Instytut Fizyki I PRACOWNIA FIZYCZNA

Nazwisko: Kierunek: Rok studiów: I Semestr: II Data wyk. ćw. Nr ćwiczenia: I Temat ćwiczenia: Niepewność pomiarowa.

1.

POMIAR WIELKOŚCI FIZYCZNYCH:

albo połowa szerokości przedziału mającego ustalony poziom ufności. Inną przyczyną może być niezgodność przyjęteg o modelu z obiektem mierzonym.systematyczne – wynikają z niedoskonałości przyrządów i metod pomiarowych np.grube (pomyłki) – są wynikiem nieuwagi lub niestaranności obserwatora przy odczytywaniu lub zapisywaniu wyników lub w wyniku nagłej zmiany warunków. masy ciała z masą odważnika za pomocą wagi. a więc liczba otrzymana jako wynik zależna jest od wyboru jednostki np. stopa. Błąd pomiaru i klasyfikacja błędów: Błąd pomiaru definiowany jako różnica między wynikiem pomiaru x i wartością prawdziwą x0 wielkości mierzonej : ∆ xi = x i – x0 Błędu pojedynczego pomiaru nie można obliczyć z zależności. chwilowe zakłócenia elektryczne. które są z nią związane prawem fizycznym. . Parametrem takim może być na przykład odchylenie standardowe rozkładu wyników lub błędów pomiaru. Łatwe do wykrycia i usunięcia. charakteryzujący rozrzut wartości. Błąd jest zmienną losową. np.parametr związany z wynikiem pomiaru. a niepewność jest parametrem rozkładu prawdopodobieństwa błędu. . np. wahanie temperatury. Niepewność pomiarowa: Niepewność pomiarowa . POMIARY POŚREDNIE – wartość badanej wielkości wyznaczana jest na podstawie pomiarów bezpośrednich innych wielkości fizycznych. 3. Istotne jest rozróżnienie między pojęciem błędu i pojęciem niepewności pomiaru. Wynikają z przypadkowych i nie dających się uwzględnić czynników.przypadkowe – nieuniknione. Uwzględniamy je przy wyniku poprzez odjęcie błędu systematycznego od wykonanego pomiaru.polegają wprost na porównaniu danej wielkości z odpowiednią miarą wzorcową np. ponieważ nie jest znana wartość prawdziwa wielkości mierzonej.Pomiar wielkości fizycznej polega na porównaniu jej z wielkością tego samego rodzaju przyjętej za jednostkę. np. . kilometr. Rodzaje błędów: . Wynik pomiaru musi zawsze składać się z : -wartości liczbowej -jednostki Pomiary wielkości fizycznych dzielimy na: POMIARY BEZPOŚREDNIE (najprostsze). które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej. metr. wyznaczenie natężenia prądu elektrycznego na podstawie pomiarów spadku napięcia na oporniku wzorcowym w oparciu o prawo Ohma: (I=U/R). zła linijka. 2.

. linijka.n) ̅ b) Ocena niepewności standardowej typu B W przypadku braku rozrzutu wyników pomiaru lub gdy mamy pojedynczy wynik to szacujemy niepewność np. śruba mikrometryczna). Niepewność zawsze podajemy z dokładnością do dwóch cyfr.typu B – oparta na szacowaniu niepewności standardowej przez obserwatora (subiektywne określenie prawdopodobieństwa).. 4. Jeżeli rozkład prawdopodobieństwa liczb xi jest opisany w przybliżeniu krzywą rozkładu Gaussa. Wysokość dużego walca: . Ocena niepewności: I Niepewność standardowa pomiarów bezpośrednich: a) Ocena niepewności standardowej typu A Proces wykonywania pomiaru jakiejś wielkości można porównać do pobierania n -elementowej próby losowej z nieskończonego zbioru wszystkich możliwych do wykonania pomiarów. wykorzystując informacje o niepewności maksymalnej ∆X określonej przez producenta przyrządu pomiarowego (np.….typu A – analiza statystyczna serii pomiarów.Miarą niepewności pomiarowej jest niepewność standardowa. Zapis wyników pomiarów: Wyniki pomiaru zapisujemy zawsze łącznie z niepewnością i jednostką. Za najbardziej zbliżoną do wartości prawdziwej przyjmujemy średnią arytmetyczną pojedynczych ob serwowanych wartości xi ( i=1. Wtedy niepewność obliczamy ze wzoru: ∑ u(X)= = √ II Niepewność standardowa pomiarów pośrednich: a) niepewność złożona b) niepewność rozszerzona 5.2. którą szacujemy na dwa sposoby : . termometr.

12 0.6 Yi-Y 0 -0.01 0.5 10 6.5 7 6.6 9 6.5329 0.27 0.321 Szerokośd dużego walca: Numer n Zi[mm] 1 34.0144 0.08 -0.4 3 6.5 10 54.5 9 34.27 -0.5 4 54.5 7 34.47 (Xi-X)^2 0.0064 0.5 5 34.5329 0.5 5 6.73 0.0064 0.5 8 53.73 0.6 5 54.0144 0.0729 0.1369 0.5329 0.3 Szerokośd małego walca: Zi-Z 0.08 -0.01 0 0 0 0 0.3 8 34.08 0.4 10 34.Numer n Xi [mm] 1 54.37 0.5 6 6.0729 0.73 0.1 -0.5 3 54.5 9 54.27 0.0064 0.02 0.08 -0.5 3 34.27 -0.0729 0.4 4 6.4 4 34.0064 0.12 (Zi-Z)^2 0.01 0.0729 0.0064 0.0144 0.02 -0.12 0.2209 2.0004 0.0729 0.08 -0.27 -0.7 Xi-X 0.0004 0.01 0 0.5 6 53.076 Numer n Yi[mm] 1 6.3 6 34.5 2 6.5 2 34.1 0 0 0 0 0.5 2 53.1 0 0.1 (Yi-Y)^2 0 0.5 8 6.5 7 54.04 Wysokośd małego walca: .

0289 0.17 6 16.23 8 16.13 3 16.23 10 16.0529 0.0289 0.6 -0.9 4 395 5 395 6 395 7 395 8 395 9 395 10 395 3949.17 (WiW)^2 0.9 0.Numer n Wi[mm] Wi-W 1 16.301 Waga: Numer n Masa[g] 1 395 2 395 3 394.0289 0.17 9 16.0169 0.13 2 16.0169 0.9 0.6 -0.17 5 16.9 0.9 0.5 -0.13 4 16.5 -0.17 7 16.6 -0.9 Średnia arytmetyczna pomiarów wysokości dużego walca: ∑ Średnia arytmetyczna pomiarów szerokości dużego walca: ∑ Średnia arytmetyczna pomiarów wysokości małego walca: .0289 0.0529 0.9 0.0169 0.0289 0.

niepewność standardowa u(x)=√ u(Y)=√ u(Z)=√ u(W)=√ u(m)=√ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ √ √ √ √ √ Objętość dużego walca: = ( ) (( ) ) r= h= Objętość małego walca: .∑ Średnia arytmetyczna pomiarów szerokości małego walca: ∑ Średnia arytmetyczna pomiarów masy m: ∑ Niepewność standardowa pomiarów: u.

= ( ) (( ) ) r= h= Objętość całkowita : = + = + 51015.61 Gęstość: ρ= = Liczę niepewność pomiarową od gęstości : u( )=√ = √ Wnioski: Na podstawie sporządzonych pomiarów i obliczeo wynika. że gęstośd bryły jest zbliżona do gęstości stali. ρ =7500-7900 kg/  gęstośd stali gęstośd bryły . u(ρ)= .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful