Różaniec modlitwą

Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka OP

2012

Różaniec módlitwą Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka, O.P.

Spis treści

Różaniec módlitwą Jana Pawła II
Różaniec modlitwą Jana Pawła II
S. Maria Anna Malicka, O.P.

Wstęp
1. Rozpoczęcie 2. Zapowiedź tajemnicy 3. Słuchanie Słowa Bożego 4. Milczenie 5. Ojcze nasz 6. Dziesięć Zdrowaś Maryjo 7. Chwała Ojcu 8. Końcowy akt strzelisty 9. Koronka 10. Rozłożenie w czasie 11. Zakończenie

Tajemnice radosne
1. Zwiastowanie 2. Nawiedzenie św. Elżbiety 3. Narodzenie Jezusa w Betlejem 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni 2 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Tajemnice światła
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie 2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej 3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia 4. Przemienienie na górze Tabor 5. Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne
1. Modlitwa Pan Jezusa w Ogrójcu Różaniec modlitwą Jana Pawła II 3 2. Biczowanie Pana Jezusa 2. Cierniem ukoronowanie 3. Droga krzyżowa 5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Tajemnice chwalebne
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa 2. Wniebowstąpienie 3. Zesłanie Ducha Świętego 4. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi

Bibliografia

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Dobrze osadzoną w duchowości chrześcijaństwa. jako „drodze.] Można powiedzieć. [. s. narodu. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Serce Jego Matki. którą bardzo ukochałem. prawdzie i życiu” (J 14. która wciąż wracając do pierwotnej gorliwości.dominikanie. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim1. że przez modlitwę różańcową wstęp ujemy do szkoły Maryi. Różaniec modlitwą Jana Pawła II W dniu 16 października 2002 roku. 75–76. dając się wprowadzić w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości3. 11. tych. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy. Kościoła.pl/ . 4 Tamże. 6. 5. http://www. Papież mówi. bardziej niż kied ykolwiek pojawia się silna potrzeba duchowości. podobnie jak jego poprzednicy na Stolicy Piotrowej. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. We współczesnej kulturze. ludzkości. którzy są nam najbliżsi. zachęcał do odmawiania różańca. choć ma charakter maryjny. jest modlitwą o sercu chrystologicznym2.. Potrzeba więc. bolesnych i chwalebnych. s. i (1978). które składają się na życie człowieka. mówiącego o przedziwnej obecności Bogarodzicy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła.6). Różaniec bowiem. Wydawnictwo M. jako jedynym celu całej historii ludzkiej. Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. czym modlitwa różańcowa jest i jak ją praktykować. W dniu 29 października 1978 roku mówił do wiernych: Różaniec „to modlitwa. W Liście tym – oprócz poszerzenia różańca o tajemnice światła – dał nam święty Papież przepiękną naukę o tym. Sprawy osobiste. sprawy naszych bliźnich. o których najbardziej się troszczymy. targanej licznymi sprzecznościami. opowiada światu o Chrystusie jako Panu i Zbawicielu. Kraków 2002. s. Jan Paweł II.. Różaniec. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych. Ojciec Święty nazwał różaniec modlitwą o wielkim znaczeniu i przynoszącą obfite owoce świętości. zwłaszcza tych. żeby nasze wspólnoty chrześcijańskie stały się prawdziwymi szkołami modlitwy4. s. 3 Tamże. że różaniec staje się jakby modlitewnym komentarzem do ostatniego rozdziału Konstytucji Vaticanum II Lumen Gentium. pobudzana często przez inne rel igie.Wstęp Od początku swego pontyfikatu Jan Paweł II.rozaniec. który należy do najbardziej wypróbowanej tradycji 4 1 2 Insegnamenti di Giovanni Paolo II. rodziny. ogłaszając Rok Różańca – od października 2002 do października 2003 – Jan Paweł II wystosował do wszystkich wiernych List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem.

http://www. Bartłomieja Longo: 5 6 Tamże. s. s. odpowiadającą „modlitwie Jezusowej”. Aktualizacja ta dokonuje się w szczególny sposób w liturgii i to. że owo wspominanie należy rozumieć w sensie biblijnym – jako aktualizowanie się dzieł dokonanych przez Boga w historii zbawienia. śmierci i zmartwychwstania10. Jan Paweł II ewangeliczną scenę przemienienia Jezusa na górze Tabor (Przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce – Mt 17. 17. który nieustannie odmawiała w dniach swego ziemskiego życia9. Maryja jest nauczycielką. Niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa jest dla nas Jego Matka. nasze serca będą otwierały się na przyjęcie tajemnicy Trójcy Świętej. 10 Tamże. Stwierdza. s. jaką Chrystus uzyskał dla nas przez swe tajemnice życia. To Ona najlepiej wskazuje nam drogę.2) uważa za ikonę chrześcijańskiej kontemplacji5. że zadaniem każdego ucznia Chrystusa. 19. objawiony ostatecznie w Zmartwychwstałym. a rozwiniętej później w kulturze religijnej Zachodu. a Jej spojrzenie pełne adorującego zadziwienia nigdy się od Niego nie odwróci 8. s. razem z Maryją oddając się kontemplacji Chrystusowego Oblicza. 12 Tamże.19) towarzyszyły Jej w każdej okoliczności życia i stanowiły niejako Jej różaniec. W miarę kontemplowania tych tajemnic. jest modlitwą typowo medytacyjną. 22. Dotyczy to także innych praktyk pobożnych zbliżających nas do zbawczych wydarzeń. wyrosłej na chrześcijańskim Wschodzie. upodabniamy się do Niego poprzez przyjacielskie z Nim „obcowanie”12. jaką mamy się do Niego upodobnić. a „wspominać je” w postawie wiary i miłości oznacza otwierać się na łaskę. Papież cytuje w tym miejscu bł. 11 Tamże s. 15. Odmawiając różaniec. Papież zwraca uwagę. która uczy nas samego Chrystusa11. 15.rozaniec. Mar yja od chwili zwiastowania żyje z oczyma zwróconymi na Chrystusa. s. s. czego Bóg dokonał przed wiekami. 8 Tamże. rozpoznać Jego tajemnicę w zwyczajnej. Tamże.dominikanie. Łk 2. Wyryte w duszy Maryi wspomnienia o Jezusie (zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. 15.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 5 . zasiadającym w chwale po prawicy Ojca6. aż ujrzy się Boski blask. 20. 9 Tamże s. wnikamy w to spojrzenie Maryi i żyjemy Jej wspomnieniami. 7 Tamże. Odmawiając różaniec.kontemplacji chrześcijańskiej. 16–17. i upodabniali się do Chrystusa7. darem łaski dosięga ludzi wszystkich p okoleń. bolesnej drodze Jego człowieczeństwa. Będziemy wciąż na nowo doznawali miłości Ojca i cieszyli się radością Ducha Świętego. a więc zadaniem każdego z nas jest: Utkwić wzrok w Chrystusowym obliczu.

Potem odmawia się modlitwę Ojcze nasz.Jak dwóch przyjaciół. Papież uważa. możemy. ukrytego. trzy razy Zdrowaś Maryjo. Nazywa również różaniec skuteczną drogą głoszenia i zgłębiania misterium Chrystusa15. na której należy skupić uwagę. Różaniec – modlitwą Jezusową Zachodu. 13 6 Tamże s. 16 Więcej na temat wersetu z Ps 70 zob: Rainer Scherschel. zazwyczaj upodabnia się również w obyczajach. 27. Modlitwa różańcowa według Jana Pawła II Różaniec modlitwą Jana Pawła II Każdy. 14 http://www. 41–45.dominikanie. że ta metodologia odpowiada samej logice Wcielenia. ubogiego. 15 Tamże. s. 25. prowadząc serdeczne rozmowy z Jezusem i Maryją przez medytowanie tajemnic różańca i rozwijając razem to samo życie przez komunię. ożywia u modlącego się świad omość własnej nędzy i jest prośbą o pomoc i ratunek skierowaną do największego Obrońcy w chwilach walki i w pokusach16. pośpiesz ku ratunkowi memu.pl/ . Krok po kroku objaśnia kolejne elementy wchodzące w skład różańca. którzy często razem przestają. których intencją jest uproszenie trzech cnót Boskich: wiary. na ile byłaby do tego zdolna nasza małość. Słowa kierują wyobraźnię i ducha ku określonemu wydarzeniu czy momentowi z życia Jezusa. Wezwanie to. W drodze. stanowiące fundament podejmowanej kontemplacji. jeśli to możliwe. Ojciec Święty w swoim Liście niejako porządkuje i wyjaśnia na nowo metodę praktykowania tej modlitwy Kościoła. obraz pomaga nam w koncentracji ducha na misterium. ukazaniem ikony. Tamże. Poznań1988. cierpliwego i doskonałego13. Nasze wytrwałe błagania zanoszone do Matki Bożej opierają się na ufności. Rozpoczęcie Istnieją różne sposoby rozpoczynania modlitwy różańcowej. s. nadziei i miłości. powtarzane często już przez Ojców Pustyni w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jan Paweł II nazywa różaniec jednocześnie medytacją i prośbą. Panie. która ją przedstawia – nazywa odsłonięciem sceny. Może to być w ezwanie zaczerpnięte z Psalmu 70: Boże.rozaniec. tak też my. Credo. s. że Jej macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna14. Zapowiedź tajemnicy Jan Paweł II tę zapowiedź tajemnicy – z równoczesnym. następnie Wyznanie wiary. 2. 22. 1. stać się do Nich podobni i nauczyć się od tych najwyższych przykładów życia pokornego. Ikona. kto kocha modlitwę różańcową. wejrzyj ku wspomożeniu memu. zna dobrze sposób jej odmawiania. W niektórych regionach początkiem różańca jest znak krzyża świętego.

choć podobne w przejawach. do którego w najgłębszej isto17 18 Jan Paweł II. Ojcze” (por. gdy uzna się to powtarzanie za wyraz nigdy nie znużonej miłości. cyt. Dziesięć Zdrowaś Maryjo „Zdrowaśki” są tym elementem. wypowiedziane na dzisiaj i „dla mnie”. dz. Ga 4. Po zapowiedzi tajemnicy i przeczytaniu Słowa dobrze jest przez pewien czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy. że różaniec będzie wydawał się praktyką jałową i nużącą. s. Do zupełnie innych wniosków dochodzimy w momencie. 3. abyśmy mogli razem z Nim wołać: „Abba.pl/ . pragnie naszej zażyłości z Ojcem. Papież zachęca nas do ponownego odkrycia wartości milczenia jako jednego z sekretów praktykowania kontemplacji i medytacji.dominikanie. s. są zawsze nowe ze względu na przenikającą je czułość20. co chroni nas przed znużeniem powtarzającymi się sekwencjami. 6. pozwalamy Bogu mówić do nas. W ten sposób słuchając. że różaniec jest modlitwą maryjną w pełnym tego słowa znaczeniu. który jest Jego i Ojca. Ojcze nasz Jezus poprzez każdą ze swoich tajemnic prowadzi nas do Ojca. Podczas pewnych uroczystych okazji wspólnotowych można to słowo objaśnić krótkim komentarzem18. Litanijne powtarzanie Pozdrowienia anielskiego „Zdrowaś Maryjo” przynosi również nieustanną chwałę Chrystusowi. 20 Tamże. http://www. który sprawia. Zwróćmy uwagę. 19 Tamże. Słuchanie Słowa Bożego Aby zapewnić medytacji podstawy biblijne i większą głębię. 5. że jest to Słowo Boga. proponuje nam Jan Paweł II po zapowiedzi tajemnicy odczytać dłuższy lub krótszy odnośny fragment z Pisma Świętego. Dlatego po zapowiedzi tajemnicy i wysłuchaniu Słowa czymś naturalnym jest wzniesienie ducha do Boga Ojca w modlitwie Ojcze nasz19. mając pewność. dając nam Ducha. 43. że dziesięciokrotne machina lne powtarzanie „Zdrowaś Maryjo” przy każdej tajemnicy może sprawić. 48–49.15.Bóg przyjął w Jezusie ludzkie rysy. Tamże. ponieważ żadne inne słowa nie są tak skuteczne. s. Zawsze należy go słuchać.rozaniec. które. s. tego. 49–50. która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami. Rz 8. Jezus w relacji do Ojca czyni nas swoimi braćmi i braćmi pomiędzy sobą. 47–48. Milczenie Różaniec modlitwą Jana Pawła II 7 Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. 4. jak Słowo natchnione.6). Przez fizyczną rzeczywistość Jezusa zostajemy doprowadzeni do kontaktu z Jego Boską tajemnicą17.

Papież podkreśla. Dlatego bardzo ważne jest uwydatnienie „Chwała Ojcu” w modlitwie różańcowej (papież zachęca. 52–53. 24 Tamże. dodaje się jak refren dopowiedzenie nawiązujące do rozważanej tajemnicy).. Koronka zwraca się ku wizerunkowi Ukrzyżowanego. Kieruje to nasze spojrzenie na potrzeby całego Kościoła24. To właśnie na Chrystusie skupia się nasze życie i modlitwa. jest to tzw. że owocność kontemplacji tajemnic będzie lepiej wyrażona. modlitwa fatimska23). Elżbiety. Samo powtarzanie jest też jakby kanwą. gdy różaniec odmawiamy szybko. Nieustannie stajemy wobec misterium trzech Osób Boskich.cie odnosi się zapowiedź anioła i pozdrowienie św. żeby przy publicznym odmawianiu np. 7. 9. W powierzchownej praktyce może ona być tylko przedmiotem ułatwi ającym odliczanie „Zdrowaś Maryjo”. że w różańcu po doksologii trynitarnej odmawia się akt strzelisty (może to być np. je śpiewać)22.rozaniec. uwielbienie i dziękczynienie. różaniec z dopowiedzeniami (aby podkreślić imię Jezus. by każdą tajemnicę zakończyć modlitwą o osiągnięcie specyficznych owoców konkretnej tajemnicy. 8. 23 O mój Jezu. który otwiera i zamyka samą drogę modlitwy. którzy najbardziej potrzebują Twojego mił osierdzia. ale Jan Paweł II przypomina nam. http://www. Chwała Ojcu Różaniec modlitwą Jana Pawła II Chrystus jako droga prowadzi nas do Ojca w Duchu. owo „centrum” uchodzi uwagi. na której rozwija się kontemplacja tajemnic21. 21 22 8 Tamże s. Tamże s.pl/ . 53–54. przebacz nam nasze grzechy. które kontemplujemy. którym należy się chwała. Jan Paweł II przypomina tutaj również metodę odmawiania różańca przez Pawła VI. zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym. Odmawianie różańca zamyka się modlitwą w intencjach papieża. Końcowy akt strzelisty Przyjęła się powszechna praktyka. która może nadać kontemplacji nową treść. s. że służy ona także do wyrażenia symboliki. zachowaj nas od ognia piekielnego. Bardzo często. Centrum „Zdrowaś Maryjo” stanowi imię Jezus. jeśli zadba się o to. Koronka Od samego początku powstania modlitwy różańcowej używa się do odmawiania koronki. Położenie akcentu na imieniu Jezus i Jego tajemnicy czyni odmawianie różańca bardziej owocnym i znaczącym. Ta doksologia trynitarna jest celem chrześcijańskiej kontemplacji. Różaniec będzie mógł tym bardziej wyrazić związek z życiem chrześcijańskim. W drugiej część modlitwy „Zdrowaś Maryjo” powierzamy wstawiennictwu Matki Bożej nasze ż ycie i godzinę śmierci. a jest ono nawiązaniem do misterium Chrystusa. 30.dominikanie.

Ojciec Święty nie ma zamiaru ograniczać słusznej wo lności medytacji indywidualnej czy wspólnotowej.Jako pomoc w liczeniu koronka przypomina niekończącą się nigdy drogę konte mplacji i doskonałości chrześcijańskiej. Tydzień chrześcijanina dzięki niej staje się drogą prowadzącą przez tajemnice życia Chrystusa. Papież Jan Paweł II kończy swój piękny List o modlitwie różańcowej słowami bł. s. Tamże. by różaniec był pojmowany jako droga kontemplacji. a On objawia się w życiu swych uczniów jako Pan czasu i historii26. a także daty liturgiczne. które łączą nas z Chrystusem25. wieżo ocalenia od napaści piekła. 54–55. 57–58. 10. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię. że wstawiennictwo Matki Bożej Różańcowej wyjedna ratunek. co dokonuje się w liturgii. Rozłożenie w czasie Modlitwę różańcową można odmawiać codziennie w całości. wierząc.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 9 . Po dodaniu tajemnic światła Jan Paweł II pr oponuje nam następujący porządek:     Tajemnice radosne – poniedziałek i sobota Tajemnice światła – czwartek Tajemnice bolesne – wtorek i piątek Tajemnice chwalebne – środa i niedziela Proponując taki porządek. Do dziś przez modlitwę różańcową poleca najtrudniejsze sprawy i intencje. które mogą sugerować bardziej odpowiednie dostosowanie. s. które również na zakończenie tego rozdzi ału przytoczymy: O. Bartłomieja Longo.dominikanie. ale nie zawsze pozwalają na to obowiązki dnia codziennego.rozaniec. słodki łańcuchu. bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! nigdy cię już nie porzucimy. zwłaszcza sprawę pokoju na świecie i dobro rodziny. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. http://www. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. Najważniejsze jest. Papież wskazuje też na piękne rozciągnięcie symbolicznego znaczenia koronki na nasze wzajemne relacje – przypomina o więzi komunii i braterstwa. która nas jednoczysz z aniołami. Wielu wiernych odmawia tylko część różańca w porządku tygodniowym. błogosławiony różańcu Maryi. więzi miłości. Zawsze należy uwzględniać potrzeby duchowe duszpasterskie. o Królowo Różańca z Pompei. 11. 25 26 Tamże. Zakończenie Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność różańca. który łączysz nas z Bogiem. uzupełniająca to.

o Ucieczko grzeszników. http://www. Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona.rozaniec. o Władczyni. 65–67.pl/ .dominikanie. dziś i zawsze. 10 27 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Tamże s. na ziemi i w niebie27.o Matko nasza droga.

poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie. Wszedłszy do Niej. oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie. [anioł] rzekł: „Bądź pozdrowiona. z Józefem. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna. Józef uczynił tak.18-25). któremu nadadzą imię Emmanuel. będzie nazwane Synem Bożym. Pan z Tobą. Łukasza. aż porodziła Syna. a Jego panowaniu nie będzie końca”. którą miano za niepłodną. zamierzał oddalić Ją potajemnie. A stało się to wszystko. Porodzi Syna. Mąż Jej. to znaczy Bóg z nami. znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie. Oto poczniesz i porodzisz Syna. zwanego Nazaret. znalazłaś bowiem łaskę u Boga.  Opis powołania Maryi na Matkę Syna Bożego jest jednym z najpiękniejszych fragmentów Ewangelii św. Malutkie miasteczko Nazaret w Galilei. któremu nadasz imię Jezus.26–37).pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 11 . Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się. łaski pełna. Jana – nie może pochodzić nic http://www. A oto również krewna Twoja. któremu nadał imię Jezus (Mt1.dominikanie. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. twej Małżonki. synu Dawida. że Galilea to region położony na peryferiach Palestyny. a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca.rozaniec. który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie. Gdy powziął tę myśl. Elżbieta. z rodu Dawida. do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef. Dawida. Maryi. albowiem z Ducha Świętego jest to. Zbudziwszy się ze snu. najbardziej oddalony od miejsca świętego. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. co się w Niej poczęło. któremu nadasz imię Jezus. Maryjo. co by miało znaczyć to pozdrowienie. Po zaślubinach Matki Jego. nie bój się wziąć do siebie Maryi. Nazaret to mała mieścina. Zwiastowanie W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała. jego mieszkańców trudno nawet nazwać narodem wybranym w ścisłym tego słowa znaczeniu – region bowiem zamieszkały jest przez Żydów skażonych bliskością z poganami. praktycznie bez historii – jako miejscowość nigdzie nie wspominana w Piśmie Świętym. nie ma żadnego znaczenia. niech mi się stanie według słowa tw ego”. lecz nie zbliżał się do Niej. z którego – jak to przeczytamy w Ewangelii św. Dlatego też Święte. które się narodzi.Tajemnice radosne 1. a Dziewicy było na imię Maryja. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. Józef. Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. wpierw nim zamieszkali razem. skoro nie znam męża?”. «błogosławiona jesteś między niewiastami»”. Wtedy odszedł od Niej anioł (Łk1. Już niejako z samej definicji jest miastem. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska. A pamiętajmy.

dominikanie. 29 Tamże.rozaniec.pl/ . Maryja jest słowami anioła mocno poruszona. a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca. Maryjo.dobrego28. nikomu nieznaną dziewczyną. Anioł mówi do Niej: Nie bój się. bo Bóg znalazł w Tobie upodobanie w całym tego słowa znaczeniu. Jest On Synem Najwyższego i będzie miał władzę nad wszystkimi ludźmi do końca świata. Po roku wprowadzano ją uroczyście do domu męża. co one znaczą. będzie nazwane Synem Bożym. Nie ma miejsc. miała być może ok. Anioł mówi Maryi o nadprzyrodzonym poczęciu mocą Ducha Świętego. „Bądź pozdrowiona” – egzegeci tłumaczą to pozdrowienie jako: raduj się. w miejscu świętym. Oto poczniesz i porodzisz Syna. Dawida. 48–49. które się narodzi. Dlatego też Święte. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. chociaż przez rok mieszkała jeszcze w swoim rodzinnym domu. która zostałaś uczyniona przepiękną. Używa porównania do ci e12 28 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. że im większych rzeczy chce dokonać. Łukasza (1). 54. bo jesteś „pełna łaski”. Ty. Anioł Gabriel przychodzi do Dziewicy Maryi. znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Elżbieta. Już w wierze pierwotnego Kościoła Maryja od początku swojego istnienia została obdarzona pełnią łask i w takim stanie trwa Ona bez przerwy. do Maryi wykonującej normalne. Jaka jest reakcja Maryi na słowa Anioła? Ewangelista mówi. A oto również krewna Twoja. Żydzi z Jerozolimy patrzyli na Galileę z góry. Zastanawia się. pojawia się więc w miejscu. „Pan jest z Tobą” – Pan opiekuje się Tobą. że wielki Bóg jest zupełnie wolny w swoich działaniach. Kim była Maryja? Młodziutką. Maryja pyta anioła. poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. że Maryja zmieszała się na te słowa i rozważała. raduj się. poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta. Anioł. Według żydowskiego zwyczaju. zupełnie tak. codzienne prace. s. wysłaniec samego Boga. http://www.3-38. skoro nie zna męża. łaski pełna. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię cieniem. Pan z Tobą. która jesteś piękna. Może działać w świątyni. rozważa. miejsc i przedmiotów potrzebuje. s. co by miało znaczyć to pozdrowienie. przy ołtarzu. że zostanie Matką oczekiwanego przez całe pokolenia Izraela Mesjasza. ale może także działać wszędzie . Kraków 2001. którą miano za niepłodną. Anioł przychodzi do Maryi w jakimś zwyczajnym. Ewangelista pokazuje nam. Wydawnictwo Księży Sercanów. zawsze był i jest Twoją pomocą. Anioł wyjaśnia Maryi Boże zamiary. niemającym nic wspólnego z miejscem świętym. 12–15 lat i była zaręczona z Józefem. i rozpoczynali wspólne życie małżeńskie. jak się to stanie. Lectio divina do Ewangelii św. Innocenzo Gargano. a i Nazaret nie cieszył się ich dobrą opinią. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego (Łk 1. pełną wdzięku. Anioł przychodzi i mówi do Niej: Bądź pozdrowiona. narzeczoną prawnie uważano za żonę. jakby Bóg chciał powiedzieć. któremu nadasz imię Jezus. prostym domu. którymi by pogardzał. tym skromniejszych osób. Ty. która jesteś uosobionym pięknem29.

wielkiego Króla. i może też sprawić inne wielkie rzeczy. zapowiedziany Mesjasz przychodzi na świat. Gdy Żydzi oczekiwali przyjścia Mesjasza. „Tak” Maryi jest wyrazem pełni Jej wiary. że jego narzeczona jest w ciąży. W każdym jednak razie ciąża Maryi musiała być dla niego bardzo trudna do zaakceptowania i cierpiał z tego powodu. że się tak st anie. ten Bóg mógł sprawić. Oddaje siebie całą bez zastrzeżeń. który w swej wszechmocy mógł z nicości powołać wszystko. Nie wiemy. pozwala Bogu stać się człowiekiem. Oto dzięki wszechmocy Bożej niepłodna i niemłoda Elżbieta poczęła Jana Chrzciciela. Nie stawia żadnych warunków. że jako narzeczony nie potrafił uchronić Maryi. Bóg wypełnia obietnicę wyb awienia Izraela w sposób zupełnie inny – przychodzi cichutko i delikatnie do małego miasteczka w Galilei. Wj 40. Maryja nie chciała wchodzić w rozmowę Pana z Józefem i Jemu pozostawiła inicjatywę. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. że Bóg. Nie wiemy.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 13 . Bóg. Bóg. Henri Caffarel. Elżbieta. który jest Miłością. 36–38. że pozwala Bogu kierować sobą we wszys tkim. Anioł chce upewnić Maryję. by kobieta niepłodna poczęła w starości. http://www. Bóg czeka na odpowiedź Maryi. że pokora i delikatność Maryi nie pozwoliły Jej na podzielenie się z Józefem tym. 31 Zob. Jezus wkracza w życie Maryi. Niektórzy egzegeci utrzymują że Maryja sama powiedziała mu o tym. Weź do siebie Maryję. kiedy i jak Józef dowiedział się o tym. bo decyduje się na spełnienie woli Bożej bez względu na trudności. które Bóg miałby spełnić. do młodej żydowskiej dziewczyny. Wyrażając zgodę. Maryja wypowiadając swoje „tak”. Mówi „tak”. zamierzał ją opuścić potajemnie31. s. pozwala Mu być obecnym w sercu ludzkiej historii w całkowicie nowy sposób. Maryja całkowicie rezygnuje z siebie. który nie chciał przywłaszczyć sobie tytułu ojca. bo wierzy. Sara. by pozwolić w sobie działać wyłącznie Bogu. Prawdopodobnie jako młody mężczyzna miał też inne myśli na temat swej narzeczonej. twą małżonkę. Ewangelista Mateusz opisuje nam inne zwiastowanie – zwiastowanie narodzenia Jezusa Józefowi – mężowi Maryi. co czuł Józef. w którym Bóg przebywał kiedyś nad arką przymierza w świątyni30. Bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest zgoda człowieka. podobnie jak niegdyś żona Abrahama. o to Ją prosi. a Józef. Jest tak pokorna. (Rdz 18) porodzi w starości syna.rozaniec. obłoku. który by wyzwolił ich spod panowania Rzymian. Oto ja służebnica Pańska.dominikanie. Maryja wyraża zgodę na Boży plan. Nazywa siebie służebnicą Pańską. Kraków 1997.nia. choć Ona nie wyraziła żadnych wątpliwości. żeby Bóg mógł dokonać jego wybawienia. co się wydarzyło w momencie zwiastowania. Być może był pełen poczucia winy. Wydawnictwo M. niech mi się stanie według słowa twego. Ks. Tak samo Ona zostanie ogarnięta obłokiem Boga i w cudowny sposób poczęty Jezus będzie Świętym Synem Bożym. który już niejeden raz interweniował w historię ludzkości dla dobra człowieka.34n. Wiemy 30 Zob. Wydaje mi się jednak. upodobań czy pragnień.

