REKLAM A

111613B08

Nak³ad 25 000 egz.

MIEJSKI TYGODNIK BEZP ATNY

ISSN 1896-821X

NR 22 (343)

CZWARTEK, 27 CZERWCA 2013
REKLAM A
603813B01

PROM OCJA

107313B08

REKLAM A

121113B08

105813B08

119713B08

FOT. MARCIN AUKAJTYS

Weekend na sportowo
14

W tym wydaniu „Teraz Toruñ” podpowiadamy jak spêdziæ weekend na sportowo. Dobry przyk³ad daje Marcin aukajtys, nasz fotoreporter, który p³ywa na desce.

119813B08

3613B08

2
Mówi¹c wprost

teraz opinie
okiem koalicji

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

Komisja sobie pogada...
oruñ powo³a³ komisjê maj¹c¹ zajmowaæ siê metropoli¹. Czy to znaczy, ¿e powsta³a ju¿ metropolia i teraz trzeba ni¹ zarz¹dzaæ? Ale¿ niie, tego tworu nie ma i jeszcze d³ugo nie bêdzie. Jest za to komisja. Z przewodnicz¹cym, posiedzeniami, protoko³ami, planem obrad i ca³¹ t¹ otoczk¹. Jak dla mnie taka komisja jest zwyczajnym marnowaniem czasu jej cz³onków i pieniêdzy podatników. Do powo³ania obszaru metropolitalnego przez jej istnienie nie bêdzie bli¿ej. Dyskusje o kszta³cie metropolii trwaj¹ ju¿ wiele lat i z tej gadaniny nic nie wynika. Toruñ chce, Bydgoszcz generalnie te¿, ale z pewnymi wyj¹tkami. Moim zdaniem obszar metropolitalny powinien powstaæ metod¹ faktów dokonanych, a nie dziwacznych dyskusji i sporów, które miasto jest wiêksze, które wa¿niejsze i kto ma rz¹dziæ tym terenem. Powo³anie metropolii proponujê zacz¹æ np. od modernizacji drogi krajowej nr 80 i budowy mostu, gdzieś w okolicy Solca Kujawskiego. Jak bêdzie szybszy i bezpieczniejszy przejazd miêdzy miastami to ludzie stworz¹ metropoliê sami, bez pomocy polityków. KAMIL SAKA US
„Teraz Toruñ”

Dzia³o siê!
ak w dwóch s³owach mo¿na opisaæ ostatni weekend w naszym mieście. Okazja by³a nie byle jaka, 780-lecie Torunia! Świêto muzyki, noc muzeów, koncerty, pokazy i jarmarki. Gwiazdy ods³oni³y kolejne Katarzynki, wybrano kurkowego króla, wrêczano nagrody i wyró¿nienia. ¯yczy³bym sobie, aby w nowo powo³anej Komisji Metropolitalnej równie¿ siê dzia³o! Póki co gor¹ca dyskusja towarzyszy³a tylko jej powo³aniu. Radni PO przekonywali, ¿e taka spec-komisja jest absolutnie potrzebna „by ¿y³o siê lepiej”. Nowa komisja to nowe funkcje, wydatki… A wystarczy³o przecie¿ zmieniæ nazwê jednej z siedmiu ju¿ dzia³aj¹cych. Mno¿enie stanowisk, w czasie szukania oszczêdności, jest nieroztropne. Komisja nie bêdzie pracowaæ w ukropie. Na najbli¿szej przewidziano tylko 3 merytoryczne punkty, w tym „omówienie stawek podatku od środków transportu”. Konia z rzêdem temu, kto wyka¿e zwi¹zek pomiêdzy metropoli¹ a tak¹ op³at¹. Chyba, ¿e tak w ogóle, generalnie i abstrakcyjnie chodzi o politykê… rozwoju miasta. Wówczas komisja zajmowaæ mo¿e siê absolutnie wszystkim, nawet podatkiem od konia. A mo¿e raczej chodzi o tworzenie medialnego wizerunku? Jeśli tak, to Katarzynki nikt za to niedostanie! MICHA JAKUBASZEK autor jest radnym Prawa i Sprawiedliwości

T

T

widziane ze Starówki

okiem gospodarza
êdziowa³em ostatnio regaty Pucharu Świata na olimpijskim torze w Londynie, mia³em mo¿liwośæ poogl¹dania ¿ycia na Wyspach. Regaty zakoñczy³y siê świetnym wynikiem polskich wiose³, zdobyliśmy cztery medale w tym jedno

okiem opozycji

Polska Brytania

S

Ponad „podzia³ami”

Toruñ uzbrojony
zbrojony w now¹ i potrzebn¹ Komisjê Rady Miasta ds. obszaru metropolitalnego. Przypomnê, ¿e ponad rok temu PO zg³osi³a pomys³ jej utworzenia, niestety dopiero teraz uda³o siê powo³aæ to cia³o. Dla dobra wspó³pracy nie bêdê wskazywa³ najwiêkszych politycznych oponentów utworzenia komisji. Jej pracami pokieruje radny Micha³ Rzymyszkiewicz. Jak widaæ PO nie boi siê stawiaæ na m³odych ludzi, którzy wnios¹ ze sob¹ dynamikê. Wa¿ne jest to, ¿eby uda³o siê wokó³ dzia³alności na rzecz wspólnej bydgosko-toruñskiej metropolii zgromadziæ jak najwiêcej środowisk politycznych i spo³ecznych. Do tej pory to Toruñ by³ pod sta³ym ostrza³em radyka³ów skupionych wokó³ Stowarzyszenia „Metropolia Bydgoska”. Obecnie mamy szansê na bie¿¹co śledziæ sytuacjê i mieæ wp³yw na moderowanie debaty o przysz³ości wspólnego obszaru metropolitalnego. Jestem przekonany, ¿e zaczniemy mówiæ jednym, zdecydowanym g³osem o braku racjonalnej alternatywy dla zwi¹zku Bydgoszczy i Torunia.

O

z³oto! W trakcie zawodów tej rangi zawsze organizowane s¹ przeró¿ne atrakcje czy zwiedzanie miasta, wiêc czêsto s³ysza³em tam nasz jêzyk. M³odzi Polacy s¹ wszêdzie, prowadz¹ autobusy, sprzedaj¹ pami¹tki, pracuj¹ w hotelach, na lotnisku, przy cateringu. Cieszymy siê na wyspach chyba du¿ym zaufaniem pracodawców. Jako urodzony gadu³a czêsto podpytywa³em m³odych rodaków jak im tu jest, czy nie planuj¹ powrotu. Jeden z ich powiedzia³ mi z wylewn¹ szczerości¹, ¿e on ju¿ wie, ¿e tu zostaje. Mieszka³ dwa lata na wyspach, wróci³, próbowa³ za³o¿yæ firmê, zainwestowaæ w kraju. Przegra³ walkê z biurokracj¹, sprzecznymi przepisami, polskimi absurdami… Tak okropnie boli, ¿e oddajemy obcym za garśæ funtów, to co mamy w Polsce najlepszego - m³odych, wykszta³conych i pracowitych ludzi. To my jako kraj zap³aciliśmy za ich szko³y, leczenie, studia, a teraz oddajemy ich innym… Zaiste Polska to bardzo bogaty kraj, skoro staæ j¹ na kszta³cenie świetnych pracowników anglikom. ¯al. MACIEJ KARCZEWSKI
autor jest przedsiêbiorc¹ i prezesem Fundacji Stare Miasto

statnia sesja Rady Miasta poświêcona by³a w g³ównej mierze sprawozdaniu finansowemu miasta za ubieg³y rok. Decyzj¹ wiêkszości radnych sprawozdanie przedstawione przez Prezydenta Micha³a Zaleskiego zosta³o przyjête, a sam Pan Prezydent otrzyma³ absolutorium. Nastêpnie powo³ana zosta³a komisja doraźna, której zadaniem jest wspó³praca z ościennymi samorz¹dami. Jest ona pok³osiem debaty na temat metropolii bydgosko-toruñskiej i nowej perspektywy bud¿etowej UE. Dyskusja na temat komisji i bud¿etu pokaza³a, ¿e w toruñskiej Radzie Miasta mo¿liwa jest wspó³praca niemal wszystkich radnych, niezale¿nie od przynale¿ności klubowej czy partyjnej. Zw³aszcza m³odzi wiekiem i sta¿em radni, skupieni wokó³ Marsza³ka Piotra Ca³beckiego pokazuj¹, ¿e wspólnie mo¿emy realizowaæ zadania i rozwi¹zywaæ problemy, które stoj¹ przed Toruniem, Bydgoszcz¹ czy ca³ym województwem. I nie chc¹ oni byæ zak³adnikami jednej osoby, której frustracje po przegranych wyborach prezydenckich przes³aniaj¹ ca³y świat. Od pocz¹tku kadencji mówi³em, ¿e jesteśmy otwarci na wspó³pracê na rzecz naszego miasta. Niewa¿ne, czy ktoś jest z PiS, PO, SLD czy jakiejkolwiek innej partii. I do tej wspó³pracy po raz kolejny zapraszam. JAROS AW BESZCZYÑSKI
autor jest radnym Czasu Gospodarzy

U

PAWE GULEWSKI
autor jest radnym Platformy Obywatelskiej

Treichel

„Teraz” - tygodnik bezp³atny Adres redakcji: (oddzia³ w Toruniu) ul. Jakuba 13, 87-100 Toruñ tel. 56 61 999 35/36 redakcja@teraztorun.pl Redaktor prowadz¹cy „Teraz Toruñ”: Kamil Saka³us - zastêpca redaktora naczelnego tel. 56 61 999 15 kamil.sakalus@teraztorun.pl Reklama: Aleksandra Janiszewska- product manager tel. 56 61 999 50 reklama@teraztorun.pl Druk: Media Regionalne sp. z o.o. Oddzia³ Koszalin, Drukarnia Koszalin ul. S³owiañska 3a, 75-503 Koszalin Wydawca tygodnika „Teraz”: Media Regionalne sp. z o.o. 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51 tel. 22 463 07 00 Prezes zarz¹du: Joanna Pilcicka Redakcja centralna tygodnika „Teraz”: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51 Redaktor naczelna: Justyna Duchnowska
RYS. MARCIN TREICHEL

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Media Regionalne Sp. z o.o. zastrzega, ¿e dalsze rozpowszechnianie materia³ów opublikowanych w „Teraz” jest zabronione bez zgody Wydawcy. ISSN: 1896-821X

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.
REKLAM A

teraz reklama

3
118813B08

4
ARTYKU REKLAM OWY

teraz miasto

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.
119713B08

Świetna sylwetka ze Studiem Kontur
zur¹, zatuszowaæ makija¿em - jednak kiedyś trzeba go przecie¿ zmyæ. Wszystkie wy¿ej wymienione dzia³ania maj¹ g³êboki sens jeśli zestawimy je z innymi dzia³aniami na rzecz utrzymywania naszego cia³a w dobrej kondycji.
W STUDIU KONTUR bêd¹ królowaæ technologie Hi-Tech?

Miêdzy si³owni¹, aktywności¹ na świe¿ym powietrzu, świadomie bilansowan¹ diet¹, dermatologiem, chirurgiem plastycznym, fryzjerem, kosmetyczk¹ i SPA jest przestrzeñ, któr¹ zamierza wype³niæ STUDIO KONTUR. Przedstawiamy rozmowê z Ann¹ Zieliñsk¹, w³aścicielk¹ STUDIA KONTUR.
Teraz Toruñ: Oferta STUDIA KONTUR ró¿ni siê od gabinetów kosmetyki estetycznej...

A gdyby moja matka pojawi³a siê w STUDIU KONTUR?

Studio Kontur: - Pewnie korzysta pan z si³owni, uprawia sport, nie gardzi warzywami. Czy jest coś w pana sylwetce, co nie daje siê skorygowaæ æwiczeniami, diet¹, zatuszowaæ strojem?
Faktycznie...

FOT. MARCIN AUKAJTYS

- Metody dzia³ania bêd¹ za ka¿dym razem ściśle dopasowywane do indywidualnej sytuacji klienta. Skuteczne pozbycie siê zmarszczek wymaga szczegó³owej analizy: kondycji, trybu ¿ycia, sposobu od¿ywiania, podatności na pewne substancje aktywne, mo¿liwych przeciwskazañ.
Jakie ma pani doświadczenie?

- Skóra dojrza³ych kobiet wymaga delikatności i wyczucia. Mo¿liwości jest wiele: peelingi fotodynamiczne, preparaty medyczne zawieraj¹ce kilkadziesi¹t aktywnych sk³adników, kwas hialuronowy - naturalny sk³adnik skóry, który tracimy z wiekiem. Mo¿na wykorzystaæ zdolnośæ fal radiowych do pobudzania naturalnych procesów odbudowy elastyny i kolagenu. Zamiast parali¿owaæ mimikê botoksem, uzupe³niam niedobory naturalnych, wystêpuj¹cych w skórze sk³adników i aktywujê procesy auto-naprawy.
Ile to wszystko kosztuje

- Pewnych partii cia³a nie da siê wymodelowaæ æwiczeniami. Spadek wagi czêsto oznacza redukcjê nadmiaru wody. G³odówka odbija siê efektem jo-jo. Tracimy kilogramy, ale niekoniecznie centymetry. W dodatku nie tam gdzie byśmy sobie tego ¿yczyli. Czêstym efektem drastycznych diet jest pogorszenie napiêcia skóry, przez co zmarszczki staj¹ siê bardziej widoczne. K¹piele w eterycznych olejach, masa¿e i inne pieszczoty jakie oferuje nam SPA odprê¿aj¹, nawil¿aj¹ i czyni¹ szczêśliwymi - niestety nie na d³ugo. Zmêczon¹, pozbawion¹ blasku skórê mo¿emy zas³oniæ fry-

- Trzy lata zdobywa³am kwalifikacje, odwiedza³am wystawy, targi kosmetyczne w tym w³oski Cosmoprof w Bolognii. Kriolipolizy uczy³am siê w jednym z renomowanych szwajcarskich gabinetów estetyki cia³a.
Jak wygl¹da³by zabieg dla mê¿czyzn?

Studio Kontur wyposa¿one w nowoczesny sprzêt mieści siê na toruñskiej Starówce, przy ul. Kopernika 7, lokal 1

- Przygotowujê kilka wariantów dzia³añ ró¿ni¹cych siê cen¹, ilości¹ zabiegów w serii, u¿yciem specjalnych sterylnych preparatów. Zaproponujê panu terapiê dopasowan¹ ściśle do pana oczekiwañ oraz mo¿liwości finansowych. Mê¿czyznom doskwiera t³uszcz zlokalizo-

wany w okolicy brzucha, boków, pleców, który mo¿na wymroziæ (krio-lipoliza). Po umocowaniu g³owicy na wybranej partii cia³a nie bêdê panu przeszkadzaæ przez ponad godzinê. Mo¿na wykorzystaæ ten czas na relaks lub zrobiæ porz¹dki w komórce, tablecie, pos³uchaæ ulubionej muzyki, poczytaæ. To, czego nie damy rady zamroziæ spróbujemy rozpuściæ. Metody „gor¹ce” to: radio-frekwencja, kawitacja ultradźwiêkowa, lipo-laser. Gor¹co generowane jest w ściśle określonej warstwie skóry. Na powierzchni odczuwamy mi³y ch³ód.

Zabiegów ma byæ kilka...?

- Wszystkie metody, którymi dysponuje STUDIO KONTUR wywodz¹ siê z zastosowañ medycznych. Ich dzia³anie opiera siê na zjawiskach fizycznych i procesach bio-chemicznych zachodz¹cych w tkankach i komórkach. Nie ma tu czarów i nic nie da siê pomin¹æ, przyspieszyæ czy zamarkowaæ. Ilośæ i d³ugośæ zabiegów jest uzale¿niona od wielkości i struktury tkanki t³uszczowej w konkretnym przypadku. Chodzi tak¿e o uwolnienie organizmu od toksyn, dotlenienie komórek,

poprawê cyrkulacji krwi - kompleksow¹ aktywacjê potencja³u autoregeneracyjnego.
Co z kobietami, które urodzi³y?

- Minimalnie inwazyjne mikronak³uwanie po³¹czone z si³¹ biotechnologicznych koktajli i moc¹ np. RF - zwalczy rozstêpy. Terapia jest i w tym przypadku komponowana indywidualnie, efekty zale¿¹ od wielu czynników. O sukcesie decyduje czas, jaki up³yn¹³ od porodu, ogólny stan zdrowia, typ i podatnośæ skóry.

- Najmniej skomplikowane procedury modelowania zaczynaj¹ siê od 150 z³ i trwaj¹ oko³o godziny. Cena dwugodzinnego zabiegu to ok. 250 z³. Wykorzystanie wielu metod i bio-koktajli podnosi cenê wyszczuplania nawet do kilkuset z³otych przy szczególnie wydajnych preparatach. Zmniejsza siê jednocześnie ilośæ zabiegów w serii. Podobnie bio-odnowa skóry. Na przyk³ad naświetlanie laserem LED PDT to koszt 60 z³ za pó³ godziny. Zabiegi wykonujê osobiście, co daje mo¿liwośæ pracy w dni wolne. W³aściciel STUDIA KONTUR Anna Zieliñska poleca odwiedzenie strony www. studiokontur.pl.

Rower miejski ruszy za kilka tygodni
Wy³oniono firmê, która zajmie siê wykonaniem stacji rowerowych sk³adaj¹cych siê na sieæ roweru miejskiego. Pierwszych dwanaście stacji stanie ju¿ za kilka tygodni.
Zwyciêzc¹ przetargu zosta³a warszawska firma BikeU specjalizuj¹ca siê w monta¿u francuskiego systemu wypo¿yczalni rowerów. W rozpisanym przez miasto przetargu zaproponowa³a ona najni¿sz¹ stawkê - 1,16 mln z³. Wed³ug oficjalnych informacji podawanych przez urzêdników, sieæ wypo¿yczalni ma zostaæ oddana do u¿ytku na prze³omie sierpnia i września tego roku. W jej sk³ad wejdzie dwanaście stacji ze 180 stojakami i 120 rowerami. Jego obs³uga jest dziecinnie prosta. Wystarczy wpisaæ kod PIN na specjalnym pulpicie znajduj¹cym siê przy kierownicy roweru. Nastêpnie rower zostanie odblokowany (przedni widelec posiada elektrozamek, który zwalnia zabezpieczenie, dziêki czemu rower mo¿na wyprowadziæ z miejsca parkowego). Je¿eli w trakcie korzystania z roweru miejskiego u¿ytkownik zdecyduje siê na chwilowe pozostawienie go, nie bêdzie potrzebowa³ do tego specjalnych zabezpieczeñ - w kierownicy znajduje siê linka, któr¹ mo¿na przypi¹æ pojazd. Po skoñczonej przeja¿d¿ce wystarczy podjechaæ do bezobs³ugowej stacji i wpi¹æ rower w wolne miejsce parkingowe. misariat policji na Dziewulskiego, biblioteka uniwersytecka na Bielanach, a tak¿e basen na ul. Hallera i pawilon Maciej na Skarpie. Miasto nie wyklucza, ¿e w przysz³ości sieæ zostanie powiêkszona o kolejne miejsca, w których bêdzie mo¿na wypo¿yczyæ rower. Jak zapowiedzia³ prezydent Micha³ Zaleski, planowane jest uruchomienie czternastu kolejnych stacji. Na razie nie podano jednak konkretnego terminu, w którym sieæ mia³aby zostaæ powiêkszona.

Sposób p³acenia
Je¿eli operator, firma BikeU, utrzyma swój standardowy cennik równie¿ w Toruniu, to ka¿dy chc¹cy skorzystaæ z sieci wypo¿yczalni rowerów, bêdzie musia³ wnieśæ tak¿e jednorazow¹ op³atê w wysokości 20 z³. Wszystkich op³at bêdzie mo¿na dokonywaæ za pośrednictwem przelewów na stronie

internetowej oraz na stacji rowerowaj przy pomocy kart zbli¿eniowych. Je¿eli nic nie stanie na przeszkodzie, to miasto powinno podpisaæ umowê ze zwyciêzc¹ przetargu w pi¹tek 28 czerwca.
GRZEGORZ BOJANOWSKI
grzegorz.bojanowski@mediaregionalne.pl

Rower miejski to:
- 12 bezobs³ugowych stacji s³u¿¹cych do wypo¿yczania jednośladów - 180 stojaków - 120 rowerów

Pierwsze 20 minut za darmo
Warszawska firma, która wygra³a przetarg na monta¿ stacji rowerowych, stosuje zasadê, wg której rowery powinny ca³y czas znajdowaæ siê w ruchu. Z tego te¿ powodu pierwsze dwadzieścia minut wypo¿yczenia bêdzie darmowe. Za kolejne minuty trzeba bêdzie zap³aciæ. Stawki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: od 21 minuty do godziny jeden z³oty, druga godzina - 3 z³, trzecia - 5 z³, czwarta i kolejna - 7 z³. Ca³ośæ zosta³a tak pomyślana, ¿eby wypo¿yczanie rowerów na d³u¿szy okres by³o nieop³acalne. Dziêki takiemu systemowi naliczania op³at wiêcej osób bêdzie mog³o skorzystaæ z sieci roweru miejskiego bez obaw, ¿e zostan¹ one wypo¿yczone na d³u¿szy okres przez innych u¿ytkowników.

12 stacji
Sieæ wypo¿yczalni rowerów sk³adaæ bêdzie siê z dwunastu stacji rozmieszczonych w ca³ym mieście. Miejsca zosta³y wybrane przez torunian w s¹dzie internetowej. Wybrane miejsca, to: Rynek Staromiejski, plac Rapackiego, dworzec PKP Toruñ G³ówny, pl. św. Katarzyny, Bulwar Filadelfijski na wysokości skrzy¿owania z Ducha św., targowisko handlowe przy Szosie Che³miñskiej, skrzy¿owanie ulic Kwiatowej i Lisiej na Wrzosach (obok Polo Marketu), ul. Broniewskiego i Reja ko³o Tesco, ko-

Jak wypo¿yczyæ rower
Jak podaje na swojej stronie internetowej firma wybrana przez toruñskich urzêdników, montowany przez ni¹ system dzia³a ju¿ z powodzeniem w kilkunastu miastach na świecie.

Pierwszych dwanaście bezobs³ugowych wypo¿yczalni rowerów na terenie Torunia

FOT. MARCIN AUKAJTYS

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

teraz miasto

5

Torunianie stworzyli grê komputerow¹
Dwóch pasjonatów gier komputerowych przez prawie cztery lata pracowa³o nad stworzeniem menad¿era pi³karskiego. Ich gra ³¹czy w sobie elementy portalu spo³ecznościowego i strategii zarz¹dzania dru¿yn¹.
„Total Football Manager” to gra stworzona przez Tomka Fidosa i Micha³a Rygielskiego, którzy na co dzieñ mieszkaj¹ i pracuj¹ w Toruniu. Gra dzia³a w wersji online i przeznaczona jest dla graczy, którzy lubi¹ emocje zwi¹zane z zarz¹dzaniem i prowadzeniem dru¿yny pi³karskiej. na stronie internetowej i mo¿e rozpocz¹æ rozgrywkê. Po rejestracji gracz wciela siê w rolê trenera wymyślonej przez siebie dru¿yny i rywalizuje z innymi trenerami dru¿yn. Dru¿ynê pi³karsk¹ mo¿na prowadziæ poprzez rozgrywki ligowe, mecze towarzyskie oraz mistrzostwa. cz¹ce prowadzenia rozgrywek i dzia³ania systemu.

Rejestracja
W jaki sposób przyst¹piæ do gry? Bardzo prosto. Rejestracja na stronie gry jest bezp³atna. Po zalogowaniu siê mo¿na rozpocz¹æ tworzenie dru¿yny. Twórcy przewidzieli tak¿e mo¿liwośæ u³atwienia sobie kompletowania wymarzonego sk³adu i zarz¹dzania nim. Wszystko za spraw¹ specjalnych monet, które mo¿na zdobywaæ podczas gry albo, dla niecierpliwych, kupiæ w Internecie za realne pieni¹dze. Po stworzeniu dru¿yny mo¿na zaj¹æ siê takimi aspektami prowadzenia klubu, jak: zadbanie o jakośæ murawy na stadionie, liczba miejsc na poszczególnych trybunach, tworzenie sk³adu szkoleniowego i bazy zawodników oraz historii klubu, pozyskiwanie sponsorów, ustalanie terminarza rozgrywek czy wreszcie wybranie barw klubowych, pod którymi dru¿yna bêdzie rozgrywaæ mecze. Je¿eli ktoś chce zagraæ w „Total Football Manager”, mo¿e zalogowaæ siê na stronie www. totalfootballmanager.net.

W³asne dru¿yny
W grze nie pojawiaj¹ siê istniej¹ce dru¿yny i ligi. Gracz tworzy w³asn¹ dru¿ynê pi³karsk¹ i nadaje imiona i nazwiska zawodnikom. - Wiele osób realizuje swoje niespe³nione marzenia o karierze sportowej i czêsto nadaje swoje nazwiska i imiona napastnikom zdradza Micha³ Rygielski. - Dodatkow¹ opcj¹ w grze jest mo¿liwośæ tworzenia krótkiej notki o wymyślonych pi³karzach. Mo¿na wiêc pi³karzowi nosz¹cemu nasze imiê i nazwisko dopisaæ wiele spektakularnych bramek i zwyciêstw.

Torunianie na stworzenie gry poświêcili cztery lata. Na zdjêciu twórcy: Micha³ Rygielski i Tomasz Fidos.

Gra 1000 osób
„Total Football Manager” opublikowany zosta³ w sieci na prze³omie 2012 i 2013 roku. Gra cieszy siê spor¹ popularności¹ - swoje zmagania z dru¿yn¹ pi³karsk¹ podjê³o do tej pory ok. 1000 osób. Ponadto, w grze znaleźæ mo¿na ponad 220 krajów, z których pochodzi 450 000 pi³karzy oraz ponad 10 000 klubów. Twórcy nie spoczywaj¹ na laurach

Pierwszy polski menad¿er dostêpny za darmo
- Nasza gra jest pierwszym polskim menad¿erem pi³karskim dostêpnym w sieci za darmo - mówi Tomek Fidos. - Stworzenie jej zajê³o nam cztery lata, z czego najtrudniejsze by³o wypracowanie koncepcji rozgrywki. Tak d³ugi czas pracy op³aci³ siê - je¿eli ktoś chce zagraæ w grê, wystarczy, ¿e zaloguje siê
REKLAM A

i zdobywaj¹ kolejnych chêtnych do grania. - Chcemy, ¿eby do koñca roku liczba osób zalogowanych na „Total Football Manager” wzros³a do 10 000 osób - dopowiada Micha³ Rygielski.

Pi³karski Facebook
Gromadzenie jak najwiêkszej liczby graczy zgodne jest ze struktur¹ samej gry, która pomyślana zosta³a jako po³¹czenie menad¿era

pi³karskiego z portalem spo³ecznościowym. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu obs³uga programu jest niezwykle intuicyjna i nie poiwnna sprawiæ nikomu problemów. - Menad¿er dzia³a w czasie rzeczywistym, wiêc nawet je¿eli nie jesteśmy zalogowani inni gracze i tak prowadz¹ rozgrywki. Mo¿na powiedzieæ, ¿e gra ¿yje swoim ¿yciem - zupe³nie tak jak portale spo³ecznościowe typu Facebook czy Twitter. Inn¹ zalet¹ programu

jest to, ¿e ka¿dy gracz mo¿e podczas rozgrywanych meczów komunikowaæ siê z innymi przy pomocy narzêdzia podobnego do ściany dostêpnej na Facebooku. Wielu osobom podoba siê takie rozwi¹zanie nawi¹zuj¹ce do portali spo³ecznościowych - mówi Tomek Fidos. Twórcy ci¹gle modyfikuj¹ swój program. Wszystko za spraw¹ graczy, którzy zg³aszaj¹ uwagi doty-

FOT. MARCIN AUKAJTYS

GRZEGORZ BOJANOWSKI
grzegorz.bojanowski@mediaregionalne.pl
111113B08

6

teraz miasto

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

Czy Zamek Dybowski bêdzie têtni³ ¿yciem?
Od kilkunastu lat miasto szuka³o dzier¿awcy, który zainteresuje siê terenem. W koñcu uda³o siê znaleźæ zainteresowanego, który ma plan na to miejsce i podj¹³ siê zadania. Co z tego wyjdzie?
REKLAM A

Póki co s¹ plany, a miejsce powoli zaczyna funkcjonowaæ. Teren wydzier¿awi³ od miasta Zbigniew Mikiciuk, pasjonat historii i motoryzacji, zreszt¹ w³aściciel Muzeum Motoryzacji i Techniki w podwarszawskich Otrêbusach. W³aśnie w tych krêgach bêd¹ oscylowa³y proponowane przez zamek atrakcje. Na dobry pocz¹tek w ruinach zagości³a ju¿ wystawa motoryzacyjna. – Chcemy, ¿eby to miejsce têtni³o ¿yciem, a przede wszystkim w ciekawy sposób s³u¿y³o mieszkañcom To-

runia- mówi Zbigniew Mikiciuk. – Za nami ju¿ pierwsze wydarzenia, wystawiana by³a ju¿ „Antygona”, odbywa³y siê pokazy średniowieczne, spotkania harcerzy, a ostatnio odby³a siê „Noc Kupa³y”. Zale¿y mi na tym, by by³o to miejsce spotkañ ludzi interesuj¹cych siê histori¹ i tradycj¹. Sam zamek jest przeznaczony na cele muzealne, niebawem pojawi¹ siê w nim wystawy malarstwa, nie zabraknie muzyki powa¿nej. Na miejscu s¹ ju¿ tak¿e pierwsze eksponaty motoryzacyjne. Ale wy-

stawy na pewno bêd¹ siê zmienia³y.

Samochody ju¿ zaparkowa³y
Pierwsza ekspozycja, która aktualnie zagości³a na terenie zamku z pewności¹ zainteresuje wszystkich pasjonatów motoryzacji. W Toruniu prezentowane s¹ samochody z pocz¹tku XIX wieku. Jest oczywiście szansa, ¿e wydarzeñ tego typu bêdzie wiêcej, bo zbiory z podwarszawskiego muzeum s¹ naprawdê imponuj¹ce. Wśród eksponatów wystawianych
108013B08

Czy dziêki nowemu dzier¿awcy Zamek w koñcu o¿yje i stanie siê ciekaw¹ atrakcj¹ turystyczn¹ w Toruniu?

aktualnie , znalaz³y siê miedzy innymi: „Dixi”, czyli pierwszy samochód spod szyldu BMW, pierwsze powojenne auta wyprodukowane w Polsce, Fiat Multipla, czyli pierwszy w historii motoryzacji mini-van, czy ciê¿arówka Forda pochodz¹c¹ z 1926 roku i pe³ni¹ca niegdyś rolê samochodu przeprowadzkowego.

ci¹ tego zabytku, zarazem nie zacieraj¹cy czytelności jego pierwotnej funkcji i utrwalonej tradycj¹ wygl¹dzie- mówi dyrektor Wydzia³u Gospodarki Nieruchomościami, Wiktor Krawiec.

Na zamek!
Wiêkszośæ torunian przyzwyczajonych jest do tego, ¿e ruiny Zamku Dybowskiego nie maj¹ gospodarza i swobodnie mog¹ byæ eksplorowane. Zamek w dalszym ci¹gu mo¿na odwiedzaæ. Aktualnie jest biletowany wstêp na wystawê motoryzacyjn¹. Obowi¹zuj¹ bilety ulgowe, w cenie 5 z³ dla wszystkich. Ciekawe wydarzenie odbêdzie siê ju¿ w pierwszych dniach lipca. Bêd¹ to odchody „555 rocznicy nadania Przywilejów Nieszawskich na Zamku Dybowskim w Toruniu”. Poza reprezentacj¹ polskich fanów historii, do Torunia zjad¹ bractwa z Czech, S³owacji, czy Niemiec. ¹cznie zapowiadane jest oko³o piêæ tysiêcy gości. Wiêcej informacji mo¿na znaleźæ na stronie www.zamekdybowski.pl
¯ANETA LIPIÑSKA-PATALON
zaneta.lipinska@mediaregionalne.pl

Ruina do u¿ytku
Poszukiwania dzier¿awcy trwa³y od 2005 roku. Og³oszono kilka przetargów, ale nie znalaz³ siê nikt, kto jednocześnie by³ w stanie spe³niæ wytyczne konserwatora i daæ miejscu now¹ funkcjê u¿ytkow¹. Zamek Dybowski musi bowiem zostaæ utrzymany w stanie tzw. trwa³ej ruiny, by zachowaæ unikalny charakter miejsca. Jest to uzasadnione miêdzy innymi tym, ¿e nie ma potwierdzonych przekazów potwierdzaj¹cych oryginalny wygl¹d za³o¿enia. - Nowy w³aściciel winien zagwarantowaæ realizacjê spo³ecznego celu ochrony zabytku o szczególnie wysokiej wartości historycznej, przez udostêpnienie obiektu dla spo³eczności lokalnej oraz turystów, w sposób licuj¹cy z wartoś-

Zamek Dybowski
Zosta³ zbudowany przez króla W³adys³awa Jagie³³ê w latach 1424–1428. Powsta³a przy nim osada Nieszawa, konkuruj¹ca z krzy¿ackim Toruniem. Zamek zdobyty i spalony przez Krzy¿aków w 1431, krótko by³ w ich posiadaniu, by po pokoju w Brześciu Kujawskim powróciæ w rêce polskie. W 1454 roku król Kazimierz Jagielloñczyk wyda³ tutaj statuty nieszawskie, a od 1456 roku zamek by³ siedzib¹ starostów królewskich. Gościli na nim królowie polscy odwiedzaj¹cy Toruñ i Prusy Królewskie. W 1460 roku w wyniku ¿¹dañ mieszczan toruñskich, którzy sprzeciwiali siê handlowej konkurencji Nieszawy, mieszkañców osady przeniesiono o 30 km w górê Wis³y, gdzie powsta³o miasto Nieszawa, zwane wówczas Now¹ Nieszaw¹.

FOT. MARCIN AUKAJTYS

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

teraz ludzie

7

Czujesz, ¿e jesteś typem lidera? Mo¿esz siê sprawdziæ
Rozmowa z

MATEUSZEM ZMUDZIÑSKIM
koordynatorem wojewódzkim projektu „Szlachetna Paczka”

- Rzeczywiście, dla wielu osób „Szlachetna Paczka” trwa od listopada do grudnia, od momentu, w którym mo¿emy wybieraæ rodziny, aby zrobiæ dla nich paczki. W grudniu nasi wolontariusze jad¹ z prezentami do rodzin najbardziej potrzebuj¹cych. Jednak, aby to wszystko siê wydarzy³o, musimy najpierw przeszkoliæ naszych „SuperW”, co dzieje siê we wrześniu. Dlatego ju¿ dziś szukamy liderów, którzy bêd¹ koordynowaæ grupy wolontariuszy, do których chêtni bêd¹ mogli siê zg³aszaæ. Przez wakacje przekazujemy wiedzê liderom, tak by ci mogli dalej szkoliæ wolontariuszy i by na Bo¿e Narodzenie tysi¹ce rodzin dosta³o pomoc.
Ciê¿ko dziś znaleźæ bezinteresownie pracuj¹cych m³odych?

FOT. MARCIN AUKAJTYS

Mimo, ¿e szlachetna paczka odbywa siê zim¹ to praca nad ca³ym przedsiêwziêciem rozpoczyna siê w³aśnie teraz. Najwa¿niejsi s¹ ludzie...kogo potrzebujecie?

szkoleñ dla liderów. S¹ to rzeczy bardzo po¿¹dane na wspó³czesnym rynku pracy. Wielokrotnie s³ysza³em od liderów, czy wolontariuszy, ¿e dostali pracê, gdy¿ zdobyli du¿e doświadczenie w „Szlachetnej Paczce”.

wiedzia³a, ¿e marzy³a o jednej, a dosta³a ich tak wiele. Potem rozp³aka³a siê i uciek³a do drugiego pokoju. To tkwi we mnie do dziś, ten moment radości z tak prostej rzeczy. Z ksi¹¿ki, bo swojej Zuza nigdy nie mia³a…
W Polsce mamy coraz wiêcej du¿ych akcji w ramach których pomagamy innym. Z jednej strony to świetnie, ¿e potrafimy daæ wsparcie potrzebuj¹cym, a z drugiej strony widaæ jakie s¹ potrzeby i jak s³abo dzia³a wsparcie gmin, czy pañstwa?

W Toruniu poszukiwanych jest jeszcze trzech liderów „Szlachetnej Paczki”. Na zdjêciu: Mateusz Zmudziñski, student Archiwistyki i Zarz¹dzania Dokumentacj¹ na UMK. To jego pi¹ta edycja „Szlachetnej Paczki”. Zaczyna³, jako lider wolontariuszy, teraz jest koordynatorem akcji w dwóch województwach.

W zesz³ym roku w Toruniu „Szlachetna Paczka” organizowana by³a przez piêciu liderów i stu trzech wolontariuszy. Uda³o siê wesprzeæ sto osiemdziesi¹t osiem rodzin.
A na koniec pewnie jeszcze wielk¹ satysfakcje, ¿e uda³o siê pomóc?

- Chyba tak. Mimo wszystko chêæ do pomagania to wielka sztuka, ale odwaga do zmieniania świata na lepsze to jeszcze wiêksza sztuka. Ks. Jacek Stryczek, pomys³odawca „Szlachetnej Paczki”, powiedzia³, ¿e miar¹ wielkości cz³owieka jest najwiêksze wyzwanie jakiego siê podj¹³ i jakie wygra³. Dlatego liczymy, ¿e trafi¹ do nas osoby, którym bêdzie siê chcia³o pomagaæ, tak jak nam. Dla nas dobro drugiego jest najwa¿niejsze. Mam nadziejê, ¿e nie bêdzie zbyt wzniośle, kiedy dodam,

¿e ca³y czas dostrzegamy wiêksz¹ radośæ z dawania, ani¿eli z brania…
A kto mo¿e siê zg³osiæ?

W dzisiejszych czasach wielu m³odych ludzi narzeka, ¿e bez doświadczenia trudno znaleźæ pracê. Wolontariat to chyba idealny pomys³, by je zdobyæ?

-Mo¿e siê zg³osiæ ka¿da pe³noletnia osoba, która ma odwagê pomagaæ innym i realnie zmieniaæ świat na lepsze! W Toruniu mamy obecnie trzech liderów, ale aby dotrzeæ z pomoc¹ do wiêkszej ilości rodzin chcemy tu znaleźæ jeszcze czterech. Wierzê, ¿e Gród Kopernika taki potencja³ posiada.

- To prawda. Wolontariat to doskona³a mo¿liwośæ zdobycia doświadczenia. Liderzy naucz¹ siê, jak zarz¹dzaæ projektami i grup¹ osób. Jak przygotowywaæ siê do rekrutacji i jak j¹ prowadziæ. Jak skutecznie monitorowaæ pracê oraz motywowaæ swoich wolontariuszy. Wszystkie te aspekty s¹ elementami prowadzonych

- Wielk¹? Ogromn¹, tej satysfakcji nie da siê opisaæ... tych ³ez, mam tul¹cych dzieci z radości. S³ów „my na to nie zas³ugujemy”, „podzielê siê z s¹siadk¹, ona te¿ ma ciê¿ko”. Do tej pory mam przed oczami obraz dziewczynki z jednej z rodzin, któr¹ siê opiekowa³em. Zuza (na potrzeby artyku³u, podajê imiê zmienione) dosta³a w paczce ca³y karton ksi¹¿ek, po-

- Tak, to prawda. Jednak „Szlachetna Paczka” i Stowarzyszenie „Wiosna”, które j¹ organizuje, to nie instytucja pomocy spo³ecznej, ale system stworzony po to, aby zmieniaæ myślenie Polaków. To nas cieszy. Cieszy, ¿e nasi rodacy chc¹ pomagaæ, nie boj¹ siê tego. Widz¹c efekty ciesz¹ siê z nich. Wierzê, ¿e przyjdzie taki dzieñ, w którym zobaczymy, ¿e „Szlachetna Paczka” ju¿ nie jest potrzebna, to bêdzie jeden z najpiêkniejszych dni w moim ¿yciu. Tak bynajmniej teraz czujê.

ROZM. ¯ANETA LIPIÑSKA-PATALON
zaneta.lipinska@mediaregionalne.pl
111213B08

REKLAM A

8

teraz ogrody 2013

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

Toruñ Ogrodem 2013
REKLAM A
104713B08

Zaprojektowali ogród samemu i zg³osili go do miejskiego konkursu „Toruñ Ogrodem”.
Mowa o ogrodzie Barbary i Zbigniewa Staniszewskich. W konkursie „Toruñ ogrodem” startuj¹ po raz drugi. - Ten ogród to wiele lat ciê¿kiej pracy wed³ug w³asnego projektu. Ogród pe³ni funkcjê przede wszystkim rekreacyjn¹, a wiele roślin ma formê kuli - mówi¹ w³aściciele, którzy podpatrywali styl ogrodów na Zachodzie. Teren w tym kszta³cie istnieje od 2005 r.

Aby zag³osowaæ na ogród Pañstwa Staniszewskich trzeba wys³aæ sms o treści: ogrody.04 na numer: 71466. Na ogród mo¿na g³osowaæ przez tydzieñ

112413B08

PROM OCJA

96013B08

FOT. MARCIN AUKAJTYS

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.
REKLAM A

teraz reklama

9
98313B08

sportowy toruñ

Biegaj z And¿elik¹ Dziêgiel!
And¿elika Dziêgiel, koordynatorka akcji „Biegam, bo lubiê” i zwyciê¿czyni tegorocznej edycji plebiscytu „Kobieta Roku” podpowiada, jak biegaæ i nie nabawiæ siê kontuzji.
Polacy pokochali bieganie. Okazuje siê, ¿e biegamy nawet czêściej, ni¿ jeździmy rowerem. ¯eby jednak w pe³ni cieszyæ siê czeniom elim i n u j emy mo¿liwośæ pojawienia siê w naszych mo¿emy swoj¹ biegow¹ przygodê zakoñczyæ. - Bez odpowiedniego rozci¹gniêcia nasze miêśnie bêd¹ niedotlenione i zmêczone, czyli po prostu obola³e. Taka sytuacja po pierwsze mo¿e nas zniechêciæ do biegania, a po drugie mo¿e okazaæ siê, ¿e nie bêdziemy mogli trenowaæ, bo oka¿e siê na przyk³ad, ¿e to naderwanie miêśnia. Taka sytuacja mo¿e nas zdyskwalif i ko w a æ n a ci fizycznej Polaków. Równie¿ torunianie coraz chêtniej biegaj¹ i bior¹ udzia³ w ró¿nego typu imprezach oraz zawodach.- Bieganie staje siê coraz bardziej popularne. Nie tylko wzrasta frekwencja uczestników dwudziestu kilku imprez w ca³ym kraju. Ciesz¹ równie¿ najnowsze badania ARC „Rynek i Opinia”. Wed³ug nich bieganie sta³o siê najpopularniejsz¹ dyscyplin¹ uprawian¹ przez Polaków. Biega a ¿ 36% na¯ANETA LIPIÑSKA-PATALON
zaneta.lipinska@mediaregionalne.pl

Podstawowe æwiczenia, które nale¿y wykonaæ to kr¹¿enie biodrami, kolanami, i stawem skokowym. Na zdjêciu jedno z bardzo wa¿nych æwiczeñ rozci¹gaj¹ce mieśnie brzuchate ³ydki

bieganiem nie mo¿emy zapomieæ o rozci¹ganiu. Dlatego po ka¿dym treningu obowi¹zkowo powinniśmy wykonaæ jeszcze seriê æwiczeñ ruchowych. - Rozci¹ganie jest jednym z elementów treningu biegowego. Je¿eli mamy ma³o czasu, na przyk³ad czterdzieści minut, minimum dziesiêæ minut powinniśmy poświêciæ na rozci¹ganie. Rozgrzewka wykonana po bieganiu jest bardzo wa¿na, poniewa¿ jest ona regeneracj¹ dla naszych miêśni. Dziêki tym æwiPROM OCJA

miêśniach kwasu mlekowego, czyli mówi¹c wprost- wyst¹pienia zakwasów. Rozci¹ganie zapobie- And¿elika Dziêgiel prezentuje æwiczenie na miêśnie dwug³owe uda ga równie¿ wszelkim kontuzjom, i przeci¹¿eniom, wyd³u¿amy swój wet na d³u¿szy okres. Osobiście w ró¿nego typu imprezach biegokrok, mamy wiêksz¹ sprawnośæ rozci¹gam siê zawsze oko³o 15-20 wych, ale równie¿ ilośæ samych ruchow¹, jesteśmy gibcy. Jednym minut po ka¿dym bieganiu, oczy- zawodów. W zesz³ym roku by³o s³owem jest to nieodzowny ele- wiście im d³u¿szy dystans, tym ich ponad dwa tysi¹ce, w tym roku ment treninguzaznacza d³u¿sze powinno byæ rozci¹ganie. bêdzie to ju¿ oko³o trzech tysiêcy And¿elika Dziêgiel. Efekt jest, bo dziêki temu nie do- imprez. Kiedy w kalendarzu wypaJak twierdzi And¿elika, ona świadczam kontuzjimówi da d³u¿szy weekened, nastêpuje sama zawsze siê rozci¹ga, a efekt And¿elika. taka kumulacja wydarzeñ biegojest jeden- brak kontuzji. Nie stoBieganie jest obecnie na szczy- wych, ¿e w³aściwie ka¿dego dnia suj¹c tej zasady niestety szybko cie popularności wśród aktywnoś- mo¿emy wybieraæ spośród nawet

szych rod a k ó w , na drugim miejscu jest rower (26%), na trzecim jest po prostu rozci¹ganie (13%). Ka¿dy, kto chce rozpocz¹æ przygodê z bieganiem, b¹dź pobiegaæ w towarzystwie innych, mo¿e czuæ siê zaproszony na Miejski Stadion Lekkoatletyczny, przy ul. Bema 23/29. Tam w ka¿d¹ sobotê o 9.30 odbywaj¹ siê treningi prowadzone przez And¿elikê Dziêgiel w ramach ogólnopolskiej akcji „Biegam, bo lubiê”.

W ten sposób rozci¹gamy miêśnie czworog³owe uda
46913B08

FOT. MARCIN AUKAJTYS

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.
ARTYKU REKLAM OWY

teraz reklama

11
120913B08

12

teraz sportowy toruń

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

Wodne szaleñstwo bez wyjazdu za miasto
FOT. MARCIN AUKAJTYS

Dla mieszkañców Torunia, którzy szukaj¹ och³ody w letnie dni, polecamy wypad na basen. Mo¿na korzystaæ zarówno z infrastruktury pod dachem, jak i obiektów pod chmurk¹.
Pomys³ na zabicie nudy, trochê ruchu, a w upalne dni recepta na och³odê. Ju¿ jutro zostan¹ otwarte zewnêtrzne baseny sezonowe, kto woli tradycyjny basem tak¿e znajdzie latem coś dla siebie.

kompleks rekreacyjny w centrum miasta. Basen posiada jacuzzi i brodzik, jest przystosowany dla rodzin z ma³ymi dzieæmi.
Basen Rekreacyjno - Sportowy, Copernicus Toruñ Hotel Bulwar Filadelfijski 11 Godzinny bilet wstêpu na hotelowy basen to 25 z³ (7,5 z³), a w pakiecie ze stref¹ saun 40 z³ (7,5 z³). Tel. 56 611 57 00

Nieszawka
Atrakcje dla ca³ych rodzin czekaj¹ w Aquaparku w Wielkiej Nieszawce. Kompleks oddalony od Torunia zaledwie sześæ kilometrów, to pe³nowymiarowy basen sportowy oraz cześæ rekreacyjna. W drugiej strefie znajdziemy miêdzy innymi sztuczn¹ rzekê, masa¿e wodne, gejzery oraz zje¿d¿alnia. Na obiekcie jest brodzik, a ca³ośæ jest przystosowana do potrzeb najm³odszych fanów wodnych rozrywek.
Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Wielkiej Nieszawka, ul. Toruñska 34/40 Wstêp: dni powszednie do 15.00 9 z³ (6 z³) rodzinny ) 7z³ (5 z³), po 15.00 i w weekendy 11 z³ (8 z³) rodzinny 9 z³ (6z)³ tel. 56 622 06 06

Basen rekreacyjno-sportowy w Copernicus Toruñ Hotel otwarty jest nie tylko dla gości, ale tak¿e dla wszystkich mieszkañców Torunia. Na zdjêciu Patrycja W³odarek, ratownik WOPR.
Kryta P³ywalnia przy Ba¿yñskich ul. Ba¿yñskich 9/17 Wstêp: Basen du¿y- dni powszednie do 16.00 7 z³ (5,5 z³), po 16.00 i weekendy 9 z³ (7 z³), 9 z³ (7 z³) Basen ma³y- dni powszednie do 16.00 5 z³ (4 z³), po 16.00 i weekendy7 z³ (6 z³) tel. 56 623 35 46

Ba¿yñskich i Hallera
W ofercie miejskiej znajdziemy dwa kryte baseny prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Pierwszy obiekt to kryta p³ywalnia przy. Ul. Ba¿yñskich. Basen ceniony jest nie tylko przez osoby odwiedzaj¹ce go rekreacyjnie, ale równie¿ uprawiaj¹ce sport wyczynowo. Do wyboru jest basen ma³y i du¿y. W przypadku tego drugiego G³êbokośæ wody dochodzi tam nawet do 3,85 metra, obiekt wyposa¿ony jest w wie¿e do skoków wodnych.
REKLAM A

nie o d³ugości sześædziesiêciu metrów, co czyni go atrakcyjnym dla najm³odszych u¿ytkowników.
Mini Aquapark ul. Hallera 79 Wstêp: dni powszednie do 16.00 i weekendy do 10.00 9 z³ (6 z³), rodzinne 7,50 z³ (5 z³), po 16.00 i weekendy po 10.00 11 z³ (8 z³) rodzinne 9,50 z³ (6 z³) tel. 56 651 38 56

Dla osób, które lubi¹ wodne atrakcje Mini aquapark. Obiekt sk³ada siê z dwóch basenów, sportowego i rekreacyjnego. Basen rekreacyjny posiada rw¹c¹ rzekê i bicze wodne oraz zje¿d¿al-

Przy Skarpie
Amatorzy letnich k¹pieli pod chmurk¹, nie wyje¿d¿aj¹c
683013B01

z miasta mog¹ korzystaæ z sezonowych basenów Przy Skarpie. W sk³ada kompleksu basenów letnich wchodz¹ trzy baseny. Jeden przeznaczony jest typowo dla dzieci posiada zje¿d¿alnie, dwa to k¹pieliska dla m³odzie¿y i doros³ych. Na terenie letnich basenów znajdziemy równie¿ niezbêdn¹ do wypoczynku infrastrukturê, s¹ toalety, przebieralnie i miejsce do pla¿owania. Nad bezpieczeñstwem czuwaæ bêdzie trzech ratowników, a tak¿e ochrona, woda jest na bie¿¹co oczyszczana. Ba-

seny regularnie bêd¹ czynne od najbli¿szego pi¹tku, 28 czerwca.
Baseny Letnie ul. Przy Skarpie 4 Wstêp: bilet ca³odzienny 9 z³ (5 z³ ulgowy), po 16.00 4 z³ (2,5 z³), rodzinne 7z³ (4 z³)

Copernicus
Na basen przy Copernicus Toruñ Hotel wejśæ mo¿e ka¿dy. Hotel zlokalizowany na Bulwarze Filadelfijskim, czyli w miejscu dawnego „Wodnika” proponuje

OPR. ¯ANETA LIPIÑSKA-PATALON
zaneta.lipinska@mediaregionalne.pl
102413B08

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

teraz sportowy toruń

13

Wspinaczka sposobem na wypoczynek
Ubranie
Czego potrzeba, by wybraæ siê na wspinaczkê w góry? Po pierwsze - przekonania, ¿e osi¹gnê³o siê wystarczaj¹c¹ kondycjê fizyczn¹ i koordynacjê ruchow¹, ¿eby zmierzyæ siê ze wspinaczk¹ w plenerze. Drug¹ istotn¹ rzecz¹ jest znalezienie trenera, który bêdzie towarzyszy³ i asekurowa³ podczas wyprawy w góry. Trzeci¹ kwesti¹ jest skompletowanie sprzêtu i ubioru do wspinania. W zale¿ności od pory roku
REKLAM A

trzeba bêdzie wybraæ inne rzeczy. W tym tekście skoncentrujemy siê na wspinaczce w sezonie letnim i niezbêdnym do tego sprzêcie. Przy wyborze ubrania istotne jest, ¿eby by³o ono lekkie, nie powodowa³o przegrzania organizmu i nie utrudnia³o ruchu podczas wspinania. Kolejnym elementem wyposa¿enia jest obuwie. Stopa w butach przeznaczonych do wspinaczki powinna przylegaæ do ska³y i nie ślizgaæ siê na ¿adnym, najbardziej nawet śliskim, pod³o¿u. Dla pocz¹tkuj¹cych wspinaczy

najodpowiedniejsze bêdzie miêkkie obuwie asymetryczne.

Sprzêt
Wa¿ne jest tak¿e wyposa¿enie siê w odpowiednie rodzaje lin: asekuracyjn¹ i komunikacyjn¹ (pierwsza z nich powinna byæ dosyæ elastyczna, by zamortyzowaæ upadek, druga nie mo¿e siê rozci¹gaæ, ¿eby mo¿liwe by³o zje¿d¿anie na niej). Dodatkowy osprzêt, to: uprz¹¿ najlepiej zawieraj¹ca pas piersiowy i biodrowy, kask oraz sprzêt s³u¿¹cy do tworzenia punktów, na którch

wspinaj¹cy bêdzie siê opiera³ - taki, jak: haki, ringi, spity, karabinki, kostki, knoty, ekspresy i pêtle. Swoj¹ przygodê ze wspinaczk¹ mo¿a rozpocz¹æ w Centrum Wspinaczkowym „Gato” przy ul.Bema 23/29. Wszyscy zainteresowani mog¹ tak¿e zg³aszaæ siê do Klubu Wysokogórskiego przy ul. Kopernika 45, który organizuje w³asne imprezy tematyczne, a tak¿e dofinansowuje wyjazdy wspinaczkowe i szkolenia tatrzañskie.
GRZEGORZ BOJANOWSKI
grzegorz.bojanowski@mediaregionalne.pl
666113B01

Wspinaczka ska³kowa to dobry sposób na rozpoczêcie swojej przygody z tym sportem. Po opanowaniu podstaw, mo¿na próbowaæ swoich si³ w górach. W Polsce istnieje wiele miejsc oferuj¹cych dogodne warunki do wspinania. Na zdjêciu: zawody w Centrum Wspinaczkowym „Gato”.

Wspinaczka sportowa niejedno ma imiê - ci, którzy nie czuj¹ siê na si³ach, mog¹ wspinaæ siê na ściance. Dla bardziej wymagaj¹cych odpowiednim miejscem bêd¹ góry.
Istnieje wiele mo¿liwości rozpoczêcia przygody ze wspinaczk¹. Kamienie, ska³ki, góry czy ścianka wspinaczkowa idealnie nadaj¹ siê do wspinania.

tami znajduj¹cymi siê w kieszeniach), - uzgodnienie rozpoczêcia wspinaczki z osob¹ asekuruj¹c¹

Kursy wspinaczkowe
Je¿eli ktoś chce doskonaliæ swoje umiejêtności wspinaczkowe, mo¿e wzi¹æ udzia³ w ró¿nych kursach organizowanych przez instruktorów. Na pocz¹tku bêd¹ to szkolenia odbywaj¹ce siê na ściance wspinaczkowej. Z czasem mo¿na zacz¹æ kursy przygotowuj¹ce do wspinania po ska³kach czy górach. Wśród mo¿liwości zdobycia nowych umiejêtności na ściance, znajduj¹ siê: - kurs samodzielnego wspinania na ska³kach, - kurs wspinaczki skalnej, który pozwala na samodzielne wspinanie siê w miejscach, które nie s¹ zaliczane do terenów wysokogórskich, - kurs wspinaczki rekreacyjnej, pozwalaj¹cy na hobbystyczne uprawianie tego sportu.

Pocz¹tek przygody ze wspinaczk¹
Wspinaczki najlepiej zacz¹æ uczyæ siê od wybrania siê na ściankê. Osoby z wiêkszym sta¿em radz¹ odpowiednio przygotowaæ siê do pierwszego wspinania na ściance. Nale¿y pamiêtaæ o kilku kwestiach, wśród których s¹: - zabranie zapasowego obuwia oraz stroju sportowego, - świadomośæ, ¿e na miejscu znajduje siê ca³y potrzebny sprzêt, czyli uprz¹¿ wspinaczkowa (dodatkowo, po kupieniu biletu instruktorzy krótko informuj¹ nowicjusza, w jaki sposób korzystaæ z uprzê¿y), - fakt, ¿e osoba obecna na miejscu asekuruje nowicjusza wspinaj¹cego siê na ściankê, ostrze¿enie mówi¹ce, ¿e pod ścian¹ wspinaczkow¹ nie wolno zostawiaæ ¿adnych przedmiotów (podobnie jest z przedmio-

Gdzie na wspinaczkê?
W momencie, w którym opanuje siê podstawy wspinania, mo¿na pomyśleæ o wybraniu siê w plener. W Polsce istnieje kilka miejsc odwiedzanych stale przez osoby, których pasj¹ jest wspinaczka. Wśród nich znajduj¹ siê: Dolina Bêdkowska - jedna z dolin Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej, Sokoliki - grupa ska³ znajduj¹ca siê w Sudetach Zachodnich, Podlesice, Rzêdkowice - wsie znajduj¹ce siê na terenie Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowskiej oraz Tatry i piaskowce w okolicach Kielc. Powy¿sze zestawienie nie wyczerpuje wszystkich mo¿liwości.

FOT. MARCIN AUKAJTYS

14

teraz sportowy toruń

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

Zrób kurs, zostañ ¿eglarzem
Jedni kochaj¹ góry, inni - wrêcz przeciwnie. Fascynuje ich woda i mo¿liwośæ spêdzania wolnego czasu na ¿eglowaniu.
¯eglowanie to przygoda, która wymaga zrobienia patentu ¿eglarskiego. Zwi¹zane jest to z określonymi kosztami ponoszonymi za: wynajem ³odzi, zakwaterowanie podczas wyjazdu (kursy praktyczne odbywaj¹ siê nad jeziorami) oraz szkolenie, na które sk³ada siê czêśæ teoretyczna i praktyczna. Egzamin na patent ¿eglarski mo¿e zdawaæ ka¿dy, kto ukoñczy³ dwunasty rok ¿ycia i odby³ kurs teoretyczny i praktyczny. Jenak¿e ka¿dy m³ody ¿eglarz przed ukoñczeniem szesnastego roku ¿ycia musi p³ywaæ pod okiem doros³ego. znajomymi i wci¹gnê³o ich to na tyle, ¿e postanowili zwi¹zaæ siê z ¿eglarstwem na d³u¿ej. Warto pamiêtaæ, ¿e na kurs mo¿e zapisaæ siê ka¿dy, licz¹ siê chêci ni¿ określone predyspozycje. z w³¹czonym silnikiem i pod ¿aglami, „cz³owiek za burt¹”, dryf, bieg wsteczny oraz odejście od kei, czyli pomostu, do którego cumuje siê ³odzie. tycznego, który podzielony jest na sześæ czêści. Kursanci musz¹ wykazaæ siê znajomości¹: przepisów, budowy jachtu, wiedzy o wodach i wybrze¿ach (tzw. locja - dop. po jeziorach i rzekach, jak i morzach. W drugim przypadku nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e maksymalna odleg³ośæ, na któr¹ mo¿na siê wypuściæ za dnia jachtem, wynosi

Kurs praktyczny
Najczêściej, dla osób chc¹cych zdaæ patent ¿eglarski, organizowane s¹ kursy weekendowe. Wi¹¿¹ siê one z konieczności¹ wyjazdu nad jezioro w celu przeæwiczenia manewrów, które kursanci bêd¹ musieli wykonaæ później na egzaminie. - Kursy organizujê na Jeziorze Che³m¿yñskim. W naszym regionie mo¿na tak¿e znaleźæ kursy w Grudzi¹dzu lub Bydgoszczy. Czas trwania dla kursów weekendowych, to oko³o pó³tora do dwóch miesiêcy, przy czym zajêcia trwaj¹ oko³o czterech godzin dziennie. Mo¿na te¿ zrobiæ kurs stacjonarny, z zakwaterowaniem na jachcie - to mo¿e trwaæ oko³o dwóch tygodni w zale¿ności od ilości osób na ³odzi - dopowiada Tomasz Januszewicz. Organizowane s¹ tak¿e kursy dla osób, które nie maj¹ du¿ej ilości wolnego czasu. Wtedy zajêcia rozk³adane s¹ w d³u¿szym okresie czasu.

odbywaj¹ce siê przed egzaminami na patent ¿eglarski nie s¹ obowi¹zkowe. - Mimo wszystko warto przygotowaæ siê przed zdawaniem egzaminu i zapisaæ siê na kurs - mówi Benedykt Bohdan Grabowski z Toruñskiego Towarzystwa Tradycji Morskich. - W zwi¹zku z nowymi przepisami kursy organizowane bêd¹ na podstawie indywidualnych ustaleñ. Planujemy przeprowadzanie zajêæ w systemie jeden na jeden, w weekendy, w Porcie Drzewnym.

Ile to kosztuje?
Za egzamin trzeba zap³aciæ 200 z³. Dodatkowo 50 z³ kosztuje patent. Egzamin praktyczny i teoretyczny odbywaj¹ siê jednego dnia. M³odzie¿ do 26 roku ¿ycia posiada 50 % zni¿ki. Je¿eli chodzi o ceny kursu przygotowuj¹cego do egzaminu, to ich cena zawiera siê w kwocie kilkuset z³otych. Jacht to nie jedyna mo¿liwośæ dla wszystkich chc¹cych uczyæ siê ¿eglarstwa. Organizowane s¹ tak¿e szkolenia windsurfingowe. Oprócz tego na Jeziorze Che³m¿yñskim wiele osób p³ywa na wakeboardzie (p³ywaj¹cy stoi na specjalnej desce i trzyma siê liny przyczepionej do wyci¹gu lub motorówki) i nartach wodnych.
GRZEGORZ BOJANOWSKI
grzegorz.bojanowski@mediaregionalne.pl
243313B01

Wis³a to miejsce, po którym ¿eglowaæ mog¹ bardziej wprawieni ¿eglarze. Wszyscy pocz¹tkuj¹cy najczêściej zaczynaj¹ swoj¹ przygodê na Jeziorze Che³m¿yñskim lub w Porcie Drzewnym. Na zdjêciu: regaty Toruñ-Bydgoszcz.

Potrzeba tylko chêci
- Czêsto podczas kursów na patent ¿eglarski pojawiaj¹ siê osoby, dla których jest to pierwsze zetkniêcie z ¿eglowaniem - mówi Tomasz Januszewicz, jachtowy sternik morski ze Szko³y ¯eglarstwa w Toruniu. - Trafia³y siê tak¿e osoby, które w ogóle nie potrafi³y p³ywaæ. Inni odbyli kilka kursów z rodzicami czy
PROM OCJA

Kurs teoretyczny
Teoretyczna czêśæ kursu nie wymaga wyjazdu z Torunia, dlatego te¿ szko³y ¿eglarstwa organizuj¹ zajêcia na miejscu. Na pierwszy rzut oka wiedza wymagana na egzaminie mo¿e wydawaæ siê trudna do opanowania. Zajêcia przygotowuj¹ do zdania egzaminu teore-

red), ratownictwa, teorii ¿eglowania (w oparciu o prawa fizyki) oraz znajomości¹ meteorologii i przewidywania pogody. Pomimo takich wymagañ, wielu kursantów zdaje egzaminy, uzyskuj¹c patent.

dwie mile morskie od brzegu (warto wiedzieæ, ¿e mila morska to 1852 metry). Ponadto ³ódź nie mo¿e mieæ kad³uba d³u¿szego ni¿ osiem i pó³ metra.

Nowe przepisy
2 czerwca tego roku Ministerstwo Sportu i Turystyki wprowadzi³o nowe przepisy, wg których kursy

Manewry
Podczas kursu æwiczy siê takie manewry, jak: sterowanie jachtem

Nie tylko po jeziorach
Patent ¿eglarski pozawala na prowadzenie jachtów zarówno

FOT. MARCIN AUKAJTYS

47413B08

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

teraz fotoreportaż

15

Świêto Torunia 2013

Piernikowa Aleja Gwiazd powiêkszy³a siê o dwie nowe Katarzynki - Joanny Koroniewskiej...

...oraz Bogdana Ho³owni

Nagrody prezydenta Torunia Micha³a Zaleskiego za najlepsz¹ średni¹ ocen koñcz¹cych szko³ê podstawow¹ wrêczono uroczyście podczas obchodów świêta miasta. Na zdjêciu: najlepsza klasa 6D z Zespo³u Szkó³ Muzycznych.

Na zakoñczenie obchodów Świêta Miasta wyst¹pili aktorzy toruñskiego teatru Baj . W repertuarze znalaz³y sie utwory Wasowskiego, Osieckiej ,Kabaretu Starszych Panów.
REKLAM A
120413B08

Na Rynku Staromiejskim torunianie i turyści mogli zrobiæ niecodzienne zakupy podczas Jarmarku Katarzyñskiego i skorzystaæ z wielu atrakcji

FOT. MARCIN AUKAJTYS

FOT. MARCIN AUKAJTYS

16 Zjazd Marzycieli AD 2013
W³odzimierz Borowski i Miko³aj Kopernik - to dwie postaci, które odegraj¹ g³ówne role w otwieranej w pi¹tek w Centrum Sztuki Wspó³czesnej wystawie. Ekspozycja bêdzie nosi³a tytu³ „Zjazd Marzycieli” i zorganizowana zostanie w ramach cyklu dedykowanego m³odym artystom i kuratorom i realizowanego pod has³em „PRZEprojekt”. Wielkiego astronoma nie trzeba chyba nikomu przedstawiaæ, jednak nie ka¿dy wie, kim by³ W³odzimierz Borowski. A wiêc s³ów kilka o jednym z najciekawszych polskich artystów drugiej po³owy XX wieku. W³odzimierz Borowski urodzi³ siê w Kurowie ko³o Lublina w 1930 roku. Zmar³ 5 lat temu. By³ jednym z pionierów sztuki performance. Bra³ udzia³ w organizowanym w 1971 roku w Elbl¹gu IV Biennale Form Przestrzennych, czyli tzw.

teraz do oglądania
„Zjeździe Marzycieli”. Ostatnia przedwakacyjna wystawa w CSW zosta³a zainspirowana w³aśnie tym wydarzeniem, podczas którego, w g³êbokim PRL-u, powsta³a unikatowa na skalê światow¹ kolekcja architektonicznoartystycznych sytuacji przestrzennych. W ramach wernisa¿u zagraj¹ Shiny Beats i Wzglêdny Optymizm.
„PRZEprojekt: Zjazd Marzycieli”, 28.06, godz. 19.00 - wernisa¿, CSW (LabSen), Wa³y gen. Sikorskiego 13, wstêp wolny. Wystawa bêdzie czynna do 9.09. „Dziennik Podró¿y z Ostatni¹ Wieczerz¹”, 28.06, godz. 19.00 wernisa¿, Galeria Artus, Dwór Artusa, Rynek Staromiejski 6, galeria jest czynna pon.-pt., w godz. 9.00-18.00 oraz podczas imprez, wstêp wolny. Wystawa bêdzie czynna do 31.07.

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

Ostatnie sztuki wtym sezonie
Nieuchronnie zbli¿a siê koniec sezonu artystycznego 2012/2013. Galerie i muzea organizuj¹ ostatnie wystawy, a teatry przedstawienia. W Teatrze im. W. Horzycy zaszczyt po¿egnania publiczności przypadnie w udziale praktycznie ca³emu zespo³owi. W ostatni weekend czerwca zarówno na du¿ej scenie, jak i na scenie na zapleczu, grane bêd¹ przedstawienia. Bêd¹ to dramaty Béla Pintér „Królowa ciast” w re¿yserii Uli Kijak oraz „Body Art” Igora Bauersima i Rejane Desvignes w re¿yserii Any Nowickiej.
„Królowa ciast” 28-30.06, godz. 19.00, Scena du¿a, bilety: 25/18/16 z³; „Body Art”, 28-30.06, godz. 19.30, Scena na zapleczu, bilety: 30/22/20 z³; Teatr im. W. Horzycy, Pl. Teatralny 1.

Ostatnia Wieczerza według Murawskiego
T¹ wystaw¹ Galeria Artus z pewności¹ zaskoczy swoich bywalców. Zaplanowany na pi¹tkowe popo³udnie wernisa¿ wystawy Jerzego Murawskiego „Dziennik Podró¿y z Ostatni¹ Wieczerz¹” pozwoli na nowo spojrzeæ na arcydzie³o, jakim jest „Ostatnia Wieczerza” Leonarda da Vinci. Ekspozycja stypendysty Marsza³ka Województwa KujawskoPomorskiego sk³adaæ siê bêdzie z dwóch czêści: instalacji oraz wystawy fotogramów, bêd¹cych zapisem ¿ywych obrazów opartych na wielkim dziele genialnego W³ocha. Zaprezentowany w Dworze Artusa „Dziennik Podró¿y z Ostatni¹ Wieczerz¹” bêdzie mo¿na ogl¹daæ bezp³atnie do koñca lipca.

FOT. MARCIN AUKAJTYS

Podczas tych zawodów zawsze dopisuje wysoka frekwencja. Ju¿ dziś (czwartek) rozpocznie siê jubileuszowa, V edycja mistrzostw stra¿aków „TFA Husqvarna Poland 2013”. Na starcie pojawi siê rekordowa liczba ponad 300. zawodników z 10. krajów. Licznie stawi¹ siê stra¿acy z kilkudziesiêciu jednostek Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej z ca³ego kraju. Czy jeden z nich zostanie najtwardszym stra¿akiem tegorocznych mistrzostw? Czas poka¿e. Zawody potrwaj¹ do soboty. Ze wzglêdu na du¿¹ liczbê zg³oszeñ w tym roku uleg³a zmianie formu³a zawodów. Ka¿dy zawodnik weźmie udzia³ w Firefighter Combat Challenge (FCC). 200. najlepszych zakwalifikuje siê do udzia³u w sobotniej formule Toughest Firefighter Alive. Zachêcamy do rodzinnego kibicowania. Specjalnie z myśl¹ o dzieciach przygotowany zostanie tor TFA. „V Mistrzostwa TFA Husqvarna Poland 2013”, 27.06, godz. 16.00-20.00, 28.06, godz. 8.00-20.00, Rynek Nowomiejski; 29.06, godz. 8.00-17.00, Rynek Staromiejski, 29.06, godz. 18.00 - ceremonia wrêczenia medali, Rynek Nowomiejski, wstêp wolny.

„Bella Cup” to najwiêkszy i najstarszy rozgrywany w Polsce Miêdzynarodowy Turniej Tenisa Kobiet. Tegoroczna edycja bêdzie ju¿ 19. spotkaniem tenisistek na toruñskich kortach. Gry eliminacyjne, które rozegrane zostan¹ na obiekcie MOSIR-u znajduj¹cym siê Przy Skarpie, rozpoczn¹ siê ju¿ w nadchodz¹c¹ niedzielê, a zakoñcz¹ w poniedzie³ek. Od wtorku rozpocznie siê turniej g³ówny, w którym wezm¹ udzia³ tenisistki ze S³owacji, Niemiec, W³och, Ukrainy, Polski, Czech, Rumunii, Gruzji, Czarnogóry i Filipin. Toruñskie zawody organizowane s¹ w ramach cyklu zawodowych turniejów Miêdzynarodowej Federacji Tenisowej ITF. „Bella Cup 2013”, 30.06-7.07, korty tenisowe, ul. Przy Skarpie 4, wstêp wolny.

Na zakończenie „CzerwonyKapturek”
Familijny spektakl „Czerwony Kapturek” w re¿yserii Andrzeja

Zaborskiego to ostatnia w tym sezonie teatralnym propozycja Baja Pomorskiego. Historiê beztroskiej dziewczynki, która idzie przez las odwiedziæ chor¹ babciê znaj¹ chyba wszyscy. Jednak wersja prezentowana przez aktorów toruñskiej sceny lalkowej odbiega nieco od tej powszechnie znanej. Przede wszystkim tu sami bohaterowie opowiadaj¹ o tym, co im siê przytrafi³o. Przedstawienie

grane jest w dwóch planach: aktorskim i lalkowym. Pe³ne jest zabawnych sytuacji, gagów i skeczy. Spektakl gości na deskach toruñskiego teatru lalek ju¿ od 15. lat i mimo up³ywu czasu cieszy siê nies³abn¹cym powodzeniem.
„Czerwony Kapturek”, 30.06, godz. 12.00, Teatr „Baj Pomorski”, ul. Piernikarska 9, bilety: 15 z³.

REKLAM A

3913B08

FOT. MARCIN AUKAJTYS

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

teraz warsztaty letnie
czwartki”. W tych dniach w salach galerii przy Rynku Nowomiejskim 17 odbywaæ siê bêd¹ wakacyjne zajêcia plastyczne. Pierwsze lekcje rysunku ju¿ 2 lipca.
Koszt udzia³u w warsztatach to 6 z³. Zapisy pod nr tel.: (56) 622 75 34.

17
Szczególnie du¿o atrakcji przewidziano dla m³odych mi³ośników zajêæ manualnych. W pierwszym tygodniu (8-12 lipca) na warsztatach „Kolorowa Manufaktura” najm³odsi poznaj¹ ró¿ne techniki sztuki u¿ytkowej, takie jak decoupage, malowanie na szkle, tworzenie bi¿uterii czy zdobienie toreb. Wykonaj¹ równie¿ ozdobne przedmioty, które zabior¹ ze sob¹ do domu. Kolejne tygodnie przeznaczone zostan¹ na warsztaty graffiti, street artu oraz zajêcia plastyczne.
Dom Muz, ul. Okólna 169, koszt warsztatów: 30 z³ (za tydzieñ). Zapisy: dommuz.okolna@gmail.com.

dziêki, której bêdzie mo¿na poznaæ wszystkie tajemnice Domu Miko³aja Kopernika. Z kolei w niedzielê bêdzie okazja poznaæ kulturê i sztukê Dalekiego Wschodu.
„Muzeum - Lubiê to!”, 29.06, godz. 16.00-19.00; 30.06, godz. 13.0015.30; scena przy Rynku Staromiejskim, udzia³ bezp³atny.

bezpieczne wakacje
W sobotê na Rynku Nowomiejskim odbêdzie siê festyn rodzinny pod has³em „Bezpieczne i Ekologiczne Wakacje”. Podczas imprezy upowszechniana bêdzie wiedza z zakresu profilaktyki ekologicznej, zdrowego trybu ¿ycia, szkodliwości u¿ywek, a tak¿e bezpiecznego zachowania siê na drodze, w wodzie i podró¿y. Podobne akcje bêd¹ organizowane w ca³ej Polsce. Pocz¹tek festynu o godz. 10.00. Udzia³ w zabawie jest bezp³atny.

Polubcie Muzeum
Muzeum Okrêgowe zaprasza dzieci do udzia³u w atrakcjach przygotowanych w ramach akcji „Muzeum - Lubiê to!”. Warsztaty, gry i konkursy odbywaæ siê bêd¹ na scenie przy Rynku Staromiejskim w najbli¿szy weekend. W sobotê odbêdzie siê „Bieg Kopernikañski”, czyli gra
REKLAM A FOT. MATERIA Y CSW

Wakacje na Rudaku
Dom Muz przy ul. Okólnej 169 zaprasza dzieci i m³odzie¿ na wakacyjne warsztaty artystyczne. Zajêcia bêd¹ odbywa³y siê codziennie od godz. 12.00 do 13.30 w trzech cyklach.

Efekt ubieg³orocznych dzia³añ w ramach akcji „Do sześciu razy sztuka”.

1370013K01

Dzia³ania warsztatowe organizowane przez Muzeum Okrêgowe w Toruniu.

Sześć dni warsztatów i zabawy
Sześæ toruñskich placówek, przez pierwszych sześæ dni lipca bêdzie realizowaæ projekt „Do sześciu razy sztuka!”. W dzia³ania na polu edukacji najm³odszych w³¹cz¹ siê Centrum Sztuki Wspó³czesnej, Dom Harcerza, Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka, M³odzie¿owy Dom Kultury, Muzeum Etnograficzne i Dom Muz. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6 lat i starszych. Uczestników zajêæ czekaj¹ dni wype³nione twórczym eksperymentowaniem. I tak w CSW przybli¿ona zostanie sylwetka czo³owego artysty z Brazylii Ernesto Neto. Jego prace bêd¹ inspiracj¹ do stworzenia w³asnego Humanoida. Z kolei wystawy towarzysz¹ce Miêdzynarodowemu Festiwalowi Plakatu i Typografii „ Plaster” stan¹ siê inspiracj¹ do wykonania ciekawych literniczych kompozycji. Jeden dzieñ poświêcony bêdzie kulturze ch³opskiej i zwiedzaniu wybranych chat znajduj¹cych siê na terenie Parku Etnograficznego oraz poznawaniu dawnych gier i zabaw dzieciêcych. Dom Muz proponuje zajêcia z malarstwa, rysunku, warsztaty ceramiczne oraz spotkanie z teatrem uczestnicy tych zajêæ poznaj¹ m.in. podstawy animacji kukie³ wielkoformatowych. Tematem zajêæ w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka bêdzie bogaty świat zwierz¹t i kola¿. Z kolei M³odzie¿owy Dom Kultury zaprosi uczestników na warsztaty wokalne oraz tañca wspó³czesnego, a Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza na zajêcia

z wykorzystaniem ró¿nych technik teatralnych.
„Do sześciu razy sztuka!”, 1-5.07, godz. 10.00-12.00 oraz 6.07, godz. 13.00; koszt zajêæ: 20 z³. Zapisy: eduakcje@csw.torun.pl lub pod nr tel.: (56) 610 97 16.

Zabawyw Piernikowym Miasteczku
Ognisko Pracy Pozaszkolnej Dom Harcerza zaprasza dzieci i m³odzie¿ do udzia³u w wakacyjnych zajêciach organizowanych na terenie Piernikowego Miasteczka. Plac zabaw mieści siê przy ul. Podmurnej 62. Zajêcia odbywaæ siê bêd¹ w godz. 10.00-14.00. A oto, jak przedstawia siê program na lipiec i sierpieñ: wakacje z teatrem (1-5 oraz 8-12.07), letni zawrót g³owy (15-19.07), spójrz inaczej (22-26.07), warsztaty plastyczne EkoArt (29.07-2.08), wakacje z szachami (5-9.08). Dodatkowo w siedzibie Ogniska przy Rynku Staromiejskim 7 na chêtnych bêd¹ czeka³y nastêpuj¹ce atrakcje: plener rysunkowy i malarski „ Pejza¿motyw-impresja” (1-5.07, 20-23.08, uczestnicy: 12-18 lat) oraz Twórcza Akademia Ma³olata „Iskierka” (1-5.07, uczestnicy: dzieci 6-9 lat).
Udzia³ w zajêciach jest bezp³atny.

Galeria Dziecka zaprasza najmłodszych
Wakacyjne miesi¹ce w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka up³yn¹ pod has³em „Lipcowe wtorki, sierpniowe

FOT. MATERIA Y MUZEUM OKRÊGOWEGO

18 zaproszenia
Przed nami trzy ostatnie koncerty organizowane w ramach 28. edycji „Świêtojañskiego Festiwalu Organowego”. W niedzielê o godz. 18.00 w Kościele Św. Ducha (Rynek Staromiejski) bêdziemy mogli pos³uchaæ gry organistki z Krakowa Agnieszki Radwan-Stefañskiej. Godzinê później o godz. 19.00 na organach w Kościele Mi³osierdzia Bo¿ego (ul. Siostry Faustyny 7) zagra Adam Klarecki z W³oc³awka. Ostatni koncert w ramach festiwalu odbêdzie siê 7 lipca. Wstêp na koncerty jest wolny.

teraz do słuchania Stańko pod gwiazdami
Poniedzia³kowy koncert formacji Tomasz Stañko New York Quartet dowodzonej przez genialnego polskiego trêbacza jazzowego otworzy cykl letnich koncertów plenerowych organizowanych przez Centrum Kultury Dwór Artusa. „Koncerty pod Gwiazdami” zajê³y miejsce „Artus Jazz Festival”, ale bez obaw, koncerty bêd¹ równie interesuj¹ce, a muzyka zaproszonych artystów nie mniej zajmuj¹ca. Tomasz Stañko New York Quartet zagra w sk³adzie: Tomasz Stañko (tr¹bka), David Virelles (fortepian), Ben Street (kontrabas) i Gerald Cleaver (perkusja). Ostatnim wydawnictwem, pod którym podpisa³ siê Stañko jest dwup³ytowy album „Wis³awa”, dedykowany zmar³ej w 2012 roku poetce Wis³awie Szymborskiej. Toruñski koncert bêdzie okazj¹ do zapoznania siê z tym materia³em. Kolejne wieczory nale¿eæ bêd¹ do: poety i barda Aloszy Awdiejewa (5 lipca), amerykañskiej artystki Rykardy Parasol (13 lipca), Natalii Przybysz, która z³o¿y muzyczny ho³d Janis Joplin (19 lipca), śpiewaj¹cego aktora Janusza Radka (26 lipca) i wokalistki kultowego zespo³u Clannad Moyi Brennan (4 sierpnia).
„Tomasz Stañko New York Quartet”, 1.07, godz. 20.30, dziedziniec Ratusza Staromiejskiego, bilety: 110/100 z³.

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

Letnia scena na Rynku
W lipcu i sierpniu w ramach atrakcji organizowanych pod has³em „Kulturalne Lato” na Rynku Staromiejskim odbêdzie siê szereg koncertów na scenie letniej. Pierwszy koncert ju¿ w pi¹tek o godz. 19.15. Bêdziemy mieli okazjê pos³uchaæ ballad rosyjskich bardów w wykonaniu zespo³u Hulajdusza.
„Scena Letnia”, 28.06, godz. 19.15, Rynek Staromiejski, wstêp wolny.

azymut na imprezê
„Sexy Ladies Night” to propozycja Toruñskiej Piwnicy Artystycznej (ul. azienna 30) na zbli¿aj¹cy siê gor¹cy, pi¹tkowy wieczór. Od g. 21.00 soczyste bity podawaæ bêdzie prezenter Stoszkowsky, a o ka¿dej pe³nej godzinie przez 30 minut w barze obowi¹zywaæ bêdzie promocja dla pañ. Akcja promocyjna potrwa do pó³nocy. W ka¿dy pi¹tek i sobotê w Klubie Lizard King (ul. Kopernika 3) odbywaæ siê bêdzie „Dance Party” w klimatach od lat 60. do czasów wspó³czesnych. Bêdziecie mogli bawiæ siê przy dźwiêkach rocka, popu, reggae, muzyki ska i disco. W sobotê w klubie NRD (ul. Browarna 6) odbêdzie siê koncert promuj¹cy drugi kr¹¿ek w dyskografii duetu DJ Czarny/Tas. Wystêp w formie live actu rozpocznie siê o g. 21.00. Artystów wspieraæ bêd¹ zaproszeni goście. Wstêp: 10 z³. W sobotê w klubie Dwa Światy (ul. Ducha Św. 10/12) odbêdzie siê koncert W³ochatego. Zespó³ pochodzi ze Szczecina. W swoim dorobku ma siedem p³yt studyjnych i jedno koncertowe CD. Tego wieczoru zagra równie¿ formacja Complex z Grudzi¹dza. Start: g. 20.00. Wstêp: 15/20 z³.

Piątek- coverday
BackUp to rosyjsko-polski zespó³ rockowy. Formacja zosta³a za³o¿ona w 1996 roku w Sankt Petersburgu przez Andreya Mayevskiego. Od 2002 roku zespó³ dzia³a w Polsce. BackUp to zespó³ coverowy graj¹cy w stylu hard-rock. Na swoim koncie ma p³ytê z poprockowymi kawa³kami z lat 70. (2009) oraz wydan¹ w 2012 p³ytê z w³asnymi utworami i garści¹ anglojêzycznych coverów. W pi¹tek bêdzie okazja pos³uchaæ formacji na ¿ywo. BackUp zagra w klubie Lizard King.
„BackUp”, 28.06, godz. 20.00, Lizard King, ul. Kopernika 3, wstêp wolny.

konkurs
Dziś mo¿ecie wygraæ bon na du¿¹ pizzê do wykorzystania w Pizzerii Przystanek Pizza TPArt. Wystarczy podaæ dok³adny adres Pizzerii Przystanek Pizza TPArt. Chêtni na pizzê proszeni s¹ o przesy³anie podpisanych imieniem i nazwiskiem listów o godz. 12.00 na adres redakcja@ teraztorun.pl. Mamy równie¿ jeden bilet na grany premierowo w Kinie Centrum film dokumentalny „Viramundo”. Wejściówka trafi w rêce osoby, która prześle do nas maila o godz. 13.00, w treści podaj¹c swoje imiê i nazwisko. W tytule obu maili prosimy wpisaæ „Konkurs”. Zarówno w pierwszym, jak i drugim konkursie wygrywa pierwsza osoba.

Napisana na zamówienie Toruñskiej Orkiestry Symfonicznej „Suita symfoniczna Thorunium” to dzie³o zwi¹zanego z Toruniem kompozytora Jêdrzeja Rocheckiego (na fot.). Utwór, którego prawykonanie odbêdzie siê w najbli¿sz¹ sobotê w Kościele Akademickim pw. Świêtego Ducha, powsta³ w ramach programu „Kompozytor - rezydent” promuj¹cego m³odych kompozytorów. Dzie³o Rocheckiego zaprezentuj¹ soliści Zuzanna Szary (sopran), Kamila Paciorkowska (mezzosopran), Szymon Rona (tenor) i Micha³ Hajduczenia (baryton). Towarzyszyæ im bêdzie chór Astrolabium oraz Toruñska Orkiestra Symfoniczna. Od pulpitu dyrygenckiego ca³ośæ poprowadzi maestro Jacek B³aszczyk. Koncert bêdzie ostatnim wystêpem wieñcz¹cym XXXIV sezon artystyczny TOS. „Suita Symfoniczna Thorunium”, 29.06, godz. 20.00, Kośció³ oo. Jezuitów pw. Ducha Świêtego, wstêp wolny.

Debiutanci na scenie
W czwartkowe wieczory letnia scena na Rynku Staromiejskim bêdzie miejscem, gdzie

debiutuj¹cy artyści bêd¹ mieli okazjê zaprezentowaæ swoje talenty. Podczas cotygodniowej ods³ony „Czwartkowej Aktywności Debiutantów” lokalni artyści - tancerze, muzycy, performerzy, kabareciarze, bêd¹ mieli pó³torej godziny na prezentacjê. Od 27 czerwca w serwisie internetowym Toruñskiej Agendy Kulturalnej bêdzie mo¿na oddawaæ g³osy na swoich faworytów. Wy³oniona

poprzez g³osowanie publiczności dziesi¹tka najlepszych otrzyma pakiet promocyjny o wartości 1000 z³, zawieraj¹cy m.in. plakaty i ulotki, jakie zwyciêscy wykonawcy bêd¹ mogli wykorzystaæ do w³asnej promocji.
„Czwartkowa Aktywnośæ Debiutantów”, 27.06-1.09, godz. 19.00-20.30, Rynek Staromiejski, wstêp wolny.

REKLAM A

FOT. MATERIA Y TOS

47913B08

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.

teraz kina
REKLAM A

19
5713B08

repertuar kin
CINEMA CITY ul. Czerwona Droga 1-6 www.cinema-city.pl
1000 lat po Ziemi 28.06-4.07, g. 11 (seans odwo³any w dniach 3-4.07), 13.10, 15.20, 17.30, 19.40, 21.50; Bling Ring 28.06-4.07, g. 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30; Cz³owiek ze stali 28.06-4.07: wersja 2D, g. 11.45, 14.45, 17.45, 20.45; wersja 3D, g. 10.15, 13.15, 16.15, 19.15, 22.15; Iluzja (premiera) 28.06-4.07, g. 11.45, 14.15, 16.45, 19.15, 21.45; Przed pó³noc¹ (premiera) 28.06-4.07, g. 12, 14.15, 16.30, 18.45, 21; Świat w p³omieniach (premiera) 28.064.07, g. 11.40, 14.20, 17, 19.40, 22.20; Uniwersytet potworny (pokazy przedpremierowe) 3-4.07: wersja 2D, g. 10, 14.30, 19;wersja 3D,g. 12.15, 16.45, 21.15; na ekranach: Dziewczyna z szafy, Kac Vegas 3, Noc oczyszczenia, Oszukane, Sta¿yści, Szybcy i wściekli 6, Tylko Bóg wybacza, Wielki Gatsby, Krudowie, Mambo, Lula i piraci, Tajemnica Zielonego Królestwa, Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta, Thor ratuje przyjació³;

Iluzja
Imponuj¹ca obsada (w „Iluzji” zagrali: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Melanie Laurent, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman oraz Michael Caine), plus imponuj¹cy scenariusz mo¿e daæ tylko jeden wynik - imponuj¹cy film. Wyre¿yserowany przez Louisa Leterriera thriller „Now You See Me” opowiada o grupie zawodowych iluzjonistów, którzy podczas swoich wystêpów w spektakularny sposób okadaj¹ banki. Czterej Jeźdźcy - tak nazywa siê grupa, któr¹ tworz¹: charyzmatyczny specjalista od sztuczek magicznych J. Daniel Atlas, Henley - iluzjonistka specjalizuj¹ca siê w uwalnianiu z zamkniêtych pomieszczeñ, mentalista Merritt McKinney oraz zawodowy kieszonkowiec Jack Wilder, ści¹gaj¹ na siebie uwagê agentów FBI oraz Interpolu, a tak¿e zainteresowanie by³ego iluzjonisty, który sta³ siê demaskatorem wszelkich sztuczek magicznych. Nikt jednak nie zdaje sobie sprawy, ¿e przy okazji scenicznych popisów Czterej Jeźdźcy realizuj¹ przemyślany w najdrobniejszych szczegó³ach plan.
USA, Francja 2013, re¿. Louis Leterrier, wyst. Mélanie Laurent, Jesse Eisenberg, Morgan Freeman, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, 115 min, CINEMA CITY, CINEMA CITY PLAZA, 28.06-4.07.

FOT. MONOLITH FILMS

2813B08

Przed północą

nej Grecji. Mo¿emy spodziewaæ siê sporej dawki b³yskotliwych rozmów, ciêtych ripost i emocji jeszcze bardziej intensywnych ni¿ w poprzednich dwóch czêściach.
USA 2013, re¿. Richard Linklater, wyst. Julie Delpy, Ethan Hawke, 108 min, CINEMA CITY, 28.06-4.07.
FOT. BEST FILM

Viramundo

repertuar kin
KINO CENTRUM Centrum Sztuki Wspó³czesnej ul. Wa³y gen. Sikorskiego 13 tel.: (56) 610 97 18 www.csw.torun.pl
Dziewczynka w trampkach (toruñska premiera) 29.06, g. 15.45; 30.06, g. 17.45; 2.07, g. 21.45; 3.07, g. 19.30; 4.07, g. 16; P³eæ w kulturze: Kobiety w elitach spo³ecznych 28.06, g. 18 (wstêp wolny); Tylko Bóg wybacza 27.06, g. 19, 20.45; 28.06, g. 21.30; 29.06, g. 14; 30.06, g. 16; 2-3.07, g. 16; 4.07, g. Viramundo (premiera) 28.06, g. 19.45; 29.06, g. 20, 21.45; 30.06, g. 14, 20; 2.07, g. 20; 3.07, g. 17.45; 4.07, g. 20, 21.45; W cieniu 28.06, g. 15.45; 29.06, g. 18; 30.06, g. 21.45; 2.07, g. 17.45; 3.07, g. 21.35; 4.07, g. 18; ¯¹dza bankiera 27.06, g. 16.45; bilety: 11/13 z³;
FOT. GUTEK FILM

CINEMA CITY PLAZA ul. Broniewskiego 90
1000 lat po Ziemi 28.06-4.07, g. 12.30 (seans odwo³any w dniach 3-4.07), 14.45, 17, 19.15, 21.30; Cz³owiek ze stali 28.06-4.07, g. 11.30, 17.30; Cz³owiek ze stali 3D 28.06-4.07, g. 14.30, 20.30; Dziewczyna z szafy 28.06-4.07, g. 20.15; Idealne matki 28.06-4.07, g. 11; Iluzja (premiera) 28.06-4.07, g. 10.30, 13, 15.30, 18, 20.30, 22; Iron Man 3 3D (dubbing) 28.06-2.07, g. 10; Kac Vegas 3 28.06-4.07, g. 13.10, 15.20, 17.40, 19.50; Noc oczyszczenia 28.06-2.07, g. 20; Oszukane 28.06-4.07, g. 18.15; Sta¿yści 28.06-4.07, g. 16.30, 19, 21.30; Świat w p³omieniach (premiera) 28.064.07, g. 10.40, 13.20, 16, 18.40, 21.20; Tedi i poszukiwacze zaginionego miasta (dubbing) 28.06-4.07: wersja 2D, g. 10, 14, 16.15; wersja 3D, g. 12; Thor ratuje przyjació³ (dubbing) 28.06-4.07, g. 10, 12.15, 14.30; Uniwersytet potworny (pokazy przedpremierowe) 3-4.07: wersja 2D, g. 11, 15.30, 20; wersja 3D, g. 13.15, 17.45; na ekranie równie¿ Tajemnica Zielonego Królestwa;

Świat w płomieniach
Dwugodzinny film akcji, którego re¿yserem jest guru kina katastroficznego Roland Emmerich („2012”, „Pojutrze”), a g³ówn¹ gwiazd¹ najbardziej po¿¹dany gwiazdor Hollywood Channing Tatum („Magic Mike”, „21 Jump Street”). 33-letni gwiazdor wciela siê w by³ego ¿o³nierza Johna Cale’a, który stara siê o posadê w s³u¿bach specjalnych ochraniaj¹cych samego prezydenta Stanów Zjednoczonych (w tej roli Jamie Foxx). Niestety wymarzona posada przechodzi mu ko³o nosa. Jednak, gdy dojdzie do napadu terrorystycznego na Bia³y Dom, to Cale bêdzie pomaga³ prezydentowi Jamesowi Sawyerowi wyjśæ ca³o z opa³ów. Nie bêdzie to ³atwe zadanie. Groźna grupa paramilitarna, która zajê³a najwa¿niejszy budynek w Waszyngtonie, wziê³a zak³adników, w tym córkê Cale’a.
USA 2013, re¿. Roland Emmerich, wyst. Channing Tatum, Jamie Foxx, 137 min, CINEMA CITY, CINEMA CITY PLAZA, 28.06-4.07.

W pi¹tek do polskich kin wchodzi ostatnia czêśæ romantycznej opowieści o przypadkowym spotkaniu dwóch bratnich dusz z Julie Delpy i Ethanem Hawake’em w rolach g³ównych. Pewnego razu Francuzka Celine i Amerykanin Jesse poznali siê w poci¹gu. Tak dobrze im siê rozmawia³o, ¿e postanowili przerwaæ podró¿ i spêdziæ w swoim towarzystwie kilka godzin spaceruj¹c ulicami Wiednia. Noc jednak szybko siê skoñczy³a i para, która zd¹¿y³a siê w sobie zakochaæ, musia³a siê rozstaæ („Przed wschodem s³oñca”, 1995). Na kolejne spotkanie Celine i Jesse czekali a¿ 9 lat („Przed zachodem s³oñca”, 2004). Ich drugie spotkanie ma miejsce w paryskiej ksiêgarni, gdzie Jesse promuje swoj¹ ksi¹¿kê. Tym razem bohaterowie maj¹ dla siebie jedynie godzinê. Trzecia czêśæ - film „Przed pó³noc¹”, przybli¿y nam dalsze losy bohaterów. Dowiemy siê czy skorzystali z szansy, któr¹ podsun¹³ im los. Akcja czêści zamykaj¹cej trylogiê rozgrywaæ siê bêdzie podczas wakacji w s³onecz62513B08

„Viramundo” to filmowa podró¿ w najdalsze zak¹tki Ziemi. Bohaterem dokumentu Pierre-Yves Borgeauda jest Gilberto Gil artysta, polityczny outsider (Gil by³ ministrem kultury Brazylii), gwiazda brazylijskiej muzyki, aktywista na rzecz środowiska naturalnego. „Viramundo” zaczyna siê w ma³ej amazoñskiej wiosce, gdzie Gil gra koncert transmitowany w świat za pomoc¹ internetu. Ten wystêp jest manifestem wyj¹tkowego artysty, który postanowi³ wyruszyæ w podró¿ po po³udniowej pó³kuli w poszukiwaniu śladów gin¹cej w globalnym świecie ró¿norodności. Wyprawa ta poprowadzi legendarnego brazylijskiego muzyka i jednego z pionierów Tropicalismo z jego ojczyzny, przez Po³udniow¹ Afrykê, a¿ do Australii. Po drodze Gil organizuje koncerty i spotyka siê z przedstawicielami umieraj¹cych powoli kultur.
Francja, Szwajcaria 2012, re¿. Pierre-Yves Borgeaud, 95 min, KINO CENTRUM, 28-30.06 oraz 2-4.07.
3813B08

KINO-GALERIA TUMULT Rynek Nowomiejski 28 www.tumult.pl
W dniach 27-30 czerwca kino bêdzie zamkniête;

REKLAM A

593813B01

REKLAM A

57213B08

20
REKLAM A

teraz reklama

Czwartek, 27 czerwca 2013 r.
603813B01