Sz. P. Ewa Marszalek ul.

Wiejska 00-902 Poslowiei PoslankiRP

nie m6wiw art.32,2e,,nikt mo2eby6dyskryminowany Polskiej Rzeczypospolitej Konstytucja jakiejkolwiek przyczyny". Mimotego z lub spolecznym gospodarczym w 2yciupolitycznym, ptzez zapisu w ustawie zasadniczejtysiqce par w Polsce jest dyskryminowanych tej i 2e Tylkoz tego powodu, osoba,kt6rqkochajq z kt6rqtworzqzwiqzekjest ustawodawcq. samejplci. par projekt ustawyo zwiqzkachpartnerskich jednoplciowych W Sejmie RP zostal zNo2ony i powstalyz inicjatywyorganizagipozarzqdowych grupy nieformalnej i r6znopNciowych barier, c2956 zmiany.Likwiduje Projektten jest szansqna pozytywne Nie Milo56 Wyklucza. rodzing, dla niewidoczne prawa,a chcqcetwozy6 sig na kt6renatykajq osobydotychczas Zyciowych. sytuacjach pomocy trudnych w sobie siq olacza1 opiekqi udziela6 WSr6d postulat6w,kt6rych realizaqa byNabymo2liwa dziqki wprowadzeniuustawy wsp6lnoty zar6wnopodatk6w, partnerskich, znajdujqsig kwestiedotyczqce o zwiqzkach jak m.in.: majqtkowej, i obowiqzk6w, - obowiqzek dla wsp6tdzialania dobrazvviqzku, partnera/partnerki, - mo2liwo56 nieprzytomnego o decydowanialeczeniu celempoch6wku, - prawo otzymaniazwNok partnera/partnerki zmarlego do - mo2liwo5cdziedziczenia grupiepodatkowej w pierwszej majq partnezyi partnerki w 2ycia, kt6rych te regulujqcych dziedziny zapis6w iwiele innych 2ycie poniewaZ opiekg,wsparciei wsp6lne wzajemnq bqd2 uniemo2liwionq utrudnionq obcymi. prawa dla siebie osobami sq wedlug bliskimi. osobami i prawa twozy6rodziny by6dla siebie w Chcemy Swietle Czasto zmieni6! Dlatego: Apelujemy do Pani Marszalek Sejmu o skierowanie projektu pod obrady Sejmu RP. Apelujemy do posl6w i poslanek Sejmu RP o powa2nq, merytoryczne debatq nad przedstawionymi proiektami ustawy o zwiqzkach partnerskich. Apetujemy o przyigcie przez Sejm RP ustawy o zwiqzkach partnerskich.