PLAN PRACY

TEMAT: BUDOWA, ZASADA DZIAŁANIA, ROZKŁADANIE I SKŁADANIE kbk AK.
MIEJSCE: CZAS: METODA: Strzelnica. Kieruje kierownik zajęć. Praktyczna z elementami pokazu.

ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE: 7,62 mm kbkAK 100%. Przekrój 7,62 mm kbkAK. WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO-METODYCZNE: -w czasie zajęć utrzymać wysoką dyscyplinę -szczególną uwagę zwrócić na warunki bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią LITERATURA: 7,62 mm KARABINKI - Opis i użytkowanie, sposoby i zasady strzelania uzbr. 2447/86 PSBS - 86 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA: Zabrania się: kierowania broni w stronę ludzi, samodzielnego oddalania się z rejonu zajęć niewłaściwego posługiwania się bronią.

WYKONYWAĆ TYLKO KOMENDY INSTRUKTORA.

zwracając uwagę na Wykonują praktycznie rozkładanie i składanie kbkAK SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRÓCIĆ NA SPRAWDZENIE CZY W KOMORZE NABOJOWEJ NIE MA NABOJU. który jest jednocześnie bezpiecznikiem od wystrzałów przypadkowych. praktycznej umiejętności składania i rozkładania broni. . zasady działania rozkładania i Wykonują komendę.sprawdzić czy w komorze nabojowej nie ma naboju . seryjny. 6 Składanie broni wykonuje się w odwrotnej kolejności. Ćwiczenia praktyczne.łoże . AKM .mechanizm spustowy . Ryglowanie karabinka następuje przez obrót zamka.odłączyć magazynek . Słuchają. Ma to na celu nauczyć was budowy karabinka.lufa . 5 Słuchają i obserwują. Mechanizm spustowy ma przełącznik rodzaju ognia pojedynczy.komora zamkowa z przełącznikiem rodzaju ognia i pokrywą .45 mm x 39 szybkostrzelność 600 strz/min zasilanie 30 nabojowy magazynek zasięg strzału bezwzględnego 350 m.kolba . składania kbkAK. Podaje kolejność czynności przy częściowym rozkładaniu karabinka: . AK 74 nabój – 7.rękojeść Omawiam zasadę działania karabinka AKM Zasada działania broni opiera się na wykorzystaniu energii gazów prochowych odprowadzonych z przewodu lufy do umieszczonej nad lufą komory gazowej z tłokiem do uruchomienia głównych mechanizmów broni.przyrządy celownicze .rura gazowa z nakładką . Podaje ogólną charakterystykę broni przeznaczenie – broń indywidualna strzelca do zwalczania lekko opancerzonych .PRZEBIEG ZAGADNIENIA Lp.oddać strzał kontrolny . odmiany – AK 47.suwadło z tłokiem . siły żywej i celów 2 3 Słuchają i obserwują Słuchają 4 Omawiam budowę: . Prowadzę z całością drużyny prawidłowe wykonywanie poszczególnych czynności.62 mm x 39 5. Spocznij. 1 1 CZYNNOŚCI INSTRUKTORA 2 CZYNNOŚCI ĆWICZĄCYCH 3 Drużyna baczność: Uczył was będę budowy.zawór .odłączyć wycior odłączyć pokrywę komory zamkowej odłączyć mechanizm powrotny odłączyć suwadło z zamkiem odłączyć zamek od suwadła odłączyć rurę gazową z nakładką Słuchają i obserwują.komora gazowa . Mechanizm uderzeniowy jest typu kurkowego z kurkiem napędzanym sprężyną uderzeniową.urządzenie powrotne .

kształtowania właściwej postawy oraz zdyscyplinowania. po dostaniu kolejnego naboju z magazynka do komory nabojowej następuje ryglowanie przewodu zamkiem. Suwadło z zamkiem pod działaniem siły bezwładności przesuwa się dalej do tyłu. ząb kurka zaczepia za ząb zaczepu ognia pojedynczego i kurek zatrzymuje się w tylnym położeniu. Suwadło wykonując jeszcze kurtki ruch do przodu i naciskając dźwignię spustu samoczynnego rozzębia zaczep spustu samoczynnego z zębem kurka. pod działaniem sprężyny podnosi się a zaczep spustu samoczynnego i opiera się o przednią płaszczyznę kurka. łuska utrzymywana przez zaczep wyciągu zamka jest wyciągana z komory nabojowej i po napotkaniu wyrzutnika komory zamkowej zostaje wyrzucona na zewnątrz przez wycięcie pokrywy komory zamkowej. kurek pod działaniem sprężyny kurka obróci się i zatrzyma na zaczepie kurkowym. Następny strzał jednak nie nastąpi. Gdy spust zostanie zwolniony . Działanie części i mechanizmów podczas strzelania ogniem pojedynczym. Spocznij.Lp. Po zaciągnięciu języka spustowego zaczep kurkowy spustu rozzębia się z zębem kurka. W celu oddania pojedynczego strzału należy nastawić przełącznik na ogień pojedynczy i nacisnąć spust. podczas przestawiania przełącznika z położenia „zabezpieczone” do położenia „ogień pojedynczy” dźwignia przełącznika rodzaju ognia wychodzi również z wycięcia zaczepu ognia pojedynczego i nie wpływa na działanie mechanizmu spustowego podczas strzelania. w celu oddania następnego strzału należy zwolnić spust i ponownie go nacisnąć. Występ suwadła zwalnia dźwignie spustu samoczynnego. po pierwszym części i mechanizmy wykonują te same czynności. obróci się pod działaniem sprężyny do tyłu a zarazem z nim zaczep ognia pojedynczego. Kurek pod działaniem sprężyny obraca się energicznie i uderza w iglicę. następuje strzał. 1 CZYNNOŚCI INSTRUKTORA 2 Współdziałanie części i mechanizmów w czasie strzelania ogniem ciągłym. Pod działaniem gazów pocisk przesuwa się w przewodzie lufy do przodu i gdy minie przewód skośny. ponieważ równocześnie ze spustem obrócił się do przodu zaczep ognia pojedynczego i jego ząb stanął na drodze zęba kurka. a w szczególności przestrzegania . po naciśnięciu języka spustowego zaczep kurkowy spustu zwalnia ząb kurka. w tym czasie pocisk wylatuje z lufy. część gazów przedostaje się do komory gazowej. Po ponownym naciśnięciu spustu nastąpi koleiny strzał i działanie części mechanizmów powtórzy się. Następuje kolejny strzał. CZYNNOŚCI ĆWICZĄCYCH 3 Drużyna baczność: Uczyła was będę warunków bezpieczeństwa i zachowania się podczas posługiwania się bronią. ciśnie na tłok gazowy i odrzuca suwadło do tyłu. co podczas strzelania ogniem ciągłym aż do wprowadzenia kolejnego naboju do komory nabojowej i zaryglowania lufy. kurek pod działaniem sprężyny obraca się energicznie na osi i uderza w iglicę wystającą z trzonu zamka . Iglica zbija grotem spłonkę naboju. Pod działaniem sprężyny kurek obraca się na osi i uderza w iglicę. ząb zaczepu ognia pojedynczego rozłączy się z zębem kurka i kurek zostanie zwolniony. gdyż język spustowy mechanizmu jest przez cały czas naciśnięty(strzelanie ogniem ciągłym). Ma to na celu wzmożenia dyscypliny. Suwadło przesuwając się do tyłu obraca zamek przednim skosem wycięcia wokół osi wzdłużnej wyprowadza rygle zamka zza opór ryglowych komory zamkowej. Podczas ruchu powrotnego suwała z zamkiem do przodu kurek utrzymuje się na zaczepie spustu samoczynnego. następuje odryglowanie zamka. następuje strzał. Po ustawieniu przełącznika na ogień ciągły dźwignia przełącznika zwalnia ramiona tylne spustu (odryglowuje spust) pozostając jednak w wycięciu zaczepu ognia pojedynczego.

.... ............ OPRACOWAŁ ............ 1 CZYNNOŚCI INSTRUKTORA 2 CZYNNOŚCI ĆWICZĄCYCH 3 warunków bezpieczeństwa w czasie obchodzenia się z bronią i używania środków bojowych i pozoracji pola walki Warunki bezpieczeństwa omawiam cytując punkty z instrukcji PSBS –86........Lp........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful