You are on page 1of 39

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

WYDZIA BEZPIECZESTWA NARODOWEGO

Obrona rozprawy doktorskiej na temat:

STANDARYZACJA W SIACH ZBROJNYCH SOJUSZU W ASPEKCIE PROCESU PLANOWANIA OBRONNEGO NATO


Doktorant: Promotor: Pk dypl. rez. mgr in. Jerzy DERE Pk rez. prof. zw. dr hab. in. Piotr SIENKIEWICZ WARSZAWA Rembertw, 27 kwiecie 2009

UKAD AUTOREFERATU
PRZEDMIOT ROZPRAWY CEL ROZPRAWY GWNY PROBLEM BADAWCZY (P. SZCZEGOWE) UZASADNIENIE WYBORU TEMATU HIPOTEZA ROBOCZA (H. BADAWCZE) METODY I TECHNIKI BADAWCZE CZAS I MIEJSCE BADA STRUKTURA ROZPRAWY REZULTATY PISARSKIEGO OPRACOWANIA WYNIKW BADA ZACZNIKI WNIOSKI DZIAALNO NAUKOWO DYDAKTYCZNA DOKTORANTA

PRZEDMIOT ROZPRAWY

Proces standaryzacji w NATO w aspekcie wspomagania procesu planowania obronnego NATO

P L A N O W A N I E O B R O N N E

CYWILNO - WOJSKOWA STRUKTURA NATO Wadze Narodowe


Stali przedstawiciele (Ambasadorzy przy NATO) Przedstawiciele Wojskowi przy NATO (MILREP)

KOMITET PLANOWANIA OBRONY (DPC)

RADA PNOCNO ATLANTYCKA (NAC)

GRUPA PLANOWANIA NUKLEARNEGO (NPG)

INNE KOMITETY podporzdkowane: NAC, DPC i NPG

SEKRETARZ GENERALNY NATO (SG)


Sztab Midzynarodowy (IS)

KOMITET WOJSKOWY NATO (MC) Midzynarodowy Sztab Wojskowy (IMS)

Dowdztwa Strategiczne (SCs)

Sojusznicze Dowdztwo d/s Operacji (ACO)


Narodowi Przedst. cznikowi NLRs

Sojusznicze Dowdztwo d/s Transformacji (ACT)


Narodowi Wojskowi Przedst. NMR

SIY ZBROJNE SOJUSZU (NFS) PROCES STANDARYZACJI W NATO (NCS NFS)

CEL GWNY ROZPRAWY

Analiza systemowa procesu standaryzacji w NATO

RELACJE INSTYTUCJONALNE I FUNKCJONALNE STANDARYZACJI W NATO

Rada Pnocnoatlantycka NAC


SNLC MC

Komitet NATO ds. Standaryzacji

NCS

CNAD

NC3B

WGs

WGs

NCSREPs NSA

WGs

WGs

Agencja Standaryzacji NATO

Logistyczne

Operacyjne

(Materiel) U i SW

C3
Dowdztwa Strategiczne SCs

NSSG
Standaryzacyjna Grupa Sztabowa NATO

WGs

Rada Poczona & Rady RW

(ACO & ACT)

Cele szczegowe
(1) WSKAZA

Jakie inicjatywy podejmowano w NATO dla ustanowienia standaryzacji jako rodka osigania interoperacyjnoci umoliwiajcej prowadzenie wsplnych operacji poczonych w misjach NATO? .
(2) OKRELI

Jakie zalenoci funkcjonalne zachodz w procesie standaryzacji w poszczeglnych jego fazach oraz jak realizowana jest korelacja tego procesu z procesem planowania Si Zbrojnych NATO?
(3) OPRACOWA

Model procesu standaryzacji uwzgldniajcy zalenoci wynikajce z celw Si Zbrojnych Sojuszu - w korelacji z procesem planowania Obronnego (Si Zbrojnych) NATO.

GWNY PROBLEM BADAWCZY

Jaka jest skuteczno realizowanej polityki standaryzacyjnej w instytucjach i dowdztwach NATO oraz wybranych dowdztwach si zbrojnych sojusznikw w tworzeniu podanych warunkw dla rozwijania Wojskowych Wymaga Standaryzacyjnych (MSRs) dla celw Si Zbrojnych (FGs) i harmonizowanie procesu standaryzacyjnego z procesem planowania Si Zbrojnych NATO?

RODOWISKO REALIZACJI POLITYKI STANDARYZACYJNEJ


UZASADNA WYBR ANALIZY SYSTEMOWEJ DO ROZWIZANIA PROBLEMU BADAWCZEGO

PUNKT WYJCIA DO BADA - PLANOWANIE OBRONNE NATO:


STANDARYZACJA RODKIEM OSIGANIA INTEROPERACYJNOCI W SZ NATO
SZCZYTY NATO : v INICJATYWA ZDOLNOCI OBRONNYCH (DCI) v KOMPLEKSOWE WYTYCZNE POLITYCZNE (CPG)

Top - down

PROCES STANDARYZACJI
KORELACJA HARMONIZACJA

Bottom - up

STRUKTURA DOWODZENIA NATO (NCS) STRUKTURA SI NATO (NFS) (dowdztwa NATO) Planowanie si zbrojnych NATO potencja obronny krajw Sojuszniczych NATO Wymagania na zdolnoci obronne adresowane do MA ZAPEWNI CYKL PLANOWANIA krajw Sojuszniczych NATO m/in w celach Si osignicie wymaganych poziomw interoperacyjnoci CELW SI ZBROJNYCH (FG) z priorytetami skierowanymi na zgodne z wymaganiami CPG (CZTEROLETNI) WOJSKOWE WYMAGANIA STANDARYZACYJNE (MSRs)

INTEROPERACYJNO HQ NATO - NSO GENEZA PROBLEMU


WOJSKOWA STANDARYZACJA OPERACYJNA

WIELONARODOWYCH POCZONYCH EKSPEDYCYJNYCH SI NATO-PfP-MD-ICI-CC

STAN DOCELOWY (METODA DIAGNOSTYCZNA) PO SPENIENIU WYMAGA STANDARYZACYJNYCH SIY ZBROJNE SOJUSZU OSIGAJ INTEROPEARCYJNO

UZASADNIENIE WYBORU TEMATU


OPINIE ORODKW B+R NATO POTWIERDZAJ POTRZEB BADANIA STANDARYZACJI
KLUCZOWE DOKUMENTY WSPIERAJCE STANDARYZACJ W NATO

NATO dowiadcza powanych problemw z powodu braku technicznej i operacyjnej kompatybilnoci sprztu i systemw uzbrojenia wrd 26 sojusznikw, co w perspektywie kilku lat moe sta si by albo nie by dla NATO jeeli sytuacja nie ulegnie zmianie. Nie jest to problem natury technicznej, lecz wynika on z braku politycznej woli sojusznikw we wdraaniu interoperacyjnoci.. interoperacyjnoci
rdo: wystpienie Daga Wilhelmsena, Generalnego Menadera NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A) w czasie oficjalnej sesji NATO z przedstawicielami przemysu, Bruksela, padziernik 2008, Za: International Defence Review vol .41 Dec 2008

Force Standards (Vol. VII)


CREVAL, TACEVAL,

HIPOTEZA ROBOCZA Pomimo zaangaowania politycznego i wojskowego instytucji i dowdztw NATO w formuowaniu i okrelaniu wymaga na osiganie standaryzacji, a w rezultacie interoperacyjnoci przez siy zbrojne Sojuszu, kraje czonkowskie nie zawsze prezentuj podany poziom potencjau deklarowanych si w odniesieniu do wymaganych standardw, co moe powodowa ograniczenia instytucji i dowdztw NATO w podejmowaniu istotnych decyzji polityczno-militarnych. Znajomo terminologii i procedur NATO oraz wdraanie ratyfikowanych STANAG-w przez kraje Sojusznicze jest jedn ze sabszych stron NATO.

HIPOTEZA ROBOCZA

K K I F O O O R P

HIPOTEZY BADAWCZE
HIPOTEZA 1 Wytyczne zawarte w Koncepcji Strategicznej Sojuszu okrelaj, e standaryzacja jest dla krajw czonkowskich, dowdztw strategicznych i starszych komitetw NATO zasadniczym rodkiem osigania wymaganej interoperacyjnoci w celu umocnienia zdolnoci obronnych sojuszu i gwarancji prowadzenia caego spektrum misji NATO. HIPOTEZA 2 Wdraanie programu standaryzacyjnego oraz harmonizowanie procesu standaryzacyjnego z cyklem planowania si zbrojnych jest konieczne dla spenienia celw si zbrojnych (polityczne wytyczne Komitetu NATO do spraw Standaryzacji). HIPOTEZA 3 W ocenie dowdztw NATO i Dowdcw misji NATO, efektywno dziaa standaryzacyjnych nadal jest niezadowalajca, gdy wymagania standaryzacyjne, nawet po ratyfikacji nie s w podanym stopniu akceptowane przez kraje czonkowskie Sojuszu; ma to bezporedni wpyw na osiganie interoperacyjnoci przez siy zbrojne Sojuszu w czasie wsplnych wicze oraz strategicznego i operacyjnego rozwinicia we wsplnych poczonych operacjach NATO.

Metody i techniki badawcze


METODA ANALIZY SYSTEMOWEJ

Przyjty model postpowania odpowiada metodologii zastosowania analizy systemowej w jej mikkim wariancie, tj. nie sprowadzajcym problemu do rozwizania matematycznego zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej, lecz opierajcym si na zasadach szacowania wymaga

PRZYJTA JAKO OPTYMALNA DO ROZWIZANIA PROBLEMU BADAWCZWGO


ANALIZA PROBLEMOWA zidentyfikowanie kryteriw oceny procesu standaryzacji w NATO ANALIZA IDENTYFIKACYJNA procesu standaryzacji z uwzgldnieniem czynnikw porwnawczych

ANALIZA DIAGNOSTYCZNA jakoci procesu standaryzacji w NATO

ANALIZA PROGNOSTYCZNA okrelenie warunkw doskonalenia procesu standaryzacji w NATO w korelacji z cyklem planowania SZ

ANALIZA PORWNAWCZA ANALIZA EFEKTYWNOCI okrelenie moliwoci wdroenia zakladanych przedsiwzi ANALIZA DECYZYJNA w oparciu o uzyskane kryteria i parametry OCENA WYNIKW - WNIOSKI KOCOWE

Metody i techniki badawcze c.d.


Ankietowa : z zastosowaniem techniki ankiety z wykorzystaniem narzdzia badawczego w postaci kwestionariusza ankiety ( Standaryzacja - Sztab ZO oraz Cywilne standardy w NATO - wykorzystano ankiet NSA) Obserwacji (dane nieklasyfikowane NU): z zastosowaniem technik obserwacji uczestniczcej i postronnej z wykorzystaniem narzdzi badawczych w postaci dziennika obserwacji, wnioskw z tabel FG, DPQ, protokow z certyfikacji Korpusw GRF, wicze: Dowdztw CJTF, NRF, LCC, CAX, rozwinicia ISAF VII oraz funkcjonowania ISAF X; w latach 2002 2007) Wywiadu: z zastosowaniem wywiadu indywidualnego (w trakcie trwania procesu standaryzacji) m.in. Z Dyrektorem NSA, Dyrektorem WCNJiK, Ekspertami SME z SHAPE oraz NSA) Analizy dokumentw standaryzacyjnych NATO: dotyczy danych pozyskanych w trakcie pracy w SHAPE na stanowisku analityka i planisty koordynujcego wspprac z NSA w dziedzinie MSRs, pracy w zespole DHTF oraz w Korpusie NRDC-T w czasie przygotowania do certyfikacji na stanowisku Szefa G-1

CZAS I MIEJSCE BADA


TEREN BADA: HQ NATO (NC3A, NSA), NAC PCC, CDE IRTF (L) AMF, Dowdztwa Struktury Dowodzenia NATO (Strategiczne, Operacyjne i Komponenty Ldowe) oraz Dowdztwa Struktury Si NATO (Dowdztwa Korpusw GRF z podporzdkowanymi siami CS i CSS), Dowdztwo ISAF VII oraz X, Poaczone Wsplne Centra Operacyjne CJJOC, SHAPE, AFSOUTH (JFC Neapol), Dowdztwo i Sztab 2 KZ, Dowdztwa SZ RP (dywizyjne i brygadowe) formujce dowdztwo MND CS oraz Dowdztwo Grupy Manewrowej do MRX p.k. Eufrat i Bagram CZAS PROWADZENIA BADA: Od 1999 (nowa koncepcja strategiczna NATO i nowa polityka standaryzacyjna NATO ) do 2008

STRUKTURA
WSTP
ROZDZIA 1

ROZPRAWY
CZ OPISOWA

CZ OPISOWA
METODOLOGICZNE PODSTAWY BADA

ROZDZIA 2

CZ BADAWCZA
GENEZA STANDARYZACJI

ROZDZIA 3

ANALIZA SYSTEMOWA STANDARYZACJI


ROZDZIA 4

MODEL PROCESU STANDARYZACJI


ROZDZIA 5

WARUNKI REALIZACJI STANDARYZACJI

ZAKOCZENIE
WYKAZ RYSUNKW

BIBLIOGRAFIA WYKAZ TABEL

WYKAZ SKRTW

ZACZNIKI (10)

WYNIKI BADA POTWIERDZAJCE OSIGNICIE CELW BADAWCZYCH, ROZWIZANIE PROBLEMU BADAWCZEGO ORAZ WERYFIKACJ HIPOTEZY UZYSKANE W REZULTACIE:
genezy standaryzacji analizy procesu standaryzacji opracowania modelu procesu standaryzacji weryfikacji warunkw realizacji standaryzacji

Commander Driven Operational Planning Process


Mission Mission Analysis Analysis Intent & Intent & Guidance Guidance COA COA Development Development

Commanders focus planning Commanders are involved throughout the planning process For every 5 minutes the operational Commander spends in current operations, he should spend 55 minutes with the planners

Information COA Political COA Vulnerabilities Military Infrastructure Comparison Comparison Social Links COA COA Strengths Selection Selection Key Nodes Economic Cdrs estimate Cdrs estimate Weaknesses Relationships
to Combatant to Combatant Commander Commander Rehearsals Rehearsals

COA COA Analysis Analysis

Plan // Order Plan Order Development Development

SPACE

CYBER-SPACE UNMANNED SENSORS & STRIKE PRECISION STRIKE INTEGRATED SOF-CONVENTIONAL IO/PSYOP SOF HUMINT ASYMMETRIC PRECISION STRIKE
INTEGRATED AIR-GROUND

SOF WMD

Light
Threat

SOF
Systems Analysis Allies

SOF Heavy

SYMMETRIC

UNMANNED SYSTEMS

Information Homeland Environment

OSIGANIE CELW SZCZEGOWYCH

CEL BADAWCZY (1): DOSKONALENIE ORGANIZACYJNE STANDARYZACJI W NATO


Komitet Wojskowy NATO (MC) powoa MSA (Military Standardization Agency) MC 20/1) 15.01.1951 r. Londyn MSA przemianowana w MAS (Military Agency for Standardziaztion) i przeniesiona do HQ NATO, rozmieszczona z IMS (Bruksela) listopad 1970 r

Szczyt w Waszyngtonie 1999 Nowa Koncepcja Strategiczna Sojuszu ZWROTNY PUNKT DLA STANDARYZACJI W NATO AC/321-D/27 Rev 3 Raport nt. przegldu standaryzacji w NATO
NAC (Rada Pnocnoatlantycka) powouje NSO (NATO Standardization Agency) w styczniu 1995 r. , ktra po przegldzie standaryzacji w 1999 r. bya poddana restrukturyzacji i od 2000 r. w jej skad wchodz: NCS (NATO Commette for Standardization - Komitet NATO ds. Standaryzacji) NCSREP (Reprezentanci Sojusznikw przy NCS) NSSG (Standaryzacyjna Grupa Sztabowa NATO - reprezentanci SCs , IS oraz IMS) NSA (NATO Standardization Agency - Agencja Standaryzacyjna NATO) poprzez poczenie MAS z ONS, Maj 2000

Kluczowe wydarzenie dla standaryzacji w NATO Przyjty Statut NSO; C-M(2001) 57; 14 sierpie 2001; CEL BADAWCZY (1c.d): EWOLUCJA TERMINOLOGII STANDARYZACYJNEJ
STANDARYZACJA
Opracowywanie i wdraanie koncepcji, doktryn, procedur i rozwiza w celu osignicia i utrzymania podanego poziomu kompatybilnoci, zamiennoci lub jednolitoci (powszechnoci) niezbdnych do osignicia podanego poziomu interoperacyjnoci lub optymalizacji wykorzystania rde w obszarach operacyjnym, materiaowym i administracyjnym. >Terminy zwizane: commonality; compatibility;interchangeability; interoperability. >28/6/05
POZIOMY STANDARYZACJI

KOMPATYBILNO Waciwo produktw, procesw lub usug do wsplnego wykorzystywania w okrelonych warunkach, w celu spenienia zaoonych wymaga bez powodowania niedopuszczalnego wzajemnego oddziaywania. >26/10/00

ZAMIENNO Waciwo produktu, procesu lub usugi do zastosowania w miejsce innego w celu spenienia tych samych wymaga. >Terminy zwizane: commonality; compatibility. 26/10/00

JEDNOLITO Stan, w ktrym wykorzystywana jest ta sama doktryna, procedury lub sprzt. >Terminy zwizane: compatibility; interchangeability. 12/9/02

W OBSZARACH: OPERACYJNY, PROCEDURALNY, U iSW, TECHNICZNY I ADMINISTRACYJNY

ABY OSIGN INTEROPERACYJNO


Zdolno do dziaania synergicznego podczas wsplnego wykonywania wyznaczonych zada. >Termin zwizany. standardization.28/6/05

CEL BADAWCZY (1c.d.): WYKAZANIE WIELOASPEKTOWOCI STANDARYZACJI

v Czynniki wojskowe Skracanie czasu rozwijania mobilnych si sojuszu Zwikszanie stanu si bojowych kosztem si CSS Zmniejszenie wymaga (iloci rodkw) transportowych Doskonalenie taktycznej kompatybilnoci Kwalifikowanie korzyci uzyskiwanych ze standaryzacji vCzynniki ekonomiczne vSkuteczno osigania standaryzacji vStandaryzacja w relacjach Sojusznicy NATO Bezporednie zakupy Konkurencja w pracach B+R Wsppraca w dziaalnoci B+R Interoperacyjno

CEL BADAWCZY (1c.d.): ZWIZKI STANDARYZACJI Z DZIEDZINAMI PLANOWANIA OBRONNEGO

Konsultacje

MC-324/1, NCS Struktura Dowodzenia NATO wczya CIMIC i Planowanie Nuklearne do zada ACO , a pozostae dyscypliny podporzdkowaa ACT

Allied Command Operations (ACO)


Cywilne Planowanie Kryzysowe Planowanie Nuklearne Planowanie Dowodzenia i Kierowania

Planowanie Uzbrojenia

Allied Command Transformation (ACT)


Planowanie Zasobw Planowanie Si Planowanie Logistyki

(SRB) (CNAD) Konferencja Narodowych Wysza Rada Zasobw Dyrektorw Uzbrojenia

(MC) Komitet Wojskowy

(DRC) Komitet Przegldu Obronnego

(SNLC) Konferencja Starszych Logistykw NATO

(NC3B) Rada, Dowodzenia i Kierowania i Konsultacji

PROGRAM STANDARYZACYJNY NATO

PROGRAM STANDARYZACYJNY NATO

DPC-D(2004)0003, Procedury Planowania Obronnego, odnosz si do siedmiu dziedzin Planowania Obronnego

NATO HQ

CEL BADAWCZY(1c.d.): WOJSKOWE WYMAGANIA STANDARYZACYJNE S PRODUKTEM CELW SI ZBROJNYCH W PROCESIE PLANOWANIA SI (CYKL CELW)

Draft Force Proposals + MSRs

Propozycje Celw Si + Wymagania Standaryzacyjne

SC Force Proposals + MSRs


Tabele Si/ (Jednostki i ich potencja boj.)

Fulfillment II Pre Apportionment Fulfillment I

Force Tables (Real units/ capabilities)

Generic Requirements

Przegld Wymaga Obronnych


(2 letni) (DRR)

Minimalne Wymagania Wojskowe Lista brakw oraz kocowy raport DRR

MMR (generic units) Shortfall List DRR Final Report


Ocena SC dla danego kraju (Przydatno oraz ocena ryzyka)

SC Country Assessments SC Suitability and Risk Assessment

CEL BADAWCZY (2): OKRELENIE ZALENOSCI FUNKCJONALNYCH ZACHODZACYCH W PROCESIE STANDARYZACJI

Podejcie Top- Down i Bottom-Up do Procesu Standaryzacji w NATO Braki interoperacyjnoci generuj

T O P

SCs Sojusznicy

WYMAGANIA STANDARYZACYJNE (MSRs)


Faza Studyjna SO ASR Zadania

Sojusznicy Dowdcy NATO (SDQ)

I Faza

D O II Faza W N

TAs
Organy Zlecajce

Propozycje Standaryzacyjne .

B O T T O M U P

WALIDACJA
SPRZ. ZWROTNE

NSP
(SOs)

STANAG - AAP

III Faza

SPRZ. ZWROTNE

RATYFIKACJA (Kraje) + OGOSZNIE(NSA)

IV Faza

Implementacja (wdroenie -Sojusznicy)

CEL BADAWCZY (3): MODEL PROCESU STANDARYZACJI UWZGLDZNIAJCY ZALENOSCI W NIM ZACHODZACE W KORELACJI Z PROCESEM PLANOWANIA OBRONNEGO

PROCES PLANOWANIA SI
UWAGA: Wraz z Rozpoczciem Fazy II Proces Standaryzacyjny jest oddzielony od Procesu Planowania Si

ROK PARZYSTY

ROK NIEPARZYSTY

ROK PARZYSTY

ROK NIEPARZYSTY

SPRZENIE ZWROTNE

PROCES STANDARYZACJI

CEL BADAWCZY (3 c.d.):

WERYFIKACJA MODELU.

WYMAGANE ZDOLNOSCI OBRONNE OKRELANE W PROCESIE PLANOWANIA OBRONNEGO DECYDUJ O RODZAJU PRODUKTW PROCESU STANDARYZACJI NATOMIAST WDROENIE PRZYJTYCH STANDARDW ZALEY OD DECYZJI DOWDZTW SOJUSZNICZYCH NATO

W Y M U S Z E

RODOWISKO BEZPIECZESTWA MIDZYNARODOWEGO

O G R A

NNEC

PLANOWANIE OBRONNE NATO


OTOCZENIE SIECIOCENTRYCZNE

NCW

WYMAGANE ZDOLNOCI

OBRONNE (FG) N

WYMAGANIA STANDARYZACYJNE (MSR) PROCES STANDARYZACYJNY (MODEL)


I C Z

N I

W E R Y F I K A CJ A MODELU WARUNKI REALIZACJI STANDARYZACJI (Art.5 CRO) E N I STRUKTURA DOWODZENIA NATO (NCS) MC 324/1 STRUKTURA SI NATO (NFS) MC 317/1 A

SIY SOJUSZNICZE NATO

ROZWIZANIE PROBLEMU BADAWCZEGO

PROBLEM BADAWCZY: POLITYKA STANDARYZACYJNA JEST OPTYMALNIE REALIZOWANA W PROCESIE TRANSFORMACJI POPRZEZ TWORZENIE WARUNKW DO DZIAANIE SI SOJUSZNICZYCH W OPERACJACH NATO

Operacje Sieciocentryczne

Wielonarodowo
EBAO

Standaryzacja Interoperacyjno Interoperacyjno

EBAO

Poczono

Zorientowanie na zdolnoci

PROBLEM BADAWCZY (c.d): STANDARYZCJA POZOSTAJE GWNYM RODKIEM OSIGANIA INTEROPERACYJNOCI W NATO

INTEROPERACYJNO INTEROPERACYJNO
LO GIS TY KA TR EN IN GI TE RM INO LO GIA U i SW TA KT YK I
(TTP)

DO KT RY NY

Cele Operacyjne (standaryzowane)

WERYFIKACJA HIPOTEZY

POZYTYWNA WERYFIKACJA HIPOTEZY W JEJ DECYDUJCEJ CZCI W

OPARCIU O ROZWIZANIE PROBLEMU BADAWCZEGO POTWIERDZONE :


q wdraaniem zasad polityki standaryzacyjnej w NATO: vstandaryzacji, jako rodka do osigania interoperacyjnoci (wiedza o operacyjnych parametrach wojsk wasnych; wsplne cele i misje wojsk wasnych; wsplna terminologia; strategiczna i operacyjna doktryna, wsplne formaty wiadomoci oraz gospodarka czstotliwociami i dane kryptograficzne; wsplna kodyfikacja czci zamiennych etc.); vharmonizacji standaryzacji z planowaniem obronnym; vkorzystania z cywilnych standardw; vwsplnej terminologii; vzachowania zasady dobrowolnoci Sojusznikw w implementacji standardw (U i SW); q standaryzacj doktryn, taktyk i procedur kluczowych dla misji NATO; q standaryzacj sprztu, zintegrowanej logistyki i wsplnych procedur; q gromadzeniem i wykorzystywaniem dowiadcze z prowadzonych operacji; q osiganiem interoperacyjnoci dla uzyskania wymaganych zdolnoci obronnych (sposoby realizacji celw towarzyszcych doktrynie oraz metodom realizacji zada), dziki: v zasadzie kraju wiodcego w operacjach (NATO, ONZ oraz UE); vdyrektywom i zarzdzeniom NATO; vzgodzie Sojusznikw na implementacj standardw w strategicznym obszarze (STANAG, AAP etc.) q osiganiem zdolnoci obronnych i wymaganych standardw w warunkach: vnowych zagroe (zagroenia asymetryczne); vsieciocentrycznoci pola walki (US NCW) (NATO NNEC); q standaryzacj w kontekcie prac B+R : vanaliza ekonomiczna wdraania standaryzacji w budetach obronnych Sojusznikw.

ZACZNIKI
I. Nowa Struktura Dowodzenia NATO. II. Przewodnik terminologii NATO. III. Doskonalenie interoperacyjnoci w NATO. IV. Program Standaryzacyjny NATO. V. Metoda opracowywania wymaga standaryzacyjnych MSRs w NATO. VI. Rozporzdzenie Rady Ministrw RP oraz Decyzje Ministra Obrony Narodowej w sprawie standaryzacji: A. DU Nr.239 Rozporzdzenie RM z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie dziaalnoci normalizacyjnej zwizanej z obronnoci i bezpieczestwem pastwa; B. Dz.Urz.MON Nr 19. Poz.206, Decyzja Nr 336/MON z dnia 10 grudnia 2003 w sprawie powoania i organizacji suby normalizacyjnej; C. Dz.Urz.MON z 2003 r. Nr 20. Poz.210, Decyzja Nr 335/MON z dnia 18 grudnia 2003 w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej Instrukcji postpowania z dokumentami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego; D. Dz. Urz.MON.04.13.142, Decyzja Nr.292/MON z dnia 1 padziernika 2004 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej Wytycznych w sprawie uzgadniania Wojskowych i Sojuszniczych Wymaga Standaryzacyjnych oraz realizacji zada normalizacyjnych wynikajcych z Programu Standaryzacyjnego Organizacji Traktatu Pnocnoatlantyckiego. VII. Standaryzacja doktryn i dokumentw doktrynalnych w Siach Zbrojnych RP. VIII. Kwestionariusz ankiety, interoperacyjno i standaryzacja w NATO. IX. Cywilne standardy w NATO: A. Wsppraca NATO z cywilnymi organizacjami standaryzacyjnymi; B. Ramowy dokument NATO dotyczcy cywilnych standardw; C. Kwestionariusz ankiety: wykorzystanie cywilnych standardw w NATO. X. Algorytm przygotowa do formuowania modelu procesu standaryzacji NATO.

WNIOSKI
v Proces Standaryzacyjny i Program Standaryzacyjny NATO (SP) zapewniaj zwizek wymaga standaryzacyjnych ze zdolnociami obronnymi dla si zbrojnych Sojuszu co jest ustalane w trakcie procesu planowania obronnego (si) NATO v Cele Si Zbrojnych (poszukiwane zdolnoci obronne) s opisywane wymaganiami standaryzacyjnymi , lecz ich jako zaley od kwalifikacji opracowujcych je ekspertw (SME) z Dowdztw Strategicznych NATO (SC) v Proces Standaryzacyjny jest zharmonizowany z Procesem Planowania Si (Cykl Celw) , lecz jego rezultat zaley od waciwej oceny realizacji standaryzacji funkcji wojskowych ( ustalania ich priorytetw) v Racjonalny model standaryzacji jest warunkiem koniecznym efektywnej interoperacyjnoci oraz efektywnego procesu planowania obronnego NATO

WNIOSKI c.d.
v Lista Brakw Standaryzacyjnych (SDQ) (aplikacja), wykorzystywana jako nonik informacji oraz baza danych o stopniu spenienia wymaga standaryzacyjnych wykorzystywana w procesie decyzyjnym, wymaga zmian organizacyjnych (np. w postaci etatowych komrek LL w NCS i NFS, szczeglnie w misjach NATO) v Dowiadczenia uzyskane w operacjach NATO (LL) stanowi zasadnicze rdo identyfikowania brakw interoperacyjnych i formuowania propozycji standaryzacyjnych (projekt ACT oraz JALLC) v NATO podejmuje instytucjonalne i formalnoprawne dziaania dla rozwijania wsppracy z cywilnymi organizacjami oraz EDA w dziedzinie opracowywania wsplnych standardw oraz zamiennoci standardw

WNIOSKI c.d.
v Opnienia w definiowaniu nowej terminologii zwizanej z transformacj NATO (np. NNEC, NcW, EBOA) w podstawowych dokumentach typu AAP 6 (edycja ang.) stanowi istotn barier w komunikowaniu si w czasie wsplnych operacji NATO v Brak woli niektrych krajw sojuszniczych we wdraaniu uzgodnionych standardw w procesie planowania obronnego stanowi powane ograniczenie w osiganiu wojskowych i politycznych celw okrelonych w planach operacyjnych misji NATO (np. ROE w ISAF)

PRZYKADY DZIAALNOCI NAUKOWO DYDAKTYCZNEJ DOKTORANTA


Bieniek M, Dere J, Sienkiewicz P, wieboda H, Standaryzacja i Interoperacyjno w NATO, praca naukowo - badawcza (podrcznik akademicki), AON Warszawa 2008 Dere J. Cykl wykadw monograficznych., Wydzia bezpieczestwa narodowego, KSW im. F. A. Modrzewskiego, Krakw, 2008/2009 Dere J, autor prezentacji nt. Dekad po szczycie w Waszyngtonie standaryzacja w silach zbrojnych sojuszu spenia kluczow role w jako rodek osigania interoperacyjnoci w realizacji zada NATO w ramach Art.5 oraz CRO, Biuletyni midzynarodowej konferencji nt. 10 lat biznesu NATO: szanse i moliwoci., Warszawa 15 grudnia 2008 Dere J, wywiad dla radiowego programu regionalnego PR Wrocaw nt. Podsumowanie rezultatw misji wojska polskiego w irackiej koalicji, godz. 08000830., 29 padziernika 2008 Dere J, panelista, Nowoczesne technologie dla bezpieczestwa kraju i jego granic, sesja IV: Przyszo operacji afgaskiej NATO po szczycie w Bukareszcie, IV Midzynarodowa Konferencja, Warszawa maj 2008 Dere J., Cykl wykadw: Geneza Operacji Reagowania Kryzysowego, Instytut Stosunkw Midzynarodowych, Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu, Uniwersytet Jagielloski, semestr letni 2006, Krakw., 2005/2006. Dere J., Referat, Experiences and Conclusions of Beskidy 06 CPX CAX, Akademia Obrony Narodowej, International Conference CONSIM 06, Warszawa 2006. Dere J., Wykad.: Wpyw wymaga operacyjnych na cykl przygotowa si wydzielanych do misji, Konferencja Dowdcy Wojsk Ldowych, nt. Udziau polski w operacjach pokojowych na podstawie dowiadcze MND CS, Wrocaw, WSO 2006. Dere J., Wystpienia w dyskusji panelowej nt. wymaga standaryzacyjnych i interoperacyjnych w operacjach wielonarodowych i poczonych w ramach cyklu naukowych sesji na temat Program Si Zbrojnych RP 2006 2012 w wietle propozycji Strategicznego Przegldu Obronnego., Instytut Studiw Strategicznych, Krakw, 2005-2006, Dere J., Wystpienia w debatach nt. zagroe asymetrycznych w odniesieniu do wymaga ksztatowania rodowiska bezpieczestwa midzynarodowego w ramach bloku tematycznego Letniej Szkoy Wyszehradzkiej Forgoten Democracy ? Krakw, Stowarzyszenie Willa Decjusza, 14 lipca 2006. Dere J., Wykad: Automatyzacja Procesu Dowodzenia., Sympozjum naukowe, Przemysowy Instytut Telekomunikacji., Krakw 2005. Dere J., wspautor, Wykorzystanie zautomatyzowanego systemu dowodzenia i nowych procedur operacyjnych (SOP/SOI) dla C2 w dziaaniach AMF(L). Raport kocowy dla IMS w ramach bada naukowych CDE prowadzonych przez SACLANT, SHAPE, NC3A, RC(N), Holandia, Belgia, Norwegia, Niemcy, Turcja., 2000-2002. Dere J., autor rodziau - artyku SACEURAa, NATO standardisation process.., Nations Magazine. SHAPE. Belgia. Mons 2001. Dere J., Analiza procesu standaryzacji celw Si Zbrojnych Sojuszu w aspekcie planowania obronnego NATO., Praca studyjna., Studia podyplomowe., Bezpieczestwo informacyjne., AON., Warszawa 2001. Dere J., Wykad: Military Standardisation Requirements from Top-down approach for NATO standardisation process., Konferencja wyjazdowa RTO (NATO Research & Technology Organisation )., Niemiecko Francuski Instytut Naukowy Systemw Techniki i Uzbrojenia., Francja., St Louis., 2001.

Historyczne Standardy

a
Wspczesno

DZIKUJ ZA UWAG