Peugeot

//

Bipper Tepee

Lubi przyciàgaç spojrzenia
Niepodrabialny styl Zwarta sylwetka, kompatkowe i zaokràglone linie oraz wyrazisty przód dowodzà wyszukanego stylu samochodu Bipper Tepee: zapewniajà przyjemne sp´dzanie czasu ekonomiczny, sympatyczny i rozsàdny o ma∏ych rozmiarach, ale du˝y poprzez swoje mo˝liwoÊci, zawsze gotowy i czekajàcy, by zabraç rodzin´ do szko∏y, do pracy albo na wypraw´ w celu wykorzystania czasu wolnego. NowoczesnoÊç i solidnoÊç Dzi´ki swojej karoserii o ˝ywych liniach, swoim Êwiat∏om o dynamicznym profilu, idealnie zoptymalizowanej os∏onie Bipper Tepee widziany z przodu wydaje si´ zawsze uÊmiechaç. Poprzez swój obni˝ony tylny zderzak i swoje mocne elementy ochronne na bokach, Bipper Tepee broni swojej osobowoÊci w ka˝dym calu. Jego przyjazny i zdecydowany charakter wyra˝a si´ tak˝e w jego zwartej sylwetce, jego przeszkleniu i jego przesuwanych drzwiach. Towarzysz na wszelkie okazje Dynamiczny i sympatyczny styl samochodu Bipper Tepee, o kompaktowych rozmiarach (3,96 m d∏ugoÊci), zosta∏ w szczególnoÊci przewidziany do rozmaitych zastosowaƒ w mieÊcie, gdzie konieczne sà zwrotnoÊç i praktycznoÊç. Jego szerokoÊç 1,82 m (przy z∏o˝onych lusterkach bocznych) zapewnia mu wjazd na najbardziej wymagajàce parkingi, zaÊ charakterystyczne linie ujawniajà szlachetny, waleczny, i niestrudzony charakter samochodu Bipper Tepee: charakter prawdziwego towarzysza na codzieƒ dla ca∏ej rodziny i niezawodnego w ka˝dych okolicznoÊciach.

Lubi rozpieszczaç swoich pasa˝erów
Ale˝ Bipper Tepee ma intuicj´! Masz go natychmiast w r´ku. Znakomita widocznoÊç, wygoda foteli, ergonomia i praktycznoÊç jego deski rozdzielczej sprawiajà, ˝e mo˝esz od razu wykorzystaç jego por´cznoÊç w mieÊcie i zrywnoÊç na drodze. Wiele przestrzeni mimo ograniczonego miejsca Skrajnie kompaktowy, ale bardzo pojemny i wygodny w swojej przestrzeni wewn´trznej, Bipper Tepee posiada te elementy, które powinny charakteryzowaç wewn´trznà przestrzeƒ samochodu. Projektanci wykreowali przestrzeƒ wewn´trznà praktycznà, wygodnà i ca∏kowicie na czasie. Poczucie przestrzeni wytworzone przez styl wewn´trzny Bipper Tepee zosta∏o potwierdzone z przodu poprzez takà szerokoÊç na wysokoÊci ∏okci, którà spotyka si´ raczej w samochodach klasy wy˝szej. Co do pasa˝erów z ty∏u, majà oni do swojej dyspozycji trzyosobowe siedzenie, które da im prawdziwà wolnoÊç ruchu. Ponadto znaczna przestrzeƒ od g∏owy do sufitu dope∏nia to poczucie przestrzeni i dobrego samopoczucia wewnàtrz samochodu. Skàpani w Êwietle Przy wsiadaniu z przodu do samochodu Bipper Tepee pierwsze wra˝enie to uderzajàca jasnoÊç, jaka roztacza si´ w jego wn´trzu. Wymiary przedniej szyby i szerokie powierzchnie szyb bocznych dostarczajà kierowcy i pasa˝erom

optymalnej widocznoÊci. Wszyscy sà skàpani w nadzwyczajnej jasnoÊci. To bardzo dobra rzecz dla ogólnego samopoczucia i w∏aÊciwego nastroju! Wszystko pod rekà Bardzo ergonomiczna deska rozdzielcza samochodu Bipper Tepee zosta∏a tak pomyÊlana, aby zagwarantowaç 12 ró˝nych przestrzeni do chowania rozmaitych przedmiotów. Sà one niezb´dne, kiedy si´ jeêdzi zarówno do pracy, jak i na zakupy czy na weekend albo wakacje.

Fotele przestronne i o pi´knym kszta∏cie W pó∏ drogi mi´dzy samochodem osobowym i vanem, fotele w samochodzie Bipper Tepee, w pozycji Êrednio wysokiej, u∏atwiajà dost´p do wn´trza, zapewniajàc przy tym wygod´ godnà samochodu osobowego. O przyjemnych kszta∏tach i hojnych rozmiarach, otoczà Paƒstwa wygodà w trakcie ca∏ej Waszej podró˝y.

Lubi wszystko, co go spotyka w ˝yciu
Baga˝nik, który daje jeszcze wi´cej mo˝liwoÊci JeÊli Bipper Tepee wykorzystuje do maksimum mo˝liwoÊci przestrzenne stworzone dla pasa˝erów, to równoczeÊnie zwi´ksza on obj´toÊç przeznaczonà na baga˝e! Dzi´ki projektowi szeÊciennemu tylnej cz´Êci, baga˝nik z ca∏kowicie p∏askà pod∏ogà jest wyjàtkowo ustawny i mo˝e osiàgaç rekordowà zdolnoÊç ∏adunkowà 356 litrów pod pokrywà. Wszystkie przedmioty codzienne i sprz´ty potrzebne do sp´dzania przyjemnie wolnego czasu w weekend mogà tam zostaç umieszczone. PrzemyÊlna wielofunkcjonalnoÊç do wykorzystania w aktywnym ˝yciu Bipper Tepee zosta∏ wyposa˝ony z ty∏u w siedzenie dla trzech osób, które sk∏ada si´ zarówno na p∏ask, jak i w pozycji portfela, zwi´kszajàc w ten sposób pojemnoÊç baga˝nika do 884 litrów. Aby mieç jeszcze wi´cej miejsca do dyspozycji, kanapa wyjmuje si´, przekszta∏cajàc “ludospace” w prawdziwà furgonetk´ z p∏askim spodem. Jest to szczególnie praktyczne przy przewo˝eniu du˝ych przedmiotów! PrzemyÊlnie zaprojektowana pokrywa mo˝e zostaç po∏o˝ona z ty∏u kanapy. W ten sposób zachowuje si´ pojemnoÊç baga˝nika. A jeÊli mimo wszystko ta pojemnoÊç nie wystarczy, Bipper Tepee mo˝e przewoziç baga˝e tak˝e na dachu (deska surfingowa, rowery...) dzi´ki relingom dachowym o mo˝liwoÊci ∏adunkowej 75 kg.

1. Tylna kanapa na 3 miejsca jest w Bipper Tepee lekko podniesiona. 2. Sk∏ada si´ ona ∏atwo, aby stworzyç dodatkowà przestrzeƒ w baga˝niku. 3. Przy kanapie z∏o˝onej w pozycji portfela, baga˝nik ma pojemnoÊç 884 litrów pod pokrywà. 4. Kanapa jest ca∏kowicie wyjmowalna, co dowodzi pe∏nej wielofunkcjonalnoÊci Bipper Tepee - w ten sposób pojemnoÊç baga˝nika wynosi 2,5 m3.

1

2

5

Praktyczne, 4 lub 5 drzwi W Bipper Tepee, dost´p do baga˝nika zosta∏ dodatkowo u∏atwiony przez uk∏ad drzwi tylnych otwierajàcych si´ na boki: sà one asymetryczne i w razie potrzeby jest mo˝liwe otwarcie tylko jednego skrzyd∏a. Dla jeszcze ∏atwiejszego wsiadania, Bipper Tepee zosta∏ wyposa˝ony w drzwi boczne przesuwane (jedne

albo dwoje w opcji), bardzo praktyczne w przypadku najw´˝szych miejsc parkingowych. Ponadto, przemyÊlny projekt tylnych drzwi pozwala na obni˝enie maksymalnie progu za∏adunku do 53 cm od ziemi u∏atwiajàc w ten sposób ∏adowanie i roz∏adowywanie baga˝y.

3

4

Silniki

1,4 L benzyna 75KM Dynamiczny w zastosowaniu miejskim, o znakomitym zachowaniu samochodu na drodze, silnik ten ma moc maksymalnà 75KM i daje wyjàtkowà przyjemnoÊç w prowadzeniu nawet przy pe∏nym ∏adunku.

1,4 L Diesel 70KM Wyposa˝ony w technologi´ HDi dla wydajniejszego spalania i mniejszego zu˝ycia, silnik diesel ma moc maksymalnà 70 KM. Zgodny z normami przeciwzanieczyszczeniowymi Euro 4, daje du˝à wygod´ w u˝yciu przy jednoczeÊnie jak najwi´kszej oszcz´dnoÊci, zarówno w jeêdzie miejskiej, jak i poza miastem i na autostradzie. Ponadto, jest bardzo przyjazny dla Êrodowiska, gdy˝ wydziela jedynie 119g CO2/km.

Skrzynia biegów mechaniczna lub automatyczna Czy to w wersji benzynowej czy diesel, Bipper Tepee zosta∏ wyposa˝ony w skrzyni´ mechanicznà 5-biegowà.

Osiàgi
Silnik 1,4 L benzyna 75KM MAN 5 1,4 L HDI 70KM MAN5
Moc maksymalna (Kw CEE) Maks. moment obrotowy (Nm) Pr´dkoÊç maks. (km/h)

Zu˝ycie paliwa (w1/100 km)*
Silnik 1,4 L essence 75KM MAN5 1,4 L HDI 70KM MAN5 Cykl miejski 8,8 5,7 Cykl pozamiejski Cykl mieszany 5,9 3,8 7,0 4,5

Emisja spalin
CO2 (g/km) 165 119

54 przy 5200 tr/mn 50 przy 4000 tr/mn

118 przy 2600 tr/mn 160 przy 1750 tr/mn

157 152

* Wed∏ug zalecenia 99/100/CE.

Inteligentna ochrona

11

Ostrzeganie
Komputer pok∏adowy W razie jakiejÊ anomalii, komputer pok∏adowy wyÊwietla wiadomoÊç ostrzegawczà, której towarzyszy sygna∏ dêwi´kowy, a tak˝e, jeÊli zosta∏a zainstalowana, zapalenie si´ odpowiedniej lampki. Ostrze˝enie o zbyt du˝ej pr´dkoÊci Po∏àczone z komputerem pok∏adowym, ostrze˝enie o zbytniej pr´dkoÊci mo˝e zostaç zaprogramowane i wówczas ostrzega, za pomocà wiadomoÊci (sygna∏ dêwi´kowy i lampka kontrolna), o przekroczeniu zaprogramowanej pr´dkoÊci. Alarm Alarm anty-w∏amaniowy* i antyporwaniowy* z oryginalnym pilotem zapewniajà najlepiej ochron´ samochodu Bipper Tepee. W∏àczenie systemu alarmowego dokonuje si´ równoczeÊnie z zamkni´ciem lub otwarciem sachodu za pomocà pilota albo klucza. Aby zapewniç doskona∏à ochron´ osób jadàcych samochodem, drzwi Bipper Tepee zamykajà si´ automatycznie powy˝ej pr´dkoÊci 20 km/h (wyposa˝enie w powiàzaniu z niektórymi opcjami).
* Dost´pne w opcji.

Zapobieganie
Zapobieganie ABS - System zapobiegajàcy blokowaniu si´ kó∏ Aby zoptymalizowaç skutecznoÊç, wytrzyma∏oÊç i niezawodnoÊç hamulcy, Bipper Tepee seryjnie posiada hamulce tarczowe z przodu, b´bnowe z ty∏u i ABS. ABS kontroluje utrat´ przyczepnoÊci i blokowanie si´ kó∏ w razie nag∏ego i ostrego hamowania. Gdy tylko jeden z czujników umieszczonych na czterech ko∏ach wykryje bliskie zablokowanie si´ jednego z nich, ABS dopasowuje nacisk hamowania dla zapewnienia maksimum skutecznoÊci zapewniajàc jednoczeÊnie sterownoÊç samochodu. OÊwietlenie i sygnalizacja O du˝ych rozmiarach i wysoko osadzone Êwiat∏a przednie potwierdzajà solidnoÊç samochodu Bipper Tepee. JednoczeÊnie zapewniajà doskona∏e parametry wszystkich funkcji oÊwietlenia i signalizacji. Âwiat∏a przeciwmgielne mogà zostaç zainstalowane dodatkowo (w opcji) w górnej cz´Êci przedniej os∏ony. Do 2 Êwiate∏ tylnych dodane zosta∏o trzecie Êwiat∏o stop umieszczone w cz´Êci górnej lewych tylnych otwieranych drzwi. Pomoc dêwi´kowa przy parkowaniu ty∏em PomyÊlany do jazdy po mieÊcie dzi´ki systemowi czujników cofania (w opcji) Bipper Tepee mo˝na ∏atwo zaparkowaç na zat∏oczonych ulicach. Uruchamia si´ ona automatycznie przy jeêdzie wstecz. Sygna∏ dêwi´kowy nasila si´ w miar´, jak samochód zbli˝a si´ do przeszkody. Ogranicznik i regulacja pr´dkoÊci* Ogranicznik i regulator pr´dkoÊci pozwolà Paƒstwu na zaprogramowanie Waszej nieprzekraczalnej pr´dkoÊci albo utrzymywanie sta∏ej pr´dkoÊci (z wyjàtkiem ostrych wzniesieƒ).
* Dost´pne w terminie póêniejszym.

Ochrona
Struktura i optymalizacja W kwestii ochrony pasa˝erów w razie wypadku Bipper Tepee wykorzystuje bardzo zaawansowane rozwiàzania. Mocne struktury samochodu Bipper Tepee ochraniajà najlepiej ca∏oÊç wn´trza. Drzwi przednie, optymalnie dopasowane, zapewniajà najlepszà sztywnoÊç ca∏oÊci. Pasy bezpieczeƒstwa Miejsca z przodu zosta∏y zaopatrzone w pasy trzypunktowe z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami zacisku. W razie zderzenia, naciàgacze pirotechniczne unieruchamiajà pasa˝era na jego fotelu i dopasowujà pas, znoszàc minimalny czas pomi´dzy uderzeniem a blokadà pasa. Ogranicznik zacisku zmniejsza nacisk na klatk´ piersiowà wywieranà przez pas. Poduszki powietrzne W samochodzie Bipper Tepee poduszka powietrzna kierowcy jest instalowana seryjnie, zaÊ poduszka pasa˝era opcjonalnie. Ta ostatnia mo˝e byç wy∏àczana za pomocà komputera pok∏adowego (w opcji). Dodatkowo, boczne poduszki sà umieszczane w plastikowej os∏onie w bokach oparç siedzeƒ przednich.

Poziomy wykoƒczenia
Presence
Wyposa˝enie seryjne ABS Poduszka powietrzna kierowcy Wspomaganie kierownicy Przyciemniane szyby Centralna deska rozdzielcza z pó∏kami Wyposa˝enie dodatkowe Klimatyzacja Zestaw g∏oÊnomówiàcy Bluetooth® Radio samochodowe z lub bez MP3

Tapicerka Efklass

Pakiet Plus Elektryczne otwieranie szyb Lusterka elektryczne i ogrzewane Centralny zamek Pilot Automatyczne zamykanie drzwi w czasie jazdy

Pakiet Komfort Fotel kierowcy regulowany w pionie Regulacja l´dêwiowa fotela kierowcy Pod∏okietnik przy fotelu kierowcy Regulacja kierownicy przód/ty∏ i w pionie Zamykany schowek

Pakiet Terenowy Podniesione zawieszenie Ochrona dolnej karoserii i specjalne listwy P∏yta ochronna pod silnikiem Ko∏paki do∏u os∏ony z przodu Pokrowce z przodu nadajàce si´ do prania

VTC.
Presence + poduszka pasa˝era + przednie szyby i lusterka sterowane elektrycznie + Pakiet Komfort + Pakiet Terenowy + Pakiet Plus
Regulacja l´dêwiowa

Relingi dachowe

Kolorystyka Lakiery matowe

Bia∏y Banquise

Czerwony Tiziano

NIebieski Line

KoÊç s∏oniowa Paganini

Lakiery metalizowane

(w opcji)

Szary Garbato

Szary Graphite

Niebieski Nocturne

Niebieski Neysha

Czerwony Malizioso

˚ó∏ty Lacerta

Wymiary

* Outdoor/Pack Tout Chemin.

Sieç sprzeda˝y i punktów serwisowych

Bipper Tepee
Wybór samochodu Peugeot to szeroko rozbudowana sieç punktów serwisowych, w obr´bie których obs∏uga klienta, profesjonalizm, wysoka jakoÊç wyposa˝enia i jakoÊç us∏ug zapewnià Paƒstwu trwa∏e zadowolenie. Majà Paƒstwo pewnoÊç, ˝e zwracajà si´ do specjalisty, który s∏ucha, zrozumie Paƒstwa wymagania i odpowie na nie w sposób w∏aÊciwy. Jaka mo˝na byç lepsza podstawa dla zaufania, które pozwoli zaanga˝owaç si´ w zwiàzek obliczony na d∏ugi czas?
DLA PA¡STWA SPOKOJU Gwarancja producenta JakoÊç u Peugeot to tak˝e stan ducha: zalety w obr´bie ca∏ej sieci, gwarancja obejmujàca cz´Êci i robocizn´ przez dwa lata , bez limitu kilometrów i 12 lat gwarancji antyperforacyjnej. Peugeot Assistance Prosty telefon 0 800 22 24 24 (po∏àczenie bezp∏atne) lub 0602 22 24 24 (z zagranicy) pomo˝e Paƒstwu sprostaç nieprzewidzianej sytuacji, zarówno w Polsce, jak i w ca∏ej Europie, poniewa˝ Peugeot Assistance strze˝e ciebie przez 24 godziny na dob´, przez ca∏y rok. Umowy Serwisowe Peugeot Optiway Przed∏u˝enie i Utrzymanie, dwa wyjàtkowe pakiety, zosta∏y tak dopasowane do potrzeb indywidualnych, aby mogli Paƒstwo jeêdziç zachowujàc absolutny spokój umys∏u. Od wsparcia po napraw´ w przypadku awarii, od wymiany zu˝ytych cz´Êci po utrzymanie, sami wybieracie poziom interwencji przy swoim samochodzie i korzystacie z gwarancji jakoÊci Peugeot. Dopiero wówczas otwiera si´ przed Paƒstwem ca∏a przestrzeƒ poszukiwanej wolnoÊci. Gama oryginalnych cz´Êci Peugeot PewnoÊç jakoÊci, bezpieczeƒstwa, niezawodnoÊci. Ka˝da z naszych oryginalnych cz´Êci Peugeot by∏a dla Paƒstwa bezpieczeƒstwa testowana i sprawdzana w szczególnie wymagajàcy i surowy sposób. Cz´Êci obejmuje roczna gwarancja w sieci Peugeot.
PP/DM - listopad 2008, nak∏ad: 7000

DLA ÂRODOWISKA Zielona Przestrzeƒ Peugeot Peugeot i jego sieç troszczà si´ o nasze Êrodowisko poprzez stworzenie, sieci która organizuje zbiór, segregacj´, eliminacj´ i dokonywanà przez wyspecjalizowanych fachowców ocen´ odpadów pochodzàcych z napraw samochodowych.
Informacje i ilustracje zamieszczone w niniejszym prospekcie oparte sà na danych technicznych aktualnych w chwili druku tego prospektu. Prezentowane wyposa˝enia sà montowane seryjnie lub opcjonalnie w zale˝noÊci od modelu. W ramach polityki sta∏ej poprawy swoich produktów, Peugeot

DLA TWOJEJ PRZYJEMNOÂCI Butik Peugeot Specjalnie dla Paƒstwa pojazdu pomyÊlana zosta∏a pe∏na gama akcesoriów i wyposa˝enia oryginalnego Peugeot. Znajdziecie tam równie˝ wybór produktów z logo Peugeot do zakupienia czy to dla Paƒstwa czy to jako upominek dla innych.
mo˝e w ka˝dej chwili zmieniç dane techniczne, wyposa˝enie, opcje i kolory. Obecne techniki reprodukcji fotograficznej nie pozwalajà na wierne odwzorowanie tonacji kolorów. Z tego powodu prospekt ten, b´dàcy informacjà o charakterze ogólnym, nie stanowi dokumentu

Internet Peugeot Aby znaleêç Peugeot w internecie, wpiszcie Paƒstwo nasz adres: http://www.peugeot.pl

Miara zadowolenia klientów W dniach, które nast´pujà po us∏udze obejmujàcej Paƒstwa samochód, mo˝e do Was zatelefonowaç ankieter. Odpowiadajàc na jego pytania, bierzecie udzia∏ w podnoszeniu jakoÊci us∏ug Peugeot.

w znaczeniu oferty. W celu uzyskania wszelkich uÊciÊleƒ lub dodatkowych informacji nale˝y kierowaç si´ do autoryzowanego dystrybutora Peugeot. ˚adna cz´Êç tego prospektu nie mo˝e byç reprodukowana bez uzyskania wyraênej zgody Automobiles Peugeot.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful