Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej

Nr 1(3)/12

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim

Szczecin 2012

Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 1(3)/12
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Korsarzy 34 70­‌ ‑540 Szczecin

Zespół redakcyjny: Marzena Kareńska Katarzyna Borkowska Shivan Fate Redakcja: ul. Starzyńskiego 3­‌ ‑4, p. III, pok. 319 70­‌ ‑506 Szczecin tel. 091 42 53 641 email: ois@wzp.pl www.ois.wzp.pl Opracowanie typograficzne, projekt okładki, skład, łamanie i druk: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Sp. j. al. Piastów 42, 71-062 Szczecin tel. +48 91 435 19 00, www.zapol.com.pl Nakład: 500 egz. Egzemplarz bezpłatny

Biuletyn współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnianie i integracja społeczna, działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, projekt „Koordynacja na rzecz aktywnej integracji”.

Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej

Nr 1(3)/12

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim

Szczecin 2012

Biuletyn Obserwatorium Integracji Społecznej nr 1(3)/12

Znaczenie Obserwatorium Integracji Społecznej w kreowaniu polityki społecznej
Jednym z warunków spójności społecznej jest odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka spo‑ łeczna, która jest realizowana na poszczególnych szczeblach administracyjnych. Polityka spójności zakłada między innymi współdziałanie różnych instytucji i podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem szeroko pojętych problemów społecznych. Na podstawie Ustawy o  pomocy społecznej do zadań samorządu województwa należy między innymi: opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa, obejmującej w  szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z  organizacjami poza‑ rządowymi; rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska; inspi‑ rowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej; sporządzanie Oceny zasobów pomocy społecznej na podstawie ocen sporządzonych przez gminy i powiaty z obszaru województwa, uwzględniającej kwestie i problemy społeczne. Realizacja większości zadań, wynikających z Ustawy o pomocy społecznej, wymaga analizy socjo‑ logicznej opartej na poprawnie dobranych narzędziach badawczych i wskaźnikach oraz profesjonalnie przeprowadzonej diagnozie wybranego zjawiska społecznego. Każde województwo, w ramach realizacji zapisów Ustawy o pomocy społecznej, wypracowało wła‑ sną procedurę badawczą, przez co badania różnią się tematyką, jakością oraz obejmują różne grupy badawcze. W konsekwencji nie mogą być one porównywane. Problematyczna staje się celowość tych badań oraz ich praktyczna użyteczność w efektywnym zarządzaniu i kreowaniu polityki społecznej na wszystkich poziomach administracyjnych. W świetle zadań samorządu województwa z zakresu polityki społecznej Regionalny Ośrodek Poli‑ tyki Społecznej staje się ośrodkiem koordynującym badania socjologiczne z zakresu pomocy i integracji społecznej na terenie województwa. Jednym z priorytetów ROPS jest diagnozowanie problemów spo‑ łecznych oraz inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie pomocy i integracji społecznej. Kluczowe znaczenie ma znalezienie takiej metody badawczej, czyli zbioru wzajemnie spójnych dyrektyw, działań, czynności i środków, które w praktyce urzędniczej zapewniałaby osiągnięcie zaplanowanych i ustanowionych celów. Odpowiedzią na te postulaty jest Obserwatorium Integracji Społecznej (OIS), które rozpoczęło swoją działalność w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego od stycznia 2010 r. Stanowi ono wsparcie kadrowo­‌ ‑merytoryczne ROPS w zakresie tworzenia pionów analityczno­‌ ‑badawczych.

3

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Obserwatorium Integracji Społecznej powołano w ramach projektu „Koordynacja na rzecz aktyw‑ nej integracji” realizowanego w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Projekt powstał z inicja‑ tywy Ministerstwa Pracy i  Polityki Społecznej. Koncepcję funkcjonalno­‌ ‑organizacyjną OIS opracował Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie. Celem głównym Obserwatorium Integracji Społecznej jest stworzenie szans na lepsze planowanie polityk i  strategii rozwiązywania problemów społecznych na różnych szczeblach, przez prowadzenie i  upowszechnianie badań, ekspertyz i  analiz oraz stałe monitorowanie sytuacji w  obszarze integracji społecznej w regionie. Obserwatorium Integracji Społecznej bada, monitoruje i analizuje problemy i zjawiska społeczne. Na tej podstawie formułowane są rekomendacje zmian w prowadzonych działaniach lub propozycje no‑ wych działań. Obserwatorium wspiera procesy decyzyjne na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym przez upowszechnienie wyników badań oraz promocję innowacyjnych rozwiązań w obszarze pomocy i integracji społecznej. Zadania te znajdują odzwierciedlenie w funkcjach Obserwatorium: • Funkcja badawcza obejmuje cały proces badawczy, począwszy od sformułowania problemu badawczego, przez ustalenie metodologii, prowadzenie badań, do opracowania raportu. • Funkcja doradcza obejmuje opracowanie rekomendacji, planów oraz programów w danych obszarach polityki społecznej na podstawie wyników z przeprowadzonych badań. • Funkcja informacyjna służy do prezentowania wyników prac OIS szerszej grupie odbiorców niż adresaci rekomendacji. Ma ona przede wszystkim znaczenie upowszechniające i promo‑ cyjne. Jednym z produktów informacyjnych jest baza danych o podmiotach pomocy i integracji społecznej, która ma służyć szerokiej grupie zainteresowanych osób. Podkreślić należy, że działalność Obserwatorium Integracji Społecznej prowadzi nie tylko do oceny efektywności działań podejmowanych w ramach polityki społecznej, ale przede wszystkim do podno‑ szenia efektywności i jakości tych działań ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej. Zespół redakcyjny

Pracownicy: Agata Wilińska-Onyśko, tel. 91 425 36 12, email: awilinska@wzp.pl Katarzyna Borkowska, tel.91 425 36 12, email: kborkowska@wzp.pl Lech Barylski, tel. 91 425 36 42, email: lbarylski@wzp.pl Dariusz Dziechciarz, tel. 91 425 36 40, email: ddzichciarz@wzp.pl Shivan Fate, tel. 91 425 36 41, email: sfate@wzp.pl

4

Spis treści

Spis treści
Instytucje polityki społecznej o zasięgu regionalnym ................................................... 6 Ośrodki Pomocy Społecznej......................................................................................... 7 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.......................................................................... 14 Placówki opiekuńczo-wychowawcze........................................................................... 16 Warsztaty Terapii Zajęciowej....................................................................................... 19 Centra Integracji Społecznej....................................................................................... 22 Kluby Integracji Społecznej......................................................................................... 23 Domy Pomocy Społecznej.......................................................................................... 25 Zakłady Aktywności Zawodowej.................................................................................. 28 Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. ............................... 29 Powiatowe Urzędy Pracy............................................................................................ 31

5

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Instytucje polityki społecznej o zasięgu regionalnym
Lp. Nazwa Wydział Polityki Społecznej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy Adres Wały Chrobrego 4 70­‌ ‑502 Szczecin telefon/fax

e­‌ ‑mail
zuw@szczecin.uw.gov.pl

1

91 430 35 00

2

Starzyńskiego 3­‌ ‑4 70-506 Szczecin

91 425 36 00 91 425 36 05 91 425 36 07

rops@wzp.pl dz­‌ ‑rops@wzp.pl

3

Adama Mickiewicza 41 70-383 Szczecin NZOZ „Porta Medyk” w Szczecinie, Dubois 27, pok. 552-535 (V piętro) adres do korespondencji: Wały Chrobrego 4, 70­‌ ‑502 Szczecin Publiczne Ośrodki Adopcyjne

91 425 61 00 91 425 61 03

sekretariat@wup.pl

4

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

91 814 02 96

‑ ­‌

5

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Szczecinie

Starzyńskiego 3­‌ ‑4 70­‌ ‑506 Szczecin Morska 43 75­‌ ‑215 Koszalin (siedziba tymczasowa do 1 września 2012 r.)

91 425 36 60 91 425 36 67

oao.szczecin@wp.pl

6

Publiczny Ośrodek Adopcyjny w Koszalinie

94 343 25 62

oao@ta.pl

Niepubliczne Ośrodki Adopcyjne Ośrodek Adopcyjny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko­‌ ‑Kamieńskiej Ośrodek Adopcyjny Fundacji „Mam Dom”

7

Mickiewicza 3 70­‌ ‑384 Szczecin

91 442 50 85 796 42 50 85

adopcje@adopcje.pl

8

Wojska Polskiego 78 70­‌ ‑482 Szczecin

91 422 14 44

biuro@mamdom.org

6

Ośrodki Pomocy Społecznej

Ośrodki Pomocy Społecznej
Lp. Adres e­‌ ‑ mail Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie 1 Sikorskiego 3 Szczecin 70-323 J. Dąbrowskiego 4 Świnoujście 72-600 sekretaria@mopr.szczecin.pl 91 485 7 601 91 485 7 603 91 322 54 60 91 322 54 61 telefon/fax

2

sekretariat@mopr.swinoujscie.pl Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej

1

Krótka 1 Białogard 78-200 Ojca Damiana Tynieckiego 20 Darłowo 76-150 Okopowa 15 Kołobrzeg 78-100 Monte Cassino 2 Koszalin 75-412 Romualda Mielczarskiego 1 Sławno 76-200 Warszawska 9a Stargard Szczeciński 73-110 Wiejska 4 Szczecinek 78­‌ ‑400 Podwale 2 Świdwin 78-300 Nowomiejska 4 Wałcz 78-600

mops bialogard@wp.pl

94 312 25 80

2

mops_darlowo@zeto.koszalin.pl

94 314 67 76

3

sekretariat@mops.kolobrzeg.pl

94 355 23 00 94 316 03 00 94 316 03 28 59 810 54 52 91 578 45 83 91 577 00 01 94 372 80 00 94 372 80 02 94 365 26 29 94 365 49 26 67 258 00 65 67 258 92 97

4

mopskoszalin@onet.pl

5

mops_slawno@pro.onet.pl

6

sekretariat@mops.stargard.pl

7

mops@szczecinek.net.pl mopsswid@mopsswid.internetdsl.pl

8

9

mopswalcz@neo.pl kierownik_mopswalcz@interia.pl Miejsko­‌ ‑Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

1

Strzelecka 29 Barlinek 74­‌ ‑320 Czaplinecka 14 Barwice 78­‌ ‑460 Nadrzeczna 2a/2 Biały Bór 78­‌ ‑425

kontakt@ops­‌ ‑barlinek.pl

95 746 00 14 95 746 00 14 94 373 60 22 94 373 63 49 94 373 97 18 94 373 97 37

2

mgopsbarwice@o2.pl

3

mgopsbb@neostrada.pl

7

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Lp. 4

Adres Jedności Narodowej 13 Bobolice 76-020 Lipowa 6 Borne Sulinowo 78-449 Plac Wolności 8 Cedynia74-520 Armii Krajowej 50 Chociwel 73-120 Jagiellońska 2 Chojna 74-500 Grunwaldzka 30 Choszczno 73-200 Pławieńska 3 Czaplinek 78-550 Kolejowa 17 Człopa 78-630 Droga Zielona 1 Dębno 74-400 Rynek 1 Dobra 72-210 Staszica 1 Dobrzany 73-130 Kościuszki 9 Drawno 73-220 Starogrodzka 9 Drawsko Pomorskie 78-500 Zwycięstwa 25 Golczewo 72-410 Pocztowa 13 Goleniów 72-112 Plac Zwycięstwa 37 Gryfice 72-300 Łużycka 12 Gryfino 74-100 Bohaterów Warszawy 38 Ińsko 73-140

e­‌ ‑ mail mgops.bobolice@neostrada.pl

telefon/fax 94 31 87 595 94 318 77 13 94 373 31 83 91 414 46 19 91 414 41 62 91 562 23 46 91 562 22 73 91 414 29 71 91 431 20 66 95 765 79 72

5

pomoc@bornesulinowo.pl

6

ops@cedynia.pl

7

opsch@wp.pl

8

opschojna@wp.pl

9

mgops@choszczno.pl

10

mgopsczaplinek@wp.pl

94 375 57 45

11

mgops_czlopa@wp.pl

67 259 18 25

12

opsdebno@wp.pl

95 760 93 45

13

ops@dobragmina.pl promocja@dobrzany.pl ops@dobrzany.pl mgops@mgosp.drawno.pl

91 391 41 91 91 562 02 02 91 562 02 01 95 768 29 86 95 768 24 50 94 363 44 21

14

15

16

opieka_drawsko@post.pl

17

ops@golczewo.pl

91 327 17 78

18

ops@goleniow.pl

91 418 24 66 91 385 32 77 91 385 32 78 091 416 25 08 091 416 25 27 91 562 10 23 lub24 91 562 30 63

19

opsgryfice@ops.gryfice.eu

20

opsgryfino@poczta.onet.pl

21

ops@insko.pl

8

Ośrodki Pomocy Społecznej

Lp. 22

Adres Mickiewicza 51 Kalisz Pomorski 78-540 Traugutta 6 Karlino 78-230 Wąska 1 Kamień Pomorski 72-400 Plac Wolności 1 Lipiany 74-240 Niepodległości 13 Łobez 73-150 Plac Wolności 2 Maszewo 72-130 Chopina 1 Mieszkowice 74-505 Książąt Pomorskich 8 Międzyzdroje 72-500 Polna 23 Mirosławiec 78-650 Szeroka 12 Moryń 74-503 1 Maja 19 Myślibórz 74-300 Kościuszki 3 Nowe Warpno 72-022 3 Maja 6 Nowogard 72-200 Starogrodzka 12 Pełczyce 73-260 Plac Konstytucji 3 Maja 1 Płoty 72-310 Bobolicka 8 A  Polanów 76-010 Police Police 72-010

e­‌ ‑ mail mgopsk@zeto.koszalin.pl

telefon/fax 94 361 73 44 94 361 60 90 94 311 72 42

23

mgops_karlino@zeto.koszalin.pl ops_kamien@interia.pl

24

91 382 27 79 91 564 10 49 91 564 13 85 91 397 50 82 91 397 62 76 91 418 74 24

25

umig@lipiany.pl opslipiany1@wp.pl mgopslobez@op.pl mgosp.@wp.pl maszewo@vp.pl opsmaszewo@o2.pl opsmieszkowice@interia.pl

26

27

28

91 414 52 76 91 328 10 53 91 322 07 45 67 259 58 53 91 414 61 45 91 414 61 45 95 747 21 43 95 747 58 49 95 747 95 35 91 312 90 55 91 312 97 06 91 39 262 89 91 39 262 51 95 768 51 32 91 385 12 82 91 385 18 66 94 318 83 85 91 424 38 40 91 424 38 41

29

opsmiedzyzdroje@poczta.onet.pl

30

mgops_miroslawiec@neo.pl ops.moryn@neostrada.pl

31

32

ops@mysliborz.pl

33

ops@nowewarpno.pl

34

opieka@nowogard.pl

35

ops_pe@szczecin.home.pl

36

ops@ploty.pl

37

mgops­‌ ‑polanow@o2.pl

38

ops@police.pl

9

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Lp. 39

Adres Koszalińska 8 A  Połczyn Zdrój 78-320 Plac Ratuszowy 1 Pyrzyce 74-200 Ratuszowa 7 Recz 73-210 Bohaterów Monte Cassino 10 Resko 72-315 Słowackiego 3a Sianów 76-004 Pomorska 72 Suchań 73­‌ ‑132 Rynek 12 Trzcińsko Zdrój 74-510 Muzealna 5 Trzebiatów 72-320 Wolności 12 Tuczno 78-640 Ks. F. Sosnowskiego 5 Węgorzyno 73-155 Zamkowa 21 Wolin 72-510 Plac 650­‌ ‑lecia 1 Złocieniec 78-520

e­‌ ‑ mail mgopspolczyn@poczta.onet.pl

telefon/fax 94 366 20 69 94 366 50 61 91 561 11 50 91 561 11 62 95 765 61 81 91 395 13 96 91 395 21 87 94 318 55 12 91 562 40 15 91 562 40 15 91 414 84 19 91 387 31 32 91 387 20 13 67 259 35 49 91 397 11 81 91 397 14 09 91 326 11 76

40

ops_pyrzyce@wp.pl mgops@recz.pl sylwia.lesniak@op.pl ops­‌ ‑resko@wp.pl

41

42

43

mgops@sianow.pl

44

ops@suchan.pl

45

opstrzcinsko@szczecin.home.pl

46

ops@trzebiatow.pl

47

mgops@poczta.fm

48

ops@wegorzyno.pl

49

ops@wolin.pl

50

mgops­‌ ‑zlocieniec@wp.pl Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

94 367 12 48

1

Skośna 6 Banie 74-110 Będzino 56 Będzino 76-037 Wileńska 8 Białogard 78-200 Jana Pawła II Bielice 74-202 KRN 16 Bierzwnik 73-240

gops@banie.pl ug@bedzino.pl gops_bedzino@zeto.koszalin.pl gopsb@bialogard.net

91 41 663 24 91 41 663 53 94 316 23 37 94 31 623 40 94 311 01 95 94 31 278 28 91 564 42 28

2

3

4

ops@bielice.com.pl

5

gopsbierzwnik@go2.pl

95 768 02 98

10

Ośrodki Pomocy Społecznej

Lp. 6

Adres Biesiekierz 13 Biesiekierz 76-039 Generała Świerczewskiego 24 Boleszkowice 74-407 Długa 48 Brojce 72-304 Brzeźno 32 Brzeżno 78-316 H. Dąbrowskiego 4 Darłowo 76-150 Graniczna 24 A  Dobra Szczecińska 72-003 Ogrodowa 16 Dolice 73-115 Kolejowa 1 Dygowo 78-113 Szosowa 12 Dziwnów 72-420 IV Dywizji WP 66 Gościno 78-120 1­‌ ‑go Maja 7 Grzmiąca 78-450 11 Marca 7 Karnice 72-343 Szkolna 12 Kobylanka 73-108 Kołbaskowo 105 Kołbaskowo 72-001 Trzebiatowska 48 B Kołobrzeg 78-100 Kozielice 73 Kozielice 74-204 Tylna 7 Krzęcin 73-231 Malechowo 22A Malechowo 76-142

e­‌ ‑ mail gopsbie@poczta.onet.pl

telefon/fax 94 3180316

7

ops.pokl@interia.pl

95 760 61 24

8

gbrojce@post.pl tbuda@gops.brzezno.pl aozdyk@gops.brzezno.pl gopsdarlowo@interia.pl

91 386 11 86 94 364 25 91 fax UG 94 364 27 40 94 314 16 50 91 311 33 93 91 424 19 79 91 564 01 83 91 564 02 37 94 358 44 69 94 712 61 10 91 381 37 86 94 351 20 89 94 351 31 22 94 373 68 83 91 385 61 52 91 386 82 19 91 578 85 36 91 578 85 20 91 311 95 66 91 311 95 10 94 354 25 68 94 354 51 86 91 563 03 77 91 563 03 65 95 765 54 16 95 765 52 13 94 318 43 06

9

10

11

ops@dobraszczecinska.pl

12

gops@dolice.pl

13

gops@dygowo.pl

14

ops@dziwnow.pl kierownik.gops.goscino@wp.pl gops.goscino@wp.pl gops_grzmiaca@op.pl

15

16

17

opskarnice@neostrada.pl

18

Romana_Karpinska@kobylanka.pl

19

gops@kolbaskowo.pl

20

gops.kol@post.pl sekretariat@kozielice.pl jola_ops@wp.pl ops_krzecin@O2.pl

21

22

23

gops@malechowo.pl

11

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Lp. 24

Adres Manowo 40 Manowo 76-015 Mieszka I 1 Marianowo 73-121 6 Marca 35 Mielno –Unieście 76-032 Szkolna 3 Nowogródek Pomorski 74-304 Osina Osina 72-221 Ostrowice 6 Ostrowice 78-506 Postomino 30 Postomino 76-113 Przelewice 75 Przelewice 74-210 Cisowa 3 Przybiernów 72-110 Radowo Małe 70/2 Radowo Małe 72-314 Rąbino 27 Rąbino 78-331 Warszawska 31 Rewal 72-344 Szkolna 7 Rymań 78-125 Kołobrzeska 14 Siemyśl 78-123 Kolejowa 8 Sławoborze 78-314 M. Curie­‌ ‑ Skłodowskiej 9 Sławno 76-100 Stara Dąbrowa 1 Stara Dąbrowa 73-112 Św. Floriana 10 Stare Czarnowo 74-106

e­‌ ‑ mail gops_manowo@zeto.koszalin.pl

telefon/fax 94 318 30 69 94 318 32 22 91 561 38 11

25

gops@marianowo.pl

26

poczta@gops.mielno.pl

94 316 62 58

27

gops.nowogrodek@post.pl

95 747 17 39 91 391 08 94 91 391 18 12 94 361 52 18

28

ops@osina.pl

29

gopsostrowice@post.pl

30

gops@postomino.pl

59 810 92 52 91 564 33 92 91 564 33 83 91 418 64 54 91 418 66 22 91 397 21 02 94 364 35 19 94 364 33 47 91 386 25 73 94 358 32 34 94 358 32 34 94 358 18 13 94 365 20 00 94 365 02 99 59 810 66 55 91 561 35 68 91 573 98 22 91 312 41 41

31

ops_przelewice@wp.pl

32

ops@przybiernow.com.pl

33

ops@radowomale.pl

34

gops.rabino@wp.pl

35

gops.rewal@op.pl

36

gops@ryman.pl

37

ops­‌ ‑kierownik@siemysl.pl

38

gopss@slawoborze.pl

39

gops_sl@poczta.onet.pl

40

gops@staradabrowa.pl

41

gops_stareczarnowo@wp.pl

12

Ośrodki Pomocy Społecznej

Lp. 42

Adres Rynek Staromiejski 5 Stargard Szczeciński 73-110 Kościuszki 4 Stepnica 72-112 Pilska 3 Szczecinek 78-400 Kościuszki 15 Świdwin 78-300 Świerzno 22 Świerzno 72-405 Świeszyno71 Świeszyno 76-024 Wolności 7 Tychowo 78-220 Osiedlowa 2 B Ustronie Morskie 78-111 Dąbrowskiego 6 Wałcz 78-600 Warnice 66 Warnice 74-201 Grunwaldzka 8 Widuchowa 74-120 Parkowa 5a Wierzchowo 78-530

e­‌ ‑ mail gops@gmina.stargard.pl gops@gops.stargard.pl ug@stepnica.pl ops.stepnica@wp.pl gops_szczecinek@o2.pl

telefon/fax 91 578 70 70 91 577 58 11 91 418 85 21 91 418 85 80 94 374 70 77

43

44

45

gops_swidwin@zeto.koszalin.pl

94 365 20 58

46

ops@swierzno.pl

91 382 81 69

47

gops_swieszyno@zeto.koszalin.pl gops@tychowo.twip.pl www.gops.tychowo.net ustronie­‌ ‑mor@post.pl gops.ustronie@wp.pl gops_walcz@poczta.onet.pl

94 316 01 29 94 311 56 74 94 311 56 74 94 351 41 76

48

49

50

67 258 99 86

51

ops@warnice.pl

91 578 32 84

52

gopswod@zgwrp.org.pl

91 416 72 55

53

gopswie@op.pl

94 361 83 76

13

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Lp. 1 Adres Plac Wolności 1 Białogard 78-200 Bolesława Chrobrego 27a Choszczno 73-200 Bolesława Chrobrego 4 Drawsko Pomorskie 78-500 Pocztowa 43 Goleniów 72-100 Dworcowa 22 Gryfice 72-300 Łużycka 91 Gryfino 74-100 Szpitalna 10 Kamień Pomorski 72-400 Kamienna 3 Kołobrzeg 78-100 Racławicka 13 Koszalin 75-620 Bema 27 Łobez 73-150 Północna 15 Myślibórz 74-300 Tanowska 8 Police 72-010 Świdwin (z siedzibą w Połczynie Zdroju) Koszalińska 12 78-320 Połczyn Zdrój Poznańska 1 Pyrzyce 74-200 Sempołowskiej 2A Sławno 76-100 Skarbowa 1 Stargard Szczeciński 73-110 e-mail pcprbialogard@poczta.fm telefon/fax 94 312 58 87 94 312 58 87 95 765 25 78 94 363 37 62 94 363 60 64 91 418 38 60 91 384 66 26 91 384 66 26 91 404 55 04 91 416 20 13 91 416 20 16 91 382 33 86

2

pcprchoszczno@wp.pl

3

pcprdrawsko@wp.pl

4

sekretariat@pcpr.goleniow.pl

5

pcpr@gryfice.pl

6

pcpr.gryfino@gryfino.home.pl

7

pcpr.kamienpomorski@wp.pl

8

pcpr@kolobrzeg.powiat.pl pcpr.sekretariat@powiat.koszalin. pl pcprlobez@poczta.onet.pl

94 354 80 66

9

94 342 84 55

10

91 397 68 41

11

sekretariat@pcprmysliborz.pl

95 747 23 03 91 424 07 00 91 424 06 99 94 366 48 48 94 366 48 48

12

sekretariat@pcpr.police.pl

13

pcpr_polczynzdroj@op.pl

14

pcprpyrzyce@wp.pl

91 397 90 46 59 810 64 01 do 05 59 810 64 01 91 480 49 09 91 480 49 01

15

sekretariat@pcprslawno.pl

16

pcpr@powiatstargardzki.pl

14

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Lp. 17

Adres Wiatraczna 1 Szczecinek 78-400 Gen. W. Sikorskiego 3 Szczecin 70-323 Dąbrowskiego 4 Świnoujście 72-600 Dąbrowskiego 6 Wałcz 78-600

e-mail pcprszczecinek@wp.pl

telefon/fax 94 713 71 01 91 485 7 601 91 485 7 603 91 322 54 60 67 387 32 06 67 250 12 01

18

sekretariat@mopr.szczecin.pl

19

sekretariat@mopr.swi.pl

20

pcprwalcz@o2.pl

15

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Lp. Nazwa Adres e-mail telefon

Placówki opiekuńczo-wychowawczo-socjalizacyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Dom Dziecka Dom Dziecka Dom Dziecka Dom Dziecka Dom Dziecka Dom Dziecka Dom Dziecka Nr 1 Leśna 4 Wisełka 72-513 Główna 44 Lubin Międzyzdroje 72-519 Kresowa 26 Police 72-010 Szczecińska 2a Tanowo 72-004 Czernice 9 Pyrzyce 74-200 Morska 78 Darłowo 76-150 Gen. W. Andersa 14 Stargard Szczeciński 73-110 Staszica 27 Stargard Szczeciński 73-110 Wiatraczna 1 Szczecinek 78-400 Wojska Polskiego 27 Świdwin 78-300 E. Plater 40 Darłowo 76-150 domwiselka@vp.pl ddz@uznam.net.pl ddpolice@wp.pl domdzieckatanowo@xl.wp.pl domdziecka.czernice@wp.pl sekretariat.dddarlowo@wp.pl domdnr1@stargard.v.pl 91 326 54 77 91 328 41 57 91 317 67 37 91 424 19 90 91 563 42 22 94 314 26 57 91 578 45 79

8.

Dom Dziecka Nr 2 Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Dzieciowisko” Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Dorian”

dom_dziecka2@interia.pl

91 577 05 82

9.

szansa@unet.pl

94 374 06 18

10.

ddswidwin@neo.pl

94 365 23 49

11.

fundacja.ibis@op.pl

94 314 13 50

Wielofunkcyjne placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo­‌ ‑ Wychowawcza Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo­‌ ‑ Wychowawcza Placówka Wielofunkcyjna im. Stefanii Sempołow‑ skiej w Dębnie Grunwaldzka 49/51 Białogard 78-200

1.

owr@poczta.neostrada.pl

94 312 22 57

2.

Podmurze 4a Chojna 74-500

d.dz.promyk@neostrada.pl, wpowchojna@o2.pl

91 418 79 22 Chojna 91 414 81 16 Trzcińsko Zdrój

3.

Dworcowa 1 Goleniów 72-100

wpowgol-now@wp.pl

91 418 12 06

4.

Mickiewicza 30b Dębno 74-400

ddz_debno@poczta.onet.pl

95 760 27 00

16

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Lp.

Nazwa Wielofunkcyjna Placówka OpiekuńczoWychowawcza Wielofunkcyjna Placówka OpiekuńczoWychowawcza Wielofunkcyjna Placówka OpiekuńczoWychowawcza Wielofunkcyjna Placówka OpiekuńczoWychowawcza Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Pogotowie Opiekuń‑ cze” im. Konstantego Maciejewicza Placówka Opiekuń‑ czo- Wychowawcza Towarzystwa Salezjań‑ skiego Placówka OpiekuńczoWychowawcza

Adres Połczyńska 9 Drawsko Pomorskie 78-500

e-mail

telefon

5.

wpowdrawsko@wp.pl

91 341 06 41

6.

Polna 8 Gryfice 72-300

ddgryfice@gryfice.pl

91 384 25 61

7.

Konopnickiej 42 Łobez 73-150

dd@powiatlobeski.pl

91 397 83 93

8.

Cieszkowskiego 4b Sławno 76-100

wanda.adamczyk@gmail.com

59 810 59 30

9.

Wszystkich Świętych 66 Szczecin 71-453

sekretariat@po.szczecin.pl

91 431 58 91

10.

Ku Słońcu 124 Szczecin 71-080

saldomdziecka@op.pl

91 483 51 24

11.

Piastowska 55 Świnoujście 72-600

wpow.swinoujscie@onet.pl

91 888 53 02

Placówki opiekuńczo-wychowawczo-rodzinne 1. Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Małcużyńskiego 8 Białogard 78-200 Wańkowicza 5f/1 Koszalin 75-445 Jana Pawła II 2/3 Koszalin 75-452 Mączna 16 Szczecin 70-780 Różowa 8/2 Szczecin 70-781 Wojska Polskiego 95 Szczecin 70-481 Świętego Wojciech 1/6 Szczecin 70-410 alicja.nawrocka@poczta. neostrada.pl karnicki@pro.onet.pl 94 312 57 66

2.

94 346 45 67

3.

rodzinny@poczta.onet.pl

94 343 01 25

4.

marzena.stybel@wp.pl

91 461 21 22

5.

n.rodzinnydomdziecka@hello.pl rodzinnydomdzieckanr4@onet. eu katarzyna.dobrzynska@tecza‑ serc.pl

91 829 64 59

6.

91 431 62 58

7.

91 489 27 07

17

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Lp. 8.

Nazwa Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Wioska Dziecięca SOS Rodzinny Dom Dziecka Nr 13 Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Rodzinny Dom Dziecka Nr 1

Adres Jana Papugi 10 Szczecin 71-086 Ostrowiec 179 Wałcz 78-600 Kościuszki 48 Karlino 78-230 B. Śmiałego 19/4 Szczecin 70-347 3-go Maja 10/8 Szczecin 70-214 Piastów 74/7 Szczecin 70-326 Warnowo 31 Ładzin 72-518 Narożna 50 Szczecin 71-499 Obrońców Stalingradu 21/4 Szczecin 70-407 Jana Kazimierza 18/1 Szczecin 71-620 Godzisław 28 Grzmiąca

e-mail bzaczkowska@wp.pl

telefon 91 453 18 45

9.

rddmarkus@wp.pl

67 250 11 77

10.

tomasz.rusiecki@soso-wd.org

94 311 02 80

11.

-

91 829 60 08

12.

-

91 812 97 17

13.

malgorztalapuszek@o2.pl

91 469 52 54

14.

siewiera64@hotmail.com

91 326 42 23

15.

whorton@tlen.pl

91 421 70 31

16.

pendel@tstd.pl

51 150 58 76

17.

-

91 829 09 19

18.

-

94 348 75 00

18

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Lp. Nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” Warsztat Terapii Zajęciowej „Szansa” Warsztat Terapii Zjęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej Organizator Adres E­‌ ‑mail Telefon

1

Urząd Miasta i Gminy Karlino

Kościuszki 3 78­‌ ‑230 Karlino

warterzaj1@wp.pl

94311 68 11

2

Spółdzielnia „Unia”

Przejazdowa 1 75­‌ ‑837 Białogard

ordnstw@o2.pl

94 312 69 09

3

Urząd Miejski Choszczno Zachodniopomorskie Towarzystwo Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Dom Pomocy Społecznej Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryficach Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Promyk” Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie

Piasecznik 82 73­‌ ‑200 Choszczno

piasecznik@wp.pl

95 765 35 68

4

Bohaterów Warszawy 71 72­‌ ‑200 Nowogard

lektor11@wpl.pl

91 392 52 82

5

Jaromin 50 72­‌ ‑320 Trzebiatów

dpsjaromin@gryfice.pl

91 387 25 29

6

Warsztat Terapii Zajęciowej

3­‌ ‑go Maja 4 72­‌ ‑300 Gryfice

psouu1@list.net.pl

91 384 26 16

7

Warsztat Terapii Zajęciowej

Cicha 5 72­‌ ‑320 Trzebiatów

wtz.trzebiatow@ psouu.org.pl

91 387 20 80

8

Warsztat Terapii Zajęciowej w Goszkowie

Kościuszki 48/8 74­‌ ‑505 Mieszkowice

wtz.goszkow@wp.pl

91 414 09 60

9

Warsztat Terapii Zajęciowej

Sprzymierzonych 5A 74­‌ ‑100 Gryfino

zk.gryfino@psouu.org.pl

91 415 20 14

19

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Lp.

Nazwa

Organizator Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kamieniu Pomorskim Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wolinie Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Kołobrzegu Urząd Miasta i Gminy Dębno Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Koło Terenowe Police Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzycach

Adres

E­‌ ‑mail

Telefon

10

Warsztat Terapii Zajęciowej

Kopernika 12 72­‌ ‑400 Kamień Pomorski

wtz.kamien­‌ ‑pomorski@ psouu.org.pl

91 382 44 41

11

Warsztat Terapii Zajęciowej

Mickiewicza 14 72­‌ ‑510 Wolin

jasa1@o2.pl

91 326 11 21

12

Warsztat Terapii Zajęciowej

Mazowiecka 29 78­‌ ‑100 Kołobrzeg

psouu13@wp.pl

94 352 53 88

13

Warsztat Terapii Zajęciowej

Chojeńska 6A 74­‌ ‑400 Dębno

wtz.debno@wp.pl

95 760 81 91

14

Warsztat Terapii Zajęciowej w Policach

Korczaka 55 72­‌ ‑010 Police

wtz.psouu@police.pl

91 318 02 70

15

Warsztat Terapii Zajęciowej Nowielin

Nowielin 40 74­‌ ‑230 Pyrzyce

zk.pyrzyce@psouu.org.pl

91 570 06 43

16

Warsztat Terapii Zajęciowej im. Jana Pawła II

Stowarzyszenie „AKSON”

Chełmońskiego 30 76­‌ ‑100 Sławno

biuro@wtz.org.pl

59 810 39 44

17

Warsztat Terapii Zajęciowej

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Stargardzie Szczecińskim

Władysława Sikorskiego 16 73­‌ ‑110 Stargard Szczeciński

zk.stargardszczecinski@ psouu.org.pl

91 577 60 58

20

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Lp.

Nazwa Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej „ATUT” Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej Warsztat Terapii Zajęciowej SDN „Uśmiech”

Organizator Towarzystwo Rozwoju Gminy Marianowo

Adres Dzwonowo 62 73­‌ ‑212 Marianowo

E­‌ ‑mail

Telefon

18

wtzdzwonowo@wp.pl

91 561 72 11

19

Stowarzyszenie „ATUT”

Połczyńska 2A 78­‌ ‑400 Szczecinek

biuro@atut­‌ ‑szczecinek. org

94 374 55 89

20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu

Kościuszki 3 78­‌ ‑460 Barwice

adam_kawa@op.pl

94 373 63 22

21

Modrzewiec 8 78­‌ ‑331 Rąbino

sekretariat@dpsmodrze‑ wiec.pl

94 364 32 24

22

SDN „Uśmiech” w Wałczu

Południowa 10A 78­‌ ‑600 Wałcz

wtzwalcz@op.pl

67 387 16 40

23

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 1

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Świnoujściu

Budownicza 6 75­‌ ‑323 Koszalin

wtz1@vp.pl

94 341 53 83

24

Warsztat Terapii Zajęciowej Nr 2

Wyspiańskiego 4 75­‌ ‑323 Koszalin

tolerancja@home.pl

94 345 08 53

25

Warsztat Terapii Zajęciowej Szczecin­ ‑Płonia ‌

Przyszłości 21 70­‌ ‑893 Szczecin

‑ ­‌

91 462 20 90

26

Warsztat Terapii Zajęciowej

Wieniawskiego 25 70­‌ ‑771 Szczecin

biuro@psouuszczecin. org.pl

91 452 61 06

27

Warsztat Terapii Zajęciowej

Basztowa 11 72­‌ ‑600 Świnoujście

wtz.swinoujscie@psouu. org.pl

91 321 35 59

21

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Centra Integracji Społecznej
Lp. Nazwa jednostki Centrum Integracji Społecznej „Przystań” Centrum Integracji Społecznej Koszalińskie Centrum Integracji Społecznej „Tacy Sami” Stowarzyszenie „Współistnienie” Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie Instytucja tworząca CIS Adres e­‌ ‑mail telefon/fax

1

Szczecińska Fundacja Talent­‌ ‑Promocja­‌ ‑Postęp Stowarzyszenie Pomocy „Przytulisko” Koło Koszalińskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Szosowa 2b Barlinek 74­‌ ‑320 Kisielice Duże 30 Białogard 78­‌ ‑200

cisbarlinek@wp.pl

91 433 00 84

2

cisbialogard@gazeta. pl

94 311 03 50

3

Mieszka I­‌ ‑go 16 Koszalin 75­‌ ‑129

iwonam60@op.pl natalia_o23@wp.pl

94 341 92 69

4

Stowarzyszenie „Współistnienie”

Bema 27 Łobez 73­‌ ‑150

cis.lobez@wp.pl

91 397 36 04 91 397 36 04

5

Centrum Integracji Społecznej

STATUT Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego­ ‑Szczecińskie Centrum ‌ Przedsiębiorczości

Krasińskiego 19 Stargard Szczeciński 73­ ‑110 ‌

biuro@cis.stargard. com.pl

91 578 08 30 91 578 08 34

6

Centrum Integracji Społecznej ZSRG w Szczecinie

Krzysztofa Kolumba 86 Szczecin 70­‌ ‑035

cis@zsrg.szczecin.pl

91 489 65 25 91 489 40 00

7

Centrum Integracji Społecznej „SOS” w Szczecinie (SOS) Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie

Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny”

Energetyków 10 Szczecin 70­‌ ‑656

biuro@sos.home.pl

91 350 73 71 91 431 81 26

8

Fundacja „Rozwój ‑Integracja” ­‌

Rogozina 37 Trzebiatów 72­‌ ‑350

cis.rogozina@wp.pl

913874020 606 320 680 91 387 40 20

22

Kluby Integracji Społecznej

Kluby Integracji Społecznej
Lp. 1 Nazwa Miejsko­‌ ‑Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gościnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Klub Integracji Społecznej „Skrzydła” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielnie­ ‑Unieściu ‌ Ośrodek Pomocy Społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Adres Starogardzka 12 Pełczyce 73-260 Siedlecka 2a Police 72-010 IV Dywizji Wojska Polskiego 66 Gościno 78-120 Okopowa 15 Kołobrzeg 78-100 Kościelna 1 Bobolice 76-020 6 Marca 35 Mielno 76-032 Strzelecka 29 Barlinek 74-320 1 Maja 19 Myślibórz 74-300 Mielczarskiego 1 Sławno 76-100 Warszawska 9A Stargard Szczeciński 73-110 Pomorska 72 Suchań 73-132 Wiejska 4 Szczecinek 78-400 Rąbino 27 Rąbino 78-331 Leśna 1a Sławoborze 78-314 Nowomiejska 4 Wałcz 78-600 e-mail ops_pe@szczecin.home.pl telefon 95 768 51 32

2

ops@police.pl

91 424 38 40

3

gops.goscino@wp.pl

94 351 20 35

4

sekretariat@mops.kolobrzeg. pl mgops.bobolice@wp.pl

94 35 523 00

5

94 318 70 31

6

kis@gops.mielno.pl

94 316 60 48

7

ops_barlinek@poczta.onet.pl

95 746 00 14

8

ops.@mysliborz.pl

95 747 21 43

9

mops_slawno@pro.onet.pl

59 810 54 52

10

sekretariat@ mops.strgard.pl

91 578 45 77

11

ops@suchan.pl

91 562 40 15

12

mops@szczecinek.net.pl

94 37 280 00

13

gops.rabino@wp.pl

94 36 43 519

14

gopss@slawoborze.pl

94 36 52 006

15

gops_walcz@poczta.onet.pl

67 25 80 065

23

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Lp. 16

Nazwa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zachodniopomorskie, Stowarzyszenie „Współistnienie”­‌ ‑Centrum Integracji Społecznej „Od Nowa” w Łobzie

Adres Al. Monte Cassino 2 Koszalin 75-412

e-mail zps_koszalin@poczta.onet.pl

telefon 94 31 60 362

17

Bema 27 Łobez 73-150

cis.lobez@wp.pl

91 397 36 04

24

Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej
Lp. 1 Nazwa Dom Pomocy społecznej Adres Świętego Brata Alberta 1 Białogard 78-200 Brzeziny 1 Drawno 73-200 Darskowo 7 Złocieniec 78-520 Kolonia Smużyny 2 Nowogard 72-200 Kościuszki 35 Gryfice 72-300 Jaromin 50 Jaromin 72-320 Dębce 11 Dębce 74-100 Nowe Czarnowo 66 Nowe Czarnowo 74-115 Rynkowa 27 Moryń 74-503 Al. Róż 1 Trzcińsko-Zdrój 74-430 Śniatowo 17 Kamień Pomorski 72-400 Karlińska 1 Gościno 78-120 Włościbórz 1 Wrzosowo 78-114 Pionierów 3 Bobolice 78-430 Mazowiecka 29 Kołobrzeg 78-100 Nowe Bielice 1-3 Biesiekierz 76-039 powiat białogardzki tel./fax 94 312 78 11 94 312 36 13 95 768 10 66 94 367 16 56 94 367 26 77 91 392 02 71 91 392 08 25 91 384 25 65 91 384 85 55 91 387 25 29 91 387 33 13 91 416 02 35 91 316 59 21 91 316 59 25 91 414 60 24 91 414 63 70 91 414 80 60 91 414 81 62 91 383 23 25 91 383 23 90 94 351 25 65 94 351 25 01 94 358 19 22 94 358 19 63

2

Dom Pomocy społecznej

choszczeński

3

Dom Pomocy społecznej

drawski

4

Dom Pomocy społecznej

goleniowski

5

Dom Pomocy społecznej

gryficki

6

Dom Pomocy społecznej

gryficki

7

Dom Pomocy społecznej

gryfiński

8

Dom Pomocy społecznej

gryfiński

9

Dom Pomocy Społecznej

gryfiński

10

Dom Pomocy Społecznej

gryfiński

11

Dom Pomocy Społecznej

kamieński

12

Dom Pomocy Społecznej

kołobrzeski

13

Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci Prowadzony przez Siostry Pallotynki Dom Pomocy Społecznej

kołobrzeski

14

koszaliński

94 318 73 32

15

kołobrzeski

94 352 53 88 94 316 33 51 94 342 64 40 94 316 33 52

16

Dom Pomocy Społecznej

koszaliński

25

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Lp.

Nazwa

Adres Parsowo 25 Biesiekierz 76-039

powiat

tel./fax 94 318 03 59 94 318 02 25 94 318 05 25 94 318 98 18 94 318 92 79 94 318 96 47 94 318 82 00 94 318 88 79 94 318 88 89 91 395 18 30 95 747 22 74 95 747 30 31 91 577 46 41

17

Dom Pomocy Społecznej

koszaliński

18

Dom Pomocy Społecznej

Spokojna 1 Mielno 76-032 Cetuń 6 Polanów 76-010 Żydowo 112 Żydowo 76-012 ul. Wojska Polskiego 40 Resko 72-310 ul. Celna 23 Myślibórz 74-300 Niepodległości 4/5 Pyrzyce 74-200 Żabów 31 Pyrzyce 74-200 Wiśniowa 12 Dolice 74-220

koszaliński

19

Dom Pomocy Społecznej

koszaliński

20

Dom Pomocy Społecznej

koszaliński

21

Dom Pomocy społecznej

łobeski

22

Dom Pomocy Społecznej

myśliborski

23

Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Filia w Żabowie Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. Gen. Boruty Spiechowicza Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" Dom Pomocy Społecznej

pyrzycki

24

pyrzycki

91 577 76 41 91 564 00 23 91 564 01 80

25

stargardzki

26

Krucza 17 Szczecin 71-747

miasto Szczecin

91 455 72 10

27

Broniewskiego 4/6 Szczecin 71-460

miasto Szczecin

91 454 14 81 91 454 14 81

28

Romera 21-29 Szczecin 70-900

miasto Szczecin

91 432 77 60 91 432 77 12

29

Szpitalna 5 Borne Sulinowo 78-449 Modrzewiec 8 Rąbino 78-331 Orla 35 Wałcz 78-600 Piotrowice 1 Dygowo 78-113

szczecinecki

94 373 38 80

30

Dom Pomocy Społecznej

świdwiński

94 364 32 24 67 387 37 77 67 387 35 50 94 353 19 46

31

Dom Pomocy Społecznej

wałecki

32

Dom Pomocy Społecznej

kołobrzeski

26

Domy Pomocy Społecznej

Lp. 33

Nazwa Dom Pomocy Społecznej

Adres Krzecko 5 Sławoborze 78-314

powiat świdwiński

tel./fax 94 364 72 84

27

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Zakłady Aktywności Zawodowej
Lp. 1 Nazwa jednostki Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” Adres Mazowiecka 29 Kołobrzeg 78-100 Broniewskiego 2 Stargard Szczeciński 73-110 e-mail psouu13@wp.pl telefon/fax 94 352 53 88 wew. 415 91 577 54 47

2

zaz.ck@wp.pl

28

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Lp. Nazwa zespołu Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białogardzie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Choszcznie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Drawsku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Goleniowie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryficach Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koszalinie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kołobrzegu Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Myśliborzu Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Policach Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pyrzycach Obszar działania Adres Plac Wolności 1 Białogard 78-200 Telefon

1

powiat białogardzki

94 312 88 88

2

powiat choszczeński

Chrobrego 27 Choszczno 73-200

95 765 78 40

3

powiat drawski

Chrobrego 4 Drawsko 78-500

94 363 37 62 94 363 60 64

4

powiat goleniowski

Niepodległości 1 Goleniów 72-100

91 41 83 808 91 418 25 30

5

powiat gryficki i kamieński

Koszarowa 1 Gryfice 72-300

91 852 59 04

6

powiat gryfiński

Łużycka 91 Gryfino 74-100

91 416 20 17

7

powiat koszaliński

Racławicka 13 Koszalin 75-620

94 342 83 17 94 342 83 48

8

miasto Koszalin

Podgórna 16 Koszalin 75-322

94 341 92 64

9

powiat kołobrzeski

Kamienna 3 Kołobrzeg 78-100

94 35 480 66

10

powiat myśliborski

Północna 15 Myślibórz 47-300

95 747 90 69

11

powiat policki

Tanowska 8 Police 72-010

91 42 406 89

12

powiat pyrzycki

Lipiańska 4 Pyrzyce 74-200

91 570 07 57

29

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Lp.

Nazwa zespołu Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Stargardzie Szczecińskim Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdwinie z siedzibą w Świdwinie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinku Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sławnie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wałczu

Obszar działania powiat stargardzki i łobeski

Adres Skarbowa 1 Stargard Szczeciński 73-110 Drawska 38 Świdwin 78-300

Telefon 91 480 49 03 91 480 48 46

13

14

powiat świdwiński

94 365 70 37

15

miasto Szczecin i miasto Świnoujście

Starzyńskiego 2 Szczecin 70-506

91488 53 79

16

powiat szczecinecki

Wiatraczna 1 Szczecinek 78-400

94 713 71 00 94 713 71 10

17

powiat sławieński

Sempołowskiej 2a Sławno 76-100

59 810 50 81 59 810 57 40

18

powiat wałecki

Dąbrowskiego 6 Wałcz 78-600

67 387 25 20

30

Powiatowe Urzędy Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy
Lp. 1 Adres Świdwińska 21a Białogard 78-200 Dąbrowszczaków 13a Choszczno 73-200 Starogrodzka 9 Drawsko Pomorskie 78-500 Zakładowa 3 Goleniów 72-100 Trzygłowska 31 Gryfice 72-300 Łużycka 55 Gryfino 74-100 Topolowa 44 Kamień Pomorski 72-400 Racławicka 13 Koszalin 75-620 Ratuszowa 13 Kołobrzeg 78-100 Niepodległości 13 Łobez 73-150 Spokojna 22 Myślibórz 74-300 Police Kościuszki 5 Police 72-010 Dworcowa 23 Pyrzyce 74-200 Sempołowskiej 2a Sławno 76-100 Rynek Staromiejski 5 Stargard Szczeciński 73-110 Mickiewicza 39 Szczecin 70-383 e- mail szbi@praca.gov.pl telefon/fax 94 312 44 45 94 311 31 01 95 765 70 91 95 95 765 77 52 94 363 20 86 94 363 25 19 91 418 53 67 91 3842934 91 386 45 06 91 404 54 17 91 416 38 03 91 382 02 85 91 382 50 18 91 382 50 18 94 342 84 66 94 342 84 66 94 352 78 23 94 352 41 33 91 397 42 44 91 397 40 88 95 747 28 71 lub 72 95 747 25 78 91 424 08 60 91 317 66 81 91 570 01 32 91 570 10 66 59 810 72 91 59 810 72 91 91 578 40 14 91 578 05 37 91 425 49 50 91 422 55 33

2

szch@praca.gov.pl

3

szdr@praca.gov.pl

4

szgo@praca.gov.pl0

5

szgr@praca.gov.pl

6

szgy@praca.gov.pl

7

szka@praca.gov.pl

8

szko@praca.gov.pl

9

szkg@praca.gov.pl

10

szlo@praca.gov.pl

11

szmy@praca.gov.pl

12

szpo@praca.gov.pl

13

szpy@praca.gov.pl

14

szsl@praca.gov.pl

15

szst@praca.gov.pl

16

szsz@praca.gov.pl

31

Baza podmiotów pomocy i integracji społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

Lp. 17

Adres Koszalińska 91 Szczecinek 78-400 Kołobrzeska 3 Świdwin 78-300 Wojska Polskiego 1/2a Świnoujście 72-600 Dąbrowskiego 17 Wałcz 78-600

e- mail szsc@praca.gov.pl

telefon/fax 94 37-28-880 94 3728880 94 365 40 40 94 365 40 41 94 365 40 41 91 321 22 89 91 321 07 75 67 258 50 66 67 258 50 68

18

szsi@praca.gov.pl

19

szsw@praca.gov.pl

20

szwa@praca.gov.pl

32

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Korsarzy 34 70-540 Szczecin

Obserwatorium Integracji Społecznej-działanie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu systemowego 1.16 Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej. Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful