You are on page 1of 131

Projekt pt.

„Nowa jakość kształcenia – Program Rozwojowy WISBiOP w Radomiu (Etap I – audytorzy energetyczni)”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusze Społecznego Priorytet IV Szkolnictwo wyŜsze i nauka, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Nr umowy: UDA – POKL.04.01.01-00-261/08-00

Ocena instalacji oświetleniowej w budynku
inŜ. Zbigniew M. Pająk Doradca energetyczny Tel. +48501687482 E-mail zpajak13@wp.pl

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Wypalimy naszą ziemię ?

Świat zuŜywa… zuŜywa… 10 mln. ton ropy 12,5 mln. ton węgla 7,5 mrd. m³ gazu

DZIENNIE !

KaŜde DIECKO rozumie. Ŝe ta piromania musi oddziaływać destruktywnie na środowisko ! .

Nadchodzi czas energii solarnej! solarnej ! (Quelle: Sonne&Energie: http://www.solarwaerme. 2007) .at/Sonne-und-Energie/. Aug.

2007.10.Al Gore 24. Wiedeń „ Ochronie klimatu brakuje jedynie dobrego poparcia w polityce. Tym poparciem jest energia odnawialna!“ .

005 deg .Budynek • środowisko • energia Epizod ropy naftowej w historii ludzkości 1870 … 2130 Energia promieniowania słonecznego – kąt Ŝycia 0.

Świadomość zuŜycia energii Opinie Polaków 2007 GUS 2007 8 .

9 .

Energia elektryczna w eksploatacji budynku ♦ Oświetlenie ♦ Pompy – energia pomocnicza dla instalacji wodnych ♦ Wentylatory – energia pomocnicza dla instalacji powietrznych ♦ Zasilanie systemów sterowania ♦ Elektryczne. podstawowe źródła ciepła i chłodu: spręŜarkowe układy chłodnicze i pompy ciepła 10 .

jednostki ♦ Pochłanianie. przepuszczanie światła ♦ Charakterystyka światła dziennego ♦ Czynniki wpływające na oświetlenie dzienne w budynku ♦ Doświetlanie pomieszczeń i ochrona przeciwsłoneczna 11 . definicje.Oświetlenie ♦ Światło – podstawowe informacje ♦ Oświetlenie – pojęcia. odbicie.

Cele stosowania oświetlenia ♦ UmoŜliwienie widzenia U U sprawne wykonywanie pracy bezpieczeństwo ♦ Uzyskanie komfortu widzenia i estetyki oświetlenia Współgranie z architekturą budynku 12 .

Inne waŜne aspekty oświetlenia ♦ Zdrowotne cykl dobowy oświetlenia U cykl roczny oświetlenia U ♦ Koszty inwestycji U eksploatacji U w tym kryje się równieŜ określanie zuŜycia energii oraz emisji CO2 13 .

Oświetlenie NATURALNE SZTUCZNE 14 .

15 .

16 .Fale elektromagnetyczne o długości 380-760 nm działając na wzrok wywołują wraŜenie światła KaŜda długość fali daje wraŜenie innej barwy. a wszystkie długości razem dają wraŜenie światła białego.

Krzywa czułości oka widzenie skotopowe widzenie fotopowe v . 17 Wielkość strumienia świetlnego ze źródła światła zaleŜy od jego mocy i od v. .względna skuteczność świetlna barwy (długości fali) WiąŜe wielkości energetyczne i fotometryczne światła.

a nie jego moc elektryczna 18 .Uwaga: Pλ to moc promieniowania emitowana ze źródła światła.

19 .

20 .

21 .

Przykłady 22 .

Powierzchnie odbijające. polepszają warunki oświetlenia tam. ♦ Dla praktyki oświetleniowej największe znaczenie maja właściwości odbicia i przepuszczania światła. częściowo przepuszczony. odbitych i przepuszczonych promieni musi się równać strumieniowi padającemu.Pochłanianie. częściowo odbity. odbijanie i przepuszczanie światła ♦ Strumień świetlny padający na pewną powierzchnię moŜe być częściowo pochłonięty. 23 . Suma pochłoniętych. stanowiąc wtórne źródło światła. gdzie dociera za mało światła bezpośredniego.

odbijanie i przepuszczanie światła ♦ Stosunek pochłoniętej. odbitej czy przepuszczonej ilości światła do całości strumienia padającego Φp określa właściwości materiału pod danym względem i nazywa się odpowiednio: U U U współczynnikiem pochłaniania światła α = Φα /Φp współczynnikiem odbicia światła ρ = Φρ /Φp i współczynnikiem przepuszczania światła τ = Φτ /Φp . 24 .Pochłanianie.

RóŜne ρ dla róŜnych λ 25 .

Hannover 26 .Exhibition hall 26.

Oświetlenie naturalne 27 .

28 .

Współczynniki odbicia i przepuszczania światła 29 .

lepsze samopoczucie. kąt padania) ♦ ZaleŜne od warunków atmosferycznych 30 . rocznym (wielkość. ♦ Zmienność w cyklu dobowym. nastrój.Właściwości światła dziennego ♦ Jest najzdrowsze dla oczu ♦ Towarzyszy mu nadfiolet i podczerwień ♦ Oddziaływanie psychologiczne – poczucie łączności ze światem zewnętrznym.

ich przepuszczalność światła faktura i barwa powierzchni wewnętrznych 31 . stan atmosfery ♦ ZaleŜne od człowieka U U U U orientacja i otoczenie budynku rodzaj. wielkość. połoŜenie otworów oświetleniowych w stosunku do pomieszczenia. dnia.Czynniki wpływające na oświetlenie dzienne w budynku ♦ NiezaleŜne od człowieka U pora roku.

NatęŜenie oświetlenia dziennego na płaszczyźnie poziomej 32 .

1/3 dni jest słonecznych ♦ W obliczeniach oświetleniowych bierze się pod uwagę tylko światło nieboskłonu czyli tzw.Światło bezpośrednie a rozproszone ♦ Przy bezchmurnym niebie światło rozproszone stanowi 10% całości. „niebo zakryte” ♦ Nasłonecznienie bezpośrednie – insolacja – jest poŜądana ze względów zdrowotnych. przy zachmurzonym – 100% ♦ W Polsce ok. 33 . ♦ Insolacja w miejscu pracy jest często niepoŜądana (powoduje olśnienie). ♦ Przez odpowiednie usytuowanie budynków moŜna zapewnić insolację lub jej uniknąć.

Kryteria oświetlenia dziennego PN-71/B-02380 (wycofana bez zastąpienia) ♦ ♦ ♦ ♦ Stosunek powierzchni okien do powierzchni pomieszczenia Współczynnik oświetlenia dziennego Równomierność oświetlenia dziennego Oświetlenie dzienne powinno wystarczyć przy 5000 lx na zewnątrz 34 .

Doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym i ochrona przeciwsłoneczna .

Heliostat 36 .

dworzec Potsdamer Platz 37 .Berlin .

Światłowody 38 .

Półka świetlna • Doświetlenie głębi pomieszczenia • Zredukowanie poziomu natężenia oświetlenia przy oknie 39 .

Profile odbijające 40 .

maxisolar.Świetliki rurowe www.pl 41 .

Fasada budynku jako element systemu energetycznego Wentylacja szczelność powietrzna a [m³/h·m·daPa²/³] n50 [h-1] Ogrzewanie współczynnik przenikania ciepła U [W/m²K] Chłodzenie współczynnik transmisji promieniowania słonecznego g [-] Oświetlenie współczynnik transmisji promieniowania widzialnego DF [-] cel: EP -> min .

p .chwilowa temperatura powietrza zewnętrznego tin .powierzchnia okna w świetle muru te . p ⋅ A0 = U ok ⋅ ( t e − t in ) ⋅ A0 Uok.temperatura powietrza w pomieszczeniu .współczynnik przenikania ciepła przez okno bez uwzględniania promieniowania słonecznego A0 . p = q Q & ok .Fasada budynku jako element systemu energetycznego Zyski ciepła od nasłonecznienia przegród przezroczystych Przenikanie ciepła & ok .

Fasada budynku jako element systemu energetycznego Zyski ciepła od nasłonecznienia przegród przezroczystych Promieniowanie & ok .maksymalna wartość promieniowania całkowitego na szybę Ir .współczynnik przepuszczalności promieniowania przez szybę i urządzenia ochronne s .maksymalna wartość promieniowania rozproszonego na szybę gtot .max + ( Ag − As ) ⋅ I r .max ] ⋅ g tot ⋅ s Q AS . R = [ As ⋅ I c .współczynnik akumulacji energii od promieniowania słonecznego w budynku . Ag .nasłoneczniona powierzchnia szkła w przegrodzie przeszkl.całkowita powierzchnia szkła w przegrodzie przeszklonej Ic .

a w przypadku budynku uŜyteczności publicznej równieŜ oświetlenia wbudowanego. powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób. Budynek i jego instalacje ogrzewcze. 1238 z 6 listopada 2008r. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 328. moŜna było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie. chłodu i energii elektrycznej. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych. § 328. . ciepłej wody uŜytkowej. aby ilość ciepła. wentylacyjne i klimatyzacyjne.1. Budynek powinien być zaprojektowany i wykonany w taki sposób. aby ograniczyć ryzyko przegrzewania budynku w okresie letnim.U. Nr 201 poz.Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej Dz. potrzebnych do uŜytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem.2.

2.Parametry techniczne fasad Szczelność powietrzna fasady Dz.3. zamieszkania zbiorowego. W budynku mieszkalnym.1. budynku uŜyteczności publicznej. .U. 1238 z 6 listopada 2008r. a takŜe w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste. Nr 201 poz. złącza miedzy przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeŜami naleŜy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza.

5 h-1 .Parametry techniczne fasad Szczelność powietrzna fasady Dz. W budynku mieszkalnym. Wymagana szczelność wynosi: • budynki z wentylacją grawitacyjną • budynki z wentylacją mechaniczną n50 = 3. 1238 z 6 listopada 2008r. zamieszkania zbiorowego i budynku uŜyteczności publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niŜ 0. Nr 201 poz.3 m³/h·m·daPa²/³ […] Zaleca sie przeprowadzenie sprawdzenia szczelności powietrznej budynku.0 h-1 n50 = 1. 2.3.2.U.

Parametry techniczne fasad Przenikanie ciepła Dz.2. 1. Nr 201 poz. drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niŜ wartości Umax • budynek uŜyteczności publicznej • powierzchnie przezroczyste nieotwieralne (fasady) • przy ti > 16°C 1.U.8 W/m2—K . 1238 z 6 listopada 2008r. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien.

ceramiki i innych materiałów • uwzględnienie wpływu mostków cieplnych przy profilach złączowych lub połączeniach pomiędzy powierzchnią oszklenia. ramy i panelu . szkła. z komorami wypełnionymi powietrzem lub innymi gazami • ramy (z dowolnego materiału) z mostkami cieplnymi lub bez • róŜne typy okładzin paneli nieprzeźroczystych z metalu. oszklenie pojedyncze lub wielokrotne nie/wyposaŜone w powłokę o niskiej emisyjności.Parametry techniczne fasad Przenikanie ciepła PN-EN 13947:2008 • metoda obliczania współczynnika przenikania ciepła ścian osłonowych składających się ze szkła i/lub nieprzeźroczystych paneli wyposaŜonych lub połączonych z ramami • róŜne typy oszklenia.

Parametry techniczne fasad Promieniowanie słoneczne Dz. Nr 201 poz.współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne . 2.współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia fc .U. współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna gdy szkło ≤ 50% powierzchni ściany gc = fc — gG ≤ 0.5 gG . 1238 z 6 listopada 2008r.4.1.

Nr 201 poz. 1238 z 6 listopada 2008r.25 gG .U.udział powierzchni okien oraz przegród szklanych i przezroczystych w powierzchni ściany .współczynnik przepuszczalności energii całkowitej dla rodzaju oszklenia fG . współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna gdy szkło > 50% powierzchni ściany fc — gG — fG ≤ 0.1.4. 2.Parametry techniczne fasad Promieniowanie słoneczne Dz.

U.1.Parametry techniczne fasad Promieniowanie słoneczne Dz. 2. 1238 z 6 listopada 2008r. współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna odstępstwo moŜliwe gdy: • powierzchnia pionowa o orientacji N ± 45° • powierzchnia chroniona przez sztuczną/naturalną przegrodę . Nr 201 poz.4.

60 0.50÷0.85 0.60 0.65÷0.7 0.2÷0.80 0.30÷0.55 .75 0.65 0.60÷0.30÷0.Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej oszklenia Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej Przeszklenie pojedyncze Przeszklenie podwójne ze szkła przezroczystego Przeszklenie potrójne ze szkła przezroczystego Pustaki szklane Przeszklenie ze szkła przeciwsłonecznego Szkło przeciwsłoneczne absorpcyjne Szkło przeciwsłoneczne refleksyjne Szkło absorpcyjne i przeciwsłoneczne gG 0.

55 0.57 0.17 0.95 0.7 0.3 0.15 0.42 0.absorpcji.37 0.1 tkaniny kolorowe 0.1 0.05 białe Ŝaluzje o 0.5 tkaniny z powłoką alu 0.75 0.95 0.przepuszczalności .2 0.1 0.30 0.20 OUT 0.25 0.35 0.5 zasłony białe 0.9 0.05 typ zasłon fc IN 0.3 0.Parametry techniczne fasad Współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne optyka A P 0. P .65 0.45 0.3 0.08 współczynnik: A .57 0.80 0.77 0.1 lamelach nastawnych 0.10 0.

Parametry techniczne fasad Promieniowanie słoneczne Budynki pasywne Współczynnik przenikania ciepła • minimalizacja: U < 0.5 Ograniczenie • redukcja g przy spadku wartości U .8 W/m2—K Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna • maksymalizacja: g > 0.

udział powierzchni szyby w powierzchni okna .Parametry techniczne fasad Udział powierzchni szyby w powierzchni okna gc = fo — fc — gG fo .

znikoma refleksja . 50% przenikania i 50% refleksja •ca. 30% absorpcja i 30-40% przenikanie •przewaŜa absorpcja.Parametry techniczne fasad Właściwości szyb przeciwsłonecznych i energooszczędnych Grupa Przeciwsłoneczne bez istotnych właściwości izolacyjnych Rodzaj •jednobarwne •z warstwą refleksyjną tlenku •z warstwą refleksyjną i absorpcyjną tlenku •z nieselektywną warstwą metalu Właściwości •absorpcja promieniowania słonecznego •ca. 30% refleksja.

absorpcja .Parametry techniczne fasad Właściwości szyb przeciwsłonecznych i energooszczędnych Grupa Energooszczędne Rodzaj •z warstwą metalu •z warstwą tlenku Właściwości •wysoka refleksja •refleksja.

Ag lub Cu Właściwości •wysoka refleksja.Parametry techniczne fasad Właściwości szyb przeciwsłonecznych i energooszczędnych Grupa Przeciwsłoneczne i energooszczędne Rodzaj •z warstwą Au. niski współczynnik całkowitej przepuszczalności promieniowania .

Parametry techniczne fasad Właściwości szyb przeciwsłonecznych i energooszczędnych Budowa wysokoefektywnej szyby zespolonej: • 2 lub 3 szyby (absorbcyjność) • powłoka niskoemisyjna • ciepłe ramki dystansowe • uszczelnienia • wypełnienie gazami szlachetnymi .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna Pryzmaty i Ŝaluzje odbicie promieniowania bezpośredniego i dyfuzja rozproszonego .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna System OkaSolar specjalnie kształtowane Ŝaluzje o powłoce refleksyjnej Sezon letni Sezon zimowy .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna Laserowo cięte panele zjawisko załamanie fali na granicy ośrodków Akrylowe wypełnienie Sezon letni Sezon zimowy .

Parametry techniczne fasad Współczynnik przepuszczalności energii całkowitej okna Półki świetlne południowe fasady przy silnym nasłonecznieniu Sezon letni Sezon zimowy .

.

03 Aw [m²] Az .15 Az + 0.1.2. jeśli nie jest to sprzeczne z warunkami dotyczącymi zapewnienia niezbędnego oświetlenia światłem dziennym A0max = 0.U.pole rzutu poziomego kondygnacji po odjęciu Az .5 W/m2—K obliczone według wymiarów modularnych. 1238 z 6 listopada 2008r. Nr 201 poz. nie moŜe być większe niŜ wartość A0max.Parametry techniczne fasad Oświetlenie Dz.pole rzutu poziomego kondygnacji w pasie o szerokości 5m wzdłuŜ ścian zewnętrznych Aw . 2. W budynku uŜyteczności publicznej pole A0 przegród przezroczystych o U≥1.

Parametry techniczne fasad Współczynnik transmisji promieniowania widzialnego DF DF Daylight Factor SkyComponent Troy Nolan Peters 2004 .

Parametry techniczne fasad Obliczenia numeryczne ParaSol ParaSol Lund University .

Parametry techniczne fasad Współczynnik transmisji promieniowania widzialnego DF DF Daylight Factor SkyComponent Troy Nolan Peters 2004 .

Parametry techniczne fasad Obliczenia numeryczne ParaSol ParaSol Lund University .

Parametry techniczne fasad Obliczenia numeryczne ParaSol ParaSol Lund University .

Parametry techniczne fasad Obliczenia numeryczne ParaSol ParaSol Lund University .

Monitoring powykonawczy Współczynnik przenikania ciepła .

Monitoring powykonawczy Promieniowanie słoneczne Współczynniki transmisji promieniowania • luksomierz • pomiar ilościowy .

Monitoring powykonawczy Szczelność powietrzna fasady PN-EN 13829:2002 Blower Door • n50 [h-1] @ 50Pa • identyfikacja nieszczelności • pomiar ilościowy .

Monitoring powykonawczy Szczelność powietrzna fasady .

Monitoring powykonawczy Szczelność powietrzna fasady • budynki wielkokubaturowe .

Monitoring powykonawczy
Termografia • PN-EN 13178:2001 Jakościowa detekcja wad metodą podczerwieni • współczynnik przenikania ciepła • szczelność powietrzna fasady • mostki cieplne • pomiar jakościowy

Monitoring powykonawczy
Termografia

FASADA BUDYNKU JAKO ELEMENT SYSTEMU ENERGETYCZNEGO

FASADA BUDYNKU JAKO ELEMENT SYSTEMU ENERGETYCZNEGO .

FASADA BUDYNKU JAKO ELEMENT SYSTEMU ENERGETYCZNEGO .

energia słoneczna • całkowicie przeszklona fasada południowa • współczynnik przenikania ciepła elewacji: 0.7 W/m²K .Słoneczne przykłady BGW Dresden Niemcy Parametry • zapotrzebowanie ciepła do ogrzewania 52 kWh/m²a 50% pokrycia .

Słoneczne przykłady Podwójna fasada • dodatkowa warstwa izolująca od środowiska zewnętrznego • ograniczenie wpływu otoczenia na urządzenia przeciwsłoneczne • wykorzystanie wentylacji naturalnej. moŜliwość otwarcia okien • dodatkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne (mycie) .

Słoneczne przykłady RWE Essen Niemcy Parametry • wysokość: 125 m • powierzchnia: 17.000 m² • podwójna fasada: 7000 m² • potrójne przeszklenie • zewnętrzna powłoka: szkło hartowane panele 1970mm x 3470mm • między fasadami zdalnie regulowane aluminiowe Ŝaluzje 80 mm .

Słoneczne przykłady RWE Essen Niemcy Projektowanie • badania symulacyjne • roczne badania modelowe • badania aerodynamiczne Mechanizm • pochłanianie jak największej ilości umiarkowanego promieniowania słonecznego w okresie sezonu grzewczego • redukcja silnego promieniowania podczas sezonu letniego • wentylowana naturalnie fasada podwójna na niemal całej powierzchni budynku • w okresach silnego promieniowania słonecznego gorące powietrze odprowadzane z przestrzeni międzyfasadowej przy wykorzystaniu ciągu kominowego • otwory wentylacyjne nawiewne w dolnych strefach • otwory wentylacyjne wywiewne w górnych strefach .

Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Obiekt: •kondygnacje: 22 • wysokość: 72 m • podwójna fasada: 7000 m² • powierzchnia uŜytkowa: 63.570m² • kubatura: 411.0 MW • ogrzewanie: 3.5 MW .820 m³ • wentylacja: 6.

Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Podwójna fasada .

Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Podwójna fasada .

Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Podwójna fasada .

A. A.Odyjas dr inŜ.Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Podwójna fasada dr inŜ.Górka .

Górka . A.Słoneczne przykłady Biblioteka Narodowa Mińsk Białoruś Podwójna fasada dr inŜ.Odyjas dr inŜ. A.

Słoneczne przykłady Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna .

Słoneczne przykłady Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna .

Słoneczne przykłady Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna .

Słoneczne przykłady
Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna

Słoneczne przykłady
Makartstrasse Linz Austria Izolacja transparentna

Frankfurt a/Main 2006 - 60 mieszkań Redukcja zuŜycia energii dla ogrzewania z 200 do 18 kWh/(m2a)

100

Oświetlenie sztuczne ♦ Rodzaje elektrycznych źródeł światła ♦ Temperatura barwy światła ♦ Krzywe rozsyłu oświetlenia ♦ Zalecane natęŜenia oświetlenia sztucznego ♦ Ogólne prawidłowości rozmieszczenia oświetlenia ogólnego i miejscowego 101 .

102 .

Przykładowe natęŜenia oświetlenia 103 .

PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 104 .

Rodzaje elektrycznych źródeł światła LED 105 .

Rodzaje elektrycznych źródeł światła 106 .

Temperatura barwy światła ♦ Barwa światła jest kategorią subiektywną. 107 . ♦ Temperatura barwy światła (wielkość obiektywna) odpowiada temperaturze ciała doskonale czarnego promieniującego strumień świetlny o tej samej barwie. co lampa [K].

Gęstość widmowa światła 108 .

Wskaźnik oddawania barw Ra 109 .

Krzywe rozsyłu 110 .

111 .

Wentylowane oprawy oświetleniowe 112 .

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach ♦ Abstrakt: Określono wymagania oświetleniowe miejsc pracy we wnętrzach. w celu stworzenia warunków zapewniających komfort i właściwą wydolność wzrokową. Nie uwzględniono oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy oraz miejsc pracy w podziemnym górnictwie 113 . Uwzględniono wszystkie typowe zadania wzrokowe.PN-EN 12464-1:2004 ♦ Tytuł: Światło i oświetlenie -.Oświetlenie miejsc pracy -. równieŜ związane z urządzeniami wyposaŜonymi w monitory ekranowe.

PN-EN 12464-1:2004 114 .

Symulacja komputerowa warunków oświetlenia .

116 .

117 .

118 .

119

120

Charakterystyka energetyczna oświetlenia

oświetlenie 122 .WT 2008 .

WT 2008 123 .

124 .

125 .

„Ocena wydajności energetycznej oświetlenia wnętrz”. 1/2007 . 2007..Wydajność energetyczna oświetlenia budynku 126 Za: Pracki P. Przegląd Elektrotechniczny – konferencje.

) ♦ Abstrakt: Określono metodologię obliczeń do oceny ilości energii zuŜywanej na oświetlenie w budynku i podano liczbowy wskaźnik dotyczący wymagań energetycznych oświetlenia stosowanych do celów certyfikacji. Postanowienia normy moŜna stosować do budynków istniejących oraz w fazie projektowania nowych i poddawanych renowacji. Przedstawiono równieŜ odniesieniowe schematy do określania rozkładów energii przeznaczonej na oświetlenie.PN-EN 15193:2007 ♦ Tytuł: Energetyczne właściwości uŜytkowe budynków -. jak równieŜ metodologię obliczania dynamiki energii oświetleniowej stosowaną do oceny ogólnej wydolności energetycznej budynku 127 .Wymagania energetyczne dotyczące oświetlenia (oryg.

Według Rozporządzenia nr 1240/08 128 .

129 .

130 .

Dziękuję za uwagę .