STATUT z dnia 13.10.2008 roku Stowarzyszenia Pro Societas Rozdział I Przepisy ogólne Art.1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Pro Societas”, zwane w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”. Art.2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7. kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn.zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) oraz niniejszego Statutu. Art.3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, do realizowania celów statutowych może prowadzić działania również zagranicą, jeżeli nie narusza to przepisów prawa i zawartych umów międzynarodowych. Art.4. 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Straszyn. 2. Siedziby jednostek terenowych określa uchwała Zarządu. Art.5. 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania przewidziane przepisami prawa. 2. Jednostki terenowe Stowarzyszenie nie posiadają osobowości prawnej. Art.6. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania. Art.7. 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną oraz odpłatną, z której przychód przeznaczony jest na cele statutowe. 2. Działalność stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej członków. 3. Postanowienia Statutu nie uchybiają możliwości zatrudnienia przez stowarzyszenie pracowników na podstawie zasad ogólnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Art.8. Stowarzyszenie może używać własnych odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II Cele i formy działania Art.9. Fundamentalnym celem Stowarzyszenia jest kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kolportowanie wartości płynących z idei społeczeństwa obywatelskiego oraz wpływ na rozwój kapitału ludzkiego i społecznego. Art.10. Z celu fundamentalnego wynikają pozostałe cele Stowarzyszenia, w szczególności: 1. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 1

2.upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; 3. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 4. upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa; 5. dbanie o porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym; 6. działania wspomagające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 7. działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 8. działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 9. popularyzacja krajoznawstwa; 10. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 11. ochrona i promocja życia i zdrowia, w szczególności zapobieganie AIDS; 12. upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 13. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 14. przygotowanie do życia w rodzinie; 15. działania na rzecz osób niepełnosprawnych 16. działalności charytatywnej; 17. promocja i organizacja wolontariatu 18. nauka, edukacja, oświata i wychowanie; 19. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji; 20. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu; 21. działalności wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe. Art.11. Stowarzyszenie dąży do osiągnięcia wymieniony w art. 10 celów w szczególności poprzez: 1. organizowanie konferencji, wykładów, debat, warsztatów, kursów, szkoleń, pokazów filmowych i rekonstrukcji historycznych; 2. tworzenie forum dyskursu publicznego oraz wymiany informacji, w tym również przy pomocy instrumentów elektronicznych; 3. prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz publikacyjnej; 4. współdziałanie z innymi osobami i podmiotami; 5. rozwijanie innych form działalności społecznej wynikających z celów Stowarzyszenia. Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki Art.12. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne. Art.13. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. zwyczajnych; 2. honorowych. Art.14. Członkostwo wygasa na skutek: 1. śmierci; 2. dobrowolnego wystąpienia członka zgłoszonego Zarządowi Stowarzyszenia w formie pisemnej; 2

3. prawomocnego orzeczenia Komisji Rewizyjnej lub Komisji Arbitrażowej o wykluczeniu ze Stowarzyszenia; 4. utraty praw publicznych; 5. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych; 6. rozwiązania Stowarzyszenia. Członkowie Zwyczajni Art.15. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która złożyła stosowną deklarację Zarządowi Stowarzyszenia, a następnie deklaracja została przez Zarząd Stowarzyszenia oraz Prezesa Stowarzyszenia przyjęta. Art.16. Członek Zwyczajny ma prawo do: 1. czynnego i biernego prawa wyborczego; 2. inicjatywy uchwałodawczej; 3. informacji o działalności Stowarzyszenia; 4. wyrażania opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia; 5. składania skarg, petycji do właściwych organów. Art.17. Członkowie Zwyczajni zobowiązani są do: 1. postępowania zgodnie ze Statutem i uchwałami Stowarzyszenia; 2. działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; 3. systematycznego opłacania składek członkowskich; 4. aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia. Członkowie Honorowi Art.18. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać: 1. osoba fizyczna, która swą postawą i działalnością w sposób wyjątkowy wpływa na realizację celów statutowych; 2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadająca z mocy prawa zdolność prawną, która wspiera Stowarzyszenie środkami, w tym finansowymi. Art.19. Godność Członka Honorowego Stowarzyszenia przyznaje Zarząd Stowarzyszenia. Rozdział IV Władza najwyższa Art.20. Organami władzy Stowarzyszenia są: 1. Walne Zgromadzenie; 2. Zarząd; 3. Rada Nadzorcza; 4. Komisja Rewizyjna; 5. Komisja Arbitrażowa. Art.21. Kadencja podmiotów określonych w art.20. trwa trzy lata.

3

Art.22. Przewiduje Stowarzyszenia.

się

możliwość wielokrotnej

reelekcji na

wszystkie

stanowiska

Art.23. Katalog organów władzy Stowarzyszenia nie jest zamknięty. Istnieje możliwość powołania poprzez uchwałę zarządu innego organu, pod warunkiem, że jego kompetencje nie będą kolidować z kompetencjami organów władzy powołanych niniejszym Statutem. Walne Zgromadzenie Art.24.Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy Stowarzyszenia w skład, którego wchodzą wszyscy członkowie Stowarzyszenia. Art.25. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia odbywa się co najmniej raz do roku. Art.26. 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Prezesa Zarządu. 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 3. Walne Zgromadzenie powinno być zwołane z co najmniej 14 dniowym uprzedzeniem. 4. Posiedzenie Walnego Zgromadzenia jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie ze Statutem. Art.27. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru: 1. Prezesa Zarządu; 2. Członków Zarządu; 3. członków Komisji Rewizyjnej; 4. członków Komisji Arbitrażowej. Art.28. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru podmiotów określonych w art.27. bezwzględną większością głosów co najmniej połowy pełnej liczby członków Walnego Zgromadzenia. Wybory są bezpośrednie oraz równe. Art.29. Walne Zgromadzenie ma możliwość odwołania podmiotów określonych w art.27. Do odwołania potrzebna jest większości 2/3 głosów pełnej liczby członków Walnego Zgromadzenia. Zarząd Art.30. Zarząd Stowarzyszenia jest podstawowym ośrodkiem decyzyjnym Stowarzyszenia. Art.31. W skład Zarządu wchodzą: 1. Prezes Zarządu; 2. Sekretarz Stowarzyszenia; 3. od 2 do 4 Członków Zarządu. Art.32. 1. Zakres obowiązków poszczególnych Członków Zarządu oraz liczbę Członków Zarządu ustala, w drodze uchwały, Walne Zgromadzenia na wniosek Prezesa Zarządu. 2. Uchwałę, o której mowa w ust.1., podejmuje Walne Zgromadzenie po wyborze Prezesa Zarządu, a przed wyborem pozostałych Członków Zarządu. 3. Sekretarza Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Prezes Zarządu. Zakres zadań i kompetencji Sekretarza normuje uchwała zarządu.

4

Art.33. 1. Posiedzenie Zarządu jest zwoływane przez Prezesa Zarządu. 2. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Członka Zarządu. 3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście. Art.34. Zarząd: 1. przyjmuje deklarację ideową Stowarzyszenia; 2. ustala kierunek działalności oraz uchwala dokumenty planowania strategicznego i taktycznego; 3. przygotowuje i wykonuje budżet Stowarzyszenia; 4. uchwala regulamin płatności składek członkowskich; 5. rozpatruje projekty uchwał wniesione przez członków Stowarzyszenia; 6. rozpatruje wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia; 7. kontroluje działalność sekcji, zespołów oraz jednostek terenowych. Art.35. Zarząd podejmuje decyzje w drodze konsultacji. Jeżeli konsultacje nie przynoszą rezultatów, decyzja podejmowana jest w drodze głosowania. Do podjęcia decyzji wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu . Prezes Zarządu Art.36. Prezes Stowarzyszenia z mocy sprawowanego urzędu wchodzi w skład Zarządu. Art.37. Prezes Stowarzyszenia pełni funkcje: 1. przewodniczącego Zarządu i Walnego Zgromadzenia; 2. organizatora i koordynatora prac Zarządu i Walnego Zgromadzenia; 3. kreatora polityki Stowarzyszenia; 4. reprezentanta Stowarzyszenia na zewnątrz. Rada Nadzorcza Art.38. 1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu osób. 2. W skład rady wchodzą z urzędu byli Prezesi Zarządu, a także Członkowie Zwyczajni wybrani przez Walne Zgromadzenie. 3. W skład rady wchodzą również osoby pełniące obowiązki Prezesa Zarządu przez okres co najmniej sześciu miesięcy. 4. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru członków rady w przypadku braku kompletnego składu rady pochodzącego z urzędu. 5. W sytuacjach określonych w pkt.4. stosuje się art.28. Art.39. Kompetencje rady: 1. kontrola nad działalnością statutowych organów stowarzyszenia; 2. nadzór nad działalnością zewnętrznych organów stowarzyszenia. 3. prawo do informacji dotyczących działalności stowarzyszenia, w tym informacji z zakresu spraw formalno-prawnych oraz finansowych; 4. prawo do opiniowania kandydatur Prezesa Zarządu oraz Zarządu na stanowiska zewnętrznych organów stowarzyszenia. Art.40. Kontrola obejmuje 5

1. prawo do stosowania zaleceń względem statutowych organów stowarzyszenia; 2. obowiązek corocznego sporządzania raportu z działalności statutowych organów stowarzyszenia oraz przedkładania go na pierwszym w roku kalendarzowym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Art.41. Nadzór obejmuje: 1. prawo stosowania poleceń względem zewnętrznych organów stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa wewnętrznego stowarzyszenia; 2. prawo sprzeciwu wobec zgłoszonej przez Prezesa Zarządu lub Zarząd kandydatury na stanowisko w kolegialnym statutowym organie stowarzyszenia. Art.42. 1. Członek rady nie może pełnić innych funkcji w wewnętrznych organach stowarzyszenia, natomiast zakaz nie dotyczy zewnętrznych organów stowarzyszenia. 2. Zewnętrzne organy Stowarzyszenia, to organy utworzone w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia, zarządzenia Prezesa Zarządu Stowarzyszenia lub umowy partnerstwa; 3. Do rady nie mają zastosowania przepisy dotyczące kadencyjności. Komisja Rewizyjna Art.43. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób. Na czele komisji stoi przewodniczący wybrany spośród grona członków komisji. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością pełnego składu. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka komisji. Art.44. Zakres zadań: 1. nadzór i kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia; 2. prowadzenie księgowości oraz rachunkowości; 3. przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia; 4. przygotowywanie regulaminu płatności składek członkowskich; 5. przygotowywanie sprawozdań finansowych. Komisja Arbitrażowa Art.45. Komisja Arbitrażowa składa się z trzech członków Stowarzyszenia. Na czele komisji stoi przewodniczący wybrany spośród grona członków komisji. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością pełnego składu. Posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka komisji. Art.46. Zakres zadań: 1. nadzór nad przestrzeganiem przez członków Stowarzyszenia Statutu oraz aktów podejmowanych przez organy władzy najwyższej; 2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów zaszłych pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Art.47. 1. W przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez członka Stowarzyszenia, zgodnie z właściwością Komisja Rewizyjna lub Komisja Arbitrażowa mogą, w drodze jednomyślnie podjętej decyzji, wykluczyć członka ze Stowarzyszenia. 2. Członkowi przysługuje odwołanie od decyzji komisji. Odwołanie rozpatruje i rozstrzyga, Prezes Zarządu. 3. Innymi środkami uznaniowo stosowanymi przez komisje są upomnienie, nagana oraz kara pieniężna w wysokości do pięciokrotnej wartości miesięcznej składki.

6

Rozdział V Struktura organizacyjna Biuro Stowarzyszenia Art.48. Biuro Stowarzyszenia jest organem obsługi organizacyjnej, technicznej i merytorycznej wobec Zarządu oraz Prezesa Zarządu. Art.49. Na czele Biura Stowarzyszenia stoi Sekretarz Stowarzyszenia. Art.50. Prezes w drodze zarządzenia ustala zakres podrzędności poszczególnych zadań Biura Stowarzyszenia Członkom Zarządu. Zespoły Art.51. Prezes w drodze zarządzenia powołuje stałe bądź tymczasowe, oparte na właściwości rzeczowej jednostki organizacyjne, zwane dalej „Zespołami”. Oddziały Art.52. Zarząd w drodze uchwały powołuje inne niż ustanowione niniejszym statutem, stałe bądź tymczasowe, oparte na właściwości miejscowej terenowe jednostki organizacyjne, zwane dalej „Oddziałami”. Art.53. 1. Władzą najwyższą Oddziału jest jednoosobowy organ wykonawczy zwany Kierownikiem. 2. Kierowników powołuje i odwołuje Prezes Zarządu w drodze zarządzenia. 3. Prezes Zarządu w drodze zarządzenia określa zakres obowiązków Kierowników. Rozdział VI Majątek i fundusze Art.54. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić: 1. nieruchomości; 2. ruchomości; 3. prawa majątkowe; 4. fundusze. Art.55. Źródłami powstania majątku są: 1. składki członkowskie; 2. darowizny, zapisy i spadki; 3. dotacje i subwencje; 4. dochody z nieruchomości, ruchomości, praw majątkowych. Art.56. Nabywania, zbywania i obciążania majątku dokonuje Zarząd. Rozdział VII Sposób reprezentacji 7

Art.57. 1. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych wymagane jest współdziałanie lub podpis: 1. Prezesa Zarządu lub dwóch Członków Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązań do 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych); 2. dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu – w przypadku zaciągania zobowiązania o wyższej wartości. 2. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy Prezes Zarządu ze względu na okoliczności nie może zawrzeć umowy, udzielić pełnomocnictwa, złożyć oświadczenia woli, do zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 2 tys. zł wymagane jest współdziałanie co najmniej trzech Członków Zarządu. 3. Przepis art. 57.2. stosuje się w sytuacjach dokonywania dwustronnych czynności prawnych pomiędzy Prezesem Zarządu a Stowarzyszeniem Pro Societas. Art.58. Do składania projektów wniosków o dotacje i innych wniosków o zewnętrzne dofinansowanie stowarzyszenia wymagany jest podpis jednego Członka Zarządu. Art.59. Do składania wniosków w sprawach innych niż majątkowe wymagany jest podpis jednego Członka Zarządu. Art.60. Dopuszcza się reprezentowanie stowarzyszenia przez nieobecnego członka Zarządu poprzez: ustanowienie pisemnego pełnomocnictwa dla innego Członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej. Art.61. 1. Osoby zaciągające zobowiązania majątkowe lub składające oświadczenie woli w imieniu stowarzyszenia zobowiązane są do poinformowania, w terminie 3 dni od dnia dokonania czynności, Prezesa Zarządu.

Rozdział VIII Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia Art.62. Zmiana Statutu oraz decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów pełnej liczby członków Walnego Zgromadzenia. Art.63. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nienastawione na zysk, o celach możliwie najbliższych celom Stowarzyszenia Pro Societas, na których rzecz zostanie przekazany majątek Stowarzyszenia pozostały po zaspokojeniu jego zobowiązań. Rozdział IX Przepisy przejściowe i końcowe Art.64. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Art.65. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.

8

Art.66. Do chwili wyboru pierwszego składu Komisji Arbitrażowej, obowiązki nałożone na komisję niniejszym statutem wykonywać będzie Sąd Koleżeński działający na podstawie Statutu Stowarzyszenia Pro Societas z dnia 23.09.2006 roku. Art.67. 1. Przepisy dotyczące Rady Nadzorczej wchodzą w życie wraz z osiągnięciem przez Stowarzyszeniem stanu 70 Członków Zwyczajnych. 2. Rejestr Członków Zwyczajnych prowadzi Zarząd.

9