g o tuż przed Hitlerem zaznaczył się k i l k o m a arcydziełami nie tylko nieskazitelnymi formalnie. opartym na powieści Henryka Manna „ P r o f e s o r Unrat". w której mor­ derca stroił miny przed lustrem: towarzyszyła temu telefo­ niczna rozmowa ministra z prezydentem policji o konie­ czności złapania przestępcy. Film M-morderca (1931) poka­ zywał małego. Natomiast nowe i trafne było ujęcie dźwięku: realizm d i a l o g ó w w y z b y t y c h gadatliwości. a jednak nie były od niej dalekie. Dźwięk akcentował tu d w o i ­ stość postaci. k t ó r e n i e u c h r o n n i e staczały się po r ó w n i p o c h y ł e j . ale wiele mówiącymi o stanie umysłów w rozdzieranych sprzecznościami Niem­ czech. Kiirtena. X-27. przytła­ czającą symbolikę. Filmy te rzadko zahaczały bezpośrednio o politykę. pełne kontrastów czerni i bieli. Niestety. O r y g i n a l n i e zastosowano dźwięk w scenie. powracał ze świata utopii do współczesności.

Film. ale 1 fizycznym. Następowała świetna scena. kamera ironicznie notowała symetry­ czne gesty urzędników g r a n i c z n y c h . Nie policja chwytała jednak w k o ń ­ cu mordercę. dosadnie komentował akcję. h o n o r o w e miejsce zajęła kobieta. tylko podziemny syndykat przestępców. osaczający go złoczyńcy byli niewidoczni. bo bała się stra­ cić miejsce w o g o n k u . C h o d z i ł o o kata­ strofę w kopalni węgla na granicy niemiecko-francuskiej. 92 . Obok d w ó c h w i e l k i c h . nie do pomyślenia w filmie n i e m y m : bohater uciekał pustymi ulicami przed obławą. by „ w t r ą c i ć ludzkość w przepaść przerażenia". ale w y b i t n e g o f i l m u Dziewczęta w mundurkach (1931). z d a n i e m B r e c h t a . a p e l u j e j e d y n i e d o u c z u ć . a j e d n a k u t r z y m a n y m d o k ł a d n i e w j e g o s t y l u . Człowiek. każdy z gwizdów smagał mordercę. Opera za trzy grosze (1931). s p r z e c z n y m z j e g o i d e o ­ logią t y t u ł e m Najeźdźcy. kluczącego i zawracającego p o d ich w p ł y w e m . Nie f o l g o w a ł Pabst także t y ł o m : w przejmującej scenie matka nie mogła biec na spotkanie z u r l o p o w a n y m synem. o b w o ł a n e g o w Niemczech najlepszym filmem r o k u . Był to f i l m o pruskim pensjonacie dla b o g a t y c h dziewcząt. Langa i Pabsta. zmierza d o e m o c j o n a l n e g o w s p ó ł u c z e s t n i c t w a . z których każda miała „ v o n " przed nazwiskiem. Palmę pierwszeństwa wydzierał Langowi Pabst. Występ klownów. g a r d ł o w o akcentując wszy­ stkie rrr. któ­ rego psychologiczne zainteresowania z poprzedniego okresu wyraźnie ustąpiły s p o ł e c z n y m . Jeszcze jaskrawszej drwiny dopuszczał się Pabst w zakończeniu*. Film kończył się napisem „ K o ­ niec?!" W realizacji starał się reżyser o akcenty auten­ t y z m u . Aż do samego niemal końca o d m a w i a ł sobie muzyki. Leontine Sagan. Osią były marzenia * Film w y ś w i e t l a n o w Polsce p o d a b s u r d a l n y m . To ekipy niemieckie jechały ratować towarzyszy f r a n c u s k i c h . zatrzymując się na brudzie i b r z y d o c i e w sensie nie t y l k o m o r a l n y m . Po akcji wszystko wracało do normy. gdy orszakowi k o r o n a c y j n e m u przecinał d r o g ę p o c h ó d zgrai żebraków. Z szyderstwem wysokiej próby przedstawiała Opera u m o w n y Londyn epoki wiktoriańskiej. proszę państwa. Sztuka b u r ż u a z y j n a . był głupi i niesmaczny. ile raczej ś w i a d e c t w e m m a g n e t y c z n e j władzy h i t l e r o w c ó w nad umysłami bezkrytycznych mas. którego dyrektorem mianował przekupnego szefa policji. lecz własnej artylerii. p o d n o ­ siły się w czasie akcji ratowniczej. znana z jednego. Taki jego los. Czołowy sukces Pabsta. rodzące szowinizmy. z b o j ó w k a m i Hitlera były jednak zbyt odległe. Masakra oddziału była dziełem nie wroga. Robić musi draństwa. Analogie pomiędzy szajką b a n d y t ó w hipnotyzują­ cych świat. W Braterstwie ludów to samo dążenie przeniósł na zdjęcia świadomie naśladujące kronikę. Następny film Langa Testament doktora Mabuse miał świadomie — jak twierdził później Lang — oskarżać hitle­ ryzm. W pierwszym filmie obraz w o j n y konsekwentnie polemizował z jej wersją hurrapatriotyczną. B r e c h t p o s t u l o w a ł m i a n o w i c i e sztukę podkreślającą f i k c y j n o ś ć w i d o w i s k a oraz a k t o r s t w o d y s t a n s u j ą c e w y k o n a w c ę o d k r e o w a n e j p o s t a c i ( V e r f r e m d u n g s e f f e k t ) . Gdy ma pusty trzos. w których Ernst Busch. a w USA najlepszym niemieckim f i l m e m w ogóle. za wielką niekonformistyczną sztuką Brechta o d c h o d z i ł od realizmu. Kpina z szacownych instytucji świata m o ż n y c h dosięgała szczy­ t u . Film był nie tyle protestem. Jego Front zachod­ ni 1918* i Braterstwo ludów (1930 i 1931) w dość abstrak­ cyjny sposób nawoływały do zbliżenia francusko-niemieckiego. jako elementu nierealistycznego. dawali znać 0 sobie przeciągłymi g w i z d a m i . stylizowany na pieśń dziadowską.zupełnie gdzie indziej. z r y t m i zował kompozytor Kurt Weill p o p u l a r n y m i do dziś s o n ­ gami. żebraków i policję. rządzony z podziemia przez trzy Dziewczęta w m u n d u r k a c h sprzymierzone siły: bandytów. gdy k o n c e r n bandytów zakładał legalny bank. Surowe szlabany graniczne. bo bohater gwałcił kodeks moralny uczciwego przestępcy. a to w c e l u s k u t e c z n i e j s z e g o s p r o w o k o w a n i a u m y s ­ ł o w e j a k t y w n o ś c i w i d z a . mało u c h ­ wytne dla widza. mający nieść na front radość i odprężenie. * K w e s t i o n o w a n y m przez B r e c h t a . k t ó r e usypia z m y s ł k r y t y c z n y i każe g o d z i ć się z rzekomą niezmiennością świata.

Był nią Kongres tańczy (1931) Ericha Charella. którego zwolniono. I tylko od czasu do czasu przypominał. Jako tło posłużył tu kongres wiedeński z 1815 r. lecz o romans groźnego cara Aleksandra z b l o n d włosą rękawiczniczką. Zupełnie nowy gatunek zapoczątkował film Emil i detektywi Gerharda Lamprechta. Urok jego polegał na t y m . — Prusaczki jesteście. toczący się raz w oszałamiających cesarskich komnatach. gdzie. spragnionej ciepła. które w początkach ery dźwiękowej pojawiały się o g r o m n i e licznie. dla dzieci i o dzieciach. c ó r k i żołnierzy! — krzyczała w rozkazach dziennych dyrektorka. ze zmiennym zresztą powodzeniem. pobranie m u n d u r k a zmieniać m i a ł o w r y g o r i p o s ł u s z e ń s t w o wszystkie przyniesione tu uczucia. największym powodzeniem w Europie cieszyła się spowita w Straussowskie walce operetka wiedeńska. jak w wojsku. Świat sztubackich kawałów i fotografii amantów f i l m o w y c h przypiętych p o d ławką? Tak. jako nie nadającego się do pracy w epoce „ n a r o d o w e g o przebudzenia". Triumf woli Hitlerjunge Quex Za Hitlera usiłowano tę lekkość małpować. I już bez Charella. Ale złoty okres kina niemieckiego miał się ku k o ń c o w i . że żywą akcję kryminalną prowadził reżyser tak. Nie93 . omal nie popeł­ niła samobójstwa. jakby chodziło o normalny film dla d o r o s ł y c h . a wśród operetek wiedeńskich ta. Ten t y p f i l m u . raz na l u d o w y m festynie. która zakochała się w swej w y c h o w a w c z y n i i. Fryderyk Wielki w s p ó d ­ nicy — Absolute O r d n u n g ! Ruhe! Strengstens verboten! Przez o k n o dobiegała trąbka wojskowa — tam też koszary! Do interesujących rezultatów doszli Niemcy w dzie­ dzinie kina rozrywkowego. M ł o ­ dzieńczy erotyzm i urok naiwnej Lilian Harvey u boku d w o r n e g o Willy Fritscha z d e c y d o w a ł y o piórkowej lek­ kości f i l m u . że szef operacji chodzi w krótkich majtkach. ale nie chodziło o losy Europy. berlińskiego specjalisty rewiowego. ale rzu­ cony na tło szkoły-więzienia. w miarę jak coraz zuchwałej podnosił głowę faszyzm. Ze wszystkich operetek. daremnie.małej pensjonarki. przejmą Amerykanie.. która urodziła się w Berlinie. prześladowana.

12 lat filmu hitlerowskiego nie dorzuciło sztuce filmowej ani j e d ­ nego nazwiska.. FRANCJA TEATR W KONSERWACH? Dla Francji. domagał się Goebbels ustawicznie-hitlerowskiego Pancernika Potiomkina. potem zaś m o n u m e n ­ talne parady i nocne marsze z p o c h o d n i a m i . fascynująco fotografowane. że nieco mniej w u l g a r n e przedsięwzięcie w postaci komedii Acharda Jaś z księżyca (1931) o b w o ł a n o arcydziełem. początek ery dźwiękowej okazał się wręcz katastrofalny. który ginie dla Fuhrera. mający mówić o jedności i sile postępowej młodzieży. który w czasie w o j n y nie zawahał się przed realiza­ cją polakożerczego Powrotu.. Arnold Fanek jeździł do Japonii. Najwięcej talentu wykazał jeszcze Hans Steinhoff w Hitlerjunge Quexie (1933). popełniał samobójstwo. Chcieli o t w a r t y c h gloryfikacji. melodramatycznej historii syna komunisty. Oświadczył on w wywiadzie z Rogerem * Leni Riefenstahl jest r ó w n i e ż autorką d w ó c h c z ę ś c i w i e l k i e g o f i l m u o O l i m p i a d z i e b e r l i ń s k i e j z 1936 r. Najwyżej skoczyła Leni Riefenstahl. Tymczasem. Zamiast tego p r o d u c e n c i przy p o m o c y czwartorzędnych w y r o b n i k ó w od reżyserii rzucili na ekrany pośpieszne i niezaradne adaptacje wszystkich przebojów teatralnych ostatnich kilkudziesięciu lat. wzięli się do filmów sławiących germańską krzepę i kult ślepego posłu­ szeństwa. którego nie równoważyła przejmująca muzyka Hannsa Eislera. by nakręcić bombastyczną Córkę samuraja w d u c h u wspólnej ideologii osi B e r l i n — T o k i o . zwłaszcza grupa t w ó r c ó w f i l m ó w alpinisty­ c z n y c h . odbijające się w u c z c i w y c h . skleconego w latach kryzysu na przedmieś­ ciach Berlina. Ale pewien rower wisiał n i e r u c h o m y na ścianie. Jej Triumf woli (1934) był j e d n y m wielkim panegirykiem na cześć ustroju. Po g r u n t o w n e j przeróbce. W króle­ stwie ślepców j e d n o o c y byli królami. 94 . Zaczęli maszerować. sławiły z religijną czcią „ j e d n o ś ć narodu i wodza"*. M ł o d y bezrobotny. Film b y ł n i e c o m o n o t o n n y i n u ż ą c y . ale c h w i e j n y c h filmach Langa i Pabsta. Koniec. Wenzlera. w antyfaszystowskim Kuhle Wampe (1932) Bułgara Slatana Dudowa ze scena­ riuszem Brechta. pod brunatne sztan­ dary zgłaszali się przyszli pupile goebbelsowskiej Reichsfilmkammer. film o f i k c y j n y m herosie. nie p o z b a w i o n y a k c e n t ó w c z y s t o p r o p a g a n d o w y c h . apoteoza kryminalisty Horsta Wessela. że jest to „ f i l m dla grzecznych dzieci o idealnym naziście". T w ó r c y w y b i t n i . mogli znaleźć sobie ewentualną przystań gdzieś w dziedzinie kaligrafii formalnej czy f i l m u r o z r y w k o w e g o . W ś r ó d 3 5 p ó ł a n o n i m o w y c h f i l m o w c ó w o d k o m e n d e r o w a n y c h d o f i l m u znalazł się sam Walter R u t t m a n n . Z a r ó w n o Błękitnego anioła. ale beznadziejnie rozbieżnych formalnie. hitlerowskich Towa­ rzyszy broni. został wygwiz­ dany za niski p o z i o m . Naturalnie nie wszystkie f i l m y hitlerowskich Niemiec służyły propagandzie ustroju. aryjskich reżyserów. I znów pedałowali rowe­ rzyści. tonął jednak w nieznośnym werbalizmie. Harlana. okazała się tak niezdarna. Nie było ich jednak.Horst Wessel Lied". jak i Dusze czarnych wyświetlano z d w u l e t n i m opóźnieniem. Człowiek z brunatnego tłumu. o d w r o t n i e niż dla Niemiec. że przejściowo stali się prawodawcami całego świata filmowego. pedałujących na rowerach. Nawet faszysta francuski Brasiliach zmuszony był przy­ znać. zanim jeszcze H i n d e n b u r g podpisał no­ minację Hitlera na kanclerza Rzeszy. T y l k o w takiej sytuacji twórczej mogła uzyskać pewien rozgłos dywersja teoretyczna w y b i t n e g o dramaturga Mar­ cela Pagnola. gdzie ofia­ r o w y w a n o pracę. Niemcy przestali robić dobre filmy. Od chwili dojścia do władzy faszystom przestały wy­ starczać drogi pośrednie. „O jednego bezrobotnego mniej" — głosił beznamiętny po­ zornie komentarz. którzy natychmiast po w y j ś c i u dziennika pędzili p o d parę adresów. T y t u ł f i l m u stanowiła nazwa miasta bez­ d o m n y c h . Nagle niezmiernie upolitycznieni. Rittera. p r o m o w a n e g o na g ł ó w n e g o herosa NSDAP. które zdobyły już pewien stopień d o s k o n a ­ ł o ś c i . osobista przyjaciółka Fuhrera. Przeciwnie. jako Hans Westmar. Wyemigrowali właściwie wszyscy. Początki były o tyle trudniejsze niż gdzie indziej.z d e c y d o w a n i e niemieckiej lewicy liberalnej. S t a n o w i ł j e d n a k pierwszą poważną p r ó b ę w y ś p i e w a n i a f i z y c z n e g o piękna c z ł o w i e k a i r a d o ś c i w y s i ł k u . zna­ lazło replikę w j e d n y m tylko filmie. starano się pokryć samodzielnie zapotrzebowanie na brakujące ga­ t u n k i . Od swoich jasnowłosych. Oba w y m i e n i o n e filmy były dziełem wiedeńczyka Ucick y e g o . że producenci i dystrybutorzy finansujący pierwsze dźwiękowce francuskie starannie odgrodzili widza od f i l m ó w zagranicznych. Bez skutku. Zaczynała się od ukazania nóg bez­ r o b o t n y c h . Luis Trenker robił to g ł ó w n i e za pośrednictwem widowisk historycznych. że w ogóle nie weszła na ekrany. ale niehitlerowcy. Film rozpadałsię na kilka części związanych tematem. Samolot Hitlera krążył nad miastem pod dźwięki marsza. skutkiem za­ mknięcia d o p ł y w u amerykańskich westernów i f r a n c u ­ skich komedii produkcja rodzinna wzrosła. — Święto narodów i Święto piękna. przerażony rozpaczą rodziny. Natomiast druga połowa lat trzydziestych przyniosła Francuzom takie sukcesy. Tematu dostarczył Parteitag — Dzień Partii — w Norymberdze. Pomniejsi chwalcy n a r o d o w e g o socjalizmu zaczynali nieśmiało od uaktualnienia nacjonalistycznych legend o despotycznym Fryderyku Wielkim (Koncertna fletwSansSouci) lub podniecania się wyczynami oręża niemieckiego w latach 1914—18 (Jutrzenka — film o ł o d z i p o d w o d n e j ) . Naj­ lepsza była pierwsza. którzy się liczyli.. Doszło do tego.

z ł e z k ą i Ż o n a piekarza . że w dalszej praktyce filmowej Pagnol odszedł od swoich sztuk (i teorii). Film m ó w i o n y jest sztuką powielania. powierzając swoje sztuki innym do takiej właśnie powierz­ c h o w n e j adaptacji. Nie dlatego jednak. który za pomocą ś r o d k ó w poznanych w więzie­ niu — pracy taśmowej. że dialog f i l m o w y musi być błyskotliwą szermierką słowną. do następnego f i l m u w y b r a ł Clair z n o w u w o d e w i l . W scenie bójki. głos sumienia śpiewa do w i a r o ł o m n e g o przyja­ ciela. Naiwność zakończenia przypomina Caprę. widzieliśmy walczących. 2) drukowania muzyki. śpiewaka ulicznego (Albert Préjean). usianą p o m y s ł o w y m i kalamburami i „ z ł o t y m i myślami". Większość scen Pod dachami Paryża rozgrywa się na ulicy paryskiego przedmieścia. P o m i m o to. w i n n i c i pla­ cyków pod platanami. którzy piknikują i łowią ryby. ale słyszeliśmy nie ich krzyki. która miała zastępować słowo. w sto­ sunku do tematu w y c z u w a ł o się tu jednak intelektualne wyrachowanie zamiast spontaniczności. jak mało który film tego okresu. Gdy wreszcie dawały się słyszeć krzyki walczących. utrwalania i rozpowszechniania teatru. Starannie p r z y g o t o w y w a ł swój debiut w nowej technice (1930). Clair nie obraził się jak Chaplin na m i k r o f o n . a później przenosząc je na ekran sa­ memu. Cała technika filmu niemego. subtelne s t u d i u m starego rzemieślnika zdradza­ nego przez m ł o d ą ż o n ę . nie zda się na nic w filmie m ó w i o n y m " . 95 Przyjęcie Dachów Paryża było ciepłe. Reżyser pokazał zbiega z p o n u r e g o więzienia. G d y b y posłużyć się własną klasyfikacją Claira. Od słów szybko przeszedł Pagnol do czynów. czyli g r a m o f o n u . Ale bywa (po raz pierwszy!) i o d w r o t n i e : k o c h a n k o w i e sprze­ czają się w c i e m n y m p o k o j u . jakie m o g ł o powstać t y l k o u nas". Ta p o g o ń za z g u b i o n y m losem loteryjnym powszechnie przyrównywana bywa do baletu. Z t y m wszystkim zachwyty współczesne premierze wydają się dziś g r u b o przesadzone — film zestarzał się. A b y sprostać swej legendzie. i 3) drukowania teatru. Pomyśl pan o C h a p l i ­ nie.. jak wskazuje sam tytuł. Odnaleziony przez towarzyszy z celi. mający jednak. znikał obraz b ó j k i . i to w y b i t n i e francuskiego. Angele. jest t y l k o dźwięk. dialog jest u Claira w pogardzie: postacie rozmawiają oddzielone od widza szybą albo po prostu ich głosów nie słychać. daje się uwieść u r o k o m włóczęgi i oddaje fabrykę r o b o t n i k o m . a maszyny same za nich pracują. znacznie większe ambicje filozoficzne. który błyskawicznie zawojował świat. klakson taksówki splata się rytmicznie z melodią itd. lecz gwizd manewrującej obok l o k o m o t y w y . a równocześnie niezbyt serio. jeśli treść rozmowy jest dostatecznie jasna. pełne d ł u g i c h k o n ­ wersacji. Nie mieli racji. Na przeciwległym niż Pagnol krańcu znalazł się René Clair. t y l k o s p r ó b o w a ł wyciągnąć z nowej techniki estetyczne korzyści. czyli kina dźwiękowe­ go.. toczonej obok t o r ó w k o l e j o w y c h . Jako jeden z najsubtelniejszych u ż y t k o w n i k ó w ję­ zyka kinematografii miał wiele do stracenia. Najlepsze sceny oparte były na n i e s y n c h r o n i ­ cznych połączeniach obrazu z dźwiękiem. wielki Raimu b y ł w t e j roli szczerze wzruszający) okazały się filmami d o b r y m i . zwłaszcza zaś Żona pieka­ rza (1938. Historia p o c z c i w e g o c h ł o p c a . Toteż zawrócił Clair natychmiast ku paryskim przed­ mieściom i w 7 4 L / p c a z g o d n y m siebie wdziękiem.Regentem: „ L u d z k o ś ć dokonała co najmniej trzech wiel­ kich wynalazków: 1) d r u k u . Komedia Pod dachami Paryża odznaczała się wielką eko­ nomią d i a l o g ó w (ich liczba nie przekraczała przeciętnej napisów w filmie niemym). Niech żyje wolność! (1932).. że lekceważyły f i l m o w e środki wyrazu. jaki rzadko spotyka f i l m o w c ó w . starannie w y b u d o ­ wanego w atelier. i szajki złodziejaszków p o c i ą g ­ nęła Claira dlatego. że — jak oświadczył Nino Frankowi — „ k o m e d i a graniczy tu z d r a m a t e m . w czym niektórzy krytycy dostrzegli protest przeciw d ź w i ę k o w i . ale pełne też p o ł u d n i o w e g o pleneru. w k t ó r y m wszystko za­ aranżowane jest niebywale precyzyjnie. a „ ł e z " mniej. o jego humanistycznej syntezie śmiechu i łez!" Pro­ fesja bohatera pozwoliła w naturalny s p o s ó b (a nie na zasadzie o d e r w a n e g o numeru) wpleść w f i l m uroczy wal­ czyk Morettiego. „ ś m i e c h u " było tu więcej. ale następna komedia Claira Milion (1931) była t r i u m f e m . Mechanicznym r u c h o m bohaterów-marionetek o d p o w i a d a o p e r e t k o w y sposób wykorzystania m u ­ zyki Van Parysa: c h ó r o w i z ł o c z y ń c ó w replikuje chór p o l i ­ cjantów. mechanizacji — reorganizuje fa­ brykę g r a m o f o n ó w i zostaje milionerem. sama zaś fabuła stała się później natchnieniem dla Dzisiejszych czasów Chaplina. przesłonięty parą z l o k o ­ motywy. obrazu nie ma. Wybitny krytyk paryski Alexandre A r n o u x pisał pod wrażeniem premiery: „Jesteśmy świad­ kami narodzin arcydzieła. Prawda.. Z tego właśnie okresu w y w o d z i się charakterystyczne dla kinematografii francuskiej przeświadczenie. Ciekawe jednak. A d a p t o w a ł b o w i e m prowansalskie powieści i opowiadania Jeana Giono.

który zaciąga się do Legii Cudzoziemskiej i w tancerce kabare­ towej dostrzega rysy kochanej żony. Ta w i a d o m o ś ć zdążyła jeszcze dotrzeć do umierającego artysty. wydają się być czymś godniejszym niż śmiech wywołany środkami najsubtelniejszymi". Vigo przeszedł niezwykłą szko­ łę życia. Gwałtow­ ność i drastyczność środków. szla­ chetnego. następny film Ostatni miliarder (1934) odważnie wychodzący naprzeciw p r o b l e m o m dyktatury i kryzysu. natomiast głos tancerki zdubbingował. awansowania go. nie ży­ wiący j e d n o s t r o n n y c h złudzeń co do jakości jego filmów. buntownicze. nawet wyciśnięte ś r o d k a m i w u l g a r n y m i . doznał takiego niepowodzenia u publiczności. legenda ta „ w y r a s t a z emocjonalnej potrzeby uszlachet­ nienia kina. ale nie reali­ zacja. była o d b i c i e m o k r u t n y c h doświadczeń szkolnych Vigo. odwadze. jakby śmierć Vigo i wyjazd Claira stały się wstrząsem. ckliwa historia zrujnowanego światowca.W umyśle zwy­ kłego widza uczucie piękna budzą jedynie przeżycia tragi­ czne. B y r t o bunt przeciw hipokryzji oficjalnej pedagogiki. g o r z k i e . przygnę­ bionej rozmiarami upadku kinematografii francuskiej. Po pokazie dla d y s t r y b u ­ torów film m i m o paru entuzjastycznych recenzji uznany został dla swego dziwacznego liryzmu i braków t e c h n i ­ cznych — za niekomercyjny. nieco zwariowanego. Syn anarchisty Almereydy. Pracę w filmie rozpoczął od niezmiernie zjadliwego pamfletu na sytego mieszczucha pt. A propos Nicei (1929). Było to jednak dużo więcej niż wspomnienie. nie wyświetlana publi­ cznie. Rolę tancerki i żony dał Feyder zagrać tej samej aktorce. nieco mniej błyskotliwy od f i l m ó w p o p r z e d n i c h . W t y m samym roku 1934 pojawił się film Jacquesa Feydera Kobiety w jego życiu*.. że były „ z a m i e r z o n y m rozrywaniem kadencji". Bez z g o d y Vigo zaczęto film kroić. interes. Pała ze sprawowania. które normalnie towarzyszą twórczości artystycznej.) zamordowała w więzieniu policja f r a n c u ­ ska. że Clair opuścił Francję na długie lata. Poza tym nowatorskim pomysłem dźwiękowym film liczył się dzięki zdumiewającej postaci kabalarki (Françoise Rosay). Jak 96 Atalanta pięknie napisał biograf Vigo. sławiły zwycięstwo dziecięcej anarchii nad głupotą dorosłych. Jest ona czymś niezbędnym może nawet nie f i l ­ mowi. których te dzieła utalentowanego. Reżysera zafrapowało zestawienie postaci młodej. O błędach montażu pisano. ale wszystkim nam — którzy sądzimy. kaleczyć. wyjaskrawiały zło do granic absurdu. Trzy filmy Vigo. Scenariusz był na miarę dotychczasowego kina francuskiego. w e d ­ ł u g dość t u z i n k o w e g o scenariusza o życiu na barce rze­ cznej. którego t y t u ł nadano ca­ ł e m u f i l m o w i . przynoszącym ocalenie. którego podczas w o j n y (w 1917 r. Legenda d o ­ pisała im walory. w y c h o w y w a ł się od dziecka w atmosferze w r o g o ś c i . jedyny nowy człowiek w kinematografii francuskiej początku lattrzydziestych. geniuszu i buncie — sprawach. niesamowitego. sprawiając mu d o t k l i w y ból.. Łzy. Napisał później na podstawie własnych doświadczeń te gorzkie. i starego marynarza (Michel Simon). niemal natychmiast obrosły legendą.piosenką o d t w o r z y ł atmosferę l u d o w e g o święta. ale początkującego t w ó r c y nie miały. Bolesław Michałek.. a na tej kanwie przedstawił historięładnej dziewczyny zakochanej w t r o c h ę l e k k o m y ś l n y m c h ł o p c u . rutynę i znajomość klienta. a zwłaszcza dzięki mrocznej poezji ś r o d o w i - * O r y g i n a l n y t y t u ł : Wielka gra. Był rozczarowany. Marie Bell. Wydaje się. ale trafne słowa: . nadania mu t r a d y c y j n y c h atrybutów t w ó r c z o ś c i . Będzie to więc legenda o cierpieniu. walce. . wymieniającej z bohaterem wspomnienia zmar­ łych miłości. bliskich niekiedy surrealiz­ mowi Psa andaluzyjskiego. że jest on sztuką". czyniły wręcz obraźliwym ten pamflet. W t y m samym roku 1934 umarł w Paryżu 29-letni Jean Vigo. naiwnej dziewczyny. Niestety. a w kinie zastąpione są przez rzemiosło. Tymczasem legenda Vigo wyrastała zna­ cznie mniej z istotnych cech jego f i l m ó w . Zupełny krach finansowy Pały skłonił chorego już i bardzo źle sytuowanego Vigo do realizacji Atalanty. a przejmującą muzykę Jauberta przemie­ szano z banalnym szlagierem. wobec sprzeciwów cenzury aż do 1945 r. o niezręcznym aktorstwie — że dążyło do „ p r y m i t y w n e j doskonałości". jeszcze gwałtowniejsza w tonie. więcej zaś z psychologicznych potrzeb wyrobionej w i d o w n i . mało k o m u znane. która została żoną właściciela barki.

że woj na jest głupia i ohydna. nasuwające myśl o jej nie­ s k o ń c z o n y c h możliwościach. zapowiadał w niejednym neorealizm włoski z lat 1945—50. natarczywie akcentujący narodowy charakter swej twórczości.świat. Czołowi t w ó r c y francuscy. Film malował wiernie życie obozu jenieckiego z 1916 r. usiłującego perfidnie przekreś­ lić dorobek spółdzielców. Zagrożona przez niemiecki i rodzimy faszyzm Francja powołała do rządów lewicę: socjalistów i postępowe mieszczaństwo. W 1936 r. opowieść o przyjaźni kilku b e z r o b o t n y c h . nacechowany był wiarą w człowieka i lepszy. ale jako środka analizy s t o s u n k ó w między emigrantami a osiadłymi chłopami. nakręcił Renoir film publicystyczny Życie do nas należy dla wsparcia akcji wyborczej komunistów. wbrew sugestiom Pagnola. Renoir: „Zrealizowałem ten f i l m . W identycznym d u c h u utrzymał Julien Duvivier Wielką wygraną*.ska rozbitków o niejasnej przeszłości. Pierwszy w jego wielkim cyklu był Toni (1935). daleki od normalnego wówczas epatowania błyskot­ liwym efektem. p ó ł d o kumentalny reportaż z p o ł u d n i a Francji. Pozbawiony gwiazd a k t o r s k i c h . że tylko zawodowi o f i c e r o w i e lubią nosić mundury". realista. To zdecy­ dowało o sukcesie. w k t ó r y m powstali Towarzysze broni. który nastąpił po Tonim — pracownik upadającego w y d a w n i c t w a z pomocą kolegów przekształca je w dobrze prosperującą spółdziel­ nię. zakończone po d w ó c h latach rozpadem antyfaszy­ stowskiej koalicji. którzy wspólnie zakładali mały hotelik na przedmieściu. były jednak korzystnym szokiem dla sfer artystycznych i s p o w o d o w a ł y wyodrębnienie się w kine­ matografii francuskiej d w ó c h kierunków. w solidarności znajdujący rozwiązanie kłopotów z a w o d o w y c h i osobistych. 97 . film używał prostego wątku kryminal­ nego nie jako celu. natomiast kina peryferyjne pokazywały wersję z happy endem (wspólnicy przepędzali intrygantkę i przyjaźń triumfowała). pokazujący w wielkim planie bohatera nie znanego w d o t y c h c z a s o w y c h filmach: sezonowego robotnika włoskiego. Surowy styl filmu. sprzymie­ rzonych z komunistami. swój wyraz w utworzeniu Frontu Ludowego. Szczyt tej wspaniałej kariery przypadł na rok 1937. Jest to j e d n o z bez­ s p o r n y c h arcydzieł X muzy. którego ocalałe partie są pełnym ludzkiego ciepła hołdem dla impresjonistycznych wizji ojca — oraz Na dnie*. W Zbrodni pana Lange — filmie. T y t u ł o w a zbrodnia polega na tym. * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Ludzie z zaułka. bo jestem przeciw wojnie". dość teatralną i daleką od atmosfery oryginału przeróbkę Gorkiego. zerwali z supremacją dialogu i powrócili do niektórych osiągnięć f i l m u niemego. G ł ó w n y m rzecznikiem tego kierunku został Jean Renoir. T y m razem bohaterami byli przedstawiciele rzeszy s k r o m n y c h p r a c o w n i k ó w umysło­ w y c h . że zabija on poprzedniego właściciela. zwłaszcza do jego umiejętności kreowania atmosfery i operowania nastrojem. (twórcy przeczytali 20 Towarzysze b r o n i * Scenariusz ten miał realizować Renoir. w których tak zagustuje szkoła francuska. FRANCJA NA LEWO I BLIŻEJ ŻYCIA Wielki ruch umysłów w lewo znalazł w 1935 r. Że dławi ludzi s t w o r z o n y c h do innych celów. f r a g m e n t y Wycieczki na wieś (wg Maupassanta) — nie d o k o ń c z o n e arcydzieło. Krótkotrwałe rządy Frontu Ludo­ wego. Duvivier był jednak bardziej elastyczny — na użytek eleganckich kin w c e n t r u m nakręcił zakoń- czenie skąpane w m o d n y m pesymizmie (kobieta fatalna przyczyną rozpadu przyjaźni i upadku przedsięwzięcia). Scenarzysta Charles Spaak: „ M ó w i m y tu. syn wielkiego malarza. Wyciągał wnioski z ideo­ wej sytuacji Francji. Pierwszy — był bliższy życia.

Psychologia bohaterów nie okazała się zbyt przekonywająca. * Film w s z e d ł na e k r a n y d o p i e r o w 1945 r. realizmem opisów walki. Ale nad tymi d w o m a odniosą zwycięstwo prości oficerowie. Próba budzenia mas zawiodła jednak. komedii Musseta sprzed wieku. A jednak swymi scenami masowymi. montaż nie zapewnił opowiadaniu ciągłości. Ostatni przedwojenny film Renoira. B r a k o w a ł o sprzętu. stroniący od analiz socjalnych. „ P o raz pierwszy rasowy pisarz brał się za film nie po to. Ale tło ze starym zam­ kiem. kierunek natarcia Renoira okazał się jak najsłuszniejszy. FRANCJA CZARNY ROMANTYZM OSAMOTNIONYCH Obok n u r t u af irmującego miała szkoła francuska kieru­ nek d r u g i . że film stanowił zjadliwą satyrę na rozkład moralny „ g ó r n y c h stu tysięcy" narodu oraz że r ó ż n o r o d ­ ność jego stylów i odważna niespójność poszczególnych sekwencji skazała film na niezrozumienie ze strony b u l w a ­ rowej publiczności. Dziś. Jej solidarności nie przekreśla to. stało się możliwe dzięki rozdrobnieniu struktury francuskiego przemysłu f i l m o w e g o po porażce (około 1935 r. stanowią­ cego potem wzór dla całych pokoleń t w ó r c ó w . autentyzmem szczegółu. Równocześnie jednak narzucony Regule schemat „ K a p r y ­ sów Marianny". ujawnił. zróżnicowanie środowiska emigracji. aspiracji mas l u d o ­ w y c h . pokazany miękkim i d o b r y m „ g d y nie jest królem". brat reżysera. jedyny film reżyserowany przez wielkiego pisarza André Malraux na podstawie f r a g ­ mentu jego książki o hiszpańskiej wojnie d o m o w e j . lud przepędził najeźdźców godzących w jego zdobycze polityczne. a niekompetencje klas rządzących Francją przed klęską 1940 r. obnażone zostały przez samą historię. gdy Reguła gry jest już czytelna dla wszystkich.) m o n o p o l i s t y c z n y c h k o n c e r n ó w Pathe i G a u m o n t — co słusznie podkreślił Roger Manvell. że Prusak musi zastrzelić przy próbie ucieczki francuskiego kolegę. Reguła gry. Reali­ zowano go w Barcelonie. jak i przez pewną intelektualną o s c h ­ łość reżyserii.t o m ó w w s p o m n i e ń byłych jeńców). zajmujący się * Rolę tę grat d o s k o n a ł y tragik. Ten nierówny film miał jednak znakomite m o m e n t y — świetnie zalękniony Ludwik XVI*. 98 . zbyt ł a t w y c h konkluzji na temat znikania z życia o k r e ś l o n y c h sił s p o ł e c z n y c h . Równocześnie jednak arystokratę-sztabowca francuskiego więcej łączy z arystokratą-sztabowcem pruskim niż z paryskim mechanikiem czy plebejskim oficerem młodego lotnictwa. przypominała Na­ dzieja d o b r e wzory f i l m u p o l i t y c z n e g o i stała się p o m n i ­ kiem skazanej na porażkę walki. w ostatnich dniach istnienia Nadzieja republiki hiszpańskiej. pozbawiona prostackich. ale by przełożyć swą myśl na język innej sztuki" (Georges Charensol). Bogata treść myślowa f i l m u . Do kierunku reprezentowanego przez Renoira można zaliczyć także Nadzieję (1939). Pierre Renoir. Dojście do głosu nowej t e m a t y k i . ubrana jest tu w f o r m ę klasycznego realizmu. pewne zaś sceny kameralne trąciły amator­ szczyzną. pieniędzy. by spieniężyć swój talent. jak w 1792 r. energi­ cznie uciekający ku n o w e m u życiu. sympatycznie zresztą pokazana (wspa­ niałe role Ericha von Stroheima i Pierre Fresnaya). Marsylianka (1938) była pierwszym w historii filmem sfinansowanym przez przyszłych widzów. ucieczką jest tylko pretekstem do wyra­ żania prawd ogólniejszych. p o d k o p e m . że narody się nienawidzą. że nie jest on zbyt nośny dla rozwinięcia wielkich p r o b l e m ó w naszej epoki. ma poczucie swej zbędności w społeczeństwie mechaników. członków lewi­ c o w y c h organizacji. W roku monachijskiej kapitulacji państw zachodnioeuropejskich przed Hitlerem Renoir przypominał. u c h o ­ dzi nie najsłuszniej może za czołowe dzieło mistrza. zarówno przez niekonsekwentną b u d o w ę scenariusza. Ta militarystyczna arystokracja. Prawdą jest. w którym zaczyna się budzić świa­ domość zdrady ojczyzny. Jest „ w i e l k i m złudzeniem" (tak brzmi oryginalny tytuł). d o b r y c h aktorów*.

często mieli proletariacką twarz Jean Gąbina i może dlatego używano w związku z nimi terminu „realizm". które prowadzili. historia p o l i ­ cyjna w tajemniczych murach algierskiej Kasby i senty­ mentalne epitafium dla e m e r y t o w a n y c h aktorów. którym życie nie wyszło. „ k o m p o n o w a ł . a mniej skłonności do k o m p r o m i s u . bo miał do powie­ dzenia ludziom wiele rzeczy prawdziwych i pięknych". bezradne przeczucie nadchodzą­ cej katastrofy. Nazwano go niezbyt trafnie „realiz­ mem p o e t y c k i m " . Odnalezieni.izolowaną jednostką. Bohaterowie ci nie wyrażali ani dążeń.: „ W i d z ę rzeczy. nie trzeba bynajmniej odwoływać się do realizmu. * Np. rozmowy zaś. gdy perspektywa ocale­ nia rysowała się już wyraźnie. że w jej miłości jest odkupienie. W Hotel du Nord. Bohaterami byli ludzie osamotnieni. który miał być t y l k o p o d o b n y do naszego. Dominującą cechą była niewiara w przy­ szłość. najwięk­ szego być może k o m p o z y t o r a f i l m o w e g o . ale nie identyczny z n i m . który stworzył szkołę. Był to jednak realizm pozorny i pozorna proletariackość. Pochodzili z nizin społecznych. Obok plejady doskonałych a k t o r ó w do sukcesu przyczynił się niezapomniany . mglisty ton miastu p o r t o w e m u . przy całej różnorodności środowisk.Valse grise" Maurice Jauberta. Pépe le Moko i U schyłku dnia Duviviera.. ludzie. gdzie wyraźnie przedłużył Carnè poprzednią stylistykę. s y m b o l o w i szczęśliwego a nieosiągal­ nego nawrotu losu. sam zrobił f i l m . Marcel Carnè miał niewątpliwie więcej zdecydowania. j e d ­ nego z najlepszych w dziejach kinematografii poetyckiej. Bogata wdowa. lśniące posadzki. w p i s a n y c h w stary karnet balowy. Bohater ginie w momencie. 99 . bierny fatalizm. gdzie pod tanimi girlandami znudzone pary tańczą w takt haniebnie rzępolącej orkiestry. k t ó r e są poza rzeczami" a l b o : „ M a s z minę m a ł e g o d r z e w k a " — f r a g m e n t y d i a l o g u z Ludzi za mgtą. w niczym nie przypominają przystojnych. udało się reżyserowi osiągnąć taką jedność wszyst­ kich składników dzieła. skłó­ ceni ze społeczeństwem oficjalnym. W b u d o w a n i u u m o w n e g o świata. Daremność walki o szczęście jest m o t y w e m przewodnim tego f i l m u . według słów Josepha Kośmy. której małżeństwo było rozczarowaniem. aby opisać ten nurt i jego bezsporne piękności. wspólny t o n goryczy i rezygnacji. ani zaintere­ sowań swojej klasy. Ta j e d ­ ność nazywa się pięknem. Dekoracje Traunera i roman­ tyczna fotografia Schüfftana nadawały szary. jak mało komu przed n i m . Zapatrzony w Życie zaczyna się jutro von Sternberga. mamy znowu ludzi tajemniczych. p o w i e w n e toalety f o t o g r a f o w a n e deformującą miękką soczewką i w ruchu z w o l n i o n y m — z rzeczywistym wy­ glądem owej sali. miały. g o d n e były filozofów z jakiejś literackiej kawiarni*. Promotorami kierunku byli przede wszystkim scena­ rzysta i poeta Jacques Prévert oraz reżyserowie Julien Duvivier i Marcel Carnè. szuka swych tancerzy. Rozczarowanie znalazło wspaniały wyraz wizualny w zestawieniu wyidea­ lizowanego balu sprzed lat — kolumny. Na czoło f i l m ó w Duviviera w y b i ł się jednak bezspornie Jej pierwszy bal (1937). Nie można jednak uniknąć swego losu. Hotel du N o r d (Arletty) Jej pierwszy bal (z lewej Pierre B l a n c h a r ) zakochanych c h ł o p c ó w z jej w s p o m n i e ń . Toteż. który. W Ludziach za mgłą (1938) ścigany przez policję dezerter (Gąbin) spotyka na swej drodze kobietę (zjawiskową Michèle Morgan) i reżyser sugeruje.

ZSRR SŁOWO. Czekała i docze­ kała się własnego systemu zapisu dźwiękowego. że nie będzie on nudnie uzupełniał obrazu (obraz ruszającej l o k o m o t y w y uzupełniony jej gwizdem i sapaniem). nie kwapiła się z zakupem o b c y c h licencji. Choć donosicielstwo zaczęto sławić jako cnotę obywatelską. którą uwspół­ cześnił wątkiem młodego pioniera. szybki. Dwa interesujące f i l m y oddały bezbłędnie nowe środki wyrazu na służbę t y m samym d o k t r y n o m . Z przekąsem nazywało Eisensteina i Dowżenkę „ p o e t a m i " i deklarowało. który jak diabeł uosa­ biał wszechobecne Zło. których krokami kieruje miłość bez początku. która naiwnie będzie się zastanawiać. W nieco złagodzonej formie zastosował ją w filmach Prosty przypadek i Dezerter (1933). epopeję o walce chińskich rewolucjonistów. historią robotnika d o p r o w a ­ dzonego do zbrodni przez człowieka. z przeszłością. przypominając. „ c z y — jak pisał prawicowy dzien­ nikarz — warto umierać za Gdańsk?". Kierunek ten — słuszniej byłoby go nazwać „ c z a r n y m r o m a n t y z m e m " — wzbudzający w całym świecie podziw swą doskonałością formalną. Swą tezę nazwali reżyserzy tezą o k o n t r a p u n k c i e d ź w i ę k u i o b r a z u : jeden i d r u g i . nękany szykanami przez wielko­ rządcę kinematografii radzieckiej Szumiackiego*. Prześladowany podejrzliwo­ ścią samego Stalina. że kinematografia radziecka. rozlegał się ironiczny dźwięk budzika. 100 którzy w okresie niemym skierowali na nowe tory historię f i l m u : dla Eisensteina. Jedyną ucieczką osaczonego były retrospektywne wspomnienia. nie naglona względami k o n k u r e n c y j n y m i . Jeszcze gorzej poszło Siergiejowi Eisensteinowi. Choć Gąbin grał tu przestępcę oblężonego przez policję. wziąłsię jednak do realizacji Łąk bieżyńskich (1935—1937). Jeszcze w 1934 r. film nie był ani kryminalny. * Z l i k w i d o w a n e g o zresztą n i e b a w e m w w y n i k u j e d n e g o z w i e l k i c h p r o ­ cesów p o l i t y c z n y c h . co było prawdą w s t o s u n k u do całej kinema­ tografii radzieckiej. n a k r ę c o n y m częściowo w Niemczech i stanowiącym kartę z dziejów niemieckiego ruchu robotniczego przed Hitlerem. Tę pasjonującą. na zebraniu. która nie poszła na lewo. Montaż s w o b o d n y . pesymiz­ mem. To jednak. strajku­ jący s t o c z n i o w c y naradzają się. że to już brzask nowego dnia. bez możliwości rozwoju. Można jednak użyć dźwięku także do wzbogacenia montażu. które za każdym razem star­ towały od któregoś ze sprzętów skąpo umeblowanego p o k o i k u . że będzie uprawiać „ p r o z ę " . cenzura partyjna ogłosiła film za ideo­ logicznie błędny i nie dopuściła na ekrany. p o d w a r u n k i e m . denuncjującego wła­ snego ojca. nie lękający się s k o k ó w w cza­ sie ani przestrzeni. i niejako pod jego w p ł y ­ wem wstaje. co jednak t r w a ł o (łącznie z wyposażeniem kin) d o b r e parę lat. . w przededniu w o j n y z Hitle­ rem poetyzował ludzi. choć naturalnie zbyt skrajną p r o p o z y ­ cję dźwięku niesynchronicznego. snuć mają swe własne wątki. Stwierdzali. że dźwięk jest niebezpiecznym nabyt­ kiem.0 bogatej. rozlegający się zgoła gdzie indziej. dosłownego i s y m b o l i ­ c z n e g o : zerwania z biernością. z ł o ­ wróżbne. ale nie znanej nam przeszłości. W t y m ostatnim. CENNY SOJUSZNIK Wstrząs dźwiękowy znacznie słabiej odczuty został w Związku Radzieckim. powściągliwy i t r o c h ę wyniosły. ani sensacyjny. We­ zwany brutalnie do p o w r o t u z Meksyku chciał w ojczyźnie zrealizować „ D o l ę człowieczą" Malraux. Był współczesną tragedią. rozczarowanej. którzy przegrywali swą walkę o ży­ cie. Sceneria jest niby autentyczna — rzecz dzieje się nad kanałem na przedmieściu Paryża — ale obok realisty­ c z n y c h obserwacji o b y c z a j o w y c h każda prosta i c o d z i e n ­ na sytuacja rozwija się w niedomówienia i wieloznaczność. Tej inteligencji. którymi niema kinematografia radziecka wkroczyła na światową arenę. W sumie jednak filmy dźwiękowe zarówno Pudowkina jak i Dowżenki (Iwan) rozczarowały. Ostatnią pozycją z wielkiego cyklu Marcela Carne był Brzask (1939). Raz dlatego. Niemniej dla zainteresowanej walką ideową kinemato­ grafii radzieckiej dźwięk był c e n n y m sojusznikiem w g ł o ­ szeniu haseł komunistycznych. Jest też m o t y w wyjazdu. inspi­ rowanej przez jedną z nowel Turgieniewa. debiutujący wówczas Michaił R o m m zrealizował wg Maupassanta całkowicie niemą Baryłeczkę. Szczególnie bolesne okazało się przejście do kinematografii dźwiękowej dla t y c h tytanów. bez końca. w nic nie wierzącej. gdyż może zniszczyć istotę sztuki filmowej. do dziś t w ó r c z o rozwi­ janą przez nowatorów. posępne. reprezentujący wielki 1 o s o b n y styl aktorstwa: elegancki. nie okazało się prawdą w stosunku do n i e k t ó r y c h jej t w ó r c ó w . W lukę wywołaną nieobecnością klasyków wdarło się nowe pokolenie. Wreszcie jest tu Louis Jouvet. Odbijał on w ten sposób nastroje sporej części inteli­ gencji francuskiej. Pudowkina i Dowżenki. Kiedy bohater samobójczym strzałem zamykał swe rachunki z życiem. podjął w praktyce P u d o w k i n . montaż. by działać. niemal niezależnie. tylko przeciwstawiał się obrazowi (obraz ruszającej l o k o m o t y w y uzupełniony pożegnaniami nieobecnej na peronie żony). jakby niecierpliwiącej się. że nie idą do pracy. Dwaj pierwsi wsławili się u p r o g u nowego okresu o p u b ­ likowaniem d o n i o s ł e g o manifestu o filmie d ź w i ę k o w y m (1928). Albo: złamawszy solidarność bohater „słyszy" potępiający go głos towarzysza. ale ścieżka dźwiękowa rejestruje tylko wycie syreny. Przedmioty zyskiwały życie.

konkluzję w i e l o k r o t n i e potem k o m ­ promitowaną przez niezdarnych w y r o b n i k ó w . Jego Bezdomni* (1931) d o r ó w n a l i prawdziwie światowym rozgłosem „ P o e m a t o w i p e d a g o g i c z n e m u " Antona S. poza t e m a t e m . ile ręce. ***** G a r d i n do tej roli c h a r a k t e r y z o w a ł sobie nie tyle t w a r z . jak a m e r y k a ń s k i e Miasto chłopców. W rok później Fridrich Ermler i Siergiej Jutkiewicz zrea­ lizował i Turbinę 50 000. p o n o ­ szącej ciężary tego z r y w u . zawierającą wyraźne odsyłacze do pierwszego z wielkich procesów politycznych. bezpoś­ rednio po realistycznie pokazanym napadzie m ł o d o c i a ­ nych przestępców. " C h o ć o b a dzieła nie mają. że wie­ rzyło się bez zastrzeżeń w optymistyczną konkluzję „ p r a c a odradza człowieka". a bardzo znamienny dla ówczesnej rzeczywistości ra­ dzieckiej problem „ b i e s p r i z o r n y c h " . Nie było dotąd f i l m u o p o r e w o l u c y j n y m życiu radzieckim. węgierskie Gdzieś w Europie. siero­ cych dzieci. na k t ó r y m pojawił się złowie­ szczy termin „ W r o g o w i e l u d u " . *** J e g o ś l a d y o d n a l e ź ć m o ż n a w tak r ó ż n y c h a w y b i t n y c h f i l m a c h . **** W p r z e c i w i e ń s t w i e do „ p o p o ł u d n i o w e j " d r a m a t u r g i i m ies zc za ń ­ s k i e j . Problem streszczał się w rozmowie gapiów. nic w s p ó l n e g o .B e z d o m n i (z prawej Iwan Kirła) T u r b i n a 50 000 (Boris Fienin i W ł a d i m i r G a r d i n ) W pierwszym Nikołaj Ekk wziął na warsztat bolesny. s p o k o j n i e go wypijał. m e k s y k a ń s k i e Los Olvidados. Turbina 50 000 była jednak próbą w i a r y g o d n e g o pokazania zrywu industrializacji p o ­ przez psychikę prostych ludzi z załogi fabrycznej. napiętnowany przez towarzyszy*****. co pozbawione było * T y t u ł o r y g i n a l n y Przepustka do życia. Gdy do złamanego publicznym p o ­ tępieniem przychodził sekretarz Wasyl — najpierw nale­ wał sobie kieliszek w ó d k i .. a d o p i e r o potem pytał Babczenkę: „Ncystaruszku?" Ten kieliszek — w s p o m i n a ł Gardin — o k r o p n i e zgniewał niektórych krytyków. o p u s z c z o n y c h . — Rozstrzeliwać ich trzeba! — Ależ oni niewinni. Brutalna szczerość sprawiła. dotyczył tego.. Wątki owej dramaturgii „ p r z e d p o ­ łudniowej"**** zostały przez t w ó r c ó w okresu późniejszego odrażająco zwulgaryzowane. procesu tzw. Centralną postacią. Makarenki** (1933—1935). by odpowiadały proletariackiej biografii bohatera. smutnej pozostałości po w o j n i e d o m o w e j . 101 . którego p r a w d o m ó w n o ś ć zale­ żała od przypływów kolejnych odwilży i fal stali­ nowskiego terroru. Temat współczesny. który zyskałby równie p o ­ wszechne uznanie***. był stary majster-alkoholik Babczenko. w ł o s k i e Dzieci ulicy. p o k a z u j ą c e j b o h a t e r a p o pracy l u b n a w e t w z u p e ł n y m o d e r w a n i u o d j e g o z a w o d u i zajęcia. Na świecie nie było dotąd f i l ­ mów mających za protagonistów r o b o t n i k ó w przy c o ­ dziennej pracy. mistrzowsko zagra­ ną przez aktora (i reżysera) Władimira Gardina. Reżyser w imię prawdy nie szczędził drastycznych akcentów u p a d k u . Partii Przemysłowej. o realizację planu w dobie pierwszej pięciolatki.

nadając scenariuszowi doskonałą zwartość i płynność. ale wyrażają faworyzowane prawidłowości historyczne. Wyczulenie na tę nową r o m a n t y k ę społeczeństwa. ale dokonali śmiałej eliminacji materiału. reprezentatywną przede wszystkim dla t w ó r c z o ­ ści Maksyma G o r k i e g o . Stalin nazwał w ó ­ wczas artystów „inżynierami dusz ludzkich". a czytać umiał d o p i e r o od d w ó c h lat. a przede wszystkim schematyzm w rozwijaniu k o n f l i k t ó w . najpierw nieufni. W istocie chodziło o poddanie wolnej wyobraźni artystów — bezpośrednim d y r e k t y w o m Stalina. grającego w swej salonce „ S o n a t ę księży­ cową". bez namaszczonych herosów. już uprzednio wyzyskującego projekcję filmową do swych epickich spektakli. Muskularne. Słynna scena „ p s y c h o l o g i c z n e g o ataku" oficer­ skiego batalionu białych przyznawała bohaterstwo także i przeciwnej stronie barykady. Gustaw von Wangen­ heim — ostrych publicystycznie Bojowników. sceny r a b u n k u żywności przez czerwonych przyzna­ wały. o wy­ siłku zastąpienia celów egoistycznych o g ó l n y m i o p o w i a ­ dały takie filmy. oskarżane o bezpłodny kult f o r m y i brak troski o masowego o d b i o r c ę . jakiego ludzkość nigdy jeszcze nie przeżywała. jak Ziemia pragnie Julija Rajzmana (o walce młodzieży z turkiestańską przyrodą) albo Wioska na Ałtaju*** Kozincewa i Trauberga (o młodej nauczy­ cielce z Leningradu. nawet jeśli ilościowo są jeszcze skromne. gwał­ townością bliskich Potiomkinowi. jedyny film uchodzącego z Niemiec wielkiego reformatora teatru. Partia wysunęła hasło „ r e a l i z m u socjalistycznego" — metody t w ó r c z e j . a bliską k o m u n i k a t y w n e j t w ó r ­ czości realistów z końca XIX w. Nie ulękli się Wasiljewowie tragizmu zakończenia. osiągali w t o k u walk ów stopień męskiej przyjaźni. Oparli się na nietęgich literacko opowiadaniach. w k t ó r y m artysta nie miał być bawidamkiem. spocone torsy m ł o d y c h k o m s o m o l c ó w czy kontrast kałmuckiej sadyby i nowoczesnego samolotu sanitarnego sprowadzały na ekran p r o b l e m y bardzo odle­ głe od zainteresowań innych kinematografii. znamionowała precyzję w budowaniu postaci w r o ­ ga.może zewnętrznej atrakcyjności. ale k o n ­ s t r u k t o r e m . Uległy likwidacji samorzut­ ne związki artystyczne. Ideologowie realizmu socjalistycznego powtarzali zwykle. unikanie sytuacji drastycznych czy niejednoznacznych. że jeden z bitniejszych d o w ó d c ó w radzieckich nigdy nie słyszał o Ale­ ksandrze M a c e d o ń s k i m . Film o p o w i a d a ł o przyjaźni Czapajewa z przysłanym mu przez partię m ł o d y m komisarzem. co jednakże było ra­ p o r t e m o eksperymencie. ZSRR ERA „INŻYNIERÓW DUSZ LUDZKICH" Od początku lat trzydziestych w polityce kulturalnej ZSRR zachodzić poczęły negatywne zmiany. teatralne t e n d e n ­ cje w grze aktorskiej. którzy pod gradem kul trzymają ideologiczne mowy. przyciągnęło do ZSRR grupę cudzoziemskich f i l m o w c ó w . Joris Ivens zrealizował tu Pieśń bohaterów. Najwybit­ niejszym artystycznie okazał się Bunt rybaków (1934) Erwina Piscatora. że metoda ta pozostawia artyście pełną s w o b o d ę w wyborze odpowiadających mu ś r o d k ó w wyrazu. *" O r y g i n a l n y t y t u ł : Samotna. czy raczej w s p o m n i e n i a c h komisarza p o ­ litycznego Czapajewowskiej d y w i z j i . praktyka i teoretyka „ t e a t r u politycznego". 102 . który łączy ludzi d o ­ skonale się uzupełniających. w sukurs partyjnym w y w o d o m przyszło dzieło bezspornie ciekawe: Czapajew braci Grigorija i Siergieja Wasiljewów*. że p o ­ każe im się rewolucję bez k o t u r n ó w . Dziwna poezja wielkiego zakrętu dziejowego. które tradycyjnie były piętą achille­ sową filmów radzieckich. Już zadziorny wstęp — przy­ bywający komisarz spotyka czapajewowców w panicznej ucieczce przed wrogiem — sygnalizował w i d z o m . eliminowanie „ o d c h y l e ń " i wprzę­ gnięcie kina w jarzmo doraźnych instrukcji p o l i t y c z n y c h nakazujących bezlitosne zwalczanie w r o g ó w ustroju. czy­ niąc ze śmierci bohatera w boju — akord triumfalny. jakiej przedtem nie skrzesał nawet P u d o w k i n . W prak­ tyce partyjna krytyka zaczęła s t y m u l o w a ć pewne gatunki artystyczne. Zrealizowane w e d ­ ł u g noweli A n n y Seghers o r a t o r i u m o waśni d w ó c h wsi składało się wyłącznie niemal z elementów fi Im u niemego i pełne było z n a k o m i t y c h rozwiązań plastycznych. nawet pewne tematy. których przyjazd n o s i ł z g o ł a o d w r o t n y charak­ ter niż emigracja c u d z o z i e m c ó w do H o l l y w o o d . Dowódca i działacz robotniczy. W osobie autentycznego d o w ó d c y Armii Czerwonej z okresu wojny d o m o w e j Wasiljewowie zmitologizowali rewolucję. nastroszeni. Hans Richter część swego Metalu. W1935 r. nawet Dowżenko. Tą metodą. K o m u n i z m zdawał się otwierać piękne perspektywy. kapitalna postać carskiego p u ł k o w n i k a .. wynikała tu z mało romantycznego faktu. p r z y j ę t y przez d w ó c h f i l m o w c ó w o t y m s a m y m n a z w i s k u . pean na cześć b u d o w n i ­ czych Magnitogorska. nadużywanie dialogu. Silnie zaznaczyła się więc w kinematografii radzieckiej dominacja epiki. zniszczonego przez hitlerowców. Partia ze w z m o ż o n y m zainteresowaniem zajęła się sztuką i jej p r o ­ pagandowymi możliwościami. rzuconej w głuszę wioski ojrackiej). * „ B r a c i a W a s i l j e w o w i e " to w g r u n c i e rzeczy p s e u d o n i m a r t y s t y c z n y . że rewolucja nie była podobna do czytanek dla dzieci. ale ze sobą nie spokrewnionych. pewne środki ekspresji. mającej zakładać konkretne powiązanie dzieła sztuki z przeżywaną epoką i podkreślanie zjawisk rozwoju. o b i e c y w a n o sobie zwięk­ szyć w p ł y w sztuki na społeczeństwo. O o w y m romantyzmie pracy ludzkiej.

daleko widzi k r ó t k o w z r o c z n y m i oczami. ile o ugruntowanie autorytetu samowładnej. Ale stary profesor. lampa naftowa. gdzie zupełnie zatarto teatralny r o d o w ó d scenariusza. niezbyt rewolucyjne. jeden z f i l m ó w realizowanych na dwudziestolecie Paź­ dziernika. bo wymyślone tylko dla wsparcia sprawy g ł ó w n e j . rekwizycje. szafa biblioteczna — takie. bohaterowi f i l m u . S t o s u n k o w o mało k o t u r n o w y w spojrzeniu na r e w o l u ­ cję był Jutkiewicza Człowiek z karabinem (1938). Powrót i Maksym (pierwsza w y ś w i e t l a n a w Polsce przed 1939 r. mówiąca językiem namaszczonym i uroczystym o buncie części czerwonej floty bałtyckiej przeciw bolszewikom. nieomylnej osoby Stalina. jak tę piosenkę. o przeważającym ł a ­ d u n k u f i k c j i . zdawał się w subtelnej kameralności niewiele mieć w s p ó l n e g o z burzącym zrywem mas. Sprawą tą była bezpośrednia interpretacja historii. dzięki któremu c i e m n y muzyk. nazwanego przez krytykę d o k u m e n t a l n o . więźniem p o l i ­ t y c z n y m i w końcu bolszewickim dyrektorem Banku Pań­ stwa. Znacznie mniej rozbudowana psychologicznie okazała się epopeja Jefima Dzigana My z Kronsztadtu (1936). Maksyma W walce Maksym k i m ś tak Bo obok t w ó r c z o ś c i fabularnej.f a b u l a r n y m . f i l m o w c y radzieccy spotkali dwudziestą ro­ cznicę Rewolucji filmami nowego g a t u n k u . Polegał on na reinscenizacji faktów z historii najnowszej oraz na wprowadzeniu do f i l m u niedawno zmarłych lub nawet żyjących postaci historycznych. (1937 i 1938). " Rzecz w d z i e j a c h k i n e m a t o g r a f i i z u p e ł n i e w y j ą t k o w a : z f i l m u K o z i n c e w a i T r a u b e r g a stał się d l a w i d z a r a d z i e c k i e g o bliskim i z n a n y m . gdie etot d o m . Przeżywa t y p o w y dla radykalnej inteligencji dramat zerwania z uni­ wersyteckim środowiskiem. który stał się rewolucjonistą. często wartoś­ c i o w e same w sobie. kre­ dens. Na marginesie historii budowali tu scenarzyści również ubo­ czne wątki z udziałem f i k c y j n y c h postaci. mistrzow­ sko zagrany przez młodego podówczas Nikołaja Czerkasowa. W kanwę historii w p l e c i o n o tu zwykłe. Poleżajew miał swój autentyczny p r o t o ­ typ: był nim biolog Klimient Timiriaziew. Tu reży­ ser. nie jest zbyt bohaterska: o g o n k i przed sklepami.Sukces Czapajewa rozpoczął inwazję epiki r e w o l u c y j ­ nej. s k o n c e n t r o w a ł się na u p r a w d o p o d o b n i e n i u przełomu. że zjawił się później w d w ó c h i n n y c h f i l m a c h . z rzadką w epice rewolucyjnej drobiazgowością psy­ chologiczną. „ G d i e eta ulica. częściej jednak pośpieszne i powierz­ chowne. którymi oficjalna propaganda nie lubiła się chwalić. I rewolucja. by z w o j n y w r ó c i ć z jakąś ładną krówką. k t ó r y c h rola polityczno-dydaktyczna była oczywiście donioślejsza od czysto f i l m o w e j : miliony młodszych obywateli Kraju Rad zaczęło sobie odtąd wyobrażać rewolucję i jej wodza na Czapajew (Boris B a b o c z k i n ) 103 . atrybuty towarzyszą profesorowi Poleżajew o w i . który stworzy swą postacią mit** pełniejszy niż Czapajew. C z o ł o w e miej­ sce należy tu do d w ó c h f i l m ó w Michaiła Romma Lenin w Październiku i Lenin w 1918 r. dla którego rewolucja była nazbyt represyjna. czto ja w l u b l i o n " — niefrasobliwa bulwarowa piosenka wyprzedzała pierwsze pojawienie się uśmiechniętego urwisowato Borisa Czirkowa. widziana o c z y m a pro­ fesora. kreowanych przez o d p o w i e d n i o ucharakteryzowanych aktorów. Delegat floty Aleksandra Zarchiego i Josifa Chejfica. zastępować ł a t w y m i symbolami skomplikowane politycznie sytuacje. rewizje domowe. który odtąd przez d ł u g i c h lat piętnaście miał nadawać charakter całej kinematografii radzieckiej. pt. jak w latach filmu niemego. marzący o t y m tylko. Chodziło jednak nie tyle o przy­ pominanie historycznych wydarzeń. chęć pokazania zdarzeń wyretuszowanych o d p o w i e d n i o do a k t u a l n y c h zaleceń Biura Politycznego. * T y t u ł y p o s z c z e g ó l n y c h części: Miłość Maksyma. wesołym w y r o s t k u z peterburskiego przedmieścia. z caratem). Samowar. Kozincew z Traubergiem stworzyli w latach 1935—39 trylogię o Maksymie*. proste życie. Majestatycznie piękne zdjęcia Nauma Naumowa-Straża usiłowały. gdie eta diewuszka. która na margine­ sie spraw wstrząsających światem ustawicznie śpiewa o dziewczynie i błękitnym baloniku. stał się niespodziewanie g o r l i w y m rzeczni­ kiem idei Lenina. żołnierz Iwan Szadrin.

dla z a p e w n i e n i a m u „ w i ę k s z e j k o m u n i ­ k a t y w n o ś c i " . nieobiektywny reżysersko. których pierwsza fala podniosła się bezpośrednio przed wojną. a bogata galeria t y p ó w uderzała bogactwem obserwacji. stało się tak na o s o b i s t y rozkaz Stalina. reżysera gruzińskiego. ** Film z a c z y n a ł się śmiercią S w i e r d ł o w a . Wybiegające daleko w prze­ szłość rosyjską. nieomal rów­ nym Leninowi autorytetem i popularnością w masach — p o w o d o w a ł sztampę i ilustracyjność". o k o n s t r u k ­ cji na o w e czasy w r ę c z n o w a t o r s k i e j . w p o r z ą d k u niechronologicznym. zwłaszcza jarmarku w Niżnym Nowgorodzie. wbrew historycznej prawdzie. następowały wspomnienia ludzi. Postawa ta ujawniła się najbardziej w Wielkiej łunie Michaiła Cziaurelego.vies romancees". Jak w s p o m i n a ł reżyser. dotąd prawie nieobecną w filmach ra­ dzieckich. p r z y p o m i ­ nały prozę G o r k i e g o . Michaiła Giełowaniego. przyniosły one wiele niezrównanych scen m a s o w y c h . który stał się c z o ł o w y m panegirystą Stalina. gdzie w scenie pożegnania Swierdłowa ze Stalinem ten ostatni pokazany był jako nauczyciel i w y c h o w a w c a bohatera. 104 . W Piotrze I Władimira Pię­ trowa. oryginalnie reżyserowana biografia Jakowa Swierdłowa**. Jak trafnie pisała Neja Zorkaja: „ T e n sam ciągle cel — maksymalnie w y w i n d o w a ć znaczenie jego (Stalina) działalności. a wielkie przewroty społeczne — od szybkości galopu wierzchowca posłańca. Widoczna była jednak rów­ nież w Bojowniku wolności. w d o b i e w i e l k i c h p r o c e ­ sów moskiewskich i eksterminacji niemal wszystkich g ł ó w n y c h p r z y w ó d ­ ców rewolucji. We wszystkich f i l m a c h o rewolucji pojawiała się n a t u ­ ralnie postać Stalina. Więcej. one właśnie były racją bytu całego g a t u n k u .. czyny cara uwarunkowane są przez dążenia mas i stosunki społeczne w zacofanej Piotr I ( N i k o ł a j S i m o n ó w i Nikołaj C z e r k a s o w ) * Weszły o n e na e k r a n y w latach 1937 i 1939. pokazać go wodzem. Tendencja ta miała się jeszcze jaskrawiej nasilić po wojnie. Cokolwiek powiedziałoby się o zakłamywaniu historii w t y c h filmach*. klasyku g a t u n k u (1938). Po niej. wzorem Eisensteinowskim przywołujących groźną atmos­ ferę Października. I tu zaczynał się od razu jakby inny film. Z rozma­ chem inscenizowane obrazy przedrewolucyjnej Rosji. G o t o w y f i l m .Młodość Maksyma (Boris C z i r k o w ) obraz i p o d o b i e ń s t w o relacji R o m m o w s k i e j . ludzi silnej ręki. Zakłamany historycznie. w których los history­ cznej bitwy zależał z reguły od naszyjnika królewskiej faworyty. k t ó r y n i e s ł y c h a n i e d r o b i a z g o w o k o n t r o l o w a ł każdy n o w y f i l m radziecki. Radzieckiemu f i l m o w i biograficznemu t a m t y c h lat na­ leży przyznać jednak zasadniczą przewagę nad m o d n y m i na Zachodzie . sławiły g ł ó w n i e carów i wodzów. bezwzględnych w działaniu. p r z e m o n t o w a n o później w p o r z ą d k u c h r o n o l o g i c z n y m . którzy niegdyś Swierd­ ł o w a znali. grywana najczęściej przez aktora gruzińskiego. Osobiste u p o d o b a n i a Stalina przyniosły obfity nurt f i l ­ mów biograficznych. w b r e w t w ó r c y . Analogie do współczes­ nego dyktatora były oczywiste. P o d o b n y m brakiem politycznego wielkosłowia w y r ó ­ żnił się Bojownik wolności (1940) Jutkiewicza. sięgające w odległą nieraz przeszłość.

A mały. a bardziej jeszcze — w otępieniu. „ H i s t o r i a w naszych f i l ­ mach — pisał reżyser — n i g d y nie była a r c h e o l o g i c z n y m cmentarzem. Wiel­ kie starcie nie zostało rozegrane w postaci dyskursu histo­ riozoficznego (film jest prawie bezdialogowy) ani dramatu p s y c h o l o g i c z n e g o (ruski czudo-bogatyr' ma tu p s y c h o l o ­ giczną j e d n o w y m i a r o w o ś ć Timosza z Arsenału. o k r u t n y dziadek Kaszyrin. wlepiwszy malcowi lanie. Wbrew szablonom o d w r ó c i ł t w ó r c a s y m b o ­ likę barw: zryw Rusi związał z barwą czarną. piją. * M u z y k ę do f i l m u s k o m p o n o w a ł Siergiej P r o k o f j e w . 1940). c h o r y c h ł o p ­ czyk. „ O j . skuczno mnie. w nakreśleniu postaci cara barwami niezmiernie soczystymi. Eisenstein p r z y p o m n i a ł Xlll-wieczne zwycięstwo zjednoczonej Rusi nad drapieżnym Zakonem Kawalerów M i e c z o w y c h . w całej jego niepowtarzalnej gwałtowności i samowładnej pysze. Ale oto stare skąpiradło. który chodzić nie może. częstujący kułakami małego Aloszkę Pieszkowa. g r u s t n o mnie" — żali się harmonia.Dzieciństwo Gorkiego Wielki o b y w a t e l ( N i k o ł a j B o g o l u b o w — z prawej) Rosji. j a k o j e d n o z najlepszych d z i e ł k o m p o z y ­ t o r a . za d r e w n i a n y m i okiennicami. k t ó r e g o „ k u l e się nie imają"). brodate c h ł o p y tańczą. tak nasyconego troską o wyrazistość obrazową przedstawianych sił. I oto świadek zeznaje. lecz potężnej symfonii plastyczno-muzycznej*. była ona p o t e m w y k o n y w a n a niezależnie o d f i l m u . bytują miasteczka nad Wołgą. zawsze łączyła się najściślej z dniem dzisiej­ szym". Nie ma bodaj w historii d r u g i e g o f i l m u tak troszczącego się o plastykę dzieła. gdy groźba agresji zawisła już nad Europą. a w niskich d o m k a c h . co p o z w o l i ł o w s z c z e g ó l n y s p o s ó b s t o p i ć ją w j e d n o z o b r a z e m . Wśród ludzi i Moje uniwersytety — 1938. W biedzie. Sumienność biografa ustępowała tu dążeniu do sportretowania wielkiego. a przed kamerą Dońskiego wyrasta o h y d n e i karykaturalnie wyszczerzone oblicze Rosji 1880 roku. porywającej dramaturgią r u c h u . M o n t a ż u o s t a t e c z n e g o d o k o n a ł Eisenstein w r y t m g o t o w e j już m u z y k i . nie drama­ turgią intrygi. Jak przedsionek piekła wygląda ten kraj. ** Po układzie R i b b e n t r o p — M o ł o t o w i w k r o c z e n i u A r m i i C z e r w o n e j do Polski f i l m z d j ę t o z e k r a n ó w i w z n o w i o n o d o p i e r o w 1941 r. W roku kapitulacji monachijskiej przed Hitlerem. Najoryginalniejszym osiągnięciem (które zresztą roz­ sadziło zwyczajowe ramy t e g o gatunku) stał się niewątpli­ wie Aleksander Newski (1938) Siergieja Eisensteina. „ M o ż e umrę i nie zobaczę nigdy pola?" W tej dusznej atmosferze rodzi się pełne liryzmu poszukiwanie słonecznego pola i łagodzi okrucieństwo pragnieniem doskonałości. zbiera robaki. . 1939.. nie­ śmiało przychodzi d o ń z prezentem. Aleksiejowi T o ł s t o j o w i . „ S z t u k a powinna być jak zeznanie świadka przed trybunałem historii" — pisał Gorki. zabijają. na w p ó ł martwego kraju w prze­ dedniu politycznego przewrotu.. Innym nawrotem do przeszłości były trzy znakomite filmy Marka Dońskiego o m ł o d y m G o r k i m (Dzieciństwo Gorkiego. Nie przeszkodziło to bynajmniej scenarzyście. gdzie tylu w y r y w a j ą c y m się w górę obcięto skrzydła. niszczące siły teutońskie ubrał na biało**. o j .

tak zwany błąd w filmie o radzieckiej współczesności tym bardziej kosztować m ó g ł życie. a modelowana p o d ł u g ż y c i o r y s u Siergieja Kirowa. więcej miejsca przeznaczających życiu uczuciowemu b o ­ haterów. Pio­ senki Izaaka Dunajewskiego obiegły dosłownie cały świat. Słynna zwierzęca bachanalia — krowy wdrapujące się na stół biesiadny. Film z b u d o w a n y był na e p i c k i c h kontrastach: błotnista wieś. przez p o p ó w piekłem straszona. prosta kobieta rosyjska. Ale nie ma bodaj d r u g i e g o f i l m u polity­ cznego. Film Erm­ lera oparty więc został na kłamstwie i miał w oczywisty 106 sposób przygotowywać opinię na olbrzymią falę maso­ wych represji. zrobione bez żadnego dydaktycznego zamiaru. o w c e wypijające szampana i wodę z akwarium wraz z r y b k a m i — otworzyła nowy rozdział w mało dotąd zapisanej księdze z napisem „ k o m e d i a radziecka". przez męża bita. Ta biografia działacza partyjnego. przeciągające się zebranie partyjne — e l e m e n t y . który pozbył się najgroźniejszego rywala i z d o b y ł pretekst do rozpętania fali procesów eliminujących większość działa­ czy okresu rewolucji i miliony niewinnych ofiar. . muzykalnego pastucha. przez wroga kulą zraniona. tak zresztą. B y ł a t o pierwsza n a g r o d a m i ę d z y n a r o d o w a d l a k i n e m a ­ tografii radzieckiej. (Co prawda represje w środowisku f i l m o w y m były jednak znacznie mniej drastyczne niż w l i ­ terackim i teatralnym). do któ­ rych filmy radzieckie nie miały przedtem dostępu". W drugiej połowie lat 30-tych. bardziej kameralnych. Znamienny jest tu przykład Wiel­ kiego obywatela Ermlera (1938—39). nawet t a k i c h . znajdujemy dziś sceny czy sytuacje margine­ sowe. Zarchi i Chejfic w filmie Ziemia woła* (1939) zbrodnię przymusowej kolektywizacji przekształcili w optymistyczny epos przez emancypację zahukanej c h ł o p k i . tragizm pierwszych lat kolektywizacji z g ł u p i m i lewa­ kami i zdesperowanym p r z e c i w n i k i e m . Ale ten sugestywny obraz osłabiało tendencyjne g a d u l s t w o f i l m u . która w ciągu kilku lat przeszła drogę od średnio­ wiecza do współczesności i wybrana została delegatem do Rady Najwyższej. była odbiciem dydaktyki społecznej okresu. wiązały się z szalonym ryzy­ kiem. kurne chaty. które daleko silniej działają na widza. Widz radziecki przyjął film entuzjastycznie. nawet na­ trętnie wychwalające ustrój. w którym powszechna podejrzliwość i eksterminacja „ w r o g ó w l u d u " poddały kraj dyktaturze strachu. który pod w p ł y w e m miłości do dziewczyny z miasta zostanie członkiem orkies- * O r y g i n a l n y t y t u ł : Członek rządu. Dyskusje ideologiczne d w ó c h przyja­ ciół. które później zdyskredytowano ich nadużywaniem — objawiły tu nieoczekiwaną skuteczność. towarzysza i współ­ pracownika Eisensteina. Napór p o l i t y c z n y c h deklaracji był nieco mniejszy w dramatach p s y c h o l o g i c z n y c h . prosiaki jedzące szynkę. Histo­ ria m ł o d e g o . a potem k o l u m n o ­ wa sala Rady Najwyższej. Praw­ dziwy Kirów nie został zamordowany przez spiskowców „trockistowsko-imperialistycznych". tylko — w e d ł u g wszel­ kiego prawdopodobieństwa — na rozkaz Stalina.i ś w i a t się śmieje Natomiast filmy o tematyce współczesnej. I n n e f i l m y o dniach powszednich państwa radzieckiego udawały się mniej. „ S t o j ę przed w a m i . jak widzowie innych krajów. k t ó r e na f e s t i w a l u w W e n e c j i 1934 o t r z y m a ł y Z ł o t y P u c h a r za najlepszy zestaw n a r o d o w y . zabitego przez w r o ­ g ó w reżimu. sypianie na pie­ c u . ale żywa" — mówiła bohaterka na posiedzeniu Rady. "* K o m e d i a Świat się śmieje stała na czele g r u p y r a d z i e c k i c h f i l m ó w . który byłby zarazem tak pasjonującym dramatem p s y c h o l o g i c z n y m . To samo odnieść można do wesołej burleski Świat się śmieje (1934) Grigorija Aleksandrowa. w okresie rozprawy Stalina z rzekomymi spiskami i wszelką opozycją. Łatwe środki de­ klaratywnej egzaltacji wypierały coraz częściej filmową w y m o w ę obrazu. ja. kiedy donos sąsiada wystarczał do w y r o k u śmierci. W t y c h f i l m a c h . z przeznaczenia rozryw­ k o w y c h . w Nauczycielu Gierasimowa czy w Cyrku Aleksandrowa. jak np.

to za sprawą Aleksandra Kordy. których poczynania związane być musiały ze zwiększonym ryzykiem. Mała historia harmonijnie. Francja i Niemcy zdo­ były ł a t w o dominujące znaczenie. a gra w guziki z przenoszeniem powstańczej broni. Temat stanowiła rewolucja 1905 r. jazzu. że w socja­ lizmie nie pora jeszcze na śmiech. Wprawdzie wprowadzenie m ó w i o n y c h 107 . nie Dzieci kapitana Granta z pilnie adaptowanych powieści Verne'a w y d o b y w a ł y ten gatunek z przeciętności. doszła do zawrotnej liczby 225 f i l m ó w p e ł n o m e t r a ż o w y c h . albo i coś znacznie gorszego. nawet t y c h o starej i bogatej kulturze. a wiele kra­ jów. lecz doświad­ czenia historyczne. że Związek Radziecki był pierwszym krajem. Ale nie pojawiło się tam żadne dzieło na miarę Zwenigory. głośnego odtąd nowatora w dziedzinie f i l m u trickowego. chętnie zresztą eksploatowane.. białoruskiej — nadal produkowały. że właśnie w ZSRR powstał pierwszy peł­ nometrażowy film kukiełkowy: był nim Nowy Guliwer (1936) Aleksandra Ptuszki. Prometeuszowi (1934) ukraińskiego f i l m o w c a i rzeźbiarza Iwana Kawaleridze kosztowały dożywotnie złamanie ka­ riery twórczej. nader wątłe ekonomicznie. Ziemi czy Eliso. Pancernika Potiomkina. który na drzwiach swe­ go gabinetu kazał p o d o b n o napisać. Nie wróżki jednak i sierotki. W p e w n y m sensie film Legoszyna był wręcz kontynuacją. ale bardziej jeszcze t y m . ale zwiększone koszty produkcji dźwiękowej godziły w artystów ambit­ niejszych. Realizacja. Toteż trzy wielkie o ś r o d k i : USA. ile zaostrzająca się nagonka na „ o d c h y l e n i a nacjonalistyczne". co w warunkach amerykańskich Rembrandt (Charles L a u g h t o n ) ANGLIA NIE WYSTARCZY BYĆ WĘGREM Lata trzydzieste nie były okresem rozwoju kinemato­ grafii n a r o d o w y c h . którzy nie mogąc d o k o ń c z y ć próby w zagęszczonym mieszkaniu. lokowali się w karawanie i rozjeżdżali nim po mieście). Z b u d o w a ł on w Anglii nowoczesny przemysł f i l m o w y i został przez króla w y r ó ­ żniony tytułem baroneta. produkowały w zasadzie na rynek wewnętrzny. widziana oczyma dzieci. Nie można nie wspomnieć.. Był samodzielnym reżyserem. która przez pewien czas (1935—1937) usiłowała doszlusować do „ g r u b e j trójki". Mniejsze kinematografie. nie podjęło w ogóle p r o d u k c j i . że „ d l a dzieci. Ale wszystko to wyrastało z realiów autentycznego życia radzieckiego i nie mieli racji niektórzy krytycy z zapałem g o d n y m lepszej sprawy doszukujący się w filmie plagiatu jakichś filmów amerykańskich. który podjął systematyczną p r o d u k c j ę f i l m ó w f a b u l a r n y c h dla najmłodszej w i d o w n i . wesołych nieporozumień. Węgra. a nawet samo przygotowywanie f i l m ó w p o d o b n y c h np. była okazją do ekscentry­ cznych gagów. Nie t y l k o widziana — nie byłby to jeszcze f i l m — ale czynnie przeżyta. bez g r u b e g o morału splatała się z wielką. „ N i e wystarczy być Węgrem. Jednak następny swój film Cyrk wolał już Aleksandrów uczynić melodramatem. syn profe­ sora wraz z w n u k i e m rybaka ukrywali marynarza ze z b u n ­ towanego „ P o t i o m k i n a " . duetów miłosnych i d o w c i p ó w z pogranicza nonsensu (jak c h o ć b y ów p o m y s ł z grupą m i ł o ś n i k ó w jazzu.try i śpiewakiem r e w i o w y m . była kinematografia angielska. tak jak dla d o r o s ł y c h . wykrywane nawet w dziełach najzupełniej n i e w i n n y c h . produkując dla całego świata i „ w s z y s t k i c h g u s t ó w " tuzinkowe filmy k o s m o p o l i ­ tyczne według sprawdzonych recept. Wytwórnie innych republik: gruzińskiej. zadowalając się importem f i l m ó w o b c y c h . a nawet snujący groźną teorię. aby być g e n i a l n y m " . Klasykiem tej produkcji — realizują­ c y m w praktyce hasło. ukraińskiej. Powo­ dem był nie tyle niedostatek talentów. a biały żagiel po wielu przygo­ dach unosił zbiega w bezpieczne miejsce. Warto d o d a ć . dialogów dopingowało rodzimą twórczość. Jeśli w 1937 r. t y l k o lepiej" — był Samotny żagiel (1937) Władimira Legoszyna. Jedyną k i n e m a t o g r a f i ą .

zapatrzony w k o s m o p o ­ lityczne wzory H o l l y w o o d u . nielicznych ocalałych j a s k i n i o w c ó w ratowali od zagłady. w y b o r n e połączenie XIX-wiecznego romantyzmu ze szlachetną rezerwą angielską.G. fonetyce). jeden z największych akto­ rów anglosaskich. Z dużą siłą plastyczną przepowiadał tam wojnę ogarnia­ jącą cały świat i wyniszczającą go do poziomu t r o g l o d y c kiego. W Upiorze na sprzedaż (1935) z francuską lek­ kością potrafił zderzyć flegmatyczny tradycjonalizm an­ gielski z amerykańskim d u c h e m brutalnej inicjatywy i w y d o b y ć wszystkie komiczne wartości z a n a c h r o n i z m u . nauczona wyt­ wornej. Menzies.Rok 2000 nazywa się p r o d u c e n t e m . Film ten o d m i e n i ł gatunek historyczny. harmonizujący z popularnymi vies romancées A n d r é Maurois. Komedię G. jako że oparty nie na obrazie. Sjòstròm. Czinner. odziani w elastyczne kostiumy. Dla sprostania obcej konkurencji — nie licząc zbytnio na rdzennych A n g l i k ó w — ściągnął do L o n d y n u takich reżyserów. Don Juana. Ale Henryk (epokowa kreacja Charlesa Laughtona) sprowadzony wyłącznie do swego prywatnego życia przestał być postacią historyczną.B. Shawa miał za podstawę Pigmalion (1938) A n t h o n y Asquitha. Z reżyserów angielskich dość zdumiewającą rzecz pokazał William C. U j m o w a ł jednak b o g a c t w e m s h a w o w s k i c h charakterów. Współreżyserem i odtwórcą głównej roli był Leslie Howard. Byłoby jednak dziwne. a więc skrzyżowaniem inspira­ tora z buchalterem. Psy­ c h o l o g i c z n a prawda o d z i w n y c h połączeniach o k r u c i e ń ­ stwa z czułostkowością mogła być zademonstrowana na d o w o l n y m f i k c y j n y m bohaterze. reprezento­ wał b o w i e m nowy podówczas. Szwedów stworzył Węgier. Sam temat wydawał się mało filmowy. Już następny angielski film Claira był jednak niepowodze­ niem. jak Clair. Wellsa. Wiene. pełnych niespodzianek. Rembrandta i Lady Hamil­ ton). Stefana Zweiga czy na­ szego Boya-Żeleńskiego. Toteż dzieło Kordy okazało się zamkiem na lodzie i runęło w ciągu paru miesięcy. anegdotyczny i ironiczny stosunek do przeszłości. tylko na słowie (języku. Nie­ m c ó w . realizując w 1936 r. i splo­ tem stosunków między stworzycielem a istotą stworzoną bardziej może niż sarkazmem w o b e c hipokryzji high life'u (dość p o w i e r z c h o w n y m ) . 108 . wysłannicy roz­ sądnego ładu społecznego z innej planety. skądinąd wybitny dekorator filmowy. g d y b y narodową kinematografię angielską rękoma o w y c h Francuzów. Feyder. stworzoną przez niego Galateą — ordynarna dziewczyna z przedmieścia. Leslie H o w a r d ) tylko Clair. Z i m p o r t o w a n y c h wielkości nie zatracił swego „ j a " P i g m a l i o n (od prawej W e n d y Hiller. oxfordzkiej w y m o w y . Pigmalionem był profesor fonetyki. akcencie. Jako twórca zdobył Korda popularność przede wszyst­ kim z r o b i o n y m w 1933 r. Prywatnym życiem Henryka VIII (jednym z pięciu sporządzonych przez Kordę Prywatnych żyć: Pięknej Heleny. Rok 2000 według H.

s u r o w y m opisem. ujawniły mistrza nastroju oraz g ł ó w n e g o specjalistę od napięcia (suspensę) w f i l m i e . ale stawiać tezy ważne dla świata. połączonego w s p ó l ­ notą interesów". założył w Amsterdamie Film-Ligę. zostaje jakby osaczona niewidzialnym murem głosów klientów. Przywódca grupy. Z d a w k o w e słowa ojca przy krajaniu chleba: „ D a j mi nóż" — wywołują w jej umyśle istną lawinę potę­ żniejących o k r z y k ó w : „Nóż!. pełne f o r m a l n y c h * Polski t y t u ł e k r a n o w y : Męka milczenia. który nie t y l k o będzie o k n e m na rzeczywistość. co robił Flaherty. jeden z pier­ wszych europejskich k l u b ó w f i l m o w y c h . John Grierson. że „ f i l m nie powinien odbijać jedynie czyichś osobistych o p i ­ nii. Tajny agent. Jego Szantaż* (1929) był j e d n y m z pierwszych f i l m ó w dźwięko­ w y c h . pokazujących Anglię bez blagi i upiększeń.W g a t u n k u uznawanym za niższy. W 1927 r. pod w p ł y w e m których zrywa się i ucieka. który odważnie stosował nowy środek bez nudnej d o s ł o w n o ś c i . że wątki i historie zaczerpnięte z rze­ czywistości mogą być piękniejsze od s f a b r y k o w a n y c h w atelier". nawołujący do „oczyszczenia kina fabularnego przez fakty". pisał w 1932 r.: „ w i e r z y m y . jak przed materialną siłą. HOLANDIA LATAJĄCY HOLENDER POSTĘPU Mała Holandia nie weszłaby w skład niniejszego rozdziału — realizacja holenderskiego filmu fabular­ nego w latach trzydziestych była czymś o d o s o b n i o n y m i p o z b a w i o n y m szerszego znaczenia — g d y b y nie Joris Ivens. Szantaż ( A n n y O n d r a ) Bez alibi wielkich nazwisk pracował natomiast wzięty reżyser. że człowieka o tak skrajnych prze­ konaniach nie zadowalało nawet to. H i t c h c o c k d o p r o w a d z a ł do perfekcji b u ­ dowę dramaturgiczną f i l m u . nóż!". Jako se­ kretarz k l u b u Ivens wszedł w kontakt z wieloma f i l m o w c a ­ mi (Clair. szkołę płynnego. Studia nad chemią i optyką fotograficzną zaprowadziły go do f i l m u . kunszt wyrażania treści samym tylko r u c h e m kamery lub jej kątem widzenia. a r ó w n o ­ cześnie s k r ó t o w e g o montażu (którego widzowie wręcz nie dostrzegali). J e g o pierwsze etiudy Most i Deszcz. 39 kroków. Jasne. który rzadko kojarzono z pojęciem sztuki. będąc poza oficjalnym przemysłem f i l m o w y m i szukając najróżniej­ szych p r o t e k t o r ó w w ś r ó d instytucji i wielkich f i r m . która. wystą­ piła z długą serią f i l m ó w niefabularnych. Jeszcze dalej szedł jego sojusznik Paul Rotha. Wreszcie niepodobna nie wspomnieć c h o ć b y (choć to przerasta ramy tej książki) o brytyjskiej szkole d o k u m e n t a ­ listów z Griersonem i Rothą na czele. w sklepie jej ojca rozmawiających o tajemniczym zabójstwie. Kryminalne f i l m y H i t c h c o c k a : Człowiek. który wiedział za dużo. Dziewczyna. ale nadto ową rze­ czywistość będzie interpretował. k t ó r e g o świetnie opowiadane f i l m y d ł u g o sta­ wiane były poza nawiasem sztuki: Alfred H i t c h c o c k . przejściowo bawiący w A n g l i i przed realizacją Człowieka z Aran. Urodził się w zamożnej rodzinie kupieckiej. Ludzie tej szkoły wołali o film formujący świadomość mas. w którym dy­ s k u t o w a n o nie znane szerokiej publiczności filmy radzie­ ckie i doświadczenia francuskiej awangardy. która zabiła nożem napastnika. Wzywa­ jąc do naśladowania doświadczeń radzieckich pisał. Dulac) i postanowił sam p o p r ó b o w a ć sił w reży­ serii. 109 .

dającego się zrozumieć i wytłumaczyć. Będzie on klasycznym typem tendencji. k t ó r e g o styl pisarski p r z y p o m i n a ł w n i e j e d n y m montaż f i l m u d o k u m e n t a l n e g o . „ K o m e d i a wiedeńska" — określenie to aż do A n s c h lussu Austrii przez N i e m c y w 1938 r. Za to nad Dunajem w i n o . manifestowali naprawdę. Krytyk włoski Glauco Viazzi tak scharakteryzował lvensa: „ Z r o z u m i a ł . a ziemia obsiana. Co morzu wydarte — bez sensu do morza p o ­ wróciło. który miał zrealizować film d o k u m e n t a l n y o w y p a d k a c h hiszpańskich. w których płacze porzucona dziewczyna. w praktyce jednak nie zdołał nawiązać z nią k o n ­ taktu*. to co każdy z nich ma niepowtarzal­ nego. której przeobrażenia nie są nieoczekiwanymi sensacjami z pierwszych stron b u l w a r o w y c h dzienników. konwencjonalnością sytuacji i nieśmiałą tęs- * W jego składzie znalazł się m. W 1934 r. Ale lvens już się szykował do nowej podróży. Z w i ę d ł y urok starych walców. na zamówienie jedne­ go z belgijskich klubów f i l m o w y c h . zbie­ rający na marginesie swej reporterskiej działalności w Hiszpanii materiały do wielkiej powieści „ K o m u bije dzwon". skąd przywiózł film o Komsomole i Magnitogorsku: Pieśń bohaterów. Granica między inscenizacją a życiem zatar­ ła się. sentymentalnych operetek. którego postać. pozwalała jednak płynnie połączyć epizody b o m b a r d o w a n e g o Mad­ rytu. Od t e g o m o m e n t u typ twórczości I vensa jest już okreś­ lony. paląc i b o m b a r d u ­ jąc. toteż film. Niepodległości Chin broniła na p ó ł n o c y czerwona armia Mao Tse-tunga. świadectwem jedności naszego podzielonego świata. ale zawsze. Jego dzieło pozostanie w historii kinematografii. m ł o d e g o żołnierza ze wsi. szły przez kraj. p o k o j o w e g o wysiłku t y ł ó w i frontowej batalistyki. Film Ziemia hiszpańska (1937) miał jednost- kowego bohatera. • Nieliczne zdjęcia w j e g o f i l m i e p o k a z u j ą c e a r m i ę czerwoną były a u t o r ­ stwa o p e r a t o r a D e n h a m a . u c z u c i o w o związany z armią pół­ nocną. Tymczasem żandarmi. grupująca zdjęcia z całego świata. g o t o w i do p o n o w n e j akcji. psychologicznie niezbyt wyrafinowana. tego samego. in. Następowały dramatyczne (i auten­ tyczne) zdjęcia wrzucania w o r ó w „ z b ę d n e g o " ziarna do morza. Reżyserię powierzono Ivensowi. W USA dla przeciwdziałania obojętności politycznej i prostej nie­ świadomości u t w o r z o n o komitet*. następowała druga część.. n i e m o d n y c h sukien i z a p o m n i a n y c h koafiur — nie znalazł dla siebie klimatu w Berlinie. Na ich w i d o k również demonstranci przestali tylko statystować. przejmujący reportaż o nędzy ośrodka g ó r n i ­ czego. która miała wydrzeć morzu przeszło 20 000 ha żyznej ziemi. którego autorem (i spikerem) był Ernest Hemingway. charakter wielu narodów. Cesarskie armie japońskie pod hasłem: „ N i e s i e m y wam kwiaty. Działalność reżysera była skrępowana i drobiaz­ g o w o kontrolowana przez oficerów Czang Kai-szeka. wielki pisarz J o h n Dos Passos. która — zbrojna we własne stanowisko ideowe — poddaje świat interpretującej analizie. zresztą z udziałem uczestników m i n i o n y c h wydarzeń. Ivens zgromadził d o k o n y w a n e przez parę lat zdjęcia o budowie wielkiej tamy Wieringen. od mandżurskich strajków g ł o ­ d o w y c h do transakcji na giełdach amerykańskich. który czysto kronikarską koncepcję filmu zamienił w relację o społecznym sensie walki lewicy hiszpańskiej. Gdy jednak morze zostawało ujarzmione. na p o ł u d n i u zaś — rządowa armia Czang Kai-szeka. że Ivens bardzo wcześnie nauczył się patrzeć na świat jak na organiczną całość. były wstępem do opanowania warsztatu. Nazywano Ivensa „ o b y w a t e l e m świata". W w y n i k u dziwacznych praw rynku kapitalistycznego zboże okazywało się za tanie. pozostał Holendrem przez swój sposób widzenia i odtwarzania świata". 110 . Ivens zrealizował Borinage. kobieta i śpiew nadal były p o d s t a w o w y m i elementami twórczości. Wybuch w o j n y domowej w Hiszpanii zaskoczył świat ponurą zapowiedzią nadciągających konfliktów. śpiewem i tańcem. T y m razem faszyzm atakował w Azji..z u c h w a ł o ś c i . ale f r a g m e n ­ tami wciąż tego samego procesu. Po powrocie z Magnitogorska. w obecności prezydenta Roosevelta. zjawili się w k o m ­ plecie. Słusznie w t y m sensie. tysiące kwiatów". ucierpiał znacznie skutkiem braku istotnych materiałów d o k u m e n t a c y j n y c h . c h o ć f i l m o w c y hitlerowscy po parę razy do roku usiłowali p o w t ó r z y ć Kongres tańczy. Premiera f i l m u odbyła się w Białym D o m u . Film Nowa ziemia był początkowo d y n a m i c z n y m peanem na cześć b u d o w n i c z y c h . Dla odtworzenia scen manifestacji sprzed paru miesięcy reżyser uciekł się do inscenizacji. AUSTRIA ZWIĘDŁY UROK STARYCH WALCÓW Na marginesie p r o d u k c j i niemieckiej ulokowała się a u ­ striacka. choć wszystko miało dziać się na niby. sens ich cywilizacji. jak żadne bodaj inne. sentymentalnym e r o t y z m e m . do którego w charakterze misjonarza przyjechał o pół w i e k u wcześniej Vincent van G o g h . melodramatów. Ivens. Większej niż zwykle u lvensa rangi dosięgnąłtu komentarz. Punktem z w r o t n y m w jego karierze stała się wizyta w ZSRR w 1932 r. oznaczało lekki utwór przepojony muzyką.. nazwany 400 milionów. trzeba je było niszczyć dla utrzy­ mania „ d o b r y c h " cen. jak mało kto. nie związanego z ekipą lvensa.

Kalmana' i Lehara. a Maria wychylała się z e s w e g o nieba i widząc córkę z kawalerem w sytuacji p o d o b n e j jak niegdyś ona sama. szybko zmierzającego ku d r a m a t y c z n y m przeznaczeniom — wybijały się jedynie dwa nazwiska. niż przewidy­ wała k o n w e n c j a : w sentymentalnej. miękko f o t o g r a f o w a n y .knota do d a w n y c h d o b r y c h czasów. uczynił Marię czymś w rodzaju l u d o w e g o drzewo­ rytu. jak m ó w i ł komentarz. C y g a n k ę lub ubogą pannę z dobrej rodziny. ale również Francuza Duviviera. w Miłostkach (1932) wg Schnitzlera potrafił tradycyjny temat nieszczęśliwej m i ­ łości napełnić ludzką. jakie opowiadają sobie służące: o złym paniczu. którą widzieliśmy na początku. na wzgórzach praskich nad Wełtawą o d d a n o do użytku wielkie hale zdjęciowe wytwórni Barrandov. a w r e k o r d o w y m 1937 r. i w Maskaradzie (1934). nieślubnym dziecku i patetycznej śmierci tuż p o d obrazem Madonny. Tu zdobyły światową sławę: Rosjanka Olga Czechowa (Mi­ łostki). Nawet kubeł do p o m y j . Nad sympatyczną przeciętność tej produkcji — w n i ­ czym nigdzie nie dotykającej ważkich spraw małego kraju. spotęgowaną jeszcze ekspresjonistyczną stylizacją. pusztę. ale całej ze złota. PUSZTA I WODA Z NIEBA Jeśli p r o d u k c j a austriacka była prowincjonalna w sto­ sunku do Paryża i Berlina. najnowocześniejszą do dziś fabrykę filmów w Europie środkowej. W zakończeniu Madonna przenosiła bohaterkę do kuchni. gdzie obok Adolfa Wohlbrucka nieładna Paula Wessely na tle „ p i ę k n e j e p o k i " i secesyjnych kotar wzruszająco za­ grała naiwnego kopciuszka. Podobnie Willy Forst. to p r o d u k c j a węgierska była prowincjonalna w stosunku do Wiednia: stamtąd czerpała natchnienie. Silniejsze niż gdzie indziej podstawy finansowe produkcji czechosłowackiej (wynoszącej o k o ł o 30 filmów. uwiedzionej dziewczynie. 111 . melodie Straussa. Max Ophiils. wzruszającą wymową. gwiazdy międzynarodowej. by studzić zapały dziewcząt". który ton „wiedeńskiej k o m e d i i " umiał d w u k r o t n i e nastroić na wyższą nutę. — aż 54) ściągnęły licznych reali­ zatorów zagranicznych. Bo „ b u r z e na Węgrzech są po to. co zatarło nawet pary- skość ślicznej Annabelli. a nawet autentyczna wiedenka o czeskim nazwisku Paula Wessely (Maskara­ da). a często po prostu reżyserów i aktorów. wylewała na nią dzbanek w o d y . a Wiedeń był drugą po Paryżu stolicą Europy. który p o k o c h a ł kino dopiero po wynalezieniu dźwięku. kiedy na wiedeńskim Burgu panował miłościwie Franz Joseph. Korzystając z nadciągającej burzy. t w o r u wiejskiego snycerza. który z * Późniejsza żona Jana Kiepury. wzory gatunków. ale pełnej u r o k u Nie­ dokończonej symfonii. był złoty. g ł ó w n i e Niemców i Austriaków niższej rangi. Ale Fejos oprawił tę legendę w naiwne ramy f o l k l o r u . Co naj­ wyżej jako specjalność firmy d o d a w a n o jeszcze'czardasza. grającej szansonistkę. Miłostki CZECHOSŁOWACJA ALUZJE BYŁY PRZEJRZYSTE W 1933 r. Niemka Magda Schneider (Miłostki). Węgierki Marta Eggerth* i Franciszka Gaal (Csibi). WĘGRY CZARDASZ. Pozornie jest to historia. człowiek teatru. w której Hans Jaray zagrał S c h u ­ berta bez k o t u r n ó w geniusza. „ K o m e d i a wiedeńska" opierała się zwykle na interesującej aktorce. Ale jeden f i l m z tego okresu przetrwał: Maria (1932) Pala Fejosa. h o n w e d ó w i białe chatki.

Akcja f i l m u toczył się w p o n u r y m państwie rządzonym przez fanatyczneg dyktatora. znajdowała młodego mężczyznę. w y s o k i i c h u d y k o m i k o g e s t y k u l a c j i k l o w n a . Aluzje były tak przejrzyste. do k t ó r y c h sam pisał scenariusze. Współ praca ta przyniosła przede wszystkim dwie zręczne satyr 0 silnych a k c e n t a c h s p o ł e c z n y c h : Hej. pe nych wiary w d o b r o ć człowieka filmów. okazał się subtelnym poetą młodości miłości. rozegrana została w patetycznych zbl żeniach i szybkim montażu f r a g m e n t ó w . nagrodzonej w 1934 r. Nie brakło jednak obiecujących sił na miejscu. nabierała nieoczekiwanych uogólnień. Była to w g r u n c i e rzeczy dość banalna p o ­ wiastka o niezaspokojonej kobiecie. dramat Hugo Haasa aktora-reżysera. oparty na o p o w i a d a n i u jednego z c z o ł o wych pisarzy czeskich. łego Josefa Rovensky'ego. Nieśmiała.. o s c h ł y m profesorem — rzadko był traktowany r ó w n y m rygorem p s y c h o l o g i c z n y m . członkami awangar dowej g r u p y artystycznej . zwłaszcza w twórczości przed wcześnie zmar- * Pod p s e u d o n i m e m H e d y Lamarr. w ś r ó d łąk. Natrętna s y m ­ bolika filmu wywierała żenujące wrażenie. której śmiałe ekshibicje otwarły drogę do kariery w USA*. co pozwoliło jej zachować odrębnoś narodową w g a t u n k u gdzie indziej bardzo k o s m o p o l i t y c z nym. Z reży­ serów okresu niemego liczył się g ł ó w n i e Gustav Machały dzięki słynnej Ekstazie. które bohaterami byli dwaj b e z r o b o t n i . i Świat do nas należy (1937 otwarcie atakującej faszyzm. ** W roli t y t u ł o w e j o d n i ó s ł wielki s u k c e s Vlasta B u r i a n . że ambasada hitle rowska w Pradze wystąpiła z żądaniem zdjęcia f i l m u ekranów. K. którego jako komunistę zamęczyło w 194 r. O śmiesznego. Brutalny atak Hitlera został w jakiejś mierze zapowie dziany przez Białą zarazę (1937). W nie mniejszym stopniu to zachwyceni przyrodą zabrzmiało w głośnym Janosiku (1935) Martin Frića. w poszukiwaniu lep szego losu przeżywający masę ekscentrycznych perypeti do skakania z d a c h u włącznie. klasą dziewcząt i ni lubianym. praskie gestapo. Lekka komedia czeska ko rzystała z powiązań z licznymi scenkami kabaretowym 1 literacką estradą. Ruch umysłów w lewo..DevetsN" (Dziewięćsił). zasłuchany w szum drzew i plusk fali: przyroda stawała się p e ł n o p r a w n y m uczestnikiem d r a m a t u . Pospolity temat — stosunki między klasą c h ł o p c ó w . Feldmarszałka w reżyser obrotnego rzemieślnika Karela Lamaća**. gdzie historia zbójnika odbierającego p a n o m . radykalizował k o m e d i ę f i l mową. Spośród jego o p t y m i s t y c z n y c h . dającego u b o g i m .Wenecji. o b ł o k ó w . zakończona tragiczną śmiercią c h ł o p c a w nurtac rzeki. która legitymowała się s p o r y m i ambicjami. ale płytkiego C.Devetsilu" pochodził również pisarz i f i l m o w i e c Vla dislav Vancura.Ekstaza (Hedy Kiesler-Lamarr) udziałem wielkiego tragika Harry Baura ekranizował tu staropraską legendę o Golemie i mądrym rabbim Loewie. niemal dziecinna m i łość. na festiwalu w. idący w parze z zagrożeniem inwazją hitlerowską po 1933 r. Rytm opowiadania był wolny. Fascynacja naturą wydała również mniej formalistyczne owoce. rup! (1934). r ó w n o w a g ę ducha i sceptycyzm czeskiego bourgeois.. wierzb i pasących się koni. d w o ma w y b i t n y m i aktorami k o m i c z n y m i . która odchodziła od męża i w p i ę k n y m plenerze. droga tej kome dii szła przez Dzielnego wojaka Szwejka Martina Frića tłustym Saśą Rasilovem. Blisko tu był do panteistycznego zachwycenia naturą w Ziemi Dow żenki. aż do w s p ó ł p r a c tegoż p ł o d n e g o reżysera z Werichem i Voskovcem. uosabiający z a d o w o l e n i e z siebie. dużym p o w o d z e n i e m w całej Europi cieszył się f i l m Przed maturą (1932). Nastąpiło to d o p i e r o po w k r o c z e n i u do Prag wojsk SS. W najlepszym ze swych filmów Rzece (1933). lśniącej w o d y i nagiego ciała pięknej Hedy Kiesler. która wywarła poważny w p ł y w na t w ó r c ó w czecho słowackich. 112 . bliskich jeszcz estetyce filmu niemego. Z . gdzie akcenty antywojenne ni przeszkadzały efektom k o m i c z n y m . natomiast f o t o ­ grafia Jana Stallicha tworzyła wewnątrz f i l m u urzekające etiudy pełne słońca. Karela Ćapka.

paru t w ó r c ó w obrało kurs na świadomy realizm. katastrofalnie uzależnionych f i ­ nansowo od właścicieli kin. ale tak­ że z rewolucją 1905 r. połowiczne. która w „ W i a d o m o ś c i a c h Literackich" tak pisała o f i l ­ mie Na Sybir: „ P a n Sieroszewski wygłosił z ekranu krót­ kie przemówienie. i na charakterze tej pro­ dukcji wiele nie zaważyli. w b r e w rozpowszechnianym później legendom. dopisując mu wspaniałą karierę muzyczną. stanowiącą s t o s u n k o w o częsty temat {Róża. k i n o m wyświetlającym f i l m y rodzime przyznano ulgi podatkowe. pełni wiary w posłannictwo sztuki f i l m o w e j .. byli ludźmi m ł o d y m i . skrępowane chałupniczym charakte­ rem ubogiej p r o d u k c j i i niechęcią do ryzyka artystycznego ze strony producentów. Po raz pierwszy film polski wyszedł na ulicę i zobaczył tam małych d o r o s ł y c h ludzi — gazeciarzy. ranga u t w o r u nie grała roli.POLSKA BIAŁY DWOREK Z KOLUMIENKAMI W Polsce lata trzydzieste przyniosły pewne ożywienie i niewielkie podniesienie p o z i o m u . uprzednio rozpaczliwie niskiego. Na Sybir). reżyser śmiało operujący montażem kontrastów. zdolnej przekształcać świadomość ludzką — to stowarzyszenie Start. ujawnia­ jący pewne w p ł y w y ekspresjonizmu niemieckiego.. Dziesięciu z Pawiaka. Z „ D z i e j ó w g r z e c h u " Żeromskiego w y p r e p a r o w a n o samą stronę erotyczno-sensacyjną. Start był zjawiskiem d o n i o s ł y m . dostar­ czył bowiem kadr uspołecznionej kinematografii polskiej po 1945 r. Wszystko to jednak było ciągle nader nie­ śmiałe. m i m o c h o d e m . którego ośrodkiem i happy e n d e m jest bia­ ły dworek z kolumienkami i lokajem w narodowej li­ berii". Rewolucja 1905 roku stała się szlacheckim powstaniem. skierowanym zawsze w jedną stronę. Jedno tylko środowisko twórcze od początku przeko­ nane było o sile sztuki f i l m o w e j . było częstym zabiegiem. Pojawiła się poważniejsza krytyka f i l m o w a . Najwybitniejszym ze s t a r t o w c ó w był Aleksander Ford. na marginesie wątków r o m a n s o w y c h czy sensacyjnych. Choć kinematografia ta aż nazbyt gorliwie odrzekała się zaangażowania politycznego. Poprawianie historii. które poniekąd zmieniło oblicze historii. jak Mniszkówna i Marczyński. który Legionem ulicy (1932) stworzył najdojrzalsze dzieło p o l ­ skiego kina międzywojennego. Widać to nie tylko w filmach związanych tema­ tycznie z legionami Piłsudskiego i wojną 1920 r. Równie d o b r y był Żeromski i Nałkowska. istniejące między 1930 a 1934 r„ które p r o p a g o w a ł o k u l t u r ę filmową 113 u widza. Zdener­ wowało to nawet bardzo umiarkowaną Stefanię Zahor­ ską. Toteż nie brak kapitału okazał się największym w r o ­ giem kinematografii polskiej. I tak każdy tekst literacki bywał o d p o w i e d n i o spreparowany. Ich życiowe k ł o p o t y oscylowały w o k ó ł posia­ dania roweru. że przeróbki literackich kiczów i arcydzieł w wersji filmowej spotykały się na jednakowym poziomie — tym niższym. jej oblicze społeczne harmonizowało wyraźnie ze „zjednoczeniową" ideologią obozu sanacyjnego. Z reguły ł a g o d z o n o społe­ czne kanty konfliktów i dociągano zakończenia do rzew­ nych happy endów. ale brak dobrego smaku i o d r o b i n y zwykłej kultury ludzi finansujących produkcję. W latach trzydziestych jego praktyczny w p ł y w nie był jednak wielki: c z ł o n k o w i e Startu. w pro­ dukcji co najwyżej debiutującymi. Sienkiewiczowskiemu Jankowi Muzy­ kantowi nie dawano umrzeć. ten bowiem.. S t o s u n k o w o najchętniej widzeli oni adaptację literatury: byle t y t u ł i pisarz byli p o p u l a r n i . Nic dziwnego. a równocześnie w o ł a ł o o film „ s p o ł e c z n i e użyte­ czny" sformułowaniami bliskimi późniejszym tezom Cesare Zavattiniego. wzrósł eks­ port. kilka f i l m ó w k o m e r c y j n y c h w y b i ł o się ponad przeciętność. kto najszybciej z ostatnim Na Sybir ( A d a m Brodzisz i J a d w i g a Smosarska) .

które stawiało pa- * G r a n y c h przez a k t o r ó w n i e z a w o d o w y c h . w Róży udało mu się sugestywnie o p e r o w a ć nastrojem za pomocą kontrastów światłocienia. gdy zrealizował wspólnie z Jerzym Zarzyckim interesujący film Ludzie Wisły (1936). d o r ó w n y w a ł a książce. w j e d n y m z rządo- 114 . z szab­ l o n o w o p o m y ś l a n y m zakończeniem. Młody las opowiadał o strajku szkolnym 1905 r. sprzedawał najwięcej. więcej od innych wymagający od aktora. rysująca prawdziwe kulisy u b o ż u c h n e g o „ p r z e m y s ł u r o z r y w k o w e g o " . nie tylko nie odstręczyła widza. dbały o niuanse psy­ chologiczne i poważnie traktujący stronę plastyczną swych filmów. lący problem bezrobocia. Marii Ukniewskiej.Legion ulicy M ł o d y las (Maria B o g d a ) wydaniem gazety docierał do śródmieścia. wpadał pod tramwaj i tracił nogę. bliskim miejscami Atalancie. wyróżniający się d o b r y m i zdjęciami rzeki i nastrojem. ale zyskała mu aplauz w i ­ dzów i pierwsze miejsce w plebiscycie t y g o d n i k a „ K i n o " . druga niestety p o ­ rzucała o r y g i n a ł na rzecz c k l i w e g o m e l o d r a m a t u . Ostatnim filmem fabularnym. która wraz z filmem wdarła się przejś­ c i o w o na ekran. autobiograficznej powieści t a n c e r k i . ale pozba­ wiony realistycznej szczerości Legionu. Prawda życia. oparte na gorzkiej. co r ó w n i e ż s t a n o w i ł o szo­ kującą n o w o ś ć . Jeden z bohaterów* uczestniczył w biegu. Ford odnalazł się dopiero. który zrodził się w kręgu Startu. Niestety. Najsilniejszą indywidualnością wśród t w ó r c ó w kie­ runku rozrywkowego odznaczał się Józef Lejtes. W Dzikich polach (1932) wyzyskał malar­ sko e g z o t y k ę b ł o t n i s t e g o Polesia. Dwa jego f i l m y miały znaczenie szczególne. w k t ó r y m nagrodą był rower. Pierwsza część f i l ­ mu. w Dzie­ wczętach z Nowolipek dał realistyczny obraz grona przy­ jaciółek z proletariackiej ulicy. były Strachy (1938) Eugeniusza Cękalskiego i Ka­ rola Szołowskiego. a w Granicy (1938) zaata­ kował pewne węzłowe konflikty dzielące przedwojenną Polskę. w Dniu wielkiej przy­ gody starał się pokazać w p ł y w g ó r na hartowanie m ł o d y c h charakterów. po nieudanym Przebudzeniu. jak prze­ widywali matadorzy „ b r a n ż y " .

reżysera przyjemnych. Drugim z t y c h filmów była Barbara Radziwiłłówna. który doprowadził do otwarcia gimnazjów z polskim językiem nauczania. Aż połowę produkcji stanowiły wreszcie komedie. z których jeden entuz­ jazmował się g ł ó w n i e „ H u m o r e s k ą " Dvoraka. co za łajdacy!. a zestawienie języka polskiego z czeskim stwarzało nowe możliwości komiczne. a jedynie w tle widniały raz sale balowe. która przechodziła następnie z filmu do f i l m u . w potraktowaniu strony rosyj­ skiej. gdzie jako amant d e b i u t o w a ł w 1932 r. in. bałkańskiego. poszukujący uśmiechu f o r t u n y (Mężczyźni. k t ó r y c h bohaterami byli prości ludzie. Vittorio De Sica. nie przewidziane przez radzieckich pisarzy Ufa i Piętrowa. René Clairem tej p r o d u k c j i c h c i a n o o b w o ł a ć Mario Cameriniego. Michał Waszyński. gdzie z b i o r o w y m bohaterem był lud (1933). Michała Znicza jako poczciwego. Środowiska te jednak trafiały na ekran p r z y p a d k o w o . mają­ cego okulary na czole i bezradnie szukającego ich w o k ó ł siebie: „ G d z i e jest moja okulara?"). zestawiane w kilkanaście dni z części p r e f a b r y k o w a n y c h . Najlepszym jego filmem był 7860. epopeja Garibaldiego. które zrealizował do spółki z Frićem. Naj­ większym jego sukcesem było 12 krzeseł (1933). nieco sentymental­ nych komedyjek. Obok historii miłosnej króla Z y g m u n t a Augusta i kresowej magnatki. Scypion Afrykański * Za interesujące a k t o r s t w o film zostat w y r ó ż n i o n y na I M i ę d z y n a r o ­ d o w y m Festiwalu F i l m o w y m w M o s k w i e w 1935 r. które przeciwstawiało sobie sąsiad ó w . Właśnie owo tło było ważne. a u t o r ó w książkowego o r y g i n a ł u . i w y b i t n y m i kreacjami* (np. w stylu nieco napuszonym. a raz podmiejskie knajpki. Wśród licznych w o w y m czasie „ f i l m ó w p a t r i o t y c z n y c h " o dość koniunkturalnej inspiracji. WŁOCHY KARNIE WYCIĄGAJĄC RĘKĘ W POZDROWIENIU Kompletna nieobecność na rynkach międzynarodo­ wych filmu skandynawskiego. Gros f i l m ó w z a j m o w a ł o s i ę parą a m a n t o w i t y m trzecim (tą trzecią). Wymienić by tu jeszcze można Piętro wyżej reżysera i pub­ licysty Leona Trystana. Jeśli o paru jeszcze komediach dałoby się powiedzieć.wych gimnazjów warszawskich. Większymi ambicjami legitymował się Ales­ sandro Blasetti. we w s p ó ł p r o d u k c j i z Cze­ chami. to ogół polskich komedii był piętą Achillesową polskiej p r o d u k c j i i znacznie ustępował komediom czechosłowackim. 115 . za to lubiący włoski plener i surową twarz nieza­ w o d o w e g o aktora. hiszpańskie­ go oraz zupełne o d i z o l o w a n i e od Europy działalności Japończyków pozwala zakończyć przegląd okresu kine­ matografią Włoch. ale zahukanego belfra od francuskiego. wesołego cwaniaka z warszawskich roga­ tek. żywiła się ona nader m o n o t o n n y m daniem: „ t r ó j k ą t e m z d o k l e j o n y m t ł e m " . Sytuację łagodził nieco fakt posiadania paru d o s k o n a ł y c h aktorów k o m e d i o w y c h z A d o l f e m Dymszą na czele. śre­ dniowieczne i renesansowe. Obok Dymszy wystąpił Vlasta Burian. Lejtes silił się na oddanie czegoś więcej w tle: walki króla z warcholstwem możnowładców. którego ubierał w stroje antyczne. Nie skoczył t y l k o po­ ziom. Katastrofalny stan finansowy tej kinematografii został w p o ł o w i e lat trzydziestych zażegnany. m. Stworzył on postać Dodka.m u z y k ó w różnych generacji. raz huculskie chaty. czy Dam milion). że były p o p r a w n e i nie obrażały d o b r e g o smaku. próba przeniesienia na nasz teren amerykańskich spektakli historycznych t y p u Królo­ wej Krystyny. Mussolini kazał w y b u d o w a ć na przedmieściach Rzymu nowoczesne mia­ steczko f i l m o w e i liczba realizowanych f i l m ó w skoczyła szybko z kilku do kilkudziesięciu. naj­ częściej trywialne farsy i tandetne wodewile. najpłodniejszy i najzręczniejszy z komercjalistów. Jak określił przedwojenną kinematografię polską Jerzy Toeplitz. a drugi wyłącznie jazzem. rzadko zbaczający w tematykę współ­ czesną. film wyróżniał się poszano­ waniem prawdy. na zasadzie paru malowniczych dekoracji. raz szyby naftowe.

że pierwszymi faszystami byli konsulowie z okresu wojen p u n i c k i c h . jak do stóp tłustego Scypiona pada ujarzmiona Kartagina. zarówno w tematyce współczesnej. w którym głupawy dramat salonowy był d o m i n u j ą c y m gatunkiem. miała przypomnieć s c e p t y k o m .Mussoliniemu to nie wystarczało. d o k o n a n a przez posłusznego rzemieśl­ nika Carmine Gallone. w których. eleganccy oficerowie i w y t w o r n i e ubrane kobiety. Scypion Afrykański (1937). Gallone zmobilizował tysiące statystów. . najkosztowniejsza g l o ­ ryfikacja reżimu. by pokazać. w k t ó r y c h za to byłyby t y l k o nie spóźnia­ jące się pociągi. jak pisał Henri Langlois. zamieszkujące jasne pałace. Z b i o r o w a histeria pędzanych po ekranie t ł u m ó w była przedsmakiem innej histerii. Żądał obrazu Włoch. karnie wyciągających rękę w pozdrowieniu. jak i historycznej d o m a g a ł się wyraźniej­ szych apologii faszyzmu. stada słoni i całe w a g o n y białych t o g . „ W ł o c h y białych t e l e f o n ó w " — tak nazwano potem ten okres. która rozpętać się miała niebawem. Po kampanii abisyńskiej wzrosły mocarstwowe apetyty Duce. m u c h ani w y l e w ó w Padu". nie byłoby „żebraków.

ale jego myśl nie znała granic. Postawił tezę i d o w i ó d ł jej. zapachów. 2) brak barwy. t e m p o badań uległo znacznemu zahamowaniu. co pozwala sugerować podobieństwa realnie nie występu­ jące. w y w o ł a n y konfliktami j e d n y c h obrazów z inny­ mi. badał jako pierwszy także m o n ­ t a ż p i o n o w y . o d w r ó c i ł się d o ń plecami twierdząc. Po pierwsze. musiałby powtarzać t o . że jest zbyt mechanicznym o d b i ­ ciem świata. u każdego j e d ­ nakim. co i tak w y n i k a z obrazu. Eisen­ stein). ale Eisenstein rozumiał go coraz szerzej: nie j a k o ruch obiektu. ale za to pozwala d o w o l n i e żonglować wiel­ kościami przedmiotów i zestawiać je w nieoczekiwane a potrzebne t w ó r c y układy. którzy powodowani pesymizmem lub. lęk t w ó r c ó w (Chaplin. pod pretekstem. a ich program zubożeniu. 117 Teoria Arnheima była k r a ń c o w y m przejawem starej jak sztuka obawy. 3) ogranicze­ nie widzenia ramami e k r a n u . aby p o b u d z i ć analogiczne konflikty w umyśle widza. nienagannie konsekwentną teorię f i l m u stworzył Niemiec Rudolf Arnheim w książce „ F i l m jako sztuka" (1932). z m u ­ sić go do myślenia. szukający nowych d r ó g wyjścia. a nie nakłaniałby do poszukiwania rozwiązań czysto w z r o k o w y c h . Był członkiem szkoły p s y c h o l o g i ­ cznej. Brak k o l o r ó w w p r o w a d z a np. Najgłośniejszą. odwrotnie. że postrzeganie świata przez czło­ wieka nie jest mechanicznym zapisem. ale jako zamierzony ruch umysłu widza. Np. Clair. Do­ d a t k o w o u s p r a w i e d l i w i a ł s t a n o w c z o ś ć autora p o ­ wszechny w 1930 r. A r n h e i m z uporem niemieckiego profesora założył nie­ zmienność i ostateczność swej teorii. gdyż mogą być uży­ wane jako doniosłe środki artystyczne. a więc układ równoczesny obrazu i dźwięku. Gdy jednak rewolucja dźwięku już się dokonała i nastąpiła nowa stabilizacja. z d o b y t y c h z takim trudem. W y l i c z y ł 5 różnic między rzeczywistością a jej zapisem na ekranie: 1) zredukowanie trzech wy­ miarów świata do d w ó c h . k t ó r e m u właś­ c i w y jest bezwład. wstrząsowy charakter sztuki. które nazwał reżyser m o n ­ t a ż e m p o z i o m y m . nadając swym poprzednim poglądom większą przej­ rzystość i zużytkowując dla przemyśleń nowe osiągnię­ cia praktyki filmowej. której z początkiem lat trzydzie­ stych nieraz jeszcze o d m a w i a n o miejsca w rodzinie muz. pośpieszyli zająć sta­ n o w i s k o wobec nowego środka. I nie tylko obrazów: obok układów czasowych (jedne ujęcia po d r u g i c h ) . a zwłaszcza słowo. t y l k o oryginalną pracą interpretatorską. Wy­ z n a w c o m tej tezy łatwiej niż innym przyszło wystąpić z obroną sztuki f i l m o w e j . Szczególnie rozwijał Eisenstein ulubiony pogląd na konfliktowy. Nie poprzestał na t y m . wbrew p o z o r o m . Po drugie. głoszącej. nawet nie jako zderzenia poszczególnych ujęć. która w ukła- . Ożywioną działalność teoretyczną uprawiał nadal na marginesie swej t w ó r c z o ś c i Siergiej Eisenstein. nie zniszczył podstępnie piękna i harmonii filmu niemego. 4) brak ciągłości akcji f i l m o w e j w czasie i przestrzeni. by dźwięk. celowe działanie artysty musi być w stałym k o n f l i k c i e z życiem. tonalną j e d n a k o w o ś ć ust kobiety i liści na drzewie. że sztuka f i l m o w a przestała istnieć. sztuka ukazuje przede wszystkim konflikty życia. M o n t a ż był dla niego ciągle „ p o d s t a w o w y m ele­ m e n t e m " sztuki f i l m o w e j . jego zdaniem. różni się świat rzeczywisty od swego f i l m o ­ w e g o obrazu. który. Przyrównywał go do partytury. A r n h e i m pierwszy d o k o n a ł przeglądu g ł ó w n y c h ś r o d k ó w f i l m o w y c h pokazując. Szczególnie chwalił sobie Arnheim brak dźwięku. jak bardzo. u p o r c z y w i e poszukiwali nowej syntezy i znaleźli ją. Gdy jednak teoretyzujący reżyserzy. by zbyt łudzące p o d o b i e ń s t w o sztuki do natury nie s p o w o d o w a ł o śmierci tej pierwszej. N i e p o m n y na rozwój f i l m u dźwiękowego. broniąc f i l m u przed wulgaryzmami pierwszych zastosowań dźwięku. 5) brak pozawzrokowego świata zmysłów: dźwięków.TEORETYCY FILM JAKO PARTYTURA SYMFONII Wprowadzenie dźwięku podekscytowało teorety­ ków. że te ograniczenia filmu (a było ich znacznie więcej niż obecnie) nie są jego kalectwem. Jego własne filmy napotykały często potężne przeszkody administracyjne. redukcja trzech w y m i a r ó w do d w ó c h prowadzi do zaniku p o c z u ­ cia głębi. któremu p o d p o ­ rządkowana byłaby długość ujęć i kolejność sklejania ich ze sobą (jak u Wiertowa).

a więc coś. zalecał. Zakwestionował naiwne recepty amerykańskie na używanie pewnych kolorów. czy dotyczą n i e r u c h o m e g o kadru.dzie p i o n o w y m także wykazuje efekt działania wszyst­ kich i n s t r u m e n t ó w w danym momencie. z niewzru­ szoną twarzą w y p o w i a d a potok myśli. ale także z okrucieństwem i śmiercią (w Aleksandrze Newskim w białe szaty ubrani są najeź­ dźcy). który poklasyfikował na f o r m y prostsze i niższe oraz najwyższą — m o n t a ż i d e o w y . Czynniki te podzielił na s t a ­ t y c z n e i d y n a m i c z n e . ruchu kamery czy obiektu. format ekranu. i twierdził. kiedy elementy filmu ścierają się z ideologią widza. Wśród t y c h ostatnich zlekceważył jazdy kamery. że przypisywanie poszczególnym b a r w o m jakichś s y m ­ b o l i c z n y c h . Nawet w obrębie ubogiej g a m y czarno-białej obalał tradycyjne zastosowania. cenną możliwość filmu dźwięko­ w e g o . unikać dublowania obrazu przez dźwięk. Niespokojnie poszukujący umysł Eisensteina ata­ kował tematy. nie wynika zaś z fizjologii. Tzn. kojarząc biel nie tylko z niewinnością i dobrem (jak w I części Iwana Groźnego). które go nurtują. . by również stosunek obrazu do dźwięku w tym samym momencie opierać na jak najda­ lej idącym asynchronizmie. Z innych t e o r e t y k ó w w y m i e n i ć warto popularyza­ tora obu poprzednich autorów. wynikające z różnic między rzeczywistością a jej filmową reprodukcją. których inni jeszcze nie dostrzegali. „przyciągające" itd. nieciągłość (częste cięcia. do w y w o ł y w a n i a emocji rzadko im dotąd przypisywanych. Podobnie prekursorski charakter miały jego r o z ­ w a ż a n i a o k o l o r z e . W dążeniu do obalenia dyktatury trady­ c y j n e g o ekranu rzucił postulat „ n e u t r a l n e g o " ekranu o k r ą g ł e g o . Zatem można zmuszać barwy do spełniania funkcji akurat nam p o t r z e b n y c h . Tezę tę poparł reży­ ser praktyką. który wprawdzie nie zaproponował zbyt wielu własnych p o m y s ł ó w . t j . a potem kwadratowego. nagłe przeskoki między ujęciami) jest siłą fil mu. kiedy aktor nie poruszając ustami. Za A r n h e i m e m autor przyjął (rozszerzając jednak to pojęcie). po to. ale po raz pierwszy spisał i uporządkował wszystkie środki języka f i l m o ­ wego i określił płynący z nich pożytek estetyczny. zależnie od tego. Wykazał. by móc d o w o l n i e regulować proporcje ram ekranu.) jest wywołane tyl ko tradycją obyczajową czy literacką. co wydawało się danym i niezmiennym. a nawet zmieniać obraz poziomy w pionowy. Synteza ta jest osiągalna przez montaż. ciągłość zaś upodabnia go do teatru. jak twierdził. niezmiennych znaczeń (kolory „ o d p y c h a ­ jące". Anglika Raymonda Spottiswoode'a. Wierny tej zasadzie rozwinąłteorię m o n o ­ logu wewnętrznego. np. Kla­ syfikacja ta nie brzmi dziś nowocześnie i w niejednym rozmija się z kierunkiem r o z w o j o w y m kinematografii. U p o r z ą d k o w a w s z y p o d s t a w o w e środki f i l m o w e przechodził Spottiswoode do syntezy. ż e język filmowy tworzą c z y n n i k i r ó ż n i c u ­ j ą c e . w swoim czasie spełniła jednak poważną rolę popularyza­ torską. gdyż. że między o b u „ k i e r u n k a m i " montażu nie ma istotnych różnic.

V DRUGA WOJNA ŚWIATOWA (1939—1945) Ta w o j n a nie pozostawiała ludzi o b o j ę t n y m i . k t ó r y c h t w ó r c y nie m o g l i w y p o w i a d a ć się o t w a r c i e . sensacyjne filmy szpiegowskie.dla o d p o c z y n k u . 119 jako egzotyczną wycieczkę do krajów. Były one zwłaszcza dziełem krajów o k u p o w a n y c h lub n e u t r a l n y c h . gdzie kobiety są łatwe. znalazło się tu miejsce na wszystkie g a t u n k i : na epikę heroiczną i batalistyczną. i w Związku Radzieckim. zmieniający w jakiś sposób życie każdego niemal mieszkańca g l o b u . Poważny odsetek f i l m ó w . na melo­ dramaty rozstań. Emancypowanie się małych narodów s p o d w p ł y w u wielkich m o n o p o l i s t ó w miało oczywiście swoje p o w o ­ dy ekonomiczne. okazało się — na krótko niestety — że istnieje kinematografia szwajcarska. Spełniw­ szy doraźnie te czy inne f u n k c j e zostały one całkowicie zapomniane. którzy ją prowadzili. Poza szczęśliwym awansem Anglii. ale w pewien sposób przez nią inspirowane. przelotnej rozrywce. ale nawet w państwach. seans filmowy służył niepoważnej. jak zasadniczo różna w charakterze jest p r o d u k c j a filmowa lat 1939—45 od p r o d u k c j i 1914—18. T o t a l n y charakter wojny. w którym m i l i o n y ludzi ryzykowały codziennie życiem. Dlatego i kinematografia całego świata tak czy inaczej napiętnowana została wojną. psy­ c h o l o g i c z n e dramaty obowiązku. przynajmniej w krajach walczących. W istocie jednak nader niewielka część f i l m ó w wprowadzających na ekrany wydarzenia wojenne miała ambicję mówienia jakichś n o w y c h prawd o wojnie. Czas. jako urozmaicony s p o s ó b spędzania czasu dla z n u d z o n y c h geniuszów. związany został z tematyką wojenną. W krajach o rozwiniętej kine­ matografii komercyjnej duża liczba filmów o wojnie była o d w r o t n i e p r o p o r c j o n a l n a do ich jakości. dla p r z y j e m n o ś c i żołnierza". które zachowały neutral­ ność. Zarów­ no jej zasięg. Pierwsza wojna światowa zastała kinematografię w m o m e n c i e raczkowania. a frekwencja wszę­ dzie na o g ó ł wzrosła. O d m i e n n i e wyglądała sprawa w latach 1939—45. żądał także od sztuki f i l m o w e j odpowiedzi na pytanie streszczające się w tytule sugestywnego c y k l u f i l m ó w d o k u m e n t a l n y c h . s t o s u n k o w o może najbardziej spodziewanym. a zasługującą na poważne badania porównawcze. Wartościowe f i l m y wojenne powstały przede wszy­ stkim w t y c h krajach. Dalszą cechą okresu wojennego był rozwój szkół n a r o d o w y c h . w k t ó r y c h w y s o k o stała twórczość d o k u m e n t a l n a : w Anglii. jak i gwałtowność starcia przeciwstaw­ nych ideologii przeorały świadomość ludzką nie tylko w szeregach żołnierskich. o ludziach. przypomniały o sobie Szwecja i Dania. nie t y l k o na zapleczach f r o n ­ tów. Donioślejszy bodaj był wzgląd inny. pozornie sprzeczny ze starą rzymską zasadą: inter arma silent musae — podczas w o j n y muzy milczą. mocną pozycję wywalczył sobie na jakiś czas daleki Meksyk. pomijając nieliczne wyjątki. reprezentowane zwłaszcza przez obfitą serię h o l l y w o o d z k ą . że sztuka f i l m o w a dorosła i stała się precyzyj­ nym instrumentem wyrażania spraw d o n i o s ł y c h i t r u d ­ nych. E k o n o m i a nie t ł u m a c z y jednak do k o ń c a o w e g o ożywienia kinematografii n a r o d o w y c h .. Filmy te walczyły z faszyzmem (w tej grupie nie ma bodaj ani j e d n e g o skierowanego przeciw drugiej stronie barykady) w o t o c z c e symboli lub w t r y b i e aluzji. Jest ciągle sprawą mało poznaną. ale ich rzeczywiste oddziaływanie często jeszcze na t y m zyskiwało. O d c i ę c i e r y n k ó w europejskich (w t y m także skandynawskich i szwajcarskiego) od Holly­ w o o d u ułatwiło sytuację p r o d u k c j o m k r a j o w y m : kina cierpiały na brak n o w y c h tytułów. For­ malnie biorąc. Dlatego też poza w u l g a r n y m i filmami propa­ g a n d o w y m i (i to zanikającymi w miarę przedłużania się działań wojennych) p r o d u k o w a n o g ł ó w n i e filmy roz­ rywkowe. a w r ó g niegroźny. kiedy to. szedł w parze z faktem. Ciekawe i wcale charakterystyczne dla swego okre­ su bywały często f i l m y nie traktujące bezpośrednio o wojnie. Z g o d n i e z d y r e k t y w a m i cenzury wojennej przedstawiano w o j n ę g ł ó w n i e jako serię awanturniczych w y c z y n ó w . jako okazję do w y b i ­ cia się dla „żołnierza idealnego". której właśnie w o j n a pozwoliła wejść do światowej c z o ł ó w k i . nawet na wesołe ko­ medie.

które w o j n y nie zaznało. W ZSRR eksperymentowano w dziedzinie f i l m u t r ó j w y m i a r o w e g o . trzymając się autentycznej . gdy je zestawić z niepowstrzymanym rozwojem języka f i l m o w e g o w latach d w u d z i e s t y c h . olbrzymie stada bydła. ANGLIA PIĘKNIEJSZE NIŻ ZMYŚLENIE Anglia. kronikalizm. Szkoła dokumentalna pozostawiła pełne szczerości i prostoty świadectwa o obliczu w o j n y . Zapewne. dość regularnie dostarczające — mimo niemieckich łodzi p o d w o d n y c h — swą produkcję do kin angielskich. s t o p n i o w o malejącej grupy walczą­ c y c h . którzy jeszcze przed wojną powtarzali. Filmowcy angielscy dobrze znali stanowisko żywiących pogardę dla filmu k o m e r c y j n e g o Griersona i jego kolegów dokumentalistów. Watt odszukał t y c h ludzi i bez uciekania się do m e l o d r a m a t y c z n y c h efektów. Roya Boultinga i Humphreya Jenningsa. autor Nocnej poczty. przewijającą się przez ważniejsze realizacje okresu. rodząc pierwsze skończone arcydzieła (Henryk V Oliviera). w miarę jak ustrój faszystowski zbliżał się do niesławnego końca. jednego z najtrwalszych przy­ kładów d o k u m e n t a l i z m u p r z e d w o j e n n e g o . Tak jest. Także w ZSRR p o d koniec w o j n y odsetek f i l m ó w czysto rozryw­ k o w y c h był większy niż przed wojną. Wojna nie sprzyjała oderwa­ nym zainteresowaniom f o r m a l n y m . jakby nigdy nic. kiedy to każdy krok przynosił r e w o l u c y j n e o d k r y c i a . dostarczyć alibi s w y m s k o m ­ promitowanym twórcom. że mowa tu t y l k o o ambit­ niejszej części p r o d u k c j i . Nie z a p o m i n a j m y jednak. jak dokumentalizm. k t ó r y c h tytuły mówią same za siebie: Anglia to wytrzyma. właściwy miesiącom wielkich bombardowań L o n d y n u . i celowniczego brytyjskiego t o r p e d o w ­ ca. Po serii eksperymentów i burzliwych sporów w y w o ł a n y c h wynalazkiem dźwięku kinemato­ grafia osiadła na laurach. zdumiewający Obywatel Kane otworzył nową kartę w historii f i l m u (ale któż go wówczas znał poza USA?) i sypnął pomysłami. Serenada w Dolinie Słońca bawiła równocześnie barmana z O r e g o n u . Ale ten ostatni t y l k o od angielskiej kinematografii oczekiwał odbicia swoich najbardziej osobistych nie­ p o k o j ó w i pragnień. nawet w szerokim rozumieniu. kontynuując ga­ t u n k i uprawiane przed wojną. Tendencje te zatriumfować miały w okresie następ­ nym erupcją prądu. jest wzruszającą próbą przekazania doświadczeń w o j e n n y c h następnemu pokoleniu. których starczyło na następne ćwierćwiecze. zrealizowany już po 120 zakończeniu wojny. nie zaparli się jednak swych estetycznych ideałów. r ó ż n i s i ę o d p r z e c i ę t n e g o f i l m u z 1 9 3 4 r . W dziedzinie postępu f o r m a l n e g o sztuka f i l m o w a zdziałała niewiele. by Zwycięzcami stepów opowiedzieć o szaleńczej epopei pasterskiej z 1942 r. Z wielkich kinematografii jedna t y l k o francuska (i może jeszcze czeska) utrzymana została przez wa­ runki polityczne w sztucznym „ ś w i e c i e bez wojny". Znaleźli się jednak śmiałkowie. Ale wszystkie te formalne osiągnięcia nie mogą naturalnie imponować.Franka Capry dla żołnierzy amerykańskich: Dlaczego walczymy? H o l l y w o o d . niewiele wiedzą­ cego o wojnie. Cel na dzisiej­ szą noc. O k o ł o 60% filmów angielskich tego okresu nie ma nic wspólnego z tema­ tyką wojenną. którzy podjęli się przepra­ wić owe miliony sztuk bydła przez stepy i pustynie Australii Centralnej. tym prądem był neorealizm. weryzm. Stąd napór na takie „ i z m y " .. Przeciętny f i l m z 1944 r. że tematy wzięte z życia mogą być pię­ kniejsze niż zmyślenie. g ł ó w n i e fasonem damskich kapeluszy. Skrępowani licznymi cenzurami Francuzi stworzyli m i m o to wiele interesujących dzieł. obok której kręcono dużo f i l ­ mów r o z r y w k o w y c h . zrealizował epizod walk w Libii Było ich dziewięciu (1943) oparty na schemacie osaczonej. W czasie w o j n y zwiększyło się zapotrzebowanie na filmy narodowe. kiedy to w obawie przed inwazją japońską p o s t a n o w i o n o zastosować rosyjską taktykę „spalonej ziemi" i wyciąć w pień największe b o g a c t w o kraju. Niektórzy dokumentaliści przeszli do twórczości f a b u ­ larnej. Zwycięstwo na pustyni Harry Watta. Mimo wszystko da się jednak w y o d r ę b n i ć o g ó l n i e j ­ szą t e n d e n c j ę stylistyczną. nie m o g ł o f a b r y k o w a n y m i w studio filmami w rodzaju Pani Miniver dotrzeć do samego sedna walki narodu angielskiego. Wybuchły pożary. autentyzmem tła związane z miejscem i czasem. Upowszechniała się powoli taśma kolorowa. który tymczasem już się po c i c h u rodził p o d błękitnym niebem Włoch. Watt. a zwłaszcza przetapiając niepokój okresu w o j e n n e g o w szlachetny kruszec „ p o ­ nadczasowego" filmu poetyckiego. Potem pojechał do Australii. która od lata 1940 przez rok sama jedna wy­ trzymywała ciężar w o j n y z Hitlerem. pierwsza odnalazła poważny t o n . Zwłaszcza Pamiętnik dla Tymoteusza Jenningsa. To kurs na większą prawdę. W kinematografii hitlerowskiej lekkie filmy apolityczne dosięgły 80% i miały po klęsce 1945 r. na autentyzm szczegółów tła i przeżyć p s y c h i ­ c z n y c h bohatera.

nostalgiczny Gasnący płomień (1940) Dickinsona. a d o p i e r o potem trafił na normalne ekrany. Olivier świadomie nie zmierzał do łudzenia widza. Wybór sztuki miał pewien podtekst polityczny. w Szekspirowskim teatrze Globe i był początkowo . który tak się spodobał Ameryce. który początkowo wyświetlany był wyłącznie w jednost­ kach w o j s k o w y c h dla celów s z k o l e n i o w y c h . Pat Jackson w stylu d o k u m e n t a l n y m (choć w technikolorze) zrealizował epopeję morską Podejście zachodnie. również portretując autentycznych marynarzy. i jego dzieło okazało się także bliskie kroniki. przez dłuższy czas nie mającej z g ł ó w n y m przeciwnikiem f r o n t u lądowego. Film zaczynał się w 1600 r. W p o d o b n y m d u c h u r o b i o n o filmy o tyłach. Inną epopeję morską — Nasz okręt — zrealizował Noel C o w a r d . wzię­ te z korespondencji w o j e n n y c h . D r u ­ g i . ofiarowywały nie mniejsze możliwości dla narracji. Najbardziej niezwykła przygoda spotkała jednak kine­ matografię angielską ze strony Laurence Oliviera. zaczął samodzielnie reżyserować. Najgłośniejszymi spośród t y c h f i l m ó w były: Kipps m ł o d e g o Carola Reeda i niepokojący. niczym szczególnie się nie wyróżniających. jeśli pojęcie tyły ma sens w odniesieniu do wyspy. elegancki dramatopisarz. s k o r o mówiła ona o inwazji armii angielskiej na kontynent. brnącemu do kina przez pełne gruzu i tłuczonego szkła ulice. zrealizował jeden z najwybit­ niejszych aktorów angielskich. Charles Frend w San Demetrio (1943) o p o w i e ­ dział historię małego statku handlowego. Piękną płeć (1943). Być może inne twarze. a T h o r o l d Dickinson nakręcił Najbliższego krewnego. widziane tuż obok. To wzbudzało zaufanie do p r a w d o m ó w n o ś c i f i l m u . mówił o kobietach z a t r u d n i o n y c h w przemyśle z b r o j e n i o w y m . że jeszcze w czasie w o j n y zrea­ lizował go ponownie Cukor. że uczestniczy w wydarzeniach z 1415 r. Jego k o l e k t y w n y m bohaterem była cała załoga. a jednak p r z y p o m i n a ł chwilami kronikę filmową. zanim zginął tragicznie zestrzelony nad Zatoką Biskajską. który w czasie w o j n y . Leslie H o w a r d . Pierwszy z n i c h . wnętrz zamożnych saloni­ ków z pluszowymi kotarami i jadalni z kredensami pełnymi z a b y t k o w y c h fajansów. który został stor­ pedowany: film był nakręcony w atelier i grany przez z a w o d o w y c h aktorów.Piękna płeć Henryk V 3000-kilometrowej trasy przemarszu. Reżyserowie spoza kręgu d o k u m e n t a l i s t ó w przejęli ten sam styl. dla której ram dostarczały najczęściej dawne d o b r e czasy wiktoriańskie. gdy ten doświadczony aktor teatralny i filmowy przeniósł na ekran Szekspirowskiego Henryka V. kazał im zagrać samych siebie. Swoistym zabiegiem terapii społecznej było pokazywanie widzowi. zniszczywszy uprzednio kopie f i l m u angielskiego. A imię ich milion Laundera i Gilliata. Zwłaszcza typowe dla tej tematyki wydają się dwa filmy o kobietach pracujących na potrzeby wojny. Kamera wyła­ wiała z t ł u m u parę twarzy. a fabułę stanowiły powszechnie znane fakty. Oczywiście uprawiano również tematykę niewojenną.

O d m i e n n i e niż d o k u m e n ­ taliści angielscy. f i l m o w c y ame­ rykańscy nie mogli pozostawać obojętni na wydarzenia w Europie. Jeden z najgłoś­ niejszych przedstawicieli tej tendencji to nienagannie skąd- * A l e tzw. pokazał w N o w y m J o r k u swego Dyktatora.niemal dokumentalną rekonstrukcją tego typu przedsta­ wień. kształtu w i d o w n i .. W H o l l y w o o d wy­ buchła nawet panika. Szczytem mimicznej satyry był taniec Hynkla z globusem: dyktator miłośnie o b e j m o w a ł go w posiadanie. jak wiosna 1940 r. przedstawiający wyczyn wojenny jako cel sam w sobie. a nieco później nie­ wybredną. W przeciwieństwie jednak do f i l m ó w angielskich za­ gnieździła się tu szybko konwencja. Musiał zawsze siedzieć wyżej. dyktatorem Napalonim. kombatant pierwszej w o j n y . że szersze spojrzenie na w o j n ę znudzi Amerykanów. że t y l k o neutralność jest cechą „ p r a w d z i w e g o Amerykanina". Zemsta Charliego. Wyler trzymał się uporczywie kręgu d o m o w e j lampy. które e l i m i n o w a ł o najważniejsze pytania. oczywiście także zagrany przez Chaplina. który po Dykta­ torze. „ F r a n c j a V i c h y " (nie o k u p o w a n e p o ł u d n i e ) o t r z y m y w a ł a f i l m y z USA aż do października 1942. Kampania wrześniowa w Polsce nie miała jeszcze dla H o l l y w o o d u tak poważnych następstw. Wywołała natychmiastową interwencję hitlerowskiej d y p l o m a c j i . s c h r o n i ł a się w H o l l y w o o d . zostawiając k i n e m a t o g r a f i ę f r a n c u s k ą bez r e n o m o w a n y c h m i s t r z ó w . kiedy to po kapitulacji Francji cała niemal Europa została odcięta od filmów amerykańskich*. krwio­ żerczy dyktator Hynkel. krzyżowały się z kpinami z Hynkla.. Gdy rampa sceny wreszcie znikała. był Chaplin. którzy uważali za swój patrio­ t y c z n y obowiązek zrobić jeden czy dwa (zwykle bardzo złe) filmy propagandowe. d o p i e r o w ostatniej. ale globus był z g u m y . Kompozycja barwna Henryka V. Cytując prawie bez skreśleń tekst o r y g i n a ł u . łapała niemieckiego dywersanta. Pani Miniver. ale co gorsza takiego pokazywania w o j n y . batalistycznej sekwencji zbliżał się reżyser do realizmu. spojrzenie to nie preten­ d o w a ł o do głębszych u o g ó l n i e ń . Clair. ich liczbę zwiększyli d o d a t k o w o reali­ zatorzy przybyli z Europy*. oszczerczą nagonkę w części prasy a m e r y k a ń ­ skiej. nie był wyłącznym protagonistą f i l m u : d r u g i m protagonistą był sobowtór fryzjera. co chcieli ograniczyć p r o ­ d u k c j ę ( o k o ł o 400 f i l m ó w rocznie) do p o ł o w y . gdy po wyjściu ze szpitala jaskrawiej niż kto inny widział absurdy ustroju. była pierwszym tak f r o n t a l n y m i śmiałym atakiem na Hitlera. Angielka. mówić głośniej niż inni. a przed przystąpieniem USA do w o j n y zdecydowało się zrealizować H o l l y w o o d . 122 . po kontuzji stracił pamięć. który bez dwuznaczności i uników w y p o w i e d z i a ł się przeciw agresorom. była Pani Miniver Wylera (1942). pękał nagle. Pierwszym artystą. kiedy prasa k o n c e r n u Hearsta zapewniała. jakby się lękał. w którego postawie podkreślał Chaplin histeryczny kompleks niższości i infantylizm. ukośnie kładzionymi posadzkami). która nie pozwoliła w y d a ć A m e r y c e żadnego wielkiego f i l m u w tej dziedzinie. patrzyła na wojnę inteli­ g e n t n y m i oczyma doskonałej aktorki Greer Garson: prze­ żywała gorycz upadku Dunkierki. M i m o wszystko. w końcu jednak p o r z u c o n o te o b a w y i poziom p r o d u k c j i pozostał bez zmian. na p o d o b i e ń s t w o w y c z y n u s p o r t o w e g o . Mimo o p ó ­ źniającego się przystąpienia USA do wojny. reżyser w p r o w a d z a ł nową stylizację. Pierwszym większym f i l m e m o w o j n i e . będący tu u b o g i m fryzjerem ż y d o w s k i m z Berlina. Duvivier. W najdramatyczniejszym momencie powietrznej „ b i t w y o A n g l i ę " jesienią 1940 r. stawiane przez walczący naród: o co toczy się walka? z kim? jaki jest sens tej wojny? Od t y c h znaków zapytania chytrze uciekali scenarzy­ ści. a potem m i m o n o c n y c h nalotów znów sadziła róże w o g r ó d k u . pragnącej spopularyzować w społe­ czeństwie w o j n ę z Hitlerem). podkreślając umow­ ności tła błędami perspektywy (np. Przystąpienie do w o j n y ośmieliło naturalnie p r o d u c e n ­ t ó w (nie bez znaczenia był tu również nacisk rooseveltowskiej administracji. zwyczajów publiczności. stanowiła d o w ó d . Po raz pierwszy mały Charlie. USA DLA DOGODZENIA ZAWODNICZEJ AMBICJI Z górą dwa lata dzieli pierwsze w y b u c h y b o m b nie­ mieckich w Warszawie od w y b u c h ó w b o m b japońskich w amerykańskiej bazie morskiej Pearl Harbor. że nad barwą w filmie można zapanować i zmusić ją do p o d ­ dania się woli twórcy. któremu Fiihrer III Rzeszy ukradł jego zawadiacki wąsik. Ale odbiła się też na całej drodze twórczej Chaplina: nigdy już nie p o w r ó c i ł do postaci romantycznego w ł ó ­ częgi. a przerażony Hynkel w d r a p y w a ł się na firankę. Jego przygody. nawiązując świadomie do miniatur i iluminowa­ nych rękopisów czternastowiecznych. Fryzjer. Filmów z tematyką wojenną pojawiło się więcej. Hynkel walczył na półmiski makaronu ze swym rywalem. " Z w ł a s z c z a F r a n c u z i : „ w i e l k a t r ó j k a " f i l m u f r a n c u s k i e g o . Specjalny gwardzista wystawiał mu język do lizania znaczków p o c z t o w y c h . Dotyczyła ona nie t y l k o obowiązkowej intrygi romansowej z udziałem u l u b i o n y c h gwiazd. którą obdarzył wielkością. byli tacy. nakręconego na taśmie technikolor. Renoir.

f i l m e m o inwazji i d z i a ł a n i a c h w Europie 1944—45 r.Dyktator inąd wyreżyserowany Mściwy jastrząb (1943) Howarda Hawksa. c h y b a że ponad wątki roman­ sowe m o d n i e z a o n d u l o w a n y c h sanitariuszek z głębi d ż u n ­ gli w y b i ł się reportaż o mechanizmie szpitala polowego (Bohaterki Pacyfiku Marka Sandricha) lub że z wątków osobistych zrezygnowano w ogóle (Konwój Lloyda Ba­ cona)*. Być może działał tu w pewnej mierze nawyk drama­ turgii filmu sensacyjnego. kiedy wyraźnie się do * W a r t o w s p o m n i e ć raz jeszcze o serii o p a r t y c h na a r c h i w a l i a c h f i l m ó w z e s t a w n y c h Dlaczego walczymy? p o d o g ó l n ą reżyserią Franka Capry. J a k k o l ­ wiek by tam było. co dla d o g o d z e n i a zawodniczej a m b i c j i . 123 . że koncepcja bohatera walczą­ cego nie tyle z obowiązku. że t w ó r c y t y c h f i l m ó w mają bardzo mgliste pojęcie. oraz o paru d o s k o n a ­ ł y c h d o k u m e n t a c h f r o n t o w y c h . Z tysiącznych sytuacji bez wyjścia załoga c u d o w n i e w y c h o d z i ł a obronną ręką. nie była ś w i a d o m y m nakazem urzędów propa­ gandy. którego bohater bywał także określany nie przez myślenie. jak i d r o b n e realia zdradzały zaraz. np. Jeśli nawet filmy takie powierzano u c h o d ź c o m z Europy czy reżyserom rosyjskiego pochodzenia — rezultaty były w niezamierzony sposób śmieszne. Można przypuszczać. jak wygląda w o j n a w Europie. z m o n t o w a n y c h z p r a w d z i w i e d z i e n n i k a r s k i m n e r w e m . Lepiej już było. Bohaterem był amerykański b o m b o w i e c zasko­ czony w y b u c h e m w o j n y na Pacyfiku i szukający bazy nie opanowanej jeszcze przez J a p o ń c z y k ó w . o Związku Radzieckim. Naturalnie najmniej reporterskiego autentyzmu dawało się wykrzesać z f i l m ó w o europejskim Ruchu O p o r u czy o dalekich sprzymierzeńcach. wydają się dziś infantylne i bajeczkowate. z a m k n i ę t y c h Prawdziwą chwalą Reeda i K a n i n a . Z a r ó w n o założenia scenariusza. ale przez działanie. f i l m y te zestarzały się.

ucieleśniających „ s i ł y zła" w t r a d y c y j n y c h rebusach policyjnych. wśród „ b o j o w n i k ó w polskiego Ruchu O p o r u " . a za jej prapoczątek uznany został Sokół maltański Johna Hustona (1941). Sama zbrodnia wreszcie przestawała być abstrakcyjną daną w rachunku l o g i c z n y m . lecz zalewali się krwią. by także polski widz obejrzał później film z uznaniem. nielojalność wobec własnego. często szo­ kujących widza bez żadnej dramaturgicznej konieczności. będące dotąd uciśnioną niewinnością. znalazła rozwinięcie w filmach t a k i c h . filmy te były „ ś w i a d e c t w e m o społeczeń­ stwie. chętnie podkreślały ich zbędne okrucieństwo. Lauren Bacall. Jedną ze stron oczywiście byli zło­ c z y ń c y i wcale nie w t y m rzecz. przywiązanie wroga do pnia w tartaku. niewinnej rozrywki umysłowej. Niewinne ofiary okazywały się w g r u n c i e rzeczy łajdakami. w filmie k r y m i ­ n a l n y m . że nie ma osobno ludzi z ł y c h . co tych ludzi sprowadziło na złe drogi (wyjaśnienia psychoanalityczne cieszyły się specjalnymi względami). a osobno d o b r y c h . Często złoczyńcą — d o p i e r o p o d sam koniec — okazywał się ktoś ze wszech miar c z c i g o d n y i w ogóle nieposzlakowany. zmiażdżenie spada­ jącą windą. Ugodzeni kulą przestali po prostu upadać. Niemałą rolę w pojawieniu się „ f i l m u czarnego" ode- Bohaterki P a c y f i k u (w ś r o d k u Claudette C o l b e r t ) tego przyznawali. Wszystko to czyniło z nich p e ł n o k r w i ste. Policjanci okazywali się sadystami albo byli po prostu na żołdzie bandytów. Ale rów­ nocześnie t y c h ludzi czyniło się g ł ó w n y m i bohaterami. przestępczego kodeksu postępowania. kazało widzom patrzeć ich oczyma. częstowała nas prze­ k o n y w a j ą c y m i przykładami. u m o w n i e rozgrywa­ jącej się w o k u p o w a n e j Warszawie. a już szczególnie literatura amerykańska. bogate postacie. I TAMTYM S u r o w y realizm i nie retuszowane życie. Bez kwestii filmy te o d p o w i a d a ł y pewnej nowej potrzebie w i d o w n i . G/7da Charlesa Vidora i w i n n y c h . Tak właśnie zrobił Lubitsch w p o m y s ł o ­ wej komedii Być albo nie być (1942). bronioną przez szlachetnych rycerzy prawa — stawały się perwersyjnymi d e m o n a m i . k t ó r y c h czytelnik jednocześnie potępia i l u b i . charczeli. nabierała niepokojącej materialności. Po prostu pewne filmy tego p o p u l a r n e g o g a t u n k u stały się nagle niepodobne do d a w n y c h wzorów: ani do ł a m i g ł ó w k i „ k t o zabił?". że najbardziej może prawdziwymi w ś r ó d b o h a t e r ó w są c i . by „ f i l m y czarne" miały ich idealizować. Przeciwnie. z zimną krwią planującymi naj­ gorsze zbrodnie. zepchnięcie paralityczki ze s c h o d ó w w jej fotelu na kółkach itd. jak: W cieniu podej­ rzenia H i t c h c o c k a . w k t ó r y m o k r u c i e ń s t w o jest zjawiskiem p o w s z e c h ­ n y m " . a ponadto nie wa­ hano się podkreślać ich lepszych czy po prostu ludzkich stron. G ł ó w n e novum tej mrocznej serii polegało na p o g 124 . to w każdym razie szczegółowo wyjaśniano m u . Wynajdywano coraz wymyślniejsze i okrutniejsze sposoby zadawania śmierci: rzuty brzytwą. Jeśli nawet widz nie zaczynał sympatyzować z nimi. Jak piszą m o n o g r a f o w i e gatunku. grze­ cznie zamykając oczy. mające trady­ cyjnie t r u d n y dostęp do H o l l y w o o d . Podwójne ubezpieczenie Billy Wildera. ujawniły się niespo­ dziewanie w dziedzinie wcale nie w o j e n n e j . kopali nogami. Ta obfita panorama o k r o p n o ś c i i gwałtów. ani do reportażu o t r u d a c h policji przy w y k r y c i u i ukaraniu jakiegoś przestępcy. Barbara Stanwyck — piękne kobiety o czy­ stym spojrzeniu. już p o w o j e n n y c h .matwaniu tak wyrazistych w Kodeksie Haysa granic mię­ dzy dobrem a złem. Mary Astor. Borde i C h a u m e t o n . Tendencję tę nazwano „ f i l m e m czarnym". Laura Otto Premingera. Symetrycznie — strona przeciwna utraciła dawny przywilej prawości i prostolinijności. którzy jedynie spóźniali się w zadaniu ciosu. poznawać ich racje. bardzo odległe od płaskich marione­ tek. ale było dostatecznie zręczne i d o w c i p n e . Od kilku dziesiątków lat literatura. USA PRAWDA JEST I TYM. rzęzili. odrażające obsesje. Z Warszawą i polskim podzie­ miem nie miało to nic wspólnego.

które rozgrywa się także w podświadomości. a j e d y n i e za scenariusz. 125 Badając przyczyny różnych zaburzeń psychicznych. rzucały jednak na naturę ludzką zgoła nowe światło. którzy nie byli prości. a nieco później także i film zaczęły prezentować ludzi. ile praw­ dziwą modą intelektualną — najpierw literatura. W wielu niewzruszonych uprzednio nakazach etycznych doszukiwał się sztucznego krępowania instynktów ludz­ kich. Był dziełem Orsona Wellesa. jeden z najważniejszych w dziejach kinematografii. Pod w p ł y w e m f r e u d y z m u — który pod koniec lat trzy­ dziestych stał się w USA nie tyle metodą lekarską. czasem nieostre. ani za reżyserię czy kreacje a k t o r s k i e . Oscara. był właśnie f i l m e m o takim bohaterze. były oczywiście zręcznym falsyfika­ t e m . „ A u t e n t y c z n e " w y c i n k i . pozornie bez reszty zapomniane. Film zaczynał się wyjątkami ze starych kronik. skoro życie świadome i kontrolowane jest t y l k o częścią naszych przeżyć psychicznych. Kane n i g d y nie istniał. Sztuce w społeczeństwie przypisywał tę samą rolę cenzorską. swego f i l m o w e g o debiutu. Najwybitniejszy f i l m amerykański tego okresu. Freud doszedł do w n i o s k u . często wulgaryzowane przez p o w i e r z c h o w n y c h entuzjastów. Nazywał się Obywatel Kane* (1941). które w tym czasie szeroko rozeszły się po świecie. ani za najlepszy f i l m r o k u . a jednak przechowywane przez podświadomość i wpływające na czyny osoby dorosłej. Wielkiej wagi dla rozwoju p s y c h i ­ cznego jednostki nabierały wydarzenia z jej wczesnego dzieciństwa. którą w psychice pojedynczego człowieka pełni świadomość: sublimując. których ustawicznym źródłem jest p o p ę d płciowy. tzw. kiedy zabierał s i ę d o Obywatela Kane.Gilda ( o d prawej Rita H a y w o r t h i G l e n n Ford) O b y w a t e l Kane ( J o s e p h C o t t e n . na któ­ rych uwieczniono zmarłego ostatnio magnata prasowego. Miał już wówczas w d o r o b k u słynne s ł u c h o w i s k o radiowe o najeździe Marsjan na Ziemię. t w ó r c y psychoanalizy. Freud oskarżał nasze życie d u c h o w e o hipokryzję. j a k o że żaden Charles F.czyny (nawet zbrodnicze). . w których zło i d o b r o występowały równocześ­ nie. jaką ludzkość kiedykolwiek dostała — powiedział Welles. przemienia je sztuka w bezinteresowne piękno. o z d e f o r m o w a n y m obrazie i t e m ­ pie r u c h u . Skrajne konsekwencje f r e u d y z m u prowadziły do zmniej­ szenia odpowiedzialności jednostki za swoje. Everett Sloane) grały poglądy S i g m u n d a Freuda. Do niej właśnie cenzorska świa­ d o m o ś ć współczesnego człowieka wypiera stłumione p o ­ żądania i tajone kompleksy. O r s o n Welles. że nie daje ono żadnej prawdy * Obywatel Kane nie o t r z y m a ł n a g r o d y A m e r y k a ń s k i e j A k a d e m i i Fil­ m o w e j . a szczególną popularność zyskały w Ameryce. a czasem porysowane. które zaalarmowało nie na żarty pół Ameryki. Nieco j e d ­ n o s t r o n n e teorie Freuda. że życie ś w i a d o m e jest t y l k o częścią naszego życia psychicznego. — Film jest najwspanialszą elektryczną zabawką. uwznioślając popędy j e d ­ nostek. Redakcja kroniki zmontowawszy to pośmiertne „ w y d a n i e specjalne" orientowała się. jak na stare taśmy przystało.

jest w jakiś sposób charakterystyczna dla naszych s k o m ­ p l i k o w a n y c h czasów. G r o u c h o i H a r p o Marx) t w ó r c a ma nam do zaproponowania prawdy nie tylko prawdziwe. zachowywał w głębokim cieniu twarz osoby mówiącej czy działającej. nie zaś stworzonych przez niego redakto­ rów w y i m a g i n o w a n e j k r o n i k i . Każdy ma swoją prawdę i wcale nie muszą się one ze sobą pokrywać. z których każda ukazuje jakby innego człowieka. Uchwyciła się rozpaczliwie ostatniego słowa. wyrażającego tęsknotę za siel­ skim. Tu prawda nie jest t y m albo t a m t y m . Tymczasem sufity stały się po prostu konie­ cznością. gdy ów N o c w Casablance ( C h i c o . by pokazywać. budowanego w atelier. A jednak sztuka pytań bez o d p o ­ wiedzi. na stosunki międzyludzkie. u b o g i m dzieciństwem. ale też wprowadzająca rewo­ lucję w klasyczne środki narracji f i l m o w e j . Następuje 6 relacji z o w y c h rozmów. o daleko szer- 126 . którzy znali Kane'a. obfitujących w zagadnienia. że każdą z t y c h reguł można zastosować akurat odwrotnie. W Obywatelu Kane zastosował np. ale także nowe.Czyste szaleństwo 0 zmarłym. oryginalne. i kazała swemu reporte­ rowi rozmawiać z ludźmi. Dotąd żadna dekoracja wnętrza. które go ukształtowały. Dziś technika Wellesa (ciągle nowoczesna mimo upływu czasu i ciągle naśladowana) oceniana jest nie tylko jako znakomicie konsekwentna. oświetlając nieru­ c h o m e twarze biernych słuchaczy). zdecydował się na użycie specjalnych szerokokątnych o b i e k t y w ó w . a nawet krytyków. choć rozwiązana przez widza zagadka ostatniego słowa. doskonałego Gregga Tolanda. Możemy wyżej ocenić sztukę jednoznaczną. że robi sobie zabawę z najbardziej uświęconych reguł gramatyki filmowej (np. że jest to przekonanie samego Wellesa. T r u d n o co prawda uwierzyć. ale żadna nie m ó w i pełnej prawdy o zmarłym. nieostatec z n y c h . nie miała sufitów (zamiast nich wisiały nad pla­ nem zespoły reflektorów) i nikt tego nie zauważał. której t w ó r c a wyraźnie nam k o m u n i k u j e swój pogląd na świat. wypowiedzianego przez Kane'a. by nazwać reżysera dziwakiem. śmiało i po raz pierwszy s f o r m u ł o w a n e . Niezwykła forma Obywatela Kane rodziła pierwotnie protesty widzów. z chwilą gdy Welles. na które nie sposób odpowiedzieć po prostu „ t a k " albo „ n i e " . by skomplikowanego człowieka pokroju Kane'a m o g ł o określać jakieś jedno słowo. Welles po raz pier­ wszy sufity. za radą swego operatora. prowokujących do myślenia samego odbiorcę. Niektó­ rym k r y t y k o m dość było t y c h sufitów. Zarzucano Wellesowi. czy raczej odpowiedzi d w u z n a c z n y c h . ale nic nie każe nam wierzyć. na wartość swego bohatera i na w a r u n k i . Cudze życie jest dla wszystkich tajemnicą — mówi Welles — a s y m b o l e m tej tajemnicy ma być nie roz­ wiązana przez bohaterów. Naturalnie wtedy. Jest bowiem Obywatel Kane pierwszym wielkim p o m n i k i e m kina sławiącego dwuzna­ czność. tylko tym 1 t a m t y m równocześnie.

że jej „ p o d o b i e ń s t w o do filmu jest czysto przypadkowe". że robi wrażenie m a s z e r u j ą c e g o w m i e j s c u ) . t r a n s f o k a t o r y ( z o o m y ) . Rzecz działa się w ś r o d o w i s k u f i l ­ m o w y m . Niepodobna tu wyliczyć wszystkich nowatorskich p o m y s ł ó w Wellesa. zawiera w t y m samym czasie jakby trzy­ krotnie większy ładunek treści i wymaga naturalnie nieco większej uwagi od widza. Zrealizowana w technikolorze — co było wówczas jeszcze eksperymentem wśród f i l m ó w o w i e l k i m budżecie — o p i e w a ł a o d p o r n o ś ć na ciosy w o j n y Przeminęło z w i a t r e m (druga od prawej' Vivien Leigh) * K ą t w i d z e n i a o b i e k t y w u m o ż e mieć istotny w p ł y w n a c harakter u|ęcia. który już swoim angielskim Upiorem na sprzedaż d o w i ó d ł . W ą s k i k ą t w y o l b r z y m i a o d l e g ł e plany i l i k w i d u j e p o c z u c i e g ł ę b i . Bracia Marx zbliżali się do schyłku swej świetności „ z w a r i o w a ­ nymi komediami": Idź na zachód i Noc w Casablance (ta ostatnia parafrazowała motywy głośnego przeboju Casa­ blanca. W dziedzinie komedii. która już w s t e r e o t y p o w y c h napisach czo­ ł o w y c h zawiadamiała. taką reżyserię ujęcia. N a t u r a l n i e k ą t w i d z e n i a o b i e k t y w u nie p o w i n i e n b y ć mieszany z p u n k t e m w i d z e n i a o b i e k t y w u . c/yli s t o s u n e k w i e l k o ś c i p r z e d m i o t ó w bliższych i d a l s z y c h . w głębi pokoju stoi samotnie ojciec. Ale na poziomie najwybitniejszych jego dzieł znalazła się absurdalna i ironiczna komedia Ożeniłem się z czarownicą (1942). Ale o b i e k t y w y te miały jeszcze inną własność i Welles wyzyskał ją bez wahania: pozwalały roz­ szerzyć głębię ostrości. w ostatniej scenie zjawiał się także. w k t ó r y m wzruszającą parę amantów stworzyli Ingrid Bergman i Humphrey Bogart). nadmierne zaufanie do sensacyjnej faktury opowiadania. w m g n i e ­ niu oka zmieniały się ubiory: w „pejzażu a r k t y c z n y m " odziani byli w skóry. z a l e ż ą c y m po p r o s t u od miejsca. w k t ó r y m u s t a w i o n o kamerę. na zboczu ośnieżonej góry. stwarza p o c z u c i e g ł ę b o ­ kości d e k o r a c j i . co i bardzo bliskiego przedniego planu. w p r z y p a d k u zaś d k t o r a i d ą c e g o d o k a m e r y d e f o r m u j e p o z o r n i e j e g o r u c h (aktor kroczący niiwet b a r d z o s z y b k o p o w i ę k s z a się w o c z a c h widza tak p o w o l i . O b i e k t y w y w ą s k o k ą t n e (o d ł u g i e j o g n i s k o w e j ) i szerokokątne ( 0 krótkiej o g n i s k o w e j ) d e f o r m u j ą naturalną p e r s p e k t y w ę o k a l u d z k i e g o . k o m n a c i e Ludwika XIII" —w stroje D'Artagnanów. urocza o p o ­ wiastka o dziennikarzu. Bez ceregieli otwierał Welles wszystkie drzwi. . Prawie wszystkie były szczęśliwe: m o numentalizowanie dźwięku. w której o d n a j d y w a ł o się bez t r u d u wątki drogie Clairowi od czasów Miliona. Umożli­ wiało to np. O s t a t n i o w p o w s z e c h n e u ż y c i e weszły s k o m ­ p l i k o w a n e o b i e k t y w y o z m i e n n e j o g n i s k o w e j . k ą t s z e r o k i p o z o r n i e przyspiesza r u c h a k t o r a w z d ł u ż osi o b i e k t y w u . Wreszcie w gatunku w i d o w i s k o w y m (zasada gatunków nie została przez wojnę złamana) główną pozycją na długie lata została adaptacja bestselleru Margaret Mitchell Prze­ minęło z wiatrem (1939). o r y g i n a l ­ ne skróty w opowiadaniu. co ma z n a c z e n i e we w n ę t r z a c h . nie zdarzyło się nic szczególnie nowego. Przez cały f i l m przewijał się j e g o m o ś ć z o f i a r o w a n y m aktorce krzaczkiem w doniczce. beztrosko saneczkuje malec. samą postawą dezaprobujący stanowisko matki. których starczyłoby do obdzielenia kilkunastu filmów. a daleko za o k n e m . na któ­ rych estetycy umieścili napis „ w e j ś c i e wzbronione". co daje w r a ż e n i e najazdu (od ja z d u ) k a m e r y . Czyste szaleństwo (Hellzapoppin). 127 . w k t ó r y m wysłannik wielkiego banku odbiera m ł o d e g o Kane'a rodzicom: tuż obok o b i e k t y w u rozmawia z bankierem matka c h ł o p c a . G ł ó w n e sukcesy w dziedzinie komedii sytuacyjnej stały się udziałem René Claira. kardynalna dla ostatecznej konkluzji f i l m u . wkraczający zawsze w najnieodpowiedniejszej porze i zawsze g r u n ­ t o w n i e niepotrzebny. Pottera z 1941 r. Scena ta. w . t j . któremu nieznajomy przynosi jutrzejsze numery gazety i gdzie bohater znajduje w końcu swój własny nekrolog — zdradzała pewną amerykanizację stylu Claira.C. O d w r o t n i e . skłonna dziecko oddać. Szczególnie zwariowaną wśród „ z w a r i o w a n y c h kome­ d i i " była komedia H. że szybko się aklimatyzuje na obczyźnie. Poz­ walają o n e w t r a k c i e ujęcia z m i e n i ć o g n i s k o w ą . Jego To zdarzyło się jutro. deformacja obrazu. gdzie produkcja szła na pełnych o b r o t a c h .8 z y m polu widzenia*. a d a l e k i plan o d s u w a i c / y n i p r a w i e n i e w i d o c z n y m . równie wyraźnie widzieć przed­ mioty tła. wędrującej przez atelier f i l ­ mowe i przechodzącej z dekoracji w dekorację. co miało usprawiedliwiać gruntowną modyfikację praw logiki: grupie aktorów. tyle że krzaczek zamienił się tymczasem w duże drzewo. s t o j ą c e j w r z e c z y w i s t o ś c i n i e r u c h o m o .

Przeważały losy prostych ludzi na o k u p o w a n y m t e r y t o r i u m — p o d b i t y c h . Zebrane w Almana­ chy frontowe nowele podpisywali t w ó r c y tej miary. jak wiadomo. dla przyjem­ ności żołnierza".. co na ziemi radzieckiej.. oraz komedie muzyczne Świniarka i pastuch czy Antoni Iwanowicz gniewa się. Kijowa i Leningradu. ale o w y m o w n y m tytule f i l m u Jeśli jutro na bój. ale Wellman (odmiennie niż Lang w Jestem niewinny) dał nie studium psychozy stadnej. Czemu mieliby się cofać? Atmosfera nieludzkiej g w a ł t o w ­ ności to atmosfera rozpętanej pasji. kobieta miażdżona przez czołg. w której żyli". do hańbiącego prawa l y n c h u . W dziedzinie westernu niepomiernie skromniejszą. Jednak sekretarz własnoręcznie niemal maszyny wysa­ dzał.secesyjnej dumnej kasty plantatorów Południa. W1943 r. krytyk „ N e w York Timesa" pisał o tym filmie. odbyła się premiera ostrzegają­ cego przed butą teutońską Aleksandra Newskiego czy nieświetnego. rasistów i z w o l e n n i k ó w niewolnictwa. by strzelali celnie. rzeczowymi spra­ wozdaniami z życia angielskiego T o m m y . co Pudowkin. Jeżeli jeszcze w 1938 r. Sięgnięto do tradycyjnej f o r m y krótkometrażówki fabular­ nej. drzemiącego w „ p r z y ­ zwoitym obywatelu". histo­ ryk francuski Charensol — o realizm tak intensywny. według Wasilewskiej. armie radzieckie. którzy bez mobilizacyjnego obowiązku stawali do walki o swój kraj i własną godność. Tematów dostarczał naro­ d o w y zryw obronny. ale nie ujarzmionych. o partyzantce na t y ł a c h . Pierwszy pełnometrażowy film o wojnie. ZSRR U M O C N I Ć WOLĘ WALKI W y b u c h wojny z Hitlerem zaskoczył. jak mały odsetek wśród ra­ d z i e c k i c h f i l m ó w o wojnie stanowią f i l m y o f r o n t o w y m żołnierzu (choć armia radziecka była najliczniejszą armią świata). Z n ó w pojawili się dobrze znani w i d z o m Maksym i Czapajew. Tej żarliwości nie da się porównać już nie t y l k o z sentymenta­ lizmem h o l l y w o o d z k i m „ d l a o d p o c z y n k u . ale także z u c z c i w y m i . że „ t ł u m a c z y on. dokąd ściągnęli t w ó r c y z Moskwy. Oli vi i de Havilland i Vivien Leigh film budził masowo litość dla p o k o n a n y c h i rodzaj nostalgii za ich arystokratycznym. wzywający żołnierzy. ale i ambitniejszą realizacją wyróżniło się Zdarzenie w OxBow (1943) Williama Wellmana. namiętny i bezpardonowy. zamiast zbliżać się do Moskwy. pierwszych miesiącach w o j n y weszły na ekrany t y l k o takie filmy. Film zaczynał się świetnie: w a t a k o w a n y m już przez niemieckie czołgi miasteczku d y r e k t o r elektrowni błagał sekretarza partii. niemal w mie­ siąc po agresji hitlerowskiej. Gierasimow. Roztrzaskanie niemowlęcia. skowyczącego z bólu i urażonej d u m y narodowej. Ona broni ojczyzny Ermlera. wielki plan twa­ rzy wisielców. zbliżają się dziś do Berlina". agitki z pierwszych lat rewolucji. w y t w o r n y m światem zapóźnionego feudalizmu. w samym centrum dalekiej Azji. Najlepszymi przykładami tego realizmu. Leslie Howarda. Zo/a Sekretarz r e j k o m u (z lewej Wasilij Wanin) * P r e m i e r a o d b y t a się 30 XII 1942. Sekretarz rejkomu*. jak Maskarada Siergieja Gierasimowa. a także walka innych zaatakowanych narodów. Zastanawiające. że bledną przy nim zuchwałości surrealistycznego Psa anda­ luzyjskiego. matka udep­ tująca g r ó b syna. gdzie romantyczni arystokraci przemawiali do sie­ bie L e r m o n t o w s k i m wierszem. Nigdzie agresor nie okazywał tyle zwierzęcego o k r u ­ cieństwa. Pierwszy z Almana­ chów rzucono na ekrany już 2 sierpnia 1941. „ C h o d z i w filmach radzieckich — pisał w 1946 r. by w o l n o mu było zakopać maszyny. to w najcięższych. tylko oskarżenie rozmyślnego sadyzmu. dlaczego faszyści. Realizacja Victora Fleminga sprawnie przeplatała efektowne sceny masowe (pożar Atlanty) z interesującym dramatem rodzinnym. były: Tęcza Dońskiego. Dzięki sta­ rannie narysowanym charakterom i grze Clarka Gable'a. Był to film sensacyjny o najbardziej chakterystycznym dla pierwszych t y g o d n i walk f e n o m e - nie. Wprawdzie i tym razem o d e r w a n o lynch od kwestii murzyńskiej. żołnierza armii regularnej. To określało charakter zmagań. Na pierwsze wystrzały niemieckich dział kinematogra­ fia odpowiedziała jednak z największym pośpiechem. które ośmieliło się p o w r ó ­ cić do tematu przez wiele lat nietykalnego. a nie wysadzać ich w powietrze. Rosjanie nie cofają się przed niczym. w p ó t t o r a r o k u po w y b u c h u w o j n y 128 . Jutkiewicz. a także t o n f i l m ó w . zaskoczył też i kinematografię radziecką. zrealizował Iwan Pyrjew w Ałma-Acie.

„ D z i a ł a ł o tu najwidoczniej mało jeszcze zbadane prawo. im bliżej śmierci. Pierwszym filmem o zwycięstwie był zrealizowany w końcu 1941 r. I nie ten sam Keitel". Twierdził. Sukces tego filmu o wyraźnie r o z r y w k o w y c h zadaniach stanowił część zjawiska szerszego. gdzie czeski dezerter porywa samego Fuhrera. w których początkowo więcej było zgliszcz i płaczących matek niż strzelających dział. o którym pisał krytyk Jurij Chaniutin. Jego dokumentalny scenariusz „ U k r a i n a w p ł o m i e n i a c h " nie został przyjęty do realizacji. O 6 wieczorem po wojnie. a w rok potem. Bitwę o naszą Radziecką Ukrainę. co dozwolone w sztuce". pełne patriotycznego patosu. To już nie tylko relacja o ostatnich operacjach wojny. przypadkiem przebranym w hitlerowski mundur. farsie o cwaniaku-kucharzu f r o n t o w y m . przedwojennego bytu z ofiarami tortur gestapo i zamarzniętymi t r u p a m i . niemal na tych samych terenach. śpie­ wane były przez cały kraj. wśród których szczególnym męstwem wyróżniła się poległa później Maria Suchowa. film wyzyskał po prostu dramatyzm niesłychanej w swej zacię­ tości walki. Kto j e d ­ nak widział piece Majdanka i Oświęcimia. łabędzi śpiew ge­ nialnego reżysera. opowiadający o losach okaleczonego żołnierza. rozjarzonych fajerwerkami Święta Zwycięstwa: dokładnie takie właśnie fajerwerki miały rozbłysnąć nad Kremlem d o p i e r o w pół roku później. Ognie płonącego Ber­ lina przeplatały się ze zdjęciami p o c h o d ó w z pochodniami o d d z i a ł ó w SA na Parteitagu w Norymberdze. marzą­ c y m i nie o zwyciężeniu. t y m większa okazywała się potrzeba radości. jadącego przez zniszczony Berlin do koszar w Karlshorst w celu podpisa­ nia aktu bezwarunkowej kapitulacji. że tak znaczną część Ukrainy oddała w r o g o w i . Nie t y l k o walki przy Bramie Brandenbur­ skiej. O b o k strzelających salwami katiusz Dowżenko znajdował zawsze miejsce dla sadów cięż­ kich od jabłek i kwitnących słoneczników. Dowżenko. filmy f a b u ­ larne o żołnierzach były bardzo schematyczne. Pół tysiąca kronik i sto filmów różnego metrażu dało świa­ d e c t w o o czynach żołnierza. niezmiernie gorzkie. Niezwykłym tematem wyróżniali się Mściciele lu­ dowi Bielajewa. i na Przygodach Nasredina weterana Jakowa Protazanowa. Widz radziecki śmiał się więc na Antoszy Rybkinie K o n stantina Judina. ten pamięta na zawsze. że było „ n i e o c z e k i w a n e " : rozkwit komedii f i l m o w e j . w której sprytny bohater wykradał ukochaną z haremu przewrot­ nego emira. który m ó g ł ewakuować się do Azji Środkowej. ma­ jąca wstrząsnąć widzem i u m o c n i ć jego wolę walki. Eisenstein widział swe zadanie przede wszystkim w n o w y m spojrzeniu na historię. Najwcześniejsze z tych f i l ­ mów. Największym jednak osiągnięciem g a t u n k u był Berlin 129 (1945) Julija Rajzmana. gdzie tendencja autora do wyrazistych skojarzeń e m o c j o n a l n y c h znalazła ujście w zaskakującym montażu. W każdym z nich kulminację stanowiła jedna z opisanych przez Charensola scen. że punkt widzenia f i l m o w c a „z krwawych pól w o j n y " wymaga „rozszerzenia ram tego. i na Nowych przygodach Szwejka Siergieja Jutkiewicza. ale wytępieniu przeciwnika.Arnsztama i Nr 217 Romma. W p o r ó w n a n i u z d r a m a t y z m e m f i l m ó w o martyrologii ludności cywilnej i autentyzmem d o k u m e n t ó w . obiektyw pokazy­ wał drogę s a m o c h o d u marszałka Keitla.) Siergieja Eisensteina. Śmiech roz­ brzmiewał na filmie Śluby kawalerskie Siemiona T i m o szenki. mówiąc w 1942 r. że Niemców można pobić. że armia radziecka walczyła z fanatykami. To słynny Iwan Groźny (pierwsza część wyświe­ tlana w 1945 r. która zakończyć się miała w samym o g n i s k u agresji. nakręcony przez 160 o p e r a t o r ó w reportaż o j e d n y m na c h y b i ł trafił w y b r a n y m dniu (13 czerwca 1942) na froncie i t y ł a c h . Kiedy walki ustały i pokonane Niemcy złożyły broń. która o d w r ó c i ł a bieg wojny.s p a d o c h r o niarzy. wschodniej bajce. Sama historia nadała m o n u m e n t a l n y wymiar Stalingradowi Warłamowa. Este­ tyczne wnioski wyciągnął odważnie Dowżenko. Prawo. Jeden wszakże film tego okresu t r u d n o bezpośrednio czy pośrednio związać z w o j e n n y m „ z a m ó w i e n i e m społe­ c z n y m " . w r e k o r d o w y m tempie Pogrom wojsk nie­ mieckich pod Moskwą Warłamowa i Kopalina. dzieło Sołowiowa-Siedoja. którego piosenki. Bardziej jeszcze od tej optymistycznej opowieści wzruszył ówczesnych widzów proroczy obraz wież kremlowskich. „I z n o w u Keitel jedzie ulicami Berlina — m ó w i ł komentator — ale to już nie ten sam Berlin. Czterdziestu d o k u m e n ­ talistów radzieckich poległo śmiercią żołnierza przy reali­ zacji f i l m ó w z pola walki. zatknięcie czerwonego sztandaru na gmachu Reich­ stagu i spalony t r u p Goebbelsa w o g r ó d k u Kancelarii Rze­ szy. że . A k c e n t y nieubłaganej nienawiści mogą się wydać dzisiej­ szemu widzowi nakazem wojennej propagandy. Pozwolono jednak zrealizować reżyserowi w 1943 r. Ciekawym eksperymentem był Dzień wojny Słuckiego. zgodnie z k t ó r y m w latach w o j n y teatry i sale koncertowe przepeł­ nione były jak nigdy". zestawieni wyłącznie ze zdjęć d o k u m e n ­ talnych na tyłach linii niemieckich w oddziałach "party­ zanckich. Wyczuwało się w nim nawet rodzaj wyrzutu pod adresem armii. zrealizowanych przez o p e r a t o r ó w . na wieczorze p o ś w i ę c o n y m kinematografii a n g l o ­ saskiej. z realistyczną p r a w d o m ó w n o ś ­ cią m ó w i ł y o stratach t e r y t o r i a l n y c h . Spraw postulowanych przez Dowżenkę znalazło się wiele w filmach d o k u m e n t a l n y c h . zgodnie z k t ó r y m im mniej było wesołości w życiu. żarliwie oczekiwany naoczny d o w ó d . który jednak odnajduje swe miejsce w życiu dzięki wierności jego dziewczyny. Lepiej od innych zniósł próbę czasu film Pyrjewa. t y m Ostrzejsze pragnienie życia. Zwycię­ stwo na prawobrzeżnej Ukrainie. To również próba podsumowania historii hitleryzmu i celów koalicji antyfaszystowskiej. jako zbyt już brutalny w zestawieniach szczęśli­ wego. nazywany przez reżysera „ m u z y c z n o -poetyckim". wybrał jednak m u n d u r korespondenta wojennego.

spazmatycznie. poszczególne akty przemycono jednak do H o l l y w o o d . pod cenzurą Hitlera i mar­ szałka Petaina. Ale fabułę opowiadał n i e r ó w n o . Nie budzili wiary w siłę moralną Francuzów. ograniczony urzędniczyna. prezentowali jednak bez wyjątku ludzi zawiedzionych. Miała ona stanowić epopoję pewnego rodu w latach 1870—1940. kiedy to armia francuska bezczynnie czekała w w y g o d n y c h bunkrach linii Maginota. schronami i maskami gazowymi. modny krawiec. Byli wśród nich alkoholik. Kinematografia francuska do tej strefy „ ś r o d k o w e j " dostała się po klęsce 1940 r. portier podejrzanego hoteliku. zajmijmy się t y m . W historię rodu trzykrotnie wdzierała się pruska agresja. co było niejako pośrodku. Nie z m o n t o w a n y jeszcze film Duviviera okupanci niemieccy zniszczyli. ogłuszał monumentalną muzyką Prokofiewa. gdzie wyświechtane schematy okraszano m u n d u r a m i . rozczarowanych. że posłuży umacnianiu kultu jego osoby.przemyślał na n o w o tragizm samotnego cara-reformatora. Do końca życia nie udało się już wielkiemu t w ó r c y nakręcić żadnego filmu więcej. a aktorstwo (zwłaszcza grającego w t y t u ł o w e j roli Nikołaja Czerkasowa) doprowadzając do skrajnej ekspresji. Iwan oszałamiał świetnością plastyczną. zrodziła parę błahych wodewilów. film francuski stworzył sobie u m o w n y „ ś w i a t bez w o j n y " w samym sercu najgwałtowniejszych zmagań. rozżarzając uczucia do białości. Nieliczni dali się użyć do jawnej propagandy na Wieczorni g o ś c i e (Jules Berry) 130 . Rozczarowany niepokornością Eisensteina wstrzymał premierę drugiej czę­ ści filmu (odbyła się d o p i e r o po jego śmierci) i udaremnił realizację części trzeciej. masowo zaangażowani do f i l m u . Do tego m o m e n t u „ d r ó l e de guerre" lat 1939—40. w kolorowej sekwencji tańca zdumiewał bale­ t o w y m migotaniem czerni i czerwieni opryczników. Stalin osobiście interesował się losami f i l m u sądząc. gdzie reżyserowi udało się go zrekonstruować. że pragnie w n o w y m świetle ukazać jego organizującą myśl. FRANCJA ROMANTYCZNA Iwan G r o ź n y ( A n d r i e j A b r i k o s o w ) ŻYWOTNOŚĆ Z a n i m przeskoczymy na drugą stronę f r o n t u . Wybitni aktorzy. zrealizo­ w a n y m przy poparciu rządu przez Julien Duviviera. Chciał wyrazić łamanie się potężnej indywidualności między konkretnością zamierzeń a niemożnością re­ alizacji. Natomiast w samej Francji. zaskakiwał cudami światłocienia. J e d y n y m poważnym filmem p r o p a g a n d o w y m . A potem przyszła klęska. Odbierało to postaciom i wydarzeniom życiowe p r a w d o p o d o b i e ń s t w o . była Rodzina Froment.

Dzięki niemu komedia francuska mimo braku Claira przetrwała wojnę aktywnie. pracowitość. które podburzają i stawiają przeciw sobie całą ludność miasteczka. losu. * Ne s t or r o d u z w r a c a ł się k a r c ą c o do i n n e g o starca: „ S k ą d wiesz. Tak zrobił Jacques Becker z detektywną powieścią o zabójstwie na wsi i na jej szkielecie d r a m a t y c z n y m rozpiął wspaniałe studium mentalności francuskiego chłopa (Skarb rodziny Goupi). co reżysera kosztowało po wyzwoleniu parę lat bezrobocia. Ale równocześnie pokazywał ich silną wolę. Ale solidarność dzieci przedmieścia. parze k o c h a n k ó w zamienionych w kamienie nie przestawały bić serca — uznano to powszechnie za symbol ukrytych sił ruchu o p o r u . rzeczy buntują się przeciw niemu. Gaston Modot. ucieleśnione w p o t w o r n y m karle i złośliwej staruszce. Jeszcze wię­ cej u k r y t y c h znaczeń przypisywano Wieczornym gościom (1942) Marcela Carnè. Komedianci (Pierre Renoir. Po odjeździe za granicę Claira. Renoira. ale m ł o d e m u żonkosiowi. Nawracano do starych legend. że to Ademai miał rację i zwyciężył. by reżim faszystow­ ski (i widzowie) nie wziął jej za krytykę republiki i pochwałę n o w y c h rządów. Zręczny rzemieśl­ nik. urwisy Louisa Daquina wydają się dziś t y l k o klasykiem filmu dziecięcego. symbolizował nieśmiertelność rodu. zrealizował scenariusz głośnego pisa­ rza Jeana Cocteau Wieczne powracanie (1943). rozumiana była przez ówczesnych widzów daleko bardziej ogólnie. Ademai. My. Najlepszą z jego fars była korsykańska Krwawa wen­ deta. Pokazywał chciwość i skąpstwo c h ł o p ­ skiej dynastii. Pokazywał czerstwą d ł u g o w i e c z n o ś ć wieś­ niaków*. ścigających złodzieja społecznych pieniędzy. która zaczynała się uwiedze­ niem dziewczyny i nieślubnym dzieckiem. J e a n . Dopiero w za­ kończeniu okazuje się. a kończyła przemówieniem Pétaina po kapitulacji. Pozornie nic mu się nie udaje. Toteż największą popularnością cieszyły się komedie i filmy cofające się w przeszłość. Ucieczka w przeszłość miała nie mniej zwolenników. odwiecznej problematyki wielkich namiętności. będący poetycką transpozycjąXII-wiecznej pieśni celtyckiej o Tri­ stanie i Izoldzie. S t o s u n k o w o mało p o d e j m o w a n o tematów współczes­ nych. Jean Grémillon nakręcił Niebo jest dla was. a jeśli przez p o m y ł k ę uśmiechnie się do niego szczęście.L o u i s Barrault) 131 . Zaczynała się — odważnie jak na farsę — czterema morderstwami: członkowie rywalizujących rodów mścili śmierć swych bliskich i sami natychmiast zostawali zabici. w odwet za podjęcie przez reżysera pracy dla niemieckiej w y t w ó r n i C o n t i n e n t a l . ludzie go lekceważą. Liczył się jedynie dramat miłosny dwojga k o c h a n k ó w . Zrobił to Pagnol w Córce studniarza (1940). Duviviera. a k t ó r y c h rozdzielały zazdrość i zawiść. W dziedzinie komedii j e d y n y m interesującym zjawiskiem okazał się Noel-Noel. Feydera ton kinematografii zaczęli nadawać młodzi. na p r a w d z i w y c h faktach z b u d o w a n a historia listów ano­ n i m o w y c h . poczucie sprawiedliwości. których serca połączyło wielkie uczucie. Francuski ruch o p o r u . dzięki ruchliwej i ironicznej interpre­ tacji Julesa Berry) nic nie m ó g ł zdziałać przeciw zwycię­ skiej miłości. Skarb rodzinny. mały? Nie b y ł o cię w t e d y na świecie!". to absurdal­ ność takiego uśmiechu f o r t u n y tylko bawi. doskonałej konstrukcji akcji kry­ minalnej i niewymuszonemu wdziękowi m ł o d y c h w y k o ­ nawców. r o z k o l p o r t o w a ł w i a d o m o ś ć . nawołującym Fran­ cuzów do p o w r o t u na ziemię. Jean Delannoy. przekazany przez pradziadka nie któremuś z w o d z ó w rodu. Wielu t w ó r c ó w wahało się jednak p o d e j m o w a ć jaką­ kolwiek krytykę społeczną w obawie. Wychodząc z tradycji francuskiego kabaretu stworzył jeszcze przed wojną t y p dobrodusznego ofermy. w którym sukces francuskiej lotniczki-amatorki budził wiarę w tężyznę d u ­ chową narodu. wśród których odskocznię stanowiła zwykle jakaś konstrukcja kryminalna. Do akcji w p r o w a d z i ł wprawdzie Delannoy s a m o c h o d y i m o t o r ó w k i . Ademai. gdzie perfidny diabeł (najlepszy diabeł w historii filmu. Wreszcie zabrakło kandydatów do dalszej wybitki i wtedy właśnie przyjeżdżał na urlop do rodziny nieśmiały subiekt paryski. dzięki głębokiej znajo­ mości psychiki dziecka. Odstraszającym przykładem był tu sta­ rannie zrealizowany Kruk (1943) Henri-Georges Clouzota. ale czas akcji pozostał właściwie nieokreślony. aktor i scenarzysta. Nie idealizo­ wał bynajmniej. cierpienia.cześć „ n o w e g o ł a d u " starego marszałka. do zbożnej pracy i posłu­ szeństwa. że Kruk jest roz­ powszechniany w Niemczech p o d uogólniającym tytułem We francuskim miasteczku.

przy­ wodzącą na myśl Balzaka przez swe wspaniałe postacie. 132 . realizując kronikę. Chrześcijańska metafizyka Dreyera akcentuje dążność natury ludzkiej do obcowania z po­ rządkiem n a d n a t u r a l n y m . który musi przeczekać najgorsze. Przepojony lirycznym o p t y m i z m e m film Emila Frantiśka Buriana Wiera Lukaszowa (1939). Produkcja ta została zawieszona zupełnie. bo upa­ trywano w nich przede wszystkim manifestację d u c h o w e j niepodległości narodu. Taki świat tworzyli k o m e d i a n c i z p o ł o w y XIX w. niepowta­ rzalne świadectwo o obozie śmierci i eksterminacji. Z krajów o k u p o w a n y c h przez N i e m c ó w regularną p r o ­ dukcję utrzymywała Czechosłowacja (zwana w czeskiej części Protektoratem Czech i Moraw). czerpiący bądź z klasyki czeskiej (Babunia Capa. poczucie winy doprowadza ją do wyja­ wienia „ g r z e c h ó w " . są nieprześcignioną do dziś kompozycją romantyczną. w e d ł u g Bożeny N ś m c o w e j ) . W komedii odtwarzali życie. a Musseta przez nastrój całości. w życiu — grali komedię. w której realizowano periodyk f i l m o w y Polska Walcząca (pierwsze wydanie poświęcone było bitwie p o d Lenino). Zaraz po w k r o c z e n i u na ziemie polskie Aleksander Ford nakręcił Majdanek — cmentarzysko Europy. Z innych państw o k u p o w a n y c h poważniejszą p r o d u k ­ cją filmową przed wojną mogła się wykazać jedynie Pol­ ska. by twórca. ascetyczne. istniał tam nurt realistyczny. która wyświetlana była ludności walczącego miasta. w y s z u k a ­ nych oświetleń nie kłóciło się z milczącą sztuką s m u t n e g o mima Baptiste (wielka kreacja księżycowego Jean-Louis Barraulta). dwuczęściowy film oparty na scenariuszu poety Jacquesa Preverta. został przez hitlerowców skonfiskowany. W L o n d y n i e i w Kairze Polskie Biuro Informacyjne zrealizowało kilkan a ś c i e f i l m ó w d o k u m e n t a l n y c h o walkach polskich oddzia­ ł ó w . że jest wyposażona w moce magiczne. Żadna wzniosłość nie budzi tu ironicznych uśmieszków. ale bardzo p o p u ­ larnym kompozytorze Frantiśku K m o c h u ) . Dzień g n i e w u Wieczne powracanie nie było udanym poematem. ale — wraz z Wieczornym gośćmi — u t o r o w a ł o drogę Kome­ diantom. Ponad swą rze­ czywistą wartość były one przyjęte przez widza. m ó g ł zaprotestować przeciw nietolerancji w imię bogactwa d u c h o w e g o jednostki. a jednak od razu dobrze znajomy.. czasem cofniętych w prze­ szłość (Nocny motyl Capa). szczytowemu osiągnięciu kina poetyckiego. nieznany z doświadczenia. dobrze mówiący o nieza­ leżności sądu młodzieży czeskiej. niezwykły. Komedianci Marcela Carne (1945). że widz godzi się wejść wraz z nim w świat zupełnie nowy. Obok kosmopolity­ cznych dramatów salonowych. Dzień gniewu (1943) był opowieścią o czasach. zadenuncjowano jako komunistę i zesłano do obozu koncentracyjnego. żadna f o r m a piękna nie jest sztuczną stylizacją. Opera­ torzy ruchu o p o r u działali również w czasie powstania warszawskiego. ale nie pozbawionej pewnych s w o b ó d kulturalnych Danii Carl Dreyer zrealizował dzieło zadu­ mane filozoficznie. Splot wy­ p a d k ó w każe wierzyć młodej kobiecie. jak za czasów Joanny. ich miłości i nienawiści. przy I Dywizji Wojska Polskiego w ZSRR u t w o r z o n a została czołówka f i l m o w a . zakochanego do szaleństwa w enigmatycznie pięknej Garance (Arletty). f i l m o w c y p o l s c y działali natomiast na e m i g r a c j i . Rzadko udaje się artyście wizja tak sugestywna. jego t w ó r c ę . Po to jednak. W 1943 r. do starannych. gotyckie. Dąże­ nie Carnego do elegancji stylu. Michał Waszyński). kompozytora i reżysera tea­ tralnego. wielki. od powietrznej bitwy o Anglię po Monte Casino i A r n h e m (Eugeniusz Cękalski. kiedy p r ó b o w a n o racjo­ nalnie uzasadnić palenie czarownic na stosie. bądź z historii czeskiej kultury (Toby! czeski muzyk Slavinskiego — o m i e r n y m .INNI OKUPOWANI PRZECZEKAĆ W o k u p o w a n e j .

egoizm starego profesora chroniącego cenny rękopis. T w ó r c y nie ułatwili sobie zadania. Podobne intencje zdradzała nieco wcześniejsza Maria Luiza tegoż Lindtberga. pogardę dla ich sobkostwa ze strony młodego Żyda. G ł ó w n a indywidualność tego okresu to reżyser Królew­ skiego Teatru Dramatycznego. Przeciw­ nie. O d m i e n n a była sytuacja Szwecji. politycznie aż do przesady ostrożnej. która przyjmowała uciekinierów z bar­ dzo u m i a r k o w a n y m entuzjazmem. siwego Murzyna o spłaszczonym nosie. realizu­ jąc niebanalną Drogę do nieba. Niestety f i l m o w c y szwajcarscy nie wyzyskali oka­ zji. wymizerowane i zaszczute stwo­ rzenie przybyłe na dziwne wakacje wojenne do Szwajcarii. i próbowali ponownie wyzyskać sytuację. w Szwajcarii. oszczędzonym przez cierpienia i śmierć. Protestanccy c h ł o p i z Dalarny mają go za d o b r o t l i w e g o pana w cylindrze i czarnym tużurku z baczkami a la Ibsen. Ale f i l m o w c y szwedzcy pamiętali. Alf Sjóberg. że to właśnie pierwsza wojna pozwoliła im wkroczyć do świato­ wej c z o ł ó w k i . by wejść na trwałe na rynki światowe. dał się poznać jako pewien s w y c h środków filmowiec. a potem znów musiała wracać t a m . Ostatnia szansa (1945) Leopolda Lindtberga pokazywała g r u p k ę uciekinierów przedziera­ jącą się przez o k u p o w a n e Włochy.NEUTRALNI MIELI SZANSE Najbardziej może pełna i wszechstronna p s y c h o l o g i ­ cznie opowieść o wojnie w czasie w o j n y powstała w kraju tradycyjnie neutralnym. Z d u m i o n y m i oczyma patrzyła na masło. Parobek 133 . Tę wizję przejął Sjóberg dla swego naiwnego a p o k r y f u o parobku zrozpaczonym spa­ leniem na stosie jego ukochanej jako czarownicy. lalki i uliczne Skandal (od prawej Alf Kjellin I Stig Jarrel) Ostatnia szansa neony. akcentowali wszystkie nieufności dzielące małą g r u p ­ kę: splendid isolation anglosaskich oficerów. czyniąc trudności cza­ sem tragiczne w skutkach dla zbiegów. gdzie gestapo i bomby. W 1942 r. T y m silniej dźwię­ czał wielojęzyczny akord końcowej solidarności. bo w każdej chwili zagrożonej hitle­ rowską inwazją. jak to na o g ó ł c z y n i o n o w krajach walczą­ c y c h . Nie idealizowano i samej Szwajcarii. Folklor murzyński znad Missisipi przedstawia Boga Ojca jako starego. i małej zbiorowości przypadkowo zebranych osób nie przedstawili jako spontanicznego m o n o l i t u . i po wojnie p o ­ wrócili prędko do punktu zerowego. Bohaterką była francuska dziewczynka. także przepojona swoistym k o m ­ pleksem winy kraju bezpiecznego i sytego.

wędruje szukając nieba. w której. W d w a lata potem. których siłą napędową jest zawsze nędza i konieczność najwyższych poświęceń. choć jej o d k r y c i e dla Europy nastąpiło d o ­ piero po wojnie. że autor zdjęć może niekiedy być głównym twórcą filmu. . Faustowska walka z szatanem i o d k u p i e n i e przez miłość znalazły w Drodze do nieba t y p o w o skandynawski wyraz w skrajnej prostocie połączenia rzeczywistości z czwartym w y m i a ­ rem. t r i c k ó w i zdjęć nakładanych. Aluzjami dawał Sjóberg do zrozumienia. obwieściła istnienie kinema134 tografii meksykańskiej. zrealizował na w p ó ł dokumentalną. niezależnej od ekspedycji z ze­ wnątrz. przejawiająca się w starciu z kimś perfidnym. według scenariusza ówczesnego meksykańskiego minis­ tra kultury Chaveza. znęcający się zarówno nad w y c h o w a n ­ kami. ale stanowił bilet wizytowy kinematografii. na pierwszym festiwalu w Cannes — o k i ­ nematografii meksykańskiej. W stylistyce filmu pobrzmie­ wały echa ekspresjonizmu: środki ujawniające demoniczność charakteru tak starannie się maskującego musiały być jaskrawe.. wjeżdżającego w z a p o m n i a n y przez Boga i ludzi kraj zabobonu. nauczyciel-sadysta. celowo pominiemy tym razem Japonię. roz­ poczęła d r u g i e ż y c i e f i l m o w e j a k o p e ł n a t e m p e r a m e n t u . nie uszminkowana Meksykanka. powoli rozwijająca się fabuła Marii Candelarii opowiedziana była jednak oszała­ miającymi obrazami operatora Gabriela Figueroy. gdzie Goebbels bezskutecznie wyglądał dzieła g o d n e g o „tysiącletniego Reichu". pozbawioną z a w o d o w y c h a k t o r ó w Zapo­ mnianą wioskę (1941) według scenariusza Johna Steinbecka. ta. nazywał się — Ingmar Bergman. Skandal nie był z pewnością arcydziełem. Nieprzypadkowo. Jak pisze historyk szwedzki Runę Waldekrantz. która dostała się pod jego sugestywny wpływ. Jego negatywnym bohaterem b y ł C a l i g u l a . stylem kinematografii radzieckiej. Mroczna atmosfera w o k ó ł Caliguli. która wywołała sensację w Cannes. ciemnoty i wielkiego cierpienia.. Dopiero jednak Maria Candelaria (1945). Wizyta Eisensteina. Reżyser Emilio Fernandez (zwany z p o w o d u swego pochodzenia El Indio) sięgnął do prostych konfliktów chłopskich. dojrzewały już siły mające się ujawnić w następnym okresie. samowystarczalnej. epicką historię walki rybaków z kapitalistą. jak i nad dziewczyną lekkich obyczajów. trafia jednak na szatana w surdu­ cie b o g a t e g o farmera. podłym i ma­ jącym dużo pieniędzy. lęgły się masowo tandetne filmy komercyjne*. podobnie jak we Włoszech. Już w czasie wojny inny Amerykanin. który czyni zeń chciwca. nikomu jeszcze nie znany współpracownik Sjóberga w jego tea­ trze. Był to punkt widzenia kierowcy ambulansu lekar­ skiego. pozostawiła trwałe ślady. choć nie uwieńczona skończonym dziełem. który po raz pierwszy w filmie dźwiękowym udowodnił. Obok nich fabrykowano p o - * W y p r o d u k o w a n o tu w czasie w o j n y o k o ł o 500 f i l m ó w p e ł n o m e t r a ­ żowych. że film jest analizą mentalności hitlerowskiej". Scenarzysta f i l m u . przez dwadzieścia lat gwiazda Hollywoodu. Maria Candelaria ( D o l o r e s del Rio) MEKSYK CHŁOPSKA KONIECZNOŚĆ POŚWIĘCEŃ O jednej jeszcze kinematografii narodowej wypadnie tu w s p o m n i e ć . starannie wygolonego. Prosta. W Niemczech. W parę lat po nim Niemiec Fred Zinnemann i Amerykanin Paul Strand opowiedzieli w Sieciach (1934). ironicznie uśmiech­ niętego i zawsze nadmiernie spokojnego. w Skandalu. Film kończył się buntem młodości przeciw tyranowi. Meksyk nie był filmową pustynią. miała w sobie coś więziennego. NIEMCY SZKOŁA NIENAWIŚCI Przechodząc wreszcie do filmów faszystowskiej „ o s i " . Były one jednak słabe i kompletnie nie znane publiczności europejskiej. Dolores Del Rio. że nauczyciel jest nazistą. która odtąd coraz częściej miała składać nam wizyty. Herbert Kline. Sjóberg powrócił do realizmu. bez d u c h ó w . „ t w a r z nauczyciela łaciny była kopią twarzy Himmlera.

któ­ rzy w y e m i g r o w a l i . odmawiające sobie akcentowania i tak wyrazistej tezy moralnej. Film Harlana otwarcie n a w o ł y w a ł do masakry. I. itlylizowali. czarna niewdzięczność. Ż y d Suss (w ś r o d k u Ferdinand Marian) R o m a n c a w m o l l (od lewej Siegfried Breuer i Paul Dahlke) WŁOCHY WYGRAŁY WALKĘ O SZTUKĘ Sytuacja zaplątanych w w o j n ę Włoch p r z y p o m i n a ł a nieco sytuację Francji.Nie było z b r o d n i . w d u c h u p r o w o k a c y j n y c h „ P r o t o k o ł ó w m ę d r c ó w Syjonu". emigrant-antyfaszysta. antyradzieckie. a jego książkę inny antyfaszysta. estetyzowali. Najhaniebniejszym okazał się antyżydowski Żyd Süss (1940). arystokratę-muzyka. Oczywiście istniała k i n e m a t o g r a f i a laszystowska. ekranizował w 1933 r. ministrem skarbu księcia wirtemberskiego. Lothar Mendes. a s k o m p r o m i t o w a ­ nej pozostawało tylko samobójstwo. Ładny charakter pisma f i l m o w e g o . niezależny od p r o p a g a n d o w y c h zleceń Filmprüfstelle. entuzjaści badań nad iv/ykiem f i l m o w y m . krzywoprzysięstwo. Jego losy opisał Lion Feuchtwanger. antypolskie (Powrót)*. e f e k t o w n y styl osobi- ' P r z e z o r n i e nie n a k r ę c o n o n a t o m i a s t w III Rzeszy a n i j e d n e g o f i l m u II ii / t r n e r y k a ń s k i e g o . p l a n o w o entuzjazmująca się masakrami w A b i s y n i i . Subtelny malarz atmosfery. antyrządową interwencją w Hiszpanii. Jeden tylko talent ujawnił się w N i e m c z e c h hitlerow­ skich na miejsce kilkudziesięciu w y b i t n y c h t w ó r c ó w .spiesznie pełne nienawiści filmy polityczne: antyangielskie. Był nim Helmut Käutner. T y m razem sens w y p a d k ó w h i s t o r y c z n y c h o d w r ó c o n o o 180°. którą za murami gett już k o n s e k w e n t n i e przygo­ towywano. kradzież. wresz­ cie p r o b l e m a t y c z n y m i „ s u k c e s a m i oręża w ł o s k i e g o " na frontach drugiej wojny. " Polski t y t u ł e k r a n o w y : Melodia miłości. Udziwniali. dał się poznać przede w s z y s t k i m dzięki swym wariacjom na tematy maupassantowskie w Roman­ cy w moll** (1943).IS . ale jej sen o szczęściu zostawał b r u ­ talnie przerwany przez ludzką p o d ł o ś ć . Pewien m e l o d r a m a tyzm scenariusza t e m p e r o w a ł o dyskretne a k t o r s t w o f i l m u . który skazał go później na śmierć. Była to historia inteligentnej mieszczki znudzonej szarym życiem u boku nieciekawego urzędniczyny. której by oszczędzono minis­ t r o w i : hańbienie rasy. w Anglii. Mieszczka znajdowała swego p r i n c e charmant. aż m ł o d y krytyk z a d z i o r n e g o pisma „ C i n e m a " nazwał ich z w y r z u t e m „ k a l i g r a f a m i " . unikając zamówień p r o p a g a n d y ucie­ kali od współczesności widzianej realistycznie. Temat był historyczny: Süss O p p e n h e i m e r był w XVIII w. Natomiast młodzi intelektualiści.

nie szukał Visconti egzotyki. Włochy przegrały wojnę. W dusznej atmosferze oczekiwania. powracali do włas­ nego n u r t u plebejskiego w kinematografii z Zagubionymi w mroku na czele. Z nim zakazy kneblujące usta artystom. miasto o t w a r t e (Giovana Galletti i Harry Feist) tentycznej scenerii nakręcić Rzym. zahartowaną sztukę t r u d n y c h czasów p o w o j e n n y c h . a będzie wolny! Ale ksiądz t y l k o modlił się za umierającego komunistę. nazwany nieco później neorealizmem. wreszcie szukał i w z o r ó w w dialektalnym teatrze l u d o w y m (neapolitańskim. Wręcz przeciwnie. Wysiłek Rosselliniego zmierzał również do obnażenia nie retuszowanej prawdy o życiu. państwem „ b i a ł y c h telefonów" ani legendar­ nym władztwem cezarów. autora licznych powieści obyczajowych. w której szczególnym nabożeństwem darzyli sycylijskiego werystę. a już na stołeczne ulice wyszedł Roberto Rossellini z przyjaciółmi. poszukiwanie idealnego kształtu dramaturgicznego — to p a s j o n o w a ł o „ k a l i g r a f ó w " . by w a u - Rzym. Prawdy Rzymu były prawdami m o r a l n y m i . którzy na zgiełkliwych uliczkach żyją nie upiększanym życiem. Giovanniego Verge. preparujących dość w isto­ cie płaskie melodramaty. że tamten odrzucił analogiczną propozycję. Pisma „ C i n e m a " i „ B i a n co e N e r o " p r z y g o t o w y w a ł y pośpiesznie program filmowej polityki kulturalnej w przewidywaniu rychłego upadku faszyzmu. Rozwój w y p a d k ó w pokazał jednak. A potem runął faszyzm.) potomek książęcego rodu lombardzkiego i marksista zrealizował f i l m . że ogląda historyjkę spe­ cjalnie dla niego wymyśloną. tak by widz zapominał.sty. Kinematografię światową spotkała najważniejsza przygo­ da od czasu erupcji radzieckiej szkoły f i l m u niemego. Film nie przypominał Opętania. Ale wygrały walkę o męską. jeszcze zniszczo­ ne. Szef gestapo m ó w i ł do księdza Piętro: — Wasz sojusz z komunistami to rzecz koniunkturalna. tylko zakurzonym i u b o g i m kra­ jem prostych ludzi. w którym Włochy po raz pierwszy nie były zbiorem turystycznych pocztówek. W w y ł o m d o k o n a n y Opętaniem w d a r ł się potę­ żny nurt umysłowy. niech ksiądz wyda samych k o m u n i ­ stów. . K a m y k i e m strącającym lawinę było Opętanie Luchino Viscontiego. Kierując obiektyw na ludzi w przepoconych pod pachami koszulach. oni się na was rzucą. w 1943 r. Ale Rosselliniemu w o l n o było dotknąć prawdy najważniejszej dla p o k o n a n y c h Włoch: że nowe życie wyrasta z ruchu o p o r u . Jeszcze nie umilkły w y b u c h y b o m b . pozbawione prądu hale rzymskiego miasteczka f i l m o ­ w e g o nie pozwalały na podjęcie pracy. miasto otwarte (1945). „ M u s z ę opowiadać o ż y w y c h ludziach — oświadczył — pragnę kina człekokształtnego". w „ r o k u XX ery faszystowskiej" (tzn. wiedział. że to doskonalenie warsztatu nie oznaczało bynajmniej braku zainteresowa­ nia dla treści. „ K a l i g r a f o w i e " z zapałem studiowali filmy Eisensteina i Renoira. mediolańskim) i XIXwiecznej literaturze.

Malowane na płót­ nie tła to t y l k o symbol w i d o m y wszystkich t y c h fałszów. wyszli na taras. że prąd ten zwycięży wtedy. Widzimy np.. rozmawiający dotąd w c i e m n y m p o k o j u . Nie w y c z u w a ł w nich fałszu. ich zdaniem. Poza 30 milionami p o l e g ł y c h k o m b a t a n t ó w z a m o r d o w a n o z zimną krwią i „ n a u k o ­ w y m i metodami" kilkanaście milionów niewinnych. Od kiedy? Od wojny. sam o t y m nie wiedząc. Istnieje ładna legenda. Spek- . mogły zbliżyć się teraz do spraw głębszych. Prze­ ł o m e m — nie wahajmy się użyć tego słowa — stało się radykalne zetknięcie w i d o w i s k a f i l m o w e g o z rzeczy­ wistością. dla k t ó r e g o wojna była raczej p u n k t e m wyjścia niż celem samym w sobie. Luchino Vis­ c o n t i . Zakończenie to p o w i n n a dać sama publiczność. Szczera prawda nie była dla neorealistów celem ostatecznym. Udziałem ludzkości stały się koszmary. T y l k o wytrącenie widza z biernej. Była dopiero warunkiem — koniecznym — wciągnięcia publiczności w dialog z artystą. nawet niewysokiego lotu. sprawić. tak interpretował swego Umberto D:. Dlaczego jednak nie stało się to w innym zniszczonym kraju. że te właśnie fakty ukształtowały nową f o r m ę — neorealistyczną. w Niemczech czy w Polsce? Dlatego. ale gdy będzie aktywnie f o r m o w a ć nowe uczucia ludz­ kości". scenarzysta i g ł ó w n y teoretyk k i e r u n k u . I oto o w e krzewy czy d o m y okazują się całkiem po prostu namalowanymi na płótnie dekoracjami. t r u d n i e j ­ szych. że potrafią od razu w y k r y ć sztuczność malowanej dekoracji? Oczy­ wiście nie. „ g d y sztuka będzie umiała nie tylko d o k u m e n t o w a ć lub komentować współczesne prawdy. dążących do zasypania dotychczasowej przepaści między w i d o ­ wiskiem i życiem. Jasne. bez­ b r o n n y c h ludzi. Albo raczej nie zawiera zakończenia. jaką z g o t o w a ł światu faszyzm. ale i potrzebniejszych znękanej ludzkości. Ale filmy o nie­ d a w n y c h przejściach ludzkości bynajmniej nie prze­ stały się pojawiać. jeden z p r z y w ó d c ó w neorealizmu. przypominając. Niech będzie to jakiś d o b r y f i l m amerykański z r o k u . wręcz całe narody. I w 1940 r. że bohaterowie. Ze specjalnie wynajęci aktorzy udają przed 137 o b i e k t y w e m zmyślone wydarzenia pod komendę re­ żysera. to w tej chwili brutalnie go o b u d z o n o . Najważniejszą z t y c h tendencji był włoski neorealizm. Tłem staje się na chwilę o g r o d o w y żywopłot albo rząd d o m ó w po przeciwnej stronie ulicy. dajmy na t o . Jeśli był przekonany o realności zdarzeń widzia­ nych na ekranie. Musiano zadawać pytania: czy sztuka umiała przewidzieć? czy przeciwdziałała? co jej wypada czynić na przyszłość? Sytuacja historyczna p r o w o k o w a ł a ruch umysłów. Krwawa kąpiel. że chodzi tu o zmianę o wiele donioślejszą niż ewolucja techniki scenograficznej. pisał.VI ŚWIAT PO WOJNIE (1945—1955) Najkrwawsza z wojen skończyła się. co jaskrawo odróżnia go od filmów dzisiejszych. natychmiast w y c z u j e m y w nim o w o coś. Wręcz przeciwnie. Mówiąc o tym r e w o l u c y j n y m zwrocie zacznijmy od sprawy pozornie d r o b n e j . na które przestaliśmy się godzić w kinie. z m u ­ szała do zastanowienia. 1940. Czy nasze oczy są dziś czujniejsze. jakich o parę lat wcześniej nie można sobie było nawet wyobrazić. mniej jednoznacznych. „ K o ń ­ czy się on źle. że przypadkowy fakt zniszcze­ nia hal z d j ę c i o w y c h był t y l k o dopełnieniem świado­ mego i przemyślanego dążenia f i l m o w c ó w włoskich do prawdy. Każdy dzisiejszy widz w z d r y g a się w t a k i m m o m e n ­ cie. by sztuka zaczęła zmieniać świat. że to zniszczenie hal zdję­ c i o w y c h i prymitywizm sprzętu były p o w o d e m wyjścia W ł o c h ó w na ulicę. Konsekwencje tego ruchu umys­ ł ó w okazały się dla kinematografii przełomowe. Cesare Zavattini. T y l k o że wówczas należały one do reguł gry i widz akceptował je. Weźmy d o w o l n y film sprzed o p i s y w a n e g o przełomu. upokarzającej pozycji pła­ cącego za rozrywkę konsumenta m o g ł o . że ma do czynienia z p r e f a b r y k o w a n y m spektaklem. malowane tła rozpoznawano bez t r u d u . Pomijając damskie fryzury i kroje sukien. Fakt ten musiał zaciążyć nad wszystkim. nad sztuką także. Od ujawnienia się n o w y c h tendencji. Wolne od dora­ ź n y c h zadań p r o p a g a n d o w y c h . A l b o ściślej: nie widział w nich fałszu większego niż w pozostałych składnikach f i l m u .

Kobieta chce kupić parę butów. który potrafi zaobserwować i wyjaśnić związek wszyst­ kich współzależnych zjawisk. które w następnych kilkunastu latach miało się rozprzestrzenić na cały niemal świat: ż y w i o ł o w y rozwój telewizji s p o w o d o w a ł raptowny spadek frek­ wencji w kinach. Wy­ cieczki w głąb psychiki ludzkiej. wnętrza tramwajów. o wyrazistych. od dawna w y p r o s z o n y c h z terenów f i l m o w y c h . szukały sobie n o w y c h sposobów przemawiania do widza. Ziemia drży. że życie uważam za największy spektakl. któ­ rych walory p o t ę g o w a n o jeszcze n o w y m i wynalazkami t e c h n i c z n y m i . Po Złodziejach rowerów nawet tuzinkowa komedia czy film kowbojski (umyślnie wymieniam gatunki najbardziej odległe) stały się inne niż dawniej. Wiele kin zamknięto. W iście średniowiecznym „ p o l o ­ waniu na c z a r o w n i c e " nie t y l k o pozbyła się t w ó r c ó w p o m a w i a n y c h o postępowe sympatie. każde miejsce i osoba mogą stać się przedmiotem opowiadania. g ł ó w n i e różnymi f o r m a m i szerokiego. W taki jednak sposób. place. godzina jedenasta). miasto otwarte. W takich widowiskach żą­ dano od reżyserów przede wszystkim.. Chętnie sięgano po a k t o r ó w niezawo­ d o w y c h . które nic a nic nie 138 chciały mieć z nim w s p ó l n e g o . * C h o ć r ó w n o c z e ś n i e p o d j ę t o stale rosnącą p r o d u k c j ę f i l m ó w spe­ cjalnie dla t e l e w i z j i . jakie życie budują ludzie. liczba p r o d u k o ­ w a n y c h f i l m ó w spadła*. t y l k o w i d z o w i e stają się teraz akto­ rami. nie wszędzie mile widzianych. chłopi c h ł o p ó w . badając ich wewnętrzną treść. Rzym. Umberto D. „ g o r ą c e j " w o j n y w Korei — nadał kinema­ tografii tego okresu posępne piętno. za oknami których przesuwał się prawdziwy świat. c o k o l w i e k stylizująca życie i przedkładająca fik­ cję nad autentyk — w latach „ z i m n e j w o j n y " rozlała się po świecie fala egzystencjalizmu. by kierunek filozoficzny. Kinematografia H o l l y w o o d u po krótkim okresie rea­ lizmu i zainteresowań społecznych stała się terenem działania osławionej komisji do badania działalności antyamerykańskiej. Dekoracjami były autentyczne ulice. Zło­ dzieje rowerów. Neorealizm przeorał kinematografię. który c h c i a ł b y m wiecznie realizować. w żadne nawyki publiczności. a staną się one g o d n e uwagi.. Kie­ rowali kamerę obok. stroniąca od efektowniejszych kompozycji czy oświet­ leń. że tuż obok bohaterów filmu żyją inni. — Moim marzeniem jest odfabularyzować kino. Trzeba jednak zrozu­ mieć i potem pokazać wszystkie elementy składające się na to wydarzenie. nie znane dotychczasowej kinemato­ grafii. co w charakte­ rystyczny sposób wyjałowiło dzieła wielu znanych twórców. Droga do twórczego eksperymentu tędy wieść nie mogła. przestając być domeną z a w o d o w y c h myślicieli. Ale równocześnie rozwój telewizji miał i pewne dobre skutki dla kinematografii. Dawali t y m do zrozumienia. panoramicznego ekranu. by nie godzili. Potrzeba t y l k o narratora. co przy­ szło później. rozwijającymi dramat swoim działaniem". Tak bardzo ufam czytelności poetyckiej. Rzadko ostatnio zda­ rzało się ludzkości. Równocześnie pojawiły się pierwsze s y m p t o m y zjawiska. którzy przeszli przez wojnę (Rzym. której kinematografia była zawsze lite­ racka. Fotografia była szara. na rzeczy niekoniecznie potrzeb­ ne. Słońce wschodzi.. przeniknął tak g ł ę b o k o w styl codziennego życia. zawsze stawiali równocześ­ nie pytania o przyszłość. których losy są może równie ciekawe. Mówiąc o r u c h u o p o r u czy o przesuwaniu się wojennego walca przez Półwysep Apeniński.. Fabuła była dla n o w y c h tendencji czymś wstydli­ w y m . Niektóre stacje telewizyjne godziły się nawet dotykać tematów drażliwych. ale odarła swe filmy z wielkiej problematyki społecznej. Reżyserzy przestali obawiać się improwizacji. „ T a k zwane dobre tematy trzeba spalić na placu p u b l i c z n y m — pisał Zavattini. Nowe treści. Każda godzina dnia. niejako złem koniecznym. A p o t e m neorealizm zaatakował powojenną nędzę i nierówności klasowe (Dzieci ulicy. broń Boże. atrakcyjne". nie mający poparcia w jakiejś akcji politycznej czy organizacji masowej. p o d ­ w ó r k a . rodziły opowieści niesprawdzalne. Ros­ nące napięcie w stosunkach międzynarodowych roz­ darło świat na dwa przeciwstawne bloki. Z Francji. Wszelka błyskotliwość dla błyskotliwości została potępiona. ale prawdziwe. Neorealiści zaczęli od t e m a t ó w w o j e n n y c h . zmienił bieg jej rozwoju i odcisnął stempel swój na wszystkim. Dialogi t y c h bohaterów były potoczne. o t o . Królowały tematy wyjątkowe i sztucznie udziwnione. Wytwórnie zlękły się i zarea­ gowały realizacją wielkich f i l m ó w w i d o w i s k o w y c h . Także na f i l m a c h . nie o p a t r z o n y c h jeszcze twa­ rzach.taki nie kończy się. O g r o m n e zapotrzebo­ wanie na kadry twórcze pozwalało ł a t w o zadebiutować. Ucieczka do Francji. pozbawione k u n s z t o w n y c h zło­ t y c h myśli. Utratę kontaktu z rzeczywistością p r ó b o w a n o re­ kompensować o d k r y c i a m i na p o l u psychoanalizy. Pierwsze upojenie pokojem minęło szybko. że ostentacyjnie wzgardzili pirotech­ niką. Ta prosta sytua­ cja wystarcza do zrobienia f i l m u . Filmy zaczęły się zewnętrznie upodabniać do kroniki. . często chorej i w y n a t u ­ rzonej. a zajęli się s p o ł e c z n y m obliczem wojny.. Grali oni zwykle samych siebie: r o b o t n i c y robot­ ników. umyślnie niewyszukana. „ Z a c z ę l i ś m y od nędzy. Paisa. codzienne. moral­ nej i społecznej życia. Achtung! Banditen!). Smutnej pamięci okres „ z i m n e j w o j n y " — szczególnie od w y b u ­ c h u w 1950 r. hale d w o r c o w e . bo jest ona zjawiskiem krzy­ czącym".

Przejściowa liberalizacja okresu w o j e n n e g o i tuż-powojennego pozwoliła na parę szczerych rozliczeń z m o r a l n y m i skutkami w o j n y . wielkie tematy w y p a r ł y niemal bez reszty studia psychiki ludzkiej i rze­ czywisty obraz świata. na czym m ó g ł b y się niewzruszenie oprzeć. Osłabiło to bez wątpienia siłę o d ­ działywania filmu wschodnioeuropejskiego. stał się burzliwy rozwój „ m a ł y c h " kinematografii n a r o d o w y c h . Nowe f i l m y radzieckie. że s t a r c z y ł o na z a k u p taśmy. absurdem. Problemy kina w krajach „ d e m o k r a c j i l u d o w e j " wią­ zały się naturalnie z sytuacją w kinematografii radziec­ kiej. Po d a w n e m u silnymi ilościowo kinematografiami były. plastyczna d o s k o n a ­ łość Meksykanów. żeśmy się urodzili. że neorealizm w pierwszym okresie zafascynowany był głównie wojną. miasto otwarte stał się rekordem kasowym sezonu w ł o ­ skiego. że realizacja wartościowego dzieła sztuki nie ma wiele wspólnego z kubaturą c z y n ­ nych hal z d j ę c i o w y c h ani wydajnością dzienną labora­ toriów. Ale również dojrzałość Szwedów. d r o b i a z g o w o k o n t r o l o w a n e przez partię. Faktem. 139 . którzy korzystając z pra­ starej własnej tradycji kulturalnej i z najlepszych przy­ kładów o b c y c h . te. Ale okazało się. Przede wszystkim sam Rossellini. różno­ rodne rozwiązania Duńczyków. stały się w i e r n y m refleksem e p o k i „ z i m n e j wojny" i j a k o b y „zaostrzającej się walki klasowej". stało się podjęcie uspołecznionej produkcji filmowej we wszystkich krajach „ o b o z u so­ cjalizmu". wyjąwszy radziecką. i to poważną. że człowiek otoczony jest nicością i nie ma nic trwałego. które w y c i s n ę ł o swą pieczęć na o m a w i a n y m okresie. o którą z licznych kinematografii akurat chodzi. (Sartre: „ A b s u r ­ dem jest. a w rok później wzbudził sensację i przyniósł o l ­ brzymie d o c h o d y we Francji i USA*. które miały szczęście d y s p o n o w a ć potężną bazą prze­ mysłową. że jedyną pewnością jest śmierć. że nowy sposób patrzenia na w o j n ę przemówił do w i d o w n i . bez sprecyzowania. Przypominano chętnie. o p o r t u n i s t y c z n e m u i jało­ w e m u myślowo. Nic też dziwnego. uznanych już za klasyczne. Wraz z emancypacją n a r o d ó w Azji pojawiła się możliwość powstania poetycznej kinema­ tografii hinduskiej. że umrzemy"). Częścią. Coraz trudniejsze zaczęło być mówienie o „ c a ł e j kinematografii". potęgowały uczucia bezsensu życia. że „najważniejsza ze sztuk" ma być pod d y k t a n d o władz politycznych przede wszystkim narzędziem p r o p a g a n d o w e g o manipulowania świa­ domością zbiorową w d u c h u uchwał kolejnego plenum partyjnego i niemal niczym ponadto. panegiryzmu lub taniej sielanki. Tzw. choć równocześnie pełni s u b t e l n e g o taktu. panującej dotąd niepodzielnie we wszystkich k i ­ nematografiach świata. albo uciekano do tematyki historycznej. t ł u m i e n i e wszelkich przejawów myśli demokratycznej utorowały drogę w sztuce akademic­ kiemu m o n u m e n t a l i z m o w i . Naiwnie pouczający w i d z ó w „ c z i a u r e l i z m " nie zapra­ szał do samodzielnego myślenia. czy w d o s ł o w n y m zna­ czeniu odrodzone. Radykalnie z r e d u k o w a n o ilość f i l m ó w . a d e b i u t ó w m ł o d e g o narybku twórczego w o g ó l e zaniechano. O d e r w a n o się od t r u d n y c h k o n ­ f l i k t ó w i s k o m p l i k o w a n e j prawdy dnia na rzecz założo­ n y c h z g ó r y schematów p o l i t y c z n y c h . a po okresie sukcesów poważnie obniżyła loty angielska. którego doniosłość sztuka filmowa odczuje o d o b r e 10 lat później.W pierw­ szym okresie istnienia te nowe. * Po raz p i e r w s z y — i to też s t a n o w i w a ż n y fakt w h i s t o r i i k i n a — tak z n a c z n y s u k c e s f i n a n s o w y o d n i ó s ł f i l m tak szalenie t a n i . mającego na­ dzieję na nowy kształt stosunków między ludźmi. w s p o m n i a n e g o zjawiska było pojawienie się licznych kinematografii socjalistycznych. Znikła jednak kinema­ tografia szwajcarska. otrzy­ m y w a n e j m a l e ń k i m i p o r c j a m i o d p o k ą t n y c h handlarzy. opisowe próby Hiszpanów. Kolejne fale i d e o l o g i c z n y c h potępień nie omijały świata sztuki. R o s s e l l i n i i j e g o Stało się szybko jasne. Ale nie s t a r c z y ł o już na o p ł a c e n i e l a b o r a t o r i ó w i do z a k o ń c z e n i a zdjęć autorzy nie zobaczyli ani j e d n e j n a k r ę c o n e j przez siebie sceny. po paru latach względnej s w o b o d y artystycznej okazało się. Jakby mało mu było p r z y j a c i e l e mieli a k u r a t t y l e p i e n i ę d z y . powracająca fala procesów i wszechobecne w i d m o g u ł a g ó w . WŁOCHY E FINITA LA GUERRA! Zaprezentowany publiczności we wrześniu 1945 Rzym. O d ­ budowa — na n o w y c h zasadach — życia w tych krajach wydała się wielu artystom pasjonującym tematem. zapoczątkowany jeszcze w poprzednim okresie. wraz z narzuceniem d o k t r y n y „ r e a l i z m u socjalistycznego". Nie­ stety. Ostatnim wreszcie zjawiskiem ś w i a t o w y m . Ale narastająca polityka represyjna. kinematografie wydały szereg dzieł. W y r ó w n a ł o się to z nawiązką dzięki wielkim J a p o ń c z y k o m .Koszmary w o j n y minionej i nowe możliwości ato­ m o w e g o k o n f l i k t u podsycały nastroje pesymizmu. Naruszało to poważnie wyłączność zasady zysku. Wszystkie one wyrastały z nowej w t y c h krajach społecznej troski artysty-obywatela pragnącego w p ł y w a ć na życie. krańcowi. dali się poznać na całym świecie jako t w ó r c y g w a ł t o w n i .

W pół­ n o c n y c h Włoszech. tyle że nie widzianym dotąd w kinie. groteski*. jadących wzdłuż Półwyspu Apenińskiego. Rzym. Romania. płatna miłość. Drapieżność artysty wytrzymywała porównanie z „ L o s desastres de la guerra" Goi. s k o m ­ p o n o w a ł swój nowy film Paisa* jak wielotematyczną kro­ nikę. Do kroniki upodabniała film ziarnista taśma. oraz t e o r e t y k i k r y t y k Aristarco. W istocie rzeczywistość z b u d o ­ wana z o w y c h sześciu nowel — nędza.a m e r y k a ń s k i e .Paisa (Maria Michi) osiągniętej już poufałości z niefałszowaną prawdą. Film. jednolity kościec fabularny. rozterki religijne. d w ó c h i n n y c h r e ż y s e r ó w : De Santis i Lizzani. Nea­ pol. n i e r z a d k o p i ę c i u czy s i e d m i u . Ale w dążeniu do d o k u m e n t o w a n i a historycznego przełomu dzieło Vergano nabierało cech kroniki: tyle było w nim wątków. świadomie „ a m a ­ torska" czy „ n i e d o b r a " fotografia. Nie spotykana dotąd szczerość w opisywaniu wojny od przodu i tyłu. nieobecność uświęconych tabu i w y g o d n y c h stereotypów m y ś l o w y c h . w którym spowiadamy się ze swych grzechów i swej niewinności. W tym samym roku 1946 w identyczne tony uderzył A l d o Vergano s w y m Słońce wschodzi. o k r u t n a klęska partyzantów — miała siłę przekonywania dojrzałej kompozycji artystycznej. w prze­ ciwieństwie do Paisy. Florencja. 140 . w p r o w a d z o n e przez Vergano. Ustawiczny kontrast między eleganckimi wnę* Być m o ż e o w a w i e l o s t r o n n o ś ć f i l m ó w w ł o s k i c h wiązała się z praktyką o p r a c o w y w a n i a s c e n a r i u s z y przez wielu w s p ó ł s c e n a r z y s t ó w . Film miał. Ale ta kronika cierpiącego kraju tylko pozornie była rejestracją nagich faktów. niedbała lub przypadkowa k o m p o z y c j a kadrów. Sycylia. Chaotyczna przypad­ kowość kroniki była tu zamierzonym c h w y t e m stylisty­ c z n y m . jeszcze pod okupacją hitlerowską. w k t ó r y m jesteśmy jednocześnie widzami i aktorami — p i s a ł o Paisie Paul Eluard — widzimy i jesteśmy widziani. zdemobilizowany żołnierz wahał się między służbą dla kolaborującego dworu a czynną współpracą z partyzan­ tami. raz wzniosłej". Scenariusz f i l m u Słońce wschodzi p o d p i s a l i : V e r g a n o . Kamera Rosselliniego podążała tu za chrzęstem gąsienic alianckich czołgów. Była jednak i znamienna różnica z dziełem Rosselli­ niego: ostre k r y t e r i u m klasowe. tyle przemieszanych t o n ó w patosu. „ F i l m . * Paisa (zniekształcone „ p a e s a n o " — tutejszy) b y ł o p o t o c z n y m o k r e ś ­ leniem mieszkańca W ł o c h przez w k r a c z a j ą c e o d d z i a ł y a n g l o . ofiary l u d n o ś c i . Z nieszczęść i u m i ł o ­ wania prawdy — raz nikczemnej. Utorowała między innymi drogę g o r z k i m f i l m o m „ s z k o ł y polskiej" o wojnie i bohaterstwie. cynizmu. osierocone dzieciństwo. tyle zachłannie g r o m a d z o n y c h obserwacji. obserwowana była z zapartym tchem przez f i l m o w c ó w całego świata. bagna nad Padem były kolejnymi przystankami kamery. tragizmu.

ale także niezwykły obraz w o j n y dał Luigi Zampa swym Vivere in pace (1947). Vergano z r o b i ł film nie tylko o wojnie. pod presją groźnego zwierzchnika. Młodzień­ cze. „ M n i e to kosztowało dużo w i ę c e j " — o d p o w i a ­ dał zniszczony człowieczek. do miasta. w którym osiągnięta została wzo­ rowa równowaga między analizą społeczną a przekonywa­ jącym rysunkiem p s y c h o l o g i c z n y m . miasta otwartego. jak smarkacz porzucał wybraną sprawę. Wojna się s k o ń ­ czyła! I nagle t o n beztroskiej komedii sytuacyjnej niespo­ dziewanie przerośnie w tragedię: wyrok w imieniu w o j n y wykonają przypadkowi motocykliści Wehrmachtu. wspomnienia wojenne stawały się coraz rzadsze. o k u p a c j ę niemiecką. jego dławiący w p ł y w na Włochy. . pełne p o c h m u r n e j zadumy dzieło Masellego zgłaszało Achtung! Banditen! 141 . nastolatek.. To m i n i m a l i styczne marzenie normalnego człowieka okazuje się w czasie w o j n y luksusem. Inny. bezpiecznie schowanej „ o p o z y c j i " . Co zrobi dowiedziawszy się o z b r o d n i Tigny? Wybuchnie ś m i e c h e m . że podziały narodowościowe mogą zna­ cznie gorzej objaśniać historię niż podziały klasowe. Śmiech i śmierć szczerzyły tu zęby równocześnie. Groźny podesta po wkroczeniu A m e r y k a n ó w prze­ dzierzgnął się w protektora szczutej przez siebie niegdyś „ o p o z y c j i " . a ewolucja neorealizmu eliminowała pierwiastki d o k u m e n t a l n e . a sztywne aktorstwo mało doświadczonych w y k o n a w c ó w niekorzystnie o d b i ­ jało od pełnej w e r w y spontaniczności a k t o r ó w Rosselliniego. paradoksalnie p o d o b n e do siebie.t r a g i c z n e j k o n w e n c j i przez A l d o Fabriziego. że jej zwycięstwo było dziełem daleko szerszej koalicji z udziałem lewicy. a jednak zwartej strukturze filmu błyszczała b r a w u r o w a scena słynnego „ O r a pro nobis". Został członkiem partii faszystowskiej. w miarę narastania klęsk na f r o n c i e przytomnie f a b r y k u j ą c y c h sobie alibi polity­ czne.trzami d w o r u a o b s k u r n y m i izdebkami dworskich czwora­ ków był nie t y l k o zabiegiem scenograficznym. traktujący o penetracji partyzantki „ l e ś n e j " na przełomie 1944 i 1945 r.È finita la guerra!" — zdecyduje zamroczony alkoholem. pierwsze próby partyzantki. W serii gryzących sarkazmem scen natrząsał się Z a m p a zarówno z bezczynnej. ale i o faszyzm. tung! Banditen! (1951). W ostatniej scenie bohater próbował sprzedać żołnierzowi amerykańskiemu swój partyjny mundur. ale i o faszyzmie. kapitulację Badoglia. żeby nie wylecieć z posady. s ł y n n e g o księdza z Rzymu. dziedzic ładnej fortuny. Rubaszny wieśniak Tigna* ukrywa d w ó c h zbiegłych Amerykanów. Bohater. potem jednak przywo­ łany do porządku przez agresywną mamę. postępować uczciwie w każdej sytuacji. jak 1 z d o s t o j n i k ó w faszystowskich. do r o b o t n i ­ czego ruchu o p o r u . potężnego starosty. jeśli równocześnie chce się d o ­ chować wierności samemu sobie. Paniczykowie z d w o ­ ru na północy Włoch przeżywali w c i c h y m ustroniu upadek faszyzmu. W p o d o b n y m gatunku — groteski ironizującej na temat g ł ó w n y c h p r o b l e m ó w epoki — utrzymał Zampa późniejsze 0 rok Trudne lata. pozostawał przy władzy i w ramach „czystki p o l i t y c z n e j " zwalniał z posady żałosnego bohatera. zadurzony w ewakuowanej robotnicy. choć z jej końcem kończył się f i l m . jak i w ł o s k i m . jak SS-mani znęcają się nad trupem zastrzelonej kobiety: jego ukochanej. W różnorakiej. Odjeżdżając w jeszcze bezpie­ czniejsze miejsce widział. Nie c h o d z i ł o tu bynajmniej o film przy­ g o d o w y ze strzelaniną. Opuszczeni debiutanta Fran­ cesco Masellego (1955). Tamten dawał 2000 lirów. Podobnie jak Renoir w Towarzyszach broni pokazał. tak niemiec­ kim. Żyć w spokoju. albo ujęcia nocnej egzekucji przy pochodniach. Niezbyt udany okazał się film Lizzaniego Ach- " Z a g r a n y w p o d w ó j n e j k o m e d i o w o . W miarę jak życie polityczne Włoch zaczęło skręcać w prawo. tylko o studium polityczne przy­ pominające stojącej u władzy chrześcijańskiej demokracji. A jednak u schyłku okresu powstało jeszcze j e d n o poważne dzieło o wojnie. skandowa­ nego przez robotniczy t ł u m prowadzonemu na stracenie księdzu-partyzantowi. zgła­ szał pierwotnie akces do patyzantki. Scenariusz jednak więcej się troszczył o swoje tezy niż o ludzkie charaktery. na życie codzienne. Tu już nie t y l k o o wojnę c h o d z i ł o . Miejscowy sierżant niemiecki jest też rubasznym wieśniakiem. S m u t n y m wesoł­ kiem f i l m u był urzędniczyna sycylijski.

a charaktery efektowne. pobity i upokorzony. C a r y Granfa. m o w a c h . g ł ó w n a uwaga t w ó r c ó w nowego kierunku prędko skupiła się na bieżącej rzeczywistości p o w o j e n n y c h Włoch. p r o d u c e n t p o d s u w a ł De Sice a m a n t a h o l l y w o o d z k i e g o . Dla prostego konfliktu między bezrobotnym a społeczeństwem mógł wybrać intrygę niezwykłą. co było im wspólne. A k t o r ó w takich. ile raczej w subtelnej zmianie stosunków między bliskimi pierwotnie sąsiadami. które dźwigam. zawsze u c z u l o n e m u na społeczne uwarunkowanie losów ludz­ kich. który zdaje się być prostotą samą. jak w filmach Chaplina. co ich łączyło. biały koń! Dlaczego? Bo jeden z c h ł o p c ó w zdradził — przyjął kręte reguły nieszczerego świata dorosłych. Jakkolwiek wielki był wkład neorealizmu w rzetelną d o k u m e n t a c j ę okresu w o j n y i faszyzmu. bez którego traci on pracę. wszyscy wielcy t w ó r c y włoscy pracowali w p o d o b - Złodzieje r o w e r ó w (Lamberto Maggiorarli i Enzo Staiola) nym podnieceniu i d e o w y m . że przyczyną śmierci bohatera stawało się jego ucieleśnione marzenie: piękny. W tragizmie rozwiązania i anarchicznej spontaniczności gry małych aktorów widać zasadniczy dystans od nieśmiertel­ nych. " D o roli g ł ó w n e g o bohatera. ujawniła się Dziećmi ulicy* wielka spółka. W Dzieciach ulicy stanęła przed sądem artysty epoka upadku wszelkich wartości. dekretach. który spro­ wadził część krytyki na obce t w ó r c o m . na jedną z małych. WŁOCHY KTÓRY CIERPI PRZED MYMI OCZAMI. przenieść na ekrany Ulicę ubogich kochanków (1954) Vasco Pratoliniego. niedojrzałość. akcentując znacznie bardziej to. L a m b e r t o M a g g i o r a n i e g o . jest absolutnie różny od tego. poszukiwania są bezowocne. obsadzonej w rezultacie przez r o b o t n i k a z a k ł a d ó w m e t a l u r g i c z n y c h Breda. W 1946 r. 142 . by nie zobaczył. g d y b y nie osadzono * O r y g i n a l n y t y t u ł Sciuscià z a c z e r p n i ę t y był z p o w o j e n n e g o ż a r g o n u c z y ś c i b u t ó w . Analogia może niespodziewana: technika zdaje się tu nie istnieć. sprawiał wreszcie. Brzemię tradycji. ale zostaje złapany.. Wespół z m o t y w e m g ł ó w n y m rozwijał się m o t y w miłości o j c o w s k i e j . bo złodziej. co ich dzieliło. nędzy i czarnego rynku. jednego z c z o ł o w y c h pisarzy p o w o j e n n y c h Włoch. zręczności ruchliwej kamery. grzecznie przyczesanych f i l m ó w o poprawczakach. Mniej więcej do 1950 r. epoka c y n i z m u . który cierpi przed mymi oczami. że ojciec kradnie. bohater chcąc odzyskać od społeczeństwa swą własność. Po­ szczególne etapy tej inwazji widziane były nie tyle w wy­ padkach p o l i t y c z n y c h . niż t o . k u l m i n u j ą c y w scenie odsyłania syna do d o m u tramwajem. ruin. kapryśność.votum nieufności kaście uprzywilejowanych.. którzy zagrali pierwszy raz w życiu — swoje własne życie**. Nieco wcześniej u d a ł o się Carlo Lizzaniemu. De Sica o d m ó w i ł sobie wszelkich popisów f o r m a l n y c h . jak w 1925 r. magna pars neorealizmu: scenarzysta Cesare Zavattini i reżyser Vittorio De Sica. znikł bez śladu w Złodziejach rowerów (1948). k t ó r z y o f e r o w a l i swe u s ł u g i a m e r y k a ń s k i m ż o ł n i e r z o m znie­ k s z t a ł c o n y m o k r z y k i e m „ S h o e shine!". że daje się opowiedzieć w jednym zdaniu. Historia ta — zdaje się — nie starczyłaby na f i l m . który cierpiał przed stu laty. Pewien o g ó l n i k o w y symbolizm tego f i l m u . O t o f i l m . nie ma już roweru. nie może mi przeszkadzać w o d d a n i u się sprawie wyzwolenia od cierpień tego dzisiejszego człowieka". metafizyczne manowce. z g o d n i e u z n a n y c h za g ł ó w n e arcydzieło p o w o j e n n e j szkoły włoskiej. Reżyser pokazał poprzez skrzyżo­ wane z sobą losy kilkunastu malowniczych postaci. wtargnął faszyzm. gdzie wszyscy wszystkich znają. odpowiedzialny za wojnę. Tymczasem w y b r a ł zwykłość w zwykłości. śmiałości montażo­ w y c h . Zavattini tak motywował swą predylekcję dla tematyki bieżącej: „ C z ł o w i e k . Świat dorosłych. czynił dalsze szkody: wtrącał d w ó c h małych przyjaciół do ponurego d o m u poprawczego. proletariackich uliczek Florencji. Rozklejaczowi afiszów ukradli rower. demaskując jej chwiejność. kradnie c u d z y rower. nędzniejszy jeszcze od okradzionego. Fabułę taką. oglądana c h ł o n n y m i oczyma dzieci.

solenność. Producent wystraszył się j e d ­ nak w y m o w y dzieła i zamknął kredyty. i górników.Ziemia drży Nie ma p o k o j u p o d o l i w k a m i (Folco Lulli i Maria Grazia Francia) jej bezbłędnie w sytuacji społecznej. boi się i przeżywa niepewność jutra. bez dekoracji. ale wręcz ten film stworzyć. że żyć można inaczej. Równocześnie jednak fotografia G. Drżeć miała nie od w y b u c h ó w Etny. kazał prawdziwemu życiu nie t y l k o zagrać główną rolę w s w y m filmie. Przeciwnie. Było jednak oczywiste. co nadejście neorea- . Nawet jednak w swej nie ukończonej postaci Ziemia drży stała się zdumiewającym eksperymentem. a f a t u m ciąży t y l k o nad freskami o charakterze społecz­ nym". Szło tu również o pozostawienie ryzyka. bezrolnych parobków. jednoczących się przeciw c y n i c z n y m h u r t o w n i k o m . żyjący przed kamerą s w y m c o d z i e n n y m życiem. dyktowali Viscontiemu treść rozmów. o zarezerwowanie miejsca przy­ padkowi nie przewidzianemu w scenopisie i nie w y m y ś l o ­ nemu z góry. co do w o l n e g o rytmu narracji d o d a w a ł o jakieś namaszczenie. że jakieś f a t u m ciąży nad n i e k t ó r y m i freskami wielkiego f o r m a t u . gesty. nawet jeśli trwają 4 godziny. dzielących pańskie ugory. efektownie oświetlo­ n y m i . Ale nie okłamujmy się. z o g ó l n i k o w y m t y l k o planem f i l m u Ziemia drży (1947). na p o d o b i e ń s t w o bohaterów Pudowkina zdobywających świadomość. Zrozumiał to przede wszystkim L u c h i n o Vis­ c o n t i .R. A k t o r niezawodowy nie był dla neorealistów wyłącznie kwestią „ t y p a ż u " . z której wyciągnięto wszystkie (proste zresztą) konsekwencje psychologiczne. Borde i Bouissy p r z y p o m n i e l i w związku z t y m filmem fiasko Que viva Mexico! Eisensteina. który eksponować miał rybaków wybrzeża. Rybacy. jednego z t y c h . który nie ma pracy. nie naśladowała w niczym kroniki aktual­ ności. Nie poprzestając na prawach nadanych neorealizmowi swym Opętaniem. w przeciwieństwie do większości filmów neorealistów. zanim jeszcze reży­ ser zdołał ukończyć pierwszą część f i l m u . r e w o l u c y j n y m t r y p t y k u przeciw wyzyskowi i feudalnej strukturze południa Włoch. bez dialogów. Formalnie biorąc. akcentując jednostronnie precyzję obra­ zu życia rodzinnego. lecz od k r o k ó w m o c n y c h ludzi. nawet rozwiązania wąt­ ków. o p a n o w u j ą c y c h opuszczoną kopalnię siarki. kiedy ojciec niesprawiedliwie wymierza synowi policzek) brała się właśnie z wpisania jej w życiorys człowieka. „ W y d a w a ć by się m o g ł o . Vis­ c o n t i myślał o potężnym. pełnym przeciwieństwem filmu Visc o n t i e g o stał się debiut reżyserski Giuseppe De Santisa. Wielkie kobyły erotyczno-biblijne docierają w całości na ekrany. czyli d o b o r u twarzy bardziej zgodnej z rolą niż opa­ trzone twarze z a w o d o w y c h gwiazdorów. A l d o (Aldo Graziatiego). Prawicowa krytyka p r ó b o w a ł a umniejszać przełomowe znaczenie f i l m u . opowiadanie prowadzone było obra­ zami starannie s k o m p o n o w a n y m i . jak niegdyś dla niemego kina radziec­ kiego. Pojechał na Sycylię bez scenariusza. że precyzja ta (na przykład świetnie u m o t y w o w a n a scena. w p ł y w o w e g o krytyka.

Na przykładzie wielkiej bazy a m e r y k a ń ­ skiej w Livorno zademonstrował przekonywająco. W tym powszechnym entuzjazmie dla n o w o o d k r y t y c h wartości łączyli się t w ó r c y o różnym stażu i przeszłości*. Ale równocześnie zadawał kłam naiwnym wyobrażeniom o kinematografii społecznej jako kinematografii dramaturgicznie szarej i powolnej. to wielka w t y m zasługa Włochów. dał w Ucieczce do Francji (1948) cie­ kawy utwór o uciekającym d o s t o j n i k u faszystowskim. „ m a j ą c y m walor niemal e p i c k i " . zmys­ łową wizję świata. Film grzeszył być może nad­ miernym estetyzmem bajecznie malowniczych pejzaży i jednoznacznością charakterów. rodzinnej krainy De Santisa. De Santis widział i przeanalizował zbyt wiele filmów c u d z y c h . jak obecność wojsk okupacyjnych w y w o ł u j e pojawienie się czarnego r y n k u . by nie korciło go p o p r ó b o w a ć w swym filmie wszystkiego po t r o c h u . wartkie t e m p o i zamiłowanie do silnych efektów. efektów niedyskretnych. ukradzioną następnie przez szajkę opryszków. koncepcją miłości jako tego samego dążenia do w o l n o ś c i . Kryminalna akcja pościgu była w i d o m y m w y c i n k i e m walki. Reżyser umiejętnie k o n f r o n t o w a ł stanow­ czość bohatera. Niema pokoju pod oliwkami (1950) p o d e j m o w a ł z n o w u temat dramatycznej krzywdy społecznej.Pod n i e b e m S y c y l i i lizmu przygotowywali jeszcze pod panowaniem faszyzmu. z a c h o w a w c z e musiały się m a s k o ­ w a ć p ł a s z c z y k i e m n o w y c h f o r m i o b i e r a ć b o h a t e r ó w z nizin s p o ł e c z n y c h (Niebo nad bagnami A u g u s t o G e n i n y . A l b e r t o Lattuada — debiutujący jeszcze za faszyzmu — pierwszą częścią swego Bandyty (potem niestety grzęzną­ c e g o w klimacie o d c i n k o w e j powieści) dał wstrząsający obraz p o k o n a n y c h . Tragiczny pościg za bandą wyjawiał. jeden z najwydajniejszych za Mussoliniego f i l m o w c ó w (słusznie zresztą uznany za apolitycz­ nego „kaligrafa"). Więcej jeszcze ambicji wykazał w Bez litości {1947). myśląc. prostytucji. która otrzymała dotację rządową. angażujących kogo popadnie: zawziętych h i t l e r o w c ó w i w y k o l e j o n y c h eks-partyzantów. że działała ona na rzecz wielkich latyfundystów. a zaczęła wyrażać doniosłe aspiracje naszego czasu. prezentował się jako dzieło barokowe. Skuteczność f o r m u ł y — filmy De Santisa były tymi f i l ­ m a m i neorealistycznymi. Tragiczny pościg (1947) zdradzał od razu wszystkie cechy charakteru pisma reżysera: poczucie aktualności. Jeśli po wojnie kinematografia nadała po raz pierwszy s t o s u n k o m m i ł o s n y m wielki wymiar syntezy prywatnego i o g ó l n e g o . A przy okazji i przy p o m o c y w y b i t n e g o aktora murzyń­ skiego J o h n a Kitzmillera dotknął bolesnych w r z o d ó w rasizmu. rozgrywający się w środowisku sezo­ n o w y c h robotnic przy zbiorze ryżu. o d k u p y w a ł to jednak specyficznie Desantisowskim połączeniem miłości i walki. którzy zeznawali w sądzie przeciw niemu. Nie można wreszcie pominąć Pietro Germiego. 1949). z zalęknieniem w s p ó ł z i o m ­ ków. W tej górskiej epopei umiał tak lawirować. z r u j n o w a n y c h fizycznie i moralnie Włoch w roku z e r o w y m . że w ten sposób mu pomogą. k t ó ­ remu miejscowy bogacz ukradł pod jego nieobecność stado owiec. Tragiczny pościg był historią pew­ nej spółdzielni rolnej. które osiągały najwyższe wska­ źniki kasowe — potwierdził reżyser d w o m a następnymi 144 f i l m a m i . jeśli miłość przestała być w wielu wypadkach plotką z alkowy. by nie o b u d z i ć automatycznej niemal litości widza dla człowieka g o n i o ­ nego. przemytu. zaskakujące zarazem surowością i wspa­ niałością obrazu. Bohaterem był wracający z w o j n y wieśniak. Gorzki ryż. związanym z brawurową rolą Silvany Mangano. nawet taniego s y m b o l i z m u i bezcelowych udziwnień. . Rzeczywiście Tragiczny pościg miał w swej niepoha­ m o w a n e j gwałtowności wiele wykroczeń przeciw „ d o b r e ­ mu g u s t o w i " . Druga część f i l m u była szczęśliwym skrzyżowaniem amerykańskiego f i l m u czarnego z m o n u ­ mentalnym erotyzmem. który p o d innym niebem widział inne sto­ sunki zależności s p o ł e c z n y c h . który w swych filmach na temat p o ł u d n i a Włoch dopowiedział * N a w e t n i e l i c z n e f i l m y w s t e c z n e . Mario Soldati. a jego intrygę w y s n u t o z ubogiego życia Ciociarii. pulsującej podskórnie w w y z w o l o n y c h Włoszech. przestępczości.

kontrasty Północ-Południe. skaliste pustkowia Sycylii i ów spóźniający się po parę godzin pociąg. p o z w a l a j ą c a na bezpieczne ślizganie się po p o w i e r z c h n i i w y g o d n ą zmianę t e m a t u r o z m o w y . t y l k o roz­ prawą ze zbrodniarzami. Dodajmy jeszcze. Film n o w e l o w y z r o b i ł następnie w e Włoszech kolosalną karierę. Charakterystyczna dla nowego stanu u m y s ł ó w była np. przesądy obyczajowe. a nie polityczne — pragnął ulepszyć system i wykorzenić w nim krzywdę. Scenariusz Drogi nadziei. Zavattini. bezrobocie. Oto p o d ciężarem poszukujących pracy maszynistek zawaliły * O r y g i n a l n y t y t u ł : W imieniu prawa. Później wzięli się za teraźniejszość i skierowali obiek­ t y w y na sprawy dotąd (nie t y l k o we Włoszech) pomijane: p o w o j e n n e rozprzężenie. Film o samotnej walce dziel­ nego pretora kończy się więc nie klęską mafii. złodzieja roweru. Dotykało tylko. która poprzedza o w o dzieło „ w y z w o l e n i a od cier­ pień". * P o g ł ę b i a n i u k o n f l i k t ó w nie służyła c h o ć b y sama s t r u k t u r a n o w e l o w a . czy młody policjant poślubi swą miłą przyjaciółkę i czy o w d o w i a ł y d o k t o r znajdzie nową mamę dla swej córeczki. 145 . margines d o w o l n i e konstruowanej fikcji był minimalny. o k t ó r y m pisał Zavattini. Nie były to jednak p r y m i ­ t y w n e zabiegi nad uatrakcyjnieniem tematu. Wypadki jednak potoczyły się inaczej. Jeszcze w trakcie realizacji Pod niebem Sycylii zaintres o w a ł s i ę Germi p r o b l e m e m nielegalnej'emigracji z prze­ l u d n i o n e g o kraju. godzina 11 powstało w 1952 r. C o d z i e n ­ nie słyszało się o n o w y c h a m b i t n y c h projektach najwybit­ niejszych t w ó r c ó w . w różnym stopniu idących na k o m p r o m i s y z rzeczywistością. a Ziemia drży wręcz na 52. Ale pozostawała w filmie subtelna dialektyka stosunków mafii z m i e j s c o w y m baronem (da­ leka od prostej subordynacji). To było także prawdziwe. bez pocieszających happy endów. Od początku d r u g i e g o półwiecza neorealizm zaczął tracić swój dynamiczny.niejedno z tego. tajnej organizacji bandyckiej. że gdy Złodzieje rowerów loko­ wali się na 11 miejscu według ilości w p ł y w ó w . jego następ­ nego f i l m u . „ Z i m n a wojna" zaostrzyła czujność burżuazji. z rzadkim powodzeniem zastosował tu w praktyce swą ulubioną tezę. białe od słońca. Ale była to inna prawda niż prawda Antonia. Najkonsekwentniejszym rzecznikiem kina społecznego w d o t y c h c z a s o w y m rozumieniu pozostał De Santis. zaczęli rozglądać się za inną rolą w życiu kraju. Protestowali właś­ nie przeciw projektowanemu zamknięciu kopalni. jak przewidywał scenariusz. jako rozwinięcie prostego faktu z gazety. a potem chadeckiej cenzury. p o w o d o w a ł y . Brak trwalszych tradycji f i l ­ m o w y c h . Zamiast nich kazała przejmować się t y m . brak opinii kulturalnej. poczynając sobie bezceremonialnie z d o t y c h c z a s o w y m i nawykami widza. Uważali się — mniej lub bardziej świadomie — za awan­ gardę. reżyser po przybyciu na miejsce zdjęć m u s i a ł s p o t k a ć się potajemnie z miejscowym szefem mafii. Jego sztandarowe dzieło Rzym. Gdy ekipa f i l m u przy­ była do starej kopalni siarki. Reżysersko i operatorsko niebywale „neorealistyczna" składanka pię­ ciu nowel z życia przeciętnych mieszkańców Rzymu. nie trafił na swą publiczność. w którym rosła liczba neonów i p r y w a t n y c h samo­ chodów. agresywny społecznie charakter i rozdzielił się na kilka tendencji. Lewica została odsunięta od władzy. mafię. d o k ł a d ­ nie tak. które musiały w ę d r o w a ć do szuflady. która coraz niechętniej w s p o m i n a ł a zbrojny lud na barykadach. Pod niebem Sycylii (1950)* dotykało o g r o m n e j sprawy mafii. jak w ż a d n y m i n n y m k r a j u . właściwy w tym okresie losom „ z b ę d n y c h " mieszkańców Południa. pozostającej na usługach wielkich właścicieli ziemskich. widząc. g ł ó w n y scenarzysta. że nawet prosty fakt dobrze zbadany we wszystkich współzależnościach ujawnić może doniosłe prawdy i niekłamany ładunek dramatyzmu. losom przedstawio­ nym z całą ostrością. z rozbrajającym wdziękiem porzucała wielkie pytania epoki i drastyczne konflikty*. że neorealizm. Choć neorealizm lansował jedynie kino społeczne. złożony z l o k o m o t y w y ciągnącej jeden wagonik. spo­ c o n y m i . w której mafia staje po stronie m ł o d e g o sędziego (?). Wyzyskano naturalny dramatyzm. Jak bowiem ujaw­ n i o n o później. Długa pielgrzymka bohaterów ku granicy francuskiej. ugorujące latyfundia. To było błyskotliwe i nowocześnie zrobione. Neorealiści. Zresztą i w samym ś r o d o w i s k u artystycznym wystąpiły nastroje zniechęcenia. że życie nie układa się w myśl ich nadziei i przewidywań. Artyści spotkali się z rosnącym o p o r e m p r o d u c e n t ó w . została doskonale zrytmizowana przez element sta­ ł e g o pośpiechu i zagrożenia. wypracowanej w klubach f i l m o w y c h . strajki. Sierpniowa niedziela (1950) Luciano Emmera. Ów osobliwy cenzor zażądał zmiany zakończenia pod groźbą represji wobec ekipy. chaos g o s p o d a r c z y . za którą jakoby czekała praca. zaczęła działać autocenzura. powstał ze skojarzenia paru gazetowych notatek i kronikarskich obserwacji. pierwsze miejsca zajmowały rozdziera­ jące kicze Kłamstwo mojej matki i Żywcem pogrzebana. w której miano filmować strajk okupacyjny. co pominąć musiał Visconti. wzrost przestępczości. ale nie chciał obalać rewolucyjnie jego struktur — wydał się rządzącej chadecji i tak g r o ź n y m zuchwalstwem. patetyczne narastanie woli o p o r u w masie zastraszonych c h ł o p ó w . zastała kopalnię zaludnioną p ó ł n a g i m i . WŁOCHY NA DRODZE KOMPROMISÓW Osądzenie faszyzmu i ukazanie partyzanckiej genezy nowej republiki były więc wstępnym zadaniem neorealistów. ciężko dyszącymi g ó r n i k a m i .

Był nim G o g o l o w s k i Płaszcz. Któż m ó g ł przewidzieć. Rzym. Ufając dobrej woli kapitalisty. który każdemu napotkanemu mówił „ b u o n g i o r n o " . że na jedno w o l n e miejsce zgłosi się tak o g r o m n a liczba kobiet bez pracy? Wbrew t r a d y c j o m neorealizmu postąpił De Santis w jednej t y l k o sprawie: angażując plejadę najwybitniejszych aktorów z a w o d o w y c h . jak pisał Zavattini. że nie pozostaje nic prócz c u d u (biała gołębica przybywa z nieba zesłana przez starą babunię). K o ń c o w y odlot na miotle ponad iglicami medio­ lańskiej katedry oznaczał nieoczekiwane wyjście neorea­ lizmu poza werystyczną dosłowność pierwszych pionier­ skich lat. Po Złodziejach rowerów wiele oczekiwano od spółki Zavattini-De Sica. gdzie nie ma tabliczek z napisami: »Własność prywatna«". Carmine de Carmine. to ja będę jutro pierwsza w o g o n k u " * . Jeszcze jeden g n i e w n y i b e z k o m p r o m i s o w y film wy­ szedł spod ręki Lattuady. Zakończenie f i l m u odznaczało się typową dla neorea­ lizmu konstrukcją „w kółko". Ekscentryczny aktor kabaretowy Renato Rascel przetworzył petersburskiego Akakija Akakijewicza w p r o ­ w i n c j o n a l n e g o urzędniczynę. Wieczorem po katas­ trofie jedna z maszynistek siadała na p r o g u przed fatalnym d o m e m : „Przecież w k o ń c u żadnej nie przyjęto. p r z e n i e s i o n y nieskazitelnie w pejzaż w s p ó ł c z e s n y c h Włoch. g o d z i n a jedenasta (Elena Varzi) C u d w Mediolanie * W a r t o d o d a ć . s z u k a j ą c y m i pracy. d o realizacji d i a m e t r a l n i e p r z e c i w n e g o f i l m u Trzy zakazane historie (1952). które burzliwe życie osobiste popchnęło na tragiczne s c h o d y . mężnie powracającą do punktu wyjścia bez tanich pocieszeń. 146 . naiwnej jak z rysunków dziecka. Cudem w Mediolanie (1950) dokonała ona p r ó b y stworzenia współczesnej legendy. jest z d u ­ miony.się schody. Policja stwierdziła. przechodził od ewangelicznej p r o ­ stoty do buntu. d u c h o w y przywódca miasteczka nędzarzy. i wraz ze swymi t o w a ­ rzyszami. że ten sam a u t e n t y c z n y f a k t n a t c h n ą ł A u g u s t o G e n i n ę . Wtedy dobry Toto przekonuje się. ani architekt. Historie nieszczęśliwych kobiet złożyły się na przejmujące oskarżenie. z któ­ rych najznamienitszym był wątek zbuntowanej córki bo­ gatego kupca (Lucia Bosè) i ubogiego malarza (Raf Vallone). prawdziwego proletariusza w zarękawkach. Bohater. pełnej p o m y s ł o w y c h symboli i efek­ t ó w k o m e d i o w y c h . ale k a p r y ś ­ n y m i neurotyczkami. U b o ż u c h n y świat westchnień i marzeń Carmine przetykany był bezlitosną karykaturą sprzedajnych kacyków i dygnitarzy o napuszo­ nym słownictwie. gdy ten po o d k r y c i u złóż ropy wypędza nędzarzy z ich ruder na bruk. Zagrali oni rozbudowane psycho­ logicznie i świetnie się montujące w całość epizody. niejako d l a zabicia czasu. ani dyrektor biura. n i e g d y ś pupila faszystowskiej p r o p a g a n d y . g d z i e b o h a t e r k i tej samej k a t a s t r o f y okazały się nie b e z r o b o t n y m i . d o b r y Toto. że nikt właś­ ciwie nie b y ł winien katastrofie: ani kamienicznik. „ e m i g r u j e na miotle pod inne nieba.

łaskoczącej. objawiło się pasjonujące. w którym górnolotność i emfaza p o d ­ kreśliły j e d y n i e miałkość psychologiczną o r y g i n a ł u książ­ kowego. że olbrzymia liczba f a b r y k o w a n y c h taśmowo ko­ medii włoskich była bezwartościowa artystycznie i wste­ czna społecznie. Ale przy całej maestrii reżyserskiej. z po­ wagą właściwą tematyce współczesnej. Nigdy bodaj neorealizm nie okazał się tak przeraźliwie skuteczny w dziedzinie psy­ chologii postaci. niska emery­ tura. Umberto D. Może z ich w i n y historyczny dramat sprowadzony został do w y m i a r ó w ckliwego romansu weneckiej hrabiny z w r o g i m oficerem. którą można by nazwać zafraso­ waną. WŁOCHY ŚMIECH ZAFRASOWANY Więcej jeszcze. Bezrobotny mechanik s a m o c h o d o w y ukradł piękne auto. d o m a g a ł się zajęcia stanowiska przez neorealistów. zrobiony został mały krok w kierunku t r a d y c y j n y m : wysunięto na proscenium rozterki samotnego starca. Zastrzeżenia były w pewnej mierze zrozumiałe. z zawodu profesor filologii. C e l o w o w y s n u t y z kiepskiej powieści XIX-wiecznej miał film zdyskredytować arystokrację. rzeczywiście potraktowała Zmysły jak film o konflikcie współczesnym i poddała go bolesnym cię­ c i o m . zdumiała ascetyzmem i precyzją środków. mała służąca. Zwłaszcza nacisk publiczności. że ten niezwykle ponętny zamiar nie został zrealizowany w pełni.k o s t i u m o w y c h łatwizn. kundelek Flike służy na d w ó c h ł a p k a c h .Następna praca spółki. pragnąca zmienić świat. (1952). Ani katastrofy na schodach. Cenzura. na co nawet patrzeć nie raczymy. w dobę zjednoczenia Włoch. że sztuka kraju kapitalistycznego. Najlepsze filmy neorealistów umiały znaleźć ową doniosłą jedność indywidualnych losów człowieka i t w o ­ rzącej te losy epoki historycznej. . jako pretendentkę do moralnego władztwa nad narodem. Stary emeryt. jaka nastąpiła po premierze. To. dydaktycznej historyjce o mamie proletariuszce. byłaby d o w o d e m . szczególnie w o w y m czasie wyczulona na działalność tego arystokraty-marksisty. cofając nieco t ł o . rzym­ skiego emeryta uczynił kimś niesłychanie nam bliskim aktor-amator. a wcale nie komiczne. ani g o ł ę b i c y z nieba. ale p o d powłoką drzemały w stanie niejako u t a j o n y m konflikty bardziej zasadnicze. O b o k więc komedii g ł u p i e j . świadczył jednak o pewnym zachwianiu rów­ nowagi. ale zreali­ zowany bez w i d o w i s k o w o . Carlo Battisti. chętnie faworyzującej nawet bardzo niedobre f i l m y kome­ diowe. nie ma prawa 147 osłabiać swego działania rozgrzeszającym czy pocieszającym uśmiechem.. p o d t y t u ł e m Człowiek bez jutra. zafascynowanej kinem i bezskutecznie sta­ rającej się zrobić z córeczki jakąś Shirley Tempie — zreali­ zował Zmysły (1954). W zamierzeniu miał to być film cof­ nięty o stulecie. W n o w y m kierunku poszedł Visconti: po zręcznej. g r o t e s k o w o zwolnionej ze względu Umberto (Cario * Wyświetlana w Polsce w 1952 r. W Umbercie D. przeciwsta­ w i a n o c h u d e g o złodziejaszka i g r u b e g o policjanta. dławiąca samotność. W kla­ sycznej scenie p o g o n i . m ó w i ł o się o ich przydatności (lub nie­ przydatności) dla komedii. Pierwszą w pełni udaną próbą była komedia Mario Cameriniego Wiele snów przy drodze (1948)*. raczej podniecał p o m y s ł o w o ś ć w tej dziedzinie. Umberto D. Tylko potoczne życie bez większych atrakcji. Niektórzy odpowiadali b e z k o m p r o m i s o w o . niż o zastosowaniu metod neorealistyc z n y c h do historii. mrówki chodzą po ścianach. Burzliwa polemi­ ka. mówiąc żo­ nie. c h o ć błahej Najpiękniejszej. T y l k o w ten sposób m ó g ł ofiarować jej wymarzony weekend nad morzem. uwznioślone. co w ż y c i u uważamy za nudne. torować sobie d r o g ę poczęła komedia. W Złodziejach i policjantach Steno i Monicellego na owej powierzchni zdarzeń. w której zniewalał komediowy talent A n n y Magnani. Fakt jednak. D o w c i p leżał w niej na powierzchni zdarzeń. budzącej śmiech. że to pożyczone..

sprowadza­ j ą c y c h neorealizm do rzędu maniery stylistycznej t y l k o . już od 1941 r. Historia nieo­ kiełznanej dziewczyny. Lattuada. Nadziei za d w a grosze (Maria Fiore i V i n c e n z o M u s o l i n o ) WŁOCHY OPOWIEŚĆ O MAŁYM KAMYCZKU Niezależnie od t y c h u g o d o w y c h tendencji. Felliniego niepoważnie b y ł o b y nazywać pogromcą neorealizmu już c h o ć b y d l a ­ t e g o . Inne t o n y odezwały się w komedii Nadziei za dwa gro­ sze (1952) Renato Castellaniego. bo sam Fellini jeździł w m ł o d o ś c i z podobną trupą i przeżywał p o d o b n e rozczarowania. Reżyser tego ostatniego. J e g o dziełem kinematografia włoska miała otworzyć następny po neorealizmie rozdział. związał się z filmem i jako scenarzysta (lub współscenarzysta) podpisał najważniejsze f i l m y neorealizmu. Zarysowano tu efektow­ nie charaktery upartych i nieznośnych zakochanych z po­ ł u d n i o w e j mieściny. pozwolił Felliniemu p o p r ó b o w a ć sił w dziedzinie realizatórskiej: w 1951 r. gdzie w każdym prawie d o m u mieszkał ktoś bezrobotny. c h o ć b y za dwa grosze.na zmęczenie obu stron ( „ N i e uciekniesz! Nie masz sił!" — „Ja? To c h y b a ty!" lub: „ S t r z e l ę w powietrze. Wałkonie (1953). zagranej mistrzowsko przez ama­ torkę. że ci dwaj prości ludzie są przeciw­ nikami o k r a d z i o n e g o . Paisà. nieustępliwie walczących o swoje szczęście wśród najcięższych w a r u n k ó w . Pod niebem Sycylii. że neorealizm liczy go między s w y c h założycieli. jak Rzym. obaj reżyserowali Światła variété. W istocie ów karykaturzysta. gdzie d w a n a ś c i o r o dzieci — jak pisała potem asystentka reżysera — kładziono na d w ó c h zestawionych ł ó ż k a c h . Ten ostatni musiał więc w rezultacie zmu­ szać s w e g o nowego przyjaciela. autor tekstów piosenek i ske­ c z ó w dla w ę d r o w n y c h teatrzyków. Droga nadziei. film uchodzący po dziś dzień za j e d n o z najlepszych dzieł Felliniego. szkołę?" — „ M n i e to mówisz?"). Dążę w nich do poznania siebie". nieco biograficzną. Jednego z nich A m e r y k a n i n kazał ścigać. tęgiego Amerykanina. ale beztroskim. by go zaprowadził do kozy. 148 . pełnym założonej z g ó r y p o g o d y d u c h a i niezmąconej życzliwości. mia- sto otwarte. g d y b y nie złapał złodzieja. „ O d w a g i ! " — szeptał paradoksalnie aresztant do policjanta. Prawdziwe Boscotrecase było miasteczkiem niemal pozbawionym studni i w o d y . w których się będzie kolejno ukazy­ wał. był już zupełnie kategory­ c z n y m o d w r o t e m od idei kina społecznego. raczej rozdział uzupeł­ niający luki i zaniedbania tamtego. Bez litości. wywracając do g ó r y nogami p o c z c i w y układ konfliktów: policjant c o n t r a złodziej. Między g o n i ą c y m a g o n i o n y m zawiązywała się nić sympa­ tii ( „ S k ą d wziąć forsy na ubranka. o b j a w i ł się żywiołowy talent Federico Felliniego. Ró­ wnocześnie jednak cały ten światek w bardzo zręczny sposób został podretuszowany i ugrzeczniony. przenosił zain­ teresowania t w ó r c y w sferę i n d y w i d u a l n y c h konfliktów z losem. Nie był t o . rzecz o złudzeniach i rozcza­ rowaniach małej g r u p y aktorskiej. Boscotrecase w filmie było miasteczkiem u b o ­ g i m . które bez skargi i buntu b u d o w a ł o swe ciche szczęście. jak chcieli niektórzy. ale policjanta wylano by ze służby. opowiedziana była z werwą i szczyptą poezji. by cię nastra­ szyć!"). rozdział antagonistyc z n y w stosunku do poprzedniego. „ N i e mam tyle pokory — wyjaśniał reżyser w o d p o ­ wiedzi na niektóre krytyki — by oderwać się od samego siebie w m o i c h f i l m a c h . okazywało się. d r u g i e m u kazał gonić. Robienie f i l m ó w o sobie będzie odtąd jego stałym zajęciem i niech nas tu nie mylą pseudo­ nimy i przebrania.

Watkonie ( A l b e r t o S o r d i ) La strada ( G i u l i e t t a Masina i A n t h o n y Q u i n n ) Ta opowieść o grupie m ł o d y c h ludzi z małego miasta nadmorskiego. Pokazując głupawą pustkę takiej egzystencji. Groźna jest nieczlił o ś ć ludzka. Jak Bóg z g ó r y Synaj. brzydka. jeden z najgwałtowniej d y s k u t o w a n y c h f i l m ó w stulecia. Stawiał sobie cele dalsze. Na t ł o nałożone zostały bowiem trzy niezwykłe postacie: kierujący się zwierzęcymi o d r u c h a m i siłacz Z a m p a n ó . wreszcie melancholijno-ironiczny Szalony. nie t y l k o nieświadomi swej samotności. film zdradzał od pier­ wszych ujęć. która chciałaby dawać miłość i żyć dla miłości". Nie działo się n i e w a ż n e g o . to wszystkie moje f i l m y obracają się w o k ó ł tego tematu. przedziwnie nie p r z y g o t o w a n y c h do życia. To pachnie niemal przedsionkiem zakry­ stii. pozbawiona była wszelkich r y g o r ó w d r a m a t u r g i c z n y c h . z k t ó r y m z bohaterów pragnął się reżyser utoż­ samić. które rozwinąć się miało bujnie w następnym okresie. Od Felliniego wzięło swój począ­ tek nowoczesne kino filozoficzne o gorącej pasji moralnej. Pokazuję świat bez miłości. tak on z w y s o k o ś c i w ę d r o w n e g o wozu c y r k o w c ó w ogłaszał swe przykazania miłości do czło­ wieka. „ N i e je­ stem misjonarzem" — pisał. Nie działo się nic. skazująca na zagładę istoty kruche i wrażliwe. ale jeszcze tę samot­ ność bezsensownie powiększający. Mimo przenikli­ wie realistycznych szczegółów tła. Prawdziwą manifestacją odrębności reżysera stała się w 1954 r. że inspiracja Felliniego jest spirytualisty­ czna — to mało. N i e w i a d o m o było nawet. Opisał tu Fellini lodowaty świat. Powiedzieć. ludzi wyzyskujących innych.wrócą i wydrą z oczu brutala Z a m p a n ó pierwsze ludzkie łzy. także mającym swą rolę do odegrania na świecie. wiecznie zdziwiona Gelsomina o oczach nawiedzonej. natomiast żarliwa ofiara może wyjednać łaskę w najbar­ dziej beznadziejnych przypadkach. d o p i e r o La strada (Na gościńcu). że nie jest reportażem o życiu w ę d r o w n y c h kuglarzy. leczący Gelsominę z jej poczucia zbędności opowieścią o małym kamyczku. kapryśnie mieszając odrazę i sympatię dla stworzonych na własne p o d o b i e ń s t w o postaci. nie dawał jeszcze Fellini żadnych ocen m o r a l n y c h . ale jest w t y c h f i l ­ mach zawsze jakaś d r o b n a istota. „ J e ś l i przez chrystianizm — wyjaśniał — rozumieć postawę miłości w o b e c bliźniego. Po wielu latach takty piosenki śpiewanej przez d a w n o zmarłą Gelsominę po149 . gdy tymczasem sam Fellini odżegnywał się zawsze od służenia małym celom klerykalnej propagandy. w k t ó r y m ludzie żyją nieskończenie daleko od siebie.

Osławiony układ zmieniono d o p i e r o w 1949 r. jak we Włoszech.FRANCJA NIEŚMIALI REALIŚCI W napisach c z o ł o w y c h Bitwy o szyny René d e m e n t a obok daty 1945 f i g u r o w a ł dość niezwykły producent: Rada Narodowa Ruchu O p o r u . S u r o w y w swym autentyzmie. Zwracając się do w i d o w n i chłonniejszej i bardziej wyrobionej niż włoska. że faszyzm sam się pożera. Zamiast przedwojennych 120 filmów rocznie Amerykanie rzucili teraz do Francji 400. które z m u ­ szono do oglądania wojny ludzi d o r o s ł y c h . że w rok po zakończeniu wojny premier francuski Blum podpisał w Waszyngtonie haniebny dyktat handlowy. niestety dość p o ­ wierzchownie. W d n i u premiery filmu d e m e n t a wszystko jeszcze było możliwe: neorealizm mógł narodzić się we Francji równie dobrze. wykwintnej literatury i pesymizmu społecznego. natchnęły Bitwę o szyny w tym samym stopniu co Paisę. G d y od Bitwy o szyny wywodzi się słabą i niekonsek­ wentną. ludzi. to osobowość Clementa wydaje się w t y c h latach najsilniejsza. w styl wnętrz. nie upiększał. Mniej natomiast uzasadnione wydaje się promowanie na g ł ó w n e g o przedstawiciela tendencji realistycznej Jacquesa Beckera. bliski reportażowi o d ­ twarzający jedynie prawdziwe fakty. pokazy­ wał z niebywałą zręcznością formalną grupę dostojników hitlerowskich i wielkich kolaborantów uciekających łodzią podwodną z Europy. ale podejrzany szczegół może zdruzgotać wartość całego dzieła" — mó­ wił). A jednak f i l m o w c y francuscy przegapili okazję. starającym się o najdokładniejsze wpisanie bohate­ rów w środowisko. Becker był raczej naturalistą. Niech im stanowi alibi fakt. marzeniem o motocyklu i kinem w piątek. odbiegające od surowego rea­ lizmu w krainę poezji i fantazji. stwarzały alibi dla subtelnej gry psychologicz­ nej maleńkich aktorów. B i t w a o szyny zagubili się w meandrach estetyzmu. zagarniając lwią część zysków. ale miłość realistyczną. Banalna intryga w y g r a n e g o i zgubionego losu loteryjnego była po prostu pretekstem do ukazania duchowego bogactwa i delikat­ ności zwykłego drukarza i sprzedawczyni. Jak filmy Ivensa. odważnym i oryginalnym filmem Clementa były jednak Zakazane zabawy (1952). Nie miłość „romantyczną" z kolorowych t y g o d n i k ó w ko­ biecych. Dokumentalnie wierne obrazy odwrotu i klęski Francji z 1940 r. W ich intrydze więcej było w i c h r ó w namięt­ ności i nieubłaganego Fatum niż autentycznych konflik­ tów włoskiego przedmieścia. Na p r o d u c e n t ó w francuskich padł blady strach. zamiast zaś nazwisk aktorów umieszczono skromne stwierdzenie: „partyzanci i koleja­ rze". Jego drugi film. pedanty­ cznie dbałym o szczegóły („najdrobniejszy. ale m o m e n t a m i strachu i militarnej klęski. była przeprowadzona tak błyskotliwie. Zbliżał bohaterów do widza nie tylko w y b u c h a m i heroizmu. Nie była to pora sprzyjająca eks­ p e r y m e n t o m . Zamykano wytwórnie. Najbardziej „ a u t o r s k i m " . Najwięksi aktorzy wyszli w manifestacyjnym p o c h o ­ dzie na Wielkie Bulwary. o których 150 . ograniczający obecność f i l ­ mów francuskich na ekranach Francji do 30%. Antoni i Antonina (1947) to jego najbardziej udana próba zaskoczenia widza pięknem codzienności. Dwoje dzieci. zaczęło ją przetwarzać w straszne zabawy — w zabijanie i śmierć. film ten stanowił pean na cześć kolejarzy. jednoczącego kolejarzy i poe­ tów. Ale tematy zajmowały go mniej od bohaterów. odmawiał sobie łatwej fabularyzacji i wszelkiego senty­ mentalizmu. Mury Malapagi szarością ubogiego zaułka przypominały włoskich neorealistów. Doświadczenia pospolitego ruszenia naro­ d ó w przeciwko faszyzmowi. Nie retuszował. drwali i oberżystów. o d w r ó c i l i się szybko od świadczenia o rzeczywistości. Chodziło o miłość na poddaszu. Bezrobocie w branży sięgnęło trzech czwar­ t y c h . Potępieńcy. w pejzaż. z zepsutym żelazkiem. że w karkołomnej p o ­ goni za zwykłym prawdopodobieństwem gubiła się nie­ kiedy prawda. rozpaczliwie asymilujących dla swego dziecinnego świata fakty niezrozumiałe i zbyt o k r u ­ tne. ale jednak wyczuwalną tendencję realizmu fran­ cuskiego. Teza.

Wszyscy jesteśmy m o r d e r c a m i Przed p o t o p e m (w ś r o d k u Marina Vlady) nie pisuje się powieści. najbardziej ż y w i o ł o w y z a k t o r ó w francuskich. Częściowo była to tra­ d y c y j n a niechęć intelektualnej prawicy do sztuki zaanga­ żowanej. stał się pretekstem do epickiej opowieści o zdradzie i honorze. ani detektywnego. Toteż przez swą salę sądową potrafił przeprowadzić wiele p r o b l e m ó w nurtujących ów­ czesny świat: anachronizm pewnych f o r m w y m i a r u spra­ w i e d l i w o ś c i i w p ł y w „ z i m n e j w o j n y " na moralność m ł o ­ dego pokolenia. Człowiekiem t y m był brodaty cynik i oszust. Ale były istotniejsze zarzuty. najgłośniejszy adwokat kinematografii. znalazły się w nadmiarze u Louis Daquina. w niezapomnianej kreacji pokazy­ wał. nie da się zaliczyć ani do gatunku kryminalnego. zrealizowane mniej niż s k r o m n y m i środkami s t u d i u m reakcji człowieka na wirusa faszyzmu. Jego argumentacja o d w o ł y w a ł a się do rozumu. Każdy film Cayatte'a s k o n s t r u o w a n y był jak mowa obrończa: zbyt logicznie. w k t ó r y m żyli. Osobną pozycję zajął André Cayatte. a nie do uczucia. absurdalność kary śmierci i ogłupiający k o n f o r m i z m prowincji francuskiej*. mało harmonijnie łączył w całość tezy publicystyczne z p s y c h o l o g i c z n y m rysunkiem charakterów. Fakt z kroniki policyjnej 1900 r. Przed potopem i Czarna teczka) zrealizowany mię­ dzy 1950 a 1955 r. jak ten obwieś spod ciemnej gwiazdy „ d o s t r z e g a Boga w oczach krzywdzonych bliźnich". O świcie. zagraną przez c h ł o p ó w opowieść liryczną o czterech porach roku wiejskiego gospodarstwa. kapitan statku przewożącego bydło. Do grupy realistów wypada w końcu zaliczyć Jean- * Z n a c z n ą część w a l o r ó w s w o j e j „ s e r i i Cayatte jej scenarzyście. I kiedy się na c h ł o d n o analizowało jego a r g u ­ menty. Znacznieżarliwszy okazał się Pierwszy po Bogu (1950). szlachetny reportaż z życia g ó r n i k ó w . C h a r l e s o w i S p a a k o w i p r a w n i c z e j " zawdzięczał . Jego prawniczy poliptyk {Spra­ wiedliwości stało się zadość. pomijanie faktów n i e w y g o d n y c h . Wszyscy jesteśmy morder­ cami. znanego z l e w i c o w y c h sympatii. Ale Far­ rebique był zbyt sprzeczny z modelem widowiska kino­ wego. Analizy socjalne. uderzała ich jednostronność. i nie wybaczano mu tego. s ł y n n y m z sensacyjnej oprawy plastycznej w rygorysty­ c z n y m stylu paryskiej secesji i interesującej kreacji Si­ mone Signoret. rozpaczliwie szuka­ jących azylu. by reżyserowi p o z w o l o n o nakręcić dalsze pozycje zamierzonego cyklu. co uszłoby płazem nieskoordynowanemu wizjonerowi. k t ó r y c h brakło u Rouquiera. Pierre Brasseur. Podobnie w Złotym kasku (1952). Tendencyjne filmy Cayatte'a spotkały się we Francji z nadspodziewanie surową krytyką. Poprzednikiem filmu Viscontiego Ziemia drży można by nazwać Farrebique Georges Rouquiera (1947) — d o k u ­ mentalną. na który w p a k o w a n o 150 Ż y d ó w niemieckich. luki logiczne. Ludzi wchodzących na salę sądową widział Cayatte zawsze w pełnej zależności od czasu i miejsca.

Manon Lescaut i kawaler Des Grieux. Wymyślna intryga prowadziła w zaświaty. bardziej zaś relacją o atmosferze. ** T y t u ł o r y g i n a l n y b r z m i a ł Bulwar Złotników. drobną agentką gestapo. adres g ł ó w n e j siedziby p o l i c j i paryskiej. otrzymali więc łaskę j e d ­ n o d n i o w e g o p o w r o t u na ziemię. Ani kolaboracja. znacznie mniej udana Manon. jak o p o w i a d a ł k r y t y k o m . że byli dla siebie stworzeni. często wręcz szlachetne". „biją różne uczucia. zagadką Kości r z u c o n e (Marcel M o u l o u d j i i M a r c e l l o Pagherò) * Z k t ó r y c h g o d z i się w y ł ą c z y ć zręczną a d a p t a c j ę Symfonii pastoralnej A n d r é Gide'a. wynajmującego swe nieska­ zitelne rzemiosło do przeróżnych posług komercjalnych*. W Sez adresu schemat ten stał się doskonałym punktem wyjścia dla realistycznej panoramy Paryża 1950 r. w y k o n y w a ł rze­ telnie swój zawód. zagrany z nonszalanckim wdziękiem przez wielkiego Louis Jouveta. Stwier­ dzili. zebranych p o d wspólną etykietą „ f i l m u czarnego". wprawieni zostali w naszą epokę. którego oryginalny scenariusz był dziełem proroka filozofii egzystencjalnej. że geneza melodramatu jest ludowa. Le Chanois miał ambicję trafiać właśnie do serca. Większą stałością spojrzenia wyróżnił się Henri-Georges Clouzot. Jean-Paul Sartre'a. przypominając. toteż reklamowano go w kinach jako „ p i e r w s z y film egzystencjalistyczny". pretensji do świata. pesymizmu i przekonania o absurdalności ludz­ kiego losu. aresztowaną po w y z w o l e n i u . Jego Kro zabił?** (1947) było mniej. czasem diametralnie im przeciwni. napiętnowani Przeznaczeniem nie mniej niż w oryginale. w y c h o w y w a n e j przez z a k o c h a n e g o w niej pastora. Inspektor. n i e p o d o b n a zaliczyć do żadnej z g r u p . o d d y c h a ł a atmosferą goryczy. w k t ó r y m . którzy umarli tego samego dnia. detektywną. niżby to sugerował polski tytuł. filozoficznie dalecy od t a m t y c h . on żołnierzem ruchu o p o r u . p o m a g a j ą c y m jej w ucieczce. autor Kruka i paru zręcznych kryminałów. J e d n y m z pierwszych przejawów tej postawy był film Jeana Delannoy Kości rzucone (1947). ani ruch 152 . Powrócili i sprawy rozpętane przed ich śmiercią (porachunki małżeńskie kobiety i zamach na tyrana organizowany przez towarzyszy mężczyzny) nie pozwalały im zbliżyć się do siebie. s w o b o d n a adaptacja napisanej przed w i e ­ kami opowieści księdza Prevosta. dla u d o w o d n i e n i a . gdzie spotkało się d w o j e nie zna­ n y c h sobie ludzi. w jakiej pra­ cuje inspektor policji. ale pokonując ustawicznie obrzydzenie i znużenie. FRANCJA CZARNA MSZA EGZYSTENCJALIZMU Stylistycznie z realistami sąsiadowali często rzecznicy zgoła i n n y c h nastrojów. Dążąc do zasłużonych sukcesów m a s o w y c h . Nieślubna matka z niemowlęciem na ręku szuka­ jąca ojca to oczywiście schemat przywodzący na myśl najbardziej płaskie kicze kuchennej literatury. w którego filmach zawsze jakiś męż­ czyzna jakiejś kobiecie ofiarowuje kwiat. a p o c h m u r n y Paryż u b o g i c h lat po w y z w o l e n i u nadał całości tonację rezygnacji i melancholii. Znaczna część twórczości f i l ­ mowej t y c h lat znalazła się tak czy inaczej pod w p ł y w a m i egzystencjalizmu. M i c h è l e M o r g a n s t w o r z y ł a t u kryształowej c z y s t o ś c i sylwetkę ślepej dziewczyny.-Paula Le Chanois. Eklektycznego Delannoy. nie bał się sięgnąć po formułę dramatu wielkich wzruszeń i silnych konfliktów. Ostentacyjnym przyłączeniem się Clouzota do obozu „ c z a r n e g o " była późniejsza o dwa lata. że są dla siebie wszystkim. Ona okazy­ wała się uliczną dziewczyną.

żałosny ł a c h ­ man ludzki. M ł o d y człowiek przyjeżdżał do małego kąpieliska a t l a n t y c k i e g o . Wyjaśniała ona. Pod straszliwym s ł o ń c e m . b r a w u r o w y c h scen. „ S a m o t n o ś ć bohatera była absolutna — pisał G e o r g e s Sadoul — bez żadnego wyjścia oprócz samobójstwa". stali się we francuskich kinach natrętnymi g o ś ć m i . poszukująca m o c n y c h efektów. aż kipiała od pesymizmu i nienawiści do kobiet. Mistrzostwo f i l m u opierało się w znacznej mierze na idealnej organizacji dramaturgicznej materiału. znużonych filozofią bezradności w o b e c bezsensu życia. w której najsilniej może widać związki łączące ten kierunek z p r z e d w o j e n n y m realizmem p o e t y c k i m Carnégo-Préverta. ale i z w i d z ó w . wrażliwego. Wielką rolę pełnił trafnie w y b r a n y szczegół. Zaczął mroczną. 153 . następujące potem. uroczą plażą (1949). * N a i w n i e d y d a k t y c z n y i p r z e d w c z e ś n i e u j a w n i a j ą c y rozwiązanie t y t u ł polski o d s t ę p o w a ł od t y t u ł u o r y g i n a l n e g o b r z m i ą c e g o Ludzie dumni. w y m a r ł e g o po sezo­ nie. Mrożąca krew w żyłach opowieść o szoferach d w ó c h ciężarówek z zagrażającą w y b u c h e m nitrogliceryną poprzedzona była ekspozycją w stylu nie­ mal Złodziei rowerów. ale w y m o w a filmu wykraczała daleko poza ramy gatunku sensacyjnego. schizofrenicy. Zdeklaso­ wany lekarz z m e k s y k a ń s k i e g o miasteczka. Chodzi o zaja­ d ł e g o tropiciela hipokryzji m o r a l n e j . jak cukier i w i t r i o l " . Przeciwnie: dostojna w swej „ m e t a l i c z n e j " urodzie Michèle Morgan p o w o d o w a ł a cud nawrócenia brudasa i o b w i e s i a Gerarda Philipe'a. mniej doskonała aktorsko. mordercy. który j e d n a k o d m ó w i ł stanowczo p o d ­ pisu p o d f i l m e m . Z n a k o m i t a obecność Ge­ rarda Philipe'a. u Allégreta nie w c i ą g a ł już w swój upadek czystej i naiwnej t u r y s t k i . będących p r o d u k t e m nie t y l e w a r u n k ó w . neurastenicznego młodzieńca o twarzy upadłego anioła. Ujeżdżalnia Allégreta. Spór d o t y c z y ł zakończenia. skąpanego w u p o r c z y w y m deszczu. ale spodziewany morał przychodził na k o ń c u : jedyny z czwórki straceńców. C l o u z o t o w i przypadła w udziale realizacja Ceny stra­ chu (1953). „ t a k n a t u r a l n y c h . było wstrzącająco stopniowane. Otaczająca go tajemnica rozwiewała się s t o p n i o w o . z d m u c h n i ę t y z bibułki tytoń zamiast wylatującej w powietrze ciężarówki. co również należało do liturgii f i l m ó w czarnych. Piękniejszą p o ł o w ę rodzaju ludzkiego w i d z i a ł t w ó r c a jako siedlisko wszelkich grzechów. pełnych życia ludzi podjęło się morderczego zadania. dech zapierających s y t u a c j i . Ich bohaterowie: sadyści. Dochodziła tu do głosu maniera reżyserska t r o c h ę w stylu amerykań- Guna s t r a c h u (Charles Vanel i Yves Montano 1 ) skim. uchodzący z życiem i pieniędzmi. każąc mu w bezwstydnym tańcu czołgać się po butelkę a l k o h o l u .o p o r u nie mają tu sensu. S t u d i u m stra­ c h u . bezna­ dziejną Dèdèe z Antwerpii. Ale w ostatniej p ó ł g o d z i ­ nie zaczął z n e r w o w y m p o ś p i e c h e m sterować w stronę przykładnego happy endu z o b o w i ą z k o w y m pocałunkiem k o ń c o w y m . k t ó r e z d a w a ł o się wyciskać pot nie t y l k o z a k t o r ó w . lecz była ustępstwem na rzecz widzów. dlaczego czterech z d r o w y c h . część pokazywana zamiast c a ł o ś c i . by na nie zarobić". p o d n o s i ł a film do rangi sztanda­ rowego dzieła g a t u n k u . często m a l o w n i c z y rekwizyt. o p o n u r y c h kulisach życia mię­ d z y n a r o d o w e g o p o r t u . błyskawicznie p r o m o w a n y na i n d y w i d u a l n o ś ć już po w o j n i e . O k r o p n a śmierć dziewczyny gdzieś wśród walk izraelsko-arabskich. prostytutki. ile ślepego Fa­ tum. Reżyser usiłował szokować za wszelką cenę. Jeszcze jeden t w ó r c a o z d e c y d o w a n y m obliczu zawa­ żył silnie na losach o m a w i a n e g o kierunku. bez retrospekcji. w y k o l e j e ń cy. mocą milczących aluzji i skojarzeń. która słusznie uchodzić może za apogeum świetności filmu czarnego. absurdalnie walił się z wozem w przepaść. Beznadziejność śmierdzącego gwatemalskiego miasteczka odmalowana została za pomocą absurdu: „ t r z e b a sprzedać życie. reżyser przez godzinę zniesławiał bohatera. Claude Autant-Lara. Ta nagła w o l t a nie w y n i k a ł a z logiki charakte­ rów. kochanek wlokący przez pustynię jej trupa podskakującego na kamieniach — te sceny wywołały na w i d o w n i a c h p o m r u k i obrzydzenia. Ale Odrodzeni* tegoż reżysera (1953) sygnalizowali znamienną ewolucję g a t u n k u . S w ó j największy sukces osiągnął Małą. któ­ rych bardzo t r u d n o wyprosić z d o m u . Scenariusz oparty był na „ T y f u s i e " Sartre'a. Innym c z o ł o w y m t w ó r c ą okresu okazał się siostrzeniec A n d r é Gide'a — Yves Allégret.

154 . Wyrachowanej precyzji p s y c h o l o g i ­ cznej (kontrast między z m y s ł o w y m charakterem uczucia chłopca a jego szczeniackimi niekonsekwencjami. tym większa rozpacz przewidu­ jących rozłąkę kochanków. da­ nej w czasie teraźniejszym. * Znów m y l ą c y t y t u ł polski. Pełna h u m o r u . nie bawił się w wyrafinowanie. które do tego pogrzebu prowadziły. A n g l i ­ k a m i . Tu Francja miała do powiedzenia więcej niż ktokolwiek poza. Posępną melodię o r g a n ó w głuszyły salwy triumfalne. im więcej ludzkiej radości. Film był t y p o w y m przykładem m o n t a ż u r e t r o s p e k t y w n e g o : o d sceny pogrzebu. młodej kobiety w radosny dzień 11 listopada 1918 r. narzucił się opinii światowej doskonałym Diabłem wcielonym (1947)*. cen­ zurą i krytyką. a już strojono kościół weso­ łymi g i r l a n d a m i . toczącej świętą w o j n ę o pisuar na r y n k u . być może. toczący boje z p r o d u c e n t a m i . P o d o b n y m impetem odznaczała się inna wyprawa A u tant-Lary przeciw mieszczańskiemu zakłamaniu i trady­ c y j n y m systemom wartości — błyskotliwa komedia Czer­ wona oberża (1951). Nieprzystojna była tu sama data pogrzebu w opozycji do o g ó l n y c h uniesień p a t r i o t y c z n y c h . trójkątów. k t ó r y swą działalnością przyczynia c i e r p i e ń i n n y m . opowiadając historię miłości w trzech kolej­ nych nowelach. trwała jeszcze msza żałobna. Chenal nie przebierał w ś r o d k a c h . której mąż walczył na froncie. Gdy je­ dnak e w o k o w a n o dla nas sytuacje. Film zaczynał się bluźnierczo: pogrzebem pięknej. wy­ grany romantycznie przez Gerarda Philipe'a) towarzyszyła p r o w o k a c y j n a tonacja tej miłości: im bliżej końca wojny. ale t y m razem szło o niewierność kobiety. Sztuka francuska przyzwyczaiła nas do opisów miłości pozamałżeńskiej. rządzących się własną mikrodramaturgią. okazywało się. od którego ciarki chodziły po plecach. wieloką­ tów.Twórca nierówny. w rytmie skocznego danse macabre odwoływała się do wolnomyślicielskich tradycji Woltera i Anatola France'a. będący d o s ł o w n y m t ł u m a c z e n i e m i d i o m u Diable au corps. nie oszczędzająca żadnej świętości. Czerwoną oberżę wyprzedziłchronologicznieS/candal w Clochemerle (1947) Pierre Chenala. nie odmawiający sobie c h w y t ó w g r u ­ bych czy rubasznych. trzykrotnie cofał się t w ó r c a w przeszłość. ale d r w i ł boleśnie. o z n a c z a j ą c y m c z ł o w i e k a n a d m i e r n i e a k t y w n e g o . FRANCJA NAPISAĆ WŁASNEGO „FAUSTA" Wkroczyliśmy w domenę komedii. szyderczy gry­ mas na temat głuchej p r o w i n c j i . rzucał d o w c i p e m t ł u s t y m . że jeszcze mniej przystojne było o w o studium rodzącej się miłości m ł o d e g o chłopca i zamężnej kobiety.

Wydaje się. tak przeklęte. któremu w y t w o r n y c h manier użyczył sam Maurice Chevalier. Tati. Pozor­ nie zabójcza dla filmu t e c h n i k a odczytu stanowiła jeszcze jeden trick więcej: była to istna antologia gagów ze wszyst­ kich epok kinematografii.Inne oblicze śmiechu prezentował Noël-Noël. zapożyczył dla swej Parady natrętów (1948) p o m y s ł od Moliera: każdy z nas kogoś zanudza i przez kogoś jest zanudzany. który po w o j n i e zamarudził jeszcze kilkanaście miesięcy w A m e ­ ryce. nierzadko o walo­ rach s y m b o l u . W sensie fabular­ n y m . Rozwinął go w f o r m i e pedantycznie profesorskiego wykładu. a poza t y m dość nieprecy­ zyjna. stanowiła świadectwo ówczesnych rozterek liberal­ nej inteligencji. gdzie przybrał postać gapiowatego listonosza wiejskiego. a po trosze i jako autobiografia. poza przyjazdem i odjazdem pana Hulot z niedro­ g i e g o letniska atlantyckiego. śpiewaczki. bohater niszczył wszystkie swe wynalazki. nie bez pogardy. W t y c h warunkach w y w o ł y w a c z e m całej czczości próż­ nowania francuskiego mieszczucha był gag. związanych w całość z rutyną inteligentnego kabaretu paryskiego. Widziałem w n i m . Także pierwszy po powrociefilm/W/7czen/'e/esfz/ofem (1947). do lat szczenięcych kinemato­ grafii*. Tati okazał się najważniejszym nazwiskiem w dziedzinie komizmu f i l m o w e g o po wojnie. jakby temat skrępował nieco ręce reżyserowi i odebrał j e g o stylowi spontaniczność. Wespół z pisarzem A r m a n d e m Salac­ rou uwspółcześnił legendę. jak mawiał Irzykowski. W Wakacjach pana Hulot (1953) nie udawał mu się ani kontakt z ludźmi. bywa scena­ rzystą. W dobie rosnącego napięcia „ n a j ­ ważniejszym" wydało się reżyserowi usłuchać rady Hei­ nego i „ n a p i s a ć własnego «Fausta»". jak z d a w n y c h f i l m ó w Claira — apasze. Po p o ł o w i c z n y m i d y s k u s y j n y m sukcesie Uroku sza­ tana p o w r ó c i ł Clair Pięknościami nocy do d a w n y c h wąt­ ków. nic się tu „ n i e działo". nie starając się może o jakieś wersje * P e w n e s c e n y k r ę c o n e były na o b r a z i p o d o b i e ń s t w o a u t e n t y c z n y c h f i l m i k ó w z lat 1900. którego ukośne wygięcie zdradza ustawiczną gotowość do nawiązania kontaktu. No i naturalnie René Clair. w y o d r ę b ­ niającego i definiującego odmiany stworzenia. ale nie bardzo lubianym przez Claira. n a t c h n i o n y m przez sta­ rego Rousseau. z których adaptacja wyzwala jakieś ukryte walory w i d o w i ­ skowe (tym zajmuje się każda kinematografia). wyposa­ żony po o d m ł o d z e n i u w mieniącą się od z m i e n n y c h wyra­ zów twarz Gerarda Philipe'a. Nowoczesny Faust. Godzi się może jako osobne zjawisko w y o d r ę b n i ć pokaźną liczbę adaptacji literatury. egzotyczną arabeskę i klasyczną pastorałkę. Porzu­ ciwszy wygodną postać Ademài. że spragnionego s t o s u n k ó w z otoczeniem. Myślimy tu nie o prze­ kładach na film mało znanych powieści współczesnych. Reży­ serowie francuscy osiągnęli w tej dziedzinie kilka rze­ telnych sukcesów. strona dźwiękowa była niemal równie ważna jak obraz (refreny dźwiękowe) i na równi z obrazem dostarczała świetnych obserwacji o b y c z a j o w y c h . 155 . cyzelując f o r m ę . zwykłe wiąza­ nie: kanwę. snuły się r ó w n o ­ cześnie obok siebie. „ g r a ć własne ciało". Natomiast od braci Marx dzieli go przekonanie o realisty­ cznej genezie gagu i ucieczka ze świata czystego n o n ­ sensu. przyjęty jako arcydzieło. d o k o n y w a ł rozbicia a t o m u i wcale nie od razu sprzedawał duszę Mefistofelesowi (dia­ beł d o k o n y w a ł tu ryzykownej transakcji kredytowej ze sła­ bym żyrem). którymi zarzucono (znowu!) chłodną marionetkowość. nie dialogowy. Kiedy jednak moce diabelskie popychały wreszcie Fausta ku dyktatorskiej władzy nad światem — w y r y w a ł a go nieubłaganemu przeznaczeniu miłość do pięknej C y g a n k i . współczesnym Maxem Linderem. i dla happy endu przerabiał kręcony film i swoje życie prywatne. ani z rzeczami. powszechnie czytanych. Po­ szczególne wątki. Wrażliwy artysta o ś w i a d c z y ł s a m o k r y t y c z n i e w 1952 r. Choć w Wakacjach m ó w i ł o się niesłychanie mało. Jako długoręki drągal zaczął. D o w c i p Claira był przede wszystkim sytuacyjny. Tati jest wiel­ kim odnowicielem g a g u . Reżyser ów lubił szczęśliwe zakończe­ nia. przekupki. Wszystko buntowało się przeciw niemu. W zakończeniu. jak leniwe bytowanie wakacyjne. 0 doskonałości filmu zdecydowała g ł ó w n i e brawura w ko­ jarzeniu o d m i e n n y c h f o r m narracji. Obok przygasającej nieco gwiazdy Claira (który po Pięknościach nocy przeżył dłuższy okres bezczynności twórczej) wzeszła gwiazda nowa: Jacques Tati. ledwie zarysowane. Nie t y l k o p o w r ó t jego był t r i u m f e m . ale równie poważną por­ cją melancholijnej zadumy. t y m bardziej przedsiębiorczego. a treść odsuwając na plan d r u g i . które Mau­ rois nazwał „ c h r o n o f a g i e m " — pożeraczem czasu. do epoki kin j a r m a r c z n y c h i jarmarcznego klecenia zabawnych f i l m i k ó w w niezdarnych budach. W b u d o w a n i u sytuacji t w ó r c a komenderował jak baletmistrz swymi postaciami. W każdym razie w y m o w a tego „ r o m a ń s k i e g o Fausta". panowie w melonikach i uliczni grajkowie — asystował miłosnym rozterkom podstarza­ ł e g o reżysera. T ł u m staty­ stów. Zaanonsował się światu Dniem świątecznym (1947). reżyserem i aktorem swych f i l m ó w . z a t y t u ł o w a n e g o Urok szatana (1949). z a c h o w a n y c h w f i l m o t e c e f r a n c u s k i e j .: „ D ł u g o uważałem temat za element d r u g o ­ rzędny. zwró­ cona namiętnie przeciw wojnie. jak Chaplin. Ale zmieniłem zdanie. całkiem jak Clair. policjanci. jak i pożyteczne. Powracał w nim Clair z dużą dozą a u t o i r o n i i . Czekano jak na Mesjasza na tego grand seigneur kinematografii francuskiej. najlepiej poczuł się jednak w postaci niezgrabnego samot­ nika. Długo 1 mozolnie szukał on swej drogi do filmu przez boiska spor­ towe i deski music-hallów. Ale beztroski liryzm Claira także podlegał w p ł y w o m h i s t o r i i . ale o ekra­ nizacji dzieł największych. parodiujących kolejno emfatyczny romans mieszczański w stylu Dumasa syna. Dziś scenariusz wydaje mi się najważniejszy".

wymagającego maksy­ malnej sprawności fizycznej aktorów. początkowo fotograf. rozruszać produkcję rodzimą i obudzić dla niej zainteresowanie w kraju i na świecie. d o k o n u j ą c zdjęć ze śmigłowca. f i l m o w i e c Gabriel Pascal. Klapa tego napuszo­ nego. S h a w o w i p r a w o s f i l m o w a n i a n i e k t ó r y c h j e g o sztuk. Gervaise Clementa u d o w o d ­ niły setkom milionów. byli nadęci generałowie i d w o r a c y Ludwika XV. 156 . gdzie zdołał kupić jedną z wielkich w y t w ó r n i h o l l y w o o d z k i c h (Universal). zajął Albert Lamorisse. Nie­ spodziewanie okazało się w t y m samym czasie. Na dobro Francuzów wypada wreszcie zapisać ambicje przejawiane w gatunkach uważanych zwykle za czysto rozrywkowe. j e d y n y .nowe odczytywanie". Czer­ wone i czarne Autant-Lary. Nieprześcignionym do dziś widowiskiem ko- * P r o d u k o w a ł f i l m i r e ż y s e r o w a ł m i e r n y . Prze­ ciwnikami Fanfana. ANGLIA „SPOTKANIE" Z MATERIĄ ŻYCIA Siłom t w ó r c z y m o b u d z o n y m w czasie w o j n y u f i l m o w ­ c ó w agielskich przyszedł w sukurs nieoczekiwany sprzy­ mierzeniec. Powojenna prosperity f i l m o w a oparła się początkowo na prostej f o r m i e — niewielki jeszcze autorytet f i l m u angielskiego wsparty został autorytetem wielkich nazwisk. Do tego dodał ironię XVII-wiecznej piosenki plebejskiej. Namaszczone konwencje tandetnego „ d r a m a t u k o s t i u m o w e g o " o d n o w i ł reżyser dzięki gloryfikacji r u c h u . cwałujący. k t ó r e m u u d a ł o się w y d r z e ć s t a r e m u G. f i l m o w y poeta o t k l i w y m sercu. Pełen sowizdrzalskiej w e r w y był również komentarz autorski: „ W o j n a była jedyną rozrywką królów. umiał znaleźć złoty środek między naiwnością baśni a nowoczesną pomysłowością elegan­ c k i e j plastyki ekranowej. w y p ę d z o n e g o z USA przez maccartyzm. że świetny polemiczne wobec o r y g i n a ł u . zwierzęta i bezinteresowne uczucia. szczękający pośpieszny­ mi pojedynkami. Wśród paru starannych. podkasany i zabawny. w której lud brał udział". dzielnego żołnierza nie cierpiącego wojny. a nawet sięgał do USA. Osobną pozycję we Francji. „ k r ó l a numer 15".B. Shawa. a bardziej w Białej Grzywie i zwłaszcza w Czerwo­ nym baloniku (1955). rozpędzony. Dickensa. b o g a t y c h w prawdę f i l m ó w k r y m i n a l n y c h w y r ó ż n i ł o się przede wszystkim Rififi Jules Dassina. że twórczość Stendhala i Zoli o b f i ­ t u j e w treści nieśmiertelne. a nawet w kinematografii światowej. niezręcznie skleconego filmu była donośna. Formuła nie była zresztą nie­ zawodna. Dla jej konsekrowania szykowano na rok 1946 z o g r o m n y m nakładem kosztów i z całą reklamową pompą g i g a n t y c z n e g o Cezara i Kleopatrę*. Filmowcy z b r o j n i w precyzję myślową o r y g i n a ł ó w mogli więcej uwagi poświęcić pla­ styce obrazów. kochający fantastykę z bajek dla dzieci. Mniej może w w i d o w i s k o w e j Podróży balonem i zabawnym F/7/ piórku. A r t h u r Rank kupił sobie 750 największych angielskich kin. jak mówił Fanfan.. Przeplatając sekwencje niemal dokumentalne (słynne włamanie do sklepu jubilerskiego) z liryzmem. postano­ wił wtrącić się do p r o d u k c j i i w chwili zakończenia w o j n y panował już nad dobrą połową kinematografii swego kraju. Szekspira. Pustelnia Parmeńska Christian-Jaque'a. szczodrze obdzielonych cechami ludzkimi.s t i u m o w y m okazał się Fanfan Tulipan (1951) Christian-Jaque'a. Zrobiwszy to. jak się okazało. ale po prostu o odświeżenie pewnych wartości. że mogą być nadal g o d n y m tematem rozmów w literackiej kawiarni. wymyślnej. ekspresyjnej. Amerykanina. zdawał się Dassin prosić o w y r o z u m i a ł o ś ć dla swych w ł a ­ mywaczy. co to nie mogąc uśmier­ cić wielmożnego przeciwnika — ośmieszała go. o . wykazanie. Milioner. „ k r ó l mąki". Zginął na p o s t e r u n k u . Kupiecka ruchliwość Ranka potrafiła uchronić Anglię od zalewu f i l m ó w amerykańskich.

. zostało o n o pokazane jak prywatne morze w y t w ó r n i . nie kusił się wcale o zewnętrzne . ustawicznie ruchomej. Dla niego. sięgając po scenariusz do Dickensa. Wielkie nadzieje (1946). Kraj lat dziecinnych małego Pipa. J e m u też powierzono następny „ w i e l k i f i l m " c y k l u kla­ sycznego. w y b i t n e g o człowieka teatru. 157 . Cała reszta była sumiennym ilustrowaniem powieści. w y p r o w a ­ dzenie akcji w plener itp. ale jest to plener sztu­ cznie s k o n s t r u o w a n y w atelier. Np. reakcje pary królewskiej i zależny od tych reakcji wyraz twarzy Hamleta? Jak sprawić.ufilmowienie" u t w o r u . W1948 r.kontynuując doświadczenia Henryka V. wchodzącej Wielkie nadzieje ( A n t h o n y Wager i J e a n S i m m o n s ) Spotkanie film współczesny Spotkanie nakręcił za małe pieniądze David Lean. Alberto Cavalcanti zrealizował sympaty­ cznego.. Wbrew t r a d y c y j n y m zabiegom adaptatorów. Rozmowa nad g r o b e m Jorika toczy się niby pod g o ł y m niebem. kiedy dorosły Pip otwiera okno w zasnutym pajęczynami pałacu. Inaczej z Laurence Olivierem. by widz równocześnie śledził akcję sztuki o d g r y w a n e j przez ko­ mediantów. dobrze opowiedzianego i bardzo tradycyjnego w f o r m i e Nicholasa Nickleby. Wielki sukces filmu u t o r o w a ł drogę dalszym adapta­ cjom Dickensa. zrealizował swo­ jego Hamleta. by widz niczego nie przegapił? W filmie Olivier d o k o n a ł tego bez t r u d u : montażem równoczesnych ujęć w bliskich planach. Rekompensuje je Olivier oszałamiają­ c y m i jazdami kamery. że antyrasistowskie ligi i stowarzyszenia żydowskie Londynu musiały założyć protest.Być albo nie być."). ukazany w z n a k o m i t y c h scenach spotkania na cmentarzu ze zbieg­ łym galernikiem i odwiedzin w zapuszczonym pałacu nie­ samowitej panny Havisham. zaniedbaniem możliwości filmu. Wyszedł z założenia. gdzie do akcji wchodzi prawdziwe morze (zakończenie sceny m o n o l o g u wewnętrznego . godzien jest stanowić f r a g ­ ment antologii kina poetyckiego. człowiek generacji wojennej. wydzierając m r o k o m piękną Estellę. Tu jednak wyrozumiałość pisarza zastąpiona została pamfletyczną gwałtownością filmowca: postać Fagina zinterpretowana została przez Aleca Guinnessa w sposób tak demoniczny i odrażający.. że środki teatru. sam zaś Lean próbował powtórzyć swój sukces Oliverem Twistem.. Nawet tam. która przez dickensowski n a d m i a r d z i w n y c h tra­ fów i n i e p r a w d o p o d o b i e ń s t w z t r u d e m poddawała się współczesnej narracji. są często zbyt ubogie dla w y d o b y c i a wszystkich treści Szekspira. nie liczyły się żadne zadania ilustrator­ skie ani chęć zdyskontowania nazwiska klasyka. zamknięty i pozbawiony h o r y z o n t u .. skanalizowane w małym basenie. scena przed­ stawienia u króla Klaudiusza: jak sprawić w teatrze. jak m o g ł o b y się zdawać. nawet najbardziej współczesnego. Ale o g r a n i ­ czenie akcji murami Elsynoru — p o z b a w i o n e g o co prawda drzwi — nie jest. Nawiązał doń reżyser także w zakończeniu.

jak jedna z postaci d r a m a t u . j e d y n y m wzlotem i fantazją. Jednak nie te szacowne adaptacje ani nawet nie sa­ motny talent Oliviera zdobyły markę kinematografii an­ gielskiej. Nieoczekiwanie blisko było od Reeda do f r a n c u ­ skich egzystencjalistów. W 1 0 lat po San Demetrio p o w r ó c i ł jego twórca do Szlachectwo zobowiązuje między aktorów. t w ó r c y Spotkania osiągnęli wyżyny sublimacji erotycznej. zaplątanym w codzienne kłamstewka. ratując własną skórę. terroryzowanego przez zmar­ łą. Za ważniejszy uznał jednak reżyser dramat małego synka ambasadora. niepokojąco m o n o t o n n a . nawiązał do d a w n y c h szablonów. lecz tęsknoty do autentycznego obrazu życia. W ślad za Leanem. Był to mroczny. Z boży­ szcza stawał się wystraszonym p o c z c i w c e m . Dlaczegóż by nie mieli się kochać ludzie nieładni. w oczach małego czło­ wieka przestawał być nie t y l k o legendarnym myśliwym afrykańskim. Niesłusznie oskarżony ka­ merdyner. już porządnie naznaczeni życiem? Celia J o h n ­ son i Trevor Howard z niebywałą subtelnością rozegrali ten 158 . co w ich d ł u g i m życiu było może wartością najbardziej idealną. ale także dzielnym zabójcą tyrana. Może jedynie obfite stoso­ wanie m o n o l o g u w e w n ę t r z n e g o (słyszymy w y p o w i a ­ dane z zamkniętymi ustami myśli bohaterki) wnosiło ton pewnej literackości. które do dziś t r u d n o osiągnąć po raz d r u g i . której pozorna beztroska stanowiła przejmujący kontrapunkt dla akcji. Mały bohater z goryczą uczył się niewesołej prawdy o świecie. aspekt popula• • • • • _> (z r3zy Aisc ijuinncss) ryzatorski dzieła okazał się nie do pogardzenia: więcej ludzi na całym świecie obejrzało Hamleta przez 5 lat w k i ­ nach niż przez 350 lat w teatrach. Rzymem. w k t ó r y m zakochani rozchodzą się nie spełniwszy miłości t r o c h ę ze względu na najbliższych. oskarżonemu o zabicie jędzowatej ż o n y .dramat wyrzeczeń. według scena­ riusza Noela Cowarda. miastem otwartym. nie upiększonego mechanizmu. w każdej scenie wiedzieliśmy. jak nieco później u A m e r y k a n ó w i J a p o ń ­ czyków. Najdoskonalszym filmem Reeda pozostały jednak Stra­ cone złudzenia. a wieczorem tężały w sopel). dramat osaczonego bojowca irlandzkiego — Niepotrzebni mogą odejść. Po wierzchu dorośli prowadzili wyrafinowane śledztwo przeciw kamerdynerowi pewnej ambasady. Po 1950 r. Choć celem Oliviera nie b y ł ż a d e n „ b r y k do Szekspira". Do o g r o m n e g o suk­ cesu filmu przyczyniła się słynna kompozycja A n t o n a Karassa na cytrę solo. a t r o c h ę na samych siebie — żeby ziszczeniem nie sprofa­ nować tego. jak u W ł o c h ó w . n i e m ł o d z i . odmalowanie stanu psychiki boha­ tera przełożył nad perypetie fabuły drugi wybitny repre­ zentant barw brytyjskich Carol Reed. Okrutnym morzem. Już sam d o b ó r aktorów przez Leana był niehollyw o o d z k i . gdy nakręciłw 1947 r. Pozornie — nic w s p ó l n e g o między Rossellinim i Leanem. Konstrukcja f i l m u ujmowała pre­ cyzją. Cóż tamten antyfaszystowski film ma za związek z historią banalnej mężatki. okazało się Spotkanie (1945) Davida Leana. O p ł y w a ­ jąc mielizny taniego sentymentalizmu. Powolna golgota rannego.g u wernantki. Angielskim prekursorem. która godzina (wieża zegarowa d o m i n o w a ł a nad miastem) oraz jaka jest temperatura (w p o ł u d n i e po twarzy rzeźbionego aniołka spływały krople. W z r u j n o w a n y m Wiedniu epoki czarnego rynku nakrę­ cił Reed Trzeciego człowieka (1949) z Orsonem Wellesem w roli t y t u ł o w e j . wszystkie jego stacje męki stopniowały się powoli aż do ostatecznej pew­ ności: znikąd nadziei. nie pozba­ w i o n y akcentów z i m n o w o j e n n y c h . do jego codziennego. od których odszedł jeszcze na chwilę Charles Frend w 1953 r. skąpany w kontrastach n o c n y c h świateł dramat amerykańskiego literata: „ c z y dla dobra ludzkości w o l n o zdradzić przyjaciela?". film angielski stracił świeżość natchnienia. złożone z naklejonych jakby na siebie d w ó c h o s o b n y c h filmów. Wędrówka tragicznie samotnego Jamesa Masona stała się symbolem daremności wszelkiej walki. a uwielbiającego jej męża. która robiąc z a k u p y w sąsiednim miasteczku zakochała się w niemło­ d y m i też żonatym lekarzu? A przecież mamy tu przejaw t e g o samego przybliżania się do prawdziwej materii życia. Ponieważ upływ czasu wraz z upływem krwi działał przeciw bohaterowi.

USA NIE JESTEŚMY JUŻ TYMI SAMYMI Najdonioślejszym wydarzeniem dla wychodzącej z w o j ­ ny kinematografii amerykańskiej było rewelacyjne w histo­ rii H o l l y w o o d pojawienie się zdecydowanej szkoły reali­ stycznej o wyraźnych zainteresowaniach społecznych. Angielski sense of h u i n o t i r wymagał. Komedia angielska przyjmowała jakieś absurdalne za­ łożenie i wyciskała zeń ostatnie konsekwencje d o w c i p u . zamiłowanie do mistyfikacji i taje­ mnicy. ten sam co w przypadku Włochów: zastanowienie się nad obowiązkami i możliwościami społeczeństw. oświadczył wówczas: „ W o j n a nauczyła nas lepiej rozumieć świat. gdzie przyjmuje się fantastyi my punkt wyjścia — np. który dln ratowania całego konwoju musiał skazać na śmierć angielskich rozbitków z zatopionego okrętu. suwerenne państwo w samym sercu L o n d y n u . pociąg do regionalizmów. której po paru latach miała brutalnie położyć kres osła­ w i o n a Komisja do Badania Działalności Antyamerykańskiej. Powracali ich p o d k o m e n d n i do luksusowych willi i wielkich rachunków c z e k o w y c h . oczekujących od niego ratunku. by komedia była logiczna i poważna. ale słowa te pasują przede wszystkim do komedii. Po­ waga t y c h komedii o p o w i a d a n y c h z solidną rzeczowością I H . które u k o ń ­ czyły najkrwawszą z wojen. I rend namalował trzecią ewentualność: powrót z okale­ czonym sumieniem. Te słowa mogły stanowić motto kilkunastu w y b i t n y c h f i l m ó w z lat 1946—51. które przez dobre parę lat miały być jedynym angielskim towarem e k s p o r t o w y m w dziedzinie filmu. Był to najdojrzalszy film Wylera. a zwłaszcza pierwsze filmy neorealistów włoskich. I dlatego musimy stwierdzić. których życie cywilne degradowało do skromnej pensyjki urzędni­ czej. pewien pośpieszny „ h a p p y e n d y z m " dawał się wyczuć w zakończeniu. „ H u m o r różowy lub wisielczy. organizujący kradzież tego złota. że jest słuszna i konieczna. posiadanie czapki-niewidki — a reszta jest pedantycznie logiczna. Spartanie znali dwa powroty z wojny. w przeciwieństwie do amerykańskich fars zwariowanych". W Paszporcie do Plmllco Henry'ego Corneliusa — odrębne. który trzy lata z górą spędził w mundurze na frontach. Kombatanci nie mogli dogadać się z cywilami. Jeszcze większe jednak znaczenie m i a ł t u moment historyczny. Bohaterem był kapitan. W Szlachectwo zobowiązuje (1949) Roberta Hamera takim założeniem była koncepcja w y t w o r n e g o baroneta dążącogo do spadku drogą metodycznego uśmiercania sie­ dmiu stojących mu na drodze kuzynów. ale wyzwo­ liły inicjatywą w dziedzinie komedii. przede wszystkim zaś motto Najlep­ szych lat naszego życia (1946) samego Wylera. ypomina powagę bajek. z tarczą lub na tarczy. które przeżywamy". Po zobaczeniu t r u p ó w obozu w Dachau nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi. Odwracała się hierarchia. dziwactw i t r a d y c j i " — pisał D o n i o l -Valcroze o filmie angielskim w ogóle. Rosnące trudności e k o n o m i c z n e przemysłu angiel­ skiego skrępowały inne dziedziny twórczości. w Szajce z Lawendo­ wego Wzgórza Charlesa Crichtona — strażnik zapasu złota w Bank of England. Kapitan jest tragiczniejszy od A n t y g o n y : i n l e n a w i d z i ł wojnę. Powracali odważni oficerowie. Najlepsze lata naszego życia (Fredrie March) . Śmieszne miały być w niej nie tyle poszczególne sytuacje. który zajmował stanowisko wobec wielkiego proble­ mu demobilizacji. że H o l l y w o o d nie odzwierciedla świata i czasów. William Wyler. inwalidzi z czekającymi na nich dziewczy­ nami. nieśmiały nacjonalizm kpiący sam z siebie. nagrodzony mnóstwem „ O s k a ­ rów". który by się mieścił w przeciwsta­ wieniu Niemcy—Anglia lub w analizie postaw ludzkich WObec niebezpieczeństwa. Pojawienie się tej szkoły przygotowane zostało w pewnej mierze przez „ f i l m y czarne" okresu w o j e n n e g o . wiedząc. Ale t y m razem konflikt filmu nie był k o n ­ fliktem zewnętrznym. zawsze flegmatyczny.wi >jny morskiej. llo zestawienia t y c h sytuacji z rzeczywistym życiem. jako że f o r s o w a n o g w a ł t o w n i e gatunki rozrywkowe. mnożyły rozczarowania. czasem makabryczny. Uczciwe postawienie problemów nie zawsze znaj­ dowało jednak pointę w postaci równie uczciwego ich rozwiązania.

W reżyserii zastosował Wyler (jak wcześniej Welles) o b i e k t y w y szerokokątne i głębinową inscenizację w kad­ rze, która informowała widza o wielu rzeczach naraz, nie zmuszając go natrętnie do obserwowania jedynie tego, co w danej c h w i l i pozwalał mu widzieć reżyser. Na analizie tego m.in. filmu A n d r é Bazin oparł swą t e o r i ę g ł ę b i o s t r o ś c i , o której jeszcze w s p o m n i m y . W ślad za Wylerem wtargnęła na ekrany liczna grupa filmów, które można by nazwać amerykańskim neorealizmem, g d y b y do włoskiego rozumienia tego terminu dodać surowy rygor konstrukcji, precyzyjny montaż techniczny służący płynności narracji, zamiłowanie od efektów napię­ cia i niespodzianki, skłonność do fascynacji nagą siłą pięści. W Krzyżowym ogniu Edward Dmytryk ujawnił wstydli­ wie tuszowane pokłady antysemityzmu amerykańskiego, a w Za cenę życia* przypomniał moralne konsekwencje wielkiego kryzysu w ś r o d o w i s k u murarzy, emigrantów w ł o s k i c h . Bumerang Elii Kazana protestował przeciw korupcji politycznej i gwałceniu praworządności w „ A m e ­ ryce powiatowej", Pinky, dość wprawdzie nieśmiało, sta­ wiała jednak problem murzyński, a Umowa dżentelmeńska tegoż t w ó r c y znów powracała do spraw antysemickiego „ b i a ł e g o rasizmu". Jules Dassin w Sile brutalnej oskarżał faszystowskie metody w więziennictwie; w Nagim mieście dokonał, przy okazji pościgu za gangsterem, prawdziwego „ o d k r y c i a Ameryki", jakim było rozegranie większej części filmu na autentycznych ulicach Nowego J o r k u ; w Złodziej­ skim trakcie rzucał snop światła na gangsterskie środki h u r t o w n i k ó w w handlu warzywami; wreszcie Nocą i mia­ stem wkraczał w dżunglę oszukańczego „ p r z e m y s ł u spor­ t o w e g o " (dla pewności usytuowanego w Londynie), fabry­ kującego zarówno „ g w i a z d y " ringu, jak i znane zawczasu rezultaty ich spotkań**. Podobny temat jeszcze krytyczniej ujął Robert Wise w Zmowie. Do opisywanej tendencji należą niewątpliwie niektóre dzieła reżyserów mniej ściśle z o w y m neorealizmem zwią­ zanych. Myślimy tu przede wszystkim o b ł y s k o t l i w y m Wszystko o Ewie Josepha Mankiewicza, bezlitośnie szy­ derczym spojrzeniu na mechanizm sukcesu w zawodzie a k t o r s k i m , z wybitną kreacją Bette Davis. Wymienić trzeba również Asfaltową dżunglę Johna Hustona, monografię g a n g u włamywaczy zorganizowanego na solidnych zasa­ d a c h spółdzielni rzemieślników, i Śmierć komiwojażera Laszlo Benedeka, gdzie za sztuką Arthura Millera dźwię­ czała bolesna gorycz Amerykanina z ,,middle class", który całe życie walczył o zachowanie pozorów, a u p r o g u sta­ rości stwierdza, że nie doszedł tą drogą do żadnych t r w a l ­ szych wartości. Znalazło się tu parę nut szczególnie w z r u -

* O r y g i n a l n y t y t u ł : Da; nam dzisiaj. " Z zadziwiającą g o d n o ś c i ą zagrał w f i l m i e były mistrz świata w z a p a ­ s a c h , 70-letni Z b y s z k o Cyganiewicz.

160

szających, które potrafił w y d o b y ć Fredric March, wyra­ żający swą tragiczną maską zmęczenie walką życiową i rezygnację. Rozległością skojarzeń i różnorodnością w y w o ł y w a ­ n y c h wrażeń pobił tamte filmy Bulwar Zachodzącego Słońca (1950) Billy Wildera, w e d ł u g scenariusza Charlesa Hracketta. Historia m ł o d e g o i naturalnie ubogiego scenai / y s t y (William Holden), zostającego utrzymankiem w i e l ­ k i e j gwiazdy f i l m u niemego (Gloria Swanson), dawała się odbierać w trzech różnych płaszczyznach. Po pierwsze — była to o k r u t n a satyra na współczesne H o l l y w o o d , które ,,woli robić f i l m y o z b o c z e ń c a c h niż o walce nauczycieli" I skazuje swe najciekawsze umysły na degradację. Po w t ó r e — poprzez postać lokaja gwiazdy, a niegdyś jej reżyHora i męża, d o k o n a n o epickiej p r ó b y pokazania Holly­ w o o d u w r o z w o j u h i s t o r y c z n y m , i to H o l l y w o o d u nie w znaczeniu ośrodka p r o d u k c y j n e g o , ale określonego stanu umysłów, dostarczyciela stereotypów o b y c z a j o w y c h , ety­ c z n y c h , s p o ł e c z n y c h , które f i l m y made in USA puściły w k u r s po całym globie ziemskim w ciągu pół wieku. Rolę lokaja-reżysera zagrał sam Erich von Stroheim, jeden z t w ó r c ó w H o l l y w o o d u i jedna z jego rzeczywistych ofiar. Wreszcie trzecia warstwa, liryczna, była dramatem przemi­ jania, w c i e l o n y m w postarzałą, grającą samą siebie Glorię Swanson, w jej f i l m y archiwalne, w jej dziwaczny stary s a m o c h ó d , w jej luksusowy i zapuszczony pałac. Jeśli kino Jost charakterystycznym przejawem amerykańskiej c y w i l i ­ z a c j i , mechanicystycznej i żądnej mitów, to Bulwar Wildera |«8t j e d n y m z najgłębszych f i l m ó w o Ameryce. Wszystkie dzieła omawianego kierunku b u d o w a ł y dość |odnorodny obraz rzeczywistości. Akcentując to przede wszystkim, co wymagało interwencji — zepsucie, władzę ploniądza, przemoc, strach — apelowały szeroko do sił d o m o k r a t y c z n y c h kraju. Obywatelska troska d o m i n o w a ł a w nich nawet formalnie. Po raz pierwszy w historii kina amerykańskiego filmy d a j ą c e się określić jako kryminalne, sensacyjne, przygo­ d o w e zatarły wiele z e s w y c h odrębności g a t u n k o w y c h , ponad które w y b i ł się łączący je element zaangażowania. Całą tę serię mamy prawo traktować jako przedłużenie B n m e g o nastawienia t w ó r c ó w , które ujawniło się jeszcze p r z e d wojną w p o k r y z y s o w y c h filmach rooseveltowskich. Jiisli wówczas b y ł y one reakcją na katastrofę kryzysu, to leirnz w y n i k a ł y z szeroko rozumianych przemyśleń w o j e n ­ n y c h , z k o n f r o n t a c j i oficjalnie g ł o s z o n y c h celów w o j e n ­ n y c h z rzeczywistością amerykańską oraz z obserwacji p r z y w o ż o n y c h przez eks-kombatantów z różnych stron Awiata. Ale f o r m a t y c h f i l m ó w w znacznym s t o p n i u odbiegała od f i l m ó w wcześniejszych, jak Ślepy zaułek czy Jestem niewinny. Zamiast b u d o w a ć kosztowne, także i plenerowe ilnkoracje w H o l l y w o o d , zaczęto wyjeżdżać na zdjęcia w m i t e n t y c z n y plener, jaki przewidywał scenariusz. W p o l i ­ tyce aktorskiej o d s t ą p i o n o po raz pierwszy (oczywiście
II,I

t y l k o w o m a w i a n y m g a t u n k u ) od obsadzania wszystkich g ł ó w n y c h ról najpopularniejszymi amantami. O g r a n i c z o n o wreszcie udział takich elementów, burzących złudzenie rzeczywistości, jak w y m u s k a n e k o m p o z y c j e kadru lub e f e k t o w n i e malarskie oświetlenia w scenach, gdzie l o g i ­ cznie t ł u m a c z y ł o się t y l k o j e d n o ź r ó d ł o światła, a kamera miała być p r z y p a d k o w y m świadkiem niemożliwej do prze­ widzenia z góry sytuacji.

USA PAN SENATOR PRZYSZEDŁ
Wszystko to nie m o g ł o ujść uwagi Komisji do Badania Działalności Antyamerykańskiej, z d o m i n o w a n e j ostatecz­ nie przez senatora Josepha McCarthy'ego, która w ś r o d o ­ w i s k u f i l m o w y m działała najdłużej i najgorliwiej, rozpętu­ jąc głośne „ p o l o w a n i a na czarownice". Ich rezultatem było skazanie na więzienie „ d z i e s i ę c i u z H o l l y w o o d " , scenarzy­ stów, p r o d u c e n t ó w i reżyserów, s a m o b ó j s t w o j e d n e g o z zaszczutych (aktora J o h n a Garfielda), sążniste „ c z a r n e " i „ s z a r e " listy osób w kinematografii niepożądanych, e m i ­ g r a c j a j e d n y c h ( C h a p l i n , Dassin, Losey), kapitulacja i n n y c h , porzucających „niebezpieczną" tematykę, oraz wręcz donosicielstwo n i e k t ó r y c h ( D m y t r y k , Kazan) dla odzyskania utraconej pozycji. „ P o l o w a n i a na czarownice" wyrządziły niepowetowane s z k o d y kinematografii amerykańskiej, przerywając jej naturalny proces rozwoju oraz wywierając brutalną presję na świadomość ideową i artystyczną t w ó r c ó w . Ale miały one i stronę pozytywną. T w ó r c y , dla których zabrakło miejsca w H o l l y w o o d , pokazali, że bądź to w Europie, bądź w ramach niezależnej p r o d u k c j i amerykańskiej pracować można daleko s w o b o d n e j , że na H o l l y w o o d świat się nie kończy. Działalność cenzorska maccartystów uzupełniona była inspiracją antykomunistyczną w p r o d u k c j i : już w 1948 r. William Wellman głośną Żelazną kurtyną o t w o r z y ł obfitą „ s e r i ę czerwoną" czy raczej antyczerwoną. Nie błyszczała o n a jednak ani nazwiskami, ani osiągnięciami. Nawet g d y doszlusował do niej „ n a w r ó c o n y " Kazan Człowiekiem na linie, tandetną i pełną n i e p r a w d o p o d o b i e ń s t w historią ucieczki małego cyrku do „ w o l n e g o świata"*. Nie można natomiast o d m ó w i ć w a l o r ó w następnemu jego f i l m o w i Na nabrzeżu, o starannym rysunku p s y c h o l o g i c z n y m postaci i tezie propagandowej schowanej głębiej, dyskredytującemu ruch związkowy d o k e r ó w w p e w n y m porcie a m e r y k a ń ­ s k i m . Ale na tym zakończył Kazan swe polityczne posługi. W 1955 r., gdy nastroje z i m n o w o j e n n e zaczęły wygasać,
* J a k o ś ć f i l m u była tak niska, że o d r z u c i ł a go n p . Francja, k u p u j ą c a filmy amerykańskie setkami.

zwrócił swój barokowy, gwałtowny, entuzjazmujący się ruchem talent ku współczesnej wersji k o n f l i k t u Kaina i Abla. Jego Na wschód od Edenu, w którym zadebiutował słynny James Dean, bożyszcze pokolenia „ b u n t o w n i k ó w bez p o w o d u " , było jednocześnie j e d n y m z pierwszych a r t y s t y c z n y c h zastosowań lansowanego z dużym hałasem kina szerokoekranowego. Swoistą dywersją ideową w o b e c kierunku realistycz­ nego, choć oczywiście nie zakomenderowaną przez Depar­ tament S t a n u , była dalsza inwazja psychoanalizy i filmów z r o d z o n y c h pod znakiem freudyzmu (najczęściej zwulga­ ryzowanego). Filmy te podkreślały coraz silniej udział w postępowaniu człowieka nie kontrolowanej podświado­ mości, c z y n n i k ó w nieracjonalnych, rzekomą wszechmoc popędu seksualnego. Stąd galeria bohaterów nie o d p o ­ wiadających za siebie, o d c h y l o n y c h od normy (w dobie, w której „ k a ż d y A m e r y k a n i n miał swojego psychoanalityka", szczególnie modna była teza, że nikt z nas nie jest całkiem normalny), a w dalszej konsekwencji — zagłębiania się w najróżniejsze stany psychiki chorej: neurozy, lęki, zbocze­ nia, często podszyte perwersją seksualną lub sadyzmem. J e d n y m z najgłośniejszych f i l m ó w tego t y p u jest Kłębowi­ sko żmij (1948) Anatola Litvaka, o kobiecie zamkniętej w szpitalu dla wariatów, wstrząsająco zagranej przez Olivię de Havilland.

Na w s c h ó d od Edenu (James Dean, R i c h a r d Davalos i J u l i e Harris)

M o n s i e u r V e r d o u x (Charles C h a p l i n i M a r t h a Raye)

| II 111 »,

USA SKAZANI NA KALIGRAFIZM
Przypadek Chaplina jest o tyle znamienny, że jego sztuka była zawsze czymś o s o b n y m . Chaplina nie można było zakwalifikować do żadnych szkół i t e n d e n c j i , w któ­ rych mieściłby się jeszcze ktoś poza nim samym. Tymcza­ sem „ p o l o w a n i a na czarownice" zbliżyły jego losy do losów innych t w ó r c ó w H o l l y w o o d u . Kiedy w 1 9 4 7 r. ukazał się na ekranach Monsieur Verdoux, kampania przeciw C h a p l i n o w i (która to już z rzędu?) przewyższyła g w a ł t o w ­ nością wszystkie dotychczasowe. Porzuciwszy definityw­ nie skórę włóczęgi Charliego, Chaplin przedzierzgnął się w nieskazitelnego mieszczucha, s u m i e n n e g o urzędnika b a n k o w e g o , który po 30 latach wiernej służby został zre­ d u k o w a n y z p o w o d u kryzysu. Zaczął wtedy zarabiać na chorą żonę i ukochanego synka uwodząc starsze zamożne panie, które następnie zgładzał i p o d e j m o w a ł ich pienią­ dze*. Skazany na gilotynę, p o g o d n y , elegancki pan Verd o u x kierował akt oskarżenia pod adresem burżuazji, która zmusza porządnych ludzi, by kradli i zabijali, skazuje ich, a

* Pierwszy zarys tej postaci, z lekka i n s p i r o w a n y przez g ł o ś n e g o mor­ d e r c ę paryskiego L a n d r u , p o d d a ł C h a p l i n o w i O r s o n Welles.

potem sama gloryfikuje zabijanie masowe, zwane wojną. W atmosferze w r o g o ś c i i gróźb pracował Chaplin nad Światłami rampy (1952), w których jego wielka sztuka doznała uspokojenia i dostojnego sklasycyzowania. Wie­ czna młodzieńczość Chaplina polegała na p o d e j m o w a n i u od nowa zadań tak starych, że już znów pasjonujących i n o w y c h . Z t r u d e m zresztą tę sztukę można nazwać ame-

162

rykańską. „Wyruszam na w o j n ę przeciw H o l l y w o o d o w i " — powiedział Chaplin zaraz po ukończeniu Świateł rampy I wraz z rodziną opuścił niegościnną Amerykę, o której oliywatelstwo nigdy nie zabiegał. Zresztą akcją tego f i l m u (jak i o b u poprzednich) wcześ­ niej już uciekł Chaplin do Europy. Umieścił ją w r o d z i n n y m I ondynie, w swych latach młodzieńczych. Stary wątek niespełnionych miłości służył tu wielkiej sprawie rehabili­ tacji i zmartwychwstania Człowieka. Stary Calvero, komik imtradowy, skończony człowiek, ratował od samobójstwa mała baletniczkę, przekazując jej cały zasób wiary, ufności, • u ś w i a d c z e n i a . Na szczęście nie dla wszystkich t w ó r c ó w szlachetność serca jest śmieszna i anachroniczna. Lektura scenariusza Świateł pozwalała lękać się łzawego melo­ dramatu; magiczna obecność Chaplina-aktora obezwład­ niała, kazała zapalać kadzidła. Nic dziwnego, że po p o z b y c i u się j e d n y c h , a zmuszeniu do k o m p r o m i s u d r u g i c h H o l l y w o o d w połowie stulecia nie było najlepszym terenem do rozwoju wielkiej sztuki. Nic również dziwnego, że s t o s u n k o w o najswobodniej można się było poruszać na g r u n c i e t r a d y c y j n y c h gatunków o r o z r y w k o w y m przeznaczeniu. Czasy skazywały na kaligrafizm. S t o s u n k o w o niewielkie postępy osiągnięto w wester­ nach. Mistrz J o h n Ford p o w r ó c i ł ze swej wycieczki po wioikie tematy i mnożył „ k o ń s k i e epopeje", od Miasta hn/prawia po Rio Grande, w których nieskomplikowane labuły nie o d r y w a ł y uwagi widza od f o r m a l n e g o mistrzo­ s t w a Forda. Dynamika jego kadrów: powolne panoramy po Dolinie Śmierci, galopady, cezury dramatyczne, nagłe Itrzelaniny i znów zamieranie r u c h u w m o m e n c i e najwyżt t / o g o napięcia — wszystko to było nieomylnie zorkiestrowane, jak w utworze muzycznym. Treść natomiast u wszystkich t w ó r c ó w westernów była błaha, pretekstowa. Specjaliści uznali, że z g ó r y można ją zaliczyć do j e d n e g o z t r a d y c y j n y c h siedmiu tematów, dokładnie o p i s a n y c h i skatalogowanych*. Nikt się nie ijnlewał, że po raz setny w życiu pokazują mu szlachetnych koniokradów, szeryfów p r o w a d z o n y c h na powrozie, cwa­ łujących przez potok c z e r w o n o s k ó r y c h , n a w r ó c o n y c h i»'kerzystów i owe panny z d o b r e g o d o m u , które na Dzikim Zachodzie niespodziewanie trafiały na ludzi m ó w i ą c y c h : „ J a k już wyciągniecie spluwę, to do cholery umiejcie przy­ najmniej sprzątnąć waszego typa!" Były tu zawsze jakieś

' M o n o g r a f i s t a g a t u n k u , Jean L o u i s R i e u p e y r o u t , tak d e f i n i u j e o w y c h ułudom t e m a t ó w , w y c z e r p u j ą c y c h całą p r o b l e m a t y k ę k l a s y c z n e g o w e l l a r n u : 1) n a r o d z i n y n a r o d u , z n a j d u j ą c e g o w ekspansji na Daleki Z a c h ó d •lynnlk z e s p o l e n i a ; 2) k a l i f o r n i j s k a „ g o r ą c z k a z ł o t a " 1848—52; 3) rozszep / o n i o g r a n i c na z a c h o d z i e i p o ł u d n i u ; 4) b u d o w a p o ł ą c z e ń t r a n s k o n t y n e n lilnych, t e l e g r a f i c z n y c h i k o l e j o w y c h 1860—69; 5) ludzie i zwierzęta — iinniiowanie się w ł a s n o ś c i o s a d n i c z e j o p i e r a j ą c e j się na h o d o w l i ; 6) w o j n a itoeByjna i jej p r z e d ł u ż e n i e 1861—65; 7) w o j n a z I n d i a n a m i wraz z jej imlutnią k u l m i n a c j ą 1870—79.

o g ó l n e ideały, w y r o s ł e z ludowej t r a d y c j i : dążenia d o sprawiedliwości, p o c h w a ł a męstwa, szacunek dla pracy, obrona kobiety. Ale że s k o n w e n c j o n a l i z o w a n o je na amen — nie żądały dla siebie żadnych n o w y c h środków. W ten miły i s p o k o j n y ( m i m o ciągłych bójek na pięści) świat w n i ó s ł twórczy niepokój Fred Zinnemann filmem W samo południe (1952). Gest szeryfa, który już złożył urząd, a jednak czeka na terroryzującego miasteczko bandytę, by zwyciężyć lub zginąć — został zamknięty w niebywale rygorystyczne ramy czasowe. Akcja f i l m u zaczyna się nieco po dziesiątej rano, a kończy, z g o d n i e z t y t u ł e m , w samo p o ł u d n i e . I projekcja f i l m u trwa d o k ł a d n i e tyle samo. Absolutnej jedności czasu przeciwstawił Zinnemann brak jedności miejsca i akcji: poszczególne wątki łączył prze­ m y ś l n y m o n t a ż s y n c h r o n i c z n y , pokazujący, c o w t y m samym momencie dzieje się gdzie indziej. Te mistrzowskie ograniczenia, w naturalny sposób wynikające z sytuacji, nadały opowieści o szeryfie Kane w y m i a r tragedii anty­ cznej i zapowiedziały zasadniczą ewolucję tego pozornie niezmiennego gatunku. W „ c z y s t y m " g a t u n k u detektywistycznym królował niezaprzeczenie mistrz napięcia Alfred H i t c h c o c k , w którego dokładnej co do milimetra dramaturgii grupa idealisty-

Miasto bezprawia

!i>;t

cznych k r y t y k ó w francuskich dopatrywała się tchnień metafizyki. Hitchcock był zawsze d u m n y ze swego rze­ miosła i nie widział żadnej ujmy w t y m , że j e d y n y swój cel upatruje w zabawianiu widza. Stopniowanie emocji u wi­ dza d o p r o w a d z i ł do perfekcji, i to w czasie, kiedy problemy architektury dzieła f i l m o w e g o były p r o g r a m o w o lekcewa­ żone. C r e d o Hitchcocka jest proste i idealnie zgodne z rozrywkową funkcją kina: „ d r a m a t to życie — oświadczył — z k t ó r e g o wymazano plamy nudy". W j e g o obfitej, zdumiewająco regularnej twórczości znaleźć można odbicie niektórych ogólniejszych mód amerykańskich. Np. w Urzeczonej (1945) połączył zwykłą intrygę kryminalną z popularnym wykładem psychoana­ lizy, a nawet (pierwszy i j e d y n y w H o l l y w o o d ) skonkrety­ zował w sekwencji snu nie kontrolowane rojenia podświa­ d o m o ś c i * . Ekwilibrystyką filmową był jego Sznur, dość odrażające s t u d i u m psychiki „ c z ł o w i e k a m o c n e g o " , d o ­ konującego morderstwa „ n a próbę", nakręcone w jednym g i g a n t y c z n y m ujęciu, z pełnym respektowaniem jedności czasu, miejsca i akcji. Podobnie skrępowane (polem widzenia reportera u n i e r u c h o m i o n e g o z nogą w gipsie) było Okno na podwórze, potwierdzające tezę, że każde ograniczenie, pozornie godzące w same podstawy f i l m u , może stać się jego siłą. Nieznajomi z pociągu wreszcie z b u d o w a n i zostali na machiawelicznym pomyśle: zamiany przestępstwami, która pozornie odebrać miała zbrodnia­ rzom ich racjonalne m o t y w y i o d w r ó c i ć wszelkie podej­ rzenia. W dziedzinie f i l m u p r z y g o d o w e g o , obok niezliczonych Z o r r ó w i Tarzanów, zawsze znajdujących c h ę t n y c h o d ­ b i o r c ó w wśród młodzieży, udała się H u s t o n o w i Afrykań­ ska królowa (1951), zabawny epizod z egzotycznej w o j n y angielsko-niemieckiej w Afryce 1915 r., oparty na kontra­ ście pysznych charakterów: purytańskiej starej panny (Katharine Hepburn) i zdeklasowanego właściciela staro­ świeckiej krypy (Humphrey Bogart). Doba poprzedzająca wypuszczenie s p u t n i k ó w o b f i t o ­ wała w Ameryce w fantazje naukowe (science f i c t i o n ) , obracające się głównie w o k ó ł przybycia Marsjan, wypraw na inne planety i koszmarnych klęsk k o s m i c z n y c h . M i m o o g r o m u użytych środków, filmy te grzeszyły ubogą fan­ tazją i brakiem troski o rysunek p s y c h o l o g i c z n y bohate­ rów. Pozycją, która bodaj najlepiej wytrzymała próbę czasu, jest tu film Roberta Wise Dzień, w którym ziemia stanęła (1951), wyróżniający się nie tyle lepszą jakością t r i c k ó w t e c h n i c z n y c h , ile bardziej logicznym scenariuszem. Z widowiskami fantastycznymi blisko graniczy gatunek f i l m u historycznego, zwany słusznie k o s t i u m o w y m , gdyż dążenie do olśnienia niezbyt wymagającego widza prze-

Urzeczona ( I n g r i d B e r g m a n i G r e g o r y Peck) Szata (Jay R o b i n s o n i J e a n S i m m o n s )

* S e k w e n c j ę tę z a p r o j e k t o w a ł plastycznie g ł o ś n y malarz s u r r e a l i s t a S a l v a d o r Dali.

pychem k o s t i u m ó w i dekoracji zastępuje tu wszelkie inne kłopoty reżysera. Od s k r o m n y c h romansów płaszcza i szpady ku o g r o m n y m spektaklom za dziesiątki milionów d o l a r ó w — taką tendencję rozwojową wyznaczyła g a t u n ­ kowi ostra konkurencja telewizji, którą postanowiono zwal­ czać środkami telewizji niedostępnymi. Dlatego p r z e ł o m o w e niejako znaczenie miała premiera

164

w 1953 r. miernego skądinąd f i l m u Henry Kostera o tema­ tyce biblijnej Szata. Został on zdjęty obiektywem anamorfotycznym Francuza inż. Chrétien, pozwalającym normalną kamerą i na normalnej taśmie uzyskać efekty e k r a n u p a n o r a m i c z n e g o , wydłużyć proporcje ekranu z 1:1,4 aż do 1:2,55. Ale nie były to już czasy Lumière'ów i za ciekawostką techniczną stanąć musiały racje estetyczne, jeśli miała przetrwać*. Powszechnie podkreślano braki pano­ ramy: utrudniała zorganizowanie uwagi widza, stosowanie zbliżeń pojedynczej twarzy, szybkiego montażu, pozosta­ wiała często próżne, t r u d n e do rozsądnego zapełnienia przestrzenie. Ale równocześnie dopuszczała do głosu fizy­ czną rozległość świata, pozwalała łatwiej eksponować wielkie ilości (statystów, dekoracji) oraz ruch poprzeczny w kadrze. Zastosowana pierwotnie do f i l m ó w kostiumo­ w y c h , tanecznych, k o w b o j s k i c h , znalazła j e d n o z pier­ wszych wcieleń artystycznych w Na wschód od Edenu Kazana, a potem s t o p n i o w o zaczęli po nią sięgać najwy­ bredniejsi twórcy. Ale najwystawniejszy spektakl tego okresu, przeszło trzygodzinna** Wojna i pokój (1955) Kinga Vidora, zreali­ zowany został jeszcze dla n o r m a l n e g o ekranu. Choć o m i ­ jał całą niemal historiozofię Tołstoja, koncentrując się na miłości Nataszy i Andrzeja, zrobiony był kulturalnie, zagrany (zwłaszcza dzięki kruchej Audrey Hepburn) prze­ konywająco, nie śmieszył sztuczną „rosyjskością" i dał kilka scen masowych (bitwa p o d Borodino) o znakomitej kompozycji. Z widowiskami historycznymi graniczyły muzyczne. Dwaj ludzie, Vincente Minnelli i Stanley Donen (ten ostatni w s p ó ł p r a c u j ą c y ściśle z tancerzem i reżyserem Gene Kellym), z g r u n t u o d n o w i l i t r a d y c y j n y musical w kierunku jeszcze bardziej naturalnego związku muzyki, piosenki i tańca z fabułą. Deszczowa piosenka Donena, Ameryka­ nin w Paryżu i Wszyscy na scenę (1953) Minnellego pozo­ staną klasycznymi w z o r c a m i , godzącymi cechy gatunku z pełną inwencji satyrą na pewne gusty plastyczne czy z nostalgiczną ewokacją minionych prądów artystycznych. W przejściu od komedii muzycznych do zwykłych komedii obraz się zaciemniał. Burleska nie znajdowała k o n t y n u a t o r ó w po braciach Marx i Czystym szaleństwie. Komedia sytuacyjna, za czasów Capry silna przez swój kontakt z życiem kraju, eksploatowała dość m o n o t o n n i e ponadczasowe przywary ludzkie, karykaturując je bez przekonania. Z morza przeciętności w y ł o w i ć tu można Słomianego wdowca Wildera, który to film przyniósł jedną z najlepszych ról Marilyn M o n r o e , zmysłowej piękności, ale równocześnie ambitnej a k t o r k i , usilnie pracującej nad wzbo­ gaceniem skali środków wyrazu*. Powodzeniem u w i d z ó w i krytyki p o b i ł innych Wyler Rzymskimi wakacjami (1953). Miłość księżniczki i u b o ­ g i e g o reportera? Temat zakrawał na Mniszkównę, ale potraktowany został z życzliwą ironią, łącząc sentymen­ talny flirt z kpinkami ze świata reporterów i świata księżni­ czek (z tego ostatniego kpił Wyler nieco bardziej, bo więcej w nim widział o b ł u d y ) . A u d r e y H e p b u r n u boku Gregory Pecka d o w i o d ł a , że obok „ d u m b blonde", dziewczyny z krwi i kości, ma prawo obywatelstwa t y p romantyczki o subtelnym, nieco s m u t n y m wdzięku.

Rzymskie w a k a c j e (Audrev
H e

Pburn)

' E k r a n p a n o r a m i c z n y , c i n e m a s c o p e , przyjęto z nie u k r y w a n y m s c e p ­ t y c y z m e m . C o c t e a u o ś w i a d c z y ł np.: „ J u t r o napiszę p o e m a t n a znacznie szerszym arkuszu p a p i e r u " . ** Stale w y d ł u ż a j ą c ą się d ł u g o ś c i ą „ s u p e r f i l m ó w " także w a l c z o n o z telewizją.

* W i e l k a kariera M a r i l y n M o n r o e i p o s t ę p u j ą c y za nią „ K u l t M M " w A m e r y c e i E u r o p i e miał swe ź r ó d ł o — z d a n i e m Krzysztofa T. T o e p l i t z a — w „ z n ę k a n i u " przerażonej p u b l i c z n o ś c i męskiej wcześniejszym n i e c o m i t e m , , s e x - b o m b y " (np. Rita H a y w o r t h ) , w u l k a n u n a m i ę t n o ś c i , w o b e c k t ó r e g o n o r m a l n y mężczyzna czuł się b e z r a d n y i u p o k o r z o n y . R ó w n i e a t r a k c y j n y f i z y c z n i e t y p „ d u m b b l o n d e " , niemej (a w ł a ś c i w i e — głupiej) b l o n d y n k i , m i a ł j a k o b y p r z e ł a m y w a ć o n i e ś m i e l e n i e mężczyzny, k t ó r y w o b e c t e g o r o d z a j u k o b i e t y czuł się mądrzejszy i bardziej zabawny.

165

USA POCZĄTKI REKONWALESCENCJI
Realizm amerykański nie został jednak uśmiercony. Pod koniec omawianego okresu, w 1953 r., dwa niezwykłe filmy, oba powstałe poza H o l l y w o o d i przeciw Hollywood, przypomniały, że oprócz Ameryki z gipsu i dykty, fabryko­ wanej pod dachem hali zdjęciowej, istnieje Ameryka praw­ dziwa z k o n f l i k t a m i , k t ó r y c h nie wymyślił nikt za biurkiem. Pierwszy z nich, Sól ziemi, zrealizowany został przez w y p ę d z o n y c h z H o l l y w o o d reżysera Herberta Bibermana i scenarzystę Michaela Wilsona. Był to fi Im w y s n u t y z praw­ dziwego zdarzenia — 15-miesięcznego strajku w kopalni cynku w Silver City, na pograniczu Meksyku. W t o k u zdjęć ekipa staczać musiała prawdziwe, niebezpieczne utarczki z nasyłanymi b o j ó w k a m i . Główna aktorka, Meksykanka Rosaura Revueltas, nie otrzymała wizy wjazdowej na d o k o ń c z e n i e zdjęć i w ostatnich (najważniejszych) sce­ nach musiała ją zastępować filmowana od tyłu dublerka. Użyte do p r o d u k c j i fundusze związkowe były więcej niż skromne. A jednak w atmosferze wyrzeczeń i niepokoju powstał ważny humanistyczny f i l m , w którym zazębiały się lub przecinały w różnych płaszczyznach konflikty g ó r n i ­ ków z dyrekcją, robotników amerykańskich z meksy­ kańskimi, mężczyzn z ich kobietami, wreszcie osobisty konflikt bohatera — człowieka postępowego w kopal­ ni, a zacofanego w d o m u — z jego wzruszająco żarliwą żoną. Sól ziemi była lekcją godności dla kina amerykań­ skiego, Mały uciekinier Raya Ashleya i Morrisa Engela był lekcją spostrzegawczości. Grupa niemal amatorów z No­ w e g o Jorku nakręciła film o 8-letnim brzdącu, który spędził d o b ę w lunaparku, przekonany, że zastrzelił brata strasza­ kiem. Umorusany, spode łba patrzący Richie A n d r u s c o był przeciwieństwem pyzatego w u n d e r k i n d a , filmowej land­ rynki, Shirley Temple w świeżo odprasowanej sukieneczce. Uciekiniera nie można było urobić według z góry napisanego scenariusza, który kazałby małemu przeżywać wyimaginowaną sytuację. Tu kamera musiała pójść za malcem, zdać się na przypadek, na życie. T e g o nie r o b i o n o nigdy w „ f a b r y c e snów". Z o p o r a m i , wirus realizmu ponownie jednak t o r o w a ł sobie drogę, myląc czujność portierów strażujących przy bramach wielkich w y t w ó r n i . Często przemycali go w swym kusym bagażu nowo przybyli, zwłaszcza ci, którzy t e r m i n o w a l i w telewizji, przyzwyczajeni tam do niższych pensji, ale więk­ szej swobody. I tak Marty Delberta Manna, w e d ł u g scenariusza roz­ sławionego przez telewizję Paddy Chayefsky'ego, był nie­ z w y k ł y m w amerykańskich kinach dramatem samotności, spowodowanej przez fizyczną brzydotę. Stara panna, z którą nikt nie chce tańczyć, i tłusty rzeźnik, zdolny kupić s o b i e zaledwie parę godzin płatnej miłości, wymierzali 166

Sól ziemi (Rosaura Revueltas)

policzek oficjalnej ideologii sukcesu, nieodłącznej od amerykańskiego stylu życia. Szkolna dżungla Richarda Brooksa miała charakter ś w i a d o m i e szokujący: nie t y l k o przez swój temat, ale m o n ­ taż, muzykę, kontrasty świetlne. Zaglądała za kulisy szkoły w ubogiej dzielnicy, znajdując tam gniazdo przestępczości nieletnich, i przerzucała o d i u m winy z bohaterów na warunki, w których uczyli się życia*. Buntownik bez powodu Nicholasa Raya, którego t y t u ł stał się przysłowiowym dla pewnych g r u p amerykańskiej młodzieży z pokolenia powojennego, rozwinął wielki talent Jamesa Deana. A miliony rówieśników odkryły w Deanie samych siebie: jego czerwona bluza, niebieskie dżinsy, wściekłe eskapady samochodowe i cynizm na pokaz ukrywały neurotyczną wrażliwość romantyka, bezskutecz­ nie poszukującego ciepła i zrozumienia. Wreszcie Wielki nóż Roberta A l d r i c h a stanowił bezpo­ średni atak na H o l l y w o o d , na stosunki panujące wśród jego towarzyskiej śmietanki. Pojedynek przypartego do m u r u aktora z jego p r o d u c e n t e m , w w y n i k u którego zdes­ perowany gwiazdor odbierał sobie życie, był w y w o ł y w a ­ czem dla analizy przerażającej moralności środowiska,

* Film ten r e p r e z e n t o w a ć m i a ł USA na f e s t i w a l u f i l m o w y m w W e n e c j i , został j e d n a k w o s t a t n i e j c h w i l i w y c o f a n y na żądanie a m b a s a d o r a a m e r y ­ k a ń s k i e g o w Rzymie. Wielu w y b i t n y c h f i l m ó w t e g o k i e r u n k u A m e r y k a n i e nie pokazali w Europie, a p r z y n a j m n i e j w E u r o p i e W s c h o d n i e j .

opartej na przymusie sukcesu, kulcie dolara i wojnie wszystkich przeciw wszystkim. Te cztery wybitne filmy, zrealizowane w tym samym 1955 r. a rzucające zastanawiający snop światła na zaka­ marki zarozumiałej i zadowolonej z siebie cywilizacji, k o n ­ s u m p c y j n e j , pozwoliły mówić o przezwyciężeniu kryzysu lat pięćdziesiątych w kinematografii USA.

ZSRR PIERWSZE POWOJENNE LATA
Pierwsze lata p o w o j e n n e w ZSRR przebiegały pod zna­ kiem odprężenia. Stalin dał kulturze kilkanaście miesięcy pieredyszki. Kinematografia radziecka szybko otrząsnęła się ze zniszczeń w o j e n n y c h . Nie tylko o d b u d o w a n o zruj­ nowane w y t w ó r n i e M o s k w y i Leningradu, ale w d e c y d u ­ jący sposób rozwijać zaczęto bazę techniczną we wszyst­ kich republikach Związku*. W pierwszych latach p o k o j u różnorodność gatunków, odpowiadających na rozmaite potrzeby widza, osiągnęła stan przedwojenny, a nawet go przekroczyła. Czarodziej­ ski kwiat, legenda s u r o w e g o Uralu — o rzeźbiarzu, co żywą dziewczynę porzucił dla martwego ideału piękna — została przez Aleksandra Ptuszko nasycona drewnianą architek­ turą rosyjską, sgrowością gór i uroczych b o r ó w bardziej niż fantastyką l o d o w y c h g r o t Pani Miedzianej Góry. Był to jeden z pierwszych radzieckich f i l m ó w b a r w n y c h . Na d o b r e parę lat, aż do czasu rewelacji j a p o ń s k i c h , t w ó r c y radzieccy zajęli przodujące miejsce w kinematografii k o l o ­ rowej, lansując pastelową gamę barw, daleką od wszela­ kiej pstrokacizny. Pojawiło się stosunkowo dużo komedii. Aleksandrów starał się Wiosną p o w r ó c i ć do spontanicznej radości życia ze Świat się śmieje. Rajzman w Ekspresie Moskwa—Ocean Spokojny dał p o g o d n y przekrój przez 9000-kilometrowy szmat kraju, u w o l n i o n e g o od zmory wojny. Niezmiernie popularna Pieśń tajgi Pyrjewa, zawierająca więcej może cech melodramatu niż komedii (i sporo niedobrego aktor­ stwa), dźwięczała o p t y m i z m e m w spojrzeniu na Syberię, „ z i e m i ę wielkiej przyszłości". W g a t u n k u sensacyjnym zrealizował Boris Barnet uda­ nego Asa wywiadu, dobrze dozującego niespodzianki, o wartkim tempie i realistycznym rysunku postaci. Także w poważnej, problemowej twórczości nie brakło dzieł u d a n y c h . T w o r z y w e m dla nich była wygrana wojna, a naczelnym tematem — głębsze przyczyny zwycięstwa n a r o d ó w Kraju Rad. Na początku 1946 r. oklaskiwała

Marty (Ernest B o r g n i n e i Betsy Blair) B u n t o w n i k bez p o w o d u (w ś r o d k u J a m e s Dean)

* P o z w o l i ł o to już p o d k o n i e c lat 50-tych p r o d u k o w a ć aż 60% f i l m ó w p e ł n o m e t r a ż o w y c h poza c e n t r a l n y m i w y t w ó r n i a m i .

167

Opowieść

o

prawdzi-

wym człowieku

Moskwa f i l m , który nie stronił wprawdzie od gigantycznej batalistyki, ale ujmował w o j n ę g ł ó w n i e od strony kameral­ nej. B y ł to Wielki przełom Fridricha Ermlera. Ermler wy­ szedł z założenia, że współczesna wojna jest wojną móz­ gów i z r o b i ł film, k t ó r e g o bohaterem była strategia. K u l m i n a c y j n a scena, w której grupa generałów nasłuchuje w s w y m schronie, czy o oznaczonej godzinie Niemcy roz­ poczną spodziewane natarcie, działała silniej niż następne sceny, w których giną tysiące żołnierzy. Prawdziwy przypadek lotnika o a m p u t o w a n y c h obu n o g a c h , który dzięki niezwykłemu hartowi woli p o w r ó c i ł do latania, posłużyła za kanwę Opowieści o prawdziwym człowieku (1948) Aleksandra Stolpera. Z obrazem boha­ tera współgrały niezwykłe zdjęcia rosyjskiego boru, miłoś­ nie przyjmującego pod opiekę rannego, a Nikołaj O c h ł o p kow stworzył plastyczną sylwetkę komisarza przykutego do szpitalnego łóżka, bogatą m i m o zupełnego u n i e r u c h o ­ mienia postaci. O ż y w i o n e spory w y w o ł a ł a Nauczycielka wiejska Marka Dońskiego (1948), f i l m , w którym t w ó r c a , uważany za najbardziej rosyjskiego wśród Rosjan, uderzył raz jeszcze w tony wielkiej epiki humanistycznej, bliskie jego trylogii

o G o r k i m . Działał wyszukanymi kontrastami, w których naszkicowana została historia całego życia panny z d o b ­ rego d o m u , rosyjskiej nauczycielki. W y t w o r n y bal m a t u ­ rzystek w carskim Sankt-Petersburgu, nędzna salka uralskiej j e d n o k l a s ó w k i , pijatyka dzikich poszukiwaczy złota, schylone nad książką jasne g ł ó w k i i zeszyt, w którym za­ miast dyktanda widnieje zdanie: „ D z i ś w nocy chcą panią zamordować, a szkołę spalić". Ale niejako poza plecami namalowanych eon amore bohaterów, w samej kompozycji dzieła, czaiły się wszyst­ kie nadciągające biedy kina radzieckiego. Rozciągłość akcji w czasie (1912—1945), dążenie do zawarcia w historii jednej kobiety historii całego kraju okazało się zbyt t r u d n e dla reżysera i niekorzystnie o d b i ł o się na kompozycji f i l m u , osłabiając uwagę widza. Sztuczność pewnych, niby reali­ stycznych, wątków, degradowała je do roli nieprzekonywających symboli. Sygnał alarmowy został przegapiony. Wkrótce potem teoretyk llja Wajsfeld ogłosił, że wyższym od innych i szczególnie radzieckim gatunkiem f i l m o w y m jest epika.

ZSRR POD ZNAKIEM MONUMENTALIZMU
W końcu 1946 r. KC Partii w ś r ó d kilku rezolucji na tematy kulturalne* ogłosił również rezolucję dotyczącą kinematografii. Bezpośrednio p o d d a n o krytyce drugą część filmu Leonida Ł u k o w a Wielkie życie. A t a k o w a n o ją za zbyt drastyczne ukazanie w a r u n k ó w życia w zrujnowa­ nym wojną Donbasie. Równocześnie jednak rezolucja kie­ rowała swe ostrze przeciw rzekomym błędom i b r a k o m w filmach t w ó r c ó w największego kalibru: Eisensteina, Pudowkina, Dowżenki, Kozincewa, Trauberga. Admirała Na­ chimowa Pudowkina s k r y t y k o w a n o za pokazywanie ary­ s t o k r a t y c z n y c h balów zamiast batalistyki. Czarodziej sa­ dów Dowżenki poszedł do przeróbki, bo pokazał p o m o loga Miczurina jako wielkiego uczonego, ale też jako człowieka kostycznego i przykrego dla otoczenia. Produkcja uległa zmniejszeniu z czterdziestu do dzie-

* O g r o z i e z a w a r t y c h w n i c h o s k a r ż e ń , z r e d a g o w a n y c h przez d o g m a ­ t y c z n e g o i d e o l o g a A n d r z e j a Ż d a n o w a , ale też i o p o z i o m i e i n t e l e k t u a l n y m t y c h rezolucji ś w i a d c z y c h o ć b y t o , że w p o s t a n o w i e n i u na t e m a t y literatury wielką p o e t k ę , A n n ę A c h m a t o w a , n a z w a n o „ p r z e d s t a w i c i e l k ą błota litera­ c k i e g o . . . u k t ó r e j r o z p u s t a splątana jest z modlitwą", p o p u l a r n e g o zaś na c a ł y m ś w i e c i e s a t y r y k a Z o s z c z e n k ę „ o r d y n u s e m " oraz „ z g n i ł y m i z d e ­ prawowanym chuliganem".

168

który bohatersko stawił czoło faszyzmowi i zdławił go w samym Berlinie. kreślonym grubą krechą. Nie ogłoszono nigdy kosztorysu Bitwy o Sta­ lingrad. „ G r u z i n a " . Uwagę t w ó r c ó w skupił m i a n o w i c i e w y n i k ł y z nieda­ wnych doświadczeń reinscenizowany reportaż historyczny z t r u d n y c h lat 1941—1945. setek czołgów i najcięższych dział. scena. Chodziło o przysięgę zło­ żoną nad świeżą mogiłą Lenina przez przejmującego ster władzy Stalina. ale w o l n o przypuszczać. tak czy inaczej służące wysławianiu i propagandzie kultu J. miał z pewnością prawo do gloryfikacji swego wysiłku. jeśli ujawniały się nie w czynie. ale również ucieczkę od niebezpiecznej tematyki współczes­ nej. c h o ć łatwe do rozszyfrowania. Bohaterowie czę­ sto obdzielani byli pełnym asortymentem cech pozytyw­ n y c h . Czyż mogły jednak stać się one wzorem do naśla­ dowania. Z f i l m ó w znikały wielkie uczucia. grote­ skowymi rysami. gdzie nazwy geograficzne i nazwiska były zmyślone. bagatela. Ale sceny batalistyczne. Z a p o m n i a n o wresz­ cie o r o z r y w k o w y c h funkcjach kina. w której „ m a t k a " (matka-Ojczyzna) wrę­ czała Stalinowi „ l i s t " (losy kraju) w czasie przysięgi na Placu Czerwonym. a postacie „ s t a r e g o bolszewika". Pełna f ideistycznego symbolizmu była np. Dwa pierwsze filmy g a t u n k u . do powierzchownej reakcji na wydarzenia z krzywdą dla artystycznego w y k o ­ nania. Zdjęcia archiwalne miały niejedną lukę. Stalina były na wszelkie sposoby faworyzowane. Kamieniem węgielnym estetyki „ k u l t u j e d n o s t k i " stał się zrealizowany w 1946 r. Twór­ c o m g a t u n k u chodziło o połączenie d o k u m e n t a l n y c h wa­ lorów autentyku z e m o c j o n a l n y m działaniem fikcji f a b u ­ larnej. że był to najdroższy film świata w ogóle. Strona reportażowa wzbudzała zaufanie i zdjęcia walk Nauczycielka wiejska (Wiera Marecka) * R e k o r d o w o niski p o z i o m o s i ą g n i ę t o w 1951 r. ale w poucza­ jących sentencjach i autodeklaracjach?" Nowe tendencje s p o w o d o w a ł y nie t y l k o ograniczenie p r o d u k c j i do kilku a p r o b o w a n y c h grup tematycznych. Nie było tu niepokoju Wielkiego przełomu: zwyciężymy czy przegra­ my? Wszystko było w i a d o m e z góry. Trzeci szturm (1948) Ukraińca Igora Sawczenki i Bitwa o Stalingrad (1949) Wła­ dimira Piętrowa. zwłaszcza zaś „ m a t k i " w oczywisty sposób pozbawione były k o n k r e t n o ś c i . Jedno słowo zawsze s p o k o j n e g o .W. nie znalazły dotąd r ó w n y c h sobie rozmachem. Miało to dać wyższy sto­ pień historycznej konkretności niż Wielki przełom. Pisariewski. „ U t w o r y . radziły sobie dość sprawnie z czyhają­ cymi pułapkami. S p o w o d o w a ł y r ó w n i e ż m i l c z e n i e n a j w i ę k s z y c h : Eisensteina. Eklektyzm Cziaurelego i jego styl „ ż y w o t y ś w i ę t y c h " — przerzucający się bez uprzedzenia od realizmu do m o n u ­ mentalnego symbolizmu — zaciążyły nad narodzinami nowego i skądinąd ciekawego gatunku. którą reinscenizacja mogła z łatwością zapełnić. jakby jasnowi­ dzącego wodza ratowało każdą sytuację. o całą historię ZSRR od 1924 do 1945 r. — Prowadziło to nie­ rzadko do przeładowania dygresjami. by odtwarzanie faktów nie zniekształciło ich. N a r ó d . nie budziło wątpliwości w ich prawdziwość. G ł ó w n y m bohaterem był Stalin. otoczonego rojem służalców i idiotów*. Cóż za kontrast ze schizofrenikiem Hitlerem. służyły jedynie do ilustracji założonych z góry tez p o l i t y c z n y c h . Przed każdym z nieli­ cznych f i l m ó w stawiano wymagania. * O ś m i e s z a n i e i p o m n i e j s z a n i e w r o g a r o d z i ł o pełne n i e d o w i e r z a n i a pytanie: dlaczego w t a k i m razie tak t r u d n o b y ł o z w y c i ę ż y ć ? 169 . Chodziło t y l k o o t o . W p r a k t y c e zmniejszenie p o z i o m u p r o d u k c j i okazało się n a t u r a l n i e łatwiejsze o d z a p e w n i e n i a i m w y s o k i e j rangi a r t y s t y c z n e j . a potem. „ r o b o t n i k a " .: 6 f i l m ó w p e ł n o m e t r a ­ ż o w y c h d l a z a s p o k o j e n i a p o t r z e b 63 000 kin. Naturalnie w obu wypadkach postać Sta­ lina jako g ł ó w n o d o w o d z ą c e g o była narysowana panegirycznie. kręcone wprost na miejscach wydarzeń z udziałem całych dywizji. by odbijał możliwie najszerszy krąg ż y c i o w y c h problemów — charakteryzuje ten okres teoretyk D. „Uzbeka". eskadr. film gruzińskiego reżysera Michaiła Cziaurelego Przysięga.sięciu filmów rocznie*. Pudowkina i Dowżenki.

Upadek Berlina miał i n d y w i d u a l n e g o bohatera.. jednego z g ł ó w n y c h w s p ó ł a u t o r ó w zwycięstwa. mającą być syntezą dziejów Związku Radzieckiego. żołnierzy radzieckich czy niemieckich. Była to jednak wojna widziana z dystansu. Urodził się on w dniu w y b u c h u Rewolucji. że batalia stalingradzka. Jeśli poka­ zywano ich na chwile. poświę­ 170 c o n y c h kolejno walkom na Białorusi.d o k u m e n t a l n y c h " . z lotu ptaka. zagrany przez zwalistego Borisa Andriejewa. Bohater. tylko w niektórych scenach okazywał się żywym człowie­ kiem. a nazywał się — Iwanow. towarzyszu g ł ó w n o d o w o ­ dzący!" Władze kinematografii zaplanowały realizację o k o ł o dziesięciu filmów „ f a b u l a r n o . konstrukcją dramatyczną nie ustępowała najkunsztowniejszym p o m y s ł o m pisarzy. to niedbale. niby c h ó r greckiej tra­ gedii. Wbrew t y t u ł o w i nie był on prostą kontynuacją f i l m ó w Sawczenki i Piętrowa. Reżyser poświęcił strategicznym p r o b l e m o m zdobycia Berlina dziesiątą część f i l m u . była — jak słusznie zauważył Rostisław Jurieniew — sprowadzona do wielokrotnie wy­ powiadanego zdania: „ T a k jest.odbierało się jak autentyki. do k t ó ­ rej d o b u d o w a ł olbrzymią ekspozycję. ale zrealizowano jeszcze tylko jeden — Upadek Berlina (1950) w reżyserii samego Cziaurelego. pod Leningradem. Pietrowowi p o m ó g ł d o d a t k o w o fakt. Rola Stalina była tu propor- . Królewcem itd. Rola marszałka Wasilewskiego. Zbliżeń ludzi. bo na o g ó ł występował w charakterze s y m b o l u wszystkich ludzi radzieckich. w której stawką były losy Europy. prawie nie było.

Przecinały się tu najniespodziewaniej co najmniej cztery różne style. Leczenie ran zadanych wojną. barwną pstrokacizną kadrów. Przez źle pojęty pietyzm. „Wielką skalę" życia radzieckiego rozumiano czysto zewnętrznie. obrazy p r o d u k c j i . przypominających — bez względu na odtwarzaną e p o k ę — ten sam a r t y k u ł wstępny. bez stuszowania konwencji scenicznych owe p r o d u k t y zastępcze dawały żałosną karykaturę spek­ taklu. wystarczający do stworzenia f i l m u . p o p u l a r y z a t o r s k i m w y k ł a d e m o wielkości u c z o n e g o i k o m p o z y t o r a a historią c h a r a k t e r ó w . Postacie z odległej przeszłości Rosji były tematem bezpiecznym: podkreślały rolę w y b i t ­ nych jednostek w historii. Kawaler Złotej Gwiazdy Rajzmana w okresie trudności z gospodarką rolną pokazywał w z o r o w e kołchozy. Realizowane mechanicznie. zwłaszcza i n t y m n e g o . „ O s t a t n i o film radziecki utracił jakby ów wigor. rozumianej technologicznie. bohaterowie zamieniali się w rezonerów. o d b u d o w a p o k o j o w e g o życia nie mogły nie z w r ó c i ć zainteresowania t w ó r c ó w Kawaler Z ł o t e j G w i a z d y (Siergiej B o n d a r c z u k i A n a t o l i j C z e m o d u r o w ) * O r y g i n a l n y t y t u ł : Akademik Iwan Pawlow. W sprzyjającej atmosferze kultu jednostki rozwinął się bujnie film biograficzny. U genezy t y c h f i l m ó w ciążyła niekorzystnie sama waga c z c i g o d n e g o nazwiska. wygłaszających kilka zaapro­ b o w a n y c h cytat (Bieliński Kozincewa) lub układających się w pozy ze znanych p o r t r e t ó w {Czarodziej Glinka Ale­ ksandrowa). Bez wymyślania atrakcyjnych sytuacji.1951). nie zaś jako wielką skalę charakterów ludzkich. setkami staty­ stów. stoły uginające się od jadła i paradnie w y s t r o j o n y c h ludzi. Podobnie k o m e d i o w y w za­ łożeniu Wesoły jarmark Pyrjewa był inwentarzem wszel­ kich dostatków wsi kołchozowej. pojmowane zresztą w e d ł u g naiwnego. nad­ miar nowoczesnej t e c h n i k i . zgodnie z duchem epoki.cjonalnie jeszcze większa niż w Bitwie o Stalingrad: Giełowani zagrać musiał nie tylko wodza. d o kumentalizm scen batalistycznych. pochłanianego przede wszystkim przez „ p r a c ę " . — Rzeczy przestały mówić swym autentycznym językiem i wdały się w dialog z g ó r y zadany". nie zaś przekonanie. W Donieckich górnikach Ł u k o w a — s k r y t y k o w a n e g o tak d o t k l i w i e za obrazy ciężkiego znoju fizycznego w drugiej części Wielkiego życia — praca górnika p o d o b n a była niemal do pracy laboranta. w y b i t n y krytyk włoski Luigi Chiarini. patetyczny symbolizm bliski żywym obrazom z akademii i niewybredna karyka­ tura obozu w r o g ó w . W filmie przetrwały g ł ó w n i e sceny masowe. pozostawało coraz mniej miejsca. Stąd niespodziewane p o d o b i e ń s t w o postaci wręcz o d m i e n n y c h i nużąca m o n o ­ tonia większości t y c h f i l m ó w . a niekiedy wręcz likwidując inne gatunki. przedstawiony był jednak w sposób o g r o m n i e uprosz­ czony. niemożliwe do pogodzenia: mały realizm w opisie perypetii ż y c i o w y c h Iwanowa. biało-czarnego. Niechęć do podawania faktów z prywatnego. jako r ó w n o ­ znaczną z p o m p a t y c z n y m i dekoracjami. 171 . a sztolnie kopalni p r z y p o m i ­ nały w y p u c o w a n e stacje moskiewskiego metra. przez chęć uczynienia z postaci przykładnego wzorca dla młodzieży. schematu. ale i bez fragmentary­ czności o d e r w a n y c h „ e p i z o d ó w z życia" udało się losy obu b o h a t e r ó w zamknąć w m o c n e k o m p o z y c y j n e klamry i stworzyć samodzielne dzieła sztuki. W obu w y p a d k a c h udało się zachować równowagę pomiędzy p o w a ż n y m . że dana biografia zawiera szczególnie dramatyczny ładunek. faktycznie umniejszający heroizm ludzi pracujących często w najtrudniejszych w a r u n k a c h . trzymającego naród w bojowej g o t o w o ś c i przeciw spo­ dziewanemu atakowi Niemców. idylliczny. Zrozumiałe było egzalto­ wanie się wielkim wysiłkiem b u d o w n i c t w a . bez wyzyskania możli­ wości ekranu. wyprzedzając. życia bohatera szła często niewiarygodnie daleko. zdradzające gust Cziaurelego do malowniczości i dekoracyjności. Mozolny trud o d b u d o w y . Dwa bezsporne sukcesy g a t u n k u to jedynie Grigorija Roszala Życie dla nauki* i Musorgski (1948. który w y n i k a ł z bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością — pisał w 1954 r. a przede wszystkim tematyką pracy. Okres ilościowego spadku produkcji zrodził inwazję p o k r a c z n y c h t w o r ó w — s f i l m o w a n y c h spektakli teatral­ n y c h . lubiącego sadzić drzewka w o g r ó d k u i kojarzącego osobiście małżeństwa przodow­ ników pracy. genialnych i o p a t r z n o ś c i o w y c h . radzieckich ku współczesności. J e d y n y m g o d n y m uwagi wyjątkiem był Rewizor Piętrowa. ale również człowieka kierującego przemysłem stalowym i o d l e w n i c z y m ZSRR. t j . Na charaktery.

Ta saga rodu leningradzkich r o b o t n i k ó w stoczniowych wywierała wrażenie nie sumą pokazanych faktów. Rozbrat z p o m p a t y c z n y m namaszczeniem pozwolił reaktywować gatunek komediowy. A jednak film ten coś zapoczątkował. Łabędzi śpiew wielkiego Pudowkina nie był bynajmniej arcydzie­ ł e m . Przez d ł u g i c h 8 lat 1947—1954 n a k r ę ­ c o n o na B i a ł o r u s i w s z y s t k i e g o 2 f i l m y f a b u l a r n e . Okres „ b ł ę d ó w i wypaczeń" poważnie zahamował p r o ­ ces rozwoju kina radzieckiego. że żona. że pierwsza wersja Kawalera Złotej Gwiazdy. u w i a d o m i o n a o j e g o śmierci. d w u d z i e s t o m a d w i e m a salwami z d u b e l t ó w k i obwieszczał światu. były wyrazem przekonania. W nowej wersji wszystkie te tematy zos­ tały usłużnie w y d o b y t e . Odzyskawszy pamięć po frontowej kontuzji. S k o r o pokazanie biurokraty rodziło zarzut: „ t o nie­ typowe!" — biurokraci bez obaw chodzili do kina. wygłaszał u l u ­ bione zdanie. Autentyzm d o t y c z y ł tutaj w i z e r u n k ó w psychologicz­ nych postaci. a w A z e r b e j d ż a n i e — ani j e d n e g o . uważniejszą analizą p s y c h o l o g i c z n ą p o s t a c i i mniejszą domieszką d y d a k t y k i Lekarz wiejski raczej o d b i j a ł od omawianych powyżej filmów. realizacja wielkich planów państwowych przez k o ł c h o ź n i k ó w . S p o j o n o tu w sposób przekonywający sferę życia prywatnego i p u b l i ­ cznego. Świadomość ta przenikała powoli i do w y t w ó r n i p r o ­ w i n c j o n a l n y c h w innych republikach ZSRR*. Jednak na d ł u g o przed XX Zjazdem KPZR — który rozpoczął obnażanie korzeni i ujawnianie skutków kultu Stalina. ale dopuszczeniem do głosu żywego i autentycznego obrazu życia w radzieckim mieś­ cie. składał jeszcze dań technice „ f i l m ó w p r o d u k c y j n y c h " i często wysuwał na plan pierwszy nie walkę bohatera o odzyskanie szczęścia.Charakterystyczne. zatem sztuka opisująca to społeczeństwo nie powinna silić się na wynajdywanie konfliktów wyjątkowych i zanikających. po dłuższej nieobec­ ności powracał do swej sztuki wielki reżyser. wyglądało. 172 . Już sama eks­ pozycja filmu była szokująca. popijając na cześć pierwszego wnuka. „ C h o c i a ż uczucia bohaterów pokazano poetycznie — mó­ wiło się w uzasadnieniu decyzji ministerstwa— w scena­ riuszu zupełnie nie znalazły odbicia tematy najbardziej wartościowe: nowy. a boha­ ter nie mając z czym walczyć jedynie „ p o k o n y w a ł t r u d ­ ności". powracał do swej wsi bohater. Jeszcze więcej n o w y c h t o n ó w zawarł Josif Chejfic w turbinach. socjalistyczny sposób życia współ­ czesnej wsi. Skonstruowany nieporządnie. Fałszowana idylla krzewiła się bujnie na gruncie opacznie pojmowanej t y p o wości. Owa „ t e o r i a b e z k o n f l i k t o w o ś c i " głosiła. W recenzji z Lekarza wiejskiego* Gierasimowa (1952) znany pisarz Nikołaj Wirta p o d s u m o w a ł charakterystyczne cechy nowej tendencji. że lekceważenie przeżyć p s y c h i ­ c z n y c h prostego człowieka d o p r o w a d z i ł o do nadmiernego uproszczenia. gdzie dwaj absolwenci wyższej szkoły f i l m o ­ wej (WGIK) Tengiz Abuładze i Rezo Czcheidze nakreślić mieli wzruszający obraz przedrewolucyjnej wsi w Osiołku Magdany (1956). lecz odtwarzać odtąd t y l k o „ s w o b o d n y nurt życia". jak Obcy ludzie Michaiła Szwejcera i Wiosna na ulicy Zarzecznej Marlena Chucyjewa i Feliksa Mironera. naturalnie kosztem „ m n i e j war­ t o ś c i o w e g o " portretu psychologicznego człowieka. ucze­ stnika o w y c h procesów. późniejszych o rok. że to nie temat sam w sobie bywa „ d o n i o s ł y " i „znaczący". która bez szumu i hałasu tę ludzkość żywi i ubiera. w A r m e n i i i na Litwie — po j e d n y m . Jakby na p o d o b i e ń ­ stwo powracającego Bortnikowa. o g r o m u zbrodni i systemu totalnego strachu na „ n i e l u d z k i e j ziemi" — roz­ poczęli t w ó r c y radzieccy proces p o n o w n e g o zbliżania do prawdy. pozostając ty­ p o w y m i dla swego społeczeństwa. i l o ś c i o w e g o o g r a n i c z e n i a p r o d u k c j i . podnosząc ją do rangi teorii. by * Pewną s k r o m n o ś c i ą d e k o r a c j i . ** O r y g i n a l n y t y t u ł : Powrót Wasyla Bortnikowa. t y l k o stopień przedstawienia prawdy ludzkiej w postaciach i sytuacjach. ZSRR ODZYSKIWANA PRAWDA stwierdzić z d u m i o n y m i oczyma. stawały się zrozumiałe i wzruszające dla widzów całego świata. zbudowała z innym n o w e szczęście. iż „jeszcze jeden Ż u r b i n zeszedł z p o c h y l n i " . a p o ­ t e m . eks­ p o n o w a ł a przede wszystkim wątek miłości bohatera. że klasa robotnicza to baza ludzkości. o którym poniżej. że autor boi się zostawić we trójkę bohaterów trójkąta. Ten błąd i ta m u c h a . o d r z u c o n a przez ministra kinematografii. t y l k o p r o b l e m y e k o n o m i c z n e lub technologiczne. by stwierdzić z d u m i o n y m i oczyma. Dygnitarz na tratwie Jednym z pierwszych s y m p t o m ó w odchodzenia od kanonów obowiązujących za Stalina było Odzyskane szczęście** (1953) Wsiewołoda Pudowkina. ' Dla w y t w ó r n i w m n i e j s z y c h r e p u b l i k a c h p o l i t y k a „ m a ł o k a r t i n j a " . że w społeczeństwie socjalistycznym konflikty wygasają. głowa r o d u . c y n i c z n e g o zakłamania obrazu życia ra­ dzieckiego. Film zaczynał się t y m . Ale r ó w n o ­ cześnie popełniał przy t y m błąd gramatyczny i zabijał sia­ dającą na szyi m u c h ę . zwłaszcza gruzińskiej. Ów stopień prawdy okazał się równie wysoki w takich filmach o współczesnych c h ł o p a c h i r o b o t n i k a c h . proces zacierania się granic między miastem i wsią". ani bezkolizyjnie. była katastrofą w jeszcze w i ę k s z y m s t o p n i u niż d l a M o s k w y i L e n i n g r a d u . sprzeczna z panującą prak­ tyką ścinania zbyt ostrych kantów. a ich miejsce zajmuje „ w a l k a d o b r e g o z lepszym". których wzajemne stosunki. Naturalnie nie m ó g ł o n przebiegaćani błyskawicz­ nie. że bohater. cechy stylu uprzednio zarzuconego.

Dzięki temu Siergiej Bondarczuk m ó g ł zagrać tytułową rolę daleko wszechstronniej niż t y l k o jako wielkiego zazdrośnika. któremu podłość ludzka zmąciła optymistyczne prze­ świadczenie o wewnętrznej harmonii świata. otwierając drogi zamknięte dotąd d o g m a t y c z n y m i szlabanami. za d r u g i m razem n i e ś m i a ł o i z z a ż e n o w a n i e m . Siergiej J u t k i e w i c z od dawna m a r z y ł o swoim Otellu. C z e c h o w o w s k a Trzpiotka (1955). wątpiącego. Przejście kinematografii do nowego etapu zaintereso­ wania człowiekiem zostało ułatwione również dzięki adap­ t a c j o m klasyki. Musiało o t w o r z y ć się miejsce dla d e b i u t a n ­ tów. Artysta zyskał — przynajmniej w teorii — możność wpływania swą twórczością na procesy przeo­ brażające jego kraj. Wcześniejsza adaptacja Orsona Wellesa nadmiernie. ale staranna ewokacja epoki z jej muzykującymi herbatkami. drobna nowelka. Ale to już należy do rozdziału na­ stępnego. skłaniał do gorączko­ w e g o tworzenia. Grand Prix dla tego f i l m u na festiwalu w Karlovych Varach (1954) przy­ p o m n i a ł o . Jego Otello (1955) był inny.Trzpiotka (Ludmiła Celikowska i Władimir Drużnikow) Michaiła Kałatozowa — zabawna satyra na zarozumiałego architekta. było na swój sposób uroczo spłowiałe i pachnące lawendą. z 6 do 65. Dekoracyjność tła skojarzyła się jednak t w ó r c y ze styliza­ cją gestu aktorskiego i patosem dialogów. Wszystkie polskie w y t w ó r n i e legły w gruzach. która każe a k t o r o w i każde s ł o w o wyprzedzać gestem — wszystko to zabrzmiało sty- Iowo. J e d ­ nakże los narodu. Po raz pierwszy s t w o r z o n o ustabilizo­ wane warunki rozwoju dla t y c h słabych e k o n o m i c z n i e kinematografii. Ważne było odnalezienie f i l m o w e g o dramatyzmu w losach człowieka myślącego. dla m ł o d y c h . Nie fabuła mieszczańskiego. T r z y razy p o w t a r z a ł a się i d e n t y c z n a n i e m a l scena. p o s ł u g u j ą c e g o się m o t y w e m p o w r a c a j ą c y m dla ujęcia fabuły w silniejsze wiązadła. 173 . Równocześnie u w o l n i o n o film od zmory k o m e r c y j n o ś c i . kadra d o ś w i a d c z o n y c h realizatorów była więcej niż skąpa. w której b o h a t e r zapraszał g o ś c i ż o n y . Refren p o d k r e ś l a ł e w o l u c j ę p o s t a c i . Ale za p i e r w s z y m razem c z y n i ł to z o b o j ę t n ą m e l a n c h o l i ą . z t ł u m i o n ą rozpaczą. a nie t y l k o działającego. POLSKA DALEKIE DYMY Z KREMATORYJNEGO KOMINA We wszystkich państwach „ d e m o k r a c j i l u d o w e j " prze­ p r o w a d z o n o w latach 1945—1948 nacjonalizację prze­ mysłu f i l m o w e g o . Starsze pokolenie f i l m o w c ó w w odnajdywaniu d u c h o ­ wej pełni człowieka o d w o ł a ł o się do Szekspira. W ciągu czte­ rech lat liczba realizowanych filmów wzrosła jedenaście razy. najlepiej w i d o c z n ą poprzez zwodnicze i pozorne podobieństwo sytuacji. akcentowała patologiczny motyw zazdrości. co w kinematografii f r a n ­ cuskiej byłoby dziełem dość t r a d y c y j n y m . kryjąca mało zewnętrznych wspaniałości. wreszcie. t y l k o nie zisz­ czona koncepcja szczęścia. ale szczerze ubawiła publiczność i krytykę. Niespiesz­ ny montaż. rzewnie p o w o l n a narracja. Jutkiewicz wpisał dramat czarnego wodza w monumentalną prostotę renesansowych dekoracji i p o g o d n e pejzaże K r y m u . któremu koledzy każą spędzać wakacje w krót­ kich majtkach na p r y m i t y w n e j tratwie — nie szła może nadmiernie daleko w krytyce urzędniczego ważniactwa. posłu­ żyła S a m s o n o w i S a m s o n o w o w i za t w o r z y w o do f i l m u sub­ telnego. nawet maniera Czec h o w o w s k i e g o teatru M C h A T . XIX-wiecznego trójkąta przesądziła o sukcesie. To. co w sumie raczej osłabiło w y m o w ę n o w e g o odczytania Szekspira. Oznaki pierwszej o d n o w y f i l m u radzieckiego niemal równocześnie nadejść miały i z innej strony. by przeszli do s t o ł u . że rozśmieszanie widza inteligentnymi gagami jest j e d n y m z d o n i o s ł y c h zadań społecznych kinematogra­ fii i że nie jest to wcale zadanie łatwe. przeżywają­ cego rozterki. który doznał wszelkich o k r o p n o ś c i zgo­ t o w a n y c h światu przez hitleryzm. fantazyjnym beretem m o d n e g o malarza. ma­ h o n i o w y m i halabardnikami małżeńskiego łoża. często spotyka­ n y m — w ZSRR zabrzmiało rewelacyjnie. na k r ó t k o przed k o ń c o w ą katastrofą. jego zdaniem. Przejmujące świadec- ' Film był szczególnie s u g e s t y w n y m p r z y k ł a d e m m o n t a ż u r e f r e ­ n o w e g o . Był synem włoskiego Odrodzenia. Główną rolę grała nie suma czyichś w i e k o p o m n y c h czynów. o wyjątkowo doskonałej kompozycji*. Usterki warsztatowe czy wręcz technicz­ ne pierwszych f i l m ó w polskich o k u p i o n e były z nawiązką akcentami dokumentalnej prawdy.

K o ń c o w e perypetie p o g o n i za skarbem u k r y t y m w ruinach nie odbiegały od utartych szablonów. Rozbudowano mianowicie scenariusz f i l m u . student wkuwający w * T y t u ł p i e r w o t n e j wersji: — Robinson warszawski. Jeszcze jako więźniarka w pasiaku obiecywała sobie Jakubowska. Reżyserka nie przyjęła p u n k t u widzenia skądinąd zrozumiałego — kogoś „zarażonego 174 lagrem". wypełnione rzeczową troską o naj­ sprawniejszą technologię spalania p o m o r d o w a n y c h . kolejka do łazienki w „ d o l u d n i o n y m " mieszkaniu. Już sam opis w o j n y widzianej p o l ­ skimi oczyma wystarczał. W ich w y n i k u w y l u d ­ niona przez okupanta stolica zaludniła się nagle powstań­ cami i spadochroniarzami — radzieckimi (premiera w ostatecznej postaci nastąpiła dopiero w 1950 r. poparta przerażającymi w swych rozmiarach obrazami zniszczenia Warszawy. bowiem po zdławieniu rozpa­ c z l i w e g o o p o r u getta N i e m c y zrównali je z ziemią. Z okresu 1948—50 warto przypomnieć ponadto Skarb Leonarda Buczkowskiego. lecz rekonstruk­ cją. dążenie do wzmacniania jej w y m o w y pewną styli­ zacją w postaci efektownego oświetlenia. . Ulicę Graniczną (1948). musiał nią być. Nie dała się również namówić na skatalogowanie wszystkich rodza­ j ó w zadawanej przez h i t l e r o w c ó w śmierci ani na użycie p r z y g o t o w a n y c h już makiet wynędzniałych trupów. że wal­ czący naród jest pewnego rodzaju t r u i z m e m i uwaga ich skupiła się głównie na bezprzykładnej martyrologii Polski lat 1939—1945. Niestety. scenariusz napisali Jerzy A n d r z e j e w s k i i Czesław Miłosz. Trzeci film o martyrologii Polski. wyszukanej k o m p o z y c j i lub niezwykłego rekwizytu. naprędce podnie­ sionymi do rangi filmu pełnometrażowego. została osła­ biona przez późniejsze przeróbki. Przejmu­ jące swą zwyczajnością były też konferencje inwestycyjne kierownictwa obozu. imitator dźwięków mieszkający w szafie. Na tle śmierci milionów t y m potężniej działa m o r d na j e d n y m n o w o r o d k u czy absurd lagrowej orkiestry walczykiem akompaniującej selekcji „ d o gazu". by skupić uwagę widza. ** M i a n o w a n y d y r e k t o r e m p r z e d s i ę b i o r s t w a p a ń s t w o w e g o Film Polski zajął na wiele lat k l u c z o w ą p o z y c j ę i d e o l o g a t w ó r c z o ś c i f i l m o w e j i zasłynął decyzjami d o g m a t y c z n o . Pierwszym dojrzałym filmem. rozwiązała swe zadanie niemal kameralnie.c e n z o r s k i m i .). był Ostatni etap (1948) Wandy J a k u b o w ­ skiej. zrealizował Aleksander Ford**. Liczyło się natomiast wszystko t o . by. który równocześnie stał się pierwszą jaskółką polskiej kultury w kilkudziesięciu krajach świata. Zaraz jednak potem f i l m o w c o m jakby się wydało. Hołd pamięci m i l i o n ó w z a m o r d o w a n y c h w oświę­ c i m s k i m „ k o m b i n a c i e ś m i e r c i " składa jedna z ofiar tegoż o b o z u . pierwszym dziełem dać świadectwo zbrodni. W przeciwieństwie do poprzednich ten f i l m nie był już opisem. wymierzo­ nych przeciw najeźdźcy. p r o g r a m o w o nie sprzeciwiającego się złu. tak że sceny walk trzeba było rozegrać w dekoracjach lub prze­ nieść do kanałów. zasieków z naelektryzowanego d r u t u kolczastego i dalekich d y m ó w z krematoryjnego komina. w której się one spontanicznie rodziły: scenerii walki z na­ jeźdźcą. elegia na śmierć stolicy. komediowe przygody młodej pary szukającej kąta w zrujnowanej Warszawie. Wyzy­ skawszy scenerię nie kończących się baraków. której o g r o m nie mieści się w ludzkiej wyobraźni. podejmowanej przez wszystkie warstwy narodu. Innym przykładem trafnego wyzyskania niezwykłej scenerii było Miasto nieujarzmione Jerzego Zarzyckiego. Ale równocześnie d o c h o d z i ł a tu do głosu t y p o w o ekspresjonistyczna nieufność do rzeczywi­ stości. Świetnie zagrana przez Władysława G o d i k a rola starego ż y d o w s k i e g o krawca. jeśli przeżyje.Ostatni etap t w o „ e p o k i pieców" w z m o c n i o n e zostało wykorzystaniem autentycznej scenerii. co było fotografią uśmiechu „ n a j p i ę k n i e j ­ szego z u r o j o n y c h miast": lokator sypiający w wannie. który przestał się czemukolwiek dziwić. poświęcając go zagładzie warszawskiego getta. bez nadmiernych domieszek fabularnej f i k c j i . p o d ­ kreślała elementy fatalistyczne. w którym przez parę miesięcy nie było ani j e d n e g o mieszkańca*. w y m o w a filmu o m i l i o n o w y m mieście. którego zadaniem miała być pierwotnie rejestracja piosenek o k u p a c y j n y c h . P r o d u k c j ę fabularną rozpoczęto Zakazanymi piosen­ kami (1947) Leonarda Buczkowskiego. Prawda. Poszerzenie ram scenariusza nastąpiło logicznie przez dodanie piosenkom scenerii.

Skarb (w ś r o d k u Alina J a n o w s k a i A d o l f Dymsza) nausznikach wśród p o t w o r n e g o rozgardiaszu i wreszcie ci nowożeńcy. Młodość Chopina Forda (1952) dała romantyczną wizję epoki. „ r e a l i z m u socjalistycznego" jako jedynej metody twórczej. przepojoną nieśmiertelną muzyką w wykonaniu Haliny Czerny-Stefańskiej. ani ś r o d k ó w f o r m a l n y c h . Bunuela i Cayatte'a podejmowała p r o b l e m . środki wyrazu podzielone na dopuszczal­ ne i nie. nieco naiwnym „ p r o d u k c y j n i a k i e m " . tematy dozwolone zostały p o n u m e r o w a n e . że mają mieszkać w jednym pokoju z d w o m a starszymi kawalerami. wyznaczających podówczas linię rozwoju sztuki — pozy­ tywną rolę w sensie s p o ł e c z n y m i artystycznym utwór. To o g ó l n i k o w e stwierdzenie pozostawiało o g r o m n y margines dla zmien­ nej interpretacji administracyjnej. jest to stosowanie — co zresztą obserwowaliśmy już w sztuce faszystowskiej — metody naturalistycznej do p r o ­ pagowania kłamliwych. towarzyszyła praktyka akurat odwrotna. historycznie konkretne przedsta­ wienie rzeczywistości w jej rozwoju r e w o l u c y j n y m . umie­ jętność dostrzegania w zalążkach i kiełkach nowego t y c h elementów. Niewątpliwie uzasadniona była akcja. w k t ó r y m postaciom społecznie szkodliwym nie zostanie przeciwstawiona postać pozytywna. do których należy przyszłość". G ł ó w n y m postulatem „realizmu socjalistycznego" miało być „ p r a w d z i w e . o którą tak rzadko zabiegali t w ó r c y licznych i nudnych biografii f i l m o w y c h tego czasu. Tak np. Proces narzu­ cania „realizmu socjalistycznego" ś r o d o w i s k o m artysty­ cznym przebiegał podobnie (choć z małymi odchyleniami) we wszystkich krajach demokracji ludowej. z Pierwszymi dniami Jana Rybkowskiego. Ale cytowany tu autor. z zainteresowaniem przyjętych przez widza krajowego i zagranicznego. obowiązywało d o k ł a d n e przestrzeganie proporcji pozytywnego do negatywnego. Nieudolnie narzucona była . powszechnie pogardzany. Wyobraźnia arty­ sty została ujęta w paragrafy. a także malarskiej fantazji. Zwracając się ku ź r ó d ł o m tradycji artystycznych XIX w. dał od razu znaczny odsetek dzieł w y b i t n y c h . bądź w formie „ p r a w i d ł o w y c h i s ł u s z n y c h " filmów p r o d u k c y j n y c h (Niedaleko Warszawy Marii Kaniewskiej). Oficjalnym zapewnieniom. film polski w l ó k ł się w ogonie sztuk. Obrane metody okazały się jednak najdalsze od s k u ­ teczności. twórcza. temperament plasty­ czny reżysera znalazł ujście w wielu scenach pełnych życia i r u c h u . lakiernicza i dworska. który stawał niekiedy na drodze o g ó l n o n a r o d o ­ wemu wysiłkowi o d b u d o w y . pisał w o w y m czasie (1950): „ N e o r e a l i z m głoszony we Włoszech. mająca zbliżyć t w ó r c ę do nowego życia. Nawet jednak w t y c h najeżonych przeciwnościami latach znaleźli się t w ó r c y umiejący w ramy rządowego zamówienia wpisać o k r u c h y prawdy i piękna. nie ma nic w s p ó l n e g o z jakąkolwiek naukową analizą prawd życia. Sukces był dość niespodzie­ wany: przecież do 1939 r. minister. bądź to w monumentalnej odmianie polskiego cziaurelizmu (Żołnierz zwycięstwa Wandy Jakubowskiej). bardzo trudnej do prze­ widzenia z góry. miasta otwartego. Ten naturalny proces rozwoju. cytowane sformułowanie zdawało się pasować jak ulał do neorealizmu włoskiego: Rzymu. Choć konstrukcja materiału pozostawiała niejedno do życzenia. Rozwój ten został jednak zakłócony w „ o k r e s i e błędów i wypaczeń" p r o k l a m o w a n i e m na Zjeździe w Wiśle jesienią 1949 r. zwłaszcza gdy jest to główna postać utworu?" Oczywiście odpowiedź była w obu wypadkach przecząca. Tragicznego pościgu czy Złodziei rowe­ rów. przesiąkniętego pojęciami z czasów przedwojennych. że nie skrępuje on t w ó r c ó w ani w wyborze tematów.. wysiłkiem o d b u d o w y z gruzów. „ C z y może odegrać — p y t a ł a u t o r j e d n e g o z a r t y k u ł ó w . rosnąca w walce i pracy? Czy zgodna jest z założeniami prawdy arty175 stycznej rozdwojona psychicznie sylwetka na pograniczu bohatera pozytywnego i negatywnego. którzy znalazłszy „ c i c h e gniazdko" przeko­ nują się z przerażeniem. bezczelnych tez". zainteresować go — najczęściej przedstawiciela cienkiej warstwy intelektualistów — ży­ ciem całego narodu. Następnie Piątka z ulicy Barskiej (1954) Forda równolegle do De Siki. w którym jednak Jan Ciecierski stwo­ rzył świetną sylwetkę starego robotnika. oparty na s w o b o d n y m wyborze tematów i f o r m y przez czujących swą o d p o w i e ­ dzialność t w ó r c ó w . W takiej atmosferze rozwijała się kinematografia sche­ matyczna.. Tak było np.

okazałsię reżyser tęgim realistą. W drugiej części bohater aktywnie wstępował do akcji. trzeba go było rekonstruować. pośpiesznie zaimprowizowane w Łodzi. wystarczały początkowo do nakręcania 3—4 f i l m ó w rocznie. Ten przedwojenny świat nie istniał. w zakończeniu zaś zbyt niecierpliwie akcento­ wało się uzdrawiający w p ł y w pracy. pod w p ł y w e m Włochów przeciwstawiają­ c y m się grupie reżyserów nieprawdziwie retuszujących życie. fabryka papieru. Przy większej p r o d u k c j i mniej drastycznie dawał tu znać o sobie postulat. urząd. Celuloza i Pod gwiazdą frygijską (1954). obierając drogę walki politycznej. to praskie miasteczko f i l m o w e Barrandov było największym i nie t k n i ę t y m wojną c e n t r u m p r o d u k c y j n y m w całej Europie. była więc k i l ­ kakrotnie wyższa niż w Polsce. Zwarta dramatycznie druga część skoncentrowana była na rysunku postaw ludzkich. CZECHOSŁOWACJA CESARSKI SŁOWIK I CESARSKI PIEKARZ Gdy polskie ateliers. W s w y m pierwszym samodzielnym filmie złożonym z d w ó c h części. dały Kawalerowiczowi sposobność do dokonania przekroju wielu malowniczych środowisk. Perypetie m ł o d e g o proletariusza w przedwojennej Polsce. o k u p o ­ wały naiwność scenariusza. T e n d e n ­ cja prawdziwego realizmu zyskiwała solidną bazę. takich jak zacofana wieś. zmysł kontrastu w operowaniu radykalnymi przesko­ kami. Najradośniejszą jednak niespodzianką były narodziny s a m o r o d n e g o talentu Jerzego Kawalerowicza. Kondensując akcję wyłącznie niemal do scen k u l m i n a c y j n y c h . Ale sprawność narra­ c j i . by każdy film pokazywał wszystkie . przestępcze p o d ­ ziemie. zakochany w dziewczy­ nie bardziej od siebie wykształconej.M ł o d o ś ć C h o p i n a (Czesław W o ł ł e j k o i A l e k s a n d r a Śląska) Celuloza teza. Mówiły one o m i n i o ­ nej epoce nie mniej niż trafnie dobrane rekwizyty. że inspiratorem przestępczości jest wywiad imperia­ listyczny. Liczba f i l m ó w wytwarzanych tutaj w żadnym niemal roku nie spadła poniżej 15. w o d z o n e g o na pokuszenie przez kapitalizm. wreszcie pewna ręka przy stylizowaniu oświetleniem i ustawieniami kamery b r a w u r o w y c h kulminacji. Z r o b i o n o to z większą t r o ­ ską o realistyczną precyzję wszystkich szczegółów niż bogatą dekoracyjność tła. wojsko. oszczędzone metry taśmy przeznaczał reżyser na zbliżenia psychologiczne. warsztat rzemieślniczy.

a pokazana tam Czechosłowacja lat p o w o j e n ­ nych do złudzenia przypominała przedwojenną*. U k o r o n o w a n i e m tych doświadczeń był pełnometrażowy kukiełkowy Cesarski słowik (1949) Trnki wg Andersena. Jak kominiarczyk wywiódł SS w pole. Natchnie­ nie". W dziedzinie komedii np. dać h u m o ­ rystyczną wizję w o j n y {Nikt nic nie wie Josefa Macha). Okres powojenny. A p o l o g e c i dwor­ skiej sztuki schematycznej mogli w parę lat później napa­ dać na te f i l m y argumentem. filmy sensacyjne i kryminalne. podpisane: Jiri Trnka. otrzymał od dystrybutorów asekuracyjny epi­ tet „ d r a m a t ludzi w c z o r a j s z y c h " (!). W Pradze i Gottwaldovie (w d a w n y c h pracowniach filmu reklamowego „ k r ó l a b u t ó w " Baty) p o ­ wstały pełne wdzięku i d o w c i p u krótkie filmy animowane: Podarek. Niemal bez przerwy realizowano tu komedie. przyniósł zatem sporo filmów. mający oparcie w tradycjach p r z e d w o j e n n y c h . rozbijał fortepiany. trwający do 1949 r. tragicznie pewien swej natychmia- 177 .. Twórczość Capka dostarczyła materiału do d o b r e g o filmu sensacyjno-fantastycznego Krakatit Otokara Vavry. a równocześnie ich koledzy inteligentnie owe mieszczańskie konwencje wyś­ miewali (Przybrana córka Martina Frića). a nawet w twórczości okresu wojennego. historia rozczarowań wieku dojrzewania. Tchórz Bożivoja Zema­ na. darł puchowe kołdry. Bunt zabawek. Starcie d w ó c h sił było tu prymitywnie żywiołowe.aspekty opisywanej rzeczywistości. w y ś w i e t l a n y już po p r o k l a m o w a n i u „realizmu socjalistycznego". Jak rzeka wlewał się tłum bied­ n y c h wandali do biedermeierowskich salonów fabrykanta. ** O s t a t n i z w y m i e n i o n y c h f i l m ó w . Jiri Brdećka. Eduard H o f m a n . Kareł Zeman. w k t ó r y m demoniczny środek zniszczenia przybrał s k o n ­ kretyzowaną o parę lat wcześniej formę hiroszimskiego grzyba. Sumienie Jiri Krejćika. Na czele tego nurtu postawić wypada Syrenę (1947) KarelaStekly'ego (który nigdy potem nie zdołał powtórzyć s w e g o sukcesu). Toteż dominacja epiki politycznej o zabarwieniu p r o p a g a n d o w y m była nieco mniej widoczna. jako jedyne wówczas w obozie socjalistycznym. jedynie Czesi potrafili już w 1947 r. Ale oczywiście rozwijał się w fabule także nurt realisty­ czny. gdzie interesująco d y s k u t o w a n o problemy winy i odpowiedzialności za wypadek d r o g o w y . w latach 1957 i 1963. dysząc żądzą d w ó c h minut o d w e t u . gdy w innych kinematografiach (także zachodnich) była ona przedmiotem nieustannej celebry. kiedy do małych form intymnej plastyki filmowej nie przywiązy­ wano wielkiego znaczenia. że ich akcja mogła się toczyć wszędzie. Za to zerwanie z d o g m a t y z m e m estety­ cznym nastąpiło później. pokazujący proletariat dopiero na pierwszych szczeblach drabiny klasowego uświadomienia. które nie będąc arcydziełami świadczyły o różnorodności zainteresowań ich autorów. Balon i miłość. i to jeszcze w ustalo­ nych z g ó r y proporcjach. wnikliwa analiza przypadku urzędnika pocztowego. po­ c h o p n i e odsądzonego od czci i wiary. Starzy majstrowie realizowali starannie komedie w naj­ lepszym stylu przedwojennych fars mieszczańskich (Ostat­ ni Mohikanin Vladimira Slavinskiego). Pieśń pre­ rii. Powstało kilka d o b r y c h . Osiągnięty w pierwszych latach poziom filmu animowa­ nego zagwarantował mu przetrwanie w latach. Przeczucie (Nataśa Tańska) * Ten ostatni byt jedyną bodaj w k i n e m a t o g r a f i i p r ó b ą ożyw ien ia kukie­ łek ze szkła: p i e r r o t a i c o l o m b i n y . Pozycje te weszły do historii f i l m u animowanego i na d ł u g o postawiły twórczość czeską w tej dziedzinie na pierwszym miejscu w świecie. więc nie będzie już przedmiotem niniejszego rozdziału. Sięgał on w różnej f o r m i e do przemian ustrojowych i społecznych Czechosło­ wacji. f i l m o pierwszym strajku w Czechach. Bogate tradycje teatrów lalkowych i wyśmienity e k w i ­ punek umożliwiały zdumiewający rozkwit f i l m u kukiełko­ w e g o i rysunkowego. subtelnie w y c i e n i o w a n y c h d r a m a t ó w p s y c h o l o g i c z n y c h : Przeczucie Vavry. n a r o d z o n y c h z r o z p r y s k u k r o p l i deszczu. Anielski strój. Hermina Tyrlova.

zapoczątkowany Pragą roku 1848 Vaclava Krśki: monumentalny pompieryzm. O ile Sępy Jiri Weissa i Vaclava Gajera — nieźle uzasadniony psychologicznie obraz socjalistycznych przeobrażeń — przyjęte były więcej niż przychylnie. że s k o n c e n t r o w a ł akcję w o k ó ł realisty­ cznie scharakteryzowanej postaci negatywnego bohatera. d o g m a t y z m estetyczny skrępował ręce t w ó r c o m oddalającym się od ustalonych kanonów. w d u c h u bieżących potrzeb ustroju. ale również analizę zachowania się róż­ nych warstw społecznych w obliczu nadchodzącego wy­ zwolenia. zachęcana rozległymi możliwościami p r o d u k c y j n y m i Barrandova. 178 . a nieco mniej pouczeń zawie­ rały dość liczne filmy sensacyjne. Vavra w Niemej barykadzie dał nie t y l k o opis batalisty­ czny powstania praskiego w 1945 r. oparty na pamiętnikach ówczesnego prezydenta republiki A n t o n i n a Z a p o t o c k i e g o . o tyle następny film Gajera Pan Habetin odchodzi (1949) spotkał się z krytyką za t o . Takie ujęcie p r o b l e m u było bardziej drama­ tyczne od uprawianej później tematyki strajkowej z lat 1900—39. bo jako model f i l m u n o w e g o t y p u . Część t w ó r c ó w szukała ucieczki w temacie historycz­ n y m .stowej klęski. pełną roz­ m a c h u reżyserię wielu scen masowych w trylogii husyckiej Vavry. g t o ś n e g o w i d o w i s k a f i l m o w o . Nieco więcej kina i życia. (chyba przesadzony pirotechnicznie). perypetie f i k c y j n y c h postaci byłyjuż t y l k o ilustracją okreś­ lonych tez historycznych. której eksperymenty f o r m a l n e (nie zawsze najszczęśliwsze) zostały potępione z nieuzasadnioną gwałtownością. zwła­ szcza w tematyce społecznej. w hałaśliwie reklamowanej Annie proletariuszce S t e k l y e g o . w ś r ó d których trafiały Cesarski s ł o w i k Cesarski piekarz • T w ó r c y w 1958 r.e s t r a d o w e g o — Laterna magica. Natomiast Vladimir Borsky Janem Rohaczem z Dube zapoczątkował cykl p o m p a t y c z n y c h rekonstrukcji historycznych. gdzie miejsce ż y w i o ł o w e g o starcia zajmowała s k o m p l i k o w a n a taktyka walki politycznej. kapitalisty. Surowo osądzona została Daleka droga (Ghet­ to Terezin) Alfreda Radoka*. uważający za niegodne pochylanie się nad losami poje­ d y n c z e g o człowieka i t y l k o w pocie czoła „objaśniający historię". np. W pełnej zgodzie z zaleceniami t e o r e t y k ó w nowego stylu zrealizował Jiri Weiss fi Im o początkach ruchu robot­ niczego. W następnych filmach c y k l u . Osłabiało to cząstkowe sukcesy. ekspresjonistyczna wyciecz­ ka do krainy poniżeń i cierpienia. Niezależnie od epoki i kroju kostiumów o b o ­ wiązywał tu jednak także szablon. rekonstruowana z oportunistycznymi p o p r a w k a m i . Przyjdą nowi bojownicy. np. Od 1949 r. gdzie fakty historii przeplatały się jeszcze z autenty­ c z n y m i losami bohaterów (wspartymi znakomitą kreacją Frantiśka Smolika).

jakie wesoły gęsiarek obiecał spuścić o k r u t n e m u feudałowi. Zaczynał się on t r a d y c y j n y m i rekwizy­ tami budapeszteńskich operetek: czardaszem. gdzie stara legenda o Golemie. W z r u j n o w a n y m z a m k u banda tra­ fiała na starego artystę rozumiejącego odpowiedzialność d o r o s ł y c h za losy pokolenia i wójta despotę grożącego represjami. Księżycu nad rzeką i Srebrnym wietrze Krśki wg powieści Frańa Śramka. W dziedzinie komedii. c h c i a ł o b y się rzec. WĘGRY CZARDASZ I PRZEDWYBORCZE PLAKATY Na Węgrzech nacjonalizacja kinematografii nastąpiła d o p i e r o w 1948 r. kameral­ nej.. ale miejscami szczerze śmiesznej Awantury na wsi (spółdziel­ czej) Macha. rabowała. jak Akcja B Macha o walkach z partyzantami ukraińskimi i Porwanie. Wstrząsający był począ­ tek: banda zgłodniałych sierot w o j e n n y c h przemierzała z r u j n o w a n y kraj (niezbyt dokładnie umiejscowiony geo­ graficznie). prawdziwą rewelacją okazałsię Cesarski pie­ karz (1951) doświadczonego majstra Frića. f a c h o w e g o zdejmowania butów z nóg wisielca. o k r u t n y i obwiniający film Gdzieś w Europie (1947) Gézy Radvànyi'ego. W innej tonacji. początkowo jeszcze bez s u r o w y c h rygorów sty­ listycznych. debiut głośnej p o t e m spółki reżyserskiej Kadara i Kłosa. żalowi za utraconą m ł o d o ­ ścią. stała się wyborną satyrą o współczesnych aluzjach p o l i t y c z n y c h . Upaństwowienie f i l m u w z m o g ł o udział elementu spo­ łecznego. cygańską Gdzieś w E u r o p i e Piędź ziemi ( A d a m Szirtes i Agi Meszaros) 179 . Z tego wstęp­ nego okresu w y r ó ż n i ł się t y l k o jeden.się wcale przekonywające refleksy czasu „ z i m n e j wojny". którego scenarzystą był jeden z wielkich teorety­ ków sztuki filmowej Béla Balazs. Tragizm jej sytuacji moralnej ilustrowała scena rze­ czowego. gdzie role g ł ó w n e p o ­ wierzono nostalgii w s p o m n i e ń . i n t y m n e j . przez pierwsze lata p r o d u k c j a rozwijała się niemal na warunkach p r z e d w o j e n n y c h . obok naiwnie tendencyjnej. wielokrotnie ekranizowana w tonacji makabrycznej. popełniała wręcz morder­ stwo. Warto w s p o m n i e ć jeszcze o d w ó c h udanych próbach kina poetyckiego. rozwiązał Frigyes Ban c h ł o p s k i dramat sprzed w o j n y Piędźziemi (1949). Początkowy brutalny realizm (ze wstawkami ekspresjonistycznymi) zmieniał się pod koniec w szla­ chetny symbolizm. oparty na autentycznym fakcie uprowadzenia samolotu czeskiego do RFN. a Jan Werich w podwójnej roli cesa­ rza i piekarza zabłysnął komizmem typu „ścichapęk". mniej jednak przekonywający. kradła. g w a ł t o w n y . sowizdrzalska bajka o trzech łaniach. Ciekawą próbą z tego okresu okazałsię Gęsiarek Matyi Kàlmana Nàdasdy'ego.

jej wybitni t w ó r c y w okresie międzywojennym (Lupu Pick. pełną werwy komedię o aktorze zakochanym w prowincjonalnej piękności. Powody o b r a c h u n k u były te same. Alarm kreślił obraz rodziny. c h o ć b y w d w ó c h słowach. Prawda psychologicznego szczegółu prowadziła Ź a n d o ­ wa ku realizmowi. małe studium socjologiczne i polityczne. pojawił się interesujący Alarm Zacharego Źandowa. kiedy uciekający esesmani wypędzają R u m u n ó w z ich ciężarówek.kapelą. pełną melancholijnego na­ stroju elegię o śmierci żydowskiej dziewczyny. zaczątek przyszłych ram nowej kinemato­ grafii. Ale wprost z wesela uboga panna m ł o d a porywana była przez takiego samego jak ona biedaka i zaczynała się dramatyczna walka m ł o d y c h z nędzą i uciskiem. dalszy ciąg epopei bohate­ rów Piędzi ziemi — Wyzwolona ziemia. rozdartej przez waśnie polityczne. istniała nieco dawniej i p r o d u k o w a ł a więcej niż rumuńska. film bułgarski na d o b r y c h parę lat popadł w niewolę b u d u - Alarm KRAJE BAŁKAŃSKIE START OD ZERA Sąsiednia Rumunia nie miała żadnych tradycji f i l m o ­ w y c h . ale sytuacja Bułgarii była odmienna. Niestety. a potem o f i c e r ó w wysyłanych 180 . niewolniczo zapożyczonej z książki. wewnątrz jedynej organizacji f i l m o w e j . Zostawała np. f i l m o katastrofie g ó r n i ­ czej. a liczba f i l m ó w zrealizowanych przed 1945 r. ale bardzo d ł u g o czerpał natchnienie z kiepskiego teatru. nie wspo­ mnieć o d o r o b k u wielkiego fotografika i dokumentalisty lstvana H o m o k i Nagy. Jean Negulesco) musieli szukać miejsca zagranicą. Po u p a ń s t w o w i e n i u p r o d u k c j i f i l m rumuński zyskał mocne podstawy materialne. mającej p r o d u k o w a ć filmy prohitlerowskie. W d r o b n y c h realiach i poezji miłosnej leżała istotna wartość tej społecznej epopei. co w Polsce czy Jugosławii. w dość o b i e k t y w n y m rysunku w r o ­ gów. Nastąpił cały cykl n u d n y c h rekon­ strukcji historycznych oraz bezkrwistych f i l m ó w produk­ c y j n y c h . jakkolwiek nie zdobyła się do 1950 r. Tam f r o n t walki z faszyzmem był f r o n t e m wewnętrznym. na front. na żadne dzieło znaczące. utworzyli lewicowy ruch o p o r u . ta obiecująca próba pozostała przez wiele lat bez kontynuacji. A scena bitewna. co podówczas było istnym ewenementem. Jeszcze przed wojną f i l m o w c y bułgarscy toczyli boje z cenzurą. zamiast k o n t y n u o w a ć poznawanie prawd autentycznych. Za pierwsze jaskółki odrodzenia — oczywiście poza najdokładniej „ o b s t a w i o n y m " tematem współczesnym — uznać było można wzruszającą Wiosnę budapeszteńską (1955) Feliksa Mariassyego. oparty na d o b r y m tekś­ cie literackim Mihaila Sadoveanu. Lata „ r e a l i z m u socjalistycznego" przyniosły obniżenie lotów. nie przekra­ czała dwudziestu. Niestety. Z szeregu pozycji słusznie z a p o m n i a n y c h w y b i ł się j e d y n i e epicki Mitria Kokor (1952). zabawną. f i l m o w c a wielkiej cierpliwości i pokory. w pamięci milcząca panorama twarzy żołnierzy. wykazał wszystkie wady sztuki zakłamanej. przedstawił losy m ł o d e g o fornala g n a n e g o z armią A n t o n e s c u p o d Stalingrad. T r u d n o wreszcie. uciekającej od prawdziwych k o n ­ f l i k t ó w w stronę rzeczywistości zmyślonej rodem z przed­ w y b o r c z y c h plakatów. stanowiący obrachunek z wojenną prze­ szłością. a w czasie w o j n y . Z t y c h ostatnich wyróżnić można co najwyżej Znak życia (1954) Z o l t ś n a Fśbriego. Kinematografia bułgarska. Zrealizowany w 1951 r. późniejszego przy­ w ó d c y n o w e g o kina węgierskiego. np. nie mówiąc już o jego naiwnej tendencyjności agitacyjnej. starczała za cały w y w ó d historiozoficzny. z ostrymi spięciami d r a m a t y c z n y m i i niebanalną postacią kierującego akcją ratunkową ministra. hucznym weselem. Mimo ilustratorskiego s t o s u n ­ ku do oryginału partie ś r o d k o w e przypominały niekiedy t r y l o g i ę o Maksymie. j e d n e g o z największych na świecie a u t o r y t e t ó w w dziedzinie filmu przyrodniczego. Zaraz po upaństwowieniu kinematografii w 1950 r. Reżyser Victor lliu w luźnej konstrukcji fabularnej. i Liliomfi Kśroly Makka. o b o k paru f i l m ó w poświęconych walce wyzwoleńczej z t u r e c k i m zaborcą.

c h o ć b y cząstkowej i chaotycznej. bliski Ostat­ niemu etapowi. Mimo to film jest p o z y t y w n y m przykładem współ­ pracy d w ó c h kinematografii. Te same cechy jego charakteru pisma zagrały nato- * S z c z ę ś l i w y m w y j ą t k i e m b y ł a u s t r i a c k o . kiedy to liczne oddziały partyzanckie na p r z y g o d n y m . * T y t u ł o r y g i n a l n y : Rotacja. kto w i n i e n i co ma teraz począć ogłuszony klęską naród niemiecki. dla­ czego 5 m i l i o n ó w N i e m c ó w zostało członkami partii hitle­ rowskiej. Z tego pierwszego okresu bardzo t r u d n o coś wyróżnić. Spotkanie z byłym d o w ó d c ą . Delikatne zadanie wygrania hardej nieza­ leżności jeńców udało się bez przejaskrawień. stworzyła i dla twórczości rodzimej pokusy do schlebiania niedobrym g u s t o m i rezyg­ nowania z ambitniejszych f i l m ó w p r o b l e m o w y c h . Staudte uznał jednak. że o d r o d z o n y film nie­ miecki nie może nie zacząć od szukania o d p o w i e d z i na te pytania. człowiek zmiażdżony świa­ domością wielkiej w i n y swego n a r o d u . Konieczność konkurowania z r o z r y w k o w y m i f i l ­ mami z a c h o d n i m i . Wola posiadania własnej kinematogra­ fii skrystalizowała się tam jeszcze w czasie wojny. Gust Staudtego do obrazowej przenośni. Chaos i rozpacz. Ale w y c i ą g ­ niętą rękę powstrzymuje dziewczyna. Gorzej z zakończeniem. symbol odrodzenia. Ruiny d o m ó w i ruiny ludzi. Ta dość dyskusyjna diagnoza utrzymana była w f o r m i e nawra­ cającej do niesamowitych rozwiązań ekspresjonizmu z lat d w u d z i e s t y c h . Tania siła robocza zachęciła niejednego kontrahenta zagrani­ cznego do w s p ó ł p r o d u k c j i . by umożliwić ucieczkę Jugosłowia­ ninowi. Również Jugosławia do roku 1945 pozbawiona była produkcji f i l m o w e j . 181 . o k t ó r y m będzie m o w a w związku z k i n e m a t o g r a f i ą austriacką. często zdo­ b y c z n y m sprzęcie utrwalały f r a g m e n t y swej bojowej epopei. Rozdartą nie­ p o k o j a m i inteligencję niemiecką reprezentował w jego f i l ­ mie wracający z f r o n t u lekarz. zrealizował w o k u p a ­ cyjnej strefie radzieckiej Wolfgang Staudte.S t o s u n k o w o najambitniejsza wydaje się Krwawa droga (1954) . zbrodniarzem w o j e n n y m . rzeczniczka pozytywnej tezy o pracy odkupicielce. który już zapomniał i z n ó w o p ł y w a w dostatki. w k t ó r y m stary N o r w e g z twarzą Nemezis zabija syna-faszystę.j u g o s ł o w i a ń s k i Ostatni most. Na podstawie opowiadania pisarza norweskiego reżyser jugosłowiański Radosz Novaković i norweski Kare Bergstróm stworzyli świat o b o z o w y o przejmującej atmosferze. czę­ sto o niewysokim poziomie. który w 1946 r. że przez długie lata film j u g o s ł o ­ wiański był równoznaczny z filmem partyzanckim. P r o d u k c j a została tu niezmiernie zdecentralizowana (każda z republik federalnych stworzyła sobie własną wy­ twórnię). Po w y z w o l e n i u tematyka ta tak bardzo zawładnęła młodą kinematografią. Prawie bezna­ dziejnym wydawało się szybkie znalezienie odpowiedzi.dramat wojenny o obozie j e ń c ó w j ugosłowiańskich umieszczonych przez N i e m c ó w w N o r w e g i i . do „ z n a c z ą c y c h " udziwnień i ozdób k ł ó c i ł s i ę niejednokrotnie z zamierzonym realizmem relacji. NIEMIECKA REPUBLIKA DEMOKRATYCZNA NA GRUZACH FASZYZMU M o r d e r c y są w ś r ó d nas (Ernst W i l h e l m B o r c h e r t ) jących biografii i monumentalnej a niezdarnej epiki. Z a l u d n i o n y symbolami Berlin p r z y p o m i n a ł miasto z Nosferatu. f i l m y powstałe w jej w y n i k u nie grzeszyły wysoką jakością i często w o g ó l e nie były w Jugosławii wyświetlane*. uwarunkowanej korzyściami nie t y l k o finansowymi. Taką wizją rozpoczynał się pierwszy po wojnie f i l m niemiecki. rodzi o d r u c h : zabić. W zrealizowanej nieco później Brunatnej pajęczynie* pokazał Staudte 20 lat życia (1925—45) rodziny berliń­ skiego drukarza. Mor­ dercy są wśród nas. obficie dopuszczonymi na ekrany. próbując odpowiedzieć na pytanie. zwykle o przewadze kapitału niejugosłowiańskiego.

Wydawało się. S a m o b ó j ­ stwo pary berlińskich aktorów nie było f i l m o w y m zmyśle­ niem. Kameralny. ale i montaż (zestawienie krzywoprzysięzcy z witrażem T e m i ­ dy). kompleks winy. Ginęły w filmie nie miliony pariasów w pasiakach. przede wszystkim zaś nie stroniące od niezwykłości i deformacji zdjęcia R. że taką rangę. Do zamierzenia godnego Ostat­ niego etapu dobrał pretekst pozornie maleńki. wzięta z Henryka Manna. z pewnością namiętna i zaangażowana. Sądząc. że coś było. Możliwość połączenia wiel­ kiej epiki historycznej z ciętą satyrą przed Poddanym przestraszała a m b i t n y c h śmiałków. Na zachodzie nie sumienie myś­ lącego historycznie artysty. ale ostatnie ujęcie pokazywało ruiny z 1945 r. Zajrzał za fasadę wilhelmowskiej burżuazji sprzed 1914 r. p o ł o ż o n y m w radzieckiej strefie o k u p a c y j n e j . do śmierci. i muzyka (przerywanie „Pieśni dziewicy" parademarszem). Na wschodzie po paru latach świetnego rozwoju Defy nastąpił regres.. możeneorealistyczna. „ h o n o r o w e " blizny na policzkach. do rangi utraconej w 1933 r. analogicznie do Włoch. nie z n i s z c z o n y m m i a s t e c z k u f i l m o ­ w y m Niemiec. Wydawało się. Akcja urywała się w 1914 r. w któ­ rym upatrywano następcę Pabsta. lecz tylko dwoje s a m o t n y c h ludzi w ciszy eleganckiego saloniku. zapewnią im tragiczne doświadczenia wojenne. t y l k o wzrost uprzemysłowio­ nej sytości zaczął określać mentalność społeczną. ożenionego z aktorką Żydówką. jako jedynego rozwiązania. że wszyscy utalentowani t w ó r c y niemieccy powrócą z emigracji i powstanie kinematografia ambitniejsza jeszcze niż w latach 1918—33. stanowiącym szczy­ t o w y p u n k t kariery Staudtego. co odmawiali zgody. jak doszło do zbrodni ludobójstwa. Wyśmiewał reżyser opilstwo szowinistycznych korporantów. ale ujawniać. Wielcy emigranci albo nie w r ó c i l i . Wiernych p o d d a n y c h kajzera wykpiwała nie t y l k o anegdota. albo nie pokazali nic g o d n e g o uwagi. jest. jak do tego doszło — Maetzig spróbował pokazać. Produkcja w dzielących się coraz radykalniej Niemczech rozpadała się na d w a izolowane nurty. że sztuka p o ­ w i n n a nie t y l k o informować.Poddany (Werner Peters) miast korzystnie w Poddanym (1951). która uśmierca skuteczniej od kuli. i n t y m n y p s y c h o l o g i z m zamienił Maetzig na M a ł ż e ń s t w o w m r o k u (Ilse Steppat i Paul Klinger) * G o s p o d a r u j ą c e j w n a j w i ę k s z y m . militarystyczne frazesy na papierze klozetowym. Staudte dowiódł. ujęcia przyśpieszone (gorliwość uczniów w speł­ nianiu rozkazów groźnego belfra). zaszczutego w m r o k u hitlerowskiej nocy i zmarłego wraz z żoną s a m o b ó j ­ czo. Już pierwszy film Staudtego i w ogóle pierwsze filmy w y t w ó r n i Defa* obudziły nadzieje na p o w r ó t f i l m o w c ó w niemieckich do rzędu c z o ł o w y c h postaci postępowego kina. sterczące a la Wilhelm II wąsiki bohatera. że nic p o d o b n e g o się nie stało. jako bezpośrednią konsekwen­ cję osławionego „ p r u s k i e g o ducha". a film spadł do roli zabawiacza gapiów.. 182 . Małżeństwo w mroku. c h a m ­ stwo kaprali. że j e s t t o możliwe. w y w o ł a n y niepokojami „ z i m n e j wojny". był rewelacyjnym debiutem Kurta Maetziga. Ze złotego okresu Defy trzeba wymienić co najmniej trzy f i l m y lat 1947—49. Baberskego. konieczność szczerego rozliczenia się z hitlerowską przeszłością i wy­ sunięcia o d w a ż n y c h propozycji na przyszłość. B a b e l s b e r g u . dostrzegł tam ząbkującego esesowca i potrafił o tym opowiedzieć bez wielkich słów. Ludzie Maetziga z całą precyzją psychologiczną d o k u m e n t o w a l i zmiany w psychice przeciętnego Niemca w latach 1933—43. za to z ową ironią. Pierwszy z nich. t y l k o transpozycją losów aktora Joachima Gottschalka. popychające t y c h . J e d n y m z największych rozczarowań historii filmu.

Farbenindustrie i stosunkach w arysto­ kracji przemysłowej Niemiec przed. wyrazistych akcesoriów danej epoki. z c a ł k o w i t y m zaniedbaniem kryteriów estetycznych. że jego sympaty­ czni i tragiczni bohaterowie nie żywią się cytatami z klasy­ ków marksizmu. znajdowały zawsze tysiące okoliczności łagodzących — dla narodu. małą historię hitleryzmu. w samych założeniach jednak naiwnie upraszczający złożone konflikty. że co drugi d o w ó d c a 183 . dalekie od konsekwencji f i l m ó w NRD-owskich. t r a k t o ­ wana w sposób uproszczony. niektórzy krytycy serio utrzy­ mywali. 1950 r. — „ N o .i p o w o j e n n y c h . Czuło się. zwracało też uwagę zręczne stosowanie skrótów p o j ę c i o w y c h . Kinematografia RFN stała się pośmiewiskiem festiwali. której jedni c z ł o n k o w i e „urządzają się". ale czy taka była prawda historyczna? D u d o w nie dawał w dialo­ gach referatów p o l i t y c z n y c h . Ten lewicowy twórca. Zamiar p r z y p o m i n a ł Brunatną pajęczynę. którą doświadczenia życiowe doprowadzą do akceptacji walki rewolucyjnej. nie popadających nigdy w nadęty symbolizm. ale parę charakterów naryso­ w a n o celnie (stary kasjer. ** W j e d n e j z n i e l i c z n y c h scen „ f a b r y c z n y c h " k t ó r y ś z r o b o t n i k ó w narzekał: . której w p r z e c i w i e ń s t w i e do „ p a ń s t w a używały służące i w o g ó l e proletariat. realistycznie podkreślając słabość tego ruchu o p o r u . robią czarnorynkowe interesy. generałów.. Narracja przeprowadzona przez kilkanaście kolejnych płaszczyzn czasowych świetnie radziła sobie z płynnością przejść. Dlatego im wierzyliśmy. rozwiniętych w film ze słuchowiska radiowego. a parę scen stanowiło prawdziwy klucz do psychiki robot­ nika niemieckiego. gdzie postacie ujawniały się w p r y m i t y w n y c h myślowo autodeklaracjach. Przeciwstawienie strony białej stronie czarnej było natrętnie symetryczne. po katastrofalnych Braciach Benthin. G. Gigantyczne masówki ł a t w o organizować reżyserowi f i l m u o dużym budżecie. nie p o z b a w i o n y świetnych m o m e n t ó w . • O r y g i n a l n y t y t u ł O/e Buntkarierten p o c h o d z i ł od s p e c j a l n e g o g a t u n k u p o ś c i e l i w barwną k r a t k ę . z jego pracowitością i systematycz­ nością**. połączonych rekwizytem — s a m o c h o d e m . a nawet esesmanów czy funk­ cjonariuszy partyjnych niższego szczebla. W przeciwieństwie do m o n u m e n t a l n y c h f i l m ó w o Thalmannie rozegrał rzecz kameralnie. Podobne poczynania utonęły szybko w morzu produk­ cji rozrywkowej o zdumiewająco niskim poziomie estetycz­ n y m .Za pierwszy t y d z i e ń nic. za d r u g i — nic. że w ogóle nie istnieje. zwłaszcza pierwsza. o solidnej rodzinie kasjera. Była tu m o w a o p o w o j e n n y c h . ślepo wierzący w siłę pieniądza). Gros p r o d u k c j i zajęła tematyka polityczna. REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC TYSIĄCE OKOLICZNOŚCI ŁAGODZĄCYCH W RFN parę a m b i t n y c h prób podjął Helmut Kautner. film o I. potępiając Hitlera. widziana oczyma poczciwej służącej. W tej dwuzna­ cznej krytyce celował przede wszystkim Paul May w t r y l o ­ gii 08/15 (1954—6) pokazując. zawierała w kilku kolejnych epizodach. dał w Silniejszych od nocy (1954) przekonywający obraz konspiracji antyfaszystowskiej. ale. to b i e r z m y się do r o b o t y ! " I brali się. W połowie lat 50-tych najpoważniejszym przedsięwzię­ ciem okazał się cały cykl f i l m ó w o hitleryzmie i militaryzmie. że to się kiedy o d b u d u j e ? " — „ N i g d y w ż y c i u " — b r z m i a ł a o d p o w i e d ź . bez środków. wśród garstki ludzi. za takie w y n a g r o d z e n i e to p r a c ę m o ż n a m i e ć wszędzie!" Inny zapytywał: „ M y ś l i s z . a nawet rzemieślniczym. a inni o d b u d o w u j ą fabrykę. m i m o jej 100 f i l m ó w rocznie. p o w r ó c i ł na ekrany Naszym chle­ bem powszednim. pauzujący przez cały okres hitlerowski. T y l k o jeden powrót reżyserski wniósł nieco świeżości — Slatana Dudowa. Staudte wyje­ chał. znisz­ c z o n y c h Niemczech. Wielki sezon Defy skończył się raptownie ok. który był marksistowskim podrę­ cznikiem historii Niemiec. Jeden Dudow. Maetzig zrobił z o g r o m n y m nakładem kosztów Radę bogów. W owych dniach (1947). tylko co miesiąc zabiegają o swe kiepskie kartki żywnościowe. Następ­ nie na parę lat zaangażował się reżyser w dwuczęściowy film o Thalmannie. Ale pociąg do „wielkiej skali" miał w k r ó t c e d r o g o Maetziga kosztować. utrzymanych całkowicie w stylu pompatycznej publicy­ styki.08/15 (z prawej Hans Christian Blech) szeroką kompozycję epicką w Czterech pokoleniach". bez pieniędzy. W e h r m a c h t u . była to b o w i e m historia najnowsza Niemiec (z pierwszą wojną światową włącznie). o bardzo podejrzanej w y m o w i e politycznej: k r y t y k o ­ wały one minioną przeszłość.

Ależ właśnie należałoby go oskarżać. ale. w monarchii austro-węgierskiej. Ostatni m o s t (Maria Schell) KRAJE SKANDYNAWSKIE NAJGŁĘBSZE ZAGADKI ISTNIENIA Co najmniej dwa kraje skandynawskie. Z późniejszych f i l ­ mów Pabsta znikły nawet zainteresowania plastyczne. Ostatni most (1953) Kautnera. Tove Maes. Serię w y b i t n y c h f i l m ó w duńskich rozpoczął dramat z historii antyhitlerowskiego ruchu o p o r u Czerwone łąki Bodila Ipsena i Lau Lauritzena. Prędko okazało się. Sam Pabst rozpoczął po wojnie Procesem (1947). Jensenom udało się powtórzyć swój 184 . by nie wysunąć się na organizatora akcji. bez koncesji na rzecz łzawego melodramatu. że w y t w ó r n i e austriackie są dostarczycielami jeszcze tandetniejszej makulatury f i l m o ­ wej.W e h r m a c h t u na froncie w s c h o d n i m był wrogiem Hitlera i uczestnikiem wielkiego spisku przeciw faszyzmowi. szlachetnie nawołującą do wszechzapomnienia i wszechprzebaczenia.złych" i „ d o b r y c h " .. Nieładna i wzruszająca o d t w ó r c z y n i roli Ditty . Dania i Szwecja. W Ditcie m o t o r e m analizy społe­ cznej były litość i żal. był humanistyczną przenośnią. Ta zahukana dziewczyna wiejska właś­ ciwie nie działała. jako niemiecka sanitariuszka. który potępiał antysemityzm (dość zresztą dwuznacznie). zrobiony był właściwie przez N i e m ­ c ó w i Jugosłowian. O ile jednak dla Szwecji był ten okres wstępem do prawdziwego renesansu na f o r u m m i ę d z y n a r o d o w y m . AUSTRIA WSZECHPRZEBACZENIE Mało zniszczona Austria. A l ­ fred Weidenmann w Canarisie rehabilitował szefa nie­ mieckiego wywiadu. Albo raczej widział nieludzkość walki oczyma walczących z obu stron.. Fenomenalna w delikatnej kobiecości Maria Schell. o tyle dla Danii były to jedynie interesujące zapowiedzi.o rękach szorstkich od pracy". Ale c z o ł o w y m filmem tej kinematografii pozostaje Ditta (1947). Oskarżano film o sentymentalizm. wystartowały znakomicie w pierwszych latach p o w o j e n ­ n y c h . mogła się stać w t y c h w a r u n k a c h dużym ogniskiem niemieckojęzy­ cznej kinematografii. którym nie pozwolono się ziścić w okresie późniejszym. Obiektywizm tego filmu traktował na równej płaszczyźnie racje obu stron. zwłaszcza że osiadł w niej stary Pabst. zabitej na ostatnim dla niej moście. dzieliła swoją sympatię między obie strony partyzanckiego frontu w nagiej i skalistej Bośni. Tra­ gizm losu sanitariuszki. Jedyny w a r t o ś c i o w y f i l m nominalnieaustriacki. zrealizowana według Andersena-Nexó przez mał­ żonków Astrid i Bjarne Henning-Jensenów. zagrała tak. W y d o b y w a n i u socjalnych prawidłowości z wie­ lorakiego gąszczu życia nie musi towarzyszyć koniecznie gniew albo entuzjazm. g o d n i e realistyczny. gdyby nie był senty­ mentalny. znowu niepodległa. a sam Kautner z zapałem g o d n y m lepszej s p r a w y zajął się w Diabelskim generale podziałem hitlerowskich generałów na ... była jedynie obiektem działań sił w r o ­ g i c h i egoistycznych. cechujące całą jego wcześniejszą twórczość.

c u d Dreyera. osadził ją reżyser w realistycznym ś r o d o w i ­ sku rodziny chłopskiej. Od czasów Joanny d'Arc stracił Dreyer wiele zainteresowań dla e k s p e r y m e n t ó w f o r m a l n y c h . 185 . bardzo osobistą monografią poetycką S z t o k h o l m u . Pod koniec okresu. z d u m i e w a precyzją i dyskrecją. poczucia rytmu i psychologicznej wrażliwości. a przede wszystkim Wielką przygodą (1953). o d b i e r a j ą c jej j e d n a k metafizyczną eksplikację. łączące człowieka ze światem n a d p r z y r o d z o n y m . sąsiednich siedzib ludzkich w w y d m o w y m plenerze. T w ó r c y chodzi nie o rzeczywistość. Adaptując sztukę zamęczonego przez N i e m c ó w pastora Kaja Munka*. ale ujmującą świe­ żością. Słowo (1955). która mogłaby razić naiwną dosłow­ nością. Jest to drugi c u d . ujawniły brak w y o b r a ź n i . Mattson uzyskał tu niekłamaną świe­ żość młodzieńczego uczucia. h u m o r e m i naturalnością dzieciaków rozhasanych w takt doskonałej muzyki. że do mistycznej konkluzji logiczniej doszedłby film mniej realistyczny w scenerii. * Tę s a m ą sztukę a d a p t o w a ł w czasie w o j n y . że wielkim objawieniem kinematografii szwedzkiej zostanie Arne Mattson. Późniejsze prace Mattsona. zaraz po s t r a c e n i u M u n k a . Było to po wielkim sukcesie jego lirycznego romansu Ona tań­ czyła jedno lato (1951). który po naturalistycznym. pełne surowego g o t y c k i e g o piękna. obrazów na ścia­ nach. gdy pobity finansowo film duński z r e d u k o w a ć musiał niemal do zera swe artystyczne a m b i ­ cje. Autentyczny zmysł dokumentalny ujawnił A r n e S u c k s d o r f f Rytmami miasta. odezwał się po dłuższej przerwie Carl Dreyer. a tak niewielu osiąga. rozpa­ czliwie próbującego powtórzyć sukces. które w y w o ł u j e c u d . banalną niby histo­ ryjką z kopenhaskiego przedmieścia. realizator s z w e d z k i G u s t a w M o l a n d e r .Kinematografia szwedzka. Wy­ trwały poszukiwacz Boga stworzył arcydzieło kinemato­ grafii spirytualistycznej. nie ustawała jednak w szykowaniu niespodzianek. nieufnie przyjmowana na świecie. taktownie fabularyzowanym hymnem na cześć pierwot­ nego boru szwedzkiego i jego c z w o r o n o ż n y c h mieszkań­ ców. Słowo. oczyszczając jedynie materialny świat ze z b ę d n y c h rekwizytów: mebli. ale wibrującym wewnętrznym napięciem melodramacie Tylko matka zadziwił adaptacją Ditta (z lewej Tove Maes) Panna J u l i a sukces Dziećmi z jednego podwórka. t y l k o o Słowo. Wraca do życia zmarła matka małej dziewczynki: scena. I d o p i e r o po chwili u urzeczonego widza rodzi się refleksja. Dzięki dziewczęcej naiwności Ulli Jacobsson historia miłości wiejskiej dziewczyny do przy­ stojnego studenta ze S z t o k h o l m u dosięgła rzadkich wyżyn czystości i piękna. o którą tak wielu się kusi. Sprawdziły się nadzieje pokładane w Alfie Sjóbergu. Przez pewien czas zdawało się.

po wiel­ kim sukcesie w Cannes jego S/ódme/p/eczęc/. Powyższe — i inne jeszcze — nazwiska przesłaniały przez jakiś czas człowieka.Wakacje z Moniką Biaty ren Strindbergowskiej Panny Julii (1951). Przynajmniej cztery pozycje z tego okresu zasługują na baczną uwagę: Więzienie (1949). Syn pastora. choć w różnych tonacjach. Niektóre robią wrażenie nie w y k o ń c z o n y c h brulionów*. idealizowania cierpień. Krytyka poznawała je na o g ó ł retrospektywnie. pełnych posępnego romantyzmu. samodzielne próby literackie i f i l m . n e r w o w e g o lata skan­ d y n a w s k i e g o w y t w o r n a szlachcianka oddawała się loka­ j o w i . rezygnacji. w chwili. wcześnie zakwestionował wiarę ojca. ale sposób. widzie­ liśmy obok niej ojca. w t y m s a m y m ujęciu. Letni sen (1950). w s p ó ł o b e c n y w tym samym ujęciu z teraźniejszym: bohaterka siedząca w fotelu opowiadała 0 swym dzieciństwie. walki z upokorzeniem. Europa poznała Bergmana d o p i e r o po 1957 r. realizował swoje własne scenariusze 1 słuszniej niż o kimkolwiek innym da się o nim powiedzieć. gdy reżyser miał na swym koncie nie mniej niż 18 filmów. * Wiele lat p r a c o w a ł B e r g m a n w s z a l e ń c z y m t e m p i e k o ń c z ą c d w a f i l m y (wg w ł a s n y c h scenariuszy!) rocznie. Był od początku „ a u t o ­ rem k o m p l e t n y m " . Zadziwiająco jednolita jest inspiracja wszystkich t y c h f i l m ó w . zadań człowieka wobec innych ludzi. g o d n o ś c i w o b e c poniżeń i lęków. łączył Szwed narrację oznajmującą z t r y b e m w a r u n k o w y m : gdy pokazywał Julię zastanawiającą się. że pracował ciągle nad j e d n y m i t y m samym f i l m e m . Nie wszystkie jego filmy z tego okresu są ciekawe. w jaki reżyser doprowadzał bohaterkę do obu decydujących kroków. Ważna była natu­ ralnie nie sama anegdota. tzn. Wakacje z Moniką (1952) i Wie­ czór kuglarzy (1953). znając już dzieła późniejsze i dojrzalsze. w jej wyobraźni telefonującego po policję. Równie śmiało. jakimi spotyka nas świat. Temat był t y p o w o szwedzki: w atmosferze krótkiego. 186 . ale zacho­ wał jego zainteresowania dla najgłębszych zagadek istnie­ nia: sensu życia i śmierci.. który sam jeden stać się miał s y n o n i m e m kina szwedzkiego — Ingmara Bergmana. t j . a potem popełniała samobójstwo. czy ojciec wezwie policję. a na tym t y l n y m planie ona sama jako dziecko przechodziła z matką przez p o k ó j . Swe życie w sztuce dzielił Bergman między teatr. O b o k znakomitej techniki przeskakiwania od teraźniej­ szości do wspomnień i wyznań panny Julii wprowadzał Sjóberg czas przeszły.

Nieśmiałe. Na nie kończących się płaskowzgórzach Laponii. czarodziejka zamieniająca się w rena i wodząca na pokuszenie m ł o d y c h myśliwych. być może. Marshall! (1952) urosła do rangi buntu i chyba przeceniono z a r ó w n o jej polityczny akcent (upatrując w niej satyrę na „ p o m o c amerykańską dla Europy"). w k t ó r y m nagrodę literacką Nobla otrzymał Albert Camus. realizując niemal 50 f i l m ó w rocznie. bezpardonowym pesymizmie — jakże sprzecznym z b ł o g i m kwietyzmem zamożnego mie­ szczaństwa szwedzkiego — zaszedł Bergman tak daleko. Haesaerts. c o r r i d y i seniorit z kastanietami. Mr. a piękno zdjęć nie pozwalało zbytnio przejmować się m r o c z n y m i losami bohaterów. Mr Marshall! * Z a g r a n a c z ę ś c i o w o przez a u t e n t y c z n y c h u c z e s t n i k ó w z d a r z e ń . Ale przeczyste słońce polarne t e m p e r o w a ł o o k r u c i e ń s t w o . z rzadka przerywanych p i o n o w y m akcentem s a m o t n e g o drzewa. Może dlatego jego sztuka doczekała się powszechnego uznania dopiero wtedy. wtrącanie w realistyczne opowiadanie sennych fantasmagorii nie Witaj n a m . J e d y n y m filmem o sławie międzynarodowej była p ó ł d o k u m e n t a l n a Bitwa o ciężką wodę* (1947) Titusa Vibe Mullera. m. przypominająca o boha­ terskim akcie dywersji. Jean Dreville'a. co by nie było płaską p r o p a ­ gandą. Sukces Siódmej pieczęci w Cannes nastąpił w t y m samym roku. ł z a w y c h melodramatach. Jeden Erik B l o m b e r g potrafił w Białym renie (1954) d o k o n a ć ważnego wynalazku — odkrył fotogeniczność śnieżnej pustyni. W istocie od czasu w o j n y d o m o w e j nie dała nic. wulgarną rozrywką lub bezskrzydłą eksploatacją w d z i ę k ó w f o l k l o r u dla turystów: flamenca. o tyle sytuacja Hiszpanii wyglądała zgoła odmiennie i mniej prosto. n u d ­ nawa ekspozycja. u c z o n y c h : F r y d e r y k a J o l i o t . W wielu filmach Bergmana znajdu­ j e m y uderzająco zbieżne z Camusem (i innymi egzystencjalistami) nuty niewiary w sensowność ludzkiego działa­ nia i nastroje pesymistycznej rezygnacji. oraz w s p ó ł r e ż y s e rowana przez Francuza. 187 . Na t y m s m u t n y m tle s k r o m n a komedia Luisa Berlangi i Juana A. Legenda kończyła się o k r u t n i e : śmiercią Pirity w postaci rena z ręki zakochanego męża. gdy dojrzewając wyzbyła się swej czarnej j e d n o ­ stronności. D w u k r o t n i e liczniejsza kinematografia fińska celowała w naturalistycznych. który przesądził. Bunt ludzki przeciw sa­ motności pogarsza tylko sytuację b u n t o w n i k ó w . jak i n o w a t o r s t w o formalne. Kinematografia hiszpańska była kolosem na glinianych n o g a c h .in. w których najczęściej hoże wieśniaczki rozpaczały nad brzegiem m a l o w n i c z y c h jezior z racji k ł o p o t ó w z nieślubnym dziec­ kiem. HISZPANIA ANDALUZYJSKA MASKARADA Jeśli z terenu Belgii i Holandii zasygnalizować można było jedynie obecność ciekawej kinematografii krótkometrażowej: dokumentalnej i oświatowej (Haanstra. bezruch długiego dnia p o d b i e g u n o ­ w e g o naruszała piękna Pirita. Gwał­ t o w n e jak p ó ł n o c n e lato romanse są bardziej spazmaty­ cznym konfliktem płci niż spełnieniem i ukojeniem. nieudolne próby norweskie miały przewa­ żnie za tło ruch o p o r u i wojnę. b r a c i d e Broglie i t d . W swym totalnym. Przydługa. O innych kinematografiach skandynawskich niewiele można powiedzieć. Kosz­ mary w s p o m n i e ń i metafizyczny lęk przed przyszłością paraliżują wszelkie szczęście. Storck). Bardema Witaj nam. fiasko hitlerowskich poszukiwań a t o m o w y c h . Zewnętrznie przypominała mocarstwo filmowe. manieryczne popisy techniką.C u r i e . że słusznie skądinąd wyrzucać mu poczęto obsesyjność maniery. Van der Horst.wreszcie nihilistycznej rozpaczy.

ale autentyczny świat o d p o w i e ­ dzialności i solidarności. Figueroa mocą swego fascynującego talentu ograniczał świat do jego strony widzialnej. Całe d u c h o w e p o t o m s t w o Marii Candelarii w reżyserii Emilio Fernandeza: Perła. skłopotanej. Niestety. szeroko otwarte na wspaniałość p o ł u d n i o w e j przy- 188 . Ś m i e r ć rowerzysty ( A l b e r t o Closas i L u c i a Bosè) Maclovia (Pedro A r m a n d a r i z i C o l o m b a D o m i n g u e z ) AMERYKA ŁACIŃSKA CZARNE ŚWIATŁO Z kinematografii A m e r y k i Łacińskiej daleko przed resztę wysunął się Meksyk. Kontrast między prawdą nędznej mieściny kastylijskiej a andaluzyjską maskaradą. Kadry tych f i l m ó w . w p ł y w jego asystentów i słu­ chaczy. ale cieszącej się c h o ć b y pięknymi snami. którzy prześladowani przez brutalny i głupi świat bogatych nie mogą zaznać szczęścia. Większego rozgłosu doczekała się Śmierć rowerzysty (1955). z drugiej otwierał oczy intelektuali­ ście na mniej w y g o d n y . Marshalla jego scenarzysta Bar­ dem zrealizował swe dwa pierwsze filmy. Na marginesie fabuły o znanym wątku pokazano w tonacji gorzkiej wiele realiów z życia codziennego tego zapylonego kraju. zrywają­ cego ze s w y m życiem u ł a t w i o n y m . A jednak to było właśnie o w o konieczne otwarcie okna na rzeczywistość prawdziwej Hiszpanii. ani w f i l m i e dźwiękowym niepodobna go sprowadzić. Maclovia. że ten sukces opierał się na jednej t y l k o . Wydaje się. w której — nie bez racji — u p a t r y w a n o znacznie więcej treści. nie bez znaczenia było ś r o d o w i s k o uniwersyteckie. to ciągle ten sam schemat pary u b o g i c h k o c h a n k ó w . Parę scen tego filmu (rejestracja pragnień mieszkańców miasteczka) g o d n y c h było Cudu w Mediolanie. W kraju. wystarczyło to. Na fali uznania dla Mr. do której ani w ż y c i u . niż to ujawniała sama powierzchnia dzieła. Romans światowej damy z m ł o d y m profesorem uniwersy­ tetu ujawniał z jednej strony hipokryzję i egoizm warstw uprzywilejowanych. Rio Escondido. Paloma (1946—49). nie na d ł u g o . W postawie profesora. którą na użytek d o b r y c h wujaszków z A m e r y k i aranżował obrotny dele­ gado general wespół z miejscowym alkadem — obnażał równocześnie kontrast między prawdą hiszpańskiego życia a maskaradą uprawianą przez całą kinematografię hiszpańską. by w okresie madryckich rozru­ chów studenckich osadzić profilaktycznie Bardema w wię­ zieniu. żyjącej na kredyt. wątłej niestety podstawie: na kunszcie operatorskim Gabriela Figueroy.tworzyło spójnej całości. gdzie na ścianach z a b y t k o w y c h auli uniwersyteckich wisiały hasła „ P o w t ó r z y ć i nie d y s k u t o ­ wać!". Aktorzy to w s p o m n i e n i a młodej amantki z wędrownej trupy teatral­ nej.

pretensjo­ nalny w warstwie fabuły. Prowodyr bandy roztrzaskuje kamieniem g ł o w ę kolegi. przestępcza młodzież z przed­ mieść México City. ale i upraszczające rzeczywistość wielkimi jednoli­ tymi płaszczyznami. których wolelibyście nie oglądać" — taka m o g ł a b y być dewiza jego f i l m u . a bardziej jeszcze — bezradny fatalizm losów infantylnych bohaterów. cała Ame­ ryka Łacińska. Wielki surrealista i o b r a z o b u r c a kinematografii musiał po upadku republiki oddać się podrzędnym posługom w H o l l y w o o d . Ani jednak jego Pieśń morza (1952). Odnowa mogła przyjść dzięki odstąpieniu od baśniowości socjalnej i osadzeniu bohaterów w realnym śro­ d o w i s k u . stosowanych kapeluszach z geometrycznymi wzorami. Banda okrada kalekę bez n ó g . Ja wolę być t y m ostatnim. zawsze niemal komponowane w głąb. ale. Zdawało się. zanim po kilkunastu latach przerwy doszedł do g ł o s u w Los Olvida­ dos (1950). Gdy opatrzyły się już wielkie s ł o m k o w e sombrera. o wstrząśnięcie w i d o w n i fotografią w r z o d ó w życia. że skłonił Alazrakiego do popełnienia jednego z najnieprzyzwoitszych aforyzmów w dziejach kina: — Są reżyserowie — powiedział — którzy otrzymują nagrody na festiwalach sztuki f i l m o w e j . dobry w partiach d o k u m e n t a l n y c h . i reżyserowie. o większe przeciwieństwo Piątki z ulicy Barskiej. „ L o s Olvidados" (Zapo­ mniani) — to rozwydrzona. czterech namiętnych nowelach o dyskryminacji Indian meksykańskich (1954). g d y tamten o d w r a c a się tyłem. bez podejrzanej estetyzacji nędzy. Może najczarniejsze. . W h o l l y w o o d z k i c h bójkach bandytów obowiązuje pewien kodeks h o n o r o w y . T r u d n o jednak. h o n o r o w i bandyci wielkich d r ó g . prze­ p o j o n y ludowością lament nad losami sezonowych e m i ­ grantów. Zatrważający poziom p r o d u k c j i brazylijskiej skłonił rząd tego kraju do sprowadzenia z emigracji Alberto Cavalcantiego. m i m o podobieństwa tematu. Bunuelowi nie chodziło o pozytywne tezy. „ O t o sprawy. a także naturalność gestykulacji aktorskiej. manifestujący. Osobną p o d każdym względem pozycję zajął w Me­ ksyku emigrant hiszpański Bunuel. potem nakręcić kilka k o m e r c y j n y c h f i l m ó w w Meksyku. że dla p o ł u d n i o w e g o temperamentu ważniejszą rolę gra drastyczny szok niż pełne niuansów cieniowanie efektu. a także smakowaniem brutalności i gwałtu film H u g o del Carrila Ciemna rzeka (1950). Ale na p r a w d z i w y awans swego kina musiała Brazylia jeszcze poczekać. któ­ rzy przyjeżdżają do pracy własnym cadillakiem. który zaraz p o t e m okazuje się lubieżnym sadystą. na powietrze i słońce. podporządko­ wane malowniczym ustawieniom kamery. jakie w kinematografii kiedykolwiek zapalono. Ale zaraz potem uwiódł młodego reżysera łatwy senty­ mentalizm i zaściankowy kosmopolityzm masowej pro­ dukcji meksykańskiej (90—100 filmików rocznie). którego krwawo kamienuje bez ryzyka. że taki krok został postawiony przez Benito Alazrakiego w jego debiutanckich Korzeniach. jak Stroheimowi w Chciwości.rody. Nieco więcej zainteresowania budzili na świecie O'Cangaceiro (1953) Limy Barreto. Wiele z t y c h kadrów nadawało się w p r o s t na wystawę f o t o ­ grafiki. Tu nie. osiągały kompozycyjną perfekcję. Ale reżyser nie pozwala na litość dla nieszczęsnego ślepca. Cierpiały na t y m często t e m p o i swoboda montażu. ani f i l m y kierowanej przez niego w y t w ó r n i Vera Cruz nie sprawiły przełomu. na dystans. pękate kaktusy na tle czarnego od żaru nieba i oślepiający bielą barok wiejskich kościółków. I nie tylko Brazylia. „ C z a r n e światło" — określił f i l m A n d r e Falk. w malow­ niczych. O k r o p n y jest ten świat bez miłości i w s t y d u . scenariusze t y c h f i l m ó w ujawniły prymity­ wizm konstrukcji. i ślepca. 189 Los o l v i d a d o s Ze skomercjalizowanej do szpiku kości kinematografii A r g e n t y n y w y b i ł się swą społeczną zadziornością. Film stanowił antologię nikczemności. wyrzucając biedny kadłu­ bek z jego wózka. uwiódł do tego stopnia.

W k o ń c u 1948 r. by największy kontynent świata nie znał uprzednio filmu. f i l m o w i Akiry Kurosawy Rashomon (1950). granego przez ulubionego aktora Kurosawy T o s h i r o Mifune. i przedstawiała śledztwo w sprawie zabójstwa. niepokoju i krzyczących kontrastów p o w o j e n n y c h . retrospekcją. żony zabitego. DYSKRECJA Po raz pierwszy książka nasza wkracza na teren f i l m o ­ wej Azji. H o n g k o n g — 1 5 0 . w b r u t a l n y m rozpoczynaniu sekwencji od zasko­ czenia lub od g w a ł t o w n y c h efektów znać było w p ł y w ame­ rykańskiej serii gangsterskiej. WYRAFINOWANIE. Wtedy właśnie dał o sobie znać wielki talent Kurosawy. Niektórzy z nich za „ p a c y f i z m " i „ d e f e t y z m " byli wię­ zieni w czasie wojny. nędzę i spekulację powojenną. Równocześnie usunięcie najbardziej s k o m p r o m i t o w a n e ­ go antyamerykańską produkcją dyrektora firmy T o h o o d d a ł o jego w y t w ó r n i ę w ręce g r u p y postępowych f i l m o w ­ c ó w . szowinistycznego d u c h a samurajskiego. a żonglowanie czasem f i l ­ m o w y m .AZJA GWAŁTOWNOŚĆ. Obok tradycyjnie japońskiej ekspresji aktorskiej perfidna konstrukcja dzieła kokietowała wyraźnie u p o d o ­ bania zachodnie. Zawrzała teraz gorączkowa praca nad f i l m a m i osądzającymi militaryzm i minioną wojnę. W dra­ maturgii. widzianego kolejno oczy­ ma mordercy. Pierwsze własne filmy zrealizowano w Japonii jeszcze w 1898 r. co ważniejsze. ale w Japonii nie cieszył się wzięciem.. Nie . skutecznie odgradzające ją od świata. C h i n y — 50. otwierały się na kraj chaosu. 190 Rashomon (Toshiro Mifune. były to t w o r y zupełnie izolowane od europejskiego kręgu k u l t u r o w e g o . nie podlegające jego w p ł y w o m ani na ten krąg nie oddziaływające. poza granicami swego kraju właściwie nie znane. g d y runęły struktury f e u ­ dalnej Japonii. ofiary i przypadkowego świadka. Indie — o k o ł o 180. ani nawet technicznie z p r o d u k ­ cją europejską: sklecone byle jak taśmy. jako hołdujący gustom z a c h o d n i m . w Indiach — w 1912. M a c h i k o Kyo) zmusił f i l m o w c ó w japońskich do p o r ó w n a ń i przemyśleń. władze amerykańskie zdecydowały zwrócić T o h o s k o m p r o m i t o w a n e m u przemysłowcowi. M i m o ryzyka błędu i przy całym szacunku dla n a r o d o w y c h odrębności t y c h kinematografii można postawić tezę. zaś muzyka filmu była parafrazą „ B o l e r a " Maurycego Ravela. rejestrujące po prostu spektakle tanich teatrzyków. O d ­ w r o t n i e natomiast. o d k r y c i e Z a c h o d u przez kino japońskie o d b y ł o się o parę lat wcześniej. Ponadto. Nie dlatego. przerwać izolujące bariery. Pełne gwałtowności perypetie młodocianego przestępcy-gruźlika. Przed drugą wojną światową produkcja była ożywiona: Japonia p r o d u k o w a ł a o k o ł o 500 filmów rocznie. zderzenie teraźniejszości z prze­ szłością zdradzało rękę mistrza. nakręcane w kilku schematycznych dekoracjach. Już sam Akutagawa. którego z n a m i e n n y m filmem tego okresu pozostaje Pijany anioł (1948). Zaledwie paru f i l m o m japońskim udało się przed 1939 r. Były to (a w części pozostały do dziś) wartości nieporów­ nywalne ani artystycznie. Subiektywność prawdy każdego z zeznających przypominała Obywatela Kane. u c h o ­ dzi za g ł ó w n e g o rzecznika „europeizacji prozy j a p o ń ­ skiej". autor literackiego pierwowzoru (1915). a w Chinach —w 1913. ale i one pokazywane były — zresztą w bardzo wąskim zakresie — raczej jako ciekawostki. poniżającą pozy­ cję społeczną kobiety. Akcja filmu toczyła się w XIV w. Pierwszą rewelacją odkrywającą Europie istnienie k i ­ nematografii japońskiej było przyznanie Grand Prix festi­ walu w Wenecji w 1951 r. To było odkrycie kina japońskiego przez Z a c h ó d . Publiczności europejskiej film w y d a ł się niebywale japoński. że dopiero powojenne wpisanie się f i l m o w c ó w azjatyckich w nurt kinematografii światowej oczyściło niektóre ich dzieła z nalotów regionalizmu i zapewniło przedstawianym przez nich sprawom walor powszechnej czytelności. Potok f i l m ó w z a c h o d n i c h . zwłaszcza a m e r y k a ń s k i c h .

a p s y c h o l o g i ę bohaterów sprowadzając na ziemię i uzale­ żniając od zgoła materialnych czynników. nie najlepiej o d p o w i a d a d u c h o w i sztuki japońskiej. którego Mateczka (1952). Doszły w nich * N a w e t o ś r o d k i p r o d u k c y j n e r e s p e k t o w a ł y ten podział. Zresz­ tą. c h a r a k t e r y ­ s t y c z n y dla k r a j u w i e c z n i e r o z d a r t e g o między f a n a t y c z n y m k u l t e m prze­ szłości i ł a p c z y w ą p o g o n i ą za w s p ó ł c z e s n o ś c i ą : f i l m y h i s t o r y c z n e p o w s t a ­ wały w Kioto. W jego Piętnie śmierci nie­ uleczalnie c h o r y urzędnik znajdował w o d r u c h u ludzkiej solidarności sens dla ostatnich miesięcy s w e g o życia. po japońsku powściągliwy i uroczo dyskretny. W 1954 r. W p r o d u k c j i niezależnej. postanawiał wraz z rodziną popełnić s a m o b ó j s t w o . za przykładem dramaturgii scenicznej. zawsze filmujący z pozycji J a p o ń ­ czyka siedzącego w kucki na t r a d y c y j n y m „ t a t a m i " : intere­ sowały go niemal wyłącznie stosunki r o d z i c ó w z dziećmi. co nazywamy „wielką skalą". t w ó r c a Wrót piekieł. Podobny stan umysłów wyrażały Dzieci Hiroszimy (1952) Kaneto Shindo. może nie u samego kresu nocy jest najtragiczniej? Wie­ dział o t y m Lessing tłumacząc. Model japońskiej produkcji filmowej przypomina Hollywood. Po spełnieniu swej misji pozostali przy życiu żegnali pole­ g ł y c h towarzyszy z gorzką świadomością. Ale właśnie wtedy dotarły do Japonii pierwsze filmy włoskich neorealistów. bo oni na tej ziemi zostaną. W najtragiczniej­ szych m o m e n t a c h bohaterowie. okazał błyskotliwie. gloryfikowała postawę pokory i pogodnej rezygnacji. W p o d o b n y m kierunku zwrócił się Kurosawa po Rashomonie. Bar­ dziej niż tysiące oparzonych t r u p ó w wzruszała u Shindo umierającą od siedmiu lat dziewczynka. kine­ matografia japońska podzieliła się wyraźnie na filmy histo­ ryczne. 191 . która modliła się o szczęście dla wszystkich ludzi. ** W k o ń c u lat d w u d z i e s t y c h s t u d i o w a ł w ZSRR i p r a c o w a ł w e s p ó ł z Eisensteinem. Bezro­ botny. Wydaje się. Od wczesnych początków. powstał neorealizm japoński. czemu rzeźbiarz g r u p y Laokoona nie kazał nieszczęśliwemu ojcu krzyczeć. bohatersko broniło powierzonych pól. O d p o w i e d n i k i e m Złodziei rowerów był tu film Tadashiego Imai A jednak żyjemy (1951). w y n a j ę t y c h przez wieś nękaną najaz­ dami bandytów. a współczesne — w Tokio. Siedmiu samurajów Kurosawy zaznaczyło jego p o w r ó t ku tematyce historycznej. a w s w y m arcydziele. ten doznał z a w o d u . że g r u n t o w n e przemiany o b y c z a j ó w mogą wzruszyć widza również bez uciekania się do dramaty­ c z n y c h wydarzeń i zgiełku. trafiając na p o d a t n y ideowo i estetycznie grunt. Ratując go ojciec odczuwał urzekający smak życia. zrealizowany za składki przyszłych widzów. U f o r m o w a ł się również kierunek mniej zaangażowany w p r o w o k o w a n i e przemian. o mniej stylizowanej formie*.p o m ó g ł odważny strajk o k u p a c y j n y reżyserów i aktorów. i filmy współczesne. po 7 latach wracającej do Hiroszimy. uśmie­ chali się uprzejmie i życzliwie. podlegające silnym w p ł y w o m t r a d y c y j n e g o teatru kabuki. Przypadkiem synek jego wpadał do w o d y i zaczynał tonąć. a także niekiedy w ramach którejś z pięciu wielkich w y t w ó r n i * . że zwycięzcami są jednak c h ł o p i . ujmujące problem b o m b y A maleń­ kimi d ł o ń m i nieśmiałej nauczycielki. Bardziej tradycyjny stosunek do antyku zaprezentował Teinosuke Kinugasa**. zdławiony przy udziale amerykańskich czołgów (I). że to. pozbawiony wszelkich środków. paroksyzmami wściekłości i scenerią d o r ó w n u j ą c y m i niekiedy Pan­ cernikowi Potiomkinowi. D o p i e r o Kurosawa i jego pokolenie zbliżyli oba g a t u n k i . intymistyczny. Tokijskiej opowieści (1953). Podczas gdy g w a ł t o w n y nurt rewolucyjny reprezento­ wał Satoru Yamamura Poławiaczami krabów. Przewodził mu utalen­ t o w a n y Mikio Naruse. zamiast krzyczeć. Jeszcze większy rozgłos uzyskał Yasujiro Ozu. Kto sobie taki film wyobrażał na miarę (metryczną) upiornego grzyba nad Hiroszimą. pastelowy portret pewnego stylu życia rodzinnego. często spółdzielczej. sytuując tematy historyczne w konkretnych środowiskach. Satsuo Yamamoto opiewał w ma­ nierze bardziej epickiej walkę proletariatu z militarną dyktaturą w swojej Dzielnicy bez słońca. Siedmiu zubo­ żałych samurajów.

zmonumentalizowana elegia na śmierć 8 partyzantek mandżurskich. . ale za pomocą cudzych ś r o d k ó w osiągają doskonałą jedność treści i formy. Przed agresją japońską j e d n o kino w C h i n a c h przypadało na milion (!) ludzi. Po o p a n o w a n i u kraju przez Armię Ludową p r o d u k c j a szybko została podjęta. „Najważniejsze w pracy nad f i l m e m — pisał Kinugasa — jest dla mnie dać temat dźwiękom". w Japonii. pewne refleksy na wodzie basenu. umiejętność nadawania ukrytych znaczeń sytuacjom i p r z e d m i o t o m p o t o c z n y m . wybór tematu był sprawą podrzędną. a jego kulminacją były Córki Chin (1949) Lin Tse-fenga i Czai Czianga. Jaskrawe d o m i n a n t y w szarostalowym pejzażu poranka. Pierwszeństwo zyskała tematyka wojenna. z r e a l i z o w a ł z d u m i e w a j ą c o wiele — p o n a d 100 — filmów pełnometrażowych. Mateczka (Masao Nishima) do g ł o s u wszystkie atrybuty g a t u n k u : bierny fatalizm. romantyczna i posępna baśń o garncarzu. p o w o l n a narracja. gra lśnień na fałdach j e d w a b n y c h k i m o n — przeszły na zawsze do historii filmu barwnego. Napisał to przed 1949 r„ datą w p r o w a ­ dzenia barwy do kina japońskiego. nestora kinematografii japońskiej*. Fili­ pińczyk i O r m i a n i n . Do tej samej tendencji należy najpiękniejszy z filmów 192 Z w y c i ę s t w o rewolucji komunistycznej było p o w o d e m pojawienia się na szerokim f o r u m kinematografii chińskiej. Pozycja startowa f i l m u w C h i n a c h L u d o w y c h była zna­ cznie trudniejsza niż np. Melodramatyczny scenariusz o zaborczej miłości pewnego samuraja miał znaczenie niewielkie. naj­ większą w y t w ó r n i ą w Szanghaju kierowali Anglik. Film był maksymalnie formalistyczny: jak dla średniowiecznych malarzy Ukrzy­ żowania. wreszcie niezauwa­ żalna zdolność panowania nad nastrojami postawiły M i ­ z o g u c h i e g o w rzędzie klasyków. baletowa akrobatyka aktora. We Wrotach t w ó r c a dał temat — barwie. łącząca się organicznie z tematem przewrotu społecznego. c h o ­ dzenie do kina nie stało się jeszcze p o w s z e c h n y m nawy­ kiem. a wszyst­ kim — j e g o plastyczne ukształtowanie. Niezwykła subtelność M i z o g u c h i e g o . Okres ten c e c h o w a ł w p ł y w epiki radzieckiej i surowości kronikalnej. które * Między 1922 a 1956 r.Córki Chin Kenji Mizoguchiego. Opowieści księżycowe (1953). by potem odnaleźć się jeszcze samotniejszym i nieszczęśliwszym. który uciekł od swego d o m o w e g o szczęścia w marzenia. C h a ł u p n i c z a p r o d u k c j a była w o b c y c h rękach. wyczucie krajobra­ zu. wyrafinowanie gustów. okrucieństwo. których dzieła nie w y k u ­ wają może n o w y c h d r ó g .

wy­ zbywając się w p ł y w ó w europejskich. czyniła ten film jeszcze bardziej przejmującym. p o w o l n y m i o p o ­ wieściami na tematy historyczne czy wręcz mitologiczne. przeznaczone wyłącznie do eksploatacji w kraju.m i l i o n o w y Szanghaj miał 203 o p e r y i t y l k o 35 kin. któremu jakby przeszkadzały wszelkie zainteresowania artystycz­ ne. nakręcane w wielu ośrodkach i w wielu językach. związków filmu z historią i tradycją kulturalną t a m t y c h krajów. Adaptacją tego t y p u widowisk dla ekranu była Dziewczyna o białych włosach Wang Pina i Szui Hua. Po obiecującym starcie kinematografia chińska. Skrzywdziwszy niesłusznie syna. że zarobi na w y k u p ziemi. Naturalnie wszystko to. biorąc jego ręce w swoje i bijąc się nimi po twarzy. były bez wyjątków t a s i e m c o w y m i . musi mieć na razie charakter bardzo pobieżny. * W 1954 r. wykazujące ciekawą zbieżność z włoską c o m m e d i a dell'arte. Jeszcze jeden obraz krzywdy i wyzysku w cesarskich Chinach p r z e m ó w i ł do widzów europejskich. Naturalna szlachetność tych nędzarzy i egzotyczna muzyka. przypominająca stylem Dońskiego. Film zachował pewne tradycyjne wątki ludowe. pieśń o dziewczynie w wigilię ślubu sprzedanej obszarnikowi za d ł u g i . 6 . Nieco odmienną inspirację stanowiły pintsjui. nawet fabularnie przypominały filmy De Siki: zadłużony wieśniak przybywał z synkiem do Kalkuty licząc. i to (jak stwierdził jeden z głów­ nych jego przedstawicieli. . pełna fletów i piszczałek. Dwa hektary ziemi (1953) Bimala Roya. Film stosował obfite partie śpiewane. Filmy hinduskie. w za­ kończeniu w p r o w a d z o n o wręcz wkroczenie Armii Ludo­ wej. n i ż d o s t a ć się do japońskiej niewoli. ale w nie mniejszym stop­ niu brak znajomości wielu azjatyckich konwencji artysty­ c z n y c h . zostały państwem n i e p o d l e g ł y m . ojciec wynagradzał mu krzywdę. melodramatycznie wyjaskrawiał charaktery. w i d o w i ­ ska teatralno-operowe*. Khwaja A h m a d Abbas) pod bezpośrednim w p ł y w e m Złodziei rowerów. Gdy Indie w 1947 r. przyzwyczajonych od wieków do ukrywania uczuć pod maską nieprzeniknionej uprzejmości. „ b e z której nie ma dla c h ł o p a życia". Była to Noworoczna ofiara (1956) Szanga Lu. ale tematyka jego była współczesna. oraz 193 wyrzeczenie się niespodzianki i zaskoczenia na rzecz ściśle chronologicznej narracji ze wszystkimi kropkami nad i— nie dodawały f i l m o w i atrakcyjności w oczach widza europejskiego. postawiła jednak zdecydowanie na dydaktyczne moralizatorstwo. co można dziś w Europie napi­ sać o historii kina azjatyckiego lat 1898—1955. były już trzecim co do wielkości p r o d u c e n t e m f i l m o w y m świata. najbardziej znany przykład tej tendencji. We właściwej ocenie f i l m ó w t a m t y c h okresów przeszkadza nie tylko brak zna­ j o m o ś c i wielu ważnych pozycji. Filmy chińskie stały się towarem na rynek wewnętrzny. Specy­ ficznie chińskie cechy tego eposu — j e d n o w y m i a r o w o ś ć postaci.Dziewczyna o b i a ł y c h w ł o s a c h N o w o r o c z n a ofiara (z lewej Pai Yang) w o l a ł y zginąć. ale zjednywał swym naiw­ nie patetycznym wdziękiem. Nurt bardziej realistyczny — pomijając parę pozycji z lat czterdziestych — zarysował się nieśmiało dopiero po uzyskaniu niepodległości.

Zamiast wielkich indywidualistów. bądź z kadr n a u k o w c ó w zain­ teresowanych nową sztuką. przede wszystkim. a uczeni p o k r e w n y c h dziedzin. jak i teoretyków. Krytyka. Podporą teorii Bazina były przede wszystkim filmy Wylera i Wellesa. bo do 1939 r. Szkolnictwo f i l m o w e . Zaczęły szerzej działać dyskusyjne kluby filmowe. Gazety codzienne. ale tematy badań. że za chwilę drzwi się niespodziewanie otworzą. Nie zrobili tego wcześniej. odwdzięczając się za dobrze płatne ogłoszenia. m o n ­ tażu. która przejęła od malar­ stwa f u n k c j ę wytwarzania kopii świata zewnętrznego. obcując stale z najnowszą twórczością. zaczęła dostarczać w s t ę p n y c h przemyśleń. Widział w t y m prze­ jaw d y k t a t o r s k i e j i hipnotyzerskiej postawy twórcy. bądź to rek­ rutujących się z krytyków. Dla Bazina najważniejszym faktem w dziejach sztuk plastycznych była fotografia. zawód f ilmologa niemal nie istniał. Ten stan rzeczy zaczął się nieznacznie zmieniać przed samą wojną. pojawiły się kolektywy teoretyków. Poważne i ubogie perio­ dyki krytyczne bankrutowały po paru n u m e r a c h . Ten francuski krytyk. umieszczały pochwalne i zdawkowe wzmianki o n o w y c h f i l m a c h . Potrzeba poważnej. w znacznie ściślejszym powiązaniu z praktyką twórczą. Te nieśmiałe próby przerwała wojna. zdła­ w i o n e przez business lub brak oparcia w masach widzów. wyrażali się o filmie z prze­ kąsem. w izolacji. jak patrol czołowy. O p r a c o w y w a n o raczej konkretne za­ gadnienia. k o m e n ­ derowania nim i uczuciami widza. Ale rozwój o d ­ bywał się inną drogą. degradującego widza do roli biernego gapia. zamykających się w w y m y ś l o n y c h przez siebie c a ł o ś c i o w y c h systemach. swobodnej krytyki stała się bezsporna. ale utrwala także przemiany tego obiektu w cza­ sie. na źródło taniej rozrywki. bądź p e r i o d y k u . w którym t w ó r c a f i l m o w y nauczył się nieomylnie prowadzić widza drogą swoich zamierzeń za pomocą. realizowane nowoczesnymi obiekty­ wami. jedynie przydatną t w ó r c y (zbliżenie klamki w takim montażu nie oznaczało klamki. Nie nazwiska t w ó r c ó w systemów określiły ten nowy etap rozwoju. rozpoczynając swą popularyzatorską i naukową akcję. bo nie zadowala się uwiecznieniem o b i e k t u w m o m e n c i e naciśnięcia m i ­ gawki. pracujących samot­ nie. musiał Bazin obruszyć się na tendencje nadmiernego wdzierania się t w ó r c y w przedstawiony świat.TEORETYCY PRZECIW HIPNOTYZERSKIM ZAPĘDOM REŻYSERA W dziedzinie myśli teoretycznej lata p o w o j e n n e przyniosły wiele n o w y c h s f o r m u ł o w a ń . Z j e d n y m wszakże wyjątkiem: Andre Bazina. Uznawszy tę dokumentującą rolę filmu za główną. jest „ m u m i ą zmiany". i to w skali masowej. Nie wszędzie u p a ń ­ s t w o w i o n o kinematografię. prawie niepostrzeżenie rozcinający rzeczywistość na kawałki i układający z nich mozaikę. w najbardziej frapującą całość zamknął nowe tendencje realistyczne. zarówno dla praktyków. Teoretyzujących w w o l n y c h c h w i ­ lach reżyserów zastąpili krytycy i n a u k o w c y — f i l m o l o gowie. które stały się pożywką dla głębszych badań teoretyków. upow­ szechniające się po wojnie. co było niewątpli­ wie przejawem wszechwiedzy reżysera dominującego nad widownią). o b i e c u j ą c e nauczyć w d w a miesiące „ j a k zostać gwiazdą filmową". Ale n a t y c h ­ miast po niej. Z a ł o ż o n o pierwsze wyższe uczelnie f i l m o w e . prawie nie istniało*. 194 . literaturoznawcy i estetycy. Krytyk francuski miał za podejrzane obie f o r m y montażu: zarówno eisensteinowski m o n t a ż s k o j a ­ r z e n i o w y (gdzie masakrę demonstracji robotniczej a p o d y k t y c z n i e zestawiono z ubojem bydła w rzeźni dla w y w o ł a n i a trzeciego pojęcia). Powstały pierwsze archiwa filmowe. lecz sygnał. Film jest wyższą formą f o t o g r a f i i . wszędzie jednak przestano patrzeć na film jedynie jak na towar. w dziedzinie kultury f i l m o w e j następowały coraz to nowe fakty. Bazin uznał za zamknięty okres. s k u p i o n y c h bądź w o k ó ł jakiejś katedry. z a p e w n i a j ą c y m i znaczną g ł ę b i ę o s t r o ś c i * P o m i n ą w s z y liczne „ s z k o ł y a k t o r s k i e " . jak i amerykański m o n ­ t a ż t e c h n i c z n y . Z m i e n i ł się w związku z t y m styl myślenia o filmie. Jedna praca powstawała jako kontynuacja poprzedniej i punkt wyjścia do następnej. jakby dla nadrobienia straconego czasu.

często f o r m a l n y i oder­ wany od wyrażanych przez formę treści. logiczne było zalecać maksymal­ ną r u c h l i w o ś ć k a m e r y . czy może zwła­ szcza. że wynalazek tak doniosły. Ale maksymalna zrozumiałość (por. związane z obiegiem f i l m ó w w społeczeństwie. Dziwnym trafem te pierwsze zyskały sobie bardzo mało zainteresowania „ s z k o ł y sorbońskiej". zachowujemy groźną i pociągającą niepew­ ność najbliższej nawet przyszłości. Kryteria oceny Bazina ustanawiały nową hierarchię nie t y l k o dla n o w y c h zjawisk. zdaniem Bazina. Główną troską s o r b o ń c z y k ó w było. bez s k o k ó w i wycięć. Dyrektor Instytutu Gilbert C o h e n Seat** w programowej niejako publikacji „Szkic zasad filozofii f i l m u " (1946) starał się znaleźć miejsce dla problematyki filmowej w systemie istniejących nauk. " Skądinąd p r o d u c e n t k i l k u bardzo k o m e r c y j n y c h f i l m ó w . nieprzer­ w a n y c h ujęciach. że prze­ p o w i a d a l i wręcz nadejście k i n e m a t o g r a f i i „ u w o l n i o n e j o d m o n t a ż u " . ale uczciwszego*. Siegfried Kracauer. zdany był dotąd na łaskę handlarzy i „ t r a k t o ­ wany mniej serio niż przepisy stosowania jakiejś głupiej maści". Henri Wallon wcześnie sygna­ lizował niebezpieczeństwo będące jedną z przesłanek teorii Bazina: że film jednoznaczny. skoro „ p o raz pierwszy w historii ludzi wszystkie t ł u m y bawią się w tę samą zabawę na całej powierzchni ziemi". T y l k o w ten sposób — w y w o d z i ł Bazin — szanujemy rzeczywistość. A z kolei nic lepiej nie informuje o owej strukturze. społecznym stawało się obiektywną konie­ cznością. która jest dwuznaczna (jego u l u b i o n y t e r m i n ) . dlatego udzielał aprobaty przede wszystkim f i l m o m o d ł u g i c h . p r z y p o m i ­ nającym realne życie. stającej się j e d n y m z aktyw­ nych ś r o d k ó w świadków zdarzenia. ludzi. jak f i l m . czy tworzą odrębną dyscyplinę z własnym p r o ­ g r a m e m . D o w o d e m poważnego zainteresowania humanisty­ cznych środowisk n a u k o w y c h sztuką filmową było powstanie po wojnie Instytutu Filmologicznego przy paryskiej Sorbonie. Ponieważ takie założenia zbytnio już przypominały teatr i pozbawiały reżysera prawa do własnej interpretacji. na niekorzyść Eisensteina czy Dreyera. Filmologowie paryscy* nie mieli pewności co do tego. W obrębie takich ujęć — nazwałem je m e t o d ą s c e n o p i s u c a ł k u j ą c e g o — respektowana być musiała rzeczywista przestrzeń i rzeczywisty czas. wspólnej. ale chodziło w nich o realizm „ f o t o g r a f i c z n y " . gdzie powinien skoncentrować uwagę. atakujący widza systemem z góry o b l i c z o n y c h bodźców. która towarzyszy nam codziennie. k o n ­ fliktów. W tej hierarchii wyniesieni zostali t w ó r c y t y p u Stroheima czy Renoira. jak i wszy­ stkich dalszych p l a n ó w akcji). czyli estetyczne. Kochanka lady Chatterley (1955). który zamachowiec ukradkiem odbezpieczał. np. oraz „ f a k t y kinematograficzne". tak silnie w p ł y w a ­ jący na f o r m o w a n i e się określonej świadomości zbio­ rowej w g i g a n t y c z n y c h rozmiarach całego g l o b u ziem­ skiego. by w epoce g w a ł t o w n i e dążącej do cywilizacji o g ó l n o ­ światowej. poddaje p u b l i ­ czność swoistej magii i wzmaga bezkrytyczną bierność. pozostawiali w i ­ dzowi wybór. Badanie w p ł y w u sztuki filmowej na świa­ t o w e a u d y t o r i u m pod kątem f i z j o l o g i c z n y m . jego oryginalność w odczuciu róż­ nych kategorii widzów). Oczywiście tradycyjny sposób b u ­ dowania filmu ( s c e n o p i s a n a l i t y c z n y . trzymając go tym samym w stałym napięciu. tradycji k u l t u r a l n y c h i obyczajów. że — o d w r o t ­ nie niż druk — „ k i n o bardziej stwarza nas. Ubolewał. Osiadły w Ameryce Niemiec. czytelność dzieła f i l m o w e g o . komercyjnej i „ c z y s t o rozrywkowej") z życiem społecznym kraju. naładowanych treścią kadrach t y c h filmów reżyserowie nie uciekali się do rozcinaniasytuacji i wtłaczania w nią zbliżenia na przykład rewolweru. jeszcze nie istniała — radził odróżniać „ f a k t y f i l m o w e " . niż ludzie kino". co zga­ dzało się ze stanowiskiem Cohen-Seata. przekształcić film w świadome narzędzie zbliżenia rozbieżnych przekonań. Przeciwnie. Był rzecznikiem tezy. Sugestywnie zbudowane teorie Bazina g l o r y f i k o w a ł y pierwiastek realistyczny. jako środka zbliżo­ nego do montażu. ale i dla całej spuścizny historycznej. wiedzy o filmie — która jego zdaniem w 1946 r. na marginesie swej fundamentalnej pracy o kinematografii niemieckiej „ O d Caligariego do Hitlera" (1946) zająłsię związkami p r o d u k c j i filmowej (nawet. a więc o d b i - * U c z n i o w i e Bazina ( J a c q u e s Rivette) byli tak k r a ń c o w i . związane z samym dziełem f i l m o w y m i twórcą. Filmologii. * S t o s u n k o w o s z y b k o f i l m o l o g i a u p o w s z e c h n i ł a się również w ośrodkach uniwersyteckich Włoch. p s y c h o l o ­ g i c z n y m . głównie sklejka montażowa. Popularne typy f i l m ó w . bohaterów i o d p o w i e d n i e badania ich w p ł y w u na masy pozwolą z największą precyzją odnaleźć naj­ bardziej powszechne idee ludzkości.(równoczesną ostrość zarówno pierwszego. W praktyce możliwość nadużyć stwarzała. czy jedynie wprowadzają problemy f i l m o w e w obręb t r a d y c y j n y c h nauk. b o w i e m : 1) jest najbardziej k o l e k t y w n y m dziełem sztuki. W bardzo pojemnych. naiwny film dydaktyczny) nie zawsze bywa w sztuce ostatecznym celem. S t o s u n k o w o najwięcej k o n ­ kretnych osiągnięć zanotowała fizjologia i psychologia f i l m o w a (problemy pamięci wizualnej widza. że historię f i l m u w danym kraju tłumaczy przede wszystkim struk­ tura psychiczna tego narodu. jak g o nazy­ wał Bazin) gwarantuje daleko większą zrozumiałość sceny. te zaś Bazina-teoretyka nie interesowały. 195 .

ale B a r b a r o b y ł n a j konsekwentniejszym z nich. organizuje czas na sposób muzyczny. Ingarden uważał jednak obecność dialogu za naturalną (film niemy nie może odtwarzać człowieka s p o ł e c z n e g o . Zawdzięczamy mu odważne tezy o związkach obra­ zu f i l m o w e g o (najdokładniejszego w sztukach pięk­ nych odzwierciedlenia realnego świata) z muzyką (od takiego odzwierciedlenia najdalszą). 2) musi się liczyć z psychologią danej z b i o r o w o ś c i . ślali ową „ s p e c y f i k ę filmową". rytmizując fabułę przez serie kolej­ nych kondensacji. c h o ć propozycje te w dziedzi­ nie teoretycznej nie miały aż tak p o d s t a w o w e g o zna­ czenia. Natomiast w y b i t n e filmy okresu powojennego (w dyskusjach włoskich c y t o w a n o naj­ częściej Hamleta O l m e r a . marksista* — przez dwa p o w o ­ jenne lata także profesor Szkoły Filmowej w Łodzi — pierwszy podjął starania.Sztuki f i l m o w e j " Pudowkinowskie „istotą f i l m u jest montaż" i twierdził. bez udziału formy. nawet niemy. który stwarza „ p o z ó r " rzeczywistości. Wspólną przesłanką teoretyków w ł o s k i c h było prze­ świadczenie o konieczności zdefiniowania na n o w o „ s p e c y f i k i filmowej". gdyż pełne przeświad­ czenie widza o autentyzmie filmu likwiduje jakoby jego postawę estetyczną.. że nawet naj­ bardziej „ i n d y w i d u a l i s t y c z n e " dziedziny sztuki są w g r u n c i e rzeczy twórczością kolektywną. 196 . ż e jest t y c h k l a s y k ó w c z t e r e c h : Balazs. wywodzące się jeszcze od Benedetta Croce. jak m o g ł o b y się zdawać. W neorealizmie widzi on przede wszystkim prąd umiejący „ z n a k o m i c i e przedstawiać dialektykę stosunków mię­ dzy klasami społecznymi". bo t y l k o anormalne stosunki między ludźmi obywają się bez słowa). a tylko względy techniczne powodują rozgraniczenie np. że dzieło sztuki nie może zawdzięczać swego piękna jedynie swej treści moralnej i politycznej. literatury od muzyki czy malarstwa. Sądzi. czasem wręcz wyłącznie. iż pokazano bunt mary­ narzy w Odessie (bo można było w y b r a ć sto innych tematów. D o c h o d z ą c w ten sposób również do spraw idei w filmie. W poszczególnych w y w o d a c h Barbaro widać często niebezpieczne odrywanie spraw treści i przekazu ideo­ w e g o w dziele f i l m o w y m od jego stylu i formy. w y w i ó d ł autor nie na płaszczyźnie realizmu (bo na niej te elementy spotkać się nie chcą). bez­ pośrednio zależy zawsze od jakiegoś mistrza i z kolei oddziałuje na uczniów. wpisująca film w fenomenologiczną teorię sztuki tegoż autora. który w 1948 r. ale wynika z ideowej siły mistrzowskiego montażu. Eisenstein i A r n h e i m . w y s u w a Chiarini główną swą koncepcję. ale na płaszczyźnie d y n a m i z m u : podkładanie muzyki (sztuka czasowa) pod obraz lub budowlę (sztuki statyczne) nie wydaje się uzasadnione. z drugiej) zmuszają do rewizji poprzednich kryteriów. wreszcie przy tworzeniu k o n ­ kretnego dzieła korzysta ze współpracy pośredniej lub bezpośredniej wielu jednostek. poprzez analizę formy. bardziej rewolucyjnych). Natomiast rozwinięciem i poszerzeniem prac Bar­ baro jest działalność pisarska Luigi Chiariniego. Eisensteina. Naturalnie w dziele f i l ­ m o w y m ten k o l e k t y w n y charakter twórczości jest widoczniejszy niż gdzie indziej. gdyż artysta musi przede wszystkim wchłonąć w siebie potężny ładunek tradycji (niezależnie od s t o s u n k u do niej). a filmy neorealistyczne. T r a d y c y j n y punkt widzenia reprezentował teoretyk angielski Ernest L i n d g r e n . zbyt już wąskich i o d ­ ległych od twórczej praktyki. Na poparcie swoich tez utrzymywał. Że połączenia takie nie są. Pudowkina. Polskim wkładem w dziedzinę teorii była praca f i l o ­ zofa Romana Ingardena „ K i l k a uwag o sztuce filmowej'. entuzjasta i tłumacz Balazsa. Chiarini chętnie o d w o ł u j e się do zdania G r a m s c i e go. Ingarden badał inny t y p pokrewieństwa f i l m u z muzyką: każdy f i l m . że film artystyczny to t y l k o taki. zwłaszcza Ziemia drży i Rzym. na podstawie doświad­ czeń filmu niemego. mezaliansem. ale niejako z drugiej strony. stawiał na czele swej . jak w praktyce artystycznej. Dzieli m i a n o w i c i e kinematografię powojenną na „ w i d o w i s k a " * Wszyscy c y t o w a n i tu Włosi są m a r k s i s t a m i . który w swym „ J ę z y k u f i l m u " wszystkie bez wyjątku f o r m y ekspresji sprowadzał — nie bez sztuczności naturalnie — do montażu. Protestował natomiast przeciw k o m e n t a t o r o w i nie należącemu do świata przedstawianego.ciem s u m y różnych o s o b o w o ś c i . że sztuka jest jedna. Najdalej w entuzjazmie dla montażu szedł badacz włoski Renato May. Klasycy teorii filmu — których Włosi lojalnie i bardzo szeroko popularyzowali* — o k r e * G u i d o A r i s t a r c o w pierwszej na ś w i e c i e „ H i s t o r i i d o k t r y n f i l m o ­ w y c h " w y l i c z y ł k a t e g o r y c z n i e . gdy ma się do czynienia z dwiema sztukami czasowymi. by mówienie o „ s p e c y f i c e f i l m u " nie pogłębiało przedziału między f i l m e m a innymi sztukami. co innego. miasto otwarte. Dysku­ syjna była teza. Rozwinął na gruncie f i l m o w y m trady­ cyjne dla filozofii włoskiej. że przełomowe znaczenie Pancernika Potiomkina nie stąd się bierze. ów „ f i l m f i l m o w y " g ł ó w ­ nie. „ d o p ó k i istnieje sztuka filmowa". że słowa te przeżyły wprowadzenie dźwięku i zapewne nie utracą swego znaczenia. Iwana Groźnego i Komedian­ tów z jednej strony. Umberto Barbaro. Wiele n o w y c h propozycji przyniósł teorii filmu neorealizm i jego rzecznicy. P u d o w k i n . przekonanie. inaczej nie zyskałby powszechnego uznania. Zastrzegając się 5 że wszystko istotne p o w i n n o być w filmie wyrażone obrazem (seriami „ z r e ­ k o n s t r u o w a n y c h w y g l ą d ó w rzeczy").

oczyszczania ich z fetyszów. czczonych bezkrytycznie od czasów kina niemego*. Nie tylko konserwatyzm jest z g u b n y dla teo­ rii f i l m u . o nowe życie moralne. pisze A r i s t a r c o myśląc o A r n h e i m i e . o b y c z a j u . bardziej humanistyczne i daleko szersze pole do działania. są u p a r t y m i k o n s e r w a t y s t a m i . tzn. maksymalnie „przezwyciężających teatralność". I on rów­ nież jest zdania. nawet nie o t w ó r c ó w jako t a k i c h . g ł ó w n e swoje poglądy wyłożył w z a k o ń ­ czeniu pracy „ H i s t o r i a d o k t r y n f i l m o w y c h " . Nie trzeba chyba dodawać.p r o f e s o r o w i e . nie po­ przedzone etapem „ o p r a c o w a n i a literackiego". także jej sztuczna izolacja od życia i praktyki i n n y c h sztuk. bo wtedy szczytem sztuki okażą się we­ sterny. . w k t ó r y m d o m i n u j e specyficzny język filmowy. bardziej ś w i a d o m y c h arty­ stów. Idąc za Gramscim wyznaczał Aristarco krytyce nowe. krytyk i scenarzysta. był dla Chiariniego filmem neorealistycznym. nacisku typu dokumentalnego ( „ a la G r i e r s o n " — jak precyzuje autor). silniejszego naci­ sku życia na twórcę. Radził walczyć nie o tę czy inną i n d y w i d u a l ­ ność reżyserską. teatru i sztuk plastycznych. Jest to jednak język f i l m o w y wynikający z nowego. w y z w o l o n e od elementów innych sztuk. literatury. a po­ wstałe w w y n i k u „ j e d y n e g o aktu twórczego". ale o pewien t y p kultury. że ów „ f i l m " . A b s u r d e m jest mierzenie artyzmu f i l m u p r o p o r c j o n a l n i e do użytych w nim ś r o d k ó w „ c z y s t o f i l m o w y c h " . bo t e o r e t y z u j ą c y reżyserowie ( P u d o w k i n ) bardziej s ą s k o r z y p o d n a p o r e m k o n k r e t n y c h zadań g r u n ­ t o w n i e przemyśleć swe p o z y c j e . T y m pierwszym (Hamlet. Trzeci z włoskiej trójcy. przeciwieństwo „ w i d o w i s k a " .i „ f i l m y " . * T y l k o t e o r e t y c y . że w początku lat pięćdziesiątych zary­ sował się kryzys d o t y c h c z a s o w y c h teorii. Za bardziej artystyczne uważa jednak dzieła d r u g i e g o rodzaju. G u i d o Aristarco. Iwan Groźny) nie odmawia możliwości osiągania rangi wielkiego dzieła sztuki. wymagający radykalnej rewizji metod krytycznych. bo ono samo zrodzi i n n y c h .

inter­ wencja amerykańska w Wietnamie). d o p r o w a d z i ł aż do fali roz­ ruchów i starć z policją w USA. urodzonego i w y c h o w a ­ nego w socjalizmie. W ramach współzawodnictwa między d w o m a g ł ó w n y m i supermocarstwami także współza­ w o d n i c t w o na terenie sztuki m o g ł o nabrać rangi dotąd nie spotykanej*. czy jest ona reformowalna. rewolucjo­ niści seksu zachwalający k o m u n y wolnej miłości lub urok s t o s u n k ó w homoseksualnych — to pozornie bie­ g u n o w e przeciwstawienie o w y c h walczących z policją aktywistów. Genewska konferencja sze­ fów wielkich mocarstw przypieczętowała niejako spa­ dek napięcia w stosunkach m i ę d z y n a r o d o w y c h . dyskryminacji rasowej w USA. O p r o b l e m a c h tego pokolenia. wołających bez względu na realizm tego hasła: „ R e w o l u c j a ! Strzelać natychmiast!" A jednak były to niewątpliwie przejawy tej samej odrazy do wła­ dzy pieniądza.VII OD KOŃCA ZIMNEJ WOJNY DO KONTESTACJI (1956—1968) Wszystkie opisywane w tym rozdziale procesy umie­ ścić trzeba na zupełnie specyficznym tle dziejowym. Przyrost d o b r o b y t u materialnego w krajach rozwi­ niętych został bardzo nierówno rozdzielony. W wielu państwach demokracji ludowej dokonał się zwrot ku pewnej liberalizacji i mobilizacji także opozy­ c y j n y c h sił t w ó r c z y c h . tyle że odrazy niezbyt dla struktur kapita­ listycznych groźnej. podrywających wiarę w stabilizację i przypominających o wiszącej ciągle nad światem groźbie. objął przede wszystkim młodzież i dotyczył g ł ó w n i e „ b r u d n e j w o j n y " w Wietnamie. jakim wartościom poświęcić życie. Wszystko to doprowadziło w połowie lat sześćdzie­ siątych do znamiennego ruchu umysłów. skostniałego i klasowego systemu uniwersyteckiego. W kinie socjalistycznym nie o d n o t o w a n o w i ­ d o c z n e g o w wielu innych kinematografiach konfliktu pokoleń. XX Zjazd KPZR uznał konieczność walki z kultem Stalina i opowiedział się za tezą o p o k o j o w y m współistnieniu. bezsensowne przerosty k o n ­ s u m p c j i . a ilość k o n t a k t ó w została poważnie ograniczona. narkomani szukający har­ monii w wizjach światów nieistniejących. jaką hierarchię celów dopuszcza rzeczywistość socjalistyczna. rzutujący bezpośrednio na ich politykę kulturalną. Brak zgody na stary świat. Daleko powszechniej pojawił się jednak w działalności mniejszych g r u p czy jednostek. Świadomie izolujący się od świata hippisi. kwe­ stionowania zastanego). w y p o w i a d a l i się f i l m o w c y starsi i młodsi. a f i l m y bardzo „ m ł o d e " (Dziewięć dni jednego roku) w y c h o d z i ł y s p o d ręki t w ó r c ó w o bardzo d ł u g i c h życiorysach. upośledzenia społecznego kobiet. uciekający w kontemplację entuzjaści b u d d y z m u spod znaku Zen. W krajach socjalistycznych doszło do głosu młode pokolenie. Wło­ szech i Japonii (nie zawsze zresztą popieranych przez proletariat). Oczywiście jednak najwięcej do powiedzenia o spra­ wach n u r t u j ą c y c h młode pokolenie mieli sami m ł o d z i . Anglii. Z tym większą pasją liczni f i l m o w c y Z a c h o d u zwrócili uwagę na nierówności startu życiowego. lekkomyślne zatruwanie środowiska natural­ nego. Koniec gorących w o j e n w Korei i Wietnamie był równocześnie odskocz­ nią do zaniechania „ z i m n e j w o j n y " w jej najbardziej drastycznych przejawach. a także do g ł o ś n y c h manifestacji niezadowolenia w najbogat­ szych krajach Z a c h o d u . rządkowi rzeczy. zmniejszanie szans m ł o d e g o p o k o l e n i a . obję­ t y c h w s p ó l n y m mianem „ k o n t e s t a c j i " (sprzeciwu. Bunt przeciw zastanemu po* Paradoksalnie — o k r e s y d u ż e g o napięcia p o l i t y c z n e g o nie t y l k o nie sprzyjały. ale także druga wojna światowa i powstanie kra­ jów d e m o k r a c j i ludowej były odległą przeszłością. ale wręcz l i k w i d o w a ł y p o w a ż n e k o n f r o n t a c j e k u l t u r y świa­ t ó w k a p i t a l i s t y c z n e g o i s o c j a l i s t y c z n e g o : przejawy k u l t u r y zeszły w hie­ rarchii w a ż n o ś c i na plan dalszy. Oto w połowie lat pięćdziesiątych doniosłe wydarzenia polityczne o d m i e n i ł y bieg historii. Rangę tę obniżało jednak pojawienie się n o w y c h k o n f l i k t ó w (konfrontacja kubańska. dla którego już nie t y l k o rewolucja roku 1917. przeciw „establishmentowi". Niekiedy t w ó r c z o ś ć ta tak bardzo wyróżniała się od 198 . we Francji. nie najlepiej urządzony przez poprzednie pokolenia. W USA ustały „ p o l o w a n i a na cza­ r o w n i c e " Komisji do Badania Działalności Antyamerykańskiej. Najczęściej zadawali sobie pytanie.

„ k i n o . dopuszczano do tego miana po prostu dzieła. Gdy praktyka wykazała absurdalność tak pedantycznej de­ f i n i c j i . dokumentaliści Marker i Leacock — uznali nawet f i l m y Zavattiniego i De Siki za zbyt odległe od życia. D y s k u t o w a n o wiele o „ k i n i e a u t o r s k i m " . co i o wewnętrzne przeżycia widza. nakładali maski i w rezultacie pokazywali się nam nie t a k i m i . Dotychczasowe środki idealnie wyrażały przeżycia bohaterów filmów k o w b o j s k i c h . ujawnienie jego ś w i a d o m y c h pojęć i przeko­ nań. w p ł y n ę ł a bezspornie na zarzucenie w kinematografii „ n o r m a l n e j " wielu przestarzałych k o n w e n c j i . montaż myślowych skojarzeń. uwikła­ nymi w jej s k o m p l i k o w a n e konflikty społeczne i t r u d n e dyskusje moralne. Metodę swą nazwali „cinéma-vérité". przedmiotów. jak komentarz bohatera. że stawał się wyłącznym autorem dzieła. że nadawano jej aż o s o b n e nazwy (np. Gorzej było z bohate­ rami bardziej znamiennymi dla naszej epoki. teraz zaczęła częściej pokazy­ wać człowieka myślącego. przede wszystkim reżyserskich. by zbyt wiele ś r o d k ó w f i l m o w e g o wy­ razu drzemało jeszcze w głębi czasów. tylko u nas jest prawda! Tendencja ta w charakterze domieszki. nie zostawiającego o d b i o r c y żadnego marginesu dla s w o b o d n e g o wnioskowania. jak autor książki czy obrazu (było to z pewnością słuszniejsze ujęcie sprawy. ponieważ zgodzili się. czy nowy termin daje więcej korzyści w analizowaniu stanu kinematografii. Obie nowatorskie tendencje. Tendencja obiektywistyczna może być uważana za ostatnią konsekwencję neorealizmu. przyprawy. W krańcowych przypadkach (Osiem i pół. Tendencje przeciwne. Według kryteriów r y g o r y s t y c z n y c h miały je tworzyć filmy. mimo wszelkich róż­ nic. w których scenarzysta i reżyser byli tą samą osobą. zmuszenie go przez o d p o w i e d n i e „ ś l e d z t w o psychologiczne" do d u c h o w e g o strip-tease'u. A n t o n i o n i e g o . nie przypominające niczego. Ale w t y c h filmach kamera „ w c h o d z i ł a " w bohatera. Tarkowskiego. Umie odtąd bezbłędnie wypowiadać poję­ cia subtelne i złożone. utożsamiała się z n i m . bar­ dzo jednak t r u d n o wyjść poza ogólniki i pogłębić tą metodą wybrany temat. istotne jest nie jakieś naiwne utożsamianie kamery z okiem boha­ tera (doprowadzone do absurdalnej pedanterii przez M o n t g o m e r y ' e g o w Pani jeziora). Jednak w swej czystej formie stała się na dalszą metę nie do utrzymania. Za g ł ó w n y sposób w y d o b y c i a prawdy uznali zasko­ czenie bohatera. Zmierzają do maksy­ malnej aktywizacji o d b i o r c y . w których jeden t w ó r c a . jakimi chcieliby być. Więcej — wahającego się. zakres spraw wyraża­ n y c h był tu jednak wąski. że najciekawsze prawdy tkwią wewnątrz człowieka — zmienili całą technikę pracy. montaż retrospekcji. Troszczą się tyleż o wewnętrzne przeżycia bohatera. jakie poprzednio zarezer­ w o w a n e były jedynie dla literatury. socjolog M o r i n . Główną tendencją było odchodzenie od równika klasycznej narracji w stronę biegunów: krańcowej o b i e k t y w i z a c j i i krańcowej s u b i e k t y w i z a c j i . „ c z y jesteś szczęśliwy?"). tylko takimi. ujawniała zdumiewające rozbieżności między myśle­ niem a działaniem. Żadna dziedzina doznań ludzkich nie jest już więcej zamknięta przed f i l m e m . czy jest raczej bodźcem do fabrykowania nieprecyzyjnych. przygotowanie w kli­ n i c z n y c h warunkach atelier scen uprzednio zaplano­ w a n y c h — już tworzy barierę między f i l m e m a prawdą. m o n o l o g wewnętrzny. ma­ ło sprawdzalnych etykietek). a nawet treści rozmyślnie zatajonych. subiektywistyczne. reżyser. Tworzenie podwalin gramatyki i stylistyki f i l ­ mowej uznać należy w jakiejś mierze za zakończone: nie wydaje się. nieprzewidziane reakcje filmowej po­ staci i przypadkowość k o m p o z y c j i dawały często po­ zorne tylko wrażenie prawdy. d o m ó w . W filmach t w ó r c ó w tej tendencji. Resnais'ego. Grupując d o w o l n i e wielu r o z m ó w c ó w bardzo łatwo otrzymać serię odpowiedzi 199 na w y b r a n y temat (np. Prawdy o nas samych nikt jeszcze — powiadali — nie pokazywał z tak zupełną szczerością. zrodziły się z p o d o b n e g o przeświadczenia: że najwięcej prawd ma kinematografia do odkrycia we wnętrzu człowieka. jakimi są. Po wtóre. ale granice zjawiska stawały się beznadziejnie nieostre i zaczęto wręcz pytać. Wszystko . milczącego zachowania się człowieka (domena tradycyjnej kinematografii dokumentalnej).reszty.Cinéma-vérité" wywarła w p ł y w o g r o ­ mny i głęboki. Kinematografia pokazywała dotąd człowieka działającego. coraz głębiej przenikających do sedna sprawy. tryb w a r u n k o w y itp. Filmowani szybko przy­ bierali określoną pozę. .p r a w d a " . Jej reprezentanci: e t n o l o g Rouch. To by już w y m a g a ł o scenariu­ sza. traktującego jedne części materiału jako odsko­ cznie dla następnych. czekając na o d ­ krycie niby Ameryka na swego Kolumba. samo istnienie fikcji. takie. lecz przeniknięcie w cały świat d u c h o w y przedstawianych postaci drogą takich zabiegów. o b e c n o ś ć aktorów o d g r y w a j ą c y c h role innych ludzi. Sztuka f i l m o w a osiągnęła w tym czasie stan wielkiej dojrzałości. tak dalece d o m i n o w a ł swą osobowością nad resztą zespołu. Ich zdaniem. u ł o ż o n e g o z góry scenariusza. co zdziałano przed­ tem. do w y w o ł a n i a u niego podniecenia m y ś l o w e g o oraz wyzwolenia go w pew­ nych granicach od dyktatury w s z e c h m o c n e g o twórcy. „trzecie kino polskie"). zachowują jednak ten sam w s p ó l n y mianownik. W o b u t y c h kierunkach osiągnięto rezultaty zastanawia­ jące. Ponieważ nie interesował ich sam opis ulic. demonstrowała tok jego myśli.. Po pierwsze. ale także o d r u c h ó w p o d ś w i a d o m o ś c i . ale pełnometrażowych f i l m ó w udało się według niej nakręcić zaledwie kilka.

ale dźwięki odbieramy w życiu ze wszystkich stron naraz. ile dość obojętne sztuce względy konkurencyjno-reklamowej walki z telewizją. jego zastosowanie dosięgło m i ­ strzostwa. w rezultacie przez telewizję została zlikwidowana. wg wynalazku prof. W krajach kapitalisty­ cznych d o c h o d z i ł o do ostrych konfliktów. po czym o wszystkim g r u n t o w n i e zapomniano. Jeden — to ekran zmienny. na p o d o b i e ń s t w o współczesnego malar­ stwa. S k o d y f i k o w a n o wszelkie korzyści estetyczne z ekra­ nu panoramicznego. były raczej nie do pomyślenia. Jednakże obawy o zakademizowanie kinematografii czy wręcz o jej „ k o n i e c " pojawiały się głównie tam. które następnie k o m p o z y t o r miał opatrzyć jakąś muzyką. Okazało się b o w i e m . Upowszechnił się oczywiście kolor. bankructw. Jednak okazało się. Moment. na k t ó r y m wielkość obrazu uzale­ żniona byłaby od jego treści. w której możliwości f i l m u były mizerne. Rozszerzeniu ram ekranu towarzyszyły często inte­ resujące doświadczenia ze stereofonia. Ż a ł o w a ł epoki. Już w 1897 r. Po pier­ wsze o postępach języka f i l m o w e g o : f i l m y takie przed 1940 r. by nic nie przeszkadzało widzowi w delektowaniu się precyzją obrazu. realizu­ jące dotąd 95% p r o d u k c j i na szerokim ekranie. w początku lat 70-tych. tak i w doświadczeniu p o t o c z n y m odbieramy obrazy t y l k o z tego k i e r u n k u . kiedy wielu mala­ rzy. Wydaje się on logicznym uzupełnie­ niem widowiska f i l m o w e g o . byliśmy świadkami „ r e w o l u c j i " szero­ kiego ekranu. w z b o g a c o n e g o o wymiar czasu. grafików. w y m y ś l o n o nawet jeszcze doskonalszą taś­ mę o szerokości 70 m m . o d w ó c h sprawach. a nawet 1956. Chretien. tak jak w latach dwudziestych. Pierwszy film systemem Cinemascope. N o w a t o r s t w o formalne nie rozpalało jednak umy­ słów. założone w wielu kinach instalacje z d e m o n t o w a n o . Fala zainteresowania stereofonia szybko opadła.. krytyków rzucało się z entuzjazmem w filmową przygodę. ale wydawały się nieskończone. P o m y s ł t e n zgalwanizowała nie tyle naturalna konieczność. bądź co bądź. n o w y c h technik starają się o b u d z i ć dawne nadzieje. powołana niejako do życia przez telewizję. została raptownie zarzucona. nakręcono w 1928 r. W krajach socjalisty- . że przy­ szłość kina leży w jakimś wielkim wynalazku t e c h n i ­ c z n y m . nie tylko nie skazywał poetów na bezczynność. w myśl sugestii d y s t r y b u ­ t o r ó w — skleić w całość. bez wszelkich po temu podstaw.. T w ó r c z o ś ć taka — i wywołane przez nią dyskusje — świadczyły. „W czasach Vasco da Gamy wy­ prawa zamorska wzruszała bardziej niż w dobie transat­ lantyków" — pisał o t y m zjawisku pewien francuski kry­ tyk. a montażysta. Kiszkowate wydłużanie f o r m a t u obrazu i otaczanie widza „ j a k w ż y c i u " p ó ł k o ­ lem ekranów — w p e w n y c h d r a m a t u r g i c z n y c h o k o l i ­ cznościach potęguje wrażenie. Po w t ó r e o rosnącym prestiżu reżysera f i l m o w e g o w ogóle: już nawet w H o l l y w o o d przestawał ostatecznie być f a c h o w c e m (jednym z kilkunastu) od aranżowania przy p o m o c y wynajętych przez producenta aktorów — ko­ lejnych ujęć z napisanego przez scenarzystów sceno­ pisu: ujęć. Po 1953 r. ale bywał częstym bodźcem do rozkwitu literatury. gdy po paru latach kariery f i l m zacznie już schodzić z ekra­ nów kin. które nie znalazły jeszcze praktycznego rozwiązania. Ruch dźwięku wzdłuż ekranu i w głąb skali kinowej t y l k o w wyjątkowych sytuacjach wzboga­ cał widza o d o d a t k o w e przeżycia. Kinematografie. który pomnażał narratorskie i malarskie możliwości twórcy. Podobnie jak w kinie. w k t ó r y m z a k o ń c z o n o pisanie gramatyki jakiegoś języka. Reklamowe kampanie.na sprzedaż) kino autorskie w i o d ł o do autotematyzmu: reżyser tworzył film o tworzeniu filmu i o swoich przy tym obsesjach bądź nadziejach. rewelacyjnych rzekomo. że wzbogacenie wrażeń widza przez rozmieszczenie g ł o ś n i k ó w w różnych punktach ekranu i po całej sali kinowej oraz rozbicie jednolitej ścieżki dźwiękowej na kilka kanałów ma dość o g r a n i ­ czone efekty. w k t ó r y m z w r ó c o n e są nasze oczy. Ta epoka minęła. półkolisty ekran. po okresie paniki przycho­ dziła jednak nowa stabilizacja. Grimoin-Sanson opatentował swą „ c i n e o r a m ę " . którą zainteresowani właściciele paten­ t ó w chcieli przyrównać do rewolucji dźwięku. nieledwie z roku na rok obniżyły udział panoramy do 2-3%. I kiedy panorama odegrała już swą rolę w walce k o n k u r e n c y j ­ nej filmu z telewizją — nagle. Drugi — to poliwizja Abla Gance'a: wzbogacenie g ł ó w n e g o obrazu obrazami uzupełniającymi bądź przeciwstawnymi na d o d a t k o ­ wych ekranach. który odmieni wszystko. a reżyserowi utrudnia osiągnięcie zamierzonych efektów. zanim ich nie przypomniał zmodernizowany system Dolby. widząc w niej nowoczesny rodzaj malarstwa. często jednak rozprasza tylko uwagę widzów. Tak tedy panorama. jakie wybuchają od czasu do czasu dla lansowania. Wielu poważnych plastyków przyszło do kinematografii ani­ mowanej. pano­ ramiczny obraz. co p o z w o l i ł o b y nasycić d w u g o d z i n n y seans znacznie większym ładunkiem treści oraz odświe­ żyć zapomniane możliwości montażowe przez w p r o ­ wadzenie obok montażu w czasie także montażu w przestrzeni. że panoramiczność f i l m u stanowi podstawową przeszkodę w sprzedaniu go telewizji. dźwiękiem przestrzennym. gdzie o d d a w a n o prymat f o r m i e . Prawie wszystkie kinematografie borykały się w t y m okresie z konkurencją telewizji. masowego zamykania kin. 200 Ciekawsze estetycznie są dwa inne pomysły. na który kilka projekto­ rów równocześnie rzutowało uzupełniający się.

pozostawiała zaś w kinach (a może nawet d o p i e r o ściągała do nich) o d b i o r c ę wymagają­ cego. w k t ó r y m wszystkiego jest w nadmiarze. stanęło wobec p r o b l e m ó w f u n d a m e n t a l n y c h : sensu życia. umyślnie naiwne symbole. marzenia. — Żyją obok siebie nie widząc własnej samotności. Bohaterem o niewątpliwych rysach samego Felliniego był tu reżyser f i l m o w y Guido. Telewizja zaczęła o d g r y w a ć wobec filmu tę samą rolę. utożsamiłsię neorealizm z „ k i n e m a t o g r a f i ą suszonej bielizny". Niewiele zobaczył błysków nadziei. więcej ognisk degeneracji. w y s n u t y c h z doskonałej obserwacji obyczajowej. E k o n o m i k a Włoch wyszła z powojennej fazy niedo­ statku.. jak nędzę. Film zaczynał się z n a m i e n n y m snem człowieka o nieludzkości cywilizacji: u w y l o t u dusznego tunelu stał zablokowany. uwaga t w ó r c ó w może się przesunąć ku treści. 201 . że wraz ze zmierzchem p o w o j e n n e g o neorealizmu Włochy utracą prymat w kine­ matografii — głos d w ó c h włoskich mistrzów znowu zafas­ c y n o w a ł świat. epicka konstrukcja Słodkiego życia ustą­ piła w Osiem i pół (1963) delirycznej eksplozji. Wprawdzie już w pierwszych latach po wojnie uprzedzał Zavattini przyszłe zarzuty. że jest ona jedną z najbardziej znamiennych cech współczesności". katolickiego myśliciela). Film składał się t y l k o w części z opisu rzeczywistości. a zdjęty paniką. a niektórzy chyłkiem wysiadali w ogóle. Ale najrozmaitsze jego gatunki i o d r ę b n o ś c i stylów dopiero teraz zaczynają się różnicować i rozwijać". Tymczasem jednak w i d z o m . szukał reżyser g ł ó w n e g o niepokoju naszych czasów.. d w u k r o t n i e zstąpił Fellini na twardą ziemię: w Nie­ bieskim ptaku i Nocach Cabirii (1955 i 1956). Pod s w y m szyderczym t y t u ł e m (który prędko wszedł do m o w y potocznej) Fellini zdumiewająco subtelnie — od wewnątrz — zanalizował różne f o r m y obsesji dręczących społeczeń­ stwo pozbawione trosk materialnych. Po La stradzie z jej chrześcijańską apologią pokory. Problemy te zaatakowali dwaj wielcy moraliści.c z n y c h f i l m i telewizja nie były antagonistami. tak hojnie pokazy­ wanej w śmierdzących stęchlizną zaułkach. Zaczęliśmy od nędzy tylko dlatego. nie wypowiedziane pożąda­ nia. inni popadali w zde­ nerwowanie.Neorealizm może. Społeczeństwo. Jedyna d r o g a pokazana z sympatią w a l e g o r y c z n y m zakończeniu prowadziła na zewnątrz opisywanego świata. wyrzuty sumienia. kilkurzędowy sznur s a m o c h o d ó w . koszmary senne. brak możności zrozumienia bliźniego. który ów bohater przygoto­ w y w a ł do realizacji. a nawet musi studio­ wać b o g a c t w o tak samo. WŁOCHY WSZYSTKO JEST TAK SZALENIE ŁATWE. szczęścia. nieuświado­ mione lęki. samotności. * O b a j t w ó r c y są z r e g u ł y r e a l i z a t o r a m i s w o i c h w ł a s n y c h scenariuszy. nawet tam. znajdują- cego przyjemność w odbiorze f i l m ó w a m b i t n y c h i my­ ślących. gdzie spodziewano się p r ó b odpowiedzi pozytywnej (tra­ giczna postać Steinera. w s p o m n i e n i a z m ł o d o ś c i . spadek frekwencji kinowej dał się jednak odczuwać w niema­ ł y m stopniu. żądającego łatwej rozrywki. ale też z jej przeszywającym liryz­ mem. a w pewnej mierze i samym t w ó r c o m . zapewniwszy sobie egzystencję. Ten wielki i przykry film był mądry mądrością negatywną: wyrażał bezradność z a g u b i o n e g o t w ó r c y w o b e c jego świata. ale wzdłuż pewnych zjawisk spo­ ł e c z n y c h . „ A s t r o n o m i c z n e odległości oddzie­ lają ludzi — powiedział. Skoro język filmu jest w zasadzie g o t ó w . z wyjątkiem idei. Jak pestka w o w o c u — tkwił gdzieś w środku p o m y s ł f i l m u .. mdlejący kierowca wśród kompletnej obojętności otoczenia nie mógł wydostać się z tej pułapki. Dalekowzro­ czny Béla Balazs pisał w swej „ S z t u c e f i l m u " : „ Z e s p ó ł f o r m f i l m o w y c h dla wyrażenia s k o m p l i k o w a n y c h nawet subtelności wydaje się w pewnej mierze ukształtowany. jaką pół wieku temu odegrał film wobec teatru: odbierała kinom niewybrednego widza. Kiedy zdawało się. cierpienia i odkupienia. W losach starego oszusta i naiwnej dziewczyny ulicznej. przytoczonego w strzępach. godności ludzkiej. nie wchodząc ze sobą w żadne praw­ dziwe związki". pisząc: . Przesiadanie się w i n n ą tematykę nie o d b y ł o się u neorealistów w najlep­ szym porządku — jedni się spóźniali. ogarniających bardzo różne środowiska tej sa­ mej zamożnej i beztroskiej klasy. prawdziwego znawcę mowy ekranu. zapuszczając sondy w życie psychiczne swych współ­ czesnych*. Słodkie życie (1959) zbudowane było inaczej: nie w o k ó ł cierpiącego bohatera*. Resztę zajmowały uboczne komentarze mę­ d r c ó w i g ł u p c ó w . Koniec poprzedniego okresu z b i e g ł s i ę z kryzysem neorealizmu w jego pierwotnej postaci. Sytuacja ekonomiczna Włoch przestała uprawniać w sztuce konflikty wywołane dramatycznymi krzywdami społecznymi. Realistyczna. a o k t ó r y m widz d o w i a d y w a ł się mało: miała to być jakaś krytyka społeczeństwa opartego na * Dziennikarz g r a n y przez M a r c e l l o M a s t r o i a n n i e g o był t y l k o prze­ w o d n i k i e m p o k r ę t y c h alejach f i l m u . Pstre i stale zmienne pole obserwacji nie dostarczało w n i o s k ó w r ó ż o w y c h . Fellini i A n t o n i o n i . Społeczeństwo z jego f i l m ó w to twór c h o r y na brak miłości.

bezradny. Powiedział. albo wróżyła o przyszłości z czkawki człowieka przejedzonego — miał złowrogie analogie ze współczesnością. Z n a m i e n n e . że o d m a w i a ł zna­ czenia krytyce. że imperium cezarów niebawem ulegnie zagła­ dzie. Ale G u i d o rezygnował z ukończe­ nia f i l m u . „ p o z b a w i o n e m i ł o ś c i " — co mamy p r a w o rozumieć jako pozbawione porządkującej i kierowniczej idei — sam deklarował się tak bardzo ich częścią. W twórczości Felliniego bez t r u d u w y k r y ć można ślady inspiracji chrześcijańskiej. d o k o n a ł o b r a c h u n k u i przekonał się. Koniec pewnej cywilizacji — która odrąbywała dla rozrywki ręce. c h o ć b y nawet pojawiały się w niej również ataki na katolicką bigoterię i religiancki f o r m a ­ lizm. ale wie­ dział i to. że XX-wieczny adaptator wiedział wię­ cej od autora: wiedział. sądził. Więcej drogowskazów stawia Fellini-Satyricon (1969). że jako t w ó r c a jest pusty. Bezlitosnej krytyce poddano nie jakieś drobne machinacje z f a b r y k o w a n i e m gwiazd. Jak niegdyś Stroh e i m . krzykiem k o l o r o w y m i przeładowa202 . Nowy t o n usprawiedliwiony był w jakiejś mierze t y m . że o r y g i n a ł awanturniczo-łotrzykowski oczyścił Fellini z niefrasobli­ wej obyczajowości na rzecz apokaliptycznych koszmarów u p a d k u i rozkładu. że od czasów Homera wszystko się w życiu ludzkości zmieniło. że ma coś ludziom do powiedzenia. Krzykiem bezsiły. c h o ć zgodnie z pierwowzorem Petroniusza Arbitra dzieje się w I wieku po Chrystusie. że czło­ wiek tak odważnie atakujący nieznane w nauce. z wyjątkiem moralności. że może ona być sztuką wątpienia. boi się Słodkie ż y c i e (Anita Ekberg) Osiem i pół egoizmie. ale samo moralne prawo t w ó r c y do przemawiania. Nigdy może kinematografia nie posypała sobie tak żarliwie g ł o w y p o p i o ł e m . daremny. Fellini jako piewca społeczeństwa tracącego solidną spój­ ność pokazuje z f renetyczną szczerością. Michelangelo A n t o n i o n i przeciwnie: jest moralistą laickim. zakończona kosmiczną ucieczką garstki spra­ w i e d l i w y c h w Sodomie. w swym s k o m p l i k o w a n y m . Artysta portretujący owe środowiska. czyniące odrazę widza wręcz patetyczną. Ale jest to krzyk bez echa. by przyprawić protezy ze złota. Nie brak było p o k o r y takiemu sta­ nowisku! Sztuka f i l m o w a od Lumiere'ów była sztuką twierdzenia. c h a o t y c z n y m filmie b u d o w a ł Fellini istne piramidy brzydoty i zwyrodnienia. którą m ó g ł b y pod adresem o w y c h środo­ wisk sformułować. że w y k w i n t n y Petroniusz umrze z m u s z o n y przez swego Cezara do samobójstwa.nym zmysłową ornamentacją wydaje się Giulietta i duchy (1965) z jej g o r ą c z k o w y m poszukiwaniem ucieczki ze świata hipokryzji. To jednak nie było wszystko. Chciał być uczciwy. małostkowych tabu i kompleksów bez wyjścia.

A n t o n i o n i uważał. W Nocy i Zaćmieniu (1961 i 1962) rozwijał reżyser te same tematy. w y g w i z d a n a i nagrodzona na festiwalu w Cannes. jak i robotnik sezonowy (Krzyk). Lea Massari) nieznanego w etyce. Reżyser zrozumiał p o m y ł k ę i swoją tezę o zanikaniu więzi międzyludzkich przypisał w następnych filmach tej części ludzkości. Wszyscy o n i . Najbardziej szokującym wystąpieniem w jego twór­ czości była Przygoda (1959). Tak jak i starożytna Rawenna przygaszona jest wyziewami protagonista. nie wyjawił nigdzie. Alboż mało bywa w życiu wydarzeń nie w y j a ś n i o n y c h ? Interesowało go całkiem co innego: jak ł a t w o godzą się ludzie ze zniknięciem kogoś bliskiego. W Czerwonej pustyni (1964) pojawiły się jednak nowe m o m e n t y . wrogiej t e c h n i k i wielkoprzemysłowej. portretowanej przez A n t o n i o niego. Kiedy w Złodziejach rowerów bohater c h w y t a ł na ulicy złodzieja. koncentrując się na postaciach kobiet. Kiedy bohater Krzyku. wyniesione z f i l m ó w k r y m i n a l n y c h .Przygoda (Gabriele Ferzetti. jak nietrwałe jest piękno uczu­ cia w t y m świecie. co się z nią stało. t ł u m stał obojętny. aby poddać się dyktatowi reżysera. Zwła­ szcza w Nocy — gdzie o b o k Moniki Vitti. że autor. ponadklasowy. wyra­ zistość skąpego zresztą d i a l o g u . Samobójstwem kończy u niego z a r ó w n o snobka z w y t w o r n e j socjety (Przyjaciółki). Ale reży­ ser wyraźnie nie chciał skorzystać z przywilejów wszech­ wiedzącego. i że popadł w „ b e z s e n s o w n e dłużyzny". zostają jakby zdegradowani. Ale proletariacki bohater Krzyku (1957). natychmiast włączał się do akcji solidarny. rozżalony. jak żaden może inny t w ó r c a współczesny. Rozpaczą istnienia d o t k n i ę c i są wszyscy. przygaszeni przez narzucającą się obecność k o m b i n a t u chemicznego. T y l k o za cenę t a k i c h radykalnych i sztucznych zabiegów izolacyjnych udało się przenieść na bohatera cechy zupełnie innej klasy. Nowa etyka — na co zdają się liczyć stworzone przez niego postacie — powinna zaradzić naj­ większej tragedii współczesnego świata: przerażającej nietrwałości stosunków między bliskimi sobie ludźmi. j e d n o ś c i n e r w o w e j i oszczędnej muzyki z obrazem. a k t y w n y t ł u m . która przeżywa szok z po­ w o d u w y p a d k u s a m o c h o d o w e g o (jest więc dodatkową ofiarą techniki). Tu bohaterowie zostali nie t y l k o odosobnieni w swej d u c h o w e j s a m o t n o ś c i . Oburzano się. bierny jak c h ó r w greckiej tragedii. w k t ó r y m wszystko jest tak szalenie łatwe. atakował na ulicy swą ukochaną. Zaćmienie ( M o n i c a Vitti) . ale p o n a d t o postawieni na tle duszącej. jego nieodłącznej wystąpiła zdumiewająco szczera Jeanne Moreau — osiągnął A n t o n i o n i taką gęstość nastroju. Cóż jednak miałoby nakazać A n t o n i o n i e m u oparcie filmu na wyjaśnieniu zagadki zniknięcia? Chyba t y l k o przyzwycza­ jenia widza. że s w y m stwierdzeniom może nadać wymiar uniwersalny. jak mało zmienia to w ich ż y c i u . musiał zostać wyjęty z realnego świata i odizolowany od stosun­ ków z p r a w d z i w y m otoczeniem n i e s p o k o j n y m i w ę d r ó w ­ kami po mglistych równinach nadpadańskich. pokazawszy 203 fakt zniknięcia dziewczyny w trakcie wycieczki jachtem oraz mozolne jej poszukiwania. która egzystuje poza troską o chleb powszedni. zwłaszcza zaś bohaterka.

Poprzez bohatera filmy te tłumaczą epokę. Nie dlatego jednak. który określa funkcje także i sztuki filmowej) to pozornie s y n o n i m niewzruszonego obiekty­ w i z m u . szarej. Prywatne historie są prostsze. choć do najbliższej nam współczesności sięgająca. c h o ć ­ by nawet pozbawione bezpośredniego związku z losami bohaterów. obojętnej (film jest barwny). że porzucił temat s a m o t n o ś c i . są wycieczką w najbardziej egzotyczne regiony Sardynii. montaż f i l m u p r z y p o m i n a w y w ó d historyka-publicysty. Jego obiek­ tyw (ten sam obiektyw. Ale są i nowe cechy. chaosu i zastoju. które z kolei — w świecie kultury masowej — stają się księżniczkami prasy bulwarowej. neokapitalizmu. Stół to stół. W życie bohatera wdziera się nagle zbrodnia. możliwie t y p o w y c h i — dla d o g o d z e ­ nia nie przyzwyczajonemu widzowi — zabarwionych melodramatycznie. „zagrane". czy obiektywna prawda istnieje. że przyjął schemat filmu kryminalnego (ten jest tylko kanwą). po onieśmieleniu sukcesami Felliniego i A n t o n i o n i e g o scheda neorealizmu znowu d o ­ 204 szła do głosu. drzewo to drzewo. empiryczną. Rzeczywiście. t w ó r c y zwią­ zanego z neorealizmem jeszcze w jego bohaterskim okre­ sie. jest historią bezpośrednio powojenną. k t ó r y c h tematy mogły zain­ teresować neorealizm już we wczesnym etapie jego roz­ w o j u . Ale g d y nie dotyka społecznych u w a r u n k o w a ń jednostki. Pojawiła się grupa f i l m ó w w y b i t n y c h . które metodą neorealistyczną penetrują nową rzeczywistość: sytości. epokę człowieka będą­ cego w niewoli rzeczy. że właściwie t k w i ą c y c h jeszcze w tamtej f o r m a c j i : p o w o j e n n e g o g ł o d u . Mamy tę cywilizację za trzeźwą. Kamera to tylko chwyta. Żaden film XX w. w intere­ sie własnych postaci pragnąłby poruszyć z posad ziemię. T y m razem zainteresowało go coś. który zrezygnował z wszelkich wątków romansowych. Czy filmy te są tylko kopiowaniem metod okresu „ b o h a ­ terskiego"? Pozornie Rozbójnik m ó g ł b y się wydać p o w t ó ­ rzeniem f o r m u ł y Pod niebem Sycylii: bierze się doniosły proces społeczny i szuka jego o d p o w i e d n i k a w czyichś p r y w a t n y c h losach. dehumanizacji. Choć wszy­ stko to zostało zrekonstruowane. Starannie wplata się ważne wydarzenia historyczne. tropiącą społe­ czne korzenie kalabryjskiego „ b a n d y t y z m u " w okresie opadnięcia fali b u n t ó w c h ł o p s k i c h . sam nie jest w końcu przekonany. wyzbyte efektownych zbiegów okoliczności. film zrealizowany w Anglii) wielu widzów nie umiało odnaleźć „ s w e g o " Antonioniego. nie z o b a c z y m y ani razu jego zbliżenia. Choć akcja filmu działa się współcześnie z realizacją — struktura opisywanej społeczności sięgała czasów za­ mierzchłych i p o d o b n e m u opisowi m o g ł a s i ę p o d d a ć j u ż w 1945 r. gdzie warunki automatycznie niejako wpędzają nędzarskich pasterzy w szeregi w y j ę t y c h spod prawa. historia legendar­ nego wodza mafii sycylijskiej i próba politycznego osądu jego działalności. jednego z największych d o k u m e n t a l i s t ó w w ł o s k i c h . kiedy widzimy martwego Giuliano na b r u k u i słyszymy monotonną lekturę policyjnego p r o t o ­ k o ł u . Dla­ tego w zakończeniu bohater tak łatwo przejmuje reguły życia udawanego. A jednak już w samej profesji bohatera. Rozbójnik Renato Castellaniego (1961). bądź mówiące o terenach i społecznościach tak zacofanych. Wreszcie Bandyci z Orgosolo Vittorio De Sety (1961). odmawia sobie światła sztucznego. byśmy się nad nimi litowali. Salvatore Giuliano Francesco Rosiego (1961 ) to tuż powojenna. życia na niby. O d m a w i a sobie muzyki na rzecz s y m f o n i i autentycznych dźwięków. W Powiększeniu (1967. ukazuje tu twórca oblicze odmienne. Perfidnie zatarł tu reżyser granice między zmyśleniem a faktem. Z wyjątkiem w s t ę p u . kryją się jakieś niepokojące funk­ cje mitotwórcze. kiedy z nie znaną sobie paczką młodzieży gra w nie istniejącą piłkę. Z jednej strony są to filmy. co można by określić jako rzekomy obiektywizm naszej cywilizacji. przedstawicielkami jedynie dziś skutecznej mitologii. On tworzy ze zwykłych dziewczyn wielkie modelki. za obcą mistyce i irracjonalizmowi. A jednak niezbite d o w o d y rzeczowe nikną i bohater. Reżyser Salvatore Giuliano odrzucił zdecydowanie po­ stawę opowiadacza-beletrysty na rzecz postawy kronika­ rza. dającego we wnętrzach malownicze . ale dlatego. T y l k o we w s p o m n i e n i u (śnie?) o dale­ kiej wyspie szczęśliwej mamy przez chwilę prawo do błę­ kitu nieba. Wziął więc A n t o n i o n i takiego jej reprezentanta. które p o w r ó c i ł y do traktowania bohatera jako w y t w o r u szero­ kiego kontekstu historycznego. nie wyraził sugestywniej dziecinnego lęku przed m o l o c h e m cywilizacji technicznej. o b y w a ­ tel naszego rzeczowego wieku XX. sprawdzalną. a więc bądź cofnięte w przeszłość.k o m b i n a t u . zdrowego brązu opalonej skóry i różanego pia­ sku plaży. co rzeczywiście istnieje. który uchodzić może za okaz trzeźwości do kwadratu. Z drugiej strony są to filmy. Syn swojej sfery. m o d n e g o f o t o ­ grafika i fotografa mody. WŁOCHY NIEUSTANNE ZDOBYWANIE DEMOKRACJI P o c h w i l o w y m załamaniu. Więcej: w b r e w t y t u ł o w i nie mamy tu nawet bohatera. Lęk jest najpowszechniejszym uczuciem o d c z u w a n y m przez postacie A n t o n i o n i e g o . Jak na subtelnego krytyka istniejącej moral­ ności jest to zaskakująco mało. nie uzyskuje owego archimedesowego p u n k t u oparcia. De Seta w Ban­ dytach z Orgosolo idzie w reżyserskiej ascezie dalej niż niegdyś Visconti w Ziemia drży. Reżyser chce. To m o d n y fotografik. utrzymana w tonacji zimnej. poświad­ czona a r g u s o w y m okiem p r a w d o m ó w n e g o o b i e k t y w u .

łeczną. o współodpowiedzialność prostego obywatela za kraj.. w e r t o w a ł stare i n o w e a k t a . nakręcona do spółki z Algierią.). f i l m stanowił równocześnie wgląd w moralność życia politycznego Włoch. ale często ujawniającego niepotrzebnie obecność filmowca. Z d o k u m e n t a l n y c h inspiracji wyrosła również Bitwa o Algier (1966) Gillo Pontecorvo. którą udawało się stosować głównie tam. Ręce nad m i a s t e m (w ś r o d k u Rod Steiger) B i t w a o Algier efekty. Dzięki t e m u uzyskał chropowatą fakturę kroniki aktualności. że żadna z t y c h afer nie byłaby możliwa bez pokrywki „ l e g a l i z m u " . w którym konflikty skomplikowały się i zamaskowane zo­ stały d y m n y m i świecami stabilizacji. Oskarżył także t y c h . że w s w y m trybie p ó ł d o k u m e n t a l nym umiał on wyrażać ostre. W s p a c y f i k o w a n y m . tak wiarygodną. Z w y c i ę s t w o na festiwalu w Wenecji Rąk nad miastem Rosiego (1963) otworzyło inną kartę. tylko sam problem do rozgryzienia. poczynających sobie jak udzielni książęta na rządzonych przez siebie terenach. „ B a r d z o późno zdobyliśmy we Włoszech demokrację — powiada Rosi. udare­ mniająca społeczną kontrolę. ale p o m n o ż o n e o doświadczenia paryskiej . ale oczywiste konflikty okresu p o w o j e n n e g o . Ale było w filmie jeszcze j e d n o dno: rozpanoszenie bonzów p o l i t y c z n y c h . S a m o ż y c i e p o d y k t o w a ł o scenariuszowi tezę. gdzie rządziła chadecja. uczestniczył w wizjach l o k a l n y c h . Temat przypominał Rzym. Pośpieszni grabarze neorealizmu twierdzili. Film o narodzie z d o b y w a j ą c y m ś w i a d o m o ś ć wolności. s p o k o j n y m Algierze. żądając niepodległości. Rosi podjął fascynujący Włochy temat wiel­ kich afer b u d o w l a n y c h . akcja nagle przeskakiwała o trzy latâ. Reżyser nie miał pierwotnie nawet szkicu scenariusza. że ten patetyczny temat opiewał klęskę: zdła­ wienie przez inteligentnego p u ł k o w n i k a spadochroniarzy całej konspiracji algierskiej. demaskując niewiarygodną bez­ karność winowajców. By dowieść czegoś przeciwnego. gdzie „ p o k ó j francuski" zdaje się panować na pokolenia. że jest natomiast bezsilny w okresie. według w s p o m n i e ń Saasi Jacefa. Dopiero g d y p u ł k o w n i k wysa­ dzał w powietrze kwaterę ostatniego przywódcy ruchu (fakt autentyczny z 1957 r. zwłaszcza tam na p o ł u d n i u . jednego z p r z y w ó d c ó w ruchu o p o r u przeciw kolonizatorom f r a n ­ c u s k i m . W konsekwencji f i l m apelował o a k t y w n o ś ć spo205 . Ciekawe. którzy bezpośrednio prze­ stępstwa się nie d o p u ś c i l i . miasto otwarte i Paisę. Spędził pół roku na śledzeniu najgłośniejszych procesów. gdzie najczęściej tego obywatela w o d z o n o za nos.cinéma-vérité" (o której niebawem). wy­ chodzi niespodziewanie na ulice cała ludność arabska. Poza z n a k o m i t y m ujawnie­ niem m e c h a n i z m u przestępstw. — Właściwie ciągle ją jeszcze zdobywamy". nie cofając się przed lojalnym wyliczeniem a r g u m e n t ó w o b r o n y .

W 206 Ewangelii wg św. nie rekonstruując zresztą naukowo greckiej starożytności. Burt . ł a t w y m psikusem z r o b i o n y m na złość otoczeniu. który z ujmującą szczerością p o d ­ jął jeden z g ł ó w n y c h t e m a t ó w naszej d o b y : stosunek czło­ wieka współczesnego do marksizmu. Visconti w y c h o d z i ł niewątpliwie ze społecznego konkretu. Czy filmy Olmiego są źle s k o n ­ struowane? „ T a k . masakry). Nigdzie jednak strona widowiskowo-dekoracyjna ani malowniczość jego bohaterów. Nie zadał sobie reżyser t r u d u . który widzi. w rzadko stosowanej formie realistycznej sagi rodowej. potem scenarzysta zaczął samodzielną działalność reży­ serską od szkiców z życia lumpenproletariatu. i to nie starego rutyniarza z t r a d y c y j n y c h anegdot. by nasycić film takimi paroksyzmami uniesienia (gwałty. poeta. przywódcę u b o g i c h pasterzy. dla którego k o m u ­ nizm był reakcją myślową. Z pewnym wahaniem określić w y p a d a miejsce j e d n e g o z o j c ó w wczesnego neorealizmu. WŁOCHY TRADYCJE ZDOBNEGO WIDOWISKA W poważnej części kina włoskiego poprzez szczególnie tu silne zainteresowania społeczno-polityczne przebija nie mniej tradycyjna skłonność do malowniczych widowisk. w życiu dzisiejszych Włoch wiele rzeczy d o n i o s ł y c h . Dała o sobie znać np. by znaczna część ujęć nie pochodziła z archiwaliów. Kontrast d w ó c h t y p ó w cywilizacji. jego debiut. które pośpieszni przechodnie mijają nie widząc. Proces aklimatyzacji t y c h pariasów pokazywał reżyser jako na­ jeżony trudnościami bardziej psychologicznymi niż so­ c j a l n y m i . wyprzedzały również filmy Ermanno Olmiego. ich wnikliwa i bezstronna obser­ wacja. Filmy Olmiego nie pragną k o n ­ struować prawd. Te zainteresowania zawiodły go do mitu Chrystusa. stylów architektonicznych i f o l k l o r u muzycznego z różnych stron świata. posługują­ cego się soczystym rzymskim dialektem (Włóczykij. W filmie Rocco i jego bracia (1960) Visconti.że nie c h c i a ł o się wierzyć. gdy przestał być potrzebny. rozżarzone do białości charaktery. o dandysowatej twarzy Alain Delona. Mateusza (1964) pokazuje Syna Bożego jako prostego chłopa z Nazaretu. Trzeba im otworzyć oczy. pragną je odkrywać. ale urzędnika początkującego. prowokująco zgrzebnych. niezręczny miejscami debiut Bernardo B e r t o l u c c i e g o Przed rewolucją (1964). Filolog z uniwersytetu w Bolonii. Narzeczeni (1963) szli znowu śladem emigracji wewnętrznej. by w m o t y w a c h odejścia pani­ czyka zanalizować choć jeden o wadze obiektywnej. Tragiczne. co w kinematografii włoskiej było koncepcją dość niezwykłą. Posada (1961). t y m razem skierowanej o d w r o t n i e : film t r o p i ł kwalifikowanego majstra z północy zwerbowanego do u r u c h o m i e n i a nowej f a b r y k i na pozbawionej robotniczych tradycji Sycylii. obdarzonych namiętnościami g r u b o ponad przeciętne miary. ale zaraz p o t e m sięgał po k o t u r n y . którym obiecał odkupienie i królewstwo niebie­ skie. Zwłaszcza a n a c h r o n i c z n y i po literacku zmyślony wydawał się sam Rocco. mądrego człowieka. marzycielski Chrystusik w bokserskich rękawi­ cach. jakich nie powstydzi­ liby się Japończycy. przyjęciem malowniczych pozorów. nie zostawiającej miejsca na improwizację. W bardziej u m i a r k o w a n y m Lamparcie za książką G i u ­ seppe T o m a s i e g o di Lampedusa kazał Visconti o b s e r w o ­ wać narodziny i klęskę plebejskiego mitu Garibaldiego — sycylijskiemu arystokracie. nie rozumiejąc. sztuk. szukając uparcie punktów stycznych między obu systemami. Nie d a r m o p o m y s ł filmu zrodził się w trakcie adaptacji Białych nocy rosyjskiego pisarza. bo rzeczywistość jest też źle skonstruo­ wana!" — odpowiadał k r y t y k o m O l m i . i ciężko przeżywa zbliżającą się starość wraz z n i e u c h r o n ­ n y m przemijaniem świata. d w ó c h p o z i o m ó w u p o d o b a ń i potrzeb zademonstrowany został za pomocą pretekstu i n t y m n e g o : korespondencji rozłą­ czonych kochanków. wywoływanej przez przemysł. gdzie próbował swój ludowy mar­ ksizm przetykać katolicyzmem. będącego jego światem. była dramatycznie prawdzi­ w y m sprawozdaniem z niefotogenicznej egzystencji urzęd­ nika. Plebejską scenerię zachował również w Królu Edypie i Medei. jak dzieje się historia. nie prowadziły go do poz­ bawienia konfliktów ich historycznej konkretności. w kontrowersyjnym d o r o b k u Pier Paolo Pasoliniego. a nawet operowe. Ale nie lekcja historii jest ważna. W scenerii tych szkiców u m i e ś c i ł g r o t e s k o w y traktat filozo­ ficzny Ptaki i ptaszyska. podejmował epicki temat zetknięcia się matriarchalnej rodziny kalabryjskich c h ł o p ó w z uprzemysłowioną północą. wkraczającą na arenę polityczną i nie wahającą się poświęcić wodza czerwonych koszul (film kończy się egzekucją jego żołnierzy). Z p o d o b n e g o podniecenia umysłów wyrósł skromny. gdzie antyczny świat greckich państw-miast czy państw-wsi przestawiony został w wymiarach o d m i t o l o g i ­ z o w a n y c h . Historycznie biorąc jest to pamflet na XIX-wieczną burżuazję. Ale bo też bohaterów w y b r a ł sobie jak z powieści Dostojewskiego. Bertolucci odważnie zajął się przykładem negatywnym: odejściem czy nawet zdradą arystokratycznego paniczyka. powiadają. boleśnie ś w i a d o m e d o k o n y w a n e g o ustawicznie w y b o r u . Współczesne fakty. Niewątpliwie odszedł daleko od powściągliwości plasty­ cznej zZiemia drży ku stylizowanym i w y t w o r n y m k o m p o ­ z y c j o m oraz kunsztownej dramaturgii. raczej przełamywanie się tej lekcji w świadomości starego. Jest. Luchino Viscontiego. Z pewnością działały w t y m kie­ runku jego zainteresowania teatralne. źle się kojarzyły z p r y m i t y w n y m c h ł o p s t w e m Kalabrii. 1962). t y l k o dość d o ­ wolnie budując jej wizję z elementów licznych kultur.

widzieć się zawieszonym między d w o m a światami i nie czuć się dobrze w żadnym z nich. Usytuowane między estetyzmem i czystym szaleń­ stwem. a kodeks karny traktował więcej niż wyrozumiale zabójstwa w miłosnym afekcie. przy­ bierały początkowo pozy bardzo serio (Nasza Pani od Turków. zabicie żony pod pretekstem niewier­ ności. Do niczego niepodobny spektakl Benego ma jednak pewien zuchwały wdzięk. w dekoracjach i kostiumach projektowanych przez samego reżysera. f a b r y k o w a n e wyłącznie niemal w atelier. rozszalałego plastyka. jak feudalna obyczajo­ wość sycylijska przeszkadza tym razem nie rozwieść się. Ale jego Romeo i Julia (1968) odnawiali Szekspira nie przebieran­ kami i szokującym montażem. ale — ożenić. Opera-buffo O jednego Ham­ leta mniej (1974) przyprawia o gęsią skórkę wszystkich szekspirologów świata. nie d o b i t y m i w porę przesą­ dami.. CZYLI GORZKA Poza o d n o w i e n i e m neorealizmu (neoneorealizmem nazwał go ktoś d o w c i p n y ) d r u g i m f e n o m e n e m lat 60-tych stały się „ g o r z k i e komedie". gdyż Bene każe tu Hamletowi m o n t o w a ć w Paryżu teatr a w a n g a r d o w y oraz wysyłać do klasztoru nagą Ofelię w okularach i mniszym kornecie. mówiąca o t y m . pozując zmarłego na pogrążonego w krzepiącej drzemce. wyraźniej niż otoczeniu. t y l k o o d w o ł a n i e m się do zielonej młodości k o c h a n k ó w z Werony. Zjawiskiem bardziej niemal malarskim niż f i l m o w y m były widowiska Carmelo Benego. Nie było tu co prawda morderstwa. Wymęczeni długą listą o b y c z a j o w y c h idiotyzmów nie dziwiliśmy się gestowi poczciwego policjanta z północy. Pasmo porażek kazało Benemu włączyć do swego arsenału — humor. a rozumiany po sycylijsku honor — ocalony! Nieco mniej błyskotliwa była Uwiedziona i porzucona tegoż reżysera. oślepiającymi barwa­ mi. który miał zakończyć skomplikowaną waśń rodową.żem. Niewczesną śmierć ukrywało się przed g o ś ć m i . nie interesujące się opowiadaniem akcji. t w ó r c y o inspiracji katolickiej. W tradycyjnej f o r m i e drama­ turgicznej efektami nieodparcie śmiesznymi zyskiwały zainteresowanie nawet niewybrednej w i d o w n i dla ważkich k o n f l i k t ó w między prawami współczesnego życia a wszel­ kiego rodzaju przeżytkami. nieustannym ruchem kamery i b ł y s k a w i c z n y m monta­ 207 . Podówczas we Włoszech otrzymanie rozwodu (bez względu na p o w o d y ) było nie­ możliwe. Salome). „ r o z w o d e m po w ł o s k u " pozostawało więc. do zmysłowej konkretności ich pięknego uczucia. Sygnał do natarcia na gatunek dotąd lekceważony przez prawdziwych t w ó r c ó w dał Germi Rozwodem po wło­ sku (1962). ale była śmierć: śmierć j e d n e g o z teściów w dzień u p r a g n i o n e g o ślubu. Wyrok mały. Lampart (Alain D e l o n i Claudia Cardinale) R o z w ó d p o w ł o s k u ( M a r c e l l o Mastroianni) WŁOCHY KOMEDIA PO WŁOSKU.. którego zasługą było przede wszystkim d o ­ prowadzenie do absurdu pewnego rozumowania w y s n u ­ tego z realnych przesłanek. Wreszcie dekoratorska stylizacja nie jest o b c a Franco Zeffirellemu. Każe mu ona. Działają one szokującym obrazem. Lancaster z b u d o w a ł swą kreację tragicznie: na pozbawio­ nej złudzeń dalekowzroczności.

tylko żeby zrobić coś tak.. m o j a m i ł o ś ć FRANCJA „NOWA FALA" PŁYNIE KU SUBIEKTYWIZMOWI Jeśli p r o d u k c j a włoska dostarczała wówczas najwięk­ szej liczby dzieł s k o ń c z o n y c h . że balsamował ją po śmierci dla dalszych spektakli. W pierwszym okresie (1959—61).Teraz znacznie lepiej. na swój sposób kochającego w ł o ­ chatą żonę. t k w i ł a w t y m . trwale wzbogacających język sztuki f i l m o w e j . Noc i mgła. Oddając sprawiedliwość ich pomysłom for­ m a l n y m mamy prawo wstrzemięźliwie ocenić ich intelek­ tualny i humanistyczny wkład do historii f i l m u . Poszukiwano n o w y c h rozwiązań nie dlatego. Najwybitniejszy reprezentant „ n o w e j fali".. uprzednio zatrzymywanych * Wózkiem w 1960 r. na której wyszywał reżyser pstrokaty deseń hipokryzji. zadurzonego w apetycznej służącej. lecz krewkiego w d o w c a . o k t ó r y m niżej. w części r e k r u t u ­ jąca się spośród k r y t y k ó w f i l m o w y c h (zwłaszcza s k u p i o ­ n y c h w o k ó ł miesięcznika A n d r é Bazina „ C a h i e r s du Cinema"). Gdy się zbyt wiele mówi o „ m o r a l n o ś c i odjazdu kamery" i „ f i l o z o f i i panoramowania ukośnego". Ważniejszy od niej był jednak Ugo Tognazzi w roli męża-impresaria. gdzie rola męż­ czyzny ogranicza się do zapewnienia rodowi potomka.który z a k r y w a ł dłonią Sycylię na mapie Włoch. Jego Ape regina (1963) g o d z i ł a w uświęcone kanony moralności płciowej. Że nie znali prawdzi­ w e g o życia Francji i że. Poszukiwania te często jednak prowadziły na manowce. jak nikt inny dotąd. wywierających wielkie. przed bramami w y t w ó r n i przez zrutynizowanych i lękają­ c y c h się ryzyka p r o d u c e n t ó w . nieczytelne filmy dla grupki znajomych. przypominano nieraz brzydkie bon mot Jeana Coc­ teau: — Czego chce „ n o w a fala"? Miejsca po starej! Przyczyna większości niepowodzeń. W samym końcu lat pięćdziesiątych nastąpiło we Francji zjawisko błyskotliwego startu reżyserskiego g r u p y inteligentnych debiutantów. ale k o n t r o l o w a n e g o przez trzech synów w różnym wieku. Inicjacja średniego z nich stanowiła kanwę.. Grupa ta. P o d o b n i e okrutną komedią była Przewrotność Salva­ tore Samperiego." W przewrotności tez m o r a l n y c h i o k r u c i e ń s t w i e przeli­ c y t o w a ł Germiego M a r c o Ferreri. ale tak pożartego ideą robienia z niej płatnego w i d o w i s k a . Cynizm i gust do paradoksu z a w i o d ł y Ferreriego nieco zbyt daleko w Kobiecie z brodą. 208 . przeważnie rozczarowali. jak się zdaje. przygotowując radośnie najlepszy pokój dla będącej w drodze latorośli. z g o d n e z zamierzeniami t w ó r c ó w wrażenie. czarno-białe zdjęcia martyrologii kontrasto­ wały z barwnymi zdjęciami miejsc kaźni dziś. t r u d n e do wyrażenia już istniejącymi środkami. przyglądał się p ó ł w y s p o w i i wzdychał:. Śle­ dząc „ r o z w ó j " n i e k t ó r y c h g ł o ś n y c h reżyserów „ n o w e j fali". to udziałem Francuzów było raczej inicjowanie śmiałych poszukiwań f o r m a l n y c h . Śli­ czna jak n i g d y Marina Vlady grała taką pszczołę-królową. już wcześniej w Hiszpa­ nii debiutujący w g a t u n k u makabreski*. albo fabrykując ma­ nieryczne. że ci błyskotliwi i otrzaskani z klasyką f i l ­ mową młodzi ludzie nie umieli wyjść poza p o d w ó r k a myś­ lowe młodzieży z „ d o b r y c h rodzin". że d o m a g a ł y się ich jakieś nowe treści. gdzie archiwalne. prawdę mówiąc. p o c h o d z i ł z g r u p y d o k u m e n t a l i s t ó w i wsławił się wstrząsającym filmem o Oświęcimiu. która d o ś ć beztrosko wtrąca do g r o b u starszego od siebie małżonka. w której Annie Girardot dała się oszpecić silnym zaro­ stem. która z nieodpartym k o m i z m e m sytua­ c y j n y m opisywała sycylijską historię b o g o b o j n e g o . nazwała się „ n o w ą falą" filmu francuskiego. niewiele ich o n o o b c h o d z i ł o . Alain Ftesnais. konsekwencją bywa najczęściej d y s h a r m o n i a między pstrą niezwykłością środków a banalną zawartością. przechodząc albo na pozycje jawnego komercjalizmu. gdy młodzi f i l m o w c y walczyli jeszcze o prawo pozostania w zawodzie reżyser­ s k i m . obsesji seksualnych i tępoty małomiasteczkowego bytowania.. Jego debiut fabularny Hiroszima. moja miłość (1959) Hiroszima. wspierające coś na kształt matriarchatu. nie związani żadnym w s p ó l n y m p r o g r a m e m . „ n o w a fala" przyniosła kilka zjawisk zaskakujących. Później j e d ­ nak t w ó r c y „ n o w e j fali".

czyni jedno­ czesnymi zdarzenia odległe w czasie lub każe sąsiadować ulicom p o ł o ż o n y m na d w ó c h krańcach g l o b u . jak żaden niemal z jego kole­ gów. które z nich istotnie coś znaczą. na „ z d j ę c i a c h f o t o g r a f i c z n y c h " życia. 209 Autorzy „ n o w e j p o w i e ś c i " (nazywający siebie także „szkołą spojrzenia") uważali się za uczciwszych. pozornie nielogicznym montażu tyle skrawków rze­ czywistości. które zalecały się swą komunikatywnością i bezstronnością. mieszkającego w Paryżu b o j o w n i k a antyfrankistowskiego podziemia. k i e d y realizuje się c u d z e p o m y s ł y f a b u l a r n e . Wielkie nadzieje. ale wręcz koniecznego. osłabiała surową w y m o w ę prawdy.stanowi datę w rozwoju kinematografii. grą aktorów. najbardziej bogatych portretów czło­ wieka współczesnego. na dra­ macie kruchej pamięci ludzkiej. Montaż nabrał tu znów znaczenia. sam proces ludzkiego myślenia. nie służy b u d o w a ­ niu napięcia. na tematy poddane przez emigracyjnego pisarza hiszpań­ skiego Jorge Sempruna. Film fascynował paradoksami. który wszystkim następcom pozwala z niebywałą uprzednio elastycznością posługiwać się w y m i a r e m cza­ su. burzył wiarę w jednoznaczność naszych doznań z m y s ł o w y c h . że widz musiał nieustannie zadawać sobie pytanie. że spotkali się już w u b i e g ł y m roku i że p o w i n n i wobec tego razem odjechać. który z niesprawiedliwą. świadka męczeń­ skiej śmierci patriotki algierskiej. Pojawienie się „ n o w e j powieści". ale zrozumiałą stronniczością ocenia fakty. tak chętnie podkreślanego przez c y n i c z n y c h f i l m o w y c h ekshibicjonistów. Przy­ padek A l a i n a Resnais d o w o d z i . znalazły pierwsze pełne u k o r o n o w a n i e w znakomitej medytacji. Wiele w t y m filmie rzeczy s p o r n y c h . cielesnego. przekroczył czterdziestkę i uznał. pełne wahnięć dążenie bohatera do znalezie* Muriel jest o w o c e m w s p ó ł p r a c y z pisarzem J e a n e m C a y r o l e m . którego t w ó r c a m i poza Robbe-Grilletem byli przede wszytkim Michel Butor i Nathalie Sarraute. Pokazywał w szyb­ k i m . do w o j n y w Algierze. . człowiek zara­ żony Hiszpanią. oparty na całkowitym zatarciu granic między ich życiem w e w n ę t r z n y m i zewnętrznym. posłużyły reżyserowi do stworzenia jednego z najpiękniejszych. jakie budziła t w ó r c z o ś ć Alaina Res­ nais. by opisy­ wane wydarzenia wydawały się akurat takimi. j e d n o z w a ż n y c h wyda­ rzeń w nowoczesnej historii literatury. że s p o r o t y c h założeń zbiegało się z kierunkiem najnowszej ewolucji sztuki f i l m o w e j . z lukami i n i e d o k ł a d n o ś c i a m i . nie troszczący się o potoczystość narracji. a które są po prostu obojętną fotografią. bladła w zestawieniu z nie najlepiej do niej d o k l e j o n y m dramatem sumienia m ł o d e g o żołnierza. że m o ż n a być j e d n y m z g ł ó w n y c h t w ó r c ó w w s p ó ł c z e s n y c h także wtedy. która zrywa z chronologią. Elegancki mężczyzna przez przeciąg całego filmu przekonywał pię­ kną i kruchą kobietę (Delphine Seyrig). mózgową konstrukcją i i m p o n u j ą c y m ekspery­ mentem. montaż resnaisowski. Łamany. skoro poprzestawali na precyzyjnym opisie zewnętrznym. zrealizowanemu we w s p ó ł p r a c y z c z o ł o w y m pisarzem awangardy Alainem Robbe-GriMę­ tem. Resnais nową techniką narracji. Ale obok spraw s p o r n y c h są tu rewelacje. P o d k r e ś l a ł o koncepcja aktorska Yves Montanda: Diego. było reakcją na nadmierny psychologizm pisarzy. jak w Hiroszimie. N i e t r u d n o zauważyć. dzięki której przeszłość jest (w różnej mierze) częścią teraźniejszości. T w ó r c z o ś ć Alaina Resnais stała się w ten sposób główną (choć wcale nie jedyną) transmisją do kinemato­ grafii zainteresowań tzw. pokazanego z godną lepszej sprawy tajemniczoś­ cią. b u j n o b a r o k o w y c h wnętrzach d y s t y n g o ­ wanego hotelu rozegrano przed nami dramat trzech zja­ wiskowych postaci. Ale historia pewnego mitomana. jak zwykle. które stworzyły szkołę. francuskiego prądu literackiego. zajmujących wobec czytelnika pozycję „ w i e d z ą c y c h lepiej" o s w o i c h bohate­ rach i o życiu. ale równocześnie pozostawał chłodną. którego mu tak kategorycznie odmawiała szkoła Bazina. zatytułowanej Wojna się skończyła (1966). Rezygnowali świa­ d o m i e z opowiadania ze znaczniejszego dystansu czaso­ w e g o na rzecz „ p r o w i z o r y c z n e j organizacji danych nie­ k o m p l e t n y c h " . powoli odsłania pobudki postaci i pokazuje. wcale nie dialogiem. w i n n y m czasie. wyzywających: pretensjonal­ nie literacki komentarz Marguerite Duras. urzekał absolutną konsekwencją swej odrealnionej wizji. że nie­ p o d o b n a dłużej odwlekać podjęcia zasadniczych decyzji ż y c i o w y c h . Przenikamy do mózgu bohaterki. „ n o w e j powieści". Równoważność t y c h tragedii sugerowana jest montażem. a pewna literackość efektów. Męczeń­ skie miasto japońskie samo przez się m o g ł o nadać rangę nawet f i l m o w i miernemu. dialogiem. konkretyzując akcję w p o r t o w y m mieście B o u logne i nawiązując odważnie. jakimi m u ­ siałyby się wydawać samym uczestnikom t y c h zdarzeń. ale Resnais nie pojechał do Japonii szukać sobie okoliczności ł a g o d z ą c y c h . ma w sobie coś nie t y l k o naturalnego. Niewspółmierność t y c h d w ó c h dramatów ludzkich naruszała nieco równowagę konstrukcyjną dzieła. a zwłaszcza z u c h w a ł e położenie na d w ó c h szalach tej samej wagi — tragedii 250 tysięcy ofiar i tragedii jednej francuskiej dzie­ wczyny. W ciężkich. czasem n i e k o n ­ sekwentne. będącą pod opieką innego mężczyzny. I to nie — jak m o ­ g ł o b y się zdawać — dla swego wielkiego tematu. która pokochała w czasie okupacji najeźdźczego żołnierza. Trzy dni z życia Diego Morasa. Jak w filmach Wajdy. P r o w a d z i ł t u reżyser dalej swoje doświadczenia formalne: f i l m o w a ł rozmowę jednej g r u p y bohaterów i asynchronicznie m o n t o w a ł ją z dźwiękiem r o z m o w y innej grupy. komentarzem. miłość została tu stopiona z walką. C h y b a żeby prymat w o w y m oddaleniu przyznać następnemu f i l m o w i Alaina Resnais Zeszłego roku w Marienbadzie (1961). Może nigdy dotąd kino nie było tak oddalone od obiek­ t y w i z m u . Wyraża po prostu nerwowe. a udział w tej miłości pierwiastka fizycznego. W Muriel* (1963) Resnais w r ó c i ł do rzeczywistości francuskiej.

który także protestował filmem przeciw swej zmarnowanej m ł o d o ś c i . z dokładnością co do minuty. kobieta-reżyser. liryczny reportaż z p o d p a r y s k i e g o miasteczka o m ł o d y m rzemieślniku. częściowo ukrytą kamerą. brak wyobraźni i egoizm. ale też i na t y m . po prostu pokazując ich niewrażliwość. której pierwszy długi metraż La Pointę Courte (1954) stanowił model dla przyszłej „ n o w e j fali": f i l m u taniego i bez r e n o m o w a n y c h gwiazd. bez wiedzy otaczających bohaterkę osób. dwiema g o d z i n a m i z życia kabaretowej śpie­ waczki. a przecież wierny psychologicznie. Jeszcze j e d n y m przybyszem z d o k u m e n t u (a ściślej — z montażowni filmowej) okazał się Henri C o l p i . Ciekawe było również Szczęście. pojętym jako koszmar senny. zajmował się żałosnym reliktem w o j n y . prowadząc doświadczenia z maksymalnie głębokim wdzieraniem się w psychikę boha­ terów. zdumiewający debiut o flaubertowskiej konkretności wizji. Obser­ wacja podzielona jest na sceny o o s o b n y c h t y t u ł a c h . Tak długa nieobecność (1961). włóczęgą z przedmieścia. a najznamienitszym t r i u m f e m tej g r u p y było 400 batów (1958) Francois Truffauta. Przez dwie godziny kamera realiza­ torki postępuje jak cień za bohaterką. p o d ­ ówczas 27-letniego debiutanta. czy jest chora na raka. bez żadnych prawie przerw. Drastyczna szczerość filmu szła w parze z młodzieńczym anarchizmem w stylu Jeana Vigo. 210 . którzy wyszli z d o k u m e n t u . policję — nie robiąc przy tym z dorosłych p o t w o r ó w czy sadystów ani nie uciekając się do sytuacji w y j ą t k o w y c h . Film był tak gorzki. że nawet niewtajemniczeni podejrzewali w nim autobiografię. Święciło tu t r i u m f y kino niedopowiedzenia. Dokumentalność tej analizy psychologicznej polega nie t y l k o na t y m . że większość zdjęć nakręciła Varda w autentycznych paryskich plene­ rach i wnętrzach. że nie po­ zwoliła sobie na zastosowanie żadnego ze ś r o d k ó w subiektywizujących narrację. W niepokojach Diega wyczuwa się już nadciąganie w kinie z a c h o d n i m tematu politycznego okresu kontestacji. szczerze zakochanym w d w ó c h kobietach równocześnie. Jej d o j ­ rzała Cleo odSdo 7 (1962) była próbą „ d o k u m e n t u psychi­ cznego". W o j n a się s k o ń c z y ł a (w ś r o d k u Yves M o n t a n d ) C l é o od 5 do 7 (z lewej C o r i n n e M a r c h a n d ) FRANCJA BUNT FOTOGRAFÓW Z ŻURNALI MÓD Drugie skrzydło „ n o w e j f a l i " stanowili krytycy z kręgu „ C a h i e r s du Cinema". Mówił o dzieciństwie paryskiego wyrostka. najbardziej się od d o k u m e n t a l i z m u oddalili. której analiza lekarska ma właśnie odpowiedzieć. które środkami ściśle f i l ­ mowej ekspresji wyrażało niewyrażalne. A równocześnie spełniał się jeszcze jeden paradoks „ n o w e j f a l i " — ci jej t w ó r c y . rejestrując jej naj­ drobniejsze czynności i reakcje w ciągu o w y c h przełomo­ wych d w ó c h godzin. Truffaut oskarżał d o m rodzinny. dość szokujący. obowiązkiem i j a k i m i k o l ­ wiek koniecznymi związkami z otoczeniem. który stracił pamięć i żyje roślinnym życiem poza czasem. Z f i l m u d o k u m e n t a l n e g o wywodzi się również Agnes Varda. nie kończący się szczęśliwym przebudze­ niem. uzupełnione zegarmistrzowsko d o k ł a d n y m czasem akcji.nia s a m e g o siebie. szkołę.

według scenariusza Truffauta. Temat „ b r u d n e j w o j n y " . lekceważąca stare więzy społeczne i wszelkie konwencje. wdawał się w gorącą miłość z amerykań­ ską studentką. gdyż Mały żołnierzyk nie był w żadnej mierze zmianą poprzednich zainteresowań na inne. będącej . co znajdowało odbicie w żenująco „realisty­ c z n y c h " dialogach i gestach. który kradł (niekoniecznie z chęci zysku) ele­ gancką limuzynę i zabijał goniącego go policjanta.Jeszcze większą dawkę anarchizmu zaaplikował Jeąn-Luc Godard w Do utraty tchu (1959). Cenzura jednak filmu nie oglądała. Jej niechęć do podejmowania j a k i c h k o l ­ wiek zobowiązań łączyła się z sympatią dla opisywanego niegdyś przez André Gide'a „ a k t u bezinteresownego": bez­ interesownej zbrodni. chęć w y w o ł a ­ nia skandalu. lecz c z ł o w i e k i e m " nie prowadziło do żadnej prawdy. Film ten został przez francuską cenzurę zakazany. który nie zmuszał do namysłu nad p o l i ­ tyką rządu. dostawał żołd od d e p u towanego-faszysty. Słaby to argument. ale nie pojawiającej się w żadnym filmie francuskim. gdyż był to właśnie jedyny z możliwych f i l m ó w o Algierze. ponoszącą właśnie klęskę. złamał bowiem zmowę milczenia w o k ó ł wojny w Algierze. rozpalony do białości. bezinteresownego ryzyka. albo 400 b a t ó w (z prawej Jean-Pierre Léaud) D o utraty t c h u (Jean-Paul B e l m o n d o ) go nie zrozumiała. posłużył najwidoczniej G o d a r o w i za argument. jak twarz Jean-Paula B e l m o n d o . że „ n o w a fala" nie zamyka się w kręgu towarzysko-erot y c z n y c h doświadczeń synów z zamożnych rodzin. 211 . niegdyś kolaboranta gestapo. Rysował coś w rodzaju „ s o l i d a r n o ś c i katów" po obu stronach barykady — prze­ cież obie stosują terror i tortury! Zainteresowanie „ n i e ideą. Bohater był demonstracyjnie c z ł o n k i e m bandy antyalgierskiej. Przemawiała przez ten film w s p o s ó b niewątpliwie szczery powojenna młodzież. podówczas n i k o m u nie znanego brzydala. zaangażowany. Ale taki w y b ó r bohatera nie oznaczał nawet wzięcia strony OAS. a ta w końcu denuncjowała go przed policją. Godłem reżyserii była zuchwałość. także w sztuce. przy­ bywał do Paryża. Akcja działa się n e u t r a l n i e w S z w a j c a r i i . w y p r o m o w a n e g o później na g ł ó w n e g o amanta „ n o w e j fali". A u t o r z ostentacją u c h y l i ł się w ogóle od oceny m o r a l n y c h czy politycznych racji o b u stron. Było w t y m filmie coś urzeka­ jąco nowego. Sympatycznym bohaterem był m ł o d y człowiek bez zajęcia.na ustach wszystkich Francuzów. nawet bezinteresownej szlachetności. Dotyczyła walki w y w i a d ó w obu walczących stron w o k ó ł proalgierskiej kampanii jednej z radiostacji szwajcarskich. Taką właśnie postawę zademonstrował Godard w na­ stępnym filmie: Małym żołnierzyku (1960).

Dalszy rozwój kierunku. „ d z i e c i o m Marksa i coca-coli". Chabrol jednak nie utożsamiał widza z nadąsanym bohate­ rem. Męski. . Gorączkowo tworzący Godard zgotował s t o s u n k o w o najwięcej przyjemnych niespodzianek: Żyć własnym ży­ ciem i Kobieta zamężna były inteligentnymi ankietami w sprawie pozycji kobiety we współczesnym społeczeń­ stwie. wobec którego zajmował postawę krytyczną. obfitującymi w improwizowane dygresje. które były s y n o n i m a m i humanizmu. opierał się w części na bogatej roli Brigitte Bardot i g r u b o k o ś c i s t y m Jacku Palance* w roli hollywoodzkiego producenta.i p o i l m l y ludzi uczestniczących w w o j n i e ideowej . u l u b i o n y autor reżysera. że nic sobie nie robi z harmonijnego „przechodzenia ze sceny w scenę" i innych kanonów klasycznej narracji. bogatego dandysa o nietzscheańskim za­ dęciu. Nadając f i l m o w i p o d t y t u ł 75 krótkich faktów wykazał. wtręty z lektur. O d e r w a n y m i od sie­ bie. z wyjątkiem jego uczestników. ze akurat nie miał ochoty! Przecież to dokładnie ten sam gest. która jednak nie może być adresowana do Boga. żeńskim (1966) doprowadził Godard do szczególnej sprawności swój styl pointylisty. bo jest g ł ę b o k o przekonany. że twórczość Godarda okazała się w szczególny sposób bliska powojennej młodzieży fran­ cuskiej. że żadne reguły w stosunkach międzyludzkich jego osobiście nie dotyczą. adaptującej głośny tekst A l b e r t o Moravii. W Męskim. co u bohatera Do Utrtty tchu: kradnie auto. które przestało wierzyć w wiele mitów świata d o r o s ł y c h . Bohater w|nitwd/i(! odmawiał zastrzelenia demokratycznego •>|Muiki'i. to właśnie Godard. w y j m u j ę książeczkę czekową". i m . Wielki sukces Pogardy. żeński (z lewej Jean-Pierre Léaud) G ł a d k a skóra (Jean Desailly i Françoise Dorléac) * Małą rolę s t a r e g o reżysera z a g r a ł z wielką d y s t y n k c j ą sam F r i t z L a n g . Moravia. co czyniło jego technikę reżyserską podobną do „ c o l l a g e ' u " w plastyce. Tę samą postawę nihilizmu moralnego o d n a j d u j e m y U bohatera jednego z pierwszych filmów Claude Chabrola Kuzyni (1958). że należy więc zmienić w y m i a r y współczesnego świata i o d ­ naleźć nowy smak świętości.-iui' ud idoi oderwano. Ten pierwszy okres „ n o w e j fali "czynił istotnie wrażenie buntu gwałtownego i niegrzecznego. artysta 212 . często bardzo krótkimi migawkami dorzucał co chwila jakąś barwną plamę. To pokolenie. jak i f o r m i e f i l m ó w Godarda. ale tylko dlatego. że człowiek współczesny utracił ową zdrową ufność i pełnię życia. odnalazło coś własnego z a r ó w n o w treści. Ale w przeciwień­ stwie do innych n o n k o n f o r m i s t ó w tego okresu (w kinema­ tografii angielskiej czy polskiej) bunt ten nic nie zamierzał reformować. napisał w pracy „ C z ł o w i e k jako c e l " . w nic nawet konkretnie nie godził. kiedy to malarz wlepia w swój obraz f r a g m e n t y gazet. zadowalał się gloryfikacją jakiejś oderwanej „ s w o b o d y działania". tylko do człowieka jako celu ostate­ cznego. rozmowy z filozofami. który upokarza i poniża swego niepozornego k u ­ zyna ze wsi. Choć p o d o b n o kino to prawda %Ą m/y na sekundę. ma­ wiającego: „ G d y słyszę słowo kultura. ale kolor i kształt całości musiał sobie zrekonstruować sam widz. Jeśli wśród m ł o d y c h Francuzów ktoś wydawał się bliski n o w e g o systemu ideałów. stare k o r k o ­ ciągi lub papierki od cukierków.(jeśli w ogóle o kierunku można tu mówić) rozczarował właściwie wszystkich. jak mówi jedna z postaci. w e d ł u g wyrażenia samego t w ó r c y . bo akurat miał na to ochotę. Nie ulega kwestii.'i.

ale w gruncie rzeczy naiwną obronę: „ W y b r a ć temat będący przeciwieństwem własnych zainte­ resowań — pisał krytyk André S. Labarthe o twórczości Chabrola — to nie znaczy uciekać ze swą sztuką od o d p o ­ wiedzialności. a do każdej sceny dodał co najmniej jeden punkt widzenia abso­ lutnie nielogiczny i dziwaczny. który w swoich Niedobrych spotkaniach (1956) zbyt prostą. maoistyczna droga Godarda. Znaczy t o . Być może osąd „ n o w e j f a l i " byłby pobłażliwszy. która w zakończeniu zmieniała się w ref­ leksyjną i uduchowioną. Truffaut po mizernej parodii policyjnej Strzelajcie do pianisty i neoromantycznym romansie we troje Julies i Jim o wyblakłym wdzięku zasuszonego kwiatu — dał Gładką skórę (1964). co d o p r o w a d z i ł o do żałosnej dwuznacz­ ności. ale p o d p a l a n i e m . posiadanie książek. Również droga twórcza Chabrola wiodła zdecydowa­ nie w dół: obok wtórnego. zwłaszcza stosów z książ­ kami. Stawało się Fahrenheit 451 (Oskar Werner. zapowiadające przełom w historii f i l m u . ale nie będące niczym więcej. od obrazów samych dla siebie. okle­ paną fabułę p o k o m p l i k o w a ł z a w i ł o ś c i a m i konstrukcji. Jak pisał o niej kąśliwie pisarz Jean Cau: „ C i młodzi nie mają nic do powiedzenia. uznający za zbrodnię. nie pozbawioną trafnych akcentów analizę obyczajową intelektualizującego mieszczaństwa pary­ skiego. Tępa. Ta zdolność wyrażania kamerą pojęć o d e r w a n y c h i o g ó l ­ n y c h nie jest dana. po którym wszystko rozwija się konsekwentnie. Francja w ich obiektywie stała się rodzajem księstwa Monaco. skupić jeszcze wyłączniej na samej funk­ cji reżyserowania". Z p o d o b n i e o b r o n n y c h względów p u ­ blicystyka „ n o w o f a l o w a " co chwila w s p o m i n a z przeką­ sem o „ t a k zwanych w i e l k i c h tematach". Ta sama krytyka nie jest jednak w stanie stwierdzić. gdyby nie o g r o m n a reklama tego kierunku (często uprawiana przez samych jego wodzirejów). zaangażować się jeszcze bardziej. aby stać sią równie subtel­ nym i elastycznym środkiem wypowiedzi. która obudziła wielkie apetyty. była tu j e d y n y m akcentem opty­ mistycznym. Wiele świeżych obserwacji na temat pozycji kry­ tyka literackiego w społeczeństwie (kapitalna sekwencja wizyty bohatera w prowincjonalnym klubie f i l m o w y m ) zos­ tało zdewaluowanych naiwnie rewolwerowym zakończe­ niem. jak język pisany". że film uwolni się po t r o c h u od tej tyranii widzialności. nie uzasadniony treścią kali­ graf izm formalny. o której poniżej. który za fanta­ styczną prozą Raya Bradbury'ego budował ponurą baśń dla d o r o s ł y c h o wolności myślenia. że oddziały strażackie zajmowały się nie gaszeniem. niestety. Przeciw zarzutom e g o c e n t r y z m u i wielkopańskiej po­ gardy dla kontekstu społecznego apologeci „ n o w e j fali" przygotowali sprytną. Zerwanie). by w y b ó r „ w i e l k i e g o t e m a t u " zaszkodził kunsztowi reżyserskiemu t w ó r c ó w ta- 213 . służalcza twarz Oskara Wernera. to znaczy. Rzeźnik. Tak zawsze bywa w baśniach — przyjmuje się umowne założenie wstępne. Z d w ó c h redaktorów „ C a h i e r s du Cinema" Jacques Doniol-Valcroze wykazał dużą zręczność w zupełnie bła­ hych komediach o b y c z a j o w y c h . przeciwnie.. a bohaterowie coraz bardziej tracili rumieńce życia. Tu o w y m założeniem był dekret fikcyjnego państwa przyszłości. napi­ sał. od konieczności fabuły i k o n k r e t u .o nieobliczalnym talencie. Dalsze jego filmy brnęły coraz głębiej w bezcelowy. bo jeszcze w 1948 r. również A s t r u c o w i . Wreszcie Alexandre Astruc. i g d y b y nie rewelacyjne początki. który odmawia współpracy z policją — niebywale pomieszał mu się o k u p a c y j n y ruch o p o r u z OAS-owskim bandytyzmem. Odważniejszy był Fahrenheit 451 (1966). zaludnionego fotografami z zumali m ó d i modelkami od Chanel". a g d y Denuncjacją sięg­ nął po temat głębszy — odpowiedzialność moralną czło­ wieka. co tamci wymalowali potem na swych sztandarach: „ N o w y wiek kinematografii będzie wiekiem kamery-pióra (caméra-stylo). mówiąc: „Dzisiejsza kinematografia — to Godard!" Ale dalsza. Koszmarny świat f i l m u rodził jednak bunt w obronie skarbów kultury i g o d n o ś c i ludzkiej. O t y m chyba myślał wielki poeta A r a g o n . zdecydowanie oddaliła go od sztuki. ale interesująco przewrotnego Oka diabła i Ofe//7 będącej Hamletem na wspak — mamy tu melodramaty o k u c h e n n y m zapachu i zwykłe kryminały pyszniące się nienagannym charakterem pisma (Niech bestia zdycha. C y r i l C u s a c k ) więc logiczne.. Bywa on często uważany za ojca d u c h o w e g o „ n o w e j fali".

Po wtóre. dość żałosnego przekupnia nowości. broniło mitu „ w y s o k i e j jakości". jak Pancernik Potiomkin. Tego warto się u niego uczyć. utkaną z przelotnych nastro­ j ó w nieśmiałą historię przyjaźni c h o r e g o nerwowo czło- 214 . że nie kosztuje zbyt wiele. Za pomocą takiej wirtuozerii kino francuskie. Istotnie wprowadziły one w powszechny obieg parę nowości realizatorskich. Bohaterka spowiada się nam z odejścia od męża. otrzymali od reżysera w k l u c z o w y c h momentach akcji możność s w o b o d n e g o i m p r o w i z o w a n i a gestów. ale falowanie uczuć. Zabieg ten w kilku f i l m a c h o podobnej reżyserii dał rezultaty negatywne: rozwodnił akcję i podkreślił bezradność reżysera. że ów m o n o l o g trwał znacznie dłużej i słów padło więcej. przeplótł wielkimi tematami. Brook malował z maestrią nie zdarzenia. szkołą wielkiej naturalności aktora. jak Wietnam czy K o n g o . stałsię wyzwalaczem dla subtelnego przedłuże­ nia napisanych w scenariuszu charakterów. a odbiera f i l m o w i nalot czegoś z m y ś l o n e g o i pracowicie przed w i ­ dzem odegranego. wziętego reżysera teatralnego Petera Brooka. pod ręką Leloucha. Jest to jeden z wielu możliwych przykładów wirtuozerii reżyserskiej Leloucha. Ten pasjonujący „ f i l m o n i ­ c z y m " byłby o kilkanaście lat wcześniej.kich f i l m ó w . Pokazał ją Lelouch nie w j e d ­ nym d ł u g i m ujęciu. Nie fakty. Margines improwizacji reżyserskiej w m o m e n c i e zdjęć został tu oficjalnie konsekrowany. a nawet replik d i a l o g o w y c h . Połączenie t y c h kulminacji sceną ciągłą o tej samej długości byłoby niewykonalne aktorsko. Przede wszystkim bę­ dzie to więc brak zaufania do sztywnego scenopisu reży­ serskiego. ale Anglika. mimo błahych treści. ale nastroje. Wypielęgnowana aż do ele­ gancji reżyseria. traktujący miłość poważnie. z k t ó r y m i jest do twa­ rzy całej światowej k i n e m a t o g r a f i i . że lansowanie n i e z a w o d o w c ó w o banal­ nej p o w i e r z c h o w n o ś c i nie t y l k o nie musi być ryzykiem artystycznym. przeżywające wyraźny kryzys ideowy. zabawnego szyldu nad małym sklepikiem czy złego h u m o r u o d t w ó r ­ czyni roli g ł ó w n e j . nie do pomyślenia. Wielkie kariery B e l m o n d o czy A n n y Kariny d o w i o d ł y . Obywatel Kane czy Złodzieje rowerów. Zdrady małżeńskie bohatera. który — w e d ł u g Marguerite Duras. właściwą m o m e n ­ t o m kulminacyjnym m o n o l o g u . przy użyciu ówczesnych środków. rozbu­ dzonego widzianym w bistrze morderstwem z miłości. ale wręcz może przynosić finansowe zyski. Ale ponadto pozwolił aktorce (Annie Girardot) operować znacznie wyrazistszą mimiką. Kobieta i mężczyzna ( A n o u k Aimée) Improwizacja i spontaniczność aktorska święciły t r i u ­ mfy w Kobiecie i mężczyźnie (1966) Claude Leloucha. A n o u k Aimée i Jean-Louis Trintignant. Wspomnieć wypada tutaj nie Francuza. Tutaj. Od powyższego oddzielić trzeba sprawę stylistyki f i l ­ m ó w „ n o w e j fali". który na parę miesięcy naprzód nie jest w s t a n i e przewidzieć o d k r y w c z e g o gestu jakiegoś p r z y p a d k o w e g o statysty. reportera telewizyjnego. bo zasugero­ w a ł t y m . t y l k o w kolejnych ośmiu. kolorytu jakiegoś zachodu słońca. bohaterowie tej historii miłosnej. nawet wsty­ dliwie. zastosowano nową politykę obsad aktorskich. zacytujmy jeszcze przy­ kład z dziedziny rytmu montażowego. fałszywe psychologicznie. Mówiliśmy już o improwizacji. Lelouch zraziłsobie krytykę następnym filmem Żyć aby żyć. W t y m samym stylu — m e l a n c h o l i j n e g o poematu o rze­ czach nie s p e ł n i o n y c h — utrzymał Serge B o u r g u i g n o n swe Niedziele wAvray (1962). Drażniła niewspółmierność subtelnego rysunku p s y c h o l o g i c z n e g o pary małżonków i historii świata. nostalgiczność fotografii Armanda T h i rarda i kontrastująca z uczuciami bohaterki klasyczna sonatina Diabellego służyły niewielkiej fabule: historii nie s p e ł n i o n e g o uczucia neurastenicznej mieszczki. z boleśnie skupioną Jeanne Moreau i doskonale nonszalanckim B e l m o n d o — nakręcił Moderato cantabile (1960). potraktowanej niemal jako dekoracyjny przerywnik. zwła­ szcza g d y okazało się. Zacietrzewienie krytyki (w t y m i polskiej) przesłaniało często fakt bezsporny: Lelouch świetnie umie reżysero­ wać.

a stała się aktorką — Clouzot nie miał już do powiedzenia nic ponad to. Te ostatnie. które się p o r ó w n u j e do rzeczywi­ stości i znajduje w nich wierny jej obraz. odrzucający ozdobniki zarówno literackie. t o r t u r u j e ich. z reguły n i e z a w o d o w y c h . których budżety były o d w r o t n i e p r o p o r c j o n a l n e do ich jakości. FRANCJA STARA GWARDIA. opowiedziawszy parę nieprzyzwoitych historyjek dla starszych panów. że źle się bawią i sami marnują sobie życie. rozczytującego się w Dostojewskim. rozpływając się w lepkim senty­ mentalizmie. KTÓRA SIĘ NIE PODDAJE? Zastanawiające. Niedaleki chrześci­ jańskiemu spirytualizmowi. ani ze starej fali. kradnącego portfel. anachronicznie i młodzi nie chcieli go słuchać. nad k t ó r y m namyślał się przez 10 lat. gdzie poprzez balet n aj precyzyjni ej realistycznych gestów złodzieja kie­ szonkowego. tragicznym zakończe­ niem swego moralitetu mówiąc m ł o d y m . że nie pasują. jak bardzo zgiełk w o k ó ł „ n o w e j fali" zbiegł się z impasem „starej fali". Ale Bressonowi nie chodzi o sensacyjny fakt ucieczki. p o w r ó c i ł do tego tematu Carnè w Oszustach. t y l k o o przeży­ cia skazanego na śmierć w celce 2 na 3 metry. Ucieczka skazańca (1956) jest autentyczną historią ucieczki kapitana r u c h u o p o r u z niedostępnego więzienia w Lyonie. l i e c h t e n s t e i ń s k i ! 215 .Ale ujawniła się jeszcze jedna reakcja „ s t a r y c h " na kinematografię „ m ł o d y c h " . Ale przemawiał mentorsko. Jeszcze w 1953 r. Jeden Autant-Lara. jak pla­ styczne — specjalizuje się Bresson w wewnętrznych dra­ matach samotnej duszy ludzkiej. autonomiczną i wystarczającą. zupełny niemal brak dialogów wyposażają w ogromną siłę drama­ tyczną martwe przedmioty. demagogiczną. Są filmy. ani z nowej. by w y d o b y ć z jednego autentycznego s p o j ­ rzenia całą prawdę ich duszy. Nagość celi. Pojmujemy niesłychaną wagę c i c h e g o ostrzenia noża i doniosłość sprężyny od materaca dla losów człowieka. Bres­ son pragnął zbawiać swych bohaterów. widzimy tragicznego n a ł o g o w c a zła. To metafizyczne zadanie rozwiązywał po świecku: humanistycznie. szlachetną i niezręczną filipikę przeciw służbie wojskowej. maniacko dbały o czystość formy. to filmy Bressona. przenosząc się w księżycowy wymiar poezji. zrealizowaną na miejscu wydarzeń. o b r ó c i w ­ szy przeciw sobie wszystkich*. bez żadnych zmiękczeń fotografii ani z d e f o r m o w a n y c h wizji bohatera. zajmował się Cayatte roz­ przężeniem moralnym powojennej młodzieży: jego Przed potopem było w i e l k i m s a m o o s k a r ż e n i e m d o r o s ł y c h . że młodzi tacy właśnie są. populizm Claira stracił lekkość i d o w c i p . Małe mia­ steczko francuskie. bo narzucają rzeczywistość własną. Bresson wymaga niesły­ chanie wiele od swych aktorów. Filmy robi rzadko i bardzo powoli. Jego techniką jest niedopo­ wiedzenie oraz hamowanie rozdygotania wewnętrznego przez suchą doskonałość stylu. to będzie jeszcze gorzej. t r u d n o . żądzą w o l n o ś c i . W błyskot­ liwie zrobionej Prawdzie (1959) — w której Brigitte Bardot po raz pierwszy przestała być bożyszczem i sex-bomba. p r ę d k o jednak p r z e m i a n o w a n o go na. jakby onieśmielonej s u ­ kcesami debiutantów.. Tematem jest zderzenie biernej rozpaczy skazańca z jego niesamo­ witą wolą życia. * Ż a d n e p a ń s t w o nie śmiało p r z y z n a ć się do j e g o f i l m u . Clément utonął w kosztownych w s p ó ł p r o d u k c j a c h . tuż przed w y b u c h e m „ n o w e j fali". zajmującego pozycję zupełnie indywidualną — dla Roberta Bressona. Zna­ mienna ewolucja! Tu w y p a d a zrobić miejsce dla t w ó r c y o s o b n e g o . W 1958 r. polegająca na przechwyceniu ich tematów. które się p o r ó w n u j e do rzeczywistości i woła. Bo za przedmiotami zawsze jest człowiek: także w Kieszonkowcu (1959). Następnie Bresson zerwał jednak ze szlachetną k o n ­ centracją na jednym wąskim temacie. Renoir odszedł do libertyńskich komedyjek i p a r o d i o w a n i a s a m e g o s i e b i e . traciło ostrą dotykalność konturów. ale są filmy. których z rzeczywistością się nie porównuje. swoim Niezabijaj (1961) dał namiętną. są filmy.. że jak dorośli zaczną się wtrącać. W k o ń c u f i l m w y p u s z c z o n o j a k o j u g o s ł o w i a ń s k i (?). Jego Na los szczęś- Ucieczka skazańca (z lewej J a c q u e s Leterrier) wieka z przedwcześnie dojrzałą dziewczynką.

Przez czas dłuższy. jego gagi odwołują się mniej do a u t o m a t y c z n y c h o d r u c h ó w człowieka. którzy nie co dzień się golą. Czasem dawały również okazję do nowatorskich poszukiwań. Jego komedie zawdzię­ czają wiele Jean-Pierre Casselowi. Jacques Demy zerwał ze schematem. Potem pan Tati zamilkł. W dziedzinie komedii utwierdził swą pozycję zbyt rzadko goszczący na ekranach Tati. Prawdziwie nowymi walorami zabłysnął d o p i e r o Pierre Etaix. Mój wujaszek (1958) d o r z u c i ł d ł u g o n o g i e m u panu Hulot kolor i pogardę dla antyseptycznej i mechanicznej cywilizacji. W Parasolkach d o b r a n o tło jak najbardziej realistyczne: francuską prowincję. rozciągniętą na kilkanaście lat akcji. m i m o o g r o m n e g o zapotrzebowa­ nia. nie wpisane w partyturę muzyczną. Baltazarze (1966) miało ambicję stać się wielką meta­ forą ludzkiego losu. zardzewiałego żelastwa i zawianych facetów. p o t o c z n y m językiem: „Proszę zatankować 10 l i ­ t r ó w super!". bardziej do jego wiedzy o epoce. T a k i m dążeniem do o d n o w i e n i a najbardziej zbanalizow a n y c h konwencji. Jego d o w c i p jest z gatunku mate­ matycznie precyzyjnych. Ale w trakcie złożonej (i p o ­ w i e d z m y prawdę: nieco ckliwej) historii nie pada ani j e d n o słowo nie zaśpiewane. odznaczały się Parasolki z Cherbourga z 1964 r. rozpaczliwym pesymizmem. gdy na początku właściciel auta wjeżdża na stację benzynową i śpiewa bez r y m ó w . moment osłupienia. jest kalejdoskopem. Filozoficzne spojrzenie skośnookiego Baltazara na nasz najlepszy ze światów odznacza się nie­ zwykłym u Bressona. połączoną z niezbyt bliskim polskiemu widzowi entuzjazmem dla sta­ rych ruder. posady naczelnych k o m e d i o g r a f ó w Francji wakowały. „ N o w a fala" wyniosła na jeden z t y c h foteli Philippe'a de B r o c a . t y t u ł o w e g o Baltazara.c/a. Na o g r o m n y m r y n k u f i l m u r o z r y w k o w e g o filmy f r a n c u ­ skie wyróżniały się raczej korzystnie inteligencją i kulturą realizatorską {Viva Maria! Louis Malle'a). który zręcznymi w o d e w i l a m i Igraszki miłosne i Dowcipniś (1959 i 1960) oddał niefrasobliwy koloryt współczesnego życia paryskiego. kreującemu w nich postać inteligentnego i kochliwego lekkoducha. Ten „ d z i e n n i k wiejskiego osiołka". Podobną nutą zniecierpliwie­ nia wobec amerykanizacji życia francuskiego zabrzmiał Play Time. który po kilku e f e k t o w n y c h k r ó t k i c h metrażach i p e ł n o m e t r a ż o w y m Zalotniku dał w Jo-jo (1965) pełny kata­ log s w o i c h m o ż l i w o ś c i . ale prędko godzi się z t y m światem. (w mniejszym stopniu późniejsze Panienki z Rochefort). warsztat s a m o c h o d o w y . w którym widać kolejnych jego właścicieli. konwencji poszukiwanego g a t u n k u k o m e d i i muzycznej. nawet da­ lekie ł u n y w o j n y w Algierii. a sprzeciwem wobec urzeczowienia człowieka przez dominację maszyny okazał się Pan Hulot wśród samochodów (1969). ucieleśniających niemal siedem grzechów g ł ó w n y c h . wśród śpiewaczek i tancerek. widzia- . znajomości kolejnych mód i snobizmów. mocą którego film muzyczny musi koniecznie rozgrywać się w u m o w n y m świecie kabaretu. Widz ma. pełną dygresji i aluzji. naturalnie.

bądź jako dodatkowa ingrediencja. zawieszoną gdzieś pomiędzy kinem fabularnym i d o k u m e n t a l n y m . na c z y m par­ t y j n y k o n t r o l e r m ó g ł s k o n c e n t r o w a ć u w a g ę .kina-prawdy" (cinéma-vérité). * C h o ć „ d o C h a p l i n a to się nie u m y w a " — jak m ó w i przy p r z e g l ą d a n i u materiału j e d n a z bohaterek f i l m u .. łapiąc życie na gorącym uczynku. które w poprzednim dziesięcioleciu nie miały szans na debiut. a jednak niebywale g ł o ś n y m e c h e m rozległa się po całym świecie. nie zwrotami akcji. ZSRR CZŁOWIEK W ROLI GŁÓWNEJ W p o ł o w i e lat 50-tych ujawniła się w kinematografii radzieckiej cała plejada talentów. sposób widzenia świata. i słusznie. Sama nazwa jest tłumaczeniem hasła Dzigi Wiertowa. Z a r z u c a n o im. że pokazują ludzi nie t a k i m i . Jak w amerykańskiej West Side Story. nie wydała żadnego arcydzieła. jak w czeskich Starcach na chmielu. Jutra w Kanadzie itd. T r z y m a n i e się litery u p r z e d n i o z a a k c e p t o w a n e g o d i a l o g u s t a w a ł o się s y n o n i m e m k a r n o ś c i i p o s ł u s z e ń ­ s t w a t w ó r c y w o b e c p a ń s t w o w e g o mecenasa. Ręczne kamery. z jego p s y c h o l o g i c z n y m s k o m p l i k o w a n i e m . W pewnej chwili musiał je przemyśleć właściwie każdy a k t y w n y f i l m o w i e c i określić własne w o b e c nich stanowisko. która nikogo nie zadowo­ liła. Jak najdosłowniej przeniósł tę regułę do f i l m u . nie aktorstwem nawet. To już cała tendencja uwspółcześnienia musicalu. t y l k o obfitym dialogiem.). by spowiadając autentycznych ludzi z ich autenty­ cznych trosk osiągnąć maksimum prawdy. W centrum uwagi znalazła się nareszcie nie produkcja. Jedną z najbardziej irytujących cech filmów poprzed­ niego okresu było ich przegadanie. bądź jako idealny wzorzec. * So l idn a kwestia d i a l o g o w a była c z y m ś k o n k r e t n y m . Dodał jednak ingerencję ukrytej kamery. O b a f i l m y zniechęcały swą krańcowością. pracujące bezszmerowo. któremu naiwnie przypisywano wręcz m a g i ­ czną skuteczność*. Formułę Roucha rozszerzył i urozmaicił d o k u m e n t a l i ­ sta Chris Marker w filmie o p o d o b n y m tytule Piękny maj. Z m i e n i ł się t o n . 217 . doprowadzającej r o z m ó w c ę do kryzysu wyzwala­ jącego szczerość. Na dobre zaczęto mówić o cinéma-vérité w związku z Kroniką jednego lata (1961) etnografa Jeana Roucha i socjologa Edgara Morina. który w p o d o b n y c h intencjach w y m y ś l i ł je na początku lat d w u d z i e s t y c h . i z a d o w o l i ł się dziennikarskimi wywia­ dami z p r o s t y m i l u d ź m i . Z r e z y g n o w a ł z techniki psychodramy. M o w a o ruchu . oraz że t w ó r c y w fanatycznym o b i e k t y w i z m i e i nieingerencji zatracają tu „własną twarz" i jakiekolwiek określone stanowisko. Naukową metodą Roucha-etnografa było „ b a d a ć rzeczywistość bez na­ ruszania jej czymkolwiek". m i k r o f o n y ukryte w krawatach. a ostatni d o d a t k o w o chaosem k o m p o z y c y j n y m . która pracuje bez wiedzy f i l m o w a n y c h osób. późniejszym o dwa lata. wysokoczuła taśma nie wymagająca krępujących reflektorów — wszystko to miało zlikwidować podział na film i życie. Ściślej: dążenie do wyrażania najistotniejszych treści f i l m u nie jego obrazem. ale człowiek. FRANCJA FANATYCZNY OBIEKTYWIZM „CINÉMA-VÉRITÉ" Z początkiem lat 60-tych kino francuskie przeżyło inną jeszcze przygodę. dając film niepodobny do żadnego innego*. jakimi są. M i m o to metody w K r o n i k a j e d n e g o lata taki sposób w y p r ó b o w a n e zaczęły służyć różnym t w ó r c o m kina fabularnego i d o k u m e n t a l n e g o (Ciarkę i Leacock w USA. tylko jakimi chcą się wydać. Postanowił uniknąć scenariusza i fikcyjnej fabuły. Kilkunastu r o z m ó w c ó w Roucha p o c z y n i ł o istotnie dość i n t y m n e wyznania na bliskie im tematy.n y m muzycznie. rozszerzając t y l k o tematykę — z ich rozumienia szczęścia na wiele wydarzeń p u b l i c z n y c h o p i s y w a n e g o miesiąca.

jest filmem o człowieku. Z g o d n i e z klasyczną dramaturgią. Dlatego właśnie nowelę Borisa Ławrieniewa ekranizowano i za czasów filmu niemego (Protazanow w 1927). Poddano g o k r y t y c e . nie traci na patosie ani czytelności. zdobywszy t y t u ł Bohatera ZSRR. pewnego siebie lotnika (naiwna młódka ma w t y m duecie m i ł o s n y m inicjatywę!). p o w r ó c i ł do spraw minionej wojny. zostaje zestrzelony i uznany za zabitego. które musiały zostać zniszczone. Czuchraj był wreszcie t y m .. W oczywisty sposób film rozpada się na dwie części. film powinien * S c e n a r i u s z f i l m u . ale niewidzialnego — moralnego patosu rewolucji — tylko przez widzialne. jak i dwoje kochanków. uznany za g ł ó w n e g o reprezentanta p o w o j e n n e g o pokolenia f i l m o w c ó w . wyżywającymi się w krasomówstwie. który pierwszy w ZSRR roz­ prawił się frontalnie z zakłamaniem stalinizmu. były f i l m a m i o wojnie. Czuje się. c o m i a ł o zastąpić u s u n i ę t e f r a g m e n t y f a b u ł y . W Balladzie o żołnierzu Czuchraj. a parę momentów b i t e w n y c h poka­ zano przekornie. nie były zespołami ludzkimi. i w roku 1956. przejęty do żywego. źle zbudowany*. sensem j e g o istnienia. Trzeci szturm i Bitwa stalingradzka poznawały nas z generałami. To było nowe. stało się osią f i l m u . za który dadzą bohate­ rowi parę dni u r l o p u .na wszystkich ulicach zaświeciło słońce". o t y c h wielkich w a r t o ś ­ ciach ludzkich.. . politycznych w r o g ó w . zostaje popełniony. p r z e k r a c z a j ą c y c h barierę d ź w i ę k u . Ale kiedy ktoś ze ściśniętym g a r d ł e m . która musi zastrzelić ukochanego. p r z e r ó b k o m . Czyste niebo (1961) to film nieporządny. i o związanych z tym trudnościach techniczno-administracyjnych. p i e r w o t n i e p o z b a w i o n y szerszych p e r s p e k t y w . że reżyser mówi o swych własnych przyjaciołach. Z a r ó w n o oddziałek czerwonoar­ mistów padających z wycieńczenia na pustyni. m ó w i ł o w s p ó ł c z e s n y c h l o t n i k a c h . w sytuacji bez wyjścia. I nagle t o . Lotnik.. Ale batalistyki prawie nie ma w tym filmie. Bohaterski czyn. że połyka sylaby. o nie­ d o b r y m kolorze. ale tkliwość bez mazgajstwa. składa­ jących przez lata poprzednie skarby celnych obserwacji. krzyczy o sprawach najważniejszych — wybacza mu się. Ballada o żołnierzu poznaje nas z żołnie­ rzem. by . Reszta fil mu jest o ludziach podda­ n y c h próbie w o j n y .Czterdziesty pierwszy (Oleg S t r i ż e n o w i Izolda Izwicka) Ballada o ż o ł n i e r z u (Źanna P r o c h o r e n k o i W ł a d i m i r Iwaszow) Debiut reżyserski Grigorija Czuchraja Czterdziesty pierwszy (1956) był doniosłą próbą wyrażenia najważniej­ szego. rzuconych na bezludną wyspę. których 218 stracił na polach wielkiej w o j n y . z jaką reżyser m ó w i o swoich bohaterach. Pierwsza jest wzruszającą historią miłości zieloniutkiej jeszcze dziewczyny do ele­ ganckiego. odważny. wraca jednak po w o j n i e z jenieckiego o b o z u do swej dzie­ wczyny. Ujmuje rzadka tkliwość. po prostu uczciwy. białogwardyjskiego oficera. ze strachu. Intymny dramat komunistki. m i m o że w r ó g pokazany został jako człowiek inteligentny.

Czekista kwitował swe rozterki z podwójną moralnością — samobójstwem. Stalin zdecydował. że go zestrzelono nad obszarem wroga. nie pła­ wiąc się w urzędowym optymizmie. w unicestwiają­ c y m moralnie hitlerowskim obozie śmierci rozegrał reży­ ser zdumiewającą scenę picia w ó d k i przed kaźnią. że osiągnął tu jakiś szczyt w afirmowaniu g o d ­ ności człowieczej. bo również d o b r o d u s z n e i ojcowskie. nie uczestniczyłem. Kluczowa scena f i l m u dzieje się w komitecie partii. w o j e n ­ nego i p o w o j e n n e g o życia mieszkańców jednego p o d ­ w ó r k a . zwalczających kontrrewolucjonistów w syberyjskiej głuszy. czyste niebo w zakończeniu. które f i l m o w c ó w radzieckich odstręczały tak długo od postaci człowieka cierpiącego. Zamknięcie akcji „ p o c a ł u n k i e m po prze­ zwyciężeniu t r u d n o ś c i " jest znaną z hollywoodzkiej este­ tyki metonimią „i odtąd żyli d ł u g o i szczęśliwie". dopisany przez histo­ rię automatycznie wszystkim losom ludzkim. któremu nie p o z w o l o n o na ludzką. Przedwcześnie zmarły Władimir Skujbin sięgnął Okru­ cieństwem (1959) do zadziwiająco rzadko wykorzystywa­ nego przez kinematografię radziecką tematu t r u d n y c h pierwszych lat po r e w o l u c j i . I potem dwa razy wdziera się metafora. tak ł a t w o było o zbiorowy happy end. Wielki Szołochow nie miał w d o m u aptekarskiej wagi i w s w y m opowiadaniu nie odmierzał proporcji jasnego i cie­ m n e g o . w którym mieszkam. w którym żyjemy* roztoczyli szeroką. Film kończy się niby pogodnie: S o k o ł ó w zniósł wszystkie ciosy i nawet usynowił sierotę. która wystąpiła ' O r y g i n a l n y t y t u ł : Dom. I twarze t y c h rozkładających ręce: nie tylko ważniackie i służbiste. Najbardziej odróżnia go od innych f i l m ó w radzieckich to. Nie bardzo klarowne są p o b u d k i . kochającą człowieka prozą Szo­ ł o c h o w a . w kraju zwycięskim. jak i t r a g i c z n y m . idąc w t y m za nasyconą. Po czym bierze za rękę c h ł o p c a i znika nam z oczu. że jest f i l m e m — o cierpieniu.tu się skończyć. 219 . Zaważyła tu z pewnością zawodna „ t e o r i a " o p t y m i z m u i pesymizmu dzieł sztuki. Jego Andriej S o k o ł ó w to człowiek wręcz niewiary­ g o d n i e skrzywdzony przez los. Właśnie doprowadziwszy bohatera na samo d n o nędzy i poniżenia. zwłaszcza że po wojnie. prostą uczciwość w myśl zasady „ c e l uświęca ś r o d k i " . Aleksandra Ałowa i Władimira Naumowa. — Przyjęli! Wojna? Nie byłem. Uzyskali ciekawe efekty e m o c j o n a l n e dzięki umie­ jętnemu wygraniu perspektywy wspomnienia. Ale Los człowieka. że trzy razy próbował ucieczki. p r z y d ł u g i m . W porządku! W k o l u m n o w e j sali. Ale t w ó r c y zawieszają ostatecznie głos. nie stroniąc od nut h u m o r u i zjadliwej satyry na biurokrację napiął on do ostateczności wewnętrzny konf­ likt m ł o d e g o czekisty. Wydaje się. nie brałem udziału! Ani plamki. O d w a lata wcześniej p r o b l e m niesprawiedliwości w o b e c j e ń c ó w w o j e n n y c h poruszył aktor Siergiej Bondarczuk w s w y m reżyserskim debiucie. zbyt oczywista: ruszenie lodów po słowach „Stalin umarł!" Oraz błękitne. zarówno p o g o d n y m . na­ trętna.. Aleksego usunęli z partii. niedostępny kinematografii patetycz­ nej. że każdy jeniec był zdrajcą. którzy Domem. Biorąc za bohaterów oficerów Czeki. c h o ć straconych lat nikt już zwrócić nie mógł. że pewnego razu umrę we śnie. by zacząć jeszcze raz życie. mniej zajmował się polityką. nie uznano za możliwe. — Serce mi nawala — kończy swe o p o w i a d a n i e boha­ ter — Boję się. Można tu także wspomnieć o innej spółce reżyserskiej. a przy t y m liryczną panoramę przedwojennego. Ale boha­ terowie nie żyli odtąd szczęśliwie. d o r ó w ­ nującą śpiewaniu Marsylianki w Towarzyszach broni. ponieważ był w niewoli. k t ó r e m u z w r ó c o n o honor.. Wśród indywidualności tego okresu w y m i e n i ć trzeba jeszcze spółkę autorską: Lwa Kulidżanowa i Jakowa Segela. a więcej losami Czyste n i e b o (Siergiej U r b a ń s k i i Nina Drobyszewa) l u d z k i m i . trafnie sparodiowana w żądaniu: „ N i e można uśmiercać bohatera! Widzowie g o t o w i pomyśleć. Wychodzi stamtąd gapiowaty wyrostek z legitymacją w ręku. Nie c h o ­ dzi o jakiś wyjątkowo nieżyczliwy zespół ludzi. To nic. że go wzięto n i e p r z y t o m n e g o . że wszyscy umrze­ my". zielonym stole zapadła z kolei decyzja w sprawie Aleksego: — Niestety. t y l k o 0 d o g m a t . 1 czerwona Gwiazda Bohatera znowu w ręku Aleksego.

miłości pierwszej. nieco alegorycz­ nie pomyślaną opowieścią z ostatnich dni wojny: Pokój przychodzącemu na świat (1961). jak jeszcze nikt w sztuce radzieckiej. W 1961 r. Bohaterką (wielka rola Tatjany Samojłowej. którzy potrafili się odnaleźć w nowej sytuacji. Największym i najwcześniejszym wydarzeniem był tu bezspornie film Michaiła Kałatozowa Lecą żurawie (1957). Całe lata doświadczeń z tematyką współczesną. który przesądził o sukcesie. znaczone nie­ powodzeniami i żarliwymi dyskusjami. Współ­ czesność t e g o f i l m u harmonijnie zawarta jest i w jego treś­ ciach. Ta dociekliwość jest również cechą samego Romma. Łapczywe poszukiwanie efektownego obrazu-skrótu przypominało niektóre filmy Wajdy. czy sprostają o g r o 220 Lecą żurawie (Tatjana S a m o j ł o w a ) mnej odpowiedzialności. Aleksandrów). Zawód ten. aktorki o niepokojącej. Parę następnych lat poświęcił pracy nad archiwalnym f i l ­ mem zestawnym Zwyczajny faszyzm (1965). nie dostrzegany lub lekceważony. . Formalne rozwiąza­ nie filmu obfitowało w środki bogate. która — wbrew t r a d y c j o m licznych f i l m ó w o wojnie — nie d o c h o w a ł a wierności c h ł o p c u . Przeciwnie. i w sposobie ich podania. aktywnie uczestni­ czący w dziele o d n o w y . przyniosły dzieło g o d n e epoki: Dziewięć dni jednego roku (1962). otwiera przed ludzkością z a w r o t n e perspektywy. Już i wcześniej f i l m y radzieckie dotykały ważnych spraw społeczeństwa socjalistycznego. Roszal. ale oświetlał staranniej te wczesne m o m e n t y . ale budzi też uzasadnioną grozę. ale ich sukces udaremniała często staro­ świecka f o r m a . Było ich w i e l u . czy „ f i l m y o m i ł o ś c i " w o g ó l e p o w i n n y p o w s t a w a ć . mając do dyspozycji materiały f i l ­ m o w e skąpe i powszechnie znane. Dziewięć dni to d ramat ze środowiska fizy­ k ó w j ą d r o w y c h . Ciekawej k o n s t r u k c j i . to Julij Rajzman. Właśnie chwila sła­ bości. Żurawie nie były jednak filmem o bohaterce negatywnej. gettach. że umysł ludzki nie może przestać poznawać.z oryginalną. pozwoliła t w ó r c o m zbliżyć się intymniej do surowej prawdy o czasach wojny. Room. To ostatnie jest ważne szczególnie. ZSRR UMYSŁ NIE MOŻE PRZESTAĆ POZNAWAĆ Przejdźmy teraz do reprezentantów poprzednich poko­ leń reżyserskich. Na temat wie­ lokrotnie poruszany. zreali­ zował film poszukiwań psychologicznych A jeśli to miłość? Oczywiście f i l m o miłości*. subiektywizację narracji. omyłka Weroniki. Nie zatrzy­ mywał się dłużej na ostatecznych rezultatach: obozach k o n c e n t r a c y j n y c h . jaka na nich spoczywa. wówczas jednak ogólną uwagę skupił na sobie Michaił Romm. odpowiadającej t y t u ł o w i . kiedy bakcyl faszyzmu dopiero kieł­ kował. znowu okazujące swą skuteczność: złożone jazdy kamery (prowadzonej przez nieomylnego Urusiewskiego). otoczony nimbem tajemni­ czości i nowoczesnej romantyki. towarzyszy rewela­ cyjne aktorstwo. szczytowe wzrusze­ nia wyraża z d a w k o w y m żartem. którzy nie umieli trafić do n o w e g o widza (Pietrow. Z twarzy bohaterów chcemy wyczytać. umiał znaleźć nowy punkt widzenia. odważnie humanistyczną. A nawet — paradoksalnie — w świetle takiej życiowej omyłki piękno moralne Weroniki pokazano plastyczniej. wal­ czącemu na froncie. Zwłaszcza Innokientij Smoktunowski jako przyjaciel bohatera tworzy sylwetkę nigdy jeszcze w filmie radzieckim niewidzianą: gra człowieka. która czyni * W p o c z ą t k a c h lat 50-tych p u b l i c y s t y k a radziecka p o w a ż n i e się zasta­ nawiała. Inny reżyser starszego pokolenia. a swą żarliwą d o c i e k l i ­ wość tłumaczy t y m . Dalsze f i l m y Kałatozowa nieco rozczarowały. niż gdyby c h o ­ dziło o m a r m u r o w y posąg wierności. kruchej i t r o c h ę orientalnej uro­ dzie) była dziewczyna. budowanie akcji w głąb. który wobec świata i siebie zachowuje ironiczny dystans. choć zdarzały się i tu przykre niepowodzenia „ p o w r a c a j ą c y c h " . także i w y b i t n y c h . Kałatozow przemyślał tu wszystkie swe poprzednie pozy­ cje i spojrzał na okres w o j n y tak. a już śmiercio­ nośny.

Subtel­ nie zaznaczono różnice między pokoleniami w sferze oby­ czaju: od różnic w poglądach na estetykę sukienki aż po różnicę w poglądach na istotę uczucia. dla którego temat sztucznego morza i zatopienia starej wsi ukraińskiej był jedynie pre­ tekstem. A może po prostu temu wiz­ j o n e r o w i . Julia S o ł n c e w a . zmarł przy p r a c y na 8 dni przed r o z p o c z ę c i e m zdjęć. które bra­ kiem taktu czy tylko brakiem wyobraźni ową miłość zwarzy. p r z y g o t o w a w s z y scenariusz i s c e n o p i s f i l m u wraz z p r o ­ j e k t a m i d e k o r a c j i i k o s t i u m ó w . I wtedy jasne bloki w tle staną się aluzją. i to jest w nim pasjonujące. nie mają­ cym cech biografii t y p u czytankowego i zaskakującym o g r o m n i e bogatą gamą użytych ś r o d k ó w w y r a z o w y c h . a potem do melancholijnego rozstania się syberyjskiej Julii ze s w y m Romeem. bliższe Prawdy wydawało się Piękno niż nudne Prawdopodo­ bieństwo? Siergiej Jutkiewicz. Jeden z pierwszych radzieckich f i l m ó w panoramicznych. Po miernie k o n w e n c j o n a l n y c h i p a n e g i r y c z n y c h Opowieściach o Leninie o d n o w i ł g a t u ­ nek biograficzny filmem Lenin w Polsce (1966). Film u k o ń c z y ł a . gardzącemu „ o p o w i a d a n i e m historyjek". niewolny od ciasnych przesądów nacisk otoczenia d o p r o w a d z i dziewczynę do próby samobójstwa. Ale oto nieprzyja­ zny. buduje się wolniej niż domy. wygłaszanego z niewielkiego dystansu cza­ s o w e g o przez samego bohatera. Osobne miejsce należy się łabędziemu śpiewowi wiel­ kiego Dowżenki. ** N i e k t ó r e p o e t y c k i e partie zostały przez a k t o r ó w p o t r a k t o w a n e zbyt dosłownie. ale także. moja miłość. Jednak film nie t y l k o o d w o j g u zakochanych. Jesteśmy w n o w y m mieście przemysłowym — od napisów w s t ę p n y c h e k s p o n u j e się słoneczną architekturę nowoczesnych bloków mieszkalnych. jeszcze nie wszyscy się śmieją! Film pełen jest s y m b o l i . Młodzi aktorzy zagrali z rzadką dojrzałością. a nawet rozwiązań o p e r a t o r s k i c h . W naszej trzeźwej epoce niewielu t w ó r c ó w ma odwagę tak podkreślać swe panteistyczne zachwycenie światem i fanatyczną wiarę w prawość człowieka. „realistycznie". i w p u ś c i ł nieco świeżego powietrza w konserwa­ tywną d o m e n ę animacji. zasłużony ambasador kultury ra­ dzieckiej na zachodzie. pozbawione podejrzliwości i h i p o k r y z j i . był Poemat szerokim rozmyślaniem. Film jest właściwie niemy. retrospekcji. 221 . płochliwie. Krytyka mówiła o naiwności. jego w i e l o l e t n i a a s y s t e n t k a . ale bardziej biernie. Szla­ chetność jest niemodna? O nie. jako porwana miłością swego c h ł o p c a uczennica. przede wszystkim Żanna P r o c h o r e n k o . Poematowi o morzu* (1958). o otoczeniu. że nowe stosunki między ludźmi. a cała warstwa słowna składa się z komentarza. s u b i e k t y w n y c h wizji i snów** — wszystko to na d ł u g o przed filmem Hiroszima. montażu skojarzeń i k o n ­ trastów. złośliwej p l o t k i . Nie czuje się częstego w Dziewięć d n i j e d n e g o r o k u ( I n n o k i e n t i j S m o k t u n o w s k i i Aleksiej Batałow) A jeśli to m i ł o ś ć ? (Żanna P r o c h o r e n k o i Iwan Puszkariow) * D o w ż e n k o . dał f i l m o w e życie Łaźni Majakow­ skiego. w postaci k u k i e ł k o w e g o widowiska szerokoekran o w e g o . silniej poddająca się c i o s o m ironii. z g o d n i e z zamie­ rzeniami męża. też kochająca.d o r o s ł y m .

spojrzenia bardziej . Było to prawdziwe odkrycie tematu. ani Holbein. myślący człowiek stanął w poprzek biegu zdarzeń. zamiary obu stron i ich realizację. ile dotarciem do t y c h samych źródeł. uwiecznione S z o ł o c h o w o w s k i m piórem w p r z e ł o m o w y m okresie ro­ dzenia się władzy komunistów. jak i w o r y g i ­ nale. stawkę w grze. ZSRR LITERATURA ORGANIZUJE WIDOWISKA EPICKIE W n o w y c h warunkach tradycje wielkiego widowiska epickiego nie zostały zarzucone. ale realistyczne kulisy bitwy. Taka niezwykła k o n w e n c j a była jedyną. c h o ć naturalnie osoba t y t u ł o w e g o bohatera narzuciła Jutkiewiczowi nieje­ den d o g m a t nie przezwyciężony do końca. nie pasuje do swego c h w i e j n e g o „ b y ć albo nie być". P o T o ł s t o j o w s k u pokazał reżyser znaczenie śmiertelnych zmagań. ani Goya. ale wszystkich godziła mądra. w s p ó ł p r o d u k o w a n e g o z kinematografią polską. Jak to zrobić? Tak. że zachowując rów­ nowagę wszystkich trzech wątków powieści. by każdy poznał: coś takiego było i w m o i c h czasach. wysnuty z przesłanek kogoś. jak w komentarzach Lenina: od polskiego nacjonalizmu. dostarczyło bohatera na dużą miarę. O ile z „ D r o g i przez mękę" Aleksieja Tołstoja f i l m o w a trylogia Roszala Siostry zacho­ wywała ledwie parę wspaniałych scen. kto nie wiedział jeszcze. który swych zadań w o b e c klasyki nigdy nie o g r a n i ­ czał do otrzepywania kurzu z coraz rzadziej wypożycza­ nych t o m ó w . t e m u biegowi się nie p o d d a w a ł i płacił niesprawiedliwie wysoką cenę.. był najoryginalniejszym walorem f i l m u . doskonale jednolite p o d względem styli­ stycznym. Coś jakby o g r o m posiadanych ś r o d k ó w zniewalał Bondarczuka do reżyserii o t o n bardziej kwiecistej i namaszczonej niż w filmie na współczesne tematy. miłosnego. c h o ć b y i najlepszego. ze wzruszającym starcem. Po­ mocą była tu literatura. przez ludową sztukę kościelną. 222 Najlepiej sobie poradził Bondarczuk z częścią trzecią. g ł ę b o k o krytyczny.t. które sam żywiłem". a wreszcie nieefektowne. ograniczał się Gierasimow niekiedy (zwłaszcza w ś r o d k o w y c h partiach filmu) do pil­ nego ilustrowania książkowego tekstu. przekonać o realności «świata Lira». ani do naszej epoki. Pisał mianowicie. który czując swą klęskę. drzemiących w dzie­ ł a c h sławnych epok. ZSRR Z M I A N A WARTY Postępujący proces wykruszania się pokolenia wetera­ nów stwarzał coraz więcej miejsca dla spojrzenia z zupeł­ nie nowej strony na wątki tradycyjne. Wyraźne dążenie. tylokrot­ nie niby podejmowanego. że Hamlet Kozincewa. Taki namysł. Tak Don Kichot (1957). Ograniczeń Bondarczuka nie widać u Grigorija Kozincewa. W pracy „Obszar tragedii" Kozincew ujawnił część s w y c h tajemnic w ożywianiu treści. niszcząc całość. intelektualizująca kreacja S m o k t u n o w skiego i wdzięk spętanej etykietami dworskimi Ofelii — Anastazji Wertyńskiej. Podobny sukces osiągnął Kozincew ostatnim swym dziełem Królem Lirem. wypełnioną niemal bez reszty przez bitwę pod B o r o d i n o . niepo­ d o b n e g o ani do przedhistorycznej Brytanii (któż wie. a klarownie humanistyczne w w y m o w i e . jaka ona była?) ani do Szekspirowskiej A n g l i i . p r z y g o d o w e g o i ideowego. ale za to p o d o b n e g o do wszystkich epok. Ale Grigorij. jakie losy czekają jego i świat po 1914 r. nie sprowadziły do samego tętentu i huku. Nieli­ czni malkontenci narzekali wprawdzie. Uczciwy. być może najszczerszego w całej literaturze radzieckiej. niewątpliwie uprzywilejo­ wana warstwa o b r o ń c ó w samodzierżawja. zyskuje w Gierasimowowskiej wersji. przeżarty żądzą sprawiedliwości i czynu. Szkoda t y l k o . podlegały jednak oczy­ szczeniu z elementów wulgarnego socjologizowania. nędz­ nym i d o s t o j n y m Jurijem Jarvetem. „ M ó j cel — to odnieść f i l m nie do malarstwa. Kozactwo dońskie.ikich razach skrępowania cytatami. nagi pejzaż przeniosły tragedię z umowności tea­ tru w krąg potocznych doświadczeń każdego z widzów. o tyle Cichy Don (1957—58) w adaptacji Siergieja Gierasim o w a znalazł się w zasadzie na poziomie dzieła Szoło­ c h o w a . dziwnie kolidowało z przejęciem się reżysera wspaniałością strojów i dekoracji. jak zwłaszcza Hamlet (1964) był nie tyle przekładem o r y g i n a ł ó w na język f i l m u . Z o g r o m n y m rozmachem zaaranżował Bondarczuk adaptację Wojny i pokoju (1965). coś. co było podobne nie do obejrzanych kostiu­ mów. ze szkodą dla prawdy psychologicznej postaci. Fantazja i rozmach inscenizatorski nie wyjałowiły batali­ styki z jej ideowego sensu. ale do rze­ czywistości. sympatię widza. bardzo wieie miejsca zajmuje g o d z i w y d o m y s ł zarówno w b u d o w a n i u sytuacji. by nie okrawać Tołstoja (jak to zrobiła amerykańska adaptacja Kinga Vidora) do samych tylko wątków sentymentalnych i batalistyki. że inspiracją dla Króla Lira nie były mu ani monografie o „ m r o k a c h śred­ niowiecza". które inspirowały Cervantesa i Szekspira. by stare wątki rozwinąć w nowe i własne całości. po zalety rosyjskich b l i ­ nów. którego autentyzm daje się porównać w literaturze c h y b a z pionierskim opisem Waterloo przez Stendhala. jaka umożli­ wiła namysł Lenina nad sensem własnego życia ( „ C z y nie za dużo referatów napisałem w życiu?" — zastanawia się patrząc na miłość sympatycznej pary góralskiej). Pochmurne niebo i surowy. ale do uczucia.

częstego przedmiotu p o d o b n y c h filmów w ł o s k i c h (np. szorstką i nic nie lakierującą opowieścią o t r u d n y m p o w r o c i e f r o n t o w e g o żołnierza d o z r u j n o w a n e g o życia. Na jego decyzje wpłyną losy kolegów. który poznał całe piekło hitlerowskiej okupacji i z nieludzką dojrzałością pełni dorosłe f u n k c j e zwiadowcy. Posady). montażem retrospekcji naśladującym skoki myśli ludzkiej czy wyrzuceniem poza ekran scen.P. Chodzi o stabilizację myślową. pierwszy raz s p o r t r e t o w a n e z autentyzmem cinema direct — kina bez­ pośredniego ( „ U l i c e są dla kawalerów. polski tytuł: Dziecko wojny). Sierioża musi sam określić. a żyjący zasadą „ n a p l e w a f d r u g na d r u g a " . intere­ sująco pozbawiona happy e n d u . dał o sobie znać a m b i t n y m Bądź moim synem. 223 . jakie młodzież zdolna jest napotkać w realnym socjalizmie. a czemu nie dawać pardonu. że wiele tra­ d y c y j n y c h elementów f i l m u radzieckiego. na wszelki wypadek „ g r o m a ­ dzący materiały" przeciw p r z y j a c i o ł o m . ujętą w ramy niebanalnych zabiegów f o r m a l n y c h . który jeszcze w 1958 r. Bo jego bohater jest pięknym p o t w o ­ rem. Straszne: j e d y n y m happy endem może być śmierć małego Iwana. ze świetną sceną toastu „ z a rosyjski kartofel". I jest słynna scena wyimaginowanej r o z m o w y z poległym na wojnie ojcem. prywatnego.subiektywnego. przygodna. ta „ n a zawsze". Drugą indywidualnością okazał się Marlen Chucyjew. Tak powstał f i l m . kich wieczorach. dzięki rozpięciu akcji między słonecznymi w s p o m ­ nieniami sielskiego dzieciństwa a t r u p i m o d o r e m w o j n y film wstrząsa widzem. że scenariusz odegrał tu rolę m i n i ­ malną: zaproszenia do bardzo osobistej. Cały film jest poszukiwaniem przez Sieriożę miejsca w ż y c i u . malarskość fotografii i symbolizm obrazu można pogodzić z m o d n y m s u b i e k t y w i z m e m kamery. nie na pokaz i nie z plakatu. Są to ujęte w f o r m ę jakby dziennika i n t y m n e g o d u c h o w e przy­ g o d y m ł o d e g o (patrz tytuł) człowieka. zapracowana matka i ojciec narzeczonej. czemu przykla­ skiwać. zdolni wypełnić tę lukę. Jest i patriotyzm w s t y d ­ liwy. żonaci mają sie­ dzieć przed telewizorami!"). jak żyć. Dzięki niespotykanemu natężeniu użytych ś r o d ­ ków. Tarkowski udowodnił. Sartre — może co najwyżej nie nienawidzi. Pojawili się twórcy. Jego najwybitniejsze dzieło to Mam 20 lat (1965). który w oskarżeniu w o j n y idzie dalej niż jakikolwiek inny. który d a ł s i ę poznać Dzieciństwem Iwana (1962. przy t y m nie owej stabiliza­ cji materialnej. których widz ma się domyślić sam. ale cnota miłości jest dlań zamknięta na zawsze". To dziesięcioletni sierota. i miłość głębsza. Poetyczną k o m p o z y c j ę plastyczną. Są i poeci na dysydenc- * J e ś l i nie liczyć j e g o e k s p e r y m e n t a l n e g o ś r e d n i e g o m e t r a ż u Mały marzyciel. Już po tym właściwie debiutanckim* filmie stało się jasne: ujawnił się t w ó r c a o g r o m n e g o kalibru. „ a u t o r s k i e j " wy­ powiedzi. którego pyta Sie­ rioża. o jakie cele w życiu zabiegać. Wpływa nań miłość naskór­ kowa. już o d r z u c o ­ n y c h jako niezbyt nowoczesne. są koledzy. gwarne ulice Moskwy. da się doskonale pomyśleć w tkance f i l m u par excellence nowatorskiego. Największym z nich był Andriej Tarkowski. troskliwy i przezorny. „ S w o i c h oficerów — pisał J. z pokolenia nie d o t k n i ę t e g o przez wojnę. Znamienne. o praktyczną realizację t y c h możliwości.

Pozornie mniej ambitny. w jednej ze swych oskarżycielskich mów. przejawiając nie najlepszy gust i ciągoty ku banalnym k o n w e n c j o m r o z r y w k o w e g o widowiska. który właściwie jest pozy­ t y w n y m bohaterem wielu dotychczasowych filmów ra­ d z i e c k i c h . d u m n e g o górala Sergo Zakariadze. gdzie opatrzony wątek — przywiąza224 nie g r u p y dzieci do wiernego zwierzęcia — zyskał suge­ stywne przeciwstawienie w w i a r y g o d n y m odtworzeniu życia górskiego sioła sprzed rewolucji. . Radzieckie repub­ liki związkowe rozwinęły ilościowo swoją regionalną pro­ d u k c j ę . Z wygodnej drzemki wytrąciła ją d o ­ piero twórczość Siergieja Paradżanowa i Kiry Muratowej. ujawniając czarującego aktora — s i w e g o . i o zakochaną w nim studentkę. Natomiast bar­ dzo wiele elementów n o w y c h i o r y g i n a l n y c h wniosła nie­ wielka kinematografia gruzińska. ukraińska. bohaterka f i l m u . odchodząc z inną kobietą. zmianą warty p o d mauzoleum Lenina. którzy przyszli na zmianę warty. w p ł y w na frekwencję w kinach. który p o r z u c i ł dwoje dzieci. g o t o w y c h rozwiązań nikt na złotej tacy nie poda. W 1973 r. w k t ó r y m udało mu się (wyjąwszy niezręcznie melodramatyczne zakończenie) połączyć ogień z wodą: soczysty. l u d o w y h u m o r swego kraju z k r w a w y m patosem wojny. Co do j a k o ś c i . d o p a t r y w a ł się odtrącenia p o m o c y starszego pokolenia czy wręcz braku szacunku dla d a w n y c h zasług. Polak tylko cztery razy. K o m i z m sytuacyjny wyzwolił reżyser umieszczając sta­ rego Gruzina wśród m ł o d y c h żołnierzy Rosjan. Szerokie ulice. Jest t y l k o g ł ę b o k o optymistyczna teza. Miało to. Np. Według d a n y c h miesięcznika „ I s k u s s t w o Kino" 60% f i l m ó w radzieckich powstawało poza w y t w ó r n i a m i w Moskwie i Leningradzie. że chodzi tu o kino pytań. przypominające czasem Neapol. impulsywne. statystyczny obywatel ZSRR był osiemnaści razy w kinie. hałaśliwe. M a m 20 lat (z prawej W a l e n t i n P o p o w ) ZSRR DALEKO OD MOSKWY Kinematografia radziecka to jednak nie sama tylko kinematografia Moskwy i Leningradu. Marlen Chucyjew odpowiedział nam. O d k u ­ pił jednak w i n y błyskotliwym Ojcem żołnierza (1965). Po Na naszym podwórku (z którego okazji m ó w i ł o się nawet o „ g r u z i ń s k i m neorealizmie") Czcheidze popadł w impas twórczy. zadu­ rzyła się w m ł o d y m n a u k o w c u . — Dwadzieścia trzy! — A ja miałem dwadzieścia jeden. rzecz jasna. Film kończy się niby d o k u m e n ­ talnie.— Ile masz lat? — o d p o w i a d a tamten pytaniem. N o w y jej rozdział o t w o ­ rzył uroczy Osiołek Magdany (1956) Tengiza Abuładzego i Rezo Czcheidzego. Film ujmował bystrością obserwacji. Dlaczego przy nim nie zostaje? Może dla niej pojęcie bohatera p o z y t y w n e g o ma inną treść? Już sama f o r m a f i l m u zdradza. nawet w sposobie bycia pasażerów autobusu odnajdując niepowtarzalne oblicze miasta. przeżywała d ł u g o t r w a ł y okres zastoju twórczego. największa z kinematografii republikańskich. ale przekorny i przez to nowa­ torski Letni deszcz (1966) utwierdził Chucyjewa na stano­ wisku czołowego portrecisty m ł o d e g o pokolenia radziec­ kiego. serdeczne. jak mnie zabito! W tej kluczowej scenie Nikita Chruszczow. Lena. a pozostawianie pozornie błahych i nic nie znaczących. W Cudzych dzie­ ciach (1958) Abuładze pokazał nam współczesne Tbilisi tak dokładnie. to występujące różnice były bardzo znaczne i nie zawsze proporcjonalne do rozmiarów p r o d u k c j i . Chodzi o w d o w c a . która tym dzie­ c i o m zastąpiła matkę. jak nikt dotąd jeszcze. Jego metodą reżyserską jest wyrzucanie poza obręb dzieła rzeczy pozornie ważnych. że nowe pokolenie samo musi rozwiązywać swoje problemy. Kontrast w i e k u i cech n a r o d o w y c h rodził co krok pyszne spięcia. a nie o kino odpowiedzi. Nie ma nic takiego w filmie. ale potrzeby lokalne zaspokajane były obficie. kim mogą być ci młodzi. słone­ czne pagórki i gwarne autobusy stolicy Gruzji są tłem f i l m u zrodzonego ściśle według neorealistycznych recept Zavattiniego: na podstawie notatki w gazecie. Nie wszystkie filmy republik w c h o d z i ł y na wszechzwiązkowe ekrany. którą zajmiemy się w rozdziale następnym. Tyle aspekt ilościowy. To przenoś­ nia.

rzucony na beztroski obraz (Kalik odświeża tu środek tak s k o m p r o m i t o w a n y . posłużyło Kalikowi do wprowadzenia wielu poetyc­ kich p o m y s ł ó w . która w y b u c h n i e za parę lat d o p i e r o . podejmując temat a n a l o g i c z n y do Popiołu i diamentu. Komentarzem do losów kolegów jest jednozdaniowy napis. Gdy jeden z nich żegna się z ukochaną. a potem obiektem „ o k r e s u błędów i wypaczeń". Równocześnie film z ogromną szczerością m ó w i o ideowym dojrzewaniu pokolenia. Trzecim jest sam komentator. t w ó r c a pochodzenia żydowskiego. które dzięki szcze225 Osiołek M a g d a n y Do widzenia c h ł o p c y ! . Michaił K a l i k j u ż w Kołysance (1960) sygnalizował swą wrażliwość plastyczną i wyczulenie na sprawę nastroju.Maleńka. jak napis): „ J e d e n poległ w 1941. ale wielki konflikt p o l i t y c z n y i mo­ ralny uprościł. którego Kronika jednego dnia (1963). Szeroko dyskutowany Człowiek idzie za słońcem był sprawdzeniem tezy. mogą współistnieć jak kolejne metafory poe­ matu i być tak samo jako poezja odbierane. Operator Kalika. które w y r o s ł o w Kraju Rad i które będzie g ł ó w n y m bohaterem nadciągającej wojny. a jego filmy zamknięte na kluczyk na lat kilkadziesiąt. zrealizował sa­ modzielnie Podróż w kwiecień (1963). Nie popełnił tego błędu debiutant Rajmondas Vabalas w Schodach do nieba (1967). w którym równie silnie dźwięczałaby nostalgia za utraconą młodością. współautor pełnych świeżości Żywych bohaterów.czym się to skończy?" Olśnienie dziecka. nie potrafiącego jeszcze ponieść odpowiedzialności za swe niedojrzałe czyny. Te przyszłe wydarzenia dosadnie choć dy­ skretnie ciążą na beztroskiej młodości trójki przyjaciół. drugi został pośmiertnie zrehabilitowany". w związku z czym jego nazwisko zostało zewsząd wymazane przez cenzurę.. odkrywającego świat. że fabuła może przestać się liczyć w filmie. a potem zmuszony do emigracji. ze zgoła wyjątkową konstrukcją fabularną — historią sympatycznego. Nikt nie chciał umierać tegoż autora. Do rzędu aktywniejszych zaliczyć trzeba jeszcze kine­ matografię litewską. że widz może szukać innych podniet niż odpowiedzi . Jest to bardzo ważne pokolenie: pierwsze. Niestety Kalik. miała znaczenie litewskiego Czystego nieba. ale m o c n o żółtodziobego boha­ tera. został najpierw uwięziony na podstawie fałszywych oskarżeń. W y b i t n y m osiągnięciem Kalika była jego liryczna biografia paczki młodzieży z lat 30-tych w n a d m o r s k i m miasteczku na Kry­ mie. okazał się g ł o ś n y m sukcesem masowym. nowocześnie skonstruowana. które nie muszą się układać w ciąg przy­ czynowy. Nie ma bodaj drugiego filmu radzieckiego. Do widzenia chłopcy! (1966). Wadim Dierbieniew. pogodną komedię obyczajową. pozbawiona tradycji kinematografia mołdaw­ ska ujawniła w Kiszyniowie co najmniej dwie interesujące indywidualności. na ekranie poja­ wiają się autentyczne kroniki f i l m o w e z wojny. sprowadził do czarno-białego schematu westernu. w której najsilniejszą indywidualnoś­ cią był niewątpliwie Vytautas Żalakevićius.

rości politycznej zyskały ponadto rangę patetycznego uogólnienia. d o b r z e sprawdzającej się w twórczej p r a k t y c e . I exposé ideowe przeniesione zostało ze sfery dialogu w sferę obrazu. 226 . wybujała zmysłowość wizji i idąca za nią s k ł o n ­ ność do nadmiernie barokowej o r n a m e n t y k i . że będzie to coś w rodzaju katalogu cnót młodzieży komunistycznej. Liczba heroicznych fak­ tów została wydatnie zredukowana. w y c h o w a n i już w socjalizmie. skojarzeń m o n t a ­ ż o w y c h . Składa hołd. Po raz pierwszy uczciwie stawiając spra­ wę Powstania Warszawskiego 1944 r„ prowokacyjnie przemilczanego w poprzednim dziesięcioleciu. jakich uczono go na uniwersytecie. W t y m s k r o m n y m filmie był już cały Wajda: jego r o m a n ­ tyczny realizm. zwłaszcza p o r o z biorowej. Filmowcy zgodzili się bez wahań. Publiczność podejrzewała. Z e s p o ł y . że kinematografia polska albo będzie społeczna. gdzie za pomocą d w ó c h tragicznych historii miłosnych w y p o w i a d a swój podziw dla o b r o ń c ó w straconych pozycji. Wielkie obietnice spełnił Wajda już następnym f i l m e m . To zaangażowanie w histo­ rię społeczną kraju było równocześnie zgodne z odwie­ c z n y m i t r a d y c j a m i sztuki polskiej. który był bezspornym zwycięstwem jego widzenia świata. Scenariusz tego filmu powstał w poprzedniej f o r m a c j i ideowej. Bohater. które kosztowało setki tysięcy zabitych oraz śmierć m i l i o n o w e g o miasta. z jakim publiczność polska prze- Kanał * W k i n e m a t o g r a f i i oznaczało to z d e c e n t r a l i z o w a n i e z a s a d n i c z y c h d e c y z j i o w y b o r z e t e m a t u realizacji przez o d d a n i e i c h s a m o r z ą d n y m Z e s p o ­ ł o m T w ó r c z y m . bardziej niż napomknienia mądrego majstra o Marksie. wyprzedzającą i przemiany polityczne. nienawiścią. o d k r y w a ł równocześnie walkę i miłość. który przekony­ wał się na własnej skórze. zawiedzionych. podwarszawski wyrostek. ale uwierzyli bez dyskusji. Kiedy w w y n i k u dojścia do władzy Władysława Gomułki i c h w i l o w e j liberalizacji artyści stali się r ó w n o p r a w n y m partnerem decyzji p r o g r a m o w y c h * . ale jednak walczących do końca. że artysta. których nie potwierdzała realna rzeczywi­ stość. „organizator wyobraźni narodowej". nie nastąpiła żadna — przepowiadana przez niektórych p r o r o k ó w — ucieczka do sztuki rozrywkowej. m i m o n i e u f n o ś c i c z y n o w n i k ó w o d kultury. Niebywałe ożywienie. krnąbrnie pokazując powstanie upadające. połączonego z krótkim kursem i d e o l o g i c z n y m . Te dwa czynniki. p o d n i e ś ć roczną liczbę f i l m ó w z 3—4 d l a o k r e s u 1948—53 do 16—18 w latach 1957—60 (a p o t e m do d w u d z i e s t u k i l k u ) . Pierwszą manifestacją n o w y c h prądów. p o d k r e ś l i ć trzeba d o n i o s ł o ś ć samej ich zasady. I Wajda składa hołd powstaniu. Niezależnie od późniejszej e w o l u c j i s t r u k t u r a l n e j Z e s p o ł ó w . k i e r o w n i k a l i t e r a c k i e g o (pisarza) i szefa p r o d u k c j i . zaintere­ sowanie wartościami ostatecznymi (miłością. zepchnięte w smród i ciemności kanałów. Kanałem (1956). i nową organizację kinematografii. Walka nacjonalistycznego podziemia z wła­ dzą komunistyczną znajdowała kontrapunkt w historii młodego praktykanta dziennikarskiego. z a w i a d y w a n y m przez k i e r o w n i k a a r t y s t y c z n e g o ( d o ś w i a d ­ c z o n e g o reżysera). POLSKA ROZKŁAD POJĘCIA „ H E R O I Z M " NA PRZECIWIEŃSTWA Nowa karta w kinematografii polskiej otwarła się. przesądziły o z d o b y c i u świadomości przez m ł o d e g o p r o ­ letariusza. Nie uwierzyli wielu d o g m a t y c z n y m „ p r a w d o m " k o m u n i z m u . bez w i ę k s z y c h i n w e s t y c j i p o t r a f i ł y m. albo nie będzie jej wcale. było s k r o m n e Pokolenie (1955) n i k o m u nie znanego A n ­ drzeja Wajdy. Ale scena- riusz wziął do ręki Wajda. S a m o r z ą d t w ó r c ó w był n i e w ą t p l i w i e n i e z b ę d n y m w a r u n k i e m r o z w i n i ę c i a się „ s z k o ł y p o l s k i e j " . śmiercią). in. ale na wspak. z dala od pojęć kinowego businessu. nie może zamykać się przed świa­ tem w wieży z kości s ł o n i o w e j . reżyser zdawał sobie sprawę. miotanych strachem i rozpaczą. by zrobić miejsce dla motywacji tych faktów. że życie nie c h c e układać się w proste schematy. że rodziny i towarzysze 250 000 poległych będą się domagać prostego hołdu dla ich boha­ terstwa. nastroju i szczegółów tła. emocjonalne widzenie historii. a przejętej w na­ s t ę p n y c h l a t a c h przez wszystkie w ł a ś c i w i e k i n e m a t o g r a f i e socjalistyczne. gdy ze Szkoły Filmowej w Ł o d z i wyszli pierwsi absolwenci.

że reprezentuję w moich filmach tendencje antybohaterskie. do atelier prawie nie zaglądał. s c e n a r z y s t y z a r ó w n o Człowieka na torze. Bolesną d r w i n ę łagodziło. usuniętego z pracy za „ w r o g o ś ć " . Je­ szcze dalszy od bezkrytycznej gloryfikacji bohaterstwa. rzeczowej i nieozdobnej. a zwłaszcza Don Gabriel Petelskich obiektywnie wykazy­ wały absurd i bezcelowość przyjmowania postawy heroi­ cznej w ogóle. zyskało nowy bodziec w twórczości Andrzeja Munka. Inna rzecz. Filmy takie. która w pewien sposób skontrowała pozycje Wajdy. g w i z d k a m i s y g n a ł o w y m i . U Munka — obiekty­ wizm. pasja odkrywania konkretnego świata. A jednak zaprzeczyć się nie da. w y k r y ć np. Wykaza­ liśmy tylko nieprzydatność tego typu manifestacji w konk­ retnych sytuacjach". M ó w i o n o . Muzyki n i e d a ł wcale. i rozłożyć je na dialektyczne przeciwieństwa. który wywarły. bohaterstwo tchórzliwe. bohaterstwo kary­ godne. J e g o w p ł y w t ł u m a c z y n i e j e d n o p o d o b i e ń ­ s t w o f i l m ó w Wajdy i M u n k a . jaką zakreśliło obywatelskie spojrzenie M u n k a . że nie była to krytyka kogoś z zewnątrz. replikował w j e d n y m z w y w i a d ó w : „ P r z e c i w k o przejawom bohaterstwa może w y s t ę p o w a ć jedynie łajdak. czynią mi dużą krzywdę. U tego ostatniego — wyobraźnia. film był czymś pośrednim między rozdrapywaniem ran a pożyteczną kuracją wstrząsową. przyjęte w Polsce początkowo z dużymi wahaniami. poka­ zani są oni zawsze z sympatią. jak i Kanału. jak i Stawiński) m ó g ł uciec się do ś r o d k ó w najostrzejszych: osądzał przecież samego siebie. obrazami pędzących i d u d n i ą c y c h p o ­ ciągów. k t ó r e g o nie usiłowano zrozumieć. trwałe wartości. ** W e d ł u g s c e n a r i u s z a J e r z e g o S t a w i ń s k i e g o . Oskarżenie najnowszej historii Polaków za nierozsądne zrywy m o g ł o się wydać zadaniem czysto w e w n ę t r z n y m . którzy zarzucają mi. Sztuka f i l m o w a u p o ­ minała się o człowieka skrzywdzonego przez ślepą d o ­ ktrynę. Przeciw realizmowi romantycznemu — prowokacyjny racjonalizm. pierwszym filmem o istocie „ b ł ę d ó w i w y p a c z e ń " m i n i o n e g o okresu. że niektóre filmy innych reżyserów szły poza granicę. łącznie z w p ł y w e m . Rozczarowanie do nierozsądnego bohaterstwa było w końcu jednym z nielicznych bagaży. Munk (jak i Wajda. Wajda — Munk. 0 wiele dalszy od mentalności przeciętnego Polaka. niezależnie od ich różnic. subiektywna wizja i m o c n y kościec dramaturgiczny. Ci. Zmarły okazuje się ofiarą. najdojrzalszym bodaj dziełem polskiej Człowiek na torze 227 . boleśnie dotknięty.. do ich pięciu czy sześciu o b r a c h u n k ó w z wojną chciano sprowadzić cały „ w i e l k i sezon" filmu polskiego końca lat pięćdziesią­ t y c h . przekorna walka z anachronicznymi mitami n a r o d o w y m i . że właśnie ich dzieła. że Munk w y k p i w a heroizm jako taki i zniesławia powstańców. lekceważąc re­ prezentowane przez niego. 1 potrzebniejszy. złożyły się przede wszystkim na pojęcie „szkoły polskiej"*. jakie udało się nam wynieść z ostatniej wojny. Ale właśnie tu kryła się szansa: p o w i ­ kłane linie polskich dziejów pozwalały poddać analizie szereg pojęć p r o s t y c h . Włoska metoda śledczego badania rzeczywistości zastosowana została nie t y l k o w f o t o g r a f i i . uznanych gdzie indziej za nieroz- * Pojęcie w y l a n s o w a n e przez k r y t y k ę francuską. Następny film Munka Eroica** był żarliwym głosem w dyskusji o Powstaniu Warszawskim i jego skutkach. fantazja. nawet jeśli ich czyny są irracjonalne. Reżyser. nasycił film realistycznymi pej­ zażami d w o r c ó w . z s e n t y m e n t e m . Do t y c h d w ó c h nazwisk. swoje pokolenie. jak Pigułki dla Aurelii Lenartowicza. Cały f i l m jest śle­ dztwem w sprawie śmierci starego kolejarza.rzuciła się od obojętności dla f i l m ó w polskich do admiracji.. Na wielki sukces Eroiki zareplikował Wajda Popiołem 1 diamentem (1958). W Eroice nigdzie nie mówi się źle 0 bohaterach. kładalne. Po paru filmach d o k u m e n t a l n y c h (stojących zresztą na pograniczu fabuły) zadebiutował Munk na dobre Człowie­ kiem na torze (1956). Pamiętając o swym d o ­ k u m e n t a l n y m rodowodzie. To oczywiście niesłuszne. ironiczny aż po tytuł. a nawet pisano. Odwaga myślowa Munka — przeskakująca ogniwa pośrednie w świadomości narodowej — p o w o d o w a ł a nie­ kiedy nieporozumienia. Po trzy razy asystujemy przy t y c h samych wydarzeniach relacjonowanych przez różnych świadków.

Podkreśla (np. Ale reżyseria Wajdy idzie jakby wbrew t y m f a k t o m . przeprowadzili nas t w ó r c y przez 20 lat historii Polski. które u p o d o b n i a ł y go do późniejszego o lat dziesięć pokolenia ZMP-owskiego. komedii o epickiej k o n s t r u k c j i . Powieść Andrzejew­ skiego ukazała się zaraz po wojnie. w prze­ ciwieństwie do pstrej galerii karierowiczów. Konflikt rozdzierający zniszczo­ ny kraj nie jest niczym stępiony. pośpiesznie w k r a d a j ą c y c h się w łaski n o w e g o ustroju.o w c a przydał mu Wajda ciemne okulary i wąskie spodnie. Ostatnie jej dni to m o m e n t podsta­ i w o w y c h dla Polski starć u s t r o j o w y c h . których łączy troska o kraj. Wojna jest tu już tyl ko w m i n i m a l n y m s t o p ­ n u wojną z Niemcami. wzię­ tego pod kuratelę UB i NKWD? Oczywiście nie. ale filmowiec patrzył na nią już przez inny filtr. Także i t e m u pokoleniu w s k a z y w a ł f i l m . w scenie zama­ c h u . kiedy umierający sekretarz osuwa się w ramiona zabójcy) jakby nić porozumienia na przyszłość między d w o m a antagonistami. Malując zawiedzionego A K . Próbował on podlizać się każdej kolejnej władzy. W Zezo­ watym szczęściu (1959). od 1944 r. ale z opóźnieniem i niezręcznie: życie za każdym razem waliło gorliwca po głowie. że nieobojętność dla spraw o g ó l n y c h może być zawsze p o ­ mostem w i o d ą c y m w przyszłość.kinematografii. któremu broń podniesioną prze­ ciw najeźdźcy każą teraz zwrócić przeciw komuniście. który w p o ­ w o j e n n y m chaosie dopuszcza się wręcz przestępstw 228 . I znów rozległ się głos Munka i Stawińskiego. obie­ rając za przewodnika postać niemal s y m b o l i c z n e g o lizusa. ale powie­ Eroica dział bodaj wszystko. co się wówczas powiedzieć dało. Jest jeszcze jedno w tej reżyserii. po raz ostatni posłuszny. okres s k o m p l i k o w a ­ nych walk b r a t o b ó j c z y c h . Czy Wajda powiedział tu wszystko o pokoleniu AK. Śmieszna i żałosna figura pana Piszczyka. Partyzant z AK (początek wielkiej kariery aktorskiej Zbigniewa Cybulskiego). zabija sekretarza partii i sam zostaje zabity p r z y p a d k o w y m strzałem.

a dokręcać . połączonymi skąpym k o m e n ­ tarzem. i zwężona do granic normalnego ekranu. Dopiero po przejściu do oświęcimskiej retrospekcji ekran się roz­ szerzał. a w okresie „ b ł ę d ó w i wypaczeń" nawet robi na kolegów polityczne donosy. W zamierzeniu Munka miały tu zostać skonfrontowane ze sobą dwie histo­ rie: przeżycia niemieckiej nadzorczyni SS w Oświęcimiu * L e s i e w i c z w s p ó l n i e z M u n k i e m z r e a l i z o w a ł p ó ł d o k u m e n t a l n e Gwiaz­ dy muszą płonąć (1954). sza­ c h o w a n i a bliźnich stosunkami z partyjnym personalnym. został przerwany przez tragiczną śmierć reżysera w 1961 r. Piszczyk jest dlatego oryginalny. jakby Chaplina przeplatano Clairem. Dało to efekt pewnej dysharm o n i i . ale p e w n y c h wartości niematerialnych: naj­ pierw ułańskiego m u n d u r u . niepokojący moral­ nie stosunek kata i ofiary. Film nie usprawiedliwiał Niemki — choć wybrał postać nie parającą się pozornie brudną robotą — przeciwnie. by poszczególne partie f i l m u utrzymać w manierze komedii z o d p o w i a d a j ą c y c h im lat. M u n k o w i — który rozczytywał się w pamiętni­ kach komendanta Oświęcimia Hossa i chciwie chłonął przebieg izraelskiego procesu Eichmanna — mniej c h o ­ dziło o często analizowany kompleks winy przestępców w o j e n n y c h . nie potrzebującego bynajmniej zewnętrznego przymusu. Witolda Lesiewicza*. nabrał nieprzewi­ dzianej sugestywności w k o n s t r u k c j i . u k r y t y c h w nieostrości tła. Film wyciszył kwestię fizycznych o k r o p n o ś c i o b o z o w y c h . jaka powstaje między najeźdźcą i p o d b i t y m . fiasko rozpaczliwie budowanego alibi w konfrontacji 229 . O p r a c o w a n i e Lesiewicza umiało taktownie w m o n t o ­ wać w tkankę filmu fakt śmierci reżysera i uprzedzić o szkicowości f i l m u .w stylu Munka" nikt się nie godził. renomy podchorążego z k o n ­ spiracji. że dążąc nielojalnymi d r o g a m i do powodzenie c h c i a ł nie t y l k o pieniędzy czy stanowiska. Ostatni f i l m Munka. Fra­ g m e n t y części drugiej nie montowały się jeszcze w żadną całość. a postacie nabierały ruchu i p s y c h o l o g i c z n e g o bogactwa. Cała część współczesna została zamarkowana statycznymi kadrami. i jej dzisiejsze refleksje na temat jednej z jej więźniarek. p o t e m „ p l e c ó w " w stosunkach u r z ę d o w y c h . Nie zamierzamy dopowiadać tego — uprzedzał komentarz — czego nie zdążył dopowiedzieć sam twórca. a Tatiego — Caprą.. Skupił się natomiast na owej więzi uczuciowej.Popiół i diament (Zbigniew Cybulski) z c h ę c i zysku. U k o ń c z o n e zostały zdjęcia jedynie części pierwszej. a bardziej o dialektyczny. Pasażerka. Ale z m o n t o w a n y przez jego towarzysza. pokazywał jej klęskę mo­ ralną. Bardziej dyskusyjny okazał się p o m y s ł f o r m a l n y Munka. jest s y n o n i m e m lokajstwa.

bez innej fabuły niż fabuła bitwy. ale szermująca zbyt ostrymi środkami ekspresji i zmieniająca niefortunnie akcenty oryginału. filmu nastroju i atmos­ fery — Ostatni dzień lata. Reżyserem b y ł j e d e n z najwybit­ niejszych pisarzy p o w o j e n n e g o pokolenia. Najpełniejszym jego sukce­ sem okazała się jednak Matka Joanna od Aniołów (1960). spo­ w o d o w a n a błędami obu stron). Problematyka polskiego heroizmu interesowała żywo również innych t w ó r c ó w tego pokolenia. złożony środkami absolutnie o d m i e n n y m i od Forda: prawie dokumentalną rekonstrukcją faktów. a równocześnie stano­ wiła najdumniejszą może o d p o w i e d ź narodu. Pasażerka (Jan Kreczmar. najgłębiej ukrytej p r a w d y o „ e p o c e pieców". A n n a Ciepielewska) POLSKA MORALNE PROBLEMY URZĄDZENIA SIĘ Tematyka w o j n y bynajmniej nie w y p a r ł a bardziej filozo­ f i c z n y c h zainteresowań. choć mniej czysto. Kawalerowicz — najwnikliwiej z Pola230 ków traktujący pracę z aktorem i chętnie oddający się analizom p s y c h o l o g i c z n y m — adaptował (1957) subtelną nowelę pisarza katolickiego Jerzego Zawieyskiego Praw­ dziwy koniec wielkiej wojny. Kazimierza Kutza w jego debiutanckim Krzyżu Walecznych i Ludziach z pociągu. Katolicka koncepcja ocalenia bliźniego za cenę najwyższej ofiary. w której mistrzowsko łączył narrację obiektywną z s u b i e k t y w n y m i wizjami bohatera. to samo co w Pociągu u p o d o b a n i e do przestrzeni zamkniętych (na­ wet w plenerze) spotęgowały jeszcze ów protest przeciwko niszczeniu i o g r a n i c z a n i u p r z y r o d z o n y c h możliwości człowieka. gdzie awanturniczy heroizm d o w ó d c y f r o n t o w e g o pułku był początkowo atakowany przez oficera politycznego. Lesiewicz — zanim jeszcze w y p a d ł o mu kończyć Pasa­ żerkę — dwa razy atakował g ł ó w n y temat „szkoły polskiej": Rokiem pierwszym i Kwietniem. bez wątków f i k c y j n y c h . którym kinematografia mogła wreszcie dać ujście. Wydawało się. grająca kolejno jakby trzy różne role — autorytatywnej przeoryszy. nawet gdy wydają bratobójcze rozkazy). opętanej grzesznicy i pełnej miękkości kobiety — przejmująco uosabiała d u c h a epoki S a n c t u m O f f i c i u m i nawrotu metafizycznego lęku czło­ wieka przed nim samym. Z n a m i e n n y m wydarzeniem stała się realizacja w 1958 r. którego temat ma wiele cech w s p ó l n y c h z Popiołem i diamentem oraz jedną podstawową różnicę: starcie nowej władzy z prawi­ c o w y m podziemiem następowało nie z przyczyn e m o c j o ­ nalnych (wierność starym towarzyszom broni. bliska La stradzie. gdzie dźwięczały jeszcze. jak i rozwadze militarnej. który nie dał się rzucić na kolana. Z napisanej jeszcze w czasie w o j n y noweli Iwaszkiewi­ cza. hołd zarówno bohaterstwu. Ascetyczna plastyka f i l m u . Potem w Pociągu umiał w y d o b y ć z błahego scenariusza kilka d o s k o n a ł y c h postaci. ambitna. załamywała się d o p i e r o w zakończeniu. n i e z a c i e t r z e w i o n a Pasażerka ( p r e m i e r a w 1963 r.) miała w s o b i e ł a d u n e k najtrudniejszej. Zwłaszcza w n i e d o c e n i o n y m Roku pierwszym (1960). wetkniętych w ciasne ramy paru kolejowych przedziałów. Dlatego nie wzbudziła już większych dyskusji dokonana przez Forda adaptacja sztuki Leona K r u c z k o w s k i e g o Pierwszy dzień wolności (1964). Natomiast z n a m i e n n y m powrotem do tej tematyki było Westerplatte (1967) Stanisława Różewicza. Tadeusz K o n - . Lucyna Winnicka. t y l k o racjonalnych (niemo­ żność porozumienia się co do rzeczywistych intencji. przez bezskute­ czność tej ofiary. że jego widzenie tematu jest pokrewne M u n k o w i — racjonalisty­ czne. nuty bliskiego Wajdzie r o m a n t y z m u . Poważna.z więźniarką odmawiającą przyjęcia uprzywilejowanej p o ­ zycji. estetyzując decyzję niemądrą. w warunkach niemal amatorskich. konwencjo­ nalne zakończenie zamazywało pozycje t w ó r c ó w . za to jakże efektowną! W p o ł o w i e lat 60-tych moralne problemy minionej w o j n y przestały w tym stopniu podniecać jej uczestników. Ale już w Kwietniu. dalekie od zacietrzewionych e m o c j i . A l e k s a n d r a Śląska. o historii mniszek „ o p ę t a n y c h przez d e m o n y " w kre­ s o w y m klasztorze u schyłku XVI I w. ów polski reprezentant „ k i n a wewnętrznego" rozwinął dramat osobowości spęta­ nej. np.

czasem zawadiacko jednostronnej. Kiedy p o d koniec lat 50-tych rozwijała się wielka na­ r o d o w a dyskusja o „ l o s i e Polaka" i rzeczywistym sensie heroizmu. że „ k o m b i n a t w Płocku pomyślnie się rozbudo­ wuje". bohater f i l m u . Szyfry (1958. pokątny pocie­ szyciel. Ten konflikt rodził t y p y działające na marginesie uznanych norm społecz­ n y c h : znachorów i jasnowidzów. nigdzie nie rozwinięte — realne problemy współ­ czesności. Dokumentaliści zajęli się najpierw. w którego filmach pełno nostalgicznych w s p o ­ mnień i s m u t k u z p o w o d u przemijania czasu. Ten o d Matka J o a n n a Aniołów 231 . Baza ludzi umarłych (1958) Petelskiego. różnymi zjawiskami n e g a t y w n y m i . Ewa i Czesław Petelscy reprezentowali s o l i d ­ niej realistyczny nurt e p i c k i . ale z niejakim ociąganiem. w Głosie z tamtego świata (1962) wziął się za wielki temat: konflikt między niezawinionymi cierpieniami człowieka (starość. W przeciwieństwie do wrażliwego i nieefektownego Różewicza. p r z y z n a n a została właśnie t e m u f i l m o w i k r ó t k o m e t r a ż o w e m u za j e g o szczerość i o d w a g ę . k t ó r y c h strapień nie usuwała świado­ mość. w zasadzie dla f i l m ó w f a b u l a r n y c h i p e ł n o m e t r a ż o w y c h . tworząc tak agresywne d o k u m e n t y . Ich klientami były ofiary ż y c i o w y c h klęsk. d u c h o w e g o przywódcy kierunku. Wyjąwszy Pętlę. czy raczej m o d ę literacką z p r z e ł o m u lat 5 0 . oparta na o p o w i a d a n i u szybko nabierającego rozgłosu Marka Hłaski. Ale w k i n e m a t o g r a f i i . M o d a ta n i g d y co p r a w d a nie z a k o r z e n i ł a się na d o b r e w p o l s k i e j sztuce. Spoza niego wychylają się już — ale tylko zasygnalizo­ wane. Pożegnania. 1966) są naturalnym zamknięciem tematu wojennego. który znalazłsię na najtragiczniejszym w całej swej historii etapie. która była szczytowym punktem egzystencjalistycznego pesymizmu w kinematografii polskiej*. Podobnie między wojną a pokojem rozpięte były filmy Wojciecha Hasa. Zbyt rzadko jednak uda­ wało im się powierzchnią widzialnych zjawisk zaświadczyć o f u n d a m e n t a l n y c h przemianach w mentalności narodu. kalectwo) a o g ó l n i k o w y m o p t y m i z m e m reżimu. logiczny wynik owego przemijania czasu. W ślad za dokumentalistami.t y c h . że „ d o k t ó r " . ruszyli filmowcy-fabularzyści. brakiem d y d a k t y c z n e g o ko­ mentarza i oficjalności. z niebywałym trudem i w fatal­ nych w a r u n k a c h zwożących drzewo z g ó r s k i c h lasów. z wielką obywatel­ ską pasją. dała o s o b i e z n a ć w f i l m a c h Nikt nie wola Kutza. rozgrywała się tuż po wojnie w ś r o d o w i s k u szoferów. bezsensu istnienia i n i e m o ż n o ś c i d o k o n y w a n i a t r a f n e g o w y b o r u . Kreacja Kazimierza Rudzkiego zapowiadała czło­ wieka większego kalibru. obsesyjny m o t y w „ z a ­ rażenia wojną". ambitna grupa m ł o d y c h d o k u m e n t a l i s t ó w za­ częła forsować zainteresowanie dniem dzisiejszym. latami odciskający się na przeciętnym „ l o s i e Polaka". doszedł do głosu także w późniejszych filmach K o n w i c k i e g o — Zaduszkach i filozoficznym Salcie (1961 i 1965). jak Uwaga. Pol­ skie d o k u m e n t y wyróżniały się życzliwym stosunkiem do świata. Do najgłębszych s t o s u n k o w o pokładów dotarli * C h o d z i tu o mato zanalizowaną k r y t y c z n i e t e n d e n c j ę . wykwintnej drwinie z różnych mitów na­ r o d o w y c h . samotność. Właściwy jego twórczości. został w zakończeniu zdemaskowany jako prze­ stępca. Powrót Passendorfera " Pierwsza polska N a g r o d a K r y t y k i . Ludzie z pustego obszaru Kazimierza Karabasza czy Warszawa 56 Jerzego Bossaka. t w ó r c y o orientacji refleksyjnej. o b o k w s p o m n i a n e j tu Pętli. 1962. Jak być kochaną.wieki. s u r o w y m autentyzmem dźwięku i lapidarnością. realizujący z reguły scenariusze swego bra­ ta. J a k o reakcja na o p t y m i s t y c z n e u p r o s z c z e n i a p o p r z e d n i e g o o k r e s u ż y w i ł a się ona n i e d o k ł a d n i e przetra­ w i o n ą filozofią K i e r k e g a a r d a i Sartre'a. z g w a ł t o w n y m a k c e n t o w a n i e m w niej lęku w o b e c życia. dokumentaliści przeszli do spokojnej obserwa­ cji człowieka w głośnych filmach Muzykanci (1960) Kara­ basza. chuligani! Hoffmana i Skórzewskiego**. subtelnego poety.i 6 0 . Stanisław Różewicz i małżonkowie Ewa i Czesław Petelscy Różewicz. inne jego filmy. Kamienne niebo Petelskich. nawet lirycznej. pogodną autoironią. Wyczerpawszy krąg najboleśniejszych „ s p r a w do za­ łatwienia". u s t a n o w i o n a w 1925 r. Narodziny statku (1961) Jana Ł o m n i c k i e g o czy Rodzina człowiecza (1966) Władysława Siesickiego. Szkoda.

Poza starciami bohaterów — starcie interesu osobistego z o g ó l n y m . Ten krąg twórczości związał się przede wszystkim z Jerzym S k o l i m o w s k i m i Romanem Polańskim. Szkoda. in. niedojrzały. tzn. Miejscem naturalnej izolacji jest jacht w romantycznej scenerii jezior mazurskich. którzy stali się g ł ó w n i e przykładami pewnych prawidłowości historycznych. że trzy osoby spędzają ze sobą 24 godziny. Ocena tego okresu d o k o n a n a tak wcześnie i o d p o w i e ­ dzialnie w Człowieku na torze Munka. W latach sześćdziesiątych sytuacja zmieniła się o tyle. skutkiem nieautentyczności s w y c h postaw tracącej szansę na wielkie uczucie. wzięli na warsztat Sylwester Chęciński w Katastrofie i Witold Lesiewicz w Miejscu dla jednego. realizując we­ d ł u g Romana Bratnego Życie raz jeszcze. że doszło do głosu nowe pokolenie t w ó r c ó w . pozbawione osobistych doświadczeń w o j e n n y c h . Ale było w nim coś więcej. Nazwano je potem „ t r z e c i m kinem p o l s k i m " (po kinie Forda/Jakubowskiej i kinie Wajdy/Munka). Szukało przede wszystkim prawdy o sobie. bohaterami właściciel j a c h t u . napisał Skolimowski z Romanem Polańskim* reżyserem f i l m u (1961). subtelną drwiną z bohaterów i serdecznym dla nich współczuciem. mozolnie zwyciężającej w warunkach najtrudniejszych z m o ż l i w y c h . że Petelscy tak ł a t w o przeszli potem na pozycje urzędowej tendencyjności i swego sukcesu już nie powtórzyli. Skolimowski był najpierw współscenarzystą Niewinnych czarodziejów (1959). zwycię­ stwo idei. d w ó c h e k s p e r y m e n t a l ­ n y c h k r ó t k o m e t r a ż ó w e k : Dwóch ludzi z szafą i Gdy spadają anioły. ściśle związane z socjalistycznym mo­ delem życia gospodarczego. d ł u g o jakoś nie m o g ł a znaleźć g o d n y c h k o n t y n u a t o r ó w . 232 .Muzykanci Nóż w w o d z i e (Jolanta U m e c k a i Z y g m u n t M a l a n o w i c z ) męski i brutalny f i l m . ile rzetelnego przejęcia się losem bohaterów. jurnego dialogu i bezpardonowych bójek. wartości niematerialnej. jaskrawo ustępującej frapującemu stylowi filmów czechosłowackich (Oskarżony) o podobnej inspiracji. a nikt czwarty nie pojawia się nawet z daleka. Brak bohatera p o z y t y w n e g o : właściciel jachtu jest c y n i c z n y m d o r o b k i e - * Polański b y ł już w ó w c z a s reżyserem m. także składał się z t w a r d y c h charak­ terów. Sytuacja s k o n s t r u o w a n a została tak. Drugi scenariusz. I jeszcze więcej. szarej reżyserii. zreali­ z o w a n y c h jeszcze w t r a k c i e s t u d i ó w w Szkole F i l m o w e j w Ł o d z i . Problemy dnia. Zabrakło jednak temu filmowi nie tyle śmiałości czy powagi. na p o d o b i e ń s t w o Ceny strachu czy Złodziejskiego traktu. Nowa problematyka i rozsądne tezy publicysty­ czne obu filmów zmatowiały cokolwiek skutkiem nieefek­ t o w n e j . kameralnego p o j e d y n k u bardzo „ n o w o c z e s n e j " pary bohaterów. jego żona i t y p o w y dla „ n o w o f a l o w e j " kinematografii „ c h ł o p a k " . Nóż w wodzie. aż wreszcie (1964) wziął się za nią Janusz Morgenstern. nieodpowiedzialny. Efektowna reżyseria Wajdy z wdziękiem o s c y l o ­ wała między beznamiętną realizacją. o moralnych p r o b l e m a c h urządzenia się w „ r e a l n y m socjalizmie".

mę­ cząco niezdolny do wyjścia ze stanu nieodpowiedzialnej m ł o d o ś c i . młodzieńczo ulegających fascynacjom bohaterów. któremu w latach „ b ł ę d ó w i w y p a c z e ń " kolektyw studencki o m y ł k o w o dolepił dwie pary oczu. gdy lepiej lub gorzej urządzeni spotykali się w wagonie t o w a r o w y m . okazywali się niemal jednako winni podnosze­ nia rąk do góry. jak drugiego. który wygląda. że Polański jest dużej miary talentem. gonią za wyśnionym absolutem. błądzi po d w o r c a c h i ulicach w poszukiwaniu celu. a w głębi romantyka. wekslując mię­ dzy torami. a potem Matnia potwierdziły przypu­ szczenia. Pokoleniowe niepokoje Skolimowskiego podzielał Hen­ ryk Kluba. w mgnieniu oka określają sytuację. jakby zbyt d ł u g o cze­ kał w przedpokoju. a potem pełnometrażowe nakręcił Polański za granicą. Operował małymi grupami ludzkimi. chętnie popadający w dygresje. Ostatnim polskim filmem reżysera były głośne Ręce do góry (1968). Znalazł on k o n t y n u a c j ę . po strawionej na swarach nocy wysiadali na tej samej stacji. zrozpaczonych cynizmem dorosłego życia. Ten bohater. a w pewnej mierze także trzeciego f i l m u . rekordowo d ł u g o zatrzymane przez cenzurę. cali napięci jak cięciwa ł u k u . Istotnym skandalem w oczach politycznych cenzorów była jednak namiętność oskarżenia całego pokolenia o w y c h kolekty­ w ó w s t u d e n c k i c h w służbie partii. czasem nadmiernie zapatrzony w jakąś efektowną kompozycję czy malowniczą scenkę. których on brutalnie skrzywdził. Pracując nad własnymi scenariuszami (można tu więc mówić o „ k i n i e autorskim") trzymał się reżyser ulu­ bionej dramaturgii zamkniętej. by udać się nim na spotkanie z oczy­ szczającą ekspiacją. już w w a r u n k a c h normalnej p r o d u k c j i . obserwował zachłannie ewolucję ich charakterów i do tej ewolucji dopasowywał perypetie akcji. że „ m a film we krwi". bohatera zarówno pierwszego. Wdaje się w przy­ g o d n y dialog z socjalistyczną rzeczywistością. by wszystko naprawić. znudził się i ogarnięty nagle wolą dzia­ łania. zrealizowanym w A n g l i i . coś g ł ę b o k o polskiego: r o m a n t y c z n y c h . którzy zos­ tali pieszczochami ustroju. obraz rodzenia się solidarności w grupie przy­ padkowo zwerbowanych r o b o t n i k ó w wielkiej budowy. Od większości kolegów dzieliło S k o l i m o w s k i e g o wy­ czulenie nie na fabułę (której u niego brak). jak i w Na samym dnie. S k o l i m o w s k i po w s p o m n i a n y c h próbach scenariopisarskich rozpoczął studia w Szkole Filmowej. Portretuje on bohatera trzymającego fason kogoś niezaangażowanego. Po latach. które o d ­ tworzył ze zdumiewającą konsekwencją. charakter. choć miejscami z lekka przerysowany psycho­ logicznie. cynicznego na pokaz. Następne filmy krótkometrażowe (Gruby i chudy). Błyskotliwe pomysły fabularne (zwłaszcza w Na samym dnie) poetycko kondensują akcję. któremu by warto sprzedać życie. heroicznie opędzając się od drwiny. jak i ci. dobrze dostosowany do jego scenariuszy. nigdzie w rezultacie nie pojechał. Dalsze filmy zrealizował Skolimowski za granicą. miały jednak. krytycznie obserwuje ludzi i ich konflikty. postać. Czy k o n s u m p c y j n y egoizm człowieka urządzonego material­ nie zagraża t y l k o społeczeństwom kapitalistycznym? Ak­ cja u Polańskiego była czymś w t ó r n y m : widzialnym o d p o ­ wiednikiem wewnętrznych przeżyć bohaterów. Z a r ó w n o w Starcie (1967). poprawia jedynie krawat. nakręconym dla producenta belgijskiego. ale kiedy już — j a k człowiek z przewijającego się tu wiersza — przebywszy młodość i miłość kładzie rękę na gardle. gdy padała z g ó r y władcza komenda. gdyż pociąg. co nazywał „pejzażem u m y s ł o w y m " swego Andrzeja Leszczyca. swój a u t o b i o g r a ­ ficzny w znacznej mierze Rysopis (1965). Zrealizowany dla angielskiej w y t w ó r n i Wstręt z niebanalną Catherine Deneuve. niezależnie od scenerii. Rysopis (Elżbieta Czyżewska i Jerzy S k o l i m o w s k i ) jest nerwowy. znajdującymi się w radykalnej izolacji od otocze­ nia. Styl reżyserski Sko­ limowskiego. Skandal o posmaku świętokradztwa w oczach wierzących k o m u n i s t ó w w y w o ł a ł o g r o m n y transparent z portretem Stalina.wiczem. z wieloma przerwami. Zupełnie osobna stała się natomiast pozycja Witolda 233 . gdzie wyzy­ skując taśmę dawaną s t u d e n t o m na dorywcze etiudy reali­ zował przez 2 lata. ile na to. decydował się zapukać do drzwi. nieśmiali c h ł o p c y . w Walkowerze i Barierze (1965 i 1966). Z a r ó w n o c i . który w Chudym i innych (1966) naszkicował niebanalny. arogancko celebruje s w ó j życiowy sukces i p r o ­ w o k u j e c h ł o p c a do równie nieautentycznej postawy.

Żywot Mateusza (1968). którego niespodziewany debiut (bo jego film miał być wewnętrzną pracą dyplomową Szkoły Filmo­ wej) z d o b y ł wstępnym bojem krytyków. Zwracała uwagę wytrawna reżysersko sekwencja bitwy pod G r u n w a l d e m . że surrealizm niewiele daje dziś artyście pragnącemu świat poznać albo uszczęśliwić. t y l k o uczulonych na inne bodźce. podejmowały dyskusję o postawie Polaków wobec le­ gendy napoleońskiej i rysowały proces f o r m o w a n i a się na progu XIX w. w y d o b y ł w farsie Sami swoi (1967) C h ę c i ń ­ ski z kontrastu mentalności o s a d n i k ó w przybyłych na zie­ mie odzyskane z r ó ż n y c h stron świata w 1945 r. zawierająca naturalnie niejedną aluzję do „ o k r e s u m i n i o n e g o " : plan miasta u szefa policji z napi­ sem „ściśle tajne" czy zapełnione mężami sypialnie kobie­ c e g o hotelu robotniczego. a zakochani z ostrożnością. Debiutant Tadeusz Chmielewski uznał. w k t ó r y m bandyci zabijali się wzajemnie o. umiejscowiony i z a d a t o w a n y . udręczona zapachem spalin. znaną z innych sytuacji. zajmował się sprawą stosunków polsko-niemieckich. bo brak jakiegoś technicznego drobiazgu. w p o t o c z n y m rozumieniu naiwnych.. Przenie­ sienie bohaterów we współczesność (Nie ma mocnych) pozbawiło film naturalnej tuż po wojnie ostrości konflik­ tów. Powstała Ewa chce spać (1957). niewątpliwie wrażliwszych od nas. po utracie politycznej niepodległości. Podobnie konkretny humor. Elementy racjonal­ nej satyry rozpuścił w rozczynie a b s u r d u . Sugestywność Wajdowskiej wizji niewiele miała sobie . chcącemu świat rozweselić. teczkę ze scenariuszem. śmieszny i oryginalny. co jakiś czas d o m a g a się zbawienia od przyrody. Komedia d o p i e r o po 1956 r. obse­ s y j n y m . a nawet w Nie lubię poniedziałku z nieco mniej ambitną. ba. a które od prze­ ciętnych reprezentantów (włoskich.. n o w o ­ czesnego modelu pofeudalnego społeczeństwa polskiego. Aleksander Ford zrealizował Krzyżaków (1960). Popioły (1965) Wajdy. które technicznie okazało się w pełni możliwe. a przecież w oczywisty sposób wrażliwych. Również sztuka kieruje więc atawistyczne nadzieje p o d adresem ludzi w y c h o w a n y c h przez naturę. przysłowiowych cechach charakteru rosyjskiego i p o l ­ skiego. stała się przedmiotem ambicji t w ó r c z y c h . uwspółcześniając nieco w y m o w ę powieści Sienkie­ wicza. gdzie „ n a u k o w a organizacja przestępstwa" właśnie z p o w o d u matematy­ cznej precyzji musi się w ostatniej chwili załamać.naria. Leszczyńskiego. nocami przybijali na rogach ulic stemple „ K o c h a m Alę". Dobre tradycje Ewy o d n o w i ł Chmielewski w burlesce Gdzie jest generał?. p o k r e w n y m Sławomirowi M r o ż k o w i . jest czymś na połowie drogi między Flahertym a La stradą. zaczerpnięty z prozy Norwega Tarjei Vesaasa. Gangsterzy i filantropi Hoffmana i Skórzewskiego kreowali natomiast wiele czystego k o m i z m u ze s k o m p r o ­ mitowania odwiecznych reguł angielskiej komedii g a n g ­ sterskiej w rodzimie polskim ś r o d o w i s k u .. amerykańskich) tego g a t u n k u różniło się troską o historyczny realizm i a m b i ­ cjami wykazania się — obok e f e k t o w n y c h dekoracji i d y ­ n a m i c z n y c h galopad — także dążeniem do ujawniania istoty procesów historycznych. nadrealnym. Ale był to w o g ó l e o s o b n y świat Chmielewskiego. profe­ sorowie Akademii Złodziejskiej prowadzili f o r m a l n e semi234 POLSKA ODNOWIENIE LEKCEWAŻONEGO GATUNKU Dość niespodziewanie uznani t w ó r c y przejawiali u p o ­ dobanie do wielkiego widowiska historycznego. ale niejedno może podszepnąć artyście. Wreszcie Janusz Majewski w Sublokatorze (1966) opowiedział się za h u m o r e m z lekka m a k a b r y c z n y m . w któ­ r y c h . według eposu Żeromskiego. Nasza cywilizacja. zręcznie spekulując na t y p o w y c h . zabawnie atakującym „ o d w i e c z n ą kobiecość" na terenie specjalnie s t w o r z o n y m . ale zachowującym niepokojące podobieństwo do rzeczywistości. ale zabawnie absurdalną wizją j e d n e g o dnia w Warszawie.

dotąd mistrza w filmie a n i m o w a n y m . rozrzewniającą dorosłą w i ­ downię przypomnieniem dziecinnych lektur. Walkę o władzę młodego faraona z XI w. jakby ich autorzy sprzed wieku otrzymali etaty w gottwaldowskiej w y t w ó r n i . Zastrzeżenia budziło też odmienne niż u Żeromskiego rozstawienie point. kreskowane lufy armatnie o sece­ syjnych o k u c i a c h i kreskowane rowery p o d w o d n e (to już 235 był oryginalny pomysł Zemana. Kadar i Klos utracili na pewien czas prawo do samodzielnej reżyserii. które brzmią dziś ryzykownie i wdać się w barwny cwał. Mniej tu było rozhukanych. z a b a w n y pastisz r o m a n s u płaszcza i szpady. Doświadczenia tamtego warsztatu wyzy­ skał dla ironicznego pastiszu. Potop) była już bardziej tra­ dycyjna: wyzyskać tryskające dynamiką charaktery sien­ kiewiczowskie. O b o k tego dzieła doskonałego. reakcje i sposób odczuwania. Wyższa zasada Krejćika mówiąc o okre­ sie zamachu na Heydricha koncentrowała się na świecie Faraon (w ś r o d k u Jerzy Zelnik) . zdumiewające. szturm i bigosowanie na odlew łuszczybochenków. zalecający się pomysłową plastyką i przeglądem różno­ barwnych kreacji aktorskich. debiut Ladislava Helgego. daleko mniej doskonałe. Okazało się. gdzie analizowano przyczyny degradacji zdolnego inży­ niera.równych w kinematografii światowej. Stare sztychy o gęstej. „ c z u j n o ś c i rewolucyjnej". Już samą koncepcją kolorystyczną. Pewnym odstępstwem od powyższej f o r m u ł y było w i ­ d o w i s k o Wojciecha Hasa Rękopis znaleziony w Saragossie (1964). szarżę. jakby to był film współczesny. stuszować elementy historiozofii. na której ówczesny minister kultury wystąpił przeciw opisanej tendencji. palbę. za to przejęte ambicją wpływania na życie i wypełniania kadru rzeczywistą materią dzisiejszości. pozio­ mej kresce zaczynały się ruszać. Tej naturalnej linii rozwoju zagrodziła drogę konferen­ cja f i l m o w c ó w w Bańskiej Bystrzycy. oraz rezygnacją z p e w n y c h . . nie­ zrozumiałe. Postanowił szokować widza nie t y m . zakurzoną. sto­ nowaną. tętent. że można zrobić sensowny. a ich koledzy dali spokój tematom zbyt zaangażowanym. Pierwszym sygnałem zmian był d o p i e r o Diabelski wynalazek (1958) Karela Zemana. wcale nie formalistyczny f i l m . tylko nakręcony 30 wieków t e m u . tylko od pew­ nego założenia formalnego.i v CZECHOSŁOWACJA SUMA ZAGADEK DO ODGADNIĘCIA Kinematografia czechosłowacka długo nie mogła otrzą­ snąć się z solidnego akademizmu formalnego i konfor­ mizmu w wyborze konfliktów.n. więcej alegorycznych wizji. powstały inne. sfilmował tak. Nie­ które filmy trafiły na p ó ł k i . choć „ w d u c h u Verne'a") w p r o w a d z i ł reżyser a k t o r ó w o z lekka z d e f o r m o w a n y m geście i za pomocą skutecznych t r i c k ó w technicznych związał wszystko w całość. ale dość w końcu oder­ wanego. Dwa interesujące filmy powstały na razie w kręgu tema­ tyki okupacyjnej. Między kreskowane automobile.e. jeśli się startuje nie od określonych treści. co w życiu starożytnego Egiptu było egzotyczne. Były to zwłaszcza: Osa­ motniony (1957). Najpełniejszym osiągnięciem był jednak Faraon (1966) Kawalerowicza. pozornie „ f i l m o w y c h " i w i d o w i s k o w y c h . ponad historiozofię stawiające racjonalisty­ czny. ale t y m . Formuła Jerzego Hoffmana w jego adaptacjach Sien­ kiewicza (Pan Wołodyjowski. Kadar i Klos w Trzech życzeniach podobnie aktualną p r o b ­ lematyką społeczną zaatakowali w formie satyrycznej alegorii. co najbardziej przy­ p o m i n a ł o nasze dzisiejsze problemy. oskarżając metody tzw. i Tu są Iwy Krśky. p. sarmackich charakte­ rów. opartego na Juliuszu Verne i jego ubiegłowiecznych ilustratorach. poświęcony s k r o m n e m u nauczycielowi. który nie umiał obojętnie przypatrywać się niesprawiedliwości. które w zamiarze samobiczowania chciały rewidować najmniej c h l u b n e tradycje narodowe. natomiast konstruk­ cja filmu pozostawiała niejedno do życzenia. efektów oryginału Prusa podkreślał reżyser w y b ó r f o r m u ł y odwrotnej niż zwykle w t y m gatunku stosowana.

Dwie kobiety znalazły się w sytuacji krytycznej: g i m n a styczka o twardej woli dokonania czegoś i żona dygnitarza. Przeciętność i ostrożność. niż w paru kluczowych momentach. Filmy cze­ c h o s ł o w a c k i e zaczęły znowu stawać się rewelacją mię­ d z y n a r o d o w y c h festiwali. po czarnym romansie Wilcza jama. Z w r ó c o n o na nie uwagę już po poetyckiej baśni Gdy przychodzi kot (1963) Vojtecha Jas­ nego. bezbłędnym warsztacie i pewnej chwiejności w stosowaniu ś r o d k ó w realistycznych i p o e t y c k i c h . które się nie znają. Reszta utrzymana była w tonacji intymnej. Premiera Kota była jakby wystrzałem startowym dla g r u p y n o w y c h . które w ogóle się ze sobą nie zetkną.pojęć moralnych nauczyciela humanisty. miejsce sprzedawcy w sklepie s a m o o b s ł u g o w y m . to odrzucanie twier­ dzeń pozbawionych d o w o d ó w i negowanie czyjejkolwiek nieomylności były w kinie czeskim z g r u n t u nowe i p o c h o ­ dziły od m ł o d y c h . Pewien wyrostek dostaje. Takt reżyserski Weissa nie pozwolił mu w y g r y w a ć tego dystansu więcej. jakie na ziemi dają się pomyśleć — między rozkwitem pięknego uczucia a zwierzęcą furią l u d o b ó j c ó w . która nakazywała zapomnieć o szalejącej na zewnątrz śmierci. gdy jego wiara w absolutną „wyższą zasadę" zos­ tała przez zbrodnie faszyzmu obalona. kameralnej. Te nutki braku szacunku dla ustalonych wielkości. Obaj urządzili się — willa. że jakąś szansę stracili. szczyt swej kariery osiągnął tragedią Romeo. A p o d y k t y c z n y m montażem r ó w n o l e g ł y m połączyła Chytilova losy d w ó c h bohaterek. Jiri Weiss. którzy demonstracyjnie odrzekli się cofania w bezpieczną prze­ szłość. Konstrukcja wspierała się na monstrualnym dystansie — j e d n y m z największych. jako pierwszą pracę. auto. uczciwa praca „ p o ż y t e c z n y c h członków społeczeństwa" — jednak gdy popijają w zakończeniu zbyt gęsty ajerkoniak. co się w życiu liczy. lodówka. który przeżywa kryzys. jak miłość matczyna). wyróżniającej się o r y g i n a l n y m i pomysłami kolory­ stycznymi. Nie idzie mu to. urwanej patetycznym dyso­ nansem: śmiercią żydowskiej dziewczyny z rąk gestapo. reżyser o d o b r y m guście. g w a ł t o w n y m pamflecie na hipokryzję strasznej burżuazji z początków XX w. To O czymś innym (1963) Very Chytilovej. prowadząca życie „ d o pozazdroszczenia". aby wnioskiem z tej konfrontacji był namysł widza nad t y m . Muzyk z Pragi przyjeżdża na wieś na zaproszenie daw­ nego kolegi z konserwatorium. które t r i u m f o w a ł y w B a ń ­ skiej Bystrzycy. nie lubi tego i w y b u c h a konflikt między nim a nie rozumie­ jącym go ojcem — to Czarny Piotruś (1963) Milośa Formana. na ważniaków i lizusów. że życie Diabelski wynalazek Gdy p r z y c h o d z i kot . Julia i ciemność (1960). Równocześnie była to niezbyt zjadliwa satyra na g ł u p o t ę (o której Jasny mówi. nieprzeciętnie z d o l n y c h reżyserów. że jest nieskończona. czują. Opowiedział o naiwnej młodzieńczej miłości. w k o ń c u otrzymały dymisję.

często niezawodowych. Interesująca twórcę para. moja p a n n o upływa i czasu coraz mniej. Z dużą otwartością obyczajową. że robi on wrażenie czegoś nigdy nie widzianego. co rze­ czywiście jest. Od reportażu z życia wielkiego hotelu w Gottwaldovie przechodzimy do tęsknoty za wielkim uczuciem i przelot­ nego romansu żołnierza z kelnerką. potem odsunięty i rozgoryczony tym odsunięciem. Autor Czarnego Piotrusia atakowany przez część krytyki za „ f a ł ­ szywy o b i e k t y w i z m " odpowiedział. protestowała oburzona. Reżyseria w opisanych tu filmach jest konsekwencją faktu. to Pociągi pod specjalnym nadzo­ rem (1966) Jifego Menzla. ale jako sumę zagadek do odgadnięcia. że jest taka. niedoj­ rzały seksualnie. znika za plecami innych. nie t y l k o chyba we własnym imieniu: „ W c a l e nie pragnąłem pokazać. wraz z odkryciem miłości o d k r y w a aktywną walkę z o k u p a n t e m i ginie w ak237 cji sabotażowej — ten odpowiednik Popiołu i diamentu akcentujący zarazem o d m i e n n o ś ć czeskiej historii. Kolektyw młodzieży wysłanej na wakacyjne roboty rolne bezceremonialnie wtrąca się do sympatii łączącej d w o j e miłych indywidualistów i nachalnym „ u s t a w i a n i e m " i „ w y c h o w y w a n i e m " niszczy jakieś delikatne piękno — to film muzyczny Ladislava Rychmana Starcy na chmielu (1964). czego nie trzeba kreować. Reżyser pozostał też wierny swemu credo w Miłości blondynki. że nie traktowały świata jako zbioru g o t o w y c h prawd do udo­ wodnienia. Można tu m ó w i ć o takim o d n o w i e n i u starego schematu sytuacyjnego. gdzie nie wszystko może b y c z g ó r y przewidziane. ale też z w y b o r n y m rysunkiem społecznego kontekstu (mała mieś­ cina z czysto kobiecą załogą. Najogólniejszym w s p ó l n y m mianownikiem t y c h róż­ nych g a t u n k o w o i stylistycznie filmów było chyba to. Reżyser dobiera a k t o r ó w nieznanych. Smarkaty asystent zawiadowcy małej stacyjki. jej namiętną potrzebę miłości i wszystkie realistyczne przeszkody spiętrzone przez rze­ czywistość. i fotografuje ich w autentycznej scenerii. to bohater filmu Odwagi na co dzień (1964) Evalda Schorma. domieszał do swych barw sarkazm i wy­ stąpił przeciw tępocie zaśniedziałego miasteczka. gdzie o narzeczonego t r u d ­ niej niż o zbawienie duszy) n a r y s o w a ł t u Forman niepokoje nieładnej dziewczyny. Jego dzień pracy w powszedniej Pradze. Były p r z o d o w n i k pracy i aktywista w okresie kultu j e d ­ nostki. jak i czeskiej mentalności. jaka dzi­ siejsza młodzież być powinna. niechętna przemianom. że pokazuje się nam rzeczywistość jako coś. jaka jest". zabarwiony pers­ pektywą ojcostwa i nową odpowiedzialnością — to Pier­ wszy krzyk (1963) Jaromila Jireśa. naiwny i anty heroiczny. że nawet w kraju Szwejka stanowiło to wyz­ wanie: część opinii. w i d o k zasłaniają przy- . a w i e r n y samemu sobie. w k t ó r y m chłopiec pragnie wyłącznie o d w e t u za niepowodzenie doznane gdzie indzej — to Tak blisko nieba (1963) Vladimira Brebery. To — Intymne oświetlenie (1965) Ivana Passera. tańcząca w kawiarni. moja panno (1967) Forman. Na j e d ­ nym balu strażackim potrafił zgromadzić tyle znaczącej śmieszności. chciałem natomiast prze­ śledzić.Czarny Piotruś (Ladislav J a k i m i V l a d i m i r P u c h o l t ) Pali się. Rodzi się p i e r w o r o d n y m ł o d e m u e l e k t r o t e c h n i k o w i .nie rezygnując z precyzji psychologicznej nawet m i g a w k o ­ w y c h epizodów. jak doszło do tego. Natomiast w Pali się.

Nic tu nie było. sympatycznego oficera W e h r m a c h t u . Możliwe są wszel­ kiego rodzaju dygresje.. żywy przykład filmu zaangażowanego. którego jednak nie można nie rozstrzelać. usuwa ogniwa łączące. Sięgnął po konflikt do samego sedna naszego życia — łącząc konkretny a t r u d n y problem społeczny czy nawet e k o n o m i c z n y z dyskusją o moralności. o h y d n y taniec d o b r o w o l ­ nego zezwierzęcenia. przymykając oczy na pewne paragrafy. do świadomego w y b o r u . a minister. k t ó r y c h grube ziarno przypomina fakturę k r o n i k . Film nie o p o w i a d a wszystkich faz wydarzenia po kolei. . jak tylekroć przedtem. pozostawia fakty kulminacyjne. W swych niewielu filmach — przede wszystkim w Diamentach nocy (1964) i O uroczystości i gościach — wskazywał na intymne więzi między moral­ nymi klęskami naszego świata. Reżyserzy starali się ponadto. którą Helgę potraktował bez szarży. jeśli nie. a przecież potrzebnego dla p o c z u c i a prawdy. a nawet tkliwością. „ n a szczeblu p o w i a t o w y m " rozegrany dramat niekompetencji przewodniczącego Rady. W jego osobistych i s t r o n n i c z y c h wizjach szczególnie nieba­ nalnie rysował się problem niemiecki: w osobie młodego jeńca. Rzeczywista tragedia współczesna bez w i n n y c h . natchnionego przez czeskich surrealistów i Kafkę. Wszędobylska kamera nie poluje na w y m u ­ skane k o m p o z y c j e kadru. ale bohater go nie przyjmuje. O d p o w i e d z i nie znaliśmy bynajmniej zawczasu. Blisko t y c h zainteresowań znalazł się również Wstyd Helgego.godni gapie. Dźwięk uży­ wany b y w a przekornie. niesynchronicznie i wzbogaca obraz elementami zgoła n o w y m i . a n i e t y l k o d o sentymentalnego „ s y m p a t y z o w a n i a z kimś". dobra wola już nie wystarcza i trzeba odejść. zadowolonego z siebie. do swoich strzelają!" Jeszcze bliżej d o s k o n a ł o ś c i formalnej byli t w ó r c y w Sklepie przy głównej ulicy (1965). ów zapluty. stale ruchliwa i agresywna. Pokazując „ o d we­ wnątrz" racje także i innych uczestników akcji. Można by tę dramaturgię nazwać punktową. gdzie Ida Kamińska stworzyła znakomitą kreację starej i dostojnej żydowskiej k u p c o w e j . w przeciwieństwie do tradycyjnej liniowej. zasługuje na karę surowszą. Awansowany na d y r e k t o r a robotnik otrzymał zadanie u r u c h o m i e n i a w przyśpieszonym terminie elektrowni. albo niemieckich antyfaszystów. Do młodej „ s z k o ł y praskiej" zaliczano powszechnie Jana Nemeca. bezpiecznym ilustrowaniem tez danych z góry. niby nieważnego. T r u d n o zapomnieć z Diamentów nocy ów k o ń c o w y triumf g r o m a d y bezzębnych staruchów. Do g r u p y m ł o d y c h — nie z t y t u ł u w i e k u . Największym osiągnięciem Kadara i Kłosa był jednak Oskarżony (1964). Należy mu się jednak miejsce zupełnie osobne jako moraliście badającemu kryzys cywilizacji współczes­ nej za pomocą oryginalnej poetyki s y m b o l i . nie przybył na rozprawę. a bohater nic innego nie umie. Tropi życie na gorącym uczyn­ ku. ale został posa­ d z o n y na ławie oskarżonych. z całym sza­ c u n k i e m . kiedy kamera przez chwilę zagapią się na c o ś obok. a Josef Kroner t r u d n y t y p uczciwego tchórza na tle faszystowskiej. małomiasteczkowej Słowacji. Już Śmierć nazywa się Engelchen (1963) była nowatorską próbą spojrzenia na okupację i partyzantkę słowacką s u b i e k t y w n y m i oczyma człowieka rannego i ciężko doświadczonego przez los. ale śmiałości w sięganiu po nowe f o r m y i treści — zapisali się też wraca­ jący do t w ó r c z o ś c i Kadar i Klos. Dramaturgia podporządkowuje się ruchliwości kamery. by w i d z nie utożsamiał się z bohaterem ( c h o ć było to do nie­ d a w n a szczytem marzeń t w ó r c y ) . noszącego się z t o m i k i e m Goethego pod pachą. unikając onieśmielających reflektorów. Zadanie wykonał. Problemy rowoju tego regionu przerosły umiejętności przewodniczącego. który obiecał go „w razie czego" bronić. przenośni i p o d ś w i a d o m o ś c i . Operatorzy używają błon 0 najwyższej czułości. Wyrok jest śmiesznie niski. w krytycznej chwili wspierających słowackich partyzantów 1 zarabiających m i m o to jedynie słowa pogardy: „ T f u . p o z b a w i o n y c h s a m o k o n t r o l i . a skłonnościami i wadami n i e p o z o r n y c h jednostek. chcieli 238 Oskarżony zmusić widzów do myślowej aktywności. Zdjęcia można wtedy robić nawet w nocy.. Jeśli jest w i n i e n — proszę bardzo. a linie między n i m i każe kreślić wyobraźni widza. którzy całkowicie o c h o t ­ niczo złapali d w ó c h m ł o d o c i a n y c h uciekinierów z obozu koncentracyjnego.

rezygnację z poszukiwań i akademicką troskę o nienaganność. Profesor padnie ofiarą. gorzka i s m u t n a . Mamy tu podobiznę młodej inteligencji socjalistycznej. i to w chwili. jak to się dzieje w nowoczesnej literaturze. Ale na jeden sezon f i l m y węgierskie wysunęły się przed wszystkie inne w obozie socjalistycznym. i widza. ale także symbolizmu nieco staroświeckiego. raczej jako zapoczątkowa­ nie n o w e g o stylu myślenia u swego niegłupiego bohatera. chętnie pomawianej o egoizm i w y g o d n i c t w o . a w latach 1955—56 błyskotliwy renesans. W Polsce przygotował on erupcję „ s z k o ł y polskiej". którego Słońce w sieci (1962) w y r o s ł o dokładnie z t y c h samych inspiracji (w dodatku wcześniej). gdy już został zmuszony do wyparcia się swych ideałów. M ł o d y lekarz chłopskiego pochodzenia. aż do swoistego. 239 wplątany niechcący w szowinistyczną akcję polityczną. Po dłuższym letargu — nie tylko Fabriego — s p o w o d o ­ w a n y m restrykcjami politycznymi przebudzenie d o k o n a ł o się za sprawą całej plejady m ł o d y c h . gdyż zapowiedziało na­ rodziny o g r o m n e g o talentu. zaręczona z bogatym g o s p o ­ darzem. przy k t ó r y m pod obiektyw nawijają się sceny koniecznie do czegoś scenarzyście potrzebne. Fakty umyślnie nie są zbyt wielkiego kalibru. po p u d o w k i n o w sku. mają znacze­ nie p o m o c n i c z e i nigdzie nie wysuwają się przed bohatera: źródłem przemiany pozostaje wyłącznie on sam. ile przywrócenie praw wyobraźni 1 f i l m o w c a . by wstrzymać lawinę fanatyzmu. Z rzeczywistym wyprowadzeniem kina słowackiego na f o ­ rum międzynarodowe trzeba było jednak poczekać na ujawnienie się frenetycznego talentu Juraja Jakubisko. jedną z g ł ó w n y c h ról powierzono m e l o d y j n e m u w a l c z y k o w i . źle widzianego przez rodziców. co filmy Jireśa i Formana. cofające się do źródeł wydarzeń 1956 roku. pełne g o t y c k i c h aniołów. Jego nowoczesne Chrystusowe lata (1968) były nie t y l k o śmiałym przyczynkiem do istoty stosunków między Cze­ chami i Słowakami (pierwszy film na tak doniosły temat kraju!). Hannibala. potem „ p r o d u k c y j n y " . m o n t o w a n a jazda z a k o c h a n y c h na karuzeli zasłużyła na najwyższe pochwały za obraz i dźwięk.K i n e m a t o g r a f i a s ł o w a c k a . Filmy Fabriego robione po stłumieniu Powstania Bu­ dapeszteńskiego wykazały spadek temperatury uczucio­ wej. Na Węgrzech zdławienie na­ r o d o w e g o protestu przez czołgi radzieckie zahamowało na czas jakiś naturalny rozwój już ujawnionych talentów. nadrealizmu. włącznie losy kinematografii węgierskiej i polskiej były uderzająco zbieżne: zaraz po wojnie parę sukcesów. mniej spontaniczny: satyryczna komedia z p r z e d w o j e n n y c h Węgier. umiarkowanie zarozumiały i nieźle urządzony. Zerwano z takim pokazywaniem życia. Ciążył na niej pewien nieśmiały regionalizm. Bohaterem jest zasuszony belfer gimnazjalny. Jej konflikt p r z y p o m i n a wcześniejszą Piędź ziemi: dziewczyna (Mari Tórócsik). silnie zabarwio­ nego folklorem. Nowe są tu nie tyle perypetie tej miłości. Cały jego zasób o d w a g i absolutnie nie wystarcza. oznaczają powrót Fabriego z pierwszego okresu. kocha chłopca. Jancsó pokazuje ten wstrząs bez żadnej dziecinnej natychmiastowości. Rzecz dzieje się już na wsi spółdzielczej. Wśród t y c h interesu­ jących f i l m ó w pierwsze między r ó w n y m i jest może Światło na twarzy (1963) Miklósa Jancsó. opowiedziane stylem n e r w o w y m . Z u p e ł n i e o r y g i n a l n e są natomiast Organy. mniej też proponowała dzieł dojrzałych. Akcja prof. Z r o b i o n y w 1965 r. s k r o m n i e j s z a liczebnie. a znakomicie. w o j n y i upojenia wielką muzyką. I jeszcze jeden d o b r y Fabri z tego samego roku. ale i głębszą dyskusją filozoficzną nad niedojrza­ łością środowisk artystycznych. WĘGRY 0 SAMODZIELNOŚĆ W MYŚLENIU Do 1956 r. Najciekawszym nazwiskiem stał się bezspornie Stefan Uher. f i l m Jancsó Desperaci jest pełną Karuzela m i ł o ś c i (Mari T ò r ò c s i k i Imre Soós) . Zwiększono liczbę n a s t r o j o w y c h impresji. Dopiero Dwadzieścia godzin (1965). Reżyser szeroko korzystał z prawa do przeryso­ wań (także d o s ł o w n y c h : fotograficznych) w obserwowa­ niu swego wystraszonego człowieczka. bardzo osobistym. Najważniejszym osiągnięciem była Karuzela miłości Zoltana Fabriego (1956). przybierający postać prze­ sadnego zwiększania ekspresji w konfliktach skądinąd zwykłych czy banalnych. przeżyje nagle — pod w p ł y w e m faktów błahych i c o d z i e n n y c h — wstrząs moralny. schematyzm. choć mniej żarliwy.

jestem inżynierem! W ten świadomie drażniący sposób stawiał Szabó sprawę miejsca w naszym życiu postaw egoistycznych. okazał się Ja. Obraz zdradza to samo dążenie do ograniczenia. operują­ cego wielkimi. przekonanych. który otwiera się na widza. ale prekursorzy często ponoszą oso­ bistą porażkę. jak i szalenie prostymi. do roztropnej oględności po zetknięciu ze światem. analiza uczuć zamkniętej społe­ czności wakacyjnej. Jancsó wystrzega się słowa i jego pułapek. Jancsó kieruje kamerę na siły d y n a m i ­ czne i wstępujące. które odniosą histo­ ryczne zwycięstwo. stwarza nastroje zagroże­ nia. Dialog u niego o niczym nie informuje: albo przybiera formę kate­ g o r y c z n y c h rozkazów. Przyszłe zwycięstwo łatwiej dostrzec w ich o c z a c h . Kompozycja kadrów zmierza do eliminacji zbędnego szczegółu. skrępowany z b u d o w a n y m przez sie­ bie autorytetem zmarłego. Interesuje go człowiek w historii. jak również jego Sokoły. bez kłódek nie jest zamknięciem.godności i wyszukanego piękna elegią na śmierć z b ó j n i ­ ków z naddunajskiej puszty. jako synonimie poniżenia czy rozpaczli­ wej samoobrony. jak przede wszystkim we własnym kraju. Mówi się często o filmach inkrustowanych o z d ó b k a m i . Stanowi on d o w ó d krystalizowania się tego oryginalnego talentu. I tak nikt nie ucieknie. stwarza pozory swobody. Przetykane obrazowymi symbolami były również reali­ styczne zainteresowania lstvana Szabó. j e d n y m z naj­ wybitniejszych na Węgrzech. Zupełnie oryginalny i osobisty styl Jancsó ma wyraźne cechy rozpoznawcze. Linia dramatyczna tego filmu przebiegała od młodzień­ czego entuzjazmu g r u p k i m ł o d y c h reżyserów telewizji. oczyszczania z wszelkich przypadkowości i sprzecznych natchnień. Nieobcy poetycznemu r o m a n t y z m o w i był również Wir (1964) lstvana Gaala. Jego strzelista poetyka nadaje dziełu o mechanizmie prowokacji policyjnej rangę uniwersalną: rozprawy człowieka z wła­ sną małością. „ b a r o k o w y c h " . Najwybitniejszym jednak filmem Szabó. albo jest pośrednim odbiciem zda­ rzeń. Robił to zarówno środkami w y r a f i n o w a n i e naiwnymi. — Nie. Z n a k o m i t y m pomysłem jest np. j e d n o l i t y m i . — Czy jesteś komunistą? — pytała bohatera dziew­ czyna. Dzieło Jancsó w y w a r ł o wielkie wrażenie zarówno w skali m i ę d z y n a r o d o w e j . przenikliwego portrecisty młodego pokolenia. s k o m p o n o w a n e g o jasno i oczyszczonego z elementów z b ę d n y c h . Film Jancsó jest g o t y c k i . gdy przegrywają. Ale chodzi o klę­ Desperaci skę szczególną: chwilową klęskę sił. Złudne. Z obrazem łączy się ruch. I tak Gwiazdy na czapkach okazały się niekonformistycznym hołdem złożonym Rewolucji Październikowej. Więzienie bez cel. zwłaszcza białymi płaszczy­ znami. Własne i niepowtarzalne cechy stylu Janscó rodzą naturalnie groźbę maniery — powtarzania samego siebie. Na każdy nowy f i l m Jancsó czekano odtąd z napię­ ciem jako na jedno z najważniejszych zjawisk ujawnionych przez kino socjalistyczne tego okresu. Każdy sam musi przepłynąć swój Dunaj — m ó w i 240 . Sama f o r m a ruchu (ele­ mentu najswoiściej filmowego) sugeruje już znaczenia: kamera płynnie poruszająca się po s k o m p l i k o w a n y c h krzywiznach wciąga w wir akcji. których musimy się domyślać. Zmaterializował tu reżyser dziecinne mity o wcześ­ nie zmarłym ojcu bohatera. składają­ c y m i się na niezrównane bogactwo i wielopłaszczyznowość f i l m u . usytuowanie więzienia na środku stepowego oceanu. Decydująca jest natomiast rola obrazu: dramatycznego. w Wieku marzeń (1964). że czeka na nich cały świat. Film z całym szacunkiem dla zasług starszego pokolenia wołał o samodzielność w myś­ leniu. ile materiału na odnalezienie samego sie­ bie tkwi w goryczy z porzucania dziecinnych marzeń. twój syn (1966). Bohater. zaś Cisza i krzyk pokazywała rozpad więzi międzyludzkiej w w y n i k u bratobójczych walk 1919 r. przed stu laty wciągniętych w diabelską pułapkę przez policję habsburską. ustawicznie zaś względem siebie porusza­ jący się aktorzy wyrażają niepokój i stałe poszukiwanie traconej co chwila r ó w n o w a g i . W efektach światłocienia ten czarno-biały film robi wrażenie k o l o r o w e g o . osaczenia. przypominał bohatera C h u c y j e w o w s k i e g o Mam 20 lat. Zastanawiał się. Zdzieranie odzieży ze skazań­ c ó w przed egzekucją ma swój o d p o w i e d n i k w obnażaniu ciała kobiecego. Przy t y m — człowiek ponoszący klęskę. szukające w realnym świecie stacji zootechnicznej pretekstu do wielkich porównań filozoficznych.

Oba kierunki łączyło zaangażowanie się w sprawy swego kraju i wiara w użyte­ czność społeczną sztuki. który w aus­ triackim mundurze walczy przeciw r o d a k o m . I dopiero tu widać. ale bezdusznych ma­ rionetek. którzy zamiast c h ł o p o m a ń s k i c h frazesów muszą wydać policji rozkaz strzelania do z b u n ­ t o w a n y c h — przypominają żarliwością Syrenę S t e k l y e g o . bo tylko tak może uwolnić się od hańby w swej własnej świadomości". Jego bohaterem jest elegancki porucznik z pierwszej w o j n y światowej. Nie tracąc z oczu wielkich p r o c e s ó w historycznych i nie rezygnując z pokazywania wielu środowisk równocześnie. starali się o d c h o d z i ć od p o w o ł y w a n i a do życia t y p o w y c h . Jancsó i Kovacsa. t w ó r c y t r u d n e g o . opozy­ cja poezji i realizmu. Wtargnięcie t ł u m u nędzarzy na pokoje pańskiej rezydencji i przerażenie liberałów. Kovacs nie skorzystał z możliwości (choć były). Tę jasną moralnie postawę przeniósł Kovścs do współ­ czesności w Murach. wskutek czego p r ó b y zbliżeń p s y c h o l o g i c z n y c h wypadały nieprzekonywająco. subtelniejszych ś r o d k ó w wyrazu i przesada w sto­ sowaniu starych (teatralnej maniery gry aktorskiej czy czułostkowości w reżyserii).zastanawiająca scena końcowa — nie można przeżyć życia na cudzy rachunek. Wywodzi się z paru f i l m ó w Andrasa Kovacsa. ale reżyseria trafnie zdała się na w y m o w ę szeroko rozwiniętego ekranu panoramicznego. RUMUNIA ZBAWIENIE W EPICE Nie zdobyła ustalonej pozycji kinematografia r u m u ń ­ ska. p o ­ przednio niepokojące groźbą odklejenia się od siebie. s t o p n i o w o dochodzi do zrozumienia Z i m n e dni (Ivan Darvàs) 241 . realizującego filmy rzadko. nie grzeszące umiarem w malowaniu świata posiadaczy. Rumun. ale poddany austriacki. Najlepsze s t o s u n k o w o rezultaty osiągnęli reżyserzy r u m u ń s c y w dziedzinie e p i k i . w k t ó r y m nie ma nic do wygrania. gdzie wracający z zagranicznej p o d ­ róży naukowiec wkracza w konflikt. by częś­ c i o w o przynajmniej przerzucić współodpowiedzialność na Niemców. Jest to formacja realizmu społecz­ nego. dysponujący najbardziej pla­ styczną wyobraźnią w ś r ó d t w ó r c ó w r u m u ń s k i c h . Późniejsze Pałace w płomieniach (1966) Mircei Muresana. ale z niezwykłą żarliwością traktującego ideowe funkcje kina. w temacie p o d o b n e (bunt chłopski z 1907 r. Sceny takie. „Sądzę — powiedział reżyser — że każdy naród p o w i n i e n odważnie spojrzeć na haniebne karty swej histo- rii. jak spychanie przez bandę z pagórka płonących wozów ze słomą na wiecujących c h ł o p ó w czy wlewanie się trzema uliczkami manifestantów na plac przed prefekturą. lepiej tłumaczyły ideę f i l m u niż sążniste dialogi i pozwalały zapomnieć o mieliznach scenariusza. Opozycja d w ó c h przyjaciół. Wielki autorytet moralny i polityczny zdobył Kovacs od razu s w y m debiutem. Pierwszą zapowiedzią było tu Pragnienie (1961) Mircei Dragana. Wprawdzie scenariusz operował jedynie najbardziej uproszczonymi społecznie sytuacjami. Środki były jednak wyraźnie odmienne. Najpierw beztroski i służbisty. rozgadanego. Pojawiła się jednak w kinie węgierskim także druga formacja ofensywna. jak harmonijnie zeszły się w tej konkluzji wszystkie warstwy f i l m u . przypomina nieco opozycję WajdaMunk w zaraniu „ s z k o ł y polskiej". bolesny temat masakry dokonanej na Serbach i Ży­ dach w 1942 r. ale wszystko do stracenia (a m ó g ł b y się od wkroczenia z łatwością uchylić). Zimnymi dniami (1966). Cechowała ją swoista nieśmiałość w stosowaniu no­ w y c h . na­ bierają sugestywności w scenach o d w e t u uciskanych. Nieco inny typ epiki zademonstrował w Lesie powie­ szonych (1965) Liviu Ciulei. epos o p o w o j e n n y m dzieleniu ziemi obszarniczej. a w w y p a d k u postaci w r o g ó w wręcz karykatural­ nie. Choć żołnierz węgierski niewiele ma p o d o b n y c h zbrodni w o j e n n y c h na sumieniu.). przez garnizon węgierski stacjonujący w j u g o s ł o w i a ń s k i m N o w y m Sadzie. Podjął draż­ liwy.

zepsutą przez niezręcznie „ e f e k t o w n e " zakończenie. ale bogate w subtelne rozwiązania reżyserskie dzieło Ciulei b y ł o ważnym krokiem na drodze rozwojowej młodej kinematografii. o zamierzony i niezamie­ rzony w p ł y w f i l m ó w na odbiorcę. Przypomi­ nają się sceny z Dzieciństwa Gorkiego. c h o ć nieco pretensjonalną opowieś­ cią o konspiracji W niedzielę o szóstej (1965).Las p o w i e s z o n y c h absurdu w o j n y i dezerteruje. Niespieszne w narracji. opowiedziane w t r a d y c y j n y m . Jest to kino. bądź romantycznie (Gdy byliśmy mło- . posługującą się stylizowaną niemal na kukiełki manierą aktorską. Lucian Pintilie. lon Popescu Gopo. z całym wyczuciem bałkańskiego k o l o r y t u przenosząc na ekran tę melancholijną opowieść o przyjaźni dobrze u ł o ­ ż o n e g o dziesięciolatka z p o r t o w y m zabijaką. zabrał się również do reżyserii filmów fabularnych. Zade­ biutował wiarygodną. by po rozlicznych perypetiach (tu do najbardziej e m o c j o n u j ą c y c h należy epidemia cholery) dowiedzieć się „ c z y m się to wszystko skończyło". jakie zawsze będziemy lubili oglądać. rozlewnym stylu. 242 Najważniejszą indywidualnością kina r u m u ń s k i e g o okazał się jednak przybysz z teatru. Za to jego Rekonstrukcja — pozornie banalna relacja z nakręcania przez leniwego prokuratora filmu d y d a k t y c z n e g o o niesto­ sowności bójek — nabrała nieoczekiwanej wagi wielkiego sporu o stosunek sztuki do życia. z k t ó r y c h pierwszy Skra­ dziono bombę był ciężkawą burleską polityczną w roz­ myślnie naiwnej oprawie. BUŁGARIA SŁOŃCE W HERBIE Do u l u b i o n y c h tematów f i l m o w c ó w bułgarskich nale­ żała walka lewicy bułgarskiej z carskim reżimem. Temat ten t r a k t o w a n y był bądź realistycznie (Wyspa śmierci Rangeła Wyłczanowa). wielkie nazwiskow światowej kine­ matografii rysunkowej (Historia świata). Francuz Henri Colpi nakręcił w Rumunii Kodyna (1963) w e d ł u g autobiograficznej powieści klasyka literatury r u ­ muńskiej (ale pisującego po francusku) Panaita Istratiego.

może nawet uczciwego boha­ tera współczesnego d r a m a t u władzy. Wyło Radew. ale tylko jako legendy. Ironiczny dystans w o b e c przeszłości. Nowoczesnością w prowadzeniu opowiadania wyróżnił się były operator. jest tonacją naczelną Objazdu (1967) d e b i u t a n t ó w Griszy Ostrowskiego i T o d o r a Stojanowa. Jak Wenus z piany morskiej. Sło­ w e m . Jest to mianowicie ujawnienie niepełne. To JUGOSŁAWIA POKUSY WTÓRNOŚCI Po d ł u g i m okresie. (1958) Nikoli T a n h o fera. w k t ó r y m kinematografia j u g o s ł o ­ wiańska egzaltowała się niemal wyłącznie heroizmem par­ t y z a n c k i m — co d o p r o w a d z i ł o ją do g a t u n k o w e j . ale właśnie większym napięciu. nie znalazł materializacji równie subtelnej. ten sam t w ó r c a osiągnął p s y c h o l o g i c z n y sukces w ry­ s u n k u postaci cara Borysa III — nieuproszczonego. gdzie o r y g i n a l n y m zabiegiem okazuje się ujawnienie rozwiązania już w pierwszej minucie. bohaterowie w y g o d n i e okopali się w ż y c i u . z d r o b n y c h zachwyceń i przelotnych wrażeń.. Dążność do o d n o w i e n i a t r a d y c y j n y c h metod tra­ fiania do widza zasługiwała na życzliwość. co dzieje się z człowiekiem. w b r e w marksistow­ skim podziałom na d o b r e i na złe. Nieco później. Ale m i n ę ł o lat kilkanaście. bądź wreszcie z nieuzasadnionymi przerostami f o r m y nad treścią (Kajdany Lubena Szarłandżijewa). Toteż twórcy. w Carze i generale. Ten rzadki gatunek uprawiany był głównie po socjalistycznej stronie świata. Jego Złodziej brzoskwiń (1964).. Więc miłość. muzyką gestów. zanotowano ledwie początek jego numeru rejestacyjnego H-8. Bułgarom udało się zrobić to romantycznie. jak u Włochów. s t o s u n k o w o wiele uwagi udzielili efektownej budowie s w y c h filmów. Będą żałować m ł o d o ś c i . t y l k o aluzyjnie: pejzażem. Szkoda.. kiedy w y p ł y w a sią na powierzchnię. ile. dzi* Binki Żelazkowej). dygresje pozornie niczemu nie służące i d ł u g i e jazdy kamery podprowadzające s t o p n i o w o widza pod jakiś efekt aktorski. która automa­ tycznie przysługuje partyzanckim e p o s o m . Tematy współczesne nie miały naturalnie tej samej dramatycznej ostrości. nie jest po p r o s t u j e d n y m z t u z i n k o w y c h oskarżeń wojny.Słońce i cień (Anna Prucnal) subtelny film niedopowiedzeń. w k t ó r y m Radew działał poprzez rekwizyty (ale pozbawione nachalnie s y m b o l i ­ c z n y c h f u n k c j i ) . D o b r e rezultaty dało to w H-8. po s w o j e m u konsekwentnego. nagłego wyrzutu ramion. co pozwala utrzymać widza do końca nie w mniejszym. Wychowanek rzymskiej Szkoły Filmowej Veljko Bulajić * K r y t y k a polska w s k a z y w a ł a na liczne z b i e ż n o ś c i t e g o f i l m u z wcześ­ niejszym o 6 lat Pokoleniem Wajdy. A u t o r z y wykazali się tu dość n o w y m i s u b t e l n y m stosun­ kiem do okresu organizowania s z t u r m o w y c h brygad żniw­ nych na uniwersytetach. tak z plasty­ cznej fantazji reżysera rodziły się dwie półnagie postacie. że cień zagrożenia a t o m o w e g o . miękkości piasku. nastrojem. którzy przeszli do tematyki współczesnej. który na tę słoneczną miłość padał. Na o g ó ł kinematografia socjali­ styczna traktowała p o d o b n e wątki krytycznie lub saty­ rycznie. któ­ rych m o g ł o nawet nie być w scenariuszu. Wyłczanow pokazywał tu nie tyle. I to nie metodą psychologicznej introspekcji. historia serbsko-bułgarskiego trójkąta miłosnego na tle o b o z u jenieckiego z pierwszej w o j n y światowej. lubiącej stawiać wszystko na jedną kartę. mniej troski poświęcając reszcie. Chodzi o historię w y p a d k u d r o g o w e g o opartą na prawdziwym fak­ cie: w i n o w a j c a nigdy nie został ujęty. biorąca się z migotania morza. że ich bohaterowie mogą jeszcze p o w r ó c i ć do swej zabawnej „ p r y n c y p i a l n o ś c i " . co dzieje się w c z ł o w i e k u . Najoryginalniejszym bodaj z filmów bułgarskich oka­ zała się impresja liryczna Rangeła Wyłczanowa Słońce i cień (1962). które na przekór wszelkim r ó ż n i c o m — brały się za ręce w s ł o ń c u plaży. Łudzili nas. przelotnego muśnięcia warg. ale połączony z rozrzewnieniem.. tematy­ cznej i formalnej m o n o t o n i i — dał wreszcie znać o sobie nacisk prawdziwego życia. mają coś do stracenia. zdobyli solidne pozycje. Barwna gale­ ria t y p ó w zaprezentowanych w zamkniętej przestrzeni pędzącego autobusu dobrze świadczyła o realistycznym warsztacie Tanhofera. 243 .

zdrajców i tchórzy. a właściwie i dla wszystkich zebra­ n y c h . w z o r o w a n e g o na Godardzie. odznaczył się Słoweniec. przyszłe rozczarowania. sam okazuje się szkodnikiem. Trylogia poetycka Puriśy Djordjevicia (Dziewczyna. tam pojawiły się inte­ resujące krzyżówki bohaterów-tchórzy. nie operuje o s t r y m i spięciami. Jeden polegał na wzbogaceniu d a w n y c h s c h e m a t ó w partyzanckich (fenomen analogiczny do s k o m p l i k o w a n i a moralnego t r a d y c y j n y c h westernów). Największą biedą r o z d r o b n i o n e j i wodzonej na wiele pokuszeń k o m e r c y j n y c h kinematografii jugosłowiańskiej był bardzo d ł u g o brak oryginalności. a bardziej t r u d ­ nym wyrastaniem c h ł o p c a na mężczyznę. ale i o d w r o t n i e . marzenia. Klęska bywała zwycięstwem. nie było najmniejszych aluzji do k o n f l i k t ó w czysto n a r o d o w o ś c i o w y c h . bohaterów-patriotów. W gruncie rzeczy jednak właściwym tema­ tem jest f o r m o w a n i e się opinii kolektywnej. póki ich zwiad nie przyniesie d o b r y c h w i a d o m o ś c i . Świt) z lat 1965—67 p r o g r a m o w o odstąpiła od c h r o n o l o g i c z n e g o wyłożenia faktów. a bardziej jeszcze w Dziewiątym kręgu (1960) widziana jest przez zmiękczający filtr w z r u ­ szenia. tzn. Na postoju t ł u m ogląda podły spektakl i omal nie linczuje aktora grającego faszystę. Zdali sobie sprawę ze swej dotychczasowej słabości. Analogie z Dwunastu gniewnymi ludźmi Lumeta nasuwały się nie dla­ tego.Bez rozkładu jazdy był autorem najbardziej „ w ł o s k i e g o " f i l m u j u g o s ł o w i a ń ­ skiego Bez rozkładu jazdy. Ale w przeciwieństwie do Romea. poświęconego wielkiej p o w o ­ jennej migracji p o d g ó r s k i c h c h ł o p ó w na żyzne ziemie naddunajskie ( „ g d z i e p o d o b n o nawet lasy rosną!"). Od p o ł o w y lat 60-tych filmy J u g o s ł o w i a n ujawniły jednak trzy nowe kierunki działania. jak też i siły. nabrać większego przekonania o swoim znaczeniu". Może najdokładniej zrealizowany tu został program Zavattinieg o : „ B ę d z i e m y oglądać. o sześciu r ó w n o l e g ł y c h wątkach. jak z a c h o w u j e się człowiek w s w o i c h najdrobniejszych czynnościach codziennych. Pozornie ta partyjna dyskusja w małym przedsiębiorstwie jest historią dyrektora-autokraty. świadomego swych obowiązków. by maszynista jej nie zostawił. ukrywała * Na p o c z ą t k u lat 60-tych r y s o w n i c y (zwłaszcza M i m i c a i V u k o t i ć ) s k u p i e n i w w y t w ó r n i Z a g r e b Film u c h o d z i l i za g ł ó w n y c h p r a w o d a w c ó w r y s u n k o w e g o f i l m u dla d o r o s ł y c h w skali ś w i a t o w e j . Gdzie dawniej widziało się trzy kategorie ludzkie. ale i do katharsis wszystkich uczestników. W mniejszym s t o p n i u c h o d z i ł o b y tu o Poniedziałek albo wtorek Vatroslava Mimicy. Nawet jednak u uczciwego Djordjevicia. by swobodną żonglerką realności. niepodobną do surowej kre­ ski Bulajicia. jakby nie miały dla bohaterów najmniejszego znaczenia. Osadnicy nie chcą wysiadać. a nawet niebezpieczeń­ stwa t r i u m f u . gdyż błyskotliwość for­ malna tego f i l m u . wyżej o m ó w i o n y c h ) miał jakiś swój p r o t o t y p w jednej ze znanych kinematografii. . Historia jednego trans­ p o r t u . A n a l o g i c z n a tendencja do kondensowania. Dyskusja d o p r o w a d z a do katharsis dyrektora (którego w końcu szczerze nam żal). że akcja zamknięta była ramami jednego posiedze­ nia (daleko mniej rygorystycznie niż u Amerykanina). który w konfliktach międzyludzkich silnie akcentował ele­ ment klasowy. nie brak natomiast pozostających w pamięci obserwacji. lecz ze względu na jego demokratyzm. Niemal każdy z jej f i l m ó w (nawet najciekawszych. Delikatnością dotknięcia. Wojna w Dolinie pokoju. Dyrektor. W tym drugim filmie żydowska dziewczyna chce ratować się „ b i a ł y