MIEDNOJE

MIEDNOJE
Ksiêga Cmentarna

Polskiego Cmentarza Wojennego

Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Warszawa 2005

Opracowa³ zespó³:

Grzegorza Jakubowskiego
Redakcja merytoryczna: Zuzanna Gajowniczek Bernadetta Gronek Korekta: Oficyna Wydawnicza RYTM Reprodukcja zdjêæ: W³odzimierz Dusiewicz Aleksander Za³êski Skanowanie i obróbka zdjêæ: Ma³gorzata Chruœliñska Zdzis³aw Sawicki

Zuzanna Gajowniczek Bernadetta Gronek Bernard Kayzer przy wspó³pracy Krystiana Bedyñskiego Wandy Chudzik pod kierunkiem

© Copyright by Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Warszawa 2005 ISBN 83-89474-06-9 Ksiêgê przygotowa³a do druku Oficyna Wydawnicza RYTM Nak³ad 1500 egzemplarzy Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych w £odzi

Spis treœci

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeñcy obozu w Ostaszkowie zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 roku w Kalininie, spoczywaj¹cy na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje tom 2 M (Józef Macczak–W³adys³aw Myœliwiec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N (Jan Nabia³ek–Stefan Nowosielski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O (Ignacy Fabian Antoni Oborski–Ludwik O¿óg). . . . . . . . . . . . . . P (Leon Pabich–Emil Pytlik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R (Piotr Rabiasz vel Rabiarz–Jan Micha³ Rzymek) . . . . . . . . . . . . . S (Franciszek Saar–Jan Szyszko). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Œ (Szczepan Œci¹¿ko–W³adys³aw Œwitalski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . T (Stefan Tabachowicz–Wasyl Tytyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U (W³adys³aw Uberman–Jerzy Uziêb³o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V (Stanis³aw Zygmunt Van der Coghen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W (Roman Wachowiak–Alojzy Wzientek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z (Jan Zabary³o–Kazimierz Zyngier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ (Antoni ¯abniak–Jakub ¯yzik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmarli w obozie w okresie X 1039–V 1940 (Edward Ani³ucki lub Oni³ucki–Wojciech Wi¿yn-Jastrzêbski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia selektywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII

523 607 634 653 739 782 916 927 955 962 963 1038 1071 1079 1085

Wykaz skrótów

A
adm. art. asp. aud. awans. AWF – – – – – – administracyjny artyleria aspirant audytor awansowany Akademia Wychowania Fizycznego

B
baon BKZ BMzaDS³. bryg. – – – – batalion Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi Br¹zowy Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê brygada

C
Centr. Lab. Centr. Szk. MS dla SW chor. CIWF ckm CSk³. San. CSS CWSan. CW¯and. CZak³. Zaop. San. – – – – – – – – – – Centralne Laboratorium Centralna Szko³a MS dla SW chor¹¿y Centralny Instytut Wychowania Fizycznego ciê¿ki karabin maszynowy Centralna Sk³adnica Sanitarna Centralna Szko³a Strzelañ Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Centrum Wyszkolenia ¯andarmerii Centralny Zak³ad Zaopatrzenia Sanitarnego

D
dal dca deleg. Dep. DOK DP DP Leg. DStrzel. Dtwo dyon dyw. – – – – – – – – – – – dywizjon artylerii lekkiej dowódca delegowany Departament Dowództwo Okrêgu Korpusu Dywizja Piechoty Dywizja Piechoty Legionów Dru¿yny Strzeleckie Dowództwo dywizjon dywizja

E
eksp. – ekspozytura

VII

etap.

– etapowy

G
gen. GISZ gosp. gran. GSzPWŒl. GŒl. GwGŒl. GwOPrzemyœla – – – – – – – – genera³ Generalny Inspektorat Si³ Zbrojnych gospodarczy graniczny, graniczna G³ówna Szko³a Policji Województwa Œl¹skiego Górny Œl¹sk Gwiazda Górnoœl¹ska Gwiazda Obrony Przemyœla

I
Insp. – Inspektorat, inspektor

K
kan. kanc. kand. kontr. KAOch. kaw. Kda KDowb. KFLit. Bia³. KG kier. KKan. KKOOP KLeg. kmdt Kmdt Pow. KN KnaŒl.WWiZ KNzM komis. Komis. komp. kontr. KOP KPOW kpr. kpt. Ks. KUL KW KWAO KWzGw. KZWLŒr. KZzaDz. K¯Pol. KIKPol. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – kanonier kancelaria, kancelaryjny kandydat kontraktowy Krzy¿ Armii Ochotniczej kawaleria Komenda Krzy¿ Dowborczyków Krzy¿ Frontu Litewsko Bia³oruskiego Komenda G³ówna kierownik Krzy¿ Kaniowski Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Krzy¿ Legionowy komendant Komendant Powiatu Krzy¿ Niepodleg³oœci Krzy¿ na Œl¹skiej Wstêdze Walecznoœci i Zas³ugi Krzy¿ Niepodleg³oœci z Mieczami komisarz Komisariat kompania kontraktowy Korpus Ochrony Pogranicza Krzy¿ POW kapral kapitan Ksiêstwo Katolicki Uniwersytet Lubelski Krzy¿ Walecznych Krzy¿ Walecznoœci Armii Ochotniczej gen. Ba³achowicza Krzy¿ Wo³yñski z Gwiazd¹ Krzy¿ Zas³ugi Wojsk Litwy Œrodkowej Krzy¿ Zas³ugi za Dzielnoœæ Krzy¿ ¯o³nierzy Polskich z Ameryki Krzy¿ I Korpusu Polskiego

VIII

M
m.p. MDzON MGPom. M J. Pi³sudski mjr MH mian. ML MMiejsk. MN MOdosob. MPODdoM. MPzaW MS MSW MSWojsk. MzaDS³. MzaRG – – – – – – – – – – – – – – – – – – miejsce postoju Medal Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci Medal Gryfa Pomorskiego Medal Józef Pi³sudski. 1920–1930. Geniuszem Wodza – Mêstwem ¯o³nierza – Wysi³kiem Narodu major Miecze Hallerowskie mianowany Milicja Ludowa Milicja Miejska Medal Niepodleg³oœci Miejsce Odosobnienia Medal Pami¹tkowy XV-lecia Odzyskania Dostêpu do Morza Medal Pami¹tkowy za Wojnê 1918–1921 Ministerstwo Sprawiedliwoœci Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych Ministerstwa Spraw Wojskowych Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê Medal za Ratowanie Gin¹cych

N
nacz. nadkomis. NSzF – naczelnik – nadkomisarz – Normalna Szko³a Fachowa dla Szeregowych PP

O
Oddz. Odzn. Odzn. V Dyw. Syb. ofic. Ogen. ogn. OH „Orlêta” OK Okr. Szef. Bud. Okrêg. OMSO OOP OPDzWiêŸ. OPWI OZ OZU OzaOŒl.Ciesz. OZG – – – – – – – – – – – – – – – – – – Oddzia³ Odznaczony Odnaka V Dywizji Syberyjskiej oficer Okrêg Generalny ogniomistrz Odznaka Honorowa „Orlêta” Okrêg Korpusu Okrêgowe Szefostwo Budownictwa Okrêgowy Odznaka Ma³opolskiej Stra¿y Obywatelskiej Order Odrodzenia Polski Odznaka Pami¹tkowa Dziesiêciolecia Wiêziennictwa Polskiego Odznaka Pami¹tkowa WiêŸniów Ideowych Oœrodek Zapasowy Okrêgowy Zak³ad Ubezpieczeñ Odznaka za Obronê Œl¹ska Cieszyñskiego Okrêgowy Zak³ad Gospodarczy

P
p. art. p. lot. p.o. – pu³k artylerii – pu³k lotniczy – pe³ni¹cy obowi¹zki

IX

p. s. podh. p. sap. p. strz. kon. p. strz. kres. p. strz. wlkp. p. szwol. p. u³. pac pal pap pers. PGran. PGŒl. PKom. PKP PKU plut. p³k PMiejsk. pn. podinsp. Podkomis. podkomis. podof. pol. por. posp. rusz. Post., post. post. POW PP pp pp Leg. pp³k ppolit. ppor. PPS ps. prac. przod. PW PWojsk. PWŒl.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

pu³k strzelców podhalañskich pu³k saperów pu³k strzelców konnych pu³k strzelców kresowych pu³k strzelców wielkopolskich pu³k szwole¿erów pu³k u³anów pu³k artylerii ciê¿kiej pu³k artylerii lekkiej pu³k artylerii polowej personalny Policja Graniczna Policja Górnego Œl¹ska Policja Komunalna Polski Korpus Posi³kowy Powiatowa Komenda Uzupe³nieñ plutonowy, pluton pu³kownik Policja Miejska pod nazw¹ podinspektor Podkomisariat podkomisarz podoficer polowa porucznik pospolite ruszenie Posterunek, posterunkowy posterunkowy Polska Organizacja Wojskowa Policja Pañstwowa pu³k piechoty pu³k piechoty Legionów podpu³kownik policja polityczna podporucznik Polska Partia Socjalistyczna pseudonim pracownik przodownik Przysposobienie Wojskowe Policja Wojskowa Policja Województwa Œl¹skiego

R
ref. refer. Rez. Rez. Szer. PP rtm. – – – – – referat referent Rezerwa, rezerwy Rezerwa Szeregowych PP przy KG w ¯yrardowie rotmistrz

S
sam. ref. inf. sanit. SBezp. – samodzielny referat informacyjny – sanitarny – Stra¿ Bezpieczeñstwa

X

SG SGmin. SGO sier¿. SK SKZ SL s³. zdr. SMzaDS³. SMzaRG SObyw. SP SPchor. dla Podof. SPPiech. SPPiech. Rez. SPPiech. Wojsk £¹cz. st. st. sp. stra¿n. strz. SW SzPWŒl. szer. Szp. Okr. Szt. Gen. szw.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Stra¿ Graniczna Stra¿ Gminna Samodzielna Grupa Operacyjna sier¿ant Stra¿ Kolejowa Srebrny Krzy¿ Zas³ugi Stra¿ Ludowa s³u¿ba zdrowia Srebrny Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê Srebtrny Medal za Ratowanie Gin¹cych Stra¿ Obywatelska Stra¿ Po¿arna Szko³a Podchor¹¿ych dla Podoficerów Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty Rezerwy Szko³a Podchor¹¿ych Wojsk £¹cznoœci starszy stan spoczynku stra¿nik strzelec Stra¿ Wiêzienna Szko³a Policji Województwa Œl¹skiego szeregowy Szpital Okrêgowy Sztab Generalny szwadron

Œ
œledcz. Œledcz. SzF. – œledczy – Œledcza Szko³a Fachowa dla Szeregowych PP

T
tab. techn. – tabory, taborowy – techniczny

U
UAM UJ UJK UJP u³. USB uzbr. – – – – – – – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie Uniwersytet im. Józefa Pi³sudskiego w Warszawie u³an Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie uzbrojenie

V
VM – Order Virtuti Militari

W
wachm. wart. WK – wachmistrz – wartownicza – Wojska Kolejowe

XI

Wlkp. WlkpKP WP WSG WSK WSO WSWoj. Wydz.

– – – – – – – –

Wielkopolska Wielkopolski Krzy¿ Powstañczy Wojsko Polskie Wojskowa Stra¿ Graniczna Wojskowa Stra¿ Kolejowa Wojskowy S¹d Okrêgowy Wy¿sza Szko³a Wojenna Wydzia³

Z
zapas. zaw. z-ca ZHP – – – – zapasowy zawodowy zastêpca Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego

¯
¿and. ¯and. GŒl. ¯and. Kraj. – ¿andarm, ¿andarmeria – ¯andarmeria Górnego Œl¹ska – ¯andarmeria Krajowa

XII

spoczywaj¹cy na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje .Jeñcy obozu w Ostaszkowie zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 roku w Kalininie.

Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji.Reprodukowane fotografie zosta³y w wiêkszoœci przekazane przez rodziny zamordowanych. bezpoœrednio lub za poœrednictwem zarz¹dów stowarzyszeñ Rodziny Katyñskie. W Ksiêdze Cmentarnej Miednoje znalaz³y siê równie¿ fotografie ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego. Niezale¿nego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyñskiej. . Muzeum Katyñskiego i ksi¹¿ek wymienionych w bibliografii. Zarz¹du Federacji Rodzin Katyñskich.

¿ó³kiewski przydzielony do woj. BKZ. St. 720/3355. W policji co najmniej od 1922. post. Kpr. 2 III 1912 w Siadczy.Post. Jana i Anny z Muruniaków. 062/2 (49). Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. L. w Boguminie Nowym pow. PWŒl. Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. 044/2 (11). Antoni MACHNIEWSKI s. Antoniego i Wiktorii. Post. na szer. Roberta i Marii z Jendruschów. w 1896. w 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. kontr. Karola i Antoniny. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1 XI 1938 skierowany do Komis. 523 . post. stryjski. w Kdzie Rez. L. M L. MDzON. PP Jan MACH s. 1632. 5 VIII 1912 w G³ownie. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. sto³pecki. tarnopolskiego. w Bortkowcach pow. W WP w l. 2808. Osadnik wojskowy. mian. czortkowski. ur. PP Jan MACEWICZ s. rez. 1 XII 1893 w D¹browie Górniczej. na szer. 1 IV 1933. Do policji przyjêty 28 XII 1936 w charakterze kand. 2449. 1 XI 1938. Józef MACHER s. Do PWŒl. 23 II 1913 w Tarnowicach Starych. L. stanis³awowskim. ur. ur. lwowskiego. Józefa i Józefy z Marsza³ków. Tomasza. L. kand. z przydzia³em do 2 komp. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 10 VII 1897 w Dolinie. 044/2 (17). w Katowicach. Post. PP Józef MACCZAK s. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. frysztacki. 821. L. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. Post. PP Szczepan Marian MACHNIEWSKI s. kontr. mian. BMzaDS³. 038/4 (71). 1919–1921. z przydzia³em do KG. przyjêty 22 XI 1937 jako szer. w U³aszkowicach pow. w Sieniawie pow. kontr. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 033/3 (88). jaros³awski. 045/1 (21). 677. Post. ur. St.

przyjêty 23 II 1938 i przydzielony do 2 komp. 15 IV 1899 w Bohorodczanach. Kdy Rez. ur. 11 VI 1913 w Czy¿owicach. ¯o³nierz Legionów Polskich i Armii gen. Jana. nastêpnie przeniesiony na Post. PP W³adys³aw MACHOWSKI s. L. Uczestnik wojny 1920. 2595. w Darkowie pow. Œledcz. ur. i skierowany na Post. 1451. MPzaW. 1662. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.in. Andrzeja i Marianny z Zaj¹ców. Seweryna i Stefanii. 4481. w Katowicach. 3297. PP Antoni MACHNIK s. ur. 524 . Odzn. w Tarnopolu. w Lubyczy Królewskiej pow. 4 VIII 1893 w Dzikowie. 023/3 (72). 033/1 (24). Mieczys³aw Albin MACHNOWSKI s. PP Marceli MACIEJCZYK s. Konny w Bielsku i tam we wrzeœniu 1939. bialski. 80. Bia³egostoku. m. L. 6 II 1901. Jana i Izabeli. Wincentego i Antoniny. frysztacki. Do PWŒl. post. Antoni MACHNIK s. 1 XI 1938 mian. w Stanis³awowie. 037/3 (16). Józefa i Marii z Hirników. kand. Hallera. post. 051/1 (59). St. nastêpnie w woj. gdzie s³u¿y³ do 2 III 1939. 026/4 (6). post. L. w 1899 w Œmi³owie. PWŒl. 023/5 (40). 1 III 1913. Post. Przod. L. ur. ur. Post. S³u¿bê w policji pe³ni³ m. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. L. rawski. ur. MDzON. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. PP Józef MACHOWIAK s. W policji co najmniej od 1925. lwowskim – we wrzeœniu 1939 na Post.M St. w Kodniu pow.

762. 17 IX 1900 w Nie¿ywiêci. Jana i Julianny z Wycisków. przod. 2 XII 1899 w Dobrzyniu. lubelskiego z przydzia³em do Kdy Pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. koœcierskim – w sierpniu 1938 przeniesiony z Post. Odzn. L. Jana i Katarzyny. L. ur. PP Franciszek MACIEJEWSKI s. St. W policji od 1920. mian. Ludwika i Agnieszki z Paluszkiewiczów. 2900. [2] (26). ur. MPzaW. L. w Nowej Wsi pow. w Kazimierzu na stanowisko kmdta Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. 3082. w £aziskach Górnych na stanowisko kmdta i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.St. 1 X 1922. – 1 I 1928. [4] (64). w Stoczku pow. PP W³adys³aw MACIKOWSKI s. L. PWŒl. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 30 XI 1899 w Rudominie. St. bêdziñskim – 15 IX 1934 przeniesiony z Post. PP Józef MACIEJEWSKI s. Wincentego i Zofii z Koczanów. ur. 026/1 (55). wileñskiego. w Koœcierzynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie do 11 VII 1935 na Post. z którego przeniesiony zosta³ na Post. pszczyñski jako kmdt. Odzn. St. Przod. 525 . przod. w Lublinie. 1 II 1935. MPzaW. w Dziemianach na Post. Juliana i Jadwigi ze Œniadeckich. Post. MDzON. w Rypinie. PP Ignacy MACIEJEWSKI s. Post. w Kosztowach pow. L. Konrad MACIOSZEK s. m. ur. wêgrowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 044/1 (15). 15 II 1896 w Radoni. Do 21 XII 1932 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Go³onogu i tam nadal we wrzeœniu 1939. MPzaW. Jana i Józefy z Wargu³ów. M L. post. PP Józef MACIEJEWSKI s. 037/2 (28). W policji od 1923. 023/3 (45). sk¹d 19 III 1926 przeniesiony do woj. Od 1935 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. 3206. Przod. W policji od 1929. Odzn. post. katowicki. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. mian. Wilna. 16 I 1889 w ¯ukowie. Od 1 VII 1923 w policji woj. ur. W WP od 1919 do 1923. 31 VII 1898 w Parzêczewie.

³ódzkim. w Wiœle pow. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. Kolejowym w Stanis³awowie. sk¹d w 1929 przeniesiony na Post. 05/4 (77). stanis³awowskiego – w czerwcu 1938 przeniesiony z pow. mian. Bugiem. Ks.in. m. L. 4260. 1949. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w Rez. Cieszyñskiego. przyjêty 15 VII 1922 w stopniu st. L. post. MDzON. W policji od 1 VIII 1922. w 1916. 3252. Odzn. ur. 4860. w Brzeœciu n. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 28 V 1884 w Dzierbie. ³ódzkiego. 062/2 (3). nadwórniañskiego do pow. Odzn. post. Do 14 VII 1922 w ¯and. 019/1 (5). Warszawy. BKZ. mian. ur. PP Wincenty MACNER s. St. 2 X 1896 w Piñsku. Uczestnik III powstania œl¹skiego. St. Przod. 8 VIII 1899 w G³êbokiem. Odzn. Odzn. W WP od 8 IV 1919 do 25 V 1921. Przod. PP Franciszek MACKIEWICZ s. nastêpnie skierowany do woj. stanis³awowskiego. Komis. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. 1 I 1938. Franciszek MACOSZEK s. w Czarnocinie. Paw³a i Anny. ur. 7813. MN. od 1 II 1935 na Post.M Walenty MACIUK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. Micha³a i Anny z Iliczów. Juliusza i Marianny z Franków. cieszyñski. BMzaDS³. W policji od 15 X 1920 przyjêty do Kdy Woj. 050/1 (32). 033/1 (83). post. w Kowlu. Franciszka i Antoniny. 526 . 8 IX 1894 w Berezówce. Eustachego. nastêpnie ponownie w Komis. 1 VII 1928. ur. MPzaW. PP m. w Cieszynie. 2169. ur. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. L. Kraj. L. PWŒl. 29 IX 1893 w Koñskiej. PP W³adys³aw MACKIEWICZ s. L. PP Leon MACKIEWICZ s. post. Do PWŒl. St. na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. MDzON. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. Przod. w Radogoszczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. BKZ.st. 033/2 (1). Paw³a i Marii.

PWŒl. mian. ur. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. frysztacki. Kdy Rez. Chorzów). 24 IX 1913 w Otrêbowie. Jana i Marianny z Urbañczyków. i przydzielony do Komis. w 1911. przyjêty 22 XI 1937 w charakterze kand. L. ur. przyjêty 3 XI 1938 w stopniu post. Wojciecha. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w pow. L. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Onufrego. rybnickim. Karol MACURA s. L. Juliusza i Marianny z Franków. 045/3 (16). w stopniu przod. w Karwinie pow. pszczyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 1 VII 1928. stanis³awowskiego. 527 .St. w Suchej Górnej pow. Post. PWŒl. w Bystrzycy na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1893 w Rohatynie. L. Cieszyñskiego. od 1 XI 1922 do grudnia 1938 na stanowisku kmdta Post. przyjêty 3 XI 1938 w stopniu post. 1 XI 1938 mian. post. PP Dionizy MACZEK s. w Katowicach. i przydzielony na Post. 573. 1541. 21 XII 1938 mian. frysztacki. w 1906. PWŒl. ur. ur. Ks. Do 14 VII 1922 w ¯and. œwiêtoch³owicki (od 1934 pn. Do PWŒl. w Paw³owicach pow. Andrzeja i Barbary z Fuka³ów. nastêpnie w PWŒl. 2678. St. 24 X 1890 w Koñskiej. Od 6 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 15 VII 1909 w Raju. ur. Do PWŒl. w Hajdukach Wielkich pow. Józef MACOSZEK s. Post. ur. M Post. Post. kontr. 054/2 (36). PWŒl. przod. Do PWŒl. 323. z przydzia³em do 1 komp. Jakub MACZENKA s. 787. 012/2 (5). L. 5516. przod. 027/3 (5). Kraj. Henryk MACURA s. Józef MACURA s. frysztacki. z przydzia³em na Post. L. kand. w £azach pow. 012/1 (20). Antoniego. 033/3 (74). kmdtem Post.

1826. ur. PP Stefan MAÆKOWIAK s. L. PP Jan MADEJ s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Rez. post. ur. St. 79. 038/3 (30). drohobyckiego – we wrzeœniu 1939 w Komis. £odzi. w Borys³awiu. post. 28 V 1913 w Herne. Wojciecha i Apolonii. 023/3 (100). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. kieleckim – 2 VII 1938 przeniesiony z Post. St.M Post. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê na Post. 12 VII 1907 w Œwi¹tnikach. i³¿ecki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Jan MADEJ s. 3717. 050/1 (36). Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Pieszej m. PP Marcin MADEJ s. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 15 XII 1937 przydzielony na Post. Marcina i Pelagii. 3724. kieleckiego. w Staszowie pow. sandomierski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ¿ó³kiewski skierowany do woj. post. MPzaW. kontr. L. L. Do policji przyjêty 29 X 1936 w charakterze kand. na szer. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. PP Edward MAÆKOWIAK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Jana i Franciszki. MDzON. Jana i Rozalii. 023/4 (25). ur. w Tarnopolu. L. Post. W policji od 1923. w Wierzbniku pow. 528 . w Lelowie pow. PP Czes³aw MAÆKOWIAK s. ur. W policji od 1922. L. 2 XI 1894 w Wielkiej Wsi. ur. 7 VII 1899 we Wróblowej. Odzn. St. ur. 4230. w³oszczowski do II Komis. Antoniego i Wiktorii z Gromadziñskich. 954. 1 XII 1908 w Szamotu³ach. Walentego i Franciszki z Matuszaków. L. 027/4 (23). 28 IX 1898 w Olesznie. 023/5 (33).

Przod. L. por. ur. 1982. przod. 520. L. 051/2 (59). PP Jan W³adys³aw MAGDOÑ s. PP Józef MADEJCZYK s. post. piech. W policji od 1921. Józefa i Marianny. 038/1 (13). 026/2 (90). od 1928 kmdt tego¿ Post. 529 . S³u¿y³ m. 044/3 (44). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. w 1881. 5147. 2 VIII 1895 w Lubzinie. Franciszka i Zofii z Owczarskich. Od 1934 w Kdzie Pow. 15 V 1913 w Siedlcach. Adama. krakowskiego – we wrzeœniu 1939 w Tarnowie. Stra¿n. W 1939 s³u¿y³ w KOP. ur. piech. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 6 IV 1894 w Wymys³owie.in. L. Marcina i Ludwiki. W 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Radomiu. w Kruszynie pow. ze starszeñstwem 15 X 1935. St. Por. ur. SW Stanis³aw MADEJ s. ur. Henryk Jan MADYJEWSKI s. M L. ur. PP Marcin MADEJ s. 037/3 (81). Kazimierza i Leokadii z Wiêcaszków. Józef MAGDZIAK s. – 19 III 1939. ur. w 1895 w Radomsku. L. w Wieluniu i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 5274. 3865. Ppor. 7057. L. Józefa. na Post. 012/1 (65). 5 XI 1900 w Kielanowicach. Uczestnik wojny 1920. radomszczañski.

kontr. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w czerwcu 1891 w Polanach. Marcina. w 1900 w Ciê¿kowicach. PP Jan MAJ s. L. od 2 IV 1933 kmdt Post. tarnopolskiego. Post. ur. St. PP Jan MAJCHER s. nastêpnie (do 19 X 1932) na Post. Przod. MDzON. Do policji przyjêty 29 X 1936 w charakterze kand. 037/4 (2). 037/2 (79). w Ozorkowie pow. ³êczycki. post. w Kowlu. BKZ. Antoniego i Franciszki. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. 1353. Jana i Marii. 3973. Jana i Wiktorii.M St. PWŒl. 25 IV 1913 w S³onowicach. 3771. post. 050/2 (69). Antoniego i Joanny. BKZ. PP Boles³aw MAJCHROWICZ s. ur. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Komis. St. MPzaW. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. 4667. L. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. St. ur. katowicki na stanowisku kmdta. w Katowicach. 30 II 1887 w Sarnowie. Szczepana i Marianny. w Zdo³bunowie. 781. L. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. 38. PP Jan MAJ s. ur. w Giszowcu pow. Do policji przyjêty 16 I 1925. Do PWŒl. ur. z którego zosta³ przeniesiony do I Komis. 037/2 (91). 13 VII 1899 w Strzelcach Ma³ych. PP Stanis³aw MAJ s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Lwowa. 3 II 1900 we W³oc³awku. Odzn. na szer. przod. 012/1 (99). ur. Franciszek MAJCHER s. 045/2 (92). Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. L. 530 . L. w Koñczycach pow. Odzn. w Katowicach. BKZ. MPzaW. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1923. przyjêty 18 VI 1922 w stopniu st. przod. przod.

Antoniego i Julianny. chojnicki. 023/4 (18). Andrzeja i Magdaleny. L. Wawrzyñca i Katarzyny. ur. SG Jan MAJCHRZAK s. L. We wrzeœniu 1939 na placówce w Charzykowach pow. PP W³adys³aw MAJCHRZAK s. L. 3965. 027/3 (50). M L. PP Józef MAJCHRZAK s. W policji od 16 I 1925. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post.in. PP Józef MAJCHRZAK s. tam nadal we wrzeœniu 1939. 051/2 (78). 11 I 1901 w Topoli Ma³ej. L. post. ur. St. ur. 4994. m. PP Boles³aw MAJCZYNA s. W WP od 9 VI 1919 do 21 XI 1920 i ponownie od 22 IV 1921 do 20 VI 1923. Stra¿n. 7 III 1901 w Obo³okach. 9 X 1901 w Piotrkowie Trybunalskim. 9 X 1903 w Sroczynie. ur. W policji od 1925. 2487. W policji od 1925. w Zahajcach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Stanis³awa. w Szumsku. w III Komis. W policji od 1933. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. 05/5 (51). Post. 012/2 (23). Józefa i Wiktorii z Przerywaczów. Warszawy. Bra³ udzia³ w ochronie Prezydenta RP w trakcie jego pobytów w Spale.st. 531 . Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. W s³u¿bie od 1923. W WP od 25 VI 1919 do 30 XII 1920 i od 18 III 1921 do 6 VII 1921 oraz od 21 IV 1922 do 26 VI 1923. 5678. Pieszej m. L. ur. i w Rez. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Poznaniu. 1991. 12 VIII 1896 w Ch³¹dowie. w Czerniewicach pow. 1 IX 1908 w Warszawie. Post. [3] (28). B³a¿eja i W³adys³awy z Sadowów.Bronis³aw MAJCHRZAK s. ur. post. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post. rawski. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. St.

Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. Wawrzyñca i Marii z Kumeniuków. 29 IV 1899 w Pabianicach. Odzn. 532 . L. PP Józef MAJDA s. Franciszka i Anastazji z Michelów. 17 IX 1899 w £odzi. 023/1 (97). MPzaW. ³ódzkim. 20 XII 1912 w Bie¿uniu. Odzn. Przod. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. St. W policji od 6 VII 1923 z przydzia³em do Kdy Pow. Odzn. w 1908 w Radomsku. 037/3 (77). w Pabianicach pow. 4271. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. St. 050/3 (31). w Krzemieñcu. L. Przod. w Kdzie Woj. krakowski. W policji od 1923. Do policji przyjêty 4 I 1937 w charakterze kand. 5318. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Radomsku. L. PP W³adys³aw MAJDECKI s. L. Od 8 XI do 11 XII 1924 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w £odzi oraz pow. na szer. od 12 XII 1924 w I Komis. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. MPzaW. w: Wadlewie. 24 XII 1900 w Weresce Ma³ej. ur. piotrkowskim – jako kmdt Post. mian. Stanis³awa i Franciszki. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. Post. W³adys³awa i Weroniki. 5477. post. BMzaDS³. w Tarnopolu.M Post. MDzON. ur. MPzaW. 058/2 (23). PP Feliks MAJEWSKI s. PP Henryk MAJEWSKI s. W WP od 2 II 1920 do 21 XI 1922. Szczepana. kontr. Woli Kamockiej i Rêcznie. w Brzeœciu n. PP Jan MAJEWSKI s. 1 II 1935. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. lwowskiego i skierowany do Kdy Pow. 2658. MDzON. ur. MDzON. Uczestnik wojny 1920. ur. 7 II 1898 w Rembieñskiem. 3912. w Kroœnie. W 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Skawinie pow. 050/1 (67). 033/2 (42). W policji od 1931. Bugiem. PP Zygmunt MAJDZIK s.in. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Franciszka i Marii ze Szprotów. L. w Brzeœciu n. m. ³aski. 498. Post.

w Kroœnie. PP Stanis³aw MAJKOWSKI s. 4699. 26 IX 1900 w Lendowie. 050/1 (81). w 1897. Do policji przyjêty 13 III 1937 w charakterze kand. W WP od 3 III 1920 do 28 XI 1922. W policji od 1923. ur. PP Jan MAJEWSKI s. Post. w Skotnikach pow. 027/3 (44). konecki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Jan Marian MAJEWSKI s. MDzON. W policji od 1935. Ignacego i Henryki z Zawistowskich. 5054. L. BKZ. Pilic¹. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Kielcach. W policji od 16 VI 1923. 1208. 17 XI 1896 w Koñskich. L. we W³odzimierzu Wo³yñskim. BMzaDS³. Wojciecha i Józefy z Mikulskich. nowogródzkim. w 1907 w Niechcickiej Woli. 30 X 1912 w Ciechanowie. Post. Stra¿n. L. w Kuszelewie. lwowskiego i skierowany do Kdy Pow.in. ur. w Szyd³owcu. MDzON. S³u¿y³ m. M L. Odzn. 2661. na szer. Post. ur. 027/2 (3). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Sieradzu. Romana. koneckim na Post. 027/1 (24). PP Micha³ MAJEWSKI s. PP Czes³aw MAJKA s. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. Rocha i Wiktorii ze S³usiñskich. 3 XII 1895 w Sieradzu. kontr. L. Odzn. 3335. w Koñskich na Post. w Poczapowie na Post. MPzaW. Odzn. 020/3 (19).Post. nowogródzkiego do Kdy Pow. 3 VII 1936 przeniesiony z Post. w pow. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Aleksandra i Marii. L. MPzaW. ur. 15 X 1937 przeniesiony z Kdy Pow. 058/2 (42). Rudzie Malenieckiej i Przedborzu n. 14506. SW Stefan MAJEWSKI s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w Wêgrowie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W wiêziennictwie od 1923. W maju 1937 skierowany z woj. 533 . Jana i Anny. ur.

Post. 682. ur. katowicki i tam we wrzeœniu 1939. w Miêdzyrzecu. Paw³ów pow. nie jest jednak znany przydzia³. tu s³u¿bê pe³ni³ do 7 II 1937.in. Ks. 16 IX 1887 w Brzozowicach. SMzaDS³. 1 II 1928 do II Komis. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. (do 28 IX 1924). Adama i Marii z Bajów. 4900. MDzON. na Post. Departamentu Karnego MS. L. L. nastêpnie emerytowany. Zamoœciu. w Barwinku pow. Pogotowia w Chorzowie pow. 22 XI 1899. Do policji przyjêty 2 III 1937 w charakterze kand. SW Mieczys³aw MAJSTERKIEWICZ s.in. potem na Post. Wilhelma i Florentyny z Janków. ur. w Kroœnie. Tadeusza i Bronis³awy. w Królewskiej Hucie w: II Komis. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Przeworsku. Cieszyñskiego od 16 VII do 9 IX 1921. Odzn. na szer. W 1929 ukoñczy³ XVI kurs Centr. Kraj. Post. Szk. 13 V 1900 w T³uszczu. w II Komis. PWŒl. kontr. Konnym (do 24 IV 1925). 534 . ur. We wrzeœniu 1939 nadal w policji. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. S³u¿y³ m. Józef MAKAREWICZ s. ur. Oddz. Uczestnik powstañ œl¹skich. W PWŒl. w wiêzieniach w £ucku. MPzaW. W ¯and. lwowskiego i skierowany do Kdy Pow. Cz³onek POW GŒl. kroœnieñski. ur. Józef MAJNERT s. stra¿n. 016/1 (21). L. Uczestnik wojny 1920. od 24 VI 1922. Ponownie przyjêty do PwŒl. 027/3 (38). S³u¿y³ na Post. Paw³a i Katarzyny. 019/1 (26). PP Marian MAKOWIEC s. 4780. PP Franciszek MAKARUK s. MN. S³u¿bê pe³ni³ m. St. L. katowicki (do 14 IX 1922). Jana i Stefanii z Paw³owskich. 058/3 (76). ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 2 XI 1900 w Toporowie. 7 XII 1912 w Lubliñcu Starym.M Post. w Królewskiej Hucie. W I wojnie w armii austriackiej. Z³oczowie i Wilnie. 027/3 (10). 744. Odzn. 1495. (do 28 II 1926). L.

05/2 (78). ur. Odzn. ur. w Sosnowcu i tam zapewne we wrzeœniu 1939.Kazimierz MAKOWIECKI s. 710. kieleckiego. W policji od 15 IX 1922 do 31 I 1923 i ponownie od 1 VI 1923. w Tczewie i Chojnicach. SG Edward MAKOWSKI s.in. W policji od 1 VIII 1919.in. w Kostopolu. ur. nowotomyski. ze starszeñstwem 1 VI 1919. PKU Wilejka. w Kdzie Pow. L. wileñskiego. KW. woj. Asp. ur. W SG od 1928. St. MDzON. MPzaW. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 30 V 1893 w Warszawie. Szczepana i Ma³gorzaty. kostopolskim – we wrzeœniu 1939 na Post. PP Julian MAKOWSKI s. 023/5 (81). 3398. 27 XI 1891 w Radzyniu. 05/2 (65). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 058/2 (6). ur. 535 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ¯o³nierz Legionów Polskich. 16 XII 1895 w Kotuni. 012/1 (117). W WP od 20 VII 1919 do 23 VI 1922 – 21. Komis. Oficerska kadra Okrêgu nr IV. Ignacego i Julii. Por. 4821. Ppor. L. M L. W policji od 1923. PP Gracjan Leonard MAKOWSKI s. we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Rawie Ruskiej. ur. Post. 85 i 86 pp. we wrzeœniu 1939 w Kobryniu. PKU Wieluñ. post. 1013. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. Wilno-Troki. w Opalenicy pow. m. PP Adam MAKOWSKI s. Henryka Andrzeja i Karoliny z Kubeckich. Antoniego i Katarzyny. Cz³onek POW. 5862. pomorskiego. m. Nastêpnie przeniesiony do woj. Odzn. skierowany do Wydz. W WP od 1 VII 1919 do 29 IV 1928. Wojciecha i Karoliny z Witkowskich. Pocz¹tkowo w s³u¿bie œledcz. W 1938 w stopniu asp. L. PP Feliks MAKSAJDOWSKI s. W³adys³awa i Anny von Busse. w 1896. 27 V 1894. 5345. 80 pp. L. 054/1 (63). Przod. 22 XI 1894 w Kobylinie. Osadnik wojskowy. Œledcz.

zaleszczycki. Post. St. toruñski i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Mateusza. w Che³m¿y pow. ³om¿yñskim. St. 18 XI 1888 w £odzi. PP Andrzej MALAROWSKI s. post. ur. L. post. Kazimierz MAKSYMIUK s. ur. Szymona i Marii z Bóbrków. 4942. PP Roman August MAKUTRA s. rolnik zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci. bia³ostockiego. w Je¿owem pow. na szer. BKZ. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. bialski. 016/2 (55). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. w Toruniu na Post. 037/4 (36). L. 3382. 020/3 (47). Stefana i Józefy z Kiryluków. 15 XI 1905 w Czosnówce pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Józefa i Marii z Zieliñskich. w Uhryñkowcach pow. W policji od 1 IV 1924. 14 XI 1901 w Zbydniowie. St. L. 038/3 (83). L. 17 IV 1889 w Karminie. Jana i Marty z Lewczuków. ni¿añski. 20 I 1904 w El¿bietowie. 536 . post. ³ódzki. ur. 3950. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. ur. 25 p. w Chojnach pow. W l. W policji od 1919. W policji od 1919. kontr. Uczestnik wojny 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na Post. Odzn. 498. L. 037/4 (20). PP Józef MAKSIMIAK s. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 058/3 (2).M Post. u³. 819. 28 IV 1899 w Boryniczach. 1926–1928 w WP. Do policji przyjêty 27 IX 1929 w charakterze kand. W lutym 1938 przeniesiony z II Komis. w Bia³ej Podlaskiej. 2973. Zmobilizowany 28 VIII 1939 do ¿and. Antoniego. PP Wojciech MALAK s. L. PP Stanis³aw MALARZ s.

Edmunda. Post. Odzn. St. Wincentego i Marii ze Œwierszczyñskich. W policji s³u¿y³ od 1922 m. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Sosnowcu. BKZ. bialski i tam nadal we wrzeœniu 1939. lubelskiego – w paŸdzierniku 1937 przeniesiony z Post. St. 24 VI 1902 w Lipnicy. w Jagielnicy. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. w Kodniu pow.in. S³u¿y³ m. 044/3 (97). 3296. PP W³adys³aw MALEWSKI s. 11 VIII 1891 w Baczynie. w Urzêdzie Œledcz. Szczepana i Marianny z Klekowskich. post. W³adys³awa i Filipiny. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Bochni. PP Czes³aw MALESZEWSKI s. Witalisa i Antoniny z NiedŸwieckich. 038/2 (22). Jana i Wiktorii z Zarêbów. w policji woj. 27 V 1898 w Str¹kowej Górze. Odzn. MPzaW. 023/4 (24). Uczestnik wojny 1920. ur. BMzaDS³. post. 17 XII 1903 w Ostrowie. 2757. Odzn. 537 .in. Stra¿n. [4] (40). L. ur. Warszawy. SW Jan MALCHAREK s. L. w 1912 w Soœnicy. w Czortkowie. 1252. 4229. ur. W policji od 1923. We wrzeœniu 1939 nadal w Warszawie. S³u¿bê pe³ni³ m. che³mski na Post. L. Post. L. w Kdzie Pow. 027/3 (75). SKZ. 13 V 1897 w Radomsku. od 1927 na Post. W wiêziennictwie od stycznia 1939. a od 1937 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Miejskiej w Tarnopolu. ur.in. w Œwierzach pow. m. M L. ur. PP Jan MALASIEWICZ s. MDzON.st. PP Jan MALESZYK s. PP Jacenty MALINA s. Uczestnik wojny 1920. [3] (16).St. W policji od 1919. ur. post.

w Eksp.. w Ratajczycach pow. nr 64 w Prypeci pow. W policji od 24 VII 1919. Bugiem – w Komis. ur. 4307. sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. adiunkta. ³uniniecki (do 29 II 1925). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Poznaniu. We wrzeœniu 1939 naczelnik wiêzienia w Dubnie. w I Komis. 20 VII 1904 w Turzysku. i Kdzie Miasta. kancelisty. Gorlice (od 1929) oraz Kozienice (od 1937) i tam nadal we wrzeœniu 1939. 6018. 05/1 (21). 026/4 (64). Franciszka i Anny z Bañkowskich. post. na Post. Leona i Franciszki Rozalii z Sujeckich. ur. mian. L. Komis. 6 pap. Od 1 X do 31 XII 1922 w Inspektoracie Szkolnym. w Bia³obrzegach pow. KIKPol. Od 20 XI 1918 w ML. Podkomis. brzeski (do 15 III 1928). Podkomis. w 1894 w Solcy Wielkiej. Nastêpnie awans. PP Piotr MALINOWSKI s.in. na stanowiska: st. W policji od 1929. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. 5772. 12 IV 1899 w Sowiñcach.in. Kolejowym w Brzeœciu n. ur. w 1933. St. W policji od 1927. SKZ. W wiêziennictwie od 1919 jako kancelista wiêzienia w Bia³ymstoku. MDzON. mian. L. post. na Post. 033/3 (59). Od 1928 w VIII Komis. PP Adam MALINOWSKI s. BKZ. Gran. W policji od 16 XII 1922. ur. 1 IV 1934. m. L. W WP od 2 VIII 1919 do 29 IX 1922. St. St. Œledcz. od 1926 na stanowisku kier. Kmdt Pow. w 1929 pomocnika naczelnika. w £odzi (do 16 VII 1924). 030/1 (72). Potem s³u¿y³ w Komis. 29 VI 1901 w Wilnie. ¯o³nierz I Korpusu Polskiego. £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. 4629. post. PP Józef MALINOWSKI s. radomski do II Komis. Jana. post. 033/2 (41). Odzn. L. s³u¿y³ m. L. MN. W I wojnie w armii rosyjskiej. W 1936 ukoñczy³ Kurs Wy¿szy Szko³y SW w Warszawie. Przod.M St. 26 IX 1893 w Bukowie. W policji od 8 I 1923. Kolejowym (do 12 I 1938). w Radomiu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Jana i Marianny z Krzeœniaków. PP Wojciech MALINOWSKI s. jako kmdt Post. St. PP Franciszek MALINOWSKI s. w Piñsku (do 31 VIII 1925). Wawrzyñca i Marii z Wiœniewskich. w Tarnowie. nastêpnie w Brzeœciu n. post. (do 16 III 1933). Feliksa i Anieli ze Stefanowiczów. SW Boles³aw MALINOWSKI s. ur. od 13 I 538 . w Jaœle. w Kdzie Rez. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. ur. 23 II 1895 w Za³uskach Koœcielnych. Bugiem (do 10 VI 1927). Przeniesiony 25 X 1934 z Post. W WP od 19 VI 1919 do 19 VII 1922. MPzaW. m. Od 1931 naczelnik wiêzienia w Kobryniu. poleskiego i przydzielony na Post.

i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Józef MALMUR s. Józefa i Apolonii. St. W³adys³aw MALSKI s.1938 w II Komis. ur. ur. L. Post. z przydzia³em do KG. Post. w Ostrowcu. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. MPzaW. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Poznania. PP przy KG w ¯yrardowie pow. ur. w 1893 w Kutnie. 038/1 (30). MDzON. w Uhorsku. Szer. kieleckiego z przydzia³em na Komis. pomorskiego do woj. 05/3 (59). ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. L. na szer. w 1907. W policji od 16 V 1930. 1795. 027/3 (11). 3214. ur. b³oñski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. 019/2 (76). 3053. M L. Odzn. przod. 2 X 1938 skierowany na Post. Przod. BMzaDS³. 13 VIII 1910 w Krei. w Opatowie i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. 4671. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. Od 22 I 1937 przeniesiony z policji woj. L. 1 VIII 1906 w Skroniowie. Konstantego. Jana. W policji od 1919. 165. PP Kazimierz MALKA s. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post. 16 VII 1924. 539 . PP Alojzy MALISZEWSKI s. 7 XI 1905. Józefa i Marii. ur. mian. 3021. kontr. Stanis³awa i Florentyny z Bia³asów. 058/2 (51). Post. 026/3 (22). PP Micha³ MALISZEWSKI s. L.

BKZ. Wincentego i Wincentyny ze Stachów. w Kdzie Pow. 7 I 1901 w Lipowej. L. Miko³aja. 3924. Uczestnik wojny 1920. Micha³ MA£ECKI s. 31 VIII 1901 w Pabianicach pow. Przod. kieleckim. 023/1 (39). Odzn. 11 XI 1898 w Micha³owicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. L. W policji od 1924. post. w Katowicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu. Jana i Kunegundy z Grzebinioków. 1569. bêdziñski (od 31 III 1936) oraz Korytkowie pow. Józefa. Post. Nastêpnie kmdt Post. W policji od 1921.in. ur. 4670. ur. PKU Suwa³ki. piñczowski (od 1 VI 1935). St. PP Józef MA£KIEWICZ s. w: Górkach pow. w Piñczowie. bêdziñski. 050/2 (89).M St. Oficerska kadra Okrêgu nr III. L. ze starszeñstwem 1 VII 1925. 5315. 058/3 (68). m. 058/2 (43). 4807. ur. Niwce pow. SG Marcin MA£EK s. 26 VIII 1938 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. 3706. ³aski. w Kolnie. ur. L. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PWŒl. 23 IX 1901 w Jeziorach. w 1887 w Kostrzynie. L. PP Kazimierz MA£ECKI s. rez. PP Piotr MA£ECKI s. Podkomis. 030/1 (33). 540 . Ppor. Jana i El¿biety ze Stêpniów. ur. Antoniego i Antoniny. L. ur. W policji od 1919. PWŒl. w D¹browie Górniczej pow. PP Piotr MA£ECKI s. post. 7 I 1895. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. przod. opoczyñski (od 2 IX 1937) i tam nadal we wrzeœniu 1939. 023/4 (65).

Wachm. rez. W³adys³aw MA£KOWSKI s. Andrzeja i Agnieszki, ur. 15 V 1915 w Jêdrzejówce. Pracownik Nadleœnictwa Ostro³êka, zamieszka³y w Dulrasach pow. ostro³êcki. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP.

M

L. 058/2 (24), 5478.

Przod. PP Micha³ MA£KUS s. Józefa i Józefy z Rutów, ur. 28 IV 1891 w Stachlewie. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. skierniewickim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Kawêczynie na stanowisku kmdta.

L. 019/2 (87), 4019.

St. post. PP Leon MA£OLEPSZY s. Micha³a i Marianny z Flisikowskich, ur. 11 II 1888 w Gembach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. w P³u¿nicy pow. w¹brzeski. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 023/5 (82), 1856.

St. post. PP Ludwik MA£OWIEJSKI s. Jakuba i Marianny z Jagie³³ów, ur. 22 VIII 1890 w ¯ychlinie. ¯o³nierz I Korpusu Polskiego, plut. W policji od 1919. Od 14 I 1930 przeniesiony do Rez. Konnej m. £odzi i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Do Ostaszkowa przeniesiony ze szpitala w Szepietówce. Odzn. MN, MPzaW, MDzON.

L. 050/3 (76), 7783.

Post. PP Stanis³aw MAMCARZ s. Ignacego i Balbiny z Piêtaków, ur. 27 IV 1904 w Skar¿ysku Koœcielnym. W policji od 1928. Od 15 XII 1936 przeniesiony z Kdy Pow. w Wierzbniku na Post. w I³¿y, nastêpnie skierowany na Post. w Mircu pow. i³¿ecki i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 023/5 (19), 4283.

Post. PP Tadeusz Józef MAMULSKI s. Walentego, ur. w 1911 w D¹browicy. Do policji przyjêty 9 V 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do 4 Komp. Rez. PP w Herbach Starych pow. czêstochowski. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. poznañskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Koœcielcu pow. kolski.

L. 023/2 (67), 3817.

541

M

Pawe³ MAMZEROWSKI s. Tomasza i Rozalii z Dryga³ów, ur. 23 I 1897 w Krzyworzece. ¯o³nierz Legionów Polskich. Osadnik wojskowy. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Berezowcu pow. sto³pecki.

L. 054/2 (16), 7006.

Post. PP Tadeusz Zygmunt MANIA s. Franciszka i Pelagii, ur. 17 IV 1916 w Œwinicach Warckich. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kieleckiego i przydzielony do I Komis. w Radomiu, zaœ 2 VI 1938 przeniesiony do Kdy Pow. w Olkuszu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 045/1 (1), 4276.

St. post. PP W³adys³aw MANIARA s. Micha³a, ur. w 1904 w Jakubówce. Do policji przyjêty 1 XII 1928 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do KG. Po ukoñczeniu 25 V 1929 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kieleckiego, tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 012/4 (57), 2168.

Post. PP Bernard Franciszek MAÑCZAK s. Antoniego, ur. 28 III 1913. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Nowomalinie pow. rówieñski.

L. 020/2 (93), 380.

Post. PP Kazimierz Czes³aw MAÑKOWSKI s. Stanis³awa i Józefy z Muchów, ur. 13 VI 1911 w Juchnowcu Dolnym. Rolnik, 28 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP z przydzia³em do III Komis. m. Bia³egostoku.

L. 058/3 (38), 3361.

Przod. PP Ignacy MARACHA s. Franciszka, ur. 10 X 1899 w Iwanowicach. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Sochaczewie.

L. 045/2 (56), 1237.

542

Ignacy MARASEK s. Micha³a i Franciszki, ur. 14 XI 1900 w Sosnowcu. We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Sosnowcu.

M

L. 058/3 (12), 2098.

Post. PP Franciszek MARASZ s. Jana, ur. w 1899 w Wêgrzynowie Starym. 28 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Bêdzinie – ochrona elektrowni.

L. 058/3 (59), 3579.

St. post. PP B³a¿ej MARCHEWKA s. Jana, ur. w 1899 w Sosnówce. W policji od 1924. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. stopnickim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Pacanowie. Odzn. MPzaW, MDzON, Kleg., OH „Orlêta”.

L. 033/1 (69), 5469.

St. post. PWŒl. Jan MARCHLEWSKI s. Franciszka i Marianny z Niemiaszewskich, ur. 21 VII 1899 w LeŸnie Ma³ym. W WP od 1 X 1919 do 23 XI 1921. Do PWŒl. przyjêty 16 IV 1924 i przydzielony do Kdy Rez. w Katowicach. Od 5 VI 1924 do 28 II 1938 s³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – w Komis. Gran. Bytom-Dworzec (od 26 VI 1934 pn. Komis. Gran. Chorzów), od 1 III 1938 w I Komis. m. Chorzowa i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 31 III 1939. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 027/1 (97), 962.

Post. PP Konstanty MARCHLEWSKI s. Ignacego, ur. w 1900 we W³oszycy. 25 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Che³mnie.

L. 058/3 (39), 5497.

Post. PP Teofil MARCHLEWSKI s. Jana i Marianny z Tyburzów, ur. 22 III 1896 w Niemieckim Brzoziu. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ³ódzkiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Wilczynie pow. koniñski.

L. 030/1 (65), 5568.

543

M

Józef MARCHWICKI s. Ignacego i Franciszki z Pacynów, ur. 7 II 1897 w Klonowej. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Rakowie pow. mo³odecki.

L. 058/4 (54), 277.

Post. PP Stanis³aw MARCHWICKI s. Paw³a i Anieli, ur. 7 IV 1889 w Okrzei. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. rówieñskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Buhryniu.

L. 027/2 (73), 3270.

Post. PP Adam MARCIAK s. Piotra i Agnieszki, ur. 4 XI 1909 we Lwowie. Do policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. poznañskiego. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu – w czerwcu 1939 przeniesiony z I do III Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 023/5 (61), 2867.

Przod. PP Edward MARCINIAK s. Szczepana i Marii, ur. 13 X 1896 w Olkuszu. W policji od 27 III do 17 IX 1920, ponownie przyjêty 1 X 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Kowlu. Odzn. BKZ.

L. 044/2 (90), 923.

Post. PP Henryk MARCINIAK s. Franciszka, ur. w 1914. Do policji przyjêty 7 II 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Komp. „E” Rez. PP w Poznaniu. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. Szer. PP przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 05/5 (9), 4498.

St. post. PP Jan MARCINIAK s. Jana i Marii, ur. 5 III 1890 w Gródku Jagielloñskim. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Nowym S¹czu.

L. 020/2 (26), 3631.

544

St. post. PP Jan MARCINIAK s. Stanis³awa i Marii, ur. 1 VI 1897. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Stanis³awowie.

M

L. 058/3 (58), 2459.

Post. PP Jan MARCINIAK s. Stanis³awa i Marii, ur. 26 VI 1901 w Zbiersku. W policji od 1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. W 1930 przeniesiony z Kdy Pow. w Kaliszu do Kdy Pow. w Radomsku, w listopadzie 1931 skierowany do Komis. w Radomsku i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 044/1 (26), 4227.

Szer. Józef MARCINIAK s. Antoniego, ur. w 1901. We wrzeœniu 1939 ¿o³nierz WP.

L. 058/4 (86), 6607.

St. post. PWŒl. Józef MARCINIAK s. Józefa i Magdaleny z Przybylskich, ur. 19 II 1897 w Pietrkowicach. W PWŒl. od 1 IX 1924. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w ref. ppolit. Kdy Pow. w Tarnowskich Górach jako wywiadowca. Od 1 XII 1926 na Post. w Tarnowicach Starych pow. tarnogórski, od 1 II 1927 na Post. Oficerskim w Miko³owie pow. pszczyñski, najpierw w s³u¿bie mundurowej, potem œledcz. i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 13 IV 1938. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³.
L. 045/1 (48), 2050.

Przod. PP Józef MARCINIAK s. Walentego i Agnieszki, ur. w 1885 w Walentynowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kier. Komis. w Ostrowie Wielkopolskim.

L. 038/3 (15), 4113.

St. post. PP Stanis³aw MARCINIAK s. Józefa i Magdaleny z Przybylskich, ur. w 1905 w Borowie. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. pomorskiego. W kwietniu 1938 przeniesiony z II Komis. w Gdyni na Post. w Kartuzach i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 019/1 (19), 2687.

545

M

St. post. PP Stanis³aw MARCINIAK s. Wincentego, ur. w 1885 w Gradowicach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Rudnikach pow. wieluñski.

L. 023/4 (92), 4013.

Przod. PP Zygmunt MARCINIAK s. Stanis³awa i Eleonory, ur. 6 II 1900 w Unierzy¿u. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Dziatkowicach pow. kobryñski. St. post. mian. 1 IV 1939. Odzn. BKZ.

L. 050/2 (90), 1099.

St. post. PP Stanis³aw MARCINKOWSKI s. Stanis³awa, ur. w 1893. Od 22 II 1939 przeniesiony z Komis. w Baranowiczach na Post. w Rubie¿ewiczach pow. sto³pecki i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 026/3 (43), 3337.

St. post. PP Stanis³aw MARCINKOWSKI s. Franciszka, ur. w 1904 w Kielcach. W policji od 1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. kieleckim, 2 III 1936 przeniesiony z Komis. w Kielcach na Post. w Bia³ogonie, od 2 XI 1936 ponownie do Komis. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ.

L. 012/2 (71), 5623.

Post. PP W³adys³aw MARCINKOWSKI s. Józefa, ur. w 1890. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. kieleckim, ostatnio w Kielcach – 4 VII 1937 przeniesiony z Kdy Pow. do Urzêdu Œledcz., nastêpnie do Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.

L. 050/1 (53), 1879.

Post. PP Andrzej MARCINÓW s. Jana i Anny, ur. w 1902 w Jamelnej. 21 IV 1937 przeniesiony z policji woj. lwowskiego do woj. kieleckiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim – na Post. w £osieniu, nastêpnie w Sosnowcu w Rez. Konnej, a 15 VI 1938 skierowany zosta³ do I Komis. i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 020/2 (11), 5351.

546

Post. PWŒl. Leon MARCOL s. Józefa, ur. w 1912. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Lipinach pow. œwiêtoch³owicki.

M

L. 038/4 (55), 1261.

Mieczys³aw MARCOÑ s. Józefa, ur. 8 V 1906.

L. 05/3 (67), 5437.

Post. PP Franciszek W³adys³aw MARCZAK s. Paw³a i Nepomuceny z Wierzbowskich, ur. 2 XII 1908 w Zgierzu. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. kowelskiego – 1 IX 1937 przeniesiony z Post. w Kupiczowie na Post. w Bob³ach i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 023/2 (74), 993.

Post. PP Wac³aw MARCZAK s. Stanis³awa i Ludwiki, ur. 3 IV 1903 w Œniadowie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku – 2 IV 1939 przeniesiony z II do I Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 045/1 (73), 5448.

Kpr. Wac³aw MARCZAK s. Adama i Ma³gorzaty z B³aszczyków, ur. 16 XII 1897 w Rajmundowie. Agronom. W 1939 wójt gminy Sieñkowszczyzna pow. s³onimski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP.

L. 054/2 (12), 7235/204.

Przod. PP Jan Mieczys³aw MARCZEWSKI s. Stanis³awa i Franciszki z Rutkowskich, ur. 24 VI 1893 w Warszawie. W policji od 1 II 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. II KG.

L. 045/1 (59), 1370.

547

M

St. stra¿n. SW Piotr MARCZEWSKI s. Piotra i Magdaleny, ur. 12 X 1890 w Wolanowie. W wiêziennictwie od 1920, s³u¿y³ m.in. w wiêzieniu w Sieradzu, w 1939 w wiêzieniu w Radomiu.

L. 012/1 (2), 1981.

Przod. PP Józef MAREK s. Jana i Konstancji z Konradowskich, ur. 9 III 1901 w Grembowie. W policji od 1921. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim, ostatnio w Poznaniu, m.in. na stanowisku kmdta Post. w Winiarach. We wrzeœniu 1939 kier. I Komis. m. Poznania. Przod. mian. 1 IV 1934.

L. 030/1 (13), [.]856.

St. post. PP Józef MARGRAF s. Jakuba i Katarzyny, ur. 17 XII 1892 w Lubaczowie. W WP od 7 XII 1918 do 26 VIII 1919 i od 6 VII 1920 do 6 X 1921. W policji od 15 II 1923. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim w pow. kostopolskim – 9 IV 1938 przeniesiony z Post. w Ma³yñsku na Post. w Michalinie, zaœ 2 VI 1938 na Post. w D¹browicy pow. sarneñski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 037/3 (49), 848.

Karol MARIITZ s. Adama, ur. w 1899 w Przeroœli. W policji od 1926. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Wychodnem pow. suwalski.

L. 05/4 (53), 3286.

St. post. PWŒl. Izydor MARKIEL s. Walentego i Marii, ur. 1 IV 1901 w Wyrach. Do PWŒl. przyjêty w 1923. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach, m.in. w Kdzie Rez. i w I Komis., we wrzeœniu 1939 w KG.

L. [4] (41).

Post. PP Alojzy Stefan MARKIEWICZ s. Boles³awa i Stanis³awy, ur. 24 XII 1913 w £odzi. Do policji przyjêty 3 III 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. lwowskiego. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Kroœnie, nastêpnie na Post. w Dukli pow. kroœnieñski i tam te¿ we wrzeœniu 1939.

L. 020/4 (99), 687.

548

Antoni MARKIEWICZ s. Stanis³awa i Emilii z Wydrzyckich, ur. 3 V 1907 w Starych Wasiliszkach. W 1939 nauczyciel zamieszka³y w Ostrynie. Specjalnoœæ wojskowa ¿andarmeria. Zmobilizowany prawdopodobnie do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii.

M

L. 058/3 (98), 1078.

St. przod. PP Boles³aw MARKIEWICZ s. Józefa i Rozalii z Górskich, ur. 13 XII 1887 w Pierzchnicy. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Piotrkowicach pow. stopnicki na stanowisku kmdta. Odzn. SMzaDS³., BMzaDS³.

L. 016/1 (7), 5416.

Post. PP Feliks MARKIEWICZ s. Feliksa i Józefy z Rzêbów, ur. 18 V 1913 w D¹browie Górniczej. Do policji przyjêty 25 II 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Samborze.

L. 033/3 (90), 2504.

Kpr. Ludwik MARKIEWICZ s. Micha³a i Marii z Bobków, ur. 1 I 1915 w Grazu. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w ¿andarmerii w Przemyœlu.

L. 020/1 (91), 3996.

St. post. PP Mieczys³aw MARKIEWICZ s. Antoniego, ur. w 1907 w Parchaczu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Budzanowie pow. trembowelski.

L. 026/2 (68), 4544.

Mieczys³aw MARKIEWICZ-TUROSIÑSKI s. Stanis³awa, ur. w 1900.

L. 026/4 (22), 64.

549

M

St. post. PP Jan MARKOCKI s. Marcina i Zofii, ur. w 1902 w Rehberg. W policji od 16 X 1927. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. w Czerniejowie pow. stanis³awowski.

L. 054/1 (40), 2422.

Post. PP Zygmunt MARKONI s. Józefa, ur. w 1906 w £odzi. W policji od 1932. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Okêcie-Lotnisko pow. warszawski.

L. 038/1 (80), 1346.

Post. PP Zbigniew W³adys³aw MARKOWICZ s. Jana, ur. w 1914. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. lubelskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Zwierzyñcu pow. zamojski.

L. 019/2 (98), 737.

Adolf MARKOWSKI s. Jana, ur. w 1897.

L. 037/2 (76), 5278.

St. post. PP Franciszek MARKOWSKI s. Walentego i Anieli z Harenzów, ur. 10 I 1889 w Arcugowie. W policji od 1920. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Rawiczu, nastêpnie w l. 1925–1932 na Post. w Sarnowej pow. rawicki, potem na Post. i w Kdzie Pow. w Rawiczu. Od 1937 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Obornikach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1933.

L. 016/1 (91), 3131.

Post. PP Stanis³aw MARKOWSKI s. Adolfa i Teofili z Batyldów, ur. 2 II 1879 w Grodzisku. Od 10 X 1919 do 22 XI 1920 pracowa³ przy budowie kolei £ódŸ–Zgierz–Kutno. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w policji woj. ³ódzkiego i w £odzi – w Kdzie Miasta (od 1 I 1921), w Komis.: V (od 1 IV 1927), XIV (od 14 XI 1933) i I (od 14 X 1934), sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. poleskiego. Od 15 VII 1936 w Komp. Wartowniczej MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow. pru¿añski, zaœ od 21 VII 1936 do wrzeœnia 1939 w I Komis. w Brzeœciu n. Bugiem. Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. 044/1 (45), 893.

550

St. post. PP Stefan MARKOWSKI s. Rajmunda, ur. w 1895. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. ³om¿yñskiego.

M

L. 050/3 (92), 6063/7764.

Przod. PP W³adys³aw MARKOWSKI s. Stanis³awa i Marianny z Chruœcielskich, ur. 4 II 1904 w £odzi. W policji od 1928. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w £asku.

L. 050/3 (10), 4261.

Post. PP W³adys³aw MARKOWSKI s. Dominika i Zofii, ur. 20 X 1907 w D¹browie. Do policji przyjêty 19 IX 1934 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Kdy Woj. w Poznaniu. Po ukoñczeniu 21 III 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do Poznania. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w ¯ninie.

L. 023/3 (36), 5640.

Post. PWŒl. Karol MAROSZ s. Jana, ur. 1 X 1914 w Bystrzycy. W PWŒl. od 1938. Do 5 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki, zaœ od 6 II 1939 na Post. w Strumieniu pow. bielski i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 020/1 (36), 2736.

Post. PP Henryk MARSZA£EK s. Walentego i Antoniny, ur. 15 I 1905 w Warszawie. W policji od 1932. Od 2 VIII 1936 przydzielony do II Komis. w Sosnowcu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 023/4 (22), 3722.

St. post. PP Józef MARSZA£EK s. Wojciecha i Florentyny z Burzyñskich, ur. 17 III 1905 w Zawierciu. Do policji przyjêty 12 XI 1928 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 25 V 1929 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. wo³yñskiego, gdzie pe³ni³ s³u¿bê w pow. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 w Wydz. Œledcz. w Krzemieñcu.

L. 026/3 (67), 473.

551

od 7 VII 1922. w Kdzie Rez. L. Paw³a i Marii z Micha³owskich. 909. L. Uczestnik powstañ œl¹skich. 19 XII 1882. Andrzeja i W³adys³awy. w Katowicach. 22 IX 1898 w Gos³awicach. MDzON. Stra¿n. post. 2365. 552 . Przod. w II Komis.in. W policji od 1919. Dani³owiczowskiej w Warszawie i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w woj. BMzaDS³. St. 037/2 (77). PP Julian MARTELA s. Potem przeniesiony na krótko do Komis. post. St. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. (do 31 I 1923). PP Walenty MARSZA£EK s. post. Antoniego. brzeskiego w: Dworcach. opatowski (od 2 XI 1937). Stanis³aw MARSZO£EK s. (do 13 IX 1924) jako goniec i w III Komis. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 14 VIII 1922 w Oddz. 045/3 (74). ur. L. 023/3 (98). W I wojnie w armii niemieckiej. ur. kieleckim na stanowisku kmdta Post. Jakuba i Marii z Kurtzów. KnaŒl. mian.M Post. katowicki (do 7 XI 1924) powróci³ do Kdy Pow. w Katowicach. Od maja 1933 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu przy ul. PWŒl. mian. (do 30 IX 1924) jako woŸny. St. 2 V 1898 w Rêczajach. 3 I 1892 w Gorzkowicach. tam te¿ nadal we wrzeœniu 1939. pow. Cz³onek POW GŒl. poleskim na Post. SW Stanis³aw MARUK s.. – 1 I 1938. L. Odzn. Do policji przyjêty 16 II 1924. w której by³ woŸnym do 30 VI 1928. 7 V 1908 w Wilnie. w 1932. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. ur. L. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Aleksandra i Jadwigi. Techn. Adm. ur. post. 023/5 (7). w Mys³owicach pow. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. 5420.WWiZ. 2070. Odzn. KG. W PWŒl. 1 VII 1928. w Opatowie (od stycznia 1934) i Æmielowie pow. 5113. ur. KG (do 30 IV 1924) jako ni¿szy urzêdnik. Po³owcach (od 1 II 1928) oraz Wysokiem Litewskiem (od 15 V 1931) i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 045/3 (90). Post. m. w Oddz. St. nastêpnie w Kdzie Pow. PP Piotr MARSZA£EK s.

in. w Kdzie Pow. ur. M L. post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. m. Odzn. Post. Post. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. nastêpnie w V i VI Komis. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w Komis. 3 XI 1938 mian. w Boguminie Nowym. L. 1616. W policji od 16 VII 1923. od 1929 ponownie w Kdzie Pow. Jana i Józefy z Ja³mu¿nych. nastêpnie w pow. Jana i Józefy. Cieszyna. Eliasza. L. W PWŒl. 15 XI 1938. Oficerski w Pszczynie. 338. frysztackim w Komis. w 1912 w Karwinie. L. 058/4 (43). BKZ.St. ³ódzkim i w £odzi – m. 6999. 9 X 1885 w Skomlinie. W policji od czerwca 1925. ur. w Zgierzu pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Rudolf MARYNIOK s. w Bob³ach. 18 I 1898 w Dalewicach. ur. kowelskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 037/3 (6). 020/1 (37). W policji od 1920. Ernest MARUSZCZAK s. 026/3 (91).. ur. 3923. PWŒl. PP Stanis³aw MARZEC s. 4238. tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Marcelego. PP Franciszek MARYNOWICZ s. W WP od 19 XII 1919 do 14 VII 1922. Józefa. post. Wac³aw MARUSZYÑSKI s. PP Józef MARUSIK s.. mian. Post. L. Uczestnik wojny 1920. PWŒl. 045/1 (94). w Pietwa³dzie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Paw³a. St. 553 . w 1898. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 027/4 (92). i przydzielony na Post. ur. L. 3 VI 1911 w £¹kach. od 1938. sk¹d 1 IV 1939 przeniesiony zosta³ do Komis. Post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 7 I 1898 w £aznowie. post. ³ódzki. 534.

w £odzi. w Bêdzinie i na Post. L. Przod. W policji od 1920. Odzn.in. w Skar¿ysku Kamiennej pow. Micha³a i Teofili. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. sk¹d 1 I 1935 przeniesiony zosta³ do Komis. St. w Kdzie Pow. PP W³adys³aw MAS£OÑ s. tarnopolskiego. w Charsznicy pow. Teodora i Urszuli. L. [1] (94). miechowski na stanowisku kmdta. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. PP W³adys³aw MAS£OÑ s. 030/1 (68). œniatyñskim. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. St. BKZ. Do policji przyjêty 16 X 1936 w charakterze kand. kontr. L. 4 VI 1886 w Dmosinie. w 1894 w Sosnowcu. stanis³awowskiego. Po ukoñczeniu w grudniu 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Jan MAS£OWSKI s. Mateusza i Zofii z Pawlików. ur. 2636. S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. przod. L. St. w 1897. 4262. Odzn. PP Józef MASIERAK s. Jana. na szer. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Tomasza i Jadwigi. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 4644. kontr. PP Antoni MAS£OWSKI s. PP Mateusz MAS£OWSKI s.M Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 12 III 1896 w Sosnowcu. w 1901 w Zamoszach. ur. 4645. 554 . 023/4 (6). konecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. przod. ur. ur. 033/3 (98). kieleckim. na szer. 2645. ³ódzkiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. m. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. SKZ. 05/5 (81). W policji od 1919. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. post. Józefa. 038/1 (19). 27 II 1913 w Skrzynicach.

Post. ur. W policji od 1 XII 1919. 3 IV 1909 w Wilnie. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. 1 III 1924. 3377. Przod. Post. W czerwcu 1934 przeniesiony z Rez. kontr. 027/4 (85). Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Jakuba i Zofii. 23 VII 1891 w £¹kach. PP Ludwik MASNY s. 20 V 1912 w Pietrzykowicach. z przydzia³em do KG. Szymona i Franciszki. limanowski na stanowisku kmdta. MPzaW. Szer. 2 I 1892 w Szczawnicy. Paw³a i Heleny. Odzn. w Nowym S¹czu na stanowisku kmdta. Jana i Marii. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 5148. ³ódzkiego i skierowany do Kdy Pow. 05/1 (98). 023/1 (46). MDzON. PP Jan MASTALSKI s. w Wieluniu. L. 19 IX 1900 w Sarnowie. Jana i Rozalii. L. ur. kontr. L. 037/2 (69). na szer. PP Ryszard MAS£OWSKI s. PP przy KG w ¯yrardowie pow. ur. Odzn. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. MPzaW. Przod. L. [1] (34). 5624. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Feliks MASTALARZ s. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 5648. na szer. MDzON. ur. kieleckiego i przydzielony do Komis. mian. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF Mostach Wielkich pow. ur. PP Stefan MATACZ s. St. BKZ. Micha³a i Marii. Odzn. W policji od 1 XII 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Kamienicy pow. b³oñski do Komis. BKZ. w Krasnymstawie. L. w Zawierciu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Przod. 25 VIII 1911 w £odygowicach. 058/3 (55).Post. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w woj. M L. 555 . w Kielcach. PP Ludwik MAŒLANKA s.

019/2 (75). Ignacego i Franciszki z Ma³eckich.M St. SMzaDS³. 4634. L. m. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Kielcach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. Uczestnik wojny 1920. w Kórniku. 05/5 (10). post. a we wrzeœniu 1939 na Post. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w T³umaczu.in. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 jako kmdt Post. 31 III 1914 w Lwówku. ur. stanis³awowskiego. „G” Rez. 038/2 (37). ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. chrzanowski. mian. 25 XI 1897 w Podhajcach. PP w Jaworznie pow. 556 . Franciszka. w marcu 1932. w Kotlinie pow. PP Jan MATELA s. „H” Rez.. BMzaDS³. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. PP Florian MATECKI s. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. 20 IV 1885 w Kielcach. L. post. Nastêpnie przeniesiony do woj. 027/3 (91). Antoniego i Katarzyny z Mizgalskich. post. tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Melchiora. BKZ. L. poznañskim – we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. gdzie s³u¿y³ m. St. kontr. Przod. post. St. 012/3 (18).in. 3 X 1880 w Poznaniu. 044/3 (3). Józefa i Ewy z Brysiów. Odzn. Banasiek. ur. w Ko³omyi i Stanis³awowie. z przydzia³em do Komp. krzemieniecki. na szer. 4905. W policji od 1919. Post. na Post. Do policji przyjêty w lipcu 1937 w charakterze kand. L. 1111. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 471. Do policji przyjêty 15 XI 1937 w charakterze kand. PP Andrzej MATEJKO s. St. Odzn. poznañskiego. w Wyszogródku pow. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kontr. wo³yñskiego. 3661. 10 IV 1880 w Siedmiorogowie. z przydzia³em do Komp. jarociñski. ur. na szer. Ukoñczy³ Okrêgow¹ Szko³ê Przodowników PP w Kielcach. 68. PP Edward MATCZAK s. PP Stanis³aw MATECKI s. PP Wojciech MATA£OWSKI s. Post. ur. bia³ostockiego. MDzON. w 1913. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP w Gdyni. Tomasza i Agnieszki z d.

ur. Od lutego 1938 ponownie w Kdzie Miasta £odzi. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. asp. czêstochowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 3379. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. w Chojnach i Zgierzu. St. 037/4 (63). L. w Kdzie Pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Kdy Pow. na szer.in. w 1887. Do policji przyjêty w 1933 w charakterze kand. L. ur. St. w Kdzie Pow. Józefa i Józefy z Bieñkowskich. W policji od 1925. Walentego i Katarzyny. przod. od 1927 na Post. m. Jan MATJAS s. M L. 3963. a we wrzeœniu 1939 na Post. St. W policji od 16 II 1932. 9 V 1938. w marcu 1923. post. mian. w 1905. w £odzi. w Kole. 4 IV 1910 w Pu³awach. na ppor. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. m. kontr. brzeziñski. Nastêpnie s³u¿y³ w pow. Od 1 V 1938 pe³ni³ s³u¿bê jako d-ca plut. w Je¿owie pow. w £êczycy. a we wrzeœniu 1939 w XII Komis. W WP w 3 pp Leg. W³adys³awa i Marceli z Makuszyñskich. 4 Komp. 037/4 (78). PP Miko³aj MATJATKO s. PP Henryk MATRASZEK s. Warszawy. 045/2 (43). Post. 033/2 (17). mian. PP Stanis³aw MATERNOWSKI s. Odzn. 3116.Post. L. post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. St. St. 026/1 (45). w XVI Komis. PP w Herbach Starych pow. BKZ. w £odzi. – 1 V 1939. sk¹d w listopadzie 1928 przeniesiony do Kdy Pow. Benedykta. W 1931 awans. £odzi. mian. w Pabianicach pow. w Jaros³awiu. post. ³aski jako z-ca kmdta. L. Kdzie Pow. m. m. W policji od wrzeœnia 1921. post. ur.in. BMzaDS³. 1964.in.st. ³ódzkim na Post. 2939. PP Józef MATERKA s. 026/3 (68). L. ur. Micha³a. ³ódzkim. Po ukoñczeniu w grudniu 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. Asp. w marcu 1934. 18 III 1895 w £odzi. 12 I 1910 w Podwie¿yñcach. ur. 22 XII 1897 w Woli Trembskiej. 557 . Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Odzn. w Kdzie Miasta £odzi. PP Adam MATERKA s. 3995. Aleksandra i Anny. w Turku. Rez. ur.

W PWŒl. L. [1] (88). wileñskim (m. 12 VI 1900 w Warszawie. tarnogórski. Józefata i Heleny z Wiktorowskich. L. 21 X 1903 w £odzi. Jacentego i Julii z GwoŸdziów. w Giera³towicach pow. St. ³ódzki na stanowisko kier. 038/2 (75). PP Stanis³aw MATUSIAK s. 11 V 1889 w Grodnie. Wilno-Troki) i ponownie w woj. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ we W³odzimierzu Wo³yñskim. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ na Post. m. S³u¿bê pe³ni³ w pow. L. w 1911 w Koch³owicach. MDzON. L. kostopolskim. 5125. 058/3 (84). ur. rybnicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. Piotra i Katarzyny. nastêpnie na Post. SMzaDS³. BMzaDS³. £odzi. ur. na Post. PWŒl. Kaspra i Joanny z Sapiów. w Kdzie Miasta £odzi oraz jako kier. Konrad MATUSIK s. ur. w Niemowiczach. 026/4 (83). m. m. VIII i XIII Komis. 519. VII. Jan MATURA s. Post. Komis. ur. 9 VII 1898 w Siedlcach. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Bia³ym £ugu pow. 19 II 1913 w Reptach. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. w Toruniu i tam nadal we wrzeœniu 1939. L.in. W 1938 skierowany do Zgierza pow. œwiêtoch³owicki i Reptach Œl¹skich pow. Antoniego i Franciszki z JóŸwiaków. nastêpnie w woj. 038/3 (36). 1769. ³ódzkim. W policji od 1927.in. ³ódzkim. pocz¹tkowo (do 27 XII 1936) w Kdzie Rez. MPzaW. We wrzeœniu 1939 kier. W policji od 1 I 1923. L. grójecki. w Lipinach Œl¹skich pow. PWŒl. ur.in.. na stanowisku Kmdta Pow. W policji od 24 VII 1921. Jana i Katarzyny. XI Komis. 026/4 (40). 1087. St. post.M Komis. a we wrzeœniu 1939 jako kmdt Post. w Bystrzycy na stanowisku kmdta. nastêpnie w Kdzie Woj. 558 . PP Franciszek MATUSIK s. post. w Katowicach. tam te¿ we wrzeœniu 1939. 4932. W³adys³aw MATULKA s. PP Kazimierz MATULEWICZ s.

3736. Paw³a i Michaliny z Be³ków. 25 II 1905 w Rokitnie. 11 XI 1891 w Krzepicach. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post. 044/2 (43). Post. Tomasza i Marianny z Krêgielskich. L. ³ódzkiego i skierowany do Kdy Pow. Piotra i Anny. PP Stanis³aw MATYJA s. PP Jan MATYJA s. 25 VII 1901 w Prusimiu. Stanis³awa i Wiktorii z Koperów. 559 . Nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê na Post. Do policji przyjêty w 1932 w charakterze kand. ur. mian. 28 III 1890 w KoŸminie. Po ukoñczeniu w lipcu 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. sk¹d 21 XII 1931 przeniesiony zosta³ do Wydz. St. 044/1 (52). kontr. ur. PP W³adys³aw MATYJA s. wieluñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. M L. L. post. Post. L. 2948. ur. w Ogrodzieñcu pow. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 5310. nastêpnie w Kielcach – w Kdzie Pow. 1898. 012/3 (20). St. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. czêstochowskiego – 2 III 1935 przydzielony do I Komis. w 1934. BKZ. ur. ur. 033/3 (84). St. olkuski. ³uckiego. na szer. 027/3 (23). Odzn. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Jan MATUSZEK s. 27 XII 1900 w Wygiez³owie. 5042. w Skomlinie pow. Odzn. Œledcz.. PP Teodor MATUSZKIEWICZ s. w Wieluniu. W policji od 1923. BKZ. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. [2] (21). W policji od 1919. Jana i Józefy. ur. w Sosnowcu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. PP Józef MATYCH s. Post. L. post.Post. W policji od 1929. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. W styczniu 1934 przeniesiony do I Komis. Franciszka i Marii. 19 X 1908 w Warszawie.

3702. ¯o³nierz Legionów Polskich. ur. Przod. 1920–1922 w WP. bêdziñskim – w 1934 przeniesiony z Komis. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. PP Antoni MATYKIEWICZ s. W policji od 1 XII 1919. post.M Post. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. BKZ. I KG i tam nadal s³u¿bê pe³ni³ we wrzeœniu 1939. krakowskim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 560 . przod. Uczestnik wojny 1920. 033/3 (66). ur. MDzON. W policji od 1925. Do policji przyjêty w 1922. ur. ur. 4 IX 1898 w Warszawie. PP Zygmunt MATYJAS s. 3323. Odzn. PP Tomasz MATYS s. L. Odzn. Szk. 5043. BKZ. St. 023/4 (2).WWiZ. 2778. St. GwGŒl. Stanis³awa i Anieli z Biliñskich. BMzaDS³. 050/2 (95). w Czeladzi na Post. Odzn. W policji od 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 16 V 1893 w Jeziornej Królewskiej. Paw³a. MDzON. St. BMzaDS³. 026/2 (7). PP Jan MATYJASIAK s. KnaŒl. 020/4 (88). S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. post. w 1903 w Warszawie. PP Franciszek MATYSIK s. W 1929 z kanc. L. Aleksandra. ur. L. Teofila i Rozalii z Czechowskich. 15 III 1900 w Szczyrzycu. PP Antoni MATYSZKIEWICZ s. Józefa i Agnieszki z Pyzelów. 3509. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Jeziornej. MN. W policji od 1919. jaros³awski. w Piaskach. w Sieniawie pow. MDzON. Odzn. MPzaW. 19 III 1894 w Sosnowcu. 2 IV 1935 skierowany do I Komis. L. w Krakowie. nastêpnie w Warszawie. Do 1923 s³u¿y³ w Okrêgu IV Poleskim. L. Oficerskiej PP w Warszawie przeniesiony do Wydz. 020/4 (94). Uczestnik powstañ œl¹skich. 3070.. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W l. Wojciecha i Antoniny ze Strusiów. w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. L. w Chojnicach. w 1894 w Kaliszkowicach.

Uczestnik powstañ œl¹skich. St. Andrzeja i Domicelli. 10 IX 1934 przeniesiony do woj. tam nadal we wrzeœniu 1939. 1 IV 1939. Odzn. PWŒl. 7 IX 1889 w Weikersdorf. 058/4 (72). 5067. Franciszka i Amalii z Rotterów. ze starszeñstwem 1 VI 1921. 26 VI 1895 w Albigowej. St. 026/1 (97). post. Do policji przyjêty 16 IV 1930 z przydzia³em na Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. w Wydz. Jana i Marcjanny. ur. Kolejowym (od 19 VIII 1934). L. 012/4 (48). nastêpnie w Katowicach – w Oddz. St. L. rez.in. post. Stefana i Anny z Kraskowskich. mian. Gran. ur. (od 6 II 1933) i na Post. Cieszyñskiego od 1 XI 1918 do 30 VI 1919. w 1906. cieszyñski (do 31 X 1923). Jan MAZIARZ s. Podkomis. PP Józef MAZA£O s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Warszawie. jako Kmdt Pow. Józefa. L. KnaŒl. Kpr. w Pruchnej pow. ³uniniecki. w Czernawczycach (od 6 IX 1934) i Czerniach (od 3 VIII 1937). SKZ. Por. Odzn. post. Od 1 III do 31 X 1921 pracowa³ w Dyrekcji Okrêgu Skarbowego Cieszyn. 1509. 24 III 1906 w Niechniewiczach. tarnogórskim w Radzionkowie na Post. II KG przy Kdzie Rez. PKU Warszawa-Miasto III. Od 16 VIII 1932 w Komis. W policji od 1 V 1924 do 31 III 1926 i ponownie od 1 XI 1926 – pocz¹tkowo w KG. Oficerska kadra Okrêgu nr III. M L. od 1 VI 1920 do 14 II 1921 w PMiejsk. Gosp. 5661. gdzie s³u¿y³ m. ur. Bugiem – w Komis. ur. 24 X 1896 w Warszawie. Odzn. Ks.WWiZ II kl. Nastêpnie skierowany na stanowisko Kmdta Pow. KG (do 6 I 1924). W 1939 w s³u¿bie czynnej w WP. poznañskiego. 05/4 (24). W I wojnie w armii austriackiej. (do 30 XI 1922) i w Komis. ¯nin. ur. potem na Post. post. przyjêty 10 VII 1922 w stopniu st. Nastêpnie s³u¿y³ w Brzeœciu n. £añcut i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 561 . Do PWŒl. (do 14 III 1923). w BereŸniaku pow.Przod. PP Leonard MATYSZKIEWICZ s. Kraj. gdzie s³u¿bê pe³ni³ na Post. sk¹d przeniesiony do pow. w Cieszynie. 5833. brzeskiego. w Cieszynie i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Franciszek MAYER s. W WP od 11 XI 1918 do 20 XII 1923. 1248. 023/1 (55). BMzaDS³. PP Jan Walenty MAZANEK s. W ¯and. L.

¿ó³kiewski przydzielony do woj. na szer. Ró¿y. Do PWŒl. z przydzia³em do Stra¿nicy KOP w Sto³pcach. w: Tychach (do 30 XI 1932). 6 VI 1913 w Lublinie. 6912/100. Post. Józefa i Marii. 19 X 1899. W policji od 1919. St. 8 XII 1900 w Warszawie. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 24 pp. Micha³a i Anny ze S³omków. 472. 045/2 (14). Aleksandra. PWŒl. L. tarnopolskiego. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu st. 1288.M St. 562 . 3129. W 1934 ukoñczy³ Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie im. BKZ. L. 019/1 (52). PP Andrzej MAZUR s. L. w Kaletach (do 4 V 1926) i Kochcicach (do 14 XII 1926). Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. post. ostatnio na stanowisku z-cy kmdta i tam we wrzeœniu 1939. Andrzeja i Józefy z Cho³otów. ur. a we wrzeœniu 1939 w Wydz. L. [4] (44). 023/3 (12). Mateusza i Stefanii. w Tarnopolu. post. przod. pu³awski. W WP ochotniczo od 12 XI 1918 do 31 I 1922. PP Marian MAZIÑSKI s. lublinieckim na Post. 038/4 (21). ur. post. 051/2 (55). pszczyñskim na Post. ze starszeñstwem 1 I 1937. Kosztowach (do 15 V 1933) i ponownie w Tychach od 16 V 1933 a¿ do wrzeœnia 1939. piech. pu³awski.. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Ppor. 5447. Tadeusz Jan MAZUR s. ur. janowskim. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. J. W policji co najmniej od 1922. ur. w 1890 w Rakowie. Odzn. nastêpnie w pow. w Morszynie-Zdroju pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. piech.in. MDzON. MPzaW. BMzaDS³. kontr. PP Wincenty MAZUR s. w Urzêdzie Œledcz. Pawe³ MAZUR s. m. St. ur. PP Jan MAZUR s. Do policji przyjêty 28 IX 1929 w charakterze kand. 9 XII 1885 w Bielinach. Ppor. Od wrzeœnia 1937 kierownik szko³y w Niesio³owicach pow. rez. S³owackiego w Lublinie. sier¿. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 1 IX 1922. Od wrzeœnia 1935 pracowa³ jako nauczyciel na terenie woj. ur. post. W 1939 zmobilizowany do WP do 15 pp. lubelskiego w pow. L. IV KG. 2 XII 1905 w Przemyœlu. stryjski. w Irenie pow. L. St.

w Pionkach. 21 XII 1935 przeniesiony do policji m. L. kieleckim. PP Mieczys³aw MAZUREK s. w Jedlni i tam nadal we wrzeœniu 1939.Por. na szer. PP Wac³aw MAZUREK s. – 23 II 1934. 038/1 (14). Warszawy i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. por. Wincentego i Marianny. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 17 III 1891 w Drohiczynie. ze starszeñstwem 15 VIII 1931. ur. w 1898 w Lublinie. 563 . post. W lipcu 1928 powo³any do WP. Przod. L. kontr. Jana i Wiktorii z Ceglarzów. Karola i Rozalii ze Œliwów. 30 IV 1938 skierowany do IX Komis. w Kozienicach na stanowisko kmdta Post. L. ostatnio w pow. St. ur. w Izbicy pow. 2056. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Ppor. krasnostawski. 9 I 1907 w Ostojowie. PP Antoni Adolf MAZURKIEWICZ s. Sieciechowie i Zajezierzu. m. Warszawy. Antoniego i Aleksandry z Lejsnerów. Ignacego i Marii z Jurczaków. w Tomaszowie Lubelskim. kozienickim. w Radomiu. tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. na Post. M L. post. 1896 w Krasnem. L. Zygmunt MAZUR s. We wrzeœniu 1939 w CW¯and. Odzn.st. 26 I 1907 w Warszawie. Do policji przyjêty w 1935 w charakterze kand. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. Post. 14 XI 1896 w Kozienicach. 05/4 (13). ur. 1943. PP Franciszek MAZUREK s.Wojsk £¹cz. 045/2 (63). ur. PP Józef MAZUREK s. 4604. Macieja. 3008. 038/3 (72). Ukoñczy³ SP Piech. BKZ. 1 VII 1935 przeniesiony z Kdy Pow. kieleckiego i skierowany do II Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj.st. 5818. 050/2 (73). 05/3 (46). m. W policji od 1919.in. 4267. Post. ur. L. ur.

W policji od 1923. Do 17 V 1921 w WP. tam nadal we wrzeœniu 1939. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 033/1 (50). ur. 058/3 (67). w 1913. kontr. ur. PP W³adys³aw MAZURKIEWICZ s. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnym mieœcie. Funkcjonariusz policji woj. poleskiego. L. PP Józef MAZURKIEWICZ s. od 1 IX 1918 do 1 II 1919 w niewoli w³oskiej. Przod. Tomasza. L. W WP do 1925. m. Post. 044/2 (10). w Hrebennem pow. 564 . ¿and. Do policji przyjêty 7 XII 1937 w charakterze kand. lwowskim. nowogródzkiego i skierowany na Post. a od 31 XII 1934 na stanowisku kmdta Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. ur. Micha³a i Magdaleny. lidzki. z przydzia³em do Komp. Bernarda i Marty. post. ur. L. na Post.M St. w 1896 w Grodnie. L. Odzn. PP W³adys³aw MAZURKIEWICZ s. Piotra i Józefy z Wajdów. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor w szkole ogrodniczej Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. rudecki i Rudkach. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Post. Piotra i Anny z Jurkiewiczów. 5072. 21 X 1898 w Bóbrce. 2034. 058/1 (36). Kazimierz MAZURKIEWICZ s. ur. „F” Rez. St. PP we Lwowie. [3] (34). 8 IX 1898 w Drohomyœlu. MDzON. w Pabianicach pow. ³aski. na szer. L. 3485. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W I wojnie w armii austriackiej. W wiêziennictwie od 1926. 051/2 (2). L.in. 10 III 1907. w Zab³ociu pow. w Dubaniowicach pow. 42 pp. plut. 5376. 5916. SW Micha³ MAZURKIEWICZ s. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Micha³a. PP Jan MAZURSKI s. w 1904. post. rawski.

bêdziñskim – 15 XII 1937 przeniesiony z Rez. 4779. 4631. W marcu 1938 przeniesiony z woj. ur. [3] (52). Bronis³awa i Emilii. PP Ryszard M¥CZYÑSKI s. 038/1 (71). 037/2 (32). ur. 058/2 (36). Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Antoniego. zwolniony dla odbycia s³u¿by wojskowej. 2111. PP Stanis³aw M¥DRY s. Post. podhajecki. w 1911 w Winkowcach. W policji od 1932. w 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. Konnej w Sosnowcu do Komis. ostrowski. W policji od 1 VI do 30 IX 1924. PP Wac³aw M¥DRY s. w Wiœniowczyku pow. L. warszawski. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Jana. w 1907 w G³azowie. w Czeladzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Czes³aw M¥CZYÑSKI s. w listopadzie 1903 w Baranowie. Antoni M¥KA-M¥CZYÑSKI s. Post. 05/3 (76). w Pruszkowie pow. PP Stefan Kazimierz M¥CZKA s. 565 . L. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Jana. w 1909. ur. W policji od 1933. Józefa. lubelskiego do Wydzia³u II KG. Antoniego i Wiktorii. Post. 9 XI 1899 w Micha³kowie pow. 5232. M L. ur. 2987.Przod. ur. ur. L. L. w 1907 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Ponownie przyjêty 1 XII 1926. 023/4 (17). Post.

Szopienice) i Zawodzie (do 1 VII 1929). 566 . pu³tuski. Walentego i Waleski. Wawrzyñca i Marianny z Listopadów. w Obrytem pow. œwiêtoch³owicki. Post. Ignacego. w Tarnopolu. Artur MENDRALA s. pszczyñski. na szer. 11 VI 1891 w Jaworznie. ur. W policji od 1928. Do PWŒl. 030/1 (57). 1 V 1939 mian. chrzanowski. od 14 VIII 1922. PP Roman Józef MEDWID s. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. mian. post. pocz¹tkowo w s³u¿bie mundurowej. nastêpnie w pow. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. kand. ur. L. Od 21 IV 1938 s³u¿y³ w Komis. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. przyjêty 15 I 1939 z przydzia³em do 1 komp. i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Bielsku. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 3674. ur. i skierowany do Komis. ur. L. L. kontr. w Lipinach pow. Post. 1 V 1938. ur. Józefa. W paŸdzierniku 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. w Bieruniu Starym pow. 1539. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. 2969. PWŒl. z przydzia³em do Komp. Adama. w 1913. St. post. 969. 027/4 (40). L. L. potem œledcz. Jan MENDROK s. w 1913 w Borowej. Warszawy. w 1900. W PWŒl. z którego przeniesiony zosta³ na Post. L. 1746. i Miejskiej w Bielsku (do 31 I 1924). post.M St. 21 V 1907 w Stefanowie. Post. „G” Rez. PP w Jaworznie pow. 3033. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. PP W³adys³aw M¥KOWSKI s. 2 VIII 1901 w P³otyczy. 027/1 (19). PP Eliasz MENDIUK s. PWŒl. 05/3 (72). katowickim do 31 VIII 1927 w Komis. RoŸdzieñ (póŸniej pn. Kdy Rez. Edmund MEJER s.st. 05/4 (82). w Katowicach. Post. Miko³aja. 019/1 (53). ¿ó³kiewski przydzielony do woj.

Kdy Rez. PP Stanis³aw MERTA s. przyjêty 16 XII 1937 z przydzia³em do 1 komp. kand. w Kielcach do I Komis. 567 . Od 1 XI 1938 mian. w 1904 w Go³onogu. 027/4 (57). w Katowicach. ur. Post. 05/4 (75). Jana. 023/2 (83). Post. w 1881. Od kwietnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku Kmdta Pow. Odzn. 15 IX 1907 w Tucznejbabie. M L. i skierowany na Post. Odzn. MPzaW. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 026/2 (97). ur. W policji od 1923. L. Micha³ MÊCIÑSKI s. Paw³a i Magdaleny. PWŒl. 4244. Od 26 I 1936 przeniesiony z Komis.Podkomis. W sierpniu 1939 przeniesiony z policji pow. w Potworowie pow. Edmunda i Amalii z Wicherkiewiczów. MDzON. ko³omyjskiego do Wydz. radomski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 10 IX 1915 w Bottrop. 19 IV 1887 w Miñsku Litewskim. L. Od 1 XI 1935 do 21 IV 1937 w KOP. ur. KZzaDz. w £azach pow. SKZ. ur. W policji od 2 X 1920. Œledcz. w Stanis³awowie i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. bia³ostockim – we wrzeœniu 1939 w Wydziale Œledcz. post. PP Lucjan Wac³aw MENKE s. sk¹d 10 VII 1937 skierowany na Post. PP W³adys³aw MERTA s. 24 XII 1899 w Rakówku. 3553. PP Stanis³aw MENTEL s. w Radomiu. Post. L. 5791. 020/1 (35). ur. Opoczno i tam nadal we wrzeœniu 1939. Jana i Karoliny z Kardelów. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. frysztacki. 2026. Antoniego i Pauliny z Materzoków. w Bia³ymstoku. MN. ur. W policji od 1929. 2423. Do PWŒl. L. Przod. Henryk MEN¯YK s. 4734. Hilarego. W WP od 13 VIII 1919 do 1 IX 1920. 012/2 (70).

w Horodle. L. kontr. w XXVI i XIII Komis. ur. 19 IX 1935 przeniesiony do woj. PP Hieronim MIAZGA s. Jana i Michaliny. Odzn. post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Post. W³adys³awa i Franciszki z Kieniskich. 21 IX 1908 w Warszawie. na szer.in. w Puszczykowie pow. ur. 568 . z przydzia³em do KG. W policji od 1921. w Czêstochowie. L. ur. ur. Stanis³awa i Wiktorii. B³a¿eja. kieleckiego i skierowany do Komis. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 w II Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 30 IX 1899 w Warszawie. [1] (55). w Ciepielowie pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Lwowa. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. 19 VII 1900 w Warszawie. PP Wac³aw MʯYÑSKI s. m. hrubieszowskim na Post. Post. w Komis.in. PP Zygmunt MIASTKOWSKI s. w Mirczach. 21 VII 1913 w Nowej Wilejce. lwowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. w Zamoœciu. BMzaDS³. 2343. 3362. poznañski. 050/1 (11). Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. i³¿ecki. 050/1 (97). a we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 4008. Kielce. W policji od 1932. 044/3 (91). St. Wac³awa i Stanis³awy z Macha³owskich.M Post. 038/4 (81). Post. ur. lubelskiego. PP Aleksander MIAZGA s. L. [4] (12). m. m. MDzON. St. L. 271. post. PP Stefan MÊDRZYCKI s. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 14 VII 1904. Do policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. ostatnio w pow. 22 II 1886 w Ostrowie. L. ur. PP Wac³aw MÊTKA s. Jakuba i Anny. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.

. St. Do policji przyjêty 25 VI 1936 w charakterze kand. W policji od 1 X 1921. W policji od 1920. ur. ¯o³nierz Legionów Polskich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. PP Ignacy MICHALAK s. PP Stanis³aw MI¥SEK s. kontr. SW Jan MI¥¯EK s. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Post. PP Franciszek MICHALAK s. L. 24 XII 1888 w Mas³owie. 027/1 (14). VI i VII Komis. garwoliñski. i tam nadal we wrzeœniu 1939. nowogródzkiego. Kazimierza i Katarzyny z Hy¿yków. MPzaW. 3073. ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 3827. L. L. W policji od 1928. 037/1 (46). BKZ. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. SKZ. ¯o³nierz Legionów Polskich. 27 IV 1886 w Sobieniach Szlacheckich. 5006. W wiêziennictwie od 1929. Post. Cz³onek POW. PP Franciszek MICHALAK s. St. ur. BMzaDS³. 037/3 (22). 016/1 (74). post. 012/1 (134). 569 . SMzaDS³. Antoniego i Cecylii z Rutkowskich. we wrzeœniu 1936 skierowany do XI Komis. Po ukoñczeniu w listopadzie 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 033/2 (72). Wincentego. PP Boles³aw MICHALAK s. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. w Ludwipolu pow. Przod. L. na szer. Uczestnik wojny 1920. W policji od lipca 1920. MDzON. w Górznie pow. M L.Post. z przydzia³em do Komp. 5454. m. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w I. przod. Odzn. Marcina i Józefy ze Œwitalskich. Antoniego i Józefy z Matyasów.. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w KG. Odzn. Józefa.in. ur. 2 I 1898 w Kolonii Szczerbeckiej. KN. kostopolski. „D” Rez. 4239. PP w Czêstochowie. w 1910. 31 I 1904 we W³oc³awku. ur. 14 VII 1885 w Wolborzu. 3175.

obornicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 4907. ³ódzki. L. Odzn. W policji od 1919. Przod. MPzaW. 1 III 1935. przod. L. 023/4 (28). ³ódzkiego. ur. m. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj.M St. MPzaW. PP Stanis³aw MICHALAK s. St. Odzn. 21 VIII 1885 w Konstantynowie. sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. m. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w VI Komis. 26 VII 1897 w £ubnicy. L. L. s³u¿y³ w £odzi. St. 12 IX 1896 w £odzi. BKZ. PP Antoni MICHALCZYK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu. w Domas³awicach pow. 016/2 (56). 4906. Do 1923 s³u¿bê pe³ni³ w policji w GnieŸnie na stanowisku kmdta Post. Odzn. BKZ. 030/1 (67). MDzON. ur. Przod. MDzON. 1 I 1929. ur. ur. 2870. Odzn. PP Stanis³aw MICHALCZYK s. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w Komis. post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ we W³odzimierzu Wo³yñskim. W policji od 1919. w Krotoszynie. post. mian. Józefa i Ludwiki. MPzaW. rawicki na Post. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. 1918–1921. Odzn.. MDzON. 4258.in.. 037/4 (45). Jana. 012/1 (95). Andrzeja i Marii z Franków. 5398. St. Andrzeja i Salomei z Olkiewiczów. ur. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Zgierzu pow. Piotra i Konstancji z Nowaków. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. £odzi. W WP w l. 570 . MDzON. W policji od 1922. BMzaDS³. BKZ. MPzaW. PP Stanis³aw MICHALAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. 3866. post. mian. ur. KZzaDz. St. post. Konnej.. Piotra. W sierpniu 1939 przeniesiony z Post. W I wojnie w armii rosyjskiej. L. L. 4 I 1890 w Granówku. PP Ignacy MICHALCZYK s. 044/1 (37). w RogoŸnie pow. post. PP W³adys³aw MICHALAK s. w XI Komis. 11 VII 1886 w Jarochowie. w 1892 w Lubnicy. W policji od 1919.

Józefa i Józefy z Winkowskich. Ignacego i Stefanii z Michalskich. Od 21 XII 1938 pe³ni³ s³u¿bê na Post. post. 038/4 (46). w 1898. ¯ebracze (do 1 I 1932) i Strumieñ (do 22 II 1939). post. Post. ur. Odzn. St. Uczestnik wojny 1920. W³adys³awa. L. 571 . post. 1 IV 1934. St. z którego zosta³ przeniesiony na Post. L. w Pawonkowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. W WP od 18 I 1919 do 26 VIII 1921. L. post. Przeniesiony 4 IV 1932 z woj. W policji od 1923. w 1896 w Sempert. M L. Jan MICHALIK s. Od 1 I do 30 XI 1924 w Stra¿y Celnej. St. mian. Bogumin Nowy pow. BKZ. Cz³onek POW. post. PP Marian MICHALIK s. nastêpnie do woj. przyjêty 6 IX 1922. w Tarnopolu. 1 VII 1937. 31 III 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. lublinieckim na Post. w Lutyni Niemieckiej pow. ur. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. bielskim na Post. 030/1 (80). mian. Katowice. 514. Walerian MICHALEWICZ s. od VI 1935 na Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 2 X 1906 w Borszczowie.St. drohobyckiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. nastêpnie w Komis. Post. ur. St. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. lubliniecki i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. L. do 22 VIII 1939 w Komis. Erazma. PWŒl. ¿ó³kiewski. Boronów pow. 3242. W I wojnie w armii niemieckiej. sk¹d skierowany do Lwowa. PP Leon MICHALECKI s. ur. L. frysztacki. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. W I wojnie w armii niemieckiej. ur. 572. Erazma i Michaliny z B³oñskich. w Truskawcu Zdroju i tam nadal we wrzeœniu 1939. 038/4 (54). 15 XII 1898 w Wijewie. Odzn. Romana i Anastazji. St. pomorskiego. 19 III 1899 w Garwolinie. 25 VIII 1925 skierowany do II Komis. w Lubliñcu (od 2 V 1928). PWŒl. PP Jan Kornel MICHALIK s. post. 023/3 (25). w Kaletach. w Koronowie pow. w Katowicach. [1] (15). 05/3 (16). Do PWŒl. Stefan MICHALEWICZ s. 685. przyjêty 1 VII 1925 z przydzia³em do Kdy Rez. bydgoski. m. Do PWŒl. mian. PWŒl. MPzaW. poznañskiego. 1778. 25 IX 1887 w Skalmierowicach. wileñskiego do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis.

w Czernawczycach. 13 p. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. post. BMzaDS³. 2591. ¯o³nierz I Korpusu Polskiego. ur. nastêpnie od 1 III 1924 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 2229. W I wojnie w armii niemieckiej. 027/4 (82). 3291. 6 XII 1897. L. przod. PP Henryk MICHALSKI s. L. W policji od 1922. 27 I 1893 w Szczerbowie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 1 V 1926. sandomierskim. od 5 XII 1935 w I Komis. L. St. PP Franciszek MICHALSKI s. Józefa i Kazimiery z Kêdzierskich. Uczestnik powstañ œl¹skich i wojny 1920. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji w Warszawie. Do 1931 s³u¿bê pe³ni³ w Czersku. – 1 I 1929. Od 1922 w Stra¿y Celnej.M St. kpr. Drugnia. w £yszczycach.. St. Do policji pow. ur. brzeskiego przyjêty 15 XI 1920 z przydzia³em na Post. bielskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. nastêpnie w Bydgoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. 2881. w Osieku. PWŒl. St. 15 VIII 1898 w m. PP Jan Tadeusz MICHALSKI s. Antoniego i Józefy. SG Franciszek MICHALSKI s.in. Franciszka i Katarzyny ze Skotarczaków. L. Paw³a i Magdaleny z Dulków. MN. w Sandomierzu oraz na Post. 572 . 6073. 054/1 (84). z której w 1928 automatycznie przeszed³ do SG w Pomorskim Inspektoracie Okrêgowym. u³. W policji od 1921. [4] (29). post. Stefan MICHALIK s. Ignacego i Bronis³awy z Ratajczyków. ur. MDzON. w Brzeœciu n. Stefana. 050/3 (61). post. 027/2 (60). 05/2 (30). w Bielsku. ur. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. W WP od 6 IV 1919 do 23 X 1920. Przod. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. 3 X 1908. zaœ we wrzeœniu 1939 na Post. MPzaW. post. ur. m. St. mian. przod. L. PP Filip MICHALKIEWICZ s. w Jurkowicach. Post. 17 XI 1899 w Nochowie. 3 X 1897 w £odzi. L. w Kdzie Pow.

W PWŒl. Post. Che³m i tam nadal we wrzeœniu 1939. 5 VIII 1915. St. PP Stefan MICHALSKI s. Micha³a i Katarzyny. MiedŸna (do 1 VIII 1933). przod. PP Eryk MICHELIS s. L. Osadnik wojskowy. przod. Do policji przyjêty 20 VII 1938 w charakterze kand. Rez. 038/3 (24). od 7 VII 1922 na Post. 393. sto³pecki. ur. L. pszczyñskiego. kontr. ur. 8 VIII 1898 w Porêbie. 3632. na szer. Ottona i Emmy. 5 X 1893 w Bañgowie. L. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. MDzON. gdzie s³u¿y³ na Post. katowicki (do 1 XI 1930). od 2 III 1939 na Post. mian.: £aziska Œrednie (do 31 X 1931) i Górne (do 1 IV 1933). St. 3803. 22 VIII 1911 w Warszawie. 026/2 (3). pomorskiego. 2977. w Or³owej pow. Wawrzyniec MICHALSKI s. Rudzka KuŸnia pow. PWŒl. Do PWŒl. PP w Bia³ymstoku. Post. 12 VI 1912 w Nawsiu. z przydzia³em do IX Komp.St. W WP od 1 VI 1919 do 30 IX 1921. Gran. œwiêtoch³owicki (do 9 VI 1923). post. 05/3 (30). Jan MICHA£EK s. Micha³a. W policji od 1935. IV KG. Siemianowice pow. Woszczyce (do 1 III 1939). Stanis³awa i Heleny z Matuszewskich. PWŒl. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. Odzn. M L. mian. ur. Jerzego i Marianny z Raszków. 7069. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. Piotra i Katarzyny z Gründów. Post. [4] (89). L. Od 6 VII 1921 do 24 VI 1922 w SGmin. L. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1 I 1928. sk¹d przeniesiony zosta³ do pow. ur. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. 058/4 (8). 573 . PP Józef MICHALSKI s. potem w Komis. St. BMzaDS³. W policji od 1 X 1921. 22 IV 1889 w Trembowli. frysztacki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. Maksymilian MICHALSKI s. ur. 1 VII 1928. BKZ. przyjêty 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. 019/2 (16).

Tam te¿ nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Ignacy MICHNO s. 574 . post. MPzaW. PP Stanis³aw MICHELLA s. stra¿n. L. przod. Jana i Heleny z Gañczarczyków. W PWŒl. frysztacki jako kmdt. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Gorlicach. St. Kaczyce pow. ur. 019/2 (18). Rez. 2895. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Rez. rybnicki.M St. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 4080. St.W WP od 25 XI 1918 do 10 IX 1919. St. 038/4 (70). £odzi. Ks. Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1937 w charakterze kand. 1430. L. MDzON. Cieszyñskiego. wileñskiego. £azy pow. z przydzia³em do Szw. w Œwiêtoch³owicach (do 14 X 1925). 22 VII 1882 w S³awnie. 6 XII 1893 w Bielowicku. Wodzis³aw pow. 20 pp. Odzn. ur. Antoniego. Alojzy MICHNIK s. 020/4 (10). Józefa. 19 IV 1903 w Uniszowicach. PWŒl. na Post. L. Konnej m. L. Paw³a i Franciszki z Nowakowskich. Post. post. 5149. 5179. PP we Lwowie. St. Odzn. ur. przeniesiony na Post. od 15 VII 1922. MPzaW. mian. post. PP Stefan MICHOÑ s. 1 I 1928. ur. przod. Micha³a i Zofii z Gawrysiów. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Sieradzu. Od 15 XI 1919 do 14 VII 1922 w ¯and. w 1890. Od 15 X 1925 do 20 XII 1938 kmdt Post. w 1912. PP Józef MICHNIEWICZ s. ³ódzkiego. St. L. S³u¿y³ m. 17 II 1898 w Rzemieniu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. 019/1 (66). Kraj. OH „Orlêta”. kontr. 05/1 (49). 033/3 (21). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj.in. ur. W wiêziennictwie od 1920. SW Konstanty MICHNIEWSKI s. cieszyñski (do 1 IV 1925) i w Kdzie Pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. sier¿. na szer. Paw³a i Katarzyny. L.

w Pabianicach na stanowisku kmdta. Przod. ur. w Oddz. w Œwiêtoch³owicach.. Augustyn MICZKO s. od 11 VIII 1939 kmdt Post. PWŒl. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. pszczyñski. L. Klemensa. 1256. przyjêty 18 VI 1923 do Kdy GSzPWŒl. Uczestnik powstania wielkopolskiego.in. 038/4 (2). na Post. St. Odzn. L. post. 28 III 1897 w Markach. w Paw³owicach pow. oraz w Komis. w Kostuchnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. ostatnio w Kdzie Pow. ur. post. w 1897 w Kêszycach. ur. W policji od 1923. makowski na stanowisku kmdta. L. Gran. MDzON. post.St. PP Józef MICKA s. BKZ. ur. PWŒl. PWŒl. BKZ. 8 III 1934. Uczestnik wojny 1920. a we wrzeœniu 1939 w XXV Komis. 3 VII 1896 w Œcierninie. Stanis³awa i Heleny z Borkowskich. w Kosztowach (do 10 VIII 1939) – od 14 VII 1939 jako kmdt. Karola. W PWŒl. nastêpnie do 13 IX 1921 w ¯and. Konnym w Katowicach (do 20 XII 1938). 044/3 (20). w Ró¿anej pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. Pol. 045/2 (39). Po jej ukoñczeniu s³u¿bê pe³ni³ w Œwiêtoch³owicach – od 20 IX 1923 na Post. W policji od 1919. ³ódzkim. ³askim na Post. 1294. 05/2 (99). Antoniego i Katarzyny z Kostków. PP Miko³aj MICU£A s. 3455. Leopold MICZEK s. pszczyñskim na Post. pe³ni³ s³u¿bê od 26 VI 1922. 020/4 (17). i przydzielony na Post. M L. przod. 5 IX 1884 w ¯arnowcu. Antoniego i Katarzyny z Miczków. w XII Komis. post. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Pabianicach oraz Sêdziejowicach. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. ur. L. Od 15 IV do 6 V 1921 w PGŒl. ur. 5538. L. We wrzeœniu 1939 ponownie s³u¿y³ na Post. 6 XII 1938 mianowany post. 25 X 1916 w £y¿bicach. Odzn. St.. St. Kacpra. Do PWŒl. W policji od 1923. PP Jan Zygmunt MICIÑSKI s. 575 . 2366. mian. w £asku i pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. GŒl. m. W I wojnie w armii niemieckiej. m. w Tarnowicach Starych pow. Post. Franciszek MICZEK s. nastêpnie w pow. 10 XII 1900 w MiedŸnej. [4] (58). tarnogórski (do 30 I 1923). Konny w Or³owej pow.in. (do 9 XII 1938).

w Wieluniu. Feliksa i Marii. w Kielcach i Suchedniowie pow. 30 I 1909 w Nieroœnie. Stanis³awa i Bronis³awy z Rozenbaumów. 3637. ur. krakowskiego z przydzia³em do Komis. stra¿n. ¯o³nierz Legionów Polskich. krakowskiego do policji m. 033/2 (37).. MPzaW. L. ur.st. warszawskiego. i przydzielony do NSzF w Mostach Wielkich pow. L. 8 IX 1896 w Bia³ej. ur. Warszawy. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. W policji od 18 III 1922. s³u¿bê pe³ni³ m. Odzn. L. PP Jan MIDEK s. Post. SMzaDS³. Post. ur. 16 VI 1933 mian. 051/1 (71). Od 3 VI 1938 przeniesiony z woj. S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w wiêzieniu przy Dani³owiczowskiej w Warszawie. BMzaDS³. 7 XI 1897 w Skierniewicach. kontr. 051/2 (3). 24 VIII 1906 w Krzyworzece. na Post. L. mian. we wrzeœniu 1939 w Komis. KZzaDz. ³owickim. 020/1 (2). St. Bra³ udzia³ w rozbrajaniu Niemców w Warszawie w listopadzie 1918. Stanis³awa i Rozalii z Sepków.. W policji od 1 VII 1920. Do 28 II 1933 pracownik Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ Wzajemnych w Nieœwie¿u. BMzaDS³. post. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 26 XI 1906 w Warszawie. uczestnik walk z bolszewikami i Ukraiñcami oraz wojny 1920. Jana i Konstancji z Owczarków. 1 DPLeg. post. W wiêziennictwie od 1930. ur. 576 .M St. w Bia³ej. post. 6106. W WP ochotniczo od 1918. BKZ. ur. post. St. St. w Bolimowie. pocz¹tkowo na Post. a we wrzeœniu 1939 na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ na Post. Do policji przyjêty 19 IX 1934 w charakterze kand. 4128. PP Jan MIED WIED s. Po jej ukoñczeniu 14 XII 1933 skierowany do policji woj.. kielecki. St. 2038. W WP ochotniczo od 1919. na szer. 033/2 (75).st. Odzn. ³ódzkiego. 18 VI 1886 w Biechowie. sier¿. MDzON. L. we wrzeœniu 1939 na Post. PP Wies³aw Roman MIECIÑSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie m. Od 1921 do 1922 ponownie w WP. 1 VIII 1924. ¿ó³kiewski. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. PP Antoni MIELCZAREK s. w Kiernozi. L. PP Jan MIELCAREK s. 1816. Od 5 XI 1930 skierowany do woj. Odzn. W czasie wojny 1920 w niewoli bolszewickiej. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 4574. post. w 1924 – 18 pp. 038/4 (17). W policji od 1929. Warszawy. w Kielcach. Ignacego i Katarzyny z Furczpaniaków. w £êkawie pow. SW Józef MIECZYÑSKI s. w Tczewie i tam nadal we wrzeœniu 1939. wieluñski. BKZ. plut.in. MDzON. Jana i Antoniny z Pawe³czyków.

³aski. W ostatnim kwartale 1936 przeniesiony z policji woj. ur. 2 IV 1935 przeniesiony z Post. ur. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz policji.in. St. m. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. W policji od 1924. Micha³a i Józefy z Gajdów. M L. w VII Komis. PP Pawe³ MIELCZAREK s. 25 I 1898 w Gadce. 058/2 (49). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi.. nastêpnie do woj. Na pocz¹tku 1938 skierowany do woj. poleskiego. Mniów i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. St. W³adys³aw MIELNICKI s. w Piekoszowie. zmobilizowany do pracy w PP w £asku. Odzn. Jana i Katarzyny. w Szczerczewie pow. kieleckim – od 7 VIII 1936 kmdt Post. 5479. ur. 05/1 (82). L. kieleckim. W policji od 1924. L. 05/1 (22). PP Siemion MIELNIK s. 26 V 1910. 12606. 050/3 (7). w 1906 w Gadce. w 1893. PP Józef MIERNIK s. Iwana. pru¿añski. PP Franciszek MIERNIK s. Jana. Jakuba i Katarzyny. pow. 10 VI 1938 przydzielony na Post. post. BMzaDS³. kobryñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP w Herbach Starych.Feliks MIELCZAREK s. 577 . BKZ. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. ur. Przod. w £opusznie na Post. MDzON. 30 XI 1898 w £êkach. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Bilewie pow. L. Pocz¹tkowo wiêziony w obozie rówieñskim. 7757/6047. L. ³ódzkiego do Komp. Józefa i Magdaleny. w ¯abince pow. wo³yñskiego. post. ur. Post. nie jest znany jego przebieg s³u¿by ani ostatni przydzia³. 259. Odzn. od 9 I 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w ¿andarmerii w Warszawie. czêstochowski. 20 VIII 1901. ostatnio w pow. Rolnik. 037/4 (72). BKZ. 058/2 (44). „D” Rez.

mian. St. post.M Post. Szczepana i Anny z Dziedziców. Post. w Boguminie Nowym pow.in. 16 I 1905 w Zambrowie. Franciszka i Anny z Malejków. Do PWŒl. œwiêtoch³owickim – do 11 VIII 1936 na Post. L. a we wrzeœniu 1939 w Wydz. BKZ. ur. 1 III 1936. ur. St. 3240. PP Bernard MIERZWA s. Post. ur. W WP ochotniczo od 1919. S³u¿bê pe³ni³ m. Odzn. Aleksandra i W³adys³awy. 033/2 (96). 2721. w 1903 w Kopkach. w £agiewnikach. i skierowany do Komis. sk¹d 2 I 1937 przeniesiony zosta³ do Komis. L. Andrzeja i Franciszki z Rajchelów. ur. W policji od lipca 1923. bielski. frysztacki. Gerhard MIERZWA s. w 1912. w Chropaczowie. L. m. PWŒl. w Hajnówce pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. opatowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 578 . w Opatowie. Kdy Rez. Œledcz. W policji od 1933. post. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 027/3 (4). z przydzia³em do komp. L. w 1900 w Netrebie. ur. BKZ. do 5 XI 1937 w Komis. ur. post. PP Stanis³aw MIERWIÑSKI s. Odzn. post. 038/2 (30). 050/1 (84). w Katowicach. kontr. 7726/6094. kand. w Chropaczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Józef MIESZALSKI s. nastêpnie ponownie na Post. PP Franciszek MIESZKO s. L. 1 XI 1938 mian. na szer. przyjêty 5 XI 1937 w charakterze kand. 760. Lwowa. Do PWŒl. Zdemobilizowany w 1923 w stopniu plut. 960. 05/5 (29). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Bia³ymstoku. w Ostrowcu pow. w Bielsku Podlaskim. Œledcz. St. 24 IX 1912 w Chorzowie. 1 II 1904 w Maciejkowicach. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Wawrzyñca. Jana i Rozalii z Socierów. Post. 4120. PWŒl. 026/1 (70). na Post. Jan MIERZWA s. przyjêty 1 V 1930. L.

BMzaDS³. w Horodence. 050/3 (22). ur. ur. 05/1 (47). 044/3 (69). Post. Od 26 IX 1934 w II Komis. M L. z której automatycznie przeszed³ do policji z przydzia³em do IV Komis. BKZ. post. 5 XII 1904 w Makoszowach. Od listopada 1918 do 15 XII 1921 ochotniczo w WP. St. PP Piotr MIKLASIÑSKI s. 2411. 207. przod. post. Odzn. Daniela. W I wojnie w armii austriackiej. 958. – 1 XII 1923.. St. W 1939 w czynnej s³u¿bie w WP. kpr. Adam MIKA s. 21 I 1895 w Œwirze. 6 VII 1936 przeniesiony do woj. 5952. 045/1 (3). tarnopolskim. w 1890 w Karniowie. w Katowicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 3 I 1905 w Klimontowie. BMzaDS³. L. ur. Jana i Katarzyny. Chor. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – od 1 VIII 1917 do 14 II 1919 w MMiejsk. St. mian. 1 II 1937. BKZ. SMzaDS³. 051/2 (19). L. PP Kazimierz MIGDALSKI s. MDzON. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. ur. post. od 1 VIII 1928. 15 X 1921. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Brzeœciu n. Roberta i Marii z Bartników. 6909.. L. m. 579 . PWŒl.. Jana i Marii z Tatuñczyków.Post. w Tarnopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 15 V 1936 skierowany do Komis. PP W³adys³aw MIGACZ s. nastêpnie do 31 VII 1919 w PKom. ur. L. W policji od 16 XII 1923. 016/1 (15). Warszawy. St. Antoniego. Aleksandra i Józefy z Kuœmierskich. poleskiego i skierowany do I Komis.st. MDzON. Odzn. 25 XI 1893 w Warszawie. PP W³adys³aw MIKA s. w Stanis³awowie. post. mian. ur. Stanis³aw MIGDA£EK s. Bugiem. L. W PWŒl. w 1892.

ur. (od 6 VII 1930). 580 . w Piñsku. MDzON. Do policji przyjêty 1 VIII 1923 z przydzia³em do Komis. 037/3 (57). Warszawy. Post. W policji od 1928. w 1897 w Soko³ach. Z dniem 1 IV 1925 przeniesiony do Brzeœcia n. post. PP W³adys³aw MIKO£AJCZAK s. na Post. w Kosowie Poleskim. w Brzeœciu n. Kolejowym na stanowisku z-cy kmdta (od 15 IV 1930) i ponownie w Komis. od 15 III 1938 w II Komis. w Parady¿u pow.M St. 3415. piñski. mian.. w £ahiszynie pow. L.st. PP Piotr MIKO£AJCZAK s. 12 XI 1935 na Post. L. 1 VII 1924. przod. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Dyonie Konnym m. BMzaDS³. ur. 044/2 (48). 9 V 1903 w Wiktorowie. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W policji od 15 I 1921 do 15 V 1923 i od 23 I 1925. SMzaRG. w £uniñcu. w Kolosach pow. £ukasza i Agnieszki. 1212. Od 1 II 1924 s³u¿bê pe³ni³ na Post. piñczowski. 050/2 (42). 3992. PP W³adys³aw MIKO£AJCZAK s. L. z którego 5 XII 1930 zosta³ skierowany na Post. ur. 4226. kosowski jako kmdt. PP Stanis³aw MIKLER s. od 21 XII 1936 s³u¿y³ na Post. W WP od 15 V 1919 do 14 I 1921. 012/2 (9). S³u¿y³ w Komis. post. ur. W policji od 1932. w Opocznie na Post. Od 2 I 1935 przeniesiony z Post. od 5 V 1924 w Kdzie Pow. ur. opoczyñski. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Kaliszu. 5286. Przod. St. Szczepana i Marianny z Biernackich. 020/1 (80). Bugiem. Ho³owickie pow. Adama i Ewy z Sobierajów. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w XII Komis. St. post. 14 II 1910 w Kielcach. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. PP Edward MIKO£AJCZYK s. L. Antoniego i Józefy z Wiœniewskich. 12 VII 1888 w Œniatyniu. post. – 1 VII 1929. 16 IX 1899 w £odzi. St. Wojciecha. Odzn.

St. w Kdzie Rez. Adolfa Adama i Zygmunty. L. rówieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 027/1 (55).. MPzaW. PP Witold Kazimierz MIKOSZA s. 517. Pieszej. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. 26 VI 1902 w Radoczy. Odzn. w Warbi¹¿u Ni¿nym pow. W policji od maja 1925. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ jako p. w XI Komis. post. ur. ur. 3826. Do PWŒl. Post. Jana. 20 IV 1898. Micha³a. kostopolski. w 1891 w Kutach. PP Józef MIKO£AJCZYK s. stanis³awowskiego. Post. L. 5119. KN. L. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 581 . Pieszej. Odzn. 019/1 (27). Do policji przyjêty 16 IV 1930 z przydzia³em na Post. ur. w Katowicach. Józefa. M L. L. W policji od 1 II 1928.o. Uczestnik wojny 1920. 016/1 (56). w Ludwipolu pow. w 1896 w Radziwiu. BKZ. 3968. Jana i Katarzyny z Jêdrzejowskich. ur. 026/2 (33). Wojciech MIKO£AJCZYK s. PP Józef MIKO£AJCZYK s. ur. MDzON. w Korcu. Przod. m. PP Piotr MIKO£AJEWICZ s. Post. KZzaDz. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. we wrzeœniu 1939 ponownie w Kdzie Rez. Miko³aja i Barbary. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 2549. ko³omyjski.Post. i Kdzie Miasta. kmdta Post. PWŒl. tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 7 VIII 1904 w Wilnie. 037/3 (13). L. PP Wincenty MIKO£AJCZYK s. 26 II 1903 w Bia³ej Podlaskiej. ur. W WP ochotniczo od 24 XI 1918 do 26 XII 1920 i od 24 X 1924 do 17 II 1925. 038/2 (63). 3301.in. MPzaW. przyjêty 1 VI 1923 z przydzia³em do Kdy Pow.

Dominika i Katarzyny z Malickich. ze starszeñstwem 1 VI 1923. MDzON.-pers. ur. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £ucku. w Dzieæmorowicach pow. Do PWŒl. Ernest MIKU£A s. 26 IX 1910 w Plutej. W policji od 1919. ur. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Stra¿n. PP Wojciech MIKULSKI s. SW Henryk MIKU£KO s. w Wo³ominie pow. przyjêty 2 XI 1938 i przydzielony na Post. 25 I 1895 w Chorzelowie. Józef MIKUCZEWSKI s. L. w Radziechowie. frysztacki. Ppor. w 1904. rez. œwiêtoch³owicki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur.M Kpt. w £odzi – we wrzeœniu 1939 kier. w 1894 w Jadowie Kolonii. mian. Komis. W 1939 kapelan w junackim hufcu pracy w Hrubieszowie. 1301. 2779. Odzn. PP Dominik Jan MIKU£A s. St. PKU £ódŸ-Miasto II. post. w Orzegowie pow. Stanis³awa. ur. Post. PWŒl. L. St. ref. Teofila i Franciszki z Kasów. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. Wac³awa i Zofii. 3409. BMzaDS³. L. 038/2 (53). Franciszka. Jana i Wiktorii z £obzów. Komis. W policji od 2 III 1921. post. rez. 941. 062/2 (39). ur. SKZ. 28 VII 1894 w G³êbowicach. 020/2 (98). L. Odzn. 3671. MDzON. L. 020/1 (41). 6 II 1939 przeniesiony na Post. radzymiñski. w 1930. 033/2 (7). 27 I 1918 w Stonawie. 582 . adm. ur. W WP od 18 XI 1918 do 11 VII 1919 i od 1 IX 1919 do 1 III 1921. 033/1 (79). 22074/7821. MPzaW. PP Boles³aw MIKULSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.

Do PWŒl. III Komis. 24 III 1901 w Janowie. W marcu 1939 skierowany do II Wydz. KG. Post. 1497. PWŒl. W³adys³awa i Marii. PP W³adys³aw MILCARZ s. ur.St. 20 VIII 1904 w £odzi. w Bielsku. (do 3 V 1934) oraz w I Komis. Do 1 V 1929 s³u¿y³ w Komis. L.st. w Siemianowicach. a we wrzeœniu 1939 w Kielcach. 21 VIII 1911 w Siadczy. M St. PWŒl. Ryszard MILDNER s. PP Józef MILCZAREK s. L. 038/2 (89). (do 14 VII 1935). L. W policji od 1934. W I wojnie w armii niemieckiej. radzymiñski. Teodora i Marii. Do PWŒl. 051/1 (37). 2262. L. w Chorzowie (od 1934 pn. kontr. 026/1 (6). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Post. Franciszka i Franciszki z Hodenów.in. L. Chorzów). 026/3 (28). Post. w Bia³ogonie. przyjêty 1 XI 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie SzPWŒl. Post. Józefa i Antoniny. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Do policji przyjêty 26 IX 1929 w charakterze kand. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 24 V 1890 w Lipinach. L. post. post. Józefa i Balbiny. 1881. W policji od 1920. 583 . kieleckim. m. post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Mys³owicach pow. PP m. PP Teodor MILCZEWSKI s. przyjêty 10 X 1922 w stopniu st. 05/1 (57). ur. 5030. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w lipcu 1939 do Rez. che³mski. w Wo³ominie pow. w Wojs³awicach pow. Od 15 VII 1935 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. nastêpnie do 26 IX 1935 w Komis. PP Bronis³aw MILEJSKI s. od 27 IX 1935 jako telefonista w Kdzie Miasta Chorzowa i tam nadal we wrzeœniu 1939. na szer. Szymon Jan MIKUSZ s. Warszawy i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w listopadzie 1901 w Warszawie. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. lubelskiego. 317. 033/3 (9). katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1892 w Serbinowie. ur. katowickim – do 1 XI 1926 w Komis. ur. Jana i Zofii. na Post.

M Post. Karola i W³adys³awy z Ko³akowskich. Jana. L. 019/2 (46). post. St. Fryderyka i Józefy z Rozentalów. „G” Rez. Stra¿n. 22 VI 1892 w £odzi. 30 IV 1911 w m. na szer. ur. BKZ. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. MDzON. kontr. PP Bogumi³ Wiktor MILEWSKI s. L. chrzanowski. Od 1928 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Dubnie. 3061. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Jana i Franciszki z Falkiewiczów. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. kosowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Odzn. stanis³awowskiego. w Popowie. MDzON. ostatnio w pow. ur. brzeski. z przydzia³em do Komp. L. L. 5205. w Bia³ymstoku – we wrzeœniu 1939 w ref. St. Odzn. Post. W policji od 1919. 4447. Antoniego. werbunkowo-emerytalnym. przod. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1937 w charakterze kand. ur. w Kutach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. 16 II 1898 w Bini¹tkach. W policji od 1922. PP w Jaworznie pow. w £yszczycach pow. warszawskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Post. 020/1 (13). PP Leon MILEWSKI s. SW W³adys³aw MILKA s. PP Alfred MILLER s. ur. pu³tuski. MPzaW. Milewo R¹czki. PP Stanis³aw MILEWSKI s. MN. [1] (11). w 1908. 584 . Stanis³awa i Pauliny z Guców. 1169. PP Jan MILEWSKI s. 21 XII 1884 w Bia³ymstoku. W I wojnie w armii rosyjskiej. 023/2 (23). 045/1 (89). L. w 1903 we Lwowie. L. w Obrytem pow. ur. ur. [2] (34).

MDzON. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. PP w Warszawie. Odzn. 05/3 (64). Jana i Anny. 026/4 (60). 019/3 (30). post. stanis³awowskiego. mian. Kapelan ze starszeñstwem 1 I 1939. ur. Rudolf MIOZGA s. przyjêty 16 VIII 1922. 020/3 (16). 1 I 1938. w Orzeszu pow. 17 IV 1898. Post. Wyœwiêcony w kwietniu 1933. post.in.Post. kontr. Ukoñczy³ Seminarium Duchowne w £om¿y. nastêpnie na Post. w pow. na szer. PP Ignacy Jan Piotr MIÑSKI s. Podkomis. Uczestnik powstañ œl¹skich. Jana. Cz³onek POW. 038/3 (96). 518. 6 IV 1908.WWiZ. ostatnio na stanowisku Kmdta Pow. Œledcz. St. ur. ze starszeñstwem 1 IX 1931. MPzaW. ur. 1 VII 1930. PKU Warszawa-Miasto III. 14 X 1893 w Sorgowcach.st. Ksi¹dz Jan MIODUSZEWSKI s. Sochaczew. z przydzia³em do Grupy Rez. 1347. W³adys³awa. PP Mieczys³aw Andrzej MILSKI s. PWŒl. Do PWŒl. 9 II 1907 w Petrykowie. W policji od 15 VIII 1919 do 28 II 1925 i ponownie od 1 IV 1926. Filipa i Waleski z Biskupków. post. L. w Stanis³awowie. poznañskim i warszawskim. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. KnaŒl.in. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. Skierniewice i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Paw³owie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. pszczyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do policji przyjêty 9 IV 1938 w charakterze kand. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. ur. 5844. Warszawy. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 27 I 1912 w Rzeszowie. ¯o³nierz Legionów Polskich. Podkomis. w Tarnopolu. Od 20 II do 1 VIII 1919 w ML. S³u¿bê pe³ni³ m. PP Eugeniusz Franciszek MINCZANOWSKI s. ur. 1 II 1897 w Ziuninie. S³u¿bê pe³ni³ m. 5859. w woj. St. mian. L. W 1939 wikariusz w Sejnach. z którego w 1938 zosta³ przeniesiony jako Kmdt Pow. rez. 585 . Ppor. L. Ksi¹dz. Stefana i Jadwigi. 761. katowickim – do 15 IX 1937 na Post. L. 764. ur. PP Bronis³aw MI£OSZ s. St. 044/3 (60). M L. Stanis³awa i Magdaleny z Jermakowów.

S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. z którego 21 XII 1938 przeniesiony zosta³ do Komis. St. Jana i Józefy z Koñczyków.WWiZ. ur. Franciszek MISA£A s. St. PP Alfons Bronis³aw MIRECKI s. ur. nastêpnie na Post. Józefa i Anieli. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. PP Edward MISIAK s. 045/3 (45). MDzON. w 1895. Post. Post. m. w Kozienicach. w Boguminie Nowym pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. MN. ostatnio w Bia³ymstoku – 25 I 1939 przeniesiony do II Komis.. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Konstanty MISIAK s. kieleckim. W policji od 1936.in. BKZ. KN. Odzn. Tam we wrzeœniu 1939. kozienicki. 016/1 (53). 044/1 (79). Antoniego i Julianny. Do 20 XII 1938 w s³u¿bie gran. PP Karol MIROWICZ. 4383. 033/3 (19). Konstantego i Franciszki. w Komis. Odzn. ur. L. bia³ostockiego. 05/5 (69). L. przyjêty 16 XI 1924. 030/1 (75). Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w £odzi i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. Wincentego i Marianny z Dyrgów. post. w Garbatce pow. L. cieszyñski. do Kdy Woj. ur. 10 XII 1910 w £odzi. Uczestnik powstañ œl¹skich.M St. L. 5603. PP Jakub MIRAŒ s. 705. 179. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PWŒl. 26 X 1885 w Brójcach. L. W policji od 1922. post. ur. 28 IX 1897 w Rowieniu. Do PWŒl. w Kdzie Pow. i tam te¿ we wrzeœniu 1939. ostatnio w Lublinie – 18 III 1938 przeniesiony z Kdy Miasta i I Komis. ur. 25 VII 1896 w Chlewicach. a we wrzeœniu 1939 na Post. lubelskiego. 3609. L. Post. w 1909 w Piotrkowie Trybunalskim. 586 . KnaŒl. post. W policji od 1919. 2028. w Zebrzydowicach pow.

w pow. post. MN. Przod. Kolejowym Brzeœæ n. Odzn. 2548. S³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. M L. ur. Micha³a i Marianny z Sacharczuków. 1211. OH I Korpusu. OH „Orlêta”. St. Krajowej w Lubinie od 18 II 1919. W WP od 20 XI 1920 do 11 III 1922. ur. 1582. 023/4 (41). PP Feliks MISZCZAKvel MISZCZUK s. Piotra. PP Karol MISSA s.st. Bugiem (1936). W sierpniu 1939 zmobilizowany do ¿andarmerii. L. poleskim. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.in. W ¯and. 9 dyon ¿and. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. PP W³odzimierz MIŒKIEWICZ s. Rez. i III Komis. 044/2 (21). 037/1 (51). St. L. na Post. 1 I 1925. m. przod. kmdt Post. stra¿n. 5668. MPzaW. St. Kolejowym. PP Edward MISIÑSKI s. Od 26 VIII 1917 do 1 VII 1918 w I Korpusie Polskim. tarnopolskiego. Jana i Karoliny. Jakuba. 037/4 (92). Odzn. Uczestnik bitwy warszawskiej. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. brzeski. 587 . 3521. w Szereszowie pow. w 1896 w Darachowie.. m.. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. 15 VIII 1897 w Warszawie. Pieszej. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. w Tomaszówce pow. w IV Komis. przod. BKZ. BMzaDS³.St. MPzaW. Post.in. ur. kobryñskim (1924). Warszawy. w 1903. MDzON. W policji od 1919. W policji od 1 IV 1922. w Stanis³awowie. 6 IX 1893 w Nowosió³kach. 15 I 1896 w Zalesiu. XX Komis. S³u¿bê pe³ni³ w woj. SW Micha³ MISKÓW s. 037/3 (7). pru¿añski. ur. mian. L. ur. Jakuba i Agaty.

Do PWŒl. 19 III 1914 w Trzyñcu. W WP ochotniczo od 1918. W 1938 przeniesiony na stanowisko z-cy kmdta Post. L. PP Jan MIZERA s. L. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 4 I 1898 w Garwolinie. w Turku. przyjêty 15 XI 1938 w stopniu post. PP w Warszawie. garwoliñskim. 752. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. 4902. z przydzia³em do Grupy Rez. mian. 050/1 (65). S³u¿bê pe³ni³ w pow. od 21 XII 1938 kmdt Post. Ks. 044/2 (71). mian. Józefa i Zuzanny z Bortlików. ur. przod. L. st. ur. Post. ur. – 31 III 1937. 13 XII 1891 w Czekaju. L. 023/4 (13). PWŒl. Kraj. nastêpnie od 1936 w IV Komis. przod. w Katowicach (do 9 IV 1928). sieradzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. Odzn. w Cieszynie (do 2 II 1924) i II Komis. L. 027/3 (93). w 1899. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. Franciszka. 3243. W policji od 1922. frysztackim pocz¹tkowo w Komis. post. w Klonowej pow. Wojciecha. cieszyñski. ur. na szer. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. sk¹d 1 IV 1939 przeniesiony zosta³ do Komis. Od 25 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and.M Stanis³aw MIŒLAK s. w Kdzie Pow. w 1912. Konnej w Sosnowcu. ur. 337. 13 XI 1895 w Bobrku. Franciszka i Antoniny z Koronów. w Oldrzychowicach na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. 3918. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Od 10 IV 1928 do 20 XII 1938 na stanowisku kmdta Post. Cieszyñskiego. 4257. PWŒl. ³ódzkiego. 050/1 (73). L. Post. Józefa i Anny z Gluzów. nastêpnie w PWŒl. w Pietwa³dzie i tam nadal we wrzeœniu 1939. kontr. PP Franciszek MITA£ s. kieleckiego i skierowany do Rez. PP Kazimierz MITEK s. w Boguminie Nowym. W I wojnie w armii austriackiej. Przod. St. m. St. 058/3 (77). S³u¿bê pe³ni³ w Komis. St. Jan MITRÊGA s. m. Wojciecha. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.in. 1 III 1925. w Pogwizdowie pow. ur. 588 . post. Józef MITRENGA s. w marcu 1932. BKZ.

L. PP w Golêdzinowie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W czerwcu 1939 skierowany ponownie do Grupy Rez. do Grupy Rez. 020/2 (53). 30 XII 1898 w Beñkowej Wiszni. Pocz¹tkowo w ¿andarmerii. Do policji przyjêty 19 IX 1934 w charakterze kand. L. 033/2 (87). W policji od 1 IX 1928.Post. 1718. m. Ludwika i Katarzyny. Konstantego. PP w Warszawie. Odzn. MDzON. Od 1934 Kmdt Pow. rez. PP w Golêdzinowie. SKZ. KW. ko³omyjski. 05/3 (92). 656. 1 I 1938. W marcu 1938 deleg. nowos¹decki. Odzn. mian. ur. St. W WP w l. PP Adam M£ODZIKOWSKI s. post. MN. 037/3 (97). L. 19 IX 1897 w Drupi. w 1930. od wrzeœnia 1938 w Grupie Rez. Kazimierza i Ulianny. Odzn. PP Czes³aw M£ODECKI s. ur. w Peczyni¿ynie pow. 8 I 1889 w Sêtkach. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. kontr. Podkomis. w Staninie pow. 31 XII 1910. Stanis³awa i Katarzyny z Patraszewskich. MPzaW. Jana i Anny ze Sklarzów. MDzON. Odzn. mian. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. PP Franciszek M£YNARCZYK s. ur. ³ukowski. Szubin i tam we wrzeœniu 1939. Kolejowym w Sto³pcach. Do policji przyjêty w 1927 na stanowisko kmdta Post. 28 X 1900 w Kazanowie. PP Jan MIZERSKI s. potem s³u¿y³ w Stanis³awowie i Krakowie. 701. 1919–1926. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 19 II 1886 w Chytrowie. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Lublina. L. Podkomis. 019/2 (55). ur. Antoniego i Walerii z Jab³oñskich. ze starszeñstwem 1 XI 1931. PP Bronis³aw M£YNARCZYK s. w Ko³omyi. ur. 4314. 5161. BKZ. M L. 1431. PP Józef W³adys³aw M£ODOWICZ s. 589 . Podkomis. MPzaW. nastêpnie w 53 Pu³ku Strzelców Kresowych. w Krynicy pow. na szer. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Podkomis. W WP od 4 II 1920 do 31 VIII 1928. ur. Post. lubelskiego. 026/4 (26). W 1933 przeniesiony na Post. Ppor.

27 I 1905 w Borkach. Do policji przyjêty 7 XII 1937 w charakterze kand. rybnicki (od 1 I 1938). Walenty M£YNARCZYK s. stanis³awowskiego i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. sk¹d 21 XII 1938 przeniesiony zosta³ na Post. Stanis³awa i Józefy z Nowakowskich. cieszyñski (do 1 IX 1928). kontr. Tam tak¿e we wrzeœniu 1939. 1095. PP W³adys³aw M£YNARCZYK s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w Œwierczynowcu na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. S³u¿bê pe³ni³ na Post. m. ur. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w XX Komis. w Komis. Do PWŒl. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie w Katowicach. PWŒl. Wilhelma i Wiktorii z Januasków. [4] (9). ur. w Wiœle. Post. ur.M Post. Do PWŒl. BKZ. Post. przyjêty 1 III 1924. PWŒl. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. 11 II 1899. PP w Warszawie. Jan MOCZA£A s. Odzn. w 1884 w D¹browie. 2543. 016/2 (94). 26 V 1900 w £azach. w Wiœle pow. na Post. 054/1 (15). ur. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow.in. 6 III 1912 w Czarnej Hucie. w Katowicach. z przydzia³em do Grupy Rez. PP Bronis³aw MOCZYD£OWSKI s. m. Paw³a i Marii ze Strzelczyków. W policji od 1919. ur. Kdy Rez. 590 . w Cieszynie (do 10 VI 1931) i ponownie na Post. przyjêty 17 IV 1937 i przydzielony do 1 komp. na szer. kand. St. Franciszka. 1450. 2563. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Boles³aw Kazimierz MOCEK s. 5667. w Jastrzêbiu Zdroju pow. L. w Podbrodziu (od 1931). L. 012/4 (49). PWŒl. St. post. ur. 044/3 (21). L.st. Jakuba. w 1916. L. ko³omyjskiego. 026/1 (56). L. L. Rozalii. Warszawy. Ryszard MOCEK s. w Berezowie Œrednim i tam nadal we wrzeœniu 1939. od 1935 na Post.

m. w Kaletach pow. post. w £agiewnikach pow. PP Czes³aw MODZELEWSKI s. zaœ we wrzeœniu 1939 w Komis. St. 1428. w Kamieñcu Litewskim (od 10 II 1936) oraz Dmitrowiczach (od 12 I 1938) i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. nastêpnie przyjêty do PWŒl. 591 . Od 13 V 1918 do 11 VII 1920 w Armii gen. W PWŒl. W policji od 1 VIII 1927. w Królewskiej Hucie – w II Komis. katowicki (do 19 IV 1937) oraz w Komis. Potem s³u¿bê pe³ni³ na Kresach – w woj. Józefa i Bronis³awy ze Schmotalów. Jakuba i Konstancji. L. W I wojnie w armii niemieckiej. 1765. Jan MOJEŒCIK s. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Kdzie Pow. [4] (2). St. bia³ostockim na Post. bielskim na Post. MPzaW. ur. Pniaki (do 31 VII 1924). M L. nastêpnie ponownie w Królewskiej Hucie – w Komis. od 16 VIII 1922. Hallera. (do 1 II 1933) i na Post. St. bielski (do 2 XI 1924). ur. œwiêtoch³owicki (do 19 X 1937). Od 7 IX 1938 pe³ni³ s³u¿bê na Post. tak¿e we wrzeœniu 1939. post. m. w Wapienicy pow. PWŒl. nastêpnie w pow. post. Jana i Ewy z Zawadów. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Kraj. post. post. na Post. grodzieñski (od 7 XII 1932). PWŒl. Odzn. 012/1 (98). Od 2 IX 1921 do 20 VI 1922 w PGŒl. W policji od 1924. w Puñcowie. na Post. 051/1 (72). 1 II 1937. w woj. w Wyszkach (od 16 IX 1927) i Brañsku (od 1 XI 1929). ur.in. mian. BKZ. 27 XII 1902 w Zamoœciu. (do 23 I 1924) i na Post. poleskim na Post. BMzaDS³. tarnogórski (do 9 I 1924). Franciszka i W³adys³awy z Jastrzêbskich. w stopniu st. Ks. Cz³onek POW GŒl. nastêpnie w pow. 11 I 1896 w Zaborzu. na Post. w Nowych Czerwiszczach pow. L. z którego 30 VI 1931 przeniesiony zosta³ do IV Komis. L. 9 XII 1901 w Tupad³ach. w Radzionkowie pow. brzeskim na Post. w Tobolach pow. S³u¿y³ m. MDzON. Post. Pniaki (do 20 IV 1936). 4619. w Komis. PP W³adys³aw MODRZEJEWSKI s. cieszyñskim. MN. w Zebrzydowicach. 026/1 (10). Odzn. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi.St. Od 2 XII 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. Pawe³ MOKRHARDT s. Poznania. Pogotowia w Chorzowie pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. W I wojnie w armii austriackiej. Odzn. 31 V 1890 w Brennej. koszyrski (od 3 IX 1932). w Bia³ymstoku.in. Cieszyñskiego.

Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. w pow. w 1898 w Tomaszowie. W kwietniu 1938 przeniesiony do Kdy Pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. PP Maciej MOMOT s. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L.in.M Post. na szer. katowickim – w Komis.in. m. w Giszowcu. kieleckiego. ur. 7020. ³ódzkiego. [1] (6). ur. Prac. od 18 VI 1922. w Nakryszkach pow. ³ódzkim. PP Tomasz MOKROSIÑSKI s. 20 I 1894 w Majdanie Nepryskim. ur. 5628. PP Stefan MONASTYRSKI s. W PWŒl. St. w Radzanowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 22 XII 1911 w ¯ydaczowie. 592 . Wawrzyñca i Anny z Knapów. BMzaDS³. w styczniu 1938. 4407. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. post. 7758/6083. PP Roman MOMENTOWICZ s. Przod. w Tomaszowie Lubelskim i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. post. nowogródzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. „D” Rez. Pawe³ MOKRY s. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. L. S³u¿bê pe³ni³ m. nastêpnie 1 IX 1938 do Kdy Pow. ur. PP Leon MOLGA s. w Czêstochowie. Dworzec pow. radomskiego – 19 IX 1938 przeniesiony z Post. tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Bi³goraju. 050/2 (50). Jana i Ewy z Ryszków. 27 V 1889 w Zabrzegu. w Zamoœciu i Jarocinie. w Pajêcznie pow. na Post. w Katowicach. We wrzeœniu 1939 nadal w woj. radomszczañski. 051/1 (82). w 1897. 023/5 (8). 6 XII 1888 w Uniejowie. PP w Herbach Starych pow. Franciszka i Marii.in. L. Kajetana. sto³pecki na stanowisko kmdta Post. W³adys³awa. W policji od 1 VIII 1919 jako prac. 044/1 (35). kontr. L. W listopadzie 1936 przeniesiony do Komp. 28 VI 1938 skierowany do II Komis. 1657. MDzON. PWŒl. m. ur. nowogródzkiego – 10 III 1936 przeniesiony ze stanowiska kmdta Post. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. czêstochowski. Bazylego i Marii. ur. w Janowie i na Post. Post. L. w Wyœmierzycach na Post. kontr. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 026/4 (18). kontr. Post.

Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. W I wojnie w armii austriackiej. L. kontr. ur. Franciszka i Magdaleny z Gryców. St. L. post. post. 593 . w 1886 w Dêbkach. 3285. bielskim na Post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PWŒl. 016/2 (54). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. PWŒl. BMzaDS³. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Królewskiej Hucie – w II Komis. œwiêtoch³owickim w Komis. w Bielsku. Wojciech MONDRY s. M Post. St. MN.. 26 V 1902 w Zawierciu. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. sk¹d automatycznie 1 VIII 1922 w stopniu st. na Post. przeniesiony zosta³ do PWŒl. 1 VI 1923. 045/2 (22). ur. 023/2 (52). ¿ydaczowskim. Micha³ MORAWIEC s. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. Do PWŒl. ur. KnaŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Bydgoszczy. Klemensa i Marii. 16 IX 1894 w Bielsku. w Strumieniu (do 4 IV 1934) oraz w Komis. przyjêty 1 VIII 1925. Franciszka i Julianny z Cembalów. przyjêty 27 VI 1922 w stopniu st. Micha³a i Karoliny. Andrzeja. w D¹browie pow. Karol MORAWIEC s. w Dziedzicach (do 15 VII 1932). w Bielsku. L. 2742. Do policji przyjêty 31 VII 1936 w charakterze kand. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Do PWŒl. 020/3 (18). 13 IX 1912 w ¯arkach. w £aziskach Œrednich oraz £aziskach Górnych (do 1 IX 1932). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. PWŒl. od 1 XII 1922. L. w Klimzowcu (od 19 I 1928) oraz w I Komis. PWŒl. ur. w Szopienicach pow. post. Post. W PWŒl. w Bielsku. 4280. Odzn. w Drogomyœlu (do 9 X 1924). mian. przod. 044/1 (27). i do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis.St. MPzaW. PP Wac³aw MORAWIEC s. 31 III 1890 w Krasowach. 515. stanis³awowskiego. Od 1 IV 1919 do 31 VII 1922 w PMiejsk. Oficerski w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. (do 1 XII 1932).WWiZ. W policji od 1919. post. w Szarleju (do 1 X 1926) i Lipinach (do 4 II 1928). 20 IX 1891 w Czechowicach. 045/1 (14). ur. na szer. pszczyñskim na Post. mian. PP Józef MONKA s. L. MDzON. St. 2027. Post. Odzn. Franciszek MORAWIEC s. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Przod. nastêpnie w pow. sk¹d 21 XII 1938 przeniesiony zosta³ na Post. W I wojnie w armii austriackiej. w Komis. post. L. 5188. 1 I 1928. na Post. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. Franciszka i Katarzyny z Kubiszów.

We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. Post. 24 IV 1894 w Bucniowie. W policji od 1 VI 1921. Przod. Pieszej m. w sierpniu 1929. poznañskiego. ur. PP Franciszek MORAWSKI s. w Tarnopolu. ur. ur. przod. Post. W policji od 1927. 023/4 (11). PP Antoni MORAWSKI s. ¿ó³kiewski skierowany do Rez. Warszawy. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Poznaniu. 4 XII 1900 w Nowej Wsi. w Czechowicach. 892. mian. Wiktor MORAWIEC s. ur. 20 VII 1910 w Gie³zowie. 016/2 (85). 1226. w Bielsku i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. £odzi. W policji od 1933. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Warszawy i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Marcelego i Katarzyny z Debelskich. 594 . 027/1 (88). w Tarnopolu. 2 XI 1903 w £odzi.st. PP Stanis³aw MORAWSKI s. ur. Rudzicy (od 12 IV 1926). nastêpnie w Mikuszowicach (do 4 XII 1929) i Miêdzyrzeczu Górnym (do 30 IV 1935). 05/3 (32). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. L. ur. a 13 VII 1938 przeniesiony do VI Komis. L. Odzn. Wac³awa. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. L. L. Po ukoñczeniu w 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. m. zaœ we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Miasta. 842. Józefa i Rozalii. w grudniu 1931 skierowany do X Komis. nowogródzkim. Pieszej m. Jana. 2 V 1904 w Bucniowie. post. 3204. przyjêty 26 VI 1922. bielskim na Post. do spraw dyscyplinarnych w Kdzie Woj. L. 5693. W policji od 1932. z którego 16 X 1935 zosta³ przeniesiony do woj.. PP Tadeusz MORAWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. do Rez. L. tarnopolskiego – we wrzeœniu 1939 refer. BKZ. 038/4 (93). PP Szczepan MORAWSKI s. PWŒl. Marcelego i Katarzyny z Debelskich. [3] (15). 25 I 1899 w D¹browie Górniczej. Stanis³awa i Zofii z Michunów.st. Do PWŒl. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1929 przeniesiony z VI Komis.M Post.

PP Piotr MORMUL s. post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 10 XI 1889 w Baworowie. ur. ur. kontr. L. 050/1 (55). grodzieñskiego – we wrzeœniu 1939 w II Komis. BMzaDS³. Jana. 12 I 1938 skierowany na Post. Polskiej w £añcucie. Józefa i Józefy z £uczaków. w Tarnopolu. M L. MDzON. Odzn. Miko³aja i Antoniny z Zubków. Józef MOROZOWSKI s. w Grodnie. L. Bugiem i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP W³adys³aw MOSI¥DZ s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KG. Przod. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. 7765/6085. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1 XII 1919. L. Od 11 XI 1918 do 30 XI 1919 w ¯and. poleskiego. MPzaW. L. ur. 632.. Post. 5830. w Brzeœciu n. 027/4 (15). w 1894 w Powsinie. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. na szer. St. PP Szczepan MOSIAK s. nastêpnie 9 I 1939 przeniesiony do I Komis. Dymitra i Katarzyny. L. Kraj. W policji od 1921. w Wo³ynce pow. PP Józef MORDAL s. w 1899 w Krakowie. 595 .Post. ur. tarnopolskiego. Jakuba i Anny z Kuligów. 879. [3] (35). post. 23 X 1912 w Olsztynie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. 038/2 (67). Od 1931 Kmdt Pow. 033/3 (25). Jana. 1 IV 1939. SKZ. 2 IX 1903 w Kleczy Górnej. 045/1 (54). pocz¹tkowo w Przemyœlu. Podkomis. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Józef MOSKALUK s. mian. Borszczów i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. SMzaDS³. Do policji przyjêty 5 III 1929 z przydzia³em do woj. ur. brzeski. ur. 2825. w 1900.

045/1 (35). 2086. ur. od 1 VI 1928. 027/3 (13). S³u¿y³ w Katowicach – w Komis. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ³ódzkiego. 033/3 (29). Do PWŒl. Józefa i Józefy z Brodów. we Lwowie. Post. PP W³odzimierz MOTYLEWSKI s. Konnym Chorzów pow. w Kdzie Rez. na szer. Kdzie Rez. Walentego i Karoliny z Niemczyckich. 054/1 (6). 596 . w Stanis³awowie do woj. Post. (do 9 I 1932). L. ur. Dworzec (do 1 XII 1931). 1313. Józefa i Zofii. Konny w Or³owej pow. tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. Post. W policji od 1934. Królewska Huta do 3 I 1935 (od 18 I 1934 pn. rybnickim na Post. Józefa i Janiny. Józef MOTYKA s. L. L. w Mistrzowicach na Zaolziu. Brzeziny pow. PP Zygmunt Wojciech MOSSAKOWSKI s. kontr. Pogotowia). 24 IV 1910 w Kaliszu. ur. Królewska Huta (do 15 IX 1933). W PWŒl. Post. na Post. pszczyñski. BKZ. Maksymilian MOSKWA s. nastêpnie w Pszowie oraz Giera³towicach (do 9 XII 1935). 012/4 (50). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. 17 V 1905 w Królewskiej Hucie. L. przod. PP Adolf MOTYKIEWICZ s. Kdzie Rez. 4799. Odzn. Post. zaœ w lutym 1932 skierowany do woj. od 10 XII 1935 na Post. przyjêty 2 XI 1938 w stopniu post. 20 VII 1896. ur. 23 IV 1899 w Zawidzu. Do PWŒl. b³oñski. 1828. ur. 012/4 (56). Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. Jerzy MOSZ s. St. PWŒl. w Mszanie (do 19 III 1926). ur. i przydzielony na Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. Franciszka i Marii z Nawrathów. przyjêty 17 VI 1922 w stopniu st. 1478. w Kostuchnej pow. PWŒl. W policji od 24 VIII 1921. W I wojnie w armii austriackiej. Œledcz. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. W WP od 5 VIII 1920 do 8 IV 1921. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. lwowskiego.M St. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 24 VII 1915 w £¹kach. w Mszczonowie pow. Franciszka i Karoliny. 31 V 1930 przeniesiony z Kdy Woj. post. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w P³oñsku. Do policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. 2391. na Post. post. w Rybniku. œwiêtoch³owicki (do 8 XI 1933). katowicki (do 20 XII 1938). 3 I 1898 w Buczaczu. PWŒl.

w Tarnopolu. 023/3 (34). od 17 XII 1937 ponownie w Kdzie Rez. PWŒl. M L. 2478. W policji od 1919. 4904. 753. w Kdzie Rez. Przod. Ludwik MOZOLEWSKI s. PP Stanis³aw MROWICKI s. Post. w Brzezinach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 058/4 (29). BKZ. ur. 19 XII 1917. 597 . ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 891. garwoliñski na stanowisku kmdta. wilejski. ur. w ¯elechowie pow. L. PWŒl. na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Nie jest znany jego stopieñ s³u¿bowy. Jerzy MOZLER s. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w 1897 w Uzdrygo³owiczach. 516. w Katowicach (do 27 XII 1936). Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. w 1911. tarnopolskiego. L.Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 19 II 1911 w Bydgoszczy. 026/1 (90). przyjêty 22 XI 1937 i przydzielony do 1 komp. 044/1 (46). Post. Walentego i Marii z £ysiów. 5065. Teofila i Marii z Bandurskich. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. Jana. 027/3 (52). Karola i Magdaleny z Klimowiczów. Odzn. L. ur. mian. Do PWŒl. w Katowicach. w Pietwa³dzie pow. w Krzywiczach pow. kand. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1891. w Pszowie pow. 1 XI 1938. rybnicki (do 16 XII 1937). Paw³a. L. L. w Miko³owie pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. kontr. frysztacki. Post. Kdy Rez. PP Kazimierz MO¯EJKO s. PP Henryk MRÓWCZYÑSKI s. na szer. ur. 28 IV 1895 w £owiczu. 044/1 (17). ur. Post. pszczyñski (do 14 X 1932). PP Franciszek MO¯D¯EÑ s. Walentego.

L. PP Jan MUCHA s. Odzn. 3647. W l. 17 XI 1906 w Grêbowie. Hallera oraz WP. Œledcz. m. W policji od 1932. frysztacki. 2640. sk¹d 19 I 1939 przeniesiony zosta³ do Kdy Rez. Kolejowym. ur. W policji od 16 IV 1924. MN. 2 V 1901 w £ysininie.in. Wawrzyñca i Katarzyny z Piotrowskich. zaœ we wrzeœniu 1939 w I Komis. a 16 IV 1939 do Komis. MPzaW. Post. mian. 27 X 1895 w Komratowie. MPzaW. Post. S³u¿bê pe³ni³ m. L. Franciszka. w Sosnowcu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Wawrzyñca i Katarzyny z Piotrowskich. PWŒl. 26 IV 1936 przeniesiony z Kdy Pow. MDzON. ur. 598 . St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. 1918–1922 w Armii gen. w Lublinie. 1929–1931 w WP.M St. frysztacki i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. na Post. przyjêty 3 XI 1938 i przydzielony do Komis. L. BMzaDS³. 05/1 (60). w Toruniu. ur. ur. We wrzeœniu 1939 kier. 19 X 1936 do I Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 798. Odzn. 023/3 (95). MDzON. w Katowicach. Antoniego i Anny z Jab³oñskich. Wojciecha i Agnieszki z Deców. PP Stanis³aw MRÓWCZYÑSKI s. 037/1 (48). SW W³adys³aw MRÓWCZYÑSKI s. Od 1934 w Toruniu. BKZ. BKZ. 28 II 1915 w ¯ywocicach. w Pietwa³dzie pow. w Kowlu. PP Józef MRÓZ s. PP w Czêstochowie. Odzn. 045/3 (28). L. stra¿n. L.in. 1 II 1935. BKZ. w Boguminie Nowym pow. post. post. 050/3 (38). Do PWŒl. St. 18 III 1894 w Wanatach. post. We wrzeœniu 1939 radiotelegrafista w Kdzie Woj. m³yna i piekarni przy wiêzieniu. Jan MRÓZEK s. 037/2 (57). Przod. St. w 1894. Jana. L. W WP ochotniczo od 6 V 1920 do 4 VIII 1923. Od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. w Bêdzinie do Komp. 5976. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Wydz. sk¹d 3 III 1937 skierowany zosta³ do II Komis. ur. w Czêstochowie. 5726. W l. PP Józef MUCHLA s. ur. „D” Rez.

od 11 XI 1918 do 30 VII 1919. SKZ. ur. Kazimierza i Agnieszki. S³u¿y³ m. M L. przemyœlañski na stanowisku kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. Nadkomis. 5867. jako dca komp. z której automatycznie przeszed³ do policji. W WP od 1 IX 1919. Przod. 81 pp. Jaros³aw (1928–1932). BMzaDS³. ur. Nowy Targ (1926–1928). Hermana i Cecylii. W l. BKZ. 05/2 (68). 5879. Odzn.o. Odzn. Adama i Marianny z Kolendów. w Wo³kowie pow. Hipolita i Marii. L. Józefa i Michaliny z Jezierskich. 18 III 1898 w Bystrowicach.St. L. 1 II 1935. dca III i IX Baonu Wartowniczego. SKZ. W I wojnie w armii rosyjskiej. [1] (47). wartowniczej w Brzeœciu n. S³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. 17 XI 1892 w Trzemesznie. Piechoty Nr 5. „D” Rez. ur. W policji od 28 IX 1929. ur. PP Stefan MULL s. ur. 9 III 1906 w ¯ó³kwi. nastêpnie na stanowisku Kmdta Pow. w Uhercach Niezabitowskich pow. 28 VII 1894 w Supraœlu. Kowel i tam nadal we wrzeœniu 1939. 9 VII 1898 w Œwierzach. gródecki na stanowisku kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. Komis. w 79 pp. piech. ur. 020/1 (84). Franciszka i Antoniny z Pakulskich. Od 15 VII 1917 do 4 V 1918 w II Korpusie Wschodnim. W MMiejsk. PP w Kielcach. St. 1933–1936 kmdt Okrêgu „Gdynia”.in. ref. w Baonie Podchor¹¿ych Rez. KW. dca Komp. post. MPzaW. Wilno-Troki (1923–1925). Bugiem. L. post.: Garwolin (1922). post. PP Stanis³aw MUDRYK s. nastêpnie do wrzeœnia 1939 p. 6 III 1892 w Warszawie. 05/2 (79). Nie jest znany przebieg jego s³u¿by i przydzia³ we wrzeœniu 1939. L. 027/3 (60). St. Od 24 IV 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Radom (1933–1935). Kpt. 2649. W kampanii wrzeœniowej 1939 w Sztabie DOK I jako kier. 599 . Odzn. 45. 4357. SG Jan MULARCZYK s. PP Józef Mieczys³aw MUNK s. mian. L. PKU Warszawa-Miasto I. PP Marian MUCOWSKI s. 020/1 (50). Od 3 VII 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. oficera inspekcyjnego Kdy Okrêgu Bydgoszcz. MDzON. W³adys³aw MUKLEWICZ s. mobilizacyjno-uzupe³niaj¹cego. od 5 VIII 1928 dca komp.

ur. St. w sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. MS dla SW. stra¿n. od 1 V 1924. [4] (79). Odzn. PP Franciszek MURAWSKI s. œwiêtoch³owickim – w Komis. Józefa i Antoniny z Trawskich. ur. 6072. sier¿. w 1893 w Zalesiu Ma³ym. ³owicki. W s³u¿bie od 1929. L. 13 II 1901 w £aziskach Œrednich. SG Ignacy MURAWSKI s. Bronis³awa i Boles³awy z Banaszuków. 051/2 (22). PWŒl. Józef MURAS s. 739. Karola i Zofii. Macieja i Katarzyny z Kwaœnych. w Lipinach (do 19 X 1937). rolnik. nastêpnie na Post. 5031. 033/2 (79). w Piaœnikach i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. W PWŒl. 23 XII 1901 w Buku. Jakub MURCZAK s. L. 19 XI 1908 w Moczyd³owie. L. Jan MURASZ s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wiêzieniu Warszawa-Pawiak. Odzn. 4755. BKZ. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. we wrzeœniu 1939 w Bydgoszczy. 600 . L. Antoniego i Marianny.M Post. Marcina i Marii ze Œwierczewskich. stra¿n. Od 10 II 1919 do 10 VI 1922 dzia³a³ w polskich organizacjach narodowych na Œl¹sku. Ukoñczy³ w 1931 Centr. 051/1 (63). w Katowicach (do 4 VI 1924) oraz w pow. BKZ. SW Jan MURAWIÑSKI s. St. w 1901 w Retkach pow. ur. Szk. 023/1 (20). Post. Kolejowym w Lublinie. 13 XI 1896 w Nurze. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Orany”. 027/1 (36). ur. ur. L. St. 5114. ur.

stanis³awowskiego. post. PP Franciszek MUSIA£ s. M L. w Bêdzinie. Od 1 III 1928 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Nowym Wiœniczu pow. 5712. w Chrz¹stowie pow. Odzn. ur. zaœ we wrzeœniu 1939 w I Komis. Grzegorza. Micha³a. 020/1 (77). w Katowicach. bocheñski i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. 038/1 (18). 7 X 1891. St. Tomasza. Do policji przyjêty w 1930 w charakterze kand. 020/2 (32). 026/3 (30). Odzn. BKZ. L.Post.. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w PWŒl. 3621. ur. St. kieleckim. W policji od 1919. 326. Ludwika. tarnopolskiego. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. mian. BKZ. Post. post. 1019. kontr. 038/4 (8). 1 I 1938. od 15 VIII 1936 na Post. post. SW Andrzej MUS s. L. PP Piotr MUSIA£ s. w 1890 w Radomiu. L. 601 . St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w³oszczowski na stanowisku kmdta. Nastêpnie przeniesiony do policji w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1924. Wojciecha i Rozalii.in. Stra¿n. 1822. ur. 14 III 1901 w Nieszkowicach Wielkich. St. w Komis. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Radomiu. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. ur. we W³oszczowej. w Kdzie Pow. PP Józef MUSIA£ s. ur. w 1898 w Piekarach. pocz¹tkowo w Kdzie Pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. 012/3 (98). PP Jan MURZYN s. 22 XII 1906 w Januszowicach. Franciszka. 5556. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. ur. post. L.. L. tam nadal we wrzeœniu 1939. na szer. PP Józef MUSIA£ s. m. 18 I 1900 w Sosnowcu. – 1 II 1925 przyjêty i przydzielony do Kdy Rez.

rybnickim na Post. 1918–1921. St. 6 VIII 1899 w Witos³awicach. Stanis³aw MUSIA£OWSKI s. ur. kand. 30 Pu³k Strzelców Kaniowskich. 5 V 1914 w Lubinie Wielkiej. MPzaW. Jakuba i Katarzyny. L. 2647. [3] (41). post. od 16 IX 1931 w Chwa³owicach jako z-ca kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. (do 15 II 1926). kand. 22 XI 1892 w Radlinie. 4703. BKZ. PWŒl. Odzn. 05/2 (94). 1658. PWŒl. Odzn. ur. Do PWŒl. Antoniego i Heleny z Chroboków. nastêpnie w Boguszowicach na stanowisku kmdta. Kdy Rez. horodeñskim. Józef MUSIOLIK s. przyjêty 1 VII 1922. przod. Œledcz. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Do PWŒl. post. St. BKZ. 5 III 1891. Przod. PWŒl. L. 023/2 (85). mian. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku z-cy kmdta Post. przyjêty 17 VI 1922. – 1 I 1928. 038/1 (70). 1 V 1939 mian. przydzielony do III Komis. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w II Komis. przyjêty 20 XII 1938 z przydzia³em do 1 komp. 7 VIII 1913 w Hamm. ur. 4725. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 3041. 6 V 1898 w Tomaszowie Mazowieckim. post. pszczyñski. Od 1 V 1939 w stopniu post. MDzON. Paw³a i Florentyny z Tomiczków. 1 VI 1923. L. 020/4 (47). w Katowicach i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PWŒl. PP Feliks MUSZYÑSKI s. L. przod. Jana i Jadwigi z Wachowiaków. ur. Stefan Franciszek MUSIEDLAK s. W policji od 1930. 1 I 1928. w Bia³ej pow. St. w Wodzis³awiu (do 1 XII 1930). Brunon MUSIO£ s. Wincentego i Florentyny. Do PWŒl. Przod. Do PWŒl. Post. Witalisa i Antoniny z Jarkowskich. 602 . ur. St. 058/1 (74). L. Kdy Rez. w Katowicach. PP Józef MUSIELAK s. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Wyrach pow. nastêpnie w Wydz. W WP w l. i przydzielony na Post. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w pow. przyjêty 21 XII 1938 z przydzia³em do 1 komp. post. mian. w Katowicach. czortkowski.M Post.

od 1922. 05/5 (30). W policji od 1920. 24 II 1896 w Zakuœciach. L. ur. 3620. ur. w Tarnopolu.St. 026/3 (16). SG Marian Karol MUTKA s. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Jan MUSZYÑSKI s. Jana i Aleksandry z Witkowskich. baranowickim. 3558. W s³u¿bie gran. PP Roman MUŒ s. Leona i Franciszki. Komis. Por. 2375. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Okrêgu w Bydgoszczy. Post. czêstochowskiego. rez. PP Konstanty MUŒNICKI s. 14 XII 1888 w W¹growcu. Do policji przyjêty 1 V 1924 z przydzia³em na Post. 4365. kieleckiego z przydzia³em na Post. Odzn. w 1891 w Baranowiczach. nieœwieski. 2 VII 1927 przeniesiony do pow. w 1892 w Rawie Ruskiej. w Kroczycach pow. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. ur. 3360. 603 . m. 026/4 (19). MPzaW. Dawida. SKZ. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 051/2 (47). post. piech. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Œledcz. ur. L. w Bydgoszczy. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. olkuski i tam s³u¿y³ nadal we wrzeœniu 1939. 038/1 (89).in. Odzn. PP Jakub MÜHLMEISTER s. ze starszeñstwem 1 VI 1919. PP Piotr MUŒNICKI s. post. 24 X 1936 przeniesiony z woj. W policji od 1921. Józefa i Marii z Golisiów. M L. we W³oszczowej. Kolejowym w Czêstochowie. Post. Hilarego. BKZ. L. L. ur. 22 VIII 1898 w Kalwarii Zebrzydowskiej. PKU Koœcierzyna. Ignacego i Ewy. post. L. 026/4 (50). MDzON. 28 II 1897 w Czêstochowie. St. £añ pow. St. nowogródzkiego do woj. Oficerska Kadra Okrêgu nr VIII. 3785.

Fryderyka i Katarzyny. Odzn.st. Jana i Marii. 2912. S³u¿bê pe³ni³ w pow. bia³ostockiego.M Przod. L. a w kwietniu 1937 do Szko³y Oficerów PP w Warszawie. Post. Post. PP W³adys³aw MYDLARZ s. „I” Rez. kieleckiego. Warszawy. z przydzia³em do KG. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KG. 1344. L. 012/4 (30). [4] (65). w Chmielniku. KW. kontr. z którego 2 III 1936 skierowany zosta³ na Post. 027/3 (12). L. 1 I 1938. Warszawy i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W policji od 1932. krakowskiego. Do policji przyjêty 1 III 1921 z przydzia³em do woj. ur. PP Edward Zygmunt MÜLLER s. ¿ó³kiewski przydzielony do policji m. na szer. L. Post. 051/1 (21). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XXII Komis. PP Stefan MÜLLER s. krakowskiego do Grupy Rez. w Kurozwêkach i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Warszawy. 012/4 (29). ur. ¿ó³kiewski przydzielony do policji m. post. St.st. ur. L. nastêpnie przeniesiony do woj. 29 III 1905 w Œwirze. kontr. Post. 22 IX 1895 w Krakowie. w kwietniu 1939 przydzielony do policji m. W styczniu 1938 skierowany do Komp. 3 X 1935 przeniesiony z woj. 604 . na szer. L. 188. PP w Bia³ymstoku. PP m. 3759. Jana i Tekli z Polesiñskich. 9 X 1902 w Warszawie. mian. PP Edward Franciszek MYCEK s. ur. 3 VIII 1908 w £odzi. W 1936 przeniesiony z woj. ur. tarnopolskiego do woj. Do policji przyjêty w czerwcu 1930 w charakterze kand. Przod. PP Kazimierz MYSACZUK s. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 16 III 1921. Franciszka i Antoniny.st. 2750. 20 III 1912 w Stanis³awowie. 27 I 1889. w Stanis³awowie. Bia³egostoku i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Jan Boles³aw MYKIETOWICZ s. Oskara. 05/2 (92). stopnickim na Post. Kazimierza.

1921–1939 m. pe³ni¹c ró¿ne funkcje m. jako dca plut. 1766. PP Franciszek MYŒLIÑSKI s. Piotr MYŒLIÑSKI s. 050/1 (80). Piotra i Marianny z Wyszomirskich. 1 XI 1922. W policji zatrudniony jako prac. Kraj. SMzaDS³. ZKZ. PP Franciszek MYŒLIWIEC s. 020/1 (93). 6 I 1895 w ¯yznowie. w 1900. konnego. W PKom. przy GO Lublin. BKZ. Karola Józefa i Klementyny Aleksandry z So³aciñskich. We wrzeœniu 1939 pracowa³ jako archiwista w KG. post. 038/1 (45). 5309. L. 027/2 (22). 5768. od 11 XI 1918 do 19 II 1919. BMzaDS³. Czes³aw MYSTKOWSKI s. 2 II 1900 w Piotrkowie Trybunalskim. ¿and. kpt. ¿and. W policji od 1 VIII 1919. w Lublinie i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie w l. Micha³a i El¿biety. BMzaDS³. SW Cezary MYS£OWSKI s. Kpt.. ze starszeñstwem 1 VI 1921. w Bielsku.. z-cy dcy. od 5 XI 1920. MPzaW. Departamentu Karnego MS. M L. 16 XII 1899 w Warszawie. Odzn. Por. ur. St. 605 . post. Od 1 XI 1935 pe³ni³ s³u¿bê w Urzêdzie Œledcz. w Lublinie. d-cy oddz. Od 9 I 1919 ochotniczo w WP jako pchor. St. Feliksa. 3390. w ¯and. SMzaDS³. PP Marian MYŒLIÑSKI s.Stra¿n. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. MDzON. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Urzêdzie Œledcz. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w £odzi. zdo³bunowski. ur.in. przod. L. mian. MDzON.in. L. Szk. W 1932 ukoñczy³ XXIII Kurs Centr. Franciszka i Bronis³awy. ur. ur. przod. 6095/7745. – 1 I 1935. w 2 Dyonie ¯and. ur. KW. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Ostrogu pow. 23 IX 1896 w Dolsku. Józefa i Anieli z Zaj¹ców. ur. kontr. Odzn. Uczestnik wojny 1920. 026/3 (35). L. L. 012/3 (87). 1 II 1902. 1855. St. W I wojnie w armii austriackiej.

w 1905 we Wrotkowie. w Kroœnie. L.M Post. 667. lwowskiego. Po ukoñczeniu 30 X 1934 NSzF w Sosnowcu skierowany do policji woj. ur. PP W³adys³aw MYŒLIWIEC s. Wojciecha. 033/3 (83). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. 606 .

w 1891 w Turowie. 275. m. 2138. PP Franciszek NADSTAWEK s. PP Jan NABIA£EK s. St. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian.in. ur.. czêstochowskim. N L. w 1897. 4903. Poznania. Antoni NADACHOWSKI s. Przod. Andrzeja. Poznania. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi.in. 05/3 (85). S³u¿y³ w Kdzie Pow. W policji od 1922. m. PP W³adys³aw NACHMAN s. na Post. ur. w VIII i IX Komis. wachm. 037/3 (3). m. na stanowisku kmdta XIII Post. 607 . L. ur. w Pru¿anie. w 1929. Od 15 III 1919 do 30 VI 1920 w Dtwie ¯and. tam tak¿e we wrzeœniu 1939. we Wronkach pow. Kraj. L. L. W policji od 1919. w Puszczewie. 30 III 1888 w Jankowie Przygrodzkim. gostyñski. Wojciecha i Katarzyny. nastêpnie w policji woj. 026/1 (32). MPzaW. i na Post. na Post. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. oraz na stanowisku z-cy kmdta XII Post. i Rez. BMzaDS³.Post. szamotulski. w Pêpowie pow. Józefa. w Poznaniu. w Lesznie. post. Micha³ NADWYCZAWSKI s. w Kdzie Pow. MDzON. L. 5 XII 1899 w £odzi. 1877. m. 20 XII 1936 skierowany na Post. W I wojnie w armii niemieckiej. Przod. poznañskiego. 4896. 8 IX 1933 przeniesiony do woj. 2 VIII 1938 przeniesiony do II Komis. 058/1 (26). w Lesznie. na Post. w Gnaszynie. Witolda. poleskiego z przydzia³em na Post. Od 1 IX 1927 do 7 IX 1933 w Kdzie Pow. w Pru¿anie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w 1898 w Wi¹zownicy. ur. Pieszej. ur.. sk¹d 21 X 1936 skierowany zosta³ do Kdy Pow. 054/1 (80). Odzn. SMzaDS³. W 1939 zamieszka³y w Oszmianie. Jana i Zofii ze Œmigielów. w Szamotu³ach.

Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przod. ³om¿yñski. L. 030/1 (5).N Stra¿n. ur. post. 95. kontr. 05/4 (79). Antoniego i Julianny z Zakrzewskich. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Czortkowie. przod. PP Bronis³aw NAJA s. Odzn. PP Antoni NAGÓRSKI s. Do policji przyjêty 14 VIII 1936 w charakterze kand. Stanis³awa i Herminy. 7 II 1897 w Steniatyniu. 5449. ur. 820. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w pow. SKZ. Stanis³awa i Marianny. MDzON. ¯o³nierz Legionów Polskich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w policji w Œniatyniu. krakowskiego i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Post. Miko³aja. MPzaW. 676. W wiêziennictwie od 1937. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. 023/4 (84). L. 31 I 1909 w Czukwi. Tam te¿ we wrzeœniu 1939. PP W³adys³aw NAGÓRNY s. L. ur. ur. 020/1 (83). drohobycki. SW Wojciech NADYBSKI s. L. 668. w Ma³ym P³ocku pow. Stefana i Marii z Wêglarzów. L. 608 . w Suchodnicy pow. 24 VIII 1890 w Pelplinie. PP W³adys³aw NAHALEWICZ s. Przod. nastêpnie na stanowisku kmdta Post. KnaŒl. 6 VIII 1898 w Jeziorku. Jana i Franciszki. ur. MH. St. 4323. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. w 1890 w Nadwórnej. 21 V 1911 w Ko³omyi. na szer. doliñskim. PP Stefan NAJDA s. 054/2 (63). 027/3 (15).WWiZ.

033/1 (14). w Stanis³awowie. N L. 3686. 023/1 (9). w B³ogiem pow. PP Feliks Ignacy NAJMANOWICZ s. 012/3 (22). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w I Komis. nastêpnie wcielony do Baonu Obrony Narodowej. Jana. 20 XI 1898 w Zakrzowie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Feliksa i Anieli z Ka³uziñskich. 1 II 1935. 7 III 1900 w Maluniszkach. w 1901. Józefa i Franciszki. BKZ. PP Antoni NAKIELSKI s. Odzn. 044/2 (13). od 1934 do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w £ucku. post. St. s³u¿bê pe³ni³ m. 5185. St. ur. Kazimierza i Teodory z Misiunasów. W WP ochotniczo od 1918 do 1920. Uczestnik obrony Lwowa i wojny 1920. SW Karol NALEWAJKO s. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. 20 XII 1900 w Janowie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. w Œwiedziebnej i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. St. ur. L. Odzn. w Rypinie i na Post. L. stra¿n. w Niegowej pow. post. PP Adam Maciej NAJWER s. 2177. w Opatowie. Odzn. nastêpnie w s³u¿bie zasadniczej. ur. 2 VII 1935 przeniesiony zosta³ z Post. St. 21 I 1898 w Paw³owie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. MDzON. 3095. ur. od 1933 kmdt Post. 4290. W policji od 1922. post. PP Franciszek NAKONIECZNY s. kieleckim. opoczyñski. w ¯arkach pow. w Zbójnie. BKZ. 3013. a 3 III 1937 na Post. 020/1 (53). ur. zawierciañski na Post.St. MPzaW. W policji od 1922. St. m. post. Bia³egostoku. Piotra i Katarzyny ze Skowroñskich. W policji od 1923. Od 1926 funkcjonariusz wiêzienia w Œwiêcianach. L. L. L. 609 . zawierciañski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod.in. Odzn. mian. po odbyciu której w 1922 skierowany do s³u¿by przygranicznej. PP Henryk NALBERSKI s. 20 II 1897 w Rytlu. MPzaW. ur. post. 05/5 (74). rypiñskiego. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w I³¿y. Andrzeja i Marianny z Drywków. W 1926 przeniesiony do pow.

037/4 (82). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 779. pomorskim. w Brzeœciu n. W lutym 1938 przeniesiony z Kdy Pow. b. I Komis. Dzielnicy Pruskiej. S³u¿y³ m. od 16 VII 1925. brzeski. ur. Kraj. L. 4101. w 1914. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Oswalda Ludgarda Jana i Michaliny Marii z Wilczyñskich. L. Rocha i Marianny. Jana i Teofili z Kaczmarków. 044/3 (33). [4] (8). BMzaDS³. Od 21 I 1919 w ¯and. na szer. (do 1 II 1930). od 1 VIII 1925. (do 1 V 1930). Przod. nastêpnie na Post. MPzaW. Feliks NAPIERA£A s. We wrzeœniu 1939 w s³u¿bie czynnej w WP. 1 VII 1930. 05/3 (90). w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Bugiem. z przydzia³em do KG. PWŒl. Kolejowym w Katowicach. St. L. Do policji przyjêty 20 X 1934 w charakterze kand. BMzaDS³. 058/4 (21). Kdzie Rez. ur. sk¹d 1 VII 1920 automatycznie przeszed³ do policji. i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Tadeusz Marian Zygmunt NA£ÊCZ-ZAREMBA s. W PWŒl. BKZ. w Zdo³bunowie. W policji od 1 III 1920. od 16 III 1937 do wrzeœnia 1939 na Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach w: III Komis. w Koch³owicach pow. w Kdzie Rez. MDzON. a od 20 XII 1928 w I Komis. 387. Grzegorz NALIWAJKO s.. Odzn. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Post.N Pchor. PP Jakub NAPIERA£A s. od 1 IV 1938 w Kdzie Woj. w Katowicach (do 24 IX 1925). L. 26 VIII 1902 w Cieszynie. 019/3 (47). 610 . W WP od 19 XI 1919 do 1 I 1921. Przod. od 18 III do 13 VII 1921 i od 22 IV 1922 do 1 VIII 1923. Stanis³awa i Ewy. w Husaku pow. 2688. PWŒl. L. Andrzeja. Post. 4 VII 1892 w Wilanowie. Wartowniczej MOdosob. 21 XII 1938 skierowany zosta³ do Komis. katowicki (do 15 V 1930) i Komis. post. L. w Berezie Kartuskiej. (do 15 X 1929).. Ludwik NAPIERA£A s. SMzaDS³. Odzn. mian. Po ukoñczeniu 24 V 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Uczestnik powstania wielkopolskiego. 24 V 1910 w Nadbrzeziu. 13 VIII 1888 w Kamyku. poleskiego i skierowany do Komp. Jana i Michaliny z Urbanów. 10 X 1901 w Babulczynie. w Tczewie do Torunia z przydzia³em do I Komis. PP Stanis³aw NAPIERAJ s. W PWŒl. Od 3 III 1936 s³u¿y³ w Komis. ur. Post. ur. kontr.in. 399.

Piotra.. warszawskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Kutach pow. N L. ur. 038/3 (31). ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Jan NARON s. Stanis³awa i Anny z Niewirowskich. Miko³aja. w Kdzie Miasta. PP Wincenty NAREWSKI s. £odzi. BKZ. 611 . 4475. mian. PP Antoni NATALI s. L. W policji od 1919.in. Józefa i Józefy z Kaczmarków. Odzn. IX. BMzaDS³. m. Odzn. 2594. 054/1 (36). 12 X 1895 w Krasnosielcu. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Lwowa. 027/3 (57). VI i III Komis. MDzON. 8 III 1934. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP Micha³ NASTAROWICZ s. m. post. kosowski. Pieszej m. Andrzeja i Marceli. post. L. St. W policji od 1922. w 1902 w £atkach. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. w 1888 w Ska³acie. post. 11 IX 1900 w Krzywanicach. MPzaW. PP Boles³aw NARZELSKI s. St. Feliksa i Józefy. Warszawy. post. BKZ. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1901 w Kutach. w Ró¿anej pow. 027/2 (85).st. 037/1 (36). W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w VI Komis. makowski. 020/1 (63). 5516. ur. Od 1917 ¿o³nierz I Korpusu Polskiego. St. ur. 4096.Post. L. L. L. ur. 499. 1897. 25 IX 1891 w £odzi. PP Jan NAPP s. Przod. ur.

Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 3223. Przod. Jana i Anastazji z WoŸniaków. 14 IX 1888 w Rêbielicach. 020/2 (19). L. NiedŸwiedŸ. Do PWŒl. 1 I 1938. przyjêty 18 VI 1922 w stopniu st. PP Edmund NAWARA s. ur. w Królewskiej Hucie. w Lewicach pow. Do policji przyjêty 16 V 1924. 24 I 1896 w Cieszynie. ur. przod. (od 23 III 1926) i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. Paw³a i Marii. ur. Stanis³aw NAWA s. 045/1 (45). 26 IX 1898 w m. w 1908. W policji od 1919. Nikodema i Agnieszki z Absalonów. W WP od 14 II 1919 do 13 IX 1921. post.N St. St. PP Wac³aw NATKANIEC s. Œledcz. Do 19 VI 1928 s³u¿y³ w eksp. BKZ. Odzn. MPzaW.). PWŒl. 1 VII 1929. œledcz. w Rybniku. BMzaDS³. 7 V 1899 w Bogucicach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie – we wrzeœniu 1939 w I Komis. 612 . BKZ. Uczestnik powstania wielkopolskiego. post. Odzn. BKZ. St. Od 14 IV 1939 skierowany do Komis. nastêpnie – do 31 XII 1931 – w Komis. L. 27 VII 1892 w Dzia³yniu. mian. L. L. Stanis³aw NATORA s. Przod. Józef NAWRAT s. post.. Micha³a. od wrzeœnia 1937 do 20 XII 1938 w Komis. post. 6003. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 22 III 1926 w I Komis. Odzn. nastêpnie w Kdzie Pow. miêdzychodzki. mian. PP Ignacy NAWROCIK s. L. 1 I 1928. PWŒl. 038/1 (35). post. Józefa i Franciszki z Cichych. Przod. w stopniu st. 033/3 (41). MDzON. Jana i Julianny z Koperskich. 023/4 (8). Do policji przyjêty w 1921 i przydzielony na Post. sk¹d zosta³ skierowany do Wydz. 4895. BKZ. L. w Bielsku (w s³u¿bie œledcz. Odzn. we Frysztacie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St. 690. Cieszyñskiego. Kraj. St. ur. post. ur. 033/3 (73). Ks. z której przeszed³ do PWŒl. Do 14 VII 1922 w ¯and. 2295. w Piotrkowie Trybunalskim i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. mian. ur. 5685.

MPzaW. L. ur.Przod. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Tarnopolu. 2 XI 1935 przeniesiony do I Komis. PP Witold NAZAREK s. St. przod. 1125. w Garbatce. L.st. Józefa. w 1900. Odzn. 037/3 (55). MDzON. Jana. 044/2 (45). w £awaryszkach pow. kieleckiego. PP Aleksander NAWROCKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Marian NAWROCKI s. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. kmdtem Post. Bazylego i Apolonii z Fedczyków. ur. Post. ur. L. PP Edward NAWROT s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. tarnopolskiego. PP W³adys³aw NAZARCZYK s. ur. post. 4864. Odzn. 4615. 4898. lwowskiego. w 1896 w Kobryniu. L. przod. wileñsko-trocki. MDzON. Warszawy do woj. L. St. 020/1 (90). 6 XI 1894 w Æmielowie. N L. 027/4 (30). zborowski. ur. w Radomiu i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 613 . Józefa. 29 I 1932 przeniesiony z policji m. Wojciecha. 823. Jana i Anny. MPzaW. ur. PP Stanis³aw NAWROCKI s. Przez wiele lat funkcjonariusz policji woj. w 1888 w Wymys³owie. w Za³oŸcach pow. w 1900 w Sabnie. 650. W styczniu 1934 mian. 058/1 (66). w 1888. 026/2 (70).

Micha³a. kontr. MDzON. L. 1941. post. ur. Józefa i Marianny. w Borszczowie. PP Józef NEUMAN s. St. 037/4 (97). b³oñski. 2444. Franciszka i Franciszki z Rollków. PP Antoni NAZAREWICZ s. 4 III 1891 w Charupach. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. 044/3 (90). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L. L. na szer. 1815. 020/4 (44). 24 XII 1900 w Lutówku. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Warszawy. ur. L.st. ur. W policji od 1 XII 1919. PP Adolf Julian NEJBAUER s. w 1888 w Warszawie. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Post. we wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w Warszawie. Post.N Post. PP Henryk NENTWICH s.in. w Kowlu. Aleksy NICKEL s. 020/4 (28). Jana i Antoniny. Przod. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. 030/1 (76). m. Do s³u¿by przygotowawczej w policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w XII Komis. 027/3 (99). ur. L. Feliksa. 3416. 3248. w Stanis³awowie. ur. 614 . Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. m. w XVII Komis. 23 III 1885 w Warszawie. MPzaW. Odzn. 16 VI 1910 w Kamieñcu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1701. w Grodzisku pow. PP Józef NICIÑSKI s.. 3 II 1897 w Omulach. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. warszawskiego. ur. Augusta.

Jana i Katarzyny. 2062. S³u¿bê pe³ni³ w woj. nastêpnie w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. 713. 25 IX 1899 w D¹browej. ur. L. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. drohobyckiego. na Post. „E” Rez. Post. ur. w £aszczowie. ur. kontr. i przydzielony do Komp. 037/3 (66). L. w 1912. krakowskim. m. 2670. 2965. w 1914. PP Andrzej NIECHWIEJ s. St. post. L. PP Ryszard NICKEL s. Roberta. W policji od 1924. L. Post. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. W policji od 1923. Funkcjonariusz policji w Warszawie. N L. Warszawy. Piotra. lwowskiego i skierowany do pow. bocheñskim. PP Piotr NIECHAJ s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 037/1 (60). 1494. a we wrzeœniu 1939 na Post. w Majdanie Sopockim. w XI Komis.St. 038/3 (82). 023/1 (95). L. lubelskiego. Józef NIEBOROWSKI s. Leopolda. ur. Miko³aja. PP Franciszek NIECHWIEJ s. na szer. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Post. 019/1 (29).in.in. s³u¿y³ m. m. 054/1 (99).st. PP w Poznaniu. Jana i Katarzyny. ostatnio w pow. 2828. PP Edward NIDZGORSKI s. Do policji przyjêty 10 III 1938 w charakterze kand. 6 V 1895 w Szczebrzeszynie. w 1900 w £odzi. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. tomaszowskim. 23 XI 1897 w D¹browej. ur. post. krakowskim – we wrzeœniu 1939 w pow. 615 .

mian. St. 1 X 1922. 22 XI 1903 w Rudnej. PP Aleksander NIEDZIELSKI s. Od 1 III 1919 do 6 IX 1920 cz³onek POW GŒl. Alfons Pawe³ NIEDWOROK s. Odzn. przyjêty 15 I 1939 i przydzielony do II plut. 027/1 (85). w Komis. przod. w Paw³owie na stanowisku kmdta (do 9 II 1925). w stopniu st. na Post. Odzn. Jana i Katarzyny. ur. MPzaW. ur. 21 VI 1938 przeniesiony z Post. 1 I 1937. W policji od 1 XII 1919. post. KnaŒl.N Post. ponownie w II Komis. III Komis. L. MDzON. katowickim – w I Komis. Zawodzie (do 1 V 1931). w kancelarii Kdy Pow. 616 . mian.WWiZ. Jana i Julii. post. nastêpnie w pow. 1 IX 1892 w Muchenicach. 1263. Oddz. L. we W³odzimierzu Wo³yñskim i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Józef NIEDZIELA s. St. Bugiem. L. 21 X 1914. ur. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach i pow. w Morocznie pow. MPzaW. MDzON. w³odzimierskim. (do 31 X 1924). Do PWŒl. w Komis. Komis. SKZ. Œledcz. kand. Œledcz. – 18 VII 1933. 13 II 1888 w P³omianach. (do 9 III 1928). Od 7 IX 1920 do 17 VI 1922 w PGŒl. 1200. Odzn. piñski. 045/3 (44). Jana i Anny ze Stanikowskich. 22 VIII 1903 w Markuszowej. w Katowicach i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Do policji przyjêty 1 XI 1927 i przydzielony do Komis. KG (do 28 II 1924). brzeskim na Post. 038/3 (26). w Katowicach (do 30 VI 1925). St. L. 2677. (do 4 VIII 1933). post. Paw³a i Franciszki z Babatzów. ur. PWŒl. BMzaDS³. w Mys³owicach (do 1 XI 1927). w Kowlu.. asp. w Nowej Wsi (do 27 XII 1936) oraz w Szopienicach i tam we wrzeœniu 1939. St. W I wojnie w armii niemieckiej. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. (do 19 XII 1922). Oddz. 3203. ostatnio w pow. Asp. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. (do 31 III 1923). przod. 1 V 1939 skierowany do I Komis. W policji od 1 XII 1927. BKZ. 020/3 (28). na stanowisku kier. w Brzeœciu n. Od 1 do 28 II 1939 w 1 komp. przod. St. W WP od 15 VII 1920 do 1 I 1921 i ponownie od 1 X 1924 do 1 X 1926. Micha³a i Marianny ze Strzelców. II Komis. PP Jan NIEDZIA£KOWSKI s. 543. PWŒl. 045/3 (38). w Motyka³ach (od 5 X 1930) oraz Radwaniczach (od pocz¹tku 1939) i tam nadal we wrzeœniu 1939. Dyrekcji (do 14 XI 1923). w Katowicach. sk¹d automatycznie przeniesiony 18 VI 1922 do PWŒl. Od 1 XII 1927 s³u¿y³ na Post. w £udzinie na Post. Szczepan NIEDZIELA s. L. Kdy Rez.

Micha³a i Eufrozyny. 023/1 (48). L. MDzON. ¿and. pp³k – 1 I 1936. Pp³k uzbr. L. St. ur. 1922–1924 OZU nr 3. post. 30 X 1896 w Rokietnicy. ZKZ. PP Micha³ NIEMASZEK s. mjr – 1 VII 1923. Od 1 IV 1921 s³u¿y³ w 2 Armii. 05/3 (6). ur. ur. St. KKOOP. 5 II 1891 w P³oskirowie. 829. 33 pp. MDzON. PP Marceli NIEMCZYCKI s. post. Odzn. Odzn. Od 27 XI 1927 Szef S³u¿by Uzbrojenia w Dtwie KOP i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Siedliszczanach.Post. w 1912 w Stebniku. Po ukoñczeniu w lipcu 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 2463. L. S³oboda Rungurska pow. Micha³a i Amalii. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. 24 I 1893 w Kolorynach. [1] (46). nastêpnie w Generalnym Inspektoracie Artylerii. 5875. BKZ. MPzaW. Marcina i Franciszki z Resmerów. Przod. L. 05/2 (69). W policji od 16 VII 1923. ur. 058/2 (88). Absolwent Odeskiej Szko³y Wojennej. Do 1928 w WP. Wojciecha. 24 IX 1899 w Wielkim Komorsku. PP Antoni NIED WIECKI s. Kpt. MPzaW. ur. W policji od 1933. kostopolskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 016/1 (94). Piotra i Zofii. W I wojnie w armii rosyjskiej. 617 . Marian NIED WIECKI s. lwowskiego. W WP od 2 XII 1919. 2554. 3060. PP Jan NIED WIECKI s. Uczestnik wojny 1920. ko³omyjski. ur. 5 VIII 1892 w Wiêzowej. w Stanis³awowie. w l. N L. W 1918 w Armii hetmana Skoropadskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Grudzi¹dzu. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ze starszeñstwem 1 VI 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. Post. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. L. PP Józef NIEDZIELSKI s. Teofila i Marii z Leszczyñskich.

frysztacki. – 1 X 1928. 1552. Paw³a. PP W³adys³aw NIESTRATA s. œwiêtoch³owickim (do 2 XI 1927). 618 . w Boguminie Nowym pow. 050/2 (62). Franciszka i Marianny z Górskich. L. ur. ur. 1 I 1924. Nieznana jest data wst¹pienia do PWŒl. L. 058/3 (62). post. PWŒl. 045/3 (13). 351. Post.N Post. Ludwik NIEROSTEK s. PWŒl. ur. w 1911. Jana. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 14 X 1910 w ¯ywocinach. 6 XII 1938 mian. 4087. (do 15 X 1928) i w I Komis. Tomasz NIETRZEBA s. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. Konstantego. 2700. Augustyna i Katarzyny z GwoŸdziów. w sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. L. jaros³awski. w Wiœle Wielkiej pow. 4701. L. Alojzy NIEWIADOMSKI s. ur. Kazimierz NIETUPSKI s. przod. 058/3 (3). (do 1 XII 1929). 4749. PWŒl.Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. rolnik. 15 XI 1938 mian. post. 038/1 (50). mian. Post. 038/3 (86). ur. L. i skierowany do Komis. 12 XII 1901 w Morawsku pow. St. w sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. œwiêtoch³owicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 11 IV 1900 w Orzepowie pow. post. pszczyñski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie SzPWŒl. w £agiewnikach pow. w 1911. Pawe³ NIES£AWNIK s. 24 V 1895 w Szombierkach. i skierowany na Post. L. Józefa i Franciszki. turecki.

Tomasz Stefan NIEWIADOMSKI s. na szer. 603. kontr.in. Po ukoñczeniu w grudniu 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 619 . 14 XII 1894 w Szombierkach. Do policji przyjêty 10 XII 1937 w charakterze kand. Post. w pow. Katowice-Dworzec (od 1 II 1924). poleskiego. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 23 II 1939 przeniesiony do woj. Uczestnik powstañ œl¹skich. Post. s³u¿y³ m. 026/3 (89). S³u¿y³ m. L. miêdzychodzki. PWŒl. Komis. (do 1931). PP Wincenty NIEWIAROWSKI s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. N L. i przydzielony do Grupy Rez. 6997. 7707/6082. W policji od 1 VII 1923. post. w Lewicach pow. w Lipinach Œl¹skich pow. ur. 28 I 1911 w Kutrowie. Micha³a i Franciszki. w I Komis. 020/2 (12). w 1891 w Worociszczu. lwowskiego. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. na szer. PP Jan NIEWIAROWSKI s. 045/1 (79). kontr. L. Zwolniony. a 10 XII 1926 ponownie przyjêty. ur. ur. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP W³adys³aw NIEZBRZYCKI s. Post. PP Micha³ NIEWIADOMSKI s. w 1913. Bugiem skierowany do Pru¿any i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. i przydzielony do Komp. stanis³awowskiego. Franciszka. 4990. w Katowicach – w Kdzie Rez. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Józef NIEWIADOMSKI s. 050/2 (65). ur. 321. stanis³awowskiego. PP w Warszawie. Odzn. poznañskim. poznañskiego i skierowany na Post. ur. œwiêtoch³owicki i tam we wrzeœniu 1939. œwiêtoch³owickim (do 18 XII 1922). Józefa i Franciszki z Nowarów.St. Zygmunta. BMzaDS³. w 1898. L. 3887. z którego 16 X 1932 przeniesiony zosta³ do Komis. w Miejskiej i Pow. L. w Brzeœciu n. 026/1 (69). W PWŒl. w Horodence. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. 3 XII 1935 z Kdy Pow. „E” Rez. PP w Poznaniu. Do policji przyjêty w listopadzie 1936 w charakterze kand. Franciszka. w 1892 w Podbu¿u. 058/4 (41). Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. Kdzie w Bielsku (do 31 I 1924). Post.in. Franciszka i Pauliny z Sakowskich. ur. baranowickiego. 2 IX 1932 przeniesiony do woj. (do 15 X 1932).

PP Antoni NIWIÑSKI s. nadwórniañski. MDzON. bia³ostockim. ur. W lipcu 1939 skierowany do pow. post. 52. 2 VIII 1937 przeniesiony zosta³ z policji w Ko³omyi na Post. W 1939 funkcjonariusz wiêzienia przy ul. ur. L. w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach pow. Józef NITKA s. 058/4 (49). Rakowieckiej w Warszawie. 7055. a we wrzeœniu 1939 w Grodzisku Mazowieckim. post. ur. Odzn. 2955. Kpr. Miko³aja i Julii. PP Henryk Kajetan NIWIÑSKI s. 058/4 (42). 620 . w 1914. warszawskim – w P³ocku. L. w 1900 w Modlinie. Ignacego. w Zielonej pow. L. m. 6706. W policji od 1921. ur. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 6 VIII 1891 w Warszawie. SW Jerzy NIZINA s. L. W policji od 1922. St. Franciszka. Juliana i Anny z Ko³oszkiewiczów. 683. ur. 533. w 1900 w K³ubowcach. Boles³awa i Julii z Izbickich. t³umackiego i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.in. L. ur. bielski.N Post. Stra¿n. P³oñsku i Przasnyszu. Uczestnik wojny 1920. PP Stanis³aw NIEZGODZKI s. 019/2 (37). 13 VI 1901 w Brañsku. w 1892. 045/3 (42). Micha³ NIWACKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Ska³at”. Od 1938 a¿ do wrzeœnia 1939 w Bia³ymstoku. 012/3 (62). Stefana. St. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 016/1 (55). L.

post. w 1902 w m. na szer. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Sto³pcach. 1562. St. L. ur. 1 I 1938. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 4435. Tomasza i Ma³gorzaty z Pielków. Weißelburg. 788. Post. w Ogrodzieñcu pow. Andrzeja. post. 050/1 (60). 037/1 (34). w Kraœniczynie na Post. St. ur. 605. post. Do policji przyjêty 9 VI 1936 charakterze kand. 621 . pu³awski. 18 IV 1892 w £obzowie. PP Antoni NIZIO£ s. ¿ó³kiewski przydzielony do Grupy Rez. lubelskiego. BKZ. Post. PP Stefan NIZIO s. 012/2 (43). w Œniatyniu. ¯o³nierz Legionów Polskich. w 1889 w Tarnogórze. ur. L. olkuski. ur. W policji od 1919. L. ur. N L. L. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. 4175. ostatnio w pow. 15 I 1908 w Piñczowie. 045/1 (16). Uczestnik wojny 1920. St. Po ukoñczeniu 3 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1901 w Boryczówce. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. PP Stanis³aw NOCEÑ s. w Rudniku i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. Ignacego i Anieli. Piotra i Marceli. post. 058/1 (60). Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. ur. PP w Warszawie. PP Brunon NOCH s. Stanis³awa i Antoniny. 8 V 1899 w M³ynkach. PP Tadeusz Karol NIZIÑSKI s. 184.Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. kontr. Juliana i Anny. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. PP Stanis³aw NOCOÑ s. 045/2 (91). krasnostawskim – 20 V 1938 przeniesiony z Post. w Godowie pow.

z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. 622 . u³. BMzaDS³. W policji od 1919. t³umacki. L. L. w Ottyni pow. 26 p. BKZ. ur. Karola i Marii z M¿yków. W WP ochotniczo od 29 XII 1919 do 13 VI 1922. post. Józef NOWACZEK s. 026/2 (99). ur. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Od 11 IV 1938 s³u¿bê pe³ni³ jako dzielnicowy w Komis.N Post. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. L. PP Franciszek NOWACZEK s. przod. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przeniesiony zosta³ 10 XI 1938 z Post. Franciszka i Jadwigi. w Katowicach (do 6 VIII 1935). 336. St. St. Odzn. St. w Or³owej pow. 4324. Józefa i Marii z Poloków. konecki do policji woj. 027/2 (33). mian. w Szczawory¿u pow. W I wojnie w armii niemieckiej. w 1899. katowicki (do 16 II 1939). Odzn. Wincentego. w III Komis. L. Cieszyñskiego. 24 XI 1906. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 5470. post. w stopniu st. PWŒl. w Chlewiskach pow. Przod. MPzaW. Ks. 1703. W policji od 16 XII 1922. Post. 037/4 (96). w Wêgrowie. St. L. lubelskiego i skierowany na stanowisko kmdta Post. Do 14 VII 1922 w ¯and. przyjêty 6 IX 1930. 027/1 (11). w Micha³kowicach pow. ur. MDzON. PP Stanis³aw NOGA s. PP Jan NOGALSKI s. ur. MN. 24 VIII 1888 w Pud³owie. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 026/4 (66). na Post. przod. Józefa i Marianny z Kucyperów. w Œwiêtoch³owicach. Tomasz NOSEK s. L. ur. katowickim (1931). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1516. 2618. Do 12 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Kraj. PWŒl. Do PWŒl. MDzON. nastêpnie w Kdzie Pow. Andrzeja i Katarzyny. post. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. Kêpie. stopnicki. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 2 V 1895 w Pacholewie. 12 VI 1889 w m. 027/1 (42). PP Piotr NOCUÑ s. 1 IX 1899 w Stêbowie. 1 I 1934. BKZ.

623 . krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post.St. 3019. ur. Post. BMzaDS³.in. ur. ur. radomszczañskiego. 26 VIII 1887 w Chicago. W policji od 27 IX 1929. ¿and. z którego przeniesiony zosta³ na Post. w Suchopolu pow. St. w Zahajcach. PP Antoni NOWACZYK s. 033/1 (5). W policji od 1919. 11 VII 1902 w Wielichowie. w Obornikach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. m. w Wielgom³ynach. 037/3 (86). Micha³a i Antoniny. PWŒl. W policji od 1919. Stanis³awa i Marianny z Nowaków. pru¿añski i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. post. Ostatnio s³u¿y³ w policji pow. W policji od 1 VII 1920. Uczestnik powstania wielkopolskiego. 020/1 (3). post. 033/3 (7). PP Jan NOWACZYK s. Do PWŒl. pomorskim – we wrzeœniu 1939 w Tczewie. Odzn. w Radomsku. Adam NOWAK s. ur. Franciszka. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Od 1933 s³u¿y³ na Post. 9 VI 1901 w Sosnowcu. L. w 1894 w Gniewkowie. BKZ. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Sylwester NOWADZKI s. ur. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. N L. 736. w Lutyni Niemieckiej pow. Karol-Emmanuel pow. W WP od 27 III do 1 VII 1919. PP Ludwik NOWACZYK s. 984. w 1882 w Radomsku. Odzn. L. 2980. Jana. ur. L. w 1889 w Olszewie. L. St. L. Do 20 XII 1938 s³u¿y³ na Post. 023/3 (26). 1280. post. post. œwiêtoch³owicki. Józefa i Ma³gorzaty. PP Antoni NOWAK s. St. 033/2 (12). na Post. BKZ. 4992. przyjêty 15 I 1925. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Ignacego i Marii.

038/2 (69). Podkomis. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. W policji od 1919.st. W WP od 25 II 1920 do 31 VII 1921. jako kier. ur. 4081. zdo³bunowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Zamieszka³y w Jaraczewie pow. L. PP Boles³aw NOWAK s. w Noworodczycach. pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. Warszawy do Kdy Pow. w czerwcu 1930. w 1915.in. w Bêdzinie i Kdy Miasta Sosnowca z siedzib¹ w Bêdzinie. m. 18 IV 1883 w Warszawie. ur. 3321. radomszczañski i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. W 1939 zmobilizowany do WP. Jana. Od 24 VI 1938 kier. St. ur. Od 1 III 1920 do 31 VII 1921 urzêdnik w Ministerstwie Aprowizacji. 5436. W lutym 1937 przywrócony do s³u¿by i przeniesiony z policji m. PP Antoni NOWAK s. W maju 1930 deleg. rez. L. 1 VI 1901. w Koniecpolu pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Poznania. 012/2 (2). 4970. post. 05/1 (38). Konstantego i Eleonory. Bogus³aw W³adys³aw NOWAK s. jarociñski. PP Boles³aw NOWAK s. ³ódzkim. L. W policji od 1 VI 1924. XIV Komis. 044/3 (9). L. S³u¿y³ nastêpnie m. post.N St. ur. Warszawy. 023/2 (9). L. Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ na Post. w 1903 w Borucinie. Od 15 V 1919 do 29 II 1920 urzêdnik w starostwie w Sochaczewie. 7 V 1895 w WoŸnikach. Tomasza i Joanny. mian. z Kdy Miasta £odzi do KG. PP Antoni NOWAK s. 624 .st. w Sosnowcu. III Komis. W policji od 2 VII 1923. ur. W 1936 przeniesiony w stan nieczynny. Józefa. Franciszka. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Ppor. Podkomis.

w Soœniach pow. ur. Gran. Odzn. 3613. 1923–1924). Teodora i El¿biety z Wawrzynkowskich. mian. w W¹growcu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Jan NOWAK s. BMzaDS³. W policji od 1920. W I wojnie w armii niemieckiej. We wrzeœniu 1939 szef s³u¿by duszpasterskiej Armii „Lublin”. Andrzeja i Petroneli z Wieczorkiewiczów. 3402. poznañskiego. post. N St. St. Kpt. nastêpnie w Ostrowie Wielkopolskim – w Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 29 VIII 1878 w Brennie. Stanis³awa i Marii z Raburskich. Odzn. BKZ. Z³oczowie (w l. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 2807. Wo³kowysku. w 1938 przydzielony do Komis. Od 5 V 1920 ochotniczo w WP – kapelan 3 p. 625 . Franciszka i Marii. odolanowski. Od 18 II 1937 kmdt Post. L. przod. lwowskim. Pó³wiosek Stary. 19 VI 1894 w Wêgrzynowicach. 4046. u³. Franciszka i Zuzanny z Przêdzików. MPzaW. wyœwiêcony 7 III 1915. 045/3 (76). PP Hilary NOWAK s. MPzaW. 023/4 (62). poznañskim. od 1934 w Lublinie – dziekan OK II. Dr teologii. mian. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. St. wyrzyski. ur. ZKZ. na stanowisku kier. L. MPzaW. ur. PP Jan NOWAK s. L. Go³añcz pow. W policji od 16 III 1921. wyrzyski. ur. St. BKZ. 030/1 (48). i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Jakub NOWAK s. 020/1 (79). ze starszeñstwem 1 VI 1919.in. 24 IV 1922. 020/1 (46). MDzON. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 w Nakle pow. 10 VII 1890 w Myjach. oraz Kdzie Pow. przod. MDzON. w Jaros³awiu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 3 XII 1891 w m. Odzn. 1 IV 1934.Pp³k Edmund NOWAK s. 14 XII 1894 w Paw³owicach. SMzaDS³. mjr – 1 I 1934. Uczestnik wojny 1920. Proboszcz parafii wojskowych w Grodnie. 05/3 (71). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. MN. Ukoñczy³ Seminarium Duchowne we W³oc³awku. L. 2746. pp³k – 19 III 1939. S³u¿y³ w woj. Nowej Wilejce (1932). przod. ur. Post. ur. m. Odzn. 1331. w 1937 na stanowisku kmdta Post. St. Przod. Komis. L. w Miasteczku pow. L. w¹growiecki. post. Kazimierza. MDzON. PP Jan NOWAK s. w 1892 w Miel¿ynku.

We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w 1903 w Krzyszkowicach. W policji od 1923. 2814. MDzON. L. L. IV KG. przod. ur. Odzn. MPzaW. 1779. 542. 4328. kaliski. ur. w³oszczowski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. L. St. 16 III 1902 w Radomiu. MDzON. Rez. Ludwika i Rozalii. kontr. Jana i Pauliny. i przydzielony do 8 Komp. Do policji przyjêty 1 III 1939 w charakterze kand. wachm. i przydzielony do Wydz. przod. Jana. st. na szer. Jana i El¿biety z Plutów. PP Jan NOWAK s. Kand. kontr. 626 . 023/3 (37). 20 VIII 1899 w m. 026/1 (41). PP Karol NOWAK s. w Zawierciu na Post. Jan NOWAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Franciszka i Marii. MzaDS³. Odzn. Do policji przyjêty 1 X 1921 w stopniu st. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. PP w Gdyni. PP Kazimierz Sylwester NOWAK s. St. post. w 1915. ur. 054/1 (11). stra¿n. St. w 1893. 045/1 (83). w Bli¿anowie pow. L. SG Julian NOWAK s.N St. St. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Franciszka. 15 VII 1893 w Mo³odatyniu. Udorz. ur. 026/4 (28). W s³u¿bie od 1929. W policji od 1929. post. ur. ur. 4452. w Irz¹dzach pow. PP Józef NOWAK s. L. Tam we wrzeœniu 1939. 038/4 (16). 4162. L. kieleckim – 3 VIII 1938 przeniesiony zosta³ z Komis. W WP od 23 III 1919 do 30 IX 1921. post.

28 VI 1899 w Trzebnicy. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. MPzaW. 474. L. St. 627 . 050/1 (12). Odzn. PP Leon NOWAK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W WP od 11 XI 1918 do 9 VI 1921. St. w 1899 w £agiszynie. W policji od 16 VI 1924. 6 VII 1898 w £odzi. wo³yñskim. SW Piotr NOWAK s. w Kolêdzianach pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Stryju. Wojciecha i Jadwigi z Golenibków. Kazimierza i Pelagii. W 1939 zamieszka³y w Piñsku. post. BMzaDS³. 4880. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by. Odzn. 322. Jana i Marii. ostatnio w pow. poleskim – w styczniu 1938 przeniesiony do II Komis. PP Kazimierz NOWAK s. 1 IX 1892 w Napruszowej. 044/1 (31). 2 II 1900 w Bolechowie. 1 III 1936. N L. MDzON. post. MPzaW. 058/1 (9). L. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. rówieñskim – 15 VII 1938 przeniesiony z Post. w Hoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. 027/3 (61). St. tarnopolskiego do pow. 1713. ur. W sierpniu 1939 zmobilizowany do 73 pp. L. Przod. w Klewaniu na Post. stryjskiego. ur.Post. W policji od 15 V 1923. Od 1934 funkcjonariusz wiêzienia w Krakowie. czortkowski. post. W styczniu 1938 przeniesiony zosta³ z policji woj. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. MDzON. ur. ur. mian. Stra¿n. Piotra i Marianny. w marcu 1898 w Ostrowitem. PP Romuald Marian NOWAK s. L. ur. post. L. ur. Odzn. Dominika i Marianny. Andrzeja i Leokadii ze Sztolfów. 4196. PP Marian NOWAK s. 016/1 (68). 058/2 (52). w Brzeœciu n. 1063. PP Marcin NOWAK s.

Wojciecha i Marianny. 1 VII 1927. 1702. 3970. W PWŒl. Antoniego i Ewy z Kulentów. 037/1 (8). w Katowicach. we wrzeœniu 1939 ponownie w Kdzie Pow. mian. 53 pp. wieluñskim – do 1937 s³u¿y³ na Post. St. Sebastiana i Zofii. 1 VII 1930. mian. MDzON. 054/1 (56). PP W³adys³aw Andrzej NOWAK s. Post. St. w Kdzie Pow. post. w Œwiêtoch³owicach skierowany do I Komis. BMzaDS³. St. L. Stanis³aw NOWAK s. post. Oficerskim w Miko³owie pow. kontr. post. 6 XI 1883 w M³ynach. PWŒl. St. ur. PP Stanis³aw NOWAK s. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. w Katowicach. w Siemianowicach pow. L. post. post. 628 . L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Krakowie. W policji od 1 XII 1920. post. katowicki. Odzn. PWŒl. w Szkole PWŒl. 5231. 381. nastêpnie na Post. pszczyñski. 7 XII 1885 w Olszewie. Do policji przyjêty 1 VI 1920 i przydzielony do woj. ur. gdzie przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê – we wrzeœniu 1939 na Post. w 1911. 045/3 (18). 28 IV 1900 w m. mian.N St. katowicki. Micha³a i Tekli z Wdowskich. Wojciecha. krakowskiego. 026/1 (61). w Stryszowie pow. MPzaW. w Tarnowie. PP Stanis³aw NOWAK s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 037/4 (1). i w I Komis. wadowicki. w Warszawie. w Koñczycach pow. W PWŒl. nastêpnie na Post. ur. Sielpija Wielka. Od sierpnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1912. w Wieruszowie i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 12 IV 1895 w Stobiernej. PP Teofil NOWAK s. 037/4 (42). Post. i przydzielony do Grupy Rez. L. 16 XI 1896 w Chyszowie. Po ukoñczeniu 4 VII 1924 kursu post. W policji od 1922. od 15 I 1924. ur. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach. MDzON. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Odzn. St.in. L. L. od 1925. post. Karola i Józefy z Bukalskich. ur. oraz w Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Tomasz NOWAK s. W WP od 3 II do 8 V 1920 i od 10 III 1922 do 1 V 1923. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 5230. tarnopolskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. na szer. m. St. w Rudnikach. w kwietniu 1933. KW. ur.

w Kielcach i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. kostopolskiego. 4580.. PWŒl. 045/1 (66). L. przod. od 1 VI 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Do PWŒl. Józefa i Pauliny z Osmalskich. PP Jan NOWAKOWSKI s. post. 020/4 (20). W policji od 1933. 1477. Post. BKZ. ur. 1899. w Szczekocinach pow. przod. kieleckim. 19 I 1897 w Pop³awach. ur. Karola. 3055. St. ur. m. miechowski. L. BKZ. w Wielgom³ynach pow. mian. St. 2 V 1936 przeniesiony z Kdy Pow. W policji od 1919. N L. (od 1934 pn. 012/4 (6). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 4 X 1901 w ¯yrardowie. MDzON. BMzaDS³. Andrzeja. Do policji przyjêty 16 VI 1924 i przydzielony do pow. st. Wojciech NOWAK s. post. 027/2 (91). St. przod. 020/1 (54). Chorzów) i tam nadal we wrzeœniu 1939. od 12 VIII 1926 ponownie w I Komis. w³oszczowski i Charsznicy pow. Odzn. sier¿. Stanis³awa. Warszawy. Odzn.st. L. Boles³awa i Katarzyny z Pow¹zków. 1919–1923. 033/2 (74). w Niemowiczach i tam nadal we wrzeœniu 1939. we W³oszczowej i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. 1 III 1936. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. Uczestnik wojny 1920. kieleckim. ur. Post. W WP w l. 5017. W³adys³awa i Katarzyny z Kozio³ów. W policji od 1923. 629 . Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Jan NOWAKOWSKI s.in. radomszczañski. ur. 10 IV 1937 skierowany zosta³ do Komis. S³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie – w I Komis. w 1906 w Warszawie.St. St. na Post. PP Antoni NOWAKOWSKI s. MDzON. ur. PP Marian NOWAKOWSKI s. od 1923 do 11 VIII 1926 w kancelarii Kdy Miasta. L. BMzaDS³. post. 24 XII 1898 w P³awnie. przyjêty 29 VI 1922 w stopniu st. 21 IV 1889. Odzn. 3417. W policji od 1925. w Kielcach do Kdy Pow. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. PP Leon NOWAKOWSKI s. w 1889 w Warszawie.

Odzn. komis. 2172. 033/1 (99). PP Florian NOWICKI s. Komis. We wrzeœniu 1939 w baonie KOP „Podœwile”. W 1936 przeniesiony zosta³ do Bydgoszczy. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. PKU Postawy. L. 020/3 (12). ur. tarnopolskiego. Ppor. MDzON. S³u¿bê pe³ni³ w Toruniu – pocz¹tkowo w I Komis. 1809. Edmunda i El¿biety z Rajnertów. MPzaW. 1 pp Leg. kontr. Morskiego (1926) i Toruñ (1927). 32. post. ur. i przydzielony do KG. od 1 I 1923 kier. 4186. 05/1 (96). Tadeusz Stefan NOWAKOWSKI s. 75. Odzn. post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. Odzn. MDzON. lwowskiego do woj. 16 III 1912 w £odzi. 051/2 (67). L. ur. 13 XI 1893 w Gorazdowie. 22 XI 1911 w Sosnowcu. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. Kdy Okrêgu. lwowskiego na stanowisko Kmdta Pow. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by i ostatni przydzia³. L. PP Ryszard Marian NOWAKOWSKI s. MPzaW. – 2 VII 1930. W 1934 przeniesiony z policji woj. piech. we wrzeœniu 1939 – Toruñ. PP Witold Walenty Kurt NOWAKOWSKI s.. 1 X 1922. ur. St. rez. ze starszeñstwem 1 I 1935. L. post. 4 X 1885 w Gozdowie. PP Andrzej NOWICKI s. 019/3 (5). PP Stanis³aw NOWAKOWSKI s. drohobyckim – na Post. W policji od 1 XI 1920 w Okrêgu Pomorskim. w Borys³awiu. Nowe Sio³o pow. ur.: £añcut (od kwietnia 1931). Antoniego i Marianny z Koteckich. Podkomis. adm. W sierpniu 1930 przeniesiony do woj. W policji od 1921. 26 IV 1900 we Wrzeœni. a we wrzeœniu 1939 na Post. ur. post.N Post. Józefa. w kwietniu 1939. St. Ppor. L. Od 1937 s³u¿y³ w pow. Antoniego i Marii. W 1932 ukoñczy³ Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie w D¹browie Górniczej. na szer. Józefa i Józefy z Fr¹ckowiaków. i tam nadal we wrzeœniu 1939. KZzaDz. Ukoñczy³ 4 lata medycyny. mian. Rzeszów (1938) potem Wo³kowysk (od 3 II 1939). Oficer rez. mian. pomorskiego. St. 016/2 (48). 630 . MDzON. St. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. zbaraski. Stefana i Apolonii z Bia³ych. Kmdt Pow. 21 VII 1898 w Berlinie. ref. od sierpnia 1938 w Kdzie Woj. w Tustanowicach. Che³mno (od 24 VI 1939). L.

Post. W policji od 1921. SW Jan NOWICKI s. PP Józef NOWICKI s. m. 4020. W policji od 1919. 2941. L. 631 . L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 038/3 (69). 14 V 1900 w Babczowie. PP Longin Mieczys³aw NOWICKI s. PP Karol NOWICKI s. Boles³awa. post. Józefa.St. L. 026/1 (33). radomszczañski. N L. ur. Post. Od 22 VII 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Wydziale IV KG i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. ur. 012/1 (105). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 22 XI 1893 w Warszawie. Tomasza i Marianny. L. post. 023/2 (25).in. Do policji przyjêty 2 I 1935 w stopniu post. w Aurelowie pow. w XII i IX Komis. St. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. post. 1026. ur. Stra¿n. 29 V 1907 w Sosnowcu. i tam nadal we wrzeœniu 1939.. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 25 II 1895 w Ziemiêcinie. W policji od 1924. [3] (61). Jana i Antoniny. Jana i Franciszki. 030/1 (59). PP Henryk NOWICKI s. 30 VIII 1911 w Urzêdowie. L. w Stanis³awowie. 4614. St. PP Henryk NOWICKI s. 1332. ur. Od 1929 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Sosnowcu. Józefa i Marianny z Polakiewiczów. w 1899. ur. od paŸdziernika 1938 ponownie w XII Komis.

we wrzeœniu 1939 nadal w Bia³ymstoku. post. W policji od 1923. 044/2 (42). Walenty NOWICKI s. od 1 IV 1923. w Zabrzegu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Koñskich do II Komis. sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. W styczniu 1938 mian. 632 . L. 19 VIII 1895 w Czêstochowie. czêstochowskiego.in. St. St. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Józefata i Amelii z Banasiewiczów. w Rohatynie. Odzn. 1 III 1936. w III Komis. Feliksa. w Czêstochowie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Zarzeczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 20 VII 1894 w Borszczowie. przod. Post. BKZ. PP Feliks NOWORYTA s. L. nastêpnie na Post. ur. Wojciecha i Agnieszki. ur. L. m. PP Franciszek NOWIÑSKI s. Jana i Walerii. m. L. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.in. lwowskiego. 5937. W PWŒl. stanis³awowskiego. w 1936 na stanowisku kmdta Post. Antoniego i Franciszki ze Skwarczów. i skierowany do woj. krakowskiego. ur. post. 1571. ur. PP Stanis³aw NOWICKI s. BKZ. Przeniesiony 2 III 1937 z Kdy Pow. mian. bielskim – do 9 IX 1923 na Post. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. st. Do policji przyjêty 1 XII 1928 i przydzielony do woj. post. MDzON. Od 13 XII 1918 w PKom. od 1 I 1937 w III Komis. 019/2 (52).N Przod. [4] (3). 045/1 (7). 6 II 1890 w D¹browie. 2298. 4174. pow. PWŒl.. PP Stefan NOWICKI s. S³u¿y³ w pow. St. MN. czêstochowskim. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. ur. PP Ludwik NOWORYTA s. 18 I 1897 w Hrubieszowie. Franciszka. 9 II 1898. w Stanis³awowie. z której automatycznie w 1919 przeszed³ do policji. 19 X 1905. Przod. L. Odzn. w Mstowie. [3] (76). przod. 044/3 (87).

ur. L. w Berezie Kartuskiej pow. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Wartowniczej MOdosob. 12 VI 1938 przeniesiony do woj. pru¿añski. Jana i Rozalii. 038/2 (86). 29 III 1905 w S³obódce. Post. W styczniu 1939 przydzielony do Urzêdu Œledcz. PP Jakub NOWOSIAD£Y s.in. N L. w Kdzie Miasta i I Komis. BKZ. post. W l. Odzn. w Lublinie. 1926–1928 z poboru w wojsku sowieckim. ur.St. PP Stefan NOWOSIELSKI s. Do policji przyjêty 30 XI 1929 i przydzielony do woj. lubelskiego. 3108. poleskiego i przydzielony do Komp. we Lwowie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w 1899 w Rudzie Krechowskiej. S³u¿y³ m. 633 . Wasyla. 21. 054/1 (57). BMzaDS³.

Kraj. tarnopolskim. mian. BKZ. Tomasz OCHMAÑSKI s. PP Ignacy Fabian Antoni OBORSKI s. ur. 033/2 (98). przod. L. £¹ki pow.O Asp. W 1939 zmobilizowany do KOP. Wojciecha i Józefy z Maleñczaków. post. Komis. lwowskiego z przydzia³em na stanowisko kier. 3 X 1938 deleg. Cieszyñskiego. Asp. W policji od 1919. w Sosnowcu. MDzON. 2288. sk¹d 2 VI 1934 przeniesiony do Komis. L. w pow. PP w Grudzi¹dzu. Ukoñczy³ Szko³ê Przod. kozienicki. 2 XII 1889 w £êczycy. L. L. Walczy³ o Œl¹sk Cieszyñski w 1919. sk¹d przeniesiony do II Komis. Od 21 XII 1938 kmdt Post. Ksi¹dz W³odzimierz OCHAB s. ur. L. nastêpnie w Cieszynie jako rzecznik s¹dowy i w Komis. 026/1 (63). Od 2 VIII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w III Komis. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. BKZ. 4588. 21 XI 1887 w Rzêdowicach. w Bêdzinie. PWŒl. w Cieszynie. X Komis. St. Kpr. PP Jan OBST s. Robotnik budowlany zamieszka³y w Zbara¿u. 020/2 (65). PP Andrzej OCZKOWICZ s. Kazimierza i Agnieszki z Wojczewskich. W policji od 1 XI 1924. Ks. frysztacki. Lwowa. Augusta i Anny. Do 14 VII 1922 w ¯and. w 1900. 1480. w Radomiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 kapelan w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. 634 . 1 IV 1934. ur. 5499. S³u¿bê pe³ni³ w Œwiêtoch³owicach. Franciszka. m. opoczyñski. St. cieszyñskim. 5636. Przod. w l. sk¹d automatycznie przeszed³ do PWŒl. Odzn. 1935–1936 z-ca kier. ur. w Tarnopolu. do 21 III 1938 na Post. Józef OCZAD£Y s. na Zaolzie. 016/2 (13). ur. 5985. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. BMzaDS³. w Przysusze pow. L. w Gniewoszowie pow. W policji od 1919. 20 XII 1906 w Zbara¿u. 11 V 1939 przeniesiony do woj. VIII Komis. Piotra. Odzn. 21 X 1889 w Petrykowie. 25 VI 1896 w £¹kach. Franciszka i Rozalii. 058/1 (28). we wrzeœniu 1939 nadal we Lwowie – kier. kieleckim. 038/2 (54).

St. We wrzeœniu 1939 OZ¯and. w Ohladowie pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. 18 XII 1895 w Chrzanowie. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. Ukoñczy³ wy¿sze studia. Julian OGIÑSKI s. tarnopolskiego. ur. Od 2 XII 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. ur. 020/3 (38). ¿ó³kiewski. L. W policji od 1918. 016/2 (92). we wrzeœniu 1939 pracownik stacji meteorologicznej w rodzinnej miejscowoœci. 4023. Kpt. w Lublinie. 4076. Franciszka i Marii. St. L. ur. mian. L. ur. Micha³a Jana i Marii. SKZ. 5802. Pieszej m. 5019. post. mgr. 1 III 1907 w Pleszczyñcach. £odzi. post. Odzn. O L. BMzaDS³. 058/2 (78). ¿and. MDzON. PP Jan OGONOWSKI s. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. Wieloletni kwatermistrz 2 dyonu ¿and. 14 V 1901 w Horodyszczu pow. 027/4 (70). 045/3 (37). W policji od 16 II 1932. 11 VII 1912 w Ciechanowcu. Franciszek Micha³ OGAREK s. L. 1 I 1938. Stanis³awa i Anny z Huków.Przod. ur. Antoniego i Franciszki. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim jako szofer. PP Leonard ODORKIEWICZ s. Konstantego i Anny. radziechowski. 635 . W 1919 powiatowy dca ¿and. 17 IX 1895 w ¯abnie. 4489. 1608. MPzaW. W policji od 1935. PP Jan Tomasz OCZKOWSKI s. PP Witold OGONOWSKI s. piñski. Post. W³adys³awa. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Rez. 027/1 (4). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie. 13 XII 1910. Post. od 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. w Bochni. MN.

w Opatowie pow. W PWŒl. PP Leonard OKTABA s. W policji od 1919. 019/1 (1). BKZ. poleskiego – w 1924 na Post. kand.]050. 037/3 (96). L. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. 5112. lubelskiego. ur. 29 VII 1911 w Ha³dunowie Starym. L. MDzON. Gran. tomaszowski. Walentego i Józefy. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 3 XI 1900 w Wieliszewie. w Kotlicach pow. 3276. ur. Odzn. przod. i zosta³ skierowany do Komis. 1925–1928 w Brzeœciu n. PP Stanis³aw OKSIUTA s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 012/4 (55). w l. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Ostrzeszowie. L. Bugiem. 5 V 1939 ukoñczy³ kurs szer. 11 XII 1913 w Ró¿ance. 5311. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w MajoroszczyŸnie pow. [. St. PP Kazimierz Ludwik OGORZA£EK s. St. 795. 016/1 (92). 023/5 (80). 4774. St. Bugiem. Micha³a i Zofii z Puców. 11 XI 1900 w Warszawie. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji woj. kobryñski. post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. kêpiñski. ur.. ur. w Rudzie Œl¹skiej pow. lubelskiego. 636 .O Post. W wiêziennictwie od 1923. 27 II 1892. œwiêtoch³owicki. post. PP Jan OGRODOWICZ s. 058/3 (51). ur. od 1 VIII 1938 w 1 komp. Wilhelm OKOÑ s. L. Odzn. Józefa. ur. Post. L. 21 XII 1889 w Bugaju. w Brzeœciu n. Tomasza i Rozalii z Jêdraszków. Jana i Marii z GwoŸdziów. PWŒl. stra¿n. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu przy ul. Marcina i Michaliny z Sawiñskich. Dani³owiczowskiej w Warszawie. we wrzeœniu 1939 na Post. MPzaW. SW Marcin OGRODNIK s.

L. 1923–1926. w Stanis³awowie jako obchodowy. 019/1 (8). Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. 020/2 (31). w Tczewie. ur. gran.Post. KW czterokrotnie. KN. ur. Przod. rohatyñskim w: Bukaczowcach. 1 pp Leg. SG Edward Karol OKULSKI s. Odzn. Franciszka i Marii. Co najmniej od 1938 i nadal we wrzeœniu 1939 w Komis. ur. PP Piotr Pawe³ OLBRYŒ s. Jana i Marii z W³odarczyków. Karol OLBRZYMEK s. Odzn. L. BMzaDS³. frysztackiego. Przod. PWŒl. VM. w Borowej pow. w III komp. w Rohatynie (1925) i pow. 2998. do pow. ur. 5 IV 1898 w Brzózce. Insp. w Boguminie Nowym. 4063. eksp. w Katowicach. 2412. Od 15 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 023/4 (75). ur. 1912–1914 cz³onek Sta³ych Dru¿yn Polowych Soko³a w Wieliczce. 5156. W PWŒl. KLeg. L. nastêpnie na Post. stanis³awowskim na Post. O Nadkomis. w Radomsku. 22 pp. PWŒl. piech. 037/4 (77). L. 3964. 26 XI 1911 we Frysztacie. SKZ. W policji od 1922. Józefa i Rozalii z Okrasów. W WP ochotniczo od listopada 1918 do 1922 i ponownie w l. stanis³awowskim. Karol OLBRYCH s. rez. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Obwodu w Jaœle. sk¹d 8 X 1938 deleg. radomszczañski. Bo³szowcach (od 5 V 1926). W SG od 1929. ur. od 18 VI 1922 w II Komis. 016/1 (48). kpt. Andrzeja i Marianny z B³aszczyków. MDzON.. ¿ó³kiewski od 5 XII 1930 pe³ni³ s³u¿bê w woj. PP Stanis³aw OKULARCZYK s. Ukoñczy³ seminarium nauczycielskie. potem w armii austriackiej. W 1933 kier. 05/3 (23). Jana i Rozalii. w 1908 w Janowie. Post. 25 I 1893 w BrzeŸnicy. cieszyñski (do 20 XII 1938). W policji od 16 V 1930. L. ³uniniecki. kpr. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w woj. od 21 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 637 . Od sierpnia 1914 do 1917 w Legionach Polskich. w Cierlicku Górnym na Zaolziu. w Zebrzydowicach pow. w Tenetnikach (od 24 VII 1925). PP Edward OLBRYCHOWSKI s. Post. W policji od 28 IX 1923 jako prowizoryczny post. W 1935 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Jana. W WP od 5 XI 1918 do 26 IX 1921. W l. L. w Gomunicach pow. 13 VII 1891 w Wieliczce. 10 X 1894 w Borownie. Od 14 XII 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. 2433.

St. PP Wawrzyniec OLEJNICZAK s. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. na Post. 05/5 (75). w Stobiecku Miejskim pow. m. kieleckiego. w Tczewie. W policji od 1932. L. na Post. w Kielcach. Od 1 III 1934 w Wydz. L. W policji od 4 III 1921 jako prowizoryczny post. (od 12 XII 1936). mian. w 1903. post. 3517. PP Leon OLCHOWIK s. 4079. L. MDzON. ur. 5377. w Komis. ur. w 1906 w Henningsdorfie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. w I Komis. Post. post. w Radomiu. Post. opatowski. MPzaW. strz. Walentego i Pauliny. PP Ignacy OLEJNICZAK s. ur. G³ównym w Stanis³awowie. L. (od 1 IX 1934) i na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 1 I 1938. L. W³adys³aw OLEJARCZYK s. wlkp. 051/1 (49).. 9 VIII 1909. BMzaDS³. radomszczañski. Belweder (od 12 XII 1935). 1 p.O Post. W policji od 1934.in. Walentego i Magdaleny z M¹czyñskich. 05/4 (70). ur. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 037/1 (39). St. PP Stanis³aw OLECH s. Od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. ur. 5650. 023/4 (73). nastêpnie w Opatowie – w Kdzie Pow. Kolonia (od 5 XI 1936). Jana. Od 17 VI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. (55 pp). Œledcz. w 1907 w Krasówce. Odzn. 2442. Post. 2165. PP Roman Marian OLCZAK s. Œledcz. Post. we wrzeœniu 1939 w I Komis. SMzaDS³. 638 . Juliana.in. w Æmielowie pow. 3 I 1891 w Wirach. w Opatowie. w 1902. S³u¿bê pe³ni³ m. ³ódzkiego. W WP ochotniczo od 27 XII 1918 do 24 XI 1920. Miko³aja i Jadwigi. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. Antoniego i Marianny. W I wojnie w armii niemieckiej. 051/1 (75). W policji od 1930. ur. L.

Œledcz. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Kowlu. wêgrowski. Tomasza i Franciszki. L. 639 . W WP w l. L. PP Dyonizy OLENDZKI s. w Brzeœciu n. 28 IV 1911 w Tarnówce. ur. 033/2 (77). O L. Odzn. 894. w Miedznej pow. W policji od 1 XII 1928. st. ur. post. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Wydz. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. W policji od 8 IV 1936 jako kand. Micha³a i Zofii. w Adamkowie pow. Bugiem. 15 XII 1893 w Starokonstantynowie. od 1 XI 1937 w Kdzie Pow. St. MDzON. PP Antoni OLEKSIUK s. Aleksandra i Anny. 1 VII 1921. 2995. W policji od 3 XI 1920. Miejskim. Micha³a i Justyny. 7 IX 1889 w Muszkatówce. 019/1 (4). St. mian. St. Od 25 V 1929 przeniesiony do woj. 6 XII 1888 w Wêgrowie. L. Od 12 I 1938 kmdt Post. Stefana i Katarzyny z Konopków. ¿ó³kiewski skierowany do woj. BMzaDS³. 3666. w Borszczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. ostatnio w Kostopolu – od 2 X 1937 na Post. 13 III 1904 w Sosnowcu. mian. W policji od 1919. Co najmniej od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. post. poleskim. Mariana i Michaliny. L. 1 III 1936. ur. PP Stefan OLEJNIK s. 649. Asp. post. PP Leon OLEKSIAK s.. przod. brzeski. Nastêpnie w woj. Post. 3002. tarnopolskim. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. wo³yñskiego. 1919–1920. MPzaW. 5 pp Leg.St. lwowskiego. ur. 020/2 (22). W policji od 1 VII 1923. w 1910 w £odzi. Odzn. L. poleskiego. 023/2 (73). PP Tadeusz OLEJNIK s. kontr. MN. post. Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w £ucku. ur. 05/5 (37). 037/4 (15). sier¿. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Miko³aj OLEKSIÑSKI s. na szer. tarnopolskim – s³u¿bê pe³ni³ na Post. Post. 2724. St. we wrzeœniu 1939 kmdt Post.

Teofila. m. PP Stefan OLESIAK s. 019/2 (62). PP Bronis³aw OLESZKIEWICZ s. W 1929 odby³ przeszkolenie w Centr. 020/4 (8). SW Wac³aw OLESZAK s. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu S¹du Powiatowego w Jaœle. 640 . 5 XI 1895 w Zduñskiej Woli. 2 VIII 1898 w Harklowej. 2471. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stra¿n. w Brzeœciu n. PP Franciszek OLESZCZYK s. BMzaDS³. mian. ur. 3519. BMzaDS³. 4093. 026/3 (85). w Uœcieczku pow. zaleszczycki. Odzn. Odzn. L.O Post. Wincentego. Od 11 II 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Woj. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przod. Skoñczy³ 2 kursy seminarium nauczycielskiego. Od sierpnia 1939 z-ca kmdta Post. 8 IX 1894 w Wo³kowysku. Szk. Wincentego. 17 VI 1908 w Bukownie. Bugiem. ur. SW W³adys³aw OLESZKIEWICZ s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. st. Post. 4 XI 1906 w Niedrzwicy Koœcielnej. Filipa i Franciszki. L. L. L. ur. W policji od 23 II 1919. Edwarda i Marii. 023/2 (84). 027/3 (34). tarnopolskiego. Przod. 1 VII 1930.. W I wojnie w armii rosyjskiej. MS dla SW w Warszawie. 1770. Stra¿n. Uczestnik wojny 1920. SMzaDS³. ur. L. 476. ur. Warszawy. St. poleskim. W policji od 16 II 1932. W policji od 30 XI 1929 w I Komis. L. 5000. W policji od 1922. MDzON. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. w 1895. Od 1926 dozorca w wiêzieniu w Lublinie. W I wojnie w armii austriackiej. Szymona i Zofii z Wojnarowiczów. PP Zygmunt OLESZYÑSKI s. Post. w Sieradzu. ur. Co najmniej od 1936 i nadal we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. BKZ. 045/3 (46).

20 III 1898 w Warszawie. sk¹d przeniesiony do pow. Ludwika i Pelagii z Czekalskich. W 1915 internowany przez Niemców. Od 1917 w MMiejsk. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do 22 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W 1937 w Biurze Rejestracji Urzêdu Œledcz. 050/3 (95). potem w IV Komis. Andrzeja. L. W policji s³u¿y³ od 17 V 1930. 050/3 (63).st. MDzON. Wydz. 1876. Adama i Magdaleny z KuŸniczów. We wrzeœniu 1939 w policji m.]06. 12 VI 1919. Warszawy jako szofer. Ukoñczy³ Szko³ê PP w Lublinie. Podkomis. 3595. w Puszczykowie. PP Wincenty Franciszek OLOŒ s.Aleksander OLIWKO s. W policji od 11 XI 1918.st. Jamio³ki Piechowiêta. m. Post. Piotrków Trybunalski. PP Jan OLSZEWSKI s. L. poznañskiego. asp. ur. poznañskiego z przydzia³em na Post. 2 VI 1886 w Siedliszczu. Post. L. 023/3 (53).in. m. ur. w 1900. – 1 VII 1928. 026/2 (98). PP Jan OLSZEWSKI s. w Stêszewie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji woj. L. MPzaW. Od 19 VI 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kier. ur. PP Jan OLSZEWSKI s. Od 14 VIII do 20 IX 1928 z-ca kier. MDzON. SMzaDS³. PP Józef OLKO s. Paw³a i Marii z Maciejewskich. 350/27. W I wojnie w armii rosyjskiej. post. Œledcz. L.. 058/2 (77). 5[. Odzn. MPzaW. O L. St. 641 . 2175. Komis. S³u¿bê pe³ni³ m. nastêpnie w policji. BMzaDS³. 5040. w 1905 w Warszawie. w Kórniku pow. œremski. przod. 20 VI 1890 w £odzi. ur. 033/1 (47). Warszawy. £odzi (do 1927). MN. Post. ur. w 1916 w m. m. i Z-ca Kmdta Pow. w V Komis. S³u¿bê pe³ni³ w I. Teofila i Walerii. od 1 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Lublinie. St. Cz³onek Narodowego Zwi¹zku Robotniczego ps. Odzn. ur. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Borszczowie. w Kaliszu. mian. Jakuba i Józefy. „Oskierko”.

post. 31 XII 1899 w D¹browie Górniczej. St. BKZ. We wrzeœniu 1939 w Wydz. ur. w £êczycy. 012/2 (67). L. w Brzeœciu n. Od 1 II 1934 w woj. mian. post. Od 1 VII 1924 s³u¿y³ w policji woj. BMzaDS³. Od 1930 dozorca w wiêzieniu w £ucku. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. kieleckim. L. St. MDzON. post. We wrzeœniu 1939 w I Komis. poznañskim. m. SW Stanis³aw OLSZEWSKI s. Bia³egostoku. ur. Wincentego i Teresy z Mederskich. ur. ur. kosowski (1926). Franciszka i Marianny z Michalskich. W policji od 11 IX 1920. Hallera. L. 033/3 (47). w Ostrowie Wielkopolskim. 038/2 (15). W 1925 ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu. Œledcz. 5245. PP W³adys³aw OLSZEWSKI s. 5749. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ 1 V 1922 w woj. ur. Feliksa. w pow. W 1930 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 3624. W 1933 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. L. L. ur. 5453. 5 X 1894. Odzn. uczestnik walk z bolszewikami. brzeskim na Post. Stra¿n. 1512. w Komis. w: O³tuszu i Wysokiem Litewskiem. 21 V 1898 w Szamotu³ach. 12 XI 1905 w Warszawie. Przod. 037/2 (3). PP Edward OLSZÓWKA s. 045/1 (62). w Janowie Lubelskim. post. St. MPzaW. 1 V 1932. Od 1 VI 1918 w Armii gen. Jana i Aleksandry. W I wojnie w armii niemieckiej. 2 VI 1884 w Lipowcu. w paŸdzierniku 1890. Bugiem (1935). 374. PP £ukasz OLSZEWSKI s. L. PP Mieczys³aw Julian OLSZEWSKI s. St. 1 V 1921. Jakuba i Franciszki z Maœlanów. na Post. od 3 II 1939 w biurze Kdy Pow.. od 12 I 1938 w Brzeœciu nad Bugiem – w I Komis. poleskiego – na Post. post. w Bielewiczach pow. 642 . Odzn. Andrzeja.O Post. mian. PP Stefan OLSZEWSKI s. w Kosowie (1933). St. 038/2 (14).

L. St. 15 IV 1889 w O³tarzach. Józefa i Antoniny z Liberadzkich. Przod. 3319. Od 1916 cz³onek POW. 2057. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w XI. ppor. nastêpnie w I Komis. W policji od 1 VI 1921. PP W³oc³awek. PP Micha³ O£DAKOWSKI s. w pow. Wydzia³ Prawa na UJP i SPPiech. 026/4 (1). Rez. Aleksandra i Marianny. z przydzia³em do 2 p. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. na Zaolzie. rez. 5520. Œledcz. zmobilizowany 25 VIII 1939. ur. walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. L. piech. 24 III 1890 w Równem. we Frysztacie. ur. podh. Ukoñczy³ oœmioklasow¹ szko³ê polsk¹ w Siedlcach. s. katowickim na Post. 22 VII 1895 w Witkowicach.. L. 643 . L. W WP ochotniczo od 23 IV 1919. post. w Kosowie Lackim pow. Warszawy. w Warszawie. 027/1 (53). w Boguminie Nowym pow. sk¹d 8 X 1938 deleg. Od 21 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Bielszowicach (od 2 I 1930) i w Koñczycach (od 2 IV 1933). L. Andrzeja i Heleny z B³oszyków. Stanis³awa i Józefy. 038/3 (51). nastêpnie od 1 III 1939 w Wydz. post. m. 023/1 (41). PWŒl. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP Józef O£TARZEWSKI s. 16 I 1898 w Sêdzinach. w Katowicach. L. W PWŒl.Asp. 4248. PP Stanis³aw O£UBEK s. 11 X 1901 w Adamowie. Jana i Albiny ze Œlepowroñskich. W 1920 w stra¿y bankowej. od 1 V 1925 w Kdzie Rez. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Woj. frysztacki. 4306. 6021. soko³owski. 058/2 (34). ur. PP Hipolit OPA££O s. W WP od 20 VI 1919 do 30 IX 1921. Post. ur. 15 IX 1893 w Kobylinie. ur. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1936 w XIII Komis. Nastêpnie w policji. ur. w Bydgoszczy. 023/2 (90). O Post.st. Józefa i Stanis³awy z Rytelów. Stanis³aw OPASKA s. W policji od 23 VII 1920. W 1935 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. PP Eugeniusz OPATOWSKI s.

warszawskiego. ur. w Bêdzinie. przod. 16 II 1899 w Jasieñcu. 1 V 1938. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 045/3 (81). ur. III KG. we wrzeœniu 1939 w V Komis. MPzaW. PP Józef ORKISZ s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kontr. Jana i Marii. stanis³awowskiego. 5118. 4722. post. w 1899 w Sosnowcu. Warszawy. St. St. Piotra i Marii z Sucheckich. L.O Post. 9 II 1892 w Inwa³dzie. PP Piotr ORACZ s. PP W³adys³aw OPRZ¥DEK s. bia³ostockiego. W policji od 9 IX 1936 jako kand.st. W policji od 1 XII 1931 z przydzia³em do Kdy m. L. St. PP Bronis³aw ORLEWSKI s. ur. Antoniego i Anny z Kwietników. 644 . 3802. 012/4 (23). sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. W policji od 1923. PP Stefan ORDON s. bêdziñski. mian. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 054/1 (27).st. 1918–1919 w 5 Dyonie ¯and. na szer. post. SMzaDS³. post. Odzn. 058/2 (32). Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Franciszka. Od 11 V 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. L. PP Stanis³aw ORCZAKOWSKI s.. 05/1 (56). BMzaDS³. w Czeladzi pow. Warszawy. S³u¿bê pe³ni³ w Krakowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji pow. St. Kraków-Podgórze. L. 044/1 (11). w 1887 w Ko³omyi. Ludwika i Marii z Wêgrzynów. L. W I wojnie w armii austriackiej. w Krakowie. 18 IX 1909 w ¯ulinie. 3258. Post. Post. W l. BKZ. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. Adama i Wiktorii. L. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. 22 IV 1911 w Ruchwie. 5039.

532. St. Por. ur. 1 VII 1925.. mian. Warszawy. – 19 III 1937. 46 p. 1643. w Stanis³awowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XVII Komis. m. 020/4 (87). PP Stanis³aw ORLIK s. BKZ. OPWI. post. W I wojnie w armii austriackiej. Paw³a i Antoniny z Wiszniewskich. od 7 II 1919 w PKom. we wrzeœniu 1939 na Post. PP Szymon ORLIKOWSKI s. KKan. Kpt. post. Feliksa i Magdaleny. Czarniec. PP Stanis³aw OR£OWSKI vel OPTACY s. PP Jan ORLICKI s. 152. post. mian.. w Haliczu pow. Od 3 I 1919 w SK w Warszawie. L. ko³omyjski. w 1897 w m. St. W l. Stanis³awa i Józefy z Matuszewskich. post. Nastêpnie w Armii gen. w 1890 w D¹brówce. KN. BKZ.. W policji od 28 VI 1920 na Post. W 1918 wiêziony w Moskwie. Odzn. PP Kazimierz OR£OWSKI s. 1909–1914 w PMiejsk. W l. W policji od 1923. ur. 045/2 (45).St. L. dypl. kres. Odzn. Kolejowym. w Matyjowcach pow. MDzON. Odzn. L. post. 645 . post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nastêpnie w II Korpusie Polskim. O L. 4134. ur. i WSWoj. BKZ.. stanis³awowski. kpt. Józefa i Anny. Od 6 V 1922 s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie pocz¹tkowo na Post. ur. stanis³awowskiego. 038/2 (3). ze starszeñstwem 1 I 1932. poleskiego. kosowski. 026/1 (85). St. 1924–1934 s³u¿bê pe³ni³ w 62 pp. post. MPzaW. St. w Iwacewiczach pow. Odzn. Jana i Józefy. piech. od 1 I 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow.st. ostatnio 1 DP Leg. 027/2 (7). 6 VII 1884 w Buczaczu. Hallera.. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. w 1888 w Klwowie. BMzaDS³. strz. KW. nastêpnie w PP. kwatermistrz. ur. L. Henryk OR£OWSKI s. St. 054/2 (26). plut. MH. 759. SPPiech. St. L. 19 I 1920. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 21 VII 1891 w Warszawie. SMzaDS³. Ukoñczy³ gimnazjum w Radomiu. Odzn. W I wojnie w armii rosyjskiej. 5936. BKZ. 13 XII 1906 w Tyflisie. Od 9 VI 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. ur. W WP ochotniczo od 4 XI 1918 do 26 VI 1920. Micha³a i Józefy z Dereñskich. BMzaDS³. od marca 1934 baon KOP „Czortków”.

Warszawy. L. W policji od 17 IX 1935 jako kand. Post. post. ur. na szer. 646 . kontr. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Odzn. t³umackim – na Post. w Kolêdzianach. we wrzeœniu 1939 na Post. 05/3 (79). ur. 13 IV 1911 w Piotrkowie Trybunalskim. 1 I 1938.O Post. w Oleszowie. grodzieñski. przod. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Uczestnik wojny 1920. stanis³awowskiego. Piotra i Stanis³awy z Serwów. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. u³. W WP od 28 XII 1918 do 14 V 1921. ¿ó³kiewski skierowany do I Komis. PP Józef ORSZULAK s. przod. Skoñczy³ 3 klasy Gimnazjum im. St. PP Stefan ORNOWSKI s. 027/2 (62). ostatnio w pow. mian. MPzaW. L. 2997. [4] (37). kontr. ¿ó³kiewski skierowany do woj. czortkowskim. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 475. 3596. Od 1 III 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow.st. L. 5 V 1911 w Oryszkowcach. W policji s³u¿y³ od 1919. ur. 6068/7750. PP Stanis³aw ORYÑSKI s. BMzaDS³. 1 XII 1923. L. mian. w Dubnie pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Józefa i Marianny z Bziuków. PP W³adys³aw OR£OWSKI s. 2278. St. we wrzeœniu 1939 na Post. na szer. W policji od 1920. Odzn. W policji od 8 IV 1936 jako kand. W I wojnie w armii rosyjskiej. w Tyœmienicy. Jana i Marii. BKZ. 5 p. 14 I 1896 w I³owcu. 15 XII 1879 w Jab³onnej. tarnopolskiego. 020/4 (26). w 1899 w Dzianiszu. Post. W policji od 1 VII 1923. St. PP Bronis³aw ORZECHOWSKI s. BMzaDS³. Micha³a i Katarzyny. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. w Czêstochowie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. Piotra i Marianny z Je¿ewskich. Micha³a i Bronis³awy z Krasuckich. L. L. Dworcowych m. Post. ur. w Brodnicy. PP Albin ORNATOWSKI s. MDzON. ur. Boles³awa Chrobrego w rodzinnym mieœcie. ur. 050/3 (55). post. Po ukoñczeniu 19 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 038/2 (72). 11 III 1890 w Œwieciu.

w Bêdzinie. 020/2 (40). post. w Grodzisku Maz. miechowskim w Brzesku Nowym i Proszowicach jako z-ca kmdta (od 10 IV 1934). St. Odzn. PP Ludwik OSINIAK s. L. W policji od 1919. 2539. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. BKZ. PP Józef ORZE£ s. ur. ur. w ¯yrardowie pow. W s³u¿bie od 1921. 25 VIII 1899 w G³ogowie. 647 . bêdziñski. Franciszka i Apolonii z Tiddów. L. 016/1 (6). 2 X 1899 w Julianowie. Jana i Franciszki z B¹ków.Przod. PP Stanis³aw ORZECHOWSKI s. 019/1 (38). We wrzeœniu 1939 na Post. BKZ. 038/3 (43). SG Anastazy OSOWICKI s. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 6243. w Drohobyczu. PP Edmund OSKÓLSKI s. post. ur. 054/1 (28). W policji od 1919. lwowskiego (1936) i we Lwowie (1937). 9 II 1895 w D¹browie Górniczej. PP Roman OSIÑSKI s. w pow. w D¹browie Górniczej pow. 12 VII 1889 w ¯yrardowie. Uczestnik wojny 1920. bêdziñskim – w 1927 w IV Komis. ur. nastêpnie w III Komis. stra¿n. 13 I 1892 w Glewie. L. 5003. od 2 III 1938 w Komis. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. We wrzeœniu 1939 w Komis. Przod. St. ur. W 1927 – i tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. L. St. Odzn. W 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. w Sosnowcu. MPzaW. 1829. W policji od 1920. b³oñski. w D¹browie Górniczej. Przod. W policji s³u¿y³ od 1920. Józefa i Marii. w Myszyñcu Obwód SG £om¿a. Karola i Julianny z Pietrzyków. Jana i Katarzyny z Kauszów. ur. L. 26 IX 1895 w Woli Wrzeszczowskiej. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. 051/2 (84). w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 5417. sk¹d 2 II 1935 przeniesiony do II Komis. Wojciecha. 3720. we wrzeœniu 1939 w D¹browie Górniczej. O L.

Marcina i Katarzyny z Wawrzyniaków. 026/1 (62). L. MPzaW. w I Komis. Post. post. L. W WP od 21 IX 1920 do 6 VII 1921. Franciszka i Franciszki z Pawelskich. 19 III 1909 w Nadolnej Karczmie. Gran. rawski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 648 . W WP od 15 III 1919 do 24 VII 1922. Tomasza i Joanny.O Post. od 21 XI 1933 woj. Pieszej. ur. wo³yñskim. od 16 VI 1924. 050/2 (59). 6 I 1906 w Koœcierzynie. 3969. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1938 w Kdzie Rez. W PWŒl. L. sk¹d 10 III 1939 przeniesiony na Post. ur. S³u¿y³ w: Kdzie Rez. St. W policji od 1 II 1929. w Chorzowie) – do 31 V 1938. warszawskim – od 24 III 1936 kmdt Post. St. ur. Post. PP Julian OSTALSKI s. w Jab³onkowie na Zaolziu. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Gran. ³ucki. Wojciecha i Józefy z Durlików. 2228. 045/3 (19). nowotomyski. Post. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. 6 VIII 1899 w Dro¿d¿owie. Komis. frysztacki. m. w Katowicach (do 4 IX 1924). ur. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. MDzON. 044/3 (39). katowicki. L. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Siedlcach. w Nawsiu pow. PP Antoni OSTROWSKI s. mian. we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. ur. 539. W policji od 16 X 1932. Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. Bytom Dworzec (od 26 VI 1934 pn. w Zb¹szyniu pow. w Ko³kach pow. Maksymiliana. 21 pal. I Komis. w Królewskiej Hucie (do 14 III 1928).in. Od 1 III 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. 1 IV 1934. 033/1 (66). 1813. 050/3 (14). na Post. W policji od 1930. St. post. L. pomorskiego. w Czerniewicach pow. Józefa. 19 I 1905 w Zambrowie. PP Józef OSSOWSKI s. PP Józef OSOWSKI s. w 1899. poznañskiego. post. BMzaDS³. 3951. w Chorzowie pow. BKZ. 3942. 25 X 1901 w Biernacicach. PWŒl. Komis. PP Jan OSÓBKA s. L. ur. W policji od 1923. Miko³aj OSTROWICZ s.

Kraj. Od 7 II 1919 do 30 XI 1919 w ¯and. Karola i Julii z Pstruchów. 1830. St. 044/2 (86). L. 13 IV 1885 w Ma³ym £¹cku. post.). ur. Odzn. Ignacego i Józefy z Cubów. PP Józef OSUCHOWSKI s. 05/5 (87). nastêpnie w Krzemieñcu. Od 16 X 1936 przeniesiony do woj. PP Feliks OSTROWSKI s. KN. Macieja. ¿ó³kiewski skierowany do woj. radzymiñski. w Rabie Wy¿nej pow. Odzn. w Dubnie. St. mian.. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. 25 IX 1896 w Trzebini. We wrzeœniu 1939 na Post. O St. St. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. 1 IV 1934. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w woj. Odznak¹ I Brygady Leg. ur. MDzON. Po ukoñczeniu w 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. woj. ur. 5359. BMzaDS³. 033/2 (95). MN. 2762.St. wo³yñskiego – w 1934 na Post. w Œmiglu pow. 2728. W policji od 28 IX 1929. BKZ. PP Stanis³aw OSTROWSKI s. ur. w T³uszczu pow. MDzON. St. Od 16 VIII 1914 do 15 II 1918 w Legionach Polskich. ostatnio w Wydz. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. w 1903 w Majdanie Wielkim. W policji od 1923. post. koœciañski. Odzn. post. wo³yñskiego. St. L. Od 16 II 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. PP Piotr OSTROWSKI s. Polskiej. PP W³adys³aw OSTROWSKI s. Post. post. 033/3 (69).d. mian. SMzaDS³. MPzaW. L. MPzaW. 1 III 1936. przod. L. ur. post. (b. Pol. 4608. lwowskiego. W policji od 1919. 30 VI 1894 w Bia³ogonie. BMzaDS³. W policji od 1930. Œledcz. L. w 1910 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 na Post. 649 . warszawskim. 012/4 (28). KW. przod. w £ucku. Piotra i Zofii. nowotarski. KN. PP Leon OSTROWSKI s. 037/2 (23). warszawskiego. 21 X 1905 w Kielcach. 4988. Od 25 VIII 1914 w Legionach Polskich. ur. L. Piotra i Katarzyny z Markiewiczów.

post. od 18 XI 1937 przeniesiony do woj. ur. L. PWŒl. 026/3 (79). ur. S³u¿y³ w Komis. w Gorzycach pow. Edwarda. ostrowski. 21 VII 1894 w O³oboku. 27 I 1893 w Rzêdowicach. nastêpnie na Post. W policji od 1928. Uczestnik powstañ œl¹skich. od 1934. w Targowicy pow. Od 5 VI 1924 w Komis. poznañskiego. Przod.. PP Ignacy OTWINOWSKI s. od 16 V 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach. w Raszkowie pow. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. w Katowicach. Do 26 III 1935 w Kdzie Rez. mian. Tomasza i Barbary z Schypullów. Ignacego i Marianny z Urbanów. Od 22 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. 1 VII 1928. ur. Odzn. post. 2874. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. 020/2 (68). Od 7 VII 1921 do 30 VI 1922 w SGmin. L. œwiêtoch³owicki (do 28 II 1923). 650 .: £agiewniki pow. BKZ. L. Post. 012/4 (37). Przod. BMzaDS³. PWŒl.: Wodzis³aw (do 2 VIII 1925). Post. rybnickim na Post. PWŒl. sk¹d 22 XII 1938 deleg. mian. 012/1 (17). W WP od 15 IV 1919 do 1 IV 1921. ³ódzkim. w Dubnie. kieleckiego z przydzia³em na Post. 016/1 (55). 10 X 1898 w Makowiskach. Od 1 IX 1921 do 31 X 1923 s³u¿bê pe³ni³ w okrêgu wo³yñskim PP. post. na Zaolzie. kpr. Niedobczyce (do 7 V 1935). w Lipinach pow. 1 I 1928.O St. Ignacy OWCZAREK s. St. PP Franciszek OTOLIÑSKI s. BKZ. wo³yñskim. w Dubnie. nastêpnie (do 15 II 1938) na Post. dubieñski. L. Antoniego i Wiktorii z Waligórów. Kmdt POW GŒl. 1493. w Krasocinie pow. PP Wojciech OWCZARSKI s. W policji od 6 X 1920. rybnicki. w³oszczowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2102. Karol OŒLI LOK s. W PWŒl. nastêpnie Wilcza Dolna i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1491. 29 XII 1891 w Marklowicach Górnych. mian. St. MDzON. œwiêtoch³owicki. w rodzinnej miejscowoœci od 15 I 1919 do 30 VI 1921. Franciszka. Edward OTRÊBSKI s. 023/3 (84). ur. Przod. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W PWŒl. post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Rybnik (do 14 VIII 1923) i w pow. L. ur. 17 III 1889 w Jaraczewie. Jana i Michaliny. 6 V 1910. Od 3 XII 1937 na Post. 549. nastêpnie w PWŒl. 1 IV 1933. St. 4422.

w Oszmianie jako kancelista. W WP od 22 II 1919 do 9 XI 1920. ur. 651 . L. w 1896 w Chocieczu. 2 VII 1922 w Kolbuszowej. W 1939 w Kdzie Pow. PP Józef OWSIÑSKI s. 020/4 (43). Odzn. 7626. Od 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. W policji od 1923. Józef OWCZARZ s. radzyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. we wrzeœniu 1939 kier. w Krzemieñcu. 27 XI 1902 w Chwa³êcicach. w Rybniku. ur. O L. 1892. Franciszka i Marii. PP Ignacy OWORUSZKO s. 1145. BMzaDS³. Od 20 III 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. krzemienieckim (1938). BKZ. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. mian. PWŒl. St. 477. ur. Stanis³aw OZIMEK s. rybnickim na Post. 051/1 (61). 18 X 1894 w Kolbuszowej. 058/2 (1). Odzn. Antoniego i Wiktorii z Ka³uszyñskich. Uczestnik III powstania œl¹skiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. BKZ. Post. ostatnio w pow. Klemensa i Marii z Szymurów. wo³yñskim. Odzn. w Miêdzyrzecu pow. ¿ó³kiewski. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post.Post. PP Jan OZIMEK s. L. W policji od 15 IX 1921. Andrzeja i Stanis³awy. w Suchowoli pow. 1 IV 1934. post. PP Wojciech OWCZARZAK s. Ukoñczy³ 3 VIII 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 18 II 1890 w Radzyniu Podlaskim. Piotra i Józefy z Golisów. Jana i Jadwigi z Winiarskich. 033/2 (3). od 1 XII 1926. uczeñ Liceum w Oszmianie. ur. ur. tarnopolskiego. 22 XI 1897 w Dzierzbinie. w Gorzycach. 4232. post. L. Przod. 033/3 (71). brodzki. w Jastrzêbiu Dolnym (do 24 II 1936). L. L. ur. nastêpnie na Post. 2945. Komis. St. St. W PWŒl. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 05/4 (56).

15 I 1907 w Czêstochowie. ur. 5622. post. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 050/1 (83). 026/2 (51). Franciszka i Marii. 5980. 12 VII 1899 w Bakowcach. ur. L. 020/4 (6). we wrzeœniu 1939 w Krakowie. Stra¿n. Od 20 V 1936 przeniesiony do woj.O Post. PP Ludwik O¯ÓG s. ur. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. W³adys³awa i Marii. na szer. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Drohobyczu. 2693. PP Józef O¯D¯YÑSKI s. Jana i Marii. s³u¿bê pe³ni³ w I i III Komis. 652 . 8 I 1898 w Samborze. stanis³awowskiego. kontr. L. L. ¿ó³kiewski skierowany do Poznania. SW Antoni O¯GA s. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 3 XI 1935 jako kand. krakowskiego.

rybnickim na Post. L. Hallera. plut. BMzaDS³. Jeden z organizatorów plebiscytu w pow. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. L. MDzON. 653 . Od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w II. od 10 III 1919 w 2 Dywizji. Po powrocie do kraju s³u¿y³ w V „Baonie B³êkitnych”. 2349. MDzON. S³u¿y³ w pow. PP Micha³ PACHO£EK s. w Czêstochowie (do 2 X 1934). Odzn. PP Józef PACHNIEWSKI s. 1 I 1938. MPzaW. PWŒl. Odzn.in. sochaczewskiego. 1929. BKZ. we wrzeœniu 1939 na Post. L. walczy³ na froncie ukraiñskim. W I wojnie w armii niemieckiej i niewoli angielskiej. sk¹d przeniesiony na Post. w eksp. nastêpnie w I Korpusie Polskim. 5144. 14 XI 1896 w BrzeŸcach. przy kopalni „Emma” (do 1 III 1933) i Radlinie – od 1937 jako kmdt. sochaczewski. Ignacego i Marii z Nowakowskich. w Krzepicach. ur. uczestnik II i III powstañ œl¹skich – adiutant 1 baonu 6 pu³ku pszczyñskiego. ur. 24 III 1890 w Warcie. w Koluszkach pow. post. potem dca 1 komp. ur. W policji s³u¿y³ od 1921. ¿ywiecki. 019/1 (36). w Krzepicach pow. W policji od 1920 na Post. 1845. 027/4 (66). MPzaW. 18 X 1903 w Czêstochowie. 1 komp. pszczyñskim. magazynu broni. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim. Od 16 X 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. 05/2 (50). we wrzeœniu 1939 kier. Przod.St.. mian. PP Leon PABICH s. St. ur. Wojciecha i Julianny z Witczaków. Odzn. St. w Zab³ociu pow. ur. czêstochowski. W I wojnie w armii rosyjskiej. V. I i III Komis. od 26 VI 1922. MPzaW. w obozie Plonaret.. P L. 15 komp. £ukasza i Heleny z Pawlikowskich. L. W policji od 21 IX 1929. w Szymanowie pow. w: Boguszowicach (do 1 IX 1928) nastêpnie w Chwa³owicach. post. PP Wac³aw PACH s. 12 VI 1920 zwolniony z WP do akcji plebiscytowej. 6 pp. 691. KnaŒl. Od 22 XI 1918 w Armii gen. 045/3 (31). Przod. brzeziñski. MH. m. St. w Niedobczycach. 24 XII 1892 w Brzozowie. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. W PWŒl. 016/2 (76). przod. Paw³a i Agnieszki z Kempnych. w 1898 w Mszanie Dolnej. Pawe³ PACHÓ£ s. MDzON. od 18 V 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. MN. Jakuba. Odzn.WWiZ. w II Komis. KW. post.

we wrzeœniu 1939 na Post. PP Franciszek PACIOREK s. Jana i Magdaleny. PP Boles³aw PACYNKO s. Konstantego. 654 .P Post. wo³yñskim. Poznania. MN. Józefa i Julianny z Czosnków. krzemieniecki. We wrzeœniu 1939 kier. Odzn. We wrzeœniu 1939 w Grodnie. w Wymys³ówce. 6092/7763. 3462. PP Stanis³aw PACHURA s. w 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. konnym w Bia³ymstoku.. w Ko³odnie pow. Przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Stanis³aw PACZEŒNIAK s. ur. 1195. Kacpra. Do 1937 s³u¿bê pe³ni³ w oddz. L. w Chotyniczach pow. bra³ czynny udzia³ w walkach z Litwinami o £oŸdzieje i Sejny.. MDzON. ur. MPzaW. 7 XI 1895 w Ostrówku. 023/1 (64). ur. Przod. We wrzeœniu 1939 na Post. w Czerwonym Borze pow. W policji s³u¿y³ od 1919. 22 VIII 1896 w Radomiu. BMzaDS³. L. Kazimierza i Eleonory ze Stankiewiczów. L. 3878. post. W WP od 11 XI 1919 do 14 IV 1921. radomszczañskim – w 1934 w Stobiecku Miejskim. W policji od 1929. Przez wiele lat (co najmniej od 1933) s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. 054/1 (10). 4974. ³uniniecki. OPWI. L. L. W POW od 1 IV 1919 ps. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 15 VII 1921. St. ur. 054/2 (53). Przod. w Radomsku. 027/1 (56). Odzn. W policji s³u¿y³ od 1928. PP Antoni PACIUKIEWICZ s. Malutkie. jednego z Komis. W policji od 15 I 1920. MPzaW. w 1895 w Rzeszowie. PP Stanis³aw PACHUCZ s. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. bielski. Jana i Józefy ze Stanis³awskich. L. m. 13 VI 1895 w £oŸdziejach. „Gop³o”. ur. 4291. 8 V 1899 w m. Odzn. post. MDzON. SMzaDS³. w 1898 w Sp³awie. 054/2 (45). ur. 058/1 (1).

nastêpnie w Rez. 044/3 (25). MPzaW. 16 X 1907 w Nowym S¹czu. szamotulski. St. wo³yñskim. Podkomis. PP w Krzemieñcu. L. ³om¿yñski. PKU Nowy S¹cz. 050/2 (53). W WP ppor. 72 pp i 1 p. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. w Krzemieñcu (do 5 VI 1935). S³u¿bê pe³ni³ m. post. w 1896 w Skierkach. sk¹d przeniesiony na Post. Stanis³awa i Franciszki z Bargielów. W policji od 1925. 5134. podh. 5813. ostatnio w pow. SW Józef PADEREWSKI s. s. L. krakowskim. 28 X 1899 w Królówce. L. 5175. PP Boles³aw PACZEWSKI s. Odzn. PP Franciszek PACZUSKA s. S³u¿bê pe³ni³ m. krzemienieckim – w Komis. ur. w Bia³ymstoku (1937). w D¹browie pow. Odzn. Bia³e B³ocie. SG Wewnêtrznej w Bia³ymstoku. St. ur. post. L. ur. warszawskim. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu we Wronkach pow. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. Józefa i Katarzyny. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1924. piech. Jana. 13 IV 1902 w Siedlcach. W policji od 1 XI 1927. 7759/6075. 31 XI 1895 w m. ur. przasnyskim. ur. We wrzeœniu 1939 naczelnik Komis. Stanis³awa. w 1903 w Kar³owicach. na Post. 2875. od 1 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. w Chorzelach. SG Mieczys³aw Zbigniew PADO£ s. od 1933 w pow. St. rez. P L.in. Wojciecha i Marii z Oœwiêcimskich. 019/1 (6). W policji od 1926. 655 . w Modzelach pow. sokólski (1926). PP Stefan PADALAK s. 023/4 (15). 012/1 (6). Post.St. 424. we wrzeœniu 1939 w D¹browie Tarnowskiej. MDzON. Franciszka i Marii. Co najmniej od 1937 w woj. w Krzemieñcu. We wrzeœniu 1939 na Post.in. post. Uczestnik wojny 1920. 050/1 (100). w Bia³ozórce. BMzaDS³. PP Józef PADUCH s. stra¿n. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. ze starszeñstwem 1 I 1933.

30 X 1895 w Kopkach. 062/2 (50). Andrzeja i Tekli. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. w 1895 w Kopkach. w 1906. Gran. lwowskim (1935) i we Lwowie (1936). mian. Od marca 1919 cz³onek POW GŒl. We wrzeœniu 1939 w Komis. w Zasaniu pow. 1 II 1937. pszczyñski. W 1939 na Post. w woj.in. post. 016/1 (99). Marcina i Anny z Kaków. S³u¿bê pe³ni³ m. Jakuba i Anny z d. w Bieruniu Starym pow. W 1923 s³u¿bê pe³ni³ na Post. pszczyñski. Wilhelm PAJ¥K s. St. Kryspina i Marianny. w £agiewnikach i powsta³ym z niego Komis. myœlenicki. pol. krasnostawski. ur. W PWŒl. 045/1 (20). sto³pecki. Post. St. PP Jan PAJDO s. [1] (1). 6 sotnia Rybnik. Nieradów. w Siennicy Królewskiej pow. L. L. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. 777. L. We wrzeœniu 1939 na Post. w 1896. W policji od 1923. PWŒl. 038/1 (82). 4570.. ur. S³u¿y³ w policji plebiscytowej. W PWŒl. PP Marian PAJ¥K s. Jana i Magdaleny. ur. W I wojnie w armii niemieckiej. ur. 3953. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. St. post. PP Wiktor PAJ¥K s. PWŒl. 8 VIII 1894. Stanis³aw PAJOR s.P St. Gran. œwiêtoch³owickim na Post. post. ur. Jan PAJ¥K s. Józefa. od 13 IX 1922. nadwachm. ³aski. L. St. 656 . L. 961. ur. ¿and. w Wyrach pow. post. 012/1 (89). od 4 VII 1922 w Wyrach pow. i SG Min. pszczyñski. Bytom-Dworzec. 14 VI 1891 w £aziskach Œrednich. post. osadnik wojskowy zamieszka³y w Berezowcu pow. 7075/5310. w Pabianicach pow.

P L. Zaj¹czki II. przod. St. mian. 1 VII 1921. w 1888. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. ³askim. Józef PAK s. kontr. we wrzeœniu 1939 w Komis. Franciszka i Marianny z Cieœlików. W PWŒl. Przed wst¹pieniem do policji cz³onek PPS. ur. PP Stanis³aw PALACZ s. 23 XI 1911 w Piaskach Ligockich. przod. 026/2 (65). W policji od 14 IX 1936 jako kand. W policji od 1 I 1921. ur.Post. Franciszka i Marii. Przod. W policji od 1919. Konnej i Pieszej w £odzi (1933). ur. L. PP Piotr PALUCHOWSKI s. Wincentego. sk¹d przeniesiony na Post. 23 VI 1916 w m. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. 023/1 (77). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Boguminie Nowym pow. na Wartowni Kolumna. 030/1 (1). ³ódzkiego. przod. 10 XI 1890 w Poznaniu. L. Kdy Pow. stra¿n. na szer. wyrzyski jako kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. St. Odzn. Józefa. 2585. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. BKZ. 045/3 (87). w Rez. St. ur. L. w Nakle pow. w Katowicach. L. Odzn. od 1936 w Kdzie Rez. PP Witold PAKIELEWICZ s. [4] (86). W policji od 1918. 1 II 1937. ¿ó³kiewski skierowany do woj. SW Mateusz PALICA s. St. 3907. PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ jako Kmdt Rez. 3899. 1 IX 1894 w Bedlnie. w Pabianicach. w Warszawie. mian. m. Batorego. Post. Mateusza i Karoliny z Lidków. 657 .in. Juliana. S³u¿bê pe³ni³ m. L. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 20 XII 1920. ur. BKZ. 4995. Od 1927 dozorca w wiêzieniu we Lwowie przy ul. 13 XI 1894 w £odzi. PP Stefan PAKULSKI s. 027/1 (43). przod. 32. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta £odzi. w Szubinie (do 24 VIII 1938).in. frysztacki.

Piotra i Marianny z Zarêbskich. – 1 VIII 1927. 027/2 (36). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w £odzi w Urzêdzie Œledcz. L. W I wojnie sanitariusz na stacji £ódŸ Kaliska. sk¹d przeniesiony do Komis. w Soko³owie Podlaskim. Post.in. W policji od 26 IX 1929. 28 II 1935 przeniesiony do woj. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 019/2 (45). 23 III 1894 w £odzi. PP Tomasz PA£AC s. Walentego i Marianny. ur.in. 22 XI 1889 w £odzi.P Przod. post. w 1902. Œledcz. W policji od 16 XII 1919. 2101. Ostatnio. W policji od 1921. w Bêdzinie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Od 16 VIII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. Odzn. 24 IV 1904 w Karolowie. Do 15 VI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. Lublina. w I Komis. PP Jan PA£CZYÑSKI s. 027/2 (52). 2072. MDzON. 4496. W 1937 na Post. w £ucku.. 026/3 (69). L. 5008. m. przod. 038/4 (20). St. 1832. 22 XII 1907 w Dyl¹gówce. 2455. Post. wo³yñskim. L. PP Stanis³aw PA£ASZYÑSKI s. MPzaW. Jana. Macieja i Marianny. post. L. mian. We wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. PP Andrzej PA£YGA s. Odzn.. PP Stanis³aw PA£KA s. s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Józefa. od 26 XI 1932 w III Komis. m. i tam nadal we wrzeœniu 1939. KZzaDz. ur. (1938). na Post. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ucki. PP W³adys³aw PALUSZEK s. St. S³u¿y³ w Komis. BMzaDS³. Konnej w Sosnowcu. 658 . St. W policji od 1920. ur. lubelskim. Franciszka i Józefy z Wojciechowskich. L. ur. Od 1938 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. co najmniej od 1936. 12 XI 1888 w Palmiuwej. Post. 1 VII 1925. stanis³awowskiego. 037/2 (80). w Silnie pow. ur. W policji od 1 II 1933. w Stanis³awowie w pionie œledcz. L. post.

PP Marian Zdzis³aw PANEK s. 659 . 1279. S³u¿bê pe³ni³ pocz¹tkowo w I. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Zahajcach. na szer. W policji od 15 III 1923. Jana i Salomei. Bugiem. 037/3 (11). 15 IX 1895 w Dobrowniku. St. ur. SKZ. W policji od 1 IX 1921. W I wojnie w armii austriackiej. poleskiego. mian. 1 IX 1924. 7825. Józefa i Emilii z Klimaszewskich. krzemienieckim. BMzaDS³. PP Józef PANEK s. Post. we wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n. w Katerburgu. 027/1 (28). w 1904. 4097. Absolwent gimnazjum w Bia³ymstoku. PP Piotr PANASIK s. na Post. W policji od 7 VII 1936 jako kand. Ukoñczy³ 15 VI 1932 Szko³ê dla Oficerów PP w Warszawie. L. nowogródzkim – w S³onimiu. poznañskiego. wo³yñskim (1936). Micha³ PANASIUK s. ur. w 1939. Jana i Marianny. W 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – p. L. ur. St. mian. P Przod. L. Jakuba. Andrzeja i Emilii z £uszkiewiczów. L. od 1 IX 1927 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê we Lwowie. 050/3 (79). W WP od 13 XII 1918 do 8 VIII 1921. m. 865.. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. post. Od 9 VIII 1935 przeniesiony do W³odzimierza Wo³yñskiego. Od 28 II 1935 pozostawa³ w dyspozycji Komendanta G³ównego. 17 I 1897 w Goni¹dzu. Jana. W WP ochotniczo od 20 XII 1918 do 7 XI 1921. 5845. ur. L. 2708. w 1905.Podkomis. nastêpnie w woj. 11 VI 1912 w Dortmundzie. od 21 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w III Komis. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kontr. w 1899 w Czarnej £añcuckiej. MPzaW. PP Zygmunt PAMPUCH s. L. kpr. ur. post. m. Odzn. nastêpnie Kmdt Pow. ostatnio w pow. 026/4 (87).o. 062/2 (14). MDzON. Podkomis. Poznania jako instruktor wf. Odzn. 026/2 (94). Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow.in. Przasnysz. ur. Konstanty PANFIL s.

11 X 1915 w Czarnokoñcach Wielkich. w Lubyczy Królewskiej pow. w O¿eninie pow. St. w 1914. L. Co najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 051/1 (17). PP Korneliusz PANKIEWICZ s. ur. przod. w 1883 w Bobrujsku. PP Zdzis³aw Artur PAPROCKI s. ur. w 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w VI Komis. Odzn.in. w Czarnej pow. BKZ. L. 1309. Odzn. MPzaW. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Antoniego i Agnieszki. Karola i Wiktorii. ³ódzkim. zdo³bunowski. w 1881 w Gadachach. 4027. Wojciech PAÑKOWSKI s.P St. ur. Bóbrko. 660 . Wojciecha. PP Antoni PAPIE¯ s. Post. Kolejowego w Zdo³bunowie. L. leski. W policji od 1919. W policji od 29 XII 1936 jako kand. 11 IX 1881 w m. ur. m. kontr. przod. rawski. PP Franciszek PAPRZYCKI s. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 3 VI 1896 w Ro¿niatach. na szer. 016/1 (97). 027/1 (70). Stanis³awa i Józefy. Odzn. 019/3 (19). 05/2 (21). 026/4 (85). ur. BMzaDS³. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Micha³a i Rozalii. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. £odzi. 1336. Przod. Piotra i Agaty. Post. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. 4892. 4870. MDzON. lwowskiego. m. W policji s³u¿y³ od 1919. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. wo³yñskim. lwowskiego. ur. jako kmdt Post. L. PP Zygmunt Dionizy PAÑKOWSKI s. W policji od 2 II 1921. 507. We wrzeœniu 1939 w Warszawie.

ur. Konrad PARKIETA s. zamojski. w Ska³acie. 21 XI 1894 w D¹brówce Ma³ej. w 1898. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. 1081. Post. PP Jan PARADOWSKI s. ur. 12 XII 1901 w Sierakowicach. ur. 058/3 (89). 18 pp. Antoniego i Marii. Post. P L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. St. Feliksa i Antoniny. skierniewicki. 044/1 (5). skierniewickiego. 2031. Po ukoñczeniu 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Jan PARADOWSKI s. 1193. tarnopolskiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Robotnik zamieszka³y ostatnio w Borowinach pow. w Szczebrzeszynie pow. PP Bronis³aw PARADOWSKI s. 045/2 (7). kontr. od 24 VI 1922. Zmobilizowany do WP. w 1914 w Klewaniu. PWŒl. na szer. L. L. Marcin PARAFENIUK s. post.Post. PP Julian PARDELA s. kontr. ur. 058/1 (84). L. Feliksa i Marianny. poznañskiego. œwiêtoch³owickim. 050/2 (100). Andrzeja i Józefy. W policji od 16 VI 1933 jako kand. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. Rezerwa PP pow. na szer. ur. W PWŒl. L. 791. Antoniego i Marianny ze Œwi¹tków. Post. 661 . Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 4123. 5483. ur. £ukasza. 19 I 1887 w Bronówce. 13 IX 1909 w Zawierciu. W policji od 1938 jako kand. 050/2 (12).

MDzON. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Komis. s³u¿bê pe³ni³ w Chorzowie – na Post. Franciszka i Tekli. w 1892 w Konaszewce. Przod. 31 VIII 1904 w pow. W policji s³u¿y³ od 1921. Franciszka i Amalii z Koniecznych. W policji od 8 IV 1936. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w L¹dku. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Œlesinie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Tarnopolu. PP Edward PARUS s. 5 I 1911 w Radomiu. ur. 2930. W policji od 1 X 1923. 05/1 (30). PWŒl. Post. gnieŸnieñskim. w Tarnopolu. 598. L. PP Mieczys³aw PARKOT s. w 1935 kmdt Post. 020/3 (99). 023/2 (55). 16 VII 1893 w Czartorii. 038/3 (95). 3843. ur. Henryka i Marianny z Golów. W PWŒl. koniñskim. Antoniego. L. 4770. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. L. 2023. 14 X 1898 w K¹tach. Ukoñczy³ dwie klasy szko³y wydzia³owej. 26 IX 1915 w Szumbarku. 662 . ur. PP Kazimierz PARTYKA s. Robotnik w kamienio³omach w Janowej Dolinie pow. L. poznañskiego. Pogotowia. Jan PARUS s. 058/1 (85). Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. kostopolski. 023/3 (6). St. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do Rezerwy PP w Kostopolu. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Tomasza i W³adys³awy. Odzn. Skoñczy³ 6 klas wieczorowych kursów maturalnych. tarnopolskim. Franciszek PARZYK s. sk¹d 2 VI 1939 przeniesiony do II Komis. katowickim. L. L. ur. post. tarnopolskiego. ostatnio w pow. We wrzeœniu 1939 w Miechowie. Józefa i Marii. Post. ur. PP Franciszek PARTYKA s. od 21 XI 1938 w pow.P Post. ur.

. od 20 XI 1928 w Kdzie Pow. w Borszczowie – na Post. 20 VI 1909 w Czyszkach. ur. L.. mian. W policji od 1 II 1925. w Che³mie Lubelskim. 996. w Zduñskiej Woli pow. w Ho³ownie pow. ur. mian. a po jej likwidacji od 1 IV 1925 na Post. 1 IV 1934. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 30 VII 1916 w Lutczy. 023/1 (59). Od 1 IV 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. ³ódzkiego.Post. w Kukurykach pow. ur. Od 11 XI 1918 do 1 IX 1921 w ¯and. na szer. 3113. 24 III 1897 w Sosnowcu. S³u¿bê pe³ni³ w woj. BMzaDS³. L. Jana i El¿biety ur. wo³yñskim. Tomasza i Michaliny z Rzepów.. St. P L. post. 4 VIII 1889 w Zagrodziu. krakowskiego. St. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. W policji od 1923. lubomelski. Jana i Antoniny. 038/1 (69). ur. w 1908 w Choszczówce. Marcina i Marianny. 023/3 (65). Kraj. PP Antoni PASTUSZAK s. Od 28 IX 1932 pracownik biurowy w Komis. 05/4 (17). Od 1928 w pionie œledcz. post. post. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Raciechowicach pow. w Niwie i (od 15 XI 1926) Germakówce. 4512. wiejskich pow.in. zamojskiego w Zawadzie i Skierbieszowie. W policji od 1932. Odzn. BMzaDS³. L. PP Mieczys³aw PASEK s. lubomelski. Odzn. ur. wo³yñskim. na Post. MDzON. kontr. S³u¿y³ w pow. W policji od 14 V 1937 jako kand. myœlenicki. Ignacego i Katarzyny. PP Adam Kazimierz PASIONEK s. Odzn. 2225. L. od 15 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w s³u¿bie zewnêtrznej na Post. Wincentego i Balbiny z Psonków. we wrzeœniu 1939 na Post. PP Józef PASTUCHA s. 16 I 1899 w Nisku. Polskiej. 663 . w Zamoœciu oraz na Post. W policji od 15 V 1924. St. policji woj. 1 II 1937. sieradzki (1937) oraz w £odzi – w 1938 w Kdzie Miasta. BMzaDS³. 1609. PP W³adys³aw PASEK s. W policji od 1 II 1933. Od 1 III do 7 VII 1919 urzêdnik w PKom. m. 027/2 (19). L. kpr. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Aleksander PASKA s. Post. 012/1 (119). we wrzeœniu 1939 jako przewodnik psa. Od 4 V do 25 VIII 1917 ¿o³nierz Legionów Polskich. 1791. W WP od 23 V 1919 do 23 V 1921. borszczowskim w policji gran. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. MPzaW. Post. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. we wrzeœniu 1939 na Post. St. St.

frysztackiego. w 1908 w Zarzeczu. ur. ur. 19 I 1906 w Lipnicach Cieszyñskich. Karol PASZEK s. ur. sandomierski. Tomaszowie Maz. Pozbawiony prawa powrotu do Ko³a osiad³ w £om¿y. 023/1 (70). lwowskiego i m.P St. katowicki. Edwarda. nastêpnie w Wydz. Uczestnik powstañ œl¹skich. PWŒl. 8 VIII 1905 w Bujakowie. 020/3 (29). 17 XII 1903 w Jasienicy Brzesku. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. II KG przy Kdzie Szko³y w Katowicach. ur. Post. na Post. Lwowa. L. licencjat teologii uzyska³ w 1899. PP Adam PASTWA s. PWŒl. sp. We wrzeœniu 1939 na Post. Hajduki Wielkie pow. L. wikary w Zgierzu. w Piekoszowie pow. Franciszka i Walerii z Kalusów. Jerzego i Zuzanny. 045/2 (5). od 18 VI 1922. z którego zosta³ przeniesiony do Komis. W PWŒl. post. od 1 X 1929. 1 VI 1878 w Stokach. Do 15 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 3371. W PWŒl. Ukoñczy³ Gimnazjum Klasyczne w £odzi i fakultet teologiczny na Uniwersytecie w Dorpacie. tam nadal we wrzeœniu 1939. 033/2 (6). L. St. ur. w Rydu³towach pow. Jana i Marianny. P³k st. Karol PASTUSZKA s. kielecki. Konnym w Chorzowie pow. frysztacki. 038/3 (18). od 1 VIII 1928. w Pietwa³dzie pow. Ryszard PASZKO s. [. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Pawe³ PASZEK s. w Kielcach. sk¹d 17 X 1935 przeniesiony do Komis. ³ódzkim. od 12 XI 1935 przydzielony na Post. S³u¿bê pe³ni³ na Post. L. œwiêtoch³owicki. Na ksiêdza ewangelicko-augsburskiego wyœwiêcony 24 VI 1900. od 21 XII 1938 na Post. Post. W policji od 1934. PWŒl. i Kole. w Lipinach pow. 5703. Za pisemny protest przeciwko biciu ludnoœci i dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ aresztowany przez Niemców i osadzony w obozach jeñców cywilnych (od 29 VII 1915 do 24 VI 1916) w Dänholm i Celle. rybnicki do 31 VII 1930. 44. sk¹d 11 X 1938 deleg. przod. St. Za protest przeciwko oderwaniu Che³mszczyzny wysiedlo- 664 . S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Adolfa Gustawa i Karoliny z Kieberników. Stanis³awa i Katarzyny. 712. do pow. Konnym w Or³owej. Emil PASZEK s. W PWŒl. post.]951. L. ur. 1 IX 1895 w Haleñsku. œwiêtoch³owicki. w Staszowie pow.

KN. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ j¹ w ¯yrardowie pow. 4330. 16 IX 1899 w Bucharzewie. sp. przeniesiony 30 IX 1933. œniatyñski. Kierownik Wydz. 25 XI 1884 w Koninie. St. stanis³awowskiego. w 1900. w 1910 w Raczkowie. P St. W³adys³aw PATAN s. 020/1 (70). W policji od 1932. Konnym do 3 II 1939. L. KW. PP Antoni PATEK s. 665 . post. L. we wrzeœniu 1939 na Post. W WP ochotniczo od 25 IX 1919 – naczelny kapelan wyznania ewangelicko-augsburskiego. MPzaW. L. Odzn.ny do £odzi. Stanis³awa i Katarzyny. post. post. 058/1 (75). St. L. Antoniego i Marianny z Borowiaków. SW Tomasz PATKOWSKI s. 027/3 (33). 1 I 1921 mian. PP Micha³ PATELA s. ur. 012/1 (85). 1 I 1928. Co najmniej od 1929 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. Pocz¹tkowo wiêziony w Kozielsku. mian. W st. L. MDzON. St. gdzie odda³ siê pracy pedagogicznej. ur. L. Post. KKOOP. w 1907 w £odzi. 4140. lwowskim. Do s³u¿by w policji przyjêty w 1937. 4469. 1159. b³oñski jako szofer. stra¿n. Józefa i Antoniny z Paszewskich. p³k. ur. W³adys³awa. Post. PP Jan PATELSKI s. W PWŒl. Od 1 I 1921 odkomenderowany do jednoczesnego pe³nienia funkcji duszpasterskich przy ewangelickim koœciele garnizonowym w Warszawie. od 1 III 1924. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Miasta £odzi. MDzON. Tomasza i Marii. sk¹d w 1936 – przeniesiony do woj. Odzn. w Zab³otowie pow. sk¹d 24 XII 1939 wywieziony do Ostaszkowa. S³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – na Post. nastêpnie w Komis. 038/2 (87). we wrzeœniu 1939 w £odzi jako szofer. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. ur. 942. 026/3 (37). 5883. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Wyznañ Niekatolickich MSWojsk. seniorem. ur.

w Chmielniku pow. 016/1 (26). nastêpnie w Komis. w Komis. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Józef PAWELEC s. w Komis. W WP od 3 VIII 1920 do 2 VII 1923 w baonie celnym. 1408. Dworzec (do 30 IX 1927). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Franciszek PAUCH s. PP Stanis³aw PATRO s.. 05/2 (98). 2716. Od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. na Zaolzie. W PWŒl. 020/4 (95). Œledcz. PWŒl. 28 IX 1900 w Ludwikówce. 1 VIII 1923. Piekary Œl¹skie (do 20 XII 1938). mian. ur. W PWŒl. ur. ur. w Siemianowicach co najmniej do 1936. Œledcz. St. 054/1 (17). PP Stanis³aw PAWELEC s. ur. Antoniego i Urszuli. od 18 VI 1922. od 31 VIII 1922 w Kdzie Pow. W PWŒl. Friedricha (Frydolina) i Marianny. ur. L. (do 31 III 1928). ¿ó³kiewski przydzielony na Post. W policji od 1 V 1929. 670. 666 . w Zawodziu. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. PWŒl. L. w We³dzirzu. 016/2 (69). 1 I 1928. na szer. PWŒl. sk¹d 22 XII 1938 deleg. Stanis³awa i El¿biety z Maniów. L. (do 28 V 1937). L. post. w Wierzbniku. post. w Wierzbniku na jednoroczn¹ praktykê w s³u¿bie œledcz.P Post. sk¹d 15 X 1938 przeniesiony do Kdy Pow. w pow. doliñskim pocz¹tkowo na Post. w Bolechowie. 30 III 1897 w S¹czkowie. Od 6 III 1939 w Wydz. Bielsko (do 30 IX 1924). Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach – w sekcji œledcz. St. we Frysztacie. St. W policji od 18 XI 1936 jako kand. 2797. w Eksp. 4189. W policji od 1918. w £agiewnikach w: Komis. od 16 X 1925. Odzn. Post. Komis. S³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – do 1 III 1927 w Komis. kontr. 020/2 (48). i uczestnik powstañ œl¹skich. frysztacki (do 25 V 1939). 26 VII 1885. Frysztat. Józefa i Marii z Kapuszów. L. stopnicki jako pracownik kancelaryjny. 26 II 1912 w Rudzie Wielkiej. Karol-Emanuel (do 30 IX 1926). ur. Stanis³aw PAUCH s. nastêpnie w Wydz. post. 2931. Post. Lwowskim PP. L. na Post. i Wydz. Œledcz. mian. Cz³onek POW GŒl. Przod. od 27 VIII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Stanis³awa i El¿biety z Maniów. Od 16 IV 1920 do 30 VIII 1922 s³u¿y³ w Okr. 5 V 1887 w S¹czkowie. ponownie w Komis. Stanis³awa i Zofii. kieleckim. kpr. w 1890 w Kikowie. Gran. Bogumin Nowy pow. BMzaDS³. St. (do 1 III 1930). œwiêtoch³owickim na Post. Józef PAULY s. post.

w Charsznicy pow. w 1900 w Budach. w Lalikowie i Powiciu. MPzaW. ur. L. Przod. P L. Mateusza i Heleny z Osiewa³ów. od 29 II 1928 na Post. ur. PP Jan PAWE£CZUK s. sk¹d skierowany jako kmdt na Post. kieleckim – do 11 IX 1937 w Bia³ogonie. ur. PP Józef PAWE£CZYK s. St. nowogródzkim w pow. 21 II 1886 w Popowie. 667 . Rezerwa PP P³oñsk. Józefa i Agnieszki. St. 4037.o. post. W policji od 29 XI 1918. w Kolosach (do 2 XI 1936). mian. tureckim. sk¹d przeniesiony do woj. St. nieœwieskim na Post. w Wodzis³awiu. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. L. w ¯abince pow. 1 VI 1923. w Zaostrowieczu (do marca 1928) i Horodzieju. Chotel. 012/2 (56). 22 VII 1900 w Krzêtowie. post. ur. piñczowskim na Post. St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 10 X 1893. mian. Odzn. 1 II 1937. Od 15 IX 1922 w pow. przod. uczestnik wojny 1920. Wincentego. poleskiego. W policji od 1923. Ostatnio s³u¿y³ na Post. mian. MDzON. W policji od 1927.. 054/1 (76). przod. w Oksie. kobryñski. w Niewachlowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. kieleckiego. St. Uczestnik powstañ œl¹skich. od 1 VIII 1938 p. kieleckim – w pow. w Górach. co najmniej od 1935 w Lubszy. PWŒl. PP Andrzej PAWE£CZYK s. MzaDS³. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy w II Komis. post. koszyrskim na Post. mian. w Sêdziszowie. Kazimierza. sk¹d 25 VIII 1932 przeniesiony do woj.Post. 2382. post. 1333. PP Wac³aw PAWELSKI s. post. 6 XII 1888 w Bojarach na Polesiu. 058/2 (29). St. Franciszek PAWE£CZYK s. PP Franciszek PAWE£CZYK s. W PWŒl. ostatnio w pow. w pow. 1110. Odzn. SMzaDS³. 10 XI 1902 w m. W policji od 1920. od 22 VI 1922. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. L. w: Kochcicach (do 1 IX 1928). Ignacego i Marianny. we wrzeœniu 1939 na Post. jêdrzejowskim – od 2 IX 1937 na Post. 1 IV 1939. sk¹d przeniesiony na Post. 3000. 020/1 (89). L. miechowski. BKZ. lublinieckim na Post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 027/3 (89). St. w Brzeœciu n. kmdta Post. BMzaDS³. 020/1 (40). W WP od 17 XI 1918. Bugiem. 5613. nastêpnie w Piasku. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Andrzeja. L. 26 VI 1926.

058/1 (31). Odzn. [4] (59). w 1899 w Inowroc³awiu. L. 1920–1924 s³u¿bê pe³ni³ we W³odzimierzu Wo³yñskim. MDzON. ur. nowogródzkiego. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. d¹browski. W l. w Czêstochowie. przod. nastêpnie w woj. 023/3 (30). post. w 1887 w Sieradzu. W policji od 1920. Odzn. wyrzyski. MPzaW. Mateusza. ur. 659. Nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 24 XII 1880 w Raszewach. 2 IX 1887 w Uœciu Zielonym. 1 V 1939. 051/1 (7). PP Piotr PAWE£KO s. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Ko³omyi jako dzielnicowy. Kdy Rez. L. We wrzeœniu 1939 w Komis. St. od 1918 w ¿andarmerii w Ko³omyi. ur. W I wojnie w armii austriackiej. PWŒl. na szer. mian. Józefa. we wrzeœniu 1939 w kancelarii Kdy Pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Nie jest znany jego przydzia³ s³u¿bowy. kieleckim. Co najmniej od lutego do 30 IV 1939 w 1 komp. kand. ur. Romana i Barbary z Koz³owskich. L. SW Konstanty PAWLACZYK s. stanis³awowskim. Kazimierza i Teofili. Antoni PAWLAK s. 3100. Odzn. ur. w Oleœnie pow. PP Jan PAWE£KA s. 5400. [3] (42). 668 . BKZ. BMzaDS³. W policji od 1919. przod. mian. 8 III 1895 w D¹browie Górniczej. Przod. L. 13 VI 1912 w Szkaradowie. Przod. 1 IV 1934. Jakuba i Ma³gorzaty z Siadków. w Katowicach. 054/1 (52). L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 4704. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Pru¿anie i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Jan PAWIÑSKI s.P St. PP Jan PAWE£KIEWICZ s. w Nakle pow. Stra¿n. Post. krakowskiego – w 1927 na Post. Post. Dymitra i Heleny z Foremskich. L. St.

post. 30 XII 1901 w Niewieszu. post. do 13 V 1938 na Post. P L. Odzn. 026/1 (22). PP Leon PAWLAK s. We wrzeœniu 1939 w Poznaniu. PP m. 1919. we wrzeœniu 1939 w Mielcu. L. post. sk¹d przeniesiony na Post. w Opatowie jako radiotelegrafista. 15 XII 1885 w Morawcach. 3491. L. 5638. PP Feliks PAWLAK s. St. W policji s³u¿y³ od 1926.Post. St. ur. post. 1 IV 1934. 19 XI 1905. BMzaDS³. ³ódzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 3898. W policji od 1 IV 1919 do 7 VII 1920. Jana i Eufrozyny. na szer. ur. mian. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 8 VII 1936 jako kand. [3] (70). mian. W WP od 7 IX do 18 XI 1920. W policji od 1 II 1925 z przydzia³em do X Komis. 037/3 (64). w Sarnach. sarneñski. Wojciecha i Marianny z Kaczorów. 05/4 (52). W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. ur. ur. PP Micha³ PAWLAK s. Od 22 IV 1938 przydzielony do Kdy Pow. Ponownie wst¹pi³ do policji 1 IX 1921. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. PP Józef PAWLAK s.st. L. w Chojnach pow. Od 22 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. PP Bronis³aw PAWLAK s. w Maciejowie pow. St. post. 016/1 (83). St. Warszawy. Walentego. 1 III 1936. PP Jan PAWLAK s. 4073. Feliksa i Antoniny z Nowaków. L. 2 VI 1910 w Herne. wo³yñskim. St. 12 XI 1882 w Ro¿niatowie. W policji od 1919. Franciszka i Józefy. ¿ó³kiewski skierowany do m. w Zabramiu pow. ur. St. L. post. Od 28 XII 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. m. krakowskim. ur. 05/3 (49). kowelski. 669 . £odzi. kontr. 5 VI 1901 w Radgoszczy. Andrzeja i Marianny z Janiaków. £odzi.

Odzn. nastêpnie w VII Komis.WWiZ. Ukoñczy³ dwuklasow¹ szko³ê przemys³ow¹. 698. (od 23 I 1933). 670 . W 1939 w Kdzie Pow. 24 I 1899 w Oporówku. Kolejowym (od 2 VIII 1929). post. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Sochaczewie. Szczepana i Antoniny z Walczaków. MDzON..st. plut. m. St. ur. mian. Rolnik. 023/3 (91). Wilhelm PAWLICZEK s. brzeskim na Post. 012/1 (84). MPzaW. od 15 I 1935. w maju 1899 w Lisiewicach. 1 IV 1934. St. w Katowicach. W PWŒl. L. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w £owiczu. 6 IX 1908 w B³êdowicach Dolnych. Post. KN. w Kustyniu (od 18 IX 1933) oraz od 27 VII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wo³czynie. post. w Chorzowie pow. post. Uczestnik III powstania œl¹skiego. na Post. st. Jana i Marianny z Winklerów. W policji od 7 IV 1923. 5037. 1 IV 1939. PWŒl. ur. W PWŒl. W 1920 odkomenderowany do PGŒl. Karol PAWLAS s. w Rybniku. 1938. Jana i Anny z Jaworków. MDzON. 027/3 (24). 058/2 (74). Wilhelma i Marii z Kierothów. Bugiem – w Komis. post. Ukoñczy³ dwuklasow¹ szko³ê rzemieœlnicz¹. Józefa i Anny z Burzyñskich. ur. L. katowicki. PWŒl. L. I KG kustosz Muzeum. ur. saper. Piotr PAWLATA s. PP Stefan PAWLICKI s. Co najmniej od 17 II do 3 VI 1939 s³u¿y³ w II Komis. MPzaW. BMzaDS³. W policji od 16 II 1929. KZWLŒr. GwGŒl. w ¯orach pow. Od 25 II 1919 do 31 VIII 1921 w POW GŒl. W WP ochotniczo od 25 VI 1919 do 23 VII 1922. BMzaDS³. post. wojsk kolejowych. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. i Zwi¹zku Soko³ów Polskich w Przyszowicach. 058/1 (5). Œledcz. w Wydz. 9728. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. 3 p.. (od 4 III 1929). KnaŒl. KW. PP Stanis³aw PAWLAK s. Józef PAWLAS s. Od 12 I 1939 w Wydz. Pocz¹tkowo wiêziony w obozie rówieñskim. L. S³u¿y³ na Post. L. Odzn. 4 II 1881 w Osinach. od 27 VI 1922. mian. ur. W WP ochotniczo od 5 V 1919 do 3 XII 1920. 05/1 (63). W I wojnie w armii niemieckiej. 30 VIII 1901 w £owiczu.P St. Walentego i Wiktorii z Kazimierowiczów. rybnicki. PWŒl. 334. ur. Odzn. Post. Warszawy. St. St. BMzaDS³. nastêpnie w pow. 25 II 1908.

stanis³awowskiego. Od 24 VI 1939 na Post. w Jastrzêbiu Dolnym pow. mian. Karola. S³u¿bê pe³ni³ w I Komis.Post. oœwiêcimski. 023/1 (72). ur. Boles³awa i Marty. 020/3 (63). S³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Franciszek PAWLIK s. od 28 VII 1938 na Post. post. w Stanis³awowie (od 22 VII 1932). L. Przod. 12 I 1899. sk¹d 22 XII 1938 deleg. ur. Po jej ukoñczeniu 21 VII 1932 skierowany do woj. w Œwiêtoch³owicach. Post. 3 XI 1900 w Suchej. Odzn. L. W PWŒl. na Post. w 1900 w Lutyni Polskiej. Od 4 IX 1936 ponownie w I Komis. P L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. 2685. St. od 1 IV 1925 w Kdzie Pow. ur. ur. BKZ. Post. we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. PWŒl. w Jaremczu pow. 3198. 2041. w Chropaczowie pow. W policji od 1920 w woj. PP Jan Hubert PAWLITKA s. 1 I 1938. 18 III 1908. ur. w Starogardzie Gdañskim. na Zaolzie. PP Longin PAWLISZ s. w Zblewie pow. [3] (65). L. post. w Brzeszczach pow. PP Franciszek PAW£OWSKI s. Jana i Julianny. W policji od 16 II 1932 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. 671 . Rezerwa PP M³awa. œwiêtoch³owicki (do 20 III 1938). w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. PP Miko³aj PAWLUS s. L. 058/2 (35). Alojzego i Julii z ¯ó³tanieckich. rybnicki. L. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w policji woj. ¿ó³kiewski. Franciszek PAW£OWSKI s. pszczyñskim na Post. 621. starogardzki. ur. 045/2 (48). Post. 05/5 (16). poleskiego. 8 IV 1900 w M³awie. w pow. nadwórniañski (od 9 VII 1936). Franciszka. 5476. w Wyrach (do 23 VI 1938) i Mizerowie. krakowskim. 6 X 1907 w Busku. Ignacego i Teofili.

wileñsko-trocki. L. Œledcz. Przod. 023/2 (53). PP Stefan PAW£OWSKI s. w 1900. ur. Szer. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Franciszka i Stanis³awy. ur. 038/2 (56). L. we wrzeœniu 1939 na Post. 577. 5728. 023/1 (4). w Leœnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Od 1923 dozorca w wiêzieniu w Pru¿anie. w Ma³achowcach.P Post. St. w Kole. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. BKZ. L. ostatnio w pow. w Ostrowcu pow.st. PP Mieczys³aw PAW£OWSKI s. 3 V 1885. 050/1 (52). Warszawy jako szofer. BKZ. 1 III 1936. 672 . Leona. ur. ur. Józefa. 3139. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Przod. post. w 1908 w Warszawie. wileñskiego. w Kaliszu. sk¹d 17 II 1933 przeniesiony do Rez. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji m. L. Jana i Anny. PP przy KG w ¯yrardowie pow. 2938. St. Przod. ur. Stra¿n. SW Stanis³aw PAW£OWSKI s. 7 VII 1897 w Pabianicach. PP Marceli PAW£OWSKI s. 026/2 (2). nowogródzkiego. L. Odzn. 019/2 (33). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. baranowickim m. w 1899 w Bo¿ej Darówce. b³oñski.in. Józefa i Boles³awy z Nowackich. Od 1938 w Kdzie Pow. 5080. wo³yñskiego. jako kmdt Post. od 5 VI 1939 kmdt Post. PP W³adys³aw Wac³aw PAW£OWSKI s. PP Leon PAW£OWSKI s. ur. PóŸniej zosta³ administratorem maj¹tku rolnego jednego z wiêzieñ. Odzn. 18 XI 1896 w ¯ychlinie. 5467. mian. Tomasza. post.

St. W WP od 26 III 1919 do 13 VII 1922. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Kaspra i Julianny. Zmobilizowany 28 VIII 1939. Tomasza. post. w 1906 w £añcucie. L. w Bieczu pow.in. BMzaDS³. PP Józef PA s. kontr. w 1900 w Morawsku.St. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 944. na szer. w 1899 w Psarach. L. PP Leon PELC s. Jana i Marii. krakowskiego. m. Post. Ignacego i Marii. ur. 227. w 1895 w £añcucie. ur. Rezerwa PP woj. W policji od 1921. od 2 IV 1935 w I Komis. pocz¹tkowo w II. tarnopolskiego. post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Odzn. ur. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. PP Józef PAZDYKA s. krakowskiego. S³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie. 058/1 (82). 020/4 (32). ur. PP Józef PAZEK s. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Jana i Antoniny. PP Stanis³aw PELC s. 4741. we wrzeœniu 1939 na Post. ostatnio w pow. 3496. Post. 3 III 1908 w Mieleszynie. uczestnik wojny 1920. P L. W policji od 1932. na Post. w 1889 w Bogufa³owie. ur. 051/1 (29). w Milatynie. wo³yñskim. 4534. L. 030/1 (63). 033/2 (54). gorlicki. L. czortkowski. Post. 019/2 (59). w Kolêdzianach pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Gorlicach. PP Józef P¥CZEK s. W policji od 5 X 1936 jako kand. 673 . zdo³bunowskim. W policji od 25 VI 1923. Micha³a. 3559. Post.

ur. S³u¿bê pe³ni³ m.P Leon PELIKANT s. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w X Komis. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. W policji od 1 V 1929 z przydzia³em do V Komis. BMzaDS³. ur. 058/1 (34). w Sieradzu. L. Józefa. [2] (29). sk¹d 3 IV 1934 przeniesiony na Post. w 1901. od 1931 w woj. 9 IV 1905 w Pó³borze. St. Józefa i Zuzanny z Górków. PP Stanis³aw PE£KA s. ur.. post. 051/1 (53). L. poznañskim.. PP Bogumi³ PE£KA s. Konnym (1923). 7714/148[. Karola i Tekli. L. 4459. PP Stanis³aw PELIKS s. i tam nadal we wrzeœniu 1939.in. Odzn. 27 I 1898 w Nowej. Post. 674 . 23 V 1889 w Cz³opach. m. 2 IX 1937 skierowany do Czêstochowy z przydzia³em do I Komis. ur. w K³obucku pow. L. W policji od 1920. St. Adolfa. Post. PP Marian PE£CZYÑSKI s. ur. 050/3 (29). MDzON. PP Józef PE£KA s. [1] (43). 012/2 (15). tureckim. Jana. 7805. 4442. 31 V 1900 w Gêbicach. W policji od 1922. III Komis. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. W policji od 1929. L. od 15 II 1938 w III Komis. ur. Kazimierza i Franciszki z Owczarków. Post. we wrzeœniu 1939 w Ostrowie Wielkopolskim.]. w Czêstochowie: w Oddz. czêstochowski. L. £odzi. 23 XI 1901 w Woli Kruszyñskiej. post. m. £odzi. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w pow.

IV KG. 030/1 (2). L. ur. 240. w Toruniu. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Józefa. St. specjalista w zakresie zwalczania przestêpstw fa³szowania paszportów. L. L. Przod.Stanis³aw PE£KOWSKI s. Od 1922 dozorca w wiêzieniu w Lublinie. Jana i Anny z Zawadków. W policji od 9 IX 1919. PP Karol PENKALA s. G³embiecko-Kuby. w Chorostkowie pow. 12 III 1892 w Rosianówce. PP Adam PENTOŒ s. w 1893. ur. 050/2 (94). kopyczyniecki. ur. L. tarnopolskiego. Odzn. 4 XI 1886 w Woli Piaseckiej. we wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 1929. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. post. SKZ. Nadkomis. ur. W policji od 1920. 5729. w 1888 w m. 4185. Piotra. ur. 7 VIII 1889 w Borku. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. PP Wawrzyniec PENKALA s. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. 05/2 (67). BKZ. 044/1 (21). sk¹d w 1931 przeniesiony do Wiêzienia Karnego w Drohobyczu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Kdy Pow. Jerzego i Zofii z Heilerów. 2686. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Józefa i Marianny z Krysów. w Warszawie. 675 . Odzn. stra¿n. Post. Œledcz. 20 I 1904 w Woli Dembowieckiej. L. 5874. PP Sebastian PEPERA s. 033/3 (82). SW Franciszek PENDRAK s. we wrzeœniu 1939 w Wydz. w Hujczach pow. rawski. 05/1 (27). lwowskim. St. Andrzeja i Katarzyny. P L.

brzeskim na Post. BKZ. 051/1 (62). W policji od 1924. ur. Adolfa i Stefanii. L. Odzn. Ostatnio (co najmniej od 1936) s³u¿bê pe³ni³ w woj. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 1 V 1938. 17 pp. potem w Komp. 258. W policji od 1930. lwowskiego i we Lwowie. 027/2 (66). 2217. L. Wielkoryta (od 4 VIII 1927). mian. Franciszka i Rozalii. BMzaDS³. Walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim i Ukrainie. 2 I 1908 w Kielcach. „L”. PP Eugeniusz PERKOWSKI s. ur. We wrzeœniu 1939 w Komis. w ostatnim kwartale 1936 przeniesiony do s³u¿by mundurowej. W policji s³u¿y³ od 1920. ur. 1935–1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. PP Franciszek PEREC s. MPzaW. BMzaDS³. W l. Post. Bugiem (od 12 VI 1925). Franciszka i Marii. Post. L. 676 . lwowskim. PP Henryk PERENDYK s. Mateusza i Florentyny. 167. Radwanicze. L. 678. policji woj. sk¹d 16 III 1937 przeniesiony na Post. W WP od 1 VII 1919 do paŸdziernika 1921. we wrzeœniu 1939 w Kroœnie. Odzn. 10 X 1901 w Ni¿atycach. Józefa i Marii z Ilaszów. 3 II 1901 w Pep³owie. Brzeœæ n. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Mokranach. Post. PP Walenty PEP£OWSKI s. Adama i Józefy z Pawlaków. 023/1 (67). Bugiem (od 1 II 1928 ). Komis. Post. L. 10 VI 1903 we W³oc³awku. Odzn. Odzn. w Kartuzach. St. od 1 XI 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. ur. Do 30 IX 1938 w Plut. Odzn. PP Franciszek PEPLIÑSKI s. przod. 1 IV 1891 w Hucie. wo³yñskim. 033/2 (91). Brzeœæ n. 050/1 (4). w pow. 2690. post. w Komis. L.P St. post. ur. warszawskiego. 8 I 1899 w Marianowie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. W WP od 17 XI 1918 do 29 IV 1923. Miejsk. St. PP Stanis³aw PERGU£ s. 3306. 023/4 (44). Konnym w Kowlu. W policji od 18 VII 1923. poleskiego – w £uniñcu. Od 1 VI 1924 s³u¿y³ w policji woj. BKZ. Rzecznym we W³oc³awku.

L. art. 05/2 (70). ZKZ. PP w £odzi. we Lwowie. post. ze starszeñstwem 1 I 1937. lwowskiego. St. MDzON. por. L. stanis³awowskim (do 1932). Do stopnia podkomis. 5911.Post. W WP od 13 VII 1919 do 15 VII 1922. 033/1 (90). MPzaW. Œledcz. PP Stanis³aw PETRYCZEWSKI s. Robotnik fabryczny w Rudzie Pabianickiej pow. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. ze starszeñstwem 1 VI 1919. m. ostatnio kmdt plut. W policji od 15 II 1923. PP Teofil PETRI s. ur. mgr. W sierpniu 1939 zmobilizowany do Rez. Kdy Woj. 22 V 1900 w Cerusowej Woli. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa UJ. ³ódzkiego. St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. MPzaW. Podkomis. 5876. mian. PKU Lwów-Miasto. ur. w Czêstochowie. 48 pp. ur. W policji od 15 III 1922. post. L. P L. Odzn. ur. w Przemyœlu. 2 pal Leg. We wrzeœniu 1939 naczelnik Urzêdu Œledcz. Lublina. W policji s³u¿y³ od 1927. Bia³egostoku. Piotra i Heleny ze Studenckich. Józefa i Konstancji. w I Komis. Œledcz. 4030. 058/3 (88). Odzn. w £odzi. zmobilizowany do WP 31 VIII 1939. II Komis. Szer. 5304. PP Jan PETRI s. 058/1 (79). 677 . PP W³adys³aw PERLIÑSKI s. Stanis³awa i Emmy. W WP ppor. sk¹d przeniesiony do woj. 5394. ³ódzki. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 III 1936. Karola i Natalii. BMzaDS³. Piotra i Heleny ze Studenckich. rez. W I wojnie w armii austriackiej. ur. ur. w 1914 w Radzielu. 045/1 (78). a stamt¹d w 1934 do woj. We wrzeœniu 1939 kier. Przod. L. W policji od 5 VI 1937. m. 421. ¿and. PP Antoni PERSKI s. Podinsp. 4 IV 1911 w Rudkach. 012/4 (43). rez. 24 III 1887 w Czêstochowie. awansowany 1 VI 1937 i przydzielony do Wydz. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum i Szko³ê Kadetów. W WP ochotniczo od 4 VI 1919 do 9 II 1922. We wrzeœniu 1939 w III Komis. 14 IX 1895 w Dublanach. piech. KKOOP. MDzON. Franciszka i Marianny. Wojciech PERNIAK s. lubelskim. 4 IX 1899 w Gniewoszowie.

Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Jana i Rozalii. SW Stanis³aw PÊCHEREK s. 2 VI 1910 w Skierniewicach. MPzaW. IV KG. ur. w Kamieñsku pow. w Radomsku. We wrzeœniu 1939 w Wydz. we wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. w Makoszowach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 027/1 (27). 678 . lwowskiego. nastêpnie w pow. w Horodence. Wincentego i Franciszki. L. 020/1 (42). 5730. L. Marcina i Agnieszki z F¹ferków. 037/3 (72). L. Paw³a i Rozalii. 016/1 (87). Franciszek PIASEK s. 023/5 (38). PP Jakub PÊCAK s. Apolinarego i Zofii. przod. 20 I 1906 w Trêbaczewie. Przod. Post. PP Tadeusz Aleksander Ignacy PETRYKOWSKI s. 4 IX 1894 w Warszawie. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. we Lwowie. L. stanis³awowskiego. Odzn. L. 05/1 (84). St. W WP od 1 XII 1918. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1 XI 1921. We wrzeœniu 1939 na Post. mian. na Post. ur. Stanis³awa i Katarzyny z Michalaków. 31 III 1939. 3971. lwowskiego. ¿ó³kiewski skierowany do woj.P St. post. 1628. PP Stanis³aw PÊKALAK s. post. stra¿n. na szer. Nastêpnie funkcjonariusz w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. w 1905 w Weso³ej. ur. 576. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. PWŒl. 3 XII 1900 w Chojnie. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. kontr. lot. Do 4 IX 1924 s³u¿y³ w Kdzie Rez. BKZ. 1531. St. katowickim – w Komis. w Mys³owicach (do 9 VII 1925). od 15 IV 1924. PP W³adys³aw PETRYNOWSKI s. W 1936 s³u¿y³ w Kdzie Pow. piotrkowski. ur. Post. St. w Katowicach. 3 p. Do 10 III 1937 s³u¿bê pe³ni³ w PP woj. ur. Od 9 VIII 1919 do 15 XI 1922 w WP. L. 14 VII 1889 w Wygnañcach. zwolniony w stopniu post. ³ódzkiego. W policji od 25 IV 1936 jako kand. W PWŒl.

4183. 22 XII 1901 w Wasylkowcach. ur. Wincentego i Karoliny. w 1909 w Czeladzi. Od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie.o. 05/2 (48). 051/1 (36). Józefa. Wincentego i Agnieszki. W policji od 17 IX 1935 jako kand. 679 . w Z³otnikach pow. kontr. ur. we wrzeœniu 1939 kmdt. P L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Toruniu jako rusznikarz. ¿ó³kiewski skierowany do s³u¿by w Kdzie Woj. lwowskim. w Tarnopolu. PP Bronis³aw PI¥TEK s. 3701. 13 I 1884 w Barczewie. L. 18 I 1912 w £odzi. 29 I 1893 w Rokosowie. stanis³awowskiego. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Post. PP Andrzej PI¥TEK s. Antoniego i Marianny. L. na szer. W policji od 1920. ur. L. Odzn. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ jako p. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. kmdta Post. W policji od 1934. 1783. ur. w Br¹szewicach pow. Post. Jana. St. post. 027/1 (29). Skoñczy³ szko³ê rzemieœlniczo-przemys³ow¹. W policji od 1919. L. [2] (33). SW Józef PIASKOWSKI s. 05/4 (74). od 1937 w woj. w Mielcu (1938). w 1899 w Jaworniku.Stra¿n. sieradzki. we wrzeœniu 1939 na Post. St. Post. PP Kazimierz PIASKOWSKI s. Józefa i Stefanii z Tarczyñskich. BKZ. 058/4 (112). post. PP Józef PIASKOWSKI s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Ludwik Piotr PIASZCZYK s. na Post. mieleckim (1920). 39. mielecki. L. ur. krakowskiego – w pow. 6360/78.

MDzON. 1918–1919. 05/3 (21). Kraj. w Poznaniu.st. od 1932 w woj. W I wojnie w armii austriackiej. ur. Jana i Anny z Klytów. ur. w Giera³towicach. Post. pomorskiego. sp. St. ur. w Knurowie. 14 XI 1891 w Mikuszowicach. w Chybiu pow. w 1914. L. ur. (do 14 VI 1933) i w kancelarii Kdy Pow. lwowskiego. Cieszyñskiego. – 1 I 1924. przod. 420. We wrzeœniu 1939 na Post. Od 10 VI 1919 w ¯and. w polskiej Stra¿y Skarbowej do 31 I 1920. Od 1 VII 1922 s³u¿y³ w pow. w 1933 instruktor w IV Komis. Ks. Przod. Uczestnik walk z Ukraiñcami w l. od 2 XII 1931 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. lwowskim i Lwowie. L. 1 X 1922. 019/1 (43). Jan PI¥TEK s. od 24 VI 1922. tarnobrzeski. MDzON. mian. 054/2 (65). 033/2 (66). ref. L. w Rozwadowie pow. L. Asp. L. PP Franciszek PI¥TKIEWICZ s. W I wojnie w armii austriackiej. m. w 1897 w Trzcianej. 4926. L. Szymona i Zofii z Kubiców.P St. Jakuba i Zofii z Niwów. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. Lwowa. Uczestnik powstañ œl¹skich. S³u¿bê pe³ni³ w Dyonie Konnym m. 3586. Odzn. st. PP Stanis³aw PI¥TEK s. W PWŒl. przeniesiony w st. Józefa i Magdaleny. MPzaW. 5260. PP Jan Andrzej PI¥TEK s. post. nastêpnie w PWŒl. ur. 012/1 (23). Wawrzyñca. 24 VI 1890 w Gardawicach. mian. 1 VII 1886 w Paw³osiowie. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – kier. 680 . Odzn. Franciszka i Marii z Flagów. Œledcz. rybnickim na Post. 2324. asp. przod. Kraj. 1 V 1922. W policji od 4 IX 1920. Warszawy. Do 14 VII 1922 w ¯and. PWŒl. – 1 I 1925. brygady kryminalnej w Wydz. Ludwik PI¥TEK s. St. 058/1 (63). Przod. Od 11 IX 1905 do 31 X 1918 nadstra¿nik w Ma³opolskiej Stra¿y Skarbowej. bielski (do 31 VII 1932) jako kmdt. BMzaDS³. potem w Bielsku – w Komis. 3734. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Polskiej we Lwowie. ur. 23 XI 1889 w Suchej. PP Walenty PI¥TEK s. poznañskim. przod. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. kryminalnego w Urzêdzie Œledcz. Do 23 XI 1933 kier. PóŸniej s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.

Od 23 XII 1920 do 29 IX 1923 s³u¿y³ w XVI Okrêgu PP. 3370. poleskiego. W I wojnie w armii rosyjskiej. L. ur. PP Józef PIECHOTA s. We wrzeœniu 1939 w Poznaniu. Wawrzyñca. W WP od 1919. tarnopolskim. lublinieckim na Post. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji m. Komis. W PWŒl. Odzn. w Pud³owie pow. £yszczycach (do 4 VII 1938) i Adamkowie (od 20 VII 1938) – tam nadal we wrzeœniu 1939. w: Pawonkowie (do 31 XII 1924). Józefa i Leokadii ze Strzelczyków. w 1883 w Chrzêstowie. Herbach Œl¹skich (do 13 VI 1935). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. w 1904 w S¹czkowie. nastêpnie na Post. 033/2 (36). w pow. 15 I 1901 w Jastrzêbiej. mian. P L. St. Warszawy. ponownie w Pawonkowie (do 15 VIII 1930). sk¹d w 1934 przeniesiony do PP m. W policji od 1932. Franciszek PIECHOCKI s. mian. 16 VI 1906 w Wieluniu. post. L. post. ur. brzeskim w: Kustyniu (od 4 VII 1936). Solarni (do 14 VII 1926). w Œwiêtoch³owicach jako kursant. post. w Bêdzinie do obs³ugi radiostacji i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Bielsku (do 22 II 1939). Kmdt Post. Rusinowicach (do 1 IX 1928). St. od 15 I 1924 w GSzPWŒl. W WP od 2 I 1919 do 10 X 1920. Ukoñczy³ 28 III 1931 NSzF w Sosonowcu. PP Boles³aw PIEC s. Poznania.Post. post. 1403. 020/1 (25). W policji od 1919. 4279. Bugiem – w Kdzie Pow. nastêpnie w KG. 681 . Post. 1 IV 1934. w Kdzie Rez. 31 III 1939. od 30 IV 1917 do 1 VI 1918 w I Korpusie Polskim. Stanis³awa i Marianny z Dro¿eñskich. 016/1 (60). 4293. ur. Od 16 XI 1927 s³u¿y³ w policji woj. w Katowicach do 12 IV 1924. i Komis. Od 1 V 1931 w Brzeœciu n. Lubliñcu (do 9 VI 1937). Józefa i Marianny z Karasiów. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1929. 016/2 (9). sk¹d 26 VIII 1929 przeniesiony do woj.st. post. sk¹d 3 VIII 1936 przydzielony do Kdy Pow. PP Boles³aw PIECHOCIÑSKI s. ur. ur. L. 8 X 1896 w Warszawie. 05/1 (70). PWŒl. Marcina. St. St. BMzaDS³. PP Jan PI¥TKOWSKI s. L. bêdziñskim i Kielcach. kieleckiego – w pow. w pow.

Józef PIECZKA s. Tomasza i Kazimiery. Do 14 VII 1922 w ¯and. nastêpnie Dêbowiec (do 1924). L. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 682 . post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. Cieszyñskiego. ur. Józefa. od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. PWŒl. B³êdowice Dolne pow. L. 4130. w Hrycewiczach pow. L. W policji od 16 VI 1933. W policji od 1920. [4] (16). 033/2 (81). we wrzeœniu 1939 na Post. ur. Warszawy jako szofer. PP Marian PIECHOWICZ s. ur. w 1901. Post.. PP Stanis³aw PIECHOTA s. przod. Jana i Pauliny z Rutkowskich. PP Kazimierz PIECHOWSKI s. L. ur. 026/1 (35).P Post. L. Ks. PP Józef PIECYK s. 17 XII 1884 w Rykach. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w PP m. Istebna (do 1 IV 1930). 1642. ur. Post. L. S³u¿y³ w pow. od 15 VII 1922. Józefa. w Kamieniu pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1935 w VI Komis. ur. 3331. W PWŒl. nowogródzkiego. we wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. Stanis³aw PIECZEWSKI s.: Wis³a-Czarne (od 1 VII do 15 XII 1923). w 1890 w £odzi. 4478. St. Ogrodzona. Kraj. 027/2 (35). cieszyñskim jako kmdt Post. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1894. Od 21 XII 1938 kmdt Post. pu³awski. sk¹d 4 X 1938 deleg.st. Wincentego. nieœwieski. lubelskiego. 15 VIII 1909 w Warszawie. 012/3 (49). na Zaolzie. 11 VII 1889 w Koñczycach Ma³ych. 026/3 (90). 2367. Józefa i Barbary z Owczarzów.

przod. 21 V 1904. kontr. w 1909 w Porêbie. w pow. Borki Wielkie pow. 540. MDzON. 058/4 (81). Od 21 XII 1922 w Kdzie Okrêg. 5027. Od 3 X 1921 w policji w Toruniu. wo³yñskim. 7 XI 1900 w Wytrêbowicach. W policji od 1938 jako kand. w Szumsku. mian. Od 1 IV 1925 na Post. 1 IV 1934. mian. w Kowlu. miechowski. kowelskim na Post. na szer. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. od 20 X 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. L. PP Aleksander PIEKARSKI s. PP Ludwik PIEKAÑSKI s. Odzn. w Tarnopolu. 2008. W policji od 1934. ostatnio w pow. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 1 IV 1933. w 1897 w Rac³awicach. krzemienieckim – kmdt Post. Post. PP Franciszek PIEKARUS s. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. St. przod. w 1902 w Lotowiczach. Piotra i Stanis³awy z Osieckich. P L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. sk¹d 2 VIII 1937 przeniesiony na Post. Józefa i Joanny ze Szmigielskich. [3] (85). L. Szczepana i Marianny.Post. 016/1 (29). 027/4 (16). ¿ó³kiewski 1 VII 1939 podj¹³ s³u¿bê w woj. St. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Dederka³y”. ur. 026/4 (24). Aleksander W³adys³aw PIEKARSKI s. w Mielnicy. w Ho³obach. W WP ochotniczo od 20 VII 1920 do 8 VII 1921. W policji od 16 IV 1929. m. ska³acki. L. 683 . ur. post. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. Antoniego. St. 5508. wo³yñskim. w Ro¿yszczu pow. w S³omnikach pow. Nastêpnie s³u¿y³ w woj. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. BMzaDS³. 050/1 (45). Stanis³awa. PP Jan PIECZYRAK s. 30 IX 1912 w Komarówce. St. W policji od 1 XII 1920. lwowskim. 1908. BMzaDS³. Józefa i Julianny.in. Borki Wielkie. L.. tarnopolski. ur. PP Henryk PIEKARD s. W WP od 4 VII 1919 do 10 VII 1921. L. tarnopolskim – w Grzyma³owie pow. ur. Odzn. ³ucki. 6 pac. od 5 XI 1930 w Komis. BMzaDS³. Post. ur. ostatnio w Tarnopolu – od 1 XII 1928 w Kdzie Woj.

1 XI 1901 w Rozdra¿ewie.P St. post. 13 II 1893 w Œwierczyñcu. w 1884 w Szpakach. ur. 044/3 (34). St. post. 4275. post. 045/1 (77). post. PWŒl. w 1907. PP Pawe³ PIELASKI s. Micha³a i Rozalii. 684 . £ukasza i Natalii. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Tomasza i Zofii z Rzapeków. BKZ. ur. 1 V 1926. W policji od 1927. w³oszczowski. opatowski (1929). W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Lublinie. w Koprzywnicy pow. 1 III 1936. St. Franciszka i Marianny. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. sandomierski. Post. L. stra¿n. od 1 X 1922. 5639. L. I w Królewskiej Hucie (do 1931). post. St. W policji od 1928. 727. Józefa. w Pietwa³dzie pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Poznaniu. Walenty PIEKORZ s. W PWŒl. w 1890. mian. sk¹d 14 VIII 1936 przeniesiony na Post. 17 II 1905 w Rychcicach. poleskiego. mian. Instruktor nauki zawodu tkacza w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. St. ur. 023/2 (72). L. frysztacki. L. nastêpnie jako asysta w Urzêdzie Celnym w Pietwa³dzie. Ostatnio na Post. Odzn. w: Pszczynie (do 1 V 1928). L. ur. 019/3 (31). S³u¿y³ w Komis. 020/2 (55). PP Gabriel PIEKOŒ s. PP Stanis³aw PIENIʯNY s. Post. Od 15 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w O¿arowie pow. w £uniñcu. St. w³oszczowski jako kmdt. w Lelowie pow. L. ur. 038/2 (58). 3483. sk¹d przeniesiony 5 II 1939 do Komis. potem w pow. w Irz¹dzach pow. SW Maciej PIELECH s. ur. 3086. katowickim w Komis. 4540. Jana. w Nowej Wsi i Chorzowie – w I (od 1936) i III (do 18 IX 1938). PP Józef PIELUCHA s.

St. MPzaW. 4216. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 I 1928. 24 Pu³k Strzelców Kaniowskich. P L. ur. PP Leon PIEPIÓRKA s. W WP ochotniczo od 8 III 1919. MPzaW. 23 IX 1902 w £odzi. BMzaDS³. mian. We wrzeœniu 1939 w baonie KOP „Kleck”. MDzON. w³oszczowskim. w pow. Józefa i Jadwigi z Boberów. St. Piotra. post. 29 XI 1901 w Kamionce Strumi³owej. L. w 1905 w S¹czkowie. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Od 20 II 1920 do 12 II 1921 skierowany z ramienia POW GŒl. 019/3 (36). 012/1 (113). 29 VIII 1893 w Brzostkowie. post. ur. PWŒl. ur.Post. mian. ur. Odzn. L. Edward PIEÑKOWSKI s. w 1898. post. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 w Kielcach. œwiêtoch³owicki do 15 III 1939. 13 DP. W WP ochotniczo od 1 VIII 1919 do 2 XII 1921. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1929. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Adama i Antoniny z d. PP Ignacy PIEÑ s. sk¹d przeniesiony na Post. Paw³owice pow. 4911. 023/4 (37). 045/1 (88). 019/3 (78). Odzn. PP Antoni PIERNIKARSKI s. ur. PP Franciszek PIERNIK s. KnaŒl. We wrzeœniu 1939 w Poznaniu. 40 Pu³k Strzelców Lwowskich. Franciszek PIERCHA£A s. post. od 27 VI 1922. L. 3 pu³ku ¿orskiego. 4820. 1001. 25 IV 1897 w Kamieniu. L. od 8 XII 1930 w KOP 19 Baon „S³obódka”. St. Antoniego i Heleny z Kowalskich. do akcji plebiscytowej w pow. W PWŒl. 3 komp. 5882. Post. Odzn. 1 IV 1934. Chor. strz. 1 II 1937. tarnopolskim na Post. 05/2 (59). St. w Tarnopolu. wileñskiego. W policji od 1 V 1924. 66 Pu³k Strzelców Kaszubskich. Wawrzyñca. pszczyñski. rybnickim. s³u¿y³ w PGŒl. Schubart de Klefeld. 1 komp. 1 baonu 50 p. MDzON.WWiZ. post. L. buczackim w Koœmierzynie (od 6 VII 1925) i Koropcu (od 1 VI 1931) – od 1 II 1936 z-ca kmdta. mian. w: Buczaczu (od 13 V 1924). GwGŒl. W WP ochotniczo od 16 VI 1919 do 17 XI 1920. Orzegów pow. ur. Od 15 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. kres. 1123. St. 685 . Uczestnik I powstania œl¹skiego. Tomasza i Tekli z Borczuchów. Uczestnik III powstania œl¹skiego. S³u¿bê pe³ni³ na Post. St. post.

Franciszka i Julii. Wac³aw PIESZEWSKI s. 4455. w Poddêbicach pow. 019/3 (50). Od 4 VI 1934 przeniesiony do woj. Marka. 5333.. w Buczaczu. m. 4182. PP Alfons PIESIK s. PP Tomasz PIERSIAK s. 2443. w 1897 w Mo³odowie. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. Ostatnio w £odzi – w 1938 w VI Komis.. St.P Post. 012/2 (1). L. W policji s³u¿y³ od 1923. sk¹d 1 VI 1933 przeniesiony do woj. Karnistrup. ur. Adama i Antoniny z d. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Pru¿anie. ur.in. w Czêstochowie. PP Zygmunt PIERSO s. w 1899 w m. Ostatnio s³u¿y³ w £odzi – w 1938 w VI Komis. tarnopolskim. Schubart de Klefeld. [3] (93). L. 045/2 (72). L. Wawrzyñca. 7 IX 1904 w £odzi. L. We wrzeœniu 1939 w II Komis. ³êczycki. ³ódzkiego. poleskim. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji s³u¿y³ od 1927. 037/1 (41). L. w 1896 w Górnie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w 1903. post. 037/4 (18). PP Micha³ PIERNIKARSKI s. L. ³ódzkiego. Post. ur. SW Piotr PIERUN s. Jana. Jana. ur. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. Stra¿n. W policji od 1 X 1926. 3098. ur. W policji od 1923. Przod. we wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. w 1898. ur. 686 .

Odzn. PKU £ódŸ-Miasto III. we wrzeœniu 1939 kier. Od 27 XII 1938 w Komis. w 1896. MPzaW. we wrzeœniu 1939 w Wilnie. L. 020/4 (90). w Katowicach. St. 28 VII 1898 w Kabakach. piech. Adolfa i Józefy z Or³owskich. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. St. 054/1 (70). L. 4143. sk¹d 2 IX 1935 przeniesiony na Post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 020/4 (52). 23 IX 1912 w Mostach. W policji od 1923. ur. Katowice-Za³ê¿e. P Post. PP Stefan PIETLICKI s. 687 . ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. 1366. 75 i 82 pp. ze starszeñstwem 1 VI 1919. sk¹d w 1932 przeniesiony do woj. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Eliasza i Eudokii. MDzON. Kazimierza. we wrzeœniu 1939 w Wilnie. post. V Komis. miechowskim – na Post. W PWŒl. Alojzy PIETER s. 10 IX 1894 w Borysowie. ur. 020/3 (67). 5324. PWŒl. W WP od 4 VI 1919 do 10 V 1923. post. ur. W latach 1919–1921 ochotniczo w WP.Asp. 15 III 1932. MN. s³u¿y³ od listopada 1938 w Kdzie Rez. 425. W policji od 1 VIII 1924. 2404. Melchior PIETLIK s. L. 3585. mian. wileñskim. Feliksa. 6 VIII 1889 w Wa³kowienach. Jana. 1 IV 1934. ur. lwowskiego. kieleckiego. PP Stanis³aw PIETKIEWICZ s. St. ostatnio w pow. wileñskim. ur. w S³omnikach. post. Ostatnio w £odzi – w 1936 w I. PP Józef PIEŒLAK s. por. post. St. w 1897. nastêpnie ³ódzkiego. Od 1917 w I Korpusie Polskim. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Józefa. w Luborzycy i tam nadal we wrzeœniu 1939. Asp. rez. Ukoñczy³ Korpus Kadetów w Po³ocku. 027/1 (37). L. PP Ignacy PIETRALIK s. L. wileñskiego. 054/1 (48). L.

L.P Post. internowany w Szczypiornie. PP Stanis³aw PIETRALIK s. Odzn. 1 VII 1930. KN. Przod. L. 4687. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Sosnowcu jako kier. w Myœlenicach. Stanis³awa i Marii z Sza³ajów. przod. 019/3 (14). Jakuba. 033/3 (72). Od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. PP Piotr PIETRASZEWSKI s. Post. mian. Odzn. Piotr PIETRASZEWSKI s. St. przydzielony do ¿and. Feliksa i Zofii z Wêgrzynów. We wrzeœniu 1939 w III Komis. 2296. st. w 1915. L. PP Stanis³aw PIETRASZEK s. 020/1 (81). ur. L. Sylwestra i Marianny z Imbierów. PP Zygmunt PIETRASZEWSKI s. 26 III 1892 w Opatowcu. MDzON. 688 . Józefa. bia³ostockiego. Rezerwa PP pow. 058/3 (61). ur. ref. – 1 III 1936. we wrzeœniu 1939 w Pru¿anie. ur. MPzaW. ur. 1918–1921. BKZ. Adama. 5450. 23 I 1897 w D¹browie Górniczej. ur. Od 15 V 1915 w Legionach Polskich. przod. w 1908. 1137. ur. 2 III 1903 w Kurianach. post. w Turku. finansowego. Od 1919 w WSK. L. St. St. BKZ. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. W WP ochotniczo w l. 601. przod. 1143. poleskiego. 058/2 (39). 26 X 1900 w D¹brówce. 037/4 (43). L. PP Stanis³aw PIETRASIK s. W policji od 1922.

PP Edward PIETROÑ s. od 27 VI 1922. mian. Jan PIETREK s. post. 033/3 (45). P L. 18 II 1900 w Zdziechowie. S³u¿bê pe³ni³ w Tczewie.. w 1900 w Bêdzinie. Post. L. Wojciecha. w 1899 w £apanowie. KN. 689 . Odzn. L. S³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. Wojciecha i Agnieszki. 1680. W s³u¿bie od 1922. Przod. 4 II 1883 w Warszawie.Przod. we wrzeœniu 1939 w Komis. ur. St. krakowskim. 5403. w Komis. L. PWŒl. 020/4 (37). S³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1919. BKZ. w Rzeszowie. od 21 I 1938 w Wydz. 2777. w Kdzie Rez. 051/1 (70).in. m. Piotra i Jadwigi. Co najmniej do 1 XII 1931 s³u¿y³ w pow. MDzON.. m. 1 I 1930. w Katowicach do 31 X 1938. PP Aleksander PIETRUNIK s. sk¹d 3 II 1938 przeniesiony do woj. przod. Przod. L. St. kand. frysztacki. ur. mian. 24 XI 1893. 037/4 (11). Nastêpnie s³u¿y³ na Post. 023/3 (38). L. 6363. przod. ur. PWŒl. Krakowa. Józefa i Magdaleny z Wyszomirskich. ur. w 1 komp. W policji od 1922. Gran. Œledcz. 14 IV 1912 w Bytomiu. Teodora i Agaty. SW Józef PIETRUSIAK s. W PWŒl. lwowskiego. w Skrzeczoniu pow. Rudolf PIETRUCHA s. Micha³a i Franciszki. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy. ur. we wrzeœniu 1939 w IV Komis. St. [4] (100). 1 XI 1938. ur. 2362. W PWŒl. MPzaW. SG Jan PIETRUSZEWSKI s. Post. œwiêtoch³owickim.

ur. w 1914 we Wróblewie. we wrzeœniu 1939 na Post. od 3 XII 1931 w Wo³czyñcu. ¿ó³kiewski od 1 VII 1939 s³u¿y³ w policji woj. sk¹d 12 XII 1922 przeniesiony na Post. 038/4 (15). Antoniego. w pionie œledcz. Od 14 IV 1925 w Komis. 690 . W policji od 1918. PP W³adys³aw PIETRZAK s. 14 I 1898 w Mys³owicach. nastêpnie w Komis. w Katowicach. Tomasza i Julianny z So³tysiaków. St. stanis³awowskim. Kdy Rez. W policji od 1 XII 1931. Jakuba. 012/3 (74). 033/1 (2). L. PP Jan PIETRZAK s. 054/2 (49). PWŒl. PWŒl. w pow. policji woj. Post. L. w Królewskiej Hucie. L. L. w MiedŸnej. ur. w Kowlu (1932). 019/1 (35). bobrecki. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. od 4 VI 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Uhornikach. 10 VI 1910 w Warszawie. KZzaDz. Post. W³adys³aw PIETRZAK s. 5441. Odzn. Post. Post. post. w 1911. kand.in.in. post. ur. ur. 890. lwowskiego (1936). lwowskiego. ur. Stanis³awa i Zofii z Krysiaków. L. 628. Krasowy. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. W PWŒl. PP Józef PIETRYKOWSKI s. od 23 VI 1922. Karol PIETRYKOWSKI vel PIETRZYKOWSKI s. ur. 2558. na Post. Józefa i Rozalii.P St. 037/3 (27). 333. w 1889 w Sannikach. od 1 VI 1924 w I Komis. Szopienice-RoŸdzieñ pow. Katowice-Dworzec. 16 V 1908 w Pozarzynie. 5269. PP Tadeusz PIETRZAK s. W PWŒl. pszczyñskim – na Post. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. od 23 II 1938 w 2 komp. S³u¿bê pe³ni³ m. Teodora i Agnieszki z Handych. S³u¿bê pe³ni³ na Zaolziu. w Chodorowie pow. S³u¿y³ m.

post. w Katowicach. post. W policji od 1 IV 1921 w woj. 12 XII 1899 w Rawicy. poznañskim. frysztackiego. sk¹d 2 X 1938 deleg. szer. Jana i Weroniki z Marków. W PWŒl. 691 . Andrzeja. mian. od 15 XII 1928 na Post. W policji od 1 VII 1924. ur. Stra¿n. SW Edward PIETRZYK s. 22 VII 1893 w Micha³owie. Od 20 VII 1939 ponownie w Kdzie Rez. buczacki. St. w pow. frysztackim – w Komis. w 1909. w Koropcu pow. Romana. 12 II 1915 w Or³owej. w Kdzie Rez. przod. od 10 VI 1937 na Post. mian. w Lutyni Polskiej. 6016. ur. w Chorzowie pow. ur. Œwierczyniec pow. Ukoñczy³ 3 V 1935 NSzF w Sosnowcu. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. Mieczys³aw PIETRZYK s. w Katowicach do 27 XII 1936. St. St. 1 IV 1934. BMzaDS³. 016/2 (80). L. na Post. Nastêpnie s³u¿y³ w II Komis. 1753. m. ur. 575. post. tarnopolskim. ur. w Karwinie. 27 pp. w 1897 w Pietrzykowie.in. 4967. W WP od 25 VI 1919 do 30 VI 1922. w 1912 w Olkuszu. w Wo³oszczyŸnie pow. 027/4 (53). L. st. L. PP Józef PIETRZYK s. Bilcze Z³ote pow. P L. Post. W PWŒl. PP Boles³aw PIETRZYKOWSKI s. od 31 III 1939 w Komis. 05/4 (15). Joachima i Aleksandry. Piotra. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Radomiu. 023/3 (44). pszczyñski. ur. od 15 XI 1938. nastêpnie w woj. St. PWŒl. nowotomyski. zbaraskim.Post. 4045. 1 IV 1939. Od 21 XII 1938 na Post. 044/3 (17). 027/3 (35). PWŒl. a tak¿e w Ostro³êce. post. Dominik PIETRZYK s. Od 1934 funkcjonariusz jednego z wiêzieñ w Wilnie. Od 12 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Odzn. podhajecki jako z-ca kmdta. L. katowicki. borszczowski. 1368. St. PP Ignacy PIETRZYK s. W 1934 s³u¿y³ w policji woj. na froncie bolszewickim 25 VI–1 IX 1920. lubelskiego. Franciszka. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Opalenicy pow. w Boguminie Nowym. do pow. sk¹d od 16 II 1939 deleg. L.

St. Przod. 29 VIII 1894 w Wilkowyjach. 692 . 033/1 (100). 1 III 1932. w Bia³ozórce pow. w 1905 w £odzi. 3165. 17 IV 1900 w Bukowcu. ur. Kolejowym w Zdo³bunowie. post. W policji od 1 VIII 1921 z przydzia³em do Komis. 1 II 1932. 012/1 (82). BKZ. Odzn. W 1930 ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Józef PIÊKOSZ s. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. BMzaDS³. zmobilizowany do KOP. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1938 w V. ur. Odzn. W policji s³u¿y³ od 1932. Od 18 II 1923 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. [1] (42). L. 23 IX 1907 w Pilawie. w 1901 w Borzêcinie. wo³yñskim. w Tucznej pow. L. ur. w 1938 na Post. ur. lubelskim. St. Ignacego i Marii. 422. ur. sarneñski. L. mian. we wrzeœniu 1939 w IX Komis. Odzn. na Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. Jana. plut. kowelski. Ignacego i Aleksandry. W policji od 16 I 1925. ur. Odzn. L. 354. BMzaDS³. w 1897. post. W policji od 1923. 027/1 (78). W policji od 16 IV 1930.in. L. Jana. m. mian. post. ¿ó³kiewski. wo³yñskim. Antoniego i Anny. PP Jan PIÊTKA s. PP W³adys³aw PIETRZYKOWSKI s. BMzaDS³. w Równem. Marcina. Stanis³aw PIEWIÑSKI s. 110/7713. PP Stanis³aw PIÊTA s. W WP od 9 III 1920 do 8 II 1921. nastêpnie w woj. 5228. Przod. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. PP Jan PIÊTKA s.P Post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 054/2 (2). Przod. 012/1 (78). BKZ dwukrotnie. w Czudlu pow. W I wojnie w armii niemieckiej. BKZ. uczestnik walk z Niemcami i bolszewikami. L. St. bialski. W WP ochotniczo od 24 XI 1918 do 6 V 1921.

St. 7 III 1894 w Nag³owicach. 026/1 (66). Andrzeja. 062/2 (23). radzyñski. PP Wiktor PIÊTKA s. PP Antoni PIG£OWSKI s. 023/2 (37). Antoniego i Franciszki. ur. w 1904. ur. Antoniego. 8 VI 1894 w Warszawie. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lubelskiego. ¯andarm. We wrzeœniu 1939 w Kdzie m. 012/2 (52). w Milanowie pow. L. 23145/7816. 25 II 1899 w Bielanach. 4389. Wartowniczej w Baranowiczach. L. PP Franciszek PIJARSKI s. L. Wojciecha. MPzaW. L. na szer. baranowicki. We wrzeœniu 1939 na Post. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1920. Kpr. Odzn. Warszawy jako instruktor. St. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Sarnach. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 2029. rez. zmobilizowany i przydzielony do Komp.st. Jana i Magdaleny z Pe³ków. 6 XII 1914 w Wolbromiu. [3] (55). P L.St. PP Bart³omiej PIGULSKI s. MDzON. Józefa i Wiktorii. w 1916. 4395. 693 . post. Kpr. ur. post. W policji s³u¿y³ od 1918. 253. W policji od 1938 jako kand. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. Piotr PIJAJ s. ur. 044/1 (82). We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w osadzie Planta pow. ur. Uczestnik wojny 1920. we W³oszczowej. ur. Post. przod. L. Piotr PIGOÑ s. rez. kontr.

L. przod. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. KZzaDz. od 19 VI 1922.P St. cieszyñskim – na Post. L. przod. sk¹d przeniesiony na Post. od 2 V 1930 w Komis. 5100. m. ur. PWŒl. Uczestnik wojny 1920. w 1938 na Post. ur. nastêpnie w pow. mian. We wrzeœniu 1939 pracownik kancelarii wiêziennej. w Koñczycach Wielkich. 2934. Po ukoñczeniu NSzF w Sosnowcu skierowany do woj. w Zebrzydowicach. ur. ur. w: Rudzie pow. 26 XI 1896 w Chroœcinie. ur. L. 045/2 (9). St. 2322. Przod. MDzON. od kwietnia 1933 w Kdzie Pow. 1 I 1923. Wojciecha i Wiktorii. 18 VIII 1890 w Petlikowcach. PWŒl. 033/3 (68). Mateusza. S³u¿bê pe³ni³ w sekcjach œledcz. St. post. 21 XII 1938 z Post. Œledcz. Antoniego. Post. £odzi. 038/1 (92). ostatnio w s³u¿bie mundurowej. Piotr PIKOS s. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. St. PP Józef Karol PIKULSKI s. ³ódzkiego. W policji od 1929. – 1 I 1928. 033/3 (56). w 1898 w Siedlentkowie. 4997. MPzaW. Rudolf PIKSA s. do 1 I 1928 na Post. Odzn. frysztacki. Stra¿n. mian. katowicki. L. 12 VI 1908 w Brzezówce. 033/3 (43). Uczestnik powstañ œl¹skich. Oficerskim w Janowie pow. Karola i Kunegundy. œwiêtoch³owicki (do 15 X 1923). Komis. w Zebrzydowicach przeniesiony do Komis. 1 VII 1929. Odzn. Augusta. ur. przod. 694 . Funkcjonariusz wiêzienia w £odzi. PP Jan PIKU£A s. w 1912. Szopienicach (do 7 X 1936). w Puñcowie. W s³u¿bie od 1929. 5297. katowickim w: Za³ê¿u (do 15 III 1927). L. W PWŒl. 1247. SW Stanis³aw PILARCZYK s. w Boguminie Nowym pow. L. w Ogrodzonej jako kmdt. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. Jana i Katarzyny z Nowaków. w £êczycy. 13 II 1895 w Szerokiej. Teodor PILESZA s. 027/3 (20). przod. Siemianowicach (do 7 V 1929). w Stanis³awowie. Od lutego 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz.

Ks. Gran. ur. KG (do 15 I 1923). strz. 026/4 (36). Odzn. MPzaW. nastêpnie w PWŒl. Piotra ur. Pszczyna i Miko³ów pow. w sekcji œledcz. Oficerskiego Miko³ów. na Post. m. w pow. 2077. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 14 I 1894 w P³aszczewie. Do 14 XI 1921 w ¯and. 15 XII 1901 w Chlewiskach. w pow. W WP ochotniczo od listopada 1918 do kwietnia 1923. Rybnik (do 19 IV 1927). W policji od 1918. St. kmdt Post.: ¯ory pow. Józefa i Marii ze Stawowioków. Krzynow³oga Ma³a pow. warszawskim. 026/2 (25). rybnicki. 1 I 1923. ur. katowicki (13 XI 1924). St. Kdy Pow. w eksp. we wrzeœniu 1939 w Przasnyszu. ¯ory (do 30 XI 1932). Odzn. Kraj. W policji od wrzeœnia 1923. Zawodzie pow. pszczyñski. w Rejowcu pow. internowany. nastêpnie na Post. lubelskiego. w eksp. œledcz. St. 4610. L. PP Stefan PI£ASZEWICZ s. Bytom-Dworzec podleg³emu Kdzie Miasta Królewska Huta (do 29 XII 1923). Post. KW. Przod. Karola i Rozalii z Przednowków. Odzn. 051/1 (79). Od 7 IX 1914 w Legionach Polskich. Jana i Klementyny. w 1895. m. Œledcz. 016/2 (16).in. che³mski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. PWŒl. 663. Adm. MPzaW. 6 VII 1893 w £ukowie. przasnyski. 7741/6050. ³ukowskim (1930). Kdy Pow. sk¹d 20 XII 1938 przeniesiony do Wydz. przod. post. 695 . S³u¿bê pe³ni³ w Oddz. Od lipca 1916 w Legionach Polskich. starogardzki. post. post. st. uczestnik wojny 1920. w Komis. 027/2 (94). jako z-ca kier. Franciszka. BKZ. PP Antoni PI£KOWSKI s. Pszczyna (do 15 VI 1934). Józef PILLICH s.St. P L. mian. w Osiecznej pow. Co najmniej od paŸdziernika 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 3 pp. L. Komis. PP Adolf PI£AT s. MDzON. KN. Od grudnia 1923 s³u¿bê pe³ni³ na Post. przod. w Katowicach. ciechanowskim (1925). PP Henryk Miko³aj PILSKI s. St. L. œledcz. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 2283. Cieszyñskiego. 27 V 1894 w Pierœcu. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.in. L. ur. ur.

w Katowicach. 696 . PP Wiktor PIÑSKI s.P Post. s³u¿by œledcz. 4368. Emil PINDEJ s. Bia³egostoku. Od 2 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. od 8 III 1924. ur. 1 VII 1929. Piotra i Agnieszki z Powelców. St. PWŒl. ur. w Kielcach (do 2 II 1935). post. L. ur. 033/1 (73). L. PP Wac³aw PIOTROWICZ s. sk¹d przeniesiony na Post. 3 VI 1911 w Darkowie. St. W WP od 23 I 1919 do 19 IX 1922. Stefan PIOTROWIAK s. Odzn. uczestnik walk z bolszewikami. z przydzia³em do Wydz. Wojciecha i Anny z Misiornych. 1565. Kdzie. w Kielcach. od 1 VII 1931 w sekcji œledcz. S³u¿bê pe³ni³ m. St. ur. 7 VIII 1898 w Dalachowie. L. PWŒl. Jerzego i Joanny z Szewców. W³adys³awa i Anny. mian. St. 1 I 1938. St. piñczowski. Odzn. od 1938 pocz¹tkowo w Kdzie Rez. 1 I 1906 w Podorosku. 3681. 050/3 (19). L. PP Franciszek PINKOSZ s. W PWŒl. post. Antoniego i Antoniny. L. 033/3 (65). BKZ. W policji od 1 X 1923. strz. post. PP Edward PIOTROWICZ s. Komis. w Lidzbarku pow. 7 VIII 1899 w Œremie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post.in. brodnicki. 030/1 (14). ur. wlkp. Borysa i Jadwigi z To³³oczków. Œledcz. MDzON. i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. w Skalbmierzu pow. m. Od 1 X 1927 post. W PWŒl. post. frysztacki. post. mian. post. 12 VII 1908 w Rostowie. w Tarnopolu i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. 1 X 1901 w Kijach. w Komis. 3324. 11 p. 1 II 1937.. W policji od 1930. MDzON. W WP od 14 II 1919 do 6 IX 1921. Post. ur. mian. St. 1034. MPzaW. Od 10 X 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. 050/2 (77). 051/1 (10). 508. w Wêdryni pow. L. kpr. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w VII Komis. St. S³u¿y³ w Bielsku – w Miejskiej i Pow.

kieleckiego skierowany do woj. w Kdzie Woj. 026/4 (70). w 1896 w Brodach. Micha³a i Katarzyny z Gmurów. w Kolêdzianach. radzymiñski. ostatnio w pow. sk¹d przeniesiony do III Komis. ur. PP Micha³ PIOTROWSKI s. czortkowskim na Post. kontr. PP Jan PIOTROWSKI s. sk¹d 2 VII 1935 przeniesiony do Kdy Pow. Odzn. tarnopolskiego – w pow. W policji od 1933. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. w Zab³otowie (1924). z³oczowskim – kmdt Post. nowotarski. BKZ. Od 12 VIII 1936 z woj. St. Walentego i Barbary. Post. 2723. Post. Od 1 IV 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. w Krasnem (do 24 IV 1939). ur. Onufrego. Józefa i Eufrozyny. L. warszawskiego – w 1925 w pow. 044/1 (65). pomorskiego. S³u¿bê pe³ni³ m. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. W policji od 1922.Post. PP Konstanty PIOTROWSKI s. W policji od 12 XII 1936 jako kand. w 1907 w Wilnie. ur. L. 10 V 1896 w Jastrzêbiu. w Za³oŸcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1122. Jakuba. PP Feliks PIOTROWSKI s. Franciszka i Agnieszki z Sawickich. od 1934 do 15 III 1938 kmdt Post. MDzON. sk¹d przeniesiony jako kmdt na Post. w T³uszczu pow. w 1899 w Kozielcu.in. L. 4277. Odzn. Przod. w Rabie Wy¿nej pow. 1706. 4184. w Jêdrzejowie do pracy biurowej. kieleckim – w Czêstochowie na Post. post. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 697 . 14 XII 1913 w Uhornikach. Odzn. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wileñskim (1935). 037/3 (51). radzymiñskim. Od 3 III 1937 przydzielony na Post. w P³ocku. PP Karol PIOTROWSKI s. przod. 027/4 (94). We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. P L. We wrzeœniu 1939 w PP w Toruniu jako buchalter. Odzn. L. PP Antoni PIOTROWSKI s. poznañskiego. w³oszczowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. BKZ. W policji od 1922. Kolejowym do 10 VI 1934. ur. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. na szer. 2697. L. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. 24 III 1891 w K¹tach Sulejowskich. w Irz¹dzach pow. St. 020/4 (86). w Kielcach (1930). we wrzeœniu 1939 na Post. 023/1 (61).

4331. PP Witold Tomasz PIOTROWSKI s. W policji od 1920. St. L. we wrzeœniu 1939 na Post. Piotra i Walentyny. w Radomiu. We wrzeœniu 1939 w Wydz. Odzn. 5258. garwoliñskim – na Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. L. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. post. 026/4 (61). przod. w 1893 w £odzi. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. PP Stanis³aw PIOTROWSKI s. Odzn. L. Edwarda. ur. Ukoñczy³ 21 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Wincenty PIOTROWSKI s. ur. ur. w Radzyminie. St. 026/4 (81). 045/1 (81). Jezioro. 020/3 (36). 698 . Józefa. W 1937 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. ur. w Che³mku pow. 24 VI 1887 w m. St. ³ódzki. PP Antoni PIÓRKOWSKI s.P St. 050/2 (49). ¿ó³kiewski. BKZ. Post. post. kieleckiego. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1928. ur. post. Odzn. ³uniniecki. w Irenie (1938). Franciszka i Teofili. St. BKZ. W policji od 1933. Post. 1 IV 1934. post. BKZ. 22 IX 1909 w Warszawie. Stanis³awa i Franciszki z Trzciñskich. poleskim. L. mian. w Kamieñczyku pow. 15 II 1895 w KrawcowiŸnie. we wrzeœniu 1939 na Post. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. L. w 1904 w Jarocinie. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Antoniego. chrzanowski. w Zgierzu pow. 044/1 (6). 5588. we wrzeœniu 1939 w £odzi. PP W³adys³aw PIOTROWSKI s. w Sobolewie. 7743/6045. We wrzeœniu 1939 na Post. 3936. w 1898. W policji od 1922. w Bostyniu pow. PP W³adys³aw PIOTROWSKI s. 5146. Œledcz. siedlecki.

na szer. 1 XII 1910 w Stanis³awowie. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Przedbórzu pow. kamionecki.St. 033/2 (71). Paw³a i Justyny z Kwiatkowskich. 023/4 (16). kontr. W policji od 1929. 882. Jana i Agnieszki. Do 5 III 1938 na Post. tarnopolskiego. Warszawy. brze¿añski. w 1906 we Lwowie. w Budy³owie pow. sk¹d 16 IV 1936 przeniesiony do woj. PP Teofil PIRÓG s. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Karola i Heleny. PP Karol PIS s. P L. L. ur. W policji s³u¿y³ od 1933. W 1932 ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. nowotarski. we wrzeœniu 1939 na Post. 4167. 020/2 (18). 699 .st. konecki jako instruktor wf. PP Julian PIÓRKOWSKI s. ¿ó³kiewski. Post. PP Edward PISAREK s. 16 VIII 1898 w Sz³apach. ur. Pieñ. post. w Rabie Wy¿nej pow. L. L. z którego skierowany na Post. kontr. na szer. BMzaDS³. St. W policji od 23 I 1937 jako kand. We wrzeœniu 1939 na Post. S³u¿bê pe³ni³ na Post. wo³yñskim. ur. W policji od 27 IX 1929. ur. Co najmniej od 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w VII Komis. Post. Post. L. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w I Komis. 020/3 (97). 4066. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. 27 IV 1900 w Modlinie. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji m. w Czêstochowie. Ukoñczy³ œredni¹ szko³ê handlow¹. PP Stanis³aw PIPCZYÑSKI s. krakowskiego. Tomasza i Zofii. Post. £odzi. 20 X 1906 w m. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. kieleckiego. m. PP Antoni PISARKIEWICZ s. sarneñski. Odzn. [4] (22). W policji od 17 IX 1935 jako kand. 26 IX 1911 w Przybyszówce. L. We wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. ur. 016/2 (63). w Niemowiczach pow. 5395. post. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. w Grabowej pow. 648. Jana. Rocha i Franciszki.

lublinieckim. sk¹d przeniesiony na Post. 11 XI 1895. Uczestnik powstañ œl¹skich.. Z woj. Œledcz. Józefa i Franciszki z Zajonców. MBzaDS³. BKZ. W policji s³u¿y³ od 1918. W policji od 4 IV 1920. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. przod. w I Komis. Jana i Aleksandry z Pe³kowskich. W PWŒl. w 1885 w Ka³cznowie. Post. L. od 13 VI 1922. Cz³onek POW GŒl. 27 VIII 1896 w Gos³awicach. 038/1 (12). post. od 20 XII 1938 woŸny na Post. Andrzeja. nastêpnie woŸny w Wydz. L. w Lisowie pow. Jana. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w pow. PP Franciszek PISZ s. 538. PWŒl. Odzn. do pow. PWŒl.P St. Co najmniej od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. ur. Sebastiana.. lubliniecki. w Czêstochowie. W 1939 nadal w pow. nastêpnie w I Komis. post. w Lubliñcu (do 15 VII 1929). ³uninieckim. kieleckiego. Przod. W PWŒl. Pracowa³ jako pomocniczy woŸny na Post. We wrzeœniu 1939 kmdt plut. 2290. ur. 1367. L. 3525. PP Stefan PISZCZA£KO s. wo³yñskiego 5 XI 1933 przeniesiony do woj. Jan PISULSKI s. w Chorzowie pow. Do 14 IV 1926 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 1 X 1929 w III . BMzaDS³. L. Ernesta. st. 030/1 (51). Jan PISZEK s. Józef PISULSKI s. Konnym w Or³owej. Od 4 II do 11 IV 1922 w ¯and. 3704. L. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 020/4 (68). W PWŒl. sk¹d 2 XII 1938 deleg. przod. Konnym w Królewskiej Hucie do 20 XII 1935. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. MDzON. 1 V 1932. 5143. w Katowicach. Odzn. w Cieszynie. Przod. St. W PWŒl. ur. Kdy Pow. L. 05/5 (36). – 31 III 1939. i uczestnik powstañ œl¹skich – w III powstaniu w 2 komp. ur. St. Œledcz. od 22 VI 1922 w pow. 18 XI 1893 w Warszawie. w 1939 ponownie w III Komis. 030/1 (94). 8 III 1891. Odzn. Gustaw PISZCZA£KA s. lublinieckim. 23 XI 1899 w Wendzinie. katowickim. mian. ur. w Bia³ej Krakowskiej. od 1 IV 1925. 1 VII 1930. mian. frysztackiego. od 1 IV 1924 w pow. katowicki do 19 XII 1938. 700 . Przod. 012/4 (46). 3 baonu lublinieckiego. Kraj.

4353. w policji woj. w Tarnowie. Grzegorza. 044/1 (56). w Kozienicach i tam nadal we wrzeœniu 1939 jako telefonista. St. W policji od 1924. mian.in. w 1908. PP Stanis³aw PIWOWARCZYK s. 4782. m. Jana i Salomei z Bartoszków. PP Marian PIWOÑSKI s. ur. poleskim (1935). post. we wrzeœniu 1939 na Post. Micha³a. St. 1837. Jana i Walerii. P L. 1 IV 1934. PP Hipolit PIWOWAR s. Odzn. w 1897 w Szczepanowie. Post. ur. w 1902. W policji s³u¿y³ od 1922. BKZ. 5327. Post. wileñskim (1937). 8 VIII 1899 w Witaszynie. w 1901 w Kozienicach. We wrzeœniu 1939 na Post. BMzaDS³. 058/1 (30). L. lwowskiego (1935) i krakowskiego. S³u¿bê pe³ni³ w woj.Jan PITURA s. BKZ. W policji od 1924. Józefa i Franciszki z Barszczów. ur. ur. L. MDzON. ³owicki. 3975. w Zwoleniu. ur. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kozienicach i pow. 020/3 (73). 058/2 (76). Marian PIWOCKI s. ur. 701 . We wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. w Kielcach. post. lwowskim (1936). kozienickim. 045/2 (64). 044/3 (92). L. L. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ m. na Post. MPzaW. 5142. L. PP Jan PIWOWARCZYK s. St. Od 1 VIII 1938 w Kdzie Pow. Jana. 9 VIII 1898 w Kielcach. post.in. w Nieborowie pow.

w KG. w Bielsku. We wrzeœniu 1939 na Post. St. post. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. 7 II 1910 w Warszawie. Micha³a i Anieli. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. PWŒl. BKZ. dziœnieñski. 16 XI 1896 w MiedŸnej. MDzON. w 1905. od 28 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. w woj. Józef PLACKOWSKI s. Mizerowie (do 1 IV 1933) i ponownie w Woszczycach. w ¯o³yni pow. Jana. na szer. post. W I wojnie w armii niemieckiej. L. 027/1 (12). L. ur. post. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. 050/3 (4). post. Post. 31 VII 1906 w S³ocinie. L. St. W policji od 1929. lwowskim (1936). W PWŒl. ¿ó³kiewski awans. ur. 019/2 (69). [4] (35). Od stycznia 1921 w polskiej policji plebiscytowej. post. MN. w: Woszczycach (do 6 III 1927). S³u¿bê pe³ni³ w pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. bielski. 702 . Do 30 IV 1935 s³u¿bê pe³ni³ na Post. nastêpnie w Komis. S³u¿bê pe³ni³ m. wileñskiego. w 1903.in. ³ódzkiego. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 6079/7760. PP Stanis³aw PIZIORSKI s. Uczestnik powstañ œl¹skich. kontr. 1152. W policji od 1938 jako kand. Tomasza. do stopnia st. L. ¯ebracze pow. 044/3 (82). 3812. Jana i Konstancji. PP Ludwik PLEŒNIAK s. PWŒl. L. 051/1 (18). St. ur. ur. Odzn. Ignacego i Stanis³awy z Rutków. We wrzeœniu 1939 na Post. L. policji woj. 426. w £odzi. ³añcucki. PP Roman PIWOWARSKI s. Klemens PLEWNIA s. St. pszczyñskim – na Post. Odzn. PP Andrzej PLISIUK s. ur. 988.P Post. w Dokszycach pow. w 1900 w Radomiu. Józefa i Marianny z Cofa³ów.

W PWŒl. post. PWŒl. Ukoñczy³ 16 II 1937 kurs specjalny dla szer. Post. od 1 III 1924. PP W³adys³aw PLUCIÑSKI s. Marcina. 037/4 (57). 28 IV 1909. post. ur. L.St. W WP ochotniczo od 5 X 1919 do 1 XII 1922. 023/5 (48). 1846. Odzn. kpr. w Cieszynie. L. 10 VI 1903 w m. MPzaW. w Oddz. We wrzeœniu 1939 w III Komis. 6012. W policji s³u¿y³ od 16 IV 1923. Odzn. 11 p.in. Odzn. 3140. w Skoczowie do 4 II 1927. mian. MN. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. strz. W WP od lutego 1919 do 27 XI 1921. W policji od 1 VII 1929. ur. Wincentego i Marii. 1 VII 1889 w GnieŸnie. 012/1 (92). St. 1 II 1937. 1468. we wrzeœniu 1939 w D¹browie Górniczej. szamotulski. wlkp. L. na Post. 27 XI 1900 we wsi Pluta. PP Wojciech PLUTA s. Przod. S³u¿y³ w pow. w Kaliszu. L. na Post. Marcin PLUDRA s. 3233. Bia³egostoku. MPzaW. sk¹d 28 XII 1938 deleg. ur. w oddz. L. BMzaDS³. Jan PLUTA s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. BKZ. Jerzego i El¿biety. post. Po odbytej s³u¿bie wojskowej pracowa³ jako instruktor PW w Sierszewie i Lubini Ma³ej pow. PP Florian Marian PLUCIÑSKI s. w 1896. 020/3 (20). Uczestnik powstania wielkopolskiego. PP Jan PLUCIÑSKI s. Antoniego i Anny z Dêbowieckich. w Brennej. cieszyñskim – na Post. 703 . BMzaDS³. Konnym w Sosnowcu. Jana i Jadwigi z Pietrzyków. ur. do 1 XI 1932 w Komis. m. St. BKZ. konnym przy Szkole Oficerów PP w Warszawie. bêdziñskim – m. P L. 24 X 1900 w Wydawach. 3824. Odzn. w Ogrodzonej. MDzON. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Kdzie Pow. Post. Ludwika. ur. Grab. 033/3 (55). 05/4 (30). w Pniewach pow. ur. jarociñski. MDzON.

w Ksi¹¿u Wielkim pow. pszczyñskim – w eksp. 023/4 (3). 023/5 (75). 3028. MPzaW. w Komis. W policji od 1 IV 1921. przod. PP Leon Lucjan PLUTECKI s. 033/2 (8). PP Jan P£ATEK s. W WP ochotniczo od 1920. BKZ. w 1897 w Zalesiu. Od 20 III 1939 kmdt Post. MN. Jana i Franciszki z Zieliñskich. 027/1 (60). 16 IV 1883 w Nowej Wsi. BKZ. ur. 1112. w £osinie pow. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. Sylwestra i Eufemii z Pytlów. Przod. 050/3 (72). W PWŒl. Kazimierza i Zofii z Koœciuków. Post. Odzn. Przod. post. St. 2725. 1 XI 1897 w Szczodrkowicach. PP Stanis³aw P£AWSKI s. w Orzeszu. S³u¿bê pe³ni³ w pow. L. Uczestnik powstania wielkopolskiego. nastêpnie na Post. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. St. œledcz. L. 704 . BKZ. w 1931. w Miedznej jako kmdt. PP Jan P£ATNERZ s. MDzON. lwowskiego. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. MDzON. 2 III 1894 w Królikowie. Stanis³awa i Katarzyny. MPzaW. ur. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. L. ur. post. Ko³kach oraz W³odzimierzu Wo³yñskim. w Pszczynie (do 31 VII 1922). 3931. 47. W WP do 22 XI 1920. Odzn. od 25 VI 1922. Odzn. ur. ³uckiego w Torczynie. w Zawierciu (1928).P Przod. PP Rudolf P£ATEK s. Pawe³ P£ACHETKA s. w Gocza³kowicach (do 1 XI 1933). W policji od 1923. 7736/6052. Odzn. St. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ w Bydgoszczy. L. jako kmdt Post. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Nastêpnie w ¿andarmerii pow. Micha³a. w Œlesinie pow. w Uhercach Niezabitowskich pow. w Bêdzinie (od 2 IV 1935). 25 I 1893 w Jaroszowicach. m. na Post. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1918. W I wojnie w armii niemieckiej. mian.in. miechowski. MDzON. ur. Jana i Agnieszki. kieleckim – w Komis. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PWŒl. w Miko³owie (do 15 V 1929). ur. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Sosnowcu (1935). gródecki. w Wieluniu. bydgoski. w 1890. 050/2 (51). gródecki (1934). na Post. BKZ. w I Komis. w Gocza³kowicach. nowogródzkiego.

PP Jan P£OÑSKI s. ur. Co najmniej od 1936 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Stanis³awowie. nastêpnie w Kdzie Miasta Chorzowa pow. St. PP Piotr P£AZA s. 4352. St. Co najmniej od 1936 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. 5 XII 1890 w Ostrowie. 25 I 1887 w Katowicach. 033/1 (89). Od 1929 dozorca w wiêzieniu przy ul. 46. Jana i Józefy. L. ur. Uczestnik powstañ œl¹skich. Jana i Agnieszki. post. PWŒl. Wojciecha i Anny z Rymarzów. 26 X 1898 w Siemiatyczach. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 050/3 (99). SW Józef P£ONKA s. Pawe³ P£ONKA s. 705 . 836. L. post.13 IV 1891 w Kutnie. przod. grodzieñski. w 1896 w Woli Rusinowskiej. 2416. Stra¿n. Senackiej w Krakowie. ur. 4972. Jana i Lucji.St. P L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Stanis³aw P£OCHARCZYK s. w Marcinkañcach pow. Teofila i Marii z Wencelów. od 24 VI 1922 w pow. Józefa. ur. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. L. lwowskiego. 026/1 (37). L. PP Jan P£AZA s. 4766. ur. Do 13 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. post. w Œwiêtoch³owicach. St. œwiêtoch³owickim. L. Post. W PWŒl. 038/3 (71). Odzn. katowicki. 058/3 (34). ur. w 1900 w Frydrychowicach. 016/2 (46). BKZ.

Juliana i Marianny. w Jêzorze. L. ur. w 1897 w GnieŸnie. L. ur. Bugiem. w Sierszy. We wrzeœniu 1939 w PP m. St. St. L. w 1908. L. 541. 18 III 1894 w Œleszowicach. Odzn. 706 . PP Józef PNIAK s. Alberta. ur. W policji od 1918. ur. Teofila i Tekli z Karczów. W policji s³u¿y³ od 1920. Post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Przod. 24 XII 1890 w Warszawie. przod. W 1935 kmdt Post. Od 1937 funkcjonariusz wiêzienia w Brzeœciu n. PP Bronis³aw POBO¯A s. 6362. w £owiczu. post. 019/2 (31). BKZ.P Stra¿n. ³uniniecki. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 5229. W s³u¿bie od 1934. W policji od 1919. PP Franciszek P£YWACZ s. 023/1 (71). 4603. Warszawy. 5117. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. 050/1 (90). 020/2 (92). przod. 05/4 (67). 3372. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie jako szofer. we wrzeœniu 1939 na Post. Micha³a. w 1887 w Warszawie. PP Adam P£UDOWSKI s.st. Apolinarego i Katarzyny z Rederów. L. poleskim. We wrzeœniu 1939 w Pomorskim Okrêgu w Bydgoszczy. chrzanowskim – w 1922 na Post. St. Józefa i Teofili. 051/1 (20). w 1903 w D¹browie Starej. W policji od 1929. w BereŸniakach pow. SG Wincenty PNIEWSKI s. SW Ludwik P£OSKONKA s. ur. ur. L.

ur. W policji od 1923. stra¿n. post. L. W policji s³u¿y³ od 1919. rez.. ur. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Pucha³ach pow. PKU Lwów-Miasto. Wojsk. St. Asp. P L. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. ur. ze starszeñstwem 1 IX 1931. ur.St. post. stanis³awowskiego. PP Franciszek POCZEKAJ s. Odzn. ³om¿yñski. Norbert Antoni PODBIELSKI s. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. 023/1 (6). W policji od 15 IX 1921. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 020/2 (3). 6 III 1897 we Lwowie. Od 7 XI 1918 w Armii gen. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Zmobilizowany do 71 pp. St. 1 VII 1915 w £om¿ycy. Marcina i Zofii z Galiców. i refer. St. adm. w Lipnie. 53481/7824. policji woj. BMzaDS³. III Dyon ¯and. L. przydzielony do 39 pp. 3161. Piotra i Józefy. Jana i Anny z Katzów. ostatnio na Post. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. w 1931 Z-ca Kmdta 707 . L. Józefa i Stanis³awy. ko³omyjski. Piotra. L. w Horodence pow. ur. brzeziñski. 3756. PP Franciszek POCHRZÊST s. 15 III 1898 w Mêcinie. 13 IX 1899 w O¿arowie. W niewoli bolszewickiej do 23 VI 1921. w Brzezinach. w Rogowie pow. Dobrosinie i Mostach Wielkich. 5468. Uczestnik walk z Ukraiñcami i bolszewikami. [1] (86). W WP do 15 IX 1921. 062/2 (16). Od 1 III 1927 Z-ca Kmdta Pow. Od 1927 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. w pow. lwowskim – kmdt Post. SW Józef POCIECHA s. ppor. 30 XI 1906 w Rynarzewie. Piotra i Antoniny z Antyszewskich. PP Józef Marian PODBRO¯NY s. post. piech. ¿ó³kiewskim w: Kulikowie. 13 III 1895 w Wojkowie. 050/3 (27). PP Boles³aw POCHWA£A s. Hallera. w ¯ó³kwi. W I wojnie w armii austriackiej.

zdo³bunowski. Antoni PODESZWA s. MDzON. brzeski. 708 . w 1912. 1918–1919 w Ma³opolskiej Stra¿y Obywatelskiej. Jana i Anny z Nawrockich. w policji woj. Od 8 II 1925 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Lublinie. w Zdo³bunowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. radziechowskim na Post. 016/1 (40). PP Stanis³aw PODGÓRSKI s. we wrzeœniu 1939 na Post. w Gorzycach pow. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. MDzON. Franciszka i Anny z Salomonów. przod. L. PP Kazimierz PODGÓRSKI s. L. 1 III 1936. OMSO. OH „Orlêta”. MPzaW. ur. Mikuliñcach oraz Tarnopolu. w 1912 w Mostach. ur. PP Stefan PODKÓWKA s. przyjêty w 1938. St. MPzaW. III Komis. Od 1937 w woj. St. Józefa. BKZ. MPzaW. W l. sk¹d 16 I 1925 przeniesiony do Kdy Pow. Boles³awa i Bronis³awy. Pu³k U³anów Krechowieckich. Ukoñczy³ 4 klasy szko³y handlowej. Post. L. lwowskim w Przeworsku. BKZ. W WP ochotniczo od 1 X 1919. 651. w Sarnach. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani ostatni przydzia³. BMzaDS³. nastêpnie na Post. w Motyka³ach pow. krakowskiego. L. post. Jaworów. post. 24 VIII 1897 w S³owicie. MDzON. 1919–1921 w ¿and. Do PWŒl. W policji od 1921. 05/5 (94). BMzaDS³. w Ostrogu pow. rybnicki. L. w Kosowie Poleskim. MDzON. zdemobilizowany 10 II 1922. W policji od 1 VIII 1923 – s³u¿y³ w Kdzie Pow. St. Odzn. 25 XI 1897 w Pod³êczu. w 1900 w maj¹tku Romanów. wojskowej.P Pow. Post. 030/1 (15). tarnopolskim w Radziechowie i pow. L. 1 II 1937. MPzaW. 353. PWŒl. W policji od 1 VII 1924 przydzielony do PGran. 050/2 (75). PP Andrzej PODGÓRSKI s. post. 255. Komis. We wrzeœniu 1939 z-ca kier. w Stojanowie i Cho³ojowie. St. St. w Jankowcach. ur. Odzn. w Rybniku. w Jaros³awiu.. [4] ( 99). tarnopolskim na Post. w pow. 2821. Odzn. 020/2 (35). Borkach Wielkich. We wrzeœniu 1939 kier. Od 1932 r. W l. Odzn. 3506. Od 2 XII 1938 do 20 IV 1939 s³u¿y³ w Komis. ur. mian. Karola. mian. ur. post.

Aleksandra. 5699. 1925–1934 na Post. L. w Dubnie. Piotra i Katarzyny. Od 1926 dozorca wiêzienia w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Walentego. Stra¿n. W WP od 4 III 1920 do 15 XI 1922. Post. w 1884 w Kalinówce. we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. W policji od 16 IV 1923. post. PP Antoni PODZIELNY s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w 1905. 1937–1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Juliana. ur. 18 III 1900 w £êkach Dolnych. L. Józefa i Heleny. 1 IV 1933. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 709 .Przod. dubieñskim – w l. Ostatnio s³u¿y³ w pow. Stra¿n. soko³owski. St. ur. we W³oszczowej. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. ur. mian. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. w 1901. w Plisie. ostatnio w pow. SW Sebastian PODOLAK s. do 2 XII 1938 na Post. PP Stanis³aw PODRAZA s. w 1904. 026/2 (27). BMzaDS³. wo³yñskim. P L. w 1887. dziœnieñskim na Post. 027/1 (30). Jana. w Kosowie Lackim pow. 4272. w Kozinie. ur. 1155. 033/1 (33). 2024. nastêpnie w Jaznie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. 012/2 (49). ur. MDzON. BKZ. PP Stefan PODWORSKI s. w Kozinie. W l. Post. 05/2 (89). PP Jan PODOLAK s. L. 4325. ur. lubelskiego jako kmdt Post. L. w Malinie. post. L. do 5 VII 1939 na Post. 2960. 030/1 (3). SW Marian PODOLAK s.

L. w Krzywiczkach. ³om¿yñski. PP Jan POGODZIK s. 30 IX 1890 w ¯uradzie. Przod. Marcina. £odzi. lubelskim – od 1922 w pow. che³mskim. L.P Stra¿n. ur. 2266. Kaspra i Marianny z Niemczyków. L. ur. w Ocho¿y. ³ódzki. ur. L. 050/1 (68). ur. 050/3 (96). We wrzeœniu 1939 na Post. 037/1 (54). 23 XI 1898 w D¹browie Wielkiej. przod. W policji od 1923. 27 V 1897 w Tykocinie. w 1900 w Zgierzu. St. 05/3 (99). 20 XI 1899 w £odzi. L. Marcelego i Pauliny. Franciszka. ur. St. 027/3 (42). Rezerwa PP Zgierz pow. 058/3 (28). Od 1928 funkcjonariusz wiêzienia w Tarnowskich Górach. SW Augustyn PODZIMSKI s.st. PP Feliks POGODA s. 4322. Warszawy. ³ódzki. w Szumowie pow. Franciszka i Marii. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w jednym z Komis. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. W policji od 1915. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. m. PP W³adys³aw POGORZELSKI s. 5080. Orzech. mian. m. ur. Ignacego i Antoniny z Pawlaków. w 1934. w 1926 na Post. W 1937 pe³ni³ s³u¿bê w IV Komis. Post. 6067/7734. 4355. St. w Radogoszczy pow. 15 X 1893 w m. L. 710 . we wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 1921. PP Jan POGORZELSKI s. 4384. Uczestnik wojny 1920. Józef POD¯YCKI s. post. post.

W policji s³u¿y³ od 1 VI 1928. post. 3167. ponownie na Post. w £asku. m. Witold POKLEWSKI s. St. ur. w Siekierzyñcach. 05/4 (5). Aleksandra i Anny z Hromych. Andrzeja i Marianny z Majdziñskich. 05/1 (37). od 1 XII 1937 jako z-ca kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Artur POKRANT s. W³adys³awa. Odzn. jako Kmdt Pow. BMzaDS³. BKZ. 7050. W policji od 1929. Józefa Juliusza i Ma³gorzaty. 17 XI 1897 w £owiczu. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1922. 051/1 (74). post. Józefa. 711 . St. PP Micha³ POHOSKI s. BMzaDS³. ur. St. w Ho³hoczach. 85 pp. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. 1 IV 1933. Post. 037/4 (90). uczestnik walk z bolszewikami. od 1 I 1926 na Post. 3025. Odzn. ur. Kobryñ (do 24 VIII 1936). ur. w Kdzie Pow. PP Leon POKORSKI s. S³u¿bê pe³ni³ m. We wrzeœniu 1939 na Post. w Sosnowie. Od 11 XI 1918 do 15 VIII 1919 pracowa³ w Pañstwowym Urzêdzie Powrotu Jeñców. PP Kazimierz POKRAKA s. W policji od 16 VI 1923 jako prowizoryczny post. 5256. ur. SKZ. 27 VII 1886 w Warszawie. L. Odzn. w 1918. podhajeckim – od 14 X 1925 na Post. ur. Post. L. Odzn. Walentego i Franciszki. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w II Komis. £odzi. Od 1938 w Szkole Oficerów PP w Warszawie i tam nadal we wrzeœniu 1939. MPzaW.Komis. w Ho³hoczach. L. L. Nastêpnie w pow. W policji od 19 XI 1921. MDzON. w Kopyczyñcach – na Post. P L. L. mian. 1 VI 1906 w £odzi. 117. W WP od 19 III 1920 do 24 IV 1922. MDzON. 044/2 (89). 23 VII 1898 w Zielonkach. Od 11 XI 1918 do 1 IX 1927 pracowa³ jako nauczyciel. post. 054/2 (19).in. 7 XI 1900 w Sieradzu. Olkusz. PP B³a¿ej POJA£OWSKI s.

712 . Absolwent gimnazjum realnego we Lwowie. rez. Stanis³awa i Józefy. por. 037/1 (55). ur. L. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w IV Komis. PP Augustyn POLAK s. Komis. – 1 I 1934. W policji s³u¿y³ od 1923. W policji s³u¿y³ od 1919. Przod. 023/1 (63). Ppor. Od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w KG. 5826. we wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. PP Piotr POLAK s. ur. m. W WP od 11 XI 1918 do 20 X 1921. L. 4178. kpt. por. Kpt. £odzi. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1918. Jana i Franciszki z Makowskich. Aleksandra i Marii. w Lublinie. adm. S³u¿bê pe³ni³ w 1 pp Leg. L. œledcz. Przod. Wojciecha. Józefa. Poznania. ur. w Boles³awcu pow. 15 VIII 1886.P Przod. Tomasz POLAK s. PP Wac³aw POLAKOWSKI s. 14 III 1907 w Siekierkach. w I baonie macierzystego pu³ku. ze starszeñstwem 15 VIII 1931. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w eksp. PP Józef POKRZYWIÑSKI s. 027/1 (6). ur. L. S³u¿bê cywiln¹ pe³ni³ od 16 X 1925 do 28 II 1929. 14 X 1899 w £odzi. 037/1 (37). L. piech. 1619. 5951. 25 X 1887 w S¹dowej Wiszni. 038/3 (54). L. ur. wieluñski. Post. W policji od 1 III 1929. Wolfa i Tauby z Baumwolów. PP Zdzis³aw Henryk Teodor POLERSKI s. W I wojnie w armii austriackiej. 22 VI 1886 w Go³êszewie. 18 VIII 1888 w Wieruszowie. ur. 023/5 (41). PKU Warszawa-Miasto III. m. Od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. We wrzeœniu 1939 dca komp. 3132. – 19 III 1939. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 3333.

stanis³awowskiego. Szer. 012/2 (69). 5931. makowski. W³adys³awa. W policji od 26 IX 1936 jako kand. sk¹d zosta³ przeniesiony do Rez. PP Stanis³aw POLITOWSKI s. 3862. L. P L. 2735. poznañskiego. PP Karol POLICZKIEWICZ s. 045/2 (24). ur. PP przy KG w ¯yrardowie pow. 713 . leszczyñski. w Ró¿anie pow. 5935. Stanis³awa i Heleny. Józefa i Salomei. lwowskiego. St. Przod. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 3881. St. Absolwent Szko³y Handlowej w rodzinnym mieœcie. St. PP Henryk POLIÑSKI s. 4 XI 1909 w Sosnowcu. post. Post. Stanis³awa i Emilii. L. 058/3 (93). ur. Ukoñczy³ 8 klas gimnazjum. 027/4 (56). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ we Lwowie. Post. Po ukoñczeniu 2 VI 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 2 I 1934. Piotra i Józefy z BruŸdziaków. w Grêbocinie pow. wo³yñskiego. w 1888 w Krzywczy. W 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. przod. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. mian. Od 1 VI 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. 5268. 21 II 1912 w £odzi. L. Tomasza i Leokadii. ur. post. kontr. 10 V 1909 w Rajsku. ¿ó³kiewski skierowany do woj. na szer. post. toruñski – tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Andrzej POLNIK s. Nastêpnie w I Komis. 1 II 1935. ur. 045/2 (99). PP Jan POLICHT s. ur. – 1 VI 1939. b³oñski. Od 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w 1904. w Bia³ymstoku (1934) i na Post. L.Post. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. PP Edward POLLAK s. w Krzemieniewie pow. L. 026/3 (11). 14 I 1890 w Omulewie. Do 12 XI 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani ostatni przydzia³.

W PWŒl. Pocz¹tkowo – do 31 X 1938 w 2 komp. w Miêdzyrzeczu pow. PWŒl. Przod. wiejskim i miejskim. Jana i Albiny z Marszolików. w Darkowie pow. Franciszek POLUSIK s. lublinieckim na Post. mian. L. Jana i Józefy z Handzelów. 019/1 (89). Leonarda i Rozalii z Kowalskich. Jan POLOK s. w 1897. PWŒl. bielski. frysztacki. 8 XII 1893 w Radlinie. Józef POLNIK s. 1 III 1925. – 1 VII 1928. ur. Pawonkowie (do 1 IX 1928) i Rusinowicach (do 1931). L. Post. 4915. W PWŒl. 17 X 1903 w Wiœlicy. 05/3 (88). w Koœmidrach (do 1 II 1927). st. L. 2074. ur. St. przod. post. L. Karol POLOK s. od 4 XI 1930. 15 VIII 1925. w Katowicach. od 2 XII 1931 w Kdzie Rez. St. mian.P St. kand. post. 1663. w Katowicach. nastêpnie w Kdzie Rez. 1788. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. Post. St. Franciszka. od 26 V do 5 IX 1937 instruktor komp. 050/1 (37). w £agiewnikach pow. Do 1939 s³u¿bê pe³ni³ w katowickim pow. 05/4 (83). Antoni POLOK s. ur. kand. 13 V 1913 w Bielszowicach. L. Antoniego. ur. 1 XI 1938. ur. (do 12 III 1934). nastêpnie w Urzêdzie Œledcz. BKZ. ur. Sylwestra i Celestyny z Jorczyków. Kdy Rez. 714 . w 1903 w Warszawie. 5035. Odzn. przy Kdzie Rez. w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Kdzie Rez. 4 III 1899. S³u¿y³ w Katowicach – w KG. od 23 VI 1922. post. 045/3 (88). PWŒl. œwiêtoch³owicki. post. St. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. sk¹d 27 XII 1938 przeniesiony na Post. 019/1 (12). PP Edward PO£AWSKI s. w Katowicach i Komis. przod. S³u¿y³ na Post. 2347. mian. PWŒl. L. nastêpnie na Zaolziu.

L. Od 17 VII 1934 w woj. 25 VIII 1896 w m. 715 . we wrzeœniu 1939 na Post.in. mian. post. St. PP Ignacy POMORSKI s. post. P L. 3623. gosp. St. Odzn. – 1 IV 1934. 1 VII 1929. od 1936 w pow. 24 II 1900 w Œliwicy Wielkiej. w 1900. Józefa i Julianny. St. Wojciecha i Józefy z ¯arneckich. bêdziñskim. W policji od 1 IV 1924 w woj. krzemienieckim. ur. wo³yñskim. Od 22 VI 1938 w ref. w £ucku. w Krzemieñcu (do 19 VIII 1937). 7833. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1924. PP Józef PO£EÆ s. w 1900 w £¹¿ku. ³ódzkiego i w £odzi (1933). 019/1 (79). tarnopolskiego. ur. 037/3 (33). Gdyni. Co najmniej od 1934 s³u¿y³ w pow.St. piotrkowskim. mian. potem w Warszawie. 13 I 1898 w £odzi. post. w Wyszogródku. BMzaDS³. ostatnio w pow. w Toruniu. sk¹d 8 VI 1939 zosta³ przeniesiony na Post. we wrzeœniu 1939 na Post. Kdy Woj. od 25 II 1938 kmdt Post. PP Leon PO£OM s. pomorskim. L. Przod. w 1897 w Koprusie. Odzn. Ukoñczy³ 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. kieleckim. ¿ó³kiewski. ur. Dziub. We wrzeœniu 1939 na Post. m. 054/1 (92). 023/4 (70). PP Anastazy PO£OM s. L. w Klementowie. 1811. Paw³a i Klary. 062/2 (1). PP W³adys³aw PO£OMSKI s. 1059. Post. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Ignacego. Co najmniej od 1938 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. 5393. w Kamieñsku. L. 1 III 1936. Tczewie. w T³ustem pow. BKZ. MDzON. w £anowcach. Marcina i Józefy. przod. L. W policji od 1922. St. 037/3 (43). BKZ. Odzn. Micha³ PONADA s. 3962. S³u¿y³ w Tucholi. Szczepana. zaleszczycki. Wejherowie. ur. przod. ur. w Komis. post.

w 1893 w Ma³ym Mêdromierzu. w 1907. W policji od 3 XI 1935. w 1937 w Zamoœciu. ur. ur. PP Piotr POPIELAREK s. post. nie jest znany jego przydzia³ wojskowy. 012/2 (38). 2190. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. post. ur. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 4986. Uciekinier z niewoli niemieckiej. W policji od 1933. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. gnieŸnieñski. poznañskiego. 5549. mian. w Witkowie pow. L. Józefa. w 1916. w Radecznicy pow. PP Franciszek PONKAU s. PP Stanis³aw PONARSKI s. PP Wac³aw POPIO£EK s. ur. 05/4 (41). 716 . Karola i Florentyny. lubelskiego. we wrzeœniu 1939 w PP m. L. 058/4 (83). Teofila. L. Szer. ¿ó³kiewski skierowany do woj.P St. 21 V 1907 w Niko³ajewie. 2025. St. 012/1 (71). Post. zamojski. poznañskim. ur. Antoniego. Józefa i Sabiny. 4 XII 1910 w Przysusze. W policji od 1920. 020/3 (41). Wojciecha. ur. L. PP Adam PONIATOWSKI s. Post. Stanis³aw PONTES s. L. 8 IV 1900. St. PP Tarnopol. 1 II 1935. 3679. Post. 037/4 (70). Poznania. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 5267. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. przod.

Przod. w Przemyœlu. W WP ochotniczo od 21 V 1920. post. W policji od 26 IX 1932. 828. 717 . SW Kazimierz POP£AWSKI s. post. MDzON. 050/1 (78). 023/2 (89). Pieszej. Micha³a i Emilii z Szymañskich. 1 XI 1901 w Go³uchowicach. L. mian. Odzn. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Œledcz. Odzn. Post. 3592. 23 II 1906 w Zielonej. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ we Lwowie – w Komis. Ostatnio s³u¿y³ w pow. L. Wawrzyñca. VI (od 6 V 1931) i IV (od 29 XII 1932) jako dzielnicowy oraz kmdt plut. od 28 V 1936 w Wydz. St. St.. post. w 1899. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. ur. ur. PP Tomasz POPKIEWICZ s. od 21 III 1933 w Rez. Od 1 VI 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. 3967. BMzaDS³. W policji od 1924. ³ódzkim. PP m.. nowogródzkim. mian. PP Borys POPOW s. aresztu w II Komis.St. plut. 05/4 (18). Œledcz. Macieja i Magdaleny z Kowalskich. w Kdzie Pow. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Stanis³aw POPIÓ£ s. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w S³onimiu. ur. od 4 VII 1934 kier. St. 026/3 (45). od 23 II 1937 kier. Od 18 VII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – instruktor w Rez. 020/4 (53). 6 Dyon ¯and. W I wojnie w armii austriackiej.. w £agiszy. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta £odzi. L. Stanis³awa. aresztu Rez. W wiêziennictwie od 1 III 1939.. – 1 VIII 1928. Od 1 X 1923 w policji jako prowizoryczny post. post. PP Micha³ POP£ONKOWSKI s. Pieszej. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. Stra¿n. Franciszka i Franciszki z Jackowskich. P L. przod. ur. 6071/7771. 4326. od 15 IX 1933 w Wydz. 1 I 1938. BKZ. Lwowa. bêdziñskim.: I (od 1 IV 1931). 1 VI 1924. w 1907. L. 9 XII 1894 w Radymnie.

L. Stanis³awa. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Toruniu. do 13 XI 1933 Lubszy i Lubliñcu. w 1901. dubieñski. piech. 31 X 1892 w Zgo¿u. 1364. Warszawa. por. na szer. 11 pp (w l. 5811. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do woj. MDzON. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. w Sto³pcach. w Lubliñcu (do 14 X 1923) i w pow. MPzaW. St.in. 05/5 (43). PP Ignacy POPRAWSKI s. wo³yñskim. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 2691. W policji od 16 I 1925. Uczestnik powstañ œl¹skich. W WP od 4 III 1920 do 27 I 1921. 012/2 (75). 1 VI 1923. SKZ. mian. PP Stanis³aw PORADA s. ur. rez. 051/1 (65). od 23 VI 1922. L. 1923–1924. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. w: Piasku (do 12 XI 1926). lublinieckim – kmdt Post. KW czterokrotnie. 1928). PP Tadeusz Jan PORZYCKI s. 718 . KN. W policji od 1 VIII 1936. nastêpnie w niewoli bolszewickiej oraz w WP od 4 IV 1921 do 31 VII 1936. 045/3 (23). Odzn. ur. 027/4 (32). pomorskiego. kpt. w Dubnie. ur. Przod. W policji od 1938 jako kand. w Kokotku (do 4 V 1926). 1932–1935). Odzn. Józefa i Franciszki z Kobusiñskich. 19 III 1901 w £odzi. post. S³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. w Lubliñcu (do 24 IX 1926). m. PP Stanis³aw Jan PORÊBSKI s. 1 IV 1939. Franciszek PORWO£ s. w Kdzie Pow. w Smydze pow. mian. We wrzeœniu 1939 na Post. (1921). ur. kmdt Post. post. 28 II 1914 w Rusocicach. Franciszka i Wiktorii. ur. W WP od 1 XI 1918 do 24 VII 1920. 2380. s³u¿y³ w 3 pp Leg. 7814. 20 pp (w l. Andrzeja. kontr. Tomasza i Jadwigi. L. 3966. Post. Przod. Od 6 VIII 1914 w Legionach Polskich. L. Nadkomis. BMzaDS³. 2 i 3 pp. w Komis. Post. kpt.P Florian POPOWICZ s. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. Walentego i Anny z Panickich. 23 XII 1899 w Heinzendorfie. 26 IV 1898 w Zembrzycach Wadowickich. L. – 1 I 1930. PWŒl. 062/2 (13). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. St. W PWŒl.

Kacpra i Anastazji. 998. przod. w Dolinie. 25 III 1894. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. konecki. doliñski. 044/1 (63). ¿ó³kiewski. Odzn. z której zbieg³. S³u¿bê pe³ni³ w pow. BKZ. (w tym od 26 V do 14 VII 1937 jako instruktor w komp. Od 1 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Jastrzêbie Dolne pow. w We³dzirzu pow. nastêpnie w Armii Czerwonej. doliñski. (do 6 I 1935). ur. 13 II 1891 w Wieszowej. m. St. Œwiêtoch³owice (do 1 VIII 1933) oraz w Katowicach – w I Komis. do pow. Franciszka.]6. 719 . 14 I 1907 w Mieronicach. 1 IV 1939. W PWŒl. PP Wojciech POSTAREMCZAK s. L. turecki. 023/1 (35). Uczestnik walk o niepodleg³oœæ. w Tarnowicach Starych (do 2 VI 1926). PP Antoni POSTRACH s. post. w 1911. cz³onek PPS. post. MDzON. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. W 1909 zes³any na Sybir. Jana. St. Oficerskim w Tarnowskich Górach. Za³ê¿e (od 13 I 1939). sk¹d przeniesiony do Kdy Rez. We wrzeœniu 1939 w VI Komis. OPWI. mian. w Komis. Post. L. Handlowiec ze Skar¿yska Kamiennej pow. w 1936 w Kdzie Pow. mian. kand. St. œwiêtoch³owickiego. Od 10 II 1934 z-ca kmdta Post. 37[. ur. 020/2 (28). 384. 618. post. Odzn. L. Od 22 V 1935 na Post. 7012. 05/3 (77). po ukoñczeniu której 27 VII 1932 skierowany na Post. 17 IV 1890 w Gorzycach. Kdzie Miasta Królewska Huta (do 9 III 1930). Franciszka i Marii. Od 26 VI 1939 kmdt Post. W I wojnie w armii rosyjskiej. Franciszek POTEMPA s. w Turku.St. We wrzeœniu 1939 na Post. (do 11 XI 1926) i Komis. Nastêpnie s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Goszczanowie pow.). rybnicki. 058/2 (5). od 26 VI 1922. w Komis. 4913. poznañskim. ³ódzkiego. PWŒl. w Radzionkowie (do 20 IV 1927). MPzaW. 19 IV 1890 w Dobrej. W policji od 26 II 1932 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. 044/3 (36). St. gdzie pe³ni³ s³u¿bê jako obchodowy. L. na Post. tarnogórskim na Post. post. W policji od 1920. ur. Kdzie Pow. w Dolinie. St. w Bobrownikach (do 12 V 1937). w Turzy Wielkiej pow. przyjêty 16 IX 1922 w stopniu przod. Poznania. W³adys³awa i Wiktorii z Umarlaków. P L. w Rybniku. ur. L. Zygmunt POSTUPALSKI s. Wilhelm POŒPIECH s. Franciszka. nastêpnie na Post. 1 II 1937. post. Do PWŒl. ur. PP Stanis³aw POTASIÑSKI s. PWŒl.

Odzn. L. Od 5 III 1916 w Legionach Polskich. bia³ostockim – od 1 IV 1926 w pow. 643. mian. ka³uski. 27 I 1896 w Próchniku. 4538. KKan. £odzi. post. 25 V 1895 w Zapolicach. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. PP Stefan POTÊGA s. 7752/6081. St. bielskim. od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 027/1 (94). 050/1 (31). Stanis³awa i Julii z Gryzieckich. ur. ur. KN. 012/1 (93). W policji od lipca 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 033/1 (53). L. ur. Kraj. Antoniego i Marianny z Chañków. ³ódzkim. L. We wrzeœniu 1939 w III Komis. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. St. post. w 1912. Odzn. post. Ukoñczy³ dwuklasow¹ szko³ê przemys³ow¹. stanis³awowskim. przod. 720 . w 1894 w Dzikiem. BKZ. St. We wrzeœniu 1939 na Post. BKZ. ur. MPzaW. 4 pp. BKZ. St. PP Ludwik POTOPOWICZ s. Od 1 I 1919 w ¯and. Jana. w 1932 na Post. W policji od 1923. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Bielsku Podlaskim. Odzn. 023/3 (61). Polskiej. ur. Antoniego i Józefy z Bore³ów. L. w Kosowie Pokuckim. Franciszek POWAK s. w 1878.. BKZ. 4978. PP Jan POTERA£A s. przod. 276. ur. kancelarii. BMzaDS³. 4228. Szczepana. Eugeniusz POTKOWICZ s. L. m. PP Jan POTOCKI s. MzaRG. L.P St. W 1929 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku jako kier. w 1898. w Wierzchniej pow. 1 I 1938. Odzn. 023/3 (78). Paw³a. KLeg. W I wojnie w armii austriackiej.

W PWŒl. Augustyna i Rozalii ze Skuczyñskich. sztabowy. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 w VIII Komis. nowos¹decki. 5272. Od 12 XI 1920 oddelegowany do prac plebiscytowych. SW Franciszek POZORSKI s. 14 pu³ku wodzis³awskiego. Jastrzêbiu Dolnym (do 1 III 1930) oraz Suminie (do 18 V 1937). Walentego i Pauliny z Gilnerów. Odzn. ur. ur. Warszawy. St. [4] (39). Jeñców Wojennych. W wiêziennictwie od 1920. 5210. Uczestnik III powstania œl¹skiego. MDzON. przod. 023/4 (54). MPzaW. mian. stan¹³ na czele organizacji bojowej pn. ur. Nastêpnie w SGmin. w: Lyskach. BKZ. w Trzycie¿u pow. L. P L. 023/4 (79). Jana. 020/4 (64). rybnickim na Post. w 1912 w Trzycie¿u. PP Franciszek POWA£A s. sk¹d 19 V 1937 przeniesiony jako kmdt na Post. 3 komp. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Bydgoszczy. L. sier¿.. MH. ur. 692. dca 4 komp. W wojnie 1920 w 167 pp. Odzn. St. 1 VII 1930. Przod. 023/1 (7). Od 26 V 1919 w 1 Pu³ku Strzelców Bytomskich. 8 III 1881 w Szwagrowie. Kazimierz PÓ£CH£OPEK s. S³u¿bê pe³ni³ na Post. W 1920 ukoñczy³ kurs podoficerski. 7 II 1896 w Pszowie. m.st. w Wilczej Dolnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. Towarzystwo Samopomocy b. – 1 I 1938.Post. 5255. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1920. St. MN. stra¿n. KW. 721 . L. Karola i Marii. przod. Jan POWA£A s. Od grudnia 1918 w POW GŒl. 21 VIII 1897 w Falmirowie. Odzn. w 1914. PWŒl. od 16 IV 1924. PP Jan PÓ£GRABSKI s. Franciszka. S³u¿bê pe³ni³ w pow. MPzaW. L. ur. dca 2 plut.

Tomasza i Marianny z Burków. W PWŒl. 4193. Przod. PP Antoni PRACHNIO s. S³u¿bê pe³ni³ w eksp. L. a po jej likwidacji w Wydz. Franciszka i Anny z Puczkowskich. 016/1 (34). L. W policji od 1919. Post. St. post. 1 IV 1933. 1 I 1928. – po 1931. 020/3 (51). St. 5910. Odzn. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Sosnowcu. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. katowicki. 5270.o. post. w Chorzowie pow. ur. mian. Juliana i Julianny. od 24 VI 1922. w Górach jako jego kmdt. 3347. Kdy Pow. mian. post. post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 026/1 (73). MN. œledcz. piñczowskim – jako p. przod. w Piñczowie. L. 3 I 1895 w Stoczku £ukowskim. od 16 I 1934 kmdt Post. 1844.. W policji od 1925. L. Œwiêtoch³owice (do 12 IV 1939). 26 XI 1887 w Piñczowie. Odzn. w 1900 w Zakrzewie. uczestnik II i III powstania œl¹skiego. ¯aby. ur. Franciszek PRADELOK s. 3 VIII 1895 w Baraku. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie.. PP Antoni PÓ£TORAK s. Œledcz. PP Franciszek PRASKI s. mian. Waleriana. 1 I 1938.P Post. w Z³otej. w 1932 we W³oszczowej. lwowskiego. We wrzeœniu 1939 na Post. Cz³onek POW GŒl. od 2 VI 1934 na Post. BKZ. PWŒl. St. St. Przod. ur. w 1896 w m. Józefa i Józefy. 045/2 (38). L. 020/2 (21). 11 V 1899 w Boronowie. Karola i Julii z Kuklów. ur. ur. St. 1762. 722 . L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. W policji od 1921. 020/3 (2). kieleckim. ur. PP Stefan PRARAT s. we wrzeœniu 1939 w Czêstochowie. PP Miko³aj PRA¯UCH s. sk¹d 20 VII 1937 przeniesiony na Post.

mian. 419. ur. St. PP Jan PREJZNER s. Franciszka. BMzaDS³. 1586. ur. w lipcu 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w pow. m. 4737. L. Odzn. L. w 1911. St. rówieñskim. Przod. 213 ochotniczy policyjny pp. w Korszowie pow. 058/2 (15). W policji od 1918 – w 1920 w XIV Komis. ur. w 1902. 5259. PP Mieczys³aw PROBAÑSKI s. BKZ. wo³yñskim. [. St. W policji od 1 I 1921. 020/2 (9). Jana i Anastazji z Bojków. Warszawy. 4 XI 1895 w Poznaniu. Józefa i Anny. 038/3 (40). ur. 045/2 (8). post. Odzn. W WP w 1920. Leonarda i Weroniki. w 1886 w Potuszynie. m. Stanis³awa.]358. Stefana i Anieli z Karbowików. PP Micha³ PROC s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.st.st. ko³omyjski. L. 1092. Odzn. 023/5 (78). Przod. Stefan PROCHAZ s.Franciszek PREDKO s. post. ur. ur. L. stanis³awowskiego. 1 I 1938. Warszawy. L. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w XXV Komis. P L. We wrzeœniu 1939 w Poznaniu s³u¿y³ jako buchalter. SMzaDS³. 26 X 1886 w Olejowie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 25 VIII 1889 w Maciejowicach. 038/1 (54). 723 . post. PP Grzegorz PROCHOCKI s. We wrzeœniu 1939 na Post.

MPzaW. 1010. PP Stanis³aw PROKOP s. L. ur. lubelskim. 058/1 (56). we Lwowie. w D¹brówce Ma³ej (do 14 XI 1928). S³u¿y³ w ¯and. L. kpt. 2410. St. nowogródzkiego. katowickim jako kmdt Post. przod. ³uniniecki. 30 III 1887 w Szynwa³dzie. 2701 Post. 17 III 1899 w Dynowie. Józefa i Anny. piech. krakowskim. 050/3 (91). 1 II 1935. Przod. 17 II 1890 w Wysokiej Górze. mian. SKZ dwukrotnie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. nieœwieski. 020/1 (49). Andrzeja i Katarzyny. Komis. S³u¿y³ w woj. 012/1 (75). ur. 1 VII 1929. Koch³owicach (do 23 VI 1939) i Micha³kowicach (od 24 VI 1939). od 15 VII 1922. W policji od 1 VII 1923. Macieja i Katarzyny z Robaków. 724 . W WP od 11 XI 1918 do 30 VI 1923. Nadkomis. w BereŸniakach pow. 20 X 1904 w Bodzechowie. od 1936 woj. w 1933 w Kdzie Woj. 027/3 (45). PP Franciszek PROKOP s. rez PKU Lublin Miasto. Cieszyñskiego. ref. przod. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Ks. od 1935 w woj. poleskiego. opoczyñski. w Lublinie. Od 1936 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Woj. KN. PP W³adys³aw PRONOBIS s. mian. mian. Kraj. L. L. Jakuba i Katarzyny. ur. Antoniego i Julii z Matusiewiczów. w Hrycewiczach pow. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. wojskowego. stra¿n. 5827. 4237. Józefa i Ewy z Czubów. Przod. lwowskim. 1 VII 1930. ostatnio na Post. studiowa³ prawo na UJ. 027/2 (97). Absolwent II Gimnazjum w Tarnowie. PP Boles³aw PROKOPOWICZ s. 4993 Post. ur. 21 XII 1892 w Straconce. L. kier.P St. ur. W I wojnie w armii austriackiej i V Dywizji Syberyjskiej. Szczepan PROCNER s. w 1885 we Lwowie. w Drzewicy pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. KW. L. S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. SW Gabriel PROKOP s. PWŒl. St. MDzON. W policji od 1927. W PWŒl. ur. Odzn.

Stra¿n. w Dolinie. w W¹growcu. lwowskim. L. SW Marian PROROK s.Stra¿n. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. zdo³bunowski. W WP kpr. L. 5465. BKZ. ur. PP Stefan PRÓCHNIAK s. kroœnieñski. ur. 669. Antoni PROST s. MDzON. SW Antoni PRUS s. PP Stanis³aw PROSTAK s. 4287. Franciszka i Teresy z Giemzów. w ¯ninie podleg³ym Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Ostrogu. Stanis³awa i Franciszki z Nososkich. L. 8 XII 1901 w Buczaczu. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 026/1 (1). ur. 16 IV 1907 w Lublinie. post. 725 . Ludwika. s³u¿y³ w KOP. mian. St. w 1901. 016/1 (43). we wrzeœniu 1939 na Post. w 1885. 1 IV 1933. w Wiœniewie pow. ur. 3518. Ukoñczy³ w 1933 Szko³ê dla Ni¿szych Funkcjonariuszy SW. stanis³awowskiego. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. [4] (14). S³u¿bê pe³ni³ w Pru¿anie. W policji od 1922. we wrzeœniu 1939 na Post. PP Jan PROSZAK s. 030/1 (4). w 1888 w Malawie. L. 1597. L. Post. St. ur. Micha³a. post.. ur. P L. Odzn. Józefa i Karoliny ze Skubiszów. 29 II 1908 w D¹browie Górniczej. Od 1930 dozorca w wiêzieniu w Ostrogu pow. Odzn. 023/1 (1). Miko³aja i Ewy z Gugu³ków. 058/1 (70).

24 I 1904 w Warszawie.in. w 1896 w Samuli. Bia³egostoku. W WP ochotniczo od 17 VII do 25 X 1920. 4515. Kazimierza i Marianny z Czy¿ów. Post. BMzaDS³. BMzaDS³. Odzn. W policji od 27 IX 1929. 4980. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1919. W policji od 1927. Franciszka i Józefy z Ciarków. w Trzciannem pow. St. w Przystajni. post. PP Franciszek PRUSIÑSKI s. ur. bia³ostocki. Od 2 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. ur.P Post. We wrzeœniu 1939 na Post. 5995. Romana i Jadwigi z Kulpiñskich. 2887. czêstochowskiego – od 2 VIII 1936 na Post. Post. PP Boles³aw PRZECHERA s. mian. ur. St. PP W³adys³aw PRZ¥CZAK s. St. W policji od 1923. w Czêstochowie. ¿ó³kiewski skierowany do Rez. L. 7 V 1890 w D³ugosiedlcach. sk¹d zosta³ przeniesiony do pow. 033/2 (78). 28 VIII 1904 w Jaœle. Odzn. 2 VI 1903 w Ko³omyi. od 1 I 1932 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Miêdzyrzeczu pow. Od 17 VIII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. post. stanis³awowski. w Puszczewie. w Czerniejowie pow. Od 1917 cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego w rodzinnym mieœcie. L. L. woj. Józefa i Rozalii z Moszorów. 2436. w Suwa³kach. w II Komis. PP Franciszek PRUSAK s. 726 . Antoniego. PP Hieronim PRUSINOWSKI s. L. od 25 III 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. od 8 II 1938 na Post. W policji od 17 V 1929. m. 1 I 1938. 12 X 1901 w Pieczonogach. kieleckiego. post. ur. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. wo³kowyski. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. PP Boles³aw PRUSZKOWSKI s. Jana i Rozalii z Sêpkowskich. 033/3 (60). Po ukoñczeniu 7 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1776. S³u¿bê pe³ni³ w woj. St. 05/2 (32). 023/3 (87). m. ur. L. 016/1 (78). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w £om¿y. post. PP w Bia³ymstoku. w Bêdzinie. stanis³awowskim. ur. kieleckim. BKZ. L. 016/1 (58). Odzn.

dubieñskim. W policji od 1 II 1928. BKZ. 050/3 (24). Odzn. ur. Odzn. W policji od 1 V 1924. PP Jan PRZEW£OCKI s. 727 .in. 5780. Henryk PRZES£AÑSKI s. Od 1919 w PKom. W policji od 10 II 1920. ostatnio w Kdzie Rez. kieleckim. Józefa. St. w Rzezawie pow. ur. 5373. Post. Od 16 XI 1925 do 1 VI 1927 pracowa³ w Konsulacie Polskim w Pary¿u. rez. w 1899 w Zwiahlu. Ukoñczy³ 15 VI 1932 oficerski kurs œledcz. w Kielcach (1932). PP Jan PRZEW£OCKI s. w Warszawie. L. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ w woj. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w Poznaniu. Komis. krakowskim. PP Stanis³aw PRZERADOWSKI s. Œledcz. stamt¹d przeniesiony do Wydz. bocheñski (1938). ur. pow. BKZ. L. w Kielcach. PP Bronis³aw PRZEMSZA s. w Skórkowicach pow. w 1901 w Bo¿enczynie. katowickiego. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 kier. 4 IX 1901. 4118. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Od 4 IV 1919 w VIII Inspektoracie WSK. ¿and. post. gdzie do 28 V 1937 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. Asp. 038/1 (96). ur. bocheñski. W 1936 skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 na Post. W PWŒl. ur.Asp. BMzaDS³. wo³yñskim. m. 3216. W I wojnie w armii rosyjskiej. St. Odzn. 6 VI 1895 w Radomiu. P L. w Uœciu Solnym pow. Teofila i Petroneli. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w 1933 w I Komis. Franciszka.. W WP od 6 VI 1919 do 30 III 1921. w 1939 w pow. BKZ. 25 I 1902 w Chynowie. na Post. L. L. 016/1 (22). Œledcz. w 1906 w Czêstochowie. Pawe³ PRZYBYLAK s. W policji od 1924. 058/1 (76). W³adys³awa i Marii z Moraczewskich. w Komis. L. opoczyñski. Plut. ur. 983. poznañskiego. Szymona i Zofii. post. od 16 VIII 1925 z przydzia³em do pow. kmdt Post. 3308. w Radomiu. 033/2 (46). radomskiego. Marcina i Katarzyny. 054/2 (32).

od 6 IV 1926 w Komis. 038/1 (78). brzeskim kmdt Post. Od 29 II 1928 w Komis. mian. 4951. Stra¿n. 20 IV 1886 w £odzi. 027/3 (79). St. Ranny pod Warszaw¹ 10 VIII 1920. na kurs sanitarny do 7 komp. w Wo³czynie i kmdt Post. ³om¿yñski. W I wojnie w armii niemieckiej. Kamieñ. ur. SG Stanis³aw PRZYBYLAK s. W policji od listopada 1918. nastêpnie w I . Sypniewo jako pomocnik kier.. od 12 XII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. od 24 IV 1927 kmdt wartowni w Wilamowiczach. zdemobilowany 20 XI 1920. 1035. od 8 VI 1933 na Post. ur. 10 IV 1892 w D¹browie Górniczej. od 8 VIII 1925 w Siemichaczach. – 1 VII 1925. 8 V 1921. MDzON. brzeski. przod. 728 .. Odzn. Czarnków. w BereŸnem pow. od 1 III 1924 w Inspektoracie Chojnice – placówka Sypniewo jako kier. W I wojnie w armii rosyjskiej. W WP ochotniczo od 8 IV 1919. 050/2 (33). Bugiem. brzeski. Sylwestra i Marianny ze Skibów. œremskim i gostyñskim. od 5 IV 1928 z-ca kmdta Post. Komis. L. Jana i Marianny z Bruczyñskich. przod. MPzaW. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Od 16 X 1923 w pow. od 15 X 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pomocnik kier. 61 pp. Uczestnik powstania wielkopolskiego w pow. PP Wojciech PRZYBYLAK s. ur. L. w Po³owcach. Odzn. nastêpnie w SG. od 1 X 1920 na Post. w £yszczycach pow. w £uniñcu.. w Stawiskach pow. Ukoñczy³ Szko³ê Stra¿y Celnej w Wieluniu (7 V 1921) i Centraln¹ Szko³ê Stra¿y Celnej w Górze Kalwarii (25 III 1925). 4968. Stanis³awa. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Policji Kresowej Okrêgu Podolskiego. 037/2 (7). PP Stanis³aw PRZYBYLAK s. w Brzeœciu n. – 1 II 1922. st. 1 IX 1923 przeniesiony do Komis. MDzON. L. od 12 I 1938 w I Komis. w Wysokiem Litewskiem pow. w l. £ob¿enica Inspektorat Nak³o. 6361. przod. od 7 V 1927 z-ca kmdta Post. St. post. Od 8 IX 1923 w Kdzie Pow. MN. PP Stanis³aw PRZYBYLAK s. Bugiem. w Po³owcach. stra¿. w Wysokiem Litewskiem. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. w Poznaniu skierowany 16 X 1920.. w Brzeœciu n. od 18 XII 1928 na Post. 1927–1933 w III. Od 8 V 1921 w Inspektoracie Chodzie¿ placówka BrzeŸno – od 1 II 1922 jako kier. w Stolinie. stoliñski. BMzaDS³. w 1925 w IX. S³u¿bê pe³ni³ w Stra¿y Celnej. – 1 IV 1922. od grudnia 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w III Komis. sanit. Józefa i Marianny z Nowaków. st. ur. L. w 1886. Post. Odzn. BKZ. jako pomocnik kier.P St. 19 VIII 1895 w Studziannej. od 10 IV 1924 w Komis. post. MPzaW.

Marcina i Wiktorii. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. St. 2094. W PWŒl. L. P L. ur. W policji od 1926. 21 IX 1896 w Warszawie. I KG. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. St. PP Jan PRZYBYLSKI s. ur. Post. L. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. PP Stanis³aw PRZYBYLSKI s. szamotulski i tam nadal we wrzeœniu 1939. przod. SW Szczepan PRZYBYLSKI s. stra¿n. L. PWŒl. lwowskiego. 05/4 (85). [4] (96). ur. ur. Juliana. Józefa i Jadwigi z Obieg³ych. W policji od 11 II 1937 jako kand. w 1902 w Solcu. L. St. W WP ochotniczo od 8 II 1919 – walczy³ w obronie Lwowa i podczas wojny 1920. post. Uczestnik powstania wielkopolskiego. nastêpnie na Post. od 1 VII 1923 – woŸnica w Kdzie Pow. 038/2 (17). Franciszek PRZYBY£ s. 28 VI 1900 w Doruchowie. 31 XII 1913 w Jarogniewicach. Odzn. 4337. w Lubliñcu. kontr. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 019/3 (11). BKZ.St. Uczestnik powstania wielkopolskiego. 038/4 (69). post. Ukoñczy³ trzyletni¹ szko³ê zawodow¹. 1104. ni¿añski. na szer. Odzn. w 1881 w Chlebowie. Do 1 IV 1933 s³u¿y³ na Post. W wiêziennictwie od 1922. L. 019/3 (60). PP Stefan PRZYBYLSKI s. 3791. Leona. MPzaW. St. 20 XII 1899 we Wrzeœni. od 1927 przeniesiony do Wiêzienia Karnego we Wronkach pow. Franciszka. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji Ostrowa Wielkopolskiego. post. W policji od 11 XI 1918. w Lubliñcu. BKZ dwukrotnie. 729 . Wawrzyñca. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Rawiczu. VM i dwukrotnie KW. lubliniecki. 3422. Odzn. ur. w Rudniku pow. w Pawonkowie pow. PP Sylwester PRZYBYLSKI s. co najmniej od 1938 w Wydz.

St. Ukoñczy³ 12 III 1938 kurs specjalny dla szer. L. 604. 019/3 (62). cieszyñski. Kpr. od 21 V 1937 na Post. 054/2 (17). 1402. w Koniecpolu. 5043. Post. 730 . 19 VIII 1897 w Okrêglicy. St. w 1934 w Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w KOP – stra¿nica „Kamienny Wóz”. L. post. 28 VI 1919 w Zabrzu. Jan PRZYBY£A s. katowickim. Od 15 I 1932 pe³ni³ s³u¿bê jako obchodowy w I Komis. 050/3 (44). kand. 1272. 6 XII 1908 w Wysokiej. Gerard PRZYBY£A s. L. 9 II 1915 w Stanis³owicach. ur. sk¹d 4 IV 1939 przeniesiony na Post. 3976. L. PWŒl. Franciszka i Brygidy z Binieków. Paw³a i Marianny z Bronowskich. PWŒl. w Katowicach. radomszczañskim.P Post. frysztacki. stanis³awowskiego. Kdy Rez. w Halembie. w Stanis³awowie. w Nowej Wsi. Franciszka i Marii. ur. W policji od 1 I 1932 z przydzia³em do woj. w Nowej Wsi. PWŒl. ur. Karol PRZYBY£A s. we wrzeœniu 1939 w Komis. w Ogrodzonej pow. sk¹d 1 I 1938 przydzielony do II Komis. 051/1 (33). 019/2 (97). S³u¿bê pe³ni³ w pow. od 18 VI 1922. 924. W policji od 1925. ur. Teodora i Marty. w 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. L. od 1 IV 1937 z przydzia³em do komp. PP Franciszek PRZYBY£A s. Gabriela i Ludwiki z Lataczów. ur. 20 IX 1912 w Jedroniku. w Kdzie Woj. post. Post. ur. w Stanis³awowie. w Or³owej pow. Od 3 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. W PWŒl. 27 VIII 1895 w Zabrzu. Józef PRZYBY£A s. L. Adolfa. W PWŒl. Co najmniej od 1935 pe³ni³ s³u¿bê w pow. w Katowicach. PP Edward PRZYBY£A s. 033/2 (23).

L. Józefa i Aleksandry za Szlienerów. w Królewskiej Hucie. eksp. PP Leon Mieczys³aw PRZYGODA s. MPzaW.Przod. nastêpnie w sekcji œledcz. 027/4 (84). ur. L. Podkomis. 1 IX 1924. Od 2 XII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor i z-ca kier. W PWŒl. 020/3 (33). MDzON. posp. PP Czes³aw PRZYBYSZEWSKI s. 037/4 (7). Po raz pierwszy w policji od 14 XI 1918. w ref. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. Konstanty PRZYBY£A s. ur. w Tarnowie. mian. przod. w eksp. Kdy Pow. od 15 XI 1923 do 1 XII 1926 Kmdt.st. ur. Odzn. œledcz. L. ur. w ¯yrardowie pow. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 731 . od 1931 jako z-ca nacz. 5 VII 1893 w Gilnie. rusz. Przod. St. PP Wac³aw PRZYBY£A s. ur. w 1911. rybnickim. 24 X 1891 w Warszawie. 5888. politycznym Wydz. Komis. W l. mian. St. SKZ dwukrotnie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Odzn. St. 3643. P Post. w Nowych Hajdukach pow. 1357. w Siedlcach. przod. œledcz. W WP od 10 VIII 1920 do 12 X 1922. Romana i Marianny z Gutkowskich. Warszawy. 15 IV 1890 w Makowie. Andrzeja. W policji od 1 VIII 1919. post. 1 VII 1930. Œledcz. Zamoœæ nastêpnie (do 21 XII 1929) Siedlce sk¹d przeniesiony do Urzêdu Œledcz. œwiêtoch³owicki. Komis. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP Zdzis³aw Zenon PRZYBY£OWSKI s. 012/1 (79). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owicki. Ponownie do policji przyjêty 1 XII 1922. mian. 1 XII 1920. Œledcz. Micha³a. w Œwiêtoch³owicach (do 13 IV 1939). BKZ. nastêpnie na Post. w Wydz. Od 1 I do 23 VI 1918 w Zwi¹zku Wojskowych Polaków przy 7 Armii rosyjskiej. Rawa Mazowiecka. chor. tarnopolskiego. Pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Chorzowie pow. w £agiewnikach pow. PWŒl. 1922–1923 kier. b³oñski. L. m. Komis. od 27 IV 1922. komis. – 1 VII 1924. L. Jana i Joanny. 05/1 (32). 1952. katowicki (do 16 VI 1939). w Zaleszczykach. 1 VIII 1906 w Grajewie.

L. post. ur. post. 2919. w Radgoszczy pow. £ukasza. 2529. doliñski. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. Ukoñczy³ szko³ê rzemieœlnicz¹.in. W policji od 15 X 1923. S³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 16 I 1925. L. stanis³awowskiego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. PP Micha³ PTASZKOWSKI s. ur. L. 5466. 026/4 (20). w 1907 w Stawieszczycy. St. PP Roman PRZYSTUP s. L. 6 I 1901 w Ptaszkowej. 8 VII 1913 w Wyszkowie. we wrzeœniu 1939 w Obornikach. wo³yñskim. w We³dziszu pow. L. 033/3 (85). do 16 XI 1937 na Post. sk¹d 17 VI 1935 przeniesiony do woj. Antoniego. w Mikuliczach pow. Jana i Marii z Michalików.P Post. d¹browski. Tomasza i Franciszki z Delaków. [4] (77). Marianny. 14 X 1904 w Rychcicach. Feliksa i El¿biety. W policji od 29 XII 1936 jako kand. w Kdzie Pow. nastêpnie – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. PP Stanis³aw PRZYGODA s. wileñskim. 3177. 027/2 (72). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 019/3 (41). 732 . Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. PP Eugeniusz PSZONKA s. Hufcowy ZHP. Stra¿n. ur. PP Karol PRZYWARA s. W policji od 1934. ur. ur. kontr. Post. SW Szymon PSIUK s. we W³odzimierzu Wo³yñskim. [1] (25). L. St. w³odzimierski. we W³odzimierzu Wo³yñskim. Post. ur. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ w 1923 w Oœwiêcimiu i tam pe³ni³ j¹ do 1935. na szer. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. poznañskiego. 30 X 1900 w Wojakowie. m. Uczestnik wojny 1920. W 1939 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. 14 VIII 1896 w P³ocku.

Odzn. ur. wo³yñskim. 997. 1 III 1936. ur. post. sieradzki.St. ur. post. L. 4976. post. W policji s³u¿y³ od 15 IX 1919. MGPom. w £apach pow. PP Stanis³aw PUCHALSKI s. St. BMzaDS³. St. w l. w rodzinnej miejscowoœci. 027/4 (87). L. w Ostrogu pow. St. 733 . Bia³egostoku. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 037/3 (65). Odzn. 3469. St. St. L. w Tczewie. 4071. W policji s³u¿y³ od 1930. W I wojnie w armii rosyjskiej. Wac³awa i Walerii. W I wojnie w armii rosyjskiej. Józefa i Barbary z Jab³oñskich. PP Franciszek PUCHALSKI s. 4 XI 1904 w Krynkach. post. uczestnik walk z Grenzschutzem. 26 VII 1884 w Wysokiem Mazowieckiem. post. W policji od 1 XII 1928. 14 IX 1905 w Wólce Kañskiej. post. zdo³bunowski. 05/2 (91). Nie jest znana data przyjêcia do policji. W policji od 2 VII 1923 z przydzia³em do s³u¿by gran. 1 VII 1930. 1917–1918 w Armii Polskiej we Francji. Piotra i Wiktorii z Sieñków. w 1894 w £ubniach. 027/4 (49). mian. m. we wrzeœniu 1939 na Post. L. L. PP Piotr Pawe³ PUCI£O s. St. w Klonowej pow. W policji od 1922. PP Jan PUCH s. We wrzeœniu 1939 w IV Komis. ur. 2 VI 1884 w Janowie. P L. W 1939 na Post. 020/1 (97). KN. We wrzeœniu 1939 w Komis. w Wysokiem Mazowieckiem. St. BMzaDS³. 5750. w Ostrogu. w Hrubieszowie. mian. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. MDzON. W 1920 w SObyw. od 18 II 1931 s³u¿y³ na Post. Wincentego. Odzn. tczewski.18 V 1892 w Subkowach pow. PP Florian PUCI£OWSKI s. post. PP Leon PUCHOWSKI s. wysokomazowiecki. ur. Józefa i Anny z Flejszów. 776. Wincentego i Marianny z Mierzwiñskich. We wrzeœniu 1939 w Komis. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 020/1 (56). Gran. lubelskiego. post. ur.

jako kmdt Post. L. poleskiego. od 16 VIII 1938 na Post. KN. St. L. koszyrski (1925). W I wojnie w armii rosyjskiej. Bugiem. Jana. 13 III 1883 w Droguszy. 019/1 (34). 026/1 (12). przod. PP Józef PU£ACZEWSKI s. w 1914. w Samarach pow. Tomasza i Marianny. Adama i Bronis³awy. L. pszczyñskiego na Post. ur. Co najmniej do paŸdziernika 1923 s³u¿y³ w agenturze Wydz. lubliniecki (do 31 I 1927). 038/1 (34). w 1883 w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. L. nastêpnie w Kdzie Pow. 5587. Co najmniej od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.in. 3 IX 1889 w £odzi. 1467. W PWŒl. Przod. na Post. Justyna i Emilii. ur. przod. 026/1 (21). w VIII Komis. Józefa i Marii z Kotajnych. 4068. ur. 3084. w Piotrowicach. w Pawonkowie pow.P Rudolf PUCZEK s. 151. lublinieckim. 038/3 (94). sk¹d przeniesiony do pow. w Lubliñcu. We wrzeœniu 1939 w Komis. m. St. IV D w Lubliñcu. Kolejowym w Brzeœciu n. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. w 1909 w Ko³pinie. lwowskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê co najmniej od 1936. Post. Uczestnik wojny 1920. Piotra i Józefy. Po ukoñczeniu NSzF w Sosnowcu zosta³ skierowany do woj. w Tychach. m. MPzaW. ur. L. Jan PUKA£A s. W policji s³u¿y³ od 1921. od 29 VI 1922 w pow. 734 . MDzON. Odzn. PWŒl. PP Stefan PUDLARZ s. L. 023/3 (33). PP Boles³aw PUPKIEWICZ s. ur. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w £odzi. 3166. Post.in. ur. KW. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. 23 IV 1897 w Siemianowicach. PP Antoni PULSAKOWSKI s.

1 I 1929. w Makoszowach pow. 038/1 (67). W I wojnie w armii rosyjskiej. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 058/4 (98). W policji od 1919. L. Ukoñczy³ specjalny kurs kmdtów Post. W PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. m. 027/3 (80). w Miêdzyrzecu pow. PP Józef PURZYÑSKI s. PP Adam PUSZKARSKI s. Józef PUTNIARZ s. mian. L.Post PP Jan PUPKO s. 012/2 (59). od 21 VIII 1922 w pow. 7 XII 1890 w Brudzewie. Przod. w Piasecznie pow. 31 III 1900. Do 19 XII 1938 s³u¿y³ na Post. £odzi. Przod. St. Miko³aja. od 20 XII 1938 kmdt Post. Odzn. Wiktora. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. Antoniego i Teodozji z Borowskich. ur. ur. MDzON. bielskim. Franciszka. PWŒl. 24 XII 1887. warszawski. 735 . katowicki. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. 3948. ur. L. w Szkole Oficerów PP w Warszawie. sk¹d 2 X 1938 deleg. L. ur. BMzaDS³. 25 XII 1908 w M³awie. 2155. 25 X 1891 w £odzi. 5073. post. 044/2 (29). gnieŸnieñski. P L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. BKZ. BKZ. [1] (3). w 1912 w Z³oczowie. Post. Jana. co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w VII Komis. 2063. w Rajtarowicach pow. Franciszka i Wiktorii. PP Kazimierz Boles³aw PURZYCKI s. Post. 6704. do pow. ur. Odzn. PP Tomasz PUREK s. w Powidzu pow. radzyñski. samborski. L. w Darkowie. frysztackiego. MPzaW. Przod.

PP Józef PUZIO s. St. MDzON. ur. w IX Komis. 3984. St. 1148. od 15 II do 31 VII 1919 w PKom. Odzn. L. 038/3 (63). 054/2 (55). MDzON. post. Od 29 V 1935 na Post. Od 1 I 1929 kmdt plut. Jana. PP Jan PYDZIÑSKI s. ur. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji z przydzia³em do IX Komis. PP Stefan PYRA s.. PP Józef PUTOWSKI s. m. St. w Stanis³awowie. przod. St. 213 ochotniczy policyjny pp. mian. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 1 IV 1934. W 1927 ciê¿ko ranny w s³u¿bie. Józefa i Weroniki. 5145. W 1920 walczy³ z bolszewikami w obronie Warszawy. Micha³a i Agnieszki z Misztalów. na szer. post. MPzaW. Post. 7 IV 1897 w Jod³ówce. Od 15 VII 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Franciszka i Aleksandry. 051/1 (16). sk¹d przeniesiony 10 I 1938 na Post.. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Pieszej w £odzi. w Rafa³ówce pow. w Sarnach. – 1 I 1929. L. kontr. 1 IV 1922. w 1897. w Bieczu pow. S³u¿bê pe³ni³ w policji w Stanis³awowie.P Przod.st. ³ódzkiego. 05/1 (31). Post. ur. wo³yñskim. rohatyñski jako z-ca kmdta. 3 VII 1903 w Czêstochowie. 2445. post. L. W policji od 25 IV 1936 jako kand. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Warszawie: od 4 VIII 1915 do 31 I 1916 w SObyw. Stanis³awa i Józefy. 4 XI 1891 w Warszawie. ur. ur. Odzn. W policji od 8 II 1929. W policji od 1921.st. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Rez.. L. 037/1 (97). BMzaDS³. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Warszawy. post. w Bursztynie pow.. sarneñski. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. m. w Gorlicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. SMzaDS³. 31 X 1910 w Go³êbiu. 736 . L. nastêpnie w MMiejsk. gorlicki. od 15 VII 1938 w Kdzie Pow. Warszawy. PP Karol PYC s. mian. We wrzeœniu 1939 na Post.

frysztackiego. Od 21 XII 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê na Post. pru¿añski. w Bodzanowie pow. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Rez. W 1925 pe³ni³ s³u¿bê w pow. L. w Katowicach. Wiktor PYTEL s. 1315.St. W policji od 1922. P L. post. PP przy KG w ¯yrardowie pow. ur. w Berezie Kartuskiej pow. 012/1 (77). post. L. w Puñcowie pow. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. PP Henryk PYSIAK s. W I wojnie w armii austriackiej. od 1 I 1925. PP Stanis³aw PYRKA s. nowogródzkiego. Cieszyñskiego. w Jab³onkowie na Zaolziu. Kraj. We wrzeœniu 1939 na Post. p³ockim. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 023/1 (24). Jana i Anny z Du³awów. Od 1935 w policji woj. b³oñski. Post. 20 XII 1894 w Chybiu. cieszyñski (do 14 II 1925). poleskiego. 737 . sk¹d 4 X 1938 deleg. Uczestnik powstañ œl¹skich. post. przeniesiony na Post. W PWŒl. ur. ur. Stanis³awa i Walerii. 1098. 05/4 (84). ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. 17 II 1895 w Chylinie. Od 4 V 1936 przeniesiony do woj. Alojzy PYRTEK s. katowicki (do 14 XI 1923). wo³yñskiego. od 17 V 1920 do 14 VII 1922 w ¯and. Jana i Bronis³awy ze Stanis³awskich. St. L. kowelski. Micha³a i Zuzanny z Batorów. Ukoñczy³ SzPWŒl. sk¹d przejêty do PWŒl. S³u¿y³ na Post. w Brennej pow. PWŒl. Post. We wrzeœniu 1939 na Post. 027/1 (8). 2254. p³ocki. w Lubliñcu. w Koñczycach pow. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Od 21 VII 1919 do 7 II 1920 w Milicji Œl¹ska Cieszyñskiego. PP Józef PYTEL s. PWŒl. do pow. na Post. 3274. Ks. 050/2 (82). L. St. post. (do 1 VIII 1931) i Kdzie Szko³y (do 1 I 1933). 14 V 1900 w Zwakowej. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Rez. ur. w stopniu st. ur. Szer. W³adys³awa i Anny z Serwiñskich. cieszyñski. w 1911 w Warszawie. 21 I 1909 w Warszawie. 450. w Niesuchoi¿ach pow.

ur. Wyw³a. 045/3 (2). post. ur. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. 25 IV 1903 w m. Emil PYTLIK s. 10 VI 1917 w £azach. Micha³a i Katarzyny. Od 21 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. PP Mieczys³aw PYTLARZ s. PWŒl. Post. 1 IV 1934. St. Ukoñczy³ cztery klasy szko³y wydzia³owej. kieleckim. w Katowicach. 738 .P St. post. PP w Czêstochowie. Franciszka i Zofii z Folwarcznych. 044/1 (84). L. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. 1191. W policji od 1927. 4572. L.

We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W PWŒl. gosp. Bugiem. ref. W policji od 1921. poleskim – od 1 VII 1923 w Kdzie Pow. w Siemianowicach pow. i³¿eckim. Post. 4899. w Rykach pow. ur. Odzn. ur. Stanis³awa i Karoliny. [4] (27). PP Jan RABONG s. post. 038/2 (50). ur. Brzeœæ n. Piotr RACKI s. Jana i Marianny. 5924. nastêpnie w Komis. Od 6 IV 1925 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. garwoliñski. We wrzeœniu 1939 w XII Komis. W policji s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. L. mian. St. Marcina i Marii z Górskich. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1918. ur. W WP od 15 XII 1918 do 7 VII 1921. W I wojnie w armii austriackiej. 5 VI 1899 w Tymowej. w £uniñcu. 5023. 1 IV 1934. post. 3149. L. w Starachowicach. przod. ur. 4920. w Karwinie pow. od 1 VII 1928 z przydzia³em do Komis. Odzn. w 1905. PP Andrzej RACZKIEWICZ s. PWŒl. 020/4 (50). m. St. 016/1 (59). Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w pow.St. L. PP Stanis³aw RABIEJ s. Rezerwa PP Chorostków pow. kopyczyniecki. 5 II 1902 w Uwiœle. Józef RAC£AWSKI s. 045/2 (57). katowicki. St. W I wojnie w armii niemieckiej. we wrzeœniu 1939 na Post. w Motyka³ach pow. MPzaW. Jana i Antoniny z ¯abskich. Od wrzeœnia 1919 do 13 VIII 1920 w Armii gen. £ukasza. Stanis³awa i Joanny z Maleskich. BMzaDS³. L. 24 VI 1896 w Siemianowicach. gdzie s³u¿y³ do 22 II 1939. Warszawy jako kier. post. 058/3 (35). 739 . sk¹d 29 III 1925 przeniesiony do Kdy Pow. Hallera. 23 IV 1897 w Warszawie. MDzON. PP Piotr RABIASZ vel RABIARZ s. 2 I 1892 w Brzezinach. L. R Post. brzeski.st. ur. frysztacki.

W WP ochotniczo od 11 XII 1918 do 15 XI 1921. BMzaDS³. (2 VII 1938). 05/4 (86). W 1937 w Zamoœciu. 026/4 (21). ur. 18 XI 1895 w Zawieprzycach. Jana i Józefy z Kubiców. w 1895 w Wo³czynie. MPzaW. 14 pu³ku. L. Micha³a i Anny z Nosków. sk¹d przeniesiony do Kdy Rez. St. post. PP Feliks RADOMSKI s. [1] (29). St. plut. 1 IV 1934. Post. 1903. 2822. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. KN. 6 V 1899 w Koñskowoli. Od 16 XI 1927 do 31 XII 1929 w PP woj. W PWŒl. PP Teofil RACZYÑSKI s. 045/2 (20). Od 8 IX 1920 do 1 IX 1921 cz³onek POW GŒl. m. Lublina. post. St. uczestnik walk z bolszewikami. 740 . 21 II 1899 w Do³oszycach. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji we Lwowie. Od 24 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ jako dzielnicowy w III Komis. 1190. Odzn. kieleckiego. od 1 I 1930 z przydzia³em na Post. L. Od 16 III 1919 w Armii gen.. lubelskiego przeniesiony do woj. 050/3 (68). Stanis³awa i Marii. We wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. PWŒl. nastêpnie PKP do 3 XI 1918. w Swojczowie pow. W Legionach Polskich od 3 VIII 1915. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Jana i Marii z Sadurskich. KG. Ludwik RADECKI s. kieleckiego. we wrzeœniu 1939 na Post. St. SMzaDS³. MDzON. W policji od 1 VII 1923. Antoniego i Pauliny ze Stasiewiczów. PP Kazimierz RACZYÑSKI s. tarnopolskiego. Przod. W policji od 15 X 1922. 038/4 (30). MDzON. mian.R St. 1893. ur. w Kolendzianach pow. post. L. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w policji woj. Uczestnik III powstania œl¹skiego. BMzaDS³. W policji od 1 IV 1922. post. PP Karol RADEK s. we wrzeœniu 1939 na Post. walczy³ w szeregach 5 komp. 6 IX 1903 w Marklowicach Górnych. mian. w Czêstochowie. 6 baon I Brygady. L. 1 I 1930. Od 16 VI 1937 z woj. L. ur. Józefa i Anny. Od 2 IX 1928 do 1933 w III Komis. Katowice-Ligota. PP Tadeusz RACZKOWSKI s. post. W WP od 5 VI 1919 do 17 VI 1921. 1895. instruktor w grupie kand. ur. Hallera. 16 XI 1910 w Stanis³awowie. St. wo³yñskim. w³odzimierski. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Rez. ur. kontr. BMzaDS³. ur. W WP do 26 IV 1921. lubelskim. (do 1 XII 1931). Odzn. Pow. post. czortkowski. gdzie s³u¿y³ do 15 XI 1931.

Od 10 XII 1921 do 30 IX 1924 w PP w Czêstochowie.. R L. L. – 1 I 1930. Od 1 II 1924 urzêdnik kontr. Ostrów Mazowiecka. St. W policji od 25 XI 1936 jako kand. na szer. m. PP Leon RADTKE vel RADKE s. Od 1 I 1926 w s³u¿bie mundurowej. 5871. BKZ. PP Julian Jan RADONIEWICZ s. Od 1 VI 1917 do 6 II 1920 w I Komis. ze starszeñstwem 1 VI 1919. MPzaW. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskiego w pow. 1 VIII 1936. PWŒl. w Kochcicach (do 1 VIII 1929). Pustej KuŸnicy (do 30 IV 1931). ur. od 9 III 1931 baon KOP „Wo³o¿yn”. Post. Lublina. Nadkomis. Miasta Lublina. Od 1936 do lutego 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. plut. Odzn. L. Boles³aw RADOS£AWSKI vel PUSTY s. i PKom. We wrzeœniu 1939 w Wydz. plut. 037/3 (5). 22 pp. Odzn. 6 XII 1906 w Tupad³ach. przod. przod. W 1935 odkomenderowany do KG PP. MDzON. W WP od 11 XI 1918 do 31 VII 1936..Bia³. W l. 15 II 1920. KFLit. PP Zygmunt RADOMSKI s. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. 1914–1916 w tajnym skautingu – I Lubelska Dru¿yna Junacka im. Nadkomis. St. MMiejsk. 8 X 1895 w ¯migrodzie Nowym. 26 XI 1897 w Cykarzewie. T. Jakuba i Marii z Majchów. W PWŒl. por. horochowskim i rówieñskim. 027/2 (65).. SMzaDS³. post. Koœciuszki. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Od 15 II do 6 VIII 1920 w Kdzie Pow. 16 IV 1900 w Annopolu.. ur. Odzn. Ukoñczy³ specjalny kurs dla oficerów WP przechodz¹cych do policji w Szkole Oficerów PP w Warszawie. BMzaDS³. od 3 II 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. 2671. KN. MPzaW. nastêpnie w Pawonkowie. Od 5 IX 1914 w 2 pp Legionów Polskich. Ukoñczy³ Rosyjsk¹ Szko³ê Kolejow¹ w Lublinie i Wieczorow¹ Ni¿sz¹ Szko³ê Handlow¹. W WP od 4 XII 1918 do 15 X 1921. [3] (56). Ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu. 23 pp. 8 pp Leg. 2 DP Leg. SMzaDS³. mian. lubelskim. Lublin. lublinieckiego – s³u¿bê pe³ni³ na Post. W latach trzydziestych w s³u¿bie œledcz. Wojciecha i Marianny z Lizoniów. mian. Œledcz. Ksawerego i Wiktorii. L. PP we W³odzimierzu Wo³yñskim. W WP ochotniczo od 10 VIII 1920 do 25 VII 1921. Od 15 I do 30 XI 1922 ponownie w policji woj. S³u¿y³ w 4 pp Leg. (do 1 III 1927). w 1934 baon KOP „Podœwile”. ur. w Lublinie. (do 24 X 1925) i w I Komis. SKZ. 741 . w I Komis. nastêpnie w WP. MPzaW. od 1 VIII 1925 w Katowicach – w Kdzie Rez. kontr. ur. 05/1 (4). sk¹d przeniesiony do pow.St. ZKZ. kpt. Kazimierza i Genowefy z Gnatowskich. KW dwukrotnie. w³odzimierskim. lwowskiego.

Od 26 XI 1918 do 24 II 1922 ochotniczo w WP. 6 IV 1897 w LemszczyŸnie. Odzn. 05/4 (61). Przez wiele lat s³u¿y³ w policji woj. PP Franciszek RAJCA s. PP Kazimierz RADZIKOWSKI s. kon. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 012/3 (51). Stanis³awa i Marii. L. ³ódzkiego. L. lwowskiego. ko³omyjski. St. od 1933 w pow. w Koszlakach. 2564. W policji od 17 IX 1936 jako kand. L. L. 1 XI 1905 w Ma³kowie. we wrzeœniu 1939 ponownie kmdt Post. 3993. Co najmniej od 2 IX 1928 pe³ni³ s³u¿bê w pow. Przod. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. Od 16 I 1937 kmdt Post. Przod. zbaraskim. przod. Post. tarnopolskim. Ignacego i Walerii z Mrozowskich. L. tomaszowskim – kmdt Post. W WP do 30 XII 1921. ¿ó³kiewski. ¿ó³kiewski. 05/3 (11). Post. Ukoñczy³ 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Nalibokach pow. mian. 4 p. 020/1 (20). MN. Do kraju powróci³ 22 XI 1921. w 1934 na Post.R Post. 1560. 3366. strz. L. 1275. 1 VII 1930. Teofila i Marianny. ur. we wrzeœniu 1939 w Dyonie Konnym. MDzON. 16 X 1901 w Micha³owie. ur. BMzaDS³. ¿ó³kiewski. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Józef RAJ s. nastêpnie skierowany na Post. MPzaW. 020/3 (59). 11 X 1895 w Szczebrzeszynie. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Tyszowcach. 25 XI 1912 w Krakowie. BMzaDS³. sto³pecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. PP Józef RADZIOCH s. mian. PP Stanis³aw RADZKI s. Skoñczy³ szko³ê handlow¹. 742 . MPzaW. w Tyszowcach. ur. w Berezowie Œrednim pow. MDzON. W policji od 16 II 1932. ostatnio w £odzi – w 1938 w Kdzie Miasta. na szer. Micha³a i Marii. ur. W policji od 1 VII 1923 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 na Post. 24 XII 1915 w Przystajni. w Kotlicach. Mateusza i Antoniny z Dudziaków. 1 II 1937. Odzn. 597. Wojciecha i Józefy. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP Wincenty RADZISZEWSKI s. kontr. nastêpnie ochotniczo od paŸdziernika 1918 w V Dywizji Syberyjskiej. 044/3 (81). W policji od 1 V 1923. Post. ur. ¿and. Ukoñczy³ 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. nowogródzkim.

ur. MPzaW. 6 pac. Odzn. warszawskim na Post. St. post. PP Edward RAJCZYK s. ur. 023/5 (67). R St. Franciszka i Ludwiki. L. Przod. 044/3 (10). 25 XII 1901 w Czêstochowie. pomorskim. Rez. ur. lwowskiego. W policji od 1925. W policji od 1920. post. sk¹d 21 III 1931 przeniesiony do woj. PP Jan RAJM s. 027/4 (37). PWŒl. W policji s³u¿y³ od 1923. w Œwiêtoch³owicach. L. 4054. w 1883 w Gustawowie. Odzn. gostyniñskim. Jana. w Cieszynie. Od 5 VII 1924 do 3 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. 2752. Od 4 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. PP Florian Franciszek RAJPOLD s. BKZ. 5 X 1895 w Choroniu. W PWŒl. 5062. w Katowicach. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w 1896 w Niestanicach. sk¹d 4 X 1938 deleg. PP W³adys³aw RAJEWSKI s. 2076. 012/2 (76). 4461. Karola i Katarzyny z Fija³ków. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Uczestnik wojny 1920. 732. sk¹d w kwietniu 1939 przeniesiony do 4 Komp. Karol RAJNER s. 019/2 (92). BKZ. ur. Od 25 VIII 1927 w Kdzie Miasta £odzi z przydzia³em do XIII Komis. ur. do pow. 743 . W WP od 3 III 1920 do 15 IV 1921. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. w Tarnopolu. od 15 I 1924 z przydzia³em do GSzPWŒl. cieszyñskiego. L.St. nastêpnie w woj. czêstochowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Co najmniej od 1933 pe³ni³ s³u¿bê w Grudzi¹dzu. L. w Brzezinach jako telefonista. w 1893. 033/3 (33). PP w Herbach Starych pow. Lucjan RAJCHERT s. 23 IX 1900 w £odzi. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. w Pecynie i Szczawinie w pow. MDzON. tarnopolskiego. ur. L. Odzn. w Kdzie Pow. Piotra i Marii. Andrzeja. Marcina i Michaliny z Mokrzyckich. L. we wrzeœniu 1939 w pionie œledcz.

Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Kazimierz RAJTNER s. Wojciecha. St. post. Post. (od 10 IV 1934). ¿ó³kiewski skierowany do woj. w 1890 w Poczesnej. PP Stanis³aw RAPAK s. na Post. 1605. kontr. post. W policji od 1924. ur. w 1900 w Wielêcinie. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 6499. w Chorowie pow. We wrzeœniu 1939 w II Komis. ur. nastêpnie w Czêstochowie – w III Komis. L. BMzaDS³. w 1933 na Post. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ w woj. KW. 2113. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Krakowie. kieleckim. Uczestnik walk z Ukraiñcami. L. czêstochowskim. 023/2 (77). W³aœciciel piwiarni w Grodnie. 666. Mieczys³awa i Jadwigi. L. 744 . W policji od 1919. W policji od 18 XII 1936 jako kand. ur. Wojciecha i Katarzyny. 026/2 (69). w Czêstochowie. L. PP Jan RAKOCZY s. ur. W WP od 11 XI 1918 do 28 IV 1923. 23 XII 1911 w Zab³ociu. horochowski (1936). St. ur. ur. Post. na szer. 5399. Jana. 062/2 (47). wo³yñskim. krakowskiego. L. Co najmniej od 1934 pe³ni³ s³u¿bê w pow.R Jan Bronis³aw RAJTKOWSKI s. w 1914. 023/2 (16). 020/4 (35). 511. Józefa. PP Jan RAKOWSKI s. PP Jan RAKIEJ-ROKICKI s. 15 VI 1898 w Lipnikach. KN. L. m. Józefa i Barbary z Szurków. 023/2 (40). w 1900 we Lwowie. w K³obucku.in. W policji od 15 VII 1923. od 21 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Odzn.

Przod. PP Józef RAPALSKI s. Aleksandra i Marianny z Sobiesiñskich, ur. 18 VIII 1897 w Kakawie. W WP od 1919. Ukoñczy³ 4 XII 1929 NSzF w Sosnowcu. Od 1923 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. kaliskiego – na Post. w Iwanowicach, od 1926 p.o. kmdta Post. w Choczu, w l. 1930–1937 kmdt Post. w Brzezinach, od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w KoŸminku. Odzn. BKZ, MDzON, MPzaW.

R

L. 045/1 (53), 4039.

Stanis³aw RAPLEWICZ s. Adama, ur. w 1915.

L. 019/1 (47), 4719.

St. post. PP Wincenty RASA£A s. Macieja i El¿biety z Kralów, ur. 14 VII 1889 w Strza³kowie. W policji od 1919. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. Konnej w Sosnowcu. Odzn. BKZ.

L. 012/3 (36), 5002.

Wac³aw RASPOÑCZYK s. Adama, ur. w 1908.

L. [2] (46).

St. post. PWŒl. £ucjan RASZKE s. Stanis³awa i Stefanii z d. Grzanko, ur. 14 I 1899 we W³oc³awku. W WP od 26 VI 1919 do 23 VI 1922, 12 pp. W PWŒl. od 15 I 1924 w pow. katowickim. S³u¿y³ w Kdzie. Rez. w Katowicach (do 18 II 1925), na Post. Za³êska Ha³da pow. katowicki (do 16 VII 1936), w Komis. Katowice-Za³ê¿e (do 21 X 1936), nastêpnie w Wydz. Bud¿et.-Gospod. Kdy Rez. w Katowicach.

L. 020/4 (22), 1390.

Przod. PWŒl. Robert RASZYK s. Józefa i Joanny z Rokitów, ur. 1 IX 1895 w Darkowie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lubelskiego – w 1929 kmdt Post. w Soækach pow. ³ukowski, nastêpnie w woj. poleskim (1936). Od 21 III 1939 w PWŒl. z przydzia³em do Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki.

L. 038/3 (13), 780.

745

R

Przod. PP Andrzej RATAJ s. Jana i Józefy z W¹sików, ur. 29 XI 1900 w Osmo³odzie. Hallerczyk, uczestnik walk z Ukraiñcami i wojny 1920. Ukoñczy³ (12 XI 1928) NSzF w Sosnowcu i Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny (1935). W policji od 1 VII 1923 w Tarnopolu, nastêpnie w pow. kamioneckim na Post. Po³oniczna i Kamionka Strumi³owa, od 26 IV 1929 kmdt Post. Dziedzi³ów. Ostatnio s³u¿y³ w Tarnopolu – od 25 VII 1939 w Kdzie Woj., od 1 IX 1939 w Urzêdzie Œledcz. Przod. mian. 1 IV 1933. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 020/3 (5), 277.

Post. PP Stanis³aw RATAJCZAK s. Wawrzyñca, ur. w 1913. W policji od 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w Krasiczynie pow. przemyski.

L. 026/3 (61), 2182.

Post. PWŒl. W³adys³aw RATAJCZAK s. Stanis³awa i Stanis³awy z Piaseckich, ur. 7 IV 1900 w Œremie. W WP od 11 XI 1919 do 5 III 1923. W PWŒl. od 1 XI 1923 w GSzPWŒl. w Œwiêtoch³owicach. S³u¿y³ w Komis. Katowice-Dworzec (do 16 IX 1927) i na Post. w Micha³kowicach pow. katowicki. Zwolniony ze s³u¿by 31 III 1928, ponownie przyjêty 1 VII 1928 z przydzia³em na Post. w Istebnej pow. cieszyñski.
L. [4] (83).

Post. PP Alfons RATAJEK s. Józefa i Marii, ur. 29 III 1913 w Bartni. Skoñczy³ 5 klas gimnazjum. W policji od 1 XII 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. pomorskiego.

L. 045/2 (100), 3234.

St. post. PP Adam RATUSZYÑSKI s. Paw³a i Marianny z Bujakowskich, ur. 10 X 1887 w Nowym Korczynie. W policji od 1919. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim, ostatnio w Sosnowcu – w Rez. Konnej, sk¹d 15 VI 1938 przeniesiony do II Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936.

L. [1] (80).

St. post. PP Aleksander RAUBO s. Franciszka i Emilii z Rodziewiczów, ur. 12 V 1896 w zaœcianku Rauby. W I wojnie w armii rosyjskiej, w 1916 zdezerterowa³ i wst¹pi³ do I Korpusu Polskiego. W l. 1920–1921 w Dywizji Litewsko-Bia³oruskiej. W policji od 1930 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski, po jej ukoñczeniu skierowany do woj. tarnopolskiego. Ostatnio s³u¿y³ w pow. tarnopolskim – w 1933 na Post. w H³uboczku Wielkim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Borkach Wielkich. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MN.
L. 033/2 (60), 2257.

746

Przod. PP Wilhelm RAUTSZKO s. Wilhelma, ur. w 1898 w Starej Sieniawie. W policji od 1 XI 1920. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Chinoczach pow. sarneñski. Odzn. BMzaDS³.

R

L. 027/2 (90), 1746.

Kpt. piech. Stanis³aw RAWA s. Daniela i Jadwigi ze Zwierzyñskich, ur. 9 I 1900 w Ostro³êce. Skoñczy³ 6 klas Szko³y Realnej Gi¿yckiego w Warszawie. W WP ochotniczo od 15 VII 1920, 18 pac. Ukoñczy³ SPPiech. w Warszawie (1923). S³u¿y³ w 62 pp i 79 pp. Od 26 I do 17 XI 1931 wyk³adowca w CSS w Toruniu, od 14 X 1932 w 18 pp. Od 1 VI 1938 w KOP – dca komp. „Bakszty Ma³e” baonu KOP „Krasne”. Ppor. ze starszeñstwem 1 VII 1923, por. – 1 VII 1925, kpt. – 1 I 1936. Odzn. SKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 051/2 (32), 7059/54.

Józef RAWSKI s. Mariana, ur. w 1895.

L. 044/3 (48), 3977.

Post. PWŒl. Leon R¥CZKA s. Franciszka i Albiny z Putzków, ur. 10 IV 1899 w Józefowcu. W PWŒl. od 16 X 1925. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w Kdzie Rez. (do 1 III 1932) jako muzyk w orkiestrze policyjnej, nastêpnie w Komis. Katowice-Za³ê¿e, w 1933 w III Komis.

L. 027/1 (38), 331.

St. post. PP Julian R¥CZYÑSKI s. Gracjana i Bronis³awy, ur. 19 IV 1899 w Homlu. W policji s³u¿y³ od 1 V 1928. We wrzeœniu 1939 w Wydz. I KG. Odzn. BKZ.

L. 038/1 (48), 3748.

St. post. PWŒl. Leopold R¥PA£A s. Józefa i Joanny z Marczyków, ur. 24 XI 1898 w O³pinach. W WP od 4 III 1920 do 2 XII 1921, 52 pp. Od 1 VII do 30 XI 1923 w PP woj. poleskiego. W PWŒl. od 1 IX 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach (do 17 IX 1924), nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. lublinieckim na Post. w: Boronowie (do 4 I 1927), Brusieku (do 30 IV 1927), Pawonkowie (do 1 X 1931) i Herbach Œl¹skich.

L. 19/3 (40), 959.

747

R

St. post. PWŒl. Józef RDUCH s. Franciszka i Franciszki, ur. 15 VI 1898 w Chorzowie. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. W PWŒl. od 23 VIII 1922. S³u¿y³ w pow. bielskim, we wrzeœniu 1939 w Komis. m. Bielska. Odzn. KnaŒl.WWiZ, BMzaDS³.

L. 020/3 (85), 1276.

St. post. PP Franciszek REBIZAK s. Jakuba i Marii z Wandasów, ur. 11 XII 1899 w Bartkówce. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od listopada 1918 do lipca 1922, 37 pp, st. szer. W policji od 1924. S³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim, w 1924 w Stryju, w 1934 z-ca kmdta Post. w Bolechowie pow. doliñski, w 1935 na Post. w Oknie pow. horodeñski. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Bolechowie. Odzn. BMzaDS³., GwOPrzemyœla, OH „Orlêta”.
L. 023/5 (34), 4018.

Józef REDLIÑSKI s. Jana, ur. w 1905 w m. Ha³ówki Du¿e.

L. 058/3 (27), 1131.

Przod. PWŒl. Roch REGINEK s. Ignacego i Anny z Bartoszków, ur. 4 VIII 1899 w Wielkim Dobrzyniu. W WP od 18 III 1919 do 22 IX 1920. Od 20 X 1920 do 17 VI 1922 w PGŒl., nastêpnie w PWŒl. Pocz¹tkowo w s³u¿bie œledczej w Katowicach i pow. katowickim w: Komis. w Bogucicach (do 30 XI 1922), eksp. œledcz. w Katowicach (do 31 III 1923), Dyrekcji Policji (do 14 XI 1923), Oddz. Œledcz. (do 15 IV 1924), w Komis.: Za³ê¿e (do 31 VIII 1924), Wirek (do 14 XII 1924), RoŸdzieñ (do 8 VII 1925), w Urzêdzie Œledcz. w Katowicach (do 4 III 1926), nastêpnie w s³u¿bie mundurowej w Kdzie Rez. w Katowicach (do 3 V 1926), w Komis. w Rybniku (do 15 IV 1931) i na Post. w pow. rybnickim w: Czerwionce (do 15 XI 1933), Knurowie jako z-ca kmdta (do 31 III 1939), z którego przeniesiony jako kmdt na Post. w Giera³towicach. St. post. mian. 1 XII 1923, przod. – 1 II 1937.

L. 054/2 (62), 2323.

Post. PP Edward REGIÑCZAK s. Feliksa Aleksandra i Katarzyny, ur. w 1899 w Tr¹bkach. W WP od 14 VIII 1919 do 1 VII 1923. W policji od 2 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim. We wrzeœniu 1939 na Post. w Chorowie pow. zdo³bunowski. Odzn. BMzaDS³.

L. 038/2 (60), 480.

748

St. post. PP Mieczys³aw REGULSKI s. Józefa i Józefy, ur. 1 VI 1899 w ¯bikowie. W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. warszawskim, m.in. na Post. w B³oniu (1936), we wrzeœniu 1939 na Post. w O¿arowie pow. warszawski.

R

L. 045/3 (86), 3275.

St. stra¿n. SW W³adys³aw REGULSKI s. W³adys³awa i Anieli, ur. 27 II 1908 w m. Bo¿e. W wiêziennictwie od 1933. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Pu³tusku, we wrzeœniu 1939 w areszcie œledczym przy ul. Dani³owiczowskiej w Warszawie.

L. 033/3 (46), 3520.

Post. PP Marian Zbigniew REICH s. Gottfrieda i Józefy, ur. w 1910 w Podwo³oczyskach. Po ukoñczeniu w 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski s³u¿y³ w policji woj. lwowskiego.

L. 044/2 (77), 2932.

Post. PWŒl. Antoni REICHENBACH s. Paw³a, ur. w 1916 w Mostach. W PWŒl. od 1938. S³u¿bê pe³ni³ w pow. frysztackim – od 15 XI 1938 do 31 III 1939 w Komis. w Boguminie Nowym, sk¹d 7 II 1939 deleg., a od 1 IV 1939 przeniesiony do Komis. w Pietwa³dzie.

L. 027/2 (24), 2136.

Post. PP Feliks REICHERT s. Józefa i Kornelii, ur. 30 VI 1907 w Demni. W policji od 16 II 1932. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego.

L. 033/3 (62), 592.

St. przod. PWŒl. Leon REIMER s. W³adys³awa i Marianny z Romanowskich, ur. 29 IX 1892 w Nowym Mieœcie Lubawskim. Od 19 II 1920 do 26 IX 1921 w PP woj. pomorskiego, do 24 VII 1922 w Rejonowym Urzêdzie Wybrze¿a Morskiego w Wejherowie. W PWŒl. od 25 VII 1922. S³u¿y³ w pow. tarnogórskim na Post. w Suchej Górze (do 19 II 1923), Nakle (do 1 I 1931), w Komis. w Radzionkowie (do 17 VIII 1939), sk¹d przeniesiony jako kmdt Post. w Tarnowicach Starych. St. post. mian. 1 XI 1922, przod. – 1 I 1929, st. przod. – 31 III 1939.
L. 051/1 (80), 1456.

749

R

Post. PWŒl. Józef REINERT s. Ignacego i Franciszki z Polczyñskich, ur. 8 I 1893 w Masanowie. W WP od 11 II 1919 do 31 VII 1921. W PWŒl. od 16 IV 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach (do 4 IX 1924), nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Królewskiej Hucie (do 11 X 1936), sk¹d przeniesiony na Post. Chorzów-Klimzowiec pow. katowicki.

L. 033/2 (47), 370.

St. przod. SG Franciszek REINKE s. Andrzeja i Pauliny z d. Losse, ur. 23 VIII 1896 w m. Paulina. W s³u¿bie od 1922, do 1928 w WP, st. sier¿., nastêpnie w SG. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy jako rusznikarz. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 051/2 (23), 6495.

St. post. PP Kazimierz REITER s. Tomasza, ur. w 1892 w Studzieñcu. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w GnieŸnie.

L. 045/3 (73), 5746.

Antoni REJMAN s. Filipa, ur. w 1904.

L. 050/3 (64), 7391.

St. post. PP W³adys³aw REJMAN s. Szymona, ur. w 1892. W l. 1936–1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Brodach. Odzn. BKZ.

L. 023/5 (87), 3913.

Jan REJT s. Antoniego, ur. w 1909.

L. 051/2 (49), 98.

750

Post. PP Józef REKLIÑSKI s. Jakuba i Ewy ur. w 1900 w Mostach Wielkich. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lwowskiego, we wrzeœniu 1939 na Post. w Chodorowie pow. bobrecki.

R

L. 050/3 (43), 7705/6093.

Przod. PP Wiktor REL s. Wojciecha, ur. w 1897 w Stefankowie. W policji od 1926. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w jednym z Komis. w Czêstochowie.

L. 023/4 (67), 5020.

St. post. PP Andrzej REMBACZ s. Wojciecha i Jadwigi z Kuchtów, ur. 25 XI 1898 w Koninie. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1919. We wrzeœniu 1939 na Post. w Bys³awiu pow. tucholski.

L. 012/1 (69), 3183.

St. stra¿n. SG Stefan REMBACZ s. Wojciecha i Jadwigi z Kuchtów, ur. 15 XI 1896 w Koninie. W s³u¿bie od 1922. We wrzeœniu 1939 w Pomorskim Okrêgu w Bydgoszczy.

L. 050/3 (30), 6496.

Post. PP Józef REMBECKI s. Józefa i Franciszki z Hwa³ków, ur. 16 VIII 1890 w Ochêdzyniu. W policji od 21 II 1923 w Kdzie Woj. w £odzi. W 1926 ukoñczy³ kurs post. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi, m.in. w XI Komis., w l. 1929–1936 w Kdzie Rez. Pieszej m. £odzi, nastêpnie w VI Komis.

L. 05/5 (80), 4179.

Wac³aw REMUZA s. Stanis³awa, ur. w 1911 w Przygodach.

L. 058/3 (6), 4874.

751

R

Post. PP Mieczys³aw RENC s. Hermana i Marianny, ur. w 1908 w Go³onogu. W policji od 16 XI 1932. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, ostatnio na Post. w Uchowiecku pow. kowelski, z którego 10 VIII 1939 przeniesiony do I Komis. w Równem. Odzn. BKZ.

L. 037/2 (70), 813.

Post. PP Izydor REPECZKO s. Antoniego i Weroniki z Markiewiczów, ur. 23 VII 1887 w Andrzejkiszkach. Ukoñczy³ 5 klas gimnazjum, buchalter. W l. 1908–1918 urzêdnik w Szkole Junkrów w Wilnie i Po³tawie. W I wojnie w armii rosyjskiej. W WP ochotniczo w l. 1919–1922. W policji od 16 VII 1923 w pow. wileñsko-trockim w II komp. PGran., na Post. w: Szumsku, Rudominie, Kaplicy-Powursku. Od 15 XI 1924 w Kdzie Pow. w £uniñcu w VIII komp. PGran., w Bieszczanikach i na Post. w £uniñcu. Z policji zwolniony 31 III 1925 i ponownie przyjêty 1 I 1927 z przydzia³em na Post. w Kosowie Poleskim. Od 8 XI 1927 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Bia³awiczach pow. wo³kowyski, Kosowie (1933), Komis. w Brzeœciu n. Bugiem (od 3 XI 1935). Od 16 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Wierzchowicach pow. brzeski.

L. 027/2 (58), 2968.

Jerzy RERYCH s. Jana, ur. w 1899.

L. 058/3 (54), 4868.

St. przod. PP Jan RESZKA s. Józefa i Marii z Warychów, ur. 2 I 1897 w Zawadzie. Od 1912 w skautingu, od 1916 cz³onek POW ps. „Babinicz”. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 5 VIII 1921. W wojnie 1920 w za³odze poci¹gu pancernego „Bartosz G³owacki”, kpr. W policji od 1 XII 1921. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. W 1932 kier. Komis. w Tomaszowie Mazowieckim pow. brzeziñski. W l. 1936–1937 i tak¿e we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w £asku. Przod. mian. 1 XII 1926. Odzn. KN, BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 027/2 (10), 3935.

Przod. PP Józef RESZKO s. Marcina i Antoniny, ur. 21 I 1901 w Wy¿nicy. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. w £osicach pow. siedlecki.

L. 038/3 (41), 5647.

752

Post. PP Szczepan REZLER s. Stanis³awa i Rozalii z Fingasów, ur. 8 XII 1889 w Kamionce. W policji od 15 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim, we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. w Tarnopolu.

R

L. 020/3 (55), 596.

St. post. PWŒl. Stanis³aw RÊGOWSKI s. Walentego i Marianny z Bede³ków, ur. 21 IV 1898 w Zawadach. W PWŒl. od 15 I 1924. S³u¿y³ w pow. katowickim, m.in. na Post. w Paw³owie (1934), we wrzeœniu 1939 na Post. w Koñczycach.

L. 045/2 (50), 5191.

St. post. PP Ignacy RÊKOŒ s. Marcina i Anastazji z Jankowiaków, ur. 18 VII 1888 w Górsku. W policji od 1921. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Tarnopolu, nastêpnie na Post. w Grucznie pow. œwiecki. Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Tucholi.

L. 019/3 (54), 2745.

Antoni RICZIK s. Andrzeja, ur. w 1901.

L. 023/3 (52), 3669.

Przod. PP Feliks RINGWELSKI s. Jana, ur. w 1901 w Kanoszynach. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Opalenicy pow. nowotomyski. Przod. mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ.

L. 027/3 (54), 4417.

St. post. PP Józef ROBAK s. Walentego, ur. 18 I 1897 w Krasocinie. W policji od 1922. Co najmniej od 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. kieleckim – od 1934 w pow. opatowskim, w Komis. w Ostrowcu do 10 III 1938, sk¹d przeniesiony na Post. w £agowie jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 016/2 (44), 5383.

753

R

St. post. PP Józef ROBAK s. Jakuba i Agnieszki, ur. 15 III 1893 w Zawadzie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w III Komis. m. Lublina.

L. 033/2 (86), 1838.

Pawe³ ROBAK s. Paw³a i Julii, ur. 29 VI 1900 w Stryjówce. W 1921 pe³ni³ s³u¿bê jako post. na Post. Kolejowym w Lublinie. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Stryjówce pow. zbaraski.

L. 058/1 (38), 5498.

St. post. PP Stanis³aw ROBERT s. Jana i Franciszki z Jêdrzejewskich, ur. 29 XII 1900 w Moszczenicy. W policji s³u¿y³ od 1924. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. w £odzi. Odzn. BKZ.

L. 062/2 (31), 6897.

St. post. PP Bronis³aw ROCZEK s. Rocha i Katarzyny, ur. 24 III 1892 w Nowej Wsi. W policji od 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie.

L. 026/2 (86), 5257.

Pp³k piech. st. sp. Boles³aw Konrad RODKIEWICZ s. Stanis³awa i Teofili z Czubowiczów, ur. 2 IV 1889 w Siennicy. Absolwent Gimnazjum Filologii Polskiej Chrzanowskiego w Warszawie. Ukoñczy³ 3 lata studiów na Politechnice Lwowskiej, aktywny dzia³acz Zwi¹zku Strzeleckiego i Zwi¹zku Walki Czynnej. Od 6 VIII 1914 w Legionach Polskich – kmdt koszar „Oleandry” w Krakowie, na front wyruszy³ z 1 pp Leg. Po kryzysie przysiêgowym internowany w Szczypiornie. Kmdt IV Okrêgu POW. W WP ochotniczo od lutego 1919. S³u¿bê pe³ni³ w 33 pp, w Misji Wojskowej na Dalekim Wschodzie, w II oddz. III Armii. W l. 1921–1922 attaché wojskowy w Pradze, nastêpnie w DOK II i Oddz. II Sztabu G³ównego. W l. 1924–1925 Kier. Ref. Wywiadowczego Dtwa 13 DP. Od lipca 1926 w KOP w sztabie 5, potem w 6 Brygadzie. W 1927 dca 3 komp. 21 Brygady KOP. W 1928 szef Oddz. Informacyjnego w Ministerstwie Skarbu. Od 1929 szef Oddz. II Kdy SG. W maju 1935 przeniesiony w st. sp. Kpt. ze starszeñstwem 1 VI 1919, mjr – 1 I 1928. Odzn. VM 5 kl. nr 4960, KKOOP, KN, KW, ZKZ, MPzaW, MDzON.

L. 058/3 (20), 5870.

754

Andrzej RODOCHOÑSKI s. Mateusza, ur. w 1897.

R

L. 026/4 (80), 616.

Przod. PP Roman RODZYNKIEWICZ s. Stanis³awa i Anny, ur. w 1892 w Dobromilu. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w policji woj. stanis³awowskiego, we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie.

L. [3] (83).

St. post. PP Franciszek ROGA s. Teodora i Katarzyny z Krejczych, ur. 4 X 1903 w £odzi. W policji od 15 XII 1933. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – na Post. £ódŸ-Chojny, od 1938 w Wydz. Œledcz.

L. 027/3 (76), 3659.

Post. PP Tadeusz ROGACKI s. Walentego i Michaliny z Jaroszewskich, ur. 2 II 1911 w Tomicach. Absolwent Szko³y Handlowej w Zgierzu. W policji od 17 V 1935. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski 24 X 1935 przydzielony do I Komis. w Bia³ymstoku. Od 16 VI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Kdzie m.st. Warszawy w ref. gosp.

L. 027/4 (12), 1956.

Micha³ ROGALA s. Miko³aja, ur. w 1894.

L. 037/2 (53), 1277.

Przod. PP Stanis³aw ROGALA s. Wincentego i Marii, ur. w 1896 w Opatowie. W POW od 3 V 1916 do 1 XI 1918. W WP od 17 VI 1919 do 31 V 1922, 1 pp Leg., plut. W policji od 16 VII 1923 przydzielony do s³u¿by gran. jako instruktor powiatowy, potem instruktor w komis. Do 5 VIII 1938 s³u¿y³ na Post. w Dorosinach pow. ³ucki. Od 24 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Milatynie pow. zdo³bunowski. Przod. mian. 1 IV 1930. Odzn. MN, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 033/3 (80), 5733.

755

kontr. na szer. L. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Bugiem. pru¿añski. Wiktor ROGALSKI s. 14 I 1896 w Suchatówce. St. 027/1 (34). lidzkim. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Konstantego i Heleny. w Linowie pow. MDzON. Od 9 IX 1924 na Post. 617. ur. 5473. przydzielony do s³u¿by gran. Od 23 X 1935 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 058/4 (13).o. Józefa i Julianny z Kwiatuñskich. W Legionach Polskich s³u¿y³ jako woŸnica. PP Tadeusz ROGALEWSKI s. ur. w Berezie Kartuskiej pow. walczy³ w obronie Wilna. post. Post. MDzON. w Sobolewie pow. W sierpniu 1939 zmobilizowany. St. w Bêdzinie. rez. bomb. Bugiem. ur. Post. 140. stanis³awowskiego. 2238. bia³ostocki. St. W WP od 5 VII 1919 do 1922. w Brzeœciu n. kieleckiego. L. W policji od 25 VI 1923 p. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. pru¿añski. PP Micha³ ROGALSKI s. 22 IX 1899 w £ysobykach. 1 I 1931. W policji od 1925 z przydzia³em na Post. We wrzeœniu 1939 na Post. mian. szer. garwoliñski. 756 . Odzn. 026/1 (100).7 II 1908 w Kiszyniowie. L. ur. Odzn. w pow.. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. 17 X 1912 w Petersburgu. od 17 VIII 1936 na Post. poleskim. 026/4 (82). post. W policji od 7 XII 1936 jako kand. L. post. PP Czes³aw ROGALIÑSKI s. Jana i Katarzyny z Popowskich. od 28 I do 10 IX 1920 na froncie bolszewickim. ukoñczy³ 9 I 1926 w Brzeœciu n. BMzaDS³. Ukoñczy³ 10 II 1931 Szko³ê Podof. s³u¿bê pe³ni³ w Dolinie. 32 pp. Fryzjer zamieszka³y w Czarnej Wsi pow. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. MPzaW. Stefana i Franciszki z Kijków. 4866. Od 3 V 1934 do 28 II 1935 w Szkole Tresury Psów Policyjnych w Poznaniu. Stanis³awa i Zofii z Ma³achowskich.R Post. 10 I 1914 w WiŸnie. nastêpnie s³u¿y³ w Kamieniu Koszyrskim – od 15 II 1935 w Kdzie Pow. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Grodnie. PP Antoni ROGALSKI s. st. Kurs dla przod. 033/1 (27).

œwiêtoch³owicki (do 1 XII 1927). 2 VI 1937 przydzielony na Post. ur. z którego 3 III 1937 przeniesiony na Post. PWŒl. L. post. MDzON. PP Walenty ROGOWSKI s. Tomasza i Anny. kieleckim – na Post. 4513. W 1937 pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor. L. w Opocznie. Lipiu (1936). Józefa i Zofii z Monetów. 019/3 (85). ur. i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 na Post. St. w Pyrach pow. L. L. W policji od 1927. Post. 044/1 (14). L. Warszawy. warszawski. a od listopada 1937 w II Komis. S³u¿bê nadal pe³ni³ w £odzi – w I. przod. Kraj. St. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. PP Stefan ROGUT s. nastêpnie kmdt Post. W policji od 1919.St.st. ur. III Komis. kieleckim – ostatnio na Post. sk¹d przeniesiony do pow. ur. Ostatnio s³u¿y³ w woj. Przod. ur. w pow. Od 27 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. w Cieszynie (do 19 III 1925) i Lipinach pow. post. We wrzeœniu 1939 w Kdzie m. Od listopada 1918 w MMiejsk. ur. 13 I 1888 w Zam³yniu. PP Leon ROGOWSKI s. 045/3 (30). PP W³adys³aw ROJEWSKI s. Leona. kier. 027/2 (1). olkuski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 757 . PP Pawe³ Jan ROHS s. w Koñczycach Wielkich (do 10 VI 1931) i Ustroniu (do 29 XI 1938). W policji od 1920. bêdziñski. Romana i Natalii z Olczaków. 3638. 1 I 1899 w Bierach. w S³awkowie pow. R L. S³u¿y³ w Komis. 24 I 1904 w Borsku. 5 III 1898 w Warszawie. 4440. w 1909 w Grodnie. cieszyñskiego – s³u¿bê pe³ni³ na Post. 15 V 1886 w £aznowie. 3039. w Istebnej. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. w £oœniu pow. w £odzi. w Tarnowie. MPzaW. Œl¹ska Cieszyñskiego. Wiktor ROJCZYK s. post. 023/3 (42). czêstochowskim w: Parzymiechach (do 30 IX 1933). St. 3815. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 3587. 038/4 (85). Adama i Heleny z Szyma³ów. W policji s³u¿y³ od 1932. Odzn. w Charsznicy. we wrzeœniu 1939 na Post. Józefa i Heleny z Mallutów.

dyscyplinarny Kdy Woj. Pieszej w £odzi. Przod. w 1898 w Chodaczkowie. We wrzeœniu 1939 refer. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. W policji od 1934. Andrzeja i Katarzyny z Rychterów. ur. Odzn. L. L. Post. w 1898 w Grabowie Starym. PP Stanis³aw ROKICKI s. 012/3 (58). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. 020/1 (21). 4457. BMzaDS³. mian. Macieja i Franciszki. 149. MPzaW. Przod. W policji od 1923. 12 IX 1910 w m. PP Stanis³aw ROLAÑSKI vel MIA£SZYGROSZ s. 05/2 (13). w Jastrzêbiu pow. sk¹d 21 III 1938 przeniesiony na Post. St. PP Józef ROKITA s. St. Co najmniej od 1935 s³u¿y³ w woj. BKZ. ur. wo³yñskim. ³ódzkim. post. Co najmniej od pocz¹tku 1939 – i nadal we wrzeœniu – w KG. w Nowogródku. W WP ochotniczo w l. 1919–1921. Odzn. Franciszka i Ewy z P³ochockich. ur. Józefa i Julii z Kilarskich. Karolina. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Przod. mian. W policji od 1924. Jana i Agnieszki z Kwapiñskich. w £ucku. Ostatnio s³u¿y³ w II Komis. L. 3882. 1 IV 1939. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê jako p. MDzON. 2233.R St. 023/5 (79). w Radomiu. 3946. 4541. 1 IV 1934.. w Stromcu pow. przod. PP Franciszek ROKICKI s. ur. w 1891 w Opatowcu. nowogródzkim. 25 I 1889 w Wólce Jagielloñskiej. 038/3 (42). ur. W policji od 1919. radomski jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1919. ur. PP Józef ROMALDOWSKI s.o. post. L. Odzn. Przod. PP Karol ROKWISZ s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 30 XII 1894 w Klimontowie. Od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Rez. radomski i tam nadal we wrzeœniu 1939. od 1 X 1938 kmdt Post. 758 . B³a¿eja i Marii z Miko³ajów. L. 023/3 (5). W policji od 5 VIII 1919.

PP Julian ROMAN s. W policji od 1 XII 1921. Jakuba i Julii. We wrzeœniu 1939 na Post. w 1884 w £asiczkach. PP Edmund Ludwik ROMANOWSKI s. 058/4 (82). Asp. 15 VII 1900 w Wilnie. krakowskim. PP W³adys³aw ROMANOWICZ s. ur. ur. w Oœwiêcimiu. Andrzeja. we wrzeœniu 1939 w I Komis. MPzaW. Odzn. 31 I 1887 w Dobrzyniewie Fabrycznym. Co najmniej od 1938 pe³ni³ s³u¿bê w Bia³ymstoku. ur. 012/3 (76). 759 . 1 III 1936. Rezerwa PP Wilno. 4517. Mateusza. W policji od 1921. post. post. w Radomiu. W WP od 7 XII 1918. ur. post. Nieprzerwanie – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. 038/1 (11). 3232. Kazimierza i Antoniny z Bernackich. post. 1 I 1938. 14 VII 1907 w £aziskach. 23 p. L. 5769. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. PP Antoni ROMANOWSKI s. ur. BKZ. 6884. W policji od 16 II 1932 jako kand. St.st. St. MDzON. St. 5141. 05/1 (62). Uczestnik wojny 1920. ¿ó³kiewski. BMzaDS³. mian. St. Uczestnik wojny 1920.St. PP Henryk ROMANOWSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Policji Konnej m. na szer. Przod. W policji od 1927. post. Warszawy. 23 XI 1898 w Krzeszowie. Jana i Kazimiery. L. L. W policji od 1921. L. Post. kontr. u³.. PP Boles³aw ROMANOWSKI s. Odzn. Odzn. L. 026/1 (36). 050/1 (70). mian. kpr. 25 VI 1902 w Libawie. Ukoñczy³ 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. zmobilizowany 3 IX 1939. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. ur. Antoniego i Anny. R L.

post. 3051.R Mjr Wiktor ROMANOWSKI s. 05/3 (74). 2 XI 1899 w Ciemnohajcach. ze starszeñstwem 1 I 1932. 5796. ur. Jana i Marianny. we Lwowie. W policji s³u¿y³ od 1920. warszawskim. Antoniego. policji woj. Jana i Klary z Dziurzyñskich. Od 2 IX 1939 Kmdt Woj. W WP ochotniczo od 1 XI 1918 do 8 V 1920 – w PWojsk. Przod. piech. BKZ. poleskiego. Odzn. Œwiêcenia kap³añskie uzyska³ 7 IV 1921. ze starszeñstwem 1 VI 1919. ZKZ. Kapelan rez. Post. ZKZ. w Grudzi¹dzu. L. ¿ó³kiewski. 30 XI 1910 w D¹browie Górniczej. Absolwent Studium Teologii Prawos³awnej UJP. Od 1930 kapelan pomocniczy garnizonu we W³odzimierzu Wo³yñskim. by³y pracownik Ubezpieczalni Spo³ecznej. Kolejowym w Zaklikowie pow. w 1882 w Drohobyczu. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y we Lwowie. 019/1 (44). W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Dziekan prawos³awny DOK I (stan na 3 VIII 1938). Przemianowany do s³u¿by czynnej w stopniu st. 1942. Odzn. ur. St. woj. L. 23 V 1892 w Warlubiu. janowski. 05/3 (12). Konstantego i Wiery z W³odzimirskich. Odzn. pomorskim. por. 1859. 05/3 (20). uczestnik odsieczy Lwowa. PP Leon RONOWSKI s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Absolwent Szko³y Oficerskiej w Opawie. ur. L. 1996. PP Karol Jan ROMAÑCZYK s. Emeryt. 52 pp. L. We wrzeœniu 1939 w II Komis. w Krakowie i Rz¹dowej SBezp. 760 .in. L. MDzON. ur. KW. 058/4 (2). rez. PP Boles³aw Andrzej ROSA s. Ukoñczy³ 30 VII 1921 Szko³ê Oficersk¹ PP w Warszawie. L. MPzaW. kapelana 1 VII 1935. poznañskim (od 5 IV 1935). ur. Jana i Antonii z Rocz³awskich. OH „Orlêta”. 2654. Tadeusza i Julii. S³u¿bê pe³ni³ m. w woj. 16 X 1895 w Grybowie. PP W³adys³aw ROMANOWSKI s. Józef ROMAÑSKI s. ur. od 19 VIII 1936 w woj. Ponadto kapelan PP w Warszawie. 037/2 (97). w 1909. Podinsp. Warszawa.

027/3 (51). We wrzeœniu 1939 w Wydz. wo³yñskim – w 1936 w pow. w 1893 w Kicicach. Post. L. mian. PP W³adys³aw ROSIAK s. L. We wrzeœniu 1939 w Komis. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Po ukoñczeniu 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1898. Ignacego. ur. grójeckim. W policji od 18 I 1921. Wawrzyñca i Julii z Maniowskich. W policji od 1919. Józefa i Ewy. PP Franciszek ROSIAK s. w Mogielnicy. 027/2 (14). ur. Juliana. 012/1 (12). Albert ROS£ANOWSKI s. ³ódzkim. tarnopolskiego. Œledcz. PP Jan ROSIKOÑ s. L. nowogródzkiego. ur. w Nalibokach pow. 3305. BKZ. BMzaDS³. L. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. kowelskim.St. 25 III 1889 w pow. post. W policji od 16 VI 1933. 761 . 1682. w Milatynie Nowym pow. PP woj. Przod. w Brze¿anach. ur. Rezerwa PP Jagielnica pow. ur. 058/3 (43). PP Stanis³aw ROSIAK s. 4940. R L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. we wrzeœniu 1939 na Post. 1 IV 1934. sto³pecki. 22 IX 1909 w Lublinie. 18 I 1893 w Ostro³êce. tarnopolskiego. Od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. St. 18 VII 1909 w Czortkowie. 1153. Odzn. ur. post. 050/3 (47). Wojciecha i Antoniny. PP Maksymilian ROSNER s. we wrzeœniu 1939 na Post. post. Jakuba i W³adys³awy z Jurków. Post. L. w Kowlu. W policji od 10 X 1922. 044/3 (74). 4543. czortkowski. W 1938 s³u¿y³ na Post. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w woj. kamionecki. 3322.

W policji od 1 XII 1928. warszawskiego. tarnopolskiego. L. 023/3 (23). PP Leon ROSZKOWSKI s. PP Stefan ROSZCZAK s. od 1 V 1924. pszczyñskim na Post. Królewska Huta – (do 15 VI 1929). Odzn. 4795. 26 XII 1900 w Katowicach. Ukoñczy³ gimnazjum w rodzinnej miejscowoœci. 1 I 1929. ur. sk¹d 5 X 1938 przeniesiony do Kdy Rez. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. Post. post. W PWŒl. 1 IV 1934. w T³ustem pow. BMzaDS³. Gran. W policji od 16 XI 1932. w II Komis. nastêpnie w pow. w ¯elechlinie Wartownia w Spale. 026/4 (7). Od 1 II 1932 w ref. Karol ROSSA s. Antoniego. w Komis. w Stanis³awowie. wo³yñskim. Franciszka i Józefy. L. 22 VIII 1904 w Rudzie Guzowskiej. Komis. Mizerów (do 15 V 1934) i Paw³owice. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na granicy czeskiej w m. 3983. post. St. W³adys³aw ROSPORA s. Bytom-Dworzec. 023/3 (15). w Katowicach (do 4 VI 1924). Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. ur. w 1908. L. stra¿n. 20 XI 1906 w Piñsku. zaleszczycki. post. 033/2 (33). rawskim – w l. S³u¿y³ w Kdzie Rez. St. 054/2 (9). St. Od 1 VI 1924 do 31 III 1925 w policji woj. Od 27 XI 1923 w s³u¿bie gran. Odzn. sk¹d w 1935 przeniesiony do woj. SG Feliks Kazimierz ROSZKIEWICZ s. nadwórniañski. BKZ. St. œledcz. Ponownie przyjêty do s³u¿by 1 XI 1928 – Kda Woj. BKZ. ur. 1695. ur. zwolniony. L. PWŒl. PP Stanis³aw ROSO£OWSKI s. 3423. 1935–1938 na Post. Woronienka pow. ostatnio w pow. w Czerniewicach. 762 . Wincentego i Heleny z Godziszewskich. Maksymiliana i Moniki z Fojcików.R Post. 7 III 1902 w Wasylkowcach. Kdy Pow. ur. St. W s³u¿bie od 1931. w Kostopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Katowicach. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. post. L. mian. tarnopolskim. ur. wo³yñskim. Bytom-Dworzec – od 4 III 1926 pn. L. Komis. we wrzeœniu 1939 na Post. 016/1 (39). we wrzeœniu 1939 na Post. Gran. Królewska Huta (do 29 XII 1933). 15 IX 1903 w Staniszewie. Gran. 1028. Kazimierza i Wandy z Rajewskich. 5946. Józefa i Rozalii z K¹kolów.

026/2 (40). ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Andrzeja i Marianny z Kubiaków. L. m. 763 . 29 XII 1933 skierowany do Kdy Pow. PP Juliusz ROTH s. Do 1930 w Kdzie Pow. Wojciecha. ur. 05/3 (93).Post. L. – 1 III 1923. L. MPzaW. Od 28 XII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w V Komis. S³u¿bê pe³ni³ na Post. ur.st. Micha³a i Katarzyny z Fr¹ckowiaków. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. R L. 3 IX 1901 w Poznaniu. St. St. w £apach pow. L. 24 VIII 1894 w £odzi. przod. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. 012/1 (45). w £odzi. Wawrzyñca. wileñskiego. wysokomazowiecki oraz w II Komis. Post. Uczestnik wojny 1920. przod. 5271. MDzON. 1924–1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. mian. £odzi jako sekretarz. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1918. m. m. ur. We wrzeœniu 1939 w XII Komis. 1 IV 1887 w Warszawie. W l. KIKPol. 7 IX 1906 w Maniewie. przod. 5201. W policji s³u¿y³ od 1929. ur. 020/4 (54). 292. PP Franciszek ROSZYK s. w Poznaniu. W policji od 1927. Odzn. Odzn. w 1899. ¿ó³kiewski. 5813. 4064. w Radomsku. ur. BKZ. w Zgierzu pow. Post. 012/1 (10). Juliusza Hermana i Karoliny. st. w 1921 ukoñczy³ Okrêgow¹ Szko³ê PP. nastêpnie w I Korpusie Polskim. potem w WSK. w Pabianicach. 29 I 1893 w Nowej Wsi. BMzaDS³. 1 VIII 1919. Przod. ³askim – w 1938 na Post. W policji od 10 IV 1919 w £odzi. w Sêdziejowicach. Odz. Warszawy. przeniesiony do Komis. £odzi. 037/1 (25). ³ódzki. BKZ. 1972. PP Nikodem ROSZYK s. Od wrzeœnia 1931 w Kdzie Pow. nastêpnie – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Komis. PP Henryk ROWIÑSKI s. PP Aleksander ROZBICKI s. m. od 7 II 1935 w I Komis. L. W I wojnie w armii rosyjskiej. W policji od 1923. w £odzi. Edmunda i W³adys³awy z Góreckich. PP Adam ROWIÑSKI s. Bia³egostoku i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post.

We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. Józefa i Marii. sk¹d 1 II 1935 przeniesiony na Post. (do 15 X 1929) i Kdzie Rez. BKZ. w 1898 w Wólce £abuñskiej. PP w Herbach Starych pow. Jan ROZBRÓJ s. L. w Kdzie Pow. czêstochowski. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego. Œl¹ska Cieszyñskiego. (do 30 IV 1930). W policji od 1921. sp. ur. L. w Kdzie Pow. „D” Rez. 4 IV 1904 w Latoszynie. od 16 IX 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Katowicach (do 2 XI 1926). Od 3 XII 1938 zatrudniony w Komis. Post. Stanis³aw ROZLAZ£Y s.R Przod. 13 X 1897 w Dziep³oci. w Katowicach. 020/3 (65). PP Tadeusz ROZPÊDEK s. Przod. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. katowickim – w Komis. PWŒl. ur. we Frysztacie. w Piekoszowie. w Radzionkowie pow. w Komis. w Makoszowach pow. ur. L. Wincentego i Julianny. kiedy zosta³ przeniesiony w st. 697. tarnogórski (do 1 XII 1925). Odzn. dubieñski. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. katowicki (do 14 VI 1927). 764 . post. nastêpnie w Katowicach – w II Komis. w Samsonowie. ur. w Zabramiu pow. 045/3 (29). Micha³a i Marianny z Krukowskich. St. kand. w Bielsku (do 9 X 1926). W policji od 1929. 1185. 058/1 (72). we wrzeœniu 1939 na Post. ur. 026/3 (81). w Nowej Wsi (do 26 X 1925) jako z-ca kier. w Kdzie GSzPWŒl. Do policji przyjêty 1 XI 1936 jako kontr. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Œwiêtoch³owicach (do 8 VI 1926). W I wojnie w armii austriackiej. kieleckim – na Post. Od 2 IV 1938 przyjêty ponownie do s³u¿by z przydzia³em do I Komis. na Post. 25 XII 1894 w Suchej Górnej. 30 IV 1905 w D³utowie. w Chêcinach jako kmdt. Kraj. PP Wincenty ROZKRES s.. Józefa i Magdaleny. 5561. woŸny z przydzia³em do Komp. PP Adam ROZWADOWSKI s. potem w PWŒl. od 24 V 1939 w Dtwie komp. 4754. 1931. L. Wojciecha i Antoniny ze Stefañczyków. Od 1 I 1919 do 14 VII 1922 w ¯and. 012/3 (34). Ukoñczy³ 3 V 1935 NSzF w Sosnowcu. L.

Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. Juliana i Marianny. wo³yñskim w Równem i pow. BKZ. Edward RO¯KIEWICZ s. – 1 III 1936. KN. ur. 1003. rówieñskim na Post. przod. Przod. Odzn. L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. przod. PP Jan RO¯EK s. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Tarnopolu. W policji s³u¿y³ od 1919. R L. L. Post. 050/2 (91). W I wojnie w armii niemieckiej. w Tarnogrodzie pow. BMzaDS³. ur. Od 1 XI 1918 w PKom. post. 045/1 (58). W policji od 1 VIII 1924. 030/1 (18). St.St. 4036. L. lubelskim. 3901. w 1900 w Przyjêku. 6 VIII 1893 w Do³hobyczowie. ur. 016/1 (10). MPzaW. Strz. £odzi. bi³gorajski. 16 XI 1897 w T³usteñkiem.in. PP Józef Feliks RÓ¯ALSKI s. ur. w VI Komis. PP Józef RÓG s. (1936). w Nowym Tomyœlu. W WP od 1 IV 1920 do 7 VII 1923. z której automatycznie przeszed³ do policji. 1547. 1 komp. ur. m. Odzn. Piotra i Agnieszki z Milczyñskich. 6 X 1886 w W¹sowie. Uczestnik powstania wielkopolskiego. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w PP m. 023/5 (39). mian. Pol. S³u¿bê pe³ni³ w woj. nastêpnie w Hoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. Miejskim w Bi³goraju. L. Odzn. w Majkowie (do 15 XII 1938). 11 III 1894 w Paw³owie. PP Ignacy RO¯NIECKI s. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. W policji s³u¿y³ od 1919. 765 . 482. 4069. We wrzeœniu 1939 na Post. nastêpnie w I Korpusie Polskim. Jana i Marianny z Pawlików. BKZ. L. w £asku. MDzON. Józefa i Agnieszki z Gor¹cych. 023/2 (56). 1 VII 1930. KW. Przod. Seweryna i Józefy. Odzn. W policji s³u¿y³ od grudnia 1920. 7 pu³ku II Dyw. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Wojciecha i Franciszki. St. 1 II 1896 w £odzi. PP Roman ROZWADOWSKI s.

Przod. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. BMzaDS³. Józefa i Marii z Gaców. mian. che³miñski. Przod. L. PP Marian RUBASZEWSKI s. 4 I 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Wieluniu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Marian RÓ¯AÑSKI s. Od 4 VII 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w III Komis. w Lisewie pow. W policji od 1922. W policji od 1 III 1923. L. 027/1 (13). w Siedliszczu Ma³ym pow. z której automatycznie przeszed³ do policji. w Sokolnikach pow. Bydgoszczy jako dzielnicowy. L. Po jej ukoñczeniu 2 VI 1934 skierowany do woj. w GnieŸnie. Od 1 XII 1919 do 14 VIII 1920 w PKom. BMzaDS³. ur.R St. ur. 2711. 15 VII 1894 w Parczewie. W 1939 s³u¿y³ na Post. ur. ur. post. W policji od 2 I 1934 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. kostopolski. 29 IV 1892 w Barcinie. 2 II 1889 w Zielonczynie. MDzON. Jana. wieluñski. We wrzeœniu 1939 w Toruniu. 6041. [2] (8). Adama i Marianny. ur. 2747. L. Odzn. post. z którego przeniesiony na Post. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1924. Jana i Agnieszki. PP Konstanty RÓ¯AÑSKI s. 1 II 1901 w Rakowicach. 30 III 1912 w Gowarzowie. Jana i Franciszki z Zatoniów. ¿ó³kiewski. MPzaW. ur. BKZ. PP Stanis³aw RUCIÑSKI s. Odzn. 045/3 (60). Józefa i £ucji. wo³yñskim. poznañskiego. L. PP Czes³aw RÓ¯AÑSKI s. 5314. St. 020/1 (39). m. PP Eugeniusz RUBIK s. 3658. Post. Post. 21 V 1897 w Dzia³oszynie. 766 . 026/3 (82). 045/2 (10). w Bydgoszczy. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. we wrzeœniu 1939 na Post. Post. L.

Juliana i Stefanii. przod. BKZ. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 044/1 (62). W policji od 1937 jako kand. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. sier¿. W policji s³u¿y³ od 1934. w 1900 w Bajkowcach. MDzON. R L. Post. tarnopolskiego. PP Stanis³aw RUCZAK s. MN. Post. Odzn. lubelskiego. 1957.. S³u¿y³ w woj. Odzn. L. Polskiej. PP Henryk RUDZIÑSKI s. 2541. Od 26 XII 1918 w POW w Ko³omyi. 1 VIII 1928. Post. 019/3 (77). na szer. W WP od 21 VI do 31 X 1919. 29 XI 1893 w Ko³omyi. 1644. L. Ignacego i Katarzyny. St. w Lublinie. St. W policji od 1930. Od 1913 w Zwi¹zku Strzeleckim. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. 012/1 (76). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KG jako szofer. PP Andrzej RUDYK s. w Jab³onowie pow. MPzaW. przod. w 1911. w 1903 w B³oniu. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 w PP m. ur. w 1906 w Osadzie Gerok. 767 . we wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. ur. W I wojnie w armii austriackiej – w 1915 ³¹cznik z II Brygad¹ Legionów Polskich. ur.Post.st. Hieronima. Franciszka. ur. Warszawy. 5086. Kraj. Micha³a i Heleny z Borkowskich. PP Kazimierz RUCKI s. Potem w ¯and. BKZ. Piotra. L. 4058. 054/2 (68). bia³ostockiego. 10 VII 1907. OH „Orlêta”. ur. PP W³adys³aw RUDZIEWICZ s. 023/3 (77). 591. L. przod. 023/3 (11). ur. stanis³awowskim. mian. ko³omyjski. KLeg. kontr. nastêpnie w policji. PP Franciszek RUCZYÑSKI s.

W policji s³u¿y³ od 1928. PWŒl. w Makowie. MDzON. St. ur. rybnickim – na Post. L. KnaŒl. tarnogórski (do 28 V 1936). W policji od 10 VI 1920. 1650. W PWŒl.WWiZ. 2 baonu 13 pu³ku (¿orskiego). ur. Boles³awa i Marianny z Wojciechowskich. Franciszka i Genowefy.. przod. w: Œwierklanach (do 5 XI 1925). L. BMzaDS³. w III powstaniu walczy³ w szeregach 7 komp. MPzaW. w Szarleju pow. Odzn. ³ódzkim. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. S³u¿bê pe³ni³ na Post. PWŒl. w Œwiêtoch³owicach. ur. – 1 I 1928. Odzn. 026/3 (78). ur. PP W³adys³aw RUDZIÑSKI s. Po powrocie do kraju bra³ udzia³ w walkach z Ukraiñcami i bolszewikami. Piotra. nastêpnie w Komis. KnaŒl. w Miasteczku Œl¹skim pow.. 17 IX 1923. St.WWiZ. MDzON. Od 4 VII 1921 do 30 VII 1922 w SGmin. 023/5 (74). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Giera³towicach (do 1 VIII 1931). Post. Rydu³towach (do 1 XI 1927) jako z-ca kmdta. Uczestnik powstañ œl¹skich. 1458. nastêpnie w PWŒl. ur.R St. post. przod. tarnogórski. Augustyna i Katarzyny z Piechaczków. w 1929 w woj. L. 2392. Przod. 044/2 (32). Warszawy. GwGŒl. St. 31 VII 1896 w Œwierklanach Dolnych. 1685. PWŒl. mian. warszawskim – w 1932 na Post. œwiêtoch³owicki. post. MH. Od 16 V 1919 do 30 VI 1921 w POW GŒl. 30 III 1904 w Policznej. w Piasecznej pow.. L. W I wojnie w armii niemieckiej. kmdt Post. od 27 VI 1922 z przydzia³em na Post. post. SMzaDS³. Jan Alfons RUGOR s. 768 . 10 X 1895 w Czerwieñczycach. we wrzeœniu 1939 w M³awie. Józef Stefan RULIK s. K¯Pol. PP m. £yskach (do 26 IV 1927). 012/1 (8). nastêpnie w Gorzycach i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Odzn. w Rydu³towach (do 15 VII 1935). BKZ. 026/3 (10). PP Leon Franciszek RUDZKI s. przod. 1488. S³u¿bê pe³ni³ w pow. MH. Konstantego i Marianny z Powirskich. Od 13 XII 1917 ochotniczo w Armii Polskiej we Francji. – 3 V 1927. st. Adolf RUFERT s. z Ameryki. KN. w 1906. 13 X 1892 w Borowem. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post.st.

Antoni RUPA£A s. ostatnio (do 20 XII 1938) s³u¿bê pe³ni³ na Post. pru¿añski. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. 14 XII 1888 w Luæmierzu. 6073/7737. w 1897 w Jezupolu. 27 IV 1912 w Piotrowicach. Od 2 XI 1938 w PWŒl. w Zebrzydowicach. PP Stefan RUMIÑSKI s. 10 I 1880 w K¹tach. Wawrzyñca. £odzi. post. 012/1 (124). L. cieszyñskiego. Ignacego i Antoniny z Zygmuntów. frysztacki. Uczestnik powstañ œl¹skich. w Boguminie Nowym. Jakuba i Moniki. Do 1938 s³u¿y³ w policji czeskiej w Ostrawie. W 1922 s³u¿y³ na Post. w Zebrzydowicach. PP Edward RUSAKIEWICZ s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XIII Komis. BMzaDS³. 25 X 1906 w Mioduchowie. m. w Kustyniu. sk¹d przeniesiony do woj. 769 . ur. post. PP Julian RUSEK s. zwolniony na w³asn¹ proœbê. m. 019/1 (61). 050/1 (13). Józefa i El¿biety. 1293. ostatnio s³u¿y³ w pow. W policji od 1919. Post. Ponownie przyjêty do s³u¿by 1 III 1925 z przydzia³em do pow. Post. £odzi. frysztackiego i skierowany do Komis. stanis³awowskim – do 26 I 1938 w pow. PP Wilhelm RUPP s. we wrzeœniu 1939 na Post. R L. ur. 1172. Odzn. sk¹d 8 X 1938 deleg. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. L. 05/3 (100).St. z przydzia³em na Post. brzeskim – od 10 IX 1933 na Post. stryjskim. W policji od 16 IV 1930 z przydzia³em na Post. 3990. ur. PWŒl. ur. w D¹browej pow. We wrzeœniu 1939 w III Komis. L. Józefa i Józefy. w Rewiatyczach pow. 5061. w £yszczycach.. L. ur. 5 I 1896. PWŒl. Stefana i Antoniny z Markiewiczów. W policji od 1919. a 21 XII 1938 przeniesiony do pow. Przod. 1454. Erwin RUSEK s. L. 050/3 (13). ³ódzkiego. w Lubliñcu. ur. 050/2 (41). Post. St.

od 20 XII 1938 na Post.R St. w Iwaniach Pustych pow. W WP ochotniczo od 4 XII 1918 do 31 I 1922.in. w 1891 w Sufczynie. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Od 10 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – dzielnicowy w Komis. przod. PP Micha³ RUSIECKI s. do pow. MDzON. ur. Onufrego. w za³odze poci¹gów pancernych „Œmia³y” i „Œmieræ”. post. post. ur. post. katowickim. brzeski. od 24 VI 1922 w pow.. BKZ. St. 016/1 (96). ¿and. 5140. 050/2 (67). z której zbieg³ w 1917 i przeszed³ liniê frontu. mian. Od 1920 w policji woj. w Komis. MPzaW.. 31 I 1895 w Brze¿anach. 1 szw. 479. Konnym w Katowicach. poleskiego (1924). W policji od 1928. Do 19 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Oddz. kieleckim. sk¹d 11 X 1938 deleg. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. od 25 XI 1920 odby³ kurs ¿and. Odzn. L. BKZ. co najmniej od 1936 w woj. BKZ. post. St. BMzaDS³. 1 IV 1934. L. krakowskiego w pow. ur. PP Kazimierz RUSIÑSKI s. PP Antoni RUSIN s. St. Jan RUSSEK s. borszczowski. 033/1 (4). W PWŒl. nowogródzkim. w Borszczowie (od 21 IX 1925). 2862. St. post. 27 XII 1899 w Or³owej. w Tarnopolu. PWŒl. m. SMzaDS³. OMSO. St. 6072/7738. Odzn. 4497. w 1902. 1 IV 1934. w Tarnopolu (od 16 II 1926).. Odzn. frysztackiego. kpr. Franciszka. Jana. W I wojnie w armii austriackiej. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. St. w Sufczynie pow. L. 037/4 (75). ur. 770 . W policji od 16 VIII 1922 z przydzia³em na Post. post. we wrzeœniu 1939 w Opatowie. St. 050/3 (3). OH „Orlêta”. ur. i s³u¿y³ na Litwie – kordon I. L. PP Jan RUSIECKI s. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. dosta³ siê do niewoli rosyjskiej. Franciszka i Anny z Wiliñskich. 12 V 1897 w Kopkach. bialskim. 1 VII 1930. Konnym w Or³owej. mian. mian. Adama i Marii. L.

P³oñsk. Komis. PP Karol RUSZCZYSZYN s. st. Miejsk. od 21 IX 1922. w Chorzowie pow. Antoniego i Lucyny. L. W 1939 w Kdzie Pow. Konnym w Królewskiej Hucie. 1 I 1928. sk¹d 29 V 1937 przeniesiony na stanowisko Kmdta Pow. w Majdanie (od 10 VII 1935). Od 17 VII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. Komis. 05/1 (24). Do 1 VII 1929 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Kdy Pow. ur. Kraj. Jêdrzejów i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. 3289. ur. Polskiej. ur. ko³omyjski jako z-ca kmdta. Rudolf RUŒNIOK s. przod. PWŒl. MDzON.St. PP przy KG w ¯yrardowie pow. Od 16 V 1920 na Post. R L. 1 XII 1923. ur. w Bielsku. mian.. Szer. Jerzego i Marceli z G³owaczewskich. St. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. 2080. z której automatycznie przeszed³ do policji z przydzia³em na Post. w Katowicach. stanis³awowskim – na Post. 019/2 (96). Przod. 771 . 2454. kowelski. katowicki. w 1908 w Kêsach Du¿ych. 5782. Jan RUST s. post. St. MPzaW. w Nowicy pow. W policji od 1934. – 1 VII 1930. Od 16 VII 1932 w s³u¿bie œledcz. Bytom-Dworzec (do 24 VI 1934). Komis. w Myszynie pow. Œledcz. St. 1 IV 1939. Miejskim ( od 2 IX 1922). 050/1 (49). Post. Gran. Jana. w Bielsku co najmniej do 4 IX 1937. Kolejowym (od 11 VII 1923). b³oñski przeniesiony do woj. L. z którego przeniesiony do Komis. BMzaDS³. St. 8 V 1899 w Rudkach. Bronis³awa i Pelagii. ur. wo³yñskiego. Komis. 5 XI 1901 w Jaworzu. 020/4 (66). z której automatycznie przeszed³ do policji.. PP Tadeusz RUSZKOWSKI s. Œledcz. ka³uski. nastêpnie w Wydz. od 4 XII 1924 ponownie w Komis. w Niesuchoi¿ach pow. ponownie w Wiktorowie jako z-ca kmdta (od 29 V 1930). S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. post. L. W I wojnie w armii austriackiej. Delejowie (od 18 VI 1928). Odzn. post. nastêpnie w Stanis³awowie w: Kdzie Pow. Od 11 XI 1918 do 31 VII 1919 w MMiejsk. We wrzeœniu s³u¿y³ 1939 na Post. Komis. Odzn. W PWŒl. w: Wiktorowie (od 12 IX 1927). przod. w pow. mian. Józefa i Anastazji z Wierzgallów. i Wydz. 023/4 (39). L. PP Stefan RUSZCZYÑSKI s. Od 27 V do 30 XI 1919 w ¯and. 11 IX 1890 w £agunach. 1 VI 1901 w Lipinach. W 1935 z Rez. (od 1 I 1922). w Stanis³awowie. SKZ. przod. mian. mian. 1 II 1920.

1 III 1936. 050/1 (50). 27 IV 1902 w Karolówce. Asp. L. w Kielcach. Ludwika i Agnieszki. W policji od 7 VII 1923. kowelski. post. PP Roman RUTKOWSKI s. W policji od 1 IX 1925. 1 XI 1900 w Nowym Dworze. ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Warszawa-Miasto III. Franciszka i Janiny z Kulczyckich. Józefa i Franciszki. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. ur. potem w Komis. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Co najmniej od 1936 w woj. PP. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. – 1 V 1939. lubelskim. kon. 020/3 (50). kaw. hrubieszowski. Aleksego i Józefy.. W WP od 10 I 1919 do 20 VII 1922. PP Jan RUTKOWSKI s. jako z-ca kmdta Post. mian. 1508. We wrzeœniu 1939 na Post. post. Odzn. 05/3 (28). ze starszeñstwem 1 I 1933.R St. w 1910 w Nasielsku. w Kaszówce pow. 019/3 (53). 026/3 (1). w Tarnopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Józef RUTKOWSKI s. BMzaDS³. wo³yñskim. strz. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L. Po ukoñczeniu kursu oficerskiego 29 IV 1938 skierowany do I Komis. 76 pp. asp. L. w Wiœniowczyku pow. 6 p. S³u¿bê pe³ni³ m. w 1899 w Starosielcach. w Sosnowcu. Absolwent Gimnazjum Humanistycznego w ¯ó³kwi. PP Stanis³aw RUTKOWSKI s. PP Wac³aw RUTKOWSKI s. w Podhajcach (od 31 I 1936). St. St. w Werbkowicach pow. BKZ. BKZ. Odzn. L. Przod. z którego 11 V 1939 przeniesiony do Kdy Pow. post. ur. Odzn. W WP ppor. rez. w 1935 przeniesiony do woj. w 1931 na Post. W policji od 3 XI 1932. 478. ur. 27 II 1909 w Kamieñcu Podolskim. 3831. 772 . ur.in. Antoniego i Aleksandry z Walendziuków. wo³yñskiego. W policji od 1936. L. podhajecki. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. 254. Od 17 VII 1936 ponownie w Warszawie – do 10 V 1938 w Grupie Rez. Post. 4026.

Od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Jaœle. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. W PWŒl. Józefa i Michaliny ze Szczepañskich. 020/4 (5). w Hoszczy pow. ur. wo³yñskim. L.Post. ur. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 355. MDzON. w 1898 w Strachczycy. PP Zygmunt RUTKOWSKI s. L. We wrzeœniu 1939 na Post. 05/2 (51). rówieñski. 5463. 027/4 (67). Przod. L. PP Adam RUZINOWICZ s. Plut. warszawskiego. sto³pecki. W policji od 21 VIII 1936 jako kand. 3. 4333. katowickim. Józef RYBA s. W wiêziennictwie od 1924. BMzaDS³. 717/4890. Osadnik wojskowy z Puzieniewicz pow. na szer. W WP od 19 VIII 1919 do 30 VI 1923. katowicki. Odzn. post. mian. w Wêgrowie. PWŒl. R L. Post. 038/4 (83). 773 . Marian RUTYNA s. w maju 1900 w Sieniakówce. Stefana i Marii. ¿ó³kiewski skierowany do woj. MPzaW. St. 11 III 1886. 1 VI 1912 w Aleksandrowie. Józefa i Wiktorii. SW Andrzej RYBA s. W policji od 1 VII 1923. Przod. ur. od 16 XI 1923 w pow. 24 XII 1895. Józefa. post. 062/2 (46). St. kontr. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Pawe³ RYBACKI s. 1005. ur. w Zawodziu pow. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. L. 23 XI 1894 w Jaœle. Antoniego. 038/1 (58). ur. Odzn. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 1 IV 1934. Jana.

post. w Borui Koœcielnej pow.. 595. post. Konstantego i Wilhelminy z Zejdelów. 774 . 026/1 (80). Jana i Emilii z Voglów. L. we wrzeœniu 1939 w Ko³omyi. We wrzeœniu 1939 w II Komis. We wrzeœniu 1939 w Wydz. Post. Odzn. na szer. 5912. 1 I 1938. z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. 037/2 (59). W l. post. 24 VI 1894 w m. Miko³aja i Cecylii. post. m. ¿ó³kiewski. 023/1 (68). Finansowym Zarz¹du Miejskiego w Lublinie. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. ur. Przod. 481. lwowskiego. L. mian. 1 IV 1934. Œledcz. 4861. MPzaW. W 1928 s³u¿bê pe³ni³ na Post.R St. Œledcz. 4270. przod. mian. nastêpnie w pionie œledcz. St. ur. 19 VI 1909 w Piotrkowie Trybunalskim. St. 020/3 (44). nastêpnie pracownik biurowy i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. ur. w Bia³ymstoku. BKZ. W³adys³awa i Józefy. Po jej ukoñczeniu 6 XII 1934 skierowany do woj. St. PP Boles³aw RYBCZYÑSKI vel SKOWROÑSKI s. L. St. 14 I 1899 w Witkowicach. od 1936 w s³u¿bie œledcz. Franciszka i Joanny z Gronowskich. 7 VII 1889 w ¯o³yni. Micha³owo-Bia³ystok. PP Alfred RYBAK s. poznañskiego. PP woj. Post. W WP ochotniczo od 7 I 1919 do 30 XI 1921. PP Pawe³ RYBARCZYK s. Poznania. ur. Do 28 IX 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. wolsztyñski. Od 24 IV 1935 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. PP Marian RYBARCZYK s. PP W³adys³aw RYBAK s. Od 20 II do 12 XII 1922 pracowa³ jako kancelista w Wydz. ur. Do 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 05/1 (13). PP Tomasz RYBACKI s. L. poznañskim. m. bia³ostockiego. Gulcz. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Tarnopolu. 012/2 (55). ur. Lublina pocz¹tkowo jako dzielnicowy. 1 V 1932. tarnopolskiego. stanis³awowskiego. Odzn. kontr. 1918–1921 ochotniczo w WP. Ludwika i Marii. St. L. Co najmniej od 1932 s³u¿y³ w policji woj. we wrzeœniu 1939 w Wydz. W policji od 1 VI 1922. BMzaDS³. W policji od 9 VII 1934 jako kand. W policji od 1 XI 1927. post. 25 VIII 1899 w Bodzewie. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. 4 X 1903 w £êcznej.

038/4 (79). 5512. w 1898 w m. Jan Józef RYBOWSKI s. Od 20 XI 1918 w Armii gen. ³ukowskim – na Post. ur. 019/3 (10). instruktor i dca komp. Feliksa. BMzaDS³. Piotr RYCERZ s. 1566. Od 1 VI 1933 kwatermistrz. mjr – 19 III 1937. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Odzn. Filipa i Marii z Sydorów. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. w Kocku. w Trzebieszowie. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w IV Komis. Post. Hallera. PP Józef RYBCZYÑSKI s. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. s³upecki. We wrzeœniu 1939 urzêdnik magistratu w Brodach. 4052. w Przemyœlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Las. Por. Jana. Odzn. post. MPzaW. 5695. W policji od 16 IV 1930. w Dubnie. dubieñskim. 026/4 (91).St. PP Boles³aw RYBICKI s. sk¹d w 1934 przeniesiony na Post. 012/2 (54). 050/2 (87). w 1887 w Brodach. St. L. Tomasza i Anny. L. MDzON. VI i IX dyonie ¿and. post. kpt. m. V. ur. 18 XII 1904 w Helenowie. ur. L. Od 19 VIII 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy na Post. ur. Mjr ¿and. – 15 VIII 1924. od 16 VI 1921 do 2 X 1923 w I. Absolwent IV Gimnazjum we Lwowie. Odzn. 038/1 (56). 14 III 1903 w Ksi¹¿u Wielkim. ur. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. MPzaW. lubelskiego.. 1115. L. 24 I 1893 we Lwowie. w 1906 w Grzegorzowie. BMzaDS³. 5857. w L¹dku pow. szkolnej. MDzON.. W WP s³u¿y³ w 51 i 49 Pu³kach Strzelców Kresowych. R L. Wac³awa i Marii z Kokotów. ZKZ. Miko³aja i Rozalii z Cynków. ostatnio w pow. – dca plut. PP Tadeusz RYBUS s. PP Franciszek RYBICKI s. od 31 X 1935 I zastêpca dcy 10 dyonu ¿and. nastêpnie w CW¯and. 775 . Post. VIII. Bia³egostoku.

sk¹d 15 V 1934 przeniesiony na Post. [4] (70). 776 . Walentego i Katarzyny. czêstochowskim na Post. Wilhelm RYDYGIEL s. L. 30 XII 1903 w Sulikowie. PWŒl. 3255. ur. 019/3 (56). ur. 050/2 (61). w 1884 w Kruszynie. kieleckim – od 1933 w pow. Na Post. we wrzeœniu 1939 na Post. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 05/4 (50). pru¿añski. W policji od 16 XII 1932 z przydzia³em do woj. L. krakowskiego. z którego w 1936 przeniesiony do woj. ur. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 11 I 1891 w Czernicy. 21 I 1907 w Grodzisku Dolnym. wo³yñskim – w 1935 w Kowlu. w Kotrze pow. w Walenczowie. Wartowniczej MOdosob. Micha³a. Franciszka i Franciszki z Wróbliñskich. PP Pawe³ RYCHTER s. PP Wincenty RYDZIK s. L. w Limanowej s³u¿y³ do 2 IV 1938. w Czerwionce jako kmdt. L. Odzn. 24 XII 1900 w Malniówce. post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 1929. w Datyniu pow. ur. kowelski. Od 3 VIII 1937 skierowany do Czêstochowy z przydzia³em do I Komis. Do 1932 w WP jako podoficer nadterminowy. w Gorlicach. St. 012/1 (90). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4732. BKZ. od 4 V 1938 w II Komis. 375.. Mateusza i Julii z Newych. ur. 1262. poleskim. Wojciecha. L. post. Od 5 IX 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – profos bloku oddzia³u aresztowanych w Komp. Uczestnik III powstania œl¹skiego. Odzn. w Brzeziu. St. W policji od 1923. od 10 VIII 1939 na Post. ur.. na Post. w Przyrowie jako jego kmdt. 4176. 020/4 (70). PP Jan RYCZAJ s. Przod. Przod. w 1913. Post. W PWŒl. L. walczy³ w szeregach 9 komp. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. pru¿añski. poleskiego. od 19 VI 1922. 1 baonu 5 pu³ku (rybnickiego). w Berezie Kartuskiej pow. Szymona i Marii z Józefczyków.R Ignacy RYCHTER s. BKZ. rybnickim na Post. PP Adam RYGALSKI s. W policji od 1918. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow.

Jana i Anny. Turoœni Koœcielnej i Lewickich. 3465. PP Franciszek RYMASZEWSKI s. a nastêpnie przydzielony na sta³e (od 1 IV 1939) do Komis. w Choroszczy. bia³ostockim na Post. St. PWŒl. R L. 12 XII 1908 w Karwinie. W I wojnie w armii rosyjskiej.. deleg. i PKom. 3144. 019/2 (80). W policji od 1 I 1932. jako konwojent archiwum Kdy Woj. w Karsinie pow. 012/3 (22). ur. Podkomis. PP Szczepan RYMARKIEWICZ s. L. 5831. PP Jan RYKOWSKI s. W policji od 1919. Od 11 XI 1918 do 31 VII 1919 w MMiejsk. m. Odzn. Ignacego i Marianny. Bia³ystok. L. Co najmniej od 1926 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 045/3 (15). w Pietwa³dzie. ur. Post. sk¹d 7 II 1939 deleg. 26 XII 1908 w Koœcielnej. BKZ. jako kier. 11 X 1888 w G¹sówce Skwarkach. Jana i Joanny z Brzozowskich. we wrzeœniu 1939 kier. Ostatnio – od 15 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. PP Józef RYMBARCZYK s. W policji od 1915. 026/2 (34). post. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 17 IX 1890 w Zgierzu. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do policji woj. Odzn. w Bia³ymstoku. 020/1 (18). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Grudzi¹dzu. ur. Ignacego. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1934 w Komis. L. ur. ur. L. w Zgierzu. 633. w Boguminie Nowym. PP Boles³aw RYKIERT s. III oraz w 1938 XXIII Komis. frysztackim w Komis.. 12 III 1883 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 na Post. w 1913 w Che³mnie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1938 w I Komis. w Horodence. W policji od 1919. Przod. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. chojnicki. Kazimierza i Katarzyny z Hajdzionych. W 1939 przeniesiony do Komis. G³ównym. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. nastêpnie w PP. 789. ³ódzkim.in. 3660. ur. 033/2 (58). Post.Post. 777 . BMzaDS³. Od 1922 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. Józefa i Marii. Komis. stanis³awowskiego. Leon RYGIEL s.

. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. L. 1 VI 1925. Od 19 IX 1920 w Policji GŒl. St. od 10 XII 1936 na Post. 4 IX 1894 w Rudzie Œl¹skiej. Cz³onek POW GŒl. 020/1 (22). Podhajce (20 X 1935). przod. „G” Rez. Wiktor RYSZKA s. 778 .in. mian. Uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. L. w 1912. KnaŒl. „Rybnik Piotr”. PP Mikuliñce pow. PP W³adys³aw RYSIOWSKI s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Lotnisko. katowickim. Kaspra i Antoniny z Mazurów. W WP ochotniczo od 1 XI 1918 do 15 IV 1919 i od 10 III 1920 do 4 VII 1921. lwowskiego. mian. ur. PKU Czortków. nastêpnie w Katowicach – na Post. PP Jaworzno pow. Od 19 I 1939 dca 11 Komp. 13 XI 1898 w Oryszkowcach. Asp. w Giszowcu (do 1 IV 1933). 18 IV 1896 w Narolu. ppor. tarnopolski. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. MDzON. Odzn. jako kmdt Post. 6023. 3 V 1910 w Bielicach. S³u¿y³ m. Rez. Lotnisko (do 9 VI 1929). Odzn. post. W PWŒl. –1 II 1937. St. S³u¿y³ na Post. 3947. od 11 IX 1938 w 8 Komp. ur. od 8 VII 1922. [2] (4). Franciszka i Franciszki ze Sk³odowskich. PP Edward RYPEŒÆ s. w III Komis. 20 pp. Piotra i El¿biety. MDzON. Pawe³ RYPA s. Absolwent szko³y rzemieœlniczo-przemys³owej. 050/1 (23). Od 18 XII 1918 w Armii gen. w Cieszanowie pow. 05/2 (20). przod.R Czes³aw RYMSZA s. ur. na Post. PP Gdynia. L. PP Stanis³aw RYSIK s. St. sk¹d powróci³ na Post. SKZ. asp. 1 X 1922. 13 I 1895 w Komornej. we wrzeœniu 1939 na Post. poleskiego. ur. chrzanowski.WWiZ. 1 IX 1931. ps. PWŒl. lubaczowski. od 22 II 1937 w Komp. katowicki (do 5 VIII 1927). rez. MH. od 18 VI 1922. Piotra i Honoraty. lubliniecki. W policji od 10 VI 1923. w Micha³kowicach pow. PWŒl. [2] (49). W PWŒl. 318. mian. L. L. Przod. 05/4 (25). post. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. w WoŸnikach pow. MPzaW. w Ma³ej D¹brówce (do 12 XII 1934) i Makoszowach a¿ do wrzeœnia 1939. W WP do 7 VII 1920. Tomasza i Ludwiki. Rez. Aleksandra. MN. St. MPzaW. ur. Post. 1905. piech. nastêpnie kmdt Post. Hallera. L.

Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. 045/2 (93). 4070. W policji s³u¿y³ od 1923. L. ur. 779 . Post. 8 XII 1909 w Warszawie. w 1900 w Raci¹¿u. w Katowicach. we wrzeœniu 1939 na Post. 4509. ³êczycki.St. post. ur. w Antonówce i BereŸnicy. W policji od 15 VI 1923 przydzielony do II komp. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 2865. frysztackiego. PP Wiktor RYZOP s. sk¹d 5 X 1938 deleg. St. Do 20 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w II Komis. do pow. Ludwik RYŒ s. W I wojnie w armii austriackiej. w 1936 na Post. 038/1 (93). 2 XI 1901 w Sk¹pej. We wrzeœniu 1939 w policji drogowej w £odzi. ur. 1907. 1679. w Dederka³ach pow. wo³yñskiego. Adama. Boles³awa i Marii. L. Odzn. R L. £¹ka. 012/4 (4). ur. w Otwocku pow. w Karwinie. St. PP Stefan RYTEL s. przod. 016/2 (7). PP Teofil RYTER s. ur. w Poddêbicach pow. St. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. PWŒl. krzemieniecki. piñski. w ¯ukowie pow. W policji od 1925. Od 12 XI 1924 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Post. 027/1 (52). w Piotrkowie Trybunalskim. 5089. W WP od 20 II 1919 do 18 VII 1922. L. L. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ostatnio w pow. gran. warszawski. w 1912. W policji s³u¿y³ od 1932. w Dobros³awce pow. ³ódzkim. Post. PP Józef RYŒ s. L. 019/2 (36). Józefa. Jana i Antoniny z Bar³ogów. mian. kowelskim na Post. od 21 XII 1938 w Komis. 14 IV 1937. kartuski. Aleksandra i Zofii z Paw³owskich. 8 VIII 1897 w P³ocku. BKZ. Szczepana i W³adys³awy. post. ur. 20 III 1899 w m. PP Józef RYŒ s.

W policji s³u¿y³ od 1919. 8 X 1914 w Lisowie. katowickim w Komis. w Lisowie pow. Micha³a. L. w¹growiecki. Katowice-Za³ê¿e. 038/1 (25). MDzON. S³u¿bê pe³ni³ na Post. kowelski. 026/4 (45). ur. KnaŒl. w Koœmidrach. PP Antoni RZESZEWSKI s. w Kaletach i tam nadal we wrzeœniu 1939. sk¹d 15 XII 1938 przeniesiony do Komis. lublinieckim.R Przod. 9 VI 1888 w Krobanowie. 8 V 1891 w Kobylnicy. S³u¿y³ w pow. L. Hallera. ur. nastêpnie w woj. w Darkowie pow. 2256. ¯o³nierz Armii gen.. W PWŒl. Antoniego i Teresy z Ordonów. wo³yñskim – na Post. Od 15 VII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. PWŒl. PP Franciszek RZEPKA s. w Turzysku pow. kand. St. L. PP Franciszek RY¯YÑSKI s. L . Katowice. – 1 IV 1927. W PWŒl. 23 XII 1896 w Zawadzkiem. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. W policji od 16 VII 1923. Post. Wincentego i Krystyny z Soœnioków. Wiktor RZEPCZYK s. post. ur.WWiZ. w Krasnymstawie. St. Przod. ur. PWŒl. Do 31 X 1938 w 2 komp. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Franciszka. post. 037/1 (73). od 26 VI 1922. BMzaDS³. 1511.: Chorzów. Emanuela i Matyldy z Kowolików. lubliniecki i na Post. St. w Wieluniu.katowicki. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post.05/5 (96). od 1922. 19 VIII 1879 w Œremie. mian. GwGŒl. PWŒl. ur. 23 III 1898 w Kamienicy Œl¹skiej. przod. nastêpnie na Post. – 1 XII 1923. 780 . do 1 XII 1927 na Post. przod. L. MPzaW. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. 051/1 (30). Nowa Wieœ. L. post. jako szer. w Wapnie pow. frysztacki. Ignacego. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1557. Koñczyce pow. Uczestnik walk z bolszewikami i powstañ œl¹skich. 5745. Odzn. MH. Franciszek RZEKA s. 020/3 (75). ur. 1555. Odzn. 3945. St. Jan RZEPKA s.

W I wojnie w armii austriackiej. 037/2 (40). 3 III 1895 w Biegonicach. 3163. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Rytrze i Starym S¹czu. w: Trzetrzewinie. 14 IV 1910 w Sanoku. wadowicki. R L. Bronis³awa i Marii. w Mielcu jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. [1] (23). 3564. Przod. W policji od 1936. krakowskim – od 1925 w pow. Dunajcem. na Post. ostrowski. Wawrzyñca i Ma³gorzaty z Majcherów. PP Stanis³aw RZÊSIKOWSKI s. Post. Gródku n. Siedlcach. Jana. S³u¿bê pe³ni³ w woj.Walerian RZESZOTKO s. L. 026/4 (44). ur. W policji od 1918. L. z którego 20 IX 1938 przeniesiony na Post. w Porêbie pow. w Wieprzu pow. ur. PP Jan Micha³ RZYMEK s. w 1916 w m. Kura. nowos¹deckim na Post. 781 . ur.

W PWŒl. w Poœwiêtnem n. w Kiwercach pow. ur. PP Franciszek SABATOWSKI s. w Ruptawie i Niedobczycach. 4919. Franciszka i Teresy. St. Przod. L. 3909. Józefa. Przod. 6 VIII 1911 w Stani¹tkach. Odzn. przod. na szer. nowogródzkiego. od 1 VII 1922 w pow. w Rybniku. PP Franciszek SAAR s. 52[. sk¹d 29 III 1936 przeniesiony do woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 020/4 (93). m. post. w Sopoækiniach pow. L. 7743/6065. St. wo³yñskiego. 782 . Do 3 VI 1926 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. St. L.. 020/4 (67). opoczyñskim.S Post. post. PP Jan SAD£OWSKI s. we wrzeœniu 1939 na Post. Pawe³ SACHS s. ur. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 1660. 17 VII 1896 w Bottrop. kontr. Bia³egostoku. Pilic¹. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Józefa i Wiktorii. w 1900. ur. PP Józef SADKOWSKI s. augustowski. bra³ udzia³ w przygotowaniach do III powstania œl¹skiego. Andrzeja i Barbary. ³ódzkiego. W policji od 25 IV 1936 jako kand. ur. PP Jan SADOWSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. PWŒl. uczestnik wojny 1920. BKZ. 26 III 1886 w Ludwikowie. 020/3 (53). mian. ur. 058/1 (15). W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w II Komis. ur. w 1891 w Wilnie. L. 1 I 1929. 050/2 (71). 1039. Leona i Julii. 058/3 (53). Jakuba i Ewy z Markociñskich. L. Cz³onek POW GŒl. Post. (radliñskiej) 2 baonu 14 pp. L. W policji od 1919. w którym walczy³ w 4 komp. ³ucki. W WP ochotniczo od 1919. œwiêtoch³owickim. nastêpnie w pow. w 1904 w Nowodworcach. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow.]6. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. rybnickim na Post.

w Ksi¹¿u Wielkim.St. w Kozienicach. wieluñski. PP Nikodem SADOWSKI s. w Zwoleniu. mian. 11 VIII 1890 w Rossoszycy. PP Jan SADURSKI s. W policji od 1928. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. L. Nastêpnie na Post. w Horodnie pow. 030/1 (35). L. 037/3 (37). sk¹d 25 III 1939 przeniesiony na Post. Przod. 3761. Jana i Agaty. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Od 18 V 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. kozienickim na Post. 020/1 (67). ur. Czechy. 783 . Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 037/3 (4). Odzn. BKZ. 15 II 1901 w Grzybowie. Odzn. kieleckiego. L. w Skomlinie pow. w pow. w 1896 w Koñskowoli. post.in. ur. w 1899 w m. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. nastêpnie w S³omnikach. St. w 1895. lubelski. w: Brzesku Nowym (do 25 V 1934) oraz Igo³omii (do 2 VIII 1936).]087. w G³usku pow. PP W³adys³aw SADOWSKI s. miechowskim na Post. L. S St. 05/1 (3). PP W³adys³aw SADOWSKI s. Józefa. w Garbatce (do 2 I 1934). 3657. MPzaW. Kazimierza. ponownie w pow. L. m. Post. post. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1922. W policji s³u¿y³ od 1923. 05/5 (73). [. w Bêdzinie. bêdziñski (do 10 VIII 1937). w Pionkach jako kmdt. Antoniego i Marianny. ur. We wrzeœniu 1939 w III Komis. BKZ. Niwce pow. ur. Przod. PP Józef SADOWSKI s. Jana i Marianny. post. Co najmniej od 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. przod. PP Micha³ SAGAN s. Odzn. St. 130. stoliñski. sk¹d przeniesiony na Post. Antoniego i Józefy. miechowskim w Ksi¹¿u Wielkim (do 2 X 1937). 1 II 1935. ur. w 1897. 4483. ur. MDzON.

W policji od 16 VII 1923. Miko³aja i Eufemii z Miszewiczów. Uczestnik wojny 1920. MDzON. kieleckim. St. Józefa i Agaty. 24 VII 1909 w Sokó³ce. 5060. 038/4 (74). mian. 1 VII 1929. 30 VIII 1887 w Cie³uszkach. post. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. mian. 5542. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W WP od 2 VIII 1920 do 4 VII 1923. Z Rosji powróci³ w 1921. Odzn. Kacpra i Ludwiki z ¯urawskich. przod. ur. Ludwika i Anny z Handziuków. We wrzeœniu 1939 na Post. W I wojnie w armii austriackiej. 3920.in. St. na Post. W policji od 15 VII 1923. BMzaDS³. PP Micha³ SAKOWICZ s. 947. Ukoñczy³ szko³ê rzemieœlniczo-przemys³ow¹ i 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 15 I 1900 w Ku³aczkowcach. ¿ó³kiewski. 1 V 1932. w Radoszycach pow. Co najmniej od 1932 s³u¿y³ w woj. horodeñskim na Post. BKZ. w Stanis³awowie. Józefa. S³u¿bê pe³ni³ w pow. opatowski. post. PP Jerzy SAJEWSKI s. 2562. 784 . konecki. 026/3 (41).. nastêpnie w Horodence – od 22 XII 1924 na Post. przod. mian. w Bia³ymstoku. MPzaW. Do PWŒl. BKZ. przyjêty 21 XI 1938 z przydzia³em na Post. w Domas³owicach pow. m. 026/4 (69). 2835. krzemieniecki. 054/2 (47). konecki oraz Iwaniskach pow. ur. ur.. MDzON. w Bli¿ynie pow. Odzn. W policji od 16 XI 1923. 023/1 (78). BMzaDS³. PP Micha³ SAJEWICZ s. L. Polskiej. Jana i Anny z Gasiów. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w woj. kpr. SMzaDS³. PP Stanis³aw SAJEWICZ s. post. Od 1 XI 1918 do 30 VI 1919 ochotniczo w ¯and. 012/2 (40). 16 VI 1924. w Ko³odnie pow. PP Antoni SAJ s. 13 XII 1915 w £azach. Od 9 III 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. post. W I wojnie w armii austriackiej. BKZ. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ jako radiotelegrafista w Kdzie Woj. L. w Serafiñcach. St. St. Odzn. L. Ukoñczy³ szko³ê nauczycielsk¹ II stopnia. Post. 3 XI 1891 w Ku³aczkowcach. W policji od 2 VIII 1919. L. Od 10 I 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy w I Komis. 13 VI 1897 w Krupcu. L. BMzaDS³. ur. od 1 VI 1928 w Kdzie Pow. St. ur. Post. Karol SAGITTARIUS s. ur. Odzn. BMzaDS³. St. L. Kraj. wo³yñskim.S Post.

We wrzeœniu 1939 na Post. kutnowski. BKZ. W policji od 1919. 25 XII 1885 w Lekartach. 020/2 (15). L. 3188. PP Józef SALATA s. W policji s³u¿y³ od 1926. Szer. w Go³yminie pow. Odzn. wileñskiego. PP Feliks SALAMON vel SALOMON s. St. 27 XI 1898 w ¯abiñcu. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Jana i Katarzyny. ur. 058/4 (102). 020/3 (30). ur. PP w ¯yrardowie pow. W policji s³u¿y³ od 1920. 026/4 (68). W policji od 10 V 1935. Post. skierniewickim. 7149. Odzn. 15 VIII 1892 w D¹browicy. Odzn. Odzn. 15 II 1901 w Koziej Woli. Przod. SzF w Warszawie. Przod. ciechanowski. post. MPzaW. 1 V 1932. Ukoñczy³ 25 II 1936 Kurs Specjalny dla Szer. ur. W policji od 1924. Od 14 II 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. PP W³adys³aw SALATA s. Post. mian. we wrzeœniu 1939 w Radomiu. MDzON. BKZ. 054/1 (91). Micha³a. S L. Jana i Doroty. L. w Grudzi¹dzu. L. kieleckiego – w 1937 w pow. post. 2696. PP W³adys³aw SALEWSKI s. jêdrzejowskim. 4798. przy Rez. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP W³adys³aw SAKOWICZ s. w Œledcz. 012/4 (18). b³oñski. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post.Przod. Od 8 V do 28 X 1935 odby³ przeszkolenie na kursie œledcz. St. ur. BKZ. 785 . ur. Stanis³awa i Balbiny z Kusiaków. Antoniego. w 1899 w Ug³ach. We wrzeœniu 1939 w I Komis. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 27 IX 1911 w Koziej Woli. PP Franciszek SALAMOÑSKI s. policji woj. L. 3911. BMzaDS³. Stanis³awa i Balbiny z Kusiaków. 2125. w Bedlnie pow. L. ur.

3640. 05/1 (72). w ¯yrardowie pow. Od 1 VI 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. W policji od 1920. 11 IX 1904 w Moszczenicy. We wrzeœniu 1939 sekretarz w Komis. Jana i Anny ze Studzieñskich. Karol SA£ATA s. ur. ³ódzkim – w £odzi. BKZ. 6562. L. poleskim m. L. Feliksa i W³adys³awy. 058/1 (51). 012/1 (94). w 1904. we wrzeœniu 1939 w D¹browie Górniczej pow.in. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. 058/3 (96). W policji od 1930. w £asku i Kdzie Miasta £odzi. ur. W policji od 26 IX 1932 w Kdzie Rez. Pieszej w £odzi. 22. w Kamieñcu Litewskim pow. 1011. Andrzej SA£ATA s. Co najmniej od 1932 pe³ni³ s³u¿bê w woj. L. 786 . 12 X 1894 w Warszawie. 27 II 1904 w Podlesiu. PP Kazimierz SAMEK s. 058/4 (12). bêdziñski. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. brzeski. L. Tomasza i Ludwiki. Ignacy SAMEK s. ur. Bugiem. w Kdzie Pow. 4336. na Post. Przod. Miejskim w Brzeœciu n. Antoniego. Post. ur. b³oñski. Antoniego i Anny z Minorów. w 1898. 14 VIII 1906 w Zduñskiej Woli. Odzn. L. Antoniego. PP Zygmunt SA£ACIÑSKI s. kieleckim. Pow. 058/4 (61). L. ur. PP Franciszek SA£ACIÑSKI s.S Post.

Miko³aja. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 012/1 (129). ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 na Post. Post. w Ciechanowie. We wrzeœniu 1939 szofer na Post. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Teodor SAMELAK s. L. BMzaDS³. Przod. 2820. kroœnieñski. BKZ. 910. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. PP Aleksy Edward SAMOTEJKIN s. ur. Antoniego i Franciszki. Ludwika i Katarzyny. 4480. 2160. Odzn. ur. w Kroœnie. PP Stanis³aw SAMSELSKI s. W lipcu 1939 przeniesiony do woj. nastêpnie na Post. 023/1 (62). L. PWŒl. mian. 22 X 1897 w S³omowie. 05/2 (82). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Lesznie. frysztacki. St. 7 VI 1908 w Augustowie. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. i³¿ecki. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. w grudniu 1913 na £otwie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ciechanowskiego. przod. w Chorowie pow. L. w Pszowie pow. Józefa i Ewy. w 1889 w Motyczach Szlacheckich. W 1925 s³u¿y³ w policji pow. 4 VI 1908 w £y¿bicach. w Solcu pow. PP Ignacy SAMO£YK s. post. zdo³bunowski. w Strusowie pow. rybnicki. W policji od 16 X 1923. buczackim.Post. kieleckiego. 037/3 (47). S L. L. Karol SAMIEC s. 05/5 (62). ur. tarnopolskiego – w 1936 s³u¿y³ na Post. 045/3 (25). ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. 787 . W policji od 16 II 1932. Józefa i Cecylii z Jasperów. ur. W policji od 1915. poznañskiego. Do 5 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Boguminie Nowym pow. w Jedliczach pow. 6 VII 1884 w Pecynie. 1 IV 1934. 706. ur. L. trembowelski oraz w pow. Ignacego. St. W WP od 28 XII 1918 do 1 VIII 1923. Przod. PP Zygmunt SAMEL s. Post. 874. wo³yñskim.

L. 1151. 038/1 (22). 05/2 (34). Jana i Apolonii. ¿ydaczowski. MPzaW. 019/3 (6). 016/1 (67). Odzn. ur. We wrzeœniu 1939 w Wydziale IV KG jako daktyloskop. Stanis³aw SANLICKI s. MDzON. 2242. PP Józef SANECKI s. Bonawentura SANOCKI s. w 1899. L. 5056. Odzn. Jana i Petroneli z WoŸniaków. W policji s³u¿y³ od 15 III 1922. Józefa.S Przod. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 15 III 1922. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. MPzaW. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Rozdole pow. We wrzeœniu 1939 w Wydz. W WP od 5 VII 1919 do 30 I 1922. w Karsinie pow. W WP od 5 VII 1919 do 30 I 1922. 788 . 10 VIII 1902. L. W policji s³u¿y³ od 1920. [1] (24). 058/3 (42). W³adys³aw SANEK s. 9 III 1900 w Wolicy. Miko³aja. Juliusza Waleriana i Marii Wilhelminy z Karczewskich. 3145. w 1908. PP Stanis³aw Higin SANKOWSKI s. MDzON. L. Józefa i Marii. I KG. BMzaDS³. ur. 2090. ur. chojnicki. Przod. BKZ. ur. ur. L. Przod. 29 I 1899 w Szklanowie. PP Józef SANECKI s. ur. 11 I 1898 w Warszawie.

ur. OzaOŒl. bielskiego na Post. PWŒl. w Chybiu pow. 789 . od 22 XII 1938 s³u¿y³ w Komis. L.Przod. katowickim w Komis. nastêpnie w PWŒl. 20 VIII 1901 w Proæwinie. w Za³ê¿u (od 3 VI 1924) i Zawodziu (od 16 III 1929). 058/3 (90). cieszyñski. Od 2 XII 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. tu s³u¿y³ do 14 VII 1922. frysztackiego. L. w pow. Oficerskim w Miko³owie pow.. Kraj. m. 058/2 (58). w Pietwa³dzie (od 3 XI 1938). 4677. w Katowicach. w Opawie. S³u¿bê pe³ni³ na Post. nastêpnie w PWŒl. na Post. konecki. PP Piotr SARAPATA s. w 1900 w Tuszynie. s³u¿bê pe³ni³ od 25 II 1924 w Kdzie Rez. Cieszyñskiego. ur. ur. w Katowicach. kieleckiego. 1030. Od 6 V do 1 VIII 1912 w ¯and. nastêpnie na Post. w Wojkowicach (od 21 XII 1938). Od 6 II 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Zweryfikowany w stopniu przod. Post. frysztackiego. £odzi. w Zabrzegu (do 15 VIII 1930). PWŒl.. 3 VI 1891 w Datyniach Dolnych. w Istebnej pow. ur. [1] (28).Ciesz. Karola i Magdaleny z Rzymanów. w Chybiu. Post. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. L. L. sk¹d przeniesiony do pow. do pow. a nastêpnie przeniesiony do pow. na szer. na Post. bielski. 22 VIII 1886 w Datyniach Dolnych. sk¹d 4 X 1938 deleg. S L. Ks. radomski. w Trzyñcu. kontr. Rezerwa PP Barycz pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 30 VII 1912 w Leñczach Górnych. w Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. i 12 XII 1918 przyjêty do ¯and. PP Micha³ SAR s. Karol SANTARIUS s. pozosta³ na dotychczasowym miejscu s³u¿by na Post. Karola i Magdaleny z Rzymanów. W policji od 12 XII 1936 jako kand. Kraj. 1894. w Wieniawie pow. Józefa i Józefy. Cieszyñskiego. Franciszka i Franciszki. Odzn. MPzaW. W I wojnie w armii austriackiej. 020/4 (48). Kraj. pszczyñski (od 30 VIII 1937). Józef SAPIEJA s. Karola. Józef SANTARIUS s. St. 012/1 (80). 1890. od 6 XI 1912 do 31 X 1918 w krakowskiej policji wojskowej. ur. Ks. sk¹d deleg. Pozosta³ (do 30 IX 1923) na dotychczasowym miejscu s³u¿by na Post.

Przod. w 1900 w Mioduchowie. w Dobrej pow. Jana i Stefanii. w Dobrotworze pow. L.S St. Andrzeja i Franciszki. Jana. opoczyñski jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. Od marca 1919 w Armii gen. bêdziñskim. kobryñski. 1 I 1938. St. post. Odzn. L. 037/1 (99). kamionecki. 030/1 (77). internowany. Co najmniej od 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. ur. 1097. 027/3 (63). sandomierski. W policji od 1927. w Odrzywole pow. St. mian. W policji od 1920. Antoniego i Heleny z Lichodziejów. L. post. post. Co najmniej od 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. sk¹d 7 XII 1935 przeniesiony na Post. ostatnio na Post. PP Lucjan SARNECKI s. ur. L. PP Adam SARNOWSKI s. 3816. 3910. Do kraju powróci³ w lipcu 1919. stra¿n. 1 IV 1934. Ostatnio s³u¿y³ na Post. ur. 4001. St. ur. 790 . We wrzeœniu 1939 na Post. 012/2 (29). BKZ. poleskiego. w 1900 w Zalesiu. Od 12 VII 1915 w Legionach Polskich. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Tarnopolu. Odzn. wcielony do armii austriackiej. L. w 1903 w Zawierciu. post. PP Leon SARNIAK s. mian. KN. PP Stanis³aw SARLEJ s. St. Micha³a i Anny z Perkoszów. uczestnik walk z Ukraiñcami i bolszewikami. 050/2 (7). w 1899 w Pietrachach. ur. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Klimontowie pow. tarnopolskim. St. Hallera. PP Boles³aw SARNECKI s. we wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. L. 5929. w Turku. Macieja. 3648. SG Józef SARNOWSKI s. 023/2 (39). post. 20 IX 1897. Przod. ur. W 1935 na Post. turecki. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 2 VII 1894 w ¯abnie. w Jeremiczach pow.

gosp. 020/1 (29). post. post. ur. 495. MDzON. St. 058/1 (10). ur. W PWŒl. ur. ur. PP Jan SASIN s. St. Henryka i Luizy.. 15 VI 1890 w Boratynie. PP W³adys³aw SAROTA s. i przydzielony do Komis. od 8 VIII 1923 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Woj. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 w II Komis. przod. St. mian. w Katowicach. Polskiej. 1 XI 1938 mianowany post.. ur. PP Andrzej SAS s. 9 III 1901 w Jerzmanowicach. w 1901. 1 II 1935. L. 2458. Jakuba i Julianny. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. Paw³a i Marty z Jorgów. w Warszawie. 1 II 1937. doliñskim na Post. – 1 XI 1925. Kraj. St. przod. BKZ. w Stanis³awowie kancelista w dziale gosp. 2291. SMzaDS³. 23 X 1900 w Augustynowie. W policji od 1 VIII 1922. ostatnio kier. Micha³ SAUSZYN s. od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w jego XI Brygadzie. L. post. kand. przod. L. St. 1055. MDzON. Poznania. Antoni SAUERMAN s. od 16 XII 1937 w 2 komp. Od 24 I do 30 XI 1919 ochotniczo w ¯and. Odzn. PWŒl. L. St. we wrzeœniu 1939 w Czêstochowie. 058/4 (5). post. ref. 037/2 (87). PP Reinhold SAUER s. BMzaDS³. 023/4 (86). 5541. S L. kieleckim. Odzn. we Frysztacie. ur. Józefa i Wiktorii. L. mian. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. – 1 VIII 1923. 1534. mian. st. Od 4 XI 1935 do 21 IX 1937 s³u¿y³ w KOP. Post. post. W policji od 1926. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. 30 XI 1913 w Brynowie. 16 I 1898 w Warszawie. nastêpnie w policji. w: Perehiñsku – z-ca kmdta. m. W policji s³u¿y³ od 1923. Kdy Rez. od 13 VIII 1921 z-ca kmdta w Waœkowcach. Jana i Ewy. 1 VI 1920. Sergiusza. od 3 II 1921 kmdt w Ludwikówce. 026/2 (63).St. 791 .

Jana i Zofii z Praszyliskich. PP Miko³aj SAWICKI s. 1 I 1931. PP Franciszek SAWICKI s. w Che³mie. MDzON. W l. Od 26 II 1925 w pow. Plut. 05/1 (20). PP Józef Ludwik SAWCZYN s. ¿and. W Legionach Polskich od 4 IX 1914 do 21 III 1918. mian. W policji s³u¿y³ od 31 I 1919. ur. w Dolinie. W policji od 1 IV 1921 do 31 V 1932. Absolwent Gimnazjum w Samborze i Instytutu Kryminologicznego w Wiedniu. mian. L. nastêpnie w Ministerstwie Skarbu. Kraj. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Przod. L. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1923. MPzaW. We wrzeœniu 1939 ekspert grafolog w KG. [3] (87). ur. ¯ydaczów (od 22 XII 1926). 6 pp.S Komis. 18 III 1894 w Nadybach. 051/2 (82). Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. 28 I 1896 w I³owie. Od 28 VI 1938 do wrzeœnia 1939 w Wydz. MDzON. Od 9 I 1923 w Kdzie Pow. PP Wiktor Hugo SAUTER s. ostro³êcki. Miko³ajów (od 12 VI 1928). Od 17 VII do 30 XI 1919 w ¯and. 2036. ur. 2498. Odzn. w ¯abiem pow. Post. Jan SAWICKI s. ¿ydaczowskim na Post. 026/2 (31). ur. BMzaDS³. St. 1918–1921 urzêdnik w Poselstwach Polskich w Wiedniu i Belgradzie. 24 V 1895 w Brze¿anach. w Stanis³awowie. Onufrego i Antoniny. We wrzeœniu 1939 na Post. BKZ. L. PP Micha³ SAWICKI s. 1 IV 1934. Odzn. Stanis³awów-Kolonia (od 19 V 1937). Odzn. 5891.: Cucu³owce. Œledcz. Antoniego i Tekli. ur. Karola i Natalii. St. MDzON. Komis. w Lelisie pow. 17 III 1909 w Starej Wilejce. post. Polskiej. ur. 792 . siedlecki. Józefa i Zofii ze Œlusarenków. L. Józefa i Jadwigi z Olejkowiczów. W pierwszej po³owie lat trzydziestych s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. L. w Skórcu pow. KN. post. nastêpnie w policji na Post. 1 IX 1897 w Dolinie. 7 II 1887 w Woli Korybutowej. L. 023/2 (12). [3] (14). Do policji powróci³ 1 XII 1937. Bursztyn pow. KLeg. Wolsztyn. rohatyñski (od 15 VII 1933). Komis. kosowski. S³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku.

post. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Józefa i Kamili. 5139. Lwowa. bialski. w Zalesiu pow. BMzaDS³. L. BKZ. 044/1 (1). ur. m. 793 . 05/1 (39). post. Miko³aja i Marianny z Hukaluków. We wrzeœniu 1939 na Post. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w £ucku i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. 026/3 (71). 2196. lubelskiego. 045/1 (34). 3170. 026/4 (62). 12 IV 1904 w Grodnie. PP Stanis³aw SAWIN s. St. post. PP Stanis³aw SAWICKI s. w Berezie Kartuskiej pow. St. post. pru¿añski. w 1898. ur. 045/2 (30). w 1894 w Krakowie. S³u¿bê pe³ni³ w charakterze biuralisty w Kdzie Woj. L. Od 1 XII 1929 do 31 XII 1931 pracowa³ jako urzêdnik w wydziale melioracyjnym Dyrekcji Lasów Pañstwowych w £ucku. BKZ. 26 IX 1898 w Jurkach. Co najmniej od 1936 w policji woj. we wrzeœniu 1939 w I Komis. S L. MPzaW. w Ostrowi Mazowieckiej. poleskiego. 20 IV 1899 w Mariampolu. Franciszka i Julii. 1 IV 1934. ur. ur. Kazimierza i Anny. m. MDzON. St. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. 606. W policji od 16 III 1932. ur. Jana i Józefy.St. 8 V 1906 w Ho³obach. L. post. post. L. ur. 2186. Andrzeja. Odzn. lwowskiego. St. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. Krakowa. Pawe³ SAWICZ s. W policji s³u¿y³ od 1920. mian. PP Stanis³aw SAWICKI s. PP Stanis³aw SAWICKI s. PP Nikodem SAWICKI s. L.

W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim. L. PP Franciszek SCHMIDT s. we wrzeœniu 1939 w Komis. Stanis³awa. Bydgoszczy. 044/3 (51). w Tarnopolu. 3388. 3752. Walentego i Katarzyny z Fija³kowskich. We wrzeœniu 1939 w I Komis. w 1896 w Dubrynowie. Odzn. PP Feliks SCHMIDT s. tarnopolskiego. 794 . 019/1 (22). 045/1 (65). PP Stanis³aw SCHMIDT s. PP Stanis³aw SAWIÑSKI s. 5 XI 1885 w Borownie. Post. 27 I 1895 w Jezierzanach. sk¹d 5 I 1939 przeniesiony do woj. MDzON. ur. W³adys³awa. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. m. 20 VII 1910. MPzaW. 023/5 (95). Leona i Wiktorii z Dziewickich. Przod. 5550. 027/4 (29). pomorskiego.S Stefan SAWINKOWSKI s. We wrzeœniu 1939 w I Komis. Co najmniej od 1937 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Uczestnik wojny 1920. ur. St. stanis³awowskiego. ur. Przod. L. L. ur. 050/1 (3). W policji od 1 VII 1923. L. 1506. Józefa. L. post. PP Czes³aw SAWTYRUK s. 296. Od 10 X 1938 na kursie instruktorów wf w AWF w Warszawie. Torunia. ur. Tomasza i Rozalii. Post. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Tarnopolu. W policji s³u¿y³ od 1920. 2811. w 1907. ur. m. L. w 1894.

poznañskiego. ur. ¿ydaczowski. s³. SMzaDS³. ur. W WP od 15 VI 1919 do 25 VII 1921. w Radczy pow. kontr. od 21 IX 1927 ponownie kmdt Post. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. W I wojnie w armii austriackiej. egzamin maturalny z³o¿y³ eksternistycznie. Kontroli Ruchu Osobowego – Dworzec. Kpt. Przod. 1 V 1921. Karola i Julii z Hetmañczuków. Jana. 702 Szpital Polowy. SKZ. mian. 058/3 (45). stanis³awowski. 037/2 (68). Franz SCHREIBER s. MPzaW. przod. od 26 VII 1929 z-ca kier. nastêpnie w Stanis³awowie – od 6 V 1929 w I Podkomis. We wrzeœniu 1939 kier. S L. Kraj. Uczestnik wojny 1920. post. od 21 VI 1923 jego kmdt. 154. Lekarz dentysta zamieszka³y we Wrzeœni. 038/1 (21). bohorodczañski. na szer. III Komis. St. L. ¿ó³kiewski. Odzn. Jerzy Wojciech Bernard SCHNITTER s. 026/3 (38). W WP ochotniczo od 21 V 1919 do 30 IX 1930. L. 24 IV 1887 w Po³ajewie. ur. nastêpnie w policji na Post. w Stryju i Oddz. rez. Odzn. BMzaDS³. rez. PP Stefan SCHMIDT s. rez. 4738.. Bud.Post. PP Stanis³aw SCHÖBERLE s. PP Gustaw Adolf SCHÖNTAG s. Wydz. 2707. ze starszeñstwem 1 VI 1919 przydzielony do kadry zapasowej 7 Szpitala Okrêg. 20 I 1896 w Dolinie.. od 4 XII 1926 kmdt Post. 051/2 (34). W 1937 s³u¿bê pe³ni³ jako z-ca nacz. od 6 IX 1921 na Post. ze starszeñstwem 1 XII 1922. W policji od 3 X 1930 w Stanis³awowie. Szef. adm. ur.. Od 1935 przeniesiony do Kdy Rez. Po jej ukoñczeniu 31 III 1936 skierowany do woj. od 12 IX 1920 w Kdzie Pow. MDzON. w ¯urakach. 25 IV 1892 w Brze¿anach. z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. 14 VIII 1908 w Drobinie. Urzêdu Œledcz. w £odzi. L. PKU Gniezno. 2606. Jana i Stanis³awy z Michalskich. w Rosulnej pow. nadwórniañski. ur. W I wojnie w armii austriackiej. W policji od 3 XI 1935 jako kand. Jana Grzegorza i Pauliny z Hoszowskich. Kpt. 795 . w ¯urakach pow. W I wojnie w armii niemieckiej. zdr. Od 1 VI do 1 XII 1919 w ¯and. w 1928 w 9 Okr. 3420. – 1 VIII 1923. W³adys³awa i Marii z Cywiñskich. od 20 VI 1920 na Post. w £odzi. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. od 23 I 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Komis. w Miko³ajowie pow. kpt. w 1915. W 1939 zmobilizowany do WP. Absolwent gimnazjum w W¹growcu i Wydzia³u Lekarskiego w Würzburgu. Œledcz. w £odzi. szefostwo sanitarne II Armii. Polskiej.

poznañskim. ur. post. Bogdan SCZERACKI s. wo³yñskim. w Borkach Wielkich pow. w Ko³omyi. kpt. W policji od 1 IV 1938 jako kand. tarnopolskiego. ze starszeñstwem 1 VI 1919. L. We wrzeœniu 1939 na Post. L. w Krzepicach. do woj. Stanis³awa i Katarzyny. PP Jan SCHRENK s. ur. Odzn. ur. ur. PP w Warszawie. tarnopolski. m. 12 XI 1913 w Nowym Kliñczu. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. SKZ. MPzaW. Uzyska³ absolutorium nauk prawnych na UJK. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. St. 054/2 (57). Ukoñczy³ Szko³ê Oficerów PP w Warszawie. sk¹d 2 V 1934 przeniesiony na Post. 3538. 194. 020/1 (32). w Walenczowie. 493. piech. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W I wojnie w armii austriackiej. stanis³awowskiego. PP Stanis³aw SCHRÖDER s. Post. L. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. rez.in. 054/2 (66). W policji od 1923. St. MDzON. Tarnobrzeg. od 11 I 1938 na Post. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1 VIII 1889 we Lwowie. ¿ó³kiewski skierowany do woj.S Nadkomis. W policji od 1 V 1923. L. Micha³a i Pauliny z Leschków. wo³yñskiego. w Opatowie jako z-ca kmdta. 5 VIII 1895 w Popowie. mian. 5837. L. jako Kmdt Pow. Od 20 III 1923 w SG. Bazylego i Karoliny. post. 1 IV 1934. BMzaDS³. L. W policji od 1 VII 1923. PP Stanis³aw SCHULTK s. z przydzia³em do Grupy Rez. Jana i Bronis³awy z Urbanków. St. na szer. w 1889 w Turce. Micha³a. w 1913. PP Wilhelm Piotr SCHREIBER s. ur. Po ukoñczeniu 30 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 2551. 019/2 (54). 019/2 (95). w Zdo³bunowie. St. Od 10 VIII 1938 deleg. w 1899 w Skale. we wrzeœniu 1939 w Komis. 2274. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 31 I 1923. PP Tytus SEBASTIAÑSKI s. Odzn. lwowskim. Józefa Jana i Katarzyny. Od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. 796 . ur. post. kontr. Od 18 IV 1933 w woj. post. czêstochowskim na Post. W WP od 25 VII 1919 do 17 X 1921. Poznañ. 016/2 (84).

PWŒl. 797 . Od 27 XII 1938 w Wydz. Wawrzyñca. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. PP Bronis³aw SELAK s. L. w Katowicach. Micha³a i Julii z Kwaœnych. ur. sk¹d skierowany zosta³ do woj. post. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. frysztackiego. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. St. 050/2 (54). We wrzeœniu 1939 na Post. ur. w Bohuka³ach pow. zdo³bunowski. St. sk¹d 4 X 1938 deleg. post. 855. Post. od 10 I 1935 w II Komis. PP B³a¿ej SENDOR s. 051/1 (77). w 1899. S L. 784. PP Jan SELWESIUK s. L. W ¿and. BMzaDS³.Post. ur. katowicki. Zygmunta i El¿biety. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Kosowie Pokuckim. w 1895 w Graniu. ur. 027/1 (79). we wrzeœniu 1939 w Komis. lwowskiego. Odzn. nastêpnie w policji od 1 XII 1919. ur. ur. L. 1 I 1938. Lublina. w 1900 w Zaczopkach. Andrzeja. post. m. PP W³adys³aw SEMPRUCH s. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w III Komis. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. lubelskim. konstantynowski. St. L. od 12 XI 1934. L. PP Franciszek SELWIÑSKI s. w Ostrogu pow. 700. w 1901. St. 24 VI 1893 w Sokolnikach. w Chorzowie pow. wo³yñskim. wojskowej od 15 I do 31 XI 1919. do pow. Miko³aja i Katarzyny. post. 77731/6077. w 1938. W 1937 ze Lwowa przeniesiony do Zamoœcia i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. 2234. post. 033/1 (40). 020/4 (56). Œledcz. Alfons Jan SEKTA s. mian. 038/4 (90). 2435. 26 VI 1911 w D¹brówce Ma³ej. mian. Andrzeja i Julianny. W PWŒl.

Odzn. PP Franciszek SERAFIN s. ze starszeñstwem 1 VII 1925. 4593. W policji od 1919. PP Mieczys³aw SERWINOWSKI s. 026/4 (78). 3 XII 1890 w Stasinie. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. ur. L. L. W 1929 ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu. od 1922 w woj. janowski). SW Roman SENTKOWSKI s. Od 2 I 1930 na Post. 4884. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. [3] (75). L. ur. w 1893 w Krz¹stce. w Piaskach Luterskich. w K¹tach. ur. 23 I 1898 w Warszawie. w Jab³onnej. Micha³ Józef SEREDNICKI s. St. post. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ we Lwowie. ¯o³nierz Legionów Polskich. Przod. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Micha³a i Katarzyny. ranny. Od 10 XI do 31 XI 1918 w MMiejsk. Por. L. w 1926 w Be³¿ycach. Michaliny. post. We wrzeœniu 1939 w Sarnach. Ambro¿ego i Zofii z Brunów. kieleckim. BKZ. W policji od 1 III 1920. 31 X 1897 w Sanoku. PKU Ostrowiec. w Za³awiu pow. ur. St. Miko³aja i Marii. Odzn. BMzaDS³. Nauczyciel. – 19 III 1939. MDzON. 5115. Na froncie bolszewickim od marca 1920 do 14 IX 1920. 051/2 (6). L. poleskim. S³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie. W wiêziennictwie od 1927. MPzaW. 051/1 (28). kroœnieñski. w Jedliczach pow. Post. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 w Komis. rez. stra¿n. 798 . mian. 050/3 (94). Absolwent seminarium nauczycielskiego i austriackiej szko³y oficerskiej. 054/1 (54).S Przod. ur. PP Grzegorz SENIURA s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. W l. lubelskim – na Post. lubelskim (pow. wo³yñskim na Post. w Me³gwi. W policji od 1924. W I wojnie w armii austriackiej. 1 VII 1930. L. Ppor. w 1892 w £owczycach. We wrzeœniu 1939 wys³any z konwojem wiêŸniów do Równego. PP B³a¿ej SERAFIN s. por. nastêpnie w woj. sarneñski. 1008. W WP ochotniczo od 1 XII 1918 do 17 XII 1920. w Sosnowcu. od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. 2 pp Leg. St. Tomasza i Marii. 1918–1922 w WP. w 1887 w Warszawie. 673. Antoniego i Rozalii. piech. W policji od 1922.

Jana. Micha³ SIDOROWICZ s. post. ur.St. 15 VIII 1891 w Radomsku.st. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. post. 012/4 (25). we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Podbrodziu pow. m. 799 . Odzn. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. w 1892 w Starej Wsi. wo³yñskiego. Stra¿n. PP W³adys³aw SIBIELSKI s. L. Nastêpnie przeniesiony do woj. w 1900 w Zdziechowie. Rolnik. 033/1 (64). sarneñski. 2805. Warszawy. Antoniego i Józefy. 058/4 (34). Przod. Warszawy. L. Przod. 012/1 (120). ur. ur. L. Ignacego i Katarzyny z Poteralskich. PP Micha³ SIDORYK s.st. 045/1 (23). ur. W policji od 1920. S L. 5190. 26 II 1938. BMzaDS³. Antoniego. œwiêciañski. ur. Do kwietnia 1929 dozorca w wiêzieniu we W³odzimierzu Wo³yñskim. 5529. ur. w 1934 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w XIV Komis. We wrzeœniu 1939 w PP m. 4938. w Klesowie pow. Post. w 1909 w Wielkich £ukach. W policji od 1 XII 1920. w 1898. Co najmniej do 31 III 1938 w XIII Komis. potem w wiêzieniu w Lublinie. Stefana i Emilii. PP Stanis³aw SÊKOWSKI s. SW Stanis³aw SIEDELSKI s. 020/3 (34). Juliana. 4397. mian. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. poleskiego. PP Jan SIECZKOŒ s. L. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. W WP od sierpnia do listopada 1920. w 1901. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ w latach dwudziestych w Okrêgu I w s³u¿bie œledcz. St. 4977.

w Kraœniczynie pow. we wrzeœniu 1939 wywiadowca w jego I Oddz. 810. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. Od 1 VI 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. brzeski. m. W policji od 1 XII 1928. Józefa. b³oñski (28 IX 1931) oraz Œledcz. Warszawy. post. Urzêdu Œledcz. PP Stanis³aw SIEJKO s. Micha³a i Heleny. Odzn. Przod. 1373. PP Stanis³aw SIEKIERSKI s. 50. w 1898 w Rac³awicach. 019/2 (71). Bia³egostoku. post. 045/3 (48). PP Józef SIEJKO s. 026/2 (41). Paw³a i Karoliny z Piotrowiczów. Odzn. 037/4 (47). W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 800 . ur. 2220. BKZ. S³u¿bê pe³ni³ na Post. L. ur. L. L. PP Adam SIEK s. L. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. od 20 VII 1933 w Wydz. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w IV Bryg. mian. Marcina i Agaty. ur. 8 V 1901 w Brzozowie. Post. [1] (75). w Brzeœciu n. L. 21 III 1904 w Kopanej. SzF w Warszawie (13 IV 1933). 027/3 (59). W policji od 1 VIII 1928. Absolwent NSzF w ¯yrardowie pow. W policji od 1929. St. Bugiem. post. BMzaDS³. Józefa i Józefy. w Wysokiem Litewskiem pow. post. BKZ. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis m.st. L. poleskim. w 1888. Post. St. 1 III 1936. Ukoñczy³ kurs maturalny dla doros³ych. PP W³adys³aw SIEJKOWSKI s. 24 X 1905 w Ko¿uszkach.S St. ur. St. ur. 5014. W³adys³awa i Józefy. krasnostawski. 27 VI 1900. piñski. lwowskiego. Œledcz. PP Stanis³aw SIEJKA s. w Kuchockiej Woli pow.

ur. w Czerniejowie pow.Post. post. 10 XII 1893 w Kurzynie Wielkiej. m. w Je¿owem. PP Lucjan SIEKLUCKI s. BKZ. PP Stanis³aw SIEMASZKO s. w 1891. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 05/5 (4). we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. S L. Przod. 3922. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. 033/3 (11). Kazimierza i Anny. St.st. post. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1922. W policji od 16 VI 1924. tarnopolskim. L. ur. 1649. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Marcina. PP Brunon SIELSKI s. ur. PP Wincenty SIEKIERZYCKI s. 801 . ur. ¿ó³kiewski. ur. 4089. PP Wojciech SIEMEK s. m. L. Aleksandra i Agnieszki. PP Jan SIEMBIDA s. Post. ni¿añskim. Donata i Feliksy.st. 13 XII 1899 w Ga³kach. 1696. W policji od 1922. Jana i Heleny. od 1937 w pow.12 IV 1899 w Regulicach. Odzn. W policji s³u¿y³ od 1919. Post. 4204. che³mski. od 1936 w woj. We wrzeœniu 1939 w VI Komis. 2 I 1909 w Piaskach. L. lwowskim. Jana i Katarzyny. St. 020/1 (87). [3] (54). 05/3 (14). Warszawy. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 w VI Komis. krakowskim. 027/2 (54). L. Warszawy. 27 XI 1891 w Sojtowiczach.

St. piñczowski. m. Józefa. Macieja. ur. 1 II 1935. w 1883 w Gruszczycach. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Nowej Wsi pow. 4829. Odzn. w Kazimierzy Wielkiej pow. 019/1 (55). katowicki. wysokomazowiecki i tam zamieszka³y we wrzeœniu 1939. Od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Wieluniu i Sieradzu (1936). Po ukoñczeniu 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. radiostacji. Odzn. post. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. St. mian. L. PP Jan SIERADZY s. W policji od 16 VI 1933 jako kand. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 033/1 (96). St. 026/2 (100). 20 XII 1896 w Piotrowicach. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Woj. St. ur. 320. kontr. post. mian. 6576. na szer. W policji od 1922. 020/1 (64). Antoniego i Marii. Szymona i Agnieszki z Ramzów. tarnopolskiego.S St. we wrzeœniu 1939 na Post. BKZ. Sienica Pietrasie pow. 16 IX 1908 w Sosnowcu. 802 . w Sieradzu. Przod. 6 III 1893 w Golejowie. brzeski. SG Józef SIERADZKI s. ur. PP Tadeusz SIEMIÑSKI s. Adama i Rozalii. piñczowski. 4527.in. Bugiem. post. Adam SIENICKI s. Przod. BMzaDS³. sk¹d 2 VII 1935 przeniesiony na Post. Co najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stra¿n. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w III Komis. L. ur. Józefa i Marii z Tarpi³owskich. ³ódzkiego. L. w Tarnopolu jako kier. ur. w Wo³czynie pow. post. L. 050/1 (14). [1] (73). L. Od 13 V 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. 5174. 1 I 1938. PP Bronis³aw SIEMIENIECKI s. 20 III 1903 w Brzeœciu n. w Bêdzinie. poleskiego. w Kijach pow. ur. L. BKZ. PP Stanis³aw SIENKIEWICZ s. w 1918 w m.

w Braszewiczach pow. W 1939 zmobilizowany do baonu KOP „Mo³odeczno”. SW Micha³ SIERAKOWSKI s. w £aniu pow. W policji od 8 IV 1936 jako kand. Ppor. ur. rez. L. 016/1 (27). 05/1 (2). Kpt. 14 IX 1914 w £askarzewie. Józef SIERBIEÑ s. 7 XI 1897 w Zasowie. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Bydgoszczy. PP Marian SIERPIÑSKI s. L. stra¿n. 28 I 1913 w Kalenicy. piech. PP Stanis³aw SIERAÑSKI s. nieœwieski. Por. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Szczuczynie. Æwiczenia odbywa³ w baonie KOP „Wilejka” (1936). Post. Piotra i W³adys³awy z Sobieskich. L. w 1903. 033/1 (82). nowogródzkiego. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. PP Czes³aw SIERANT s. 7212. 4825. piech. Wojciecha i Katarzyny z D³u¿niakiewiczów. Post. ze starszeñstwem 1 VI 1919.St. Piechoty w 77 pp. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do s³u¿by pomocniczej PP – Komis. Nauczyciel. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. ukoñczy³ Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych Rez. Henryka i Józefy ze ¯mudów. W WP od 18 IX 1933 do 17 IX 1934. Nauczyciel. ur. ur. ze starszeñstwem 1 I 1936. Stanis³awa i Michaliny. na szer. [1] (52). rez. Stanis³awa i Stanis³awy. – 19 III 1939. W policji od 18 II 1937 jako kand. 16 XI 1912 w Herbowie. 3841. piech. 051/2 (54). S L. w Tomaszowie Mazowieckim. Antoniego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ³ódzkiego. W wiêziennictwie od 1920. 6 IX 1889 w £abiszynie. kontr. L. kontr. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. 051/2 (68). 28 pp. 96. Ewidencyjnie przydzielony do PKU £ódŸ-Miasto II. ur. Jan Henryk SIEROS£AWSKI s. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. 803 . Ppor. St. kpt. na szer. drohicki. post.

w Niedobczycach pow. 4316. sk¹d 7 II do 8 III 1939 deleg. kand. W 1934 stra¿nik wiêzienia S¹du Grodzkiego w Drohobyczu. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1911 w Mostach. Od 3 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 17 I 1916 w Nawsiu. Andrzeja.S Stra¿n. Jana. L. Post. w Boguminie Nowym. Miko³aja i Katarzyny. w Pietwa³dzie. Kdy Rez. w 1898 w Chyrowie. ur. L. W PWŒl. Post. 038/4 (28). Od 23 II 1939 s³u¿y³ w Chorzowie pow. od 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. ur. w Rybniku. 019/1 (16). ur. ur. Ukoñczy³ 3 klasy szko³y wydzia³owej. 045/1 (22). ur. 16 II 1913 w Zabierzowie. frysztacki. kontr. frysztackim – od 15 XI 1938 do 31 III 1939 w Komis. Post. 1723. warszawskiego. Post. PWŒl. 24 I 1909 w Œmi³owicach. Post. na szer. rybnicki. Franciszek SIKORA s. a od 1 IV 1939 przydzielony do Komis. 026/1 (86). 2806. W policji od 25 IV 1936 jako kand. od 21 VII 1939 w V Komis. 030/1 (10). W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Andrzeja i Marianny. w Szopienicach pow. PWŒl. od 6 II do 5 VI 1939 w Komis. 2921. frysztacki. PP Edmund SIKOCIÑSKI s. Piotra i Marii. 027/4 (71). Adama i Emilii ze Sko³pów. ur. PP Antoni SIKORA s. katowicki.. Alojzy SIKORA s. od 27 XII 1938 w Komis. L. w Boguminie Nowym pow. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Bydgoszczy. L. w 1914. w Katowicach. 804 . SW Franciszek SIEWIERSKI s. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. w Karwinie pow. 509. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. sk¹d przeniesiony na Post. poleskiego. W 1938 w komp. katowicki – w I. 2253. Adam SIKORA s. PWŒl.

(do 1 XII 1929). Kdy Pow. we wrzeœniu 1939 w Radziechowie. Gran. 1576. BMzaDS³. Od 16 VIII 1921 w policji woj. W PWŒl. PP Karol SIKORA s. L. 5 VI 1892 w Radkowicach. post. Tomasza i Marianny z Musia³ów. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. od 5 V do 5 VIII 1921 w ¯and. 1599. mian. 28 VIII 1897 w T³ukomach. 045/2 (27). S St. œwiêtoch³owicki. L. 1689. ¯o³nierz Legionów Polskich i uczestnik powstañ œl¹skich. Adama i i Ewy z Czudeków. SG Józef SIKORA s. nastêpnie w eksp. 037/2 (38). L. M³yn Szombierski. Jana i Katarzyny z Grzesiaków. Jana i Katarzyny z M³odzików. ³uninieckim. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Szko³y (do 30 IX 1928) jako instruktor i w Wydz. post. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Od 16 IV 1932 do wrzeœnia 1939 na Post. ur. œledcz. nastêpnie – a¿ do wrzeœnia 1939 – na Post. St. PWŒl. W polskich organizacjach niepodleg³oœciowych od 8 III 1921. post. mian. PWŒl. 1460. PP Jan SIKORA s. W PWŒl. od 15 VII 1922. w 1898 w Witkowicach. L. Ludwik SIKORA s. Siemianowice pow. 29 VIII 1892 w Kornowacu. post. w dzia³aniach polowych.Przod. Odzn. poleskiego – w pow. od 12 II 1924 w pow. katowicki. od 2 III 1929 w Komis. Od 7 X 1921 do 17 I 1922 na kursie ¯and. 6548. St. Pawe³ SIKORA s. ur. od 1 VII 1922 z przydzia³em na Post. brzeskim. Œl¹ska Cieszyñskiego. gdzie pe³ni³ s³u¿bê do 15 II 1930. Ukoñczy³ 31 XII 1926 Szko³ê Policyjn¹ w Brzeœciu n. Franciszka i Joanny z Jergasów. L. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy. w Brzeœciu n. Bugiem. 29 VI 1882 w Tarnowskich Górach. S³u¿y³ w Kdzie Miasta Królewska Huta (do 15 V 1927). 050/1 (16). [2] (37). w Wierzbniku pow. Kalety pow. St. 1 I 1928. ur. Tarnowskie Góry. L. Od 2 III 1928 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. przod. Kraj. tarnopolskiego. PWŒl. 1 I 1928. St. i³¿ecki. zwolniony na w³asn¹ proœbê. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. 805 . 045/1 (11). W s³u¿bie od 1923. St. ur. w Goduli pow. post. 20 II 1899 w Cieszynie. Karol SIKORA s. MDzON. Franciszka i Joanny z Halamów. W PWŒl. Bugiem. GŒl. przod. Œledcz. od 4 VII 1922 z przydzia³em na Post. lubliniecki. ur. St. Tarnowskie Góry. ur. Po raz pierwszy s³u¿bê w policji podj¹³ 15 VII 1920 i do 31 V 1921 pe³ni³ j¹ na Post. 038/3 (60).

1 I 1938. kieleckim. ur. 6028. sk¹d przeniesiony na Post. Od 1 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu – kier. 3393. L. mian. a od 8 VIII 1938 w III Komis. w Z³otej jako kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ukoñczy³ gimazjum i policyjn¹ szko³ê oficersk¹. i tam nadal we wrzeœniu 1939. bielskim. ur. PP Franciszek Ksawery SIKORSKI s. 806 . pomorskiego. W ML od 1 I do 31 VII 1919. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. sier¿. ¿ó³kiewski. W WP od 7 II 1920. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. piñczowskim – na Post. 3254. 058/1 (54). PWŒl. PP Bronis³aw SIKORSKI s. MPzaW. 1318. 037/1 (98). ur. rówieñski. St. 29 IV 1905 w M³ynowie. Odzn. L. w 1936 w woj. Jan SI£KO s. PP Karol SIKORSKI s. SKZ. L. Odzn. St. post. PP Stanis³aw SIKORA s. mian. 038/2 (52). Uczestnik wojny 1920. W policji od 1923. MDzON. w Dzia³oszycach do 25 IV 1934. w Radomiu. 05/3 (83). 027/1 (75). 4 pp Leg. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. Prokopa. poznañskim. W l. post. Co najmniej od 1933 w pow. Post. St. Jana i Jadwigi. 5842. tarnopolskiego. L. w 1893 w Morawicy. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. ur. w Kobyli pow. Uczestnik wojny 1920.in. 044/2 (73). BKZ. I Komis. 4 IV 1897 w Sosnowcu.S St. MDzON. L. Podkomis. Teofila. w 1901. Szymona i Katarzyny z Olszewskich. Stefana i Antoniny z Basaków. nastêpnie w policji. L. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w Grudzi¹dzu pocz¹tkowo w I. sk¹d 11 XII 1933 przeniesiony do woj. 1 IV 1934. wo³yñskiego. MPzaW. 20 X 1900 w Szczypcu. Stanis³awa i Katarzyny z Otczyków. St. 3 X 1899 w Wilnie i tam zamieszka³y. jako wyk³adowca w NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. 5284. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KOP. Cezary SILICKI s. Odzn. W policji od 1923. post. BMzaDS³. W policji od 1913. S³u¿bê pe³ni³ m. 1914–1918 cz³onek PPS.

17 VII 1899 w Ludomach. ur. SKZ. 4609. L. L. Wojciecha i Tekli z Rejów. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Szkole PP w Sosnowcu oraz kurs œledczy w NSzF w Mostach Wielkich pow. St. 037/1 (14). 168. pszczyñski (do 10 VIII 1939). BMzaDS³. 716. w Pszczynie. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przod. w Podkamieniu pow. PP Józef SIMA s. L. Wola Chojnata. Od 1 VII 1939 s³u¿y³ na Post. PP Wincenty SIOD£O s. W policji od 1 VII 1938 jako kand. 807 . 18 XII 1900 w Piórkowie. W policji od 1 VII 1923. Stefan SIRKA s. Post. w Gocza³kowicach pow. w Borkach Wielkich pow. PWŒl. od 13 I 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy w Wydz. L. post. z przydzia³em do Grupy Rez. Œledcz. Jakuba i Anieli z Sankowskich. ¿ó³kiewski. Ukoñczy³ kurs przodowników w Woj. Przod. PP Jan SITAREK s. Józefa. Odzn. tarnopolski. tarnopolskiego. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. mian. BKZ. w 1905. ur. 051/1 (67). post. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz PP w Stanis³awowie. ur. katowicki. W policji od 18 VI 1923. 3937. Odzn. ur. brodzki. od 1 XII 1927 w Urzêdzie Œledcz. na szer. 3982. we wrzeœniu 1939 na Post. 1 I 1938. Ukoñczy³ w 1926 kurs dla posterunkowych w Okrêg. Szkole PP w Piotrkowie Trybunalskim i tu pe³ni³ s³u¿bê – do 1 X 1932 w Komis. 050/2 (5). Marcina.. W PWŒl. W WP ochotniczo od 12 VI 1919 do 3 I 1923. MDzON. od 25 VI 1922 w stopniu st.. 058/3 (5). S L. od 7 XI 1928 ponownie w Komis. L. w Siemianowicach pow.St. m.in. Andrzeja i Katarzyny z Kêdzierskich. przod. St. Odzn. nastêpnie w Komis.. od 1 I 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. 019/2 (19). Franciszek SIMKA s. tarnopolskiego. 4 VIII 1896 w Paw³owie. przod. pracowa³ tam równie¿ jako oskar¿yciel publiczny w S¹dzie Grodzkim.. Antoniego i Agnieszki. 4 VII 1914 w m. mian. 11 III 1892 w Piotrkowie Trybunalskim. Przod. 038/3 (73). S³u¿bê pe³ni³ w Kielcach. 1 I 1938. Œledcz. Do 28 I 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. sk¹d przeniesiony jako kmdt na Post. kontr. PP W³adys³aw SITARSKI s. ur. BKZ. w Komis. 5489. PP w Warszawie.

ZKZ. mjr – 15 VIII 1924. rybnickim na Post.S St. Kolejowym. Robert SITEK s. SGO „Polesie”. L. A¿ do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. L. od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w pionie œledcz. Post. post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. W WP od 11 XI 1918 do 7 X 1919.. w l. i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. ur. 1133. st¹d przeniesiony do Komis. post. 050/3 (69). St. PP Jan SITARZ s. L. PWŒl. 2405. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Od 22 VII 1919 do 13 VIII 1920 w 1 Pu³ku Strzelców Bytomskich. 4359. 1 IV 1934. MDzON. KKOOP. mian. KW dwukrotnie. Ukoñczy³ 12 III 1938 specjalny kurs dla szeregowych w Kdzie Woj. w Stanis³awowie. Wac³awa i Walerii z £adów. rybnickim. 1730. post. 14 X 1905 w Czy¿owicach. 012/3 (4). W kampanii wrzeœniowej 1939 szef ¿and. W 1921 s³u¿y³ w 1 dyonie ¿and. 038/3 (65). ur. od 27 VI 1922. ur. Od 1932 do 28 VIII 1938 kmdt CW¯and. pp³k – 1 I 1933. 037/3 (79). ur. 17 XI 1890 w Warszawie.. MPzaW. 1 V 1926. W policji od 1 III 1928. Kpt. Wojciecha i Anny z Weso³ych. 10 XI 1897 w Warszawie. w Bielsku i pow. od 11 VII 1931 w III Komis. Walentego. Odzn. W PWŒl. W PWŒl. ur. z którego 30 IX 1938 przeniesiony do Komis. od 5 XII 1938 kmdt Post. Wawrzyñca i Karoliny z Nielabów. L. sk¹d skierowany do £ucka – ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Oddz. Cz³onek POW GŒl. od 20 VI 1932 w I Komis. nastêpnie w Komis. w Stanis³awowie jako obchodowy. MPzaW. 05/2 (71). ¯ory (do 26 IX 1935). S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – w Komis. W policji od 1 I 1932. 12 X 1902 w Niebieszczanach. 5 VII 1900 w Zamys³owie. Odzn. Odzn. Pp³k ¿and. BMzaDS³. Przod. mian. Augustyn SITKO s. post. na Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Miêdzyrzeczu Górnym. KNzM. 1922–1928 w 3 dyonie ¿and. G³ównym. 808 . Konnym. Uczestnik III powstania œl¹skiego. jako obchodowy. ur. L. St. w 1929 dca 8 dyonu ¿and. Szarlej (do 26 II 1932). Józefa i Anieli z Marciniaków. w Komis. Piekary Wielkie (do 21 XI 1928). L. 038/2 (33). w s³u¿bie zewnêtrznej. od 1 VIII 1928. Stanis³aw SITEK s. post. i tu nadal we wrzeœniu 1939. Post. MH. MDzON. w Dziedzicach. mian. MN. nastêpnie w pow. 5869. PP Lucjan SITKIEWICZ s. 3 IX 1907 w Kurzeszynie. Rybnik – od 24 VI 1938 w s³u¿bie œledcz. St. PP Stanis³aw SITEK s. I Komis. ostatnio jego dca. St. 1 I 1938. œwiêtoch³owickim na Post. W policji w Dêblinie od 22 II 1920 do 1 III 1924. bielskim na Post. 383. Edwarda i Franciszki z Maciejczyków. od 1 III 1931 w Komis. Hajduki Wielkie (do 10 IV 1934) i D¹brówka Wielka (do 28 VIII 1934).

ur. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP W³adys³aw SITKO s. ur. 5832. PP Leon SITKOWSKI s. PP Ignacy SITNICKI s. ur. Odzn. [3] (47). S³u¿bê pe³ni³ na Post. Boernerowo. St. L. 5253. post. na szer. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – kmdt Post. mian. Józefa. w 1901 w Warszawie. tarnopolskiego. Post. tarnopolski. Post. bia³ostockiego. przod. we wrzeœniu 1939 kier. St. kontr. w 1913. S L. ur. W policji od 1923. 1671. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kier. Od 2 XII 1918 do 9 VII 1919 w s³u¿bie samorz¹dowej. brygady kobiecej i Izby Zatrzymañ w Wydz.Post. 17 XI 1914. – 1 IV 1934. w £odzi. ur. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. 1 VIII 1894. na szer. 809 . w 1890. PP Stanis³aw SIUDA s. w Borkach Wielkich pow. 037/3 (92). ¿ó³kiewski skierowany 1 VII 1939 do woj. Œledcz. 6087. Piotra. XXII Komis. L. W policji od 1938 jako kand. podkomis. W³adys³awa. Podkomis. – 1 IV 1939. 058/1 (44). [2] (43). Miko³aja. 1 X 1921. ur. Karola i Magdaleny z Jankiewiczów. Józefa. L. Przod. asp. kontr. 050/3 (6). SKZ. W policji od 1922. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie jako szofer. BKZ. 019/2 (24). W policji od 15 I 1921. BMzaDS³. W policji od 1939 jako kand. PP Piotr Józef SITKOWSKI s. L. L. PP Miko³aj SITKO s. w 1894 w Nowym Mieœcie. ¿ó³kiewski skierowany do woj.

w Dubnie. kostopolski jako jego kmdt. 019/2 (93). St. W WP od 25 XII 1918 do 5 IX 1921. 038/4 (43). w 1890 w Grabowcu. Tomasza i Jadwigi. BMzaDS³. MPzaW. w Mokwinie pow. W WP od 19 XI 1918 do 28 IV 1921. W policji od 1 VIII 1921. ur. w Korcu pow. L.S St. wo³yñskim. przod. przod. ur. mian. 991. post. We wrzeœniu 1939 w Bochni. 22151/7840. BKZ. rówieñski. Odzn. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 810 . ur. mian. W WP od 1 VI 1919 do 19 XII 1921. Cz³onek Dru¿yn Bartoszowych. Post. L. 2712. Uczestnik powstania wielkopolskiego. Karola i Heleny z Eichenholzów. Przod. Józefa i Marianny. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Kdzie Pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Adam SIWEK s. BMzaDS³. PP W³adys³aw SIWAK s. L. w 1897 w Moninie. W WP od 1919. L. BKZ. w Skarszewach (luty 1938). Odzn.. horochowski. w Nowej Karczmie. ur. 3 V 1890 w Goœcieszynie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 IV 1934. Apoloniusza. Piotra i Katarzyny ze Stoffów. sier¿. PP Jan SIWEK s. ur. w 1900 w Podhajczykach. wo³yñskim. L. We wrzeœniu 1939 na Post. Od 1920 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Krakowie. wlkp. w Beresteczku pow. 9 p. 062/2 (17). 045/3 (11). 16 VIII 1895 w Grobli. PP Jan SIUDAK s. od 3 VIII 1938 na Post. 019/3 (63). W policji od 15 VI 1923. Odzn. MDzON. wo³yñskim. 3271. post. w 1938 na Post. 1743. W I wojnie w armii niemieckiej. Przod. St. St. Uczestnik I wojny. Odzn. w 1901. post. sk¹d 7 XI 1938 przeniesiony na Post. BMzaDS³. 67 pp. ur. 1184. koœcierskim – na Post. Walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. Ukoñczy³ 31 VII 1934 kurs kmdtów posterunków w Szkole PP w Warszawie. Jana i Magdaleny. Od 8 IV 1938 na Post. 05/5 (92). w W¹growcu. PP Benedykt SIWAK s. strz. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 I 1929. L. PP Feliks SIWA s. MN. W policji od 12 IX 1921. St.

w 1889 w Sosnowie. ze starszeñstwem 15 VIII 1931. miechowski. L. S L. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ jako z-ca kmdta Post. Adolfa i Adeli. Por. W WP od 26 VI 1919 do 21 VIII 1921. L. 1 I 1929. post. 811 . 1290. 044/2 (28). ¿ó³kiewski skierowany do woj. Józefa i Anieli. Antoniego. Absolwent Gimnazjum w Wilejce. 1932–1935 s³u¿bê pe³ni³ w 80 pp. W WP ochotniczo od 2 XI 1918 do 1 VII 1923. We wrzeœniu 1939 nadal w woj. 1363. ur. w Domaczewie pow. Od 15 IX 1925 s³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – w Komis. ur. 2427. St. L. bielski. W policji od 8 IV 1936 jako kand. St. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Marian SIWIEC s. we wrzeœniu 1939 dca 12 plut. w 1901. od 1 III 1924 z przydzia³em na Post. ur. PP Józef SIWIEC s. St. mian. W l. L. Ppor. Grzegorza i Marii. KW. – 1 I 1934. 033/2 (31). ur. W³adys³aw SIWEK s. 4815. Leonarda i Marianny z Rosiaków. W I wojnie w armii austriackiej. L. na szer. 045/3 (36). w Micha³owicach pow. W PWŒl. kieleckiego. ur. Ukoñczy³ SPPiech. Konny i tam nadal we wrzeœniu 1939. 21 V 1910 w Wilnie. por. 14 X 1899 w Krakowie.. post. sk¹d 15 I 1928 przeniesiony na Post. MPzaW. Kazimierz SIWKO s. 045/3 (84). PP Dominik SKAFAROWSKI s. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ¿and. Odzn. Kazimierza i Petroneli z Fr¹ckiewiczów. w Zarzeczu pow.St. brzeski. ¿and. stanis³awowskiego. W WP od 17 VII 1928. 9 IX 1898 w Albertowie. PWŒl. Ukoñczy³ 18 VIII 1923 Szko³ê Posterunkowych PP w Sarnach. Post. 1839. W policji od 16 VII 1923. post. 023/1 (80). nastêpnie w CW¯and. mian. Od 1938 w 4 dyonie ¿and. ur. post. 7073. PP Stanis³aw SIWICKI s. 058/2 (12). Post. BMzaDS³. 31 III 1939. poleskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Odzn. 28 XI 1907 w Wilnie. kontr.

S³u¿bê pe³ni³ m. w Katowicach. w Lublinie. We wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n. W PWŒl. Tomasza i Marii z Grendysów. Od 24 V 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Miasta i kier. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w eksp. ur. Co najmniej od 1926 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. rówieñski. ur. Sarny (do 3 VII 1935). Od 25 X 1930 prac. – 1 IV 1937. MPzaW. L. St. œledczej w Cieszynie (20 IX 1923). 033/2 (13). 1 VII 1924. L. Ignacego i Marii z Koz³owskich. Ukoñczy³ wy¿sze studia. Komis. 5822. poleskiego. W 1918 cz³onek POW w woj. mian. Œledcz. Do 8 VIII 1938 w Kdzie Rez. post. 524. Do 14 VII 1922 w ¯and. w 1912. kancelaryjny w Kdzie Woj. I Komis. w Chorzowie pow. Uczestnik obrony Lwowa i wojny 1920. Bernarda i Józefy z Dybowskich. PP Józef SKA£ECKI s. katowicki. w £ucku. L. BKZ. PP Tadeusz Ignacy SKALSKI s. 026/2 (16). post. ur. Odzn. PWŒl. Ukoñczy³ kurs posterunkowych w ¯ytyniu pow. ur. V Komis. Komis. nastêpnie w PWŒl. 045/1 (24). katowickim. W³adys³aw SKA£UBA s. mgr. Odzn. ZKZ. Ks. 1255. „Mœcis³aw”. do 4 II 1927 w pow. Pszczyna. 14 I 1898 w Witkowicach. PWŒl. Hallera. politycznych i œledcz. Podkomis. kier. Gran. komis. lubomelskim (do 22 X 1930). Cieszyñskiego. w Tczewie (1932). w Równem i Krzemieñcu. Odzn.in. rówieñski. Jana. Nowy Targ i Lublin. BKZ. S³u¿bê pe³ni³ jako kier. mian. MDzON. W policji od 1 IX 1920 – w stopniu asp. 812 . St. kieleckim ps. Przod. Telesfora i Bronis³awy. ¯o³nierz Armii gen. KN. 1470. Od 14 VIII 1914 w Legionach Polskich. Kraj. Tczew (1937). Nastêpnie w SG w Korcu pow. PP Kazimierz SKARBEK s. 22 XII 1897 w Warszawie. 1 I 1927. w Poznaniu. Od 1 VII 1939 Kmdt Pow. z którego zosta³ przeniesiony do pionu œledcz. W WP od 27 VI 1919 do 13 II 1922. BMzaDS³. w Cieszynie. nastêpnie kier. Absolwent Szko³y Handlowej w Sosnowcu i G³ównej Szko³y PP w Warszawie. post. MDzON. ur. – 1 I 1933. W policji od 1 VII 1923. L. Waldemar SKARSKI s. 023/1 (65). Wydz. eksp. Uczestnik wojny 1920. w pow. Kmdt Pow. 5890. Kmdt Pow. Bugiem. MPzaW. Podkomis. St. kier. Dzisna i Lubawa (1931). 038/1 (76). nadkomis. nastêpnie w I i II Korpusach Polskich. w 1899 w Dobrzelinie. od 1938. 23 XI 1896 w D¹browie Górniczej.S Nadkomis.

Andrzeja i Józefy. Ukoñczy³ szko³ê podchor¹¿ych POW. w Katowicach. S L. Organizator POW GŒl. wolsztyñski. na Post. w Jab³onnej pow. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. w Sosnowcu. Przydzielony do Sztabu Dtwa Grupy gen. 5513. W l. ur. Wincentego i Katarzyny z Jagniewskich. w £agiewnikach pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bydgoszczy. ur. Nadkomis.Pawe³ Józef SKATU£A s. PP Kazimierz SKIBIÑSKI s. m. 020/2 (14). 15 IV 1913 w Katowicach. stanis³awowskiego. Cz³onek „Zarzewia”. 023/4 (36). L. Po ukoñczeniu Szko³y Handlowej w rodzinnym mieœcie studiowa³ dwa lata na UAM. 1661. L. 4115. PP Stefan SKIBA s. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w Koœcianie (1920). ur. ur. w Warszawie. 019/1 (91). w Rawie Ruskiej.st. 22 XI 1896 w Warszawie. Szeptyckiego. W WP od 1918. BKZ. 1923–1928 pe³ni³ s³u¿bê wywia- 813 . L. w III – z-ca szefa Oddz. POW i SObyw. od 1 V 1924 w Kdzie Rez. 12 II 1901 w Inowroc³awiu. Post. Ludwika. Romana i Praksedy z Kordiaczyñskich. 4717. PP Stefan Szczepan SKIBA s. II Naczelnego Dtwa. ur. 16 XII 1882 w Trzciance. ur. SG Marian Roman SKIBIÑSKI s. W policji od 1919. Post. St. w Rakoniewicach pow. II Naczelnego Dtwa Wojsk Powstañczych. Józef SKIBIÑSKI s. 15 VIII 1893 w Sosnowcu. Oddz. W policji od 1923. œwiêtoch³owicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W policji od 1919 z przydzia³em na Post. Uczestnik powstania wielkopolskiego. L. wywiadowczego w Oœwiêcimiu przy Eksp. PWŒl. St. Wojciecha i Emilii z Rakowskich. Od stycznia 1919 kmdt Post. 026/3 (33). We wrzeœniu 1939 na Post. Marcina i Agnieszki z Kaczmarków. sk¹d 5 IX 1924 przeniesiony do Komis. Warszawy. 058/1 (94). przod. Odzn. 1807. Uczestnik wszystkich trzech powstañ œl¹skich. wolsztyñski (1922). S³u¿bê pe³ni³ w XV Komis. Od 28 VI 1919 do 10 VII 1922 w WP. W PWŒl. post. 7 III 1901 w Kamienicy. sk¹d 28 VI 1929 przeniesiony do woj.

1 I 1912 w Porozowie. ur. 058/1 (3). Do stopnia kpt. kontr. wieluñski. lubelskiego. radziechowski.S dowcz¹ na terenie Gdañska i Niemiec. 14 VII 1913 w Pajêcznie. SKZ. MPzaW. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Edwarda i Pauliny. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Post. PP W³adys³aw SKIBIÑSKI s. L. w Konstantynowie pow. lwowskiego. PP Wiktor SK£ODOWSKI s. 030/1 (12). Post. 5154. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Nastêpnie przeniesiony do woj. Piotra i Franciszki z Wañków. L. pomorskiego. L. 058/4 (75). gródecki. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kontr. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Rawiczu. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 814 . 3012. w Sieñkowie pow. 93. 037/4 (25). ur. w Wieruszowie pow. awansowany 1928. tarnopolskiego – w 1934 kmdt Post. ur. PP Zdzis³aw Jan SKIBIÑSKI s. na szer. Jakuba i Aleksandry z Kryñskich. L. 054/1 (42). Przod. w £ozinie pow. 2277. Od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Zachodnio-Ma³opolskiego Okrêgu. ur. MDzON. KN. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. SW Brunon SKIERA s. W policji od 15 IX 1936 jako kand. na szer. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Odzn. nr 7887. PP Józef Micha³ SKIBSKI s. 3479. bialski. 4160. W policji od 25 IV 1936 jako kand. Jana. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 18 I 1898. Stra¿n. L. KW trzykrotnie. Nastêpnie przeniesiony do SG. ur. L. 030/1 (41). ³ódzkiego. Przod. w 1907. w 1894 w Niestanicach. VM V kl. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Toruniu jako telefonista. Józefa.

tarnopolskim. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. w Marjance. Na kap³ana wyœwiêcony w 1916. Post. ur. ur. L. 1922–1928). wo³yñskiego. BMzaDS³. W policji s³u¿y³ od 1920. Od 9 IV 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Jana. St. post. ze starszeñstwem 1 VI 1919. BMzaDS³. CWSan. (od 1932). Ferdynanda i Karoliny. post. mjr – 1 I 1934. PP Wincenty SKOCZEK s. 016/2 (10). Okr. w Werbie do 15 II 1938. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. We wrzeœniu 1939 na Post. Pocz¹tkowo w Rez. W WP od 25 IX 1919. 8 IX 1882 w Jastrzêbiem. ostatnio w Czêstochowie. 2176. Szp. ur. 050/1 (59). L. BKZ. Piotra i Julii Heleny z Banasiów. 058/2 (57). 1 III 1936. PP Apolinary SKOBELSKI s. post. Kpt. PP Jan Szczepan SKOCZYLAS s. 26 XII 1908 w Lublinie. w 1935 na Post. Aleksandra i Marii z Orlickich. Absolwent Wydz. Do WP zmobilizowany 25 VIII 1939. Od marca 1938 w woj. PP przy KG w ¯yrardowie pow. MPzaW. PP Józef SKOREK s. mian. 4935. W WP od 10 XII 1918 do 17 IX 1921. L. w³odzimierski. 037/4 (51).St. z którego przeniesiony na Post. 19 I 1888 w Radomyœlu. w Trzcianie pow. S³u¿bê pe³ni³ w Plut. MDzON. wo³yñskim. b³oñski. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Podwo³oczyskach pow. w Grudzi¹dzu. Odzn. 05/2 (22). S L. PP Jakub SKONIECZKA s. ur. nowogródzkiego (1924). twierdzy Brzeœæ n. sk¹d w 1935 przydzielony do woj. Okr. Mjr Józef SKOREL s. Józefa i Katarzyny. post. nastêpnie w pow. w Grzybowicy pow. Teologicznego UJP. Co najmniej od grudnia 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. 5773. w 1900 w Biskupicach.. KN. CWSan. Odzn. St. I Szp. L. bocheñski. W policji od 1918. ropczycki. w 1896 w Hadyñkowcach. ZKZ. i Miasta w Grudzi¹dzu. ur. ska³acki. L. walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim – kapelan Bia³ostockiego Pu³ku Strzelców. 051/2 (15). kapelan 2 pp Leg. 12 VI 1893 w Nowogródku. We wrzeœniu 1939 kapelan Szp. Jakuba i Anny. ur. Konnym w Kowlu (do 11 IX 1937). 931. Bugiem. Szer. dubieñskim na Post. 282. post. 4011. (w l. w Ocieku pow. W policji od 1 I 1924. w 1938 w Komis. Do 16 XII 1939 wiêziony w Kozielsku. W policji od 1934. w Krzemieñcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. 815 .

ur. Leopolda i Wiktorii z Kubitzów. We wrzeœniu 1939 na Post. 5834. mian. W WP od 24 XII 1918 do 31 XII 1919. 2 X 1911 w KuŸni Raciborskiej. Wydz. W WP od 11 XI 1918 do 15 XI 1919 i od 18 VIII do 23 XII 1920. we wrzeœniu 1939 na Post. od 12 XI 1934 w Kdzie Rez. uczestnik odsieczy Lwowa i wojny 1920. Post. St. w Skalitem pow. L.in. 058/2 (17). post. 15 VI 1901 w Bojanicach. wo³yñskim. w Karczmiskach pow. 016/1 (47). 1559. W WP ochotniczo od 14 XI 1918 do 16 IV 1921. MPzaW. Post. Œledcz. Wydz. post. m. w Piñsku (do 3 VIII 1933). 4881. ur. Brunon SKORUPA s. 3630. ur. 1 pp Leg. PP Stanis³aw SKORUPSKI s. post. Wojciecha. poznañskiego. 020/3 (32). L. PP Józef SKOWRON s. L. ³ódzki. pomorskim jako kier. 2817. w Piotrkowie Trybunalskim. £odzi. Od 6 X 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kier. 13 I 1902 w Su³kowicach. sk¹d 12 I 1939 przeniesiony na Post. PP woj. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. w Radogoszczy pow. S³u¿bê pe³ni³ w Rez. 026/3 (52). 037/1 (31). nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. W PWŒl. Franciszka i Józefy ze Zborowskich. cieszyñski. Œledcz. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. pu³awski. w Toruniu. poleskim. ur. 12 V 1898 w Berbetie. w Ustroniu pow. L. W 1932 w V. w Katowicach do 9 I 1935. W policji s³u¿y³ od 1925. PP Jan Stanis³aw SKOTNICKI s. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. Komis. post. Odzn. PP Leonard SKORNÓG s. w Nowogródku i S³onimiu. I Komis. kier. 1 IV 1933. 20 XII 1898 w Okocimiu. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. 05/1 (97). Asp. Jakuba i Heleny. Stanis³awa i Konstancji z Soko³ów. i kier. 23 VII 1888. W policji od 1 I 1920. w 1930. Œledcz. m. BKZ. PP Leon SKORUPKA s. cieszyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. nowogródzkiego – kier. Asp. MDzON. w Kamieniu Koszyrskim. L. w Zdo³bunowie. PWŒl. L.S St. St. w 1937 w I Komis. W policji od 1 VII 1923. Wydz. 816 . St. Od 28 VII 1935 w woj. mian. Józefa i Anny z Riegerów. ur. sk¹d przeniesiony do woj.

038/2 (16). 5277. Przod. 038/1 (98). 5192. 14 XII 1893 w Niepo³omicach. Odzn. PP Jan SKOWROÑSKI s. 5227. post. Post. bêdziñski. 817 . wojsk. chrzanowski. ur. wo³yñskiego. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Pocz¹tkowo (do 30 VI 1927) s³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. œwiêtoch³owicki. L. 3920/7220a. sk¹d przeniesiony do woj. Co najmniej od 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 dyon ¿and. we wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. St. ur. w Kowlu. 1 X 1924. PP Bronis³aw SKOWROÑSKI s. ur. we Wróblewie pow. W WP od 20 III 1919 do 15 VI 1923. ¿ó³kiewski skierowany do woj. sieradzki. 012/2 (68). 019/1 (37). w Sieradzu. Micha³a. w Wyrach pow. na Zaolzie. w Katowicach. PP W³adys³aw SKÓRA s. W policji od 25 IV 1936 jako kand. PWŒl. sk¹d 22 XII 1938 deleg. ur. S L.. PP W³adys³aw SKOWROÑSKI s. kontr. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. pszczyñski. Od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – dzielnicowy w Komis. w Sierszy pow. 4078. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. MDzON.Post. 062/2 (33). 037/1 (26). Od 10 I 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Post. BMzaDS³. BKZ. w 1894 w Pabianicach. L. L. St. ³ódzkiego i przydzielony do Kdy Pow. W policji od 1922. W policji od 1 VII 1923. ur. kieleckim. W policji s³u¿y³ od 1924. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1 I 1894 w Sosnowcu. post. na szer. 1 IV 1909 w Nowych Hajdukach. Jana. w 1937 w IX Komis. Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Milowicach pow. PP Jan SKOWROÑSKI s. Od 15 V 1939 na Post. Stefana i Apolonii. Jana i Agnieszki z Widuchów. 24 XI 1898 w Trynosach. W PWŒl. L. 18 X 1911 w Osieku. Erwin SKOWRONEK s. ³ódzkim. od 12 XI 1934 z przydzia³em do Kdy Rez. w Lipinach pow. 3952. Jana i Marii. Marcina. Odzn. BKZ. W policji od 1918. przod.

10 X 1897 w Miedniku. L. Kdy Rez. ur. Post. St. Od 16 V 1919 do 28 XII 1922 w WP. frysztackiego. w Œwiêtoch³owicach. W PWŒl. post. St. od 5 VII 1924 w Komis. Hajduki Wielkie pow. tarnopolskiego. Filipa i Joanny z Jakowtawietzów. sk¹d 4 X 1938 deleg. El¿biety. œwiêtoch³owickim – od 18 VI 1923 na Post. od 5 III 1923 w GSzPWŒl. 1891. 793. w Chebziu. w 1899 w K¹tach. Juliusz SKROBIŒ s. w Brzezinach i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. W PWŒl. sk¹d 22 XII 1938 deleg. 1744. PWŒl. ur. Franciszka i Katarzyny z Sikorów. tarnopolski. 818 . Franciszka. PP Andrzej SKRABSKI s. mian. w Cieszynie. ur. 051/2 (20). w Chodaczkowie Wielkim pow. post. W PWŒl. œwiêtoch³owicki. Piotra i Katarzyny. Bronis³aw SKÓRKA s.. [3] (86). Kazimierza. w 1911. 033/1 (49). 17 VIII 1911 w Goleszowie. w Katowicach. w Katowicach. ur. od 24 III 1925 w II Komis. do pow. sk¹d 1 X 1929 przeniesiony na Post. L. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. 016/2 (11). We wrzeœniu 1939 nadal w II Komis. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. kand. w 1895. 501. We wrzeœniu 1939 na Post. MPzaW. St. Dworzec. Karol SKÓRKIEWICZ s. 045/1 (13). PWŒl. L. W policji s³u¿y³ od 1922. 1 VII 1892 w Szarleju. 7666. 1 VII 1938. St. w £omnej Dolnej. Odzn. na Zaolzie – od 1 IV 1939 w Komis. brzeski. L. Kazimierz SKROCHOWSKI s. od 15 I 1924 na kursie posterunkowych. w Czchowie pow. od 2 VIII 1937 w komp. 020/2 (81). L. w Brzezinach. post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. post. PP Aleksander SKRʯYNA s. W 1934 ponownie na Post.S Post. 28 pap. L. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. ur. 21 VI 1939 przeniesiony na Post. PWŒl. Od 1 VII 1938 s³u¿y³ w Komis. Od 13 V 1920 do 7 VII 1921 uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy.

We wrzeœniu 1939 w XX Komis. rówieñski. w 1936 na Post. 7 VII 1912 w Dzierzanowie. L. kontr. 023/1 (75). PP W³adys³aw SKRZYCKI s. 038/1 (60). PP Franciszek SKRZOS s. wo³yñskiego. 5076. Od czerwca 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez.st. L. Jana. Odzn. w Brzezinach. KW. 968. przed 1935. we wrzeœniu 1939 walczy³ pod Wilnem. 020/2 (29). Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. KZzaDz. aresztowany i wiêziony w Moskwie. 4259. L. Stanis³awa. na szer. w 1886 w Warszawie. Technik geodeta. ur. 28. Pieszej w £odzi. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Do Polski powróci³ 2 II 1923. Piotra i Julii z Oksztelów. Por. w 1889 w m. m. Pracowa³ jako geodeta Urzêdu Ziemskiego w Bia³ymstoku. Absolwent seminarium nauczycielskiego. ur. ur. lwowskiego i we Lwowie. MN. L.Post. Post. W policji od 1920. Bohdan SKRZÊDZIEJEWSKI s. 6034. 819 . Przydzielony do 74 pp. 25 IV 1890 w Skar¿ysku. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. PP Stanis³aw SKROMNY s. L. 037/1 (80). £ukasza i Marianny. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. S L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. post. 2244. W I wojnie w armii rosyjskiej. Cypriana i Apolonii z Witów. MDzON. ur. ³ódzkim – w Radomsku. 044/1 (95). W policji s³u¿y³ od 1919. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Stanis³aw SKRZYNECKI s. St. PP W³adys³aw SKRZYDLAK s. Zmobilizowany. Warszawy. W policji od 25 IV 1936 jako kand. ur. W policji od 1920. 026/1 (17). Staw. Paw³a i Antoniny . Przod. w Samostrza³ach pow. 27 VI 1884 w D¹browie Górniczej. MPzaW. rez. mian. St. w 1897 w Osmolinie. ur. Od wrzeœnia 1918 ochotniczo w Polskim Legionie w Omsku i w V Dywizji Syberyjskiej. post.

we wrzeœniu 1939 na Post. ur. 3737. PWŒl. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Marcina i Agnieszki ze Œcieborów. Post. 038/3 (34). Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1918–1921. ur. we wrzeœniu 1939 w Czêstochowie. L. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy. od 2 III 1939 z przydzia³em do komp. przod. tarnopolskim. W policji od 1920. czêstochowski. St. Przod. W s³u¿bie od 1924. 820 . lwowskiego. Micha³a i Anastazji z Kreugelów. Skoñczy³ szko³ê zawodow¹. ur. w Katowicach. Post. L. 14 II 1890 w Goskowie. W 1939 s³u¿y³ we Lwowie. PP w Herbach Starych pow. kand. 051/1 (38). L. 054/1 (45). 1737. 6547. L. BMzaDS³. Odzn. PP W³adys³aw SKRZYPCZYK s. Grzegorza. W policji od 1939 z przydzia³em do 4 Komp. PP Stefan SKRZYPCZYÑSKI s. PP Tomasz SKRZYPCZAK s. kieleckiego. SG Piotr SKRZYPCZAK s.S Post. L. Franciszka i Walerii z Ozimków. sk¹d 11 VI 1934 przeniesiony do woj. 058/3 (85). ¿ó³kiewski skierowany do woj. W PWŒl. Konnym w Or³owej pow. W WP w l. wo³yñskim. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ¯o³nierz Legionów Polskich. 038/4 (10). Jakuba i Marianny z £opatów. sarneñskim. 033/1 (98). ur. 3571. w Sarnach. frysztacki. 9 V 1914 w Sochaczewie. L. w 1938 w pow. PP Edmund SKRZYPCZAK s. 5475. 6 II 1914 w Opolu. W policji od 16 VII 1923. kontr. Kurt SKRZYPCZYK s. 11 III 1892 w Grabownicy. 21 XII 1895 w Kamyku. Od 1 VII 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 17 IX 1935 jako kand. ur. 4769. ur. na szer. Absolwent gimnazjum w Nowym Bytomiu. Post. 18 X 1911 w Ewing. Rez. Micha³a i Antoniny. Kdy Rez.

St. MPzaW. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Mielcu. Stanis³aw SKULSKI s. pomorskiego. Od 11 VIII 1919 w ¯and. od 2 XII 1938 z przydzia³em na Post.. 2 p. 9 IV 1915 w Wierzniowicach. Cieszyñskiego a¿ do utworzenia PWŒl. 3375. PP Piotr SKUBA£A s. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ na Post.St. brzeski. ur. ur. Franciszek SKUPNIK s. w Bielsku. 319. ur. PWŒl. post. L. bielski. Józef SKUPNIK s. internowany. 3 pp. BMzaDS³. Adamków pow. Od 2 VII 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. sêpoleñskim – na Post. Ks. Franciszka i Franciszki z Ujmów. Zaostrowiecze pow. 29 VI 1897 w Czêstochowie. Stanis³awa. w 1881. tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. ostatnio w pow. 7081. Czudzin (1926) i Czuczewicze (1927). ur. post. 019/1 (58). Post. KN. sk¹d 2 XI 1936 przeniesiony do woj. 821 . W WP od 28 V 1919 do 13 X 1921. post. wo³yñskim – na Post. w 1909. L. Post. i na Post. Jana. Od 12 I 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. Karola i Joanny z WoŸniców. PP Jan SKUPIÑSKI s. PWŒl. L. poleskim. w 1910. W policji od 16 VI 1924 w woj. L. Odzn. 15 VII 1922 z przydzia³em do Komis. w pow. PP W³adys³aw SKULIMOWSKI s. ³uninieckim na Post. Stanis³awa. w³odzimierski. w Wa³dowie i (od 14 I 1938) Kamieniu Pomorskim. S Post. W Legionach Polskich od 30 VIII 1914 do 19 II 1918. 1 III 1936. 3264. Jana i Józefy z Kuba³ków. Chorostów pow. od 1934 w Komis. w Gnojniku na Zaolziu i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W policji od 2 X 1933. W PWŒl. ur. w Dziedzicach pow. 026/4 (11). St. Ukoñczy³ 3 klasy szko³y wydzia³owej. mian. 033/2 (80). nieœwieski. MDzON. 1232. Odzn. Sêdzia S¹du Apelacyjnego we Lwowie. 1 IV 1894 w Lutyni Polskiej. Kolejowym w Brzeœciu n. 051/1 (5). Bugiem. BKZ. u³. 05/1 (29). L. L. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 027/3 (78). Kraj.

24 VIII 1899 w Kargowie. w Zamoœciu. PP Jan SKURA s. w Opatowie. 026/3 (39). 10 V 1897 w Koñskowoli. 2284. stanis³awowskiego. przod. post. Uczestnik wojny 1920. w Rakowie. 5292. 1722. we wrzeœniu 1939 w Komis. 020/3 (100). MPzaW. ur. 023/4 (85). w Piaskach. L. ur. Od czerwca 1939 funkcjonariusz w MOdosob. L. krakowskim – w 1923 na Post. 6 pap. Ostatnio p.S Przod. od 6 XII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. sk¹d 20 XI 1934 przeniesiony do woj. 284. L. MDzON. Odzn. sk¹d 15 IV 1939 przeniesiony na Post. sk¹d 2 XII 1935 przeniesiony na Post. ur. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 27 III 1902 w Zawierciu. 4 XII 1899 w Ubrze¿u. w S¹czowie. ur. PP Jan SKWAREK s. post. Micha³a i Marianny z Æwik³ów. chrzanowski. Co najmniej od 1933 w woj. KZzaDz. w Budy³owie pow. St. Wojciecha i Eugenii z Szewczyków. Odzn.. 2496. W policji od 6 XI 1922. 051/2 (44). post. tarnopolskiego. brze¿añski jako jego kmdt. w Stanis³awowie. St. 50[3]9/66. Adama i Antoniny z Kalinowskich. 051/1 (19). Micha³a i Wiktorii z £apigów. BMzaDS³. W WP od 6 III 1919 do 12 VIII 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. sk¹d 2 XI 1934 przeniesiony na Post. Jana i Marianny. PP Józef SKUZA s. MPzaW. w 1913 w Starokrzepicach. PP Jan SKWAREK s. MDzON. tarnopolskim. St. w Berezie Kartuskiej pow. kmdta Post. L. 822 . – 1 I 1938. 026/2 (23). w Denkowie. post. w 1891 w Chlebowicach Œwirskich. PP Andrzej S£ABICKI s. Post. Ludwika i Julianny. MPzaW. buczacki. w Wojkowicach Komornych. w 1936 w Kdzie Pow. bêdziñskim – na Post. opatowskim – na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. W policji od 1922. 23 XII 1930.o. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. L. w Boremianach pow. PP Piotr SKWARA s. pru¿añski. BKZ. mian. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. MDzON. Post. St. L. w D¹browie pow.

Odzn. cieszyñski. 5296. mian. 1 pu³ku Strzelców Bytomskich. GwGŒl. od 11 VII 1922. PP Lucjan S£AWIÑSKI s. w Kustyniu (od 29 V 1929). Post. PWŒl. L. b³oñski. 037/3 (99). w Pszczynie (do 1 II 1929). L. aresztowany przez Grenzschutz zbieg³ i przedosta³ siê do Polski. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Jastrzêbie Górne. Wilhelma. uczestnik powstania 20/21 VI 1919. Nastêpnie ponownie w PGŒl.: Gran. 4 I 1905 w Choiñskich Budach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. poleskiego. 019/1 (88). post. post. St. S³u¿bê pe³ni³ w pow.Post. ur. Post. Micha³a i Magdaleny. Odzn. nastêpnie w pow. BMzaDS³. Boguszowice (1928). cieszyñski. L. Od wrzeœnia 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Katowicach. w Wierzchowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. rybnickim na Post. Alfons S£AWIK s. 2949. w Lubliñcu. Od 12 VIII 1920 urlopowany do akcji plebiscytowej. Rybnik (do 17 V 1934). PWŒl. 037/1 (38). S L. ur. 5 I 1900. i tam s³u¿y³ do 25 VIII 1921. Do listopada 1929 dozorca wiêzienia w Cieszynie. MH. Z polecenia POW wst¹pi³ 1 X 1920 do PGŒl. Kdy Rez. post. rybnickim – na Post. Alojzy S£AWIK s. 1556. MN. w eksp. 012/4 (52). 30 X 1901 w Nowym Bytomiu. Antoniego i Albertyny z Kostków. w Istebnej pow. Wac³aw S£ABOLEPSZY s. Przod. ur. St. W PWŒl. w ¯orach (do 14 VII 1932). po ukoñczeniu której skierowany 25 V 1929 do woj. Uczestnik wojny 1920. mian. 823 . S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Czerwionce (do 25 VI 1934). Wodzis³aw. Od stycznia 1919 w POW GŒl. sk¹d 18 IX 1933 przeniesiony na Post. w Katowicach. 1 VII 1928.. kand. Bra³ udzia³ w II œl¹skim powstaniu jako dca komp. w Dziergowicach. W WP ochotniczo od 16 VII 1919 w 12 komp. 1418. PWŒl. Od 15 X 1921 do 1 VII 1922 w SGmin. nastêpnie pracowa³ w wiêzieniu w Bielsku. od 1 X 1928. [4] (63). SW Ernest S£AWIÑSKI s. BKZ. I brygady szturmowej. Tam zosta³ pobity przez Niemców i 25 VIII 1921 zwolniony jako niezdolny do s³u¿by. œledcz. brzeskim na Post. 1 IV 1939. St. Odzn. 9 IX 1912. 167 pp. Alojzego i Anny ze S³awiñskich. W III powstaniu w 3 szw. MDzON. 17 VI 1896. Olza (do 31 I 1924). Antoniego i Albertyny z Kostków. Od 3 III do 30 VI 1938 w komp. w Ustroniu pow. ur. L. Stra¿n. ostatnio na Post. kpr. nastêpnie w pionie œledcz. W PWŒl. W policji od 1 XII 1928 z przydzia³em do NSzF w ¯yrardowie pow. MPzaW. wachm. Kdy Pow.

We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. St. krakowskiego. tarnopolskim na Post. sk¹d 3 VI 1938 przeniesiony do III Komis. L. 24 VI 1897 w Bóbrce. 027/1 (84). PP Piotr S£AWIÑSKI s. 824 . Wac³awa i Marii. Odzn. L. L. Uczestnik wojny 1920. Jana i Józefy. Tomasza i Marii z Ostrowskich. St. Odzn. w: Urmaniu pow. w 1898. ur. PP Stanis³aw S£AWIÑSKI s. BKZ. ur. 4300. Justyna. brze¿añski i Uœciu Zielonym pow. W policji od 1919. buczacki. PP Aleksander S£OCIÑSKI s. m. ur. We wrzeœniu 1939 w Kielcach.S Miko³aj S£AWIÑSKI s. PP Jan S£OCKI s. w Nowym S¹czu. 6019. L. m. od 1 VII 1929 w Kdzie Woj. Krakowa i tam nadal we wrzeœniu 1939. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Radomsku. Przod. 293. 023/3 (10). zwolniony. w 1900 w Warszawie. 3900. 05/5 (8). w 1887 w Czêstochowie.st. 16 XII 1892 w Sochaczewie. 044/2 (83). St. L. Odzn. MPzaW. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1929. post. W policji s³u¿y³ od 1920. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Komis. W 1921 w eksp. BKZ. post. MDzON. 4010. Warszawy. ur. L. 5555. 058/4 (31). ur. 020/1 (57). Miko³aja. w Tarnopolu i tam nadal s³u¿bê pe³ni³ we wrzeœniu 1939. Post. ur. W policji od 1919. post. SK w Tarnowie. 13 XI 1899 w £êkach Górnych. Nastêpnie w woj. Ignacego i Julii z Grudowskich. Od 1 VII 1924 do 31 III 1925 w policji woj. PP Tomasz S£AWIÑSKI s.

MN. Odzn. L. Józefa i Matyldy. ur. 5 VIII 1892 w D¹browie.Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w W¹growcu. ur. st. w Skar¿ysku Kamiennej – tu 1 I 1935 przeniesiony do pracy biurowej. W policji s³u¿y³ od 1916. w 1893. sier¿. Odzn. 4646. w 1900 w Wiêcborku. PP Adam S£ODZIÑSKI s. uczestnik odsieczy Lwowa. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. „Skrzetuski”. 5653.st. Aleksandra i Zuzanny. Zagro¿ony zes³aniem wyjecha³ do Kijowa. ur. Przod. m. 05/4 (94). We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 1 IV 1934. W WP ochotniczo od 18 XI 1918 do 18 XI 1920. We wrzeœniu 1939 w VII Komis. L. Tam ukoñczy³ kursy handlowe. opatowski. Od 1929 w s³u¿bie œledcz. 019/2 (64). BKZ. W policji od 1919. Warszawy. Uczestnik strajku szkolnego 1905 w Starachowicach i Wierzbniku. 825 . w Starachowicach Wierzbniku. ur. L. PP Józef S£OMA s. I Baon Radomski. L. St. post. 19 XII 1884 w Bogorii. Piotra. przod. 7762/6048. post. BKZ. Wojciecha i Marianny z Polaków. nastêpnie w Wydz. mian. PP Aleksander S£OMACZYÑSKI s. Odzn. 26 III 1895 w Warszawie. 1913–1918 w Stra¿y Ogniowej w Wierzbniku. ur. 050/2 (47). S L. W l. 05/1 (66). St. Œledcz. w Ostrowcu pow. St. 3690. 030/1 (98). Post. Franciszka. PP Andrzej S£OMA s. nastêpnie pracowa³ w Polskiej Macierzy Szkolnej na Ukrainie. A¿ do wrzeœnia 1939 nieprzerwanie s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Od 15 VI 1916 do 2 XI 1918 cz³onek POW ps. PP W³adys³aw S£OKA s.. w Komis. W policji od 25 XI 1920.

026/3 (42). MPzaW. Ostatnio ponownie w woj. post. tarnopolskiego. L. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Jan S£OMSKI s. w Jab³oni pow. W policji od 1929. 4360. [1] (10). Romana i Barbary. Odzn. ur. L. W PWŒl. PP Stefan S£ONIEWSKI s. BKZ. W policji od 1919. 13 X 1900 w Dolinie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. L. [1] (60). Odzn. PP Franciszek S£OMKA s. Odzn. w 1883 w Szczytnikach. PWŒl. Jana. w 1900. MDzON. tarnopolskim. m. przod. kmdta. lwowskiego. 019/3 (34). Wojciecha i Pauliny z Hermanów. BKZ. ur. w G³owaczowie. Post. St. 18 VIII 1897 w Warszawie. 023/1 (74). od 18 VI 1922. w 1926. post. rybnickim na Post. sk¹d 2 VII 1935 skierowany do pow. trembowelski. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XV Komis. kozienickiego na Post. BKZ. SMzaDS³. Warszawy. nastêpnie w Radlinie. przod. ur.S St. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Jana i Franciszki. w Kozienicach.st.o. S³u¿bê pe³ni³ w pow. W s³u¿bie samorz¹dowej od 27 XII 1918 do 31 VII 1919 nastêpnie w policji. w Górze Pu³awskiej. St. w Œwierzach Górnych jako p. Jana. 28 II 1892 w Strusowie. Uczestnik walk o Lwów. PP Bronis³aw S£OMKOWSKI s. lwowskim. 826 . Alojzy S£OMKA s. ur. 1665. mian. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 17 VII 1938 przeniesiony na Post. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. L. sk¹d w 1932 przeniesiony do woj. Marcina i Marii. we wrzeœniu 1939 w Nisku. 18 VI 1898 w ¯erdzinie. kieleckim – na Post. w Biertu³towach (do 15 VII 1923). Osadnik wojskowy. Odzn. post. od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Czerwionce. 748. St. L. St. radzyñski. Przod. 3814. PP Leon S£OMIÑSKI s. ur. w Strusowie pow. 023/1 (79). we wrzeœniu 1939 na Post.

SMzaDS³. 24 V 1904 w Sosnowcu.St. W³adys³awa i Eudokii. 051/2 (50). Post. w Królewskiej Hucie (do 2 VI 1935). ur. BKZ. poznañskim – w 1927 w Lesznie. L. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w £ucku. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Stanis³awowie. Stanis³awa i Ró¿y. 1160. ur. z której 1 VII 1920 automatycznie przeszed³ do policji. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post. post. 1567. Post. Co najmniej od 1928 w Bia³ymstoku. L. Architekt. Przod. w Komis. rez. w 1906 w Krechowicach. Franciszka i Anny ze Slebrzaków. ur. 6 II 1884 w Kosowie Lackim. BMzaDS³. mian. PWŒl. art. Uczestnik wojny 1920. Filipa i Marii z d. PP Marcin S£OWIÑSKI s. we wrzeœniu 1939 w Horodence. Katowice-Za³ê¿e (do 5 IV 1938) i ponownie na Post. Sylwester S£UPIK s. L. S³u¿bê pe³ni³ w woj. nastêpnie w Obronie Krajowej. W³odzko. Franciszka i Wiktorii z Szyjów. St. 5632. 012/3 (8). W PWŒl. 012/2 (11).. W I wojnie w armii niemieckiej. St. 038/3 (92). od 1 X 1928. 4049. Przod. 722. w Markach pow. na Post. 1 V 1938. koœciañski. Pogotowia w Chorzowie pow. PP W³adys³aw S£ONIEWSKI s. Por. post. 827 . mian. por. warszawski. katowicki (do 9 VIII 1936). 019/2 (22). Kraj. Odzn. œwiêtoch³owicki (do 5 XI 1937). S³u¿bê pe³ni³ na Zaolziu. MDzON. w Kamieñcu pow. post. Od 16 I 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. ur. Od 10 XI 1919 w ¯and. we wrzeœniu 1939 w III Komis. Od 19 XII 1918 do 1 VII 1919 w SL w rodzinnej miejscowoœci. nastêpnie w I Komis. w Katowicach. Do 31 VIII 1933 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Ppor. 05/5 (33). – 19 III 1939. Józefa i Marii z Trzcieliñskich. S L. Pogotowia w Chorzowie. Stanis³aw S£OWIKOWSKI s. MPzaW. Franciszek S£OTA s. 6844. W I wojnie w armii rosyjskiej.. ur. w £agiewnikach pow. w Komis. 10 XII 1917 w Dêbieñsku. PP Jan S£OWIKOWSKI s. ze starszeñstwem 1 I 1932. 9 XI 1883 w Mikstacie. Ukoñczy³ Szko³ê Rzemieœlnicz¹ w Soko³owie Podlaskim. L. L. 1 IX 1922. ur. 26 I 1903 w Warszawie. PWŒl.

4597. w 1881 w S³upi. Odzn. Jana i Anny z Kocików. w Brodach jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. we wrzeœniu 1939 w Zblewie. w 1894 w D³ugoszynie. Przod. w £agiszy. PP Antoni SMARZ s. Co najmniej od 1930 s³u¿y³ w pow. Antoniego i Michaliny z Macio³ków. L. PP Stanis³aw S£U¯A£OWSKI s. Co najmniej od 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. S³u¿bê pe³ni³ w Toruniu. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 3698. brodzki. St. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. sk¹d 5 I 1939 przeniesiony na Post. w Toruniu. 2351. bêdziñskim – w 1934 na Post. ostatnio na Post. ur. 023/5 (77). ur. PP Józef SMAK s. BKZ. L. podhajeckim na Post. L. 023/1 (28). we wrzeœniu 1939 na Post. SW Walenty SMELA s.S Post. W policji s³u¿y³ od 1920. tarnopolskim. ur. w £odzi. ur. w 1889 w Pra¿mowie. post. W policji od 1920. ur. w Grudkowie. W policji od 1919. L. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz w jednym z wiêzieñ w Warszawie. post. 3279. w Suchowoli pow. L. 828 . Antoniego. St. Post. 23 XI 1898 w Toruniu. w Zawa³owie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Wincentego i Anastazji z Winiarskich. 037/1 (61). sk¹d 20 V 1939 przeniesiony na Post. 1962. 023/4 (19). PP Kazimierz SMENTEK s. w Lubichowie. starogardzkim na Post. L. W policji od 20 XII 1922 w Kdzie Woj. 21 IV 1888 w Domachowie. w Bokowie. ostatnio w pow. Stra¿n. Tomasza i Józefy. 033/3 (61). Jana. 038/3 (62). W wiêziennictwie od 1931. PP Stanis³aw SMEKTA£A s. nastêpnie w pow. 30 X 1886 w Bzowie. tarnopolskiego. 3573. ur.

kontr. 012/4 (20). W 1929 pomocnik dozorcy w wiêzieniu w Drohobyczu. Nastêpnie w woj. ur. ur. lwowskiego. nastêpnie w woj. z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. Jakuba. od 14 XII 1926 na Post. L. W policji od 3 XI 1935 jako kand. od 30 XI 1925 na Post. ur. 038/3 (39). Teodora. Szczepan SMOLANKO s. W policji od 1923. 012/3 (40). poleskim w pow. sk¹d przeniesiony do woj. 19 VII 1900 w Majdanie Ma³ym. w 1888. Nr 23 Otoki. ur. Konnym w Bielsku. w Zamoœciu. 033/2 (38). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. PWŒl. Kdy Rez. nastêpnie na Post. frysztacki. walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. 376. PP Wincenty SMOL¥G s. 8 X 1888 w Drohobyczu. 1715. 5291. w 1925 na Post. ur. Alfred SMOLIK s. MDzON. W policji od 15 IX 1922 w Kdzie Pow. L. Arseniusza. Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ na granicy litewskiej. 829 . w Or³owej pow. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ we Lwowie. brzeskim – od 15 X 1923 na Post. wileñskim. w 1898. w Ostrogu. 023/1 (15). L. Bugiem. 5998. ¿ó³kiewski. w Brzeœciu n. BMzaDS³. ur. na szer. kand.St. PP Kazimierz SMOCZKIEWICZ s. w 1913. 2047. post. S L. Skoñczy³ trzyletnie kursy dokszta³caj¹ce. St. w Kamienicy ¯yrowieckiej. Ignacego i Marianny. We wrzeœniu 1939 w Przemyœlu. Miko³aja i Agnieszki z Osznakiewiczów. 058/4 (32). W WP od 1918. Od 1936 na Post. SW Jakub SMIERZCHA£A s. 3047. Po jej ukoñczeniu 31 III 1936 od 2 VI 1936 skierowany do woj. w Katowicach. post. wileñskiego. w Kosiczach. Od 1 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. KW. Jana i Tekli z Piwków. Nr 18 gm. PP Bronis³aw SMOLIÑSKI s. Odzn. stra¿n. Odzn. ¯ycin. St. W I wojnie w armii austriackiej. L. Od 25 I do 31 X 1938 w 2 komp. 6 X 1912 w Ko³aczkowicach. Do 14 V 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. L.

nastêpnie w Komis. St. ur. 8 VII 1913 w Darkowie. 17 I 1895 w Chroœcicach. m. 24 III 1904 w Wide³ce.. Nastêpnie w Legionie Wschodnim. PP Antoni SMYRSKI s. 830 . Alojzy SMUSZ s. Od 1912 w II Dru¿ynie Soko³a Macierzy we Lwowie. 044/2 (16). W PWŒl. BKZ. PWŒl. ur. nastêpnie na Post. w Pawonkowie pow. 1 V 1932. kand. sk¹d 3 VIII 1932 przeniesiony do KG – kier. post. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. W l.S St. 012/2 (7). Komis. 17 III 1939 skierowany do Kdy Rez. w Radzionkowie pow. Od 20 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Dtwie III komp. w £odzi. Odzn. OH „Orlêta”. 4119. W 1938 st. 7 IV 1894 we Lwowie. tarnopolskiego. w Trzyñcu pow. „Tadeusz Sas”. wywiadowca w Komis.st. Przod. Do 14 VIII 1923 s³u¿y³ na Post. spraw przeciwpañstwowych w Centrali S³u¿by Œledcz. w 1936 w s³u¿bie œledcz. 5841. PP Leopold SMOLIÑSKI s. 054/1 (68). lwowskim. 1592. sk¹d 22 XII 1938 deleg. mian. Józef SMO£KA s. L. uzyska³ absolutorium na Wydz. kolbuszowski. od 24 VI 1922. L. Jana i Katarzyny. Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Urzêdzie Œledcz. w Chropaczowie pow. wo³yñskim. Do 17 XII 1937 w komp. L. Wojciecha i Marty. Gimnazjum ukoñczy³ w rodzinnym mieœcie. do Komis. do 21 VII 1926 na Post. œwiêtoch³owicki. w Katowicach. L. ur. 033/1 (9). frysztacki. PWŒl. od 12 X 1914 w Legionach Polskich ps. SKZ. 5644. MDzON. W policji od 20 I 1921. kand. PP Tadeusz Józef Leopold SMOLNICKI s. Antoniego i Leonii z Wanczarowskich. tarnogórski. Warszawy. Katowice-Zawodzie. w Katowicach. L. Prawa UJK. ref. Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Wincentego i Marii. Co najmniej od 1931 s³u¿y³ w policji woj. Post. Kdy Rez. 4592. Henryka. 038/4 (75). w Cmolasie pow. we wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. w 1898 w Jankowcach. w Lubliñcu. W policji od 1929. we Frysztacie. ur. MN. przod. W 1935 w Urzêdzie Œledcz. lubliniecki. Odzn. 1918–1920 w Czerwonym Krzy¿u w Ska³acie. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj.

¿ó³kiewski. W WP od 1924. w £ucku. Odzn. ur. w Tomaszowie Lubelskim. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Stanis³aw SNAKOWSKI s. Jana. Polskiej. 026/2 (24). 019/1 (13). sier¿. ur. Warszawy. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. W s³u¿bie samorz¹dowej od 15 I 1921 do 30 IX 1922. PP Franciszek SNOPKOWSKI s. W Legionach Polskich od 1 VIII 1915 do 17 VII 1917. BMzaDS³. L. 030/1 (99). mian. w 1903 w Warszawie. Przod. Post. Józefa i Józefy. 1612. w Sosnowcu. 05/2 (87). bêdziñskim. Tomasza i Zofii. ur. post. PP Eugeniusz SOBAÑSKI s. we wrzeœniu 1939 w IV Komis. ur. 1 I 1938. Przod. m. jako ma³oletni zwolniony 12 III 1918. 4 IV 1896 w Strzeszkowicach. PP Jan SOBCZAK s. internowany. Od 15 I 1923 w policji pow. Kraj. 5041. 6 II 1899 w Zaklikowie. S St. W WP od listopada 1918 do 1 VIII 1921.st. Jana i Agnieszki z Kurczabiñskich. We wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. W 1936 w pionie œledcz. 044/2 (65). PP Karol SMYRSKI s. che³mskiego. wo³yñskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w IX Komis. L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 15 I 1899 w Kolbuszowej. MDzON. w Rako³upach pow. w 1899 w S³omnikach. St. Odzn. W policji od 1923. 14 II 1902 w Zduñskiej Woli. post.Przod. 4728. Julian Józef SOBASZCZYK s. 058/4 (110). Konstantego i Marianny z Rokickich. Ludwika. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W WP od 1 IX 1920 do 8 I 1921. L. che³mski. L. Kdy Pow. BKZ. L. 4273. St. 1721. We wrzeœniu 1939 w 8 baonie KOP „Sto³pce”. KN. 6091. MPzaW. S³u¿y³ w baonie KOP „Osmolin”. W policji od 1927. ¿and. ur. 831 . ur. W policji od 1 X do 31 XII 1922 i ponownie od 1 X 1923. L. Od 1 XII 1918 do 1 IV 1919 w ¯and. w Siedlcach. Co najmniej od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Komis.

016/2 (28). Warszawy. 030/1 (89). sierpeckim. Stra¿n. 28 VIII 1898 w Krasnymstawie. 3229. W policji od 1924. Paw³a i Pelagii z Serafinów. w Józefowie pow. W policji od 1923. BMzaDS³. post. L. sier¿. St. w Warszawie.S St. 020/4 (85). BKZ. w³oc³awski. L. we wrzeœniu 1939 w XXV Komis. w 1919 w PKom. III. PP Micha³ SOBCZAK s. W policji od 1 III 1923. ur. ur. W 1938 w VI. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post. nastêpnie w policji. 1919–1923 w WP. m. S³u¿bê pe³ni³ w VII. PP Micha³ SOBCZAK s. w Tczewie. £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 zbrojmistrz w Kdzie Woj. w 1897 w Podhorcach. St. We wrzeœniu 1939 na Post. W 1938 w Kdzie Pow. MPzaW. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Ostrogu pow. 012/1 (74). 4203. 4586. ur. L. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. MDzON.. m. PP Jan SOBCZAK s. SW Józef SOBCZYÑSKI s. SMzaDS³. Franciszka i Marianny. zdo³bunowski. post. post. 044/2 (20). w Z³oczowie. L. 29 VI 1898 w £odzi. 1868. PP Stanis³aw SOBCZYK s. bi³gorajski. Odzn. Odzn. ur.. ur. 027/3 (43). Leona i Katarzyny. BKZ. post. St. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – od 1918 w MMiejsk. Odzn. XI i XIII Komis. w Przedrzeczu pow.st. L. 5293. 21 IX 1900 w Sadowie. W l. Odzn. W grudniu 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Wojciecha i Katarzyny z Dzia³ochów. 832 . Franciszka i Antoniny z Kujawów. 24 VI 1899 we W³odzimierzu Wo³yñskim. L. St. Andrzeja i Marianny. PP Stefan SOBCZYK s. Gran. 25 IV 1891 w Sojkach. post. 2066.

Karol SOBEL s. Adama. w 1904 w Za³ê¿u. L. Franciszka i Heleny. St. Marii. 050/1 (17). L. w Godach pow.Post. 05/4 (14). S Przod. W PWŒl. W 1939 w Kdzie Pow. Odzn. w Stanis³awowie. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. PP Stefan SOBIECKI s. 044/2 (68). od 1 XII 1923. ur. w ¿and. post. L. Post. Uczestnik powstañ œl¹skich. Jan SOBECZEK s. PWŒl. W policji od 1923. L. W PWŒl. Odzn. 030/1 (44). 044/1 (7). w Kielcach. Od 5 IX 1924 a¿ do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako obchodowy w Komis. rybnickim. St. W policji pocz¹tkowo jako kontr. PWŒl. 952. ur. 2556. W policji s³u¿y³ od 1935. We wrzeœniu 1939 w Komis. 2947. post. w Ko³omyi. 7 XI 1910 w Pu³tusku. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. L. ur. post. 1 IV 1939. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Makoszowach. Karola i Joanny z Kostoniów. leszczyñskim. Edwarda. 1922. 4205. PP Jeremiasz SOBECKI s. od 26 VI 1922. PP Franciszek SOBEL s. St. 16 XII 1897 w Zabrzu. 2958. 012/1 (60). pol. w pow. Przod. 10 V 1888 w £opatynie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. SzF w Warszawie. nowogródzkim. 1 VIII 1897 w Przyszowicach. Ukoñczy³ w 1933 kurs dla kmdtów posterunków w Œledcz. 25 X 1900 w Majtuszkowcach. ¿ó³kiewski. W I wojnie w armii austriackiej i niewoli rosyjskiej. nastêpnie w pow. L. od 1 II 1923 prowizoryczny post. woŸnica (od 1 V 1920 do 31 I 1923) w Ko³omyi. w Paw³owie (do 1 VI 1928). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. Od 5 III 1919 w POW GŒl. MN. katowickim na Post. mian. PP Joachim SOBEK s. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. 833 . ko³omyjski. Franciszka i Genowefy z B³aszczyków. Ukoñczy³ 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Lubliniec. Ukoñczy³ 14 VIII 1925 kurs posterunkowych przy Kdzie Pow. ur. lublinieckim. S³u¿bê pe³ni³ w pow. MPzaW. W WP od 23 VIII 1919 do 30 IV 1920. ur. na Post.

w Warszawie. L. internowany. 834 . W policji od 1 XII 1928. w Puszczy Solskiej pow. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1924. Przod. 26 XII 1905 w Ewing. ur. Post. lwowskiego. BKZ. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. PP Franciszek SOBIERAJ s. w Janowie Podlaskim. 016/2 (29). w 1900. 045/1 (68). ¯o³nierz Legionów Polskich. W policji od 1925. w 1934 woj. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. 12 X 1890 w Warszawie. Franciszka i Stanis³awy. ur. Ludwika i Anieli z Kanczewskich. ur. Grójec. L. 1510. 26 VII 1897 w Wólce Batorskiej. ur. 3949. Post. 05/1 (67). na Post. 023/3 (88). ur. Przod. ur. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XIII Komis. bia³ostockim. PP Antoni SOBKOWIAK s. We wrzeœniu 1939 na Post. Walentego. L. Odzn. PP Boles³aw SOBIERAÑSKI s. PP Wiktor SOBIESZCZAÑSKI s. L. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. w Skórcu pow. m. 044/2 (53). 4021. W WP w l. L. 050/1 (42). 1918–1920. Antoniego i Antoniny z Reszelewskich. m. Komis. PP Stefan Edmund SOBIESZCZAÑSKI vel REGMUNT s. w 1902. Lublina.S Post. W policji od 1920. bi³gorajski. Konstantego i Anieli z Rzepków. siedlecki. 5263. Franciszka. L. tarnopolskiego. 18 XII 1894. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. PP Stefan Aleksander SOBIESZCZAÑSKI s. 2032. £odzi. Od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wieluniu.

Przod. PWŒl. Jan SOBKOWIAK s. Szczepana, ur. 5 XII 1893. S³u¿bê pe³ni³ w katowickim pow. miejskim i wiejskim, we wrzeœniu 1939 w Komis. w Szopienicach. St. post. mian. 1 XII 1923, przod. – 1 I 1928.

S

L. 012/1 (52), 1240.

St. stra¿n. SG Józef SOBLIK s. Franciszka, ur. w 1893 w Chropaczowie. W s³u¿bie od 1922. We wrzeœniu 1939 w Komis. w Rajczy pow. ¿ywiecki.

L. 050/2 (28), 6544.

St. post. PP Aleksander SOBOL s. Wincentego, ur. 26 II 1903. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nowogródzkiego, w 1938 na Post. w Nieœwie¿u, od 2 I 1939 na Post. w So³tanowszczyŸnie pow. nieœwieski. St. post. mian. 1 IV 1939.

L. 038/4 (57), 851.

Post. PP Ignacy SOBOL s. Micha³a i Anny, ur. w 1900 w Gromniku. W policji od 1920. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. lwowskim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Hubiczach pow. drohobycki.

L. 054/1 (81), 679.

Post. PP Jan SOBOL s. Antoniego i Wiktorii, ur. w 1908 w Powi³ajcach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego, we wrzeœniu 1939 na Post. w Ob³apach pow. kowelski.

L. 023/3 (58), 2222.

Post. PP Mieczys³aw SOBOL s. Jana, ur. w 1907. W policji od 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. nowogródzkiego. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w S³onimiu, sk¹d 15 XII 1938 przeniesiony na Post. w Ho³ynce pow. s³onimski.

L. 045/2 (85), 822.

835

S

Post. PP Feliks SOBOLEWSKI s. Feliksa i Marianny z Wiesio³ków, ur. 18 V 1899 w Pu³tusku. W policji od 1922. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. pu³awskim, nastêpnie w pow. pu³tuskim na Post. w Serocku i Obrytem. We wrzeœniu 1939 w Miñsku Mazowieckim.

L. 05/5 (98), 1705.

Przod. PP Marian SOBOLEWSKI s. Feliksa i Pauliny, ur. 17 VII 1898 w Ró¿anie. W WP od 7 III 1919 do 5 III 1922. W policji od 15 IV 1923. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Tomaszgrodzie pow. sarneñski. Przod. mian. 14 IV 1937. Odzn. KW, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.

L. 027/4 (54), 1986.

Przod. PP Micha³ Stanis³aw SOBOLEWSKI s. Józefa i Klary z £uczyñskich, ur. 13 XI 1899 w Bohorodczanach. Od 11 II 1916 do 16 IV 1918 w Legionach Polskich. Od 20 XII 1918 do 1 II 1921 w Armii gen. Hallera. W policji od 1 I 1925 na Post. w Berezowie pow. ko³omyjski. Od 16 VIII 1928 na Post. w Wo³osowie pow. nadwórniañski, od 1 IV 1934 z-ca kmdta. Od 24 X 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kancelista w Urzêdzie Œledcz. w Stanis³awowie. Odzn. KN, BKZ, MDzON, BMzaDS³., KLeg.
L. 027/2 (32), 2462.

Post. PP W³adys³aw Maciej SOBOÑ s. Macieja i Katarzyny, ur. 2 VII 1902 w Wojs³awicach. W policji od 18 V 1930. Od 5 XI 1930 s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim, od 1936 w woj. lwowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Niemirowie pow. rawski.

L. 027/3 (95), 291.

Roman SOBOTA s. Walentego, ur. w 1897.

L. 050/3 (62), 7723/309.

Post. PP Wojciech SOBÓR s. Jana i Zofii z Gajewskich, ur. 14 IX 1897 w Krakuszowicach. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego, ostatnio na Post. w Ludwipolu pow. kostopolski.

L. 05/1 (68).

836

Post. PP Leon SOBUCKI s. Miko³aja i Marianny z Nowaków, ur. 2 XI 1886 w Czersku. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1920. We wrzeœniu 1939 w Komis. Rzecznym m.st. Warszawy.

S

L. 044/1 (51), 1970.

Komis. SG Stanis³aw SOCHA s. Jana i Józefy z Nerlów, ur. 4 I 1891 w Przybyszewie. W SG od 1929. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Wejherowie. Od kwietnia 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Obwodu w Sanoku.

L. 050/1 (8), 4383.

St. post. PP Jan SODOLSKI s. Ignacego i Marianny z Misiów, ur. 23 VI 1900 w Kot³owie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. wileñskim, sk¹d 2 II 1934 przeniesiony do woj. pomorskiego. Kmdt Post. w pow. œwieckim w Nowem, we wrzeœniu 1939 w Je¿ewie. Odzn. BKZ.

L. 020/1 (62), 1835.

St. post. PP Kazimierz SODU£A s. Antoniego i Wiktorii z B³aszczyñskich, ur. 4 XII 1900 w £odzi. Uczestnik wojny 1920, 27 p. u³. W policji od 1924. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Konnej w £odzi. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. w Jeziorsku pow. turecki. Odzn. VM, MPzaW, MDzON, SMzaDS³., BMzaDS³.

L. 030/1 (28), 2255.

Post. PWŒl. Józef SOJKA s. Wincentego, ur. w 1911. Od 22 XI 1937 do 31 X 1938 s³u¿y³ w 1 komp. kand. Kdy Rez. w Katowicach. Post. mian. 1 XI 1938. Nie jest znany przydzia³ s³u¿bowy.

L. 020/1 (38), 626.

St. post. PP Aleksy SOKALSKI s. Grzegorza i Marianny, ur. 5 X 1902 w Lubieniu. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego, we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. Odzn. BKZ.

L. 020/2 (17), 2497.

837

S

Przod. PP Lucjan SOKOCKI s. Rudolfa, ur. w 1893 w £êczycy. W policji s³u¿y³ od 1923. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Olsztynie pow. czêstochowski.

L. 038/2 (12), 4282.

Post. PP Antoni SOKO£OWSKI s. Józefa i Marii, ur. 17 V 1913 w Ko³omyi. Skoñczy³ 6 klas gimnazjum. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ³ódzkiego. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Sieradzu, w 1938 i nadal we wrzeœniu 1939 na Post. w Annopolu pow. sieradzki.

L. 05/4 (49), 3994.

St. post. PP Dionizy SOKO£OWSKI s. Stanis³awa i Weroniki, ur. w 1890 w Sejnach. W policji s³u¿y³ od 1 VIII 1919. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. m.st. Warszawy. Odzn. MDzON, SMzaDS³., BMzaDS³.

L. 05/5 (60), 5752.

Eugeniusz SOKO£OWSKI s. Rocha, ur. w 1914.

L. 058/3 (16), 2852.

St. post. PP Jan SOKO£OWSKI s. Wincentego i Antoniny z Owsianików, ur. 5 IX 1896 w Nowych M³ynach. W I wojnie w armii rosyjskiej i Armii Polskiej we Francji. W WP od 11 XI 1918 do 23 VII 1921, 48 p. strz. kres., sier¿. W policji od 1 VII 1923. Co najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, ostatnio w pow. krzemienieckim na Post. w Horynce (1932), Zahajcach (do 5 VII 1938), we wrzeœniu 1939 w Katerburgu. Odzn. KW, MN, BMzaDS³.
L. 045/1 (2), 1175.

Post. PP Józef SOKO£OWSKI s. Józefa, ur. w 1914. W policji od 1938 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Budzanowie pow. trembowelski.

L. 044/2 (57), 4745.

838

Mjr st. sp. Józef SOKO£OWSKI s. Wincentego i Katarzyny z Soko³owskich, ur. 16 VII 1888 w Wilnie. Absolwent V Gimnazjum w Moskwie i Szko³y Oficerskiej V Dywizji Syberyjskiej. W WP od 1 XI 1918, w niewoli sowieckiej do 12 I 1920. Do Polski powróci³ 20 VIII 1921, przydzielony do 41 pp. Od 5 XI 1927 s³u¿y³ w 23 baonie KOP. Od 18 IV 1932 DOK III, 76 pp. W st. sp. przeniesiony 31 VII 1934. Ewidencyjnie przydzielony do DOK II. Por. ze starszeñstwem 1 VI 1919, kpt. – 1 I 1927. Odzn. SKZ.
L. 012/1 (67), 3762.

S

St. post. PP Leonard SOKO£OWSKI s. Franciszka i Marii, ur. 18 X 1900 w Borze Miêdzyrzeckim. W policji od 9 VII 1923. Do 1925 pe³ni³ s³u¿bê graniczn¹ w pow. ostrogskim. Nastêpnie w pow. zdo³bunowskim na Post. w: Mogilanach, Miêdzyrzeczu, Wielbownie, we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. w Chorowie. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS³.

L. 020/4 (59), 1012.

Post. PP Piotr SOKO£OWSKI s. B³a¿eja, ur. 1 I 1888 w Ostrowi Mazowieckiej. W policji od 1922. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. bia³ostockim na Post. w pow. ostrowskim w Porêbie, Ma³kini (1933), we wrzeœniu 1939 w Zarêbach Koœcielnych.

L. 050/3 (40), 3197.

Przod. PP W³adys³aw SOKO£OWSKI s. Piotra i Julii, ur. 28 VI 1898 w Nadoro¿nej. Ukoñczy³ Szko³ê Przemys³ow¹ w T³umaczu. W I wojnie w armii austriackiej. Od 25 XII 1918 do 1 I 1920 w Armii gen. Hallera, nastêpnie w WP do 13 V 1921, 47 pp, plut. W policji od 1 VII 1921. W l. 1922–1924 s³u¿bê pe³ni³ w woj. lubelskim, nastêpnie w stanis³awowskim – w 1935 w Kdzie Pow. w T³umaczu, w 1936 w Stanis³awowie, w pow. t³umackim do 1 IX 1938, sk¹d przeniesiony do pow. stanis³awowskiego. St. post. mian. 1 VII 1925. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, MH.
L. 033/1 (75), 2431.

Post. PP Zdzis³aw SOKO£OWSKI s. Dominika i Stefanii, ur. 15 VI 1910 w Warszawie. W policji od 1933. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Zelowie pow. ³aski. We wrzeœniu 1939 w PP m.st. Warszawy.

L. 037/3 (82), 3987.

Stra¿n. SW Józef SOKÓ£ s. Tomasza, ur. w 1907. Od 1 VIII 1935 funkcjonariusz wiêzienia w Stanis³awowie.

L. 016/1 (72), 2021.

839

S

St. post. PP Micha³ SOLAK s. Franciszka i Marii z Tobo³ów, ur. 22 IX 1886 w Strzelcach Wielkich. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim, we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. Odzn. BKZ.

L. 044/1 (48), 2408.

Przod. PP Stanis³aw SOLCZYÑSKI s. Jana i Katarzyny z Kopczyñskich, ur. 14 XII 1890 w £odzi. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. na Post. w Œlesinie pow. koniñski. Nastêpnie w Kdach Pow. w Koninie i S³upcy. W 1936 w Urzêdzie Œledcz. w £odzi. We wrzeœniu 1939 w Pabianicach pow. ³aski. Odzn. BMzaDS³.

L. [1] (12).

Stra¿n. SW Boles³aw SOLECKI s. Teodora i Katarzyny z WoŸniaków, ur. 11 VI 1907 w Drohobyczu. W marcu 1935 stra¿nik w Zak³adzie Poprawczym w KoŸminie pow. krotoszyñski, w tym samym roku przeniesiony do wiêzienia w Rawiczu, 31 VIII 1939 deleg. do wiêzienia w Bia³ymstoku.

L. 023/1 (29), 2068.

Przod. PP Jan SOLECKI s. Szczepana i Magdaleny, ur. w 1894 w Uszkowicach. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. tarnopolskiego.

L. 05/2 (26), 492.

Post. PP Kazimierz SOLECKI s. Wincentego i El¿biety, ur. 3 I 1898 w D¹browie Górniczej. W WP od 24 IV 1919 do 1 IX 1921. W policji od 16 I 1925. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Starym Oleksiñcu pow. krzemieniecki. Odzn. BMzaDS³.

L. 019/3 (43), 1188.

Jan SO£OWIEJ s. Kazimierza, ur. w 1883.

L. 045/2 (3), 6006.

840

Podkomis. PP Tadeusz Ignacy SO£TYS s. Bronis³awa i Marii z Sienkowskich, ur. 21 VIII 1897 we Lwowie. W Legionach Polskich od 15 VII 1915 do 26 IX 1918, plut. W policji od 4 XII 1918 w pow. w³oc³awskim. W 1931 kmdt Post. w Kowalu pow. w³oc³awski. Ukoñczy³ Szko³ê dla Wy¿szych Funkcjonariuszy PP w Warszawie. Do 1 IX 1938 kier. II Komis. w Bydgoszczy, nastêpnie wyk³adowca w NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. We wrzeœniu 1939 kier. III Komis. m. £odzi. Podkomis. mian. 1 IV 1939. Odzn. KN, MPzaW, MDzON.
L. 026/2 (10), 5800.

S

St. post. PP Antoni SO£TYSIAK s. Kazimierza, ur. 25 VII 1882 w Bolowie. W policji s³u¿y³ od 1918. Co najmniej od 1933 w pow. wieluñskim, w 1937 na Post. w Lututowie, we wrzeœniu 1939 w Wieluniu.

L. 020/3 (84), 4529.

St. post. PP Teodor SONCIÑSKI s. Andrzeja, ur. w 1898 w Wolborzu. W policji od 1922. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Ostro³êce, we wrzeœniu 1939 w £om¿y.

L. 045/3 (49), 5547.

Przod. PP Józef SONDEJ s. Ignacego i Zofii, ur. 5 X 1895 w Jaros³awiu. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od 25 XI 1918 do 20 X 1919. W policji od 1 V 1920. S³u¿bê pe³ni³ w woj. lwowskim, co najmniej od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w pionie œledcz. Kdy Pow. w Jaros³awiu. Przod. mian. 16 XII 1932. Odzn. BKZ.

L. 058/4 (35), 4781.

Post. PP Józef SOÑDA s. Macieja i Antoniny, ur. 9 I 1902 w £odzi. W policji s³u¿y³ od 1929. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Rez. PP m. £odzi.

L. 016/2 (27), 4077.

St. post. PP Antoni SOPEL s. Jana i Pelagii, ur. w 1900 w Oleszycach. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w woj. lwowskim. St. post. mian. 1 II 1937.

L. 012/4 (3), 290.

841

S

Post. PP Kazimierz SOPIÑSKI s. Stanis³awa, ur. 19 IX 1914 w Kaliszu. W policji od 1938 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. Od 1 VII 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Budzanowie pow. trembowelski.

L. 050/1 (26), 1973.

Franciszek SOPKOW s. Szymona, ur. w 1900.

L. 050/3 (45), 3543.

Post. PWŒl. Augustyn SOREMSKI s. Piotra, ur. w 1906. Do 14 VII 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. w Katowicach, nastêpnie w II Komis. w Chorzowie pow. katowicki i Komis. w Bielsku – do 21 VII 1938 w s³u¿bie mundurowej, potem œledcz.

L. 026/3 (47), 3288.

Post. PP Antoni SOSINKA s. Bernarda i Franciszki, ur. 1 VI 1904 w Katowicach. W policji od 1929. Do 2 IX 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim, sk¹d przeniesiony do woj. poleskiego, we wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n. Bugiem.

L. 026/3 (31), 1334.

Mieczys³aw SOSIÑSKI s. Antoniego i Filomeny, ur. w 1900 w Zdziêciole. We wrzeœniu 1939 urzêdnik PP w Warszawie.

L. 012/3 (92), 1959.

Post. PP Edmund SOSNA s. Piotra i Marii z RaŸniaków, ur. 1 VIII 1914 w Czêstochowie. W policji od 1938 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. Od 1 VII 1939 s³u¿y³ na Post. w Horodyszczu pow. samborski.

L. 026/4 (67), 620.

842

Jan SOSNOWSKI s. Andrzeja i Katarzyny, ur. w kwietniu 1899. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Piñsku.

S

L. 058/3 (33), 3488.

St. post. PP Ludwik SOSNOWSKI s. Stanis³awa i £ucji, ur. 24 VIII 1900 w £odzi. W policji od 1924. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. sieradzkim, we wrzeœniu 1939 w Komis. w Zduñskiej Woli. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 026/1 (91), 3938.

St. post. PWŒl. Stanis³aw SOSNOWSKI s. Wojciecha i Katarzyny z Jurkowskich, ur. 16 IV 1899 w Wi¹zownej. W PWŒl. od 15 I 1924. S³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Katowicach, sk¹d 4 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego.

L. [3] (67).

St. post. PP Stanis³aw SOSNOWSKI s. Jana i Franciszki z Musia³ów, ur. 29 VII 1900 w Nowej Wsi. Rezerwa PP pow. mogileñski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do SG.

L. 058/1 (93), 3576.

St. post. PP Stanis³aw SOSNOWSKI s. Adama i Marii, ur. w 1900 w Kotelance. W policji od 16 VIII 1923. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ jako goniec w Kdzie Woj. w £ucku, potem w Kowlu – do 30 IX 1938 w Plut. Konnym, nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. Post. mian. 1 XII 1923, st. post. – 1 II 1935. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³.

L. 037/4 (23), 274.

St. post. PP W³adys³aw SOSNOWSKI s. Jana i Stanis³awy, ur. 27 IV 1899 w Kromo³owie. W policji od 1923. Co najmniej od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w pow. kozienickim, we wrzeœniu 1939 w Kozienicach. Odzn. BKZ.

L. 020/3 (9), 5521.

843

S

Post. PWŒl. Ludwik SOSZKA s. Józefa i Zofii z Malcherów, ur. 16 VII 1912 w Bronowie. W PWŒl. od 25 I do 31 X 1938 w 2 komp. kand. Kdy Rez. w Katowicach. Od lutego 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Suchej Górnej pow. frysztacki.

L. [3] (68).

Post. PP Henryk SOSZYÑSKI s. Kamili, ur. 24 I 1912 w Warszawie. W policji od 28 XII 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stanis³awowskiego. Od 15 XII 1937 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Kosowie Pokuckim.

L. [4] (7).

St. post. PP Stefan SOSZYÑSKI s. Antoniego, ur. w 1898. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nowogródzkiego, ostatnio w pow. nieœwieskim na Post. w Klecku, sk¹d 3 I 1939 przeniesiony na Post. w Howeznej. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 044/2 (64), 2928.

Przod. PP Stefan SOŒNIERZ s. Piotra i Reginy, ur. w 1900 w Kromo³odzie. W WP od 6 VII 1919 do 8 VIII 1922. W policji od 1 I 1923. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, ostatnio w pow. sarneñskim – do 3 II 1937 kmdt Post. w Klesowie, sk¹d przeniesiony na Post. w Rokitnie. Odzn. MN, BMzaDS³.

L. 05/2 (15), 1736.

Przod. PP Edward SOUKUP s. Antoniego i Matyldy, ur. w 1899 w Maniawie. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim. W 1935 kmdt Post. w Tyszkowcach pow. horodeñski.

L. 023/1 (76), 1086.

St. post. PP Adam SOWA s. Jana i Katarzyny z Kunzów, ur. 11 XII 1895 w Osmo³odzie. W I wojnie w armii austriackiej. Potem w ¯and. Kraj. Polskiej. W policji od 1 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim, ostatnio w pow. radziechowskim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Radziechowie. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 027/4 (55), 2329.

844

Post. PP Jan SOWA s. Bart³omieja i Józefy z Fornickich, ur. 18 IX 1888 w Brzostku. W policji od 1919. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. czêstochowskim. We wrzeœniu 1939 w III Komis. w Czêstochowie. Odzn. SMzaDS³., BMzaDS³.

S

L. 016/2 (31), 3693.

St. post. PP Jan SOWA s. B³a¿eja i Katarzyny z Dziurów, ur. 30 XI 1904 w B³a¿owej. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. w DŸwiniaczu pow. zaleszczycki, sk¹d 11 IV 1939 przeniesiony na Post. w Bia³ym Kamieniu pow. z³oczowski jako z-ca kmdta.

L. 037/2 (6), 4127.

Post. PP Józef SOWA s. Wojciecha i Marianny, ur. 10 IX 1914 w Czarnej. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do woj. poznañskiego.

L. 05/2 (81), 3439.

Ryszard SOWA s. Franciszka, ur. 15 XII 1917 w Szczedryku.

L. 05/2 (80), 792.

Post. PP Adam SOWIÑSKI s. Stanis³awa i Józefy, ur. w 1906 w Gostyninie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. w Krasnej Woli pow. ³uniniecki.

L. 026/3 (53), 5237.

Post. PP Franciszek SPA£A s. Andrzeja i Rozalii z Dziubów, ur. 4 IX 1890 w Bodzechowie. W policji od 1924. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w woj. kieleckim – do 15 XII 1937 na Post. w Siennie pow. i³¿ecki, sk¹d przeniesiony na Post. w I³¿y. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 027/3 (29), 1840.

845

Od 24 V 1939 w Dtwie 3 komp. Kraj. L. ur. L. MPzaW. Do kraju powróci³ 15 V 1919. przod. post. Jan SPORYSZ s. sk¹d przeniesiony do Kdy Rez. 4516. Cieszyñskiego. Kdy Rez. 846 . SKZ. ur.. ¯o³nierz Armii gen. MH. ¿ó³kiewski. katowicki. w Katowicach. St. PWŒl. 5918. PP Franciszek SPRINGER s. frysztacki. PP Augustyn SPECHT s. w Chorzowie pow. 016/2 (30). frysztacki do 28 II 1939. L. w 1899 w Stanis³awowie.S St. St. szer. post. Ukoñczy³ 2 VI 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. art. St. Andrzeja i Anny z Wojnarów. Micha³a i Marianny z Szymczaków. Antoni SPIONEK s. 22 XII 1893 w Œmi³owicach. 037/3 (41). potem w II Komis. tarnogórski. plut. nastêpnie w niewoli francuskiej. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 27 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w II Komis. Ks. nastêpnie w Komis. post. w Tucholi. W WP do 24 XI 1921. Post. bielski. sk¹d przeniesiony na Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 19 I 1914 w Podlesiu. 3694. Bogumin Miasto pow. 497. Od 6 II 1939 na Post. Odzn. 058/1 (17). potem (do 1 II 1930) w Komis. ur. Hallera. L. W policji od 15 X 1923. we wrzeœniu 1939 na Post. BKZ. w Radzionkowie pow. w Chorzowie. w 1891 w Chylonii. tarnopolskim. nastêpnie w PWŒl. Adam SPIEÑ s. ur. we Frysztacie. 1 II 1935. Co najmniej od 1933 do 1938 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. 1909. nastêpnie przeniesiony do III Komis. PWŒl. St. w Grudzi¹dzu.. Hallera. Do 25 X 1938 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Karwinie pow. L. L. 12 p. ur. 7835. 21 X 1899 w Cerekwicy. Paw³a i Anny z Sikorów. Do 14 VII 1922 w ¯and. w Wapienicy pow. Konstantego i Ludmi³y. kand. Tadeusz SPÓZIAK s. 058/3 (91). w 1902 w Rydzynie. 062/2 (20). 045/1 (98). ¿and. mian. Antoniego. cieszyñskim. ur. Józefa. MDzON. Uczestnik kampanii ukraiñskiej w Armii gen.

Odzn. w Hajdukach Wielkich pow. wieluñskim – w 1934 na Post. Od 20 V 1920 w POW GŒl. ur. Uczestnik I i III (od 6 V 1921) powstañ œl¹skich. L. Odzn. MDzON. PWŒl. 05/3 (5). Uczestnik II i III powstañ œl¹skich. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. ³ódzkim. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. 5055. œwiêtoch³owicki (od kwietnia 1939 pn. KN. 16 III 1893 w Górnikach. PP Antoni SROCZYÑSKI s. MDzON. Józefa i Marii z Waindoków. KnaŒl. MDzON. W PWŒl. Kraj. ur. ur. 058/2 (97). Józefa. Od 15 VI 1920 w POW GŒl. 2352. MN. zwolniony do akcji plebiscytowej na Œl¹sku. post.WWiZ. Zmobilizowany 29 VIII 1939 z przydzia³em do Rez. L.WWiZ. Chorzów Batory). MPzaW. Od 1 VII 1922 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. St. 6 IV 1896 w Imielinie. GwGŒl. w Hajdukach Wielkich pow. 1475. tarnogórskim. Ks. 7 sotnia w G³ogówku. w 1937 na Post. w Rudnikach. W PGŒl.St. 13 VII 1893 w Starych Sio³kowicach. ur. S L. Odzn. Post. W PWŒl. 016/1 (57). od 18 VI 1922. PP Stefan SPYCHA£A s. MH. Uczestnik III powstania œl¹skiego. PWŒl. Przod. 25 V 1900 w Strzelewie. Cieszyñskiego. ur. L. sk¹d 15 VII 1929 przeniesiony do Komis. PP w Poznaniu. Hallera. cieszyñskim na Post. Zawód – mistrz rzeŸnicki. ostatnio w pow. w 1888. PWŒl. L. 016/1 (36). w Koñczycach Wielkich (do 1 IV 1929) i Skoczowie. 4936. Ludwika i Pauliny z Kaczmarków. KnaŒl. W I wojnie w armii niemieckiej. od 22 XI 1920 do 18 VIII 1921. Wilhelm SPYRA s. Micha³a i Emilii ze Szwedów. Romana i Józefy z Basiów. post. W policji od 1924. Józef SPRUŒ s. potem w PWŒl. 2311. we wrzeœniu 1939 nadal w Wieluniu. 2104.. od 22 VI 1922. 2 VIII 1900 w Warszawie. Piotr SPRYŒ s. w Wieluniu. Miko³aja i Emilii z Jankowskich. Jakub SPUCHLIK s. Od 27 V 1919 w Armii gen. przod. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 026/4 (53). St. Od 16 VII 1921 do 26 VI 1922 w ¯and. MPzaW. œwiêtoch³owicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 023/3 (13). W WP do 3 VI 1920. Ze s³u¿by w policji zwolniony w 1937. 847 .

w Katowicach. W policji od 16 X 1924 na Post. 28 I 1899 w ¯yrawie. 16 X 1897 w Oleszkowie. ur. w B³udnikach pow. 038/3 (45). 848 . St. tarnopolskim. L. 4430. Ludwik SROKA s. w Szubinie. 019/1 (57). L. PP Jan SROKA s. ostatnio na Post. frysztackiego. post. od grudnia 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. Odzn. od 30 III 1930 w Jab³onowie. W PWŒl. L. ur. od 19 X 1936. Do 13 VII 1937 w Kdzie Rez. ko³omyjskim na Post. od 7 XII 1934 w Stanis³awowie w Komis. BMzaDS³. Izydora i Katarzyny z Witowskich. BKZ. katowickim. przod. 019/3 (76). lwowskim. W PWŒl. Dionizego i Domiceli. 058/1 (88). Ukoñczy³ dwa kursy seminarium nauczycielskiego. od 6 III 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Prawdopodobnie w 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od 23 II 1939 na Post. b³oñski. ur. 20 V 1900 w Wolicy £ugowej. 1544. 287. PWŒl. s³u¿bê pe³ni³ na Post. Odzn. frysztacki. PWŒl. St. od 30 IX 1929 w Kworzowie. Ostatnio s³u¿y³ na Post. Ostatnio w III Komis. [4] (98). w Rychwa³dzie pow. wo³yñskiego. Ukoñczy³ 16 XII 1924 Szko³ê Posterunkowych w Stanis³awowie oraz (4 XII 1929) kurs dla szeregowych w ¯yrardowie pow. 18 VIII 1895 w Wachowie.S Post. post. od 8 VII 1922. Od wrzeœnia 1914 do kwietnia 1915 w Legionach Polskich. sk¹d od 29 XII 1938 do 16 III 1939 deleg. ur. 356.. Augustyna i Marii z Lisoniów. poznañskiego. ska³acki. St. w Matyjowcach (od 5 XII 1925). PP Franciszek SROKOWSKI s. od 12 VI 1928 w Chlebiczynie Leœnym. Wilhelm STABIÑSKI s. Co najmniej od 1936 w woj. W WP plut. w Szubinie. Kolonia. od 18 II 1932 na Post. w ¯urowie pow. rohatyñski. w Katowicach. L. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. do pow. Sebastiana i Agaty. ur. w Godowie i Pszowie. W policji od 1 VII 1923 w Kdzie Miasta Lwowa. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. rybnickiego. PP Jan SROKOWSKI s. BKZ. 4 VII 1913 w Œwierklañcu. nastêpnie w armii austriackiej. w Podwo³oczyskach pow. Odzn. sk¹d skierowany do pow. gdzie ukoñczy³ Szko³ê Posterunkowych (1924) i kurs przodowników (1926). Józefa i Zofii ze Skutników. stanis³awowski. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. Post. Do 16 VI 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj.

2628. ur. Franciszka. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 038/1 (36). ¿and. kontr. Józefa. 1141. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Kpt. 05/4 (73). poznañskim. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 11 X 1913 w Langendreer. Przod. m. 1 IV 1934. sêdzia S¹du Grodzkiego w Drohobyczu. L. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. ¿ó³kiewski. w Radomiu. W 1932 ukoñczy³ Centr. mian. ¿ó³kiewski mianowany post. W policji od 16 VI 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £owiczu. w Czudelce pow. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Czarnkowie. L. 29 V 1912 w Ostrowie Wielkopolskim. Stra¿n. L.Jan Antoni STACH s. Dr praw. BMzaDS³. St. post. PKU Rawa Ruska. Wiktora i Marii. PP Jan STACHOWIAK s. Ukoñczy³ 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. 051/2 (31). ur. post. 11 V 1889 w PrzeŸmierowie. Szk. PP Bronis³aw STACHOWICZ s. w Stryju. W policji od 25 IV 1936 jako kand. 020/1 (92). Ukoñczy³ kurs przodowników æwiczeñ ruchowych w Sierakowie. PP Antoni STACHOWIAK s. Post. St. w 1903 w Miko³ajewie Starym. na szer. na Post. W³adys³aw STACHOWIAK s. mian. 849 . 22 V 1891 w Ujanowicach. SW Ignacy STACHLEWSKI s. 7095/100. sarneñski. W WP od 4 II 1920 do 20 XI 1922. wo³yñskim. ur. sarneñski jako jego kmdt.in. Pelagii. Antoniego i Marii. sp. Ostatnio w woj. w lipcu 1938. ze starszeñstwem 1 VIII 1924. ur. St. w st. L. 023/1 (27). 5701. Od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w 6 dyonie ¿and. aud. ur. wileñskim. 10 II 1901 w Chmielniku. ur. w Teodorówce pow. Plut. 4912. W policji od 1 XII 1928. 3552. i skierowany do policji woj. Od 1 XII 1936 s³u¿y³ w II Komis. MS dla SW. 044/3 (30). kieleckiego. Ludwika. Odzn. S L. L.

BKZ. ur. MPzaW. Przod. Jana i Janiny z Majewskich. Miejsk. 1681. ur. Podinsp. w Gostyninie. BMzaDS³. od 17 V 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w ref. PWŒl. Kdy Woj. SKZ. I. 2609. L. w Komis. piech. Jana i Stanis³awy ze Starczyñskich. Juliana i Ludwiki. 24 I 1898 w Szamowie. kontr.o.. 4925. Do 1929 w PWŒl. bud¿. 19 I 1935. jako p. w Stanis³awowie. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – od 16 IV 1920 jako prowizoryczny post. 030/1 (91).S St. 058/1 (48). W 1929 zwolniony z powodu przejœcia do s³u¿by s¹dowej – urzêdnik w S¹dzie Grodzkim w Tarnowskich Górach. PP Tymoteusz STALKOWSKI s. mian.. PP Roland Stefan STACZYÑSKI s. W policji s³u¿y³ od 1937. PP Andrzej STACHOWSKI s. W policji od 6 IV 1936 jako kand. 045/2 (12). PP Karol Ludwik STADLER s. od 1937 kmdt plut. ur. 15 I 1916 w Zawierciu. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do Rez. od 1929 dzielnicowy w Komis. w Gostyninie. 016/1 (4). ur. w 1900 w Lublinie. 050/3 (80). Micha³a i Franciszki z Wojtkowiaków. 64 pp. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. na Post. PKU Warszawa-Miasto III. Paw³a i Sabiny z Janganów. w Katowicach. L. MDzON. 23 X 1912 w Warszawie. PP Zygmunt STALA s. na szer. Od 1927 w KG – nacz. ur. W policji pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ (od 18 XI 1918) jako goniec w Kdzie Pow. oficer inspekcyjny szkó³ policyjnych. Absolwent Wydzia³u Filozoficznego UJ. 19 XI 1889 w Morownicy. 1004. We wrzeœniu 1939 na Post. St. 05/2 (60). W WP od 11 XI 1918 do 9 XII 1921 i od 2 IX 1922 do 31 XII 1923. 28 I 1886 w Rohatynie. L. L. L. Post.. Odzn. W I wojnie w armii austriackiej.-gosp. ze starszeñstwem 1 VI 1919. w Kdzie SzPWŒl. MDzON. Ukoñczy³ 7 IV 1921 kurs przodowników przy Kdzie Woj. MDzON. L. Od 13 X 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. ur. Wydz. kpt. ¿ó³kiewski skierowany do woj. przod. Ponownie przyjêty do policji 29 III 1922 jako post.. W WP od 15 IX 1920 do 29 III 1922. Odzn. bia³ostockiego. Tadeusz STACHURSKI s. 5877. W policji od 1 I 1924 jako oficer inspekcyjny Okrêgu Wileñskiego. MPzaW. Odzn. We wrzeœniu 1939 w Wydz. w Kutnie. Post. w Kosowie Pokuckim. 4 pp Leg. KKOOP. Czes³awa i Matyldy z Szolców. 850 . 280. IV KG. post. W I wojnie w armii niemieckiej. rez.

St. wilejski. S L. W policji s³u¿y³ od 1928. drohobycki. W PWŒl. w Borys³awiu pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Stanis³aw STANEK s. Bielszowice (do 15 VI 1924) i Za³ê¿e (do 3 II 1925). 851 . Karola i Augusty z Pytlików. 19 XII 1901 w Zaborowcu. KW. Stanis³awa i Julii. W policji od 1928. Ustroñ pow. Franciszka i Katarzyny. 6 VIII 1896 w Zaborzu. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. 038/1 (38). W policji od 1 XII 1928. mian. MDzON. 2363. Ostatnio w V Komis. Józefa i Wiktorii. Odzn. 05/3 (51). w Niek³aniu pow. we wrzeœniu 1939 w Komis. 045/2 (76). W III powstaniu œl¹skim od 3 V do 6 VII 1921. Post. ur. Od 25 V 1929 do 1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. 054/2 (43). W policji s³u¿y³ od 1927. lwowskim. St. PP Zygmunt Czes³aw STANDO s. wo³yñskim. na Post. PP Szczepan STANEK s. L. ur. 5744. L. post. m. St. PWŒl. 1 III 1937. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. nastêpnie (do 26 VI 1922) w PGŒl. 4681. stanis³awowskiego. L. post. MPzaW. cieszyñski (do 1 VIII 1931). ur. MPzaW. Grzegorza. sk¹d przeniesiony do II Komis. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 283. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 30 II 1900 w Kleczy. Post. 027/4 (51). St. katowickim w Komis. od 7 VII 1922 w Komis. w 1900 w Stê¿ycy. Poznania.St. w Dolinie. L. w Buds³awiu pow. 97. Artur STANICZEK s. post. post. MDzON. 4 XII 1893 w Niek³aniu. Odzn. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 20 VII 1901 w Skrzyñsku. Katowice Dworzec (do 31 VIII 1922). Aleksandra i Sabiny z Barañskich. konecki. 640. 054/1 (51). Królewska Huta i tam nadal we wrzeœniu 1939. W I wojnie w armii niemieckiej. L. PP Tomasz STANIAK s. ur. PP Aleksander STANGIERSKI s.

Cieszyn (do 9 V 1923). ur. 2189. w Kdzie Pow. Franciszek STANIEK s. post. PP Edward STANISZEWSKI s. Kraj. Od 18 V 1920 do 14 VII 1922 w ¯and. Odzn. Tomasza i Marcjanny. L. kaliski. wychowania fizycznego w Wydz. Œl¹skiej. Ukoñczy³ Szko³ê Oficersk¹ w Bydgoszczy i dwuletnie studium wf w CIWF. Juliana i Heleny z Trybulskich. PP Ignacy STANISZEWSKI s. Czerwionka pow. ref. m. por. Post. Bia³. L. MPzaW. 12 IV 1892 w £êczycy. 050/3 (73). L. I KG. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. mian. Od 1 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Wydz. w Kaliszu. na Post. SMzaDS³. Cieszyn (do 19 VII 1925). PWŒl. 4318. kaliski. œwiêtoch³owicki (do 1 V 1929). Zab³ocie pow. L. 5878. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ jako kier. PP Gustaw STANKIEWICZ s.. Józefa i Nepomuceny. Bia³egostoku jako sekretarz. ur. w Choczu pow. W policji od 16 II 1932 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. 852 . ur.. Feliksa i Zofii z Kisielów. rybnicki (do 19 XII 1938). nastêpnie kmdt Post. Przod. 054/2 (13). w Cekowie pow. 30 III 1898 w Skrzynnie. St. 4217. Przod. 22 IX 1895 w Szynochlu. 019/2 (49). L. W WP od 10 III 1919 do 31 VIII 1936. W WP od 9 III do 24 XI 1919. ur. potem w PWŒl. Pogwizdów pow. w 1917. w Kaliszu. ¿ó³kiewski. po ukoñczeniu której skierowany do Kdy Pow. 1 I 1928. 24 VI 1892. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. ur. Franciszek STANKIEWICZ s. cieszyñski (do 31 X 1923)). w 1928 s³u¿y³ w 11 pap. 12 pp. BMzaDS³. 05/2 (76). BKZ. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. W policji od 1 IX 1936. Chropaczów pow. Karola i Leopoldy ze Ska¿ików. Przod. ur. Odzn. 045/2 (32). MDzON. Uczestnik walk z bolszewikami. Ppor. – 15 VIII 1929. KFLit. Post. Franciszka. 1022. 9 XI 1908 w Mertensdorf. ze starszeñstwem 15 VIII 1927. art. Œledcz. 033/1 (91). KW. Komis. w 1932 w 11 pal. Komis. bielski i tam we wrzeœniu 1939. 3399. Od 1 I 1938 przeniesiony do s³u¿by œledcz. PP Wincenty Ryszard STANISZEWSKI s. L.S Przod.

ur. SMzaDS³. Wojciecha i Marianny. Micha³a i Apolonii z Mazurów. ur. ostrowski. 29 V 1900. Post. 23 IX 1909 w Strzale. L. 18 V 1898 w Steczkach. 062/2 (45). 058/2 (56). 026/3 (5). W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP.. w 1900. L. 3096. 2704. do 21 IX 1938 w Plut. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Drohobyczu. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – od 11 XI 1918 do lipca 1919 w MMiejsk. L. S³u¿ba Pomocnicza PP w Siedlcach. 853 . wo³yñskim. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. MDzON. Stanis³awa i Franciszki z Kalupów. SW Micha³ STANKIEWICZ s. nastêpnie w policji. sto³pecki. Ignacy STAÑCZUK s. L. W sierpniu 1939 zamieszka³y w S³upie pow.St. w II i XIII Komis. Od 1 III 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Konnym w Kowlu. ur. stra¿n. S L. MPzaW. zmobilizowany do WP. PP Henryk STAÑCZAK s. Andrzeja. do Brze¿an. sk¹d deleg. Ferdynand STAÑCZUK s. [2] (32). Odzn. przod. 7072/4891. Odzn. L. ur. 3644. ur. Antoni STAÑCZAK s. m. 045/1 (15). 10 IX 1895 w Zgierzu. i PKom. BKZ..in. Szer. 3786. 058/3 (7). Osadnik wojskowy zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. Szymona i £ucji. ur. w 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w XI Komis. PP Stanis³aw STAÑCZYK s. W policji od 26 IX 1932. 15 XI 1908 w D³ugowoli. Franciszka i Marii z Zientarów. St. BKZ.

ur. Marcina. 15 VIII 1897 w Kornicy. 05/3 (36). Post. L. Post. [1] (59). We wrzeœniu 1939 na Post. PP Marcin STAROÑ s. BKZ. W policji od 19 V 1930. stopnicki. kieleckim. ur. St. w Koñskich. Szczepana i Katarzyny. post. PP Marian STARECKI s. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji s³u¿y³ od 1920. PP Wincenty STAROÑ s. kieleckim. 30 IX 1911 w Starym Samborze. w 1896 w Toni Ma³ej. BKZ. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w 1937 w Kdzie Miasta £odzi. w Raczycach pow. w 1900 w Szarkówce. W policji od 1920. ³ódzkim. Co najmniej od 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Józefa. 027/1 (86). Od 5 XI 1930 co najmniej do 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Andrzeja i Feliksy z Siechowskich. L. Józefa. PP Marian Franciszek STARUSZKIEWICZ s. w Czerminie pow. St. We wrzeœniu 1939 na Post.S Przod. We wrzeœniu 1939 na Post. St. 1 I 1938. 033/3 (97). mielecki. L. St. 30 VII 1904. Odzn. 016/1 (20). mian. post. ur. W policji od 1924. 3685. poleskiego. PP Roman STARCZYÑSKI s. 3210. we wrzeœniu 1939 na Post. kontr. na szer. L. ur. Odzn. ur. PP Piotr STARSIAK s. 2884. 854 . 1870. L. post. W policji od 9 VI 1936 jako kand. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Leœnej Podlaskiej. w Rokitnie. 05/1 (69). bialskim – w 1937 kmdt Post. post. L. lubelskim w pow. w 1889. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Grzegorza i Antoniny z Peruckich.

janowskim i ponownie od 15 I 1923. [1] (20). post. 012/1 (70).st. PP Stanis³aw STARZYÑSKI s. W policji po raz pierwszy od 28 VI 1919 w pow. 6 XI 1899 w Zleszynie. Jana i Józefy. 5926. Warszawy. W 1928 s³u¿bê pe³ni³ w XI Komis. 4 IV 1887 w £odzi. i tak¿e ochotniczo od 1 VII 1920 do 15 II 1921. Józefa i Jadwigi. Teodora i Teofili z Rychterów. przod. St. w l. ur. £odzi. BMzaDS³. SMzaDS³. Przod. we wrzeœniu 1939 w VIII Komis. Ignacego i Józefy. ¿and. 1704. Post. W policji od 1923. od 1 II 1916 do 30 X 1918 w MMiejsk. Post. L. w Wo³ominie pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 2 dyon ¿and. Henryka i Marii. S L. 1933–1936 w VII Komis. L. m. PP Leon STASIAK s. Od 4 VIII 1915 w SObyw. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow.. w £odzi. L. Co najmniej od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w £odzi. ur. Ukoñczy³ 3 klasy gimnazjum. Odzn. W policji s³u¿y³ od 1919. PP Józef STASIAK s. W policji s³u¿y³ od 1925.. w Warszawie. W WP ochotniczo od listopada 1918. 19 III 1894 w Warszawie. ur. W policji od 1 VIII 1919. ur. 05/2 (96). 050/3 (18). w 1938 w VII. W policji od 1931. 4149. PP Jan STARZYÑSKI s. Ukoñczy³ kurs przodowników w G³ównej Szkole PP w Warszawie. PP Jan STASIAK s. 20 II 1900. 4618.. Józefa. krasnostawskim jako kmdt Post. we wrzeœniu 1939 nadal w Warszawie. L.Post. radzymiñski. PP Boles³aw Stanis³aw STASIECKI s. 29 III 1893 w Feliksówce. ur. ur. w £odzi. 8 IX 1904 w Kijowie. m. St. w Fajs³awicach (do 19 III 855 . MDzON. 033/2 (69). st. S³u¿bê pe³ni³ w pow.

L. post. wo³yñskim. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur.S 1928). W WP od 26 III 1919 do 4 VIII 1922. 30 XII 1894 w £odzi. w Chorowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. 3782. od 1 VIII 1939 kmdt Post. Wojciecha i Marii. 4044. BMzaDS³. sk¹d przeniesiony na Post. Ukoñczy³ 3 VIII 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Andrzeja. W l. w 1893 w Szklarach. kostopolski. 28 XI 1898 w Moœciskach. w Mogilanach. 044/1 (75). poznañskiego. zdo³bunowskim – do 17 IX 1937 na Post. w Poznaniu. MPzaW. L. 023/1 (81). St. w Kostopolu. St. St. Post. W WP od 4 XII 1918 do 25 VIII 1919 i od 12 VII do 1 XII 1920. 1920–1921 ukoñczy³ Szko³ê Przodowników w Warszawie. W policji od 1 V 1923. PP Jan STASZAK s. mian. L. L. MDzON. BKZ. w Izbicy i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ludwika i Antoniny. W policji od 16 VII 1923. W policji od 11 XI 1918 w Kdzie Miasta £odzi. 6 I 1901. Józefa i Wiktorii z Kameckich. Gorzkowie (do 27 II 1934). mian. Od 30 VIII 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Stanis³aw STASZCZUK s. 1 I 1938. przod. L. Odzn. ur. post. w Ujœciu pow. post. PP Stanis³aw STASIÑSKI s. 2623. Paw³a i Agaty. 1 IV 1933. BKZ. ¿ó³kiewski. Odzn. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. stanis³awowskiego. PP Józef STASZCZYK s. St. Odzn. 1618. 696. 054/1 (26). ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. Odzn. L. BKZ. 019/1 (15). 026/2 (79). Od 16 VI 1934 z policji woj. Odzn. ³ódzkiego przeniesiony do woj. 4 IV 1898 w Œniatyniu. MPzaW. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. BMzaDS³. St. 044/1 (2). MPzaW. sk¹d przeniesiony na Post. ur. Co najmniej od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Siedlcach. MDzON. 2011. St. post. wo³yñskim. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. Ostatnio w pow. PP Jakub STASZCZAK s. 856 . BMzaDS³. w Ko³omyi.

Józefa i Marii z KaŸmierskich. Odzn. PP Franciszek STAŒKOWIAK s. we wrzeœniu 1939 – wartownia Komis. Od 24 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. w Nowogródku. w Kaliszu-Tyñcu w Pañstwowym Monopolu Tytoniowym. L. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Wiktor STAŒ s. w Cieszynie. Leszna Górna. Przod. cieszyñski. Jana i Heleny z Kohutów. Kraj. 738. Odzn. post. St. W I wojnie w armii rosyjskiej. w Kaliszu. W I wojnie w armii austriackiej. Przod. Istebna. Wac³awa i Antoniny. post. Ks. [3] (94). St. PP Stanis³aw STASZEK s. 857 . 023/4 (56). nastêpnie w PWŒl. 29 XI 1892 w Górkach Wielkich. 4281. Leszno-wieœ. plut. S L. We wrzeœniu 1939 na Post. ur.St. w Skoczowie pow. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. rybnicki (do 1 XII 1928). 24 IX 1897 w Œwiêtoszówce. Przod. ur. Cieszyñskiego. MPzaW. ur. ponownie w pow. W policji od 1 IV 1922 w Kdzie Woj. Kraj. w Kuszelowie. W WP od stycznia 1920. post. cieszyñskim na Post. ur. Œlusarz. BMzaDS³. Józefa i Marii. 023/4 (69). w Cieszynie. MDzON. St. W I wojnie w armii niemieckiej. 26 II 1898 w Niwkach. PP Czes³aw STASZEWSKI s. ur. L. Ks. L. Ukoñczy³ w 1926 Szko³ê Policyjn¹ w Nowogródku. cieszyñskim na Post. St. kaliski. Cieszyñskiego. piñczowski. 038/3 (85). Do 19 VII 1925 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. W policji od 1920 na Post. 5077. od 2 X 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Post. 10 IV 1899 w Kazimierzy Wielkiej. post. lubliniecki. PWŒl. mian. Ligota pow. nastêpnie we Frysztacie – w Komis. mian. L. 1 VII 1937. Od 27 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. 027/2 (25). Skoczów (do 31 I 1924) i Wis³a (do 19 VII 1925). 23 I 1891 w Kraszewiczach. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Kazimierzy Wielkiej pow. PWŒl. 1 VII 1928. post. 4157. Jana i Heleny z Kohutów. Œledcz. 1 I 1938. w³oszczowskim. nastêpnie w WP. kieleckim. co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. 058/4 (60). S³u¿y³ w pow. mian. 14 I 1887 w Powidzu. w Piasku pow. MPzaW. 1325. Od 1918 cz³onek POW. do 9 VI 1926 na Post. od 2 III 1939 w Wydz. od 2 III 1930 do 20 XII 1938 kmdt Post. w Choczu pow. W policji od 1922. Stefan STASZKIEWICZ s. Stanis³awa i Marianny ze Œliwów. Franciszek STAŒ s. BKZ. 55 pp. nastêpnie ponownie w Kdzie Pow.. L. GwGŒl. Odzn. od 1934 w pow.

S St. W WP od 1921. 7775. 1101. Odzn. 17 I 1899 w Pabianicach. Post. PP Jakub STAWIARSKI s. Józef STAWICKI s. 3 XII 1901 w £odzi. skierowany do woj. PP Narcyz Euzebiusz STAWICKI s. St. ur. 058/4 (47). 051/1 (99). W policji od 1924. L. Józefa i Stanis³awy z Kubalów. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Micha³a i Antoniny. BMzaDS³. PP Jan STAWOWY s. w £odzi. Post. w Uœcieczku pow. 5312. na szer. 037/3 (17). Micha³a i Jadwigi. BMzaDS³. 2996. rówieñskim. 045/3 (47). zaleszczycki. ur. 858 . 058/2 (20). ³aski. S³u¿bê pe³ni³ w woj.: stacja kolejowa w Horodyszczu. BKZ. w 1903. w 1900 w Durdach. Miko³aja i Marii z Gajzlerów. poleskim – od 16 VI 1926 w pow. post. we wrzeœniu 1939 w Ko¿angródku. Odzn. ur. We wrzeœniu 1939 w I Komis. we wrzeœniu 1939 w Pabianicach pow. ur. W policji od 16 VII 1923. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. PP Wincenty STATKIEWICZ s. L. 038/3 (66). 5 III 1914 w Pabianicach. W policji od 15 VI 1923. Do 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. kontr. wo³yñskim. MPzaW. Wojciecha i Katarzyny. 3767. piñskim na Post. W³adys³awa. Odzn. w Równem. tarnopolskiego. L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W WP od 8 IV 1920 do 13 VII 1922. Wiktor STAWICKI s. ur. w 1938 w pow. ¿ó³kiewski. L. sier¿. MDzON. 5 VII 1899 w Zelkowie. 526. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Sto³pce” jako telefonista. ur. nastêpnie w Pohoœcie Zahorodzkim. Post. W policji od 1938 jako kand.

we wrzeœniu 1939 w Horodence. L. 5294. St. Ukoñczy³ czteroletni¹ Krajow¹ Szko³ê Przemys³ow¹. We wrzeœniu 1939 nadal w Stanis³awowie. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w PP w Ostrogu. L. w 1939 w Pru¿anie. Litwa. przod. [4] (11). 3 III 1890 w m. ur. 3447. 18 p. Franciszka i Idalii. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. 859 . L. w Stanis³awowie. zdo³bunowski. MPzaW. 05/1 (7). Ukoñczy³ kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – od 16 IV 1924 prowizoryczny post. Nastêpnie w Armii gen. St. W policji od 1920. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. L. stanis³awowskiego. SMzaDS³. Jana i Marii z Kwasigrochów. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP Tomasz STAWOWY s. art. Zygmunt STECKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 020/4 (3). Odzn. 05/2 (17). w Komis. w 1912. Józefa. MPzaW. Emil STEFAN s. Potem w armii austriackiej. ur. ur. przod. Przod. mian. walczy³ na froncie bolszewickim i ukraiñskim. Franciszka. BKZ. MDzON. 3207. w W¹brzeŸnie.St. Józefa i Anny. 22 II 1894 w Jackówce. S L. 050/3 (17). MDzON. ur. ur. PP Micha³ STEC s. W 1914 w Legionach Polskich. Odzn. 1478. L. 026/3 (24). post. 19 III 1895 w Poznance Hetmañskiej. PP Józef STEBNICKI s. 25 IX 1896 w Jackówce.. w 1937. w Ska³acie. plut. pow. pomorskim. PP Wojciech STEC s. Józefa i Anny. 4 XII 1895 w Komorzem. post. Nastêpnie funkcjonariusz SW wiêzienia w Równem. Hallera. St. Odzn. potem w WP.

w l. 13 VIII 1894 w Konecku. sk¹d w paŸdzierniku 1935 przeniesiony do Komis. 4387. 23 IV 1891 we W³ocinie. L. 3845. kontr. St. w Zgierzu pow. w £odzi. 23115/4815. pod koniec sierpnia 1939 w Komis.S Jan STEFANIAK s. L. Paw³a i Urszuli z Sobkiewiczów. Kdy Pow. Józefa i Anastazji z Olewiñskich. 045/2 (90). Od 1916 w POW. ur. Od 2 VIII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w II Komis. PP Andrzej STEFANIK s. W policji od 1935 jako kand. Jakuba i Tekli z Tokarków. na froncie litewsko-bia³oruskim. 16 XI 1912 w Garbatce D³ugiej. BKZ. na szer. Post. ³ódzki. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 14 XI 1920 w ¿and. L. Teofila. kmdt oddz. Od lutego 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. „Tarcza-Stefenson”. Od sierpnia 1934 w Kdzie Pow. PP Zygmunt STEFANKIEWICZ s. 062/2 (15). W I wojnie w armii rosyjskiej. 5018. Bart³omieja i Franciszki. w Sosnowcu. Ukoñczy³ Szko³ê Posterunkowych w Kaliszu. ¿ó³kiewski przydzielony do I Komis. w £odzi. 026/2 (72). przod. do konwojowania internowanych Niemców do Berezy Kartuskiej pow. 5950. 033/3 (23). Kdy Miasta. St. 5396. Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. koniñski ps. Edwarda i Leonardy z Siwickich. w Sosnowcu. ur. L. ur. KW trzykrotnie. mian. L. W 1929 ukoñczy³ kurs œledczy w Warszawie. Œledcz. MDzON. Œledcz. 038/1 (77). W policji od 1920 w Kdzie Miasta £odzi. pru¿añski. Œledcz. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Do maja 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. 020/3 (72). w 1903. W policji od 9 IX 1936 jako kand. 1933 i 1938 oraz we wrzeœniu 1939 w Wydz. 8 I 1894 w £odzi. kontr. L. Od 1920 nieprzerwanie s³u¿bê pe³ni³ w policji w Kaliszu. PP Stefan Wincenty STEFANOWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. w Wieluniu. Odzn. 10 III 1910 w Wasilewiczach. w Horodence. pol. 860 . MPzaW.. post. PP Romuald STEFANOWICZ s. na szer. ur. – deleg. nastêpnie w Urzêdzie Œledcz. Przod. stanis³awowskiego. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1 I 1928. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. ur. PP Stanis³aw STEFANOWSKI s. ur. W policji od 15 II 1921. w Skulsku pow. KN. Post.

Przod. PP Kazimierz STEFANUS s. Cyryla i Joanny, ur. 25 XII 1901 w Buczaczu. W WP od 2 VII 1919 do 17 X 1922. W policji od 16 VII 1923. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, w pow. krzemienieckim (1938), na Post. w K¹tach pow. lubomelski, sk¹d 12 VI 1939 przeniesiony do Kostopola. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Werbie pow. w³odzimierski. Odzn. BMzaDS³.

S

L. 020/1 (34), 3396.

Post. PP Edmund STEFAÑSKI s. Marcina, ur. 16 IX 1913. W policji od 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lubelskiego. Od 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Siedlcach.

L. 026/1 (82), 2130.

Post. PP Jan STEFAÑSKI s. Antoniego, ur. w 1889. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie.

L. 012/2 (63), 622.

St. post. PP Szczepan STEFAÑSKI s. Szymona i Katarzyny, ur. 26 XII 1889 w m. Podole. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – w 1918 w MMiejsk., od 14 VII do 31 VII 1919 w PKom., nastêpnie w policji, ostatnio w I, a w 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w XXVI Komis. Odzn. SMzaDS³.

L. 05/4 (7), 2976.

St. post. PWŒl. W³adys³aw STEFAÑSKI s. Józefa, ur. 22 III 1902. W PWŒl. od 3 VII 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – do 5 IV 1926 na Post. w Bytkowie, nastêpnie na Post. w Micha³kowicach do 20 XII 1938, sk¹d przeniesiony do Komis. w Or³owej pow. frysztacki.

L. 026/1 (88), 1926.

St. post. PWŒl. Jan STEFEK s. Paw³a i Marianny z Dziadków, ur. 23 XI 1899 w Dêbowcu. W I wojnie w armii austriackiej. W PWŒl. od 16 IV 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owickim – od 5 VI 1924 do 5 VI 1925 na Post. M³yn Szombierski, nastêpnie w Komis. w Lipinach, gdzie 21 IX 1936 przeniesiony ze s³u¿by mundurowej do œledcz., od 11 VIII 1939 na Post. w Chropaczowie nadal w pionie œledcz. St. post. mian. 31 III 1939.
L. 044/3 (22), 1939.

861

S

Post. PP Edward STEFENS s. Aleksandra i Teofili, ur. 7 V 1914 w £¹czkach. Do grudnia 1939 internowany na Litwie.

L. 050/1 (61), 6088/7725.

Asp. PP Franciszek STEIFER s. Mariana i Marii z Severinów, ur. 15 VII 1893 w Krakowie. Absolwent Szko³y Handlowej w rodzinnym mieœcie. Od 2 VIII 1914 w Legionach Polskich ps. „Nema”, plut. Internowany na Wêgrzech. W policji od 1 I 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w woj. tarnopolskim (do 1 VI 1932), sk¹d przeniesiony do woj. lwowskiego, w l. 1935–1936 kier. Komis. w Rzeszowie, nastêpnie w woj. lubelskim, potem warszawskim. W 1936 kier. Komis. w Otwocku pow. warszawski. We wrzeœniu 1939 kier. Komis. w P³ocku. Odzn. KN, OPWI.
L. 030/1 (88), 5819.

Stra¿n. SW Franciszek STEIGEL s. Leopolda, ur. w 1906. W wiêziennictwie od maja 1933 w wiêzieniu w Równem. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £ucku.

L. 023/1 (26), 5209.

Przod. PWŒl. Szczepan STEMON s. Franciszka i Katarzyny, ur. 21 XII 1899 w Piotrowicach. Do 15 VII 1922 w ¯and. Kraj. Ks. Cieszyñskiego, nastêpnie w PWŒl. W pow. tarnogórskim s³u¿y³ do 25 VII 1926 i zosta³ przeniesiony do pow. bielskiego, do 9 I 1932 w Komis. w Bielsku, z-ca kmdta Post. w Chybiu, kmdt Post. w Miêdzyrzeczu Górnym, od 5 XII 1938 kmdt Post. w Wapienicy i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 038/2 (99), 3265.

Ppor. piech. rez. Leopold STEMPAK s. Jana i Rozalii z Ksi¹¿ków, ur. 28 XI 1912 w Wokowicach. Absolwent Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie. Ukoñczy³ Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych Rezerwy przy 17 pp. Ppor. ze starszeñstwem 1 I 1936. Przynale¿ny ewidencyjnie do PKU £uniniec. Nauczyciel, we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Lublinie.

L. 050/1 (35), 7062.

Post. PP W³odzimierz STENZEL s. Stanis³awa, ur. 27 XI 1907. Ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Przemyœlu. W policji od 1 X 1933 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. poznañskiego.

L. 019/1 (96), 724.

862

St. stra¿n. SW Antoni STEPANOW s. Aleksandra, ur. w 1901 w Koninie. W wiêziennictwie od 1923. W 1929 ukoñczy³ Centr. Szk. MS dla SW. S³u¿bê a¿ do wrzeœnia 1939 pe³ni³ w wiêzieniu w Sieradzu.

S

L. 023/1 (25), 4917.

St. post. PWŒl. Józef STERNADEL s. Jana i Franciszki z Koniecznych, ur. 30 IV 1898 w Ruptawie. W I wojnie w armii niemieckiej. Cz³onek POW GŒl. od 15 III 1919 do 3 VII 1921. Dzia³acz plebiscytowy. Uczestnik I i III powstañ œl¹skich. Od 4 VII 1921 do 30 VI 1922 w SGmin. W PWŒl. od 21 VIII 1922. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w Jasienicy pow. bielski (do 31 XII 1923), nastêpnie przeniesiony do pow. rybnickiego na Post. w Godowie, od 2 I 1932 do wrzeœnia 1939 na Post. Jastrzêbie Dolne. St. post. mian. 1 VII 1937. Odzn. KnaŒl.WWiZ, MDzON.
L. 045/1 (30), 2388.

Post. PP Antoni STERNAK s. Aleksandra, ur. w 1911. S³u¿bê pe³ni³ w woj. wileñskim.

L. 033/2 (61), 2992.

St. post. PP Juliusz STERNAK s. Micha³a i Agnieszki ze Stanków, ur. 12 IV 1896 w Piñczowie. W policji od 1923. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. S³u¿bê – a¿ do wrzeœnia 1939 – pe³ni³ nieprzerwanie na Post. w Koñskich. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 020/2 (80), 4445.

Post. PP Eugeniusz STERNICKI vel PAJ¥K s. Karola i Heleny z Zawiszów, ur. w 1911 w Skar¿ysku. W policji od 1935. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow. pru¿añski.

L. 027/4 (86), 3155.

St. post. PP Ignacy STERNIK s. Andrzeja i Franciszki, ur. 21 IX 1895 w Wólce Bodzechowskiej. W policji od 1923. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wileñskim. We wrzeœniu 1939 na Post. w Bodzechowie pow. opatowski. Odzn. BKZ.

L. 038/1 (16), 3154.

863

S

Post. PP Józef STÊPA s. Franciszka i El¿biety ze Szczepañskich, ur. 14 I 1911 w Orkowie. W policji od 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. Od 1 II do 11 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Myszkowicach pow. tarnopolski, sk¹d przeniesiony na Post. w Zawa³owie pow. podhajecki.

L. 026/2 (36), 2357.

St. post. PP Ignacy STÊPIEÑ s. Jana, ur. 28 I 1902 w Niewierszychach. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1925, ostatnio w £odzi – w 1935 i 1938 w I Komis., we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta.

L. 019/2 (21), 5075.

Post. PP Jan STÊPIEÑ s. Franciszka i Józefy, ur. w 1896 w M³ynku. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego.

L. 050/3 (52), 5646.

St. post. PP Jan STÊPIEÑ s. Aleksandra i Ludwiki, ur. w 1894 w Zagórzanach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. tarnopolskiego, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Zaleszczykach.

L. 027/4 (38), 1042.

St. post. PP Stanis³aw STÊPIEÑ s. Tomasza i Rozalii ze Œwiecarzów, ur. 7 IV 1903 w Sosnowcu. W policji od 1929. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim, we wrzeœniu 1939 w Komis. w Sosnowcu.

L. 027/3 (72), 5022.

St. post. PP Stefan STÊPIEÑ s. Józefa i Rozalii z Kowalczyków, ur. 18 VIII 1903 w Porêbach Starych. W policji od 26 IX 1932. Od 1 VI 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. ³ódzkim. We wrzeœniu 1939 w XVII Komis. m.st. Warszawy.

L. 05/2 (52), 4607.

864

Post. PP Jan STÊPIÑSKI s. Ksawerego, ur. w 1904 w Warszawie. W policji od 1933. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w woj. warszawskim.

S

L. 026/1 (11), 5184.

Post. PP Jan STÊPLEWSKI s. Wawrzyñca i Marianny, ur. w 1886 w Papierni. W policji s³u¿y³ od 1919. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Czêstochowie.

L. 033/1 (94), 2157.

St. post. PP Aleksander STÊPNIEWSKI s. Józefa i Tekli z Witkowskich, ur. w sierpniu 1900 w Ma³omierzycach Górnych. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1924. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. kozienickim, we wrzeœniu 1939 na Post. w G³owaczowie. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.

L. [1] (62).

St. post. PP Józef STOCHMAL s. Jana i Magdaleny z Zygmuntów, ur. 13 IX 1894 w Brzozie Królewskiej. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego. We wrzeœniu 1939 na Post. w T³umaczyku pow. ko³omyjski. St. post. mian. 1 I 1938.

L. 054/1 (82), 689.

St. post. PP Jan STOIÑSKI s. Franciszka i Marianny, ur. 23 I 1895 w Rudzie Malenieckiej. ¯o³nierz Armii gen. Hallera. W policji od 1921. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. W l. 1931–1932 na Post. w Koluszkach pow. brzeziñski, w 1933 w Kdzie Pow. w Brzezinach. Od 1936 w pionie œledcz. policji woj. ³ódzkiego. We wrzeœniu 1939 na Post. w Chojnach pow. ³ódzki. Odzn. BMzaDS³.

L. 019/3 (20), 4108.

Józef STOKARSKI s. Stanis³awa i Marianny, ur. 18 III 1918 w Wyszkowie pow. wêgrowski, we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci.

L. 058/1 (61), 5896.

865

S

St. post. PP Filip STOLARCZYK s. Stanis³awa i Tekli, ur. 1 II 1892 we Lwowie. W WP w ¿and. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji we Lwowie. Odzn. BKZ.

L. 012/2 (33), 615.

St. post. PP Józef STOLARSKI s. Kazimierza i Julianny z Kasniów, ur. 4 II 1898 w Gródku. W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim – ostatnio w pow. kozienickim na Post. w Grabowie, sk¹d 2 IX 1934 przeniesiony na Post. w Magnuszewie, nastêpnie od 2 IX 1935 ponownie na Post. w Grabowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936.

L. 023/1 (86), 5706.

Przod. PP Roman STOLARSKI s. Aleksandra i Joanny, ur. 27 XII 1898 w Zawierciu. W policji od 1924. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim – w 1928 w Komis. w Zawierciu. We wrzeœniu 1939 na Post. we W³odowicach pow. zawierciañski. St. post. mian. 1 II 1935.

L. 020/4 (79), 4278.

Post. PP Jan STORMOWSKI s. Jana, ur. w 1910 w Bremen. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. nowogródzkiego, ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim. We wrzeœniu 1939 w Ostrowie Wielkopolskim.

L. [3] (97).

St. post. PP Antoni STOSZEK s. Józefa i Franciszki z Nowackich, ur. 22 XI 1893 w Wiskitnie. W policji od 11 XI 1918. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – do 23 IV 1938 w Kdzie Rez. Konnej, z której przeniesiony zosta³ do XIV Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1932. Odzn. m.in. MPzaW, MDzON.

L. 027/3 (46), 4526.

St. post. PP Szczepan STRADOWSKI s. Stanis³awa i Józefy z Olesiñskich, ur. 8 XII 1899 w Chmielniku. W policji od 1923. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim, w 1936 w Komis. w Czeladzi, od 1 V 1938 przeniesiony do s³u¿by œledcz. We wrzeœniu 1939 nadal w Komis. w Czeladzi. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.

L. 023/4 (12), 5413.

866

St. post. PP Franciszek STRANZ s. Macieja i Katarzyny z Che³miniaków, ur. 13 V 1885 w ¯ernikach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu.

S

L. 016/2 (74), 5694.

Franciszek STRAP s. Miko³aja i Anieli, ur. 9 II 1901 w Laszkach Murowanych. Murarz, we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Felsztynie pow. samborski.

L. 045/2 (69), 5771.

Przod. PWŒl. Franciszek STREIBEL s. Karola i Anny z Bielów, ur. 26 XI 1894 w Miko³owie. W WP od 11 X 1919 do 16 XI 1920, kpr. Cz³onek POW (od lutego 1919 do lipca 1921) i uczestnik trzech powstañ œl¹skich. Od 4 II do 12 IX 1921 i od 8 II do 18 VI 1922 w PGŒl., z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. S³u¿y³ na Post. Paw³owice pow. pszczyñski (do 19 VIII 1923), sk¹d przeniesiony do Mys³owic pow. katowicki – na Post. (do 1 VIII 1928), nastêpnie a¿ do wrzeœnia 1939 w Komis. Przod. mian. 31 III 1939. Odzn. KnaŒl.WWiZ II kl., MPzaW, MDzON.
L. 020/4 (63), 360.

Przod. PP Józef STROBEJKO s. Henryka i Konstancji, ur. w 1899 w Wilnie. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wileñskiego. Ukoñczy³ 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Murowanej Oszmiance pow. oszmiañski. Przod. mian. 1 IV 1934.

L. 051/1 (55), 496.

Podkomis. PP Eugeniusz STROBEL s. Gustawa i Marii z Nowosielskich, ur. 30 XI 1896 w Berezowicy Wielkiej. Od 1 VIII 1914 do 30 IV 1918 w Legionach Polskich, internowany. Od 1 XII 1918 do 5 V 1919 w POW w Tarnopolu, od 2 VI 1919 do 14 V 1923 w WP, ppor. piech. rez. mian. 1 I 1923. PKU Lwów-Miasto. W policji od 15 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w woj. lwowskim – w 1932 Kmdt Pow. Sambor. Ostatnio w Czêstochowie – od 9 VIII 1934 kier. II, od 1 II 1937 kier. I, we wrzeœniu 1939 kier. II Komis. Odzn. SKZ, BKZ, KLeg., OPWI.
L. 019/1 (86), 5196.

Post. PWŒl. Karol STROKOSZ s. Józefa i Zuzanny z Franków, ur. 13 I 1915 w Puñcowie. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. W PWŒl. od 27 XII 1938 z przydzia³em na Post. w Piaœnikach pow. œwiêtoch³owicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 044/2 (82), 1940.

867

S

Post. PP Rudolf STROSS s. Emila i Franciszki, ur. w 1904 w Podgórzu. W l. 1932–1935 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. policji pow. stanis³awowskiego. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. Œledcz. w Stanis³awowie.

L. 023/4 (23), 2446.

Post. PP Jan STRO¯NIAK s. Tomasza i Józefy, ur. 31 XII 1885 w Otorowie. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego.

L. 05/5 (47), 644.

Post. PP Stefan STRUMID£O s. Józefa i Antoniny, ur. 28 III 1910 w Suliczewie. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poleskim.

L. 020/3 (64), 2882.

St. post. PP Piotr STRUZIK s. Marcina, ur. w 1890 w S³awniowie. W policji od 1920. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Sosnowcu – w l. 1930–1935 w III i II, we wrzeœniu 1939 ponownie w II Komis.

L. 045/1 (57), 3998.

Post. PWŒl. Pawe³ STRYCZEK s. Franciszka i Jadwigi z Podeszwów, ur. 25 II 1912 w Rydu³towach. W PWŒl. od 25 I 1938 z przydzia³em do 2 komp. kand. Kdy Rez. w Katowicach. Od 1 XI 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿y³ w Komis. we Frysztacie.

L. 050/1 (63), 2279.

Post. PP Zygmunt STRZEBIECKI s. Jana i Kazimiery, ur. 21 III 1912 w £odzi. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. W policji od 26 XI 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stanis³awowskiego. Od 15 XII 1937 przydzielony do Kdy Pow. w Ko³omyi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Jab³onowie pow. ko³omyjski.

L. 037/4 (5), 289.

868

Post. PP Edward Cyprian STRZEBIÑCZYK s. Franciszka i Marii, ur. 26 IX 1912 w Siemianowicach. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. poleskiego.

S

L. 044/3 (71), 398.

Przod. PP Stanis³aw STRZECHA s. Ignacego i Józefy z Maciejewskich, ur. 24 XII 1888 w Trzymszach. W I wojnie w armii rosyjskiej, nastêpnie w niewoli niemieckiej. W policji od 1920. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. w Koninie. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 05/3 (62), 4682.

Plut. ¿and. Zygmunt STRZECKI s. Lucjana i Zofii, ur. we wrzeœniu 1915 w Sikutach.

L. 050/2 (84), 4153.

Przod. PP Jan STRZELCZYK s. Macieja i Stanis³awy, ur. w 1894 w Poznaniu. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Jeziornej pow. warszawski.

L. 020/4 (78), 5429.

St. post. PP Marcin STRZELCZYK s. Ignacego i Weroniki z Urbanków, ur. 3 XI 1890 w Strykowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Koœcianie.

L. 012/1 (53), 4057.

Stra¿n. SW Józef STRZELCZYKOWSKI s. Romana, ur. w 1907. W 1933 rozpocz¹³ s³u¿bê w wiêzieniu w Czortkowie, we wrzeœniu 1939 pe³ni³ j¹ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu.

L. 05/3 (58), 5295.

869

S

Post. PP Stanis³aw Zygmunt STRZELEC s. Stanis³awa i Magdaleny, ur. w 1908 w B¹kowcu. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego. W 1938 na Post. w Krymnie pow. kowelski. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Kowlu.

L. 037/4 (86), 525.

Stra¿n. SW Jan STRZELECKI s. Aleksandra, ur. w 1900 w Julianowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie.

L. 054/2 (8), 5131.

Przod. PP Stanis³aw Eustachy STRZEMECKI s. Jana i Marii z Zaj¹czkowskich, ur. 8 IX 1898 w Haliczanach. ¯o³nierz Legionów Polskich. W WP od 1 I 1919 do 18 VIII 1921. W policji od 1 X 1921. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. policji woj. wo³yñskiego – w 1938 w Wydz. Œledcz. w Równem. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. Kdy Pow. w Krzemieñcu. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 019/2 (61), 1007.

Post. PP W³adys³aw STRZEMECKI s. Wojciecha i Zofii, ur. 28 I 1910 w Husiatynie. W policji od 31 X 1933. Po ukoñczeniu 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski do 31 V 1935 s³u¿bê pe³ni³ w KG. Od 14 II 1936 w woj. poznañskim, ostatnio w I Komis. m. Poznania.

L. 045/1 (9), 2732.

Wawrzyniec STUBIÑSKI s. Antoniego, ur. w 1891.

L. 038/4 (98), 3787.

Asp. PWŒl. Jan STUDNICZ s. Antoniego, ur. 21 IX 1890 w Zabe³kowie. W I wojnie w armii niemieckiej, niewoli francuskiej i Armii gen. Hallera, 46 pp. Od 20 V 1920 w PGŒl., 3 sotnia w Mys³owicach, nadwachm. W III powstaniu œl¹skim w ¯and. GŒl. W PWŒl. s³u¿bê pe³ni³ od 18 VI 1922, do 1923 kmdt Post. w Bieruniu Nowym pow. pszczyñski, z-ca kier. Komis. w Mys³owicach pow. katowicki (do 1 VII 1928), nastêpnie ponownie kmdt Post. w Bieruniu Nowym, w 1931 w Pszczynie, od 1 II 1937 do 2 VII 1939 kier. Komis. w Lipinach pow. œwiêtoch³owicki, sk¹d przeniesiony (formalnie od 22 VI 1939) jako kier. do Komis. Cho-

870

rzów-Wielkie Hajduki i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. przod. mian. 1 VII 1928, asp. – 1 II 1937. Odzn. KnaŒl.WWiZ.

S

L. [2] (2).

Stra¿n. SW Jan STUDZIÑSKI s. Antoniego i Antoniny, ur. 19 V 1895 w £odzi. W wiêziennictwie od 1923. S³u¿bê – a¿ do wrzeœnia 1939 – pe³ni³ w wiêzieniu w £odzi.

L. [4] (84).

Post. PP Cyryl Metody STULIK s. Feliksa i Emilii, ur. 18 I 1911 w Podzamczu. W policji od 10 V 1935. Ukoñczy³ 25 II 1936 kurs specjalny dla szeregowych w Rez. Szer. przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski. Od 14 III 1936 pe³ni³ s³u¿bê w woj. poznañskim, sk¹d 28 VIII 1936 przeniesiony do woj. warszawskiego.

L. 054/1 (46), 3731.

Edward STYCHNO s. Jana i Marianny, ur. 22 IX 1909 w Groduli. S³u¿ba Pomocnicza PP Piñsk.

L. 058/4 (103), 7370.

Józef STYPURA s. Micha³a, ur. w 1896.

L. 058/4 (79), 7238.

Post. PWŒl. Józef STYSIÑSKI s. Stanis³awa i Franciszki z Soko³owskich, ur. 20 II 1900 w Skrzyd³owie. W WP od 3 II 1920 do 25 I 1922, 56 pp. W PWŒl. od 1 III do 16 IV 1925 w Kdzie Rez. w Katowicach. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owickim w Komis. Ruda (do 30 VI 1926), w Komis. Œwiêtoch³owice (do 1 XII 1929), na Post. Zgoda, sk¹d 5 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego. Od 22 XII 1938 do wrzeœnia 1939 na Post. Cierlicko Górne na Zaolziu.
L. 038/3 (1), 4061.

871

ur. L. 4424. m. Post. 037/3 (93). Ignacego i Michaliny. 037/4 (80). W policji od 1931.S Przod. 1 II 1935. rolnik. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. 2776. na szer. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 058/1 (97). 872 . nastêpnie na Post. 18 VIII 1912 w Jeziernej. Jakuba i Karoliny ze Œwiêchów. mian. Floriana i Marii. w ¯arkach. 012/1 (114). 3603. PP Micha³ SUCHECKI s. Marian SUCHO¯EWSKI s. w³oszczowski jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Od czerwca 1939 – i nadal we wrzeœniu – w Czêstochowie. L. 19 XI 1899 w Dziewinie. PP Józef SUDER s. m. Kolejowym w Tarnowie. St. post. ur. tarnowskim. krakowskiego. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. ur. W policji od 1927. St. Ukoñczy³ seminarium nauczycielskie. PP Stefan SUDA s. Franciszka i Marii. 05/1 (64). Krakowa. w Popowie pow. siedlecki. PP Jan SUCHAN s. zawierciañskim. w Dêbowej Górze. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w IV Komis. 4002. 30 VII 1905 w Przystai. 19 IV 1911 w Przygodach pow. Stanis³awa i Bronis³awy. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. na Post. ur. w Irz¹dzach pow. czêstochowski. Post. L. Post. 4 II 1909 w Górnej Wsi. 27 XI 1904 w Czêstochowie. bêdziñskim – do 15 III 1937 na Post. W policji od 1933. w Czêstochowie. we wrzeœniu 1939 w pow. L. Od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w pow.in. Tomasza i Marii. W 1930 s³u¿bê pe³ni³ na Post. sk¹d 15 IX 1938 przeniesiony na Post. w Sosnowcu. W policji od 3 IX 1936 jako kand. post. 05/3 (75). nastêpnie w II Komis. kontr. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci. PP Andrzej SUCHENKO s. 4875.

w Myszkowicach pow. ur. Antoniego i Marianny. che³mski. Rezerwa PP Skierniewice. 038/2 (68). tarnopolski. PP Leon SUDZIARSKI s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Marcina i Franciszki. Post. 16 VI 1904 w Górnej Wsi. Post. lwowskim. Jakuba i Karoliny ze Œwiêchów. na szer. Kolejowego w Borys³awiu. lwowskim – w Komis. w Siedliszczu pow. 023/3 (24). L. w Porycku pow. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 5491. 24 IV 1891. w Sarnach. 6 V 1896 w Cholewianej Górze. PP Hieronim SUGIER s. 4351. L. sk¹d przeniesiony do woj. 11 IV 1883 w Nosarzewie Polnym. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. 25 XI 1913 w Biedaczce. w³odzimierski. kontr. 2673. S L. post. L. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. do 14 IV 1938 na Post. St. 1119. ur. PP Stanis³aw SUDO£ s. Micha³a. Przod. sk¹d przeniesiony do Kdy Pow. ur. 1866. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 044/2 (55). ur. w Porycku. w Borys³awiu pow. ur. 058/2 (100). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w M³awie. PP Ludwik SUDNIK s. Stanis³awa i Anny ze Œwierszczów.Post. BMzaDS³. W policji od 1921. 037/3 (54). wo³yñskim. 873 . 11 IV 1901 w Sanicach. W policji od 16 XI 1929. L. PP Leon SUJKOWSKI s. 4215. Post. ur. 054/1 (77). od 1935 ponownie w woj. Odzn. drohobycki. tarnopolskiego. Do 21 III 1931 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1937 jako kand. PP W³adys³aw SUDER s. pomorskiego. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Od 1 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Walentego i Natalii z Rezlerów. W policji od 1919.

ur. w Nowogródku. Ludwika i Marcjanny ze Stawiarskich. mar. L. PKU Piñsk. L. drohicki. Kpt. 050/3 (59). wyrzyski. ¿ó³kiewski i kursu dla kmdtów posterunków w Szkole Oficerskiej PP w Warszawie mian. W l. L. 4214. nr 3948. 3444. We wrzeœniu 1939 na Post. post. nastêpnie w Wy¿szej Szkole Morskiej w Petersburgu. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych krótko s³u¿y³ we Flotylli Piñskiej. Post. Przod. dca grupy kutrów na Prypeci i Jasio³dzie. Franciszka i Katarzyny. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Adama i Adeli ze Stêpniowskich. w Horodecznie pow. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. w W¹chocku. wcielony do baonu morskiego. we wrzeœniu 1939 na Post. kolneñskiego. Do 6 VI 1939 kmdt Post. kpt. nowogródzki. Szczególnym mêstwem wyró¿ni³ siê 18 VIII 1920 w rejonie P³ocka. w której na okrêcie „Wawel” pe³ni³ s³u¿bê st. oficera. PP Walenty SULINOWSKI s. sk¹d 4 X 1919 przeniesiony do Flotylli Piñskiej. w Zb¹szyniu pow. W WP od 28 IV 1919. mian. rez. 058/4 (73). 6090/7749. sk¹d 13 XI 1933 przeniesiony do woj. 15 VII 1893 w Ciecierówce. W 1920 skierowany do Flotylli Wiœlanej. VM V kl. 13 X 1913 w Rakowie. W policji od 4 II 1928 w Kdzie Woj. ur. 443/431. 1 V 1932. w ¯yrmunach pow. w Nowogródku. 027/3 (94). dca pododcinka Janów. Post. ur. Gospodarowa³ w rodzinnym maj¹tku Janopol pow. w £ob¿enicy pow. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do Flotylli Piñskiej. mar. 7048. 3 II 1903 w Chroœnie. lidzki. W policji od 1919. 15 II 1898 w Koñskowoli. Jana i Ma³gorzaty. Henryk SU£KOWSKI s. Gran. W 1921 zwolniony do rez. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. PP Józef SULIÑSKI s. sk¹d przeniesiony do Komis. 874 . poznañskiego. nowotomyski. 1912–1916 w Morskim Korpusie Kadetów. St. rolnik z pow. 10 III 1897 w Janopolu. Por. przod. ze starszeñstwem 1 VI 1919. ur. Odzn. L. 033/1 (95). Antoniego i Wiktorii z Truszkowskich. i³¿eckim. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. ur. Po ukoñczeniu 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow.S Józef SULEWSKI s. 051/2 (27). – 1 I 1937. woj. PP Szymon SU£EK s.

krzemienieckim na Post. Karol SUPIK s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. w 1897 w Bogdanówce. ¿ó³kiewski. [2] (40). we wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. Józefa. tarnopolskim. wo³yñskim. PP W³adys³aw SUROWIEC s. L. ur. 21 VIII 1903 w Byszewie. w Wierzbniku. St. L. i³¿eckim. Ostatnio w pow. post. 875 . St. 027/2 (59). St. PP W³adys³aw SURDYKOWSKI s. W WP od 7 III 1920 do 11 VIII 1923. w 1900 w Goleniowie. W policji od 1919. Stanis³awa i Anny. Micha³a i Zuzanny z Wójcików. ur. 746. 044/3 (13). BMzaDS³. sk¹d 1 X 1938 przeniesiony na Post. lubelskiego na Post. 4758. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1938 w Poturzynie. 2127. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. BKZ. 1 p. Stefana i Rozalii. 273. 1 I 1938.Przod. od 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. S L. ur. 494. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. w Starym Oleksiñcu. Post. St. Odzn. Karola i Zuzanny z Kaletów. W PWŒl. mian. PP Stefan SUSKI s. 050/2 (4). PP Franciszek SUPERAT s. Post. Ukoñczy³ 6 XII 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. 05/5 (89). ur. L. ur. BMzaDS³.). Józefa i Pauliny z Szumowskich. L. w £agiewnikach pow. post. 05/5 (84). w Bia³ozórce. szw. W policji od 16 II 1927. 16 IV 1895 w Warszawie. PWŒl. Odzn. 14 X 1897. BKZ. w pow. œwiêtoch³owicki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. Odzn. 1 IX 1911 w Karpentnej. ur. PP Karol SUROWIEC s. we wrzeœniu 1939 na Post. tomaszowskim – w 1936 w Majdanie Górnym. W policji od 16 I 1925. Od 1 X 1924 w WP (przyboczny szwadron Prezydenta RP.

kontr. Od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 w Wydz. Od 30 I 1920 do 14 VII 1922 w ¯and. w I Komis. We wrzeœniu 1939 na Post. Œledcz. w Zebrzydowicach zarówno w Komis. 045/2 (96). w 1912. PWŒl. 18 XII 1911 w Stajle. w Skar¿ysku Kamiennej. 05/1 (5). St. sierpeckim. Jana i Marianny. S³u¿y³ w Komis. lublinieckim na Post. 037/4 (3). wo³yñskim. od 1 IV 1925. Kraj. PP Antoni SUSZKA s. konecki. ur. post. na szer. Jana i Franciszki. mian. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. 026/2 (76). nastêpnie w pow. 390. 29 VI 1889 w Jagodnem. w s³u¿bie mundurowej (do 23 VI 1938). w Mizoczu pow. jak i na Post. W policji od 1935 jako kand. PP Piotr SUSZEK s. potem œledcz. 20 VII 1899 w Bytomiu. 3810. 6 I 1895 w Mechlinie. Przod. L. Paw³a i Joanny z Burjanów. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 876 . 5013. ur. BMzaDS³. zdo³bunowski. Post. Królewska Huta w s³u¿bie mundurowej (do 14 IX 1926) i sekcji œledcz. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn. Wiktor SWACZYNA s. PWŒl. Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. ur. Ks. w Katowicach (do 16 IV 1925). PP Roman SUSZYÑSKI s. Cieszyñskiego. Józefa. W PWŒl. w Pawonkowie (do 26 II 1935). W policji od 1920. MN. W WP od 21 I 1919 do 5 XI 1920. w Skar¿ysku Kamiennej pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Komis. Od 10 IV 1920 do 30 VI 1921 w POW GŒl. 1 VII 1928.S Post. Odzn. we wrzeœniu 1939 w Sierpcu. Wiktor SWACZYNA s. potem w Sadowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ukoñczy³ kurs æwiczeñ ruchowych w Sierakowie (12 VI 1938). L. L. W I wojnie w armii niemieckiej. L. Zebrzydowice pow. Przod. ur. 1487. nastêpnie w PWŒl. 4332. ur. Józefa i Józefy z Tejców. W policji od 16 VII 1921. (do 1 III 1927). Wincenty SUSZKA s. 1 X 1892 w Karwinie. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor wf w Komis. ur. cieszyñski (do 19 VII 1925). 020/4 (21). Franciszka i Marty z Blauthów. 038/1 (29). we Frysztacie.

KnaŒl. rybnickim na Post. Teodor SWOBODA s. w Œwieciu. (do 6 VIII 1934). L. w Wysokiem Mazowieckiem. MDzON. w Klukowie pow. mian. Jana i Joanny z Ryszków. 1922–1928 s³u¿y³ w 82 pp. sk¹d 4 X 1938 deleg. 5847. PP Franciszek SWOBODA s. w Rydu³towach (do 14 II 1935) i Radlinie (do 13 VIII 1939). Jana i Heleny z Brzeziñskich. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 038/3 (17). siedlecki. PP Jan SWOBODA s. KW. sk¹d przeniesiony do policji woj. 1932–1935 – w 24 pp. post. PP Jan SYBICKI s. Jana. w s³u¿bie od 1 V 1936. Odzn. PWŒl.Post. lubelskiego – na Post. 28 XI 1900 w Starym M³ynie. nastêpnie w I Komis. wysokomazowiecki. 4862. PP Aleksander SWAT s. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Do 18 III 1938 na Post. ostatnio (od 29 XII 1938) p. L.in. S L. W policji od 4 XI 1935 jako praktykant. MDzON. ur. 54. St. frysztackiego. Przod. L. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. ur. 030/1 (11). MPzaW. W WP ochotniczo od 24 XII 1918 (V Dywizja Syberyjska) do 30 IV 1936. mjr – 19 III 1939. 23 IV 1936. w 1907. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. Paw³a. Do 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. Rybnik-Paruszowiec. SKZ dwukrotnie. w Kotuniu pow. na Post. 352. w Grudzi¹dzu. do pow. Nadkomis. kpt. 012/4 (45). W PWŒl. w l. S³u¿y³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – jako Kmdt Pow.WWiZ. we wrzeœniu 1939 w Zamoœciu. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie i austriackiej szko³y oficerskiej. od 1 VII 1925. W l. MN. w 1904. MPzaW. 8 VIII 1901 w Biertu³towach. ur. L. w Katowicach w s³u¿bie mundurowej (do 31 V 1931) i sekcji œledcz. Nadkomis. Post. 2243. od 14 VIII 1939 na Post. Edwarda i Anieli z Combrów. ur. ur. S³u¿bê pe³ni³ m. Zamoœæ. por. 14 V 1895 w Krakowie. nastêpnie w pow. – 15 VIII 1924. kmdta Post. 058/1 (55). 027/2 (64).o. 877 . pomorskiego. Odzn. KW dwukrotnie.

023/1 (60).S Post. Kpt. Rez. ostatnio w pow. St. w Borowiczkach. L. Jana. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. Stefan SYKORA s. 1881. Józefa. 016/1 (41). w 1891 w Berlinie. PP Ignacy SYKUT s. PP Jan SYNORADZKI s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. w 1896 w Kromowie. W I wojnie w armii austriackiej. post. ur. piech. W policji od 1922. L. Kpt. Ukoñczy³ Szko³ê Kadetów we Lwowie. L. post. Adama i Franciszki. sk¹d 16 II 1938 przeniesiony do Kdy Pow. PP Kazimierz SYCHOWICZ s. Odzn. ur. L. Hetmana ¯ó³kiewskiego. PP Dionizy SYMCZAK s. w 1900. 5225. Zmobilizowany 27 VIII 1939 do 12 pp im. 027/4 (14). St. od 15 III 1921 do 30 XI 1929 w 20 pp. we wrzeœniu 1939 na Post. Na front wyruszy³ jako Kmdt Pow. Teodora i Antoniny z Linhardtów. Grupie Operacyjnej gen. 6 DP. Piotra. 6 I 1902 w Warszawie. w Wyszogrodzie. p³ockim – w 1931 na Post. PP w Wadowicach. Post. 019/1 (80). BMzaDS³. ¯eligowskiego. W policji od 1928. Józefa i Marii. W policji od 16 IV 1930. 510. rez. 019/3 (8). PP Stanis³aw SYPNIEWSKI s. ur. ze starszeñstwem 1 VI 1919. piech. ur. W WP od 1 XI 1918 do 30 XI 1929 – do 15 III 1921 s³u¿y³ w 13 pp. przod. wo³yñskim. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Nowym Targu. L. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Zdo³bunowie. 4342. 027/2 (18). W policji od 1920. zdo³bunowskim i na Post. w Nowym Mieœcie Lubawskim. 4152. L. w Tczewie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 878 . 12 IV 1894 w Osijeku. St. 3136. Dyrektor banku w Zatorze pow. wileñskiego. w 1902 w Skowierzynie. wadowicki.

Post. L. MN. PP Józef SZAB£OWSKI s. czêstochowski. 14 I 1896 w Hustynnem. BKZ. W policji od 5 III 1921. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Dolinie. 2784. 1 II 1935. post. Aleksandra i Bronis³awy z Gacanowskich.Post. w 1896 w Nowej Uszycy. strz. post. 3429. ¿ó³kiewski skierowany do woj. pomorskim. wo³yñskim. 837. tarnopolskim – do 1 VII 1927 na Post. W WP ochotniczo od 18 I 1918 (V Dywizja Syberyjska) do 20 VIII 1921. ur. 9 XII 1904 w Ogonowie. Odzn. zbaraski. 3516. BMzaDS³. post. W policji od 16 I 1925. Od 20 I 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy Urzêdu Œledcz. Urszuli. 038/4 (92). Odzn. W policji od 4 XII 1936 jako kand.. stanis³awowskiego. w Tarnopolu. Szczepana i Franciszki. L. post. sk¹d przeniesiony do Komis. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. w Kostopolu. 05/2 (42). plut. W policji s³u¿y³ od 16 VII 1933. przod. kostopolski. 233. W WP od 10 VI 1919 do 22 VIII 1922. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê na Post. tczewski. 020/1 (75). St. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. ur. Ukoñczy³ Szko³ê Stowarzyszenia Techników w Wilnie. 614. z przydzia³em do Rez. W I wojnie w armii rosyjskiej. W WP od 20 VII do 14 XII 1920. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. MDzON. 012/3 (1). Nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie. St. Aleksandra i Heleny. Franciszka i Heleny. w 1907 w Nowej Wilejce. SW Roman SZABLEWSKI s. krzemienieckim. L. kontr. ur. MDzON. mian. Hieronima i Marii. 3 VIII 1899 w Klimontowie. S³u¿bê pe³ni³ w woj. St. w Tarnopolu. S L. poleskiego. 26 IX 1913 w Wilnie. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. mian. 027/4 (44). L. w Krzemieñcu. na szer. MPzaW. w Pelplinie pow. W lipcu 1938 w pow. 4 p. 1 II 1937. PP w Herbach Starych pow. W policji od 1 VII 1924. BMzaDS³. nastêpnie w woj. MPzaW. St. nastêpnie w Komis. w BereŸnem pow. 879 . BMzaDS³. w Klebanówce pow. 05/2 (23). ur. PP W³adys³aw SYSKA s. ur. PP Aleksander SYRGUN s. Od 2 VII 1934 przeniesiony do woj. PP Stanis³aw SYSAKOWSKI s. W wiêziennictwie co najmniej od 1930 – w wiêzieniu w £ucku. PP Stefan SYRNICKI s. Odzn. kon. Stra¿n. L.

Urzêdów Œledcz. Miasteczko Œl¹skie (do 9 X 1937) i w Komis.. przod. frysztacki. 313. adm. w Kasperowcach i Uœcieczku pow. 027/2 (61). Urzêdów Œledcz. jego eksp. mian. od 1 III 1921 w Urzêdzie Œledcz. lubliniecki (1930–1931). radziechowski (24 IV 1939 ). Od 1 VII 1929 kier. Cieszyñskiego. w Kosowie Pokuckim. We wrzeœniu 1939 ponownie kmdt Post.S Przod. Od 7 IX 1920 do 15 VIII 1921 i od 16 IX 1921 do 23 VI 1922 w PGŒl. W I wojnie w armii austriackiej. Kdy Woj. w £ucku (od 6 II 1931) 880 . L. od 1 VI 1923 kier. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Od 11 XI 1918 do 30 VI 1919 pracowa³ w administracji pañstwowej. BKZ. Edwarda. MDzON. Nadkomis. do pow. w 1894 w Czersku. Nacz. ref. Gabriela i Marii z Mastalskich. przod. St. Kraj. 1 VII 1928. ur. S³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. PWŒl. sekcji œledcz. 11 IV 1896 w Raju. Odzn. Ks. m. L. 1594. rez. nastêpnie w PWŒl. KnaŒl. od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 kier. stra¿n. W PWŒl. od 16 VII do 15 IX 1921 w ¯and. tarnogórskim na Post. Andrzeja i Julianny. kmdt Post. St. Kdy Woj. BKZ. Koszêcin pow. post. Nacz. ur. sk¹d 8 X 1938 deleg. Lipiny pow. w Katowicach (do 19 VIII 1926). Ppor.st. 112/7716. SG Miko³aj SZADY s. Marcina i El¿biety z Ratajczaków. Kraj. Urban SZAFRANEK s. œwiêtoch³owicki (do 31 I 1926). S³u¿bê w policji rozpocz¹³ w Krakowie – od 1 XII 1919 w Kdzie Okrêg. Odzn. Od 1 VIII 1924 kier. Radzionków. W I wojnie w armii austriackiej. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. w Uœcieczku. PWŒl. L. Warszawy (od 24 II 1927) i Bia³egostoku (od 10 X 1927). frysztackiego. adm.. ur. Cieszyñskiego. Józefa i El¿biety z Raszyków. L. od 24 VI 1922. 1266. nastêpnie a¿ do wrzeœnia 1939 w III Komis. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na placówce w S³obódce Komis. w Krakowie. Od 27 XI 1918 do 15 VII 1922 w ¯and. PP Antoni SZABOWSKI s. potem w pow. Komis. ze starszeñstwem 1 VI 1919. ref. KnaŒl. ur. mian. 29 I 1886 w Jaœle. MN. St. Kdzie Rez. w Chorzowie pow. w Bia³ymstoku. Ks.. ur. 037/2 (90). 25 V 1893 w Proboszczowicach. post. 020/4 (24).. od 1 I 1924 nacz. 1 VII 1937.WWiZ II kl.WWiZ. zaleszczycki oraz £opatynie pow. 054/2 (10). PP Jan Kazimierz SZAFRAÑSKI s. St. katowicki. Absolwent Wydzia³u Prawa UJK. Alojzy Leon SZAFARCZYK s. Or³owa pow. 6 XII 1896 w Bukowcu Górnym. tarnopolskiego.

PP Mustafa SZAHIDEWICZ s. Ludwik SZAFRON s. w £ucku. [1] (45). post. 7768/6096. SKZ. w Piaskach pow. Micha³a. od 1 V 1927. MPzaW. 30 XI 1890 w m. 037/2 (22). w 1891. Przod. ref. PP Piotr SZAJDA s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. BMzaDS³.. BMzaDS³. L. 29 VII 1900 w Studzienicach. Franciszka i Marianny. II Komis. MPzaW. w 1899 w Ciemierzyñcach. bia³ostocki. Przod. mian. L. Odzn. Odzn.i Wilnie (od 10 VI 1931). ¿ó³kiewski. L. nowogródzkiego. 1 XI 1935. 881 . w 1896 w Bia³ej Wielkiej. – 1 VIII 1922. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W WP od 15 XI 1918 do 12 VII 1921. we wrzeœniu 1939 w Nowogródku. BKZ. ur. PP Jan SZAJ s. Morasko. 026/2 (49). Post. mian. Do 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 2450. wo³kowyski. w 1939 na Post. SMzaDS³. w Czerwionce. ³ucki. We wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. Ukoñczy³ 6 XII 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. rybnickim na Post. w Sura¿u pow. wo³yñskim – w 1935 na Post. BMzaDS³. stanis³awowskiego. MPzaW. 050/1 (77). Przod. wileñskiego (od 1 III 1932) i lubelskiego (od 3 III 1933). 023/1 (66). Post. Odzn. MDzON. Uczestnik I i III powstañ œl¹skich oraz wojny 1920. PP Roman SZAFRAÑSKI s. L. 1 III 1921. Komis. nadkomis. L. Odzn. St. w Stanis³awowie. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. W PWŒl. 1786. MDzON. adm. w Radomyœlu pow. ur. ur. Józefa i Jadwigi z Piórków. Od 20 XI 1937 kier. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Paniówkach. Oficer inspekcyjny woj. ZKZ. 5298. Kdy Woj. 05/3 (4). W policji od 16 XII 1922. S L. Jana. PWŒl. we wrzeœniu 1939 z-ca kier. Antoniego i Antoniny. 178.

PP Jan SZAJNIUK s. St. od 1937 a¿ do wrzeœnia 1939 w sekcji bezpieczeñstwa. MPzaW. w Katowicach jako rymarz. 054/2 (70). Ewidencyjnie przynale¿ny do 8 pp Leg.. ur. Od maja 1917 cz³onek Macierzy Szkolnej w Kijowie. 027/4 (41). Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. w¹brzeski. Co najmniej od 24 VI 1933 do 14 XI 1935 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Do 20 V 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. Stanis³awowa. L. frysztacki. sk¹d przeniesiony do woj. bohorodczañski. garwoliñski. [2] (36). 1 IV 1934. £ysiec pow. Ukoñczy³ 27 X 1924 kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. drohobycki. 027/2 (2)... post. w Borys³awiu pow. Nauczyciel z ¯elechowa pow. Od 6 II 1939 a¿ do wrzeœnia 1939 w Komis.. 13 III 1905. post. Gran. 3251. 9 I 1899 w Mariance. PP Antoni SZALEK s. ze starszeñstwem 1 IX 1929. Ppor. Antoniego. lwowskiego. 1801. nastêpnie w Chorzowie – do 14 X 1936 w I Komis. Karola. od 19 X 1931 w Rez. Wojciecha (Adalberta) i Katarzyny. 24 XII 1898 w Zaœcianku. PP Leon SZAKIÑSKI s. Bytom-Dworzec. Przod. sap. 652. piech. stanis³awowskiego.S Post. St. 3705. katowickim – w Komis. mian. Franciszka i Marii z Koœciñskich. Ludwik Kacper SZA£AJKO s. Technicznym KG i Kdzie Rez. ur. rez. potem na Post. 012/4 (42). W WP od 25 V 1919 do 21 XII 1921. od 2 II 1928 w I Podkomis. we wrzeœniu 1939 w Komis. Nastêpnie s³u¿y³ w Stanis³awowie – od 5 XII 1924 obchodowy w Komis. Post. w 1939 zmobilizowany do WP. tarnopolskiego. Ppor. L. L. W PWŒl. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. ur. ur. PP Micha³ SZAJNER s. w Golubiu pow. 882 . od 17 I 1935 w Wydz.. L. Woj. w Pietwa³dzie pow. Idziego i Julianny z Balcerów. ur. ur. Do kraju powróci³ w lipcu 1920. Micha³a i Marii. L. 050/1 (20). Absolwent gimnazjum w Wiedniu. PWŒl. W Legionach Polskich od 20 VIII 1914 do 5 VII 1916. 7 p. 89. Od 1 V 1923 w policji woj. potem w niewoli rosyjskiej. 6 I 1895 w Birczy. od 19 VIII 1936 na Post. MDzON. od 16 VII 1923 w Oddz. w 1900 w Wojciechowie.. 10 VIII 1897 w Gorliczynie. Pogotowia. Œledcz. Post. Antoni SZAJER s. w Stanis³awowie.

ur. L. L. Leona i Anny z Dubasów. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. tarnopolskiego. L. wileñskie. Klemensa. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. S L. Przod. Stanis³awa i Natalii z Adlerów. policji woj. we wrzeœniu 1939 w Zaleszczykach. 6022. W policji od 1927. gdzie mia³ gospodarstwo rolne. L. Przod. Adam SZANOWSKI s. Post. 5709. ur. w paŸdzierniku 1915 w Koczanach woj. ur. Jan SZARANGOWICZ s. 2377. PP Marian SZA£KOWSKI s.Post. Podoficer I Pu³ku U³anów Krechowieckich. w 1899. 4531. w Brodach. PP Edward SZANIAWSKI s. 4 X 1906 w Têplikowie. Rezerwa PP Warszawa. w 1894 w Warszawie. 27 VI 1883 w Warszawie. 2801. 027/1 (41). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego. 044/3 (24). 050/3 (78). 883 . 058/4 (17). Józefa. 020/3 (52). W policji od 1920. PP W³adys³aw SZANCER s. ur. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. 4695. PP Andrzej SZAMBORSKI s. 14 XI 1884 w So³ecznie. Jana i Franciszki. 058/3 (74). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L. Jana i Marii z Toczyckich.

sk¹d 11 VII 1939 przeniesiony na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XIV Komis. nadwórniañski. W policji od 1921. PP Marian SZAREK s. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. pru¿añski. Jana i Katarzyny.st. W policji od 1937 jako kand. We wrzeœniu 1939 na Post. L. PP Stanis³aw SZARKOWSKI s. ur. Warszawy. 884 . ur. Ukoñczy³ 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. W policji od 15 XI 1919. Warszawy. BMzaDS³. 038/2 (38). kontr. ur. Franciszka i Agaty. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. MDzON. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stanis³awowski. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. we wrzeœniu 1939 na Post. Post. ur. PP W³adys³aw SZARF s. Wawrzyñca i Teresy z Zalewskich. w Delatynie pow. 026/3 (55). 2713. 1075. post. St.st. ur. m. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. PP Józef SZAREK s. Odzn. Leona i Balbiny. Post. w Berezie Kartuskiej pow. L. w T³ustem. 5754. L. L. PP Jan SZAREK s. 18 VIII 1896 w Smolicach. Skoñczy³ trzyletni¹ szko³ê zawodow¹. na szer. 1545. w Czerniejowie pow. [4] (42). L. W policji od 17 IX 1935 jako kand. 027/2 (86). L. kontr. 044/3 (63). Ludwika i Anny. Micha³a i Katarzyny z Jaworskich. stanis³awowskiego. m. tarnopolskiego. w Uœcieczku. ur. 023/2 (75). na szer. PP Franciszek SZAREK s. St. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1895 w Ko³omyi. w 1892 w Warszawie. zaleszczyckim: od 1 II 1939 na Post.S Post. 29 V 1910 w Rudzie Wadowickiej. Post. ¿ó³kiewski. 2 XII 1904 w £omnej. 2 V 1911 w Nakle. 1629.

W Legionach Polskich od 20 VIII 1914 do 17 II 1918. Miko³aja i Olgi. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. krakowskiego. od 16 VIII 1933 kmdt Post. 2 XII 1895 w Leowis. S³u¿bê pe³ni³ w Œniatyniu. od 1 XI 1923. KN. ur. – 1 I 1928. œwiêtoch³owicki. 10 X 1892 w Krasnem. nastêpnie z-ca. St. od 27 XII 1938 z przydzia³em na Post. pszczyñski. Dzia³acz plebiscytowy. St. nastêpnie w pow. W PWŒl. 1 V 1926. rybnicki. Jana i Julianny z d. limanowski. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. od 1 XI 1923. Jan SZAROWICZ s. KW dwukrotnie. 885 . 4340. Pogotowia w Komis. PWŒl. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. pu³awski. od 1 IV 1938 na Post. Do 1 XII 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 10 pp. potem p. 6 II 1898 w Parnicy. ur. Odzn. Do 24 X 1926 s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Otwocku pow. L. Karol SZARZEC s. stanis³awowskiego. BMzaDS³. W policji od 1919. Dêblin-Irena pow. L. S L. 012/4 (47). katowicki i na Post. we wrzeœniu 1939 na Post. W PWŒl. 3 pp. MDzON. internowany. ur. 7 I 1889 w Borysowie. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 038/2 (96). przod. 4086. 2105. St. warszawskim. w Mys³owicach pow. 2768. Od 21 VIII 1914 do 17 II 1918 w Legionach Polskich. 038/2 (95). Dzia³acz plebiscytowy. Adama. internowany. mian. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. W WP od 15 XI 1918 do 30 XI 1919. Stanis³awa i Wiktorii z G¹siorów. 1934–1939 kmdt Post. bielskim. w Gocza³kowicach pow. L. L. kontr. w Mszanie Dolnej pow. ur. ur. W PWŒl. PWŒl. Stanis³awa i Wiktorii z G¹siorów. przod. Bielsko. W l. 17 V 1914 w Suchej Œredniej. w Orzegowie pow. post. MPzaW. Oficerskim w Miko³owie pow. [4] (34). w ¯orach pow. post. MDzON.o. 033/2 (73). PP Tadeusz SZARZYÑSKI s. uczestnik walk z Czechami i bolszewikami. post. W policji od 22 II 1937 jako kand. PWŒl. Odzn. tarnogórskim. 19 X 1914 w Mamajowcach. warszawski. ur. pszczyñski. przod.. PP Franciszek SZARUGA s.St. W policji od 1919. Post. Go³¹b. na szer. MPzaW. BKZ. Józef SZAROWICZ s. KN. Post. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 6036. Jerzego. 027/2 (29). PP Franciszek SZARLAK s.

kieleckim. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. nastêpnie w Plut. ur. ur. St. Odzn. mian. w Osiêcinach pow. 20 VIII 1900 w Lisiej Górze. poleskiego. Zygmunta Antoniego Narcyza i Julii. Aleksandra i Czes³awy z Feltychów. 1 XI 1936 przydzielony do Komis. PP Ludwik SZATKO s. PP Józef SZAWEL s. 1857. 1 I 1938. Jerzy Ignacy SZAU£O-SZAULIÑSKI s. 027/4 (90). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w baonie KOP „Wilejka”. ur. Kdy Rez. Adama. L. 886 . od 17 XII 1938.S Post. w Wysocku pow. 7 IV 1919 w Mod³ej. w Bielinach pow. 1 II 1900 na Ukrainie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie. Mieczys³aw SZATAN s. post. Macieja i Marianny z Wawrzyñczyków. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 05/3 (18). kielecki. [1] (22). we wrzeœniu 1939 na Post. Kpr. L. St. poleskiego. W 1936 w woj. 22 VII 1913 w Golczowicach. stanis³awowskim. ziemianin. w lipcu 1891 w Spudwi³ach. L. Adama i Anny. W policji od 1923. w Katowicach. ur. W PWŒl. Dionizy SZAW£OWSKI s. nastêpnie w woj. MDzON. ¿and. Przod. ur. Od 4 I 1938 na Post. PWŒl. PP Wac³aw SZATKOWSKI s. kand. 5722. L. we wrzeœniu 1899 w Kroœniewicach. post. ur. Do 31 VII 1939 w komp. 5608. post. sk¹d 26 VII 1934 przeniesiony do policji woj. 1154. stoliñski. Konnym w Cieszynie. 051/2 (41). Micha³a i Rozalii. L. L. w Kielcach. 023/5 (26). St. nieszawski. 2908. 044/1 (72).

ur. przod. 2751. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 5094. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Radomsku – w 1937 w Komis. 044/1 (43). w Zgierzu pow. 058/3 (82).Post. Odzn. PP Jan SZCZEPANIK s. Jakuba i Marianny. jako instruktor wf. w 1890 w Staro³êce. 4494. L. 05/3 (8). czêstochowskim. we wrzeœniu 1939 w II Komis. 037/3 (83). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. L. L. 6 XI 1910 w G³êbokiem. Warszawy. W policji od 1920. ur. Przod. warszawskiego. 13 VIII 1888 w Warszawie.st. BKZ. toruñski. 887 . ³ódzkiego. post. W policji od 31 VII 1936 jako kand. Od 2 VII 1934 w woj. Józefa i Stefanii. 05/5 (21). ur. 045/1 (80). PP Hipolit SZCZECIÑSKI s. ur. 12 II 1909 w ¯yrardowie. w Lulkowie pow. Post. poleskim. 24 X 1900 w Zagaju. w Czêstochowie jako kier. w 1888 w Woli Zad³owskiej. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 4416. W policji od 1919. S L. L. nastêpnie w woj. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Rafa³a i Teodory z Boguckich. W policji s³u¿y³ od 1920. PP Stefan SZCZEPANIAK s. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Dyonie Konnym m. kontr. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. St. Jana. sk¹d 2 XI 1936 przeniesiony do woj. PP Kazimierz SZCZEBIOTA s. ur. PP Stanis³aw SZCZEPANIAK s. na szer. PP Marian SZCZAWIÑSKI s. 4491. Post. adm. W policji od 1 XII 1933. Stanis³awa i Wiktorii. 2901. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L. ur. tarnopolskim. ³ódzki.. Jana i Katarzyny.

stanis³awowskiego. W PWŒl. 304.. PP Piotr SZCZEPAÑSKI s. Wachm. 037/2 (31). ur. sk¹d przeniesiony do Wydz. w Dziedzicach. Od 15 XII 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – ponownie w Komis. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie: od 11 III 1930 w Komis. Jan SZCZEPAÑSKI s. nastêpnie na Post. PP Micha³ SZCZEPAÑCZYK s. Post. 023/1 (54). BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 na Post.S Chor. – w Komis. do 5 II 1939 na Post. Walentego i Julianny z Baronów. s³u¿bê pe³ni³ w 4 dyonie ¿and. MDzON. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 27 I 1899 w UjeŸdzie. MDzON. Tomasza i Zofii z Migaczów. w Kosowie Poleskim. w Bielsku. ur. do 2 XI 1936 w Komis. ur. poleskiego. bielskim – do 14 V 1929 w Komis. ¿and. 14 VII 1905 w £odzi. 2607. 888 . ur. Po ukoñczeniu 4 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. w Dziedzicach. PWŒl. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Józefa i £ucji z Jakubczaków. sk¹d przeniesiony na Post. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 1 V 1931 w s³u¿bie œledcz. L. jako obchodowy. 033/3 (52). kieleckim. L. W WP od 1918 w ¿and. L.. Odzn. W policji od 26 IX 1929 jako kand. 5326. L. na szer. Józef SZCZEPAÑSKI s. od 1 III 1932 w II Komis. Post. pol. kontr. 1622. post. 058/4 (48). 7784. BKZ. w 1889 w Krajnie. od 25 VI – s³u¿ba w plutonie. w Bia³ogonie pow. Przod. 23 III 1899. 7 III 1900 w Zg³obieniu. Józef SZCZEPANIK s. G³ównym. od 1 III 1924. 29 IV 1888 w Paw³owie. Jana i Rozalii z Kowalskich. 058/4 (105). Piotra. 84 pp. kielecki. S³u¿bê pe³ni³ w pow. KZzaDz. L. Odzn. L. Odzn. w Jasienicy. 012/3 (55). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w baonie KOP „Sto³pce”. ¿and. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Kielcach. MPzaW. w Kielcach. Miko³aja. PP Józef SZCZEPAÑSKI s. 2818. W policji od 1919. we wrzeœniu 1939 w plut. Œledcz. Odzn. St.

ur. Wojciecha i Marii z Majchrzaków. 3539. S³u¿ba Pomocnicza PP w Rzeszowie. od 16 II 1924 z przydzia³em do Kdy Rez. MDzON. sarneñski. 023/5 (89). PP Alojzy SZCZEPONEK s. L. L. w £agiewnikach pow. 11 XII 1892 w D¹browie Biskupiej. PWŒl. Od 5 III 1924 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Jana i Tekli z Ziajów. PP Stanis³aw SZCZERKOWSKI s. wo³yñskiego. L. W I wojnie w armii niemieckiej i niewoli rosyjskiej. W PWŒl. St. mian. PP Stanis³aw SZCZEPAÑSKI s. L. Post. ur. post. PP Micha³ SZCZERBAL s. Bart³omiej SZCZÊCH s. 889 . poznañskiego – w 1935 w Poznaniu. Od 1 VIII do 1 X 1920 w WP. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. œwiêtoch³owicki. Franciszka i Franciszki. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako z-ca kmdta Post. frysztackiego. W WP od 8 VII 1919 do 24 VII 1922. St. 5495. Antoniego i Józefy z Grabców. St. mian. W policji od 22 XI 1920. BMzaDS³. post. w Katowicach. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. Plut. We wrzeœniu 1939 na Post. 012/2 (85). S L. 1 IV 1934. 18 IV 1896 w Turzanach. Odzn. rez. BKZ. 17 II 1903 w £aziskach. BMzaDS³. W WP od 10 VI 1919 do 5 VII 1921.St. ur. w Kamieñcu pow. ur. koœciañski. sk¹d 2 X 1938 deleg. 05/4 (44). W policji od 1920. 2780. 14 IX 1892 w Przysiece Starej. [3] (96). 14 VIII 1899 w Chmielniku. w D¹browicy pow. Odzn. Post. BKZ. ¿and. Odzn. Ignacego. 1 II 1935. 5947. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. we wrzeœniu 1939 w Inowroc³awiu. do pow. w Mostach na Zaolziu. L. Walentego i £ucji z Kaliskich. 058/3 (17). w 1886 w Zakrzewie. St. ur. 037/1 (13). w Bydgoszczy. 1670. post. post. Od 22 XII 1938 do wrzeœnia 1939 na Post. Franciszek SZCZÊSNY s.

– 1 II 1937. kmdt Post. tarnogórski. 890 . kier. ¿ó³kiewski skierowany do woj. cieszyñski. kontroli gran. w: Radzionkowie pow. w Grzybowicy pow. 020/4 (15). mian. post. w Królewskiej Hucie (do 2 XII 1925). katowicki. Odzn. KZzaDz. na szer. marklowskiej 14 pp. W policji od 1919. nastêpnie do 28 VI 1921 w III powstaniu œl¹skim. Ignacy SZCZOT s. Asp. L. PP W³adys³aw SZCZÊŒÆ s. ur. W policji od 25 IV 1936 jako kand.in. Post. Od 11 I do 25 VI 1922 jako nadwachm. w Szopienicach pow. dca 5 komp. 30 VII 1895 w Hajdukach Nowych. Pstr¹¿nej (do 1 X 1930). Komis.WWiZ. L. Post. [1] (49). post. S³u¿bê pe³ni³ w eksp. W SGmin. ur. nastêpnie w PWŒl. 7 VI 1910 w Babicach. 2152.. Do 15 IV 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 4549. lubliniecki (do 1 IV 1928). œwiêtoch³owicki. Œwiêtoch³owicach. sk¹d przeniesiony na Post. Jastrzêbie Dolne (do 4 VI 1939) i pszczyñskim – od 5 VII 1939 kmdt Post. w Œwiêtoch³owicach (do 31 I 1930). kontr. Paw³a. 937. w Zebrzydowicach pow. PWŒl. We wrzeœniu 1939 w Warszawie. z której przeszed³ do PWŒl. Od 1 X 1916 do 7 IX 1920 w oddz. St. w pow. – 1 I 1930. GŒl. S³u¿y³ w oddz. ponownie w Radzionkowie. st. Odzn. PP Ludwik SZCZÊSNY s. w³odzimierski. Ukoñczy³ dwie klasy szko³y budowlanej w Katowicach i kurs dla instruktorów w G³ównej Szkole PP w Warszawie. instruktor w GSzPWŒl. w Kaletach pow. PWŒl. kmdt Post. Radlinie (do 1 VIII 1930) jako z-ca kmdta. wo³yñskiego. przod. Od 1 VIII 1920 do 3 V 1921 w niemieckiej czêœci PGŒl. wachm. przod. St. Jana i Heleny. w Kowlu. ur. Teofil SZCZÊSNY s. 5 XII 1929. Podkomis. od 4 VII 1921 do 30 VI 1922. kowelski.. Od 16 X 1935 kier. S³u¿bê pe³ni³ m. nastêpnie w ¯and. Skoñczy³ trzyletni¹ szko³ê dokszta³caj¹c¹. w Paw³owicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1895 we W³ochach. 044/2 (56). w £agiewnikach pow. przod. Od 10 II 1919 do 2 V 1921 w POW GŒl. 1 I 1928. L. mian. w woj. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Feliksa i Zofii. w SGmin. 22 IV 1895 w Marklowicach Dolnych. wo³yñskim – w 1932 na Post. w: Wodzis³awiu (do 1 V 1929). Miko³aja i Zofii z Kubitzów.S St. policji kryminalnej w Królewskiej Hucie. 019/2 (12). œledcz. rybnickim na Post. Komis. L. KnaŒl. w Datyniu pow.

020/4 (31). ur. Leszno-miasto. 5642. Stra¿n. Stanis³awa i Katarzyny. w Katowicach jako instruktor i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Ignacego i Marianny z Szafirowiczów. Przod. 3861. 31 III 1939. W PWŒl. post. 012/1 (46). PWŒl. PWŒl. Odzn. w 1880 w Woli Rasztowskiej. 020/4 (13). S L. ur. Post. w Pietwa³dzie pow. L. [1] (32). Franciszka i Eleonory. Od 1 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. ur. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w £ucku. 3515. L. PP Stanis³aw SZCZOTKOWSKI s. 3 V 1911 w Koñskiej. L. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Brzeœciu n. Bugiem. SW Roman SZCZUKIEWICZ s. od 1 VII 1928 z przydzia³em do Komis. 054/1 (31). 2240. PP Franciszek SZCZUPAK s. od 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. St. 05/2 (3). BKZ. We wrzeœniu 1939 w Warszawie. ur. 2448. Od maja 1928 dozorca wiêzienia w Bêdzinie. Mieczys³aw SZCZUREK s. post. Wojciecha i Rozalii z Pierzcha³ów.St. 19 VII 1904 w Ciê¿kowicach. œwiêtoch³owicki. L. 15 VI 1911 w Narowli. 891 . post. L. W PWŒl. mian. w Hajdukach Wielkich pow. 20 VIII 1898 w Chmielniku. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ¿ó³kiewski. Franciszka. Maturê z³o¿y³ eksternistycznie. SW Edmund SZCZUCZKO s. Ukoñczy³ w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. ur. Ukoñczy³ trzy klasy szko³y wydzia³owej. ur. Adolf SZCZUKA s. sk¹d 2 XII 1931 przeniesiony do Kdy Rez. 3 IX 1911 w Skalmierzu. Post. Paw³a i Zuzanny z Kluzów.

ur. od 18 IX 1922 z przydzia³em do Komis. 28 VII 1900 w Dzieba³towie Starym.st. Mateusza. L. BMzaDS³. PP Stanis³aw SZCZYGIELSKI s. 044/2 (40). Przod. wo³yñskim. PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Rudniku (1931). W policji od 21 IX 1929. 1265. Warszawy. We wrzeœniu 1939 w XX Komis. w 1906 w P¹gowcu. W 1930 s³u¿bê pe³ni³ w £om¿y.S St. w: Kraœniczynie. post. 05/4 (57). sarneñski. Warszawy. St. 5909. 20 VII 1894 w Czechowicach. w 1901 w Milowicach. w 1938 na Post. ur. kowelski. L. Józef SZCZYBROCHA s. L. w Gorzkowie. ³ukowskim. m. Józefa. 033/3 (70). lubelskim – w 1923 w pow. w Rokitnie pow. L. Bugiem. krasnostawskim jako kmdt Post. Franciszka i Katarzyny z Wiców. BMzaDS³. W I wojnie w armii austriackiej. W WP od 4 II 1920 do 7 XI 1923. Odzn. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Od 28 XII 1918 do 28 XI 1919 w Armii gen. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. 4533. PP Edward SZCZYPA s. w 1883 w Brzeœciu n. 2385. w Turzysku pow. Franciszka i Teresy z Pude³ków. L. PP Stanis³aw SZEFLER s. ur. od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. We wrzeœniu 1939 w XV Komis. w Cieszynie. L. MDzON. W policji od 15 II 1920. St. W PWŒl. Odzn. Post. BKZ. Rybczewicach. 1 VII 1937. w Cieszynie. 892 . post. Odzn. Przod.st. Hallera. 045/2 (79). ur. Józefa. post. PP Bronis³aw SZCZY¯OWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 535. Jana i Marianny. PP Józef SZCZYPKOWSKI s. mian. W policji od 1 III 1929. ur. Odzn. 037/1 (33). 2810. ur. 8 V 1900 w ¯abiej Woli. MPzaW. W policji od 1920. Nieprzerwanie a¿ do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. m. 045/1 (74). St.

Ppor. ur. ur. Wojciecha i Zofii ze Szwaluków. PP Piotr Feliks SZEL¥G vel SCHELLONG s. 1 XII 1890 w £owiczu. 4009. L. Absolwent Wydzia³u Prawa UJ. L. 037/4 (83). Post. Post. £añ pow. We wrzeœniu 1939 na Post. 038/2 (9). 2694. PP Jan Wiktor SZEPTYCKI s.Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 037/1 (16). w Sosnowcu. 026/3 (51). Józef SZEMLA s. piech. W policji od 16 XI 1927 w Kdzie Woj. L. nowotomyski. W policji od lipca 1920. 051/2 (64). warszawskiego. Pieszej. Ppor. 7681/201. s. Józefa i Heleny z Miodoñskich. Przydzia³ ewidencyjny PKU ¯ywiec. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. nowogródzkiego. W policji od 1934 jako kand. w ¯elechlinie Wartownia w Spale pow. w Kielcach. od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. Post. 033/2 (92). Ukoñczy³ Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych Rezerwy przy 4 p. podh. 30 XI 1899 w Nik³owicach. Feliksa i Marii z Wolffów. St. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w l. post. ur. PP Jakub SZEJRER s. MDzON. PP Jan SZEKAÑSKI s. 17 III 1903 w Szopienicach. 22 VII 1911 w Nowym S¹czu. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. ur. W³adys³awa i Wiktorii z Wiszniewskich. Ignacego.. Od 14 XI 1933 przeniesiony do woj. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Opocznie. 5621. w Zb¹szyniu pow. rawski. Odzn. nieœwieski. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Teodor SZELENGOWSKI vel SZEL¥GOWSKI s. 893 . poznañskiego. na szer. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow.]470. 18 VI 1912 w £ucku. we wrzeœniu 1939 na Post. Jakuba i Barbary ze Schnitterów. ze starszeñstwem 1 I 1937. ur. 1920–1929 w VI i VII Komis. kontr. mgr. w Cieszynie. rez. W policji od 1920. ur. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. 3437. [. w 1888 w Zakrzewie. S L.

w Wêglewicach pow. W policji od 1938 jako kand. we wrzeœniu 1939 w Ko³omyi. [3] (18). W 1924 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 4511. Jakuba i Katarzyny. 027/3 (49). ur. PP Henryk SZERSZENOWICZ s. W policji od 1925. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1923. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Zamoœciu. w Wêglewicach pow. brzeski. 4 II 1890 w B³êdnicy. PP Józef SZEWCZYK s. w Uœcieczku pow. m. Jana i Katarzyny. St. 062/2 (35). L. L. St. post. PP Józef SZESZKO s. L. 3205. we wrzeœniu 1939 na Post. L. PP Józef SZEWCZYK s. 5633. ur. ¯ywawoda. w 1901 w Kamyku. ur. Bia³egostoku. Od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. PP Walenty SZERMENT s. 27 X 1903 w m. 30 X 1899 w Krobanówku. PP Andrzej SZEWCZYK s. Micha³a. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post. rawski.S St. ¿ó³kiewski skierowany do woj. wileñskiego. Stanis³awa i Ludwiki. St. Ludwika. rawski. ur. 894 . St. post. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Stanis³awa i Wiktorii. na szer. 033/3 (5). 026/3 (62). Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. post. post. w 1914 w Klateczce. tarnopolskiego. 1934. Co najmniej od 1936 w woj. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 026/1 (67). wieluñski. W I wojnie w armii rosyjskiej. w Jasieniówce pow. W 1934 pe³ni³ s³u¿bê na Post. zaleszczycki. w ¯elechlinie Wartownia w Spale pow. L. Post. stanis³awowskim. ur. post. L. 725. kontr. 4 II 1901.

058/2 (55).St. 1 I 1938. St. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. w 1909. BMzaDS³. od 1 III 1924 w Kdzie Pow. W l. mian. 044/3 (53). post. w 1891w Grodzisku. S³u¿bê pe³ni³ na Post. post. Micha³ SZEWCZYK s. W PWŒl. W policji od 3 XI 1935 jako kand. post. 7 IV 1903 w Sosnowcu. kontr. St. sk¹d 9 XI 1938 deleg. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 36. W policji od 1929. Mateusza i Agnieszki z d. Post. PWŒl. w Niemirowie pow. w Cieszynie. L. Ukoñczy³ 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Tomasza. 2913. St. Bart³omieja i Agnieszki ze Spo¿yñskich. 26 XII 1889 w Konarzewie. w Komis. 31 III 1939. Cudera. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Cieszynie. L. St. nastêpnie w I Komis. ur. S St. W WP od 2 VII 1919 do 21 VII 1922. Pawe³ SZKWAREK s. od 22 XII 1938 do wrzeœnia 1939 na Post. L. L. w Szumbarku. post. ur. 044/1 (39). 895 . 1136. mian. Micha³a i Marianny z Dobrowolskich. cieszyñski (do 24 III 1926). na szer. 359. 3590. post. 1936–1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. szamotulski. frysztackiego. Jana i Apolonii. 019/2 (3). ur. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie – w II ( do 2 IV 1935). lwowskiego. do pow. przod. 5 VIII 1900 w £odzi. PP Józef Leopold SZKLARSKI s. PP Jan SZKUD£APSKI s. ur. ur. PP Stanis³aw SZKLANNY s. lwowskiego. 023/4 (34). PP W³adys³aw SZKOP s. Odzn. w Pniewach pow. L. 693. rawski. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. BKZ. L. ¿ó³kiewski. 05/3 (9). 6 pap. w Ustroniu pow. Franciszka i Marii. 16 X 1911 w Korczynie.

Józefa. 1918–1921 w WP. W policji od 1923. We wrzeœniu 1939 na Post. 9 I 1888 w Wodêcy. 026/3 (97). Wojciecha i Marii. œwiêciañski. 4105. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. m. Andrzeja i Marianny z Wojtczaków. 05/1 (89). Józef SZLENGA s. wileñskim. w 1900. post. L. 896 . Jana. W policji od 10 V 1920. L. post. L. W policji od 1919. 10 X 1900 w Nowej Wsi. Odzn. ur. Odzn. w 1912. PP Antoni SZMAGAJ s. 4643. PP Józef SZLÊZAK s. L.S St. PP Antoni SZLAKOWSKI s. Wojciecha. Odzn. w Ignalinie pow. 038/4 (47). MDzON. Od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. ur. Franciszka i Józefiny z Cichoszów. post. MDzON. Od 1926 w IV Komis. BMzaDS³. uczestnik walk z bolszewikami. ur. Eugeniusz SZLEZNIAK s. L. L. St. 3905. ur. ur. BMzaDS³. 801. w 1886 w Kamienach. W policji od 1923. BMzaDS³. 25 II 1900 w £odzi. 023/1 (56). Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 05/4 (64). 2826. Przod. 023/5 (22). £odzi. w Piñczowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. St. PP Franciszek SZLAGOWSKI s. MPzaW. W l. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w £êczycy.

BMzaDS³. Od 4 III 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 60 pp. od 19 II 1919 do 5 VII 1921. W policji od 1920. Odzn. St.. Od 10 I 1929 w Kdzie Pow. PP Tadeusz SZOF s. w Boruszowcu pow. S L. St. Wojciecha. mian. L. mian. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. sk¹d przeniesiony na Post. St. Pocz¹tkowo wiêziony w obozie rówieñskim. MPzaW. ur. œwiêtoch³owickim na Post. post. nastêpnie w pow. ur.W³adys³aw SZMARO s. ur. 235. w eksp. ur. Do 23 VI 1922 w SGmin. Od 1 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. zbaraski. Czortków. Œledcz. 045/3 (27). L. 22 III 1900 w Szczepankowie. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Kielcach. Antoniego. Odzn. 020/2 (16). Zbara¿. Klebanówka pow. 033/2 (84). S³u¿bê pe³ni³ na Post. Teofila. MDzON. Teofil SZMIDT s. post. W POW GŒl. W WP od 10 IV 1919 do 1 VII 1923. w 1903. Post. krzemieniecki. Uczestnik powstañ œl¹skich. w Tarnowie. BKZ. Co najmniej od 1926 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. w Chebziu (do 15 XII 1929). PP Kazimierz SZMYT s. 897 . Józefa i Magdaleny z Chromików. w Tarnopolu jako przewodnik psa. 058/1 (67). post. 6 VIII 1887 w £odzi. W policji od 1 VII 1923 w Kdzie Pow. 1243. ur. 14507. 12 IX 1880 w Gogo³owej. PP Roman SZMIGIELSKI s. 7227. L. L. ska³acki. 4953. w 1896. PWŒl. St. Bia³ozórka pow. post. 5224. 058/4 (30). Post. Julian SZMIDT s. w Orzegowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1934 w pionie œledcz. MDzON. ur. 019/1 (20). Stanis³awa i Antoniny z Chudziñskich. 1 I 1929. Jana i Dominiki. 1 I 1931. 1 X 1909 w Warszawie. tarnogórski (do 14 VII 1923). L. 38 Baon SG Podwo³oczyska pow. w 1927 na Post.

Ukoñczy³ 5 klas gimnazjum. w: Radzionkowie pow. L. od 5 XI 1937 jako szer. w pow. L. PWŒl. Dominika i Marii z Czerwiñskich. Adama i Franciszki z Bojdo³ów. w Suchej Dolnej pow. Henryk SZO£TYSEK s. Józef SZO£TYSIK s. W PWŒl. w Piekarach Œl¹skich pow. Cieszynie (do 31 VII 1926). 037/1 (76). 29 III 1912 w Fastowie. 1401. W PWŒl. w Komis. w Zebrzydowicach pow. ur. St. w Brzezinach (do 1 X 1930). Kdy Rez. 058/4 (80). œwiêtoch³owickim na Post. post. 17 XII 1906 w Wyrach. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. tarnogórski (do 1 VI 1925). mian. post. frysztacki. Od 1 XI 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. nastêpnie w Komis. kand. sk¹d 6 II 1939 przeniesiony na Post. We wrzeœniu 1939 na Post. uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. 1745. 019/1 (76). ur.S Post. frysztacki. œwiêtoch³owicki. Adama i Barbary z Bubalików. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Piñsku. Lubomir Zygmunt SZOMAÑSKI s. od 1 XII 1922. ur. 4306. przeniesiony do Komis. w Królewskiej Hucie (do 30 VI 1923). cieszyñski. Konstantego. Józef SZOMBARA s. St. 1 VII 1937. œwiêtoch³owicki. 2394.. od 6 IX 1930. 037/2 (33). kontr. w 1 komp. L. 15 III 1891 w Radzionkowie. 898 . Od 1 III 1919 do 1 XI 1921 w POW GŒl. w 1897. Karol SZOMSZA s. ur. S³u¿y³ w II Komis. w Rychwa³dzie pow. PWŒl. PWŒl. L. w Szarleju. Tarnowskich Górach (do 15 VIII 1928). 4 VII 1913 w Przyszowicach. w Lipinach pow. Adolfa i Jadwigi z Paw³owskich. W PWŒl. w Katowicach. 038/2 (29). Post. L. 5662.

BMzaDS³. Wojciecha. 3712. w 1893. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Szczawory¿u pow. w Wasilkowie pow. post. Antoni SZOTKOWSKI s. 899 . BKZ. 24 XII 1926. 12 X 1880 w Zagoœciu.. Post. kieleckim. Od listopada 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Post. BKZ. PP Jan SZOT s. W policji od 13 XII 1936 jako kand. Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w £ucku. 3783. 027/1 (61).. ur. W PWŒl. sk¹d przeniesiony do woj. we wrzeœniu 1939 na Post. od 2 XII 1938 z przydzia³em do III Komis. post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 027/3 (31). ur. kontr. Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Antoni SZOTKOWSKI s. PP Micha³ SZOPA s. w D¹brówce Ma³ej pow. ur. z przydzia³em do Rez.St. Przod. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. Odzn. 030/1 (74). SMzaDS³. Józefa i Zuzanny z Podeszwów. katowicki. wo³yñskiego. sk¹d 27 XII 1938 przeniesiony na Post. Od 16 X 1936 w Grupie Rez. w 1911. L. MDzON. ur. stanis³awowskiego. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. stopnicki. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 3801. 023/1 (50). Bazylego i Marii. Od 27 XII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Komis. PP W³odzimierz SZOSTAK s. L. L. PWŒl. Dawida i Julii z Terleckich. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Tomaszowie Lubelskim. 2892. S L. post. w Katowicach. w Szopienicach pow. w Stanis³awowie. 28 XI 1914 w Mostach. PP Piotr SZOSTAK s. 038/3 (4). Przod. ur. mian. sk¹d 1 VII 1919 automatycznie przeszed³ do policji. Post. BKZ. czêstochowski. Odzn. PWŒl. St. Jana. bia³ostocki. PP w Warszawie. 19 IX 1898 w Nede¿owie. Odzn. 55. ur. 1268. St. 25 V 1912 w Tichorecku. 1 III 1936. Od 25 I 1919 w PKom. mian. katowicki. Od 7 VI 1907 do 31 VIII 1917 w policji rosyjskiej jako stra¿nik. L. Mateusza i Marianny z Knopczyków. w Katowicach. na szer. 012/3 (37). PP w Herbach Starych pow.

mian.. St. sk¹d 18 X 1938 deleg. Wojciecha. Odzn. 023/3 (16). post. sk¹d 1 XI 1919 automatycznie przeszed³ do policji. L. mian. SMzaDS³. St. oœwiêcimskiego. potem w ¯and. 17 I 1894. ur. W 1920 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Post. 051/1 (24). post.S St. W WP od 8 XII 1918 do 28 XII 1921. od 15 I 1924. BKZ. post. we wrzeœniu 1939 w Lublinie. 3754. przod. do pow. w Ko³omyi. nowogródzkim. mian. 2393. post. mian. L. 7 XII 1922. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w Lachowiczach pow. ur. kieleckim. 29 V 1899 we W³oc³awku. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w Kdzie Rez. baranowicki. L. w Pietwa³dzie. stanis³awowskiego. L. we wrzeœniu 1939 na Post. St. Polskiej. St. MPzaW. 5756. 019/1 (97). post. L. Tadeusz SZPARAGA s. 1 II 1937. St. 31 III 1939. 027/1 (95). PP Stanis³aw SZPARA s. 900 . Piotra i Marii. St. Jana i Wandy z Grabowskich. 020/1 (58). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 15 II 1920. MN. ur. ostatnio w Kielcach – w 1930 specjalista daktyloskop w Urzêdzie Œledcz. 016/2 (17). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Antoni SZPUNAR s. w I Komis. MDzON. Odzn. frysztackiego. do 18 II 1924. W I wojnie w armii austriackiej. St. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ur. lubelski. 8 VIII 1889 w Jamnicy. W PWŒl. przod. PP Marcin SZPAKOWSKI s. post. 1525. od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 w Komis. St. L. ur. Kraj. 2635. BMzaDS³. Walentego i Katarzyny. w 1885 w Otwocku. w 1893 w Soninie. Konstantego. PP Piotr SZPEJDA s. post. MPzaW. Lublin-Dziesi¹ta pow. 26 X 1890 w Bêdzinie. PP Eliasz SZPILCZAK s. 5374. we wrzeœniu 1939 w Komis. Co najmniej od 1925 w woj.. ur.. Jerzego i Anny. PWŒl. 1 I 1938.

bia³ostockiego. 026/2 (47). przod. PWŒl. ur. od 2 XII 1938. KnaŒl. mian. w 1928 w XI Komis. Jana i Anny z Miszczuków. Walenty SZROMCZYK s. PWŒl. PKU Warszawa-Miasto III. 22 XII 1922. 29 IV 1907 w Szpakach. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. 23 XII 1885 w Zgoniu. 901 . Uczestnik powstañ œl¹skich. – 31 III 1939. 8 I 1893 w ¯arkach. 1797. 6 pp. Odzn. L. od 25 II 1921 do 17 VI 1922. rez. Ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Rzemieœlniczo-Przemys³ow¹ w Siedlcach.WWiZ. Do 15 VI 1939 nieprzerwanie s³u¿y³ w Komis. MDzON. w Chropaczowie (do 1 VII 1930). 027/2 (81). we wrzeœniu 1939 w Wysokiem Mazowieckiem. Ukoñczy³ 7 klas Gimnazjum Chrupcza³owskiego w Warszawie. Po ukoñczeniu w 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. Odzn. MDzON. m³awskim. m. KN. mian. Franciszka i Katarzyny z Kurpasów. Jana i Eugenii z Krogóleckich. Paw³a i Anny z Konderlów. 56. ur. piñskiego – nie podj¹³ s³u¿by. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. [3] (66). sk¹d przeniesiony na Post. w 1909 w £odzi. Jakuba i Katarzyny z Dom¿o³ów. W I wojnie w armii niemieckiej. post. 5178. Rez. 1 X 1922. post. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 1 VI 1920. piech. Od 28 VI 1924 skierowany do pow. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. 045/1 (37). L. 28 VII 1912 w Bystrzycy. ur. ur. 30 I 1895 w Woli. W PWŒl. sk¹d przeniesiony na Post. W policji od 1930. Post.Post.st. w Piaœnikach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Berezie Kartuskiej. ze starszeñstwem 1 VII 1925. lwowskiego. w Œwiêtoch³owicach. St. w Wêdryni pow. L. KW trzykrotnie. PP Edmund SZTAMBKE s. 051/1 (84). MPzaW. Sylwester SZROMEK s. potem w niewoli rosyjskiej. ur. Jan SZTEFIK s. Post. S³u¿bê pe³ni³ w Rawie Ruskiej i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. MN. PWŒl. Asp. Oficerski w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 w KG. PP Józef SZPURA s. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. post. W PWŒl. ur. St. w Katowicach (do 14 VII 1923). Warszawy. Przod. Ppor. œwiêtoch³owickim na Post. KnaŒl. Joachima i Zofii ze Œwiderskich. Od 14 VII 1915 w Legionach Polskich. Uczestnik powstañ œl¹skich. Od 1919 w POW GŒl. Odzn. S L. frysztacki. 1749. Ukoñczy³ SPchor. od 27 VI 1922. PP Marian SZRETTER s. BKZ. potem w pow.WWiZ II kl. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W PGŒl. Katowice-Za³ê¿e i na Post. przydzielony do 13 pp. 4710. 026/3 (87).

W policji od 16 V 1924. 037/4 (14). „Sokolnicki”. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Pawe³ SZTEFIK s. L. W WP od 6 II 1919 do 30 III 1922. w Chorzowie pow. ur. L. 1 XII 1910 w Bystrzycy. 1089. MDzON. Odzn. Adama. katowicki. St. 2669. L. Józefa i Ewy z Trawiñskich. w 1903. Post. Paw³a i Anny z Konderlów. stanis³awowskiego. ur. 3359. PP Stanis³aw SZTYMELSKI s. PP Bronis³aw SZUBZDA s. ur. mian. BMzaDS³.d. PWŒl. Post. 05/2 (11). L. 21 III 1882 w Stanis³awowie. wo³yñskim. Szczepana i Michaliny. post. (do 1 VIII 1936). post.S Post. L. 054/1 (78). Micha³a. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 3903. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. 1 IV 1933. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 225. PP W³adys³aw SZUBERT s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. ur. w Horodence. (b. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Bia³ymstoku. post. ur. W PWŒl. w 1907 w Brzankach. PP Maksymilian SZTYLIÑSKI s. 3473. St. Józef SZTURO s. nastêpnie w Kostopolu – na Post. 012/4 (10). L. w 1915. od 15 XI 1938. 044/1 (30). 902 . MN. BKZ. 012/2 (8). ur.). MPzaW. W I wojnie w armii austriackiej. 14 I 1898 w Nowo Franciszkowie. Od 14 VIII 1916 do 12 XI 1918 w POW ps.

L. Przod. Absolwent seminarium nauczycielskiego. w 1909 w Œwiêtoczu Dolnym. L. 5510. tarnopolskim. W policji od 1937 jako kand. W policji od 10 VI 1920. W policji od 1919. S L. 9 II 1913 w Charkowie.St. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 16 IX 1899 w Poznaniu. PP Wiktor SZULC s. PP Marian SZUKA£A s. 903 . ur. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 4786. 020/2 (58). 058/4 (59). W 1939 zmobilizowany do KOP do Rajgrodu pow. 1 VIII 1889 w Brzozdowcach. Od 11 XI 1918 do 9 VI 1920 pracowa³ jako urzêdnik w izbie skarbowej. 7224. mian. Bronis³awa i Eugenii. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. w £ucku. Od 1936 w Kdzie Woj. PP Jan Bronis³aw SZULC s. szczuczyñski. Post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie w II Komis. ref. Post. w marcu 1908 w Wilnie. Przod. w Budzyniu pow. chodzieski. 4041. PP Wilno. 27 V 1891 w Sosnowcu. ur. ur. Komis. 012/3 (39). Stanis³awa i Stanis³awy. kontr. Rez. Stanis³aw SZUKIEL s. we wrzeœniu 1939 na Post. 019/3 (74). kowelski. L. Do 2 VIII 1936 w I. L. wo³yñskiego. w Tarnopolu jako kier. 502. Odzn. 045/3 (26). w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. warszawskim. 3292. gosp. PP Henryk SZULCBACHER s. Jana i Heleny. Szer. Napoleona i Ewy. Józefa i Ewy z Hammerów. PP Jan SZULC s. 1 IV 1939. W policji od 16 V 1924 w Kdzie Woj. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. kieleckim. 016/1 (25). ur. na szer. ur. L. BKZ. w Kupiczowie pow. post. Jana i Franciszki z Mików.

Odzn. Micha³a i Marii. Absolwent Wydzia³u Farmaceutycznego Uniwersytetu w Kazaniu. 1 Szp. BKZ. W 1939 kmdt Post. BKZ. 22 II 1891 w £asewie. zdr. od 15 I 1919 do 30 X 1920. co najmniej od 1933 w Kdzie Miasta. Pieszej. Okr. W I wojnie w armii rosyjskiej. ur. Józefa i Honoraty z Schumannów. W 1939 zmobilizowany do WP. Przod. wyrzyski. SKZ. ur. W POW GŒl. St. 1 III 1927. MDzON. PP Józef SZUMA£A s. L. 037/2 (58). MPzaW. od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. Józefa i Marianny z Jarnotów. W policji od 1 III 1922.S Podkomis. Wydz. mian. PP Andrzej SZUMAN s. W WP od 16 VIII 1919 do 27 X 1921. Jana i Józefy z Rygielów. ur. PP Józef SZULCZYÑSKI s. katowickim. W policji od 1920. kadra zap. [1] (51). L. L. st. 2 III 1905. Wydz. PKU Warszawa-Miasto III. 1535. 904 . por. [4] (26). pszczyñski. III KG. sk¹d 1 IV 1939 przeniesiony na Post. St. rez. 2006. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. 05/4 (16). ze starszeñstwem 1 VI 1919. ur. Odzn. 11 V 1896 w Radogoszczy. 026/2 (35). Jana. Uczestnik powstañ œl¹skich. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. W WSK od 20 I do 15 VIII 1919. 10 V 1897 w Pielgrzymowicach. L. Kdy m. 5339. W 1933 z-ca nacz. 17 VI 1886 w Warszawie. ur. Izydor SZU£A s. w Imielinie pow. BMzaDS³. s³. post. W policji s³u¿y³ od 1919. we W³adys³awowie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 7056. 27 XI 1890 w Zêbowie. Odzn. post. We wrzeœniu 1939 oficer dy¿urny oraz nacz. w Wysokiej pow. Jana i Weroniki z Milewskich. W policji od 1923. ostro³êcki. Przod. przod. PP Henryk Leonard SZULCZEWSKI s. ur. Warszawy. st. 058/4 (93). w L¹dku. Adm. MDzON. L. koniñskim na Post. St. PWŒl. Józef SZULKOWSKI s. – 1 I 1929. L. przod. rolnik z Wojszowa pow.

Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. m. we W³oc³awku. ur. ³uninieckim. L. 18 VIII 1902 w m. Mieczys³awa i Marii. w Czernawczycach pow. 190. Kurza. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. St. we wrzeœniu 1939 nadal w Kaliszu. L. W policji s³u¿y³ od 1929. Odzn. PP Stanis³aw SZUSTOWSKI s.St. PP Zygmunt SZUMIGOWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w Kaliszu – do 1926 w policji konnej. 2 V 1897 w G³oskowie. Józefa. Ostatnio na Post. Brze¿any. W policji od 1923. Ukoñczy³ Szko³ê Posterunkowych w Sarnach (1925). MDzON. We wrzeœniu 1939 w Komis. W policji od 15 VII 1923. do dyspozycji Kmdta Pow. nastêpnie w I Korpusie Polskim. 027/4 (62). Odzn. Franciszka i Antoniny z Szymczaków. 1082. w Chinoczach pow. brzeski. poleskim. W WP od 20 IV 1919 do 20 V 1920. post. Dymitra. Od 4 VII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. [3] (53). L. ur. Post. 038/3 (20). wo³yñskiego. mian. od 14 II 1924 w Komis. W policji od stycznia 1919. ur. Brzeœcia n. w 1889. Bugiem. ur. PP Leonard SZURMIÑSKI s. 10 I 1893 w Aleksandrowie. 4 Pu³k U³anów Zaniemeñskich. post. w 1937 w II Komis. 019/2 (86). L. S Jan SZUMSKI s. St. S³u¿y³ w woj. 023/5 (59). BMzaDS³. L. Odzn. 4471. post. PP Stanis³aw SZURMIÑSKI s. Karola i Wiktorii z Luciñskich. Milcza P³ycza. 1 II 1925. w Chinoczach. post. walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. ur. 905 . sk¹d 18 III 1939 deleg. post. Od 20 VII 1923 w pow. BMzaDS³. PP Leon SZURPITA s. w 1900 w Mochnaczu. St. 7 V 1890 w m. sarneñski. 026/2 (52). 4465. L. St. Józefa i Heleny z Kowalskich. BKZ. 5507. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.

Micha³a i Filipiny z Hauserów. Bronis³aw SZWED s. Odzn. post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. PP Stanis³aw SZWARC s. BMzaDS³. Jan SZWAJCA s. PP Idzi SZWAJOREK s. W PWŒl. St. 023/3 (8). 2753. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. Od 10 XI 1920 do 28 IV 1922 w PGŒl. 033/2 (68). stanis³awowskiego. ur. 4133. Ignacego. W 1934 s³u¿y³ w woj. post. Katowice-Za³ê¿e. Jana i Zofii z Ormañców. w Warszawie.WWiZ II kl. 05/5 (59). Uczestnik powstañ œl¹skich. prefekt miejscowego Gimnazjum i Szko³y Handlowej. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. Micha³a i Marianny z Ramockich.. b³oñski. PP Emil SZWARC s. Henryk SZWAN s. mian. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Koœcianie. PWŒl. W PWŒl. 14 I 1901 w Gilowicach. 1558. MDzON. ³ódzkim. w 1895 w Rudniku. Kpt. Od 1926 w Kdzie Pow. Odzn. L. frysztackiego. Odzn. We wrzeœniu 1939 w I Komis. 019/2 (83). Kapelan wojskowy i wiêzienny w Stanis³awowie. PWŒl. 17 VI 1895 w Grójcu. 054/1 (89). w Katowicach. od 26 VIII 1922. w £odzi. Ukoñczy³ w 1930 NSzF w ¯yrardowie pow. Honorowy Prezes Zwi¹zku Kupiectwa Polskiego w Stanis³awowie. 1781. Pieszej w £odzi. Wiktora i Franciszki z Rudzoków. 019/3 (35). Katowice-Zawodzie sk¹d 4 X 1938 deleg. przod. L. do pow. Marcina i Józefy. St.S Post. od 1 VII 1925 jako kursant w Kdzie Rez. ur. S³u¿y³ w Katowicach – do 1 V 1924 w II Komis. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. w Katowicach. nastêpnie w Komis. 25 IV 1889 w Koœcianie. ur. L. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach (do 20 VIII 1936) w I Komis.. St. L. W policji od 1919. KnaŒl. ur. W policji od 1921. 906 . ur. Od 15 IV 1919 do 1 IX 1920 w POW GŒl. 28 VIII 1898 w Zawadzie Ksi¹¿êcej. w 1890 w Granowie. L. 2491. 2962. Post. post. 1 VII 1937. od 1 VI 1931 w s³u¿bie œledcz. W I wojnie w armii niemieckiej. St. potem w Komis.

od 28 VI 1922 w pow. Gerhard SZWEDA s. 037/2 (61). Odzn. Rybnik (do 19 IV 1927). mian. mian. 91. post. Ferdynanda i Augustyny. m. w 2 komp. sk¹d 22 XII 1938 deleg. nieœwieski. w Niegowej pow. PP Franciszek SZWEJKOWSKI s. post. 1748. we wrzeœniu 1939 na Post. Od 6 II 1939 do wrzeœnia pe³ni³ s³u¿bê w Komis. W PWŒl. PP Kazimierz SZYBEJKO s. potem w eksp. PWŒl. na Zaolzie. L. rybnickim. L. od 16 VI 1937 jako szer. ur. w Rychwa³dzie pow. w 1898 w Mariampolu. L. katowicki. 038/2 (76). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Królewska Huta (do 24 IX 1933). w Kdzie Rez. 033/3 (18). w Siniawce pow. ur. w Katowicach. ur. L. w Kdzie Rez. W policji od 1923. Od 1 XI 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿y³ na Post. na Post. frysztacki. zawierciañski. 05/3 (37). Post. W policji od 1921. ur. Post. PP Stanis³aw SZWED s. Antoniego i Marianny z Nabrdalików. L. post. w 1895. BKZ. ur. kontr. post. post. St. 1 II 1935. kieleckim – w 1936 w Kdzie Pow. 26 III 1879 w Skorkach. 1 III 1936. 3 II 1915 w Orzegowie. 21 II 1897. (do 22 X 1930). ur. kand. PP Jan SZYD£O s. 027/1 (49). St.St. 3675. Jana i Katarzyny. W PWŒl. œledcz. Pogotowia Chorzów pow. Józefa i Stefanii. Warszawy. PWŒl. 907 . W policji od 1918. (1931). Kdy Rez. œledcz. nastêpnie w Katowicach – w eksp. w II Komis. œwiêtoch³owicki (do 8 XI 1933). na Post. w Zawierciu. 20 X 1889 w O¿arowie. Bogumin Nowy pow. 1978. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w VII Komis. Brzeziny pow. 050/3 (77). St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. post. Józefa i Rozalii. St. Roman SZWEDA s. St. 3094. (do 15 IX 1932). 728. S L.st. frysztacki. Walentego i Jadwigi ze Skrobiszów. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post.

St. 016/2 (89). 019/3 (2). W policji od 1922. MPzaW. 908 . ur. post. w Piaskach jako kmdt. 29 I 1894 w Piesczewie. L. MPzaW. Arkadiusz SZYJANOWICZ s. PP Stanis³aw SZYD£OWSKI s. Odzn. w Ksawerowie pow. Jana.S St. 4958. w Strzemieszycach. Tomasza. W policji od 15 II 1921. 4462. m. we wrzeœniu 1939 na Post. od 3 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Wojkowicach Komornych. W policji od 1923. MDzON. ³ódzkim. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. L. MDzON. 05/5 (41). 19 V 1900 w Z³oczowie. Micha³a i Antoniny. BMzaDS³. 023/4 (90). PP Bronis³aw SZYD£OWSKI s. grudzi¹dzki. PP Franciszek Ksawery SZYGALSKI s. na Post. L. 18 VII 1891 w Przyjmie. 3895. BMzaDS³. Mieczys³aw SZYD£OWSKI s. 20 XII 1901 w Uhnowie. 058/2 (83). Odzn. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. przod. post. 045/3 (66). w 1938 w Kdzie Miasta £odzi. Jeziory Ma³e. ur. ur.in. MDzON. 4975. Józefa i Marianny z Iwacyków. MPzaW. sk¹d 2 X 1936 przeniesiony na Post. w Lisnowie pow. w 1910. 1692. PP Jakub SZYGENDA s. ³aski. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. L. W policji s³u¿y³ od 1920. L. Kolejowym w Zdo³bunowie. ur. St. Sotera i Katarzyny ze Schmidtów. St. Jana i Marianny z Wolskich. 2986. 9 X 1895 w m. Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. Rezerwa PP Bia³ystok. bêdziñskim. post. wo³yñskim.

Od 12 X 1920 do 2 V 1921 w PGŒl. St. Antoniego i Franciszki z Hoffmanów. BMzaDS³. 027/2 (11). sk¹d przeniesiony na Post. 24 III 1901 w Serokomli. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 3300. W WP od 30 VIII 1920 do 2 V 1922. 044/3 (50). L. Kolejowym. MPzaW. mian. St. Marcin SZYMANIAK s. ur. od 18 VI 1923 – kursant w GSzPWŒl. post. w Pszczynie (do 14 VIII 1923). bialski jako jego kmdt. Komis. W PWŒl. w Cieszynie (do 9 III 1926).WWiZ. post. ur. MPzaW. cieszyñski (do 15 X 1934). rybnicki i tam nadal we wrzeœniu 1939.Post. MDzON. nastêpnie (do 5 VIII 1921) w ¯and. KnaŒl. St. St. 3851. We wrzeœniu 1939 w II Komis. 3 V 1928. 163. Bugiem – na Post. nastêpnie w Brzeœciu n. w P³oñsku. W policji od 1 VII 1924 w Kdzie Pow. St. L. post. BKZ. od 5 III 1923 – kursant w Kdzie GSzPWŒl. 6 VIII 1900 w Konarach.: nr 1 w Bia³ej Podlaskiej (od 1 I 1929). S³u¿y³ na Post. sierpeckim. Jana i Franciszki z Krollów. 05/4 (43). na Post. 026/4 (59). Franciszka i Antoniny z Turowskich. w ¯orach pow. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. 17 X 1897 w Witoldzinie. post. nastêpnie ponownie w Komis. PWŒl. L. S³u¿y³ na Post. PP Józef SZYMANIAK s. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. w Bia³ej Podlaskiej. 1757. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. 026/3 (72). Przod. Józef SZYMA£A s. ur. 1690. w Œwiêtoch³owicach. PP Antoni SZYMANIAK s. Poznania. w 1904 w Ma³ej Rusi³ówce. W I wojnie w armii niemieckiej. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. mian. post. W policji od 1925. 026/2 (46). 2185. w Skoczowie pow. post. W WP ochotniczo od 1918 do 1923. W policji s³u¿y³ od 1919. L. Odzn. ur. Odzn. W I wojnie w armii niemieckiej. m. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. 60 pp. S L. PWŒl. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 23 III 1898 w D¹brówce. nowogródzkiego. PP Feliks SZYKMAN s. w Rybniku (do 26 IX 1935). 1 I 1938. mian. W PWŒl. od 12 I 1938 w II Komis. 9 pap. PP Jan SZYMANEK s. L. 1 I 1929. St. Odzn. w Œwiêtoch³owicach. Polowej GŒl. 9 V 1886 w Poznaniu. Tomasza i Agnieszki. od 2 VII 1929 w Huszczy pow. od 2 II do listopada 1920 walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. Wincentego i Malwiny z Leszczyñskich. Jakuba i Wiktorii z Szalechów. Przod. ur. 909 .

L. L. sk¹d przeniesiony na Post. Adama. MS dla SW. we wrzeœniu 1939 w Zaleszczykach. Jana. Odzn. Józefa. ur. 630. Pieszej w £odzi. 016/2 (91).S Stra¿n. Ostatnio do 2 II 1937 w II Komis. W wiêziennictwie od 1920 – podinspektor wiêzienia w Kowlu. PP Jan SZYMAÑSKI s. 19 XII 1900 w £aziskach. ur. Miko³aj SZYMANOWSKI s. 2371. PP Boles³aw SZYMAÑSKI s. Nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – nacz. 05/1 (87). Sebastiana i Wiktorii z Siekañskich. St. 027/1 (98). wiêzienia w Sandomierzu. St. ur. SW Eustachy SZYMAÑSKI s. w 1908 w Petersburgu. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Rez. Od stycznia 1926 do pocz¹tku 1937 nacz. L. W policji od 1923. w Radomiu. 4103. 1 II 1935. zdo³bunowski. w 1908. SW Wac³aw SZYMANIS s. ur. W 1926 ukoñczy³ Centr. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Micha³a. 10 II 1897 w Siedliszczu. w 1895. 019/2 (4). post. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Kowlu. tarnopolskiego. Szk. Post. w Bia³obrzegach pow. ur. L. 4 I 1903 w Kobielach. St. 910 . 020/3 (4). Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. radomski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Podkomis. L. wiêzienia w Ostrogu pow. 037/3 (68). PP Henryk SZYMANOWSKI s. 5021. Józefa i Anny. mian. post. post. BKZ. L. kieleckim. 5198. ur.

911 . m. MDzON. w Chojnach pow. L. W policji od 1918.St. ur. Stanis³awa i Marianny. Odzn. 1927–1930 w IV Komis. ur. w Mosinie pow. m. PP Kazimierz SZYMAÑSKI s. 027/3 (56). W policji s³u¿y³ od 1920. 020/3 (4). Od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. L. Post. £odzi. BMzaDS³. 29 IX 1897 w Repkach. 4957. [4] (32). Post. 5021. £odzi. PP Micha³ SZYMAÑSKI s. œremski. ³ódzki. post. w l. Do lutego 1930 s³u¿bê pe³ni³ w Nieœwie¿u. St. 26 II 1896 w £odzi. Od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. W policji od 1919. ³askim. PP Jan Boles³aw SZYMAÑSKI s. PP Ludwik SZYMAÑSKI s. We wrzeœniu 1939 na Post. Jana. PP Józef SZYMAÑSKI s. W policji od lutego 1921. ur. 4456. 051/1 (8). ur. nastêpnie w policji. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Urzêdzie Œledcz. w 1899 w Poznaniu. S L. PP Jan Kanty SZYMAÑSKI s. sk¹d przeniesiony na Post. 3176. Franciszka. W policji s³u¿y³ od 1925. Jakuba i Antoniny. 037/2 (21). ciechanowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 1267. MPzaW. w Regiminie pow. L. Aleksandra i Ewy z £atuszewskich. 18 III 1886 w Biernatkach. 045/2 (58). ur. post. 32 pp. St. 10 VI 1898 w Ka³êczynie Starym. nastêpnie w pow. L. w Warszawie. ur. Od lutego 1939 – i nadal we wrzeœniu – w IX Komis. Stefana i Wiktorii z Idzikowskich. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. Od marca 1923 do paŸdziernika 1925 w SG. Post. W WP od 25 III 1919 do 22 IV 1921. 19 X 1886 w Bukowcu Górnym.

ur. L. St. 2909. PWŒl. œwiêtoch³owickim w Komis. W WP od 7 I 1919 do 14 VII 1921. S³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – do 19 V 1924 w Kdzie Miejskiej. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Od 1918 w POW GŒl. w Katowicach. S³u¿y³ w ¯and. uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. 12 I 1894 w £abêdach. 1 III 1925. Cieszyñskiego. Franciszek SZYMKOWIAK s. Wincenty SZYMICZEK s. 14 I 1897 w Przyborowie. od 5 I 1923. Zgoda. 6 I 1883 w Karszycach. St. Karol SZYMIK s. Nowy Bytom (do 1 II 1930). Kraj. w WoŸnikach do 20 XII 1938. Przod. W PWŒl. frysztackiego. 016/2 (79). post. nastêpnie w Komis. MDzON. ur. L. na Zaolzie.. przod. PWŒl. Augustyna i Joanny. 016/1 (24). Od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 w Komis. W policji od 1919. od 21 XII 1938 na Post. od 21 VI 1922..: Hajduki Wielkie (w latach dwudziestych). L. Od 20 IX 1921 do 24 V 1922 w 17 Baonie Celnym. Odzn. sk¹d 5 X 1938 deleg. 1246. plut. W PWŒl. policji woj. Ks. w Karwinie pow. Wilhelm SZYMIK s. od 3 III 1923. 3 IV 1889 w £azach. sk¹d 2 X 1938 deleg. – 1 II 1937. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. 1874. PWŒl. Odzn. W PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Jana i Marianny z Kopców. bielskim. ur. mian. 60 pp. 045/1 (4). 05/4 (68). Post. PP Walenty SZYMAÑSKI s. post. nastêpnie w Komis. BKZ. ur. frysztacki. KnaŒl. Przod. PP Kazimierz SZYMKIEWICZ s. nastêpnie lublinieckim – na Post. 30 III 1900 w Wanne. poleskiego. sk¹d 14 IV 1939 przeniesiony do Kdy Pow. MN. 1 VII 1927. mian. w Tarnowskich Górach.WWiZ. w 1908 w Nowym Dworze. [1] (33). Jana i Katarzyny. Od 4 VII do 12 XII 1921 w SGmin. Do koñca lat dwudziestych s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. S³u¿y³ w Bielsku – w Kdzie Pow. nastêpnie na Post. Przod. post. 038/1 (74). Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w £odzi. 2384. MPzaW. Aleksandra i Heleny. Ukoñczy³ SzPWŒl. Wojciecha i Anny. w Pud³owie.S St. Macieja i Anastazji z Lipowczyków. ur.. W I wojnie w armii niemieckiej. St. L. do pow. przod. 3104. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. W PWŒl. PWŒl. L. L. od 15 VII 1922. 912 .

[1] (56). 037/4 (81). W PWŒl. Przod. L. L. katowickim.st. ur. W I wojnie w armii niemieckiej. 396. mian. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XV Komis. 05/2 (56). We wrzeœniu 1939 na Post. w 1881 w Rutkach. mian. W WP od 1 I 1919 do 19 II 1921. 358. St. PP Wojciech SZYMKOWIAK s. sk¹d 14 XI 1938 deleg. W PWŒl. w Bogorii pow. frysztackiego. od 1 XI 1923 – kursant w GSzPWŒl. od 22 IX 1922. S L. Franciszek SZYMKOWIAK s. ur. w Katowicach i w pow. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie.St. SMzaDS³. post. nastêpnie w policji. post. ur. post. koœciañski. Odzn. Uczestnik III powstania œl¹skiego (od 8 V do 25 VI 1921). W 1939 w Katowicach na Post. PWŒl. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W s³u¿bie samorz¹dowej od 27 XII 1918 do 31 VII 1919. L. PP Stefan SZYMONIK s. 4548. sandomierski. ur. MPzaW. Micha³a i Józefy z Ha³upniczaków. m. St. S³u¿bê pe³ni³ w I Komis. od 21 XII 1938 w Komis. 21 VIII 1896 w Mazówkach. 1 VI 1923. 1 VII 1937. Antoniego. W policji s³u¿y³ od 1922. w Katowicach. 026/1 (54). Józefa i £ucji. ur. do pow. Micha³ SZYMKOWIAK s. ur. 15 VIII 1885 w Sypniewie. post. 25 IX 1895 w Zaparcinie. Odzn. Franciszka. przy ul. St. 16 XII 1894 w Górze. w Œmiglu pow. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Uczestnik wojny 1920. w Boguminie Nowym. w Œwiêtoch³owicach. Marcina i Rozalii. [4] (76). S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. Józefa i Agnieszki z Augustyniaków. L. 13 IV 1890. ¯wirki i Wigury. post. 610. L. 054/2 (41). MDzON. PP Jan SZYMKOWSKI s. 913 . PWŒl. Przod. stanis³awowskiego. PP Wawrzyniec SZYMKOWIAK s. Warszawy jako dzielnicowy.

sk¹d 4 X 1938 deleg. ur. 385. L. Od 6 VI 1919 do 8 VII 1920 w Armii gen. z którego deleg. W PWŒl. Do 9 IX 1923 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 717. st. do konwojowania internowanych Niemców do Berezy Kartuskiej. od 15 I 1924 – kursant w GSzPWŒl. W policji od 1919. bielski i tam co najmniej do 8 III 1938. W WP od 10 XI 1919 do 4 IV 1922. B³onie (z siedzib¹ w Grodzisku Mazowieckim) i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. przod. Franciszka i Marii z Siwych. frysztackiego. Do 17 XII 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Cz³onek POW GŒl. 28 II 1899 w Warszawie. mian. W I wojnie w armii niemieckiej. Hallera. z której 18 VI 1922 przejêty na etat PWŒl. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Warszawy nastêpnie mian. 483. Do 1 VII 1928 s³u¿y³ w Komis. Marcelego. post. W PWŒl. MDzON. – 31 III 1939. Szymona i Magdaleny. (od 9 VII do 19 IX 1920). Komis. MPzaW. od 15 XI 1938 z przydzia³em na Post. post. 038/3 (100). Przod. Post. 038/1 (41). w Boguminie Nowym pow. L. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Boguminie Nowym pow. sk¹d przeniesiony na Post. 18 VII 1913 w B³êdowicach Dolnych. 23 II 1895 w Kutnie. PWŒl. MDzON. ur. L. MPzaW. katowicki. mian. Alfons SZYNOWSKI s. kand. sk¹d przeniesiony na Post. W policji od 1923. post. Konstanty SZYPOWSKI s. w Katowicach. L. w Katowicach. Walentego i Marii z Simonów. Odzn.in. Wincenty SZYMURA s. PP Alfons SZYSZKIEWICZ s. w Siemianowicach pow. 019/3 (37). ur. rybnicki. przod. w Œwiêtoch³owicach. 1 V 1926. PP Piotr SZYPURA s. w Wirku pow. Odzn. Odzn. Do 1937 s³u¿bê pe³ni³ m.S St. 026/3 (14). jako oficer inspekcyjny Kdy m. KnaŒl. W PWŒl. frysztacki. 914 . w Jasienicy pow. 012/3 (27).. ur. Kmdtem Pow. PWŒl. do pow. Marianny. MH. 3843. L. w Pszowie pow.st. ur. Odzn. Uczestnik wojny 1920. w Katowicach. od 25 III 1937 w komp. w Cekowie pow. katowicki. 28 IV 1895 w Rowieniu. PWŒl. 29 IV 1898 w Ruchocicach. SKZ. L.WWiZ. Post. Od 6 II 1939 do wrzeœnia 1939 w Komis. 1 VII 1930. nastêpnie w PGŒl. Emil SZYPKA s. MN. St. St. ur. kaliski. przeniesiony do I Komis. 033/2 (67). St. Micha³a i Teofili. We wrzeœniu 1939 nadal w I Komis. w 1912. 4510. 1785.

PP Jan SZYSZKIEWICZ s. Podkomis. 1 I 1928. MPzaW. 05/5 (23). 2287. u³. MDzON. Maków Mazowiecki. Konnej w D¹browie Górniczej pow. BMzaDS³. mian. Wo³o¿yn. S L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. ur. 4 p. Feliksa i Marii z Sosiñskich. SKZ. W WP od 18 II 1919 do 28 VI 1922. W policji od 19 I do 31 VII 1925 – zwolniony na w³asn¹ proœbê. BKZ. L. Ponownie przyjêty 16 X 1927. Andrzeja i Jadwigi. 1927–1935 Kmdt Pow. 27 II 1898 w Aleksandrowie Czêstochowskim. Odzn. w Stopnicy. W I wojnie w armii rosyjskiej. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow.Podkomis. 019/2 (48). PP Jan SZYSZKO s. Odzn. MPzaW. ur. Post. W 1936 w Kdzie Pow. 6 IV 1894 w £omnej. W l. 915 . 5810. bêdziñski. W policji od 19 XII 1918. SMzaDS³.

post. w Wolanowie. w 1900. L. w Kluczach. ¿ó³kiewski. Wincentego i Marianny z Dysów. ur. stanis³awowskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. 037/4 (37). ni¿añski. Piotra i Ewy z Urbañskich. 1 I 1938. w Potworowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Franciszka i Antoniny. 020/3 (49). Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. Przod. we wrzeœniu 1939 na Post. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. w Rudniku pow. 050/3 (25). ur. L. mian. lwowskim. St. L. Franciszka i Antoniny. PP Maciej ŒCIGACZ s. w 1892 w Kamyku. W policji od 1921. W³adys³aw ŒCIGAJ s. Macieja. 7782. Przod. Do obozu przywieziony ze szpitala szepietowskiego. 6 VII 1892 w Cichowie. ur. radomskiego. olkuskim. St. w 1897 w Kamyku. post. post. we wrzeœniu 1939 na Post. Odzn. BKZ. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. ur. W policji od 1919. PP Stanis³aw ŒCIGACZ s. w 1891 w Kluczach. W policji od 1921. 1 IV 1934. mian. PP Szczepan ŒCI¥¯KO s. 3588. 05/1 (80). St. ur.Œ St. L. sk¹d przeniesiony na Post. PP Stanis³aw ŒCIEBURA s. 020/3 (96). 5504. Uczestnik wojny 1920. L. 916 . Od 4 III 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Jana. do 2 V 1934 na Post. ur. 2289. St. PP Stanis³aw ŒCIEBURA s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 23 II 1890 w Cichowie. L. 027/1 (64). 680.

w Koniecpolu. Adolfa i Marii z Scholów. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. rez. w 1897 w Biskupicach. 027/4 (58). ur. piech. L. W policji od 1922. 917 . tarnopolski. Antoniego. St. Ppor. Ppor. Wiktora. w 1915 w Mogilnicy. L. post. ur. ur. Przynale¿ny ewidencyjnie do PKU Tarnowskie Góry. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. KZzaDz. 3249. dwukrotnie. L. 045/1 (76). w Borkach Wielkich pow. Rez. L. 675. PP Walenty ŒLEDZIONA s. rez. L. Lamberta i Wiktorii. we wrzeœniu 1939 na Post. 8 IV 1902 w Radomsku. w 1905 w m. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Kaletach pow. przod. radomszczañskim. 012/2 (12). PP Bronis³aw ŒLÊZAK s. 4003. w Krakowie. Ukoñczy³ SPchor. £ukasza i Marii. St. Absolwent gimnazjum w Królewskiej Hucie. PP Wac³aw ŒCIS£OWSKI s. ur. 29 VII 1909 w Chorzowie. Z zawodu kasjer. ur. Post. tarnopolskiego. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. tarnopolskiego. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. we wrzeœniu 1939 w pow. W policji od 1930. 15 VIII 1895 w Golonkach. lwowskim. PP Bronis³aw ŒLÊZAK s. zmobilizowany do 74 pp. ze starszeñstwem 1 I 1935. radziechowski. 051/2 (66). Ignacego. drohobyckim. Jerzy ŒLADKOWSKI s. w Niwce pow. 4470. We wrzeœniu 1939 na Post. Post. W policji od 1927. 7680/317. ur. 019/2 (56). PP Henryk ŒLASKI s. Odzn.Post. 037/2 (85). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lubliniecki. Babu³a. Œ L. bêdziñski. 1572. w Toporowie pow.

W policji od 1919. kieleckim. 1162. ur. 5207. od 1936 ponownie w pow. 023/4 (46). 26 X 1911 w Berlinie. Od 27 II 1934 mianowany p. PP Zygmunt W³adys³aw ŒLISKI s. Hilarego i Marii. Józefa i Teofili. W policji od 21 VIII 1936 jako kand. Boles³awa i Leokadii z Wojdów. ur. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 037/1 (7). We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Post. che³mski. ur. PP Leon ŒLÊZAK s. w Gnaszynie. Wojciecha i Marii. Józef ŒLIWIÑSKI s. Ignacego. w 1932 w Czêstochowie. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. Józefa i Magdaleny. 21 IV 1891 w Borze. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Roman Hubert ŒLIWIÑSKI s. w Kielcach. wileñsko-trocki. czêstochowskim. ur. 918 . we wrzeœniu 1939 na Post. PP Józef ŒLI¯ s. lubelskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Horodence. 020/3 (60). Post. 4486. 6 X 1892 w Sokowie. kielecki. chrzanowski. 051/2 (40). W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. L. w 1904 w ¯ywcu. kieleckiego. handlowiec z Oran pow. na szer. L. przod. St. kieleckim – w 1928 w pow. instruktora na pow. St. w 1895 w Bia³ej Górze. post. L.Œ Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Franciszek ŒLUSARCZYK s. 012/3 (97). 17 XII 1913 w D¹browie. w Sierszy pow. 2758. ur. 027/4 (8). w Wojs³awicach pow. co najmniej od 1934 w pow. L. Odzn. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskiego. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. czêstochowskim. BKZ dwukrotnie.o. 1095. 5560. na szer. kontr.

919 . post. post. 1 XII 1923. W policji od 23 VII 1923. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w £agiszy pow. PP Marian ŒMIECHOWSKI s. 045/1 (17). post. 3190. ur. [3] (77). St. katowickim – wiejskim i miejskim. w pow. PP Józef ŒMIELKOWSKI s. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie.Przod. BKZ. do pow. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. 1850. 3220. 1 IV 1934. ur. Przod. Post. Ukoñczy³ 5 klas gimnazjum. w Katowicach. ur. MDzON. krakowskiego. ur. Odzn. stanis³awowskiego. PP W³adys³aw ŒMIESZEK s. W policji od 25 IV 1936 jako kand. 027/3 (98). frysztackiego. 28 VI 1891 w Jezierzanach. L. PWŒl. 13 III 1885 w Kozach. ur. L. Œledcz. Józefa i Anny. kontr. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Jakuba. Post. L. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Jan ŒLUSARCZYK s. w Œmiglu pow. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Franciszka i Katarzyny. 22 IV 1899 w £¹cznej. L. W policji od 5 I 1923. St. mian. Od 5 X 1938 z Post. w 1903 w Rogaczewie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. kielecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. BKZ. Stanis³awa i Antoniny. bêdziñski. BMzaDS³. 023/4 (40). 3128. mian. 012/1 (48). w Eksp. Odzn. Antoniego i Michaliny. przod. na szer. katowicki deleg. PP Wojciech ŒLUSARCZYK s. 24 X 1913 w Skadli. ur. koœciañski. sk¹d przeniesiony na Post. kieleckim – do 2 XI 1937 na Post. PP Jan ŒLUSARCZYK s. tarnopolskim. w Chêcinach pow. w Micha³kowicach pow. Œ L. w 1928. 15 VII 1900 w Kasinie Wielkiej. post. Antoniego i Agaty z F¹farów. L. 05/1 (28). W WP od 25 VI 1919 do 1 VI 1922.

Ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Baranowicze. PP Lucjan ŒPIEWAK s. 1927–1938 w pow. 019/2 (99). w Toruniu. – 1 XII 1923. 2 X 1897 w Orzechówce. posp. 17 X 1895 w Cieszynie. powtórnie przyjêty 1 IV 1924. W I wojnie w armii rosyjskiej. Zamieszka³y w folwarku Skiporowce woj. PP Franciszek ŒMIGAJ s. PP Stanis³aw ŒNIE¯EK s. Micha³a i Józefy. piech. ostatnio oficerska kadra OK IX. we wrzeœniu 1939 w Bia³ymstoku. Post. St. L. Karol ŒNIEGOÑ s. PP Wiktor ŒNIE¯EK s. Zmobilizowany 15 IX 1939 do 6 baonu KOP. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Jerzego. Józefa i Marii z Wiœniewskich. 044/2 (51). 1 I 1923. w Borys³awiu pow. W WP od 12 V 1919 do 12 VII 1927. Piotra i Anny. Post. siedlecki. w Lewickiem pow. 9 IX 1884 w ¯ninie. Odzn. Przod. 026/2 (55). BKZ. ur. St. 026/1 (13). Odzn. L. bia³ostocki. W policji od 1919. rusz. 026/1 (72). BKZ. W policji od 1 II 1920 do 31 VIII 1923. 1922–1923 s³u¿y³ w 22 pp. Odzn. Od sierpnia 1917 do lutego 1918 w II Korpusie Polskim. Antoniego. nastêpnie wiêziony w Moskwie i internowany na Bia³orusi. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. w 1924 – 86 pp. W I wojnie w armii rosyjskiej. przod. lwowskiego. 2933. post. W l. L. L. 1934–1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. drohobycki. nowogródzkie. KZzaDz.Œ St. Por. PWŒl. 6 XII 1894 w Parady¿u. Franciszka i Antoniny. 1342. 062/2 (8). ur. 920 . W l. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 13 IX 1898 w Ró¿y Starej. L. ur. we wrzeœniu 1939 w Komis. 92. ur. post. w l. 2731. Miko³aj ŒNIE¯KO s. mian. tarnogórskim. w Domanicach pow. 4817. przod. 10 IX 1895 w Jasienicy. rybnickim. st. 1457.

019/1 (83). w 1894 w Krasnem. BKZ. MPzaW. W policji od 1919. £odzi. od 5 VIII 1918 w 1 pp. W policji od 1924. Od 20 XI 1918 do 18 III 1921 w ¿and. Dederka³y). m. W³adys³awa i Marty z Paw³owskich. L. Odzn. ur. post. 045/2 (31). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Toruniu – w I. stanis³awowskiego. kontr. 1 p. na szer. ³ódzkim. PP Ludwik ŒWIDERSKI s. Stanis³awa. 4413. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. przod. PP Józef ŒWIDEREK s. kpr. W policji od 1920. 020/4 (98). St. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. MDzON. ur. 1974. wojskowej. PP Feliks ŒPIEWAKOWSKI s.. 016/2 (75). Post. we wrzeœniu 1939 na Post. w Rogowie pow. St. Œ St. 3989. ³ódzki. ur. internowany w Szczypiornie. w Brzezinach pow. W policji od 25 IV 1936 jako kand. 023/1 (73). Kazimierza i Pelagii z Sempiñskich. PP Jacenty ŒWI¥TEK s. 4648. i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. przod. w Sosnowcu. warszawskim. rypiñskim. BKZ. w Stanis³awowie. L. W l. PP Józef ŒWI¥TECKI s. L. 5131. od 1933 jako nadterminowy (Nowe Œwiêciany. ur. 22 IX 1888 w £odzi. 921 . Od 1 XII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Komis.Post. u³. PP w Czêstochowie. we wrzeœniu 1939 we W³oc³awku. z przydzia³em do Grupy Rez. L. 19 VIII 1910 w Uniejowie. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 1923. Feliksa. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w D¹browie Górniczej. bêdziñskim – w 1937 w Komis. w 1925 w pow. Od 25 IX 1914 do 20 VI 1917 w Legionach Polskich. brzeziñski. L. Antoniego i W³adys³awy z Wasiñskich. 24 VIII 1886 w Amsee. od 11 VI 1938 w III Komis. 2286. 1931–1935 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w KOP. we wrzeœniu 1939 w Komis. We wrzeœniu 1939 w V Komis. 6 VII 1897 w Sierpcu. 023/2 (48). Odzn. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. post. 26 VII 1891 w Jarentowskim Polu. Franciszka. PP Marcin ŒWIDERSKI s. W policji od 1915.

ur. ur. St. m. na szer. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. Micha³a i Agnieszki. od 1934 dzielnicowy.. 051/2 (46). bia³ostocki. 5279. sto³pecki. Franciszka i Anny. Post. post. Hallera. w Lipinach. W I wojnie w armii niemieckiej. w Stanis³awowie. bielski. 016/2 (12). W PWŒl. post. 020/1 (82). Bielska. S³u¿y³ w PGŒl. 1440. 922 . PWŒl. œwiêtoch³owicki – kmdt patrolu. w Wasilkowie pow. 27 VIII 1898 w ¯ytnej. stanis³awowskiego. 051/1 (57). St. Od 1 XI 1933 w Komis. L. W PWŒl. ur. PP Piotr ŒWIECA s. Alfons ŒWIERCZEK s. L.WWiZ. w Kielcach. w Mikuszowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 012/2 (74). MDzON. Bielska. 1496. 4126. potem na Post. KnaŒl. L. do pow. od 1 XII 1938 w Kdzie Woj. m. Od 1 XII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w I Komis. w Lipinach pow. GwGŒl. 1388. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. od 3 VII 1922. w 1902 w £odzi. Jana i Anny z Ratowskich. Uczestnik III powstania œl¹skiego. L. od 29 V 1938 na Post. ur. 23 V 1912 w Niechobrzu. PP Stanis³aw ŒWIDERSKI s. Od 4 X 1938 deleg. Paw³a i Katarzyny. We wrzeœniu 1939 ponownie w Komis. z przydzia³em do Komp. PP w Warszawie. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ¯o³nierz Armii gen. L. Paulina i Teofili. agrotechnik. W policji od 25 IV 1936 jako kand. Jakuba i Franciszki ze Œwidergo³ów. Franciszek ŒWIDLIÑSKI s. w Mikuszowicach pow. W policji od 1921. Do 14 X 1926 s³u¿y³ w Komis. Stanis³aw ŒWIEBODA s.Œ Post. ur. w 1892 w Kielcach. Antoni ŒWIERCZ s. ur. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. 045/2 (78). Odzn. PWŒl. L. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. 7016. frysztackiego. od 30 VI 1922. 3 I 1899 w Ligocie Czamborowej. „A” Grupy Rez. w 1898 w Boczkach. Rolnik. Uczestnik II i III powstañ œl¹skich. Zatrudniony jako woŸny w Kdzie Pow. kontr. Ukoñczy³ Szko³ê Rolnicz¹ w Mi³ocinie. BKZ.

ostatnio – tak¿e we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Kosmaczu pow. Asp. L. œwiêtoch³owickim – z-ca kier. ps. 8 I 1893 w K¹tach. PP Pawe³ ŒWIERZYÑSKI s. Od 3 II 1919 w POW GŒl. Odzn. 30 IX 1900 w Warszawie. 923 . W policji od 1 XII 1918 do 24 VII 1920. MN. rez. Od 9 X 1920 w PGŒl. w Biedrusku. „Kret”. 054/2 (58). ppor. 699. Ofic. Od 20 VII 1921 w ¯and. Odzn. W policji od 1919. grójeckim. PP Maciej Aleksander ŒWIERCZYÑSKI s. w Lipinach (do 1 XII 1932). Ignacego i Pauliny. St. rybnickim – kmdt Post. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. PP W³adys³aw ŒWIESZKOWSKI s.WWiZ. Stanis³awa i Marianny. 4024. Ponownie w policji od 1 XII 1922. kier. post. 038/3 (37). KLeg. stanis³awowskiego. Ks. ur. w 1885 w Rzekach. KnaŒl. 2194. 653. PP Hieronim Micha³ ŒWIERCZEWSKI s. Pawe³ Józef ŒWIERKOT s. Post. w Brzeœciu n.St. W PWŒl. L. Uczestnik III powstania œl¹skiego. we wrzeœniu 1939 na Post. 051/1 (9). ko³omyjski. ur. I KG. Bugiem. pszczyñski. Kraj. St. PWŒl. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Jasieñcu. Komis. ur. Antoniego i Józefy z Ga³czyñskich. 033/2 (52). mian. Filipa i Marianny. nastêpnie w pow. piech. w Szarleju (póŸniej pn. we wrzeœniu 1939 na Post. L. 1 IX 1927. Post. Komis. GwGŒl. Piekary Œl¹skie) – do 4 X 1938. w Miko³owie pow. Œ L. Józefa i Agnieszki z Kuczków. MPzaW. MDzON.. w Chwa³owicach (do 31 XII 1924) i Suminie (do 15 IX 1927). MDzON. L. przod. 045/1 (36). W WP od 25 VII 1920 do 5 IX 1922. 10 IX 1898 w Starej Wsi. 4 I 1892 w Dumienicach. BKZ. Co najmniej od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. przod. W policji s³u¿y³ od 5 V 1920. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. ur. ze starszeñstwem 1 I 1935. 1610. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. od 17 VI 1922. Ukoñczy³ SPPiech. ur. Cieszyñskiego.

BKZ. w 1889 w Stefanowie. 038/2 (97). St. St. L. w 1899 w m. przod.Œ Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. W PP od 1 XII 1920. nieœwieski. w Niwce. 045/1 (38). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. w 1896 w Niegos³awicach. w pow. zawierciañskim i pow. BMzaDS³. w Andrzejowie pow. 4525. W policji od 1924. W policji od 1931. w S¹czowie. L. we Wróblewie pow. sk¹d 10 III 1938 przeniesiony na Post. sieradzki. L. w Skalbmierzu. bêdziñskim – na Post. Szymona. 15 III 1907 w Osieku. ur. PP Marek ŒWINIARSKI s. piñczowskim. 34. w 1900. PP Kazimierz ŒWIÊTALSKI s. Odzn. ³ódzki. PP Wincenty ŒWIGOÑ s. PP Andrzej ŒWIE¯Y s. od 15 VIII 1930 z-ca. post. St. 357. MDzON. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. w Bêdzinie (do 2 XII 1935). PP Wincenty ŒWIETLIK s. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. nowogródzkiego. w Mielnicy pow. ur. 4647. 020/2 (82). Albina i Antoniny. Kukie-Huta. Post. post. lwowskim. 16 VIII 1889 w Drohomyœlu. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. kieleckim – w Komis. L. 037/1 (56). L. 054/2 (51). 05/4 (51). kowelskim. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP Julian ŒWIÊCICKI s. Ludwika. przod. we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. Tomasza i Marcjanny z Kaczmarków. 4111. w Siniawce pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Od 1 XI 1919 do 18 VIII 1920 w policji Zarz¹du Ziem Wschodnich i Frontu Podolskiego. we wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1918. Stanis³awa i Józefy z Gilów. 288. W policji od 1918. L. 924 . kowelski. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Jana i Anny z Michalików. ur.

mian. PP Stefan ŒWIRKO s. sk¹d w 1932 przeniesiony do woj. post. 299. ur. PP Józef ŒWIRSKI s. We wrzeœniu 1939 w Komis. Antoniego i Anny z Wasylków. ur. 1033. [1] (82). ur. BKZ. 3014. tarnopolskiego. BKZ.Przod. We wrzeœniu 1939 na Post. PP Józef ŒWIRSKI s. 6 XII 1899 w Szaragach. St. post. 1 II 1937. przod. PP Micha³ ŒWIRSKI s. St. Odzn. 051/1 (98). Œ L. 023/3 (3). kieleckiego. L. [4] (87). Odzn. 1529. w 1899 w £oszniowie. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. policji woj. St. Uczestnik wojny 1920. L. PP Antoni ŒWIRSKI s. w D¹browicy pow. Marcina. L. w Kielcach. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. ur. wileñskim. Feliksa i Antoniny z Godlewskich. w £awaryszkach pow. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. ¿ó³kiewski. W policji od 1923. Feliksa i Pauliny z Kowalickich. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego. St. L. policji woj. w 1893 w £oszniowie. 1 III 1898 w Piktokañcach. co najmniej od 1934 kmdt Post. L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Boles³aw ŒWIRKO s. przod. w Tarnopolu. 027/2 (77). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. wileñsko-trocki. wileñskiego. Macieja i Marii. Ukoñczy³ 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 1925. tarnopolskim. tarnopolskiego. W policji od 1922. 24 XI 1904 w Uszomieszu. przemyœlañski. 027/3 (3). Przod. 7 IX 1898 w £oszniowie. w Janczynie pow. przod. Macieja i Marii. 925 . St. ur. sarneñski.

uczestnik wyprawy kijowskiej i bitwy warszawskiej. Nadleœniczy lasów miejskich w Radomsku. 05/5 (76). ewakuowany do Grudzi¹dza. L. Ppor. Ukoñczy³ kurs posterunkowych 26 V 1920 w Kdzie Pow. Polskiej w Stanis³awowie. W policji w Miñsku na Bia³orusi od 10 IV do 9 VII 1920. Jana i Anny z Fedorowskich. ur. w T³umaczu i kurs przodowników 2 VIII 1924 w Kdzie Woj. po³onecka pow. Adam ŒWITAL s. Od 1929 w pow. Odzn. BMzaDS³. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Majdanie. Franciszka i Józefy z Zaj¹ców. od stycznia 1935 w Kdzie Rez. S³u¿y³ krótko w Rez.. W WP ochotniczo w l. 926 . 1 I 1938. ze starszeñstwem 1 IX 1932. BKZ. od 9 IX 1926 w Bednarowie. MPzaW. 1 XII 1921. St. t³umacki. ur. 74 pp. od 15 XII 1928 w Stanis³awowie – w II Podkomis. post. MDzON.: Czuczewicze pow. Miedna (od 24 VIII 1929) i Wo³czyn od 10 VI 1937 do wrzeœnia 1939. – 1 VIII 1922. St. 1918–1921. Kmdt Post. mian. nastêpnie w policji jako prowizoryczny post. post. Od 22 XI 1920 s³u¿y³ na Post. przod. MN. od 17 XII 1935 w Komis. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w XI Komis.. L. mian. Odzn. 054/2 (25). 310. W policji od maja 1925. KW. piech. Absolwent Szko³y Rolniczej w Sobieszynie i Szko³y Lasowej we Lwowie.Œ Przod. ur. Kraj. Ppor. 4415. jako obchodowy. od 12 VIII 1923 w Kniahininie-Belweder. ³uniniecki (1925) i w pow. 033/1 (15). 3 III 1896 w Grobieni. Od 1 XI 1918 do 25 V 1919 w POW. brzeskim – kmdt Post. Micha³a i El¿biety z Kap³onów. PP Józef ŒWISTELNICKI s. co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow.. od 1 I 1938 w plut. stanis³awowskiego s³u¿bê pe³ni³: od 20 IV 1921 na Post. rez. Przynale¿noœæ ewidencyjna PKU Radomsko. L. rez. 8 VII 1897 we Wronowie. PP Pawe³ ŒWIRYD s. na Post. baranowicki. Odzn. w Stanis³awowie. MPzaW. ur. 7 I 1893 w Lackiem Szlacheckiem. St. PP W³adys³aw ŒWITALSKI s. Cz³onek POW. 05/4 (34). w: Czerniejowie. uczestnik wojny 1920. PP we Lwowie. St. Odzn. Od 25 V do 30 XI 1919 w ¯and. kobryñskim Stryhów i Tewle (1926). Zweryfikowany w stopniu post. W I wojnie w armii austriackiej. L. 17 VI 1900 w Czartkach Du¿ych. Nr 10 gm. post. Pieszej. 1319. W WP ochotniczo od 25 II 1919 do 25 I 1921. w Lackiem Szlacheckiem pow. plut. 4805. post. Micha³a i Teofili z Kaszkanów. pracowa³ w Biurze Organizacji Oddzia³ów Ochotników Kresowych. BMzaDS³. Przeniesiony do pow.

Odzn. ur. kieleckiego i przydzielony do Bêdzina. W PP od 1933. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 3639. i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Henryk Stanis³aw TACZANOWSKI s. 3804. w 1900. 950. Kazimierza i Marianny. ur. Rolnik. We wrzeœniu 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. 058/3 (72). sk¹d 15 VII 1937 przeniesiony do Kdy Pow. ³uckiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. L. St. kontr. PP Piotr TABAKA s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. na szer. 045/2 (21). w Bêdzinie. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. z przydzia³em do KG. 4 X 1911 w Dobieszewicach. post. ur. L. 31 X 1909 w Sosnowcu. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Post. Jana i Anny z £uczków. Post. 927 . 058/4 (78). PP w Warszawie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. PP Tadeusz TABACZYÑSKI s. ur. wo³yñskiego. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w £asku. 019/2 (66). L. St. Józef TADYSIAK s. w 1913. 272. W³odzimierza i Matriony. w Tarnopolu. i przydzielony do Grupy Rez. Antoniego. L. post. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Kostopolu. w 1901 w Borszewicach pow. ³aski i tu zamieszka³y. kontr. T L. ur. 4565. sier¿. 24 IV 1896 w Szwajkowicach. Antoniego. na szer.Stefan TABACHOWICZ s. 019/1 (40). 019/2 (25). BMzaDS³. PP Ludwik TABISZ s. L. Stanis³awa. 4900. ur. MPzaW. Uczestnik wojny 1920.

044/2 (72).T St. stra¿n. katowicki. 27 VII 1894 w Jagodnem. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Franciszka i Anny z Kuliñskich. St. nastêpnie ponownie w Komis. 058/4 (99). St. 21 IV 1909. L. post. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. na Post. we wrzeœniu 1939 na Post. L. post. sk¹d 6 XI 1924 przeniesiony na Post. SW Boles³aw TALASKA s. post. PP Stanis³aw TALARCZYK s. St. Siemianowice (do 21 XII 1938). 6848. Jana i Ewy. w Koñskich. w 1900. rez. L. Do PWŒl. Od 28 II 1919 do 31 I 1920 w WSK. 5290. Szymona. przyjêty 17 VI 1922 z przydzia³em do Komis. Oldrzychowice na Zaolziu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. ur. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. mian.in. Post. PP Ludwik TALAREK s. Od 22 XII 1938 na Post. W 1939 funkcjonariusz w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. SW Stefan TALACHA s. Stanis³aw TAJER s. W I wojnie w armii rosyjskiej. 3383. L. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 1 VII 1937. Siemianowice pow. nastêpnie w policji Okrêgu Kieleckiego (do 30 VI 1921). 20 IX 1889 w S¹czowie. L. m. 05/4 (90). 045/1 (67). ur. Ppor. ur. PWŒl. 1253. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Lublinie. 928 . St. L. Józefa. 3833. PP Józef TARABASZ s. 4 I 1896 w Ma³ej £¹ce. Stra¿n. 20 III 1895 w Pod³ê¿u. Józefa i Marii z Kowalskich. Uczestnik powstania wielkopolskiego. ur. czarnkowskiego. Absolwent Seminarium Mêskiego w Ursynowie. 3363. w Drawsku. 033/3 (50). Huta Jerzego (do 5 VI 1926). ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Jana. 044/2 (34). post. w Pi³ce i Drawskim M³ynie.

poleskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. Bugiem. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. MDzON. L. 1 II 1937. Warszawy. L. 2 II 1900 w Sosnowcu. post. 3750. w 2 Komp. Zwolniony do odbycia s³u¿by w WP – od 3 X 1925 do 15 IX 1926. w Wilnie (od 20 VI 1923). post. Franciszka i Marianny. 9 dyon ¿and.in. w XVII i XII Komis. w Komis. w Równem. St. W policji od 1927.St. S³u¿y³ na Post. brzeski (od 1 II 1925). 929 . kosowski. w Brzeœciu n. Do policji przyjêty 15 I 1921 i przydzielony do Kdy Pow. z którego 10 XI 1937 przeniesiony na Post. 1883. w V Komis. 567. Stanis³awa i Julii. 2809. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. PP Józef TARAKOWICZ s. w Brzeœciu n. mian. 2 XI 1901 w Styrnej. 3 XI 1893 w Warszawie. 038/4 (38).in. PP Jan TARAGA s. BKZ. ur. post. S³u¿y³ na Post. ur. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Iwacewiczach pow. St. T L. w Wielkorycie (od 15 IX 1926) i Ma³orycie (od 11 XII 1928). Micha³a. 1 IV 1939. mian. w Motyka³ach pow.st. Ignacego i Marianny. PP Sylwester TARABASZ s. L. PP Józef TARASIEWICZ s. Odzn. Warszawy. BMzaDS³. ur. brzeskiego. 012/4 (26). post. Bugiem (od 10 XI 1924). 5907. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji m. w 1896 w G¹sawach. PP Stanis³aw TARANEK s. w Radwaniczach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Zdrochec. Gran. Marcina. St. od 3 XII 1936 w Komis. post. ur. m. w Tarnowie. Stacja Kolejowa w Kowlu (od 14 X 1922). Odzn. Ponownie przyjêty do policji pow.st. Przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. na Post. 045/1 (84). Post. 051/2 (26). 05/5 (52). krakowskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 5 I 1894 w m. m. L. i tam tak¿e we wrzeœniu 1939.

PP w Warszawie. W marcu 1938 przeniesiony z Kdy Miasta Lwowa do dyspozycji dcy Grupy Rez. 7 XI 1897 we Lwowie. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Uczestnik wojny 1920. PP Gabriel TARNOWSKI s. W policji od 1 IX 1921. 930 . 4349. BKZ. 050/1 (69). Tomasza. L. wileñsko-trocki. makowski. Gabriela i Franciszki z Tutków. Aleksander TARNO¯EK s. ur. w Krasnosielcu pow. 1958. MPzaW. lwowskim. Przod. PWŒl. 28 I 1889 w Czekanowie. 045/1 (91). 11 I 1896. W 1923 przeniesiony z policji w Che³mie do woj. ¯o³nierz Legionów Polskich. nastêpnie w Wydz. 6089/7735. 3974. PP Karol TARCZYÑSKI s. w 1909. ur. 020/3 (54). mian. MDzON. [3] (9).. 866. PP Tadeusz TAR£OWSKI s. ur. 1 IV 1933. 012/2 (32). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Odzn. KW. Œledcz. L. L. Przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 1 XII 1927 w III Komis. Post. wileñskiego. ur. PP Marian Dymitr TARATU£A s. ur. L. W policji od 1919. Zygmunta i £ucji. Post. Tomasza. w 1900. Franciszka. BKZ. Micha³a. Do PWŒl. Od 14 VI 1938 w Rez. KN. 19 VI 1887 w £odzi. i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Poznania. W policji od 1920. przyjêty 15 I 1924.T Przod. ur. L. 044/1 (66). i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Rudziszkach pow. PP Józef TARCHALSKI s. Post. Miasta Lwowa jako kmdt plut. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. Odzn. warszawskim – we wrzeœniu 1939 na Post.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. 1 XI 1938 i przydzielony do Komis. T L. 4487. 14 X 1895 w £odzi. Rez. Adolf TATOJ s. w £odzi. 81 pp. w Katowicach. Œledcz. PP Adam Stanis³aw TATARA s. W listopadzie 1931 przyjêty do policji z przydzia³em do Kdy Pow. PP Edward TATTOL s.in. z przydzia³em do 2 komp. 044/2 (5). w £asku. frysztacki. mian. Post. Adama i Antoniny ze Szmitów. Konnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. £odzi. W l. W marcu 1934 skierowany do Kdy Pow. Odzn. 058/1 (99). 020/2 (41). Paw³a i Marty z GwioŸdzików. Jana. kand. kontr. ur. 28 III 1899 w Z³otousie. 05/2 (33). Kazimierza. 931 . PP Leon TAWDUL s. Post. W WP w l.St. PWŒl. MDzON. w VI i VII Komis. BMzaDS³. Gran. 23 V 1909 w Myœliwcach. L. w Tczewie. kontr. ur. mo³odecki. PP Bronis³aw TATARZYÑSKI s. SMzaDS³. L. 1921–1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. 1919–1921 pracownik PKP. w Or³owej pow. Tam te¿ we wrzeœniu 1939. w 1915. w Kdzie Rez. kontr. nastêpnie s³u¿y³ w Komis. a 6 III 1937 do Kdy Miasta £odzi z przydzia³em do Kdy Rez. ur. Post. Juliana i El¿biety z Szawelskich. w Zgierzu pow. na szer. 5193. mian. m. ur.in. W policji od 1919. W policji od 1 VII 1923. od 9 XII 1935 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Woj. w Komis. Do policji przyjêty 15 XI 1938 w charakterze kand. 1413. Antoniego i Kazimiery z Sarneckich. 10 XII 1913 w Ligocie Pszczyñskiej. Przod. w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. W marcu 1938 przeniesiony do Wydz. ³ódzki. PP we Lwowie i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. w Radoszkowicach pow. Kand. L. ur. w 1906. BKZ. przod. przyjêty 25 I 1938 jako szer. w Toruniu.. 1 I 1928. L. Post. 3944. 4110. 027/4 (9). 045/1 (97). 2904. Do PWŒl. Przod. S³u¿y³ m. m. z przydzia³em do VI Komp. Marian TATARKOWSKI s.

ur. Piotra i Apolonii ze Stefanków. 5308. Post. post. S³u¿bê pe³ni³ m. MPzaW. 012/1 (115).T St. W policji od 1927. Jakuba i Marii ze Œliwów. MDzON. Sylwester TELLER s. L. w Charkówce pow. Post. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. [3] (81). L. PP Stanis³aw TEJBOR s. L. kieleckim – we wrzeœniu 1939 na Post. tarnobrzeski. 3 IX 1903 w m. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Józef TENETA s. W policji od 1924. mielecki. PP Micha³ TELECKI s. L. W policji od 1 XII 1919. ur. Odzn. i³¿ecki. post. 023/3 (59). na Post. 672. PP Micha³ TELEGA s. L. 30 IX 1901 w O³pinach. St. kroœnieñski. Józefa. w 1895. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 3873. We wrzeœniu 1939 na Post. w Mokrzyszowie pow. Padew Narodowa pow. 058/1 (87). Józefa i Marii z Dudków. ur. 045/3 (61). 020/3 (7). 5973. 7 VIII 1899 w Studzianie. Ch³opy. 6 X 1894 w Furmanowie. 932 . W policji od 1920. Jakuba i Rozalii. w Brodach pow. w 1895. tarnowskim. 1540. ur. Wasyl TENASIEJCZUK s.in. Iwana. ur.

033/1 (20). W³odzimierz TERESZKO s. 5602. mian. Józefa i Antoniny. w 1895 w Sulejewie. Bugiem. W PP od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1861. Przod. 10 X 1886 w Kocku. Od 1927 do wrzeœnia 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Brzeœciu n. Józefa. nastêpnie w niewoli niemieckiej. 026/4 (84). ur. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. W I wojnie w armii rosyjskiej. drohiczyñski. post. ur. 22 VIII 1896 w Terpi³owiczach Wielkich. 023/1 (13). L. SW Antoni TEREBUN s. Jana i Antoniny.Post. L. Jana. L. ur. poleskim – w styczniu 1938 skierowany do I Komis. Nie jest znany jego stopieñ i przebieg s³u¿by. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. MDzON. 3052. PP Piotr TERLECKI s. Siemiona. L. St. w 1891. w 1904. ur. PP Józef TERPI£OWSKI s. 6001. Przod. 058/4 (15). ¯o³nierz Armii gen. Józefa i Antoniny ze Szczêsnych. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji w £ukowie – we wrzeœniu 1939 kmdt Post. W 1939 s³u¿y³ w SG. 7064. Odzn. ur. w Osowcach pow. 3560. Stra¿n. 020/4 (49). Micha³ TETERA s. PP W³adys³aw TEODORSKI s. W policji od 16 VII 1921. T L. w Brzeœciu n. 050/3 (8). 933 . 1 VII 1924. w 1904. MPzaW. Hallera.

nastêpnie na Post. rez. KnaŒlWWiZ. 038/1 (44). ur. MDzON. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 300. Post. 5805. w Lêdzinach (do 1 I 1931). Uczestnik wojny 1920. ur. Ludwik TKACZ s. Przod. 3602. L. m. Podkomis. PKU Warszawa-Miasto III. Franciszka i Marii z Rzepkowskich. Jana i Marii z Kapelarzów. post. BMzaDS³. MPzaW. PP Stefan TʯYCKI s. PWŒl. Jan TETLA s. 016/1 (81).in. W WP ochotniczo od 3 III 1920 do 13 VII 1922. Do PWŒl. ur. jako kmdt Post. ur. mian. St. Od 27 IX 1918 do 1 III 1919 w niewoli w³oskiej. W policji od 1 XI 1922. w Lubszy pow. pszczyñskim. MPzaW. Przebieg s³u¿by nie jest znany. w £aziskach Œrednich i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie od 25 VIII 1925 s³u¿y³ na Post. Uczestnik powstañ œl¹skich. 756. w Gusztynie pow. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. BKZ. Dok³adny przebieg s³u¿by nie jest znany. w Sosnowie pow. 012/1 (123). Ppor. Franciszka i Anny z d. w Katowicach. 647. 038/3 (70). ur. w 1891. W policji od 15 III 1924. PP Jan TKACZYK s. St. mian. post. W WP od 19 VI 1919 do 3 VIII 1923. Odzn. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani ostatni przydzia³. We wrzeœniu 1939 – oficer dy¿urny KG. od 16 VIII 1933 na Post. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu st. ze starszeñstwem 1 VI 1919. PWŒl. 21 IX 1896 w Posadowie. Piotra i Matyldy z Sendorów. mian. mian. w Lubliñcu. Odzn. Godziek. L. w Ska³acie. St. 19 V 1898 w Cebrowie. Piotra. 934 . 1 VII 1930. post. PP W³adys³aw TKACZ s. W policji od 11 V 1922. 030/1 (82). Bazylego i Marii z Najczuków. sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post. przyjêty 1 VII 1925 z przydzia³em do Kdy Rez. L. podhajecki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W I wojnie w armii rosyjskiej. BMzaDS³. BKZ. Do PWŒl. 1 IV 1939. 22 XII 1898 w Studzionce. W I wojnie w armii austriackiej. Od 1 X 1933 do wrzeœnia 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. L. ur. Dok³adny przebieg s³u¿by nie jest znany. Odzn. 16 VIII 1896 w Zaborzu. 1 VII 1929. post. S³u¿y³ w 42 pp i 66 pp. Oficerskim w Miko³owie. 20 VI 1939 przeniesiony z Post. 3320. PP Joachim TKACZYK s. post. St. Podkomis. W I wojnie w armii niemieckiej. MDzON. ¯o³nierz Armii gen. borszczowski na stanowisko kmdta Post. Od 27 III 1917 do 15 V 1918 w I Korpusie Polskim. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. 016/1 (65). 11 I 1932. L. post. St.T Przod. piech. Hallera. 30 XI 1895 w Szczypiórnie.

w 1912. 5405. „E” Rez. Raszczycach (do 1 VII 1931). Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. Od 2 V 1921 do 21 VI 1922 w PGŒl. w: £yskach (do 4 XI 1925). kontr. nowogródzkiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kroœnie. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP W³adys³aw TOCZEK s. 030/1 (8). Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. z przydzia³em do Komp.. kontr. 020/3 (68). Piotrowice pow. L. kontr. ostrowski. (do 9 III 1937). Asp. post. 28 IX 1911 w Zagrodzinie. T L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 023/5 (98). nastêpnie w PWŒl. 16 III 1914 w Ko³ozêbie. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. Stanis³awa i Wiktorii. ur. ur. St. S³u¿y³ w pow. post. PP Tadeusz TOBOLSKI s. (do 25 IX 1935) i w Komis. 1 VII 1937. L. lwowskiego. 3 IV 1903 w Nozdrzcu. PWŒl. W listopadzie 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. rybnickim na Post. Pstr¹¿nej (do 15 IX 1931). 044/2 (74). 23 II 1899 w Rudzie Œl¹skiej. [. 1270. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. Przod.Post. W policji od 1920. SW Ryszard TOBER s. Od 1 I 1936 funkcjonariusz wiêzienia w Ostrogu pow. L. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Kielcach. poznañskiego i przydzielony na Post. ur. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. 5187. Do policji przyjêty 6 VII 1936 w charakterze kand. PP w Poznaniu. ur. w Sieroszewicach pow. Piotra. Wiktor TKOCZ s. Post. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Raszczycach (do 22 II 1939). zdo³bunowski i tu tak¿e we wrzeœniu 1939. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Jana i Anny. ur.]671. St. w 1890 w Lubnicach. 5325. na szer. 4690. Aleksandra i W³adys³awy. ur. na szer. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Rybniku – w Kdzie Rez. 012/2 (14). 019/2 (88). Wodzis³awiu (do 1 II 1929). Micha³a i Franciszki z Zawieruchów. Post. Emiliana. 935 . na szer. PP Stanis³aw TKACZYK s. PP Pawe³ T£OMAK s. ponownie na Post. L.

Miko³aja i Rozalii z Plebañskich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Antoniego i Rozalii.st. 20 XI 1888 we Wrzosowej. 4142. Wojciecha i Heleny. St. m. 038/3 (84). w VII i X Komis. 936 . w 1881 w Warszawie. przod. L. warszawskim. w 1901. 020/3 (86). Warszawy. Ignacego i Tekli. SW Wojciech TOMAK s.in. Stra¿n. 051/2 (11). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w woj. Piotra i Marianny. PP Antoni TOMALA s. ur. W policji od 1919. pu³tuski. w 1879 w m. Jana. 023/4 (72). m. W policji od 1920. 1687. L.T Post. 4698. Stanis³aw TOKARSKI s. St. 033/2 (99). PP Jan TOKARSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 020/4 (4). L. 3 IV 1899 w £odzi. L. post. ur. ur. 3902. przod. W 1939 zamieszka³y w Wyszkowie pow. 10 II 1909 w Wyszkowie. PP Mieczys³aw TOKARSKI s. ur. L. ur. PP i tu nadal we wrzeœniu 1939. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta £odzi. L. 1848. ur. St. mian. St. czêstochowski. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. 5287. w Pankach pow. S³u¿ew. post. od lipca 1938 w Rez. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. PP W³adys³aw TOCZYÑSKI s. 1 I 1929. W policji od 1921.

7822. mian. dubieñski. nastêpnie na Post. 31 III 1939. ur. W PWŒl. 8 X 1908 w Witowie. Przod. Ppor. Jana. w Gdyni do Wydz. Józefa. post. L. Szymona. 4 IX 1895 w Kielcach. 050/3 (100). w Lutyni Niemieckiej pow. w Jasienicy pow. 3441. ur. Œledcz. Józef TOMAN s. L. III Komis. frysztacki. przyjêty 1 VII 1924 z przydzia³em do Kdy Rez. od 1 II 1939. ze starszeñstwem 1 I 1936. w Katowicach.o. 038/2 (74). PP Kazimierz TOMASZEWSKI s. 062/2 (12). Marcina. w Boremlu pow. [1] (58). Dolne Datynie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kand. W 1930 przyjêty do policji w stopniu asp. PP Antoni TOMASIK s. post. 20 II 1906. W policji od 1922. sk¹d 18 VI 1926 przeniesiony zosta³ na Post. w Bobrownikach i tam te¿ we wrzeœniu 1939. kier. 27 V 1895 w m. 937 . Jan TOMANEK s. W lipcu 1938 przeniesiony ze stanowiska p. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Asp. St. post. PP Henryk TOMASZEWSKI s. Józefa. L. 05/5 (99). w Tarnopolu.Post. St. w Bobrownikach pow. L. ur. Kdy Rez. PWŒl. tarnogórski. w 1913. Józefa i Joanny z Fuka³ów. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Do 28 II 1939 w 1 komp. 037/1 (32). Post. L. T L. rez. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ur. w Kielcach. St. bielski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1784. Do PWŒl. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 3103. ur. sk¹d powróci³ na Post. 441. w Katowicach. 14 I 1894 w Podhorcach. PP Franciszek TOMALA s. PWŒl. ur. z przydzia³em do Szko³y Oficerskiej PP w Warszawie. Od 20 XII 1938 do 6 VI 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post.

023/5 (90). Do 1936 funkcjonariusz w wiêzieniu w Krakowie. KZ. w Hoszczy. L. od stycznia 1937 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Wiœniczu Nowym pow. ur. Karczewie (od 1932 do 1933). Bystrzek. 1683. PP Micha³ TOMASZEWSKI s. Od 1 XII 1920 do 31 VII 1921 i od 1 IX 1921 do 31 VII 1926 pracowa³ jako urzêdnik. L. od 16 X 1937 kmdt Post. 05/3 (41). w Kobyli i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. bocheñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. ur. W policji od 1 V 1929. Odzn. Marcina. MPzaW. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni¹c s³u¿bê w III Komis. 3957. 019/1 (70). PP Józef TOMCZAK s. na Post. 28 X 1900 w Brahi³owie. warszawskim na stanowisku kmdta Post. St. Ludwika i Franciszki z Juszczyków. St. 045/3 (5). Odzn. PP Franciszek TOMAŒ s. 5390. Przod. Ferdynanda Fortunata i Marianny z Redigierów. w 1897 w m. L. Karola i Bronis³awy. ur. MDzON. L. w 1898 w Oporowie. 13 XI 1883. Post. 3906. 027/4 (74). 1862. SW W³adys³aw TOMASZEWSKI s. od 1934 w Raszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w: Zaborowie (do 1926). L. St. Ukoñczy³ gimnazjum i kurs dla p³etwonurków w P³ocku. w Bia³ymstoku zosta³ zmobilizowany do Batalionu Obrony Narodowej.T St. MDzON. W policji od 1920. ur. w Wêglewicach. 5212. w Rudnikach. wieluñskiego. 7 IV 1895 w Warszawie. m. in. ur. Jana i Teofili ze Skupiñskich. post. PP Szymon TOMASZEWSKI s. 11 VII 1895 w Nieprzeœni. rówieñskim – 22 II 1937 skierowany na Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Bydgoszczy. W³ochach (od 1927 do 1931). L. 026/3 (18). 938 . stra¿n. PP Leon TOMBAK s. post. a we wrzeœniu 1939 na Post. Kazimierza i Marii z Noskowiczów. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow.

w 1939 pe³ni³ s³u¿bê w 7 dyonie ¿and. 17 pp. limanowski i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Od 24 VII 1928 do 31 XII 1929 urzêdnik Izby Skarbowej w Grudzi¹dzu. 939 . St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. BKZ. 026/4 (34). W WP od 8 IV 1920 do 19 VII 1922. w 1934. 05/4 (8). Poznañ-£awica. W WP od 1920. Tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Post. W 1937 skierowany do Rawy Mazowieckiej z przydzia³em do ochrony rezydencji Prezydenta RP w Spale. 1923–1925 w £ukowie. L. 17 III 1899 w Tuszowie Narodowym. L. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. W policji od 1922. post. ur. St. 2830. 05/5 (39). post. T L. PP Stanis³aw TOMCZYÑSKI s. ur. 3325. b³oñski. ur. 15 VI 1910 w Sroczkowie. post. St. Franciszka. ur. Szer. Wac³awa i Aleksandry z Baliloñskich. ¿and. mian. L. z przydzia³em do KG. sto³peckiego. PP Micha³ TOMCZYSZYN s. 434. 027/1 (100). mian. PP Antoni TOMECKI s. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Toruniu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 019/2 (53). 17 IV 1899. Franciszka i Marianny. post. Tomasza i Rozalii. post. ur. 13 I 1901 w Chmielniku. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. PP przy KG w ¯yrardowie pow. w Dobrej pow. w 1900. 5168. Wojciech TOMCZAK s. PP Marian TOMCZYK s. 3313. MPzaW. kontr. 4 II 1899 w Kociubiñcach. W l.Wachm. post. St. Antoniego i Katarzyny ze Œwistków. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. L. na szer. W policji od 1 XI 1922 do 31 VII 1924. Odzn. St. od 1926 na Post. 1 IV 1934. St. 05/4 (95). L. PP Marian TOMCZYK s. W policji ponownie od 1 XII 1930 z przydzia³em do Kdy Woj. Stefana. jako dca Post. 3884.

w IV Komis. w Czerniatyniu pow.in. Jakuba i Franciszki z Jeziornych. SKZ. SMzaDS³. post. St. ur. w Kdzie Pow. Warszawy. BKZ. KLeg. W policji od 1919. 050/2 (70). 4121. ur. L. PP Henryk TOPOREK s. z przydzia³em do Grupy Rez. horodeñski. Franciszka i Wiktorii z Chmielewskich. w Brzegach pow. Andrzeja. Józefa i Marty z Lorentzów. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Jana. ur. Bia³egostoku. 038/1 (24). Przod.st. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Od 10 XI 1936 kier. Szczepana i Marianny z Buœków.. 023/5 (91). na szer. W 1934 p. S³u¿y³ m. 023/1 (53). tomaszowskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. kontr. BKZ. Do policji przyjêty 10 XII 1937 w charakterze kand. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. PP W³adys³aw TOR s.in. 7740/6064. 1 XII 1937 skierowany na stanowisko kmdta Post. w Grodnie. 940 . W policji od 26 XI 1918. L. ¯o³nierz Legionów Polskich. MN. 3 V 1914 w KoŸlu. kieleckim. w £ucku. 782. jêdrzejowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. m. 27 V 1899 w RogoŸnie. 1 IV 1933. w Grodys³awicach. Kmdta Pow. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. L. 5 III 1891 w Zaborowie Starym. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PP Wincenty TOPOREK s. 4 I 1911 w Warszawie. 22 VIII 1897 w Chorzeminie. 012/3 (6). mian. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. Równe. MDzON. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XXV Komis. Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L..o. 5552. Post. Post. L.T Podkomis. bia³ostockiego. 5846. 037/2 (88). ur. w 1894 w Kielcach. Przod. we wrzeœniu 1939 w Komis. Odzn. PP Józef Karol TOMIAK s. stanis³awowskiego i skierowany na Post. Podkomis. PP Stefan TOMYS s. m. PP w Warszawie. m. ur. PP Jan TOMKOWIAK s. 1688.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1922. BMzaDS³. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnym mieœcie. Post. „H” Rez. L. 18 II 1893 w Nowym Samborze. kontr. Fryzjer. PP w Gdyni. PP Czes³aw TORZECKI s. 22 XII 1900 w Tuliszkowie. PP W³adys³aw TORUÑSKI s. 27 X 1888 w Konarzewie. 316. PP Mieczys³aw Micha³ TOUSTY s. 05/4 (88). Przod. rez. Od 1 II 1932 kmdt Post. Jana i Marii z Lipiñskich. PP Stanis³aw TÓRZ s. do Komp. kamionecki i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 1 V 1932. 4522. 941 . ur. Micha³a i Anny ze Œwiech³ów. L.St. MDzON. W policji od 19 XI 1919. 058/4 (56). W 1939 zamieszka³y w Bia³ymstoku. MPzaW. Piotra i Marianny. na szer. 1 X 1913 w Drohiczynie. MDzON. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Kpr. Dok³adny przebieg s³u¿by nie jest znany. BKZ. 054/1 (60). ³ódzkim na Post. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Przemyœlu. tarnopolskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. post. 1300. L. Tuczniewie i ponownie w Konstantynowie. 016/2 (2). 7234. ur. Józefa i Wandy. post. ur. Odzn. 7832. w ¯elechowie Wielkim pow. L. L. ur. ³ódzkim. 22 IX 1912 we Lwowie. GwOPrzemyœla. w Konstantynowie. PP Piotr TORHAN s. 5 V 1909. Waleriana i Wiktorii. T L. 4594. 062/2 (41). 033/2 (55). ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Zbigniew TOWARNICKI s. Stanis³awa i Apolonii z Krajewskich. zmobilizowany do WP. Odzn. ostatnio w pow. Przod. Post. ur. Do policji przyjêty 28 II 1938 w charakterze kand. W policji od 1923. tam te¿ we wrzeœniu 1939. mian.

w £asku i w £odzi – w Kdzie Miasta. 4506. W policji od 1920. p³ocki. mian. Post. w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post.T Przod. L. 058/1 (43). Post. PP Tomasz TR¥BA£A s. warszawskiego. L. 28 V 1887 w Krzeszkowicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu. 3327. 1 IV 1933. 5743. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ³ódzkim. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1919. ur. ur. L. kontr. chodzieski. 027/4 (69). 3 III 1892 w Skierniewicach. L. 027/2 (47). 2868. ur. W policji od 1920. Antoniego i Józefy. ur. 942 . 27 XII 1888 w Mórce. poznañskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. L. 29 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. w Drobinie pow. Przod. Józefa. toruñski. Kazimierz TRAPSZA s. PP Marian TRAWICKI s. Post. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1900. 044/1 (29). Franciszka i Marianny.in. PP we Lwowie. Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w woj. Kdzie Pow. 1673.. w 1904 w Pluskow¹sach pow. PP Wac³aw TREBER s. Stanis³awa. ur. 058/4 (24). na szer. Paw³a. 22 XII 1914 w Poznaniu. m. do Komp. Józefa i Magdaleny z Ustasiaków. L.. ponownie w Kdzie Miasta i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. 5906. 038/3 (19). w Szamocinie pow. PP Jan TRAFAS s. VI Komis. W listopadzie 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. „F” Rez. Stanis³aw TRAJCHEL s.

¿ó³kiewski przydzielony do woj. ur. ¿e we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji. 05/2 (90). PP Albin TROCEWICZ s. W 1935 przyjêty do policji w charakterze kand. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Andrzeja i Józefy. 026/2 (32). ur. Kazimierza i Rozalii. 2489. 023/5 (23). w 1897. zdo³bunowskim. PP Edward Jan TRELA s. Wojciecha i Franciszki. T L. W policji od 16 II 1924. po likwidacji 17 IX 1937 Post. 7830. w Niemowiczach pow. wo³yñskim. ur. L. 1 III 1897 w Bia³ymstoku. Przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 062/2 (19). ostatnio w pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. 24 VIII 1893 w Sulêcinie. Karola. 3662. Post. PP Micha³ TRETER s. 594. ur. 020/1 (76). w Mogilanach skierowany na Post. a od 6 IV 1936 w I Komis. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. kontr. na szer. Adama. L. 038/2 (66). ur. L. PP Stanis³aw TRÊBIÑSKI s. Post. L. 5548. ur. 943 . 21 IV 1910 w Broszniowie. L. pocz¹tkowo w II. 27 X 1901. 27 III 1901 w Kamionce. W 1939 zamieszka³y w Suwa³kach. Marcina. Przebieg s³u¿by nie jest znany. w Tajkurach i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w Radomiu. kostopolski. Antoni TROCHIM s.Józef TREBULSKI s. i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 16 I 1925. kieleckiego. 2603. Wiadomo jedynie. Post.

L. 19 VI 1911 w £azach Frysztackich. Jana. frysztacki. st. St.: Hajduki Wielkie pow. 10 IX 1910 w Trzyñcu. Józefa. 019/2 (78). ur. Ryszard TROJAN s. Augusta i Albiny z Opitzów.. S³u¿y³ w Komis. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bydgoszczy.. Od 1 II 1921 do 16 VI 1922 w SGmin. PWŒl. Kdzie w Katowicach. L. L. Jan TROJAK s. w 1939. Post. 1 VI 1923. nastêpnie jako instruktor w Miejskiej i Pow. 3805. SG Józef TROMSKI s. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. – 1 I 1928. 6140. mian. ur. PP Boles³aw TROJECKI s. 050/1 (15). przod. Post. post. ur. i przydzielony na Post. mian. St. 757. post. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. w 1898 w Œmieszkowie. Do PWŒl. Andrzeja. œwiêtoch³owicki (do 30 IX 1923) i Siemianowice pow. W policji od 1920. stra¿n. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Radomiu. 6 XII 1938. poznañskim – we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – od 6 XII 1938 w I Komis. L. ur. L. PWŒl. 012/2 (61). BKZ. ur. i tam we wrzeœniu 1939. St. katowicki (od 1 I 1927). 5307. W policji od 1925. 044/3 (83). przod. Siemianowice i tam nadal we wrzeœniu 1939. 21 X 1898 w Wysokiej. 944 . w 1895 w Œmieszkowie. w D¹browie pow. Odzn. Wojciecha i Marianny z Rechowiczów. [1] (54). Jana. w 1892 w Wandowie. przod. W I wojnie w armii niemieckiej. Post. L. W koñcu lat trzydziestych ponownie w Komis. 1913. Alojzy TROMBIK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj.T Post. przyjêty 2 XI 1938 w stopniu post. St. PP Leon TROMBSKI s. Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 045/3 (17). od 20 VII 1939 w Kdzie Rez. PWŒl.

Micha³a i Anny z D¹browskich. Wincentego i Franciszki z £ykowskich. nastêpnie w PWŒl.WWiZ. ur. MPzaW.. Odzn. 012/2 (60). Franciszka i Julii z Woschnitzów. W marcu 1938 przeniesiony zosta³ z Post. MDzON. w Bêdzinie. W WP od 1 III 1920 do 25 IV 1921 i od 16 V 1922 do 13 X 1923. Do PWŒl. L. 012/1 (50). 05/4 (10). PWŒl. W PGŒl. Chorzów-Maciejkowice i tam nadal we wrzeœniu 1939. 6141. Walentego i Józefy. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. ur. PP Wac³aw TRYBUCHOWICZ s. 26 V 1899 w Borku. BMzaDS³. St. 033/1 (56). Bugiem. BKZ. Chorzów pow. St. woj. lubelskiego na stanowisko kmdta Post. w Brzeœciu n. na stanowisku Kmdta Pow. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Hajduki Wielkie pow. w Sawinie pow. KW dwukrotnie. por. przyjêty 1 II 1925. 21 VI 1886 w Suchej Górnej. 5777. ur. PWŒl. gdzie pe³ni³ s³u¿bê przez wiele lat. od stycznia 1938 w II Komis. post. 5929. Przod. W policji od 1 VII 1923. PP Jan TRUSKOWSKI s. od 15 XI 1920 do 24 VI 1922. piech. PP Jan TRUBYCZ s. MN. Kochcice pow. Podkomis. sk¹d skierowany do Komis. PP Wincenty TRUSZKOWSKI s. kpr. 945 . W WP od 15 V 1919 do 30 VI 1923. na Post. L. 1409. Przez wiele lat w s³u¿bie œledcz. 045/2 (95). Komis. Kosów Poleski. Œledcz. w Brzeœciu n. Alojzy TROSZKA s. Stanis³awa i Anny z Koz³owskich. ur. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1865. ur. od 20 VII 1939 na Post. nastêpnie w woj. w Postrowie pow. wo³yñskiego – od 1 VII 1932 w Wydz. S³u¿y³ w 13 pp oraz 66 pp. L. S³u¿bê pe³ni³ m. Antoni TROSKA s. w Siemianowicach pow. Odzn. S³u¿y³ w Komis. MDzON. 142. Eljasza i Marii. L. poleskiego. 25 VII 1895 we wsi Najbruch. 10 IV 1901 w Smo³owie. 8 II 1888 w Wróblanczynie. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. ze starszeñstwem 1 VI 1919. i Miejskiej Kdzie (do 4 I 1924). œwiêtoch³owicki (do 30 IX 1923). post. T L. rez. Post. lubliniecki (do 1 III 1927). kieleckim – we wrzeœniu 1939 kier. KnaŒl. Odzn. Do policji przyjêty 15 VII 1922 z przydzia³em do Kdy Woj. katowicki. MDzON.in.St. Uczestnik powstañ œl¹skich. nastêpnie w policji. che³mski i tam nadal we wrzeœniu 1939. PKU Pru¿ana. nastêpnie w Katowicach w Pow. 26 III 1895 w Szawlach. post. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. stoliñski do woj. (do 25 II 1926). 062/2 (34). Kdzie Rez.

Piotr TRZASKALIK s. W policji od 1923 na Post. w Proszowej i Chodaczkowie pow. ur. PP Jan TRYBU£A s. Przod. Stra¿n. nieœwieski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. St. 22 I 1889 w Poddêbicach. w Kdzie Miasta £odzi. augustowskiego – s³u¿y³ na Post. 3287. ³ódzkim. L.. przod. Micha³a i Katarzyny z Janowskich. do 26 VII 1939 na Post. post. sk¹d przeniesiony do pow. L. 1 XII 1892 w Bia³ymstoku. Od 1933 w V Komis. w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ludwika i Marianny ze Szczyrbów. mian. 522. Ostroga pow. 2 p. ur. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Franciszka i Marii z Klimczaków. Katowice-Dworzec. 5289. sier¿. £añ pow. od 1937 w Tarnopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. Jana. nowogródzkim – w Baranowiczach i Lidzie. tarnopolski. 30 VIII 1939 otrzyma³ rozkaz wyjazdu s³u¿bowego do wiêzienia w Bia³ymstoku.T Przod. W policji od 1919. od 18 IX 1922. St. 030/1 (58). W 1933 przeniesiony do Urzêdu Œledcz. post. w Dobromyœlu pow. baranowicki. 023/4 (99). Wojciecha i Apolonii z Kasperczaków. 22 II 1901 w Czy¿owicach. 058/4 (27). pe³ni³ s³u¿bê na Kresach Wschodnich. augustowski. PP Ignacy TRZCINKA s. Aresztowany po 17 IX 1939 k. W PWŒl. SW Stefan TRYBUSZEWSKI s. MDzON. w Grodnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. m. 946 . Wo³owiczowce. zdo³bunowski i osadzony w tamtejszym wiêzieniu. L. w 1893. WK. Jana i Antoniny z Kaptysów. ur. Szk. grodzieñskim – kmdt Post. W PP od 1922. w Paw³owie pow. Przod. w Ejsmontach i Wo³pi. Departamentu Karnego MS. W grudniu 1939 przeniesiony do obozu w Kozielsku. w Lubszy pow.in. katowicki. bia³ostockim w pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Pocz¹tkowo nauczyciel w Wielkopolsce. Do 15 XI 1924 s³u¿y³ w Komis. Do 13 V 1936 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. Od 1 VII 1931 funkcjonariusz wiêzienia w Rawiczu. 012/2 (58). 05/3 (25). 037/4 (46). sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post. m. 26 IX 1892 w Pora¿ynie. 3452. Barg³ów i Bia³obrzegi. MPzaW. a stamt¹d do Ostaszkowa. PP Miko³aj TRYGUBOW s. L. W 1932 ukoñczy³ XXIV kurs Centr. ur.in. Przod. L. W policji od 1924. Kolnica pow. 30 VIII 1905 w Sielcu.. 7806. ur. W WP od 20 V 1920 do 21 IV 1923. sap. PWŒl. w 1939. 1998. Odzn. PP Micha³ TRYBUŒ s. nastêpnie w woj. L. nastêpnie kmdta Post. 1 I 1929. Od 1925 w woj. 2 p.

St. w Brzeœciu n. W WP ochotniczo od 19 I 1919. Kpt. ¿and. 051/2 (37). Przez wiele lat w policji woj. ¿and. wachm. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Sosnowcu. 442. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Uczestnik wojny 1920. Do s³u¿by w policji przyjêty 16 I 1929 przez Kdê Woj. PP Franciszek TRZOÑSKI s. L. 1 IV 1939. w Bia³ymstoku i tam we wrzeœniu 1939. 947 . MDzON. 1923–1924 s³u¿y³ w baonie sanit. Dr n. post. Od 1926 z-ca dcy 3 plut. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP przy I Komis. Kpt. 154. Przydzielony do kadry zapasowej 3 Szp. W l. 59. ur. poleskiego. s³. Okr. L. ur. post. Odzn. pomorskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. Gran. Jan TRZPIS s. 2271. 1884. 020/4 (100). 30 IX 1896 w Kliszowie. mian. PKU Kalisz. w 1894 w Czeladzi. Mieczys³aw TRZECIAK s. PP Edward TRZOP s. 1417. ur. 027/1 (82). MDzON. 037/4 (8). W 1939 zamieszka³y w Kaliszu. PP Jan TRZEBIATOWSKI s. L. Przod. Jana. w Brzeœciu n. Stanis³awa i Marianny. ze starszeñstwem 1 VI 1919. L. w Czêstochowie.Post. St. zdr. w 1900 w Czêstochowie. MPzaW. 31 VIII 1903 w Parszczenicy. Odzn. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. rez. 026/2 (60). w Sokó³ce. Jana i Marianny. Ignacego i Heleny z Kleniewskich. Uczestnik wojny 1920 i III powstania œl¹skiego. L. MPzaW. Wincentego i Marty. W styczniu 1938 skierowany do II Komis. 13 X 1903 w Stryszawie. Wojciecha i Wiktorii z Blamowskich. PP Franciszek TRZCIÑSKI s. 21 VIII 1889 w Puœnikach. ur. med. Bugiem. w Tczewie. Do 1923 dca Post. St. ur. W policji od 1919. T L. St. post. W policji od 1 II 1929. 016/1 (31).

piech. ur. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 1 III 1930 w SzPWŒl. Podkomis. Micha³ TU£ACZ s. mian. ¯o³nierz Armii gen. Przod. w 1939. PWŒl. bia³ostocki. kieleckim – we wrzeœniu 1939 na Post. 027/4 (21). 019/2 (94). Przydzielony do 30 pp. 027/2 (92). 026/4 (23). 948 . Ukoñczy³ dwie klasy gimnazjum. W WP od 2 XI 1918 do 9 XII 1921. Post. 3732. w 1893 w m. I Komis. Przod. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 8 IV 1897 w maj¹tku Zosin. III KG i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1 VIII 1924. Do PWŒl. MPzaW. Wêgrów na stanowisko kier. kpr. przyjêty 1 IX 1924. w Piñczowie. w Czarnej Wsi pow. ur. 8 pp.T St. ur. bia³ostockiego. L. ur. W policji od 1920. w Czêstochowie i tam we wrzeœniu 1939. 25 IX 1900 w Wieruszowie. Szaniec. post. PP Witold TUMI£OWICZ s. W 1936 przeniesiony z woj. W WP od 4 I do 25 X 1921. PP Franciszek TURCZYN s. post. W WP od 7 VIII do 31 X 1920 oraz od 7 XI 1922 do 29 III 1924. 1 II 1937. przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Józefa. 05/3 (69). Juliana i Malwiny z Prusewiczów. Odzn. KW. L. mian. L. St. Jana. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. 4112. PP Leon TUNIKOWSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Stanis³awowie. wileñskiego do Wydz. 15 XI 1885 w Rudkach. L. MDzON. BKZ. 038/4 (88). 2602. ur. L. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. post. PP Aleksander Dariusz TURCZYN s. Od 8 VI 1936 przeniesiony z funkcji Kmdta Pow. Wojciecha. PKU Ma³kinia. 1814. przez KG. L. kontr. Por. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 30 IV 1911 w G³uszynie. 231. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Hallera. ur. od 2 III 1930 w III Komis.. W policji od 1 XI 1923. rez. St. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. St. Szczepana i Ma³gorzaty. W Stra¿y Granicznej od 24 II 1922 do 31 X 1923. Stanis³awa i Marianny z Matusiaków. w 1901. PP Zygmunt TU£AZA s. BKZ. na szer. Odzn. 5158.

12 VIII 1896 w Leoninie. PP we Lwowie. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Józefa i Salomei z Kacia³ków. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w VI Komis. L. ur. w 1915 w Dziurowie. PP w Jaworznie pow. W policji od 1935. Grzegorza i Heleny. lwowskiego i przydzielony do Kdy Pow. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W lipcu 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. Post. PP Kazimierz TURCZYÑSKI s. PP Jan Aleksander TURKIEWICZ s. adm. w Horyniu pow. 426[. w Piotrkowie Trybunalskim. kontr. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1904 w Rybierzynach. 023/3 (67). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Wac³aw TURKOWSKI s. 949 . PP Mieczys³aw TURLEJSKI s. ³ódzki. 5531. W marcu 1939 przeniesiony do 3 Szw. 05/4 (48). do Komp. L. ur. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Rez. w Tarnopolu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Stanis³aw TUREK s. MPzaW. na szer. Od 2 IV 1938 kier. ur. L. PP Marcin TUREK s. w 1916. PP w Kamionce Strumi³owej i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Post. 21 IX 1909 w Rozprzy. T L. stoliñski. Post. MDzON. Odzn. Jana i Emilii. ref. w Kdzie Woj. 027/4 (77). w Rawie Ruskiej. 593. Antoniego. z przydzia³em do Szw. chrzanowski. 27 III 1897 w £odzi. W³odzimierz Wo³yñski. Od 26 VI 1937 przeniesiony z woj. 4802. Kazimierza i Franciszki z Laprusów. 030/1 (64). BMzaDS³. W policji od 1924. w Konstantynowie pow. 023/5 (29). Józefa i Antoniny. wo³yñskiego na stanowisko Kmdta Pow. 019/1 (11). L.]. ³ódzkiego.Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. „G” Rez. W styczniu 1938 przyjêty do policji w charakterze kand. Podkomis. W policji od 1919. kontr. na szer. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. poznañskiego do woj. L. Rez. 3600. 4624. Post.

L. PP Jan Boles³aw TURZAÑSKI s. W 1928 ukoñczy³ Szko³ê Policyjn¹ w ¯yrardowie pow. w Rudniku pow. post. ur. Brynów pow. 3 I 1939 i skierowany do Wydz. przod. 3466. Radzionków (do 2 I 1939). na Post. Odzn. w pow. Marcina. 2824. ur. w pow. w 1894. w Ko³omyi. Jan TUROSIÑSKI s. mian. ur. Cieszyn (do 31 V 1924). L. 027/3 (81). Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. Cieszyñskiego od 1 V 1919 do 14 VII 1922. 230. L. W PP od 13 I 1926. Ks. Jana i Erny z Szmoków. 023/5 (1). 054/1 (79). 24 VI 1898 w ¯upaniach. 037/1 (79). tarnogórskim – jako z-ca kmdta Post. ur. W ¯and. S³u¿y³ w Komis. w czerwcu 1938. Od grudnia 1937 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku kmdta Post.T St. Jana i Karoliny. St. ur. PP Boles³aw TUROWSKI s. kowelskim. St. Œledcz. 17 X 1904 w Gródku Jagielloñskim. b³oñski. post. w styczniu 1938. BKZ. nastêpnie w PWŒl. mian. 1926–1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post.]7. Kraj. PWŒl. w Ko³omyi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Post. 033/1 (67). Frysztat. 11 IV 1910 w Zdo³bunowie. przod. BMzaDS³. ko³omyjski. ur. post. PP Romuald TUSTANOWSKI s. 11 VII 1893 w Wêdryni. 635. nastêpnie w styczniu 1935 przeniesiony do Kdy Pow. potem w Komis. L. 19[. Jana i Agaty. w Peczeni¿ynie pow. Nak³o (do 19 IV 1925). Post. St. Pogwizdów pow. cieszyñski (do 27 I 1925). s³u¿by œledcz. 31 X 1893 w Sokolnikach. PP Jan TUSZKIEWICZ s. jako kmdt Post. Aleksandra i Anny. L. 950 . L. Tam nadal we wrzeœniu 1939. w Brodach. Miko³aja i Marii z Komornickich. katowicki (do 10 VIII 1922). W l. Pawe³ TUROÑ s. ni¿añski i tam we wrzeœniu 1939. post. 2565. 027/3 (47). We wrzeœniu 1939 w Komis. St. mian.

MPzaW. Komis. PKU £uniniec. ¯o³nierz Legionów Polskich. nastêpnie na Post. Karola. L. Kacpra i Marty z Wójcików. 6030. L. 951 . Odzn. PP Józef TWARÓG s. 05/5 (63). W policji od 24 VII 1919. 13 VIII 1936 przeniesiony z funkcji Kmdta Pow. St. post. œwiêtoch³owickim – pocz¹tkowo w £agiewnikach: w Komis.Przod. ur. Augustyna. na Post. Eksp. W WP od 11 XI 1918 do 7 I 1919 i od 15 IV 1920 do 20 I 1923. L. m³awskim. Gran. ur. w Tarnopolu i tu nadal we wrzeœniu 1939. na stanowisko oficera inspekcyjnego w Kdzie Woj. w Kowlu. 745. 12 III 1889 w Dojazdowie. 19 XII 1888. Odzn. Œledcz. m. W policji od 1 II 1919 do 14 IV 1920 i ponownie od 1 VII 1923. ze starszeñstwem 1 IX 1931. MDzON. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. PP Franciszek TWARDOWSKI s. 234. Albina i Michaliny z Kutasewiczów. BKZ. L. od 22 XII 1932 jako z-ca kmdta Post. Do PWŒl. BMzaDS³. piech. 30 V 1897 w Œniatyniu. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn. 051/1 (56). rez. piech. PP Albert Miko³aj TUWE s. 038/1 (23). m. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Co najmniej od 1932 Kmdt Pow. post. W I wojnie w armii rosyjskiej. kier. Cz³onek POW. ur. ur. 4181. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 1 II 1935. W WP od 6 VIII do 14 X 1920. Podkomis. Bugiem. we wrzeœniu 1939 ponownie w Lubowidzu. Wólka Okr¹glik. ur. St. BKZ. mian. 30 XI 1893 w Wielgolasie. Józefa i Apolonii ze Szczypków. Odzn. L. w Bia³ej Podlaskiej i Komis. PP Leon TWARDOWSKI s. post. W WP ppor. W policji od 1 VII 1923. w Lubowidzu i Janowcu. 1 VII 1924. Nadkomis. MDzON. St. Jana i Karoliny z Rychlewskich.in. mian. 29 VIII 1894 w Bia³ej Podlaskiej. T L. MDzON. (do 9 V 1928).in. SKZ. por. 3788. post. post. 038/1 (39). 1 V 1932. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 023/4 (35). 21 III 1896 w m. 026/2 (64). Od 20 VII 1937 s³u¿bê pe³ni³ w kancelarii Kdy Woj. PKU Starogard. (do 21 XII 1932). ZKZ. PWŒl. PP Pawe³ TUZ s. Przydzielony do 76 pp. St. St. SMzaDS³. 5858. mian. ur. Augustyn TWARDAWA s. rez. w Siedlcach. KN. Starogard i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Od 1 I do 30 VI 1919 urzêdnik samorz¹dowy. w Chropaczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1 III 1924. przyjêty 3 VII 1922 w stopniu st.

bielski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 5485. W l. Jakuba i Jadwigi z Litków. przyjêty pod koniec 1937. nastêpnie jako próbny post. 023/5 (97). Odzn. w 1902 w Eljaszówce pow. PP Stefan TYLKOWSKI s. w £ucku. MDzON. 1924–1925 pe³ni³ s³u¿bê w KOP. w Czernawczycach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 17 XI 1934 z woj. poznañskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. MDzON. PWŒl. BKZ. L. Odzn. w Zabrzegu pow. ur. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kêpnie. MPzaW. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. Przod. w Katowicach (do 30 VI 1938).in. Tomasza. mian. ur. w £ucku. MPzaW. Do PWŒl. L. 050/3 (93). Odzn. L. 1036. Andrzeja. Przod. L. St. na Post. 4909. L. w Stanis³awowie. PP Izydor TYMIÑSKI s. wo³yñskiego przeniesiony do woj. 012/2 (66). w 1912. zdo³bunowski. Jana. 29 XI 1895. BMzaDS³. Odzn. 952 .T Post. 22 VIII 1900 w Boles³awcu. PP Andrzej TYCZYÑSKI s. 3 XI 1893 w Wojtkowej. BMzaDS³. MDzON. ur. 058/2 (98). sier¿. Roman TYLICKI s. kand. 1 VII 1929. 3043. 20 II 1933 z woj. w Kdzie Rez. W WP od 11 XI 1918 do 18 III 1922. wo³yñskiego przeniesiony do woj. Post. 012/4 (5). Do policji przyjêty 16 I 1925 do Kdy Woj. Antoniego i Petroneli. 050/3 (75). skierowany na Post. ur. 3986. od 10 IX 1938 na stanowisku kmdta Post. W policji od 9 XI 1923 do 31 III 1925 i ponownie od 1 VII 1925. brzeskim. w 1899 w Sokolnikach. Edward TYCZKA s. w Tomaszówce. ur. MPzaW. L. ur. S³u¿y³ w 1 komp. KW. post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. m. Prowadzi³ gospodarstwo w rodzinnej wsi. MDzON. 872. Józefa. W sierpniu 1939 zmobilizowany do KOP „Nowomalin”. Do policji przyjêty 16 I 1925 z przydzia³em do Kdy Woj. PP Stanis³aw TYLKOWSKI s.

St. do I Komis. PP Stanis³aw Szczepan TYNIOWSKI s. post. 386. Franciszka i Julianny z Menzlów. do 1 komp. post. ur. PWŒl. przyjêty 16 XII 1937 w charakterze kand. i tam nadal we wrzeœniu 1939. m. 1422. St. w 1903. w Sto³pcach i tam we wrzeœniu 1939. ur. PWŒl. 1 XII 1902 w Gdañsku. mian. T L. 953 . 1 XI 1938 mian. Jana i Karoliny z Ostrowskich. Jan TYTKO s. Do 1926 w KOP. MDzON. 1 IV 1939. L. nastêpnie w policji. kontr. PP Wiktor TYMPALSKI s. post. 229. 1 VII 1928. W PP od 1929. na szer. W ¯and. w Koszêcinie pow. mian. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. w Pietwa³dzie pow. Post. Odzn. ³ódzkiego. 033/1 (77). 1997. Boles³awa i Anny z Biksów. na szer. post. 31 X 1893 w Szombierkach. PP Boles³aw Brunon TYSARCZYK s.in. Przod. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. frysztacki. ur. W WP w 17 p. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Cieszyñskiego od 7 X 1921 do 17 I 1922 oraz od 18 II do 18 VI 1922. Œl. Leopold Alojzy TYROL s. 016/1 (18). 12 VII 1913 w Pszowie. 3943. W I wojnie w armii niemieckiej. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wieluniu. S³u¿bê pe³ni³ w woj. post. MPzaW. na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. BMzaDS³. post. St. u³. Uczestnik powstania wielkopolskiego. ur. od 8 VIII 1922 na Post. Odzn. we Lwowie. Augustyna i Pauliny ze Zbieszczyków. 027/3 (86). Bugiem – w styczniu 1938 przeniesiony z Komis. nowogródzkim. kand. 027/1 (44). PP Ignacy TYRZYK s. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. ur. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 w II Komis. 030/1 (42). kontr. nastêpnie automatycznie w PWŒl. L. a nastêpnie w charakterze t³umacza w Kdzie Pow. i przydzielony do Komis. L. Do PWŒl. 20 I 1900 w Posadzie Nowomiejskiej. 4171. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w I Komis. Post. Ukoñczy³ cztery klasy gimnazjum. ur. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. BKZ. Do policji przyjêty 1 VII 1923 z przydzia³em do Kdy Woj. Ignacego i Franciszki. L. St. 19 XI 1912 w Radwanowicach. przod. Kdy Rez. Odzn. w Nalibokach. Paw³a i Kunegundy. w Czêstochowie. w Katowicach. w stopniu st. w Królewskiej Hucie. St. Kraj. BMzaDS³. 023/5 (85).

w Bia³ej Krakowskiej. 29 VII 1888 w Kamionce. W policji od 1919. Micha³a. ur. 020/3 (22). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis.T Przod. L. 2171. 954 . PP Wasyl TYTYK s.

Komis.n. 1 V 1926. ur. od 1 VII 1922. zosta³ na Post. post. Karola. Chorzów). tarnogórski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. 4334. III Komis. Drogomyœlu (do 4 XII 1929). Mikuszowicach (do 30 X 1933). w kwietniu 1934. z którego deleg. wysokomazowiecki. tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 22 XI 1894. 1729. m. 10 XII 1889 w Szumlanach. 4504. Stanis³awa i Józefy. 17 V 1891 w £añcucie. Jana i Magdaleny. Odzn. w VII. ur. Post. Marcina i Julii. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Warszawie. 21 XI 1899. PP Karol UGONOWSKI s. 033/2 (26).St. a we wrzeœniu 1939 w IX Komis. w Golasowicach (do 7 V 1939). PWŒl. jego kmdtem. z przydzia³em do Oddz. 6100/7733. w Soko³ach pow. St. w Olkuszu. w: Chybiu (do 1 XII 1927). MDzON. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. PP Andrzej UDUT s. ur. L.in. L. L. nastêpnie do 12 V 1939 w Komis. gdzie pe³ni³ s³u¿bê do 1 I 1929. w Chorzowie pow. 038/1 (79). W PWŒl. ur. 1050. PP W³adys³aw UBERMAN s. Post. post. Piotr UDA£A s. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. sk¹d przeniesiony na Post. Konnego w Katowicach. 058/2 (81). 1486. przyjêty 16 XI 1923 jako post. mian. Wac³awa i Katarzyny z We¿owiczów. post. w Bielsku (do 17 IX 1937) i pow. bielskim na Post. nastêpnie w pow. 955 . w Kdzie Miasta. S³u¿y³ kolejno: w Komis. 023/5 (86). U L. mian. St. w MiedŸnej i mian. L. Klemens UCHER s. Jana. 012/2 (6). Przod. post. 058/4 (16). olkuskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. L. pszczyñskim na Post. w Œwiêtoch³owicach. katowicki (od 24 VI 1934 p. Do PWŒl. St. w Piasecznej pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Post. w 1908. BMzaDS³. PWŒl. w 1914 w Miñsku Litewskim. PP W³adys³aw UGOLNIK s.

Post. w £asku. S³u¿y³ w pow. PP W³adys³aw UKLEJA s. L. w 1895 w Starem. Ks. pol. w III powstaniu œl¹skim w ¿and. Od 4 XII 1922 do 3 II 1923 deleg. 956 . Urbana i Jadwigi z Kaniów. przyjêty 24 VI 1922 w stopniu st. PP Walenty UGORNY s. W PWŒl. a¿ do 6 X 1921. post. 20 V 1899 w Odechowie. (od 20 I do 14 VI 1922). post. Piotr UHEREK s.U St. mian. PP Nestor UHORCZAK s. Post. 31 III 1939. œwiêtoch³owickim. na Post. Walentego i Antoniny z B³aszczyków. w Kaliszu. przy której Dtwie odby³ kurs ¿and. w Zduñskiej Woli. mian. ur. 054/1 (41). post. Marcina i Marcjanny z Pogorzelców. ur. Kraj. St. m.. post. Micha³kowice (do 4 XI 1924). we wrzeœniu 1939 w Komis. Makoszowy i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. 17 III 1884. 4060. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. od 9 II do 16 III 1923 do Kdy Okrêgu Wilno.in. MPzaW. Józefa i Anny z Jobstów. na Post. ³askiego – m. St. sk¹d 16 II 1929 przeniesiony na Post. Ruœcu. Cieszyñskiego. w Komis. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 21 III 1897 w £odzi. W policji od listopada 1922 przyjêty do Kdy Okrêgu £ódŸ. Dowborczyk. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. W policji od 1929. Widawie i Pabianicach. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. Od 7 X 1921 do 17 I 1922 w ¯and. L. 045/3 (64). L. 1 VI 1923.in. Odzn. L. Andrzeja i Ewy. 4169. do Kdy Okrêgu Stanis³awów. kaliskiego. Komis. St. Przod. Od 7 IX 1920 do 2 V 1921 w PGŒl. MDzON. katowickim na Post: Janów (do 14 IV 1923). Do PWŒl. MDzON. sieradzkim – we wrzeœniu 1939 w Komis. 037/4 (17).in. Józef UJEJSKI s. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. w Rudzie. w Œwiêtoch³owicach. Od 20 III 1923 skierowany do Kdy Pow. w: Tuszynie. w Bia³ymstoku. PP Boles³aw ULAÑSKI s. [3] (45). 9 VII 1898 w Nowym Bytomiu. nastêpnie do Kdy Pow. Zawodzie. 5643. Przod. ur. Od 1930 w policji pow. MPzaW. 3940. lwowskiego. L. 023/5 (60). w Kurówku. [4] (47). we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Kaliszu. Odzn. PWŒl. od 17 VI 1922. ur. post. PWŒl. w Stawie. L. ur. m. Bazylego. 23 I 1882 w Borowem.

bia³ostockiego. 1933–1934 kier. 2038. 038/4 (27). w 1890 w Ulanowie. Ppor. w Prad³ach. W policji od 1923. PP Wac³aw UNGER s. Do policji przyjêty 14 VIII 1936 w charakterze kand. PP Leopold Franciszek URBAN s. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Kdzie Pow. krakowskiego. L. Od 1 XI 1923 do 31 XII 1924 kmdt SG w Duni³owiczach. W WP od 28 IV 1919 do 25 VI 1921. kieleckiego i przydzielony do pow. MPzaW. St. II. 2 I 1935 skierowany do Komis. Antoniego i Emilii z Siemiñskich. W policji od 16 I 1924. L. W policji od 1920. W policji od 1926. 4 X 1912 w Dobromilu. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. na szer. w Olkuszu. 2191. w 1894 w Warszawie. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. ³ódzkim i w £odzi – w Kdzie Miasta i Rez. L. kontr. W styczniu 1934 przeniesiony z woj. MPzaW. zaœ 12 X 1935 do woj. Odzn. Kielce i Olkusz. post. Edwarda i Stefanii. PKU Kielce. 038/3 (58). 1 X 1936 przeniesiony na Post. W policji od 1920. Lwów. 2 VI 1894 w Warszawie. 038/3 (7). post.in. Komis. PP Marcin UMIÑSKI s. bêdziñski. Odzn. w Warszawie. W l. ur. pomorskiego.st. Post. ur. Warszawy. post. ostatnio s³u¿y³ w Bia³ymstoku – od 20 II 1937 kier. SKZ. Od 1 X do 21 XII 1929 Kmdt Pow. 417[. Franciszka i Marii z Mrólów. Leopolda i Stefanii. ze starszeñstwem 1 VI 1919. w Bêdzinie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Pieszej. 037/1 (19). w sierpniu 1939 kier. U L. We wrzeœniu pe³ni³ s³u¿bê 1939 w Kdzie Miasta Krakowa. ur. a we wrzeœniu 1939 w Komis. w Wierzbniku. ur. ur. Odzn. przod. ³ódzkiego do woj. 5757. PP Jan URBAN s. art. kieleckim.St. St. St. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. w Kroczycach.]. PP Boles³aw ULICKI s. 023/4 (14). 4 VII 1893 w Serocku. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. 957 . w Czeladzi pow. Franciszka i Anieli. m. ur. Podkomis. olkuskiego na Post. PP Jan UNIEWICZ s. 1926–1928 w Urzêdzie Œledcz. I Komis. od 2 VI 1938 na Post. 023/4 (52). L. m³awskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. MN. KN. MDzON. 23 X 1899 w O³oboku. L. 5410. Gracjana i Ksawery z Ruszkowskich. W 1936 przeniesiony do woj. ¯o³nierz Legionów Polskich. 3784. rez. w Kuczborku. W l.

038/1 (95). L. w Kowlu przeniesiony do Wydz. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z Komis. ur. Odzn. ur. wo³yñskiego. Szczepana i Marii. rez. 3 IV 1938 z Wydz. 1532. Marcina i Heleny z Budków. 051/2 (60). 12 III 1888 w Chwa³kowicach. Œledcz. KW. w Krzemieñcu. 918. Józefa i Anny z Krekorów. PWŒl. L. 3908. L. 26 III 1914 w Siekierce Starej. Lekarz weterynarii. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.U Ppor. Poznania. 033/1 (52). Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ze starszeñstwem 1 I 1938. 14 VII 1898 we Frankowie. W WP od 20 IX 1935 do 19 IX 1936. w T³umaczu. Micha³a. 14 IV 1900 w Kucharach. post. post. BMzaDS³. Odzn. Wac³aw URBANEK s. PP Józef URBANIAK s. Do policji przyjêty 27 IX 1929 w charakterze kand. St. kozienicki. W WP od 13 VII 1919 do 29 III 1923. Œledcz. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. post. W 1939 zamieszka³y w Garbatce pow. 958 . 3476. 023/4 (94). Wawrzyñca. 16 X 1904 w PrzyjaŸni. z przydzia³em do I Komis. Do PWŒl. w Katowicach. na szer. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. ur. post. przyjêty 1 XI 1923 w stopniu post. kontr. ur. W policji od 1920. 4. L. L. piech. 045/3 (83). PP Antoni URBANOWICZ s. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1898. m. Stanis³aw URBANIAK s. ur. 527. St. St. L. ³ódzkiego. Antoniego i Karoliny Heleny z Wiszniewskich. 027/2 (69). PP Wincenty URBANIAK s. PP Antoni URBANIAK s. W sierpniu 1939 zmobilizowany do baonu KOP „Sto³pce”. Ppor.

W wiêziennictwie od 1933. przyjêty 24 VI 1922. PP Stanis³aw URBAÑCZAK s. w Urzêdzie Œledcz. w 1909. 023/1 (10). L. Bart³omieja i Karoliny z Nalewajków. Kmdt Pow. 29 I 1935 przeniesiony na Post. L. post. Oficerski w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. stra¿n. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. do Insp. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Jan URBAÑCZYK s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – kier. z przydzia³em do Grupy Rez. 023/4 (50). w 1905. 5981. nastêpnie z-ca Kmdta Pow. nastêpnie w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam te¿ we wrzeœniu 1939. post. Uczestnik III powstania œl¹skiego – dca baonu tarnogórskiego i kmdt miasta Tarnowskie Góry. L. Piotr URBAÑCZYK s. wo³yñskiego. W 1928 awans. Ludwika. tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W 1925 skierowany na kurs dozorców wiêziennych w Centr. ur. w: Paw³owicach (do 3 I 1934). dozorcê (od 1932 st. 23 XI 1897 w £agiewnikach Œl¹skich. Lubliniec (od 7 I 1932) i Œwiêto- 959 . ur. Józefa i Anny z Radwañskich. 05/4 (47). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji we Lwowie. Od 1 VI 1921 do 25 VI 1922 w PGŒl. Gocza³kowicach (do 28 I 1935) na stanowisku kmdta.) i skierowany do wiêzienia w Tarnowskich Górach. rez. I Komis. Post. od 1 III 1925 do 2 VI 1928 kier. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w wiêzieniu w Dubnie. PP w Warszawie. Do PWŒl. 3594.Stra¿n. rybnickim. Nadkomis. St. potem deleg. Powstaniec œl¹ski. 29 VI 1891 w Radzionkowie. Feliksa i Klementyny z Korsaków. PP Józef URBANOWSKI s. L. II Komis. stra¿n. na szer.. U L. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. (do 6 I 1932). SW Józef Konrad URBAÑCZYK s. nastêpnie w pow. Do policji przyjêty we wrzeœniu 1937 w charakterze kand. Po jego ukoñczeniu rozpocz¹³ s³u¿bê w wiêzieniu w Królewskiej Hucie. Katowice (31 XII 1928 – 28 II 1929). 7 II 1896 w Cielnicach. Uczestnik powstañ œl¹skich. Do PWŒl. kontr.. St. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Szkole Dep. 012/2 (24). 3404. PWŒl. w Kostopolu. funkcjonariusz PGŒl. Jana. Paw³a i Albiny z Janotów. 11 V 1899 w Kamieñcu Podolskim. St. 427. Ppor. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu podkomis. PWŒl. pszczyñskim kolejno na Post. 012/1 (7). ur. 1817. SW Micha³ URBANOWICZ s. Karnego MS. na st. ur. Komendanta G³ównego (do 10 IX 1930). ur. W I wojnie w armii niemieckiej. ur.

Chorzowa (do 31 X 1924). Post. Uczestnik powstañ œl¹skich. – 1 I 1938. Ignacego i Józefy ze Skupiñskich. L. St. Odzn. radzyñski. Józefa i Pauliny z Pogorza³ków. Wincenty URBAÑCZYK s. 1 I 1929. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 037/4 (65). w Za³oŸcach pow. Komis. Odzn. katowickim – w Komis. PP W³adys³aw URBAÑSKI s. Od 19 VIII 1919 do 5 VII 1921 w POW GŒl. Uczestnik wojny 1920. 023/5 (68). lubelskim. 364. nastêpnie przeniesiony do woj. nadkomis. MDzON. 960 . Odzn. 1 IV 1897 w Piaœnikach-Lipinach. w Jab³oni pow. na Post. L. W policji od 4 XII 1929. 11 VI 1899 w Dobrej. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 26 V 1895 w Wojcieszkowie. Do PWŒl. 1 VII 1928. KnaŒl. mian. w Pleszewie pow. St. 033/3 (91). Post. ur. 5856. post. Katowice i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. ur. 019/3 (12). kieleckiego – we wrzeœniu 1939 w II Komis. 8 X 1900 w Bar³ó¿nie. s³u¿bê pe³ni³ m. 1869. ur. przod. – 23 III 1939. w Radomiu. Od 9 VI 1937 w woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ¯o³nierz Legionów Polskich. ur. 037/1 (90). L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 1 II 1935. Lubliniec (do 11 I 1938). sk¹d przeniesiony na stanowisko Z-cy Kmdta Pow. L. 5535.in. m. mian. Feliksa i Marianny z Karwowskich. poznañskim – we wrzeœniu 1939 na Post.U ch³owice (w l. PWŒl. PP Wac³aw URBAÑSKI s. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. mian. PP Franciszek URBAÑSKI s. Wincentego. MDzON. Stanis³awa i Feliksy z Ró¿aków. MPzaW. post. 023/3 (49). Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. L. w Kowlu i £ucku. 27 XII 1906 w Wieruszowie. 785. Przod. 5629. jarociñski. Od 2 V 1932 w Wydziale Œledcz. MDzON. wo³yñskiego. L. Post.WWiZ I kl. 1932–1934). w Koñczycach (do 1 VI 1929) i Brynowie. St. W I wojnie w armii niemieckiej. ponownie Kmdt Pow. ur. przyjêty 18 IX 1922. post. zborowski. PP Jan Edward URBAÑSKI s.

kpt – 1 I 1928. lubelskiego i przydzielony na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 5428. 74. Por. Odzn. PP Jerzy UZIÊB£O s. L. Józefa Piotra i Ksawery ze Œwiêtachowskich. z której automatycznie przeszed³ do policji w charakterze podoficera prowizorycznego. Kpt. Przod. kontr. 044/3 (37). ur.. L. w Warszawie do 10 XI 1918. 1921–1924 oficer 80 pp. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w MiedŸnej pow. Wawrzyñca i Marii. w³odawski. w 1907 w KlukowszczyŸnie. PP Józef URSZULAK s. SMzaDS³. w 1935 w KOP. post. St. PWŒl. w: Boguszowicach (od 14 V 1923). St. Funkcjonariusz SW. 4025. 038/4 (3). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. MDzON. „E” Rez. 1896. BKZ. w 1912. L. 019/1 (84). KW dwukrotnie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. przod. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. piech. mian. wêgrowski. MPzaW. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu we Lwowie. Odzn. cieszyñskim na Post. w 1892 w Wojnach. ur. 023/1 (14). w Katowicach. 21 IV 1895 w Lipnie. 15 V 1919. nastêpnie w MMiejsk. na szer.. L. PP w Poznaniu. Ignacego. 961 . z przydzia³em do Komp. ur. Franciszek URSOÑ s. Julian UZIAK s. Od 6 IX 1915 do 31 I 1916 w SObyw. 6066. w 1928 – 66 pp. St. 20 X 1898 w Warszawie. PP Julian URLIÑSKI s. przod. od 3 IV 1923 z przydzia³em do SzPWŒl. mian. w Kaczycach i tam nadal we wrzeœniu 1939.. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w PKU w Baranowiczach. U L. sk¹d przeniesiony na stanowisko kmdta Post. 051/2 (29). Wiœle Czarnem (do 15 XI 1935). ur. ur. w Urszulinie pow. W l. Ustroniu (do 11 I 1935). Post. 5171. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Józefa. ur. Mieczys³aw UZAROWICZ s. W PWŒl. L. w Grodnie. Walentego i El¿biety z Zió³kowskich. 2 X 1893 w Halembie.Przod. Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1937 w charakterze kand. 050/2 (39). Jana. KZWLŒr. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 1 I 1929. BMzaDS³.

zapas. 1921–1922 komp. 31 X 1890 w Dobromilu. Odzn. Absolwent UJ. 1923–1926 7 baon sanit. polowego. 962 . ur. kadra oficerów s³. nr 2. 051/2 (14). Od 1 VI 1921 s³u¿y³ w Kolumnie Dezynfekcyjnej OGen. szp. Naczelny lekarz PKP w Poznaniu. W 1939 zmobilizowany do WP – kier. MPzaW. 153/31. zdr. rez. W l. Stefana i Józefy z Richterów. szef s³u¿by zdrowia. MN.V Mjr s³. Dr n. w l. sanit. zdr. Stanis³aw Zygmunt VAN DER COGHEN s. w 1928 7 baon ³¹cznoœci. med. Co najmniej od 1932 w 57 pp. MDzON. mjr – 1 I 1931. L.. Kraków. Kpt. ze starszeñstwem 1 VI 1919.

we wrzeœniu 1939 na Post. Oficerski w Miko³owie pow.St. 24 I 1891 w Siedlcu. L. post. w Katowicach (do 18 V 1924). kand. ur. w Strzegowie. nastêpnie w Komis. PP Józef WAJLER s. Wojciecha i Petroneli z Nowaków. PP Walenty WACHOWIAK s. post. Jan WACIK s. od 15 I 1924. 1392. ur. w Katowicach. Zawodzie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Jan WAJCHERT s. Post. ponownie w Katowicach – w III Komis. w Janowie pow.in. lubelskiego – w lipcu 1937 przydzielony do Komis. W L. PWŒl. 4341. w Lubowidzu. L. przyjêty 15 I 1939 do 1 komp. Kdy Rez. 963 . mian. post. ur. na Post. 5 IV 1900 w Krzywiu. L. PP Roman WACHOWIAK s. Odzn. 8 VIII 1900 w m. BKZ. 13 III 1892 w Turobinie. Jana. Tomasza. w 1916. W PWŒl. post. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. m³awskiego. Stanis³aw WAÆKOWSKI s. St. ur. 033/3 (36). w 1902. post. St. PWŒl. 012/1 (102). 027/2 (74). 2043. 3174. 027/1 (81). ur. Rosko. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 023/4 (77). Ludwika. pszczyñski. 1 II 1937. St. 4542. L. i skierowany na Post. (do 16 IV 1925). w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 044/2 (46). L. St. Do PWŒl. m. na Post. 1414. katowicki (do 31 XII 1924). W policji od 1929. Wawrzyñca i Franciszki. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Jana. 1 V 1939 mian. ur.

4 X 1911 w Zawierciu. Post. PP Edmund WALCZAK s. PP Edward Franciszek WALCZAK s. 4295. poznañskiego do woj. 16 V 1900 w Orenie.W Marcin WALAS s. L. 020/4 (40). warszawskiego do Komp. W czerwcu 1937 przeniesiony do III Komis. 2 X 1902 w ¯ebrowie. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. horochowskim – 29 VIII 1939 z Post. PP Wiktor WALASZEK s. Franciszka. w B³udowie i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w S³upi pow. Franciszka i Marianny. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Wartowniczej MOdosob. 6 IV 1911 w Szczytach. pru¿añski i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. 15 X 1889 w Oœmieszczowie. m. poznañskiego. na stanowisku kmdta Post. Post. kontr. Stanis³awa i Karoliny z Politów. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Œwiniuchach przeniesiony na Post. Józefa i Michaliny. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Józefa i Józefy ze Stêpniewiczów. 2 IX 1932 przeniesiony z policji woj.in. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. Józefa i £ucji ze Srebrzyñskich. m. 964 . PP Jan WALCZAK s. 2351. 023/4 (68). lubelskiego. w Berezie Kartuskiej pow. Przod. w Me³gwi. ur. ur. L. z przydzia³em do Grupy Rez. 5914. ur. L. kêpiñski. 020/1 (71). 15 VI 1938 przeniesiony z policji woj. na szer. PP Leon WALASZCZYK s. L. 038/2 (92). 100. w 1889. W policji od 20 IX 1920. ur. Przod. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 038/1 (49). 187. poleskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Pru¿anie. W WP od 25 III 1919 do 17 VII 1920. ur. L. PP w Warszawie. 023/1 (34). 2131.

pow. 18 I 1937 przeniesiony zosta³ z policji woj. Odzn. £uniñcu i Stolinie. w Or³owej pow. Odzn. Pod koniec 1937 skierowany do Komp. W policji od 15 VII 1923. Emil WALDER s. St. 3472. w³oszczowskiego. w Nowej Wsi. Bugiem. Od 1 X 1917 ¿o³nierz I Korpusu Polskiego. nastêpnie ochotniczo w WP. PP Stanis³aw WALCZUK s. L. 5617. 2 II 1894 w Domaradzu. PWŒl. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. S³u¿y³ m. Teodora. przod. na Post. Stefana i Franciszki. 027/1 (87). 05/5 (24). PWŒl. œwiêtoch³owickim w Komis. Józef WALCZYSZEWSKI s. W I wojnie w armii rosyjskiej. Odzn. frysztacki i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 20 II 1896 w Pszowskich Do³ach. 3 XI 1898 w Godziêtowach. PP Wincenty WALCZYK s. Jakuba i Marianny z Brychów. w³oszczowskim na Post. KZzaDz. mian. S³u¿bê pe³ni³ w pow. MPzaW. St. w £êczycy. Od 20 X 1932 do 2 VII 1939 kmdt Post. W L. 1 X 1923 za schwytanie bandy Stolorza. ur. st. w Lipinach pow. Szer. w Mra¿nicy pow. mian. katowickim – w Komis. 038/2 (78).. Wartowniczej MOdosob. w Chorzowie (do 5 IX 1926) oraz Janowie. Do PWŒl. w Œwiêtoch³owicach (do 1 XII 1928). 12 X 1895 w Chlewiskach. MN. 1 II 1937. przod. Przod. MPzaW. na Post. L. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. kieleckiego do woj.Przod. MDzON. w Bañgowie. w Katowicach. 9288. 965 . Komis. w 1905. ur. MDzON. ur. w Komis. BKZ. w Szarleju (do 11 VIII 1936) i £agiewnikach (do 4 V 1937). i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Piekarach Wielkich (do 22 XII 1938). Odzn. w Chojnach pow. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. na Post. w Brzeœciu n. w S³upi i Gorzelowie. ³ódzki. 2 IV 1895 w Wygnankach. przod. We wrzeœniu 1939 w s³u¿bie czynnej WP. SMzaDS³. Od 10 IV 1919 w PKom. ur. sier¿. w I Komis. Tomasza i Wiktorii z Supeletów. Kazimierza i Marii z Sieczków. w D¹brówce Wielkiej (do 4 IV 1938) oraz w Komis. L. w Berezie Kartuskiej pow. Ze stopnia post. 1575. BMzaDS³. KZzaDz. Franciszka. PP Józef Tadeusz WALCZAK s. drohobycki. ur. Franciszek WALCZYBOK s. 012/2 (39). Post. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Pow.. w Maciejkowicach (do 19 V 1926). 050/3 (67). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. Bielszowice pow. pru¿añski – od 2 I 1938 jako dca plut. L.in. st. œwiêtoch³owicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 6015. przyjêty 16 II 1924. katowicki. nastêpnie kier. 1728. nastêpnie w pow. MDzON. sk¹d automatycznie 1 VII 1919 przeszed³ do policji. post. – 1 I 1930. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. 012/2 (73).

051/1 (92). plut. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. post. L. W policji od 1 XII 1928. Przod. 023/3 (47). w Boguminie Nowym pow. 016/2 (6). ur. Karola i Marii z Urbañskich. Uczestnik powstañ œl¹skich. w WoŸnikach pow. ³êczyckim i w Kdzie Pow. na Post. 803. 19 III 1902 w Beresteczku. L. 037/2 (100). W WP od 8 VI 1919. PWŒl. Przod. w Czêstochowie. W policji od 1 V 1920. 966 . z którego 4 III 1939 przeniesiony zosta³ do Komis. 1015. 019/1 (21). Franciszka. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Tomasza i Anny. ur. 24 VIII 1896 w Piotrkowie Trybunalskim. Jana. W policji od 1923. Miko³aja i Józefy z Karolczaków. L. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. ³êczycki na stanowisku kmdta. St. PP Roman WALENCIKIEWICZ s. ur. PP Wac³aw WALECKI s. ur. Aleksander WALERUS s. 1960. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. Klemensa i Bronis³awy. lubliniecki. L. 8 VIII 1898. L. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. 21 VIII 1905 w Baranowie. 1 VI 1923. W policji od 1931. przyjêty 16 VIII 1922. BMzaDS³. Odzn. 5010. w Katowicach (do 1 III 1932). w Kowlu. mian. St. (do 3 III 1939). kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. PP Józef WALENCOW s. L. w £êczycy. St. PP Stefan WALENDOWSKI s. post. 4484. we wrzeœniu 1939 na Post. w Kowlu. ur. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. Post. 027/2 (13).W Antoni WALECH s. katowicki w III (do 1 I 1936) oraz w II Komis. Do PWŒl. ur. w LeŸnicy Ma³ej pow. nastêpnie w Chorzowie pow. 1551. w 1900. 10 II 1898 w Katowicach.

post. w³odzimierski przeniesiony na Post. w I Komis. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Lutyni Polskiej pow. W PP od 1931. 012/3 (94). 12 II 1901 w S³awucie. 3541. 054/1 (8). 054/2 (52). mian. ur. Micha³ WALICKI s. m. 027/3 (9). W L. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji w £odzi i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. post. Feliksa Szczêsnego i Józefy ze Skokowskich. Kdy Rez. L. 25 I 1903 w K³êbówce. 058/2 (14). 9 IV 1909 w Warszawie. PP Roman WALEWSKI s.in. i w Kdzie Pow. 13 V 1893 w Kaliszu. W 1939 s³u¿y³ w WP. 15 II 1913 w Gliwicach. w Bystrzycy. PP Stanis³aw WALERZAK s. a 10 XII 1938 z Post. w Moczulance i tam nadal we wrzeœniu 1939. Teofila. Do policji przyjêty 1 XII 1928 z przydzia³em do KG. MPzaW. w Katowicach. L. ur. Jana i Józefy z Sumków. 037/4 (34). ur. Adama. ur. Post. 3330. BKZ. 967 . S³u¿bê pe³ni³ w policji w £ucku. Odzn. ur. 25 V 1929 skierowany do woj. PP Ignacy WALEWSKI-COLONNA s. kostopolskim na Post. przyjêty w 1938 i przydzielony do 2 komp. St. nastêpnie w Stanis³awowie.Post. szwol. Do PWŒl. kand. L. Andrzeja i Emmy z Weisów. I KG i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 1999. Artura i Marii. Osadnik wojskowy na Wo³yniu. We wrzeœniu 1938 skierowany do Wydz. wo³yñskiego. w 1903 w Ejsmontach pow. w Kostopolu. frysztacki. PWŒl. L. od 1 III 1939 na stanowisku kmdta Post. Uczestnik wojny 1920. we wrzeœniu 1939 w I Komis. ur. St. 37.. grodzieñski i tam zamieszka³y. St. post. Wilhelm Faustyn WALKE s. Przod. PP Jan WALICKI s. 585. 4736. w Porycku pow. W WP ochotniczo od grudnia 1918 do czerwca 1921 1 p. 1 XI 1938. L.

PP Franciszek WALKOWIAK s. PP Marcin WALKOWIAK s. We wrzeœniu 1939 nacz. w Siedlcu pow. w 1883. Józefa. ur. w wiêzieniu w Rawiczu. poznañskim – we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. w 1885 we Wroñsku. L. Makarego. Franciszka. Kdy Pow. 25 VII 1898 w Lubiatowie. Wojciecha i Józefy z Maækowiaków. St. Józefa i Stefanii z Przyjemskich. w Toruniu. W policji od 1920. w Poznaniu. ur. W policji od 1922. Post. wolsztyñski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 026/1 (31). post. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. W policji od 1921. 24 VIII 1894 w Modliszewie. ur. 17 XI 1887 w Miêdzylesiu. 5251. PP Jan WALKOWSKI s. PWŒl. Ignacy WALKOWIAK s. ur. przod. gosp. ur. L. 4345. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. 030/1 (40). w £azach pow. Od paŸdziernika 1934 kmdt Post. PP Ludwik WALKOWIAK s. od 16 II 1925. Do s³u¿by przyjêty 21 VI 1920 w charakterze stra¿n. stra¿n. L. 4050. 968 . 016/2 (4). 6 IX 1894 w Rawiczu. Józefa. L. Przod. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. pszczyñskim na Post. 30 VIII 1939 otrzyma³ rozkaz s³u¿bowego wyjazdu do wiêzienia w Bia³ymstoku. w Kobiorze (do 14 XI 1926) i Paw³owicach (do 5 II 1939). W PWŒl. 037/1 (49). W policji od 1919. Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. [4] (93). SW Franciszek WALSZEWSKI s. ref. 05/5 (67). 3793. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. ur. 1375.W St. St.

w Buczaczu. w Œwiêtoch³owicach (do 17 XII 1922). W I wojnie w armii austriackiej. Do PWŒl. Kraj. w Skalitem i tam nadal we wrzeœniu 1939. Rudolf WA£ACH s. kpr. katowicki. œwiêtoch³owicki. MDzON. Konnych w Bielsku (do 24 VI 1926). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. Odzn. Jana i Anny. Wojciech WA£ASZEK s. i przydzielony do Komis. 027/2 (30). PWŒl. w Hajdukach Wielkich pow. post. œwiêtoch³owicki (do 14 I 1927) i w Królewskiej Hucie (do 1 XII 1927). Od 8 V 1919 w ¯and. 012/3 (17). Paw³a i Marianny z Bogaczów. oraz od 2 XII 1929 w Oddz. 037/2 (92). nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Pow. w £agiewnikach Œl¹skich pow. w Istebnej (do 26 III 1939). w Komis. PWŒl. ur. gdzie s³u¿y³ do 30 IX 1922. sk¹d przeniesiony zosta³ do Katowic – tu s³u¿y³ w I Komis. MDzON. St. Stanis³aw WALUŒ s. w Zebrzydowicach (do 1 X 1931) i na Post. 10 VII 1892 w Kopanej. œwiêtoch³owicki (do 30 IX 1923). post. mian. w £agiewnikach pow. St. 16 XI 1900 w Lipniku. w Chorzowie pow. Józefa i Julii. Cz³onek POW GŒl. ur. post. 1024. 3850. Ks. MPzaW. a od 20 VII 1939 w Kdzie Rez. ur. Przod. L. Zwolniony na w³asn¹ proœbê. z którego 27 III 1939 przeniesiony zosta³ na Post. 2374. 045/2 (44). PWŒl. 4 XII 1924. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939.. Po ukoñczeniu kursu zawodowego 15 VII 1924 skierowany do Komis. Emerytowany kmdt Post. PWŒl. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Tarnopolu. Odzn. W WP od 7 XII 1918 do 18 XI 1921. cieszyñskim w Komis. 037/4 (87). 12 pp. 1568. Od 1 II do 8 VIII 1922 cz³onek Towarzystwa Czuwania – obywatelskiej organizacji samoobrony w Bielsku. post. w Bielsku (do 25 I 1925). Post. sk¹d automatycznie przeszed³ do PWŒl. Ponownie przyjêty 15 XII 1922. W L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. sk¹d automatycznie 15 VII 1922 przeszed³ do PWŒl. i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. W I wojnie w armii niemieckiej. nastêpnie w Komis. 8 II 1895 w H³uboczku Wielkim. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu post. – 1 I 1928. 1833. Karol WALUS s. ur. Cieszyñskiego. Macieja. Uczestnik powstañ œl¹skich. (do 6 I 1924) i Kdzie Rez. L. S³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – do 19 V 1924 w Kdzie Pow. L. w stopniu st. w 1914. przod. MPzaW. 969 . Konnym i tam nadal we wrzeœniu 1939. St.Jan WALTER s. ur. Józefa i Zuzanny z Wawaków. 14 IX 1893 w Pawê¿owie. L. nastêpnie s³u¿y³ na Post.

25 I 1896 w Siemianowicach Œl¹skich. Uczestnik powstañ œl¹skich. post. nastêpnie w policji – do 30 IV 1921 w Komis. 1 I 1923.WWiZ. w Brzeœciu n. tarnogórski. L. – 1 VII 1928. 2681. ur. 051/1 (87). ur. MDzON. SG Pawe³ Mateusz WARECKI s. stra¿n. kontr. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Pawe³ WARDAS s. przod. 030/1 (81). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ jako szer. L. Odzn. post. [3] (39). 20 IX 1893 w Szarleju. MDzON. St. przez wiele lat w I Komis. ¯o³nierz Armii gen. 027/1 (35). ur. MH. 8 VII 1913 w Ustroniu. 5619. L. przyjêty w 1923. kand. Odzn. Hallera. L. St. Odzn. Ponownie przyjêty do s³u¿by 1 VII 1923 na stanowisko kier. Od 1 II do 1 XII 1919 w Rz¹dowej Stra¿y Bezpieczeñstwa w Przemyœlu. Walentego i Teresy z Sauermannów. w Kdzie Rez. w Przemyœlu. m. Andrzeja. PP Stanis³aw WARABIDA s. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. KnaŒl. PWŒl. 2652. 24 XII 1884 w Popowie. Przod. Bugiem. 044/2 (94). w GrodŸcu pow. 1 I 1894 w Posadzie Nowomiejskiej. Od 23 V 1927 z-ca kmdta Post. ur. 2318. Józefa i Marii ze Steców. Paw³a i Józefy z Bureisów. Wojciecha i Józefy z Kwolków. Do PWŒl. MDzON. PP Adam WARCHOLAK s.in. w Rybnej pow. MPzaW. 13 II 1902 w Dobrzelinie. MPzaW. 970 . Komis. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1932. w Katowicach. w Wierzbnie pow. przyjêty 6 XI 1937. bêdziñski. Post. L. L. w Pietwa³dzie pow. W I wojnie w armii austriackiej. ur. 037/1 (77). w 1 komp. brzeski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. mian. 314. Ludwik WANTULOK s. nastêpnie od 1 XI 1938 w Komis. BKZ. St. Post. Wojciecha i Marianny z Wójciñskich. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Adam WARDA s. wêgrowski. w Wo³czynie pow. Cz³onek POW.. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach.W Post. Do PWŒl.

St. KnaŒl. Do policji przyjêty w listopadzie 1937 w charakterze kand. PP Wincenty WARZECHA s. PP Jan WARZ¥SZKA s. 1141/7774. m. W policji od 1 IV 1922. Rez. m. BKZ. (do 14 I 1928). L. 2399. 1 VI 1923.in. w Z³otej. post. Andrzeja. PWŒl. na stanowisku kmdta Post. Andrzeja. ur. W 1939 zatrudniony jako urzêdnik w nieustalonej jednostce centralnej administracji pañstwowej. przyjêty 24 VI 1922. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Teodor WARZECHA s. ur. piñczowskim. Odzn. mian. ur. St. St. Franciszka. PP we Lwowie. St. L. w Komis. Micha³a. 051/1 (6). na Post. 15 IV 1898 w Budziskach. Post. od 1 III 1939 ponownie w Komis. post. Konnej m. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. mian. do Szw. 050/1 (74). Nowy Bytom (do 19 VIII 1923). w 1914. PP Józef WARZECHA s.WWiZ II kl. L. ur.st. 4854. 971 . Wojciecha. mian. œwiêtoch³owickim. L. Kacpra i Apolonii z Domaga³ów. 1286. ³ódzkiego. nastêpnie w Bielsku – w Komis. na Post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. MDzON. 045/2 (46). 1 VII 1927.in. Uczestnik powstañ œl¹skich. w 1889. 7808. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ur. £odzi. 10 X 1897 w Brzeœciu. Odzn. przod.Andrzej WARSZAWSKI s. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. post. 054/2 (31). post. Konnym. W L. W WP od 16 VI 1919 do 16 VI 1921. St. 2847. w £yskach (do listopada 1923). Do PWŒl. BMzaDS³. w Piñczowie. Warszawy. na szer. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Rez. L. w 1893. 038/4 (14). post. kontr. ur. Roch WARZECHA s. St. 1 I 1938. 026/2 (71). 19 III 1906 w Sosnowcu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m.

L. Od 12 XI 1930 kier. W policji od 16 VII 1921. L. PP Eligiusz WASILEWSKI s. Rolnik zamieszka³y w Piñsku. L. ciechanowski i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St. 16 XII 1897 w Œwinkowie. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Bronis³aw WASILEWSKI s. BMzaDS³. Marcina i Pauliny. Odzn.W St. [4] (80). Boles³awa. na Post. 1 VII 1929. 26 II 1904 w Przyborowicach Górnych. W 1939 s³u¿y³ w WP. W WP od 16 V 1919 do 15 VII 1921. mian. w Kasperowcach pow. L. Czarnkowie. w Poznaniu. 058/4 (46). ³ukowski i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Staninie pow. Zb¹szyniu pow. s³u¿y³ m. Andrzeja i Marianny. 1224. post. 1058. Plut. w Opinogórze pow. Odzn. post. Odolanowie i Inowroc³awiu. BMzaDS³. post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Pu³awach – w 1937 przeniesiony z Kdy Pow. 037/4 (94). PP Antoni WASILEWSKI s. 050/2 (74). St. Odzn. W I wojnie w armii niemieckiej. 044/1 (85). ur. Józefa i Doroty. sier¿. sekcji przestêpstw antypañstwowych w Wydz. post. 13 XI 1900 w Zakrzówku. St. 22 I 1901 w Kobryniu. BKZ. W policji od 12 VII 1920. zaleszczycki. Od 31 III 1937 kmdt Post. m.in. Poznania i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Antoniego i Marii. post. St. L. Franciszka i Klementyny. L. 1502. Œledcz. BKZ. i tam nadal we wrzeœniu 1939. MDzON. nowotomyski. ur. BKZ. MDzON. 05/4 (9). ur. 2954. 6363. w 1902. post. 2 I 1938. PP Stanis³aw WARZOCHA s. ur. Odzn. Przod. ur. Ostrowcu. Przod. 972 . PP Bazyli WASILEWSKI s. St. w 1899 w Drohiczynie. PP Tomasz WASIAK s. mian. mian. 1 VII 1930. Do policji przyjêty 16 I 1928 z przydzia³em na Post.

PP Jan WASILEWSKI s. 019/3 (18). L. W policji od 1 II 1929. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Przeniesiony 5 II 1939 z Post. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Warszawy i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Cz³onek POW. L. Odzn.Stra¿n. 4871. MN. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. W wiêziennictwie od 1934. ur. Komis. 973 . s³u¿y³ w 77 pp. 216. MPzaW. Post. £ukasza i Zofii z Mik³oszków. 016/2 (90). W³adys³awa. Micha³ WASILEWSKI s. a w 1933 do Miêdzychodu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Samuela i Anny z Borowskich.st. poleskiego. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. post. w 1886 w Kozienicach. piech. ur. 3314. 016/1 (49). ur. W L. St. L. 4804. rez. Ppor. ur. L. SK Wyszków-Miñsk Maz. PP Józef WASITA s. W WP od marca 1919 do sierpnia 1921. Aleksandra. 045/3 (91). Od listopada 1918 do marca 1919 z-ca dcy komp. SKZ. 6 VII 1900 w Jefimowiczach. ur. PKU Poznañ-Miasto. Jana. Stanis³awa i Antoniny z Miechowskich. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Pru¿anie. Osadnik wojskowy. kozienicki. 05/4 (66). ur. 1 II 1896 w Paulinowie. SG Marian WASILEWSKI s. horochowski do policji m. 27 XI 1897 w Siechnowiczach. w 1907. Post. MDzON. w Górze Pu³awskiej pow. 5105. w Œwiniuchach pow. 020/4 (29). SW Jan WASILEWSKI s. w 1900 w RedkowiŸnie. 5570. PP Marian WASILEWSKI s. W 1930 przeniesiony do Poznania. L. Nieprzerwanie – do wrzeœnia 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Tarnowie.

w l. L. ur. w Kostopolu. b³oñski. w Obornikach. Micha³a i Marii. PP przy KG w ¯yrardowie pow. PP Wincenty WASZKIEWICZ s.W St. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. kontr. PP Piotr WASZKO s. W³adys³aw WASZEK s. w 1897. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. post. na szer. 29 VII 1900 w Czamaninku. 2106. w Zamoœciu. kostopolskim. ur. w Boguminie Nowym pow. ur. St. Micha³a. BKZ. mian. mian. 012/1 (107). W kwietniu 1938 przeniesiony do policji woj. w Ujœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. od 1 IX 1937 na stanowisku kmdta Post. PP Jan WASYLKÓW s. w Stepaniu. ur. ur. w l. Post. L. St. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. 2 XI 1911 w Radomsku. 4301. 7 X 1891 w Kosowie. 1 IV 1934. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Jana. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 012/4 (8). Post. W policji od 16 I 1925. warszawskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PWŒl. St. 1925–1932 na Post. L. u³. Szer. 05/2 (18). PP Mieczys³aw WASZCZYK s. post. Antoniego i Marianny z Wa³oszków. frysztacki. post. post. 2473. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. W WP od listopada 1918 do 16 I 1922. 05/5 (90). w 1886. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. Wojciecha i Wiktorii z Bruliñskich. 1932–1937 na Post. W policji od 1919. 3130. 27 p. PP Lucjan WASZCZUK s. BMzaDS³. Odzn. L. 15 XI 1938 i skierowany do Komis. MPzaW. post. L. stanis³awowskiego. 1 IX 1911 w Cierlicku Górnym. Józefa i Petroneli. [1] (70). zamojskiego – we wrzeœniu 1939 w Komis. L. 974 . 2163. 023/4 (32). Post.

1 I 1898 w Józefowie. 027/2 (87). 964. Post.Post. sto³pecki. L. Jana i Marianny z Nowaków. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 050/2 (34). Wojciecha. 708. 2305. St. Eryk WASZUT s. 1922–1932 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. W l. ur. PP Andrzej WAWER s.st. w Koñczycach pow. post. w Radziechowie i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. Osadnik wojskowy. 044/2 (54). Przod. nastêpnie w Pomorskim Inspektoracie Okrêgowym w Bydgoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. i skierowany na Post. 10 XI 1889. St. post. 058/4 (4). 5618. 6 XII 1938 mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1919. ur. w Sypniewie. L. w 1916. L. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji m. SG Piotr WAŒKOWIAK s. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Che³mie Lubelskim. PP Konstanty WAWER s. ur. L. 045/2 (75). Wincentego i Józefy. Wojciecha i Józefy. 975 . We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. 28 III 1908 w Ciechocinku. ur. 1218. 613. W policji od 1932. stra¿n. ur. PP Jan WAŒKOWSKI s. W 1938 skierowany na Post. PWŒl. L. Józef WAŒNIEWSKI s. 15 X 1892 w G³uchowie. w 1893 w Wilczanach. W L. katowicki. 051/1 (60). Grzegorza. Antoniego. Warszawy.

05/2 (36).. rybnicki (do 30 IX 1924). Cz³onek POW GŒl. m. MDzON. 28 IV 1893. Teofil WAWRZYNIAK vel WAWRZYNEK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. miechowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. L.. nastêpnie w PWŒl. kontr. L. 05/2 (45). bia³ostockim – we wrzeœniu 1939 w III Komis. 037/2 (9). pszczyñskim na Post. Odzn. Boguszowice pow. Andrzeja. Odzn. kand. Bia³egostoku. Florian Antoni WAWRZYK s. Józefa. z przydzia³em do komp. 3607. Wilhelma i Ludwiny z Dyrbusiów. katowicki. zosta³ 22 II 1936. którego kmdtem mian. Post. L. ponownie na Post. 15 IX 1934 przeniesiony z Kdy Pow. ur. w Chorzowie pow. ur. 976 . Antoniego i Barbary ze Szwajbkowskich. 14 IV 1899 w ¯o³yni. Od 1 VII do 26 XII 1938 s³u¿y³ w I Komis. W policji od 1 VII 1921. stanis³awowskiego. 05/3 (45).W Post. BMzaDS³. Gocza³kowice (do 9 X 1925) oraz w pow. Kdy Rez. 2946. KnaŒl. BMzaDS³. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939.WWiZ. w Katowicach. 990. Od 1 IX 1921 do 30 VI 1922 w SGmin. Post. Nastêpnie 2 X 1937 przydzielony na Post. 21 IV 1894 w Knurowie. 28 IV 1915 w Ustroniu. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. PP Boles³aw WAWRZYNIAK s. w Pietwa³dzie pow. nastêpnie w Komis. Józefa i Zuzanny z Cichych. 214. PP Stanis³aw WAWRZAK s. PP Stanis³aw WAWRO s. L. post. St. Do PWŒl. Gocza³kowice (do 30 VI 1923) i MiedŸna (do 9 I 1924). w Miechowie na Post. Post. 05/4 (60). 3 XI 1900 w Szczytach. sieradzki. Tomasza i Marii. PWŒl. PWŒl. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Micha³owicach. ur. w Zduñskiej Woli pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. BKZ. 1651. SMzaDS³. L. St. w Charsznicy pow. Rydu³towy (do 1 X 1927) i Jejkowice. 6 XI 1904 w £odzi. PP Jan WAWRZYK s. Tam nadal we wrzeœniu 1939. L. przyjêty 1 XII 1937 w charakterze kand. S³u¿y³ w pow. ur. post. miechowskim. 05/3 (97). 1492. w Sieradzu. Uczestnik powstañ œl¹skich. Do policji przyjêty 1 VII 1929 z przydzia³em do Kdy Pow. ur. rybnickim na Post.

nastêpnie skierowany na Post. 1914. L. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Wiktor WAWRZYÑCZYK s. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. PWŒl. 5402. W L. Franciszka i Józefy. w Pietwa³dzie pow. w Katowicach. 26 I 1909 w Poznaniu. Post. rawskim.Post. Odzn. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Robotnik. Oficerski w Pszczynie. W policji od 1 X 1933. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 045/2 (84). 4882. na szer. PP W³adys³aw WAWSZKOWICZ s. Szymona i Magdaleny. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. na szer. 4286. przyjêty 16 XII 1937 z przydzia³em do 1 komp. i skierowany na Post. w Bêdzinie. PP Marcin WAWRZYNOWICZ s. 10 V 1909 w Muninie. 26 III 1910 w Komborni. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. z przydzia³em do KG. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 5 VIII 1899 w Obrej. PP Stanis³aw WAWRZYSZKO s. w Chlewiskach. Ignacego i Anny. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 058/3 (64). Jana i Julii z Wieczorków. Do PWŒl. L. ur. BKZ. 037/3 (8). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. Tomasz WAWRZYÑCZOK s. ur. Andrzeja i Anny z Ratajczaków. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. z przydzia³em do KG. kieleckiego i przydzielony do Komis. kieleckiego i przydzielony do pow. PP Kazimierz WA BIÑSKI s. 977 . Od 1 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. ur. Telesfora i Franciszki. pocz¹tkowo na Post. sk¹d 1 VIII 1937 przeniesiony zosta³ na Post. ur. w Budziszowicach. L. 5426. kand. ur. 044/3 (16). Post. 5 I 1913 w Niedobczycach. L. 16 XII 1914 w D¹brówce Wielkiej. kontr. kontr. ur. Post. 28 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Wolsztynie. 1 V 1939 mian. koneckiego na Post. post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 037/3 (56). w Rawie Mazowieckiej. Kdy Rez. Post. w ¯elechlinie – wartownia w Spale do ochrony Prezydenta RP. PWŒl. w Borkowicach i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 2166. 033/2 (40). Post.

Micha³a.in. mian. 716/4889. w Kielcach – we wrzeœniu 1939 jako dca Komp. lubelskiego.in. Post. ur. PP Walenty W¥SOWSKI s. Julian W¥SOWSKI s. ¯o³nierz Legionów Polskich. Odzn. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. ur. PP Jan W¥SOWSKI s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. przod. L. MDzON. SKZ. St. post. L. BKZ. w 1880 w Brzeœciu n. Szymona i Marii. In¿ynier. post. 1350. w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w Wydziale II KG. St. ur. 027/1 (77). kontr. Bugiem. na szer. W WP od 11 XI 1918 do 6 VII 1923. PP Henryk Eustachiusz W¥SALA s. w 1898 w Stró¿y. KN. ur. osadnik wojskowy z Puzieniewicz pow. 1 IV 1939. kowelskim. Podkomis. 062/2 (51). 23 X 1906 w Kopaczówce. Piotra i Katarzyny. S³u¿bê pe³ni³ m. w Komis. 5923. 14 II 1890 w Jêdrzejowie. 3343. sto³pecki. mian. L. Bart³omieja i Marianny. L. w Radomiu i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Ewarysta i Teofili. 978 . 023/4 (88). W policji od 15 II 1924. W policji od 10 XII 1919. 18 IV 1900 w £uczycach. 012/3 (82). 12 V 1899 w Czêstochowie. „D” Rez. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. Franciszka i Anny z Gañków. ur. BKZ. St. L. 062/2 (43). Odzn. Odzn. pracowa³ w Urzêdzie Wojewódzkim. 020/3 (90). S³u¿y³ m. czêstochowski. MPzaW. 1 III 1936. PP Jan WCIS£O s. 1601. PP w Herbach Starych pow. 5093. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w £ucku. Stanis³aw W¥TOR s. W marcu 1934 skierowany do II Komis. L.W Podkomis. Do policji przyjêty 28 IX 1929 w charakterze kand.

L. W WP od 4 III 1919 do 2 VII 1922. PP Micha³ WEC s. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. 361. w 1929 na Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 020/2 (94). Marcina i Marianny. PWŒl. Kawka. PP W³adys³aw WDOWIAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 15 XII 1937 przeniesiony na Post. 027/2 (71). Antoniego i Eleonory z Kazimierczaków. L. 979 . mian. ur. 5122. Przod. w 1897 w m. kontr. m. BKZ. Andrzeja. 3532. 1918. 30 XI 1904 w Podwo³oczyskach. ur. St. 28 III 1901 w £odzi. PP Wojciech WEBER s. w Krzywinie pow. W policji od 1925. na szer. katowickim – we wrzeœniu 1939 w Komis. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. Odzn. post. Pawe³ WEBS s. Do PWŒl. 1303. W policji od 28 VI 1923 do 31 III 1925 i ponownie od 1 IX 1925. PP Pawe³ WCZEŒNIAK s. Jana. 20 VII 1896. 037/3 (58). 1 III 1937.Post. L. 045/2 (81). ur. Do policji przyjêty 20 IX 1930 w charakterze kand. Przod. przyjêty 18 VI 1922. 1 I 1929. w Tomaszgrodzie. Torunia. post. 4910. sarneñskim. Zachariasza i Apolonii z Piotrowskich. ur. Nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w KG. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w I Komis. 044/2 (70). Post. koœciañski na stanowisku kmdta. ur. 22 IV 1890 w Wygodzie. L. mian. W L. 027/1 (40). stanis³awowskiego. St. Walentego i Agnieszki. w Rokitnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. w Nowej Wsi. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Andrzej WEGNER s. Przod. 10 I 1898 w Nowej Wsi.

w 1908 w Warszawie. Szopienice-RoŸdzieñ pow. 05/3 (54). Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1936 w charakterze kand. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. PP Marcin Stanis³aw WEJNBERG s. L. Stra¿n. L. W l. tab. SG Ludwik Leopold WEIGEL s. W wiêziennictwie od 1932. PP Walter WEISS s. L. MPzaW. w £asku na stanowisku z-cy kmdta. W policji od 1923. 3738. post. ur. Boryszkowy-Lipienica. Por. Karol WELCHOWSKI s. poznañskiego. 012/1 (41). czêstochowski. i przydzielony do Komis. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PWŒl. 033/1 (44). na szer. 3514. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 980 .W Komis. (1922–1924) i 6 szw. L. 1936–1939 kmdt Komis. ur. Teodora i Katarzyny. 475. ur. brzeziñskim – w marcu 1930 skierowany na Post. Przod. 037/3 (62). W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z wiêzieñ w Warszawie. w Je¿owie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. PKU Jas³o. L. PP Jan WELKA s. 29 I 1910 w Trzycie¿y. nastêpnie w Przasnyszu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1 dyonie tab. Ignacego Kazimierza i Teresy Jadwigi z Go³¹bów. 5164. Post. Odzn. PP w Herbach Starych pow. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Micha³a i Marianny ze Œwiêchów. 026/4 (58). 23 III 1892 we Lwowie. kontr. L. W WP ochotniczo od 30 XI 1918 do 31 V 1930. S³u¿y³ m. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 31 VIII 1899 we Wrzeszczynie. ur. 7 XII 1938 mian. z przydzia³em do Komp. 7 XI 1885 w £odzi. tab. Post. „D” Rez. Adolfa. szamotulskim. rez. post. MDzON. 1 VI 1938 mian. 020/2 (84). ur. 5103. St. SW Adolf WEITBRECHT s. 28 VI 1913. Józefa i Zuzanny. i przydzielony do woj. 5208.in. katowicki. Daniela i Julianny.

Antoni WERSZKO s. W grudniu 1937 przeniesiony do pow. 23 XI 1901 w Sieros³awiu. w Leœniowicach na Post. post. MDzON. (do 9 I 1932). Do policji przyjêty 1 XII 1927 i skierowany do Komis. Adama i Kazimiery z Seriderskich. 16 VII 1903 w Ryliszkach. Post. che³mskim – 15 V 1938 przeniesiony z Post. nastêpnie w Kdzie Rez. Odzn. Dzia³acz sportowy. Odzn. ³ódzkiego i przydzielony do Komis. PWŒl. ur. w Wysokiem (od 1 I 1928) oraz Kamieñcu Litewskim (od 22 VI 1931) i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. St. PP przy KG w ¯yrardowie pow. BKZ. 12 XII 1930 przeniesiony do woj. od 16 VIII 1928. ur. 11 I 1904 w Zborowie. b³oñski. 4132. 3169. 023/5 (69). na szer. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. jako instruktor w komp. 1 I 1903 w RoŸdzieniu. Ukoñczy³ CJWF. Od 1 IX 1922 do 31 III 1926 w stra¿y celnej. w Zgierzu pow. PP Józef WERSOCKI s. W PWŒl. PP Stefan WERETYLNIK s. L. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Mokranach pow. lubelskiego. kieleckiego i skierowany na Post. mian. 981 . BKZ. w Siedliszczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. 1 I 1930. W Przod. 1 X 1909 w Po³once. 033/3 (40). Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. brzeskim na Post. post. Miko³aja i Stefanii z Jurców. w Bia³ogonie. 5481. post. L. Bugiem. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. ur. Nauczyciel. i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. w £odzi z pozostawieniem na etacie Komis. w Brzeœciu n. ur. w Z³oczowie. L. Do policji przyjêty 16 V 1930 z przydzia³em na Post. Szer. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. Bady. w Zgierzu) i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Romana i Katarzyny ze Szprinców. W WP od 9 XI 1919 do 28 III 1922. BMzaDS³. 13 VI 1901 w Peliszczach. bokser. Franciszka i Emilii. ur. brzeski. 64 pp. 31 III 1936. 5702. MPzaW. St. ³ódzki (18 II 1938 deleg. kontr. L. 704. ostatnio w pow. Odzn. L. 2019. 019/3 (22). do Wydz. Zygfryd WENDE s. mian. Œledcz. St. PP Micha³ WENCEL s. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w I (do 13 XI 1929) i II Komis. Maksymiliana i Katarzyny z ¯urawów. Emila i Luizy z d. mian. post. 058/1 (23). kand. 1 IV 1938. PP Maksymilian WENDORF s.Post. BMzaDS³. ur. 037/4 (54). 012/1 (66).

PP Jan WESO£OWSKI s.in. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. pomorskiego. We wrzeœniu 1939 naczelnik wiêzienia w Mielcu. S³u¿bê pe³ni³ m. na szer. w Sieradzu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. mian. W maju 1929 przeniesiony do Kdy Pow. 6 VII 1897 w Lasocinie. MDzON. Ludwika i Marianny z Baranów. ¯o³nierz Legionów Polskich. St. S³u¿bê pe³ni³ m. 4253. ur. przod. BKZ. Wojciecha. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Karola. 13 VII 1899 w Stró¿ach. w Wieluniu.in. PP W³adys³aw WESO£OWSKI s. „G” Rez. PP Józef WERTKA s. PP w Jaworznie pow. L. SW Julian WESO£OWSKI s. na Post. S³u¿y³ m. w Tarnowie i w pow. St. na szer.in. PP Józef WESO£OWSKI s. ¿ó³kiewski przydzielony do policji woj. post. MS dla SW. w Rossoszycy. 14 VII 1888 w Zagórzu. post. 3524. W policji od 27 IV 1920. 3332. 982 . ¿ó³kiewski przydzielony do woj. [2] (44). Absolwent Centr. L. W policji od 1 X 1924. 5670. w £asku. St. kontr. w wiêzieniu w Tarnowie. w maju 1929. w 1897 w Mogielnicy. Antoniego i Franciszki z Wielowskich. z przydzia³em do Komp. St. post. Antoniego i Marianny. w Lisiej Górze oraz Klikowej (od 4 XI 1935) i tam nadal we wrzeœniu 1939.W Przod. Szk. L. Do policji przyjêty 3 I 1938 w charakterze kand. L. ur. w £êczycy i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. mian. 14 III 1907 w Dzier¿awach. ³aski oraz w Kdzie Pow. Odzn. St. L. 012/2 (79). W I wojnie w armii austriackiej. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. BMzaDS³. w 1933 przeniesiony do Kdy Pow. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. PP Tadeusz WESO£OWSKI s. MPzaW. MPzaW. Do policji przyjêty 18 V 1930 w charakterze kand. w 1914. ur. w Lutomiersku pow. m. 033/3 (49). Przod. 1 IV 1934. Uczestnik wojny 1920. ur. W wiêziennictwie od 1933. ur. 023/3 (46). 05/5 (66). ³ódzkiego. Odzn. na Post. 5219. tarnowskim na Post. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. 038/4 (91). W policji od 1922. chrzanowski. Post. sieradzkim. Zygmunta i El¿biety.in. kontr. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. stra¿n.

w Chropaczowie (do 14 V 1928) i Piaœnikach (do 6 XI 1934). Franciszka. Walentego. III. L. PWŒl.in. KOP „Polesie” w Piñsku. 20 V 1899 w Zebrzydowicach. W PWŒl. ur. Ferdynand WÊGLORZ s. w VI. 983 . L. W PWŒl. PWŒl. 026/3 (93). S³u¿bê pe³ni³ w Komis. i przydzielony na Post. ponownie na Post. 435/2567. MDzON. PP Józef WESTFAL s. RoŸdzieñ-Szopienice (do 21 I 1933). w 5 pp. ur. 05/5 (48). od 1 XI 1923. Sylwester WÊGLARZ s. w D¹brówce Wielkiej i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. nastêpnie w policji w £odzi. post. Franciszka i Heleny. w Komis. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. MPzaW. Post. katowickim na Post. 579. nastêpnie na Post. a od 17 XI 1934 w VII Komis. 1923–1924 w 50 pp. w 1914. 3 III 1895 w Zgierzu. Por. piech. 9 VIII 1891. w Mys³owicach (do 21 XII 1938). L. ur. z którego przeniesiony zosta³ do Kdy Pow. w Radzionkowie pow. Do PWŒl. MPzaW. kontr. We wrzeœniu 1939 w bryg. 22 XII 1901 w Karwinie. PWŒl. 2567. przeniesiony przed 1932. PWŒl. 27 XII 1896 w Ostrowie Wielkopolskim. 741. L. S³u¿y³ m. œwiêtoch³owickim na Post. Roman WESO£Y s. 3 XI 1938 mian. Odzn. 051/2 (52). Józefa i Karoliny. 5369. przyjêty 16 VII 1924. m. Od 7 I 1927 w 15 baonie KOP jako dca plut. ze starszeñstwem 1 VIII 1920. piech. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 044/3 (40). Andrzeja i El¿biety z Dzia³oszyñskich. St. 22 pp (1922). Kazimierza i Marianny z Weberów. w Katowicach.Post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Por. tarnogórski (do 2 I 1935). ur. nastêpnie na Post. w Piotrowicach pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. sp. post. w Paw³owie (do 1 V 1928). w Lubliñcu. 05/4 (11). tam nadal we wrzeœniu 1939. w l. od 15 XII 1924. ur. Alojzy WESO£Y s. st. frysztacki (do 2 I 1939). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ jako szer. MDzON. sp. W L. L. ur. 045/2 (74). W WP od 27 I 1919. w Kdzie Rez. W st. Post. Przod.in. w Gnojniku na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w SK. Karol WÊGLORZ s. PKU £uniniec. KW. Mys³owicach (do 21 VI 1931). 3246.

St.o. w Miko³owie pow. plut. W policji od 1920. L. IV £udzkiego Baonu Etapowego. w Zduñskiej Woli pow. 1 IV 1924. PP Kazimierz WʯYKOWSKI s. nastêpnie w pow. w Komis. lubliniecki (do 1 IV 1928). St. BKZ. Przod. w Nowej Wsi pow. Jana. ur. PWŒl. Rudolf WÊGLORZ s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. post. – 15 VIII 1925. w Lubliñcu (do 14 VIII 1923). L. post. L. m. 020/3 (8). W policji od 1 XII 1920. w Nowym Œwier¿eniu na Post. a we wrzeœniu 1939 w Komis. W policji od 1929. 2 XII 1938 mian. w Siemianowicach pow. katowicki. i przydzielony do Komis. Rudolf WÊGLORZ s. ur. PWŒl. ur. od 1922. 037/1 (75). 2 komp. PWŒl. ur. 984 . Stanis³awa i Katarzyny. L. œwiêtoch³owickim (do 30 XI 1926). W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 7 X 1919. ur. Post. nastêpnie w Komis. w Kaletach pow. 28 VIII 1905 w £odzi. PP Micha³ WIATER s. PP W³adys³aw WÊGRZYNEK s. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. Katowice-Zawodzie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. mian. kmdta Post. 584. 026/3 (60). Odzn. 11 III 1896 w Nagoszynie.W Post. 051/1 (64). 027/1 (31). PP Józef WÊGRZYN s. Bia³egostoku. Józefa i Marianny z Komelów. 3316. sto³peckiego – w styczniu 1939 przeniesiony z Post. 174. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. w Sieradzu. 8 II 1916 w Koñskiej. w Sto³pcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. lublinieckim. Józefa i Joanny z Pindurów. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. potem jako p. katowicki. w Komis. krakowskim – we wrzeœniu 1939 w Przemyœlu. Przod. Wawrzyñca i Stanis³awy. pszczyñski (do 10 XI 1923). 9 IV 1892. 3392. przod. 29 IX 1895 w Bystrzycy. 05/5 (61). 4065. L. 2 XI 1895 w Mierzwi¹czce. 2680. sieradzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. post. na Post. W PWŒl. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Stanis³awa i Jadwigi.

w 1898. 026/2 (39). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Nieœwie¿u. 027/1 (73). 7065. kowelskim. MPzaW. post. Konnego do Komis. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 1 IV 1924. St. nowogródzkiego.Franciszek WIATR s. 985 . w 1903 w Lipnikach. w 1896. w Zas³awiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. MPzaW. Osadnik wojskowy. w Antonówce na Post. Szymona. PP Leon WICHA s. i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 2014. PP Franciszek WIATRAK s. Jakuba i Marii. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. ostatnio w Kowlu – 30 IX 1938 przeniesiony z Plut. kieleckiego – we wrzeœniu 1939 w pow. 5652. 4 I 1902 w ¯ukowicach Starych. Józefa i Marii. Odzn. 044/3 (79). L. Stanis³awa i Józefy. ur. W policji od 1 VIII 1927. PP Kazimierz WI¥ZOWSKI s. post. St. w 1895. ur. W L. Post. L. BKZ. 6 IV 1895 w Zaj¹czkowie. W WP od 11 XI 1918 do 7 VII 1921. MDzON. 1189. 038/4 (36). Stanis³awa. St. Józefa. 5630. PP Jan WIATR s. L. ur. radomskim. 1 III 1936. L. PP W³adys³aw WI¥CEK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. 058/4 (7). 045/3 (52). Przod. ur. Odzn. mian. sarneñskim – 31 XII 1938 przeniesiony z Post. post. ur. 830. Odzn. ur.

Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. ur. w Brodnicy. 054/2 (59). St. post. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w 9 dyonie ¿and. s³upecki oraz w Kdzie Pow. ur. L. na Post. do Grupy Rez. 29 IX 1895 w Wadowicach. w Stanis³awowie. ur. PP Kazimierz WICZYÑSKI s. ur. L. St. w Koninie. L. Post. 7 IV 1896 w Kutnie.W Przod. Stanis³awa. 3 IX 1915 w Mieœcisku. Stanis³awa i Stanis³awy z Kasperów. 4676. W 1932 przeniesiony z policji woj. w Kole. Franciszka i Julii. 1843. Bugiem. w 1897. w 1913. St. 1241. W policji od 1919. PP w Warszawie. [2] (45).in. ur. 05/3 (31). przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ m. w Brzeœciu n. PP Edward WICHANEK s. 986 . Andrzeja. Do policji przyjêty 11 V 1938 w charakterze kand. we wrzeœniu 1939 w £odzi. L. 019/3 (25). w Pyzdrach pow. ur. 2572. bia³ostockiego do Kdy Pow. L. PP Jan WICIJOWSKI s. Alojzy WICZYSTEK s. Piotra i Jadwigi z Kacperskich. PP W³adys³aw WICH£ACZ s. Œledcz. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 19 II 1889 w Tadeuszewie. 027/2 (8). na szer. tarnopolskiego. Antoni WIDELSKI s. 012/1 (58). L. 2832. kontr. Franciszka i Marii z Baranowskich. wachm.

23 II 1896 w m. Skrzynka. Wawrzyñca. S³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – do 19 XII 1938 w Oddz. w Strzemieszycach. 023/5 (43). 1727. dubieñskiego – 22 VI 1939 przeniesiony z Post. ur. L. PP Lucjan WIECHECKI s. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. L. nastêpnie na Post. Odzn. Grójec. PWŒl. w Dubnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. w Niwce i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. ur. nastêpnie w pow. PWŒl. i PKom. Odzn. Andrzej WIDLOK s. PP Antoni WIECZOREK s. w 1896 w Czeladzi. w Radlinie (do 1 V 1929). post.in. przod. Wilczej Dolnej (do 1 VIII 1929). BKZ. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. W L. PWŒl. Stanis³awa. Post. 5861. w Niedobczycach (do 19 VIII 1926). od 19 VIII 1920 do 30 IX 1923 i od 1 X 1924. Franciszek WIDERA s. ur. MDzON. od 18 VI 1922. MPzaW. ur. w Rybniku. MDzON. przod. kpr. [4] (17). We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow.in. PP Tomasz WIDELSKI s. 3512. 439[. W PWŒl. m. 24 II 1899 w Bielsku Starym. na Post. Jana i Anny. 19 I 1895 w Baborowie. rybnickim. przod. w Wodzis³awiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. St. St. od 15 X 1922. 012/1 (30). 05/2 (64). 05/2 (97). w Rychwa³dzie. w Kniahininie na Post. L. – 3 V 1927. na Post. Jana i Katarzyny. frysztackim na stanowisku kmdta Post. Emanuel WIECZOREK s. od 16 VII 1922. 4973. a we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. od 1923 w pow. ur. L. Post. Komis. Franciszka i Anieli. W WP od 5 VII 1920 do 27 V 1921. ur. 987 .]. bêdziñskiego. Konnym w Katowicach. rybnickim. Antoniego i Julianny z Chcio³ów. S³u¿y³ w MMiejsk. nastêpnie Raszczycach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. W PWŒl. SKZ. 15 IX 1897. 22 XII 1896 w Warszawie. m. Konnego w Or³owej. Odzn. W PWŒl. od 15 XI 1918 do 2 VI 1919. rybnickim. 026/1 (75). na stanowisku kmdta Post. Nastêpnie od 15 VII 1919 do 15 I 1920 w WSK. 1 VI 1923. W policji od 3 II do 23 VI 1920. od 15 IX 1937 kmdta Post. mian. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow.in.Post. m.

w Boguminie Nowym pow.in. Œledcz. wieluñski. [1] (92). 2878. Do policji przyjêty w 1937 w charakterze kand. od 23 XII 1938 w Komis. Eryk WIECZOREK s. wachm. W PWŒl. ur. L. PWŒl. ³ódzkiego. MDzON. 045/3 (62). S³u¿bê pe³ni³ w pow. od 2 I 1932 na Post. PWŒl. 2193. w Chorzowie (do 20 XII 1938). mian. do Grupy Rez. MPzaW. w Skomlinie pow. 31 I 1902 w Bujakowie. katowickim w: Chorzowie – na Post. w 1895 w Dêbsku.W Post. nastêpnie w pow. ur. Gran. Jana i Weroniki z Grajkowskich. Klimzowiec (do 5 XI 1934). katowicki. Jan WIECZOREK s. w Rydu³towach i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. od 1 II 1924. Odzn. od 15 VIII 1922. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. 15 X 1912 w Goduli. 1 IX 1896 w D¹browie Górniczej. kontr. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w KOP w Sto³pcach. w Lidzie. 1445. Ignacy WIECZOREK s. Bytom-Dworzec). PP Jan WIECZOREK s. St. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. Rados³aw WIECZOREK s. Jana. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w 3 dyonie ¿and. Micha³a i Katarzyny ze Stolarków. w Królewskiej Hucie (do 23 VII 1934). 4577. Przod. 1 XI 1925. 28 I 1910 w Goœcieszynku. ur. ur. IV D. (d. w I Komis. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. 988 . Przod. w Rybniku. 037/2 (51). w Komis. 1925. w I Komis. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Siemianowicach pow. 13 V 1897 w Wieñcu. Post. Hermana i £ucji. 016/1 (46). St. L. W PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ m. ur. Antoniego i Konstantyny z Poloczków. PP w Warszawie. L. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 027/3 (6). post. na szer. rybnickim. Eksp. Uczestnik powstañ œl¹skich. PWŒl. PP Franciszek WIECZOREK s. w agenturze oddz. frysztacki i tam te¿ we wrzeœniu 1939. ko³omyjskiego. ur. Baranowiczach i Nieœwie¿u. L. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Karwinie pow. frysztacki i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. 050/3 (51). Jakuba i Franciszki.

kieleckim – 1 V 1937 przydzielony do Komis. 054/2 (56). post. ur. Œledcz. L. na szer. kontr. w Chorostkowie pow. w 1907 w Rokitnie. w Kosowie Pokuckim. post. PP W³adys³aw WIECZOREK s. BKZ. stanis³awowskiego. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 989 . Sebastiana. Od paŸdziernika 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. ur. PP Wac³aw WIECZOREK s. St. m.st. 12 VI 1910 w Czeladzi. 11 II 1900 w £odzi. ¿ó³kiewski przydzielony do woj.St. ur. BKZ. Jana i Katarzyny ze Str¹kowskich. w Ko³omyi. MDzON. kopyczyniecki. 5625. 1 II 1937. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Kdzie Pow. ur. 4857. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. w Gomunicach. L. L. 31 VIII 1893. L. Odzn. Warszawy i tam te¿ we wrzeœniu 1939. brze¿añski. 3 VIII 1906 w Dêbsku. post. PP Stanis³aw WIECZOREK s. 1021. Stanis³awa. W L. MPzaW. tarnopolskiego i przydzielony na Post. Post. 050/3 (90). Post. 016/1 (8). Odzn. bêdziñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Rzecznym m. radomszczañskim – we wrzeœniu 1939 na Post. post. PP W³adys³aw WIECZOREK s. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. St. W WP ochotniczo od 22 V 1919 do 28 XI 1921. w Czeladzi pow. Grzegorza i Marianny. mian. W policji od 1 IX 1923. PP Stanis³aw WIECZOREK s. 037/2 (71). Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. PP Zygmunt Antoni WIECZOREK s. w 1910. [2] (27). 1463. Antoniego. W lipcu 1939 przeniesiony do woj. stanis³awowskiego. St. 223. Post.in. Józefa. 050/1 (88). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. W 1918 w ML. w Buszczach pow. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L.

gnieŸnieñski. nastêpnie w Siedlcach. 027/4 (3). Leopolda. L. 1274. w £ucku i tam nadal we wrzeœniu 1939. 5 XII 1903 w Lublinie. 058/4 (23). 990 . Gran. PP Micha³ WIERCIÑSKI s. Józef WIERCIÑSKI s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Przod. 7 VII 1897 w Rad³owie. Leona i Katarzyny. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 3 XI 1923. Odzn. m. w Witkowie pow. 1 III 1936. m. w 1905. 4705. mian. w pow. 28 II 1895. Przod. Helmut WIENDLAND s. MDzON. w Chorzowie pow. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w I Komis. 1936–1938 w WP. MPzaW.in. nastêpnie w Komis. ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. od 2 XI 1922. Post. 023/2 (4). Kpr. 058/3 (40). Alojzy WIELEBSKI s. [. Od 1938 zamieszka³y w Daubuciszkach pow. S³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie. Józefa. PWŒl. Józefa i Marii z Jaroszewiczów. L. Jakuba.. mian. 3728. 033/2 (10). ur.in. L. Lidzie i Mo³odecznie. (do 14 III 1928). mo³odecki. W l. W PWŒl. BKZ. S³u¿y³ w CW¯and. ur. 24 IV 1915 w Rymcelach.W St. z którego wraz z ca³¹ za³og¹ zosta³ w styczniu 1938 w³¹czony do I Komis. W 1929 przeniesiony do woj. L. 1 IV 1934.. lubelskiego. ur. wo³yñskim. BMzaDS³. w O³yce i Kiwercach. SMzaDS³. ³uckim na Post. L. przod. 12 VIII 1899 w Nieszawie. od 15 IX 1938 w Komis. ur. 023/1 (38). L. wachm. PP Aleksander WIELEBNOWSKI s. Feliks WIENC£AWOWICZ s. Juliana i Stanis³awy z Pietruszewiczów. Przod. Bytom-Dworzec. rez.]624. W policji od 1 I 1924. ur. 2799. 4708. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP w Wo³o¿ynie. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 kmdt Post.

012/1 (38). Jakuba i Józefiny. na szer. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Komis. Komis. 9 III 1895 w DŸwierznie. KW. nastêpnie (od 1922) w SG. kontr. Do policji przyjêty 25 VIII 1936 w charakterze kand. 027/3 (21). ur. MDzON. 2 II 1900 w Juliopolu. krakowskiego. 012/1 (35).Jan WIEROBEK vel WYROBEK s. Jana i Marii. Przod. 3421. Przod. St. 1852. MPzaW. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 22 III 1939. L. mian. 023/3 (81). a tak¿e jako kier. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. 600. w Rakowcu oraz od 1935 jako kier. MPzaW. ur. SG Antoni WIERZCHOWSKI s. W policji od 1920. L. w Gniewie. krakowski. Post. ur. post. Odzn. Józefa. L. w Mogilanach pow. 991 . Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. MDzON. Od 1 VII 1921 pe³ni³ s³u¿bê w Stra¿y Celnej. L. ur. 22 I 1898 w Wójcinie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Odzn. BMzaDS³. Odzn.. 044/3 (54). w 1895. Józefa i Jadwigi z Jasiñskich. PP Wac³aw WIERZBICKI s. KW. SMzaDS³.in. BKZ. Franciszka i Agnieszki z Sasów. Przod. Od 1938 Z-ca Kmdta Inspektoratu w Koœcierzynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. MDzON. 5360. PP Józef WIERZBOWSKI s. PP Jan WIERZCHOS£AWSKI s. m. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. siedleckiego – we wrzeœniu 1939 na Post. Franciszka i Antoniny z Jab³oñskich. Komis. w Inspektoracie w Poznaniu. PP Micha³ WIERZCHOWSKI s. MN. W L. Odzn. 31 III 1912 w Bolechowicach. 4651. w Tczewie. w Ho³ubli. 044/1 (88). 2935. Uczestnik powstania wielkopolskiego. L. 20 XII 1896 w Kiekrzu. Uczestnik powstania wielkopolskiego.

W policji od 1922. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. £odzi. 8 V 1896 w Strzelcach. L. kontr. 037/3 (91). PP Boles³aw WIES£AWSKI s. w Cieszynie (do 1 X 1932). Jana i Matyldy ze Skowronków. 4296. post. 058/1 (6). w Komis. Do policji przyjêty 25 VI 1936 w charakterze kand. Jana i Marianny z Tomczyków. w Klewaniu. Augustyn WIESZA£A s. 3036. w 1899 w Iwanowicach. od 16 XI 1924. na szer. PWŒl. Józefa i Franciszki z Nale¿ytych. Cz³onek POW. 20 V 1900. 020/2 (95). 992 . ur. L. 2872. PP Aleksy WIETRZYK s. BMzaDS³. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. nowogródzkiego. Odzn. 1196. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Nowym Bytomiu pow. PP Stanis³aw WIEWIÓRA s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W WP od 6 II 1920 do 15 XI 1922. 11 I 1911 w Jeziornej. 26 I 1895 w £odzi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. SMzaDS³. ur.W Przod. L. Marii. 012/3 (89). Jacentego. w 1899 w KuŸnicy pow. w Bielszowicach pow. 2400. nieœwieski. 020/2 (8). plut. ur. W PWŒl.. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Walentego. PP Jan WIÊCEK s. nastêpnie na Post. w Klecku pow.in. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. w³oszczowski. ur. ur. L. St. post. œwiêtoch³owicki. Post. 4479. 030/1 (47). St. L. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w I Komis. W policji od 15 VI 1923. Post. rówieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Jan WIÊCEK s. katowicki. m. S³u¿bê pe³ni³ m. KN.

m. w Tarnopolu i pow. Zamieszka³y w Brzeœciu n. lubelskiego. 10 V 1893 w Kobylej Wólce. Warszawy. Bugiem. 1 III 1936. 7 I 1892 w Wólce Papliñskiej. 038/4 (99). w Nowosió³ce oraz Kasperowcach. 993 . ur. W policji od 16 XII 1924. PP Franciszek WIKIE£ s.in. ur. Józefa i Zofii z K³yszów. Wincentego. 062/2 (30). Wawrzyñca i Petroneli. zaleszczyckim na Post. PP Jan WIÊCKOWSKI s. post. L. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. Departamentu Karnego MS. PP Wincenty WIKTOREK s. w XVI Komis. post. 4224/5885. St. 5615. w Ho³hoczach pow. ur. od 25 XI 1937 na stanowisku kmdta Post. we wrzeœniu 1939 w Lublinie. Józef WIÊCKOWSKI s.in.St. St. na Post. siedlecki na stanowisku kmdta. kobryñski. w 1933. 037/2 (66). 2314. w Wêgrowie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Franciszka. Józefa i Anny z Leœniaków. 1032. Od 4 VI 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Drohobyczu. 05/1 (91). post. stra¿n. BKZ. ur. Zmobilizowany 29 VIII 1939 do Rezerwy PP w ¯abince pow. W policji od 1919. w Wiœniewie pow. podhajecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1897 w Warszawie. L. Karola i Ludwiki. SW Antoni WIKTOR s. W 1932 ukoñczy³ XXIII kurs w Centr. post. Przod. 4664. St. L. urzednik w magistracie. mian. ur. 05/2 (12). S³u¿bê pe³ni³ m. Odzn.in. m. w 1895. St. ur. mian. nastêpnie w niewoli rosyjskiej. L. BMzaDS³. 28 II 1903 w Dynowie. W L.st. W I wojnie w armii austriackiej. 054/2 (5). L. St. PP Franciszek WIÊCKOWSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. dzia³acz PPS. post. Szk. 30 I 1897 w Starej Wsi.

radzymiñski. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta Chorzowa pow. 1 VII 1907. 054/1 (47). w 1912. W³adys³awa i Heleny. St. 994 . 05/3 (7). PWŒl. w Wo³ominie pow. ur. 74. PP Stanis³aw WILCZAK s. 2389. PP Jan WILCZYÑSKI s. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. Post. 2577.W W³adys³aw WIKTOROWICZ s. na szer. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Franciszka i Wiktorii. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Czes³aw WILCZAK s. Jana i Teodozji z Darczewskich. przod. St. katowicki. 12 VII 1900 w Konarach. ur. 457. ur. 045/2 (13).n. W PWŒl. od 1 II 1924. 4661. w Krasnymstawie na stanowisku kmdta. kontr. stanis³awowskiego. Post. Chorzów). PP Boles³aw WILCZAK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Jana. 1 VI 1913 w Widogoszczy. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. ur. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie (od 1934 p. 1533. w 1899 w Mostkówce. L. 044/2 (60). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Roman WIL s. 30 X 1889 w Pu³tusku. ur. Jana. L. 25 V 1929 skierowany do woj. wileñskiego. L. Do policji przyjêty 1 XII 1928 z przydzia³em do KG. Do policji przyjêty 25 VI 1936 w charakterze kand. L. 037/2 (47). ur. post. 023/3 (70). Ludwika i Marii z Paprockich.

Alojzego i Anny. w Kdzie Pow. przyjêty 24 VI 1922 w stopniu st. m. [3] (100). Roman WILIM s. ur. post. Wincentego i Heleny. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. St. ur. w £añcucie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. 995 . W L. 1 IV 1934. Odzn. Juliana. w Kdzie Miasta £odzi i XI Komis. mian. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w £odzi. w 1911 w Bukowsku. W³adys³awa.in. PP Józef WILCZYÑSKI s.St. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 05/1 (41). [3] (5). 023/3 (27). W policji od 1919. s³u¿bê pe³ni³ m. ur. [3] (84). W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. PP W³adys³aw Stefan WILECKI s. post.in. 4 IV 1887 w Zamoœciu. L. w 1897 w GnieŸnie. rzeszowski. PWŒl.in. 3 IX 1898. Post. Do PWŒl. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Bia³ymstoku. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. L. w Wolsztynie. Przod. PP Zygmunt WILCZYÑSKI s. 1 IX 1937 przeniesiony z Post. i skierowany do pow. 020/2 (78). 27 II 1898. ur. m. PP Ludwik WILCZYÑSKI s. 5681. w Œwiêtoch³owicach. St. w Lipinach. przod. PP Leon WILCZYÑSKI s. MN. kowelskiego. L. w Lubitowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1898 w Medyce. Eliasza i Michaliny. œwiêtoch³owickiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. ur. w marcu 1932. w Rzeszowie i na Post. w Komis. 1800. Przod. L. ³ódzkim. L. w listopadzie 1938 przeniesiony na stanowisko kmdta Post. lwowskim. BKZ. ur. w Trojanówce na Post. post. post. Odzn. mian. w B³a¿owej pow. W³odzimierza.

19 III 1905 w Ciê¿kowie. 5261. na szer. Stanis³awa i Agnieszki. 051/1 (97). 996 . 023/2 (96). 05/4 (78). We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w pow. (do 20 VIII 1936). Post. w Komis. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 050/2 (76). kontr.in. kowelskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Do policji przyjêty 26 IX 1929 w charakterze kand. 038/2 (65). ur. Zawodzie (do 21 XII 1938). 21 IX 1904 w Koch³owicach. gdzie s³u¿bê pe³ni³ m. Jana. St. St. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w £êczycy. L. 3 XII 1905 we Wroninie. PP Ludwik WILK s. na Post. W policji od 14 XI 1920. w Kaszówce. m. PP Marian WILMAÑSKI s. w I Komis.W Post. post. ur. w Leninie pow. 05/1 (43).in. w £odzi. PP Henryk WILK s. w Wydz. L. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. w 1898 w Lubieniu. L. Stanis³aw WINCLECHTER s. 1 IV 1939. m. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Trzyñcu na Zaolziu. Ruchu Ko³owego. PP Konstanty WILKOWSKI s. Leona i Marianny z Urbaniaków. L. Nastêpnie przeniesiony do woj. PWŒl. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Po ukoñczeniu 5 V 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. rówieñskim. 3568. W PWŒl. w Kdzie Pow. Franciszka i Katarzyny z P³aszewskich. Józefa. w Krupcu na stanowisku kmdta. od 16 V 1928. 30 VI 1896 w Dubnie. ³uniniecki. 586. Przod.in. W policji od 1933. stanis³awowskiego. L. ur. post. mian. we wrzeœniu 1939 w Komis. Franciszek WILK s. ur. ³ódzkiego. ur. St. rówieñskim. ur. 72. w 1903. L. Franciszka i Berty z Aleksych. 922.

post.in. od 18 VI 1922. PP Stefan WINIARCZYK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. ur. 3642. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 3153. St. mian. 1528. 016/1 (90). w Rypnem pow. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. ur. 044/2 (97). I Komis. Do policji przyjêty w czerwcu 1937 w charakterze kand. L. W PWŒl. czêstochowski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – w czerwcu 1939 przeniesiony do IX Komis. St. L. brzeziñskiego. Post. ³ódzkiego. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. na szer. 020/1 (52). ur. R¹cza. Jana i Marii. L. Post. Jana. PP w Herbach Starych pow. 037/3 (10). Post. 997 . 8 VII 1908 w Przybyszówce. W L. L. L. ur. i tam nadal we wrzeœniu 1939. we wrzeœniu 1939 na Post. doliñski. kontr. w Rudnikach pow.Stefan WINDJARSKI s. PWŒl. Józefa i Józefy z Wieruchów. Kazimierza i Anny z Wronów. W policji od 1931. 29 I 1902. œledcz. 20 IV 1898 w Uœcierykach. (do 14 XI 1926). w Kdzie Pow. w Katowicach. post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. PP Józef WINIARSKI s. m. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. m. W policji od 16 II 1932.in. w Brzezinach. z przydzia³em do Komp. nastêpnie w sekcji œledcz. „D” Rez. w eksp. Tomasza i Antoniny z d. 1917. w G³ownie. PP W³adys³aw WINIARSKI s. PP Wiktor WINIARZ s. 25 VII 1899.. 016/1 (16). ur. Paw³a. Ignacy WINKLER s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 027/3 (19). 4136. 2664. Post. 1 VII 1928. wieluñski. w 1912 w D³ugowoli. w 1912.

Przod. Wiktora. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w komp. L. Maciej WIÑKOWSKI s. 3226. BKZ. L. wileñskiego. rybnicki jako kmdt i tam te¿ we wrzeœniu 1939. PP Aleksander WINKOWSKI s. L. stanis³awowskiego. 5204. Pawe³ WISTUBA s.W Post. Techn.. nadwachm. mian. ur. Post. L. ur. W policji od 1922. PP Stanis³aw WISZNIEWSKI s. 058/1 (35). 045/3 (34). ur. Do PWŒl. MDzON. 012/2 (98). Konnym. ur. 2598. PWŒl. 6 IX 1907 w m. ur.. MN. i ponownie w PGŒl. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. GŒl. garwoliñski. poleskiego. post. 6 VI 1923. W 1934 przeniesiony do woj. 012/2 (95). przyjêty 18 VI 1922 w stopniu st. w Lubomi pow. Stanis³aw WINOGRADZKI s. 2018. Odzn. Wiktora i Magdaleny. ur. w 1902. Przestrzel. sztabowej w Katowicach. 1 IV 1898 w Aleksandrowie. 012/3 (59). Joachima i Feliksy. Odzn. 020/1 (86). Juliana i Franciszki. W policji od 3 XI 1932. Od 10 II 1919 do 30 VIII 1921 w POW GŒl. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. KnaŒl. KG (do 15 VIII 1930). L. Dzia³acz plebiscytowy. Micha³a i El¿biety z Wróblów. BKZ.WWiZ I kl. 4740. nastêpnie na Post. post. w Oddz. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach – w Oddz. Marcina i Franciszki z Buczków. 4 I 1890 w £añskich £anach. W PGŒl. L. PP Czes³aw WIŒLICKI s. 998 . w 1909 w Wilnie. Przod. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji woj. 17 V 1896 w Niewirkowie. St. W III powstaniu w ¯and. w Miastkowie Koœcielnym pow. 5655.

W policji od 1929. ur. PP Jan WIŒNIEWSKI s. L. ³ódzki. Przod. Post. 3904. L. post. 14 I 1888. Stra¿n. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na Post. PP Antoni WIŒNIEWSKI s. w Ilji pow. L. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Jana. 038/2 (82). Józefa. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. z przydzia³em do Komp. PP Henryk WIŒNIEWSKI s. BKZ. 224. Stanis³awa i Zofii. St. 17 V 1913 w Aleksandrowie. 1308. 027/4 (47). 05/5 (35). 4858. w Chojnach pow. L.Post. 3471. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 20 VI 1887 w Tuszynie. 023/1 (33). ur. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w woj. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 020/4 (83). 5536. wilejski. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. na szer. kontr. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Joachima i Feliksy. Leonarda i Wiktorii z Mizerów. PP W³adys³aw Kazimierz WIŒLICKI s. W policji od 1920. PP w Poznaniu. SW Antoni WIŒNIEWSKI s. W L. wileñskiego i skierowany na Post. „E” Rez. 3 V 1906 w Sosnowcu. ur. St. poznañskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. ur. 020/3 (61). Odzn. 999 . w 1915. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Piekoszowie pow. post. ur. kontr. Od 1928 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Piñczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. kielecki. w Rawie Mazowieckiej. W³adys³awa. na szer. ur. Do policji przyjêty w 1938 w charakterze kand. PP Alfred Bronis³aw WIŒNIEWSKI s. w 1900.

W policji od 1932. Jana i Anny. Warszawy do woj. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. w BereŸniakach pow. ur. 058/4 (85). Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W WP w l. ur. Post. we wrzeœniu 1939 w Wydz. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Tczewie. PP Jan WIŒNIEWSKI s. 1924–1926. 023/1 (89). 18 II 1898 w Mieckach. L. ³uniniecki. L. L. 3608. PP Romuald WIŒNIEWSKI s. ur. post.W St. ur. 1918–1922. 5 VI 1909 w Wychodzi. 033/3 (13). MN. 6 XII 1889 w Szymborzu. 2718. W Stra¿y Celnej w l. Urzêdnik Poczty Polskiej w l. w Kdzie Pow. poleskiego z przydzia³em na Post. Leopolda i Konstancji z Go³aszewskich. w 1908. W policji od marca 1927. 020/2 (85). Piotra i Katarzyny z Lipeckich. BKZ. 2 V 1903 w Ignacowie. Odzn. MDzON. m. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. L. Przod. PP Jan WIŒNIEWSKI s. ur. L. W policji od 1920.. L. Œledcz. 7122. ur. 1922–1923. Post. W policji od 1930. Post. BMzaDS³. Kazimierz WIŒNIEWSKI s. Józefata i Antoniny z Ma³asiñskich. 012/1 (40). 5240. PP Jan WIŒNIEWSKI s. W policji od 1929. 3395. 18 VI 1905 w Odessie. 1000 .st.in. PP Teodor WIŒNIEWSKI s. Jana. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Bydgoszczy. 1851. Przeniesiony 2 IV 1938 z policji m. 033/1 (61). Jana i Marii.

Juliana i Józefy. BMzaDS³. w czerwcu 1939 przeniesiony do I Komis. ur. PP Konrad WIŒNIOWSKI s. wêgrowskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1919. MDzON. ur. bêdziñski. 4535. L. W WP od 1 I 1920 do 15 II 1922. W kwietniu 1938 przeniesiony z Post. Bugiem – w Komis. Konstantego i Anny z £otków. MDzON. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. od 1 IV 1925. kmdta. W policji od 1923. ur. Pogotowia w Chorzowie pow. W policji od 1920. 27 XI 1899 w Zieliñcu. w II Komis. post. Odzn. 15 XI 1891 w Sosnowcu-Sielcu. ¯ycie (od 21 II 1926). £ochowie i MiedŸnej. W L. W PWŒl. Ludwika i Tekli. W policji od 1919. PP Zygmunt WIŒNIEWSKI s. 1796.Post. 051/1 (42). Kajetana i Marianny z Janeckich. PP Jan WITAMBORSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. BMzaDS³. post. m. PP Tomasz WITCZAK s. 122. 22 III 1889 w ¯elechowie. MPzaW. w Krzemieñcu. nastêpnie na Post. L. Przod. 2269.in. MDzON. 3290. 05/3 (95). Grêbkowie.o. 023/1 (36). Odzn. w Chojnicach na stanowisko kmdta i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. Tomasz WIŒNIEWSKI s. Post. m. Uczestnik wojny 1920. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w £odzi. w: Wêgrowie. ur. w Pokrzydowie pow. BKZ. W policji od 1 III 1922 w Kdzie Pow. 2 dyon ¿and. L. 033/1 (78). 012/4 (32). Radzie¿ (od 20 VII 1930) jako kmdt. Nastêpnie s³u¿y³ w Brzeœciu n. (do 10 XII 1931). ur. 1001 . Odzn. PWŒl. 26 XII 1894 w Rogatce. brzeskim na Post. (od 11 XI 1924) i na Post. katowicki. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie. ur. 027/2 (99). Szczepana i Katarzyny z Gapiñskich. O³tusz (od 22 VI 1933) – od 25 IV 1936 p. w Czeladzi pow. Andrzeja. St. PP Stanis³aw WITAN s. w £ochowie. L. Przod. St. S³u¿bê pe³ni³ w pow. brodnicki na Post. 3474. 27 XI 1883 w Wymys³owie. na Post. Kolejowym (od 7 IV 1925) oraz w pow.in. 11 VII 1938 przeniesiony na Post. 31 I 1900 w Piotrkowie Trybunalskim. w Wo³czynie i tam nadal we wrzeœniu 1939.

037/1 (11). Przod. post. mian. od 11 VIII 1939 w Kdzie Rez. PP Feliks Andrzej WITKOWSKI s. 012/1 (36). od 26 VI 1922. mian. St. 18 XI 1897 w Dynowie. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. ¯o³nierz Legionów Polskich. w Zamoœciu. w Brodnicy. ur. m. jako kmdt Post. 2265. W kwietniu 1937 przeniesiony do Rez. od 1934 na stanowisku kmdta Post.in. 1613. W policji od 4 VIII 1923. ur. 24 I 1895 w Sokolnikach Wielkich. zamojskiego. St. 1002 . w listopadzie 1937 do woj. b³oñski. Odzn. Józefa i Marianny ze Stotków. ur. PWŒl. L. MDzON. Mieczys³awa. W WP od 10 III 1920 do 22 V 1921. Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w £ucku. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939.W Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Wilna. 7744/6053. w Nowym Mieœcie Lubawskim. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. na Post. 2 I 1910 w Kowlu. post. W WP od 23 XI 1918 do 30 VII 1923. L. wileñskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. 1017. w Kdzie Pow. ur. L. L.in. a we wrzeœniu 1939 w Komis. MDzON. Tomasza i Józefy z Gruszeckich. w Szczebrzeszynie. Do policji przyjêty 19 IX 1934 z przydzia³em do woj. L. w Wi¹zownicy pow. 4 X 1893 w Zamoœciu. w Rokitnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2638. Stanis³awa i Marianny z Lechów. sarneñskim. 030/1 (92). W policji od 1 XI 1922. 012/2 (82). Odzn. PP Jan Adam WITIUK s. Wawrzyñca i Karoliny. m. L. w Koszêcinie. Szer. poleskiego. MPzaW. 050/1 (18). BKZ. pomorskim. lublinieckim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. jaros³awski. W PWŒl. ur. W policji od 1919. Wojciecha. Uczestnik powstañ œl¹skich. 1 IV 1939. PP Józef WITEK s. PP W³adys³aw WITKOWIAK s. 6 II 1893 w Gos³awicach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. na Post. m. PP przy KG w ¯yrardowie pow. m. W I wojnie w armii austriackiej. 05/1 (73). BKZ. w Tomaszgrodzie i Rafa³ówce. St. MDzON.in. St. we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post.in. Przod. PP Zdzis³aw WITCZYÑSKI s. Franciszek WITEK s. 28 X 1900 w Pogwizdowie. St. 1 VI 1923. przod. m. ur. post. post. Odzn.

katowickim i Katowicach. w Wydz. 1 X 1922. L. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Przod. Post. PP Tadeusz WITKOWSKI s. 033/3 (22). i tam nadal we wrzeœniu 1939. m. sk¹d przeniesiony zosta³ do sekcji œledcz. 6004. W WP od 10 X 1919 do 11 I 1921. PP Gustaw Franciszek WITT s. mian. mian. post.Post. w kwietniu 1934. Mieczys³awa Albina i Wiktorii z G³owackich. St. Rudolf WITOSZEK s. W policji od 16 VII 1927. 6 II 1887 w Œwieciu. W L. 030/1 (90). w Boguminie Nowym i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. od 1922. Franciszka i Amalii. 5938. do Kdy Pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Odzn. MPzaW. post. 1 XII 1901 w Przeworsku. W PWŒl. L. PP Stefan WITKOWSKI s. przod. Jana i Franciszki. St. Ludwika i Franciszki. MDzON. Œledcz. post. Nastêpnie urzêdnik na kolei w Tomaszowie. w 1898 w Marcinkowie. 037/2 (12). w Ho³obach i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 019/1 (9). w 1897 w Lnianem. frysztackim – od 21 XII 1938 w sekcji œledcz. Nastêpnie w pow. W WP ponownie od 26 IV 1922 do 12 V 1924. ur. 30 V 1939 przeniesiony zosta³ na Post. PWŒl. i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Antoniego i El¿biety z Chudzikiewiczów. ur. ur. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. MDzON. mian. ostatnio w Grudzi¹dzu – w maju 1938 przeniesiony z II do I Komis. kowelskim – od 7 IX 1933 na stanowisku kmdta Post. St. kieleckiego. ur. Komis. 10 X 1896 w Dynowie. 1 I 1930. 2856.in. PP Franciszek WITKOWSKI s. 1003 . 033/2 (34). S³u¿bê pe³ni³ m. 2184. Odzn. w pow. Jerzego i El¿biety. ur. W policji od 1920. w Kupiczowie. St. Do policji przyjêty w 1923 i skierowany do Bia³egostoku. ostatnio w Opatowie – 17 VII 1938 przeniesiony z Post. stanis³awowskiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 038/3 (22). PP Franciszek Aleksander WITKOWSKI s. 5748. – 1 VII 1929. Uczestnik wojny 1920. ¯o³nierz Legionów Polskich.in. w Karwinie (do 22 VI 1939). L. 2844. Komis. MPzaW. 5 II 1901 w Karwinie. Przod. przod. pomorskim.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Jan WLA NIK s. 4733. w Katowicach i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. m. MDzON. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. por.in. ur. Ppor. 012/4 (38). PP Kazimierz WITULSKI s. grójeckim – we wrzeœniu 1939 w Grójcu.. Przod. 012/3 (52). Kpt. 15 III 1938 skierowany do Urzêdu Œledcz. 1004 . 9 V 1899 w Bratkowie. adm. PP Andrzej WITUCKI s. 17 II 1893 w £odzi. 27 II 1931 przeniesiony do baonu KOP „Iwieniec”. L. 2147. Teodor WITTAS s. ze starszeñstwem 9 II 1922. PP Henryk WLAZ£O s. 2313. ur. 20 V 1885 w Gniewczycach. 10 VII 1934 do pu³ku KOP „G³êbokie” baon „Podœwile” i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939 jako kwatermistrz. ur. L. L. W policji od 1919. BMzaDS³. ur. Odzn. Kdy Rez. Powo³any 15 I 1939 do I plut. 7053. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. 3546. 19 XI 1890 w Winnej. 2 VI 1911 w Zduñskiej Woli. kontr. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji w £odzi. – 19 III 1938. Juliana i Katarzyny. Miko³aj W£ASZCZYK s. Pieszej m. ur. £odzi. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. B³a¿eja i Emilii.st. ur. 051/2 (30). Przod. L. – 1VII 1923. Od 9 II 1922 przydzielony do 76 pp. 1 baon strzelców bia³oruskich. m. Jana i Józefy z M¹drych. Stanis³awa. L. Warszawy i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Walentego. 3534. W WP od 29 XI 1920. SKZ. PWŒl. 038/4 (7). w V Komis. Micha³a. w Chojnicach. w 1912. Post. BMzaDS³. Post. Kdzie Miasta. kpt. 050/1 (76). Odzn. 016/1 (44).W Kand.

St. 10 I 1903 w Siodle. przod. L. 012/3 (44). pru¿añski. W WP od 7 V 1919 do 16 VII 1921. St. 5370. Po raz pierwszy w policji od 12 X 1922 do 31 III 1923 w Kdzie Pow. 033/1 (85). 2 II 1896 we Wronowicach. ur. MDzON. zwolniony na w³asn¹ proœbê. BMzaDS³. PP Boles³aw W£ODARCZYK s. Wojciecha i Ma³gorzaty ze S³odowników. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. w Dzia³oszynie.St. L. che³mski. 5595. nastêpnie od 1929 kmdt Post. W L. ¯abinka pow. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w policji woj. 1005 . 026/3 (25). mian. Ignacego i Julii z Pasowskich. post. 1 VI 1938. Kamienica ¯yrowiecka pow. PP Jan W£ODARCZYK s. Post. W policji od 1920. L. w 1890 w Smoszewie. Ponownie przyjêty 1 XI 1923 i przydzielony do Kdy Pow. 155. 1283. post. PP Jan W£ODARCZYK s. Post. ur. w Kobryniu. w Berezie Kartuskiej pow. ³ódzkiego. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Stanis³awa i Katarzyny. w Praszce. ur. PP Micha³ W£ODARCZYK s. St. 21 X 1891 w Krasocinie. 10 IX 1933 przeniesiony na Post. post. a od kwietnia 1934 do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. W policji od 1920. w Wojs³awicach pow. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Ska³acie. w Wieluniu (od 1925) na stanowisku kmdta. [2] (7). kobryñski (od 6 XII 1923) i Kobryñ (od 19 VIII 1925). 027/3 (48). wieluñskim: na Post. Antoniego. 21 VI 1916. L. Post. Jakuba i Marianny z Supskich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 05/4 (37). Aleksandra i Eleonory Ewy z Koz³owskich. Karol W£ODARCZYK s. ur. w Skomlinie. mian. kartuskim. brzeski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 871. L. 5 VII 1891 w Woli Bychawskiej. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. PP Kazimierz Piotr Antoni W£ODARCZYK s. 1 VII 1930.

Od kwietnia 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XVI Komis. w pow. we wrzeœniu 1939 na Post. £odzi. ur. 26 IX 1896 w Studziankach. W policji od 1 XII 1919. ur. L. post. ur. post. 19 II 1897 w Skrzymnie. 29 VI 1895 w Bobrowem. 012/3 (28). mian. post. czêstochowskiego. 020/3 (78). Przod. m. St. 5577. PP W³adys³aw W£ODARCZYK s. Kazimierz W£ODARSKI s.W St. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. 27 VIII 1901. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. 1 V 1938. ¯o³nierz Legionów Polskich. Stra¿n. L. ur.in. PP Stefan W£ODARCZYK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 5104. L. [2] (15). L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie. 5564.st. L. 7004. na Post. 2767. m. 1006 . mian. Warszawy. W wiêziennictwie od 1927 – w Wiêzieniu Pawiak w Warszawie. Andrzeja i Marianny. Wawrzyñca i Katarzyny. PP Micha³ W£ODARCZYK s. 10 XI 1894 w Targowisku. £odzi. Uczestnik wojny 1920. w Mykanowie. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. SW Aleksander WNUK s. 054/2 (18). w Skomlinie i Praszce oraz w VI Komis. Osadnik wojskowy. St. ³ódzkiego. wieluñskim na Post.in. 033/3 (86). Wojciecha i Aleksandry z Jaremków. PP Piotr W£OSZCZAL s. m. bocheñski. Pieszej m. sto³pecki. 1 IV 1924. chor. w Krzepicach. ur. post. w Kdzie Rez. We wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. 23 IV 1900 w Rêczajach. m. 038/2 (57). ur. Józefa i Leokadii z Balcerowskich. St. w Niepo³omicach pow. Przod. Jana i Tekli z Œlêczków. Józefa i Salomei.

Przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji we Lwowie. w Ko³omyi. 4302. 9 I 1891 w Koszkach. 054/2 (69). post. 054/1 (86). ur. L. 1548. 24 V 1907 w Warszawie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Przod. W policji od 1927. Jana. 1636. L. 6 I 1895 w Janowie. 062/2 (29). 3350. Micha³a i Eleonory z Czesnych. 2576. Jana. Odzn. 1007 . ur. St. Jana i Pauliny. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. post. stoliñskiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post.Post. PP Jan WOIÑSKI s. BMzaDS³. ur. post.st. 038/4 (60). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Od wrzeœnia 1938 do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê w KG. L. Warszawy. 027/3 (70). PP Boles³aw WOJCIECHOWSKI s. St. 4 X 1899 w £aniêtach. PP Józef WNUK s. L. L. w Horyniu. Micha³a i Marianny z Rokuszewskich. w 1898 w Dêbowcu. W lipcu 1934 przeniesiony z woj. PP Boles³aw WOJCIECHOWSKI s. bia³ostockiego do policji m. ur. PP Antoni WOJCIECHOWSKI s. PP Stanis³aw WODYÑSKI s. W L. 1 VIII 1894 w Wo³kowie. 30. ur. 05/4 (65). Wojciecha. St. W policji od 1923.

Post. powstañ œl¹skich i wojny 1920. 5574. ur. 27 VII 1913 w Bytomiu. w Piotrowicach pow. Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w 1883 w Kar³owie. Piotra i Zofii z Czy¿ewskich. Walentego. 13 VI 1904 w Warszawie. w Katowicach. L. z przydzia³em do Grupy Rez. ur. L. Karola i Waleski z Musio³ów. 1 X 1937 przeniesiony na Post.st. w Dolinie. w 1908. 044/2 (95). kand. St. 1008 . frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w XXVI i I Komis. s³u¿y³ m. na szer. 058/4 (100). 037/1 (92). L. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. szamotulski. przy Kdzie Rez. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1254. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. 2317. PP Czes³aw WOJCIECHOWSKI s. Post. post. L. PP Franciszek WOJCIECHOWSKI s. 16 IX 1892 w Starym S³ominiu.W Post. kontr. w Chojnie pow. MPzaW. na szer. na szer.. w 1917. W 1922 przyjêty do policji w Bydgoszczy. PP w Warszawie. ur. Warszawy. we wrzeœniu 1939 nadal w Warszawie. Rajmund WOJCIECHOWSKI s. [4] (43). Od 1 XI 1938 s³u¿y³ na Post. stanis³awowskiego i skierowany do Kdy Pow. BMzaDS³. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PWŒl. przyjêty 25 I 1938 i przydzielony do 2 komp. Jana. L. PP Piotr WOJCIECHOWSKI s. Franciszka. Szer. ur. 026/1 (18). w Bia³ej Podlaskiej i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do policji m. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. MDzON. Feliksa i Marianny z Sikorów. Post. Jan WOJCIECHOWSKI s. BKZ. 4059. Do policji przyjêty 10 XI 1937 w charakterze kand. 044/3 (32). kontr.in. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. 7107. Do PWŒl. L. PP Kazimierz Boles³aw WOJCIECHOWSKI s.

ur. L. S³u¿bê pe³ni³ m. 1583. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w IX Komis. Warszawy.in. SW Wawrzyniec WOJCIECHOWSKI s. 038/2 (83). 045/2 (41). ur. W WP od 6 I 1919 do 6 VII 1921. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Warkowiczach. Warszawy. Bugiem. mistrz w fabryce Beckera. Do policji przyjêty 10 III 1938 w charakterze kand. 18 IX 1902 w Grajewie.Kpr. na szer. St. L. 026/3 (100). 050/1 (24). we wrzeœniu 1939 w wiêzieniu w Drohobyczu. rez. dubieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Ludwika. 1083/12. 3 III 1901.st. Stra¿n. W policji od 1 XII 1922 do 31 V 1923 i ponownie od 1 VI 1924. Adolfa i Pauliny z Puchalskich. W policji od 1919. z przydzia³em do Komp. L. 1102. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w XIII Komis. Tomasza i Antoniny z Markiewiczów. 2 XI 1897 w Gniewkowie. Micha³a i Wiktorii z Dyrgów. PP Stanis³aw WOJDA s. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. 1009 . BKZ. Juliana i Józefy Heleny ze Szpotowiczów. ur. 016/1 (28). PP we Lwowie. St. Nie jest znany jego przydzia³ mobilizacyjny. post. post. W policji od 1919. w 1893 w Warszawie. Stefan WOJCIECHOWSKI s. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. „F” Rez. kontr. ¿ó³kiewski przydzielony do Dyonu Konnego m. ur. w wiêzieniu w Brzeœciu n. L. St. W L. Uczestnik wojny 1920. W wiêziennictwie co najmniej od 1926. 1306. W³adys³awa i Antoniny. [1] (19). PP W³adys³aw WOJCIECHOWSKI s. ur.st. 4 V 1913 w Kaliszu. PP Tadeusz WOJCZYÑSKI s. 4396. L. PP Julian WOJCIESZEK s. przod. Post. m. Odzn. 15 IV 1894 w Warszawie. W 1939 zamieszka³y w Bia³ymstoku.

3 V 1896 w Karwaczu. 14 I 1888 w Nowym Dêblinie. Kraj. 17 X 1890 w Grodziszczu. ur. Andrzeja. przyjêty w stopniu st. 5738. cieszyñskim na Post. Jerzego i Heleny ze Stonawskich. St. w 1895 w Warszawie. PWŒl. St. PP Jan WOJDY£A s. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Antoni WOJEWODA s. W policji od 1922. ur. PP Stanis³aw WOJDECKI s. St. przasnyskim – we wrzeœniu 1939 na Post. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Irenie pow. kroœnieñski. 1476. w Cieszynie (do 24 III 1926). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Dukli pow. post. L. PP Stanis³aw WOJDAT s. 1 VII 1930. w Ropczycach. Wojciecha. w Przasnyszu. nastêpnie w PWŒl. W policji od 1 XII 1919. 038/2 (35). post. post. 1010 . Andrzeja i Zofii z Motyków. MPzaW. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. 026/3 (83). L. ur. St. 020/2 (44). 1257. PP Jan WOJEWODA s. 045/1 (5). post. 1741. mian. L. 20 III 1897 w Dymitrowie Du¿ym. 045/3 (58). post. L. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. Ignacego i Anny.W St. W policji od 1922. L. w pow. pu³awski. S³u¿y³ w ¯and. ur. L. Aleksandra i Anny z Pawelców. St. 033/2 (94). post. post. W policji od 1919. Ks. Odzn. Post. 9 X 1898 w Tarnogórze. Cieszyñskiego. Karol WOJNAR s. ur. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Puñcowie (do 31 VII 1926) i Zebrzydowicach (do 20 XII 1938). 2663. 2846.

PP Józef WOJNOWSKI s. z którego 21 VII 1938 przeniesiony zosta³ do Komp. w Brzeœciu n. w Krzywiczach pow. post. Jana i Antoniny z Morawskich. post. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Berezie Kartuskiej pow. Post. PP Edward WOJNAROWSKI s. 1011 . w 1904 w Warszawie. Bugiem i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. pru¿añski. PP Piotr WOJSZWI££O s. BKZ. stanis³awowskiego. 102. 038/1 (62). ur. PP W³adys³aw WOJTAL s. 038/1 (88). we wrzeœniu 1939 kier. ur. Miko³aja. 458. 4765. Odzn. Warszawy s³u¿bê pe³ni³ od 15 IX 1931. 1 II 1900 w Dziemiance. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. w Karwinie pow. 3172. 14 VIII 1896 w Haczowie. 030/1 (60). lwowskim. m. W policji od 1919. post. 24 XII 1915 w Koñskiej. S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. ur. 584. ur. St. L. Komis. PWŒl. Od 27 III 1939 w I Komis. post. Do policji przyjêty 3 II 1932 i przydzielony do NSzF w Mostach Wielkich pow.in. L. mian. w Tustanowicach.st. ur. PP Józef WOJNI£OWICZ s. MOdosob. St.Post. L. ur. post. 4006. ¿ó³kiewski. Nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. St. w 1896 w Dzikowcu. post. 7 XI 1938 mian. (od 11 V 1933) i Komis. W³adys³awa i Marii. 026/3 (50). 012/4 (1). w Stanis³awowie (od 9 V 1933). Wart. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. (od 10 II 1936). W policji od 1929. 19 VIII 1908 w Janowicach. drohobyckim. ostatnio w pow. i przydzielony do Komis. L. frysztacki. Franciszka i Marianny. Jerzego i Anny z Gogo³ków. St. Jana i Antoniny z Szaranowskich. 051/1 (27). w Borys³awiu. wilejski. 8 III 1934. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. W policji m. W L. Karol WOJNAR s. na stanowisku kmdta Post. potem w Stryju – w Kdzie Pow.

W WP od 7 IV 1919 do 23 VII 1922. w 1905. ur. Od 1930 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 027/1 (23). I Komis. Franciszka. 2922. w 1902.in. 044/2 (78). W policji od 1 VII 1923. s³u¿y³ m. post. St. 14 XI 1938 mian. SW Jan WOJTASIK s. Odzn. 5617. m. L. Jana i Anny z Kalinów. BKZ. kier. 27 XI 1893 w Przeworsku. W policji od 15 VII 1923. w Pysznicy. Radziechów. rez. PKU Kamionka Strumi³owa. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. w £ucku. w 14 pp i 53 pp. PP Ludwik WOJTANOWSKI s. plut. W 1939 zamieszka³y w Sieradzu. ur. kieleckim. PP Boles³aw WOJTAR s. 913. PP Teofil WOJTAS s. L. Antoniego i Zofii z Horaków. radomskim – na stanowisku kmdta Post. 13 II 1900 w Potoku. Franciszek WOJTASIK s. 4246. piech. opatowski. L. w Waœniowie pow. Przod. 29 V 1903 w Gliñsku. 5779. Jana i Anny. ur. od stycznia 1934 na stanowisku kmdta Post. Komis. ur. BMzaDS³. Stra¿n. Paw³a. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku Kmdta Pow. W policji od 1927. w Radomiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. MDzON. L. PP Józef WOJTANOWSKI s. L. 7 VIII 1899 w Gliniku Dolnym. Plut. ni¿añskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 051/2 (21). MPzaW. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. post. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 033/1 (37). nastêpnie w pow. Paw³a. [1] (35). w Radomiu. 2 IX 1935 przeniesiony do II Komis. 051/1 (11). ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow.W St. w Przytyku (od 26 I 1936) i Firleju (od 1 X 1936). ³uckim – we wrzeœniu 1939 w Komis. KW. ZKZ. 1012 . W policji od 1922.in. L. W WP od 6 XII 1918 do 30 VI 1923. Por.

054/1 (69). sk¹d 1 II 1936 przeniesiony zosta³ na Post. Komis. W policji od 18 XI 1922. 026/1 (79). ur. 832. L. w Korcu. 5850. L. 5365. PP Edward WOJTCZAK s. St. w Rez. Post. 1013 .St. post.in. w czerwcu 1934. Odzn. 019/3 (71). ur. MDzON. Od 1929 podkomisarz – naczelnik wiêzieñ w Czortkowie i w Tarnowie. St. L. £odzi. ostatnio w Sandomierzu – w Kdzie Pow. W WP od 14 VIII do 20 X 1920. Józefa i Emilii. Post. post. W L. PP Stanis³aw WOJTASZEK s. sandomierskim. ur. PP W³adys³aw WOJTASIÑSKI s. ur. W policji od 1928. Stanis³awa. Wincentego i Marianny z Siudaków. W policji od 23 II 1921.. SW Stanis³aw Zygmunt WOJTCZAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 6 X 1889 w Bibiannej. ur. ur. PP Piotr WOJTCZAK s. post. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji w £odzi. L. w 1910. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 019/3 (13). 1 V 1895 w Warszawie. MDzON. 5 XII 1897 w Sosnowcu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w £odzi. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1919–1921. W WP w l. 4953. mian. L. rówieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Post. We wrzeœniu 1939 naczelnik wiêzienia w Krakowie. Odzn. Józefa i Stanis³awy. W wiêziennictwie od 1926 jako inspektor wiêzienia w Siedlcach. 051/1 (12). 038/4 (1). m. Konnej i w III Komis. 21 I 1907 w Maleszowej. 2 IX 1897 w Koziej Górze. Macieja i Katarzyny z Hofmanów. PP Stanis³aw Franciszek WOJTAŒ s. Ignacego i Agnieszki z Michalskich. Od 1927 inspektor wiêzienia na Zamku Lubelskim. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. 3508. 3549.

brzeski. W policji od 1928. L. 15 VII 1890 w Nurze. 038/2 (62). 7 IV 1898 w Bielejewie. Jakuba i Antoniny z Ludwiczaków. W policji od 1919. PP Stanis³aw WOJTKOWIAK s. El¿biety. 3110. 019/3 (65). Jana i Antoniny. kostopolski. poleskiego i przydzielony na Post. bia³ostockiego do woj. w Ujœciu pow. W WP od 11 XI 1918 do 24 XI 1920. w Wysokiem Litewskiem pow. St. W policji od 1922. 13 IX 1891 w Gaju Wielkim. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 3612. Franciszka i Janiny z Fajkisów. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. ur. na szer. w Czeladzi pow. PP Jan WOJTKOWSKI s. Józefa i Mariii z Cichoñskich. PP Jan WOJTKOWSKI s. PP Dydak WOJTKOWSKI s. ur. Do policji przyjêty 1 VII 1923. post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Adolfa i Apolonii. w Poznaniu. 18 XI 1910 w Nekli. ur. kieleckiego i przydzielony do Komis. 315. 012/2 (97). St. kontr. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. post. PP Tomasz WOJTKOWIAK s. ur. L. 037/4 (52). Od 14 IV 1937 przeniesiony z woj. Do policji przyjêty 15 X 1936 w charakterze kand. 22 VI 1905 w Mnichu. 4519. 038/2 (31). i Miasta Gniezna. w Stobiecku Miejskim pow. ur. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. post. 019/3 (29). 1014 . 4566. Nu¿e. L. ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Micha³ WOJTKOWIAK s. 5300. Post. St. 29 VII 1891 w m. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Post. L. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. bêdziñski. radomszczañski. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.W Post.

w 1898 w Bia³ymstoku. Ksi¹dz wyznania rzymskokatolickiego. mian. Absolwent seminariów duchownych w Poznaniu i GnieŸnie. P³k Czes³aw WOJTYNIAK s. post. PP Józef WOLAK s. St. pra³at. PWŒl.. W policji od 1 VIII 1919. L. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. ur. BMzaDS³. Hieronima i Marii z Urbanków. 101. W 1922 mian. Od 1 IX 1929 kapelan Bryg. Odzn. MPzaW. w Kdzie Miasta i XIII Komis. u³. 1015 . 20 XI 1901 w Katowicach. We wrzeœniu 1939 ponownie w Kdzie Miasta. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Bia³ymstoku. Walentego i Agnieszki. Pp³k ze starszeñstwem 1 VI 1919. KW dwukrotnie. Odzn. od grudnia 1919 proboszcz 14 DP. 045/1 (75). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 3020. L. przod. St. W 1939 kanclerz Kurii Polowej WP w Warszawie. 027/4 (95).in. w kwietniu 1939. Katowice-Za³ê¿e. post. L. mian. MDzON. MDzON. [2] (48). 19 VII 1891 w Puszczykowie. 5367. Odzn. 058/1 (50). od 1930 dziekan OK IX. Roman Pawe³ WOJTYCZKA s. post. 1546. 2161. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. post. St. ur. post. PP Wac³aw WOLANIN s. ur. Stanis³awa i Franciszki z Tworków. ur. Cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego i Soko³a. 26 IX 1891 w Bi³goraju. St. Odzn. p³k – 19 III 1937. KOP w Nowogródku. SKZ. PP Alfons WOJTULEWSKI s. MN.St. Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. PP Kazimierz WOLAK s. St. MPzaW. W WP od stycznia 1919 – kapelan 15 p. m. W L. 1 I 1928. Uczestnik wojny 1920. 027/4 (73). Œledcz. 20 VII 1902 w Miesi¹cach. w Drohobyczu. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. Franciszka. Micha³a i Konstancji. W³adys³awa i Marianny. W policji od 1925. z-c¹ szefa S³u¿by Duszpasterskiej OK VII. L. St. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. 045/2 (82). Uczestnik powstañ œl¹skich. 1 II 1897 w Smardzewie.

³ódzkiego oraz w £odzi – w VI Komis. w 1899.W Przod. L. PP Tadeusz WOLIN s. 5368. L. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Post. ur. na stanowisku kmdta Post. We wrzeœniu 1939 kmdt Wartowni w Spale Post. ur. ur. 4859. Józefa i Józefy. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1932. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lubelskiego. Przod.in. 5 III 1903 w BrzeŸnie. w Obrazowie pow. w Kroœniewicach pow. rawski w ochronie Prezydenta RP. sandomierski. ³uninieckiego. 3794. Wawrzyñca i Emilii. PP Feliks WOLIÑSKI s. Romana. L. PP W³odzimierz WOLESZCZUK s. kutnowski. m. che³mski do Komis. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. 058/2 (2). L. 1016 . 05/5 (78). w 1889 w Dani³owcach. 2 V 1899 w £odzi. 4339. kieleckiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. Eryk WOLF s. L. 016/1 (37). 3 XI 1897 w Warszawie. w Czerniejowie pow. Post. Józefa. 15 VI 1938 przeniesiony z Post. ur. w ¯elechlinie pow. L. i Rez. 044/3 (73). 459. Jan WOLEWICZ s. w Che³mie Lubelskim i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. 5893. Bernarda i Antoniny z Duszyñskich. w 1919. £odzi. PP Marian WOLGIEMUT s. ur. nastêpnie woj. 050/2 (83). Nikifora. m. 019/3 (9).

051/2 (13). ur. Ignacego. PP Stefan WOLIÑSKI s. ZKZ. W l. od 1 VII 1934 kmdt Post.. w Bydgoszczy i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St. 30 VIII 1939 otrzyma³ rozkaz wyjazdu do wiêzienia w Bia³ymstoku i tam pozostawa³ we wrzeœniu 1939.. post. na Post. 5252. kroœnieñski oraz Kroœnie. Odzn. Jana i Anny z Koz³owskich. W L. Mjr s³. W 1935 naczelny lekarz baonu KOP „Ludwikowo” i tam te¿ we wrzeœniu 1939. W 1929 naczelny lekarz 6 pac. i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Lekarskiego UJK. 037/1 (45). Absolwent Wydz. w £ochowie pow. ur. 30 XII 1927 skierowany na stanowisko kmdta Post. MPzaW. L. Por. mjr – 1 I 1936. W WP ochotniczo od listopada 1918.Przod. ur. MPzaW. ur. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Brzezinach. a w listopadzie 1932 przeniesiony na Post. 5954. L. 1842. Feliksa. dr n. Przod. pocz¹tkowo w Kdzie Pow. w Barwinku pow. kmdtem Post. nastêpnie w 5 pal. BMzaDS³. PP Marcin WOLNIASZCZYK s. stra¿n. zamojski. post. St. post. mian. 020/2 (42). w 1933 ponownie skierowany do Kdy Pow. 1017 . MDzON. Piotra i Agaty z K³yminków. 16 VI 1896 we Lwowie. MDzON. konnej. 1930–1935 w CWSan. W paŸdzierniku 1938 przeniesiony z II do I Komis. S³u¿y³ m. 6 XI 1889 w Ostrowie. W policji od 15 III 1922. W policji od 1921. Nastêpnie mian.. W³adys³aw WOLIÑSKI s. SW Ignacy WOLNY s. Od 1 VII 1921 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Rawiczu. 22 VIII 1900 w Kaliszu. w Krasnobrodzie pow. W policji od 1921. Odzn. w 1893 w NiedŸwiadach. L. kroœnieñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. przydzielony do szp. art. 4856.in. 30 XII 1927. ¯o³nierz Armii gen. ur. PP Stanis³aw WOLIÑSKI s. kpt. – 1 I 1927. zdr. W policji od 1929. St. Odzn. Miejscu Piastowym pow. 033/2 (97). Od 1921 naczelny lekarz 13 dyw. 019/3 (3). L. wêgrowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Micha³a i W³adys³awy z Makarewiczów. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. PP Józef WOLIÑSKI s. w Krakowie. w Lublinie. L. BMzaDS³. MDzON. med. Hallera. Sanoku. Pocz¹tkowo wiêziony w Starobielsku. ur. 18 II 1900 w Elizówce. 2667. 6793. St. 6 V 1896 w Winogradzie. nastêpnie w Ostaszkowie. Jakuba i Jadwigi. w: Tarnobrzegu. 012/2 (3).

050/3 (50). 1 VII 1924. 020/1 (68). Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w XII Komis. 3034. ³ódzkim. W policji od 1921. w marcu 1932. 2293. Piotra i Anieli z Nowickich. BMzaDS³. w Wojkowie. L. ³ódzki. przod. w £odzi. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. PP Józef WO£¥GIEWICZ s. m. L. W policji od 1923. BKZ. BMzaDS³. Aleksandra i Jolanty. Przod. St. brodnicki. PP Ignacy WO£KANIN s. L. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w Z³oczewie. L. MPzaW. Przod. na stanowisku kmdta Post. PP Konstanty Ludwik WOLSKI s. w czerwcu 1932 skierowany na stanowisko kmdta Post. sieradzkim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. Przod. 5015. 19 III 1897 w Brzeœciu n. mian. 012/3 (16). post. ur. poleskim. sieradzkim. Karola. w Kaliszu. 023/2 (86). Post. we wrzeœniu 1939 w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 5590. Ludwika i Rozalii z Kasprzyków. 19 XI 1897 w Krobanówku. 20 IV 1891 w Radoszkach. 31 VII 1899 w Wieruszowie. PP Ignacy Nepomucen WOLNY s.. m. w Klonowej. St. W policji od 1 VIII 1921. w pow. £odzi jako instruktor gimnastyki. Pieszej m. ur. mian. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. przod. w Jab³onowie pow. PP Stanis³aw WOLSKI s. St. ur. ur. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. ostatnio w pow. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. 460. Odzn. ur. ³ódzkim. brzeskim – od 1 IX 1929 kmdt Post. Nepomucena i Konstancji z Sutarczewskich. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. PP Kazimierz WOLSKI s. L.in. Nastêpnie w Kdzie Pow. w Domaczewie. pocz¹tkowo w pow. od 15 VII 1934 kmdt Post. W policji od 1919. 023/2 (17). 29 XI 1889 w Kaliszu. 5567. 24 XI 1900 w Czêstochowie. Odzn. 1018 .in. w Zgierzu pow. 023/4 (63). Józefa. w Dmitrowiczach i tam nadal we wrzeœniu 1939. od paŸdziernika 1932 w £odzi – w Kdzie Miasta. Bugiem. w Sosnowcu.W Przod.

w Komis. L. 3819.in. 037/4 (74). w 1914. w Kielcach oraz (od 2 IX 1937) na Post. kieleckim. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – od 6 XII 1938 do 19 VII 1939 w II Komis. 462. 2698. Jana. w Olkuszu. Post. 1019 . PP Longin Franciszek WO£OSEWICZ s. Andrzeja i Wiktorii. 3529. Antoni WO£UÑ s. ur. PP Micha³ WO£OWIEC s. We wrzeœniu 1939 ponownie s³u¿y³ w Kielcach. Wojciecha i Zofii z Motyków. 6 XII 1938. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. mian. 019/2 (67). L. St. w 1896 w Wilnie. 1 VII 1928. PP Jan WO£OWSKI s. na Post. 037/2 (37). 2771. PWŒl. mielecki. Post. Piotra i Salomei ze Œwiderskich. m. Post. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. w Budzis³awiu pow. St. kolski. L. L. 3775. mian. m. m. Micha³a i El¿biety..St. W L. w Gaw³uszowicach pow. 8 I 1897 w Siedliskach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w VII Komis. 037/3 (50). PP Jan WO£KOWICZ s. ur. L. St. ur. ur. Do policji przyjêty 1 XII 1919. w 1896. 13 IV 1889. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. i tam te¿ we wrzeœniu 1939. post. Franciszek WOREK s. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. w Turku. 045/2 (33). nastêpnie w Kdzie Rez. 15 VIII 1885. Karola. in. 038/4 (95). W policji od 1919. post. post. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Oszmianie. post. Wilna. ³ódzkiego.

St. 030/1 (97). L. St. ur. 2300. 050/3 (83). W policji od 1 II 1921. Dominika. 2040. St. z którego 23 II 1939 przeniesiony zosta³ do Kdy Pow. L. L. 3494. ur. KG. ur. Stanis³awa i Aleksandry z Roszkowskich. 20 VI 1896 w Ulicku Zarêbanym. mian. Jana. Dominik WOWRA s. w I Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. Nastêpnie w Chorzowie pow. 29 VI 1899 w Lutyni Polskiej. œwiêtoch³owickim i tarnogórskim. 16 III 1903 w Warszawie. Tomasza i Wiktorii z Gordzielików. 037/1 (2). Od 15 I 1939 w II plut. Pogotowia (od 24 VII 1934) i w II Komis. SW Henryk WOSZCZYK s. L. (od 29 IX 1937). 7 VIII 1897 w Raszowej. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w ¿andarmerii w Bia³ymstoku. mian. katowicki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Bronis³aw WOROSZY£O s. W wiêziennictwie od 1934. 389. L. PWŒl. od 31 XII 1926. Paw³a i Balbiny z Czasaków. PWŒl. w Katowicach. PWŒl. Uczestnik powstañ œl¹skich. a tak¿e w I i II Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Królewskiej Hucie w s³u¿bie œledcz. 1020 . w Szopienicach pow. 148. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w Oddz. post. katowicki – na Post. 027/3 (69). mian. 1 IV 1934. ur. w 1914. L. W PWŒl. post. PP Wojciech WOSZCZAK s. St. ur. post. 4596. od 1 II 1929 w Oddz. post. Konnym. od 17 VI 1922. Pawe³ WOSKA s. Post. bielski oraz w pow. W I wojnie w armii austriackiej. W styczniu 1936 ukoñczy³ II Kurs Bezpieczeñstwa w Szkole SW w Warszawie. Franciszka i Karoliny. Wawrzyniec WOŒKO s. 1 I 1928. w 1910 w Rudzie. w Tarnobrzegu. St.W Plut. W WP w 1920. stra¿n. 1 V 1939 skierowany do Komis. we Frysztacie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 2 I 1930 skierowany do II Komis. 023/1 (88). w Dziedzicach pow. 1 V 1939. W PWŒl.. Kdy Rez. Post. 023/1 (16). post. Techn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako g³ówny ksiêgowy w wiêzieniu w Stanis³awowie.

in. Gran. w Œwiêtoch³owicach (do 1 IV 1928) i £agiewnikach pow. na szer. w Katowicach. œwiêtoch³owicki – w Komis. post. post. (do 13 XI 1933) oraz na Post. St. PWŒl. ur. ur. 2990. ur. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. 28 IX 1908 w Maluszynie. rez. w Nowej Wsi. Do 22 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Szarleju pow. mian. 044/3 (58). 30 XI 1900. (do 19 XII 1938). W czerwcu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Skar¿ysku Kamiennej pow. W policji od 1933. w Czêstochowie. Post. kieleckiego i przydzielony do I Komis. L. katowickim. Jana i Anny. L. 1052. œwiêtoch³owicki (póŸniej pn. 2971. Antoniego. od 15 I 1924. 027/2 (57). 1021 . ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Mostach na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kopyczyñcach. PWŒl.St. ur. W L. St. Ukoñczy³ kurs specjalny dla radiotelegrafistów przy Kdzie Woj. 2167. Adama i Katarzyny z Nowackich. z którego przeniesiony zosta³ na Post. PP Czes³aw WO NIAK s. w Komis. 5 VI 1897 w £odzi. 026/3 (46). L. Emanuela. PP Feliks WO NIAK s. W PWŒl. w Tarnopolu (1933). W PWŒl. Post. Maksymilian WOZAB s. Bogumin-Miasto pow. 1 I 1929. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 2354. 037/4 (35). post. Stanis³awa. PWŒl. Piekary Œl¹skie). Sier¿. 058/3 (95). z przydzia³em do KG. Bonifacy WO NIAK s. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. m. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. kontr. 14 IX 1899 w Smagowie. W PWŒl. z którego przeniesiony zosta³ na Post. od 16 IV 1924. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 1553. 020/4 (33). Franciszek WO NIAK s. ur. Józefa i Feliksy. L. Post. 13 X 1895. 15 VII 1912 w £odzi. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Uczestnik wojny 1920. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Jan WO NIAK s. konecki. od 7 VII 1922.

1 I 1938. 1074. w Kdzie Rez. £odzi i w VIII Komis. 17 I 1901 w Zielonczynie. post. Konrada. nastêpnie w Kdzie Rez. na Post. 2332. post.in. L. mian. PP Józef WO NIAK s. Konnym (do 2 VII 1928). w Kupiczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 020/2 (86). 4288. stra¿n. Post. Julian WO NIAK s.W St. ur. PP Stefan WO NIAK s. 5106. Oficerskim w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. m. W 1937 przeniesiony do Wiêzienia Karnego w Drohobyczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 31 III 1907 w Miêdziakowie. W policji od sierpnia 1925. 3531. 012/1 (28). w Komis (do 31 VII 1935). 019/1 (23). L. St. 019/3 (45). 1 I 1937. kieleckim – 2 XII 1938 przeniesiony z Post. SW Stanis³aw WO NIAK s. Józefa i Marii. w Katowicach (do 18 VIII 1937) oraz na Post. Andrzeja i Rozalii z Pyciów. w Kazimierzu pow. W policji od 1919. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w VII Komis. 21 XII 1894 w Lipowym Polu. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. bielski (do 7 VI 1936). 045/3 (50). mian. (do 1 IX 1928) i Post. 4 II 1898 w £odzi. W policji od 1920. L. St. post. L. (do 14 I 1928). post. PP Józef WO NIAK s.. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. z którego przeniesiony zosta³ na Post. Do 1929 pe³ni³ s³u¿bê jako stra¿nik w wiêzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. Adama i Ma³gorzaty. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – w Komis. ur. nastêpnie w Baranowiczach. ur. w 1891. od 1 III 1924. Post. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. ur. w Chybiu pow. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. konecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. W PWŒl. m. Wincentego i Ma³gorzaty. w Bob³ach na Post. 24 V 1896 w Mieleszynie. PP Stanis³aw Marian WO NIAK s. kowelskiego – 1 IX 1937 przeniesiony z Post. ponownie w Komis. 4084. w Miedzierzy pow. L. ur. Konnej m. St. £odzi. post. Jana. Konnym (do 6 X 1930). 020/3 (6). ur. St. bêdziñski na Post. L. 1022 .

St. 020/3 (91). W L. 019/2 (9). PP Leonard WÓJCICKI s. Odzn. od 5 XII 1935 w I Komis. Szczepana. PP Stefan WO NIAK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Micha³a i Agnieszki z Potelickich. w 1896 w Stanis³awówce. Do policji przyjêty 1 V 1924. Antoniego i Marii z Kalenników. W policji od 1920. MDzON. gnieŸnieñski. PP W³adys³aw WO NICKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w 1901 w Zawierciu. Post. 020/2 (34). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. BKZ. ur. lwowskiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku z-cy kmdta Post. MDzON. 150. 4546. PP W³adys³aw WO NICKI s. 019/1 (60). Micha³a. w Je¿ykach pow. przasnyski na stanowisku kmdta. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Mieleszynie pow. w 1891. W policji od 1929. w Kielcach. PP Leopold WO NIEWICZ s. Iwacewiczach pow. 203. ur. w Brzeœciu n. L. 3180. w Jednoro¿cu pow. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Józef WÓJCICKI s. 5005. 15 XI 1897 w Zadniszówce. BMzaDS³.Post. L. rawski. ur. 31 XI 1894 w Warszawie. Post. Stanis³awa i Anny. ur. 1023 . Odzn. poleskim na Post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 05/5 (72). L. kobryñski (od 1 V 1924). 1637. L. w Lubyczy Królewskiej pow. ur. 4 VIII 1888 w Sierakowie. Post. kosowski (od 8 VII 1926) oraz Kosowie Poleskim (od 29 X 1927). post. ur. Jakuba. 023/2 (91). L.

St. z którego 20 VIII 1936 przeniesiony zosta³ do Komis. 3533. doliñski. BKZ. Od 17 VII do 30 XI 1919 w ¯and. przod. kozienickim. St. Antoniego i Anny z Królów. – 1 XII 1924. i tam te¿ we wrzeœniu 1939. ur. od 25 VI 1934 w Kdzie Woj. w Garbatce. 2485. od 26 VI do 30 IX 1922 stra¿nik w wiêzieniu s¹dowym w Lubliñcu. 29 IX 1887 w Uwinie. Józefa i Joanny z Zajontzów. 1 VI 1923. St. Od 28 VIII 1920 do 25 VI 1922 w PGŒl. Do 1 XI 1918 w 5 Kraj. w Gniewoszowie. w Nowogródku. horodeñskim – od 1 VII 1920 jako kmdt Post. mian. na Post. kontr. we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. Polskiej – kmdt Post. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939.. L. Odzn. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W policji od 1 XII 1919 na Post. Kdzie ¯and. od 4 X 1922. w Horodzieju pow. MPzaW. przod. PWŒl. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. BMzaDS³. mian. PP Wac³aw Adam WÓJCICKI s. Serafiñce.W St.WWiZ II kl. ur. w Parzêczewie. we wrzeœniu 1939 na Post. L. 29 XI 1899 w Kijanach. ur. MDzON. 2204. nieœwieski. 033/1 (45). PP Aleksander WÓJCIK s. Przod. BMzaDS³. potem w Kdzie Pow. 023/5 (88). Uczestnik powstañ œl¹skich. Radziechów. KnaŒl. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. na Post. a 2 I 1937 na Post. Kraj. Post. (do 1 II 1929). 27 III 1911 w Aleksandrowie. Jana. przod.. PP Andrzej WÓJCIK s. nieœwieski. w Zwoleniu. L. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. L. 18 IX 1892 w Dobrodzieniu Œl¹skim. ur. 4611. W policji od 1919. 020/1 (30). z przydzia³em do KG. st. W policji od 1920. 5569. na szer. Przod. BKZ. Post. L. PP Micha³ WÓJCICKI s. 2 VIII 1935 przeniesiony na Post. Jan WÓJCIK s. Odzn. Odzn. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 038/3 (57). nastêpnie w pow. Wyszków. od 18 II 1928 na Post. Obertyn i w Stanis³awowie – od 13 IX 1933 w Komis. w ¯yrmunach pow. nastêpnie na stanowisku kmdta Post. 1024 . Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Góra Œwiêtej Ma³gorzaty. L. w Kozienicach. Józefa i Julianny z £ysakowskich. W PWŒl.in. 19 XII 1895 w Radomiu. ³êczyckim. przod. PP Boles³aw WÓJCIK s. Ludwika i Tekli ze Œluzów. w Paw³owie pow. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w II (do 31 XII 1924) i III Komis. Adama. post. m.. ur. 884. 30 III 1889 w Wielontkach. lidzki. 1 VII 1929. Wyszków pow. nowogródzkiego i przydzielony na Post. w Siniawce pow. 027/1 (89). 037/2 (94). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow.

Józefa i Józefy. Ukoñczy³ gimnazjum w Sokalu. W l. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Lublinie. 16 VIII 1896 w Chlewczanach. Wojciecha. 1025 . MDzON. Asp. L. podkomis. w I Komis. L. Kdy Pow. Nastêpnie w WP od 17 VII 1920 do 3 IV 1923. na szer. Szkole w Katowicach (do grudnia 1926). ur. W Komis. 1210. PP Marian Franciszek WÓJCIK s. mian. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Do policji przyjêty 17 V 1930 w charakterze kand. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PKU Katowice. nastêpnie kmdt Post. Tomasza i Anny ze Szmajdów. St. post. m. 1077. Kdzie Rez. PWŒl. tarnopolskiego. piech. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. sk¹d 5 I 1939 deleg. podhajeckim. ppor. St. L. Lublina. I Komis. nastêpnie w dziale gosp. ur. Odzn. do Kdy Pow. L. 10 VI 1925.– 24 XII 1927. Post. w Katowicach (od 13 IX 1926). ¯o³nierz Legionów Polskich. najpierw na Post. Odzn. w Zawa³owie na stanowisku z-cy kmdta (do 30 IX 1936). œwiêtoch³owicki. Potem instruktor w Szkole w Œwiêtoch³owicach (od 15 II 1925). Paw³a i Anny ze Szmidtów. MPzaW. 012/1 (39). w³odzimierski. od 3 IV 1923. Kdzie Rez. Kolejowym na stanowisku kmdta. w Miechowie.St. W policji od 15 XII 1919 do 16 VII 1920 w Lublinie. przod. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Rybniku. II KG w Katowicach. 026/2 (28).in. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Oddz. Komis. oraz na Post. Jan WÓJCIK s. nastêpnie kier. 21 XII 1907 w Nikisió³ce Ma³ej. w Katowicach i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 2786. 1927–1930 pracownik Pañstwowej Fabryki Amunicji w Skar¿ysku Kamiennej. Od 1 IV 1927 do 15 X 1928 kier. w Porycku pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. I Komis. 5407. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Od 3 II 1939 ponownie kier. we Frysztacie. w Katowicach. Ponownie przyjêty do policji 4 IV 1923. SKZ. ur. 24 XI 1907 w Wide³kach. 2876. 027/4 (26). BKZ. W I wojnie w armii austriackiej. PP Jan Adam WÓJCIK s. post. w Katowicach. ur. 17 XII 1897 w Sosnowcu. m. Józefa. PP Jan WÓJCIK s. Wo³oszczyzna i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w IV Komis. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 21 IV 1922. rez. 020/3 (57). 050/2 (11). w Hajdukach Wielkich pow. kontr. PP Stefan WÓJCIK s. ur. W PWŒl. 26 XII 1895 w Sterkowcu.

post. Berelusy. 054/2 (48). 026/4 (31). St. Andrzeja i Karoliny. Uczestnik wojny 1920. Piotra i Katarzyny. L. St. w Tomaszowie Lubelskim. kieleckiego i przydzielony do Komis. PP Jan WÓJTOWICZ s. W policji od 1 VII 1923. kontr. 7 X 1901 w Dzikowie. 5554. 4658. Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. BKZ. post.W Post. 23 IV 1936 przeniesiony z woj. 5126. PP Szymon WÓJCIK s. PP W³adys³aw WÓJTOWICZ s. 019/1 (98). 4 I 1896 w Trzciance. 8 II 1914 w m. MDzON. Stanis³awa i Barbary. na szer. ur. ur. lubelskiego i przydzielony na Post. [3] (95). ur. pru¿añskim. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. ur. L. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 564. PP Bazyli WÓJTOWICZ s. PP Micha³ WÓJCIKOWSKI s. 2525. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. Jana. 23 II 1901 w Woli Rzeczyckiej. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. Jana i Ewy z Majków. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w 1891 w Milatynie. W policji od 1922. 020/2 (79). w 1898. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by w policji ani przydzia³ we wrzeœniu 1939. ur. L. MPzaW. Stanis³aw WÓJTOWICZ s. St. 026/3 (73). poleskiego do woj. w Toruniu jako ksiêgowy. L. Onufrego. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Kielcach. post. Przod. L. 1026 . Odzn. ur.

mian. grodzieñskiego do KG i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Piaskach Luterskich. L. PP Mieczys³aw WRONA s. 3227. ur. ur. 5335. [3] (7). S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Karola. w Janowcu pow. m. L. 5386. m. w Kdzie Pow. PP Zygmunt WRÊBIAKOWSKI s. Post. piotrkowski. 016/1 (100). w Rêcznie pow. w 1902. Post. m. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 033/3 (64). Post. 05/3 (84). we wrzeœniu 1939 w Komis. pu³awskiego i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2181. Franciszka. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji w Czêstochowie – we wrzeœniu 1939 w III Komis. w Piotrkowie Trybunalskim i na Post. brzeziñski. w 1938 przeniesiony do pow. 020/2 (47). 23 III 1905 w Bodzentynie. W maju 1939 przeniesiony z policji pow. post. ur. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Micha³ WROCHNIEWSKI s.in. lubelskiego. w 1910. BMzaDS³. PP Antoni WRONA s. PP Micha³ WRONA s. W policji od 4 II 1929. ³ódzkim. L. 4284. ur. 023/3 (75).in. Piotra i Agnieszki. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1 II 1935. post. Od 1 XII 1937 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. St. W L.Przod. ur. w 1893 w Bia³obrzegach. W policji od 1923. 20 IX 1892 w Popowie. w Tomaszowie Mazowieckim pow. PP Stanis³aw WROC£AWSKI s. Tomasza i Marianny. Post. kozienicki na stanowisku kmdta. na Post. St. 16 VI 1889 w Cegielni. L. 1027 . Odzn. Leona. Jana i Marianny z Toporkiewiczów.

1028 .in. w Rozprzy pow. St. tarnogórskim. 19 I 1891 w £odzi. post. 14 II 1898 w Piotrkowie Trybunalskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 8 V 1900 w Podlasiu. ur. PP Julian WROÑSKI s. Stanis³awa i Katarzyny. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 3569. Wojciecha i Katarzyny. 965. 4947. w Trzyñcu na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Stanis³aw WROÑSKI s. Feliks WRONO s. ³uniniecki. 058/3 (83). S³u¿bê pe³ni³ w pow. [1] (21). m. 044/2 (91). przyjêty w 1922. piotrkowski. St. Leon WRONIECKI s. Józefa. 5684. Przebieg s³u¿by i ostatni przydzia³ nieznane. L. W policji od 1919. tarnopolskiego. Po raz pierwszy do PWŒl. 12 II 1901 w Zazamczu. Piotra i Marianny. L. post. 012/1 (55). Stefana i Bronis³awy z Wejmanów.W Post. ponownie 1 IX 1925. PWŒl. w Radzionkowie (do 21 XII 1938). L. w Komis. ur. 2559. L. L. St. Paw³a i Katarzyny. przod. ur. 038/4 (59). ur. 033/3 (10). Post. 14 VIII 1893 w Tuszowie Narodowym. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. ur. w 1897 w Hancewiczach pow. PP Walenty WROÑSKI s. L. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci. PP Piotr WRONOWSKI s.

Post. na Post. ur. PWŒl. 2845. 6 I 1899 w Pisarzowej. W PWŒl. Do 19 IX 1926 s³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie. L. L. mian.. przod. Orzesze. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 1 II 1925 w stopniu st. ur. Przod. St. Ignacy WRÓBEL s.. PWŒl. w Katowicach. Po weryfikacji post. w 1939 skierowany na Post. We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Oszkowicach pow. ur. lublinieckim. 4 I 1887. 5913. 1029 . PP Franciszek WRÓBEL s. ur. od 18 VI 1922. Funkcjonariusz policji niemieckiej przyjêty do PWŒl. ur. W PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 1362. Tomasza i Antoniny. Konnym oraz do 15 I 1932 w Kdzie Rez. Odzn. PWŒl. Stanis³awa i Anieli z Janickich. przod. 12 VII 1898 w Lêdzinach. w Lubliñcu. 027/2 (79). BKZ. 012/4 (36). 22 VII 1901 w Trêbach. 2903. 392.St. Paw³a i Anny z Seku³ów. St. od 28 V 1923. 023/4 (31). Jaworze Dolne i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 026/1 (83). S³u¿bê pe³ni³ w pow. W PWŒl. pocz¹tkowo w s³u¿bie mundurowej. L. Od 7 IX 1934 na Post. post. 15 III 1901 w £¹ce. 044/3 (31). 058/3 (100). w Czechowicach. L. w Ostrowie Wielkopolskim. ³owicki. 1 I 1923. m. L. Józefa i Julii. nastêpnie w Katowicach – w Oddz. od 16 IV 1924. 1 I 1928. post. St. nastêpnie w pow. lublinieckim. pszczyñskiego na Post. Karol WRÓBEL s. bielskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Franciszek WRÓBEL s. PWŒl. w 1939.in. w Lubliñcu. ur. Józefa i Jadwigi. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. mian. katowickim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. post. W L. sk¹d przeniesiony zosta³ do pow. Franciszek WRÓBEL s. post. 4 X 1893 w Ostrowie Wielkopolskim. Murcki. Jana. 3273. nastêpnie œledcz. we wrzeœniu 1939 w Komis. Franciszek WRÓBEL s. Post.

¯o³nierz Legionów Polskich. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 19. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wolsztynie. Do policji przyjêty 16 IV 1937 w charakterze kand. W policji od 1919. ni¿añski. 033/3 (16). [4] (50). w 1900 w Romanowie. L. ska³acki na stanowisku kmdta. Macieja i Rozalii. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Macieja i Marii. W policji od 1922. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. W³adys³awa i Teofili. ¯o³nierz Legionów Polskich. L. ur. w Miejscu Piastowym pow. Post. Józefa. kontr. krakowskiego. w Rudniku pow. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Krakowie. 033/3 (87). a we wrzeœniu 1939 w III Komis. Odzn. ur. PP Szczepan WRÓBLEWICZ s. w 1883 w Biskupicach Lubelskich. PP Andrzej WRÓBLEWSKI s. 3217.W Przod. 24 V 1911 w Ryglicach. L. L. 1030 . 25 XII 1891 w K³êbowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 2790. post. ur. PP Kazimierz WRÓBEL s. St. m. Franciszka i Joanny ze Smo³uchów. Post.in. 051/1 (50). ur. przod. 2653. ur. St. L. PP Tomasz WRÓBEL s. Post. w Grzyma³owie pow. Jana. W policji od 1925. w I. 29 XII 1896 w Ulanowie. 023/2 (38). ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Kazimierz WRÓBEL s. na szer. MDzON. kroœnieñski. MPzaW. ur. [2] (5). PP Kazimierz Jakub WRÓBEL s. w 1889 w Piko³owicach. W policji od 1923.

Post. kand. Adama. Uczestnik III powstania œl¹skiego. i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. post. Nowy Tomyœl skierowany na stanowisko kier. Kdy Rez. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. Jana i Marianny. przemyskim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ur. 3651. post. 29 III 1898 w m. PWŒl. PP Jan WRÓBLEWSKI s. Podkomis. Do PWŒl. Odzn. 2 VII 1898 we W³odawie. Komis. w Hajdukach Wielkich pow. pocz¹tkowo w s³u¿bie mundurowej. PP Jan WRÓBLEWSKI s. 1 XI 1938. ur. MN. Huczko. 3317. mian. 4665. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Rez. [3] (58).Przod. Rogowy (do 28 X 1923). Uczestnik powstania wielkopolskiego.in. Henryk WRÓBLEWSKI s. œwiêtoch³owicki. Franciszek Maksymilian WRÓBLEWSKI s. MDzON. Jana i Józefy ze Szczeciñskich. w 1916. W I wojnie w armii niemieckiej. w Katowicach. Przod. potem œledcz. W¹growiec-G¹sawa.WWiZ. KnaŒl. przyjêty w 1938 do 2 komp. 1031 . Micha³a i Rozalii. ur. PP Józef WRÓBLEWSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. Do PWŒl. Cz³onek POW. 026/4 (65). ur. nastêpnie w Komis. w 1900. W Przod. L. PP Henryk WRÓBLEWSKI s. St. w GnieŸnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Tomaszowie Lubelskim. w Poznaniu oraz jako Kmdt Pow. L. W policji od 18 V 1921. w Katowicach. SKZ. [3] (21). bielskiego. mian. BKZ. S³u¿bê pe³ni³ m. W policji od 1923. przyjêty 24 VI 1922 w stopniu st. Bronis³awa. 7 X 1884 w Lipinach. w 1939. post. rybnickim na Post. 037/4 (59). Sylwestra i Joanny. L. 778. S³u¿bê pe³ni³ w pow. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 21 X 1895 w G¹sawie. Odzn. 019/3 (16). Odzn. w Kdzie Woj. W 1938 z funkcji Kmdta Pow. ur. Post. St. w Przemyœlu. ur. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 051/1 (48). PWŒl.

in. por. ur. 14 IX 1908 w Januszkowicach. 037/3 (40). W WP od 14 VIII 1929. Napoleona. w 44 pp i 17 pp. 8 IX 1897 w Warszawie. Zygmunt Marian WRÓBLEWSKI s. 051/2 (58). ze starszeñstwem 1 IX 1931. Ppor. MDzON. 05/3 (78). L. L. 1 VI 1899 w Kowalewie. w 1904. Andrzeja. 1032 . PP Ludwik WRÓBLEWSKI s. S³u¿y³ m. ur. PKU S³onim. Stanis³aw WUBOLC s. – 1 I 1935. 7664/240. PP Jan WTULICH s. ur. Por. PP Roman WRÓBLEWSKI s. – 19 III 1939. grójecki. Post. 4928.W Post. por. w Starosielcach pow. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani przydzia³ we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. rez. 139. 038/3 (90). 058/3 (19). ¿and. Ppor. Odzn. piech. W³adys³awa. ¿and. piech. w 1900. ze starszeñstwem 15 VIII 1932. Franciszka i Anieli z Rygalskich. L. w 1895. post. 144. 903. bia³ostocki na stanowisku kmdta. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako dca plut. We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Uwielinach pow. MPzaW. Hipolita i Kamili z Przegaliñskich. ur. Wilhelma i Anny. Osadnik wojskowy. Odzn. ur. 5 DP. 3507. 050/2 (25). Józef Alfred WRZEŒNIOWSKI s. L. MDzON. ur. St. Por. We wrzeœniu 1939 pracownik Zarz¹du Dróg Wodnych w S³onimiu. L.

bielskim (do 24 XI 1926). W policji od 1929. mian. Aleksander WYKOWSKI s. St. ur. 027/1 (91). nastêpnie w pow. przod. 4080. PP Antoni WYGNA£ s. 1 X 1922. ur. Stanis³aw WYLE¯UCH s. 18 VI 1922 przeszed³ do PWŒl. przod. 18 III 1900 w Dêbowej Górze. w Giera³towicach (do 14 X 1923) i Paw³owie. mian. rybnickim. post. post. L. 1614. od 4 V 1934 w Komis. 1 X 1922. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Chorowie pow. 2350. katowickim na Post. w Rybniku (do 14 VIII 1923). W PWŒl. 027/2 (55). Post. 1922–1931 na stanowisku z-cy kmdta. Od 5 V 1936 w Komis. 058/4 (66). W L. ostro³êcki. W 1939 w s³u¿bie czynnej w WP. 18 IV 1895 w Suszcu. pszczyñskim jako kmdt Post. Z PGŒl. PWŒl. Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. PWŒl. katowickim i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. od 18 VI 1922. Aleksandra i Marianny. rybnickim na Post. 1033 . z którego 7 IX 1934 przeniesiony zosta³ do pow. w Bañgowie. katowickiego na stanowisko kmdta Post. Od 1 IV 1924 w pow.Wac³aw WYCZECHOWSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PWŒl. zdo³bunowski. Walenty WYLʯEK s. 037/3 (67). 309. 026/2 (53). ur. 30 I 1900 w Kolnie. Szer. w Koch³owicach – w l. w Zbójnej pow. St. 5 VII 1885 w Stodo³ach. Stanis³awa. Teodora i Franciszki z Ferdinów. 11 II 1893 w Sobiszowicach (obecnie dzielnica Gliwic). ur. ur. Franciszka i Joanny z Marcolów. Józefa. w 1905. Jana i Zofii z Zalewskich. L. ponownie w pow. Nowa Wieœ i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Miedznej (do 1 III 1928) i Orzeszu. ur. w Szopienicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Komis. W PWŒl. Wiktor WYPCHO£ s. St. St. 1834. 05/1 (1). od 23 VI 1922.

rez. bielskim na Post. Stanis³awa i Franciszki z Trygierów. Od 18 VII 1938 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Borze Marcisze. 719/2351.W Przod. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. PP Wac³aw WYRZYKOWSKI s. post. w 1898 w m. 11 IX 1893 w Zakroczymiu. Franciszka. 1014. 7023. L. Do policji przyjêty 5 IV 1937 w charakterze kand. BMzaDS³. W policji od 1 I 1924. potem w pow. 2250. 038/2 (90). ur. Józefa i Marii z Piasecznych. W WP od 4 XII 1918 do 4 II 1920 i od 9 IX 1920 do 17 VII 1923. œwiêtoch³owickim (do 14 XII 1926). MPzaW. post. Adama i Anny z Dymiñskich. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Romana i Apolonii z Czypasów. ur. St. Micha³ WYREMBLEWSKI s. 26 VIII 1889 w Wilczej. Odzn. w Kowlu. Boles³aw WYRZYKOWSKI s. PP Boles³aw WYROBEK s. BKZ dwukrotnie. przod. 1 VI 1923. post. St. BMzaDS³. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. Starachowice-Wierzbnik i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Szk. Post. kontr. sto³pecki. L. MDzON. ur. L. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Siedlcach. 1034 . ur. 580. Kpr. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W 1923 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Uczestnik wojny 1920. w 1904. mian. 20 VII 1916 w Petersburgu. L. SW Stanis³aw WYRZYKOWSKI s. Franciszka. 012/3 (56). ur. ponownie w pow. bielskim. na szer. St. 051/2 (45). nastêpnie w Kielcach. przod. L. Od 1930 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Stanis³awowie. St. Departamentu Karnego MS. mian. W 1931 ukoñczy³ XX kurs Centr. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. krakowskiego. 037/3 (12). w Jasienicy oraz na Post. W policji od 1 VIII 1922. Stra¿n. PP Jan WYRWIAK s. 27 XII 1887 w Oœwiêcimiu. 1 VIII 1924. PWŒl. Odzn. w Dziedzicach (od 5 XII 1938) i tam nadal we wrzeœniu 1939. 062/2 (44). 012/4 (2). – 1 VII 1928. Osadnik wojskowy. 4166.

ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Lutyñ. ur. 2619. W policji od 5 VII 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1897 w m. 037/2 (99). 038/4 (48). W policji od 16 I 1925. Przod. mian. Odzn. ur. 1611. sieradzki. w Kowlu. W L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie – 28 V 1937 przydzielony do II Komis. MDzON. St. ur. 1035 . wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. L. PP Feliks WYSOKIÑSKI s. Jana i Walerii. Przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. 30 IX 1891 w Ostrogu. 18 XI 1901 w Kurowie. Antoniego i Franciszki z Dr¹¿kiewiczów. 13 I 1899 w Ostrowie. w 1896 w Warszawie.Stra¿n. MPzaW. w Sieradzu. 019/2 (100). w Rossoszycy pow. 5525. Feliksa i El¿biety. SW Marcin WYSKUP s. St. w Wyszowicach pow. L. w Ko³odnie pow. post. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. sier¿. ur. Franciszka. krzemieniecki. L. 11 XI 1883 w Baryszu. 461. PP Konrad WYS£OUCH s. PP Feliks WYSOKIÑSKI s. 2156. Wilhelma. 1 II 1924. BMzaDS³. i tam nadal we wrzeœniu 1939. przod. Od wrzeœnia 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 020/1 (94). Przod. 1355. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w policji m. W WP od 20 XI 1918 do 30 VI 1923. ur.st. W policji od 1921. L. L. PP Karol WYSOCKI s. Warszawy. ³ódzkiego i przydzielony na Post. W WP od 29 II 1920 do 16 XI 1922. Franciszka i Julianny z Przemylskich. piñski. w sierpniu 1932 przeniesiony na stanowisko kmdta Post. 038/4 (73). PP Hieronim WYSOCKI s. 045/3 (51). 29 I 1932 skierowany do woj. Od 1927 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939.

4250.st. Franciszka i Marii z Kwaœnych. ur. BKZ. Paw³a. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Józef WYSOKIÑSKI s. kostopolski. 8 II 1895 w Niepo³omicach. w Wiœniewie. L. 027/1 (54). BMzaDS³. w Uœciu Solnym. Przod. 29 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Moczulance pow. 1036 . 058/2 (85). PP Wac³aw WYSZKOWSKI s. Wiktora i Emilii. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. na stanowisku kmdta Post. PP Stanis³aw WYWIA£ s. ur. L. ur. MDzON.in. ur. Odzn. W³adys³awa i Antoniny z Kukliñskich. Józefa i Kamili. MPzaW. w 1895. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z Komis. W policji od 1 XII 1919. 012/4 (17). w Huszlewie. Odzn. 1901. 026/4 (37). Jana. 11 XI 1901 w Zaborze. w 1911. 023/4 (66). L. Franciszek WYWIA£ s. 15 IV 1895 w Czury³ach. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. bocheñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. W 1939 s³u¿y³ w KOP. m. Osadnik wojskowy. ¯o³nierz Legionów Polskich. ur. L. L. m. 1 III 1903 w Janowie.W Szer. Warszawy. 2791. siedleckiego. Post. Przod. L. Adam WYSZYÑSKI s. 755. 058/4 (53). 2042. 1016. PP W³adys³aw WYSOKIÑSKI s. ur.

Nie jest znany przebieg jego s³u¿by i przydzia³ we wrzeœniu 1939. ur. BKZ. bêdziñskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. PP W³adys³aw WZI¥TEK s. Alojzego i Filipiny z Wieczorków. post. Alojzy WZIENTEK s. Kdy Rez.St. £ukasza i Marianny ze Œwi¹tków. mian. 026/2 (26). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Czeladzi. Post. 13 V 1890 w Linowie. PWŒl. ur. 23 IV 1916 w Raciborzu. 1037 . Do PWŒl. W L. 5472. 012/2 (64). L. Post. W policji od 1923. Odzn. przyjêty 25 I 1938 i przydzielony do 2 komp. kand. 4117. 1 XI 1938. w Katowicach.

mian. tarnopolskiego. we W³odawie. 038/1 (4). 033/1 (35). 1 IV 1939. Odzn. 05/1 (54). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Rez. post. poleskiego. Jana i Antoniny. w 1892 w Krasnem. 3193. sk¹d przeniesiony do woj. tarnopolskiego. post. L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 15 VII 1899 w Dominowie. St.Z St. Ukoñczy³ 3 klasy gimnazjum. 467. L. w 1896 w Dziebiendach. 13 IX 1894 w Nowotañcach. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. ³uniniecki. s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 16 IV 1930. w 1890 w Miodusach Warszawskich. St. Od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Tarnopolu. ur. Szymona i Katarzyny. wo³yñskim. St. post. w £achwie pow. 058/4 (57). PP Adam ZABOREK s. BMzaDS³. ur. St. Jana i Marianny z Bazylewiczów. post. Micha³a i Ewy z Krupiczów. 012/1 (97). Po ukoñczeniu Szko³y PP w Lublinie przydzielony do Kdy Pow. post. ur. w S³awatyczach i Hañsku. w Hoszczy pow. MPzaW. m. £odzi. Micha³a. PP Jan ZACHARCZUK s. ur. Post. W policji od 1 II 1923. Od 14 III 1939 na Post. ur. PP Ignacy ZABOROWSKI s. 1038 . 6892. L. PP m. PP Jan ZABARY£O s. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 124. 026/4 (17). Grzegorza i Wiktorii. MDzON. Lublina. lwowskiego i tam nadal w 1936. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 na Post. 16 XI 1907 w Guzowie. rówieñski. 898. Do 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. PP Micha³ ZAB£OCKI s. Odzn. L. L. PP Micha³ ZAB£OTNY s.

W I wojnie w armii austriackiej. ur. Odzn. ur. PP Antoni ZACHWIEJA s. ur. 016/1 (35). 1 II 1937. L. 23 VI 1895 w Szczawnicy. w Borys³awiu pow. PP Wincenty ZACHARJASZ s. stanis³awowskiego. 045/3 (95). 3772. 17 I 1898 w Wilkowie Polskim. w Skale pow. 062/2 (42). Stanis³aw ZACHARSKI s. drohobycki. mian. 2629. W policji od 1 VII 1920. 038/3 (64). w Œniatyniu. ur. L. w listopadzie 1907. ur. Jakuba i Rozalii z Jamów. 18 I 1907 w Kolnie. L. 1039 . We wrzeœniu 1939 w Komis. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ w Che³mie Lubelskim. Co najmniej od 1930 s³u¿y³ w woj. St. borszczowski. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Rypinie. Z L. St. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 24 X 1889. we wrzeœniu 1939 na Post. przod. post. 7831. tarnopolskiego. post. Stanis³awa i Anny. L. lwowskim. 05/1 (71). PP Józef ZADOÑ s. 3795. MPzaW. L. Od 10 VIII 1913 w Zwi¹zku Strzeleckim. MDzON. Antoniego. PP Franciszek ZADROGA s. Hilarego i Józefy z Henyselów. MDzON. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Micha³a i Katarzyny. 5358. 13 IV 1900 we Lwowie.Post. Post. Józefa i Marii. post. St. 05/4 (33). We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Tarnopolu. we wrzeœniu 1939 na Post. KN. St. PP Józef ZACHARSKI s. Odzn. ur.

ur. post. 23 IV 1897 w Krzykowie. Franciszka i Katarzyny. W policji od 1924. 033/3 (31). w 1913. PP Andrzej ZAGROBELNY s. We wrzeœniu 1939 ponownie kmdt Post. MPzaW. PP Florian ZAGANIACZ s. stanis³awowskiego. Post. 1 IV 1933. 212. przasnyski. czêstochowski. St. post. L. ur. PP Jan ZADRO¯NY s. we Wrzosowie. [3] (80). nastêpnie w Czêstochowie – do 10 X 1935 w II. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1887 w Kluczewie. Józefa. post. Odzn. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 1050. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. lwowskiego. we wrzeœniu 1939 w Ko³omyi. 033/3 (1). ur. Stanis³awa i Anastazji. Józefa i Marianny z Janiaków. Józefa. L. W policji od 1919. 9 IV 1911 w Secyminku. L. PP Andrzej ZAGALSKI s. 1933–1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 037/1 (27). L. w Dzierzgowie pow. ur. Co najmniej od 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. L.Z St. 10 VII 1887 w Stegnach. 044/3 (93). 1040 . L. przasnyskim. 4650. We wrzeœniu 1939 na Post. potem w III Komis. w 1894 w Mo³odyczy. W l. ur. mian. PP Antoni ZAJ¥C s. ur. 038/3 (8). Micha³a i Agnieszki. Pawe³ ZAGORA s. 6035. St. Post. Przod. we Wrzosowie pow. 1339.

L. Post. Post.Post. Piotra i Marii. W policji od 3 IV 1934. Od 15 X 1926 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 058/1 (91). 4897. 038/3 (87). piñski. Post. PP W³adys³aw ZAJ¥C s. ur. w Wyszewiczach pow. L. Post. S³u¿bê rozpocz¹³ na Post. kontr. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 15 II 1900 w £ukowicy. 2798. Zmobilizowany 25 VIII 1939. poleskiego. PP Wojciech ZAJ¥C s. ur. W policji od 1938 jako kand. bras³awski. PP Czes³aw ZAJ¥C s. L. Jana i Anny. w 1900 w Stradzewie. Post. 020/2 (75). L. w Derwanach pow. w 1898. w 1897 w Korolówce. PP Franciszek ZAJ¥C s. W policji od 1923. ur. 5074. [3] (19). Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. Cypriana i Katarzyny z Haduków. PP Jan ZAJ¥C s. BKZ. Odzn. 8 IV 1909 w Przemyœlu. ur. pomorskiego. na szer. w Grodnie i tam nadal pe³ni³ j¹ we wrzeœniu 1939. ³ódzkiego. we wrzeœniu 1939 na Post. Józefa. wileñskim. Rezerwa PP woj. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Ignacego. L. ur. 016/2 (25). 058/2 (93). 463. 1041 . w 1913. ur. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do woj. PP Antoni ZAJ¥C s. Piotra i Sabiny. 3022. Z L. we wrzeœniu 1939 na Post. stanis³awowskiego.

poznañskiego. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. L. wo³yñskiego. ur. Marcina i Stefanii ur. PP Józef ZAJDA s. m. Józefa i Wiktorii z Opasiñskich. w 1907 w Zawierciu. brodzkim. Skoñczy³ 2 klasy szko³y handlowej.Z Post. 2059. we wrzeœniu 1939 na Post. w Ko³odnie pow. Jana i Wiktorii. 027/1 (66). 466. w 1899 w ¯arnówce. skoszarowanej. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.st. Post. m. 016/1 (98). ur. Józefa i Heleny. L. ³om¿yñski. 1437. tarnopolskiego – w pow. PP Szczepan ZAJDLER s. 050/1 (87). 026/2 (87). Paw³a. 2320. w 1900. 027/4 (5). Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku – w komp. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. 19 VIII 1911 w Grodnie. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 3 XI 1935 jako kand. 53. 1042 . w Rutkach pow. Post. L. PP Leonard ZAJ¥CZKOWSKI s. ur. Warszawy. PP Krzysztof Karol ZAJEWSKI s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Konstantego i Józefy z Ku¿ajkowskich. w Skale. nastêpnie borszczowskim na Post. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji s³u¿y³ od 1927. PP Józef ZAJCZYK s. 7 X 1907 w Aleksandrowie Kujawskim. w 1905 w Warszawie. krzemieniecki. PP Lucjan Józef ZAJDEL s. Post. we wrzeœniu 1939 na Post. Post. Post. kontr. na szer. we wrzeœniu 1939 w IV Komis. 012/2 (83). 703. ur. L. L. ur. w Kudryñcach. Bia³egostoku.

1105. Micha³a i Marianny z Ha³upniczaków. ur. Konstantego. 050/2 (29). W 1932 s³u¿bê pe³ni³ w eksp. 012/1 (33). W 1939 zmobilizowany do 7 dyonu ¿and. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. L. 5438. Kpr. 3578. Feliksa i Leonardy. L. ur. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. 4585. post. Odzn. BMzaDS³. PP Kazimierz Adam ZALEJSKI s. 21 I 1902 w Gawronkach. MPzaW. w 1896 w Przeszkodzie. 051/2 (33). ur. ur. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. MDzON. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 016/1 (62). prefekt w M³awie. 1043 . rez. 5559. BKZ. na szer. Wawrzyñca. œledcz. Jana i Marii. 22 XII 1908 w Czêstochowie. 2886. Kapelan ze starszeñstwem 1 I 1939. kontr. we wrzeœniu 1939 na Post. KW. poznañskiego. Odzn. PP Edmund ZAKOLSKI s. W policji od 16 III 1933. 1 X 1900 w Oporowie. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Koœcianie. Post. 3 V 1896 w £odzi. £odzi. Ksi¹dz Franciszek ZAKRZEWSKI s. ur. We wrzeœniu 1939 urzêdnik w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Poznaniu. 058/2 (59). Z L. L. W policji od 1920. w £odzi. Odzn. m. ¿and. Bronis³awa i Marianny z Cichowskich. We wrzeœniu 1939 w X Komis. Franciszek ZAKRZEWSKI s. w Dubnie. 023/2 (43).St. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. W policji od 3 XI 1935 jako kand. ur. W policji od 1922. wo³yñskim. 13 X 1901 w Turku. L. PP Józef ZAJNA s. PP Józef ZAKRZEWSKI s.

Post. brzeski (od 1 XII 1927). PP Stefan ZALESKI s. 3069. 13 IX 1900 w m. L. post. Jana i Leonory. Przod. ur. ur. BMzaDS³. PP Józef Tomasz ZALEWSKI s. ur. w pow. gran. strz. Bugiem. tarnopolskiego. L. SKZ. w Kamieñcu Litewskim pow. MPzaW. Ukoñczy³ czteroletni¹ szko³ê rzemieœlnicz¹ w Warszawie. Od 3 XI 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – ponownie w II Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w KG. W WP ochotniczo od 24 III 1919 do 22 IV 1922. Komis. 23 III 1898 w Tarkowie Wielkim. PP Boles³aw ZALEWSKI s. 7 III 1909 w P³ocku. 1 IV 1934. BKZ. W policji od 1 XI 1919. w Brzeœciu n. Palikus. post. w Raszynie pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 13 pp. MDzON. post. We wrzeœniu 1939 na Post. 1 I 1889 w Warszawie. w 1894 w Jagielnicy. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w Kosowie pow. Micha³a i Marceli. [1] (77). na Post. Radomsko. 3005. PP Józef ZALEWSKI s. L. 050/3 (85). W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1923. 026/2 (12). 1934–1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. warszawski. Post. 026/1 (59). 033/1 (88). St. Odzn. 5238. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. BMzaDS³. Franciszka i Marianny z Baranowskich.o. Józefa i Wiktorii z Pe³ków. L. 3 p. ur. W policji od 16 IX 1927 jako p. Franciszka i Joanny z Górskich. W policji od 1 VII 1920. Odzn. sarneñskim. 019/3 (21).Z St. mian. Aleksandra i Stanis³awy. Odzn. L. ur. PP Franciszek ZALEWSKI s. w Brzeœciu n. W l. w 1888 w Augustowie. 1548. post. PP Feliks ZALEWSKI s. 1044 . St. 5789. iwacewicki (od 21 XI 1928). ur. L. Bugiem (od 12 I 1928). w II Komis.

Stanis³aw ZAMKOWSKI s. jako dzielnicowy. mian.St. 28 III 1899 w Krzynow³odze Ma³ej. 29 III 1905 we wsi M³yny. Z L. BMzaDS³. Leon ZALEWSKI s. W policji od 20 III 1929. 48. L. PP Mieczys³aw ZA£USKA s. S³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku – pocz¹tkowo na Post. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. 05/3 (43). ur. St. PP Leon ZALEWSKI s. 1 II 1935. 5247. ur. w 1915. 027/2 (44). w 1909. Ludwika. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. w 1909 w Kotowie. 020/4 (80). Odzn. 1310. L. w 1915. post. 5084. ur. Post. 058/2 (41). PP Piotr ZA£ÊSKI s. Stanis³awa. we wrzeœniu 1939 w IV Komis. W policji od 1923. ur. przasnyski. 465. 038/3 (81). Kolejowym. post. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 4941. w Krzynow³odze Ma³ej pow. miñskim. Jana i El¿biety z Kaczmarków. 1045 . tarnopolskiego. BKZ. Walenty ZAMIERSKI s. L. L. L. Franciszka. Wincentego. ur. post. St. we wrzeœniu 1939 w Zaleszczykach. 038/2 (79). Konstantego i Konstancji.

044/3 (67). w Stanis³awowie (10 III 1926). Od 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post.st. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – w Komis. Polskiej. m. SKZ. Odzn. SMzaDS³. Przod. BMzaDS³. w Stanis³awowie. post. ur.st. Franciszka. BKZ. W I wojnie w armii austriackiej. NSzF w Sosnowcu (31 III 1931) i Œledcz. PP Teodozjusz ZAMORSKI s. Przod. w 1889 w Woli W³adys³awowskiej. Ostatnio (do 9 IV 1938) pe³ni³ s³u¿bê na Post. Kraj. Odzn. 13 V 1898 w Netrebie. w Warcie pow. BMzaDS³.. 050/2 (46). 1046 . nowos¹decki. We wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. W policji od 1919. W policji od 1919. L. kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. w £abowej pow. post. BKZ. L. Paw³a i Kornelii z Prusinkowskich. Zwolniony do odbycia s³u¿by wojskowej 1 VII 1923 ponownie przyjêty do policji z przydzia³em na Post. w T³umaczu (od 15 I 1930). ur. w Nowym S¹czu i tam nadal we wrzeœniu 1939. na Post. Micha³a i Anny. MDzON. W policji od 1923. (od 30 XII 1929). z której automatycznie przeszed³ do policji na Post. 037/2 (98). L. MPzaW. L. 05/1 (94). mian. Wincentego i Zofii. od 1 X 1932 w s³u¿bie œledcz. 1 IV 1933. SzF w Warszawie (13 III 1932). Miejskim (od 19 III 1924) i III Komis. 1738. Od 26 V do 30 XI 1919 w ¯and. ur. 8 XII 1899 w Tyœmienicy. sk¹d przeniesiony do Komis. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z Komis. 5727. PP Stanis³aw ZAMOROKA s. We wrzeœniu 1939 zatrudniony w kancelarii Urzêdu Œledcz. MN. 5215. ur. PP Teofil ZAPA£OWSKI s. ur.Z St. Kdy m. Odzn. we Lwowie (5 XI 1919). Warszawy. Warszawy. St. W POW od listopada 1918 do maja 1919. 11 VI 1898 w Sosnowie. W policji od 1 VII 1919. Ukoñczy³ kurs w Dtwie ¯and. 118. post. 5 VI 1889 w Gie³czynie. MDzON. Micha³a i Pauliny. St. w Ko³omyi. Feliks Wincenty ZAORSKI s. w Bassurze Dolnym. 033/3 (58). PP Franciszek ZAMOJSKI s. sieradzki.

Bart³omieja i Apolonii z Pierzchotów. L. ur. MDzON. 3916. ¯o³nierz II Brygady Legionów Polskich. post. Walentego i Józefy z Graj-Grajkowskich. PWŒl. 6 III 1891 w Darnowie. w Poznaniu. Z L. 1452. Co najmniej od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kaliszu. SG Edward ZAPRZALSKI s. L. Edwarda. 019/3 (68). Józefa i Marianny. W SG od 1929.St. Wawrzyñca i Barbary z Jakubiaków. ur. W PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. W WP do 1929. Piotr ZAP£ATA s. 012/4 (15). S³u¿y³ w Kdzie Ostrów Wlkp. Komis. St. Bielsko-Bia³a (1937–1938). PP Zygmunt ZAREMBA s. mian. MDzON. w Strumieniu. 26 VI 1886. PP Wojciech ZAP£ATA s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Odzn. 1931–1936 na Post. 026/3 (65). L. Ewidencyjnie przydzielony do PKU Ostrów Wielkopolski. ur. Konstantego. Przod. 18 I 1901. 12 X 1895 w Kamieñsku. nastêpnie – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Obwodu Cieszyn. 037/4 (73). 1 IV 1935. od 1 XII 1922. 038/3 (16). ur. 3196. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 1 VI 1923. PP Stanis³aw ZARÊBA s. St. W policji od 1922. ur. Komis. W policji od 1919. przod. – 19 III 1939. 1047 . Post. post. 5385. 13 IV 1884 w Kaleniu. W policji od 1920. St. bielskim – w l. art. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. gnieŸnieñski. ppor. w Czerniejewie pow. L. ur. rez. L. 3859. 3381. Odzn. Nowy Targ (1936–1937). 019/1 (81). (1929–1936). post. ze starszeñstwem 1 VII 1925. mian. por. PP Marek ZAREMBA s. 16 II 1899 w D¹browie Wielkiej.

25 pp. PP W³adys³aw ZARÊBSKI s.st. Odzn. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. ur. PP Wac³aw ZARÊBA s. Szczepana i Pauliny ze Sztajerów. post. Andrzeja i Józefy z Wolskich. Piotra. St. L. 012/4 (53). W policji od 1919. W 1927 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. mian. Antoniego i Marii z Lubianieckich. Odzn. ostatnio – do 2 XII 1937 w III Komis. Warszawy. w Micha³owie pow. 2 VII 1892 w Warszawie. W 1920 w XIV Komis. Przod. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. 3058. ur. bia³ostocki. 12 II 1889 w Czeladzi. wojny 1920 i III powstania œl¹skiego.. 1 II 1937. L. w Lipnie. BMzaDS³. w Czeladzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. post. BKZ. 18 V 1892 w Kukule. 1937–1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. L. St. 045/2 (28). 3932/7233. Uczestnik wojny 1920. PP Józef ZARÊBSKI s. nastêpnie na Post. St. ³aski.Z St. PP Stefan ZARÊBSKI s. 213 ochotniczy policyjny pp. 3065. Odzn. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. w Sosnowcu. w Pabianicach pow. 209. W l. w 1907 w Woli Klasztornej. SMzaDS³. 1048 . ur. Przod. w Warszawie. post. bêdziñskim. L. Od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. 1217. ur. W policji od 1918. 5 II 1911 w Szlachcinie. sk¹d przeniesiony do Komis. BKZ. 038/1 (46). W policji od 1 III 1922. 058/4 (111). Jaros³aw ZARUDZKI s. Uczestnik walk z Ukraiñcami. 038/1 (3). post. BKZ. 3493. m. Od 4 I 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. W WP ochotniczo od listopada 1918 do 1922. Bia³egostoku. 044/2 (50). Jana i Agnieszki z Pakoszów. m. PP Franciszek ZARÊBSKI s. Mateusza i Marii. 14 II 1900 w Albertowie. ur.

[3] (2). ur. MS dla SW. Post. Odzn. w Bydgoszczy. ur. Hallera. sk¹d przeniesiony do wiêzienia w Poznaniu. 020/2 (51). Z L. 1932–1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Szk. wo³o¿yñski. PP Kazimierz ZARZYCKI s. Wawrzyñca i Marii z Borkowskich. W WP do 19 X 1922. 22 III 1892 w Soko³ach. Piotra i Antoniny z Duplagów. piech. Organizator oddzia³ów polskich w Ameryce. 05/1 (8). por. poleskiego. MN. 22 VII 1896 w Toruniu. Odzn. w Iwieñcu pow. L. MDzON. w Moszkowie pow. MPzaW. poznañskim. MPzaW. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. L. Ukoñczy³ szko³ê oficersk¹ Canady Camp Borden. Bydgoszcz. 29 pp. we wrzeœniu 1939 na Post. Od 1925 do 1927 dozorca w wiêzieniu w Chêcinach. post. 11 VIII 1901. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. Do Polski powróci³ z Armi¹ gen. w 1909 w Ostrowie. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1919. St. 1 VI 1919. 1577. 2848. MDzON. Adama i Anieli. PP Antoni ZASADOWSKI s. 05/2 (63). mian. L. 05/4 (39). SW Stanis³aw ZARZYCKI s. W l. 64 pp. Józefa i Julii z Sza³êgów. nowogródzkim. Od 31 III 1918 w Armii Polskiej we Francji. Marcina i Aleksandry z Buszyñskich. Od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Krakowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. III Komis. Stanis³awa i Emilii. PP Wac³aw Joachim ZARZECKI s. L. St. rez.Przod. Co najmniej od 1924 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 5886. stra¿n. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. W policji od 1919. [2] (38). sokalski. PP Wiaczes³aw ZARZYCKI s. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. L. ur. W policji od 15 XI 1922. ur. 44 pp. lwowskiego. PP Ludwik ZARYTKIEWICZ s. 8 I 1902 w Krzeszowie. Podkomis. W 1925 odby³ przeszkolenie zawodowe w Centr. 8 VIII 1895 w Samborze. w 1938 kier. 1049 . w Toruniu. Post.

post. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 8 V 1905. 1808. PP Jan ZASUÑ s. St. PP Teofil ZATKA s. Franciszka. PWŒl. ur. 012/3 (53). w 1893 w £odzi. L. ¿ó³kiewski od 1 VII 1939 przydzielony do woj. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. L. m. Piotra i Walerii. L. 18 I 1898. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 050/2 (64). kieleckiego. BKZ. post. stanis³awowskim. sk¹d przeniesiony na Post. St. Warszawy. 1 II 1935. BKZ. sk¹d w 1936 przeniesiony do woj. poznañskiego. 050/3 (98). ur. kontr.Z Post. 5704. Marian ZASTAWNY s. ur. Wis³a Czarne. 3821. 3502. St. na szer. w 1913. post. Antoniego i Marianny z Madczaków. Ukoñczy³ 4 VIII 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przod. Piotra i Marianny. ur. PP Stanis³aw ZASTAWNY s. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim pow. nastêpnie w Komis. St. W PWŒl. 3847. PP Jan ZASOÑ s. PP Antoni ZASKALSKI s. b³oñski. 044/3 (96). Wiktora. we W³oc³awku. w Brennej. w Piaskach pow. Przod. ur. Odzn. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. 020/3 (81). 6059/326. Odzn. W policji od 1919. ¿ó³kiewski. Do grudnia 1939 internowany na Litwie.st. od 1 III 1924. 16 IX 1899 w Wiœle Czarnem. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 1919. L. W policji od 1938 jako kand. Paw³a. cieszyñskim – do 15 XI 1935 na Post. warszawskiego – przydzielony do Grodziska pow. 20 XI 1891w Radomiu. mian. opatowski. 1050 . wo³kowyski. przod. 038/4 (56).

1 IV 1933. bêdziñskim. 051/2 (8). PP Aleksander ZAWADZKI s. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn.. starogardzki. zdo³bunowski. L. we wrzeœniu 1939 w Komis. Stra¿n. ur. 1051 . MDzON. Co najmniej od 1936 w pow. ur. mian. Feliksa i Anastazji z Wieteszków. w 1897. St. 7770/6054. MPzaW. 5460. 7 IV 1909 we Wrotkach. w D¹browie Górniczej. Franciszka. post. Adama. od listopada 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w wiêzieniu w Ostrogu pow. Marcelego. Micha³a i Franciszki z Jagielskich. St. w 1900. 020/3 (94). poleskiego. 19 III 1909 w Kowlu. od 16 IV 1924. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Post. Odzn. ur. mian. 044/3 (6). Ruda Guzowska. St.. 019/2 (85). post. katowickim (do17 IV 1926) i Katowicach – Kdzie Rez.Post. w I Komis. nowogródzkiego. Z L. PP Józef ZAWADZKI s. 1282. 31 I 1899 w m. Boles³aw ZAWADZKI s. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PWŒl. skierniewickim. ur. PP Józef Piotr ZATORSKI s. MDzON. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Tarnowie. ur. 5338. BKZ. MPzaW. W PWŒl. ur. przod. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 2849. 3067. L. PP Bronis³aw ZAWADZKI s. Post. SW Stanis³aw ZAUCHA s. we wrzeœniu 1939 w Lidzie. sk¹d 22 XII 1938 deleg. w Zblewie pow. 037/3 (9). na Zaolzie. post. L. St. 28 VIII 1898 w Rakowicach. Jana i Walerii. 050/3 (46). 1 I 1929. L. W policji od 1922.

PP Jan ZAWARTKA s. ur. post. katowicki. 033/1 (34). od 19 VI 1922. Floriana i Marii z Mendlów. 3699. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Piotr ZAWISTOWSKI s. W policji od 2 I 1933. 05/4 (81). mian. Odzn. Wilhelm ZAWIERUCHA s. w WoŸnikach. 2149. 1505. na Post. St. post. L. Stanis³awa i Józefy. 3983. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. 012/4 (27). 038/1 (83). S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. 012/2 (22). post. ur.Z St. w Jeremiczach pow. ur. Antoniego i Marianny z Perelów. PWŒl. 5 IX 1906 w Skar¿ycach. lublinieckim – do 10 VIII 1939 na Post. bia³ostockim. przod. St. post. W policji od 1933. wo³yñskim. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydziale III KG. 3199. L. w Koch³owicach pow. 1 VII 1930. w Lubliñcu. W policji od 1 II 1922. 8 I 1900 w Zabrzu. w Kowlu. ur. L. 1052 . Od 1928 a¿ do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Stefan ZAWADZKI s. W WP od 3 III 1919 do 16 X 1921. Tomasza i Wiktorii z Pilichów. Uczestnik powstañ œl¹skich. post. BKZ. od 11 VIII 1939 na Post. ur. Aleksandra i Aleksandry z Miniewskich. ostatnio w Komis. 22 XII 1900 w Supraœlu. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Starogardzie. Od 1 VIII 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Pawe³ ZAWISZA s. 20 XI 1906 w £ukowie. PP W³odzimierz ZAWADZKI s. sk¹d 27 III 1939 deleg. Odzn. W PWŒl. 2970. 10 IX 1892 w Bia³ymstoku. BKZ. ur. Micha³a i Stefanii. 12 IV 1902 w £êtkowicach. St. Post. L. 037/2 (39). kobryñski. L. St.

22 X 1904 w Kocku. 044/2 (1). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Ostrowie Wielkopolskim.Post. 1053 . Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. frysztackiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XIV Komis. W policji od 26 IX 1929. Stra¿ak. od 15 I 1924. 2953. 1724. m. W PWŒl. L. Peliszczu (od 20 III 1930) i Czernawczycach (od 18 III 1932). 5560. sk¹d 2 IX 1932 przeniesiony do woj. do 26 VIII 1938 w I Komis. Od 7 V 1934 ponownie w woj. Kdy Pow. Warszawy. poleskiego z przydzia³em do Kdy Pow. Od 5 X do 20 XI 1938 deleg. 306. Józefa i Ewy z Miêgociów. PP Wac³aw ZBIERAÑSKI s. sk¹d przeniesiony na Post. 027/1 (67). W policji od 1919. Post. 058/4 (84). W policji od 1 II 1928 jako p. Walentego. PWŒl. ur. Bugiem. w Brzeœciu n.o. poznañskiego. L. 23 VIII 1906 w Piñsku. ur. poznañskim. st. poleskim. Od 20 VII 1936 na Post. Post. 14 V 1908 w Drwa³ach. PP Aleksander ZBOROWSKI s. [4] (95). Z L. Micha³a i Heleny. PP Stanis³aw ZAWIŒLAÑSKI s. brzeskim na Post. 3 VII 1891. L. Katowice-D¹b jako z-ca kmdta. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Toruniu. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Pru¿anie. w Kamieniu Koszyrskim. 6 VII 1882 w Warszawie. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. Antoni ZBOROWSKI s. Antoniego i Anieli z Guzów.. ur.. Post. 050/2 (26). ur. BMzaDS³. ur. w woj. w Janowie pow. Post. 023/2 (92). post. 2880. PP Edward ZBARASZEWSKI s. w: Ma³orycie (od 1 III 1928). Ukoñczy³ Szko³ê Kolejow¹ w £ukowie. Po ukoñczeniu 4 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. do pow. W policji od 1923. drohicki. Franciszka i Franciszki. Antoni ZAWROT s. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w 1934 w pionie œledcz. L. Wojciecha. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w £asku. w 1897 w Kamieñsku. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj.

378. Józefa i Julianny z Milczków. St. sk¹d przeniesiony na Post. W policji od 1927. Odzn. 796. w Okrêgu Tarnopolskim. PWŒl. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Wilnie. Kpr. kieleckim. Siemianowice (do 30 IX 1926). Odzn. Pawe³ ZDEBEL s. MDzON. Od 5 X 1918 w Armii gen. Lisieczyñcach (od 20 XI 1925). w Komis. L. w: Hnilicach (od 17 VIII 1924). 723. ur. PP Wojciech ZDAÑSKI s. MN. mian. W policji od 1 VIII 1924 jako prowizoryczny post. w 1895 w Ro¿nicy. St. ur. post. Od 30 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 1 I 1938. MPzaW. 1054 . 020/3 (26). L. Wirek (1923). Hallera. Od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Jedliñsku pow. post. ¿and. sk¹d przeniesiony do II Komis. na Post. ostatnio w pow.Z Post. post. Uczestnik III powstania œl¹skiego. w 1910 w Ostaszkach. siedlecki. W PWŒl. post. W WP od 13 X 1919 do 31 XII 1922. Andrzeja i Balbiny. radomskim – do 3 III 1937 na Post. katowickim na Post. L. 020/2 (90). 044/3 (19). Józefa i Marii z Jaskulskich. 1 II 1937. MN. 038/1 (47). S³u¿y³ w pow. zbaraskim na Post. ur. PP Jan ZBRZE NIAK s. St. BMzaDS³. rez. Do 17 X 1920 walczy³ na froncie bolszewickim. 1139. MPzaW. w tym na froncie bolszewickim od 5 V 1920. Nowa Wieœ (do 12 VI 1933). St. ur. 016/2 (78). 16 V 1900 w Oksie. Halemba. ur. Od 1924 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. PP Edward ZBROIÑSKI s. 058/3 (52). w Oroñsku. 19 II 1896 w Wiœniewie. L. radomskim – do 2 II 1935 na Post. sk¹d przeniesiony na Post. w Komis. Dobromirce (od 16 VII 1926). od 1 V 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w £ubiankach Wy¿szych. Post. w Firleju. Tomasza. Halemba (do 15 X 1930) i D¹brówka Ma³a (do 1 IV 1933). katowickim i Katowicach. w Radomiu. w Zbuczynie pow. post. w 1900 w Dobrem. MDzON. PP Julian ZBUCKI s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Franciszek ZDANOWICZ s. w Bia³obrzegach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Rocha. 3764. L. 14 VI 1890 w Koch³owicach. W policji od 1921. ur. 5328. L. nastêpnie nadal w pow. od 18 VI 1922. St. mian. radomski. Stanis³awa.

1055 . PP Micha³ ZDROJEK s. L. Stanis³awa i Marii z Tokajów.Post. 5994. PP Ludwik ZDUNEK s. St. Z L. W policji od 1930. 13 IX 1899 w Szczurowej. ur. post. 13 X 1900 w Chojnowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. post. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – w 1928 w X Komis. W policji od 1914. Ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Hrubieszów. 4929. Krakowa. Mateusza. piech. 5216. 037/4 (6). 058/1 (19). We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w Warszawie. 2395. 3 XII 1891. 045/2 (52). Eugeniusz ZDROJKOWSKI s. ur. Franciszka i Marianny. 4386. L. 050/2 (68). 4824. w Kaliszu. L. L. w 1897. W³adys³awa. Ppor. ur. ur. 023/2 (58). L. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w VI Komis. Stanis³awa. Tomasza i Agnieszki. w 1887 w Skierniewicach. m. W policji od 1918. PP Stanis³aw ZDUNOWSKI s. ze starszeñstwem 1 VI 1919. rez. 058/3 (32). lwowskim. grójeckiego. St. Post. PP Micha³ ZDUN s. 17 VIII 1886 w Lipie. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. S³u¿ba Pomocnicza PP Tomaszów Lubelski. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. ur. Ppor. Micha³ ZDYB s. ur.

we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Antoniego i Franciszki z Goœciejów. W policji od 1933. ur. w Nieœwiczu. od 2 I 1934 w Urzêdzie Œledcz. bêdziñskim: do 2 IV 1935 w II Komisariacie w Sosnowcu. Odzn. Post. 020/3 (82). Walentego i Katarzyny. W policji od 1920. L. Nastêpnie w £odzi – w VIII. we wrzeœniu 1939 w Komis. nastêpnie na Post. L. mian. Ignacego i Julianny. Œledcz. 05/4 (76).. 4 II 1909 w Sosnowcu.. 1758. z którego przeniesiony do Komis. We wrzeœniu 1939 w Wydz. 7017. tarnopolskim. wo³yñskim. St. L. Œledcz. Ksawerego. III (do 1935). L. ur. ³uckim: do 3 I 1938 na Post. 058/4 (70). PP Antoni ZEM£A s. od 14 I 1936 w III Komis. PP Józef ZELEK s. ur. 25 IV 1892 we W³odzimierzu. w D¹browie Górniczej. 11 IX 1899 w Wysokiej. W policji od 1 X 1920. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W I wojnie w armii rosyjskiej.. ur. pocz¹tkowo jako obchodowy w I Komis. od marca 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w V Komis. 2583. 5720. Adama i Anny ze Szczepkowskich. [1] (18). w 1892 w Hucie Bankowej. L. SzF w Warszawie przeniesiony do pionu œledcz. W policji od 1 I 1932. w Nieœwiczu. Post. W policji od 1 II 1923. w Czeladzi. Jana i Marianny z Kopaczewskich. 033/2 (22). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. od 11 VI 1935 w Wydz.Z Kazimierz ZDZIUBANY s. od 1 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Urzêdzie Œledcz. PP Miko³aj B³a¿ej ZEMBAL s. W WP od 20 XI 1918 do 20 VII 1919. w Czartorysku. jako kancelista. PP Adam ZEMBRZUSKI s. 25 IX 1907 w Smolanach.. ostatnio w pow. post. MDzON. post. 038/1 (63). Post. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w S³upcy. 1056 . S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. w 1921. 1 IV 1934. ur. BMzaDS³. St. post. Po ukoñczeniu 28 X 1935 Œledcz. St. w Tarnopolu. 468. PP Micha³ ZEMBROÑ s.

1057 . W 1935 naczelnik wiêzienia w Wilnie. 4 VII 1888 w I³¿y. PP Stefan ZÊBALA s. L. W policji od 1939 jako kand. W 1928 odby³ przeszkolenie w Centr. PP Wac³aw ZGÓRSKI s. 62. sk¹d 10 VII 1929 przeniesiony do woj. ur. PP W³adys³aw ZGÓRSKI s.Przod. Odzn. 026/1 (44). Ludwika. SW Witold ZGIRSKI s. we W³odzimierzu Wo³yñskim. SW Miko³aj ZEM£A s. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w IV Komis. L. MPzaW. mian. wileñskim. we wrzeœniu 1939 na Post. Od 1932 pomocnik naczelnika wiêzienia w Oszmianie. przod. na szer. MDzON. kieleckiego z przydzia³em do II Komis. 1 III 1936. Aleksandra i Olimpii z Bartoszewiczów. post. 045/2 (19). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1923. Szk. ur. 20 IX 1896 w Warszawie. Nastêpnie asystent w wiêzieniach w Lidzie (1928) i Wilejce (1931). L. 5182. St. St. 1 IV 1934. 4101. w 1901. post. IV KG i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. wo³yñskim. Od 1927 asystent wiêzienia w Kowlu. Post. mian. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1170. BMzaDS³. L. 05/1 (93). Józefa i Wiktorii z Musialików. Micha³a. Z L. PP Szczepan ZIARKO s. ur. post. w Radomiu. Asp. BKZ. St. ur. Od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – naczelnik wiêzienia w Pru¿anie. sk¹d 8 V 1938 przeniesiony do woj. PP w Poznaniu. W 1932 skierowany do Wydz. Rez. 2 XII 1887 w Przybyszowie. lwowskiego. KAOch. Odzn. kontr. MN. 027/2 (41). S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w wiêzieniu w Bêdzinie. post. 30 V 1902 w Chrypkowie. L. W wiêziennictwie od 1919. BKZ. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1925 jako praktykant na inspektora wiêzienia II klasy w wiêzieniu w Grodnie. Józefa i Walerii z Wo³oszyñskich. Juliana i Anieli z Zuszczynów. W policji od 11 XI 1918. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. MS dla SW. z przydzia³em do 5 Komp. w 1914. w Radomiu. 045/1 (19). Odzn. Odzn. St. 5751. 054/1 (9). St. W policji od 16 I 1925.

Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Kazimierz Jan ZIELENIEWSKI s. W³adys³aw ZIELEÑSKI s. PP Walenty ZIELEZIÑSKI s. 019/1 (7). post. W policji od 1918. 3112. Antoniego i Franciszki. St. L. W WP od 10 II 1919 do 13 VII 1921. W policji od 1929. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. St. 839. L. St. L. 1058 . 7024. Henryk ZICHLARZ s. PP. Odzn. 016/2 (43). L. do pow. frysztacki. W policji od 1933. 5378. od maja 1939 w 6 Komp. PP. mian. St. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 050/2 (55). ¿ó³kiewski. PP W³adys³aw ZIELENIEC s. Rez. L. 2926. bêdziñskim. Józefa. ur. sk¹d 24 IX 1935 przeniesiony do Kdy Pow. od koñca 1936 we Lwowie – w Komp. 58 pp. w Strzemieszycach. kieleckim w NSzF w Sosnowcu. PWŒl. Konnym w Katowicach. 24 II 1908 w Grzegorzewie. w Jêdrzejowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 050/3 (37). Jana i Ewy z Incewskich. 020/3 (62). 4 VI 1898 w Kaczkówce. 4362. W³adys³awa. lwowskim. Od 13 I 1939 do wrzeœnia 1939 na Post. Henryka. Post. L. Od 27 IV 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W I wojnie w armii niemieckiej. PWŒl. w 1911. BKZ. sk¹d 11 X 1938 deleg. W PWŒl. ur. Antoni ZIELIÑSKI s. Brak danych o przebiegu jego s³u¿by. od 1 VI 1924 – stajenny i woŸnica w Oddz. ur. ur. przod. „F” Rez.Z Post. 1 IV 1939. Konnym w Or³owej pow. post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. w 1898 w Wysocku Ma³ym. post. 051/1 (73). frysztackiego. Franciszka. w 1885 w Klimontowie. w 1901.

Post. 019/3 (80). w Proboszczowicach oraz Chojnach i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. ur. 1 II 1937. BKZ. stanis³awowskiego. St. Przod. Odzn. Mariana i Marii. ur. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. na Post. St. Stanis³awa ur. we wrzeœniu 1939 na Post. BKZ. PP Józef ZIELIÑSKI s. Od czerwca 1928 s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. L. ³ódzkim. Przod. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 05/1 (81). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Kazimierz ZIELIÑSKI s. PP Marian ZIELIÑSKI s. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 23 II 1900 w Œlepietnicy k. St. post. W policji od czerwca 1923. 2249. Odzn. post. w Kosowie Pokuckim. ur. 05/1 (83). L.St. PP Czes³aw ZIELIÑSKI s. PP Feliks ZIELIÑSKI s. 1059 . mian. post. £odzi.in. [4] (46). ur. m. 1 VII 1913 w Pskowie. 5372. Franciszka. Antoniego i Julii. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 24 VI 1894 w Posadzie Olchowskiej. L. 14 III 1894 w Gorostowie. 3670. w Jêdrzejowie. 026/4 (2). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. poleskiego. 037/1 (74). Z L. ur. PP Franciszek ZIELIÑSKI s. w 1897 w Krasocinie. Franciszka i Marii. Stanis³awa i Marii. post. W policji od 1921. w 1897 w Miedznej.

Z St. post. m. St. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. brzeskim – w Ratajczycach (od 1 XI 1928). PP Józef ZIELONKA s. 1 IV 1934. Walentego i Franciszki. Karola. BMzaDS³. L. PP Tomasz ZIELIÑSKI s. Lubaszu (1934). 4927. 050/2 (66). W policji od 1 VII 1927. w Gorêczynie pow. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. w Niechanowie pow.st. St. 15 VIII 1896 w £obodnej. Antoniego i Teofili z Budziszewskich. 12 VI 1901 w Jêdrzejowie.. PP W³adys³aw ZIELONKA s. w Do³hinowie pow. Odzn. wilejski. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. sk¹d 3 X 1938 przeniesiony na Post. pu³awskim. 037/4 (67). ur. wileñskiego. potem w pow. mian. 037/4 (19). 23 XI 1892 w Poizdowie. Przod. MPzaW. 1060 . w Wierzchowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. 36 pp. 26 III 1893 w Grylewie. 1 IV 1934. Warszawy. Jana i Anny. Odzn. w: Pi³ce (1922). 054/1 (37). Od maja 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. post. PP Wincenty ZIELIÑSKI s. 4213. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w pow. 058/1 (64). L. BKZ. ur. Jana i Antoniny ze Stachowiaków. L. L. kartuski. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 045/3 (32). Uczestnik powstania wielkopolskiego. Józefa i Ewy. post. S³u¿bê pe³ni³ w Policji Konnej w Poznaniu (1921). gnieŸnieñski. mian. 1697. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Jêdrzejowie. czarnkowskim na Post. PP Leon ZIELONKA s. Sarbii (1924). MDzON. ur. 259. post. 2842. 3930. poleskim na Post. post. St. L. m. L. W policji od 1918. ur. Przod. PP Stanis³aw ZIELIÑSKI s. W policji od 1923. SMzaDS³.in. Post. Ukoñczy³ 11 XI 1928 NSzF w Sosnowcu. 1 XI 1904 w Wysokiem Litewskiem. St. BMzaDS³. W policji od 1920. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. nastêpnie w WP do 1920. 21 I 1895 w Tuchlinie.

w Mi¹czynie pow. St. 019/3 (84). Odzn. L. PP w Przemyœlu. Z L. 1 IV 1934. ur. Ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Baranowicze. ze starszeñstwem 1 VI 1919. w Jadownikach pow. W WP od 11 XI 1918 do 20 I 1920. Od 5 I 1920 s³u¿y³ w Rez. 1 VI 1890 w Olszaniku. rez. Rzeszów. 1061 . od 1 VI 1922 wywiadowca w Komis. nastêpnie kier. Co najmniej od 1934 pe³ni³ s³u¿bê jako p. 038/1 (42). Por. 026/3 (27). W policji od 21 I 1920. od 1 V 1926. 050/3 (86). Polskiej w Samborze. hrubieszowski. L. Knihinin-Kolonia. Boles³aw ZIEMACKI s. Przod.o. Franciszka. ur.Asp. mian. Od 17 V 1921 w Stanis³awowie – w SK. PP Konstanty ZIENDARSKI vel ¯ANDARSKI s. Jana i Marcjanny. ur. post. W l. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. 3027. Wydz. W policji od 1918. Miko³aja i Salomei. Feliksa i Agnieszki ze Œwisterskich. post. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. Kraj. 3974. do pow. w Siemianowicach deleg.. Od 11 VI do 30 XI 1919 ochotniczo w ¯and. S³u¿bê pe³ni³ w pow. od 15 XI 1933 na Post. PP Piotr ZIEMIAK s. od 18 V 1932 w I Komis. od 2 II 1925 na Post. Kolonia. Kolejowym. BMzaDS³. St. w 1934 – 78 pp. piech. 2 I 1891. 051/1 (32). Franciszka. Przod. L. St. 10 IX 1891 w Chroœcinie. L. Œledcz. post. Ukoñczy³ 14 XI 1932 kurs oficerski w Oficerskiej Szkole PP w Warszawie. PP Józef ZIEMEK s. w Samborze. Tadeusz ZIEMLIÑSKI s. PP W³adys³aw ZIELSKI s. w 1890 w Branicy. W policji od 1 XII 1919 na Post. Franciszka i Anny. 1 I 1938. MPzaW. W PWŒl. 2545. ur. 051/2 (62). ur. 21 VIII 1895. 4373/252. mian. 4 X 1938 z Komis. i Z-ca Kmdta Pow. katowickim. Por. 8 II 1892 w Rudniku.. od 16 I 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. brzeski. frysztackiego. Asp. 1923–1924 s³u¿y³ w 74 pp. PWŒl. 34/7663. ur. 5266.

post. post. MPzaW. 045/2 (4). ur. S³u¿y³ w ¯and. MzaRG. St. w Wydz. post. BKZ. L. W policji od 1930. W PWŒl. 3373. Jana i Zuzanny. St. post. 25004/7827. St. St. ur.Z St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. We wrzeœniu 1939 na Post. Ks. sk¹d 3 III 1935 deleg. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. L. cieszyñskim na Post. 31 I 1900 w Go³onogu. W policji od 22 XI 1929. z którego 22 XII 1938 przeniesiony na Post. St. Andrzeja. Andrzej ZIERUK s. mian. w Karwinie-Raju pow. PP Ignacy ZIÊBA s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1893 w Barczkowie. post. Odzn. MDzON. we wrzeœniu 1939 w Chodzie¿y. BMzaDS³. 019/2 (1). 1062 . PP Józef ZIENTARA s. mian. MDzON. Odzn. BMzaDS³.in. PP Piotr ZIÊBA s. Jana. Ustroñ (do 30 IX 1923) i Dêbowiec. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w woj. BMzaDS³. w Busku. W policji od 1920. mian. w 1906 w Falniowie.in. Cieszyñskiego. L. Jan ZIENTEK s. 1443. L. MPzaW. 16 XII 1888 w Karpentnej. 037/2 (46). 2905. m. w 1901 w Sandomierzu. Busko Zdrój pow. w 1920. od 15 VII 1922. PWŒl. 019/3 (83). post.. Józefa i Antoniny z Durajów. PP Stanis³aw ZIÊBA s. rybnickim na Post. nastêpnie w pow. 1 IV 1934. post. 563. ¿ó³kiewski. w Krzemieñcu. ur. stopnicki. wo³yñskim. 1 IV 1934. Micha³a. w Kaczycach pow. St. m. ostatnio w pionie œledcz. St. 062/2 (2). Odzn. L. frysztacki. kieleckim. 1 II 1937. Go³kowice i Godów. ur. Œledcz. 051/1 (85). Piotra i Antoniny. Jejkowice (do 1 X 1927). Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 3369. sk¹d 7 I 1937 skierowany na Post. cieszyñski. L. ur. ur. W policji od 18 II 1925. do NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1935 w Kdzie Pow. post. Kraj.

krakowskiego. PP Franciszek ZIÊCINA s. ¿and. 058/4 (69). 019/1 (90). olkuski. ur.St. Z L. 14 XII 1889 w Olszowie. Leon ZIÊTEK s. W 1938 na Post. PP Antoni ZIMNICKI s. W WP kpr. piech. Nauczyciel w szko³ach œrednich i powszechnych. w³oszczowski. Odzn. 26 II 1906 w Kasinie Górnej. St.. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. opatowski. ur. ur. MPzaW. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. 2174. Józefa i Karoliny z Mików. Kpr. 027/2 (38). W 1936 s³u¿bê pe³ni³ we Lwowie. 1471. post. 2 XII 1900 w £obodnie. Post. Rezerwa PP Czêstochowa. Tomasza. Konnej w £odzi. Uczestnik III powstania œl¹skiego. post. 1063 . 25 V 1896 w Borownicy. Jana i Józefy z P³ucienków. 044/1 (38). w 1898. 75 pp. kieleckim – na Post. ur. L. ur. 1329. w Szczekocinach pow. rez. post. 4210. Andrzeja. od 28 I 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. w Wólce Lipowej pow. Ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Czêstochowie i Konserwatorium Muzyczne w Warszawie. dobromilski. L. S³u¿ba Pomocnicza PP w S³awkowie pow. St. 4684. PP Antoni ZIÊBACZEWSKI s. we wrzeœniu 1939 w Warszawie. Walenty ZIÊTAL s. Bernarda i Marianny. Wojciecha i Marii. 31 III 1899 w S³awkowie. 050/1 (99). L. sk¹d 2 X 1935 przeniesiony na Post. rez. ur. W policji od 1919. 3510. w Rybotyczach pow. L. PP W³adys³aw ZIMOÑ s. L. 044/3 (89). W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Sier¿. w Czêstochowie.

w ¯orach. 16 I 1897. 26 X 1906 w Œwiêcanach. 899. w Suminie. 012/3 (68). post. KN. Uczestnik III powstania œl¹skiego od 2 V do 30 VI 1921. 1570. Szymona. nastêpnie na Post. BKZ. ur. 3 II 1888 w Albertowie. MN. PP Kazimierz ZIOMEK s. na szer. Adama. w I Komis. Stanis³awa i Marii z Marsza³ków. PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. L. w £yœcu pow. Odzn. wachm. na Zaolzie. post. W PWŒl. Od 15 VII 1921 do 1 VII 1922 w SGmin. sk¹d 22 XII 1938 deleg..Z St. BMzaDS³. 6 IV 1890 we W³oc³awku. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. post. We wrzeœniu 1939 na Post. PWŒl. 027/2 (31). 045/3 (20). Post. L. L. kontr. w Horodzieju pow. 3617. stanis³awowskiego. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. L. 5440. w ¯orach.. ¿ó³kiewski skierowany do woj. mian. od 17 VII 1922. Józef ZIMOÑCZYK s. post. St. W policji od 1922. Katowice-Zawodzie. w 1934 w Komis. Huta Laury (do 14 IX 1923). Romana i Moniki z Szosteków. ostatnio w Kdzie Pow. W policji od 1919. nieœwieski. Ludwika. MDzON. od sierpnia 1920 w PGŒl. sk¹d 19 XII 1938 przeniesiony na Post. post. ur. 1064 . 13 V 1896 w Niedobczycach. 019/2 (35). W policji od 19 V 1930 jako kand. L. od 18 VI 1922. 044/3 (61). 5 pp rybnickiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 881. 3 komp. nowogródzkiego. PP Czes³aw ZIÓ£KOWSKI s. Wincentego i Antoniny z Momarów. bohorodczañski. PP Jakub ZIMOSTRAD s. ur. ostatnio na Post. 20 VII 1897 w Horodzieju. Cz³onek POW GŒl. w rodzinnej miejscowoœci. w Katowicach – w Komis.. w Piotrkowie Trybunalskim. w Katowicach. ur. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Komis. W PWŒl. L. PP Józef ZIOMKIEWICZ s. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. St. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. St. 1 IV 1939. Wilhelm ZIO£A s. 027/1 (20). Odzn. St. rybnickim – do 3 XI 1932 na Post. Post. 1513. w Szczuczynie. Odzn.

We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. RoŸdzieñ-Szopienice pow. w Komis. 037/1 (91). w Roszniowie pow. Oficerskiego Wis³a pow. w pow. (do 15 IV 1929). Kazimierza i Weroniki. w 1894. KG (1923) i Kdzie Rez. ur. 062/2 (27). Nowa Wieœ (do 3 VI 1935). Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. Podkomis. 1065 . œredzki. poznañskiego. Jan ZOG£ÓWEK s. 038/1 (17). Adm. L. ponownie w Katowicach – kmdt Post. 4439.St. Odzn. Z L. [1] (48). 027/2 (37). cieszyñski. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Post. m. W policji od 10 VII 1936 jako kand. ur. sk¹d przeniesiony do I Komis. PP Franciszek ZNOJKO s. 3 X 1893 w Klementowicach. Do PWŒl. L. Stanis³awa i Marianny.in. ka³uski. L. 1 X 1909 w Kamionce. Od 15 VII 1939 kmdt Post. Bronis³aw ZO£OTAR s. Andrzeja i Franciszki. W policji od 1920. ¿ó³kiewski skierowany do woj. (do 14 VI 1926). W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji w £odzi. w I Komis. Antoniego i Anny. katowickim na Post. w Nekli pow. 2396. przod. 1229. L. St. Bielszowice (do 15 X 1931). w Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. stanis³awowskiego. PP Leonard ZIUKO s. w 1910 w WasilewszczyŸnie. Od 17 VI 1922 s³u¿y³ w Katowicach – urzêdnik w Oddz. w pow. t³umackim. przeszed³ z PGŒl. BKZ. 14 VI 1898 w Radymnie. Leona. 023/4 (53). PP Czes³aw Z£OTKOWSKI s. w Katowicach. katowicki do 5 VIII 1927. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Lotnisko (do 1 X 1928). ur. ur. kontr. PWŒl. PP Franciszek ZIÓ£KOWSKI s. post. Tomasza. 23363/7819. na szer. Przod. 22 XI 1896 w Nakle. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Wilnie. L. 1595.

St. MDzON. w Lipinach (do 30 VI 1923). W WP od czerwca do listopada 1920 w brygadzie kozackiej. St. Cz³onek POW GŒl. w 1915. w Piaœnikach-Lipinach i tam nadal we wrzeœniu 1939. GwGŒl. 051/2 (16). 054/2 (39). L. 3120. Post. 23 p. KnaŒl. L. kmdt eksp. W policji od 1937 jako kand. 038/3 (52). na szer. PWŒl. Pawe³ ZOREMBIK s. Od 3 XI 1920 w Polskiej Komisji Plebiscytowej w Rybniku i Prudniku na OpolszczyŸnie. Od 3 V do 20 VII 1921 walczy³ w III powstaniu œl¹skim. 794. MPzaW. 4 doñska sotnia kozacka. st. S³u¿bê pe³ni³ w pow.. œwiêtoch³owickim – na Post. 1 VI 1923. u³. post. L. podesau³. L. sk¹d przeniesiony jako kmdt na Post. Obywatelstwo polskie uzyska³ 28 XII 1926. przod.Z Micha³ ZO£OTOJ s. Hipotecznym S¹du Okrêgowego w Piñsku. 8 XI 1897 we wsi Obbiedo-Wasiljewka. ur. 23 XII 1907 w Podwójtowstwie. – 1 II 1937. Ruda. ¿ó³kiewski skierowany do woj.WWiZ. 167 pp. nastêpnie w WP do 25 VIII 1920. mian. przod. Edward ZULSKI s. MH. W 1929 pracowa³ w Wydz. PP Stanis³aw ZUCHMAÑSKI s.. ur. 6212/133. Szarlociniec-Piaœniki (do 9 X 1924). Marcina i Jadwigi. potem w SGmin. w Stanis³awowie. Józefa i Marii z Hausmanów. Ukoñczy³ 7 klas Szko³y Handlowej w Chersoniu. ur. W policji od 1 I 1932. PWŒl. Do 23 VI 1922 w PGŒl. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Pow. w Sieradzu.. od 30 VI 1922. tarnogórskim (1923) i œwiêtoch³owickim (co najmniej do 1931) – we wrzeœniu 1939 w Komis. Post. 23 IX 1899 w Krzy¿kowicach. Ignacego. od 1 II do 2 VI 1919. W armii carskiej od grudnia 1914. 1066 . w Stanis³awowie jako obchodowy. Dracenki. L. St. 012/1 (26). Wykszta³cenie 6 klas gimnazjum. W 1926 ukoñczy³ kurs œledczy w Katowicach. 1645. – 1 III 1925. 15 I 1891 w Gielnicy. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Joachima. W PWŒl. post. 1740. kpr. Ukoñczy³ 12 III 1938 kurs specjalny dla szeregowych przy Kdzie Woj. Odzn. 033/1 (19). nastêpnie w PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Od 1918 w armii ochotniczej gen. przod. ur. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP W³adys³aw ZUCHOWICZ s. MN. Jana i Marianny z Kaców. kontr.

sk¹d przeniesiony na Post. Antoni ZUSZEK s. KG jako specjalista daktyloskop. Od 25 VI 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. BMzaDS³. L. ur. Przod. w Rez. Po ukoñczeniu 12 III 1938 kursu przy Kdzie Woj. przod. Odzn. W WP od 30 VIII do 23 IX 1920. 050/3 (57). sarneñski. Bugiem przeszed³ do pionu œledcz. 807. kowelski. b³oñski. 027/2 (17). Odzn. pru¿añski. Marcina i Florentyny. 29 VII 1892 w Strutynie. w Brzeœciu n. kordonowy nr 8 w Sokalu. 026/2 (11). w 1890 w Wielgom³ynach. ur. BKZ. PP Antoni ZWOLIÑSKI s.. L. nastêpnie na Post. PP Jan ZWARYCZ s. 953. Do 16 VI 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. ur. BKZ. w Katowicach. 21 V 1900 w Czermie. Odzn. MDzON. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w IV Wydz. rybnicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. BKZ. Wartowniczej MOdosob. w Szczyg³owicach pow. plut. polowej. w Brzeœciu n. Franciszka i Heleny. ur. Szer. w 1887 w Warszawie. £ukasza i Konstancji. W policji od 2 X 1933 jako post. L. L. 1514. KZzaDz. [3] (74). W I wojnie w armii austriackiej. Z L. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. W policji od 1 XII 1923.Post. L. od 1924. MPzaW. Rybnik-Paruszowiec (do 13 VIII 1933). 1067 . 22 III 1909 w Kowlu. PP Walenty ZUTEREK s. post. post. Józefa. ur. Œledcz. Odzn. Bugiem. 83. St. Od 1919 ochotniczo w ¿and. W policji od 1 X 1920. PP przy KG w ¯yrardowie pow. poleskim. w Turzysku pow. w 1905 w Zaborówku. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wydz. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. ur. PP Józef ZWIERZCHOWSKI s. Micha³a i Jadwigi z Pietrzaków. PWŒl. W policji od 14 XII 1918. W PWŒl. w Rokitnie pow. Od 14 XI 1934 w Komp. Odzn. Józefa i Anny z Madurów. 012/3 (71). 019/1 (92). 198. Post. 6 dyon ¿and. w Berezie Kartuskiej pow. St. PP Boles³aw ZWOLIÑSKI s. St.

nowogródzkiego. W policji od 6 IX 1923. 731. m. ur. St. post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. ur. 045/2 (17). Paw³a i Karoliny z Mazurkiewiczów. St. L. post. w 1890 w Jankowie. W policji od 1917. we wrzeœniu 1939 na Post. L. 038/4 (86). w Korcu pow. L. PP Józef ZYBLEWSKI s. St. 5169. nastêpnie w woj. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Aleksander ZYBERT s. 581. BKZ. 5691. 10 II 1902. Ignacego i Jadwigi z Bia³asiaków. W policji od 16 V 1924. ³ódzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. na szer. Seweryna i Anny. PP Lucjan Kazimierz ZWOLIÑSKI s. 20 XI 1900 w £uszczanowicach. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 17 III 1902 w Lublinie. L. PP Józef ZWOLIÑSKI s. wo³yñskim. 2067. kontr. 026/4 (42). PP Zygmunt ZWOLIÑSKI s. w Zgierzu pow. L. XI Komis. kieleckim – 19 XI 1937 przydzielony do I Komis. 4 III 1910 w Karsach. Andrzeja. ur. PP Klemens ZYBURA s. St. ur. post. £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Zamoœciu. St. 19 VII 1894 w £ucku. 050/2 (38). ur. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 033/1 (22). mian. 1 III 1936. 012/1 (87). post. Odzn. Franciszka i Augustyny. Uczestnik walk z Ukraiñcami i bolszewikami – na froncie litewsko-bia³oruskim. sk¹d 4 V 1936 przeniesiony do woj. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. W WP ochotniczo od 12 XII 1918. 1068 . poleskiego. przod. 4564. post.Z St. W WP od 20 VII 1920 do 10 II 1921. Kolejowym w Lublinie. rówieñski. W policji od 1934 jako kand. St. Ukoñczy³ Szko³ê PP w Lublinie. W policji od 1925. MDzON. ur. Antoniego i Marianny. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ jako kier.

³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Pow. W policji od 2 XI 1921 jako prowizoryczny post. PP Wawrzyniec ZYGMAÑSKI s. SW Adolf ZYGMAÑSKI s. mian. L. Miejskim w Stanis³awowie. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. œledcz. BMzaDS³. 5719. PP Józef ZYCH s. W policji od 1937 jako kand.Przod. 044/2 (62). Post. w Jezupolu. L. kontr. 1158. strz. Wojciecha i Marii z Owczarków. od 10 VII 1926 w eksp. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. L. Uczestniczy³ w walkach o Lwów i z bolszewikami na froncie litewsko-bia³oruskim. kontr. œledcz. na Post. Przod. Odzn. 10 II 1896 w Kromo³owie. Franciszka. 55 pp. w 1913 w Turku. w Legionowie pow. St. od 1 II 1924 w eksp. Ukoñczy³ 23 VI 1923 kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. PP Adrian ZYGMUNT s. post. W policji od 1937 jako kand. w Stanis³awowie. 023/2 (11). Uczestnik wojny 1920. Post. w Wyszogródku pow. Z L. 1 II 1935. post. ur. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu na Pawiaku w Warszawie. MPzaW. wlkp. w Sieradzu. MDzON. Knihinin-miasto pow. Edwarda i Franciszki z Labrów. Odzn. W wiêziennictwie od 1925. 10 VIII 1896 w Poznaniu. ur. MPzaW. W WP ochotniczo od 2 I 1919 do 21 XI 1920. 1198. W I wojnie w armii niemieckiej. w Medusze. Od 20 XI 1923 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. W policji od 1918. Kdy Pow. MDzON. wo³yñskiego. Kdy Pow. stanis³awowskim z przydzia³em na Post. Mateusza i Józefy z Bojanowskich. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 2476. plut. L. od 12 VIII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. 033/1 (76). ¿ó³kiewski skierowany do woj. 027/1 (72). 5200. w Stryju. w Stanis³awowie. 20 III 1913 w Skrzyñsku. PP Jan Ryszard ZYGADLIÑSKI s. Od 1 X 1926 s³u¿y³ w pow. na szer. krzemieniecki. 026/1 (42). Stanis³awa i Marianny z Branszteterów. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. na szer. BKZ. dubieñski. 8 I 1895 w Cieœlach. ur. 1 p. St. warszawski. 1069 .

Karola i Józefy z Turkowskich. S³u¿bê pe³ni³ m. 037/4 (44). L. do 11 VIII 1939 w Wydz. PP Aleksy ZYGMUNT s. na Post. sk¹d 2 III 1938 przeniesiony na Post. St. BKZ. we wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n. poleskiego. 202. ur. przod. w 1893 w Radomiu. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w pow. L.in. 5 VIII 1891 w Gaszynie. W policji od 1919. 4012. W policji od 1919.Z St. Bugiem. Odzn. Stanis³awa. 1070 . w Zagórzu jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939.in. Œledcz. w Czêstochowie. m. 023/2 (30). kieleckiego. post. w Z¹bkowicach. w pionie œledcz. policji woj. bêdziñskim. z którego przeniesiony do woj. PP Kazimierz ZYNGIER s. ur.

Kraj. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. w Wadlewie pow. L. 25 V 1910 w Izbicy. ¯ L. W policji od 14 V 1934. BKZ. w Rêcznie pow. PP Czes³aw ¯AK s. piotrkowski. 033/3 (37). 3209. BKZ. Do s³u¿by ponownie przyjêty od 16 I 1925. KN. Cz³onek POW. 12 XI 1902 w Grójcu. 3 VII 1902 w Sosnowcu. ur. W 1933 s³u¿y³ w V Komis. KW. Od 1 XII 1919 do 7 I 1920 w policji. 261. Feliksa i Eleonory z Michalskich. PP Antoni ¯ABNIAK s. Walentego i Joanny. Wawrzyñca. Polskiej. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pomocnik naczelnika wiêzienia w Sandomierzu. ur. 3 VI 1908 w Warszawie. PP Zdzis³aw Jan ¯ABOKLICKI s. OH „Orlêta”. Wojciecha i Heleny. Od 15 I 1919 w ¯and. Jana i Katarzyny z Giermków. w £êczycy. Post. we wrzeœniu 1939 na Post. 5787. m. MS dla SW. L. SW Feliks ¯ABOKLICKI s. Od paŸdziernika 1930 asystent w wiêzieniu w Sandomierzu. w Chodaczkowie Wielkim pow. Przod. ur. Ukoñczy³ szko³ê rzemieœlnicz¹. Szk. Odzn. 9 XII 1901w Ma³czu. 020/4 (34). St. 033/3 (81). 1071 . Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. Post. L. tarnopolskiego. Od maja 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Aleksandra i Marianny. ur. piotrkowski. PP Zygmunt ¯ANDAROWSKI s. MPzaW. L. lwowskim. MDzON. 030/1 (17). zwolniony. ur. Krakowa. W WP od 1918. W policji od 1924 w Kdzie Pow. post. W 1930 odby³ przeszkolenie w Centr. 026/1 (43). Podkomis. Porêba ¯egota. ur. L. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1929 jako praktykant na urzêdnika II kategorii w wiêzieniu w Koninie. W policji od 3 IV 1934. Od 7 VIII 1914 w II Brygadzie Legionów Polskich. 027/4 (36). W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj.Post. 15 IV 1894 w m. PP Jan ¯BIK s. internowany. 1022. tarnopolski. We wrzeœniu 1939 nadal w Krakowie. GwOPrzemyœla. uczestnik walk o Przemyœl i Lwów. Od 1934 kmdt Post. 4303. 2918. W 1935 pomocnik naczelnika wiêzienia w Radomiu.

Nastêpnie w wojskowej stra¿y gran. W l. przod.. W WP od 29 XI 1918 do 25 X 1921. potem w Armii gen. S³u¿bê pe³ni³ m. Micha³a. Jana i Antoniny z Kotarskich. rusz. L. m. W policji od 1 VIII 1919. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ w woj.st. 3 XI 1894 w Warszawie. L. w 1904. MDzON. PP Tomasz ¯BIKOWSKI s. KN. w woj. PP Roman ¯ELECHOWSKI s. ur. W I wojnie w armii austriackiej. ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 14 II 1921. 29 X 1896 w Grablinie. od 1 VII 1925 w eksp. œledcz. Warszawy. Jakuba i Antoniny. L. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. w Krasnem pow. PP Tadeusz ¯BIKOWSKI s. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. Ukoñczy³ Szko³ê Oficerów PP w Warszawie. ur. rez. Œledcz. BMzaDS³. poznañskiego. 05/1 (51). 1072 . 29 XII 1879 w Rostkach Du¿ych. lwowskim. Odzn. sk¹d w po³owie paŸdziernika 1939 przekazany do Ostaszkowa. L. 023/4 (98). 5265. Odzn. 026/3 (13).in. SMzaDS³.. Jan ¯EBIEL s. od 5 II 1927 w Wydz. 16 VI 1895 w Moœciskach. posp. 020/2 (6).. L. na Kresach. MDzON. w Ostrowie pow.. Komis. 1919–1920 uczestnik walk z bolszewikami. ppor. sk¹d 19 III 1932 przeniesiony do woj. L. PP Józef ¯ELAZIÑSKI s. mo³odecki i Nowe Troki pow. Hallera. wileñsko-trocki. SKZ dwukrotnie. Wyrzysk. W WP od 1 XI 1918 do 17 III 1919 i od 9 VIII do 21 XII 1920. Jana i Marceli. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – w Urzêdzie Œledcz. MPzaW. Post. 030/1 (85). 2642. piech. od 1 I 1935 i nadal we wrzeœniu 1939 – fotograf. Cz³onek POW. Pocz¹tkowo wiêziony w Wilnie. ur. wileñsko-trocki. piech. Przod. Od 1 VIII 1926 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w PP m. Od 1917 w Armii Polskiej we Francji. ur. 9 VIII 1899 w Warszawie. w IX Komis. PP Jan ¯EBRACKI s.¯ Przod. 5864. wileñskim na Post. nastêpnie ppor. ze starszeñstwem 1 VI 1919. ur. W policji od 16 V 1927. pocz¹tkowo jako sekretarz. lwowskim. Franciszka i Heleny z Kastnerów. W policji od 15 VI 1921.in. Heliodora i Józefy z Karpiñskich. W policji od 1 II 1925. 020/2 (54). KW. St. 3530. 2467. Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. od 10 X 1926 w Komis.

wo³yñskim – w 1936 w Kowlu. L. kontr. Odzn. w Nowej Wsi pow. 1242. w Nowej Wsi. W policji od 16 VI 1924. grajewski. ur. Warszawy. Antoni ¯GOL s. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. lwowskiego. ur. St. poleskim – w 1925 w Brzeœciu n. na szer. PP Feliks ¯MUDZIÑSKI s. PWŒl. przod. nastêpnie w III (do 18 II 1935) i II Komis. BKZ. 16 XI 1900 w Niewólnej.st. stanis³awowskim. W PWŒl. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. Miros³awa i Józefy. Karola i Joanny. post. St. 023/5 (92). St. 044/3 (5). 204. W policji od 1 X 1922. 26 X 1897. 25 XII 1910 w Boryni. PP Bart³omiej Mieczys³aw ¯MIJEWSKI s. Post. PP Teofil ¯ELECHOWSKI s. 90. 2487. katowicki. ur. mian. w Katowicach. L. Przod. 24 VIII 1892 w Sierpcu. Franciszka. 050/3 (2). We wrzeœniu 1939 w PP m. 1 IV 1933. W policji od 1 V 1923. 15 XI 1885 w Dolinie. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Andrzeja i Marii. ostatnio w Komis. 027/3 (68). PP Wincenty ¯MIJSKI (poprzednie nazwisko ZIMIÑSKI) s. 1073 . We wrzeœniu 1939 w woj. Jana i Marii. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. L. od 1 I 1925. PP Bazyli ¯MURKIEWICZ s. 1236. 4051. ³ódzkim. w Bia³oszewie pow. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. 037/1 (88). 15 IV 1891 w Radoszycach. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. L. post. W policji od 2 I 1935 jako kand. Jana i Katarzyny. Bugiem. ¯ L. Przod.Post. 044/1 (90). w Nowym Tomyœlu. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 12 II 1920.

. Odzn. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Godowie pow. w 1896. PWŒl. mian. w Kosmaczu pow. 25 II 1898 w zaœcianku Borowszczyzna. L. Do 27 II 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. bia³ostockim. ur. St. 019/1 (14). L. L. Warszawy. [4] (13). W policji od 15 II 1924. St. rybnicki (do 21 XII 1938). mian. w 1882 w Warszawie. nastêpnie na Post. w 1908. Ewald ¯ÓRAWIK s. ko³omyjski. 058/2 (3). St. PP W³adys³aw ¯Ó£TOWSKI s. Jana. 1 IV 1934. St. nowogródzkim. Odzn. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nastêpnie w policji w Warszawie. Odzn. w Wo³o¿ynie. post. 1074 . ur. 051/2 (71). 24 VII 1908 w Lubieniu. Post. PP Antoni ¯UDRO s. i PKom. 25 VIII 1897 w Niezbudce. L. w 1938 w Kdzie Pow. Od 11 XI 1918 do 31 VII 1919 w MMiejsk. ur. L. 4621. Jana i Marianny z Jêdrusiaków. L. 023/5 (65). W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w XI Komis. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. stanis³awowskiego. m. 201. sk¹d przeniesiony do Komis. w Katowicach. 6601. Gwidona i Adeli. Antoniego. W policji od 1 IV 1919. nieœwieski. Stanis³awa i Józefy. w Hrycewiczach pow. Wac³aw ¯UCHOWICKI s. frysztacki. PP Józef Piotr ¯O£NIERKIEWICZ s. 019/3 (15). ur.¯ Przod. SMzaDS³.st. w Boguminie Nowym pow. PP W³adys³aw ¯OCHOWSKI s. 66. od 10 II 1939 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Post. Jana. BKZ. 5046. 1 I 1938. ur. post. post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. post. BKZ.

St. Do lipca 1926 w Stra¿y Po¿arnej w £ucku.. Edward ¯UKOWSKI s. bia³ostockim. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. Mikaszewicze. L. PP Franciszek ¯UKIEWICZ s. plut. 19 V 1897 w Bia³ymstoku. ostatnio w pow. 020/3 (24). KZzaDz. 05/4 (97). Antoniego i Pauliny z Tukowskich. ur. post. W policji od 1 VII 1923.Post. W policji od 15 VIII 1924. Odzn. ur. Albina i Konstancji z Lubowskich. BKZ. 054/1 (35). Szymona i Marianny. 4833. Od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w 3 dyonie ¿and.. 019/2 (10). Post. 186. St. W policji od 1 V 1920. BMzaDS³. 1075 . ¿and. 14 XII 1898 w Rypience. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. przod. PP Stefan Kamil ¯UKOWSKI s. L. przod. MDzON. Odzn. PP Jan ¯UR s. tarnopolskim. 7 II 1898 we wsi Pikowiec. plut. 2555. Uczestnik wojny 1920. poleskiego. MPzaW. Do 1928 s³u¿y³ w £ucku. nastêpnie w policji. mian. 4207. Od 31 I 1938 z woj. Odzn. w Ciechanowcu pow. PP Romuald ¯ULIÑSKI s. W policji od 9 VII 1919. ¯ L. Od lutego 1919 w 4 Dyw. L. w Ko³omyi. 469. BKZ. Co najmniej od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. Edwarda i Anastazji. Kpr. ur. 1 IV 1934. 037/1 (52). 023/3 (18). 18 VII 1904 w Warszawie. 1914. Zdemobilizowany w 1921. stanis³awowskiego. post. w Leninie. Grodno. ur. PP W³adys³aw ¯URAKOWSKI s. St. ³uninieckim – w maju 1939 z-ca kmdta Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w KG. L. L. 19 VI 1887 w Witkówce. ur. SKZ. Józefa i Pauliny z Szymañskich. wysokomazowiecki. sk¹d przeniesiony do woj. Strzelców gen. ¿and. Jana i Aleksandry. bia³ostockiego przeniesiony do woj. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum w Odessie. ur. 11 VIII 1914 w Œwiacku. we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. ¯eligowskiego. we wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. Ukoñczy³ szko³ê handlow¹. we wrzeœniu 1939 kmdt Post.

mian. wo³yñskim – na Post. tarnopolskim w pow. post. w Gusztynie (1939). 11 VII 1891 w Snarkach. Odzn. Jakuba i Jadwigi z Maciejków. PP Józef ¯URAWSKI s. Odzn. 5825. 31 X 1901 w Podkamieniu. Od 10 VII 1929 kier. St. w 1891 w Kanopiskach. 373. Komis. post. Nadkomis. BMzaDS³. St. L. W I wojnie w armii austriackiej. L. Odzn. w Burdiakowcach (1938) oraz kmdt Post. 31 V 1898 we Lwowie. lubomelski. 044/2 (3). 1 IV 1934. 1076 . 05/3 (15). 033/2 (25). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. ostatnio na Post. w Ho³ownie pow. W policji od 1 VII 1923. w Z³oczowie. Wojciecha i Marii z Muców. W policji od 25 IX 1920. L. ¿ó³kiewski w charakterze instruktora. od 1 IV 1925 kier. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. PP Jan ¯YCKI s. 1449. horochowski. St. we wrzeœniu 1939 na Post. post. Od 23 V 1928 Z-ca Kmdta Pow. 27 IV 1894 w Starym Samborze. ur. post. w Zaleszczykach. piech. Piotra i Zofii. Odzn. w Ho³obach pow. mian. PKU Warszawa-Miasto III. Borszczów. W policji od 1 IV 1923. sk¹d 25 IX 1929 deleg. 1 I 1938. ur. borszczowskim: z-ca kmdta Post. w £ukowie pow. ze starszeñstwem 1 VI 1919. adm. a nastêpnie przeniesiony do NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Aleksander ¯URAWSKI s. PP Franciszek ¯UREK s. w Kdzie Woj. W policji od 1 XII 1919. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ... w Tarnopolu.¯ St. St. sarneñskim. I KG. W WP od 22 XI 1918 do 20 II 1922 oraz od 16 XII 1922 do 30 VI 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie. kowelski (do 3 VI 1938). KW. rez. 051/2 (72). post. St. Eugeniusza i Rozalii. L. ur. Eligiusza. PP Robert Henryk ¯YCHOWSKI s. ref. wo³yñskim – w 1938 w pow. 4363. We wrzeœniu 1939 w Wydz. W policji od 1922. ZKZ. ur. BMzaDS³. sk¹d przeniesiony na Post. [3] (49). w Sarnach. post. od 15 XII 1926 kmdt Post. Por. Ska³acie i Zbara¿u jako Z-ca Kmdta Pow.. S³u¿bê pe³ni³ w Kdach Pow. ur.

058/2 (86). mian. Ppor. Franciszka. Podkomis. ze starszeñstwem 1 I 1935. SW Edward Antoni ¯Y£A s. nastêpnie w Komis. 012/3 (2). ur. rez. Józefa. Post. 051/2 (4). z-c¹ cz³onka Komisji Dyscyplinarnej przy Prokuratorze S¹du Apelacyjnego we Lwowie. Szk. ¯ L. bielski. Ignacego i Jadwigi. W PWŒl. PKU Rzeszów. L. od 18 VI 1922. post. 033/3 (8). PWŒl. 4377. Asystent w wiêzieniach w Ko³omyi (1928) i Lwowie (1929). 13 X 1883 w Krakowie. L. do 15 IX 1933 na Post. Paw³a i Marianny. od stycznia 1939 w Kdzie Pow. w We³nowcu jako z-ca kmdta (1924). ze starszeñstwem 1 VI 1919. Micha³a i Leokadii z Jastrzêbskich. W 1928 odby³ przeszkolenie w Centr.St. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £ucku. w 1893. Franciszka. 1077 . 016/1 (54). 13 VIII 1911. ur. St. 26 VII 1903 w Warszawie. L. 4151. 3244. 1163. 1 V 1926. W policji od 22 II 1932. w Miêdzyrzeczu Górnym pow. w Bielsku (do 26 VII 1939). Alojzy ¯Y£KA s. sk¹d przeniesiony na Post. piech. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1934 w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. nastêpnie w £odzi – w Kdzie Woj. We wrzeœniu 1939 pracowa³ jako urzêdnik w Bia³ej Podlaskiej. SW Józef ¯YGAD£O s. Przod. ur. post. 026/4 (29). W 1936 mian. L. katowickim (1923) – na Post. bielski. MS dla SW. ur. L. ur.. 2095. Od 1930 naczelnik wiêzienia w Rzeszowie. W 1936 skierowany na emeryturê. od kwietnia 1938 w Kdzie Miejskiej. 18 VI 1890 w Zawadzie. PP Henryk ¯YGALSKI s. 4263/136. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1927 jako praktykant na urzêdnika II klasy w wiêzieniu we Lwowie. Wilhelm ¯YWCZAK s. stra¿n. 21 III 1899 w Wiœle. St. S³u¿bê pe³ni³ w pow. piech. SW Jan Stanis³aw ¯YTARIUK s. w Chybiu pow. Do listopada 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim. Por. rez. ur.

054/1 (90). W PWŒl. Konstanty ¯YWUSZKO s. sk¹d przeniesiony na Post. przod. 5492. nastêpnie na Post. 1726. œwiêtoch³owicki. 30 III 1892 w Zgierzu. Wojciecha. L. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Nowej Wilejce. Franciszka. 43. L.¯ Feliks ¯YWIECKI s. 1078 . Czarny Las pow. Student Wydzia³u Lekarskiego USB. W pow. Karol-Emanuel pow. Walentego i Franciszki ze Stronkowskich. w Czarnej Wsi pow. W policji od 2 VII 1919. ur. post. 25 VII 1897. ur. L. Jakub ¯YZIK s. St. œwiêtoch³owickim s³u¿y³ co najmniej do 1937. ur. cieszyñski (do 1 III 1933). 1 III 1916. mian. bia³ostocki. Odzn. 058/1 (27). PWŒl. w Ustroniu pow. L. post. BKZ. od 24 VI 1922. 1 I 1928. Do 15 IX 1930 s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. 6026. 05/5 (22). ur. 051/2 (43). Paw³a i Heleny. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. œwiêtoch³owicki. PP Ryszard ¯YWIECKI s. St. 29 V 1900.

Zmarli w obozie w Ostaszkowie w okresie X 1939–V 1940 .

L. Wilhelma ur. post. St. Zmar³ 6 I 1940. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. L. Policjant. Józefa ur. 023/4 (71). kwatera 6. Zmar³ 26 XII 1939. PP Boles³aw GLIT s. L. Zmar³ w Kalininie w 1939. post. w 1914. w 1897. L. Antoniego ur. Zmar³ 10 III 1940. Franciszka. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. w 1886. w 1887. 033/3 (39). PP Franciszek BUDZYÑSKI s. 1935. w 1899. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Adam DOLATOWSKI s. sp. Edward CYCLING s. przod. ur. Józefa ur. L. w 1895. Adama ur. Zmar³ 10 X 1939. Zmar³ 3 II 1940. 4289. Miko³aja ur. St. 050/2 (52). Zmar³ 23 IV 1940. w 1912. 012/1 (101).Edward ANI£UCKI lub ONI£UCKI s. Aleksander FICZKO s. L. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 5 I 1940. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ w kwietniu lub maju 1940. w 1900. s³. w st. w 1898. L. 13 VII 1901. 037/2 (74). w 1894. Klemens BRANICKI s. 023/4 (38). nie jest znane miejsce pochówku. 3828. Zmar³ 26 I 1940. Por. Zmar³ 30 III 1940. Post. Feliksa ur. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 2611. Franciszek FELCENLABEN s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 5098. Jana ur. 1081 . Nie jest znana data œmierci. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 28 VI 1898. 2596. St. Witold GALLUS s. Marek GRABOWSKI s. ur. grób 65. pochowany w Twerze na cmentarzu Pieriemierskim. ur. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Micha³a. w 1890 w £odzi. PP Stanis³aw GIBCZYÑSKI s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Szymona. PP Walenty BAJER s. 037/3 (69). Stefan BÊDKOWSKI s. Adolfa ur. zdr. 7769/6084. Jana ur. Zmar³ 30 III 1940.

w 1900. PP Mieczys³aw Witold GUZENDA s. Policjant. L. ur. 14 VII 1898. 054/2 (34). nie jest znane miejsce pochówku. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. w 1905. Piotra. w 1884. Antoni KRZY¯ANIAK s. nie jest znane miejsce pochówku. PP Nikodem £OMANIA s.St. Franciszka. ur. w 1900. Konstantego. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 2422. ur. Nie jest znana data œmierci. Zmar³ 21 XII 1939. Zmar³ 11 XI 1939. Wojciecha. Zmar³ 12 X 1939. Wojciech KOWALCZYK s. post. Józefa. nie jest znane miejsce pochówku. Micha³ NIENA£TOWSKI s. Post. L. PP Stanis³aw GRUDNIEWSKI s. 037/3 (36). St. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 29 XII 1939. Zmar³ 24 II 1940. ur. 5355. PP Jan MARTYÑSKI s. Szczepana. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. L. Iwan JU¯YÑSKI s. Franciszka. Józefa. Zmar³ 20 IV 1940. Zmar³ 4 V 1940. 13 XII 1894. Zmar³ 31 XII 1939. St. ur. w 1885. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. L. ur. 28 VIII 1900. post. Antoni JARZ¥BEK s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. PP Jan GRANAS s. 045/2 (87). ur. post. ur. PP Edward KOWALEC s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Stanis³awa. Ignacego. Paw³a. w 1889. Stanis³aw MIELCZAREK s. Post. Zmar³ 26 II 1940. ur. lat 38. przod. ur. 1700. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 23 I 1940. ur. pochowany na cmentarzu pod Œwietlica. Stanis³aw KOWALSKI s. Ludwika. St. Zmar³ 1 XI 1939. 135. Jana. w 1893. ur. 1082 . 037/1 (69). Zmar³ 27 XII 1939. 28 VII 1889. w 1886.

Mateusza. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. ur. St. ur. Micha³a. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Nie jest znana data œmierci. 050/1 (96). 1083 . post. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. ur. 15 VIII 1893. nie jest znane miejsce pochówku. St. ur. Kazimierza. Zmar³ 30 XI 1939. Wojciecha. w 1895. Zygmunt POP£AWSKI s. Feliksa.. w 1892. Zmar³ w lutym 1940. w 1900. PP Antoni PÊCAK s. 1161. Julian RIMISZA vel RESCZYNIEC s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 23 XI 1898. 423. nie jest znane miejsce pochówku. Ignacy OLSZEWSKI s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 012/1 (81). w 1903. ur. w 1908. Zmar³ 22 IV 1940. Zmar³ 31 I 1940. w 1898. ur. Zmar³ 6 I 1940. L. Zmar³ 10 XI 1939. w 1891. PP Józef PIETRUSZKA s. Ignacego. ur. 790. ur. 044/1 (71). W³adys³aw RADZIUNOWICZ lub RADZIUKOWICZ s.Franciszek NOWAK s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Przod. SG Andrzej PTAK s. Adama. Zmar³ w listopadzie 1939. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 7 I 1903. Zmar³ 1 X 1939. 6 VI 1888. Czes³aw SADOWSKI s. W³adys³aw PIETRZAK s. Stanis³awa. Przod. L. ur. Zmar³ 5 V 1940. 050/1 (10). Zmar³ 12 X 1939. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Mateusza. 3689. Zmar³ 14 IV 1940. nie jest znane miejsce pochówku. w 1899. ur. Post. w 1888. Zmar³ 1 XII 1939. nie jest znane miejsce pochówku. ur. Jana. PP Stanis³aw RA NIAK s. pochowany na cmentarzu pod Œwielic¹. Jakuba. L. ur. Gabriela. Piotra. Post. post. PP Kazimierz POLAK s. L. ur. PP Leon SIBILSKI s.

Józefa. Juliana. 4335. ur. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 1888. ur. Wincentego. 8 X 1895. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 25 XII 1939. ur. Roman WITOSZYÑSKI s. ur. Zmar³ 4 IV 1940. 26 IX 1899. ur. w 1889. Zmar³ 8 III 1940. w 1888. L. rez. 027/3 (66). PP Antoni SPAD£O s. Zmar³ 10 IV 1940. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 1536. Zmar³ 17 II 1940. Romana. Wojciecha. Micha³ ŒWI¥TEK s. SG Wojciech WI¯YN-JASTRZÊBSKI s. Przod. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 026/3 (23). L. L. 1084 . St. 038/3 (47).Post. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Plut. Zmar³ 2 V 1940. PP Wac³aw WIŒNICKI s. Komis. w 1881. przod. 936. Miko³aja. PP Lucjan TARMAS s. Sêdzia. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. ur.

Mianowanie oficerów 1936 – 1939. Ewidencja szeregowych PP. 990. 317. sygn. Dyplomy odznaczenia Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1938. sygn. sygn. 1 – 21. Skorowidz funkcjonariuszy PP odznaczonych Krzy¿em i Medalem Niepodleg³oœci 1931 – 1939. sygn. sygn. 107. Lista komisarzy PP 1937 – 1938. Obsada stanowisk oficerskich PP 1937 – 1939. 76. Ewidencja wy¿szych funkcjonariuszy PP 1919 – 1939.. Rozkazy Komendy G³ównej Milicji Ludowej 1918 – 1919. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1936. sygn. 919. sygn. Skorowidz oficerów i szeregowych PP odznaczonych Krzy¿em Walecznych 1920 – 1922. krakowskiego. sygn. 1937. Ksiêga ewidencyjna szeregowych PP 1936. 1102. NSzF w Mostach Wielkich (spis nazwisk) b. Komenda G³ówna PP 1918 – 1939 (dop³yw z MSW) Alfabetyczny spis oficerów PP b. sygn. d. d. 956.Bibliografia selektywna Archiwalia Archiwum Akt Nowych Komenda G³ówna PP 1918 – 1939 Sprawy personalne funkcjonariuszy PP 1924 – 1939. 983. sygn. 24 – 28. 1089. Ewidencja wyszkolonych szeregowych PP woj. Ewidencja szeregowych z cenzusem oficerów i podchor¹¿ych 1937 – 1939. 1939. 300. sygn. 81. sygn. d. Odznaczeni Krzy¿em Zas³ugi za Dzielnoœæ 1926 – 1939. Ewidencja szeregowych PP z Warszawy. 333. sygn. 407. 1492. sygn. 295. sygn. sygn. 1009. sygn. sygn. 935. 398. 276. 1085 . Skorowidz odznaczonych Krzy¿em Odrodzenia Polski b. Przydzia³ nowo mianowanych posterunkowych PP 1935. poznañskiego 1932 – 1937. 58 – 59. sygn. 339. Imienne wykazy szeregowych s³u¿by œledczej Komendy PP w £ucku 1936. 1741. sygn. Ewidencja szeregowych PP woj. 1000. 341. Imienny wykaz oficerów PP odznaczonych Z³otym Krzy¿em Zas³ugi 1939. sygn. 347. Rozkazy Komendanta G³ównego PP 1919 – 1939. 1937. sygn. 352. Ewidencja urzêdników PP 1918 – 1937. Dziennik szkolny NSzF w Mostach Wielkich 1938 – 1939. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1934 – 1935. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935.. sygn. sygn. sygn..

bia³ostockiego 1936. 351. 1070 – 1076. Wykaz szeregowych PP woj. sygn. 525. kieleckiego 1936 – 1937. Wykaz oficerów PP 1933 – 1939. Wykaz kandydatów kontraktowych PP 1936 – 1939. 964. 975. sygn. 1934 – 1936. sygn. sygn. Spisy imienne funkcjonariuszy PP (województwa wschodnie) 1931 – 1933. 400. 273. krakowskiego 1932. 324. sygn. 970. Wykaz szeregowych PP z cenzusem 1937. Wykaz szeregowych PP woj. 1028. 1937 –1939. Wykaz szeregowych PP woj. Sprawy odznaczeniowe 1928 – 1939. Wykaz przodowników PP woj. 291. sygn. Wykaz szeregowych NSzF PP w Sosnowcu 1932 – 1934. 1045 – 1055. Wykaz szeregowych PP woj.318. sygn. 358. 328. 1932. Spis funkcjonariuszy PP 1938 – 1939. 979. sygn. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1932 – 1934. 1938 – 1939. 334. sygn. 1091 – 1092. sygn. sygn. 349. sygn. 1937 – 1939. kieleckiego 1932. sygn. 1099. 1937. sygn. Wykaz niewyszkolonych szeregowych PP woj. sygn. sygn. 1928. 999. 396. sygn. 343. Wykaz starszych posterunkowych i posterunkowych bêd¹cych oficerami rezerwy WP 1937. sygn. sygn. poznañskiego. 1934 – 1935. 1081– 1087. 1006. 356. 1032. 1013. 355. Wykaz szeregowych PP z ukoñczon¹ szko³¹ oficersk¹ 1933. sygn. Wykaz szeregowych PP woj. 278. Wykaz uczniów NSzF w Mostach Wielkich 1930 – 1937. 360. 1003 – 1004. Wykaz szeregowych PP woj. 266. ³ódzkiego. Wykaz szeregowych PP woj. 303. 948. 394. sygn. 1933. 285. Wykaz szeregowych PP 1936 – 1937. 927. 281. Wykaz aspirantów PP 1934 – 1938. Skorowidz pracowników PP odznaczonych Medalem za Ratowanie Gin¹cych 1934. sygn. 1014. krakowskiego 1932. 332. Wykaz szeregowych PP w ¯yrardowie 1934 – 1935. 1088. sygn. 308. 269. sygn. Wykaz szeregowych PP woj. Wykaz wyszkolonych i niewyszkolonych funkcjonariuszy PP Toruñ 1936 – 1937. 1086 . Wykaz przeszkolonych funkcjonariuszy PP 1932 – 1936. lubelskiego. 957. sygn. 968. Wykaz wyszkolonych szeregowych PP woj. sygn. poznañskiego 1937. Wnioski awansowe 1930. Wykaz nadkomisarzy PP 1921 – 1939. 322. 1937 – 1939. 1939. sygn. 337. 1078 – 1079. pomorskiego 1932. sygn. Wykaz imienny oficerów PP odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski 1939. 931. 1934. 361. sygn. sygn. 1002. sygn. 959 – 961. Wykaz podkomisarzy PP 1920 – 1938. 1007. 1061 – 1068. 329. 997. 357. 323. 972. 1057. sygn. sygn.Skorowidz oficerów. Wnioski odznaczeniowe 1926. sygn. 1095 – 1097. sygn. 1040. warszawskiego. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935. sygn. Wykaz niewyszkolonych szeregowych PP woj. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935. 1937. 980. kieleckiego 1933. sygn. Wykaz szeregowych PP maj¹cych œrednie wykszta³cenie 1933 – 1937. warszawskiego 1936 – 1937. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935. Wykaz wyszkolonych szeregowych PP woj. 963. 965. Wykaz przeszkolonych funkcjonariuszy PP 1932 – 1937. 327. 1034 – 1038. 350. urzêdników i szeregowych PP odznaczonych Krzy¿em Zas³ugi 1924 – 1939.

68/20568. 163/48682. 7078. 369. 301. 1250. 6 VI. 30 V. 1933 – 16 III. 372. 339. 25 VII. sygn. 22 XII. 6841. 9 XI. 3346. 90/26681. 3484. 13 IX. 1938 – 24 VI. 15154+11767+15193+15352. Wykazy oficerów i szeregowych PP odznaczonych Krzy¿em Zas³ugi 1930. Wykazy szeregowych PP przyjêtych do NSzF w Mostach Wielkich. 1934 – 1938. 4566. 1939 – 13 III. 11749. 13805. 1932 – 9 I. 12. 7772. 4373. 301. 13 XI. 6582. 20 XII. 135. 1709. 1936 – 2 III. 4 II. 118. 3477. 8310. 3456. 7 III. 1937 – 25 I. 9974. 2216. 4115. 1038. 4970. 7 X. 1937 – 16 III. 371. 6042. 15 IV. sygn. 41/3201. 21679. 11 XII. 588+2055. sygn. szeregowych i urzêdników PP 1937 – 1939. 11184. 26 VI. 2374+12485. 1682. 87. 1118. 6397+17785. 1087 . 653. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Tarnopolu 1923 – 1924. sygn. sygn. Ap 6. 3665. wo³yñskim 1939. 616. 3384. 921. 7105+18219+ +23253+28366+3091. 12 IX. 4304. 2773. 9 X. 149/44566. 25 X. 9261. 931. 2275. Wnioski odznaczeniowe funkcjonariuszy PP w woj. 13072. sygn. 2405+7037+7261. 2238. 3151+5186+8593+9230. 4890. 5600. 4893. 901. sygn. 11601. 1244. sygn. 5552. 374. 3104. 114/33618. 121. 4550. 3250+3834+3902. 2976. 18 X. 2762+633. 21675. 5429. 24 X. 25 VI. 9066. 2 V. sygn. 28 XII. 8857+10710. 5 XI. 7454. 1592. 99/10004. 16 VIII. 32/9680.1938 – 31 I. 9279. 4026. 2403. 1. 2632. 6592. 9 XI. 17 IX. 29 XI. podhajeckim 1926 – 1927. 1203. 27 VI. 14 XI. 2 V. Centralne Archiwum Wojskowe Kolekcja akt personalnych i odznaczeniowych oficerów i podoficerów Wojska Polskiego 1918 – 1939. 12 IX. 2613. 2 VIII. 16041. 114/33857. 23 XII. 13215. 4 XI. 15 VI. 30 V. 86/8192. 5 IX. Komenda Wojewódzka PP we Lwowie Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP we Lwowie 1929. 25 VI. 1932 – 3 II. 4159. 26988. 2. 1932. 6235+27451. 2 V. 2320+7365+7618. 136/40819. Komenda Wojewódzka PP w £ucku Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w £ucku 1928. 3350. 15345. sygn. 13228+18766. 2 – 3. 8311. 19133. 3624. 1938. 29 XII. 66/19836. Wnioski odrzucone przez Komitet Krzy¿a i Medalu Niepodleg³oœci. 21 II. 70. 4617. 782. 53/16109. 1. 9 XI. 19 XII. 105/11020. Krzy¿ i Medal Niepodleg³oœci. 19 IV. 13 IX. Krzy¿ Niepodleg³oœci 1931 – 7 VII. 7180. 10 XII. 2 VIII. 7172. 1982. 1732+4593+9835. 3380+5322. 1939 – 9 III. sygn. sygn. 371. 2476. 5705. 1935 – 12 VI. 275. 1930. 22 II. 5689. 1938 – 21 VI. 14542. 926. 21 VI. 1933 – 25 I. 6019. 5480. 1672. 4957. 2815. 17 IX. 1936 – 1937. 2548. 123 – 125. 4433. 9 X. 29/8594. 6 XII. 18014. 4215. 9 XI. 2842+7491. Akta personalne. 17 III. 9 XI. 4618+11657. 126/37714. 1932 – 15 IV. 5254+26114. 31350. 162/48372. 28/8543. 1455. 2881. Virtuti Militari. 287+3753+3942+3955. 1925. 243. 2626. 18 XII. 3099+20741. 9763. 15320. 122. ¯yrardowie i Sosnowcu 1931 – 1932. 5987. 11480. 20 XII. 17024. 1931 – 12 V. 14 XII. Komenda Wojewódzka PP w Tarnopolu Polityka kadrowa w pow. 6035. 153/45697. 2080+4001. 740+2462. 204. Medal Niepodleg³oœci. 3401+7279+14828. 3763. 1101. 1939. 25955. 1933 – 17 I. sygn. 1935. 20 VII. 3979. 16040. 111/32898. 9263. 874. 35/10390. 3846+3947+4014+5458. 2869. 3668. 7500. 1313. sygn. 6710. 3822+3643. 20 VII. 3 VI. 247. 1245+6579+6781. 84/25300. 413+30926. 162/48409. 7359. 94/27997. 2180. 3 V. 9 XI. 16344. 4567+6871+7148.Wykazy absolwentów NSzF w Mostach Wielkich 1934 – 1938. Wykazy imienne oficerów. 26983. 2400. 8730. 31437. 1930 – 1933. 99–9976.

B IV/803/F – B IV/805/F. 1929. B IV/701/F – B IV/702/F. B IV/916/F – B IV/918/F. 39/5376. B IV/543/F. B IV/776/F. B IV/854/F.138/277. poleskiego. B IV/926/F. sygn. B IV/989/F – B IV/991/F. 27/1385. B IV/681/F. 1932. sygn. B IV/1002/F – B IV/1003/F. Imienne wykazy funkcjonariuszy PP pow. sygn. 13-437. 138/278. 1088 . B IV/500/F. B IV/856/F. 142/435. Bugiem Akta osobowe policjantów woj. Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji Komenda Wojewódzka PP w Bia³ymstoku Akta osobowe funkcjonariuszy PP woj. 2/485. B IV/958/F. B IV/896/F – B IV/900/F. U VIII/572/F. Komenda Wojewódzka PP w Brzeœciu n. B IV/765/F. 4/490. 23-586. 99/298. B IV/774/F. 127/807. B IV/985/F – B IV/987/F. B IV/567/F. B IV/728/F. B IV/518/F. B IV/608/F. U VIII/1/F – U VIII/2/F. B IV/801/F. B IV/572/F – B IV/573/F. B IV/942/F – B IV/947/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Bia³ymstoku 1921 – 1939. B IV/551/F. 13-1289. B IV/905/F – B IV/906/F. B IV/715/F. B IV/597/F – B IV/599/F. B IV/779/F. B IV/711/F. B IV/695/F. B IV/835/F – B IV/837/F. B IV/656/F. B IV/498/F. B IV/1006/F – B IV/1011/F. B IV/924/F. B IV/920/F – B IV/922/F. sygn. 16-91. 28-53. 44/986. 127/949.U II/105/F. sygn. B IV/505/F – 506/F. B IV/929/F. B IV/851/F. 26/1004. B IV/819/F. B IV/966/F – B IV/971/F. B IV/1030/F – B IV/1032/F. B IV/671/F. B IV/541/F. B IV/841/F. 1937. 17-1092. B IV/569/F – B IV/570/F. 23-464. 37/2118. 90/49. B IV/650/F. B IV/584/F. 82/3278. B IV/620/F. B IV866/F. B IV 172 – B IV/263/F. 20/2363. B IV/485/F – B IV 486/F. B IV/601/F – B IV/603/F. 32/461. sygn. B IV/846/F – B IV/848/F. B IV/859/F – B IV/861/F. B IV/554/F – B IV/561/F. 41/247. B IV/34/F. B IV/645/F. 111/1874. 1937. B IV/868/F – B IV/869/F. B IV/576/F. 11-264. 101/941. B IV/97/F – B IV/106/F. 3/214. sygn. 1930. Imienne wykazy funkcjonariuszy PP w Brzeœciu 1919 – 1920. B IV/678/F. B IV/624/F. 142/22. B IV/790/F – B IV/794/F. 11-662. B IV/889/F. Imienne wykazy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PP w Piñsku 1921 – 1922. B IV/831/F. 32/547. B IV/902/F – B IV/903/F. B IV/1013/F. 25-1740. B IV/707/F – B IV/709/F. B IV/685/F. B IV/821/F – B IV/822/F. B IV/548/F. 2/154.Krzy¿ Walecznych. B IV/109/F – B IV/170/F. B IV/639/F. B IV/993/F . 9/1736. B IV/844/F. 13-439. B IV/1015/F – B IV/1028/F. B IV/579/F. B IV/618/F. B IV/949/F. B IV/874/F – B IV/876/F. B IV/909/F – B IV/911/F. B IV/964/F. B IV/951/F – B IV/953/F. Ankiety personalne funkcjonariuszy PP woj. brzeskiego 1926. B IV/611/F. 15/3341. B IV/882/F. B IV/878/F. B IV/586/F – B IV/587/F. U VII/1/F – U VII/2/F. B IV/808/ F – B IV/813/F. 25/3061. sygn. sygn. B IV/961/F. poleskiego 1920 – 1938. 13-1206. B IV/628/F – B IV/629/F. 50/1758. B IV/758/F. 64/5775. B IV/829/F. B IV/107/F – B IV/108/F. B IV/763/F. B IV/582/F. B IV/747/F – B IV/749/F. 29-156. B IV/997/F – B IV/999/F. B IV/534/F – B IV/540/F . B IV/637/F. B IV/815/F – B IV/817/F. 5/631. B IV/664/F. B IV/754/F.B IV/994/F. B IV/595//F. B IV/931/F – B IV/940/F. B IV/751/F. B IV/632/F – B IV/633/F. B IV/273/F – B IV/407/F. B IV/767/F – B IV/768/F. 16/123. B IV/782/F – B IV/783/F. B IV/883/F. B IV/35F – B IV/95/F. B IV/652/F. B IV/692/F – B IV/693/F. B IV/495/F. 62/5188. B IV/796/F – B IV/799/F. Odznaka Pami¹tkowa WiêŸniów Ideowych. 1923. 139/596. B IV/771/F. B IB/981/F – B IV/982/F. B IV109/F – B IV/170/F. B IV/974/F – B IV/978/F. B IV/720/F – B IV/724/F. B IV/726/F. B IV/756/F. B IV/511/F – B IV/512/F. B IV/826/F. 35/4368. B IV/717/F. 1938. B IV/667/F – B IV/668/F. B IV/503/F. B IV/732/F. B IV/735/F – B IV/738/F. B IV/894/F. B IV/744/F. B IV/704/F. B IV/689/F. bia³ostockiego. B IV/589/F – B IV/593/F. Krzy¿ Zas³ugi – 10-406.

1936. sygn. sygn. B IV/481/F. Bugiem. pru¿añskiego 1938. B IV/419/F – B IV/428/F. brzeskiego 1922. sygn. sygn. Wykaz imienny szeregowych PP pow. sygn. Karty przebiegu s³u¿by policjantów z pow. B IV/501/F – B IV 502/F. Bugiem 1932. Wykaz szeregowych PP z pow. sygn. B IV/437/F. 1930. Bugiem odznaczonych Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1939. sygn. Wykaz funkcjonariuszy i urzêdników Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. brzeskiego 1933. sygn. poleskiego 1923 – 1925. Wykaz imienny szeregowych Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. B IV/496/F. Bugiem 1939. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Piñsku 1920 – 1924. sygn. poleskiego 1937 – 1938. sygn. Wykaz pracowników Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. 1936. sygn. B IV/454/F. B IV/453/F.Imienne wykazy Rezerwy PP Komendy Powiatowej w Brzeœciu 1927. sygn. sygn. sygn. brzeskiego zamieszka³ych tam od ponad siedmiu lat 1938. B IV/439/F. 1936. B IV/489/F – B IV/494/F. B IV/4/F – B IV/5/F. Wykaz oficerów i szeregowych PP Urzêdu Œledczego w Brzeœciu n. brzeskiego 1919 – 1939. 1939. Bugiem 1936 – 1938. B IV/450/F. B IV/432/F – B IV/433/F. Bugiem 1921 – 1939. którzy odbywali s³u¿bê wojskow¹ w jednostkach ³¹cznoœci 1933. Wykaz policjantów z Brzeœcia n. B IV/430/F. Wykaz zmian w ewidencji wyszkolonych i niewyszkolonych szeregowych PP pow. Bugiem 1921 – 1928. B IV/30/F. B IV/22/F – B IV/23/F. sygn. Wykaz policjantów i pracowników kontraktowych PP woj. B IV/444/F. sygn. B IV/21/F. Listy kwalifikacyjne szeregowych PP woj. U II/103/F. sygn. 1926 – 1928. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Brzeœciu n. sygn. Wykazy funkcjonariuszy s³u¿by œledczej PP w Brzeœciu n. poleskiego. B IV/435/F. 1932. B IV/443/F. R I/104/F. Dru¿yny Strzeleckie) 1933 – 1934. B IV/1/F – B IV/3/F. sygn. B IV/497/F. poleskiego1920 – 1923. B IV/24/F. B IV/414/F. poleskiego 1935. sygn. Spisy policjantów Komisariatu Kolejowego Brzeœæ – Centralny 1925 – 1932. B IV/9/F – B IV/20/F. poleskiego 1924 – 1938. Bugiem 1922 – 1923. brzeskiego 1938. Wykazy funkcjonariuszy PP pow. B IV/31/F. B IV/468/F – B IV/472/F. B IV/409/F –B IV/412/F. POW. sygn. 1089 . brzeskiego 1929. B IV/519/F. Karty przebiegu s³u¿by policjantów z Komisariatu Miejskiego w Brzeœciu n. 1929. B IV/431/F. Wnioski o nadanie odznaczenia Za D³ugoletni¹ S³u¿bê funkcjonariuszom PP pow. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Brzeœciu n. U VII/3/F – U VII/4/F Sprawy personalne policjantów woj. Wykaz szeregowych PP z woj. sygn. B IV/25/F. sygn. Karty ewidencyjne policjantów woj. Wnioski o nadanie odznaczenia funkcjonariuszom PP Komendy Powiatowej w Piñsku 1938 – 1939. sygn. sygn. B IV/474/F – B IV/478/F. B IV/466F – B IV/467/F. Bugiem 1935 – 1938. którzy nale¿eli do polskich organizacji niepodleg³oœciowych (Legiony Polskie. R I/111/F. Spisy szeregowych PP pow. Ksiêga ewidencyjna policjantów woj.

U V/49/F. sygn. Akta osobowe funkcjonariuszy SW woj. B IV/514/F. B/IV/264/F – B IV/268/F. Wykazy imienne funkcjonariuszy PP w³adaj¹cych obcymi jêzykami oraz oficerów WP odbywaj¹cych s³u¿bê w policji pow. B IV/513/F. Wykazy imienne policjantów pow. U V/55/F – U V/64/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Kielcach 1937 – 1939. B IV/510/F. U II/9/F. U VIII/6/F. brzeskiego z Posterunków PP w: Domaczewie. Wykazy imienne szeregowych PP z Komendy Powiatowej w Piñsku przedstawionych do odznaczenia Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1937 – 1938. samborskiego 1921 – 1939. sygn. U II/58/F. B IV/429/F. U VII/9/F – U VII/10/F. sygn. Wykazy imienne funkcjonariuszy PP pow. sygn. 1090 . Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP pow. sygn. B IV/515/F – B IV/516/F. drohobycki 1921 – 1938. lubelskiego 1939. Komenda Wojewódzka PP w Kielcach Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Kielcach1938. U V/80/F. Komenda Wojewódzka PP w Krakowie Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Krakowie 1937 – 1939. sygn. B IV/508/F. R I/113/F. Wierzchowicach i Wysokiem Litewskiem 1923 – 1939. U V/33/F – U V/35/F. lwowskiego 1931 – 1939. U V/36/F. drohobyckiego 1921 – 1939. U V/28/F – U V/30/F. U VIII/5/F. Husaku. U VII/5/F – U VII/6/F. U VIII/574/F – U VIII/576/F. Komenda Wojewódzka PP we Lwowie Akta osobowe funkcjonariuszy PP woj. B IV/436/F. Kamienicy ¯yrowieckiej. U V/17/F. Miednej. Sprawy personalne policjantów woj. Peliszczach. U V/82/F. lwowskiego. rudeckiego 1921 – 1939. B IV/525/F – B IV/529/F. U V/1/F. U V/66/F – U V/77//F. sygn. Radwaniczach. U VIII/3/F – U VIII/4/F. sygn. sygn. sygn. Karty przebiegu s³u¿by policjantów z Posterunku w Koniuszkach Siemianowskich pow. U VIII/577/F – U VIII/578/F. Komenda Wojewódzka PP w Lublinie Listy p³ac policjantów woj. U V/21/F – U V/23/F. lwowskiego. sygn. R I/94/F. piñskiego 1924 – 1929. sygn. sygn. Bugiem przedstawionych do odznaczenia Medalem Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci 1929. R I/101/F. B IV/445/F – B IV/447/F. sygn. Wykazy imienne funkcjonariuszy PP z pow. U V/31/F – U V/32/F. U VII/7/F – U VII/8/F. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP pow. B IV/499/F. U V/27/F. U V/79/F. B IV/455/F – B IV/459/F. U V/25/F. R I/123/F – R I/124/F. R I/129/F – R I/130/F. sygn. U V/19/F. piñskiego 1937. sygn. piñskiego z podaniem daty przydzia³u do s³u¿by 1925. Wykazy imienne rezerwistów przydzielonych do Komendy Powiatowej PP w Miechowie 1939. U V/86/F. U V 84/F. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP z Komisariatu w Borys³awiu pow. sygn. sygn. B IV/531/F – B IV/532/F. Ma³orycie. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Lublinie 1928 – 1939. U VII/238/F. B IV/509/F. Mokranach. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP we Lwowie 1939. U VIII/573/F. II/9/F. B IV/438/F. 1937.Wykazy policjantów z Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. B IV/449/F. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP we W³odawie 1923 – 1936. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP pow. sygn. Wo³czynie. rudecki 1921 – 1939. sygn. sygn.

U II/221/F – U II/223/F. Wykaz szeregowych PP zamieszka³ych w Borys³awiu pow. U II/189/F. U II/119/F. 1091 . 1936. £ucku. sygn. U II/95/F. U V/26/F. U II/91/F. Raporty dzienne Komendy Powiatowej PP w £ucku 1935. sygn. U V/5/F. U II/224/F. Zdo³bunowie 1937. W³odzimierzu i Zdo³bunowie 1938 – 1939. Kostopolu. U V/12/F. wo³yñskiego 1934. U II/194/F. Kowlu. Wykazy policjantów Komendy Miasta Lwowa stan na dzieñ 1 stycznia 1939. którzy s³u¿yli w Legionach Polskich lub byli cz³onkami POW 1937. Horochowie. U II/17/F. sygn. Lubomlu. U II/229/F. 1938. sygn. sygn. Komenda Wojewódzka PP w £odzi Akta osobowe funkcjonariuszy PP woj. U II/195/F. B IV/171/F. 1935 – 1939. sygn. 1937 – 1939. sygn. U II/84/F. sygn. U II/31/F. U V/24/F. U II/226 – U II/227/F. Sarnach. 1939. Sarnach. U II/93/F. Rozkazy Komendantów Powiatowych PP w Dubnie. U II/29/F. Spis imienny oficerów PP woj. U II/19/F. U V/3/F. którzy po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich zostali mianowani posterunkowymi w woj. lwowskiego 1921. sygn. U VII/9/F. lwowskim 1938. Raporty dzienne Komendy Wojewódzkiej PP w £ucku 1937. Raporty dzienne Komendy Powiatowej PP w Kowlu 1936 – 1937. 1931. 1934 – 1935. Krzemieñcu. sygn. sygn. Zdo³bunowie 1939. U II/94/F. U II/8/F – U II/9/F. sygn. B IV/460/F.Wykaz imienny funkcjonariuszy PP pow. sygn. B IV/172/F – B IV/263/F. U V/6/F. £ucku. U II/231/F – U II/232/F. Wykazy szeregowych PP. Krzemieñcu. Komenda Wojewódzka PP w £ucku Adresy prywatne szeregowych i urzêdników zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej PP w £ucku. ³ódzkiego. sygn. którzy posiadaj¹ wyszkolenie kawaleryjskie i cenzus naukowy 1936 – 1939 . sygn. U II/197/F. sygn. sygn. Wykazy kandydatów kontraktowych. Rozkazy i raporty Komendanta Wojewódzkiego PP w £ucku 1939. U VIII/35/F. U II/10/F – U II/13/F. Wykazy oficerów i szeregowych PP w Borys³awiu cz³onków stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1938. B IV/267/F. sygn. U V/3/F. U II/3/F – U II/5/F. sygn. Równem. 1937. U II/18/F. 1937. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w £ucku 1929 – 1930. Rozkazy Komendanta PP Miasta £odzi 1932. U II/98/F. U V/9/F – U V/11/F. Wykazy oficerów i szeregowych PP woj. Imienne wykazy policjantów Komend Powiatowych PP w Dubnie. sygn. U V/37/F. lwowskiego. Kowlu. U II/191/F – U II/192/F. sygn. kowelski . U II/225/F. 1932. U II/220/F. U V/15/F – U V/16/F. U II/88/F – U II/90/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w £ucku 1932 – 1933. sygn. U VIII/579/F. Imienny wykaz oficerów PP woj. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego w £odzi 1932 – 1939. Rozkazy Komendanta PP Miasta £ucka 1921 – 1925. Raporty dzienne Komendy Powiatowej PP we W³odzimierzu Wo³yñskim 1937. Spis policjantów Posterunku PP Stare Koszary pow. Wykazy funkcjonariuszy PP z komend powiatowych woj. U II/82/F. sanockiego 1939. Imienne wykazy policjantów oraz wykazy uzbrojenia Komend Powiatowych PP w Kowlu. sygn. U II/92/F. sygn. U V/85/F. sygn. Lista p³atnicza funkcjonariuszy SW w £ucku 1937. U II/87/F. sygn. wo³yñskiego wg przydzia³ów i pe³nionych funkcji 1937 – 1938. sygn. U II/43/F. drohobycki 1937.

sygn. U VIII/580/F. U II/28/F. Spisy policjantów Wydzia³ów Œledczych Komend Powiatowych PP w Dubnie. sygn. R I/97/F.Spis policjantów woj. sygn. kandydatów do s³u¿by ³¹cznoœci w oddzia³ach Rezerwy Policji 1938. sygn. sygn. wo³yñskiego 1929 – 1930. zdo³bunowskiego w³adaj¹cych obcymi jêzykami 1939. sarneñskiego 1931. U II/25/F. U II/162/F. Wykazy pracowników i funkcjonariuszy PP woj. U II/40/F. wo³yñskiego 1932. ³uckiego. którzy ukoñczyli w WP kurs ³¹cznoœci 1939. krzemienieckiego. sygn. U II/154/F. R I/87/F. wo³yñskiego oraz Komendy Wojewódzkiej i Urzêdu Œledczego PP w £ucku 1938. Wykaz imienny oficerów i szeregowych PP pow. Komenda Wojewódzka PP w Nowogródku Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Nowogródku 1929 – 1939. rówieñskiego. R I/89/F. B IV/267/F. sarneñskiego. Krzemieñcu. Kowlu. Wykazy policjantów woj. Wykazy imienne policjantów pow. U II/77/F. B IV/461/F – B IV/465/F. Kostopolu. Wykazy policjantów pow. w³odzimierskiego. Wykaz funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej PP w £ucku 1931. krzemienieckiego. ³uckiego 1939. Wykaz policjantów pow.. sygn. U II/32/F – U II/39/F. R I//103/F. U II/178/F – U II/183/F. sygn. Wykaz policjantów pow. Wykaz imienny oficerów i szeregowych rezerwy przyby³ych w celu wzmocnienia obsady PP pow. Wykaz policjantów pow. U II/210/F. sygn. kowelskiego. U II/41/F. U II/24/F..: dubieñskiego. U II/169/F. kostopolskiego. U II/15/F. Równem. £ucku. R I/114/F. wo³yñskiego 1932. Sarnach. Sprawy personalne funkcjonariuszy PP woj. R I/98/F. Wykazy policjantów Komend Powiatowych woj. wo³yñskiego 1932 – 1939. zdo³bunowskiego 1937. sygn. R I/128/F. sygn. 1932 – 1933. Wykazy imienne szeregowych pow. Sprawy personalne policjantów woj. U II/30/F. sygn. U II/26/F. sygn. sygn. rówieñskiego. Kostopolu. U VII/11/F – U VII/12/F. zdo³bunowskiego 1938. sygn. U II/60/F – U II/61/F. sygn. Wykaz szeregowych Wydzia³u Œledczego PP w £ucku oraz imienny wykaz szeregowych PP. kostopolskiego. horochowskiego. kowelskiego bd. U II/172/F – U II/176/F. rówieñskiego 1933. nowogródzkiego 1932 – 1938. U II/196/F. U II/217/F. Zdo³bunowie 1938. R I/117/F. U II/165/F. Spis policjantów Wydzia³u Œledczego PP w £ucku bd. Wykazy odznaczonych policjantów woj. Lubomlu. U II/230/F. U VIII/7/F – U VIII/8/F. sygn. horochowskiego. lubomelskiego. B IV/270/F – B IV/272/F. Wykazy imienne szeregowych PP pow. U II/27/F. sygn. sygn. lubomelskiego. sarneñskiego 1939. B IV/415/F – B IV/416/F. sygn. Wykazy policjantów s³u¿by œledczej Komendy Wojewódzkiej PP w £ucku 1930. sygn. wo³yñskiego 1935. 1931 – 1934. U II/164/F. W³odzimierzu Wo³yñskim. U II/160/F. Wykaz wyszkolonych i niewyszkolonych policjantów pow. Krzemieñcu. Horochowie. W³odzimierzu i Zdo³bunowie 1939. krzemienieckiego uprawnionych do odznaczenia Medalem Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci 1928 – 1929. wo³yñskiego 1932 – 1933. Horochowie. Wykazy szeregowych s³u¿by œledczej Komend Powiatowych PP w Dubnie. R I/96/F. 1092 . Wykazy przodowników PP woj. rówieñskiego. U II/20/F. krzemienieckiego. R I/105/F. sygn. Sarnach. w³odzimierskiego. sygn. kowelskiego. U II/212/F. U II/202/F. U II/161/F. lubomelskiego. U II/184/F. rówieñskiego. U II/206/F. U II/214/F. U II/153/F. Równem. w³odzimierskiego. ³uckiego. R I/120/F. sygn. sygn. Kowlu. Wykaz policjantów pow. U II/63/F. dubieñskiego. sarneñskiego 1937. U II/158/F – U II/159/F. sygn.

Ewidencja i przeniesienia s³u¿bowe policjantów woj. U VIII/556/F. Wykazy imienne pracowników Komendy Wojewódzkiej w Stanis³awowie 1939. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. sygn. sygn. nadwórniañskiego 1939. R I/121/F. U VIII/29/F. nadwórniañskim 1938. sygn. stanis³awowskiego maj – czerwiec 1939. Wykaz wy¿szych funkcjonariuszy i urzêdników w Komendzie Wojewódzkiej PP w Stanis³awowie 1938. Wykazy imienne policjantów pow. stanis³awowskiego. U VII/13/F. stanis³awowskiego 1927 – 1938. stanis³awowskiego 1921 – 1939. U VIII/26/F. horodeñskiego 1939. U VIII/23/F. sygn. U VIII/587/F. U VIII/42/F. U VIII/588/F. U VIII/43/F – U VIII/555/F. R I/99/F. stanis³awowskiego. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. ko³omyjskim 1939. R I/127/F. U VIII/18/F. U VIII/586/F. sygn. stanis³awowskiego (ewidencja. Stan osobowy policjantów w Komendzie Powiatowej PP w T³umaczu i podleg³ych Posterunkach. U VIII/25/F. U VIII/591/F. Lista funkcjonariuszy s³u¿by œledczej w Stanis³awowie do 1939. sygn. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. sygn. Wykazy imienne policjantów pow. sygn. U II/106/F. awanse) 1933 – 1939. szkolenie. Wykazy imienne policjantów woj. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. ka³uskiego 1939. U VIII/30/F. Komenda Wojewódzka PP w Stanis³awowie Akta osobowe policjantów woj. U II/14/F. Wykazy imienne policjantów pow. sygn. U VIII/33/F. U VIII/9/F – U VIII/11/F. sygn. sygn. U VIII/31/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Poznaniu 1937 – 1939.Komenda Wojewódzka PP w Poznaniu Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Wyrzysku 1935. R I/107/F. U VIII/32/F. U VIII/610/F – U VIII/808/F. Wykaz policjantów woj. U VIII/582/F. U VIII/22/F. U VIII/583/F. sygn. sygn. sygn. Wykazy imienne policjantów pow. U VIII/581/F. U VIII/20/F. Stan osobowy policjantów w Komendzie Powiatowej PP w ¯ydaczowie i podleg³ych Posterunkach. Sprawy personalne policjantów woj. sygn. sygn. R I/88/F. rohatyñskim 1938. R I/131/F. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów Komendy Wojewódzkiej w Stanis³awowie 1939. U VIII/557/F – U VIII/571/F. stanis³awowskim 1937 – 1939. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Stanis³awowie 1937 – sierpieñ 1939. U VIII/585/F. sygn. kosowskiego 1939. U VIII/36/F – U VIII/41/F. Akta osobowe funkcjonariuszy SW woj. sygn. 1093 . sygn. sygn. U II/1/F. sygn. R I/109/F. U VI/1/F. U VIII/13/F. U VIII/590/F. Wnioski o nadanie Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi policjantom z Komendy Powiatowej PP w Stryju 1937. U V/38/F. U VIII/21/F. stryjskim 1935. sygn. Wykaz imienny funkcjonariuszy SW w Stanis³awowie od 1 stycznia 1929. U VIII/28/F. Wykaz imienny policjantów pow. sygn. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. sygn. U V/39/F – U V/41/F. U VIII/16/F. sygn. rohatyñskiego 1938. Wykazy policjantów ze Stanis³awowa 1923 – 1939. Wnioski o nadanie Srebrnego i Br¹zowego Medalu za D³ugoletni¹ S³u¿bê policjantom w Stryju 1938 – 1939.

Listy p³ac funcjonariuszy i pracowników PP w Wilnie 1939. sygn. sygn. L I/3/F – L I/4/F. R I/118/F. Wykaz policjantów pow. R I/114/F. L I/50/F. R I/112/F. 1094 . wilejskiego 1936. postawskim 1939. U VII/21/F – U VII/22/F. R I/106/F. Rozkazy Komendanta PP Miasta Wilna 1937. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Wilnie 1939. L I/2/F. urzêdników. sygn. U VII/14/F –U VII/20/F. Wykazy policjantów woj. sygn. sygn. wileñskiego 1934. 330. sygn. sygn. Warszawy Ewidencja funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego wg przydzia³u do Powiatowych Komend Uzupe³nieñ. R I/99/F. sygn. L I/6/F – L I/46/F. sygn. Warszawy Komenda PP m. R I/96/F. U II/6/F – U II/7/F. R I/102/F. sygn. wileñskiego 1938.st. sygn. L I/5/F. B III/756/F. L I/53/F – L I/55/F. R I/108/F. U VII/23/F.st. R I/132/F. Karty uzbrojenia policjantów woj. wilejskiego przedstawionych do odznaczeñ 1938. U II/104/F. Wykaz policjantów woj. sygn. 328. wileñskiego 1932 – 1939. sygn. U VII/8/F. L I/1/F. Komenda Wojewódzka PP w Warszawie Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Warszawie 1938. U II/14/F. B III/748/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego w Wilnie 1937 – 1939. R I/90/F – R I/92/F. tarnopolskiego 1939. sygn.Komenda G³ówna Policji Województwa Œl¹skiego Rozkazy Komendanta G³ównego Policji Województwa Œl¹skiego 1938 – 1939. tarnopolskiego. Wykaz policjantów Komendy PP pow. U VIII/14/F. sygn. woŸnych posiadaj¹cych maturê lub stopieñ oficera ewentualnie podchor¹¿ego rezerwy WP 1933 – 1939. R I/126/F. Wykazy oficerów i szeregowych s³u¿by œledczej i mundurowej PP woj. wileñskiego 1929 – 1935. Komenda Wojewódzka PP w Toruniu Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Toruniu 1938 – 1939. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Tarnopolu 1938 – 1939. Wykazy imienne policjantów woj. U II/14/F. Ewidencja oficerów. B III/768/F – B III/790/F. sygn. sygn. sygn. Komenda Wojewódzka PP w Tarnopolu Akta osobowe policjantów woj. Karty przebiegu s³u¿by policjantów woj. R I/93/F. Archiwum Pañstwowe m. szeregowych. Listy p³ac szeregowych PP w pow. U VII/240/F – U VII/307/F. tarnopolskiego 1936 – 1939. sygn. Wykaz wyszkolonych szeregowych PP pow. R I/119/F. B III/760/F. B III/749/F. wilejskiego 1939. sygn. sygn. wileñskiego. U VII/231/F – U VII/232/F. U II/107/F – U II/108/F. L I/48/F. Sprawy personalne policjantów woj. U II/2/F. L I/57/F. U VII/24/F – U VII/54/F. R I/97/F. wileñskiego odznaczonych Srebrnym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1938. Komenda Wojewódzka PP w Wilnie Akta osobowe funkcjonariuszy SW wiêzienia w Wilejce. U VII/56/F – U VII/204/F. Listy p³ac policjantów woj. U VII/206/F – U VII/230/F. Sprawy personalne policjantów woj. U VII/237/F – U VII/238/F. tarnopolskiego 1938 – 1939.

Ostaszkowa i Starobielska – zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 r. Mieszkañcy Kaliskiego – wiêŸniowie Kozielska. „Forum Penitencjarne” 2003 nr 9. Wykazy funkcjonariuszy.. Mieszkañcy Skierniewickiego – wiêŸniowie Kozielska. 315. Mieszkañcy Sieradzkiego – wiêŸniowie Kozielska. sygn. Lista starszeñstwa urzêdników Komendy PP m. którzy s³u¿yli w wojsku jako ochotnicy 1920 – 1921. 94. 101 Sprawy personalne – wykazy funkcjonariuszy przedstawionych do odznaczenia. Symbol Katynia. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. sygn. Bedyñski Krystian. 1 – 666. 323 – 325. „Rodowód. Wykaz oficerów i szeregowych odznaczonych Krzy¿em Zas³ugi za Dzielnoœæ. £ódŸ 1994 nr III. Borák Meèislav. nr 2. Warszawa 1995. Wykazy funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego. 95 – 99. sygn. Wykaz funkcjonariuszy i urzêdników PP przedstawionych do odznaczenia Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi 1939. 144. „Przegl¹d Wieziennictwa Polskiego” 2002 nr 34/35. Warszawa 2000. £ódŸ 1995 nr IV. Bedyñski Krystian. Blombergowa Maria Magdalena. Archiwum Pañstwowe w Katowicach Policja Województwa Œl¹skiego. Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogi³ach katyñskich. Materia³y dotycz¹ce 213 ochotniczego policyjnego pu³ku piechoty oraz jego likwidacji. Kawalerowie Krzy¿a Virtuti Militari. 1095 . Wykaz akt osobistych funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego (skorowidz) 1938. Brzeziñski Witold. sygn. 84. Wykazy funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego przewidywanych do awansu 1937. 91. Nowakowski W³odzimierz. 314. £ódŸ 1998 nr VI.. sygn. Stra¿ Wiêzienna II Rzeczypospolitej. Zbrodnie radzieckie pope³nione na funkcjonariuszach i pracownikach polskiego wiêziennictwa w latach 1939–1941. Sawicki Zdzis³aw. 93. sygn. Czeski Cieszyn 1991. Wykaz imienny wszystkich funkcjonariuszy znajduj¹cych siê w stanie Urzêdu Œledczego 1937. 63. 112.Gromadzenie materia³ów dotycz¹cych udzia³u policji w wojnie 1920 roku. 143. Blombergowa Maria Magdalena. Biuletyn Informacyjny” 2004 nr 3. Blombergowa Maria Magdalena.. sygn. sygn. Warszawy 1938. 318. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. Ostaszkowa i Starobielska – zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 r. Pietrzak Jan. Starobielska i Ostaszkowa – zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 r. sygn. Lista oficerów s³u¿by zdrowia. sygn. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. sygn. „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”. sygn. jeñców obozów w Ostaszkowie i Starobielsku. Zaolziañskie ofiary obozów i wiêzieñ w ZSRR. ród³a i opracowania wydane drukiem Banaszek Kazimierz. Roman Wanda Krystyna. Sprawy personalne – przeniesienia s³u¿bowe. Bedyñski Krystian. sygn.st.

„Przesz³oœæ i Pamiêæ”. Warszawa 1933. Tucholski Jêdrzej. Ksiêga Pami¹tkowa 1918 – 1928 pod red. Katyñ. Indeks represjonowanych. Starobielsk. Gajowniczek Zuzanna. Warszawa 1998. Dziesiêciolecie Polski Odrodzonej. Starobielsk. 1943 – 47. Jastrzêbski W³odzimierz. T.. Filipek Stanis³aw. £ódŸ 1997. Grabiñski Zygmunt Z dziejów Policji Województwa Œl¹skiego w latach 1922 – 1939. nr 4(5). Policja Pañstwowa w województwie kieleckim w latach 1919 – 1939. Sidorkiewicz Krzysztof. Warszawa 1997. Katyñ. Losy ocala³ych. M. Kraków – Warszawa 1928. Jeñcy nie wypowiedzianej wojny. Studia Kieleckie 1977 nr 2. Grabowieckiego.Wodzis³awskiej z obozów Kozielsk. Warszawa 1990. Obozy jeñców wojennych w Ostaszkowie 1939 – 1940. Ostaszków zamordowani w roku 1940 w Katyniu. Warszawa 1995. 3.. D³ugajczyk Edward. Warszawa 2001. Ja¿borowska Inessa. Œmieræ przysz³a wiosn¹. Delowicz Jan. Rumfeld Danuta. Polscy jeñcy zmarli w Ostaszkowie i Starobielsku. Giza Jerzy. ¯ory 2000. Rumfeld Danuta. Charkowie i Kalininie. Rozstrzelani w Twerze. 1096 . Przemyœl – Warszawa 1936. Czernielewski Konrad. Warszawa 1998. 3. T. Skorowidz miejscowoœci Rzeczpospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im w³aœciwych w³adz i urzêdów oraz urz¹dzeñ komunikacyjnych. Katyñ. Iwanicki Ryszard. Katyñ 1940. Dyskant Józef Wies³aw. Dziesiêciolecie s³u¿by bezpieczeñstwa w Polsce Odrodzonej pod red. Lista strat ziemiañstwa polskiego 1939 – 1956. Katyñ 1940. Flotylla rzeczna Marynarki Wojennej 1918 – 1939. Bydgoszcz 1995. Polskie cmentarze wojeenne. Sidorkiewicz Krzysztof. Dokumenty zbrodni.. Chorzów 2002. Aneks. Kancelaria i pozosta³oœæ aktowa policji województwa œl¹skiego. D¹browskiego. Dokumenty zbrodni. w Hajdukach Wielkich. Ostaszków. Zoria Jurij. Rozstrzelany ¿ycia los . Jasiewicz Krzysztof. Lota. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1992 nr 1. T. Zag³ada. Warszawa 1994. Monografia nekrologiczna. Dziesiêciolecie Polski Odrodzonej 1918 – 1928 pod red. Warszawa 1995. Jab³okow Anatolij. Mieszkañcy Ziemi Rybnicko . Warszawa 1997. Dokumenty zbrodni. P. Zbrodnia chroniona tajemnic¹ pañstwow¹. Gdynia 2000. Katyñ. Kozielsk.Bystrzycki Tadeusz. Katyñczycy Ziemi Kutnowskiej. T. Warszawa 1925. Gdynia 1995. Siemiñski Henryk. 1. Bydgoszcz 1997. Nowos¹decka lista katyñska. Kraków 1991. Kutno 1993. Monografia Komisariatu PWŒl. Jadach J. Jastrzêbski W³odzimierz. Katyñska Rodzina w Gdyni. E. 2. Charków Katyñ Miednoje.

Naznaczeni piêtnem Ostaszkowa. Policja Pañstwowa 1919 – 1939. Starobielsk. Studia i materia³y pod red. Misiuk Andrzej. Katyñ. Warszawa 1994. Kula Henryk Mieczys³aw. Siemak Zbigniew. Warszawa 1997. Katyñ. Moszyñski Adam. Katowice 1995. Andrzeja Misiuka. Majer Piotr. oprac. Lublin 1997. oprac. Monitor Polski. Studia i materia³y. Jankowski Stanis³aw Maria. Wroc³aw 1999. Warszawa 1990. Powstanie. organizacja. Polska Stra¿ Graniczna w latach 1928 – 1939. Historia s³u¿b policyjnych na ziemiach polskich. Lebiediewa Natalia. M¹czyñski M. W: Z dziejów polskich formacji granicznych 1918 – 1939. 1097 . Perczak Wanda. Szczytno 1996. Kozielsk – Starobielsk – Ostaszków – Ukraina – zaginieni. Czêœæ 1 Ostaszków. Ostaszkowie i Starobielsku. Nasi najbli¿si.Kayzer Bernard. Ostaszków. Ocaleni z niepamiêci. Sandomierz 1995. Warszawa 1996. Geneza i organizacja Stra¿y Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Warszawa 2000. Lubelska lista katyñska. Policja Pañstwowa w województwie lubelskim w latach 1919 – 1939. Policyjne ¿yciorysy. Litwiñski Robert. Zuzanna Gajowniczek. oprac. Losy polskich jeñców wojennych obozów NKWD w Kozielsku. oprac. Czêstochowa 1998. Kotarski Marian Policyjna historia. Bogus³awa Polaka. Tom 1 pod red. Busko Zdrój 1995. oprac. Spis polskich policjantów i funkcjonariuszy s³u¿b granicznych zamordowanych i zaginionych po 1 wrzeœnia 1939 roku pod red. Ksiêga jubileuszowa wiêziennictwa polskiego 1918 – 1988 pod red. Or³owski Bogdan. „Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. Jeñcy obozów Kozielsk – Ostaszków – Starobielsk zaginieni w Rosji sowieckiej. Katyñ. Kozielsk.. £ukomski Grzegorz Wybrane problemy zwi¹zane z obron¹ granic II Rzeczypospolitej. Gdañsk 2001. Policja Pañstwowa w II Rzeczypospolitej. Bernadetta Gronek. Losy policjantów polskich po 1 wrzeœnia 1939. Ksiêga Katyñska. oprac. Londyn 1949. Kledecki Zbigniew. Koszalin 1998. Piotra Majera i Andrzeja Misiuka. Andrzeja Marka. Adam Winiarz. Przerwane ¿yciorysy. Warszawa 1926 – 1939. Mikulski Teofil. Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania. Kalisz 1999. Szczytno 1995. Tragiczne losy lekarzy kaliskich podczas II wojny œwiatowej. Lublin 2001. Lista Katyñska. W³odzimierz Staroœciak. Kraków 1994. Myjak Józef. Toruñ 1995. Zbrodnia przeciwko ludzkoœci. kierunki dzia³ania. oprac. Biogramy jeñców. Lista Ostaszkowska. Mój 0jciec. zespó³ pod kierunkiem Emilii Maækowiak. Szczytno 1993. Kraków 1997.

Lista ofiar Zbrodni Katyñskiej z terenu ziemi piotrkowskiej. Olsztyn 1998. 1098 . Polscy in¿ynierowie i technicy. Starobielska i Ostaszkowa – straceni w Katyniu i innych miejscach zag³ady. Mord w Katyniu. Rubas Miros³aw Jan. Warszawa 1938. ¯andarmi polscy zamordowani na wschodzie. Rocznik Oficerski Rezerw. Warszawa 1994. Starobielsk. Miednoje. red. Pierwszy spis abonentów centrali sieci telefonicznych Œl¹ska Zaolziañskiego Dyrekcji Okrêgu P. oprac. 1995 nr 1 – 4. 1998 nr 3 – 4. 2. Siedlce 1996. Charków. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. Wrzeœnia 1995. Pawe³czyk W³odzimierz. Epitafia ostaszkowskie. Warszawa 1990. Puchalski Zbigniew. i T. oprac. Katyñska lista strat polskich formacji granicznych. Kozielsk. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1994 nr 3/4. jeñcy obozów Kozielska. 1996 nr 1. Rodzina policyjna 1939. Pawlak Karol Wiêziennictwo polskie w latach 1918 – 1939. 1940 – 1998. Katowice 2002. Rocznik Oficerski 1924. £ódŸ – Piotrków Trybunalski 1997 nr V. Epitafia policyjne. Tucholski Jêdrzej. Pomnik Katyñski we Wrzeœni. Tucholski Jedrzej. Warszawa 2000.Ostaszków. Prochwicz Jerzy. Charków – Katyñ – Miednoje. Transporty œmierci z Ostaszkowa do Kalinina. Krzy¿ i Medal Niepodleg³oœci. Policja Pañstwowa w Toruniu 1920 – 1939. 4. Œlady wydobyte z do³ów œmierci. Tragedia katyñska. naukowy Piotr Matusak. Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny. Katyñ. Warszawa 1932. Wrzesieñ 1939 – maj 1940. „Przegl¹d Policyjny”. Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935 – 1939. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1994 nr 1/2. Sprengel B. Polcyn Stanis³awa i Jerzy. 1994 nr 1. Kraków 2003. Rubas Maria. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1996 nr 3. Warszawa 1934. Rybka Ryszard. 1997 nr 1 – 3. Ostatnia droga. 1992 nr 1 – 4. 1993 nr 1 – 4. Wawrzyñski Tadeusz. Warszawa 1991. Kalisz 1995. Warszawa 1998. Tadeusz Skarzyñski. Nigdy nie zapomnimy.. Roman Wanda Krystyna. Toruñ 1999. Piêædziesiêciolecie zbrodni. Katyñ 1940. Podlasiacy w Katyniu. Koszalin 1998. Kielce 1995. Warszawa 1924. Pamiêci bliskich. W¹brzeŸno 1995. ¯o³nierze Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariusze Stra¿y Granicznej pomordowani i zaginieni na wschodzie na prze³omie lat 1939/1940. Bia³ystok 1998. Stepan Kamil. w Katowicach. Rocznik Oficerski 1932.

„Zeszyty Katyñskie” Warszawa 1996. Suplement. Zbrodnia katyñska. Andrzeja Misiuka. Ocaliæ od zapomnienia. Warszawa [1993]. Szczecin 1991. Szczytno 1999. Londyn 1948. Katyñ – Twer – Charków pod red. Wo³¹giewicz Ryszard. Pokój Wam. Wo³¹giewicz Ryszard. Warszawa 1992. Listy proskrypcyjne funkcjonariuszy Policji Pañstwowej sporz¹dzone przez NKWD. Zaj¹c Stanis³aw. nr 6. Szczecin 1993. Soko³owiacy zamordowani i zaginieni w Rosji sowieckiej w 1940 roku. Soko³ów Podlaski 1992. 1099 . Wojtkowski Ryszard. Marka Tarczyñskiego. Katyñ w albumach rodzinnych. Materia³y pokonferencyjne pod red. Sportowcy z Kozielska. Marka Tarczyñskiego. „Zeszyty Katyñskie” nr. Droga do prawdy.Tuszyñski Bogdan. pod red. Zadro¿ny Tomasz. Katyñ w albumach rodzinnych. Przerwany bieg. Zbrodnia nie ukarana. Udzia³ policji w wojnie polsko-radzieckiej 1919 – 1920. Warszawa 1996. Zbrodnia katyñska w œwietle dokumentów. Ostaszkowa i Starobielska. Kraków 1994.