You are on page 1of 13

K ATA R Z Y N A S Z A F E R

Wysza Szkoa Nauk Humanistycznych iDziennikarstwa wPoznaniu kewaki@interia.pl

Perspektywy rozwoju rmy CreativeMedia na tle rynku szkole wWielkopolsce


sowa kluczowe: komunikacja spoeczna, kapita spoeczny, foresight mikrormy, szkolenia, wizerunek rmy streszczenie: Rynek rm szkoleniowych wWielkopolsce przez ostatnie lata dynamicznie si rozwija. Przyczynio si do tego wiele czynnikw, jak na przykad: wspieranie przez fundusze zUnii Europejskiej rozwoju kapitau ludzkiego czy potrzeba ksztacenia ustawicznego pracownikw na rynku pracy. Firma CreativeMedia, Wizerunek Doradztwo - Szkolenia jest mikroprzedsibiorstwem prowadzcym dziaalno na rynku szkole wWielkopolsce. Firma, ktrej wacicielk jest Aneta Murakowska, przez ostatnie kilka lat prnie si rozwijaa, czego wyrazem jest wiele nagrd biznesowych. Obszarem dziaalnoci CreativeMedia s szkolenia zzakresu komunikacji spoecznej, doradztwo wizerunkowe iszkolenia dla trenerw biznesu. Firma posiada potencja (dotychczasowe inicjatywy irne perspektywy), ktry pozwoli jej dalej si rozwija. Wraportach foresightowych dotyczcych Wielkopolski wielokrotne podkrelano potrzeb wzmocnienia kapitau ludzkiego wregionie. Brana szkoleniowa moe si do tego znaczco przyczyni poprzez innowacyjno oferty, wykorzystanie nowych technologii iwprowadzenie nowych form szkoleniowych.

Development prospects of CreativeMedia enterprise on the background of training market inWielkopolska


keywords: social communication, social capital, foresight of microenterprise, training, corporate image abstract: e market of training services in Wielkopolska in recent years has developed rapidly due to anumber of factors, such as human capital development supported from eu funds and aneed of continuing education of employees on the labour
Foresight w praktyce zarzdzania przedsibiorstwem. Analizy i studia przypadkw Krzysztof Borodako, Micha Nowosielski (red.) Instytut Zachodni, Pozna 2012 by Instytut Zachodni, Pozna 2012

116

Katarzyna Szafer
market. CreativeMedia image consulting training is amicroenterprise owned by Aneta Murakowska, which operates on the training market in Wielkopolska. Over the past few years the company developed dynamically, which is reected by many business awards. CreativeMedias business area is training in social communication, image consultancy and training for business coaches. e enterprise has apotential (taking into account current initiatives and varied prospects), which will enable it to continue to expand. e foresight reports concerning Wielkopolska emphasize the need to strengthen human capital in the region. Training industry can signicantly contribute to the development of human capital through innovative oer aconnection between new technologies and new forms of training.

WSTP

Perspektywy rozwoju rmy CreativeMedia zostan ukazane na tle rynku szkoleniowego wregionie. CreativeMedia to mikroprzedsibiorstwo zaoone iprowadzone przez Anet Murakowsk. Jej pozycj na rynku okrelaj nagrody rodowiska biznesowego, takie jak na przykad tytu Poznaski Lider Przedsibiorczoci (2011 r.) czy Lider Przedsibiorczoci (2010 r.). W2012 r. zostaa Ambasadorem Przedsibiorczoci Kobiet, Polskiej Sieci Ambasadorw Przedsibiorczoci Kobiet, zainspirowanej przez Komisj Europejsk. Nominacja traa do rk najbardziej dowiadczonych iodnoszcych sukcesy Polek. Firma, dziaajc na rynku szkoleniowym, wpywa na ksztatowanie kapitau ludzkiego wWielkopolsce. Jaki jest rzeczywisty wkad brany szkoleniowej wrozwj kapitau ludzkiego? Wjakim kierunku rozwija si ta brana ijakie s jej perspektywy? Rozwj kapitau ludzkiego jest bardzo wany dla przyszoci spoeczestwa Wielkopolski. Aby zbada
Konkurs Poznaski Lider Przedsibiorczoci zorganizowany zosta przez Prezydenta Miasta Poznania, Prezesa Midzynarodowych Targw Poznaskich, Starost Poznaskiego oraz Prezydenta Sejmiku Gospodarczego Wojewdztwa Wielkopolskiego. Firma CreativeMedia otrzymaa to wyrnienie wkategorii Mikroprzedsibiorca. Natomiast tytu Lider Przesibiorczoci zosta rmie przyznany przez Fundacj Maych irednich Przedsibiorstw za innowacyjno idostosowanie rmy do wymaga rynku europejskiego.

Perspektywy rozwoju rmy CreativeMedia

117

perspektywy rozwoju CreativeMedia zostay zastosowane metody foresightowe, przeanalizowano dostpn literatur idokumentacj rmow. Zastosowane zostay take klasyczne metody socjologiczne, takie jak obserwacja uczestniczca iwywiady pogbione oraz wywiady kwestionariuszowe.
LITERATURA

Na temat rozwoju kapitau ludzkiego we wspczesnym spoeczestwie powstao wiele publikacji. Zagadnienie to byo take poruszane przez autorw raportw zbada foresightowych dotyczcych Wielkopolski. Wniniejszym tekcie posuono si dwoma raportami kocowymi. Pierwszy to Foresight Wielkopolska - etap uruchomienia idiagnoza stanu (Foresight Wielkopolska dalej: FdW 2011). Raport ten prezentuje analiz stanu spoeczno-gospodarczego wWielkopolsce wkontekcie gwnych pl Foresight Wielkopolska(FdW, s. 5). Drugim raportem kocowym jest raport zbada Foresight. Sieci gospodarcze Wielkopolski scenariusze transformacji wiedzy wspierajce innowacyjn gospodark (2011, dalej: fsgW). Wykorzystano take opracowanie wramach projektu Bilans Kapitau Ludzkiego wPolsce z2011 i2012 r. (dalej: bkl 2011, bkl 2012). Autorzy pierwszego zprzywoanych raportw zwrcili szczegln uwag na trzy elementy kapitau ludzkiego: wspdziaanie mieszkacw (zaufanie, otwarto isieci), wiedza inauka (modelowanie prolu ksztacenia), jej dystrybucja wregionie oraz dziaalno pozarzdowa, samoorganizacja, rozwj infrastruktury technicznej, transportu publicznego (fw, 2011,s. 14). Zperspektywy niniejszego tekstu izagadnie wnim poruszanych wane s zaufanie isieci wspdziaania rnych podmiotw ycia spoecznego. Budowanie zaufania spoecznego do rnych instytucji ycia spoecznego wPolsce jest zadaniem bardzo trudnym iwymagajcym czasu, ale jednym znajwaniejszych. Tworzenie sieci wspdziaania niewtpliwie wspiera budow zaufania spoecznego.
Wielowtkowo pojcia zaufania spoecznego pokazana zostaa wksice P. Sztompki, Zaufanie. Fundament spoeczestwa, Krakw 2007.

118

Katarzyna Szafer RYNEK SZKOLE WPOLSCE IWIELKOPOLSCE

Firmy szkoleniowe wPolsce iWielkopolsce stanowi od kilku lat bardzo dynamicznie rozwijajcy si rynek. Wpywa na to wiele czynnikw. Wejcie Polski na wiatowy rynek po 1989 r. spowodowao gbokie przemiany gospodarcze, technologiczne icywilizacyjne. Otwarcie si naszego kraju na globalizacj postawio przed nim zupenie nowe wyzwania. Zkolei wolny rynek by czynnikiem ksztatujcym przemiany spoeczne wrd Polakw. Te elementy wydaj si determinowa fenomen edukacji dorosych. Ustawiczne ksztacenie nie jest zjawiskiem nowym wpolskim spoeczestwie. Nowa jest natomiast jego skala ipowszechno. Polacy, aby sprosta wyzwaniom nowych technologii, ktre zaczy napywa do Polski po 1989 r., bardzo szybko zostali zmuszeni do doksztacania si. Wedug danych zawartych wraporcie Ksztacenie po szkole zroku 2012 w2011 r. 5 milionw osb wwieku 18-64 lat doksztacao si wrnej formie (bkl 2012, 7). Wtej liczbie rynek szkoleniowy obsuy 3,4 miliona klientw (tame). Jest to 20% Polakw, przede wszystkim wysoko wykwalikowanych pracownikw rnych profesji chccych podnie swoje kwalikacje (tame). Jednak pomimo tak skromnych wynikw wroku 2011 proces edukacji dorosych na stae wpisa si wpolsk rzeczywisto spoecznogospodarcz ostatnich dwudziestu lat. Edukacja, pogbianie wiedzy iumiejtnoci cile wi si zkapitaem spoecznym (Amstrong 1998; Mayo 2002). Szkolenia s podstawow metod zarzdzania zasobami ludzkimi (Ragin-Skorecka 2010), przynosz skutek wpostaci rozwoju kapitau ludzkiego wkorporacji lub regionie. Pojcie kapitau spoecznego upowszechnio si wPolsce po przystpieniu do Unii Europejskiej. Czym si charakteryzuje rynek szkoleniowy wPolsce? Wikszo rm dziaajcych wtej brany to mae irednie przedsibiorstwa. Zatrudniaj one stosunkowo niedu liczb trenerw (5-30), przewanie na umow-zlecenie, umowy odzieo lub kontrakty (94,7% zatrudnionych) (Paluch 2010). Wedug autorw raportu Kto nas ksztaci po zakoczeniu szkoy bdcego czci Bilansu Kapitau Ludzkiego z2011 r. mae irednie rmy to 85% oglniej liczby rm wbrany(bkl 2011). S to podmioty mode, poowa znich istnieje na rynku mniej ni osiem lat (bkl 2011). Wanalizie struktury zatrudnienia instytucji

Perspektywy rozwoju rmy CreativeMedia

119

szkoleniowych byy te brane pod uwag osoby zajmujce si obsug szkole, stanowice personel pomocniczy takich instytucji. Wpoowie badanych instytucji obsug szkole zajmuje si do 3 osb, arednia liczba pracownikw tego typu wrd wszystkich instytucji to 7. rednio najwicej osb zajmujcych si obsug szkole posiadaj jednostki uczelni wyszych, nastpnie orodki doksztacania idoskonalenia zawodowego, centra ksztacenia ustawicznego icentra ksztacenia praktycznego. Wzgldnie najmniej takich osb pracuje wszkoach nauki jazdy (bkl 2011, s. 8). Poza tym brana charakteryzuje si du rotacj, cz rm powstaje na potrzeby konkretnego projektu, apotem znika zrynku (bkl 2012). Klientami brany szkoleniowej s zarwno pracodawcy prywatni, przedsibiorcy, jak iinstytucje iorganizacje samorzdu lokalnego. Wikszo rm oferuje swoje usugi zarwno klientom instytucjonalnym, jak iindywidualnym (bkl 2011). Badane wraporcie z2012 r. rmy iinstytucje szkoleniowe (4506 podmiotw) obsuyy w2010 r. 2 665 788 indywidualnych klientw, zczego 62% to klienci podmiotw prywatnych, a38% klienci podmiotw publicznych. rednia liczba klientw rm iinstytucji publicznych to 1439, prywatnych 518, co dobrze koresponduje ze specyk podmiotw dziaajcych wobu sektorach: przewadze instytucji rednich iduych wsektorze publicznym oraz przewadze rm mikro imaych wsektorze prywatnym.(bkl 2012, s. 11). Wofercie szkoleniowej najczciej znajduj si: kursy iszkolenia zzakresu rozwoju osobistego irozwoju kompetencji oglnych, tematyka medyczna, szczeglnie pierwsza pomoc, praca socjalna ipomoc psychologiczna, informatyka ikomputery, prawa jazdy kategorii innej ni AiB oraz uprawnie dla kierowcw, usugi osobiste, fryzjerstwa ikosmetyki, zarzdzania przedsibiorstwem. Kursy, szkolenia lub doradztwo dotyczce tej tematyki oferuje wicej ni co pity badany podmiot szkoleniowy (bkl 2012). Przedstawiciele sektora szkoleniowego prognozuj, e do poowy 2012 r. najwikszym zainteresowaniem klientw bd si cieszyy nastpujce kursy: jzykowe, kursy iszkolenia zwizane zinformatyk iobsug komputerw, budownictwem iprzemysem, motoryzacj (inne ni prowadzce do

120

Katarzyna Szafer

uzyskania prawa jazdy kategorii AiB), rozwojem osobistym irozwojem kompetencji oglnych. Zapotrzebowanie na tak tematyk wskazywao wicej ni 10% badanych rm iinstytucji szkoleniowych (bkl 2012, s.11). Firmy szkoleniowe deklaruj, e maj rnorodne formy szkole. Jednake zarwno wraportach bkl, jak iliteraturze powiconej badaniom rm szkoleniowych wskazuje si na to, e wikszo szkole odbywa si wformie kursw (80% wedug bkl 2012) iwykadw (Paluch 2010). Wyniki te zostay take potwierdzone przez badania ankietowe przeprowadzone wramach stau. Respondenci wwikszoci zadowoleni byli ze szkole, jakie przeszli. Zwracali jednak uwag, e byo na nich zbyt duo teorii, brakowao innych, bardziej interaktywnych form szkoleniowych. Firmy wychodz naprzeciw tym oczekiwaniom, albowiem 25% znich ma wswojej ofercie takie formy, jak: a) e-kursy, b) e-learning; c) coaching (bkl 2012). Bariery wrozwoju brany szkoleniowej wynikaj zarwno zczynnikw wewntrznych, jak izewntrznych. Chocia sami przedstawiciele tego sektora barier upatruj raczej poza nim (bkl 2012). Zwracaj uwag na ograniczenia formalnoprawne, przede wszystkim procedury przetargowe, niski poziom inwestycji wkadry wprzedsibiorstwach, brak rodkw na szkolenia wprzedsibiorstwach, nisk wiedz Polakw osamoksztaceniu irozwoju kapitau ludzkiego wkraju (bkl 2012). Naley zwrci uwag, e rodki unijnie bardzo silnie wpyny na rozwj tej brany. Zarwno winstytucjach, jak iprzedsibiorstwach znalazy si rodki zpo kl, awic argument obraku funduszy na szkolenia zosta osabiony. Zdrugiej strony nansowanie zbudetu unijnego wpyno na obnienie jakoci szkole, gdy najwaniejszym kryterium przy wyborze jest cena. Moliwo ubiegania si okontrakty unijne jest dla rm szkoleniowych jedn zopcji sprzeday swojej usugi. Ztej moliwoci skorzystaa ponad poowa podmiotw dziaajcych wbrany (bkl 2012).
Wedug bada wasnych przeprowadzonych wWielkopolsce ponad poowa respondentw - ankietowych pracownikw urzdw gminnych (wbadaniu wzio udzia 141 osb).

Perspektywy rozwoju rmy CreativeMedia

121

Konkurencja na rynku wpoczeniu zkryterium ceny spowodowaa, e nawet szkolenia nansowane zfunduszy unijnych maj obnion jako. Zwracali na to uwag wjtowie/burmistrzowie czy sekretarze badanych gmin wwywiadach swobodnych. Przedstawiciele rm szkoleniowych zWielkopolski, pytani okwestie jakoci szkole, wyraali si krytycznie na temat kryterium ceny przy wyborze oferty szkoleniowej. Konkurencyjno jest czynnikiem wewntrznym ksztatujcym bran. Drugim jest podnoszenie wasnych kwalikacji kadry szkoleniowcw iuzyskiwanie przez nich certykatw jakoci usug. Wedug raportu bkl z2012 r. 38% rm posiada certykaty iakredytacje, odwa procent wicej ni w2010 (bkl 2012). Wzrs take poziom deklaracji dotyczcych podejmowania innych dziaa zwizanych zrozwojem sektora: czonkostwa worganizacjach iizbach skupiajcych podmioty szkoleniowe, ewaluacji kursw iszkole, inwestowania wrozwj kadry szkolcej. (bkl 2012, s.12). Te dziaania wydaj si jednak niewystarczajce, jeli wemie si pod uwag specyk brany, ktra jest zwizana zedukacj dorosych Polakw. Jest to zdecydowany saby punkt brany. Nie mona liczy na regulacj rynku wtej kwestii, kryterium ceny bowiem moe mie negatywny wpyw na wybr rm szkoleniowych przez klientw. Bariery zarwno zewntrzne, jak wewntrzne wrozwoju brany szkoleniowej trzeba sprbowa usun tak, aby nie stanowiy przeszkody wrozwoju sektora wprzyszoci. Obecna kampania medialna popularyzujca rnorodne dziaania wramach programw unijnych realizowanych wPolsce moe wpyn na zmian wiadomoci spoeczestwa wtej kwestii. Tworzenie kapitau ludzkiego wrmie, spoecznoci lokalnej czy kraju zaley wduej mierze od decyzji idziaa podjtych przez decydentw kadego zwymienionych szczebli. Jeli osoby kluczowe bd przekonane opotrzebie rozwijania kapitau ludzkiego ibd dysponoway konkretnymi odpowiednimi do
Wramach bada dotyczcych uwarunkowa zewntrznych sytuacji rynkowej rmy zostay przeprowadzone badania pilotaowe w4 urzdach gminnych wWielkopolsce. Byy to badania ankietowe wrd pracownikw urzdw, atake wywiady swobodne przeprowadzone z10 osobami. Byy to rwnie wywiady swobodne z5 ekspertami zbrany.

122

Katarzyna Szafer

potrzeb ofertami brany szkoleniowej, to podejm racjonalne decyzje. Przygotowanie odpowiedniej oferty zaley od przedstawicieli brany. Same deklaracje orozwoju potencjau szkoleniowego nie wystarcz, trzeba je zrealizowa. Rozwj mediw elektronicznych daje olbrzymie moliwoci rozwoju nowych form edukacji iszkole, ktre mog wpyn na obnienie kosztw. Wymagaj one innowacyjnego podejcia do tematyki szkole, zmiany dotychczasowych form, do ktrych przyzwyczaili si szkoleniowcy. E-learning iinne formy wykorzystujce nowe technologie s przyszoci brany szkoleniowej wnajbliszych 10 latach. Nowe formy szkolenia iobnienie kosztw moe spowodowa wiksze zainteresowanie wrd potencjalnych klientw. WForesight dla Wielkopolski zwrcono uwag na nierwnomierne ksztatowanie si kapitau spoecznego wregionie, na asymetri pomidzy centrum aperyferiami (fw 2010, s.152-153). Centrum, majc do dyspozycji szersze zaplecze, moe si rozwija dynamiczniej. Natomiast im dalej pooone od centrum peryferia, tym trudniejszy dostp do zaplecza kapitau ludzkiego. Budowanie kapitau ludzkiego wszerszym zakresie uwzgldnia aktywno obywatelsk, zaufanie spoeczne irozumienie procesw ycia publicznego (fw 2012). E-learning iinnego rodzaju multimedialne szkolenia s zatem szans peryferii regionu na rozwj wasnego kapitau spoecznego. Firmy szkoleniowe maj wtej kwestii bardzo wiele do zaoferowania na najblisze lata. Mog tworzy programy szkoleniowe wsparcia organizacji promujcych aktywno obywatelsk. Aby wyrwnywa asymetri pomidzy centrum aperyferiami, mog wykorzystywa wtych programach internetowe formy ksztacenia czy prowadzenia seminariw iwarsztatw.
PRZYSZO CREATIVEMEDIA WWIETLE PRZEPROWADZONYCH BADA FORESIGHTOWYCH

Jaka jest na tle brany sytuacja rmy CreativeMedia? Na rynku szkoleniowym ipr dziaa ju od kilku lat. Podobnie jak wikszo otym
Centrum to miejscowoci takie, jak np. Pozna, Leszno, Pia, Kalisz czy Konin, czyli stolica regionu istolice subregionw, ktre posiadaj szersz baz edukacyjn wpostaci szk wyszych.

Perspektywy rozwoju rmy CreativeMedia

123

prolu jest mikroprzedsibiorstwem. Wofercie ma szkolenia komercyjne, jak idonansowane ze rodkw unijnych. Pozycj na rynku rma zawdzicza wacicielce, Anecie Murakowskiej. To ona jest gwnym trenerem ipomysodawc wszystkich inicjatyw, wktre zaangaowana jest rma. Jednake wmiar potrzeb wsppracuje zinnymi trenerami ipodmiotami zbrany. Obszary dziaalnoci CreativeMedia mona podzieli na nastpujce sektory: a) szkolenia komercyjne dla rm; b) szkolenia iprogramy nansowane zfunduszy unijnych; c) dziaania na rzecz spoecznie odpowiedzialnego biznesu. Wostatnim roku wedug danych udostpnionych przez CreativeMedia rma sprzedaa 130 komercyjnych szkole dla przedsibiorstw rnych bran. Wtrakcie stau miaam okazj bliej przyjrze si szkoleniom iprogramom nansowanym zfunduszy unijnych oraz dziaaniom na rzecz spoecznej odpowiedzialnoci biznesu. Podczas letnich miesicy 2012 r. trwa program Creative Vision, nansowany zfunduszy unijnych, wcaoci opracowany przez rm. Byy to szkolenia zzakresu komunikacji midzyludzkiej, ksztatowania cech lidera ipodstaw pr kierowane do modych ludzi, licealistw, studentw bd absolwentw szk wyszych. Dla jednych bya to nauka komunikacji, adla innych moliwo praktycznego wykorzystania swojej wiedzy iksztatowanie swoich umiejtnoci. Wprogramie wzio udzia 150 osb. Obecnie program jest zakoczony iznajduje si wfazie rozlicze nansowych. CreativeMedia od 2005 r. wsppracuje zFundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej realizujc dla niej programy szkoleniowe. Wlatach 20052007 realizowaa jako wykonawca programy: Szkolenia generalne ispecjalistyczne dla czonkw korpusu suby cywilnej i Szkolenia generalne ispecjalistyczne wyszy iredni szczebel zarzdzania wramach wzmocnienia zdolnoci administracyjnych irozwoju kompetencji interpersonalnych, wktrych wzio udzia 10 tysicy uczestnikw. W2012 r. wsppraca zFundacj jest kontynuowana wnowym projekcie
Informacje na temat tego programu, atake cay jego harmonogram dostpny jest na stronie: www.creativemedia.com.pl

124

Katarzyna Szafer

Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej wsppracy organizacji pozarzdowych iadministracji publicznej. Dla Orodka Integracji Europejskiej wRokosowie prowadzone s szkolenia dla liderw organizacji lokalnych. Wcigu dwch ostatnich lat wzio wnich udzia 500 osb. Wramach programu dziaa te Szkoa Liderek Wiejskich przeznaczona dla sotysek zWielkopolski, wwikszoci wwieku 30-40 lat. Bardzo interesujca jest take inicjatywa Anety Murakowskiej Poznaj mj biznes; s to comiesiczne spotkania przedsibiorcw organizowane od 2006 r. Maj one charakter niadania, podczas ktrego uczestnicy nawizuj kontakty, poznaj swoich ewentualnych nowych kontrahentw, partnerw biznesowych. Aneta Murakowska prowadzi take krtkie warsztaty, ktre zzasady gromadz przedstawicieli rnych bran istanowi bardzo otwart form spotka. Ta inicjatywa jest na pewno ciekawym elementem pr dla rmy Anety Murakowskiej. Networking wbiznesie jest istotn form konkurencyjnej wsppracy, bardzo wan jako element zaufania spoecznego, awprzyszoci ksztatowania potencjau kapitau ludzkiego. Wten sposb ksztatujc ide zaufania pomidzy przedsibiorcami rma moe przyczyni si do szerzenia odpowiedzialnoci spoecznej biznesu. CreativeMedia przyjmuje chtnie na stae studenckie modych ludzi, ktrzy maj okazj szkoli si iposzerza wiedz nabyt wtrakcie studiw. Firma planuje kontynuacj szkole dla samorzdw lokalnych. Chce przygotowa ofert szkoleniow specjalnie na potrzeby urzdw gminnych wWielkopolsce. Wramach stau zostay przygotowane iprzeprowadzone pilotaowe badania, ktre realizowaam wczterech urzdach gminnych zterenu Wielkopolski. Dobr prby do badania by celowy. Zostay wzite pod uwag nastpujce kryteria doboru: informacje na temat gmin zaczerpnite ze Statystycznego Vademecum Samorzdowca ; wiedza wasna na temat samorzdw wWielkopolsce;
Informacje idane udostpnione przez rm CreativeMedia. Informacje idane udostpnione przez rm CreativeMedia. Wtrakcie trwania mojego stau eksperckiego poznaam dwie praktykantki, zdwch rnych kierunkw studiw. h p://www.stat.gov.pl/poznan

Perspektywy rozwoju rmy CreativeMedia

125

pooenie gminy wzgldem stolicy regionu; rny stopie rozwoju gospodarczego gminy; wielko zatrudnienia wurzdach gminnych. Przeprowadzone zostay wywiady zburmistrzami/wjtami isekretarzami gminnymi, atake badania ankietowe wrd pracownikw urzdw gminnych na temat szkole zzakresu komunikacji. Chciaam si dowiedzie, czy byy przeprowadzane takie szkolenia ijakie s opinie na ich temat pracownikw urzdw. Rozprowadzone zostay dwa typy kwestionariuszy: dla przeoonych (zwrcono 29 wypenionych ankiet) ipracownikw (zwrcono 111 wypenionych ankiet). Na ich podstawie mona wysnu nastpujce oglne wnioski: im wysza pozycja gminy wrankingach samorzdw wkraju, tym bardziej wadze gminne dbaj ojako obsugi mieszkacw; urzdy maj problemy zkomunikacj wewntrz urzdu pomidzy poszczeglnymi dziaami; urzdnicy pracownicy maj problemy zprac zespoow ikomunikacj wewntrz zespou; urzdnicy przeoeni maj problemy zkierowaniem zespoem. Raporty zbada zostay przekazane do badanych urzdw. Natomiast wyniki posuyy rmie do przygotowania oferty szkoleniowej dla wielkopolskich urzdw gminnych. Moe to by nowy program szkoleniowy realizowany przez CreativeMedia na podobn skal jak te opisywane powyej ju realizowane przez rm. czenie przez Anet Murakowsk wielu inicjatyw ipl dziaalnoci wramach CreativeMedia pozwala przewidywa, e wnajbliszym czasie rma dalej bdzie rozwijaa dziaalno wrnych kierunkach. Wwywiadach pogbionych, ktre wielokrotnie przeprowadzaam zwacicielk CreativeMedia, podkrelaa ona, e chce dalej realizowa nowe pomysy. CreativeMedia pozostanie mikrorm, bdzie wsppracowa zinnymi rmami, atake korzysta zewsparcia iwiedzy
Wywiady byy przeprowadzane wokresie od lipca do wrzenia 2012 r., uczestniczyo wnich 10 osb. Wysano oglnie 48 ankiet dla przeoonych i180 ankiet dla pracownikw, niski procent zwrotw wiza si zokresem urlopowym, wktrym byy przeprowadzane badania.

126

Katarzyna Szafer

poznaskich naukowcw. Wsppracownicy zCreativeMedia wwywiadach, ktre byy przeprowadzane wtrakcie stau, podkrelali, e rma nie opiera swego dziaania na moliwoci korzystania zfunduszy unijnych. Dziaa na kilku paszczyznach biznesowych ito jest jej atutem. Kolejnym jest na pewno sama wacicielka, ktra bardzo dba oswj irmy wizerunek. To ona jest gwym pomysodawc wszystkich inicjatyw, ktre byy is realizowane wrmie. Jak sama zapewniaa, pomysw jej nie zabraknie przez najblisze lata. Osobowo wacicielki jest fundamentem dziaalnoci rmy, na jej dowiadczeniu ipomysach opiera si strategia zarzdzania dziaaniami rmy. Jest to na pewno rma innowacyjna. Jej bowiem inicjatywy wychodz poza wspomniane wyej bariery ograniczajce rozwj brany. Wacicielka cay czas doskonali swj warsztat trenera. Stara si take dba owizerunek rmy budujc zaufanie wrd wsppracownikw iklientw. CreativeMedia poprzez szukanie nowych form szkoleniowych icoachingowych stale poszerza swoj ofert. Firma nie realizuje obecnie szkole wformie e-learningu, ale to jest kierunek, ktry powinna obra wnajbliszych latach. E-learning jest bowiem przyszoci brany, podobnie jak inne formy wykorzystujce najnowsze technologie teleinformatyczne. Pozwoliyby one na prowadzenie zdalnych szkole. Jednak aby ten rodzaj oferty szkoleniowej wprowadzi, potrzebne s nakady nansowe na odpowiedni sprzt, co moe stwarza pewn barier. Drug barier moe stanowi dystans, zjakim mog podchodzi do tej oferty potencjalni klienci. Wydaje si jednak, e najblisze kilka lat bdzie naleao do e-learningu irmy szkoleniowe chcc pozosta na rynku bd musiay tak form wprowadzi do swoich ofert. CreativeMedia jako rma innowacyjna powinna tak ofert szkole wirtualnych przygotowa dla swoich klientw, co wpoczeniu zatutami, jakie dzi posiada, pozwoli jej dalej dobrze funkcjonowa na rynku szkole wWielkopolsce.
LITERATURA
Amstrong M. (1998), Zarzdzanie zasobami ludzkimi. Strategia idziaanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoy Biznesu, Krakw.

Perspektywy rozwoju rmy CreativeMedia


Foresight Wielkopolska etap uruchomienia i diagnoza stanu (FdW 2011), www.foresightwielkopolska.pl. Foresight. Sieci gospodarcze Wielkopolski scenariusze transformacji wiedzy wspierajce innowacyjn gospodark ( fsgW 2011), www.ed.put.poznan.pl. Ksztacenie po szkole. Uczenie si dorosych, inwestycje wkadry wprzedsibiorstwach, instytucje szkoleniowe (bkl 2012), www.bkl.parp.gov.pl. Kto nas ksztaci po zakoczeniu szkoy (bkl 2011). Raport zbada rm iinstytucji szkoleniowych wzbogacony wynikami bada ludnoci oraz bada pracodawcw realizowanych w2010 r. wramach projektu Bilans Kapitau Ludzkiego, www.bkl.parp.gov.pl. Mayo A.(2002), Ksztatowanie strategii szkole irozwoju pracownikw, Ocyna Ekonomiczna, Krakw. Paluch H.(2010), Wielkopolski rynek usug szkoleniowych na tle rynku krajowego, [w:] Analiza sytuacji Wielkopolski wkontekcie transformacji wiedzy wsieciach gospodarczych, M. K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznaskiej, Pozna, s.257-270. Ragin-Skorecka K. (2010), Szkolenia jako sposb zwikszania kompetencji pracownikw, [w:] Analiza sytuacji Wielkopolski wkontekcie transformacji wiedzy wsieciach gospodarczych, M. K. Wyrwicka (red.), Wydawnictwo Politechniki Poznaskiej, Pozna, s. 243-256. Sztompka P. (2007), Zaufanie. Fundament spoeczestwa, Wydawnictwo Znak, Krakw. h p://www.stat.gov.pl/poznan h p://www.creativemedia.com.pl/

127