You are on page 1of 15

S Y LW I A G R A J A-Z W O L I Ń S K A

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu sgraja@wp.pl

Kierunki rozwoju oferty wielkopolskiego hotelu trzygwiazdkowego w perspektywie najbliższych pięciu lat
słowa kluczowe: hotel, hotelarstwo, konkurencyjność usług hotelarskich streszczenie: Rosnące wymagania gości oraz silnie postępująca konkurencja na rynku hotelarskim wymusza podnoszenie jakości, jak i zakresu świadczonych usług. Zasadniczym kluczem do sukcesu jest opracowanie wizji rozwoju obiektu i jego oferty w perspektywie kilku kolejnych lat, z uwzględnieniem czynników generujących zmiany w branży turystycznej. Niniejszy artykuł prezentuje studium przypadku – propozycje rozwoju oferty wybranego wielkopolskiego hotelu. Koncepcje te zostały przedstawione na podstawie analizy materiałów źródłowych o charakterze pierwotnym i wtórnym.

Development directions of 3-star hotel offer in Wielkopolska in the 5 years perspective
keywords: hotel, hotel industry, competitiveness of hotel services. abstract: Growing demands of hotel guests and the increasing competition in the hotel industry requires to improve the quality and the range of provided services. e main key to success is to provide development vision of the facility and its offer in the perspective of the nearest few years, taking into account the factors which generate changes in tourist industry. e article presents a case study – a proposal of offer development for a selected hotel in Wielkopolska. e conception is presented on the basis of primary and secondary source materials analysis

Foresight w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem. Analizy i studia przypadków Krzysztof Borodako, Michał Nowosielski (red.) Instytut Zachodni, Poznań 2012 © by Instytut Zachodni, Poznań 2012

). było ich już trzykrotnie więcej (26. Na aspekty te zwraca uwagę również projekt Foresight Wielkopolska (Foresight Wielkopolska – scenariusze rozwoju regionu do 2030 r. jak i małe rodzinne przedsiębiorstwa. jak również do poszerzania zakresu oferty. a w 2011 r. . Pod tym względem warto wziąć pod uwagę założenia dokumentów strategicznych dla danego obszaru (kraju. Powszechna rozpoznawalność hotelu jako obiektu zakwaterowania oraz dobra koniunktura dla inwestycji hotelarskich (obserwowana zwłaszcza w latach 2007-2008) zaowocowały powstaniem wielu nowych hoteli. uwzględniając zmiany i trendy. województwa). tożsamości regionalnej oraz budowanie współpracy między poszczególnymi podmiotami. z hotelami na czele. Z jednej strony wzrastająca konkurencja na rynku hotelarskim. ukazujących kierunek rozwoju gospodarki w perspektywie kilkunastu najbliższych lat. Warunkiem sukcesu jest właściwe wykorzystanie kapitału społecznego. kładąc nacisk na ich jakość.w 1995 r.204 Sylwia Graja-Zwolińska WPROWADZENIE Obiekty hotelarskie. a z drugiej zmieniające się potrzeby współczesnego turysty zmuszają hotelarzy do nieustannego podnoszenia jakości świadczonych usług. Obowiązująca strategia rozwoju turystyki dla województwa wielkopolskiego zakłada zmiany w ofercie wielkopolskich produktów turystycznych. które mogą pojawić się na rynku turystycznym w perspektywie najbliższej przyszłości. reprezentujących zarówno sieciowych gigantów. Chcąc trwale wyróżniać się spośród obiektów konkurencyjnych.1% bazy noclegowej). Wymownie świadczą o tym dane liczbowe . stanowią najbardziej dynamicznie rozwijającą się grupę obiektów noclegowych. innowacyjność i konkurencyjność rynkową (Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007-2013). należy opracować wizerunek hotelu. podjęła próbę wskazania konkretnych propozycji udoskonalenia oferty wybranego wielkopolskiego hotelu. Konsekwencją tych przemian jest dominacja podaży nad popytem na usługi hotelarskie.8% bazy noclegowej) (gus 1996-2012). jak i samej oferty. Autorka opracowania zainteresowana problematyką rodzimego hotelarstwa. działało w Polsce 668 hoteli (stanowiły zaledwie 7.

Odpowiedzi na kolejne postawione pytania uzyskano w drodze inwentaryzacji terenowej i badań własnych. hotele stanowiły tu zaledwie 8. gdzie dominuje turystyka biznesowa (takich. Małopolskie) pobyt ten jest dłuższy. Informacje dotyczące dwóch pierwszych wymienionych pytań badawczych zebrano analizując dane Głównego Urzędu Statystycznego.9% całej bazy noclegowej. Poznań i powiat poznański oferuje ponad 8000 miejsc w obiektach hotelowych. widać wyraźną zależność między motywem przyjazdu a długością pobytu. Na kolejnych miejscach znajdują . W województwie wielkopolskim największa koncentracja hoteli występuje w stolicy regionu. Analizując ten wskaźnik w kontekście pozostałych województw. gość w hotelu przebywa krócej. Natomiast w województwach. czy ma on szansę przebić się przez gąszcz konkurencyjnych obiektów? ▶ co dziś oferuje hotel wybrany do analiz? ▶ jak postrzegana jest jego oferta przez specjalistów branży turystycznej i klientów? Niniejsze opracowanie omawia zagadnienia sformułowane w postaci powyższych pytań badawczych. a w 2011 r. wzbogacone analizą różnorodnych źródeł o charakterze pierwotnym. jak mazowieckie czy wielkopolskie). iż wskaźnik ten jest wyższy od średniej krajowej. W przypadku obszarów o koncentracji walorów turystycznych (takich jak Zachodniopomorskie. Warto zaznaczyć. Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz organizacji i portali hotelarskich. że średnia długość pobytu gościa w wielkopolskim hotelu to około dwie doby. jak i wtórnym (Kowalczyk 2001). Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika. ich udział kształtował się na poziomie 34% (gus 1996 – 2012). wynoszącej niespełna 25%.Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego 205 Przygotowanie wspomnianych rozwiązań wymagało odpowiedzenia na następujące pytania: ▶ jaka jest wielkość i struktura wielkopolskiego rynku hotelowego i jakie są jego kierunki rozwoju? ▶ czy jest miejsce dla kolejnego hotelu na rynku. DYNAMIKA ROZWOJU WIELKOPOLSKIEGO HOTELARSTWA W porównaniu z sytuacją ogólnokrajową obserwuje się analogiczny rozwój na terenie województwa wielkopolskiego – w 1995 r.

a w 2011 r. iż wynosi on zaledwie 61 i jest niższy od średniej krajowej. Część obiektów tej kategorii przestała istnieć. a w sąsiednich Czechach wynosi około 250 miejsc na 10 000 mieszkańców. Postępująca kategoryzacja obiektów hotelarskich to dowód na podnoszenie jakości usług hotelarskich. ²⁶ Dla porównania w Austrii wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 700 miejsc. Warto nadmienić. . Dla porównania wzrost liczby hoteli 3* kształtował się w latach 2000-2007 na poziomie 64%. Wyraźne różnice między województwami widać także w wielkości hoteli.206 Sylwia Graja-Zwolińska się powiat koniński i gnieźnieński. dysponując łącznie blisko 3200 miejscami. W ciągu ostatnich lat największy wzrost skategoryzowanych hoteli występuje w odniesieniu do obiektów najbardziej luksusowych (4 i 5*). pięciostopniowy system kategoryzacyjny powstał w latach 70. w Polsce funkcjonowały zaledwie 3 hotele 5*. nienależących do międzynarodowych sieci. Jednakże niektóre zasady. Świadczy o tym chociażby fakt wprowadzenia w 2004 r. Tylko na przestrzeni lat 2000-2007 ich liczba zwiększyła się o 200%. Analizując kolejny wskaźnik – liczbę miejsc noclegowych w obiektach hotelarskich (do których oprócz hoteli zalicza się także motele i pensjonaty) przypadających na 10 000 mieszkańców można zauważyć. W ciągu ostatnich lat tendencję spadkową obserwuje się w przypadku hoteli 1*. oceny stopnia zużycia wyposażenia pokoju hotelowego. podlegają zmianom. wynoszącej nieco powyżej 63. dostosowanym do potrzeb rynku. GWIAZDY WIELKOPOLSKICH HOTELI Obecny. Obiekt w województwie wielkopolskim liczy średnio około 76 miejsc noclegowych. jak i same wymagania w odniesieniu do obiektów danej kategorii. iż w czołówce znajdują się takie województwa jak zachodniopomorskie i małopolskie – obszary koncentracji wakacyjnego ruchu turystycznego²⁶. było ich już 45. zaś część podwyższyła swój standard i zasiliła grupę obiektów bardziej prestiżowych. nie nadążając za rosnącymi oczekiwaniami gości. Wynika to głównie z faktu istnienia dużej liczby obiektów małych. iż w 1995 r. Ciekawy jest fakt.

iż to hotele 3*. Rosnąca konkurencja. I tak hotele 4 i 5* wyróżniają się najwyższym wskaźnikiem. mają obecnie w Wielkopolsce. Warto jednak nadmienić. Obłożenie pokoi wielkopolskich hoteli 3* jest niższe od średniej krajowej i w 2011 r. Dla porównania stopień wykorzystania pokoi w najliczniejszej grupie polskich hoteli 3* kształtuje się na poziomie 40%. zaznaczająca się zwłaszcza wśród obiektów 3*. w województwie wielkopolskim były tylko 3 hotele 4* i żadnego 5*. wyniosło 37. . w znacznej mierze pochodzenia zagranicznego.).in. Sympozjum w Krakowie. było ich łącznie aż 20. W efekcie kryzysu wiele firm. jak i w całym kraju. a w 2011 r. iż wskaźnik ten – mimo rosnącej konkurencji i skutków kryzysu gospodarczego – wykazuje tendencje wzrostowe (wzrost o 3 punkty w stosunku do 2010 r. Hoteli 3*przybywa systematycznie od wielu lat. by nie stracić wybranego segmentu klientów (przykładem takiego obiektu jest m. Na rynku pojawiło się ich bowiem o 21% więcej w stosunku do 2008 r. iż hotele te są bardziej wrażliwe na zachodzące zmiany na globalnym rynku gospodarczym. przy czym rekordowy wzrost tego typu obiektów w ostatnim czasie miał miejsce w  2009 r. w województwie – 44%) w grupie hoteli skategoryzowanych. największy udział (w skali kraju 48%. wykluczyło możliwość korzystania z hoteli 5*. Dominującym segmentem klientów są tu goście biznesowi. Warto podkreślić. Podobne zmiany zachodzą w województwie wielkopolskim. iż kryzys gospodarczy zahamował tę dynamikę – w 2010 r. przekraczającym 50%. wzrost był na poziomie niespełna 5%. organizując spotkania biznesowe. I tak w 1995 r. W ciągu ostatnich lat największą dynamikę wzrostu dostrzega się w odniesieniu do hoteli luksusowych (4 i 5*). zmusza wręcz hotelarzy do podejmowania działań podnoszących szeroko pojętą atrakcyjność usług hotelarskich. Warto dodać. uznawane przez wielu hotelarzy za najbezpieczniejszą inwestycyjnie kategorię obiektu (Szubstarski 2011). w odpowiedzi na co niektóre z nich obniżyły kategorię. Warto jednak nadmienić.5%. hotel Hilton w Warszawie. czy Prezydent w Krynicy Zdrój).Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego 207 Proces kategoryzacji niewątpliwie znajduje odzwierciedlenie w obłożeniu obiektu.

gdzie podejmuje się najwięcej inwestycji hotelowych. śląskim i warmińsko-mazurskim. Rohrbeck 2012). 2) metody wywiadu socjologicznego. W 2011 r. Wszendybył 2007. Sztumski 1995). ▶ opracowania statystycznego danych (Jażdżewska 2003. Oparka 2007). Tokarz. 1985. Borkowski. ▶ metodyki badań społecznych (Mayntz i in. Warto podkreślić. 4) benchmarkingu zewnętrznego. Włodarczyk 2005. Analiza literatury koncentrowała się na pozycjach dotyczących: ▶ hotelarstwa (m. Milewska. jak i w projektach foresigthowych. iż wszystkie te metody są często stosowane. zarówno w badaniach z zakresu geografii turyzmu (określających dynamikę i stopień rozwoju funkcji turystycznej). iż po gorszych latach 2009 i 2010 inwestycje w branży hotelarskiej zwyżkują i wg specjalistów trend rozwojowy będzie się utrzymywał również w 2012 r. tuż za małopolskim. . 2010. Warto dodać.208 Sylwia Graja-Zwolińska CZAS NA KOLEJNE INWESTYCJE Województwo wielkopolskie od lat należy do tych obszarów. Heger.in. Rosnąca konkurencja na rynku turystycznym jest bowiem jednym z czołowych czynników popularyzacji foresightu (Borodako 2010). Lewandowska 2005). 2011. METODYKA BADAŃ Dążąc do realizacji postawionego celu i uzyskania odpowiedzi na postawione pytania badawcze. 3) analizy swot. dokumentów strategicznych oraz opracowań o charakterze statystycznym. Nawrocka. uplasowało się na czwartym miejscu. uznano za konieczne zastosowanie następujących metod badawczych: 1) analizy literatury. Jednakże informacja ta winna być dla gestorów istniejącej już bazy hotelarskiej bodźcem do myślenia o wizji rozwoju ich obiektów w perspektywie nadchodzących lat i kreowania projektów typu foresight. ▶ istoty foresightu (Borodako 2009.

in. zapewniający porównywalność odpowiedzi i policzalność wyników. Przedstawiona w opracowaniu analiza swot powstała w wyniku wspólnych przemyśleń właściciela hotelu oraz autorki opracowania. Warto podkreślić. Foresight Wielkopolska. Zebrane przez autorkę opracowania materiały o charakterze pierwotnym obejmują: ▶ dane zebrane w trakcie inwentaryzacji terenowej (pozwoliły one na identyfikację komponentów szeroko rozumianego potencjału turystycznego obszaru badań). Stasiak. plany oraz strategie rozwoju powiatów i gmin. Wykorzystano zarówno wywiad swobodny (m. 1985). jak również przy wyznaczaniu przyszłych kierunków rozwoju oferty niezwykle pomocna okazała się także weryfikacja obiektów konkurencyjnych (benchmarking zewnętrzny). Nieodzowną dla weryfikacji przyjętych założeń badawczych okazała się metoda wywiadu socjologicznego. ▶ informacje uzyskane z wywiadów standaryzowanych. Uwzględniając sposób pozyskiwania niezbędnych informacji. jak: Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim. . materiały źródłowe można podzielić na pierwotne i wtórne (Kowalczyk 2002). Jej celem jest nie tylko opis zjawiska. w trakcie rozmowy z właścicielem przedsiębiorstwa). Włodarczyk (2002) jest to jeden z powszechniej stosowanych sposobów analizy stanu przedsiębiorstwa. w obrębie których znajduje się analizowany obiekt hotelarski. ale także ujawnienie lub sprawdzenie występowania określonych relacji (Mayntz i in.Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego 209 W trakcie realizacji badań zapoznano się także z dokumentami strategicznymi takimi. W aspekcie określenia kierunków rozwoju oferty badanego obiektu hotelarskiego w najbliższej przyszłości szczególnie przydatna była analiza swot. Jak zaznacza Kaczmarek. jak i wywiad standaryzowany (skierowany do specjalistów branży turystycznej) prowadzony na podstawie kwestionariusza. jak i wywiadów swobodnych (umożliwiły poznanie opinii na temat wizerunku i oferty badanego hotelu). iż wykorzystane i omówione wyżej metody stanowią jedynie wprowadzenie do stworzenia wartościowego projektu foresigthowego dla badanego przedsiębiorstwa. Do oceny obecnej oferty hotelu.

oczyszczalnię ścieków oraz ogrzewanie gazowe. że funkcja turystyczna na tym obszarze nie należy również do najważniejszych świadczy także fakt pobieżnego traktowania aspektów turystycznych w lokalnych dokumentach strategicznych (m. jak m. zaplecze konferencyjne. Obiekt proponuje oferty specjalne takie. Warto nadmienić.in. O tym. poza częścią noclegową.210 Sylwia Graja-Zwolińska CHARAKTERYSTYKA HOTELU WYBRANEGO DO BADAŃ 27 Obiekt wybrany do badań to mały rodzinny trzygwiazdkowy hotel. Hotel ten położony jest w powiecie wrzesińskim. jak większość wielkopolskich hoteli usytuowanych w pobliżu Poznania. Nastawiony jest. pobyty dla dwojga. pozwalającą na różne formy rozrywki oraz pion usług poświęconych odnowie biologicznej. uznanym – ze względu na rangę potencjału turystycznego – za obszar o średnich warunkach do rozwoju turystyki (Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim 2007).in. WYNIKI BADAŃ Benchmarking zewnętrzny Dla potrzeb niniejszej pracy przeprowadzono benchmarking zewnętrzny w  odniesieniu do hoteli powiatu wrzesińskiego oraz w kontekście wielkopolskich hoteli trzygwiazdkowych. iż jest to obiekt uwzględniający takie ekotechnologie jak: instalacje solarne do ogrzewania wody. o podobnej specyfice działania jak w badanym hotelu. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2007-2013). Wg wspomnianego dokumentu powiat wrzesiński posiada dobre warunki do rozwoju turystyki krajoznawczej oraz turystyki rowerowej (w obu przypadkach wynika to głównie z obecności zasobów o randze ponadlokalnej lub regionalnej). Badany hotel. funkcjonujący na wielkopolskim rynku turystycznym od dwóch lat. oferuje restaurację. położonych w odległości do 70 km od Poznania. ²⁷ Celem ochrony danych analizowanego hotelu podano jedynie kluczowe dla opracowania informacje charakteryzujące obiekt. pakiet dla przyjaciółek. . na obsługę gości biznesowych oraz gości weselnych. salę rekreacyjną.

Dynamika tych procesów świadczy o potrzebie dostosowywania ofert hotelarskich do zmieniających się warunków rynkowych oraz o konieczności przewidywania pewnych zmian w określonej perspektywie czasowej.html) na terenie powiatu wrzesińskiego znajduje się obecnie dziewięć skategoryzowanych hoteli.umww. ▶ strony internetowe o słabo eksponowanej szacie graficznej i treści. Analizując oferty hoteli powiatu wrzesińskiego.in. cztery dwugwiazdkowe i cztery trzygwiazdkowe. cieszących się powszechnym zainteresowaniem). bazują jedynie na własnych (być może jest to efekt braku występowania walorów turystycznych. z czego jeden jednogwiazdkowy. w planowaniu strategicznym . zaobserwowano promowanie nieaktualnych ofert). na który nastawia się większość wielkopolskich hotelarzy.Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego 211 Jak wynika z danych Urzędu Marszałkowskiego (h p://www. ▶ zasadniczo słabo jest rozwinięta oferta usług dodatkowych. Jeden przypadł na rok 2001. Biorąc pod uwagę segment klientów biznesowych. z powtarzającymi się komunikatami). wyciągnąć można kilka kluczowych wniosków: ▶ działalność hoteli nastawiona jest na te same segmenty klientów (goście biznesowi i weselni). a drugi na rok 2010 – wówczas wskaźnik wzrostu przekroczył 300%. co może znaczyć. ▶ dosyć duża rozpiętość cenowa (wahająca się od 100 do ponad 200 zł za standardowy pokój dwuosobowy). nieprzyciągające uwagi (za mankament należy uznać zdawkowe informacje. jak i strony przeładowane treścią.pl/ turystyka/baza-noclegowa. kiedy to liczba miejsc hotelowych wzrosła o ponad 200% w stosunku do roku poprzedniego. ▶ wystrój obiektów/ pokoi standardowy. iż to właśnie cena jest głównym elementem „walki” z konkurencją. można mówić o dwóch boomach inwestycyjnych. ▶ hotele w ofercie usług dodatkowych nie wykorzystują okolicznych atrakcji. jak i ofert specjalnych (m. niewyróżniający się na tle innych. konkurencyjnych względem obiektu badań. Rozpatrując tempo rozwoju rynku hotelarskiego na wspomnianym obszarze.

w otoczeniu zieleni). Analizując większą liczbę obiektów. Brak specjalizacji. jak ważna jest spójność. odmienny od ogółu hoteli design. Przedstawiona analiza swot jest efektem rozważań właściciela hotelu oraz autorki opracowania. Specjalizacja w obiektach hotelarskich wymaga jednak zbudowania w firmie tzw. dostosowanych do różnych okazji. a co za tym idzie obniża ich konkurencyjność. Do najważniejszych mocnych stron hotelu należy zaliczyć: ▶ korzystne położenie (obiekt położony blisko Poznania. szans i zagrożeń przedsiębiorstwa ułatwia sprecyzowanie kierunków rozwoju firmy. można zauważyć wyraźną standaryzację ofert hoteli. komplementarność oferowanych usług.212 Sylwia Graja-Zwolińska należy rozszerzyć obszar badań poza powiat wrzesiński. Unikatowy charakter usług. jak również efektywniejsze zaspokojenie potrzeb swoich gości. mimo iż ceny zakwaterowania nie należą do najniższych. zmniejsza szansę dotarcia do klienta. ▶ otwarte tereny zielone (zwiększające poczucie komfortu gości w czasie imprez). tworzenia oryginalnych ofert. Przedstawione przykłady pokazują m. umiejętności przewidywania zmian na rynku turystycznym pod wpływem działania różnych czynników. oryginalne wnętrza. ▶ ciekawy.in. bezpieczny parking. Spośród rozpatrywanych wielkopolskich obiektów hotelarskich na uwagę zasługują szczególnie dwa: Hotel Moran i Olandia. kultury myślenia o przyszłości (Borodako 2011). ▶ dobry dojazd do hotelu dla samochodów osobowych i autobusów. słabych stron. . Na podstawie szerszej analizy ofert hoteli trzygwiazdkowych wysnuto podobne wnioski do przedstawionych wcześniej. ▶ nowoczesny obiekt. Oba wybrały wyraźną specjalizację swoich usług. ▶ duży. bogaty kalendarz wydarzeń oraz ofert specjalnych przyciąga wielu klientów. Analiza SWOT Wskazanie mocnych. a zarazem z dala od zgiełku. dostrzegając w niej możliwość przebicia się przez konkurencję. Warto podkreślić fakt jeszcze większej rozpiętości cenowej (cena za pokój dwuosobowy dochodziła do 360 zł).

brak atrakcji.Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego 213 ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ ▶ kameralna atmosfera. możliwość rozbudowy obiektu (zwiększenie bazy noclegowej oraz zaplecza rekreacyjnego). indywidualne podejście do każdego gościa. długich weekendów). otwartość dyrekcji na nowe pomysły. upowszechniający się trend wyjazdów krótszych. rozwijająca się turystyka konna w okolicy. wspólne pomieszczenia rekreacyjno-konferencyjne. dobra kuchnia (opinie na jej temat rozpowszechnione w lokalnym środowisku). za mało wyróżniające się oferty specjalne. które mogłyby zatrzymać gości na dłużej. wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania (co świadczy o większej przedsiębiorczości). dająca możliwość współpracy i uatrakcyjnienia pakietu pobytowego. rozbudowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu hotelu (np. Natomiast do głównych słabych stron zaliczyć można: brak strefy odnowy biologicznej. . zwiększająca się aktywność turystyczna seniorów. współpraca z lokalnym środowiskiem na rzecz różnych inicjatyw. wyczucie smaku przy organizacji imprez. zbyt słabe wykorzystanie w promocji swoich działań na rzecz środowiska lokalnego (marketingu społecznego). rosnąca świadomość i wiedza ekologiczna turystów – trend wypoczynku w bliskim kontakcie z naturą. a częstszych (przy okazji świąt. wzrost popularności zindywidualizowanej oferty. wysoka jakość świadczonych usług. zwiększające się zainteresowanie organizacją imprez okolicznościowych poza domem. Szanse dla badanego hotelu: rozwijająca się turystyka biznesowa (rosnąca liczba szkoleń pracowniczych). nowy tematyczny szlak rowerowy). niewystarczająca w  stosunku do potrzeb liczba miejsc noclegowych.

W pierwszej części kwestionariusza ankietowani mieli wskazać skojarzenia nasuwające się po zapoznaniu się z logo i stroną hotelu. Ze względu na ograniczone możliwości czasowe realizacji części empirycznej autorka opracowania przeprowadziła wywiad standaryzowany z osobami na co dzień zajmującymi się teoretyczną i praktyczną analizą zagadnień branży turystycznej (pracownicy naukowi wielkopolskich uczelni wyższych. Kolejne 4 osoby określiły propozycje gastronomiczne jako mało urozmaicone. iż przedłożone formularze zawierały pytania zamknięte. odmienny od powszechnie spotykanych (taką deklarację złożyło aż 16 osób). Łącznie do dalszej analizy uzyskano 19 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy. Natomiast więcej zróżnicowanych opinii pojawiło się przy ocenie oferty gastronomicznej hotelu. Badani proszeni o ocenę ogólnego wizerunku hotelu. Badania ankietowe W rozwoju oferty hotelu istotne jest poznanie opinii specjalistów z danej branży oraz gości korzystających z usług. Większość osób utożsamiało obiekt z bliskim kontaktem z naturą. najczęściej wskazywali. wśród których realizowany jest kierunek studiów turystyka). jak i otwarte. Jedynie 2 badanych uznało tę ofertę jako mało zróżnicowaną o wygórowanych cenach. Dodatkowo badania poszerzono o wywiad z osobami (pracownikami firm) odpowiedzialnymi za wybór miejsca szkoleń. by pozwolić respondentom na swobodne wyrażenie swoich opinii. . krótkotrwałych wyjazdów turystycznych (cena jako główny wyznacznik oferty konkurencyjnej). wyczuciem smaku i eleganckim minimalizmem. iż jest to obiekt ciekawy. zróżnicowaną o przystępnych cenach. Dla 4 osób proponowane menu było także bogate. ▶ kryzys gospodarczy ograniczający wydatki przedsiębiorców na szkolenia. Należy nadmienić.214 Sylwia Graja-Zwolińska Zagrożenia: ▶ powstawanie nowych hoteli oferujących więcej miejsc noclegowych oraz bogatszy pakiet usług dodatkowych. a gościom indywidualnym możliwość organizacji imprez okolicznościowych. ale uznało je za wygórowane pod względem cenowym. Ponad połowa respondentów (9 osób) uznała ją za bogatą. ale przystępne cenowo.

podnosząca jakość obiektu). . ▶ trend rozwoju hoteli 3* jako najmniej ryzykownego rodzaju inwestycji hotelarskiej w polskich warunkach będzie się umacniał w kolejnych latach. niemal jednogłośnie (16 osób) wyrazili pozytywną opinię. Zalecane kierunki rozwoju oferty małych. ofert specjalnych).Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego 215 Istotnym elementem wywiadu była ocena ofert specjalnych hotelu. umiejętności przewidywania zmian rynkowych i dopasowywania oferty wobec zmieniających się warunków podażowych. poproszeni o określenie konkurencyjności badanego hotelu na tle innych obiektów o podobnym standardzie. iż oferta wymaga wprowadzenia dodatkowych usług wyróżniających hotel na rynku. jak i popytowych. celem ugruntowania jego pozycji na tle konkurentów. można wyciągnąć następujące wnioski: ▶ wielkopolski rynek hotelowy jest postrzegany nadal jako atrakcyjne miejsce realizacji inwestycji (świadczy o tym systematycznie rosnąca liczba obiektów i kolejne inwestycje – wysokie miejsca województwa wielkopolskiego w ogólnopolskich rankingach). Powyższe stwierdzenia argumentują potrzebę upowszechniania wśród hotelarzy kultury myślenia o przyszłości. Przytoczona wyżej część wyników badań przedstawia w pozytywnym świetle ten krótko działający obiekt hotelarski. podkreślając. podobne jak w innych obiektach. PODSUMOWANIE Analizując przytoczone dane. Większość badanych (14 osób) wykazała się tu zgodnością odpowiedzi. zaznaczając jednak. ale i sugeruje potrzebę wprowadzenia zmian w wizerunku oferty analizowanego hotelu (dotyczy to głównie tzw. niezależnych hoteli o standardzie trzech gwiazdek (do grupy tego typu hoteli zalicza się także analizowany obiekt) winny zmierzać w stronę: ▶ wykorzystania kameralnej atmosfery obiektu jako ważnego atutu wobec hoteli sieciowych (indywidualne podejście do gościa jako wartość dodana. że są one mało urozmaicone. Respondenci.

Warszawa.H. Borodako K. że wspólnie wypracowane efekty branżowego foresightu regionalnego mogą przyczynić się do zbudowania wyraźnego wizerunku turystycznego obszaru. (2011). ofert specjalnych. www. Jakość i efektywność usług hotelarskich. które podkreślają wyjątkowość hotelu i elastyczność na zmiany zachodzące na rynku hotelarskim. www. Wydawnictwo C. jak i zagranicznych. Borodako K. Ekonomiczne Problemy Usług nr 53. ▶ budowania ofert skierowanych do seniorów. a skończywszy na implementacji i kontynuacji procesu (Borodako 2010). Potencjał turystyczny. przekładając się na większą efektywność ekonomiczną poszczególnych przedsiębiorstw (w tym także hoteli). Wydawnictwo C. dopasowanych do specyfiki obiektu. Wszendybył E. Wymaga to jednak zaangażowania i współpracy wielu podmiotów. Borodako K. Warszawa.pl . [w:] A. ekotechnologii na większą skalę (badania przeprowadzone wśród klientów hoteli sieciowych m. Bank Danych Lokalnych. Warto podkreślić. Foresight w turystyce. Identyfikacja perspektywicznych segmentów turystyki jako wkład do foresightu regionalnego i tworzenia strategii rozwoju sektora. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 591. począwszy od jego uruchomienia. Foresight Wielkopolska.pl Główny Urząd Statystyczny. LITERATURA Borkowski S. ▶ wdrażania oryginalnych. Zagadnienia ekonomiczne. Beck.in. Biorąc pod uwagę trudności. (2009). w Sheratonie..Panasiuk (red. (2007). Foresight w zarządzaniu strategicznym. (2010).foresightwielkopolska. Beck.H. Warszawa.stat. Szczecin. przedstawione wyżej wnioski stanowią istotny argument dla budowania foresightu regionalnego dla branży turystycznej. spotykane we wdrażaniu nowatorskich inicjatyw w wielu niezależnych obiektach hotelarskich. przez upowszechnienie wyników. rozpoznawalnego wśród gości krajowych. potwierdziły zainteresowanie gości tą problematyką). Bariery wykorzystania i rozwoju.216 Sylwia Graja-Zwolińska ▶ wdrażania proekologicznych rozwiązań. pwn. by skutecznie wdrażać kolejne etapy przedsięwzięcia.).gov.

Uchwała nr 73 z dn.2012). Zarządzanie w warunkach globalizacji.html (stan z dn. Szubstarski R. Kowalczyk A.umww. Zespół Instytutu Turystyki w Warszawie (2007). (2005). Oparka S. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. pdf (stan z dn. Materiały do studiowania. (2012).Kierunki rozwoju hotelu trzygwiazdkowego Heger T.. Holm K.1259157627.. (1995). h p://www.. Nawrocka E.2012). (1985). Geografia turyzmu. Szczecin. M. Milewska. (2005). pwn. Warszawa.pl/pub/uploaddocs/ strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-wielkopolskim. Urząd Marszałkowski w Poznaniu (2012)..1259157627. Statystyka dla geografów. (2003). Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Wrzesińskiego na lata 2007 – 2013. 79. Wykaz obiektów hotelarskich z dn. Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim na lata 2007 – 2013. Sztumski J. Włodarczyk B. pwn. Boom hotelarski trwa. h p://www. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. (2011). Poznań.. Tokarz A..umww.20. (2001). Hotel w XXI wieku.. Hubner P. Hotelarstwo. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Łódź. Kaczmarek J. Rohrbeck R. Strategia rozwoju turystyki w województwie wielkopolskim. Warszawa. Mayntz R.2007. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania. Stasiak A. Łódź. Podstawowe wiadomości z zakresu hotelarstwa.10. (2007).pl/turystyka/baza-noclegowa. [w:]Raport z rynku hotelarskiego w Polsce. “Technological Forecasting & Social Change” No. Badania rynku turystycznego. Lewandowska A.20. Strategic foresight for collaborative exploration of new business fields. Jażdżewska I. Warszawa. Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Włodarczyk B. Wydawnictwo wsth w Łodzi. Wydawnictwo Śląsk. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Wrocław.10.30.. Urząd Marszałkowski w Poznaniu (2007). h p://www.2012.umww.10. (2002).10.pl/pub/uploaddocs/ strategia-rozwoju-turystyki-w-wojewodztwie-wielkopolskim.19.pdf 217 . Katowice.