Załącznik nr 1 do Regulaminu Wynagradzania „Taryfikator kwalifikacyjny”

TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY I. Pracownicy działalności podstawowej Liczba lat pracy w zawodzie lub inne Kategoria dodatkowe zaszeregowania kwalifikacje 4 5 8 XI

Lp. 1 1

Stanowisko 2

Wymagane kwalifikacje 3

Zastępca dyrektora do spraw tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub lecznictwa podmiotu specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny leczniczego, - wyższe wykształcenie medyczne i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny - wyższe wykształcenie medyczne i specjalizacja I stopnia w odpowiedniej dziedzinie medycyny - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - inny tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - tytuł magistra na innym kierunku medycznym - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i studia podyplomowe, lub tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub

5 7

X

Kierownik jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu 2 leczniczego, kierownik komórki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego

5

7

7

3 Przełożona pielęgniarek i położnych,

3

VI

3

5

organizacji i zarządzania - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania1) 4 Inspektor ochrony radiologicznej według odrębnych przepisów2) tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja I stopnia tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia tytuł zawodowy lekarza

6

7 lat pracy w zawodzie lekarza 5 lat pracy w zawodzie lekarza 7 lat w zawodzie lekarza 1 rok w szpitalu 1 rok w szpitalu

VI IX VIII VIII VII

5 Starszy asystent lekarz 6 Asystent lekarz 7 Starszy lekarz, specjalista 8 Młodszy asystent lekarz

- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka Pielęgniarka koordynująca i - licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w 9 nadzorująca pracę innych dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i pielęgniarek edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania - licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny1) - tytuł magistra na kierunku położnictwo - tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna Położna koordynująca i - licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w 10 nadzorująca pracę innych dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i położnych edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania - licencjat położnictwa i kurs kwalifikacyjny - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i kurs kwalifikacyjny1) tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł Starszy asystent w dziedzinie specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 11 pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub położnictwa organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 12 Asystent w dziedzinie tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub pielęgniarstwa lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł położnictwa specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub

V

3 lata w szpitalu 4 lata w szpitalu 5 lat w szpitalu 7 lat w szpitalu 1 rok w szpitalu 1 rok w szpitalu V

3 lata w szpitalu 4 lata w szpitalu 5 lat w szpitalu 7 lat w szpitalu

5

VIII

3

VII

organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i studia podyplomowe lub tytuł Młodszy asystent w specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 13 dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub położnictwa organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 14 Specjalista pielęgniarka promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania - tytuł magistra na kierunku położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 15 Specjalista położna promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania, lub w innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - licencjat położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 16 Starsza pielęgniarka - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo - tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka - licencjat pielęgniarstwa - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 17 Starsza położna - tytuł magistra na kierunku położnictwo

1

VI

2

V

2

2

2

2

V

2

3

2 1 1 3 5 1 IV IV

18 Pielęgniarka

19 Położna

20 Stażystka pielęgniarka 21 Stażystka położna 22 Starszy asystent fizjoterapii

- tytuł zawodowy magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna - licencjat położnictwa - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo - licencjat pielęgniarstwa - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka - tytuł magistra na kierunku położnictwo - licencjat położnictwa - średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka1) średnie wykształcenie medyczne w zawodzie położna1) - tytuł zawodowy magistra na kierunku fizjoterapia lub

1 3 5 III

-

III

7 lat pracy w zawodzie fizjoterapeuty

II II VIII

23 Asystent fizjoterapii

- rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, oraz tytuł specjalisty - tytuł zawodowy magistra lub licencjata na specjalizacja I kierunku fizjoterapia lub stopnia lub tytuł - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. specjalisty, lub 5 studiów wyższych na kierunku rehabilitacja lat pracy w ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym zawodzie kierunku, lub fizjoterapeuty - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r.

VII

studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 24 Młodszy asystent fizjoterapii - tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej - ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki 3 lata pracy w zawodzie fizjoterapeuty VI

25 Starszy fizjoterapeuta

3 lata pracy w zawodzie fizjoterapeuty

IV

leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej - ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i 26 Fizjoterapeuta uzyskanie tytułu zawodowego technik fizjoterapii lub tytuł zawodowy magistra lub licencjata na kierunku fizjoterapia, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na kierunku rehabilitacja ruchowa i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1997 r. studiów wyższych na Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskanie tytułu magistra oraz ukończenie specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, lub - rozpoczęcie przed dniem 31 grudnia 1979 r. studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskanie tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończenie 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz Starszy asystent diagnostyki tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w 27 laboratoryjnej dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych 28 Asystent diagnostyki laboratoryjnej tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego oraz co najmniej specjalizacja I stopnia w dziedzinie właściwej dla diagnostów laboratoryjnych

-

III

29

Młodszy asystent diagnostyki tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego laboratoryjnej

30 Diagnosta laboratoryjny

tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego ukończenie liceum medycznego, technikum lub szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o 3 lata pracy w uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu Starszy technik analityki zawodzie technika 31 zawodowego technika analityki medycznej lub medycznej analityki ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu medycznej zawodowego technika analityki lub technika medycznego analityki 32 Technik analityki medycznej ukończenie liceum medycznego, technikum lub -

7 lat pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego 5 lat pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego 3 lata pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego -

VIII

VII

VI V

IV

III

szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki medycznej lub ukończenie szkoły policealnej i uzyskanie tytułu zawodowego technika analityki lub technika medycznego analityki co najmniej 5letnie zatrudnienie na stanowisku laboranta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zatrudnienie na stanowisku laboranta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 7 lat pracy w zawodzie psychologa stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych lub w dziedzinie nauk o zdrowiu 7 lat pracy w zawodzie technik elektroradiolog

33

Starszy laborant diagnostyki co najmniej wykształcenie średnie laboratoryjnej

II

34

Laborant diagnostyki laboratoryjnej

co najmniej wykształcenie średnie

I

35 Starszy psycholog 36 Psycholog

kwalifikacje określone według odrębnych przepisów3) kwalifikacje określone według odrębnych przepisów3)

VIII VII

37

Starszy asystent elektroradiologii

tytuł magistra na kierunku elektroradiologia

VIII

38 Asystent elektroradiologii

- tytuł magistra na kierunku elektroradiologia - ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera

VII

39 Młodszy asystent elektroradiologii

- tytuł magistra na kierunku elektroradiologia - ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik elektroradiolog lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego technik elektroradiolog lub technik elektroradiologii lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w

5 lat pracy w zawodzie

V

40

Starszy technik elektroradiolog

3 lata pracy w zawodzie

IV

41 Technik elektroradiolog

-

III

zawodzie technik elektroradiolog lub ukończenie studiów wyższych na kierunku lub w specjalności elektroradiologia obejmujących co najmniej 1700 godzin w zakresie elektroradiologii i uzyskanie tytułu licencjata lub inżyniera ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i uzyskanie tytułu zawodowego 3 lata w zawodzie 42 Starszy technik masażysta technik masażysta lub dyplomu potwierdzającego masażysta kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta ukończenie technikum lub szkoły policealnej publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i uzyskanie tytułu zawodowego 43 Technik masażysta technik masażysta lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik masażysta średnie wykształcenie medyczne lub inne średnie 44 Starszy statystyk medyczny 5 wykształcenie Starsza rejestratorka 45 średnie wykształcenie 5 medyczna Statystyk medyczny, 46 średnie wykształcenie rejestratorka medyczna

IV

III

III II I

II. Pracownicy administracyjni, techniczni i ekonomiczni 1 2 3 4 5 w służbach finansowoksięgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu 3 5 5 3 2 1 5 4 1 2 II II I 5

1 Główny księgowy

wyższe wykształcenie

XI

2 Radca prawny Kierownik komórki 3 organizacyjnej 4 Starszy specjalista 5 Specjalista Specjalista do spraw 6 bezpieczeństwa i higieny pracy Inspektor do spraw 7 bezpieczeństwa i higieny pracy 8 Starszy: inspektor, księgowy 9 Inspektor, księgowy, starszy kasjer 10 Kasjer 11 Starszy referent 12 Referent, archiwista,

według odrębnych przepisów4) - wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku - średnie wykształcenie o odpowiednim kierunku wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku wyższe wykształcenie o odpowiednim kierunku według odrębnych przepisów5) według odrębnych przepisów5) - wyższe wykształcenie w odpowiednim zawodzie - średnie wykształcenie w odpowiednim zawodzie - wyższe wykształcenie w odpowiednim zawodzie - średnie wykształcenie w odpowiednim zawodzie średnie wykształcenie średnie wykształcenie w odpowiednim zawodzie średnie wykształcenie

IX VIII VI V V IV IV III

III. Pracownicy gospodarczy 1 2 3 4 5

1
1)

Konserwator urządzeń technicznych

średnie wykształcenie techniczne lub zasadnicze wykształcenie zawodowe w odpowiednim zawodzie i przeszkolenie specjalistyczne

-

I

Objaśnienia: W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych (Dz. U. Nr 239, poz. 1737) lub rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie stanowisk mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz inspektorów ochrony radiologicznej (Dz. U. Nr 21, poz. 173). 3) Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z późn. zm.). 4) Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.). 5) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.).”

Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagradzania „Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego”
TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Kwota zł.

1600 – 2800 1700 – 3000 1800 – 3200 1900 – 3500 2000 – 3800 2100 – 4200 2400 – 6000 2600 – 6500 2900 – 6800 3100 – 7000 3600 – 7200

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful