Projekt pt.

„Nowa jakość kształcenia – Program Rozwojowy WISBiOP w Radomiu (Etap I – audytorzy energetyczni)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusze Społecznego Priorytet IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Nr umowy: UDA – POKL.04.01.01-00-261/08-00

Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
inŜ. Zbigniew M. Pająk Doradca energetyczny Tel. +48501687482 E-mail zpajak13@wp.pl

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Wypalimy naszą ziemię ?

Świat zuŜywa… zuŜywa… 10 mln. ton ropy 12,5 mln. ton węgla 7,5 mrd. m³ gazu

DZIENNIE !

Ŝe ta piromania musi oddziaływać destruktywnie na środowisko ! .KaŜde DIECKO rozumie.

at/Sonne-und-Energie/.Nadchodzi czas energii solarnej! solarnej ! (Quelle: Sonne&Energie: http://www. 2007) .solarwaerme. Aug.

2007.Al Gore 24. Tym poparciem jest energia odnawialna!“ . Wiedeń „ Ochronie klimatu brakuje jedynie dobrego poparcia w polityce.10.

005 deg .Budynek • środowisko • energia Epizod ropy naftowej w historii ludzkości 1870 … 2130 Energia promieniowania słonecznego – kąt Ŝycia 0.

Świadomość zuŜycia energii Opinie Polaków 2007 GUS 2007 8 .

9 .

Energia elektryczna w eksploatacji budynku ♦ Oświetlenie ♦ Pompy – energia pomocnicza dla instalacji wodnych ♦ Wentylatory – energia pomocnicza dla instalacji powietrznych ♦ Zasilanie systemów sterowania ♦ Elektryczne. podstawowe źródła ciepła i chłodu: spręŜarkowe układy chłodnicze i pompy ciepła 10 .

przepuszczanie światła ♦ Charakterystyka światła dziennego ♦ Czynniki wpływające na oświetlenie dzienne w budynku ♦ Doświetlanie pomieszczeń i ochrona przeciwsłoneczna 11 . odbicie. jednostki ♦ Pochłanianie. definicje.Oświetlenie ♦ Światło – podstawowe informacje ♦ Oświetlenie – pojęcia.

Cele stosowania oświetlenia ♦ UmoŜliwienie widzenia U U sprawne wykonywanie pracy bezpieczeństwo ♦ Uzyskanie komfortu widzenia i estetyki oświetlenia Współgranie z architekturą budynku 12 .

Inne waŜne aspekty oświetlenia ♦ Zdrowotne cykl dobowy oświetlenia U cykl roczny oświetlenia U ♦ Koszty inwestycji U eksploatacji U w tym kryje się równieŜ określanie zuŜycia energii oraz emisji CO2 13 .

Oświetlenie NATURALNE SZTUCZNE 14 .

15 .

16 . a wszystkie długości razem dają wraŜenie światła białego.Fale elektromagnetyczne o długości 380-760 nm działając na wzrok wywołują wraŜenie światła KaŜda długość fali daje wraŜenie innej barwy.

17 Wielkość strumienia świetlnego ze źródła światła zaleŜy od jego mocy i od v.Krzywa czułości oka widzenie skotopowe widzenie fotopowe v . .względna skuteczność świetlna barwy (długości fali) WiąŜe wielkości energetyczne i fotometryczne światła.

a nie jego moc elektryczna 18 .Uwaga: Pλ to moc promieniowania emitowana ze źródła światła.

19 .

20 .

21 .

Przykłady 22 .

odbitych i przepuszczonych promieni musi się równać strumieniowi padającemu. 23 .Pochłanianie. Suma pochłoniętych. częściowo przepuszczony. polepszają warunki oświetlenia tam. gdzie dociera za mało światła bezpośredniego. częściowo odbity. ♦ Dla praktyki oświetleniowej największe znaczenie maja właściwości odbicia i przepuszczania światła. Powierzchnie odbijające. odbijanie i przepuszczanie światła ♦ Strumień świetlny padający na pewną powierzchnię moŜe być częściowo pochłonięty. stanowiąc wtórne źródło światła.

odbijanie i przepuszczanie światła ♦ Stosunek pochłoniętej. 24 . odbitej czy przepuszczonej ilości światła do całości strumienia padającego Φp określa właściwości materiału pod danym względem i nazywa się odpowiednio: U U U współczynnikiem pochłaniania światła α = Φα /Φp współczynnikiem odbicia światła ρ = Φρ /Φp i współczynnikiem przepuszczania światła τ = Φτ /Φp .Pochłanianie.

RóŜne ρ dla róŜnych λ 25 .

Hannover 26 .Exhibition hall 26.

Oświetlenie naturalne 27 .

28 .

Współczynniki odbicia i przepuszczania światła 29 .

Właściwości światła dziennego ♦ Jest najzdrowsze dla oczu ♦ Towarzyszy mu nadfiolet i podczerwień ♦ Oddziaływanie psychologiczne – poczucie łączności ze światem zewnętrznym. kąt padania) ♦ ZaleŜne od warunków atmosferycznych 30 . lepsze samopoczucie. rocznym (wielkość. nastrój. ♦ Zmienność w cyklu dobowym.

stan atmosfery ♦ ZaleŜne od człowieka U U U U orientacja i otoczenie budynku rodzaj. wielkość. ich przepuszczalność światła faktura i barwa powierzchni wewnętrznych 31 .Czynniki wpływające na oświetlenie dzienne w budynku ♦ NiezaleŜne od człowieka U pora roku. dnia. połoŜenie otworów oświetleniowych w stosunku do pomieszczenia.

NatęŜenie oświetlenia dziennego na płaszczyźnie poziomej 32 .

przy zachmurzonym – 100% ♦ W Polsce ok.Światło bezpośrednie a rozproszone ♦ Przy bezchmurnym niebie światło rozproszone stanowi 10% całości. 1/3 dni jest słonecznych ♦ W obliczeniach oświetleniowych bierze się pod uwagę tylko światło nieboskłonu czyli tzw. ♦ Insolacja w miejscu pracy jest często niepoŜądana (powoduje olśnienie). ♦ Przez odpowiednie usytuowanie budynków moŜna zapewnić insolację lub jej uniknąć. 33 . „niebo zakryte” ♦ Nasłonecznienie bezpośrednie – insolacja – jest poŜądana ze względów zdrowotnych.

Kryteria oświetlenia dziennego PN-71/B-02380 (wycofana bez zastąpienia) ♦ ♦ ♦ ♦ Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczenia Współczynnik oświetlenia dziennego Równomierność oświetlenia dziennego Oświetlenie dzienne powinno wystarczyć przy 5000 lx na zewnątrz 34 .

Doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym i ochrona przeciwsłoneczna .

Heliostat 36 .

Berlin .dworzec Potsdamer Platz 37 .

Światłowody 38 .

Półka świetlna • Doświetlenie głębi pomieszczenia • Zredukowanie poziomu natężenia oświetlenia przy oknie 39 .

Profile odbijające 40 .

maxisolar.Świetliki rurowe www.pl 41 .

Fasada budynku jako element systemu energetycznego Wentylacja szczelność powietrzna a [m³/h·m·daPa²/³] n50 [h-1] Ogrzewanie współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] Chłodzenie współczynnik transmisji promieniowania słonecznego g [-] Oświetlenie współczynnik transmisji promieniowania widzialnego DF [-] cel: EP -> min .

chwilowa temperatura powietrza zewnętrznego tin .powierzchnia okna w świetle muru te . p ⋅ A0 = U ok ⋅ ( t e − t in ) ⋅ A0 Uok.Fasada budynku jako element systemu energetycznego Zyski ciepła od nasłonecznienia przegród przezroczystych Przenikanie ciepła & ok .współczynnik przenikania ciepła przez okno bez uwzględniania promieniowania słonecznego A0 .temperatura powietrza w pomieszczeniu . p = q Q & ok .p .

maksymalna wartość promieniowania całkowitego na szybę Ir .współczynnik akumulacji energii od promieniowania słonecznego w budynku .max ] ⋅ g tot ⋅ s Q AS . Ag .Fasada budynku jako element systemu energetycznego Zyski ciepła od nasłonecznienia przegród przezroczystych Promieniowanie & ok .max + ( Ag − As ) ⋅ I r .całkowita powierzchnia szkła w przegrodzie przeszklonej Ic .współczynnik przepuszczalności promieniowania przez szybę i urządzenia ochronne s .nasłoneczniona powierzchnia szkła w przegrodzie przeszkl.maksymalna wartość promieniowania rozproszonego na szybę gtot . R = [ As ⋅ I c .

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych.Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej Dz. aby ilość ciepła. . 1238 z 6 listopada 2008r. a w przypadku budynku uŜyteczności publicznej równieŜ oświetlenia wbudowanego. ciepłej wody uŜytkowej. Nr 201 poz. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 328.1. aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim. wentylacyjne i klimatyzacyjne. chłodu i energii elektrycznej. potrzebnych do uŜytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób. moŜna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. § 328.U.2. Budynek i jego instalacje ogrzewcze. powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób.

2. .U. 1238 z 6 listopada 2008r. W budynku mieszkalnym. budynku uŜyteczności publicznej.3.1. a takŜe w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste. złącza miedzy przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeŜami naleŜy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. Nr 201 poz. zamieszkania zbiorowego.Parametry techniczne fasad Szczelność powietrzna fasady Dz.

3 m³/h·m·daPa²/³ […] Zaleca sie przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku. Nr 201 poz. 2.2.3. Wymagana szczelność wynosi: • budynki z wentylacją grawitacyjną • budynki z wentylacją mechaniczną n50 = 3.U.0 h-1 n50 = 1.Parametry techniczne fasad Szczelność powietrzna fasady Dz. zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niŜ 0.5 h-1 . W budynku mieszkalnym. 1238 z 6 listopada 2008r.

drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niŜ wartości Umax • budynek uŜyteczności publicznej • powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady) • przy ti > 16°C 1. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien.U.Parametry techniczne fasad Przenikanie ciepła Dz. 1238 z 6 listopada 2008r.2.8 W/m2—K . Nr 201 poz. 1.

ramy i panelu . z komorami wypełnionymi powietrzem lub innymi gazami • ramy (z dowolnego materiału) z mostkami cieplnymi lub bez • róŜne typy okładzin paneli nieprzeźroczystych z metalu. ceramiki i innych materiałów • uwzględnienie wpływu mostków cieplnych przy profilach złączowych lub połączeniach pomiędzy powierzchnią oszklenia. szkła. oszklenie pojedyncze lub wielokrotne nie/wyposaŜone w powłokę o niskiej emisyjności.Parametry techniczne fasad Przenikanie ciepła PN-EN 13947:2008 • metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła ścian osłonowych składających się ze szkła i/lub nieprzeźroczystych paneli wyposaŜonych lub połączonych z ramami • róŜne typy oszklenia.

4.współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne . współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna gdy szkło ≤ 50% powierzchni ściany gc = fc — gG ≤ 0. Nr 201 poz.1.5 gG .U. 2.Parametry techniczne fasad Promieniowanie słoneczne Dz. 1238 z 6 listopada 2008r.współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia fc .

współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna gdy szkło > 50% powierzchni ściany fc — gG — fG ≤ 0.współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia fG . 1238 z 6 listopada 2008r.25 gG .U.udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany . 2.4. Nr 201 poz.Parametry techniczne fasad Promieniowanie słoneczne Dz.1.

współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna odstępstwo moŜliwe gdy: • powierzchnia pionowa o orientacji N ± 45° • powierzchnia chroniona przez sztuczną/naturalną przegrodę . Nr 201 poz.1.U.4. 1238 z 6 listopada 2008r.Parametry techniczne fasad Promieniowanie słoneczne Dz. 2.

65÷0.50÷0.Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej oszklenia Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej Przeszklenie pojedyncze Przeszklenie podwójne ze szkła przezroczystego Przeszklenie potrójne ze szkła przezroczystego Pustaki szklane Przeszklenie ze szkła przeciwsłonecznego Szkło przeciwsłoneczne absorpcyjne Szkło przeciwsłoneczne refleksyjne Szkło absorpcyjne i przeciwsłoneczne gG 0.65 0.60÷0.75 0.30÷0.85 0.60 0.55 .60 0.30÷0.80 0.7 0.2÷0.

45 0.20 OUT 0.2 0.3 0.przepuszczalności .9 0.77 0.25 0.95 0.15 0.75 0.57 0.1 lamelach nastawnych 0.1 0.1 0.35 0.95 0.3 0.55 0.17 0.1 tkaniny kolorowe 0.7 0.10 0.57 0.05 typ zasłon fc IN 0.37 0.5 zasłony białe 0.05 białe Ŝaluzje o 0.30 0.5 tkaniny z powłoką alu 0.08 współczynnik: A .Parametry techniczne fasad Współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne optyka A P 0. P .65 0.80 0.3 0.42 0.absorpcji.

Parametry techniczne fasad Promieniowanie słoneczne Budynki pasywne Współczynnik przenikania ciepła • minimalizacja: U < 0.8 W/m2—K Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna • maksymalizacja: g > 0.5 Ograniczenie • redukcja g przy spadku wartości U .

Parametry techniczne fasad Udział powierzchni szyby w powierzchni okna gc = fo — fc — gG fo .udział powierzchni szyby w powierzchni okna .

30% refleksja. 50% przenikania i 50% refleksja •ca.Parametry techniczne fasad Właściwości szyb przeciwsłonecznych i energooszczędnych Grupa Przeciwsłoneczne bez istotnych właściwości izolacyjnych Rodzaj •jednobarwne •z warstwą refleksyjną tlenku •z warstwą refleksyjną i absorpcyjną tlenku •z nieselektywną warstwą metalu Właściwości •absorpcja promieniowania słonecznego •ca. znikoma refleksja . 30% absorpcja i 30-40% przenikanie •przewaŜa absorpcja.

absorpcja .Parametry techniczne fasad Właściwości szyb przeciwsłonecznych i energooszczędnych Grupa Energooszczędne Rodzaj •z warstwą metalu •z warstwą tlenku Właściwości •wysoka refleksja •refleksja.

niski współczynnik całkowitej przepuszczalności promieniowania . Ag lub Cu Właściwości •wysoka refleksja.Parametry techniczne fasad Właściwości szyb przeciwsłonecznych i energooszczędnych Grupa Przeciwsłoneczne i energooszczędne Rodzaj •z warstwą Au.

Parametry techniczne fasad Właściwości szyb przeciwsłonecznych i energooszczędnych Budowa wysokoefektywnej szyby zespolonej: • 2 lub 3 szyby (absorbcyjność) • powłoka niskoemisyjna • ciepłe ramki dystansowe • uszczelnienia • wypełnienie gazami szlachetnymi .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna Pryzmaty i Ŝaluzje odbicie promieniowania bezpośredniego i dyfuzja rozproszonego .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna System OkaSolar specjalnie kształtowane Ŝaluzje o powłoce refleksyjnej Sezon letni Sezon zimowy .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna Laserowo cięte panele zjawisko załamanie fali na granicy ośrodków Akrylowe wypełnienie Sezon letni Sezon zimowy .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna Półki świetlne południowe fasady przy silnym nasłonecznieniu Sezon letni Sezon zimowy .

.

5 W/m2—K obliczone według wymiarów modularnych.15 Az + 0.1.03 Aw [m²] Az . Nr 201 poz. W budynku uŜyteczności publicznej pole A0 przegród przezroczystych o U≥1. 1238 z 6 listopada 2008r.Parametry techniczne fasad Oświetlenie Dz.pole rzutu poziomego kondygnacji w pasie o szerokości 5m wzdłuŜ ścian zewnętrznych Aw .U.2.pole rzutu poziomego kondygnacji po odjęciu Az . nie moŜe być większe niŜ wartość A0max. 2. jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym A0max = 0.

Parametry techniczne fasad Współczynnik transmisji promieniowania widzialnego DF DF Daylight Factor SkyComponent Troy Nolan Peters 2004 .

Parametry techniczne fasad Obliczenia numeryczne ParaSol ParaSol Lund University .

Parametry techniczne fasad Współczynnik transmisji promieniowania widzialnego DF DF Daylight Factor SkyComponent Troy Nolan Peters 2004 .

Parametry techniczne fasad Obliczenia numeryczne ParaSol ParaSol Lund University .

Parametry techniczne fasad Obliczenia numeryczne ParaSol ParaSol Lund University .

Parametry techniczne fasad Obliczenia numeryczne ParaSol ParaSol Lund University .

Monitoring powykonawczy Współczynnik przenikania ciepła .

Monitoring powykonawczy Promieniowanie słoneczne Współczynniki transmisji promieniowania • luksomierz • pomiar ilościowy .

Monitoring powykonawczy Szczelność powietrzna fasady PN-EN 13829:2002 Blower Door • n50 [h-1] @ 50Pa • identyfikacja nieszczelności • pomiar ilościowy .

Monitoring powykonawczy Szczelność powietrzna fasady .

Monitoring powykonawczy Szczelność powietrzna fasady • budynki wielkokubaturowe .

Monitoring powykonawczy
Termografia • PN-EN 13178:2001 Jakościowa detekcja wad metodą podczerwieni • współczynnik przenikania ciepła • szczelność powietrzna fasady • mostki cieplne • pomiar jakościowy

Monitoring powykonawczy
Termografia

FASADA BUDYNKU JAKO ELEMENT SYSTEMU ENERGETYCZNEGO

FASADA BUDYNKU JAKO ELEMENT SYSTEMU ENERGETYCZNEGO .

FASADA BUDYNKU JAKO ELEMENT SYSTEMU ENERGETYCZNEGO .

Słoneczne przykłady BGW Dresden Niemcy Parametry • zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania 52 kWh/m²a 50% pokrycia .energia słoneczna • całkowicie przeszklona fasada południowa • współczynnik przenikania ciepła elewacji: 0.7 W/m²K .

Słoneczne przykłady Podwójna fasada • dodatkowa warstwa izolująca od środowiska zewnętrznego • ograniczenie wpływu otoczenia na urządzenia przeciwsłoneczne • wykorzystanie wentylacji naturalnej. moŜliwość otwarcia okien • dodatkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne (mycie) .

000 m² • podwójna fasada: 7000 m² • potrójne przeszklenie • zewnętrzna powłoka: szkło hartowane panele 1970mm x 3470mm • między fasadami zdalnie regulowane aluminiowe Ŝaluzje 80 mm .Słoneczne przykłady RWE Essen Niemcy Parametry • wysokość: 125 m • powierzchnia: 17.

Słoneczne przykłady RWE Essen Niemcy Projektowanie • badania symulacyjne • roczne badania modelowe • badania aerodynamiczne Mechanizm • pochłanianie jak największej ilości umiarkowanego promieniowania słonecznego w okresie sezonu grzewczego • redukcja silnego promieniowania podczas sezonu letniego • wentylowana naturalnie fasada podwójna na niemal całej powierzchni budynku • w okresach silnego promieniowania słonecznego gorące powietrze odprowadzane z przestrzeni międzyfasadowej przy wykorzystaniu ciągu kominowego • otwory wentylacyjne nawiewne w dolnych strefach • otwory wentylacyjne wywiewne w górnych strefach .

5 MW .Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Obiekt: •kondygnacje: 22 • wysokość: 72 m • podwójna fasada: 7000 m² • powierzchnia uŜytkowa: 63.0 MW • ogrzewanie: 3.820 m³ • wentylacja: 6.570m² • kubatura: 411.

Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Podwójna fasada .

Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Podwójna fasada .

Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Podwójna fasada .

A.Górka .Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Podwójna fasada dr inŜ. A.Odyjas dr inŜ.

Górka . A. A.Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Podwójna fasada dr inŜ.Odyjas dr inŜ.

Słoneczne przykłady Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna .

Słoneczne przykłady Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna .

Słoneczne przykłady Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna .

Słoneczne przykłady
Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna

Słoneczne przykłady
Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna

Frankfurt a/Main 2006 - 60 mieszkań Redukcja zuŜycia energii dla ogrzewania z 200 do 18 kWh/(m2a)

100

Oświetlenie sztuczne ♦ Rodzaje elektrycznych źródeł światła ♦ Temperatura barwy światła ♦ Krzywe rozsyłu oświetlenia ♦ Zalecane natęŜenia oświetlenia sztucznego ♦ Ogólne prawidłowości rozmieszczenia oświetlenia ogólnego i miejscowego 101 .

102 .

Przykładowe natęŜenia oświetlenia 103 .

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 104 .

Rodzaje elektrycznych źródeł światła LED 105 .

Rodzaje elektrycznych źródeł światła 106 .

Temperatura barwy światła ♦ Barwa światła jest kategorią subiektywną. co lampa [K]. ♦ Temperatura barwy światła (wielkość obiektywna) odpowiada temperaturze ciała doskonale czarnego promieniującego strumień świetlny o tej samej barwie. 107 .

Gęstość widmowa światła 108 .

Wskaźnik oddawania barw Ra 109 .

Krzywe rozsyłu 110 .

111 .

Wentylowane oprawy oświetleniowe 112 .

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach ♦ Abstrakt: Określono wymagania oświetleniowe miejsc pracy we wnętrzach.PN-EN 12464-1:2004 ♦ Tytuł: Światło i oświetlenie -. Uwzględniono wszystkie typowe zadania wzrokowe. równieŜ związane z urządzeniami wyposaŜonymi w monitory ekranowe.Oświetlenie miejsc pracy -. Nie uwzględniono oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy oraz miejsc pracy w podziemnym górnictwie 113 . w celu stworzenia warunków zapewniających komfort i właściwą wydolność wzrokową.

PN-EN 12464-1:2004 114 .

Symulacja komputerowa warunków oświetlenia .

116 .

117 .

118 .

119

120

Charakterystyka energetyczna oświetlenia

oświetlenie 122 .WT 2008 .

WT 2008 123 .

124 .

125 .

Wydajność energetyczna oświetlenia budynku 126 Za: Pracki P. 1/2007 . „Ocena wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz”. 2007.. Przegląd Elektrotechniczny – konferencje.

Przedstawiono równieŜ odniesieniowe schematy do określania rozkładów energii przeznaczonej na oświetlenie. jak równieŜ metodologię obliczania dynamiki energii oświetleniowej stosowaną do oceny ogólnej wydolności energetycznej budynku 127 .) ♦ Abstrakt: Określono metodologię obliczeń do oceny ilości energii zuŜywanej na oświetlenie w budynku i podano liczbowy wskaźnik dotyczący wymagań energetycznych oświetlenia stosowanych do celów certyfikacji.PN-EN 15193:2007 ♦ Tytuł: Energetyczne właściwości uŜytkowe budynków -.Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia (oryg. Postanowienia normy moŜna stosować do budynków istniejących oraz w fazie projektowania nowych i poddawanych renowacji.

Według Rozporządzenia nr 1240/08 128 .

129 .

130 .

Dziękuję za uwagę .