You are on page 1of 224

Lyssa Royal *

PORADNIK DUCHOWY HA CZAS PRZEMIAN I NOWE TYSICLECIE

LYSSA ROYAL MILENIUM


(Milenium. Tools for the Coming Changes / wyd. orygin. 1997)

DEDYKACJA Ksik t dedykuj naszym, moim i twoim, bliskim, ktrzy dziel z nami rado i zy, i ycz nam jak najlepiej, nawet kiedy potykamy si w ciemnociach, uwikani w swoje iluzje. W miar jak postpuje nasze duchowe i emocjonalne uzdrawianie, nasze zwizki z ukochanymi osobami wznosz si na wyyny. Ksika ta jest wyrazem hodu dla tych, ktrzy cierpliwie czekaj, a dojrzejemy do obcowania na coraz wyszym poziomie. Gdy sigamy tych wyyn, dostrzegamy boski pierwiastek odbity w zwierciadle oczu naszych ukochanych. Lecz najpierw musimy ujrze go w nas samych. Szczeglnie dedykuj t ksik memu ukochanemu Ronowi, ktry przekona mnie o potdze mioci.

Inne ksiki L. Royall wydane dotychczas w Polsce: GWIEZDNE DZIEDZICTWO PRZYGOTOWANI NA KONTAKT MILLENIUM

PODZIKOWANIA Jesieni 1996 roku pracowaam nad kilkoma ksikami jednoczenie, czekajc, a co podpowie mi, ktra jest t waciw. Wysaam pod adresem wszechwiata arliw prob o natchnienie. Poniewa nasz poprzedni wydawca splajtowa, nie wywizawszy si ze swych zobowiza finansowych w gr wchodzia pokana suma potrzebny mi by yczliwy inwestor. Musiaam te zdoby rozeznanie co do tego, ktr ksik opublikowa najpierw. W godzin po wysaniu tej arliwej (i potajemnej) proby, otrzymaam nieoczekiwan wiadomo poczt elektroniczn od przyjaciela, dawnego klienta. Zaofiarowa wsparcie finansowe, a na dodatek wskaza dokadnie, o jak ksik mu chodzi. W ten sposb naraz zostay spenione moje dwa yczenia przez osob, ktr nazywam anioem w ludzkiej skrze. Mwi o nim w skrcie Q. (On sam pragnie zachowa anonimowo.) Q poradzi mi, abym przejrzaa najciekawsze nagrania, zlecia ich transkrypcj i nadesaa mu je do opracowania. Format i konstrukcja tej ksiki s wic gwnie jego zasug. Po otrzymaniu roboczej wersji tekstu, dokonaam skrupulatnej redakcji, jednoczenie rozszerzajc go o nowe przekazy z duchowej dziedziny. Gdyby nie Q, ksika, ktr wanie trzymasz w rku, nigdy by nie powstaa. Jestem mu wdziczna za to, e roztoczy przede mn jej wizje i roznieci we mnie zapa pracy. Dwie osoby wziy na siebie mudne zadanie spisania materiau channelingowego nagranego na tamach. Pierwsza z nich, Sharon Jarrett, nie zdoaa jednak z powodw osobistych doprowadzi dziea do koca, tak wiec transkrypcje zakoczya Margot Reed. Obu tym wspaniaym kobietom skadam serdeczne podzikowania. Margaret Pinyan zajmuje si redagowaniem moich ksiek od 1990 roku. Bez jej byskotliwego i czujnego umysu sowa te zabrzmiayby bardzo nieporadnie. Jestem jej dozgonn duniczk za mio i trosk, jakie wkada w kady akapit. John i Denise Head z firmy Visonary Media stworzyli obraz na okadk, na podstawie zdjcia, ktre zrobiam w Chaco Canyon w Nowym Meksyku. Cho pochonici sw wasn dziaalnoci, nie szczdzili czasu i wysiku, aby powsta obraz dokadnie taki, jaki chciaam przedstawi. Doceniam ich wkad w cae przedsiwzicie. I wreszcie, dzieo to nie zostaoby ukoczone bez niewiarygodnej wrcz bezwarunkowej mioci i wsparcia ze strony mego ma, Rona Holta, ktry nauczy mnie, co znaczy prawdziwa mio i otwarte serce. PRZEDMOWA W naszym chaotycznym i nierzadko penym zamtu wiecie, ktry nazywamy Ziemi, tracimy z oczu najwaniejsze bogactwo, to, ktre mamy w sobie.

Odkd jako gatunek stalimy si na tyle wiadomi, aby zastanawia si nad swym miejscem we wszechwiecie, docieraj do nas przekazy z niewidzialnego krlestwa ducha. Mog one przybiera posta wizji, pisania czy przemawiania w transie, dzie sztuki czy jasnowidzenia. Daremn rzecz jest podwaanie ich realnoci; przekazy trafiaj do naszego wiata pomimo naszej sceptycznej lub cynicznej postawy i dynamicznie wczaj si w proces naszego przeobraenia. Cho ich tre z pozoru ma charakter proroczy czy kosmologiczny, przywieca im zgoa inny cel ucz nas bowiem y w radoci i w pokoju ze sob nawzajem. Tej umiejtnoci za potrzeba nam na gwat, jeli

mamy przetrwa jako gatunek. Informacje przedstawione w tej ksice stanowi owoc ponad dziesiciu lat duchowego wsparcia ze strony niezliczonych miujcych przewodnikw ze wiata ducha, ktrzy postanowili wesprze ludzko w tych czasach oglnoplanetarnej transformacji. Dzielc si sw wiedz ze mn, pragny, aby kady czytelnik poj, jaki jest cel tych przekazw uleczenie ludzkiego serca i wspomoenie ludzkoci w zbudowaniu wiatowej spoecznoci samowadnych istot, ktre szanuj i miuj siebie nawzajem oraz Matk Ziemi. Nauki tu zawarte s przeznaczone dla kadego, kto ma uszy i syszy. Nie uwaam si za kogo wyjtkowego z racji posiadania umiejtnoci koniecznych do sprowadzenia tej wiedzy do naszego wymiaru. Wszyscy mamy w sobie zdolno czenia si ze wiatem ducha, jest to jedno z naszych przyrodzonych praw jako czstek rda. Trzeba tylko powici si ksztatowaniu tej umiejtnoci oraz by gotowym na sprostanie wyzwaniom, jakie niesie. Jest mym pragnieniem, aby podszed do tych sw z otwartym sercem i umysem. Niech one pomog ci doceni ycie i widzie w nim proces stawania si i uzdrawiania, a nie niekoczce si pasmo cierpie i prb. Lecz przede wszystkim, niech te sowa pomog ci doceni i uszanowa swoich bliskich, ktrzy towarzysz ci w tej wdrwce. Niech run dzielce was mury, abycie mogli wsplnie zmierza ku boskoci... gdy uzdrawiajc swoje zwizki, uzdrawiamy planet i razem wkraczamy w nowy rozdzia ludzkiej ewolucji.

O AUTORCE

LYSSA ROYAL to znany w wiecie autor, wykadowca i medium z Phoenix w stanie Arizona. W trakcie studiw licencjackich w dziedzinie psychologii zainteresowaa si hipnoz i nauczya si wprowadza siebie w odmienny stan wiadomoci w celu rozadowywania stresu. Na pocztku lat osiemdziesitych ukazaa si Lyssie we nie duchowa istota, ktra oznajmia jej, e zostanie medium. Nabyte zdolnoci autohipnozy pomogy Lyssie rozwin konieczne do tego umiejtnoc i. W 1979 roku Lyssa Royal prowadzi dziaalno channelingow na rzecz tysicy osb z caego wiata. Wystpuje w telewizji w kraju i za granic oraz w programach radiowych. Regularnie publikuje na amach takich czasopism jak The Sedona Journal of Emergence. Ze swoimi odczytami gocia ju w Niemczech, Japonii, Republice Poudniowej Afryki i Australii. Prowadzia te wyprawy do staroytnych miejsc mocy w Meksyku, Anglii, Egipcie, Peru i na Wyspach Wielkanocnych. Ma w swym dorobku kilka ksiek przeoonych na siedem jzykw: Milenium, Przygotowani na kontakt, Gwiezdne dziedzictwo, Przybysze z wewntrznych wiatw. Jest

wymieniona w Who's Who w dziale American Writers, Editors i Poets. Mieszka w Arizonie ze swym, mem Ronem Koltem i nadal pisze oraz podruje po wiecie. Oto jej adres kontaktowy:

Royal Priest Research PO Box 30973 Phoenix, Arizona 85046, USA www.concentric.net/-lyral/homepage.htm

SPIS TRECI:

Podzikowani a Przedmowa O autorce MILENIUM 1.Przekraczanie progu 2.Transformacja i moliwoci 3.wiadoma ewolucja 4.Odzyskiwanie kosmicznej pamici 5.Klucz do transformacji fizycznej 6.Klucz do transformacji emocjonalnej 7.Uzdrawianie przez integracj 8. Zmie siebie a zmienisz swoj rzeczywisto 9.Jak mie wszystkiego pod dostatkiem i by prawdziwie wolnym 10.Wyzbywanie si konfliktu i kontroli 11.Intymno i wite obcowanie 12.Tworzenie udanych zwizkw 13.Sterujc wasnym yciem 14.Denie do peni 15.Duchowa autonomia

16.Droga serca

1. PRZEKRACZANIE PROGU W trakcie swej ewolucyjnej wdrwki zbiorowa wiadomo gatunku moe kierowa si wieloma drogowskazami. Niektre z nich przejawiaj si w postaci umownych, ustalonych kulturowo symboli. Kade nowe tysiclecie zapocztkowuje przeom, a dzieje si tak za spraw powszechnych przekona cywilizacji. Moc nie pynie jednak z odliczania lat w oparciu o gregoriaski kalendarz, lecz ze zbiorowego przewiadczenia o progu nowej ery, jaki przedstawia kade rozpoczynajce si tysiclecie. W dzisiejszych czasach, gdy rozgoryczenie i zniechcenie wzbieraj rwnie szybko jak przemony optymizm i nadzieja, w rkach ludzkoci spoczywa ogromna sia sia tworzenia planetarnej rzeczywistoci opartej o wznios wizj, niezachwiany optymizm i duchowy potencja. Wy, jako istoty ludzkie, przyszlicie teraz na ten wiat, gdy chcielicie uczestniczy w jednym z najbardziej ekscytujcych rozdziaw w dziejach waszej cywilizacji. Macie tu za zadanie pomc w budowie raju na Ziemi. Liczba ludnoci ziemskiej jest obecnie tak wysoka dlatego, e cae rzesze dusz pragn wczy si w dzieo planetarnej transformacji. Okres przejciowy ju si rozpocz, co samo w sobie stanowi katalizator dalszych ogromnych przemian w ludzkim postrzeganiu. wiadomo objawiajca si w fizycznej postaci podlega naturalnemu cyklowi rozwojowemu. Gdy dobiega koca jeden cykl, zaczyna si nastpny. Trwajcy obecnie cykl (zbliajcy si do koca) mona okreli jako trzeci stopie gstoci, na szczeglnej skali wyznaczajcej obszary egzystencji. Gsto oznacza tu poziom czstotliwoci drga. Czstotliwo trzeciego stopnia gstoci jest nisza od czstotliwoci obszaru, do ktrego wanie wkraczacie, nazywanego czwartym stopniem gstoci. Rzeczywistoci 3G rzdzi idea podziau. Znaczy to, e wiedziecie tu swoje ycie jako istoty odczone od Boga, oddzielone od innych i skcone wewntrznie. Panuje tu nike rozumienie pojcia jednoci. To rozdzielenie jest w rzeczywistoci zudzeniem, niezbdnym do tego, aby wynie z trzeciego stopnia gstoci waciwe jemu nauki. Kiedy przyswoicie sobie ca t wiedz, przenosicie si naturaln kolej rzeczy z cyklu ewolucyjnego trzeciej gstoci do nastpnego. W obszarze 4G wykazujecie wyszy poziom drga na poziomie kwantowym. Tracicie na gstoci, ale zyskujecie na promiennoci, dosownie i w przenoni. Zaczynacie w wikszym stopniu objawia swj naturalny stan istnienia, ktrym jest czysta wiato. W rzeczywistoci 4G zanika zudzenie rozczenia i zaczynacie odkrywa waciwy sobie stan jednoci. Zaczynacie uwiadamia sobie, e stanowicie jedno z wszechwiatem i Bosk Moc. Dostrzegacie, e wszechwiat istnieje tak poza wami jak i w rodku was, a wasza rzeczywisto zewntrzna to po prostu projekcja waszego wntrza. Pasma czstotliwoci wiadomoci

Stopie gstoci okrela stany egzystencji dowiadczane przez wiadomo na jej drodze ku jednoci i caoci. Gsto to nic wicej jak zakres czstotliwoci wiadomoci czy poziom drga, zbliony do dugoci fal na radiowej skali, gdzie wystpuj fale dugie, rednie, krtkie i UKF-y. Czasami uywa si pojcia wymiar" do wyraenia tej samej idei, ale wymiar oznacza co innego. W obrbie jednej

gstoci istnieje nieskoczenie wiele wymiarw. Gstoci, lub inaczej, pasma czstotliwoci wiadomoci, mona zdefiniowa w nastpujcy sposb:

OBSZAR PIERWSZEJ GSTOCI: ATOMY I CZSTECZKI wiadomo jako punkt; materia Jest to podstawowy poziom czstotliwoci. Dostarcza on budulca, materii oraz energii, do tworzenia atomw i czsteczek. Podstawowe formy organiczne, woda i mineray na przykad, dziaaj w oparciu o zasad pierwszej gstoci. Wy rwnie posiadacie w sobie t czstotliwo jako podstaw, poniewa wchodzi ona w skad kodw genetycznych i obejmuje molekularn struktur ludzkiego ciaa. OBSZAR DRUGIEJ GSTOCI: ROLINY I ZWIERZTA wiadomo jako linia; rozwj tosamoci grupowej lub gatunkowej wiadomo przejawiajca si na poziomie czstotliwoci drugiej gstoci nie posiada wyksztaconego poczucia wasnej wiadomoci, waciwego dla ego. Do tego obszaru naley wikszo przedstawicieli krlestwa rolinnego i zwierzcego. Ale ich umiejscowienie w konkretnej wymiarowej rzeczywistoci i gstoci zaley od wielu czynnikw dodatkowych, takich jak wystpowanie ego lub jego brak. Tak jak ludzie przechodz stopniowo z trzeciej gstoci do czwartej, podobnie pewne gatunki zwierzt, na przykad niektre naczelne, zbliaj si obecnie do trzeciego stopnia i wykazuj zacztki rozwijajcych si struktur ego. TRZECI STOPIE GSTOCI: LUDZIE wiadomo objtociowa; ego; linearne postrzeganie czasu, utrata tosamoci grupowej i rozwj tosamoci jednostkowej; umiejtno zapamitywania przeszoci i przewidywania przyszoci z zachowaniem wiadomoci teraniejszoci Na tym poziomie wyaniaj si istoty ludzkie. Jemu waciwa czstotliwo drga wytwarza zudzenie podziau, stanowic zarazem wezwanie do przebudzenia. Ludzko przechodzi obecnie okres przejciowy i wkracza powoli w obszar czwartej gstoci, co tumaczy tak licznie zachodzce teraz gwatowne zmiany i mnoce si wyzwania dla rasy ludzkiej. Trzeci stopie to czstotliwo najsilniejszego oddzielenia od caoci i std wanie pyn nauki o integracji. CZWARTY STOPIE GSTOCI: META-TERRANIE, PLEJADIANIE I INNE CYWILIZACJE 4G Nadwiadomo; odtworzenie tosamoci grupowej bez utraty tosamoci indywidualnej; cykliczne i pynne postrzeganie czasu; percepcja wielowymiarowa i rzeczywistoci wielostopniowe; trudno w zachowaniu wrogo usposobionej wiadomoci W dzisiejszych czasach na Ziemi obszar czwartego stopnia gstoci nakada si na trzeci. Czstotliwo drga trzeciego stopnia ulega wzmoeniu, dlatego moe wystpi u jednostek nasilenie

problemw osobowociowych. Gdy ja dy do jednoci czwartej gstoci, musz zosta rozwizane wewntrzne konflikty a relacje z innymi uzdrowione. W tym pamie czstotliwoci panuj odpowiedzialno za siebie, duchowa autonomia i jasno w porozumieniu si. Jest to ostatni stopie gstoci, na ktrym wiadomo wyraa si za porednictwem ciaa fizycznego. Wiele cywilizacji z wyboru spdza dugie okresy czasu w obrbie tej gstoci. PITY STOPIE GSTOCI: PRZEWODNICY I MISTRZOWIE DUCHOWI

wiadomo ja" jako wiadomo zbiorowa; stan czystej energii; brak ogranicze czasu linearnego Na tym poziomie gstoci rozumna wiadomo poznaje swoje dziedzictwo. To obszar mdroci. Wielu z tej dziedziny z wyboru zostaje przewodnikami duchowymi tych, ktrzy przebywaj jeszcze w ciaach fizycznych. W pitym stopniu gstoci istota utosamia si ze sw duchow macierz i zaczyna pamita. Tu po raz pierwszy wystpuje nakierowanie na niefizykalno. UWAGA: Przy przechodzeniu z pitej i z szstej do sidmej gstoci znikaj wyraziste rozgraniczenia. Poniewa obszary te nie s nakierowane na fizykalno, podziay si zacieraj. SZSTA GSTO: (Q", POSTA Z SERIALU STAR TREK, JAKO UPROSZCZONY PRZYKAD) Samoistny zakres czstotliwoci wiadomoci, ktry moe objawi si jako wiadomo zbiorowa lub zindywidualizowana, lecz mimo to wyraajca podstawowe cechy wiadomoci zjednoczonej oraz nieograniczonoci Czsto nazywana jest obszarem wiadomoci Chrystusowej. Odpowiada ona postawom, jakich wiadectwo dali Chrystus lub Budda. Na tej czstotliwoci nastpuje cakowite przypomnienie i jednostka przyjmuje odpowiedzialno bardziej za cao ni za siebie. Proces ewolucji jani i caoci staje si jednym i tym samym. Przykadem wiadomoci szstej gstoci (z maym zastrzeeniem) moe by posta z serialu Star Trek: Nastpne Pokolenie zwana Q". SIDMA GSTO: WIADOMO HOLISTYCZNA wiadomo jako dowiadczenie wielowymiarowe. Analogia: rozbite lustro, ktrego odamki z powrotem poskadano w jedn, niemal idealn cao, lecz ktre zachowao pami o przeszym rozdrobnieniu Jest to czstotliwo cakowitej jednoci lub integracji. Ci, ktrzy wibruj na tym poziomie, stapiaj si w jedno i staj si wiadom caoci. Przycigaj do siebie niczym magnes istoty na niszych stopniach gstoci i nadaj bieg naturalnemu deniu ku integracji. Wytyczaj drog do nastpnej oktawy dowiadczenia. Przemierzanie kolejnych stopni Egzystencja nie polega na kolejnym przebywaniu poszczeglnych obszarw gstoci. W rzeczywistoci istniejecie na wszystkich stopniach jednoczenie. T wielowymiarow obecno postrzega wasza dusza; ego nie jest do tego zdolne. Twoja istota przenika raczej wszystkie gstoci naraz, ni ewoluuje krok po kroku. Jest tak, poniewa poza obrbem ludzkiego dowiadczenia czas nie pynie liniowo. Wszystkie dowiadczenia i idee wystpuj jednoczenie. Nie mona tego zrozumie za pomoc intelektu, gdy intelekt opiera si na wiedzy pyncej z ego, ktra ma charakter linearny. Mona to tylko poj wewntrznymi, alinearnymi zmysami. Sprbuj poczu swoim sercem, e przeszo, teraniejszo i przyszo dziej si w wiecznym teraz. Czas linearny to wytwr, ktry stwarza w tobie wraenie, e wykonujesz jedn rzecz po drugiej. Czas linearny pomaga ci rwnie

dowiadczy idei podziau i rozbicia, niezbdnej do nauki w trzeciej gstoci. Gdy rzutujesz sw wiadomo przez wszystkie gstoci naraz, moesz nawiza kontakt z wysz jani, ze swymi przyszymi wcieleniami. Jeste nimi wszystkimi jednoczenie. To tylko twoje ego potrzebuje ciasnych ram rzeczywistoci czasu linearnego do porzdkowania swego dowiadczenia. To nic zego. To po prostu nieodczny skadnik ludzkiego dowiadczenia w trzeciej gstoci. Posumy si przykadem z dziedziny komputerw. Moesz nada wiadomo poczt elektroniczn do kilku odbiorcw naraz. Jeli przyjmiemy, e nadawc przekazu jest twoja dusza macierzysta, a odbiorcami poszczeglne rozdzielone aspekty jani, wtedy wida, e wymiana energii moe

przebiega jednoczenie na wielu poziomach. Na tym to polega. Z t rnic, e adresaci" energii macierzystej duszy mog znajdowa si w przyszoci" lub przeszoci", co dla macierzystej duszy nie stanowi przeszkody. Wyobra sobie pack i pieczk poczone ze sob gumow tam. Gdy uderzysz pieczk i znajdzie si ona w najdalszym od ciebie pooeniu, gumowa tama si napry. Przedstawia to trzeci stopie gstoci, poniewa znajdujecie si obecnie w stanie najdalej posunitej odrbnoci. Kiedy pieczka wraca, jej si napdu jest energia separacji. Podobnie jest z wasz planet. Gdy oddzielenie dobiega koca i zaczynacie powrt do rda, pieczka zdaje si pdzi i to z wielk si. Dostrzegacie to wkraczajc w czwart gsto i przystpujc do dziea integracji. Proces ten ma charakter cykliczny. Pierwszy i drugi stopie pocztek cyklu s o wiele bardziej spjne od trzeciego. Pierwsza gsto obejmuje wiadomo przenikajc Wszystko Co Jest. S to atomy i molekuy skadajce si na podstawowy budulec ycia. Nosisz w sobie stan pierwszej gstoci. Twym odpowiednikiem na poziomie pierwszej gstoci s czsteczki twego ciaa. Podstawowym wyznacznikiem drugiej gstoci jest istnienie pozbawione ego. Nie ma w niej poczucia wasnego ja". Kiedy przechodzisz do trzeciej gstoci, osigasz wiadomo jednostkow. Podobnie przebiega ludzki rozwj. Gdy zostajesz poczty, istniejesz w onie matki w postaci wiadomoci pierwszej gstoci, niczym kosmiczna zawiesina". Gdy si rodzisz, przechodzisz do drugiej gstoci. Jeszcze nie wyksztacie ego i nie rozgraniczasz siebie i swojego otoczenia. W miar dorastania rozwijasz wiadomo ego i osigasz trzeci stopie gstoci. Na obecnym etapie dziejw stoicie przed szans wzniesienia si na czwarty stopie wiadomoci. Oznacza to wykroczenie poza jednostkow wiadomo ego wyraajc si przez ja jestem" i przejcie na poziom wiadomoci, na ktrym moliwe staje si stwierdzenie my jestemy". Mechanizm przekraczania progu Przejcie w czwart gsto nie odbdzie si jak za wciniciem klawisza pstryk i ju. Przebiega bdzie stopniowo. Aby wyrazi to bardziej obrazowo, powiedzmy, e jest woda i powietrze. Woda jest znacznie cieplejsza od powietrza, zatem wibruj z rn czstotliwoci. Wytwarza to mgiek, ktra czy w sobie i jedno, i drugie. Te trzy obszary wod, mgiek i powietrze mona porwna do 3G (woda), 4G (powietrze) i okresu przejciowego (mgieka). Obecnie przebywacie w stanie porednim, nosicie w sobie waciwoci zarwno 3G jak i 4G. Min lata, zanim wyonicie si z mgy i zaistniejecie wycznie w postaci powietrza. Ewolucja potrzebuje czasu, poniewa nie zachodzi wycznie na poziomie fizykalnym. Musi rwnie obj wasze aspekty emocjonalne, umysowe i duchowe. Rozwj wiadomoci jest niezbdnym skadnikiem przemiany. Obecnie na Ziemi nastpuje przesunicie czstotliwoci, lecz wiadomo jeszcze si nie

dostroia do nowych wartoci. To zoony proces. W przypadku braku synchronizacji midzy czstotliwoci wiadomoci a czstotliwoci Ziemi pojawia si swego rodzaju tarcie. Ten zgrzyt jest jednak chwilowy. Poniewa wiadomo zwizana jest z waszym ustrojem komrkowym, zaangaowanie si caym sercem w podnoszenie wiadomoci gwarantuje waciwie ewolucj fizyczn. To tylko kwestia czasu. Jednostki opierajce si tej przemianie przeyj trudne chwile. Objanijmy to na naszym przykadzie: Kiedy przechodzisz w mg, tracisz na gstoci i wszystko, co ze sob niesiesz, cay baga negacji i nie rozwizanych problemw osobowociowych, cignie ci w d. Stajesz si dotkliwie wiadomy tych spraw. Mrok w tobie uwidacznia

si, nabiera wyrazistoci. Ego stosuje rne wybiegi, aby skoni ci do przymknicia oczu na w cie, zamiast si z nim upora. Moe, na przykad, roztacza przed tob kuszce wizje, w ktrych wybawiony zostajesz z tego ziemskiego padou przez istoty pozaziemskie lub nawracasz si na okrelone wyznanie. W ten sposb ludzko uchyla si tylko przed przyjciem odpowiedzialnoci za swj los. Wybralicie ycie na tym wiecie z powodw osobistych i oglnoplanetarnych. Eskapizm nie pomoe ani wam, ani waszej planecie, lecz jeszcze bardziej oddzieli was od samych siebie.

2. TRANSFORMACJA I MOLIWOCI O przedstawionej w poprzednim rozdziale transformacji niektrzy nauczyciele duchowi mwi jako o procesie wniebowstpienia. Polega on w zasadzie na przeskoku z jednej rzeczywistoci w drug. Syszelicie zapewne wersje interpretujc wniebowstpienie jako przeistoczenie si ciaa fizycznego w wietliste i zniknicie ze sceny wiata materialnego. Inna wykadnia, z jak by moe si zetknlicie, mwi, e staniecie si podobni Chrystusowi i po swej fizycznej mierci powstaniecie z umarych. Jeszcze inna interpretacja wniebowstpienia widzi ten proces jako wybawienie ludzi i zabranie ich z tej planety przez istoty pozaziemskie. Z kolei bardziej tradycyjna, biblijna wersja tego procesu, zwanego rwnie Wniebowziciem, wyjania, e kady z was po prostu przestanie istnie tu, na Ziemi, i rozpocznie ywot u boku Chrystusa. Przemylcie kad z tych interpretacji. Czy zgadzacie si z nimi? Czy mylicie, e kady z was dowiadczy dokadnie tego samego? Nie, wasze doznania nie bd identyczne. Kady z was przejdzie wasny, niepowtarzalny proces przeobraenia. Dla jednych bdzie on bardziej dramatyczny, dla innych mniej. Jeli bdziecie ocenia swj wasny rozwj na podstawie postpw czynionych przez innych ludzi, przestaniecie dostrzega istot samego dowiadczenia. Pomylcie przez chwil o owadzich larwach. Wszyscy obecnie przypominacie gsienice. Maj one przerne barwy, przeywaj waciwe sobie, bogate i pikne dowiadczenia i nawet im si nie ni, e mogyby przeywa co wicej. Pewnego dnia Pani Gsienica stwierdza, e Pan Gsienica znikn. Tymczasem on przeszed po prostu metamorfoz, ktr ona bdnie interpretuje, poniewa nie rozumie dowiadczenia, jakie wanie stao si udziaem jej partnera. Pan Gsienica moe powrci do niej pod postaci motyla i prbowa si z ni porozumie. Pani Gsienica, jeli go rozpozna, moe uzna, e ma do czynienia z szalecem, albo e jej partner dozna jakiego duchowego objawienia, ktre jej samej nie byo dane i e powinna go czci niczym bstwo. Przeobraenie waszej planety nie bdzie tak wyrane i spektakularne jak przeksztacenie si gsienicy w motyla, ale sw przemian odczujecie rwnie silnie. Kiedy zaczniesz dostrzega, e inna osoba przechodzi metamorfoz., bdzie to oznacza, e sam

rwnie rozpocze podobny proces. Jeli zauwaasz to u kogo innego, to samo dowiadczenie jest i twoim udziaem. Przygldaj si swym bliskim i przyjacioom. Obserwuj ich przeistoczenie. Kiedy zaczniesz dostrzega w nich zmiany, moesz by pewien, e ty take si zmieniasz. Zanim gsienica ostatecznie przeistoczy si w motyla, zamyka si w kokonie, gdzie przechodzi faz gbokiego snu czy letargu. W czasie tego odrtwienia doznaje swoistych przey bdcych ubocznym efektem procesu metamorfozy.

Postrzegana przez ni dotd rzeczywisto zaczyna si kurczy, a gsienica pogra si w poczuciu cakowitej izolacji, tak jakby cay wiat zamyka si tu wok niej. Ilu z was czuje w tej chwili to samo? Wielu ludzi ma poczucie odosobnienia i samotnoci. Niektrzy rozmylnie izoluj si od wiata nie ogldajc telewizji, nie suchajc radia i nie czytajc gazet, skupiajc si jedynie na swym rozwoju duchowym. Stanowi oni ludzki odpowiednik gsienic przechodzcych w stadium poczwarki, bdcym pierwszym etapem ich metamorfozy. Zamykajc si w kokonie, otaczasz si energetyczn powok niczym skorup ochronn, bardzo delikatn i lekk. Okrywa ci ona szczelnie i zaopatruje w energi od poziomu komrkowego a po poziom meta-atomowy (wykraczajcy poza poziom atomu, i jak dotd, nie dajcy si obserwowa za pomoc osigalnych przyrzdw naukowych). Delikatne wkna kokonu aduj twe ciao energi. Lecz je. Zapewniaj mu spokj i bezpieczestwo, po to, by mogo kontynuowa subtelny proces swej metamorfozy. Jeli chcesz wspomc ten proces, pomyl od czasu do czasu o energetycznej powoce otaczajcego ci kokonu. Nadaje mu dowolny, wybrany przez siebie kolor. Jego barwa moe si zmienia w zalenoci od aktualnego poziomu naadowania energetycznego. Przebywajc w kokonie, dowiadczysz wielu zmian, ktre bd rni si od zmian zachodzcych u innych ludzi. Najpierw nastpi skok w sferze emocjonalnej. Zaczniesz doznawa zupenie nowych, innych ni dotd uczu. Bdziesz te dowiadcza uczu, z ktrymi, jak sdzie, ju wczeniej udao ci si upora. Nie osdzaj si za to, jest to bowiem jeden z etapw terapii. Osoby parajce si dziaalnoci na polu medycyny alternatywnej dobrze wiedz, e pewne symptomy wskazujce na zaamanie kuracji, w praktyce stanowi oznak procesu ozdrowieczego. Kiedy gsienica gotowa jest do opuszczenia kokonu? Kady z was ma swj wasny dzie narodzin" wynikajcy z indywidualnego stopnia dojrzaoci, cho czsto zdarzaj si przebudzenia grupowe. Na termin takich przebudze nierzadko wpyw maj szczeglne koniunkcje astrologiczne, stanowice odbicie regu uniwersalnych i archetypowych. Kiedy dojrzay motyl opuszcza w kocu swj kokon, wydaje mu si, e wanie przebudzi si z gbokiego snu. Przeciera oczy. Rozpociera skrzyda i wystawia je do soca. Wczeniejszy ywot, pdzony w postaci larwy, jest dla niego mglistym, ulotnym jak sen, wspomnieniem. Motylowi wydaje si, e po prostu uci sobie dug drzemk. Nawet do gowy mu nie przyjdzie, e nie zawsze by motylem. Przykad ten niesie wane dla ludzi przesanie. Ty rwnie nie obudzisz si pewnego ranka z okrzykiem: Stao si; osignem kolejny etap rozwoju!". By moe w ogle nie zauwaysz, e si zmienie. Bdziesz mia poczucie cigoci swego istnienia, tak jakby przez cay czas by motylem. Dziki temu moesz gadko przej swoj metamorfoz nie odczuwajc przy tym lku. Jasno i mrok

Wczeniej czy pniej przejdziesz swoj metamorfoz. Musisz by jednak wewntrznie zintegrowany, musisz uzna istnienie swej mrocznej poowy i polubi j bardziej ni kiedykolwiek przedtem. Wyrzekanie si tego, kim jeste, wypieranie si swej natury, szczeglnie tej ciemnej, spowolni tw metamorfoz. A to moe okaza si bolesne. Musisz postara si zaakceptowa ciemno, gdy bez niej nie mona prawdziwie otworzy si na wiato. (Akceptacja ciemnej strony, nie oznacza suenia jej. Do tego zagadnienia powrcimy w pniejszych rozdziaach.) W literaturze profetycznej wiele miejsca zajmuje posta Antychrysta. Czy on rzeczywicie przyjdzie? Kim on waciwie jest? Czy to jedna osoba? A moe tylko pojcie? W sensie archetypowym idea nadejcia Antychrysta

oznacza dojcie do gosu twej wasnej mrocznej strony. Obok pierwiastka Chrystusowego twe wntrze zamieszkuje rwnie ciemno twj osobisty Antychryst. Do metamorfozy moe doj jedynie wtedy, gdy obie te biegunowo rne energie spotkaj si w tobie. Przypomina to zmieszanie dwch odczynnikw prowadzce do okrelonej reakcji chemicznej. Reakcja nie zajdzie, jeli uyje si tylko jednego skadnika. Transformacja jest wynikiem poczenia si tych dwch elementw. Dopiero uznajc w sobie zarwno wiato jak i ciemno, zyskujesz zdolno przeistoczenia. W jaki sposb stawiasz czoo swej mrocznej naturze? Jak z ni postpujesz? Jedynym narzdziem (namacalnym fizycznie), jakim dysponujesz tu i teraz, jest twe obecne cielesne ycie. Wane jest wic, by zapuci si w nie jak najgbiej, a do poziomu blu i ciemnoci. Nie oznacza to, e masz odmieni sw mroczn natur, musisz si tylko do niej przyzna. By zaakceptowa swe ycie musisz zrozumie, e ty sam, za pomoc wasnych wyborw, jeste jego twrc. Nigdy nie odgrywasz roli ofiary. Twoje yciowe zadanie polega na dokonywaniu takich wyrobw, ktre umoliwi ci rozwj i uleczenie. Aby jednak proces ten mg si rozpocz, rozpltujc poszczeglne wtki swego ycia, analizujc je, oceniajc i akceptujc, musisz mie na uwadze fakt, e to ty jeste ich sprawcz przyczyn. Kiedy to zrozumiesz, zaczniesz mierzy si ze sw ciemnoci, a to z kolei zapocztkuje ewolucyjn metamorfoz, podobn tej, jak w swym kokonie przechodzi gsienica. Nie moesz ograniczy si jedynie do poziomu umysowego. Proces ten musi zachodzi rwnie na poziomie emocjonalnym i duchowym. Nie moe by on sterowany przez umys, poniewa umys rzdzi ego. Zamiast pozwoli ci stawi czoo ciemnoci, ego bdzie dokada wszelkich stara, by ci przed tym uchroni, zwodzc ci przernymi wyszukanymi iluzjami. Istnieje wiele sposobw na poznanie wewntrznej archetypowej ciemnoci. Na przykad, bicie w bbny i inne rytuay szamaskie, omijajc umys, docieraj do najgbszych pokadw psyche. Rytua prowadzi do transformacji dowiadczenia, a dziki niej moliwe staje si poczenie si ciemnoci i wiata. Zaczyna si metamorfoza. Przez tysice lat rdzenne ludy Ziemi poznaway moc tkwic w jasnoci i mroku, i dowiadczay siy transformacji spowodowanej czeniem si obu tych aspektw. Dzisiejsza cywilizacja Zachodu utracia wiar w archetypowe uzdrawiajc moc rytuau, uznajc j za relikt zamierzchej, zabobonnej przeszoci. Twoje zadanie nie polega na nakanianiu ludzkoci do zmiany lub do zmagania si ze sw mroczn natur. Takie dziaanie odcigaoby ci tylko od leczenia samego siebie. Wszystko, co moesz zrobi jako jednostka, to wzi pen odpowiedzialno za siebie, dziaa zawsze uczciwie i zdecydowanie, dy do wasnego, indywidualnego uleczenia. Na tym polega jedna z najwikszych przysug, jakie moesz odda caej planecie. Dziel si swym wiatem z innymi bez zbytniego zaangaowania. Jeli zbyt mocno skupisz si na odmienianiu innych ludzi, nigdy nie bdziesz mg prawdziwie odmieni siebie. Transformacja zawsze ma pocztek w tobie, a potem automatycznie rozchodzi si na zewntrz. Zmie siebie, a cay wiat odpowie ci tym samym.

Jeli raz stawisz czoo swej ciemnej stronie, to tak jakby jedn kul niegow zapocztkowa wielk lawin. Dalej proces ten ttni ju wasnym yciem. Nie unikaj go. Jedyna rzecz, jaka pozostaje ci do zrobienia, to y trwajc chwil. Nie uciekaj od mrocznych wspomnie przeszoci, nie kryj si przed nowymi dowiadczeniami teraniejszoci. Zmierz si z nimi tu i teraz. Szukaj siy w konfrontacji i transformacji, a nie w uniku i uporze. Za kadym razem, gdy wypierasz si swej rzeczywistoci, ogaszasz wiatu: Ja tego nie stworzyem; zabierzcie to ode mnie!". A przecie to, co tworzysz, jest jednym z aspektw twojej istoty, mwic tak wypierasz si samego siebie.

Wszystko, co ci si przydarza, jest twoim dzieem. Jeli odsuwasz co od siebie jakby odsya zimn zup w restauracji, ktrej jeste wacicielem odrzucasz to, co sam stworzye. Kady pyncy z ciebie akt twrczy stwarza pewne moliwoci. Otwrz si na nie bez wzgldu na to, jak bardzo wydaj ci si mroczne, i pamitaj, e musiae mie istotne powody, by to urzeczywistni, gdy inaczej nigdy by to nie zaistniao. Kade dowiadczenie, nawet najbardziej mroczne, posiada jak ukryt warto, a to, jak j odnale i wykorzysta do wasnego rozwoju, jest przedmiotem docieka najwikszych mistrzw duchowych. Idea denia do doskonaoci jest rozumiana opacznie. Wielu z was ma wraenie, e celem waszego przybycia na Ziemi jest osignicie mistrzostwa duchowego. Tymczasem jest odwrotnie. Przybywajc na Ziemi jestecie ju mistrzami. Waszym zadaniem jest umiejtne wykorzystanie swej mdroci w tym wysoce mylcym i dezorientujcym wiecie trzeciej gstoci. Toczye niezliczone walki ze wiatem i ciemnoci i z pewnoci potrafisz obie te siy zjednoczy. Najwiksze ziemskie wyzwanie wie si z pokonywaniem czynnikw rozpraszajcych uwag, a wynikajcych z panujcego tu chaosu i zamieszania. Zamiast skupi si na przebiegu wasnego procesu zasilania interesujesz si tym, co robi inni. Kiedy oceniasz innych wedug wasnego systemu przekona i oczekiwa, rozpraszasz si. Gdyby cakowicie skupi si na samodoskonaleniu, w ogle nie rozgldaby si na boki i zupenie nie dbaby o to, co si wok dzieje. Ca tw uwag pochaniaby proces wasnego rozwoju, wiedziaby bowiem, e jest on odbiciem wszystkiego. Niektrym ludziom wydaje si, e opanowanie takich sztuczek jak lewitacja, teleportacja czy zginanie yeczek przeniesie ich na wyszy stopie duchowego mistrzostwa. Jednak skupianie si na tego typu zewntrznych popisach jest bdem. Mistrz to nie kto, kto demonstruje rne sztuki. Te sztuki s jedynie naturalnym skutkiem ubocznym mistrzostwa majcym miejsce tylko wtedy, gdy si nie zapomina, kim si jest. Jeli jednak, paradoksalnie, dokadnie pamitasz, kim jeste, tego rodzaju popisy przestaj ci fascynowa! PRZETRAWIANIE CIEMNOCI (wiczenie medytacyjne) wiczenie to pomoe ci przetrawi sw mroczn istot. Znajd dogodn dla siebie pozycj i uywajc dowolnej techniki wprowad si w stan wewntrznego wyciszenia. Wyobra sobie, e idziesz korytarzem. Wchodzisz do pokoju, w ktrym znajduje si olbrzymie lustro. Stajesz przed nim i przygldasz si swemu odbiciu, ktre jest najohydniejszym wyobraeniem wasnej postaci, na jakie ci sta. Musi budzi prawdziw odraz. Jeli na przykad martwisz si z powodu nadwagi, niech stworzone przez ciebie odbicie bdzie monstrualnie grube.

Prze rk przez tafl lustra i przycignij do siebie swj wizerunek. Niech wasze serca poczy strumie zielonej energii. Nastpnie obejmij swe odbicie, wzbudzajc w sobie mio i wspczucie dla tej istoty, ktra yje w tobie i ktra jest bardzo przestraszona. Poczcie swoje energie i stacie si jednym, nie przestajc obejmowa swej scalonej jani. * * *

Ta medytacja ma potn moc, bowiem im bardziej si jej oddajesz, tym wicej energii przetwarzasz na poziomie niewiadomoci. wicz wic tak czsto, jak tylko moesz. Im czciej bdziesz wiczy, tym wyraniej zauwaasz,

jakim zmianom ulegaj twoje wizje. Z pocztku wydawa ci si mog bardziej intensywne i mroczne, z czasem oka si silniejsze i bardziej skuteczne. Zaczniesz przetrawia sw ciemno duo szybciej i gwatowniej. wiczenie to przekazuje twej niewiadomoci symboliczn wiadomo, e jeste ju gotw obj ca sw istot i sta si pen caoci, e jeste ju w stanie zaakceptowa i pokocha swoj pen ja. Nie jest to proces, ktry moesz przeprowadzi jedynie na poziomie umysu. Musi to by proces wewntrzny, zachodzcy przy pomocy wewntrznego jzyka symboli, ktry dociera do niewiadomych pokadw twego umysu. Moesz si z nimi porozumiewa nie jzykiem intelektu, lecz uniwersalnym jzykiem symboliki archetypowej, a wic takim, do ktrego odwouj si wszystkie zalecane w tej ksice wiczenia. W waszym dzisiejszym wiecie ciemno wyraa si przez rnego rodzaju naogi i lki, ktre nkaj spoeczestwo. Bardzo wane jest, by widzie w nich uzewntrznienie mrocznego pierwiastka, co samo w sobie stanowi raczej optymistyczn ich interpretacj. Zamiast skrywania ciemnoci w najgbszych zakamarkach duszy i umysu, przeywacie wanie punkt krytyczny terapii. Wyraanie zgubnych przyzwyczaje i nawykw jest wanym przeomem w procesie leczenia, gdy ciemno zdoaa wreszcie si ujawni. Kolejnym etapem tego procesu jest zaakceptowanie swej jani, uznanie dziea wasnego tworzenia i dalszy rozwj. Wielu ludzi dokonuje tego godzc si z blem swego dziecistwa, ktry ma rdo w rodzinnym alkoholizmie czy wykorzystaniu seksualnym. Ciemno wydostaje si na powierzchni musi si wydosta! Musi zosta rozpoznana. Im duej si j skrywa, tym wicej powoduje blu. Stoisz obecnie u progu wielkiej transformacji. Jeste gotowy do skoku w olbrzymi przepa, ale nie ufasz jeszcze w peni swym nowo wyksztaconym motylim skrzydom. Droga na gr bya duga i cika, ale jeste ju na szczycie, moesz skaka. Najtrudniejszy etap masz za sob. Czujesz zmczenie, chciaby troch odpocz przed skokiem. Musisz jednak zdoby si na ostatni wysiek i zrobi ten krok, zaufa swym skrzydom. Oznaki transformacji Dowiadczenie transformacji czy te wniebowstpienia" ma charakter subiektywny i zaley od indywidualnej percepcji. Subiektywny punkt widzenia oznacza po prostu, e dana osoba zaczyna inaczej postrzega czas i przestrze, by moe czuje si przez nie mniej ograniczana ni do tej pory, odkrywa wic w sobie nowe, nieznane wczeniej moliwoci. Pamitaj, e rzeczywistoci od obserwatora nie da si rozdzieli. Obserwator i obserwowana rzeczywisto to nierozerwalne elementy tej samej caoci. W oglnym schemacie wszechrzeczy waciwie nie istnieje nic takiego jak rzeczywisto obiektywna! To tylko iluzja podtrzymywana w trzeciej gstoci. Jedn z oznak zachodzcej transformacji jest zmiana w postrzeganiu rnych punktw w czasie. Bd si one czy z innymi punktami w czasie w sposb duo bardziej pynny. Odlegoci midzy tymi punktami bd si wydawa tak mae, jakby dzielia je tylko

chwila. Wyobra sobie, na przykad, e jest niedziela i masz wanie spotka si z kim, kogo nie widziae od tygodnia i za kim bardzo tsknie. Przez cay miniony tydzie czas wlk si niemiosiernie. Kiedy wreszcie si spotkacie, te dwa punkty w czasie poprzednia i dzisiejsza niedziela nagle cz si ze sob, jakby stanowiy jedno nieprzerwane wydarzenie. Masz wraenie, e od ostatniego spotkania nie mina ani jedna chwila. Zudzenie to wynika std, e wykroczye poza czas i przestrze przeskakujc z jednego punktu w czasie

bezporednio do drugiego, cho midzy jednym a drugim upyn cay tydzie. Tego typu zjawisk bdziesz dowiadcza w najbliszych latach coraz czciej. Spowodowane to bdzie zmianami zachodzcymi w postrzeganiu. Naukowiec kierujcy si obiektywnym spojrzeniem na rzeczywisto skonny byby raczej interpretowa to zjawisko w sposb mechanistyczny, podczas gdy ma ono podoe czysto percepcyjne. Kada prba mechanistycznego opisu procesu transformacji okae si chybiona, poniewa mechanika jest pochodn percepcji. Nie mona o tym zapomina. Rzeczywisto zewntrzna zawsze stanowi odbicie rzeczywistoci wewntrznej. W czwartej gstoci mona wyrni kolejne fazy. W chwili obecnej znajdujecie si w fazie przejciowej; mona powiedzie, e jedn nog jestecie w 4G, a drug nadal tkwicie w 3G. We wczesnej 4G, na przykad, wykraczanie poza czas i przestrze w celu podrowania w czasie jest niemoliwe. Jednak w miar coraz gbszego zanurzenia w 4G, bdziecie si stopniowo uwalnia od praw rzdzcych w 3G i takie podre stawa si bd coraz bardziej prawdopodobne. Osignwszy ten punkt, wasi naukowcy odrzuc stanowisko, na ktrym niewzruszenie stali przez ostatnie 500 lat. Przestan si skupia na mechanice i znw, tak jak kiedy, stan si naukowcami-filozofami. Kiedy ci nowi naukowcy-filozofowie posid umiejtno przemieszczania si w nadprzestrzeni, doznaj nagego olnienia. Caa istota rzeczywistoci w jednej chwili stanie si dla nich jasna i zrozumiaa. Nie bd musieli powica caych miesicy na badania, poniewa ich wiedza nie bdzie ju opiera si na prawach mechaniki. Chocia pene zrozumienie stanie si moliwe dopiero w dalszych fazach 4G, ju wkrtce zaczniecie zauwaa filozoficzny zwrot w wiadomoci, ktry zapocztkuje ogromn zmian caego paradygmatu. Wasze przebudzenie wymaga przede wszystkim uwiadomienia sobie wiadomoci, ktre wykracza poza intelekt. Ludzie w waszym wiecie na og nie zdaj sobie sprawy z tego, e s wiadomi. Nie uzmysawiaj sobie wasnej wiadomoci. Pierwszym powanym krokiem ludzkoci bdzie uzmysowienie jej sobie w sposb wykraczajcy poza ramy zwykego rozumowania teoretycznego lub intelektualnego. Wasza wiadomo musi si sta tak realna, e zacznie dziaa jako podstawowa sia napdowa waszej zbiorowej egzystencji. Rezultatem takiego skoku samowiadomoci bdzie gboka, powszechna zmiana percepcji. 3. WIADOMA EWOLUCJA W czwartej gstoci zaczniecie cakiem inaczej postrzega swe ycie i wasn wiadomo. Ten trwajcy wanie skok wiadomociowy potraktujcie jako ranny sygna do przebudzenia. Kiedy w kocu usyszycie dwik budzika, nie mona przedua drzemki w nieskoczono. Wczeniej czy pniej musicie si przebudzi do wyszej rzeczywistoci. Przedstawione poniej wiczenie jest bardzo proste i w sposb metaforyczny wyjania dowiadczenie przebudzenia. PRZEBUDZENIE JANI (wiczenie medytacyjne)

Znajd wygodn dla siebie pozycj. Oczy moesz mie otwarte albo zamknite, jak wolisz. Oddychaj gboko. Wsuchaj si w panujc dokoa cisz. Postaraj si zwikszy sw wraliwo percepcyjn i wyawia rwnie dwiki, ktre zwykle s eliminowane przez filtr twojej wiadomoci. Suchaj tykania zegara, wiergotu ptakw, szumu urzdze elektrycznych. Skup si na tych dwikach i dowiadczaj ich realnoci. Zwr uwag na zapachy, ktre do ciebie dolatuj; na wewntrzne wizje kolory lub obrazy

ktrych doznajesz; na wraenia dotykowe, ktre odbieraj receptory twojej skry. Wyostrz wszystkie swe zmysy i rejestruj bodce, ktre zwykle umykaj twojej uwagi. Trwaj w takim stanie przez co najmniej pitnacie minut. Jeli bdziesz czsto wykonywa to wiczenie, twoje zdolnoci postrzegania znacznie si poszerz. Otworzy si przed tob cakiem nowy wiat. * * *

Przez cay czas otaczaj ci przerne bodce, na przernych poziomach, rwnie tych bardziej ezoterycznych i energetycznych. Jeli zaczniesz wykorzystywa powysze wiczenie do postrzegania takich subtelnych bodcw, dokonasz wielkiego kroku na drodze do odbierania jeszcze bardziej wysublimowanej energii pochodzcej z innych poziomw rzeczywistoci. Wykonujc to wiczenie przenikasz do nowego wiata swej wiadomoci. Schodzisz do samego jej rodka i otwierasz granice percepcji po to, by dostrzec nowy wymiar wszechwiata, wymiar zwykle sobie nieuwiadamiany. Tego wanie wymaga od ciebie przejcie w czwart gsto. Musisz zacz rozszerza swe zdolnoci percepcyjne tak, aby nie rejestrowane dotd bodce przestay umyka twojej uwagi. Im dalej wnikniesz w czwart gsto, tym wicej bdziesz nosi w sobie wiata. Ju zaczynasz stopniowo jednoczy si ze Stwrc, z innymi ludmi, z samym sob. Zaczniesz miewa coraz bardziej znaczce sny. Doznasz gbszego wgldu, nabierzesz zdolnoci mediumicznych i umiejtnoci jasnowidzenia. Zupenie inaczej ni dotd bdziesz odczuwa pola energetyczne i rozumia swj wewntrzny wiat. Z bliskimi ci ludmi poczy ci gboka wi empatii. Przygotuj si na to. Musisz bowiem wiedzie, e nigdy nie odbierzesz adnej informacji, ani nie dowiadczysz adnej zmiany, jeli nie bdziesz do tego gotw. Coraz waniejsze stawa si bd dla ciebie chwile rozmyla i medytacji, choby podczas prowadzenia samochodu lub zmywania naczy. Wykorzystuj je na wiczenie przebudzenia jani, wsuchuj si we wszystko, co dzieje si dookoa na bardziej subtelnych poziomach. Bdziesz stanowi coraz lepiej dostrojon anten mogc odbiera nowe, cudowne wiaty, a wykonywane wiczenia wpyn na wci doskonalsz jako tego odbioru. Niektrzy ludzie nie uznaj takiej strony swojej natury. S zwolennikami raz ustalonego spojrzenia na rzeczywisto i nie chc poszerza zakresu swej percepcji. Proces transformacji moe si dla nich okaza szczeglnie trudny z powodu rnych tar pojawiajcych si w ich wiadomoci. Zjawisko takie wzbudza w nich bdzie wiele bolesnych emocji. Dlatego te dobrze byoby przekaza t informacj swym bliskim w dowolny, zrozumiay dla nich sposb. Zachcajcie ich do otwarcia si i do peniejszego postrzegania wszechwiata. Dziki temu bd mogli bez lku podda si nadchodzcym przemianom. Kontakty z kulturami pozaziemskimi Kiedy jaka planeta zblia si do cyklu trzeciej gstoci i zaczyna wchodzi w czwart gsto, jej mieszkacy musz natkn si na inne formy ycia obecne we wszechwiecie. W takim punkcie znajduje si obecnie Ziemia. Owe obce formy inteligencji mog istnie w stanie bezcielesnym, w rzeczywistociach wielowymiarowych, albo te odwiedza wasz planet w

konkretnej postaci fizycznej. Jednak bezporednie spotkanie twarz w twarz bdzie dla was moliwe dopiero wtedy, gdy wasze wiaty stan si na tyle podobne, by stworzy wsplny, mocny grunt do wzajemnych kontaktw. Poniewa wasza planeta nie jest jeszcze gotowa do nawizania powszechnego, otwartego kontaktu z istotami pozaziemskimi, komunikuj si one z wami za pomoc jedynych dostpnych im dzi sposobw.

Wyszukuj jednostki szczeglnie otwarte i wraliwe i docieraj do nich poprzez sny, medytacje, a take przekazy telepatyczne i channelingowe. Pod wzgldem genetycznym i duchowym ludzie maj z rnymi formami inteligencji pozaziemskiej wiele wsplnego. Mieszkacy Plejad, na przykad, pochodz od tych samych pozaziemskich przodkw, co Ziemianie. Ucz was, e wywodzicie si od map. Ale gdyby ewolucja na Ziemi przebiegaa w sposb cakowicie normalny, bez jakiejkolwiek ingerencji zewntrznej, osignicie obecnego etapu rozwoju zabraoby ludzkoci duo wicej czasu. W proces ewolucji czowieka ingeroway w rny sposb zarwno cielesne jak i bezcielesne byty pozaziemskie. Nadaway one gatunkowi Homo sapiens odpowiedni kierunek ewoluowania i dopomogy w osigniciu obecnego poziomu rozwoju. Od bardzo dawna pozaziemscy przodkowie ludzkoci z ciekawoci przygldaj si Ziemi. Kiedy wasza planeta osignie stan wiadomoci wiadczcy o globalnym zjednoczeniu, staniecie przed szans spotkania si oko w oko ze sw galaktyczn rodzin i wkroczenia w kolejn naturaln faz planetarnej ewolucji. [Wicej informacji na ten temat znajdziesz w ksikach Lyssy Royal Gwiezdne dziedzictwo (The Prism of Lyra) oraz Przygotowani na kontakt (Preparing for Contact.)] Wszelkie istoty czwartej gstoci odczuwaj potrzeb porozumiewania i czenia si z innymi. Potrzeba jednoczenia stanowi si napdow rzeczywistoci 4G. W trzeciej gstoci przeciwnie: si napdow jest oddzielenie, separacja. Ksztatuje to wojownicz mentalno ludzi, ktra nie oddaje w peni tego, kim naprawd jestecie. W ten sposb uzewntrzniacie jednak swoje lki, ktre musz zosta poznane i pokonane w trzeciej gstoci. W dowiadczeniach 3G nie ma nic zego", ich zadaniem jest bowiem przekazywanie wanych nauk wynikajcych z ycia w tej rzeczywistoci, ktre musz by przyswojone przez kade spoeczestwo. Wielu ludzi odczuwa ju symptomy zachodzcej przemiany. W swych rozwaaniach i modlitwach (jak i w gbi serca) wyraaj oni ide wsplnej spoecznoci. Moe si ona przejawia jako ch stworzenia wielkiej spoecznoci globalnej, lub te mniejszych spoecznoci miejskich czy ssiedzkich. Tsknota taka jest dowodem na to, e wchodzicie w 4G i zaczynacie wykazywa silniejsze tendencje do jednoczenia si ni dzielenia. Wrd was znajd si pionierzy, ktrzy stan na czele pochodu jednoczcej si ludzkoci, a caa reszta w kocu pody za nimi. W czwartej gstoci zmienia si czstotliwo drga i wasza rzeczywisto zacznie osiga stan nieograniczonoci waciwy wyszym wymiarom. Istotom pozaziemskim bdzie wwczas duo atwiej z wami si komunikowa. W miar postpowania procesu transformacji coraz czciej bdziecie dowiadcza bezporednich wzajemnych kontaktw, cho minie jeszcze sporo czasu, zanim kontakty te stan si zjawiskiem powszechnym. Jednym z kluczowych czynnikw decydujcych o typie dowiadczanej przez was rzeczywistoci (zarwno zbiorowo jak i indywidualnie) jest czstotliwo waszych fal mzgowych. Ludzie generuj zbiorowe fale mzgowe, ktre tworz i utrwalaj obraz otaczajcej ich rzeczywistoci w oparciu o zbir paradygmatw bdcych bezporednim odbiciem czstotliwoci tych fal oraz

stanw wiadomoci. Istoty pozaziemskie emituj fale o innych czstotliwociach, poprzez ktre kreuj wasn rzeczywisto. Bardzo czsto te rzeczywistoci fal mzgowych Ziemian i kosmitw s na tyle rozbiene, e nie moe doj do ich bezporednich kontaktw. W miar przestrajania swej czstotliwoci bdziecie nabiera coraz wikszych zdolnoci percepcyjnych i osiga inne poziomy rzeczywistoci. W miar postpu ewolucji ludzkiej wiadomoci zwiksza si te bdzie zakres i zdolno adaptacji emitowanych fal mzgowych. Ju dzi istniej pewne, na razie odosobnione, grupy ludzi, ktrzy staraj si przyspieszy tempo osigania czwartej

gstoci. Poszerzaj swj zakres percepcji, cz z nowymi poziomami rzeczywistoci i zaczynaj dowiadcza uczucia bezwarunkowej mioci. S jednak i tacy, ktrzy opieraj si zachodzcym zmianom i dowiadczaj z kolei wielu przejaww szalestwa obecnego w ich wiecie wewntrznym i zewntrznym, ktre czsto przyjmuje posta przemocy i strachu. wiadczy to o silnej polaryzacji dzisiejszego ycia na Ziemi i dowodzi koniecznoci opowiedzenia si za zdrowym, postpowym paradygmatem wyraajcym kierunek ewolucji ludzkoci. Ci, ktrzy opieraj si zmianom, w pewnym momencie bd zmuszeni ustpi. Jeli postanowili nie ulega transformacji w cigu aktualnego ycia, to albo powybijaj si nawzajem, albo doywszy koca swych dni umr mierci naturaln, albo te zgin jako ofiary klsk ywioowych. A wtedy pozostaje im do wyboru powrt na Ziemi ju w czwartej gstoci lub te ponowne wcielenie w rzeczywistoci 3G i przyswojenie nie wyuczonej wczeniej lekcji. Kada dusza samodzielnie decyduje o tym, w jaki sposb chce przej sw metamorfoz. Jest to indywidualna sprawa kadego z was. Odmowa transformacji nie bdzie w aden sposb karana. Doprowadzi ona w kocu do gbszego zrozumienia samego siebie i wszechwiata. Za trzysta lat bdziecie ju na dobre przekonani o istnieniu bytw pozaziemskich. Niektre z nich bd jawnie razem z wami zamieszkiwa Ziemi. Otworzycie si na galaktyk i zjednoczycie na swej planecie. Bdzie to punkt wzowy waszej przyszej historii. Cho zawsze istniej jakie rzeczywistoci prawdopodobne, wiele wydarze oscyluje zwykle wok okrelonych punktw wzowych czasoprzestrzeni. Ostatnia dekada lat 90. i pierwsza dekada nowego tysiclecia stanowi gwny punkt wzowy, ktry zadecyduje o prawdopodobnej rzeczywistoci, jak wybierzecie na swoj przyszo. Nie moecie czeka, a kto inny uzdrowi wasz wiat; kady z was musi czu si za niego odpowiedzialny. Przed wami stoi nieskoczenie wiele moliwoci wyborw prowadzcych do nieskoczenie wielu wersji waszej przyszoci. Najwaniejsze jest, by ju teraz, wybiera mdrze. Dziaania podejmowane w wyniku tych wyborw ksztatowa bowiem bd wasz przyszo. Twoje wybory decyduj o twojej czstotliwoci, a czstotliwo decyduje o twojej rzeczywistoci. Rzeczywisto nigdy nie jest obiektywna. Wrcz przeciwnie, zawsze jest subiektywna, poniewa to ty jeste jej twrc. Jeli znajdowaoby si teraz razem z tob w pokoju dziesi innych osb, to nakadaoby si na siebie dziesi rnych rzeczywistoci. Wszyscy wspdziaalibycie w zachodzcych na siebie rzeczywistociach, uzalenionych od waszych indywidualnych spostrzee i pogldw. Powstaaby nadrzdna rzeczywisto konsensualna skadajca si z przystajcych do siebie paradygmatw kadej z dziesiciu znajdujcych si w pokoju osb. Kada zmiana rzeczywistoci indywidualnej wymaga zmiany wasnych myli i pogldw. Z kolei zmiana rzeczywistoci konsensualnej pociga za sob konieczno zmiany samych wspistniejcych paradygmatw. Wszystko wic sprowadza si do odpowiedzialnoci indywidualnej. Paradygmat Pasklandii

Doskona ilustracj problemu, jaki ludzie maj ze zrozumieniem rzeczywistoci czwartej gstoci, jest opowie o mieszkacach Pasklandii, wielu z was zapewne znana. Wyobracie sobie pask kartk papieru reprezentujc dwuwymiarowy wiat. Jego mieszkacy nie s w stanie postrzega trzeciego wymiaru wysokoci. Paradygmat ich rzeczywistoci wyznaczany jest szerokoci. Pewnego dnia na terytorium Pasklandii przybywa z wyszego wymiaru sfera. Poniewa Pasklandczycy nie widz wysokoci, nie mog zobaczy kuli w jej prawdziwej postaci. Przenikajca

przez dwuwymiarow powierzchni ich wiata sfera pocztkowo jawi im si jako tajemniczy punkt, ktry stopniowo rozszerza si tworzc coraz wikszy paski okrg, a potem znw kurczy si do rozmiarw punktu i w kocu znika. Pasklandczycy zawzicie prbuj rozwika zagadk tego dziwnego punktu i okrgu o zmieniajcej si rednicy, ale nigdy nie bd w stanie pozna prawdy, poniewa nie mog wykroczy poza przyjty paradygmat. Czwarta gsto, postrzegana z punktu widzenia trzeciej gstoci, przypomina kul, ktr tak usilnie staraj sobie wyobrazi obserwujcy j z ograniczonej perspektywy swego wiata Pasklandczycy. Ograniczenia waszej rzeczywistoci (narzucane przez logiczne i linearne rozumowanie) z natury rzeczy nie pozwalaj na stworzenie penego obrazu wyszej rzeczywistoci. Ludzie posiadaj jednak narzdzie, ktre umoliwia im przemierzanie wszystkich obszarw wiadomoci, mog wic odczuwa i zrozumie przemiany zachodzce na gbszych, niewiadomych poziomach. Narzdziem tym jest wyobrania.

4. ODZYSKIWANIE KOSMICZNEJ PAMICI Sprbuj wyobrazi sobie stan, w jakim znajdowae si przed swym narodzeniem, jako dusza przymierzajca si do ycia na Ziemi. Wyobra sobie blask swej duszy, kiedy czya si z wysz jani i kad czstk ciebie. Pomyl, jak ta chwila musiaa wyglda, jakie podniecenie musiaa odczuwa twoja dusza szykujc si do wielkiej ziemskiej przygody. Poczuj moc Stwrcy w wietle, ktrym wwczas emanowae. Pamitaj, e nie ma dla ciebie, ucielenienia tego wiata, rzeczy niemoliwych. W tamtej rzeczywistoci wszystko byo moliwe. Bye mistrzem realizacji, obfitoci, radoci i mioci. I jako mistrz postanowie rozpocz ycie na Ziemi. wiato, ktrym w istocie jeste, posiada ogromne zdolnoci twrcze. Jako wiato, potrafisz si mia, dzieli si z innymi. W twojej naturze ley cige posuwanie si do przodu w nie koczcym si cyklu rozwojowym. Wszystkie te przymioty posiadae w chwili, kiedy zdecydowae si rozpocz ziemskie ycie. I wszystkie one nadal pozostaj czci twej istoty. Rozwaajc to zagadnienie posu si zarwno oczyma duszy jak i zmysami cielesnymi. Wyobra sobie szklank wody. Zamy, e woda reprezentuje ducha. Jeli woysz te szklank do zamraalnika, po pewnym czasie znajdujca si w niej woda zamieni si w ld. Powstay ld nadal jest wod; nadal jest duchem. Zmieni konsystencj, ale to wci ten sam duch. Ciao, ktre dzi jest twoim domem, przypomina taki ld. Ciao to skrystalizowany duch. Duch nie zamieszkuje w tobie; ty jeste duchem. Odpowiednik ducha w rzeczywistoci materialnej stanowi fizyczne ciao, tak jak ld stanowi odpowiednik wody w zimnym rodowisku. Dokonawszy inkarnacji w materialnym wiecie, posugujesz si fizycznym ciaem (skrystalizowanym duchem) wykorzystujc talenty i zdolnoci, jakie posiada duch. Tw naturaln cech jest cige

ewoluowanie. Twj duch, przeduone rami Stwrcy, wykazuje si rwnie niezwykymi zdolnociami twrczymi. Jako skrystalizowany duch, posiadasz rce, ktrymi tworzysz w swym materialnym wiecie. Jako duch potrafisz si mia, potrafisz kocha. Bdc skrystalizowanym duchem masz serce, ktrym wyraasz sw rado i mio. Masz umiech. Masz byszczce oczy. To wszystko s przymioty skrystalizowanego ducha. To, dary, ktre otrzymae, by mc wyraa sw duchow natur.

Dlatego ruch i dziaanie s w fizycznym wiecie takie wane. W rzeczywistoci niematerialnej duch wyraa si przez samo swoje istnienie. W rzeczywistoci materialnej (jako skrystalizowany duch) musisz wyrazi sw duchowo poprzez dziaanie posugujc si narzdziami, takimi jak rce i nogi, serce, umiech, iskierki w oczach. Niektrym ludziom trudno jest przystosowa si do ycia na Ziemi w postaci skrystalizowanego ducha, zostalicie jednak bogato wyposaeni w przerne dary majce wam w tym dopomc. Jako skrystalizowane duchy posiadacie te same umiejtnoci, co wasze bezcielesne odpowiedniki umiejtnoci wszechstronnego i skutecznego tworzenia i ksztatowania rzeczywistoci, ktra stanowi odbicie tego, kim naprawd jestecie. Myl o sobie jako o skrystalizowanym duchu, a inaczej bdziesz odbiera swoj rzeczywisto. Odkryj w sobie skrystalizowanego ducha, a przestaniesz odczuwa granic pomidzy rzeczywistoci fizyczn a swym duchem. Jest to sekret, ktry odkrywaj rwnie rodzime nauki waszego wiata. Dla goszcych je nauczycieli nie istniej granice pomidzy ich duchem a otaczajcym ich wiatem. Postaraj si wiczy takie uczucie choby przez minut dziennie, a kiedy stanie si to twoim nawykiem, ta minuta z atwoci wyduy si do dziesiciu minut, a w kocu sprawi, e bdziesz przemierza sw rzeczywisto jako yjcy, wiadomy, skrystalizowany duch, ktry potrafi przey swe ycie bez wysiku. Wikszo ludzi intuicyjnie wyczuwa, e lata 90. i kilka nastpnych to okres transformacji. Osoby, ktre od jakiego czasu zajmuj si zagadnieniami metafizycznymi i mistycznymi, wiadomie przygotowuj si do tego okresu. Do koca obecnego tysiclecia (i na pocztku nastpnego) moesz mie wraenie, e twj duch poddawany jest prbie. Z pewnoci zauwaysz, e coraz wicej twej uwagi, duo wicej ni kiedykolwiek dotd, zacznie pochania wasna wiadomo. Szybciej i dokadniej bdziesz si uczy i zdobywa nowe umiejtnoci, wystarczy eby pyn z nurtem przemian zamiast brn pod prd. Ci z was, ktrzy nosz si z zamiarem napisania ksiki czy zapiewania wasnej piosenki, musz zrozumie, e teraz jest waciwa chwila urzeczywistnienia tych pragnie. Przekonacie si, e jeli tylko poddacie si prdowi przemian, caa otaczajca was rzeczywisto bdzie wspiera wasze dziaania. Jeli natomiast bdziesz si czemu opiera, to nigdy si od tego nie uwolnisz. Opr jest zaprzeczeniem ducha. Wstrzymujc naturalny bieg wydarze, wstrzymujesz bieg ewolucji. Wok twego oporu skupia si coraz wicej energii, ktra sprawia, e to z czym walczysz, nigdy nie zostawi ci w spokoju. Wszelki opr bdzie stawa si coraz bardziej bolesny, z powodu cigego przyspieszenia, jakiemu ulega wasza planeta. Zjawisko to przypomina kul niegu toczc si z gry. Wy wszyscy, podobnie jak ta kula, nabieracie coraz wikszego rozpdu. Ten zjazd moe by dla was pasjonujc, wspania zabaw, lecz moe te, w wyniku waszego oporu, okaza si prawdziwym koszmarem.

Niektrzy z was czuj niepokj, poniewa wydaje im si, e czsto osignwszy stan wyszej wiadomoci szybko powracaj do rzeczywistoci jeszcze bardziej przyziemnej ni ta, z ktrej wyruszyli. Zjawisko to wynika z silnej polaryzacji panujcej w waszym wiecie. Kiedy ludzie dowiadczaj czego na jednym z biegunw, to dc do rwnowagi, czsto niewiadomie chc rwnie dowiadczy tego, co znajduje si na przeciwlegym kracu. Tendencja ta nie musi by cakiem wiadoma i na pewnym etapie ewolucji zanika. Kiedy dowiadczasz tego typu hutawki, moesz wiadomie wybra odpowiednie miejsce, eby si zatrzyma i osign rwnowag. Jeli na przykad twoja medytacja unosi ci bardzo wysoko, ale zaraz spadasz z powrotem na d, czujesz si mocno

ociay. Kiedy tylko zaczniesz odczuwa ociao, zamknij na chwil oczy i we kilka gbokich oddechw. Podejmij raz jeszcze sw wypraw ku wysokociom, ale tym razem, zamiast siga samych wyyn, zatrzymaj si gdzie porodku drogi. Bdziesz zapewne odczuwa ch unoszenia si coraz wyej i wyej, poniewa popadanie w skrajnoci jest typowym zachowaniem w twoim wiecie. Postaraj si jednak odnale punkt centralny pomidzy skrajnymi biegunami, a kiedy si w nim znajdziesz, otwrz oczy i powr do zwykej rzeczywistoci. Gdyby powrt okaza si utrudniony, ponownie zamknij oczy i drog wizualizacji zejd na poziom rozdzielenia. Postaraj si poczy ducha z materi. Znajd punkt rodkowy i zosta tam. Kiedy zdobdziesz wpraw, zaczniesz intuicyjnie wyczuwa orodek rwnowagi i przestaniesz tak atwo popada w skrajnoci. Ludzie pragn dzi w swym yciu prostoty. Tym z was, ktrzy d do uproszczenia, atwiej bdzie tworzy wasne rzeczywistoci. Z kolei ci, ktrzy pogr si w chaosie, bd tworzy wok siebie jeszcze wikszy chaos. Dlatego te bardzo wane jest dokadne zrozumienie swych potrzeb i pragnie, oraz podejmowanie stosownych dziaa. Przekraczajc prg czwartej gstoci, kady z was dowiadcza bdzie skutkw ogromnego skoku energetycznego na planecie. Nie ma na co czeka. Ju teraz musicie zacz dziaa realizowa swe marzenia, oddawa si pasjom i odrzuca wszystko, co przestao wam ju suy. W przeciwnym razie bdziecie obcieni olbrzymim balastem. Denie do prostoty mogoby rwnie okaza si zbawienne dla struktury spoeczestwa. Ju teraz niektre jej systemy, na przykad system dystrybucji ywnoci, s powanie nadwerone. Jeszcze sto lat temu wikszo z was bya albo samowystarczalna, albo ya w samowystarczalnej spoecznoci. Dzisiaj, przy scentralizowanym systemie rozdziau ywnoci, pierwszy wikszy kryzys przerywajcy acuch dystrybucyjny, moe pogry wikszo ludzi w cakowitej bezradnoci. Dobrze byoby wic, aby wszyscy uprocili swe ycie poprzez osiganie coraz wikszego stopnia samowystarczalnoci. W ten sposb odciylibycie system, wzmacniajc go i dajc mu moliwo rozwoju. Kady system moe bowiem upa, jeli uzalenionych jest od niego zbyt wielu ludzi. Wasza podr po fizykalnym wiecie wci trwa. I tylko z fizycznej perspektywy wydaje si ona taka wolna. Z kosmicznego punktu widzenia odbywa si ona w mgnieniu oka. Zawsze kiedy zamiast cieszy si sam podr, za bardzo skupiasz si na tym, by nie zbdzi, wydaje ci si ona wlec w nieskoczono. Jeli si bacznie obserwuje wszystko, co dzieje si we wszechwiecie, proces integracji ciemnoci i wiata, ktry wanie przechodzicie, jest, jak twierdzi wielu mieszkacw galaktyki, wietn zabaw! Wyobra sobie, e budzisz si nagle w rodku nocy wiszc gow w d i czujc krew spywajc ci do skroni oraz silny ucisk w piersiach, a dokoa rozlegaj si straszne krzyki. W takiej sytuacji na pewno pomylaby: O rany, dzieje si tu co strasznego! Musz si std

wydosta!". A teraz wyobra sobie, e jeste w wesoym miasteczku, na hutawce obrotowej, w ktrej w pewnym momencie zawisasz do gry nogami; teraz rwnie czujesz ucisk w piersiach, a wszyscy dokoa strasznie krzycz. Nagle uzmysawiasz sobie, e znalaze si na tej hutawce z wasnego wyboru. Tak, ty te wrzeszczysz ile si w pucach, ale masz przy tym ogromn frajd! Wszystko wic zaley od punktu widzenia. Budzc si" podczas narodzin w rzeczywistoci fizycznej, nie rozumiae otoczenia, w ktrym si znalaze, ani nie czue si odpowiedzialny za swoje pojawienie si w nim. Ale kiedy w wesoym miasteczku, na hutawce, zwisasz nagle gow w d, dobrze pamitasz, jak si w takiej sytuacji znalaze. Dziwne wraenia, ktrych wwczas

doznajesz, wydaj ci si nawet cakiem przyjemne. Podczas ziemskiego ycia staracie si odzyska kosmiczn pami. Kiedy wam si to uda, czas i przestrze nabior nowego znaczenia i nie bdziecie ju dowiadcza nagego przebudzenia w zataczajcej ptl kolejce grskiej. Najwaniejsza stanie si dla was jako samej jazdy i to, co z niej wynosicie. Empatia i telepatia Ludzie s z natury obdarzeni zdolnoci telepatii, cho wmwili sobie, e tak nie jest. Przekonacie si, e wasza wi telepatyczna (i wasze zdolnoci empatyczne w ogle) z innymi ludmi zacznie si pogbia. Bdzie to wynikiem zwikszajcej si czstotliwoci drga oraz waszego indywidualnego denia do rozwoju. Empatia i zdolnoci telepatyczne s charakterystycznymi cechami rzeczywistoci czwartej gstoci. Nie zauwaye, e ostatnio lepiej odbierasz innych ludzi, a czasem nawet przejmujesz ich emocje? Gdy przekraczasz granice czwartej gstoci, stajesz przed koniecznoci nauczenia si oddzielania emocji wasnych od emocji twych towarzyszy. Konieczno ta spowodowana jest twoj rosnc wraliwoci. Z powodu rnego rodzaju indywidualnych filtrw, emitowanej energii i zudnych odczu, trudno jest czasem okreli, do kogo dane emocje rzeczywicie nale. Przypumy, e jeste terapeut, do ktrego przychodzi pacjentka bardzo rozgniewana na swego ojca. Podczas sesji cay czas analizuje swoj zo. Po skoczonej wizycie niespodziewanie odkrywasz, e sam odczuwasz silne uczucie irytacji, a w domu bez powodu krzyczysz na swojego ojca. Oznacza to, e przeje energi swojej pacjentki. Samo powtarzanie sobie: To nie ja; to emocje mojej pacjentki" najprawdopodobniej nie rozwie problemu. To, e dowiadczye tej emocji czy pierwotnie naleaa do ciebie czy nie oznacza bowiem, e rwnie w tobie zostaa poruszona jaka czua struna. Twoja reakcja wskazuje na to, e jaki nie rozwizany problem domaga si twojej uwagi. Tym problemem niekoniecznie musi by zo na ojca. Rozmowa z pacjentk moga wyzwoli w tobie niech do wasnej mskiej energii, autorytatywnej jani, wewntrznego archetypu rodzica lub czego w tym rodzaju. Nie ignoruj tych emocji, przypisujc je po prostu swej pacjentce i puszczajc w niepami. Skoro je odczuwasz, musisz si do nich przyzna, poniewa ujawniy si dlatego, e powinny zosta w jaki sposb przeanalizowane. Nie musisz ich rozumie; musisz je poczu jako wasne, przetrawi i uwolni. Kiedy zrozumiesz, w jaki sposb wszyscy z was wzajemnie pobudzaj si do rozwoju za pomoc emocjonalnych wyzna, nauczysz si odcina si od emocji innych ludzi. Kiedy przyznasz, e kto poruszy w tobie czu strun, bdziesz mg sobie z tym atwo poradzi i zrzuci z siebie cic ci energi. Dziki temu pozostaniesz emocjonalnie oczyszczony. Aspekty transformacji Wyobra sobie, e znajdujesz si w pokoju przedstawiajcym trzeci gsto. Otwierasz drzwi prowadzce do ssiedniego pomieszczenia i przechodzisz w czwart gsto. ciany s tu

obwieszone jakimi dziwnymi przedmiotami, ale miejsce to wydaje ci si ciekawe. Moesz tu inaczej odbiera samego siebie, poniewa wystrj tego wntrza jest bardziej harmonijny i wzbogacajcy dusz. Po pewnym czasie zaczynasz zdawa sobie spraw, e ciany pokoju pokryte s lustrami. Odbija si w nich i powraca do ciebie to, co z siebie wysyasz: jeli emanujesz blaskiem wewntrznego pikna wyraajcego si w prawdzie, uczciwoci i bezwarunkowej mioci, pokj ten bdzie dla ciebie miejscem bardzo przyjemnym. Jeli jednak nie przetrawie swoich emocji i wci wyraasz siebie poprzez strach, fasz, skryto i wadz, zobaczysz brzydot, ktrej nie bdziesz w stanie znie i cofniesz si do pokoju 36, gdzie

atwiej jest si ukry przed swym odbiciem. Na tym wanie polega zmiana rzeczywistoci, ktrej ju zaczynacie dowiadcza na co dzie. Wielu z was widzi odbicie wasnego pikna i siy (4G), ktre na razie jednak was przeraa, i sprawia, e wycofujecie si do bezpiecznej strefy osdw charakterystycznych dla 3G. Stopniowo uczycie si przebywa w pokoju czwartej gstoci coraz duej. Kiedy w kocu osigniecie mas krytyczn energii, ktra pozwoli wam pozosta w nim na zawsze. Ludzie czsto zadaj pytanie, po czym poznaj, e znaleli si ju w czwartej gstoci. Nie bdzie to tak wyrane jak wczenie czy wyczenie wiata. Definicja 4G nie jest zbyt zrozumiaa dla ego. Jedynym sposobem na okrelenie, ile czasu spdzasz w 4G, jest oszacowanie dugoci czasu spdzanego na osdzaniu, w strachu i oddzieleniu. Przebywanie w pokoju 4G wymaga odrzucenia wszelkich mamicych ci zudze i iluzji. To moe okaza si duo trudniejsze, ni ci si zdaje. Symptomem zmiany bdzie rwnie nowa jako odczuwania. Te same, stare bodce zaczn wywoywa u ciebie nowe reakcje. Na przykad, przestaniesz si martwi czym, co do tej pory uwaae za powd do zmartwienia. Na podstawie swych reakcji bdziesz wic mg ustali, czy zmiana w tobie ju si dokonaa. Inne symptomy mog si okaza bardziej subtelne i trudne do odczytania. Kada przemiana, ktra staje si twym udziaem, przypomina wchodzenie po schodach na coraz wysze pitra. Skok rozwojowy przepowiedziany przez Majw na rok 2012 bdzie rdldowaniem na nastpnym, wyszym podecie przed startem w dalszy lot. Wszyscy wchodzilicie po tych schodach w jednym szeregu. Moecie po drodze odpoczywa i przepuszcza idce za wami osoby. Niemoliwe jest natomiast zablokowanie caej szerokoci schodw i zatrzymanie dalszego pochodu, poniewa rozpd, jakiego nabraa zbiorowa wiadomo, bdzie was pcha cigle w gr. Postp zapowiedziany na rok 2012 bdzie wsplnym osigniciem ogromnej grupy ludzi, ktrzy osign kolejne pitro rozwoju. Wszyscy bd trzyma si za rce (metaforycznie mwic) i wsplnie ustala plan dalszej podry na jeszcze wysze kondygnacje. W wyniku transformacji najbardziej oczywiste zmiany fizyczne znajd odbicie w funkcjonowaniu mzgu, torujc drog wszystkim pozostaym przemianom, ktrym ulegnie wasze ciao, nie wyczajc genetycznych zmian na poziomie DNA. Obecnie wykorzystujecie tylko niewielki procent swych moliwoci genetycznych. Wasza pami gatunkowa jest wci wiziona w czeluciach genetyki. Pami ta dotyczy pochodzenia gatunku i waszego pozaziemskiego rodowodu. Utrata tej pamici sprawia, e rasa ludzka zawsze czua si osierocona. W miar postpowania zmian genetycznych, zaczniecie powoli odzyskiwa utracone wspomnienia. Moecie to odczu jako fal uderzeniow przenikajc ca wasz istot, docierajc do kadej komrki ciaa. Gdy ludzko odzyska ju w peni wiadom pami swego dziedzictwa, stanie si dosownie now ras, ktr bdzie mona okreli mianem rasy meta-humanoidalnej.

Przemiana czasu linearnego w dowiadczalny W trzeciej gstoci nauczylicie si linearnego postrzegania czasu. Dostrzegacie jego upyw na tle otaczajcej was rzeczywistoci. Odmierzacie czas w oparciu o zjawiska zewntrzne, jakimi s cykle Ksiyca i Soca. W dobie zdobywania kosmosu i uwalniania si od wpyww Soca i systemu sonecznego, wasza cywilizacja staje przed pytaniem Jak odmierza czas?". Czy na pokadzie statku kosmicznego powinno si tworzy sztuczny system

mierzenia czasu na wzr tego, z ktrego si wywodzicie? A jeli czonkowie zaogi pochodzi bd z wielu rnych wiatw? Nie jest to problem, ktry wymaga od was natychmiastowego rozwizania. Kiedy jednak si pojawi. Wprowadzenie pojcia czasu dowiadczalnego (w miejsce obiektywnego) stawa si bdzie coraz waniejsze w miar przechodzenia w czwart gsto. Zaczniecie inaczej postrzega czas i, aby unikn zamtu, dobrze byoby si na to odpowiednio przygotowa. Czas dowiadczalny mona zdefiniowa jako cig dowiadcze w kontinuum czasu. Miar czasu, zamiast zjawisk zewntrznych, stanie si dowiadczenie wewntrzne. Czas w rzeczywistoci 3G mona porwna do linii prostej reprezentujcej przeszo, teraniejszo i przyszo. Gdyby na niej stan i spojrza przed siebie, zobaczyby jedynie prost lini. Zobaczyby linearny obraz przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. Wyobra sobie, e jeste ptakiem stojcym na linii symbolizujcej linearny czas w 3G. Jeli wzbijesz si w powietrze i znajdziesz si wysoko ponad lini, zobaczysz, e nie jest ona wcale prosta, lecz zakrzywiona. Im wyej si wzniesiesz, tym zakrzywienie to bdzie wyraniejsze. Wczeniej patrzye na lini ze zbyt maej odlegoci; widziae jedynie niewielki fragment, ktry sugerowa, e linia jest prosta. Dopiero patrzc na ni z gry przekonae si, e tak nie jest. Zobaczye j z zupenie innej perspektywy. To samo zjawisko zachodzi bdzie w czwartej gstoci. Uniesiesz si ponad lini, dziki czemu twoja perspektywa ogldu czasu rozszerzy si wykraczajc poza przeszo, teraniejszo i przyszo. Przekonasz si, e wszystkie te kategorie istniej jednoczenie. Zaczniesz dowiadcza wielowymiarowej myli w stopniu duo wikszym ni dotd. Ten proces ju si zacz. W trzeciej gstoci pole twojego widzenia ograniczone jest przez linearno. W czwartej gstoci czas przybiera posta sferyczn; nie istnieje tu nic takiego jak pocztek i koniec, jest tylko cykl (jak w przypadku pr roku). Struktura rzeczywistoci 4G tak bardzo rni si od 3G, e raz narodziwszy si i wychowawszy w tym modelu, z atwoci osiga si wiadomo wielowymiarow. Wszyscy dowiadczaj zmian. Zmieniaj si wasze mzgi i zdolnoci rozumowe. Ju niedugo ludzko na poziomie zbiorowym w wyraaniu rzeczywistoci zacznie zastpowa linearno krzywizn. Cykliczno rzeczywistoci postrzegana bya przez rdzenne ludy Ziemi ju od prehistorycznych czasw. Kiedy cywilizacja Zachodu zapocztkowaa er techniki, wizja ta zostaa czasowo zakcona koncepcj rzeczywistoci linearnej. Poniewa zachodni system pogldw zdominowa ca myl planety, wiele pradawnych ziemskich kultur duchowych utrzymuje sw wiedz o cyklicznoci wszechwiata w tajemnicy i ujawni j dopiero wtedy, gdy caa ludzko przypomni sobie swe pochodzenie. Zamy, e podr w kosmos stanie si dla ludzi moliwa. Udoskonalajc wasne poczucie czasu dowiadczanego, zaczniecie poddawa si fali powszechnej synchronicznoci. Wasze

nowe widzenie czasu opiera bdziecie na dowiadczeniu i gwatownie zmieniajcych si czstotliwociach drga Ziemi. Wszystkie galaktyczne spoeczestwa 4G dowiadczaj czasu w ten sposb. Wasza percepcja zacza si zmienia dopiero niedawno, dlatego moe si wam to z pocztku wydawa nieco dziwne. Musicie przesta angaowa linearny, zaleny od ego, logiczny umys, a w zamian nauczy si dowiadcza czasu dusz. Poniewa wszystkie dowiadczenia przebiegaj w rytm kosmicznej pulsacji (uniwersalnej czstotliwoci wyznaczanej przez spiral zotego rodka), przynaleno gatunkowa nie bdzie miaa znaczenia. Rytm nadawa bdzie serce wszechwiata a wyraa si on bdzie przez prawa synchronicznoci. Oznacza to, e wszystkie istoty w

kocu si zjednocz i zestroj ze sob nawzajem w oparciu o wysze czstotliwoci serca. WYCZUWANIE CZASU DOWIADCZANEGO (wiczenie) Jadc gdzie samochodem, wyobra sobie kawaek dobrze przeutej gumy, ktrej jeden koniec przyczepiony jest do twego serca, a drugi do miejsca, do ktrego zmierzasz. Poczuj zwizek czcy serce z celem twej podry. Odpr si i poczuj pynno czasu i przestrzeni. Dowiadczenie podry do miejsca przeznaczenia odczuwaj jako rwnie wane co samo dotarcie do celu. Czas twej podry jest wany. Gdyby nie on, nigdy nie dojechaby na miejsce. Czas podry otwiera przed tob jeszcze jedn moliwo dowiadczenia wiadomoci. * * *

wiczenie to ukazuje ci, e nigdy nie jeste oddzielony od swego przeznaczenia. Istnieje energia, ktra czy ci ze wszystkim. Jeli skupisz si na przemierzeniu tej energii jak na jedzie samochodem nigdy nie bdziesz mia poczucia straconego czasu. Kiedy ju nabierzesz wprawy, rozwiniesz w sobie tak wyczulony zmys punktualnoci, e nawet jeli bdziesz spniony, osoba, z ktr masz si spotka, rwnie si spni. A jeli oboje si spnicie i przybdziecie na miejsce rwnoczenie, czy nie bdziecie na czas? Teraz to Wszystko, Co Jest Znajdujecie si wanie na etapie przetwarzania starego przekonania, i czas jest niekoczcym si marszem wzdu linii, w ktrym kady krok jest konsekwencj poprzedniego. Dopiero uczycie si zauwaa, e wasza sia tkwi w teraniejszoci, a przeszo i przyszo istniej jednoczenie. Podobnie jak przeszo i przyszo maj wpyw na teraniejszo, tak i teraniejszo oddziauje na przeszo i przyszo. Twoja moc tkwi w trwajcym teraz a wyraana jest poprzez podejmowane w nim decyzje i dziaania. To, co robisz w teraniejszoci, przeredagowuje zarwno tw przeszo jak i przyszo w kadym momencie twego istnienia. Zawsze mylae, e cigniesz za sob raz uksztatowan przeszo niczym walizk z dnia na dzie coraz cisz. Takie rozumowanie byo skutkiem ycia w paradygmacie linearnego czasu, ktry jest niczym innym jak zudzeniem stworzonym dla potrzeb rzeczywistoci 3G. W twym naturalnym, duchowym stanie egzystencji nie istniej adne ramy czasowe, jest tylko dowiadczenie. Jako dusza posiadasz ogld caoci obrazu i wiesz, e moesz y rwnoczenie we wszystkich prawdopodobnych planach czasowych. Tak silnie odczuwany przez ciebie zwizek z przeszoci zrodzi si nie bez powodu. Kiedy ju przypomnisz sobie i pojmiesz, e ze swej przeszoci moesz wycign jak nauk, odrzucisz czce ci z ni cumy, a ca jej energi skierujesz do trwajcego tu i teraz. Stanie si ona wwczas czci twej teraniejszoci. Uleczenie moe nastpi tylko w teraniejszoci, bowiem to wanie tu objawia si prawdziwa moc.

5. KLUCZ DO TRANSFORMACJI FIZYCZNEJ Wasze ciaa fizyczne istniej w trzeciej gstoci od wielu tysicy lat. W rzeczywistoci tej dziaaj one wedug pewnych kodw biochemicznych i genetycznych, okrelonych przez podstawowy wzorzec tworzenia waszego gatunku. Dziaanie to nakierowane jest na to, czego zarwno jako rasa jak i indywidualne dusze pragniecie si nauczy

integracj i opanowanie biegunowoci. Najwyszym wyrazem polaryzacji jest zudzenie, e jestecie oddzieleni od Wszystkiego, Co Jest, zudzenie, ktremu ulegalicie przez ostatnie kilka tysicy lat. Teraz uczycie si y z tym zudnym uczuciem rozdzielenia i jednoczenie odkrywa czno ze Wszystkim, Co Jest, zyskujc w ten sposb moliwo przejcia z fazy oddzielenia do fazy zjednoczenia. W miar zagbiania si w 4G zudzenie to stopniowo zacznie zanika, a na plan pierwszy wysunie si wiadome rozumienie ludzkiego potencjau i jednoci z tym, co boskie. Twoje elektryczne ciao Energia ta bdzie przewodzona przez przetworniki elektrycznoci, jakimi s twoje ciao i wiadomo. Poniewa potencja tej energii bdzie wzrasta, twe ciao musi si do tego przystosowa. Niezbdne do tego zmiany bd zachodzi samoistnie, jeli jednak nie bdziesz si stara ich wspomaga, cay proces potrwa o wiele duej, a dla niektrych okae si wrcz nieprzyjemny. Z czasem nauczycie si rozpoznawa symptomy zachodzcych zmian i poczujecie si panami sytuacji, ktra dotd budzia w was oniemielenie. Wasze ciaa przewodz elektryczno i s bioelektryczne. W ponad 90% skadaj si z wody. Poniewa zwikszy si potencja adunku, bdziecie musieli przewodzi elektryczno i energi kosmiczn w inny, bardziej efektywny ni dotd sposb. Woda Poniewa woda stanowi tak duy procent twojego ciaa, to wanie ona okae si w okresie transformacji elementem najwaniejszym. Bardzo due znaczenie bdzie miao wypijanie jej w duych ilociach, najlepiej w oczyszczonej postaci (zamiast zwykej, niefiltrowanej wody kranowej). Woda z sieci wodocigowej zawiera rne substancje toksyczne. Wypijaj codziennie 8-12 szklanek wody albo i wicej tyle, ile twoim zdaniem wymaga twe ciao, by oczyci si z zalegajcych w nim toksyn. Pamitaj te o spoywaniu produktw zawierajcych duo wody, takich jak owoce i warzywa. Poczuj w sobie istot pynn. By moe zabrzmi to nieco abstrakcyjnie, ale kiedy poczujesz si zmczony lub silnie pobudzony emocjonalnie, wyobra sobie, e jeste prdem rzecznym. Im wyraniej ujrzysz siebie w postaci pyncej wody, tym atwiej przystosujesz si do elektrycznych zmian, ktrych dowiadczacie ty i twoja planeta. Woda oczyszcza twoje pole elektromagnetyczne. Wypita, pomaga wypuka z twego ciaa rne trujce substancje. Uyta do kpieli, w wannie lub pod prysznicem, uwalnia ci od toksyn emocjonalnych, wszystko razem przynosi ci poczucie oczyszczenia i rwnowagi. Jeli mieszkasz nad morzem lub jeziorem, masz doskona okazj do czstego przebywania w pobliu wody. Jeli mieszkasz z dala od naturalnych zbiornikw wodnych, moesz zastpi je sztucznymi. Moesz, na przykad, wykopa koo domu sadzawk, wyoy jej dno kamieniami, napeni wod i wpuci par ryb, tak by przypominaa prawdziwe oczko wodne. Czsto siadaj przy nim i obserwuj wod, odczuwaj j, wdychaj jej zapach. Umieci w sadzawce rne rodzaje ska i krysztaw. Otaczanie swej aury wod wpynie korzystnie na twe ciao

przystosowujce si do zmian czstotliwoci. Ziemia W tej trudnej, przejciowej fazie, kiedy uczysz si przewodzi wiksz ilo energii, niezwykle wany jest rwnie ywio ziemi. Wielu z was syszao zapewne, jak pomocne okazuje si dotykanie Ziemi bosymi stopami w przypadku

zbytniego oderwania od rzeczywistoci i utraty kontaktu ze wiatem. Ziemia absorbuje nadmiar energii i pomaga odzyska stan rwnowagi. Swj kontakt z Ziemi moesz jeszcze zwikszy dotykajc jej jednoczenie stopami i domi, a nawet kadc si na niej caym ciaem. Warto pamita, e receptory energii elektrycznej znajduj si w krgosupie. Nie bez powodu wielu z was zbiera kawaki rnych ska i krysztaw. Jak wspomniano wyej, Ziemia w sposb naturalny pochania nadmiar energii elektrycznej, ktrej twe ciao nie jest w stanie przetworzy. Chtne otaczanie si skaami jest wyrazem niewiadomego denia do bliszego kontaktu z Ziemi, ktra absorbujc nadmiar energii pomaga ci zachowa balans. Powietrze Mieszanina tlenowo-azotowa, ktrej uywasz do oddychania, jest wanym czynnikiem rwnie w procesie zwikszania czstotliwoci twego ciaa. Bardzo wane dla rwnowagi ciaa w okresie przyspieszenia drga bd wiczenia gbokiego oddychania, takie jak joga lub medytacje oddechowe. Musisz przestawi przepon i puca na nowy sposb oddychania. Wykorzystuj peni ich moliwoci, oddychaj gboko, a nauczysz si wpywa na poziom stresu. Stres pojawia si wtedy, gdy przetrzymujesz w swym ciele due iloci nie uwolnionej energii. Kiedy nauczysz si gboko oddycha, zaczniesz wchania energi wszechwiata i pozbywa si nadmiaru wewntrznej energii, by moe skaonej toksynami emocjonalnymi i energetycznymi. Dziki temu zachowasz rwnowag. Jeli mieszkasz w rodowisku wielkomiejskim, jak najczciej chod na spacery do parku lub okolicznego lasu, aby twoje puca nie zapomniay, co to znaczy oddycha czystym powietrzem. Wdychajc wiksz ilo tlenu i przestawiajc organizm na nowy, wydajniejszy sposb oddychania, lepiej odywiasz wszystkie komrki swego ciaa i mzgu. Wszystko to wspomaga twe ciao w procesie przemiany, a take uczy je sprawniejszego przewodzenia energii. Jeli chcesz, moesz sprbowa oddycha powietrzem w zmodyfikowanej postaci instalujc w swym mieszkaniu specjalne urzdzenie do filtrowania albo do wytwarzania ozonu. Urzdze tych naley uywa okazjonalnie, przyzwyczajajc swe ciao do wdychania nieco innego, bardziej rozrzedzonego powietrza, co z kolei moe dziaa regulujce na cay organizm. Ogie Jeli zapragniesz pozby si jakiego cicego ci bagau emocjonalnego bd energetycznego moesz skorzysta z pomocy ognia. Zamy, e nie moesz sobie poradzi z alem odczuwanym po mierci wspmaonka lub innego czonka rodziny. Taki baga nieprzetrawionych emocji powoduje wiele blu i cierpienia. Rozpal wic pikne ognisko i przeprowad rytualn ceremoni uwolnienia". Wykorzystaj ogie do uwolnienia skrywanych od dawna emocji wykonujc nastpujce wiczenia: znajd jaki przedmiot nalecy do zmarej osoby, ktry wci przypomina ci bl rozstania (a ktrego nie musisz zachowa); z czci i nabonoci wrzu go do ognia i wpatrujc si w pomienie odmw modlitw uwolnienia. Taka ceremonia, cho wydaje si zwyka i bardzo prosta, posiada wielk moc, poniewa ogie

przetwarza jedn form energii w inn. Dziki temu moesz si uwolni od balastu, ktry niepotrzebnie dwigasz. Kiedy bdziesz ju wolny, twe ciao atwiej podda si czekajcym je zmianom. Przejrzyj wszystkie szafy oraz baganik samochodu. Pozbd si wszystkiego, czego ostatnio nie uywae i co nie bdzie ci potrzebne w najbliszej przyszoci. To, co mona spali, spal. To, co nadaje si do ponownego

wykorzystania, przeznacz na surowce wtrne. To, co przyda si innym, rozdaj. Pozbycie si zbdnego bagau jest w tym okresie skoku energetycznego i wiadomociowego szczeglnie wane. Odrzucenie ciaru dwiganego na barkach jest rwnie metaforycznym odbiciem uwolnienia si od ciaru wewntrznego. Jeli podejmujesz odpowiednie kroki w rzeczywistoci fizycznej, twoja rzeczywisto wewntrzna take ulega zmianie. Wyobra sobie, e wybierasz si w podr dookoa wiata i masz ze sob dwie walizki. W jednej jest wszystko, czego potrzebujesz; druga zawiera to, czego si boisz oraz rzeczy od dawna ci niepotrzebne. Cho t drug walizk zdarza si otwiera bardzo rzadko, wszdzie j ze sob taszczysz. Pomyl, jak na ten zbdny balast zareaguje twe ciao! Dwie walizki sprawi, e bdzie ono szybciej si mczy. Pozbycie si niepotrzebnego bagau pomoe mu odpocz i nabra siy, a twoja podr stanie si duo przyjemniejsza. Wielu ludzi odczuwa dzi coraz wiksze zmczenie, a to dlatego, e przechodzc w stan zwikszonej czstotliwoci maj przy sobie zbyt wiele bagau. Wyobra sobie, e na lotnisku zamiast i musisz szybko biec. Obciony du iloci pakunkw bardzo si zmczysz, a w kadym miniu poczujesz silny bl. Wlokc ze sob baga emocjonalny, gdy zamiecasz sw rzeczywisto rzeczami, ktre ci nie su, porednio obciasz swoje ciao fizyczne. Ciao jest przedueniem duszy, przeoeniem twojego stanu emocjonalnego na rzeczywisto fizyczn. Jeli wic twj dom przypomina graciarni oznacza to, e rwnie zagracona jest twoja sfera emocjonalna. A jeeli przeadowane s emocje, to i ciao jest zamiecone. Dlatego te tak wielu ludzi starajcych si odchudzi, nie osiga oczekiwanych rezultatw. Dzieje si tak dlatego, e prbuj si oni pozby nie tego, co trzeba. Zamiast zadrcza si rnego rodzaju dietami, powinni raczej przyjrze si swemu wntrzu oraz temu, co ich otacza. Powinni zastanowi si, co dwigaj w swym podrcznym bagau i stara si od tego uwolni czy bdzie to jaki stan emocjonalny czy te materialne przedmioty, do ktrych s bardzo przywizani poniewa ciar ten stanowi odbicie ich stanu wewntrznego. Jeli uda im si zmieni dotychczasowy stan rzeczy, zgubi zbdne kilogramy albo te nadwaga po prostu przestanie im przeszkadza. By uatwi sobie proces transformacji, moesz korzysta z pomocy wszystkich czterech ywiow: wody, ziemi, powietrza i ognia. Klucze do metamorfozy znajdziesz w samym sobie oraz w swym najbliszym otoczeniu. S wszdzie. Podarowaa ci je Matka Ziemia, aby umoliwi ci przeistoczenie si w pen cao. Innym korzystnym dla przebiegu tego procesu elementem jest ruch. W swym organizmie przetwarzasz ogromne iloci energii. Zastanw si, co by si stao, gdyby wci by doadowywany w ogle si przy tym nie ruszajc. Energia wzbieraaby w tobie, nie znajdujc adnego ujcia. Wkrtce zaczby odczuwa niezwyk posta przeadowania energi, objawiajcego si, na przykad, niewielkim podwyszeniem temperatury ciaa, skrzywieniem krgosupa, czstymi stanami przygnbienia. Na takie nagromadzenie energii kady moe reagowa inaczej. W rwnowaeniu potencjau energetycznego pomaga ruch. Przykadem doskonaego

wiczenia ruchowo-oddechowego, ktre jednoczenie reguluje przepyw wewntrznej energii, jest Tai Chi. Warto rwnie korzysta z pomocy takich form aktywnoci fizycznej jak bieganie, spacery, pywanie, taniec i inne proste wiczenia. Wszelkie zakcenia przepywu energii przez twoje ciao mog powodowa rnego rodzaju przykre doznania. Pamitaj, e najlepsze s takie rodzaje aktywnoci ruchowej, podczas ktrych, poza wzmacnianiem swego ciaa, dobrze si bawisz i dajesz wyraz swej pasji. Na wiczenia najlepiej wybra tak por, kiedy adne inne zajcia nie angauj umysu i ca uwag mona skupi na ruchu. Niewskazane jest czenie zaj ruchowych z codziennymi obowizkami, takimi jak rnego typu prace

domowe czy wyprowadzanie na spacer psa, gdy przepyw energii jest w takich przypadkach nieco inny. Postaraj si znale dla siebie troch wolnego czasu i wybierz tak form aktywnoci ruchowej, jaka sprawia ci najwiksz przyjemno. Niech stanie si ona staym rytuaem. Wpywy zewntrzne Czsto zastanawiacie si czy nie powinnicie unika kontaktw z telewizj i komputerem. Ostatnio bardzo czsto syszy si niepokojce sugestie, jakoby urzdzenia te emitoway energi, ktra w podstpny sposb przejmuje kontrol nad ludzkimi umysami. Tymczasem wszystko sprowadza si do rodzaju jednego, bardzo wanego, ywionego przez was przekonania. Czy jeste twrc swej rzeczywistoci, czy te to nie tyj tworzysz? Czujesz si panem czy ofiar? Jeli dajesz si przekona grobie opanowania przez ze moce dziaajce pod postaci urzdze elektronicznych (lub jakkolwiek inn), obierasz postaw ofiary, a twoja rzeczywisto przeksztaca si tak, aby umacnia w tobie przekonanie, i to nie ty jeste panem sytuacji. Tymczasem twoja rzeczywisto wzmacniana jest wycznie decyzjami, ktre sam podejmujesz. Uwaaj wic na przejmowane opinie i pogldy, aby nie powoywa do istnienia tego, czego najbardziej si lkasz. Elektryczno, znajdujca w waszych domach tak szerokie zastosowanie, rzeczywicie nie najlepiej wpywa na zdrowie ludzkiego organizmu. Jeli jednak jeste normalnym czowiekiem, posiadaczem zwykego telewizora lub komputera, nie musisz si obawia z ich strony adnego zgubnego wpywu. Jeli korzystasz z komputera, musisz pamita, e mona go wyposay w szereg elementw ograniczajcych szkodliwe promieniowanie. Na przykad, monitory LCD (wywietlajce za pomoc ciekych krysztaw), wykorzystywane midzy innymi w komputerach przenonych, s delikatniejsze dla oczu i caego systemu elektrycznego ludzkiego ciaa. Przy monitorach wikszych komputerw mona zainstalowa specjalne osony, ktre zatrzymuj cz promieni elektromagnetycznych. Czstotliwoci promieniowania emitowanego przez komputer czy telewizor nie zrobi ci adnej krzywdy; mog jednak spowolni proces detoksykacji i uzdrawiania, szczeglnie jeli spdzasz przed ekranem kilka godzin dziennie. Wszystko to jest oczywicie uzalenione od przekona i lkw twego wiadomego i niewiadomego umysu. Jeeli ywisz przekonanie, choby niewiadomie, e aden element otoczenia nie jest w stanie wpywa na twoje zdrowie, moesz mieszka nawet pod lini wysokiego napicia albo spa przy komputerze bez najmniejszej szkody dla swego organizmu. Pamitaj, e powysze sugestie to tylko wskazwki i e decydujcy gos zawsze nalee bdzie do twoich opinii i przekona. Jeli naprawd wierzysz w to, e sam tworzysz sw rzeczywisto i nie jeste niczyj ofiar, nie moesz zgodzi si z opini, e czynniki zewntrzne maj na ciebie jakikolwiek wpyw. Albo wierzysz w sw wewntrzn moc albo w siy zewntrzne jedno z dwojga. Jeli sdzisz, e jeste jedynie ofiar, byle co moe ci zaama.

Wiele pyncych zewszd informacji i opinii budzi strach, bunt, poczucie beznadziejnoci. Pamitaj, e jeli syszysz jak niepokojc wiadomo, masz okazj j przemyle i samodzielnie zdecydowa, czy w ni uwierzysz. Nie moesz sucha gosu pyncego z zewntrznego rda bez uzgodnienia tego, co mwi, z gosem wasnej intuicji. Dlatego musisz nauczy si odrnia podszepty swych lkw od tego, co gosi twoja wasna prawda. Wszelkie budzce groz informacje pozwalaj ci zatem upora si z wasnymi lkami, co jest zjawiskiem wielce podanym. Dopki wierzysz, e czynniki zewntrzne nie maj nad tob adnej wadzy, aden z nich nie bdzie wykazywa najmniejszego wpywu.

Gdzie przechowywane s pogldy Wszystkie twe najgbsze przekonania i opinie przechowywane s nie tylko w wiadomoci, ale rwnie w fizycznym ciele. Ich najwikszymi magazynami s czakry siedem gwnych orodkw energii rozmieszczonych wzdu pionowej osi ciaa. Orodek pierwszy znajduje si u podstawy krgosupa i gromadzi przekonania dotyczce przetrwania (w tym jego strony finansowej), tosamoci i roli, jak odgrywasz tu, na Ziemi. Jest to podstawowy orodek energii. Jego zadaniem jest rwnie utrzymywanie ci w stanie mocnego osadzenia w ziemskiej rzeczywistoci. Cay zbir przekona na temat seksu, energii zwizanej z pci oraz stosunkw i zalenoci midzy kobietami a mczyznami przechowywany jest w drugim orodku, ktry mieci si midzy ppkiem a koci onow. To w nim powstaj wszelkie zaburzenia rwnowagi midzy energi tkwicych w kadym z was pierwiastkw mskiego i eskiego. Czakra ta jest kluczowym orodkiem uzdrawiania fizycznego i emocjonalnego. Orodek mieszczcy si w splocie sonecznym zwizany jest z ego i ca sfer emocjonaln. Jest on cile zwizany z trzeci gstoci, podczas, gdy czakra serca reprezentuje czwart gsto. Poniewa jestecie w trakcie dokonywania energetycznego skoku z jednej gstoci w drug, wikszo fizycznych dolegliwoci i chorb umiejscowionych jest wanie w okolicach tych dwch orodkw w jamie brzusznej i klatce piersiowej (np. wrzody odka czy choroby serca). Stopniowo zmieniacie sposb ycia z przyziemnego i niewiadomego, skupiajcego si gwnie na trzewiach, na bardziej wzniosy i emocjonalnie zrwnowaony, skierowany ku sercu. Postp tej przemiany uzaleniony jest od twoich stara zmierzajcych do odblokowania niszych orodkw energii. Dlatego wanie tak wane dla procesu transformacji jest uporanie si z emocjami i zmierzenie si z wewntrzn stref cienia. Wysze aspekty twej istoty potrzebuj silnych fundamentw budowanych na poziomie niszych orodkw energii. Orodek serca jest miejscem przechowywania opinii dotyczcych kochania i bycia kochanym, nie wyczajc negatywnych przekona na temat mioci. Choroby serca nale dzi na Ziemi do najczstszych przyczyn zgonw. Dla wikszoci ludzi najtrudniejsze okazuje si pokochanie siebie! Zawa, rak puc, rak piersi, palpitacje serca i inne choroby zlokalizowane w klatce piersiowej zwizane s z kwesti mioci. Blokady orodka serca wynikaj z lku przed pokochaniem samego siebie lub obdarzeniem mioci drugiej osoby, i zwizanej z tym szczeglnej wraliwoci emocjonalnej. Opinie i przekonania dotyczce zdolnoci do porozumiewania si i wyraania siebie mieszcz si w orodku garda. To z niego czerpiesz si do goszenia wasnej prawdy. Jeli znajduje si on w rwnowadze z orodkiem serca, moesz wyraa sw prawd mow serca. Twoje zdolnoci intuicyjnego widzenia i odczuwania gromadzone s w orodku zwanym trzecim okiem, ktry mieci si porodku czoa, midzy brwiami. Orodek ten w waszym spoeczestwie czsto bywa zamknity, poniewa intuicja nie naley dzi do cech szczeglnie przez ludzi cenionych. To, co sdzisz o wasnych zdolnociach intuicyjnych, ma swoje rdo wanie w trzecim oku.

Twoje przekonania, dotyczce zwizku z Bogiem maj sw siedzib w orodku ciemienia usytuowanym na czubku gowy. Sidma czakra reprezentuje twoj duchow czno z kosmosem. Ciekawe, e niektre ziemskie religie wymagaj od swych wyznawcw zakrywania tego miejsca stosownym nakryciem gowy, podczas gdy inne takie praktyki uwaaj za bluniercze. Tak czy inaczej, czubek gowy, od tysicy lat jest przez rne ziemskie kultury uznawany za szczeglnie wan cz ciaa. Wszystkie orodki energii s bardzo wane dla utrzymania ciaa fizycznego w stanie rwnowagi. Im wicej si o

nich dowiesz, tym wikszy bdzie twj wiadomy wpyw na ich funkcjonowanie. Do tego tematu powrcimy jeszcze w pniejszych rozdziaach. Detoksykacja Niektrzy ludzie rozpoczli ju program detoksykacji, poddajc si rnym, nadzorowanym przez dowiadczonych lekarzy, kuracjom, takim jak: oczyszczanie okrnicy, dieta sokowa, godwki czy przyjmowanie rodkw homeopatycznych. Poczenie odtrucia organizmu z detoksykacj emocjonaln za pomoc dowolnej terapii, rebirthingu czy innych metod, stanowi silny fundament transformacji pozwalajcy eliminowa zakcenia podczas przechodzenia na wysze czstotliwoci. Usunicie tych zakce dostarcza siy napdowej twemu ciau i jego systemowi elektrycznemu. Poniewa substancje toksyczne tamuj przepyw sygnaw elektrycznych, wraz ze wzrostem potencjau przewodzonej energii zwiksza si rwnie zakres powodowanych przez trucizny zakce. W dzisiejszych czasach wasz kontakt z tego typu substancjami jest bardzo czsty. Najwicej toksyn wprowadzacie do swego ciaa za porednictwem kosmetykw, ktre zwykle zawieraj du ilo szkodliwych zwizkw chemicznych. Najzdrowsze s kosmetyki ze skadnikw naturalnych; w przypadku duej zawartoci sztucznych substancji otrzymywanych drog chemiczn, detoksykacja bdzie wymagaa od twojego ciaa o wiele wikszego wysiku. Niemal wszyscy z was uywaj, na przykad, dezodorantw i antyperspiratorw. Tymczasem wikszo tego typu kosmetykw zawiera aluminium, pierwiastek wykazujcy po pewnym czasie szkodliwy wpyw na organizm, czsto blokujcy system limfatyczny. A przecie istnieje wiele skutecznych naturalnych rodkw dezodorujcych warto o nie popyta w sklepach ze zdrow ywnoci i tak zwanymi artykuami ekologicznymi. Wielu ludzi skary si ostatnio na czsto powracajce stany lekkiego podwyszenia temperatury ciaa. Pierwszym ich odruchem s w takich sytuacjach prby zbicia gorczki. Jednak w podnoszeniu swej ciepoty ciao ma pewien okrelony cel: niszczenie drobnoustrojw i usuwanie substancji szkodliwych dla organizmu. Usiujc obniy gorczk przy pomocy lekw, zatrzymujesz proces leczenia i sprawiasz, e choroba" wnika gbiej w ciao. Stany niewysokiej gorczki s jeszcze jedn oznak zachodzcych zmian. Poniewa zwiksza si twoja czstotliwo, ronie te ilo wydzielanego ciepa. Niewielkie podwyszenie temperatury przyzwyczaja twoje ciao do przetwarzania wikszej iloci energii elektrycznej. Zamiast wic zaywa rodki przeciwgorczkowe, rb sobie kpiele w roztworze gorzkiej soli. Wpynie to korzystniej na twoje pole elektryczne, a dodatkowo woda wypucze zalegajce toksyny, pobudzi funkcjonowanie systemu limfatycznego i zagodzi przebieg gorczki. Solne kpiele wspomagaj proces przechodzenia w czwart gsto; warto je wic stosowa rwnie przy normalnej temperaturze ciaa. Niektre dolegliwoci, takie jak przezibienie czy gorczka, nie zawsze s tym, na co wygldaj. Ciao czsto samo prbuje si oczyci za pomoc wasnych naturalnych metod. Moe te, poprzez pewne przykre objawy chorobowe, stara si co ci zakomunikowa. Takie drobne przejawy gorszego samopoczucia maj neutraln wymow: to, e mczy ci katar czy

przezibienie nie oznacza, e jakie twoje dziaania s z duchowego punktu widzenia ze". Pozwl swej chorobie skoczy to, co zacza. Postaraj si z ni wsppracowa, a nie bdzie ci dugo niepokoi. Niektrzy ludzie odczuwaj niepokj, poniewa zdarza im si sysze jakie niewytumaczalne dwiki albo widzie przebyski wiata. To rwnie s oznaki przechodzenia do rzeczywistoci czwartej gstoci. Podobne wraenia suchowe wystpuj na przykad w samolocie, a powoduje je zmieniajce si cinienie atmosferyczne. Oczywicie to niepokojce dzwonienie w uszach jest skutkiem zmiany nie cinienia powietrza, ale cinienia kosmicznego czy energii kosmicznej. Ludzkie zmysy rejestruj wszelkie zmiany energii kosmicznej i mog interpretowa je jako rnice cinienia.

Innej natury jest wiato, ktre dostrzegacie. Ma ono powizanie z waszym rosncym otwarciem na przewodnictwo duchowe, na sw wysz ja. Czsto zdarza si, e energia wielowymiarowa osiga tak duy potencja, e przenika do rzeczywistoci 3G i ukazuje si wam w formie fizycznej. Poza tym wasze oczy zaczynaj przystosowywa si do nowego, bardziej wielowymiarowego mechanizmu widzenia, obejmujcego duo szerszy zakres barw. Wasz udoskonalony zmys wzroku bdzie odbiera rwnie nowe, typowe dla czwartej gstoci dugoci fal wietlnych. Nowy paradygmat Rzeczywisto trzeciej gstoci mona porwna do bardzo gsto utkanego gobelinu. Patrzc na niego pod wiato, nie dostrzega si adnych przewitw. Dlatego te podtrzymywanie wizi z niewidocznym przez niego wiatem wymaga silnej wiary, zaufania i umiejtnoci odczuwania jego obecnoci. Rzeczywisto czwartej gstoci jest tkana o wiele luniej. Kiedy na tkanin o lunym splocie patrzy si pod wiato, wyranie wida przewiecajce przez ni promienie. I wy wanie, przejmujc czstotliwoci charakterystyczne dla 4G, stopniowo zaczynacie te promienie dostrzega. wiato staje si dla was widzialne, u jednych budzc strach, u drugich zadowolenie. Niektrzy z was, w tym trwajcym wanie okresie przemiany, skar si na pewne problemy z pamici. S one oczywistym wynikiem procesu przezwajania mzgu. W trzeciej gstoci opieralicie si na myli linearnej. W czwartej podstaw stanie si myl sferyczna (cykliczna). Przechodzc z trzeciej gstoci w czwart bdziecie musieli nauczy si nowego sposobu korzystania z pamici, odrzucajc dotychczasowy mechanizm jej wykorzystywania. Poniewa jedn nog jestecie ju w czwartej gstoci, powoli zaczynacie odchodzi od linearnego sposobu mylenia i rozumowania. Moe si wam wydawa, e tracicie fanty, wypadacie z gry, ale tak nie jest. Uczycie si po prostu gra wedug cakiem nowych regu! Wasza rzeczywisto opiera si na liniowym upywie czasu kolejno nastpujcej po sobie przeszoci, teraniejszoci i przyszoci. W taki wanie sposb procesy mylowe zakodowane s w waszych zwojach mzgowych. Wedug nich okrelona przeszo prowadzi do okrelonej teraniejszoci, ktra z kolei prowadzi do jakiej przyszoci. Wy nazywacie to zwizkiem przyczynowo-skutkowym. Zaoenie o susznoci takiego rozumowania jest typowe dla rzeczywistoci 3G. Wrmy jednak do przytaczanego wczeniej przykadu wzbijajcego si do lotu ptaka. Patrzc na narysowan na ziemi prost lini z coraz wikszej wysokoci, ptak ze zdziwieniem wykrzykuje: O kurcz, ta linia wcale nie jest prosta! To, co wczeniej widziaem, byo tylko maym wycinkiem wikszej caoci. W rzeczywistoci linia jest zakrzywiona!". Kiedy ptak unosi si coraz wyej, to, co widzi, wprawia go w jeszcze wiksze zdumienie. Mwi wtedy: O kurcz! Ta zakrzywiona linia w ogle nie jest lini! To koo!". Ptak zaczyna zdawa sobie spraw, e o obrazie caej rzeczywistoci wnioskowa do tej pory na podstawie malekiego jej fragmentu. Teraz, gdy widzi wiksz cao, musi zweryfikowa swj obraz rzeczywistoci uwzgldniajc nowo uzyskane gbsze zrozumienie. Majc przed sob taki widok

z lotu ptaka" dochodzicie do oczywistego wniosku, e stosowanie starego modelu linearnego okazuje si bardzo ograniczajce. Patrzc w nowy, sferyczny sposb, nie widzi si przeszoci, ktra tworzy teraniejszo, ktra tworzy przyszo. Wszystko musi istnie jednoczenie. Czy to oznacza, e rzeczywisto jest nieskoczonym cyklem, w ktrym po prostu powtarzacie w kko te same dowiadczenia? Przypumy, e nasz przykadowy ptak unosi si coraz wyej. Jego oczom wkrtce ukae si jeszcze bardziej zaskakujcy widok. Zobaczy on, e wiksza rzeczywisto nie jest nawet koem, lecz spiral! Poruszanie si po spirali oznacza, e wasze dowiadczenia nigdy si nie powtarzaj. Dowiadczacie wci nowych cykli, nowych pr roku, dostarczajcych nowych okazji do tego, by si uczy i rozwija. Na tym polega przemiana. Rzeczywisto

spiralna, zwana spiral zotego rodka, waciwie cilej zwizana jest z pit gstoci. Pomy t spiral na boku. Na grnej jej powierzchni znajduje si brama prowadzca do innej spirali biegncej w przeciwnym kierunku! Wielu z was syszao zapewne o istnieniu rwnolegych wszechwiatw. Ta druga spirala zawiera wanie taki wszechwiat rwnolegy, ktry stanowi jej dopenienie. Model tan wyjania koncepcj dualistycznej natury rzeczywistoci, ktrej wszyscy jestecie czci. Jeden z jej biegunw nazywacie dodatnim, drugi ujemnym. Dodatni nie oznacza tu lepszego, a ujemny gorszego. Przygldajc si baterii zauwaycie, e jej koce oznaczone s symbolami plus" i minus". Nie oznacza to wcale, e jest ona z jednej strony za, a z drugiej dobra. S to po prostu oznaczenia dwch przeciwnych adunkw, koniecznych do zamknicia obwodu i wzbudzenia przepywu prdu, ktry zasili urzdzenie elektryczne. Wszyscy nosicie w sobie dwa przeciwne adunki; do ich okrelenia uywacie terminw mski i eski. Jako w niebie, tak i na ziemi". Szablon reprezentujcy rzeczywisto konsensualn ma charakter dualistyczny, czyli spolaryzowany. Charakter szablonu przechodzi na struktur rzeczywistoci. W rodku spirali znajduje si brama, przez ktr, jeli chcecie, moecie przechodzi z jednej rzeczywistoci do drugiej. Skupiacie w sobie energi obu moliwoci wyboru, rwnie tej odrzuconej. W miar postpu ewolucyjnego i rozwoju waszej wiadomoci, polaryzacja bdzie stopniowo zanika rozpoczynajc proces integracji. Przez tworzenie, niezalenie od dokonywanych wyborw, dowiadczacie praktycznie wszystkiego. Rozwijacie si poprzez dowiadczenia caoci. Linearny sposb mylenia suy wam dotd cakiem niele, nadszed jednak czas poszerzenia horyzontw. W kocu bdziecie musieli zmieni przebieg procesw mylowych. Powoli uczycie si inaczej korzysta z pamici, dlatego mog si w niej na razie pojawia niepokojce luki. Odchodzicie od liniowego ogldu rzeczywistoci, stopniowo zastpujc go cyklicznym. Przypomina to nauk jazdy na rowerze bez uycia bocznych kek. W kocu opanujecie t sztuk i stanie si ona nierozerwaln czci waszej istoty. Wraz ze zmianami w sposobie postrzegania rzeczywistoci i nabywaniem nowych umiejtnoci, odpowiednio rozwija si musi rwnie ludzkie ciao. Zmianom ulega midzy innymi struktura szkieletu. Dlatego wanie w okresie transformacji tak bardzo ceni si terapeutw specjalizujcych si w krgarstwie, masau czy akupunkturze. Terapeuci oddziaujcy na fizyczn konstrukcj ludzkiego ciaa, skracaj proces, ktry normalnie trwa bardzo dugo. Jeli zauwaysz jakie zmiany w swym ukadzie kostnym, nie wpadaj w panik. Skorzystaj z dobroczynnego dziaania wody, ktra pomoe ci w detoksykacji i przemianie. Niektre cywilizacje (na przykad z gwiazdozbioru Plejad) egzystujce w czwartej gstoci, nie posiadaj koca podobnego do waszego. W zamian wyksztaciy mocn i bardziej elastyczn od kostnej tkank chrzestn. Aby przemiana moga przybiera optymalny obrt, twoja sfera emocjonalna powinna by dokadnie udroniona i odtruta. Dokadniej bdziemy o tym mwi w nastpnych rozdziaach.

Toksyny emocjonalne magazynowane s w komrkach ciaa. Dlatego fizycznej detoksykacji mog towarzyszy gwatowne wybuchy emocji, nieraz wywoujce wrcz spazmy, gdy podczas uwalniania stumionych uczu ciao ulega przebudowie. Kluczem do odmodzenia organizmu jest tak trudny przez was do zaakceptowania cakowicie swobodny przepyw emocji. Obawiacie si, e taki przepyw emocji wnisby do waszej spoecznoci wielki chaos. Obawy te s czciowo uzasadnione, poniewa gdybycie wszyscy naraz nagle uwolnili swe dugo skrywane uczucia, powstaaby fala tak silna, e mogaby niemal zniszczy wasz planet. Ta fala to po prostu emocje, ktre w sobie wizicie. Jednak usunicie blokad i osignicie

stanu rwnowagi umoliwioby swobodny przepyw emocji, ktry przynisby wam raczej si i zdrowie ni chaos. Ludzie czsto pytaj o korzystny wpyw rnych magicznych zi i innych substancji na proces transformacji. W przypadku niektrych osb mog one by rzeczywicie pomocne, nie naley jednak zapomina, e wszelkie rodki pomocnicze, choby cakowicie naturalne, wydu wrcz okres transformacji, jeli ich zaywaniu towarzyszy bdzie przekonanie, i to wanie w nich tkwi moc, a nie w ludzkiej jani. Jeli gwnym przedmiotem zainteresowania staj si zewntrzne rodki wspomagajce, sia transformacyjna pozostaje ukryta na swym najgbszym poziomie. Dlatego wanie w danych kulturach spoywaniu witych zi towarzyszyy zawsze przestrzegane z wielk skrupulatnoci obrzdy rytualne. Dziki nim gwny nacisk kadziony by na wewntrzn potg jani i ducha, a nie na cudown moc roliny. By dozna objawienia nie potrzebujesz niczego, poza tym, co nosisz w sobie. Jeli chcesz poeksperymentowa prosz bardzo. Pamitaj jednak, e do odbycia prawdziwie odkrywczej wewntrznej podry nie potrzebujesz adnych rodkw pomocniczych. Aktywizacja serca Odpowiednikiem przeskoku z trzeciej gstoci w czwart jest przeniesienie energii ze splotu sonecznego do orodka serca. W zwizku z tym przeniesieniem przed sercami mieszkacw waszej planety pitrz si nowe zadania. Poniewa ronie wasz potencja energetyczny, a rzeczywisto 4G opiera si wycznie na energii serca, musi ono pozostawa w doskonaym zdrowiu. Najpowaniejszemu przezwajaniu" ulega dzi ludzki mzg oraz ukad oddechowokreniowy. Due znaczenie ma wic odpowiednia ilo ruchu, poniewa wiczenie mini tego ukadu dziaa wzmacniajco na samo serce. Dziki temu bdzie ono w stanie przewodzi wiksz ilo energii, a przepywu tego nie bd ogranicza adne blokady. Wraz z sercem uaktywniaj si wszystkie grne orodki energii, w szczeglnoci orodek garda. Wielu ludzi odczuwa ostatnio objawy zachodzcej przemiany w postaci suchego kaszlu i uczucia drapania w gardle. Transformacja wzywa was do mwienia prawdy zawsze i za wszelk cen. Nie oznacza to, e wasze sowa maj kogokolwiek rani, ale e wypowiadane by powinny uczciwie, szczerze i z wielk delikatnoci, zgodnie z prawem do samostanowienia i zasad osobistej odpowiedzialnoci. Goszenie wasnej prawdy to wielce odpowiedzialne zadanie. Wypeniajc je staraj si korzysta z pomocy swej intuicji, wyszej jani i duchowego przewodnictwa. Orodek energii mieszczcy si w gardle reprezentuje wprowadzenie takiego przewodnictwa do twego ycia fizycznego. Nie oznacza to, e musisz rozwija w sobie jakie nowe umiejtnoci. Wystarczy, aby usiad w zaciszu wasnego domu, odpowiednio ustawi anten i rejestrowa to, co odbierasz. Gdy nie udaje ci si odkry wasnej prawdy albo nie moesz jasno wyrazi swego

stanowiska, nastrj si na swj gos wewntrzny, a na pewno w kocu go usyszysz. Rasa ludzka przechodzi gbok, zoon, wielopoziomow ewolucj. Jej przejawy mona atwo zauway poddajc analizie przemiany, jakim ulegaa ludzko w cigu ostatnich stu lat. Niektre z ju rozpocztych procesw ewolucyjnych nie zostan jednak zakoczone przez najblisze trzy stulecia. Tkwic w chaosie trudno je nawet zauway. S to przemiany dugoterminowe i bardzo gbokie, i dopiero z perspektywy wielu lat bdziecie w stanie oceni nadchodzce dekady jako przeomowy punkt historii ludzkoci. Podno i wewntrzne cykle Osigajc czwart gsto, zauwaycie znaczne zmiany w przebiegu ziemskiego ywota. Wasze dzisiejsze ycie

skada si z kilku oddzielnych etapw: dziecistwa, dorastania, dojrzaoci i staroci. Stanowi one cakowicie odrbne aspekty ludzkich cech i zachowa. Granice te bd si jednak stopniowo zaciera. W rezultacie tego procesu kobiety do samej mierci zachowaj podno i zdolno do prokreacji. Ju dzi coraz czciej zdarzaj si przypadki urodzenia dziecka przez matki, ktre przekroczyy czterdziesty, a nawet pidziesity rok ycia. Mwic o tym aspekcie transformacji wygodnie bdzie odwoa si do przykadu cywilizacji plejadiaskiej, poniewa pod wzgldem genetycznym jej przedstawiciele s z wami najbliej spokrewnieni. Cykl kobiety plejadiaskiej rni si od miesiczkowania znanego Ziemiankom, ma bowiem natur emocjonaln, duchow (podobnie zreszt jak ludzki cykl owulacyjny na swym najbardziej podstawowym poziomie). Krwawienie miesiczkowe to okres internalizacji. U niektrych rdzennych kultur kontynentu amerykaskiego, obyczaj nakazuje kobietom spdza ten okres w odosobnieniu. Nie ma to nic wsplnego z poczuciem wstydu czy mskimi przesdami. Kobieta skada przez to hod swej wewntrznej mocy, swemu miesicznemu cyklowi si yin i yang, a czynic tak pozostaje w cilejszym zwizku ze sob i ca planet. Kobiety plejadiaskie potrafi wywoa (w pewnym stopniu) u siebie krwawienie miesiczkowe w celach symbolicznych. Niektre osigaj dziki temu stan oczyszczenia, a robi to si woli i wewntrznej wiedzy. Menstruacja nie jest czym, co im si przydarza. Podobnie jest z poczciem nowego ycia. Ludzie rwnie zmierzaj w kierunku penej kontroli urodze. Nie chodzi tu jednak o kontrol osigan za pomoc propagowania bezpiecznego seksu" czy stosowania rnego rodzaju zabiegw uniemoliwiajcych zapodnienie. W swym rozwoju osigniecie kiedy etap, kiedy bdziecie mogli dokadnie okreli moment gotowoci do poczcia dziecka. U kobiety nastpi wtedy owulacja bdzie to po prostu kwestia wiedzy. Proces ten bd mogy te stymulowa odbierane przez przysz matk sygnay pynce ze wiadomoci dziecka. Moment poczcia jest przez Plejadian darzony szczegln czci. Ich przyrost naturalny jest bardzo niski, co wynika z faktu, e ich ycie trwa znacznie duej ni wasze. Wiele kobiet moe zauwaa zmiany w swym cyklu owulacyjnym. Zmienia si bdzie rwnie sposb odczuwania wasnego ciaa oraz cykli, ktrym ono podlega. W kocu moe doj do tego, e stosowanie rodkw antykoncepcyjnych stanie si coraz mniej konieczne. Plejadianie pci mskiej rwnie wiadomie decyduj o swej gotowoci do powoania nowego ycia. Nie musz wic przez cay czas produkowa spermy zdolnej do zapodnienia. Kiedy nadchodzi odpowiednia pora, kobieta uwalnia komrk jajow, a nasienie mczyzny staje si podne. Oboje wyczuwaj waciwy moment osigajc stan doskonaej synchronizacji. Zapodnienie stawa si bdzie aktem coraz bardziej wiadomym. Ju dzi wielu ludzi bezbdnie opanowao sztuk wiadomego rodzicielstwa i kontroli urodze. A proces ten dopiero si zacz. U was, na Ziemi, wewntrzna moc zwizana z cyklem podnoci jest charakterystyczna zarwno dla mczyzn, jak i kobiet. Dziki niej nie zapominacie o swej duchowej naturze oraz cznoci

z Bogiem. Niektre wyznania i przesdy dopatruj si w kobiecej menstruacji czego skaonego, nieczystego. Wynika to prawdopodobnie std, e w czasie miesiczki kobieta moe w sposb naturalny czy si ze sw duchowoci, a w spoeczestwie patriarchalnym sia kobieca, jako co niepodanego i budzcego lk, zawsze bya podwaana i negowana. Mczyni rwnie podlegaj cyklom podnoci. Jeli mczyzna pozostaje w dugotrwaym zwizku z kobiet, ich cykle zwykle ze sob harmonizuj. Jej menstruacja jest zazwyczaj okresem, w ktrym oboje zagbiaj si w sobie.

Kobieta po prostu wyraa ten proces w postaci fizycznej. Cykl mczyzny nie posiadajcego staej partnerki jest nieco bardziej subtelny i daje si zaobserwowa jako wahania siy yciowej wyraanej przez seks. W jego seksualnej sile yciowej mniej lub bardziej wyranie widoczne s przypywy i odpywy. To one stanowi istot mskiego cyklu podnoci. Gdyby wszyscy mczyni i kobiety na waszej planecie szanowali swe naturalne cykle i podporzdkowywali im swe zachowania, stopie niedopasowania midzy partnerami byby duo mniejszy. Ukad trawienny Wasze procesy trawienne wkrtce rwnie ulegn powanym zmianom. Poniewa cae ciao wci ewoluuje, w kocu konieczne stanie si odywianie go innymi ni dotd substancjami. Zmieni si wasze zapotrzebowanie na niektre produkty ywnociowe. Miso przestanie by podstawowym rdem biaka potrzebnego do odywiania fizycznego ciaa. Niektrzy z was ju dzi maj problemy z trawieniem misa. To dopiero pocztek czekajcych was zmian. Przestawicie si na produkty ywnociowe pozyskiwane bez uycia pestycydw, poniewa wasze ciaa nie zechc tolerowa wszelkich zbdnych, wytwarzanych sztucznie substancji. Wasze reakcje bd wwczas zaleay od stopnia zatrucia organizmu. U osb, ktre jedz due iloci misa, smaonych potraw oraz produktw konserwowanych chemicznie, poziom ten moe by bardzo wysoki, co z kolei negatywnie wpywa na transformacj. Im czystsza dieta, tym atwiej zachodzi bd zmiany w procesie trawienia. A dlaczego te zmiany s konieczne? Ano dlatego, e budulcem waszego ciaa bd fale wietlne o coraz wikszej czstotliwoci (co jest waszym stanem naturalnym) i poywienie w postaci gstej materii przestanie mu odpowiada. Nie oznacza to, e musicie natychmiast zmieni swj sposb odywiania. Nawet jeli nie bdziecie dy do adnych zmian, wasza dieta w kocu i tak stanie si inna. Aby jednak zapewni sobie gadkie przejcie przez ten okres, moecie stara si zawsze o krok wyprzedza jej samoistne zmiany. Najwaniejszym z tych krokw jest uwolnienie toksyn pochodzcych z konserwantw, pestycydw i rodkw farmakologicznych. Wielu z was ju poddaje si detoksykacji za pomoc homeopatii. Mzg i rdze krgowy Rdze krgowy jest waszym gwnym przewodem elektrycznym, ktry niczym wtyczka czy was ze rdem energii. Swemu krgosupowi powinnicie wic powica duo uwagi. Kiedy przewodzicie prd o zwikszonym napiciu, wasze kanay energetyczne musz by doskonale drone. Jedn z metod utrzymywania ich dronoci stanowi krgarstwo, dziedzina terapii manualnej, niestety na razie przez was nie doceniana. Kiedy ktry z krgw ulega przemieszczeniu, moe uciska nerwy i blokowa dopyw energii do rnych wanych organw. Pozbawione niezbdnej iloci energii ciao moe popa w chorob. Do skrzywie krgosupa i powodowanego przez nie blu przyczyniaj si emocje i przeycia duchowe. Wasze ciao przypomina olbrzymi anten odbierajc energi kosmiczn. Kada deformacja anten powoduje znaczne ograniczenie absorbowanej energii. Poniewa wasz kociec ewoluujc zmienia

sw gsto i przybiera posta wietln o wci zwikszajcej si czstotliwoci, przemieszczenia krgw bd zjawiskiem coraz rzadszym. Na razie naley je traktowa jako symptomy rosncego potencjau energetycznego, na ktry wystawione s wasze ciaa. Kady z krgw moe sta si elementem przerywajcym obwd elektryczny. Wasze ciao absorbuje energi poczynajc od pierwszego orodka energii mieszczcego si u podstawy krgosupa. Nastpnie energia pynie do gry, w kierunku mzgu. Jeli po drodze trafi na jak przeszkod lub jeli ciao uzna, e mzg nie da rady przetworzy tak

duej jej iloci, uruchamia si system zabezpieczajcy, ktry przemieszcza ktry z krgw. Ten zaczyna uciska rdze krgowy i ssiednie nerwy, na skutek czego do mzgu dociera znacznie mniejsza ilo energii. Ten mechanizm obronny dziaa na wasz korzy, gdy zapobiega stanom przecienia energetycznego. Poniewa wiecie ju, e istnieje moliwo wspomagania przemian zachodzcych w waszych organizmach (na przykad przez korzystanie z zabiegw krgarskich) moecie przej dowodzenie i wsppracowa ze swym ciaem przygotowujc je do przewodzenia wikszych adunkw elektrycznych. Kiedy ciao si do nich przystosuje, nie bdzie ju potrzeby korzystania z bezpiecznikw krgw odcinajcych dopyw energii. Zacznie ona dociera do mzgu ca sw moc, bez jakichkolwiek zakce. Mzg ludzki potrzebuje energii dostarczanej mu przez rdze krgowy do zmiany skadu chemicznego neurohormonw. Dziki tym zmianom moecie przejawia pewne cechy typowe dla 4G, takie jak zdolnoci mediumiczne czy bardziej elastyczne, wykraczajce poza linearny punkt widzenia, postrzeganie czasu i przestrzeni. Syszelicie zapewne, e ludzie wykorzystuj tylko niewielki uamek moliwoci swego mzgu. Nie dzieje si tak dlatego, e nie chcecie z niego korzysta. Wasz mzg mona porwna do domu, w ktrym nie dokoczono jeszcze instalacji elektrycznej. W miar wzrostu czstotliwoci i przewodzenia coraz wikszych adunkw energii, caa instalacja ruszy pen par, a wasz mzg zacznie absorbowa wicej kosmicznej energii. Kiedy ju nawizana zostanie czno pomidzy mzgiem i rdzeniem krgowym a energi kosmosu, zauwaycie, e zmienia si wasz sposb postrzegania rzeczywistoci. Do tej pory patrzylicie na ni w sposb linearny, poniewa taka perspektywa na dotychczasowym etapie rozwoju warunkowaa wasz dalszy wzrost. Nadszed jednak czas, aby naturalny bieg ewolucji waszego gatunku przenis was na wyszy poziom istnienia, ktry odmieni wasz dotychczasowy sposb postrzegania rzeczywistoci. Bdzie to pocztek rasy metahumanoidalnej. Zmiana percepcji czasu wpynie na wasze ycie i zachowania, poniewa tworzona przez was rzeczywisto nie bdzie ju ograniczana czasem liniowym. Zaczniecie j tworzy w oparciu o nieograniczono czasu cyklicznego. Odmieni to cae wasze ycie! Ta wysza funkcja mzgu wanie zaczyna si w was budzi. Umoliwia wam ona postrzeganie wymiarw rwnolegych, przeszych ywotw i myli wielowymiarowej w sposb, o jakim waszym przodkom nawet si nie nio. Poznawanie fizycznych zakotwicze Waszym naturalnym stanem egzystencji jest stan wiadomej energii. W tej naturalnej postaci posiadacie zdolno dowiadczania rzeczywistoci wielowymiarowej w jej nieskoczonej iloci form. Kiedy podejmujecie decyzj pojawienia si na planie fizycznym i rozpoczynacie ycie na Ziemi, wasza zdolno postrzegania rzeczywistoci ulega zmianie. Nabieracie zudnego przekonania, e nie jestecie zdolni odczuwa rzeczywistoci wielowymiarowej. Pewna cz waszej istoty suy wam jako kotwica przytwierdzajca was do planu fizycznego, by nie wchona was nieograniczono bytu niematerialnego. Ta czstka, ktra zakotwicza was i ca

wasz uwag w tej rzeczywistoci, nazywana jest ludzkim ego. To wasze ego peni rol kotwicy. Podobne zadanie utrzymywania cznoci z rzeczywistoci fizyczn stoi rwnie przed rnymi tak zwanymi zaburzeniami, chorobami czy naogami. Tego rodzaju defekty", oceniane z reguy jako dowiadczenia negatywne, s na swj sposb bardzo wane dla ostatecznego celu ludzkiej duszy. Kady z was zanim si narodzi, obiera sobie ciek ycia, podobnie jak wszelkie czajce si na niej wyzwania. Wybieracie te swoje kotwice. Stanowi je okrelone wzorce zachowa lub schorzenia, ktre przykuwaj was do planu

fizycznego. Bez nich wasza energia nie byaby wystarczajco zagszczona, by was tu utrzyma. Niektrzy wybieraj rnego rodzaju zaburzenia funkcjonowania organizmu albo przewleke choroby, ktre s na tyle dokuczliwe, by nie pozostay niezauwaone, a jednoczenie nie maj decydujcego wpywu na sposb ycia. Przykadowym schorzeniem tego typu jest skolioza (boczne skrzywienie krgosupa), ktre co prawda powoduje bl, ale nie tak silny, by uniemoliwia prac. Poniewa w wikszoci przypadkw wady tej nie da si cakowicie wyleczy, moe ona odgrywa rol staego czynnika zakotwiczajcego w planie fizycznym. S te tacy, ktrzy decyduj si na emocjonalne problemy zwizane z alkoholizmem, stanami uczuciowego uzalenienia od drugiej osoby albo bardzo siln, dominujc osobowoci. Wyzwaniem, jakie stawiaj przed ludmi tego typu sytuacje, jest denie do samodoskonalenia, umoliwiajcego im osigniecie takiego punktu, w ktrym wiadomie bd mogli wybra dla siebie kotwic. Wyobra sobie, e jeste alkoholikiem. Pamitaj, e moesz zmieni swj nag w co, co wrcz wzbogaci twoje ycie. To, co dotd uwaae za ze, moe si okaza poyteczne przycigajc tw uwag i umoliwiajc ci wykonanie zadania, dla ktrego tu przybye. Choroba alkoholowa moe nawet suy uduchowieniu, poniewa otwiera przed osob uzalenion szans podjcia wiadomego dziaania i przejcia cakowitej odpowiedzialnoci za siebie poprzez walk z naogiem. Stwarza te okazj suenia innym ludziom cierpicym na t sam chorob. W taki oto sposb destrukcyjne uzalenienie moe zosta wykorzystane do wspomagania cakiem obcych ludzi w ich wasnym deniu do uzdrowienia swego ycia. A zatem granica pomidzy wyniszczajcym naogiem (doprowadzajcym ci do rozpaczy) a stanem zakotwiczenia umoliwiajcym ci dalsze ycie a nawet pomaganie innym, jest bardzo cienka i pynna. Pamitaj, e nie ma powodu, aby wini si za to, e nie moesz sobie poradzi z jakimkolwiek niepodanym stanem czy uzalenieniem. Obwinianie siebie bdzie jedynie utwierdza ci w przekonaniu o swej niskiej wartoci, podczas gdy stan, ktry osdzasz, moe faktycznie suy nie znanym ci wyszym celom. Jeli podczas medytacji zdarzyo ci si odczuwa jedno ze wszechwiatem, prawdopodobnie widziae lub odczuwae cao wikszego obrazu, w ktrym ty nie bye ju oddzielnym bytem. Gdyby nie zakotwiczenie, po tego typu transcendentnych przeyciach nie powrciby ju do rzeczywistoci 3G. Twoja kotwica nie jest zbyt cika, ale wystarczajco silna, by cign ci tu z powrotem, chyba e nadszed czas, aby na dobre opuci ziemski wymiar. Bezporednio po medytacji, kiedy wiksz uwag powicasz swemu ciau, kotwica ciy ci bardziej ni kiedykolwiek. Jednak yjc w cigym poczuciu cakowitej jednoci nie mgby zrealizowa swego ziemskiego zadania. Kotwice s zatem bardzo wane. Wszystko zaley od punktu widzenia. Jeli dla kogokolwiek z was rzeczywicie nadesza pora do odejcia, z pewnoci ju by go tu nie byo! Jestecie tu z wasnego wyboru; chcielicie dowiadczy tej rzeczywistoci. Ego jest doskona kotwic, ktra wykorzystuje nag (albo inne wyzwanie emocjonalne lub fizyczne) do zapewnienia sobie przyswojenia podanych nauk i osignicia podanej mdroci.

Kiedy nauczycie si darzy siebie prawdziw mioci i szacunkiem, to, co uwaalicie za uzalenienia (cechy, za ktre si potpialicie) przestanie by uprzykrzonym ciarem. A wtedy okae si, e mona y ze swymi dolegliwociami skolioza, alergi pokarmow, chorob alkoholow a jednoczenie kocha siebie. Negatywny wpyw tych stanw na wasze ycie bdzie wwczas niewielki. Na tym polega uczenie si mioci do siebie. Ludzie nie tylko indywidualnie zakotwiczeni s w realiach 3G; w podobny sposb poczona jest wiadomo

zbiorowa. Jej kotwica moe przybiera rne postacie. Obecnie jest ni skaenie rodowiska (zanieczyszczone rzeki i oceany, wycinanie lasw tropikalnych, odpady radioaktywne itp.). Nie oznacza to jednak, e dziaania wymierzone przeciwko skaeniu s niewskazane. Nauki, ktre wycigacie ze swych zakotwicze, s bardzo cenne. W pewnym momencie wszelkie kotwice przestan wam by potrzebne, poniewa ewolucja, ktr przechodzicie, sprawi, e bdziecie na wszystko patrze z duo szerszej perspektywy. Kiedy przejmiecie pen odpowiedzialno za swoj planet, a tym samym i za siebie, zwyka kolej rzeczy sprawi, e zatrucie rodowiska stanie si zbdne. Wy i wasza planeta wsplnie osigniecie kolejny stopie rozwoju, a wtedy wszelkie kotwice bd ju niepotrzebne. Rol indywidualnej kotwicy w wielu przypadkach peni zatrucie organizmu lub skaone myli. Wasza planeta w rnych epokach wybiera rne zakotwiczenia. To, co czy j z planem 3G, czsto stanowi zbiorowe odbicie kotwic jej mieszkacw. Gdyby jutrzejszego ranka wszyscy ludzie obudzili si oczyszczeni z toksycznych opinii na temat wasnej jani, stopie skaenia planety znacznie by si obniy. To, co sdzisz o sobie i swej rzeczywistoci, tworzy parametry twego dowiadczenia. Wikszo ludzi nie potrafi rozpozna swych mechanizmw zakotwiczajcych, poniewa ego tworzc szereg zudnych obrazw nie pozwala im na dokadniejsze poznanie siebie. Czsto trudno jest wam nawet zauway wasne uzalenienia, a co dopiero zrozumie, czemu one waciwie su. Najlepsze, co moesz zrobi chcc zmieni jaki swj nawyk lub nag, to zamieni go na inny nawet gdyby miao to oznacza zwyke zastpienie jednego przyzwyczajenia drugim, mniej szkodliwym. Nie obawiaj si, e pozbycie si starego wzorca pozbawi ci punktu zaczepienia i cznoci z rzeczywistoci 3G. Twoje ego dopilnuje, by to poczenie nie zostao zerwane. Staraj si nie popada w nerwowe rozmylania prbujc znale przyczyny swych naogw i wyzwa emocjonalnych. Swe denia do osignicia peni opieraj na uleczeniu emocjonalnym, a nie na intelektualnych rozwaaniach. W niniejszym rozdziale omwilimy wpyw nowej energii na twe ciao fizyczne oraz niektre psycho-duchowe aspekty ycia w 3G. W nastpnych rozdziaach dokadniej zajmiemy si procesem uzdrowienia emocjonalnego, niezbdnego do dalszej ewolucji wiadomoci. 6. KLUCZ DO TRANSFORMACJI EMOCJONALNEJ Istnieje wiele krokw, ktre moesz podj by wspomc przemiany zachodzce w twej sferze emocjonalnej. Najwaniejszym z nich jest przetworzenie leku. Cech charakterystycznych dla trzeciej gstoci nie da si przepchn przez drzwi prowadzce do czwartej gstoci. Najwicej miejsca w twym dodatkowym bagau zajmuje strach, ktrego nie mona przeoy na realia panujce w 4G, dlatego przetworzenie swych lkw jest dla kadego z was zadaniem nr 1. To, e zauwaasz ostatnio zwikszenie iloci docierajcych zewszd przeraajcych informacji, wskazuje na to, jak bardzo pragniesz upora si ze swymi lkami.

Pozbd si wraenia, e wszdzie wok co si na ciebie czai. Daj sobie szans dalszego rozwoju i transformacji stawiajc czoo temu, czego si obawiasz. Oto wiczenie, ktre wielu ludziom pomogo uwolni swe lki. UWALNIANIE LKU (wiczeni e) ETAP PIERWSZY: Postaw sobie pytanie: Czego si boj?" i analizujc je na rnych poziomach sporzd list

odpowiedzi. Wymie swe lki natury fizycznej (takie jak lk przed wami czy karaluchami) oraz emocjonalnej (np. obawa przed samotnoci lub byciem kochanym). Wypisz wszystkie swe fobie, ktre przychodz ci do gowy. Postaraj si niczego nie przeoczy. Kiedy skoczysz, sprawd czy na twojej licie powtarza si jaki dominujcy temat, na przykad strach przed utrat kontroli. Zobacz, ile wymienionych przez ciebie punktw dotyczy przejaww tego jednego najwikszego lku. Postaraj si ze swej listy wydzieli kilka gwnych wtkw, ktre obejmowayby wszystkie lub wikszo jej punktw. ETAP DRUGI: Odpowiedz sobie na pytanie: W jaki sposb lki przejawiaj si w moim yciu?". Zastanw si, czy budz one w tobie agresj, czy sprawiaj raczej, e si wycofujesz. Opisz swj typowy wzorzec reagowania w sytuacji lkowej. To moe ci zaj troch czasu. Kiedy zrozumiesz, w jaki sposb wzorzec ten jest uruchamiany, w obliczu strachu bdziesz mg wybra przyjcie cakiem innej postawy. Kadego wieczora przed pjciem spa, opisuj swe przejawiane w cigu dnia zachowania, ktre byy dla ciebie niewygodne lub szkodliwe i pozostawiy po sobie pewien niesmak. Bd wobec siebie szczery i uczciwy. Przeczytaj swj zapis i odpowiedz na pytania: Ktre z tych zachowa wynikay z poczucia zagroenia?", Z jakimi lkami si wizay?". Jeli, na przykad, napisae, e omieszae lub krytykowae swego brata, moesz dopatrze si w swym postpowaniu przejaww pewnego lku. Pomoe ci to okreli swoje mechanizmy zachowa, dziki czemu, przyapawszy si jeszcze kiedy na powtarzaniu utartego wzorca, bdziesz mg wiadomie go przeama. W ten sposb dokonasz wasnego przeprogramowania". Przyjmijmy, e wykonae to wiczenie zgodnie z poleceniem i masz ju wiadomo niektrych swych reakcji lkowych. Wyobra sobie, e uczestniczysz w jakiej rodzinnej uroczystoci i wanie podchodzi do ciebie twj brat. Czujesz si zagroony, poniewa podobna sytuacja zwykle oznacza dla ciebie utrat kontroli. On zaczyna co mwi, a ty, jak zwykle, masz ochot go zgasi. W tym momencie moesz przerwa swe destrukcyjne zachowanie, poniewa potrafisz ju rozpozna swj wzorzec i jego powizania z odczuwanym lkiem. Moesz si przeprogramowa" i ju nigdy nie powiela starego schematu. Pomoe ci w tym kilka technik, ktre niebawem krtko opiszemy. ETAP TRZECI: Rysowanie angauje archetypowy poziom twej wiadomoci bardziej ni pisanie. Uwaajc swj strach za niewidzialnego i nieuchwytnego potwora, nie moesz go skutecznie rozpracowa. Nie widzisz go, wiec wydaje ci si wikszy i groniejszy ni jest w istocie. Ta niepewno nie pozwala ci dziaa. Postaraj si spersonifikowa swj lk. Nadaj mu cielesn powok; sprowad na plan fizyczny, bycie mogli stan na tym samym poziomie. We owek i kartk; popu wodze fantazji. Odrzu skrpowanie; baw si. Narysuj posta, jak twoim zdaniem naprawd przybiera rezydujcy w tobie Pan lub Pani Strach. Moe to by potwr z dugimi zbiskami. Wyobra go sobie jak najdokadniej, jak najpeniej, a potem narysuj jego portret.

Kiedy ju skoczysz swe dzieo i zobaczysz swego Pana Stracha w caej okazaoci, zdobdziesz klucz do przemiany. Za kadym razem, gdy poczujesz jego blisko, wywoaj jego posta w swym polu energii i porozmawiaj z nim. Bdzie to rozmowa z konkretn, cielesn istot, a nie z bezksztatn, pozbawion twarzy mas. Pamitaj, e teraz ty i ta istota stoicie na tym samym poziomie, a ona wcale nie jest od ciebie wiksza. Przemw do niej, porozmawiaj z ni, oka jej zrozumienie, mio i wsparcie. Wysuchaj, co ma do powiedzenia. Nawizanie przyjacielskich stosunkw ze swym strachem pomaga w emocjonalnym uleczeniu i transformacji.

KONFRONTACJA Z LKIEM (wiczenie medytacyjne) Usid wygodnie, zrelaksuj si i wycisz. Przenie si w mylach do jakiego sekretnego, nalecego tylko do ciebie, miejsca, na przykad do jaskini, gdzie staniesz twarz w twarz z zakapturzon postaci Pana Stracha. Zbli si do niego i spjrz mu w oczy. Rozpoznaj w nim czstk siebie. Poczuj czc ci z nim wi. Oka mu mio, obejmij go i wcho obdarzajc wasnym wiatem. Pan, czy te Pani, Strach odwouj si do poziomu archetypw i oddziauj na sfer niewiadomoci nie za pomoc sw, lecz uczu, myli i wzorcw zachowa. wiczenie to nadaje twemu lkowi ksztat i obdarza go gosem, dziki czemu moe on rozpocz proces swego uleczania na poziomie fundamentalnym. TERAPIA WSTRZSOWA (wiczenie) Jedn z wielu technik, ktre mog ci pomc w przerwaniu cigu destrukcyjnych i w jaki sposb szkodzcych ci zachowa, jest terapia wstrzsowa. W momencie, gdy zaczynasz poddawa si lkowi reagujc nie tak, jakby chcia (np. drwic z kogo), przerwij sw reakcj i we gboki wdech. Nastpnie poszukaj jakiego ustronnego i niekrpujcego miejsca; moesz, na przykad, pj do azienki. Kiedy jeste sam, zacznij robi co, co jest dla ciebie absolutnie nietypowe i nie przystaje do twojej rzeczywistoci. Moesz, na przykad, zdj buty i skarpety, po czym wkada stopy, raz jedn, raz drug, do umywalki pod strumie zimnej wody. Wymyl sobie takie czynnoci terapii szokowej, ktre najbardziej pasuj do twej osobowoci. * * *

Powysze wiczenie sprawi, e twa podwiadomo (ktra zazwyczaj automatycznie odtwarza ustalone wzorce) zatrzyma program odtwarzanie i spyta zdziwiona: Chwileczk! Co tu waciwie jest grane?". Przykuwajc jej uwag swym niecodziennym zachowaniem masz okazj si z ni porozumie. Moment, w ktrym moczysz stopy w zimnej wodzie, a podwiadomo zastanawia si: Co u licha si tu wyprawia", stwarza moliwo rozpoczcia przestrajania. Automatycznie odtwarzany program moe zosta zastpiony nowym, konstruktywnym zachowaniem, ktre wspiera, zamiast sprawia bl tobie lub innym ludziom, Kiedy tak stoisz w tej azience z jedn nog w umywalce, powtarzaj sobie: Nie bd wicej wyadowywa swych lkw na innych. Bior za nie 100-procentow odpowiedzialno". Odmawiaj t formu wielokrotnie, powanie i z przekonaniem. Z pocztku takie przestrajanie moe by konieczne do czsto. Im czciej bdziesz odpowiednio interweniowa, tym szybciej zauwaysz zmiany w swym zachowaniu. Twoja podwiadomo zostanie cakowicie przeprogramowana. Wikszo szkodliwych lub

patologicznych zachowa w spoeczestwie powodowanych jest poczuciem zagroenia, strachem dotyczcym przernych sfer i kwestii lista ludzkich lkw jest praktycznie nieskoczona. Kiedy nauczysz si przetwarza swj strach i przeksztaca go, potencja twego stawania si bdzie naprawd nieograniczony! Emocjonalnych wzorcw z trzeciej gstoci nie mona przenie w niezmienionej formie do rzeczywistoci 4G. (To tak, jakby prbowa biec przez hali lotniska objuczony cikimi bagaami.) Jeli wic odczuwasz jakie napicia lub

tarcia wynikajce z przechodzenia do czwartej gstoci, dzieje si tak prawdopodobnie dlatego, e prbujesz wnie do niej co, co moe istnie tylko w 3G pewien aspekt rozdzielenia. Strach i osdy stanowi emocjonalne wzorce reprezentujce energi podziau, ktra zaprzecza jakiej czstce ciebie. To, czego najbardziej si boisz, paradoksalnie jest rwnie tym, czego najbardziej pragniesz! Wszystkie twe lki musz w kocu zosta zintegrowane i uleczone. Zamy, e cierpisz na mani przeladowcz i to czego najbardziej pragniesz jest jednoczenie tym, czego najbardziej si obawiasz. Zamy, e twe najwiksze pragnienie to prawdziwa wolno i cakowita odpowiedzialno za swoje ycie i e twoja paranoja usiuje ci to przekaza, uwiadomi. Ty jednak wci tworzysz wok siebie aur zagroenia; wydaje ci si, e co gdzie na ciebie czyha. Mania przeladowcza nie pozwala ci wzi za siebie odpowiedzialnoci; sprawia, e prawo do stanowienia o tobie przekazujesz jakiemu czynnikowi zewntrznemu. Strach bdzie ci towarzyszy stale, dopki nie przebijesz si przez niego i nie zmierzysz z tym, co naprawd ci przeraa i czym naprawd chciaby si sta. Analiza przeladujcego ci lku udowodniaby ci, e stanowi on przeciwiestwo tego, do czego naprawd dysz penej niezalenoci. Lk zawsze jest drogowskazem pomagajcym znale drog do celu. Postaraj si zaufa swemu sercu; naucz si w peni wyraa to, kim jeste, kierujc si jego gosem. Gdyby wszyscy mieszkacy Ziemi wyraali siebie w ten sposb, wasza planeta byaby zupenie inna, poniewa ludzie szanowaliby sw prawdziw ja, a to z kolei zmuszaoby ich do respektowania prawdziwej jani swych blinich. Jeli to, w jaki sposb wyobraasz siebie, nie pynie z gbi serca, to w pewnym sensie yjesz w zakamaniu. Na sw prawdziw twarz zakadasz mask i to j pokazujesz innym ludziom, zreszt rwnie zamaskowanym. Wasze prawdziwe janie w ogle nie maj ze sob stycznoci. Ukrywanie swych twarzy budzi w was zudne przewiadczenie, i jestecie od siebie cakowicie rozdzieleni. Prawdziwa ludzka ja jest z natury dobra, kochajca i niezdolna do umylnego krzywdzenia kogokolwiek. Jedynie maska (wytwr ego) moe da si zwie lkom i ucieka si do rnych manipulacji siejc wok zamt. Kiedy dowodzenie w spoeczestwie przejmuj maski, powstaje chaos, ktry prowadzi do spoecznego rozbicia. Ludzie czsto snuj fantazje na temat tego, o czym marz. Mog one dotyczy sfery erotycznej, romantycznej mioci lub yciowego sukcesu. Istnieje te odwrotna strona takiego fantazjowania; s ni fantazje negatywne, zwizane z sytuacjami budzcymi lek, z ktrych jednak rwnie wycign mona wiele poytku. Uwalnianie lku przez fantazjowanie negatywne Dziki fantazjom negatywnym moecie w cakiem niegrony sposb przetwarza energi trawicego was wewntrznego konfliktu bd lku. Natomiast pozytywne fantazje pozwalaj wam zobrazowa swe pragnienia, potrzeby i nadzieje. Oba te aspekty fantazjowania peni wan rol w zachowaniu rwnowagi.

Zamy, e boisz si, i opuci ci towarzysz (towarzyszka) ycia. Strach zaczyna tworzy scenariusze stanowice niewiadome fantazje negatywne. Ty przenosisz je na scen swych myli i emocji, a nastpnie reagujesz tak, jakby ju zostay odegrane w fizycznej rzeczywistoci. Tego typu fantazje s zmor wielu ludzi. Niektrym wydaje si wrcz, e ju nigdy nie wyrw si ze swej bdnej spirali czarnych myli. Tymczasem istnieje pewna bardzo prosta metoda pozwalajca upora si ze swymi obawami. Na pierwszy rzut oka

wydaje si ona nielogiczna i niebezpieczna, a jednak skutecznie pomaga wyrwa si z bdnego koa destrukcyjnych emocji. Metoda ta to wiadome fantazjowanie negatywne. Pamitaj, e cige zamartwianie si dostarcza energii tej ewentualnoci, ktr si niepokoisz. Kiedy zaczynasz odczuwa lk, za jego pojawienie si winisz siebie i starasz si go w sobie zdusi. Unikasz bezporedniej konfrontacji, dlatego kryjca si za nim energia pozostaje po prostu stumiona. Jedynym sposobem na uwolnienie tej energii, przerwanie cigu negatywnych myli i obaw oraz powrt do stanu rwnowagi jest stawienie czoa swym tak zwanym demonom. Ludzie zazwyczaj oddaj si fantazjom negatywnym podczas marze sennych, kiedy ich wiadome umysy nie mog ich kontrolowa. Jeli komu ni si cigle jakie akty przemocy albo rozwd, by moe jego obawy w kocu rzeczywicie si speni, z reguy jednak takie sny stanowi naturalny proces fantazjowania negatywnego, ktry pozwala zmierzy si ze swym problemem i uwolni zwizan z nim energi. Jeli unikasz konfrontacji ze swymi lkami na jawie, moesz by pewien, e coraz czciej bd ci one nawiedza we nie, poniewa ich energia musi by w jaki sposb wyadowana. Nocne fantazjowanie wymyka si spod kontroli ego, lecz wiadome wykorzystanie podobnego procesu na jawie uwalnia tumione emocje w sposb bardziej bezporedni. Ludzie lkaj si fantazji negatywnych; obawiaj si, e wyobraajc sobie rne negatywne dowiadczenia jednoczenie powouj je do ycia. Nie na tym jednak polega proces tworzenia rzeczywistoci. Stwarzasz jedynie te okolicznoci, ktrym przekazujesz najwiksz ilo energii. To raczej tumienie lku, ktremu powicasz tyle energii, bdzie przywoywa to, czego si boisz. Natomiast dajc upust tumionej energii za pomoc techniki fantazji negatywnych, zapobiegasz realizowaniu przez ni przeraajcego ci scenariusza. Wyobra sobie, e dzwoni do ciebie urzdnik z banku, ktry udzieli ci kredytu hipotecznego, i oznajmia, e jeste mu winien pokan sum pienidzy. Chocia wiesz, e musiaa zaj pomyka, odoywszy suchawk, zaczynasz gorczkowo rozmyla, jak mgby wyjani t sytuacj. Twoje emocje rosn, podczas gdy ukadasz w gowie dokadny plan sprostowania pomyki. W tym momencie przejmuj nad tob kontrol fantazje negatywne. Zaczynasz si martwi, e zabior ci dom i wyobraasz sobie cay szereg rwnie przesadzonych sytuacji. Nie starasz si kierowa swymi fantazjami obracajc je na wasn korzy. Pozwalasz, by to one zawadny tob. Kadego wieczora znajd troch czasu na zastanowienie si, jakich w cigu dnia dowiadczye lkw i zastosuj technik fantazjowania negatywnego, ktra pomogaby ci si od nich uwolni. Jeli w ten sposb popracujesz troch nad sob, zmniejszysz ilo niewiadomych fantazji negatywnych i obaw nkajcych ci na jawie. Pamitaj, e fantazjowanie negatywne nie cignie na ciebie negatywnych dowiadcze, ale uwolni ci z kleszczy lku. Przestaniesz reagowa na rne sytuacje yciowe z pozycji z gry

skazanej na przegran, na ktrej sam siebie postawie. Bdziesz mg waciwie odpowiada na wyzwania, a wanie na tym polega odpowiedzialno. Kiedy poczujesz si naprawd niezaleny i przestaniesz uwaa si za czyj ofiar, wszystkie odczuwane przez ciebie emocje bd twoje i tylko twoje. Nikt nie bdzie mia wpywu na to, co czujesz. Ludzie wyuczyli si zachowa polegajcych na obwinianiu innych i stawianiu siebie w roli ofiary, majcych chroni ich przed rzekomym atakiem. Kiedy zaczniecie wchodzi w takie relacje, w ktrych nie bdziecie si wci doszukiwa uraz i intryg, i cakowicie powicicie si wasnemu rozwojowi, wasze ycie na Ziemi ulegnie przemianie. Zaczniecie dostrzega w sobie nawzajem istoty, jakimi naprawd jestecie i przekonacie si, e nie macie si czego ba.

Budowanie prawdziwej intymnoci By moe czytajc powysze stwierdzenia pomylae sobie, e jeli kady byby przez cay czas szczery i mwi tylko prawd, porozpadayby si wszystkie zwizki. Tymczasem prawda pynca z gbi serca nie prowadzi do zaamania relacji midzyludzkich. Dotd w stosunku do innych uywalicie prawdy" jako pewnego rodzaju broni, narzdzia zemsty lub sposobu dowiedzenia swoich racji. Taki rodzaj prawdy to tylko poza. Istnieje moliwo zastpienia starych, nieharmonijnych relacji nowymi, zbudowanymi na trwaym fundamencie prawdziwej, serdecznej szczeroci. Oznacza to, e ludzie musz dojrze do tego, by nawizywa midzy sob zdrowe i w peni odpowiedzialne kontakty. Wszystko zaley wycznie od was. Chcecie do koca ycia tkwi w zwizkach podtrzymywanych jedynie przez rnego rodzaju pozy? To fakt, s one do bezpieczne, wic taka perspektywa moe wydawa si cakiem kuszca. Z drugiej jednak strony bardzo ograniczaj. Moe warto by wic wybra relacje opierajce si na trwaych podstawach prawdy i zaufania? Nie oczekuj, e bdzie ci si dobrze yo w czwartej gstoci, jeli przejawiasz jakiekolwiek problemy z nawizywaniem czy podtrzymywaniem intymnych zwizkw. Oddzielenie, tajemniczo, obco to cechy waciwe trzeciej gstoci. Moesz czasowo korzysta z tej strefy bezpieczestwa, jak wydaje ci si 3G, ale jeli nie chcesz hamowa swej ewolucji, musisz w kocu pozwoli sobie na prawdziw blisko z innymi, bowiem podstawow cech czwartej gstoci jest integracja. Wasze spoeczestwo kiedy do tego dojrzeje i zaakceptuje intymno woln od wszelkich tajemnic i sekretw. A skoro nie bdzie tajemnic, nie bdzie rwnie kamstw. Pozbawieni kamstw staniecie si cakowicie odsonici, naraeni na moliwo zranienia. Bardzo wane jest, abycie uzmysowili sobie, jakie cechy nale do zestawu trzeciej gstoci, a jakie do czwartej. Jeli w dowolnej sferze swego ycia decydujesz si na co, co wie si z rozbiciem, tajnoci i manipulacjami, to znaczy, e wybrae zestaw 3G. Nie ma w tym nic zego, musisz jednak zdawa sobie spraw z konsekwencji swego wyboru. W zwizku dwojga ludzi moe si zdarzy tak, e jeden z partnerw pragnie i naprzd, podczas gdy drugi boi si i nie dy do rozwoju. Kiedy pierwszy zaczyna gosi podpowiadan mu przez serce prawd, drugi moe odczuwa przykro i przygnbienie. Jeli znajdujesz si w takiej sytuacji, musisz zapyta sam siebie, co jest waniejsze: twj zwizek (by moe oparty na kamstwie), czy pene, pynce z serca wyraanie swej prawdziwej jani. Dla niektrych waniejszy okazuje si zwizek, choby taki, ktrego podstaw jest kamstwo. Jeli ty rwnie zdecydujesz si podtrzymywa taki zwizek, pamitaj, e dokonae wiadomego wyboru i musisz si liczy z jego konsekwencjami. Czy jeste gotw je zaakceptowa? We pod uwag fakt, e wybr ograniczajcy tw rzeczywisto okae si nieodpowiedni, jeli zechcesz pj ciek osobistego rozwoju. Moesz wyrzec si wiadomoci swego wyboru i przyj postaw niewiadom, aby w ten sposb unikn koniecznoci yciowych zmian, ale zapacisz za to

wysok cen. Zanim wic podejmiesz decyzj, dobrze si zastanw. Inny aspekt szczeroci w ludzkich relacjach dotyczy kwestii wspierania" partnera, czyli sytuacji, w ktrej ukrywasz przed nim prawd, ktra mogaby przyczyni si do ogromnego skoku w jego rozwoju, poniewa chcesz zaoszczdzi mu blu. Jedyn osob, ktrej w ten sposb oszczdzasz blu, jeste ty sam! Wydaje ci si, e lepiej jest zachowa milczenie, gdy dziki temu unikasz ryzyka odrzucenia i zwizanych z nim przykroci. Takim zachowaniem

dziaasz jednak przeciwko sobie, pozbawiajc ukochan osob moliwoci duchowego rozwoju. Niech za przykad posuy nam taka nieco zabawna sytuacja: na ulicy widzisz kobiet, ktra przed chwil wysza z toalety cakowicie niewiadoma tego, e ma podwinit z tyu spdnic. Sdzisz, e wypada zwrci jej uwag? Niektrzy ludzie pewnie by si nie zawahali, ale wikszo na pewno odczuwaoby pewne opory. Jeli powiesz jej o zadartej spdnicy, prawdopodobnie bdzie zawstydzona. Nie chcesz, aby poczua zmieszanie, poniewa to ty byby jego sprawc. Pozwalasz wic, aby posza dalej o niczym nie wiedzc. Rozum i emocje dziaaj w bardzo ciekawy sposb! Przekonujesz siebie, e oszczdzie tej kobiecie wstydu, ale tak naprawd starasz si ochroni siebie przed wasnymi emocjami. Nie musi wcale tak by. rodowisko trzeciej gstoci moe akceptowa brak szczeroci, w czwartej gstoci to cakowicie niemoliwe. W 4G nie ma miejsca na przemilczenia i sekrety. Nie przystaj one do tej rzeczywistoci i nie da si ich tam przenie. Dokonujc jakichkolwiek wyborw i decydujc o drodze swego rozwoju, pamitaj o zasadzie transakcji wizanej. Nie ma wyborw lepszych ani gorszych. Powiniene jednak uwiadomi sobie, z czym wie si dana decyzja i wzi za wszystko pen odpowiedzialno. W miar twego przechodzenia w czwart gsto, zwiksza si bd twoje zdolnoci telepatyczne. Jeli pozwolisz sobie na otwarcie i podejmiesz ryzyko zranienia, przekonasz si, e waciwie nie masz nic do ukrycia, poniewa wszyscy ludzie stanowi cz tej samej caoci. Stwierdzisz te, e nie ma potrzeby sondowania innych. Ta powszechna intymno pozwoli na cakowite wzajemne zaufanie. Jednym z najwaniejszych zada, jakie stoj przed ludzkoci na drodze prowadzcej do tych zmian, jest nawizanie kontaktu ze swymi emocjami. Nauczylicie si bardzo zrcznie je ukrywa. Ludzie obawiaj si, e jeli pozwol sobie na emocje, na zawsze pogr si w chaosie. Wszechogarniajce i chaotyczne s jednak tylko te emocje, ktre zostay stumione. Jeli nosisz w sobie gboko skrywane uczucia, nie moesz odczuwa nic nowego, teraniejszego. Chaotyczne s emocje nagromadzone za zapor, gotujce si do tego, by j przerwa i ujawni si z pewn moc. Kiedy nauczysz si uwalnia tumione od dawna uczucia i otwiera si na to, co czujesz w danej chwili, fale emocji zaczn przepywa przez ciebie w cakiem inny sposb. Ich wyraanie nie bdzie przykre ani bolesne, lecz naturalne i pynne. Integracja obu biegunw Rozpoczlicie proces jednoczenia wiadomoci, niewiadomoci i podwiadomoci w jeden yjcy, oddychajcy, holistyczny byt poczony ze wszystkimi poziomami egzystencji. Pamitajcie, e integracja oznacza skupianie wszystkich czci skadowych w jedn cao zawierajc w sobie zarwno yin i yang w celu osignicia prawdziwej boskoci. Wyra ajc wiato i mio, a wypierajc si swej ciemnej strony", prezentujesz jednowymiarowy, niepeny obraz siebie. Dopki istnieje negatywny aspekt natury ludzkiej,

musicie si do niego przyznawa i integrowa go, zamiast odrzuca i ignorowa. Przypomnij sobie przytaczany wczeniej przykad baterii z jej dwoma biegunami. Aby wzbudzi przepyw energii, kady czowiek, podobnie jak bateria, musi posiada oba adunki; dodatni i ujemny. Osignicie rwnowagi i harmonii jest moliwe tylko wtedy, kiedy jednoczenie dziaaj poczone ze sob przeciwne bieguny. Ludziom okrelenia

pozytywny" (dodatni) i negatywny" (ujemny) kojarz si z pewnymi, oglnie przyjtymi znaczeniami. Uywacie ich do definiowania dobra i za, cho opisuj one nie tyle istot samego wszechwiata, co sposb jego postrzegania przez czowieka. Osdzanie nie jest zjawiskiem powszechnym we wszechwiecie. Dobro i zo to kategorie, ktre nie istniej poza tym, co sam tworzysz i co postrzegasz przez pryzmat wasnych dowiadcze. Energia kosmiczna prowadzi ci przez ycie i zapewnia moliwo zdobywania wiedzy. To, czy zechcesz podj nauk, czy nie, zaley od ciebie. Emocje to energia wprawiona w ruch. Stumione emocje to energia, ktr pozbawiono moliwoci ujcia na zewntrz. Z biegunowej natury wszechwiata wynika, e warunkiem osignicia i rozwoju jest swobodny przepyw emocji w bezpiecznym, pozbawionym osdw rodowisku. Dziki temu ludzie ucz si odpowiednio siebie ceni, odzyskujc przez to si zarwno jako istoty duchowe jak i materialne. Nagromadzone emocje, ktre nie zostay w zdrowy sposb wyraone, wysysaj z ciebie tw wasn moc samostanowienia i sprawiaj, e w kocu inni ludzie zaczynaj ci si wydawa gwnym jej rdem. Odzyskiwanie samowadnoci Wielu z was syszao ju nie raz haso: Bd panem samego siebie". Co to waciwie znaczy? Aby dokadnie to zrozumie, odwoajmy si do analogii zawartej w nastpujcym przykadzie. Mary i Joe s maestwem mieszkajcym w dzielnicy, gdzie czsto zdarzaj si wamania. Mary czuje si zagroona i postanawia dziaa. Pewnego dnia kupuje liczny, ozdabiany perami, may pistolet i jak najszybciej chce si nauczy nim posugiwa. Po powrocie do domu mwi do ma: Zobacz, co sobie kupiam! Naucz si strzela i poczuj si bezpieczniej". W tym momencie osobista wadza Mary znajduje si w jej rkach, poniewa mimo odczuwanego przed broni (wadz") lku, jest ona zdecydowana nauczy si rozsdnie jej uywa i przej pen odpowiedzialno za siebie. Jednak Joe niespodziewanie wyraa dezaprobat: Jeste pewna, e wiesz, jak si z tym obchodzi? Kiedy ostatnim razem prbowaa strzela, nie moga trafi nawet w cian stodoy. Wydaje mi si, e nie powinna mie broni". Joe obawia si utraty lub umniejszenia wasnej siy, dlatego stara si ponownie wzbudzi w Mary jej dawne poczucie bezsilnoci. Woli on ubezwasnowolnion, przy ktrej czuje peni wadzy, ni on zamierzajc sw wadz sprawowa samodzielnie. Mary, zniechcona brakiem entuzjazmu ze strony ma, powraca do starych, penych lku wzorcw i zaczyna si waha: Moe rzeczywicie popeniam bd. Nie potrafi nauczy si strzela. Mogabym przypadkowo postrzeli Joe". Zaczyna wtpi we wasne moliwoci i zastanawia si, jak wybrn z tej sytuacji. Zwraca si do ma: A moe ty wemiesz ten pistolet? Schowamy go w szufladzie, a jak kto si tu wamie, ty go uyjesz zamiast mnie". Zamiast wic odpowiedzialnie korzysta z wasnej mocy decydowania o sobie, Mary przekazuje j drugiej osobie, aby to ona obronia j w sytuacji zagroenia.

Dni mijaj, a Mary codziennie otwiera szuflad, by upewni si, e bro ley na swoim miejscu. Przekonuje sam siebie, e skoro wie, gdzie ley jej moc", nie grozi jej adne niebezpieczestwo, nawet jeli to nie ona ponosi za to odpowiedzialno. Pewnego dnia pistolet znika. Mary zaczyna si martwi: Nie ma go! Joe musia go przede mn ukry! Jeli bd go kiedy potrzebowa, nie znajd go! A moe Joe chce mnie zabi, gdy bd spaa?!". Z historii tej wypywa mora: kiedy dajesz si ubezwasnowolni zrzekajc si odpowiedzialnoci za siebie, przestajesz mie wpyw na proces tworzenia swego ycia. Mary, manipulowana przez swego ma, przestaje ufa

wasnej mocy i przekazuje mu j (dziki czemu Joe czuje si silniejszy). W kocu Mary nie wie nawet, gdzie ta moc si podziaa. Traci j z oczu, a jednoczenie obawia si konfrontacji z Joe. Zwrcenie si do niego z prob o zwrot jej wadzy samostanowienia jest dla niej poniajce i budzi lk, wic Mary cae dnie i noce zastanawia si, gdzie moe si ta wadza znajdowa, nie zdajc sobie sprawy z tego, e to nie zniknicie pistoletu spdza jej sen z powiek, lecz wasne poczucie bezsilnoci. Nie bez powodu przytoczony przykad dotyczy broni. W waszym spoeczestwie powszechne s problemy zwizane z demonstrowaniem siy, a szczeglnie z posiadaniem broni. Chocia zadaniem tej historii z pistoletem miao by ukazanie dynamiki osobowoci, zauwacie, e bro peni w waszej kulturze rol silnie ugruntowanego symbolu. Jest ona otoczona aur lku, dziki czemu moe suy jako nonik wanego przesania. Od dziewczynek czsto wymaga si, by oddaway bro" swoim tatusiom. Pniej, ju jako dorose kobiety, z przyzwyczajenia przekazuj one sw wadz w rce braci i mw. Mczyzn natomiast utrwala si w przekonaniu, i bro moe by bezpieczna jedynie w ich posiadaniu. Te nieuwiadamiane przesdy przekazywane s z pokolenia na pokolenie. Celem feministek nie jest przejcie wadzy nad mczyznami, lecz odebranie wasnej broni", z ktrej kobiety rezygnoway przez wiele stuleci mskiej dominacji. Kobiety chc po prostu sta si penoprawnymi dysponentami nalenej im wadzy. ODZYSKIWANIE WADZY SAMOSTANOWIENIA (wiczenie) Przypomnij sobie wszystkich ludzi, ktrzy mieli wpyw na twoje ycie. Wypisz nazwiska osb, ktrym oddae wadz. Kim s ludzie, ktrym powierzye wasne bezpieczestwo? Mog to by dawni partnerzy lub partnerki, rodzice, nauczyciele, przedstawiciele rzdu lub kocioa. Kiedy ich zidentyfikujesz, zastanw si, co byo gwn przyczyn twego ubezwasnowolnienia. Zapisz dokadnie i szczerze wszystko, co jeste w stanie na ten temat sobie przypomnie. * * *

Wielu ludzi daje si rozbroi" rnego rodzaju instytucjom: rzdowi, kocioowi, szkole. W zamian zyskuj ochron przed swymi lkami i uczuciem nieporadnoci. Rezygnujc w ten sposb z wadzy, nigdy nie nauczysz si bra za siebie odpowiedzialnoci. Moliwe, e powysze wiczenie wywoao w tobie uczucie zwtpienia we wasne moliwoci. Jeli tak, to wspaniale! Stanowi to pierwszy krok prowadzcy do uwierzenia w siebie, penej suwerennoci i emocjonalnej siy. eby to wszystko osign, musisz bowiem powrci do dawnych wtpliwoci, ktre sprawiy, e zrezygnowae z osobistej wadzy. Kiedy ju wiesz, kto przej twoj moc (metaforyczn) i gdzie j ulokowa, moesz podj dowolne kroki niezbdne do jej odzyskania. Moesz na przykad odmieni lub zerwa nieudany zwizek, albo porzuci prac dla bezwzgldnego szefa i rozpocz dziaalno na wasny rachunek. Nie ma znaczenia, jakie dziaanie uznasz za najwaniejsze. Twym gwnym celem jest przejcie inicjatywy, aby znowu sam mg o sobie decydowa.

Haso Bd panem samego siebie" oznacza, e musisz stan oko w oko ze swymi lkami i ujarzmi je. Kiedy ju nimi zawadniesz, znw poczujesz si panem siebie i swego przeznaczenia. Powrmy do przykadowej historii z pistoletem. Kiedy Mary zaczyna zdawa sobie spraw ze swej skonnoci do wyrzekania si swej wadzy nad sob, gotowa jest si w kocu o swe prawa upomnie. Pewnego dnia zwraca si do

ma: Pamitasz ten pistolet, ktry ci daam kilka lat temu? Masz go jeszcze?". Tak odpowiada Joe jasne, e go mam. Przez cay ten czas przechowywaem go dla ciebie. Czekaem, a nauczysz si w kocu nim posugiwa". Mary zaczyna przypomina sobie, komu oddaa sw wadz i dlaczego. Wic gdzie on jest?" pyta. Schowaem go w grnej szufladzie, pod skarpetami" syszy w odpowiedzi i nareszcie wie, gdzie go moe znale. Teraz do niej naley przejcie inicjatywy. Kiedy tylko zdecyduje, co zrobi z pistoletem, moe wyj go z szuflady. Bardzo moliwe, e postanowi si go pozby. Bdzie to cakiem suszna decyzja, szczeglnie jeli Mary jasno okreli kierujce ni pobudki. (Jeli podejmie t decyzj powodowana strachem, znw znajdzie si w punkcie wyjcia.) W naszym przykadzie wybiera ona jednak rozwizanie, ktre przepeni j wiksz si. Mary zaczyna dostrzega w pistolecie symbol swej wadzy. Pena zapau zapisuje si na lekcje strzelania i wkrtce staje si wyborowym strzelcem. Jest teraz tak pewna swych moliwoci sprostania nowemu wyzwaniu, e pistolet przestaje jej by potrzebny. W pewnym sensie Mary traci zainteresowanie broni, poniewa doskonale potrafi si ni posugiwa; nowa umiejtno staa si czci jej samej. Zmierzya si z tym, czego si baa, a poniewa teraz, odzyskawszy wadz, czuje si bezpieczna, nie potrzebuje ju pistoletu. Ju si nie boi. Jeli postanowi pozby si broni, zrobi to nie ze strachu, lecz z poczucia pewnoci siebie. Z historii tej wyania si pewna bardzo prosta prawda. Jestecie w trakcie jednej z najwaniejszych lekcji w swym yciu. Podczas duchowych poszukiwa na drodze do 4G musicie przej nastpujce etapy: Okrelenie, komu przekazalicie sw wadz. Okrelenie, dlaczego si jej zrzeklicie. Upomnienie si o ni. Nauka posugiwania si ni bez lku. Rnego rodzaju warsztaty umacniajce poczucie osobistej wadzy, w ktrych niektrzy z was decyduj si uczestniczy, nie przynios oczekiwanych rezultatw, jeli najpierw nie odkryjecie, gdzie wasza wadza si znajduje, jak j odzyska i co to naprawd dla was oznacza. A bardzo czsto oznacza to ogromne yciowe zmiany. Zanim wic zapiszesz si na kolejn seri zaj, raz jeszcze przeled swe dotychczasowe kroki. Odszukaj miejsce, w ktrym zoye sw moc. Powr do uczucia zwtpienia w swe siy i zwizanego z nim lku. Naucz si posugiwa tym niezwykle uytecznym narzdziem, nawet jeli si go boisz, a wkrtce nabierzesz wprawy. Strach i poczucie zagroenia ustpi miejsca zaufaniu we wasne siy. Jeli uda ci si zwalczy strach przed wasn moc samostanowienia, przestaniesz by niewolnikiem emocji. Twoje ego nie bdzie ju musiao tworzy rozbudowanych scenariuszy, by chroni ci przed lkiem, ani marnowa olbrzymich iloci energii na cige odbudowywanie systemw obronnych. Zaoszczdzona w ten sposb energia moe zosta wykorzystana na rekonstrukcj poczucia wadzy. Do ciebie naley pierwszy krok ku konfrontacji ze swymi lkami, zarwno zewntrznymi jak i wewntrznymi. Kluczem do niej jest wzicie na siebie odpowiedzialnoci za swe ycie i za to, kim jeste. Traktowanie swego osobistego rozwoju jako celu nadrzdnego nie jest wcale

przejawem egoizmu. Pamitaj, e wiat zmieni si dopiero wtedy, kiedy ty si zmienisz! Su pomoc swym bliskim. Bd gotw wsplnie z nimi paka, mia si i uzdrawia. Wychod im naprzeciw, tak jak od innych oczekujesz, aby wycigali pomocn do ku tobie. Kiedy twym najwikszym priorytetem stanie si wasne uzdrowienie, bdziesz jednoczenie uzdrawia ca Ziemi.

7. UZDRAWIANIE PRZEZ INTEGRACJ Uzdrawianie fizyczne, emocjonalne i duchowe s ze sob cile powizane i nie stanowi oddzielnych procesw. Na kwestie uzdrawiania naley spojrze z perspektywy caociowego hologramu. Poniewa jeste bytem holistycznym, kady z aspektw twej istoty ma wpyw na jej cao. Wspzaleno midzy tw sfer umysow a emocjonaln najatwiej bdzie wyjani przy pomocy przykadowej historii, ukazujcej dynamik ludzkiej psychiki. Przyjmijmy, e jej bohaterka ma na imi Susan. Uzdrawianie mentalne i emocjonalne Susan panicznie boi si jazdy samochodem. Za kadym razem, gdy wsiada do samochodu, ogarnia j przeraenie. Zwraca si wic do hipnoterapeuty z prob o pomoc w przypomnieniu sobie pewnych szczegw ze swych wczeniejszych inkarnacji. Odkrywszy, e podczas jednej z nich, na pocztku XIX w., zgina w wypadku, jaki mia miejsce podczas jazdy powozem, zaczyna rozumie zwizek midzy tamt mierci a obecnym lkiem przed samochodami. Czas mija, lecz Susan nie przestaje si ba, bowiem nie przeniosa zrozumienia swego strachu ze sfery intelektualnej na emocjonaln. Wydawao jej si, e znalaza odpowied, i wci zastanawia si, dlaczego nie doznaa uleczenia. Po pewnym czasie Susan zaczynaj dokucza wrzody odka. Kada myl o jedzie samochodem wywouje u niej silne napady blu. Poniewa rozumowe poznanie problemu wci nie zostao przeniesione do sfery emocji, gdzie mogoby mie miejsce uleczenie, cz jej osobowoci nadal stara si chroni j przed jej strachem. Jednak ciao musi w kocu uwolni nagromadzon energi lku. Moe to zrobi na wiele rnych sposobw. Nale do nich objawy fizyczne (przyjmujce posta wielu rnych chorb), ktre wystpiy rwnie w przypadku Susan. Symptomy chorobowe zawsze wiadcz o istnieniu ukrytych zaburze innego rodzaju. Ich zadaniem jest spalanie energii, ktra nie zostaa emocjonalnie przetworzona. Kiedy Susan przeniesie swe intelektualne zrozumienie na paszczyzn emocji, zaakceptuje je i przystpi do jego uzdrawiania, bdzie moga zmieni swe fizyczne objawy, rozpoczynajc w ten sposb proces rzeczywistego leczenia. Zrozumienie emocjonalne stanowi wiedz wewntrzn, nie zdominowan przez ego ani przez intelekt. Prby poznania jej za pomoc umysu nie przynios wic zadowalajcych rezultatw. Poznanie emocjonalne jest bardziej odczuwane ni rozumiane. Mona je opisa jako nage olnienie, ktremu towarzysz zwykle takie objawy jak dreszcze, gsia skrka, zy, a czasem take uczucie pokory. Kiedy raz go doznasz, zmuszony jeste zrzuci zbroj ochronn i otworzy si emocjonalnie i umysowo na moliwo uzdrowienia. Zaprzestanie dziaa obronnych moe spowodowa wikszy napr emocjonalnego blu, jest to jednak bardzo wany, niezbdny wrcz element twego uzdrowienia.

Poznanie emocjonalne jest warunkiem koniecznym do rozpoczcia procesu leczenia fizycznego; sam intelekt nie mgby sobie z tym poradzi. Poczenie intelektualnego zrozumienia z poznaniem emocjonalnym moe zmieni wzorzec, w jaki uwikaa si Susan. Sfera emocjonalna nie przetwarza danych w sposb linearny. W trzeciej gstoci jest to zadanie umysu. Emocje

dziaaj na zasadzie hologramu. Dlatego mog one ulega wpywom dowiadcze innych aspektw duszy, doznanych w innych wcieleniach i wymiarach. Susan rozumie, e jej lk przed samochodami ma swoje rdo w wydarzeniach z pocztkw XIX w., ale nie pomaga jej to pokona strachu. Musi ona raz jeszcze dowiadczy gbi emocji towarzyszcych tamtemu wypadkowi i uwolni je. Wiara w reinkarnacj nie jest do tego konieczna. Sfera niewiadomoci (gdzie na psychik oddziauj archetypy i metafory) potrzebuje jedynie jakiej historyjki opisujcej przebieg wypadku, gdy to wanie ona niesie ze sob tak silny adunek emocjonalny. Susan ponownie poddaje si wic hipnozie, powraca wiadomoci do ycia, jakie wioda w pierwszej dekadzie XIX w. i raz jeszcze doznaje przeywanych wwczas emocji. Jeli tym razem zdecydowanie podda si terapii i uda jej si w tym wytrwa, osignie w kocu poznanie emocjonalne, ktre pozwoli jej spojrze na swj lk w sposb holograficzny. Zrozumienie to znajdzie odbicie w jej sferze emocjonalnej i pobudzi proces uzdrawiania. Dziki takiej terapii Susan moe spotka si z osob, ktr bya podczas nieszczsnej przejadki powozem. Oznacza to, e na pewien czas znw staje si dawn Susan, doznaje poznania skrywajcego si w najgbszych zakamarkach jej duszy i dowiaduje si, dlaczego za jedno ze swych yciowych dowiadcze wybraa wwczas wypadek. Widzi sw wasn rzeczywisto w sposb wielowymiarowy, holograficzny, i w peni j akceptuje, umoliwiajc sobie w ten sposb pene uleczenie. Osoby wyznajce filozofi New Age czsto nie potrafi ukoi swego blu, poniewa ukrywaj go pod przykrywk mioci, wiata i dobroci. Taka taktyka nie moe doprowadzi do prawdziwego uleczenia. Ludzie ci nie pozwalaj sobie na odstpstwo od zasady mioci i wiata", poniewa intelektualnie wyczuwaj" w niej suszn i sensown drog. Wygodniej jest im wierzy (cho, oczywicie, nie maj racji), e uleczenie jest moliwe bez bolesnych dozna, wic swe zranione serce starannie skrywaj za fasad radoci. A co z potrzebami ich sfery emocjonalnej? Co ze skrzywdzonym dzieckiem? Co z tumionym blem, ktry chce wyoni si z cienia i zosta zauwaony, pokochany i uwolniony? Blu nie mona uleczy intelektualn akceptacj wybranej doktryny lub religii, rozumianej jedynie powierzchownie. Dogmaty i doktryny promuj akceptacj intelektualn kosztem objawienia emocjonalnego i duchowego. Kiedy Susan dostrzee przepa pomidzy wyznawan przez siebie filozofi wiata i mioci a swym wewntrznym blem, stanie u progu potnej, wyzwalajcej przemiany. Kiedy zanurzy si po szyj w swych emocjach i uwolni tak dugo tumion, nie przetworzon energi, zrozumie ide powszechnej mioci, obejmujc cao ludzkiego dowiadczenia, nie wyczajc jego najciemniejszej strony. Filozofia wiata i mioci sama w sobie nie jest za; jest jedynie le rozumiana, bdnie interpretowana jako doktryna odrzucajca mrok i bl. Jedynie caociowe spojrzenie na ludzkie dowiadczenie na jego blaski i cienie moe zaowocowa prawdziw, czyst mioci, ktra

pynie nie ze zranionego, lecz uleczonego serca. Jestecie ywymi okruchami stworzenia. Macie prawo rozwija si i integrowa wszystkie aspekty swej istoty. Temu wanie suy obecna podr waszego ducha. Jeli odczuwacie emocjonalny bl, niewtpliwie oznacza on, e nie akceptujecie prawdy o sobie lub swej rzeczywistoci i wykorzystujecie intelekt jako tarcz odgradzajc was od swych emocji. Niektrzy ludzie nigdy nie odczuwaj blu, poniewa ich emocje s bardzo dobrze strzeone przez ego mistrza

samo-samooszukiwania, powtarzajcego z przekonaniem: Nie czuj adnego blu; jest mi cakiem dobrze". Nie dawaj wiary tym zapewnieniom, e nie masz ran, ktre naleaoby uleczy; wiadcz one jedynie o tym, e emocjonalne objawienie jest starannie maskowane. W trzeciej gstoci rozum peni rol wonicy dziercego wodze wewntrznych procesw ludzkiej psychiki. To on tob kieruje, ostrzegajc o przeszkodach pojawiajcych si na twojej drodze, podczas gdy sfera emocjonalna jedzie sobie wygodnie w przytulnym powozie, przekonana, e wonica wie, co robi. Cakowicie zdana na jego ask, nie wyglda przez okno, nie patrzy, co si wok dzieje. Swe bezpieczestwo i prawo podejmowania decyzji powierza rozumowi. Dopiero gdy sfera ta (cz twojej istoty, ktra moe pozwoli sobie na zoenie broni i ryzyko odniesienia ran, a przez to przygotowana do podjcia kuracji) wyjrzy w kocu przez okno powozu i zacznie obserwowa, rozpocznie si proces uzdrawiania. Osignicie niezalenoci na Ziemi Osignicie niezalenoci oznacza przejcie cakowitej emocjonalnej odpowiedzialnoci za swe uleczenie i transformacj na wszystkich poziomach. Poniewa jeste istot wci rozwijajc si, zawsze masz szans pokocha siebie troch mocniej ni dotd. Nie istnieje adna okrelona granica, ktrej nie mgby przekroczy rozwijajc si i coraz mocniej siebie kochajc. Mio i rozwj s wyrazem twej duchowej ekspansji, przybliajcej ci do stanu prawdziwego pokoju, uleczenia i suwerennoci efektw ubocznych niczym nie zakcanego samopoznania. Ludzie zaczn szanowa niezaleno innych dopiero wtedy, gdy uszanuj samych siebie i wasn niezaleno. W przeciwnym razie ich ja zawsze bdzie kolebk konfliktu. Jeli wszyscy ludzie zaczliby wyraa szacunek i mio do samych siebie, z dnia na dzie przeistoczyaby si caa planeta. Mieszkacy Ziemi dowiadczaj konfliktu wynikajcego z biegunowoci nie dlatego, e byli li" lub nieposuszni i zostali strceni z nieba". Jestecie czci wikszego planu, planu uzdrowienia na poziomie galaktycznym. Jeli kto jest alkoholikiem, to bardzo prawdopodobne, e z takim samym problemem boryka si wczeniej ktry z czonkw jego rodziny. Takie zaburzone wzorce przenoszone s bowiem z pokolenia na pokolenie. Wszystko to, w ostatecznym rozrachunku, suy wzrostowi, duchowej ekspansji i uzdrowieniu caej galaktycznej rodziny. Proces, ktry wanie przechodzicie na Ziemi, jest prawdziwie cudown metamorfoz. Wasi przodkowie ju wczeniej prbowali swe zaburzeniowe nawyki poddawa leczeniu w wielu rnych systemach planetarnych, ale nigdy im si to nie udawao. Wy stanowicie ich przeduenie i dlatego nauki, ktrych oni nie zdoali przyswoi, przechodz na was. Kiedy wycigniecie z nich odpowiednie wnioski i przejmiecie odpowiedzialno za uzdrowienie, zarwno indywidualne jak i caej planety, osigniecie suwerenno, ktrej nie dowiadczyli wasi pozaziemscy protoplasci. Fizyczna rzeczywisto ziemska przypomina gabinet luster, tak jakby ogromna ilo odbitych obrazw miaa agodzi szok wywoany nagym przejciem z naturalnej postaci bezcielesnoci

w materialn rzeczywisto 3G i narzucany przez ni, a wstrzsajcy dla ducha, stan fragmentacji. Kiedy pojawilicie si tu po raz pierwszy, Ziemia przypominaa pusty pokj. Znajdowao si w nim jedno wielkie lustro, w ktrym dokadnie si przejrzelicie. Wasze odbicie sprawio wam jednak ogromny bl, poniewa nosio pitno caego ludzkiego dowiadczenia. Zobaczylicie w nim samooskarenie, nienawi do samych siebie, wstyd i poczucie winy. Obraz ten by dla was tak bolesny, e roztrzaskalicie lustro na kawaki. Teraz wszystkie fragmenty rozbitej tafli odbijaj wiato pod wieloma przernymi ktami. Przegldajc si w nich nie wiecie, czy to, co widzicie jest rzeczywistym obrazem, czy te wielokrotnie odbitym wizerunkiem zabkanym w labiryncie luster.

Zamieszkujecie rzeczywisto, w ktrej mieszaj si odbicia prawdziwe i znieksztacone przez mechanizmy obronne ego. Mechanizmy te mog odciga wasz uwag od tego, kim naprawd jestecie. Waszym zadaniem jest rozpoznanie swego prawdziwego odbicia, a to wymaga cigego i szczerego poznawania istoty swej duszy. Niektre wasze lustrzane wizerunki nosz pitno wstydu i cierpienia, podczas gdy inne odzwierciedlaj urzekajce pikno. Trudno jest wam zaakceptowa jednoczenie istniejce w was bl i pikno. Wasze gwne zadanie w tym gabinecie luster polega na odnalezieniu rzeczywistego odbicia, kim naprawd jestecie. Gdy je odnajdziecie, zrzucicie dotychczasowe maski i zaczniecie poznawa gbszy sens mioci wasnej. OBDARZANIE SWYCH ODBI MIOCI (wiczenie medytacyjne) Wprowad si w stan spokojnej medytacji. Wyobra sobie, e idziesz dugim korytarzem, na ktrego kocu napotykasz zamknite drzwi. Otwrz je i wejd do ukrytego za nimi pokoju, w ktrym znajduje si piknie zdobione lustro. Podejd do niego i spjrz na swe penowymiarowe odbicie, takie, jakie widujesz na co dzie. Nie pomijajc nawet najbardziej intymnych miejsc, przyjrzyj si najdrobniejszym szczegom odbijanej postaci, tak jakby nigdy przedtem jej nie widzia. Nastpnie obserwuj, jak obraz w lustrze si przeistacza. wiadomie zmie swe zwyke odbicie w paskud". Jeli, na przykad, obawiasz si nadwagi, stwrz obraz prawdziwego grubasa. Jeli nie podoba ci si twj nos, obdarz swj lustrzany wizerunek nochalem jeszcze brzydszym, ni jest on w twoim przekonaniu. Jednym sowem, stwrz groteskowy, karykaturalny obraz zwykego siebie. Pamitaj, e to ty decydujesz o tym, co widzisz. Spjrz stojcej naprzeciw ciebie postaci prosto w oczy, bez strachu czy wstrtu, i zwr uwag na to, co w tej chwili czujesz. Przyjrzyj si jej bardzo dokadnie. Przyznaj si do uczu, jakie w tobie budzi; nie staraj si ich ukry. Spjrz w jej pene ez oczy. Pamitaj, jak bardzo czuje si teraz nieszczliwa, bezbronna, odsonita i obnaona. Rozpaczliwie pragnie by kochana, szuka wic u ciebie akceptacji i bezwarunkowej mioci. Jej oczy wiec blaskiem twej zintegrowanej jani, twej boskiej natury kryjcej si za cian blu. Odszukaj w tym blasku sw prawdziw ja. Obdarz j mioci. Wycignij rce i dotknij odbijajcej si w lustrze postaci. Kochaj j bardziej, ni dotychczas kochae ktrkolwiek czstk siebie. Obserwuj, jak w odpowiedzi na okazane mu uczucie, odbicie zaczyna si zmienia. Chonie ono tw mio jak gbka i stopniowo przeistacza si w ciebie takiego, jakim zawsze chciae by. Poczekaj, a proces ten dobiegnie koca, a potem cofnij si troch i obserwuj dalsze zmiany zachodzce w twym odbiciu. Nabiera ono coraz wyraniejszych oznak ycia i spenienia; sw innoci nie budzi jednak w tobie uczucia lku. Jest teraz troch bardziej radosne, kochajce, ufne i zintegrowane ni poprzednio. Jego oczy wiec bardzo ciepym, przyjaznym blaskiem.

Odpowiedz mu tym samym. W tym momencie wasze drogi si pocz. Ty i twe odbicie staniecie si jednym. Trwaj w tak kojcej, uwiconej przestrzeni, a poczujesz, e proces ten si dopeni.

* Wspomaganie problemu

Przyjrzyjmy si pewnej fikcyjnej postaci mczynie imieniem Harry, ktry rozpocz ycie ziemskie, aby zgbi tajemnic swej mocy samostanowienia. Taka bya decyzja jego dcej do rozwoju duszy. Jej cielesna posta Harry po pewnym czasie popada w alkoholizm. Poddaje si naogowi, aby, na poziomie duchowym, osign zamierzony cel

i pozna si swej wadzy. Na poziomie wiadomoci Harry nie zdaje sobie jednak sprawy z zaoe wikszego planu, wic nag jest dla niego powanym problemem, yciowym wyzwaniem. Ludzie zwykli odrzuca to, co najlepiej suy ich uleczeniu, midzy innymi wypieraj si rzeczywistego odbicia tego, kim s. Proponowane wczeniej wiczenie pozwala wam zobaczy zarwno swe prawdziwe odbicia, jak i te znieksztacone. ona i dzieci Harry'ego nie chc zrani jego uczu. Nigdy wic nie robi mu wymwek, nie daj do zrozumienia, e jego zachowanie jest niewaciwe i sprawia im bl. Nie staraj si mu wytumaczy, e ich zdaniem ucieka sam przed sob i nie proponuj mu pomocy w odnalezieniu prawdziwego odbicia. Po prostu zachowuj si tak, jakby wszystko byo w jak najlepszym porzdku, jakby alkoholizm by jednym ze zwykych elementw normalnego ycia. Zamy, e pewnego wieczora Harry, prowadzc po pijanemu, rozbija samochd. Jego matka martwi si: Ojej! Teraz Harry nie ma czym jedzi i moe straci prac. Dam mu pienidze na napraw samochodu, eby mg nadal pracowa i utrzymywa rodzin". Na pierwszy rzut oka taka reakcja wyglda na przejaw mioci, lecz matka Harry'ego pomaga mu jedynie unikn konsekwencji wasnych czynw. Stara si ona przej odpowiedzialno za rzeczywisto syna, cho jedyn odpowiedni do tego osob jest sam Harry. Finansujc napraw samochodu matka zezwala mu na dalsze nieodpowiedzialne zachowania. Zapewne jeszcze nie raz poyczy mu pienidze, pomoe wybrn z niejednego nieszczcia. Harry bdzie pogra si w naogu, poniewa nikt nie zechce sprawi, by zacz sam odpowiada za konsekwencje swych czynw. Taka forma dziaania nazywana jest wspomaganiem. Rodzina Harry'ego wspomaga go w kontynuowaniu wzorca, przez co on sam nigdy w peni nie dowiadczy skutkw wasnych poczyna. Jeli rzeczywicie celem jego wcielenia byo poznanie mocy decydowania o sobie, jak osignie ten cel, skoro nie ma moliwoci przejcia odpowiedzialnoci za siebie i swe zachowanie? Przejawem prawdziwej mioci ze strony rodziny Harry'ego byoby raczej dziaanie ukazujce mu jego rzeczywiste odbicie. Gdyby zobaczy peny obraz prawdziwego siebie, mgby wiadomie decydowa o swym yciu. Zaowocowaoby to ogromnym skokiem w jego rozwoju. Jego bliscy nie s jednak skonni do podjcia takiej wsppracy tumaczc si tym, e nie chc rani jego uczu. W spoeczestwie ludzkim wzorzec wspomagania jest bardzo gboko zakorzeniony. Tkwi on, w pewnym stopniu, w kadym czowieku i moe si przejawia w formie jaskrawej, tak jak w naszym przykadzie, lub duo bardziej zawoalowanej. Czy zdarzyo ci si kiedy przebywa w towarzystwie bliskich ci osb, bez koca rozwodzcych si na temat swych yciowych problemw, ktre wcale nie stanowiy gwnego rda ich blu. Wysuchiwae ich narzeka, ze zrozumieniem kiwajc gow, lecz nie zdobye si na to, by powiedzie: Wiesz, jak bardzo ci kocham i szanuj, ale wydaje mi si, e rdem twego cierpienia jest raczej... (uzupenij zalenie od okolicznoci). Twj bl nie jest wynikiem tego, e ten czy w wbi ci n w plecy;

cierpisz, bo nie podoba ci si rzeczywisto, ktr sam stworzye podejmowanymi przez siebie decyzjami i dziaaniami. Dobrze si sobie przyjrzyj". Harry nie ma moliwoci poznania swego blu i brzydoty (ktre stanowi wan cz jego istoty), poniewa jego otoczenie dokada wszelkich stara, by go przed tym uchroni. Lecz aby mogo nastpi uleczenie, konieczne jest ujrzenie wypartych rysw swego oblicza. Dlaczego wic bliscy Harry'ego nie przerw tego procesu? Prawdopodobnie dlatego, e widok czowieka pograjcego si w naogu przypomina im o poczuciu wasnej bezsilnoci. I bdne koo krci si dalej.

Postaraj si codziennie zwraca uwag na swe zachowania, ktre mog mie cechy wspomagania negatywnego wzorca. Rejestruj sytuacje, w ktrych, nie chcc rani drugiej osoby, zatajasz co przed ni, cho szczera, z serca pynca prawda mogaby wyj jej na dobre. Przestajc udawa i mwic to, co naley jasno powiedzie, z prawdziw mioci i trosk o t osob, stymulujesz jej rozwj, pobudzasz do podjcia odpowiedzialnego dziaania. Odsaniajc lustro, w ktrym moe ona ujrze swe odbicie, a dziki temu czyni odpowiednie zmiany, stajesz si wsptwrc jej rozwoju. Wzorce wspomagajce problemy nie ograniczaj si do krgw rodzinnych i stosunkw midzyludzkich. Istniej one rwnie na poziomie spoeczestw i realizacji midzynarodowych. Kiedy w jakim kraju panuje gd, a jego mieszkacy nie mog sami sobie z nim poradzi, inne pastwa maj kilka moliwoci udzielenia pomocy. Jedn z nich jest wysanie godujcym transportu z ywnoci, co jednak tylko chwilowo poprawi ich sytuacj. Uzyskane zapasy szybko si wyczerpi i znw zapanuje gd. Takie dziaanie jest wic form wspomagania problemu, poniewa nie pozwala tym ludziom przekona si, i stajc si panami samych siebie, s w stanie sami poradzi sobie z nkajcym ich kraj godem. Zamiast proponowa tymczasowe rozwizanie problemu, lepiej wic zorganizowa zespoy specjalistw, ktrzy naucz ich, jak zwikszy produkcj ywnoci. Ide t doskonale ilustruje pewne stare przysowie: Jeli dasz godnemu ryb, bdzie miat jedzenie na jeden dzie. Jeli nauczysz go owi, bdzie mia co je przez cae ycie". Ludzie bardzo czsto udzielaj innym pomocy wanie przez wspomaganie wzorca, proponujc jedynie tymczasowe jego zagodzenie. Dziaanie takie, z jednej strony pozbawia dawc sporych zasobw energii, a z drugiej sprawia, e osoba wspomagana, zamiast dy do odzyskania peni swej wadzy, cakowicie uzalenia si od doranej pomocy ze strony innych ludzi. Czy wic, poza szczeglnymi sytuacjami, zwaszcza w nagych przypadkach, taka forma pomocy jest rzeczywicie najlepsza? Przygldajc si rnym krajom wiata borykajcym si z problemami, w kadym z nich znajdziesz przynajmniej jeden przykad wspomagania. Wikszo ludzi wybiera t form pomocy, by pozby si poczucia wasnej bezsilnoci. Wspomagajc maj wiadomo dziaania, naprawiaj" dan sytuacj najprostszymi dostpnymi rodkami, cho jest to naprawa prowizoryczna. Rozwizanie dorane omija wak kwesti koniecznoci decydowania o sobie, czy to na poziomie jednostkowym czy caej spoecznoci. Do tej pory niewiele osb zapragno przyj odpowiedzialno za swoj rzeczywisto, a to ze wzgldu na wzajemne uwikanie ludzi, ktre nie pozwala im dostrzec wyranej drogi wiodcej do samo-wadnoci. Macie jednak i siy i zdolnoci ku temu, aby pomaga sobie nawzajem w sposb, ktry wam suy. PRZERYWANIE WSPOMAGAJCEGO CYKLU (wiczenie)

W celu zdemaskowania i analizy przejaww wspomagania, ktrego zdarza ci si w swym yciu udziela, warto zaprowadzi specjalny dziennik. Wieczorami, kadc si spa, opisuj w nim sytuacje mijajcego dnia, w ktrych wspierae czyj problem. Rejestruj wszystkie przypadki ukrycia przed drug osob swych opinii, swej prawdziwej jani. Staraj si zachowa przy tym peen obiektywizm. Odnotowuj rwnie te sytuacje, w ktrych podejmowae szczere, uczciwe dziaanie i z mioci gosie sw prawd. Pamitaj, e kierujc si prawdziw, czyst mioci moesz pomaga innym w odkrywaniu swego penego odbicia, a to dar niezwykle cenny.

Zrozumienie tego nakada na ciebie wielk odpowiedzialno. Zanim zaczniesz wygasza swe opinie, musisz trafnie oceni czysto wasnych intencji i mie absolutn pewno, e to, co chcesz powiedzie, wypywa bdzie z mioci, a nie z chci zmiany postpowania twego rozmwcy. Goszc sw prawd, nie moesz kierowa si pragnieniem odegrania si na nim, ponienia go lub te udowodnienia wasnej wyszoci. Nie moesz te przywizywa wagi do tego, czy twe opinie zostan ostatecznie przyjte czy odrzucone. Musisz zachowa pen niezaleno, a jednoczenie powstrzyma si od zmuszania drugiej osoby do ogldania prezentowanego przez ciebie wizerunku. Postaw sobie pytanie: Na czym bardziej mi zaley: na uleczeniu tej osoby, czy raczej na tym, aby przyznaa mi racj?". Musisz te liczy si z tym, e moesz jednak nie mie racji. Bez wzgldu na to, czy masz suszno czy te nie, twe sowa uruchamiaj reakcj acuchow prowadzc do uleczenia, pod warunkiem jednak, e obie strony prowadz dialog dobrowolnie i z entuzjazmem. Jeli uda ci si opanowa wszystkie te umiejtnoci zachowujc przy tym skromno i pokor, znajdziesz si w posiadaniu jednego z najtrudniejszych w obsudze narzdzi wykuwanych przez ludzkie dowiadczenie. W miar nabierania wprawy w posugiwaniu si nim, porzuca bdziesz sw dotychczasow postaw obronn. Nauczysz si sucha i mwi bez poczucia zagroenia. Sztuka wadania tym narzdziem wymaga wyrzeczenia si ego i skupienia caej uwagi na sercu. Prawdziwe partnerstwo Prawdziwie partnerski zwizek to taki, w ktrym obie strony mog sucha nie przybierajc postawy obronnej i mwi nie obawiajc si odwetu. Do tego konieczne jest wzajemne zaufanie, pewno, e skadajc bro nie naraaj si na atak partnera. Wymaga to od nich gotowoci do wstrzymania ognia z wasnych dzia, bez wzgldu na okolicznoci, i szczerej oceny prawdziwych motyww dziaania. Wszystko to, w miar rozwoju zbiorowej wiadomoci na waszej planecie, przychodzi wam bdzie z coraz wiksz atwoci. Majc do czynienia z osob, do ktrej nie docieraj twe sowa, posuguj si innym, zrozumiaym dla niej, jzykiem jzykiem czynw. Czyny przemawiaj do sfery niewiadomoci. Zamiast mwi, na przykad, Pijesz za duo alkoholu", okazuj swym postpowaniem, e nie masz zamiaru tolerowa duej tego rodzaju zachowa. Moesz te demonstrowa pozytywne wzorce, jakie chciaby zaszczepi bliskiej ci osobie, uwaajc jednak, by nie utraci przy tym wasnej niezalenoci. Jedynie podejmujc szczere dziaania osigniesz wewntrzny spokj, nawet jeli twj partner nie zechce si zmieni. Jeli w swym yciu nie zawsze jeste szczery wobec samego siebie i postpujesz wbrew sobie, nie moesz y w szczerej zgodzie z innymi. Odzyskanie osobistej niezalenoci prowadzi do zmiany rzeczywistoci. Jeli ona Harry'ego upomni si o swe prawo samostanowienia powodowana zoci lub dz zemsty, nic nie wskra. Musi to zrobi z przekonania o koniecznoci uwolnienia siebie, a nie z chci zmiany postpowania ma. Ta kwestia dotyczy jej samej. Kiedy uda si odzyska sw wadz, wyranie zmieni si jej wzorce emocjonalne. Jeli

natomiast da si wcign w puapk ego i na wewntrznych poziomach nadal bdzie bezwolna, wszystko pozostanie po staremu. Odzyskanie przez ni penej suwerennoci sprawi, e (1) Harry si zmieni, albo (2) ona sama zmieni si na tyle, by mc odej, albo te (3) nag ma przestanie jej przeszkadza. Wszyscy ludzie (nie wykluczajc wspomagajcych) zostali obsadzeni w przypisanych im rolach po to, by uzdrawia przede wszystkim siebie, a nie innych. Tak naprawd nie mona uleczy nikogo poza samym sob. Dlatego wanie uzdrawianie na poziomie indywidualnym ma tak przeomowe znaczenie.

8. ZMIE SIEBIE A ZMIENISZ SWOJ RZECZYWISTO \V swej pierwotnej, naturalnej postaci, przed zanurzeniem si w wiecie dowiadczenia fizykalnego, istniae jako niefizykalne pole wiadomoci. W tamtym stanie nie musiae si martwi tym, jak wytwarza swoj rzeczywisto, gdy wszystko, co pomylae, od razu stawao si rzeczywistoci. W swej naturalnej, niefizykalnej postaci nie dowiadczasz takiego opnienia czasowego jak tu na Ziemi. Stwarzanie dokonuje si natychmiast. Taki sam mechanizm stwrczy dziaa rwnie w stanie fizykalnym, ale zudzenie czasu i przestrzeni sprawia, e wystpuje opnienie. Tworzenie wasnej rzeczywistoci Tworzenie swojej rzeczywistoci to w gruncie rzeczy proces jednoetapowy. Mona go po prostu okreli jako sta si tym. Bd ide, ktr chcesz powoa do istnienia, w dowolny moliwy sposb. Wystarcza tak naprawd tylko ten jeden etap do stworzenia nowej rzeczywistoci. Ale gwoli jasnoci i obrazowoci podzielimy ten proces na sze etapw skadowych, aby mg dokadniej zapozna si z kadym jego aspektem. Pomyl o tym, co chciaby stworzy w swoim yciu. Lecz nie skupiaj si na rzeczach czy osobach (samochodzie, domu czy partnerze). Kiedy pojawiaj si w twoim yciu, stanowi w istocie przeduenie stanw bycia. Zatem, wybierz jaki stan bycia. Taki stan wewntrzny, objawiony w obrbie fizykalnoci, przyniesie ci upragnion przez ego rzecz. Na przykad, ruchliwo moe zaowocowa samochodem albo pozytywnymi cechami charakteru. Jeli postanowisz okazywa wicej mioci, moesz, oprcz innych korzystnych dowiadcze, zyska te partnera. Nie sposb tak naprawd powoa do istnienia czego bez uprzedniego wytworzenia stanu bycia, w jakim to moe zaistnie. O rzeczywistym wyniku zawsze przesdzaj emocje kierujce chci stworzenia danej sytuacji. Moe to obrci si przeciwko tobie, jeli nie jeste wiadomy powodujcego tob ukrytego uczucia. Jeli, dajmy na to, pragniesz zwizku z drug osob, gdy w gbi duszy lkasz si by sam, wwczas cigle bdziesz wytwarza stan samotnoci. Emocja bdca gwn spryn twego dziaania (w tym przypadku lk przed samotnoci) w gruncie rzeczy jeszcze bardziej zasila energi rzeczywisto, w ktrej jeste sam. Uczucia maj wiksz moc od sw. Co wicej, nie moesz stworzenia podanej rzeczywistoci uzalenia od drugiej osoby. Nie mona, na przykad, urzeczywistnia sytuacji, w ktrej ta a nie adna inna osoba ma by twoim partnerem, bez jednoczesnego naraania na szwank wasnej uczciwoci. W takim przypadku bowiem twoje pragnienie nie jest czyste. Stwarzanie rzeczywistoci (stanu bycia, a nie rzeczy) naley wycznie do ciebie. Jeli twoje pragnienie moe zosta zaspokojone tylko przez dziaania podjte przez drug osob, wwczas folgujesz swojemu ego.

WICZENIE JASNEGO OGLDU WASNYCH PRAGNIE (wiczenie pisemne) Zapisz stan bycia, jaki chciaby w sobie wytworzy. Dodaj do tego warunki yciowe czy rzeczy, jakie mgby ten stan przynie ci w rzeczywistoci fizykalnej. Zapisanie tego na papierze sprzyja osadzeniu twoich myli w fizykalnoci i niczym magnes ma moc przycigania twych pragnie. Oto przykad takiego wykonanego wiczenia:

Pragn wytworzy w sobie zdolno wikszego okazywania mioci. Gdybym mia w sobie wicej mioci, w moim yciu mogyby pojawi si nastpujce rzeczy: zdrowe poczucie wasnej wartoci, partner yciowy, praca, za ktr jestem doceniany, przyjaciele, ktrzy mnie kochaj. Pomyl i sprbuj poczu, co te budujce wartoci wniosyby do twego ycia. * Etap 1: Postpuj niby naprawd Pierwszy krok to postpowanie niby naprawd. Innymi sowy, udajemy na powanie! Jeli chodzi o to, w jakich kategoriach wszechwiat postrzega twoje czyny, to nie ma istotnej rnicy midzy udawaniem swojej rzeczywistoci a prawdziwym jej stwarzaniem. Dziki udawaniu moesz poczu, jak to jest w twej upragnionej rzeczywistoci. Gdy zaczniesz rozumie, jakie to uczucie, bdziesz mia ju ponad poow drogi do niej za sob. Kiedy ju wiesz, jak by si czu w swej wybranej rzeczywistoci, zacznij postpowa tak, jak gdyby istniaa naprawd, coraz czciej i z wikszym zapaem. W ktrym momencie koczy si udawanie i zaczyna prawdziwa" rzeczywisto? Tego nie da si okreli. Lepiej nie prbowa, bo mona to przypaci blem gowy! Zreszt to nie ma znaczenia. Udawanie upragnionej rzeczywistoci to co na ksztat treningu, dziki ktremu uczysz si by wiadomym twrc. Powiedzmy, e pragniesz odnie sukces w yciu. Musisz dokadnie si zastanowi, co oznacza dla ciebie pojcie sukcesu. Kiedy ju wiesz, zacznij udawa, e wszystko znakomicie ci wychodzi. Wymaga to powicenia oraz zaangaowania twej lubujcej si w zabawach jani. Bdziesz musia ucisza gos nastawionego negatywnie ego, mwicy ci, e nic si nie udaje. By moe nosisz w sobie wzorzec, polegajcy na cigym umacnianiu w sobie przekonania, e jeste nieudacznikiem. By moe gustujesz we wasnych dramatach i obnoszeniu si ze swymi porakami przed innymi. Ale wystrzegaj si negatywnych myli, poniewa w rzeczywistoci objawisz ide sukcesu w wydaniu negatywnym przez cige odnoszenie sukcesu" w nieudacznictwie! Zamy, e twym ostatecznym celem (w ramach fizykalnego urzeczywistniania) jest praca redaktora w wydawnictwie. Ale obecnie mieszkasz w miecie, gdzie nie ma adnych wydawnictw. Zamiast tego smaysz naleniki w restauracji. Masz jednak wybr. Moesz smay naleniki z obola min i narzeka na swj los, skary si, e nigdy nie zostaniesz redaktorem, albo moesz woy w to ca swoj energi i sta si specjalist od smaenia nalenikw! Wwczas bdziesz uosabiat ide sukcesu. Jako niedocigy fachowiec od nalenikw, bdziesz postpowa jak zwycizca, a w lad za tym pjdzie kady aspekt twego ycia. Poniewa niesiesz ze sob przez ycie ide i energi sukcesu, odniesiesz w kocu powodzenie we wszystkim, za co si zabierzesz. To takie proste! Przyjcie postawy zwycizcy oznacza tu wiadomo, e smaenie nalenikw nie jest twoim * *

przeznaczeniem, ale w tej chwili pomaga ci to w pracy nad sob, przed wkroczeniem w nastpn faz twej wietlanej kariery. Postrzeganie i postawa s kluczami do tworzenia upragnionej rzeczywistoci. Przekonasz si, e niebawem przestaniesz udawa, gdy uwolnisz rzeczywist energi wartoci, do ktrej dysz.

Wtedy udawanie przechodzi w stawanie si. WSPOMAGANIE WIZJI (wiczenie medytacyjne) Zamknij oczy na krtk chwil i odpr si. Pomyl o celu, jaki sobie postawie. Wyobra sobie, e zachowujesz si, pod wzgldem emocjonalnym i energetycznym, tak, jakby to, co sobie upatrzye, ju znalazo si w twoim yciu. Jeli sprzedajesz samochody, zobacz, jak rozpiera ci energia sukcesu. Kiedy wzniesiesz si na sam szczyt tej emocji, po praw rk na tym obszarze swego ciaa, gdzie intuicyjnie wyczuwasz swj orodek lku. Nastpnie po lew rk tam, gdzie intuicyjnie wyczuwasz swj orodek mocy i zasilania. Przenie t moc na wizj, ktr masz przed oczami wyobrani. Poczuj, jak wszystkie twe obecne lki zostaj uleczone i zastpione moc. Patrz, jak twoja wizja i twj cel nabieraj wyrazistoci. Powtarzaj to jak najczciej. wiczc zauwaysz, e twj cel i wizja z wolna si zmieniaj.

Wane jest, aby nie przeszkadza samemu sobie. Oznacza to, e naley pozwoli, aby naturalny proces bieg swoim torem, i powstrzyma si przed wydawaniem sdw na przykad, e twoim zdaniem, zmierza nie tam, gdzie powinien. Nie wysuwaj pod adresem wszechwiata prb obwarowanych warunkami, poniewa wszechwiat nie zna warunkw.

Etap 2: Bd bezwarunkowy Wiele osb poprzestaje na daniu: Chc to po swojemu albo wcale!". To dyktuje ego, roszczenie takie nie jest wyrazem caej, zjednoczonej jani. Wszechwiat jest miejscem wolnym od warunkw. Jeli bdziesz prbowa stawia mu warunki, w odpowiedzi stworzy ci rzeczywisto uwarunkowan, ktr niezwykle ciko bdzie przeksztaca. Z tego gwnie powodu ludzie uwaaj, e tworzenie przechodzi im z takim trudem. Jeli prosisz wszechwiat o co i zaznaczasz, e musi to si speni w taki sposb", wprowadzasz zamt. Takie danie pynie z ego, za wszechwiat rozumie jedynie mow scalonej duszy. ycze ego nie da si wyrazi w sposb jasny poza obrbem ludzkiej rzeczywistoci. Dlatego wydaje si, e twoje starania s prne. Bycie bezwarunkowym oznacza dopuszczenie, e wszechwiat speni pragnienie w sposb, jaki uzna ze swej szerszej perspektywy za najbardziej stosowny. Czy wyrzuciby darmowe jednocentwki, poniewa s zbyt drobne, a przy tym chtnie przyj piciocentwki? Piciocentwka moe ci si trafi raz na dzie, za to darmowe jednocentwki w sumie mog ci przynie dziesi dolarw dziennie. Nigdy nie dowiesz si, ile moesz zyska, chyba e przyjmiesz te jednocentwki i dostrzeesz w nich zamiast oznaki niedoboru przejaw obfitoci.

Bycie bezwarunkowym oznacza ufno w to, e cokolwiek spotyka ci na danym etapie ycia, ma swj powd, swj cel. Nie chodzi jednak o to, aby godzi si z tym na cae ycie. Znaczy to po prostu, e w obecnej chwili stanowi to dla ciebie najodpowiedniejsze dowiadczenie. W nastpnej chwili wszystko moe ulec zmianie. Ale jeli przerwiesz proces odrzucajc to, co ci przypado w udziale, w kocu odetniesz si na dobre od dowiadczenia otrzymywania i

zostaniesz z niczym. Ludzie zakadaj te bdnie, e wola wszechwiata (zestrojonego z ich wysz jani) oraz wola ich 'ego popadaj ze sob w konflikt. Sdz, e zaparcie si wasnej indywidualnej woli na rzecz wyszej rwna si wyzbyciu wszelkiej wadzy, w zwizku z tym nie jest podanym stanem bycia. Jednake wola wszechwiata (twej wyszej jani) i wola twojego ego s ze sob w zgodzie, kiedy panuje w tobie naturalna rwnowaga. Jeli dostrzegasz konflikt, sprawia to twoje pene obaw ego. Nie myl wybrykw ego z twoim prawdziwym stanem istnienia. Kiedy ustanowisz waciw relacj ze swoim ego i pomoesz mu upora si z jego lkiem, zauwaysz, e w rzeczywistoci nie ma rozdwiku midzy tw wysz wol a wol twego wiadomego ja". Zaczynaj si ze sob stapia w zdrowym poczuciu mocy. ODCZUWANIE NIEWYCZERPANEJ OBFITOCI (wiczenie medytacyjne) Zamknij oczy i postaw przed oczami swojej wyobrani cel, ktry uprzednio okrelie. Staraj si zachowa otwarto wzgldem sposobu, w jaki chcesz, aby si speni. Popatrz, jak twj umys zapeniaj nowe twrcze, miae pomysy, ktre bd sposobami na spenienie twojego pragnienia. Powiedzmy, e chcesz mie wszystkiego w brd. Pocztkowo moe wydawa ci si, e do tego potrzeba mnstwo pienidzy. Uwolnij si od tej myli. Poniewa nie obwarowujesz swego celu adnymi warunkami, przyjrzyj si, co moe ci zaoferowa wszechwiat. Widzisz nagle, jak otrzymujesz bilety na darmowe przeloty samolotem i zaproszenia od przyjaci w dalekich stronach. Ssiedzi przynosz ci jedzenie, i tak dalej. Im wicej dajesz z siebie, tym wicej dostajesz w zamian. Mona mie wszystkiego w brd bez przepywu gotwki. Niech wyobrania objawia ci, jak moesz zapewni sobie obfito bez adnych warunkw; nie dopuszczaj do gosu ego, ktre zawsze bdzie przeciwnego zdania. Poczuj, jak z tego pynie moc dla ciebie. Po skoczeniu otwrz oczy. * * * Etap 3: Wszystkie twe siy w jedno ogniska" W tej fazie chodzi o potwierdzenie, e w procesie uczestniczy caa twoja rzeczywisto, kady jej aspekt. Twoja wiadomo przypomina wir, wsysa i przetwarza inne. Twj cel zajmuje miejsce w samym rodku wiru. Oznacza to, e wszystko, co wcigasz do swojego ycia bez wyjtku ma odniesienie do tego celu, zasila jedno, jedyne ognisko. Na przykad, pragniesz odnie sukces. Pochania ci praca nad sukcesem, a tu nagle apie ci grypa. Leysz w ku przez trzy dni, a praca stoi w miejscu. Dlaczego co takiego przeszkodzio mi w realizacji mego zadania?", moesz pomyle. Zrozum jednak, e zachorowanie na gryp nie jest przeszkod, lecz skadow ogniska i nurtu twojego procesu. Zasila to, na czym ogniskuje si twoja rzeczywisto. Gdzie w gbi ciebie dzieje si co, co wymaga, aby polea troch w ku.

Kady aspekt twej rzeczywistoci wspomaga w punkt skupienia, niezalenie od tego, czy wierzysz w to czy nie! Dobrze, aby zda sobie z tego spraw i przesta zadrcza si za stworzenie czego tak negatywnego". Nic nie przechodzi z zewntrz. Ognisko zawsze jest zasilane. Moesz nie by wiadomy, jak czy dlaczego dziej si pewne rzeczy w twoim yciu, ale to nic nie szkodzi. Gdyby rozumia wszystko, co skada si na twoj rzeczywisto, za

bardzo by by zajty zastanawianiem si nad tym i nie mia czasu na samo ycie! Waniejsze ni wiedza jest ycie. OGLDANIE ZASILANIA (wiczenie medytacyjne) Ponisze wiczenie ma ci pomc w zmianie postrzegania tych wypadkw przychodzcych z zewntrz". Zajmij wygodn pozycj i zamknij oczy. W rzeczywistoci, jak starasz si obecnie wytworzy, odszukaj zdarzenie, ktre wydawao si przeszkod na twej drodze. (Jeli byo wicej, wybierz jedno.) Wychodzc z zaoenia, e wszelkie dowiadczenia wspomagaj ognisko, przyjrzyj si temu przykadowi zakcenia". Czy widzisz, w jaki sposb wie si z twym dowiadczeniem? Jak rol moe odgrywa w urzeczywistnieniu twojego celu? Nie potrzebujesz docieka prawdziwej przyczyny zaistniaego zdarzenia, rozwaaj swobodnie moliwe powody i poczuj wsparcie, jakiego moe wanie udziela ci wszechwiat. Przekonaj si, czy potrafisz odczu, e to zdarzenie istotnie zasilio ognisko. * Etap 4: Pozwalaj i ufaj Komu moe wyda si, e to jest rwnoznaczne z biernoci i dlatego moe si przed tym wzbrania. Mona pomyle, e przez pozwalanie i ufanie niczego si nie robi. Ale w rzeczywistoci dokonuje si czego potniejszego anieli przez prbowanie". Dziki temu etapowi przestaniesz prbowa i wreszcie bdziesz", gdy nie mona jednoczenie prbowa" i by". Prbowanie sugeruje wewntrzny opr przed wynikiem, wic jeli zorientujesz si, e znw prbujesz co zrobi, zadaj sobie pytanie, dlaczego bronisz si przed wynikiem. Moe kryje si w tobie lk albo obrae nie sprzyjajc por. Prbowanie to nie to samo co dziaanie. Dziaanie jest bliskie byciu. Jeli czym jeste, dziaanie przychodzi automatycznie. Prbowanie czasami stanowi wymwk od dziaania. wiczc si w pozwalaniu i ufaniu, musisz zaprzesta prbowania. Ten etap wymaga od ciebie dokadnego rozpoznania, czego twojej rzeczywistoci w danej chwili potrzeba. Ufno nie rwna si zakadaniu, e wszechwiat da ci to, czego chcesz i wtedy, kiedy chcesz. To s pragnienia uwarunkowane. Ufno oznacza, e w gbi serca wiesz, i cokolwiek ci si przydarza, jest konieczne, i wycigasz nauk z kadego z takich dowiadcze. Pokadaj swe zaufanie w przebiegu, a nie w uwidocznionym rezultacie. Jeli liczysz wycznie na upragniony wynik, nastpuje rozczarowanie, gdy nadzieja moe prowadzi do rozpaczy. To moe da pocztek nie koczcemu si pasmu rozczarowa i obali twoj wiar w cay proces. Sukcesu nie wolno utosamia z osigniciem namacalnego wyniku. Kiedy bye may, naturaln kolej rzeczy ufae swojej matce. Lecz w pewnym momencie matka zawioda ci, poniewa nie daa ci upragnionego lizaka. Niebawem, kiedy twe pragnienia si nasiliy, a matka nie za kadym razem je zaspokajaa, przestae jej ufa. * *

Tak naprawd, jej zadanie nie polegao na folgowaniu twoim zachciankom, lecz na zapewnieniu ci podstawowych wartoci wewntrznych, takich jak mio, poczucie bezpieczestwa, opieka, a nie zewntrznych cacek". To samo dotyczy twojej rzeczywistoci. Zaufaj swej rzeczywistoci, ktra obdarza ci tym, czego naprawd potrzebujesz w swojej istocie, a wic opiek, mioci, radoci. Cechy te gotowe s lada chwila w tobie si ujawni. Najpierw

bowiem musisz nauczy si obdarza nimi innych, aby mc je otrzyma samemu. Postaw pozwolenia dobrze oddaje nastpujca analogia: Pyniesz w d rzeki kajakiem, wiosa trzymasz w pogotowiu tu nad powierzchni wody. Prd adnie niesie ci w d rzeki, wic nie ma potrzeby korzystania z wiose. Jednak raz na jaki czas zanurzasz wioso w wodzie, aby nieznacznie zmieni kurs i omin niebezpieczn ska. Gdyby nie podda si naturalnemu biegowi rzeki, wiosowaby dziko starajc si j ujarzmi. Koniec kocw krciby si w kko i straci z oczu brzeg. Poniej podane jest wiczenie, ktre wspomaga proces zestrajania si z naturalnym nurtem wszechwiata. DAJ SI PONIE NURTOWI (wiczenie medytacyjne) Kiedy si wyciszysz wewntrznie, zapytaj siebie szczerze, czy jeste gotw zaniecha prb i podj dziaanie. Rozwaaj swobodnie t myl. Zobacz, jakiego rodzaju energi emocjonaln ona wytwarza. Co dla ciebie oznacza zaprzestanie prb? Wyobra sobie, e przestae prbowa" osign swj cel. Jednoczenie po rce tak jak przy poprzednim wiczeniu (praw rk na orodku strachu a lew na orodku siy). Ujrzyj swoj rzeczywisto w miar, jak przestajesz prbowa i zarazem zasilasz si energi, ktrej przepywem przez twoje ciao kierujesz. A teraz szybko rozprowadzaj energi po swoim ciele, poczuj moc pync ze zdania si na nurt, z postawy pozwalania i ufania. Przekonaj si, e zaniechanie prb nie oznacza wyrzeczenia si celu. W rzeczywistoci przyblia go do ciebie. Poczuj przypyw sil w sobie. * Etap 5: Bd cierpliwy Znasz moe powiedzenie: Biegu rzeki nie da si przyspieszy". Bez wzgldu na to, jak mocno bdziesz wiosowa, nie wpyniesz na bieg rzeki, co najwyej wywrcisz si lub wpadniesz w wir. Prbujc przyspieszy bieg zdarze moesz jedynie przysporzy sobie kopotw. Cierpliwo wystawia czowieka na cik prb, poniewa w swym naturalnym stanie istnienia nie dowiadcza on opnienia midzy myl a urzeczywistnieniem. Nie przywyke czeka, a wszechwiat si dostosuje do twego yczenia! Jeli to pojmiesz, oszczdzisz sobie w obecnym yciu w wiecie fizykalnym wielu przykroci. Zastanw si, z czym kojarzy ci si cierpliwo. Zobacz, jakie lki i frustracje w tobie wywouje. Jeli wstawisz ciasto do piekarnika, musisz zaczeka, a si upiecze. Jeli bdziesz co chwila zaglda do rodka, nie przyspieszysz tego procesu. To samo odnosi si do twego stawania si. Dojrzewaj w gbi ciebie siy, ktrych ego nie dostrzega. Dopki te procesy si nie dopeni, niczego w swej rzeczywistoci nie zmienisz. * *

Uniewaniajc je przeduasz sw wasn ewolucj. Z kolei postawa cierpliwoci sprzyja twemu stawaniu si. Wane jest, aby to zrozumie, uhonorowa i ufa, e wszystko jest jak trzeba. wiczc si w cierpliwoci, oddawaj si zabawie i zajciom, ktre wnosz do twego ycia rado i mio. Ta energia w istocie stanowi cudowny piekarnik, w ktrym dojrzewa to, co urzeczywistniasz, zanim bdzie gotowe w odpowiednim czasie ujrze wiato dzienne. W okresie wyczekiwania dzieje si co piknego i zarazem gbokiego. Jeli zakcisz ten okres, odbije si to na wyniku kocowym. Jeli wstawie do piekarnika suflet, na pewno opadnie, gdy bez przerwy bdziesz otwiera i

zatrzaskiwa drzwiczki! Jeli jednak bdziesz sta przy piekarniku i przyglda si cae dwadziecia minut, jak piecze si ciasto, zobaczysz, e z wolna podnosi si i zmienia barw. Jeli nie potrafisz cierpliwie czeka, umknie ci pikno tego przeistoczenia. Cierpliwo, wyczekiwanie, bezruch to pojcia od dawna uznane przez mistyk Wschodu. Przedstawiaj one stan istnienia raczej ni pustk. Dla wiata Zachodu czekanie to prnia i std wanie bierze si napicie i stres. PRZEKSZTACANIE NIECIERPLIWOCI (wiczenie medytacyjne) Wycisz si wewntrznie. Wyobra sobie, e siedzisz na brzegu piknego stawu. Wok ciebie zieleni si trawa, nad gow rozciga si bkitne niebo i piewaj ptaki. Spjrz na tafl wody i zobacz, jak ze stawu wyrasta maleki pd. Skup na nim ca sw uwag tak, aby ten pd znalaz si w centrum caej twej rzeczywistoci i twej percepcji. Patrz, jak ronie powoli, niemal niedostrzegalnie. Wanie nie widzisz, jak si przesuwa, ale wyczuwasz jego wzrost, jak gdyby dostroi si do procesu jego stawania si. Patrz, jak tworzy si pk, z pocztku wielkoci gwki szpilki. Pikno tego zjawiska urzeka ci. Nie przyszoby ci do gowy, aby szarpa za maleki pd i w ten sposb przyspieszy jego wzrost. Zamiast tego siedzisz cierpliwie i przygldasz si, jak si rozwija. Pk rozrasta si, a ty, zachwycony, obserwujesz w cud. Nie ma w tej chwili rzeczy waniejszej. Wyobra sobie, e dostrzegasz bia plam u szczytu pku, gdy ten wolniutko zaczyna si rozchyla. Poczuj zachwyt na myl, e cho nie widzisz, jak pd ronie, spostrzegasz jego przemian. To niemal tak, jakby ty zmienia si na tyle, aby dostrzec w cud. Pk powiksza si i biaa plamka zaczyna wystawia nad koniuszek pka. Widzisz, jak pk nabrzmiewa i wyduaj si biae patki. Masz wraenie, jakby zmiany dokonujce si w tym swj udzia czy proces ten przebiega niezalenie od ciebie. To nie ma znaczenia, gdy twa wiadomo zmienia si w takim samym tempie, jak dojrzewa pk. Teraz widzisz, jak rozchylaj si licie. Pk wci jest drobny. Gdy mu si przygldasz, ronie i ju wiesz, e to kwiat lotosu. Zaczynaj si rozwija patki. Patrz, jak rozkwita i osiga sw peni jako kwiat lotosu. Nie spiesz si. Nie poganiaj zjawiska. Przeznacz na to tyle czasu, ile potrzeba na dowiadczenie tego niezwykego wydarzenia. Kiedy twj kwiat osign szczyt swego istnienia, swj najwyszy potencja yciowy, przerwij wiczenie i sta si tosamy z nim. W tym wiczeniu twa wiadomo i twoje dowiadczenie stay si jednym, podobnie jak ma to miejsce, gdy wytwarzasz swoj rzeczywisto. Twoja wiadomo zawsze zjedna si z tym, co urzeczywistniasz. W ten sposb zostaje wyraona jedna idea, jeden zamys. Teraz we ten kwiat i umie go wewntrz swego serca. Ilekro ogarnia ci bdzie zniecierpliwienie, wspomnij to dowiadczenie. Nie ma czego takiego jak zmarnowany czas.

Wszystko, czego zaznajesz, stworzye z wasnego wyboru. Nie powoao tego do istnienia twoje ego, ale twa cakowita istota, ktra obejmuje te tw wysz ja. Twoje wybory pyn z poziomu jani wykraczajcego daleko poza twe wiadome ja" i jego pojcie rzeczywistoci. Etap 6: Chwal rzeczywisto i przejd do swych wyszych celw W miar jak pokonujesz te kolejne etapy stwarzania swej rzeczywistoci, sabnie nieodparta potrzeba ego sprawowania kontroli, a twe cele coraz wyraniej zestrajaj si z celem boskim. Zauwaasz, e twoja wola i wola

boska to jedno i to samo. Im mocniej ufasz i pozwalasz, im mocniej wyra asz to, czym pragniesz si sta, tym bardziej utosamiasz si z boskim celem. Inaczej by nie moe. Jeli odnosisz wraenie, e zwlekasz z dojciem do celu, to niechybna oznaka, e musisz jeszcze nad sob popracowa. Wsuchaj si w wyrane sygnay, jakie le ci twoja rzeczywisto. Udrka pojawia si tylko wtedy, gdy sam osdzasz siebie jako nieudacznika, poniewa tempo urzeczywistniania wydaje si twojemu ego zbyt powolne. Jeli woysz w to sw energi i serce, dowiadczysz w sobie gbokiego spokoju i przestaniesz zamartwia si w sw zdolno do urzeczywistniania. Rozpyn si rozterki i frustracje, gdy poczujesz sw moc i wi ze wszechwiatem. Trzeba tylko, aby wykona pierwszy krok i kroczy t drog stawiajc za kadym razem, pomimo przeszkd, may krok do przodu. Uwierz w swe boskie przewodnictwo. Przede wszystkim uwierz w siebie. STAWIANIE NA SWOIM (wiczenie medytacyjne) Wyobra sobie wok siebie wir energii. Ty jeste jego ogniskiem. Postaw sobie jaki cel, niech to bdzie raczej stan bycia ni fizyczna manifestacja, i wprowad ten cel w sam rodek otaczajcego ci wiru. Pocz si emocjonalnie z tym celem. Jakie to uczucie by ide, ktr pragniesz wyraa? W ognisku tego wiru poczuj ponce z tego uczucie i energi. Pomyl, jak dobrze byoby by w peni sob, sw cakowit istot. Ufaj, e wiesz, jakie to doznanie. Zatrzymaj je, pozwl mu urosn, uwalniajc si od uwarunkowa. Poczuj, jak zalewa ci wiato energia bijca z twojego wszechwiata. Przedstawia ono wszelkie moliwe sposoby, w jakich moe si objawi twoja rzeczywisto. Niech wiato to przeniknie do twego wiru, zasili go. Energia twego wiru staje si potniejsza, poniewa ty dopuszczasz do niego wszystko, co ma do zaoferowania wszechwiat. Wir przyspiesza. Wszystko, co dostaje si w zasig jego energii, wspomaga ciebie nawet te rzeczy, z ktrymi nie czujesz si zwizany. Poczuj, jak te nowe rzeczy wpadaj w twj wir; wiedz, e w jaki sposb s czci ciebie i tu jest ich miejsce. Przebywajc w samym rodku energii wiru, oddaj si jej, zapadnij w ni niczym szmaciana lalka, niech ona ci podtrzyma. Zaufaj, pozwl, aby wir ci obj, przygarn. Odpr si cakowicie, poczuj, jak unosisz si na powierzchni". Moesz zda si zupenie na wir, ufajc, e jeste bezpieczny w tym rodowisku, ktre dla siebie stworzye. W objciach tej energii, przysta na chwil. Odnosisz wraenie, e kryjesz w sobie oaz spokoju, a wok ciebie szaleje burza. Niech ten cichy zaktek wewntrz ciebie pozostanie w bezruchu, ty za przyjrzyj si energii wirujcej wok. Wniknij w t energi myl, niech jej zoono ci wzbogaci. Przekonaj si, e nie ma pustki, nie ma zmarnowanego czasu, wszystko to wiadoma energia. Dowiadczajc tego, podzikuj sobie, chwal wir i obdarz go mioci. Niech przepeni ci wdziczno za wsparcie, jakiego zewszd doznajesz i przelij to poczucie wdzicznoci wirowi,

Bogu, Wszystkiego, Co Jest. Teraz uwolnij si od potrzeby wytwarzania wiru. Pocztkowo moe si on chwia czy zwolni, ale nadal wiruje. Poczuj, jak wir odsuwa si od twego ciaa. Lecz wci pozostajesz jego rodkiem, wci go odczuwasz. Niech rozejdzie si na zewntrz, w wiat fizykalny, i tam rozpocznie proces urzeczywistniania.

Niech ta rozka nie bdzie dla ciebie przykra, gdy przycigniesz do siebie nastpny wir. Patrz, jak ten pierwotny wir odsuwa si i rozprasza. To, e go nie dostrzegasz, nie oznacza, e przesta istnie. Ten wir to twj wytwr, poczty z twego wntrza. Teraz przenis si do wiata fizykalnego, aby tam dopeni dziea, ktre ty zapocztkowae. Niech wykona swoje zadanie. Wylij promie zotego wiata z orodka na czubku gowy, przez wszystkie kolejne czakry energii wzdu twego ciaa i przez czakr u podstawy twego krgosupa niech wniknie ono w Ziemi. Poczuj, jak ten promie zapuszcza si w samo jdro Ziemi, aby mocno ci w niej osadzi. * * * Nieustanne ksztatowanie wasnego przeznaczenia Dziedzina fizykalnoci kryje dla ciebie najwiksze wyzwania. Najtrudniejsze wyzwania przynosz najpikniejsze owoce. Cho istnieje przeznaczenie, nie jest niczym wicej jak prawdopodobnym kierunkiem, w jakim potoczy si twoje ycie, poniewa masz woln wol i zawsze moesz nada swojemu yciu taki kierunek, jaki uznasz za waciwy w danej chwili. W kadej chwili moesz urzeczywistni to, czego pragniesz. To, co w gbi duszy moesz odczuwa jako swe przeznaczenie, zazwyczaj stanowi twj wybr dokonany jeszcze przed narodzinami, co, co wybrae jako przewodni wtek twego obecnego ycia. Kroczc drog swego ycia, napotykasz na wiele sposobnoci utwierdzenia tego wyboru (tak zwanego przeznaczenia) albo odrzucenia obranego kursu cakowicie. Cho zudzenie rzeczywistoci fizykalnej mwi co innego, jeste zawsze twrc swojej rzeczywistoci, ktr powoujesz do istnienia swymi wyborami. Wci na nowo tworzysz swoje przeznaczenie, kad myl i uczuciem. Przekonania s owocem twych przemyle i dowiadcze. Stanowi podstaw twej rzeczywistoci. Gdy uzdrowisz swe myli i uczucia, przekonania z czynnikw krpujcych zmieni si w potne narzdzia urzeczywistniania. 9. JAK MIE WSZYSTKIEGO POD DOSTATKIEM I BY PRAWDZIWIE WOLNYM Twoja zdolno do urzeczywistniania obfitoci jest wprost proporcjonalna do twej umiejtnoci wytwarzania przestrzeni wok siebie. A za tym kryje si energia. Wyobra sobie, e stoisz w samym rodku swej rzeczywistoci, ktra otacza ci niczym koo. Niech to koo bdzie przedstawieniem przestrzeni, ktr stwarzasz, aby pomieci to, co powoujesz do istnienia. Niektrzy maj wok siebie ogromn przestrze, inni znikom. Wielko tej przestrzeni wiadczy o tym, ile obfitoci dopuszczasz do swego ycia. Rzecz jasna, obfito nie ogranicza si wycznie do pienidzy, obejmuje te mio, rado i poczucie, e masz to, czego ci trzeba. Twoja przestrze automatycznie si kurczy, gdy twe pojcia s zawone. Mog one dotyczy poczucia wasnej wartoci, atrakcyjnoci, godnoci czy zaradnoci. Mog by nabyte czy wpojone. Wskutek twych wasnych ciasnych pogldw na temat samego siebie zacieniasz przestrze wok siebie. Tkwic w tych ciasnych ramach, masz wraenie, e cigle musisz walczy o to, co masz, e nigdy ci nie starcza. Mistrzowie uczcy, jak osign obfito, w istocie pokazuj, w jaki sposb rozszerzy

wok siebie przestrze. Gdy twa przestrze rozrasta si, sprawia to zmiana zapatrywa. W rezultacie otwierasz si, przestaj ci krpowa ciasne ramy. Wtedy dopuszczasz do siebie wicej rdowej energii wszechwiata. Kiedy z pomoc energii powikszasz sw przestrze, naley j czym wypeni, w przeciwnym wypadku znw da o sobie zna twa skonno do zacieniania. Kiedy oddajesz si medytacji i wyobrazisz sobie t przestrze jako co

realnego, moesz skierowa do niej wiato, barwy i idee, ktre odpowiadaj temu, co zamierzasz stworzy. Oczami wyobrani ujrzyj przestronny pokj, nadaj mu taki wystrj, aby sprawia wraenie nieograniczonego. Ogo przed samym sob: Ta przestrze suy mojemu rozwojowi" albo Ta przestrze oddaje m rosnc obfito". W ten sposb moesz rozszerza granice tej przestrzeni, aby nigdy nie zasklepia si w sobie. Jeli tej przestrzeni nie wypenisz, skurczy si ponownie. Osnow fizykalnej rzeczywistoci s te do abstrakcyjne pojcia rodzce si w duszy. Oparte na twych przekonaniach, przybieraj ksztat w rzeczywistoci fizykalnej jako wiodce wyznaczniki twego ycia. Obfito rwna si iloci rosncej przestrzeni, jak sobie przydzielasz. Z kolei wyznawanie ograniczonoci j zacienia. Gdy zajmujesz si prac nad sob, warto stworzy sobie w mylach wiat symboli i metafor obrazujcy to, czego starasz si dowiadczy. W ten sposb ego nie bdzie si czuo zagroone, gdy jego uwaga zostanie odwrcona od istoty rzeczy. Osabnie mechanizm obronny ego, ktry zosta wzniesiony w celu uchronienia ci przed nowymi ideami i dalszym rozwojem. Kiedy nabierzesz biegoci w uniwersalnej mowie metafory i archetypw, wymiana informacji midzy tob a wszechwiatem przebiega bdzie znacznie sprawniej. Oto technika, kora stosowana regularnie, pozwoli ci naprawd odczu wiksz nieograniczono i swobod w obrbie twej wasnej przestrzeni. Pomoe ci te w urzeczywistnianiu i zharmonizowaniu si z biegiem rzeczy we wszechwiecie. STWARZANIE PRZESTRZENI DLA ZAISTNIENIA OBFITOCI (wiczenie medytacyjne) Za pomoc dowolnej techniki medytacyjnej wprowad si w stan wyciszenia. Kiedy wyciszysz si wewntrznie, wyobra sobie przestronny pokj. Jego ciany pomalowane s na biao, przez otwarte okna do pokoju napywa ciepy, oywczy powiew wiatru. Pokj nie jest umeblowany. Cho ogoocony, pokj emanuje atmosfer bezpieczestwa. Wyobra sobie, e ten pokj zaczyna wypenia zielona musujca energia. Mona t energi nazwa Zielon Elektromagnetyczn Energi Potencjau. ZEEP potrafi rozpycha ciany tego pokoju, jeli ca sw istot wyrazisz na to zgod. Poczuj, jak rozszerza te ciany. Zwr uwag na to, czy powikszanie pokoju przychodzi ci atwo czy te z trudnoci. To da ci rozeznanie w zakresie twego wewntrznego oporu. Rozszerzaj ciany i napeniaj pokj ZEEP. Przerwij wtedy, gdy intuicyjnie wyczujesz, e pokj zosta wypeniony dostatecznie. * * *

Ta zielona energia przedstawia naturaln energi wszechwiata, z ktrej maj prawo korzysta

wszystkie istoty. Nie ma na ni limitu, nie jest racjonowana po trochu. Nie ma powodu wic, aby j oszczdza. Moesz jej otrzyma tyle, ile potrzebujesz, ilekro zajdzie konieczno. Jeli wydaje ci si, e natrafiasz na opr lub e energia jest na wyczerpaniu, musisz wiedzie, e pynie to wycznie z ciebie. Oznacza to, e czeka ci jeszcze praca nad sob w takich dziedzinach, jak poczucie wasnej wartoci, mio wasna i godno.

Najlepiej wykonywa to wiczenie codziennie, aby zapozna si z tym pokojem, poniewa oddaje on naprawd twe przekonania i twj potencja. Z czasem dostrzeesz relacj zachodzc midzy nim a twym zewntrznym yciem. Bardziej zharmonizujesz si te z zielon energi i nabierzesz wikszej wprawy w posugiwaniu si ni w yciu. Kiedy ju si z ni zupenie utosamisz, to znaczy, e zdoae przezwyciy swe ciasne pogldy i stae si w wikszym stopniu wiadomym twrc. Wykorzystanie do tego celu zielonej elektromagnetycznej energii potencjau jest konieczne, gdy pokj musi by wypeniony, w przeciwnym razie ciany znw si zejd. wiato jest skadnikiem twej duszy i twego ciaa, dlatego musi ono aktywnie uczestniczy w twych twrczych pracach. Brak wiata powoduje zacienienie, wic im wicej wiata zmiecisz w tym pokoju, tym bardziej si rozwiniesz. Gdy poczujesz w sobie wiato, budzi si twa duchowa istota. Ziele to podna energia tworzenia. Zestrojona jest z biciem twego serca. Zielone wiato skupia twe twrcze zamysy. Rozumie to twa niewiadomo, poniewa obeznana jest z symbolik i mow archetypw. Przekonania i pogldy nie s wycznie spraw twego umysu wiadomego. W gruncie rzeczy, to zapatrywania, ktrych umys nie jest wiadomy, wpywaj na twe ycie w o wiele wikszym stopniu, ni skonny jeste przyzna. Dlatego trzeba jednoczenie zaj si pogldami i przekonaniami na poziomie podwiadomoci. Istnieje wiele metod pracy z podwiadomoci. Niektre s od dawna uznane, jak terapia Gestalt, inne okrelane s jako alternatywne", na przykad hipnoterapia czy rebirthing. Wybierz to, co w stosunku do ciebie najlepiej skutkuje i najbardziej ci odpowiada. Osdzanie wasnych postpw naley do najbardziej szkodliwych zaj, jakim moesz si oddawa. Przerywa przepyw energii i zacienia tw przestrze, uniemoliwiajc wykorzystanie ZEEP w caej jej peni. Osdzanie to mechanizm obronny, ktry wstrzymuje twj rozwj. Mechanizmy obronne utrudniaj wykrycie pogldw, ktre ci ograniczaj. Najbardziej zdradzieckimi ich postaciami s osdzanie i poczucie winy. Z kad warstw przekona, ktre ci krpuj, wystpuje warstwa ochronna. Tylko wtedy gdy stawisz czoo tym zaporom, ujrze w caej jaskrawoci swe pogldy i zapatrywania. Ten ukad pogldw i strzegcych ich mechanizmw obronnych przypomina cebul. Najatwiej usun zewntrzne warstwy, poniewa z reguy jeste ich bardziej wiadomy. Mog one obejmowa wspomnienia z przeszego ycia, z dziecistwa, albo wstydliwe postpki i nauki, jakie z nich wycigne. wiczenie obfitoci moesz wykonywa za kadym razem, gdy wypisujesz czek, na przykad, aby opaci rachunki. Wyobra sobie, e znajdujesz si w swej przestrzeni naadowanej ZEEP. Zamknij oczy i wyobra sobie, e przenika ci ta zielona energia. Niech spynie po twoim ramieniu i po pirze na czek. Poczuj, jak czek, piro, twoje pienidze i ty stajecie si jednoci.

Bd ni. Wypisz czek z ca energi obfitoci, jak moesz przywoa. W czek do koperty, zaklej j. Przylep znaczek. Od j i przesta si przejmowa. Przesta si martwi tym, e masz za mao. Polij kopert w wiat bezwarunkowo. Idc w wiat, pomnoy twoj przestrze. Jej energia do ciebie powrci. Naadowae ni czek i to, co za nim si kryje. Niesie ze sob wibracj twego podpisu i energia w kocu wrci tam, skd wysza. Niezaleno finansowa Wane jest, aby ludzie nauczyli si by samowystarczalni pod kadym moliwym wzgldem. Nie chodzi tu o to,

aby

uchroni

si

przed

wiatowymi

klskami

czy

skorumpowanym

rzdem.

Samowystarczalno, o ile nie jest podyktowana lkiem, moe zaowocowa wewntrzn moc. Samowystarczalno na gbszym poziomie moe przynie suwerenno duchow poczucie, e sam jeste rdem swojej mocy. Im bardziej stajesz si samowystarczalny, przestajesz obcia infrastruktur i instytucje, od ktrych zalena jest wikszo ludzi na przykad, zaopatrzenie w ywno. Gdy stajesz si bardziej samodzielny, spoeczne przemiany trac na swej dramatycznoci. Im bardziej zaleny jeste od systemu, tym wicej, ze strachu, z niego czerpiesz, i system si wyczerpuje. W takiej sytuacji system nie moe si przeksztaci, gdy ma na utrzymaniu za duo ludzi. Gdyby pragn zachowa majtek w czasach spoecznego zamtu, najlepiej zainwestuj go w co trwaego ziemi, nieruchomoci, zoto, srebro czy inne wymierne dobra, ktre mona wymieni w nagych wypadkach. Otrzymasz wtedy co namacalnego w zamian za swe bogactwa. Dziki temu twj majtek moe przetrwa gospodarcze zaburzenia. Na przestrzeni dziejw pojcie wartoci ulego wypaczeniu z powodu rosncego zaduenia. W dowolny sposb ustalano warto wedle yczenia monych tego wiata. Warto jednego dolara zawiera si wycznie w iloci chleba, jaki mona za niego kupi, a to moe zmieni si w jednej chwili. Innymi sowy, nie dowiadczylicie w swoim yciu tego, co znaczy warto staa. Nie poznalicie te wasnej wartoci i tym samym swego bogactwa poniewa wasze pienidze to tylko papier. Stoj za nim jedynie puste obietnice. Zapomnielicie prawdziw natur wartoci. Prawdziw warto ma to, czego mona uy w niezawisym stanie istnienia, niezalenie od umownej wartoci nadane/ mu przez innych. Do takich namacalnych dbr naley ziemia, najcenniejsza z nich, gdy stanowi podstaw istnienia. Warto stanowi te metale, ktre mona wymieni, odzie, woda, narzdzia, zdolno wytwarzania zasobw ywnociowych, cokolwiek suy podtrzymaniu suwerennego stanu istnienia. Kiedy lokujesz swe bogactwa w wymiernych dobrach, ktre sprzyjaj samowystarczalnoci, nabierasz poczucia wasnej wartoci. Nastpuje w tobie wewntrzna przemiana. Wyzbywasz si uzalenienia od systemu. Naucz si by mniej uzalenionym od maonka, partnera, rodzicw, rzdu, gospodarki. Stajc si bardziej samodzielnym, zmniejszasz obcienie systemu. Jeli sabnie nacisk, przeksztacenie si systemu moe dokona si w mniej drastyczny sposb. To przyniesie korzy obu stronom. Pozwoli ci pozna siebie i swoje moliwoci na poziomie daleko wykraczajcym poza sam intelekt. Pociga to za sob subteln lecz potn przemian wewntrzn z zalenoci do samowadnoci. Zmierzajc ku niej, dostrzeesz w sobie cudowne zmiany, ktre znajd pniej odbicie w wiecie. To tylko sugestie. Kieruj si wasn intuicj. Jeli ze strachu jeszcze bardziej uzalenisz si od systemu, z pewnoci zaznasz chaosu. System nie jest w stanie udwign takiego ciaru. Zaamie si. Co podobnego zdarzyo si w Rosji. Rzd nie ma zastpowa wam rodzicw. Jego zadaniem jest chroni i pomaga, ale w kocowym rozrachunku wadza naley do was.

Zrzekajc si jej na rzecz rzdu, zdajc si na jego opiek, zaprzepacie swoj moc i stworzye poywk dla korupcji. Staroytne teksty, na przykad Biblia, ostrzegaj przed zem, jakim jest lichwa. Mwi, e jest ona pocztkowym ogniwem acucha, ktry prowadzi do zniszczenia. Jest w tym prawda, gdy kiedy poyczanie na procent si rozpowszechnio, przestao si liczy dobro jednostki. Wic jeli moesz, nie zacigaj poyczek na procent. Jeli musisz, dobrze si zastanw. Cay proces oparty jest na fikcyjnym pojciu bogactwa i w gruncie rzeczy przypomina

hazard. Wprowadza zakcenia. Cho wydaje si korzystny dla ciebie, zmusza ci, aby wicej pracowa i odbiera ci czas przeznaczony na rozkoszowanie si owocami wolnoci. W systemie opartym na indywidualnej odpowiedzialnoci korupcja jest niemoliwa. Korupcji ulegaj systemy, ktre nie sprzyjaj wolnoci jednostki i maj zaleno wpisan w sam sw struktur. Dlatego niemal kady rzd w dziejach dopuszcza si naduy. Rzdy przerodziy si w twory pozbawiajce ludzi samowadnoci i odpowiedzialnoci. Gdy to si stanie, rzd i spoeczestwo wikaj si we wzajemne uzalenienie i trac wolno i zdolno do dalszego rozwoju. Taki ukad oparty na wspzalenoci prowadzi do rozprzenia i upadku, chyba e u podstaw rozpocznie si ewolucja, poczwszy od poziomu jednostkowego. Taka ewolucja u podstaw wanie ma miejsce. Nie wiadomo jednak, czy doprowadzi do przeksztacenia przed upadkiem samego systemu. Bogactwo ma znaczenie tylko wtedy, gdy odczuwasz niedostatek. To zjawisko biegunowe. W swym prawdziwym stanie dowiadczasz nieskoczonej obfitoci. Wikszo ludzi nie odnalaza jeszcze swej drogi do tego stanu i nie korzysta z jego dobrodziejstw. Zamy, e mgby mie wszystko, co chcesz, na zawoanie. Jak okreli wwczas bogactwo? Pojecie bogactwa znika, poniewa jego miar jest niedostatek. Bogactwo to przeliczenie tego, co ty masz, w stosunku do tego, co ma drugi lub czego nie ma. Niektre spoecznoci pozaziemskie, na przykad Plejadianie, wyksztaciy system rwnej wartoci, ktry jest odbiciem ich przekona na temat obfitoci oraz panujcej tam wolnoci. Wbrew pozorom, system taki moliwy jest wycznie dziki ogromnej duchowej i emocjonalnej ewolucji. Gwoli ilustracji, jeli potrzebujesz tam jedzenia, po prostu wchodzisz do sklepu, bierzesz ywno i wychodzisz. Gdy kto zamawia u ciebie usug, wykonujesz j bez zapaty. System ten odzwierciedla stabilne pojcie bogactwa, wolne od stale zmieniajcych si, umownych wartoci. Ich gospodarka tworzy jedn cao. Poddajc krytyce tego rodzaju ukad, mona zapyta, kto sprzta mieci albo wykonuje inne nieprzyjemne zadania. Ale w spoeczestwie, gdzie promuje si, a nie tumi, twrcz swobod, spotka mona wielu wynalazcw, ktrzy szukaj rozwiza dla kadego problemu, ze sprztaniem mieci wcznie. Nikt tam nie chomikuje" zyskw i nie trzyma rki" na przeomowych odkryciach, wic zarwno interesy spoeczestwa jak i jednostki s respektowane. Duch spoeczestwa wyraa si przez cige osignicia i swobod twrcz, a nie przez gromadzenie zyskw. To wanie jest oznak zdrowego, holistycznego tworu. Gdy pojawia si potrzeba, zawsze znajduje si kto, aby jej zarazi. Moe to dla was brzmie raczej egzotycznie, ale popatrzcie na wasnych entuzjastw, ktrzy chc lansowa alternatywne rda zasilania, ale ktrym staj na przeszkodzie interesy wielkiego kapitau.

Zanim przejdziecie na plejadiaski system rwnej wartoci czy wasn wersj rwnego podziau dbr, musi nastpi gboka wewntrzna przemiana. Komunizm by przedwczesn prb wprowadzenia takiego systemu. Podobnie jest z kapitalizmem. Prawdziwy system rwnej wartoci sucy spoeczestwu odbdzie si bez ucisku, ogranicze, sztywnych zasad. Waszemu spoeczestwu doskwiera ju stara gra w bogaczy i biedakw, powoli skaniacie si ku ideom wyraajcym indywidualn odpowiedzialno, tak wic niebawem, w odpowiednim czasie, pojawi si zapowied przyszego systemu rwnej wartoci.

Wolno zaczyna si na poziomie jednostkowym. To co, co nosicie gboko w duszy, a gdy znajdzie wyraz w waszym yciu, nic nie powstrzyma jej ducha. Ale nie wolno zapomina, e wolno i rwno to atrybuty duchowe. Kiedy je uznacie za swoje, musicie stale je wdraa, w przeciwnym wypadku coraz gbiej pogra si bdziecie w krgu zalenoci i nieprawoci. Jeli wemiesz za siebie odpowiedzialno i sprzymierzysz si z innymi, ktrzy dokonuj takiego samego wyboru, nigdy niczego ci nie zabraknie. To zupenie inny sposb na ycie. Sowa nie s w stanie odda znaczenia wolnoci, gdy w takich kwestiach sowa zawsze zawodz. Pamitajcie, e zniewolenie dotyczy serca i umysu.

10. WYZBYWANIE SI KONFLIKTU I KONTROLI Teraz kiedy dokonuje si skok ewolucyjny, naley stawi czoo wasnym lkom. Dojrzyj w nich wyzwanie dla siebie, poniewa dziki nim twj rozwj bdzie nastpowa w przyspieszonym tempie. Twj strach, niczym kotwica, odcina ci od przepywu wiadomoci zbiorowej. Kiedy postanowisz podnie kotwic i da si ponie nurtowi, z pocztku moesz odczuwa lk, ale szybko si z nim uporasz i zaczniesz urzeczywistnia wszystko to, co chcesz powoa do istnienia w swym yciu. Stawianie czoa lkom Wczeniej bya mowa o tym, e twe najwiksze obawy zawsze wi si z najgbszymi pragnieniami. To jak awers i rewers. Aby urzeczywistni swe pragnienia, musisz pokona strach. Moesz zaprzecza jego istnieniu i wtedy nigdy si z nim uporasz, albo te moesz otwarcie si z nim zmierzy niczym wojownik na duchowej ciece, ktrym moesz si sta. To ci umocni i zaowocuje niebywaym duchowym rozwojem. Odnajd w sobie wojownika na duchowej ciece. Ta czstka ciebie jest naprawd potna. Nie tylko nie odwracaj si od lkw, gdy wystpi, ale wiadomie je przywouj. Aby je przywoa, musisz by gotw si odsoni i owiadczy wszechwiatowi: Ju dojrzaem do tego, aby tworzy to, czego pragn w swym yciu. Ju dojrzaem do tego, aby strach przesta rzdzi moim przeznaczeniem". Kiedy stawisz czoo lkom, wczysz si w nurt powszechnej wiadomoci. Nie bdziesz w stanie oprze si jego porywowi i pomkniesz na fali. Bdziesz czu za sob wsparcie i mio zbiorowej wiadomoci, gdy staniesz oko w oko ze swym strachem. Jeli jednak dalej bdziesz si go wypiera (i nie zmierzysz si z nim wprost), prawdopodobnie nigdy nie objawisz w peni swego potencjau. Kocowi tysiclecia towarzysz potne wyadowania energii. Dlatego te mistykom, mdrcom i prorokom nie udao si wybiec zbyt daleko poza w czas przeomu. Ale wbrew temu, co gosz czy gosili niektrzy, nie jest to koniec, lecz pocztek.

To jutrzenka nowej ery. To sposobno, aby sta si osob, jak pragniesz by, i uczyni ten wiat wiatem wiatoci. Uznaj kryjc si w tobie moc ksztatowania rzeczywistoci. To, e przemiana nie zachodzi z dnia na dzie, nie oznacza bynajmniej, e nie postpuje. Ufno i przyzwolenie w poczeniu z chci stawienia czoa lkom wprowadz ci bez wstrzsw w nowe millenium.

Strach czsto przybiera okrelon posta w obrbie ego i bdzie odgrywa najrniejsze role, aby tylko utrzyma ci w swojej wadzy. Przejawia si w twojej wiadomoci, ale rwnie w zewntrznym wiecie jako dzielona paranoja". Na przykad, duo energii kieruje si obecnie w propagand wroga wobec pozaziemskich istot, ktrym przypisuje si moc zniewalania umysw ludzkich. To zupenie mija si z prawd. Wadz ma nad tob ten, kto potrafi zasia w tobie lk. Przybysze z kosmosu s teraz modnym straszakiem. Ale to tylko uzewntrznienie tego, co dzieje si wewntrz kadego z was. Macie rwnie wasnego ukrytego potwora Pana Stracha. Panuje powszechne zudzenie, e zagroenie z zewntrz (na przykad, w postaci krwioerczych kosmitw) jest bardziej niebezpieczne od wewntrznego. Skupiacie si na rzeczywistoci zewntrznej, pomijacie rzeczywisto wewntrzn. Ale to ona wytwarza i podtrzymuje zudzenie dotyczce rzeczywistoci zewntrznej. Lk przydaje si, gdy ma ci uderzy ciarwka. On sprawia, e przyspieszasz czy uskakujesz. Kiedy Pan Strach spostrzeg, jak ma nad tob wadz w takich sytuacjach, postanowi pomnoy swoj warto i utrzymywa w tobie poczucie zagroenia, by twym boyszczem jako mechanizm ostrzegawczy. W ten sposb uczyni siebie niezbdnym. Ale na tym polega jego fortel, aby ani na chwil nie zwtpi w warto strachu. Twoje ego uwaa, bezpodstawnie zreszt, e jeli si nie boisz, nie zaley ci na wasnym przetrwaniu. A to przekonanie trudno zwalczy nic dziwnego wic, e wikszo ludzi cigle jest w strachu! Ale co takiego stanie si, gdy przestaniesz dba o to, czy przeyjesz? Ego sdzi, e wwczas nie minie ci mier i w ten sposb ego przestanie istnie. Najbardziej ze wszystkiego ego boi si unicestwienia. Przewartociowanie wasnych lkw pociga za sob przewartociowanie kwestii przetrwania. Musisz ustanowi taki zwizek midzy strachem a przeyciem, aby ego nie czuo si zagroone. Oznacza to, e musisz przyzna jak warto Panu Strachowi, chociaby po to, aby go ugaska. Pan Strach razem z ego mog odetchn z ulg, a ty zajmiesz si swym yciem wolny od jarzma lkw, nad ktrymi nie panujesz. Rozwizywanie konfliktw rdem wszelkich konfliktw na Ziemi jest strach. Wasze pojcie konfliktu zakada zarwno zwycizc jak i zwycionego. cieraniu si skconych stron zawsze towarzyszy mniej lub bardziej subtelna manipulacja. Czasami nawet gdy sporna kwestia wydaje si rozwizana, konflikt trwa nadal. Wemy na przykad dwjk dzieci bijcych si o cukierka. Zadaj sobie ciosy, szarpi si. Wreszcie jedno bierze gr i zagarnia cukierek. Mamy tu wyranie zwycizc i pokonanego. Zwycione dziecko teraz podnosi si i mwi: I tak go nie chciaem. Od cukierkw robi si dziury w zbach". Aby osodzi sobie gorycz poraki, dziecko to stumio w sobie bl i poczucie przegranej. Prbuje oszuka samo siebie, aby uwolni si od blu poraki, ale energia zostaje zmagazynowana wewntrz. Rywalizacja i konflikt tak naprawd nie zostaj rozwizane, ale zmienia si tylko posta. Jedynym sposobem na osignicie rwnowagi jest wyzbycie si potrzeby dominacji, a nie przydawanie

sobie kosztem innych. Rozwamy teraz, jak dalej mgby potoczy si w konflikt. Kiedy jedno z dzieci zdobywa cukierka, chepi si zwycistwem, za drugie zanosi si paczem. W obu wzbieraj emocje. I wtedy zwycizca owiadcza: Nie ma sprawy, podziel si z tob tym cukierkiem". Przegrany, aby dopiec zwycizcy, ma ochot krzykn: Wypchaj si nim!". Ale zamiast tego otwiera swe serce i przyjmuje dar. To cakiem naturalny ludzki odruch, wolny od wyuczonej manipulacji i strachu, nkajcych spoeczestwo.

Gdy nagrod dzielicie si z serca, a nie z potrzeby dalszej manipulacji, nastpuje uzdrowienie. Przywrcona zostaje rwnowaga. Stanowi to przykad konstruktywnego przecinania cyklw konfliktu. Sam z siebie pojedynczy konflikt nie trwaby dugo, ale mona jego energi uzdrowi, zrwnoway, dzielc si jak w powyej przedstawionym przykadzie. Cykle konfliktu przestan by powielane, strach i zo zostan uleczone i spoeczestwo osignie rwnowag. Spjrzmy na powyszy przykad z innej strony. Kiedy dzieci bij si o cukierka, do pokoju wkracza matka, aje je czy nawet daje im klapsa. Kae im si pogodzi i pocaowa, potem dzieli cukierka na p. Gdyby to si wydarzyo, nie nastpioby naturalne uzdrowienie konfliktu. Dzieci chowayby w sobie uraz, poniewa ich potrzeba wypracowania rozwizania nie doczekaa si zaspokojenia. Zostao zamiast tego wprowadzone przymusowe rozwizanie. Jego pokosiem zawsze bdzie uraza i zo. Scenariusz ten mona odnie do wspczesnych protokow politycznych na Ziemi. Wasze regulacje umoliwiaj osobie u wadzy wymuszenie porozumienia na stronach bdcych w samym rodku ewolucyjnego procesu. Rozwizanie na si udaremnia t ewolucj i osabia uczestniczce w niej jednostki. Wymuszone rozwizanie uniemoliwia ewolucj naturaln. Dlatego zakaz uywania broni, zakaz aborcji i wszelkie inne rozporzdzenia zaledwie ocieraj si o istot problemu. Prawa udaremniaj ewolucj, gdy nie pozwalaj ludziom dostrzec konsekwencji wasnych czynw w sposb istotny dla nich samych. ycie nauczy ci tego, co powiniene wiedzie, o ile na to pozwolisz. Nie mona komu si niczego wpoi. To niemoliwe. Jedynym plonem, jaki to wyda, bdzie kontrola, manipulacja, uwiecznianie cyklw konfliktu. Zesp ofiary, ego i dusza Wprowadmy na pocztku rozrnienie dwch rodzajw zespou ofiary w odniesieniu do duszy i do ego. Zesp ofiary kojarzony z ego polega na utosamieniu si jednostki z ofiar. Osoby takie w sposb zgubny skupiaj si na sobie i niezdolne s do intymnych zwizkw, gdy musz pochania energi. Kontakty z nimi kosztuj wiele energii, ktra idzie na podtrzymanie przekonania takiej osoby, i jest ofiar. Odgrywana przez ego rola ofiary moe by porwnana do zasysajcej energi czarnej dziury. Odczuwa nieustann potrzeb umacniania swej tosamoci ofiary, aby wci zapada si w siebie. Osoby stykajce si z ofiarami" czsto czuj, jak ubywa im energii, gdy dla przetrwania ofiary zmuszone s zasysa cudz energi. atwo rozpozna ofiary po tym, e wymczaj swych rozmwcw. Jeli chodzi o dusz, bycie ofiar przedstawia si inaczej. Z kosmologicznej perspektywy, kiedy odczylicie si od rda wszelkiego ycia, wielu z was zaznao uczucia porzucenia, strachu, gniewu. Nie przebywalicie w ciaach fizycznych, gdy nastpio oddzielenie, dlatego te emocje odbiegay od ich ludzkich odpowiednikw. W stanie niefizykalnym uczucia nie podlegaj osdowi; po prostu przenikaj ciebie i s wydalane. Ale pozostawiaj swj odcisk, dziki czemu moesz pniej je rozpozna. Emocji si nie gromadzi, lecz dowiadcza i

nastpnie je uwalnia. Gdy rozpoczlicie inkarnacj na szerok skal (szczeglnie w mocno spolaryzowanych wiatach ukadu Oriona), potrzebne byo objawienie w fizykalnej rzeczywistoci uczu, jakie odcisny si na tobie, gdy przebywae w niefizykalnym stanie. Konieczne to bywa przy tworzeniu tosamoci fizycznej. Gdy przystpuj do tworzenia ludzkiej emocjonalnej podstawy, dusze czsto chwytaj si jakiego ulotnego uczucia, ktre przez nie przeszo, i uywaj go jako kamienia wgielnego, na ktrym wznosz sw ludzk tosamo i dowiadczenie. Niektre wybieraj rado, mio czy wspczucie, inne z kolei cierpienie, lk, osamotnienie.

Z pocztku wzorce te nie s zbyt silne, nie wi. Dopiero z upywem kolejnych ywotw, w trakcie ktrych odgrywasz ten sam wzorzec, zaczynasz bdnie dostrzega w nim wasn tosamo duchow. Kiedy ju zapomnisz, e sam jeste twrc swej rzeczywistoci, powtarzasz stare schematy, poniewa s znajome. Niektrzy nazywaj to indywidualn karm skutkiem, ktry sam stworzy sw przyczyn. Zaczynasz wierzy, e te stare wzorce to twrcze formuy, podczas gdy s po prostu wypaczonym wspomnieniem prawdziwej tosamoci. Moesz pooy temu kres tylko wtedy, gdy uwiadomisz sobie, e sam to sobie narzucie. Druga strona medalu Osoby, u ktrych dochodzi do gosu zesp ofiary na poziomie duszy, nie ualaj si nad sob. Raczej w przesadny sposb lituj si nad innymi. Bior na siebie zbyt du odpowiedzialno za kadego, z kim si stykaj, w ramach zagodzenia bolesnych dowiadcze, jakich zaznay (bd byy wiadkiem) w tym czy w przeszym yciu. Mog wierzy, e potrafi tworzy wasn rzeczywisto, ale przypisuj sobie rwnie moc tworzenia twojej! Przycigaj do siebie jednostki odgrywajce ofiary. Przewanie zajte s naprawianiem ycia innych i odwracaj sw uwag od siebie. Nie chc dostrzec w sobie gboko zakorzenionych uczu ofiary. W ten sposb cykl zostaje powielany, a wymyka si spod kontroli. Takie osoby staj si z reguy mczennikami. Jeli porwna rozwj do warstw cebuli, to ewolucja polega na zrzucaniu kolejnych warstw. Zesp ofiary na poziomie ego jest jedn z pierwszych. Kiedy oderwiesz t warstw zwaszcza jeli nie nastpio pene jej uleczenie ukaza si moe zesp ofiary na poziomie duszy, gboka rana, ktra jeli jej nie wyleczysz, przyhamuje twj rozwj. Uraz tego rodzaju wymaga cakowitego wewntrznego przyzwolenia na zranienie. Gdy nad tym popracujesz, zaczniesz uwiadamia sobie wspzaleno istniejc midzy wszystkimi ludmi. Nigdy nie jeste pozostawiony samemu sobie. To cofnie ci do czasu bytowania niefizykalnego, kiedy to wzie na siebie bycie ofiar jako narzdzie pomocne przy wypenianiu zadania, z myl o ktrym dokonae inkarnacji. Przypomnienie to doda ci otuchy podczas leczenia rany na poziomie duszy. Zrozumiesz wwczas, e tak naprawd nie mona pomc drugiemu utwierdzajc go w przekonaniu, e jest ofiar. Dopiero wtedy rozpocznie si uzdrawianie. Leczenie zespou ofiary Aby wyleczy si z tego samemu, najpierw musisz uzna swoje wzorce cierpitnictwa. Oznacza to przyjcie ich do wiadomoci bez osdzania. Pocztkowo wymaga to cigego ledzenia wasnych uczu i zachowa. Bdziesz musia zdoby si na bezwzgldn szczero wobec samego siebie. Warto prowadzi zapiski w pamitniku. Nie chodzi o to, aby kara si za takie postpowanie, lecz dokadnie je rozpozna, a uczucia bdce jego przyczyn (na przykad, lk przed samotnoci i porzuceniem) przenie na nowo odkryte poczucie wizi z wszelkim yciem i cakowitej podatnoci na zranienie. Zwr baczn uwag na stosunki czce ci z innymi osobami. Nie pozwl sobie na odgrywanie

roli ofiary czy mczennika. Co wicej, nie przyczyniaj si do umacniania osb z twego otoczenia w ich cierpitnictwie. Nie przekazuj im swej energii, kiedy usiuj zasili swe poczucie bezradnoci. Postaw spraw jasno albo po prostu odejd. Wybory, jakich dokonujesz, aby zmieni swe postpowanie (a tym samym, stan emocjonalny), wpyn rwnie na twe pole elektromagnetyczne. Nie wolno przy tym kierowa si kaprysem; za kadym wyborem musi kry si uczucie, gotowo do powicenia. Jeli pragniesz gbokiej wewntrznej przemiany, musisz wnikn do rodka, dowiadczy w sobie uczucia wicego si z tym, pozwoli uwolnionej przy tym energii pobudzi dusz do wyboru. Ewolucja emocjonalna a przemoc

Widoczna obecnie przemoc jest oznak ozdrowieczego przesilenia na Ziemi. Uwalnia si masowo dugo tumiona energia. Nie jest to zjawisko trwae czy oznaka zepsucia spoeczestwa. Jak w przypadku kadego ozdrowieczego przesilenia, stanowi to upust ciemnoci, ktry ma na celu doprowadzenie do rwnowagi. W miar uzdrawiania si wiata i przechodzenia w rzeczywisto czwartej gstoci, przemoc bdzie zanika, gdy nie bdzie potrzeby jej objawiania. Ale gwatowne obrazy nadal bd pojawia si w snach podczas przechodzenia w czwart gsto, jako mechanizm wspomagajcy proces wzrostu jani. Zachowaj sw przydatno, gdy odwouj si do gbokich pokadw twej istoty. Ukrytymi tam lkami naley si zaj, uleczy je, a pomoc trafia do nich, z t sam si, jak one same wytwarzaj. Przemoc jest w stanie rozbroi adunek emocjonalny, jaki kryj w sobie te gboko zakorzenione lki. W chwili gdy zostanie on rozproszony, tobie przybywa energii. Wtedy zaczyna si integracja i odtd nie wolno ci ustawa w dziele uzdrawiania i integracji. Ludzie nadal nie umiej sobie radzi z wasnymi emocjami albo po prostu ich unikaj ze strachu. Przemoc to ostatnia deska ratunku, wynik cigego uchylania si od wyzwania integracji. Osoba z tego rodzaju blokad albo posunie si do przemocy, albo si na ni wystawi. Jeli jeste sprawc, podczas aktu przemocy energia na krtko si rozprasza, ale ponownie si zbiera, i trzeba j przyswoi. Oznacza to, e trzeba j uzna i szuka uzdrowienia. Bez uleczenia cykl bdzie si powtarza. Jeli skupia si na tobie przemoc, doszo do uwolnienia energii w gbokich pierwotnych pokadach twojej istoty. T energi trzeba si zaj, uzna j. Oznacza to, e ten akt gwatu na jani musi by wykorzystany do jej zgbienia. Jeli nie stanie si narzdziem w procesie rozwoju i energia nie zostanie przetworzona i uzdrowiona, zjawisko moe si powtrzy. Mona posugiwa si przemoc wiadomie w medytacji i wizualizacji aby upuci tumion w podwiadomoci energi. Wiedziay o tym ludy pierwotne i swoim wizjonerskim doznaniom nie narzucay adnych ogranicze. Uywajc obrazw przemocy w trakcie medytacji, pamitaj, e nie s one celem samym w sobie, lecz stanowi archetyp pomocny w dziele uzdrawiania. Nie wolno jej kierowa na adn konkretn osob, ale na ten obszar jani, ktry naley przetworzy. Do ciebie naley odszukanie w sobie i stawienie czoa wasnej ciemnej stronie. Mona to uczyni na wiele sposobw. Moesz j obaskawi i zachci do odsonicia wraliwych punktw, albo moesz stoczy z ni walk. Dobr metody zaley od sytuacji. Jeli regularnie stajesz w szranki ze sw mroczn poow i z potyczek tych wynosisz lecznicze nauki, nie potrzebujesz posuwa si do przemocy w zewntrznym wiecie.

Sny przemawiaj do niewiadomoci za porednictwem archetypowych obrazw. Jeli uchylasz si od stawienia czoa ciemnoci wkraczajcej w twoje ycie, bdzie prbowa zrobi to za ciebie twj nicy umys. Potrafi by niezwykle twrczy moesz sieka na kawaki potwory, toczy bitwy, walczy ze zymi duchami i tak dalej. W ostatecznym rozrachunku jednak przekazujesz samemu sobie wiadomo i prbujesz przywrci rwnowag.

TWORZENIE POSTACI (wiczenie pisemne) Swoje uzdrawianie zacznij od wykonania nastpujcego zadania: Stwrz w mylach postaci, ktre wystpi w twoim wasnym przedstawieniu w twojej gowie. Niech bd uosobieniem cech twojej osobowoci. Nadaj im imiona, rysy twarzy. Wyobra sobie ich wygld. Moesz je narysowa, jeli chcesz. Opisz ich niepowtarzalne charaktery. Obsada do twej sztuki moe skada si z takich postaci, jak Pan Strach, Kostucha, Zaniedbane Dziecko, Despota, Niegrzeczny Chopiec, Niegrzeczna Dziewczynka, Grzeczny Chopiec, Grzeczna Dziewczynka, Ofiara, Mczennik i tak dalej. Niech te postaci oyj w tobie, w marzeniach na jawie, w dialogach z samym sob. Gdy si z nimi zapoznasz, zaczn ukazywa ci si w snach w przernych przebraniach. Ujrzysz je na jawie, gdy bdziesz czu si zmczony, zestresowany, zagroony. Jeli si z nimi zaprzyjanisz, uzyskasz wgld w swoj ja. Aspekty te stan si dla ciebie uchwytne i dziki temu atwiej ci bdzie si z nimi zmierzy. * * *

W swych wizualizacjach nie wi gwatownych wyobrae z konkretnymi osobami, gdy to zwie ci z nimi i przez to z sam emocj. Masz w sobie wszystko, czego potrzeba do rozproszenia przykrej energii, zasoby archetypowych obrazw. Uyj po prostu wyobrani. Zo naturalna a zo niewaciwa Istnieje zo naturalna i zo niewaciwa. Jeli nka ci ta ostatnia, powiniene poszuka sobie jakiej formy terapii, aby wyzby si tumionych w sobie emocji. S metody wyadowywania zoci w sposb nieszkodliwy. Powiedzmy, e jedziesz autostrad w Los Angeles. Nagle kto zajeda ci drog, stwarzajc bardzo niebezpieczn sytuacj. Moesz zareagowa rnie. Powszechn reakcj jest naublianie kierowcy, wygraanie mu albo nawet stuknicie w ty samochodu. Skupia si wwczas wizka energii wymierzona w t osob. Poniewa wszechwiat ma waciwoci odbijajce, energia, jak wydzielasz, do ciebie powraca. Tote wypuszczona wtedy przez ciebie wizka energii w kocu trafi do ciebie. Cykl akcji i reakcji nie ma koca. Zamy teraz, e zamiast skupia energi w tak zbit wizk, wyadowujesz zo w sposb, ktry zarazem j rozprasza moesz waln w kierownic, wrzasn albo oddycha ciko. Uwalniasz energi, ale nie kierujesz jej pod niczyim adresem. Pamitasz, e inni s jedynie twoim odbiciem. Jeli uczynisz to w taki wanie sposb, energia nie powrci do ciebie w postaci zbitej, uciliwej wizki; zamiast tego wchoniesz sw nieukierunkowan zo. Nie zapominaj o tym, e nieustannie wsptworzysz wasn rzeczywisto pospou z tym, z ktrym wanie wchodzisz w interakcj, i e twoje reakcje s wycznie kwesti twego wyboru. Poniewa kady czego ciebie uczy, moesz wiele skorzysta u tych, ktrzy wywouj w tobie zo. To, czego si dziki temu nauczysz, pomoe ci sta si zdrowsz osob, zwikszy tw moc.

Osoby budzce twj gniew to odgromnik, na ktrym skupia si zo wzbierajca w gbi ciebie. Gdy tracisz panowanie nad sob, ilekro ssiad kosi trawnik czy spnia si listonosz, to niechybna oznaka, e cho s przedmiotem twego gniewu, nie s jego przyczyn. Zo w gruncie rzeczy sprowadza si do zoci na samego siebie (nawet jeli przejawia si jako gniew na Boga).

Moe w ten sposb dochodzi do gosu przewiadczenie, e czego ci brak pienidzy, wadzy, co sprawia, e nie panujesz nad swoim yciem. Moesz si zoci na siebie, bo pozwolie si komu skrzywdzi. Gboko pod wytworami ego, poczuciem winy, wstydu, krzywdy, ogniskiem gniewu moe by sama dusza. Jeli odrzucisz te konstrukty, moe si okaza, e twoja wysza ja zoci si na siebie z powodu rzeczywistoci, jak powoaa do istnienia! Od tego miejsca zaczyna si przeistoczenie. Kiedy uwiadamiasz sobie, e cigasz na siebie swoje dowiadczenia, jeste gotw do podjcia odpowiedniego dziaania i przestajesz obwinia innych. Ze zoci mona upora si bardzo szybko, jeli potrafi si j wyadowa w sposb nieukierunkowany. W wiecie fizykalnym zo uwalniana jest przez orodki energii w dolnej poowie ciaa. Ci, ktrzy chowaj w sobie zo i uraz, na og maj problemy z ukadem trawiennym albo z rozrodem. Tam przechowywana jest tumiona energia. Znakomitym pochaniaczem energii moe sta si Ziemia, jeli jej na to pozwolisz. Zo naley kierowa przez dolne czakry energii do Ziemi. Ziemia przetwarza t energi i ponownie wprowadza j do obiegu, w sposb, ktry nikomu nie szkodzi. Rwnie wane dla duchowego rozwoju s dziaania podejmowane wobec innych ludzi. Prawdziwa ewolucja polega na umiejtnym zrwnowaeniu rzeczywistoci fizykalnej. Odczuwanie i wyadowywanie zdrowych emocji musi odbywa si rka w rk z obranymi deniami duchowymi, na przykad z wiczeniami medytacji czy jogi. Pamitaj, e z wasnego wyboru jeste w fizykalnym wiecie, tarzanie si w bocie czy uprawianie seksu nie ujmuje ci duchowoci! 11. INTYMNO I WITE OBCOWANIE Pojcie witego obcowania uywane jest w ezoterycznej tradycji od tysicy lat. Przypisuje mu si kilka rnych znacze. Moe ono odnosi si do witego zwizku kobiety z mczyzn, lub do zjednoczenia w obrbie jednej osoby pierwiastka mskiego i kobiecego. Rnica midzy witym obcowaniem a maestwem tradycyjnym polega na uwiadomieniu sobie przez partnerw, i stanowi nawzajem swoje wasne odbicie i s sprzymierzecami na drodze swego oboplnego rozwoju. Dostrzegaj swj wasny wizerunek w oczach drugiego. wite obcowanie to zwizek, w ktrym bosko uwidacznia si za porednictwem duszy drugiego i ja dostrzega w niej swe wiosn odbicie. Termin ten moe te oznacza uni wiadomoci zmysowej z wysz jani. Na paszczynie fizykalnej stanowi ona ostateczny cel wszystkich twoich de. Kiedy czysz si ze sw wysz jani i urzeczywistniasz j w wiecie fizykalnym, wwczas ma miejsce wite obcowanie. Moe pod tym pojciem kry si rwnie twoja podr, ktrej celem jest zczenie si ponowne z Bogiem. wite obcowanie to zjednoczenie si z boskim wymiarem jani. Ludzie zawsze czego poszukuj. Przewanie jest to partner, z ktrym wsplnie mog zazna radoci pyncej z czowieczestwa. Blisko z drug osob to sposb na dowiadczenie witego obcowania

wewntrz siebie. W dalszej czci zajmiemy si przede wszystkim zintegrowaniem i zjednoczeniem mskich i kobiecych energii wewntrz kadego czowieka. Naley jednak pamita, e z koniecznoci bdziemy posugiwa si uoglnieniami i pojciami spolaryzowanymi. Nie wolno zapomina, e kady rodzaj zawiera w sobie cechy obu i w miar postpowania ewolucji na Ziemi, tak wyraziste niegdy rozgraniczenia obu pci bd si zaciera. Mskie i eskie energie

Na pocztek przyjrzyjmy si ludzkiemu polu energii i przepywowi obu postaci energii. W ludzkim ciele wystpuje siedem podstawowych orodkw energii zwanych czakrami. Na wyszych poziomach duchowych istniej jeszcze inne, ale na razie ograniczymy si do orodkw zwizanych z paszczyzn fizykaln. Pierwsza czakra, mieszczca si u nasady krgosupa, odpowiada barwie czerwonej. Jej zadaniem s podstawowe potrzeby yciowe i zakotwiczenie na paszczynie ziemskiej. Druga czakra, poniej ppka, odpowiadajca kolorowi pomaraczowemu, stanowi orodek emocjonalny ciaa oraz orodek seksualnoci. Czakra zwizana ze splotem sonecznym ma przyporzdkowan barw t i rzdzi dziaaniem i urzeczywistnianiem na paszczynie fizykalnej. Czakra serca odpowiada zieleni i odpowiada za obdarzanie mioci osobist i uniwersaln oraz jej przyjmowanie. Czakra garda zwizana jest z niebieskim i zawiaduje zdolnoci komunikowania. Czakra trzeciego oka ma przyporzdkowan barw indygo i rzdzi intuicj i tak zwanym szstym zmysem. Wreszcie czakra koronna na czubku gowy, odpowiadajca fioletowi, wyraa twoj wi z Bogiem i wszechwiatem, ktrego stanowi cz. Pewne czakry przedstawiaj energi msk, a inne esk. Napyw energii do wewntrz oddaje zasad esk, poniewa energia kobieca jest przyjmujca. Kiedy energia uchodzi na zewntrz, oddaje zasad msk, poniewa energia mska zwizana jest z dziaaniem. Kada czakra przetwarza energi inaczej. Trzy z nich nie s zdominowane ani przez energi msk, ani esk i skupiaj w sobie obie. S to czakry nasady krgosupa, serca i koronna. Wybitnie eskimi czakrami s druga czakra i czakra trzeciego oka. Za czakry zdecydowanie mskie to czakra splotu sonecznego i garda. (Wynika to jednak gwnie z kierunkw przepywu energii, wic nie naley zanadto przywizywa si do tych okrele.) Mczyni i kobiety posiadaj czakry obu rodzajw energii, ale energia kry w ich ciaach inaczej. Uczucie to energia wprawiona w ruch. Poniewa mczyni i kobiety rnie s uksztatowani pod wzgldem emocjonalnym, inny jest w nich obieg energii. Maj oni tak rne potrzeby i odmienne pola energii, e czasami mwi si w przenoni, i pochodz z innych planet. Czsto wydaje si, e zrozumienie pci przeciwnej jest wrcz niemoliwe. Jednym z powodw takiego stanu rzeczy jest zrnicowanie przepywu energii. U kobiet eskie czakry energii, druga i trzeciego oka, s ze sob poczone. Druga czakra reprezentuje obszar ona, gdzie kobieta pobiera energi. To siedlisko kobiecych emocji; w czasie ciy i w okrelonych dniach miesica uczucia kobiety nasilaj si. Kada czakra ma swoje potrzeby czy pragnienia, ktre musz by zaspokojone dla zachowania rwnowagi. Druga czakra u kobiet nieustannie aknie mioci i uczucia. Kobiety rozumiej swe wzajemne potrzeby, dlatego zasilaj si nawzajem energi, kiedy si spotykaj. Mczyni z kolei na og nie potrafi przekaza kobiecie podanej energii. Z powodu zrnicowania potrzeb mczyzny i kobiety, mczyni czsto maj mylne pojcie o tym, jak zaspokoi potrzeby kobiety. Std bierze si konflikt. Czakra trzeciego oka rwnie wchania energi i std zapewne przekonanie, e u kobiet intuicja

jest silniej rozwinita ni u mczyzn. Kobiety bez przerwy zbieraj dane ze swojego otoczenia, ale nie tylko za porednictwem oczu. Czsto odbywa si to intuicyjnie. Kobieta z natury jest bardziej wraliwa na uczucia innych. Dziki poczeniu midzy drug czakra (uczucia) i trzecim okiem (intuicja) kobieta dostraja si do emocji innych osb. To wane, poniewa przy wychowywaniu dzieci musz one by wyczulone na emocjonalne potrzeby podopiecznych. Mczyznom trudno nieraz zrozumie emocjonalno sabej pci, ale uczucia dla kobiety s jak okno na wiat. Dlatego kobieta reaguje na okrelony rodzaj mioci, nazywany mioci romantyczn.

Poniewa mczyni i kobiety maj w sobie oba rodzaje energii, to, co mwi si tu o kobietach, dotyczy take eskiego aspektu u mczyzn. Jeli jednak mczyzna oderwany jest od swej energii kobiecej, omawiany tu proces wyda mu si niezrozumiay. W kadym mczynie wystpuje eski przepyw energii jako drugorzdny obieg, lecz u niektrych mczyzn moe on wysun si na pierwszy plan. Czakra splotu sonecznego, zdecydowanie mska, to czakra dziaania i urzeczywistnienia. Dlatego mczyni przewanie nastawieni s na czyny. Historia, ktra odnotowuje czyny, stanowi zapis gwnie mskich dokona, dziaa pyncych z czakry splotu sonecznego. Wedug rozpowszechnionych stereotypowych wyobrae kobiety ceni romantyczno, podczas gdy mczyznom chodzi o seks. W gruncie rzeczy jednak chodzi o to, e odmienne s ich energie: kobiety skupione s na uczuciu, mczyni na czynach. Uczucie przekada si na romantyczno. Dziaanie za to sam akt seksualny (lub denie do niego). Zarwno mczyni jak i kobiety szukaj spenienia, ale na rne sposoby. Nie jest to ani dobre ani ze; stanowi to po prostu odbicie zrnicowania energii w mskich i kobiecych ciaach. Kobieta lub mczyzna mog odgrywa scenariusz z przewag pierwiastka mskiego lub eskiego, zalee to bdzie od czynnikw indywidualnych. Czakra garda, druga czakra wybitnie mska, odpowiada za komunikowanie (wypyw energii na zewntrz), podobnie jak splot soneczny przejawia si na zewntrz przez dziaanie. Mczyni na og lepiej sobie radz z przekazywaniem treci intelektualnych ni z duym adunkiem emocjonalnym. (Nie zapominajmy, e cechy te mog zaznacza si u obu pci.) Wszystkie istoty odczuwaj podstawow potrzeb przekazywania mioci. Sposb

komunikowania mioci zaley od tego, jak energia przepywa przez czakry. Mczyni (lub osoby o silnie zaznaczonej mskiej energii) przejawiaj mio w postaci dziaania, a nie uczucia. W zwizkach intymnych mczyni z reguy okazuj mio przez seks jak rwnie inne czynnoci wykonywane dla ukochanej. To ley w ich naturze. To wanie jest podoem nieporozumie. Kobietom nie wystarcza sam seks, potrzeba im spenienia uczuciowego. Jeli im si tego nie zapewnia, czuj si uraone. Nie rozumiej, e w gruncie rzeczy otrzymuj mio przez cay czas. Nie potrafi rozszyfrowa otoczki, za ktr jest ukryta. Jeli to nie zostanie dokadnie wyjanione, zwizkowi grozi rozpad. Kiedy si wie, na czym polegaj mskie i kobiece potrzeby, atwiej osign porozumienie i dzieli si nawzajem mioci. W kadym jest pierwiastek kobiecy i mski i trzeba nauczy si harmonizowa ich potrzeby. Trzy czakry przetwarzaj oba rodzaje energii na rwni. (To uoglnienie, gdy wystpuj rnice indywidualne.) Czakra serca: Zarwno kobiety i mczyni akn energii tej czakry w postaci mioci. Czakra nasady: Obie pcie wykazuj podstawow potrzeb seksu, rozrodu i zakotwiczenia na paszczynie fizykalnej. Czakra koronna: Tu gwn potrzeb jest denie do zjednoczenia na wyszym poziomie. W idealnym zwizku partnerzy maj wsplne podstawowe potrzeby. Poza mioci, seksem, prokreacj, pragn unii na wyszej paszczynie. Na tym polega wite obcowanie.

Denie do zjednoczenia na wyszym poziomie Z perspektywy duszy ludzie pragn ponownie zczy si z Bogiem. Jako e kada osoba stanowi odbicie Boga, jednym ze sposobw na osignicie unii z Bogiem jest zwizek z drugim czowiekiem. Dotyczy to rwnie stosunkw nie ukierunkowanych na seks. Powiedzmy, e masz bliskiego przyjaciela zarwno wrd jednej pci jak i drugiej. Pragniecie wsplnie dzieli si mioci; jeli jest to zwizek, w ktrym nie chodzi o seks, paszczyzn zjednoczenia bdzie potrzeba wsplnego tworzenia.

W przyjani energia osiga najwiksze natenie, kiedy obie strony maj nowe pomysy i podnieca je myl o wsplnym wprowadzaniu ich w ycie. Jest to przykad wykorzystania energii czakry nasady. Wyszym celem stosunkw czcych ci z przyjacielem czy przyjacik jest zawsze wi z Bogiem. Kochajc si nawzajem, uczycie si widzie siebie w swoim partnerze. Kiedy ju potrafisz dostrzec w innych samego siebie, wkraczasz na drog wiodc do zjednoczenia z Bogiem. Od niepamitnych czasw usiowano zdefiniowa mio. W idealnej postaci, mio oznacza dostrzeganie w drugim samego siebie i pokochanie siebie przez to, co widzimy w drugim. W ostatecznym rozrachunku, mio nie ma nic wsplnego z drugim, liczysz si ty sam. Jeli powicasz si partnerowi kosztem wasnego rodzaju, to nie jest to prawdziwa mio. Kiedy starasz si by naprawd sob, w wikszym stopniu moesz obdarowywa mioci innych. Ludzie szufladkuj mio. Dziel j na mio erotyczn, mio pozbawion wymiaru erotycznego, mio midzy rodzicami i dziemi i mio midzy rodzestwem. Ale mio jest tylko jedna! W gruncie rzeczy, mio to czstotliwo, na ktrej stajesz si cakowicie bezbronny i podatny na zranienie. Kiedy potrafisz zupenie si odsoni przed drugim czowiekiem, obnay si, dajesz mu najwikszy moliwy dar takim, jakim jeste naprawd, bez adnych barier. Nie ma znaczenia, czy mio ma zabarwienie erotyczne czy nie. Twoja otwarto na zranienie w obecnoci drugiego, bycie prawdziwym sob wobec niego, stanowi akt mioci. Moesz to osign z kadym kochankiem, przyjacielem, czonkiem rodziny czy czowiekiem spotkanym na ulicy. Mio wymyka si definicjom, a przy tym, o ironio, wszystko w waszym wiecie wynika z mioci. Wspomniana wczeniej czstotliwo mioci to przejaw uniwersalnego jzyka geometrii. Zawierasz w sobie czstotliwo spirali zotego rodka i sam jeste w niej zawarty. To serce kosmosu spajajce wszystko ogniwo. Choby nie wiem jak bardzo zaprzecza mioci, nie moesz wyrzec si swego pochodzenia. Bdziesz zawsze poszukiwa mioci (nawet pogrony w ciemnoci). Mio poprowadzi ci do domu, miejsca twego przeznaczenia. Integrowanie pierwiastka eskiego i mskiego Poniewa wasza planeta nabiera przyspieszenia i postpuje ewolucja, zaczniecie budzi drzemicego w was mczyzn lub kobiet. Mczyni wyczuwajcy te przemiany ju zaczynaj odkrywa w sobie swj eski pierwiastek. W ten sposb staj si wewntrznie bardziej zrwnowaeni, potrafi lepiej porozumiewa si z kobietami, wyraa i kocha sw energi esk. Tak samo ma si rzecz z kobietami rozpoznajcymi swoj msko. Dziki temu atwiej jest im zrozumie mczyzn. Niektre z nich uwaaj jednak, e dochodzenie do rwnowagi oznacza wyrzeczenie si wasnych uczu. Wypierajc wasne emocje bynajmniej nie wykorzystuj w wikszym stopniu swej mskiej energii. Emocji nie da si w ten sposb pozby, pogra si tylko gbiej w ciele. Tumiona emocja powoduje wewntrzne zaburzenia i cierpienie. Odkada si w ciele, tworzy zatory i na koniec wywouje chorob. Zdrowe wyraanie uczu jest

niezbdne dla integracji mskich i kobiecych energii. Wemy na przykad zdrow kobiet coraz peniej wykorzystujc sw msk energi kobiet odnoszc sukcesy zawodowe. Wkada w to wiele mskiej energii i nie boi si dziaa na rzecz podniesienia swego prestiu. Podejmuje decyzje, planuje i wdraa. Moe przy tym zachowa sw uczuciow kobiec stron. Aby nawiza kontakt ze sw msk energi, kobieta musi podejmowa wicej susznych dziaa w swoim yciu. W miar postpowania ewolucji kobiety stan si w wikszym stopniu ukierunkowane na dziaanie, nadal jednak

wyraajc swoje emocje. Z kolei mczyni bd bardziej skupia si na wasnych uczuciach. Obie pcie ostatecznie spotykaj si w poowie drogi, dostrojone do siebie dziki nowo nabytej rwnowadze wewntrznej. Z zewntrz mogoby si wydawa, e mczyni staj si miczakami, a kobiety twardzielami. Taki ogld wynika z dawnego uksztatowania przypisanych im rl, lecz wkrtce zostanie osignita rwnowaga. Ponisze wiczenie stanowi narzdzie pomocne w dziele integracji mskiej i eskiej energii. Bez wzgldu na pe macie w sobie archetypow energi obu rodzajw. Wasza nie ma pci. Kiedy si wcielacie, wybieracie mskie lub kobiece ciao, ale obie energie zawsze wam towarzysz. Prostym sposobem na odszukanie w sobie eskiego i mskiego pierwiastka jest stworzenie sobie w mylach ich wizerunkw. INTEGROWANIE W SOBIE MSKOCI I KOBIECOCI (wiczenie medytacyjne) Nie lekcewa potgi pyncej z przedstawionego dalej wiczenia. Jeli jeste uwany, wiele si o sobie dziki niemu dowiesz, pomoe ci ono te zjednoczy te dwie wewntrzne siy. Przeznaczone jest dla kobiet i mczyzn i rozpoczyna si od postaci mskiej. Zamknij oczy. Wyobra sobie, e tworzysz czowieka. Budujesz go od podstaw. Oczami duszy ujrzyj doskonay obraz samego siebie w wydaniu mskim. Jeli jeste mczyzn, moe ciebie przypomina, ale wprowad poprawki, aby sta si ucielenieniem ideau mczyzn, jakim pragnby by pod wzgldem fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Jeli jeste kobiet, stwrz mczyzn atrakcyjnego dla ciebie, ale pamitaj, e jest on czci ciebie i stanowi twj mski odpowiednik. Nadaj mu mskie cechy, ale nie przesadzaj z obiegowymi wyobraeniami mskoci. Zbuduj mczyzn doskonale zrwnowaonego pod kadym wzgldem. Kiedy ju go sobie wyobrazie, nadaj mu imi inne od twojego. Odsu ten mski wizerunek na chwil na dalszy plan. Teraz przystp do tworzenia twej postaci kobiecej. Jeli jeste kobiet, moe przypomina ciebie, ale spraw, aby staa si w wikszym stopniu odbiciem twego ideau pod wzgldem fizycznym, emocjonalnym i duchowym. Jeli jeste mczyzn, uczy t kobiet atrakcyjn dla ciebie, ale pamitaj, e stanowi ona czstk ciebie. Nadaj jej imi inne od twojego, niech stanie si realna. Wyzbd si myli o swych mskich i kobiecych wizerunkach, ale zapamitaj imiona, jakie im nadae. Aby podtrzyma stosunki z nimi, musisz do nich przemawia. Niech stan si dla ciebie realni. S twymi towarzyszami. Teraz kiedy zapoznae si z tymi postaciami, czas dopeni dziea wizualizacji. Przyjmij wygodn pozycj, siedzc lub lec. Kiedy bdziesz gotw, zamknij oczy i we kilka gbokich oddechw. Wycisz si wewntrznie swoim ulubionym sposobem. Wyobra sobie jaskini. Z jej wntrza dobywa si wspaniae zociste wiato. Wewntrz jaskini

jest jasno, ale wiato nie razi twoich oczu. Idziesz w gb jaskini, gdzie wida pikne, zdobione lustro. Podejd do niego i dojrzyj w nim swoje odbicie. Zobacz, jak promieniejesz wiatem. Przygldajc si swemu odbiciu, wiadomie przeksztaci je w obraz wymarzonego mczyzny, jaki nosisz w sobie. (Niewane, czy jeste kobiet czy mczyzn, staraj si jak najdokadniej odtworzy swj wewntrzny wizerunek.) Spjrz mu w oczy. Porozmawiaj z nim. Moe chcesz zada mu jakie pytania albo dowiedzie si czego od niego. On jest po to, aby ci pomc. Zapoznaj si z nim bliej, mw mu po imieniu. Sprawd, czego moesz si od niego nauczy. Poczuj przepyw mioci midzy wami.

Teraz lustro przez chwil jest zamglone. Kiedy si rozjania, widzisz w nim swoje wasne odbicie. Patrz, jak przechodzi ono w obraz wymarzonej wewntrznej kobiety. Wypowiedz jej imi. Nawi z ni kontakt. Porozmawiaj z ni. Jak mdro ma ci do przekazania? Poczuj mio midzy wami. Lustro znw pokrywa si mgiek. Kiedy mgieka ustpuje, dostrzegasz w lustrze twoje wewntrzne wizerunki kobiety i mczyzny w tobie, ktre trzymaj si za rce. Woln rk wycigaj poza lustro, ku tobie. S w zwierciadle, a ty stoisz przed nim. Popro sw wysz ja, aby doradzia ci, jak przystpi do integracji swoich mskich i eskich energii. Pu ich rce i wyjd z jaskini. * Warto rozki Oto historia stworzenia opowiedziana inaczej. Kiedy, dawno temu, bya sobie jedna istota zwana Bogiem. Bg by doskona jednoci. Lecz pomyla sobie: Jakie to uczucie sta si wieloci? Jakie to uczucie nie zna siebie?". Wtedy Bg postanowi dowiadczy idei odczenia od siebie. I to dao pocztek rozbiciu. Uamki Boga rozpierzchy si na wszystkie strony. Cho oddzielone od caoci, uamki te nadal byy Bogiem. Poniewa Bg jest jednoci, uamki Boga zawsze dyy do ponownego poczenia si. Kiedy ulegy rozbiciu i odczeniu, zapomniay, jak to jest by ca i zintegrowan istot. Te pojedyncze czstki Boga prboway zrozumie swe kopotliwe pooenie. Rozdarte byy midzy dwa sprzeczne pojcia. Z jednej strony mwiy sobie, e Bg chcia, aby zaznay oddzielenia po to, aby lepiej poznay siebie. Dlatego dusze wyodrbnione z Boga wykazyway ch utrzymywania swej separacji i zrozumienia tego stanu istnienia. Uwaay, e musz zachowa odrbno, dopki nie wypeni zadania. W myl tej drugiej interpretacji, skoro wszystkie drobiny Boga wci byy jego czci, bd zawsze ciyy ku ponownemu zjednoczeniu. Zakrawao to na paradoks. Jak te drobiny mogy pozna warto separacji przy tak przemonej, gboko zakorzenionej chci zczenia si na powrt? Wszyscy jestecie drobinami Boga. Jest w was pragnienie zachowania odrbnoci jak i denie do ponownego zjednoczenia si. We wntrzach wielu ludzi toczy si wic walka. Ona to daa pocztek temu, co obecnie nazywacie cieraniem si dobra ze zem lub wiatoci z mrokiem. Jeli zagbicie si w siebie, odnajdziecie te zapdy. Potraficie cieszy si jednoci, a zarazem daje wam rado bycie oddzieln, niezalen istot. Dopki przebywacie w ciele fizycznym, wasze denie do jednoci napotyka ograniczenia. Sam fakt posiadania ciaa oznacza, e jestecie tu po to, aby zazna oddzielenia. Jak wic pogodzi odrbno z chci zczenia si z Bogiem? Osiga si to za porednictwem zwizkw. Kiedy dwie czstki Boga cz si w zwizku, naturalne ukierunkowanie jest ku jednoci, mimo to zmagacie si z pragnieniem zaznaczania swej indywidualnoci. Polaryzacja ta (i swoisty paradoks) to nieodczny skadnik ycia w trzeciej gstoci. Zwizki umoliwiaj zawieszenie toczcej si wewntrz walki. Jednak tylko dziki * *

sercu pokj moe by zachowany. Tajemnica intymnoci wite obcowanie to celebracja ponownego zczenia si z Bogiem. Mona to wyraa na poziomie wewntrznej energii lub przez zwizki z innymi. Tylko jedna rzecz jest do tego naprawd niezbdna: intymno. Intymno oznacza zniesienie wszelkich barier. Zapory te mog odgradza ci od drugiej duszy albo od innych czstek ciebie. Najdalej posunita intymno to stopienie si z Bogiem w stanie peni. Jeste przekonany, e teraz jest

to niemoliwe ze wzgldu na charakter twej fizycznej egzystencji. Na paszczynie fizykalnej stajesz przed wyzwaniem, jakim jest odtworzenie tej pierwotnej boskiej jedni za porednictwem fizycznych i emocjonalnych cia. Intymno moe si wyraa na wiele sposobw, na przykad przez emocje. Wielu ludzi cz gbokie uczuciowe stosunki z przyjacimi, kochankami, rodzin. Intymno emocjonalna oznacza wpuszczenie drugiej osoby do swego wntrza swej jasnej i ciemnej strony. Oznacza ukazanie im swej prawdziwej jani. Dla ludzi moe to by wstrzsajce przeycie. Ten strach mona wyrazi przez porwnanie z sytuacj, kiedy stajesz zupenie nagi przed tumem ludzi, ktrzy bacznie ci si przygldaj. Tak myl moe budzi przeraenie! Rwnie zatrwaajca jest dla niektrych ludzi intymno emocjonalna. Paradoks tkwi w tym, e nie moesz by w peni kochany, jeli cay si nie odsoni, z wszelkimi swymi uomnociami. I zawsze bdziesz mia tego wiadomo. Innym przejawem intymnoci jest mio fizyczna. Seks moe by prb ustanowienia boskiej wizi. Moe zaznae kiedy duchowych przey obcujc fizycznie z drug osob i miae wraenie, jakby zbliy si do Boga. Jest to podstawowe zaoenie praktyk tantryzmu, ktre ucz ci odsaniania swej wraliwej strony przed drug osob, abycie razem mogli dotrze do Boga. Akt zjednoczenia fizycznego zakada intymno i na nic nie zda si oszukiwanie samego siebie czy partnera. Trzeba mie na uwadze to, e aby speni Boskie pragnienie dowiadczenia odrbnoci, uznalicie, e musicie zachowa sw separacj, po to, aby dowiadczy jej w caej peni. Wymylilicie sposoby na utrzymanie odrbnoci od siebie nawzajem. Pomysodawc i realizatorem caego przedsiwzicia jest ludzkie ego, ktre od wiekw umacnia w was poczucie oddzielnoci. Ilekro syszysz wewntrzny gos: Nie mog otworzy si przed t osob, nie jestem jej wart" albo Ona mnie nie pokocha" czy Ona jest mdrzejsza ode mnie", dajesz si wcign w gry ego. To one trzymaj ci na dystans. Ego dopina swego, lecz twoja dusza pragnie zblienia. Std bierze si wewntrzny konflikt. Chcesz si otworzy przed innymi, ale nie pozwala ci na to ego. Za kadym razem kiedy twoje ego bawi si w odrbno, w twym polu energetycznym i ciele emocjonalnym powstaj zatory. To niemal jak mur, ktry ci otacza ze wszystkich stron. Tworz go wszystkie wtpliwoci, jakie masz na swj temat, i wymysy ego, ktre nie pozwalaj ci siebie kocha. Kiedy dwoje ludzi chce ustanowi zwizek, te mury musz run, dopiero potem moliwa jest prawdziwa wi. Na pocztku znajomoci mury te przejawiaj si w postaci lkw i poczucia zagroenia. Poniewa dla ego perspektywa zburzenia tych cian jest tak przeraajca, ludzie na og prbuj budowa zwizki bez naruszania tych murw. Nie potrafi zdoby si na intymno. Gdy bariery s zachowane, w zwizku rodz si konflikty i nigdy naprawd si nawzajem nie poznajecie. Nie na tym polega intymne obcowanie.

Aby moga zaistnie prawdziwa blisko, trzeba usun bariery, rozebra mur. Droga do tego wiedzie przez odsonicie wasnej jani, wraliwoci na zranienie, lkw, niepewnoci. Uka partnerowi swe tajemne pragnienia, swoje zalety, na rwni z mroczniejszymi stronami. Nie chowajcie si przed sob nawzajem. Odsaniajc si, rozbijacie dzielcy was mur. Usuwanie cegie z muru dla kadego bdzie przebiega inaczej, ale konieczne do tego jest wzajemne porozumienie. Musicie wytworzy wsplnie stref bezpieczestwa, w ktrej oboje bdziecie czuli si swobodnie cakiem obnaeni.

Moe to by trudne, ale na pewno si opaca. Zamy, e mczyzna i kobieta pragn zbudowa wspln intymn przestrze. Ze wzgldu na odmienno pci rni si energi, maj inne potrzeby i inaczej je wyraaj. Jak stworzy razem intymn przestrze, kiedy ma si wraenie, jakby rozmawiao si z przybyszem z innej planety? Oto kilka idei do rozwaenia. Mskie i kobiece potrzeby Przyjrzyjmy si najpierw, w jaki sposb obie pcie przetrawiaj swoje emocje. Dla lepszego zobrazowania posuymy si uoglnieniami. Kiedy w kobietach wzbieraj uczucia, ktrych nie potrafi nazwa, musz o tym porozmawia, gdy to pomaga im je okreli. To wywouje u mczyzn irytacj. Od tego czsto zaczynaj si ktnie, poniewa podstawowe potrzeby obu stron nie s rozpoznane. Kiedy kogo przepeniaj uczucia, a przetwarza wanie w sobie energi kobiec, moe czu potrzeb porozmawiania o tym. Potrzeba mu wtedy jedynie kogo, kto go wysucha, a nie doradcy czy przewodnika. Jeli suchacz ukierunkowany jest na msk energi, moe czu si nieswojo, poniewa jako czowiek czynu bdzie chcia rozwiza zaistniay problem zamiast po prostu by i reagowa emocjonalnie. Nie naley jednak zakada, e osoby z przewag energii mskiej wykazuj tak sam potrzeb komunikowania uczu. Mczyzna raczej unika sownego wyraania swych uczu. Jego emocje nie s zwizane z mow. Osoba z mskiej orientacji czsto chce, aby dano jej spokj, i w samotnoci przetrawia uczucia na swj wasny sposb. Prby nakonienia jej do zwierze mog tylko pogorszy jej samopoczucie. Jeli chcesz pomc komu, kto wykazuje mskie cechy osobowoci, zapewnij mu cisz, spokj, swobod. Jest to trudne dla kogo o kobiecej uczuciowoci, poniewa sprawia wraenie porzucenia. Osoba taka zacznie wtpi w to, czy jest kochana, kiedy partner si odsuwa i pragnie, aby zostawiono go w spokoju. Ironia polega na tym, e im wicej przestrzeni i samotnoci kobieta daje mczynie, tym bardziej jest ceniona i kochana! Prawdziwe zjednoczenie wymaga uznania rnic w mskich i kobiecych potrzebach. Jeli potrafisz uszanowa swoich bliskich, bdziesz budowa solidne i trwae zwizki. Zaznasz intymnoci i jej potgi. Nie zapominaj, e kady ma w sobie msk i esk energi. Zapu si do swego wntrza, rozpoznaj swe potrzeby i nie obawiaj si ich wyraa. Jeli zarwno twoja mska jak i kobieca strona zostan zaspokojone, moe wynikn z tego co wspaniaego namitno. Moe wiza si z seksem, ale nie musi. Namitno nie zwizana z seksem moe oznacza pasj ycia. To podniecenie ponce z odkrycia wasnego poczenia z wszechwiatem. Wiedzie do integracji i najgbszego witego obcowania. Namitno i jedno nie musz pociga za sob spdzania kadej chwili z kochan osob. W gruncie rzeczy, kiedy jeste naprawd zakochany i pojawia si namitno, czas spdzony

osobno moe rwnie mie swe uroki, poniewa stale bdziesz wyczuwa obecno ukochanej czy ukochanego. Macie tu za zadanie sta si istotami penymi o zrwnowaonej mskiej i eskiej energii. Wasze zwizki jako istot penych bd bardziej udane. Do kwestii monogamii podchodzi si rozmaicie. Niektrzy uwaaj, e mona darzy mioci zmysow wicej ni jedn osob naraz. Inni twierdz, e kocha w ten sposb mona tylko jedn osob. Mona na to spojrze jeszcze inaczej ostatecznym zjednoczeniem si z Bogiem jest osignicie intymnoci, szczeglnie uczuciowej intymnoci. Oznacza to uznanie drugiej osoby za czstk siebie. Poniewa i tak wszyscy jestecie ze sob nawzajem poczeni, moecie zazna emocjonalnej intymnoci z kad inn osob na wiecie.

Jaki wyraz nadacie uczuciowej intymno ci, kiedy j ju osigniecie, to zaley od was. Jej przedueniem moe by seksualna intymno, ale nie musi. Zwizki oparte na intymnoci prowadz do wyszej jani, niezalenie od tego, czy posiadaj wymiar erotyczny czy nie. Ludzie obawiaj si prawdziwej intymnoci. Gdyby nie strach przed ni, wasze zwizki wygldayby zupenie inaczej. Wyobracie sobie spoeczestwo, w ktrym kady czuje si z kadym tak swobodnie i blisko, e nie ma adnych tajemnic. Ulegaby zmianie struktura spoeczna. We wszelkich kontaktach interpersonalnych panowayby uczciwo i szczero. Indywidualne preferencje i praktyki seksualne nie staj na przeszkodzie duchowemu owieceniu. Nie istnieje uniwersalna moralno! Wasze poycie seksualne stanowi odbicie waszego wntrza i waszej zdolnoci do intymnoci. Seks nie jest spraw najwaniejsz. Chodzi o to, aby y uczciwie i bra odpowiedzialno za swoje czyny. Niektre osoby uznane za wite yj lub yy w celibacie. Jeli przyjrze si bliej rnym tradycjom duchowym Ziemi, okazuje si, e w kwestii uprawiania seksu istniej ogromne rozbienoci. W jednym z odamw obecnego chrzecijastwa przywdcy duchowi zachowuj celibat. Lecz wschodni mistrzowie tantryzmu wstrzemiliwoci pciowej nie przestrzegaj. W tej sprawie nie ma jednoznacznej odpowiedzi: kady powinien odnale to, co sprawdza si najlepiej w jego przypadku. Co zatem przyblia ci do intymnoci a tym samym do Boga? Pamitaj, e jeste zarwno istot duchow jak i istot fizyczn. Obie maj swe wasne potrzeby. Nie osigniesz peni zaprzeczajc jednej z nich. Musisz wypracowa midzy nimi rwnowag. Ilekro tumisz czy wypierasz czstk siebie, zbaczasz z drogi ku peni. Nie zapominaj, e wszystko mona wypaczy. Dla niektrych seks jest sposobem na osignicie wyszego stanu wiadomoci, dla innych rodkiem sucym do zdecydowanie negatywnych celw. Licz si przede wszystkim twoje pobudki oraz denie do intymnoci. INTEGRACYJNE WICZENIE ODDECHOWE (wiczenie) Jest to staroytna technika oddychania wywodzca si z Lemurii, gdzie stosowano j w celu zintegrowania mskich i eskich energii. Pomaga rwnie znie blokady, jakie mog wystpowa w mskim i kobiecym aspekcie twej osoby. Zacznij powoli. Jeli w tym zasmakujesz i poczujesz, e si sprawdza, moesz z czasem wiczy ostrzej, co spotguje efekty. Technika ta pozwala oddechowi zestroi si z naturalnym rytmem energii krcej w twoim ciele. Na pocztku usid z wyprostowanymi plecami. Jeli podczas wykonywania tego wiczenia zacznie ci szumie czy krci si w gowie, zwolnij tempo. Wpywa ono na obieg energii w twoim ciele. U niektrych zmiana moe by subtelna, u innych silna. eska energia: Najpierw zajmij si energi esk. Zatkaj praw dziurk od nosa przeciskajc j z boku palcem. Rozchyl lekko usta. Oddychaj bardzo powoli i gboko przez

lew dziurk. Za kadym razem, gdy poczujesz, e puca si napeniy, powoli wydychaj ustami. Nie wydmuchaj powietrza gwatownie. Wydychaj bardzo agodnie. Powtarzaj te czynnoci wdychajc wolno i agodnie przez lew dziurk. Robic to miej przed oczyma obraz kobiecej postaci w lustrze, ktry stworzye w poprzednim wiczeniu. To

wiczenie oddechowe j rozbudzi. Moe si zdarzy, e odlecisz" gdzie mylami. To nic zego. Ale sprbuj jak najcilej trzyma si instrukcji. wicz w ten sposb przez okoo pi minut, a potem przejd do rozruchu" mskiej postaci. Energia mska: Aby j rozrusza, zatkaj lew dziurk od nosa przyciskajc j z boku palcem. Wdychaj ustami a wydychaj nosem praw dziurk. Niech wydechy bd zdecydowane, lecz nie gwatowne. Powtarzaj te czynnoci i jednoczenie przywoaj w mylach obraz mskiej postaci, jak ujrzae w lustrze we wczeniejszym wiczeniu. wicz tak mniej wicej przez pi minut. Integrowanie pierwiastka mskiego i eskiego: Teraz pocz powysze wiczenia. To doprowadzi do zjednoczenia kobiety i mczyzny w tobie. Zacznij od energii eskiej. Zatkaj praw dziurk od nosa. Zrb agodny wdech przez lew dziurk. Wypu powietrze delikatnie ustami. Wcignij powietrze ustami. Zatkaj lew dziurk i wypu powietrze praw. Powtrz to zaczynajc od zatkania prawej dziurki. Wykonujc to wiczenie miej przed oczami wizerunki twojej mskiej i kobiecej postaci. Niech podadz sobie rce. Gdy nabierzesz wprawy, pjdzie ci to atwiej. Kiedy to opanujesz, moesz przystpi do nastpnego etapu, dopenienia wizualizacji z jednoczesnym kontynuowaniem wiczenia oddechowego. DOPENIENIE INTEGRACJI (wiczenie medytacyjne) Wykonujc oddechowe wiczenie rodem z Lemurii, wycisz si wewntrznie swym ulubionym sposobem. Wyobra sobie jaskini, do ktrej wczeniej wchodzie. Skieruj si w gb jaskini do lustra. Spjrz na swe odbicie. Patrzc na nie, wiadomie przetwrz swoje odbicie na obraz twej kobiecej jani. Ujrzyj j z ca wyrazistoci. Z jej serca tryska pikny rowy promie energii, ktry przenika przez lustro i czy si z twoj czakr serca. Poczuj, jak twoje serce otwiera si na przyjcie tej energii. Wzbud w sobie mio do tej kobiecej istoty w lustrze. Teraz posta kobieca przesuwa si i dostrzegasz obok niej swoje odbicie. Popatrz na nie i przetwrz je na wizerunek twej mskiej jani. Ujrzyj go z ca wyrazistoci. Z serca twej mskiej postaci promieniuje pikna zielona energia, ktra wychodzi z lustra i wnika do czakry twego serca. Jeste zczony ze swym mskim obrazem zielon wizk energii. Otwrz serce na jej przyjcie. Wzbud w sobie mio do tej mskiej istoty. Teraz widzisz, jak eska posta podchodzi do mskiej i obie stoj tu obok siebie. Z kobiet wewntrz ciebie czy ci rowa wizka energii, z mczyzn zielona. Po rce na lustrze. Zwierciado staje si drzwiami do innego wymiaru. Moesz przez nie przej. Masz wraenie, jakby wkracza do innej rzeczywistoci. Znajdziesz si teraz w wewntrznym wiecie mczyzny i kobiety w tobie. Spjrz na kobiet i przywitaj j. Wypowiedz jej imi. Ona otwiera ramiona. Nie wzbraniaj si

przed jej uciskiem. Obejmij j rwnie i poczuj jej mocn mio. Odczuj w sobie jej obecno. Teraz popatrz na mczyzn. Przywitaj go, nazwij go po imieniu. On otwiera ramiona. Nie wzbraniaj si przed jego uciskiem. Obejmij go rwnie i odwzajemnij jego mio. Wpu go do wntrza. Poczuj w sobie jego gbok mio. Dalej wykonuj wiczenia oddechowe. Ty, twoje mskie ja" i kobiece ja" stapiacie si w jedno. Poczuj w sobie ich obecno, ich mio, si, jak ci obdarzaj. Musisz swj zwizek z mczyzn i kobiet w tobie pielgnowa. Dostrzegaj ich, lij im mio. Oni bd wspiera ci podczas twojego ycia na Ziemi. Poprowadz ci ku witemu

obcowaniu. Kiedy uznasz, e komunia si dopenia, wyjd na zewntrz lustra i sta w jaskini. Lecz nawet kiedy opucisz ich rzeczywisto, bdziesz silnie wyczuwa obecno swej mskiej i eskiej postaci. W jaskini nie jeste sam, znajduje si w niej rwnie cudowna wietlista istota promieniujca jaskrawym wiatem. To twoja wysza ja. Raduje si ze zwizku, jaki wanie uwicie. Ma dla ciebie dar. Otwrz ramiona i przyjmij go. Teraz ona wyciga do ciebie ramiona. Idziesz w jej objcia. Poczuj gboko w sobie wiato twej wyszej jani, j take bowiem wchaniasz i jej obecno ci umacnia. Stoisz teraz w jaskini wypenionej energi twej mskiej, eskiej i wyszej jani. Z lubowanie, e powrcisz do ziemskiej rzeczywistoci, gdzie ca sw moc bdziesz stara si wie ycie istoty zintegrowanej. Odbierz dar swej wyszej jani i opu jaskini. Raduj si z doznanego wanie intymnego obcowania. Zakocz wiczenie oddechowe. Powoli wracaj wiadomoci do swego pokoju. Daj sobie kilka minut na przystosowanie si do rzeczywistoci. * * *

Wykonuj to wiczenie tak czsto, jak moesz, szczeglnie kiedy jeste spity albo w stresie. Pomoe ci to przywrci rwnowag i upora si z uczuciami. Kiedy nabierzesz wprawy, moesz oddycha gbiej i mocniej. Za pierwszym razem przez dwa nastpne dni moesz odczuwa dziwne wraenia w swoim ciele, ale nie przejmuj si tym. Obchod si ze sob dobrze przez te dwa dni. Pij duo czystej wody, odywiaj si waciwie i zachowuj spokj. Zaware wanie dwie potne znajomoci, ktre nigdy nie ustan. Poprowadz ci one z powrotem ku peni.

12. TWORZENIE UDANYCH ZWIZKW Wiele osb odczuwa obecnie piln potrzeb uporzdkowania osobistych spraw, jakie od pewnego czasu daj im si we znaki. Mog dotyczy zwizkw miosnych, rodziny, przyjaci czy te ich samych. To naglce poczucie wynika std, e przechodzicie wanie z jednej wibracyjnej rzeczywistoci do drugiej. Zaoenia i zasady rzdzce jedn rzeczywistoci nie mog jednak by przeniesione do drugiej. Jeli prbujecie wnie do rzeczywistoci czwartej gstoci (4G) przekonania i przesanki wspierajce podzia i nie chcecie zostawi ich za sob, bdziecie odczuwa silne wewntrzne rozdarcie. Z perspektywy ewolucji, zasady rzeczywistoci trzeciej gstoci (3G) oparte na pojciu odrbnoci byy konieczne do ludzkiego rozwoju. Pyny z nich fundamentalne nauki, dziki ktrym ludzie mogli wzrasta w zwizkach. Jednak wraz z przemian czowieka przeobrazi si musi te charakter jego zwizkw. Dla lepszego porwnania obecnych i przyszych zwizkw, rozwamy najpierw ustanawiajce podziay reguy rzeczywistoci 3G. Zasady rzdzce zwizkami w trzeciej gstoci

Zatajanie naley do szeroko rozpowszechnionych zwyczajw w 3G. Polega ono na ukrywaniu informacji przed partnerem lub przed samym sob. Zasada zatajania nie dotyczy wycznie twoich stosunkw z innymi; odgradza ci ona rwnie od znacznych obszarw twej wasnej istoty. Poniewa jest wyrazem odrbnoci, przykada si do niej wielk wag w zwizkach. Monogamia podyktowana strachem. Innym przejawem odrbnoci jest monogamia wynikajca z lku raczej ni z

wyboru. Kryje si za tym przewiadczenie, e jeli uda wam si skoni kogo, aby odda si bez reszty wam, to wtedy uchronicie si przed spojrzeniem prawdzie o sobie prosto w oczy. Stworzycie sobie iluzj bezpieczestwa, oddzieleni od wiata. Jednak bez moliwoci wzrastania zwizek na og okazuje si nieudany czy wrcz zgubny. Mio uwarunkowana. Mio uwarunkowana jest niezbdna dla utrzymania zwizku w rzeczywistoci 3G. Oznacza ona to, e bdziesz kocha kogo, o ile on zaspokoi twe potrzeby czy pragnienia. Jeli te warunki nie zostan spenione, wwczas z czystym sumieniem moesz przesta kocha. Co do pojcia mioci bezwarunkowej, panuje w rzeczywistoci 3G mylne wyobraenie. W obrbie podziau wszystko rozpatruje si z perspektywy odrbnoci. Dlatego te mio w 3G jest mioci uwarunkowan. Oczekiwania. Ludzie na og wnosz do zwizku wasne oczekiwania, ktre niewiadomie rzutuj na osob partnera. Nawet jeli nie jest w stanie czy nie chce im sprosta, moe doj do prby zmuszenia go do ich spenienia. Partner staje si wwczas narzdziem do zaspokajania nieuwiadamianych potrzeb drugiej osoby. Manipulacja nie musi by jawna. W typowych zwizkach 3G dochodzi do gboko ukrytej wzajemnej manipulacji, tak e zostaj zaspokojone potrzeby obu stron i obie strony strzeone s przed wasnymi lkami i poczuciem zagroenia czy braku. S to na og odbywajce si na podwiadomym poziomie transakcje, ktre maj na celu wzajemn ochron. Potrzeba sprawowania kontroli to kolejna cecha gboko zakorzeniona w rzeczywistoci 3G. Tak przejawia si brak wiary w wysz rzeczywisto w to, e wszystko dzieje si tak, jak powinno, dla wsplnego dobra. Poniewa nie pokadasz zaufania w bieg zdarze, si wtaczasz zwizek w okrelone ramy. Poniewa rzeczywisto czwartej gstoci oparta jest na jednoci, nie ma w niej miejsca na cechy waciwe zwizkom w 3G. Zwizkami w 4G rzdz nastpujce zasady: Zasady zwizkw w czwartej gstoci Szczero. Osoby tworzce zwizek za wszelk cen musz zdoby si na szczero. Jeli zauwaysz, e twj przyjaciel lub partner dziaa na wasn szkod lub naraa wasz zwizek, powiniene mu zwrci uwag na to tak, by pyno to z serca. W 3G takie obserwacje zazwyczaj s przemilczane, aby nie urazi drugiej osoby czy straci kontroli nad zwizkiem. Jeli uwagi te skierowane s pod twoim adresem, musisz pamita (i wierzy), e bior si z serca, i nie reagowa natychmiastow obron. Wysuchanie ich nie oznacza, e musisz si z nimi zgadza. Wykorzystaj je, aby si zagbi w siebie i doskonali wewntrznie. Zatajanie jest czsto narzdziem sprawowania kontroli. Kiedy przyjmie si szczero jako obowizujc zasad, rzecz idzie raczej o prawd bezosobow anieli o kontrol nad osob. Jeli jednak posugujesz si szczeroci w celu manipulacji, wiedz, e nie kierujesz si sercem i twoje motywy s nieuczciwe! Nie sposb przeceni znaczenia szczeroci w zwizkach 4G. Bez niej nie mogyby istnie. Jest tak wana.

Szczero naley zachowa rwnie wobec samego siebie. Czasami pewne rzeczy zatajasz przed sob, aby stworzy sobie iluzj bezpieczestwa. W rzeczywistoci 4G trudno jest utrzyma prawd w tajemnicy przed sob. Moe si zdarzy, e pewnego ranka obudzisz si i stwierdzisz nagle, e bycie z kim ju ci nie suy. Trzeba ten wgld uszanowa. Nie wypieraj go ze wiadomoci. Jeli to uczynisz, bdziesz trwa w zwizku, ktry ostatecznie ci wyczerpie, a nie umocni. Jeli zlekcewaysz swj wgld, w perspektywie dugoterminowej nie przysuysz si te swojemu partnerowi.

Mio bezwarunkowa. Zwizki w 3G opieraj si na mioci uwarunkowanej, za w 4G na mioci bezwarunkowej. Kady moe dowiadcza coraz wicej mioci bezwarunkowej, poniewa nie jest ona niczym ograniczona. Mona j zdefiniowa tylko na podstawie dowiadczenia, ale definicje, cho uyteczne, jako twory intelektu na poziomie emocjonalnym nie s zbyt gboko przyswajane. Mio bezwarunkowa jest kluczowa dla zwizkw w 4G. Oznacza kochanie kogo (oraz siebie) bez adnych warunkw. (UWAGA: Kochanie kogo bezwarunkowo nie jest rwnoznaczne z trwaniem w zwizku, ktry jest dla ciebie krzywdzcy, albo kiedy chcesz dokona nowego wyboru.) Nawet jeli partner nie zaspokaja twych potrzeb, darzysz go mioci jako aspekt Boga. Jeli nie sprosta twym oczekiwaniom, kochaj go takim, jakim jest, nie nalegaj, aby si zmieni. Mio bezwarunkowa to dowiadczenie chwili teraniejszej a mimo to wiecznej, podczas gdy mio uwarunkowana opiera si na wspomnieniach z przeszoci czy oczekiwaniach wybiegajcych w przyszo. Postaw sobie pytanie: Czy byby w stanie kocha i zaakceptowa partnera bez adnych warunkw, gdyby w swoim rozwoju nigdy nie mia wyj poza swj obecny stan istnienia? Inne bdne przekonanie na temat mioci bezwarunkowej dotyczy granic i poszanowania wasnej osoby. Kochanie kogo bez adnych warunkw nie oznacza przyzwolenia na zncanie si nad tob. Wie si z ni rwnie mio wasna i naley podejmowa dziaania na rzecz zachowania mioci i szacunku do siebie, nawet jeli naraa to zwizek. Jeste rwnorzdnym, a nie spisanym na straty skadnikiem rwnania. Kochanie kogo bezwarunkowo rwnie oznacza odejcie od niego z mioci, gdy jego dziaania naruszaj granice naszej osoby, a nie z uraz i gniewem. W ten sposb nie zaprzepaszczasz szczeroci, cennej jakoci w 4G, a jednoczenie dajesz moliwo drugiej osobie ujrzenia samej siebie w caej jaskrawoci i podjcia krokw dla ratowania mioci wasnej i poczucia swej wartoci. To, czy partner dostrzee swoje odbicie czy nie, to nie twoje zmartwienie. Do ciebie naley dbanie o siebie i dziaanie dla swego dobra, co ostatecznie przyczynia si do dobra was wszystkich. Mczestwo nie jest cech zwizkw w 4G! Kochanie bezwarunkowo oznacza kochanie siebie na rwni z drug osob i szanowanie wasnych granic osobowych. Jednym z rozwiza moe by zmiana charakteru zwizku (z miosnego na przyjacielski, na przykad), kiedy w gr wchodzi dbanie o wasne potrzeby, pod warunkiem jednak, e postpuje si uczciwie i nie wyrzuca z serca niedawnego partnera. Cakowite zaufanie to przeciwiestwo potrzeby sprawowania kontroli, rodem z 3G. Rzeczywisto 4G nie dopuszcza adnej formy kontroli. W miar wprowadzania szczeroci do stosunkw naturaln kolej rzeczy ronie zaufanie. Jeli jednak trwasz w faszu, utajaniu i mioci uwarunkowanej, nieodcznie towarzyszy ci nieufno, ktra mocno osadza ci w rzeczywistoci 3G. Stanowi to dla wielu trudne wyzwanie. Nie chodzi o to, aby nauczy si ufa, lecz aby by szczerym i szanowa siebie. Kiedy tak postpujesz, zaufanie przechodzi naturalnym biegiem rzeczy.

Przyzwalanie stanowi odwrotno manipulowania. Pozwl innym by tym, kim potrzebuj by, nie wymagaj od nich, aby si zmienili. Tylko wtedy ujrzysz, jacy s naprawd. Gdy prbujesz nimi manipulowa, nie widzisz ich naprawd, dostrzegasz w nich tylko to, co tobie potrzebne, a to jedynie zudzenie. Taki wypaczony ogld wizi ci w ptli nieuczciwoci wobec samego siebie oraz twego zwizku. Zwizki z wyboru. S przeciwiestwem monogamii podyktowanej lkiem. Oznacza to, e jeli pragniesz zwizku opartego na wycznoci, czynisz to z wyboru. Jeli jednak wolisz utrzymywa stosunki z kilkoma kobietami, to

rwnie stanowi twj wiadomy wybr. Ludzie czsto zawieraj zwizki bez uprzedniego rozeznania, czego istotnie pragn. W pewnym sensie, bior, to co im przypadnie. Takie zwizki nie sprzyjaj mioci wasnej i uwieczniaj cykl mioci warunkowej, w ktrym jeden z partnerw spodziewa si, e ten drugi stanie si tym, kogo mu potrzeba. Zwizek na miar 4G wymaga jasnego komunikowania wasnych potrzeb i pragnie partnerowi. Nie sposb duej manipulowa prawd dla osignicia podanego celu. Musisz dokona wyboru i bez adnych warunkw si zaangaowa. Nie ma nic zego w monogamii, wieloci partnerw ani w adnej innej formie zwizku. Wybr jest sam w sobie rzecz naturaln. Nie ma przypisanego do siebie adnego znaczenia". Ty wartociujesz, nazywajc jeden wybr lepszym" czy gorszym" od drugiego. Kady wybr jest waciwy, o ile jest wiadomy. Jeli nie dokonujesz go wiadomie i nie zdajesz sobie sprawy z wasnych pragnie i potrzeb, nie moesz przyj odpowiedzialnoci za swj wkad w zwizek. Wwczas skazany jeste na odgrywanie roli ofiary. Jeli twym wiadomym postanowieniem jest zwizek na miar 4G, nie moesz duej uznawa zasad obowizujcych dla 3G. Nie musisz tak od razu si przestawia na nowe wartoci. To przyjdzie z czasem. Lecz teraz w okresie przejciowym midzy 3G a 4G, osaczaj ci wyzwania, jakie stawiaj przed tob obie rzeczywistoci. Potrzebne jest dokonanie kilku wyborw dotyczcych twojego udziau w obecnym zwizku. W miar wprawiania si w sztuce wiadomego wyboru na rzecz poprawy samego siebie i swojego wiata, naturaln kolej rzeczy zaczniesz podejmowa postanowienia umacniajce paradygmat rzeczywistoci 4G. Jeli wybierzesz integracyjny model czwartej gstoci i ucielenisz go (zamiast tylko prbowa), przestaniesz cierpie z powodu utraty partnera. Ku temu wanie zmierzacie w swojej ewolucji. Poczucie straty, bl, waciwe s zwizkowi 3 G, z paradygmatem podziau i kontroli. Mog te wystpi, kiedy udzisz si, e tworzysz zwizek na miar 4G i liczysz na jego dobrodziejstwa, ale przeywasz rozczarowanie, poniewa w istocie nadal tkwisz w 3G. ycie na styku" moe przysporzy cierpie, ale daje ci zarazem jedyn w swym rodzaju moliwo wgldu w obie rzeczywistoci naraz. Z takiej perspektywy moesz dokona wyboru rozumnego. Nie osdzaj swego obecnego pooenia. Wykorzystaj je do rozeznania si w obu rzeczywistociach, aby twoje wybory wynikay z dowiadczenia i odzwierciedlay wiadom i pozytywn ewolucj. Jak sprosta wymaganiom czwartej gstoci Przechodzc z perspektywy 3G do 4G nie uchronisz si przed strachem towarzyszcym przeksztacaniu si zwizkw. Wkraczasz na niezbadany obszar. Nie wiesz, co czeka ciebie za najbliszym wzgrzem. To wiele osb napenia lkiem. Jeli naprawd dysz do zwizku na miar 4G, pogd si z tym strachem. Na tym etapie ch zerwania z kim tylko wtedy, jeli jest kto, kto zapeni powsta pustk, oznacza, e nadal tkwisz w uzalenieniu. Wane jest pjcie naprzd pomimo strachu. Kiedy znajdziesz si ju po drugiej stronie, spostrzeesz, e twoja tosamo nie zaley od drugiej osoby. Moesz polega na samym sobie. Z poznania

kryjcej si w tobie mocy pynie wyzwolenie, jasno, potga. Nawet w 3G stwarzasz okolicznoci, ktre przypominaj ci, e wszyscy jestecie ze sob powizani. Czsto wychodzi to na jaw za porednictwem uwikania silnego przywizania emocjonalnego. Jednak idea poczenia w kategoriach 3G jest bardziej szkodliwa ni poyteczna. Uwikanie to odpowiednik powizania w 4G, tyle e na poziomie 3G. Jak na to spojrzysz, zaley od tego, czy postrzegasz to w kategoriach uzalenienia 3G czy w kategoriach mioci/przyzwolenia 4G.

Kiedy zapltae si w zwizku z drug osob i cierpisz z tego powodu, zastanw si nad t sytuacj. We kilka gbokich oddechw. To zazbienie ma na celu przypomnie ci, e w ostatecznym wymiarze nigdy nie istniejesz w oderwaniu od innych. Odrbno to zudzenie. Choby nie wiadomo jak daleko si odsun, nie odczysz si od tej osoby. Zmiany w relacjach osobistych pojawiy si w latach szedziesitych, kiedy ludzie odczuli na poziomie emocjonalnym przejcie z 3G do 4G. Nie bardzo jednak wiedzieli, co robi z uwolnion nagle energi. Nie rozumieli, e mona j wykorzysta do naprawy swych zwizkw. Wiele osb opierao si zmianom. Od tego czasu wzrosa znacznie liczba rozwodw z powodu zamieszania, jakie wywoaa nowa energia i wynike std prby wiadomej ewolucji przez zerwanie z przeszoci. Rozwd, w swej typowej nieprzyjemnej i dotkliwej postaci, stanowi rozwizanie 3G. To formalny akt oddzielenia si od drugiej osoby dla stworzenia iluzji, i jest si od niej ju cakowicie niezalenym. W wydaniu 4G rozwd oznacza uznanie przez obie strony, e zwizek zmierza w innym kierunku, co wymaga podjcia krokw na rzecz przestawienia si. W gruncie rzeczy nie ma czego takiego jak separacja, poniewa nie mona tak naprawd oddzieli si od kogo czy od czego. W 4G z atwoci zdobdziesz si na to, aby pozwoli innym pody drog, ktra jest im potrzebna. Nawet jeli para przestaje wsplnie siebie urzeczywistnia, w wymiarze gbszym nie rozczya si, gdy odrbno jest zudna. Para ta po prostu postanawia, e nie bdzie dalej przejawia na zewntrz swego zwizku, ale partnerzy zachowuj szacunek wobec wsplnej przeszoci i w swoich sercach nadal ywi do siebie nawzajem bezwarunkow mio. Te nowe energie odcisny swj lad na wszystkich. Kady reaguje na nie tak, jak potrafi. Niektrzy wypieraj je. Inni si polaryzuj. Jeszcze inni poddaj si porywowi. Nie da si jednak tego zby. Stawia to bdzie przed tob coraz nowe wyzwanie, a w kocu staniesz twarz w twarz ze swoim niedowartociowaniem i samotnoci, i przyznasz przed samym sob, e zwizki, do jakich dye, miay pokry" twoje braki. Mniej zakce powstanie, gdy dasz si ponie fali. Opierajc si, przysparzasz sobie przykroci i blu. Wiele osb uwaa, e wybr dotyczcy zwizku, na przykad monogamii, poycia z kilkoma partnerami czy rozwodu, podyktowany jest seksem, ale to uproszczenie. Powierzchowny osd zdarzenia czsto ma za zadanie odwrci uwag od przeywanej udrki i stworzy wraenie, e panuje si nad sytuacj. Oto przykad: Jeli m ma romans, ona mogaby bez trudu wycign wniosek, e mowi chodzio o seks, zamiast gbiej zastanowi si nad tym, dlaczego czuje si taka nieszczliwa w tym zwizku. Lecz seks jest wyrazem odsonicia swej wraliwej strony. Wiele osb wystrzega si tego, a z pewnoci nie yczyoby sobie, aby ich partnerzy odsaniali si w ten sposb przed innymi! W tym wszystkim nie chodzi o seks. Zrzucanie winy na pocig erotyczny ma suy za przykrywk dla powaniejszego, utajonego lku. Pogldy na seks panujce w waszym spoeczestwie odzwierciedlaj zaburzenia na gbszym poziomie i nie maj nic wsplnego z kwesti

niewiernoci. Ludzie dowiadczaj zmian w sobie, ale z pocztku moe im si wydawa, e zachodz one na zewntrz nich. Mog uzna, e co dzieje si z ich zwizkiem, ale tak nie jest. Zauwaysz, e subtelne zmiany dokonujce si w tobie i partnerze bd rzutoway na wasz zwizek. Zmiana zawsze bdzie powstawa w tobie, ale moesz nie zdawa sobie z niej sprawy, dopki jaki zewntrzny czynnik jej w tobie nie wyzwoli.

Jeli dasz si ponie zmianom, na krtko dowiadczysz natoku uczu. Moesz zacz uwalnia si spod wpywu dotychczasowych przekona, co odbije si na ksztacie twojego zwizku. Zmiana nie oznacza jednak jego kresu czy rozwodu. Zmiana to zmiana, i tyle. Jeli jeste z kim, moesz sprbowa pomc przebrn mu przez okres zmian, z jakim sam si borykasz. Ufaj, e oboje kroczycie t sam ciek bez wzgldu na to, co si dzieje albo w jaki sposb przejawiaj si zmiany. Niektrzy uzaleniaj osobiste spenienie od stanu swojego zwizku. Jeli wic nie wystpuj adne konflikty, to w takim razie wszystko gra. Ten stary pogld moe zwie ci na tyle, e bdziesz trwa w zwizku mimo e nie przynosi ci on korzyci. Nie mona duej przykada tej miary. Ten sztuczny twr daje w rezultacie sztuczne dane, za ktrymi moesz schowa si przed swymi lkami. To narzdzie rodem z 3G, ale w rzeczywistoci jest inaczej. Przekonasz si, e jeli bdziesz si wzbrania przed upomnieniem si o sw osobist moc, zwizki bd miay jedynie na celu usprawiedliwienie twej osoby. W rzeczywistoci czwartej gstoci nie moe to mie miejsca, gdy tam kluczem jest szczero wobec siebie. wiadomy wybr i zobowizanie Cho w zwizku wiadomy wybr jest tak wany, nie chodzi jednak o to, aby obie strony akceptoway siebie nawzajem pod okrelonymi warunkami. Oto przykad: Zamy, e owiadczasz swemu partnerowi: Chc, eby nasz zwizek by monogamiczny (poligamiczny) i bd z tob tylko wtedy, jeli na to przystaniesz". Co tu jest nie tak. Wybiera mona jedynie za siebie, w przeciwnym wypadku dochodzi do kontroli, a to pojcie z 3G. Nie moesz narzuca swych postanowie drugiej osobie. Jeli wybierasz monogami, oznacza to, e to ty wyrzekasz si kontaktw seksualnych z innymi osobami. Nie moesz wymaga od partnera, aby dokona takiego samego wyboru. Druga osoba musi mie cakowit wolno wyboru, inaczej nie bdzie w peni sob w zwizku. Z drugiej jednak strony, ty moesz postanowi nie wiza si z osob, ktrej styl ycia tobie nie odpowiada. To co innego. Wybierasz wycznie za siebie! Twoje postanowienia nie maj nic wsplnego z drug osob! Ludzie czsto tak si zapamituj kontrolujc wybory dokonywane przez partnera, e przestaj panowa nad wasnym yciem i wtedy z reguy pojawiaj si problemy. Musicie wiedzie, e naprawd udany i zdrowy zwizek moe powsta tylko dziki zgodnym i wiadomym postanowieniom podejmowanym przez obie strony. W zwizkach w 4G zobowizania w znanej wam z przeszoci postaci nie mog mie miejsca. Stara formua przyrzeczenia wyrywa ci z teraniejszoci. W zwizkach 3G przyrzeczenie czsto postrzegane byo jako jarzmo narzucone przez partnera! Kiedy ludzie podejmuj si czego w 4G, to dlatego, e chc doskonali siebie i zwizek za pomoc zasad 4G. Przyrzeczenie 3G czsto brzmi mniej wicej tak: lubuj, e ci nie opuszcz a do mierci". W 4G formua przyrzeczenia mogaby wyglda tak: Przyrzekam, e bd w tym zwizku wzrasta i widzia w nim odbicie mej wasnej wizi z boskoci. Przyrzekam zawsze postpowa uczciwie i z szacunkiem".

Stare pojcie zobowizania to iluzja rodem z 3G. Daje ci chwilowe poczucie bezpieczestwa, ale czy sprawy naprawd ukadaj si kiedykolwiek zgodnie z twoim yczeniem? Ile osb skada obietnice, ktrych nie dotrzymuje? Przyrzeczenie nie zapewni ci bezpieczestwa; wzbudza w tobie jedynie zudne przekonanie, e jeste bezpieczny. Jedyne prawdziwe zobowizania dotycz ego i wyszej jani. Zawarte midzy nimi umowy pozwalaj ukada zwizki tak, aby sprzyjay dalszemu rozwojowi, uczciwoci i odpowiedzialnoci. Przyrzeczenia te dotycz was samych, a nie drugiej osoby, i jako takie wyzwalaj wewntrzn si. Nigdy nie wywouj urazy w stosunku do innych. Bycie caym sob

Jednym z najwspanialszych darw, jaki moesz ofiarowa innym, jest bycie w peni sob. Oznacza to absolutn uczciwo, szacunek i mio wobec innych, a take nie-obwinianie siebie za odczuwany przez nich bl. Posumy si przykadem: Idziesz ulic i spotykasz przyjaciela. O, bye u fryzjera", zagadujesz go. adnie ci obci". Ale przyjaciel si obraa, bo myli, e ironizujesz. Jego reakcji nie sposb byo przewidzie. Kademu z was zdarzyo si, e zostalicie le zrozumiani. Kierowalicie si yczliwoci, nie mielicie zych zamiarw, mimo to trafilicie w czuy punkt. Co zatem macie zrobi? Przesta rozmawia z innymi, aby bro Boe nie nadepn na odcisk? Nie, musicie wyraa siebie z ca szczeroci, bez wzgldu na konsekwencje, za ktre zreszt nie moecie bra odpowiedzialnoci. Nie sposb przewidzie reakcji drugiego czowieka, jest on bowiem inaczej zaprogramowany ni ty. Trzeba stawia spraw jasno, bardzo jasno. Nie wolno jednak kierowa si adnym ukrytym motywem. Ludzie czsto nie zdaj sobie sprawy ze swych pobudek, takich jak ch odpacenia si za zniewag, wyrwnania rachunkw, wywyszenia ego cudzym kosztem czy sterowania cudzym zachowaniem. Kady czowiek kiedy tego si dopuci. Jeli potrafisz si do tego przed samym sob przyzna, zrobisz istotny krok naprzd ku jasnej i uczciwej komunikacji i pokory. Najlepiej przysuysz si bliniemu bdc caym sob. Dla ilustracji rozpatrzmy nastpujc sytuacj. Powiedzmy, e pewna kobieta cierpi na lk wysokoci. W swym obecnym yciu musi rozwiza zaszo z poprzedniego wcielenia, kiedy to rzucia si w przepa. Jej m spostrzega u niej w lk i dba o to, aby nigdy nie znalaza si w pobliu wysoko pooonych miejsc. Jak zatem moe ona zmierzy si ze swym strachem, skoro jej m skutecznie j przed nimi chroni? Przedua to jej udrk. Pewnego dnia moe on jednak owiadczy: Wybieram si w podr balonem. Chciaaby mi towarzyszy?". Kobieta moe przyj zaproszenie, gdy zrozumie, e w ten sposb stawi czoo swemu lkowi. Nie byoby to moliwe, gdyby m nie zapewni jej ku temu sposobnoci. Uwikanie polega na zacieraniu granic midzy sob a innymi. Prbujesz chroni innych ludzi, ale w rzeczywistoci bronisz samego siebie przed ich gniewem, dezaprobat, brakiem akceptacji. W tym przypadku m sdzi, e strzee on przed jej wasnym strachem. W istocie jednak chroni samego siebie przed ogldaniem jej emocjonalnej udrki. Bd w peni sob, a ofiarujesz innym najwspanialszy dar. Wyzwaniem dla ciebie stanie si przeamanie wasnych ogranicze i wzicie odpowiedzialnoci za swoje ycie, lki i uczucia. Przyczyn twych emocji i reakcji nigdy nie jest kto z zewntrz. Pochodz zawsze od ciebie. Nie moesz nie ujawnia swoich odczu i myli tylko dlatego, e mgby kogo urazi. Nie ma pikniejszego daru anieli wniesienie w zwizek caego siebie. Jest jednak fundamentalna rnica midzy rozmylnym ranieniem czyich uczu a byciem po prostu takim, jakim si jest. Przykadem rozmylnego zadawania blu byoby zawleczenie kobiety z wczeniejszego przykadu, cierpicej na lk wysokoci, na skraj przepaci i zmuszenie jej, aby spojrzaa w d. Ale m nie skrzywdzi jej bdc sob. Jeli ona postanawia

si zadrcza, to sama w okrelony sposb zinterpretowaa okolicznoci. W sensie emocjonalnym nie ma ofiar. Jeli wierzysz, e jedna osoba moe zrani drug na poziomie uczu, to sam dzielisz ludzi na ofiary i przeladowcw. Taki pogld jest w gruncie rzeczy szkodliwy, gdy zakada, e ludzie s sabi i bezsilni, podczas gdy w rzeczywistoci kryj w sobie ogromn moc. W waszym spoeczestwie zbyt wielk chwa otacza si cierpitnictwo, do tego stopnia, e zupenie zostao wypaczone pojcie siy jednostki. Odpowiedzi na doznane krzywdy nie jest proces sdowy, lecz tkwica w duszy moc dokonywania wiadomych i rozumnych wyborw. Dopki ludzko bez

reszty nie opowie si za samo-wadnoci, znoszenie razw bdzie wychwalane i nagradzane a rzeczywisto czwartej gstoci coraz dalej bdzie si od was odsuwa. Nie mona obchodzi si z drug osob niczym z jajkiem. Nie sposb przewidzie, co moe urazi partnera. W niewinnym porywie moesz kogo zaprowadzi na skraj takiej przepaci, nie wiedzc o jego lku wysokoci. Kiedy ukrywasz jak czstk siebie, naraasz na szwank swoj uczciwo. Jeli nie wyraasz siebie, to w gruncie rzeczy okamujesz drug osob. Nie mog pokocha ci takim, jakim naprawd jeste, bo nie wiedz, jaki jeste w rzeczywistoci. Chowanie w sobie prawdziwych uczu z obawy przed zranieniem drugiego (lub odrzuceniem) to waciwo 3G. Nie mona takiej postawy przenie do czwartej gstoci. Ludziom czerpicym moc z siebie nie sprawi blu uwaga wygoszona w dobrej wierze i z mioci. Jest tak dlatego, e oni wiedz, i sami wsptworz wszelkie wypowiadane uwagi. Oni wytwarzaj swoj rzeczywisto. Nie mog wic pa ofiar wasnych tworw! Kiedy ukrywasz prawd, ona odkada si w twych komrkach. Zaczyna wydziela toksyny, najpierw na poziomie emocjonalnym, a potem objawi si na paszczynie fizycznej. Jeli nie wyraasz siebie w peni, musisz gdzie t energi w sobie przechowywa. Moe ona pore ci ywcem. Rak, choroby serca i inne dolegliwoci bior si std, e sam siebie uznae za niegodnego bycia naprawd sob, takim, jakim siebie widzisz. Im mocniej to tumisz, tym bardziej skazujesz si na choroby. Wyzwolenie prawdziwego ja" prowadzi do ekstazy. Wyraanie swojej prawdy Moesz pozna siebie na nowo i dziaa w oparciu o t wiedz. Najpierw pomyl o tym, co chciaby powiedzie, na przykad, w sytuacji konfrontacji z drug osob. (Wiele osb nie dopuszcza do siebie nawet myli o tym. Wypieraj j ze wiadomoci.) Zapisz to. Nagraj na tam. Poczuj si swobodnie z samym sob. Naucz si wyraa siebie bez osdzania, jak to miao miejsce w przeszoci. Jeli nie pozwolisz sobie na prawd w myleniu, z pewnoci nie przejdzie ci ona przez gardo. Kiedy wypierasz si czci ciebie, odcinasz rdo twrczej energii w sobie. Dzielisz samego siebie na to, co w tobie godne i to, co niegodne. To powoduje zakcenia, ktre zostan przeniesione na wszystkie twoje zwizki. Nie mona bezkarnie zataja prawdy nawet o wycinku wasnej osoby. Z czasem poznasz rnic midzy komunikowaniem uczciwym, penym i zrwnowaonym, a takim, w ktrym dopuszczasz si ataku lub manipulacji. Nabierzesz w tym wprawy, jeli powiczysz. Mona dochodzi do wyraania siebie stopniowo. Zanim si wypowiesz, upewnij si jednak, czy masz do przekazania treci zrwnowaone i zintegrowane czy te powoduje tob ch zawadnicia drug osob. Jeli twj komunikat obliczony jest na wywoanie w drugiej osobie zmiany, wwczas ma miejsce manipulacja. Jeli spostrzeesz, e twoje intencje nie s czyste, przynajmniej przyznaj

to przed samym sob. Wsuchaj si w swe myli i uczucia. Twoje zwizki rozkwitn i przeobra si, kiedy bdziesz umia komunikowa czysto i wyranie. Zanim si odezwiesz, zastanw si, jaki masz w tym cel. Czasem moe chodzi o to, aby zmieni co w drugiej osobie. Czasami pobudki s widoczne, innym razem nie. Jeli nie potrafisz rozpozna swych gbszych motyww a mimo to wyraasz siebie, nie martw si tym, czy postpie susznie. Jeli ich naprawd nie dostrzegasz, nikogo wiadomie nie ranisz, lecz nadal jeste odpowiedzialny za komunikowane przez siebie treci. Jeli wystpie przeciwko komu, dae mu bodziec do tego, aby zrewidowa postaw, z jak przyjmuje atak. Dziki jego reakcji

nauczysz si, jak wyraa si jasno i w sposb wolny od wszelkiej manipulacji. Czy to przez atak czy przez czysty przekaz, zapewniasz drugiej osobie moliwo nauczenia si czego i posunicia do przodu. Jeli nie dopuszczaj do siebie, e kto moe na nie napa, wwczas nawet nie poczuj si zaatakowane. Jeli jednak wierz, e moe je co takiego spotka i to stanowi dla nich problem, wtedy na pewno poczuj si zaatakowane. Nie moesz bra na siebie odpowiedzialnoci za reakcje drugiej osoby. Nie sposb w kadej chwili mie rozeznanie w tym, co zrani drugiego, ale jedno zawsze wyrzdzi krzywd tobie: obuda w stosunku do siebie i tych, na ktrych ci zaley. Nie moesz zna wszystkich czuych punktw drugiej osoby, wic przesta zamartwia si ich reakcjami! O wiele wicej dobrego przyniesie ci wzicie odpowiedzialnoci za siebie i twoj rzeczywisto. To moe sta si zaczynem wolnoci, stanowi bowiem sposb na odzyskanie swej wadzy. Zrozum, e nadrzdnym motywem nigdy nie jest ch niszczenia, lecz mio. Nawet najnikczemniejsze postpki su nauce mioci. Takie jest fundamentalne zaoenie tworzenia. Intencj kadego czynu jest poznanie, czym jest mio. Wejrzyj w swoj wiar. Jeli naprawd jeste przekonany, e Bg jest mioci, wwczas kady czyn musi w ostatecznym wymiarze to potwierdza. Lecz jeli wierzysz, e sowa lub czyny rani drugiego czowieka i nic nie ma wyszego przeznaczenia, tkwi w tobie pogld, ktry mwi, e Bg potrafi by obojtny czy wrcz okrutny. Nikt nie moe wiedzie, co sprawi tobie bl. Powstrzymanie si przed wygoszeniem opinii, poniewa mogaby kogo urazi, oznacza wzicie na siebie odpowiedzialnoci za ich uczucia, a wic za ich rozwj. Nie wolno przyjmowa odpowiedzialnoci za cudzy rozwj. Przechodzc do czwartej gstoci ludzie mog odczuwa bolesne doznania. To niemal tak samo jak w przypadku odmroenia. Gdy odtajesz i wraca ci czucie w nogach, czujesz bl. To znak. Niektrzy tak wanie posuguj si blem aby przypomnie sobie, e wci s zdolni do odczuwania. Kiedy w peni oddasz si zwizkom na miar czwartej gstoci, zniknie cierpienie. Niektrzy sigajc ku czwartej gstoci nadal trzymaj si skrawkw trzeciej, std ich udrka to oznaka dokonujcej si przemiany. Lecz jeli twoim udziaem wci jest bl, zmagania, obuda, rozwa ponownie swe zasady i zaoenia. Przekonasz si zapewne, e tkwisz w paradygmacie trzeciej gstoci. Zmiany .nastpi, gdy zaczniesz rozpoznawa chwile, kiedy dziaasz w oparciu o zasady trzeciej gstoci i usiujesz je wnie do zwizku czwartej gstoci. Spostrzeenia te zaowocuj ogromnymi zmianami w twoim yciu. Nie bd zdziwiony, jeli przynios rado i ekstaz. Rozwj nie musi czy si z blem. Dwudziestolecie midzy rokiem 1992 a 2012 to okres przeomowy. Zwizki bronice si przed zmian naraone bd na zwikszony stres. Z koniecznoci nastpi przeobraenia w

strukturze spoecznej, nowa forma rodziny bdzie uwzgldnia rodzicw samotnie wychowujcych dzieci oraz kwestie finansowe. Jednak nie te zewntrzne zjawiska decyduj o przemianie zwizkw, lecz wewntrzne przesilenie waszej energii. Przejcie do czwartej gstoci na pewno si odbdzie. Stanie si to szybciej, gdy ludzie bd dokonywa wiadomych wyborw na rzecz nowych wartoci. Odwlecze si, gdy bd przeciwstawia si fali. Osignita zostanie masa krytyczna, ktra zainicjuje przepyw na masow skal. Zaspokajanie potrzeb

Ludzie czsto nadaj pojciu potrzeby wydwik negatywny, ale tak nie musi by. Czwarta gsto oznacza integracj, trzecia separacj. Ten ostatni stan mona porwna do poszczeglnych skadnikw zupy stojcych oddzielnie na stole, za ten pierwszy do gotowej ju zupy. Kiedy dysz do peni, musisz zna na ni przepis. Potrzebna jest marchew i seler. Jeli uznasz te skadniki za potrzebne, pokroisz je i wrzucisz do garnka. Zupa stanie si wtedy obrazem tego, kim jeste w stanie integracji. Jeli nie uznasz swoich potrzeb, nie bdziesz wiedzia, jakich skadnikw potrzeba, nie bdziesz umia ugotowa zupy, za odgadnicie przepisu pochonie mnstwo energii i wysiku, i nie obdzie si bez blu. Zaspokojenie zdrowych potrzeb jest wane dla ostatecznej integracji. Moesz teraz nie docenia swoich potrzeb, ale w duszej perspektywie s cennym skadnikiem twego dowiadczenia. Same w sobie potrzeby s neutralne. To istotny skadnik twego emocjonalnego zdrowia. Maj tak warto, jak ty sam im przypisujesz. Nie mona potpia warzyw lecych na stole. Twoje potrzeby s jak te marchewki i seler. Musz trafi do garnka, gdzie przyczyni si do powstania czego nowego i cennego. Wszystko ma swj cel, a twoje potrzeby wchodz w skad potrawy. Trzeba przeczyta przepis (to znaczy rozpozna swoje potrzeby), pokroi skadniki i ugotowa z nich zup. Kiedy ju twoje potrzeby zostan usankcjonowane i trafi do garnka, proces gotowania przetworzy je na co wspaniaego. Jeli jednak nie pozwolisz im wej w skad gotowanej potrawy, odmwisz im szansy przeobraenia si. Czekaj ci cudowne przeycia! W trzeciej gstoci zwizki mog dopiec do ywego. Mwi si przecie, e jeli nie zaznasz blu, nie zaznasz te ekstazy. W czwartej gstoci jest inaczej. Drzemi w tobie ogromne zasoby radoci i mioci, ktre ujawni si, kiedy tylko przestaniesz oczekiwa potwierdzenia od drugiej osoby. Gdy wyrzekniesz si zalenoci, wtedy naprawd rozwiniesz skrzyda. Ogrom mioci, do jakiej jeste zdolny, nie mieci si w twych obecnych wyobraeniach. Zmierzacie w dobrym kierunku, a ci, ktrzy postanowi przyj idee czwartej gstoci (stawiajc niemiae kroki lub te prc do przodu) natychmiast dostrzeg w sobie zmiany. Odczujesz to wewntrz siebie. Ustpi bl, a jego miejsce zajmie rado. Wtedy zaczniesz widzie w oczach ukochanych osb odbicie twej wasnej wizi z boskoci.

13. STERUJC WASNYM YCIEM Kto, kto studiowa metafizyk, rozumie, e nie ma czego takiego jak przypadkowe zdarzenie. Jeste wsptwrc wszechwiata i wszystko, co si dzieje, suy twojej nauce w taki czy inny sposb.

Niektre zdarzenia s pozornie przypadkowe. Na przykad, przy gotowaniu obiadu moesz rozla wod. Ten wypadek" moe nie mie dla ciebie natychmiast rozpoznawalnego znaczenia i moesz nie widzie adnego zwizku midzy nim a twoj rzeczywistoci. Nazywasz takie wypadki zdarzeniami przypadkowymi. Mog one mie dla ciebie wydwik pozytywny, negatywny lub obojtny. Co znacz przypadkowe zdarzenia W miar rozwoju wiadomoci zbiorowej zmieni si zapatrywania na tego rodzaju wypadki. Zajmijmy si na

pocztku negatywnymi zdarzeniami przypadkowymi. Ju od chwili narodzin spoeczestwo uczy ci tumi uczucia. Kiedy idziesz przez ycie, niektre uczucia uzewntrzniasz, inne nie. Ale nie jest to wiadome postanowienie. W wyniku tumienia emocji wzbiera w tobie fala, ktrej od czasu do czasu trzeba dawa upust. Mona to czyni na wiele sposobw, jednym z nich jest choroba. Kiedy spojrze na nie z odmiennej perspektywy, nawet rzeczy pozornie bahe nabieraj znaczenia. Te przypadkowe zdarzenia (jak na przykad, spuszczenie sobie czego cikiego na nog) wyzwalaj emocj. Moe ni by zo, lk czy bezsilno. Uczucia wzbudzone przez przypadkowe zdarzenia to ogniwo oglnego procesu uwalniania energii nagromadzonej w ludzkim ciele i polu energetycznym. Dlatego wane jest, aby nie hamowa tych przypyww emocji. Pomagaj one tobie przywrci rwnowag na poziomie uczuciowym i energetycznym w penym wyzwa yciu na paszczynie fizykalnej. Niektrzy wywouj ogromn liczb negatywnych zdarze przypadkowych. Wydaje si wtedy, jak gdyby ze wiata niewiadomoci prbowaa do ciebie si przebi jaka wiadomo. Jednostki, ktre uporczywie sprowadzaj na siebie takie wypadki, zapewne tumi w sobie tyle emocji (poniewa zaniedbuj swoj sfer uczuciow), e te okresowe upusty staj si niezbdne dla zachowania zdrowia i stabilnoci. W takim przypadku te negatywne zdarzenia maj ogromn warto. Dopki osoby te nie przyjm do wiadomoci tego, co ma im do przekazania wysza wiadomo, bd nkay ich te wypadki jako forma nauki i utrzymywania dronoci ich emocjonalnej energii. Ludzie d do integracji swych aspektw fizycznych, duchowych, emocjonalnych i umysowych. Przechodzeniu z trzeciej do czwartej gstoci towarzyszy poczucie uwalniania si od starego sposobu istnienia. Wie si z tym zrozumienie, e to, co dzieje si w twej rzeczywistoci, niesie dla ciebie okrelon nauk. Kiedy pojmiesz gbszy sens swych dowiadcze, pozwolisz im wpyn na bieg twojej ewolucji. W miar jak wszyscy stajecie si w peni sob, zdarzenia przypadkowe przestaj by tak potrzebne w rzeczywistoci 3G. W rzeczywistoci czwartej gstoci czstotliwo takich zdarze znacznie maleje. Przestaj by niezbdne jako narzdzia nauki, gdy w tej rzeczywistoci o wiele bardziej wiadomy jeste swojej duszy i wasnej integracji. Tylko w takiej rzeczywistoci, w ktrej podajesz w wtpliwo sw moc tworzenia, potrzebne s takie manifestacje. Istniej te pozytywne zdarzenia przypadkowe. Na przykad, kto na ulicy moe ci obdarzy promiennym umiechem. Moe w tym si kry dla ciebie gbsze znaczenie. Jeli jednak nie moesz si go doszuka, wwczas moe to by zwyke zdarzenie przypadkowe wywoane przez twoj dusz, ktrego celem jest uwolnienie emocji. Niewykluczone, e tego dnia potrzebne ci byo poczucie, e jeste kochany, albo zwyczajne doznanie radoci. Twoja dusza stwarza tego rodzaju zdarzenia, aby zapewni ci potrzebne dowiadczenie emocjonalne. Ludzkie uczucia to przepustka dla energii duszy, umoliwiaj jej wniknicie do wiata fizycznego. Dlatego takie wane dla ludzkiego rozwoju jest wyraanie uczu poczwszy od chwili narodzin.

Im bardziej pozwalasz na swobodny przepyw emocji, tym wiksz kontrol bdzie nad nimi sprawowa. Bdziesz ich panem, a nie niewolnikiem. Kiedy przytrafia ci si co niespodziewanego, zrozum, e bez wzgldu na swj charakter, pozytywny, negatywny lub obojtny, spenia istotn rol w twoim yciu. Nie trzeba zaprzga do tego swojego intelektu. Waniejsze jest wyraenie energii emocjonalnej, jaka w tobie w tej chwili wzbiera. Mona wyrni dwa rodzaje zdarze przypadkowych czy losowych informacyjne i dowiadczeniowe. W tych pierwszych wiedza dociera do ciebie w postaci symbolicznej, jak to ma miejsce, na przykad, przy rzucie kostk lub

stawianiu tarota. Stanowi przekaz losowy lecz bezporedni. Od ciebie zaley, czy opanujesz jego symbolik, aby odczyta przesanie. Twory dowiadczeniowe to te pozornie przypadkowe zdarzenia, ktrych zadaniem jest umoliwi ci dowiadczenie emocji bez wnikania w powd. W gr moe wchodzi rozbicie czego, upuszczenie czego na nog. Nawet promienny umiech od nieznajomego naley do tej kategorii, niewykluczone przy tym, e na poziomie duszy osoba ta jest ci znana. Zo, jak wywoao w tobie, na przykad, stuczenie sobie palca u nogi, bya w danej chwili niezbdna do oczyszczenia twego ciaa emocjonalnego. Uczucie to reakcja biochemiczna; wywoujesz w sobie bl, aby wywoa emocjonalny biochemiczny odzew. Innym powodem tego zdarzenia moe by ch duszy nawizania z tob kontaktu. By moe prbuje ona ci co przekaza. W wymiarze istnienia niefizykalnego pojcie przypadkowoci nie istnieje, poniewa jeste w peni wiadomy tego, i tworzysz swoj rzeczywisto a do najdrobniejszego szczegu. W tym stanie dzbanek z wod nie spadby na podog, gdyby ty o tym wczeniej nie zadecydowa. Jest to istotny powd, dla ktrego ty jako istota wietlista wybrae rzeczywisto ograniczenia i przejciowej utraty pamici. Pozwala ci na nowo odkry sw zdolno tworzenia co, o czym chwilowo zapomniae! Na tym polega urok rzeczywistoci fizycznej to prawdziwe wyzwanie dla jani i jej zdolnoci do przypomnienia sobie, pord chaosu, swojego pochodzenia. Nie bd dla siebie zbyt surowy, jeli czasem umknie ci znaczenie kryjce si za zdarzeniem. Powiedzmy, e rozlae wod. Jeli nie doszo do wyadowania emocji, oznacza to, e ma to raczej zwizek z symbolicznym znaczeniem wody. Kiedy wycierasz wod, moesz by zajty myleniem o dziesiciu rnych rzeczach, ale dusza osigna przynajmniej, e cho czciowo skupia tw uwag na wodzie. Nie jest konieczne intelektualne rozszyfrowanie symboliki, wane, e jeste obecny w teraniejszej chwili wraz z symbolem, nie uciekasz w przyszo lub przeszo. Wyrywasz si z teraniejszoci z chwil, kiedy karcisz si za rozlanie wody albo winisz kogo innego za to, e postawi dzbanek na stole. Bywa jednak, e zrozumienie przekazu jest niezbdne. W takich chwilach otrzymasz wyran wiadomo pod warunkiem, e jeste nastawiony na odbir. Nie sposb jej przeoczy! Trzeba ufa, e to, czego ci potrzeba, zjawia si, i to wanie wtedy, kiedy tego potrzebujesz czy to w postaci jawnej czy ukrytej. Ludzie nieraz popadaj w obsesj na tle znacze przytrafiajcych im si wypadkw. Wicej uwagi mog powica temu, co miao miejsce wczoraj ni temu, co wanie rozgrywa si w ich rzeczywistoci. Zawsze otrzymujesz to, czego ci trzeba, wtedy, kiedy tego potrzebujesz. Twoja wysza ja nieustannie si z tob komunikuje. Jeli wiadomo nie trafi do ciebie za pierwszym razem, powrci ponownie, i jeszcze raz, do skutku. Jak rozumie przeciwnoci yciowe Wszyscy razem wsptworzycie yciowe zdarzenia. Wyobra sobie, e wrzucasz do stawu

kamie i powstaj fale. Kamieniem wywoujcym fale w stawie jeste ty. Ksztat fal i sia oddziaywania s twoimi tworami. Dlatego wszechwiat dopasowuje si do twych wytworw. Jednake inni ludzie te wzbudzaj fale. Tam, gdzie one na siebie zachodz, powstaje wsptworzona przez was rzeczywisto. Mona na to spojrze rwnie z innej strony. Istnieje rzeczywisto wsptworzona przez wszystkich. Powiedzmy, e twoja dusza (czy wysza ja) wytyczya tor, jakim ty podysz w tym konkretnym wcieleniu. Choby nie wiem co,

ty i tak podysz tym torem. Lecz twoja osobowo czy ego moe wybra dowolny sposb poruszania si. Moesz biec, i, pyn, pezn czy jecha na wzku. Moesz posuwa si z trudem lub bez wysiku. Na tym polega twj wolny wybr. Tak dalece musisz by oddany sprawie swego rozwoju, e gotw bdziesz postawi na szali wszystko, co podtrzymywao iluzj bezpieczestwa a wic zwizki, mask stworzon przez siebie na uytek innych czy pieczoowicie budowane mechanizmy obronne. Musisz spojrze prawdzie o sobie prosto w oczy, bez adnych zudze. Z pocztku twj obraz moe wyda ci si odraajcy, poniewa tak bardzo przywyke do odgradzania si od wasnego cierpienia. Jednak kiedy nad tym popracujesz i w tym okresie uzdrawiania otoczysz go mioci, twj wizerunek wypiknieje ponad wszelkie wyobraenie. Moesz unika prawdy o sobie tylko przez okrelony czas, cho moe to trwa wieki. Te osobiste wyzwania mog niektrym wydawa si ogromnymi gazami wyrastajcymi na ich drodze. Poniewa ich powierzchnia jest liska, boisz si, e nie uda ci si wspi. Na tym polega wyzwanie. Jeli popatrzysz na w gaz i stwierdzisz: Nie dam rady, jest zbyt liski. I nie chc si pobrudzi", wwczas wyzwanie ci przytacza. Jeli jednak ujrzysz w nim dar (i potrafisz przewidzie cuda, jakie czekaj ci, kiedy si z nim uporasz), twoje pozytywne podejcie ci wyzwala. Wyzwania same w sobie nie s iluzj, jedynie energia, jak z nimi wiecie, jest zudna. Wyzwanie nie jest nacechowane ani dodatnio, ani ujemnie, lecz ty moesz sprawi, e wyda si ograniczeniem, a wic czym negatywnym. Lecz na pewno warto przyj wyzwania i spojrze na nie w sposb znoszcy wszelkie ograniczenia. Im mniej ogranicze czujesz, tym bardziej poszerza si twa droga, a gazy, ktre sam na niej postawie, skurcz si. Lecz jeli twa percepcja jest zawona, kady gaz wyda ci si gr. Poddanie si nurtowi ycia zdejmuje pta z twoich myli. Nie oznacza ono jednak porzucenia wszystkiego i zamknicia si w szafie i tam wyczekiwania nadejcia rzeczywistoci. Nie polega te na czekaniu na wybawiciela. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby przesta si opiera naturalnemu biegowi swego ycia. Jeli prd niesie ci w d rzeki ycia, lecz ty sterujesz odzi, powstaje wwczas obraz piknej harmonii ducha i czynu. Intencja i dziaanie s nie mniej istotnym czonem rwnania. To rwnoprawne czynniki, bez ktrych nie znalazby oparcia w rzeczywistoci fizycznej. Wyrazem intencji byoby stwierdzenie: Prd znosi mnie w t stron. Poddaj si jego sile, lecz zostan przy sterze". Jeli o niej zapomnisz, bdzie ci znosio, trzso odzi, a ty nie zdobdziesz si na dziaanie i nie poprowadzisz odzi najlepszym dla siebie, najbardziej statecznym kursem. Intencja i czyn to nieodczne elementy poddania si biegowi ycia, bez ktrych niemoliwa byaby integracja ducha i ludzkiej rzeczywistoci. Karma Wok tego pojcia naroso sporo nieporozumie. Niektrzy widz w niej rodzaj kosmicznej

kary, dla innych za jest archaicznym wierzeniem rodem ze Wschodu, dla ktrego nie ma miejsca w nowoczesnym wiecie Zachodu. Dla zilustrowania zasady karmy czsto przytacza si powiedzenie: oko za oko, zb za zb". Taka definicja daje poczucie bezpieczestwa tym, ktrym nadal potrzebna jest wiara w gronego i karzcego Boga. Jednak na wyszym poziomie pojmowania kada osoba jest odpowiedzialna za swoje czyny. Midzy kolejnymi wcieleniami dusza zawczasu wybiera swe ziemskie przeciwnoci, aby dziki nim nauczy si tego, czego jej potrzeba.

Nikt nikogo nie karze, niemniej pewne dusze z wyboru same wymierzaj sobie kar. Aby zrozumie gbsze znaczenie karmy, trzeba odrzuci pogld, w myl ktrego nie ponosi si odpowiedzialnoci za wasne wytwory. Karma nie oznacza, e pada si ofiar prawa skutku i przyczyny. Posumy si analogi. Powiedzmy, e rozcigasz kawaek gumki. Fizyczne prawo przyczyny i skutku mwi, e kiedy pucisz jej koniec, gumka w ciebie strzeli. Jeli jednak naprysz gumk i trzymasz j, stopniowo zwalniajc napicie, wwczas podje mdr decyzj, poniewa wybrae rozwizanie, ktre sprzyja rwnowadze. W pewnym sensie mdro przekrela karm. Nie musisz bezmylnie si trzyma wzorcw ustalonych przed twymi narodzinami, nie jeste przecie marionetk. Gdy wiadomo zostaje wyraona za porednictwem mioci, staje si mdroci. Mdro rwnoway karm. Moesz wiadomie kierowa biegiem swego ycia. Masz moliwo uycia swojej wiadomoci, wyraania jej za pomoc mioci i zdobywania mdroci. To stanowi przeciwwag dla karmy i nie musisz by duej ofiar bezdusznego prawa przyczyny i skutku. W ten sposb si uczysz i nabierasz umiejtnoci dokonywania wyborw uczciwych i odpowiedzialnych. Dziaanie pod wpywem impulsu Rzeczywisto czwartej gstoci opiera si na pojciu dziaania pod wpywem impulsu, lecz w sposb odpowiedzialny. To sprzyja naturalnemu biegowi zaj i pyncych z nich nauk. Kiedy opanujesz sztuk ycia w czwartej gstoci, przekonasz si e wszystko jest zsynchronizowane z twym wasnym rytmem przypyww podniecenia. Do tego potrzeba jednak wielkiej ufnoci. Nie musisz natychmiast tego opanowa. W gruncie rzeczy prawdziwe zrozumienie tego modelu oraz jego implikacji moe zabra cae lata. Przedstawmy za to model, ktry z czasem zastpi obecny styl ycia na Ziemi. Umoliwia on czerpanie gbokich nauk, lecz wie si z tym cakowita i bezwarunkowa odpowiedzialno za samego siebie. Nie mona nikogo obwinia ani odgrywa ofiary, poniewa wszystkie istoty s suwerenne. To jeden z wyznacznikw czwartej gstoci. Cierpienie rodzi si, kiedy ludzie nie id za gosem podniety, poniewa wtedy zaprzeczaj temu, co sprawia im rado i napenia szczciem. Nie wzbraniaj si przed tym, a twoja wiadomo rozkwitnie i przyniesie coraz silniejsze poczucie wasnej mocy. Wyobra sobie, e kiedy ogarnia ci podniecenie, przepywa przez ciebie sia yciowa penym strumieniem. Jeste naadowany moc, jak przystao na bosk istot. Lecz kiedy nie idziesz tam, gdzie gna ciebie radosny impuls, dociera do ciebie zaledwie odrobina twej boskiej energii. Energia ta ma za zadanie oywia ciebie i podtrzymywa tu na Ziemi. Lecz w takich okolicznociach trudno realizowa cele, jakie postawio si sobie w tym yciu. Naucz si i za gosem chwili (lecz z odpowiedzialnoci) w kadej dziedzinie ycia. Pocignie to za sob przemian twojej rzeczywistoci. SUCHANIE GOSU CHWILI

(wiczenie) Przeznacz na to cay dzie. Zajmij si wycznie dziaaniem pod wpywem impulsu. Oznacza to, e kiedy rano otworzysz oczy, zadasz sobie pytanie: Na co mam teraz ochot? C, mam ochot poczyta". Bierzesz ksik i czytasz. Lecz uwaga: Wielu z was zapewne pomyli: Kiedy dojd do koca rozdziau, pjd do kuchni i napij si soku".

Takie stwierdzenie nie jest wyrazem podenia za gosem podniety. Jeli nasza ci ch na sok, po prostu od ksik i id si napi. Pij, dopki nie ogarnia ci naga ochota wczy telewizor czy zrobi cokolwiek innego w przypywie podniecenia. Niczego z gry nie planuj. Zwracaj baczn uwag na uczucia pojawiajce si w tobie tego dnia. Moe rodzi si w tobie poczucie winy, moesz poczu si zagubiony i spanikowany. Jeli tak bdzie, to nie przejmuj si tym. Emocje te wcale nie s oznak, e ci si nie powiodo w tym wiczeniu, wrcz przeciwnie. W dzisiejszym zabieganym yciu ludzie tak odwykli od wsuchiwania si w gos swojej duszy (ktra czsto posuguje si podnieceniem jako rodkiem komunikacji), e kiedy znw dostrajaj si do swej duszy, poczucie paniki przymiewa cae dowiadczenia. Praktykowanie tego wiczenia wyczuli ci na gos duszy. wicz przez cay dzie. Staraj si tak bardzo, jak to jest moliwe, by w chwili teraniejszej. Celem nie jest aden konkretny wynik, lecz samo dowiadczenie. * * *

Aby przybliy powysze wiczenie, zamy, e masz ochot pojecha nad morze. Niech ta wycieczka bdzie okazj do przeprowadzenia dowiadczenia. Przygotuj si do wyprawy, spakuj i pjd na dworzec. By moe pocig odjeda dopiero za godzin, ale nie przywizuj wagi do tego, kiedy powiniene wyjecha, i nie zakadaj, jak bardzo bdziesz si nudzi czekajc. yj chwil obecn. Zdaj si na zew tego, co jest dostpne dla ciebie w danej chwili. Poniewa do odjazdu pocigu jest godzina, trzeba znale sobie zajcie. Dokd ci prowadzi impuls? Moe chcesz poczyta ksik, ktr zabrae. Kiedy opadnie w tobie podniecenie, znajdzie si co innego, co ci porwie. Moe pochonie ci obserwowanie pasaerw wysiadajcych z pocigu, ktry wanie przyjecha. Kiedy postanawiasz wybra si nad morze, nie przywizuj wagi do samego celu, gdy to wyrwie ci z chwili teraniejszej. Decyzja ta to po prostu obranie kierunku na dany dzie. Nie chodzi o dotarcie nad morze, lecz dowiadczenia powstajce w drodze. Trzeba jednak ucili tu pojcie odpowiedzialnego podania za gosem podniety. Prawdziwe podniecenie duszy nigdy nie pociga za sob przymusu czy wywierania nacisku na inn osob. Bycie jednostk indywidualn oznacza, e wszelkie zobowizania wci s honorowane. Moe naj was pokusa wykorzystania idei dziaania pod wpywem impulsu do usprawiedliwienia nierozwanych postpkw. Dlatego te jest to trudne zadanie i sprawdza si tylko w odniesieniu do jednostek odpowiedzialnych, ktre przezwyciyy swoje ego. Czwarta gsto to nie kraina wolnoci bez adnej odpowiedzialnoci. W gruncie rzeczy istnienie tam zakada zwielokrotnion odpowiedzialno za swoje czyny, intencje i oddziaywanie na innych. Czwarta gsto wymaga od ludzi jako gatunku dojrzaoci. Gdyby wszyscy czonkowie spoeczestwa mieli swobod oddawania si temu, co ich wanie pociga, czy cay system by si nie zaama? Jeli usunie si przeszkody, wszystko samo wraca do rwnowagi. Zakcenia powstaj wtedy, gdy narzuca si warunki sprzeczne z natur rzeczy. Poniewa kady przynaley do wikszej zrwnowaonej caoci, podniecenie poszczeglnych

osb splata si w harmonijn jedno. Przekonacie si, e wszystko potoczy si jak naley. W kadym tkwi boska iskra. Z niej pynie moc, ktra pozwala wam zaistnie jako wolne, niezawise byty i posuwa si naprzd w radoci i ekstazie. Zmiany, ktre nastpi, nie przytocz was. Sami postawilicie sobie wyzwania, aby wzrasta i poznawa siebie. Jestecie wadni zmierzy si z nimi i sta si naprawd sob istotami wiata i mioci, powizanymi z caym stworzeniem.

14. DENIE DO PENI Istoty ludzkie wcielaj si po to, aby dusza moga czerpa nauki z dowiadcze na paszczynie fizykalnej. Jednake dusza inaczej uczy si ni ego. Dusza i ego z koniecznoci odmiennie postrzegaj egzystencj. Dusza ma ogld caociowy. Wie, dokd dojdziesz, jeli skrcisz w lewo. Jeli za skrcisz w prawo, znajdziesz si w zupenie innym miejscu. Dziki tej szerszej perspektywie dusza nie moe doznawa uczu z tak sam intensywnoci jak ty w rzeczywistoci fizycznej. Na paszczynie fizykalnej emocja jest o wiele mocniej spolaryzowana. Kada istnieje we wasnym zamknitym obrbie. Kiedy jeste szczliwy, nie jeste smutny. Kiedy prawdziwie kochasz, nie boisz si. Nie moesz dowiadcza obu biegunw danego uczucia naraz. Midzy dusz a jej fizycznym odpowiednikiem istnieje naturalny przepyw informacji. Twoje dowiadczenie na paszczynie fizykalnej przekazywane jest duszy za porednictwem mowy archetypw, jak posuguje si niewiadomo. Kiedy dusza otrzymuje w przekad ludzkiego dowiadczenia, ocenia je w kategoriach wasnej percepcji i mdroci. Dusza potrafi zrwnoway jego energi, co czsto jest poza zasigiem moliwoci wiadomej osobowoci. Kiedy na poziomie duszy energia zostaje zrwnowaona, odesana jest z powrotem do ciebie. Po szczeglnie intensywnych przeyciach emocjonalnych niektrzy z was odczuwaj wewntrzny spokj, inni pustk. Takie wyciszenie towarzyszy komunikatom, jakie odbierasz od swej duszy. Posuguje si ona czyst energi. Nie nadaje jej emocjonalnej, symbolicznej czy psychicznej postaci. W takich chwilach po prostu zanurz si w tej ciszy. Bd gotw na przyjcie tego, czym wszechwiat chce ci obdarzy. Jeli zdobdziesz si na emocjonalny dystans, dostrzeesz natok uczu spywajcy po tobie, a nie przepywajcy przez ciebie. Nauczysz si przyglda si im tak, jakby przesuway si po ekranie. S twoje, ale ty si od nich oderwae. Wtedy wanie postrzegasz rzeczywisto oczyma duszy. Dusza jest twoim sprzymierzecem, ktry pomaga ci syntetyzowa twe emocjonalne dowiadczenia. Przetwarza te spolaryzowane czy bolesne doznania, nadajc im pynniejsz, bardziej zrwnowaon posta, i le t energi z powrotem do ciebie. Kiedy j odbierzesz, od ciebie zaley, czy ponownie wprowadzisz j do szaleczego, spolaryzowanego obiegu emocji. Jeli si na to zdecydujesz, umocnisz ten cykl. Moesz jednak wykorzystujc wyej opisany stan wewntrznej ciszy, zintegrowa emocj przez nabranie do niej dystansu, uznanie jej, wycignicie nauki i pjcie naprzd. W ten sposb nauczysz si lepiej porozumiewa si z dusz. Medytacja jest cenna dlatego, e wspomaga powyszy proces. Ale s te inne sposoby. Wszelka forma refleksji nad sob spenia to zadanie. Cykle emocjonalne

Powiedzmy, e miae wypadek samochodowy, dowiadczenie o ogromnym adunku emocjonalnym. Twoje ego bdzie czuo gniew, frustracj, bezsilno. Wane jest, aby wyrazi te uczucia. Emocje te przekazywane s duszy, ktra je przetwarza.

Dusza nie pojmuje spolaryzowanych, intensywnych ludzkich uczu. Musi przeoy je na jzyk, ktry zna mow metafory, symboliki i archetypw. Wyciga nauk z dowiadczenia w tej postaci i zaczyna przesya ci mdro wspomagajc proces zdrowienia. Kiedy dusza komunikuje si z tob, odczuwasz w rodku naturalny spokj. Masz wwczas okazj spojrze na sytuacj oczyma duszy. Kryje si w tym ogromna moc, zdolna przeobrazi rzeczywisto przemieniajc twoje emocje i percepcj. Jeli j wykorzystasz, sytuacja ulegnie zmianie. Lecz jeli postanowisz bez koca wprawia w ruch spolaryzowane emocje, uwikasz si w uporczywie powtarzajcy si schemat. Zapewne dostrzege u ktrego ze swych przyjaci taki uporczywy schemat emocjonalny, ktrego nie potrafi przeama. Aby przerwa ten cykl i porozumie si wprost ze sw dusz, musisz zaczeka na nadejcie tej wewntrznej ciszy. Napawaj si ni. Nastrj si na czstotliwo duszy, nabierajc dystansu do sytuacji. Jeli pozostaniesz na tym zintegrowanym poziomie, wwczas lej przechodzi bdziesz emocjonalne burze. Nauki nie bd tak bolesne, poniewa uczysz si szybciej i podejmujesz stosowne dziaania. Wane jest, aby wyraa uczucia w chwili, gdy powstaj. Niektrzy daj upust intensywnej emocji (na przykad, zoci), lecz potem zakcaj naturalny przebieg procesu uleczania. Dusza wchania zo, aby j przetworzy, i nadchodzi okres wyciszenia, ale cykl nie zostaje przerwany, poniewa ma miejsce jedna z dwch rzeczy. Przywizanie do emocji. Polega to na tym, e jednostka ignoruje wewntrzn cisz i podtrzymuje w sobie zo, poniewa chce dowie, e ma racj, e jest pokrzywdzona. To wstrzymuje proces uleczania, dlatego taka osoba nigdy nie przechodzi do nastpnego etapu wyraania emocji. W gruncie rzeczy postpowanie takie prowadzi do powstawania kolejnych emocji, gdy cykl nie zostaje zakoczony. Powtrny obieg emocji. Wyglda to tak, e jednostka czeka, a powrci cykl i ponownie puszcza w ruch sw zo. Zamiast wykorzysta wewntrzne wyciszenie, aby przej na wyszy poziom odczuwania zoci, po prostu rozpoczynaj drug rund, poniewa to tylko przychodzi jej na myl. S takie osoby, ktre nieustannie wywouj takie same cykle emocjonalne i nie wiedz, jak si wyzwoli spod ich wadzy. Obie te postawy s ze sob powizane i wiadcz o postanowieniu zaniechania ewolucji, z ktrego osoba moe nie zdawa sobie do koca sprawy. Ewolucja nie jest dzieem przypadku, lecz wiadomego wyboru. Jeli spostrzeesz, e jeste uwikany w jaki powtarzajcy si bez koca emocjonalny schemat, przyjmij do wiadomoci, e dzieje si tak, poniewa jeszcze nie postanowie wznie si ponad niego. Nie ma w tym nic zego, poniewa jest on rwnie cennym rdem nauki jak kady inny wybr. Kiedy wreszcie znuy ci ta gra, dokonasz innego wyboru. Ty jeste panem swojej ewolucji, nikt inny. Jako istota fizyczna przyszede na ten wiat z iluzj podziau, aby mc na nowo pozna cao i z powrotem si zjednoczy. Jednake bez przetwarzania emocji w wyej opisany sposb, aspekty jani pozostan oderwane od caoci i bdzie postpowao rozbicie osobowoci.

Obecnie w ludzkiej osobowoci dominuje ego. Dopki ego bdzie ustanawia rzeczywisto, ludzkie dowiadczenie bdzie zawone. Integracja wymaga zespolenia wszystkich aspektw jani jawnych i ukrytych, mrocznych i jasnych w jeden zdrowy organizm. Ego negatywne to aspekt osobowoci, ktry wysun si na pierwszy plan i wymkn spod kontroli. To ono zawa percepcj jedynie do zjawisk fizycznych. Stosuje rwnie wyszukane wybiegi, aby uchroni si od ewolucji, gdy boi

si wasnego unicestwienia. Jest te sprawc chaosu i zamtu w yciu wielu ludzi, ktrym potrzeba uzdrowienia. Fasady a prawdziwa ja Wyobracie sobie cebul, ktra skada si z dwch zasadniczych warstw. Przede wszystkim, jest jdro, ktre oznacza prawdziw ja. Nastpnie widzimy zewntrzn powok, ktra odpowiada fasadzie iluzji budowanej przez ego po to, aby przedstawi wiatu konkretny wizerunek. Ludzie czsto przez cae ycie wznosz fasady, aby odgrodzi si od swej prawdziwej istoty. Fasada to imitacja frontowej elewacji budynku, jak spotka mona na przykad na planie filmowym. Kiedy spojrzysz na ni z boku, widzisz, e ma tylko pitnacie centymetrw gruboci. Pod pewnym ktem wyglda przekonywajco, ale w rzeczywistoci brak jej substancji. Warto postawi sobie pytanie, w jakim miejscu wznosz si fasady w waszej osobowoci. Dorastacie w wiecie, w ktrym atwiej postpowa zgodnie z fasad ni z prawdziwym sob. Narzuca to spoeczestwo, a ludzie pogodzili si z tym, bo to si przydaje. Jednak t zewntrzn powok nieustannie bombarduje energia w postaci yciowych wyzwa. Mnstwo czasu i wysiku pochania ci utrzymywanie tej fasady w nienaruszonym stanie. Pod naporem energii zewntrzna powoka rozpada si, przez co wci masz pene rce roboty odnawiajc j. Kiedy twoja rzeczywisto przeobraa si i nabiera tempa, podobnie ulega przyspieszeniu bombardujca fasad energia. Utrzymanie jej w nienaruszonym stanie kosztuje teraz jeszcze wicej twojej energii. Jeli przykadasz du wag do zachowania sztywnej fasady, jej odnawianie bdzie pochania wszystkie twoje siy. Natomiast jeli poddasz si tej naturalnej energii transformacji, ta wzmoona energia pomoe ci zerwa fasad i odsoni prawdziw ja. Dla wielu perspektywa ta moe by przeraajca, gdy nauczyli si ba swojej prawdziwej jani i ca sw moc zoyli w fasadzie. Jest to jednak niezbdny etap na drodze do rozbudzenia swego penego potencjau. Przyda ci si ustalenie, gdzie umiejscowione s twe fasady. W co wkadasz mnstwo energii? W ukazywanie miej" osobowoci czy duchowo owieconej" istoty? Musisz odrni to, co stanowi w tobie fasad wzniesion, aby odgrodzi si od widoku tych obszarw w tobie, ktre budz tw odraz lub strach. To trudne, ale wykonalne. I wymaga bezwzgldnej szczeroci. Drogowskazami ku prawdziwej jani s spontaniczno i podniecenie. Poddawanie siebie drobiazgowej analizie to niechybna oznaka przejawu fasady. Moe przyszed ci kiedy wietny pomys na zrobienie interesu, na przykad. Przez dziesi minut przepeniao ci podniecenie. Potem usyszae w sobie gosik mwicy: Nie dasz rady, stracisz tylko pienidze" albo Nie zdoasz doprowadzi tego do koca". Ego buduje fasady, aby pokry wasne lki. Nie maj one adnego oparcia w rzeczywistoci. Jeli potrafisz dostrzec sw prawdziw pasj w yciu, co, co wzbudza w tobie dreszcz podniecenia, przybliasz si do prawdziwej jani jdra cebuli. Nie oznacza to jednak, e kady spontanicznie pojawiajcy si pomys natychmiast naley wprowadza w ycie. W miar zacieniania si twego zwizku z prawdziw jani, nabierzesz rozeznania w tym, co naley obrci w czyn, a czym po prostu radowa si w danej chwili.

Zaufaj. Nie obawiaj si poczu w sobie pasji, porywu. To potny instrument, pomocny w rozbijaniu fasady. Wykorzystaj t wiedz, aby lepiej pozna wasne ycie i wybory. Zadaj sobie nastpujce pytanie: Czy jestem z tob osob, poniewa to mnie ekscytuje? Czy ten zwizek wpywa na mnie dobroczynnie?". Jeli odpowied brzmi Tak", to odnalaze wi z prawdziw jani. Jeli odpowied jest zdecydowanie przeczca, powiniene powanie

zastanowi si nad tym, dlaczego celowo wyrzdzasz sobie krzywd przez wzgld na fasad. Pienidze to atrybut fasady, lecz prawdziwa obfito jest atrybutem duszy. Obfito zawsze przynaley do ciebie jako istoty twrczej. Pienidze to fasada, ktr wznosisz, aby stworzy sobie adny wizerunek dostatku. To paska atrapa, ktra odwodzi ci od wiary we wasn zdolno stwarzania obfitoci. Najprostszym sposobem na poznanie fasady jest prowadzenie zapiskw. Oto proponowane wiczenie, ktre ci w tym pomoe. ODKRYWANIE FASAD (wiczenie pisemne) Obna swoj dusz. Zapisz kade wyobraenie na swj temat. Jeli prowadzisz dziennik, powr do zapiskw z czasw niedawno przebytej choroby. Postaraj si zrozumie, co si wtedy z tob dziao. Przekonasz si zapewne, e wkadae w tym okresie mnstwo energii w zachowanie fasad. Z niektrych wasnych wizerunkw moesz by dumny, ale one s rwnie krpujce wbrew temu, co moesz pomyle. Oto zestawienie kilku rozpowszechnionych fasad, od ktrych nie s wolne nawet najzdrowsze jednostki. Z ich pomoc odkryj wasne. Nic nie jest w stanie mnie dotkn. Mj zwizek jest idealny! wietnie mi si powodzi. Jestem osob uduchowion. Zapisz wszystkie, jakie przyjd ci do gowy. Wiedz, e nikt lepiej od ciebie nie zna twej prawdziwej jani. Jeli twe pragnienie zmiany i rozwoju jest szczere i silniejsze ni twj lk przed zmian, wwczas zdoasz dokona w sobie ogromnych przeobrae, ktre przyczyni si do twego uzdrowienia. * * *

Ironia polega na tym, e fasady te czsto odzwierciedlaj najwysze aspiracje ludzi. W ostatecznym wymiarze fasady te s miar twoich moliwoci. Ale przywaszcza je sobie ego i z ich pomoc ci osabia. Zrozumienie zagrywek ego i wyzwolenie wewntrznej mocy pozwala przetworzy te wyobraenia z paskich atrap w penowymiarowe podstawy, na ktrych moesz oprze sw ewolucj. Do tego potrzeba tylko jednego wiary. Nadzieja a wiara Jeli rzucasz si w wir pomysu, ktry ci podnieca, sia rozpdu zbiorowej wiadomoci i twej wasnej duszy nie pozwoli ci upa. Trzeba jednak zawierzy. Zawierzenie rni si od nadziei. Nadziej masz wtedy, gdy skaczesz do basenu z zamknitymi oczami mylc: Mam nadziej, e w basenie jest woda". Nadzieja i wiara to dwie rne rzeczy. Nadzieja dochodzi do gosu, gdy tak naprawd nie wierzysz w swoje moliwoci.

Zawierzenie jest wtedy, kiedy wiesz, e podniecenie poniesie ci tam, gdzie potrzebujesz si znale, i obojtnie, jaki bdzie wynik, jest tobie przeznaczony i przyczyni si do dalszego rozwoju. Powiedzmy, e odczuwasz potrzeb pjcia ca naprzd, ale obawiasz si, e nie masz w sobie do wiary, aby agodnie potem wyhamowa. Zamiast zdawa si na nadziej, popracuj nad zasadniczymi kwestiami, ktre stoj na przeszkodzie twojej wierze. Gdy zrobisz uytek ze swych wewntrznych zasobw, uwierzysz w siebie i uwolnisz si od

lku. Wszystkie dziaania podejmowane z wiar przynosz podany skutek. Lecz kiedy powoduje tob nadzieja, mog pojawi si trudnoci i frustracja. Na kadym z was

spoczywa odpowiedzialno pokochania siebie i usunicia przeszkd w postrzeganiu wasnej wartoci. Bez tego urzeczywistnianie bdzie przebiega wolniej i oporniej. Ludzie maj wasne sposoby pracy nad sw osobowoci i kady w ostatecznym rozrachunku musi by swoim lekarzem. Niemniej, oto kilka pomocnych sugestii. Rozpoznaj dokadnie system przekona panujcych w twoim spoeczestwie. Wielu dorosych nosi w sobie wpojone im przez rodzicw pogldy, ktre obracaj w niwecz wszelkie prby osignicia przez nich duchowej doskonaoci. Wrd nich mog trafi si nastpujce przekonania (przekazywane z pokolenia na pokolenie): O Sukces musi by okupiony cik prac i cierpieniem. O Za bogactwo i szczcie trzeba zapaci wysok cen. O Zasugujesz tylko na odrobin szczcia. O Mio rani. Oto przykady starego oprogramowania wtoczonego do wewntrznego komputera zwanego podwiadomoci. Takie pogldy czy programy kieruj twoim yciem, nie pozwalaj ci dowiadczy osobistego szczcia, poniewa bez twojej wiedzy ci ograniczaj. Naucz si odkrywa w sobie operujce w podwiadomoci programy. Wtedy bdziesz mg je zmieni. Waciwie nigdy nie jeste przegrany. To ego postrzega wszystko w kategoriach sukcesu i poraki. Z punktu widzenia duszy, cokolwiek urzeczywistnisz, jest waciwe, poniewa dostarcza ci odpowiedniej nauki. Zawsze otrzymujesz to, co dajesz z siebie. Jeli zawierzysz, to, co powoasz do istnienia, bdzie odzwierciedla twoj wiar w siebie. Jeli dziaasz z nadziej, to, co powoasz do istnienia, bdzie odzwierciedla zwtpienie nieodczne od nadziei. Nie moesz zmusi siebie do wiary. Pojawia si wtedy, gdy uporae si z pojciem nadziei i spojrzae w gb siebie. Wiara to uboczny skutek samowiedzy. Dlaczego musisz pj drog samopoznania, nim bdziesz mg zawierzy. Tego nie da si obej. Trzeba te zrozumie, e zawierzenie nie oznacza zoenia swego losu w cudze rce albo w rce Boga, na przykad, kiedy mwi: Bg sprawi to dla mnie". Ludzie przewanie myl pojcie woli boskiej z indywidualn. Z perspektywy ego s to dwie rne rzeczy. Pojcie woli boskiej zagraa ego, poniewa ego przewiduje utrat swojej wadzy. Jednak kiedy dokona si integracja, wola boska i indywidualna stan si jednym i tym samym.

15. DUCHOWA AUTONOMIA Duchowa autonomia to samowadno wynikajca z mdroci, ktr zyskuje si prawdziwie pojmujc swoj wi z wszechwiatem. Towarzyszy jej poczucie wolnoci, bdce skutkiem emocjonalnego oczyszczenia. Cakowita

autonomia duchowa pojawia si, kiedy zostanie przezwyciona wystpujca na poziomie ego potrzeba obwiniania i manipulacji, i ja dozna wewntrznego objawienia, dziki czemu uzmysowi sobie sw rol jako wycznego twrcy wasnej rzeczywistoci. W tym stanie nie da si ju odwlec urzeczywistniania i wreszcie uznana zostaje w caej peni odpowiedzialno za wasne czyny i wybory. W dalszych rozwaaniach posugujemy si pewnymi terminami, ktre teraz zostan przyblione. Stanowi one ilustracj zasady duchowej autonomii. Przywilej: Przywilej to formalne pozwolenie udzielone przez wadze osobie, ktra odtd moe cieszy si statusem zastrzeonym dla osb w ten sposb wyrnionych. Moe te upowania do dziaania, ktre w przeciwnym razie zostaoby przez wadze okrelone jako bezprawne". Czsto zyskujc przywilej trzeba zrzec si naturalnego prawa. Na przykad, kady czowiek ma prawo wiza si z mioci z drug osob. Jednak w myl prawa ustanowionego przez ludzi, trzeba uzyska formalne pozwolenie przywilej na zawarcie maestwa od prawowitych wadz". Prawo: Prawo stanowi wyraz naturalnego stanu istnienia, uznanego lub nie, waciwego wszystkim ludziom. Na przykad, prawo do zakochania si to rzecz oczywista, ale niekoniecznie zatwierdzona przez wadze. Prawa mog by rwnie przedueniem prawa powszechnego. Prawa zostaj zniesione, gdy zamienia si je na przywileje, poniewa w takiej sytuacji nadzoruje je wadza ustanowiona przez ludzi (na przykad, kiedy przez ceremoni maestwa zawiera si umow z pastwem). Gdy miejsce praw naturalnych zastpuj przywileje udzielane przez czynnik zewntrzny, ludzie trac autonomi staj si poddanymi wadzy, ktra nadaa im przywilej. Tak wic przestaj by za siebie odpowiedzialni. Prawo stanowione: Prawo stanowione to twr ludzki kontrolujcy, karzcy i nagradzajcy jednostki, ktre wyrzeky si swych praw naturalnych w zamian za przywileje. Sprawia, e ludzie staj si zaleni od wadzy, nie sprzyja odpowiedzialnoci osobistej. Prawo zwyczajowe: Duch prawa zwyczajowego odzwierciedla pojcie praw naturalnych i osobistej odpowiedzialnoci. Konstytucja Stanw Zjednoczonych te wartoci uznaje za przyrodzone ludziom. Dopiero w obecnym stuleciu prawo zwyczajowe systematycznie wypierane jest przez prawo stanowione. Prawo zwyczajowe stanowi prb ochrony praw naturalnych, zachca do osobistego rozwoju i indywidualnej odpowiedzialnoci oraz wyraa powszechne prawo na Ziemi. Autonomia: Autonomia oznacza przyj cie na siebie cakowitej odpowiedzialnoci za swoje ycie i postpowanie, a take za to, jak te wybory wpywaj na otoczenie. Zobaczcie, co dzieje si obecnie na wiecie. Wystpuje gboki rozdwik midzy deklarowan filozofi a podejmowanym dziaaniem. Sprzeczno ta wywouje ogromne zaburzenie na planecie i powoduje zamieszanie wrd jej mieszkacw. Nawet jeli gosicie duchow i emocjonaln autonomi, to w gruncie rzeczy uwieczniacie jej przeciwiestwo. Budzi to rosnce

niezadowolenie w sercach i umysach prawych jednostek. Przyjrzyjmy si teraz, jak bardzo ugruntowane kulturowo jest to poczucie zawisoci i z jak zamierzchych czasw wywodzi si ta postawa. W przekonaniu licznych osb instytucje owiatowe, polityczne czy religijne stanowi opok egzystencji na paszczynie fizykalnej. Wielu ludzi pochlebnie wyraa si o konstytucji Stanw Zjednoczonych jako straniczce wolnoci. Jednak od roku 1776 zdarzyy si rzeczy, ktre stopniowo doprowadziy do tego, e wbrew przekonaniu ogu obywateli postpuje ograniczanie wolnoci.

Ludzi zniewalaj rozmaite utajone kompromisy. Na przykad, spoeczestwo wpoio ci, e maestwo jest jedyn spoecznie i prawnie usankcjonowan form miosnego zwizku. Jeli podzielasz taki punkt widzenia, przyjmujesz tym samym, e cieszysz si pewnymi przywilejami w stosunku do tych, ktrzy nie zawarli maeskiej umowy. Kiedy zawierasz maestwo, w gr wchodz rwnie inne sprawy poza samym zwizkiem. Kiedy podpisujesz jakikolwiek dokument wydany przez wadze, wyrzekasz si pewnych praw. Cho gono si o tym nie mwi, w niektrych stanach podpisujc umow maesk tracisz prawo do wychowania swych dzieci wedle swego uznania czy duchowego rozwoju. Dzieci w jakim sensie zostaj powierzone pieczy pastwa. W zalenoci od obowizujcych aktualnie praw pastwo wpywa na rozwj twoich dzieci. Trzeba jednak pamita, e nikt rozmylnie nie dybie na tw samowadno. To wasze gboko zakorzenione przekonania, powielane od tysicy lat, spowodoway wyksztacenie si ukrytych mechanizmw utrzymujcych was w poczuciu bezsilnoci. To wy sami lekk rk oddalicie wadz, nikt jej wam nie ukrad. Kiedy powierzy si wadz instytucji rzdzcej, ta ronie w si i nabiera rozpdu, niczym kula niegowa wchaniajc wszystko, co stoi jej na drodze. Pierwotnie zadaniem rzdu byo suy i chroni. Odczenie si kolonii od Anglii byo aktem wyzwolenia si spod tyranii. Chodzio o powoanie do istnienia narodu zoonego z jednostek wolnych i stanowicych o sobie. Czy zatem Ameryka zainicjowaa teraz cykl zalenoci, walk o wadz i nierwno? Kiedy oddajesz sw wadz w rce innej osoby czy instytucji, tracisz sw niezawiso. Prawo stanowione zakada, e zawsze kto jest ofiar, stron pokrzywdzon. Stoi bowiem na stanowisku, e tylko jedna strona ponosi odpowiedzialno za zdarzenie z udziaem innych osb. Panujcy system umacnia przekonanie, e tylko jedna strona stajca przed sdem zawinia. Gdy zawsze jest na kogo zrzuci win (kady bierze wasn niewinno za pewnik), musi istnie sposb karania winowajcw". W ten chytry sposb uwieczniana jest postawa ofiary, co utwierdza podzia na przeladowcw i przeladowanych. Reklamy towarzystw ubezpieczeniowych czsto pokazuj ludzi, ktrzy zawczasu wykupili polis, mwicych: To nie bya moja wina. Czy nie naley mi si teraz co za moje cierpienia?". Taki system nagradza ofiary! Jeli to prawda, to w takim razie czy ludzie naprawd chc zerwa z cierpitnictwem? Kiedy jeste ofiar, nie potrzebujesz o sobie decydowa. To do kuszce dla wielu osb. Ludzie nie lubi nagych zmian. To zbyt duy szok. Lecz wikszo nawet nie zdaje sobie sprawy, e uwiecznia cykl lku, braku odpowiedzialnoci, obwiniania i cierpitnictwa. Wyobracie sobie, jak jedzioby si po waszych drogach, gdyby kady bez wyjtku wiedzia, e jest twrc wasnej rzeczywistoci. Co by si dziao, gdyby kady mia wiadomo, e wszystko, co mu si przytrafia, jest jego wasnym dzieem sucym okrelonemu celowi? Czy uznaby t rzeczywisto za swoj? Czy nabraby odpowiedzialnoci? Jeli wierzysz, e stwarzasz swoj rzeczywisto, i przejedziesz kogo samochodem,

wemiesz za to odpowiedzialno na siebie. Nawet gdyby kto uderzy w twj samochd od tyu, uznaby, e widocznie to na siebie z jakiego powodu sprowadzie. Kiedy przestaniecie si czu ofiarami, bdziecie mogli nie sobie nawzajem pomoc. Gdyby pogldy takie wyznawao cae spoeczestwo, nie byoby ofiar, wszyscy poczuwaliby si do odpowiedzialnoci za to, co przydarzyo si jego czonkom. Ludzie zmierzaj w tym kierunku, ale poniewa nie przejrzelicie jeszcze puapki, jak sobie zgotowalicie, wyglda to tak, jakbycie dreptali w kko w kieracie. Kiedy pojmiecie w caej rozcigoci ukad panujcy w waszym spoeczestwie, bdziecie mogli dziaa na rzecz jego

zmiany. Niektrzy ju do tego przystpili. Jednake pewne rzeczy, ktre usiujecie zmieni, jeszcze gbiej was pograj. Powiedzmy, e kto wczyta si w Konstytucj i dostrzeg rozbienoci midzy zakadanym stanem a tym, co dzieje si obecnie. Osoba ta skonna jest widzie w nas" ofiary, a w nich" winowajcw. Rodzi si w niej gniew. Poniewa nie zagbia si w przyczyn swojej zoci wasne przywizanie do cierpitnictwa i niewiadomie wyrzeczenie si swej wadzy przenosi to na system. Postanawia si zbuntowa. Zamy, e osoba ta amie przepisy wymagajce od kierowcy posiadanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i ubezpieczenia. Chce narobi szumu. Jednak w ten sposb wywoa opr i puci w ruch machin, z ktrej chcia si wyrwa. Nie wyswobodzi si, lecz ugrznie. Nawet jeli jego postpowanie moe by jako uzasadnione, to jednak nigdy nie spojrza prawdzie w oczy i nie ujrza prawdziwej przyczyny swego gniewu czyli utraty autonomii. Komu innemu przypisuje win, a nie mona by samowadnym i jednoczenie obwinia innych. Trzeba jednak pewn rzecz wyjani. Zaniechanie szukania winnych na zewntrz nie oznacza obwiniania tym samym siebie. Nikogo nie naley wini. Cho kady tworzy wasn rzeczywisto, nikt nie ponosi winy. Wina odbiera wolno, zniewala. Przejcie na wyszy etap wymaga cakowitego odrzucenia pojcia winy, bez wzgldu na to, kto jest jej celem. S tacy, ktrzy uwaaj, e postpuj susznie, kiedy powodowani zoci wystpuj przeciwko niesprawiedliwemu systemowi. Lecz zo nie usunie wad mechanizmu spoeczestwa. Nie przeamie go, lecz tylko umocni. Jak wic przeama w mechanizm? Na pocztek warto si z nim zapozna, zrozumie, jak doszo do jego powstania i co utrzymuje go przy yciu. Trzeba upora si z wszelk zoci, cierpitnictwem i mczestwem, dochodzcym do gosu w twoim yciu. Zdobd si na szczero wobec siebie i zajmij si tymi obszarami swego ycia, gdzie czujesz si bezsilny. Ludzie zaczynaj sucha wyranego gosu swego sumienia (a nie zoci) i przezwycia swoje emocjonalne cierpitnictwo. Zaczynaj poznawa mechanizm, ktry pragn zmieni. Kiedy uwiadomi sobie, e w ich gestii jest przebudowa sabego czy wadliwego systemu, musz postpowa z uczciwoci. Bez poczucia zoci czy winy, mechanizm da si zmieni. Nie w tym rzecz, e to system ci zniewala, lecz e ty na to pozwolie. Kiedy zaczniesz rozumie, skd si to wzio i dlaczego zapomniae, e ty sam wprawie ten mechanizm w ruch, prawdziwa samowadno jest tu, tu. Niebawem bdziesz mg ujrze wszystko w jeszcze szerszej perspektywie i dostrzec pikno wsptworzonego przez wszystkich obrazu. Samowadno a strach Jeli to ty tworzysz swoj rzeczywisto, wynika std, e cokolwiek si zdarzy, jest twoim wytworem nawet to, e zostae obrabowany! Wielu ludzi przywizuje ogromn wag do zamka, ktry jest przecie tylko kawakiem metalu. Czy to oznacza, e jeli chcesz upora si ze swym lkiem, musisz przesta zamyka drzwi na klucz? Nie. Najpierw musisz przetworzy

sw energi wewntrzn, zanim przystpisz do dziaania na zewntrz. To, co wewntrz, zawsze rzutuje na zewntrz. Jeli nie uporasz si z tym, co jest w rodku ciebie, dziaanie nie przyniesie oczekiwanych wynikw i moesz znw sta si ofiar. Jeli zabierzesz si najpierw za wasny lk, pewnego dnia moe dokona si w tobie przemiana i zrozumiesz, e nie potrzebujesz ju zamyka drzwi na klucz. Taki przeom nie moe jednak mie miejsca, kiedy przystpisz najpierw do zmiany warunkw zewntrznych.

Wiedz, e ludzie bardzo zrcznie przenosz swe uczucia. Gdyby nagie przestali uywa zamka w drzwiach, nieuleczony strach przed wtargniciem objawiby si w jakiej innej dziedzinie ycia. Jeli sprbuj zwalcza strach rodkami mechanicznymi, na przykad, przez ulepszenie swego systemu zabezpiecze, przenios go na inny obszar. Strach pod rnymi postaciami bdzie stale obecny, dopki nie uleczona zostanie wewntrzna dynamika. Sprbuj dostrzec w swym codziennym yciu chwile, kiedy nie jeste w peni odpowiedzialny za sw rzeczywisto. Postaraj si umiejscowi obszary, w ktrych czujesz si zagroony. Jeli bdziesz wobec siebie szczery, z pewnoci zauwaysz to wielokrotnie w cigu dnia. Przewanie bierze si to z nieuwiadamianych sobie wzorcw. S jednostki, ktre wkadaj mnstwo energii w podtrzymanie w sobie zespou ofiary. Moe by im trudno przyswoi sobie te pojcia, gdy godz one w ich poczucie bezpieczestwa, jakie daje im bycie ofiar. Musisz mie jasno co do skutkw, kiedy nagradzasz siebie za cierpienie, bl czy cokolwiek innego, co ci nie suy. Firmy ubezpieczeniowe gotowe s pokry koszty twojego leczenia, jeli nie ponosisz winy za zaistniay stan! W ten sposb objawiaj si obezwadniajce pogldy rzdzce po kryjomu waszym spoeczestwem. Lecz w waszym wiecie te obezwadniajce mechanizmy istniej i ludzie zmagaj si z nimi chcc je zmieni. Jednak przeciwnika nie wida dobrze. Trzeba wic teraz w zamcie zacz dostrzega mgliste zarysy wasnych zniewalajcych przekona. To demony, ktre sami zbudzilicie. Warstwa po warstwie zaczniecie odrzuca stare struktury, wyzwalajc potne zmiany. Czasem moe si wam wyda, e jestecie u kresu, lecz zaraz ukae si pi nastpnych warstw. Wpojono wam i sami wmwilicie sobie, e potrzebujecie opieki, ochrony, przewodnictwa dla swojego dobra. Lecz ewolucja wymaga, abycie jako gatunek osignli dojrzao i stali si za siebie odpowiedzialni raz na zawsze. Panuje opinia, e trzeba was chroni przed wami samymi, poniewa sami nie jestecie do tego zdolni. Na przykad, prawo kae wam zakada kask, kiedy jedziecie motocyklem. Ludzie to pochwalaj i domagaj si nawet ustanowienia dalszych nakazw i zakazw! Wasz strach powraca do was utrzymujc was w przekonaniu, e jestecie jedynie bezradnymi ofiarami. Ojcowie zaoyciele Wszystkie te zabiegi popierane przez spoeczestwo utrudniaj wam zrozumienie, na czym polega samowadno. Oznacza ona przyjcie cakowitej odpowiedzialnoci za siebie, za swoj spoeczno i za ca planet. Nie mona jej zadekretowa, przychodzi ona dziki prawdziwej trosce i mioci do siebie i do innych. Midzy wolnomularzami, ojcami-zaoycielami narodu amerykaskiego i waszymi pozaziemskimi przodkami pochodzcymi z Syriusza istnieje wyrana paralela. W zamierzchych czasach o panowanie nad Ziemi walczyy dwie pokrewne wam genetycznie rasy z gwiazdozbioru Syriusza oraz z gwiazdozbioru Lutni. W staroytnych kulturach odpowiadaj im symbole lwa/kota (Lutnia) oraz wa (Syriusz). Ograniczymy si tu do rzeczy najistotniejszych dla naszych obecnych rozwaa.

Ot kiedy rasa z Syriusza wyzwolia was od przybyszw z gwiazdozbioru Lutni, przyja na samym pocztku, e potrzebujecie pomocy z zewntrz. Ju na samym pocztku wic narzucono wam poczucie nierwnoci i postaw ofiary. Mimo to inynierowie genetyczni z Syriusza zaszczepili wam okrelone kody genetyczne, ktre przez dugi czas pozostaway w upieniu. Obecnie u wielu ludzi zaczynaj dochodzi do gosu. Podobnie postpili ojcowie-zaoyciele narodu amerykaskiego. Cho nie wida tego przy powierzchownym ogldzie, Konstytucj uoono w okrelony sposb, ktry nada jej wielowymiarowo. Jeli zawodzi wskutek

niegodziwych machinacji rozmaitych struktur wadzy albo zostaje wypaczona, w kocu przestanie obraca si przeciwko wam i zacznie sprzyja waszej autonomii. Ju dzi wida pierwsze oznaki. Im cianiej zaciska si postronek, tym goniej lud Ameryki woa Wolno!". Duchowe zaoenia Konstytucji zapisane s w komrkach kadej istoty, ktra decyduje si przyj na wiat jako czonek amerykaskiego spoeczestwa. Jeli ukryte dziaania rzdu zaczn godzi w owe zasady, odczuj to na poziomie komrkowym wszyscy obywatele i wystpi przeciw siom ciemnoci. Im bardziej wzmaga si bdzie ucisk, tym silniejszy da to bodziec ludziom do wasnych poszukiwa. Dziki temu poznaj swoje prawa (nie przywileje) i zaczn z nich korzysta. Wolno osiga si nie przez obalenie przywilejw, lecz przez korzystanie z praw. Swe obecne zachowanie odziedziczylicie po swych pozaziemskich przodkach, ktrzy wtedy nie potrafili jeszcze w owiecony sposb radzi sobie ze swoimi wyzwaniami. Od nich przejlicie, na przykad, pogld, e rzdzi ten, kto jest najsilniejszy. Nauczylicie si te, e zawsze jest ofiara i napastnik. Do dzi w waszej zbiorowej wiadomoci pokutuje przekonanie, e ta planeta nie naley do was. Zaszczepiono to wam eony temu. Ono wanie tak opnia wypracowanie przez was wsplnego globalnego stanowiska w sprawach spoeczestwa i rodowiska. Wci nie wierzycie, e na rwnych prawach wsptworzycie ten wiat. Nie wiecie, na czym polega samowadno. Prbujc to pozna wzniecacie tylko chaos. Lecz prdzej czy pniej to pojmiecie. Wrd ludzi przychodzcych obecnie na wiat znale moe liczne wcielenia waszych pozaziemskich przodkw nadal prbujcych to zrozumie! Macie prawo jako gatunek nawizywa kontakty z galaktycznymi ssiadami. Macie rwnie prawo zna swoje dziedzictwo i zgbia wszystkie poziomy wiadomoci i rzeczywistoci. Jednak jeli nie jestecie samowadni, nie moecie si z nimi poczy. Czas, aby mieszkacy Ziemi dokonali ewolucyjnego skoku.
Perspektywa skoku moe wydawa si przytaczajca, wic najlepiej zacz od siebie. Gdy poszczeglni ludzie dokonaj kroku naprzd, powstanie cao wiksza anieli suma pojedynczych elementw. To zaley od was.

16. DROGA SERCA Do czwartej gstoci droga prowadzi przez serce. Tylko w ten sposb moe si dokona poczenie wszystkich aspektw jani w jedno. Trzeba pokocha wszelkie oblicza stworzenia, w tym rwnie ciemno, jak w sobie kryjecie, inaczej integracja nie bdzie moliwa. Kroczenie t drog wymaga odwanego spojrzenia w gb jani. Oznacza te odsonicie swych wraliwych stron przed oczami i sercami innych. W licznych witych pismach mowa jest o tym, e otworzenie swego serca to kluczowy

skadnik emocjonalnej i duchowej ewolucji. Cho tak jest istotnie, koncepcja ta moe wyda si niejasna i trudna do przeoenia na codzienn rzeczywisto. Trzeba zrozumie, e serca nie da si otworzy za pomoc umysu czy woli. Wy, wspczeni ludzie, przywyklicie do dziaania wycznie w oparciu o intelekt. Otwieranie swojego serca to nie tyle czynno, co stan. Rzeczywisto wytworzona przez umys pozbawiona jest prawdziwej treci uczuciowej i jej przetrwanie zaley od umysu, a nie uczucia. Ludzie czsto wmawiaj sobie, e ich zwizki s pene uczucia, podczas gdy tak naprawd ich treci s fantazje umysu. Gdy rzeczywisto i dowiadczenie popyn wprost z serca, ulegn zmianie wszystkie aspekty ycia.

Kiedy rzeczywisto jest wytworem wycznie umysu, odczuwasz niedosyt, ktry kae ci poszukiwa mioci i intymnoci, aby j dopeni. Kiedy rzeczywisto powstaje z serca, mio i intymno s jej tworzywem. Nie da si urzeczywistni stanu istnienia z pomoc samego umysu. Mona za to dobra dla jani takie rodowisko, dla ktrego przetrwania niezbdne stanie si otwarcie serca. Dziki temu wiadomy umys zostanie pominity a przez cae dowiadczenie przeprowadz ciebie gbsze procesy zachodzce wewntrz jani. Oto bardzo proste wiczenie, ktre pomoe ci w otwieraniu serca. Podzielone zostao na trzy etapy. Nie musisz wykonywa wszystkich, niemniej zostay tu przedstawione na uytek tych, ktrzy pragn odnie t nauk do najgbszych aspektw swego ycia. Zasady kadego z nich objanione s po przedstawieniu sposobu postpowania. OTWIERANIE SERCA (wiczenie) Etap pierwszy: Dostrzeganie pikna. Wybierz zaciszne miejsce i usid wygodnie. Do tego wiczenia potrzeba dwch uczestnikw. Na partnera mona wybra sobie rolin doniczkow lub kryszta (ulubione zwierz czy cokolwiek poruszajcego si nie nadaje si, gdy rozprasza uwag). Zacznij wpatrywa si w swojego partnera". Wane jest rytmiczne i gbokie oddychanie. Rozmylnie staraj si dopatrze pikna w partnerze. Kiedy znajdziesz w nim pikno, nie rozstawaj si z tym doznaniem. Twoje serce zaczyna si otwiera. Doszukaj si jeszcze wicej pikna. Kiedy ju nauczysz si odnajdywa pikno, bdziesz umia dostrzega jego coraz wicej. * * *

Kady posiada w sobie zdolno podziwiania pikna. W gruncie rzeczy, to wasza przyrodzona zdolno. Dziki temu czysz si z wszechwiatem, ktry pozornie jest w stanie chaosu. Gdy odmawiasz sobie dowiadczania pikna, twe serce si zamyka. Do podziwiania pikna nie jest potrzebny umys. Umys nie czuje si zagroony pragnieniem duszy podziwiania zachodu soca i nie musi rozumie mechanizmu powstawania pikna. Postrzeganie pikna to jeden z nielicznych przypadkw, kiedy to ego dopuszcza do zaistnienia transcendentalnego doznania bez adnej ingerencji. Twoja zdolno podziwiania pikna to wi czca ci z Bogiem. Nie trzeba specjalnie si szkoli w docenianiu pikna. Nawet niemowlta s na nie wraliwe. Wida to na ich twarzach, gdy wpatruj si w lnicy przedmiot czy wirujc zabawk. Oddawanie si kontemplacji pikna to wany czynnik duchowej ewolucji. Krzepi dusz, ponadto uczy ci dostrzega pikno w sobie, gdy w ostatecznym rozrachunku wszystko, na co kierujesz swj wzrok, jest twoim odbiciem. Oddajc si kontemplacji pikna w swym rolinnym partnerze, otwierasz zarazem swoje serce. Podziwianie pikna jest rwnoznaczne z odczuwaniem mioci. wiczc z rolin, nie wywierasz na siebie nacisku, nie mylisz: Teraz musz otworzy swoje serce". Dowiadczenie

to obejdzie twj umys i wewntrznego sdziego. Praktykujc to i przenoszc na inne dziedziny swego ycia, w ktrych natrafiasz na pikno lub si go dopatrujesz moesz nawet osiga stan graniczcy z ekstaz, o wzrastajcym nateniu. Zapocztkowuje to proces leczenia starych ran dziki dowiadczeniu gbokiej mioci. Nie trzeba osdza ani rozkada na czynniki pierwsze tego dowiadczenia, aby mogo nastpi wewntrzne przeobraenie. Etap drugi: Dopatrywanie si pikna w innym i w sobie. Do tego potrzebny jest drugi czowiek, osoba, z ktr jeste gotw emocjonalnie czy intymnie si zbliy. Usidcie naprzeciwko siebie zwrceni do siebie twarzami.

Spjrzcie sobie w oczy i oddychajcie gboko i rytmicznie. Doszukaj si czego piknego w tej osobie, cech fizyczn lub osobowociow. Podziwiaj j. Poczujesz przypyw uczucia. Nie przerywaj. Dostrze jeszcze wicej pikna w partnerze. Zapu si gbiej. Pozwl uczuciom objawi si w caej okazaoci. Moe si zdarzy, e odczujesz lk, skrpowanie, wstyd, wszelkie swoje braki, zaczniesz si osdza. Jeli wystpi takie doznania, wane jest utrzymanie gbokich oddechw i nieprzerwane podziwianie pikna w partnerze. * * *

Jeli przerwiesz wiczenie z powodu tych przykrych odczu, zamknij swoje serce. Lecz nieprzerwane rytmiczne oddychanie i skupienie si na piknie drugiej osoby pomoe ci w kocu uwolni si od tych negatywnych emocji i dowiadczy gbokiego uleczenia. W przypadku gdy twego partnera opadn te niepodane i przykre uczucia, naley zapewni mu poczucie bezpieczestwa. Jest to wiczenie o niezwykej wrcz mocy i trudno odnie w nim powodzenie, a to ze wzgldu na czsto spotykane u ludzi poczucie zagroenia. Jeli jednak przykadasz wag do kwestii swojej ewolucji oraz emocjonalnego i duchowego uzdrowienia, wwczas odnajdziesz w sobie wszelkie niezbdne do osignicia tego rodki. Jeli nieprzerwanie skupia si bdziesz na piknie drugiej osoby i nie zdusisz w sobie tych przykrych dozna, w kocu ci opuszcz. wiczenie to wprawi ci w stan niezwykej wraliwoci na zranienie, nad ktrym umys nie ma adnej wadzy. Lecz jeli wytrwale dopatrywa si bdziesz pikna w partnerze i zachowasz rytmiczny i gboki oddech, zdoasz upora si z emocjonalnymi blokami bez wgbienia si w okolicznoci ich powstania. Wane, aby pamita, e do uleczenia emocji nie jest konieczne ich zrozumienie. To bdne zaoenie wystpuje w wielu programach autoterapii. Ale trzeba si zanurzy w piknie i dopuci do odsonicia swej wraliwej strony. wiczeniu towarzyszy jeszcze jeden uboczny skutek. Doceniajc pikno drugiego, porednio zaczynasz dostrzega urod wasn. Wielu osobom wydaje si niebezpieczn rzecz i przejawem samolubstwa zauwaanie pikna w samym sobie i osobowo nierzadko sama utrudnia proces docenienia wasnej wartoci. Lecz uczc si podziwia pikno w innym, automatycznie wytwarzasz energi samouznania, poniewa wysza ja wie, e wszelkie ycie wywodzi si z tego samego rda. Ta ukryta ja rozumie, e dawanie mioci i docenianie pikna na zewntrz rwna si widzeniu go wewntrz siebie. Do tego wiczenia konieczny jest partner, poniewa najwikszy lk budzi w ludziach obnaenie si, odsonicie, bezbronno. Za pomoc tego wiczenia stawiacie czoo temu potnemu lkowi, w sposb wolny od zagroenia. Stajc z nim twarz w twarz, wyzwalacie zarazem moc transformacji. Jeli przywieca wam mio i poczucie pikna, strach szybko przeksztaca si w samopoznanie i byskawiczne uleczenie. Etap trzeci: Pogbianie intymnoci. To wiczenie zblione jest do praktyk tantrycznych. Musisz wybra do niego partnera, z ktrym czy ci wi emocjonalna i erotyczna. Sama wi

erotyczna nie spenia wymogw tego etapu. Usidcie naprzeciwko siebie wygodnie i wykonajcie etap drugi w sposb opisany powyej. We waciwym momencie zacznijcie si kocha zwrceni do siebie twarz, najlepiej w pozycji siedzcej. W tym wiczeniu nie tyle chodzi o doznanie przyjemnoci co nasilenie intymnoci. Dlatego ruchy naley ograniczy do minimum. Wpatrujcie si nawzajem w swoje oczy i oddychajcie gboko. Zacznij dostrzega pikno w partnerze. Niech pod jego wpywem otworzy si twoje serce. Zapu si gboko wzrokiem w oczy partnera, dostrzegajc za kadym razem wicej pikna.

Z kadym wdechem lij energi od nasady krgosupa przez kolejne czakry w gr. Z kadym wdechem dziel sw mio z partnerem za porednictwem serca. * * *

To wiczenie ma wiele wymiarw, poniewa wymiana mioci drog zblienia erotycznego potrafi uwolni ducha z okoww miejsca i czasu. Przy wykonywaniu tego wiczenia moesz mie wraenie, e dochodzisz do drzwi lub zapory. Jeli zachowasz gboki oddech, wpatrujc si w oczy partnera i przesyajc energi po krgosupie, w kocu pokonasz t bram. Po drugiej stronie odsoni si przed tob liczne nowe doznania i spostrzeenia. Moesz poczy si ze swymi wczeniejszymi ywotami. Moe ci si wyda, e przemierzasz kosmos. Mog dociera do ciebie przekazy i mdro z wyszych dziedzin duchowych. Czsto zdarza si, e w chwilach skrajnej wraliwoci na zranienie ja dostpuje gbokiego wgldu. Sowo przestrogi w zwizku z powyszym wiczeniem: nie naley przystpowa do niego zupenie beztrosko. Jeli w twoim zwizku wystpuj jakie nie rozwizane problemy, tarcia wynikajce z walki o dominacj czy zakcenia rwnowagi, jeli nie panuje midzy wami cakowite zaufanie i poczucie bezpieczestwa, wiczenie wszystko to spotguje. Wszelkie sekrety zostan ujawnione. Trzeba przystpowa do tego wiczenia ze wiadomoci, e suy ono pogbianiu intymnoci oraz zjednoczeniu wewntrznych i zewntrznych mskich i kobiecych aspektw jani. Nie naprawi ono zwizku nieudanego. W gruncie rzeczy nawet, dowiadczenie pokazuje, e tego rodzaju nasilenie intymnoci rozbija zwizki, ktre opieray si na niezdrowych podstawach. Przeznaczone jest wycznie dla par zaawansowanych w rozwoju, dla ktrych osobista ewolucja jest waniejsza anieli podtrzymywanie rozpadajcego si zwizku. wiczenie to albo was nieskoczenie zbliy, albo ostatecznie rozdzieli. Przedstawione powyej wiczenia maj za zadanie pomc wam otworzy serce i uwolni zawart w nim energi, aby przenikna cae wasze ycie. Jednake nie zdoacie otworzy swego serca na innych czy na wiat, dopki nie nauczycie si wybacza i kocha siebie. Te wiczenia wam w tym pomog. Niemniej, o czym bya ju mowa, moe najpierw nastpi uwolnienie emocjonalnych toksyn. W takim przypadku nie tracie otuchy, lecz idcie dalej. To cz ozdrowieczego procesu. Nowy wiat przepeniony jest mioci Wydaje si wam, e walczycie o przetrwanie tego wiata. Wydaje si wam, e zmagacie si ze swym codziennym yciem. W rzeczywistoci dzieje si co zupenie innego. Ludzkie istoty s jak pikne motyle, ktre ledwo wystawiy gwki poza kokon. W miar jak planeta przechodzi w czwart gsto, kady motyl z osobna moe czu si zagubiony, poniewa przebywa w nowym ciele Nagle jednak ujrzy nowy wiat! Opanuje rzdzce nim reguy, poniewa stare strac w nim zastosowanie. Nie sd, e poczucie zagubienia wynika std, e postpujesz niewaciwie. Za kadym

razem kiedy je odczujesz, przyjmij do swego serca obraz piknego motyla. Nowa rzeczywisto, ktr symbolizuje nadchodzce milenium, polega na yciu w peni wiadomym. Niesie ze sob rado i zy i wsplnot. Lecz nie moecie by razem, dopki kady z was nie osignie peni jako jednostka. Nie zapomnij o rozpostarciu skrzyde. Kiedy je rozoysz, odkryjesz, e naprawd potrafisz lata!