Weź do siebie swoją małżonkę. Józef uczynił tak. że Józef był człowiekiem sprawiedliwym.. a Duch Święty napełnił Elżbietę. czyli skrupulatnie przywiązanym do zachowywania Prawa. by On sam mógł działać w sposób. poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. moim Zbawcy. zgodnie z Prawem. We śnie ukazuje się Józefowi anioł. 14 32 33 Pwt 22. Przynoszą nam one jakąś nowinę. wlewają w nas światło potrzebne do jej zrozumienia. chce pozostać wierny Prawu. 48–52. z drugiej jednak – znając dobrze swoją narzeczoną. płynące z faktu. Stał się cichym opiekunem Jezusa i Jego Matki. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: „Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.dominikanie. Gargano. który zbawi lud swój od jego grzechów. dz. żeby nie zabrakło nam wtedy odwagi i pokory. Ona porodzi Emmanuela. s. gotowego zaakceptować. targanego wątpliwościami jak każdy. która uwierzyła. lecz zarazem jako człowieka otwartego na każdą opcję ze strony Boga. co się wydarzyło. że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. cyt. poruszyło się dzieciątko w jej łonie. Dokonuje wyboru nie sprawiedliwości. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Mateusza. 52. cyt. Józef ufając w Bożą wszechmoc. Błogosławiona [jest]. i pozwolić. lecz wyboru zaufania Maryi. że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem. A skądże mi to. Lectio divina do Ewangelii św. gdyż to wszystko. Prośmy. Zbudziwszy się ze snu. skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach.. Józef budzi się ze snu ze światłem w duszy. Zwiastowaniem jest na pewno chwila objawienia naszego życiowego powołania. Nie bój się. czasem nawet kilka.22n. Postanawia Ją potajemnie opuścić. Boga z nami. zob. Maryja powinna zostać ukamienowana32. jaki chce. Józef z jednej strony. a Ona urodzi Syna. wezwanie do podjęcia konkretnych zadań. Ukazuje Józefa. nie potrafi zrzucić na Nią całej winy. Zgodnie z Prawem Mojżeszowym. s. Józefie. Boga bliskiego. I wtedy interweniuje sam Bóg. Nawiedzenie św. że Bóg może dokonywać rzeczy niemożliwych. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 2. Innocenzo Gargano. Mateusz przedstawia nam obraz Józefa – olbrzyma w wierze. I. http://www. Zob. gotów jest zaryzykować nawet to poczucie pewności. prawdziwego mężczyznę. przy podjęciu których trzeba po prostu wszystko i wszystkich zawierzyć Bogu. pochodzi z Ducha Świętego. W życiu każdego z nas ma miejsce jakieś zwiastowanie.z relacji Mateusza. Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi. dz. Bóg przychodzi do udręczonego wątpliwościami Józefa i przez swojego anioła mówi do niego: nie bój się. Elżbiety W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy..pl/ . jak mu polecił anioł Pański. że mógł się określić mianem sprawiedliwego według Prawa33.rozaniec.

rozaniec. że Jej krewna Elżbieta. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. Elżbieta wyznaje. Ujął się za sługą swoim.  Ewangelista Łukasz nie nazywa miasta. Jakby przeczuwała.dominikanie.pl/ . a podróż Jej trwała cztery dni. a bogaczy odprawia z niczym. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Wysławia Maryję za wiarę w to. dzięki czemu poznała w cudowny sposób tajemnicę Maryi. jak to opisał Ewangelista. rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. która uwierzyła. będąca już podeszła w latach. Nie potrzebuje znaku czy potwierdzenia jego słów – idzie do Elżbiety wiedziona wrażliwą miłością. natchnieniem. a święte jest Jego imię – i miłosierdzie Jego z pokoleń na pokolenia dla tych. w którym mieszkała Elżbieta z Zachariaszem. Nie wie. Tradycja sięgająca VI wieku utożsamia je z leżącym 7 km na zachód od Jerozolimy górzystym Ain-Karim. co anioł Jej zwiastował. Od anioła wie. Scena nawiedzenia Elżbiety cała przeniknięta jest jakimś up ojeniem. że nie jest godna gościć u siebie Matki Tego. Maryja idzie z pośpiechem. który jest Panem. jak wyjaśni to Różaniec modlitwą Jana Pawła II 15 http://www. Błogosławiona [jest]. On przejawia moc ramienia swego. pomny na miłosierdzie swoje. Głodnych syci dobrami. Maryja w wielkim pośpiechu wyrusza w tę podróż. spodziewa się dziecka i jest w szóstym miesiącu ciąży. że Bóg wybrał Maryję spomiędzy wszystkich niewiast i najszczodrzej obdarował łaskami. Poczuła w swym łonie radosne poruszenie się dziecka i zstąpił na nią Duch Święty. Izraelem. że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana. Czuje się. A jakże wielka musiała to być wiara ! Pomyślmy tylko – Maryja w chwili zwiastowania jest zupełnie samotna.Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. co się Go boją. To dzięki wierze Maryi spełnia się Boży plan zbawienia. To pozdrowienie miało dla Elżbiety nadzwyczajne skutki. światłem.39-56). chce zanieść jej czułą i troskliwą pomoc. Maryja przychodzi do Elżbiety i pozdrawia ją. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy. Jej słowa głoszą. które ogarniają osoby w niej występujące. lub karaw any kupieckiej zdążającej na południe. Strąca władców z tronu. że ta radość jest dziełem Ducha Świętego i Jego darem. że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Elżbieta wypowiada błogosławieństwo Maryi i Jej Syna. jak przyobiecał naszym ojcom – Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”. A skądże mi to. a wywyższa pokornych. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. potem wróciła do domu (Łk 1. radością. jakiej ta starsza kobieta potrzebuje w ostatnich tygodniach ciąży. że wydarzy się tam coś wielkiego. Prawdopodobnie przyłączyła się do grupy pielgrzymów.

36 Zob.rozaniec. Maryja rozumie to i z Jej przepełnionego radością serca popłyną słowa Magnificat. 50–51. która przynosi w sobie upragnionego Mesjasza. Dziecko słyszy Dobrą Nowinę i już się nią raduje. które zamierzył Bóg dla swojego ubogiego i prześladowanego ludu. lecz całą drogę wiary. który na Nią „ wejrzał”36.15). Rzym 1987. Spełnia się zapowiedź.. Radość porywa Maryję i w słowach tej młodziutkiej. Henri Caffarel.wszystko. Łk 1. Rz 11.pl/ . Nie wie. która sama z siebie jest nikim. Uwierzy. którego miłość jest miłosie rdziem i którego moc wspiera tych. kiedy została uwolniona z niepłodności i urodziła Samuela (1Sm 2. że znalazła się w centrum historii zbawienia.. które uczynił Jej Wszechmocny. Zob. dz. czy inni uwierzą. wielkie rzeczy. by w swoim czasie przygotować lud na przyjście Mesjasza. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia – Maryja wie. którą Ona przejdzie. który wywyższa pokornych. Jan Paweł II. która z pośpiechem biegnie na spotkanie. Znała Prawo i wiedziała. że może zostać ukamienowana. Maryja uwielbia Boga jako uniżona służebnica. Uwielbia Boga. tym samym zaś dziecko zostaje przeznaczone i uzdolnione. A jednak nie waha się i wierzy. czyli powierzy siebie Bogu żywemu. Ks. Maryja wielbi wielkie rzeczy. Jej wiara podobna jest do wiary Abrahama. A Maryja staje się pierwszą ewangelizatorką.18. Boga. że stanie się ojcem wielu narodów34. jaką jego ojciec Zachariasz otrzymał w świątyni (zob. które wyznała wobec słowa Bożego objawienia. żeby podzielić się swoją największą radością. który wyśpiewała Anna. Często ów hymn Maryi porównywany jest z kantykiem. ale także jako świadoma swojej chwały. Jan Chrzciciel zostaje napełniony Duchem Świętym. nie mającej jeszcze piętnastu lat Dziewczyny objawi się moc i siła samego Boga. 16 34 35 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Rz 4. Na tej drodze będzie się w sposób heroiczny i niezwykły urzeczywistniać „posłuszeństwo”. że z mocy Najwyższego stanie się Matką Syna Bożego. W chwili spotkania Maryi z Elżbietą dziecko w łonie Elżbiety porusza się radośnie. „jak niezbadane są Jego wyroki i niezgłębione Jego drogi” (por. Przez spotkanie dwóch matek zbliżyli się do siebie ich synowie. Encyklika Redemptoris Mater. ale i jej synowi. że jest spadkobierczynią obietnic danych Abrahamowi. co się Go boją i kochają Go. co się w Niej za sprawą Ducha Świętego dokonało.s.dominikanie. a głodnych syci dobrami. Pozdrowienie Elżbiety w sposób proroczy sławi nie tylko wiarę Maryi w chwili zwiastowania.33 )35. Tajemnica nawiedzenia jest dla nas obrazem i wzorem miłości. http://www. który wbrew nadziei uwierzył nadziei. cyt. ale całą chwałę oddaje Temu.1-11). który stanie się Poprzednikiem Mesjasza. Maryja uwierzyła. pierwszą misjonarką. gdyż Pan z powodu Jej uniżenia zechciał objawić w Niej swą hojność i miłosierdzie. że Jej dziecko jest „dziełem Ducha Świętego”. wiedząc i uznając z pokorą. Maryja przynosi upragnionego i oczekiwanego Mesjasza nie tylko Elżbiecie.

Powiła swego pierworodnego Syna. opowiedzieli. Skoro to usłyszał król Herod. nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.rozaniec. Kiedy tam przebywali. zawsze spieszącej. którzy czekają na słowo Dobrej Nowiny. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. gdzie ma się narodzić Mesjasz. co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie. przeraził się. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.dominikanie. oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: „Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon”. aby się dać zapisać. zdumieli się tym. żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. która była brzemienna. żeby być blisko tych. które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach. niosącej pomoc drugiemu. każdy do swego miasta. a na ziemi pokój ludziom. Ci mu odpowiedzieli: „ W Betlejem judzkim. którzy tej pomocy potrzebują.1-20). Gdy Je ujrzeli. do Judei. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. abyśmy potrafili zawsze z pośpiechem iść do tych. Narodzenie Jezusa w Betlejem W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta. Podążali więc wszyscy. Jest także ikoną delikatnej i czułej miłości. w których sobie upodobał”.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 17 . żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją.wypływającą z Obecności Pana. na naszą pomoc i radość. z miasta Nazaret. która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel. nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy. wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko. co im zostało objawione o tym Dziecięciu. gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich. bo tak zostało napisane przez Proroka: A ty. i nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich. pasterze mówili między sobą: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy. A wszyscy. Pierwszy ten spis odbył się wówczas. a z nim cała Jerozolima. A pasterze wrócili. i rzekł do nich anioł: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką. którzy to słyszeli. 3. co im pasterze opowiedzieli. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba. Prośmy. Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda. Pan. Betlejem. a nie potrafią lub wstydzą się często o nią zwrócić. służącej z gorliwą troskliwością. http://www. Wtem stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła. do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. Udali się też pospiesznie i znaleźli Maryję. ziemio Judy. Udał się także Józef z Galilei. tak że bardzo się przestraszyli. jak im to zostało przedtem powiedziane (Łk 2. ponieważ pochodził z domu i z rodu Dawida. którym jest Mesjasz. co słyszeli i widzieli.

Możemy sobie wyobrazić. takim spos obem Bożego prowadzenia. jak powie św. bardzo się uradowali. czego się zapewne nie spodziewali. Oni zaś. A kierując ich do Betlejem. Ponieważ Józef i Maryja pochodzili z rodu Dawida. Na pewno było to dla nich dużym zaskoczeniem i czymś po ludzku niesłychanie trudnym. Jezus – Słowo – przyszło do swojej własności. Niestety.  Maryja i Józef już wspólnie oczekują na narodziny cudownie poczętego Dziecka. Franciszek. żeby nie wracali do Heroda. A otrzymawszy we śnie nakaz. Króla świata. nie było dla nich miejsca w gospodzie. który strąca władców z tronu.albowiem z ciebie wyjdzie władca. i nagle dzieje się coś. Nikt nie chce mieć dodatkowych kłopotów i zamieszania związanego z porodem. ale wszyscy na widok stanu jego Małżonki. kadzidło i mirrę. jak napisał Ewangelista Łukasz. Izraela. postępowała przed nimi. by nie dać się zbić z tropu przez zewnętrzne http://www. A gwiazda. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego. żeby przeprowadzić spis ludności w państwie. odmawiają. Maryją. donieście mi. Gdy przybyli do Betlejem. inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju (Mt 2. a swoi Go nie przyjęli – jak napisze Ewangelista Jan. na przyjście Mesjasza. myśleli. nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Musieli bardzo uważać. który będzie pasterzem ludu mego. a teraz oto muszą poddać się władzy ziemskiego cesarza. ofiarowali Mu dary: złoto.pl/ 18 Różaniec modlitwą Jana Pawła II .” Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. Miłość od początku niekochana. i otworzywszy swe skarby. gdzie było Dziecię. Oczekiwali narodzin Jezusa. że On sam będzie teraz układał wszystkie wydarzenia ich życia i opatrznościowo nimi kierował. Józef poszukuje schronienia dla dwóch umiłowanych Istot. abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon”. Jezus – Miłość – przychodzi na świat. rzekł „Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię. Spis odbywał się zgodnie ze zwyczajami panującymi w Rzymie – każdy musiał zgłosić się w miejscu. jak bardzo trudne było to dla nich prz eżycie. szukają więc odpowiedniego schronienia. Wychodzi ro zporządzenie cesarza Oktawiana Augusta. ruszyli w drogę. jak to Maryja wyśpiewała w Magnificat. musieli udać się do Betlejem. którego Bóg wprowadza w większą bliskość z sobą. Zapewne jak każdy człowiek.rozaniec. a gdy je znajdziecie. Józef i Maryja musieli być bardzo zaskoczeni tymi okolicznościami. gdzie mogłoby przyjść na świat Dziecko. wysłuchawszy króla. Zapewne Maryja. padli na twarz i oddali Mu pokłon. skąd wywodził jego ród lub gdzie znajdował się jego majątek. ale nie jest przyjęty.1-12). przygotowuje cały ich skromny dom w Nazarecie na potrzeby malutkiego Dziecka. którą widzieli na Wschodzie. tak jak każda oczekująca na rozwiązanie mama. i nagle spadają na nich same przeciwności. bo Maryja lada dzień mogła urodzić – ale podporządkowali się nakazowi wydanemu zupełnie nie w porę. Gdy ujrzeli gwiazdę. Na tym nie kończy się ich udręka.dominikanie. aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem.

ubóstwo. Wtedy on zawołał: „Kobieto. i do ta37 38 Zob. s. Maryja powiła swego pierworodnego Syna. gdyż nie wszyscy mogą być bogaci. staje się człowiekiem. nagie Dziecko. przyjścia wielkiego króla. ubogim. Wszyscy młodzi rodzice są zachwyceni pięknem swego pierworodnego dziecka. Tak samo jest z człowiekiem. które stanowić tu może dobrą ilustrację. Przy żłóbku nie ma chórów anielskich. 191. musiała ich bardzo onieśmielać. wszystkim ludziom bez znaczenia. Mistrz Ekhart opowie o tym wydarzeniu w Kazaniu 22: Największym dobrem. że sam staje się człowiekiem. pokoju. „głupim” tego świata. Jak wielka to i zadziwiająca tajemnica. On pojawia się jako słabość. bezbronnym. owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie. Świadomość. Bóg Wszechmogący. Podobnie Maryja i Józef musieli z zachwytem wpatrywać się w Niemowlę położone w żłobie. Thomas Philippe. smucę się. Kraków 2002. że Jezus w swym człowieczeństwie wszystko otrzymał od Maryi i był do Niej bardzo podobny. że to Syn Boży przychodzi na świat. zbawienia – a tu pojawia się bezbronne. Kazania. Bardzo ją to przygnębiło.dominikanie. Opowiem wam zdarzenie. dlaczego aż w takim ubóstwie i poniżeniu37. Mistrz Eckhart. upodobniłem się do ciebie. przyszedł do niej i powiedział: „Żebyś uwierzyła. niezwykłych śpiewów czy feerii światła. że Bóg tak bardzo go kocha. który wyzwoli go z mocy Rzymian. słabym Dzieckiem.rozaniec. i dziwią się. Tylko sam Bóg mógł wymyślić takie odwrócenie ludzkiej logiki. Poznań 1986.wydarzenia. Trudno mu było wprost uwierzyć. Izrael oczekiwał upragnionego Mesjasza. Pan nieba i ziemi staje się malutkim. mądrzy i silni. Ale jak wielka była ich wiara. bogactwo i zaszczyty. Józef z radością mógł dostrzec. Szymona OP. Józef i Maryja wiedzą. we wschodniej stronie starej części Betlejem.. który do tej pory w Starym Przymierzu objawiał swój majestat w blasku i chwale. jakiego Bóg kiedykolwiek udzielił ludziom. by przyjąć ten paradoks – Bóg. opuszczonym. władzę. dlaczego jesteś tak przygnębiona? Nie smuć się z powodu utraty oka!” Na to ona: „Panie. to nie utrata oka mnie gnębi. s. Kobiecie zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. iż Jezus jest Synem Boga samego. dlatego że pewnie będziesz mnie teraz mniej kochał”. teraz oto objawia się w ogołoceniu i w ubóstwie. Mądrość różańca. że cię kocham. przyjmując ludzką naturę38. kocham cię!” Niedługo potem on sam wykłuł sobie oko. Jezus rodzi się w całkowitej pokorze i ogołoceniu. niemoc. http://www. W drodze. dopóki On sam wreszcie nie „wykłuł sobie oka”. Przyszedł do niej wtedy ten człowiek i powiedział: „Kobieto. Wydawnictwo M. w którym straciła oko. ale wszyscy mogą być pokorni. bo cóż słabszego może być od nowonarodzonego Dziecka położonego w żłobie? W ten sposób Pan przywraca nadzieję wszystkim słabym. Tak bardzo chce ludziom objawić swą miłość do nich. Miejscem narodzenia Jezusa była najprawdopodobniej grota przeznaczona dla bydła.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 19 . Był pewien bogaty mąż i pewna bogata kobieta. ja również mam teraz tylko jedno oko”. Gdy człowiek umieszczał na szczycie skali wartości potęgę. oczekiwał sprawiedliwości. 103. było stanie się człowiekiem. przełożył W.

ubogie Dziecko w pieluszkach w żłobie. http://www. w którym dotychczas rozgrywały się wydarzenia. gdy wszystko zdaje się układać niezgodnie z naszymi wyobrażeniami o Bożej Opatrzności. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. abyśmy umieli zawsze szukać Pana z wiarą. wyczekujący pociechy Izraela. miał stać się podstawą ich radości i treścią uwielbienia Boga. Oddają pokłon i ofiarowują Mu dary: złoto.dominikanie. Rozważając tajemnicę Bożego Narodzenia. tym najuboższym w hierarchii zawodowej. pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju. że o własnych siłach nie są w stanie Go znaleźć. Mimo przeszkód i niepowodzeń.rozaniec. przynieśli Je do Jerozolimy. co w nas jest słabe. Arcykapłani i uczeni żydowscy. a Duch Święty spoczywał na nim. Stali się też pierwszymi apostołami – opowiedzieli. gdzie Mesjasz ma się narodzić. Potwierdzający znak. słabych i biednych. Z natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. zanosi radosną nowinę o narodzeniu Zbawcy. aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. byśmy umieli rozpoznać Go w najuboższych. Pan. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. z którego będą korzystać wszyscy biedni i pogardzani. ale to poganie szukali Go z wiarą. pogardzanym przez uczonych żydo wskich. pogardzanych. według Twojego słowa. Im. że nie ujrzy śmierci. Potem pouczeni we śnie wracają do ojczyzny inną drogą. świadomi. pogardzane i bezbronne. ale rozpoznać Go także w tym.kich On przychodzi. Żydzi pogardzali nimi jako nieczystymi i skazanymi na potępienie. zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. jak powie św. Mędrcy opuścili wygodne. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus. Jemu Duch Święty objawił. znając proroctwo (Mi 5). Symbolizują oni pogan – część ludności nienależącą do świata żydowskiego. wiedzieli. ponieważ w wielkiej prostocie serca uwierzyli i przybyli natychmiast. upadają na kolana. Anioł Pański staje przy ubogich pasterzach pilnujących swoich stad w okolicach Betlejem i oświeca ich chwała Pańska. znajdują Go w skrajnym ubóstwie i rozpoznając w Nim Króla. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie. Najbiedniejsi zostali wezwani jako pierwsi. błogosławił Boga i mówił: 20 „Teraz. Ofiarowanie Jezusa w świątyni Gdy potem upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego. kadzidło i mirrę. on wziął Je w objęcia. którym jest Mesjasz. Potem przybędą do groty pod Betlejem trzej mędrcy ze Wschodu. Prośmy zarazem. biedne. co im zostało objawione o tym Dziecięciu. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 4. aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa. Otrzymają bowiem Boży pokój. byśmy nie dali się zwieść okoliczn ościom życia i ufali Panu nawet wtedy. Łukasz. dopytując o Dziecko. aby przedstawić Panu. Był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. o Władco. prośmy o to.pl/ . bogate pałace i udali się w nieznaną drogę.

nie zwracając na siebie uwagi. Jezus Żyd praktykujący. którzy oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem (Łk 2.dominikanie. Niepokalana. zgodnie z przepisami Prawa. tak Jezus nie musi być ofiarowany w świątyni. nie musiała się poddawać żydowskiemu zwyczajowi oczyszczenia. http://www. bardzo podeszła w latach. Łukasz nie wspomina o tym. wolna od grzechu pierworodnego.47 -48. para młodych Małżonków z malutkim Jezusem. Prawo przewidywało również wykup pierworodnych synów – kiedy dziecko skończyło pierwszy miesiąc życia.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 21 . s. Matki Jego: „ Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Izraela”. W scenie ewangelicznej nie dominuje więc obrzęd oczyszczenia i wykupu. aby dokonać obrzędu oczyszczenia i wykupienia. co o Nim mówiono. Nikt nie zwraca na nich uwagi. któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Józef i Maryja udali się do świątyni jerozolimskiej. Była tam również prorokini Anna. należało je wykupić za cenę pięciu szekli (Lb 3.rozaniec. bo przecież cały należy do Ojca. co im najdroższe na świecie – Dziecko dane od Boga – Temu. Maryja – najczystsza. córka Fanuela z pokolenia Asera. Są szczęśliwi. służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. dokonawszy prze dtem obrzędu oczyszczenia przez zanurzenie w wodzie i złożenie ofiary – w przypadku ubogich kobiet. któremu ich życie zostało całkowicie poświęcone. Jezus jest po raz pierwszy w świątyni swego Ojca. 18. Przyszedłszy w tej właśnie chwili. mogąc ofiarować to.15-16 ). bo 39 Zob.Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. całkowitej pokory i pobożności.22-38). także Maryi. 35–36. i na znak. Do świątyni wchodzi zatem. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią. Kraków 1994. Termin „oczyszczenie” odnosił się do matki – każda kobieta po urodzeniu dziecka mogła pojawić się w świątyni dopiero po czterdziestu dniach. była to para synogarlic lub dwa młode gołębie39. i pozostała wdową. Brat Efraim. Zapewne Maryja i Józef domyślili się znaczenia tego gestu. czego nie regulują przepisy Starego Testamentu. sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim. Nie chciała się jednak wyróżniać spośród innych matek izraelskich i z naturalną sobie pokorą poddaje się przepisowi. ale ofiarowania. lecz pisze obrzędzie ofiarowania Jezusa. Tak jak Maryja nie potrzebuje oczyszczenia.  Gdy upłynęło czterdzieści dni. Dokonują oczyszczenia Matki i ofiarowania Dziecka. A Jego ojciec i Matka dziwili się temu. który Jej w żaden sposób nie dotyczy. któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem. Wydawnictwo M. Święta Rodzina daje nam przykład posłusznego wypełniania Prawa. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi.

red. http://www.dominikanie. Sławi więc Boga i opowiada o Jezusie wszystkim. bo podniosą się z grzechu. któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Duch Święty objawił mu. Warszawa 2001. Maryja będzie cierpieć razem z Synem. Maryja i Józef odchodzą ze świątyni umocnieni w wierze i nadziei. abyśmy umieli cierpliwie czekać. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. Prośmy w tej tajemnicy. co staną przy Nim i tych. z nadzieją czekali na przyjście Pana. na przyjście Pana. których Jezus przyszedł zbawić. wszystkich ludzi. że nie umrze. Łukasz napisze o nim.rozaniec. którzy tak jak ona oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. co stanie się źródłem boleści Maryi.Różaniec modlitwą Jana Pawła II wiele osób przychodzi do świątyni każdego dnia. byśmy umieli z tęsknotą wypatrywać naszego Zbawiciela i być tak otwartymi jak oni na światło Ducha Świętego. 40 22 Zob. Pan przychodzi do swojej świątyni po raz pierwszy. Mesjasz przychodzi. w obecności cichego i pokornego Józefa. i że od kilkudziesięciu lat. Być może są już zmęczeni życiem. któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę miecz przeniknie. tak jak Symeon i Anna. który nam Go objawi. stary człowiek. 1048. wyczekujący pociechy Izraela. Chrostowski. wielu jednak sprzeciwi Mu się. którego imię znaczy „słuchający”40. s. podobnie jak Symeon. że ma już osiemdziesiąt cztery lata. nie jest żadnym dostojnikiem ani kapłanem. Mimo cienia niepokoju i bólu po twardych słowach Symeona. i na znak. Jezus będzie więc Zbawicielem nie tylko swego ludu. Jej dotkliwe cierpienie będzie związane z misją Syna. Jego słowa są pełne radości. wyd. ale wytrwale. Józef i Maryja dziwią się tym słowom. a Symeon im błogosławi i zwraca się do Maryi: Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu. Ona również. że teraz mogą odejść w pokoju z poczuciem dobrze spełnionej misji. Łukasz mówi o niej. że był to człowiek sprawiedliwy i pobożny. służy Bogu w świątyni w postach i modlitwach dniem i nocą. Proroctwo Symeona tak bardzo prawdziwe – ludzie. polskiego ks. od chwili swego owdowienia. Dwoje spotkanych starych ludzi odegrało w ich życiu znaczącą rolę. W. sprawiedliwych i oczekujących z tęsknotą przyjścia Mesjasza. że przed śmiercią mógł ujrzeć… Zbawienie. Symeon. rozpoznał Mesjasza. Pojawia się też obok nich stara prorokini Anna. dopóki nie zobaczy Mesjasza. Ci. i ich wytrwała wiara i nadzieja zostają nagrodzone. Pełen radości i szczęścia bierze Dziecko z rąk Maryi i zaczyna prorokować. co w Niego uwierzą. rozpoznaje w malutkim Jezusie Mesjasza. odżyją duchowo. cichych i ubogich. Za natchnieniem Ducha przyszedł tego dnia do świątyni i w malutkim Jezusie przyniesionym przez młodziutką jeszcze Matkę. którzy Mu się sprzeciwią. a oni wiedzą. Katolicki komentarz biblijny. światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Jest to starzec Symeon i prorokini Anna. Dwie jednak osoby zauważą ich i podejdą do nich. Rozpoznaje Go dwoje staruszków – nic nie znaczących. ale także całego świata. nierozpoznany przez kapłanów i uczonych w Piśmie.pl/ . podzielą się na tych. ale prawdziwych anawim Jahwe.

Jezus zaś czynił postępy w mądrości. że Dziecię rosło. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście. W świetle żydowskiego prawa religijnego pełno41 Pwt 16. Wiemy tylko. Na ten widok zdziwili się bardzo. do swego miasta – Nazaretu. Tym razem Jezus idzie tam. a tego nie zauważyli Jego Rodzice. że powinienem być w tym. Odnalezienie Jezusa w świątyni w Jerozolimie A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego. Przypuszczając. Dopiero po trzech dniach znaleźli Go w świątyni. praniem.  Ewangelie bardzo mało mówią nam o małym Jezusie. gdzie siedział między nauczycielami. Józef zajmował się pracą w swoim zakładzie ciesielskim. Gdy Jezus miał dwanaście lat. w latach i w łasce u Boga i u ludzi (Łk 2. http://www.dominikanie. uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Prawdopodobnie życie małego Jezusa nie różniło się od życia innych żydowskich dzieci. Trudności związane z dalekim podróżowaniem sprawiły.39-51). razem z Rodzicami udał się do Jerozolimy na święto Paschy. udali się tam zwyczajem świątecznym.rozaniec. Stary Testament nakazywał wszystkim Żydom pielgrzymować do świątyni jerozolimskiej trzy razy w roku41. został młody Jezus w Jerozolimie. przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Jezus pomagał Rodzicom i bawił się z innymi dziećmi. napełniając się mądrością. wrócili do Jeruzalem.16. Maryja i Jezus towarzyszą więc Józefowi w drodze do Jerozolimy.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 23 . który o dzieciństwie Jezusa zapewne słyszał z ust samej Maryi. sprzątaniem. wrócili do Galilei. napełniając się mądrością. czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu. o tym okresie Jego życia.5. byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. zbieraniem drewna na opał. nabierało mocy. a Maryja normalnymi pracami domowymi – gotowaniem. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. co im powiedział. Gdy miał lat dwanaście. którzy Go słuchali. Gdy Go nie znaleźli. Wszyscy zaś. aby obchodzić swoją pełnoletność. szukając Go. ale w pobożnych rodzinach towarzyszyły one mężom i ojcom. Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. i był im poddany. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach. Jego życie niczym szczególnym się nie wyróżniało. który spędził z Maryją i Józefem w Nazarecie. zwykle na święto Paschy. że jest wśród pątników. a łaska Boża spoczywała na Nim. przynoszeniem wody. a łaska Boża spoczywała na Nim. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu. że ubodzy Żydzi tylko raz w roku byli w stanie udać się do Jerozolimy. Kobiet i dzieci nie obowiązywał ten nakaz. co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego. bo nic o tym nie napisał nawet Ewangelista Łukasz. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy.

99. a nie znalazłszy Go wśród krewnych i znajomych. 100. Wierni przybywali do Jerozolimy z całego Izraela i całego starożytnego świata. będzie miał obowiązek odmawiania trzy razy w ciągu dnia modlitwy Szema Israel – Słuchaj Izraelu. cyt. lecz często chciano połączyć tę uroczystość z pielgrzymką do Jerozolimy i obchodzić ją w świętym miejscu już wcześniej. Upamiętniała ona noc.s. Jerozolima przyjmowała tłumy gości – ich liczbę ocenia się nawet na dwieście tysięcy43. Ten pobyt w Jerozolimie stanie się dla Jezusa okazją do wykazania swojej niezależności w sposób całkowicie nieoczekiwany dla Maryi i Józefa. oczyszczają się. że w trzecim dniu od wyjścia z Jerozolimy45 – jak nam powie Ewangelista Łukasz. Trudno znaleźć Dziecko pośród tak wielkiego tłumu. Ewangelia św. Ewangelie synoptyczne. s.rozaniec. oznacza to. Zob. będzie On teraz „synem Prawa” – bar micwa42. 44 Zob. dz. Pascha była jednym z najważniejszych corocznych świąt. gdyż odsłaniały doskonałą znajomość myśli Bożej zawa rtej w przykazaniach i przepisach prawa mojżeszowego. http://www. cyt. Odbywała się czternastego dnia miesiąca Nisan. W czasie siedmiu dni Święta Przaśników i Paschy wierni odwiedzają świątynię. 45. s. że dopiero na miejscu noclegu odkryto nieobecność Jezusa. jak każdy pełnoletni Izraelita. wracają z wielkim niepokojem do Jerozolimy. Łukasza. Warszawa 1996. 120. w której Pan uchronił pierworodnych synów Izraela przed zagładą w Egipcie. dz. zadawał pytania. Modlą się. Świat Książki. którzy tam odbywali swoje normalne zajęcia. dz. świętując radośnie we wspólnocie44.pl/ . którego spożywają w rodzinie lub w grupie przyjaciół. wśród nauczycieli i ich uczniów. Jednym słowem. Henri Caffarel.letni jest chłopiec.dominikanie. Nigdy później Jezus nie będzie przyjmowany przez uczonych z taką sympatią i podziwem. Brat Efraim. praca zbior. pod red. lecz w gronie przyjaciół i znajomych. Ks. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 42 43 24 Zob. Warszawa 1997.. Ks. s. Zazwyczaj po skończonych uroczystościach wracano do domu nie całymi rodzinami. będzie pościł w nakazane święta. ale także bawią się. Jego odpowiedzi wprawiały w zachwyt rozmówców. Od tej pory Jezus. a w świątyni będzie miał dostęp do „dziedzińca mężczyzn”. Józef i Maryja zaczynają Go szukać. śpiewając. sprzeczny z Jego dotychczasowym zachowaniem. cyt.. Nic więc dziwnego. Jezus znajdował się w jednym z krużganków świątynnych. Po siedmiu dniach świętowania Józef i Maryja wyruszają w powrotną drogę do Nazaretu. ale także na pytania odpowiadał. Encyklopedia Biblii. przemierzając ulice. 45 Zob. zabijają w ofierze baranka paschalnego. uczestniczył w tradycyjnych pielgrzymkach. Henri Caffarel. który ukończył trzynasty rok życia. ks. więc odnaleźli Go dopiero po trzech dniach – według semickiego sposobu wyrażania czasu. Pata Alexandra. Andrzej Banaszek. Jezus przysłuchiwał się im. wprawiając w zdumienie bystrością swojego umysłu.. Była też jedną z największych uroczystości pielgrzymkowych w czasach Jezusa. 45–47. tańcząc.

abyśmy umieli szukać Jezusa we wszystkich sytuacjach naszego życia. Dziecko powierzone im przez samego Boga. gdzie jest Jego Ojciec. On wie. Powinien zatem być w świątyni i dbać o sprawy Ojca. Po raz pierwszy słowa Jezusa uwydatniają Jego Boską świadomość. co robi. co mówi. http://www. Maryja rozważa je w swoim sercu.rozaniec. ale także sugerują. słuchając i rozważając Jego słowa. co należy do mego Ojca? Józef i Maryja powinni przecież wiedzieć. jak powie Ewangelista. długo. nie rozumiejąc do końca tego. gesty. Odpowiedź Jezusa zaskakuje nas. odczytać jako Boże znaki. że On ma być tam. co myśli. byśmy umieli Go szukać nawet wtedy. Prośmy także o to. co się w naszym życiu dzieje. że dla Bożych spraw musi niekiedy nastąpić rozluźnienie więzów rodzinnych. Zaginęło ich ukochane Dziecko. bo ma do wypełnienia misję. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 25 Maryja i Józef. Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście. Wszystko. czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. aby stopniowo odkrywać znaczenie zawa rtych w nich Bożych tajemnic. Jak bardzo bliscy są nam w tym momencie Święci Rodzice. a jednak mają trudność w przeniknięciu Bożych zamysłów.dominikanie. abyśmy potrafili Go szukać cierpliwie. Jak bardzo musieli być zaniepokojeni i zmartwieni przez te dni. byśmy potrafili żyć i kochać. zawierzenia. potrzebowali wiele czasu i cierpliwości. dzień po dniu. gdy wokół nas panuje zupełna ciemność. rozmyślania. Jezus często będzie przypominał o swoim związku z Ojcem – „mój Ojciec i Ja”. żyli Oni w ciemnościach wiary. co im powiedział. gdy nie rozumiemy tego. czyny. Wydarzenia i słowa Jezusa były dla nich niezrozumiałe. Tak bardzo przewyższają nas świętością. Podobnie jak my teraz.pl/ . że przyszedł na świat. co jest dla nas wolą Ojca. którą jest pełnienie woli Ojca. nie zrozumieli tego.Maryja przepełniona niepokojem trzech ostatnich dni zwraca się do Jezusa z wyrzutem: Synu. Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swoim sercu. Prawdziwie jest On Synem Ojca. żeby je zrozumieć. odnosi się do Ojca. cierpliwie. wydaje się tak mało „ludzka” w obliczu widomego bólu i troski Jego Rodziców. że powinienem być w tym. Prośmy w tej tajemnicy różańcowej.

i tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie.pl/ . Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder. a On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Pośród was stoi Ten. abyśmy mogli dać odpowiedź tym. Syna Bożego.dominikanie. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan. on wyznał. w Tobie mam upodobanie” (Mk 1. wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Lecz Jan powstrzymywał go. wyznając swoje grzechy. którego wy nie znacie. bo tak godzi się nam wypełnić wszystko. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana. ani Eliaszem. on przygotuje drogę Twoją. mówiąc do niego: „Czemu zatem chrzcisz. a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała”. ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany. A gdy Jezus został ochrzczony. Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie”. jak rzekł prorok Izajasz”. skoro nie jesteś ani Mesjaszem. A oto głos z nieba mówił: „To jest mój Syn umiłowany. aby schyliwszy się. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. Ja chrzciłem was wodą. Powiedzieli mu więc: „Kim jesteś. W chwili gdy wychodził z wody.1-11). oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Takie jest świadectwo Jana. gdzie Jan udzielał chrztu. co sprawiedliwe”. którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?” Powiedział: „Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską. Wtedy Mu ustąpił. po drugiej stronie Jordanu. mówiąc: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie. natychmiast wyszedł z wody. ani prorokiem?” Jan im tak odpowiedział: „Ja chrzczę wodą. a żywił się szarańczą i miodem leśnym. a nie zaprzeczył. Działo się to w Betanii.rozaniec. w którym mam upodobanie” (Mt 3. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu.1317). żeby przyjąć od niego chrzest. A oto otworzyły się <nad Nim> niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego.Tajemnice światła 1. który po mnie idzie. Jak jest napisane u proroka Izajasza: Oto ja posyłam wysłańca mego przed Tobą. i zaczęli go pytać. prostujcie dla Niego ścieżki. 26 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?”. a ja nie jestem godzien. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. a Ty przychodzisz do mnie?” Jezus mu odpowiedział: „Ustąp teraz.

że pójdzie przed Panem.19-34). do każdego z nas. To o nim proroczo wyśpiewał swą pieśń jego ojciec Zachariasz. który mnie przewyższył godnością. Przychodzą do Jana tłumy. 73. w czasie których Jezus nie robi nic godnego odnotowania. a wołanie o powrót do Boga było zarazem ukazywaniem Jego miłosierdzia. Wiemy tylko. A on zapowiada przyjście Tego. Lubimy wyobrażać sobie Jana jako surowego ascetę noszącego odzienie z sierści wielbłądziej. który chrzci Duchem Świętym”. który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. http://www.rozaniec. Nic nie wiemy o Jego młodości. Pozostaną one dla nas na zawsze tajemnicą. To on już w łonie matki został napełniony Duchem Świętym. ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu. nie musi być choć trochę do Niego podobny? Czy ten. dz. Przez cały ten czas Jezus żył z Maryją i Józefem w Nazarecie i Jego życie nie różniło się niczym szczególnym od życia innych ludzi. Od spotkania Dwunastolatka z uczonymi w świątyni jerozolimskiej – osiemnaście lat. ludowi da poznać zbawienie dzięki serdecznej litości samego Boga. który jak ogień oczyści duszę każdego człowieka z grzechów. by w swoich sercach przygotowali miejsce dla Pana. o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż. by przygotować Mu drogi. jest Tym. Ja Go przedtem nie znałem. Ale czy ten. że On jest Synem Bożym” ( J 1. do przygotowywania dróg Panu. Jego słowa mają wielką moc – ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy.Nazajutrz zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży. s. Na pustyni pojawił się Jan Chrzciciel i wzywa ludzi do nawrócenia.  Chrzest w Jordanie był decydującym etapem w ukazaniu się światu Jezusa jako Boga. powiedział do mnie: „Ten. Słowa Jana musiały więc nieść pocieszenie. Wszystkie owe wydarzenia były już bardzo odległe w czasie i pamiętali o nich tylko najbliżsi. gdyż był wcześniej ode mnie. który jest przyjacielem Oblubieńca. Od Jego narodzin w Betlejem minęło trzydzieści lat. cyt. że te lata uczyniły z Jezusa człowieka podobnego do innych ludzi. Jan głosi chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. ale Ten. Jan dał takie świadectwo: „Ujrzałem Ducha. zanurzają się w głębinach Jordanu i wyznają mu swoje grzechy. który gładzi grzech świata.. który będzie ich chrzcić Duchem Świętym. Wzywa. Ja Go przedtem nie znałem. może ryczeć jak lew? Jego imię Johanan znaczy przecież „Bóg jest łaskawy”46. żywiącego się szarańczą i miodem leśnym.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 27 . który mnie posłał. o których nie wspomina żaden Ewangelista. Brat Efraim. Ukryte życie Jezusa kończy się chrztem. Trzydzieści lat ukrytego życia Jezusa. który zwiastuje przyjście Baranka. o tych latach milczenia i ukrycia. To jest Ten. który jest od niego silniejszy i któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyka u 46 Zob. którego udziela Mu Jan Chrzciciel w wodach Jordanu. abym chrzcił wodą.dominikanie. nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim. aby On się objawił Izraelowi”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo.

które deformują jego podobieństwo do Boga. Wzruszająca jest świadomość Jana jego „drugoplanowości”. że do niego należy wskazanie Tego. Ewangeliści opisują zgodnie publiczną teofanię.sandałów – czyli wykonać gestu niewolnika. całkowicie w Bożym upodobaniu. grzechu. nie zmienia biegu rzeki. Rozpoczyna On swoją działalność mesjańską. którzy potrzebują oczyszczenia.rozaniec. że Jan powstrzymywał Go. Odwieczne marzenie Izraela. Bezgrzeszny Zbawiciel przez przyjęcie chrztu Janowego utożsamia się z całą grzeszną ludzkością. przepełniony Boską mocą – będzie realizował swoje posłannictwo mocą Ducha Świętego. który nigdy nie popełnił grzechu. Jezus jest człowiekiem. słabych. a Ty przychodzisz do mnie? lecz Jezus prosi go. że jest tylko Głosem – a Słowem będzie Ten. solidaryzuje się z każdym grzesznikiem. Jego chrzest jest chrztem nawrócenia. by ich duchowo uzdrowić. który naprawdę będzie ważny.pl/ . z tymi. Duch Święty zstępuje niczym gołębica – jakby w nawiązaniu do słów z Księgi Rodzaju o unoszeniu się Ducha nad wodami przed stworzeniem świata. W Jezusie Bóg na nowo stwarza świat. np. Jezus – obdarzony Duchem Świętym. w czasie pielgrzymek do Jerozolimy. Pragnie On uwolnić każdego człowieka ze wszelkich złych mocy. konieczność powrotu z dróg błędu. Teraz Jezus przychodzi do Jana. żeby Bóg rozdarł ni ebiosa i zstąpił ocalić swój lud. i chrzest Jezusa to podobieństwo wszystkim uwidacznia. który grzechu nie popełnił – jak powie później św. Stając się człowiekiem. Pokorne przyjęcie chrztu Janowego jest początkiem dzieła odkupienia każdego z nas. Wmieszany w tłum ludzi przychodzi nad Jordan Jezus. Pokazuje. ciemności. Ewangelie odnotowały tylko jedno ich spotkanie jeszcze w łonach matek.dominikanie. które finał znajdzie na drzewie krzyża. Wie. Być może spotykali się niekiedy przy różnych okazjach. Z ostał przecież stworzony na Boże podobieństwo. Jan ma wskazać tylko drogę pokuty. ale ją uświęca. bo tak godzi się nam wypełnić wszystko. ustanawia nowy p oczątek. Nie wiemy. że Jan ma w tym posłannictwie własną rolę do spełnienia. żeby poddać się rytowi. Jezus zanurzając się w wodach Jordanu. że swoje mesjańskie posłannictwo pojmuje jako „zniżenie” się Boskiego Lekarza do ludzi chorych. On wie. Jezus jest świadom swojego mesjańskiego posłannictwa i wie. czyli ukazanie się Boga w pełnym blasku – otwiera się niebo i Duch Święty zstępuje na Jezusa pod postacią gołębicy. Łączy Go czuła więź miłości z Ojcem. Człowiek przybiera postać. Po wyjściu z wód Jordanu zaczyna się nowy okres w życiu Jezusa. Dzieła odkupienia. nie zmienia natury ludzkiej.15). jest umiłowanym Synem Boga. Mateusz powie nam. Paweł – stał się grzechem. w którym mam upodobanie. lecz u święca jej wody. który zrówna Go z grzesznikami. grzesznych. Poprzez Jezusa Bóg odnowi dzieło 28 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. On. żeby ustąpił. jak często wcześniej widywał się z kuzynem. Otwiera się nad Nim niebo i słychać głos Boga – Ten jest mój Syn umiłowany. bo dla niewolników ów gest zdejmowania sandałów z nóg pana był zarezerwowany. co sprawiedliwe (Mt 3. jaką Przedwieczny przewidział dla niego. w czasie którego Jan został napełniony Duchem Świętym. który już nadchodzi. mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie.

W tobie mam upodobanie. Lucynko. ale przede wszystkim zawierzcie Mu. z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Doroto. Słuchajcie słów Jezusa. mimo ciemności. kocham was bez względu na wasze osiągnięcia i postępowanie. przylgnijcie do Niego z wiarą.. Gdy zaś starosta weselny skosztował wody. która w was jest.stworzenia. Przez chrzest otwiera się nad nami niebo i słyszymy głos Ojca – Macieju. Słuchajcie tego. która stała się winem – a nie wiedział. wówczas gorsze. przywróci każdemu jego prawdziwą istotę. którzy czerpali wodę.rozaniec. Mar ysiu. Kubo. Prośmy także o pokorę św. wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 29 47 Prośmy w tej tajemnicy różańcowej. Michale. Józefie.pl/ . Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń. Wszystko to. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. ale słudzy. dotyczy każdego z nas. za którą tak bardzo tęskni każde ludzkie serce47. 3. co On mówi. Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”.29). 2. http://www.. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Tomku. a który potrafił usunąć się w cień. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie ( J 2. iż nie jesteście doskonali.. i napełnili je aż po brzegi. Niewiast? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”.. że istniejesz.28).. Aniu. że jesteś. Paulinko. który był największym między narodzonymi z niewiast (Łk 7.. abyśmy przylgnęli do Jezusa całym swoim sercem. który wciąż przemawia do was w swojej Ewangelii.Tyś jest moim synem umiłowanym. skąd ono pochodzi. Kraków 2003. Tyś jest moją córką umiłowaną. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa. Jezus – droga do wolności. kocham was bezwarunkowo. Małgosiu. i słuchali Jego głosu. która jest także miłością Ojca i Ducha Świętego.dominikanie. ochrzczonych. Wiem. Andrzeju. Bardzo cię kocham i cieszę się..1-11).  Zob. a gdy się napiją. byśmy zawierzyli Jego miłości. 32–33. Anselm Grun. co się działo z Jezusem. że mnóstwo w was słabości i winy. uzdolni do miłości. ale kocham was mimo grzechu.7 ). Konsekwencja objawienia nad wodami Jordanu zawiera się w dalszych słowach Ojca – Jego słuchajcie (Mk 9. A kiedy zabrakło wina. odesłać swoich uczniów do prawdziwego Nauczyciela. Ci więc zanieśli. wskazać na Jezusa przez usunięcie się na drugi plan. tego. Wydawnictwo Znak. s. Jezus rzekł do sług: „Napełnijcie stągwie wodą”. Potem powiedział do nich: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. gdyż czyni to w imię Boże. Jana Chrzciciela – tego. który potrafił doznawać najwyższej radości na głos Oblubieńca (J. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa.

iż to uczniowie Jezusa. Być może stało się tak. Mt 9. Wielki poemat weselny głoszący miłość erotyczną – Pieśń nad Pieśniami. Encyklopedia biblijna.4). śpiewów i rozmaitych zabaw. Mt 4. W trakcie wesela w Kanie Galilejskiej zdarzył się przykry dla młodej pary epizod – zabrakło wina. Pierwszego dnia narzeczony ubrany w świąteczny strój wraz z orszakiem. aby dokonał tam cudów. sąsiadów. dz. cieszył się radością młodej pary i błogosławił ludzkiej miłości. Warszawa 1999. gdzie przez czterdzieści dni p ościł i był kuszony przez szatana. który zachęcał Go. Spisywano kontrakt małżeński i następnie rozpoczynały się uroczystości ślubne. powołując się na Słowo Ojca.dominikanie. być może napisany został z okazji jednego ze ślubów i wesel króla Salomona. Mk 2. Oprócz najbliższej rodziny zapraszano przyjaciół i znajomych. W tym właśnie czasie zaproszono Go i Jego uczniów na wesele do Kany Galilejskiej. 49 Zob. gromadzącej mnóstwo ludzi. niż przewidziano. s. trwającej kilka dni zabawy. W tamtych czasach ślub w Izraelu był okazją do ogólnej. W domu narzeczonego odbywa się ceremoniał ściśle religijny: rodzice wypowiadają jedną z formuł błogosławieństwa zaczerpniętych z Pisma Świętego. lub dłuższa zabawa w domu pana młodego. zajmuje miejsce w orszaku razem z narzeczonym.Po chrzcie w Jordanie Jezus udał się na pustynię. praca zbior. prowadzonym przez jednego z jego najlepszych przyjaciół (nazywanym zresztą oficjalnie „przyjacielem oblubieńca”) przy dźwiękach muzyki udają się do domu narzeczonej. Złośliwi twierdzą. i wszyscy wyruszają do domu narzeczonego. Sam obrzęd trwał dwa dni i był bardzo radosny i uroczysty48. przyczynili się w niemałym stopniu do zaistnienia braku.19. często nawet więcej dni uczt. Następnie zaczyna się tygodniowa. „Vocatio“ i „Adam“. które jest pokarmem (por. ale przez siedem. Zaślubiny trwały nie tylko przez dwa dni samej ceremonii. 42– 44. Siedział przy stole z gośćmi weselnymi. 48 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 30 Opis wesela w Izraelu – zob. Henri Caffarel. Później. przyjaciół. wygłaszanie błogosławieństw oraz recytowanie poezji miłosnej przez uczestniczących w weselu członków rodziny.34. Także Psalm 45 jest poematem z okazji ślubu monarchy. stanowiąc piękny i obszerny przykład poezji układanej na takie okazje. otoczona przyjaciółkami. pod red. który zdejmie dopiero w komnacie nowożeńców. śpiewając weselne pieśni. bawił się ze wszystkimi.14.rozaniec. a także osoby luźno związane z nowożeńcami. http://www. Achtemeiera. Jezus odmawiał. przybrana w piękne stroje i klejnoty. także Ks. Jezus wraz z uczniami uczestniczył w takim właśnie weselu.pl/ . w swoim nauczaniu będzie często odwoływał się do obrazu uczty weselnej49. wyd. że gości weselnych przybyło więcej. Potem zaczynają się tańce. Po upływie czterdziestu dni zaczął nauczać i gromadzić wokół siebie pierwszych uczniów. Paula J. będący zapewne tymi ponadplanowymi gośćmi..1202–1203. tańców. słuchał pieśni miłosnych. Łk 5. Narzeczona z twarzą zakrytą welonem. cyt. małego miasteczka oddalonego o kilka kilometrów od Nazaretu. s.

która znacznie przekracza to. ale Jemu zostawić sposób. lecz tylko przedstawia problem. że jeśli zabraknie wina. wesele zakończy się szy bciej i będzie to wielki wstyd dla całej rodziny i miasteczka. 48–49.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 31 . że dla Jezusa nie ma nic niemożliwego50. s.rozaniec. s. Kraków 1998. 64–66. W drodze. Z prostotą podchodzi do Syna i informuje Go o tym. powierzyć go ufnie Jego miłości. Wydawnictwo WAM. Wydawnictwo Znak. Jeśli wierzymy. Bóg tak doskonale napełnił Ją światłem i mocą swego Ducha. która ziści się w godzinie Jego chwalebnej męki.Pierwszą. Ona nie mówi Jezusowi. Jesteśmy na to za słabi. że jest kłopot. Tutaj objawia się nam wielka wiara Maryi. W tym celu Jezus wprowadza Maryję w tajemnicę godziny. Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? (J 2. aby On mógł uczynić. 53 Anselm Grun. 52 Zob. Ona już zna Boską potęgę Syna. Jean Lafrance. Wielki niepokój. s. że jest On w stanie wszelkie zło przemienić w dobro51. którym jest miłość Boża wypływająca z przebitego serca Jezusa53. Poznań 2001. i taka właśnie była wiara Maryi. potrzeby. Jej macierzyńskie. Jego godzina jeszcze nie nadeszła – gdyż tą godziną będzie godzina Jego chwały na krzyżu i w akcie zmartwychwstania. jak uczynił to ongi przez budzące niepokój pozostanie w świątyni.4). każe Jej postawić kolejny krok w wierze. My mamy złożyć świat w ręce Stwórcy. Nie przedstawia swoich osobistych pl anów. szybko zorientowała się. http://www. 240. Maryja stanowi tutaj dla nas wzór. Dzieło Chrystusa dokona się na płaszczyźnie. W środowisku żydowskim wyrażenie takie było używane dla zaznaczenie różnicy punktów widzenia rozmó wców52. Wiedziała. chciał zapewne zasygnalizować rezerwę. była Matka Jezusa. Matką Jezusa. przykład doskonałej modlitwy wstawienniczej za innych ludzi. co ma zrobić. że Jezus zwraca się do swojej Matki z pewnym dystansem. w jaki On sam zechce im pomóc. a nie usiłować dźwigać go na swoich barkach. ale wiedzie Ją w rzeczywistość nowego stworzenia. z jaką Jezus przystępuje do działania. a przede wszystkim dla młodej pary na całe życie. kiedy i jak zaradzić brakowi. 51 Zob. Jezus – brama do życia. Modlitwa z Maryją. Tak powinna wyglądać nasza modlitwa za innych. Ewangelista cytując je. co zechce. Powiedz im o Maryi. to wierzymy również. która zauważyła konsternację sług. że Bóg kocha nas wszystkich. Jean Lafrance. 241. Można odnieść wrażenie. Zadziwia nas odpowiedź Jezusa: Czyż to moja lub Twoja sprawa. które chciałaby.dominikanie. dz. Wilfrid Stinissen OCD. Jej wiara przez cały okres ziemskiego życia ma wzrastać. Dopiero wtedy obdarzy nas prawdziwym winem.. Nie odrzuca Jej prośby. delikatne serce pragnie temu nieszczęściu zaradzić. Będąc wrażliwą kobietą. że ani przez chwilę nie wątpi w to. Mamy przedstawiać Bogu ich problemy. Kraków 2002. Po prostu wskazuje Mu na potrzebę. goście szybko stracą dobry humor. cyt. s. Dlatego Jezus odpowiadając w ten sposób. pełne lęku i napięć zatroskania o świat nie pochodzą od Boga. co się stało – Nie mają wina. z czym Maryja miała zazwyczaj do czynienia. że coś się dzieje. Jest to cecha bardzo delikatnej miłości – nie narzuca swoich pomysłów Umiłowanemu. aby On spełnił. Człowiek spra50 Zob.

Jezus czyni cud. w Kanie. 63. Dzięki Jezusowi nasze życie nabrało nowego. do której tęsknimy. Ewangelista Jan nazywa cud w Kanie pierwszym znakiem Jezusa. Wilfrid Stinissen OCD.dominikanie. Obraz wesela w Kanie wiąże się w nierozerwalny sposób z misterium wielkanocnym. dz. jak każdy z nas54. Chrystus Oblubieniec przychodzi do nas.rozaniec. 32 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 54 55 Zob. Wyznaje swoją wiarę w Jego moc. żeby ujrzeć Boży cud55.5-9). d okonując nierozerwalnych zaślubin. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko. cyt. by codzienność dotknęła cudu – tylko ten. cokolwiek wam p owie” (J 2. ujrzy Boży cud właśnie w codzienności. Wraz z Jezusem nadeszła pora. że jest On Synem Wszechmogącego Ojca. Ważny jest komentarz starosty. pierwszy wyznaje nam swą miłość. Bóg. wspaniałego smaku. co małe i codzienne. owe zaślubiny w tajemniczy sposób już się urzeczywistniają. nie chce jej przyspieszać. i wtedy Maryja przychodzi do Niego i pokazuje. Bo jest wielką zapowiedzią Godów Baranka. W tej prz emianie Jezus widzi już przemianę wina w swoją krew. cyt. którego jest pod dostatkiem. Oczekuje na właściwy moment. Jest to ta uczta. ale przemianą. żeby nam tę Bożą miłość wyznać. http://www. Pozwala.pl/ . Dalszy ciąg powierza Synowi. przypieczętowanych w dzień Wielkiej Nocy. a której przebłysk otrzymujemy w opowiadaniu o weselu w Kanie56. Jezus czeka. ale przemienia wodę. ale wody życia i chleba życia. 69–70. czego brakuje na weselu. Słudzy napełniają kamienne stągwie i woda zostaje przemieniona w wino. napełniając wielkie stągwie wodą. w którym Jego pierwszy znak nabierze pełni znaczenia. s. aż nadejdzie godzina. który zwraca się do pana młodego: ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. który pierwszy umiłował każdego z nas. 56 Tamże. bo wie. która rozbłyskuje w Jezusie. Na krzyżu Jezus Oblubieniec oddaje życie za swój Kościół Oblubienicę. Jest to znak chwały Boga.gniony jest nie tylko wina. dz. Maryja skłoniła ich do tego. Jean Lafrance. kto poważnie bierze to. Jest to tajemnica kielicha lub godziny. 241. Dlatego pierwszy cud dokonuje się w Kanie Galilejskiej podczas wesela. Jezus porówna później Królestwo niebieskie do uczty weselnej. Tutaj.. Dzięki temu znakowi uwierzyli w Niego Jego uczniowie. do której Matka Jezusa musi się przygotować tak samo. Zob. gdy możemy pić wino. Jego cud nie jest kreacją. Potrzeba jest przynajmniej malutkiej wiary. i świętować wesele z Bogiem. Słudzy na pewno dziwili się. s. ale robi to w sposób nieoczekiwany: nie „wyczarowuje” wina. s.

którzy myśleli w sercach swoich: „Czemu On tak mówi? On bluźni. na których leżał paralityk. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta. widząc ich wiarę. Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. A widząc tłumy. Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Pana z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym. litował się nad nimi. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie. Proście Pana żniwa. dowiedziawszy się.15). ale zawierzając wszystko Jego Miłości. rzekł do paralityka: „Dziecko. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. dolegliwości i uwolnił od złych duchów. Któż może odpuszczać grzechy. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego. czy też innego mamy oczekiwać?” Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa.18-23). weź swoje nosze i idź do swego domu!” On wstał. 3. byśmy jak Maryja potrafili wstawiać się za naszych bliskich. A błogosławiony jest ten.3-13). nie n arzucając Bogu swoich osobistych planów i rozwiązań. Odpowiedział im więc: „Idźcie i donieście Janowi to. którego niosło czterech. odpuszczone są twoje grzechy”. i rzekł do nich: „Czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi: Odpuszczone są twoje grzechy. iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań. głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. i który chce nam nieustannie tę miłość okazywać. prócz jednego Boga?” Jezus poznał zaraz w swym duchu. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1. który kocha każdego z nas tak gorąco.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 33 .Dziękujmy w tej tajemnicy różańca za ową miłość Boga Oblubieńca. który ma przyjść. czy też powiedzieć: Wstań. gdzie Jezus się znajdował. żebyście wiedzieli. Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. jak oblubieniec swoją oblubienicę. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie. czy też innego mamy oczekiwać?” W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób. Jezus. umarli zmartwychwstają. żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9. Prośmy o to. bo byli znękani i porzuceni.rozaniec. ale robotników mało. że tak myślą. że gości w domu faryzeusza. przyniosła flakonik ala- http://www. trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. odkryli dach nad miejscem. chromi chodzą. coście widzieli i słyszeli: niewidomi wzrok odzyskują. Boga. także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. ubogim głosi się Ewangelię. kto nie zwątpi we Mnie” (Łk 7.dominikanie.35-38 ). rzekli: „Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym. który ma przyjść. i przez otwór spuścili nosze. weź swoje łoże i chodź? Otóż. jak owce nie mające pasterza. Nauczał w tamtejszych synagogach. która prowadziła w mieście życie grzeszne. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga. mówiąc: „Nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego” (Mk 2. I przyszli do Niego z paralitykiem. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Gdy Jan został uwięziony.

Nie powitałeś Mnie pocałunkiem. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie. 35.rozaniec. Nauczycielu”. s. http://www. Jezus przynosi Dobrą Nowinę o zbawieniu wszystkich ludzi: Nawracajcie 57 34 Zob. a którym zatrzymacie. Jezus podejmuje nauczanie w Galilei. są im zatrzymane” (J 20. Kraków 2003. Widząc to faryzeusz. która konstytuuje czas. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. tak i Ja was posyłam”. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić sami do siebie: „Któż On jest. któremu więcej darował”. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne grzechy.pl/ . a drugi pięćdziesiąt. Stało się tak nie dzięki zasługom ludzi. kontynuując rozpoczęte przez Jana dzieło. że jest grzesznicą”. przyszedł Jezus. choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy . stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy. zaczęła łzami oblewać Jego stopy i włosami swej głowy je wycierała. mam ci cos do powiedzenie”. On rzekł: „Powiedz. „Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał. mówił sam do siebie: „Gdyby on był prorokiem. ona zaś łzami oblała Mi stopy i otarła je swymi włosami. co to za jedna i jaka to jest ta kobieta. a ona. Greckie określenie czasu – kairos oznacza właściwą chwilę. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. idź w pokoju” (Łk 7. darował obydwom. są im odpuszczone.dominikanie. Anselm Grun. że osiągnął swoją pełnię. Wymaga to od nas nawrócenia i podporządkowania się królowaniu Boga. Jeden winien mu był pięćset denarów.36-50). Gdy nie mieli z czego oddać. która się go dotyka. Pojawił się Jezus z Nazaretu. że nawet grzechy odpuszcza?” On zaś rzekł do kobiety: „Twoja wiara cię ocaliła. ponieważ bardzo umiłowała. Robi to jed nak w inny sposób niż Jan – zbliża się do ludzi i głosi im Dobrą Nowinę.19-23). Głowy nie namaściłeś Mi oliwą. odkąd wszedłem. A ten. mało miłuje”. Wydawnictwo Znak. Potem zwróciwszy się w stronę kobiety. komu mało się odpuszcza. który jest uosobioną obecnością królestwa Bożego w świecie. On zaś mu rzekł: „Słusznie” osądziłeś”. Do niej zaś rzekł: „Odpuszczone są twoje grzechy”. a nie podałeś Mi wody do nóg. Jezus – droga do wolności. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. nadeszło centralne wydarzenie całej historii i rozpoczęło się królowanie Boga. wiedziałby. „Czas się wypełnił” znaczy to. tam gdzie przebywali uczniowie. płacząc. jest jego najgłębszym sensem57. nie przestała całować stóp moich. ale ponieważ Bóg ich tak obdarował. Skończył się już czas ocz ekiwania. który Go zaprosił. Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. rzekł do Szymona: „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu.bastrowy olejku i stanąwszy z tyłu u Jego stóp. pokazał im ręce i bok. Który z nich więc będzie go bardziej miłował?” Szymon odpowiedział: „Przypuszczam. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  Kiedy Herod Antypas uwięził Jana Chrzciciela. że ten. ona zaś olejkiem namaściła moje stopy.

bo 58 Zob.się i wierzcie w Ewangelię – gr. jak bardzo musieli być zdeterminowani. Sam Jezus. chyba nie mógł się nie uśmiechnąć. Nigdzie nie było wolnego miejsca. niczym owce pozbawione pasterza. że nie można było wejść przez drzwi. którzy zgorszyli się tymi słowami i myśleli w sercach swoich. zacznie spełniać dobre uczynki. Wszystko bowiem było Jego głoszeniem królestwa Bożego i wzywaniem do nawrócenia. widząc nosze z chorym zjeżdżające z sufitu. Natychmiast więc zgromadził się tam tak wielki tłum. Pierwszy opisuje uzdrowienie paralityka. Bóg nie czeka. ufajcie Ewangelii. co nie było fizycznie rzeczą trudną – palestyńskie domy w tamtych czasach miały dachy zrobione z gałęzi i gliny. naprawdę prowadzi do życia. wierzcie Jezusowi. Uzdrawia chorych. że jest w domu – zapewne w domu Szymona Piotra. s. bo zbawienie do nas już przyszło. Wrocław 2002. W domu siedziało też kilku uczonych w Piśmie.pl/ . Najpierw jest Boży dar i dopiero dzięki niemu możemy zerwać z naszym grzechem. ale mamy się nawrócić.rozaniec.dominikanie. egocentryzmem58 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 35 Nawracajcie się i wierzcie. Raniero Cantalamessa. a Jezus wszystkim głosił naukę. który otwiera nam oczy. Odkryli dach domu. Jezus to zmienia – nawrócenie nie znaczy już zawrócenia ze złej drogi i powrotu do starego przymierza. W Ewangeliach liczne sa opisy cudów Jezusa. że Jezus bluźni. że Jezus wielu chorych uzdrowił. aż radykalnie zmieni swoje życie. Wiedzieli już. http://www. leczy słabości. by zbawienie przyszło do nas. Nie. Trzecia tajemnica światła zachęca nas do rozważenia całej publicznej działalności Jezusa. przemieniajcie wasze umysły. i widząc ich wiarę. Pewnego dnia. Zarzućcie sieci. Odtąd nie jest już tak. św. na zreformowaniu własnego życia. które przyszło do ludzi darmowo. wasze myślenie. egoizmem. Przyszło czterech – być może przyjaciele lub krewni chorego – i bardzo chcieli dostać się z nim do Mistrza. do których dom należał. 218–220. Jezus chodzi po wsiach i miasteczkach i głosi Ewangelię. z wolnej inicjatywy kochającego Boga. uchwycenie zbawienia. aż człowiek zrobi pierwszy krok. ale uczynienie skoku do przodu i wejście do królestwa. O tym. Antoniego. w jaki dostali się do Niego. samotnymi i zgnębionymi. gdy Jezus przeby wał w Kafarnaum. Nawrócenie wymaga wiary i zaufania Jezusowi Chrystusowi. Wyd. wasze serca. narażało ich to natomiast z pewnością na drwiny tłumu i gniew ludzi. Przed Jezusem nawrócenie miało znaczenie moralne – polegało na zmianie obyczajów. Ojciec Święty Jan Paweł II proponuje szczególnie dwa teksty do rozważenia w tych tajemnicach. zachowania Prawa. mówi: Dziecko. ale i zadziwić wiarą tych ludzi. tak jakby zbawienie miało być zapłatą za nasze wysiłki. mówi nam sposób. rozeszła się wieść. odpuszczone są twoje grzechy. Bóg daje nam swoją łaskę i dzięki tej łasce możemy zmienić nasze złe uczynki. Jezus lituje się nad ludźmi – biednymi. wypędza złe duchy. że musimy się nawrócić. Wierzcie w Ewangelię. metanoeite znaczy nawracajcie się. ukazuje drogę.

tak by mogło ono kochać czystą miłością zarówno Boga. poranione grzechem serca. jak i człowieka. namaszczała Mu stopy olejkiem i włosami je wycierała. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 4. kazał wstać paralitykowi. i by pokazać im swoją władzę odpuszczania grzechów. osobno. Potępiona przez otoczenie kobieta znalazła obrońcę w Jezusie. co nakazywały ówczesne zwyczaje i kurtuazja. nie lękajcie się!” Gdy podnieśli oczy. upadli na twarz i bardzo się zlękli. Wystarczy oddać Jezusowi nasze rozbite. Jego serce jest cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. Nie ma takiego grzechu. a On je z miłością uzdrowi. Gdy nie mieli z czego oddać. tylko samego Jezusa. odzienie zaś stało się białe jak światło. wziął swoje łoże i poszedł. Kiedy Jezus przyszedł do Szymona. oto obłok świetlany osłonił ich. jeśli chcesz. że tu jesteśmy. którą wszyscy znali. Jezus na ten ironiczny uśmiech odpowiada przypowieścią o dwóch dłużnikach. Jego słuchajcie!” Uczniowie. i powiedział: Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi. Którym odpuścicie grzechy. Piękna i wzruszająca scena. w którym mam upodobanie. przyszła tam pewna prostytutka. A Jezus zbliżył się do nich.. nikogo nie widzieli. Odpuszczono jej liczne grzechy. ponieważ bardzo umiłowała. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu przekazał władzę odpuszczania grz echów swoim uczniom. którego zgorszyła jej obecność. rozmawiający z Nim. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce. a drugi 50 denarów. czy też żeby wstał.. jego ironiczny uśmiech. że jest możliwa odbudowa jej zranionego serca. Jezus poznał w swym duchu. żeby spożyć z nim posiłek. Możemy sobie wyobrazić konsternację i zgorszenie faryzeusza. są im odpuszczone. jaki zawód wykonuje. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz. i zaprowadził ich na górę wysoką. Gdy on jeszcze mówił. słysząc to. 36 http://www. bo wie. że tak myślą. i wiedzieli. W podobny sposób owa grzeszna kobieta okazała Jezusowi więcej czci i szacunku niż gospodarz. Prośmy o to w tej tajemnicy różańcowej. postawię tu trzy namioty: jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie.rozaniec.dominikanie. Jana. a z obłoku odezwał się głos: „ To jest mój Syn umiłowany. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. którego On nie mógłby odp uścić. Jakuba oraz brata jego. a on uzdrowiony wstał i wyszedł na oczach wszystkich. która miała już dość grzechu. dobrze. Jezus jej przebacza i daje wiarę w to. Przemienienie na górze Tabor Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra. wierzyciel obydwóm darował. Jezus chce nam udzielać swojego przebaczenia. że odpuszczone są jego grzechy. Gdyby On wiedział. Obaj okazują wdzięczność – proporcjonalnie do wielkości długu. Kobieta płakała u stóp Jezusa.pl/ . dotknął ich i rzekł: „Wstańcie. Kobieta. z których jeden był winien wierzycielowi 500. Drugie wydarzenie do rozważenia to Łukaszowy opis pobytu Jezusa w domu faryzeusza Szymona. kim ona jest..tylko Bóg może odpuścić grzechy. szuka życia w promieniach autentycznej miłości i znajduje je. że każdy z nas tego potrzebuje. a sam zaniedbał wobec Jezusa tego wszystkiego.

osłaniający ich. Na Zachodzie pierwszą wzmiankę o tym święcie odnajdujemy w X wieku. seria Ojcowie żywi. Święto Prz emienienia rozpowszechniło się. Kraków 1982. Homini. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi. że tu jesteśmy. Ale dopiero w wieku XV papież Kalikst III wprowadzi święto do kalendarza liturgicznego na pamiątkę zwycięstwa wojsk chrześcijańskich nad armią turecką pod Belgradem60. gdy na górze Tabor wzniesiono kościół pod ty m wezwaniem. że mówił im o Janie Chrzcicielu( Mt 17. Z czasem stało się jednym z ważniejszych świąt chrześcijańskiego Wschodu59. którzy rozmawiali z Jezusem. Tajemnicę przemienienia Kościół kontempluje zasadniczo dwa razy w ciągu roku liturgicznego: 6 sierpnia w święto Przemienienia i w II Niedzielę Wielkiego Postu.1-13). 354. Blask ikon. postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie. http://www. aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”. z czego św. Wyrwani z codziennego rytmu życia. 59 Zob. mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu. i zjawił się obłok. Dlatego też święto Przemienienia ustalono na dzień 6 sierpnia. Nie wiedział bowiem. Kraków 2005. a nie poznali go i postąpili z nim tak. Jezus przykazał im.. całą rozpoczętą już działalność ap ostolską. Trzej Ewangeliści opisują nam przemienienie Jezusa na górze Tabor. Maciej Bielawski. 69. oddalenie od wszelkiego zgiełku.dominikanie. czym sam żyję”. Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł.2-8). Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Syrii i Armenii. jak chcieli. Jego słuchajcie!” i zaraz potem. co powiedzieć. Uczniowie zostawią za sobą wszystkie sprawy i troski. Wtedy uczniowie zrozumieli.A gdy schodzili z góry. pracę. To Jezus wybiera ich spośród i nnych Apostołów i wyprowadza na odosobnione miejsce.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 37  . 60 Zob. gdy się rozejrzeli. tylko samego Jezusa (Mk 9. Pan zabiera z sobą trzech Apostołów – Piotra. Jakuba i Jana i prowadzi ich osobno na górę wysoką. tak byli przestraszeni. a w V wieku było już popularne w Bizancjum. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć”. Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. samotność. s. nikogo już nie widzieli przy sobie. Piotra. a z obłoku odezwał się głos: „ To jest mój Syn umiłowany. Marek mógł korzystać z naocznego świadectwa św. Jego odzienie stało się lśniąco białe. w trakcie którego wspomina się mękę Jezusa na krzyżu. i ukazał się im Eliasz z Mojżeszem.idą za Jezusem tam. przyjaciół. że najpierw musi przyjść Eliasz?” On odparł: „Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. s. gdzie jest cisza. „Karmię was tym. tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. ukrzyżowanie Jezusa miało nastąpić czterdzieści dni po Jego przemienieniu. Minęło sześć dni od wyznania wiary przez Piotra pod Cezareą Filipową i zapowiedzi męki przez Jezusa. dobrze. Według Tradycji. Wtedy zapytali Go uczniowie: „Czemu więc uczeni w Piśmie twierdzą. Tam się przemienił wobec nich.rozaniec. czyli na czterdzieści dni przed świętem Podwyższenia Krzyża celebrowanym 14 września. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra. Wyd.

którego miał dopełnić w Jeruzalem (Łk 9. a Jego odzienie stało się lśniąco białe – powie św. Jego twarz nie była po prostu oświetlona. W czasie przemienienia Jezusa ukazują się Eliasz i Mojżesz.22 ). które przychodzi z nieba. Wynika stąd.Tam się przemienił wobec nich. Salwator. że tu jesteśmy. który widzi Boga. Łukasz podaje. że przemiana Jezusa dokonała się podczas modlitwy. Rabbi. który jest także sędzią czasów ostatecznych.pl/ . którą możemy nie tylko kontemplować. s. Jego twarz rozjaśnia nie tylko chwała Boga. Jeśli celem naśladowania Jezusa jest przemienienie się w Niego. Męka znajduje się w sercu tajemnicy przemienienia. Modlitwa Jezusa jest „kluczem” do zrozumienia całego wydarzenia. to modlitwa stanowi uprzywilejowaną drogę do tego celu. Łukasz (Łk 9. jak to było w przypadku Mojżesza (zob. Nie jest tym.31). ale i naśladować. Widzimy tutaj różnicę w stosunku do podobnych teofanii ze Starego Testamentu. wygląd Jego twarzy się odmienił. Dzięki niej przemienienie staje się nam bliskie. jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza (Mk 9.5 ). a Mojżesz i Eliasz są jakby potwierdzeniem Jego słów. Chyba nie bez znaczenia bedzie powiedzieć. staje się tą tajemnicą. a nie światłem odbitym. ale z wnętrza Jezusa. Różaniec modlitwą Jana Pawła II Gdy się modlił. którzy z Nim rozmawiają. że światło nie pochodziło z zewnątrz. który rozmawia ze swoim ukochanym Ojcem niebieskim i pozwala przyjaciołom przeżywać chwile bliskości między Nimi. Kraków 2002.dominikanie. Według trad ycji żydowskiej. powie nam Ewangelista Mateusz. http://www.7b). Tajemnica Przemienienia. postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie. którzy zostawili wszystko i poszli za Nim na ubocze. nowe życie w niebie porównuje się do lśniąco białego odzienia. Twarz Jego zajaśniała jak słońce. ale raczej pozwala się widzieć jako Bóg. ale wobec tych. Podobnie Jego szaty stały się białe jak światło. odzienie zaś stało się białe jak światło . które oglądały chwałę Boga i były świadkami teofanii.rozaniec. ale Synem.. Chwała Boga jest Jego własną chwałą61. lecz jaśniała. dobrze. W tym wydarzeniu został więc odkryty rąbek tajemnicy nowego życia. Wyd. Raniero Cantalamessa. 2 Kor 3. Jezus nie jest jedną z wielkich postaci Starego Testamentu. lecz również Jego własna chwała.9-29). żeby uczniowie stali się świadkami i uczestnikami Jego chwały potwierdzonej przez Ojca. że Mojżesz i Eliasz „rozmawiali” z Jezusem. a Mojżesz – Prawo. Jezus jaśnieje własnym światłem. M arek i Mateusz mówią. czego ta rozmowa dotyczyła: mówili o Jego odejściu. Eliasz reprezentuje tu wszystkich proroków przepowiadających Mesjasza. Chwały Jezusa nie da się oddzielić od krzyża. Mojżesz i Eliasz to nie tylko symbole Prawa i Proroków. Reakcja Piotra na te wydarzenia jest różnie interpretowana przez egzegetów. ale także reprezentanci początku i końca tej historii zbawienia. Być może ze strachu Piotr nie wiedział. On chce. 20. ale św. 61 38 Zob. jaka znalazła swoje urzeczywistnienie w Mesjaszu. Jezus nie przemienił się pośród zgiełku tłumów. Jezus niedawno zapowiedział uczniom swoją mękę (Łk 9. Na górze Tabor Jezus nie jest mistrzem. który naucza.

Leon Wielki64.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 39 . Tak jak uczniowie schodzili z góry Tabor. 30.8). żeby usunąć z serc uczniów zgorszenie krzyża. a także ujawnieniem majestatu i dostojeństwa zapobiec zachwianiu się ich w wierze. Kraków 1978. nie wiedział. znak obecności Boga i Jego chwały osłania ich. osłaniający ich (Mk 9. i w ten sposób wyraził chęć pozostania na górze. http://www. Kiedy Mojżesz schodził z góry Synaj. Wszystko. Tamże s. Z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany. ale nowym. powiedział nam Bóg w swoim Synu. Namioty Piotra są już niepotrzebne. którą otoczony jest Chrystus. do pracy. Ale zanim przypadnie nam udział w chwale Pana.co mówi. Obłok oznacza zazwyczaj chwałę Bożą. promieniujący przedziwnym światłem. Bardzo cierpimy i pytamy 62 63 Tamże s. 33. tak jak gołębica w czasie chrztu Jezusa w Jordanie62. Jezus jest taki jak dawniej. Do swoich codziennych problemów.dominikanie. Życie stawia nas często w sytuacji próby. pełnym objawieniem się Boga ludziom. A może Piotr tak dobrze czuł się w czasie widzenia. czym sam żyję”. Jego słuchajcie” (Mk 9. Bóg dokonuje na swój sposób tego. Jezus jest ostatecznym i pełnym wyrazem woli Ojca. a teraz wracają umocnieni tym widzeniem do swojej codzienności. nikogo już nie widzieli przy sobie. nie ma już Mojżesza i Eliasza. Gaśnie światło. Często z ich twarzy promieniował spokój i pogoda ducha. Nikt nie idzie do Ojca inaczej jak tylko przez Jezusa. Znika obłok. Chrystus zajmuje miejsce Prawa. I zaraz potem. Ale wracają „inni”. choć dobrowolnie podjętej męki – powie św. Oni spotkali Jezusa. że chciał je przedłużyć. W tym Przemienieniu chodziło głównie o to. I zjawił się obłok. i ciemności.7). do kłopotów. We wszystkim. Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A. 61. co Piotr chciał dokonać na ludzki sposób: obłok. co konieczne.7b). Obłok jest widzialnym znakiem obecności Ducha Świętego. Także nie tylko nowym pośrednikiem objawienia. która daje nam odczuć całą swoją gorycz. Dostrzegamy tylko rzeczywistość. jest nowym prawem. Ale tylko w Nim w pełni objawia się cała Trójca Święta. nie musimy i nie możemy już szukać innych objawień63. tylko samego Jezusa (Mk 9. często nie do udźwignięcia. jakie mogłoby nastąpić na widok poniżającej. My wszyscy zmierzamy do tej chwały. często ogarniają nas ciemności tak wielkie. gdy się rozejrzeli. aby uchronić Jezusa od zapowiedzianej męki. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. do rodzin. że nie widać nawet małego promyka światła.rozaniec. Wiele razy obserwowałam ludzi wychodzących z modlitwy w kaplicy. ale Nowy Testament zaczyna go wiązać z Duchem Świętym i tak go interpretują Ojcowie komentujący przemienienie. 64 „Karmię was tym.29). że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem (Wj 34. nie możemy się uchylać od udziału w Jego krzyżu. często nie do rozwiązania. co mówi i co czyni. s.

podczas którego Nauczyciel dał uczniom ostateczne wskazania. kiedy ofiarowywano Paschę. powiadam wam: jeden z was Mnie wyda. 5. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta. a także cały wszechświat zostanie przemieniony. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi.12-25).17 nn. który ze Mną rękę zanurza w misie. gdyby się nie narodził”. Tam przygotujecie dla nas”. Prośmy Jezusa w tej tajemnicy różańca świętego. Niech światło Jego przemienienia będzie wtedy naszą nadzieją. Idźcie za nim i tam. A gdy zajęli miejsca i jedli. za sprawą Ducha Pańskiego. mówiąc: „Bierzcie. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: „Czyżbym ja?” On im rzekł: „Jeden z Dwunastu. ten.wtedy Pana: Dlaczego? W takiej próbie Ewangelia i przemienienie jaśnieją jako zadatek zwycięstwa. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie. Jezus rzekł: „Zaprawdę. upodobniamy się do Jego obrazu (2 Kor 3.rozaniec. jak o Nim jest napisane. Byłoby lepiej dla tego człowieka. przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. dał im. tak jak im powiedział. to jest Ciało moje”. a spotka was człowiek niosący dzban wody. w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą. Jan. Całe to cierpienie przecież kiedyś się skończy. gdzie wejdzie. powiadam wam: Odtąd nie będę już pił napoju z owocu winnego krzewu aż do owego dnia. a tam znaleźli wszystko. Uczynili to jednak na podstawie różnych tradycji. Opowiedzieli o nim wszyscy czterej Ewangeliści. i rzekł do nich: „To jest moja Krew Przymierza. żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?” i posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta. ponieważ każdy będzie podobny do Jezusa My wszyscy z odsłoniętą twarzą wpatrujemy się w jasność Pańską jakby w zwierciadle. także: Mt 26. której repreze ntantem był św. odmówił błogosławieństwo. ostatni posiłek był posiłkiem pożegnalnym. Ustanowienie Eucharystii W pierwszy dzień Przaśników. Pewne go dnia każdy z nas. lecz biada temu człowiekowi. A gdy jedli. zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz. usłaną i gotową. połamał i dał im. aby nas umocnił w godzinie prób i ciemności.. coraz bardziej jaśniejąc.18). powiedzcie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: Gdzie jest dla Mnie izba. i przygotowali Paschę.7-13. który je ze Mną”. Zaprawdę.pl/ . wyznaczając im spotkanie w domu Ojca i pozostawiając swój duchowy testament w symbolicznym geście – umyciu 40 http://www. ten. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  To był ostatni wieczór Jezusa. Zob. wziął chleb. kiedy pić będę go nowy w królestwie Bożym” (Mk 14. i pili z niego wszyscy. Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. która za wielu będzie wylana.dominikanie. Łk 22. Według jednej. w godzinie krzyża.

Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. Sformułowania przytoczone przez Marka w opisie sceny ustanowienia Eucharystii: „brać”.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 41 . Wśród uczniów panuje poważny nastrój. Tam mają spotkać człowieka niosącego dzban z wodą. Wynika z tego. który przygotowali apostołowie. jak im Nauczyciel polecił. W tym pomieszczeniu uczniowie mają przygotować wszystko. jak bardzo chciał spożyć tę Paschę razem z nimi. W tym dniu przystąpili do Jezusa uczniowie z pytaniem. że gospodarz wiedział. Jezus posyła dwóch z nich do miasta (według Łk 22. misę z potrawą z owoców. „błogosławić”. Miała ona Żydom przypominać historyczny moment wyzwolenia z niewoli egipskiej. s. wyposażony w dywany. św. Ukryte królestwo. to jest Ciało Moje” (Mk 14. którą powtarzają Ewangelie synoptyczne. w których określa się jako Rabbi.rozaniec. który Jezus czyni swym bliskim z własnego życia65. gdzie mają przygotować wieczerzę paschalną. której centralnym wydarzeniem była rytualna wieczerza. odmówił błogosławieństwo. o kogo chodzi. Czują. Ta Pascha będzie dla Niego ostatnią Pa schą przed Jego spełnieniem w królestwie. gdyż ceremoniał uczty pascha lnej przewidywał wówczas co najmniej trzy puchary. Eloi Leclerc. Obie tradycje odwołują się do tego samego wydarzenia. za którym mają iść. Passio Domini nostri Jesu Christi. Gospodarzowi wystarczy powtórzyć słowa Jezusa. zanim będzie cierpiał. 40 http://www. Ojciec rodziny lub ktoś będący głową zebranej wspólnoty objaśniał sens i znaczenie tej wieczerzy. po zachodzie słońca – obchodzono w domach uroczystość paschalną. wziął chleb. co p otrzebne do uczty paschalnej: gorzkie zioła.nóg. Jezus mówi im o tym.dominikanie. Wyd. ale Jezus mówił tylko ogólnie o przygotowaniu wieczerzy66.8 – są nimi Piotr i Jan). niekwaszone chleby i specjalnie gorzkie zioła.22). Hugolin Langkammer OFM. Uczniowie zrobili tak. Była to tzw. czyli sam dzień Paschy. a mianowicie daru. Jezus zasiada ze swoimi bliskimi w pokoju na górze. W drodze. Jest pierwszy dzień Przaśników. Dzieli się z nimi swoimi najgłębszymi uczuciami. „łamać” to 65 Zob. i trzymał w pogotowiu przestronny pokój na piętrze. s. Po niej spożywano baranka paschalnego. Poznań 2004. mówiąc: „Bierzcie. w liczbie 10–12 osób. Antoniego. Nie ma tu mowy o baranku paschalnym. a są to uczucia pełne nadziei. Człowiek ten zaprowadzi ich do domu. Mężczyzna niosący dzban z wodą był nieomylnym znakiem rozpoznawczym. wreszcie dostateczną ilość wina. haggada paschalna. połamał i dał im. Wrocław 1994. Jezus był głową takiej wspólnoty złożonej z Apostołów i dlatego mógł wydać zlecenie przygotowania uroczystości. A gdy jedli. że jest to decydująca chwila. 184. Inna tradycja. w którym Jezus pragnie spożyć ucztę paschalną. Z nastaniem wieczoru – czyli według żydowskiej rachuby czasu. istotę tego wieczoru i ostatniej wieczerzy sytuuje w ustanowieniu Eucharystii. Wieczerzę paschalną spożywano zazwyczaj w gronie rodzinnym lub w gronie najbliższych przyjaciół. gdyż normalnie wodę w dzbanach nosiły kobiety. 66 Zob. która swoim czerwonym kolorem miała przypomnieć Izraelitom ciężką pracę w niewoli przy wyrobie cegieł.

Alessandro Pronzato. który przodkowie Izraelitów jedli w Egipcie. który poniesie śmierć. gniewu.. Każdy nosi w sobie przecież dość pychy. która zostanie wylana. Termin „krew” nawiązuje do śmierci na krzyżu i wskazuje na jej ofiarny charakter. który je ze Mną (Mk14. Niewygodne ewangelie. instynkty zd uszone zbyt późno.. Zapowiedź zdrady przypom ina słowa Psalmu 41. symbolem wspólnoty z Tym. że jest w nim dość brudu nie na jedną. Zdrajca jest wśród zgromadzonych i bierze udział w posiłku. który straci życie.. Jezus przeprowadza identyfikację pomiędzy swoją Osobą a chlebem. Podczas żydowskiej Paschy między błogosławieństwem chleba a trzecim kielichem spożywano baranka paschalnego. Nie może zdradzić ktoś. 59. smutku. podniósł na mnie piętę.18). 272. Andrzej Banaszek. s. Gdy Jezus mówi w czasie uczty o zdradzie. uczniowie spoglądają niepewni jeden na drugiego.typowe określenia z żydowskiej modlitwy przy stole.. W czasie uczty Jezus zapowiada zdradę jednego z uczniów – jeden z was Mnie wyda. Ewangelia św.. Odżywają w pamięci wszystkie niewyznane grzechy. Uczniowie zaś. Marka. Jezus ofiarowuje swoją krew Bogu.dominikanie. Zaczęli się smucić i pytać jeden po drugim: Czyżbym ja? Każdy z Apostołów ma przez chwilę świadomość. Jest jednym z bliskich Jezusowi uczniów. pożądania. kto Go 67 42 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. Nową rzeczą są słowa „Bierzcie. Ks.pl/ .10: Nawet mój przyjaciel. Określenie „Ciało i Krew” w kontekście męki i śmierci Jezusa oznaczają ciało. Warszawa 1996. że przed człowiekiem odsłaniają się wszystkie mroczne kryjówki jego serca. O trzecim kielichu Jezus mówi: To jest moja Krew Przymierza. Wieczerza pa schalna oraz uczta dni ostatecznych zostają ze sobą powiązane. lecz na wiele zdrad68. pijąc Jego Krew. gdy dojdzie do aresztowania ich Mistrza. która za wielu będzie wylana (Mk 14. że Jezus wyraźnie pokazał uczniom. Tej jeszcze nocy pewny siebie Piotr. Jest to szokujące i niepojęte. wszystkie mroczne wybory. a więc chodzi o człowieka. że zdrajcą może być właśnie on. pełne jest zdrad. http://www.Człowiek uświadamia sobie. ale i każdego z nas. Serce każdego z apostołów. 68 Zob. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. Judasz zdradzi Jezusa chwilę później w Ogrodzie Oliwnym za pośrednictwem jednego z najświętszych znaków miłości – pocałunku. Chleb w świętowaniu Paschy był symbolem chleba upokorzenia. któremu ufałem i który chleb mój jadał. kto jest na zewnątrz wspólnoty. Poznań 1990. W drodze. W trakcie Ostatniej Wieczerzy staje się on symbolem samego Jezusa. które umrze.. lenistwa. który mówił: Choćby wszyscy zwątpili. to na pewno nie ja (Mk 14. i krew... Od tej chwili osobę Jezusa uobecniać będzie chleb spożywany wspólnie przez uczestników uczty67. ten.24). Inni uczniowie rozproszą się i uciekną. s. Eucharystia to ofiara za grz echy wszystkich ludzi. zazdrości.29) zdradzi Pana aż trzy razy. niewypowiedziane głośno myśli. zwątpi enia..to jest Ciało Moje”. stają się uczestnikami tego przymierza. Ewangelista Jan powie.rozaniec. kto nie jest blisko. podobnie jak Mojżesz wylał krew zwi erząt ofiarnych na ołtarz i w ten sposób uświęcił przymierze.. Jeden z was – te słowa sprawiają.

bo zarobił na tym trzydzieści srebrników. że ze strachu. już się rozbiła. myślą. Także wtedy pozostaje sam. Inni uczniowie rozproszą się i uciekną jak tchórze. Skąd taka w nim troska w godzinie panowania ciemności? Różaniec modlitwą Jana Pawła II 43 Judasz wychodzi sam w ciemną noc i nikt za nim nie wybiega. Gdy Judasz wychodzi. Rozważając tę tajemnicę różańca. To ten. Być może rozczarował się swoim Mistrzem. gdy Judasz spostrzega swój błąd i próbuje go naprawić. dlaczego zdradził Mistrza. Inni twierdzą. które nie zostało uzdrowione. Piotr także tej nocy ulegnie lękowi i trzykrotnie zaprze się swego Mistrza. co dzieje się z Judaszem.30) – zaznaczy Jan. Judasz sam wychodzi w ciemną noc i sam niesie już noc w sobie. Trudno nam zrozumieć słowa Judasza. za którą Jezus prosił Ojca.. Nie wiemy. ale umęczone i poranione umarło na krzyżu. Ktoś wychodzi. dla którego umoczę kawałek chleba i podam mu (J 13. zupełnie tak.rozaniec. i to właściwie była pierwsza profanacja Eucharystii. Sp odziewał się.zdradzi. doprowadzając do zmiany wyroku. że jest On tym wymarzonym Mesjaszem. pamiętajmy jednak o tym. że Kościół i chrześcijanie otrzymują uzdrowienie i zadatek życia od Ciała. i kończy tragicznie. Tak słaba była pierwsza wspólnota eucharystyczna. że idzie zrobić zakupy. A była noc (J 13. bo on Mnie już przekreślił. Nikt nie stanie przy Panu.pl/ .26). w swoim wnętrzu. poddając się rozpaczy. jakie rozterki przeżywa ich przyjaciel. bo nie chciał dzielić losu Jezusa jako Jego uczeń. jakby dawał im znak – pomóżcie temu człowiekowi. że z chciwości. Jedni mówią. lub nie chcą zauważyć.dominikanie. Nikt jednak nie zrozumiał. Nie widzą. o co Mu chodzi..44). jakie kieruje do żołnierzy: Chwyćcie Go i prowadźcie ostrożnie (Mk 14. bo miał pieczę nad trzosem. Nie ma ich także wtedy. za którą sam siebie złożył w ofierze przed chwilą. aby była jednością. Pokazuje uczniom wyraźnie. http://www. który odniesie zwycięstwo nad okupantem. Może w ten sposób chciał Go jeszcze sprowokować do działania. Ta wspólnota. Jezus wiedział doskonale. a inni tego nie zauważają.

Wstańcie. zanim kogut dwa razy zapieje. a rozproszą się owce. śpisz? Jednej godziny nie mogłeś czuwać? Czuwajcie i módlcie się. i odszedłszy nieco do przodu. Modlitwa Pan Jezusa w Ogrójcu Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. jeden z Dwunastu. Ojcze. Gdy wrócił. ty trzy razy się Mnie wyprzesz”. zastał ich śpiących. uczonych w Piśmie i starszych. A kiedy przyszli do posiadłości zwanej Getsemani. co Ja chcę. zabierz ten kielich ode Mnie.Tajemnice bolesne 1. Codziennie nauczałem u was w świątyni. oto blisko jest mój zdrajca”. powiadam ci: dzisiaj. Odpowiedział mu Jezus: „Zaprawdę. I zaraz. dla Ciebie wszystko jest możliwe. tej nocy. Na to rzekł Mu Piotr: „Choćby wszyscy zwątpili. Lecz nie to. i pocałował Go. gdy On jeszcze mówił. i mówił: „Abba. i rzekł do nich: „Smutna jest moja dusza aż do śmierci. jak na zbójcę. rzekł Jezus do swoich uczniów: „Usiądźcie tutaj. Pogrążony w udręce.26-50). gdyż oczy ich były zmorzone snem. chwyćcie Go i wyprowadźcie ostrożnie”. Wszyscy zresztą tak samo mówili. abyście nie ulegli pokusie.rozaniec. zostańcie tu i czuwajcie”.44). Lecz on tym bardziej zapewniał: „Choćby mi przyszło umrzeć z Tobą. wypowiadając te same słowa. A jeden z tych. udam się przed wami do Galilei”. Jakuba i Jana i począł drżeć oraz odczuwać trwogę.48). jeszcze usilniej się modlił. co Ty niech się stanie”. żeby Mnie pojmać.pl/ . http://www. Gdy przyszedł po raz trzeci. A Jezus zwrócił się i rzekł do nich: „ Wyszliście z mieczami i kijami. sączące się na ziemię (Łk 22. Lecz gdy powstanę. pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?” (Łk 22. dobył miecza. co Mu odpowiedzieć. Skoro tylko przyszedł. żeby – jeśli to możliwe – ominęła Go ta godzina. rzekł do nich: „Śpicie dalej i odpoczywacie? Dosyć! Nadeszła godzina.dominikanie. padł na ziemię i modlił się. uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu ucho. którzy tam stali. Wtedy opuścili Go wszyscy i uciekli ( Mk 14. Jest bowiem napisane: Uderzę pasterza. A Jezus im rzekł: „Wszyscy zwątpicie we Mnie. duch wprawdzie ochoczy. ale ciało słabe”. Tamci zaś rzucili się na Niego i pochwycili Go. Potem wrócił i zastał ich śpiących. Ja tymczasem się pomodlę”. zjawił się Judasz. Rzekł do Piotra: „Szymonie. a Jego pot był jak gęste krople krwi. a z nim zgraja z mieczami i kijami wysłana przez arcykapłanów. i nie wiedzieli. A zdrajca dał im taki znak: „Ten. Wziął z sobą Piotra. Odszedł znowu i modlił się. chodźmy. oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. przystąpił do Jezusa i rzekł: „Rabbi!”. 44 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Jezus mu rzekł: „Judaszu. nie wyprę się Ciebie”. którego pocałuję. a nie pochwyciliście Mnie. to na pewno nie ja”. to właśnie On. Muszą się jednak wypełnić Pisma”. ale to.

stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich. Sam ogród znajdował się na jej zachodnim zboczu. Im to zwierza się ze swoich duchowych cierpień. W odpowiedzi Piotr zapewnia Go. gdy trzeba będzie zdecydowanie zamanifestować wierność wobec Niego. zupełnie jakby nie czuł się na siłach. że choćby miał umrzeć. Sam natomiast oddala się od nich i modli się samotności. która prowadziła przez dolinę Cedronu. I chociaż był Synem. Zostawia uczniów i oddala się z trójką wybranych. Aramejski termin Abba był niewątpliwie słowem. tzn. W drodze na Górę Oliwną. Pan przepowiada Piotrowi trzykrotne zaparcie się Go.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 45 . Droga przez dolinę Cedronu prowadzi do miejsca. dz. że ceni siebie wyżej od pozostałych uczniów. on jeden na pewno nie zwątpi. Jezus podejmuje jednak inną decyzję. by ominęła Go ta godzina męki. najbliższych przyjaciół – Piotrem. H. gdzie Jezus odbywał z uczniami ucztę pożegnalną69.. 52. dla Ciebie wszystko jest możliwe. w którym spożywali wieczerzę. a także o tym. Jakubem i Janem. Nocna ucieczka przez Górę Oliwną udaremniłaby Jego pojm anie. J ezus prosi ich. Jezus cytuje tutaj tekst z Księgi Zachariasza 13. Słowa Piotra mówią o jego zarozumiałości.Z głośnym wołaniem i płaczem za swych dni doczesnych zanosił On gorące prośby i błagania do Tego. i został wysłuchany dzięki swej uległości. że wszyscy oni stchórzą w obliczu Jego pozornej niemocy. jak bardzo jest udręczony i jak wielki ogarnia Go lęk. Uczniowie również zapewnili Jezusa.rozaniec. że ich wiara zachwieje się.  Wszyscy czterej Ewangeliści opisują pójście Jezusa z uczniami na Górę Oliwną. Na to butny Piotr jeszcze raz zapewnia. http://www. że Go nie opuszczą.7 – mówiący o rozproszeniu owiec w momencie uderzenia w Pasterza. co wycierpiał. Tak bardzo byli zarozumiali i wierzyli we własne siły. którym Jezus zwracał się do Boga. zadufaniu w sobie. Jezus woła: Abba. które nazywa się Getsemani. że choćby wszyscy zwątpili w Niego. Dla Jezusa jest to ostatni moment. To zwrot małego dziecka do ojca – 69 Zob. Langkammer. Uczniowie widzą. nie wyprze się Mistrza. Jezus wygłosił smutne przepowiednie. jeszcze w południowym obrębie miasta. Przed wyruszeniem w drogę odśpiewano drugą część hymnu Hallel (Ps 115-118). który mógł Go wybawić od śmierci. Ojcze. żeby uciec z Jerozolimy i umknąć wrogom. A gdy wszystko wykonał. Przepowiedział uczniom.7-9). żeby czuwali i modlili się. ze swego lęku. W tym trudnym momencie p otrzebuje ich obecności. Oni to stają się świadkami Jego modlitwy. s. którzy Go słuchają (Hbr 5.dominikanie. zabierz ten kielich ode Mnie. by samemu stawić czoła tak poważnym zagrożeniom. nauczył się posłuszeństwa przez to. żeby byli razem z Nim. Być może należał do właściciela domu. Ogród Oliwny. cyt. Prosi. Osuwa się na ziemię i woła do Ojca.

o swoje ocalenie. Lecz teraz brzmi to jak okrzyk trwogi. Wie. W czasie Jego modlitwy najbliżsi uczniowie. którą Bóg przewidział w swoich planach. gdy chodził i nauczał. Jezus. kiedy człowiek może doświadczyć „krwawego potu” – hematidrozy. by Go nie opuszczał.rozaniec. Ta chwila mi lczenia Boga to czas. Medycyna zna przypadki tak silnego wstrząsu psychicznego. Odz yskuje siły. Jezus wie. teraz sam pogrążony jest w uczuciu oddalenia i Jego nieobecności. s. że Jego pot w czasie modlitwy był jak gęste krople krwi. że zdarzają się w życiu człowieka sytuacje tak bolesne i krytyczne. jak na t ajemniczy zamiar Ojca. których prosił o czuwanie. dz. http://www. wyrażające szczególną więź. Jezus prosi Ojca. Woleli uciec przed próbą. Eloi Leclerc. w uwielbieniu Jego tajemnicy. Ponieważ jest noc. jaka łączyła Jezusa z Ojcem. Zdaje sobie sprawę. Dlatego zachęca uczniów do czuwania i modlitwy. bo tylko Bóg może dodać nowych łask i siły do udźwignięcia tego ciężaru. że uczniowie znaleźli się w niebezpieczeństwie niezrozumienia i Jego.dominikanie. pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Jak wielki musiał być Jego ból. który spada na nieprzyjaciół. Jezus ogołocił się ze wszystkiego – wszystko spoczywa w rękach Ojca. Jezus błaga Ojca. Modlitwa ma umocnić więź człowieka z Bogiem. by Go wybawił od okrutnej śmierci na krzyżu i przekleństwa związanego z tym rodzajem kary. Kielich symbolizował gniew Boży. że mogą spowodować oddalenie się od Boga i zarazem utratę zbawienia. że znakiem. która ukazuje. Wołanie pełne czułości i ufności. by zaakceptować śmierć. zapadając w sen. który nauczał o bliskości Boga. do jakiego stopnia Jezus czuł się Synem. w pełni wolności. ale także śmierć sprawiedliwego. W ten sposób stawiają czoła problemowi. i Jego Ojca. cyt. W Ewangelii Łukasza Jezus mówi Judaszowi – Judaszu. Po raz pierwszy prosi Ojca za siebie samego. Nie dyktuje mu.. którzy byli tak blisko Niego przez cały czas. by nigdy się od Boga nie oddalił. Do człowieka należy wziąć w swe ręce przeznaczenie i nadać mu sens. by dokonać aresztowania. Judasz umawia się . by wyrwał Go tak okrutnej śmierci. skrajnego lęku lub osłabienia. Pocałunek – najświętszy znak miłości staje się narzędziem zdrady.. będzie pocałunek. że zdrady dopuszcza się jeden z tych. co Go czeka. Nie mógł żyć poza Ojcem. którego zrealizowanie należy do Niego70. jest otchłanią grozy. Nieobecność Ojca to agonia Syna – agonia. Tymczasem przybywa Judasz z wysłannikami arcykapłanów i starszych oraz z liczną zgrają. Ale jest to także czas. którym pozwoli rozpoznać Jezusa. w jaki pojawili się ludzie nasłani przez arcykapłanów. patrząc na nią jako na wolę Ojca. Łukasz powie. gdy Bóg pozwala człowiekowi być człowiekiem i samemu decydować. co ma robić. trwoży i woła. Gotowość Jezusa do pełnienia woli Bożej osiąga doskonałą pełnię. 192.pl/ . gdy człowiek powinien pozwolić Bogu być Bogiem. posnęli. że zdrady dopuszcza się przyjaciel.Abba znaczy tatusiu. Ale Jego modlitwa kończy się całkowitym poddaniem woli Ojca. Całe człowieczeństwo Jezusa buntuje się. odpowiadał met o70 46 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. że to. Sposób.

lecz nie znaleźli. Lecz i tu ich świadectwo nie było zgodne. Wielu wprawdzie zeznawało fałszywie przeciwko Niemu. i wyszedł na zewnątrz do przedsionka.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 47 . Tam siedział między służbą i grzał się przy ogniu. że wszystko to.53-64). co oni zeznają przeciw tobie?” Lecz On milczał i nic nie odpowiedział. na dziedzińcu. Prośmy.rozaniec. Służąca. jest wynikiem woli Bożej. a kogut zapiał. 2. Wtedy najwyższy kapłan wystąpił na środek i zapytał Jezusa: „Nic nie odpowiadasz na to. o którym mówicie”. Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: „Czy ty jesteś Mesjasz. i Jezus zostaje sam w swoim cierpieniu. Kiedy Piotr był na dole. że Ojciec wie najlepiej. i zaraz powtórnie zapiał kogut. że Jezus jest nami w naszym lęku przed cierpieniem. że On już ten lęk „wziął na siebie” w Ogrójcu. Wspomniał Piotr na słowa. bezsensem. W tym momencie w przerażeniu opuszczają Go wszyscy Jego uczniowie. Ale podkreśla. byśmy tak jak On potrafili wtedy powiedzieć – „nie moja. Po chwili ci. którzy tam stali:” To jest jeden z nich”. jak on mówił: „Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny. Zobaczywszy Piotra grzejącego się przy ogniu. lecz wtedy bali się Go pojmać. Lecz on począł się zaklinać i przysięgać: „ Nie znam tego człowieka. by pojmać Go jak złoczyńcę. co się teraz dzieje. Biczowanie Pana Jezusa A Jezusa zaprowadzili do najwyższego kapłana. mówili znowu do Piotra: „ Na pewno jesteś jednym z nich. nie ręką ludzką uczyniony”. A Jezus przecież nauczał jawnie i publicznie. A niektórzy wystąpili i zeznali fałszywie przeciw Niemu: „Myśmy słyszeli. u którego zebrali się wszyscy arcykapłani. objawionej wcześniej przez usta proroków. byśmy zawsze pamiętali. Piotr zaś szedł za Nim w oddali aż na dziedziniec pałacu najwyższego kapłana. A ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego z obłokami niebieskimi”. samotnością. A on ponownie zaprzeczył. jakimi posługiwano się przy pojmowaniu niebezpiecznych przestępców. Teraz władza wykorzystuje ciemność nocy. co jest dobre.dom. które mu powiedział Je- http://www. (Mk 14. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali świadectwa przeciw Jezusowi. i nie daje nic ponad nasze siły. jesteś także Galilejczykiem”.dominikanie. starsi i uczeni w Piśmie. Syn Błogosławionego?” Jezus odpowiedział: „Ja jestem. Jezus zarzuca oprawcom przewrotność i tchórzostwo. Wówczas najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: „Na cóż nam jeszcze trzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. śmiercią. ale świadectwa te nie były zgodne. mówiąc: „Nie wiem i nie rozumiem. przyszła jedna ze służących najwyższego kapłana. Jak wam się zdaje?” Oni zaś wszyscy wydali wyrok. że winien jest śmierci. lecz Twoja wola niech się stanie” z wiarą. Po uderzeniu Pasterza owce ulegają rozproszeniu. którzy tam stali. przypatrzyła mu się i rzekła: „I ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem”. lękając się reakcji tłumów. Prośmy w tej tajemnicy różańca. co mówisz”. Lecz on zaprzeczył. aby Go zgładzić. ujrzawszy go. znowu zaczęła mówić do tych.

W ciemnościach nocy zbliża http://www. Cechą żydowskiego procesu jest przesłuchanie świadków. żeby znaleźć w Nim winę. Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać im jednego więźnia. uwolnił im Barabasza. którego żądali.rozaniec. Lecz Jezus nic już nie odpowiedział. Piłat zapytał Go: „Czy ty jesteś Królem żydowskim?” Odpowiedział mu: „Tak.1-15). mówiącej o chwalebnym przyjściu Syna Człowieczego na obłoku i zasiadaniu po prawicy Boga. Ingeruje więc arcykapłan.dominikanie.pl/ 48 . Sytuacja skomplikowała się o tyle. Od początku wiadomo. że arcykapłani wydali Go przez zawiść. Apostoł. trzy razy Mnie się wyprzesz”. który zawsze był tak blisko Jezusa. żeby uwolnił im raczej Barabasza. Piłat ponownie Go zapytał: „Nic nie odpowiadasz? Zważ. co oznaczało udział Jezusa w mocy i władzy Najwyższego. przy czym wymagana jest niezwykła zgodność w zeznaniach przynajmniej dwóch świadków. że Jezus musi umrzeć (Mk 14. Piłat im odpowiedział: „Jeśli chcecie. zanim jeszcze doszło do formalnego oskarżenia przed namiestnikiem rzymskim. uwolnię wam Króla żydowskiego?” Wiedział bowiem. ale Jezus odp owiada milczeniem. uczeni w Piśmie i starsi. że świadkowie wypowiadają niezgodne oskarżenia. Na to Jezus odpowiada słowami Księgi Daniela. Oskarżyciele Jezusa z góry byli nastawieni na to. czy jest Mesjaszem. w obecności całego Sanhedrynu. Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cały Sanhedryn powzięli uchwałę. jak to było wówczas w zwyczaju. Piłat ponownie ich zapytał: „Cóż więc mam uczynić z tym. o jakie rzeczy cię oskarżają”. dokonuje się ciąg dalszy dramatu Piotra. tak że Piłat się dziwił. Synem Błogosławionego. toczy się rozprawa przeciwko Jezusowi. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego. Ja nim jestem”. co On na to. W czasie gdy Jezus jest przesłuchiwany u arcykapłana. Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie (Mk 15. Kazali Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go Piłatowi. zwany Barabaszem. Piotr po ucieczce z Getsemani przełamał swój strach i przyszedł na dziedziniec arcykapłana. Zebrało się całe gremium kierownicze Żydów w Jerozolimie: arcykapłani. Tylko Bóg był uważany za ostatecznego sędziego. Arcykapłani zaś oskarżali Go o wiele rzeczy. Arcykapłan dopatruje się w słowach Jezusa bluźnierstwa i na znak protestu rozdziera swe szaty. Arcykapłan stawia więc pytania.zus: „Pierwej. co zawsze dla nich czynił. Szukano jednak wystarczająco obciążającego Jezusa mat eriału. którzy popełnili zabójstwo w czasie rozruchów.66-72). uwięziony z buntownikami. nim kogut dwa razy zapieje. zwracając się do Jezusa. który sam tylko miał prawo wymierzyć karę śmierci. by uznać Go winnym kary śmierci za popełnienie bluźnierstwa. A był tam jeden. i wybuchnął płaczem (Mk 14. Różaniec modlitwą Jana Pawła II  Nocą. chcąc zadowolić tłum.55) – decyzja o Jego śmierci zapadła już wcześniej. Lecz arcykapłani podburzyli tłum. więc wypowiedź Jezusa była wystarczająca. którego nazywacie Królem żydowskim?” Odpowiedzieli mu krzykiem: „ Ukrzyżuj go!” Wtedy Piłat. teraz – jak powie Ewangelista – idzie za Jezusem w oddali.

opiera się na oskarżeniach Sanhedrynu.. Piotr przecież nie przestał kochać Jezusa. który był dla niego wszystkim. Piotr odpowiada. wie lkiego uzdrowiciela. zawsze już dodaje: ale ja się Go zaparłem. że nie wie i nie rozumie.. Raz na zawsze pozbawiony zostaje złudzeń co do swojej osoby i łzami obmywa swój grzech. http://www. rodzinę. gdy On mnie tak bardzo potrzebował. że jest on jednym z nich. fizycznie. To już jest zupełnie inny Piotr. prowadzą Go do Piłata.. dlatego członkowie Sanhedrynu musieli udać się do namiestnika rzymskiego – Poncjusza Piłata.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 49 .. że jest jednym z uczniów Jezusa. gdy jednak służąca powtarza. Poświęcił dla Jezusa wszystko. ale z daleka od Jego krzyża.. którą kochał. Pytanie. trzy razy się Mnie wyprzesz. choć Ten go ostrzegał... że Piotr znał innego Jezusa: cudotwórcę. związanego powrozami skazańca.. zaklina się i zapiera.. że jedynym powo71 Zo.. i nagle pada uwaga służącej – i ty byłeś z tym Nazarejczykiem Jezusem. dz. Gdy trzeci raz słyszy.się do sług grzejących się przy ognisku. A teraz widzi słabego. którego przychodziły słuchać tłumy. Prawo rzymskie zakazywało Żydom wykonywać kary śmierci. żeby Piotr przypomniał sobie o Jego słowach: Dziś.. Potem. że nie zna tego człowieka. Duchowo już od Niego odszedł. że Pan obrócił się i spojrzał na Piotra (Łk 22. W odróżnieniu od żydowskiej procedury prawnej. że lepiej się teraz do Mistrza nie przyznawać. Piotr pozostał przy Mistrzu.. o czym ona mówi. żonę. już po wniebowstąpieniu Pana.. Trzy razy wyparł się znajomości z Mistrzem. gdy już Sanhedryn powziął uchwałę o śmierci Jezusa. ale wypiera się znajomości z Nim. pewny siebie i chełpliwy. ale pełen pokory i świadomości swego tchórzostwa i grzechu. 69. od którego Bóg się odwrócił... cyt. rzymski trybunał dopuszczał możliwość obrony i oskarżonego przesłuchiwano osobiście71... Piotr wychodzi na zewnątrz i wybucha płaczem. które zadaje Jezusowi Piłat. Wczesnym rankiem. nie butny. nauczyciela. Piotr znowu zaprzecza. Łukasz powie. by ten zatwierdził ich wyrok. nim kogut zapieje. która w wypadku oskarżenia opierała się głównie na wypowiedziach świadków. Na czas najważniejszych świąt P iłat. Zostawił swój dom. Jezusa p rzedstawiono jako samozwańczego króla mesjańskiego. Chce być blisko Jezusa..rozaniec. ale tylko z daleka. A teraz tchórzliwie kłamie. p orzucił pracę. przyjaźni. Chodził z Jezusem wszędzie.. Ale okoliczności są takie. ilekroć będzie głosił innym o Jego Męce i zmartwychwstaniu. Być może było tak. udaje. s. To spojrzenie Jezusa pełne miłości wystarczyło. bo służąca go rozpoznaje jako jednego z nich. Starał się upodobnić do swojego Mistrza – i to się chyba stało.dominikanie. i nagle słyszy pianie koguta. Chce być z Jezusem.61).. H. ja Go z ostawiłem wtedy. który rezydował w Cezarei Nadmorskiej. wspólnoty. która przekreśla całe lata życia. że nie zna Tego. Jedna chwila słabości. Zdaje sobie jednak sprawę z tego.. usiłującego walczyć o wolność Żydów.. Człowieka. Piłat musiał to więc zinterpretować politycznie i w Jezusie zobaczyć politycznego przywódcę i powstańca. przybywał do Jerozolimy. Wychodzi na zewnątrz.. by móc szybko przeciwdziałać ewentualnym zamieszkom czy niepokojom. Langkammer.

Przypomniał o zwyczaju uwalniania jednego z więźniów z okazji większych świąt. Dla Jezusa lud domaga się tego rodzaju kary. Piłat zaczyna tracić kontrolę nad sytuacją. Ostatnie badania Całunu Turyńskiego potwierdzają jego autentyczność. kto stał z tyłu za ofiarą. Jeśli o braz odbity na całunie to faktycznie obraz Jezusa. po to. że jest innym królem. przy czym z wyraźnym sadyzmem uderzał on ofiarę nie tylko po plecach. liczył na to.rozaniec. Ofiarę przywiązywano do słupa w taki sposób. zamierzał Go uwolnić. Jakże wielki musiał być ból rozrywanego ciała najwrażliwszego z ludzi… Trzeba. http://www. ale i po nogach72. milcząc. Piłat był namiestnikiem przekupnym. Biczowanie było okrutną karą pochodzenia rzymskiego stosowaną wobec niewolników. gdyż liczba uderzeń nie była ograniczona. abyśmy uświadomili sobie. Można ocenić. J 19. Jan Wilson. ponieważ w tym czasie chwiejna była jego pozycja w Rzymie. Lecz stało się inaczej.14). że uderzenia zadawane były przez kogoś. jaką przewid ywało rzymskie prawo dla buntowników nie posiadających rzymskiego obywate lstwa. 3. uwalnia zaś Barabasza. Prawdopodobnie bijących było dwóch – jeden wyższy od swego towarzysza. możemy łatwiej sobie wyobrazić rany zadane podczas biczowania. czyli ukrzyżowania. Pokrywają one praktycznie całe ciało oprócz głowy. b y sprawić większy ból. 42 –43. pośladki i nogi były jednakowo wystawione na uderzenia. którym za72 50 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. a równocześnie bardziej uszkodzić ciało. Rany zgrupowane są po trzy. Jako narzędzie biczowania używano dyscypliny sporządzonej z 2-3 rzemieni zakończonych metalowymi kulkami lub kośćmi. Instytut Wydawniczy Pax.pl/ . oskarżonego o zabójstwo w czasie rozruchów. chce powiedzieć. przedramion i stóp. Każdy z tych śladów ma ok. Na plecach jest ich najwięcej. Rany widoczne z przodu ciała są prawdopodobnie skutkiem zawijania się końców rzemieni przy uderzeniach w górnej części wokół klatki piersiowej i obojczyków. Rozpoczyna się fizyczna męka Jezusa. Próbuje dalej pytać Jezusa i usłyszeć od Niego słowa obrony. by plecy.12).dem wydania Jezusa jest nienawiść arcykapłanów. że skazaniec kończył życie pod razami biczów. że tłum zażąda Jego uwolnienia. Podburzony przez arcykapłanów lud domaga się uwolnienia Barabasza. Warszawa 1983. Słysząc o popularności Jezusa. co ust nie otwiera (Ps 38. ale On milczy. okrucieństwo. a bojąc się. A ja nie słyszę – jak głuchy. w dolnej wokół ud. i jestem jak niemy. musiał się jednak liczyć z ich zdaniem. skazuje Jezusa na chłostę i ukrzyżowanie. Nie widząc winy w Jezusie. Całun Turyński. Zdarzało się niekiedy. Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pał acu. oskarżanym o gwałtowność charakteru. że nie jest królem w aspekcie politycznym. rozch odzą się od poziomu lędźwi w górę z obu stron ramion i w dół od prawej strony na nogach. która miała skrócić męki na krzyżu wskutek uprzedniego obfitego upływu krwi. rozboje. Jest ich od 90 do 120.dominikanie. że to każdy z nas trzyma w swej ręce bicz. że zostanie oskarżony przed cezarem (zob. Nastawiony wrogo do Żydów. czyli do pretorium. s. Jezus. 8 cm długości.

Tak wielka jest miłość Jezusa do nas. Nie miał on wdzięku ani też blasku.5). niechże go wyzwoli. 3.daje ból i rani najświętsze Ciało. pośmiewisko ludzkie i wzgardzony przez lud.dominikanie.2-5). moje obżarstwo czy pijaństwo. Szydzą ze mnie wszyscy. przez mój gniew. przed kim się twarz zakrywa. Mąż boleści. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia. pożądliwość. abyśmy w pokusie grzechu potrafili zobaczyć kochający wzrok ubiczowanego Zbawiciela – i jak Piotr wybuchnąć płaczem skruchy. a w jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iż 53. A gdy Go wyszydzili. On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. którzy na mnie patrzą. egoizm. i zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj. byśmy Go już nie biczowali naszymi grzechami. próżność. To nasz grzech zadaje rany Zbawicielowi. Ja zaś jestem robak. i pojmą coś niesłychanego (Iz 52. jeśli go miłuje” (Ps 22.13-15). czyli do pretorium. jak ktoś. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi. oddawali Mu hołd. Prośmy w tej dziesiątce różańca. i zwołali całą kohortę. bo ujrzą coś. chłostanego przez Boga i zdeptanego. Cierniem ukoronowanie Różaniec modlitwą Jana Pawła II 51 Żołnierze zaprowadzili Go do wnętrza pałacu. wybije się. a nie człowiek. Krew z Jego ran obmywa nas z naszego grzechu. włożyli Mu na głowę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed http://www. aby odzyskać zdrowie. oswojony z cierpieniem. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. Oto się powiedzie mojemu Słudze. aż zanurzymy się w Jego krwi. rozwierają wargi.53. zdjęli z Niego purpurę i włożyli na Niego własne Jego szaty (Mk 15.7-9). Królu żydowski!” Przy tym bili Go trzciną po głowie. aby chciano na niego popatrzeć. ani wyglądu. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki rwącym mi brodę.16-20). Spadła nań chłosta zbawienna dla nas. iż mieliśmy go za nic. moją chorą ambicję. wzgardzony tak. a w jego ranach jest nasze uzdrowienie (Iz. potrząsają głową: „Zaufał Panu. a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Jego rany – to rany zadane przez moją pychę. niechże go wyrwie. wywyższy i bardzo wyrośnie. królowie zamkną przed Nim usta. Kocha nas tak bardzo. by się nam podobał. że umęczony i ubiczowany czeka. Pan Bóg otworzył mi ucho. Jak wielu osłupiało na Jego widok – tak nieludzko został oszpecony Jego wygląd i postać Jego była niepodobna do ludzi – tak mnogie narody się zdumieją.pl/ . zdruzgotany za nasze winy. Spadła nań chłosta zbawienna dla nas.rozaniec. on dźwigał nasze boleści. a my uznaliśmy go za skazańca. moje lenistwo i opieszałość. Lecz on był przebity za nasze grzechy. czego im nigdy nie opowiadano. pluli na Niego i przyklękając. że Jego rany są naszym uzdrowi eniem. Jezus prosi nas.

którzy byli świadkami procesu Jezusa. Teraz ten Król. oddając Mu szyderczy hołd. który już jest skazany. który znaleźli. Plują więc na Niego i policzkują Go. że jest królem – chcą więc Mu teraz oddać należną „cześć”. Słyszeli. Tan sam lud krzyczał przed chwilą: „Ukrzyżuj Go!”.  Po biczowaniu żołnierze rzymscy. który już właściwie nie istnieje. dlatego jestem nieczuły na obelgi. ale też dawały wyraz pogardzie dla całego n arodu żydowskiego i jego przekonań religijnych. na którym siedział. lecz nie znajdujemy dla Niego czasu. aby Jego krew przelana podczas ukoronowania cierniem przemieniła nasz umysł. które powracają do 52 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. boleśnie raniąc skórę i mięśnie aż do kości czaszki. Na zakrwawione ramiona narzucają Mu purpurowy płaszcz. te wszystkie obrazy i myśli. Ale czy nasze zachowanie nie szydzi często z Jego władzy nad nami? Wiemy. i zaczyna się „teatr”. Pan i Król całego wszechświata. lecz jak często uciekamy od tego.zniewagami i opluciem. że jest prawdziwym Królem żydowskim i Królem nas wszystkich. Prośmy. Jezus w purpurowym. krwawym płaszczu. Widzieli. te myśli. że jest naszym Panem i Bogiem. My wiemy. co zraniło naszą wyobraźnię. Na głowę włożyli Mu koronę wykonaną z cierniowego krzewu (być może była to palestyńska roślina nazywana dziś spina Christi). co nam się podoba. przyklękają. Mówimy. On. że Jezus jest Synem Bożym. czy nie tak dawno w Kosowie. jak Jezus niedawno wjeżdżał uroczyście do J erozolimy. Tym większy jest ból Jezusa. na cześć którego wołano: „Hosanna Synowi Dawidowemu!” – to tylko nędzny strzęp człowieka. nad którymi nie zawsze panujemy.5–7). by Jego krew uzdrowiła to. A teraz wszystko się zmieniło. Do czego zdolny jest człowiek w chwili napięcia i lęku? Żołnierze rzymscy byli świadkami. jak odpowiedział Piłatowi. Te szyderstwa mogły mieć związek z wyśmianiem Jezusa jako rzekomego Boga i Mesjasza. Żołnierz pomaga sobie przy wbijaniu Jezusowi na głowę cierniowej czapy jakimś narzędziem. a przy tym plują na Niego i drwią z Niego. nasz sposób myślenia. żeby nie poranić sobie rąk.rozaniec. Czy dzisiaj nie jesteśmy świadkami podobnych scen? Myślę o żołnierzach pilnujących więźniów w Iraku. co dla nas wygodne. w cierniowej koronie staje przed nami i prosi o naszą miłość. dali upust swojej brutalności i zaczęli szydzić z Jezusa.dominikanie. a które ranią nas na nowo i prowadzą do grzechu. czego nasz Pan i Król pragnie od nas.pl/ . jak lud słał płaszcze przed osiołkiem. machając gałązkami palmowymi. Jak uroczyście witano Syna Dawida. dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem. by robić to. a w rękę wciskają trzcinę zamiast berła. skatowany i umęczony. Pan Bóg mnie wspomaga. Witaj Królu żydowski! Biją Go trzciną po głowie. stoi przed nami jak żebrak. Podchodzą do Niego. że wstydu nie doznam (Iz 50. zadając jeszcze większy ból. Prośmy Go.

20b-21). kocham Cię nade wszystko. A szło za Nim mnóstwo ludu. Wj 4. http://www.) Udziel nam łaski wierności dla Ciebie. ile dla mnie wycierpiałeś. które zawodziły i płakały nad Nim. córki Syjonu. Umiłowany mój.rozaniec.. ale oblubieńcem krwi (por. o co prosił Cię Twój wierny sługa i gorliwy uczeń – św. nie płaczcie nade Mną.. żeby niósł Jego krzyż (Mk 15.Alfons Maria de Liguori.... wywołując na nowo nasz gniew. 115–117. Za tyle udręk za mnie poniesionych oczekujesz jedynie mojej miłości. gdyż poprzez swoje cierpienia chciałeś pozyskać naszą miłość. O najpiękniejszy ze wszystkich ludzi! O największy z monarchów! Najukochańszy spośród wszystkich oblubieńców! Dlaczego cały okryty jesteś ranami i zniewagami? Jesteś Oblubieńcem. Wyjdźcie. Lecz Jezus zwrócił się do nich i rzekł: „Córki jerozolimskie.dominikanie. jak tylko o to. Jesteś Królem. Najukochańszy Oblubieńcze duszy mojej. wyjdźcie i zobaczcie waszego łagodnego króla w dniu Jego śmierci – dniu Jego radości. Pragnę bardzo być zawsze Twoim.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 53 . ukoronowanego koroną nie chwały. który tak dużo Cię kosztowałem. Alfonsa Ma rii de Liguori: „Wyjdźcie i popatrzcie. upokorzenie. także kobiet. pożądanie. .nas. 73 Św. s. aby ich z Nim stracić (Łk 23. Zakończmy rozważanie tej tajemnicy różańcowej modlitwą św. którą ukoronowała go jego matka w dniu jego zaślubin. obym zawsze pamiętał. rozpal mocniej moje serce. (. który idąc z pola. Homo Dei. i piersi. jeśli pragniesz być bardziej miłowany. a tym samym użycz wielkiego daru swej miłości. gdyż przez swoją krew i swoją śmierć zechciałeś zaślubić nasze dusze.27-32). cierpieć i być wzgardzonym dla Ciebie. które nie karmiły”. przymusili. A jeśli będziemy Cię miłować. 4. które Ty tak bardzo umiłowałeś. gdyż w dniu tym czyni was swoimi oblubienicami. odn awiając dawny ból czy nienawiść. ojca Aleksandra i Rufusa. Droga krzyżowa Następnie wyprowadzili Go. i niejakiego Szymona z Cyreny..25). Tak. kocham Cię. a tym samym nigdy nie przestał Cię kochać i Tobie się podobać! Miej litość nade mną. tym samym cenić będziemy zniewagi i cierpienia. które nie rodziły. aby Go ukrzyżować.). cóż się stanie z suchym?” Prowadzono też innych dwóch – złoczyńców. o dusze odkupione. oburzenie.11). Jan od Krzyża: „Panie.. i nie będziemy Cię prosić o nic innego. oddając za was swoje życie na krzyżu (. Medytacje pasyjne. lecz królem boleści i królem miłości..). tamtędy przechodził. ale cierpień i zniewag (.. kiedy mówić będą: „Szczęśliwe niepłodne łona. płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! Oto bowiem przyjdą dni. godnego miłości nieskończonej. w dniu radości jego serca (Pnp 3.”73. córki łaski. Kraków 1998. lecz wciąż jeszcze za mało. na króla Salomona w koronie. Wtedy zaczną wołać do gór: Padnijcie na nas! i do pagórków: Przykryjcie nas! Bo jeśli z zielonym drzewem to czynią.

w upale wykonywaną pracę w polu i szedł. Dręczono go. każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze.27). Szedł zwyczajnie drogą i natknął się na Jezusa.. Przypadek i przymus. nawet nie otworzył ust swoich.  Po wyszydzeniu Jezusa żołnierze zaprowadzili Go na miejsce straceń. że był on ojcem Aleksandra i Rufusa. Potem mówił do wszystkich: „ Jeśli ktoś chce iść za Mną.dominikanie. znanych prawdopodobnie w kościele rzymskim.. Jak baranek na rzeź prowadzony. jak i Rzymian. Żałował. lecz sam pozwolił się gnębić. Nie wiemy. a Pan obarczył go winami nas wszystkich. straci je. że właśnie jemu się to przytrafiło. Zapewne często wracał tamtędy do domu. Kim był Szymon z Cyreny? Ewangelista Marek powie. ile razy upadał pod ciężarem belki. aby tutaj w spokoju spędzić swoją starość. Szymon pochodził z Cyreny – miasta leżącego na terenie dzisiejszej Libii. I niejakiego Szymona z Cyreny (. tak on nie otworzył ust swoich (Iz 53. Nie należało do miast spokojnych. znajdowało się ono poza miastem. który idąc z pola. że może nie dotrzeć na miejsce straceń. niech się zaprze samego siebie. Szymon wszedł do historii chrześcijaństwa całkiem przypadkowo. aby pomógł Jezusowi dźwigać krzyż. a kto straci swe życie z mego powodu. Być może pomyślał o pechu. Wracał właśnie z pola.23-25 ).6-7). tamtędy przechodził. Z tak niespokojnego miejsca Szymon z rodziną przeniósł się do Jerozolimy. Wyrusza orszak złożony z Jezusa. Zapewne nie szczędzono Jezusowi i Jego towarzyszom szyderstw i drwin.rozaniec.Wszyscy pobłądziliśmy jak owce. jeśli cały świat zyska. Przymusili więc Szymona z Cyreny. Tym razem jednak schwytali go rzymscy żołnierze i przymusili. niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Skazańcy sami najczęściej nieśli na plecach poprzeczne belki krzyża aż na miejsce egzekucji. Żołnierze zaczęli obawiać się. Bo kto chce zachować swoje życie. jak owca niema wobec strzygących ją. a samo miasto zostało zburzone w wyniku zemsty. a potem rzymską. Zgodnie ze zwyczajem zarówno Żydów.). Skalisty wzgórek przy dr odze prowadzącej do Jerozolimy od strony północno -zachodniej. Jezus po okrutnym biczowaniu i ukoronowaniu cierniem był już bardzo wyczerpany. Wyprowadzenie skazańca z miasta było równoznaczne z wykluczeniem go ze społeczności. znajdował się jakieś sto metrów od niego. Skończył ciężką. żeby odpocząć. o dość licznej społeczności żydowskiej. ten je zachowa. Pełnymi zgiełku ulicami Jerozolimy zmierza powoli i z trudem w stronę nowego muru wybudowanego przez Heroda. dwóch złoczyńców i plutonu żołnierzy... ponieważ kształtem przypomina ludzką czaszkę. że tego dnia nie 54 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. Na trasie było mnóstwo ludu (Łk 23. który w Ewangelii nosi nazwę Golgoty. Bo cóż za korzyść dla człowieka. skoro za cesarza Trajana dwa lata Żydzi walczyli z Rzymianami. aby pomógł nieść drewnianą belkę krzyża. które początkowo było kolonią grecką. a siebie zatraci lub szkodę poniesie?” (Łk 9.pl/ . przymusili.

chociaż tu ono nie ustanie75. Mówimy: Szymon. ale może jest niewinny. podłego zrządzenia losu. jeśli zobaczą go dźwigającego belkę jak skazaniec. Nie zawsze krzyż. Jeśli zrzucisz jeden krzyż. ale czy rzeczywiście żołnierze? Nie ma przecież przypadków. że dwa razy up adał pod jego ciężarem. Nie można też wykluczyć. A być może było zupełnie inaczej. Jezus Chrystus. Nie zawsze da się powiedzieć. że mamy udział w cierpieniach Chrystusa. św. Szymon – pokorny przechodzień – doświadczył na plecach ciężaru Chrystusowego krzyża. To Bóg sam go znalazł. Warszawa -Struga 1985. Co czuł.wracał inną drogą. On zna ludzkie serca. A może przywiodła go ciekawość wyższego rzędu.rozaniec. Wyd. skoro czuł mocno na plecach ciężar zniewolenia?74 I przymusili Szymona.. Może ów ktoś jest zbrodniarzem. Być może pomyślał też z przerażeniem. Ale przecież każdy z nas dźwiga jakiś ciężar. Wacław Oszajca. ale Bóg z tego zadanego gwałtu potrafi wyprowadzić dla prz eśladowanego dobro. Czy uwierzą mu. czy doniósł krzyż do samego końca. Żołnierze wyrwali Szymona z tłumu gapiów. Jeśli chętnie krzyż niesiesz. 75 Tomasz à Kempis. 32– 40. biedny przechodzień. Człowiek przymusza człowieka i zadaje mu gwałt. nawet jeśli dokonywana była pod przymusem. Krzyża. Zobaczył zbiegowisko i chciał się dowiedzieć. czasem bywał też przedmiotem drwiny i zabawy innych. Jeśli niechętnie krzyż dźwigasz. Może to spotkanie Szymona i jedno spojrzenie w oczy Ska74 Zob. gdy wrócił do domu w ten paschalny wieczór? Czy potrafił się radować ucztą i opowieścią o wyjściu z niewoli. Wyd. który niesiemy. Tradycja mówi.. gdzie skończy się cierpienie. i na krzyżowej drodze Jezusa znalazł się z czystej potrzeby serca. ślepego fatum. i obecność w takim zbiegowisku staje się wyrazem sprzeciwu wobec okupanta. Kraków. jest krzyżem drugiego człowieka. co się dzieje. żeby żyć spokojnie.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 55 . Od zawsze dramat drugiego człowieka wzbudzał ciekawość i zainteresowanie. pod. to i ciebie krzyż poniesie i zaprowadzi do upragnionego kresu. i Szymon znalazł się na drodze Jezusa z czystej ciekawości. tj. bo przecież trzeba go nosić. że znowu Rzymianie prowadzą kogoś z naszych na śmierć. i teraz szedł współcierpiąc. wyrwał Szymona z tłumu i obarczył swoim krzyżem. tam. Wrócił do ojczyzny. To Chrystus szuka człowieka i przychodzi do niego ze swoim krzyżem. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. red Jana L. co powiedzą o nim sąsiedzi i znajomi. ale to właśnie Bóg wybrał go sobie jako pomocnika i przyjął jego ofiarę. może nawet cięższy – powie Tomasz à Kempis. s. Michalineum. Zobaczył. żeby niósł krzyż Jego. a tu wpada w ręce rzymskich żołnierzy. Śpiewaka. To Skazaniec. Opole 1960. Nie wiemy. że jest niewinny i że wcale nie zna tego Człowieka? Po cichu przeklinał swojego pecha. będzie dla ciebie ciężarem i sam siebie jeszcze obarczysz. O naśladowaniu Chrystusa. Nie szukał go. w: Droga krzyżowa. na pewno spotka cię inny. że Szymon znał Skazańca. Spotkał Go wcześniej w świątyni lub w Betanii..dominikanie. http://www.

Ale nie myśli o swoim bólu. które ma się spełnić za trzydzieści kilka lat. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu Gdy przyszli na miejsce zwane „Czaszką”. Jezus ma przed sobą zaledwie trzy godziny życia. Tak bardzo chciał nawrócić swój naród ku miłości. Przepowiada czasy tak ciężkie. K obiety pozostały z Nim do samego końca na Golgocie. 155–158.zańca zaowocowało w sposób zupełnie zaskakujący… Święty Paweł wspomina w Liście do Rzymian jakiegoś Rufusa i jego matkę: Pozdrówcie wybranego w Panu Rufusa i jego matkę. że Rufus i jego matka znani byli w gminie rzymskiej. Jego słowa wydały owoc. A oni rozdzielili między siebie Jego szaty. ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców. wolna od odpowiedzialności za dzieci. będzie w lepszej sytuacji aniżeli te.13). rzucając losy. Prośmy Jezusa w czasie rozważania tej tajemnicy różańca. Mówi. http://www. płaczcie raczej nad sobą i nad waszymi dziećmi! i Jezus łączy to proroctwo o zburzeniu Jerozolimy z zapowiedzią końca świata. Zatrzymuje się przy płaczących kobietach. Spotkanie Jezusa z płaczącymi niewiastami. który winien jest grzechu?76 Ileż bólu i żalu jest w tej wypowiedzi Jezusa. która jest i moją matką (Rz 16.pl/ . Nie płaczcie nade Mną. ale nad sobą i swoimi dziećmi. Oby wydały również w naszych sercach. że to współczucie otwiera ich serca i On chce je napełnić bogactwem swojego serca. wrogi tłum. Kraków 2003. Ks. Mówi o dniach. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 5. nie zamyka się w swoim cierpieniu. bo wie.dominikanie. byśmy potrafili każd ego dnia brać nasz krzyż i naśladować naszego Mistrza na krzyżowej drodze. Edward Staniek. i Chrystus to współczucie dostrzega. ale one i ich dzieci są w jeszcze gorszej. to co dopiero człowieka. spragniony. Przecisnęły się przez miotający obelgi. Te kobiety okazały więcej odwagi i przywiązania do Nauczyciela niż mężczyźni. On jest w nieszczęsnej sytuacji. w których grzesznicy będą ze wstydu błagać. by okazać współczucie swojemu Nauczycielowi. drugiego po lewej Jego stronie. Wydawnictwo M. przebacz im. aby przykryły ich góry i pagórki. głodny. Tradycja mówi. Kazania pasyjne. abyśmy potrafili być Szymonami na krzyżowych drogach naszych bliźnich. s. bo nie wiedzą. potwornie zmęczony przesłuchaniami. Może właśnie to przypadkowe spotkanie Szymona z Jezusem na Drodze Krzyżowej otworzyło drogę do zbawienia jego rodzinie? Jeszcze jedno spotkanie na Drodze Krzyżowej opiszą nam Ewangelie. Będą to dni objawienia prawdy. by nie płakały nad Nim. Przedarły się przez kordon rzymskich żołnierzy. 76 56 Zob. Ale wtedy to wołanie będzie już daremne.rozaniec. Jezus zaś mówił: „Ojcze. co czynią”. gdzie przecież kręcili się szpicle i agenci Sanhedrynu oraz rzymskiej policji. Jest obolały. Chrystus mówi o tajemnicy grzechu – jeśli zło potrafiło dosięgnąć Zbawiciela świata i tak Go wyniszczyć. zmuszone patrzeć na nieszczęście swych dzieci. Prośmy Go także. jednego po prawej. Chrystus wypowiada proroctwo o zburzeniu Jerozolimy. że kobieta samotna.

dominikanie. Następnie rzekł do ucznia: „ Oto Matka twoja”.33-39 ). urągał Mu: „ Czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki. lema sabachthani”. Były to egzekucje nacechowane takim okrucieństwem.33-43 ). Ramiona skazańca przywią- http://www. łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. Golgota znajdowała się poza miastem. Eloi. niechże teraz siebie wybawi. w pobliżu bramy Efraima. Na Golgocie znajdowały się wbite na stałe pionowe pale. wspomnij na mnie. umieścił na trzcinie i dawał Mu pić. Był także nad Nim napis w języku greckim. Bożym Wybrańcem”. mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. żeby go zdjąć z krzyża”. jeśli jest Mesjaszem. A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego. a skazańcy przynosili poprzeczną belkę. które przez Ewangelistów zostało zgodnie określone jako Golgota. Boże mój. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę.Lud zaś stał i patrzył. z góry na dół. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawiał. oto syn Twój”. i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19. i dodał: „ Jezu. że w ten sposób wyzionął ducha.25-27 ). gdy przyjdziesz do swego królestwa”. mówiąc: „Poczekajcie. ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15. zobaczymy. widząc. Lecz drugi. Ktoś pobiegł i nasyciwszy gąbkę octem. i Maria Magdalena. A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. rzekł: „Istotnie. podchodzili do Niego i podawali Mu ocet. A gdy nadeszła godzina szósta. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia. którą wsuwano w wyżłobienie na wierzchołku pala.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 57 . Karę taką wymierzano niewolnikom. czemuś Mnie opuścił?” Niektórzy ze stojących obok. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „ Eloi. chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie. których tam powieszono. a razem z Nim dwóch złoczyńców. którego miłował. mówiąc: „Jeśli ty jesteś Królem żydowskim. ale On nic złego nie uczynił”. Maria. a krew drugiego Adama przelała się na głowę pierwszego. czy przyjdzie Eliasz. to znaczy: Boże mój.  Doprowadzono Jezusa na miejsce. mówili: „ Patrz. rzekł do Matki: „Niewiasto. którą Rzymianie przejęli od Kartagińczyków. jakoby wzgórze to kryło czaszkę Adama. Krzyżowanie wywodzące się z Persji było torturą. Później zrodziła się legenda. że pisarze wzdragali się przed ich opisywaniem. złoczyńcom i przestępcom politycznym. Setnik zaś. Jeden ze złoczyńców. Egzekucja miała się odbyć w obecności ludu. słysząc to. powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju” ( Łk 23. żona Kleofasa. Szydzili z Niego i żołnierze.rozaniec. karcąc go. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Tam ukrzyżowano Jezusa. rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz. wybaw sam siebie”. woła Eliasza”. który stał naprzeciw Niego. tak by nadać wydarzeniu jak największy rozgłos – miało ono być jednocześnie widowiskowe i odstraszające. a malarze rzadko przedstawiali je na obrazach.

Wisząc obok Jezusa. Ale obok jest jeszcze jeden złoczyńca. tak jak to było w zwyczaju. Jednak pozostało coś dobrego w jego sercu. Nogi również przywiązywano. Skutek tej modlitwy za pogańskich żołnierzy widzimy w chwili śmierci Jezusa – setnik. wypowiedzianą w chwili gdy kaci przybijali Go do krzyża. popełniając wielkie zbrodnie. jaki wtedy odczuwał. Reader’s Digest. Potrafi również dostrzec prawdę o przemijaniu ludzkiego życia i zobaczyć poza nim nowe życie. Popełnił mnóstwo ciężkich grzechów. i rany otworzyły się na nowo. a nie potrafi Go rozpoznać. a co złe. łacińskim jako urzędowym i greckim jako handlowym) napis z podaniem Jego winy: To jest Król żydowski. aut. które zdążyły się przykleić do poranionego ciała. Skoro jest królem. ponieważ nie mogli się już unieść siłą nóg. 58 77 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. bo nie wiedzą. coraz bardziej obciążając pracę serca. Straszny ból przebijanych rąk i nóg. Również złoczyńca. ż eby zaczerpnąć powietrza77. Zdarto z Niego szaty. którzy zadają Mu cierpienie. Stężenie dwutlenku węgla stopniowo rosło. człowiek odpowiedzialny za egzekucję Jezusa.]. W końcu ukrzyżowany umierał na skutek niewydolności serca lub przez uduszenie. dusząc się pod wpływem ucisku własnego ciężaru na płuca.dominikanie. Oświadczenie Jezusa. która stała się podstawą wydania wyroku śmierci. co czynią. ten człowiek był Synem Bożym (Mk 15. Znajduje się tak blisko Zbawiciela. Toporne żelazne gwoździe wbijano w nadgarstki. Ilustrowany przewodnik po Biblii. i czym zasłużył na karę tak okrutnej śmierci. niech sam siebie wybawi. A Jezus prosi w tym czasie Ojca. Nie wiemy. Nie zapomniał. zawarta jest w tych słowach. szydzi z Jezusa. na Golgocie. Warszawa 2003.zywano lub przybijano do belki. ale Króla całego świata i wszechświata. Żołnierze i wszyscy przechodzący szydzili z Niego. My przecież – sprawiedliwie [cierpimy. Ofiara wisiała na krzyżu. Oto wina.39). żeby przebaczył im. Całe życie „dobrego łotra” – jak go dziś nazywamy – zostaje wygrane w ciągu kilku sekund – odbywa swą spowiedź przed Jezusem. którego powieszono obok. s. Przypuszczalnie przeszedł przez życie. towarzyszenia Bogu w godzinie Jego męki. potrafi spojrzeć prawdzie w oczy i uznać swoje grzechy. dostrzega w Nim Syna Bożego i jako pierwszy poganin.rozaniec. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie bólu. Być może całe jego życie pełne rozboju i niesprawiedliwości zdążało do tej jednej chwili. przyp. ponieważ kruche kości dłoni nie utrzymałyby ciężaru ciała. uznano za uzurpację królewskiej godności. ale nie do końca zniszczył swoje sumienie. Unieruchomione i pozbawione tlenu mięśnie zaczynały się kurczyć w straszliwych spazmach. Nad głową Jezusa. odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki ale On nic złego nie uczynił. Łamanie skazańcom gol eni przyspieszało śmierć. lub przybijano do pala. co jest dobre. wyznaje: Istotnie.pl/ . Jak wielka zbawcza m iłość Jezusa do tych. http://www. 261. prawdziwego Króla nie tylko żydowskiego. Święty Łukasz notuje modlitwę Jezusa. wypisano w trzech językach (hebrajskim jako języku lokalnym. nowe królestwo sprawiedliwości. za jakie przestępstwa został skaz any.

Słusznie więc pobożność chrześcijańska odniosła do Niej słowa z Pisma Świętego: Wszyscy. Już wie. Widziała Chrystusa biczowanego. zjednoczona z Jego cierpieniem. Pod krzyżem zostały trzy Marie i umiłowany uczeń Jan.. który wbijał gwoździe w ręce i stopy Syna. nie pierwszy biskup. która w Betlejem stała się Matką Chrystusa. powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju. które nie jest z tego świata.. że wierzy w królestwo. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 59 A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego. Dobry łotr proklamuje królewskość Jezusa w momencie najmniej tryumfalnym. Jezu. Słyszała uderzenia młota. oplutego. czy jest boleść podobna do tej. Szła razem z Nim krzyżową drogą. że śmierć jest bramą do tego królestwa. w momencie Jego klęski. Stracił wszystko. co drogą zdążacie. że wyczuwa i wyznaje zasadnicze prawdy78. że męka w jego przypadku jest zasłużona. broczącego krwią. i słyszy obietnicę Jezusa: Zaprawdę.12). aby doznała ofiarniczego wyniszczenia żertwa z Niej narodzona (KK58). Teraz stoi pod krzyżem w ciągu długich godzin konania swojego Syna. Złoczyńca wyznaje. Nigdy nie pojmiemy do końca godności i wielkości tego aktu wiary. rozkazując zamilknąć butnemu towarzyszowi. To nie pierwszy papież. wspomnij na mnie. poniżonego. gdy przyjdziesz do swego królestwa. z koroną cierniową na głowie. Maryja u stóp krzyża na Kalwarii. ale łotr pierwszy adoruje Jezusa na krzyżu. Uderzające jest podobieństwo Maryi do Abrahama. to znaczy. przyjaci ele. pośród drwin i śmiechu stojących obok dostojników. Współuczestnictwo w męce Chrystusa czyni jego umysł tak jasnym. Jakże ważna dla Jezusa była obecność Matki pod krzyżem. Abraham ofiarował Bogu na górze Moria swojego jedynego syna i stał się przez to „ojcem wszystkich wierzących”.rozaniec. s. Ta. z miłością godząc się.Wyznaje własne winy. ale nauczył się mądrości. uczniowie. zgadzając się na ofiarowanie swojego Syna. na Golgocie staje się Matką Jana. Na Kalwarii Maryja [z]łączyła się matczynym duchem z ofiarą Syna. patrzcie. ale także nas wszystkich. co jest najważniejsze. upokorzenia. że była świadkiem całej strasznej męki Syna. Skoro Maryja stoi obok krzyża.pl/ . gdy wydawało się. uznając. Ona przecierpiała w swoim sercu. Maryja była złączona z krzyżem Syna. przyjrzyjcie się. Uciekli wszyscy. Stabat Mater. Zostaje już na zawsze jedynym świętym kanonizowanym bezpośrednio przez samego Jezusa.. Poprzez swoje współcierpienie rodzi nowe. co Jezus wycierpiał w ciele. Była pierwszą. Łotr wykorzystuje ostatnią szansę w życiu. http://www. To łotr wyznaje wiarę w momencie wyszydzenia Jezusa. 281. że opuścił Go Ojciec. praktycznie uznając. przeżywała każdą ranę zadaną Jezusowi.. upadku ziemskiej chwały. W ciągu tych godzin wszystko. co mnie przytłacza (Lm 1. która współcierpiała. staje się „Matką wszystkich wierzących”. dz. Słyszała krzyki: „Ukrzyżuj Go!”.dominikanie. cyt. grzeszne dzieci i staje się Matką każdego 78 Alessandro Pronzato. Maryja widziała każdy szczegół. Proklamuje niewinność Jezusa. w chwili.

ale Bóg nas nigdy nie opuszcza. co miał. kogo kocha. Boże mój. To oddanie siebie w ręce miłującego Ojca. Ojciec nie chce śmierci grzesznika. Drugi wziął połowę majątku. Oto tajemnica zbawienia. Według św. Ale potęga zła jest tak straszliwa. 60 79 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Thomas Philippe. Ojciec nie miał dwóch synów. wybielenie brudów. zostaje zmazany. ale trzech. To był szczytowy moment agonii – Jezus poznaje naprawdę. Łukasz podaje jedną z najpiękniejszych przypowieści Chrystusa – przypowieść o synu marnotrawnym. Ostatecznym celem wszystkich ataków zła na człowieka jest zwątpien ie w Boga. Boże mój. cyt. czemuś Mnie opuścił? Syn Boży umiera w straszliwym cierpieniu i samotności. Wtedy człowiek pozostaje zupełnie bezradny i może poddać się rozpaczy. Wiemy wprawdzie. Ale jest jeszcze trzeci Syn. iż także Bóg go opuścił. ale by się nawrócił i żył. które by nie mogły być odpuszczone. 184. że potrafi człowieka odciąć od tych. w Twoje ręce powierzam ducha mego (Łk 23. ale nie umiał kochać. doświadczoną we wszelkim cierpieniu. Takiego stanu opuszczenia doświadczył Jezus w ostatnich minutach swojego życia. który opuszcza dom. On swoją modlitwą odrzuca tę pok usę. a teraz wraca ze swoim pierwszym odzyskanym bratem – łotrem. Jezus umiera. Jedynie św. Matką współczującą. To jest istota zbawienia. Tym synem był dobry łotr na krzyżu. by szukać swoich zagubionych braci. Poszedł z domu Ojca i został zamordowany na Golgocie. Spełniły się wizje prorockie związane z tzw. swojego ducha w ręce Ojca.pl/ . aby ich zbawić. Chrystus na krzyżu doświadcza tej pokusy. dopóty ma siłę. wypowiadając pełne ufności słowa: Ojcze. Nie ma takich grzechów. który umiera obok Niego. Łukasza. N ajstarszy zawsze przebywał w domu ojca. zaś dla wrogów Boga – sąd Boży. Umiera Jezus. Dla Izraela miał to być dzień r adości. których kocha. Jest Matką Boga i Matką człowieka. http://www.46). że do ostatniej chwili życia musimy być czujni. Chce nam pokazać. a duch staje się czysty. wołając donośnym głosem: Boże mój. Mogą być jednak takie sytuacje. kochający Ojca. a ogrom zła tak straszny. w Jego miłość i miłosierdzie. To nie oczyszczenie z grzechów. podają Mu ocet do picia. Dopóki człowiek w swoim bólu doświadcza bliskości kogoś. Nie ma takiego odejścia z domu Ojca. s. Jeśli oddaję siebie Ojcu..człowieka. Woła: Boże mój. że ludzie mogą nas opuścić. Zbawienie polega na oddaniu siebie. Od godziny szóstej do godziny dziewiątej mrok ogarnął całą ziemię. p oszedł i roztrwonił wszystko. czemuś Mnie opuścił? i wie. Dniem Pańskim. do kogo woła. by nie było powrotu do niego. Możemy tę przypowieść o zbawieniu człowieka uzupełnić. by w tym bólu trwać i zmagać się ze złem. czym jest cierpienie grzechu – oddzielenie od Boga79.dominikanie. Święty Marek nie przytacza ostatnich słów Jezusa. Gdyby zwątpił – w miejsce modlitwy pojawiłoby się bluźnierstwo.rozaniec. dz. że człowiekowi wydaje się. Żołnierze nie rozumieją tego wołania. grzech znika.

pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 61 .a Syn Boży umarł za grzeszników.. 165. dz. Edward Staniek. http://www.rozaniec. Oto ni epojęta tajemnica zbawczej miłości Boga80..dominikanie. by mogli cieszyć się życiem wiecznym. 80 Ks. s. cyt. I za tę niepojętą miłość Boga dziękujmy w tej tajemnicy różańca.

Jednakże uczniowie nie wiedzieli. Wyszli więc i wsiedli do łodzi. odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa. leżącą nie razem z płótnami. powiedziała do Niego po hebrajsku: „Rabbuni”. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”.dominikanie. usłyszawszy. to znaczy: mój Nauczycielu! Rzekł do niej Jezus: „ Nie zatrzymuj Mnie. obróciwszy się. On rzekł do nich: „ Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi. Nadszedł potem także Szymon Piotr. gdy jeszcze było ciemno. którego Jezus miłował: „To jest Pan!” Szymon Piotr. Biegli obydwaj razem. gdzie Go położono”. Jezus rzekł do niej: „Mario!” A ona. gdzie Go położono”. Potem znowu ukazał się Jezus nad Jeziorem Tyberiadzkim. który przybył pierwszy do grobu. którego Jezus kochał. oraz do Boga mego i Boga waszego”. (…) 62 http://www. ale nie wiedziała. ciągnąc za sobą sieć z rybami. płacząc. Ujrzał i uwierzył. że to jest ogrodnik. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr. A kiedy tak płakała. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. że to był Jezus. i rzekli do niej: „Niewiasto. czemu płaczesz?” Odpowiedziała im: „ Zabrano Pana mego i nie wiem. Poszła Maria Magdalena. powiedziała do Niego: „Panie. zobaczył leżące płótna. gdzie Go położyłeś. że to jest Pan.pl/ . A kiedy się nachylił. Wtedy wszedł do wnętrza i ów drugi uczeń. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia. że On ma powstać z martwych. Gdy to powiedziała. powiedz mi. a ja Go zabiorę”. idący za nim. Powiedział do Piotra ów uczeń.1-18 ). Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „ Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę.. oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana”. Uczniowie zatem wrócili znowu do siebie. siedzących tam. Rzekł do niej Jezus: „ Niewiasto. jeśli ty Go przeniosłeś. jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w biel. Tomasz zwany Didymos. czemu płaczesz? Kogo szukasz?” Ona zaś. jednakże nie wszedł do środka. a znajdziecie”. A gdy ranek zaświtał. Natanael z Kany Galilejskiej. która była na Jego głowie. Różaniec modlitwą Jana Pawła II Maria Magdalena (..rozaniec. i co jej powiedział (J 20. Zmartwychwstanie Pana Jezusa A pierwszego dnia po szabacie. A Jezus rzekł do nich: „Dzieci. Odpowiedzieli mu: „Idziemy i my z tobą”. że to Jezus. przywdział na si ebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. i rzekła do nich: „ Zabrano Pana z grobu i nie wiemy. ale tej nocy nic nie ułowili. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką. wczesnym rankiem. lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. Jezus stanął na brzegu. drugiego w miejscu nóg. synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. sądząc. macie coś do jedzenia?” Odpowiedzieli Mu: „Nie”. ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma.Tajemnice chwalebne 1.) stała przed grobem. które mówi. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. gdzie leżało ciało Jezusa – jednego w miejscu głowy.

Wejście do grobu zostało zabezpieczone ogro mnym kamieniem. a inny cię opasze i poprowadzi. A wypowiedziawszy to. kto im odsunie ciężki kamień od wejścia do grobu. Gdy Piotr i Jan wrócą do domu. matka Jakuba. kto nie widzi już dla siebie przyszłości. synu Jana.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 63 . komu zabrano całą miłość. zrezygnowanym krokiem – jak ktoś. wykutym w skale na terenie jego ogrodu. kamień był już odsunięty. Ty wiesz. smutku i rozpaczy. jak ktoś. To powiedział. Opuszczeni przez Niego. bolesnym. rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” (J 21. jaką śmiercią uwielbi Boga. martwiły się. jak po śmierci jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok. stracili nadzieję i cel życia. A teraz kolejne nieszczęście – skradziono ciało Jezusa. Maria Magdalena o świcie podąża do grobu. że w wielkim bólu. Ewangelista Marek powie nam. że mu po raz trzeci powiedział: „ Czy kochasz Mnie?” i rzekł do Niego. Jak bardzo musiała być zrozpaczona. że Cię kocham”. gdzie Go położono”.A gdy spożyli śniadanie. Nie wiemy. dokąd nie chcesz”. Przybyły do grobu. Ani dawne przepowiednie.dominikanie. synu Jana. Na własne oczy widziała Jego śmierć i to.  W Wielki Piątek ciało Jezusa należało spiesznie pogrzebać. czy miłujesz Mnie?” Odparł Mu: „ Tak. Ty wiesz. Nie tak dawno przeżyła ukrzyżowanie Jezusa.1-8. że Cię kocham”. i Salome. powiadam ci: Gdy byłeś młodszy. że ktoś ukradł ciało Jezusa. Rzekł do niego Jezus: „ Paś owce moje. czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „ Tak. Maria Magdalena szuka Tego. Możemy się domyślać. jak strasznie Go storturowano i umęczono. sugerując. Maria Magdalena pobiegła więc do Jana i Piotra. Piotr. aby zaznaczyć. Zaprawdę. by dokończyć dokonanego w pośpiechu pogrzebu – chciały namaścić ciało Jezusa. Tymczasem gdy przyszły na miejsce. Ty wszystko wiesz. ponieważ według ż ydowskiego zwyczaju – wieczorem tego dnia rozpoczynała się cisza szabatowa. wyciągniesz ręce swoje. Idzie ciężkim. zaprawdę. ani ostanie słowa Jezusa nie mogły przebić się przez tę rozpacz i żal. Idąc. „Panie. i znowu. 1519). On już nie żyje. Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie. powiedział do niego: „ Szymonie. „Zabrali Pana i nie wiem. Ty wiesz.rozaniec. że razem z nią była też Maria. Maria Magdalena i inni świadkowie męki Jezusa spędzili noc i dzień szabatu. czy kochasz Mnie?” Zasmucił się Piotr. Rzekł do niego: „ Paś owce moje”. ona zostaje nadal przy gro- http://www. Rzekł do niego: „ Paś baranki moje”. kto opłakuje śmierć osoby kochanej ponad wszystko i wszystkich. W szabat nie wolno było grzebać umarłych. Panie. Ale gdy się zestarzejesz. A ciała Jezusa nie było w grobie. gdzie chciałeś. synu Jana. i wraz z Nikodemem zawinęli ciało w płótna razem z wonnościami i pogrzebali w nowym grobie Józefa. lecz ona nadal Go kocha. w jaki sposób Jan. Józef z Arymatei poprosił Piłata o wyrażenie zgody na pochowanie ciała Jezusa. opasywałeś się sam i chodziłeś. Ich świat się zawalił. którego kocha. Panie. po raz drugi. rzekł Jezus do Szymona Piotra: „ Szymonie. Widziała. że Cię kocham”. Gdy tylko skończył się szabat.

W tonie głosu Ogrodnika rozpoznaje tę miłość. choć ilość dni została ta sama81. można w tym usłyszeć tylko miłość. Siedmiu uczniów nad Jeziorem Tyberiadzkim wraca do swojego starego zawodu – łowienia ryb. że mimo iż łowili całą noc. Jego miłość jest większa od śmierci. a ona Go zabierze. kim dla niej jest Jezus. czym sam żyję”.. „Mój Nauczycielu” – Jezus jest jej ukochanym Nauczycielem. Tak bardzo tęskni za Mistrzem. któremu Pan kiedyś powiedział. Święty Leon Wielki zwróci uwagę na to. Ewangelista Jan notuje.. mogę poznać jego stosunek do mnie. A w niedzielę rankiem już się objawił. Różaniec modlitwą Jana Pawła II Jezus umarł w piątek wieczorem. że to ogrodnik. On wiedział. tak bardzo rozpacza. P owie: [A]by jednak przygnębionych uczniów nie dręczył zbyt długi smutek. Ileż radości jest w tym spotkaniu. tom IV. zrozpacz onych i jeszcze raz przemienia ich życie. nic nie złowili. Nad ranem Jezus stanął na brzegu. Potem Jezus ukazuje się swoim uczniom. że gdy On jej się ukazuje. i Piotr rzuca się przez nurty jeziora prosto w Jego ramiona. tak że skrócił czas trwania. i tak jest z Marią Magdaleną. Gdy ktoś w ymawia imię osoby ukochanej. Tak bardzo Go kocha. Myśląc. Po tym. łzami wyraża swą tęsknotę za Tym. prosi Go. http://www. chce chociaż zobaczyć i objąć Jego martwe ciało.bie i płacze. gdzie Go położył. któremu zawdzięcza wszystko. żeby z radością oznajmić uczniom: „Widziałam Pana!”. jak ktoś wymawia moje imię. którego umiłowała.pl/ . by jej powiedział. Maria Go nie rozpoznaje. Przekonana o Jego śmierci. która kiedyś przed laty obudziła ją do prawdziwego życia. Widzą się pierw81 64 Zob. któremu zawdzięcza życie. jak chwilę później Maria Magdalena biegnie szybko wąskimi uliczkami Jerozolimy. przedziwnie skrócił przepowiedzianą przez siebie trzydniową zwłokę (spoczywania w grobie): do pełnego drugiego dnia dorzucić koniec pierwszego i początek trzeciego. Tak bardzo kochał swoich uczniów i tęsknił za nimi. Wśród nich jest Szymon Piotr. On żyje. Przekracza to jej wyobraźnię do tego stopnia. jak bardzo pogrążeni w smutku i rozpaczy po Jego śmierci. że nie bierze w ogóle możliwości spotkania żywego Jezusa pod uwagę.dominikanie. 225. Widziałam Pana. Maria poznaje Pana po tonie głosu. Przepiękna jest ta scena w ogrodzie. Możemy sobie wyobrazić. Stojąc przy grobie. Dopiero gdy zarzucili na Jego słowo sieć. s. „Karmię was tym. że trzy dni zostały w ten oto sposób skrócone. a oni Go nie poznali. cyt. w jak przedziwny sposób Pan skrócił czas oczekiwania uczniów. Dopiero gdy Jezus zawoła do niej: „Mario!” – ona Go rozpozna. jak są słabi i bezradni.rozaniec. Wzruszające jest spotkanie Jezusa Zmartwychwstałego z Piotrem. On mnie nadal kocha. który mógł zabrać ciało Jezusa. że to jest Pan. Całą sobotę leżał w grobie. Przychodzi do przerażonych. Skoro nie może Go zobaczyć żywego. Okrzyk: „Rabbuni” to jej wyznanie. rozpoznają. tylko ludzi. dz. Jego miłość trwa na zawsze. że nie będzie już łowił ryb. Jak wielka musiała być jej radość. a ona napełniła się rybami.

szy raz od chwili, gdy ich oczy spotkały się na dziedzińcu arcykapłana. Ale Piotr – zdrajca nie ma najmniejszej wątpliwości, że jego miejsce jest w ramionach Jezusa. Wie, że miłość Pana jest tak wielka, iż On nie może mu nie przebaczyć. A później, gdy już spożyli wspólny posiłek przy ognisku, Pan trzykrotnie zapyta Piotra o miłość. Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Kardynał Carlo Martini zwróci uwagę, że Jezus w swoim pytaniu posłużył się greckim czasownikiem agapao, który oznacza miłość poświęcającą się. Piotr natomiast w odpowiedzi używa słowa fileo, które oznacza miłość przyjacielską. Na pytanie Jezusa o miłość, Piotr odpowiada, jakby do końca nie zrozumiał: tak, jestem Tw oim przyjacielem. Jezus pyta po raz drugi, lecz Piotr odpowiada podobnie. Pan Jezus pragnie od Piotra miłości tak wielkiej, że poświęcającej się do końca, ale być może Apostoła nie stać jeszcze na taką miłość, jakiej oczekuje Jezus. i wtedy Pan przystaje na odpowiedź Piotra. Za trzecim pytaniem używa tego słowa, które z aproponował Szymon. Czy jesteś moim przyjacielem? Zupełnie tak, jakby zgodził się na tę jego kulawą, kruchą miłość. Piotrze, kochaj Mnie tak jak potrafisz, ki edyś, z czasem Ja przemienię tę twoją miłość w tak wielką, że pokochasz Mnie ponad wszystko, że nie będziesz się bał oddać za Mnie swego życia82. Piotr nie może odpowiedzieć inaczej: Panie, Ty wszystko wiesz.... Panie, Ty znasz moją słabość i moją zdradę, Ty wiesz, że pozostawiony sam sobie mogę się tylko mylić i popadać z błędu w błąd, Ty znasz moje lęki i zamęt, jaki jest we mnie, ale znasz także, Panie, mój żal i moje łzy, i wiesz, że Cię kocham... Niech rozważanie tej tajemnicy różańca będzie naszą odpowiedzią na pytanie Pana o miłość.

2. Wniebowstąpienie
[Jezus rzekł do Jedenastu]: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły (Mk 16,15-20). [Jezus] po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: „Słyszeliście o niej ode Mnie – mówił – Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?” Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec
82

Zob. Carlo Maria Martini, Ludu mój, wyjdź z Egiptu, Wydawnictwo WAM, Kraków 1989, s. 94.

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Różaniec modlitwą Jana Pawła II 65

ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy jeszcze wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. i rzekli: „ Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba” (Dz 1,3-11 ).


Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus przez czterdzieści dni ukazywał się swoim wystraszonym po Jego śmierci uczniom. Bardzo chciał, aby uwierzyli, że On żyje. Apostołowie widzą pusty grób i spotykają się z żyjącym Chrystusem, którego śmierć w Wielki Piątek stwierdzili. Wszystko to przekracza ich pojęcia. Spotykają tego samego Człowieka, którego znali, i jednocześnie stwierdzają, że istnieje On w zupełnie inny sposób niż przed śmiercią. Jego ciało jest materialne, ale jedn ocześnie przebóstwione, uwielbione. A Pan podczas tych wszystkich spotkań p ozwala im się dotknąć, je z nimi i pije. Przede wszystkim zaś poucza ich o królestwie Bożym. Oni jednak nie do końca rozumieją swojego Mistrza, bo wciąż zadają pytanie, kiedy przywróci królestwo Izraela. Tak jakby wciąż widzieli siebie w roli ministrów nowego królestwa na wzór tego świata. Wciąż nie potrafią zrozumieć, że Królestwo Jezusa nie jest z tego świata (J 18,36). Być może znowu przyzwyczaili się do Jego obecności – podobnej jak kiedyś, choć jakże innej. i w takim momencie nadchodzi dzień rozstania. Jezus zabiera ich wysoko, na Górę Oliwną. Tam do tych słabych, niewiele rozumiejących uczniów mówi, żeby szli na cały świat i głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jezus wie, do kogo mówi. Dlatego obiecuje im swego Ducha, który ich przemieni, umocni, uzdolni do gł oszenia Jego Ewangelii. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca ( J 16,28) – te słowa, które Jezus wypowiedział w czasie Ostatniej Wieczerzy spełniają się czterdzieści dni po zmartwychwstaniu. Możemy je odczytać w kontekście tego wszystkiego, co Pan Jezus powiedział wtedy swoim uczniom. Tę ostatnią rozmowę przed męką i śmiercią Mistrza zapisał św. Jan w swojej Ewangelii (zob. J 13–17). To przedziwny zapis, w którym Pan przekazał tak wiele swoim uczniom, zarówno ówczesnym, jak i późniejszym. Wiele prawd zasadniczych, a przy tym najprostszych, powiedzianych w atmosferze szczególnej miłości i otwartości wobec Ojca i uczniów. Pożegnanie tak aktualne w przeddzień męki i śmierci. 66 Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie ... bo idę do Ojca (J 16,16.17). i prośba Filipa: Panie, pokaż nam Ojca (J 14,8). Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi tak-

Różaniec modlitwą Jana Pawła II

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

że i Ojca ( J 14,8-9 ). To słowa Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku, gdy Apostołowie mieli przed sobą perspektywę widzenia Go – najpierw tak strasznie poniżonym, wyniszczonym, ukrzyżowanym, a potem – zmartwychwstałym, uwielbionym już tu na ziemi w swoim zrodzonym ciele. Kto widzi Jezusa Chrystusa, ten widzi także i Ojca. Kościół, my wszyscy żyjemy tym widzeniem, które nam Pan Jezus zostawił. To widzenie wyraża się w Ewangelii, w modlitwie, w ofierze. Ono przenika całą świadomość Kościoła, jest jego misją, jego radością wśród trudów, jego wiarą, nadzieją i miłością. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? i we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem ( J 14,1-3 ). Niepojęta jest miłość Chrystusa. Jej wyrazem są także te słowa – Jezus idzie do Ojca, żeby przygotować nam miejsce w swoim domu, w domu Ojca. Prawdziwa miłość zawsze zmierza do tego, żeby otworzyć własny dom i udostępnić go kochanej osobie. Jeśli kogoś kocham, to wprowadzam go do sw ojego domu – do mojego bardzo osobistego świata, w którym jestem sobą i czuję się bezpiecznie. Otwierając mój dom, pragnę, aby kochana przeze mnie osoba czuła się w nim bezpiecznie i by nie spotkała jej żadna krzywda. W moim domu może być sobą, może odpocząć po trudach zmagania z twardą rzeczywistością. Mój dom staje się jej domem. Posiadanie domu jest warunkiem miłości. Nie można prawdziwie kochać, nie mając gdzie wprowadzić osoby kochanej. i nie chodzi tu o dom budowany z cegły czy pustaków, ale o dom naszego otwartego dla innych serca83. i taki jest dom Ojca. Dla każdego jest w nim przygotowane miejsce. Jezus przyjdzie kiedyś po nas i zabierze nas do Ojca. Tam będzie już tylko miłość. Tam będzie wieczna radość. Skończą się łzy, cierpienia, choroby, samo tność, bolesne rozstania. Już na zawsze będziemy z naszym Panem. Na zawsze blisko naszego Ojca. Bo Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują ( i Kor 2,9 ). Nadszedł czas rozstania Jezusa z uczniami. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was ( J 16,7 ). Jezus wypełnił swoją misję na ziemi. Błogosławi swoich uczniów i unosi się w górę. Uczniowie stoją, wpatrując się w niebo. Wiedzą, że to odejście jest inne, że teraz zobaczą Go dopiero wtedy, gdy sami zakończą swoją misję. Tęsknota za Mistrzem, który odszedł do domu Ojca, będzie im już odtąd zawsze towarzyszyć i będzie ich prowadzić. Prośmy w tej dziesiątce różańca o taką właśnie tęsknotę, o pragnienie nieba.

83

Zob. Ks. Edward Staniek, Ewangelia dziś, Rok A, Oficyna Wydawnicza BARBARA, Kraków 1992, s. 96– 97.

http://www.rozaniec.dominikanie.pl/

Różaniec modlitwą Jana Pawła II 67

pl/ . i z braćmi Jego (Dz 1. tak jak im Duch pozwalał mówić. Judei oraz Kapadocji. i będą prorokować synowie wasi i córki wasze. syn Alfeusza. 68 Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli. Frygii oraz Pamfilii. ujrzawszy Pana. Wtedy wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną. bo każdy słyszał. „Upili się młodym winem” – drwili inni. którzy przemawiają. Filip i Tomasz.3. która jest blisko Jeruzalem. są im odpuszczone. „Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie. znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. zbiegli się tłumnie i zdumieli. przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów! Ci ludzie nie są pijani. nie są Galilejczykami?” – mówili pełni zdumienia i podziwu. Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”. w odległości drogi szabatowej. młodzieńcy wasi widzenia mieć będą. które leżą blisko Cyreny. Nagle dał się słyszeć z nieba szum.dominikanie. tak i Ja was posyłam”. są im zatrzymane” (J 20. „Czyż ci wszyscy. Egiptu i tych części Libii. i na każdym z nich spoczął jeden. przyszedł Jezus. w którym przebywali. co powiedział prorok Joel: W ostatnich dniach – mówi Bóg – wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało. jakby uderzenie gwałtownego wichru. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „ Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy. Zesłanie Ducha Świętego Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał. I sprawię dziwy na górze – na niebie. Kiedy więc powstał ów szum. ale spełnia się właśnie to. weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan. Żydzi oraz prozelici. brat Jakuba. i Szymon Gorliwy. stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!” A to powiedziawszy. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. tam gdzie przebywali uczniowie. i przybysze z Rzymu. Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego. Uradowali się zatem uczniowie. Matką Jezusa. z Maryją. Przybywszy tam. które się rozdzielały. Ukazały się im też jakby języki ognia. i Jakub. Jakub. jak tamci przemawiali w jego własnym języku. a starcy – sny. jak przypuszczacie. i mieszkańcy Mezopotamii. i Juda. Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: „Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem. i będą prorokowali. i napełnił cały dom. Pontu i Azji. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami. co myśleć: „Co to ma znaczyć?” – mówili jeden do drugiego. pokazał im ręce i bok. i zaczęli mówić obcymi językami.19-22). i Elamici. i Andrzej. a którym zatrzymacie.12-14). Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy. choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. bo jest dopiero trzecia godzina dnia.rozaniec. Bartłomiej i Mateusz.

Przynoszono wtedy do świątyni chleby kwaszone z nowego zboża. zgromadzili się razem w sali na górze. i kłęby dymu. Wielbili Boga. Brat Efraim. Każdy. Ten zaś. Drugim świętem była Pięćdziesiątnica – Święto Tygodni. jak trzeba. 350–376 ). Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni.26-27). a cały lud odnosił się do nich życzliwie. a Zielone Świątki ze Święta Tygodni84. wielki i wspaniały. cyt. na obiecanego przez Jezusa Ducha Świętego. którzy dostępowali zbawienia (Dz 2. sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach. Przypadało ono w siedem tygodni po święcie Paschy. którzy uwierzyli. których nie można wyrazić słowami. zanim nadejdzie dzień Pański. Pięćdziesiąt dni po śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa wszyscy Apostołowie.i znaki na dole – na ziemi. Ci wszyscy.1-21 ). Była to Pascha.dominikanie. będzie zbawiony (Dz 2.42-47). który przenika serca. wie. przebywali razem i wszystko mieli wspólne. których prowadzi Duch Boży. gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. oprócz Judasza.  W czasach Jezusa obchodzono w Jerozolimie dorocznie trzy wielkie święta. spożywali posiłek w radości i prostocie serca. gdzie Jezus spożywał wraz z nimi Ostatnią Wieczerzę. . a łamiąc chleb po domach. Matką Jezusa. Święto to przypominało ró wnież zawarcie przymierza między Bogiem i ludem izraelskim na górze Synaj. dzięki któremu 84 Zob. jako podziękowanie za plony oliwy i wina. są synami Bożymi. Oczekiwali na moc z wysoka. a księżyc w krew. ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów. w którym możemy wołać: „Abba. Nie było to bierne oczekiwanie. zna zamiar Ducha. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego. którą świętowano w pierwszą wiosenną pełnię księżyca i którą połączono ze świętem Przaśników. w łamaniu chleba i w modlitwach. Modlitwa jest więc jedynym środkiem. (…) Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. połączone z pielgrzymką do świątyni. Krew i ogień. jako podziękowanie Bogu za pomyślne zbiory. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli. razem z niewiastami i Maryją. dz. Pan zaś przymnażał im codziennie tych. kto wzywać będzie imienia Pańskiego. słońce zamieni się w ciemności. by się znowu pogrążyć w bojaźni.14-15). Trzecim świętem było Święto Namiotów. s.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 69 Albowiem wszyscy ci. http://www. że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą (Rz 8.. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Ojcze!” (Rz 8..rozaniec. lecz przepełnione modlitwą. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak. Chrześcijańska Wielkanoc wyrosła z Paschy. Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie.

możemy otrzymać Ducha Świętego. twardy i niezachwiany. Znaki te znane były w Starym Testamencie – towarzyszyły objawianiu się Boga85. a nie niszczenia. Dała ona początek zawołaniu: „Przyjdź. Pan Jezus sam obiecywał. umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom. którzy Go proszą (Łk 11. to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym.16). a teraz. Rdz 11. że będzie prosił Ojca. Wj 3. a innego Parakleta da wam (J 14. jakie stanowi ich mowa. tę zdolność Duch Święty jej przywrócił. zostali oni napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami. Wśród przybyszy znajdowali się Żydzi i prozelici. Uwalnia On z więzów język. który z obawy przed służącą zaparł się swego Mistrza. A mówi z taką mocą do zgromadzonych. mocny. Wystąpienie Piotra ma na celu wyjaśnić całe to wyd arzenie. Ogniste języki zstąpiły na Apostołów. przyciągnięci pochodzącym z nieba ognistym znakiem. członkowie pierwszej gminy chrześcijańskiej. co daje możliwość porozumienia się ludzi między sobą i stanowi przeciwieństwo wieży Babel (por. To już nie jest ten słaby i tchórzliwy Piotr. Znaki towarzyszące zesłaniu Ducha Świętego wywołały zarówno zdumienie. tak jak im Duch pozwalał mówić. otwiera ludzkie serca i czyni je zdolnymi do przekroczenia granic. Sam Jezus połączył dar Ducha Świętego z modlitwą: Jeśli więc wy. Pycha uczyniła ludzi niezdolnymi do rozumienia siebie nawzajem. http://www. Jak co roku. tzn.13). 14. zaczynają głosić Dobrą Nowinę o Jezusie. że około trzech tysięcy z nich nawróciło się i poprosiło o chrzest. Duch Święty. Każdy ze słuchaczy słyszy ich przemawiających w jego własnym języku i wszystko rozumie. Modlitwa zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów z Maryją jest pierwszą wielką modlitwą Kościoła. ale prawdziwy Piotr-Skała: odważny. Apostoł wychodzi z Wieczernika i przemawia donośnym głosem (Dz 2.rozaniec. do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy przybyło wielu pielgrz ymów.14) do zgromadzonych kobiet i mężczyzn. Zgromadzili się oni bardzo licznie przed Wieczernikiem.2. choć źli jesteście. i wtedy wsparci mocą Ducha Świętego mężczyźni i kobiety. a także do prawdziwego rozumienia siebie samych. Tutaj występuje on jako dar zupełnie niespodziewany: Apostołowie mówią różnymi językami. utraciła zdolność por ozumiewania się. poganie sympatyzujący z religią żydowską. które trwa w Kościele nieprzerwanie do dzisiaj.dominikanie. O darze języków często jest mowa w czasach apostolskich. 1 Krl 18.pl/ . Kolonie żydowskie istniały w tym okresie we wszystkich niemal znaczniejszych miastach ówczesnego grecko-żydowskiego świata. jak też różną ich interpretację. pozwalając mu wypowiadać słowa.Są też z Piotrem 85 70 Różaniec modlitwą Jana Pawła II Zob. Ludzkość budując wieżę Babel.20.1-9). I ta modlitwa zostaje wysłuchana. który jest Duchem Miłości.. Na zgromadzonych w Wieczerniku zstępuje Duch Święty pod postacią gwałtownego wichru i ognistych języków. w święto Pięćdziesiątnicy.28. Wypełnia się obietnica. Duchu Święty”. które mają moc budowania.24.

z której zapłonie wielki ogień na całej ziemi.. piękna ma. oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu. Na ziemi widać już kwiaty. nadszedł czas przycinania drzew. teraz umocniony i napełniony Jego Duchem. oblubienico.24).. Niechaj Duch Święty oświeca nas.46-49). 4. chcę. których Mi dałeś. moim Zbawcy. Swoje wypełnienie znajdzie dopiero przy końcu czasów. Miły mój odzywa się i mówi do mnie: „Powstań. deszcz ustał i przeszedł. Każdy z uczniów Jezusa na swoją miarę zostaje obdarzony potrzebnymi do tej misji darami. Z owej niewielkiej gromadki świadków zmartwychwstania Duch Święty czyni iskrę zapalną. gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.) Z Libanu przyjdź. piękna ma. przyjaciółko ma. http://www. i pójdź! Bo oto minęła już zima. siostro ma.. Tajemnica zesłania Ducha Świętego jest tajemnicą najbardziej aktualną. z gór lampartów. Powstań. żeby płonąć aż do dzisiaj. którą Mi dałeś. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. byli ze Mną tam. Ojcze. Oczarowałaś me serce. dla każdego z jego członków. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.” (Łk 1.rozaniec. Pięć dziesiątnica nie została zamknięta. przyjaciółko ma. Trwa ona i zakończy się dopiero wraz z powtórnym przyjściem Pana. umacnia i pociesza. który narodził się z przebitego boku Chrystusa na Golgocie.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 71 . gdzie Ja jestem. i głos synogarlicy już słychać w naszej krainie. bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata (J 17.pozostali Apostołowie. Figowiec wydał zawiązki owoców i winne krzewy kwitnące już pachną. i pójdź! (. staje wobec ludzi wszystkich narodów zebranych licznie w Jerozolimie i odważnie głosi Ewangelię. aby także ci. z Libanu przyjdź i przybliż się! Zstąp ze szczytu Amany. oblubienico.dominikanie.. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny Wtedy rzekła Maryja: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu. Prośmy o moc Ducha Świętego dla całego Kościoła. Kościół. z wierzchołka Seniru i Hermonu. aby widzieli chwałę moją. z jaskiń lwów.

Wydawnictwo M. Wolfganga Beinerta. Są to teksty Ewangelii mówiące o pełni łaski. realizuje się w pełni dopiero w tryumfie zmartwychwstania. M aryja zawsze Dziewica. który przecież prawdziwie umarł na krzyżu.jednym paciorkiem twych naszyjników. Dogmat ten brzmi: „Orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga. Mariologia – Maryja.28). Pius XII stwierdza. s. 4. lecz zwraca uwagę na to. Chrystus podjął śmierć jedynie ze względu na Odkupienie.dominikanie. podkreślając.pl/ . 167–193. oraz o Jej udziale w odkupieńczym cierpieniu Chrystusa (słowa Symeona i wzmianka o obecności Maryi pod krzyżem). czy Maryja przed ciel esnym wniebowzięciem umarła. Treść dogmatu nie określa.. Jej zadanie było już 86 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 72 Pius XII. ukazany w Apokalipsie (Ap 12.15). po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej 86. że nauka o wniebowzięciu „oparta jest na Piśmie Świętym”. Protoewangelii (Rdz 3. Spotykamy Ją razem z nimi podczas modlitwy w Wieczerniku. Zwolennicy tezy o śmierci Maryi powołują się na Jej podobieństwo do Chrystusa. którzy bronią opinii. w: Podręcznik teologii dogmatycznej. czego Maryja nie musiała czynić87. Matka Chrystusa. że jest w nim „zawarta”. Kraków 1999.1). Poznań 1997.rozaniec. Jak piękna jest miłość twoja. Natomiast ci. pod red. że ta sama nieprzyjaźń. jak i zwycięstwo nad szatanem. oblubienico. Wojciecha. siostro ma.  W uroczystość Wszystkich Świętych 1950 roku papież Pius XII ogłosił jako dogmat wiary Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa Maryja pozostaje blisko uczniów swojego Syna. jaką Maryja została obdarzona (Łk 1. Księgarnia św. czy też nie. jaka dzieli węża i zwycięskie potomstwo. 278. 87 Więcej na ten temat: Franz Courth. Konstytucja apostolska Munificentissimus Deus. a także obraz Niewiasty obleczonej w słońce. Papież nie mówi. którzy się na nie w ciągu wieków powoływali. Ze Starego Testamentu papież uwzględnia tekst tzw. Papież pomija dyskutowaną przez teologów kwestię. jak rozumieli je Ojcowie Kościoła i przedstawiciele tradycji teologicznej. Wszyscy są zagubieni i zalęknieni. Podając podstawy ogłoszonego dogmatu. podkreślają. jakie było samo „zakończenie ziemskiego życia” M aryi. w: Breviarium fidei.10-13. a więc i konieczności umierania. http://www. Peter Neuner.8-10). (Pnp 2. że Matka Boża została zachowana od śmierci. iż łaska Niepokalanego Poczęcia wyłączyła Ją spod prawa grzechu. Zarówno zaś łączność z Chrystusem Odkupicielem. istnieje również między wężem i Niewiastą. Na Golgocie Pan Jezus ustanowił Maryję matką swego umiłowanego ucznia Jana i matką całego rodzącego się Kościoła. Na teksty biblijne powołuje się nie bezpośrednio. s.. Maryja jest z nimi i ich wspiera Gdy uczniów napełnił Duch Święty.

niebo moje spędzać będę na ziemi aż do końca świata. może odtąd być z nami bliżej niż kiedykolwiek. Kochał przecież Maryję najbardziej ze wszystkich istot stworzonych. Chciał. Nasze wyobrażenia o odległym niebie są błędne. Tak. 471. Widział Jej ból i samotność. Syn zabrał Ją do nieba. i tęsknotę Matki po Jego wniebowstąpieniu. Kiedy zamieszkała u Jana. wstawia się za nami. aby niebem moim było czynić dobrze na ziemi”89. http://www. wstawia się nieustannie za nami.rozaniec. Któż bardziej od Maryi mógłby uczynić swoimi słowa św. choć później pokazywała się wielu przez wszystkie stulecia. 5. Nie mógł pozwolić. Nikt nie był naocznym świadkiem Jej zaśnięcia. Będąc w niebie. Gdy jednak została wzięta do nieba.. zniknęły wszelkie ograniczenia.wypełnione. nie mogła równocześnie towarzyszyć innym Apostołom. z którego On sam wziął swoje człowieczeństwo. Wniebowzięcie było konsekwencją Jej całkowitego oddania się Bogu. Odkrywamy. była związana z miejscem i czasem. by ciało. gdy zmarł święty Józef. czyni dobro na ziemi. Maryja przez swoje wniebowzięcie nie opuściła nas. Maryja będąc w niebie. ale to nie znaczy. Dlatego i Ja przekazuję wam królestwo. Maryja została wzięta do nieba. Nikt nie widział. chcę. Nie wiemy. widząc Jej cierp ienie w ciągu całego życia. tom II. jak ja Go miłuję. Tęskniła za swoim Synem i bardzo pragnęła już zawsze być blisko Niego. Jeżeli moje pragnienia się spełnią. Pisma. s. uległo rozkładowi. gdziekolwiek jesteśmy i dokądkolwiek idziemy. że przebywa w jakiejś niedosiężnej krainie. że moje posłannictwo wnet się rozpocznie. dz. Wiemy tylko jedno. którego nie potr afimy ogarnąć naszymi ziemskimi zmysłami. Potem wielki znak ukazał się na niebie: 88 Wilfrid Stinissen OCD. Sam bardzo cierpiał. czy też nie.. 88–90. lecz zbliżyło Ją do nas. a cała Jej istota została uwielbiona. by Jego Święta Matka miała doświadczyć konsekwencji grzechu. Teresa od Dzieciątka Jezus. Niebo nie oznacza miejsca gdzieś poza granicami wszechświata. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi Wyście wytrwali przy Mnie w moich przeciwnościach..28-29). Widział ogrom Jej cierpienia na Golgocie. Dziękujmy Jej za to w tej tajemnicy różańca świętego.dominikanie. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. Kraków 1971. że gdy wypełniła swoją misję na ziemi. jak Mnie przekazał je mój Ojciec (Łk. Nie mógł pozwolić na to. jak z duszą i ciałem została zabrana przez swojego Syna do Nieba. Dzięki wniebowzięciu jest Ona pośrodku naszego życia. ale wymiar. Teresy z Lisieux: „Czuję.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 73 . 89 Św. cyt. 22. Może teraz być blisko każdego z nas. wskazywania mej m aleńkiej drogi. s. że Jej wniebowzięcie nie zabrało Jej gdzieś daleko. posłannictwo pociągania dusz do kochania Boga tak. Teresa od Dzieciątka Jezus odkryła i uczyniła swoim posłannictwo Maryi. czy Maryja doświadczyła śmierci jak Syn. Żyjąc w śmiertelnym ciele. lecz przeciwnie. żeby już zawsze byli blisko siebie. gdy wzywamy Jej orędownictwa88. kiedy głosili Ewangelię.. a On opuścił rodzinny dom w Nazarecie i zaczął nauczać.

że został strącony na ziemię. A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie. Różaniec modlitwą Jana Pawła II http://www. niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu – bo zstąpił do was diabeł. i księżyc pod jej stopami. pożreć jej Dziecię. gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. cierpiąc bóle i męki rodzenia.74 Niewiasta obleczona w słońce. pałając wielkim gniewem. został strącony na ziemię. mający siedem głów i dziesięć rogów – a na głowach jego siedem diademów. ale nie przemógł. I został strącony wielki Smok. która porodziła Mężczyznę. potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca. zwodzący całą zamieszkałą ziemię.dominikanie. I porodziła Syna – Mężczyznę. i nie umiłowali dusz swych – aż do śmierci. I nastąpiła walka w niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem.pl/ . I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie. który się zwie diabeł i szatan. A Niewiasta zbiegła na pustynię. co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. Wąż starodawny. a z nim strąceni zostali jego aniołowie. ażeby skoro porodzi. Dlatego radujcie się. I zostało uniesione jej Dziecię do Boga i do Jego tronu. a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. I stanął Smok przed mającą rodzić Niewiastą. A jest brzemienna. A ogon jego zmiata trzecią część gwiazd nieba: i rzucił je na ziemię. i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. A kiedy ujrzał Smok. bo oskarżyciel braci naszych został strącony. że mało ma czasu”.rozaniec. I woła. aby ją tam żywiono przez tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni. I inny znak się ukazał na niebie: Oto wielki Smok barwy ognia. który wszystkie narody będzie pasał rózgą żelazną. świadom. począł ścigać Niewiastę. I dano Niewieście dwa skrzydła orła wielkiego. ten.

” 90. groźna jak zbrojne oddziały? (Pnp 6. Korona z gwiazd to hołdy czci i uwielbienia.  Tajemnica ukoronowania Matki Bożej na Królową nieba i ziemi jest uzupełnieniem tajemnicy Jej wniebowzięcia. żeby ją rzeka uniosła.10). Kościół obchodzi ustanowione w 1955 roku przez Piusa XII wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 22 sierpnia. oddawane Jej przez wszystkich aniołów. gdzie jest żywiona przez czas i czasy. i pochłonęła rzekę. Apokalipsa św. Jana ukazuje nam Niewiastę obleczoną w słońce. Cieszy się życiem i chwałą nieśmiertelną i już zawsze uczestniczyć będzie w chwale swego Syna i w chwale całego Kościoła.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II . podległe rozkładowi i śmierci. którą Smok ze swej gardzieli wypuścił.rozaniec. Ucieczką i Pocieszycielką. Maryja jest Jego najpiękniejszym i najdoskonalszym 75 90 Konstytucja dogmatyczna o Kościele nr 59. którego jest Matką. I rozgniewał się Smok na Niewiastę. z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej i wywyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego. Tajemnica ta bliska jest chrześcijańskiej tradycji artystycznej. deklaracje. że dała im Zbawiciela. że była dla nich Pośredniczką.. ludzi i wszelkie stworzenie. w której Kościół zawsze rozpoznawał Maryję. zmienny. co ziemskie. i połowę czasu. zmienne. iż „Niepokalana Dziewica. 247–248. Od początku przygotował Ją całkowicie dla siebie. http://www. bo dzieci nie mogą się nie chlubić swoją Matką.dominikanie. Sobór Watykański II potwierdził z mocą. który przeminie.. Jezus chciał mieć swoją Matkę z duszą i ciałem w niebie. z dala od Węża. i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa. dopełniwszy biegu życia ziemskiego. dekrety. bo nie ma światła sam z siebie. Króla wszechświata. która od dawna w lunetach portali katedr ukazuje Maryję koronowaną przez Ojca i Syna. z tymi. Słońcem opromieniającym Ją jest chwała Boga w niebie. Wydawnictwo Pallottinum1967. Wszyscy zbawieni uczestniczyć kiedyś będą w chwale Jezusa Chrystusa. zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej. jaśniejąca jak słońce.1-17). Maryja unosi się ponad to. ale i w chwale Maryi. konstytucje. Kimże jest ta. co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa (Ap 12. która świeci z wysoka jak zorza. Wszyscy składać będą Jej hołd i dziękczynienie za to. Maryję uwielbiać będzie cały wszechświat. A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę. Księżyc u Jej stóp symbolizuje świat d oczesny.by na pustynię leciała na swoje miejsce. s. w: Sobór Watykański II. piękna jak księżyc. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel.

dzięki wizji uszczęśliwiającej. nie będę pozbawiony nadziei. kresem moich wzdychań. zna całą naszą historię. i prośmy Ją. 201. jesteś jedyną mą od Boga pociechą. lecz niech się stanę jej uczestnikiem. Bernarda. Wydawnictwo Michalineum. Najczystsza Pani. Starajmy się jak najczęściej uciekać do wstawiennictwa Maryi. Jej oczy są pełne miłosierdzia i współczucia. Boża Matko miłosierdzia! Racz sprawić. a Jej miłość bardziej indywidualną92. Wydawnictwo Księży Marianów. Jest prawdziwą Królową nieba i ziemi. którzy proszą Ją o opiekę: nigdy nie słyszano.stworzeniem. światłem dla ślepych. czule pochyla się nad każdym z nas. Ona jest pociechą dla smutnych. ale zbiorowo. Zwracajmy się do Ucieczki grzeszników. Maryja otrzymuje pełną władze strzeżenia nas wszystkich i każdego z osobna swym matczynym spojrzeniem. boską rosą na gorejący żar mej duszy. 93 Modlitwa św. „Dzięki Ci. Sam Bóg obdarował Ją prawdziwie królewską władzą. w: Trwali na modlitwie z Maryją. Panie. W chwili zwiastowania i na Kalwarii Maryja poczęła i zrodziła niejako nas wszystkich. To Ona otrzymuje pełen udział w królowaniu Syna nad wszelkim stworzeniem. Warszawa 1984. uczynił Ją godną i zdolną do jej sprawowania. nadzieją zbawienia. lekarstwem dla mych nieuleczalnych ran. abyś opuściła tego. nachyliwszy się nad mymi łzami. Pani. http://www. przewodniczką w drodze. czyni Jej obecność intensywniejszą. ukojeniem łez moich. nadziejo moja i siło moja! Daj mi zażywać niewypowiedzianych darów Twego Syna w niebieskim mieszkaniu! Jako Matka Najwyższego masz bowiem – wiem o tym – wolę. tak jak oczy Jej Syna. co nie ma końca! Tak. Twej pomocy przyzywa.pl/ . a wizja uszczęśliwiająca nie odwraca Jej od nas. Leon-Joseph Suenens. która wszystko może. szatą okrywającą moją nagość.rozaniec. 92 Kard. Niech więc. Kim jest Ona? Synteza mariologii. Boża Oblubienico! 91 Różaniec modlitwą Jana Pawła II 76 Jan Paweł II. Maryja nie odrywając wzroku od Boga. gdzie nie brak niczego w królestwie. tak moja ucieczko. Stąd moja śmiałość. siłą dla słabych. mocą w słabości. Jest Jego Oblubienicą i Matką. składamy za to. odwróceniem nieszczęść. aby zawsze ukazywała nam Jezusa. życie i pomocy moja. z imienia i nazwiska. rozwiązaniem węzłów. Maryja Królowa zasiada na królewskim tronie. bogactwem dla mojej nędzy. Weronika Jasnowska. bym mógł się cieszyć ową niewypowiedzianą radością i wiecznymi rozkoszami. Rzym 1 V 1979. które On odkupił. Całkowicie zanurzona w Bogu. którego najbardziej potrzebujemy. s. s. Warszawa 1988. Ciebie o przyczynę prosi93. która jest Królową”91. uzdrowieniem dla chorych. zna najdrobniejsze nasze potrzeby. lecz wprost przeciwnie. 89. wysłuchaniem próśb moich! Zlituj się nade mną. ale ani przez chwilę nie przestaje być naszą Matką. kto się do Ciebie ucieka. Teraz w niebie Jej działanie ma charakter bardziej indywidualny. która jest Matką. zna nas indywidualnie. obrono i chlubo. O Pani. zebrała i oprac. Właśnie teraz Jej macierzyństwo nabiera nowej skuteczności. spływającymi kroplami na moje wysychające serce. że mamy Królową. najjaśniejszą pochodnią mej duszy zaciemnionej.dominikanie. ulżeniem bólów. Nigdy nie odmawia pomocy tym. że mamy Matkę. śledzi każdy nasz krok. Królowej nieba i ziemi.

Pana naszego Jezusa Chrystusa. któremu wszelka cześć i uwielbienie z odwiecznym Ojcem i ożywczym Duchem teraz i zawsze. 377. w: „Karmię was tym. 94 Św.Ty bowiem zrodziłaś nadzieję wszystkich.. http://www. dz.rozaniec. czym sam żyję”. cyt. prawdziwego Boga i Pana. German z Konstantynopola. s.dominikanie.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 77 . i na wieki wieków94.

Jezus – nauczyciel Zbawienia. Ewangelie synoptyczne. Wydawnictwo M. Bedouelle Guy. 15. Banaszek Andrzej. Marka. 5. 22. Reader`s Digest. 19. pod red. Jana L. 8. Wyd. Kazania. 20. w: Podręcznik teologii dogmatycznej. pod red. Jan Paweł II. Dominik. Różaniec modlitwą Jana Pawła II 9. Insegnamenti di Giovanni Paolo II. Ewangelie synoptyczne. Kraków 1997.. 2001 –2002. Poznań 1986. Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”. praca zbior. Wydawnictwo M. Jezus Żyd praktykujący. Grun Anselm. Ilustrowany przewodnik po Biblii. Kraków 2002. Księgarnia św. Warszawa 1999. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. Paula J. Peter Neuner. Wojciecha. 13. Wydawnictwo Znak. Rzym 1978. praca zbior. Grun Anselm. 17. Droga krzyżowa. Kraków 2002. Waldemara Chrostowskiego. Banaszek Andrzej. Achtemeiera. pod red. Grun Anselm. Kraków1994. 10. ks. Mateusza. Świat Książki. Wydawnictwo Salwator.Bibliografia 1. Wydawnictwo M. Mariologia – Maryja. Wydawnictwo Znak. Jan Paweł II. Ewangelia św. 78 http://www. Matka Chrystusa. praca zbior. 14. Antoniego. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu.rozaniec. Jana. Marka. ks. Encyklopedia biblijna. Jezus – wizerunek człowieka. Courth Franz. Jezus – brama do życia. 11. Kraków 2002. pod red. Warszawa-Struga 1985. Caffarel Henri. Poznań 1987. pod red. Łukasza.pl/ . 2. Kraków 2002. Brat Efraim. Łukasza. Ewangelia św. I. Rzym 1987. List Apostolski Rosarium Virginis Mariae. Wrocław 2002.dominikanie. 3. Encyklika Redemptoris Mater. Kraków. Ewangelia św. ks. 4. Cantalamessa Raniero. Warszawa 1996. Kraków 2003. Warszawa 1997. twą małżonkę. 12. ks. Warszawa 1996. Lectio divina. 21. W drodze. 6. Weź do siebie Maryję. Cantalamessa Raniero. Ewangelia św. Mistrz Eckhart. czyli łaska Słowa. Gargano Innocenzo. Wydawnictwo Znak. Wolfganga Beinerta.. Poznań 1997. 16. Blask ikon. Ewangelia św. Encyklopedia Biblii. Zarzućcie sieci. Wydawnictwo Znak. W drodze. 7. Wybrane zagadnienia z teologii Nowego Testamentu. Grun Anselm. Wydawnictwo M. Jezus – droga do wolności. Michalineum. tom 1–10. Kraków 2005. Kraków 1999. Wydawnictwo św. 18. Pata Alexandra. Kraków 2003. Wydawnictwo Homini. Ewangelia św. Śpiewaka. Bielawski Maciej. Breviarium fidei. Warszawa 2003.. 23. Wydawnictwo Księży Sercanów. Tajemnica Przemienienia.

Staniek Edward. Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy. wydanie V. Weronika Jasnowska. Katolicki komentarz biblijny. Lublin–Kraków 2002. Pisma. deklaracje. wybór i oprac. Poznań 1990.pl/ Różaniec modlitwą Jana Pawła II 79 . Wydawnictwo Pallottinum1967. wyd. 42. Kraków 1992. Mądrość różańca. czym sam żyję”. 28. Modlitwa z Maryją. 27. Stinissen Wilfrid OCD. Zaleska Katarzyna.. Warszawa 1994. św.rozaniec.dominikanie.. Liguori Alfons Maria de. pod red. Poznań 2001. Philippe Thomas. 34. konstytucje. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Warszawa 1984. Wrocław 1994. ks. . Wilson Jan. ks. Kraków 1998. kard. Ścieżkami roku liturgicznego. Suenens Leon-Joseph. bp. Wydawnictwo św. Raymonda E.. 43. 1983. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. W drodze. dekrety. W drodze. Warszawa 2003. seria Ojcowie żywi. 40. Różaniec. O naśladowaniu Chrystusa. Całun Turyński. W drodze. Rolanda E. tekstów ks. Leclerc Eloi. Oficyna Wydawnicza „Vocatio”. polskiego ks. Krzyża. Warszawa 2001. Wydawnictwo M. Marka Chmielewskiego. 29. Matką Jezusa. Lafrance Jean. Wydawnictwo Księży Marianów. Kraków 1998. Langkammer Hugolin OFM. Nowy Testament o męce i śmierci Jezusa. Wydawnictwo Pallottinum. 38. ks. Waldemar Chrostowski.. Marek Starowieyski. Kazania pasyjne. Kraków 1978–1982.24. 30. 31. Leksykon duchowości katolickiej. Kraków 2003. Powiedz im o Maryi. Passio Domini nostri Jesu Christi. Poznań 2004. Ewangelia dziś. Scherschel Rainer. Trwali na modlitwie z Maryją. Josepha A. 36. Pronzato Alessandro. Warszawa 1988. 26. Wydawnictwo Salezjańskie. Staniek Edward. Antoniego. 37. Teresa od Dzieciątka Jezus. Poznań 2002. Niewygodne ewangelie. 46. praca zbior. tom I–IV. 45. św. W drodze. 41. Wydawnictwo M. Kraków 1971. http://www. Fitzmyera SJ. Rok A. praca zbior. Oficyna Wydawnicza BARBARA. Kraków 2002. Medytacje pasyjne. Homo Dei. Martini Carlo Maria. Tomasz à Kempis. Browna SS. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. średniowieczna ikonografia różańcowa. 33. zebrała i oprac. pod red. Kapellari Egon. Kim jest Ona? Synteza mariologii. Wydawnictwo Karmelitów Bosych. wyjdź z Egiptu. Ukryte królestwo. 35. 44. Murphy’ego OCarm. red. Czas człowieka czasem Boga. tom II. na nowo opracowane i poprawione. 25. modlitwa Jezusowa Zachodu. Ludu mój. Wydawnictwo WAM. Poznań 1988. 32. Wydawnictwo św. Opole 1960. Kraków 1989. Modlitwa i obraz. Wydawnictwo M. „Karmię was tym. Wydawnictwo Michaelinum. Instytut Wydawniczy Pax. Sobór Watykański II. 39.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful