Rozdział 10.

Zarządzanie komputerem
Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale prezentują najważniejsze narzędzia służące do konfigurowania i monitorowania pracy komputera. Ponieważ system Windows XP został opracowany na podstawie Windows 2000, użytkownicy znający ten system znajdą w nim wszystkie znane sobie narzędzia. Natomiast użytkowników systemów serii 9x czeka przyjemna niespodzianka — liczba narzędzi administracyjnych instalowanych z systemem jest naprawdę imponująca.

Usługi składowe
To narzędzie składa się z trzech modułów: 1. 2. 3. Modułu Podgląd zdarzeń, który służy do przeglądania komunikatów systemowych, zabezpieczeń lub aplikacji. Modułu Usługi służącego do zarządzania usługami. Modułu Usługi składowe służącego do konfiguracji składników modelu COM i aplikacji modelu COM+.

Ćwiczenie 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Podczas uruchamiania systemu pewna ilość usług uruchamiana jest automatycznie. Aby zmienić typ uruchamiania usługi Klient DHCP: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy | Narzędzia administracyjne | Usługi składowe. Wybierz opcje Usługi (lokalne). Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy usługę Klient DHCP. Zostanie wyświetlone okno pokazane na rysunku 10.1. W polu Typ uruchomienia wybierz opcję Ręczny. Naciśnij klawisz Zatrzymaj. Po chwili usługa zostanie zatrzymana. Naciśnij klawisz OK.

Zatrzymanie, a tym bardziej wyłączenie niektórych usług (np. usługi Bufor wydruku1) może spowodować awarię całego systemu.

1

Nawet jeżeli do komputera nie jest podłączona żadna drukarka!

Rysunek 10.1. Zmiana sposobu uruchamiania usług Ćwiczenie 10.2. Zależności pomiędzy usługami Celem ćwiczenia jest sprawdzenie listy usług zależnych od usługi Stacja robocza. 1. 2. 3. 4. Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy | Narzędzia administracyjne | Usługi składowe. Wybierz opcje Usługi (lokalne). Dwukrotnie kliknij lewym przyciskiem myszy usługę Stacja robocza. Pojawi się okno Stacja robocza – właściwości. Wybierz opcje Zależności. Po chwili zostanie wyświetlona lista usług, które wymagają uruchomienia usługi Stacja robocza (rysunek 10.2).

Zatrzymanie usługi Stacja robocza spowodowałoby automatyczne zatrzymanie wszystkich zależnych usług.

5.

Naciśnij przycisk Anuluj i zamknij okno Usługi składowe.

Rysunek 10.2. Zależności pomiędzy usługami można obserwować w oknach dialogowych Ćwiczenie 10.3. Przeglądanie komunikatów systemu Aby wyświetlić listę komunikatów systemowych: 1. 2. 3. Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy | Narzędzia administracyjne | Usługi składowe. Wybierz opcje Podgląd zdarzeń | System. Zostanie wyświetlona lista informacji, ostrzeżeń i ewentualnych błędów systemu. Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły zdarzenia, dwukrotnie kliknij komunikat błędu. Zostanie wyświetlono okno podobne do przedstawionego na rysunku 10.3.

Rysunek 10.3. Zdarzenia w systemie 4. Zamknij okno komunikatu, a następnie okno Usługi składowe.

Microsoft Management Console
To potężne narzędzie służy do kontrolowania każdego aspektu funkcjonowania komputera lub sieci. Umożliwia m.in. konfigurację systemu, aplikacji, sieci, komputerów zdalnych, monitoringu. MMC składa się z wielu dostępnych też oddzielnie narzędzi. Ćwiczenie 10.4. Konsola administracyjna Aby przygotować własną konsolę administracyjną: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Z menu Start wybierz opcje Uruchom.... W polu Otwórz: wpisz mmc i naciśnij Enter. Zostanie wyświetlone okno Konsola1. Z menu Plik wybierz Dodaj/usuń przystawkę. Naciśnij przycisk Dodaj. Zostanie wyświetlona lista dostępnych komponentów. Dodaj kolejno przystawki: Zarządzanie dyskami(lokalny), Defragmentator dysków oraz Użytkownicy i grupy lokalne (rysunek 10.4). Naciśnij przycisk Zamknij, a następnie OK. Z menu Plik wybierz opcje Zapisz. Konsola została utworzona i zapisana na dysku. Zamknij okno konsoli.

Rysunek 10.4. Tworzenie własnej konsoli administracyjnej Ćwiczenie 10.5. Dysk twardy Celem ćwiczenia jest defragmentacja dysku rozruchowego przeprowadzona z wykorzystaniem utworzonej w poprzednim ćwiczeniu konsoli administracyjnej. 1. 2. 3. 4. 5. Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy | Narzędzia administracyjne | Konsola12. Z katalogu głównego konsoli wybierz Defragmentator dysków. Wybierz dysk który chcesz defragmentować i naciśnij przycisk Analizuj. Jeżeli analiza zakończy się komunikatem pokazanym na rysunku 10.5, wybierz opcje Defragmentuj. Po pewnym czasie defragmentacja zostanie zakończona. Zamknij okno konsoli.

2

Jeżeli konsola została zapisana pod inną nazwą, należy podać właściwą nazwę.

Rysunek 10.5. Okno dialogowe Defragmentatora dysków

Wydajność
Bardzo rozbudowane narzędzie do monitorowania aktywności, bezpieczeństwa i wydajności systemu. Ćwiczenie 10.6. Zasoby komputera Celem ćwiczenia jest monitorowanie stopnia wykorzystania podstawowych zasobów komputera (procesora, pamięci i dysku). 1. 2. 3. Z menu Start wybierz opcje Wszystkie programy | Narzędzia administracyjne | Wydajność. Dodaj nowy licznik, klikając ikonę „+” albo naciskając kombinację klawiszy CTR+I. Z listy dostępnych obiektów wybierz Pamięć, a z listy dostępnych dla pamięci liczników — Dostępna pamięć (MB).

Zauważ, że lista obiektów, które możesz monitorować, zawiera ponad trzydzieści pozycji, a dla każdej pozycji dostępne jest co najmniej kilkanaście liczników.

4. 5.

Naciśnij przycisk Zamknij. Do wykresu zostanie dodany kolejny licznik. Zanotuj średnie wartość monitorowanych parametrów. Po pewnym czasie ponownie uruchom monitor wydajności i porównaj wyniki.

Rysunek 10.6. Monitorowanie wydajności komponentów komputera