Zaw6d: fototechnik Symbol cyfrowy zawodu: 313[01] Wersja arkusza: X

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczecie egzaminu

313[01]-OX-122
Czas trwania egzaminu: 120 minut

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Czerwiec 2012 Etap pisemny
Instrukcja dla zdajaceqo 1. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 20 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zqlos przewodniczqcemu zespolu nadzorujqcego. 2. Do arkusza dolaczona jest KARTA ODPOWIEDZI, na kt6rej: - wpisz symbol cyfrowy zawodu, - zamaluj kratke z oznaczeniem wersji arkusza, - wpisz sw6j numer PESEL*, - wpisz swoja date urodzenia, - przyklej naklejke ze swoim numerem PESEL w oznaczonym miejscu na karcie. 3. Arkusz egzaminacyjny sklada sie z dw6ch czesci, Czesc I zawiera 50 zadan, czesc II 20 zadan. 4. Za kazde poprawnie rozwiazane zadanie mozesz uzyskac 1 punkt. 5. Aby zdac etap pisemny egzaminu, musisz uzyskac co najmniej 25 punkt6w z czesci i co najmniej 6 punkt6w z czesci II. 6. Czytaj uwaznie wszystkie zadania. 7. Rozwiqzania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI dtugopisem lub pi6rem z czarnym tuszem/atramentem. 8. Do kazdeqo zadania podane sa cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im nastepujacy uklad kratek na KARCIE ODPOWIEDZI: .

9. Tylko jedna odpowiedz jest poprawna. 10. Wybierz wlasciwa odpowiedz i zamaluj kratke z odpowiadajaca jej litera - np. gdy wybrales odpowledz "A":

101010101 1_1010101

11. Staraj sie wyrazrue zaznaczac odpowiedzi. Jezeli si~ pomylisz i blednie zaznaczysz odpowiedz, otocz jq kolkiern i zaznacz odpowiedz, kt6rq uwazasz za poprawna, np.

12. Po rozwiazanlu testu sprawdz, czy zaznaczyles wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziles wszystkie dane, 0 kt6rych mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

1~10101·1

Parnieta], ze oddajesz przewodnlczacernu zespotu nadzorujaceqo tylko KART~ ODPOWIEDZI

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer paszport

~.-

I bi

d kumentu potwierdzajqcego

tozsarnosc,

Zadanie 1.

cz~sc I

Jaka wada ukladu optycznego zostala przedstawiona na schemacie?

A. Aberracja sferyczna. B. Dystorsja beczkowa. C. Aberracja komatyczna. D. Krzywizna pola obrazu.

Zadanie 2.
Symbol AF-L, umieszczony na korpusie lustrzanek cyfrowych, oznacza funkcje A. blokady ekspozycji. B. blokady autofocusa. C. braketingu ekspozycji. D. podqladu gt~bi ostrosci.

Zadanie 3.
Podstawowe barwy w syntezie addytywnej to: A. niebieski, purpura, zolty, B. czerwony, zolty, niebieski. C. czerwony, zielony, niebieski. D. niebiesko-zielony, purpura, zolty,

Zadanie 4.
W atelier oswietlenie A. rozproszone odbite. B. bezposrednie odbite. C. skierowane rozproszone. D. bezposrednie skierowane. za pornoca lampy blyskowe] z softboxem i blenda fotoqraficzna, uzyskuje sie

Zadanie 5.
W kt6rym pomiarze swlatla czujnik zbiera od 60% do 90% informacji ze srodkoweqo pola kadru, a reszte z pozostale] jego czesci? A. Punktowym. B. Matrycowym. C. Wielopunktowym. D. Centralnie wazonyrn.

Strona 2 z 20

Zadanie 6.
Na schemacie pokazano pomiar swiatla

A. odbitego. B. padajqcego. C. skierowanego. D. bezposrednieqo.

Zadanie 7.
Rodzaj oswietlenia, charakterystyczny A. tla. B. efektowe. C. zasadnicze. D. pomocnicze. kt6re uzupelnia oswietlenie gt6wne oraz wnosi do obrazu dodatkowy, akcent, to oswietlenie

Zadanie 8.
Pierscienie posrednie, pierscieniowa lampa blyskowa oraz mieszki posrednie

sa wykorzystywane w
A. spektrografii. B. rentgenografii. C. mikrofotografii. D. w makrofotografii.

Strona 3 z 20

Zadanie 9.
Kt6ry aparat jest przeznaczony do fotografii stereoskopowej?

A.

B.

c.

D.

Zadanie 10.
Do wykonania oswietlenle zdiecia katalogowego, przedmiotu tr6jwymiarowego, nalezy zastosowac

A. kontrastowe swiatlem odbitym.
B. konturowe swiatlern skierowanym . .C. bezcieniowe swiatlem rozproszonym. D. bezposrednie swiatlern skierowanym.

Zadanie 11.
Zrniane temperatury barwowej swiatla urnozliwia filtr A. konwersyjny. B. spektralnie szary. C. polaryzacyjny. D. szary pot6wkowy.

Strona 4 z 20

Zadanie 12.
Kt6ry aparat umozliwia naswletlenle blony w formacie 4x5"?

B.

c.

D.

Zadanie 13.
W fotografii barwnej do wywolywania skanowania filmu oraz wykonywania odbitek wykorzystuje sie A. digilab. B. minilab. C. procesor. D. naswietlarke.

Zadanie 14.
Przy wykonywaniu odbitek barwnych, powiekszalnik powinien bye wyposazony w A. konwerter. B. filtr czerwony.

c.

g~owic~ filtracyjnq.

D. filtry wielogradacyjne.

Strona 5 z 20

Zadanie 15.
Ktore filtry nalezy zastosowac, na papierach A. UV. typu Multigrade? aby zrnienic kontrast obrazu uzyskiwanego w wyniku kopiowania

B. Szare.
C. Konwersyjne.

D.

Wielogradacyjne.

Zadanie 16.
Z informacji na nosniku: 700 MB 80 MIN rnozna wnioskowac, ze jest to

A. pendrive.

B. plyta CD-R.
C. karta parnieci. D. twardy dysk zewnetrzny,

Zadnie 17.
Karty parnieci stosowane A. FPM w aparatach fotograficznych, to nosnlki parnleci typu

B. RAM C. DRAM
D.
FLASH

Zadanie 18.
Proces C-41 jest przeznaczony A. odwracalnych B. negatywowych C. odwracalnych D. negatywowych barwnych. barwnych. czarno-bialych. czarno-bialych. do obrobki chemicznej film6w

Zadanie 19.
W ktoryrn procesie obrobki chemicznej rnaterialu barwnego wystepuje etap wywotywania czarno-bialeqo? A. E-6 B. C-41

C.

RA-4

D. CN-16

Strona 6 z 20

Zadanie 20.
Odbitka z widoczna perforacjq filmu, otrzymana w wyniku naswietlenia papieru przez polozony na nim negatyw, to

A. wtornik.
B. stykowka. C. indexprint. D. wqladowka.

Zadanie 21.
Zwiekszanie rozdzielczosci obrazu przez dodanie do niego nowych pikseli, ktorych barwy sa podstawie barw pikseli sqsiednich, to wyznaczanena

A. kompresja bezstratna.
B. buforowanie obrazu. C. mapowanie pikseli. D. interpolacja pikseli.

Zadanie 22.
Ktore zdjecie zostalo wykonane w technice wysokiego klucza (high key)?

A.

B.

C.

D.

Strona 7 z 20

Zadanie 23.
Przyczynq_ blednie wykonanego zastosowanie zdjecia aparatem matoobrazkowym, z larnpa blyskowa, byto

A. za matego otworu przeslony, B. za duzeqo otworu przeslony . .C. za dtugiego czasu naswletlania. D. za kr6tkiego czasu naswletlania.

Zadanie 24.
Do wykonania zdjecia zastosowano oswietlenie

A. podczerwone. B. ultrafioletowe. C. stroboskopowe. D. fluoroscencyjne.

Zadanie 25.
Przetworzenie odbitki analogowej w plik cyfrowy nastepuje w procesie A. kopiowania. B. drukowania. C. skanowania. D. naswietlanla.

Strona 8 z 20

Zadanie 26.
Ktore urzadzenie jest stosowane do pomiaru g~stosci optyeznej rnaterialow fotografieznyeh? A. Pehametr .. B. Kolorymetr. C. Sensytometr. D. Densytometr.

Zadanie 27.
W eelu otrzymania
0

odbitki

czarno-biale],

0

duzyrn

kontrascie,

nalezy

uzyc

papieru

fotografieznego A. twardej. B. rniekkiej,

gradaeji

C. speejalnej. D. normalnej.

Zadanie 28.
W eelu uzyskania wydruku w formacie 30x40 em z rozdzielczoscia 150 dpi, nalezy uzyc aparatu eyfrowego wyposazoneqo w matryce
0

rozdzielczosci co najmniej

A. 1280x960 pikseli.
B. 1600x1200 pikseli. C. 2048x1536 pikseli. D. 2550x2100 pikseli.

Zadanie 29.
Aby uzyskac najlepsza jakosc wydruku wielkoformatowego
0

2 x 3,5 m,

nalezy

podezas

fotografowania zastosowac material swlatloczuly

formaeie

A. 6x7 em i 400 ISO.
B. 9x12 em i 200 ISO. C. 24x36 mm 1100 ISO. D. 4x5" i 50 ISO.

Zadanie 30.
Wykorzystanie pelne] moey lampy blyskowe] z odleqlosci 1m i zastosowanie przeslony 16, da taki sam efekt naswietlenia, jak oswietlenie z odleqlosci 4m przy przesfonie

A. f/11
B. f/8 C. f/4 D. f/2,8

Strona 9 z 20

Zadanie 31.
Na kt6rym schemacie przedstawiono reprodukcyjnych obrazu? prawidlowy spos6b oswietlenla przy wykonywaniu zcjec

A.

B.

c.
Zadanie 32.
Aby miec pewnosc uzyskania na zdieciu efektu .zatrzymania jadqcego rowerzyste, stosujac czas otwarcia migawki

D.

ruchu", nalezy sfotografowac

A. 1/15s B. 1/60 s
C. 1/125 s

D. 1/1000 s Zadanie 33.
Do obr6bki chemicznej barwnego papieru fotograficznego jest przeznaczony proces

A. E-6

B. C-41
C. RA-4

D. CN-16

Zadanie 34.
W jakiej kolejnosci sa stosowane roztwory w procesie obr6bki chemicznej oznaczonym symbolem C-41?

A. Wybielacz - wywo!ywacz - utrwalacz - stabilizator.
B. Wywo!ywacz - wybielacz - utrwalacz - stabilizator. C. Wywo!ywacz - przerywacz - utrwalacz - wybielacz. D. Stabilizator - wywo!ywacz - przerywacz - utrwalacz. Strona 10 z 20

Zadanie 35.
Do obr6bki chemicznej czarno-biatych materiat6w nie jest przeznaczony wywotywacz

A. P-2
B. D -76

c.

ID -11

D. SP- 80

Zadanie 36.
przedstawiona krzywa dotyczy
D

A. papieru fotograficznego.
B. filmu negatywowego barwnego.

2,0

c.

materiatu odwracalnego.
1,0

D. filmu negatywowego czarno-biatego.

Zadanie 37.
Minimalnq_ g~stosc optyczna Dmin papieru fotograficznego, nienaswietlonej pr6bki papieru czarno-biatego nalezy wyznaczyc z

A. poddanej tylko dziataniu przerywacza.
B. poddanej pelne] obr6bce chemicznej.

c.

utrwalonej bez wywotania.

D. wywotanej bez utrwalenia.

Zadanie 38.
Kt6ry format w Internecie? zapisu obrazu i jaka rozdzielczosc sa odpowiednie do prezentacji zdj~c

A. TIFF z rozdzielczoscia 300 dpi
B. RAW z rozdzielczoscia 72 dpi

C. JPEG z rozdzielczoscia72 dpi
D. GIF z rozdzielczoscia 300 dpi

Zadanie 39.
Jaka rninimalna kompresji pliku przestrzen powstatego na nosniku w wyniku parnieci nalezy zarezerwowac obrazka
0

na zapisanie

bez

zeskanowania

wymiarach

1Ox15 cm,

z rozdzielczoscia 150 dpi z gt~biq_8 bit6w/piksel?

A.
B.

1 MB 4 MB

C. 8MB D. 16 MB
Strona 11 z 20

Zadanie 40.
Do korekcji tonalnej obrazu w programie graficznym jest wykorzystywane A. krzywe. B. warstwy. C. okno/kanaty. D. obrazek/tryb. polecenie

Zadanie 41.
W celu utylizacji zuzyteqo wywotywacza nalezy A. zregenerowac go i wylac do kanalizacji. B. rozclenczyc go woda i poddac regeneracji. C. rozclenczyc go utrwalaczem i wylac do kanalizacji. D. przekazac go specjalistycznej firmie recyklingowej.

Zadanie 42.
Z kt6rego roztworu wykorzystywanego odzyskiwac srebro? A. Z zuzyteqo utrwalacza. B. Z utlenionego wywotywacza. C. Z rozciericzonego przerywacza. D. Z przeterminowanego stabilizatora. w procesie obr6bki materiat6w fotograficznych rnozna

Zadanie 43.
Znak umieszczony na opakowaniu substancji chemicznej oznacza, ze dana substancja jest

A. zraca, B. szkodliwa. C. utleniajqca. D. korodujqca.

Zadanie 44.
Zgodnie z zasadami wlewac -A. kwas do wody powoli mieszajac. B. wode do kwasu powoli rnieszajac. C. [ednoczesnie wode i kwas mieszajac, D. [ednoczesnie wode i kwas nie mieszajac, bezpieczeristwa pracy, w czasie sporzadzania roztworu kwasu nalezy

Strona 12 z 20

Zadanie 45.
Kt6re ustawienie ekranu monitora jest zgodne z zasadami ergonomii pracy przy komputerze? A. Prostopadle do okien w odleqlosct okolo 2 m od nich. B. Prostopadle do okien w odleqlosci okolo 1 mod nich.

c.

R6wnolegle do okien w odleqlosci okolo 2 m od nich.

D. R6wnolegle do okien w odleqlosci okolo 1 mod nich.

Zadanie 46.
Wskaz polozenie g6rnej krawedzi monitora ekranowego odleqlosc monitora od oczu pracownika, zapewniajqce bezpieczna i wygodnq prace.

A. Nieco ponizej poziomu oczu pracownika, odleqlosc < 40 cm
B. Nieco ponize] poziomu oczu pracownika, odleqlosc 40 -75 cm C. Nieco powyze] poziomu oczu pracownika, odleqlosc 40 - 75 cm D. Nieco powyzej poziomu oczu pracownika, odleqlosc >75cm

Zadanie 47.
Wskaz, srodki ochrony indywidualnej, niezbedne do stosowania podczas przesypywania substancji zracych i przelewania cieczy parzacych.

A. Fartuch ochronny i rekawice,
B. Okulary ochronne i rekawice. C. Fartuch ochronny i buty ze spodami antyposlizqowyrni. D. Okulary ochronne i buty ze spodami antyposlizqowyrni,

Zadanie 48.
Podczas korzystywania nalezy przede wszystkim w atelier z urzadzen pod napieciern, dla wtasnego bezpieczeristwa,

A rniec suche r~ce.
B. posiadac pr6bnik napiecia. C. uzywac bawetnianych rekawic, 'D. korzystac z detektora pradu przemiennego.

Strona 13 z 20

Zadanie 49.
Pierwsza pomoc, przy oparzeniu chemicznym sk6ry, polega na A. przemyciu miejsca oparzenia spirytusem. B. schlodzeniu miejsca oparzenia zimna woda,

c.

przykryciu miejsca oparzenia wyjatowionq qaza,

D. posmarowaniu miejsca oparzenia Uustym kremem.

Zadanie 50.
Poszkodowany po spozyciu szkodliwej substancji chemicznej powinien w pierwszej kolejnosci A. wypic szklanke wody. B. zazyc aspiryne oraz witarnine

c.

C. otrzyrnac zastrzyk ze srodkiern znieczulajqcym . . D. otrzyrnac zastrzyk ze srodkiern przeciwb6lowym.

Strona 14 z 20

cz~sc II
Zadanie 51.
Dziafalnosc gospodarcza, polegajqca na wytwarzaniu sprzedazy efekt6w wlasnej pracy przedsiebiorcy, to A. B. C. D. ustugi. handel. produkcja. konsumpcja.

Zadanie 52.
Przedsiebiorca niebedacy osoba fizyczna rnoze podiac dzialalnosc gospodarczq A. B. C. D. w dniu zlozenia wniosku
0

wpis do rejestru.

po uzyskaniu wpisu we wlasciwyrn rejestrze. po dokonaniu rejestracji w ZUS. z chwila dokonania wyboru formy opodatkowania.

Zadanie 53.
Zadaniem banku centralnego nie jest A. B. C. D. emisja znak6w pienieznych. udzielanie kredyt6w konsumentom. nadz6r nad bankami komercyjnymi. kontrola podazy pleniadza w gospodarce.

Zadanie 54.
W Polsce podstawowa stawka podatku VAT wynosi A. B. C. -0. 0% 8% 22% 23%

Zadanie 55.
W zwiazku z rozwiazaniern lub wyqasnleciern niezwlocznie wydac pracownikowi A. -B. akta osobowe. swiadectwo pracy. stosunku pracy pracodawca jest obowiazany

C.
D.

leqityrnacje pracownicza.
oswiadczenie
0

rozwiazaniu umowy

0

prace,

Strona 15 z 20

Zadanie 56.
Statusu bezrobotnego nie utraci osoba, kt6ra A. B. rozpoczela dzialalnosc gospodarczq. podjela nauke w dziennej szkole policealnej. ukonczyla 60 lat i nabyta prawo do emerytury.

c.
D.

rozpoczela kurs zawodowy zorganizowany przez powiatowy urzad pracy.

Zadanie 57.
Marianna Zielonka ukoriczyla w 2011 roku 4-letnie technikum ekonomiczne prawo do urlopu w wymiarze A. B. C. 14 dni. 17 dni. 20 dni. 26 dni. i od 1 sierpnia podiela prace w Banku Gospodarki Zywnosciowe] w Gdansku. Z uptywem roku pracy uzyska

D.

Zadanie 58.
W przypadku nieuwzqlednienia przez pracodawce wniosku
0

sprostowanie swiadectwa pracy

pracownikowi przystuguje prawo wystqpienia z zadaniern sprostowania swiadectwa pracy do A. B. C. iD. zakladu ubezpieczen spotecznych. zwiazkow zawodowych. urzedu pracy. sadu pracy.

Zadanie 59.
Pan Jan Cisowski prowadzi indywidualnq banku tym
0

dzialalnosc gospodarczq swojej dzialalnosci kredytu

i zamierza wystapic do W tym celu odpowiednio

przyznanie kredytu na poszerzeriie poziomie, natomiast

gospodarczej. wynosilo

przeanalizowat oferty czterech bank6w, w kt6rych prowizja i inne koszty ksztaltowaly sie na samym oprocentowanie w poszczeg61nych bankach: "X" - 8,8%, "Y" - 9,5%, "Z" - 9,8%, "W" - 8,2%. Kt6ry bank przedstawit przedsiebiorcy najmniej korzystna oferte? 'A. B. C. D. Bank "W". Bank "X". Bank "Y". Bank "Z".

Strona 16 z 20

Zadanie 60.
Kupujqcy rnoze odstapic od umowy bez podania przyczyn, skladajac stosowne oswiadczenie na pisrnie w terminie dziesieciu dni od jej zawarcia, jezell towar zostal zakupiony A. B. w czasie prezentacji, kt6ra odbyla sie w hotelu. w sklepie na posezonowej wyprzedazy. w sklepie z uzywana odzieza, w sklepie po obnizonej cenie.

c.
D.

Zadanie 61.
Skladki na ubezpieczenie spoleczne pracownik6w, w calosci finansowane przez pracodawc6w, to skladki na ubezpieczenie A. B. rentowe. emerytalne. wypadkowe.

c.

D. chorobowe.

Zadanie 62.
Wyciqg z Kodeksu pracy Art. 36.

§ 1. Okres wypowiedzenia umowy 1) 2) 3)

0

prece zawartej na czas nieokreslony jest uzeletniony

od

okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

2 tygodnie, jezelt pracownik byl zatrudniony kr6cej ni: 6 miesiecy, 1 miesiec, jezeli pracownik byl zatrudniony co najmniej 6 miesiecy, 3 miesiece, jezeli pracownik byl zatrudniony co najmniej 31at8.
umowy
0

Okres wypowiedzenia

prace zawartej na czas nieokreslony pracownikowi,

kt6ry byt

zatrudniony u danego pracodawcy 2 lata, wynosi A. ,B. C. D.

3 rniesiace.
1 miesiac. 2 tygodnie. 1 tydzien.

Strona 17 z 20

Zadanie 63.
W lokalnej prasie ukazalo si~ ogtoszenie nastepujace] tresci: Biuro Rachunkowe .Zysk" w Ofsztynie poszukuje osoby gotowej podjec prece w charakterze ksif?gowego. Od kandydata oczekujemy: - wyksztalcenia wytszego ekonomicznego - 2-fetniego doswiedczenle w ksif?gowosci - obslugi program6w finansowo-ksif?gowych Oferty prosimy kierowec na adres: Biuro Rachunkowe .Podeiek" ul. Jasna 50, Ofsztyn Wymagania stawiane pracownikowi spelnia A. Dorota Listek, kt6ra ukonczyla w B. C. Przedsiebiorstwie technikum ekonomiczne, .Fenix" pracowala w Olsztynie przez 5 lat w dziale

Produkcyjno-Handlowym studia

ksieqowosci, Obstuguje programy kadrowo-ptacowe. Ewa Pieniek, Pawel Kora, kt6ra ukoriczyla kt6ry ukoriczyl handlowym na kierunku handlowe administracji i przez 5 i przez 3 lata lat pracowal program pracowala w przedsiebiorstwle remontowo-budowlanym technikum w przedsiebiorstwie magazynowy. D. Dariusz Galazka, kt6ry ukonczyl studia na kierunku rachunkowosc i przez 2 lata do spraw w charakterze w dziale finansowym. Obstuguje

magazyniera.

pracowal

w

Przedsiebiorstwie

"Ada"

w

Olsztynie

jako

specjalista

ksieqowosci, Obstuguje program finansowo-ksieqowy,

Zadanie 64.
Ubezpieczeniu umowy
0

chorobowemu

obowiazkowo

podlegajq pracownicy zatrudnieni na podstawie

prace. Sktadki na to ubezpieczenie sa finansowane w calosci przez pracodawce, w calosci przez pracownika. w r6wnych czesciach przez pracodawce i pracownika. w r6wnych czesciach przez pracodawce i zaklad medycyny pracy.

A.
B.

c.
D.

Zadanie 65.
Zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego osoba fizyczna podejrnujaca dzialatnosc qospodarcza powinna zlozyc na druku A. B. C. D. ZUS IWA ZUS ZBA ZUS ZUA ZUS ZPA

Strona 18 z 20

Zadanie 66.
Wiktor Dziewulski nie wykorzystat czesci przystugujqcego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiazania stosunku pracy. W tym przypadku przystuguje mu A. B. C. D. odszkodowanie w wysokosci rniesieczneqo wynagrodzenia. ekwiwalent w naturze. odszkodowanie w wysokosci najnizszeqo wynagrodzenia w gospodarce narodowej. ekwiwalent pieniezny.

Zadanie 67.
Doch6d spolki z ograniczonq odpowiedzialnoscla jest opodatkowany podatkiem

A.
B.

od nieruchomosci. dochodowym od os6b prawnych. od srodkow transportu. dochodowym od os6b pracujacych w spolce.

c.
D.

Zadanie 68.
Pan Filip Nowak zamierza podjac dzialalnosc usluqowa na nowym osiedlu mieszkaniowym. W celu okreslenia rodzaju ustug, na jakie jest zapotrzebowanie, przeprowadzH badania ankietowe. Wyniki badan przedstawione najwieksze zapotrzebowanie. A. )B. C. D. Ustugi fryzjerskie. Ustugi krawieckie. Ustugi jubilerskie. Ustugi szewskie.
...

sa na wykresie. Okresl rodzaj ustug, na kt6re jest
Rodzaje potrzebnych ustug

usiugi fryzjerskie

szewskie

{I <,

"~vV'..~'...AA/V"V,/ <,

yi7
i!/

uslugi krawieckie

Zadanie 69.
Elektryk Michal Zawada osiaqnal w roku podatkowym podstawie umowy
0

dochody z tytutu zatrudnienia rocznego

na

prace i umowy zlecenia.

W celu sporzadzenia

zeznania

podatkowego z tytulu tych dochod6w powinien wypelnic formularz A. B. D. CIT - 2 CIT - 8 PIT - 37 Strona 19 z 20

C. VAT-7

Zadanie 70.
Fragment umowy
(. .. .)
0

prece

Warunki zatrudnienia 1. 2. 3. 4. Stanowisko pracy: piekarz Wymiar czasu pracy: pelen etat Wynagrodzenie zasadnicze miesieczne w kwocie 2 200 zl Premia miesieczne w wysokosci 20% wynagrodzenia zasadniczego przyznawana zgodnie z zakladowym regulaminem wynagradzania

(. ...)
Przyjrnujac, ze w danym rnieslacu pracownik spelnil warunki do przyznania premii, jego laczne wynagrodzenie w tym miesiacu wyniesie A.

2200 B. 2220 c. 2400 D. 2640

zt

zl zl zl

Strona 20 z 20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful