3

GESTRA Odwadniacze
i urzdzenia do kontroli ich poprawnego dziaania
Dobór odwadniaczy do instalacji parowych ................................................................ 5
Odwadniacze termostatyczne BK z regulatorem bimetalowym............................ 6 – 7
Odwadniacze termostatyczne MK z regulatorem membranowym........................ 8 – 9
Odwadniacze pywakowe UNA, UNA Special.................................................. 10 – 14
Odwadniacze ze stali nierdzewnej MK, SMK, UNA .................. patrz MK, SMK, UNA
Odwadniacze do zastosowa specjalnych
Zawór odwadniajco rozruchowy AK ........................................................ 16 – 18
Odwadniacz z nastawialn temperatur kondensatu UBK ........................ 16 – 18
Odwadniacz do zastosowa SIP SMK........................................................ 16 – 18
Odwadniacz dla niskocinieniowych instalacji grzewczych MK.................. 16 – 19
Odwadniacze dla bardzo duych przepywów kondensatu TK, GK .......... 16 – 19
Odwadniacze termostatyczne BK35 i termodynamiczne DK .................... 20 – 21
Odpowietrznik termiczny instalacji parowej BK, MK .............................. patrz BK, MK
Modu odwadniacza ECONOline dla cznika uniwersalnego (Swivel) .................. 22
Odwadniecze pywakowe dla odwadniania instalacji spronego powietrza
lub innych rurocigów gazowych UNA................................................................ 23
Dlaczego kontrolujemy poprawno pracy odwadniaczy ..........................................24
Urzdzenia do kontroli poprawnoci pracy odwadniaczy VK, VKE, VKP........ 25 – 26
Strona
A
1
Stworzylimy nowe moliwoci
w oszczdzaniu energii
Efektywna pod wzgldem kosztów,
bezproblemowa i zapewniajca
oszczdnoci praca instalacji parowej
zaley od poprawnoci i jakoci pracy
odwadniaczy, które odprowadzaj
kondensat bez strat pary.
Innowacyjny, nowy, ultra-kompaktowy
modu odwadniacza ECONOline spenia
wszystkie wymagania. Dostpne s trzy
róne typy odwadniaczy o jednakowych
wymiarach, montowane na czniku
uniwersalnym. Wszystkie te moduy
odwadniaczy pracuja bez strat pary.
Korzyci, z których wynikaj
oszczdnoci:
• automatyczna adaptacja do
zmiennych warunków cinienia
• praca bez strat pary
• zdolnoci odpowietrzajce
• dugi okres eksploatacji
• moliwa praca z para przegrzan
• pena funkcjonalno nawet bez
wystpowania wewntrznego poziomu
wody
• zmniejszone wymagania przestrzeni
zabudowy
Seria ECONOline to trzy róne
typy odwadniaczy w identycznych
ultra-kompaktowych korpusach,
zbudowane tak, aby speniay
wszystkie wymagania stawiane
odwadniaczom.
GESTRA modu dwadniacza
ECONOline – kamie milowy na
drodze obniania kosztów i
wzrostu efektywnoci dziaania.
GESTRA Modu odwadniacza ECONOline dla czników uniwersalnych
5
A
1
O
d
w
a
d
n
i
a
c
z

t
y
p
u

U
N
A
p
|
y
w
a
k
o
w
y

-

S
i
m
p
l
e
x
O
d
w
a
d
n
i
a
c
z

t
y
p
u

U
N
A
p
y
|
y
w
a
k
o
w
y

-

D
u
p
l
e
x
O
d
w
a
d
n
i
a
c
z

t
y
p
u

M
K
z

r
e
g
u
l
.

m
e
m
b
r
a
n
o
w
y
m
O
d
w
a
d
n
i
a
c
z

t
y
p
u

B
K
z

r
e
g
u
l
.

b
i
m
e
t
a
l
o
w
y
m
Dobór odwadniaczy dla instalacji parowych
Dla “zimnych” kondensatów lub kondensatów z
krzywq nasycenia róznq niz dla wody mozna stoso-
wac tylko odwadniacze plywakowe z regulatorem
Simplex (bez odpowietrzenia termicznego)
Dobór odwadniaczy
Nie wszystkie typy odwadniaczy sq w takim samym stopniu
przydatne dla danego zastosowania.W zaleznosci od parametrów
roboczych i typu instalacji jeden lub wiçcej typów moze
pracowac prawidlowo.
Ponizsza tabela zawiera 15 kryteriów doboru odwadniaczy
obejmujqcych parametry pracy i warunki charakterystyczne
dla danej instalacji.
Ocena przydatnosci:
1 = Bardzo dobra
2 = Dobra
3 = Dostateczna lub warunkowa
– = Nie zalacany
Typy odwadniaczy
Moze byc stosowany do malych wymienników
(np. osprzçt laboratoryjny))
*) Moze wymagac zmiany nastawy regulatora
**) Moze wymagac spec. regulat. membranowego
Informacje techniczne na temat odwadniania i doboru odwadniaczy
Tytul publikacji GESTRA Informacja Nr
Podstawy fizyczne w zakresie zastosowania odwodnien A 1.1
Program doboru odwadniaczy CD-ROM
Poradnik: Podstawy odwadniania, wymiarowanie rurociqgów pary i kondensatu, dobór odwadniaczy pod
wzglçdem wydajnosci i zastosowania itp.
Automatyczne odwadnianie instalacji parowej podczas uruchomienia i odstawienia A 1.2
Uderzenia wodne, jak im przeciwdzialac A 1.3
Odwadnianie parogrzejek na rozleglej instalacji A 1.4
Jak zapobiegac problemom ruchowym A 1.5
Odwadniacze plywakowe dla odwadniania instalacji sprçzonego powietrza A 1.6
Automatyczne odpowietrzanie wymienników ciepla zasilanych parq A 1.7
Odwadnianie cylindrów obrotowych A 1.8
Wykorzystanie ciepla traconego kondensatu C 1.2
Kryteria Uwagi:
1. Praca Kondensat z pary wodnej 1 1 1 1
z
róznymi
Kondensat ze sprçzonego powietrza – – – 1
kondensatami
Kondensat, destylat z
– – – 1
produktów chemicznych
2. Rózne rodzaje Praca ciqgla:
pracy Ciqgly naplyw kondensatu; 2 1 1 1
zmienny przeplyw i cisnienie
Praca przerywana:
Przerywany naplyw kondensatu; 2 1 1 3*) *) czçste rçczne odpowietrzanie
duze zmiany cisnienia i przeplywu
Dla obu rodzajów pracy: *) klopoty z odpowietrzaniem
Wymiennik regulowany po stronie 3**) 2 1 3*) **) przy malym obciqzeniu (zmniejszone cisnienie
pary róznicowe) zbyt mala przepustowosc
3. Praca z Do ok. 30% cisnienia zasilania 1 1 1 1
przeciwcisnieniem Od 30% do 60% cisnienia zasilania 3*) 1 1 1 *) moze wymagac zmiany nastawy regulatora
> 60 % cisnienia zasilania 3*) 1 1 1 *) moze wymagac zmiany nastawy regulatora
4. Jakosc Mocno zanieczyszczony kondensat 1 1 1 1
5. Odpowietrzenie Automatyczne 1 1 1 3*) *) rçczne odpowietrzanie
6. Odprowadzanie Temperatura kondensaru bliska
kondensatu o temperaturze wrzenia
okreslonej
2*) 2**) 1 1
temperaturze
Przechlodzenie kondensatu *) z regulat. typu U lub przez zmianç nastawy
ok. 30 K (wymagane)
1*) 1**) – –
**) z membranq typu U
Regulowane *) zmniejszenie przeplywu poprzez odpowiedniq
przecholodzenie 2*) – – – zmianç nastawy; jezeli mozliwe stosowac
kondensatu odwadniacz UBK z nastawianq temp. kondensatu
7. Odpornosc Na zamarzanie 1 1 1*) 3*) *) zapewniona tylko dla typu V
8. Odprowadzanie Okresowy naplyw kondensatu 1 1 1 1
kondensatu bez
Maly naplyw kondensatu (<10 kg/h) 1 1 1 1
straty pary
Ciqgly naplyw kondensatu (>10 kg/h) 1 1 1 1
9. Odpornosc na uderzenia wodne 1 1*) 3*) 3*) *) z wew-/zew-nçtrznym zaworem zwrotnym = 1
10. Funkcja zaworu zwrotnego 1 1*) –*) –*) *) z wew-/zew-nçtrznym zaworem zwrotnym = 1
11. Zastosowanie dla prózni 3 2 1 1
12. Instalacja w dowolnej pozycji 1 1 –*) –*) *) UNA 1. . . moze byc zmieniona
13. Latwosc konserwacji 1 1 1 1
14. Trwalosc regulatora 1 2 1 1
15. Praca z parq przegrzanq 1 3*) 3*) 1 *) UNA-Duplex i MK nie zalecane przy duzym przegrzaniu
Wydanie ksiqzkowe
6
• Trwale regulatory do trudnych warunków
pracy (odporne na zamarzanie i
uderzenia hydrauliczne)
• Mozna stosowac do pary przegrzanej
• Automatyczne odpowietrzanie
(odwadniacz moze byc stosowany do
odpowietrzania systemów parowych)
• Instalacja w dowolnej pozycji (montaz
na rurociqgach poziomych i pionowych)
• Grzybek pelni rolç zaworu zwrotnego
• Czçsci wewnçtrzne ze stali nierdzewnej
• Konserwacja na rurociqgu
• Specjalna tuleja zapewnia dobre
uszczelnienie metal/metal
pomiçdzy korpusem i regulatorem.
• Cisnienie róznicowe do 250bar g
• Wyposazenie dodatkowe: zintegrowany
system kontroli odwadniacza dla BK 45
(temperatura lub straty pary)
BK 15, DN 40, 50 mm
L
L
Zalety odwadniaczy serii BK
Odwadniacze termostatyczne BK z regulatorem
bimetalowym PN 40 – PN 630
BK 45, BK 46
DN 15, 20, 25 mm
Zastosowanie
Odwodnienie:
– rurociqgi pary nasyconej
– rurociqgi pary przegrzanej
– odwodnienia parogrzejek
Mogq byc równiez stosowane do
opowietrzania systemów parowych
Odpowietrzanie
Odwadniacz z regulatorem bimetalowym stosowany do odpowietrzania termicznego
Odwadniacze termostatyczne z regulatorem bimetalowym z serii BK mogq byc równiez
stosowane jako odpowietrzniki termiczne instalacji parowej.
Zastosowanie
Odwadniacze termostatyczne do automatycznego odpowietrzania i odprowadzania nie
kondensujqcych gazów z rurociqgów parowych i wymienników ciepla.
Moze byc wymagana specjalna nastawa regulatora.
Wspó|zaleznosc Cisnienie /Temperatura
*
)
PN D PMX Materia| Max. Cisnienie/Temp.
Typ
Class [bar] DIN ASTM PMA / TMA PMA / TMA
BK 45
1
) PN 40 22 C22.8
2
) A105
2
) 28.4bar / 250 °C 23.1bar / 400°C
BK 15 DN 40/50 PN 40 22 C22.8
2
) A105
2
) 28.4bar /250°C 23.1bar /400 °C
BK 46
5
) PN 40 32 15Mo3 A182F 1
3
) 30.2bar /300°C 25.8bar /450 °C
BK 27N PN 63 45 15Mo3 A182F 1
3
) 47.6bar /300°C 25.8bar /500 °C
BK 28 PN100/160 85 15Mo3 – 124.2 bar /350°C 34.3bar /530 °C
BK 29 PN160 110 13CrMo44 – 146.1 bar /350°C 44.5bar /540 °C
BK 212 PN630 250 10CrMo910 – 447.5 bar /500°C
4
) 163bar /580 °C
4
)
BK 28 ASTM Class 600 85 – A182F12 80.4bar /350°C 50.6bar /500 °C
BK 29 ASTM Class 900 110 – A182F12 120.7bar /350°C 43.6bar /540 °C
BK 212 ASTM Class2500 250 – A182F22 231.7bar /500°C 63.0bar /593°C
1
) Dostçpny równiez: BK 45 U (odprowadza kondensat z przech|odzeniem ok. 30 K ).
2
) Materia| spe|nia wymagania DIN i ASTM.
3
) W|asnosci fizyczne i chemiczne zgodne z DIN.
Najblizszy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych.
4
) DN 25 mm ze specjalnymi srubami i nakrçtkami.
5
) BK 46 zastçpuje BK 16.
*
) Wiçcej informacji podano w kartach katalogowych.
7
A
1
Odwadniacze termostatyczne BK z regulatorem
bimetalowym PN 40 – PN 630
Dostçpne przy|qcza i d|ugosci zabudowy
Wykresy wydajnosci
Wykresy pokazujq maksymalny przeplyw gorqcego kondensatu.
BK 45 DN 15-25 dpmax 22 bar (Krzywa 1)
BK 46 DN 15-25 dpmax 32 bar (Krzywa1)
BK 15 DN 40 i 50 dpmax 22 bar (Krzywa 2)
D|ugosc zabudowy (L) w mm
Typ Przy|qcze DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
1
/2"
3
/4" 1" 1
1
/2" 2"
BK 45 Kolnierzowe DIN PN 40 150 150 160 230 230
Kolnierzowe ASME 150
1
) 150 150 160 230 230
DN 15–25mm
Kolnierzowe ASME300
1
) 150 150 160 230 230
BK 15 Gniazdagwintowane 95 95 95 130 230
DN40,50mm
Gniazdadospaw.(SW) 95 95 95 130 230
Koncówki do spaw. (BW) 200 200 200 250 250
BK 46 Kolnierzowe DINPN40 150 150 160 – –
Kolnierzowe ASME300 150 150 160 – –
Gniazdagwintowane 95 95 95 – –
Gniazdadospaw.(SW) 95 95 95 – –
BK 27N Kolnierzowe DINPN40 – – – 230 230
Kolnierzowe DINPN63 – – – 260 300
Kolnierz. ASME400/600 – – – 241 292
Gniazdadospaw.(SW) – – – 180 180
Koncówki do spaw. (BW) – – – 180 180
BK 28 Kolnierzowe DINPN100 210 230 230 – –
Gniazda do spaw. 160 160 160 – –
Koncówki do spaw. (BW) 160 160 160 – –
BK 28 ASTM Kolnierz. ASME400/600 230 230 230 – –
GwintowaneNPT 160 160 160 – –
Gniazdadospaw.(SW) 160 160 160 – –
Koncówki do spaw. (BW) 160 160 160 – –
BK 29 Kolnierzowe DINPN160 210 230 230 – –
Gniazdadospaw.(SW) 160 160 160 – –
Koncówki do spaw. (BW) 160 160 160 – –
BK 29 ASTM Kolnierz. ASME900/1500 230 230 254 – –
Gniazdadospaw.(SW) 200 200 200 – –
Koncówki do spaw. (BW) 200 200 200 – –
BK 212 Gniazdadospaw.(SW) 330 330 330 – –
Koncówki do spaw. (BW) 330 330 330 – –
BK 212 ASTM Gniazdadospaw.(SW) 330 330 330 – –
Koncówki do spaw. (BW) 330 330 330 – –
1
) BK 45 z ko|nierzami ASME: d|ugosc zabudowy 172 mm dostçpna na zyczenie.
BK 27N, DN 40, 50 mm
L
BK 28, BK 29, DN 15, 20, 25 mm
L
BK 212, DN 15, 20, 25 mm
L
BK 27N dpmax 45 bar (Krzywa 1)
BK 28/BK 28 ASTM dpmax 85 bar (Krzywa 2)
BK 29/BK 29 ASTM dpmax 110 bar (Krzywa 2)
BK 212/BK 212 ASTM dpmax 250 bar(Krzywa 3)
Cisnienie róznicowe dPMX,
odprowadzanie kondensatu do cisnienia atmosferycznego
Cisnienie róznicowe dPMX,
odprowadzanie kondensatu do cisnienia atmosferycznego
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
8
Odwadniacze termostatyczne MK
z regulatorem membranowym PN 25 – PN 40
• Bardzo wysoka czulosc
• Wysokie przeciwcisnienie nie ma wplywu
na dzialanie
• Automatyczne odpowietrzenie
(odwadniacz moze byc stosowany jako
automatyczny odpowietrznik systemów
parowych)
• Instalacja w dowolnej pozycji
(na rurociqgach poziomych lub
pionowych)
• Wysoka wydajnosc kondensatu nawet
przy niskim cisnieniu róznicowym
• Z podwójnym zamkniçciem (podwójne
uszczelnienie) dla malych przeplywów
kondensatu
• Wbudowany zawór zwrotny
• Czçsci wewnçtrzne ze stali nierdzewnej
(membrana z Hastelloy)
• Wersja “U” z membranq na przechlodzenie:
wykorzystanie pewnej ilosci ciepla przez
spiçtrzenie kondensatu, zmniejszenie ilosci
pary z rozprçzenia
• Wyposazenie dodatkowe: zintegrowany
system kontroli odwadniacza dla MK 45
(temperatura lub straty pary)
Zalety odwadniaczy serii MK
Odpowietrzanie
Odwadniacz z regualtorem membranowym do odpowietrzania termicznego
Odwadniacze termostatyczne z regulatorami membranowymi z serii MK mogq byc równiez
stosowane do odpowietrzania.
Zastosowanie
Odwadniacze termostatyczne do automatycznego odpowietrzania i odprowadzania
nie kondensujqcych gazów z rurociqgów parowych i wymienników ciepla.
Moze byc wymagane zastosowanie specjalnej membrany.
Specyfikacja
S
T
A
I
N
L
E
S
S
S
T
E
E
L
S
T
A
IN
L
E
S
S
S
T
E
E
L
Typ Wersja/Zastosowanie
MK 45-1 Z podwójnym gniazdem (podwójne uszczelnienie)
MK 35/31
1
) Dla malych przeplywów kondensatu, odwodnienia satelitek, odwodnienia
rurociqgów, odpowietrzenia
MK 45-2 Z pojedynczym gniazdem
MK 35/32
1
) Dla srednich przeplywów kondensatu, odwodnienia satelitek, odwodnienia
wymienników, odpowietrzenia
Z pojedynczym gniazdem
Dla duzych przeplywów kondensatu,
odwodnienia wymienników
MK 36/51
1
) Z podwójnym gniazdem (podwójne uszczelnienie)
Dla malych przeplywów kondensatu, odwodnienia satelitek, odwodnienia
rurociqgów, odpowietrzanie i lamacz prózni
MK 45 A-1 Dla malych przeplywów kondensatu, odwodnienia satelitek,
MK 45 A-2
odwodnienia rurociqgów, odpowietrzenie
1
) Moze byc równiez stosowany jako zawór napowietrzajqco (|amacz prózni) /
odpowietrzajqcy (odpowietrzanie termiczne).
MK 25/2
1
)
MK 25/2 S
1
)
MK 35/2 S
1
)
MK 35/2 S3
1
)
MK 35/31, DN 10, 15
MK 36/51, DN 8, 10, 15, 20 mm
L
L
MK 45-1
DN 15, 20, 25 mm
L
MK 36/51, DN 15 mm
Wykonanie z kocówkami do spawania
L
Wspó|zaleznosc Cisnienie/Temperatura
*
)
S
T
A
I
N
L
E
S
S
S
T
E
E
L
PN d PMX Materia| Maks. Cisnienie/Temp.
Typ
[bar] DIN ASTM PMA / TMA PMA / TMA
MK 35/31 PN25 21 C22.8
1
) A105
1
) 18.6bar /225 °C 14.4bar /450 °C
MK 35/32 PN25 21 C22.8
1
) A105
1
) 18.6bar /225 °C 14.4bar /450 °C
MK 45-1 PN40 22 C22.8
1
) A105
1
) 28.4bar / 250 °C 23.1bar / 400 °C
MK 45-2 PN40 22 C22.8
1
) A105
1
) 28.4bar /250 °C 23.1bar /400 °C
MK 35/2 S DN 25 PN40 22 C22.8 A105
3
) 28.4bar /250 °C 23.1bar /400 °C
MK 35/2 S3 DN 25 PN40 22 C22.8 A105
3
) 28.4bar /250 °C 23.1bar /400 °C
MK 25/2 DN 40/50 PN40 22 C22.8 A105
3
) 28.4bar /250 °C 23.1bar /400 °C
MK 25/2 S DN 40/50 PN 40 22 C22.8
2
) A105
2
)
3
) 28.4bar /250 °C 23.1bar /400 °C
MK 36/51 – 32 1.4301
4
) A182F304 32bar /240 °C 32bar /240 °C
MK 45 A-1 PN 40 22 1.4404
1
) A182F316 L
1
) 29.3bar /200 °C 24bar /400 °C
MK 45 A-2 PN 40 22 1.4404
1
) A182F316 L
1
) 29.3bar /200 °C 24bar /400 °C
1
) Materia| zgodny z wymaganiami DIN i ASTM.
2
) MK 25/2 S DN 40/50: pokrywa wykonana ze staliwa GS-C 25
(ASTM najblizszy zamiennik: A 216 Gr. WCB)
3
) W|asnosci fizyczne i chemiczne zgodne z DIN.
4
) Najblizszy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych.
*
) Wiçcej informacji podano w kartach katalogowych.
9
A
1
Odwadniacze termostatyczne MK
z regulatorem membranowym PN 25 – PN 40
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
MK 25/2, DN 40, 50 mm
MK 35/2 S, DN 25 mm
S
T
A
IN
L
E
S
S
S
T
E
E
L
S
TA
IN
LE
S
S
S
TE
E
L
Dostçpne przy|qcza i d|ugosci zabudowy
D|ugosc zabudowy (L) w mm
Typ Przy|qcze DN 8 DN 10 DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
1
/4"
3
/8"
1
/2"
3
/4" 1" 1
1
/2" 2"
MK 45-1 Kolnierzowe DINPN40 – – 150 150 160 – –
MK 45-2 Kolnierzowe ASME150
1
) – – 150 150 160 – –
Kolnierzowe ASME300
1
) – – 150 150 160 – –
MK 45 A-1 Gniazda gwintowane – – 95 95 95 – –
MK 45 A-2 Gniazda do spawania SW – – 95 95 95 – –
Koncówki do spawaniaBW – – 200 200 200 – –
MK 35/31 Gniazda gwintowane – 70 70 – – – –
MK 35/32 Gniazda do spawania SW – – 95 – – – –
Kolnierzowe DINPN40 – – – – 160 230 230
Kolnierzowe ASME150 – – – – 160 230 230
Kolnierzowe ASME 300 – – – – 160 230 230
Gniazda gwintowane – – – – 95 130 230
Gniazda do spawania SW – – – – 95 130 230
MK 36/51 Gniazda gwintowane 65 65 65 65 – – –
Koñcówkidospawania-
zlqczka
2
)
– – 150 – – – –
1
) MK 45 z konierzami ANSI: d|ugosc zabudowy 172 mm dostçpna na zyczenie.
2
) Wykonanie ze stali wçglowej
MK 25/2
DN40–50
MK 25/2 S
DN 40–50
MK 35/2 S
MK 35/2 S3
DN 25
L
L
L
MK 25/2 S, DN 40, 50 mm
L
MK 35/2 S3, DN 25 mm
Wykresy wydajnosci
Wykresy pokazujq maksymalny przeplyw gorqcego kondensatu.
MK 25/2 S, DN 40, 50 (Krzywa1)
MK 25/2, DN 40, 50 (Krzywa2)
MK 45-1 (Krzywa1)
MK 45-2 (Krzywa2)
MK 36/51 (Krzywa3)
MK 35/31 (Krzywa1)
MK 35/32 (Krzywa2)
MK 35/2 S3, DN 25 (Krzywa3)
MK 35/2S, DN 25 (Krzywa4)
10
Odwadniacze p|ywakowe UNA
PN 16 – PN 160
Zalety odwadniaczy serii UNA
• Przeciwcisnienie i temperatura
kondensatu nie wplywajq na pracç
• Nie wystçpujq straty pary swiezej ze
wzglçdu na stale zamkniçcie wodne
gniazda
• Nie wystçpuje spiçtrzenie kondensatu
nawet przy duzych przeplywach i
zmianach cisnienia
• Dobrze nadajq siç do odwadniania
wymienników ciepla regulowanych po
stronie pary
• Odporne na zanieczyszczenia
• Automatyczneodpowietrzenie
(zregulatoremDuplex)
• Idealne do odprowadzania zimnych
kondensatów, destylatów
i kondensatów otrzymywanych
z produktów chemicznych
(z regulatorem Simplex)
• Mozliwosc naprawy na rurociqgu
• Zastosowanie zamkniçcia zaworu w
postaci toczqcej siç kulki zredukowalo
sily zamykajqce i pozwolilo na
zastosowanie malych regulatorów
(kompaktowe, lekkie konstrukcje dla
duzych przeplywów)
Zastosowanie
Odprowadzanie kondensatu bez
spiçtrzania, nawet przy zmiennych
warunkach pracy i przeciwcisnieniu.
Automatyczne odpowietrzanie (regulator
Duplex). Takze do odprowadzania
zimnych kondensatów i destylatów, do
odwadniania systemów gazowych
i sprçzonego powietrza (regulator
Simplex).
Wspó|zaleznosc Cisnienie/Temperatura **)
Typ PN
dPMX Materia|y Maks. Cisnienie/Temperatura
[bar] DIN ASTM
1
) PMA / TMA PMA / TMA
UNA 14*) 25 13 GGG-40.3 FGS370-17 25bar/20°C 15bar/350°C
UNA 23 16 13 GG-25 A126Cl.B 16bar/120°C 9.6bar/300°C
UNA 16*) 40 22
C22.8; A105;
40bar/20°C 23.1bar/400°C
GS-C25 A216WCB
UNA 25 40 32 GGG40.3 FGS370-17 32bar/250°C 25bar/ 350°C
UNA 26 40 32
C22.8; A105;
26bar/250°C
3
) 21bar/400°C
GS-C25 A216WCB
UNA 27 h 63 45 GS-22Mo4 A217WC1 56bar/ 250°C 40.6bar/450°C
UNA 39 160 140 13CrMo44 A182F12 160bar/300°C 35bar/550°C
UNA-Special
Typ 62
16 16 GG-25 A126Cl.B 16bar/120°C 9.6bar/300°C
UNA-Special 25 22 GS-C25 A216WCA 22.6bar/120°C 14.4bar/400°C
UNA 25 22 GS-C25 A216WCA 22.6bar/120°C 14.4bar/400°C
UNA-Special 63 45 GS-22Mo4 A217WC1 56bar/250°C 40.6bar/ 450°C
UNA 16 A
25 21
1.4404
2
) A 182F 316 L
2
) 40bar/
25.8bar/300°C
1.4308
2
) A351CF8
2
) –196 °C / 20°C
UNA 26 h 40 32 1.4408 A351CF8 M 40bar/20°C 25.8bar/ 300°C
1
) Najblizszy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych.
W|asnosci fizyczne i chemiczne zgodne z DIN.
2
) Materia| korpus/pokrywa
3
) UNA 26 DN 40, DN 50: 26 bar/250 °C
*) UNA 14 zastçpuje UNA 13
UNA 16 zastçpuje UNA 15
**
) Wiçcej informacji podano w kartach katalogowych.
h: dla rurociqgów poziomych
S
TA
IN
L
E
S
S
S
T
E
E
L
S
TA
IN
LE
S
S
S
TE
E
L
L
UNA 14/16 v
DN 15 – 25 mm
UNA 23/25/26h
DN 15 – 50 mm
UNA 23/25/26 v
DN 15 – 50 mm
L
L2
UNA 27 h
DN 25 – 50 mm
UNA 39
DN 15, 25, 50 mm
L1
11
A
1
Odwadniacze p|ywakowe UNA
PN 16 – PN 160
L1
L1
L
2
L
2
UNA-Special Type 62, PN 16
UNA-Special, PN 25
UNA-Special, PN 63
UNA PN 25
Dostçpne przy|acza i d|ugosci zabudowy
Dodatkowe wyposazenie dla odwadniaczy p|ywakowych
Dostçpne wykonania
Typ
gniazdo (AO) dla Regulator
poziomy pionowy kqtowy
maks. cisnienia róznicowego Simplex Duplex Simplex-R
UNA 14*) x
1
) x
1
) AO4,13 x x x
UNA 16*), 16A*) x
1
) x
1
) AO4,13,22 x x x
UNA 23 x x AO2,4,8,13 x x x
UNA 25/26 x x AO2,4,8,13,22,32 x x x
UNA 27 h x AO16,28,45 x x
UNA 39 x AO80,110,140,140max. x
UNA-Special Typ 62, PN 16 x AO2
2
)
3
),3.5
4
),5,10,16 x
6
) x
2
)
7
)
UNA-Special PN 25 x AO2
5
),3.5
4
),5,10,16,22 x
6
) x
7
)
UNA PN 25 x AO2,3.5,5,8,12,16,22 x
6
)
UNA-Special PN 63 x AO16,22,32,40,45 x
6
)
1
) Mozliwa zamiana z wersji “h” na “v” lub odwrotnie
2
) Wykonanie nie dostçpne dla DN 100 mm
3
) Wykonanie nie dostçpne dla DN 80 mm
4
) Wykonanie nie dostçpne dla DN 65 mm
5
) Wykonanie nie dostçpne dla DN 50 mm
6
) Simplex: regulator p|ywakowy + rçczny zawór odpowietrzajqcy + dzwignia
podnoszenia p|ywaka
7
) Duplex: regulator p|ywakowy + automatyczne odpowietrzenie
*) UNA 14 zastçpuje UNA 13, UNA 16 zastçpuje UNA 15
Urzqdzenie Typ
Pokrywa wziernikowa UNA23
Dzwignia podnoszenia plywaka z uszczelkq UNA 23,25,26(UNA27nazapytanie)
Zawór odpowietrzajqcy z uszczelkq (dla reg. Duplex) UNA23,25,26,27
Simplex: Regulator plywakowy (odpowietrzenie rçczne)
Duplex: Regulator plywakowy + automatyczne odpowietrzenie
Simplex-R: Regulator plywakowy + wewnçtrzna rurka odpowietrzajqca
Typ Przy|qcze
D|ugosc zabudowy L1/L2 w mm
DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
2" 2
1
/2" 3" 4"
UNA-Special Kolnierzowe DINPN16 L1 – 470 490 700
Typ 62, PN 16 L2 – 395 420 595
UNA-Special Kolnierzowe DIN PN25 L1 445 470 – –
PN 25 L2 345 395 – –
UNA PN 25 Kolnierzowe DIN PN25 L1 – – 140 140
L2 – – 335 400
UNA-Special Kolnierzowe DINPN63 L1 – 565 690 700
PN 63 L2 – 400 435 450
STAINLESS
STEEL
UNA 16 A
STAINLESS
STEEL
Typ Przy|acze
D|ugosc zabudowy (L) w mm
DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
1
/2"
3
/4" 1" 1
1
/2" 2"
UNA 14h, 14v Kolnierzowe DIN PN 2 5 150 150 160 – –
Gniazdagwintowane 95 95 95 – –
UNA 16h, 16v Kolnierzowe DIN PN 40 150 150 160 – –
Kolnierzowe ASME150RF 150 150 160 – –
Gniazdagwintowane 95 95 95 – –
Gniazdadospawania(SW) 95 95 95 – –
Koncówki do spawania (BW) 200 200 200 – –
UNA 23h, 23v Kolnierzowe DIN PN 16 150 150 160 230 230
UNA 25h, 25v Kolnierzowe DIN PN 40 150 150 160 230 230
UNA 26h, 26v Kolnierzowe DIN PN 40 150 150 160 230 230
UNA 26h Kolnierzowe DIN PN 40 210 210 230 320 320
UNA 26h KolnierzoweASME150+300RF 210 210 230 320 320
Gniazdagwintowane 200 200 200 255 255
Gniazdadospawania(SW) 200 200 200 230 230
Koncówki do spawania (BW) 200 200 200 230 230
UNA 27 h Kolnierzowe DIN PN 63 – – 300 420 416
Kolnierzowe ASME600RF – – 300 421 427
Gniazdadospawania(SW) – – 300 420 420
Koncówki do spawania (BW) – – 300 420 420
UNA 39 L1/L2 L1/L2 L1/L2
Kolnierzowe DINPN 160 215/285 – 230/300 – 245/315
Kolnierzowe ASME900RF 250/320 – 260/330 – 280/350
Koncówki do spawania (BW) 170/240 – 170/240 – 170/240
12
Odwadniacze p|ywakowe UNA
PN 16 – PN 160
UNA 27 h UNA 39, DN 15, 25 i 50
Wykresy wydajnosci
Na wykresach przedstawiono maksymalne przeplywy gorqcego kondensatu dla róznych gniazd zaworowych(AO) i srednic nominalnych (DN).
UNA 14, UNA 16 UNA 23, UNA 25, UNA 26
Cisnienie róznicowe dPMX
Cisnienie róznicowe dPMX
Cisnienie róznicowe dPMX Cisnienie róznicowe dPMX
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
13
A
1
Odwadniacze p|ywakowe UNA
PN 16 – PN 160
Wykresy wydajnosci
Na wykresach przedstawiono maksymalne przeplywy gorqcego kondensatu dla róznych gniazd zaworowych(AO) i srednic nominalnych (DN).
UNA PN 25, DN 80 i 100
Dostçpne gniazda
zaworowe(AO)
1 DN80 AO22
2 DN80 AO16
DN100 AO22
3 DN80 AO12
4 DN100 AO16
5 DN80 AO8
DN100 AO12
6 DN80 AO5
DN100 AO8
7 DN80 AO3.5
8 DN100 AO5
9 DN80 AO2
DN100 AO3.5
10 DN100 O2
Dostçpne gniazda
zaworowe(AO)
1 DN65 AO16
2 DN65 AO10
DN80 AO16
3 DN80 AO10
4 DN100 AO16
5 DN65 AO5
6 DN80 AO5
7 DN65 AO2
DN80 AO3.5
DN100 AO10
8 DN100 AO5
9 DN100 AO3.5
10 DN100 O2
UNA-Special Typ 62, PN 16
10
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
Cisnienie róznicowe dPMX
Cisnienie róznicowe dPMX
14
Odwadniacze p|ywakowe UNA i UNA-Special
PN 16 – PN 160
UNA-Special PN 63 (PN 40)
Dostçpne gniazda
zaworowe(AO)
1 DN65 AO45
2 DN65 AO40
3 DN80 AO45
4 DN65 AO32
DN80 AO40
5 DN100 AO45
6 DN65 AO22
DN100 AO40
7 DN80 AO32
8 DN65 AO16
9 DN100 AO32
10 DN80 AO22
11 DN80 AO16
DN100 AO22
12 DN100 AO16
UNA-Special PN 25, DN 50 i 65
Wykresy wydajnosci
Na wykresach przedstawiono maksymalne przeplywy gorqcego kondensatu dla róznych gniazd zaworowych(AO) i srednic nominalnych (DN).
Dostçpne gniazda
zaworowe(AO)
1 DN50 AO22
2 DN50 AO16
DN65 AO22
3 DN50 AO10
DN65 AO16
4 DN65 AO10
5 DN50 AO5
6 DN50 AO3.5
DN65 AO5
7 DN65 AO2
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
Cisnienie róznicowe dPMX
Cisnienie róznicowe dPMX
A
1
Sprawdzona technologia.
Nowe idee. Nowoczesna produkcja.
GESTRA z odwadniaczem SMK 22
STERIlin ponownie znalazla siç
w czolówce techologicznej.
Ten kompaktowy, niezwykle lekki
odwadniacz dla instalacji w przemysle
farmaceutycznym okresla nowe
standardy w sterylizacji pary czystej.
Jest to doskonale rozwiqzanie dla
wszelkich zastosowan sterylnych i
aseptycznych, zapewniajqce
kompleksowq regulacjç
odprowadzania kondensatu.
GESTRA,
zawsze
wyprzedza
o krok.
“Nasza instalacja wymaga szybkiej
i niezawodnej sterylizacji.”
“Natychmiastowe odprowadzenie
kondensatu pary czystej nawet przy
zmiennym cinieniu i zmianach
obcienia jest wymogiem efektywnej i
niezawodnej pracy.”
“Szukamy odwadniacza, który mona
równie wykorzysta do odpowietrzania
termicznego zbiorników.”
To tylko niektóre przyk|ady wymagan
klienta spe|nionych przez
odwadniacze SMK 22 STERIline.
GESTRA odwadniacz STERIline. Po prostu najlepszy dla zastosowan SIP.
16
Odwadniacze
do zastosowan specjalnych
Zastosowanie
AK 45, DN 15, 20, 25 mm
UBK 46, DN 15, 20, 25 mm
SMK 22, DN 15 mm
L
L
L
Wspó|zaleznosc Cisnienie/Temperatura
*
)
STAINLESS STEEL
S
TA
IN
LE
S
S
S
TE
E
L
Typ
AK 45 Zawrór odwadniajqco rozruchowy przeznaczony dla odprowadzania
kondensatu podczas uruchamiania i odstawiania instalacji parowej,
zintegrowany osadnik zanieczyszczen typu Y, przycisk rçcznego otwarcia.
Nastawa fabryczna 0,8 bar.
UBK 46 Odwadniacz z nastawialnq temperaturq odprowadzanego kondensatu,
praca bez pary wtórnej z rozprçzania kondensatu,
zintegrowany osadnik zanieczyszczen typu Y.
SMK 22
Odwadniacz dla zastosowan SIP (sterylnych i aseptycznych).
MK 20 Odwadniacz dla niskocisnieniowych instalacji grzewczych
TK 23, TK 24 Odwadniacz z termostatycznq membranq regulacyjnq pelniqcq rolç pilota
otwierajqcego zawór glówny odwadniacza, dla odprowadzania bardzo
duzych ilosci kondensatu przy odpowiednio równomiernym naplywie.
GK 11
1
) Odwadniacz termodynamiczny z dyszq stopniowq dla odprowadzania
bardzo duzych ilosci kondensatu.
Zintegrowany wziernik dla optymalizacji nastawy.
1
) DN 50 mm: GK 21
d PMX Materia| Maks. Cisnienie/Temperatura
Typ PN
[bar] DIN ASTM PMA / TMA PMA / TMA
AK 45 40 C22.8
1
) A105
1
) 28.4bar/250 °C 23.1bar/400 °C
UBK 46 40 32 C22.8
1
) A105
1
) 28.4bar/ 250 °C 23.1bar/400 °C
SMK 22
10 6 1.4435 – 10bar/150 °C
MK 20 6 4.5 GTW-40 – 4.5bar/ 250 °C, 3.6bar/300 °C,
TK 23 16 1–10 GG-25 A126Cl.B
2
) 16bar/120 °C 9.6bar/300°C
TK 24 25 1–14 GS-C25 A216Gr.WCB
2
) 22.6bar/ 120 °C 14.4bar/ 400 °C
GK 11 16
3
) 6 GG-25 A126Cl.B
2
) 16bar
3
)/120 °C 9.6bar/300°C
1
) Materia| spe|nia wymagania DIN i ASTM.
2
) Najblizszy odpowiednik ASTM podany w celach porównawczych.
W|asnosci fizyczne i chemiczne zgodnie z DIN.
3
) GK 11, DN 150 mm = PN 10
*
) Wiçcej informacji podano w kartach katalogowych.
17
A
1
Dostçpne przy|qcza i d|ugosci zabudowy
MK 20, DN 15, 20 mm
TK, DN 50, 65, 80, 100 mm
GK 11, DN 65, 80, 100, 150 mm
GK 21, DN 50 mm
L
L
L
Odwadniacze
do zastosowan specjalnych
STAINLESS
STEEL
Typ Przy|qcze
D|ugosc zabudowy w mm
DN DN DN DN DN DN DN DN
15 20 25 50 65 80 100 150
1
/2"
3
/4" 1" 2" 2
1
/2" 3" 4" 6"
AK 45 Kolnierzowe DINPN40 150 150 160 – – – – –
Kolnierzowe ASME 150 150 150 160 – – – – –
Kolnierzowe ASME 300 150 150 160 – – – – –
Gniazda gwintowane 95 95 95 – – – – –
UBK 46 Kolnierzowe DIN PN40 150 150 160 – – – – –
Kolnierzowe ASME 150 150 150 160 – – – – –
Kolnierzowe ASME 300 150 150 160 – – – – –
Gniazda gwintowane 95 95 95 – – – – –
Gniazda do spawania 95 95 95 – – – – –
SMK 22 Koncówki do spawania 83 – – – – – – –
MK 20
1
) Gwint zew-/wew-nçtrzny 120 125 – – – – – –
TK 23 Kolnierzowe DINPN16 – – – 230 290 310 350 –
TK 24 Kolnierzowe DINPN25 – – – 230 290 310 350 –
GK 11
2
) Kolnierzowe DINPN16 – – – 320 420 420 620 900
1
) konstrukcja przelotowa lub kqtowa (patrz rysunek)
2
) DN 50 mm: GK 21
18
Odwadniacze
do zastosowan specjalnych
Wykresy wydajnosci
Na wykresach przedstawiono maksymalne przeplywy gorqcego kondensatu (Wyjqtek: AK45 - przeplyw wody zimnej).
AK 45 Przeplyw wody zimnej
UBK 46
Cisnienie robocze (bar) 1 2 4 8 12 16 20 26 32
Temperatura otwarcia
przy nastawie fabrycznej
(°C) 72 74 78 85 89 93 97 103 109
Przep|yw przy 10K ponizej
94 113 136 164 184 198 211 226 239
temperatury otwarcia
(kg/h)
Przep|yw zimnego
267 390 570 832 1039 1215 1373 1584 1774
kondensatu przy 20 °C
(kg/h)
SMK 22
Wykresy pokazujq maksymalny przeplyw dla
gorqcego i zimnego kondensatu.
Krzywa 1
Maksymalny przeplyw gorqcego kondensatu
jaki moze byc odprowadzany przez regulator
membranowy Steriline bez spiçtrzenia.
Krzywa 2
Maksymalny przeplyw zimnego kondensatu
odprowadzanego podczas rozruchu (20 °C).
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
Cisnienie róznicowe dPMX
Cisnienie róznicowe dPMX
19
A
1
Wykresy wydajnosci
Na wykresach przedstawiono maksymalne przeplywy gorqcego kondensatu
TK 23, TK 24
MK 20
Odwadniacze
do zastosowan specjalnych
dla cisnienia
róznicowego < 1 bar
zastosuj membranç
“OH2” (maks. cisnienie
robocze
5 bar).
GK 11, GK 21
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
Cisnienie róznicowe dPMX
Cisnienie róznicowe dPMX
Cisnienie róznicowe dPMX
20
Odwadniacze
termostatyczne BK35 i termodynamiczne DK
BK 35
DK 47
DK 57
Odwadniacze BK35 i DK47/57 wyrózniajq sie kompaktowq budowq, malym
ciçzarem i sugerowane sq jako najkorzystniejsze ekonomicznie rozwiqzanie dla
duzych instalacji (szczególnie w krajach o niskich kosztach produkcji pary).
L
L
L
Specyfikacja
Wspó|zaleznosc Cisnienie/Temperatura
Dostçpne przy|qcza i d|ugosci zabudowy
dPMX [bar] Maks. Cisnienie/Temperatura
Typ PN
bar / psi PMA / TMA PMA / TMA
BK 35 40 22bar/319psi 32bar/400 °C 464psi/752 °F
DK 47 L 63 42bar/609psi 63bar/120 °C 914psi/752 °F
DK 47 H 63 42bar/609psi 63bar/120 °C 914psi/752 °F
DK 57 L 63 42bar/609psi 63bar/120 °C 914psi/752 °F
DK 57 H 63 42bar/609psi 63bar/120 °C 914psi/752 °F
Typ
Materia|
DIN ASTM
Regulator Zastosowanie
BK 35 C 22.8 A 105 bimetalowy male przeplywy kondensatu
DK 47 L 1.4027
1
) A 743 CA 40 F termodynamiczny male przeplywy kondensatu
DK 47 H 1.4027
1
) A 743 CA 40 F termodynamiczny wiçksze przeplywy kondensatu
DK 57 L 1.4021
1
) AISI 420 F termodynamiczny male przeplywy kondensatu
DK 57 H 1.4021
1
) AISI 420 F termodynamiczny wiçksze przeplywy kondensatu
1
) W|asnosci fizyczne i chemiczne zgodne z ASTM.
D|ugosc zabudowy [L] in mm
Typ Przy|qcze DN 10 DN 15 DN 20 DN 25
3
/8"
1
/2"
3
/4" 1"
BK 35 GniazdagwintoweNPT – 95 95 95
GniazdagwintoweBSP – 95 95 95
Gniazdaspawane 95 95 95
DK 47 L GniazdagwintoweNPT 78 78 90 95
DK 47 H GniazdagwintoweBSP – 78 90 95
DK 57 L GniazdagwintoweNPT 55 65 80 –
DK 57 H GniazdagwintoweBSP – 70 80 90
21
A
1
Odwadniacze
termostatyczne BK35 i termodynamiczne DK
Wykresy wydajnosci
DK 57
DK 47
BK 35
Cisnienie róznicowe dPMX
Cisnienie róznicowe dPMX
Cisnienie róznicowe dPMX
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
W
y
d
a
j
n
o
s
c
22
Zastosowanie
Specyfikacja
Modu| odwadniacza
dla |qcznika uniwersalnego (Swivel)
Modu odwadniacza BK 35A/7
Modu odwadniacza MK 35A/7
Modu odwadniacza DK 36A/7
PN d PMX Materia| Maks. Cisnienie/Temperatura
Typ
Class [bar] DIN ASTM PMA / TMA PMA / TMA
BK 35A/7 300 22 1.4408 A351-CF8M 49.6bar/20 °C 29.3bar/400 °C
MK 35A/7 300 22 1.4408 A351-CF8M 49.6bar/20 °C 29.3bar/400 °C
DK 36A/7 300 29 1.4408 A351-CF8M 49.6bar/20 °C 29.3bar/400 °C
UC, UCY 300 - 1.4408 A351-CF8M 49.6bar/20 °C 29.3bar/400 °C
Dostçpne przy|qcza i d|ugosci zabudowy
Typ Przy|qcze
D|ugosc L
1
/2"
3
/4" 1"
BK 35A/7; MK 35A/7; DK 36A/7 Lqcznik uniwersalny 65 65 65
UC, UCY Gniazda gwintowe BSP lub 75 75 75
NPT 75 75 75
Gniazda lub koncówki spawane na zapytanie
Typ
BK 35A/7 „Termostatyczny bimetalowy“ modul odwadniacza z odpornym na
korozjç regulatorem ze stali nierdzewnej, niewrazliwy na uderzenia
wodne, odprowadza kondensat praktycznie bez spiçtrzenia, automatyczne
odpowietrzenie rurociqgów pary i parogrzejek.
MK 35A/7 „Termostatyczny membranowy“ modul odwadniacza z odpornym na
korozjç regulatorem 5N1, niewrazliwy na uderzenia
wodne, odprowadza kondensat praktycznie bez spiçtrzenia, automatyczne
odpowietrzenie rurociqgów pary i parogrzejek.
DK 36A/7 „Termodynamiczny“ modul odwadniacza odprowadza kondensat
praktycznie bez spiçtrzenia, niewrazliwy na uderzenia wodne.
Zalety
• bezobslugowe, ultra-kompaktowe moduly odwadniaczy wykonane ze stali
nierdzewnej, przystosowane do montazu na lqczniku uniwersalnym (Swivel)
• montaz w dowolnej pozycji
• zintegrowane uszczelki dla lqcznika
• prosty montaz za pomocq dwóch srub
• wszystkie typy modulów odwadniaczy mozna zamontowac na lqczniku
uniwersalnym zamiennie
cznik uniwersalny UCY
Na wykresie pokazano
maksymalny przeplyw
gorqcego kondensatu
L
L
BK 35A/7
DK 36A/7
MK 35A/7
Cisnienie róznicowe dPMX
W
y
d
a
j
n
o
s
c
23
A
1
Odwadniacze p|ywakowe UNA przeznaczone dla
odwadniania instalacji sprçzonego powietrza
Wykres wydajnosci
W|asciwosci
• Odwadniacz z plywakiem kulowym i zamkniçciem
zaworu toczqcq siç kulkq, przeznaczony dla
odprowadzania kondensatu z instalacji
sprçzonego powietrza i innych rurociqgów
gazowych.
• kulka zaworu z Perbunanu dla temperatur do 40°C,
lub ze stali nierdzewnej dla temperatur do 120 °C.
UNA 14 Pv
L
UNA 14P
Specyfikacja
Maks.cisnienie Materia| Maks. cisnienie Maks.
Typ Konstrukcja PN róznicowe ASTM
1
) robocze temperatura
d PMX [bar]
2
) DIN equivalent PMA [bar] TMA [°C]
UNA 14 P, h + v z kulkq ze stali nierdzewnej 25 16 GGG 40.3 FGS 370-17 25 120
(przestawialne) z kulkq z Perbunan 25 16 GGG 40.3 FGS 370-17 25 40
1
) W|asnosci fizyczne i chemiczne zgodnie z DIN.
2
) Cisnienie wlotowe minus cisnienie wylotowe.
Wyzsze zakresy cisnienia i inne materia|y dostçpne na zapytanie.
Dostçpne przy|qcza i d|ugosci zabudowy
Typ Przy|acze Konstrukcja
D|ugosc zabudowy (L) w mm
DN 15 –
1
/2" DN 20 –
3
/4" DN 25 – 1"
UNA14 Ph
Gniazda gwintowane
3
) kulka ze stali nierdzewnej 95 95 95
Gniazda gwintowane
3
) kulka z Perbunan 95 95 95
Kolnierzowe DIN PN 25 kulka ze stali nierdzewnej 150 150 160
Kolnierzowe DIN PN 25 kulka z Perbunan 150 150 160
UNA14 Pv Gniazda gwintowane
3
) kulka ze stali nierdzewnej 95 95 95
Gniazda gwintowane
3
) kulka z Perbunan 95 95 95
Kolnierzowe DIN PN 25 kulka ze stali nierdzewnej 150 150 160
Kolnierzowe DIN PN 25 kulka z Perbunan 150 150 160
3
) Standardowy gwint BSP (ISO). Przy|qcze gwintowe NPT dostçpne na zapytanie.
Cisnienie róznicowe dPMX
W
y
d
a
j
n
o
s
c
24
Kontrola poprawnosci pracy odwadniaczy
Tak jak kazdy inny zawór przemyslowy, odwadniacz równiez
moze ulec awarii, a jego poprawne funkcjonowanie
pogarsza sie z biegiem lat eksploatacji.
Dla okreslenia czy odwadniacz zapewnia wlasciwe
funkcjonowanie instalacji, nalezy odpowiedziec na
nastçpujqce pytania:
• Czy odwadniacz pracuje poprawnie?
• Jezeli nie, to czy uszkodzony odwadniacz jest przyczynq
strat pary (przebicie), czy spiçtrzenia kondensatu
(zablokowany przeplyw)?
Niesprawne odwadniacze sq podstawowym zródlem
zaklócen w pracy systemu dystrybucji pary. Odwadniacz,
który upuszcza parç jest najgorszym przypadkiem, ale
odwadniacz zamkniçty lub zablokowany moze równiez
powodowac kosztowne problemy ruchowe. Obnizona
sprawnosc instalacji ze wzglçdu na straty energii oraz
dodatkowa woda uzupelniajqca powodujq straty w produkcji.
Dodatkowo, wzrost cisnienia w instalacji kondensatu, na
skutek przebicia pary, powoduje powazne problemy
w innych miejscach, gdzie kondensat jest odprowadzany.
Wielkosc strat pary zalezy od przekroju powierzchni
przecieku oraz od ilosci naplywajqcego kondensatu.
Miejsca odwodnien, gdzie tworzy siç i jest odprowadzane
niewiele kondensatu, np. odwodnienia rurociqgów
parowych, sq najbardziej problematyczne z punktu przebicia
pary. Z drugiej strony w miejscach gdzie nastçpuje duzy
i staly naplyw kondensatu, prawdopodobienstwo
znaczqcych przecieków pary jest niewielkie.
Odwadniacze, które sq zamkniçte lub zablokowane nie
powodujq strat energii cieplnej, ale ograniczajq -
w wiçkszym lub mniejszym zakresie - sprawnosc przesylu
ciepla, a takze wplywajq niekorzystnie na pracç odbiorników
ciepla. Kondensat spiçtrzajqcy siç w rurociqgu pary jest
przyczynq groznych uderzen wodnych w systemach pary
i kondensatu.
Doswiadczenie pokazuje, ze w instalacjach, gdzie nie ma
regularnej kontroli i serwisowania odwadniaczy
charakterystyczny jest 15-25% udzial wadliwie dzialajqcych
odwadniaczy. Regularna kontrola, obsluga i serwis,
przeprowadzane w okresie co rok, moze zredukowac ilosc
niesprawnych odwadniaczy do ponizej 5%.
Systemy kontroli
Odwadniacze podczas pracy mozna kontrolowac za pomocq:
wzierników, urzqdzen wykorzystujqcych pomiar
ultradzwiçków lub czujników poziomu..
Wzierniki Typ VK 14, VK 16. Sq instalowane przed
odwadniaczem i zapewniajq jego kontrolç dziçki mozliwosci
wzrokowej obserwacji przeplywu w rurociqgu. Poprawnie
pracujqcy odwadniacz natychmiastowo odprowadza
naplywajqcy kondensat, nie dopuszcza do przebicia pary,
a takze nie moze byc zablokowany przez zanieczyszczenia
lub nagromadzone w instalacji powietrze.
Czujniki poziomu wykorzystujq pomiar przewodnosci dla
monitorowania poprawnej pracy odwadniacza. Komora
pomiarowa ze zintegrowanq elektrodq jest instalowana
przed odwadniaczem, aby wykryc jego jakiekolwiek
nieprawidlowe dzialanie. Wynik analizy pracy odwadniacza
jest wyswietlany za pomocq Urzqdzenia Kontroli Zdalnej
NRA 1-1x lub Urzqdzenia Kontroli Miejscowej NRA 1-2.
System VKE moze monitorowac wszystkie typy i rodzaje
odwadniaczy pod kqtem wykrycia przebicia pary. Poprawna
praca odwadniaczy z rodzinyRHOMBUSline: BK 45/46,
MK 45, UBK 46 moze byc monitorowana przy uzyciu
kompaktowego czujnika elektrodowego NRG16-25, NRG16-
26. Urzqdzenia kontroli zdalnej NRA 1-1x lub miejscowej
NRA 1-2 przetwarzajq dane plynqce z systemu VKE.
Innq metodq kontroli pracy odwadniaczy jest uzycie
urzqdzenia wykorzystujqcego pomiar ultradzwiçków,
które mierzy ultradzwiçki wytwarzane przez kondensat lub
parç przeplywajqcq przez dyszç odwadniacza. Zaleznie od
uzytego systemu pomiar ultradzwiçków prezentowany jest w
formie graficznej (VKP 40) lub przez wielkosc wychylenia
siç wskazówki na wskazniku (VKP 10). Stosujqc VKP10
obslugujqcy specjalista w oparciu o uzyskane pomiary
i wlasne doswiadczenia okresla czy odwadniacz pracuje
poprawnie czy tez jest niesprawny. VKP40 dziçki
zastosowaniu mikroprocesora i odpowiedniego
oprogramowania przeprowadza samodzielnie analizç
poprawnosci pracy odwadniacza, zapewnia wydruki
raportów pomiarów, historii i zlecen napraw.
Roczne koszty strat pary
Ilosc zainstalowanych odwadniaczy
Roczna przeciçtna uszkodzen
(Empiryczna wartosc po pierwszej kontroli ok. 15 – 25 %)
A Ilosc wadliwie pracujqcych odwadniaczy
B Strata pary przez niesprawny odwadniacz (kg/h)
C Roczny czas pracy instalacji
D Roczne straty pary (kg) =
E Koszt tony pary
F Koszt roczny w EURO =
Przyk|ad
A Ilosc wadliwie pracujqcych odwadniaczy 10
B Strata pary przez niesprawny odwadniacz 3 kg/h
C Roczny czas pracy instalacji 8000
D Roczne straty pary 240000 kg
E Koszt tony pary 15 Euro
F Roczna strata 3600 Euro
Przy okazji:
Koszt nowego odwadniacza- zalenie od typu przyczy - to
tylko ok. 100,--Euro do 200,--Euro.
A x B x C
25
A
1
A
1
Urzqdzenia do kontroli poprawnosci pracy odwadniaczy
Zastoswanie
Dostçpne przy|qcza i d|ugosci zabudowy
Wzierniki VK
Wzierniki VK mogq byc stosowane na rurociqgu poziomym lub pionowym bez
przeprowadzania zadnych modyfikacji.
Montaz przed odwadniaczem.
Zastosowanie jest ograniczone do czynników o wartosci pH 9 (VK14) lub pH10 (VK16).
VK 16 jest dostarczany standardowo z dyskiem z miki.
Zestaw kontrolny VKE
Skladajqcy siç z: Komory pomiarowej ze zintegrowanq elektrodq NRG 16-19 /
NRG 16-21 dla wszystkich typów odwadniaczy. Oraz: Urzqdzenia kontroli zdalnej
NRA 1-1 dla dla ciqglej i równoczesnej kontroli do 18 odwadniaczy lub: Urzqdzenia
kontroli miejscowej NRA 1-2 dla indywidualnego rçcznego monitorowania na
obiekcie.
VK 14
VK 16
L
L
L
Przylqcze
elektrody na
prawej lub
lewej stronie
VKE 16
NRG 16-25
NRG 16-26
Wspó|zaleznosc Cisnienie/Temperatura
*
)
STAINLESS
STEEL
Typ
Wziernik Wzierniki dla kontroli wymienników i odwadniaczy (instalacja przed
VK 14, VK 16 odwadniaczem). Wizualna kontrola przeplywu w instalacji kondensatu.
VKE Zestw kontrolny z elektrodq poziomu do kontroli odwadniaczy
pod wzglçdem wykrywania przebicia pary.
Vapophone Czujnik ultradzwiçków wykrywa przecieki pary w systemach parowych;
VKP-10 dla monitorowania odwadniaczy i zaworów odcinajqcych.
TRAPtest Komputerowy system kontroli, archiwizacji i analizy dla odwadniaczy
VKP 40/40Ex wszystkich typów do wykrywania przebicia pary lub spiçtrzania kondensatu.
Elektroda Elektrody poziomu do montazu w odwadniaczach RHOMBUSline .
NRG 16-25 Sygnalizujq przebicie pary. Stosowane w polqczeniu z NRA 1-1a,
NRG 16-26 NRA 1-1e lub NRA 1-2. Czulosc 1.0 µS/cm.
Materia| Maks. Cisnienie/Temperatura
Typ PN
DIN ASTM PMA / TMA PMA / TMA
VK 14 16 GG-25 A 126 B
1
) 16 bar / 120 °C 11.2 bar / 250 °C
VK 16 40 C 22.8 A 105
1
) 40 bar / 120 °C 25.8 bar / 300 °C
VKE 16 40 GS-C 25
2
) A 216 - WCB
1
) 28.4 bar / 250 °C
3
) 23.1 bar / 400 °C
3
)
VKE 16A 40 1.4571 TP 316 Ti
1
) 38 bar / 120 °C
3
) 32.5 bar / 250 °C
3
)
NRG 16-25
40 1.4404 F 316L 40 bar / 20 °C 32 bar / 238°C
NRG 16-26
1
) Najblizszy odpowiednik ASTM podano w celach porównawczych.
W|asnosci fizyczne i chemiczne zgodnie z DIN.
2
) Ko|nierze ze stali kutej (C 22.8).
3
) Maks. cisnienie/temperatura robocza dla elektrod: 32 bar / 238 °C.
Czu|osc elektrod: 1.5 µS/cm.
*
) Wiçcej informacji podano w kartach katalogowych.
Typ Przy|qcze
D|ugosc zabudowy (L) w mm
DN 15 DN 20 DN 25 DN 40 DN 50
1
/2"
3
/4" 1" 1
1
/2" 2"
VK 14 Kolnierzowe DIN PN 16 130 150 160 200 230
VK 16 Kolnierzowe DIN PN 40 150 150 160 230 230
Kolnierzowe ASME 150 150 150 160 230 230
Kolnierzowe ASME 300 150 150 160 230 230
Gniazda gwintowane 95 95 95 130 210
Gniazda spawane 95 95 95 130 210
VKE 16 Kolnierzowe DIN PN 40 150 150 160 – –
Kolnierzowe ASME 150 150 150 160 – –
Kolnierzowe ASME 300 150 150 160 – –
Gniazda gwintowane 95 95 95 – –
Gniazda spawane 95 95 95 – –
VKE 16 A Kolnierzowe DIN PN 16 150 150 160 230 230
NRG 16-19
Gwint zewnçtrzny
3
/8" BSP Dlugosc nominalna = 31 mm
NRG 16-21
NRG 16-25
Gwint zewnçtrzny dla podlqczenie do korpusu odwadniaczy RHOMBUSline
NRG 16-26
26
Urzqdzenia do kontroli poprawnosci pracy odwadniaczy
VKP10 jest wykorzystywany do pomiaru dzwiçku w zakresie
ultradzwiçków powstajqcych podczas przeplywu czynnka
przez dyszç odwadniacza.
Ultradzwiçkowe drgania wykrywane sq za pomocq czujnika i
przetwarzane w sygnal elektryczny, który powoduje
wychylenie wskaznika na urzqdzeniu pomiarowym.
Zabezpieczenie: IP 41
Urzqdzenie
pomiarowe
Tabl.nom.
ladowarka
220V/50 W
pomiar ladowanie
kabel
lqczqcy
nastawa czulosci wskaznik
kabel lqczqcy
Zestaw kontrolny VKE
czujnik
Czujnik ultradzwiçków Vapophone VKP 10
Kontrola zdalna Kontrola miejscowa
KomorapomiarowaVKE16/16A
Elektroda
NRG16-21
Urzqdzenie rçczne do kontroli miejscowej
do18
komórpomiarowych
VKE16/16A
Kabel ekranowany
maks. 500 m dlugosci
Urzqdzenie kontroli zdalnej
NRA1-1alubNRA1-1e
Elektroda
NRG16-19
NRA1-2
System kontroli, archiwizacji i analizy danych dla
wszystkich typów odwadniaczy
Za pomocq VKP 40Ex – wersja iskrobezpieczna dla stref
zagrozonych- lub VKP 40 mozna kontrolowac odwadniacze pod
wzglçdem przebicia pary lub spiçtrzenia kondensatu.
Oprogramowanie komputera PC umozliwia:
- archiwizacjç i organizacjç danych na temat wszystkich odwadniaczy
- gromadzenie i analizç wszystkich przeprowadzonych testów
- proste wyznaczenie ilosci pary traconej, przebijajqcej przez odwadniacz
- wydruki czytelnych raportów napraw i wymian
Zalety:
- porçczny terminal pomiarowy, przyjazny urzytkownikowi zapewnia prostq
obslugç
- podswietlany wyswietlacz obrazujqcy wykres mierzonych ultradzwiçków
w postaci krzywej (wizualna prezentacja strat pary)
- wymiana danych pomiçdzy PC i terminalem pomiarowym po klikniçciu
przyciskiem myszki
- oprogramowanie PC pracuje w systemach Windows z róznych krajów
Zabezpieczenie: IP 65
Uznanie VKP 40Ex BVS 03 ATEX E 149
CE 0158 Ex II 2G Eex ib II C T4
TRAPtest VKP 40/ VKP 40Ex
Systemkontrolii
diagnostyki
podobnydo
fotografii

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful