ZADANIA Z ZESTAWÓW MATURALNYCH – MECHANIKA 1. Zadanie 1.

(1 pkt)
Tomek wchodzi po schodach z parteru na piętro. Różnica wysokości między parterem a piętrem wynosi 3 m, a łączna długość dwóch odcinków schodów jest równa 6 m. Wektor całkowitego przemieszczenia Tomka ma wartość A. 3 m B. 4,5 m C. 6 m D. 9 m

2. Zadanie 2. (1 pkt)
Wykres przedstawia zależność wartości prędkości od czasu dla ciała o masie 10 kg, spadającego w powietrzu z dużej wysokości. Analizując wykres można stwierdzić, że podczas pierwszych 15 sekund ruchu wartość siły oporu A. jest stała i wynosi 50 N. B. jest stała i wynosi 100 N. C. rośnie do maksymalnej wartości 50 N. D. rośnie do maksymalnej wartości 100 N.

3. Zadanie 6. (1 pkt)
Piłkę o masie 1 kg upuszczono swobodnie z wysokości 1 m. Po odbiciu od podłoża piłka wzniosła się na maksymalną wysokość 50 cm. W wyniku zderzenia z podłożem i w trakcie ruchu piłka straciła energię o wartości około A. 1 J B. 2 J C. 5 J D. 10 J

4. Zadanie 1. (1 pkt)
Spadochroniarz o masie 75 kg opada na spadochronie pionowo w dół ze stałą prędkością o wartości 5 m/s. Siła oporów ruchu działająca na spadochroniarza wraz ze spadochronem wynosi około A. 25 N. B. 75 N. C. 250 N. D. 750 N.

5. Zadanie 2. (1 pkt)
Stalowa kulka została upuszczona z wysokości jednego metra nad powierzchnią ławki szkolnej. Po odbiciu od powierzchni ławki maksymalne wzniesienie kulki wyniosło 0,25 m. Pomijając wpływ oporu powietrza na ruch kulki możemy powiedzieć, że podczas odbicia od powierzchni ławki kulka straciła A. 50% swojej energii całkowitej. B. 25% swojej energii całkowitej. C. 75% swojej energii całkowitej. D. 100% swojej energii całkowitej.

6. Zadanie 1. (1 pkt)
Dwaj kolarze zbliżali się do mety, jadąc jeden obok drugiego ruchem jednostajnym z prędkością 15 m/s. W odległości 100 m od mety jeden z nich przyspieszył i jadąc ruchem jednostajnie przyspieszonym po sześciu sekundach minął metę. W jakiej odległości od mety znajdował się wówczas drugi kolarz jadący do końca z niezmienną prędkością? 1

A. 2,5 m

B. 5 m

C. 10 m

D. 15 m

7. Zadanie 3. (1 pkt)
Pomiędzy nieruchomy stół i poruszającą się jak na rysunku linijkę włożono okrągły ołówek. Ołówek porusza się (zakładając, że nie występują poślizgi) A. w lewo z prędkością o wartości 4 cm/s . B. w prawo z prędkością o wartości 4 cm/s . C. w prawo z prędkością o wartości 2 cm/s . D. w lewo z prędkością o wartości 2 cm/s.

8. Zadanie 1. (1 pkt)

Cząstka α porusza się po okręgu (rys.) z prędkością o stałej wartości i zmiennym kierunku.

Siłę zmieniającą prędkość przedstawia wektor u u r ur u ur u ur u A. F1 B. F2 C. F3 D. F4

9. Zadanie 4. (1 pkt)

Z balkonu znajdującego się na wysokości 5 m nad ziemią dziecko upuściło misia (bez prędkości początkowej). Na poniższym wykresie przedstawiono zależność energii potencjalnej i kinetycznej spadającego misia od czasu.

Na podstawie wykresu określ, które z poniższych stwierdzeń jest nieprawdziwe. A. Czas spadania misia był równy 1 s. B. Masa spadającego misia wynosi 0,1 kg. C. Podczas spadania misia działają siły oporu. D. Miś uderzył w ziemię z prędkością 12 m/s. 2

prędkość początkowa. 12. Gdy próbujemy przesunąć tę szafę. W akceleratorze liniowym w celu zwiększenia prędkości naładowanej cząstki przepuszcza się ją przez jednakowe obszary pola elektrycznego. Oblicz wartość prędkości tratwy. W pewnej chwili chłopiec wyrzuca poziomo z prędkością o wartości 4 m/s metalową kotwicę wzdłuż osi łódki. Zadanie 12. gdzie zabiera na pokład pasażerów. 14. Statek dopływa po 10 minutach do przystani B. której nurt ma prędkość 1 m/s. Oblicz wartość prędkości łódki względem wody. płynie pod prąd motorówka. Statek i tratwa (3 pkt) Z przystani A wyruszają jednocześnie w dół rzeki statek i tratwa. V0 . która spoczywa na powierzchni jeziora. Masa kotwicy jest równa 5 kg. W obliczeniach przyjmij stałą wartość prędkości wody w rzece. a . należy ją pchnąć. Oblicz. to siła tarcia ma wtedy wartość równą A) 50 N B) 150 N C) 200 N D) 350 N 11. ile sekund będzie trwał rejs motorówką między przystaniami odległymi od siebie o 2000 m.przyspieszenie. wytworzonego pomiędzy metalowymi elektrodami w kształcie rur. (1 pkt) Aby ruszyć z miejsca ciężką szafę. 13.prędkość w danej chwili. Łódka (2 pkt) Chłopiec o masie 50 kg znajduje się w łódce. Zadanie 2. to tratwa dociera do przystani B. posługując się wzorem: V 2 = V02 + 2as gdzie:V . Masa łódki wynosi 50 kg.10.droga. Zadanie 11. (2 pkt) Po rzece. 3 . Zadanie 14. Przyjmij. co trwa 20 minut. że prędkość początkowa cząstki wprowadzonej do akceleratora jest tak mała. Wartość prędkości statku względem wody wynosi 5 m/s. Gdy statek rusza z przystani B w stronę przystani A. działając siłą o wartości 150 N zwróconą poziomo. działając siłą o wartości 200 N zwróconą poziomo. Zadanie 11. że możemy ją uznać za równą zeru. (3 pkt) Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym można obliczyć. Wartość prędkości motorówki względem wody wynosi 3 m/s. s .

a do klocka przyłożono poziomo skierowaną siłę o stałej wartości 6 N.5 Narysuj wykres zależności siły rozciągającej od wydłużenia nici i oblicz współczynnik sprężystości włókna. Klocek (5 pkt) Drewniany klocek przymocowany jest do ściany za pomocą nitki.Wykaż. Siła. 11. że cząstka przyspieszana w polu elektrycznym porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.25 1.75 0. że wartość przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 m/s2. z jaką można poziomo ciągnąć klocek.8 5 1. Zadanie 15.0 6.6 3. która wytrzymuje naciąg siłą o wartości 4 N.5 0. 12. 17. 18. wykorzystując energię o podanej wartości. W tabelce zamieszczono zależność zmiany długości włókna od przyłożonej siły. a jej prędkość końcowa jest równa 10 m/s. że czas spadania kropli wynosi 1 s. że wartość prędkości naładowanej cząstki po 5-tym przejściu przez obszar pola elektrycznego można zapisać wzorem V = 10ax jeżeli prędkość początkowa ładunku była równa zero.2 (2 pkt) Oblicz wartość przyspieszenia. jeżeli usunięto nitkę łączącą klocek ze ścianą. w niutonach Wydłużenie. W obliczeniach przyjmij. Krople deszczu (4 pkt) Z krawędzi dachu znajdującego się na wysokości 5 m nad powierzchnią chodnika spadają krople deszczu. Przyjmij.2. że wartość przyspieszenia ziemskiego jest równa 10 m/s2 4 . Przyjmij. Zadanie 12. Współczynnik tarcia statycznego klocka o podłoże wynosi 0.25 0.1 (3 pkt) Oblicz maksymalną wartość powoli narastającej siły F. na jaką wysokość można by podnieść samochód o masie 1 tony. (3 pkt) Nić z włókna szklanego poddano mechanicznemu rozciąganiu. 16. Zadanie 9. Samochód na podnośniku (3 pkt) Podczas stygnięcia wody w szklance od temperatury wrzenia do temperatury otoczenia wydziela się energia o wartości około 67200 J.4 2. Oblicz. W obliczeniach pomiń opór powietrza oraz przyjmij.5 N. Zadanie 11. w milimetrach 0 0 0. z jakim będzie poruszał się klocek. 11.1 (2 pkt) Wykaż.2 1.2 7. aby nitka nie uległa zerwaniu. że wartość siły tarcia kinetycznego jest równa 1. 15.

a jego masa 2 kg.12. 11. Przyjmij. Zadanie 19. a wartość prędkości końcowej jest równa 10 m/s. Rowerzysta (2 pkt) Wykres przedstawia zależność wartości prędkości rowerzysty poruszającego się po prostej. nawijając całkowicie płótno na wałek. jaką należy wykonać. Zadanie 11. w jakiej najmniejszej odległości od słuchacza powinna znajdować się pionowa ściana odbijająca dźwięk. Jeśli odstęp czasu jest krótszy od 0. że czas spadania kropli wynosi 1 s. od czasu. (1 pkt) Wpisz w odpowiednich miejscach pod rysunkami określenia: przemieszczenie i tor. Roleta (3 pkt) Roleta okienna zbudowana jest z wałka. 20. że wartość prędkości dźwięku w powietrzu wynosi 340 m/s. na którym nawijane jest płótno zasłaniające okno (rys).1 s są słyszane przez człowieka oddzielnie (powstaje echo). aby po klaśnięciu w dłonie słuchacz usłyszał echo. 13. Zadanie 13.2 (2 pkt) Oblicz pracę.2. Oblicz. Przyjmij. 21. obserwując spadające krople ustalił. Przedstaw na wykresie zależność wartości prędkości od czasu dla co najmniej 3 kolejnych kropli. 19. dlaczego w trakcie podnoszenia rolety ruchem jednostajnym. siła z jaką trzeba ciągnąć za sznurek nie jest stała. Echo (3 pkt) Jeżeli dwa jednakowe dźwięki docierają do ucha w odstępie czasu dłuższym niż 0. (2 pkt) Oblicz drogę przebytą przez dziecko z A do B.5 sekundy.1. Długość płótna całkowicie rozwiniętej rolety wynosi 2 m. Zadanie 12. Odległość dziecka od osi obrotu karuzeli wynosi 2 m.2 (2 pkt) Uczeń. Roletę można podnosić i opuszczać za pomocą sznurka obracającego wałek.1 s dwa dźwięki odbieramy jako jeden o przedłużonym czasie trwania (powstaje pogłos). 13. 5 . że uderzają one w chodnik w jednakowych odstępach czasu co 0. 11. 22. Wykonując wykres przyjmij. Karuzela (3 pkt) Siedzące na krzesełku karuzeli dziecko poruszało się tak jak pokazano na rysunku. że średnica wałka nie zależy od ilości płótna nawiniętego na wałek oraz pomiń siły oporu ruchu. aby podnieść rozwiniętą roletę.1 (1 pkt) Wyjaśnij.

002 s zatrzymuje się. Załóż.Oblicz wartość prędkości średniej. Po upływie 50 sekund ruchu przy prędkości o wartości 40 m/s samochód rozpoczyna hamowanie. że podczas hamowania porusza się on ruchem prostoliniowym jednostajnie opóźnionym. Zadanie 18. Droga hamowania jest równa drodze przebytej przez samochód w ciągu pierwszych 50 s ruchu przedstawionego na wykresie.2. 6 . była równa 2500 N. 28. Narciarz (2 pkt) Narciarz stojący na zboczu góry.1. z jakim zaczął poruszać się wtedy samochód. Oblicz wartość przyspieszenia narciarza.2 (2 pkt) Podaj dwie przyczyny. 17. Piłeczka (4 pkt) Piłeczkę pingpongową o masie 3 g upuszczono z wysokości 1 m na twarde podłoże. Samochód (3 pkt) Wartość siły oporu dla samochodu o masie 1 tony. Motocyklista (4 pkt) Oblicz wartość średniej prędkości motocyklisty na prostoliniowym odcinku drogi jeśli pierwszą połowę odcinka drogi przebył z średnią prędkością o wartości 40 km/h. a drugą połowę z prędkością o wartości 60 km/h. uderza prostopadle jego główkę i po upływie 0.1 (2 pkt)Oblicz. które powodują zmniejszenie energii mechanicznej piłeczki w opisanej powyżej sytuacji.7 m. 27. Zadanie 14. 23. rozpoczął zjazd i po przebyciu drogi 60 m osiągnął prędkość o wartości 12 m/s. Oblicz czas. Samochód (3 pkt) Wykres przedstawia zależność prędkości poruszającego się samochodu od czasu. z jaką poruszał się rowerzysta w czasie 4 sekund. Po odbiciu od podłoża wzniosła się ona na maksymalną wysokość 0. że narciarz poruszał się ruchem jednostajnie przyspieszonym. 17. o ile w tym czasie zmniejszyła się energia mechaniczna piłeczki. Zadanie 13.5 kg poruszający się z prędkością o wartości 10 m/s. 24. 18. Po ustaniu wiatru wartość siły oporu zmniejszyła się do 2000 N. 18. Zadanie 11. Gwóźdź (5 pkt) Młotek o masie 0. po jakim samochód zatrzyma się. Przyjmij. 25. Zadanie 12. 26. o stałym nachyleniu. jeśli siła napędowa nie uległa zmianie. Zadanie 17. Oblicz wartość przyspieszenia. (3 pkt) Oblicz wysokość z jakiej należałoby swobodnie upuścić ten młotek aby uderzenie wbiło gwóźdź na tę samą głębokość. podczas wbijania gwoździa w drewno. (2 pkt)Oblicz średnią wartość siły. jadącego pod wiatr ze stałą prędkością. z jaką młotek działa na gwóźdź w czasie uderzenia.

Załóż. Śnieżka (3 pkt) Kulka o masie 0.1 s.5 3 31. Wahadło balistyczne (12 pkt) Na rysunku poniżej przedstawiono schematycznie urządzenie do pomiaru wartości prędkości pocisków wystrzeliwanych z broni palnej. wahadło balistyczne będące (w dużym uproszczeniu) zawieszonym na linkach klockiem. a odległość od środka masy klocka wahadła do punktu zawieszenia wynosiła 1 m. W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s2 Wykorzystaj tabelę zamieszczoną poniżej (dokonaj odpowiednich obliczeń). Oblicz wartość średniej siły. Zadanie 22. tuż przed trafieniem w klocek wahadła. że kulka ma masę 0. (4 pkt) czas spadania w sekundach energia potencjalna w dżulach 0 0. jaką ściana działała na śnieżkę. a) Zapisz formułę matematyczną (wzór) opisującą zależność energii kinetycznej kulki od czasu jej spadania. 30. (1 pkt) b) Narysuj wykres ilustrujący zależność energii potencjalnej od czasu dla swobodnie spadającej kulki. że czas zderzenia wynosił 0.2 kg ulepiona z wilgotnego śniegu uderzyła prostopadle w betonową ścianę z prędkością o wartości 10 m/s. Wartość prędkości pocisku. 7 . Przyjmij.1 kg i spada z wysokości 45 m. Zadanie 19. Metalowa kulka (5 pkt) Mała metalowa kulka o masie 0.5 2 2. W obliczeniach pomiń masę linek mocujących klocek wahadła.5 1 1. od masy klocka. Zadanie 13. Pomiary wykonano dla 5 klocków o różnych masach (linia przerywana przedstawia zależność teoretyczną).29. w którym grzęzną wystrzeliwane pociski. Punkty na wykresie przedstawiają zależność energii kinetycznej klocka wahadła z pociskiem (który w nim ugrzązł) tuż po uderzeniu pocisku. Kulka przykleiła się do ściany.1 kg spada swobodnie. za każdym razem wynosiła 500 m/s. Podstawowym elementem takiego urządzenia jest tzw. Po trafieniu pociskiem wahadło wychyla się z położenia równowagi i możliwy jest pomiar jego energii kinetycznej.

jakim porusza się skoczek dla każdego etapu. Przeanalizuj wykres oraz zjawisko spadania skoczka (działające siły) i zapisz w tabeli nazwę rodzaju ruchu (przyspieszony. 22. wahadło zatrzymało się w miejscu.2ms.2 (3 pkt) Oblicz wartość prędkości klocka z pociskiem bezpośrednio po zderzeniu w sytuacji.1 (3 pkt) Wykaż. opóźniony).1 (2 pkt) Zamieszczony poniżej wykres przedstawia uproszczoną zależność wysokości skoczka nad powierzchnią Ziemi od czasu.50 sin 60°= cos 30°= 2 3 ≈0. BUNGEE – czyli skoki na linie (12 pkt) . W obliczeniach możesz skorzystać z podanych poniżej wartości funkcji trygonometrycznych. jaki upływa od początku skoku. że masa pocisku wynosi 0. Pomiń wzrost skoczka oraz ciężar liny. 8 . 22.3 (4 pkt) Oblicz. że trwa ono 0. Załóż. Po wyprostowaniu lina zaczyna się rozciągać o długość x i hamuje ruch zawodnika. aby po wychyleniu z położenia równowagi wahadła o 60o.22.1 (2pkt) Oszacuj wartość średniego przyspieszenia pocisku (w m/s2) podczas grzęźnięcia w klocku. gdy masa klocka była 499 razy większa od masy pocisku. że masa pocisku jest równa 0. 22. Wykonując taki skok zawodnik przywiązuje do nóg sprężystą linę o długości D (zamocowaną drugim końcem do platformy startowej) i powoli przechylając się rozpoczyna swobodne spadanie w dół. Do obliczeń przyjmij.008 kg. jaka powinna być masa klocka wahadła. sin 30°= cos 60°= 2 1 = 0.87 32. 1. Zadanie 1. Skoki na linie zaczęły być popularne w różnych krajach w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. analizując wykres.008 kg. zwolnieniu go. a następnie trafieniu pociskiem w chwili przechodzenia wahadła przez położenie równowagi.

1. służące do wyciągania wody ze studni.). Ciężar liny pomiń. że maksymalne wydłużenie liny podczas skoku wynosi około 20 m. dokonano pomiarów zależności wydłużenia liny od wartości siły. ma długość D = 20 m. Wyniki zapisano w tabeli: Siła F. z jaką ją rozciągano. W tym celu dobierz odpowiednio osie współrzędnych. Pomiarów dokonano z dokładnością: ∆F = ± 50 N.5 m. 28. 1. Człowiek o masie 65 kg.3 (2 pkt) Wykaż. której górny koniec przymocowany jest do kołowrotu. Zadanie 28. którego masa wynosi 10 kg. ale jeszcze nie napięta. m 550 4 650 5 900 7 1250 10 1850 14 2350 18 Wykonaj na sąsiedniej stronie wykres zależności wartości siły rozciągającej linę od wydłużenia liny. zaznacz punkty. Swobodnie zwisająca lina. Kołowrót (11 pkt) Kołowrót w kształcie walca. Na kołowrocie nawinięta jest nieważka i nierozciągliwa linka. Moment 9 .1 (6 pkt) Pod wpływem ciężaru pustego wiadra linka rozwija się. Do dolnego końca linki przymocowano wiadro o masie 5 kg. o współczynniku sprężystości równym 130 N/m. skale wielkości i jednostki.5 (2 pkt) Wykaż. ∆x = ± 0. że średnia wartość współczynnika sprężystości badanej liny wynosi około 130 N/m. nanieś niepewności pomiarowe i wykreśl linię ilustrującą tę zależność. wykonując niezbędne obliczenia.4 (2 pkt) Oblicz wartość prędkości skoczka w momencie. Pomiń opory powietrza. 33.1. zamocowany jest nad studnią (rys. kiedy lina jest wyprostowana. Narysuj siły działające w tym układzie oraz oblicz przyspieszenie wiadra. któremu zamocowano do nóg koniec liny pochyla się i spada z platformy startowej. 1. N Wydłużenie x.2 (4 pkt) Przed użyciem liny do skoków bungee. powodując ruch obrotowy kołowrotu.

małpka ma masę 2 kg. Przyjmij przyśpieszenie ziemskie g = 10m/s2 . 28. Rurka ma długość 2 m. b) (2 pkt) W pewnej chwili pręt z małpką siedzącą na końcu został wprawiony w powolny ruch obrotowy tak.5 kg. dlaczego parcie wody na dno podczas wyciągania wiadra wypełnionego wodą ze studni ruchem przyspieszonym jest większe niż podczas wyciągania wiadra ruchem jednostajnym. Poziom wody w studni nie ulega zmianom. jest wyciągane ze studni ruchem jednostajnym. z której zrobione jest wiadro. 28. że rozmiary małpki są niewielkie w stosunku do długości pręta. Pomijamy objętość blachy. Pomiń wpływ sił 2 oporu ruchu oraz korby z rączką na wartość przyspieszenia. Narysuj wykres zależności wartości F siły naciągu linki od drogi L przebytej przez górny brzeg wiadra ponad lustrem wody w studni. jej masa wynosi 0. Przyjmij. że wykonywał jeden obrót 10 . MAŁPKA I PULSAR (10 pkt) Na jednym z końców obracającej się wokół pionowej osi cienkościennej rurki siedzi małpka.3 (2 pkt) Wyjaśnij. Oś obrotu przechodzi przez środek rurki.1 2 bezwładności walca względem osi obrotu wyraża się wzorem I= mr . wiadro ze stanu pełnego zanurzenia (rys. 34. Zadanie 28.). Wiadro ma kształt walca o wysokości 0.2 (3 pkt) Po nabraniu wody.4 m. Masa wiadra wypełnionego wodą jest równa 25 kg. a) (2 pkt) Oblicz wartość momentu bezwładności pręta z małpką siedzącą na końcu pręta.

Pręt z siedzącą na środku małpką zaczął wirować szybciej. gdy małpka przeszła na jego środek? c) (3 pkt) Oblicz okres obrotu pręta. Zadanie 12. Zadanie 1. d) (3 pkt) Pulsary są gwiazdami neutronowymi o średnicy rzędu 20 . 750 N. Okres jednego obrotu jest rzędu nawet jednej setnej sekundy. Oblicz wartość siły hamującej wagon. Zadanie 2. C. Małpka nie była z tego zbyt zadowolona i przeszła na środek pręta. jeżeli małpka siedzi na jego środku. Dlaczego pręt zaczął wirować szybciej. Jądro gwiazdy gwałtownie zmniejsza swój promień. Oblicz wartość prędkości średniej samochodu po pierwszych czterech sekundach ruchu. 3 m/s. 9 m/s. Piłka 11 . Wagon (2 pkt) Lokomotywa manewrowa pchnęła wagon o masie 40 ton nadając mu początkową prędkość o wartości 5 m/s. (1 pkt) Dwaj rowerzyści poruszając się w kierunkach wzajemnie prostopadłych oddalają się od siebie z prędkością względną o wartości 5 m/s. C. Wartość prędkości jednego z nich jest równa 4 m/s. B. D. Powstały obiekt składa się głównie z neutronów i bardzo szybko wiruje. D. 39. Sprawdź (wykonując obliczenia). czy zmniejszenie promienia jądra gwiazdy ze 100 000 km do 10 km (przy zachowaniu stałej masy jądra) prowadzi do zmniejszenia okresu obrotu z 30 dni do setnych części sekundy. mimo że nikt do niego nie podchodził. a materia poza jądrem zostaje wyrzucona w przestrzeń. Piłka (3 pkt) Gimnastyczka wyrzuciła pionowo w górę piłkę z prędkością o wartości 4 m/s. Siła oporów ruchu ma wartość około A. natomiast wartość prędkości drugiego rowerzysty wynosi A. Wagon poruszając się ruchem jednostajnie opóźnionym zatrzymał się po upływie 20 s. (1 pkt) Spadochroniarz o masie 75 kg opada na spadochronie pionowo w dół z prędkością o stałej wartości 5 m/s. Zadanie 11. 4. Zadanie 13. B. 250 N. Samochód (2 pkt) Samochód rusza z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem o wartości 3 m/s2 i porusza się po prostoliniowym. 75 N.na 10 sekund. 37. 36. 25 N. poziomym odcinku autostrady. 35.5 m/s. 1 m/s.100 km powstałymi w toku ewolucji gwiazd o masach większych od masy Słońca. 38.

że wartość prędkości kulki podczas uderzenia w wózek wynosi 6 m/s. Zadanie 1.8 m została odchylona od pionu o kąt 90o wzdłuż łuku AB. gdy kulka uderza w wózek. Przyjmij. że kulka uderza w wózek z prędkością 12 . 1. które powinny być zastosowane do opisu zderzenia kulki z wózkiem (pozwalające wyprowadzić powyższe zależności).3 (2 pkt) Wykaż. a następnie zwolniona (rys.1 (2 pkt) Oblicz pracę.). jaką trzeba wykonać powoli odchylając pionowo wiszącą kulkę z położenia A do położenia B. Kulka i wózek (12 pkt) Stalowa kulka o masie 1 kg. Przyjmij. 1. równania wynikające z zasad zachowania.4 (2 pkt) Zapisz.w momencie wyrzucania znajdowała się na wysokości 1 m licząc od podłogi. Oblicz wartość siły naciągu nici w momencie. Masa wózka wynosi 2 kg. Po zwolnieniu uderzyła w spoczywający stalowy wózek. z jaką piłka uderzy o podłogę.5 (2 pkt) Oblicz wartości prędkości jakie uzyskają wózek i kulka w wyniku zderzenia. Wartości prędkości ciał po zderzeniu można obliczyć stosując wzory: 1. że wartość prędkości kulki w chwili uderzenia w wózek wynosi 6 m/s. Wykorzystaj wzory podane w treści zadania. że zderzenie ciał było doskonale sprężyste. 1.2 (2 pkt) 1. Załóż. 40. Przyjmij. korzystając z przyjętych powyżej oznaczeń. Oblicz wartość prędkości. wisząca na nici o długości 1. który zaczął poruszać się po szynach praktycznie bez tarcia. że na piłkę nie działa siła oporu.

13 . wykresie 3. B.6 (2 pkt) Wózek po uderzeniu kulki odjeżdża. C. Odpowiedź uzasadnij. wykresie 1. Podaj. czy w opisanej sytuacji można dokładnie obliczyć okres wahań takiego wahadła korzystając z zależności . (1 pkt) Zależność energii potencjalnej i kinetycznej od czasu podczas swobodnego spadania ciała z pewnej wysokości poprawnie przedstawiono na A. natomiast kulka zaczyna poruszać się ruchem drgającym. 1. wykresie 4.o wartości 6 m/s. wykresie 2. 2008 41. D. w którym nić podczas maksymalnego wychylenia tworzy z pionem kąt 27o. Zadanie 3.

można wyznaczyć prędkość początkową pojazdu. wykorzystując pojęcia energii i pracy. 14 . że znając współczynnik tarcia i drogę podczas hamowania do całkowitego zatrzymania pojazdu. Oblicz wartość siły oporu. 45. Droga hamowania (2 pkt) Wykaż. odchylił się od pionu o kąt 15o Załóż. Zadanie 13. o których informacje przedstawiono w tabeli. prostoliniowym. że tramwaj poruszał się po poziomej powierzchni ruchem jednostajnie opóźnionym. Narysuj wykres zależności wartości prędkości od czasu spadania.2 (2 pkt) W rzeczywistości podczas spadania działa siła oporu i oderwany element balkonu spadał przez 1. Oblicz całkowity czas jazdy rowerzysty. Zadanie 12.5 kg oderwał się i spadł z wysokości 5 m.1 (3 pkt) Zadanie 13. przyjmując. Spadający element (5 pkt) Fragment balkonu o masie 0. uderzając w podłoże z prędkością o wartości 8 m/s. Zadanie 13. Przyjmij. że samochód hamuje ruchem jednostajnie opóźnionym. Przez d oznaczono całą długość drogi przebytej przez rowerzystę. zamocowany pod sufitem wagonu. Zadanie 14.42. Na wykresie zaznacz odpowiednie wartości liczbowe. a wartość siły hamowania jest stała. że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2. W obliczeniach przyjmij. Tramwaj (4 pkt) Podczas gwałtownego awaryjnego hamowania tramwaju uchwyt do trzymania się. 43. 44. W obliczeniach przyjmij. że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2. Rowerzysta (2 pkt) Rowerzysta pokonuje drogę o długości 4 km w trzech etapach. Zadanie 11. że podczas spadania była ona stała. który porusza się po poziomej prostej drodze. Wykonaj konieczne obliczenia.25 s ruchem przyspieszonym. pomijając opory ruchu.

Beczka (12 pkt) Do hurtowni chemicznej przywieziono transport blaszanych beczek z gipsem. W celu wyładowania beczek z samochodu położono pochylnię. a beczkę potraktuj jak jednorodny walec. Wysokość. jest równy Zadanie 1. 46. Zadanie 1. W obliczeniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s2. obracającego się wokół osi prostopadłej do podstawy walca i przechodzącej przez jej środek. z której wykonano beczkę pomiń.2 (2 pkt) Narysuj. który nie mógł się przemieszczać. Oblicz wartość opóźnienia tramwaju podczas hamowania.1 (2 pkt) Uzupełnij rysunek o pozostałe siły działające na beczkę podczas jej swobodnego staczania. Beczki były ściśle wypełnione gipsem. Moment bezwładności walca.1 (2 pkt) Zadanie 14. tworząc w ten sposób równię pochyłą. Masę blachy. Zapisz ich nazwy.Zadanie 14.2 (2 pkt) Oblicz wartość siły nacisku beczki na równię podczas staczania. Masa gipsu wynosiła 100 kg. z jakiej beczki staczały się swobodnie bez poślizgu wynosiła 100 cm. jeżeli kąt nachylenia pochylni do poziomu wynosi 30o Zadanie 1. i miały kształt walca o średnicy 40 cm. oznacz i nazwij siły działające na swobodnie wiszący uchwyt podczas hamowania. Zadanie 1.3 (4 pkt) 15 .

11.5 (2 pkt) Wykaż.2 (1 pkt) Oblicz odległość obserwatora od miejsca w którym eksploduje rakieta.1 (1 pkt) Oblicz wartość średniej prędkości. że zmiana zawartości beczki z gipsu na cement (o innej niż gips masie). 47. nie spowoduje zmiany wartości przyspieszenia kątowego. Zadanie 11. z jaką wznosi się rakieta. osiąga wysokość 45 m po upływie 3 s i eksploduje. z jakim obraca się beczka wokół osi prostopadłej do podstawy beczki i przechodzącej przez jej środek. Kuchenka mikrofalowa (4 pkt) W kuchence mikrofalowej znajduje się szklany talerz obrotowy. że podczas toczenia się beczki po trawie działa na nią stała siła oporu o wartości 50 N. W obliczeniach przyjmij. korzystając ze związku pomiędzy energią i pracą. Zadanie 13. że wartość prędkości liniowej beczki po stoczeniu się z pochylni jest równa 3.1 (2 pkt) 16 . że dźwięk rozchodzi się w powietrzu z prędkością o wartości 330 m/s. z jaką musi wystartować rakieta z powierzchni Ziemi. powodując obracanie się talerza. 48. 13.5 s od eksplozji. wystrzelona z powierzchni Ziemi pionowo w górę. zasięg toczenia się beczki po poziomej trawiastej powierzchni.Wykaż. W obliczeniach nie uwzględniaj oporów ruchu.65 m/s Zadanie 1.4 (2 pkt) Oblicz.65 m/s Zadanie 1. Przyjmij. W odległości 10 cm od osi obrotu talerza postawiono małą szklaneczkę z wodą i włączono kuchenkę. Odgłos eksplozji dociera do obserwatora znajdującego się w pewnej odległości po czasie 0. 11. Skorzystaj z zasady zachowania energii. Rakieta (4 pkt) Rakieta służąca do wynoszenia sztucznych ogni. a wartość prędkości liniowej beczki po stoczeniu się z pochylni jest równa 3. również ściśle wypełniający beczkę. 11.3 (2 pkt) Oblicz minimalną wartość prędkości początkowej.

Wartości prędkości liniowych punktów A i B łańcucha podczas obrotów spełniają zależność A. Odpowiedź uzasadnij. 5. Zadanie 16. wyprowadzając odpowiednią zależność. (1 pkt) W tabeli przedstawiono wartości drogi i czasu dla ruchu jednostajnego prostoliniowego pewnego ciała.Oblicz minimalny okres obrotu talerza. Zadanie 12. w których bęben wykonuje 600. s. 7.2 (2 pkt) Wyprowadź wzór opisujący zależność wartości siły dociskającej ubrania do bębna pralki od częstotliwości obrotów bębna pralki podczas wirowania. Podczas ruchu windy odczytano wartość siły równą 5.2 N. tak jak przedstawiono na rysunku. vA = 3 vB D.Zadanie 1. 50. Zadanie 12. vA = 1/3 vB B. Naszkicuj wykres ilustrujący tę zależność. przy którym w opisanej sytuacji szklaneczka nie zsunie się z talerza. vA = vB C. 800 lub 1200 obrotów/min. 17 . 49. po którym porusza się szklaneczka. Winda (5 pkt) W windzie na siłomierzu zawieszono ciężarek.01.2 (2 pkt) Naszkicuj wykres ilustrujący zależność wartości siły odśrodkowej działającej na szklaneczkę od promienia okręgu. vA = 9 vB 51. s 0 6 8 14 18 D. (1 pkt) W rowerze przednie koło zębate ma 42 zęby a tylne 14 zębów. Pralka (4 pkt) Średnica bębna pewnej pralki automatycznej wynosi 0. Na wykresie nie nanoś wartości liczbowych. Gdy winda znajdowała się w spoczynku siłomierz wskazywał 5 N. 52. B. jaką mogą w tej pralce osiągnąć części ubrania przylegające do bębna podczas wirowania. W pralce można ustawić programy. W puste miejsce w tabeli należy wstawić liczbę A. 13. 8.1 (2 pkt) Oblicz maksymalną wartość prędkości liniowej. t. Przyjmij. że współczynnik tarcia statycznego szklaneczki o talerz wynosi 0. m 0 3 4 9 C. Zadanie 12. Zadanie 3.5 m. 6.

55. Bezwzględna wartość zmiany prędkości piłki podczas odbicia wynosi A. 56. m/s Wartość przyspieszenia. 15 0. jakimi rodzajami ruchu i w którą stronę mogła poruszać się winda. Zadanie 1. Uwzględnij wszystkie możliwe przypadki. wartości prędkości liniowej. W obliczeniach przyjmij. m/s2 A. Przyspieszenie dośrodkowe kulki jest związane ze zmianą A.(1pkt) Samochód porusza się po prostoliniowym odcinku autostrady. Wartości prędkości początkowej i przyspieszenia samochodu wynoszą odpowiednio Wartość prędkości początkowej. wartości prędkości kątowej. 3. C.2 (3 pkt) Oblicz wartość siły nacisku człowieka na podłogę windy w ciągu dwóch pierwszych sekund ruchu.Zadanie 16. 0 m/s. (1 pkt) Małą kulkę przymocowaną do nici wprawiono w ruch jednostajny po okręgu w płaszczyźnie poziomej. (1 pkt) Piłka uderza o podłogę z prędkością o wartości 2 m/s skierowaną prostopadle do podłogi i odbija się od niej z prędkością o wartości 1. 2 Zadanie 11. B. która powoduje zmianę wskazań siłomierza. Zadanie 11. Wykres przedstawia zależność wartości prędkości szybkobieżnej windy od czasu.5 t2 (w układzie SI z pominięciem jednostek).5 m/s.1 (3 pkt) Nazwij siłę.1 (2 pkt) v. 30 0.5 m/s. Podaj. że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2 2009 53. kierunku prędkości liniowej. Zadanie 2. która rusza z miejsca i porusza się w górę. C. s 18 . m/s Oblicz wartość średniej prędkości windy podczas trwania całego ruchu.5 m/s. 2. Zadanie 16.5 m/s. Przyjmij. D.2 (2 pkt) Oblicz wartość przyspieszenia windy w opisanej sytuacji.75 B. D.3 (2 pkt) 0 0 2 12 14 t. Zadanie 3. Drogę przebytą przez samochód opisuje równanie: s = 15 t + 1. 15 3 D. że wartość przyspieszenia ziemskiego wynosi 10 m/s2. kierunku prędkości kątowej. 30 3 54. Winda (7 pkt) Człowiek o masie 60 kg stoi w windzie. Zadanie 11.75 C. Zadanie 11. B. 0.

a opór powietrza pomiń.1 (2 pkt) Na rysunku powyżej naszkicuj tor ruchu piłki kopniętej przez zawodnika oraz zaznacz wektor siły działającej na piłkę w najwyższym punkcie toru.5 (2 pkt) Inny zawodnik kopnął piłkę tak. Wyprowadź równanie ruchu piłki.4 m od niego. Dysponowali siłomierzem.3 (1 pkt) Oblicz wartość prędkości początkowej. a człowieka potraktuj jak punkt materialny.Narysuj. jaką osiągnęła piłka. jakie wielkości fizyczne powinni zmierzyć uczniowie w tym doświadczeniu. Składowe wektora prędkości v0 mają wartości: v0 x = 12 m/s i v0 y = 16 m/s. przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego równą 10 m/s2.6 (2 pkt) 19 . oznacz i nazwij siły działające na człowieka w windzie (w układzie nieinercjalnym. związanym z windą) podczas ruszania windy. Zadanie 1. jaką zawodnik nadał piłce. Piłka (12 pkt) Podczas treningu zawodnik stojący w punkcie A kopnął piłkę pod kątem α do poziomu tak.4 (2 pkt) Oblicz maksymalną wysokość. Zasięg rzutu w takich warunkach można obliczyć ze wzoru Z = Zadanie 1. Doświadczenie (2 pkt) W pracowni fizycznej uczniowie wyznaczali współczynnik tarcia statycznego drewna o drewno. Uwzględnij na rysunku odpowiednie długości wektorów. że podczas lotu współrzędne jej położenia zmieniały się w czasie według wzorów: x(t) = 5t oraz y(t) = 6t – 5t2 (w układzie SI z pominięciem jednostek). Zadanie 1. 58. 57. Zadanie 1. Rozwiązując g zadania. 2 v0 ⋅ sin 2α .2 (1 pkt) Oblicz czas lotu piłki z punktu A do punktu B. Zapisz ich pełne nazwy. drewnianym klockiem z haczykiem oraz poziomo ustawioną drewnianą deską. Zadanie 1. Ustal. Zadanie 1. Zadanie 19. Zadanie 1. r że upadła na ziemię w punkcie B w odległości 38. czyli zależność y(x).

6 dm3. jeżeli ich prędkość liniowa ma wartość 6. Ruch ciała (6 pkt) Zależność pędu ciała o masie 0. (1 pkt) Częstotliwość obrotów karuzeli wynosi 0. 11. ok. (1 pkt) Oblicz wartość przyspieszenia tego ciała w I i II fazie ruchu. ok. Oblicz. Przyjmij. Po zanurzeniu kuli w wodzie wartość wskazywanej siły wyniosła 0. (1 pkt) Nazwij ruch ciała w I i II fazie ruchu. Oblicz masę azotu znajdującego się w piłce. (3 pkt) Narysuj wykres zmiany wartości prędkości od czasu dla tego ruchu. a jego temperatura 27oC. Zadanie 15. Zadanie 2. 2 1/s. 11.4. m 5 B.7 (2 pkt) Piłkę do gry w piłkę nożną napompowano azotem do ciśnienia 2000 hPa. m 60.2. Objętość azotu w piłce wynosiła 5. (1 pkt) Jaką drogę przebędzie ciało w II fazie ruchu. ok. Jaka jest odległość krzesełek od osi obrotu karuzeli.5kg od czasu pokazano na rysunku 11. Wskazania wyniosły 2N.3.8N .5 m/s. Zadanie 1. 11.3 m/s? A. Kula (4 pkt) Na siłomierzu zawieszono w powietrzu kulę.Irlandzkiemu zawodnikowi Stevenowi Reidowi udało się nadać kopniętej piłce prędkość o rekordowej wartości 52. że azot traktujemy jak gaz doskonały. jaki byłby maksymalny zasięg dla piłki. m 3 C. ok. Masa molowa azotu jest równa 28 g/mol. Zadanie 11. 2009/2010 59. 20 . jeżeli prędkość w tej fazie ma wartość 5m/s ? 61. m 2 D. która po kopnięciu zaczyna poruszać się z wyżej podaną wartością prędkości przy zaniedbaniu oporów ruchu.1.

Pozioma siła o stałej wartości działająca na skrzynię powoduje ruch skrzyni ze stałą szybkością 10m/s . 62. 2. Oblicz wartość przyłożonej siły. b) F> 20 N. Skrzynia (12 pkt) Na skrzynię o masie 20 kg działa równoległa do podłoża siła zmieniająca się jednostajnie w czasie. 21 . Oblicz masę kulki oraz wartość sił oporu działających na tę kulkę w czasie ruchu jednostajnego. 5. 1. (4 pkt) Po każdym pełnym wahnięciu energia potencjalna układu maleje o 20% zaczynając od wartości początkowej 20⋅ 10-3 J. (3 pkt) Korzystając z wykresu. Zmianę wartości siły tarcia w funkcji działającej siły przedstawiono na rysunku. Oblicz natężenie prądu w uzwojeniu silnika.2N. (5 pkt) Kulkę puszczono swobodnie.Następnie kulę puszczono swobodnie w wodzie. 4. jeżeli jest on zasilany napięciem V 230 i pracuje z mocą 60 W. dlaczego tak się dzieje. 2. jeżeli współczynnik tarcia kinetycznego µ = 0. Wyjaśnij. dla której µkin = 0. 63. Wytrzymałość na zerwanie nici Fmax = 1. (2 pkt) Do skrzyni wrzucono kg 20 jabłek. (2 pkt) Silnik. W zapisie stosuj zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. Kulka (12 pkt) Na wysokości 2 m od podłoża zawieszono na nierozciągliwej nici o długości 50 cm stalową kulkę o masie 20g . przesuwający poziomo skrzynki z jabłkami. Następnie wychylono ją o x=30 cm od pionu. 2. 3. 1. Sporządź wykres zależności maksymalnej energii potencjalnej po każdym wahnięciu od numeru wahnięcia. Narysuj siły działające na skrzynię w obu przypadkach. oblicz wartość współczynnika tarcia statycznego. 1. 2.5m/s po poziomej powierzchni. (2 pkt) Do spoczywającej skrzyni przyłożono siły: a) F< 20 N . Na wykresie zaznacz również wartość energii początkowej. Zadanie 2. pracuje ze sprawnością 95 %. Zadanie 1. 1. Po pewnym czasie od rozpoczęcia ruchu prędkość opadania osiąga stałą wartość. 1.08? 1. Czy kulka zerwie się w najniższym położeniu? Odpowiedź poprzyj rachunkiem. W obliczeniach przyjmij g= 10m/s 1.05. (3 pkt) Z jakà mocą powinien pracować silnik elektryczny. Uzupełnij tabelę wartości energii potencjalnej układu po każdym wahnięciu. aby przesuwać skrzynię o masie kg 40 ze stałą szybkością 1.

. 65. od czasu spadania...1 (1 pkt) Z wysokości 20 m upuszczono swobodnie mały kamień. (3 pkt) W punkcie A ustawiono kulkę o masie 20 g ... Czas........ a zderzenie było idealnie sprężyste.. jeżeli prędkość kulki wahadła w momencie uderzenia miała wartość √2m/s ....... jaki upłynął między uderzeniami kolejnych kulek o powierzchnię stołu jest A....... krótszy niż czas między upadkiem kulek k2 i k3.. Na wykresie nanieś 5 wartości liczbowych wysokości (w przedziale czasu 0–2 s)... D..2 (4 pkt) Wykonaj wykres ilustrujący zależność wysokości. 64... B.. Uzupełnij/dokończ zdanie: Zjawisko swobodnego spadku w ziemskim polu grawitacyjnym występuje wtedy.... Zadanie 11. Wykonaj niezbędne obliczenia.... Odległość między stołem a pierwszą kulką wynosiła 10 cm a odległości pomiędzy kolejnymi kulkami wynosiły 30 cm i 50 cm odpowiednio (rysunek). taki sam jak czasy między upadkiem kulek k1 i k2 oraz k2 i k3.... Następnie przecięto sznurek ponad kulką k3 i kulki zaczęły swobodnie spadać. Spadający kamień (5 pkt) Zadanie 11. C.... Zadanie 12... 3.. Oblicz zasięg lotu kulki uderzonej przez wahadło.. (1 pkt) Do pionowo zawieszonej nitki przymocowano 3 niewielkie ołowiane kulki.... najdłuższym z czasów między upadkiem kolejnych kulek.... Trzy siły (2 pkt) Na rysunku obok przedstawiono układ trzech sił działających na klocek.......... Zadanie 11.... najkrótszym z czasów między upadkiem kolejnych kulek....... Zadanie 2...2.... na jakiej znajduje się kamień. gdy prędkość początkowa jest równa zero oraz . który pozostawał 22 ... po którym pierwsza kulka uderzyła w stół w porównaniu z czasem. 66...

działając na niego siłą o wartości 3 N. Rysunek wykonaj z zachowaniem skali.1 (2 pkt) Narysuj wektory wszystkich sił działających na klocek. Ruch wskazówek zaczynamy obserwować o godzinie 12:00. zaznaczając punkty przyłożenia sił. Obie wskazówki będą się co jakiś czas pokrywały.2 (2 pkt) Wykaż. Rok szkolny 2010/2011 68. po którym sie porusza. F2 = 40 N. że spośród czterech par materiałów wymienionych w poniższej tabeli. Zadanie 13. gdy wskazówka minutowa wykona jeden pełny obrót i przesunie się jeszcze o pewien kąt. W tym czasie wskazówka 23 . Oznacz je i zapisz ich nazwy. wykonane są z drewna. Zadanie 11 Zegar (11pkt) Zegar ścienny z kukułką ma dwie wskazówki: minutową o długości 25 cm oraz godzinową o długości 12 cm. Oblicz wartość siły F3 67. wykonując odpowiednie obliczenia. Zadanie 13. Wartości sił wynosiły odpowiednio F1 = 30 N. Pierwsze spotkanie nastąpi. klocek i podłoże. Zadanie 13.w spoczynku. Klocek (4 pkt) Klocek o masie 1 kg przesuwano po poziomej powierzchni ruchem jednostajnym.

Zależność tę można zapisać jako: αm = n2π + αg ..1. oblicz ciśnienie. W pewien pochmurny dzień prostopadle do powierzchni tablicy reklamowej wiał wiatr o szybkości 20m/s . że wskazówka godzinowa wykonuje jeden pełny obrót w czasie 12 godzin. nieważkiej nici o długości 25 cm.godzinowa znajdzie się tuż za wskazaniem godziny pierwszej. że cała masa powietrza zostaje całkowicie wyhamowana przez tę tablicę. Przyjmij. (1 pkt) Oblicz siłę naporu wiatru na tablicę. (1 pkt) Określ jednym zdaniem. (1 pkt) Przyjmując. po jakim wskazówki będą się pokrywały.1. v– wartość prędkość powietrza 12. siłę naporu powietrza można wyliczyć ze wzoru: F = ρSv2 gdzie: ρ – gęstość powietrza.2. 12. (2 pkt) Wiedząc. jakie wywiera wiatr na tę tablicę.4. (1 pkt) 24 . że wartość siły działającej na tablicę wynosi 8 kN.6.3. 2. Tablica reklamowa (3pkt) Tablicę reklamową o wymiarach: 5 m (wysokość) i 4 m (szerokość) umieszczono pionowo na dwóch słupach przy ruchliwej drodze. Czas 20 pełnych obrotów kulki wy niósł 18.1. (3 pkt) Na podstawie obliczonych wartości w tabeli zaznacz na wykresie czas pokrycia się wskazówek zegara (wyrażony w minutach) w funkcji kolejnych ich spotkań.) 11. że gęstość powietrza wynosi ρ = 1kg/m3 12. oblicz prędkości kątowe obu wskazówek. 3.3. w płaszczyźnie poziomej. a wskazówka minutowa – w czasie 1 godziny. 11. Przy założeniu. Zadanie13 Wahadło (12pkt) Małą metalową kulkę o masie 250 g zawieszono na cienkiej. (1 pkt) Ile razy wskazówka minutowa porusza się szybciej od godzinowej? 11. tak jak pokazuje poniższy rysunek. 11. (1 pkt) Wyprowadź wzór. (3 pkt) Wypełnij tabelę dla kolejnych pięciu takich przypadków (z dokładnością co do sekundy). gdzie: αm – całkowity kąt zatoczony przez wskazówkę minutową αg – kąt zatoczony przez wskazówkę godzinową n – kolejne pokrycie się wskazówek (1. 11. S– pole powierzchni tablicy.5. 69. Zadanie12. Wprawiono ją w ruch jednostajny po okręgu. 13. 70. który posłuży do obliczenia czasu..4 s.2. jak zmienia się wartość naporu wiatru w zależności od szybkości wiejącego wiatru. (1 pkt) Jaka jest różnica pomiędzy prędkościami liniowymi końcówek wskazówek minutowej i godzinowej? 11.

73.4. 71. że prędkość liniowa v = 0.org A.8cm. przed otwarciem spadochronu. Zadanie(1 pkt) Na którym z poniższych wykresów zakreskowane pole jest równe wykonanej pracy? 72. 25 .1 (3 pkt) Wykonaj wykres zależności siły oporu powietrza od prędkości rowerzysty. (5 pkt) Wylicz promień okręgu. równa ciężarowi pasażera. do którego skaczący „pasażer” jest w czasie lotu przypięty od spodu. przy której nić ulega zerwaniu? Przyjmij.5. Poniższa tabela przedstawia zmierzone wartości oporu powietrza dla różnych prędkości. 13. D. zachowując odpowiednie proporcje.2. 13. (2 pkt) Oblicz prędkość kątową .8 cm. (2 pkt) Oblicz wartość prędkości liniowej kulki oraz sinus kąta wychylenia nici od pionu. Zaraz po opuszczeniu samolotu. 13. Zadanie 11. Rowerzysta (5 pkt) Jadąc z rosnącą prędkością. B. nieco mniejsza od ciężaru pasażera. jeśli kulka porusza się po okręgu o promieniu równym 12. nieco większa od ciężaru pasażera. po którym porusza się kulka.3. (2 pkt) Ile razy wartość napięcia nici w tym ruchu jest mniejsza od wartości granicznej Ngr=270N.Zaznacz na rysunku wszystkie siły działające na kulkę. siła wzajemnego oddziaływania skoczków (przekazywana przez pasy ich spinające) jest www. C. rowerzysta odczuwa zwiększający się opór powietrza. bliska zeru. 13.Zadanie (1 pkt) Ludzie poszukujący silnych wrażeń mogą wykonać skok spadochronowy z asekuracją instruktora.skokitandemowe.87m/s oraz promień toru ruchu R = 12. Zadanie 11. i nazwij te siły.

2 (2 pkt) Oblicz przyspieszenie rakiety podczas startu.Zadanie 15. równą 100 J. (1 pkt) Ciało na powierzchni Księżyca ma energię potencjalną grawitacji równą zero. Podczas pracy silników wyrzucane są z prędkością 2500 m/s gazy spalinowe w ilości 13000 kg w ciągu sekundy. Siła ciągu silników wynosi 3. przy jakiej prędkości siła oporu powietrza będzie miała wartość 100 N.Zadanie 11. równą 200 J. Co powinien zrobić rowerzysta.3 (1 pkt) Zapisz.2 (1 pkt) Zadanie 11. B. a na wysokości 12 m ma energię potencjalną grawitacji równą 600 J. Zadanie 9. Rakieta (4 pkt) Rakieta wynosząca satelitę na orbitę ma całkowitą masę startową 3. malało. 75.Przyspieszenie ziemskie ma wartość 10 m/s2. Czy przyspieszenie rakiety po starcie w miarę upływu czasu będzie rosło. Zadanie 15. na wysokości 4 m energia kinetyczna tego ciała ma wartość A. C.25⋅107 N.1 (2 pkt) Zadanie 15. równą 600 J. czy też pozostanie stałe? Napisz odpowiedź i ją uzasadnij. Podczas spadku swobodnego z wysokości 12 m. D. aby przy danej prędkości zmniejszyć opór powietrza? 74.0⋅106 kg. 26 . równą 400 J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful