PKB (PRODUKT KRAJOWY BRUTTO) -Miara wielkości produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terytorium danego kraju

, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem (tzn. przez obywateli danego kraju oraz przez cudzoziemców); w określonym okresie (np. roku). PKB obejmuje tylko produkcję rejestrowaną statystycznie i przechodzącą przez rynek (pominięte zostają np. produkty i usługi wykonane we własnym zakresie i na własne potrzeby w gospodarstwie domowym jak również efekty działalności gospodarczej tzw. szarej strefy). PNB (PRODUKT NARODOWY BRUTTO) Miara dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju (łącznie z dochodami osiągniętymi za granicą, a przekazanymi do kraju). DOBRA FINALNE Dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika. Są to:  dobra konsumpcyjne dla gospodarstw domowych,  dobra inwestycyjne dla przedsiębiorstw (np. ma-szyny),  dobra nabywane przez sektor państwowy,  dobra przeznaczone na eksport (z potrąceniem importu). DOBRA POŚREDNIE Dobra częściowo przetworzone, zużywane przy produkcji innych dóbr, np. surowce. WARTOŚĆ DODANA Przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu produkcji. Dobra finalne + Dobra pośrednie = Produkt globalny Produkt globalny – Zużycie środków produkcji = = Wartość dodana = Dochody czynników produkcji = PKB METODY LICZENIA PKB: 1. PKB to suma wydatków poniesionych przy produkcji (na dobra finalne) (PKB = wartość wytworzonych dóbr finalnych). W celu obliczenia w ten sposób PKB, należy dodać do siebie:  wydatki gospodarstw domowych na konsumpcję (C),  wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw (I),  wydatki państwa na zakup dóbr i usług (G),  wydatki netto zagranicy (Ex – Imp). PKB = C+I+G+(Ex – Imp) 2.PKB to suma dochodów z tytułu wyprodukowanych dóbr i usług: suma dochodów = płace + wynagrodzenia + zyski przedsiębiorstw + dochody czynszowe = PKB

3. PKB to suma wartości dodanych: PKB = wartość dobra finalnego – koszty pośrednie PKB w cenach rynkowych – jest miarą produkcji krajowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i usługi PKB w cenach rynkowych = C + I + G PKB w cenach bazowych – jest miarą produkcji krajowej z pominięciem podatków pośrednich. PKB w cenach bazowych = C + I + G - Te PRODUKT KRAJOWY BRUTTO(PKB) a PRODUKT NARODOWY BRUTTO(PNB) Produkt Narodowy brutto ( Dochód Narodowy Brutto) – to miara dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju, łącznie z dochodami osiągniętymi za granicą. Jest on równy PKB skorygowanemu o dochody netto z tytułu własności za granicą PNB = PKB + dochody netto z własności i pracy za granicą (F) AMORTYZACJA – zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie, będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia. DOCHÓD NARODOWY – to produkt narodowy netto wytworzony w gospodarce. DN = PNB cenach bazowych – amortyzacja INWESTYCJE – to zakupy nowych dóbr kapitałowych przez przedsiębiorstwa. OSZCZĘDNOŚCI – to ta część dochodu, która nie została wydana na zakup dóbr i usług. ZAPASY –to dobra trzymane obecnie w przedsiębiorstwie na potrzeby przyszłej produkcji lub sprzedaży. EKSPORT (X lub Ex) – dobra, które zostały wytworzone w kraju, a następnie sprzedane za granicą. IMPORT (Z lub Imp) – to dobra, które są produkowane za granicą i tam nabywane na potrzeby gospodarki krajowej. NOMINALNY PNB – mierzy się w cenach bieżących, tzn. takich, które istniały w okresie, gdy osiągano składające się na PNB dochody REALNY PNB – lub inaczej PNB w cenach stałych – koryguje nominalny PNB o skutki inflacji i wyraża go w cenach istniejących pewnym okresie, najczęściej określanym jako rok bazowy lub podstawowy. Należy odróżniać wzrost dochodu nominalnego (w cenach bieżących) od wzrostu dochodu realnego (w cenach stałych). Do przeliczenia PKB na ceny stałe stosuje się odpowiedni wskaźnik cen – tzw. deflator PKB.

Realny PKB = Nominalny PKB / Deflator PKB x 100 Lub Delator PKB = Nominalny PKB / Realny PKB x 100

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful