UNIWERSYTET WARSZAWSKI INSTYTUT SOCJOLOGII

PRACE MAGISTERSKIE
1933-2004

WARSZAWA 2005

1

Spis niniejszy obejmuje prace magisterskie obronione w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i w instytucjach będących jego poprzednikami, w l. 19332004. Rejestr dokumentuje historię socjologii na UW. Jest takŜe przewodnikiem po bogatym zasobie materiałów socjologicznych. Obejmując prawie trzy czwarte wieku, stanowi źródło do badania zmieniających się zainteresowań w socjologii polskiej. Początki zainteresowań socjologią na Uniwersytecie Warszawskm sięgają uczelni rosyjskiej, ale placówki socjologiczne powstały dopiero na restytuowanym w 1917 r. uniwersytecie polskim i odzyskaniu niepodległości. Pierwsze katedry socjologiczne powstały na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych. W l. 1919-1931 istniała tam Katedra Socjologii, utworzona dla Leona PetraŜyckiego, a w l. 1921-1935 - Katedra Historii Ustrojów Społecznych, utworzona dla Ludwika Krzywickiego. Katedry te nie rozwijały kształcenia w zakresie socjologii – czyniły to dopiero następne katedry socjologiczne, powstałe juŜ na Wydziale Humanistycznym. W 1930 r. Stefan Czarnowski uzyskał Katedrę Historii Kultury, rozpoczął wykłady i seminaria z socjologii i w 1934 r. otrzymał rozszerzenie profesury na socjologię. W 1934 r. została teŜ powołana Katedra Socjologii dla Jana St. Bystronia. Na Uniwersytecie powstały studia w zakresie socjologii i pierwsi studenci uzyskali stopień „magistra filozofii w zakresie socjologii”. Rozwój socjologii na UW przerwała wojna. Po wojnie wznowiła pracę Katedra Socjologii, powstały teŜ nowe zakłady i katedry. W 1947 i 1948 r. rozpoczęły naukę dwa pierwsze roczniki studentów socjologii. Wykładali tu Stanisław i Maria Ossowscy, Nina Assorodobraj, Jan St. Bystroń i Stefan Nowakowski; pod kierunkiem Ossowskiego działało Seminarium Socjologiczne. Wkrótce władze polityczne rozpoczęły likwidację socjologii jako odrębnego kierunku studiów i badań; katedry socjologiczne rozwiązano, Ossowskich odsunięto od nauczania. W 1952 r. z Wydziału Humanistycznego wyodrębnił się Wydział FilozoficznoSpołeczny, od 1953 r. - Wydział Filozoficzny. W miejsce katedr socjologicznych powstały: Katedra Historii Filozofii i Myśli Społecznej (Assorodobraj) oraz Zakład Materializmu Historycznego (Julian Hochfeld) w Katedrze Materializmu Dialektycznego i Historycznego (Adam Schaff); w jednostkach tych kontynuowano wybrane zainteresowania socjologiczne. Na studia socjologiczne maturzystów nie przyjmowano, ale w 1949 i 1950 r. przyjęto ich na 3-letnie Studium Nauk Społecznych. Potem przyjmowano ich tylko na filozofię; na filozofię jako „studia II stopnia” przyjmowano teŜ absolwentów nauk społecznych. Część studiujących na filozofii interesowała się sprawami społecznymi i uzyskała stopień magistra filozofii na podstawie prac im poświęconych. W 1957 r. część przeniosła się na socjologię i tam kończyła studia, otrzymując magisterium z „filozofii ze specjalizacją socjologia”. Po przelomie 1956 r. socjologia wróciła na Uniwersytet. W 1957 roku na Wydziale Filozoficznym powstała sekcja socjologiczna: trzeci raz utworzono katedry socjologiczne i znów przyjęto studentów na socjologię. W 1968 roku, po „wydarzeniach marcowych”, w ramach zmian organizacyjnych w szkołach wyŜszych, sekcja została

2

przekształcona w Instytut Socjologii, który stał się częścią nowego Wydziału Nauk Społecznych, złoŜonego z socjologii, filozofii, ekonomii politycznej, nauk politycznych i dziennikarstwa. Wkrótce od nowego wydziału odłączyła się ekonomia, a w 1975 r. nauki polityczne i dziennikarstwo. W 1981 roku Wydział Nauk Społecznych przyjął obecną nazwę – Wydział Filozofii i Socjologii. Wykaz obejmuje prace z socjologii, powstałe we wszystkich tych placówkach. Podstawą włączenia prac do rejestru było kryterium formalne, ale dla okresu 1952-1957 było to kryterium tematyczne: włączono prace na stopień magistra filozofii, jeśli dotyczyły zagadnień społecznych. Ponadto, do wykazu włączono wszystkie prace napisane u Niny Assorodobraj i Marii Ossowskiej, bez względu na ich temat i rodzaj uzyskanego na ich podstawie dyplomu; te prace z lat 1949-1953, które prowadziły do magisterium z filozofii oznaczono*. Rejestr został sporządzony na podstawie dokumentów znajdujących się w Instytucie Socjologii UW (ksiąg wydanych dyplomów, albumów, teczek indywidualnych studentów i archiwów niektórych zakładów) oraz na podstawie komputerowej bazy danych w Archiwum UW. Wykorzystany został takŜe katalog Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii UW. Niekiedy po brakujące informacje zwracano się bezpośrednio do absolwentów. DołoŜono starań, by wykaz ten był kompletny, nie ma jednak pewności, Ŝe jest. PoniewaŜ opisy prac nie zostały dokonane z autopsji, mogą się w nich znaleźć drobne nieścisłości, zwłaszcza w pisowni nazwisk. Z tego samego powodu opisy prac czasem nie są kompletne. Prace w rejestrze ułoŜone są rocznikami, o zaliczeniu do rocznika decydowała data egzaminu magisterskiego, zdarzało się, Ŝe była ona późniejsza niŜ data napisania pracy. W obrębie roczników prace ułoŜone są alfabetycznie, według nazwisk autorów. Prace przygotowane przez dwóch i trzech autorów opisane są pod nazwiskiem pierwszego z nich, a przy nazwiskach pozostałych znajdują się odsyłacze. Podano takŜe informację o promotorach.
Prace studentek, które w czasie studiów wyszły za mąŜ i albo zmieniły swe nazwisko na nazwisko męŜa albo dodały nazwisko męŜa do swego nazwiska rodowego, zasadniczo opisane są pod nazwiskiem, które umieszczone jest na stronie tytułowej pracy magisterskiej i na dyplomie. Niektóre studentki uŜywały na Uniwersytecie obu nazwisk, nawet jeśli zrezygnowały z nazwiska rodowego. Niekiedy w rejestrze opisano prace studentek zamęŜnych pod nazwiskiem podwójnym, nawet gdy z dokumentów nie wynikało, Ŝe uŜywały one dwóch nazwisk – ułatwi to identyfikację autorek. Podawano teŜ (w [ ]) późniejsze nazwiska studentek, jeśli po studiach stały się one znane pod tymi nazwiskami.

Zarejestrowane prace znajdują się, poza wyjątkami, w bibliotece WFiS UW lub w Archiwum UW.

Antoni Sułek

Warszawa, wrzesień 2005 r.

3

1933
Tenenbaum Nachuma Przestępczość nieletnich w Warszawie w związku z połoŜeniem społecznym ich rodziców (w okresie pięcioletnim). Promotor: Stefan Czarnowski

4

1939
Lipińska Wanda [późn. Mrozek] Dezorganizacja społeczna wsi poleskiej Olmany. Promotor: Jan St. Bystroń Turlejska Maria Tło gospodarczo-społeczne przewrotu majowego. Promotor: Stanisław Ossowski Wojnowski Jan Rosjanie i dynamika rosyjskości w Polsce. Promotor: Jan St. Bystroń

5

1949
Czerwiński Marcin Elementy socjologiczne w „Próbach” Montaigne’a. Promotor: Stanisław Ossowski Jarmołowska Zofia Społeczny fakt pokrewieństwa w matrylinearnym ustroju Trobriandczyków. Promotor: Stanisław Ossowski Malik Jan Milejów, wieś w pow. piotrkowskim. Promotor: Jan St. Bystroń. Pasynkiewicz Wanda Rozpad grupy społecznej. Promotor: Stanisław Ossowski Strzelecki Jan Wybrane zagadnienia socjologii wiedzy (na podstawie prac K. Mannheima). Promotor: Stanisław Ossowski Wojtasiuk Edward Egzystencjalizm w socjologii. Promotor: Stanisław Ossowski Zyndler-Zborowska Powstawanie, rozwój i rozkład grupy społecznej. Promotor: Jan St. Bystroń

6

1950
Malewska Danuta [późn. Jedlicka] Pogranicze grupy narodowej. Promotor: Stanisław Ossowski Pawełczyńska Anna Więź społeczna w osiedlu Młynów. Promotor: Stanisław Ossowski Szczublewski Józef Rola społeczna aktorów warszawskiego teatru „Rozmaitości” w okresie od 1870 do 1880 roku. Promotor: Stanisław Ossowski

7

1951
Bromka Maria* Wzór osobowy nadczłowieka u Fryderyka Nietzschego. Promotor: Maria Ossowska Morsztynkiewicz Irena O metodzie statystycznej w socjologii. Promotor: Stanisaw Ossowski Nowak Stefan Społeczny rodowód ocen moralnych i obyczajowych w „Piekle” Dantego. Promotor: Stanisław Ossowski Piekarska Hanna [późn. Bocheńska - Jedlicka] Dwie koncepcje państwa w programach politycznych Polski szlacheckiej XVI wieku. Promotor: Stanisław Ossowski Pióro Zygmunt Stan i wyniki badań nad „widzem filmowym”. Promotor: Stanisław Ossowski Stasiak Henryk ZałoŜenia teoretyczne i dyrektywy badawcze w procesie badania. Promotor: Stanisław Ossowski Szwengrub Lili Maria Problem rozpadu grupy – Filiponi. Promotor: Stanisław Ossowski Świszewski Eugeniusz Nurty rosyjskiej myśli społecznej od początku XIX stulecia do rewolucji październikowej. Promotor: Stanisław Ossowski Wojnar Janina [późn. Wojnar - Sujecka] Kształtowanie się burŜuazyjnej koncepcji rozwoju społecznego (filozofia II połowy XVIII wieku). Promotor: Nina Assorodobraj Ziemilski Jan Andrzej Sport burŜuazyjny (zarys problematyki historyczno-socjologicznej). Promotor: Stanisław Ossowski

8

1952
Bazińska Barbara PrzeobraŜenia społeczno-gospodarcze pasterstwa tatrzańskiego. Promotor: Stanisław Ossowski Birszenk-RŜewska Irena Wpływ zmiany ustroju na strukturę zatrudnienia. Promotor: Stanisław Ossowski Branicka Anna [późn. Branicka-Wolska] Socjologia literatury Stefana Czarnowskiego. Promotor: Stanisław Ossowski Całus Andrzej Elementy osobiste w rzeczowo pojętym stosunku pan-niewolnik. Promotor: Stanisław Ossowski Cendrowska Marianna Wpływ Biura Studiów Polskiego Radia na kształtowanie programu dla wsi. Promotor: Nina Assorodobraj Chabowska Teresa* Etyka cyników staroŜytnych. Promotor: Maria Ossowska Chmielewski Ryszard* Aleksander Świętochowski jako badacz moralności. Promotor: Maria Ossowska Czapulis-Rastenis Ryszarda Program społeczno-gospodarczy „Przeglądu Tygodniowego” w l. 1870-1975. Promotor: Nina Assorodobraj CzyŜewski Józef Sprawa chłopska w pismach politycznych i historycznych Joachima Lelewela w latach 1832-1846. Promotor: Nina Assorodobraj Damrosz Jerzy „Utopia” Morusa na tle epoki. Promotor: Stanisław Ossowski Dąbrowska Jadwiga* Problematyka etyczna w „Etyce” Spinozy Promotor: Maria Ossowska

9

Dorejko Irena Lumpenproletariat przedwojenny jako wynik kryzysu i bezrobocia. Promotor: Stanisław Ossowski Dornbaum Henryk Przyczyny odpadu wstępnego na Studium Przygotowawczym w Wieczorowej Szkole InŜynierskiej w Warszawie. Promotor: Nina Assorodobraj Filipowicz Eugeniusz Rola i zadania związków zawodowych w krajach socjalistycznych na tle organizacji zawodowych w ustroju feudalnym i kapitalistycznym. Promotor: Stanisław Ossowski Gołaszewska Irena Idealizacja struktury szlacheckiej w świetle pisma Henryka Rzewuskiego. Promotor: Nina Assorodobraj Grabowski Lech Polska sztuka monumentalna w latach dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: Juliusz Starzyński Grad Mieczysław Rozwój Ŝycia politycznego we wsi Wola Dalsza w latach 1904-1939 na tle historii ruchu ludowego w Polsce. Promotor: Stanisław Ossowski Hinz Henryk* Walka Hugona Kołłątaja z reakcją katolicką w dziedzinie oświaty i wychowania. Promotor: Nina Assorodobraj Jackowski Aleksander Folklor jako sfera zjawisk społecznych. Promotor: Stanisław Ossowski [?] Janota Janina Wychowawcze oddziaływanie sportu na młodzieŜ w środowisku wiejskim. Promotor: Stefan Nowakowski Jaroszewski Tadeusz M. Poglądy socjologiczne E. Abramowskiego. Promotor: Nina Assorodobraj Jedlicki Jerzy Rozwój i połoŜenie klasy robotniczej w przemyśle Królestwa Polskiego w latach 18641882. Przegląd literatury przedmiotu oraz próba zarysu. Promotor: Nina Assorodobraj

10

Józefowicz Zofia Adaptacja wsi warmińskiej do nowych warunków. Promotor: Stanisław Ossowski Judycka Aldona Inteligencja polska na tle powojennych przemian polityczno-społecznych. Promotor: Stanisław Ossowski Kotyński Antoni Warszawa socjalistyczna – społeczne załoŜenia w planowaniu urbanistycznym. Promotor: Stanisław Ossowski Kowalska Stefania [późn. Kowalska-Glikman] Walka o świecką szkołę i o świeckiego nauczyciela w okresie Oświecenia. Promotor: Nina Assorodobraj KsięŜopolska-Rybicka Zofia Tworzenie się nowej kadry kierowniczej w Związkach Zawodowych. Promotor: Nina Assorodobraj Kubski Jacek Ideologiczne oblicze socjografii Instytutu Gospodarstwa Społecznego i Instytutu Spraw Społecznych. Badania socjograficzne IGS i ISS nad klasą robotniczą. Promotor: Nina Assorodobraj Kutyna Aleksandra Ideologia „Pamiętnika Warszawskiego”, lata 1815-1823. Promotor: Nina Assorodobraj KuŜel Maria Zmiany charakteru i funkcji rodziny od uwłaszczenia do okresu niepodległości. Promotor: Stanisław Ossowski Lipiec Janusz Poglądy społeczne Józefa Gołuchowskiego. Promotor: Tadeusz Kroński Lorentz Irena [późn. Nowak] Zagadnienie struktury społecznej na tle hierarchii klas i hierarchii stanów na Haiti w drugiej połowie XVIII wieku. Promotor: Stanisław Ossowski Łabanowska Sława Zagadnienie przestępczości nieletnich na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Promotor: Stanisław Ossowski

11

Makarczyk Wacław Zasady polityki wychowawczej Jana Jakuba Rousseau w „Uwagach nad rządem Polski”. Promotor: Stanisław Ossowski Markowicz Zygmunt Powojenne przekształcenia w gospodarczo-społecznej strukturze gromady Białobrzegi, pow. Łańcut, woj. Rzeszowskie. Promotor: Stanisław Ossowski Molak Helena Wychowanie dziecka chłopskiego w świetle „Pamiętników chłopów”. Promotor: Stanisław Ossowski Okrasińska Urszula Stosunki między dworem a wsią w oczach szlachcica wieku XVII (na podstawie dzieła Jakuba Kazimierza Haura „Ekonomika ziemiańsko-gospodarcza”). Promotor: Stanisław Ossowski Osiadacz-Molska Alina Społeczno-polityczne źródła i charakter socjologii Floriana Znanieckiego. Promotor: Nina Assorodobraj Ostatek Roman* Podstawowe zagadnienia etyki lekarskiej. Promotor: Maria Ossowska Pałucha Mirosław* Ludwik Krzywicki jako badacz moralności. Promotor: Maria Ossowska Pankiewicz-Morawska Janina Wisła Zagadnienie dystansu społecznego w świetle materiałów dotyczących wczasów. Promotor: Stanisław Ossowski Piesowicz Kazimierz „Gazeta Polska” w latach 1859-1862. Popiel Cecylia Obcowanie społeczne dzieci dwu i trzyletnich. Promotor: Stefan Baley Próchnik-Munk Halszka Drogi wiodące do śoliborskiego Domu Kultury. Promotor: Stanisław Ossowski Radgowski Michał Powstanie 1863 roku i jego siły napędowe i ideologie w świetle prac niektórych historyków w 19-tym wieku. Promotor: Nina Assorodobraj

12

Rudzki Jerzy Stosunek mieszczaństwa do ruchu robotniczego w Polsce doby Wielkiego Proletariatu w świetle publicystyki „Prawdy”. Promotor: Stanisław Ossowski Scharfenberg Jadwiga Lokalizacja zakładów przemysłowych w Polsce na tle przemian społecznych. Promotor: Stanisław Ossowski Siciński Andrzej Funkcje biurokracji w państwie kapitalistycznym. Promotor: Stanisław Ossowski Sierpiński Zdzisław Obrazy literackie Wielkiej Rewolucji Francuskiej w dwu okresach Trzeciej Republiki (”Rok 93” Wiktora Hugo i „Bogowie łakną krwi” A. France’a). Promotor: Stanisław Ossowski Sikora Adam* Poglądy społeczno-polityczne K. Libelta. Promotor: Nina Assorodobraj Sokół Krystyna Treść społeczna projektów wychowania Komisji Edukacji Narodowej. Promotor: Nina Assorodobraj Stępkowska Ewa* Bernard de Mandeville. Promotor: Maria Ossowska Stolpe Stanisław Stosunek do władzy ludowej wyraŜony w listach chłopskich do redakcji „Gromady”. Promotor: Nina Assorodobraj Szacka Barbara* Kategoria narodu i patriotyzmu u ideologów polskiego Oświecenia. Promotor: Nina Assorodobraj Szacki Jerzy* Z ideologii polskich rewolucjonistów szlacheckich („Dekada Polska” – M. Mochnacki, J.L. Łukawski – „Nowa Polska”). Promotor: Nina Assorodobraj Wejroch Jacek Pamiętniki emigrantów z Argentyny na tle połoŜenia wychodźstwa polskiego i społeczno-gospodarczych stosunków w tym kraju. Promotor: Nina Assorodobraj

13

Więckowski Andrzej* Znaczenie „Maksym” i La Rochefoucauld w rozwoju myśli etycznej. Promotor: Maria Ossowska Wilczyńska Barbara Program społeczno-gospodarczy „Monitora” w latach 1765-1770. Promotor: Nina Assorodobraj Wiśniewska-Kowalska Hanna, Ideologia społeczna ksiąg Amosa, Izajasza i Micheasza. Promotor: Stanisław Ossowski Wiśniewski-Kowalski Wiesław Pamiętniki jako materiały badań społecznych. Promotor: Stanisław Ossowski Wojdak Ryszard* Typy repulsji moralnych Promotor: Maria Ossowska Zienkowska Krystyna Poglądy społeczno-ekonomiczne Jacka Jezierskiego. Promotor: Nina Assorodobraj Zimand Roman Antoni Sygietyński jako krytyk literacki.

14

1953
Godzik Janusz Walka stronnictwa Czartoryskiego a prądami demokratycznymi na łamach reakcyjnej prasy emigracyjnej z lat 1834-1848. Promotor: Nina Assorodobraj Judenko Konstanty Przejście od prymitywnych form ustrojowych do socjalizmu. Przyczynek do badań nad rozwojem ludów Azji Północnej w okresie działalności władzy radzieckiej. Promotor: Stanisław Ossowski Szpakowski Zdzisław Nurt plebejski w dobie upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej. Promotor: Nina Assorodobraj Woźniczko Wacław Kształtowanie się nowej robotniczo-chłopskiej inteligencji w aparacie bankowym. Promotor: Nina Assorodobraj Zaborski Zbigniew Bajka ludowa a rzeczywistość społeczna. Promotor: Stanisław Ossowski

15

1954
Bauman Zygmunt [Nauki przyrodnicze i nauki społeczne w ujęciu Rickerta i Windelbanda?] Promotor: Adam Schaff Białek Jadwiga [późn. Szostkiewicz] Zagadnienie realnych moŜliwości dostępu robotników do oświaty, nauki i kultury w Polsce międzywojennej w świetle wspomnień robotniczych. Promotor: Julian Hochfeld Boczkowska Danuta Problematyka sojuszu robotniczo-chłopskiego w Polsce międzywojennej w świetle wspomnień robotników. Promotor: Julian Hochfeld Golichowska Anna [późn. Preiss] PołoŜenie kobiety z klasy robotniczej w okresie międzywojennym. Promotor: Julian Hochfeld Golichowski Janusz Społeczno-polityczne poglądy Aleksandra Radiszczewa. Promotor: Janina Wojnar Harz Julia Wanda Masowy czytelnik i jego stosunek do współczesnej literatury polskiej. Promotor: Jadwiga Siekierska Janiszewski Ludwik Poglądy filozoficzne A. I. Hercena. Promotor: Janina Wojnar Jasińska Aleksandra [późn. Jasińska-Kania] O obiektywności praw przyrody i społeczeństwa. Promotor: Adam Schaff Kaczyński Mieczysław Poglądy społeczno-filozoficzne Filomatów i Filaretów. Promotor: Nina Assorodobraj Kania Albin Obecny etap walki klasowej i polityki partii na wsi. Promotor: Adam Schaff Konieczko Maria Promotor: Nina Assorodobraj Mikołajewski Bolesław Poglądy społeczno-ekonomiczne Henryka Kamieńskiego. Promotor: Anna Śladkowska 16

Modelski Marian Ideologia Mickiewicza w „Trybunie Ludów” Promotor: Nina Assorodobraj Mojsiewicz Czesław Rewolucyjna dialektyka Edwarda Dembowskiego. Promotor: Anna Śladkowska Pacia Józef Poglądy społeczno-polityczne W.G. Bielińskiego. Promotor: Janina Wojnar Sianko Anna Problem bezrobocia we wspomnieniach robotników. Promotor: Julian Hochfeld Sufin Zbigniew Poglądy na społeczną rolę sztuki w publicystyce i krytyce artystycznej w latach 1878-1888 („Przegląd Tygodniowy”, „Wędrowiec”, „Prawda”). Promotor: Janina Kulczycka-Saloni Szczygielski Zbigniew Problem proletariackiej inteligencji w świetle wspomnień robotników. Promotor: Julian Hochfeld Wesołowski Włodzimierz Rola partii i ideologii marksistowsko-leninowskiej w kształtowaniu się świadomości proletariatu polskiego w świetle wspomnień robotników. Promotor: Julian Hochfeld Wiatr Jerzy Bankrutowanie autorytetów moralnych kapitalizmu w Polsce międzywojennej w świetle „Wspomnień robotników”. Promotor: Julian Hochfeld śarska Halina [późn. Najduchowska] Polityczna funkcja „Głosu” (1886-1890.) Promotor: Nina Assorodobraj śechowski Zbigniew Wiejskie czytelnictwo zorganizowane (konkursowe) w Polsce Ludowej. Promotor: Renata Szwarc

17

1955
Borowski Henryk Rola prasy w kształtowaniu się moralności socjalistycznej. Promotor: Marek Fritzhand Bugajska Maria [późn. Jarosz] Promotor: Julian Hochfeld Ciupak Edward Krytyka katolickiej koncepcji człowieka moralnego. Promotor: Marek Fritzhand Dyoniziak Ryszard O ideologii Jana Czyńskiego (przyczynek do dziejów polskiej myśli społecznej) Promotor: Nina Assorodobraj Jakubczak Franciszek Doświadczenia warszawskich ekip łączności miasta ze wsią. Promotor: Renata Szwarc Jerzykiewicz Kazimierz Krytyka stanowiska prawicy PPS w kwestii chłopskiej (lata 1944-48). Promotor: Julian Hochfeld [?] Kawka Stanisław Promotor: Nina Assorodobraj Klich Kazimierz Socjalizm utopijny Hercena. Promotor: Janina Wojnar Krzymowska Krystyna Jan Olrych Szaniecki, szkic biograficzny. Promotor: Nina Assorodobraj Nagel Zuzanna Koncepcja narodu u Herdera. Promotor: Nina Assorodobraj Olszewska-Ładyka Anna Promotor: Stefan Nowakowski Trybusiewicz Janusz Promotor: Nina Assorodobraj Wnukowska Alicja Kolonializm w polityce i działalności Labour Party. Promotor: Zygmunt Bauman

18

1956
Hofman Jolanta Problematyka spójni ekonomicznej między miastem a wsią w pismach Bolesława Bieruta. Promotor: Julian Hochfeld Stojak Antoni Środki i warunki Ŝycia robotników w Polsce międzywojennej. Promotor: Julian Hochfeld

19

1957
Jałowski Czesław Struktura personelu inŜynieryjno-technicznego w Fabryce Samochodów Osobowych na śeraniu Promotor: Julian Hochfeld Kociołek Stanisław Johna Dollarda teoria konfliktu społecznego. Promotor: Jerzy Wiatr Tenenblat Szmul Współzawodnictwo pracy w Fabryce Samochodów Osobowych na śeraniu. Promotor: Julian Hochfeld Tulski Józef Promotor: Julian Hochfeld Zdunek GraŜyna Promotor: Julian Hochfeld

20

1958
Czermiński Władysław O pojęciu narodowości w twórczości Michała Grabowskiego. Promotor: Nina Assorodobraj Doktór Kazimierz Ruchliwość społeczno-zawodowa. Próba analizy teorii i pomiaru oraz empirycznych badań. Promotor: Adam Sarapata Harland Henryk Próba pomiaru postaw wobec pracy wydziału racjonalizacji Fabryki Samochodów Osobowych na śeraniu. Promotor: Adam Sarapata Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa Awans zawodowy robotników na śeraniu. Promotor: Julian Hochfeld Kasperek Jan Struktura społeczno-ekonomiczna wsi Dyle powiatu Biłgoraj. Promotor: Adam Sarapata Krawczyk Zbigniew Pojęcie świadomości u Edwarda Abramowskiego. Promotor: Nina Assorodobraj Łysko Stanisław Teoria biurokracji Maxa Webera. Promotor: Adam Schaff Owieczko Aleksander Teoria narodu a koncepcja walki narodowo-wyzwoleńczej w ujęciu Bolesława Limanowskiego. Promotor: Nina Assorodobraj Pawlica Jan Przyczynek do analizy historycznej metody Montesquieu. Promotor: Nina Assorodobraj Woyke-Woyko Danuta

21

1959
Kowalski Stanisław Socjologiczne koncepcje stereotypów. Promotor: Jerzy Wiatr Mackiewicz Regina Analiza socjologiczna wyborów do Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa – Stare Miasto. Promotor: Jerzy Wiatr Markiewicz Stanisław O socjologicznym prawie retrospekcji przewrotowej Kazimierza Kelles-Krauza. Połtowicz Justyna Zagadnienie wątków mitycznych i literackich w twórczości Stefana Czarnowskiego Promotor: Stefan Nowakowski Sowa Julia Koncepcje socjologiczne Edwarda Abramowskiego na tle nowoczesnej metodologii nauk. Promotor: Stanisław Ossowski Staniszewski Stefan Pojcie klasy społecznej w pracach Karola Marksa Promotor: Jerzy Wiatr Wantuła Halina Plan postępowania w moralności u Hobhouse’a a jego racjonalna filozofia moralna. Promotor: Maria Ossowska

22

1960
Dziabała Stefan Badania członków PZPR przyjętych do partii na terenie Warszawy w latach 1956-1958. Promotor: Zygmunt Bauman Głowacki Witold Problem rodziny w podwarszawskim osiedlu Ursynów Promotor: Stefan Nowakowski Kawczak Maria Poglądy etyczne Schlicka Promotor: Maria Ossowska Kluska Władysław MałŜeństwa studenckie Wydziału Filozoficznego UW w latach 1956-57. Promotor: Stefan Nowakowski Lewicki Edward Myśl moralna w powieściach J.I. Kraszewskiego Promotor: Maria Ossowska Mikołajczyk Zenon Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w powiecie łańcuckim. Formy, więź społeczna; organizacja a społeczność wiejska. Promotor: Zygmunt Bauiman Ofierska Maria Pomotor: Stanisław Ossowski

23

1961
Jastrząb-Mrozicka Mirosława Selekcja kandydatów na studia. Promotor: Stanisław Ossowski Krawczyk Barbara Ludowy Zespół Sportowy w Ŝyciu społecznym wsi. Studium ludowego ruchu sportowego w pow. Limanowa. Promotor: Stefan Nowakowski Landau Hanna Problem determinizmu społecznego w teorii socjologicznej Kazmierza Kelles-Krauza (1876-1905). Promotor: Zygmunt Bauman [?] Paś Ryszard Społeczne opory wobec nowej techniki. Promotor: Stefan Nowakowski Pióro Zygmunt Ekologia społeczna a planowanie urbanistyczne. Próba sformułowania metody wykorzystywania ekologii społecznej w pracach urbanistycznych na przykładzie dwóch studiów dla miast Lublina i Torunia. Promotor: Stanisław Ossowski Stępnik Jan-Paweł O tak zwanej „Nowej Lewicy” francuskiej, 1947-1959. Promotorzy: Julian Hochfeld i Maria Hirszowicz

24

1962
Frentzel-Zagórska Janina Analiza pojęć związanych z problematyką ról społecznych. Promotor: Stanisław Ossowski Grześniak Stanisław Sejmy Polski Ludowej: ich funkcjonowanie w świetle niektórych wskaźników aktywności. Promotor: Julian Hochfeld Karmański Henryk Montesquieu jako socjolog moralności. Promotor: Maria Ossowska Klementowski Albin Ewolucja programu i składu osobowego ZMS. Promotor: Zygmunt Bauman Markiewicz Janina [późn. Markiewicz-Lagneau] Więź społeczna i jej pomiar u Durkheima. Promotor: Maria Ossowska Markowski Daniel Niektóre koncepcje „społeczeństwa masowego” we współczesnej socjologii. Promotor: Julian Hochfeld Mokrzycki Edmund Procedura doboru wskaźników a postulat empiryczności terminów przyrodniczych. Promotor: Stanisław Ossowski Narojek Winicjusz Wielopłaszczyznowa analiza występowania więzi nieformalnej wśród "ludzi władzy" miasteczka. Promotor: Zygmunt Bauman Romanow Andrzej Społeczne znaczenie działalności kółek rolniczych. Promotor: Stefan Nowakowski Tarska Ewa Opinie studentów w sprawach międzynarodowych. Tyrowicz Stanisław Ideał Rzeczypospolitej spółdzielczej wiejskiej i jego nosiciele. Promotor: Nina Assorodobraj

25

1963
Dravi Mokpokpo Muki Kodzo Społeczne aspekty przemian politycznych w Afryce tropikalnej. Promotor: Szymon Chodak [?] Gore-Gorszewski Jerzy Instytucja wychowania pozaszkolnego – jej organizacja i społeczność. Studium socjologiczne Domu Kultury Dzieci i MłodzieŜy „Muranów” w Warszawie. Promotor: Stefan Nowakowski Korszyńska Stanisława Wzory osobowe kobiece w przed- i powojennej publicystyce katolickiej. Kowalewski Józef Teoria systemu społecznego Talcotta Parsonsa. Promotor: Zygmunt Bauman Kurdybelski Józef Sukcesy repertuarowe Państwowego Teatru Polskiego w piętnastoleciu powojennym (1945-1960). Promotor: Stanisław Ossowski Morawski Witold Idea samorządności robotniczej w Polsce w latach 1956-1963. Geneza, rozwój, koncepcje. Promotor: Zygmunt Bauman Muszyński Józef Fluktuacja pracowników fizycznych w Stoczni Gdańskiej. Promotor: Stefan Nowakowski Siemianowicz Kazimierz Zmiana układu sił partyjnych we Francji w świetle wyborów 1956 i 1958 oraz referendum 18 IX 1958 roku. Promotor: Zygmunt Bauman Szczypiński Zbigniew Niektóre determinanty więzi sąsiedzkiej w warunkach osiedla przyzakładowego. Promotor: Stefan Nowakowski Tejkowski Bernard Społeczna funkcja biurokracji. Promotor: Zygmunt Bauman Wąsowicz Stanisław Monografia domu studenckiego w Warszawie. Promotor: Stefan Nowakowski

26

Wereszczyński Zygmunt Sejmy Polski Ludowej: struktura funkcjonalna, artykulacja polityczna i skład osobowy Promotor: Zygmunt Barman. Wierzbicka Hanna Zasada wzajemności jako przykład szczególnie powszechnej normy moralnej. Promotor: Maria Ossowska Wierzbicki Janusz Ulice Czerwińskie na „dzikim” osiedlu mieszkaniowym Wrząca Górka w Warszawie. Opis monograficzny. Promotor: Stefan Nowakowski

27

1964
Chełstowski Bogdan Pojęcie integracji w teorii małych grup na tle teorii funkcjonalnej. Promotor: Stefan Nowak Dobrzyńska Marta Migracje w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie miast Karczewa i Skolimowa. Promotor: Stefan Nowakowski Hoser Jan Postawy zawodowe inŜynierów w stosunku do roli specjalisty i zarządzającego w przemyśle. Promotor: Aleksander Matejko Jawecki Andrzej Funkcje społeczne Uniwersytetu dla Dorosłych Promotor: Stefan Nowakowski Kalinowska Jadwiga Instytucja społecznego sądu robotniczego. Na przykładzie sądów robotniczych w trzech zakładach przemysłowych. Promotor: Maria Hirszowicz Kalinowski Aleksander Środowisko społeczne Ełku. Promotor: Stefan Nowakowski Kiciński Krzysztof Sytuacyjne uwarunkowania wzorów osobowych. Promotor: Maria Ossowska Kiljańska Krystyna KradzieŜe w warszawskim „Supersamie” w latach 1962 – 1964. Promotor: Maria Ossowska Kolasiński Andrzej Cyganie. Kulturowe czynniki izolacji i zwartości grupowej. Promotor: Stefan Nowak Koźmiński Andrzej Niektóre psychologiczne determinanty wydajności pracy. Promotor: Stefan Nowak Neyman ElŜbieta Zmiany w strukturze i świadomości społecznej w drodze przejścia od feudalizmu do kapitalizmu. Promotor: Zygmunt Bauman 28

Oleksa Ludwik Struktura i zadania zakładowej komisji rozjemczej. Promotor: Maria Hirszowicz Pilkiewicz Marek Badanie stosunków interpersonalnych w klasach w młodszym i średnim wieku szkolnym. Promotor: Stefan Nowakowski Reszke Irena Losy absolwentów liceów ogólnokształcących. Promotor: Stefan Nowak Rudzińska Anna Dynamika struktury małych grup. Na podstawie badań prowadzonych w szkole w latach 1961 i 1963. Promotor: Zygmunt Bauman Ruszczyc Jan Rola czynnika społecznego w systemie władzy terenowej. Na przykładzie Komisji Kultury, Wychowania Fizycznego i Turystyki w jednej z dzielnicowych rad narodowych. Promotor: Maria Hirszowicz Staniszkis-Lewicka Jadwiga Teoria strukturalno-funkcjonalna Parsonsa. Próba interpretacji i zastosowania. Promotor: Maria Hirszowicz Styczeń Marek Dysonans poznawczy, jego źródła i znaczenie. Promotor: Klemens Szaniawski Szarkowski Andrzej Homansa teoria interakcji. Analiza struktury teorii. Promotor: Stefan Nowak Śliwiński Marek ZaangaŜowanie, sukces a zmienność decyzji. Badanie eksperymentalne z zakresu teorii dysonansu poznawczego. Promotor: Adam Podgórecki Trzaska Irena Nieletni przestępcy oczekujący na zakłady wychowawcze w świetle badań terenowych. Promotor: Adam Podgórecki Zagórski Krzysztof ZróŜnicowania i oceny materialnych warunków bytu ludności miejskiej w Polsce. Promotor: Zygmunt Bauman

29

1965
Asad El Attar PrzeobraŜenia społeczne wsi irackiej. Promotor: Bogusław Gałęski Car Anna Kształtowanie się decyzji zawodowych wśród uczniów szkół średnich ogólnokształcących. Na podstawie badńa przeprowadzonych w I-ym Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim. Promotor: Adam Podgórecki Cichomski Bogdan Psychosocjologiczna analiza czynników wyznaczających pracę twórczą naukowców. Wyniki badań sondaŜowych nad warunkami pracy twórczej doktorantów w instytutach naukowo-badawczych. Promotor: Aleksander Matejko Dziewulak Andrzej Pracownicze konflikty interesów w organizacjach przemysłowych i ich odzwierciedlenie w prasie codziennej. Analiza „Głosu Pracy”, lata 1962-1963. Promotor: Maria Hirszowicz Ejsmond Jacek Szpital w świadomości pacjentów. Wyniki badań przeprowadzonych wśród pacjentów opuszczających oddziały wewnętrzne chirurgiczne i ginekologiczne jedenastu szpitali miejskich. Promotor: Zygmunt Bauman Feliks Janusz Pozycja i rola mistrza w przedsiębiorstwie przemysłowym. Promotor: Maria Hirszowicz Hamza Ibrahim Mushib Kerbela – „święte miasto” Iraku. Promotor: Stefan Nowakowski Jadach Anna [późn. Titkow] Znanieckiego teoria socjalizacji. Promotor: Stefan Nowak Janowska Anita Zabójstwa majątkowe i rabunkowe. Analiza porównawcza w świetle wyników badań aktowych i materiałów statystycznych KG MO. Promotor: Adam Podgórecki Jarosiński Wiesław Powstanie klasy robotniczej w Ghanie. Promotor: Nina Assorodobraj 30

Kaproń Stefan Aktywność społeczna członków Partii w dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Promotor: Zygmunt Bauman Klauze Ewa Kształtowanie się decyzji dotyczących wyboru zawodu uczniów szkół średnich na przykładzie liceum ogólnokształcącego w Staroźrebicach. Promotor: Adam Podgórecki Kleniewska Maria Wzór osobowy Filomatów w świetle ich własnej korespondencji. Promotor: Maria Ossowska Kosel Janusz Problemy badań samorządu robotniczego w Polsce. Promotor: Maria Hirszowicz Kurczewski Jacek Struktura poglądów na prawo i ich powiązania zewnętrzne. Promotor: Adam Podgórecki Lissowski Grzegorz Dobór próby w badaniach socjologicznych. Promotor: Klemens Szaniawski Malicka Władysława Zmiany w sposobie uŜytkowania mieszkań oraz inne elementy procesu przystosowywania się mieszkańców do nowych warunków mieszkaniowych. Promotor: Stefan Nowakowski Martynowicz Elwira Społeczne skutki postępu technicznego w świetle badań współczesnych socjologów francuskich. Promotor: Aleksander Matejko Milewski Marek Dorośli sprawcy wykroczeń chuligańskich. Analiza danych z Kolegium KarnoAdministracyjnego w Ostródzie. Promotor: Adam Podgórecki Nowicka Ewa Wzór osobowy świętego na podstawie „Złotej legendy” Jakuba z Voraginy. Promotor: Maria Ossowska Olech Jolanta RóŜnice ethosów wybranych grup indiańskich i ich uwarunkowania. Promotor: Maria Ossowska

31

Ochyra Tadeusz Miasteczko na tle zaplecza wiejskiego. Promotor: Stefan Nowakowski Pawłowska Krystyna Sztuka a moralność: konflikt czy współpraca? Promotor: Maria Ossowska Pągowski Jan Utopia społeczna Roberta Owena. Promotor: Nina Assorodobraj Pilinow Antonina [poźn. Ostrowska] Z zagadnień ruchliwości społecznej w Polsce współczesnej. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Przeworski Adam Funkcjonalna teoria stratyfikacji. Promotor: Bronisław Baczko Rokicka Wiesława Wolny Uniwersytet Robotniczy (WUR). Problemowy opis socjologiczny. Promotor: Stefan Nowakowski Siła-Nowicka Maria O ławnikach w polskim wymiarze sprawiedliwości. Promotor: Adam Podgórecki Stankiewicz Janusz Ewolucja czynników miastotwórczych miasta Białegostoku. Promotor: Stefan Nowakowski Strzeszewski Michał Świadomość narodowa polskiej ludności wiejskiej w XX wieku. Promotor: Nina Assorodobraj Szymańska Magdalena Działalność Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w opiniach marynarzy. Promotor: Maria Hirszowicz Szymański Bohdan Otwock. Socjologiczne problemy funkcji miasta. Promotor: Stefan Nowakowski Świstak Henryka Cel kary w świetle empirycznych badań w oparciu o literaturę polską. Promotor: Adam Podgórecki

32

Tyszka Andrzej śycie prywatne ludzi sukcesu sportowego. Analiza treści prasowych. Promotor: Stefan Nowak Walicki Ryszard Funkcje ideologiczne idei gminowładztwa na przykładzie wybranych myślicieli polskich pierwszej połowy wieku XIX. Promotor: Nina Assorodobraj Węgleński Jan Czynniki determinujące poczucie stabilizacji mieszkańców małych miast. Promotor: Stefan Nowakowski Witkowski Kazimierz Czas wolny jako wskaźnik zainteresowań młodzieŜy. Z badań nad czasem wolnym młodzieŜy w Nowym Sączu. Promotor: Stefan Nowak śukowska Jolanta James Mill. Szara eminencja utylitaryzmu. Promotor: Maria Ossowska.

33

1966
Błuszkowski Jan Czas wolny studentów pracujących zawodowo. Analiza tygodniowego budŜetu czasu. Promotor: Zygmunt Bauman Brach Jolanta O stosunku widowiska teatralnego do dramatu. Promotor: Witold Morawski Czaplicka Magdalena O wychowaniu moralnym i obywatelskim. Promotor: Maria Ossowska Derczyński Włodzimierz Pojęcie pozycji społecznej i jego rola w teoriach klas i warstw społecznych. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Folkierska Andrea Pojęcie ideologii u Marksa. Spory w literaturze współczesnej. Promotor: Nina Assorodobraj Jakubowicz Małgorzata Ocena zawodów i stanowisk w czternastu krajach. Analiza porównawcza. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Kalbarczyk Ryszard Czas wolny robotników (wybrane zagadnienia w zarysie). Promotor: Stefan Nowakowski Kędrak ElŜbieta Studium przypadku chilialistycznej doktryny Ch. T. Russella i ruchów, dla których stanowiła ona bazę ideologiczną. Promotor: Nina Assorodobraj Kołaczkowski Andrzej Charakterystyka elity politycznej w Polsce na podstawie składu osobowego Sejmu 19221928. Promotor: Szymon Chodak Koraszewski Andrzej Socjologiczny aspekt racjonalizacji pracy w organizacji na przykładzie wybranych problemów dotyczących usprawnienia roli mistrza w przedsiębiorstwie przemysłowym. Promotor: Adam Podgórecki

\ 34

Kornacki Marek Sukces okresowych ocen pracowników jako element polityki personalnej w przedsiębiorstwach przemysłowych. Promotor: Adam Podgórecki Kossowska Anna Teoretyczna i empiryczna analiza zagadnienia kazirodztwa. Promotor: Adam Podgórecki Kraskowska Kinga Socjologiczno-prawne aspekty pornografii. Promotor: Adam Podgórecki Kulczycka Barbara Badanie kontaktów towarzyskich i analiza cech socjo-demograficznych osób pozostających w związkach małŜeńskich. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Kurowska-Szafarz Karolina Zalecenia socjotechniczne stosowane w organizacjach militarnych. Promotor: Adam Podgórecki Lesiak Jolanta Drogi ze wsi do miasta. Procesy adaptacyjne rodziny chłopskiej w „dzikim” osiedlu SłuŜew w Warszawie. Promotor: Stefan Nowakowski Lipiński-Wnuk Edmund Struktura społeczna w świadomości mieszkańców miasta na przykładzie Szczecina i Koszalina. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Lutyk Aleksander Koncepcje narodu w ideologii polskiego nacjonalizmu. Ideologia endecji 1895-1905. Ideologia narodowo-radykalna 1934-1939. Promotor: Nina Assorodobraj Łoś Maria Analiza nieformalnej grupy o charakterze przestępczym w warunkach wychowawczych domu dziecka. Promotor: Adam Podgórecki Makowska Jolanta Durkheimowska koncepcja moralności. Promotor: Maria Ossowska Mamorska Daria Analiza krytyczna propagandy hitlerowskiej. Promotor: Maria Ossowska [?]

35

Matuszewska Małgorzata Wskaźniki moralnej integracji. Na podstawie pracy R.C. Angella „The moral integration of American cities”. Promotor: Klemens Szaniawski Michalczak Janusz Przestępczość chuligańska w świetle akt z trybu przyspieszonego. Promotor: Adam Podgórecki Modzelewski Wojciech Wzory uczestnictwa w Ŝyciu kulturalnym studentów warszawskich uczelni. Promotor: Zygmunt Bauman Morek Jan Amerykańska propaganda komercjalna. Promotor: Adam Podgórecki Moscote-Barres Eliecera Łacińsko-amerykański system polityczny (cechy charakterystyczne). Promotor: Szymon Chodak Mościskier Andrzej Niektóre determinanty aktywności radnych. Na podstawie badań w jednej z powiatowych rad narodowych. Promotor: Adam Podgórecki Niklewicz Piotr Ruchy profetyczno-religijne w Kongu i Afryce Południowej w I połowie XX wieku na tle zachodzących tam zmian społecznych. Promotor: Nina Assorodobraj Nowak Krystyna Socjologiczno-prawne determinanty przestępstwa dzieciobójstwa. Promotor: Adam Podgórecki Ozga Andrzej Postawy i zachowania pracowników administracji państwowej. Promotor: Maria Hirszowicz Paszkiewicz Joanna Konformizm i nonkonformizm – zarys problematyki. Promotor: Maria Ossowska Pudełkiewicz Eugeniusz Egzemplifikacja problemów trójczłonowej socjotechniki działania w twórczości dramatycznej Szekspira. Promotor: Maria Ossowska

36

Putek Wojciech Grupa społeczno-zawodowa rybaków na tle przemian w rybołówstwie morskim. Promotor: Stefan Nowakowski RóŜycka Jolanta Kształtowanie osobowości członków Towarzystwa Jezusowego. Promotor: Maria Ossowska Siemiński Waldemar Wzrost gospodarczy jako proces zmiany społecznej. Studium na przykładzie B.F. Hoselitza. Promotor: Zygmunt Bauman Sumczyński Roman Ciągłość i zmiana w teorii ewolucji kultury. Promotor: Zygmunt Bauman Tchórzewski Janusz Typologia zakłóceń występujących w socjalistycznych organizacjach przemysłowych. Promotor: Maria Hirszowicz Tylewska Małgorzata Rola i miejsce TPD w procesie wychowania społecznego. Promotor: Stefan Nowakowski Wachowicz-Makowska Jolanta Socjologiczne aspekty przysposobienia dziecka. Promotor: Stefan Nowakowski Walenta Krzysztof Dwuosobowe gry kooperacyjne. Promotor: Klemens Szaniawski Wardaszko Hanna Opracowanie pomiaru wiedzy brygady roboczej w jej środowisku pracy. Promotor: Maria Hirszowicz Wójtowicz Teresa Socjologiczna charakterystyka studentów Studium Administracji na UW. Promotor: Maria Hirszowicz

37

1967
Arasimowicz Irena Kobiece wzory osobowe w tygodniku polskim i francuskim. Promotor: Maria Ossowska Banasiak Halina Przestępczość kobiet w Polsce w latach 1947-1949 w porównaniu z latami 1962-1964 w świetle statystyki sądowej. Promotor: Adam Podgórecki Baude Janina Miasto idealne utopistów renesansowych. Promotor: Nina Assorodobraj Białecki Ireneusz Darwina i Kropotkina teorie moralności. Porównanie. Promotor: Maria Ossowska Bobiński Jacek Przemiany stosunków politycznych i społecznych Francji po II wojnie światowej. Ewolucja ustroju w kierunku powstania władzy osobistej. Promotor: Szymon Chodak Darewska Justyna Koncepcja władzy Michela Croziera. Promotor: Maria Hirszowicz Dembiński Tomasz „Bez apelacji” – próba aktywizacji audytorium telewizyjnego. Promotor: Adam Podgórecki Dobrzyńska-Albinowska Ewa Analiza elementów psychospołecznych w leczeniu nerwic. Na podstawie materiałów badań katamnestycznych dotyczących pacjentów Oddziału Nerwicowego Instytutu Psycho-Neurologicznego w Pruszkowie. Promotor: Stefan Nowak Dzięciołowska Stefania [późn. Dzięciołowska-Machnikowska] Rada Narodowa w oczach mieszkańców. Promotor: Maria Hirszowicz Grochowska Ewa Obraz Ŝycia oraz problemy adaptacji studentów afrykańskich w Domu Studenta przy ul. Kickiego 9. Promotor: Szymon Chodak

38

Hellman Piotr Niektóre problemy pomiaru postaw. Promotor: Marian Przełęcki Horoszowski Piotr Skala jako technika pomiaru w socjologicznych badaniach porównawczych. Promotor: Jerzy Wiatr Jaworska ElŜbieta [poźn. Wnuk-Lipińska] Metody analizy treści w socjologii amerykańskiej. Promotor: Adam Podgórecki Jędrychowska Anna System polityczny WybrzeŜa Kości Słoniowej. Promotor: Szymon Chodak Kapliński Antoni Stabilność kolektywu pracowniczego jako czynnik spójności zespołu. Promotor: Maria Hirszowicz Kelus Jan Trafność teoretyczna skali dogmatyzmu Rokeacha. Promotor: Stefan Nowak Kraśko Nina Antynomie praw dziejowych i odpowiedzialności w dwóch podejściach do historii na przykładzie Bucharina, Kautskiego i Gramsciego. Promotor: Zygmunt Bauman Kukliński Mariusz Społeczny kontekst stosunków władzy w świetle „Porównawczej analizy” A. Etzioniego. Promotor: Maria Hirszowicz Kula Jan Marcin Kształtowanie się klasy robotniczej w Brazylii. Promotor: Zygmunt Bauman Machnicki Mieczysław Konflikt szczęścia osobistego i słuŜby społecznej na podstawie wybranych utworów Stefana śeromskiego. Promotor: Maria Ossowska Michalczyk Maria Niektóre tendencje rozwojowe społeczeństw Kenii i Tanzanii a socjalizm. Promotor: Szymon Chodak Milczarek Andrzej Wiek jako czynnik róŜniący stosunek do pracy robotników przemysłowych. Promotor: Maria Hirszowicz

39

Miller Danuta Nowa elita nigeryjska. Promotor: Szymon Chodak Nitz Franciszek Rola hipotezy pogranicza Fredericka Turnera w kształtowaniu amerykańskiej świadomości narodowej. Promotor: Nina Assorodobraj Papierniak Joanna [późn. Kurczewska] Alexis de Tocqueville – badacz Ŝycia społecznego. Elementy metody; doktryna. Promotor: Nina Assorodobraj Prawdzic-Gałęska Maria Przybyła ElŜbieta Narzędzia badawcze socjometrii i metody graficznej analizy danych testu socjometrycznego. Promotor: Klemens Szaniawski Rezunow ElŜbieta [późn. Tarkowska] Pojęcie czasu w społeczeństwach pierwotnych. Promotor: Zygmunt Bauman Schaff Ewa Psychoanalityczne teorie osobowości a badania kliniczne. Wybrane zagadnienia – Freud, Sullivan. Promotor: Jerzy Szacki Słotwińska ElŜbieta Socjalizm w Ghanie. Promotor: Szymon Chodak Solarz Jan Społeczne aspekty procesów informacyjnych w świetle współczesnej socjologii organizacji. Promotor: Maria Hirszowicz Stefański Roch Amerykański system wyborczy w świetle wyborów prezydenckich w latach 1960 i 1964. Promotor: Szymon Chodak Syska-Świejkowska Maria Model Guttmana. Promotor: Klemens Szaniawski Szatkowska Janina System szkolny Ghany. Promotor: Szymon Chodak

40

Szczepańska Janina Socjologiczne problemy PRL. Promotor: Bogusław Gałęski Szczodrowska Barbara Społeczne warunki rozwoju rzemiosła w Polsce Ludowej. Promotor: Stefan Nowakowski Weiss Klaudiusz Problemy międzykulturowych badań osobowości. Promotor: Stefan Nowak Zürn Marek Analiza funkcji załoŜonej i realizowanej polskiej kinematografii współczesnej. Promotor: Maria Hirszowicz śelazkiewicz Marek Czas wolny i formy jego wykorzystania wśród mieszkańców Szczecina i Koszalina. Promotor: Włodzimierz Wesołowski

41

1968
Anasz Władysław Pomoc społeczna. Zakres działalności instytucji opiekuńczych. Promotor: Stefan Nowakowski Bierzwińska Halina Problem przystosowania się dziewcząt do nauki zawodów technicznych. Promotor: Stefan Nowak Borkowska Teresa Socjologiczna analiza udziału prasy w instytucji skarg na przykładzie działalności interwencyjnej „Głosu Pracy”. Promotor: Maria Hirszowicz Chełmicka Ewa Zastosowania elektronicznych maszyn cyfrowych w naukach społecznych. Promotor: Klemens Szaniawski Dmochowski Bohdan Zagadnienie przydatności pracy w procesie resocjalizacji więźniów i jej miejsce w programach korekcyjnych kary pozbawienia wolności. Promotor: Adam Podgórecki Gałązka Józef Humanistyczne aspekty spółdzielczych wspólnot pracy. Promotor: Aleksander Matejko Gałęska-Sikorska Maria Kółka rolnicze jako forma organizacji wytwórców rolnych. Promotor: Maria Hirszowicz Gołowacz BoŜenna PrzełoŜony i podwładny. Analiza prac seminaryjnych Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu. Promotor: Aleksander Matejko Gorczycka Ewa Myśliciel w społeczeństwie pierwotnym. Promotor: Jerzy Szacki Grębowski Ryszard Niektóre społeczne aspekty zmian funkcjonalnych miasta Skierniewice. Promotor: Stefan Nowakowski Holstein-Beck Maria Proces przystosowania a społeczna rola staŜysty–absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej. Promotor: Stefan Nowak

42

Kamiński Antoni Zagadnienia i rola procesów komunikacji w organizacjach społecznych. Promotor: Stefan Nowakowski Karwowska Ewa Procesy kształtowania się więzi sąsiedzkiej. Promotor: Stefan Nowakowski Kasten Maria Struktura społeczna małej grupy formalnej i istniejące w niej wewnątrz stosunki społeczne. Na przykładzie VI grupy sekcji choreograficznej Pałacu MłodzieŜy w Warszawie Promotor: Stefan Nowakowski Kieniewicz Maria Problemy współczesnego osiedla spółdzielczego „Zatrasie” na tle jego historycznego rozwoju. Promotor: Stefan Nowakowski Kobel Janina [późn. Sobczak] Poczucia prawne i moralne na podstawie wywiadów otwartych zebranych do ankiety doc. dr A. Podgóreckiego „Prawo a Ŝycie, zwyczaj a praktyka”. Promotor: Adam Podgórecki Kozłowska Hanna Rozwój ludnościowy i przemiany w strukturze ludności Warszawy w latach 1919-1960. Promotor: Stefan Nowakowski Koźmińska Agnieszka O niektórych determinantach postaw i zachowań. Promotor: Maria Ossowska Król Marcin Znaczenie antyku w doktrynie Mably’ego. Promotor: Nina Assorodobraj Kuc Bolesław H.A. Simona teoria władzy w organizacji. Promotor: Maria Hirszowicz LiŜewska Marzenna Podwójna rola społeczna kobiety – rodzinna i zawodowa. Promotor: Aleksander Matejko Łapińska BoŜena Wpływ systemu bodźców ekonomicznych i pozaekonomicznych na stosunek robotników do zadań produkcyjnych. Na podstawie opinii wybranej grupy robotników przemysłowych. Promotor: Maria Hirszowicz

43

Matejewska Wiesława MałŜeństwa pracowników umysłowych. Studium trzech instytucji warszawskich. Promotor: Stefan Nowakowski Mokrzyszewski Andrzej Spójność systemu władzy w mieście. Promotor: Stefan Nowakowski Musioł Felicja Zagadnienie pokoleń w filmie polskim. Próba socjologicznej analizy filmów Andrzeja Wajdy i Jerzego Skolimowskiego. Promotor: Aleksander Jackiewicz Nowakowska Ewa Rozrywki umysłowe jako element kultury masowej. Promotor: Stefan Nowakowski Okrasa Włodzimierz Łańcuchy Markowa jako model dynamiki postaw. Promotor: Klemens Szaniawski Ostrzeniewski Konstanty Ogólnie o systemie. Promotor: Adam Podgórecki Paczyńska-Fuksiewicz Ewa Obraz warszawiaka na wybranych pozycjach literatury pięknej oraz w świadomości wybranych kategorii wiekowych. Promotor: Stefan Nowakowski Pietkiewicz Krystyna Społeczne tło przestępstw celno-dewizowych. Promotor: Adam Podgórecki Przyborowska Barbara Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kobiet w szkolnictwie przyzakładowym w świetle badań przeprowadzonych w szkołach zawodowych dla pracujących. Promotor: Stefan Nowakowski Przybyła Józef Procesy selekcyjne robotników w przedsiębiorstwie przemysłowym. Dobór i fluktuacja robotników w Warszawskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Elektromaszynowego „Ar” Promotor: Stefan Nowakowski Pszenicki Krzyszof Stołeczność Warszawy. Promotor: Jan Malanowski

44

Radziewicz-Winnicki Andrzej Aglomeracja G.O.P.-u (Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) w województwie katowickim. Opis statystyczno-demograficzny. Promotorzy: Stefan Nowakowski i Jan Malanowski Rapanowicz-Sosulska Ludmiła Zadania związku zawodowego w zakresie ochrony pracy a organizacyjno- społeczne warunki ich realizacji. Promotor: Maria Hirszowicz Rytych Wojciech Funkcjonowanie bodźców ekonomicznych i pozaekonomicznych w świetle doświadczeń wybranej grupy pracowników przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej. Promotor: Stefan Nowakowski Sadowski Andrzej Hajnówka – miasto dwóch narodowości. Promotor: Stefan Nowakowski Sułek Antoni Wyjaśnianie przez funkcję a wyjaśnianie przyczynowe w socjologii. Promotor: Klemens Szaniawski Szymanderski Jacek Twierdzenia historyczne i twierdzenia teoretyczne w socjologicznych badaniach porównawczych. Promotor: Jerzy Wiatr Śmiech Romuald Działalność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w opinii i ocenie mieszkańców wsi. Promotor: Bogusław Gałęski Świetlik ElŜbieta Wartości a zachowania społeczne. Analiza wybranych stanowisk w psychologii społecznej. Promotor: Stefan Nowak Walicka-Dziakowa Zofia Postawy wobec pracy i ich sytuacyjne wyznaczniki. Z badań opinii brygady robotniczej. Promotor: Stefan Nowakowski Wągrowska Anna Próba analizy zjawiska samokontroli zachowań. Promotor: Hanna Malewska Wiench Jolanta Ludzie starzy w środowisku wielkomiejskim. Promotor: Stefan Nowakowski

45

Wojciechowski BoŜydar Przemiany społeczno-kulturalne w środowisku młodzieŜy małego miasteczka (na przykładzie Sieniawy). Promotor: Stefan Nowakowski Wyka Anna Tradycja negatywna jako sposób reagowania na przynaleŜność do marginesu kulturowego. Promotor: Jerzy Szacki Ziemkowski Julian Rola Filharmonii Pomorskiej im. I. Paderewskiego w Ŝyciu kulturalnym Bydgoszczy. Promotor: Stefan Nowakowski śygadło-Owczarek Janina Z teorii miasta socjalistycznego. Ewolucja koncepcji. Promotor: Stefan Nowakowski

46

1969
Bazak Maria Społeczny zasięg oddziaływania domu kultury na przykładzie Stołecznego Domu Kultury. Przyczynek do badań nad czasem wolnym. Promotor: Stefan Nowakowski Borowski Józef Gustaw Działalność społeczna studentów i jej wpływ na przystosowanie do uczelni. Promotor: Wiesław Wiśniewski Brzozowski Zygmunt Zasięg społeczny i pozainstytucjonalne funkcje klubu oraz psychospołeczne mechanizmy kształtowania się zbiorowości sportowej na przykładzie Warszawskiego Klubu Sportowego KKS „Polonia”. Promotor: Wiesław Wiśniewski Bukowiecki Aleksander Reguły walki w swoich wariantach kulturowych. Promotor: Maria Ossowska Chmielewski Piotr Religijne ruchy synkretyczne w południowej i tropikalnej Afryce na tle sytuacji kolonialnej i styku kultur. Promotor: Nina Assorodobraj Grygolec Władysław Sformułowanie pytania a uzyskana odpowiedź w sytuacji wywiadu. Promotor: Stefan Nowak Herbst Krzysztof Niektóre problemy metodologiczne badań nad czasem wolnym. Promotor: Stefan Nowak Jaźwińska Ewa Osobowość Marka Twaina w świetle jego „Autobiografii”. Promotor: Józef Chałasiński Klimek Danuta Moralne, zawodowe i prawne determinanty działalności lekarza. Promotor: Adam Podgórecki Komorowska-Targońska Magdalena Gwiazdorstwo jako fakt społeczny. Promotor: Aleksander Jackiewicz

47

Kopel Jerzy Socjologiczne problemy raportów Kinseya. Promotor: Janusz Kuczyński Kordysz Irena Sinclair Lewis i jego wizja amerykańskiej klasy średniej. Promotor: Józef Chałasiński Kowal Maria Instytucje Ŝycia kulturalnego w Białej Podlaskiej. Promotor: Stefan Nowakowski Kozłowska Ewa Uwarunkowanie społeczne instytutu naukowo-badawczego jako systemu konfliktowego. Promotor: Adam Podgórecki Kwiatkowska-Zakrzewska GraŜyna Model wychowawczy czasopisma młodzieŜowego „Filipinka”. Promotor: Stefan Nowakowski Ławrynowicz Gedymin Stosunki recydywistów do problemu kary. Promotor: Adam Podgórecki Małkowski Stanisław Drugie Ŝycie w zakładzie wychowawczym. Promotor: Adam Podgórecki Mazurczyk Joanna Kształtowanie się modelu współczesnego małŜeństwa na przykładzie małŜeństw studenckich w Warszawie. Promotor: Stefan Nowakowski Mbutu Bernard Certains aspects socio-économiques de la vie rurale dans la region de Kivu – Congo (Kinshasa). Promotor: Stefan Nowakowski Mizgalska GraŜyna Ocena świadczeń socjalnych i branŜowych przez pracowników PKP oraz ich wpływ na podejmowanie pracy w przedsiębiorstwie PKP oraz na stabilność załogi. Promotor: Adam Sarapata Morawska Anna Pojęcie potencjalnego zaskoczenia w teorii G. L. Shackle’a. Promotor: Klemens Szaniawski Mordes-Szczepańska Katarzyna Wybrane zjawiska patologii społecznej na terenie dzielnicy wielkiego miasta. Promotor: Stefan Nowakowski

48

Orlik Jacek Feliksa Konecznego socjologia porównawcza cywilizacji. Promotor: Jerzy Szacki Pańków Włodzimierz Psychospołeczne i strukturalne determinant konformizmu i podporządkowania w organizacjach formalnych. Promotor: Stefan Nowak Paszkiewicz ElŜbieta Metodologia Q – analiza i ocena na tle kontrowersyjnych problemów analizy czynnikowej. Promotor: Klemens Szaniawski Piekarski Włodzimierz Wpływ telewizji na rozpowszechnianie oświaty rolniczej. Programy „Telewizyjnego Przysposobienia Rolniczego” w opinii widzów. Promotor: Bogusław Gałęski PoniewaŜ Lidia Proces adaptacji młodzieŜy pochodzenia chłopskiego do warunków Ŝycia w mieście. Promotor: Stefan Nowakowski Prasek Andrzej Postawy Ŝyciowe młodzieŜy we współczesnym filmie polskim i ich kulturowe determinanty. Próba socjologicznej konfrontacji filmu z rzeczywistością społeczną. Promotor: Aleksander Jackiewicz Przybylik Magdalena Niektóre problemy funkcjonowania komisji rozjemczo-dyscyplinarnych, specyficznych, społeczno-prawnych organów samorządu mieszkańców osiedli. Na przykładzie komisji rozjemczo-dyscyplinarnych rad osiedli Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Promotor: Adam Podgórecki Ptaszkowska Teresa Kształtowanie się decyzji zawodowych uczniów klas X-tych Liceum Ogólnokształcącego im. A. Czartoryskiego w Puławach. Promotor: Stefan Nowakowski Rejewski Leon Niektóre problemy motoryzacji w Polsce Ludowej. Promotor: Stefan Nowakowski Richard Carmen Roszkowski Maciej Problem kary śmierci. Promotor: Adam Podgórecki

49

Sadowska Anna [późn. Banaszkiewicz] Powieść radiowa i jej funkcje w kulturze masowej. Promotor: Jerzy Szacki Słupczyńska ElŜbieta Pogranicza badawcze socjologii i psychologii. Niektóre uwagi na temat badań psychiatryczno-społecznych prowadzonych w Polsce w latach 1964-1968. Promotor: Adam Podgórecki Sokorska Ewa Społeczna problematyka radia w socjologicznej literaturze amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej. Promotor: Józef Chałasiński Stencel Jerzy Wokół pojęcia integracji grupowej i metod jej pomiaru. Promotor: Adam Podgórecki Szałapska Bogumiła Rzeczywistość AK-owska w filmie polskim. Próba socjologicznej analizy problematyki AK na podstawie wybranych filmów z okresu „szkoły polskiej”. Promotor: Aleksander Jackiewicz Szczepański Kazimierz Fluktuacje kadr w duŜym warszawskim przedsiębiorstwie przemysłowym. Promotor: Stefan Nowakowski Szpociński Andrzej „Wystąpienia młodych”. Analiza wartości i przekonań leŜących u podstaw postawy buntu na przykładzie działalności Filomatów i „młodej prasy” okresu pozytywizmu. Promotor: Jerzy Szacki Szupejko-Majchrzak Małgorzata Teatr jako instytucja kultury narodowej. Z zagadnień społecznych Ŝycia teatralnego Warszawy lat 1863-1918. Promotor: Józef Chałasiński Szymanko Wanda Zgodność wartości lokalnego aktywu politycznego jako wskaźnik integracji. Promotor: Jerzy Wiatr Trykacz Wiesława Praca i jej wartości w opinii robotników. Na podstawie wybranej grupy robotników przemysłowych. Promotor: Maria Hirszowicz Trzebiński Jerzy Psychologiczne mechanizmy zmian postaw pod wpływem oddziaływania społecznego. Promotor: Stefan Nowak

50

Wanat Stanisław Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Problemy socjologiczne. Promotor: Stefan Nowakowski Wasilewski Jacek Wpływ wyników badań socjologicznych na podejmowanie decyzji ustawodawczych. Analiza oparta na przykładzie społecznych sądów robotniczych. Promotor: Adam Podgórecki [?] Wasylewski Roman Społeczność studencka radomiaków w Warszawie. Promotor: Stefan Nowakowski Wejroch Michał Polski Kościół Chrześcijan Baptystów. Promotor: Stefan Nowakowski Wiśniewska-Libiszowska Ewa Socjologiczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa przemysłowego. Promotor: Aleksander Matejko Wrochno Krystyna Hierarchie wartości, wzory osobowe i aspiracje studentek i studentów warszawskich na podstawie ankiety „Studenci o sobie”. Promotor: Wiesław Wiśniewski Wróblewski Stefan Ethos robotnika amerykańskiego w oczach socjologów amerykańskich. Promotor: Maria Ossowska Zakrzewski Andrzej Warszawa w świadomości jej młodych mieszkańców. Promotor: Stefan Nowakowski Zaleska Halina Audytorium radia i telewizji - preferencje i mechanizmy selekcji. Promotor: Stefan Nowak Zdrodowski Andrzej Próba prakseologicznej analizy procesu alienacji. Promotor: Maria Ossowska Zirauni Abdelkadir

51

1970
Bąk Olimpia Próba analizy zdań pytających z punktu widzenia metodologii nauk społecznych. Promotor: Stefan Nowak Biernacki Paweł Analiza socjologiczna polskiego systemu szkolnego. Promotor: Hanna Malewska Bukowski Jacek Problem dokumentów osobistych w socjologii polskiej. Promotor: Jerzy Szacki Chmielewska Jadwiga Florian Znaniecki jako socjolog wiedzy. Promotor: Jerzy Szacki Ciosek Andrzej Problematyka kultury robotniczej w „Kulturze” i „Polityce”. Promotor: Józef Chałasiński Danecka Barbara Konsumpcja dóbr trwałego uŜytku wśród mieszkańców dwóch małych miasteczek na Pomorzu Zachodnim. Promotor: Stefan Nowakowski Dąbrowski Marian Dzialalność studenckiej spółdzielni pracy "Małgosia" w Toruniu: studium przypadku. Promotor: Stefan Nowakowski De Winkler-Kętrzyńska Katarzyna Domaradzki Jerzy Socjologia sztuki jako antropologiczna teoria sztuki. Promotor: Jerzy Szacki Dymkowski Maciej Socjologiczne metody badawcze Stefana Czarnowskiego. Rekonstrukcja i systematyzacja zagadnień. Promotor: Jerzy Szacki Falkowska Macieja Alkoholizm w warszawskiej rodzinie robotniczej. Studium wybranej grupy rodzin alkoholików. Promotor: Jan Malanowski

52

Fejgin Piotr Pojęcie „hochsztapler” – próba analizy socjologicznej. Promotor: Adam Podgórecki Gajlewicz Michał Skuteczność propagandy. Promotor: Adam Podgórecki Gawrońska Barbara Nnamdi Azikiwe i Ahmadu Bello, działacze polityczni Nigerii. Promotor: Józef Chałasiński Gerı-Gierałtowska ElŜbieta Normy prawne a normy moralne. Promotor: Adam Podgórecki Glapiński Zbigniew Racjonalność i historia. Max Weber jako teoretyk rozwoju społeczno-ekonomicznego. Przykład teorii działań społecznych i socjologii ekonomicznej. Promotor: Jerzy Szacki Hanke Bronisław Socjologiczne i historyczne aspekty kształtowania się instytucjonalnej ochrony dóbr kultury narodowej. Promotor: Józef Chałasiński Hubaczek Anna Społeczne tło przestępczości gospodarczej. Promotor: Adam Podgórecki Jakubowska Iwona Szkolnictwo a problematyka społeczno-gospodarcza Ghany i Nigerii. Promotor: Józef Chałasiński Jakubowska-Serwin Krystyna Pozycja i rola zawodu radcy prawnego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Promotor: Adma Sarapata Jędrzejewski Stanisław Przemiany charakteru więzi społecznej mieszkańców Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Promotor: Stefan Nowakowski Kacpura Zygmunt Marksistowska teoria świadomości klasowej proletariatu. Promotor: Jerzy Wiatr Kamiński Jan Funkcjonalizm u Malinowskiego w świetle ogólnej teorii systemów. Promotor: Stefan Nowak

53

Kapuścińska Ewa Klub Międzynarodowej Prasy i KsiąŜki w Warszawie. Studium o działalności. Promotor: Stefan Nowakowski Kina Paul Ric de Essai d’une étude monographique de la société de Besingombe. Promotor: Bogusław Gałęski Kłusek-Dobrzańska Jadwiga Cele i zadania studenckich teatrów satyrycznych na tle przemian społecznych i politycznych w Polsce Ludowej. Promotor: Adam Podgórecki Kolarska Lena [późn. Kolarska-Bobińska] Socjologiczne zagadnienia struktury klasowo-warstwowej Meksyku. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Koleśnik Leszek Sytuacja społeczno-zawodowa robotników rolnych wczoraj i dziś. Promotor: Bogusław Gałęski Koniuszek Stanisław [późn. Kownacki] Wybrane problemy teorii materializmu historycznego. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Kowszyniec Stanisława Problematyka prawa i moralności we współczesnej nauce polskiej. Promotor: Adam Podgórecki Kozłowska ElŜbieta Socjalistyczny wzór osobowy. Promotor: Adam Podgórecki Krasowski Edward Instytucje kulturalne małego miasta Ziem Odzyskanych na przykładzie Nidzicy w województwie olsztyńskim. Promotor: Jan Malanowski Kula Maria Pojęcie narodu i filozofii narodowej w twórczości Karola Libelta. Promotor: Adam Sikora Kunicki Bogdan Hellenistyczna wieś egipska w świetle papirusów (323-30 r. p.n.e.) Promotor: Józef Chałasiński

54

Kwiatkowska Monika Zawód aktora we współczesnej Polsce na przykładzie krakowskiego środowiska aktorskiego. Promotor: Adam Sarapata Lekka-Marody Mirosława Analiza sposobu wyjaśniania u Maxa Webera. Promotor: Stefan Nowak Leśkiewicz-Krzysztofiak Halina LoŜyński Andrzej Mit w kulturze masowej USA. Próba analizy na podstawie filmów seryjnych TV amerykańskiej. Promotor: Adam Podgórecki Łastowska Jadwiga Marszałek Anna Socjologiczna analiza treści pamiętników dotyczących pierwszej pracy zawodowej. Promotor: Adam Sarapata Maruszak-Dyszlewska ElŜbieta Robotnicy pochodzenia inteligenckiego. Przyczyny i skutki deklasacji. Promotor: Jan Malanowski Mikołajewska Barbara Struktura wyjaśniania zachowań agresywnych. Promotor: Stefan Nowak Misztal Bronisław Socjologiczne problemy bazaru warszawskiego. Promotor: Stefan Nowakowski Mizerska-Orlik Maria Elementy świadomości narodowej w pieśni polskiej XIX wieku. Promotor: Józef Chałasiński Napiórkowski Dominik Jednostka a społeczeństwo w ujęciu Zygmunta Freuda i Ericha Fromma. Promotor: Józef Chałasiński Nowak Waldemar Model Amerykanina w czasopiśmie „Ameryka”. Promotor: Józef Chałasiński Paczkowska Maria Mechanizmy obronne jako mechanizmy kształtowania i zmiany postaw. Promotor: Stefan Nowak

55

Podraza-Milczarek Krystyna Środowisko domu studenckiego a wyniki w studiach. Promotor: Wiesław Wiśniewski Potyra Konrad Kultura polityczna – prezentacja teorii i próba analizy. Promotor: Jerzy Wiatr Prątnicka-Karcz Jadwiga Franklinowski wzór osobowy i jego losy we współczesnym społeczeństwie amerykańskim. Promotor: Józef Chałasiński Radzik Halina Osobliwość zawodu artysty cyrkowego. Wybrane zagadnienia związane z kategorią zawodową artystów cyrku. Promotor: Adam Sarapata Rejnhard-Misiuna Małgorzata Moralność pracownicza w świetle wyników ankiety „Jaki jesteś w pracy”. Promotor: Adam Sarapata Rychlik Ewa Wpływ pracy zawodowej męŜa na pozycję społeczną i sytuację rodzinną Ŝony. Na przykładzie Ŝony leśnika. Promotor: Adam Sarapata Rydz Małgorzata Pierwszy kontakt z więzieniem młodocianych przestępców. Promotor: Adam Podgórecki Sabat Jerzy Funkcje spółdzielczego domu handlowego w osiedlu mieszkaniowym na przykładzie osiedla Ursus. Promotor: Stefan Nowakowski Sampolska GraŜyna Znachorstwo – jego socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania. Promotor: Adam Podgórecki Sendłak Izabela Psychologiczne i społeczne uwarunkowania innowacji i twórczości. Promotor: Hanna Malewska Skrok Urszula Starzenie się ludności rolniczej. Studium szczegółowe na przykładzie wsi Pielaszów w powiecie sandomierskim. Promotor: Bogusław Gałęski

56

Skrzypnik Ilona Socjologiczne aspekty polskiej sztuki ludowej. Promotor: Józef Chałasiński Solska Hanna Społeczne aspekty zjawiska alkoholizmu. Promotor: Adam Podgórecki Tabin Marek Dwu i trzystanowe stochastyczne modele pomiarowe. Promotor: Klemens Szaniawski Uramowska Barbara Zachowania dewiacyjne w ujęciu socjologa i psychiatry. Promotor: Adam Podgórecki Uzdańska ElŜbieta „Popołudnie z młodością” na tle historii przekazu radiowego. Promotor: Adam Podgórecki Wiśniowski Krzesław Społeczne koszty studiów dla pracujących. Promotor: Stefan Nowakowski Wojciechowska Małgorzata Proces wrastania Pyr w społeczność wielkomiejskiej Warszawy. Promotor: Stefan Nowakowski Wojnowski Tadeusz Przyczyny niedostosowania społecznego wybranej grupy nieletnich na podstawie badań monograficznych w placówce resocjalizacyjnej „Nasz Klub” w Warszawie, ul. Warecka 9. Promotor: Jan Malanowski Wójtowicz Andrzej Zagadnienie narodu w stosunku do populacji Ŝydowskiej okresu biblijnego na podstawie Księgi Rodzaju w rozdziałach 12-36. Promotor: Józef Chałasiński Wrońska-Polony Barbara Mechanizmy ochrony interesów konsumenta w Wielkiej Brytanii. Promotor: Stefan Nowakowski Wudczewska Renata Społeczne determinanty konsumpcji kultury masowej w środowisku robotniczym w Polsce. Promotor: Jan Malanowski

57

Zielińska Barbara Strategia resocjalizacji recydywistów. Wybrane zagadnienia diagnozy i akcji resocjalizacyjnej w środowisku dorosłych recydywistów Promotor: Adam Podgórecki Zieliński Antoni Postawy moralne i prawne dziewcząt ze Schroniska dla Nieletnich w Falenicy. Promotor: Adam Podgórecki

58

1971
Adamczyk Maria [późn. Mossakowska] Wczasy pracownicze. Analiza ich funkcji społecznych. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Aragon de Leon Carlos Humberto Proces ladynizacji Indian gwatemalskich. Promotor: Józef Chałasiński Bader Janusz Teoria kultury Stanisława Brzozowskiego. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Bahdaj Marek Anarchistyczne paradoksy w społecznej filozofii Michaiła Bakunina. Promotor: Nina Assorodobraj Bidiuk Emilia Wpływ czynników środowiskowych na postawy zawodowe młodych robotników. Przegląd literatury oraz propozycje badawcze. Promotor: Adam Sarapata Bodalska Maria Olimpiady z zakresu nauk ścisłych jako mechanizm wyławiania młodzieŜy uzdolnionej. Promotor: Wiesław Wiśniewski Bolland-Lifsches Maria Anonimowość jako cecha stosunków społecznych w środowisku wielkiego miasta. Zarys problematyki. Promotor: Stefan Nowakowski Borowski Mariusz Praca kulturalno-oświatowa w wielkim mieście – Stołeczny Dom Kultury w okresie szczególnego rozkwitu jego działalności. Promotor: Stefan Nowakowski Bunčak Ján Analiza treści a badania porównawcze. Promotor: Stefan Nowak Chruścicka-Dutlinger Ewa Pozycja sprzątaczki w zakładzie przemysłowym. Promotor: Adam Sarapata Cieślak-Wróbel Ewa Kultura jak źródło nerwic w teorii S. Freuda i K. Horney. Motywacyjne funkcje kultury. Promotor: Stefan Nowak

59

Czeszejko-Sochacka Krystyna Czynniki warunkujące zadowolenie lekarza z pracy i zawodu. Promotor: Adam Sarapata Derczyńska Małgorzata Analiza treści „Popołudnia z młodością”. Promotor: Józef Kądzielski Ereciński Tadeusz Aspekty socjologiczne sądowego postępowania cywilnego. Promotor: Adam Podgórecki Frieske Kazimierz Problem aktualności socjologiczno-prawnych koncepcji Leona PetraŜyckiego. Promotor: Adam Podgórecki Gałecka Urszula Rola samorządu robotniczego w przedsiębiorstwie przemysłowym w świetle polskich badań socjologicznych. Promotor: Jerzy Wiatr Godlewski Janusz Z badań nad samotnością młodzieŜy. Promotor: Józef Chałasiński Gruszczyński Jan Proces adaptacji Polaków w Szwecji. Promotor: Józef Chałasińki Gryciuk Irena [póŜn. Pańków] Stefana Czarnowskiego teoria zmian społecznych. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Jaros ElŜbieta Wpływ patologicznych społecznie zachowań rodziców na wykolejenie dzieci. Promotor: Adam Podgórecki Kachniarz Zofia Potrzeby i aspiracje mieszkaniowe młodzieŜy. Studium charakteru potrzeb mieszkaniowych. Promotor: Stefan Nowakowski Kaczor-Pańków GraŜyna Niektóre kryteria zróŜnicowania społeczeństw socjalistycznych. Promotorzy: Jan Malanowski i Włodzimierz Wesołowski Kłyza Walerian Społeczne warunki i cele działalności Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego w Polsce. Promotor: Stefan Nowakowski

60

Kostowska ElŜbieta Dobór współmałŜonków pod względem ich przynaleŜności społecznej na przykładzie badania doboru współmałŜonków w Pabianicach w latach 1950-1970. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Kowalewski Jerzy Wybrane zagadnienia reklamy prasowej. Promotor: Adam Podgórecki Lichwa Eryk Psychologiczny sens buddyzmu Dzen. Promotor: Stefan Nowak Lipińska Aleksandra Państwowe Gospodarstwo Rolne jako społeczność lokalna na przykładzie trzech PGR województwa bydgoskiego.. Promotor: Stefan Nowakowski Lissowska ElŜbieta Społeczne źródła przemian religijnych podczas Rewolucji Francuskiej. Promotor: Nina Assorodobraj Markowski Andrzej Kształtowanie się więzi regionalnej wśród osadników na przykładzie wsi Kwietno. Promotor: Stefan Nowakowski Marszałek Jan Warszawskie środowisko poetyckie. Promotor: Stefan Nowakowski Olejarczyk Maria Niektóre problemy socjologii analizy dzieła filmowego na przykładzie „Lalki” Wojciecha Hasa. Promotor: Józef Chałasiński Otawska ElŜbieta Postrzeganie struktury społecznej i jego determinanty. Promotor: Stefan Nowak Pielecki Wojciech Społeczno-kulturalna integracja wsi na Ziemiach Zachodnich na przykładzie wsi Marczów w pow. Lwówek Śląski. Promotor: Stefan Nowakowski Siewierski Jacenty Historiozofia „De civitate Dei” Aureliusza Augustyna. Promotor: Jerzy Szacki

61

Skaradzińska Maria Społeczne aspekty inwestycji towarzyszących w rejonach uprzemysławianych. Promotor: Stefan Nowakowski Sobrado Chavez Miguel Psychokulturowe funkcje dominacji jako czynnika powodującego poczucie mniejszej wartości. Promotor: Stefan Nowak Sojecki Jacek Świadomość społeczna Leona Kruczkowskiego. Promotor: Jerzy Szacki Szaniawska Hanna Przystosowanie inwalidy-niewidomego do Ŝycia społecznego. Promotor: Adam Podgórecki Śpiewak Helena Teoria społeczna Ericha Fromma. Promotor: Jerzy Szacki Światło Maria [późn. Misztal] Zagadnienia racjonalności poznania w świetle teorii zgodności i równowagi poznawczej. Promotor: Adam Podgórecki Wciórka Bogna Nasilenie objawów nerwicowych u studentów – korelaty i uwarunkowania. Promotor: Wiesław Wiśniewski Wojtyniak Witold Badanie wpływu wewnątrzzakładowych czynników niezadowolenia pracowników na ich integrację z zakładem Promotor: Adam Sarapata Zalewski Witold Model osobowy socjalistycznego człowieka pracy w okresie Planu 6-letniego. Promotor: Józef Chałasiński Zawadzka Renata Rola konsumpcji w społeczeństwie socjalistycznym a zagadnienie reklamy. Promotor: Adam Podgórecki Zawisza Andrzej Społeczne uwarunkowania budownictwa mieszkaniowego na przykładzie osiedli przyzakładowych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. Promotor: Stefan Nowakowski

62

1972
Anasz Marian Stosunek studentów do studiów na tle modeli kształcenia. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Andrzejuk-Kumoś Halina Kierunki przemian w społeczności lokalnej. Promotor: Stefan Nowakowski Bejgrowicz-Kicińska Martyna Stosunek do zwierząt. Promotor: Maria Ossowska Biesiada Hanna [późn. Mokrzycka] Wpływ industrializacji i urbanizacji na przestępczość w powiecie puławskim. Promotor: Jan Malanowski Binięda Ryszard Spółdzielcze osiedle mieszkaniowe „Ludna” i jego mieszkańcy. Promotor: Stefan Nowakowski Boruszewska-Piasecka Ewa Socjologiczne aspekty badań nad bezpieczeństwem ruchu drogowego. Promotor: Adam Podgórecki Brodniak Włodzimierz Socjologiczna analiza treści Polskiej Kroniki Filmowej. Promotor: Józef Chałasiński Budakowska ElŜbieta Rola Towarzystwa Łączności z Polonią Zagraniczną w utrzymaniu poczucia wartości narodowych i zacieśnianiu więzi Polonii z Macierzą na podstawie analizy kontaktów Towarzystwa „Polonia” z organizacjami polonijnymi w Kanadzie w latach 1967-70. Promotor: Józef Chałasiński Buduj Emil Społeczne aspekty rehabilitacji inwalidów. Promotor: Stefan Nowakowski Burel Edmund Zmiany funkcji społecznych wsi RóŜanystok. Promotor: Stefan Nowakowski Burger Tomasz Zakład wielkoprzemysłowy na tle społeczności miejskiej. Promotor: Adam Sarapata

63

Calvo Coin Luis Alberto Rewolucyjna myśl i działalność Ernesta Che Guevary w walce partyzanckiej i tworzeniu nowego społeczeństwa na Kubie. Promotor: Janina Wojna-Sujecka Danek Krystyna Wybrane problemy etyki zawodu lekarza na podstawie badań ankietowych Promotor: Adam Sarapata Datner Helena, Grabowska Mirosława, Siellawa Krystyna Ewa Postawy i opinie społeczeństwa polskiego w świetle analizy wtórnej (100 badań ankietowych) Promotor: Stefan Nowak DrąŜkiewicz Jerzy Proces formułowania planu społeczno-ekonomicznego przez partię komunistyczną. Nowa Polityka Ekonomiczna w Rosji Radzieckiej. Promotor: Jerzy Wiatr Eid Hassan Ibrahim Structural changes in Egyptian village and its effect on social-economic life. Promotor: Stefan Nowakowski Farmus Zbigniew Leninowska koncepcja partii proletariackiej. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Gałaj Marek Formy ruchliwości społecznej mieszkańców wsi. Wybrane zagadnienia. (Na przykładzie gromady Chruślin w pow. łowickim). Gawor Kazimierz Romana Dmowskiego koncepcja państwa i narodu. Promotor: Jerzy Wiatr Golak GraŜyna Wybrane zagadnienia z badań nad rodziną robotniczą w Polsce Ludowej. Promotor: Jan Malanowski Gorański Marek Społeczne funkcje muzyka. Zagadnienia odbioru. Promotor: Stefan Nowakowski Góralczyk Andrzej Niektóre problemy socjologiczne dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Promotor: Stefan Nowakowski Grabowska Mirosława > Datner Helena

64

Griner-Dymkowska Ewa Wybrane zagadnienia oddziaływania reklamy. Promotor: Jan Malanowski Heppen Irena Ocena własnej roli zawodowej na przykładzie socjologów – pracowników nauki. Promotor: Adam Sarapata Hryniewicz Janusz Socjoekonomiczne aspekty doskonalenia kadr kierowniczych w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych. Promotor: Kazimierz Doktór Jakubowski Jacek Niektóre elementy roli dyrektora w przedsiębiorstwie przemysłowym. Psychospołeczne wyznaczniki realizacji roli dyrektora i jej organizacyjno-gospodarcze ograniczenia. Promotor: Adam Sarapata Jasiewicz Krzysztof Asymilacja mniejszości narodowych w państwach jednonarodowych. Indeks hipotez. Promotor: Jerzy Wiatr Kaczyński Grzegorz Geneza i funkcje ruchu Kitawala. Promotor: Józef Chałasiński Kaniewska Bogusława Psychospołeczne czynniki zagroŜenia narkomanią w Polsce. Promotor: Adam Podgórecki Kliszko Henryk Przyczynek do badań nad teorią leninowskiej paidei. Promotor: Jerzy Szacki Kobyłecka Maria Planowanie indywidualne. Promotor: Adam Sarapata Kolbowski Jan Postawy zawodowe robotników leśnych. Promotor: Adam Sarapata Kostecki Marian Proces podejmowania decyzji kadrowych w przedsiębiorstwie przemysłowym. Promotor: Kazimierz Doktór Kowalczyk Jerzy Techniki prognozowania w naukach społecznych. Promotor: Klemens Szaniawski

65

Krzemiński Ireneusz Stanowisko redukcjonistyczne w naukach społecznych. Promotor: Stefan Nowak Kwiatkowski Paweł Metodologiczne uwarunkowania pojęcia kultury. Promotor: Stefan Nowak Latała Agnieszka Korelaty i uwarunkowania zadowolenia z Ŝycia warszawskich studentów. Promotor: Wiesław Wiśniewski Lifsches Andrzej Proces artykulacji i reprezentacji interesów w systemie politycznym Indii. Promotor: Jerzy Wiatr Łazarski Aleksander Koncepcja historii Fryderyka Wilhelma Nietzschego. Promotor: Jerzy Szacki Majewska Anna Korelaty pozycji społecznej zawodów. ZałoŜenia do badania nad pozycją społeczną leśników. Promotor: Adam Sarapata Makarczuk Andrzej Fluktuacja załogi w Warszawskich Zakładach Maszyn Budowlanych im. L. Waryńskiego Promotor: Stefan Nowakowski Malak Zdzisław Socjologiczne problemy innowacji na przykładzie społeczności wiejskiej i przedsiębiorstwa przemysłowego. Promotor: Stefan Nowakowski Massalska-Dobrowolska Monika Psychospołeczne aspekty starości – problemy wieku emerytalnego. Promotor: Adam Podgórecki Młot Roman Charakter narodowy – zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Promotor: Stefan Nowak Morawska Ewa Wątek opozycji rodzimość-obcość w publicystyce prasowej polskiej emigracji w latach 1832-1842. Promotor: Nina Assorodobraj Moskalewicz Jacek Współpraca a współzawodnictwo. Badanie eksperymentalne. Promotor: Stefan Nowak

66

Nasierowski Tadeusz Problemy przystosowania towarzysko-kulturowego w warszawskim środowisku studenckim. Promotor: Wiesław Wiśniewski Nowodworska Gabriela Obraz zróŜnicowania społecznego według poglądów kelnerów oraz ocena własnej pozycji społecznej. Promotor: Adam Sarapata Paprocka Aleksandra Audycje radiowe dla nauczycieli w opinii ich odbiorców. Promotor: Wiesław Wiśniewski Pilinow Aleksandra Urbanizacja ośrodków ponadgromadzkich w uprzemysławianym rejonie. Promotor: Stefan Nowakowski Pilipajć Henryk Alienacja pracy i problem jej przezwycięŜania w warunkach ustroju socjalistycznego. Promotor: Adam Sarapata Postnikoff Danuta Niektóre problemy afrykanizacji w Kenii. Promotor: Józef Chałasiński Rola-Rogowska Joanna Próba analizy motywacji do pracy kadry kierowniczej na przykładzie Zakładów Chemicznych „Blachownia”. Promotor: Adam Sarapata Siellawa Krystyna Ewa > Datner Helena Sołtyk Andrzej O pojęciu formacji społecznej. Promotor: Jerzy Szacki Sołtys Marian Przemiany społeczne wsi polskiej w ostatnim 50–leciu na podstawie studium wsi Zagroda „Państwa śdŜańskiego” Promotor: Stefan Nowakowski Stalewski Tadeusz Wybrane problemy pozycji i roli społeczno-zawodowej dyrektora przedsiębiorstwa przemysłowego. Promotor: Adam Sarapata

67

Szadkowski Mirosław Udział młodej inteligencji wiejskiej w Ŝyciu kulturalnym wsi. Promotor: Jan Malanowski Szafrańska-Sałajczyk Joanna Zjednoczenie Maghrebu. Promotor: Józef Chałasiński Trechcińska-Majewska Anna Korelaty pozycji społecznej zawodów. ZałoŜenia do badań nad pozycją społeczną leśników. Promotor: Adam Sarapata Wajzer-Siedlecka Halina Społeczna funkcja kultury masowej. Promotor: Józef Chałasiński Walczak Piotr Problemy alkoholizmu w świadomości czytelników „śycia Warszawy”. Promotor: Adam Sarapata Wertenstein-śuławski Jerzy Rola informacji w sytuacji konfliktowej. Promotor: Klemens Szaniawski Zahorska Marta Podkultura klasy szkolnej. Promotor: Stefan Nowak ZbrzeŜna Alfreda Psychospołeczne determinanty przyjaźni. Promotor: Stefan Nowak Zegar Czesław Stan zaspokajania potrzeb mieszkańców Płocka. Promotor: Adam Sarapata śukowska Małgorzata Poglądy Maxa Webera i Karola Mannheima na rolę wartościowania w naukach społecznych. Promotor: Stefan Nowak

68

1973
Antoszkiewicz Bogusława Aspiracje i modele awansu społecznego młodzieŜy licealnej z małego miasteczka. Promotor: Józef Chałasiński Banaś Edward Przemiany społeczno-kulturowe wsi kieleckiej na przykładzie badań monograficznych wsi Mińsk Kościelny Promotor: Stefan Nowakowski Bugaj Halina Przemiany społeczne wsi podmiejskiej Cieplewo pod wpływem urbanizacji. Promotor: Stefan Nowakowski Celiński Andrzej Analiza i krytyka mertonowskiej teorii zachowań dewiacyjnych. Promotor: Stefan Nowak Chałubiński Mirosław Jednostka a społeczeństwo w poglądach Ericha Fromma. Promotor: Nina Assorodobraj ChorąŜuk Jerzy Style kierowania a partycypacja w zarządzaniu – wzajemne relacje. Promotor: Kazimierz Doktór Dobrowolski Ryszard Obraz Afryki w świetle katolickich czasopism misyjnych i publicystyki kolonialnej w Polsce międzywojennej. Promotor: Stefan Nowakowski Dziedzic Tomasz Struktura formalna a faktyczny system podejmowania decyzji w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym. Studium jednego przypadku. Promotor: Kazimierz Doktór Gawryluk ElŜbieta Świadomość narodowa emigrantów polskich w Kanadzie. Praca oparta na materiałach pamiętnikarskich. Promotor: Stefan Nowakowski Halik Janusz Endogamia stanowa drobnej szlachty polskiej w I połowie XIX wieku. Promotor: Stefan Nowakowski

69

Kobak Zbigniew Teoria konfliktu w systemie socjologii Ludwika Gumplowicza. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Kołodziej Irena Proces formowania się postawy konformistycznej i jej funkcje przystosowawcze. Promotor: Wiesław Wiśniewski Koseła Krzysztof Częściowa redukcja psychoanalizy i teorii uczenia do teorii nerwic wyłoŜonej w pracy J. Dollarda i N. Millera. Promotor: Stefan Nowak Kozłowska Cecylia Indukcyjna kontrola hipotez teoretycznych w międzynarodowych badaniach porównawczych. Zasady, trudności i próby ich przezwycięŜenia. Promotor: Stefan Nowak Kozłowski Bronisław Polskie wychodźstwo i osadnictwo w Kanadzie. Analiza procesu asymilacji. Promotor: Stefan Nowakowski Kozłowski Paweł Koncepcja przyszłego ładu społecznego Edwarda Abramowskiego. Promotor: Nina Assorodobraj Lewandowska Ewa Role rodzicielskie w rodzinie inteligenckiej i robotniczej. Promotor: Józef Chałasiński Lisowicz Wiktor Portret młodego rolnika w świetle pamiętników „Młode pokolenie wsi Polski Ludowej”. Promotor: Józef Chałasiński Michaluk Romuald Olecko – ludzie i problemy powiatowego miasta. Promotor: Stefan Nowakowski Modelska Anna Pojecie stereotypu we współczesnej literaturze socjologicznej. Promotor: Józef Chałasiński Pakulski Jan Marshall McLuhan – analiza roli środków masowego przekazu w przemianach kultury. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Parys Jan Metodologiczna analiza funkcji historyzmu w światopoglądzie Stanisława Ossowskiego. Promotor: Nina Assorodobraj

70

Przychodaj Edward Rola instytucji w procesie przeobraŜeń społeczno-kulturalnych wsi lubelskiej. Promotor: Jan Malanowski Roszko Barbara Teoretyczne problemy badań socjologicznych nad czytelnictwem czasopism. ZałoŜenia metodologiczne. Promotor: Stefan Nowakowski Rybarczyk Teresa Miejsce powieści w strukturze współczesnej kultury w świetle analizy polskich badań socjologicznych. Promotor: Stefan Nowakowski Sierzputowska Ewa Słońska Zofia „Człowiek nowoczesny” w wyobraŜeniach młodzieŜy licealnej. Promotor: Józef Chałasiński Szawiel Tadeusz Gyırgy Lukácsa teoria imputowanej świadomości klasowej. Zarys podstawowych problemów. Promotor: Nina Assorodobraj Szumska Barbara Zarys struktury szkolnictwa włoskiego. Promotor: Józef Chałasiński Śpiewak Paweł Socjologia wiedzy i teoria światopoglądów w koncepcji Antonio Gramsciego. Promotor: Nina Assorodobraj Trusiak Teresa Wpływ religii na kształtowanie postaw młodzieŜy wobec seksu. Promotor: Józef Chałasiński Weinar Janusz Odpływ uczniów, ich praktyki zawodowe, wstępny staŜ pracy absolwentów – problemy szkolnictwa zawodowego jako bazy kadr wykwalifikowanych dla gospodarki narodowej. Promotor: Stefan Nowakowski Weitz Wiesław Niektóre aspekty przemian społeczno-strukturalnych krajów rozwijających się. Promotor: Jerzy Wiatr Widera Wojciech Klasyczne i nowe teorie biurokracji. Analiza w kontekście roli przepisów organizacyjnych. Promotor: Kazimierz Doktór

71

Wierzbicki Stanisław Rola instytucji Ŝycia społecznego w procesach adaptacji pionierów polskiego wychodźstwa do Brazylii. Promotor: Józef Chałasiński Wykowska Małgorzata Problemy związane z recepcją filmu przez młodzieŜ licealną. Promotor: Stefan Nowakowski

72

1974
Banaszak Henryk Formalne metody opisu grup. Promotor: Klemens Szaniawski Betka Alicja Zabawa jako forma spędzania czasu wolnego w środowisku młodzieŜowym. Promotor: Józef Chałasiński Brakoniecka Barbara [późn. Misztal] Modele upowszechniania przez prasę a rzeczywistość społeczno-kulturalna. Promotor: Stefan Nowakowski Brunner Tomasz Czytelnictwo prasy młodzieŜowej wśród uczniów szkół ogólnokształcących w Warszawie. Promotor: Stefan Nowakowski Chudoba Wanda Stosunki przestrzenne a niektóre zjawiska społeczne w duŜym mieście. Promotor: Stefan Nowakowski Czerwińska Anna Problemy socjologii muzyki. Promotor: Stefan Nowakowski Dusyn-Gęsicka GraŜyna Nowe typy rewindykacji a problem świadomości społecznej klasy robotniczej we Francji. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Fejová Lubica PrestiŜ zawodów w Polsce i w Czechosłowacji. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Foremniak Anna Czynniki wpływające na zadowolenie z pracy a miejsce w hierarchii organizacyjnej pracowników przedsiębiorstw przemysłowych. Promotor: Kazimierz Doktór Frąckowski Roman Polska i Polacy w opinii studentów zachodnioeuropejskich. Promotor: Stefan Nowakowski Gawda Witold, Kowalczyk Tomasz, Rychard Andrzej Cele i struktura organizacji młodzieŜowej a wartości i postawy aktywu. Promotor: Kazimierz Doktór

73

Gęsicki Janusz Rozwój społeczny w polityce gospodarczej PRL w perspektywie planów średniookresowych. Promotor: Jan Malanowski Grzybowski Krzysztof Społeczne aspekty urbanizacji w krajach Czarnej Afryki. Promotor: Stefan Nowakowski Huk Zofia Analiza socjologiczna roli przywództwa politycznego w rozwoju społecznym i politycznym wybranych postkomunistycznych krajów azjatyckich: Birmy, Cejlonu, Indii i Indonezji Promotor: Jerzy Wiatr Janocha Halina Stosunki między przełoŜonymi a podwładnymi we współczesnych organizacjach przemysłowych. Promotor: Kazimierz Doktór Jerozalski Jerzy Wizja historii i portret Polaka w polskiej publicystyce prasowej w latach 1956-1964 (na podstawie analizy treści wybranych czasopism). Promotor: Stefan Nowakowski Kielan Janusz Marksistowska koncepcja formowania się pierwszych historycznych społeczeństw klasowych. Promotor: Jerzy Wiatr Kościelski Zygmunt Problemy społecznego uwarunkowania literatury i sztuki w pracach L. Krzywickiego w latach 1883-1900. Promotor: Józef Chałasiński Kowalczyk Tomasz > Gawda Witold Kowalewska Ewa Pracownik nauki w świetle tygodnika „Polityka”. Promotor: Józef Chałasiński Kron Juliusz Świadomość klasowa proletariatu w ujęciu K. Marksa i F. Engelsa. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Kutyłowski Andrzej Matematyczne modele związków między zmiennymi jakościowymi. Promotor: Klemens Szaniawski

74

Lachowska Dorota Potrzeby mieszkaniowe i system ich zaspokajania w Polsce w latach 1945-1970. Promotor: Jan Malanowski Łojko ElŜbieta Karani przez kolegia ds. wykroczeń za zakłócanie porządku i spokoju publicznego. Promotor: Adam Podgórecki Malinowska Maria Postawy symptomatyczne. Promotor: Stefan Nowak Malinowska Wiesława [późn. Kozek] Alienacja a struktura formalna w przedsiębiorstwie. Promotor: Kazimierz Doktór Malinowski Stanisław Styl kierowania a miejsce w hierarchii organizacji przemysłowej. Promotor: Kazimierz Doktór Mreła Krzysztof Pomiar struktur organizacyjnych. Promotor: Kazimierz Doktór Muszyńska Iwona Efektywność kary ograniczenia wolności. Promotor: Adam Podgórecki Nowotny Sławomir Matematyczne modele ruchliwości społecznej. Promotor: Klemens Szaniawski Ostrowska Ija Maria Socjologiczna analiza rehabilitacji społecznej osób chorych na schizofrenię. Promotor: Czesław Czapów Passini Jolanta Analiza organizacji formalnej. Promotor: Kazimierz Doktór Podedworna Hanna Państwowe gospodarstwo rolne jako droga urbanizacji wsi. Studium PGR Turowo. Promotor: Stefan Nowakowski Przywara Danuta Monografia specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci lekko upośledzonych umysłowo w Leśnicy Opolskiej. Promotor: Stefan Nowakowski

75

Remer Tadeusz Mechanizmy obronne osób zajmujących niskie pozycje społeczne w grupach studenckich. Promotor: Stefan Nowak Rychard Andrzej > Gawda Witold Rzeczycka Irena Aspiracje kulturalne młodzieŜy licealnej. Problem typologii postaw. Promotor: Stefan Nowak Skoczylas Anna [późn. śuk] Problematyka człowieka w programie preferowanych społecznych przekształceń. Ujęcie Ericha Fromma i Herberta Marcuse. Promotor: Jerzy Szacki Soćko Sławomir Kariery sportowe. Promotor: Stefan Nowakowski Soszyńska Magdalena [późn. Gadomska] O strukturze społecznej w społecznej świadomości. Promotor: Stefan Nowak Stachyra Roman Koncepcja narodu i świadomości narodowej Maurycego Mochnackiego. Promotor: Nina Assorodobraj Sterniczuk Henryk Alienacja w środowisku pracy. Promotor: Kazimierz Doktor Szpakow Małgorzata Analiza niektórych czynników hamujących proces resocjalizacji w zakładzie poprawczym. Wasielewska-Bogucka Małgorzata Struktura organizacji a style kierowania. Promotor: Kazimierz Doktór Wieczorek Anna Procesy adaptacji studentów polonijnych z U.S.A. do polskiego środowiska społecznego. Promotor: Józef Chałasiński Wierzchowski Jerzy Funkcje społeczne szkoły wiejskiej. Monografia szkoły podstawowej w Miętkiem, powiat Hrubieszów. Promotor: Stefan Nowakowski

76

śółtaniecki Ryszard Społeczno-polityczne czynniki wojskowych zamachów stanu w Ameryce Łacińskiej. Promotor: Jerzy Wiatr

77

1975
Adasiewicz-Krzemińska Teresa Wzory kariery we współczesnym społeczeństwie polskim. Promotor: Witold Morawski Bobka Lesław Kultura religijna jako czynnik integracji społeczności lokalnej. Studium monograficzne repatriantów z Bukowiny. Promotor: Edward Ciupak Boguszewska Ludmiła Problem doświadczenia religijnego w ujęciu Z. Freuda i E. Fromma. Promotor: Edward Ciupak Boratyński Sławomir Społeczny zasięg klubu sportowego na przykładzie RKS „Orzeł” Warszawa. Studium monograficzne. Promotor: Stefan Nowakowski Gładys Jolanta [późn. Gładys-Jakubik] Organizacyjne warunki pracy inŜynierów-projektantów. Socjologiczne studium biura projektów. Promotor: Witold Morawski Goszczyński Marek Wybrane aspekty postaw specjalistów organizatorów. Promotor: Kazimierz Doktór Grzejda-Sołtyk Danuta Aktywizacja zawodowa kobiet a ich sytuacja rodzinna. Promotor: Jan Malanowski Jachimczyk Andrzej Problemy resocjalizacji dziewcząt w Zakładzie Poprawczym w Falenicy. Promotor: Stefan Nowakowski Janiszewska ElŜbieta Socjologiczne aspekty racjonalności decyzyjnej w organizacji przemysłowej. Promotor: Kazimierz Doktór Jędras-Chałubińska Ewa Praca kobiet na kierowniczych stanowiskach w warszawskim przemyśle chemicznym. Jędrasik Danuta Rodzina robotnicza w świetle badań empirycznych. Wybrane zagadnienia. Promotor: Jan Malanowski

78

Kowalska Monika Wybrane społeczne i gospodarcze skutki alkoholizmu. Promotor: Jan Malanowski Krzysztoporski Stanisław Opinie kierowników zespołów badawczych na temat warunków pracy w Instytucie Resortowym. Promotor: Kazimierz Doktór Kuczyński Paweł Metodologiczny spór ‘naturalizm i antynaturalizm’ i jego konsekwencje dla określenia załoŜeń metody ankietowej. Promotor: Jerzy Szacki Lewandowska Krystyna Adaptacja młodych robotników do zawodu, pracy i środowiska społecznego pracy. Promotor: Jan Malanowski Lewicka Ewa Socjologiczna analiza inicjatywy społecznej. Studium przypadku – Otryt. Promotor: Kazimierz Doktór Lompart Aleksandra Inicjator i wykonawca industrializacji. Przykład Anglii, Rosji i Japonii – analiza porównawcza. Promotor: Witold Morawski Maciejko Tomasz Struktura i rola społeczna komunikacji niewerbalnej. Przegląd koncepcji we współczesnej nauce. Promotor: Jerzy Szacki Mistewicz Helena Elementy koncepcji grup trockistowskich w Szwecji. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Muzyka Wojciech Ideologia jako wyznacznik światopoglądu artystycznego. Studium twórczości Bertolda Brechta Promotor: Zbigniew Krawczyk Niedzielski Jerzy BudŜety rodzinne pracowników fizycznych i umysłowych w latach 1963-1973. Analiza wybranych zagadnień. Promotor: Jan Malanowski Nowacki Grzegorz Marksistowskie i niemarksistowskie koncepcje rewolucji. Promotor: Włodzimierz Wesołowski

79

Ochocki Waldemar Studium polskiego modelu pop-kultury. Promotor: Stefan Nowakowski Ostrowski Piotr ZróŜnicowanie kulturalne środowiska akademickiego Warszawy. Promotor: Stefan Nowakowski Przybysz Teresa Postawy i opinie kadry kierowniczej resortu chemii wobec zmian wprowadzanych w systemie planowania i zarządzania. Promotor: Kazimierz Doktór Rodek-Kamińska Iwona Postawy młodzieŜy licealnej wobec teatru. Promotor: Stefan Nowakowski Rybak Barbara > Przybysz Teresa Šlechtová Věra Audytorium radiowe w Polsce w świetle badań Ośrodka Badań Opinii Publicznej i Studiów Programowych. Promotor: Stefan Nowakowski Skibicki Ryszard Przesąd: geneza i rozpowszechnianie. Promotor: Stefan Nowakowski Sobczak Andrzej Doktryna społeczna Jana XXIII i Pawła VI. Promotor: Edward Ciupak Sobolewski Andrzej Wpływ uprzemysłowienia na zacieranie się nierówności w warunkach Ŝycia ludności miejskiej i wiejskiej na przykładzie czterech powiatów województwa warszawskiego. Promotor: Jan Malanowski Szamborski Marek Praca zawodowa młodych kelnerów. Promotor: Stefan Nowakowski Szutkowska-Mańkowska Małgorzata Kształtowanie się celów w procesie decyzyjnym dotyczących budowy osiedla mieszkaniowego. Studium przypadku. Promotor: Witold Morawski Śpiewak-Guz Maria Ideologia zawodu lekarza. Promotor: Magdalena Sokołowska

80

Świderski Wojciech Teoria kultury a zagadnienie rozwoju. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Tomaszewski Marek Konstancin-Jeziorna – miasto satelita Warszawy. Monografia. Promotor: Stefan Nowakowski Walaszek Zdzisława Promotor: Klemens Szaniawski Wasilewski Jan Kierownicza rola partii w wielkich organizacjach gospodarczych inicjujących nowe zasady systemu ekonomiczno-finansowego. Promotor: Kazimierz Doktór Wojtys Joseph Wysoczyńska Barbara Rola pielęgniarki szpitalnej. Studium socjologiczne. Promotor: Stefan Nowakowski Zafirov Nikolaj Teoria kultury i religii w ujęciu Stefana Czarnowskiego. Promotor: Edward Ciupak Zakrzewska Monika Zielonka Borys Ziembicka Jolanta Drugie Ŝycie. Analiza teoretyczno-empiryczna. Promotor: Stefan Nowakowski śurawska Wiesława Człowiek stary w społeczno-demograficznej strukturze społeczeństwa. Problem opieki nad ludźmi starymi w mieście. Promotor: Stefan Nowakowski

81

1976
Baran Janina Socjologiczna teoria osobowości społecznej Floriana Znanieckiego w dziełach: „Socjologia wychowania” i „Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości”. Promotor: Józef Chałasiński Bartyś Stanisław Mechanizmy funkcjonowania przywództwa w grupach agresywnej młodzieŜy. Przegląd teorii. Promotor: Adam Podgórecki Bobeva-Bankova Danka Bisiak ElŜbieta Problematyka dyfuzji w niektórych kierunkach antropologii i socjologii. Promotor: Stefan Nowakowski Chromińska ElŜbieta Społeczne aspekty rehabilitacji inwalidów. Promotor: Stefan Nowakowski Chrzanowska Alicja ZaleŜność między zmiennymi technologicznymi a wymiarami struktury organizacyjnej. Promotor: Kazimierz Doktór Dolot Maria Innowacje organizacyjne. Interpretacja zjawiska. Problemy teoretyczne i praktyczne. Promotor: Witold Morawski Domański Henryk Międzykrajowa analiza porównawcza prestiŜu zawodów. Promotor: Kazimierz Słomczyński Frukacz Andrzej Dom rodzinny w Aninie. Studium monograficzne. Promotor: Józef Chałasiński Gąsiorowska Hanna Dom Dziecka jako instytucja wychowawczo-socjalizująca. Promotor: Stefan Nowakowski Gołaszewski Andrzej Koncepcja socjologiczna A. Touraine’a. Analiza i krytyka. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Jurczuk Irena ZróŜnicowania narodowościowo-religijne społeczności miasteczka Drohiczyn. Promotor: Stefan Nowakowski

82

Kacprowicz GraŜyna Makrospołeczne uwarunkowania dostępu do szkolnictwa wyŜszego. Międzykrajowa analiza porównawcza. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Karpińska-Mizielińska GraŜyna Analiza porównawcza systemów politycznych Danii i Szwecji. Promotor: Jerzy Wiatr Karubin Jerzy Ujęcie kwestii narodowej w koncepcji Juliana Bruna-Bronowicza. Promotor: Jerzy Wiatr Klementowicz Tadeusz Teorie kierowania społeczeństwem. Problemy metodologiczne i teoretyczne. Promotor: Witold Morawski Klepka-Chęcińska Teresa Dom dziecka i jego mieszkańcy. Studium monograficzne procesów adaptacji. Promotor: Jan Malanowski Kośnik Jerzy Socjologiczne aspekty reklamy. Promotor: Stefan Nowakowski Krasnodębski Zdzisław Krytyczna teoria Habermasa. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Krassowski Zdzisław Gramsciego koncepcja partii. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Lewandowska ElŜbieta ZaleŜności między formalizacją a innymi wymiarami struktury organizacyjnej. Promotor: Kazimierz Doktór Mach Bogdan Matematyczne i metodologiczne problemy analizy ścieŜkowej. Promotor: Grzegorz Lissowski Mazur Waldemar Widowisko sportowe w świadomości społecznej. Promotor: Zbigniew Krawczyk Mrozowska Ewa Teatr Telewizji w opiniach młodzieŜy. Studium na podstawie zebranych opinii młodzieŜy Zabrza. Promotor: Stefan Nowakowski

83

Nowacka Aleksandra Problem równowaŜności w międzynarodowych badaniach porównawczych. Promotor: Jerzy Wiatr Orzechowska Aldona Rola inteligencji w algierskim ruchu narodowo-wyzwoleńczym. Promotor: Andrzej Zajączkowski Piechucki Bolesław Struktura społeczno-demograficzna kierowników średniego szczebla organizacji wypoczynku. Promotor: Kazimierz Słomczyński Prendzyński Zygmunt Funkcje obrzędów i zwyczajów w kulturze ludowej. Promotor: Stefan Nowakowski Rabenda-Bajkowska Lucyna Rozwój kultury masowej: wybrane problemy typu i stylu. Promotor: Andrzej Siciński Raczek Katarzyna Aspiracje i zamierzenia zawodowe. Synteza dotychczasowych wyników badań przeprowadzonych w Polsce w latach 1957 – 1973. Promotor: Kazimierz Słomczyński Rechnio Ewa Ideologia zawodowa inŜynierów i czynniki oddziałujące na jej kształtowanie się. Promotor: Witold Morawski Rewerski Wiesław Teoria kultury w późnych pracach Stefana Czarnowskiego. Próba interpretacji. Promotor: Stefan Nowakowski Reykowska Magdalena Z badań nad techniką wypowiedzi. Wypowiedzi oficjalne a prywatne. Promotor: Kazimierz Słomczyński Seroczyńska Jolanta Niektóre korelaty i uwarunkowania powodzenia na studiach. Promotor: Wiesław Wiśniewski Skupińska Krystyna ZaleŜności między otoczeniem a strukturą organizacji. Promotor: Kazimierz Doktór Sobolewska Jolanta Przemiany instytucji małŜeństwa. Promotor: Stefan Nowakowski

84

Staniszewska ElŜbieta Rodzina inteligencka w polskiej powieści obyczajowej dla młodzieŜy. Promotor: Józef Chałasiński Styczyńska Hanna Samorząd jako czynnik dynamizujący działalność przedsiębiorstwa handlowego Spółdzielni z punktu widzenia realizacji celów spółdzielczych. Promotor: Kazimierz Doktór Szajdzińska-Schrade Krystyna Światopogląd i religijność w podkulturze młodzieŜy. Analiza danych ankietowych. Promotor: Edward Ciupak Szczepaniak Ireneusz Charakterystyka społeczno-demograficzna aktywu partyjnego szczebla powiatowego. Promotor: Kazimierz Słomczyński Taran Roman Treści humanizmu Jean Jaurésa. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Turski Jerzy Tyszkiewicz Anna Psychospołeczne determinanty osobowości twórczej w ujęciu koncepcji Miltona Rokeacha. Promotor: Stefan Nowak Wacławek Bogdan Z problemów turystyki mieszkańców wsi. Promotor: Stefan Nowakowski Więckowska Mirosława Koncepcje programowe socjaldemokracji zachodnioeuropejskiej na przykładzie Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) i Brytyjskiej Partii Pracy (Labour Party). Promotor: Jerzy Wiatr Wojciechowska Dorota Rola rodziny w uspołecznieniu dziecka. Promotor: Stefan Nowakowski Zaborowski Wojciech Teoretyczne i metodologiczne problemy badania wizji struktury społecznej. Promotor: Kazimierz Słomczyński Zakrzewska Krystyna Kształtowanie roli społecznej artysty–malarza i jej przemiany w świetle prasy polskiej lat 1945-1955. Promotor: Józef Chałasiński

85

Zawiejski Adam Ghana, Gwinea, Nigeria, Senegal. Przedkolonialne i kolonialne systemy polityczne jako podłoŜe niepodległościowego rozwoju politycznego. Promotor: Jerzy Wiatr śydok Bogusław Procesy urbanizacyjne wsi podwarszawskiej na przykładzie gromady Święcice. Promotor: Stefan Nowakowski

86

1977
Backiel Leszek System elektronicznego przetwarzania danych w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL-WZM. Promotor: Kazimierz Doktór Baltaziuk Maria Postawy i wartości w badaniach porównawczych. Promotor: Jerzy Wiatr Bareńska Krystyna Wakacyjne wyjazdy studentów do Europy Zachodniej. Bielewicz Antoni Przemiany struktury społeczno-zawodowej Ostrołęki w latach 1930 – 1968. Promotor: Stefan Nowakowski Brodowski Wiesław Postawy kadry kierowniczej Warszawskich Zakładów Mechanicznych wobec informatyzacji. Promotor: Kazimierz Doktór Chechliński Wojciech Janusz Kohabitacja – niezalegalizowane współŜycie pary. Nowe zjawisko Ŝycia rodzinnego. Promotor: Stefan Nowakowski Danek Andrzej Klasowe uwarunkowania preferencji wyborczych w krajach kapitalistycznych. Promotor: Kazimierz Słomczyński Dyska Jadwiga Efektywność stosowania amnestii w Polsce na przykładzie badań nad powrotnością po amnestii z 1974 r. Promotor: Jan Malanowski Dziewulski Henryk Alfreda Schutza teoria poznania społecznego. Promotor: Jerzy Szacki Forysińska Urszula Socjologiczna koncepcja mitu w ujęciu Bronisława Malinowskiego. Promotor: Edward Ciupak Gorzeka Dorota Guterman Barbara Więź społeczna w osiedlu mieszkaniowym. Promotor: Stefan Nowakowski

87

Janicki Marek Wybrane determinanty społeczne rozwodów w Polsce. Promotor: Jan Malanowski Kabala Anna Sytuacja społeczno-ekonomiczna ludzi starych objętych stałą opieką Ośrodka Opiekuna Społecznego na Pradze-Północ. Promotor: Stefan Nowakowski Kapciak Alina Teoria całościowego faktu społecznego G. Gurvitcha na tle koncepcji É. Durkheima i M. Maussa. Promotor: Stefan Nowak Konopka Małgorzata Warunki Ŝycia i problemy samotnych matek. Promotor: Helena Izdebska Konopko Andrzej Społeczne aspekty procesu inwestycyjnego Promotor Kazimierz Doktór Kryziak ElŜbieta Kucharczyk Henryk Wartość postępowania kwalifikacyjnego na studia wyŜsze w przewidywaniu sukcesów na I i II roku studiów. Promotor: Wiesław Wiśniewski Kulesza Izabella Uczestnictwo w kulturze. Wybrane kategorie analizy. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Laskowska GraŜyna Pojęcie społeczności lokalnej w interpretacji wybranych socjologów polskich. Promotor: Stefan Nowakowski Leslie Maria Polska emigracja z Wielkiej Brytanii. Promotor: Stefan Nowakowski Łochowska Krystyna Stanisława Ossowskiego koncepcja polimorfizmu natury ludzkiej i jej implikacje dla psychologii społecznej. Promotor: Stefan Nowak

88

Łuszczyńska ElŜbieta Wartości związane z posiadaniem autorytetu w środowisku studenckim Uniwersytetu Warszawskiego. Promotor: Wiesław Wiśniewski Markova Rozalina Funkcja kultury obyczajowej w procesie socjalizacji osobowości Promotor: Edward Ciupak Martynowicz Wojciech Monografia rodziny B. Socjologiczna analiza przemian i procesów ruchliwości przestrzennej i społecznej. Promotor: Antoni Kamiński Mazurczak Katarzyna BudŜet państwowy w perspektywie socjologicznej i politycznej. Ujęcie teoretyczne. Promotor: Antoni Kamiński Modlińska Halina Zespoły Opieki Zdrowotnej. Monografia ZOZ-u Ŝoliborskiego. Promotor: Kazimierz Doktór Mozgawa Roman PołoŜenie społeczne robotników niewykwalifikowanych w Polsce Ludowej. Promotor: Michał Pohoski Niemyjska Alicja Kultura obyczajowa mieszkańców polskiej wsi tradycyjnej w świetle analizy materiałów autobiograficznych. Promotor: Edward Ciupak Odrobińska Anna Ideologia i styl Ŝycia. Analiza porównawcza zawartości ideowych „Prawdy”, „L’Humanite” i „Trybuny Ludu”. Promotor: Jerzy Wiatr Pajestka Ewa [późn. Pajestka-Kojder] Analiza systemowa instytucji wychowawczej na przykładzie: rodzinnych domów dziecka, domu dziecka, ogniska wychowawczego Oddziału dla Niedostosowanych Społecznie Sanatorium Neuropsychiatrii dla Dzieci i MłodzieŜy, dzielnicowej poradni wychowawczo-zawodowej, kurateli sądowej dla nieletnich. Promotor: Czesław Czapów Petrow Włodzimierz Współnota Bogomiłów. Ssocjologiczne problemy średniowiecznej herezji dualistycznej – bogomilizmu. Promotor: Jerz Szacki Piaskowska Izabela

89

Piątkowski Włodzimierz Urazy i wypadki pracowników duŜego zakładu przemysłowego. Spojrzenie socjologa. Promotor: Magdalena Sokołowska Pleskot Maria Kultura a proces socjalizacji osobowości w ujęciu Floriana Znanieckiego. Promotor: Edward Ciupak PoŜaryska Anna Grupa religijna – jej struktura i funkcje. Socjologiczna analiza Zboru Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. Promotor: Edward Ciupak Rudna ElŜbieta Rusek Adam Malcolm X. Analiza biografii i przemian ideologicznych murzyńskiego przywódcy. Promotor: Ewa Nowicka Sawisz Anna System przemocy symbolicznej jako czynnik rozbicia wspólnoty komunikacyjnej. Promotor: Włodzimierz Wesołowski Skwarek Adam Tradycyjny system polityczny ludu Mossi z Górnej Wolty w procesie przemian w wyniku kolonizacji francuskiej. Promotor: Andrzej Zajączkowski Smętek Henryka Losy absolwentów podstawowej szkoły wiejskiej. Studium losów uczniów mieszkańców wsi Chruślina w latach 1944-1974. Promotor: Jan Malanowski Smith GraŜyna Stasiak ElŜbieta Ruchliwość przestrzenna załóg PGR na przykładzie kombinatu PGR Garbno w Kętrzyńskim zjednoczeniu Rolniczo-Przemysłowym. Promotor: Stefan Nowakowski Styczyński Piotr Dyskusje wokół egalitaryzmu w publicystyce polskiej w latach 1967-1973. Promotor: Jan Malanowski Szwacińska Dorota Makrospołeczne determinanty dystrybucji dochodów ludności. Promotor: Kazimierz Słomczyński

90

Tobiasz Henryk Ideologia epoki kryzysu. Obraz społeczeństwa polskiego i problem faszyzmu w piśmiennictwie ONR w latach 1934 – 1939. Promotor: Alina Molska Tomczyk Marta Semiotyczna koncepcja kultury w ujęciu szkoły tartuskiej. Promotor: Włodzimierz Wesołowski i Aleksandra Jasińska-Kania Uznański Andrzej Problemy badania identyfikacji klasowych. Promotor: Kazimierz Słomczyński Waglewski Wojciech Filozofia społeczna Henryka Rzewuskiego. Promotor: Jerzy Szacki Wieleba Jerzy Społeczne aspekty automatyzacji zarządzania w ZSRR. Promotor: Kazimierz Doktór Wiśniewska ElŜbieta Kierownicy róŜnych szczebli organizacji gospodarczych. Promotor: Kazimierz Doktór Witoszyński Michał Socjologiczne aspekty propagandy i reklamy. Promotor: Edward Ciupak Wojciechowski Łukasz Lenin – teoria dyktatury proletariatu. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Wójt Kazimierz Środowiskowe uwarunkowania religijności. Promotor: Wiesław Wiśniewski Wyszyńska Barbara Społeczny samorząd mieszkańców w spółdzielczych osiedlach mieszkaniowych. Promotor: Stefan Nowakowski Zonn Katarzyna Poglądy na cechy idealnego ustroju społeczno-politycznego studentów Warszawy i Łodzi. Promotor: Wiesław Wiśniewski

91

1978
Ajzner Jan Rewolucjoniści wobec trudności napotykanych podczas rewolucji. Próba analizy wpływu radykalnego układu odniesienia na skuteczność proponowanych środków zwalczania trudności. Promotor: Jerzy Szacki Axer Andrzej Niektóre cechy reakcji społecznej na chorobę psychiczną – na marginesie teorii naznaczania społecznego. Promotor: Mirosława Marody Babiński Piotr Analiza wizji struktury społecznej prezentowanej w” Trybunie Ludu”. Promotor: Kazimierz Słomczyński Bębenek Barbara Zagadnienia społeczne profilaktyki przeciwalkoholowej w Polsce. Promotor: Jan Malanowski Chechlińska Małgorzata Przemiany roli społecznej kobiety we współczesnej rodzinie polskiej. Promotor: Stefan Nowakowski Ciechorski Wojciech Alfred Schutz. Teoria doświadczeni „innego”. Promotor: Jerzy Szacki Czartoryska Jadwiga Anna Koncepcja mechanizmów socjalizacji w teoriach Zygmunta Freuda i Abrahama Kardinera. Promotor: Mirosława Marody Czeremaga Jerzy Przystosowanie młodzieŜy wiejskiej do środowiska miejskiego poprzez Ochotnicze Hufce Pracy. Promotor: Stefan Nowakowski Dembowski Jan Komputeryzacja jako czynnik zmian w organizacjach. Promotor: Kazimierz Doktór Dohnalik Jacek Przyczynek do badań nad przesłankami przejścia Wielkiej Brytanii do formacji socjalistycznej. Promotor: Włodzimierz Wesołowski

92

Domagała BoŜena Ideologiczne implikacje legendy kościuszkowskiej. Rycerstwo, szlachectwo, naród. Promotor: Andrzej Zajączkowski Doroszewska Urszula Świadomość historyczna a ideologia narodowo-radykalna okresu międzywojennego. Promotor: Barbara Szacka Duda Sławomir Dom kultury w środowisku wielkomiejskim na przykładzie Warszawy. Promotor: Edward Ciupak Garztecka Anna Wzory osobowe i wartości propagowane w „Trybunie Ludu”. Promotor: Stefan Nowak Gaszyński Marek Bunty studenckie w Europie Zachodniej i USA w latach 1964-1970. Przyczyny, przebieg, skutki. Promotor: Stefan Nowakowski Grabowska Maria Wybrane problemy wychowawczej funkcji rodziny. Źródła wiedzy wychowawczej rodziców, moŜliwości upowszechnienia wiedzy wychowawczej. Promotor: Jan Malanowski Grygo Henryk Przemiany społeczne wsi Supienie po II wojnie światowej. Promotor: Stefan Nowakowski Hapon Tadeusz Literatura jako źródło socjologiczne. Promotor: Stefan Nowak Janicki Wiesław Rodzina socjalistyczna w świetle publikacji i publicystyki. Promotor: Jan Malanowski Janik Jacek Problemy alkoholizmu w Polsce. Wybrane zagadnienia z uwzględnieniem badań empirycznych. Promotor: Stefan Nowakowski Kierzkowska Urszula Kulturowe wzory świąt i świętowania. Promotor: Edward Ciupak Klarkowski Andrzej Iloraz inteligencji i reprodukcja struktury społecznej. Promotor: Kazimierz Słomczyński

93

Klukiewicz Barbara Rodzina wiejska w Polsce i ZSRR na tle struktury społecznej wsi polskiej i radzieckiej. Promotor: Jan Malanowski Kobus Teresa Problemy ludzi starych w miejskiej dzielnicy mieszkaniowej. Promotor: Stefan Nowakowski Kobyliński Roman Zmiany w systemie zarządzania gospodarką polską w latach 1973 – 1975. Promotor: Kazimierz Doktór Kończak Bogusław Reforma WOG a funkcjonowanie procesów innowacyjnych w systemie zarządzania. Promotor: Witold Morawski Kowalczyk Mariusz ZróŜnicowanie społeczno-zawodowe i jego determinanty. Międzykrajowa analiza porównawcza. Promotor: Kazimierz Słomczyński Kowalska Ewa Tatiana Bernarda Shawa koncepcja socjalizmu. Próba analizy wybranych problemów. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Kozioł Wiesław Zmiana systemu zarządzania gospodarką narodową w latach 1956 – 1958. Promotor: Kazimierz Doktór Lipski Jan Tomasz Wzory zachowań nauczycieli w sytuacjach konfliktowych. Norma obrony autorytetu i jej funkcje w Ŝyciu szkoły. Promotor: Mirosława Marody Łukasiewicz Piotr Socjologia krytyczna. Analiza wybranych koncepcji. Promotor: Jerzy Szacki Łuszczyńska-Giza Anna Socjosemiotyka. Próba określenia pojęć i problemów. Promotor: Antoni Sułek Maronde Andrzej Kwestia narodowościowa w Komunistycznej Partii Robotniczej Polski i w Polskiej Partii Socjalistycznej w latach 1918 – 1926. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka

94

Markowska Małgorzata Akty prawne i ich interpretacja oraz wypowiedzi prasowe lekarzy i publicystów jako narzędzia kształtujące model etyczny lekarza w latach 1945-1977. Promotor: Magdalena Sokołowska Olkowska Krystyna Wakacyjne wyjazdy studentów do Europy Zachodniej. Promotor: Stefan Nowakowski Perschke Ryszard Koncepcja osiedla mieszkaniowego w powojennej Polsce. Promotor: Stefan Nowakowski Piwoński Jerzy Etykieta „dobrego wychowania” w społeczeństwie polskim. Promotor: Edward Ciupak Popławska Ewa Kazimierz Dolny – analiza funkcjonowania miasta. Promotor: Stefan Nowakowski Ratajczyk Włodzimierz Konflikt społeczny. Wstęp do studium struktury zaleŜności przyczynowo-skutkowych. Promotor: Kazimierz Doktór Rogalski Marek Kwestia narodowa w myśli socjalistycznej i komunistycznej II Rzeczypospolitej 1918 – 1939. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Romaniszyn Krystyna Zmiany postaw emigrantów polskich do Brazylii i USA. Promotor: Ewa Nowicka Rusoke Otanga Values and the problems of objectivity of sociology. Promotor: Stefan Nowak Rutkowski Marek Postępowość i zachowawczość w procesie społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Analiza socjologiczna ankiety „śycia Warszawy”. Promotor: Witold Morawski Siemaszko Jadwiga Moralne aspekty przemocy. RozwaŜania na przykładzie działalności XIX-wiecznych rosyjskich terrorystów. Promotor: Jerzy Szacki

95

Skwarek Andrzej Filozofia Bantu R.P. Tempelsa i spór o etnofilozofię. Promotor: Andrzej Zajączkowski Stasińska Marzanna ZałoŜenia i perspektywy edukacji permanentnej a jej społeczny odbiór. Promotor: Wiesław Wiśniewski Staszyńska Katarzyna „Przed burzą”. Socjologiczna analiza zasięgu i odbioru politycznego widowiska telewizyjnego. Promotor: Stefan Nowak Staśkiewicz Wiesław System władzy lokalnej – podmioty sytemu (Olecko i Zawodzie – studium porównawcze). Promotor: Jerzy Wiatr Szabelska Irena Gospodarstwo rolne za rentę na przykładzie gminy mrągowskiej. Promotor: Stefan Nowakowski Szczęsnowicz Anna Charakterystyka kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłowych ZSRR. Promotor: Kazimierz Doktór Szostak Emilia Pojęcie więzi społecznej w pracach Stanisława Ossowskiego. Promotor: Stefan Nowakowski Szulc GraŜyna System organizacji Ŝycia religijnego na terenie Warszawy. Promotor: Edward Ciupak Tęcza Bogdan Czynniki ograniczające racjonalność procesu podejmowania decyzji w zjednoczeniu przemysłu. Promotor: Kazimierz Doktór Turalska Barbara Mechanizmy selekcji kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Promotor: Witold Morawski Turska Alicja Subiektywne aspekty zróŜnicowania społecznego i ruchliwości społecznej na podstawie badań przeprowadzonych w Lublinie w 1971 roku. Promotor: Michał Pohoski

96

Uhlig Roman Instytucja „chodzenia” i „narzeczeństwa” w polskich czasopismach młodzieŜowych. Promotor: Edward Ciupak Wieczorek Józef Funkcjonowanie Konferencji Samorządu Robotniczego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Analiza empiryczna na podstawie materiałów zabranych w jednym z zakładów przemysłu chemicznego. Promotor: Witold Morawski Wilikonn Norbert Determinanty organizacyjnej innowacyjności. Promotor: Witold Morawski Wiśniewski Andrzej Kulturowe i psychospołeczne determinanty doboru małŜeńskiego na wsi. Promotor: Jan Malanowski Własiuk Urszula Program systemu społeczno-wychowawczego w zespole mieszkaniowym Ursynów Północny. Promotor: Stefan Nowakowski Włodarska Jadwiga Teoria K.T. Eriksona a zachowanie się grup społecznych w warunkach kryzysu granicznego. Studia z zakresu teorii dewiacji. Promotor: Edward Ciupak Worotyński Wojciech Władza i wartości. Promotor: Antoni Kamiński Wójtowicz Alina Sytuacja społeczna niepełnosprawnych w prasie polskiej w latach 1969, 1974, 1977. Promotor: Magdalena Sokołowska Zafirov Ludmiła Źródła konfliktów małŜeńskich w świetle listów do redakcji „Przyjaciółki”. Promotor: Jan Malanowski Załęska Krystyna Rola informacji statystycznej w planowaniu społecznym w przedsiębiorstwie przemysłowym. Promotor: Witold Morawski Zawistowska Ewa MłodzieŜ – ideał propagowany a rzeczywistość. Promotor: Ewa Nowicka

97

Zlatkov Čočo Procesy międzypokoleniowej ruchliwości społecznej jako charakterystyka społeczeństwa bułgarskiego. śyłka Małgorzata Rola Zakonów Franciszkanów i Dominikanów w procesie akulturacji Indian z Meksyku. Promotor: Ewa Nowicka

98

1979
Adamski Witold Relikty kultury szlacheckiej we wzorach osobowych i stylu Ŝycia współczesnych Polaków. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Bąk Mieczysława Postrzeganie siebie na tle własnych wzorów osobowych i na tle wzorów rozpowszechnionych w środowisku studenckim. Promotor: Wiesław Wiśniewski Bąk-Poziemska Ewa System wartości preferowanych w tygodniku „Po prostu”. Promotor: Edward Ciupak Biernacka Bogusława Interpretacje postępu społecznego przez lewicowych myślicieli Polski międzywojennej. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Budzisz Hanna Analiza stylów Ŝycia inteligencji we współczesnym filmie polskim. Promotor: Andrzej Siciński Chłapowski Marcin Kategorie analizy stosunków etnicznych. Promotor: Stefan Nowakowski Cieślak Maria Ideologia hitleryzmu. Promotor: Jerzy Szacki Dorn Ludwik Przemiany Wielkiej Emigracji w latach 1832-1846 jako grupy społecznej ideologicznie zorganizowanej. Promotor: Jerzy Szacki Dymitrov Dymitr Wybrane problemy z badań nad elitami. Promotor: Michał Pohoski Engel Janusz „Wojna dorszowa”. Próba analizy zjawiska. Promotor: Witold Morawski Fabianowska Małgorzata Wieś Karwica w procesie przemian związanych z pojawieniem się domków letniskowych. Promotor: Antonina Kłoskowska

99

Fabianowski Andrzej Drugie domy – zjawisko społeczno-kulturowe. Promotor: Antonina Kłoskowska Fiebig Janusz Społeczne podłoŜe przestępczości nieletnich w Szczytnie. Promotor: Stefan Nowakowski Frątczak Barbara Analiza treści podręczników szkolnych na tle teorii socjalizacji politycznej. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Gasik Ewa, Zacharczuk Urszula Izolacja społeczna osób chorych na stwardnienie rozsiane na tle sytuacji ludzi niepełnosprawnych w Polsce. Promotor: Magdalena Sokołowska Gottesman Krzysztof Migracje ze wsi do miasta w świetle dokumentów osobistych. Promotor: Stefan Nowakowski Góra Zofia Struktura nieformalna a efektywność małych zespołów. Promotor: Kazimierz Doktór Górska Romualda Subiektywne efekty treningu interpersonalnego. Promotor: Stefan Nowak Grabowska Dorota Problematyka toŜsamości jednostki w aspekcie indywidualnym i społecznym. Promotor: Mirosława Marody Grzelak-Sawińska Magdalena Typ sukcesu w szkole średniej a sukces na Uniwersytecie Warszawskim. Promotor: Wiesław Wiśniewski Grześkowiak Marian ZróŜnicowanie językowe. RóŜne interpretacje. Promotor: Mirosława Marody Helewska Iwona WdraŜanie postępu technicznego w przedsiębiorstwie przemysłowym. Promotor: Kazimierz Doktór Hill Danuta Rozwiązywanie konfliktów w sytuacjach innowacyjnych. Promotor: ElŜbieta Masłyk

100

Jankowska Marianna Adaptacja społeczno-zawodowa młodych pracowników. Promotor: Kazimierz Doktór Jankowski Jan Postulowany i realizowany model rozrywki w kulturze społeczeństwa socjalistycznego. Promotor: Antonina Kłoskowska Janucik Marian Niektóre korelaty i uwarunkowania zadowolenia z Ŝycia warszawskich studentów. Promotor: Wiesław Wiśniewski Kański Marek, Wasilewski Stanisław Clive Harris jako zjawisko socjologiczne. Promotor: Magdalena Sokołowska Karpowicz Paweł Koncepcja osobowości społecznej. Analiza osobowości w warunkach ról społecznych. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Karwat Waldemar Publiczność Kina Dobrych Filmów „Wiedza”. Promotor: Henryk Stasiak Konczanin BoŜena Rola wychowawcy w zakładzie poprawczym dla nieletnich. Promotor: Mirosława Marody Konczewski Piotr Międzykulturowe badania porównawcze ruchliwości społecznej i stratyfikacji społecznej. Promotor: Michał Pohoski Kośmider Alina Środowisko szkolne a poglądy i postawy społeczne uczniów. Promotor: Wiesław Wiśniewski Kowalska Lidia Kabul i jego mieszkańcy. Promotor: Stefan Nowakowski Kozakiewicz Henryk Czytelnictwo „Gazety Współczesnej” na tle korzystania z prasy, radia i telewizji. Wpływ czynników społeczno-demograficznych. Promotor: Jerzy Wiatr Król Jadwiga Kształcenie w uczelni medycznej w Polsce a potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Promotor: Magdalena Sokołowska

101

Kubisiak Ewa Wzory obyczajowe małŜeństwa i rodziny w świetle socjologicznej analizy tygodnika „Kobieta i śycie”. Promotor: Edward Ciupak Lenczewska ElŜbieta Funkcjonowanie Kodeksu Ucznia w społeczności szkolnej a podstawowe załoŜenia teorii wychowania. Promotor: Wiesław Wiśniewski Lindenberg Grzegorz Koncepcja natury ludzkiej w psychologii humanistycznej i jej implikacje dla organizacji Ŝycia społecznego. Promotor: Mirosława Marody Lubowska Anna Propagowane modele kobiety i małŜeństwa. Promotor: Wiesław Wiśniewski Mądzelewski Zbigniew Współczesna rodzina polska jako środowisko wychowawcze. Analiza wybranych psychospołecznych uwarunkowań. Promotor: Czesław Czapów Mierzwińska Jolanta Symulacja komputerowa jako metoda badawcza. Promotor: Klemens Szaniawski Muszyńska Marianna Adaptacja społeczno-zawodowa młodych pracowników. Promotor: Kazimierz Doktór Mysłek Marzena Kultura robotnicza w pracach polskich socjologów i humanistów. Promotor: Antonina Kłoskowska Niewczas Ryszard Postawy kadry kierowniczej wobec innowacji. Promotor: ElŜbieta Masłyk Paczkowska Danuta Socjologiczna analiza ruchu kontestacji (działalność rekonstrukcyjna i twórcza). Promotor: Edward Ciupak Pajdowski Piotr Interakcyjna teoria zachowań kolektywnych. Promotor: Stefan Nowak

102

Pietuszok Ludmiła Rola mistrza w strukturze decyzji przedsiębiorstwa przemysłowego. Promotor: Kazimierz Doktór Piechucki Stanisław Nauczyciele dziesięcioletnich szkół średnich w nowym systemie oświatowym. Promotor: Wiesław Wiśniewski Polak Walerian, Sadowski Sławomir Zdrowotność w prasie polskiej. Analiza treści przekazów prasowych w latach 1952, 1962 i 1972. Promotor: Magdalena Sokołowska Raciborski Jacek Marksowska koncepcja ideologii. Promotor: Jerzy Wiatr Redzyńska Krystyna Analiza struktur organizacyjnych na podstawie badań porównawczych w resorcie przemysłu odzieŜowego. Promotor: Kazimierz Doktór Rozesłaniec Andrzej „Naga dusza” Ludwika Krzywickiego – socjologa. Kilka uwag o przełomie w wyobraźni socjologicznej L. Krzywickiego na podstawie jego publicystyki z lat 1891-1901. Promotor: Alina Molska Rzepniewski Andrzej Egalitaryzm jako cecha stosunków społecznych i postawy egalitarne studentów oraz innych grup ludności miejskiej w końcu lat 50-tych i na początku 70-tych. Promotor: Wiesław Wiśniewski Saar ElŜbieta Korzystanie z radia w społeczeństwie polskim. Promotor: Jan Węgleński Sadowski Sławomir > Polak Walerian Saratowicz Tomasz Jakość systemu informacyjnego a optymalność decyzji. Promotor: Kazimierz Doktór Sawiński Zbigniew Koncepcja maksymalizacji współczynników korelacji. Promotor: Grzegorz Lissowski Sierosławski Janusz Osobowościowe korelaty pozycji socjometrycznej. Promotor: Stefan Nowak

103

Sobolewska-Pyz Joanna Problemy nierówności kobiet i męŜczyzn w sferze pracy zawodowej. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Starczewska-Kowalczyk Małgorzata Kultura obyczajowa szlachty polskiej w wieku XVII i XVIII. Promotor: Edward Ciupak Strzelecki Antoni Partycypacyjne formy demokracji przemysłowej. Próba analizy teoretycznej. Promotor: Antoni Kamiński Szafraniec Maria Mit Napoleona w Polsce w okresie 1900-1914 na podstawie literatury pięknej. Promotor: Andrzej Zajączkowski Szczęsna Gabriela Ziemie Zachodnie w badaniach socjologicznych. Promotor: Stefan Nowakowski Szczupaczyński Jerzy Pojęcie klasy robotniczej we współczesnych marksistowskich teoriach struktury klasowej. Promotor: Antoni Kamiński Szretter Piotr Wybrane problemy metodologiczne socjologii literatury na przykładzie socjologicznej analizy twórczości Franza Kafki. Promotor: Ewa Nowicka Święcicka Marianna Próba analizy zmian w zarządzaniu duŜymi organizacjami gospodarczymi. Promotor: Kazimierz Doktór Świstak Piotr Model struktury ukrytych wymiarów w badaniach metodą porównywania parami. Promotor: Grzegorz Lissowski Tatarynowicz Krystyna Przemiany dąŜeń i aspiracji studentów uczelni warszawskich w miarę upływu lat nauki. Promotor: Wiesław Wiśniewski Tomczak Jan Pojęcie i przedmiot polityki społecznej w polskiej myśli społecznej. Promotor: Jan Malanowski Utzig Krystyna Analiza pojęcia „prestiŜ zawodowy”. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

104

Warzel Adam Rozwój parlamentaryzmu angielskiego w XVIII i XIX wieku na tle przemian społecznoekonomicznych. Promotor: Antoni Kamiński Wasilewski Stanisław > Kański Marek Widera Ewa Efektywność ocen okresowych kadry kierowniczej na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa przemysłowego (przemysłu maszynowego). Promotor: Kazimierz Doktór Wiktorowski Wojciech „Mit złotego wieku” w świadomości współczesnej inteligencji polskiej. Promotor: Barbara Szacka Wojciechowska Małgorzata Wypełnianie przez SZSP funkcji reprezentacji interesów studenckich. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Wrotniak Małgorzata Wskaźniki zdrowia społeczeństwa – spojrzenie socjologa. Promotor: Magdalena Sokołowska Wróblewska Krystyna Analiza socjologii Floriana Znanieckiego na tle załoŜeń teoretyczno-metodologicznych socjologii humanistycznej. Promotor: Maria Misztal Zacharczuk Urszula > Gasik Ewa Ziółek Marianna Próba analizy zmian w zarządzaniu duŜymi organizacjami gospodarczymi. Promotor: Kazimierz Doktór Zrałek Jan Ideologia Komunistycznej Partii Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka

105

1980
Babiuch Jolanta [późn. Babiuch-Luxmoore] Profesjonalizacja słuŜby medycznej a styl zarządzania szpitalem. Promotor: ElŜbieta Masłyk Bąk-Adamska Małgorzata Prezesi dyskusyjnych klubów filmowych jako animatorzy działalności kulturalnej. Promotor: Antonina Kłoskowska Biela Sylwester Socjologiczne aspekty czasu wolnego. Typologia definicji i funkcji czasu wolnego. Promotor: Edward Ciupak Bobińska Kamila Ideał nauki i uczonego – jego realizacja i zmienność w opiniach środowiska naukowego polskich fizyków. Promotor: Bogdan Cichomski Bodnar Artur Szkoła średnia jako instytucja wychowania politycznego. Promotor: Jerzy Wiatr Bratkowska Krystyna, Radzka Joanna Ochrona zdrowia mieszkańców dzielnicy Warszawa-Wola na tle ogólnej charakterystyki tej dzielnicy. Promotor: Magdalena Sokołowska Burakowski Stanisław Związki pomiędzy systemami społecznymi a systemami religijnymi w socjologicznej teorii Floriana Znanieckiego. Promotor: Edward Ciupak Duda Halina Konsumpcja a wzrost gospodarczy Polski w latach 1970-1980. Promotor: Jan Malanowski Felicki Krzysztof Wybrane elementy koncepcji partii Amadeo Bordigi, Antonio Gramsciego i Palmiro Togliattiego. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Feliks Janusz Społeczna rola szamana. Promotor: Andrzej Wierciński

106

Fudała Jadwiga Warunki materialne ludności Ŝyjącej w gospodarstwach o najniŜszym standardzie materialnym. Promotor: Jan Malanowski Fudała Marek Wybrane problemy społeczne polskiego sportu wyczynowego. Promotor: Jan Malanowski Garbowska Dorota Problematyka toŜsamości jednostki w aspekcie indywidualnym i społecznym. Gotowski Witold Kontekst wewnętrzny polityki zagranicznej. Analiza przypadku amerykańskiego. Promotor: Ireneusz Krzemiński Guzanek BoŜena Znaczenie doradztwa organizacyjnego dla doskonalenia działania przedsiębiorstwa przemysłowego w PRL. Promotor: Ewa Masłyk Hajduk Krzysztof Kwalifikacje zawodowe robotników a wydajność pracy w dobie intensyfikacji postępu technicznego. Promotor: Ewa Masłyk Hańbowski Wojciech Archetypy w koncepcji Junga na tle jego koncepcji osobowości. Promotor: Jerzy Szacki Hollender Barbara Zjawisko gwiazd filmowych – wybrane zagadnienia. Promotor: Jerzy Szacki Hordyńska ElŜbieta Niektóre załoŜenia psychologii humanistycznej – próba krytyki i interpretacji. Promotor: Mirosława Marody Janiszewska Hanna Konflikty i metody ich rozwiązywania na przykładzie Przedsiębiorstwa Realizacji Filmów „Zespoły Filmowe”. Promotor: Ewa Masłyk Jantos Irena, Winiczenko Marek Socjologiczne aspekty powstania i funkcjonowania instytucji matrymonialnych w społeczeństwie przemysłowym. Promotor: Edward Ciupak

107

Jaskulska Magdalena Społeczność doskonała: idea i realizacja na przykładzie Auroville Promotor: Stefan Nowakowski Jóźwik Michał Przemiany społeczności miasta Opatowa w ciągu ostatniego 50-lecia. Promotor: Stefan Nowakowski Jurys-Jankowska Urszula Religia i jej związek z Ŝyciem społeczno-gospodarczym w świetle analizy Maxa Webera. Promotor: Edward Ciupak Kalka Jolanta Dwie koncepcje „myślenia potocznego” – Antonio Gramsciego oraz Petera L. Bergera i Thomasa Luckmanna. Promotor: Jerzy Szacki Kłosińska Teresa Problematyka autentyczności jednostki w wybranych teoriach psychologii społecznej. Promotor: Mirosława Marody Koczoń Anna Ewolucja dróg awansu klasy robotniczej w Polsce. Promotor: Jan Malanowski Korporowicz Leszek ZróŜnicowanie odbioru treści literackiej a środowisko społeczne. Na przykładzie wybranych środowisk młodzieŜy liceów ogólnokształcących. Promotor: Antonina Kłoskowska Kozak Marek Struktura i funkcje Zarządu Głównego Związku Zawodowego. Promotor: Kazimierz Doktór Krzycka Maria Analiza porównawcza koncepcji socjotechniki i OD na tle intensyfikacji praktycznych funkcji nauk społecznych. Promotor: Ewa Masłyk Kuklińska Danuta Infrastruktura społeczna w województwie suwalskim na tle kraju. Wybrane zagadnienia. Promotor: Jan Malanowski Kwiatkowski Piotr Socjologiczna analiza tradycji szkolnej. Monografia tradycji XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. Promotor: Jerzy Szacki

108

Leczeva Walentyna MałŜeństwa bułgarsko-polskie jako szczególny przypadek małŜeństw mieszanych. Promotor: Jan Malanowski Majewski Ryszard Marksizm a socjologia polska w latach 1945-1954. Promotor: Jerzy Szacki Marczewski Marek Rola wartości moralnych w idei rewolucji. Studium monograficzno-porównawcze koncepcji Z. Krasińskiego i E. Abramowskiego. Promotor: Janina Wojnar-Sujecka Matynia ElŜbieta Społeczna sytuacja dziecka nieślubnego i jego matki. Promotor: Edward Ciupak Mazur Marek Nauka a praktyka gospodarczo-społeczna. Praktyczne role i postawy fizyków. Promotor: Bogdan Cichomski Miłoński Stanisław Wiejska ludność dwuzawodowa. Rolnik – pracownik umysłowy. Promotor: Stefan Nowakowski Nalewajko Ewa Struktura a sprawność organizacji twórczych na przykładzie Przedsiębiorstwa Realizacji Filmów „Zespoły Filmowe”. Promotor: Ewa Masłyk Nogal Wiesław Wybrane problemy egalitaryzmu. Monografia porównawcza rodziny inteligenckiej i robotniczej. Promotor: Jan Malanowski Nowak Krzysztof Interpretacje faszyzmu. Zagadnienie konkurencyjności i komplementarności podejść teoretycznych. Promotor: Stefan Nowak Nowakowski Sławomir Anin i jego mieszkańcy. Promotor: Stefan Nowakowski Ochman Andrzej Świadomość społeczna ruchu indiańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Poglądy przywódców indiańskich ostatniego dwudziestolecia. Promotor: Ewa Nowicka

109

Olzacki Sławomir Wizja świata w przemówieniach Bolesława Bieruta. Promotor: Jerzy Szacki Pajdowska Barbara Sytuacja Ŝyciowa pacjentów kliniki psychiatrycznej. Promotor: Magdalena Sokołowska Penconek Ewa Zjawisko recydywy i formy jej zapobiegania. Promotor: Ewa Masłyk Przewoźniak Danuta Stan zdrowotny byłych więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych. Promotor: Jan Malanowski Radzka Joanna > Bratkowska Krystyna Radzki Piotr Kulturalno-społeczne aspekty minimum socjalnego. Promotor: Jan Malanowski Sarzyński Piotr Kryteria pozytywnej dewiacji – analiza wybranych koncepcji. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Słodkowska Irena Non-violence: próba analizy zjawiska. Promotor: Jerzy Szacki Szymaniuk Grzegorz ZróŜnicowanie warunków mieszkaniowych klas i warstw społeczeństwa polskiego w świetle badań ankietowych. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Świerkosz Maria Wzory kultury fizycznej w świetle badań empirycznych. Promotor: Zbigniew Krawczyk Tomczak Maria Struktura i funkcje Wojewódzkich Rad Związków Zawodowych. Promotor: Kazimierz Doktór Wasiak Hanna Udział młodzieŜy szkół średnich w kulturze. Promotor: Wiesław Wiśniewski Winiczenko Marek > Jantos Irena

110

Zabłocki Grzegorz Bariery egalitaryzmu w socjalizmie. Promotor: Jan Malanowski Zając Lila Spory na temat polskiego charakteru narodowego w prasie dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: Jerzy Szacki Zakrzewski Rafał Poglądy Jana Wacława Machajskiego i ich antyinteligencki charakter. Promotor: Jerzy Szacki Załęcka Lidia SłuŜby pracownicze jako narzędzie realizacji polityki kadrowej w przedsiębiorstwie – model załoŜony i realizowany. Promotor: Ewa Masłyk Zamecki Krzysztof MoŜliwości i metody oceny rozwoju społecznego przez zastosowanie miar ilościowych. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

111

1981
Andrejuk Eugeniusz Monografia socjologiczna wsi Rybały. Promotor: Stefan Nowakowski Andrzejczyk Hanna, Duch Danuta Samopomoc jako zjawisko społeczne na przykładzie ruchu Anonimowego Alkoholika w Polsce. Promotor: Magdalena Sokołowska Bakuniak Grzegorz Obraz Zachodu w opinii studentów. Promotor: Antoni Sułek Banaś Jolanta Karykatura polityczna w percepcji młodzieŜy. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Berłowska Halina Gospodarstwo chłopskie dawniej i dziś. Funkcjonowanie ziemi jako wartości dla młodego i starszego pokolenia wsi polskiej. Promotor: Stefan Nowakowski Bielińska Hanna Samopomoc jako zjawisko społeczne na przykładzie ruchu Anonimowego Alkoholika w Polsce. Promotor: Magdalena Sokołowska Bińkowska Anna Korelaty i uwarunkowania dąŜeń do kształcenia się. Promotor: Wiesław Wiśniewski Brzozowska ElŜbieta Wzory interakcji kulturowej w małej grupie na przykładzie rodziny. Promotor: Edward Ciupak Chocyk Roman ZróŜnicowania i nierówności a świadomość społeczna. Promotor: Jan Malanowski Chwiej RóŜa Społeczno-gospodarcze przemiany wsi lubelskiej. Monografia wsi Urzędów. Promotor: Stefan Nowakowski Duch Danuta > Andrzejczyk Hanna

112

Dziubak Barbara Lagos – miasto Afryki Zachodniej. Promotor: Stefan Nowakowski Figielska Mirosława Pielęgniarki – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Promotor: Magdalena Sokołowska Franczuk Jadwiga Religijność społeczności wiejskiej jako przedmiot badań socjologicznych. Promotor: Edward Ciupak Gerla Małgorzata Psychologiczno-społeczne uwarunkowania postaw i zachowań prospołecznych. Promotor: Maria Misztal Gierbisz Michał Rynek i plan. Problematyka organizacji społeczeństwa globalnego. Promotor: Kazimierz Doktór Grabowski Bogusław Koncepcje racjonalności. Promotor: Kazimierz Doktór Gurr-Kownacka Iwona Potrzeba osiągnięć w teorii i badaniach socjologicznych. Promotor: Maria Misztal Gutowska Ewa Wierzbica. Społeczność lokalna w okresie uprzemysłowienia. Promotor: Edward Ciupak Jaworowska-Tobiasz Dorota Pisarz gminny w Królestwie Polskim 1864-1918. Studium socjologiczne. Promotor: Andrzej Zajączkowski Katra-Pawelec GraŜyna Obraz obyczajowości Polaków w publicystyce społecznej Tadeusza Boya-śeleńskiego. Promotor: Edward Ciupak Kochanek Aleksandra Kulturowe wzory tradycyjnej społeczności wiejskiej. Promotor: Edward Ciupak Kowalczyk Ewa Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich w świetle studiów i badań empirycznych. Promotor: Edward Ciupak

113

KsięŜopolski Janusz Kultura organizacji na przykładzie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR. Promotor: Kazimierz Doktór Lipińska Małgorzata Przystosowanie młodzieŜy studenckiej do środowiska uczelnianego w aspekcie towarzysko-kulturalnym. Promotor: Wiesław Wiśniewski Mazgaj Małgorzata Socjologiczne problemy edukacji permanentnej w krajach OECD. Promotor: Wiesław Wiśniewski Mossakowski Paweł Zwyczaje i obrzędy świąteczne. Promotor: Antonina Kłoskowska Niedziałek Jacek Problematyka unarodowienia chłopów w pracach Józefa Chałasińskiego. Promotor: Edward Ciupak Piekutowski Jan Ruch narodowo-socjalistyczny w Niemczech w latach 1919-1933. Mechanizmy sukcesu ruchu. Promotor: Ewa Nowicka Pogorzelska Dorota MałŜeństwo i rodzina w świetle analizy Starego Testamentu. Promotor: Edward Ciupak Popławski Wiesław O althusserowskiej interpretacji marksizmu. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Popowicz Leszek System zarządzania. Procesy informacyjne a sprawność organizacji. Analiza interakcji zachodzących pomiędzy polityką a gospodarką. Promotor: Kazimierz Doktór Rey Jerzy Rola czynnika etnicznego w Ŝyciu politycznym Czarnej Afryki na podstawie wybranych pozycji literatury. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Sałasiński Mirosław Edukacja permanentna jako ruch masowy. Społeczne warunki realizacji nowego modelu kształcenia. Promotor: Stefan Nowakowski

114

Sujecka Joanna Socjologia „teoretyczna”. Analiza porównawcza wizji socjologii A. Malewskiego i P. Sztompki. Promotor: Jerzy Szacki Wojciechowska Ewa Wzorce edukacyjno-zawodowe propagowane w ramach wzoru osobowego rolnika w tygodniku „Nowa Wieś” w latach 1970-1978. Promotor: Wiesław Wiśniewski Wolski Mikołaj Punk we współczesnej kulturze młodzieŜowej. Promotor: Antonina Kłoskowska Zacłona Ryszard Człowiek organizacji. Udział organizacji w kształtowaniu osobowości. Promotor: Mirosława Marody Ziembińska Teresa Analiza danych metodą skalowania wielowymiarowego. Promotor: Marek Styczeń

115

1982
Barcikowska-Puzio BoŜena Autostereotyp i społeczno-polityczny program ziemiaństwa II Rzeczypospolitej. Promotor: Andrzej Zajączkowski Bartkowski Jerzy Wpływ postaw politycznych na niektóre zachowania językowe w Polsce w latach 19171982. Promotor: Jerzy Wiatr Bronakowska GraŜyna Problemy Ŝycia społeczno-kulturalnego w osiedlu Bródno. Promotor: Stefan Nowakowski Cichecka Ewa Procesy urbanizacji strefy podmiejskiej na przykładzie Józefowa, miasteczka aglomeracji warszawskiej. Promotor: Stefan Nowakowski Cołoszyński Krzysztof Problematyka inteligencka w polskich publikacjach powojennych ( 1945 – 1980 na podstawie prac socjologicznych i artykułów publicystyki prasy literackiej). Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Ćwik Stanisław Społeczno-kulturalne uwarunkowania Ŝycia młodoliterackiego na przykładzie lat 19751980. Promotor: Antonina Kłoskowska Dancewicz Maria ZałoŜenia reformy polskiego szkolnictwa w latach 1971-1981. Promotor: Jan Malanowski Dubiel Kajetan Korpus oficerski Polski międzywojennej. Przyczynek do socjologii wojska. Promotor: Andrzej Zajączkowski Ganowicz Jacek Granice naturalistycznego wyjaśniania zachowań sensownych. Promotor: Stefan Nowak Gorajewska-Mieciek ElŜbieta Wybrane problemy przestępczości nieletnich w Polsce w latach 1968-1978. Promotor: Jan Malanowski

116

Grzegorczyk Ewa ElŜbieta Ślub cywilny a ślub kościelny – studium socjologiczne. Promotor: Edward Ciupak Kowalczyk Jolanta Więź regionalna i narodowa wśród Polaków czeskiego Śląska Cieszyńskiego Promotor: Ewa Nowicka Lesiewicz Indira Teatr jako środek kształtowania aktywności społecznej. Monografia Teatru Ochota w Warszawie. Promotor: Antonina Kłoskowska Landau-Czajka Anna Opozycja parlamentarna w Brazylii w latach 1964-1970. Promotor: Jerzy Wiatr Łodziński Sławomir Potoczne wizje nauki. Promotor: Bogdan Cichomski Malanowski Jan Cele i zadania NSZZ Solidarność w świetle dyskusji wewnątrzzwiązkowej do 13 grudnia 1981 roku. Promotor: Witold Morawski Mróz Beata Kultura obyczajowa rodziny miejskiej. Promotor: Edward Ciupak Murawska Marta BoŜena Ericha Fromma koncepcja religii. Promotor: Edward Ciupak Mushrid Sharmeen Soneya A Marxist analysis of two revolutions in Africa: Ghana and Tanzania. Promotor: Jerzy Wiatr Poleszczuk Jan Studenci polscy epoki kryzysu. Promotor: Stefan Nowak Sawicka Ewa Wartości propagowane w literaturze brukowej lat 30-tych na podstawie powieści zeszytowej. Promotor: Andrzej Zajączkowski Sufin Ewa Motywacje uczestnictwa w sporcie. Promotor: Kazimierz Doktór

117

Zasadzka Zofia Procesy rekonstrukcji społecznej i realizacja potrzeb jednostki za pośrednictwem odbioru telewizji w warunkach społeczeństwa masowego Promotor: Antonina Kłoskowska śbikowska Mirosława NSZZ Solidarność w wielkim zakładzie pracy. Na przykładzie ZM „Ursus”. Promotor: Witold Morawski

118

1983
Bieńkowski Jarosław Teatr studencki lat 70-tych – próba opisu w kategoriach pokolenia. Promotor: Antonina Kłoskowska Bychawska Barbara Antykoncepcja jako element kultury seksualnej w Polsce. Promotor: Magdalena Sokołowska Chojecka Justyna Polska powieść kryminalna i jej bohaterowie – fikcja i rzeczywistość. Promotor: Antonina Kłoskowska Czarnecki Robert Indyjski system kastowy w procesie zmiany (zagadnienia wybrane). Promotor: Andrzej Zajączkowski Czechowicz Ewa Etos normatywny nauki a nauka praktyczna. Promotor: Bogdan Cichomski Dąbrowska ElŜbieta Sieroctwo społeczne w Polsce. Monografia wybranego domu dziecka. Promotor: Jan Węgleński Ginter Janusz Miasto Siedlce – czynniki rozwoju i pełnione funkcje. Promotor: Stefan Nowakowski Grabska Małgorzata Socjolog i socjologia w teatrze. Promotor: Antonina Kłoskowska Gwiazdowska Małgorzata Humanizm Levi-Straussa. Promotor: Ewa Nowicka Hoffman Krystyna Funkcjonalna teoria religii Bronisława Malinowskiego. Promotor: Edward Ciupak Hypki Anna Kontakt i zmiana kulturowa w pracach Stefana Czarnowskiego. Promotor: Ewa Nowicka

119

Janczak Małgorzata Dualizm jako kategoria psychosocjologiczna w świetle analizy wybranych publikacji Stanisława Ossowskiego. Promotor: Edward Ciupak Janik Leszek Muzyka rockowa jako obiekt zainteresowania młodzieŜy. Promotor: Antonina Kłoskowska Januszkiewicz BoŜena Wizje pracy w powojennym społeczeństwie polskim. Promotor: Witold Morawski Kaleta ElŜbieta Targówek – dawne przedmieście w procesie przemian. Promotor: Jan Węgleński Konieczna Małgorzata Model społeczeństwa w powieściach realizmu socjalistycznego. Proza polska w latach 1949-1954. Promotor: Jerzy Szacki Krasoczko Krzysztof Przyczyny powstania i upadku NSZZ Solidarność. Promotor: Kazimierz Doktór Kryńska ElŜbieta Transmisja kulturalna w rodzinie. Promotor: Antonina Kłoskowska Kustra Krystyna Alkoholizowanie się dzieci i młodzieŜy w świetle badań. Promotor: Jan Malanowski Miecugow Joanna Typ bohatera kultury ludowej i masowej. Promotor: Antonina Kłoskowska Misiewicz Grzegorz Społeczno-wychowawcza funkcja zakładu pracy (na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa). Promotor: Witold Morawski Morawski Piotr Samorządność robotnicza a ruch związkowy na podstawie materiałów publicystycznych w Polityce. Promotor: Witold Morawski

120

Netter Krystyna Funkcjonalna teoria religii Bronisława Malinowskiego. Promotor: Edward Ciupak Opolska ElŜbieta Stereotyp robotnika w procesach socjalistycznej industrializacji na przykładzie Polski. Promotor: Witold Morawski Oryńska Zofia Postawy społeczne intelektualistów. Publicystyka „Wiadomości Literackich” i „Prosto z mostu”, 1935-1939. Promotor: Andrzej Zajączkowski Piotrowska ElŜbieta Społeczeństwo w procesach regulacji społeczno-gospodarczych. Promotor: Witold Morawski Puczyłowska Małgorzata Magia a religia w ujęciu Frazera i Malinowskiego. Promotor: Edward Ciupak Raciborska Hanna Koncepcja religii w pracach Fryderyka Engelsa. Promotor: Edward Ciupak Radwanek Mariola Stosunki sąsiedzkie w środowisku wielkomiejskim. Promotor: Stefan Nowakowski Rakowska ElŜbieta Wartości religijne i społeczne propagowane w „Tygodniku Powszechnym” w okresie sierpień 1980 – sierpień 1981. Promotor: Edward Ciupak Rembelski Mariusz Odmiany ethosu nauki. Promotor: Bogdan Cichomski Sadzewski Jacek Dzielnica Wola w procesie przemian. Promotor: Stefan Nowakowski Sałasińska Joanna MłodzieŜ a kultura społeczna. Socjologiczne problemy uczestnictwa młodzieŜy szkół średnich w kulturze. Promotor: Antonina Kłoskowska Senille Dorota Kobiety w nauce. Promotor: Bogdan Cichomski

121

Sobotka ElŜbieta Stereotyp robotnika w procesach socjalistycznej industrializacji na przykładzie Polski. Promotor: Witold Morawski Stawowa Izabela Wpływ ideologii marksizmu na formy świadomości społecznej na przykładzie okresu 1947-1954 w Polsce. Promotor: Jadwiga Staniszkis Tarnawska Hanna Dynamika przemian inteligencji polskiej jako przedmiot zainteresowań badawczych i publicystycznych. Promotor: Wiesław Wiśniewski Tochowicz Tomasz Przerywanie ciąŜy: wtórna analiza zjawiska. Promotor: Magdalena Sokołowska Widerszpil Andrzej Idee społeczne w dobie kryzysu 1980-1981. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Winch Anna Zasady kreowania autorytetu naukowego. Promotor: Bogdan Cichomski Winch Sławomir System wartości społeczeństwa polskiego a propagowany system wartości władzy – warunki porozumienia. Analiza treści „Trybuny Ludu”. Promotor: Paweł Kuczyński Walońska-Stokłosa Krystyna Bohater pozytywny lat 1950-1955 w latach projekcji studenckiego czasopisma społeczno-literackiego „Po prostu”. Promotor: Edward Ciupak

122

1984
Abramowicz Lidia Źródła konfliktów małŜeńskich w świetle polskiej literatury socjologicznej. Promotor: Jan Malanowicz Bocheńska-Borkowska Iwona Naturalistyczna koncepcja Ŝycia społecznego w pismach Romana Dmowskiego. Promotor: Jerzy Szacki Chmiel Danuta Sytuacja kobiety w arabskim kręgu kulturowym na podstawie Koranu. Promotor: Ewa Nowicka Cieśla Małgorzata Problemy inteligencji i elit intelektualnych w literaturze socjologicznej i publicystyce. Promotor: Antonina Kłoskowska Dąbrowska Krystyna Choroby i ich leczenie: porównawcze studium społeczeństwa pierwotnego i współczesnego. Promotor: Ewa Nowicka Federowicz Michał Przystosowanie absolwentów wyŜszych szkół technicznych do pracy zawodowej. Ukierunkowania startu zawodowego. Promotor: Witold Morawski Grad Urszula Czynniki asymilacji Cyganów. Promotor: Ewa Nowicka Jawłowski Andrzej Wizje porządku społecznego w świadomości potocznej: analiza poezji ulotnej. Promotor: Jerzy Szacki Karpowicz Joanna Socjologiczne koncepcje choroby psychicznej. Promotor: Magdalena Sokołowska Krogulec Maciej Etos I Pułku Ułanów Krechowieckich. Promotor: Maria Misztal Łoś Marek Plakat socrealistyczny: próba analizy socjologicznej. Promotor: Antonina Kłoskowska

123

Oblicki Marcin Spory wokół idei uspołecznienia w Polsce 1944-1948. Pochwała Paweł Świat społeczny w wizji J. Grotowskiego. Promotor: Janina Wojna-Sujecka Pomianowska-Morawska Anna Dowcip jako przejaw świadomości społeczno-politycznej na przykładzie pisma humorystycznego „Mucha” z roku 1917. Promotor: Andrzej Zajączkowski Puchalski Jerzy Analiza instytucjonalna działalności samorządów robotniczych w PRL w latach 19441981. Promotor: Witold Morawski Tycińska Małgorzata Model społeczeństwa w powieściach realizmu socjalistycznego – proza polska w latach 1949-1954. Promotor: Jerzy Szacki Wdowiarska ElŜbieta Pozycja kobiety meksykańskiej z niskich warstw społecznych na podstawie ksiąŜek Oskara Lewisa „Sanchez i jego dzieci” oraz „Rodzina Martinezów”. Promotor: Ewa Nowicka

124

1985
Al-Okaily Ali M. Hussain The development of social services in industrial sector in Iraq. Promotor: Jan Malanowski Bartczak Lidia Definicja społeczeństwa a problematyka toŜsamości w pracach G.H Meada i A. Schutza. Promotor: Paweł Śpiewak Chałupiński Krzysztof Wzorce postaw obywatelskich 1930-1939. Analiza treści podręczników „Mówią Wieki”. Promotor: Andrzej Zajączkowski Frej-Bieńkowska Maria Funkcjonalna teoria religii Bronisława Malinowskiego. Promotor: Edward Ciupak Góralska Maria Socjopsychologiczne i prawne aspekty narkomanii. Promotor: Lech Falandysz Jachnis Dorota Niektóre cechy charakteru narodowego Polaków w świetle badań empirycznych. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Jakóbczak Dorota Oficjalne uzasadnienie prawomocności władzy politycznej w Polsce w latach 19711980. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Keller Krzysztof Wartości społeczne propagowane w tygodniku „Gość Niedzielny". Socjologiczna analiza treści za okres 1980-1983. Promotor: Edward Ciupak Kołtowska Renata Poznawczo-rozwojowe teorie kształtowania się moralności. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Krześniak Alina Szczęście małŜeńskie. Promotor: Jan Malanowski Malawko Krzysztof Czas doktoratu jako efekt i prognoza dokonań naukowych. Promotor: Bogdan Cichomski

125

Najder Jacek Społeczno-kulturowe przyczyny upadku w Iranie monarchii. Promotor: Ryszard śółtaniecki Niska Beata Zakład poprawczy dla nieletnich dziewcząt w Falenicy – studium monograficzne. Promotor: Jan Malanowski Pawlikowski Piotr Sposób myślenia a projekt reformy gospodarczej. Promotor: Ryszard śółtaniecki Pelczar Ryszard Analiza procesu decyzyjnego – studium przypadku. Promotor: Ryszard śółtaniecki Pochwała Anna Awans społeczny chłopów po 1945 r. w wybranych utworach literatury pięknej oraz w wybranych pamiętnikach. Promotor: Jan Malanowski Romanowski Wiesław Problematyka władzy w „Tygodniku Solidarność". Promotor: Antoni Kamiński Ruchlewicz Agnieszka Seksualizm – stan wybranych badań społecznych w Polsce. Promotor: Magdalena Sokołowska Ruiz Mariusz Autonomia nauki. Geneza problematyki. Teoretyczne i historyczne ograniczenia. Promotor: Bogdan Cichomski Rykowska ElŜbieta, Rykowski Zbigniew Konflikt przemysłowy a samorząd pracowniczy. Analiza sytuacji w wybranym przedsiębiorstwie i próby interpretacji socjologicznych. Promotor: Witold Morawski Rykowski Zbigniew > Rykowska ElŜbieta Wolfram Agnieszka Kwestia Ŝydowska w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku. Promotor: Ewa Nowicka Zarzycki Paweł Wizje polityczno-społeczne gospodarki w Polsce 1945-1949. Promotor: Witold Morawski

126

Zinserling Anna Etyka a polityka w socjologii Maxa Webera. Promotor: Zdzisław Krasnodębski

127

1986
Bajczuk Halina PołoŜenie społeczne migrantów w Polsce. Promotor: Michał Pohoski Bandosz Danuta Katolicka koncepcja małŜeństwa i rodziny w świetle wybranych publikacji. Promotor: Edward Ciupak Ciszek-Piróg Jolanta Naród – ojczyzna – świadomość narodowa w ujęciu Stanisława Ossowskiego. Promotor: Edward Ciupak Durlik Janusz O profilu ideowym "Wiadomości Literackich" w latach 1930-1939. Szkic do portretu liberała lat trzydziestych. Promotor: Paweł Śpiewak Dworzańczyk Barbara Niektóre determinanty sekularyzacji i postaw religijnych studentów. Promotor: Krzysztof Koseła Grabowski Wojciech Religijne i parareligijne aspekty w kulturze społeczno-politycznej Chin współczesnych. Promotor: Edward Ciupak Hubenowa-Siemieńska Ełga Monografia buddyjskiej grupy wyznaniowej w Polsce. Związek buddystów Zen„Sangha”. Promotor: Edward Ciupak Jagielska Ewa Wzór kulturowy rodziny chłopskiej na podstawie analizy pracy W. Thomasa i F. Znanieckiego pt. "Chłop polski w Europie i Ameryce". Promotor: Edward Ciupak Jakubaszek Małgorzata Instytucje przedstawicielskie i samorządowe w systemie politycznym Polski w latach 70-tych. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Jawłowska Barbara Polska reforma lat osiemdziesiątych. Próba opisu instytucjonalnych warunków jej realizacji. Promotor: Witold Morawski

128

Karwowska Teresa Państwo a nauka – problemy samorządności akademickiej w II Rzeczpospolitej. Promotor: Tomasz Hubner Kawecka Iwona Determinanty rozwoju kinematografii w Polsce w latach 1956 - 1963. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Kuczyńska Jolanta Koncepcja kobiety w opinii dwóch pokoleń. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Lewandowski Robert Aspiracje społeczno-zawodowe inŜynierów. Analiza niektórych uwarunkowań. Promotor: Bogdan Cichomski Lignowska Izabela Socjoterapia narkomanów. Obserwacja uczestnicząca. Promotor: Magdalena Sokołowska Ługowska Maria Socjalizacja polityczna a postawy polityczne młodzieŜy. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Mamczur Maria Pogrzeb jako instytucja kulturowa. Promotor: Edward Ciupak Moskała Mirosław Socjologiczne problemy religijności. Promotor: Edward Ciupak Muniak-Tarczoń GraŜyna Polityka społeczna w Polsce lat 80-tych. Promotor: Witold Morawski Pocent Włodzimierz Elementy systemu wartości a wizja struktury społecznej. Promotor: Jadwiga Staniszkis Popowska Małgorzata Instytucja przedstawicielskie w systemie politycznym Polski w latach siedemdziesiątych. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Radziwiłł Maciej Pojęcie gnostycyzmu w filozofii Ericha Fromma. Promotor: Jerzy Szacki

129

Reut-Sępolińska Iwona Obraz struktury zawodowej przedstawiony w podręcznikach i lekturach do nauczania przedmiotów: język polski i środowisko społeczno-przyrodnicze w klasach początkowych (I-III) szkoły podstawowej. Promotor: Antonina Kłoskowska Zarzycka Maja Legitymizacja kierowniczej roli PZPR w roku 1956 i w latach 1980-1981. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

130

1987
Bednarska ElŜbieta Instytucja małŜeństwa i rodziny w dawnym judaizmie na podstawie analizy Starego Testamentu. Promotor: Piotr Chmielewski Bennewicz Maciej W poszukiwaniu archetypu kultury średniowiecznej Zachodu. Obecność Zakonu Niemieckiego w Prusach jako przykład konfrontacji politycznej i kulturowej. Promotor: Ryszard śółtaniecki Bieniewski Jerzy Robotników wizja struktury społecznej. Promotor: Jan Malanowski Brzeski Krzysztof Polityczny wymiar obrazu Polski w oczach dzieci. Promotor: Barbara Szacka Budyta Małgorzata Rosja i Rosjanie w twórczości Mariana Zdziechowskiego. Promotor: Jerzy Szacki Damrosz ElŜbieta Myśl społeczno-polityczna Romana Dmowskiego i Wincentego Witosa na tle ideologii ruchu narodowego i ruchu ludowego. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Derdziuk Zbigniew „Wiara i Światło” jako zjawisko socjologiczne. Promotor: Krzysztof Koseła Drobik Agnieszka Plotka – wybrane problemy konwersacji plotkarskiej. Promotor: Mirosława Marody Duda-Remiszewska Barbara Osobowe przesłanki ładu zbiorowego w myśli społecznej Jana Pawła II. Promotor: Ryszard śółtaniecki Dziadek Sławomir Obrazy rzeczywistości dnia codziennego. Jesień 1982 roku w pamiętnikach. Promotor: Mirosława Marody Gasek ElŜbieta Stereotyp śyda w świadomości społeczeństwa polskiego. Promotor: Edward Ciupak

131

Gawroński Marek Obraz społeczeństwa polskiego i gospodarki oraz postulaty zmian w świetle wybranych czasopism I połowy 1987 r. Promotor: Witold Morawski Hryńko Jerzy Przemiany świadomości społecznej w Polsce na przełomie lat 70-tych i 80-tych w świetle badań i diagnoz socjologicznych. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Jezierski Janusz Domy dziecka w perspektywie teorii Ervinga Goffmana o instytucjach totalnych. Promotor: Henryka Kwiatkowska Jaroszkiewicz Beata Nowy rodzaj antysemityzmu na ziemiach Królestwa Polskiego w końcu XIX wieku. Promotor: Jerzy Wiatr Kamińska Ewa Fenomen religii w świetle psychoanalizy Zygmunta Freuda i teorii funkcjonalnej Bronisława Malinowskiego. Promotor: Edward Ciupak Kowalewska Krystyna Monografia Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Kuczyńska Jolanta Koncepcje roli kobiety w opinii dwóch pokoleń. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Kuncewicz Agnieszka Seksualizm. Stan wybranych badań w Polsce w dziedzinie seksualizmu oraz analiza publikacji poświęconych tej tematyce w piśmie młodzieŜowym. Promotor: Magdalena Sokołowska Kurowski Marek Idea nauk społecznych w filozofii Wittgensteina. Promotor: Zdzisław Krasnodębski Lewkiewicz Beata Teologia wyzwolenia a nauka społeczna kościoła rzymsko-katolickiego. Promotor: Edward Ciupak Łuczka Mirosław Konserwatyzm kulturowy jako realizacja w warunkach PRL. Promotor: Paweł Śpiewak

132

Ługowska Maria Socjalizacja polityczna a postawy polityczne młodzieŜy. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Mankowicz-Lignowska Izabela Socjoterapia narkomanów. Obserwacja uczestnicząca. Promotor: Magdalena Sokołowska Matejek Renata Pragmatyka plakatu politycznego – rola i funkcje w latach 1945-1979. Promotor: Henryk Kliszko Mościńska Lidia Władza charyzmatyczna a władza lokalna – problemy legitymizacji władzy w Polsce w latach 1926-1939. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Nosowski Zbigniew Konieczność i moŜliwość odrodzenia filozofii politycznej w myśli Leo Straussa. Promotor: Paweł Śpiewak Płonkowski Tomasz Kobiety w Sejmie PRL. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Podkomorzy ElŜbieta Wybrane problemy nierówności społecznych między kobietą a męŜczyzną w Polsce. Promotor: Jan Malanowski Pomianowski Jerzy Międzykulturowe bariery percepcji muzyki. Promotor: Mirosława Marody Sikorska Anna Racjonalność nauki. Promotor: Bogdan Cichomski Skórczyńska Magdalena Obraz społeczeństwa polskiego na łamach prasy socjologicznej w latach 1975-1981. Promotor: Mirosława Marody Strzałkowski Piotr Próba analizy budŜetu państwa w PRL na tle wydarzeń społecznych, politycznych i gospodarczych w latach 1947-1986. Promotor: Jerzy DrąŜkiewicz Swianiewicz Magdalena Wstyd a współczesna młodzieŜ polska na podstawie analizy wypowiedzi prasowych i ocen ekspertów. Promotor: Andrzej Siciński

133

Targoński Paweł Środki halucynogenne i ich zastosowanie w róŜnych kulturach. Promotor: Andrzej Siciński Tatarczak Ewa Społeczne zróŜnicowanie aspiracji edukacyjnych. Promotor: Wiesław Wiśniewski Tatarczak Jerzy Obraz kryzysu społeczno-politycznego lat 80-tych na łamach tygodników "Polityka" i "Tygodnik Powszechny" w okresie od sierpnia 1980 do grudnia 1981. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Winch Joanna Kabaret studencki jako odpowiedź pokolenia na Marzec’68. Promotor: Paweł Kuczyński Wójcik Halina PołoŜenie społeczne migrantów w Polsce. Promotor: Michał Pohoski Wypych Franciszek Dyrektorzy i reforma gospodarcza. Promotor: Wiesława Kozek Wysoka-Andrzejewska Małgorzata Warunki mieszkaniowe inteligencji na tle ogólnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce. Promotor: Michał Pohoski Wysocki Sławomir Ludzie sportu. Podstawowe typy osobowości a modele sportu. Promotor: Antonina Kłoskowska Zagajewski Dariusz Wzory osobowe na łamach tygodnika "Razem" w latach 1980-1985. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

134

1988
Bilska Małgorzata Świat propagandy i sposoby jego prezentacji. „Po prostu” 1953 i 1956 r. Promotor: Ireneusz Krzemiński Gawlak Ilona Świadomość narodowa chłopów polskich w świetle materiałów autobiograficznych. Promotor: Antonina Kłoskowska Górowska Magdalena Warunki bytowe nauczycieli polskich w połowie lat osiemdziesiątych. Promotor: Wiesław Wiśniewski Grudziński Janusz Zmiany współczynnika samobójstw odbiciem sytuacji społecznej w latach 1970-1986. Promotor: Jan Malanowski Jankowska Teresa Ruch konsumencki w Polsce. Tygodnik "Veto". Promotor: Witold Modzelewski Kamiński Marek Badacz i uczestnik. Rzecz o społecznym i psychologicznym zakorzenieniu procesu gromadzenia wiedzy o areszcie śledczym. Promotor: Antoni Kamieński Krukowski Krzysztof Nowe kierunki w socjologii nauki. Promotor: Bogdan Cichomski Krystecka Anna Postawy religijne Polaków. Nawrócenia i odejście od wiary. Promotor: Antonina Kłoskowska Markowska Krystyna Problemy akulturacji grupy etnicznej. Studium badań terenowych wśród Łemków i Ukraińców na terenie parafii Borzytuchom. Promotor: Edward Ciupak Mielczarek Adam Miejsce pojęcia pamięci w teorii polityki Hannah Arendt. Promotor: Paweł Śpiewak Migza-Rawska Aldona śycie kulturalne województwa ostrołęckiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Ostrołęki. Promotor: Antonina Kłoskowska

135

Mrozowicz-Zientalska Dorota Sytuacja pracy, warunki Ŝycia i postawy społeczno-zawodowe kobiet w przemyśle elektronicznym w Polsce i Japonii. Analiza wyników badań empirycznych. Promotor: Bogdan Cichomski Niziński Paweł Postmodernizm a socjologia D. Bella. Promotor: Paweł Śpiewak Parzychowski Krzysztof Kształtowanie się świadomości narodowej w świetle ludowych autobiografii. Promotor: Antonina Kłoskowska Pawlak Wojciech Rewolucja meksykańska. Studium historyczno - socjologiczne. Promotor: Joanna Kurczewska Rudnicki Witold Wpływ rozwoju technologii w krajach wysoko rozwiniętych na stosunki WschódZachód. Promotor: Witold Morawski Szafraniec ElŜbieta Międzywojenny i współczesny savoir-vivre. Próba porównania. Promotor: Andrzej Siciński Szewczyk Urszula Koło Przyjaciół Dzieci im. Kazimierza JeŜewskiego. Analiza działania małej organizacji charytatywnej. Promotor: Jan Malanowski Tretyn Marek Rola O.O. Jezuitów w kształtowaniu kultury i katolicyzmu polskiego. Promotor: Edward Ciupak Wieteska Małgorzata Kolektyw jako upaństwowiona forma stosunków społecznych. Promotor: Paweł Kuczyński Wilimczyk Marzena Procesy dezintegracji współczesnej rodziny polskiej. Promotor: Jan Malanowski Wiśniewska Ewelina Postawy wobec pracy i przedsiębiorstwa młodych i starych robotników japońskich. Promotor: Bogdan Cichomski

136

Wrońska Małgorzata Ocena i obraz działalności związków zawodowych oraz rzeczywistości społecznej lat 1970-1986. Promotor: GraŜyna Gęsicka

137

1989
Baran Beata Rodzina chłopska w warunkach emigracji i dezintegracji przestrzennej (studium rodziny chłopskiej) na podstawie analizy dzieła W. Thomasa i F. Znanieckiego pt.: „Chłop polski w Europie i Ameryce”. Promotor: Edward Ciupak Bielecka Barbara Obyczaje i obrzędy weselne dawniej i dziś na przykładzie Podlasia. Promotor: Andrzej Siciński Bielska Ewa Polska reklama telewizyjna lat 80-tych. Zjawisko okresu przejściowego. Promotor: Andrzej Siciński Borkowski Aleksander Identyfikacja postaw politycznych w badaniach ankietowych. Pytania zamknięte i pytania otwarte (studium przypadku). Promotor: Henryk Banaszak Brzozowska-Smolarska Anna „Stańczyk”. Analiza ideologii neoliberalnej. Promotor: Ryszard śółtaniecki Cieślak Ewa Komplementarne techniki leczenia na przykładzie ziołolecznictwa. Promotor: Barbara Uramowska-śyto Ciołek-Szkodny Dorota Czynniki determinujące awans kobiety w Ŝyciu społeczno-politycznym. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Dąbrowska-Urraca GraŜyna Zmiany ról małŜeńskich i rodzicielskich w rodzinach z dorastającymi dziećmi na podstawie badań empirycznych. Promotor: Andrzej Siciński Domaradzka Małgorzata Rozwody. Analiza obecnego stanu społecznych uwarunkowań i skutków rozwodów w środowisku miejskim. Promotor: Andrzej Siciński Egeman Tomasz Odpowiedzialność naukowców i nauki za negatywne jej skutki. Promotor: Bogdan Cichomski

138

Gac Beata Łapówka. Studium socjologiczne. Promotor: Piotr Kwiatkowski Gurzkowska Beata Koncepcja zdrowia psychicznego w neopsychoanalizie na podstawie poglądów Karen Horney. Promotor: Mirosława Marody Jackl Agnieszka Myśl Carla Gustawa Junga a współczesność. Promotor: Jerzy Szacki Kowalczyk Andrzej Emigracje powojenne i ich społeczne oblicza. Promotor: Witold Morawski Kucińska Ewa Obraz kraju osiedlenia emigrantów polskich Brazylii i Stanów Zjednoczonych w kontekście problematyki swojskości i obcości. Promotor: Ewa Nowicka Mendza Marzena Edukacja ekologiczna w Polsce na poziomie szkoły podstawowej (w ramach nauczania biologii i geografii). ZałoŜenia i treści obowiązujących podręczników. Promotor: Andrzej Siciński Mocek Stanisław Oblicza moralnej kondycji człowieka. Promotor: Ryszard śółtaniecki Nawrocki Jan Stereotyp etniczny ujmowany jako specyficzny typ postawy a doświadczenie kontaktu międzygrupowego. Promotor: Ewa Nowicka Pankowski Krzysztof Nuda jako zjawisko psychologiczne i kulturowe. Promotor: Andrzej Siciński Polkowska Sabina Transmisja wartości autorytarnych w środowisku rodzinnym i szkolnym. Promotor: GraŜyna Kasprowicz Popiel Maria Socjopsychologiczne mechanizmy funkcjonowania przesądów, zabobonów i reliktów magii w społeczeństwie i kulturze współczesnych Polaków na podstawie badań przeprowadzonych w m. Otwocku. Promotor: Andrzej Siciński

139

Rutkowski Maciej Wybrane formy świadomości polskich robotników w pierwszych latach po wojnie. Promotor: Jan Malanowski Sacewicz Jolanta Kultura Ŝycia codziennego rodziny miejskiej. Promotor: Edward Ciupak Stolarczyk Ewa Kościół katolicki i protestancki w Stanach Zjednoczonych. Wybrane problemy.. Promotor: Edward Ciupak Szczucki Jan Postawy studentów wobec uniwersytetu na przykładzie UW. Promotor: Stefan Nowak Tokarski Sławomir Kategorie czasu i przestrzeni w kulturze religijnej średniowiecza. Promotor: Edward Ciupak Zajdel Maria Struktura społeczna dzieci z wadą słuchu. Promotor: Barbara Uramowska Zapisek Gabriela Wstęp do Europy. Promotor: Ryszard śółtaniecki

140

1990
Barański Dariusz Emigracja z PRL w latach 1979-1989. Promotor: Jerzy DrąŜkiewicz Białas Barbara PodłoŜe społeczne antysemityzmu w Polsce po 1945 r. Promotor: Jan Malanowski Bierzyński Jakub Społeczne poczucie sprawiedliwości. Promotor: Michał Pohoski Babiński Krzysztof Wartości kontrkultury w filmie amerykańskim. Promotor: Antonina Kłoskowska Brochwicz-Donimirska Magdalena Fenomen Frontu Narodowego we Francji. Promotor: Jerzy Wiatr Carvahlo Andrea de Społeczne uwarunkowania adaptacji studentów afrykańskich w Polsce. Promotor: Wiesław Wiśniewski Carvahlo Paulo de Studenci obcokrajowcy w Polsce. Ich adaptacja i wyobraŜenia o Polakach i o samych sobie. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania ChorąŜy Małgorzata Zderzenie kultur i jego obraz w wybranych powieściach pisarzy Czarnej Afryki. Promotor: Ewa Nowicka Głowacki Marcin Polskie universum symboliczne. Analiza pamiętników emigrantów polskich w Stanach Zjednoczonych i Ameryce Południowej. Promotor: Antonina Kłoskowska Hryńko ElŜbieta Sytuacja bytowa rodzin polskich przełomu lat 70-tych i 80-tych a przemiany świadomości społecznej. Promotor: Andrzej Siciński Kopańska Anna PołoŜenie rodzin wychowujących dziecko umysłowo upośledzone. Promotor: Andrzej Siciński

141

Kozłowska Małgorzata Ksiądz Jerzy Popiełuszko – kapłan i bohater. Promotor: Edward Ciupak Legat Sławomir Elementy analizy socjologicznej i mikroekonomicznej teorii grup i organizacji Mancura Olsona. Promotor: Joanna Kurczewska Modzelewska Katarzyna Szkoły waldorforskie jako element alternatywnego sposobu Ŝycia. Promotor: Ryszard śółtaniecki Morawiec Milena Rehabilitacja schizofrenii. Próba monografii. Promotor: Mirosława Marody Oliwa Beata Skandal – społeczne przyczyny, funkcje i konsekwencje. Próba socjologicznej analizy zjawiska. Promotor: Andrzej Siciński Osiecka Justyna [Inteligencka samooidentyfikacji ludzi z wyŜszym wykształceniem w Polsce (próba opisu z wykorzystaniem koncepcji samorealizacji Karen Horney)]? Promotor: Mirosława Marody Palacz Katarzyna Wyborcze dylematy na podstawie rozmów z osobami kandydującymi do organów samorządu terytorialnego w kwietniu i maju 1990 r. Promotor: Jadwiga Staniszkis Piątek Beata Parafia Kazanów IłŜecki – monografia. Promotor: Edward Ciupak Pierzgalska ElŜbieta Zmagania się rodziny z chorobą. Promotor: Magdalena Sokołowska Pioterczak ElŜbieta Autorytaryzm społeczeństwa polskiego 1978-1989. Analiza porównawcza. Promotor: Bogdan Cichomski Przybyłowski Ryszard Wybrane aspekty polityczne Solidarności 80/81. Apolityczna mgła (tradycyjne pojęcie władzy). Promotor: Ryszard śółtaniecki

142

Roman Anna Swojskość i obcość a płeć. Problem dystansu społecznego między kobietami i męŜczyznami. Promotor: Ewa Nowicka Rozwadowska Ewa Współczesna polska inteligencja na Wileńszczyźnie na przykładzie wybranych środowisk: koła literackiego i środowiska nauczycieli. Promotor: Jan Malanowski Rumińska ElŜbieta Wybrane problemy socjologiczne z Ŝycia Wilna 1939-1941. Promotor: Jan Malanowski Waśkiewicz Andrzej Liberalizm między wojnami. Przypadek Polski. Promotor: Jerzy Szacki Wyszyński Robert Zapomniani Polacy. Kultura i świadomość Polaków w Kazachstanie. Promotor: Antonina Kłoskowska

143

1991
Biedroń Anna Zastosowanie teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego w analizie procesu kulturalizacji. Promotor: Leszek Korporowicz Cichowicz Marta Studenci UW wobec demokracji. Dynamika postaw 1988-1991. Promotor: Jerzy Bartkowski Fayez Freijat The Algerian inmigration in France. Some problems of return and adaptation. Promotor: Jan Malanowski Gacek Dorota Człowiek wobec przeszłości. Refleksje nad tradycją w twórczości Czesława Miłosza. Promotor: Jerzy Szacki Goleniak Wojciech Awans społeczno-zawodowy kobiet w Polsce 1941-1985. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Iwanowski Dariusz Narodowy radykalizm w dwudziestoleciu międzywojennym. Promotor: Ryszard śółtaniecki Kilias Jarosław Jan Kollár i jego „Naród Słowiański”. Promotor: Jerzy Wiatr Konieczna Joanna Polacy i Moskale. Dwa punkty widzenia na stosunki polsko-rosyjskie. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania KoŜuch-Skowron Krystyna Dysfunkcjonalność szkoły wiejskiej na przykładzie szkoły podstawowej w Woli Osowińskiej. Promotor: Wiesław Wiśniewski Krasnodębska Urszula Edukacja alternatywno-autorska w działaniach twórczych grupy "Artner”. Promotor: Anna Wyka Kurczewska Urszula Machiavellizm jako zjawisko społeczne. Promotor: Jerzy Szacki

144

Majewska Magdalena Poczucie swojskości i obcości w środowisku warszawskich ewangelików. Promotor: Ewa Nowicka Malinowska-Korczak Krystyna Problemy społeczno-religijne w homiliach i przemówieniach papieŜa Jana Pawła II. Studium treści homilii i przemówień wygłoszonych w okresie trzech pielgrzymek do Polski. Promotor: Edward Ciupak Maniewski Grzegorz Adaptacja społeczno-zawodowa młodzieŜy w śyrardowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego (na tle historii zakładów). Promotor: Jan Malanowski Ostrowski Waldemar Kultura a religia w interpretacji Floriana Znanieckiego. Promotor: Edward Ciupak Petz Janusz Religia w ujęciu antropologii strukturalnej C. Levi-Straussa. Promotor: Edward Ciupak Rychłowska Irena Krytyka wobec sztuki. ‘Arsenał’55. Promotor: Andrzej Tyszka SoŜewska Joanna Społeczne i psychologiczne uwarunkowania poczucia zaufania interpersonalnego. Promotor: Jerzy Bartkowski Szczepanik Anna Koncepcje wolności i ich realizacje w ramach młodzieŜowej kultury alternatywnej ze szczególnym uwzględnieniem ruchu anarchistycznego w Polsce w latach osiemdziesiątych. Promotor: Andrzej Tyszka Tichy Anna Zjawiska społeczne związane ze śmiercią i umieraniem. Promotor: Jan Malanowski

145

1992
Badora Barbara, Szymańska Joanna "Święty naszych czasów". Narodziny i rozwój kultu księdza Jerzego Popiełuszki w świadectwach materialnych. Promotor: Antoni Sułek Borzęcki Mariusz Tradycja i współczesność etosu harcerskiego na przykładzie instruktorów Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Cybulska Agnieszka Dziecko i dzieciństwo w kulturze europejskiej. Od średniowiecza do romantyzmu. Promotor: Andrzej Siciński Czajkowski Tomasz Fryderyka Augusta von Hayeka koncepcja cywilizacji wolności. Geneza, zagroŜenia. Promotor: Jadwiga Staniszkis Czarnecki Adam Liderzy opinii wśród konsumentów. Promotor: Lechosław Garbarski Dyjas Anna Liberalizm ekonomiczny i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w procesie transformacji systemowych. Promotor: Jadwiga Staniszkis Frańczak Halina Jaka wolność słowa? Promotor: Andrzej Tyszka Gardocki Sylwester Aborcja. Społeczno-prawny wymiar zagadnienia. Promotor: Jerzy Wiatr Koźmińska Ewa Polsko-Ŝydowskie rozrachunki wojenne. Promotor: Paweł Śpiewak KsięŜuk Agata Zjawisko bezrobocia w Polsce i jego społeczne konsekwencje. Promotor: Bogdan Cichomski

146

Kurach Barbara Margaret Thatcher – sylwetka polityczna i styl "śelaznej Damy". Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Semedo Elisio Pereira Spór wokół ustaw o aborcji. Praca porównawcza w oparciu o dane z Francji i Polski. Promotor: Jerzy DrąŜkiewicz Sójka Ewa Parafia wielkomiejska Warszawa-Stegny. Promotor: Edward Ciupak Szczepankowska Anna Wpływ doświadczenia bezrobocia na zapatrywania społeczno-ekonomiczne w sytuacji transformacji systemowej. Promotor: Bogdan Cichomski Szczepańska Magdalena Dyskusja społeczna nad projektem nowelizacji ustawy o aborcji. Opis i próba oceny. Promotor: Jerzy DrąŜkiewicz Szymańska Joanna > Badora Barbara Tkaczuk Robert Uczestnictwo kulturalne mieszkańców wsi na podstawie badań empirycznych we wsi Lelis. Promotor: Andrzej Tyszka

147

1993
Borzym Dominika Kobiety w parlamencie. Polska na tle Europy Zachodniej. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Byszewska Dorota Od monopolu do normalności. Ewolucja mediów audiowizualnych w Polsce. Promotor: Anna Sawisz Dąbrowska Joanna, Tomasz Wolf Rejon siedlecki. Lokalny rynek pracy w warunkach transformacji gospodarki. Wrzesień 1990-grudzień 1991. Promotor: GraŜyna Gęsicka Dudkiewicz Piotr Dobrowolne bezrobocie a działalność urzędów pracy. Nielegalne i quasi-legalne aspekty zachowań. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Jórczak Beata, Jórczak Bartłomiej ZróŜnicowanie i przemiany judaizmu współczesnego na tle tradycyjnej wiary Ŝydowskiej. Promotor: Edward Ciupak Juszkiewicz Katarzyna Łagry sowieckie i obóz koncentracyjny faszystowski w świetle publikacji i doświadczeń osobistych. Promotor: Edward Ciupak Kowalski Michał Charakterystyka toŜsamości zbiorowej „wypędzonych” ze Śląska na podstawie badań przeprowadzonych w 1990 r. w Oerlinghausen. Promotor: Ewa Nowicka Larsson Joanna Społeczne i psychologiczne uwarunkowania poczucia zaufania interpersonalnego. Promotor: Jerzy Bartkowski Łapiński Robert „... w kwestii racjonalności”. Promotor: Henryk Kliszko Łuczka Piotr Bezrobotni i "Samoobrona" na scenie politycznej. Analiza protestów na Pomorzu Środkowym w pierwszej połowie 1993 roku i próba porównania ich do wystąpień w sierpniu 1980 r. Promotor: Paweł Kuczyński

148

Łyszkowska Monika Porozumienie Centrum. Promotor: Tomasz śukowski Mazurkiewicz Łukasz Wspólnota, autorytet, tradycja. W kręgu wartości konserwatywnych społeczeństwa polskiego okresu transformacji systemowej. Promotor: Mirosława Marody Narojczyk Beata Autorytaryzm i stereotypowość a postawy nietolerancji. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Nowakowska Agata, Wiszowaty Monika Problem antysemityzmu w teoriach i badaniach społecznych. Studenci Warszawy wobec zjawiska antysemityzmu. Promotor: Ireneusz Krzemiński Pankowski Krzysztof Moja droga do więzienia. Indywidualny i instytucjonalny kontekst stawania się więziennym wychowawcą. Promotor: Kazimierz Frieske Rymarczyk Piotr Kultura apatii – nowa prasa młodzieŜowa. Promotor: Mirosława Marody Ryterska Anna „Wszystkie dzieci są nasze”. Przemiany instytucjonalnych form kontroli procesu reprodukcji – rodzina kontra państwo. Promotor: Jan Poleszczuk Saloni Jan Reakcja ugrupowania politycznego na własną klęskę. Zmiany w propagandzie ROAD-u po 25 listopada 1990 r. Promotor: Mirosława Grabowska Skórczyńska Magdalena Konflikty na tle zwolnień grupowych na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Zakładu Urządzeń Telefonicznych im. Komuny Paryskiej TELKOM-ZWUT w Warszawie. Promotor: GraŜyna Gęsicka Szczęsny Paweł Kwestia litewska, białoruska i ukraińska w Polsce w latach 80-tych. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

149

Szydlak Przemysław Granice obcości etnicznej i wyznaniowej. Wymiar jawny i ukryty. Promotor: Ewa Nowicka Wiszowaty Monika > Nowakowska Agata Wolf Tomasz > Dąbrowska Joanna

150

1994
Bielicki Aleksander Magia i religia. Szamani i kapłani wśród Indian Pawnee. Promotor: Ewa Nowicka Daszkiewicz-Popielarek Katarzyna Wybrane systemy gospodarcze a znaczenie pracy w perspektywie społecznej. Promotor: Jerzy Bartkowski Długołęcka Joanna Analysis of potential impact of the Leonardo de Vinci Programme to Polish system. Promotor: Ireneusz Białecki Doktór Michał Problemy ateizmu filozoficznego w świetle wybranych filozofów – L. Feuerbacha i K. Marksa Promotor: Edward Ciupak Groskrejc Aneta Wielkie bale mieszkańców Warszawy jako instytucja Ŝycia kulturalnego. Analiza socjologiczno-historyczna. Promotor: Edward Ciupak Haman Jacek Demokracja, lewica, prawica. Próba odtworzenia potocznych znaczeń wybranych terminów politycznych. Promotor: Mirosława Marody Karczmarczyk GraŜyna Biografia intelektualna Jamesa McGill Buchanana. Promotor: Witold Morawski Kosecka Małgorzata Ekonomiczny wymiar procesu reprodukcji. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Kotnowska Ewa Kultura symboliczna w Ŝyciu mieszkańców osiedla warszawskiego. Promotor: Edward Ciupak Kozyra Małgorzata Dlaczego Tymiński? Próba wyjaśnienia fenomenu popularności Stanisława Tymińskiego. Promotor: Krzysztof Koseła

151

Miklas Małgorzata Ekonomiczny wymiar procesu reprodukcji. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Mokrosińska Dorota Współczesne czytanie filozofii politycznej Hobbesa i Straussa – zerwanie z tradycją i wątki liberalne w myśli filozofii. Promotor: Paweł Śpiewak Molęda-Zdziech Małgorzata Obecna nieobecność – o bojkocie mass mediów po 13 grudnia 1981 roku. Promotor: Ireneusz Krzemiński Nałęcz Sławomir Między edukacją a rynkiem – szkoły biznesu w Polsce. Analiza zjawiska i studium przypadku. Promotor: Witold Morawski Nietupski Bogusław Zderzenie kulturowe w amerykańskiej fabryce. Perspektywa konfliktu organizacyjnego. Promotor: Wiesława Kozek Pajek Katarzyna Społeczne aspekty rozwoju reklamy prasowej 1990-1993. Promotor: Piotr Kwiatkowski Pełczyńska Katarzyna [późn. Pełczyńska-Nałęcz] Zaufanie do instytucji Ŝycia publicznego w Polsce. Metody pomiaru i interpretacja wyników. Promotor: Antoni Sułek Piotrowska Ewa Kultura symboliczna w Ŝyciu osiedla warszawskiego. Promotor: Edward Ciupak Piwińska ElŜbieta Problemy ekologiczne w społecznym nauczaniu Kościoła rzymsko-katolickiego. Promotor: Edward Ciupak Poławski Paweł Ideologie polityki zatrudnienia i bezrobocia. Promotor: Kazimierz Frieske Rancewicz-Szumańska Joanna MałŜeństwo tradycyjne a współczesne. Promotor: Jan Poleszczuk Tomczak Krzysztof Władza w przedsiębiorstwie. Projekt i realia. Promotor: Paweł Kuczyński

152

Wróblewski Paweł Nieposłuszeństwo obywatelskie w świetle autobiografii M. Gandhiego. Promotor: Mirosław Chałubiński śak Ewa Polacy o śydach. Problematyka Ŝydowska w tekstach publicystycznych i badaniach socjologicznych. Promotor: Ewa Nowicka

153

1995
Adamski Ryszard Psychospołeczne uwarunkowania wizerunku marki produktu. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Bem Cezary Postawy i poglądy polityczne Cicerona i Cezara w świetle pojęć politycznych Maxa Webera. Promotor: Wojciech Modzelewski Bocheński Olgierd Ruch Hard Core w Polsce w latach 1987-1993. Próba opisu. Promotor: Jerzy Wertenstein-śuławski Danowski Cezary Problemy kościoła i antyklerykalizmu prezentowane w ”Gazecie Wyborczej”. Promotor: Edward Ciupak Depta Dominika Teatr jako próba zrozumienia samego siebie. Promotor: Andrzej Tyszka Domański Robert House effect w Polsce. Promotor: Antoni Sułek Domarecka Ewa Rozwój osobowości przez kulturalizację na przykładzie Zbigniewa Herberta. Promotor: Leszek Korporowicz Dzięgielewska Dominika Metoda wyceny warunkowej. Zastosowanie sondaŜu do oceny wartości dóbr środowiskowych (przykład projektu zahamowania eutrofizacji Bałtyku). Promotor: Jerzy Bartkowski Dziugieł Cezary Świadomość jednostki jako czynnik kształtujący rynek. Analiza wskaźnika optymizmu konsumenta. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Gmitrzak Renata Zmiana wartości pracy. Kulturowa interpretacja przysłów. Promotor: Wiesława Kozek Golik ElŜbieta Postawy wobec eutanazji w Polsce. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

154

Gołębiowska Dorota Biuro matrymonialne jako instytucja kojarzenia małŜeństw. Studium socjologiczne. Promotor: Edward Ciupak Jakubowska Jolanta Polacy w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Promotor: Janusz Grzelak Jankowska Monika Kobiety w polityce i biznesie. Jak je widzą a jakie są naprawdę. Promotor: Edward Ciupak Kwaśniewska Łucja Obraz męŜczyzny w oczach kobiet w aspekcie relacji między płciami. Promotor: Ewa Nowicka Nowakowski Krzysztof Instytucja samorządu terytorialnego. Promotor: Jadwiga Staniszkis Połczyńska ElŜbieta Przemiany kultury w miejscowościach turystycznych. Promotor: Andrzej Przecławski Pytlos Robert „Posłani do wolności” wobec liberalnego wyznania. Promotor: Jolanta Babiuch-Luxmoore Sarnowska Małgorzata Obraz współczesnej kobiety w świetle czasopism „Twój Styl”,” Uroda” i „Pani” w latach 1990-1993. Promotor: Edward Ciupak Sojczyńska-Matyjek Agnieszka Tworzenie się nowej społeczności w Bornem Sulinowie. Promotor: Wojciech Modzelewski Sosnowska Anna “The Public and the Private": Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Nancy Fraser. Promotor: Jerzy Szacki Tyszka Krzysztof Pojęcie narodu i państwa w myśli konserwatystów krakowskich. Promotor: Barbara Szacka

155

Wawrzyniak Wiesław Idea Europy a ewolucja opinii Polaków w latach 1991-1994 jako czynnik determinujący proces dostosowawczy Polski do członkostwa w Unii Europejskiej na podstawie badań „Eurobarometru”. Promotor: Ireneusz Krzemiński Zarzycka Joanna Doradztwo personalne w Polsce. Rozwój rynku usług konsultingowych w 1-szej połowie lat 90-tych. Promotor: Paweł Kuczyński Ziółkowska Dorota Kultura organizacji w środowisku wielonarodowym. Promotor: Leszek Korporowicz śyczyńska-Ciołek Danuta Nacja i naród. Problem świadomości narodowej na Białorusi. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania

156

1996
Bogdańska Agnieszka Samotność i ludzie samotni w cywilizacji wielkomiejskiej. Promotor: Edward Ciupak Borowczyk Katarzyna Etos pracy a procesy przemian. Nauczyciele i robotnicy. Promotor: Wiesława Kozek Borzymek ElŜbieta Człowiek a historia. Myśl cywilizacyjna Ericha Fromma. Promotor: Mirosław Chałubiński Brzozowska Wanda Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich w Polsce. Promotor: Edward Ciupak Chrzanowski Jacek Pornografia – subkultura marginesu społecznego czy europejska? Analiza socjologiczna artykułów prasowych. Promotor: Edward Ciupak Ciacek Paweł Stosunek do prywatyzacji. Źródła poparcia i odrzucenia. Promotor: Paweł Kuczyński Cichocki Jacek SYSTEM na BIZNES do diamentowego SUKCESU czyli studium przypadku systemu dystrybucji bezpośredniej korporacji Amway. Promotor: Paweł Kuczyński Ciechomski Marcin Zwróćmy Naturze Pilicę. Związek gmin Pilica. Analiza instytucjonalna. Promotor: Piotr Chmielewski Dec Jacek Kultura obyczajowa osób zorientowanych homoseksualnie w świetle czasopism „Filo”, „Inaczej”, „Men”. Promotor: Wojciech Modzelewski Dzieudonne Mpika Przekształcenie na skutek prywatyzacji: przypadek Thomson-Polkolor. Promotor: Wiesława Kozek Gawlik Jan Instytucjonalne i indywidualne strategie radzenia sobie z bezrobociem na wsi. Promotor: Wiesława Kozek

157

Hawrylik Ewa Sztuka współczesna a społeczne poczucie sensu. Teatr Akademia Ruchu i Towarzystwo Teatralne Wierszalin w poszukiwaniu sensu zbiorowego. Promotor: Alina Kapciak Jasiński Marcin Techniki perswazyjne w relacjach z badań sondaŜowych w polskiej prasie codziennej. Promotor: Antoni Sułek Kalisiewicz Robert Reklama a ustrój gospodarczy. Aktywność reklamowa firm województwa warszawskiego w latach 1993-1994 na tle rodzącego się rynku reklamowego w Polsce. Promotor: Witold Morawski Kawecka Anita Socjologiczne aspekty powrotu nauki religii do szkoły. Promotor: Edward Ciupak Kruszewski Krzysztof Kłamstwo i artefakt. O zagroŜeniach ankietowych studiów nad autorytaryzmem. Promotor: Ewa Nowicka Krzywiec Anna Postawa Ŝycia świadków Jehowy: forma autonomiczności czy zaangaŜowania. Promotor: Wojciech Modzelewski Kuryłek Jowita Problemy socjologii prostytucji. Promotor: Edward Ciupak Liszewska Małgorzata Nowa sytuacja pracy i jej znaczenie. Promotor: Wiesława Kozek Marońska-Wojtyńska Joanna Analiza projektu i realizacji programu profilaktycznego – drugi elementarz, czyli program siedmiu kroków. Promotor: Kazimierz Frieske Michalska Małgorzata Kryzys ekologiczny w perspektywie millenarystycznej. Studium Świadków Jehowy. Promotor: Wojciech Modzelewski Niecikowska Renata Nowe symbole w przestrzeni miasta stołecznego. Promotor: Jan Węgleński

158

Olbryś Paweł Postrzeganie prawa i kodeksu pracy przez właścicieli małych i średnich firm prywatnych. Promotor: Wiesława Kozek Peszkowski Sławomir Stosunki społeczne w strukturze eklezjalnej. Promotor: Edward Ciupak Piastrzyńska Katarzyna Etos pracy a procesy przemiany. Nauczyciele i robotnicy. Promotor: Wiesława Kozek Piastrzyński Piotr Teoria narodu w pracach socjologów polskich na przykładzie F. Znanieckiego i S. Ossowskiego. Promotor: Wojciech Modzelewski Piotrkiewicz Joanna Hospicjum jako zjawisko socjologiczne. Promotor: Ewa Sielawa-Kolbowska Polit Artur Prywatyzacja Huty Warszawa. A Case Study. Promotor: Witold Morawski Rakusa-Suszczewski Mikołaj Nihilizm jako proces historyczny. Promotor: Aldona Jawłowska Sadowska Joanna Sekty i wspólnoty wyznaniowe w świetle publikacji prasowych. Promotor: Edward Ciupak Sendecki Marcin Prakseologiczna teoria walki i kompromisu na podstawie prac Jarosława Rudniańskiego. Promotor: Wojciech Modzelewski Sińczuch Marcin Inicjacyjny aspekt zasadniczej słuŜby woskowej. Promotor: Mirosława Marody Stachera Tomasz Nowa klasa średnia. Analiza powstającej klasy przedsiębiorców na podstawie Słownika biznesmenów ”Gazety Wyborczej”. Promotor: Jan Poleszczuk

159

Swat Anna Lekarze na progu gospodarki rynkowej. Promotor: Wiesława Kozek Swoboda Agata Korupcja w dobie zmiany ustrojowej. Promotor: Kazimierz Frieske Szewczyk Wiesław Czym jest a czym nie jest New Age? Próba opisu kultury New Age. Promotor: Alina Kapciak Tuzimek Dariusz Subkultura kibiców piłkarskich. Promotor: Edward Ciupak Weseliński Michał Społeczne reguły kształcenia. Promotor: Kazimierz Frieske Wojsz Agnieszka ToŜsamość w warunkach ponowoczesności i globalizacji. Promotor: Leszek Korporowicz

160

1997
Białas Renata Profesja socjologiczna w warunkach tworzenia się rynku pracy i usług a adaptacja studentów socjologii na profesjonalnym rynku pracy. Promotor: Wiesława Kozek Chojnowska Magdalena Seks – między przyjemnością a obowiązkiem. Społeczne i kulturowe mechanizmy regulujące zachowania seksualne. Promotor: Jan Poleszczuk Czarkowska-Ignaczak Ewa Dlaczego politycy błędnie przewidują wyniki wyborów? Analiza zjawiska na przykładzie polskich wyborów parlamentarnych w roku 1993. Promotor: Jerzy Wiatr Daszuta Marietta Tatarzy polscy. Grupa etniczna czy religijna? Promotor: Edward Ciupak Długosz Dominika Czego się boją dzieci? Próba diagnozy. Promotor: Mirosława Marody Faliszewska Małgorzata Moralno-obyczajowy model Ŝycia propagowany w ruchu religijnym Świadków Jehowy. Promotor: Edward Ciupak Fiszer Beata Przemoc wobec kobiet w Polsce. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Grosse Tomasz Polityka regionalna wojewódzkich sejmików samorządu terytorialnego. Promotor: Piotr Chmielewski Grudzień Anna Krzysztofa Kieślowskiego „świat odbity w kropli wody” w „Trzech kolorach”. Promotor: Edward Ciupak Hawrylik Izabela Analiza głównych nurtów w krytyce mass mediów. Promotor: Mirosława Marody Jasiński Mikołaj Szanse i ostateczna poraŜka Hanny Gronkiewicz-Waltz w kampanii prezydenckiej roku 1995. Promotor: Tomasz śukowski 161

Jędrzejewska-Fijałkowska Agnieszka Ubodzy konsumenci. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Kołodziejczyk Ewa Amway. Studium etyki biznesu. Promotor: Jolanta Babiuch-Luxmoore Kostka Robert Tradycyjny i nowoczesny model rodziny w społeczeństwie polskim. Promotor: Mirosława Marody KsiąŜkiewicz Izabela Aspiracje Ŝyciowe młodzieŜy w warunkach bezrobocia na rynku pracy. Promotor: Wiesława Kozek Markowski Grzegorz Człowiek masowy w ujęciu teorii socjologicznych a wzory osobowe lansowane w reklamie dla młodzieŜy. Promotor: Mirosława Marody Misiuna Dariusz W poszukiwaniu dróg desocjalizacji. Przypadek Genesisa P. Orridge’a i Świątyni MłodzieŜy Psychicznej. Promotor: Tadeusz Doktór Pajączkowska Justyna Znaczenie pracy zawodowej w Ŝyciu kobiet w warunkach przemian rynkowych. Promotor: Wiesława Kozek Podawca Marcin Werbalne i pozawerbalne elementy telewizyjnego wizerunku wybranych kandydatów na urząd prezydencki w wyborach roku 1995 w Polsce. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski. Promotor: Ireneusz Krzemiński Rzanny Anna Kulturowe wzory inicjacji seksualnej młodzieŜy w Polsce. Promotor: Edward Ciupak Rzanny Mariusz Przedsiębiorczość i przedsiębiorca. Kulturowy wymiar transformacji ekonomicznej. Promotor: Witold Morawski Wakulewska Urszula Metody wywierania wpływu. Propozycja narzędzia analitycznego na przykładzie kampanii prezydenckiej 1995 roku. Promotor: Antoni Sułek

162

Wiśniewska Agnieszka Główne problemy społeczne w działalności Wolność i Pokój. Promotor: Wojciech Modzelewski

163

1998
Bogucka Magdalena Polska i Polacy w oczach cudzoziemców mieszkających w Polsce na stałe. Promotor: Ewa Nowicka Borowiec Agnieszka Lęk społeczny w warunkach zmiany systemowej. Promotor: Mirosława Marody Czarkowska Lidia Antropologia ekonomiczna Mary Douglas. Rekonstrukcja teorii. Promotor: Witold Morawski Dziedzic-Mlącka Kinga Motywacja organizacyjna. Przegląd teorii i koncepcji. Promotor: Wiesława Kozek Fabrowska Gabriela Akulturacja metody Human Resources Management w Polsce. Promotor: Wiesława Kozek Ferenc-Zieziula Agnieszka Ksiądz Wacław Bliziński jako inspirator postępu społecznego i ekonomicznego we wsi Lisków k. Kalisza. Promotor: Edward Ciupak Janota Jacek Gospodarstwa migranckie i nieemigranckie w Polsce. Porównanie struktury i zasobów gospodarstw domowych na podstawie badań wytypowanych miejscowości 1994-96. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Jasiewicz-Betkiewicz Agnieszka Działacze partyjni szczebla lokalnego. Biografie – motywy – poglądy. Promotor: Mirosława Grabowska Kierepka Jacek Marketing społeczny jako strategia zmiany społecznej. Studium przypadku. Program powszechnej prywatyzacji. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Kochańska Joanna Upośledzeni materialnie wśród młodzieŜy w Polsce. Jego społeczne skutki i przyczyny. Promotor: Joanna Sikorska

164

Kociszewski Kamil Analiza kosztów i korzyści – przesłanki decyzji dotyczących sfery publicznej. Promotor: Grzegorz Lissowski Kofta Piotr Teoria socjologiczna a zmienność języka. Promotor: Mirosława Marody Krawczyński Sławomir Działalność ośrodka i fundacji „Pogranicze Sztuk, Kultur, Narodów w Sejnach”. Studium przypadku. Promotor: Leszek Korporowicz Kukowski Mikołaj Społeczno-kulturowe przyczyny rozwoju Japonii. Promotor: Jadwiga Staniszkis Kwiatkowska Hanna Opór cywilny w ujęciu Michaela Randetle’a. Promotor: Wojciech Modzelewski Letki Natalia ZaangaŜowanie obywatelskie. Porównawcza analiza badań partycypacji w nurcie anglo-amerykańskim i w Polsce. Promotor: Mirosława Grabowska Maciocha Aneta Aktywność zawodowa byłych oficerów Wojska Polskiego w warunkach gospodarki rynkowej. Promotor: Wiesława Kozek Mandes Sławomir Pojęcie świata przeŜywanego w fenomenologii Edmunda Husserla. Promotor: Jerzy Szacki Mielczarek Przemysław Odporność metod wyboru społecznego na strategiczne manipulacje. Promotor: Grzegorz Lissowski Młącka Kinga Motywacja organizacyjna. Przegląd teorii i koncepcji. Promotor: Wiesława Kozek Mozga Maja Formalna koncepcja państwa Michaela Oakeshotta a inspiracje Arystotelesowskie. Promotor: Paweł Śpiewak

165

Niemczewska Marta Koncepcje ról kobiecych i męskich w pismach przeznaczonych dla męŜczyzn. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Nietrzebka Marcin Harcerzem być? Albo analiza krytyczna działalności polskich organizacji harcerskich w latach 90-tych. Promotor: Jadwiga Staniszkis Ostrowski Wojciech Partia jako instytucja kształtująca zachowania polityków. Promotor: Jerzy Wiatr Papazjan Magdalena Obraz strajku w prasie polskiej. Promotor: Wiesława Kozek Pankratz Przemysław Ciało przyłapane. Obecność i znaczenie ciała ludzkiego w obrazie na podstawie analizy wybranych zdjęć prasowych. Promotor: Małgorzata Jacyno Piszczatowski Piotr Stowarzyszenie „Dom Tańca”. Analiza instytucjonalna. Promotor: Piotr Chmielewski Raczyńska Magdalena O duchowej arystokracji czyli bajka o odwiecznym skarbie. Huta „Częstochowa” i Bristol-Myers Squibb Company – analiza porównawcza dwóch interwencji konsultanckich. Promotor: Witold Morawski Rowicka Patrycja BudŜet czasu młodzieŜy warszawskiej w perspektywie porównawczej 1987-1997. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Rutkowska Agnieszka Teatr jako forma Ŝycia. O re-produkcji Ŝycia codziennego w teatrze na przykładzie „Cricot 2” Tadeusza Kantora. Promotor: Małgorzata Jacyno Seta Sławomir Faza heroiczna w rozwoju firmy i jej transformacja. Pracownicy polscy w przedsiębiorstwie międzynarodowym. Promotor: Wiesława Kozek Sikorska Małgorzata Etyka sukcesu. Promotor: Mirosława Marody

166

Stachowska Ewa Problemy społeczno-gospodarcze w świetle wybranych encyklik papieŜy. Refleksja socjologiczna. Promotor: Edward Ciupak Stańczyk-Klęk Agnieszka Percepcja praw właścicielskich wśród pracowników przedsiębiorstw PPP. Promotor: Paweł Kuczyński Stawicka Anna Kościół katolicki wobec judaizmu i kwestii Ŝydowskiej. Promotor: Edward Ciupak Świrska Karolina Kłopoty z Panem Bogiem, czyli "Fronda" jako przykład katolickiego fundamentalizmu religijnego. Próba stworzenia monografii środowiska „Frondy”. Promotor: Jadwiga Staniszkis Warchoł Dariusz Ruch punkowy, jego światopogląd i zawarte w nim elementy pacyfistyczne. Promotor: Wojciech Modzelewski Załęski Paweł Konwersja psychoterapeutów. Religijne aspekty ich praktyk i postaw. Promotor: Małgorzata Jacyno Zawartko Agnieszka Dzieci jako odbiorcy reklamy: Charakterystyka zjawiska, problemy badawcze i reakcje społeczne. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Zielnicki Robert Mit Don Juana i Narcyza w epoce ponowoczesnej. Próba interpretacji socjologicznej. Promotor: Andrzej Tyszka Zin Marta Instytucje pomocy społecznej w Polsce. Czy działają skutecznie? Promotor: Kazimierz Frieske

167

1999
Babecki Paweł Granice podejścia New Public Management na przykładzie reformy słuŜby zdrowia w Polsce. Promotor: Kazimierz Frieske Bardin Alicja Roczniki statystyczne jako klasa danych zastanych Promotor: Krzysztof Koseła Barski Grzegorz Obszary bezradności społecznej w Polsce. Promotor: Jolanta Babiuch-Luxmoore Betkiewicz Witold Instytucje społeczne na Śląsku Opolskim. Studium społeczności gminy Ujazd. Promotor: Piotr Chmielewski Błaźniak Renata Wizerunki medialne młodych ludzi. Promotor: Leszek Korporowicz Butkiewicz Piotr Społeczne aspekty reklamy zewnętrznej podczas kampanii wyborczej do Parlamentu w 1997 roku. Promotor: Jacek Raciborski Cłapińska-Szczurek Agnieszka Metody jakościowe w ewaluacji. Promotor: Leszek Korporowicz Chojnicka Katarzyna „Rodzić po ludzku”. Zarys historyczny ruchu społecznego. Promotor: Edward Ciupak Cychowska Monika Budownictwo apartamentowe w Warszawie. Promotor: Jan Węgleński Cześnik Mikołaj Model Herberta Kitschelta a polska scena polityczna. Promotor: Mirosława Grabowska

168

Dolińska Xymena Między wizją a rzeczywistością. Państwo i polityka na łamach paryskiej „Kultury” w latach 1946-1976. Promotor: Paweł Śpiewak Dziechciarz Paweł Rola podaŜy i popytu na rynku pracy w kształtowaniu poziomów wynagrodzenia. Promotor: Paweł Kuczyński Fedak Maciej Polski rolnik w perspektywie integracji europejskiej. Biedny kuzyn czy realne zagroŜenie istniejącego status quo? Promotor: Wiesława Kozek Garztecki Marek The challenge of NATO accession – the Czech, Hungarian and Polish experience. Promotor: Jerzy Szacki Ghashot Mukhtar Kalifa Związki wybranych czynników społeczno-ekonomicznych rodziny z osiągnięciami szkolnymi uczniów szkół zasadniczych w Libii. Promotor: Leszek Korporowicz Gottlid Monika Dokąd prowadzi motywowanie menadŜerów. Promotor: Paweł Kuczyński Hrynaszkiewicz Urszula Kapitał społeczny i dziedzictwo krwi. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Jakubowska Magdalena Ekonomiczny wymiar procesu doboru małŜeńskiego i małŜeństwa. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Jarczewska Katarzyna W ślepym zaułku. Problemy komunikacyjne Warszawy. Promotor: Jan Węgleński Kamieńska-Szmidt Anna Byli funkcjonariusze SłuŜby Bezpieczeństwa w obliczu zmiany. Promotor: Wiesława Kozek Kamiński Piotr Dyskusja komunitaryzmu z liberalizmem. Komunitarystyczna krytyka liberalnej doktryny antyperfekcjonizmu. Promotor: Paweł Śpiewak

169

Karczmarz Grzegorz śebracy warszawscy. Promotor: Edward Ciupak Kozłowska Beata Aktywne instrumenty przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Promotor: Wiesława Kozek Krasicki Artur Homoseksualiści w Polsce. Studium socjologiczne środowiska. Promotor: Edward Ciupak Kryszczuk Maciej Hierarchia prestiŜu zawodów w Polsce po drugiej wojnie światowej. Promotor: Michał Pohoski Kuc Marta Analiza zasad sprawiedliwości Klemensa Szaniawskiego. Promotor: Grzegorz Lissowski Kwiek Monika Kościół katolicki w Polsce wobec liberalizmu. Konfrontacja czy adaptacja? Promotor: Jolanta Babiuch-Luxmoore Lijka Robert Wzór osobowy współczesnego polskiego kawalera maltańskiego. Promotor: Edward Ciupak Łoś Robert Zarządzanie zasobami ludzkimi w perspektywie kultury organizacyjnej firmy. Promotor: Wiesława Kozek Majcher Agnieszka Dyskurs feministyczny w Egipcie XIX i XX wieku. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Maruchin Jacek Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Monografia socjologiczna. Promotor: Edward Ciupak Matysiak Małgorzata Polityczny wymiar procesu reprodukcji. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Mazur-Królikowska Ewa Unia Wolności – studium partii politycznej. Promotor: Wojciech Modzelewski

170

Moczydłowski Marek Trzy współczesne koncepcje przyszłości ładu międzynarodowego. Promotor: Wojciech Modzelewski Paduch Ewa Cud – społeczne i religijne problemy. Promotor: Edward Ciupak Pańków Izabela Wybrane problemy i kategorie nowego instytucjonalizmu. Rekonstrukcja i próba zastosowania do analizy przypadku ogrodów działkowych jako zasobów wspólnych. Promotor: Piotr Chmielewski Pawlak Robert Oświata i wychowanie w społeczności lokalnej w procesie transformacji systemowej Wołomin. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Piotrowska Joanna Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój lokalny na przykładzie gminy Raszyn. Promotor: Bohdan Jałowiecki Pomorski Adam Stereotyp narodowy a metaprojekt ideologiczny Rosji w perspektywie przemian świadomości polskiej pierwszej połowy lat dziewięćdziesiątych na przykładzie publicystyki „Tygodnika Powszechnego” 1989-1995. Promotor: Joanna Kurczewska Przybysz Dariusz Analiza metod agregacji preferencji indywidualnych na przykładzie ocen sędziów sportowych. Promotor: Grzegorz Lissowski Raniszewska Małgorzata Społeczne źródła stresu w kontekście transformacji ustrojowej w Polsce. Promotor: Czapiński Janusz Ratajczak-Bajera Justyna Społeczne funkcje ewaluacji w reformie systemu edukacji. Promotor: Leszek Korporowicz RóŜański Piotr Trasa Siekierkowska i Trasa Świętokrzyska – dwa konflikty w przestrzeni miejskiej. Promotor: Jan Węgleński RóŜycki Jarosław Historyczne uwarunkowania preferencji wyborczych na przykładzie wyborów prezydenckich 1995. Promotor: Jacek Raciborski

171

Sochan Marta Lojalność pracowników. Promotor: Jolanta Babiuch-Luxmoore Stańczyk Magdalena Związki zawodowe a partie polityczne - analiza wzajemnych relacji na przykładzie porozumień wyborczych AWS i SLD. Promotor: Witold Morawski Stećko Samanta Kategoria opowieści – narracji w dobie myśli niepogodzonej ze światem. Promotor: Paweł Śpiewak Strzyczkowski Konstanty Konsumpcja w teoriach socjologicznych. Promotor: Mirosława Marody Świderski Bartłomiej Satyra jako narzędzie walki politycznej. Promotor: Mirosława Marody Święcka Anna Ewolucja modeli wzorów roli społeczno-kulturowej. Kobieta na łamach tygodnika „Przyjaciółka”. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Targońska Joanna Przystanek Polska – cudzoziemcy z Europy Zachodniej pracujący w Polsce. Promotor: Ewa Nowicka Trzcińska-Krzewska Małgorzata Wybrane uwarunkowania aktywności pielęgniarek szpitalnych na rzecz promocji zdrowia. Promotor: Wiesława Kozek Wieczorkowska Marta Analiza stereotypów rodziny, płci i seksu obecnych w podręcznikach do edukacji seksualnej oraz w pismach młodzieŜowych „Dziewczyna” i „Filipinka”. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Wilk Katarzyna Globalizacyjne i europejskie wyzwania oraz instytucjonalne adaptacje. Promotor: Witold Morawski Wojnicka Iwona Wychowanie dla demokracji. Ideał pedagogiczny Johna Deweya w praktyce kanadyjskiej organizacji pozarządowej. Promotor: Ireneusz Krzemiński

172

Zamorski Marcin Muzyka i media. Promotor: Paweł Kuczyński Zaremba Marcin Biedni Polacy ’68. Społeczeństwo polskie wobec wydarzeń marcowych w świetle raportów KW i MSW dla kierownictwa PZPR. Promotor: Ireneusz Krzemiński Zembrzuska Mirosława Grzech jako kategoria teologiczna w świadomości młodzieŜy. Promotor: Edward Ciupak Zielińska Ewa Szturm Polaków na europejski rynek pracy? Próba prognozy socjologicznej. Promotor: Wiesława Kozek Ziemkowski Marcin Historia opcji preferencyjnej na rzecz ubogich w nauce społecznej kościoła rzymskokatolickiego. Promotor: Kazimierz Frieske

173

2000
Babicz Michał Trzy podejścia do analizy problemu odpadów komunalnych. Promotor: Grzegorz Lissowski Batko Katarzyna Terenowe oddziały partii politycznych w lokalnym otoczeniu – tworzenie wizerunku i strategia działania. Promotor: Mirosława Grabowska Bucholc Marta Kultura a zagadnienie obiektywności poznania w ujęciu „mocnego programu” socjologii wiedzy. Promotor: Mirosław Chałubiński Chaber Anna Bon edukacyjny: kontrowersje i realia. Promotor: Kazimierz Frieske Charlak Aneta „Polka w Holandii”. Monografia socjologiczna. Promotor: Edward Ciupak Czółnowska Dorota Społeczna percepcja rzeczywistości zakładowej i pozazakładowej wychowanków warszawskich domów dziecka. Analiza socjologiczna. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Dąbrowska Agata Skuteczność działań podejmowanych przez Bielańskie Centrum Pomocy Społecznej. Promotor: Kazimierz Frieske Falba Ireneusz Kampania „Współczucie nie wystarczy”. Studium przypadku kampanii społecznej. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Garztecka Karolina „Going global”. Procesy globalizacji na poziomie organizacyjnym. Promotor: Witold Morawski Gashout Mukhtar Związki wybranych czynników społeczno-ekonomicznych rodziny z osiągnięciami szkolnymi uczniów szkół zasadniczych w Libii. Promotor: Leszek Korporowicz

174

Gawrońska Magdalena Przemoc wobec kobiet w środowisku wielkomiejskim. Promotor: Edward Ciupak Głowacka Małgorzata Sytuacja wielokulturowości z perspektywy przedstawicieli kultury dominującej. Nauczyciele o dzieciach romskich i wietnamskich w polskiej szkole podstawowej. Promotor: Ewa Nowicka Gołębiowska Katarzyna Polski Kościół Chrześcijan Baptystów – jego funkcje i struktura na przykładzie zboru chrześcijan baptystów w Warszawie. Promotor: Edward Ciupak Górska Dorota Kibice piłkarscy. Wzory kulturowej integracji. Promotor: Edward Ciupak Grabowska Magdalena Maksymalizm i minimalizm w filozofii politycznej feminizmu. Promotor: Paweł Śpiewak Illasiewicz-Zakroczymska Katarzyna U progu integracji z Unią Europejską. Kształtowanie się toŜsamości narodowej i toŜsamości europejskiej Polaków. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Kaczmarek Piotr Kwestionariuszowe obrazy świata. Przypadek polskiej religijności. Promotor: Antoni Sułek Kasprzak Ewa Młodzi profesjonaliści na rynku pracy – źródło sukcesu. Promotor: Wiesława Kozek Kępińska Ewa Mechanizmy migracji osiedleńczych na przykładzie małŜeństw polsko-ukraińskich. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Kluba-Sacha Katarzyna My są bliŜej nieba. Swojskość i obcość w świadomości dzisiejszych Górnoślązaków. Promotor: Ewa Nowicka Kochanowicz Maciej Instytucje polityczne Polski wobec puczu Janajewa. Promotor: Piotr Chmielewski

175

Kowalczyk Mariusz Obraz strajku w prasie polskiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Promotor: Wiesława Kozek Krasoń Piotr Ład społeczny bazaru. Mechanizmy kontroli społecznej na współczesnym targowisku warszawskim. Promotor: Kazimierz Frieske Kuklo Ewa Zaburzenia odŜywiania u kobiet w Polsce. Analiza socjologiczna. Promotor: Edward Ciupak Kuszlik-Cichosz Joanna Specyfika SdRP na tle ugrupowań post-solidarnościowych na szczeblu lokalnym. Promotor: Mirosława Grabowska Kwiecień Ireneusz Rozwój niepaństwowego szkolnictwa wyŜszego na tle przemian w szkolnictwie wyŜszym w Polsce w latach 1990-1999. Promotor: Marta Zahorska Leszczyński Rafał Wpływ wykształcenia na postrzeganie i odbiór reklamy. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Lewandowska Hanna Miastotwórcze funkcje wyŜszej uczelni na przykładzie WyŜszej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Promotor: Jan Węgleński Lorek Agnieszka Czynniki i przebieg adaptacji kazachstańskich Polaków w świetle badań nad repatriantami mieszkającymi w Polsce. Promotor: Ewa Nowicka Łęska Małgorzata Marketing jako forma komunikacji. Promotor: Leszek Korporowicz Majewski Marcin Emancypacja świadomości jako czynnik rozwoju osobowości na przykładzie C.G. Junga i szkoły frankfurckiej. Promotor: Mirosław Chałubiński

176

Marczuk Bartosz Ideologia a emerytury. Promotor: Kazimierz Frieske Marczuk Miłosz Kościół katolicki i Włoska Partia Komunistyczna w walce o wpływy wśród ludności wiejskiej w latach 1944-1953. Promotor: Jadwiga Staniszkis Matczak Magdalena MęŜczyzna w rodzinie. Jaki jest współczesny mąŜ i ojciec. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Michna Marcin Zarządzanie przez jakość w edukacji. Studium kultury jakości. Promotor: Leszek Korporowicz Nowicka Anna Rekrutacja pracowników – między teorią a praktyką. Promotor: Andrzej K. Koźmiński Omyła Małgorzata Racjonalność w wyborach indywidualnych i społecznych. Promotor: Grzegorz Lissowski Owczarek Agata Sposoby reprezentacji kobiecości. Analiza przedstawień w polskiej reklamie. Promotor: Małgorzata Jacyno Peda Justyna „Tu ciągle, ciągle pada”. Analiza warszawskiego środowiska Włochów i Latynosów. Promotor: Sławomir Łodziński Piwowarczyk Katarzyna Nierówność płci na rynku pracy, czyli w poszukiwaniu ukrytego wymiaru. Promotor: Kazimierz Frieske Plaga Renata Demokracja – rządy opinii. Jak kierować płaszczyzną dyskursu? Promotor: Jacek Raciborski Pontus Izabela Talk-show „Na kaŜdy temat” – monografia programu telewizyjnego. Promotor: Edward Ciupak

177

Popowska-Mackiewicz Magdalena Problemy załóg w procesie prywatyzacji przedsiębiorstw a porozumienie socjalne. Promotor: Wiesława Kozek Radziejowski Jakub Język współczesny jako nośnik tradycji. Promotor: Alina Kapciak Rymsza Agnieszka Psychologiczne koncepcje wolności człowieka w świetle refleksji filozoficznej. Promotor: Mirosława Marody Sadkowska Joanna Cosmodziewczyna czy obraz współczesnej kobiety. Analiza magazynu „Cosmopolitan”. Promotor: Małgorzata Jacyno Sarzyńska Agnieszka Stereotyp feministki w środkach masowego przekazu oraz opinii młodych Polek i Polaków. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Sikorska Kaja DąŜenie do zmiany zachowań i postaw społecznych w konsekwencji zagroŜenia chorobą AIDS. Przykład strategii marketingu społecznego. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Skibniewski Marek Komunikacja w teorii strukturalistycznej. Promotor: Włodzimierz Lorenc Sternak Justyna Efektywność zespołu. Teoria i studium przypadku. Promotor: Andrzej K. Koźmiński Swan Barbara Świadomościowe modele Ŝycia rodzinnego a realizowane wzory rodzinne. Badanie rodzin bielańskich. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Świderska-South Beata System edukacji w Wielkiej Brytanii po 1945 roku w świetle nierówności społecznych kraju. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Trybulska Marta Chrześcijańskie ruchy religijne. Promotor: Edward Ciupak

178

Tuszyńska Dorota Spadek uzwiązkowienia a nowe praktyki zarządzania personelem. Stosunki pracy w prywatnym przedsiębiorstwie w Polsce w latach 90-tych. Promotor: Wiesława Kozek Tymicki Krzysztof BezŜenność, starokawalerstwo, staropanieństwo. Analiza zjawiska. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Walkowska Katarzyna Floriana Znanieckiego koncepcja kultury. Promotor: Edward Ciupak Warchała Michał Koncepcja przedmiotowości w komunitaryźmie Charlesa Taylora. Promotor: Paweł Śpiewak Wiśniewski Robert Zachowania przestrzenne komunikacyjne mieszkańców aglomeracji warszawskiej na przykładzie gmin Radzymin i Dąbrówka. Promotor: Edward Ciupak Woźniak Michał Przemiany funkcji miejskich i struktury społecznej Konstancina (1897-2000). Promotor: Jan Węgleński Wrzosińska Aleksandra Dwa Sejmy. Postępy procesu instytucjonalizacji Sejmu RP w latach 1991-1997. Promotor: Jacek Raciborski Zalewska Agnieszka Identyfikacja kultury organizacji. Promotor: Jolanta Babiuch-Luxmoore Zieliński Marcin Zastępcze formy opieki nad dziećmi. Promotor: Edward Ciupak Ziółkowski Jan Działalność grup nacisku w Polsce na przykładzie Polskiego Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Działkowców. Promotor: Andrzej K. Koźmiński Zychora Agnieszka Zarządzanie reputacją firmy. Promotor: Andrzej K. Koźmiński

179

2001
Bajdowski Jarosław Luz jako nowa forma towarzyskości. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Bałachowicz Rafał Proces integracji Polski z NATO a zmiana opinii kadry zawodowej wojska polskiego. Promotor: Wojciech Modzelewski Batorski Dominik Przestrzenna teoria głosowania: zachowania wyborców a wymiary ideologiczne. Promotor: Grzegorz Lissowski Bechta Maciej Kultura techno jako ruch społeczny. Promotor: Paweł Kuczyński Berdek-Tyniec Monika Agencje towarzyskie w aglomeracji wielkomiejskiej na przykładzie Warszawy. Promotor: Edward Ciupak Bobrowicz Zuzanna Adaptacja i kulturyzacja w społeczeństwie polskim repatriantów studentów pochodzenia polskiego i pracowników sezonowych przyjeŜdŜających z terenów byłego ZSRR. Promotor: Robert Wyszyński Borg Zuzanna Emigracja a pobyt czasowy (expatriation) – strategie adaptacyjne Francuzów pracujących czasowo w Polsce. Promotor: Krystyna Pawlak-Wróblewska Chojecki Jarosław Rozumienie ewaluacji w organizacjach pozarządowych. Promotor: Leszek Korporowicz Chymkowski Roman Czytanie ksiąŜek jako czynnik kształtujący osobowość człowieka. Promotor: Barbara Szacka Cieślak Wojciech Telewizja jako medium reklamy społecznej. Promotor: Mirosława Marody Cieślik Justyna Powstanie i rozwój Internetu: analiza instytucjonalna. Promotor: Piotr Chmielewski

180

Czarnecka Agata Niestandardowe formy zatrudnienia w USA. Promotor: Wiesława Kozek Denst Aleksandra Dyskurs ciała czy kolonizacja toŜsamości współczesnej kobiety. Promotor: Alina Kapciak Dębska Marta Partycypacja społeczna w programach rewitalizacji starych dzielnic mieszkaniowych. Promotor: Kazimierz Frieske Dziubecki Jan Metody podejmowania decyzji zbiorowych. Promotor: Grzegorz Lissowski. Fałkowski Mateusz Analiza instytucjonalna w strategii Banku Światowego w Polsce. Promotor: Piotr Chmielewski Filipkowska Agata Motywowanie pracowników zatrudnionych w farmach niestandardowych. Promotor: Wiesława Kozek Filocha Magdalena Między krytyką a promocją. Kultura na łamach tygodnika „Polityka”. Promotor: Edward Ciupak Furmańska Anita Związek Górnośląski w latach 1989-2000 jako przykład ruchu regionalnego w Polsce. Promotor: Sławomir Łodziński Gałecka ElŜbieta Opinia publiczna a legitymizacja władzy. Polska 1990-2000. Promotor: Jacek Raciborski Gałązka Paweł Zarządzanie wizerunkiem firmy i informacją w sytuacji kryzysowej. Promotor: Piotr Chmielewski Gawędzki Radosław Sytuacja ekonomiczna i warunki Ŝycia rodzin wielkomiejskich końca lat 90’ na przykładzie gminy Warszawa-Bielany. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Gdula Maciej Rozproszona ideologia. Rekonstrukcja dyskursów pola politycznego. Promotor: Małgorzata Jacyno

181

Giziński Marcin Na peryferiach wielkiego miasta. Społeczno-ekonomiczne przemiany Jabłonnej. Promotor: Jan Węgleński Gmaj Katarzyna W poszukiwaniu „korzennego domu”. Pojęcie „ojczyzny” wśród Łemków mieszkających w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Promotor: Sławomir Łodziński Gniewaszewska Monika Środowisko filmowe Polski lat 70-tych. Postawy twórców „kina moralnego niepokoju”. Promotor: Ireneusz Krzemiński Grzywna Sylwia Osiedle społeczne – idea i rzeczywistość. Studium osiedla Sadyba. Promotor: Jan Węgleński Guziejko Anna Autoprezentacja zawodowa. Analiza podejść i taktyk. Promotor: Wiesława Kozek Habowski Eryk Projekt Promocji Zatrudnienia i Rozwoju SłuŜb Zatrudnienia w kontekście Europejskiej Karty Społecznej. Promotor: GraŜyna Kacprowicz Halski Kacper Ursynów. Powstanie i rozwój. Promotor: Jan Węgleński Izdebski Albert Wpływ cech przypisanych na osiągnięcia szkolne. Promotor: Michał Pohoski Jajkowska Magdalena Analiza oceny funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i parafii Kościoła rzymskokatolickiego. Promotor: Kazimierz Frieske Jakubowski Maciej Prywatyzacja komunalnych zasobów mieszkaniowych. Promotor: Kazimierz Frieske Jelonek Agnieszka Czy język kreuje rzeczywistość? Analiza dyskursu jako metoda odkrywania reprezentacji społecznych na podstawie artykułów dotyczących incydentu kaliskiego. Promotor: Cezary Trutkowski

182

Jerzyński Tomasz Struktura i społeczne konsekwencje bezrobocia w Polsce w latach 1992-1999. Promotor: Bogdan Cichomski Jóźko Marcin Społeczeństwo obywatelskie w małym mieście. Promotor: Ireneusz Krzemiński Kanasz Tatiana ZróŜnicowanie procesów restrukturyzacji gospodarki, ich konsekwencje dla rynku pracy i struktura bezrobocia. Studium porównania Polska – Białoruś. Promotor: Kazimierz Frieske Klonder Joanna Współczesne teorie konfliktu wobec procesów w Irlandii Północnej. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Kordos Przemysław Diglosja we współczesnej Grecji. Promotor: Alina Kapciak Kościelna Agata Społeczna działalność parafii Św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej w latach 1964-1991. Promotor: Edward Ciupak Kowalski Jarosław Telewizyjny przekaz reklamy a socjalizacja dzieci. Promotor: Mirosława Marody KrzyŜanowska Olga Demokracja lokalna w Danii. Dynamika zmian na przykładach empirycznych. Promotor: Witold Morawski Kubica Agnieszka Wszystko tam zostało. Łemkowski raj utracony. Promotor: Ewa Nowicka Kuleta Magdalena Obraz śydów i stosunków polsko-Ŝydowskich w prasie. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Kupidurski Piotr Dekada biurowców. Rozwój budownictwa biurowego w Warszawie w latach 90-tych. Promotor: Jan Węgleński Kwiatkowska Katarzyna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – współczesna promocja działalności charytatywnej. Promotor: Edward Ciupak

183

Legutowska GraŜyna Miłość w ujęciu E. Fromma i socjobiologii. Promotor: Mirosław Chałubiński Madeja Magdalena „To nie myśmy opuścili Polskę, lecz Polska opuściła nas”. Kształtowanie się toŜsamości narodowej studentów polskiego pochodzenia z Litwy i Białorusi. Promotor: Ewa Nowicka Majewski Paweł Zygmunta Baumana koncepcja ponowoczesności - próba krytyki. Promotor: Mirosław Chałubiński Malinowska Alicja ToŜsamość i identyfikacja z miastem mieszkańców Oświęcimia. Promotor: Ireneusz Krzemiński Mantey Dorota Niechciana inwestycja. Spór wokół budowy spalarni na Targówku. Promotor: Jan Węgleński Marosek Klaudia Kontakt z odmienną kulturą. Studium adaptacji Polaków i Chińczyków w USA w świetle literatury pięknej. Promotor: Sławomir Łodziński Miedzińska Agata Telewizyjna kultura popularna jako instrument przekazywania wartości współczesnej młodzieŜy polskiej. Promotor: Alina Kapciak Milczarek Monika Między teorią a praktyką. Idea społeczeństwa obywatelskiego w wypowiedziach kandydatów na prezydenta. Promotor: Jerzy Bartkowski Milej Monika Korporacje transnarodowe i potrzeba przywództwa transkulturowego. Promotor: Leszek Korporowicz Mościcka Justyna Podejście komplementacyjne w zarządzaniu kapitałem intelektualnym organizacji. Promotor: Wiesława Kozek Mościcki Radosław Wymiany głosów w zgromadzeniach ustawodawczych. Promotor: Grzegorz Lissowski

184

Musioł Sebastian Instytucjonalne podłoŜe przeobraŜeń wspólnoty wiejskiej w okresie transformacji. Promotor: Izabella Bukraba-Rylska Nestorowicz Michał Predyspozycje społeczne na podstawie badania potrzeb widzów. Promotor: Jakub Karpiński Nijakowski Lech Animozje narodowościowe w wymiarze symbolicznym na przykładzie Niemców na Śląsku. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Osipowicz Dorota Rola interpersonalnych sieci powiązań w procesach migracji międzynarodowych. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Ostrowski Łukasz Stanisława Ossowskiego krytyka szkoły rasowo-antropologicznej. Promotor: Mirosław Chałubiński Ostrowski Piotr Protesty pielęgniarek i połoŜnych na tle reformy ochrony zdrowia. Promotor: Wiesława Kozek Otachel Maryla Norma zaufania jako zasada konstruująca wzajemne relacje między instytucjami państwa a organizacjami pozarządowymi. Promotor: Piotr Chmielewski Perunović Miljan Idea jedności plemion. Indiański ruch wyzwolenia. Promotor: Ewa Nowicka Pisarzewska Katarzyna Zachowanie kultury macierzystej w obcym otoczeniu kulturowym na przykładzie Węgrów w Polsce. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Płachecki Tomasz Richard Rorty wobec koncepcji prawdy. Promotor: Mirosław Chałubiński Połeć Magdalena Ideologia dawania, ideologia brania - o dobroczynności w Polsce. Promotor: Kazimierz Frieske

185

Popieliński Paweł Niemcy w Polsce – sytuacja społeczno-kulturalna mniejszości niemieckiej w Polsce w świetle Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Promotor: Ewa Nasalska Popko Agnieszka Wybór społeczny jako gra. Implementacja metod społecznego wyboru w teorii gier na przykładzie głosowania złoŜonego. Promotor: Grzegorz Lissowski Pyffel Radosław Taoizm – rzeczywisty pomysł na rządzenie czy utopia? Promotor: Jadwiga Staniszkis Radzewicz Karol Suwalska specjalna strefa ekonomiczna. Socjologiczne studium przypadku. Promotor: Witold Morawski Rajtar Monika Przywódcy we współczesnym przedsiębiorstwie, Analiza trzech przypadków. Promotor: Wiesława Kozek Rojek Anna Marketing dedykowany celom społecznym – cause related marketing – opis zjawiska i studium przypadku. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Rybicka Marta Naśladownictwo zachowań konsumpcyjnych w małych grupach społecznych. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Sadura Przemysław Rewolucja islamska w świetle wybranych teorii socjologii rewolucji. Promotor: Adam Jelonek Sobolewski Maciej Analiza metod dostarczania dóbr publicznych. Promotor: Grzegorz Lissowski Sobota BoŜena Śmierć jako fakt społeczno-kulturowy. Promotor: Edward Ciupak Sowa Agnieszka Decentralizacja systemu administracji pracy. Problem kontroli. Promotor: Kazimierz Frieske

186

Staniszewska Agnieszka Socjologiczny obraz studenta uczelni niepaństwowej na przykładzie polsko-japońskiej WyŜszej Szkoły Technik Komputerowych. Promotor: Edward Ciupak Staszczuk Franciszek Ochotnicze Hufce Pracy a wybrane zagadnienia socjalizacji zawodowej młodzieŜy. Promotor: Wiesława Kozek Staszewska Agata BranŜa badań opinii w Polsce. Powstanie, rozwój, tendencje. Promotor: Antoni Sułek Stawińska Anna Kulturotwórcza rola telewizji we współczesnym społeczeństwie polskim. Promotor: Alina Kapciak Stembrowicz Anna Zarządzanie partycypacyjne - teorie, badania, metody i praktyka w wybranych krajach. Promotor: Wiesława Kozek Sternik Agnieszka Naturalizacja cudzoziemców jako strategia integracji imigrantów w wybranych krajach Unii Europejskiej. Polityka państwa i nastawienie społeczne. Promotor: Sławomir Łodziński Stodulska Katarzyna Młoda kobieta – konflikt ról społecznych w percepcji warszawskich studentek i studentów. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Stus Mariusz System zarządzania kryzysowego w Polsce – zaprojektowanie instytucji. Promotor: Piotr Chmielewski Suska Danuta Kobiety w Sejmie III kadencji. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Syller Przemysław Instytucja w nowych warunkach kulturowych. Promotor: Witold Morawski Szewczak Iwona W poszukiwaniu strategii zarządzania róŜnorodnością kulturową w organizacjach. Promotor: Leszek Korporowicz

187

Szczypek Rafał Kampania przeciwko przemocy w rodzinie. Studium przypadku kampanii społecznej. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Szmurło-Szykuła Barbara Narkomania – zagroŜenia, patologia czy tradycja? Promotor: Edward Ciupak Szymańska Anna Bezrobocie wśród absolwentów w okresie 1990-2000. Przyczyny i społeczne skutki. Promotor: Edward Ciupak Tańska Karolina Wspólnota Braci Taize – funkcje społeczne i religijne. Promotor: Edward Ciupak Tarkowski Aleksander Kampania Nr 30. Przykład globalnego ruchu społecznego o strukturze sieciowej. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Tugocka Agnieszka Sponsoring jako nowa forma obiegu sztuki w Polsce po 1989 roku. Promotor: Alina Kapciak Turek Dorota ElŜbieta Czacka jako innowator społeczny na tle kształtowania się idei i praktyki pomocy społecznej w Polsce. Promotor: Wojciech Modzelewski Wertyńska Magdalena Ponadzakładowe układy zbiorowe pracy w Polsce. Analiza wybranych przypadków. Promotor: Wiesława Kozek Wierny Sebastian Myśl niestateczna. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego wobec nowoczesnej kultury. Promotor: Mirosław Chałubiński Wilk Dorota Przemiany systemowe w Polsce a społeczne role kobiet i męŜczyzn. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Wróblewska Oktawia Wielkie centra handlowe stolicy – przykład „Janek”. Promotor: Jan Węgleński Zadura Paulina Nowoczesna instytucja w przestrzeni społeczno-ekonomicznej. Promotor: Alina Kapciak

188

Zając Sylwia Argumentacja sondaŜowa w prasie polskiej przed wyborami parlamentarnymi w 1997 roku. Promotor: Antoni Sułek Zawadzka Beata O czym milczy prasa? Analiza z wyróŜnieniem dyskursu oświatowego w prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Zawistowska Joanna Wzory toŜsamości we współczesnej kulturze popularnej na przykładzie czasopism młodzieŜowych. Promotor: Alina Kapciak Ząbek Dorota Altruizm w społeczeństwie polskim u schyłku XX wieku. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Zieleniewska Izabela Przestępczość nieletnich jako problem społeczny. Wybrane problemy teoretyczne i empiryczne. Promotor: Edward Ciupak śelazo Adrianna Kampania na rzecz integracji z Unią Europejską. Studium przypadku marketingu społecznego. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka śuromski Grzegorz SondaŜ jako narzędzie predykcji wyborczej. Przypadek sondaŜy przedwyborczych w Polsce w roku 2000. Promotor: Antoni Sułek

189

2002
Afek Joanna Rewolucja kulturalna w Chinach (1966-1976). Realizacja utopijnej wizji socjalizmu Mao Zedonga. Promotor: Adam Jelonek Berent Dominika Przyczyny i oceny ataku 11.09.2001 roku na WTC i Pentagon. Analiza polskiej prasy. Promotor: Wojciech Modzelewski Biaduń Sylwia Mit Androgyna w kulturze popularnej. Promotor: Alina Kapciak Biernat Jakub Stabilność i zmiana: instytucje i organizacje polityczne PZPR w czasie przygotowań do stanu wojennego. Promotor: Piotr Chmielewski Blumsztajn Anna Systemy pomocy dla studentów w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Dwa modele wyrównywania szans edukacyjnych w dostępie do szkolnictwa wyŜszego. Promotor: Kazimierz Frieske Błesznowska Katarzyna Fenomen „Gazety Wyborczej”. Promotor: Wiesława Kozek Bobrowska-Budny Iwona Palenie jako problem społeczny i ekonomiczny. Promotor: Wiesława Kozek Borzęcka Maria Adaptacja do telepracy. Analiza wewnętrznych ograniczeń oraz kulturowych uwarunkowań systemu telepracy. Promotor: Wiesława Kozek Bossak Barbara ToŜsamość etniczna potomków małŜeństw mieszanych narodowo. Promotor: Ewa Nowicka Brylska Magdalena Styl Ŝycia w środowisku ludzi biznesu w świetle wybranych publikacji. Promotor: Edward Ciupak

190

Celiński Jacek Polityka Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w świetle ustaleń consensusu waszyngtońskiego. Promotor: Witold Morawski Chmielewski Hubert Społeczna percepcja czynników determinujących procesy ruchliwości społecznej. Promotor: Michał Pohoski Chojnowska Alina Psychospołeczne konsekwencje przemian pracy we współczesnym kapitalizmie. Promotor: Mirosława Marody Ciaś Dobromir Zastosowanie sieci neuronowych w badaniach społecznych. Promotor: Henryk Banaszak Czarnecki Tomasz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: analiza socjologiczno-historyczna. Promotor: Witold Morawski Czechowska Magdalena Dynamika systemu edukacyjnego. Promotor: Kazimierz Frieske Dąbrowski Mariusz Konflikt NATO – Jugosławia, Kosowo w ocenach prasy polskiej (1998-1999). Promotor: Wojciech Modzelewski Dec Radosław Kibuc w okresie zmian. Promotor: Adam Jelonek Dziadecki Marcin Międzypokoleniowa ruchliwość zawodowa w latach dziewięćdziesiątych w Polsce na podstawie badań PGSS 1992-1997. Promotor: Bogdan Cichomski Ekiert Katarzyna Społeczne aspekty ewaluacji programów informacyjno-edukacyjnych w Unii Europejskiej i w Polsce w świetle anglosaskiej tradycji badań ewaluacyjnych. Na przykładzie ewaluacji działalności regionalnych centrów informacji europejskiej w roku 2000. Promotor: Leszek Korporowicz Fijałkowska Wanda Czy Rawls jest utylitarystą? Analiza tezy Menahema Yaari. Promotor: Grzegorz Lissowski

191

Gajda Małgorzata Underclass a przemiany gospodarcze w Stanach Zjednoczonych. Promotor: Jan Węgleński Gajda Robert Policja a obywatele w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Promotor: Wojciech Modzelewski Gajewski Łukasz Strategie konstruowania sensu w społeczeństwie tradycyjnym i ponowoczesnym. Promotor: Mirosława Marody Goliasz Anna Targówek – społeczne przeobraŜenia i ich percepcja. Promotor: Jan Węgleński Grusznic-Drobińska Dominika Style Ŝycia jako kategoria socjologiczna i podstawa segmentacji konsumentów. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Guzek Krzysztof Zarządzanie jakością w organizacji. Kierunki rozwoju podejścia do jakości w dzisiejszej gospodarce, teoria TQM i normy ISO serii 9000. Promotor: Jan Poleszczuk Henzler Piotr Rola kluczowego związku zawodowego w procesie restrukturyzacji PKP. Promotor: Wiesława Kozek Jarosz Andrzej Hospicjum onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie. Analiza przypadku. Promotor: Witold Morawski JeŜewska Ewa Kariera czy dziecko – dylemat współczesnej kobiety. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Jędrzejewski Mariusz Geografia polityczna Polski w latach 1997-2001. Promotor: Jacek Raciborski Jonak Łukasz Retoryczne aspekty społecznej konstrukcji rzeczywistości. Od wiedzy potocznej do systemów technicznych. Promotor: Mirosława Marody KałuŜa Przemysław Wolność sumienia i wyznania. Religijność w Wojsku Polskim w latach 1980-2000. Promotor: Wojciech Modzelewski

192

Karolczuk Małgorzata Tendencja do odraczania we współczesnym świecie. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Koc Mariusz Imigranci cudzoziemscy w Niemczech. Promotor: Marek Tabin Kochańska Wioletta Marginalizacja Ŝycia czy marginalizowanie. Analiza sytuacji Ŝyciowej byłych pracowników PGR. Promotor: Izabella Bukraba-Rylska Kołakowska Katarzyna Aborcja – aksjologia i polityka społeczna. Promotor: Kazimierz Frieske Kopeć Marta Instytucja wolontariatu w funkcjonowaniu tzw. trzeciego sektora. Promotor: Kazimierz Frieske Kosińska Anna Między kreacją a rejestracją. Rekonstrukcja dyskursu filmu dokumentalnego. Promotor: Małgorzata Jacyno Kot Michał Analiza skuteczności partii politycznych w grach o ordynację wyborczą w Polsce. Promotor: Grzegorz Lissowski Kotnowski Paweł Utylitaryzm Johna C. Harsanyi’ego. Promotor: Grzegorz Lissowski Krasicka Agnieszka Analiza politologiczna sporu dotyczącego przerywania ciąŜy w Polsce (1989-1997). Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Landsberger Dorota Instytucja obywatelstwa polskiego w XX wieku na tle przemian społeczno-politycznych. Promotor: Sławomir Łodziński Majewska Karolina Wizerunek polskiego biznesu w magazynie „Wprost” i „Polityka”. Promotor: Wiesława Kozek Majewski Ziemowit Ruch Focolare w Polsce. Monografia socjologiczna. Promotor: Wojciech Modzelewski

193

Małecki Jarosław Emigranci polityczni z Grecji. Promotor: Marek Tabin Marak Piotr Bezrobocie w małych miastach województwo warmińsko-mazurskiego. Promotor: Jan Węgleński Markiewicz Monika Nowa „Trzecia Droga” na tle europejskich socjaldemokracji. Promotor: Witold Morawski Marks Bartłomiej Trzy wymiary „Samoobrony”. Związek zawodowy – partia polityczna – ruch społeczny. Promotor: Mirosława Grabowska Matulewicz Agnieszka Poradnictwo zawodowe w Polsce. Analiza instytucjonalna. Promotor: Wiesława Kozek Mikucka Małgorzata Koncepcja form sprawiedliwości Melvina Levnera w świetle eksperymentów. Promotor: Grzegorz Lissowski Mitera Lidia Dialog społeczny w Polsce. Idea i praktyka. Promotor: Witold Morawski Modrzejewska Ewa „Reytan” 1953-1989. Szkoła niepokornych. Promotor: Jakub Karpiński Mojsa Emilia Mała szkoła – szkołą demokracji dla społeczeństw lokalnych na wsi. Analiza przypadku. Promotor: Ireneusz Krzemiński Molak Andrzej Koncepcja ładu społecznego w encyklikach i homiliach Jana Pawła II. Promotor: Edward Ciupak MroŜewski Michał Absurd i elementy ironii Ŝycia społecznego w PRL-u ukazane w komediach Barei i Piwowarskiego. Promotor: Ireneusz Krzemiński Myszak Joanna Stereotypy w postrzeganiu roli kobiet w Ŝyciu społecznym w Polsce. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska

194

Nałęcz Aleksandra Agresja w relacjach między męŜczyznami i kobietami z perspektywy psychologii ewolucyjnej. Promotor: Barbara Szacka Nowosielska Magdalena Historyczne uwarunkowania kształtowania się toŜsamości narodowej Mołdawian. Promotor: Adam Jelonek Nykiel-Ostrowska Anna O prawo do szczęścia. Dwa pokolenia osadników w Bieszczadach. Promotor: Sławomir Łodziński Olszewska Magdalena Analiza pól semantycznych wypowiedzi z cyklu „Młodzi końca wieku”. Promotor: Krzysztof Koseła Oponowicz Karolina Media mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku na przykładzie społeczności białoruskiej i litewskiej. Promotor: Sławomir Łodziński Orłowski Maciej W poszukiwaniu skutecznej administracji. Doświadczenia wschodnioeuropejskie doby transformacji ustrojowej na tle porównawczym. Promotor: Mirosława Grabowska Ostolski Adam Problem sfery publicznej w świetle socjologii wiedzy Michaela Foucaulta. Promotor: Paweł Śpiewak Oziębły Marcin Eutanazja a postmodernistyczna zmiana społeczna. Problem eutanazji w Holandii i w Polsce. Promotor: Wojciech Modzelewski Padée Jacek Rozwój i zaleŜność w dziejach Brazylii i w myśli Fernando Henrique Cardoso. Promotor: Adam Jelonek Peisert Arkadiusz Skuteczność poŜyczek dla bezrobotnych na tle ewolucji na rynku pracy. Promotor: Kazimierz Frieske Petroff Anna Kształtowanie obywatelskości w stowarzyszeniach młodzieŜowych na przykładzie Stowarzyszenia Harcerskiego. Promotor: Witold Morawski

195

Pękała Urszula Zakorzenienie a deasymilacja – powojenne pokolenie polskich śydów. Promotor: Marek Tabin Piasecka Marta Sytuacja społeczno-zawodowa i ekonomiczna pielęgniarek w Polsce. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Pieliński Bartosz Trójstronne umowy szkoleniowe. Wieloznaczność oceny programów walki z bezrobociem. Promotor: Kazimierz Frieske Piotrowska Barbara Odcienie zieleni. Analiza pola ekologicznego w Polsce. Promotor: Paweł Kuczyński Piotrowska Wiesława Multilateral Agreement on Investment, czyli Wielostronny Pakt o Inwestowaniu. Próba analizy. Promotor: Jadwiga Staniszkis Pokutycka Marta Kobiety podczas wyborów parlamentarnych 2001 r. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Połeć Wojciech Sukces w szkole czy wbrew szkole. Dziecko romskie i dziecko wietnamskie w polskiej szkole. Promotor: Ewa Nowicka Popławski Paweł Retoryka kwestii społecznej. Konstruowanie i instytucjonalizacja ubóstwa. Promotor: Kazimierz Frieske Pucek Olga Kapitał społeczny. Teoria i praktyka. Promotor: Mirosława Marody Pufelski Michał Bezrobocie wśród kobiet w Polsce w latach 1992-1999. Promotor: Wiesława Kozek Puzio Urszula Kultura a recepcja szkoleń typu miękkiego. Szkolenia team-building. Promotor: Wiesława Kozek

196

Pysiak Piotr Podatność metod wyboru społecznego na głosowanie strategiczne. Promotor: Grzegorz Lissowski Rejent Justyna Próba profesjonalizacji. Pracownicy banków polskich. Promotor: Wiesława Kozek Romaniuk Agata Pamięć stanu wojennego w społeczeństwie polskim. Promotor: Antoni Sułek Rudolf Agnieszka Kultura ewaluacji i kultura organizacji - typy i porównanie. Promotor: Leszek Korporowicz Sabaj Karolina Społeczne aspekty zarządzania personelem w organizacji wielokulturowej. Promotor: Leszek Korporowicz Siczyński Tomasz Komunikacja wewnętrzna w organizacji w procesie zmiany. Komunikacja w procesie reformy oświaty. Promotor: Wiesława Kozek Sierosławska Katarzyna MłodzieŜ wobec wyznań rzeczywistości lat dziewięćdziesiątych. Promotor: Krzysztof Koseła Sławek Piotr Obraz wojska i Ŝołnierza zawodowego w ostatnich 10 latach w Polsce. Promotor: Wojciech Modzelewski Sokolnicki Jakub Kontraktowanie usług publicznych. Szanse i perspektywy prywatyzacji sfery usług publicznych w Polsce. Promotor: Kazimierz Frieske Sokołowska Alicja MłodzieŜ między katolickim a laickim modelem rodziny. Promotor: Krzysztof Koseła Stec Monika Między refleksją a działaniem. Porozumienie w hermeneutyce Paula Ricoeura. Promotor: Mirosław Chałubiński Sygnowski Tomasz Teoria i praktyka demokracji bezpośredniej. Promotor: Piotr Chmielewski

197

Szczygielska Agnieszka UzaleŜnienie a toŜsamość. Wybrane aspekty konstruowania toŜsamości w dobie późnej nowoczesności. Promotor: Małgorzata Jacyno Szeromski Konrad Gramatyka Internetu. Promotor: Mirosława Marody Śmiałkowska Urszula Naród czy narody? Rekonstrukcja potocznej koncepcji narodu na łamach prasy. Promotor: Marek Tabin Twardowska Monika Organizacja pracodawców jako stowarzyszenie dobrowolne na przykładzie Związku Pracodawców Przemysłu Warszawskiego. Promotor: Wiesława Kozek Tylczyński Krzysztof Badanie opinii pracowników jako element strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi. Promotor: Wiesława Kozek Wasilewski Dominik Aktywizacja społeczności lokalnych na przykładzie przyjmowania małych szkół wiejskich przez stowarzyszenia mieszkańców w ramach projektu MEN „Mała Szkoła”. Promotor: Ireneusz Krzemiński Werner Małgorzata Konflikt wokół oświęcimskiego Ŝwirowiska. Analiza przetargu. Promotor: Piotr Chmielewski Wierchowicz Joanna Wymiary małŜeństwa. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Wierzbicki Piotr Swoi czy obcy? Analiza małej społeczności lokalnej, mieszanej etnicznie i wyznaniowo. Promotor: Ewa Nowicka Wierzbicki Sebastian Rola administracji rządowej i samorządowej w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Promotor: Piotr Chmielewski

198

Wiśniewski Tomasz Program „New Deal for 18-24 year olds” w Wielkiej Brytanii jako przykład realizacji zatrudnieniowej strategii Unii Europejskiej. Promotor: Kazimierz Frieske Witerska Inga „My to juŜ inne pokolenie”. Czynniki kształtujące polską wspólnotę narodową w obwodzie rowieńskim na Wołyniu. Promotor: Ewa Nowicka Wojciechowski Przemysław Pomiar preferencji metodą Conjoint. Promotor: Henryk Banaszak Wysga Agnieszka Przypadki konwersji na islam we współczesnej Polsce. Promotor: Wojciech Modzelewski Zbyszewski Maciej Wirtualne kawiarenki w świetle ponowoczesnych perypetii jaźni. Promotor: Małgorzata Jacyno Zezyk Agata ZróŜnicowanie szans edukacyjnych w Polsce w latach 1992-1997. Analiza danych Polskiego Generalnego SondaŜu Społecznego. Promotor: Bogdan Cichomski śelazko Joanna Rola przywództwa transkulturowego w organizacji wielokulturowej. Promotor: Leszek Korporowicz śukowski Krzysztof Dynamika zmian w zarządzaniu personelem na przykładzie stacji paliw Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Studium przypadku. Promotor: Witold Morawski

199

2003
Abramowicz Łukasz “Gentlemen, we’re not in the restaurant. People are listening to us”. Social organization of talk-in-interaction in the Sunday breakfast radio shows. Promotor: Andrzej Piotrowski Bajek Robert, Ryczko Maciej Kulturowe aspekty wymiany ekonomicznej pomiędzy Zachodem a Dalekim Wschodem na przykładzie Polski i Wietnamu. Promotor: Leszek Korporowicz Bielewska Agnieszka Migracja jako ucieczka przed wejściem w dorosłe Ŝycie – najmłodsza fala polskich imigrantów w Londynie. Promotor: Ewa Nowicka Bilewicz Michał Pamięć odzyskana czy rytuały pojednania. Promotor: Ireneusz Krzemiński Bojanowski Michał Strukturalne modele informacyjne i modele logarytmiczno-liniowe. Dwa podejścia do analizy rozkładów zmiennych nominalnych. Promotor: Grzegorz Lissowski Buczek Katarzyna Mechanizmy kontroli społecznej z perspektywy teorii gier. Promotor: Grzegorz Lissowski Bujnowska Marta Zjawisko przestępczości w społeczności lokalnej. Promotor: Edward Ciupak Cegłowska Renata Sukces i poraŜka na rynku prasowym. Socjologiczna analiza funkcjonowania „Gazety Wyborczej” i „śycia”. Promotor: Witold Morawski Chojnowski Marek Obraz medialny muzyki disco-polo. Promotor: Alina Kapciak Dac Monika Analiza powstania Union pour un Mouvement Populaire – nowej partii francuskiej prawicy. Promotor: Mirosława Grabowska

200

Dąbrowski Zbigniew Język a etniczność. Podtrzymanie świadomości narodowej w perspektywie historycznosocjologicznej na przykładzie SerbołuŜyczan w Niemczech. Promotor: Sławomir Łodziński Dębecka Marlena Rzeczywistość powiatowa na kilka lat po reformie. Garwolin – studium przypadku. Promotor: Jan Węgleński Długokęcka Maja ZróŜnicowanie społeczne mieszkańców gminy Bemowo w Warszawie. Promotor: Bogdan Cichomski Dobrosielska Joanna Społeczeństwo obywatelskie a demokracja. Rola polskiego społeczeństwa obywatelskiego w konsolidacji demokracji w Polsce. Promotor: Tadeusz Szawiel Dobrzyńska Maja Lokalne organizacje partyjne w budowie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Promotor: Mirosława Grabowska Domaradzka Anna Polskie kobiece organizacje pozarządowe. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Druziński Bartłomiej Modele partii politycznych w Polsce. Promotor: Jacek Raciborski Dukielski Adam Instytucjonalizacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście integracji z Unią Europejską. Promotor: Wiesława Kozek Głowacka Beata Działalność miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Starachowicach. Socjologiczny opis instytucji. Promotor: Witold Morawski Grzegorkiewicz Rafał Terroryzm a media. Rola mediów w zarządzaniu sytuacją kryzysową. Promotor: Piotr Chmielewski Gutowska Anna Kultura organizacyjna jako artefakt badawczy. Promotor: Jolanta Babiuch-Luxmoore

201

Haber Agnieszka Wartości w kulturze organizacyjnej. Czynnik determinujący kształtowanie, funkcjonowanie i przekształcanie się organizacji. Promotor: Leszek Korporowicz Herbst Jan Empiryczne modele społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Promotor: Jerzy Bartkowski Hermanowicz Marcin Wieś i rolnictwo od tradycji do ponowoczesności. Koncepcje rozwoju wsi i rolnictwa oraz przebieg tego procesu w Polsce. Promotor: Jerzy Wilkin Hernik Kamila Doświadczenie konwersji przez studentów Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej w Warszawie. Wpływ instytucji edukacyjnych. Promotor: Małgorzata Jacyno Jaguścik Justyna Trwałość i rozpad – syndrom wartości konfucjańskich w procesach kontaktu kulturowego. Analiza wybranych dzieł literatury pięknej. Promotor: Sławomir Łodziński Jakubowska Anna Gość czy pracownik? Ukraińska „kobieta pracująca” na rynku pracy w Warszawie. Promotor: Sławomir Łodziński Janowska Anna Dyskryminacja rasowa w Unii Europejskiej. Zjawisko i sposoby przeciwdziałania. Promotor: Sławomir Łodziński Jeziórska Małgorzata Percepcja społeczna integracji Polski z Unią Europejską. Czynniki kształtujące opinię publiczną i analiza opinii dotyczących integracji. Promotor: GraŜyna Kacprowicz Kaczorowski Maciej Waffen SS III Rzeszy jako próba realizacji koncepcji Ŝołnierza politycznego. Promotor: Jarosław Kilias Kahlau Maria Prostytutki – inni o nich, one o sobie. Regulacje prawne, dyskurs publiczny. Warszawskie prostytutki uliczne. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska

202

Kamińska Anna Funkcjonowanie ukraińskich kobiet na nieformalnym rynku pracy w Warszawie na przykładzie osób wykonujących pracę pomocy domowych. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Kann Kaja Kultura organizacyjna małej firmy. Promotor: Aleksandra Lompart Karnowski Jacek Geneza, powstanie i funkcjonowanie Akcji Wyborczej Solidarność. Wybrane aspekty. Promotor: Jadwiga Staniszkis Kęska Adam NiezaleŜność od alternatyw niezwiązanych w teorii decyzji indywidualnych i społecznych. Promotor: Grzegorz Lissowski Klata Wojciech Udział partii na poziomie lokalnym w parlamentarnej kampanii wyborczej 2001 r. Promotor: Mirosława Grabowska Kloc Piotr Media w słuŜbie władzy – władza w słuŜbie mediów. Studium dyskursu polityki w telewizji publicznej. Promotor: Alina Kapciak Korc Szymon Kategoria nie-świadomości jako „dopełnienie” świadomości w dyskursie teoretycznym socjologii na przykładzie wybranych koncepcji z zakresu socjologii wiedzy. Promotor: Andrzej Leder Kossakowska-Dzielnicka Anna Obraz korupcji w prasie i w opinii w latach 2000-2002. Promotor: Witold Morawski Krawczyk Magdalena Co to znaczy „dobry uniwersytet”? Edukacja liberalna versus odpowiedź rynkowa. Promotor: Paweł Śpiewak Krawczyński Przemysław Społeczeństwo obywatelskie po „Solidarności”. Promotor: Ireneusz Krzemiński Kruszko-Uszyńska Marzena Sekty czy nowe ruchy religijne? Analiza zjawiska nowych ruchów religijnych w Polsce po 1989 roku. Promotor: Sławomir Łodziński

203

KsiąŜyk Paweł Socjalizacja do pracy – klimat socjalizacyjny wśród młodzieŜy gimnazjalnej. Promotor: Wiesława Kozek Kutyła Julian Dyskurs histeryczki a sfera publiczna. Promotor: Paweł Dybel Kuźma Łukasz Pomiędzy geopolityką a narodem. Wybrane kwestie przynaleŜności zawodników do reprezentacji narodowych w piłce noŜnej. Promotor: Sławomir Łodziński Kwiatkowska Joanna Społeczne reprezentacje starości w Polsce u progu XXI wieku. Promotor: Leszek Korporowicz Kwiatkowski Cezary Przebieg, dynamika oraz kierunek rozwoju rynku pracy informatyków w Polsce na przykładzie woj. mazowieckiego. Promotor: GraŜyna Kacprowicz Lewandowska Elwira „Państwo” i „Społeczeństwo” w dyskursie publicznym po 11.09.2002 r. Promotor: Witold Morawski Libera Michał Problem konstytucji znaczenia w semiotyce Alfreda Schutza. Promotor: Zdzisław Krasnodębski Łuczewski Michał Młode pokolenie ze wsi polskich. W stronę teorii czynników rozwoju edukacyjnego. Promotor: Antoni Sułek Małkuszewski Tomasz Kontrola społeczna w domu studenta w kontekście teorii Travisa Hirschiego. Promotor: Kazimierz Frieske Małysz Anna Więzi społeczne działaczy młodzieŜówek partyjnych. Promotor: Cezary Trutkowski Markuszewska Małgorzata Wawrzyszew. Socjalistyczne osiedle w wolnorynkowej rzeczywistości. Promotor: Jan Węgleński Migdał Marta Dziecko jako dzieło. Analiza strategii rodzicielskich we współczesnej Polsce. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk

204

Milewski Marcin Pruszków. Dynamika czynników miastotwórczych. Promotor: Jan Węgleński Muszalska Katarzyna Reemigracja ze Stanów Zjednoczonych do Polski po roku 1989. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Nowicki Andrzej Czy zawód doradcy personalnego jest profesją? Promotor: Wiesława Kozek Neska Rafał Czas wolny w społeczeństwie nowoŜytnym. Poszukiwanie doznań czy rekreacja? Promotor: Mirosława Marody Obecna Agnieszka Ateny i Jerozolima w filozofii Szestowa, Leo Straussa i Erica Vogelina. Promotor: Paweł Śpiewak Pakuła Joanna Struktura społeczna w Polsce w percepcji społecznej – wpływ sposobu sformułowania pytań ankietowych o wartości numeryczne na odpowiedzi respondentów. Promotor: Antoni Sułek Pakuła Justyna Społeczność lokalna w oczach jej członków. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Pieśniewska Joanna Uwarunkowania odsetka kobiet wśród kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin w 1998 r. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Pośnik Milena „Młodości dodaj mi skrzydła”. Polska młodzieŜ 2002 między wycofaniem a zaangaŜowaniem. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Rakocy Kamil Transformacja ustrojowa – złoŜony układ adaptacyjny w nowych warunkach. Analiza na przykładzie przedsiębiorczości. Promotor: Andrzej Nowak Rąbińska Beata Autoewaluacja jako mechanizm doskonalenia organizacji. Promotor: Leszek Korporowicz

205

Rozdeiczer-Kryszkowska Anna Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie jako przykład wspólnoty epistemicznej. Promotor: Kazimierz Frieske RoŜko Agnieszka Polscy rolnicy wobec integracji Polski z UE. Problem barier świadomościowych czy ekonomiczne poparcie integracji. Promotor: Izabella Bukraba-Rylska Rułka Michał Przestrzeń i semiotyka pokoju w akademiku. Promotor: Krzysztof Koseła Ryczko Maciej > Bajek Robert Sałaszewski Artur Czas nadziei, czas apatii. Polskie wybory parlamentarne w roku 1989 i 1991. Problem absencji. Promotor: Wojciech Modzelewski Samoraj Karolina Zwycięstwo kultury dominującej czy „powrót do korzeni”. Promotor: Alina Kapciak Sępioł Agnieszka Swobodny przepływ osób między Polską a Unią Europejską. Analiza dyskursu eksperckiego. Promotor: Sławomir Łodziński Sierakowski Sławomir Pamięć ponad granicami. Rzecz o nowym kosmopolityzmie. Promotor: Jerzy Szacki Skowyra Magdalena W niewoli przyjemności i konsumpcji. Wpływ ideologii konsumpcyjnej na treść wybranych polskich czasopism kobiecych. Promotor: Alina Kapciak Sobieszkoda Marcin Satanizm w Polsce współczesnej. Studium socjologiczne. Promotor: Edward Ciupak Solecka Joanna Szariat w Nigerii. Odnowa religijna czy polityka? Promotor: Sławomir Łodziński

206

Staniewska Magdalena Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – oksymoron czy nowa strategia biznesowa? Promotor: Wiesława Kozek Stec Małgorzata Nastawienie do badań opinii publicznej i badań rynkowych w Polsce. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Strumińska Marta ZrównowaŜony rozwój i lokalna Agenda 21. Promotor: Witold Morawski Sułek Magdalena Organizacje pozarządowe na Ukrainie. Promotor: Mirosława Grabowska Szambelan Julia Mikroprzedsiębiorca i jego firma w latach 1991-2003. Bariery i szanse rozwoju. Promotor: Witold Morawski Szarkowska-Łysakowska Helena Współczesne migracje zagraniczne Białorusinów. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Szostakowska Magdalena Funkcje ewaluacji dialogicznej realizowanej w organizacji pozarządowej na przykładzie Polskiej Fundacji Dzieci i MłodzieŜy. Promotor: Leszek Korporowicz Szymański Paweł Obraz młodzieŜy polskiej na podstawie analizy treści utworów hiphopowych. Promotor: Alina Kapciak Ślusarczyk Paweł Stan edukacji, rynku pracy i poziomu Ŝycia w Polsce. Promotor: GraŜyna Kacprowicz Świstak Patrycja Kraje Kokos i kraje Brzoskwinia – Polska i Polacy w oczach Hiszpanów przebywających w Polsce. Promotor: Ewa Nowicka Terlikowski Wojciech Drobna szlachta i chłopi na Podlasiu. Promotor: Izabella Bukraba-Rylska

207

Twardowska Magdalena Doświadczenie biedy. Aplikacja metody biograficznej. Promotor: Kazimierz Frieske Walczak Dominika Szanse zawodowe pracowników akademickich (naukowo-dydaktycznych) na uczelniach wyŜszych w Polsce. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Walczak Eliza Dylemat XXI wieku – kariera zawodowa czy rodzina. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Wasiak Robert Społeczno-kulturowy fenomen muzyki rockowej i rockowych subkultur ludowych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku. Promotor: Edward Ciupak Wasilewski Tomasz Kulturystyka jako styl Ŝycia. Promotor: Wojciech Modzelewski Wiatr Olga Zachowania koalicyjne w polskim systemie politycznym. Promotor: Jacek Raciborski Wigura Karolina Teoria socjologiczna a transformacja ustrojowa w Polsce. Promotor: Edmund Wnuk-Lipiński Winczorek Jan Władza i legitymizacja władzy w teoriach socjologicznych Niklasa Luhmanna i Jürgena Hebermasa. Promotor: Kazimierz Frieske Wiśniewski Marek Długa droga do domu. Problematyka skutecznej pomocy bezdomnym. Wojda Monika Ekonomiczno-demograficzna analiza zjawiska kohabitacji. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk ZadroŜniak Wojciech Marketing polityczny. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Zawadzka Kinga „Państwo wyznaniowe” albo „katolickie getto”. Promotor: Paweł Śpiewak

208

Zdziech Aneta Przyczyny i skutki bezrobocia kobiet w kontekście procesów globalizacji. Badanie wpływu płci na szanse znalezienia pracy na przykładzie Płońska. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Zieliński Tomasz Zespół autonomiczny w systemie produkcji ciągłej. Promotor: Wiesława Kozek Zielonka Monika Przyczyny wyjazdów młodych Polaków do Londynu i ich Ŝycie w brytyjskiej metropolii. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Zyśk Maria Kultura w organizacji – czynniki motywujące pracowników. Promotor: Wiesława Kozek śarnecka Katarzyna Od prób konsolidacji do rywalizacji. Analiza instytucjonalna organizacji Ŝydowskich w Polsce w latach 1989-2001. Promotor: Piotr Chmielewski śerański Paweł Niemieckie doświadczenia w badaniach nad działaniem prawa państwowego. Promotor: Andrzej Kojder śurawska-Padée Dominika Podwójna moralność, społeczne postrzeganie zachowań seksualnych kobiet i męŜczyzn. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk

209

2004
Abelska Joanna Konstruowanie toŜsamości jednostki wokół doświadczenia konsumpcji. Promotor: Alina Kapciak Abramczuk Jakub Zostałem Elfem. Socjologia w cyberprzestrzeni – wirtualne toŜsamości na przykładzie MUDa Arkadia. Promotor: Aldona Jawłowska Adamowicz Antoni Czy szansa na integrację? Społeczno-kulturowe problemy adaptacji młodzieŜy z Maroka we Włoszech. Promotor: Sławomir Łodziński Bagińska Dominika Zmiany instytucjonalne w trzecim sektorze w Polsce na przykładzie Fundacji „Fundusz Współpracy”. Promotor: Adam Jelonek Błaszkiewicz Anna Czy „Związkowcy nie gęsi i swój język mają... i potrafią korzystać z Internetu”? Analiza języka i związkowych stron internetowych. Promotor: Wiesława Kozek Bojarska Karolina „Czuły Barbarzyńca”. Mały wydawca na rynku ksiąŜki. Promotor: Witold Morawski Breczko Sylwia Ciało w teorii i praktyce Campu. Promotor: Aldona Jawłowska Cudna-Sławińska Dorota Dyskurs cielesności w kulturze współczesnej. Promotor: Alina Kapciak Cielemęcka Monika Cielesna toŜsamość współczesnej kobiety. Wewnętrzna potrzeba czy dyktat rynku? Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Cieślak Ziemowit Koncepcja narodu Romana Dmowskiego. Promotor: Jarosław Kilias Cukrowski Paweł Separatyzm w Quebecu. Promotor: Marek Tabin 210

Czynsz Rafał Obraz świata w ideologii narodowego odrodzenia Polski po 1989 r. Pismo „Szczerbiec” w latach 2000-2002. Promotor: Sławomir Łodziński Dałek Konrad Dmowski jako mówca. Promotor: Jerzy Bralczyk Dawidowska Katarzyna Powstanie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego. Debata prawno-polityczna w Kongresie. Debata publiczna. Promotor: Witold Morawski De Latour Agata de “Szkoły na kółkach” dla dzieci cygańskich we Francji. Ukłon w stronę wartości wędrowców czy szkoła republikańska w przyjaznej masce? Promotor: Ewa Nowicka Długołęcka Maja ZróŜnicowanie społeczne mieszkańców gminy Bemowo. Przyczynek do badań ekologii społecznej. Promotor: Bogdan Cichomski Dolińska Aleksandra MęŜczyzna zdekonstruowany. Dyskurs męskości w wybranej prasie kobiecej. Promotor: Aldona Jawłowska DroŜdzikowski Robert Zachowania konformistyczne w róŜnych fazach Ŝycia w perspektywie psychologii ewolucyjnej. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Dubrowska Magdalena Nowoczesna kobiecość w społeczeństwie luster. Analiza fotograficzna. Promotor: Małgorzata Jacyno Dutlinger Adam Wpływ człowieka na sytuację na rynku pracy i na poglądy dotyczące funkcjonowania rynku pracy oraz kontrowersyjnych problemów społecznych. Analiza porównawcza w latach 1992-1993 i 1994-2000. Promotor: GraŜyna Kacprowicz Dworzyński Krzysztof Narzędzia aktywnej polityki rynku pracy na przykładzie programu aktywizacji absolwentów „Pierwsza Praca”. Promotor: Witold Morawski

211

Dziewulska-Jodłowska Justyna Sieci społeczne na Podlasiu 1810-1813 oraz przebieg ich badania. Promotor: Piotr Chmielewski Dzięciołowski Krzysztof Opis nowej grupy polskich businesswomen w oparciu o wywiady z laureatkami nagrody The Leading Woman Entrepreneurs of the World. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Frączek Sebastian Przywództwo w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Wielkiej Powodzi 1997 r. we Wrocławiu. Promotor: Piotr Chmielewski Gajewska Magdalena Bezrobocie wśród ludności związanej z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi i działania na rzecz jego ograniczenia. Promotor: Witold Morawski Gala Paweł Wokół problemu toŜsamości homoseksualnej. Promotor: Mirosława Marody Gąsowski Jakub Potomkowie drobnej szlachty podlaskiej w oczach własnych. Źródła i mechanizmy przekazywania stereotypów. Promotor: Izabella Bukraba-Rylska GłaŜewska Magdalena Elastyczne formy zatrudnienia a zachowania w organizacji – studium przypadku międzynarodowej firmy kosmetycznej. Promotor: Witold Morawski Górski Grzegorz Wartości rdzenne społeczności Łemków w Polsce. Promotor: Robert Wyszyński Gurda Magdalena Kampanie promocyjne warszawskiego hospicjum dla dzieci jako przykład kampanii marketingu społecznego. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka Gutowska Anna Kultura organizacyjna jako artefakt badawczy na przykładzie wywiadów z menadŜerami firmy „Trasko”. Promotor: Jolanta Babiuch-Luxmoore Jedynak Aneta Podejmowanie decyzji konsumenckich w rodzinie – studium empiryczne decyzji zakupu. Promotor: Barbara Frątczak-Rudnicka

212

Karger Aleksandra Od czego zaleŜy siła rządu? Analiza czynników kształtujących siłę rządu w Polsce w latach 1989-2001. Promotor: Jacek Raciborski Karwowski Maciej Dzieci kreatywne czy konformistyczne? Promotor: Bogdan Cichomski Kitowski Kacper Liderzy związkowi, obraz własny kariery. Socjalizacja. Przywództwo. Promotor: Wiesława Kozek Klin Aleksandra Gildia między państwem a rynkiem. Bariery wejścia do profesji prawniczej w Polsce. Promotor: Witold Morawski Kobos Karol Internet a społeczności lokalne: rola i zastosowanie w badaniach na przykładzie dzielnic Bielany i śoliborz w Warszawie. Promotor: Ewa Jaźwińska-Motylska Kontkiewicz Joanna Systemy rekrutacji urzędników słuŜby cywilnej w rozwiniętych państwach demokratycznych i w Polsce. Trendy zmian. Promotor: Kazimierz Frieske Kossakowska Anna Obraz korupcji w prasie i opiniach Polaków w latach 2000-2002 w oparciu o analizę materiałów zamieszczonych w tygodnikach i sondaŜe opinii publicznej CBOSu. Promotor: Witold Morawski Kozłowski Mariusz Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych w zreformowanym systemie edukacyjnym. Promotor: Kazimierz Frieske Krawczyk Michał Wartość statystycznego Ŝycia ludzkiego w Polsce. Analiza wykorzystująca wybory związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Promotor: Grzegorz Lissowski Kubica Julia Eros w organizacji. Romanse w pracy i molestowanie seksualne w teorii i praktyce. Promotor: Wiesława Kozek Kucharska Katarzyna Zachód i Wschód w dyskursie publicznym. Polska publicystyka w latach 2001-2003. Promotor: Witold Morawski

213

Kurstak Aleksander Boom na peryferiach. Powiat piaseczyński w procesie przemian. Promotor: Jan Węgleński Kuśmierek Natalia Czy globalna edukacja? Skuteczność działania International Baccalaureate Organization jako instytucji edukacyjnej funkcjonującej w kontekście globalnym. Promotor: Sławomir Łodziński Kwas Anna Kryzys w jednostce wojskowej 2305 „Grom”. Jego obraz w mediach. Promotor: Piotr Chmielewski Lada Łukasz Rainbow Family of Living Light – ruch społeczności alternatywnej, jego korzenie i działalność na świecie. Promotor: Wojciech Modzelewski Lewna Aneta Bank Światowy i program Narodów Zjednoczonych ds. rozwoju o problemach Europy Środkowo-Wschodniej na przykładzie rynku pracy sektora zdrowia oraz edukacji. Promotor: Witold Morawski Maciuszko Dagmara Konstrukcyjny charakter pamięci na przykładzie najnowszej historii Polski. Promotor: Antoni Sułek Maj Marcin Nowoczesny sposób myślenia jako szczególna forma świadomości. Promotor: Mirosława Marody Mazurek Małgorzata Codzienność socjalistycznego zakładu pracy. Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. RóŜy Luksemburg w Warszawie 1956-1961 r. Promotor: Marcin Kula Mazurek Paweł Środki kontroli społecznej w internecie. Promotor: Mirosława Marody Mikuszewski Jacek Dylematy toŜsamości pogranicza na polskim Spiszu. Promotor: Ewa Nowicka MłodoŜeniec Marek Wybrane metody klasyfikacji danych. Promotor: Marek Styczeń

214

Motyczyński Paweł Postrzeganie determinant sukcesu w latach 1992-2002 na podstawie Polskiego Generalnego SondaŜu Społecznego. Promotor: Bogdan Cichomski Nadolińska Marta ToŜsamość jako symptom kultury. Proces kształtowania toŜsamości jednostki w kontekście kontaktów wielokulturowych. Promotor: Leszek Korporowicz Niesłuchowska Katarzyna Aspiracje młodzieŜy wiejskiej i analiza wyborów dokonywanych przez młodzieŜ gimnazjalną. Promotor: Marta Zahorska Nojszewska Irena Instytucja Prezydenta w III RP. Społeczne i praktyczne uwarunkowania siły Prezydenta. Promotor: Jacek Raciborski Obłój Jan Normy społeczne i kontrola zachowań w ujęciu dedukcyjnym. Promotor: Grzegorz Lissowski Orzełowska Maria Obraz stosunków polsko-niemieckich w przygranicznej prasie lokalnej. Promotor: Ewa Nasalska Ossolińska Maria Znaczenie edukacji wybitnie zdolnych uczniów dla kapitału społecznego i intelektualnego Polski. Perspektywa nowego instytucjonalizmu. Promotor: Piotr Chmielewski Paciorek Aldona Współczesna toŜsamość korporacyjna. Promotor: Marek Tabin Pakier Małgorzata Postmemory jako figura refleksyjna w popularnym dyskursie o Holocauście. Promotor: Alina Kapciak Pawlak Mikołaj Społeczne problemy w badaniach nad socjologią na przykładzie Niny Kraśko i jej „Instytucjonalizacji socjologii w Polsce 1920-1970”. Promotor: Jarosław Kilias Penszko Paweł Teoria klasy politycznej Gaetana Moski w zastosowaniu do społeczeństw demokratycznych – wybrane zagadnienia. Promotor: Michał Pohoski

215

Petersen-Ozimek Katarzyna Svanholm. Społeczny eksperyment wspólnotowy w warunkach współczesnego społeczeństwa duńskiego. Promotor: Wojciech Modzelewski Piechór Ewa Efekt ankieterski w badaniach Polskiego Generalnego SondaŜu Społecznego. Promotor: Bogdan Cichomski Piotrowski Filip Reprywatyzacja. Studium kryzysu. Promotor: Piotr Chmielewski Podwójcic Krzysztof Dynamika form organizacyjnych i wiedza jako nowy rodzaj zasobu organizacji. Promotor: Jadwiga Staniszkis Polak Joanna Pojęcie autorytetu we współczesnej myśli politycznej: H. Arendt, R. Rorty, C. Taylor. Promotor: Paweł Śpiewak Popławski Bartłomiej Interakcje między rządem i mediami: kontrola społeczna mediów. Promotor: Kazimierz Frieske Raciborski Filip Zastosowania marketingowych metod badawczych w polityce. Promotor: Mirosława Grabowska Rukat Kornelia Rola działu szkoleń w adaptacji do zmian w firmie. Organizacja ucząca się a paradoks learn production. Promotor: Wiesława Kozek Sikorska Natalia 18 km od Centrum. Studium powstania i rozwoju miasta Wesoła. Promotor: Jan Węgleński Skowrońska Joanna Proces rekrutacji i selekcji do wybranych grup zawodowych. Promotor: Wiesława Kozek Skrzyńska Monika Czy emocje są racjonalne? Rola mechanizmów emocjonalnych w osiąganiu przez człowieka racjonalności. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk

216

Skrzypczak Tomasz Pojęcie wspólnoty dyskursu na tle dyskursu o wspólnocie. Promotor: Leszek Korporowicz Skup Michał Aktualność koncepcji Sztuki Wojny Sunzi we współczesnym zarządzaniu grupami ludzkimi. Promotor: Krzysztof Gawlikowski Smogorzewski Michał Co zobaczono w „Niech nas zobaczą”? Analiza pierwszej w Polsce akcji społecznej przeciwko dyskryminacji osób homoseksualnych. Promotor: Wojciech Modzelewski Sowiński Piotr Trwałość prowizorki. Osiedle „profesorskie” na Jelonkach. Promotor: Jan Węgleński Strogulska Monika Normy kobiecości i męskości w stereotypach płciowych. Analiza aspektu preskryptywnego w schematach płci podzielanych przez środowisko nauczycieli. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska Szepietowski Dariusz Internet jako „maszyna parowa” społeczeństwa postindustrialnego; sprzęŜenie zwrotne między rozwojem internetu a społeczeństwem informacyjnym Promotor: Adam Jelonek Sztefarska Marta Społeczna funkcja sztuki w powieści Marcela Prousta. Promotor: Alina Kapciak Szumlewicz Piotr Karol Marks i Jürgen Habermas o nowoŜytnych formach uspołecznienia. Przyczynek do krytycznej fenomenologii społeczeństwa technicznego. Promotor: Aleksandra Jasińska-Kania Szycman Leszek Syndrom Uroborosa. Analiza rynku telewizyjnego w Polsce na przełomie wieków. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Szymańska Marta Między asymilacją a izolacją. Koncepcja autonomii narodowo-kulturowej jako model ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych w Europie. Promotor: Sławomir Łodziński Szymczyk Anita Rola i znaczenie organizacji non profit w społeczeństwie obywatelskim na przykładzie stowarzyszeń realizujących program „Mała Szkoła”. Promotor: Renata Siemieńska-śochowska

217

Ściegienny Jan ści współpracy pomiędzy partiami postkomunistycznymi i postsolidarnościowymi. Mirosława Grabowska Tomaszewski Wojciech Modelowanie log-liniowe. Przykłady zastosowania w analizie danych panelowych. Promotor: Grzegorz Lissowski Tomczuk Agnieszka Nowoczesne koncepcje sektora publicznego. Promotor: GraŜyna Kacprowicz Trochimiak Katarzyna Funkcjonowanie biur karier w warunkach wysokiego bezrobocia wśród absolwentów szkół wyŜszych. Promotor: Wiesława Kozek Truszczyński Jacek Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a globalizacja. Promotor: Jadwiga Staniszkis Trzaskowska Aleksandra Instytucja i program INTERREG. Z zagadnień europejskiej polityki regionalnej. Promotor: Piotr Chmielewski Turlejski Marek Roszczeniowość. Studium pojęcia oraz analiza danych sondaŜowych. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Urbaniak Katarzyna Społeczna historia marketingu – od marki mydła do kraju. Studium przypadku: Polska jako marka. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Urbańska Sylwia Naturalna troska o ciało i duszę czy racjonalna produkcja osobowości – macierzyństwo w perspektywie historycznej. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Wagner Krzysztof Regulacja lokalnych rynków pracy w Unii Europejskiej i w Polsce. Promotor: Witold Morawski Wagner Olga Analiza klas ukrytych P.F. Lazarsfelda. Wybrane zagadnienia. Promotor: Grzegorz Lissowski

218

Wawer Aleksander Próba formalnego opisu problemu samozwrotności w naukach społecznych. Promotor: Jarosław Kilias Włoch Renata Mahawilajat: muzułmańscy imigranci z Azji Południowej jako „obcy” w społeczeństwie brytyjskim. Promotor: Sławomir Łodziński Wójcik Adrian Krytyczna analiza dyskursu i emancypacje od języka. Promotor: Izabella Bukraba-Rylska Wyczańska Małgorzata Nowe partnerstwo – szanse, ograniczenia, perspektywy. Promotor: Anna Giza-Poleszczuk Zalewska Agata Obecne przemiany Sił Zbrojnych RP – dezinstytucjonalizacja poboru. Promotor: Piotr Chmielewski Zawadzki Albert Historiozofia Feliksa Konecznego na tle katastroficznych koncepcji cywilizacji przełomu XIX i XX stulecia. Promotor: Andrzej Waśkiewicz Zdrojewski Łukasz Ruchy anty i alterglobalistyczne, tło wydarzeń w perspektywie socjologicznej. Promotor: Witold Morawski Ziółkowska Anna Współczesna ideologia relacji intymnych. Promotor: Mirosława Marody

219

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful