You are on page 1of 92

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 2
LUTY — MARZEC

1966

Wydawnictwo Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa

SPIS TREŚCI
Część I Polska Ustawy, rozporządzenia, komunikaty

Poz. . Str. 9 Zarządzenie nr 6 Prezesa U r z ę d u P a t e n t o w e g o P R L z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie zamieszczania symboli Międzynarodowej Klasyfikacji P a t e n t o w e j na d r u k a c h opisów p a t e n t o w y c h 73 1 0 U c h w a ł a Krajowej N a r a d y w S p r a w i e Rozwoju Wynalazczości . . . . 90 Zagranica Francja 11 Ustawa o znakach fabrycznych, handlowych Część II Wynalazki, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, znaki towarowe 12 Wynalazki Udzielenie patentów (od nru 51226 do nru 51573) Zmiany w rejestrze Wykreślenia z rejestru Odmowy udzielenia patentów, cofnięcia zgłoszeń wynalazków . 105 120 122 122 125 130 130 130 131 lub usługowych . . . . 92

.

.

.

13 Wzory użytkowe i wzory zdobnicze Rejestracja wzorów użytkowych (od nru 17258 d o nru 17366) . . . . Rejestracja wzorów zdobniczych (od nru 7957 do nru 7969) Zmiany w rejestrach Wykreślenia z rejestrów Odmowy zarejestrowania wzorów użytkowych, cofnięcia zgłoszeń wzorów użytkowych 14 Znaki towarowe Rejestracja (od nru 45236 do nru 45235, od nru 45257 do nru 45306 i od nru 45308 do nru 45343 oraz wspólne znaki towarowe nry 72 i 73) . . . . Przedłużenie ochrony Zmiany w rejestrze Wykreślenia z rejestru Część III Informacja Patentowa 15 Opisy patentowe 16 Przegląd opatentowanych rozwiązań technicznych o szerokim zastosowaniu Część IV Orzecznictwo 17 Postanowienie Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym PRL . Część V Pytania i odpowiedzi Część VI Sprostowania Ogłoszenia 156 125 155 . 154 148 153 131 145 146 148

WYDAWNICTWO URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Redaguje Komitet Redakcja i Administracja: Urząd Patentowy PRL Warszawa, Al. Niepodległości 188, tel. 29-32-91/6 wewn. 3$ WARUNKI PRENUMERATY: Cena prenumeraty krajowej: półrocznie — 48,—; rocznie — 96,—; Prenumeraty przyjmowane są do 10 dnia miesiąca poprzedzającego okres prenumeraty. Prenumeratę na kraj dla czytelników indywidualnych przyjmują urzędy pocztowe oraz listonosze. Czytelnicy indywidualni mogą dokonywać wpłat również na konto PKO Nr 1-6-100020 — Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw „Ruch" Warszawa, ul. Wronia 23. Wszystkie instytucje państwowe i społeczne mogą zamawiać prenumeratę wyłącznie za pośrednictwem Oddziałów i Delegatur „Ruch". Prenumeratę ze zleceniem wysyłki za granicę, która jest o 40°/o droższa od krajowej, przyjmuje Biuro Kolportażu Wydawnictw Zagranicznych „Ruch" Warszawa, ul. Wronia 23 konto PKO Nr 1-6-100024 tel. 20-46-88. Egzemplarze zdezaktualizowane można nabyć w Punkcie Wysyłkowym Prasy Archiwalnej „Ruch" — Warszawa, ul. Nowomiejska 15/17, konto PKO nr 114-6-700041 VII O/M Warszawa. ^ ^/ » * Cena ID Zł Zakł. Graf. „Dom Słowa Polskiego", W-wa. Zam. 1886/c. M-85Pap. druk. sat. V kl. Al/70 g. Nakład 3750 egz.

W I A D O M O Ś C I URZĘDU PATENTOWEGO
Warszawa, 25 kwietnia 1966 r. Nr 2
C Z Ę Ś Ć I

Poz. 9 - 1 7

USTAWY, ROZPORZĄDZENIA, KOMUNIKATY
POLSKA 9 ZARZĄDZENIE NR 6 PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO PRL
z dnia 31 grudnia 1965 r. w sprawie zamieszczania symboli Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej na drukach opisów patentowych § 1. Zarządzam, aby z dniem 1 stycznia 1966 r. symbole Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, które są zamieszczane na drukach opisów patentowych, były zgodne z symbolami, zawartymi w zmienionym tekście Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. § 2. Zmieniony tekst Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. Prezes Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej I. Czerwiński Załącznik do Zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego PRL z dnia 31 grudnia 1965 r.
MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PATENTOWA (MKP)

Dnia 19 grudnia 1954 roku została w Paryżu podpisana Konwencja Europejska o Międzynarodowej Klasyfikacji Patentów na Wynalazki. Urzędy d/s wynalazczości krajów członkowskich RWPG postanowiły, że od dnia 1 lipca 1962 r. na publikowanych przez te Urzędy drukach opisów patentowych, oprócz symboli stosowanej dotychczas w tych krajach klasyfikcji patentowej będą podawane symbole Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej z podziałem na podklasy włącznie. W roku 1961 Komitet Rzeczoznawców do Spraw Patentów Rady Europejskiej uchwalił wprowadzenie pewnych zmian w tekście Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej, które w myśl art. 2 p. 2 zawartej w Paryżu dnia 19.12.1954 roku Konwencji Europejskiej weszły w życie dnia 16 grudnia 1961 roku. Urzędy d/s wynalazczości krajów członkowskich RWPG postanowiły, że ta zmieniona Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa będzie stosowana w tych krajach od dnia 1 stycznia 1966 r. Równocześnie przestaje obowiązywać tekst Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej zamieszczony w „Wiadomościach Urzędu Patentowego nr 2 z 1963 r. II. Podstawy Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej Dla potrzeb klasyfikacji cała wiedza stosowana w Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej została podzielona na 8 działów, a mianowicie: A — potrzeby ludzkie B — procesy robocze C — chemia i metalurgia D — włókiennictwo i papiernictwo E — budownictwo F — mechanika, oświetlenie i ogrzewanie G — fizyka H — elektryczność Poszczególne działy oznaczone zostały kolejnymi dużymi literami alfabetu łacińskiego od A do H. Działy te zostały z kolei podzielone na poddziały, które otrzymały tylko tytuły (nie otrzymały osobnych oznaczeń) i dla każdego z tych poddziałów przydzielono po dwadzieścia liczb zaczynających się od 01, 21, 41, 61 itd. Dopiero połączenie oznaczającej dział dużej litery łacińskiej z dwucyfrową liczbą, odpowiadającą określonemu poddziałowi, tworzy drugą z kolei jednostkę podziału całej stosowanej wiedzy technicznej, którą nazwano klasą. Symbole klas pisze się w sposób następujący: na przykład A 01, A 21, A 22, B 01, B 61, C 01, C 14 itd.

I.

Uwagi

o g ó l n e

Z chwilą zwiększenia się liczby udzielanych patentów powstała konieczność ich segregowania według określonego układu porządkowego nazywanego powszechnie klasyfikacją patentową. Wobec stosowania w różnych krajach uprzemysłowionych najrozmaitszych systemów klasyfikowania patentów, zaczęła wśród ludzi pracujących w dziedzinie wynalazczości dojrzewać myśl opracowania jednolitej klasyfikacji patentów na wynalazki, która odpowiadałaby ogólnemu interesowi i wymaganiom większości państw uprzemysłowionych. W ramach prac Komitetu Rzeczoznawców do Spraw Patentów Rady Europejskiej uchwalono dnia 17.07. 1951 r. utworzenie specjalnego podkomitetu do spraw związanych z klasyfikacją patentową. Podkomitetowi temu zlecono przestudiowanie zagadnienia jednolitej klasyfikacji dla państw europejskich, a następnie przystąpienie do jej opracowania.

j . obwody elektryczne oraz układy zestawiane z tych elementów. oddzielanie. środki transportowe. poprzedzonymi oczywiście oznaczeniami klasy do której należy dana podklasa. 1. która nie ma podklas. 5. Treść słowna następująca za symbolem np. druty. 12m kl. 1 Konwencji Europejskiej o Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej: „Drukowane. że Urzędy Patentowe. c. n.74 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 Z podanych przykładowo oznaczeń klas można odczytać. urządzenia. zespoły. np. 04. 83 kl. o których mówi się w art. 3 punkt 1 ). mogą być ewentualnie one ograniczone tylko do wskazywania rozpatrywanej klasy. k. 3: „Symbole Międzynarodowej Klasyfikacji. Symbol 00 podgrupy. kształtowanie. że jeżeli dodatkowe symbole są umieszczane na 1 dokumentach. 1. M Dotychczasowe oznaczenie odpowiada > > > > » > > > 19 >> A 41 A 46 COlb C 01 c C 01 d COlf COlg C21 E01 C03 B29 C22 A 42 A 01 C23 A 63 G04 E02 A 43 >> „ „ . 3 p. że słowne opisy treści rzeczowej jednostki klasyfikacyjnej3) dotyczą normalnie bądź wyrobu. itd. a również podklasy i dalsze podziały. f. 3 punkt 1ł) i punkt 32) należy stosować tylko do takich symboli klasyfikacji. które sa wydawane przez układające się strony zamiast druków opisów patentowych. Symbole te będą odnosiły się na ogół tylko do jednej podklasy i jednego miejsca przy dalszym rozszerzeniu tej podklasy. bądź sposobu. na przykład za pomocą wydrukowania mniej wytłuszczonym drukiem. 19 kl. a wymagania art. a dla podgrup liczby parzyste. które w zasadzie odpowiadają dotychczasowym klasom lub podklasom stosowanej w Polsce klasyfikacji. Dotychczas został już opracowany podział na grupy i podgrupy dla niektórych klas lub podklas MKP. przy czym słowa „wyrób" i „sposób" używa się tu w ich możliwie najszerszym znaczeniu. 39a kl. będącego przedmiotem danego patentu. 3/00 oznacza. 3. a mianowicie: T a b l i c a MKP klasa . które nie przeprowadzają u siebie badania na nowość zgłaszanych do opatentowania wynalazków (np. 3/02 jest już tytułem podgrupy. zawartej w opisie. przy czym rozumie się samo przez się. transportowanie.. 45 kl. 06 12 itd.. 12n kl. mogłyby one odnosić się do dwu podklas i (lub) dwu lub więcej miejsc. 48 kl. w której nastąpi dalszy podział podklas na grupy i podgrupy. . że następująca za nim treść słowna jest tytułem grupy. to powinny one różnić się od symboli wymienionych w akapicie poprzednim. 18 kl. z tym że zawsze pisze się je jako liczbę dwucyfrową: 00. a odnoszących się do wynalazku. 40 kl. 71 kl. 12i kl. Przykłady wyrobów Klasy dzielą się z kolei na podklasy. Jako symbole dla grup stosuje się liczby nieparzyste. 9 kl. 121 kl. jednak w niektórych przypadkach. które są oznaczone małymi literami alfabetu łacińskiego. h. wyroby. 02. wydawane przez układające się strony opisy patentowe. Francja). błony. narzędzia. A zatem symbol podklasy jest pisany w sposób następujący: np. Nie jest konieczne. 77 kl. fermentacja. a zatem kolejne podklasy danej klasy otrzymają oznaczenia następującymi małymi literami: b. składy chemiczne. 84 Związki chemiczne. W symbolach literowych podklas nie stosuje się samogłosek. Przykłady sposobów Polimeryzacja.. „ „ „ „ „ . 7 itd. 32 kl. Natomiast dla informacji podajemy. )> >> »> kl. 12k kl. które wykonują badania na nowość stosować będą MKP. lub w razie ich braku wszystkie wyciągi lvb dokumenty analogiczne. stojący przed symbolem grupy. na przykład w celu użytkowania lub zastosowania sposobu lub tworzywa. 3 p. tkaniny. jak to jest podane w przytoczonych niżej przykładach. A zatem łącznie 15 klas (niektóre częściowo) otrzymało dotychczas dalszy podział na grupy i podgrupy zgodnie z układem MPK. d. prze*) art. Nic jednakże nie stoi na przeszkodzie posługiwania się dodatkowymi symbolami tej klasyfikacji do wszystkich innych celów (na przykład do zaklasyfikowania treści rzeczowej. 3 kl. np. bądź też jednego i drugiego. że: klasa A 01 należy do poddziału BOI należy B61 i należą Gospodarka rolna Artykuły żywnościowe Rozdzielanie i mieszanie Transport Chemia ZMIENIONY TEKST MIĘDZYNARODOWEJ KLASYFIKACJI PATENTOWEJ (tłumaczenie) Uwagi wstępne Podany niżej układ klasyfikacyjny jest przeznaczony wyłącznie do klasyfikowania wynalazków będących przedmiotem patentów. Podziałem na klasy i podklasy kończy się oficjalne wydanie Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej. jakie są niezbędne do zaklasyfikowania wynalazku. poprzedzane słowami „Międzynarodowa Klasyfikacja" lub ich skrótem będą drukowane pismem wytłuszczonym w nagłówku tych dokumentów.. Tego rodzaju podział stosują te Urzędy Patentowe. m. W niektórych przypadkach słowne opisy są formułowane w innych słowach. konstrukcje. „ „ „ „ „ „ > . 2 ) ar. traktowanie tekstylii. g. AOlb i oznacza w tym przypadku podklasę b klasy A01. ') Termin „Jednostka klasyfikacyjna" oznacza klasę. aby te dodatkowe symbole zawierały symbole odpowiadające grupom lub podgrupom układu klasyfikacyjnego (które nie są jeszcze włączone do załącznika do Konwencji). INTERPRETOWANIE UKŁADU KLASYFIKACJI Interpretując niniejszy układ klasyfikacyjny należy zaznaczyć. 41 kl. które noszą symbol klasyfikacyjny i które będą stanowiły część rozszerzonego niniejszego układu. maszyny. po upływie sześciu miesięcy od dnia obowiązywania niniejszej Konwencji mają być zaopatrzone przez narodowe władze w symbole Międzynarodowej Klasyfikacji". ale nie stanowiącej przedmiotu opisywanego wynalazku).

Drabiny (drabiny okrętowe B 63b. Rury metalowe. Rozpylanie i rozpryskiwanie w ogólności. Jednostka klasyfikacyjna. Rozdrabnianie. Maszyny do cięcia i urządzenia nie przystosowane specjalnie do określonych materiałów lub celów*. Składowanie. Obróbka kamienia. Rybołówstwo Artykuły żywnościowe B 21 Blachy. Rozrywki. B42 Introligatorstwo. Higiena. Medycyna i Higiena A 61 A 62 A 63 A 64 Medycyna i weterynaria. Pożarnictwo (drabiny A 64). narzędzia. Okręty. dźwiękowej lub naddźwiękowej do wykonywania pracy mechanicznej dla ogólnego zastosowania (wytwarzanie drgań elektrycznych H 03b). 2. Przybory i przedmioty domowego (drabiny A 64). narzędzia. ścieków i wód kanalizacyjnych (destylacja. Rozlewnictwo. rejestrowanie i przekazywanie informacji. Stemple. popiołów i żużli. Myśliwstwo. Dział C — Chemia i Metalurgia KLASY Chemia C 01 Chemia nieorganiczna. Ratownictwo. Albumy. B 26 Ręczne narzędzia do cięcia i broń sieczna. Przerób papieru. Obróbka . Kruszenie. Drukarstwo Drukarstwo. Drut. Transport B 61 B 62 B 63 B 64 B 65 B 66 B 67 B 68 Koleje żelazne. paliw. Prasy do gliny i brykietów. środki techniczne lub materiały nie są zawarte w układzie klasyfikacyjnym w jednostkach klasyfikacyjnych obejmujących wyroby. Wirówki. Rymarstwo. środki techniczne lub materiały stosowane do wykonywania tego sposobu. nie przewidziana na innym miejscu (część mechaniczna). które nie są zawarte w innych jednostkach klasyfikacyjnych. Lotnictwo. Segregatory. B 28 Przeróbka cementu i gliny. o ile nie zostały wymienione w innych klasach. obejmuje ona również wszystkie wyroby wytwarzane za pomocą tego sposobu. B 25 Narzędzia ręczne. A 23 Artykuły żywnościowe i ich przerabianie. Narzędzia pneumatyczne. C 02 Woda. B 41 A 21 Piekarstwo. drabiny dla lotnictwa B 64d. metody i sposoby pracy maszyn. Wstępna obróbka ziarna przed mieleniem. Pojazdy bezszynowe. Wełna mineralna i żużlowa. materiałów odpadkowych. Nakrycia głowy. Meble. budowanie. Malarstwo. o ile sposoby te nie są zawarte gdzie indziej w układzie klasyfikacji w jednostce lub jednostkach klasyfikacyjnych określających sposób. Obróbka wody. mieści w sobie sposoby stosowane do wytworzenia tego wyrobu. badanie. B 44 Rzeźbiarstwo. Jednostka klasyfikacyjna określająca wyrób mieści w sobie również wszystkie elementy tego wyrobu. B 31 Wyroby papierowe. ale musi być interpretowana w sposób następujący: 1. Żegluga. Cygara. Budowa okrętów. Hodowla zwierząt. filtracja.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Dział B — Procesy robocze KLASY Rozdzielanie i mieszanie B 01 B 02 B 03 B 04 B 05 B 06 75 kazywanie i przetwarzanie energii. Papierosy. Astronautyka. Mechaniczne i chemiczne sposoby i urządzenia (ogólnie). W wielu przypadkach treść rzeczowa jednostki klasyfikacyjnej nie ogranicza się do podanego wyrobu lub do podanego sposobu. Statki powietrzne. to można również stosować podany niżej akapit 2. B 22 Odlewanie metali. B 29 Przeróbka mas plastycznych. Maszyny do pisania. Tapicerstwo. Pasmanteria. Biżuteria. B 27 Obróbka i konserwacja drewna oraz materiałów podobnych. Jeżeli zatem jednostka klasyfikacyjna mieści w sobie sposób. Odzież A 41 A 42 A 43 A 44 A 45 A 46 A 47 Ubranie. Przerób mięsa. Druki specjalne. która określa sposób. Gry. a nie zawarte w układzie klasyfikacyjnym w jednostce klasyfikacyjnej określającej wyrób. Przybory osobiste i podróżne. A 24 Tytoń. A 22 Rzeźnictwo. Łowiectwo. Sposoby i urządzenia do wytwarzania i /lub przenoszenia drgań mechanicznych o częstotliwości poddźwiękowej. C 03 Szkło. Mielenie ziarna. gospodarstwa . rozdzielanie B 01). B 43 Przybory do pisania i rysowania. Układ klasyfikacyjny patentów na wynalazki Tytuły klas Dział A — Potrzeby ludzkie KLASY Rolnictwo A 01 Rolnictwo. Maszyny do liniowania. B 24 Szlifowanie. Transport. Jadalne wyroby mączne. B 23 Obróbka mechaniczna metali. Opakowanie. Powlekanie powierzchni cieczami w ogólności. przygotowywanie środków żywnościowych. Obróbka innych tworzyw na tychże urządzeniach. Rozpylanie. Obuwie. Przesiewanie. maszyny. Leśnictwo. Jednostka klasyfikacyjna. B 30 Prasy. mieści w sobie wszystkie urządzenia. Sport. Polerowanie. Przybory dla palaczy. Dźwignice (podnośniki). Płukanie i rozdzielanie rud. o ile te urządzenia. maszyny. która określa wyrób. Wyroby szczotkarskie. Sztuka dekoracyjna. kauczuku i rogopodobnych tworzyw. rusztowania budowlane E 04g).

C 11 Oleje zwierzęce i roślinne. Dział G — Fizyka KLASY Przyrządy G 01 G 02 G 03 G 04 G 05 G 06 G 07 G 08 G 09 G 10 Pomiary. Wyrób koronek. Splatanie. Nr 2/1966 C 04 Cementy. Kinematografia. Barwienie. Żywice naturalne. Wino. Sprężarki. Silniki spalinowe z wewnętrznym spalaniem. Fotografia. Szycie. . Świece. Izolacje dźwiękowe i /lub cieplne (część chemiczna). Masy plastyczne z tych związków (wytwarzanie sztucznych nici. Sztuczne kamienie. C 05 Produkcja nawozów sztucznych. Stopy łącznie ze stopami żelaza. Papiernictwo D 21 Wyrób papieru. Sterowanie. Otrzymywanie celulozy. Maszyny dziewiarskie. Silniki wiatrowe i wodne. Suszenie. Klucze. Instrumenty muzyczne. Piece. Piece suszarnicze. kwas cyjanowodorowy i jego sole C 01. Kanalizacja. C 07 Chemia organiczna (Związki. Środki klejące. Pierze. Fundamentowanie. Drukowanie i wykańczanie tkanin. Nauczanie. Ceramika. Fi 02 Wytwarzanie. Akustyka. Pranie. C22 Hutnictwo metali (prócz żelaza). Dział H — Elektryczność KLASY jądrowa Dział D — Włókiennictwo i Papiernictwo KLASY Włókiennictwo D 01 D 02 D 03 D 04 D 05 D 06 D 07 Nitki i włókna naturalne i sztuczne (włókna szklane. Wytwarzanie pary. Urządzenia kontrolne. Pompy powietrzne. F 26 Dział E — Budownictwo KLASY Budownictwo E 01 Budowa dróg. Skraplanie na drodze mechanicznej trudno kondensujących się gazów. szczeciny i taśm D01). Tkactwo. Farby. Środki piorące. Metalurgia C 21 Hutnictwo żelaza. Silniki powietrzne i do specjalnych rodzajów par. Suszarnie. Bitumy. H 05 Elektrotechnika specjalna. Tłuszcze. Otrzymywane z nich kwasy tłuszczowe. Elektryczność H 01 Elementy elektrotechniczne. Środki zabezpieczające normalną wydajność maszyn i urządzeń. nitki metalowe B 21). Pokrycia podłogowe. Reklama. wełna żużlowa C 03. E 02 Budownictwo wodne. Pompy. Inne urządzenia do podnoszenia cieczy. Instalacje do ogrzewania i przewietrzania budynków. Oświetlenie i Ogrzewanie KLASY Silniki F 01 F 02 F 03 F 04 F 05 F 06 F 07 Silniki parowe. włókien. Dział F — Mechanika. Chłodzenie. Smary. Paleniska i przynależne urządzenia. Liny. H 03 Drgania elektryczne i technika impulsów. cyjan. Obróbka kamienia (część chemiczna). fosgen. Piwo. Skóry futerkowe. Tapety. siarczki i tlenosiarczki węgla. Podobne węglowodany. Futra. Skóry wyprawione. C 23 Obróbka i przeróbka metali sposobami innymi niż mechaniczne. Silniki sprężynowe i grawitacyjne. Fizyka G 21 Fizyka jądrowa. Przędzalnictwo. Optyka. Amunicja. C14 Skóry surowe. barw. Haftowanie.76 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Górnictwo E 21 Górnictwo. Różne substancje i mieszaniny. C 06 Materiały wybuchowe. Bielenie. Politury. E 05 Zamknięcia. tlenki. C 13 Cukier. Regulacja. Kasy pancerne. wełna mineralna. Spirytus. C 08 Związki wielkocząsteczkowe łącznie z ich wytwarzaniem i przeróbką chemiczną. Urządzenia do palenia kawy. Maszyny do liczenia i księgowania. Broń. Wytwarzanie i przechowywanie lodu. Ocet winny. Materiały nietkane. Dmuchawy. Oświetlenie i ogrzewanie F 21 F 22 F 23 F 24 F 25 Oświetlenie. Skrobia.niki C09. jak np. Elementy maszyn i ich zespoły. Pasmanteria. produkty fermentacji C 12). Zapałki. Zasobniki pary. E 04 Budownictwo lądowe. związki wielkocząsteczkowe C 08. Wymienniki ciepła. C10 Paliwa. C 09 Barwniki. Zegarmistrzostwo. linii kolejowych i mostów. Sygnalizacja. Rozprowadzanie i użytkowanie gazu. Zaprawy. substancje tłuszczopodobne i woski. E 03 Wodociągi. Okucia do okien i drzwi. Kable (nie elektryczne). C 12 Przemysł fermentacyjny. Barwienie i bielenie skór. H 04 Telekomunikacja. Drożdże. przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej.

1 Podkuwanie zwierząt. Okucia. Biurka. d Zbiór plonów. Tabaka. A 47 Meble. Pasze. Zastawy stołowe. d Sposób przerabiania ciasta. A 43 Obuwie b Obuwie. herbata i ich namiastki. Walizki. Ubiory i dodatki do nich. Nawożenie (w związku z ogólną obróbką roli A Olb). Łóżka (tapicerstwo ogólne B 63 g) d Meble dziecięce. Produkty mleczne. Cygara. Zapalniczki. Nawadnianie. Zraszanie. A 41 Odzież b c d f g h Bielizna. pasteryzowanie. sterylizowanie i konserwowanie tych produktów (część chemiczna). Portmonetki. Papierosy. f Przybory dla palaczy. d Maszyny. A 46 Wyroby szczotkarskie b Szczotki. Łowiectwo. Myśliwstwo. Przybory toaletowe. Sztuczne kwiaty i pióra. Konserwy w puszkach. Szafy. Leśnictwo. Miotły. . A 21 Piekarstwo. c Sadzenie. Komody. kwiatów. c Maszyny i urządzenia do przygotowywania i wyrobu ciasta. Sianie. Narzędzia. Peruki. c Biżuteria. oczyszczanie i konserwowanie C11). Maszyny do masowego obierania i krajania warzyw i owoców. Oleje i tłuszcze jadalne (otrzymywanie. Lody. Czekolada. Sposoby wyrobu obuwia. Urządzenia do transportu żywych ryb. n Zachowywanie zwierząt i roślin. Mleko. mąki i chleba. Torby i kosze podróżne. sadzenia lub nawożenia i /lub ich krycia A Ole). owoców. Meble stylowe. Wyroby cukiernicze. biur. Kakao. Urządzenia do odwijania i obcinania papieru z rulonów. Rybołówstwo b Uprawa roli (sposoby głębienia brózd lub dołków do zasiewania. Kawa. winorośli i chmielu. Urządzenia do wyrobu pasz. Przygotowywanie i konserwowanie środków spożywczych. magazynów. Przybory krawieckie (maszyny do szycia D 05 b). g Sprzęt gospodarstwa domowego. Zapięcia i wieszaki do odzieży. h Nowe odmiany roślin. Wytwarzanie. Maszyny i urządzenia piekarskie. c Wyrób i wykańczanie kapeluszy i innych nakryć głowy. barów itp. Maski. jarzyn. Gorsety. Wyroby cukiernicze. Wyroby mięsne. Leśnictwo. Tapczany. Pędzle. Biżuteria b Guziki. b Przygotowywanie i przerabianie tytoniu do palenia i żucia. k Hodowla zwierząt. Przetwory proteinowe. c Trzonki. pędzli i mioteł. Sprzączki. m Sidła i pułapki na zwierzęta. przygotowywane i konserwowane środki spożywcze. f Obróbka zebranych plonów. Wyposażenie podróżne i campingowe. Parasolki. A 23 Artykuły żywnościowe i ich przerabianie. c Maszyny do wyrobu cygar i papierosów. c Krzesła. Namiastki masła. Ostrogi itp. Przybory i przedmioty gospodarstwa domowego (drabiny A 64) b Stoły. A 42 Nakrycia głowy b Kapelusze. A 45 Przybory osobiste i podróżne b c d f Laski. A 22 Rzeźnictwo. Sucharki. Urządzenia. Urządzenia do niszczenia szkodliwych zwierząt i szkodliwych roślin. Proszki do pieczenia i inne środki pomocnicze. Hodowla zwierząt. Wachlarze. Wypiek. Naczynia do gotowania i konserwowania środków spożywczych (sprzęt gospodarstwa domowego A 47j). Prasy do siana i słomy. owoców. Zamki błyskawiczne itp. Urządzenia do przechowywania owoców. g Uprawa warzyw. Szpilki. nie wymienione w innych klasach (krajanie i obieranie A 47j. Parasole. Wytwarzanie. jajek. Sznurowadła. Chemiczna obróbka gleby. A Olf). Inne napoje bezalkoholowe. przygotowywanie i naparzanie. o ile nie zostały wymienione w innych klasach b c d f g h j k 1 m Konserwowanie i puszkowanie mięsa. d Cygara: Papierosy. ryb. Niszczenie szkodliwych zwierząt i roślin (chemicznie). Nakrycia głowy. Jadalne wyroby mączne b Piece piekarskie. A 44 Pasmanteria.Nr 2/1966 Podział klas A 01 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO A 24 Tytoń. Rybołówstwo. Przybory dla oalaczy 77 Rolnictwo. Tytoń. Akwaria. Bransoletki itp. j Mleczarstwo (część mechaniczna). f Meble i sprzęt specjalny dla sklepów. c Zapięcia. uchwyty i ich umocowania: d Wyrób szczotek. Koncentraty spożywcze. Przerób mięsa b Ubój c Przerób mięsa (konserwowanie A 23b).

Treść wg B 01 d) B03 Płukanie i rozdzielanie rud. BOI Mechaniczne i chemiczne sposoby i urządzenia (ogólnie) b Gotowanie. rozpylacze. k Tory wyścigowe. Przybory do pielęgnacji rąk i nóg. g Karuzele. Powlekanie powierzchni cieczami w ogólności B06 Sposoby i urządzenia do wytwarzania i/lub przesyłania drgań mechanicznych o częstotliwości poddźwiękowej. Rozrywki b Przyrządy do ćwiczeń gimnastycznych. Urządzenia zasilające. Wyposażenie i urządzenie torów. Urządzenia do znieczulania miejscowego i ogólnego. j Farmaceutyczny sprzęt i środki pomocnicze. Przesiewanie. Przygotowanie słodu C 12 c). f Mieszanie. Aparatura do gotowania: c Kalcynowanie. g Zestalanie. Aparaty do przepłukiwania jamy ustnej. bąki. j Sprzęt kuchenny i urządzenia gospodarstwa domowego. materiałów odpadkowych. Wykałaczki do zębów. 1 Sposoby i urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji. h Zabawki. oczyszczanie owoców A 01 f. krystalizacja. Konie na biegunach. c Cyklony. (Drabiny okrętowe B 63 b. Kosmetyki. Wyposażenia treningowe. Sortowanie. nie wymienione pod A 47 g. f Gry w karty.78 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 A 64 Drabiny h Wyposażenie drzwi i okien (okucia E 05). Stoły i fotele operacyjne. Balsamowanie zwłok. Treść wg B 01 f) h (Podklasa skreślona. połączenie umywalki z kanalizacją E 03c. d Flotacja. A 61 Medycyna i weterynaria. narzędzia i sposoby stosowane dla celów diagnostyki ogólnolekarskiej. j Urządzenia teatralne. Leczenie zębów (część chemiczna). cyrkowe itp. d Środki do gaszenia ognia. h Lewary do cieczy. c Wydzielanie magnetyczne i elektryczne. pranie D 06 f). d Narzędzia. B04 Wirówki b Wirówki. filtracja. Fotele stomatologiczne. g (Podklasa skreślona!. Zęby sztuczne. destylacja. d Kręgielnie. Mielenie ziarna. Stapianie.. celem otrzymania produktu handlowego (otrzymywanie ciasta bezpośrednio ze zboża A 21 c. Narty. Urządzenia do dozowania leków. Zabawa w wyścigi konne i podobne gry. Przesiewanie b Przygotowanie ziarna do przemiału. Huśtawki. wspinaczka i szermierka. Gry. k Procesy elektrochemiczne i odpowiednia aparatura. d Rozdzielanie. Higiena b Przybory. Aparatura do rozdzielania (przesiewanie B 02 f. c Innego rodzaju drabiny (konstrukcja drabin ogólnie A 64 b). Narzędzia do szczepień ochronnych. B05 Rozpylanie i rozpryskiwanie w ogólności. (szczoteczki do zębów A 46 b). Dopasowanie tarcz i walców młyńskich (obróbka kamienia B 28 d). Akcesoria do sztuk magicznych. Pożarnictwo (Drabiny A 64) b Sposoby. np. 1 Mycie i czyszczenie mieszkań oraz sprzętów domowych (szczotki A 46 b.). z wyjątkiem magnetycznego i elektrycznego wydzielania i flotacji. obręcze. k Sposoby leczenia (nie chirurgiczne). m Urządzenia do zasysania. jak np. A 63 Sport. zlewy E 03 c). Gry w kości. c Stomatologia. Elektroforeza. klocki budowlane. Tory saneczkowe. wirówki B 04). Butelki dla osesków. Masaż. chirurgicznej i położnictwa. Bilardy. B02 Mielenie ziarna. Boiska i bieżnie. np. adsorpcja. c Urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy. rusztowania budowlane E 04 g) b Drabiny przesuwne. urządzenia i sprzęt ratowniczy (ratownictwo morskie B 63 c). Lunaparki. Wirówki do kwasów. d (Podklasa skreślona. Dylatatory. Sztuczne oddychanie. Środki opatrunkowe. drabiny dla lotnictwa B 64 d. Podobne urządzenia rozrywkowe. Piece muflowe do celów chemicznych. przybory i sprzęt weterynaryjny. Sedymentacja różnicowa. j Procesy chemiczne i/lub fizyczne oraz aparatura do ich prowadzenia (kataliza. popiołów i żużli b Płukanie i rozdzielanie. Tory zjazdowe. absorpcja. pływanie. g Urządzenia do transportu i pielęgnacji chorych. strzykawki. Chemiczne sposoby walki z ogniem i gazami trującymi. konserwowanie lub sterylizowanie zboża A 23 b. k Domowe pomieszczenia sanitarne i ich wyposażenie (instalacje wodociągowe E 03 c. Materiały opatrunkowe i okłady. Narty wodne. f Protezy (zęby sztuczne A 61 c). Urządzenia pogrzebowe. Wrotki. Rozpylanie. rozpuszczanie. Rozdrabnianie. Rulety. gimnastyka. Wstępna obróbka ziarna przed mieleniem. Gry w piłkę. A 62 Ratownictwo. Czyszczenie zębów. wstrzykiwania i rozpylania leków (bańki. odciągacze pokarmu. Urządzenia do mycia i kąpieli poszczególnych części ciała chorych i dla celów specjalnych. irygatory. inhalatory itp. chemia koloidów). c Kruszenie. odparowanie. paliw. h Gimnastyka lecznicza i sportowa. Spluwaczki. Przybory do utrzymywania higieny jamy ustnej i zębów. Katetery. Urządzenia do regulowania dopływu i odpływu. Leki. c Łyżwy. dyspergowanie. Treść wg B 02 c) f Odsiewanie. Urządzenia wprowadzające leki do jam ciała. Szyny chirurgiczne. wtłaczania. lalki. dźwiękowej lub naddźwiękowej do wykonywania pracy mechanicznej dla ogólnego zastosowania (wytwarzanie drgań elektrycznych H 03 b) . rozdrabnianie i rozpylanie w ogólności. Kruszenie. Pasjanse. Uszlachetnianie ziarna przez obróbkę powierzchniową. emulgowanie. Sprzęt ochronny dla oczu i uszu. Obręcze do trenowania.

np. pierścieni. Treść wg B 29 i C 08). wyrób materiałów ściernych. . gliny i materiałów podobnych. f Wyrób wpustów i czopów. nie przewidziana na innym miejscu (część mechaniczna). j Obróbka mechaniczna trzciny. cięcie. śrub. przez przeciąganie B 21 c). rur. tulei. urządzenie do ostrzenia noży. formowanie. dla których przewidziana jest inna klasa. f Wyrób kół zębatych i zębatek. łbów i nakrętek. Obróbka kamienia. Wyrób przedmiotów specjalnych drogą walcowania. h Gięcie. Gięcie. Gwoździarki i zszywarki (narzędzia ręczne do wbijania gwoździ i spinania drutem B 25 c). prętów i kształtowników sposobem innym niż przez walcowanie. Tłoczenie. Podawanie. urządzenia i sposoby szlifowania i polerowania różnych przedmiotów. tarcze szlifierskie i polerownicze. f Sposoby i aparaty szczególnie przystosowane do przeróbki tworzyw termoplastycznych.Nr 2/1966 B21 b c d f g h WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 79 Blachy. Wiercenie. podków. rur. kości słoniowej. np. Urządzenia ochronne łącznie z osłonami do pił. kół. Maszyny do cięcia i urządzenia. c Frezowanie. Młotki ręczne. Drut Walcowanie metali (wytwarzanie specjalnych przedmiotów za pomocą walcowania. m Wyrób łańcuchów. do wyrobu gontów. Frezarki. 1 Wyrób przedmiotów kutych i wytłaczanych. kauczuku i rogopodobnych tworzyw. d Sposoby i sprzęt do wytwarzania przedmiotów specjalnych. kół. powierzchni i materiałów. U w a g a : Dana podklasa obejmuje jedynie operacje walcowania. B23 Obróbka mechaniczna metali. 1 Korowanie. c Strugarki. Lutowanie. Wytrawianie i barwienie drewna. rogu. walizek i pojemników. B27 Obróbka i konserwacja drewna oraz materiałów podobnych b Piły. prasowanego drewna i czopów. Trzonki do narzędzi. d Struganie. Wyrób kół. Skrzynki do narzędzi. d Maszyny lub urządzenia do cięcia i wykrawania. Wiertarki. Obrabiarki uniwersalne. przystosowane do wytwarzania wymienionych przedmiotów — o ile dotyczy to danego wynalazku — i nie jest połączona z inną operacją obróbki metali. Obróbka śrub. Tłoczenie. n (Podklasa skreślona. sworzni. B26 Ręczne narzędzia do cięcia i broń sieczna. B22 Odlewanie metali c d f g h Narzędzia do wbijania gwoździ i spinania drutem. Narzędzia. Kilofy. kul B 21 h. c Nadawanie kształtu w ogólności. kół itp. Obrabiarki uniwersalne. śrub. Skrobanie. rozłączania i przytrzymywania. gięcie. h Sposoby i aparaty szczególnie przystosowane do przeróbki kauczuku naturalnego i syntetycznego. siarki. Urządzenia ochronne przy szlifierkach i maszynach do polerowania. c Maszyny formierskie i rdzeniarskie. B28 Przeróbka cementu i gliny. c Oczyszczarka piaskowo-strumieniowa. Prasy do gliny i brykietów. c Broń sieczna. Wytwarzanie metalowych blach. kul. c Przeróbka cementu i gliny. b Prasy do brykietów. Dłutowanie. wiórów drzewnych i wełny drzewnej. k Sposoby i urządzenia do impregnacji (łącznie z suszeniem lub bez) i konserwacji drewna oraz uodpornienia od ognia. d Odlewnictwo i formierstwo w ogólności. jak np. n Proszki metalowe. b Przygotowanie i wstępne przerabianie materiału przed formowaniem. Polerowanie. Spawanie. Wyroby z metali sproszkowanych. m Sposoby i maszyny specjalne. Obróbka pilnikiem. B25 Narzędzia ręczne. Bednarstwo. k Kucie. Obróbka kombinowana. Wyrób oklein. Obróbka i przeróbka drutu (zmniejszenie średnicy przez walcowanie B 21 b. nie przystosowane specjalnie do określonych materiałów lub celów b Narzędzia do cięcia. B24 Szlifowanie. o ile nie zostały one specjalnie przystosowane do określonych materiałów lub celów. pierścieni. Wyrób gwoździ. Narzędzia pneumatyczne b Narzędzia do umocowywania lub łączenia. Przygotowanie tarcz szlifierskich. p Inne rodzaje obróbki metali. Stoły warsztatowe. g Nacinanie gwintów. prętów i kształtowników (operacje zastosowane przy wykonywaniu tego rodzaju przedmiotów B 21 b. nitów. tulei. h Wyrób pilników i tarników (zdzieraków). korka i podobnych materiałów. szpilek lub igieł. Polerowanie b Maszyny. Dłutownice. Prostowanie. d Narzędzia szlifierskie. B29 Przeróbka mas plastycznych. d Obróbka kamienia. b Piece odlewnicze i do wytopu. np. Cięcie. Wyrób skrzyń. łączenie. Piłowanie. Obróbka i przeróbka metalowych blach. c). Imadła. d Pokrywanie okleiną. Tokarki. Doprowadzanie materiału ściernego. g Maszyny i aparaty pomocnicze. Wyrób ram i połączeń skośnych. g Sposoby i aparaty szczególnie przystosowane do przeróbki tworzyw termoutwardzalnych. j Sposoby i aparaty szczególnie przystosowane do przeróbki dotychczas nie wymienionych tworzyw. np. np. np. Obróbka innych tworzyw na tychże urządzeniach b Toczenie. Rury metalowe. Prasy kuźnicze. Narzędzia kombinowane lub uniwersalne. Cięcie palnikiem i niezbędne do tego urządzenia cieplne. Przeciąganie. Nitownice. Szlifowanie. j Młoty. gięcie na walcach B 21 d).

Intarsje. urządzenia do podnoszenia wagonów. Stemple. Pióra. Powielacze. Linijki. Oprawki do ołówków i kredek. kopert. j Przesuwnice. Albumy. wymagające zastosowania specjalnych maszyn. Platformy. Płyty i folie drukarskie. Podkładki do pisania i rysowania. d Wagony. Żurawie wodociągowe (kolumny). wyposażenie i narzędzia introligatorskie łącznie z urządzeniem do cięcia. np. brązowania i krawędziowania. Wyposażenie kolei. Karty pocztowe. Stemple. urządzenia do mycia wagonów. które służą do drukowania. składania i rozbierania składu czcionek. 1 Urządzenia nastawcze (rozjazdy za wyjątkiem trolejbusowych). Druki specjalne b Sposoby broszurowania. f Nadwozia (podwozia). Formularze. c Wykonywanie dekoracji.). linowe i wciągowe. mające na celu zwilżanie powierzchni sposobem kontaktowym. nadziemne. Przyrządy do wskazywania na lokomotywach i wagonach wadliwego ustawienia szyn. o ile nie zostały przewidziane na innym miejscu. B31 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 d f Wyroby papierowe. Kombinowane przybory dp pisania. c Lokomotywy. Arkusze niezbroszurowane. Drezyny rowerowe (pojazdy kolejowe). g Sprzęgi. Koła. d Oprawa książek. czyszczenia i wymiany stalówek piór wiecznych (komg h binowane przybory do pisania włącznie z wielobarwnymi i uniwersalnymi B 43 b). c Stalówki.80 B30 Prasy b Prasy hydrauliczne. b c d f g h j k 1 m n Maszyny i przybory do wykonywania czcionek. druk barwny (drukowanie tkanin D 06 p). h Hamulce zainstalowane w wagonach. Wszystkie rodzaje zabezpieczania ruchu pociągów. Sposoby sporządzania i odtwarzania form drukarskich (za wyjątkiem sposobów fotomechanicznych i fotoelektrycznych). B61 Koleje żelazne b Różne systemy kolei żelaznych (atmosferyczne. Obsadki. Rodzaje czcionek. c Wyrób przedmiotów zwijanych. Wagony silnikowe. ślizgowe o stopniowanej szybkości. urządzenia do osadzania wagonów na torach i usuwania ich z torów. Gumki lub urządzenia do ścierania. Przybory do wykreślania krzywych. zwilżania itp. przyrządy do sprawdzania wieńców kół i powierzchni tocznych. rytowania. Przybory rysunkowe i urządzenia pomocnicze do rysowania i kreślenia. Segregatory. Masy do smarowania powierzchni maszyn drukarskich. Urządzenia przeładunkowe. Wagony buforowe. Urządzenia do wkładania dokumentów do kopert. kopiowania. Urządzenia ułatwiające pasażerom wsiadanie i wysiadanie z wagonów. Ochraniacze do piór. Urządzenia sygnalizacyjne (włącznie z sygnalizacją na stacji). k Pomocnicze wyposażenia kolejowe (Przyrządy wskazujące przegrzanie pewnych części. Mozaiki. Wsporniki do rąk i ramion podczas pisania i rysowania. Urządzenia pomocnicze i wyposażenie do wytwarzania zakładek (falcowania). Pluskiewki. Sposoby drukowania. dla potrzeb biurowych lub osobistych. Platformy do transportu wagonów. Urządzenia pociągowe i zderzakowe. o ile nie zostało wymienione pod B 61 c do f. Kozły oporowe. Grafiony. B44 Rzeźbiarstwo. narzędzia i urządzenia pomocnicze (narzędzia do zszywania drutem B 25 c). zębate. rur. Urządzenia do nastawiania osi. hamulce szynowe. rzeźbienia w drzewie i wytłaczania (wytłaczanie skór C 14b). Sposoby drukowania. Przybory do pisania. Pióra wieczne. Aparaty do reprodukcji form drukarskich (za wyjątkiem urządzeń galwanoplastycznych). Maszyny do liniowania. Piórniki do przyborów piśmiennych i rysunkowych. Scyzoryki. Maszyny do pisania i ich wyposażenie.. Drezyny. kartonów. np. Temperówki. Pośpieszne maszyny drukarskie. d Inne wyroby z papieru. urządzenia do przejmowania w ruchu worków pocztowych itp. B42 Introligatorstwo. Utrwalacze do pieczęci. aparaty i narzędzia do rzeźbienia. Deski i tablice do pisania i rysowania zdatne do wielokrotnego użytku. jako zabezpieczenie na wypadek zderzenia. hamulce z zasobnikiem energii. Kredki. Bibuła do atramentu. pantografy. Osie toczne. Ślizgowe łożyska oporowe. giloszowania. Przerób papieru b Wyrób pudełek. Pomoce rysunkowe. Okładki. Urządzenia ochronne. Umocowanie przyborów do pisania na odzieży lub przedmiotach. B 41 Drukarstwo. Maszyny rotacyjne. Wagi do listów. Malarstwo. f Urządzenia do porządkowania i klasyfikacji. Zapory na skrzyżowaniach kolejowych. urządzenia do przesuwania wagonów. Biurowe maszyny drukarskie i maszyny dociskowe. Rysownice. dziurkowania. Maszyny do liniowania. c Sposoby. Rozpylacze do farb i metali. podwieszone. Przygotowanie materiałów. modelowania. Maszyny do pisania. worków i torebek. kartoteki. koleje podziemne i tramwaje). Przygotowanie tych powierzchni do użytku i ich konserwacja. Urządzenia do stemplowania i numerowania. Cięcie. Sztuka dekoracyjna b Maszyny. silniki (wraz z ich wyposażeniem nieelektrycznym oraz wyposażeniem nieelektrycznym lokomotyw elektrycznych). np. Obrotnice. c Prasy mechaniczne. Osie. Urządzenia do czyszczenia tablic ściennych lub szyfrowych. f Wzory i rysunki specjalne. Urządzenia do otwierania i zaklejania kopert. Urządzenia do napełniania. Hamulce powietrzne sterowane elektrycznie. d Malowanie. Rylce. Przybory ręczne lub stołowe. Kałamarze. Urządzenia do przetaczania wagonów. barwienia. B43 Przybory do pisania i rysowania b płówki. . Zdobienie. pneumatyczne. powielania i kopiowania. zapory torowe. f Urządzenia pomocnicze.

związków imidowych i amidowych. g Urządzenia do transportowania i magazynowania. Układy urządzeń napędowych. h Napędy okrętowe (koła łopatkowe. Podstawki do szklanek z piwem. Drążki i urządzenia kierownicze. f Urządzenia naziemne np. bagażniki. cyjan i ich związki (C Olb ma pierwszeństwo w odniesieniu do soli kwasów tlenowych chlorowców. metaloidy i ich związki. z wyjątkiem cyjanamidu i jego soli. oporu i szybkości posuwu. Połączenia rurowe. Wciągniki (wielokrążkowe i ślimakowe). Wciągarki stojakowe. g Ogumienie. Butelki. Przyczepy. Astronautyka b Sterówce. c Samoloty. boje). Syfony. Urządzenia do ich zamykania i otwierania. zainstalowanie silnika. Ochraniacze koni. Umeblowanie okrętowe i urządzenia sanitarne.). azydków. Przyrządy do obserwacji i pomiarów kierunku ruchu. Tapicerstwo b Uprząż. Odbieraki prądu. c Mycie. Urządzenia zapobiegające rozbieganiu się koni i do szybkiego ich okiełznania. np. do tresowania i pętania koni oraz innych zwierząt pociągowych. Elektryczne lub elektromechaniczne hamulce. d Pompy do piwa. np. Trzymadła do cugli. Opakowanie. Napędy do sań. Uśmierzanie fal. B66 Dźwignice (podnośniki) b Podnośniki. dźwigniki zębatkowe i śrubowe. sygnalizacja. Napędy elektryczne lub elektromechaniczne pojazdów szynowych. Transport. Wagony montażowe i do remontu elektrycznej sieci trakcyjnej (konstrukcja izolatorów elektrycznych z wyłączeniem izolatorów sekcyjnych — H Olb). o ile nie przewidziane zostało na innym miejscu. Wyposażenie okrętów i żegluga (olinowanie. z wyjątkiem wymienionych pod C Ole (arsen. Tapicerstwo. błotniki). Składowanie b Maszyny. Zabezpieczenie przed prądami błądzącymi. Napędy poruszane siłą mięśni ludzkich lub też przy pomocy silników. c Pojazdy drogowe poruszane siłą zwierząt. Korkociągi. Okręty. c Urządzenia pochylni okrętowych i suchych doków. transport pneumatyczny. pojemniki i wyposażenia pomocnicze. Budowa okrętów. skrzynki pocztowe. d Przyciągarki. napełnianie i opróżnianie butelek. f Koła. Śmigłowce (helikoptery). Holowniki. soli kwasów tlenowych fosforu. wskaźniki granic lotniska i latarnie sygnalizacyjne (beacons). układy kierownicze itp. np. Łodzie ratunkowe. Napęd pojazdów trzylub więcej kołowych — przy pomocy mięśni ludzkich. j Maszyny pomocnicze. n Elektryczne wyposażenie kolei żelaznych. wózki podnośnikowe. sortowanie poczty. Liczniki rozlewcze. c Maszyny i urządzenia do etykietowania. Doki pływające. Pasy i kamizelki ratunkowe. azotynów. jak np. Aparaty do nurkowania. narzędzia i maszyny tapicerskie. Łodzie podwodne. f Wyrób przedmiotów ze skóry. 1 Hamulce rowerowe. Urządzenia przewodzące prąd i izolujące przy szynach i złączach szynowych. cysterny. do ładowania samochodów ciężarowych. c Suwnice'. B68 Rymarstwo. transport wewnętrzny. soli kwasu nadtlenowego.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 81 B65 m Koleje elektryczne (prócz ogólnych zasad budowy kolei). Puszki do konserw. k Ramy rowerowe. Sanie. Puszki. B67 Rozlewnictwo b Zbiorniki. B62 Pojazdy bezszynowe b Wózki ręczne. Stojaki i bębny do węży. Zepoły napędowe. g Statki międzyplanetarne i ich wyposażenie. Żegluga b Budowa okrętów. osłony. d Maszyny i urządzenia do wyrobu siodeł. C01 Chemia nieorganiczna Pierwiastki niemetaliczne. fosforków. materiał do opakowania. kartony. m Napędy rowerowe (jedno i dwukołowe). antymon C 22b). rurowy. h Stojaki i wieszaki do rowerów. d Opakowania. przenoszenie energii. Poduszkowce. B63 Okręty. Lotnictwo. beczki. f Urządzenia do podnoszenia. rowerów i innych rodzajów pojazdów. d Szalupy i innego rodzaju łodzie wprowadzane w ruch przy pomocy siły ludzkiej lub zwierzęcej: f Torpedy i miny. d Wyposażenie statków powietrznych. Samochody ciążarowe. Zamki zabezpieczające rowery od kradzieży. g Uzbrojenie i opancerzenie okrętów. skrzynie. Wózki dziecięce. g Sposoby. osłony łańcuchów. klatki. wiązadła do pakowania i plomby. nadtlenków. j Siodełka i inne części rowerowe (urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne (o ile stanowią one część składową roweru. Silniki włącznie ze sterowaniem elektrycznym silników w poszczególnych wagonach lub też całego zespolonego pociągu. podnoszenie i przesuwanie przy pomocy przyrządów hydraulicznych lub pneumatycznych. Kurki itp. Osie i łożyska do pojazdów i rowerów. Pompy powietrzne i zawory dętkowe dla pojazdów mechanicznych. Wodowanie i wciąganie statków przy budowie i remoncie. Strzemiona. Baty itp. Osłony łańcuchów (jako część ramy). Otwieracze do puszek. uchwyty do opakowań. śruby okrętowe i inne rodzaje napędów). urządzenia przeciwsamozapłonowe w magazynach. Amoniak. Podział linii trakcyjnej na sekcje. brezentu i podobnego materiału. Urządzenia do wyszynku przy detalicznej sprzedaży. Kapsle. Trakcyjna sieć górna i podziemna lub trakcyjne przewody szynowe. B64 Statki powietrzne. c Siodła. Balony. f Wywóz śmieci. pojemniki do załadowania i wyładowania (urządzenia załadowcze do wagonów B 66f). naczyń szklanych i beczułek. krzemia- . podnośniki do worków. Urządzenia do nauki jazdy na rowerach. worki. d Pojazdy mechaniczne (podwozia. urządzenia i sposoby pakowania (narzędzia do wbijania gwoździ i spinania drutem B 25c). Ratownictwo morskie.

c Skład chemiczny szkieł. węgliki. np.. Łączenie szkła ze szkłem lub innymi tworzywami. Podobnie alkoholany i fenolany zalicza się do C 07 c. Wodorki metali. formowanie i wykańczanie. glazurowania. f Związki metali berylu. wyżarzania lub wypalania cegły. Obróbka powierzchni szkła. nadtlenki metali. antymon lub bor). Masy świecące do świateł błyskowych. Obróbka kamienia (część chemiczna). azydki. cyjan. Izolacje dźwiękowe i /lub cieplne (część chemiczna). azotyny. Jeśli nie ma innego odnośnika. c Piece do prażenia. sole cyjanamidu. szczawian sodowy — jak kwas szczawiowy. antymon. a sterol — jedynie do związku cyklopentanofenantrenowego. siarczki. podsiarczyny. Środki zapobiegające tworzeniu się kamienia kotłowego i sposoby jego usuwania (środki antykorozyjne dodawane do wody C 23f). Gazy bojowe. wapnia. jeżeli nie zaznaczono inaczej. Zaprawy. Wypalanie nieforemnych mas ceramicz- nych. W ten sposób nawóz azotowo-fosforowy lub superfosfat amonowy zalicza się do C 05 b. fosfor. glinu. Ładunki wybuchowe. porcelany itp. (C Olf i C Olg mają pierwszeństwo. związki selenu lub telluru. fosforki. związki selenu lub telluru. krzem lub bor COlb. kamienie. sole kwasów tlenowych fosforu. wyrobów ceramicznych. np. nadtlenki metali. cementu. związki zawierające arsen. rozdzielanie B 01) b Oczyszczanie wody i stosowana do tego celu aparatura. przy czym nieznaczne ilości. cyjanki. Nawozy fosforowe. krzem lub bor C Olb. azotki. d Nasycanie wody dwutlenkiem węgla lub innymi gazami (woda mineralna). sole cyjanamidu. wielotioniany. sole kwasów tlenowych chlorowców. g Związki metali nie wymienionych poprzednio (wodorki metali. rubidu. cyjanamid wapniowy do C 05 c. Zaprawy. węgliki. azotki. tiocyjaniany C Ole). nadtlenki metali. Izolacje dźwiękowe i /lub cieplne. strontu. chlorowodorek aniliny klasyfikuje się tak. Wytwarzanie mieszanek wybuchowych i związków wybuchowych o nieokreślonym składzie chemicznym (czyste związki C 01. związki imidowe lub amidowe. tiosiarczany. Wyroby ceramiczne i pokrywanie ich glazurą. sole kwasów tlenowych chlorowców. Wytwarzanie gazu wybuchowego lub pędnego (część chemiczna). związki zawierające arsen. f Zapałki. związków zawierających selen. azydki. Sztuczne kamienie. Spłonki nabojowe. azotyny. Uwaga: Związki zawierające w swym składzie co najmniej dwa różne metale klasyfikuje się w odpowiedniej końcowej podklasie C Olf lub C Olg!. wówczas związek zalicza się zawsze do podklasy najdalszej. b c d f . Barwniki C 09. arsen. a nie do C 05 d. sole kwasów tlenowych chlorowców. związki imidowe lub amidowe. Zapałki b Materiały wybuchowe. Piece do suszenia. tlenki. związki imidowe lub amidowe. fosforki. siarczki i tlenosiarczki węgla. Mieszaninę nawozów klasyfikuje się w tych działach. Sztuczne . tellur. ścieków i wód kanalizacyjnych (destylacja. d Ognie sztuczne i zestawy ich składników. tiosiarczany. Ceramika. C07 Chemia organiczna (Związki. mieszanki wybuchowe i zapłonowe C 06 c). Materiały ogniotrwałe. fosforki. tiocyjaniany C Ole). cyjanki. radu. tiosiarczany. Nawozy wytwarzające dwutlenek węgla. Wyrób zapałek. sole kwasów tlenowych fosforu. filtracja. azotki. Mieszaniny zawierające superfosfat należy zaklasyfikować do C 05 b. c Urządzenia i mieszanki zapłonowe (włączając w to spłonki detonujące. fosforan magnezowy do C 05 b. Sposoby i środki do wytwarzania dymu i mgły. (paliwa C 10). potasu. Piece b Cementy. Nawozy azotowe. glazur i emalii. azotyny. wapnia. baru. C03 Szkło. Obróbka wody. azydki. Związki wielkocząsteczkowe C 08. a nie do C 05 c. a nie do C 05 d. c Oczyszczanie wód kanalizacyjnych i ścieków (C 02b ma pierwszeństwo). H i N. sole cyjanamidu. związki selenu lub telluru. strontu lub baru. np. wielotioniany.. zanieczyszczenia w jednym ze składników nie są brane pod uwagę. podsiarczyny. związki zawierające arsen. wapna. podsiarczyny. które zostały przewidziane dla każdego ze składników. a nie do C 07 f. sole kwasu nadtlenowego. tiocyjaniany C Ole). wielotioniany. toru i metali ziem rzadkich (wodorki metali. związek zawierający łańcuch alifatyczny i pierścień heterocykliczny zalicza się jedynie do związku heterocyklicznego. jak np. zalicza się do tej samej klasy co i sam związek. płytki zapłonowe i masy zapalające do pneumatycznych zapalników). sole kwasów tlenowych fosforu. sole kwasu nadtlenowego. Produkty fermentacji C 12) Uwaga: Sole związku. magnezu. jakby ten związek zawierał tylko C. siarczki magnezu. cyjanki. C02 Woda. merkaptydy — jak merkaptan. kwas cyjanowodorowy i jego sole C 01. gipsu itp. cezu). C05 Produkcja nawozów sztucznych Uwaga: Jeżeli mieszanina nawozów lub jednorodny nawóz sztuczny zawierają w swym składzie elementy chemiczne kwalifikujące omawiany nawóz do kilku podklas. to zalicza się go tylko do pierwszej z tych podklas. Sposoby minierskie. o ile stanowią one jedną całość z piecami do wypalania. d Związki metali alkalicznych (litu. węgliki. sodu. Impregnacja. krzem lub bor COlb. antymon. Mieszanki samozapalne.82 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 nów. Wełna mineralna i żużlowa b Wytwarzanie. C04 Cementy. C 07 lub C 08. C06 Materiały wybuchowe. Obróbka chemiczna. Lonty. Inne nawozy nieorganiczne. barwienie utwardzanie i inne sposoby obróbki kamienia naturalnego i sztucznego oraz surowców wyjściowych. a także w działach odpowiadających reszcie składników. Inne nawozy organiczne włącznie z nawozami z odpadków i śmieci. antymon. sole kwasu nadtlenowego.

gazu powietrznego i gazu generatorowego. Smoła i jej przeróbka. Zaprawy. Woski mineralne i ich mieszaniny*. ciekłych lub stałych węglowodorów (oprócz przytoczonych w ClOb). lecz ich zastosowanie do klejenia zalicza się do C 09. otrzymywanych przez polimeryzację sprzężonych dienów. rozkładowe uwodornianie. siarkę. j 'Środki klejące prócz kleju stolarskiego. Ocet winny. klasyfikuje się zawsze do C 08. k Różne substancje i mieszanki. h Związki wielkocząsteczkowe i kompozycje tych związków. smoły i podobnych materiałów (oleje krakowe C 10 g). Związki heterocykliczne. j Sposoby ogólne otrzymywania i obróbki. piwo. Farby. chlorowce. lecz do C 08 f. c Kwasy tłuszczowe otrzymywane z tłuszczów. koksu. a ciekłe polimery sprzężonych dienów — do C 08 f. Pasty i farby stałe do barwienia i drukowania. polimeryzacja. karbocykliczne i heterocykliczne. zawierające metal porfiryny C 07 d). Świece. Środki klejące. Farby. Drożdże b Procesy fermentacyjne. Olejki eteryczne. Tłuszcze. ekstrahowanie). np. Związki alifatyczne. izomeryzacja. Obróka materiałów niewłóknistych celem poprawy ich właściwości pigmentujących i wypełniających. k Substancje dodatkowe do ogólnego stosowania. Otrzymywane z nich kwasy tłuszczowe. h j k f m . d Środki czyszczące (ogólnie). Sposoby klejenia ogólnie. krakowanie w połączeniu z polimeryzacją węglowodorów i materiału zawierającego węgiel. lakiery. Substancje zapachowe (oleje schnące C 09 f). Lakiery. cukru i podobnych węglowodanów C 13. łącznie z bitumami i woskami. Cli Oleje zwierzęce i roślinne. Utwardzanie paliw ciekłych. f Produkty polimeryzacji. Oczyszczanie gazu węglowego. c Otrzymywanie pigmentów nieorganicznych i/lub wypełniaczy w postaci niewłóknistej. Wytwarzanie skrobi. Rozproszyny olejów mineralnych. Substancje tłuszczopodobne i woski. Oleje schnące. Środki chemiczne do usuwania farb. poliizobutylen jako niewulkanizujący się. Ocet drzewny surowy. Otrzymywanie acetylenu sposobem mokrym i -jego oczyszczanie. włókien. Spirytus. Związki o nieznanej strukturze. łącznie z ostatnio podanymi pierwiastkami lub też bez nich (acetylenki C 07 c. Brzeczka. Mydła i ich wytwarzanie (łącznie z mydłami żywicznymi stosowanymi do klejenia papieru). f Żywice naturalne. Uwaga: Organiczne wielkocząsteczkowe substancje klejące i oparte na ich podstawie mieszanki. C09 Barwniki. g Politury prócz spirytusowych: Smary do nart. Uwaga: Dla celów międzynarodowej klasyfikacji patentowej nazwę „kauczuk syntetyczny" ograniczono do zdolnych do wulkanizacji produktów kauczukowych. Farby. Tłuszcze. Sykatywy. lanoliny). które poza jednym pierścieniem zawierają w swym składzie inne pierwiastki chemiczne niż wodór. C12 Przemysł fermentacyjny. Chmiel. Smary. olejów i wosków. Terpentyna. Różne substancje i mieszaniny b Barwniki organiczne i półprodukty do barwników. Piwo. Żywice naturalne. gazu powietrznego. do otrzymywania gazu. szczeciny i taśm D 01) b Polisacharydy i ich pochodne (wytwarzanie celulozy D21. Smary C 10 m. Materiały wybuchowe C 06). suszenie i przeróbka torfu. Przekształcanie. lecz włącznie z produktami polimeryzacji produktów polikondensacji (spolimeryzowane oleje schnące C 09 f). Albuminy. Kauczuki silikonowe. Zgodnie z powyższym. Paliwa nie wymienione gdzie indziej. Rafinacja i mieszanie paliw węglowodorowych. tlen. Bitumy b c d f g Destylacja rozkładowa materiałów zawierających węgiel. Brykiety. Masy plastyczne z tych związków (wytwarzanie sztucznych nici. Gliceryna. wielosiarczki wieloalkilenowe i modyfikowane izocyjanianem poliamidy należą do C 08 g. Związki alifatyczne i karbocykliczne. gazu wodnego. Pokosty. nie wymienione gdzie indziej. Wino. Paliwa stałe i ich uszlachetnianie. Cięcie. Aparatura. która w danym układzie zajmuje ostatnie miejsce. Podpałki. rafinowanie i konserwowanie tłuszczów. Fermentacja etanolowa (etanol. reforming. gazu generatorowego i ich mieszanin. o ile przedtem nie została specjalnie podana inna postać. olejów tłuszczowych i wosków łącznie z otrzymywaniem z odpadów. Politury. Politury. c Kauczuk naturalny i jego pochodne. do wytwarzania nieokreślonych mieszanin z gazowych. wówczas zostaje on zaklasyfikowany w związku z postacią. z wyjątkiem kauczuków syntetycznych. CIO Paliwa.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 83 b c d f g Jeżeli związek chemiczny znajduje się w tautomerycznej postaci. faktysy — do C 08 h. drożdże). Świece b Otrzymywanie (tłoczenie. Ogólne sposoby i aparatura chemii organicznej. Środki i substancje wyjściowe do ogólnego zastosowania. które mogą zawierać jeden lub więcej innych monomerów nienasyconych. C Słód. Środki do obróbki włókien D 06. substancji tłuszczopodobnych (np. C 09 d. krakowanie. oleje i kwasy tłuszczowe otrzymywane przez chemiczną przemianę z innych tłuszczów. nie należy do tej podklasy. olejów lub kwasów tłuszczowych. Otrzymywanie olejów i frakcji (wyłącznie mieszanin) z substancji zawierających węglowodory łącznie z produktami naturalnymi i wymienionymi wyżej produktami przemiany. proteiny oraz alkaloidy i glikozydy o nieznanej strukturze stanowią przykłady związków zaliczonych do C 07 g. Smary. Wytwarzanie gazu wodnego. d Kauczuk syntetyczny. azot. g Produkty polikondensacji i poliaddycji (reakcja dwóch grup). Laki barwnikowe. selen i tellur. Związki wielkocząsteczkowe łącznie z ich wytwarzaniem i przeróbką chemiczną. Środki czyszczące. według substancji i rodzaju mieszanki. C08 h Wyrób kleju stolarskiego. d Atramenty.

Wyosabnianie. Wypalanie beczek. dekstryna. d Hartowanie i wyżarzanie stali i żelaza (również przedmiotów. f Chemiczne traktowanie powierzchni. odpuszczanie lub innymi sposobami (cementowanie sposobem dyfuzyjnym C 23 c). g Tkanie wyrobów z łyka trzcinowego. c Sposoby i urządzenia do pokrywania różnych materiałów metalami. o ile nie zostało wymienione pod C 23 b — d. impregnowanie. C23 Obróbka metali sposobami innymi niż mechaniczne b Elektrolityczna obróbka powierzchni (powlekanie galwaniczne). Mikrobiologiczne materiały i aparatura. wykańczanie i pakowanie przędzy. przez zmiękczanie i oczyszczanie wody C 02). h Pasteryzowanie. Noże do krajania. skrobi lub podobnych węglowodanów (składowanie produktów rolnych na plantacjach A 01 f. Hutnictwo żelaza b Produkcja żelaza i stali łącznie z przygotowywaniem rud. C14 Skóry surowe. Stopy łącznie ze stopami żelaza b Produkcja i oczyszczanie metali. Cukier przemieniony (inwertowany). Alkohol skażony. g Wina. np. f Przekształcanie struktury fizycznej metali i stopów. z wyjątkiem tkanin ż runkiem. Przygotowanie włókien przędnych. Dyfuzyjne sposoby obróbki powierzchniowej metali. Maszyny kombinowane do cięcia. C13 Cukier. Nawijanie. przez fermentację i biosyntezę innych związków chemicznych prócz etanolu. j Odcukrzanie melasu. Oczyszczanie. f Otrzymywanie i przerabianie cukru surowego. Urządzenia do wyprawiania skór. Podobne węglowodany b Mycie surowców przed otrzymaniem cukru. Stopy żelaza. nie przewidziane w innych klasach. Klarowanie. narzędzi). 1 Oczyszczanie beczek. Aparatura do smołowania i odsmołowywania. D03 Tkactwo b Maszyny przygotowujące przędzę do tkania. a poza miejscem uprawy B 65 g). k . skór futerkowych i skór wyprawionych w ogóle. np. nitki metalowe B 21) b Obróbka mechaniczna naturalnego surowca włókienniczego w celu otrzymania włókna do przędzenia. Wyrób pasów napędowych. skór surowych lub skór wyprawionych. środki do polerowania C 09 g). (nicielnice i maszyny żakarda). c Stopy metali. f Chemiczne cechy znamienne przy wytwarzaniu sztucznych nitek. Konserwowanie. Ochrona metali przed korozją za pomocą środków technicznych. nie wymienionych pod C22d. Plusz. Urządzenia piwowarskie. . k Sposoby i aparatura do badań mikrobiologicznych. Inne napoje alkoholowe (prócz piwa) i sposób ich przygotowania. Tkaniny w ogóle. g Aparaty wyparne.84 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO C22 Nr 2/1966 d Wytwarzanie drogą mikrobiologiczną. Cukier słodowy (maltoza). Uplastycznianie przez odwęglanie. Przygotowanie rud. drzewnego i ze słomy. f Wyrób tkanin z runkiem. h Tkanie z nici metalowych. Pokrywanie przez elektroforezę. D02 Przędzalnictwo b c d f (Podklasa skreślona. c Urządzenia tworzące przesmyk tkacki. włókien. Związki pochodne skrobi lub jej pochodnych. cukru i syropu. szczeciny i taśm. Galwanoplastyka. d Mechaniczne sposoby i aparatura do wytwarzania nitek. Inne rodzaje cukrów (chemiczna synteza cukrów C 07 c). prócz elektrolitycznych (środki oczyszczające w ogóle C 11 d). włókien. d Elektrolityczne i elektrotermiczne sposoby otrzymywania i oczyszczania metali. Skóry wyprawione b Mechaniczne traktowanie i obróbka skór surowych. h Rębaczki do cukru. c Chemiczne traktowanie skór futerkowych. Cukier mlekowy (laktoza). f Destylacja i rektyfikacja roztworów przefermentowanych. wełna żużlowa C 03. Wielkie piece i nagrzewnice dmuchu. wykańczanie. Dekstryna. Przędza. włączając wirusy. nie wymienionych gdzie indziej (malowanie B 44. D01 Nitki i włókna naturalne i sztuczne (Włókna szklane. np. 1 Skrobia. jak np. Warniki. Maszyny do strzyżenia futer. Wyposażenie piwnic. Wytwarzanie surówki. d Wyrób tkanin bez runka. C 08 b). c Obróbka chemiczna naturalnego surowca włókienniczego w celu otrzymania włókna do przędzenia. Podobne węglowodany (biologiczna synteza skrobi lub dekstranu C12. Pokrywanie metali szklistą powłoką (skład chemiczny emalii lub glazur C 03 c). sortowania i pakowania cukru. wełna mineralna. j Ocet winny i jego otrzymywanie. C21 Hutnictwo metali (prócz żelaza). Otrzymywanie żelaza sposobem bezpośrednim.Cukier gronowy. identyfikacja i hodowanie mikroorganizmów. c Przetwarzanie surówki (świeżenie. Sterylizowanie. Karbonizacja. c Krajalnice. Maszyny do dwojenia skór. Skażanie alkoholu. Aksamit. Przerób żużla (wełna żużlowa C 03). Środki do garbowania (farbowanie i bielenie skór i futer D 06). Wyrób przędzy i jej skręcanie. Odzyskiwanie produktów ubocznych. wytwarzanie zlewnego żelaza i stali). Skrobia. d Otrzymywanie i oczyszczanie soków cukrowych. Skóry futerkowe. Dojrzewanie. szczeciny i taśm. garbowanie. Futra. oprócz żelaza i stali. Treść zawarta w D 01 b). Szenila. d Emaliowanie metali. Wyżymaczki wysłodkowe (prasy). g Oczyszczanie i odtłuszczanie powierzchni metalowych sposobami chemicznymi. lub też ich produkty rozpadu. Urządzenia służące do tego celu.

skręcanie. f Pogłębiarki. podłóg itp. merceryzowanie. D04 Splatanie. zaprawianie D 06 m. Pokrycia do podłóg i ścian. Maszyny — pleciarki. np. Pasmanteria. Tapety. Maszyny do układania torów szynowych wszelkiego rodzaju. g Wyposażenie maszyn papierniczych. kilimów. d Pasmanteria. przędzy. tkanin. Budowa tuneli. f • Maszyny papiernicze. E 02 Budownictwo wodne. q Ozdabianie tkanin (część chemiczna). Barwienie i bielenie skór. Bielenie skór i futer (część chemiczna). nawijanie. tkanin itp. umacnianie brzegów. pakowanie przędzy. zapór śniegowych itd. sztuczna skóra. Haftowanie b c Szycie. Maszyny dziewiarskie. Maszyny pomocnicze używane w tkactwie (przyrządy do krzyżowania nici. budowa peronów. obróbka szklanych nici lub włókien. Budowa mostów i wiaduktów. pierza lub towarów włóknistych z tego rodzaju materiałów. (barwienie papieru D 21. Otrzymywanie celulozy Surowce włókniste i ich obróbka mechaniczna. mierzenie. tkanin. bielenie papieru. Tiule i wyroby z włókna karbonizowanego. Budowa dróg i nawierzchni. E01 Budowa dróg. Fundamentowanie Budownictwo wodne. składające się z włóknistej tkaniny pokrytej warstwą wielkocząsteczkowego tworzywa (część chemiczna). układanie. nici. Bielenie włącznie z wybielaniem optycznym. cerata. D05 Szycie. Farbowanie i drukowanie materiałów włókienni- b c d f g h j k 1 m n p . Uszlachetnianie i wykańczanie przędzy. Treść włączona do D 06 ni). masy celulozowej lub puchu bawełnianego D 21). D06 Bielenie. kanały. impregnowanie. Maszyny do czyszczenia i przeróbki pierza. pierza lub gotowych towarów włóknistych. namiastki skóry. Oczyszczanie dróg kołowych i linii kolejowych. pranie włókien przędzalniczych. futer lub stałych wielkocząsteczkowych substancji w każdej postaci (część chemiczna). pokryć podłogowych i obić ściennych (część mechaniczna). wyrobów dzianych. urządzenia przystani i portów. h Tektura. cerata. Dodatkowe wyposażenie dróg. przędzy. Folowanie tkanin itp. Farbowanie skór. Barwienie i bielenie skór (część mechaniczna).. Sprzęt do budowy nawierzchni. Maszyny i urządzenia pomocnicze do budowy i naprawy dróg. Bielenie. Czyszczenie na sucho i pranie włókien. poboru. np. Plisowanie. Pokrycia podłogowe Uwaga: Wyrazy „(część mechaniczna)" lub „(część chemiczna") odnoszą się w każdym przypadku do oznaczania całej podklasy. D07 Liny. papa dachowa. barwienie włókien szklanych C 03 c. Montaż mostów'. tkanin i dzianiny (część mechaniczna). Pierze. drukowanie powierzchni innych materiałów niż włókiennicze B 41 m). Obróbka włókien. Sposoby i urządzenia do wykorzystania ługów. Drukowanie i wykańczanie tkanin. gromadzenia i rozprowadzania wody. makat i podobnych. Kable (nie elektryczne) D21 Wyrób papieru.Nr 2/1966 j k WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 85 Narzędzia i przybory tkackie. Materiały do pokrywania ścian. f Wyrób dywanów. g Wiązanie sieci (sieci druciane B 21 f). wytwarzanie kart i wzornic). przędzy. regulacja rzek. (Obróbka chemiczna surowców włókienniczych w celu otrzymania włókien do przędzenia D01. r (Podlklasa skreślona. gobelinów. Haftowanie. Otrzymywanie celulozy sposobem oddzielania składników niecelulozowych z materiałów zawierających celulozę. Dodawanie substancji pomocniczych do papierowej osnowy na maszynie papierniczej. Papiermache. Sposoby wyrobu papieru na maszynach. ustawienie drogowskazów. Odpowietrzanie i opróżnianie dołów ustępowych. o ile nie była wymieniona gdzie indziej (część chemiczna). Fałdowanie. d Klozety wodne i pisuary z urządzeniami do spłukiwania i dezynfekcji. Barwienie. Wyrób koronek. f Instalacje kanalizacyjne. (Barwienie i drukowanie D 06 ip).. (część mechaniczna). Drukowanie przędzy. wełny mineralnej lub żużlowej COS. tkanin. śluzy. j Wyrób przedmiotów z masy papierowej. linkrusta. nici. h Filce. Czyszczenie worków. barwienie. melioracja. b b c b c Dziewiarstwo włącznie z maszynowym. obicia ścienne (część mechaniczna). budowa tam i zapór. Roboty ziemne (Wydobywanie torfu C 10 f). c Urządzenia i mechanizmy do podnoszenia okrętów. włącznie z zaworami. Kanalizacja b Sposoby i urządzenia do ujęcia. np. linoleum. Papier.. placów sportowych itd. Pranie i wykańczanie (część mechaniczna). linoleum. d Dalsza obróbka materiałów przed ich wejściem do maszyny papierniczej. d Fundamentowanie. linii kolejowych i mostów b c d f g h Budowa nawierzchni linii kolejowych. c Domowe instalacje wodociągowe. zdwajanie. Pranie. Splatanie i wyrób koronek. j Inne materiały nietkane. Materiały nietkane czych. Inne sposoby produkcji papieru niż podano pod D 21 f. tkanin i innych wyrobów włókienniczych. Wyrób ryszek.. podwieszanie nici osnowowych. np. krajanie konfekcjonowanie. E03 Wodociągi.

Kajdanki. Tłokowe silniki spalinowe ze spalaniem zewnętrznym. Urządzenia ochronne. Silniki powietrzne i do specjalnych rodzajów par. kliny (główki ozdobne do gwoździ. d Sprężarki z wirującym tłokiem. silnika. lecz również każdy podobny rodzaj wodoszczelnego pokrycia innych części budynku. h Silniki spalinowe na gazy specjalne. Czyści dodatkowe. f Rozrządy suwakowe. Powietrzne podnośniki cieczy. F06 Elementy maszyn i ich zespoły. b c b Urządzenie pomocnicze wpływające na bieg. g Pompy. Ratownictwo górnicze. szczególnie do drzwi i okien.86 E04 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO j Nr 2/1966 Budownictwo lądowe Ogólne konstrukcje budowlane. Silniki wykorzystujące energię zwierząt. rusztowania E 04 g. Silniki wykorzystujące energię przypływów i odpływów mórz i fal morskich. części maszyn budowlanych F 06). Uwaga: W tej podklasie wyraz „rusztowanie" obejmuje również innego rodzaju podpory użyte do celów podobnych. konstrukcje mostowe E 01 d. Silniki tłokowe ze spalaniem wewnętrznym. Części silników spalinowych. Amortyzatory drgań i uderzeń. 1 Silniki kombinowane. Suwaki płaskie i tłokowe. Dmuchawy. f Urządzenia czerpakowe (kubełkowe). Dmuchawy i sprężarki wirowe. Okucia do okien i drzwi. k Zawory. Wypełnianie zrobów (podsadzka). Pompy przeponowe. g Kasy pancerne i schowki. gwoździe. Pompy strumieniowe. g Rozrządy obrotowe. Silniki sprężynowe i grawitacyjne. Sikawki. Inne urządzenia do podnoszenia cieczy b Pompy z ruchem posuwowym tłoka. b c d f g drzwt . Koła podliośne. c Sposoby i maszyny w górnictwie i kamieniołomach. F02 Silniki spalinowe z wewnętrznym spalaniem. Narzędzia dekarskie. Rynny dachowe. k Specjalne urządzenia do wykorzystywania energii pary. d Pokrycia dachowe. Sztolnie i ich budowa. b E21 Górnictwo b Głębokie wiercenia. Kurki. d Turbiny parowe i powietrzne. f Przewietrzanie. Wykorzystanie energii spalin z silników. d Sprzęgła stałe i wyłączalne. F03 Silniki wiatrowe i wodne b Turbiny i koła wodne. Uszczelki. E05 Zamknięcia. okna. Kasy pancerne Zamki i części do nich. schody. Inne urządzenia do podnoszenia wodjr. Silniki parowe z tłokiem wirującym lub wahliwym. F05 Pompy. podłogi. . np. śniegu. tunele E 01 g. śrub. Łożyska. d Zawiasy i inne zawieszenia do drzwi i okien. Obchodzenie się z materiałami budowlanymi na miejscu budowy. Zamki bezkluczowe. d Silniki wiatrowe. obudowa górnicza E 21. Zasobniki pary. A 47 g). wykorzystujące napór słupa wody. Tarany hydrauliczne. zabezpieczającego od deszczu. Remont i rozbiórka istniejących budynków. Izolacja i inne rodzaje ochrony budynków (ościeżnice do drzwi i okien E 04 f). Zasobniki pary Silniki parowe z posuwowym ruchem tłoka. Silniki do wykorzystywania energii cieplnej słońca. h Rozrządy zaworowe. c Inne silniki wodne. czopy. j Silniki sprężynowe i grawitacyjne. Wspólne zasadnicze części wszystkich turbin. Silniki tłokowe napędzane gorącymi gazami lub sprężonym powietrzem. f Roboty wykończeniowe. g Rusztowania. h Budowle specjalnego kształtu i do specjalnych celów (fundamentowanie E 02 d). h Przekładnie. Okna mansardowe. Turbiny ze spalaniem wewnętrznym. np. Pompy powietrzne b Dmuchawy miechowe. Świetliki. Regulacja. Narzędzia budowlane i inne pomocnicze urządzenia budowlane. Środki zabezpieczające normalną wydajność maszyn i urządzeń b Połączenia rozłączne i nierozłączne. np. f Zamknięcia do drzwi i okien. gradu itp. Siłownie. c Materiały i elementy budowlane (materiały izolacyjne E 04 b. Transport. F04 Sprężarki. f Strumieniowe pompy próżniowe i sprężarki. Krany. Wybieranie i wydobywanie. Uwaga: Podklasa niniejsza obejmuje nie tylko pokrycia dachowe. c Wały. Urządzenia zabezpieczające drzwi i okna od samozatrzaskiwania. Ściany. g Sprężarki wyporowe i pompy próżniowe. d Szyby. (Otynkowanie ścian zewnętrznych zaprawą gipsową lub innymi materiałami porowatymi E 04 f). Wiercenie szybów. c Pompy wirowe i inne turbopompy. c Tłokowe sprężarki i pompy powietrzne. Odeskowania zwykłe i ślizgowe. Stropy. Cylindry. Klucze. Hamulce. F01 Silniki parowe. o ile nie zostały wymienione pod F 04 b — c. Pasy napędowe. k Silniki strumieniowe (reakcyjne). połączenia skurczowe. Rozrząd. Zamknięcia pływakowe. g Łańcuchy. j Tłoki. d Tętniki. Dachy. jak również ich zastosowanie. f Resory. nie wymienione pod F 05 b—f. c Zasuwy i zamknięcia. itd.

Rozprowadzanie i użytkowanie gazu b Latarnie. klasyfikuje się wraz z tymi maszynami lub aparatami). d Chłodziarki szafkowe. Czyszczenie kanałów spalinowych i rur kotłowych. Wieże pancerne. Oprawy do lamp. Fundamenty maszyn. Znicze. Wytwarzanie i przechowywanie lodu. Rury i zawory gazowe. 1 Zapalniki do pocisków. Paleniska zamknięte. h Czyszczenie kotłów i rur parowych. zastosowane w określonych maszynach lub aparatach. g Zapalniki gazu. d Połączenie różnorodnych źródeł światła. Komory spalania i osprzęt do nich. które służą wyłącznie do przesyłania v nich cieczy. Suszarnie. Lody cukiernicze. Inne piece grzejne i kuchenne. d Podgrzewanie i mechaniczne oczyszczanie wody zasilającej. Dynamika cieczy i gazów. Specjalne sposoby wytwarzania energii cieplnej. Paleniska na paliwo ciekłe. d Działa. sposoby i aparaty. (maszyny chłodnicze F 25 b). Środki zaczepne i obronne w ogólności. Kulochwyty. h Urządzenia celownicze i odnośne mechanizmy. g Otwarte wymienniki ciepła. ' Podstawy maszyn. Kanały spalinowe. Armaty ich montaż i podwozia (miotacze ognia F 07 j). k. Urządzenia sygnalizacyjne i bezpieczeństwa". f Wodowskazy. c Skupienie światła i jego rozprowadzanie. Urządzenie do zapalania i gaszenia lamp gazowych. k Broń samoczynna lekka. prócz wymienionych w F 07 c. f Zbiorniki gazu. c Specjalne sposoby wytwarzania pary. Krematoria i piece do spalania śmieci. sposoby i środki oddziaływania na przepływ gazów lub cieczy. Piece suszarnicze (suszarnie do słodu C 12 c). g Rurociągi. Doprowadzanie paliwa do palenisk. h Koszulki żarowe itp. Łuki i strzały. F23 Paleniska i przynależne urządzenia b c d f g h j k 1 m n p Paleniska na paliwo stałe. g Tarcze strzelnicze. j Skraplanie gazów. Instalacje do zaopatrywania w ciepłą wodę. np. tj. Lampy górnicze. Odwadniacze pary. Zasilanie kotłów. Karabiny maszynowe. Karabiny automatyczne.). Urządzenia ochronne w ogóle (urządzenia ochronne. Paleniska na paliwo gazowe i do pieców hutniczych. Piece suszarnicze. Urządzenia do mieszania i przetłaczania gazu. j Opancerzenie. j Palniki knotowe (inne palniki F 23 d. m n p q r Uwaga: Dana podklasa obejmuje sposoby i środki kontroli warstwy granicznej oraz inne sposoby i urządzenia nie przewidziane w innych klasach. Wymienniki ciepła. Oczyszczanie spalin. Materiały i powłoki izolacyjne i antykorozyjne. wpływ podziału przepływającego w przewodzie medium i zmniejszenie jego tarcia. Regulacja i kontrola spalania. Regulatory ciśnienia gazu. Wyposażenie pomocnicze. c Wiatrówki. strzelby sprężynowe i dziecięce. Regulacja obiegu wodnego. j Zamocowywanie i uszczelnianie rur. Uwaga: W tej podklasie pod wyrazem „rury" należy rozumieć wszelkiego rodzaju rury i pręty wzdłużnie wydrążone. F25 Chłodzenie. F24 Instalacje do ogrzewania i przewietrzania budynków b c d f g Piece grzejne i trzony kuchenne na paliwo stałe. Wyrzutnie i miotacze. Ogrzewanie kotłów uprzednio podgrzanymi substancjami. odchylanie strug. f). Urządzenia do wywoływania wybuchów. c Wytwarzanie lodu. Urządzenia nastawcze. klasyfikuje się wraz z tymi maszynami lub aparatami).Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 87 F22 1 Rury. Wozy pancerne i osłony. Złącza rurowe. Amunicja b Ręczna broń palna. Urządzenia do zaciemniania. Reflektory. gazów lub specjalnych przedmiotów. Rozprowadzanie gazu. Doprowadzanie powietrza i regulacja ciągu. Klimatyzacja i przewietrzanie. Usuwanie popiołu. F26 Suszenie. Przewóz i opakowanie amunicji. Strzelnice. Lodówki przenośne. kierowanie strumieniami przez łuki w przewodach. Skraplanie na drodze mechanicznej trudno kondensujących się gazów b Maszyny chłodnicze. c Piece prażalnicze (do kawy itp. Butle do gazów sprężonych i ich napełnianie. f Amunicja. h Zamknięte wymienniki ciepła. wytwarzanie lub usuwanie wirów. Reflektory nastawne. F21 Oświetlenie. Ruszty paleniskowe włącznie z urządzeniami do czyszczenia i skrobania. Rozdzielanie mieszanin gazów skroplonych. Urządzenia do palenia kawy b Urządzenia do suszenia. Osuszanie i przegrzewanie pary. Elementy mechaniki'precyzyjnej. Paleniska na paliwo pyłowe. Centralne ogrzewanie. Urządzenia do podgrzewania wody (piecyki kąpielowe). Smarowanie (specjalne odmiany przyrządów lub układów smarowniczych. . wykonane przy maszynach i aparatach ze specjalnym przeznaczeniem. wywierające wpływ na przepływ gazów lub cieczy przy przepływie i opuszczeniu powierzchni hamujących przepływ. F07 Broń. Wytwarzanie pary b Kotły parowe (Ogrzewanie pomieszczeń F 24 d). f Skraplacze do pary i oparów. Chłodnie.

c Sposoby fotografowania. Przyrządy do pomiaru ilości przepływu i poziomu cieczy. Urządzenia do cechowania. Liczniki i wskaźniki pracy maszyn. Zegary kalendarzowe. mnożenie i dzielenie). składania kart i arkuszy itd. indykatory. Sterowanie Podstawowe urządzenia i elementy. Światłoczułe powierzchnie. Fotografia barwna. Mapy. Urządzenia sterujące. np. f Mechaniczne instrumenty muzyczne (automatyczne). h Elektrofoniczne instrumenty muzyczne (wytwarzanie dźwięków drogą elektryczną). Aparaty do frankowania przesyłek pocztowych. f Elektroniczne maszyny do liczenia. Kalorymetry. Rejestratory. Aparaty używane przy głosowaniu i loteryjne. klisze. d Przybory fotograficzne. Fotografia plastyczna. Taksomierze. k Maszyny do statystyki. sortowania. Sprawdziany itp. d Aparaty optyczne. Syreny do sygnalizacji dźwiękowej na okrętach w czasie mgły. Urządzenia do badania maszyn. Akordeony. widzialnego i nadfioletowego. zwierciadła optyczne. c Urządzenia do kontroli czasu wejścia i wyjścia. bolometry. b . d Maszyny do zmiany i sortowania pieniędzy. Przyrządy meteorologiczne. Ciemnie. c Zegary elektryczne. g Muzyczne pomoce naukowe. Przymiary. błony. G07 Urządzenia kontrolne b Urządzenia do drukowania i wydawania biletów przejazdowych. Kolorymetry. Aparaty projekcyjne i osprzęt do nich. pirometry optyczne. G05 b c d f g Regulacja. j Maszyny do księgowania i fakturowania. G02 G06 Rachunkowość. np. łącznie z maszynami sterowanymi za pomocą kart lub taśm dziurkowanych oraz magnetycznych i innych środków — jako nośników zapisów. Przyrządy podziałowe. Pomiary i analiza promieniowania podczerwonego. Wagi i urządzenia odważające. Termostaty. Fotografia i kinematografia stereoskopowa. Szybkościomierze. np. Badanie chemicznych i/lub fizycznych własności materiałów. Urządzenia wskazujące i rejestrujące do pomiarów w ogólności. Optyka b Podstawowe zespoły i elementy układów optycznych. Harmonie. aeronawigacyjne i geofizyczne. d Przekazywanie zarządzeń. Fotometry. Kalendarze wieloletnie (z napędem zegarowym G 04 b). Innego rodzaju reklamy i wystawy (wystawy sklepowe A 47 f). Pomiary i analiza drgań poddźwiękowych. Przyrządy do badania wytrzymałości i szczelności. Przyrządy geodezyjne. wyważanie części maszyn. Gwizdki. pryzmaty. G04 Zegarmistrzostwo b Zegary i zegarki (prócz elektrycznych). Planetaria. f Urządzenia uruchamiane przez wrzucenie monety. Urządzenia do jednoczesnego wytwarzania i pomiarów drgań naddźwiękowych. Przyrządy do pomiaru siły. j Zapis i odtwarzanie dźwięków. Krokomierze.. Aparaty do kodowania i dekodowania. Kalendarze z napędem zegarowym. c Zdalne przekazywanie stanów i wyników pomierzonych wartości. czujniki i serwomotory. dźwiękowych i naddźwiękowych. G08 Sygnalizacja b Domowe i hotelowe urządzenie sygnalizacyjne i alarmowe. Termometry. Akustyka b Organy. Reklama Pomoce naukowe (muzyczne G10 g). Kinematografia Aparaty fotograficzne i kinematograficzne. Urządzenia alarmowe przeciwpożarowe i milicyjne. G10 Instrumenty muzyczne. d Elektromechaniczne cyfrowe maszyny do liczenia (elektroniczne G 06 f). Organki ustne. Urządzenia laboratoryjne. Liczniki. manometry. Regulatory do regulowania wielkości nieelektrycznych. Fotogramometria. Urządzenia do uruchomienia dzwonów wieżowych. f Pomiary krótkich okresów czasu. Urządzenia do obliczania ceny biletów za przejazdy. Fotografia rentgenowska. Syreny. papiery. f Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna.88 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO GOI Przyrządy pomiarowe Przyrządy do pomiaru długości i grubości. G03 Fotografia. d Instrumenty orkiestrowe. Dźwiękowe i optyczne reklamy i wystawy ruchome (wystawy sklepowe A 47 f). k Urządzenia akustyczne nie wymienione na innym miejscu. zawierających dane statystyczne. f Odtwarzanie fotomechaniczne.. G09 b c d f g Nauczanie. Instrumenty strunowe. Sposoby dokładnych pomiarów czasu. Globusy. np. Obrotomierze. c Fortepiany i pianina. nie wchodzące do G 05 c. g Mechaniczne i elektryczne maszyny rachunkowe i suwaki logarytmiczne. Rozkłady jazdy kolejowe i podobne. Warsztatowe przyrządy pomiarowe. Regulatory wielkości elektrycznych i silników elektrycznych. odejmowanie. Pomiary wielkości elektrycznych. Księgowanie Nr 2/1966 b c d f g h j k 1 m n p q r b Elementy konstrukcyjne c Mechaniczne cyfrowe maszyny do liczenia (dodawanie. h Kasy rejestrujące. Regulatory prędkości i urządzenia regulacyjne do silników. jak soczewki. dynamometry. c Okulary. nawigacyjne. d Maszyny i narzędzia zegarmistrzowskie.

łączniki i światłoczułe urządzenia typu elektrolitycznego. P+. wskazywania lub włączania prądu elektrycznego. w zamkniętym naczyniu. Ogniwa termoelektryczne. ochronniki przepięciowe H 02 d). h Oporność pozorna układów elektrycznych. dławiki i cewki indukcyjne do zastosowania w sieciach energetycznych lub podobnych układach zasilających i do pracy przy częstotliwości przemysłowej (transformatory i cewki indukcyjne. Rentgenotechnika. H02 Wytwarzanie. zmiennego na stały i stałego na stały (z częściami ruchomymi H 02 n). silników i przetwornic. a w połączeniu z rezonatorami. Magnesy. Tłumienie i ograniczenie interferencji lub zakłóceń. Uwaga: Przyrządy półprzewodnikowe. tak jak zostały one potraktowane w danej podklasie. Prądy ziemne. Oświetlenie elektryczne. Rezonatory (prócz rezonatorów wnękowych lub podobnych — H 01 p). c Modulacja. Rdzenie ferromagnetyczne i cewki indukcyjne lub elektromagnetyczne. j Strojenie rezonatorów. Uwaga : W tej podklasie wyrażenie „typ falowodowy" — w połączeniu z liniami przesyłowymi — obejmuje tylko linie wielkiej częstotliwości o kablach koncentrycznych lub linie Lechera. c Przesyłanie drgań modulowanych. d Demodulacja i przenoszenie modulacji z jednej fali nośnej na inną. o ile nie zostało podane na innym miejscu. Radionamierzanie w nawigacji morskiej i lotniczej. bezpieczniki. urządzeń i przewodów. w ogóle H 01 f. Elektryczność atmosferyczna i statyczna. radio. n Obudowa aparatury elektrycznej. Układy i systemy zespołowe maszyn. f Wzmacniacze. Treść w głównych zarysach znajduje się w H 01 j). Maszyny elektryczne. p Falowody. 1 Przyrządy półprzewodnikowe (urządzenia elektrolityczne H 01 g lub H 01 m. 1 Telegrafia. c Oporniki. w ogólności H 01 d). k Elektryczne lampy żarowe. h Rozgłośnie. linie lub inne urządzenia falowodowe (anteny H 04 d). f Synchronizowane systemy nadawania. Urządzenia do przetwarzania prądu zmiennego na zmienny. — obejmuje wszystkie urządzenia z rozłożoną pojemnością i indukcyjnością. I lub S. m Telefonia. liniami opóźniającymi i innymi urządzeniami. j Elektryczne rury i lampy wyładowcze (lampy łukowe ze spalającymi się elektrodami H 05 b.N. z których co najmniej jedna strefa posiada przewodność P. obejmują co najmniej jedną niepowiązaną potencjalną warstwę zaporową. k Technika impulsów. od ciśnienia i właściwości których zależy charakterystyka urządzenia. N+. rdzenie ferromagnetyczne i cewki indukcyjne lub elektromagnetyczne. Akumulatory. Wykrywanie ukrytych w ziemi złóż. Instalacje elektrycznych kabli i przewodów. g Kondensatory. do wytwarzania światła lub innego rodzaju drgań elektromagnetycznych. (Podklasa skreślona. np. Specjalne generatory. f Opory indukcyjne. Wytwarzanie wielokrotnie przyśpieszonych i elektrycznie naładowanych cząsteczek i neutronów. cewki i dławiki do zastosowania w sieciach energetycznych lub podobnych układach zasilających i do pracy przy częstotliwościach przemysłowych — H 021. Izolatory (falowody H 01 p). Telewizja. m Ogniwa galwaniczne. napełnionym określonym gazem. parą lub w którym jest próżnia. g Nadawanie kierunkowe. która ma znaczenie dla pożądanego sposobu pracy urządzenia i rozdziela strefy o różnej przewodności. n Przesyłanie obrazów. kształtowania i wykorzystywania strumieni elektronów i/lub jonów. przetwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej b Rozdzielnie. H05 Elektrotechnika specjalna b c d f g h j Grzejnictwo i spawalnictwo elektryczne. w ogólności H 01 d). p Radiolokacja i telemetria. m n p Urządzenia zabezpieczające. detektory. d Anteny. do zliczania impulsów elektrycznych. Manipulacja. d Rdzenie ferromagnetyczne. Uwaga: Podklasa ta dotyczy jedynie urządzeń do wytwarzania. k Nadawanie szyfrem. Transformatory (transformatory. Sterowanie generatorów.Nr 2/1966 G21 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO d f g h j k 1 89 Fizyka jądrowa H01 Elementy elektrotechniczne b Kable. Obwody rezonansowe. silniki i przetwornice. Urządzenia do zagłuszania transmisji. Elektro-. Rezonatory. g Regulacja wytwarzania i wzmacniania. do sterowania. Odbiorniki prądu. h Przekaźniki. H04 Telekomunikacja Przenoszenie zależne od układu transmisyjnego. ochronniki przepięciowe. jak promienie rentgena. Naelektryzowane ogrodzenia ochronne. Cewki indukcyjne lub elektromagnetyczne. Prostowniki. j Nadawanie wielokanałowe (multiplex).i magnetoterapia. ogniwa termoelektryczne HOlm). Zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym. Elektrogeologia. Urządzenia rozdzielcze. Przewody. przyspieszacze cząstek (akceleratory) H 05 h. Magnesowanie i rozmagnesowywanie. Złącza przewodów. c Łączniki. np. H03 Drgania elektryczne i technika impulsów b Wytwarzanie drgań elektrycznych. b . Transformatory.

Niżej podaje się tekst uchwały podjętej w wyniku obrad narady. Wymagają one również koncentracji uwagi na tych dziedzinach produkcji przemysłowej. chronionych patentami.90 10 Od WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 Redakcji W dniach 7 i 8 stycznia 1966 r. wykazała. Za swój trud i osiągnięcia twórcy projektów uzyskują coraz wyższe uznanie społeczne. Rozwój ten zależny jest także od klimatu społecznego. dokonana na naradach branżowych i wojewódzkich poprzedzających Krajową Naradę. Zależy on również od skoordynowanego współdziałania przemysłu i placówek naukowych i naukowo-technicznych w pracy nad rozwojami nowej techniki. Nierównomierny jest. stwierdza się często niedostateczną działalność i niewłaściwą ich organizację. Dla umożliwienia realizacji tych trudnych zadań wprowadza się obecnie zmiany w systemie planowania i zarządzania. a wypłacone wynagrodzenia za projekty wynalazcze w jednym tylko 1964 roku wyniosły około 190 milionów złotych. niedostateczne jest powiązanie tematyki wynalazczej i racjonalizatorskiej z planami rozwoju techniki w przemyśle. że m. oryginalne. o coraz pełniejsze pokrycie potrzeb ilościowych — przemysł musi jednocześnie szybko podnosić jakość swoich wyrobów. w jej rosnącym potencjale gospodarczym i poziomie technicznym zawarty jest twórczy wysiłek wielotysięcznej rzeszy wynalazców i racjonalizatorów — robotników. naukowców. UCHWAŁA KRAJOWEJ NARADY W SPRAWIE ROZWOJU WYNALAZCZOŚCI W budownictwie socjalistycznym Polski Ludowej wielką rolę odgrywa postęp techniczno-ekonomiczny. które na apel KTiR Huty im. Częste są przypadki nieprzestrzegania obowiązujących zasad finansowania ruchu wynalazczego. Stąd też wdrażanie wielu cennych projektów wynalazczych przesuwane jest z roku na rok. i które charakteryzują się mniejszą materiałochłonnością lub umożliwiają zastępowanie tradycyjnych deficytowych surowców i materiałów — nowymi tworzywami. inżynierów. Zgłosili oni w okresie 20 lat około 1800 000 projektów racjonalizatorskich. stopień upowszechnienia wynalazczości i poziom organizacyjny tego ruchu oraz osiągane efekty w poszczególnych przemysłach. Na jego rozwój istotny wpływ ma wynalazczość pracownicza. Lenina zadeklarowały uzyskanie drogą racjonalizacji oszczędności na sumę około 9 mld złotych. zwłaszcza w zakresie opieki nad twórcami oraz troski o tworzenie wokół wynalazczości pracowniczej zdrowej i twórczej atmosfery.5 mld złotych. W dorobku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Występują zjawiska przewlekania trudniejszych decyzji i przerzucania odpowiedzialności na coraz wyższe ogniwa administracji przemysłowej. technicznych i zawodowych. których usunięcie jest warunkiem realizacji zadań stojących przed ruchem wynalazczym w latach 1966—1970. Osiągnięcia wynalazców i racjonalizatorów umożliwiły wprowadzenie wielu udoskonalanych metod wytwarzania w przemyśle. których realizacja przyniosła krajowi efekty ekonomiczne na sumę wielu miliardów złotych. Musion stale podnosić efektywność ekonomiczną produkcji. wysokojakościowych maszyn i urządzeń opartych na oryginalnych rozwiązaniach technicznych. W roku 1961 zgłoszono około 89 tys. Rezerwy inwencji twórczej załóg zakładów produkcyjnych oraz zaplecza naukowo-badawczego są jeszcze bardzo duże. Uzyskane z tego tytułu oszczędności przekroczyły sumę 3. Obrady obok posiedzeń plenarnych odbywały się w trzech sekcjach. Na drodze rozwoju masowego ruchu wynalazczego występuje jeszcze niemało hamulców. 3) Ochrona patentowa twórczości wynalazczej. W myśl wskazań V Plenum KC PZPR musimy eksportować na rynki szczególnie pożądane coraz więcej wysokoopłacalnych wyrobów. dorównywać pod względem nowoczesności i poziomu produkcji najbardziej rozwiniętym gospodarczo krajom świata. Niewystarczające są jeszcze wysiłki podejmowane dla szybszego wdrażania i upowszechniania cennych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych. Na wzrost ten zdecydowany wpływ miało nowe Prawo wynalazcze oraz lepszy klimat dla masowej twórczości technicznej. Zbyt mała jest jeszcze aktywność organizacji społecznych. W 5-leciu 1961— 1965 oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektów wynalazczych wyniosły około 14 mld złotych. odbyła się w Warszawie Krajowa Narada w sprawie rozwoju wynalazczości. opracowuje się programy rekonstrukcji technicznej branż i zakładów. ekonomicznie uzasadnione rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne. jaki otacza ruch wynalazczy. a mianowicie: 1) Czynnik społeczny w ruchu wynalazczym. Rozwój wynalazczości pracowniczej zależy od inwencji twórczej kadry technicznej i naukowej oraz od aktywnego udziału szerokich rzesz robotników. in. natomiast w roku 1964 zgłoszono około 140 tys. realizację nowoczesnych konstrukcji oraz wpłynęły na podniesienie jakości wyrobów. Poważnie przyczyniły się do rozwoju ruchu wynalazczego również zobowiązania podejmowane i realizowane przez kluby techniki i racjonalizacji. a tam gdzie one istnieją. Wytyczone przez IV Zjazd PZPR główne kierunki rozwoju naszej gospodarki narodowej w latach 1966— 1970 wymagają zdecydowanie szybszego postępu technicznego i produkcji odpowiadającej poziomowi światowemu. Warunkiem wykonania tych wyższych jakościowo zadań jest pełniejsze niż dotychczas zaangażowanie się pracowników placówek naukowych i naukowotechnicznych oraz masowe włączenie się załóg do twórczości technicznej — do masowego ruchu wynalazczości pracowniczej. . od sprawnego wdrażania i upowszechniania projektów wynalazczych przez administrację przemysłową. torując w wielu przypadkach drogę ich eksportowi. obliczania i terminowego realizowania wypłat należnych twórcom projektów wynalazczych. w tym 1784 wynalazków krajowych. Wynalazczość pracownicza jest szczególnie cenną formą aktywności zawodowej i społecznej ludzi pracy oraz przejawem ich świadomego zaangażowania w umacnianie potencjału gospodarczego kraju. majstrów. Ich analiza. zmniejszać zużycie deficytowych surowców i materiałów. W trosce o wyższy jakościowo poziom rozwoju naszej gospodarki. zjednoczeniach i zakładach produkcyjnych. przynosząca najszybciej nowoczesne. projektów racjonalizatorskich. W wielu ogniwach przemysłu nie przestrzega sio ściśle przepisów Prawa Wynalazczego. w tym 2646 wynalazków krajowych. że nie osiągnął on jeszcze należytego poziomu. w wyniku ich realizacji uzyskano efekty w wysokości 1. 2) Administracja i zaplecze techniczno-badawcze w rozwoju wynalazczości. projektów. Uczestnicy Krajowej Narady podkreślając dotychczasowy rozwój ruchu wynalazczego stwierdzają.8 mld złotych. podnosić wydajność pracy. ekonomicznych. w której występuje wysoki stopień przetwórstwa. Miniona 5-latka charakteryzowała się dalszym rozwojem ruchu wynalazczego. W wielu ogniwach przemysłu nie powołano jeszcze służb technicznych w zakresie wynalazczości i ochrony własności przemysłowej.

Właściwą formą takiego współdziałania powinny być m. przy czym niezbędne jest przyspieszenie ich szkolenia przy wykorzystaniu resortowych i stowarzyszeniowych ośrodków szkoleniowych. dostaw eksportowych. obejmującej służby wynalazczości. Resorty i zjednoczenia. 15. a szczególnie związki zawodowe i stowarzyszenia NOT. Ze względu na występujące w dziedzinie handlu zagranicznego zaniedbania należy przyspieszyć wydanie aktów normatywnych dotyczących współpracy resortu ihandlu zagranicznego z przemysłem w zakresie polityki patentowej w celu zintensyfikowania eksportu patentów i licencji oraz zapewnienie racjonalnego ich importu. Przyspieszenia wymaga również wydanie aktów normatywnych. 2. Obowiązkiem zakładów pracy. Kryteria te należy również uwzględniać przy awansowaniu i przyznawaniu stopni naukowych. a także na wydziałach prawniczych uniwersytetów.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 91 Na podstawie dyskusji i zgłoszonych wniosków uczestnicy Krajowej Narady stwierdzają: 1. — dostosowanie przepisów wykonawczych Prawa wynalazczego do nowych uprawnień przedsiębiorstw i zjednoczeń w aktualnych warunkach zarządzania. 14. 5. które posiadają zdolność patentową. Celem usunięcia jednej z podstawowych słabości ruchu wynalazczego. Obowiązujące przepisy z zakresu wynalazczości pracowniczej stwarzają właściwe warunki dla jej rozwoju i efektywnego wykorzystywania. Należy również uwzględniać projekty powstałe w placówkach zaplecza i w zakładach nie posiadających własnej bazy produkcyjnej. unowocześnienia produkcji. Niezbędne jest dalsze zacieśnienie więzi przemysłu z placówkami naukowymi oraz zapleczem naukowo-technicznym przy wspólnym rozwiązywaniu trudnych problemów technicznych i realizacji projektów wynalazczych. Konieczna jest szersza niż dotychczas popularyzacja wśród kadry kierowniczej i inżynieryjno-technicznej. zobowiązane są powodować doskonalenie przepisów. oszczędności paliw i surowców. przy współudziale CRZZ i NOT. oraz tworzenie odpowiednich warunków dla pełniejszego wykorzystania ich w zakładach pracy. 11. Organizacje społeczne. jaką jest nikłe upowszechnianie wypróbowanych w praktyce projektów wynalazczych. Wykonanie zadań stojących przed przedsiębiorstwami. wykorzystując do tego celu domy technika i czasopisma techniczne. 6. organizując potrzebną sieć tych placówek. Komitet Nauki i Techniki. — uzupełnienie i uproszczenie zasad obliczania efektów z zastosowania projektów wynalazczych. Stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT w porozumieniu z Urzędem Patentowym powinny rozwinąć działalność popularyzatorską. powinny w tej sprawie występować z odpowiednimi inicjatywami. laboratoriów i biur projektowych. Zjednoczenia i ministerstwa powinny opracować plany rozmieszczenia rzeczników patentowych. powinna być przyjęta jako ważne kryterium oceny pracy tych placówek i zatrudnionych w nich pracowników. a także wypracowanie odpowiedniego ramowego systemu upowszechniania projektów wynalazczych. Równolegle z usprawnianiem i właściwym wykorzystywaniem organizacji informacji patentowej niezbędne jest stałe prowadzenie analiz odpowiednich dziedzin techniki światowej przed podejmowaniem nowych prac badawczych. in. finansowo-księgowe i rewizyjno-kontrolne. szeroko zakrojonej akcji szkoleniowej w zakresie prawa wynalazczego. biur konstrukcyjnych i technologicznych. załóg fabrycznych i zespołów centrali handlu zagranicznego — podstawowych problemów polityki patentowej i ochrony własności przemysłowej. Konsekwentnej realizacji wymaga również obowiązek włączania przyjętych ważniejszych projektów wynalazczych do planów rozwoju techniki wszystkich ogniw produkcji i szczebli przemysłu. Uznaje się za konieczne podjęcie przez administrację. wśród pracowników zaplecza naukowo-badawczego. Do najpilniejszych w tym zakresie należą: — wprowadzenie uzupełnień dotyczących zasad organizacyjnych i finansowania zespołów wynalazczych i brygad racjonalizatorskich. dotyczących działalności rzeczników patentowych. stowarzyszenia naukowo-techniczne NOT i organizacje młodzieżowe — są odpowiedzialne za stworzenie takich warunków i powinny tym zagadnieniom poświęcać stałą i coraz większą uwagę. brygady racjonalizatorskie. uwzględniając zgłaszane postulaty. zakłady i przemysłowe laboratoria doświadczalne. Na podstawie licznych obserwacji stwierdza się jednak częste przypadki nieprzestrzegania. 12. Organizacje społeczne. wzrostu wydajności pracy. prototypów oraz dla prowadzenia prób i doświadczeń. przy zapewnieniu kontroli ich wykonania. ekonomiczne. 12. sprzyjający rozwojowi ambicji twórczej. a nawet łamania tych przepisów przez organa administracji gospodarczej. 10. a zwłaszcza placówek zaplecza naukowo-technicznego. konieczne jest podjęcie skutecznych środków w zjednoczeniach i ministerstwach dla zwiększenia stopnia ich rozpowszechniania. powinny zabezpieczyć niezbędne środki dla realizacji modeli. składające się z pracowników przemysłu. popularyzowania twórców. przeprowadzenie weryfikacji jej pracowników oraz ilościowego i jakościowego wzmocnienia tych służb. udzielania im po- . jest stałe śledzenie wynalazków i wzorów użytkowych wykładanych w Urzędzie Patentowym PRL do publiczego wglądu oraz zgłaszanie w stosunku do nich uzasadnionych zastrzeżeń. powinny rozwinąć większą niż dotychczas działalność organizatorską w zakresie masowego ruchu wynalazczego. szlachetnego współzawodnictwa i zespołowej współpracy. a w szczególności związki zawodowe i stowarzyszenia naukowo-techniczne. tematów wynalazczych i przy opracowywaniu planów rozwoju techniki. W związku z powyższym zachodzi konieczność pełnego egzekwowania od wszystkich zainteresowanych realizacji tych przepisów oraz wzmożenia kontroli w tym zakresie. 4. Podstawowym warunkiem wszechstronnego rozwoju inwencji twórczej ludzi pracy i jej efektywnego wykorzystywania jest odpowiedni klimat budzący wiarę we własne siły i celowość podejmowania prac wynalazczych i racjonalizatorskich. 9. zwłaszcza tych. Konieczne jest dalsze rozwijanie branżowych ośrodków ochrony patentowej. Ilość i poziom rozwiązań technicznych. 7. 3 Wraz z rozwojem masowego ruchu wynalazczego konieczna jest stała aktualizacja przepisów prawnych w dziedzinie wynalazczości. uzyskanych przez pracowników placówek zaplecza naukowo-badawczego. instytutów. Administracja gospodarcza oraz organizacje społeczne. Niezbędne jest również uwzględnienie tej problematyki w programach szkół technicznych i ekonomicznych. a w szczególności przez ministerstwa i zjednoczenia. obniżki kosztów wytwarzania oraz poprawy warunków pracy. zjednoczeniami i resortami w zakresie rozwoju techniki. Urząd Patentowy oraz resorty. nowych uruchomień. poprawy jakości wyrobów. wymaga szerokiego stosowania i stałego doskonalenia metod tematycznego kierowania wynalazczością i racjonalizacją. Nieodzowne jest również opracowywanie harmonogramów realizacji wszystkich przyjętych projektów. Stąd też konieczne jest zorganizowanie przez Komitet Nauki i Techniki oraz Urząd Patentowy. a zwłaszcza związki zawodowe. zaplecza naukowego i naukowo-technicznego. Celowy jest również dalszy rozwój informacji o projektach wynalazczych w prasie technicznej. Celem stworzenia warunków dla prawidłowej realizacji zadań służby technicznej w zakresie wynalazczości i ochrony własności przemysłowej konieczne jest dokonanie analizy dotychczasowej jej działalności. 8. Warunkiem szybkiego wdrażania projektów wynalazczych są właściwie zorganizowane prototypownie. odpowiedniej branżowej i międzybranżowej informacji.

opaski. Jednakże dekrety Rady Stanu mogą wyjątkowo uznać go za obowiązkowy dla określonych przez nie wytworów lub usług. Redakcji . 16. otaczając je skuteczniejszą niż dotychczas opieką. konkursy. powinny tworzyć nowe i aktywizować istniejące klulby techniki i racjonalizacji. 18. emblematy.). 19. do pracowników nauki. a szczególnie czasopisma „Wynalazczość i Racjonalizacja". etykiety. wystawy projektów wynalazczych itp. których używanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Wyzwalając rezerwy tkwiące w inwencji twórczej każdego człowieka pracy będziemy przyspieszać rozwój techniki w Polsce. Nr 65-472 z dnia 23 czerwca 1965 r. Powinny one przyczyniać się do znacznego umasowienia wynalazczości i uzyskania znacznie wyższych efektów ekonomicznych niż w ubiegłej 5-latce. litery. Uchwałę należy przedyskutować na zebraniu kół stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT. 20. Artykuł 1 Za znaki fabryczne. przedmiotów lub usług jakiegokolwiek przedsiębiorstwa. rozwijania i upowszechniania osiągnięć ruchu wynalazczości pracowniczej. stemple. Związki zawodowe. dnia 8 stycznia 1966 r. Wnioski te stanowią integralną część niniejszej uchwały. Warszawa. O realizacji wniosków i postulatów organizatorzy powinni informować za pośrednictwem prasy codziennej i technicznej. nowatorów produkcji i wynalazców. i) Urzędowy komunikat Administracji Francuskiej (przyp. stowarzyszenia NOT i koła ZMÍS. Artykuł 2 Zgłoszenie nazwiska rodowego jako znaku nie zabrania innej osobie o takim samym nazwisku posługiwać się swym nazwiskiem. tworzonego z oszczędności powstałych w wyniku realizacji projektów wynalazczych w latach 1966—4970. współdziałając z administracją gospodarczą powinny prowadzić szeroką akcję propagandową na rzecz „Racjonalizatorskiego Funduszu Pięciolatki". inicjując różnorodne formy zwiększania ich aktywnego udziału w ruchu wynalazczości pracowniczej. aby wszystkie przyjęte wnioski skierowane były do odpowiednich instancji i instytucji oraz w pełni zrealizowane. pseudonimy.. do Polskiej Akademii Nauk. kto zgłosił nazwisko jako znak. Dyskusja przeprowadzona w sekcjach problemowych Krajowej Narady wyłoniła szereg szczegółowych i konkretnie zaadresowanych wniosków. . Związki zawodowe oraz stowarzyszenia NOT powinny organizować społeczną kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów prawa wynalazczego. organizowanie społecznych pracowni techniczno-ekonomicznych. Uczestnicy Krajowej Narady zwracają się do wszystkich racjonalizatorów. koperty. wypustki. współpracując w tym zakresie z organami kontroli państwowej. Uczestnicy narady zwracają się do kierowników resortów z postulatem zobowiązania zjednoczeń do omówienia postanowień niniejszej uchwały na posiedzeniach kolegiów i wyciągnięcia z niej praktycznych wniosków przy współudziale odpowiednich instancji związkowych. handlowy lub usługowy nie jest obowiązkowy. cyfry. hasła i w ogóle wszelkie znaki materialne służące do odróżniania wytworów. a także do resortów kierujących szkolnictwem wyższym. pieczęcie. w KTiR oraz w komisjach wynalazczości i racjonali- zacji WKZZ—WKP NOT. mistrzów i robotników. kombinacje lub układy kolorystyczne. a zwłaszcza KTiR. społeczne przeglądy. o ochronie własności przemysłowej. ani stanowić jego części oznaczenia. Uczestnicy narady zwracają się do jej organizatorów z postulatem.) *) Tytuł I. płaskorzeźby. Z A G R A N I C A Francja 11 USTAWA O ZNAKACH FABRYCZNYCH. wnioski zaś z dyskusji wnieść pod obrady odpowiednich organów samorządu robotniczego i instancji związkowych. zwiększać potencjał gospodarczy naszego kraju i przyczyniać się w ten sposób do tworzenia coraz lepszych warunków życia ludzi pracy. Zobowiązania na rzecz tego funduszu muszą być poparte konkretnym organizacyjnym programem działania. winiety. NOT. o powszechne tworzenie właściwego klimatu dla rozwoju wynalazczości zgodnie z intencjami i duchem Prawa wynalazczego. zgłaszający może żądać w drodze sądowej bądź unormowania. Apelujemy jednocześnie do kierowników administracji przemysłowej wszystkich szczebli. oznaczenia dowolne lub fantazyjne. W tym celu należy wykorzystać wszystkie środki i formy społecznego oddziaływania (KTiR. HANDLOWYCH LUB USŁUGOWYCH (Nr 64-1360 z dnia 31 grudnia 1964 r. inżynierów. nazwy geograficzne. bądź zakazania tego posługiwania się. Poza tym nie mogą być uważane za znaki: — te. oświatą. rysunki. Artykuł 3 Nie mogą (być uważane za znak. Jednakże jeżeli to posługiwanie się narusza prawa tego. jak również oznaczenia wyłączone przez artykuł 6 ter zmienionej konwencji paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. organizacje młodzieżowe i kobiece powinny szeroko popularyzować zagadnienia postępu technicznego wśród młodzieży i kobiet. Związki zawodowe.La Propriété industrielle"). które są utworzone wyłącznie z koniecznego lub rodzajowego określenia wytworu i usługi lub które zawierają dane mogące wprowadzić publiczność w błąd. charakterystyczną formę wytworu lub jego opakowania.92 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 mocy i upowszechniania ich projektów wynalazczych. handlem zagranicznym i gospodarką finansową kraju o pomoc w pełnej realizacji wniosków z naszej Krajowej Narady. Związki zawodowe. 17. handlowe lüb usługowe uważa się nazwiska rodowe. O prawie własności znaków Znak fabryczny. techników. stanowiące ważny instrument organizowania. współdziałając ze stowarzyszeniami naukowo-teehnicznymi. do załóg zakładów produkcyjnych oraz placówek naukowych i naukowo-technicznych z apelem o szerokie twórcze włączenie się do społecznego nurtu wynalazczości pracowniczej i wzięcie aktywnego udziału w tworzeniu Funduszu Racjonalizatorskiego Pięciolatki. odciski.

departamenty. Artykuł 18 Bez uszczerbku dla stosowania postanowień konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Prawną datą rejestracji jest data zgłoszenia. Artykuł 14 Każda zmiana w prawie dotyczącym znaku będzie mogła być przeciwstawiona wobec osób trzecich tylko na podstawie wzmianki. z żądaniem uznania utraty praw będzie mogła wystąpić każda osoba zainteresowana. Używanie w jednej klasie znaku. Artykuł 6 Zgłaszający. które są złożone wyłącznie z określeń. Artykuł 7 Zgłoszenie znaku powoduje wniesienie opłaty na rzecz Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej. pod . korzystają z dobrodziejstwa niniejszej ustawy w stosunku do znaków prawidłowo zgłoszonych lub zarejestrowanych w kraju miejsca zamieszkania lub zakładu. Artykuł 10 Właściciel zgłoszenia znaku może zrzec się skutków swego zgłoszenia w stosunku do wszystkich lub części wytworów lub usług. oraz odpowiadające im klasy. O odrzuceniu zgłoszenia z mocy przepisów artykułu 3 lub z powodu merytorycznej nieprawidłowości albo z braku opłaty orzeka Minister właściwy do spraw własności przemysłowej. Prawa pierwszeństwa. handlowego lub rolniczego. Traci swe prawa właściciel znaku. która mogłaby dosięgnąć zgłoszeń dotyczących klas pozostałych i nie używanych. osoby zagraniczne. w stosunku do którego wniesiono o uznanie utraty praw. które znak stosuje lub powoduje jego stosowanie. Artykuł 17 Znaki wspólne są umieszczane bądź bezpośrednio przez osobę prawną lufo wspólnotę tytułem kontroli na niektórych wytworach lub przedmiotach. powinien złożyć w Państwowym Instytucie Własności Przemysłowej2) lub w kancelarii sądu handlowego swego miejsca zamieszkania wzór znaku. Jednakże właściciel b znaku. odnośna skarga nie może być wytoczona po upływie pięciu lat od daty zgłoszenia. ważnie dokonane stosownie do przepisów niniejszej ustawy i dekretów wydanych w celu jej wykonania. zawierający wyliczenie wytworów lub usług. których miejsce zamieszkania lub zakład znajduje się poza Francją. stowarzyszenia. kto się nim posługuje. Artykuł 9 Zgłoszenie znaku wywiera skutek w ciągu dziesięciu lat. national de la propriété industrielle (przyp.). terytoria zamorskie. przewidzianych w artykułach 35 i 36. Artykuł 5 Kto chce zgłosić znak. mogą dla celu interesu ogólnego. gdy zachodzi niejasność mogąca wyrządzić szkodę dla znaku zgłoszonego i używanego. samo używanie jako znaku jednego z oznaczeń. wskazujących istotną właściwość wytworu lub usługi albo skład wytworu. Artykuł 13 Zbycie lub udzielenie licencji na znak. 2) L'Institut red. powszechnie znanego w is rozumieniu artykułu 6 konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. związki syndykatów. Mogą być one całkowite lub częściowe. posiadać wspólne znaki fabryczne. Artykuł 4 Własność znaku nabywa się przez pierwsze zgłoszenie. jest obowiązany dokonać wyboru miejsca zamieszkania we Francji. nie używał go lub nie powodował używania go w sposób publiczny i niedwuznaczny w czasie pięciu lat poprzedzających żądanie dotyczące pozbawienia praw. Mogą być one dokonywane niezależnie od jakiejkolwiek umowy dotyczącej przedsiębiorstwa. podlegające uiszczeniu opłat. jak też czynności i uiszczenia opłat. dokonanej w państwowym rejestrze znaków. stanowiącego przedmiot zgłoszenia dla więcej klas. będzie wystarczające dla uniknięcia utraty praw. powinny być stwierdzone na piśmie. albo dla popierania rozwoju handlu lub przemysłu swych członków. żadnego prawa. bądź. które utrzymują istnienie tego znaku. handlowe lub usługowe. który. Własność znaku może być zachowana przez czas nieograniczony przez następne zgłoszenia. Artykuł 12 O nieważności zgłoszenia znaku lub o utracie praw zgłaszającego orzekają sądy wielkiej instancji. związanego z wcześniejszym zgłoszeniem zagranicznym. z wyjątkiem słusznej przyczyny. do których znak się stosuje. Sama licencja na stosowanie znaku może przewidywać ograniczenia terytorialne. za uprzednio wniesioną opłatą. Jednakże można domagać się tego prawa w Państwowym Instytucie Własności Przemysłowej w ciągu sześciu miesięcy następujących po zgłoszeniu. przemysłowców lub handlowców. Gdy zgłoszenie to było dokonane w dobrej wierze. Jednakże takie rozszerzenie skutków używania będzie dopuszczone tylko wówczas. do których znak stosuje się. ugrupowania lub wspólnoty producentów. a także oddanie go w zastaw. gminy i zakłady publiczne. mający miejsce zamieszkania za granicą.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Artykuł 11 93 — te. o ile znaki francuskie korzystają z wzajemności ochrony w tym kraju. T y t u ł II. nie stwarza dla tego. może domagać się unieważnienia zgłoszenia znaku mogącego wywołać pomylenie z jego znakiem. które określają formy i warunki wymienionego zgłoszenia. posiadające zarząd legalnie utworzony i zdolność prawną. Zgłoszenia swego znaku należy obowiązkowo dokonać w Państwowym Instytucie Własności Przemysłowej. jak też syndykaty. Utrata praw powinna być orzeczona przez decyzję sądową. O z n a k a c h w s p ó l n y c h Artykuł 16 Państwo. Z zastrzeżeniem przepisów przejściowych. przemysłowego. Dowód stosowania przeprowadza się za pomocą wszelkich środków i ciąży on na właścicielu znaku. przewidzianych w artykule 1. Artykuł 8 Rejestracji i ogłoszenia ważnie zgłoszonego znaku dokonuje Państwowy Instytut Własności Przemysłowej. należy pod groźbą jego utraty domagać się w chwili zgłoszenia znaku.

Wszystkie skargi dotyczące zarazem kwestii znaków zgłoszonych i związanej z tym kwestii nieuczciwej konkurencji wnosi się wyłącznie do sądów wielkiej instancji. którzy będą używali znaku bez upoważnienia osoby zainteresowanej. rodzaj". fason. które — gdy występują — mogą być dochodzone.. 3) ci. że są oznaczone. i tekstami późniejszymi. Artykuł 25 Właściciel znaku jest uprawniony spowodować dokonanie przez wybranych przez siebie komorników sądowych szczegółowego opisu. Jeżeli regulamin ten obejmuje postanowienia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Tytuł IV. którzy bez uzasadnienia prawnego będą zatrzymywali wytwory wiedząc. albo ci. powództwa cywilne dotyczące znaków wnosi się do sądów wielkiej instancji. Na tych samych warunkach odrzuca się zmiany poczynione w regulaminie. 3) gdy osoba prawna lub wspólnota używała lub świadomie pozwoliła na używanie swego znaku na warunkach innych niż określone w regulaminie. 2) gdy osoba prawna lub wspólnota nie czyni zadość przepisom niniejszego tytułu. którzy będą podrabiali znak. Artykuł 18 Przepisy ogólne niniejszej ustawy i dekretów wydanych w celu jej wykonania stosuje się do znaków wspólnych. jeżeli francuskie znaki wspólne korzystają z wzajemności ochrony w tym kraju. ani zastawu. gdy osoba prawna będąca właścicielem znaku wspólnego nie wywiązuje się ze swych obowiązków i pod warunkiem podniesienia tej sprawy. 422-1. roku. o ile są one sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. albo będą używali znaku oszukańczo naśladowanego.94 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO T y t u ł III. nawet z dodaniem takich wyrazów. bez uszczerbku dla stosowania przepisów szczególnych przewidzianych poniżej i przepisów odnoszących się do etykiet rolniczych. przez swych członków na wytworach ich wyrobu lub ich przemysłu albo na przedmiotach ich handlu. jakim podlega używanie znaku. albo tylko jedną z tych dwóch kar: 1) ci. jak jest to przewidziane w artykule 24. wytworów lub usług. Artykuł 20 Znak wspólny nie może być przedmiotem ani cesji. Artykuł 19 Zgłoszenie znaku wspólnego powinno zawierać regulamin określający warunki. J u r y s d y k c j a Art: kuł 24 Nr 2/1966 jej nadzorem i na określonych warunkach. albo ci. że są one opatrzone znakiem podrobionym lub oszukańczo umieszczonym. co nie ma wpływu na odszkodowania. ani nie może być używany pod jakimkolwiek tytułem. korzystają z dobrodziejstwa niniejszej ustawy w stosunku do znaków wspólnych prawidłowo zgłoszonych lub zarejestrowanych w ich własnym kraju. Przepisy Artykuł 27 Artykuł 422 kodeksu karnego otrzymuje następujące brzmienie: „Art. Artykuł 21 Nieważność zgłoszenia znaku wspólnego lub utratę praw zgłaszającego orzeka się: 1) gdy osoba prawna lub wspólnota przestaje istnieć. którzy świadomie będą sprzedawali. Nie jest jednak karalne używanie znaku przez wytwórców pomocniczych w celu wskazania przeznaczenia wytworu. Artykuł 28 W kodeksie karnym dodaje się artykuł 422-1 o następującym brzmieniu: „Art. W przypadku unieważnienia lub utraty praw znak wspólny nie może być zastosowany dla tych samych wytworów lub usług drogą nowego zgłoszenia. Artykuł 23 Bez uszczerbku dla stosowania artykułów 2 i 3 konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. Artykuł 22 Osoby mające prawo używania znaku wspólnego mogą korzystać z innych praw z nim związanych tylko w przypadku. wystawiali na sprzedaż. z zajęciem lub bez zajęcia rzeczowego. co do których twierdzi. 422. wprowadzone do obrotu lub dostarczone z jego szkodą i z pogwałceniem niniejszej ustawy. albo tylko jedną z tych dwóch kar: 1) ci. którzy będą świadomie dostarczali wytwór lub świadczyli usługę inne niż te. karne . którzy nie podrabiając zgłoszonego znaku będą się dopuszczali oszukańczego jego naśladownictwa mogącego zmylić kupującego. dostarczali lub oferowali dostawę wytworów lub świadczenie usług pod takim znakiem. ani egzekucji przymusowej w jakiejkolwiek formie. Artykuł 26 W braku zwrócenia się przez powoda bądź na drogę cywilną. osoby prawne lub wspólnoty zagraniczne posiadające zdolność procesową w ich własnym kraju i należące do jednej z kategorii. 4) gdy regulamin zawiera postanowienia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. bądź na drogę karną poprawczą. 4) ci. w terminie piętnastu dni. — Będą ukarani grzywną od 500 do 10 000 franków i karą więzienia od jednego miesiąca do jednego. jakich od nich żądano z myślą o wytworze lub usłudze ze zgłoszonym znakiem". którzy oszukańczo będą umieszczali znak należący do kogo innego. odrzucenie zgłoszenia następuje na warunkach przewidzianych w artykule 8. poza czasokresami przewidzianymi w artykule 552 kodeksu postępowania karnego — opis lub zajęcie jest z pełnym skutkiem prawnym nieważne. system. oraz do świadectw jakości unormowanych artykułami 7 i 8 prostującej ustawy finansowej nr 63—628 z dnia 2 lipca 1963 r. Z zachowaniem przepisów artykułu 384 kodeksu postępowania karnego. 2) ci. Jednakże po upływie dziesięcioletniego okresu znak wspólny może być na nowo zgłoszony jako znak wspólny przez osobę prawną lub wspólnotę o tej samej przynależności państwowej. wymienionych w artykule 16. — Będą ukarani grzywną od 500 do 15 000 franków i karą więzienia od trzech miesięcy do trzech lat. imitacja. jak „wzór. unormowanych ustawą nr 60—608 z dnia 5 sierpnia 1960 r.

które zgłosiłyby lub korzystały ze znaku. istotnych właściwości. imają zastosowanie w sprawach wspólnych znaków fabrycznych. jak również konfiskatę narzędzi i przyborów. Przepisy niniejszego artykułu stosuje się do znaków lub etykiet. Poza tym karami. 2) ci. którzy świadomie będą sprzedawali lub wystawiali na sprzedaż jeden lub więcej wytworów. Może on jednocześnie orzec zniszczenie znaków. przewidzianymi w artykule 422. których te znaki dotyczą. uznanym za obowiązkowy. powinni pod groźbą utraty praw dokonać zgłoszenia w terminie trzech lat od tej daty. 422-1 i 422-2. 423-2. — W przypadkach. którzy bez uzasadnienia prawnego będą zatrzymywali wytwory. będą obowiązane. aby skonfiskowane wytwory zostały przekazane właścicielowi znaku podrobionego albo oszukańczo umieszczonego lub naśladowanego. Tytuł V. przed upływem tego terminu. którzy świadomie będą czynili jakikolwiek użytek ze wspólnego znaku w warunkach innych niż ustalonych w złożonym przy zgłoszeniu regulaminie w sprawie używania. W dokumentach zgłoszenia powinna być wzmianka o istnieniu poprzednich praw. Artykuł 34 W kodeksie karnym dodaje się artykuł 423-4 o następującym brzmieniu: „Art. 422-2. 423. Artykuł 36 Osoby prawne lub wspólnoty. Właściciele praw poprzednio nabytych. sąd zawsze nakaże. nie zgłosiwszy go jako znaku wspólnego. 423-4» — Kary. handlowych lub usługowych. którzy nie wykażą się zgłoszeniem mającym moc w dacie wskazanej w ustępie poprzednim. aby znaki uznane za obowiązkowe zostały umieszczone na wytworach. Artykuł 29 W kodeksie karnym dodaje się artykuł 422-2 o następującym brzmieniu: „Art. przewidzianych w rozdziale II tytułu I księgi III kodeksu pracy". W każdym przypadku sąd będzie mógł zarządzić. przewidziane w artykułach 422 do 423-3. Sąd może jednocześnie zarządzić. 3) ci. przedmiotem późniejszego oświadczenia za wniesieniem opłaty. wiedząc że są one opatrzone znakiem oszukańczo naśladowanym. 423-3. którzy świadomie będą czynili jakikolwiek użytek ze zgłoszonego znaku zawierającego dane zdolne zmylić kupującego co do natury. 4) ci. — Sąd może orzec konfiskatę wytworów. którzy świadomie będą sprzedawali. wystawiali na sprzedaż. handlowych lub usługowych. nabyte przed datą wejścia w życie niniejszej ustawy. 3) ci. związanej z tymi zgłoszeniami. ustala się na lat piętnaście. 4) ci. Artykuł 31 W kodeksie karnym dodaje się artykuł 423-1 o następującym brzmieniu: „Art. którzy będą powodowali zamieszczanie w swych znakach oznaczeń. — Przestępcy będą mogli być ponadto pozbawieni prawa brania udziału w wyborach do sądów oraz izb handlowych i przemysłowych. — W przypadku recydywy kary. P r z e p i s y o g ó l n e i p r z e j ś c i o w e Artykuł 35 Utrzymuje się w mocy prawa. albo tylko jedną z tych dwóch kar: 1) ci. Artykuł 30 Artykuł 423 kodeksu _karnego otrzymuje następujące brzmienie: „Art. opatrzonych znakiem wspólnym używanym nieprawidłowo z punktu widzenia przepisów dotyczących znaków fabrycznych.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Artykuł 33 95 2) ci. którzy będą sprzedawali lub wystawiali na sprzedaż jeden lub więcej wytworów nie wyposażonych w znak uznany za obowiązkowy dla tego gatunku wytworów." W kodeksie karnym dodaje się artykuł 423-3 o następującym brzmieniu: „Art. dostarczali lub oferowali dostawę wytworów lub świadczenie usług ipod znakiem odtwarzającym lub naśladującym wymieniony znak wspólny. Zgłoszenia znaków. jeżeli oskarżony był w ciągu ostatnich pięciu lat skazany z powodu jednego z występków. będą wywoływały skutek stosownie do przepisów niniejszej ustawy począwszy od daty jej wejścia w życiel Jednakże okres trwania ochrony. handlowych lub usługowych". 3) ci. jakie sąd oznaczy. wystawiali na sprzedaż. 423-1. przewidzianym przez przepisy dotyczące wspólnych znaków fabrycznych. które służyły do dokonania tego naruszenia. stanowiących naruszenie w myśl artykułów 422 i 422-1 lub 422-2 pkt 4. ważnie dokonane na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 1857 r. składu lub zawartości zasad użytkowych. którzy w okresie dziesięciu lat od daty unieważnienia znaku wspólnego świadomie będą robili jakikolwiek użytek ze znaku odtwarzającego lub naśladującego wymieniony znak wspólny. że wyrok skazujący zostanie ogłoszony w całości lub w części we wszystkich dziennikach. których znak mógłby stanowić naruszenie w myśl artykułów 422 i 422-1. wymienione w artykułach 422.. albo ci. przewidzianych w artykule 422-2 pkt 1 i 2. — Będą ukarani grzywną od 500 do 5 000 franków i karą więzienia od piętnastu dni do sześciu miesięcy. izb rolnych i sądów rozjemczych na czas nie przekraczający dziesięciu lat. aby mogły skorzystać . 2) ci. których używanie jest zakazane przez ustawodawstwo o znakach fabrycznych. albo obwieszczony stosownie do przepisów artykułu 50-1 niniejszego kodeksu". którzy w okresie dziesięciu lat od daty unieważnienia znaku wspólnego będą świadomie sprzedawali. gatunku lub pochodzenia oznaczonego przedmiotu. wskazanych w ustępie poprzednim. będą ukarani: 1) ci. przewidzianych w artykule 422 pkt 1 i 2". uznających znaki za obowiązkowe. Artykuł 32 W kodeksie karnym dodaje się artykuł 423-2 o następującym brzmieniu: „Art. dostarczali lub oferowali „dostawę wytworów lub świadczenie usług pod takim znakiem". W przypadku zwolnienia sąd może zarządzić utrzymanie zajęcia wytworów i przedmiotów. którzy będą wykraczali przeciw przepisom dekretów. Jednakże wzmianka ta maże być. handlowych lub usługowych. którzy nie będą opatrywali swych wytworów znakiem. będą mogły być podwojone". Sąd będzie mógł orzec konfiskatę wytworów. co nie ma wpływu na jakiekolwiek ewentualne odszkodowanie.

Osoby fizyczne lub prawne.). dotyczące daty. dokumenty zgłoszenia i kwota pobranych opłat zostają przekazane. zamieszkały lub wykonujący zawód we Francji. imię i miejsce zamieszkania właściciela znaku. 4) kwotę opłaty. jak również kwoty opłaty za zgłoszenie. 176—177) Kto chce skorzystać z prawa pierwszeństwa. 2) wzór znaku zawierający wyliczenie wytworów lub usług.. bądź wzmiankę o istnieniu świadectwa gwarancyjnego wydanego na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 1908 r. stosownie do przypadku. jest ono skuteczne w ciągu dziesięciu lat od dnia. są unormowane dekretem w warunkach przewidzianych w artykule 5 dekretu z mocą ustawy nr 59—2 z dnia 2 stycznia 1959 r. 1 ) Urzędowy komunikat Administracji Francuskiej (przyp. zawierające stosownie do przypadku bądź żądanie prawa pierwszeństwa. Red.. 2) L'Institut national de la propriété industrielle (przyp. do Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej.) ) Rozdział I Zgłoszenie znaku 1 Antyku! 1 Osoby fizyczne lub prawne. przewidziane w artykule 9 wyżej wspomnianej ustawy z dnia 31 grudnia 1'964 r. na zwykłym papierze. które nie zawiera zmian w porównaniu z poprzednim zgłoszeniem. z wyjątkiem artykułów 8. powinny dokonać zgłoszenia swego znaku w Państwowym Instytucie Własności Przemysłowej i obrać miejsce zamieszkania we Francji. stosownie do jej przepisów. o znakach fabrycznych. Artykuł 4 Zgłaszający powinien złożyć dla każdego zgłaszanego znaku: 1) podanie o zarejestrowanie znaku. w którym zostało dokonane. str. Artykuł 8 Następne zgłoszenia w celu odnowienia. prowadzą rejestr protokółów zgłoszeń. Artykuł 7 Jeżeli zgłoszenia dokonano w kancelarii. Artykuł 39 Niniejsza ustawa wejdzie w życie w dniu 1 sierpnia 1965 r. przed upływem okresu trzech lat od daty wejścia w życie tej ustawy. jak również nazwisko. do których znak stosuje się. („La Proprietć industrielle" z 1965 r. Artykuł 5 Nie będzie przyjęte zgłoszenie. podlegają takim samym formalnościom jak pierwsze zgłoszenie.96 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Artykuł 3 Nr 2/1966 z dobrodziejstwa niniejszej ustawy. w ciągu sześciu miesięcy od dokonania zgłoszenia. dokonać zgłoszenia. powinien przesłać do Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej. dowód swego prawa do żądania pierwszeństwa. Artykuł 9 Zgłoszenie w celu odnowienia. 9 i 14. biorąc pod uwagę ostatni istam poprzedniego zgłoszenia. mające miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy we Francji albo posiadające tam zakład przemysłowy lub handlowy. Opłaty. w którego okręgu mają miejsce zamieszkania lab siedzibę zakładu. jest ono zwolnione od uwierzytelnienia.. 3) kliszę znaku pozwalającą na odtworzenie go w Biuletynie Urzędowym Własności Przemysłowej 3 ) . Artykuł 2 Zgłoszenia dokonuje strona zainteresowana albo pełnomocnik. i wszelkie inne przepisy. sprzeczne z niniejszą ustawą. Zgłoszenie w -celu odnowienia powinno być dokonane przed ustaniem ważności poprzedniego zgłoszenia. Artykuł 6 Przy przyjęciu zgłoszenia na podaniu o zarejestrowanie zamieszcza się adnotacje. 88—91 i nr 8. może jeszcze być ważnie dokonane w ciągu sześciu 3) Bulletin officiel de la propriété industrielle (przyp. Redakcji „La propriété industrielle"). oraz odpowiadające im klasy obowiązującej klasyfikacji. Zgłaszającemu wydaje się pokwitowanie zgłoszenia. jak też uiszczenia opłat. o 'której mowa w artykule 1. które nie zawiera po jednym egzemplarzu dokumentów wymienionych w punktach 1 i 2 artykułu 4. nie mające miejsca zamieszkania lub siedziby we Francji i nie posiadające tam zakładu przemysłowego lub handlowego.). opłaty stemplowej i rejestracji. Niniejsza ustawa będzie wykonywana jako ustawa Państwa. Artykuł 38 Uchyla się ustawę z dnia 23 czerwca 1857 r. godziny i miejsca zgłoszenia. w ciągu pięciu dni od zgłoszenia. ) bądź zastępczo w kancelarii sądu handlowego lufo sądu wielkiej instancji. Artykuł 37 Dekrety Rady Stanu ustalą warunki i okoliczności stosowania niniejszej ustawy. pobierane na rzecz Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej. który potwierdza ich odbiór. . Stosuje się ją na terytoriach zamorskich. str. nr 4. Państwowy Instytut Własności Przemysłowej i każda kancelaria. D e k r e t w sprawie stosowania ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. W braku odmiennych zastrzeżeń pełnomocnictwo rozciąga się na wszystkie czynności przewidziane w rozdziałach I i II niniejszego dekretu. dokonują zgłoszenia swego znaku bądź w Państwowym Instytu2 cie Własności Przemysłowej. 5) stosownie do przypadku — pełnomocnictwo dla pełnomocnika. zawierającego podisitawowe prawo w sprawie ustaw finansowych. 'urzędowy odpis wcześniejszego zgłoszenia oraz. przewidzianego w artykule 6 ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. Red. handlowych lub usługowych (Nr 65—621 z dnia 27 lipca 1965 r. jego numeru porządkowego.

skierowane do Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej lub w nim złożone. Sporządza je właściciel znaku lub pełnomocnik. przez uiszczenie dodatkowej opłaty. W (przypadku twierdzącym do oświadczenia powinna być dołączona pisemna zgoda licencjobiorcy lub wierzyciela zastawniczego. W tym ostatnim przypadku do oświadczenia powinno być dołączane specjalne pełnomocnictwo upoważniające do cofnięcia. Zawiera on. 26 i 27. W tym przypadku zgłoszenie w celu odnowienia jest skuteczne w ciągu dziesięciu lat od dnia ustania ważności poprzedniego zgłoszenia. wyszczególnionych w podaniu. przewidzianym w artykule 14 ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. licząc od zawiadomienia. przewidzianego w artykule 10 ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. Jest ono skuteczne z datą przyjęcia oświadczenia w Państwowym Instytucie Własności Przemysłowej. Oświadczenie w sprawie cofnięcia może dotyczyć tylko ijednego znaku. Jeżeli sprostowanie nie zostaje dokonane w udzielonym terminie. 20. Artykuł 11 Aż do czasu zarejestrowania znaku zgłaszający może być upoważniony. że zgłoszone oznaczenie podpada pod przepisy artykułu 3 ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. dane dotyczące zgłoszenia. zawiadamia się o tym zgłaszającego. albo przez zamieszczenie w tym rejestrze wzmianki w przypadkach wskazanych w artykułach 25. ' Artykuł 14 Podanie o zarejestrowanie może być cofnięte przed odrzuceniem zgłoszenia lub przed zarejestrowaniem znaku. dokonuje się przez pisemne oświadczenie skierowane do Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej lub w nim złożone. bądź od daty otrzymania przez Państwowy Instytut Własności Przemysłowej dokumentów wskazanych w artykule 7. Zawiadomienie o wpisaniu przesyła się do autora oświadczenia w sprawie zrzeczenia się. WipLsu dokonuje się przez umieszczenie w rejestrze dokumentów nadających się do przeciwstawienia osobom trzecim w przypadkach wskazanych w artykułach 19. Zgłaszającemu przysługuje trzymiesięczny termin. Artykuł 17 Zaświadczenie o rejestracji znaku przesyła się zgłaszającemu wraz z zawiadomieniem o ogłoszeniu. na swoją prośbę. na uzasadniony wniosek termin ten może być przedłużany do sześciu miesięcy. Cofnięcia podania o zarejestrowanie dokonuje się przez pisemne oświadczenie. Jeżeli podanie o zarejestrowanie zostało sporządzone przez więcej osób.. Jeżeli znak jest zarejestrowany na rzecz więcej osób. Artykuł 16 W Biuletynie Urzędowym Własności Przemysłowej ogłasza się: — znaki zarejestrowane. Rozdział IV Państwowy rejestr znaków Artykuł 20 Państwowy Instytut Własności Przemysłowej prowadzi państwowy rejestr znaków.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Artykuł 15 97 miesięcy od ustania ważności poprzedniego zgłoszenia. dla każdego znaku. czy były lub nie były udzielone licencje na używanie lub ustanowione prawa zastawu. Rozdział III Z r z e c z e n i e się s k u t k ó w z g ł o s z e n i a Artykuł 18 Zrzeczenia się sikultków zgłoszenia. Artykuł 13 Każda decyzja odrzucająca zgłoszenie powinna być umotywowana i podana zgłaszającemu do wiadomości. — wzmianki dotyczące odnowienia zgłoszeń. — wzmiamki dotyczące przyznania praw pierwszeństwa lub dotyczące świadectw gwarancyjnych. gdy tego domagają się wszystkie te osoby łącznie. jak również wpisy przewidziane w artykule 19 i w niniejszym rozdziale. zgłaszający otrzymuje o tym umotywowane zawiadomienie w terminie trzech miesięcy bądź od daty zgłoszenia. z chwilą uznania zgłoszenia za ważnie dokonane. Cofnięcie może ograniczać się do części wytworów lub usług.. gdy zostało ono dokonane w Państwowym Instytucie Własności Przemysłowej. wzór znaiku. do sprostowania wytknięltych błędów merytorycznych w złożonych dokumentach. który ma jednomiesięczny termin do usunięcia braków swego zgłoszenia. Rozdział II Rejestracja i zgłoszenie znaku Artykuł 10 W przypadku merytorycznego braku lub niewystarczającego uiszczenia opłat. cofnięcie go może nastąpić (tylko wówczas. 23 i 24. Na uzasadniony wniosek termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy. rejestracja znaku następuje według stanu dotychczasowego. Sporządza je zgłaszający lub pełnomocnik. na przedstawienie swych uwag. Artykuł 19 Zrzeczenie wpisuje się do państwowego rejestru znaków i ogłasza w Biuletynie Urzędowym Własności Przemysłowej. numer rejestracyjny. W tylm ostatnim przypadku do oświadczenia powinno być dołączone specjalne pełnomocnictwo upoważniającego do zrzeczenia się. Artykuł 12 Jeżeli okaże się. . W przypadku twierdzącym do oświadczenia powinna być dołączona pisemna zgoda licencjobiorcy lub wierzyciela zastawni czego.. Znak rejestruje się w państwowym rejestrze znaków. oświadczenie w sprawie zrzeczenia się powinno być sporządzone przez wszystkie te osoby łącznie. Oświadczenie w sprawie zrzeczenia się może dotyczyć tylko jednego znaku. W oświadczeniu w sprawie zrzeczenia się należy wskazać. W oświadczeniu w sprawie cofnięcia należy wskazać czy były lub nie były udzielone licencje na używanie lub uisttanowione prawa zastawu.

że zostało uzyskane zatwierdzenie sądowe. jeżeli wnioskodawca chce tylko ten wyciąg przeciwstawić osobom trzecim. Artykuł 25 Każde świadectwo gwarancyjne jest przedmiotem wpisu z urzędu w państwowym rejestrze znaków. jak również protokół publicznego przetargu znaku. . O każdej zmianie dokonanej w złożonym regulaminie zawiadamia się Państwowy Instytut Własności Przemysłowej. nazwy lub adresu. Zawiadomienia te zostają wpisane do państwowego rejestru znaków. 3) stosownie do przypadku. jakim podlega używanie tego znaku. wpisana do państwowego rejestru znaków. w którym wierzyciel lub jego cesjonariusz uzasadniający swe prawa wyraża zgodę na wykreślenie. numer rejestracyjny oraz. każde podanie o dokonanie wpisu w państwowym rejestrze znaków. Wpis może być uzależniony od złożenia uzasadniających dokumentów. który czyni o niej wzmiankę w państwowym rejestrze znaków i ogłasza w Biuletynie Urzędowym Własności Przemysłowej zawiadomienie dotyczące tej zmiany. Artykuł 31 Przy zgłaszaniu znaku wspólnego zgłaszający powinien jednocześnie złożyć dokumenty przewidziane w artykule 4 i regulamin określający warunki. W tych samych warunkach odrzuca się zmiany dokonane w złożonym regulaminie. mogą być składane tylko przez osoby będące stronami tych aktów. o ile nie ma zgodności między wytworami lub usługami wskazanymi w złożonym regulaminie a tymi. na żądanie sekretarza sądowego. przez spadkobierców lub legaitariuszów alfo'o przez pełnomocnika należycie do tego upoważnionego. Należy do nich dołączyć: 1) bądź jeden z oryginałów aktu. dane dotyczące zgłoszenia. Artykuł 22 W razie nieusunięcia braków na warunkach przewidzianych w artykule 10. przepisom . Artykuł 33 O odrzuceniu zgłoszenia orzeka się w warunkach przewidzianych w artykule 10. zostaje odrzucone. bądź dokument ustalający przejście w przypadku zmiany wskutek śmierci. Artykuł 26 Do państwowego rejestru znaków mogą być wpisywane zmiany nazwiska. gdy powodują one brak zgodności. bądź pisemnego oświadczenia. wraz z dowodami na poparcie. Artykuł 29 Każdemu wnioskodawcy wydaje się: 1) poświadczenia tożsamości zawierające wzór znaku. 4) kwotę opłat. odstąpienia prawa używania lub przyznania takiego prawa albo ustanowienia lub odstąpienia prawa zastawu. Roizdział V Znaki wspólne Artykuł 30 Znaki wspólne są poza tym poddane szczególnym niniejszego rozdziału. Wszelkie wzmianki i decyzje dotyczące sądowego zatwierdzenia regulaminu wpisuje się do państwowego rejestru znaków i ogłasza w Biuletynie Urzędowym Własności Przemysłowej. Artykuł 24 Każda ostateczna decyzja sądowa orzekająca nieważność zgłoszenia lub ustanie praw zgłaszającego albo rozstrzygająca w sprawie własności znaku powinna być. jeżeli jest autentyczna. Organy obarczone obowiązkiem sądowego zatwierdzania powinny zawiadamiać Państwowy Instytut Własności Przemysłowej o swych decyzjach. podanie o zarejestrowanie powinno zawierać wzmiankę. a w braku tego — że wystąpiono o takie zatwierdzenie. O każdym wpisie w państwowym rejestrze znaków czyni się wzmiankę w Biuletynie Urzędowym Własności Przemysłowej. nie odpowiadające przepisom artykułu 21. w stosunku do których zgłaszający chce używać znaku. złożone dokumenty zostają mu odesłane. że otrzymał zatwierdzenie sądowe. ograniczenia w liście wytworów lub usług wynikające ze zrzeczenia lub z decyzji sądowej. 3) zaświadczenia stwierdzające brak wpisu. gdy wnioskodawca udowodni. o ile nie było o tym świadectwie wzmdanki w podaniu o zarejestrowaniu znaku. Artykuł 27 Wpisy dotyczące zastawów ustanowionych na znakach wykreśla się na podstawie złożenia bądź ostatecznej decyzji sądowej. Decyzja o odrzuceniu zawiera uzasadnienie i jest podana zgłaszającemu do wiadomości. Artykuł 23 Każde zajęcie dotyczące znaku powinno być podane do wiadomości Państwowemu Instytutowi Własności Przemysłowej. Gdy ostateczne decyzje w przedmiocie zatwierdizenia sądowego zostały wydane po zgłoszeniu znaku.98 Artykuł 21 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Artykuł 28 Nr 2/1966 Podania o dokonanie wpisu w państwowym rejestrze znaków dotyczące — w odniesieniu do znaku — przeniesienia własności. jak również sprostowania błędów merytorycznych. 2) reprodukcje wpisów dokonanych w państwowym rejestrze znaków. bądź urzędową kopię. poświadczony wyciąg z dostarczonego dokumentu wystarczający dla ustalenia przejścia lub przyznania. Znak może być zarejestrowany dopiero wówczas. pełnomocnictwo dla pełnomocnika. jeżeli ma to miejsce. jeżeli jest nim akt prywatny. 2) stosownie do przypadku. Artykuł 32 Gdy przepisy prawne lufo regulaminowe uzależniają używanie znaku wspólnego od uprzedniego sądowego zatwierdzenia regulaminu. do którego można będzie przystąpić na podstawie wyroku zatwierdzającego zajęcie. zgłaszający powinien podać je do wiadomości Państwowemu Instytutowi Własności Przemysłowej. oraz wszelkie inne akty zmieniające prawo związane ze znakiem.

a jeżeli zarządzenie upoważnia do 'kilku stwierdzeń podmiany — dopiero po ostatniej dostawie wytworu lufo ostatnim świadczeniu usługi. Wniesiona opłata za podanie o udzielenie patentu pokrywa pierwszą roczną opłatę za ten patent. kiedy chodzi o stwierdzenie podmiany wytworu lufo usługi. Rozdział VI Opisanie i zajęcie Artyikuł 37 Szczegółowego opisania. O złożeniu regulaminu umieszcza się wzmiankę w państwowym rejestrze znaków i ogłasza w Biuletynie Urzędowym Własności Przemysłowej. które pozwoliłyby nabyć i zachować własność tego znaku. . Oświadczenie to zostaje wpisane do państwowego rejestru znaków. W tych samych warunkach odrzuca się zmiany wniesione do zgłoszonych regulaminów. Rozdział VII Przepisy przejściowe Artykuł 38 Rejestracje lub zgłoszenia.. wzmiankę o tym zamieszcza się w Biuletynie Własności Przemysłowej. Każdemu wnioskodawcy mogą być wydane odbitki. 6. o ile regulamin zawiera postanowienia sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. 17. gdy zmiany te zawierają takie postanowienia. dotyczącej znaków.. Zarządzenie wydaje się na zwykły wniosek i na podstawie udowodnienia zarejestrowania znaku. W przypadku. Gdy wystąpiono o zajęcie rzeczy. Redakcji . jest złożone po zgłoszeniu. Artykuł 40 Gdy oświadczenie o istnieniu praw poprzednich.. Gdy chodzi o znak wspólny. 21. 4) Pominięto klauzulę formalną (przyp. jak również tytuły tymczasowej ochrony na wystawach. w dalszym ciągu są tu skuteczne aż do ulstania określonego dla nich okresu trwania.La Propriété industrielle"). 10. pobieranych w przedmiocie własności przemysłowej (Nr 65—622 z dnia 27 lipca 1965 r. dokonane z zastosowaniem porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 T. Mają one zastosowanie ma terytoriach zamorskich.. Artykuł 36 W celu skorzystania z przepisów ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. dokonuje się na podstawie zarządzenia przewodniczącego sądu wielkiej instancji. warunki i okoliczności stosowania artykułu 4. 250—254) Dekret w sprawie opłat i należności. Stosownie do przypadku — do regulaminu tego należy dołączyć tłumaczenie w (języku francuskim. Artykuł 42 Przepisy niniejszego dekretu wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 1965 r. jak też rodzaj i datę faktów. która powinna być złożona przed przystąpieniem do zajęcia. 26 i 31 niniejszego dekretu są ustalone uchwałą Ministra właściwego do spraw własności przemysłowej.Nr 2/1966 Artykuł 34 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 99 O odrzuceniu zgłoszenia orzełka się w warunkach przewidzianych w artykule 12. wskazanych w ustępie 3 artykułu 35 znowelizowanej ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. które obciążałoby sekretarza sądowego. Artykuł 39 Gdy o istnieniu praw poprzednich. stosownie do przypadku. Oświadczenie to wymienia zwłaszcza poprzednie zgłoszenia i rejestracje. sekretarz sądowy jest obowiązany okazać zarządzenie dopiero po wprowadzeniu do obrotu wytworu lufo po wykonaniu świadczenia usługi. albo jeżeli podanie w sprawie przewidzianego w artykule 32 sądowego zatwierdzenia regulaminu zostało odrzucone. mające moc we Francji w dniu 1 sierpnia 1965 r. przewidzianego w artykule 25 ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. Pod groźbą nieważności i odszkodowania. oznajmia się w chwili zgłoszenia. lufo umowy francusko-włoskiej z dnia 8 stycz- nia 1955 r. dotyczących znaków wspólnych. wraz z zajęciem lub bez niego.. wskazanych w artykule 35 (ustęp 3) ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. dokumentu stwierdzającego złożenie kaucji. o istnieniu tych praw należy nadmienić w podaniu o zarejestrowanie oraz powinny być te prawa przedmiotem pisemnego oświadczenia określającego zakres stosowania znaku w dniu 1 sierpnia 1965 r.. zwanej „opłatą za zgłoszenie". lub umowy francusko-włoskiej z dnia 8 stycznia 1955 r.) Tytuł I Patenty na wynalazki Artykuł 1 Każde zgłoszenie podania o udzielenie patentu na wynalazek lufo o wydanie świadectwa dodatkowego powoduje pobranie opłaty. Artykuł 43 4) („La propriété industrielle" z 1965 r. Stosownie do przypadku — zawiera ono wyznaczenie biegłego do pomocy dla sekretarza sądowego przy opisie. str. właściciele rejestracji lub zgłoszeń. na których znak był wystawiony. właściciele tych rejestracji lub zgłoszeń podlegają przepisom artykułu 38 ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. dokonanych w myśl porozumienia madryckiego z dnia 14 kwieltnia 1891 r. sędzia może zażądać od wnioskodawcy kaucji. powinni przesłać lub złożyć regulamin w Państwowym Instytucie Własności Przemysłowej w terminie sześciu miesięcy od daty zarejestrowania lufo zgłoszenia.. w którego okręgu powinny być czynności dokonane. Artykuł 41 Z zastrzeżeniem stosowania znowelizowanego artykułu 46 ustawy nr 51—598 z dnia 24 imaj a 1951 r. w sprawie znaków. Artyikuł 35 Regulaminy są dostępne do wglądu publicznego w Państwowym Instytucie Własności Przemysłowej. nr 11. dzierżycielom przedmiotów zajętych lufo opisanych izostawia sie odpis zarządzenia oraz. oświadczenie to powinno być przekazane do Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej lufo do niego dotrzeć przed dniem 1 sierpnia 1968 r.

. Artykuł 10 Wystąpienie o przyznanie prawa pierwszeństwa. Artykuł 4 Po uiszczeniu dodatkowych opłat dopuszcza się: 1) opisy. dołączone do podań o udzielenie patentów na wynalazki lub o wydanie świadectw dodatkowych. Artykuł 6 Pobiera sie opłatę za sprostowanie błędów merytorycznych w onisach i rysunkach. 2) za wydanie urzędowego odpisu patentu lub świadectwa dodatkowego. przekraczające 500 wierszy o 50 znakach drukarskich każdy. propriété industrielle (przyp. zmieniony dekretem z dnia 30 września 1953 r. pobrane w nadmiarze opłaty za klasy zostają zwrócone. powoduje ono uiszczenie dodatkowej opłaty za opóźnienie. ustalająca wysokość tej opłaty. Artykuł 13 Powodują uiszczenie opłaty: 1) każdy wpis do państwowego rejestru znaków.. 2) zgłoszenie tekstu zmieniającego regulamin. odnoszącego się do części wytworów lub usług. 3) oświadczenie o istnieniu Draw Doprzednich. 5) za zaświadczenie autentyczności wydrukowanego opisu patentu lub świadectwa dodatkowego.zenie znaku i za zgłoszenie regulaminu. wniesione opłaty zostają zwrócone. jakim podlega używanie znaku wspólnego. 7) za przyjęcie podania o wydanie opinii w sprawie nowości wynalazku. powoduje. przewidzianym w ooprzednim ustępie. do- . oddzielenie w stosunku do każdego żądanego prawa pierwszeństwa. przestrzegać powyższych przepisów. dotyczącego patentu lub świadectwa dodatkowego.100 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 Uchwała. Artykuł 11 Powoduje również uiszczenie opłaty: 1) zgłoszenie regulaminu określającego warunki. powoduje ono uiszczenie opłaty dodatkowej. orzewidziane w artykule 6 zmienionej ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. będzie om poza tym obowiązany uiścić opłatę dodatkową za każde powołane prawo pierwszeństwa i złożyć dowód wniesienia tej opłaty. 3) za wydanie kopii dokumentów pierwszeństwa. przewidziane w ulstępie 3 artykułu 35 zmienionej ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. Artykuł 7 Ustęp drugi artykułu 32 ustawy z dnia 5 linca 1844 r. Gdy wystąpienie o przyznanie prawa pierwszeństwa jest dokonane w ciąigu sześciu miesięcy następujących po zgłoszeniu znaku. W przypadku odrzucenia lub zrzeczenia się. zmieniony ustawą z dnia 7 lipca 1948 r. Jeżeli zgłoszenie znaku w celu odnowienia jest dokonane w ciągu sześciu miesięcy od ustania ważności poprzedniego zgłoszenia. uiszczenie opłaty.. 4) za wydanie duplikatu dokumentu lub poświadczenia. dotyczących patentów lub świadectw dodatkowych. biera opłaty lub należności z tytułu następujących czynności: 1) za wydanie urzędowego odpisu podania o udzielenie patentu lub o wydanie świadectwa dodatkowego . gdy nastąpiło ono po rejestracji znaku wspólnego. wymienione wyżej w artykule 4. Znosi się opłatę za sporządzenie w maszynopisie odpisu patentu lub świadectwa dodatkowego. h a n d l o w y c h lub u s ł u g o w y c h Artykuł 9 Zgłoszenie znaku lub zgłoszenie znaku w celu odnowienia powoduje uiszczenie opłaty za zgłoszenie i opłaty za każdą klasę wytworów lub usług. Nieuiszczenie tych opłat w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się podania. obejmujące więcej niż 6 arkuszy małego formatu lub 3 arkuszy dużego formatu. zostaje ponownie zmieniony w następujący sposób: „Zgłaszająicy.. opłatę za sprawdzenie i opłatę za wydanie oryginałów patentów. polowa opłaty za zgłoszenie zostaje zwrócona osobie zainteresowanej. zostaje ponownie zmieniony w następujący soosób: „Osoba zainteresowana będzie jednakże korzystała z sześciomiesięcznego terminu do ważnego niszczenia ISWPÍ opłaty rocznei. Artykuł 2 Znosi się opłatę za publikację. Artykuł 5 Opłaty dodatkowe. Artykuł 12 W przypadku odrzucenia zgłoszenia lub cofnięcia przed zarejestrowaniem znaku. gdy zostaje ono złożone po zgłoszeniu znaku. w stosunku do każdego z nich. W przypadku cofnięcia lub odrzucenia podania opłaty te zostają zwrócone. określa również ulgi płatnicze przyznane osobom fizycznym dokonującym zgłoszenia na własną rzecz. Artykuł 8 Państwowy Instytut Własności Przemysłowej *) poi) L'Institut national de la Fedakcji). W tym przypadku będzie ona obowiązana poza tym do wniesienia opłaty dodatkowej". dołączone do podań o udzielenie patentów na wynalazki lub o wydanie świadectw dodatkowych. Tytuł II O p ł a t y d o t y c z ą c e z n a k ó w fabrycznych. zwrotnej w przypadku odrzucenia lub cofnięcia podania we wskazanylm wyżej terminie sześciu miesięcy". Artykuł 3 Drugi ustęp artykułu 6 bis ustawy z dnia 5 lipca 1844 r. O przepisie tym zamieszcza się wzmiankę w zawiadomieniu. z wyjątkiem połowy opłat za zgło . 'będzie obowiązany. przed zarejestrowaniem znaku. 6) za wydanie zaświadczenia o stanie uiszczenia opłat rocznych. który dla jednego podania będzie chciał skorzystać z więcejj praw pierwszeństwa. 2) rysunki.. są wymagalne w terminie dwóch miesięcy od powiadomienia zgłaszającego o wysokości kwolty przypadsiecei do zapłaty.. przewidzianą w artykułach 1 do 3 ustawy z dnia 19 marca 1937 r. W przypadku odrzucenia lub cofnięcia podania.

officiel de la z 1965 r. Artykuł 2 1. Artykuł 23 Niniejszy dekret stosuje się na terytoriach zamorskich. nr 11.. wymienione w artykule 4 dekretu nr 65-621 z dnia 27 lipca 1965 r... każdemu w zakresie jego właściwości. Artykuł 15 Podlega opłacie wydanie kopii regulaminu znaku wspólnego. przewidziane w artykule 5 wyżej wymienionego dekretu z dnia 10 marca 1914 r. Red. imiona i przynależność państwową lub nazwę firmową i formę prawną. dekret nr 49—243 z dnia 23 lutego 1949 r. Artykuł 19 Ostemplowanie przed użytkowaniem rejestrów wzorów rysunkowych.) Artykuł 1 Podanie o zarejestrowanie. dokonany w wyniku zastosowania artykułu 26 dekretu nr 65-^621 z dnia 27 lipca 1965 r. Ministrowi Sprawiedliwości. française (przyp République Przepisy wykonawcze do ustawy nr 64-1360 z dnia 31 grudnia 1964 r. powziętych przy zastosowaniu znowelizowanego artykułu 46 ustawy z dnia 24 maja 1951 r. który będzie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej 2 ) i wejdzie w życie ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 1965 r. wykonanie niniejszego dekretu. opłatę za zgłoszenie każdego modelu lub wzoru rysunkowego wchodzącego w skład zgłoszenia. stwierdzającego. ograniczenia tej listy wynikające ze zrzeczenia lub decyzji sądowej. Artykuł 14 Podlega opłacie wydanie poświadczenia tożsamości znaku obejmującego wzór znaku. jeżeli ma to miejsce. dotyczącego znaku oddanego w zastaw. 2) Journal Red. jak również dane dotyczące zgłoszenia i numeru rejestracyjnego. o znakach fabrycznych. Pobiera się opłaty za zarejestrowanie i strzeżenie każdego zgłoszenia. . handlowych lub usługowych. dla których znak był zgłoszony.. złożonych stosownie do przepisów wyżej wymienionego dekretu z dnia 10 marca 1914 r. handlowych lub usługowych. 21 i 23 nr 65—521 z dinia 27 lipca 1965 r. 2) każdy wpis do państwowego rejestru znaków. 1) Załącznik pominięto (przyp. Artykuł 24 Ministrowi Przemysłu. podlega uiszczeniu opłaty.. powziętych przy zastosowaniu artykułu 46 ustawy z dnia 24 maja 1951 r. są również ustalane w drodze uchwał. Tytuł III Opłaty d o t y c z ą c e wzorów r y s u n k o w y c h i modeli Artykuł 17 Przed przyjęciem zgłoszenia wzoru rysunkowego lub modelu i przed sporządzeniem protokółu z tego zgłoszenia sekretarz sądu rozjemczego lub sekretarz sądu handlowego lub sądu wielkiej instancji pobiera na rzecz Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej. jak też kopii dokumentów znajdujących się w posiadaniu tego Instytutu i nie wymienionych w artykułach poprzednich. Ministrowi Finansów i Spraw Ekonomicznych oraz Ministrowi Stanu do Spraw Departamentów i Terytoriów Zamorskich porucza się. (Z dnia 27 lipca 1965 r. ostatni ustęp artykułu 6 ustawy z dnia 14 lipca 1909 r. niezależnie od kosztów odbitki fotograficznej przedmiotu.. Artykuł 22 Uchyla się przepisy sprzeczne z przepisami niniejszego dekretu. wykonanych i wydawanych przez Państwowy Instytut Własności Przemysłowej. Artykuł 18 Wydanie kopii wzmianek objaśniających i kopii oświadczenia w sprawie zgłoszenia wzoru rysunkowego lub modelu powoduje pobranie opłaty. Strażnikowi Pieczęci. 4) wydanie kopii wpisów dokonanych w państwowym rejestrze znaków lub zaświadczenia. że w odniesieniu do znaku nie ma żadnego wpisu. o wzorach rysunkowych i modelach oraz artykuł 21 dekretu z dnia 26 czerwca 1911 r. jak również za jego odnowienie. Formularze podania o zarejestrowanie można otrzymać w Państwowym Instytucie Własności Przemysłowej2). jednocześnie z innyimi opłatami. stosownie do wzoru załączonegox) do niniejszej uchwały.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Tytuł IV Przepisy różne Artykuł 21 101 konaný w wyniku zastosowania artykułów 19. jak również dokładny adres zgłaszającego. str. sporządza się w trzech egzemplarzach.). wydanego w celu wykonania wspomnianej ustawy.). na papierze o wymiarach 21 X 27 cm. — Podanie o zarejestrowanie zawiera: a) nazwisko... 3) wykreślenie z państwowego rejestru znaków wpisu. oraz. Warunki sprzedaży różnych publikacji Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej. zmienionej ustawą nr 65-472 z dnia 23 czerwca 1965 r. Artykuł 20 Zgłaszanie wzorów rysunkowych. artykuł 3 ustawy nr 48—1974 z dnia 31 grudnia 1948 r. przewidzianych w niniejszym dekrecie. są ustalane w drodze uchwał międzyministerialnych. Artykuł 16 Powoduje uiszczenie opłaty za dokonywane przez Państwowy Instytut Własności Przemysłowej poszukiwanie wcześniejszych praw w sprawie znaków fabrycznych. 2) L'Institut national de la propriété industrielle (przyp. następuje iprzy pomocy specjalnych kopert. Warunki i tryb ipobierania oraz wysokość opłat i należności. mianowicie artykuły 1 do 3 ustawy z dnia 19 marca 1937 r. Redakcji „La Propriété industrielle"). listę wytworów lub usług. („La Propriété industrielle 254—256).

osobą. do której powinny być kierowane urzędowe zawiadomienia. zwłaszcza gdy znak jest utworzony z charakterystycznego kształtu wytworu lub jego opakowania. b) nazwisko i adres pełnomocnika. gdy jest on zredagowany w języku obcym. . dostarczona w celu ogłoszenia znaku w Biuletynie Urzędowym Własności Przemysłowej4). oraz wskazanie odpowiadających im klas według międzynarodowej klasyfikacji. Artykuł 7 Klisza. b) nazwisko i adres pełnomocnika. wymienione w wyżej podanych punktach. powinny być umieszczone wyłącznie na pierwszej stronicy wzoru znaku. miejsce i numer porządkowy poprzedniego zgłoszenia. przy zastosowaniu artykułu 35 (ustęp 3) ustawy z dnia 31 grudnia 1964 r. — Stosownie do przypadku wzór znaku zawiera dane. a gdy chodzi o osobę prawną — powinno zawierać oznaczenie stanowiska osoby podpisanej. Jeśli jest potrzebne — przedstawienie to określa się za pomocą krótkiego opisu znaku. Artykuł 5 Wzór znaku. podpis powinien być poprzedzony oznaczeniem stanowiska osoby podpisanej. 5. Zgłaszający dostarcza trzy egzemplarze wzoru znaku oraz dodatkowe egzemplarze w ilości odpowiadającej ilości klas wytworów lub usług.' uzupełnione wskazaniem kolorów zastrzeganych. 3. w tym przypadku obranym miejscem zamieszkania nie może być miejsce zamieszkania pełnomocnika. jego adres oraz nazwisko i adres pełnomocnika. wymienione w punkcie 1 pod literami a) i b). 4. dowód wskazany w artykule 3 dekretu nr 65-621 z dnia 27 lipca 1965 r. do których znak się stosuje. — Jeżeli zgłaszający chce przyznania mu dobrodziejstwa ze świadectwa gwarancyjnego. oraz nazwisko i przynależność państwową tego. kto go dokonał. sporządza się na papierze o wymiarach 21 X 27 cm. według wzoru 3 załączonego ) do niniejszej uchwały. wydanego z okazji wystawy na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 1908 r. — Nazwiska i nazwy. której nazwisko jest w podaniu umieszczone na pierwszym miejscu. powinien być zredagowany w języku francuskim lub. jej nazwisko rodowe powinno być umieszczone przed nazwiskiem swego męża. Nazwisko i adres zgłaszającego lub jego pełnomocnika powinny być napisane na boku kliszy. 2. powinny być napisane dużymi literami. z mocy artykułu 4 konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej. w podaniu należy wskazać rodzaj. w którym zostało ono dokonane. 3. Grubość jej powinna wynosić 23 mm. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez zgłaszającego. ustalonej porozumieniem nicejskim z dnia 15 czerwca 1957 r. d) przedstawienie znaku. — Podanie powinno zawierać wykaz załączonych dokumentów. Redakcji . c) wyliczenie wytworów lub usług. służące do sporządzenia wzoru znaku.La Propriété industrielle). 2. z jednego lub więcej zgłoszeń znaków w jednym z krajów związkowych. inne jej wymiary powinny mieścić się w granicach między 15 mm a 9 cm. że o taki znak chodzi. zwłaszcza gdy znak jest utworzony z charakterystycznego kształtu wytworu lub jego opakowania. jak również dokładny adres zgłaszającego. i) stosownie do przypadku — żądanie przyznania dobrodziejstwa z umowy francusko-włoskiej z dnia 8 stycznia 1955 r. wymienione w artykule 3.. Powinna ona dokładnie odtwarzać znak w taki sposób. datę i numer każdego zgłoszenia. g) przy zgłoszeniach dokonywanych w okresie przejściowym. 3) Wzór pominięto (przyp. 2. W każdym przypadku za podpisem powinno być podane dużymi literami nazwisko osoby podpisanej. aby były widoczne wszystkie jego szczegóły. h) stosownie do przypadku — żądanie przyznania prawa pierwszeństwa lub świadectwa gwarancyjnego. W pełnomocnictwie dla pełnomocnika należy podać nazwisko i imiona zgłaszającego lub jego nazwę. wymienione w punkcie 1 pod literami a) i b). Jeśli jest potrzebne — przedstawienie to określa się za pomocą krótkiego opisu znaku. — Gdy zgłoszenie w kraju pochodzenia było dokonane przez osobę inną niż zgłaszający we Francji.. — wzmiankę o istnieniu praw poprzednich. jest ta. wymienione w punkcie 1 pod literami f) do i) artykułu 2. powinien mieć załączone tłumaczenie. jak również numer jego rejestracji w państwowym rejestrze znaków. jakie wymieniono w punktach 1 i 2. e) gdy chodzi o zgłoszenie w celu odnowienia — datę. Jeżeli zgłaszający jest osobą prawną. miejsce i numer poprządkowy poprzedniego zgłoszenia. 3. Artykuł 6 1. Red. 4) Bulletin officiel de la propriété industrielle (przyp. — Podanie powinno być opatrzone datą i podpisane przez zgłaszającego lub jego pełnomocnika. Artykuł 3 1. Ten ostatni powinien poprzedzić swój podpis wzmianką. wskazany w artykule 4 dekretu nr 65—621 z dnia 27 lipca 1965 r. jeżeli taki jest ustanowiony. f) przy zgłoszeniach znaków wspólnych — wzmiankę wskazującą na to. — W egzemplarzach wzoru znaku. uzupełnione wskazaniem kolorów zastrzeganych. jak również numer jego rejestracji w państwowym rejestrze znaków.). powinny być napisane dużymi literami. Dowód ten jest zwolniony od uwierzytelnienia. Jeżeli jest więcej wnioskodawców i jeżeli nie ma wspólnego pełnomocnika. Dane. — Wzór znaku zawiera: a) nazwisko. jak też w egzemplarzach dodatkowych. W Państwowym Instytucie Własności Przemysłowej można otrzymać formularze. podanie powinno wskazać urzędową datę otwarcia wystawy i nazwisko właściciela świadectwa gwarancyjnego. e) gdy chodzi o zgłoszenie w celu odnowienia — datę.. ostemplowania i rejestracji. oraz wskazanie odpowiadających im klas według międzynarodowej klasyfikacji. powinna odpowiadać kliszom zazwyczaj używanym w drukarstwie. d) przedstawienie znaku. ustalonej porozumieniem nicejskim z dnia 15 czerwca 1957 r. . kraj. c) wyliczenie wytworów lub usług. do których znak stosuje się. do których znak stosuje się.. imiona i przynależność państwową lub nazwę firmową i formę prawną. — Jeżeli zgłaszający chce skorzystać.. nie należy zamieszczać żadnych innych danych niż te. wskazującą że jest pełnomocnikiem.102 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Artykuł 4 Nr 2/1966 Jeżeli podanie sporządza kobieta zamężna.4. — Nazwiska i nazwy.

przewidziane w artykule 26 dekretu nr 65—621 z dnia 27 lipca 1965 r. powinny być dołączone dwie odbitki. składa się w czterech egzemplarzach i zawierają one: 1) datę. składa się w czterech egzemplarzach i zawierają one: 1) datę. 6) datę podania i podpis zgłaszającego lub pełnomocnika. w życie z 5) Journal officiel de la République française (przyp.WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 103 Regulaminy. To samo dotyczy wyciągu. imiona lub nazwę i adres osób będących stronami aktu. którego ochrona we Francji wynika z międzynarodowej rejestracji. według tabeli załączonej do niniejszej uchwały. Artykuł 12 Po opublikowaniu znaku w Biuletynie Urzędowym Własności Przemysłowej klisza zostaje zwrócona zgłaszającemu. dziesięciu egzemplarzach.. wpisuje się na egzemplarzach podania o zarejestrowanie. Zachowuje on jeden egzemplarz początkowo złożonych dokumentów. która zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej 2) i wejdzie w życie ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 1965 r. 4) rodzaj i datę dostarczanego aktu lub dokumentu. Artykuł 13 Podania o dokonanie wpisu w państwowym rejestrze znaków. W braku tych wskazówek klisza drukarska zostaje zniszczona. pobieranych w przedmiocie znaków fabrycznych. handlowych lub usługowych (Z dnia 21 lipca 1965 r) Artykuł 1 Ustala się wysokość opłat. trzeci zaś zwraca się zgłaszającemu jako pokwitowanie. wskazanego w artykule 21 punkt 2 wymienionego dekretu. Jeden z egzemplarzy.. Załącznik Kwota franków Opłata za zgłoszenie lub odnowienie zgłoszenia .. którzy figurują w państwowym rejestrze znaków przed wniesieniem podania o wpis. godziny i miejsca zgłoszenia... umieszcza się tam także stempel instytucji. 5) wzmiankę o dostarczeniu wyciągu. na podstawie którego wyciąg został sporządzony.. jeżeli napisał on na niej swoje nazwisko i swój adres stosownie do przepisów artykułu 7. 5 ) („La Propriété str. Artykuł 16 Gdy podanie o dokonanie wpisu w państwowym rejestrze znaków dotyczy znaku. Opłaty do pobrania . 40 Opłata od każdej klasy wytworów lub usług t 10 1 ) L'Institut national de la propriété industrielle (przyp. 2) nazwisko. 3) rodzaj i zakres prawa. Artykuł 2 Dyrektorowi Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej Ł) porucza się wykonanie niniejszej uchwały. miejsce i numer zgłoszenia. nie dołącza się odbitki. nr H. zostaje zwrócony wnioskodawcy. Red. wskazane w artykule 6 dekretu nr 65—621 z dnia 27 lipca 1965 r. spadkobierców lub legatariuszów. należy dostarczyć wyciąg z międzynarodowego rejestru znaków opatrzony datą nie starszą niż sprzed trzech miesięcy. 4) stoisownie do przypadku. 2) Journal officiel de la République française (przyp. 2) nazwisko. Artykuł 14 Podania o wpisanie do państwowego rejestru znaków. Red. przewidziane w artykule 21 dekretu nr 65—621 z dnia 27 lipca 1965 r. 3) zmiany brzmienia nazwiska. nazwy lub adresu. Artykuł 17 Przepisy niniejszej uchwały wchodzą dniem 1 sierpnia 1965 r. Artykuł 18 Dyrektorowi Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej porucza się wykonanie niniejszej uchwały. Artykuł 9 Wzmianki. która otrzymała zgłoszenie. opatrzony adnotacją o wpisie.). jak również ich zmiany. Artykuł 11 Państwowy Instytut Własności Przemysłowej odsyła zgłaszającemu dokumenty zgłoszenia nie odpowiadające przepisom niniejszej uchwały wraz z wezwaniem do dostarczenia nowych prawidłowych dokumentów. wskazane w artykule 31 dekretu nr 65-621 z dnia 27 lipca 1965 r. Pierwszy egzemplarz jest przeznaczony do akt znaku. Red. Ustalenie opłat pobieranych w przedmiocie znaków fabrycznych. jak również sprostowania błędów merytorycznych. wskazanego w artykule 21 punkt 1 dekretu nr 65-621 z dnia 27 lipca 1965 r. Artykuł 15 Do aktu. wskazanego w artykule 21 punkt 2 dekretu nr 65—621 z dnia 27 lipca 1965 r..Nr 2/1966 Artykuł 8 . rodzaj i datę dostarczonego dokumentu uzasadniającego. powinny być dostarczone w. przeniesionego lub przyznanego. dokonanej w zastosowaniu porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r. numer rejestracyjny. Artykuł 10 Przy przyjęciu zgłoszenia umieszcza się na egzemplarzach wzoru znaku adnotacje. przechowywanych przez Państwowy Instytut Własności Przemysłowej.). jak również oznaczenie znaku i wszelkie inne dane pozwalające na jego zidentyfikowanie. dotyczący znaku wskazanego w podaniu. imiona lub nazwę i adres tych właścicieli znaków. dotyczące daty. zostaje zwrócony wnioskodawcy. numer rejestracyjny. jak również jego numer porządkowy. 5) datę podania i podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika.). Drugi jest włączony do rejestru protokółów zgłoszenia. która zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej 1 . 256—258) industrielle" z 1965r. Jeden z egzemplarzy. opatrzony adnotacją o wpisie. miejsce i numer zgłoszenia. W tym ostatnim przypadku do aktu. jak również oznaczenie znaku i wszelkie inne dane pozwalające na jego zidentyfikowanie. handlowych lub usługowych.

. Artykuł 3 Wysokość opłaty dodatkowej za żądanie przyznania prawa pierwszeństwa.: od każdego wpisu lub wykreślenia i od każdego znaku 25 Wpisy przewidziane w artykule 26 wymienionego dekretu: od każdego wpisu i od każdego znaku 10 Wydanie odbitki wpisów lub zaświadczenia negatywnego: od każdego znaku . 65—622 z dnia 27 lipca 1965 r. zmienionym ostatnio artykułem 7 dekretu nr 65-622 z dnia 27 lipca 1965 r. Red). przewidzianej w artykule 1 dekretu nr 65-622 z dnia 27 lipca 1965 r... i) L'Institut national de la propriété industrielle (przyp. na zwykły wniosek skierowany do dyrektora Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej1). . a drugą w wysokości 50 franków — w terminie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia. Red.. Nieuiszczenie pozostałej kwoty w udzielonym terminie jest równoznaczne ze zrzeczeniem się podania o udzielenie patentu lub o wydanie świadectwa dodatkowego. 6 Opłata za poszukiwanie istnienia wcześniejszych praw: od każdego piętnastoletniego okresu i od każdego znaku 10 („La Propriété industrielle" z 1965 r.) Artykuł 1 Wysokość opłaty za zgłoszenie podania o udzielenie patentu na wynalazek lub o wydanie świadectwa dodatkowego. Przemysłowej artykułem 23 dekretu nr 60-507 z dnia 30 maja 1960 r. każdemu w zakresie jego właściwości wykonanie niniejszej uchwały. 40 Opłata za opóźnione oświadczenie o istnieniu praw poprzednich 30 Opłata za podanie o międzynarodową rejestrację znaku 30 Opłaty dotyczące państwowego rejestru znaków: Wpisy przewidziane w artykułach 19. ustala się na 20 franków. ustanowionej na rzecz Państwowego Instytutu Własności. 258—259) 2) Wzór pominięto (przyp. 10 Opłata za wydanie poświadczenia tożsamości . 258) uiścić opłatę ustaloną w poprzednim artykule w dwóch ratach. . ... która zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej 3 ) i wejdzie w życie ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 1965 r. Artykuł 2 Osoby fizyczne działające na własną rzecz będą mogły. . Artykuł 6 Dyrektorowi Państwowego Instytutu Własności Przemysłowej i dyrektorowi rachunkowości publicznej porucza się. od każdych 5 stronic dodatkowych . („La Propriété industrielle" z 1965 r. ustala się na 2 franki. 21 i 23 oraz wykreślenia przewidziane w artykule 27 dekretu nr 65—621 z dnia 27 lipca 1965 r. pierwszą w wysokości 20 franków — w chwili zgłoszenia. aby mógł być przyjęty.). nr Ustr. . ustala się na 70 franków. zmienionym artykułem 3 dekretu nr. . powinien być przedstawiony wraz z pokwitowaniem stwierdzającym wpłacenie zaliczki i powinien być zredagowany sto2 sownie do wzoru załączonego ) do niniejszej uchwały. Wniosek. Redakcji „La Propriété industrielle). Ustalenie różnych opłat pobieranych w przedmiocie patentów na wynalazki (Z dnia 27 lipca 1965 r.104 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 Opłata dodatkowa za opóźnione odnowienie zgłoszenia 20 Opłata za żądanie przyznania prawa pierwszeństwa 20 Opłata dodatkowa za opóźnione żądanie przyznania prawa pierwszeństwa 10 Opłata za zgłoszenie regulaminu znaku wspólneg o lub tekstu zmieniającego .. przewidzianej w artykule 32 ustawy z dnia 5 lipca 1844 r. . przewidzianą w artykule 6t»is ustawy z dnia 5 lipca 1844 r. ustala się na 400 franków od każdego podania o udzielenie patentu specjalnego na lekarstwo lub o wydanie świadectwa dodatkowego. 15 Opłata za wydanie odbitki regulaminu znaku wspólnego: Do 10 stronic 12 Ponadto. nr 11. Artykuł 5 Wysokość należności. . str. 3) Journal officiel de la République française (przyp. Artykuł 4 Wysokość opłaty dodatkowej za opóźnienie.

że opatentowane wynalazki są wynalazkami pracowniczymi. 28/01 51326. Sposób przesiewania metalicznego pyłu cynkowego i urządzenie do stosowania tego sposobu.. Sposób odzyskiwania resztek koksu z żużla pożelgrudowego. Polska. 3 51312. są podane daty zgłoszeń zagranicznych uzasadniających prawo pierwszeństwa oraz w nawiasach nazwy krajów. 21. Witold Bartnik.5 1965. paliw i innych minerałów la. Pr. mgr Tadeusz Chmura. Polska. Jerzy Szema i mgr inż. Katowice-Wełnowiec. 15.6 1963. Zbigniew Turczyński. Katowice. podklasy. la. na których rzecz opatentowano wynalazki. Lublin-Węglin. inż. Pr. Sposób automatycznego dozowania odczynników chemicznych zwłaszcza do flotownika oraz urządzenie do stosowania tego sposobu". Zakłady Górniczo-Hutnicze „Sabinów".4 1965. Polska. 3 51251. Odzież 3b. Po skrócie „Pierwsz". Przedsiębiorstwo Geologiczne w Katowicach Przedsiębiorstwo Państwowe. miejsca zamieszkania lub siedziby osób. 30. Mikołów.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 105 C Z Ę S C II WYNALAZKI. Bronisław Wasylewicz. Po numerach rejestru patentowego są zamieszczone daty zgłoszenia wynalazków w Urzędzie Patentowym PRL. i inż. 22. 10. Wiesław Imiołczyk'.V.3 1964. (Francja) Préparation Industrielle des Combustibles. Stanisław Pietruch. 5. od których rozpoczynają się okresy trwania patentów. Antoni Jędo. Mgr inż. Inż. Jarosław Mróz. Pierwsz. WZORY UŻYTKOWE WZORY Z D O B N I C Z E ZNAKI TOWAROWE 12 W Y N A L A Z K I UDZIELENIE PATENTÓW (Od nru 51226 do nru 51573) Grubym drukiem są podane numery rejestru patentowego. Pr. la. Polska." oznacza. Stefan Zieliński. Piekarnictwo 2c. Szczecin. Zawór . 8. Jacek Dutkiewicz. lc.7 1964. Następnie są kolejno zamieszczone imiona i nazwiska lub nazwy. Gustaw Jakubski. 6. Przygotowywanie i wzbogacanie rud. inż. Pierwsz. Juliusz Bartnik. Władysław Lutomski i Stanisław Piekarski. Klasa 3.3 1965. Marian Kochmaniewicz. Inż. 1. Klasa 4. Sposób doprowadzania odczynnika do flotownika przy flotacji pianowej oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Pr. Heerlen.. grupy i podgrupy. Warszawa.4 1964. Mikołów. inż. la. Irena Szymańska. 13 51565. mgr inż. Stamicarbon N. Centralne Laboratorium Kopalnych Surowców Chemicznych. 17. lc. Klasa 2. Mgr inż. dr inż. 36 51281. Sposób rozdzielania mieszaniny cząstek stałych według ciężaru właściwego oraz osadzarka do stosowania tego sposobu. mgr inż. Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe. 19 51479. Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer Porąbka". 7/01 51546. Stanisław Piekarski. Sposób uruchamiania osadzarki oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 8 51422. Henryk Grzegórzek. Sposób wytwarzania chleba turystycznego. Fontainebleau. Gliwice. la. Jednowirnikowa nawrotna kruszarka młotkowa. Pr. Jakub Sozański. Polska. Stamicarbon N. Holandia. inż. Polska. Lucjan Rydel. Główny Instytut Górnictwa. do których zaliczono opatentowane wynalazki. Skrót „Pr. 7 51265. Polska. Włodzimierz Lepiarz i inż. Bronisław Jakubczyk Pr. Na końcu są podane imiona i nazwiska twórców lub współtwórców opatentowanych wynalazków. w których dokonano tych zgłoszeń. 3/02 51305.6 1964. inż. mgr inż. Polska. Pierwsz. Zdzisław Radzikowski. Urządzenie do oczyszczania płuczek. 18. mgr inż. 23.5 1965. Witold Ziółkowski. Górnicze ubranie ochronne. Władysław Lutomski. Polska. 35 51247. Pr.6 1964. 26.9 1964. Sabinów. Mgr Dorota Grzelak i mgr inż.9 1963 (Holandia). Oświetlenie za pomocą paliw i palniki grzewcze 4c. la. Ignacy Marjański. oraz tytuły opatentowanych wynalazków. Katowice.3 1963 (Holandia).9 1964.V. la. Polska. inż. Klasa 1. 1/01 51298. 20. 8. Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut". Herrlen. Tadeusz Słoniowski.3 1965. Holandia. Stanisław Bednarski. Zagórze. Polska. mgr inż. Inż. Francja. Liczby i litery przed tymi numerami oznaczają klasy. Sposób wywoływania selektywnej flokulacji wodnych zawiesin mineralnych.

7c.5 1965.11 1964. Politechnika Warszawska.7 1964. Pr. 21. 4. 19 51301. Wacław Głowa. Jacek Zając. Kopalnia Węgla Kamiennego „Michał" Przedsiębiorstwo Państwowe. 10.11 1964. Hubert Holona. Górnictwo 5a. 4. Inż. Henryk Zorychta. Haga. mgr inż. Polska.4 1965. 5d. Wrocław. Eugeniusz Kania i inż. 11 51395. 44/40 51315. Zastawka do rynien przenośnika zgrzebłowego zabezpieczająca przed wolno spadającymi przedmiotami. 4. Jan Chamuła. inż. Polska. Górniczy kombajn ścianowy o napędzie hydraulicznym. inż. Zygmunt Kubiak. 5d. Polska. Polska. Zastawka zabezpieczająca do zgrzebłowych przenośników hamujących. VEB Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck. Niemiecka Republika Demokratyczna. inż. Kopalnia Węgla Kamiennego „Nowy Wirek". Polska. Mgr inż. Bielsko-Biała. Pr. Walcarka. Douai. Shell Internationale Research Maatschappij N. Wytwarzanie i obróbka blachy. Warszawa. 2 51356. 5d. Niemiecka Republika Demokratyczna. Inż. 39 51273. 5d. Pr. 7. 11 51415. 5c. 5b.6 1963. Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut". Polska. Inż. Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego. Jan Tomica i Zygmunt Rzytki. Szwecja. Ruda Śląska. 22/07 51398. inż. Jan Olesiński. Sposób eksploatacji złóż węgla kamiennego zalegającego w filarach ochronnych lub oporowych. Bielskie Zakłady Obić Zgrzeblnych i Artykułów Skórzanych. Eisleben. Pierwsz. Niemiecka Republika Demokratyczna. Inż. Ryszard Kidon. 5d. » 5c. 7d. VEB Arzneimittelwerk Dresden. Bytom. inż. 2/10 51514. Pr. 5d. Gliwice.3 1962 (Szwecja).3 1963. 18/30 51489.106 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO •Nr 2/1966 zabezpieczający do pieców gazowych. Stanisław Tokarski i inż. 31. 9 51335. VEB Mansfeld Kombinat Wilhelm Pieck. Ryszard Małaszkiewicz. 18. 12/10 51325. 19. Pr. 5a. Tadeusz Golisz. mgr inż. 31/20 51545. Stojak górniczy.V. Szczecin. 19. 3.5. Gliwice. Ryszard Merkel i mgr inż. 5c. Morgardshammars Mek. Ludwik Orłowski. Niedobrzyce. Inż. Józef Kowal. Karol Trutwin.11 1964. Polska. na przesypach i wysypach kopalnianych. Władysław Jurczak i Tadeusz Grzybowski. Kopalnia Węgla Kamiennego „Rymer". Kopalnia Węgla Ka- miennego „Łagiewniki". 29. Urządzenie do cięcia lub fazowania rur. Patent dodatkowy do patentu nr 44820. Polska. Ruda Śląska. Klasa 7. Paweł Wajdeman i inż. Edward Kułaga.12 1964. Hydrauliczny stojak teleskopowy. 40 51239. Szczecińskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego. Urządzenie do skośnego obcinania spłaszczonego drutu w sadzarkach do obić zgrzebl- . Krzysztof Krajewski. 6a. Polska. Pr. rur metalowych. 10/01 51525. Sposób otrzymywania czystej krystalicznej leucynoaminopeptydazy. 22. Polska. Morgardshammar. 30. Przedsiębiorstwo Hydrologiczne.2 1963. Polska. Urządzenie do nagazowywania cieczy w kadziach fermentacyjnych. Pr. Mgr inż. Urządzenie do zmechanizowanego okrętnego wykonywania odwiertów hydrogeologicznych. Tadeusz Głowacz. Układ połączeń urządzenia do sygnalizacji ruchu węgla. drutu oraz walcowanie metali 7a. 5a. Verkstads Aktiebolag. Polska.12 1963.12 1964.9 1963 (Niemiecka Republika Demokratyczna). 15/01 51410. Gliwice. Zdzisław Gola. mgr inż. 39 51564. Pr. Urządzenie do zmiany kierunku naczyń zgarniakowych w kopalni. Urządzenie do mierzenia szczelin w podziemiu. Lekka pneumatyczna wiertarka szybkoudarowa. Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego. Holandia. 4g. Edward Rójek i Mirosław Grabarczyk. Stanisław Kokot i inż. Przemyśl fermentacyjny 6a. (Francja) Houillers du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais. 31. Radlin.6 1964. Juliusz Bartnik i Witold Bartnik. Przedsiębiorstwo Państwowe. Karol Labus. Marian Skowronek i mgr inż. Kopalnia Rudy Żelaza „Grodzisko". Kopalnia Węgla Kamiennego „Halemba". Pr. Sposób wiercenia w gruntach przepuszczalnych. mgr inż. Mgr inż.4 1962. Wasserwirtschaftsdirektion Spree-Oder — Neisse Cottbus. Pierwsz.9 1960. Niemiecka Republika Demokratyczna. Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel". Jednobębnowy kombajn krótko-zabiorowy z wychylną głowicą do wybierania pokładów węgla w dwóch warstwach. 10. 5c. Radiin. Stanisław Bretsznajder i Jerzy Piskorski.4 1964.8 1963.11 1964. 11 51302.1964. 5d. Gustaw Grzegorczyk. Główny Instytut Górnictwa. Pr. 3. 4/01 51437. 10/01 51468.7 1965. Pr. Urządzenie do zmiany kierunku naczyń zgarniakowych w kopalni. Czołowa tama podsadzkowa. Klasa 5. Górnicza tama regulacyjna.11 1962. Polska. 5b. Grodzisko. 24. 7 51241. Pr. Pr. 11 51311.11 1964. 5b.5 1964. Katowice. Zygmunt Student i Andrzej Gojny.8 1961. Organ urabiający do kombajnów węglowych. Mgr inż. Andrzej Torka. Inż. Drezno. inż. Jan Tańczyk. Pierwsz. Jerzy Szczerba. Polska. Stanisław Chwieduk. inż. Mgr inż. Palnik zanurzeniowy. Inż. Pr. inż. 25. Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel" Przedsiębiorstwo Państwowe. Polska. Polska. Mgr inż. Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego. Klasa 6. Cottbus. Wiswaldis Prieditis. Jan Urbański. Pr. Polska. 11 51414. 2.1 1964. Mgr inż. 11 51541. 6. Pr. 5b. 18. Gliwice. Uchwyt mocujący szyny podciągowe obudowy tymczasowej w górniczych wyrobiskach chodnikowych. 1. Eisleben. 15/03 51271. 3. 25. Stanisław Walkiewicz i Karol Matuszek. 20. 9. Francja. Siemianowice Śląskie.

Pr. Pierwsz. Katowice. Franciszek Neumann. Paweł Tyrna. Bazyleja. Warszawska Fabryka . Roger CÔMe.8 1964. 22. Paliwa 10a. inż. 22/05 51317. 8 51316. 5 51238. Politechnika Śląska (Katedra Chemii Ogólnej B).6 1964. 12o. Gliwice. inż.8 1964. Kurt Szweda i Tadeusz Biernot. Leonard Misiewicz. 20. Starogardzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa".8 1961. Bielenie. Pr. Pierwsz. 7/01 51526. Bronisław Dąbrowski i inż. Mgr inż. 2 i 4 (Szwajcaria). 3 2. 20. 2.6 1963. dla zastrz. Sposób barwienia wełny oraz środki do stosowania tego sposobu. Montecatini Societa Generale per 1' Industria Mineraria e Chimica. 12. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla. Tadeusz Ignacy Rabek i mgr inż. Władysław Augustyn i mgr inż.3 1964. Bielskie Zakłady Obić Zgrzeblnych i Artykułów Skórzanych. 10b. 7. Polska. 19. Paweł Tyrna. Pierwsz.8 1964. 14. Rene. Zdzisław Ziołkowski. 28. 1 51557. Sposób równoczesnego wytwarzania chlorku barowego i siarczku sodowego. Pierwsz.11 1963. 23. Zbigniew Wałaszek. dr inż. Sposób rozdzielania o-nitroacetanilidu i p-nitroacetanilidu.4 1963. Jan Fiołna. Włocławek.3 1963. Procesy chemiczne i aparatura chemiczna 12a. Sposób wytwarzania waniliny. Romuald Bogoczek. Doc. Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych. Pr. 10b. Polska. Monthey. Pierwsz. 17. 4. Mury izolacyjno-przyczółkowe baterii pieców koksowniczych. Sposób wytwarzania magnetytu przeznaczonego do wytwarzania tlenków magnetycznych. mgr inż. Pr. 5 i 6. farbowanie. Danuta Żuchowska. 1/01 51237. 27. 12g. Jan Czudek. Montecatini Societa Generale per 1' Industria e Chimica. 7d.12 1961 (Włochy). inż. Klasa 12. Czesław Troszkiewicz. Pierre. Warszawa. Tarnowskie Góry. Polska. 17. 12k. Poznań. 6. Sposób wytwarzania cyjanianów metali alkalicznych. Polska. stosowanych do magnetycznego zapisu dźwięków lub innych sygnałów.11 1964. Leopold Haczek. Urządzenie do obracania o 180° spłaszczonego drutu w sadzarkach do obić zgrzeblnych. Wojciech Perski i inż. 12m. 12o. inż. Józef Respondek. 9 51380. Sposób wytwarzania rozpuszczalnego w wodzie paraformaldehydu. 49/08 51464. Prof. inż. Zabrze.1 1965. Zakłady Energetyczne Okręgu Centralnego. Tarnowskie Góry. dr inż.11 1963.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 107 nych. Albin Kozioł i Ireneusz Drożdż. Polska. na drodze redukcji hydroksytlenku żelazowego. 12o. 6. 10 51373. Centralne Biuro Konstrukcji Kotłowych. Doc. Kujawskie Zakłady Koncentratów Spożywczych. Pr. Prof.10 1963 dla zastrz. Chemiczna Spółdzielnia Pracy „Synteza". Sposób wytwarzania wodorofluorku sodowego. Tadeusz Mielecki i mgr inż. Sposób wytwarzania waniliny. 12n. Zdzisław Ziołkowski. Warszawa. 12d. Bohdan Kalinowski i mgr inż. Piec do pirolitycznego wytwarzania acetylenu z metanu lub innych węglowodorów. Jan Sellin. Szwajcaria. Mediolan. 2. Włochy. Prof. Pr. 16. Prof. Pr. Pr.3 1962. Środek zapobiegający tworzeniu się nalepów na zewnętrznych powierzchniach ogrzewalnych kotłów. Józef Respondek. 15. 11 51321. inż. 5/01 51359. 12o. 2. 1 (Francja). mgr inż. Sublimator do ciągłej sublimacji stałych substancji organicznych z obiegiem gazu nośnego. pranie. Boulogne sur Seine.3 1963 dla zastrz. 2 51272. Władysław Kotwicki. Mgr Ryszard Dobrowolski. Mgr Andrzej Żmójdzin. 25. Włochy. Sposób prowadzenia wymiany jonowej w wymienniku przeciwprądowym. 9 51519. Pr. Witold Gawkowski i inż. Pr. Jan Kaczmarek. 30. 30. Sposób tlenowo-termicznej obróbki brykietów. aglomeratów o dowolnym składzie i węgla oraz urządzenie do stosowania tego sposobu.4 1964.5 1964. (Niemiecka Republika Federalna). inż. 12g. Pierwsz. mgr inż. Piec rurowy do bezpośredniego ogrzewania gazów lub cieczy. 12c. Francja.7 1963. 13. Polska.3 1965. Polska. Klasa 8. Wrocław. Zabrze. Włochy. Klasa 10. Polska. Prof. 17.12 1962. 1/01 51339. Władysław Kotwicki. Jan Kaczmarek.9 1964. inż. 18. Polska. Pr. 33/32 51358. Bielsko-Biała. 4. dr inż. Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry". (Włochy). inż. Marian Krysowski. Roman Waczyński. mgr inż.5 1965. 3. Szwajcaria. Pr. Włocławek.9 1964. Rafał Włodarski. 16. 9 51332. Wacław Szulakowski. 12o. Sposób oczyszczania metanolu. Mediolan. Henryk Zieliński. dr inż. Wojciech Perski. 2/01 51250. Biuro Projektów Przemysłu Koksochemicznego „Koksoprojekt". 7. Zygmunt Eckstein. 12i. Kurt Szweda i Tadeusz Biernot. Starogard Gdański. 10a. 12o. mgr inż. Polska. Polska. Warszawa. Pr. Montecatini Societa Generale per 1' Industria Mineraria e Chimica. Paweł Kawka. 31. Instytut Badań Jądrowych. Politechnika Wrocławska. (Włochy). drukowanie tkanin i tapet oraz apretura 8m. Sposób termicznego odsiarczania koksu naftowego z ropy zwłaszcza rurociągowej.7 1963. Pr. 3/14 51421. Polska Dysza filtracyjna. 29. 11/26 51472.4 1965. inż. Dr. 19/01 51528. Zygmunt Eckstein. 12i. Główny Instytut Górnictwa.4 1962 dla zastrz. Polska. Sposób wytwarzania ekspandowanych związków krzemowych o bardzo małym ciężarze właściwym.8 1960. 8/02 51400. CIBA Societě Anonyme. Mediolan. Pr.7 1962. 3/05 51386. Polska. dr inż. Polska. Jan Czudek. Roman Waczyński i mgr Henryk Wawrzyniak.

Pr. Polska.6 1964. Zygmunt Eckstein. 1/01 51367. Sandoz A. 13. Radebeul.A. 2. 8. Warszawa.9 1963. Polska. 1/01 51500. Dr Nikodem Iciek. inż. Sposób wytwarzania amidów estrów karbocyklicznych aromatycznych kwasów dwukarboksylowych. Sposób wytwarzania monoestrów sacharazowych kwasów aryloksyalkanokarboksylowych. VEB Arzneimittelwerk Dresden. Stanisław Grzelczyk. Warszawa. Prof. 4. zwłaszcza związków 1-aza-tioksantenowych. Warszawa. 5. 5. Pr. 3. Jelenia Góra. 12o. Sposób wytwarzania pochodnych piperazyny. Niemiecka Republika Demokratyczna. Pr. Wiesław Lisowski i Ryszard Groszek.10 1964. Polska. 8. 12o.9 1962 (Niemiecka Republika Demokratyczna). 12p. Sposób wytwarzania obojętnego octanu amonowego w postaci krystalicznej. Pr. Mgr inż. 11 51387. Instytut Farmaceutyczny. 12o. Francja. 1. Wiesław Lewenstein.108 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 Syntetyków Zapachowych. Chemische Werke Witten G. Dr Alicja Świrska i mgr Alicja Rączka. 12o. Instytut Farmaceutyczny.6 1964. 28. Sposób oczyszczania dwupirydyli od terpirydylu. Egyesült Gyógyszer-és Tápszergyár. dr Czesław Korzeniewski i Radosław Szafraniak. Dr inż. dr Abram Ostaszyński. 10 51571. Pr. Szwajcaria.1 1964.5 1964.. 12p. Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe.2 1964. Sposób wytwarzania chlorowodorku amitryptyliny. dr Anna Chrząszczewska i dr Nikodem Iciek. Pr. 20. 12q. 12p. 12p.6-dwu- . 12p. Pr. Zakłady Przemysłu Barwników „Boruta" Przedsiębiorstwo Państwowe.7 1963. Pr. Sposób wytwarzania czwartorzędowych soli amoniowych dwufenylooctanu Nbis-(2-hydroksyetylo)-2-aminoetylowego. Sposób otrzymywania estrów etylowych kwasów 3-nitro-l. 12o. Sposób rozdzielania mieszaniny sterydów.9 1963. Dr Przemysław Lenkowski. Sposób wytwarzania dwusiarczków organicznych. Andrzej Walicki. Sposób wytwarzania 2. 7/01 51331. Patent dodatkowy do patentu nr 50769. 22.6 1964. (Niemiecka Republika Federalna). Pr.4 1963 dla zastrz. Sposób wydzielania kwasu glutarowego i kwasu bursztynowego z ługów macierzystych przy produkcji kwasu adypinowego z cykloheksanolu. Paryż. Polska. Pr.. 18. 11 51465. mgr Jerzy Pacholczyk. Paryż.b. Rhône — Poulenc S. 12. 12p. 12o.8 1963.2 1964. Polska. i 6 23. Pierwsz. 28.11 1963. 5 i 6 (Szwajcaria). Andrzej Sacha. Polska Akademia Nauk (Zakład Syntezy Organicznej). Budapeszt. 1/01 51353. Polska. Łódź.8 1964. 19. Zdzisław Zakrzewski. Gliwice. 11. Polska. Wielka Brytania. Pr. Sposób wytwarzania estrów dwualkiloaminoetylowych kwasu nikotynowego i ich soli. 14 51531. Doc. 1/10 51351. Witold Czerwiński. 16 51547. mgr Halina Daszkiewicz. 16.11 1962 (Francja). Francja. Polska.7 1962 dla zastrz. Warszawa. Heerlen. Krzysztof Majewski. Paryż. Sposób wytwarzania octanu linalilu.oraz 3-nitro-l. 12p.2 1964. Łódź. Instytut Farmaceutyczny. Sposób wytwarzania allilobromku estru dwuetyloaminoetylowego kwasu alfa-hydroksy-dwufenylooctowego. 12p. 1/01 51504. 12o. Pierwsz. Pierwsz.2 1963 (Wielka Brytania). 25. Witten/Ruhr.6 1963. 19. Bazylea. dr Paweł Nantka-Namirski.. Sposób wytwarzania estrów fosforowych tiaminy. Warszawa. 12o.H. dr Halina Bojarska-Dahlig. Holandia. Doc. Polska. Warszawa. 12o.G.6 1964. 11 51349. 1—4. 27. Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe.A. Pr. 6. 13. 25. 25/04 51535.10 1962 dla zastrz.4 1964. Warszawa. 12o. Instytut Farmaceutyczny. Stamicarbon N. mgr Sabina Raczkowska i mgr inż.6 1964. Polska. Warszawa. Polska. Sposób wytwarzania nowych związków heterocyklicznych. 3. 19. 20.3 1964. Polska. Francja. 12o. 12o. Mgr inż. 11 51539. Pierwsz. Sposób wytwarzania kwasu ö-chlorosalicylowego. 25 51407. Instytut Chemii Ogólnej. Mgr Hubert Eisermann i mgr Zenon Pałka. Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa". Sposób wytwarzania nowych pochodnych benzanilidu. Mgr Leon Dworakowski. Instytut Farmaceutyczny. Pierwsz. Mgr Jerzy Gniłka i mgr Krystyna Józefiak. 3.2 1964.5 1964.9 1962 (Francja). Pr. 12o. 2-propano. Łódź. Zygmunt Eckstein i Krzysztof Majewski. Polska. 15. Łódzkie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe. Pierwsz. 11. 2. Pierwsz. Polska. Niemiecka Republika Federalna.G. Warszawa. 12p. 20. 15. Szwajcaria. Pierwsz. 14 51242. Pr.10 1964.2 1963 dla zastrz. 17/03 51423. Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine. 6 51425. Rhône—Poulenc S. Sandoz A. Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie Odczynniki Chemiczne". Imperiał Chemical Industries Limited.4 1963 (Holandia). 16 51352. Sposób wytwarzania pochodnych N-benzylo-2-pirydonu. 10 51355. Edmund Krzyżanowski. 4 51397. mgr Mieczysław Medoń. Węgry.V.4 1964. 5. mgr Leszek Ptaszyński i mgr inż. dr Tadeusz Urbański i mgr Jerzy Welgat. 1. Polska. 1/02 51540. mgr Jerzy Gniłka. Pierwsz. 12p. Sposób wytwarzania nowych pochodnych fenotiazyny. Bazyleja. Warszawa.3 1964. 27. 17. Zgierz. 11 51543. Sposób oczyszczania surowego kwasu tereftalowego zawierającego kwasy benzoesowy i ftalowy. Józef Wajcht. Sposób wytwarzania chlorowodorku l-(ß-chloroetylo)-2-pirydonu. Łódź. 4 i 7 (Szwajcaria). Sposób wytwarzania nowych pochodnych chinoliny. Spółdzielnia Pracy Chemików „Argon". prof.m. 29. Mgr Barbara Gogolimska i prof. Londyn. Hanna Turlewicz i Wojciech Dmowski. 23/03 51483. 12o. Sposób wytwarzania pochodnych alloksazyny i ich 5-N-tlenków. 22.6 1962 (Francja). Polska. Sposób otrzymywania mocznika o niskiej zawartości biuretu. Polska. 2-butano-karboksylowych. 11 51329.1 1965.

Inż. Klasa 20. inż. mgr inż.1 1965. 14. Polska. 2/34 51566. V.5 1961. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej. 10 51320. Hipolit Sobolewski. Felicjan Mozołowski i Antonina Bereszczuk.5 1965. Pr. Urządzenie do bezluzowego prowadzenia zestawów kołowych pojazdów szynowych. VEB Turbinenfabrik Dresden. Silniki parowe. Pr. Andrzej Dyśko i inż. 33/22 51376. Pierwsz. Mieczysław Smółka. Daniel Józef Bem i mgr inż.1 1964. Sposób wytwarzania tygla pieca indukcyjnego. Kazimierz Cichocki. 21c. 27. Jerzy Wojtowicz. Polska. Polska. 14/01. Pr. 8. Mgr.12 1964. Inż. Mgr inż. Prof.10 1964. Pr. Dr inż. Polska. Mgr Dominik Nowak i mgr inż. Polska. 12.12 1964. Kocioł płomienicowo-płomieniówkowy. Pr. (Szwajcaria). Polskie Koleje Państwowe (Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa). Tadeusz Basiewicz. Polska. . Warszawa. Polska.2 1965. 12q. Polska. 3. Polska Akademia Nauk (Instytut Podstawowych Problemów Techniki). 13 51396. Warszawa. Huta Warszawa. Mgr inż. zwłaszcza turbin o sterowanym dopływie. Eindhoven. Jan Bąk. 14.1 1964. Sposób wydzielania histaminy z roztworów po mikrobiologicznej dekarboksylacji histydyny. 24. dróg i mostów 19a. 21a4. Marian Richter i inż.12 1964. Gliwickie Zakłady Tworzyw Sztucznych. Holandia. 7/03 51342. N. 5/10 51240. Warszawa. Klasa 18. 51485. Józef Kala. 6. Tadeusz Wojtarowicz. 9.5 1965. inż. Matisa Matériel Industriel S. mgr inż. Warszawa. Sposób wytwarzania w piecu łukowym stali zawierającej molibden. 21a4. Sprzęg do rozłączania pojazdów szynowych podczas ruchu pociągu. Centralne Biuro Konstrukcji Kablowych. Societě Nationale des Pétroles d'Aquitaine. Blachownia Śl. Pr. Paryż. 12q. Warszawa. Pierwsz. 20e. Klasa 21. Elektrotechnika 21a1. Sposób pomiaru rozstawu i odchyleń od prostoliniowości szyn torów podsuwnicowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 8. Stefan Zykubek i Ryszard Witkowski. Zespół Elektrociepłowni Powiśle — Siekierki (Elektrociepłownia Siekierki). Pr. Gliwice. Instytut Geodezji i Kartografii. Ireneusz Górawski. Pr. Pr. 24. Władysław Orzechowski. 3.3 1965. 6. Budowa kolei. Wrocław. Politechnika Wrocławska. Sposób wytwarzania laminatów foliowanych do elektrotechnicznych i elektronicznych obwodów drukowanych. siłownie parowe 14c. mgr Zbigniew Łazowski. inż. 3 51530. Dr inż. 26. Polska. 10. Pr. Szczecin. mgr Krystyna Pawlak i mgr inż. Polska. Sposób sprężystego przymocowania szyny do podkładu betonowego.5 1964. Zygmunt Żołna. Warszawa. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej. mgr inż. Polska. Urządzenie nadawcze do transmisji drgań modulowanych. 36/04 51381. dr inż. Andrzej Zieliński i mgr inż. 19a. 19a. Wrocław. 15. Pr. Urządzenie do izolowania żył kabli telekomunikacyjnych. Urządzenie do sterowania przepływu pary lub gazu przez dysze lub łopatki turbin osiowych. Klasa 13. Hutnictwo żelaza 18b. 29/34 51283. Klasa 19. Piotr Penczek. Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe. Inż. Lucjan Domagała. Helena Zientek. 66/05 51296. Philips' Gloeilampenfabrieken. Sposób pomiaru parametrów przetworników piezoelektrycznych i układ do stosowania tego sposobu. 13b.6 1964.7 1963 (Niemiecka Republika Demokratyczna). Polska. 31. 12q. mgr inż. Mieczysław Kozłowski. Roman Krzeszowski.5 1965. Podbij arka podsypki toru kolejowego. 21.4 1964 (Holandia). 27/02 51460. Szwajcaria. Sposób wytwarzania katalizatora niklowego do uwodornienia nitryli elifatycznych do amin alifatycznych.1 1965. Sposób offsetowania retransmisyjnych stacji telewizyjnych małej mocy. Pr. Polska Żegluga Morska. 18. A. Jelenia Góra. Lozanna. Sposób wytwarzania ketoksymów. PKP Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa. 1 51498. 13. 11. Ożarów. 33/08 51233. Ireneusz Górawski. Włodzimierz Nosal. Pierwsz. 18b. 19a. Polska. Jan Łączyński. 21a4.. Drezno. Układ zabezpieczający pompy zasilające. 21c.3 1962 (Francja). Pierwsz. Kotły parowe dla energetyki wraz z wyposażeniem oraz rurociągi parowe 13a. Barbara Kwiatkowska. Prof.7 1962. 5 51350. Jan Ziemnicki i inż. inż.4 1965. 23.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 109 chloro-4-nitroaniliny. Franciszek Kubala. 6/01 51568. 8/01 51360. inż. Wojciech Janusz. 9/46 51411. Urządzenie do przesuwania torów kolejowych. dr inż. Stanisław Zieliński i inż. Mieczysław Rojski. Mgr inż.7 1965.5 1963.6 1965. Warszawa. Niemiecka Republika Demokratyczna. 6 51435. Huta „Warszawa". Eksploatacja kolei i ruch kolejowy 20d. inż. Polska. 5/52 51416. Warszawa. Andrzej Drozd. Polska. 6. Polska. Dr inż. Klasa 14. Polskie Koleje Państwowe (Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa). 1. Irena Gajdzik. Leszek Filipczyński. Pr. Szerokopasmowa odbiorcza antena telewizyjna. Kozłowa Góra. Pr. Marian Łęgowiecki. Francja. Pr.

21g. Polska. Polska. Pr. Janusz Stankiewicz. Dzierżyńskiego „Dolmel". Mieczysław Chwedorzewski. Zakład Badań i Studiów Teletechniki.11 1963 (Niemiecka Republika Demokratyczna). Instytut Elektrotechniki. 21. 23. Elektromagnes. Pr. Kompensator techniczny do pomiaru małych napięć. 21f. Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych im. Arkadiusz Heropolitański. Inwalidzka Spółdzielnia Pracy „Zorza". Pierwsz. Jerzy Kelasz. mocy transformatorów i układ probierczy do stosowania tego sposobu.12 1964. Układ sterowania napędu zespołów popychających w urządzeniach walcowniczych. Mgr inż. Instytut Badań Jądrowych. Edward Skowroński. Dr inż. Lampa z agregatem prądotwórczym złożonym z turbiny powietrznej i prądnicy zwłaszcza do zastosowania w kopalniach gazowych. 8. Warszawa. Huta „Warszawa" Przedsiębiorstwo Państwowe. mgr inż. VEB Spinnereimaschinenbau Karl-Marx-Stadt. Warszawa. Pr. Pr. Polska. Pr. Małoolejowy wyłącznik wysokiego napięcia. Warszawa. Jan Panek i inż. Kraków. 5. Instytut Elektrotechniki. 20. Mgr inż. zwłaszcza małych sił termoelektrycznych i napięć proporcjonalnych do wartości chwilowych indukcji i natężenia pola magnetycznego. 21c. Bolesław Kwiasowski. 21c. 15. Polska. Polska. 4.3 1965.5 1965. 57/05 51257. Tadeusz Pasterz. Andrzej Szrajner i inż. Polska. Inż. 1.6 1964. Tadeusz Puacz. Pr. 8. Pr.2 1965. 1. Lucjan Hantel i inż. 62/65 51234. 19. Niemiecka Republika Demokratyczna). Łódzka Fabryka Maszyn Jedwabniczych. VEB Transformatoren — und Röntgenwerk Dresden. mgr inż. Zakład Doświadczalny Instytutu Maszyn Matematycznych. Inż. F. Polska: Sposób badania zdolności wyłączania i trwałości łączeniowej przełączników.1 1964. 21c. Inż. Polska. 17. 3. Spółdzielnia Pracy „Elektrometal". Polska. 14. 21g. Zakład Doświadczalny Instytutu Maszyn Matematycznych PAN. 16.2 1965. Andrzej Balcerzak i mgr inż. 11. Andrzej Golachowski i mgr inż. Układ gazowy chłodzenia wodorowego generatorów synchronicznych dużej mocy. Władysław Gorzała.3 1961 (Niemiecka Republika Demokratyczna). mgr inż. 21e. 23/05 51293. 1.3 1965. mgr inż. 21c. Stanisław Bancer i inż. Polska. Urządzenie do pomiaru natężenia prądu za pomocą magnetycznych mierników napięcia. Niskonapięciowy przewód przyłączeniowy. Zakład Energetyczny Gdańsk. Membranowy kondensator drgający z elektrodami płytkowymi. Jerzy Janusz Zieliński.1 1964.11 1964. 62/80 51345. 8.110 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 inż. Łódź.4 1965. Inż. Polska. Dr inż. 9. Zbigniew Faust.2 1965. Ryszard Duczkowski i inż. 21e. Pr. Pr. Pr. Wiesław Drzazga. 36/01 51354. Instytut Maszyn Matematycznych. 21e.6 1965. 21g. 11/12 51447. Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut". Inż. Inż. Instytut Elektrotechniki. Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych „TEIPOD" Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione. 21c.6 1965. Nawijarka czółenkowa do rdzeni pierścieniowych. Drezno. Pr. 21c. 1. Pr. Wojciech Winiarski. Układ sterowania elektrycznego w przewijarkach i łączniarkach przędzy wyposażonych w przerwniki. Niemiecka Republika Demokratyczna. 62/65 51497.7 1965. Polska. Przemysłowy Instytut Elektroniki.3 1965. Zygmunt Giziński i mgr inż. 54/05 51303. Jan Imieliński. Drezno. inż. 21e. Fabryka Obrabiarek do Drewna. Pr. Polska. Pr. Głowica łączówkowa z dosuwanymi zespołami zestykowymi. Inż. Tadeusz Siewarga. Warszawa. Układ połączeń elektrohydraulicznych zaworów szybkozamykających do sterowania hydraulicznych kantowników. Hubert Lewandowski i mgr inż. Jacek Kowalski.S 1965. 32 51287. 4. Warszawa. Pr. Jerzy Pirsztel i Kazimierz Kusowski. Zbigniew Włodarczyk. 21c. Warszawa. . Pr. 21c. Urządzenie do pomiaru bezwładności widikonu. Polska. 21e.6 1963 (Niemiecka Republika Demokratyczna). Urządzenie sterujące do czesarek. Pr. zwłaszcza czesarek szybkobieżnych. 37/03 51280. 62/62 51515. 28/01 51477. 21c. Mgr inż. 21c. inż. Mgr inż. Ruf in Styrczewski. Karol Taska.6 1965.12 1964.6 1965. 21c. Gdańsk. Polska. 18. Janusz Czapla. Pierwsz. Wrocław. Antoni Kasiński. 21c. Franciszek Szawłowski. Warszawa. 27/02 51473. Cieszyn. Warszawa. Urządzenie sterujące rozstaw pił tarczowych w obrzynarce podwój- nej do drewna lub w pile formatowej. Stanisław Mucha i Tadeusz Szymański. 3. mrg inż. Polska.9 1964. 60/03 51347.6 1961. 22. 30. Warszawa. Leszek Januszewski. 1/02 51429. Politechnika Gdańska Katedra Wysokich Napięć i Przyrządów Rozdzielczych. Sposób pomiaru przebiegów napięciowych w określonych punktach czasowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Pr. Tadeusz Dworski. Polska. 46/01 51475. Edmund Fuksiewicz. 22 51295. 1/01 51417. Polska. 21d\ 55/60 51297. Karol Jaworski i Andrzej Błaszczok. Prof. Zbigniew Rudnicki i inż. Niemiecka Republika Demokratyczna. Władysław Biskupski. Antoni Jabłoński. Gliwice. 5/05 51431. 10/01 51314. Wnętrzowa małoolejowa głowica kablowa wysokiego napięcia. Józef Filipiński. Pr. Mgr inż. Mgr inż. 7. Instytut Elektrotechniki. Skompensowany układ stykowy. Polska. występujących przy pomiarach dynamicznej pętli histerezy miniaturowych rdzeni magnetycznych sposobem ferrometrycznym. Pr. Sposób wytwarzania wielkoprądowych udarów prostokątnych i urządzenie do stosowania tego sposobu. Układ impulsowego bezstykowego sterowania pracą silnika prądu stałego oraz hamowania tego silnika. Polska. Karl-MarxStadt. 21e. VEB Vakutronik. Warszawa. 40/52 51462. Gdańsk. Inż. Pierwsz.7 1965. Świerk. Bydgoszcz. Potencjometr beztrzaskowy. Wilhelm Legendziewicz. 36/01 51364. Pr. Warszawa.

pokosty. Dodatek do olejów stosowanych jako ciecze chłodzące i smary wysokociśnieniowe.1 1964. Warszawa. 3 51424. 30. doc. Polska. Polska. Mieczysław Śmietana. 30. Przedsiębiorstwo Państwowe Rafineria Nafty Czechowice.1 1965. 28. 11. Berlin Treptow. Pr. dr Alfred Hopfinger. Elektrohydrauliczny układ automatycznej regulacji prędkości posuwu elektrody roboczej w drążarkach elektroiskrowych. lakiery. Klasa 24. Włochy. CzechowiceDziedzice. Stanisław Kramarczyk. mgr inż. 8. Pierwsz. 22i. Pr. Pr. kompleksowych barwników azowych typu 1 :2.12 1963. Pr. Sposób wytwarzania lakieru bezbarwnego do piłek i zabawek gumowych.7 1965. inż. Gdańsk.5 1965. Warszawa. Pr.p. Augustyn Jakubowski. 19. 18/01 51538. Klasa 23. Pierwsz. 30/02 51496.4 1965. 1/01 51492. 13. Lakiery wielobarwne. Sposób otrzymywania wielofunkcyjnego dodatku do olejów. mgr inż. Przemysł tłuszczowy i olejowy 23a. Mgr inż. Główny Instytut Górnictwa. 13. Łódź. 29/01 51491. Smar do przekładni zębatych zwłaszcza w elektrowozach. 2. 23b. Blachownia Śląska. Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych im. Polska. Ryszard Sałagacki. 7/01 51383. Sposób wytwarzania mieszanych. 21. 23c. Stefan Weychert.11 1964. Polska.2 1964. Niemiecka Republika Demokratyczna. Masa do uszczelniania nadwozi samochodów.1 1963 (Włochy). Polska.7 1964 (Niemiecka Republika Demokratyczna). a zwłaszcza w postaci folii. 1/01 51366. Urządzenie zestykowe do cienkich warstw umieszczonych na nośniku. Alfred Libeskind i Stanisław Błaszczyk. Kazimierz Kołodziejczyk i Stefan Boczoń. Pr. farby. Pr. 16. 22h. Polska. Polska. 23c. Andrzej Kaźmierczak i Tadeusz Stefanowski. Radomska Fabryka Farb i Lakierów. 4. Mgr inż. Instytut Obróbki Skrawaniem.6 1963.7 1963 (Niemiecka Republika Demokratyczna).A.12 1964. Jan Omelańczuk. Jan Gierlach i Jerzy Małkowski. Zakłady Ceramiki Radiowej. Mieczysław Zakrzewski. Pr. Polska. Drezno. 29/01 51490. Kraków. 9 51368. Kraków. 21h. Sposób otrzymywania lanoliny o dużej liczbie wodnej. 21h. Polska. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa". Sposób rafinowania frakcji naftowych o temperaturze wrzenia 150—300°C. 1 51409. Gdańskie Zakłady Chemiczne Przemysłu Terenowego „Fregata". Sposób otrzymywania trójazynowych czerni bezpośrednich. dr Dominik Nowak. Niemiecka Republika Demokratyczna. 1. Janina Płonka.5 1963. Wolfen. Jerzy Raabe. Instytut Technologii Nafty. 5. 21g. Urządzenie do elektroiskrowego. Inż.7 1962. Pierwsz. Zasilacz do komór jonizacyjnych. 22g. Augustyn Jakubowski i Mieczysław Zakrzewski. Pr. 18.11 1964. 22h. Warszawa. Edward Jarek. 7. 14. Snam S. 5/03 51453. 2 51413. Pierwsz. 10. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej. Antoni Nowaliński. mgr inż. Inż. F. Cecylia Majewska. 1/04 51408. Instytut Technologii Nafty. Janusz Osiński. Janusz Garścią. Klasa 22. Katowice. Warszawa. Inż. Zakłady Chemiczne „Sarzyna". Sposób usuwania wody z mydeł nierozpuszczalnych w wodzie i roztwarzanie ich w rozpuszczalnikach niewodnych. Polska. 22h. Zjednoczenie Przemysłu Graficznego (Centralne Laboratorium Farb Graficznych). Roman Zarzycki i mgr Tadeusz Żyźniewski. 5 51328. zawierających kobalt. Polska. Pr. Mgr Henryk Żołna. 23c. Polska. 20. Urządzenia paleniskowe 24k. 1/05 51405. 27. Niemiecka Republika Demokratyczna. Polska. VEB Pentacon Dresden. 30.12 1964. Stanisław Szpak-Szpakowski. Sposób zgrzewania oporowego poprzez warstwę klejową w stanie stałym. Kit chemoodporny. Polska. 4. żywicami i masami asfaltowymi. 3 51340. 15. Polska.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 111 21g. Gdańsk. 21g.2 1964 (Niemiecka Republika Demokratyczna).2 1965. Dzierżyńskiego „Dolmel" Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione. Niemiecka Republika Demokratyczna. Pr. 11.5 1964. 1/01 51533. Politechnika Warszawska. 30/02 51288. Wrocław. Ludwik Golędzinowski i Henryk Netkowski. Zybmunt Hehn. Elżbieta Skrzypińska-Tracz. Sposób wytwarzania tuszu do długopisów. Warszawa. Polska.2 1965. 10/05 51294. 1 51282. 18. Radom. 31. mgr Wiesław Cieślak i mgr inż. 22g. Mediolan. 14. 23c. Wiesław Szurek. Polska. Pr. 1 51385. Józef Sikora. Pabianice. Roman Góralski i Kazimierz Bany. Instytut Przemysłu Gumowego. Opornik fotoelektryczny. Polska. Sposób otrzymywania olejów niepalnych. Ireneusz Kielski.3 1964. Polska.11 1961. 21g. Kraków. równomiernego utwardzania powierzchniowego. VEB Carl Zeiss Jena. 1/01 51561.2 1965. kleje 22a. Krystyn Włodarski. Pr. Mgr inż. Pierwsz. Polska. 30. Mgr Władysław Szwed. Sarzyna. Pr. 22a. Łódzkie Zakłady Chemiczne. 22i. Warszawa. 29/11 51262. 23c. 1 51420. Pr. Pr. Sposób wytwarzania kondensatorów stałych jedno lub wielopojemnościowych z tworzywa ceramicznego oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Mgr inż. Mgr inż. Warszawa. Barwniki.11 1964.10 1962.5 1964. 21. Zbigniew Adamczyk. Józef Widaj i Józef Sroka. Jena. Ryszard Klimont. VEB Inducal Berlin „Herman Schlimme". Krzysztof Cmikiewicz i Janina Orłowska. Polska. . Pasta do zabezpieczania powierzchni metali i tworzyw sztucznych przed zanieczyszczeniem lakierami. Warszawa.11 1963 (Niemiecka Republika Demokratyczna) VEB Farbenfabrik Wolfen. Sposób wytwarzania środka do smarowania powierzchni trących przy wyginaniu rur na zimno oraz środek wytworzony tym sposobem.5 1964. 21h. w szczególności w elementach fotoelektrycznych. Instytut Lotnictwa. Pr.

Stefan Marcinkiewicz i Maria Budzyńska. Ryszard Ziętek. 17. Wacław Sakwa i dr inż. 6 51330.11 1962.2 1965. Częstochowa. Łódź. Kanton Wallis. 9 51252. Polska. 31c. Mgr inż. Inż. Włókna przędne 29a. Stanisław Hulisz. Lonza A.5 1965. 13/01 51517. Polska. Sposób otrzymywania zespołu glikozydów nasercowych z ziela konwalii. 24. 30b. Sposób filtracji roztworów przędzalniczych. 30h. Jerzy Romański i mgr inż.7 1964. Agregat do przerobu słomy włóknistej na łyko (włókno) jednopostaciowe. 6/03 51231. 6/06 51336. Pr. 30h. Polska.4 1964. Mieczysław Łukaszewski i Wojciech Krószczyński. Mariusz Szafiański. 3. Gryf ino.8 1964. Warszawa. 1/03 51392. Mgr inż. Polska. Pr. 6/12 51556. Władysław Gundlach. Polska. 20. Mgr Henryk Świtek. 31c. Janusz Pomirski. Przyrząd do usuwania zaćmy oraz innych tkanek. Sposób otrzymywania spoiwa do rdzeni i form odlewniczych. Warszawa. 8. Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego. Mgr inż. Polska. Zbigniew Karasiński. 30h. mgr Zofia Pordąb. Tadeusz Rzepa. Urządzenie do automatycznego liczenia i dozowania drażetek. Polska. Sposób otrzymywania płynnego podłoża do produkcji szczepionki Stauba. Polska. Polska. 1/01 51501. 7. mgr Łucja Chwiałkowska. 30h. Olgierd Witold Czajkowski. Sposób otrzymywania węgla aktywnego w granulkach do stosowania doustnego. Polska. 9. 29. Instytut Włókiennictwa. Mgr Wacław Chrząszcz i mgr inż. Sposób wytwarzania bezwodnego roztworu zeiny do zastosowania przy sporządzaniu leków tabletkowych. Sposób ulepszania bentonitów do celów odlewniczych. Preparat kosmetyczny do pielęgnacji skóry. Instytut Farmaceutyczny. 30h.6 1964. Pr. mgr inż. Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe. Schmiedenberg. Łódź. Sposób wytwarzania emulsyjnych preparatów kosmetycznych obniżających wrażliwość skóry na zimno. Mgr Stanisław Wojeński. 2/04 51391.5 1965. 30h. Włodzimierz Jędrzej ewski i Władysław Fijak. Klasa 31.10 1963 (Szwajcaria). dr Stanisław Prosiński. Huta Baildon. Mgr Wacław Chrząszcz. mgr inż. 30h. Sposób otrzymywania preparatu aminokwasowego. Urządzenie do samoczynnej wymiany płyt modelowych w maszynach formierskich. mgr inż. Hubert Radecki i prof. 2/03 51371. mgr inż. Sposób wytwarzania tabletek zawierających leki. Łódź. Warszawa. Centralne Laboratorium Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego. Aleksander Ożarowski.11 1964. Instytut Farmaceutyczny. 3/65 51524. Poznań. Inż. Pr. Instytut Włókien Sztucznych i Syntetycznych. Pierwsz. 13/01. Halina Mrożewska. Sposób wykonywania protez zębowych o indywidualnych cechach zgryzowych oraz przyrząd do stosowania tego sposobu. Warszawa. 29a. Jelenia Góra. 29a. 30a. Inż. inż. zwłaszcza termoplastycznych. Gampel. 14. Pr. Sposób wytwarzania roztworów przędzalniczych z polimerów akrylonitrylu.7 1964. Pr. Drwalew. Pr. Pr. pozbawionego fenyloalaniny. dr Antoni Świerczyński i mgr Stefan Wojtkowiak. Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Sp. 31c. Zdzisław Czechowski. Warszawa. Sposób kędzierzawienia przędzy z włókien syntetycznych i urządzenie do stosowania tego sposobu.10 1964. Polska. Prof. Wiesław Zadęcki i inż. Pr. Polska. Sposób wydzielania enzymów protelitycznych z pozostałości trzustki po wyodrębnieniu insuliny.112 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 Sposób wykonywania płyt promiennikowych z mniejszych drobno perforowanych płytek ceramicznych i lepiszcze do ich spajania. 30. Pr.o. 14/01 51532. Politechnika Częstochowska. Henryk Jaskólski. Szwajcaria. Kraków. Warszawska Fabryka Mydła i Kosmetyków. 10/05 51244. 17. 30h. (Zespół Chemii Budowlanej). Pr. Pr. Warszawa.4 1965. Polska. Prof. Urządzenie do wymóżdżania płodu. 31c. Nadstawka izolacyjna do odlewa- . z o. 9. Mieczysław Cisło.3 1965. mgr Włodzimierz Słowiński.5 1965. Dr med. Pr. Inż. Odlewnictwo łącznie z formierstwem 31c.1 1965. Fabryka Suchej Destylacji Drewna. 7. Mirosław Kopa. 29b. Warszawa. Instytut Przemysłu Włókien Łykowych.1 1964. 5. Henryk Lisik. 29a. 9/02 51388. dr inż.11 1964. Lecznictwo 30a. Polska. Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej. Polska.11 1963 (Niemiecka Republika Demokratyczna). Stefan Weychert i Jerzy Raabe. Prof. Olgierd Witold Czajkowski. 16. G.4 1964. Patent dodatkowy do patentu nr 49 305. Polska. Poznań. 19/05 51235. 2/40 51230. 18. Instytut Farmaceutyczny. Pierwsz. Katowice. Niemiecka Republika Demokratyczna. Warszawa. 51542. dr Zdzisław Pazoła. 11 51307. Patent dodatkowy do patentu nr 45116. mgr inż. mgr inż. 30g. 31. 5. Jeleniogórskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe. 1/01 51292. Polska.2 1965. Akademia Medyczna. Pr. 9/02 51370. Zofia Rautenstrauch. Klasa 29. Polska. 7 51505. Zygmunt Grabowiecki. Klasa 30. Pr. 30h. Mgr inż. VEB Giesserei und Maschinenbau „Ferdinand Kunert".3 1964. 28. Spoiwo do rdzeni i form odlewniczych. inż.3 1965. 14. Wrocław. Warszawska Fabryka Mydła i Kosmetyków. 20. doc. 4. dr inż.7 1964.7 1965. Zygmunt Grabowiecki i mgr Jerzy Surowiecki. Poznańskie Zakłady Koncentratów Spożywczych. 16. Waldemar Mierzejewski. Polska. Warszawa. Tadeusz Wachelko. 2/03 51319. dr Tadeusz Krwawicz.'Polska. Pr. Instytut Farmaceutyczny. Pr. Pr. Polska. Pr. 4. Sposób wytwarzania włóknin wykurczanych. Zofia Rautenstrauch. 9/02 51377. 23.

Andrzej Mróz i Wacław Pytliński. Polska. Mgr inż. 4 51236.1 1965. Polska. Urządzenie do cięcia klinów drewnianych. Wrocław. Polska. Wielka Brytania. Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego. Romuald Cwikielnik. 37b. 1—8 i 2. Tadeusz Zmysłowski. 3/03 51506. Niemiecka Republika Demokratyczna. Wrocław. Pierwsz. Warszawa. maszyny. 22. 37a. Niemiecka Republika Federalna. Adolf Pacek. Mgr inż. Bremen. 37f. Siegfried Schmidt. Polska. Fundament metalowy przesuwany do podpierania urządzeń. . 3/02 51536. Sposób sterowania dwucylindrowych.11 1964. Arnold Richard Dawson. Zdzisław Sikorski. Eugeniusz Majewski. Częstochowa. 15. Otto Przegędza. Polska. VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen. Fluoroboranowe szkło optyczne. Warszawa. Gdańsk. Przęsło powłokowe suwnicy. Polska. 31c. Warszawa. zwłaszcza przed „sinizną". Pr.11 1964. Piotr Stolarski. VEB Schaumglaswerk Taubenbach. 6/04 51452. Niemiecka Republika Demokratyczna.1 1'965 (Niemiecka Republika Demokratyczna). Instytut Technologii Drewna. Zbigniew Kowal. Budownictwo lądowe i naziemne 37a. Helga Sendner. Pierwsz. Lucjan Zawadzki. 9—12 (Wielka Brytania). Gliwice.8 1964. Romuald Cwikielnik.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 113 nia stali uspokojonej. dr inż. Berlin. Józef Szulc. Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Maszynowego Leśnictwa. Pierwsz. Polska. Wacław Sakwa. Sposób wytwarzania ścisłych odlewów ze stopu Al-Mg. Obróbka drewna 38a.1 1964. Urządzenie ręcznikowe.7 1964.4 1965. 31. Polska.3 1965. 20. 6. Wrocław. Pr. Józef Draguła.11 1964. Bogdan Iwasyk. Polska. 1.12 1963. Element nośny ściany kurtynowej.3 1965. Jerzy Sułkowski i doc. 35b.3 1965. Rolan Izbicki. Niemiecka Republika Federalna. Tumlingen. 36d. Adam Kowalski i Lucjan Zawadzki.11 1964. Andrzej Flakowski. 10. 35c. Polska. szybkodziałających hamulców maszyn wyciągowych przy hamowaniu bezpieczeństwa. Deutsche Bauakademie. Szkło. 5 51412. Burgess Hill. Zdzisław Kobierski. Urządzenie chwytakowe samozaciskające do przenoszenia stosów cegły sposobem bezpaletowym. 15/04 51502. Polska. Adam Kowalski. Polska. mgr inż. Pr. dr Tadeusz Mazánek. 37b. 26. Schmiedefeld. przybory.12 1964. mgr inż. Inż. Dr inż. Aleksander Piwowar. Inż. meble 34k. 24. Składany magazyn. 4/25 51419. Szlifierko-polerka lub szlifierka zwłaszcza do drewna. Polska. dr inż. Tumlingen. zwłaszcza w kopalniach odkrywkowych. Jena.5 1965. Ignacy Mrukowicz. Tuleja wiertnicza w postaci sworznia. 37b. Polska. Ogrzewanie. Zdzisław Kobierski i Wincenty Zalewski. Niemiecka Republika Federalna.7 1964 (Niemiecka Republika Demokratyczna). 5/04 51309. Pr. Polska! Wincenty Zalewski. 38c. 4/01 51291. Artykuły gospodarstwa domowego. 16. Wacław Sakwa i mgr inż. Poznań. 28. Warszawa. Adam Semkowicz. 18. Nysa. Prof. Urządzenie do przytrzymywania śrub mocujących w murze.3 1963.3 1964. Jan Górka. 9/82 51553. 3/18 51495. mgr inż. mgr inż.12 1962. Ramsay Vickers Todd. Artur Fischer. Stanisław Gryzio i Stanisław Banak. Biuro Studiów i Projektów Konstrukcji Stalowych „MOSTOSTAL". Patent zależny od patentu nr 51128. Mgr inż. Politechnika Wrocławska. 7/02 51275. 5. Pr. 37d. 14. Polska. 12. Stanisław Sztajerwald. Niemiecka Republika Demokratyczna. Józef Draguła. Urządzenie do usuwania gazów spawalniczych. 2. Politechnika Częstochowska. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne Nr 4.1 1965. Wielka Brytania. 26. Klasa 35.10 1960. 10. Pr.11 1964. 15/04 51503. 31c.. Częstochowa. Zakłady Urządzeń Przemysłowych. Urządzenie do regulowania mocy w konwektorach do ogrzewania jednorurowego. 19. Warszawa. 7. Wrocław. Pr. 32b. Klasa 37. 30. 38h.4 1965. Mgr inż.12 1964. Klasa 38. 2/01 51512. Pr. dr inż. Pierwsz. 6 51555. Klasa 32. (Niemiecka Republika Federalna). Dźwignice 35b. wata mineralna i żużlowa 32b. Gdańsk. 27. Pr. Politechnika Częstochowska. Sposób kotwienia strun przy produkcji elementów strunobetonowych. Pr. Worcester Park. Słup betonowy sprężony struną. 1/01 51232. Sposób otrzymywania środka do zabezpieczania tarcicy i drewna okrągłego przed grzybami barwiącymi. 40/04 51544. 11/00 51548. Elementy budowlane i sposób wykonywania z nich układów tarczownicowych. Zakład Badań i Doświadczeń Przemysłu Betonów. Artur Fischer.3 1962 dla zastrz. Jena. dr inż. Biuro Studiów i Projektów Konstrukcji Stalowych „Mostostal". Niemiecka Republika Federalna. Pierwsz. Klasa 36. Polska. Pr.4 1962 dla zastrz. 21. 10. Pr. Sposób wytwarzania ścisłych odlewów. Mgr inż. 3 51229. Prof. Doc. Klasa 34. wietrzenie i zaopatrywanie budynków w ciąpłą wodę 36c. Sposób wytwarzania szkła piankowego o powtarzalnej zdolności pianotwórczej. 37b. Warszawa. Edward Tarociński i dr Edmund Urbanik. 20. 4/01 51306. Schwäbisch Hall-Hessental. 4/05 51394. 11.

Pr.7 1963. Katowice-Wełnowiec. Instytut Metali Nieżelaznych.12 1964.6 1965. Instytut Odlewnictwa. Bernard Ziemba. 18. Polska. Kraków. 4. Ferbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft Leverkusen — Rayererk. 19. Klasa 41. Janusz Rutkowski. Sposób utwardzania żywic epoksydowych. Zakłady Przemysłu Gumowego „Piastów". Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej. Alojzy Sztucki. Zbigniew Ochmański. (Niemiecka Republika Federalna). inż. Zürich. Mgr inż.3. 40a. mgr inż. Przyrządy 42b. Inż. Mediolan. Inż. Teodolit z wahadłowym . Ryszard Jagiełło i Eugenia Janisz. Stefan Kotarski. Blachownia Śląska. Segregator małych ferromagnetycznych przedmiotów.8 1963. Włochy. Polska. 6. 25/01 51278. Mgr inż. Pr.11 1963. Stanisław Wołoszyn. Stefan Zieliński. 30 51484. Pr. dr inż. Polska. Doc. Urządzenie do pomiaru grubości warstwy powierzchniowej o własnościach magnetycznych innych niż własności podłoża ferromagnetycznego. Sposób otrzymywania technicznego tlenku glinu w procesie wielkopiecowym.5 1965. Pr. filce 41a. für Forschung und Patentverwertung.2 1965.5 1961. Polska. Włochy. Mgr inż. Polska. Antoni Dziobak i inż. Polska. Anna Bielecka. inż. Jan Sosin. Pr. Gliwice. Patent dodatkowy do patentu nr 44983. 26.12 1961 (Włochy). Pr. Aleksander Turos. Kazimierz Juszczyk. 40c. Sposób otrzymywania cynku czystego z cynków odpadowych oraz wtórnych stopów cynkowych i ich odpadów w postaci metalicznej. Nakrycia głowy. 40a. Pierwsz.12 1964. 216 1965. Polska. Ryszard Wołczyk. Polska. Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe.4 1965. Antoni Karamara.10 1963. Niemiecka Republika Demokratyczna. Pierwsz. Mgr inż. Stefan Kwiatkowski Pr. 1/08 51334. Pr. 39a3. 39b. 7/04 51430. Forma do wulkanizacji wyrobów gumowo-metalowych. 1/02 51534. 42c. 18 51570. Kornel Wesołowski i dr inż. 19/32 51269. Warszawa. Jan Dyndał i mgr inż. 19/30 51434. Sposób wytwarzania wosku polietylenowego. Jerzy Jaworski. Politechnika Warszawska (Katedra Metaloznawstwa). Jan Srzednicki. 12. Albin Krzymowski.1964.114 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 Klasa 39. Zygfryd Dracz. mgr inż. Polska. 29. Polska. 12/03 51258. dr inż. Urządzenie do czyszczenia beretów. Sposób otrzymywania stopów nikiel-cynk w postaci proszku o wysokim stopniu dyspersji. podczas procesu walcowania. 4.6 1965.6 1965. Franciszek Grzesiek. Sposób wytwarzania wysokocząsteczkowych polioksymetylenów. mgr inż. 42b. 18. Erwin Krótki i dr inż. 7. mgr inż.12 1964. Montecatini Societa Generale per lTndustria Mineraria e Chimica. Pr.12 1961. 39c. Polska. 39c. Stanisław Korcyl i mgr inż. Gliwickie Zakłady Tworzyw sztucznych. 22. 7. Jerzy Wojciechowski. Przemysłowy Instytut Telekomunikacji. 40c.3 1962. mgr inż. Jakub Sozański i mgr inż. 3. mgr inż. 39a6. Legnica. Przeróbka mas plastycznych. Gliwice. Zakłady Chemiczne Oświęcim. 42b. Pr. Zygmunt Syroczyński. Józef Gibas. Polska. Sposób pomiaru odchyłki długości lub szerokości blachy od wymiaru założonego.12 1962. Witold Spionek i mgr inż. Polska. 39c. Inż. 40a. Józef Żołądek. Jan Przyłuski i mgr inż. dr Dominik Nowak. Leon Ledwoń. G. 25/05 51399. Pr. Stefan Zieliński. Franciszek Kubala. Sposób ciągły wytwarzania mikafolii i urządzenie do stosowania tego sposobu. Sposób otrzymywania inicjatora polimeryzacji stosowanego przy produkcji syntetycznego kauczuku. Maksymilian Imach i Bonifacy Bargieł. Pierwsz. 26/01 51518. 28. Polskie Zakłady Optyczne. 15/06 51228. 15. Pr. Zbigniew Broj er. stopy 40a.9 1963. mgr inż. inż. Gliwice. kauczuku i mas rogowych 39a2. Niemiecka Republika Federalna. 39c. 25/01 51286. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Milana". Klasa 40. Sposób wulkanizowania polimerów. Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe. Zdzisław Radzikowski. Klasa 42. prof. Politechnika Warszawska. Sposób rafinacji cynku i urządzenie do stosowania tego sposobu. Pr. Warszawa. Katowice-Wełnowiec. 15. Kraków. 39c. Polska.5 1964. 20. mgr inż. Artur Wawrzak. 19. Sposób wytwarzania kopolimerów o dużej zawartości fluoru. Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut". 13. Jan Kasprzak. 16. mgr inż. 7/00 51516. 10. Sposób odzyskiwania cyny zawartej w odpadach białej blachy i urządzenie do stosowania tego sposobu. Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe. Mgr inż. Sposób przerobu metalu błyszczącego. Piastów. Polska. Katowice-Wełnowiec. 5/00 51363. Szwajcaria. 39c.6 1965. Pierwsz. Józef Rutkowski. Montecatini Societa Generale per lTndustria Mineraria e Chimica. Pr. Stanisław Świerczyński. mgr inż. 25/05 51567. 9/10 51480. VEB Farbenfabrik Wolfen. Hutnictwo metali (za wyjątkiem żelaza).12 1960 (Włochy). Inż.11 1962 (Szwajcaria). Dr inż. Wolfen. Warszawa. 5 51274. Polska. Zbigniew Ochmański. 10. mgr inż. mgr inż. Józef Obłój. Pr. Warszawa. Mediolan. Prof. Sposób wytwarzania silnie kwaśnych kationitów organicznych z sulfonowanego usieciowanego polistyrenu. 7 51401. 1/20 51266. Oświęcim. 21. Zakłady Wytwórcze Podzespołów Telekomunikacyjnych „Telpod". Inwenta A. 5/02 51300. 27. Sposób wytwarzania form z żywic. Michał Ryczek.

Sposób badania wytrzynicza. 7. 11. Niemiecka Owsiak. Radioizotopowy przyrząd do pomiaru gęZygmunt Michałowski. Kraków. (Niemiecka Republika Demokratyczna). Warszawa.4 1965.3 1963 421. 42d. Kędzierzyn. 3/07 51341. 51226. . 2 1965. Doc. Termometr do poŁódź. Pr. Katowice. Instytut Elektrotechrametrów wód gruntowych i powierzchniowych.5 1964 stości cieczy płynących w rurociągach. dr pędowy profilografu. 3. 19.3 1965. analizy spektralnej.12 1964. Huta Baildon. Przyrząd do pomiaru ob. 9/01 51382. 5. Jan Lasa. Przyrząd do określania na. inż. Tadeusz zialwaagenfabrik „Rapido". dr inż. Pr. Pr. Polska. Polska. Polska. 22. Radebeul. VEB Os. wego.12 1963.5 1965. Pr. 7/05 51463. Wojciech Włodarski i mgr inż. dr Bohdan Głowiak. dr inż.dzierzyn. Akademia Górniczony do pomiarowych czujników wielkości nieelektrycznych. Patent dodatski. Mgr inż. czania stężenia jonów miedziawych wodno-amo42d. Polska. Jerzy Ranachowski Warszawa. Mgr inż. Władysław 42c. 28. Sposób wykrywania wad Doc. Pr. 14. Pr. Bronisław Kopyciński. Politechnika Kra42c. 1/15 51494.-Hutnicza (Katedra Technologii Szkła). doc. dr inż. mgr inż. 13/02 51393. ski i mgr inż. Jerzy Wantuchowski i Edward Sabuda. Polska. Jerzy Domteksturalnych w izolatorach pełnopniowych wyski. Pr.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 115 kompensatorem odczytów kręgu pionowego oraz 42k. Dozownik pyłowy. Prof. 18.11 1964. dr nicki. Polska. 4/16 51403. 36 51344. 17. Tadeusz Owsiak. Inż.małości próżniowanych konstrukcji cienkościenchyleń powierzchni terenu. Pr. Wiktor Krac.niakalnych. Główny Instytut GórSławomir Hulanicki i doc. nictwa. Sposób przygotowania próbek do i mgr inż. 20. Zakłady Winiarsko-Spożywcze Przemysłu Tereno. Leszek tut Maszyn Rolniczych. Pierwsz. Pr. Pr.9 1964. 34/15 51550. Hutnicza (Instytut Techniki Jądrowej). Wilgotnościomierz pojemnościowy. Inż. Zygmunt Czerwiński. Wyższa Szkoła Rol. 42i. Polska. 22. Instytut Lotnictwa.1 1965. zamocowania tarcz stanowiących obudowę czujni42s. Urządzenie do pomiaru pa42k. Maciej Karwow. Warszawa. Kraków. Urządzenie do dozowania próbek gazów w szczególności do wagi pomostowej. Polska. 42e. Skrawaniem. 19/04 51558. mgr inż. Włocławek. Jan Lasa. 4/06 51402.5 1965. Dr Jerzy Zieniuk. Tadeusz Stachowski. Erazm Chejłło. Układ integratora automatycznego do 421. Pr. Przetwornik elektromechanicz. 7.5 1964. Helena Gasi-Hutnicza (Instytut Badań Jądrowych).Pr. Przegub nożowy do wagi Polska. Przyrząd do kon42c. jętości cieczy w kufach. i Wiesław Więckowski. Akademia Górniczo42f 34/01 51482.3 1965. 51560. Mgr Stanisław Gregorczyk. Władysław Muszyński i dr inż.Ludwik Lipiński i mgr inż. 49/02 51428. Polska. chatzer Waagenfabrik. Dr inż.2 1965. 27 51261. Mechanizm na. Mgr Warszawa.Polska.2 1964. 1/02 51365. Kraków. Oschatz. Polska. Sposób Filipczyński. Warszawa. 42k. Sposób pomiaru przemieszczeń w ultradźwiękowej fali poprzecznej. Doc.1 1965.Kazimierz Korbel. dr Stefan Ziem. Dr inż. Politechnika Krakow. 1/12 51289. Akademia Górniczokompensator do tego teodolitu.5 1965. Polska. Edmund Tokarzewski. 3. niki. 15. 3/08 51384. Jan łasa i inż. Waldemar Siemionow inż. 4.Warszawa. Kazimierz Radwan. Doc. Polska. Sposób ciągłego oznafrową na drodze fotoelektrycznej. 26/02 51375. Janusz -Hutnicza (Katedra Przeróbki Plastycznej Metali Chalecki.i mgr inż.5 1965. 7/02 51404. 49/02 51559. Barbara Kijowska. Niemiecka Repu. ciel i Emilia Baran. Urządzenie projekcyjne do i lepkości szkła. 421. Politechnika War42s. Julian Pałka i mgr inż.3 1965. Prof. 421. Polska. Pr. 421.Pr. 9. Politechnika Wrocław. 5. 42i. Inż. Paweł Schleifer wag. mgr inż. 13. Pr. Pr. Kraków. Nieżelaznych). Kraków. Kazimierz biarek. Pr. 27. Józef Fórmaniak i mgr inż. Jan Dobrzańblewski. 24/01 51378. ska.8 1964.Ziobroń. Polska. Polska. Polska. Polska. Mgr inż.kowska. Termosonda ultradźwiękowa. sokonapięciowych. Polska Akademia Nauk szawska.1 1965. ków na wałku pomiarowym momentomierza. Władysław Migdał. i dr inż. 1/03 51379. Kraków. Pr. (Instytut Podstawowych Problemów Techniki). Kraków. Alfons Wróblewski. Pr. 11/05 51284. Lublin. „Warsowin" Stołeczne szybkiego oznaczania tlenu w powietrzu. Poznań. -Hutnicza (Instytut Techniki Jądrowej). Polska. 23. Pr.6 1965. w szczególności do wag precyzyjnych. Instytut Chemii Ogólnej. Pierwsz.3 1965. 10 51227. VEB Spe. Akademia Górniczo(Niemiecka Republika Demokratyczna). Alfons Wró. Warszawa. 6. Przemysłowy Insty.6 1965. 9.lub cieczy. Zakłady Azotowe Kęprzemiany wychylenia wskazówki w wartość cy.3 1965. Prof. Wrocław. Polska. Radwan. 29. Pr. Dr inż. Instytut Obróbki 421.kowy do patentu nr 50287. 5. Katochromatografii gazowej. Akademia Górniczo. 42k. ska. Masa wskaźnikowa do 42e. Republika Demokratyczna. Polska. Urządzenie do pomiaru punktu mięknięcia blika Demokratyczna.nych. Polska. Kraków. Urządzenie i układ 421. Inż. inż.4 1965.walców na metal w procesie walcowania. Aparat destylacyjny do oznaczania miaru temperatury powierzchni korpusów obramikroilości azotu metodą Kjeldohla. 42d. 42f. Kazimierz Korbel wice. Kujawska Fabryka trolnego przeprowadzania pomiaru siły nacisku Monometrów. dr Marian Łapiński. Dr inż. 19. inż. 4. Pr.

116

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO
5

Nr 2/1966

Klasa 45. Rolnictwo, włącznie z leśnictwem; hodowla zwierząt; łowiectwo i rybołówstwo 45a, 61/02 51563. 31.7 1963. Poznańska Hodowla Roślin. Poznań, Polska. Sprzęg do maszyn rolniczych. Bronisław Czechowski. Pr. 45c, 55/06 51337. 24.4 1965. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych. Poznań, Polska. Prowadnice listew nożowych w zespołach tnących maszyn żniwnych. Inż. Janusz Kaczmarek i inż. Stanisław Jarczyński. Pr. 45e, 43/02 51432. 20.5 1964. Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Warszawa, Polska. Dłutownica do kolb kukurydzy. Mgr Jerzy Łobarzewski. Pr. 45g, 9/04 51449. 20.4 1965. Zakłady Mechaniczne „Tarnów". Tarnów, Polska. Urządzenie do schładzania cieczy, zwłaszcza mleka. Mgr inż. Stanisław Gęza i inż. Zdzisław Rak. Pr. 45g, 25/00 51318. 5.1 1965. Instytut Przemysłu Mleczarskiego. Warszawa, Polska. Zestaw urządzeń do topienia serów. Prof. Alojzy Świątek, mgr Tadeusz Wilczyński i mgr inż. Wacław Sobociński. Pr. 45g, 25/06 51562. 7.12 1964. Centralny, Związek Spółdzielni Mleczarskich (Fabryka Aparatury Mleczarskiej). Warszawa, Polska. Krzepnik. Patent dodatkowy do patentu nr 48863. Mgr inż. Wojciech Tuszyński, dr inż. Jerzy Jakubowski, mgr inż. Wiktor Zarzycki i inż. Jerzy Ryszkowski. Pr. 45h, 5/00 51362. 25.4 1964. Instytut Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Warszawa, Polska. Wóz paszowy dla trzody chlewnej. Patent dodatkowy do patentu nr 50888. Mgr inż. Józef Ruszkowski. Pr. 45k, 7/22 51322. 18.6 1965. Wytwórnia Urządzeń Komunalnych „WUKO". Łódź, Polska. Dysza do polewaczek samochodowych sterowana pneumatycznie. Mgr inż. Marian Dąbrowski, mgr inż. Jerzy Dmochowski, inż. Rosław Jaworski i mgr inż. Józef Wolniarski. Pr. 451, 1/00 51304. 12.6 1965. Stanisław Andrianowicz. Bytom, Polska. Józef Skorobohaty. Zabrze, Polska. Sposób utrwalania okazów przyrodniczych w żywicy. Stanisław Adrianowicz i Józef Skorobohaty. 451, 19/02 51569. 6.9 1962. Pierwsz. 8.9 1961 dla zastrz. 1—3 (Wielka Brytania). May & Baker Limited. Dagenham, Wielka Brytania. Preparat do zwalczania chwastów. 451, 19/02 51573. 28.2 1964. Pierwsz. 28.2 1963. (Wielka Brytania). May & Baker Limited. Dagenham, Wielka Brytania. Preparat do zwalczania chwastów. Patent dodatkowy do patentu nr 51569. Klasa 46. Silniki spalinowe, silniki sprężynowe i na sprężone powietrze oraz inne silniki 46a4, 19/02 51313. 4.6 1952. Pierwsz. 4.7 1961 (Węgry). Sandor Czike. Budapeszt, Węgry. Inż. Gabor Czike. Budapeszt, Węgry. Czterosuwowy silnik spalinowy.

46a 3 51357. 21.2 1963. Henry Samuel Gilbert. Pevensey Bay/Sussex, Wielka Brytania. Walter Charles Sheen. Arlington/Wirginia, Stany Zjednoczone Ameryki. Georg Nigiel Ricks. Weybridge /Surrey, Wielka Brytania. Maszyna z tłokiem wirującym pracująca jako silnik spalinowy. 5 46a , 3 51361. 4.5 1961. Pierwsz. 30.5 1960 (Włochy). Rotor Societa Meccanica Italiana S. p. A.. Rzym, Włochy. Maszyna robocza lub silnik z zespołem wirujących elementów cylindrycznych. 14 51461. 4.5 1961. Pierwsz. 30.5 1960 1 46c , 14 51486. 29.2 1964. VEB Zentrale Entwicklung und Konstruktion (ZEK) Dieselmotoren Rosslau. Rosslau, Niemiecka Republika Demokratyczna. Urządzenie do odśrodkowego oczyszczania oleju w silnikach spalinowych. 3 46c , 17/02 51248. 23.12 1964. Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Chemicznych. Kraków, Polska. Urządzenie do sprawdzania działania podciśnieniowego regulatora wyprzedzania zapłonu silnika samochodowego. Zygmunt Kaczkowski. Pr. Klasa. 47. Elementy maszyn 47a, 17 51488. 5.12 1964. Pierwsz. 6.12 1963 (Francja). Société d'Exploitation des Ressorts AutoAmortisseurs Jarret S.A., Paryż, Francja. Resor, zderzak lub opór z elastomerem spężanym hydrostatycznie. 47a, 20 51459. 17.2 1964. Pierwsz. 9.3 1963 dla zastrz. 12—15; 17.5 1963 dla zastrz. 1—11; 18.5 1963 dla zastrz. 16—22 i 16.7 1963 dla zastrz. 23—29 (Włochy). Carlo Camossi. Mediolan, Włochy. Sposób tłumienia drgań i przenoszenia momentów siły za pomocą lin i urządzenie do stosowania tego sposobu. 47b, 33 51470. 16.6 1965. Dolnośląskie Biuro Projektów Górniczych, Przedsiębiorstwo Państwowe. Wrocław, Polska. Labiryntowe uszczelnienie łożyska. Mgr inż. Ferdynand John. Pr. 47c, 6 51270. 8.2 1965. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego im. Bolesława Krzywoustego Przedsiębiorstwo Państwowe. Wrocław, Polska. Połączenie wielowypustowe. Mgr inż. Zbigniew Dąbek i inż. Eugeniusz Pieniążek. Pr. 47c, 8 51471. 30.3 1965. Centralne Biuro Konstrukcyjne Pras i Młotków. Warszawa, Polska. Sprzęgło przeciążeniowe. Mgr inż. Zbigniew Mazurczak. Pr. 47c, 8 51481. 29.3 1965. Centralne Biuro Konstrukcyjne Pras i Młotów. Warszawa, Polska. Sprzęgło przeciążeniowe. Mgr inż. Zbigniew Mazurczak. Pr. 47f, 8/01 51552. 15.5 1963. Pierwsz. 15.5 1962 (Francja). Union Sidérurgique et Industrielle. Paryż, Francja. Urządzenie uszczelniające do rur zwłaszcza betonowych. 47f, 10 51324. 5.4 1965. Huta im. Lenina. Kraków, Polska. Zaciskowy łącznik przewodów giętkich do mocowania rur metalowych bez gwintu. Inż. Andrzej Noworotko i mgr inż. Albin Ksieniewicz. Pr.

Nr 2/1966

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

117

47f, 22/80 51290. 10.9 1964. Zakłady Mechaniczne „Tarnów". Tarnów, Polska. Sposób wytwarzania pierścieni grafitowych do uszczelniania wałów napędowych sprężarek. Inż. Stefan Łaziński. Pr. 47g, 21/06 51456. 8.4 1965. Kazimierz Zygmunt. Gdańsk, Polska. Urządzenie do sterowania zaworem z elastycznym elementem zamykającym lub regulującym przepływ. Kazimierz Zygmunt. 47g, 36 51537. 28.2 1963. Huta „Stalowa Wola". Stalowa Wola, Polska. Sposób amortyzacji uderzeń hydraulicznych w instalacjach wody wysokiego ciśnienia i urządzenie do stosowania tego sposobu. Inż. Edwin Gielarek. Pr. 47g, 40/01 51343. 23.1 1965. Odlewnia Żeliwa „Węgierska Górka". Węgierska Górka, Polska. Uszczelnienie grzybka zaworu hydrantu podziemnego. Tadeusz Kita. Pr. 47h, 15 51476. 21.12 1964. Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Maszynowego Leśnictwa. Wrocław, Polska. Przekładnia bezstopniowa na pas klinowy. Inż. Jan Płaczek. Pr. 47i, 2 51521. 20.11 1962. Henryk Szmydyngier. Warszawa, Polska. Czesław Szmydyngier. Warszawa, Polska. Urządzenie do przesuwu zgrubnego i drobnego do przyrządów obserwacyjnych, pomiarowych i innych. Henryk Szmydyngier i Czesław Szmydyngier. Klasa 48. Obrabianie metali za pomocą innych niż mechaniczne środków technicznych 48a, 3/00 51520. 29.5 1964. Tadeusz Okupny. Bydgoszcz, Polska. Sposób otrzymywania wzorzystej struktury w warstwie cynkowej. Tadeusz Okupny. 48a, 3/02 51389. 27.4 1965. Fabryka Podzespołów Radiowych „EIWA" Przedsiębiorstwo Państwowe. Warszawa, Polska. Sposób elektrochemicznego trawienia powierzchni folii tantalowej na elektrody kondensatorów elektrolitycznych. Mgr inż. Waldemar Nowakowski, mgr inż. Janusz Mierzejewski i Krystyna Nowakowska. Pr. 48a, 5/70 51299. 20.11 1964. „Prozamet"-Bepes" Zjednoczone Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażenia Zakładów Przemysłu Elektro-Maszynowego. Warszawa, Polska. Sztywny zawieszkowy automat galwanizerski z centralnym napędem przesuwu poziomego i ruchu oscylacyjnego zawieszek. Mgr inż. Jan Koźniewski, dr inż. Tadeusz Pietrzkiewicz, mgr inż. Jerzy Mioduszewski, mgr inż. Jerzy Wichliński, mgr inż. Edward Kozłowski i mgr inż. Stanisław Sumiński. Pr. Klasa 49. Mechaniczna obróbka metali 49a, 15 51243. 21.9 1964. Fabryka Obrabiarek Metalowego H. Cegielski. Poznań, Polska. Urządzenie do kątowego ustalania wrzeciona w automatach tokarskich. Mgr inż. Andrzej Łukaszewicz, mgr inż. Leonard Karcz i Henryk Scheffler. Pr. 49a, 15 51243. 21.9 1964. Fabryka Obrabiarek

„Rafamet" Przedsiębiorstwo Państwowe. Kuźnia Raciborska, Polska. Układ konstrukcyjny obrabiarki podtorowej do profilowania zestawów kołowych i sposób tego profilowania. Inż. Mieczysław Książek, inż. Józef Nowak i inż. Michał Rudzki. Pr. 49a, 22/02 51510. 29.6 1965. Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski. Poznań, Polska. Urządzenie do sterowania automatów tokarskich. Mgr inż. Andrzej Łukaszewicz. Pr. 49a, 33/01 51323. 6.2 1964. Zakłady Mechaniczne „Łabędy". Łabędy, Polska. Sposób obróbki zgrubnej skrawaniem zwłaszcza odlewów staliwnych i żeliwnych oraz narzędzie do stosowania tego sposobu. Gerard Hajok. Pr. 49a, 35/03 51509. 28.6 1965. Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski. Poznań, Polska. Urządzenie do przełączania suportu rewolwerowego, zwłaszcza w automatach tokarskich. Mgr inż. Andrzej Łukaszewicz i mgr inż. Gerhard Laekel. Pr. 49c, 27/02 51254. 16.11 1961. Pierwsz. 12.6 1961 (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Werkzeugmaschinenfabrik Vogtland. Plauen/Vogtl., Niemiecka Republika Demokratyczna. Narzędzie do obróbki walcowych otworów. 49h, 35/01 51255. 2.4 1964. Pierwsz. 9.11 1963 (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Chemische Werke Buna. Schkopau, Niemiecka Republika Demokratyczna. Forma odlewnicza do termitowego spawania pionowo ustawionych prętów stalowych, okrągłych. 49h, 36/01 51260. 26.4 1965. Instytut Spawalnictwa. Gliwice, Polska. Sposób wytwarzania elektrody nierdzewnej do łukowego napawania. Doc. dr inż. Jan Węgrzyn i mgr inż. Jerzy Ziemliński. Pr. 49h, 36/01 51285. 29.4 1965. Instytut Spawalnictwa. Gliwice, Polska. Elektroda do układania stopiwa utwardzanego dyspersyjnie. Doc. dr inż. Jan Węgrzyn i mgr inż. Jerzy Ziemliński. Pr. 49h, 36/01 51467. 20.5 1965. Instytut Spawalnictwa. Gliwice, Polska. Elektroda do łukowego spawania stali o zwiększonej wytrzymałości i odporności na korozję atmosferyczną. Inż. Stanisław Kraszewski. Pr. 49h, 36/01 51572. 9.12 1963. Pierwsz. 15.12 1962. (Austria) Gebr. Böhler Co. Aktiengesellschaft. Wiedeń, Austria. Spoiwo do elektrycznego spawania żużlowego węglowej i niskostopowej stali budowlanej. 49h, 36/10 51466. 12.5 1965. Instytut Spawalnictwa. Gliwice, Polska. Topnik bezmanganowy do spawania łukiem krytym. Doc. dr Jan Węgrzyn, mgr inż. Edward Chuchro i mgr inż. Jerzy Ziemliński. Pr. 49i, 4 51253. 10.12 1963. Pierwsz. 10.12 1962 (Holandia). Nedschroef Octrooi Maatschappij N.V.. Helmond, Holandia. Maszyna do wyrobu śrub, nakrętek i podobnych przedmiotów. 49i, 16 51348. 2.10 1963. Centralne Laboratorium Obróbki Plastycznej. Poznań, Polska. Urządzenie do kucia wałów korbowych. Mgr inż. Tadeusz Rut. Pr.

118

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 2/1966

Klasa 50. Mielenie i rozdrabnianie wraz z przygotowaniem przemiału 50c, 8/90 51499. 17.2 1964. Główny Instytut Górnictwa. Katowice, Polska. Urządzenie do selektywnego kruszenia węgla w procesie jego wzbogacania. Dr inż. Jerzy Winnicki i mgr inż. Ryszard Lach. Pr. Klasa 52. Szycie i haftowanie 52a, 48/02 51338. 10.12 1964. Jeleniogórskie Zakłady Przemysłu Odzieżowego. Jelenia Góra, Polska. Urządzenie do podwijania brzegów tkaniny ze szwem w trakcie jej zszywania. Jan Kącik. Pr. Klasa 53. Artykuły spożywcze, używki 53c, 3/01 51277. 8.6 1961. Pierwsz. 11.6 1960 (Niemiecka Republika Federalna). Erich Hensen. Bremen, Niemiecka Republika Federalna. Opakowanie produktów spożywczych przeznaczonych do zamrażania. 53e, 6/01 51406. 16.5 1964. Instytut Przemysłu Mleczarskiego. Warszawa, Polska. Sposób ciągłego wytwarzania podpuszczkowego sera dojrzewającego. Prof. Alojzy Świątek. Pr. 53g, 3/03 51390. 31.8 1965. Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „INCO" (Zespół Chemii Gospodarczej). Warszawa, Polska. Sposób otrzymywania z serwatki składnika paszy treściwej. Mgr inż. Jerzy Żywiel. Pr. 53g, 4/02 51418. 31.10 1964. Zakłady Mięsne Przedsiębiorstwo Państwowe. Lublin, Polska. Sposób wytwarzania kiszonek. Mgr Stanisław Szewczyk, mgr inż. Zbigniew Pliszyński i inż. Witold Skawiński. Pr. 53i, 1/20 51259. 23.12 1964. Instytut Przemysłu Mleczarskiego. Warszawa, Polska. Sposób uzdatniania albuminy z serwatki. Dr inż. Jan Cesul, inż. Paweł Sikora i mgr inż. Stefan Filipkowski. Pr. Klasa 55. Wytwarzanie celulozy, papieru i tektury 55d, 8/10 51427. 16.12 1964. Pierwsz. 20.12 1963 dla zastrz. 1, 2, 3, 5; 6.6 1964 dla zastrz. 4, 6, 7, 8 i 7.12 1964 dla zastrz. 9—20 (Niemiecka Republika Federalna). Feldmühle Aktiengesellschaft. Düsseldorf-Oberkassel, Niemiecka Republika Federalna. Sposób wytwarzania wstęgi runa włóknistego oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Klasa 57. Fotografia, kinematografia, film dźwiękowy 57c, 11/03 51523. 2.10 1963. Pierwsz. 8.3 1963. (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Kamera — und Kinowerke Dresden. Drezno, Niemiecka Republika Demokratyczna. Urządzenie do skokowego posuwu błony filmowej, zwłaszcza do kopiarek filmowych.

Klasa 59. Pompy do cieczy 59b, 5/61 51372. 16.10 1964. Politechnika Wrocławska. Wrocław, Polska. Sposób zabezpieczania silnika elektrycznego pompy głębinowej przed zanieczyszczeniami i urządzenie do stosowania tego sposobu. Mgr inż. Eugeniusz Młotkowski. Pr. Klasa 61. Ratownictwo i pożarnictwo 61a, 10/50 51454. 26.9 1964. Wiesław Giryn. Warszawa, Polska. Halina Miazga. Warszawa, Polska. Sposób wyrobu ciężarka do koca gaśniczego. Wiesław Giryn. Halina Miazga. 61b, 2 51374. 9.12 1964. Instytut Technologii Nafty. Kraków, Polska. Sposób otrzymywania środka pianotwórczego do gaśnic. Mgr inż. Jerzy Matynian. Pr. Klasa 63. Pojazdy bezszynowe 63c, 1/08 51246. 15.4 1965. Centrala Handlu Obuwiem. Łódź, Polska. Mechanizm do wózka wodzonego po torze bezszynowym. Mgr Jerzy Sadowski i Wacław Buchman. Pr. 63c, 8/41 51461. 9.12 1964. Pierwsz. 4.3 1964 (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Zwickau, Niemiecka Republika Demokratyczna. Urządzenie wyrównujące prędkości kątowe w przekładni zmianowej zębatej, zwłaszcza do samochodów. 63c, 16/03 51279. 14.2 1964. Pierwsz. 20.2 1963 (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau. Zwickau, Niemiecka Republika Demokratyczna. Urządzenie do samoczynnego włączania i wyłączania sprzęgła zwłaszcza do samochodów. 63c, 34/01 51436. 23.2 1963. Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Motoryzacyjnego. Warszawa, Polska. Przekładnia hydromechaniczna jednobiegowa. Mgr inż. Henryk Fajnhaken. Pr. 63c, 34/01 51439. 23.2 1963. Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Motoryzacyjnego. Warszawa, Polska. Przekładnia hydromechaniczna dwubiegowa. Patent dodatkowy do patentu nr 51436. Mgr inż. Henryk Fajnhaken. Pr. 63c, 34/01 51449. 23.2 1963. Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Motoryzacyjnego. Warszawa, Polska. Przekładnia hydromechaniczna dwubiegowa nawrotna. Patent dodatkowy do patentu nr 51436. Mgr inż. Henryk Fajnhaken. Pr. 63c, 44 51276. 7.8 1963. Pierwsz. 13.2 1963 (Wielka Brytania). Bright Manufacturing Company Limited. Coventry, Wielka Brytania. Zacisk ciągły wykonany z metalowego paska. 63c, 65 51455. 18.11 1964. Adam Ogrodnik. Krosno n/Wisłokiem, Polska. Reflektor do pojazdów mechanicznych. Adam Ogrodnik. 63h, 1/06 51487. 19.10 1963. Pierwsz. 19.10 1962 (Wielka Brytania). Moulton Consultants Limited. Londyn, Wielka Brytania. Rower pedałowy lub motorower. Patent dodatkowy do patentu nr 47114.

14.5 1963. zwłaszcza wózków w piecach tunelowych przemysłu ceramicznego. 27. Pierwsz. Patent dodatkowy do patentu nr 48838.11 1964. 26. Wyroby ceramiczne 80a. 13 51448. 80b. 12 51441. Zjednoczone Zespoły Gospodarcze „Inco" (Zespół Produkcji Mechanicznych i Różnych). Hydrator półautomatyczny. Mgr inż. 5. Sposób utleniania bitumu i urządzenie do stosowania tego sposobu. 81a. 13. Jan Marek. 15. Janusz Borek. 80a. Bielsko-Biała. 76c. 80c. London.2 1964. 13 51308. Polska. tworzywa giętkiego ale stosunkowo sztywnego.11 1963. VEB Elektrogerätewerk Suhl.9 1964. Lambert Frères & Cie. Inż. malarstwo. Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Kamień Wielki". Suhl.4 1965. Cormeilles-enParisis. 3. 19. Urządzenie hydrauliczne do przepychania wsadu w piecach przemysłowych. Wacław Rosikoń i mgr inż. Niemiecka Republika Demokratyczna. . Pierwsz. 14/20 51507. B. Urządzenie do samoczynnego wprowadzenia nie- doprzędu w zwoje spiralki nibyskrętowej. 67a. Klasa 81. Urządzenie do zdejmowania retort ceramicznych wytwarzanych na prasie służącej do formowania tych retort. Rzeźbiarstwo. 26. Polska. Gliwice. 25. Polska.5 1965. 65a1. Rzeszów. 6 51522. Inż. Przędzalnictwo 76b. Kraśnik Fabryczny. Szlifowanie i polerowanie 67a. na ściany ładowni statków i urządzenie do stosowania tego sposobu. 9/01 51249. Żyrardowskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego im. Sposób obróbki materiałów celulozowych. Klasa 75. Polska.5 1965. Opakowanie 7. 23. Pr. 2. Polska. Pierwsz. 5. Biuro Projektów i Dostaw Pieców Tunelowych. Pr. Urządzenie do podtrzymywania wykładziny ogniotrwałej w piecach szybowych w czasie remontu. Harrison Lackenby. Krzysztof Burgiełł i Józef Dojnik.6 1965. Warszawa. Paryż. Mgr inż. 15. zwłaszcza w elektrycznych mieszalnikach. 80b. Klasa 80. Transport i opakowanie 81a. Wielka Brytania. inż. 16. Okrętownictwo i zagadnienia morskie 65a1. Patent dodatkowy do patentu nr 45413. zwłaszcza korka. Francja. Pr. 80a. Pr. 80c.11 1963 (Wielka Brytania). 13 51264. Pr. Pr. Instytut Materiałów Ogniotrwałych. Pr. 35/01 51513. Paryż.4 1965. 18. Francja. Sposób wytwarzania kształtek z zaprawy na bazie kredy mikroporowatej. Józef Karbowiak. Polska. Tetra. Lucjan Iwanejko i mgr inż. 14/01 51554. Pierwsz. Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych „Madro".5 1963 (Węgry). Pierwsz. 6/01 51346. Sposób wyrobu cienkościennych ściernic pierścieniowych o spoiwie gumowym. 11. Lund. 2/01 51457. 22. Węgry. 67a. Mgr inż. 26. Piotr Tomecki. Polska. 27. Sposób prażenia gipsu oraz urządzenie do stosowania tego sposobu.5 1964. Kraków. Polska. Barka do przewozu ładunków ze zdalnie sterowanym opróżnianiem zasobników. Société Industrielle des Matériaux Blancs. 25/03 51551. Pierwsz.2 1965. 80c. (Seine-et-Oise). Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe. 1 51433. Magyar Asvanyolaj es Földgaz Kisserleti Intezet. inż. KatowiceWełnowiec. Warszawa. Tadeusz Tomczyk i Wojciech Zbilut. Waldemar Bihl. Żyrardów.11 1965 (Niemiecka Republika Demokratyczna).1 1963 (Szwecja). Kamień Śląski. Francja. 22. Kraków. Jan Kazimierz Krauze. 12.4 1965. A. Kraków. Mgr inż. Pierwsz. Zdzisław Góral. 7 51445.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 119 Klasa 65.11 1964.12 1954. Gdyńska Stocznia Remontowa. Pr. Urządzenie do oscylacyjnego dogładzania bieżni w pierścieniach łożysk kulkowych. Pierwsz. Wrocław. Elektrowrzeciono szybkoobrotowe. Polska. Polska. Jan Kazimierz Krauze. Chłodnik szybowy. 2 51451. Biuro Projektów i Studiów Taboru Rzecznego. Kazimierz Adamaszek. Pr. Polska. Pr. 24. Klasa 67.12 1964. Gdynia. Centralne Biuro Konstrukcji Łożysk Tocznych. 32/02 51442. Daniel Chochoł i Jerzy Kołodziej. Sposób narzucania materiału izolacyjnego na powierzchnię.12 1963 (Francja).9 1983. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego. Szwecja. Szlifierka do noży. 67a. Klasa 76.11 1963. osadzona w elektrycznych maszynach kuchennych. Statek wielokadłubowy. 5/04 51268. 67c. 1/02 51310.8 1964. Marian Borkowski. Janusz Waszczewski. Sposób rozciągania taśmy z krótkich włókien łykowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Witalis Szlagatys. Pr. 1. 5 51478. Aleksander Sobstyl. Inż.8 1963. Polska.6 1965. Polska. Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych. Pr. Dr inż. napełniane materiałem pakowanym i szczelnie zamykane. 20. ozdabianie powierzchniowe 75c. Polska. Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych. Sposób i urządzenie do wykonywania wierteł krętych do wiercenia w metalach. Mgr inż. Simone Garnier. Veszpram. Rewolucji 1905 r. 80c.9 1962 (Francja).10 1963 (Francja). Pr. Układ sterowniczy urządzenia do dozowania materiałów sypkich. 8. Ignacy Nowosielski. 10/01 51444. Leszek Ludera. 80b. Kazimierz Gierszewski i Mieczysław Wilczyński.5 1964. 20. 12. 19. 1 51549.1 1964. dwurusztowy do studzenia zbrylających się spieków wypalanych w piecach obrotowych. 21/04 51493. Robert Szybisz. Inż. 9.

Polska. 75 51245.5 1963. Polska. Holandia. 81e. inż. 111 51263. Płyta do wirówki. Klasa 85. Szwecja. Pr. 17. Klasa 84. Nadajnik poczty pneumatycznej. inż. Urządzenie regulacyjne do suszarni lub podobnej instalacji do obróbki materiałów taśmowych lub warstwowych. Polska. Henryk Bargieł. Pr. Tadeusz Rachniowski. Kraków. Mgr inż. 14. Alfons Guzman. Gliwice. Pr. dokonane w rubryce A rejestru patentowego. Wojewódzki Zarząd Wodnych Melioracji. Inż. inż. 81e. 14. 7 51508. Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut". (Czechosłowacja). 3. Pr. 81e. Klasa 86. Hydrauliczna głowica mocująca wibromłota. dotyczą imienia i nazwiska lub nazwy oraz miejsca zamieszkania lub siedziby właściciela albo posiadacza patentu i pełnomocnika. Włodzimierz Tuszko. Pr. 3/12 51469. 84c. 154 51443. Przesłony szczelne w gruncie. 20.1 1964. Brunon Skwarczyński i Stefan Upława. Gdańsk. Bogumir Wołowczyk i mgr inż. piecyki do palenia kawy. 136 51426. 40/20 51256.7 1964.3 1965. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego. Budownictwo wodne i fundamentowe 84a. Gliwice. Andrzej Broda. Mgr inż. Kraków. Polska. Tkactwo 86c.3 1964. 18 51327. Zasuwa do kierowanych rozwidleń przewodów transportowych. zwłaszcza transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Łódź. Wanne-Eickel. mgr inż. Inż. Paweł Olszowski. zwłaszcza dla zabezpieczenia wykopów przed napływem wód gruntowych. Zakłady Sprzętu Budowlanego Nr 2. 84c. inż. Patent dodatkowy do patentu nr 49067. Eugeniusz Karaszewski i Henryk Kubera. Sposób wytwarzania jednoczęściowego czółenka tkackiego z tworzywa sztucznego. mgr inż. AB Akerlund & Rausing. Zagórze. Solec Kujawski. ZMIANY W REJESTRZE Grubym drukiem są podane numery rejestru patentowego. Mieczysław Panz. (Szwecja). przystosowanego do wbijania lub wyciągania z gruntu elementów długich.11 1964.2 1965. 19. Oczyszczanie wody. Andrzej Rynkowski. 23. 3/06 51446. 23. 5/62 51450. AB Akerlund & Rausing. 10. mgr inż. 1 51369. Mgr inż. 83/02 51474.5 1965. Zdzisław Blok. 86g. 81e. Instytut Włókiennictwa. 82b.2 1965. Przedsiębiorstwo Bu- downictwa Inżynieryjno-Morskiego „Hydrobudowa — 4". Łódź. Pr. Anna Onoszko.4 1964. Zakłady Sprzętu Budowlanego nr 2.4 1964. Gdańsk. 85e. Pr. mgr Ewa Paszyc i inż. Dipl. 19. Polska.10 1963 (Holandia) Landbouwwerktuigen — en Machinefabriek H. Opakowanie. Praha. Eugeniusz Cudzik i Daniel Żmuda. 11/00 51267. 1. Alfred Bek. Bezstykowy układ automatyzacji transportu ciągłego oparty na iskrobezpiecznych elementach logicznych. V. Friedrich Schwing jun. Gliwice.9 1963. Československa akademie ved. 2. Filtrosy do napowietrzania osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków oraz sposób ich wytwarzania. Solec Kujawski. 20. Sposób unieszkodliwiania odpadów zawierających pięciosiarczek fosforu.5 1964. Klasa 82. mgr inż. Jerzy Sobieraj. Inż. Eugeniusz Karaszewski i Henryk Kubera. Pr. 84c. Suszarnie. dr inż. 16. 29. Niemiecka Republika Federalna. Pierwsz. Polska. Pr.120 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 (Szwecja). Polska.4 1965. Andrzej Rawecki. 3/40 51529. 30. zaopatrywanie w wodę. Joachim Hajduk. Polska. Nieuw Vennep. Henryk Wieczorek.6 1962. . Mgr inż.10 1964. Inż. 26. Franciszek Wszołek mgr inż. Michał Górski i inż. 2. Urządzenie oraz układ elektryczny do automatycznego załadowywania wagonów kolejowych materiałem sypkim lub ziarnistym. Stanisław Onoszko i inż. (Niemiecka Republika Federalna). inż. Polska. 81c. Kopalnia Węgla Kamiennego „Mortimer Porąbka". wirówki 82a. Andrzej Grzywak.3 1963 (Szwecja). Cementownia „Nowa Huta". 14 51527. Mgr inż. a zmiany dokonane w rubryce C tego rejestru — nazwiska twórcy (współtwórców) wynalazku oraz numeru świadectwa autorskiego. Joanna Michalska. Inż. Pr. Naćka. Polska. Polska. Pierwsz. Czechosłowacja. Urządzenie robocze koparki uniwersalnej lub podobnej maszyny. 28. 20. Szwecja. Czesława Bandrowska. Stanisław Doniec. Maria Roterman. 81e. Pierwsz. suszenie. Piotr Chorzelski. 27. Stefan Bialik. AB Svenska Fläktfabriken. Sposób wykonania izolowanych pali fundamentowych. 22. Pierwsz. Stanisław Mołek i inż. Sposób wykonywania studzienek drenarskich. Sposób wytwarzania opakowania. 13 51458. Pr. 7/01 51333. 13/10 51438. Polska. Pr. Lund. Przenośnik ślimakowy instalowany w ścianach czołowych zbiornika lub koryta.1 1961. Zygmunt Piechota.8 1963. Pierwsz. Polska. Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego. Zofia Żak i Stanisław Woźniak. inż. mgr inż. 84c. mgr inż. Urządzenie do produkcji tkanin opakunkowych wytwarzanych w splocie gazejskim — metodą półkrętu. inż.5 1963. Instytut Chemii Nieorganicznej. Poznań. Zmiany. woda mineralna i musująca oraz kanalizacja 85c. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Norbert Rak. 19.7 1965. Szwecja. Vissers N. Pr. Eugeniusz Ciechowski. 84d. Zdzisław Cichoń. Centralne Laboratorium Stosowania i Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych. Urządzenie wibracyjne do zagęszczania gruntu lub betonu.6 1965. Lund. Juliusz Pellar.

12 1965 r. w rubryce A wykreślono wpis Stefan Grudziecki Gdańsk. Dnia. Dnia 29. w rubryce B wykreślono wpis „Wynalazek niepracowniczy patent główny niezależny" oraz dokonano wpisu „Wynalazek pracowniczy patent główny niezależny". 46587. w rubryce A wykreślono wpis „Svenska Rator Maskiner Aktiebolag Naćka.11 1965 r. Ernest Wójciekian Skarżysko-Kamienna. Dnia 18. w rubryce B wykreślono wpis „Wynalazek niepracowniczy patent główny niezależny" oraz dokonano wpisu „Wynalazek pracowniczy patent główny niezależny". Stefan Pakosz 18203. w rubryce A wykreślono wpis „Mgr inż.2 1966 r. w rubryce A dokonano wpisu „Mgr inż. oraz dokonano wpisu „Ministerstwo Rolnictwa Warszawa.12 1965 r. 50700. w rubryce A wykreślono wpis „Aktiebolaget Pellerins Margarinenfabrik Göteborg. Polska". Andrzej Suski Warszawa. w rubryce „B" wykreślono wpis „Wynalazek niepracowniczy patent główny niezależny" oraz dokonano wpisu „Wynalazek pracowniczy patent główny niezależny. Polska inż. Polska oraz dokonano wpisu „Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Warszawa. Dnia 21. Polska oraz dokonano wpisu „Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Warszawa. Dnia 3. Dnia 22. w rubryce A wykreślono wpis „Karol Żyro Skarżysko-Kamienna. w rubryce C dokonano wpisu „Inż. Andrzej Suski Warszawa.1 1966 r. Dnia 20.2 1966 r. Polska" w rubryce B wykreślono wpis „Wynalazek niepracowniczy patent główny niezależny" oraz dokonano wpisu „Wynalazek pracowniczy patent główny niezależny" w rubryce C dokonano wpisu Stefan Grudziecki 18780. 44634. w rubryce C dokonano wpisu „Karol Żyro 18668. Polska". Szwecja". Polska" w rubryce B wykreślono wpis „Wynalazek niepracowniczy patent główny niezależny" oraz dokonano wpisu „Wynalazek pracowniczy patent główny niezależny" w rubryce C dokonano wpisu „Janusz Klaudel 18329". Janusz Wolniewicz 18505 Franciszek Kuczma 18506. Michał Hryhorowicz Warszawa. Polska" w rubryce B wykreślono wpis „Wynalazek niepracowniczy patent główny niezależny i dokonano wpisu „Wynalazek pracowniczy patent główny niezależny".11 1965 r. Szwecja" oraz dokonano wpisu „Svenska Rotor Maskiner Hydromechanik Aktiebolag Sztokholm. Stanisław Świeżewski 18200 inż. Bronisław Gorczyk 18507". Polska. Dnia 15. 49300. Polska" w rubryce B wykreślono wpis „Wynalazek niepracowniczy patent główny niezależny oraz dokonano wpisu „Wynalazek pracowniczy patent główny niezależny" w rubryce C dokonano wpisu „Henryk Wojtowicz 18714 i Stefan Świątek 18715". Warszawa.12 1965 r. Szwecja". Polska" oraz dokonano wpisu „Szczecińskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego Szczecin. w rubryce B wykreślono wpis „Wynalazek niepracowniczy patent główny niezależny" oraz dokonano wpisu „Wynalazek pracowniczy patent główny niezależny". 43685. 49737. Polska". Warszawa. 50333. 50944.2 1936 r. w rubryce A wykreślono wpis „Inż. Bolesław Czajkowski 18197 Alojzy Pniok 18198". Dnia 18. Bengt Arne Palm 18333". 50378. 43972. Dnia 5.1 1966 r. Dnia 15. dokonano wpisu „Mgr Herbert Cichóń 18196 inż.o. 49299. w rubryce „C" dokonano wpisu „Wilhelm Brela 18199". 50664. Dnia 24. 48573. w rubryce C. w rubryce A wykreślono wpis „Inż. Dnia 27. Polska. Henryk Zdziech". Ernest Wójciekian 18669". Polska Apolonia Skarzyńska.12 1965 r. w rubryce A wykreślono wpis „Inż. Polska. Polska oraz dokonano wpisu „Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego Warszawa. Dnia 3. Dnia 15. w rubryce A wykreślono wpis „Instytut Farmaceutyczny Warszawa. Polska". Zbigniew Ochmański 18731". 49044.2 1966 r. w rubryce C dokonano wpisu „Zenon Niwczyk 18504. z o. 45452. 43711. Dnia 18. Roman Woźniak 18202 inż. Dnia 22.1 1966 r.12 1965 r. 49298. w rubryce B wykreślono wpis „Wynalazek niepra- . 49178. Polska. Polska. Józef Felkner i mgr Wanda Modlibowska rzecznicy patentowi Warszawa" oraz dokonano wpisu „Centrala Wytwórczo Usługowa „Libella" Sp. Warszawa" oraz dokonano wpisu „Zjednoczenie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal" Warszawa. 50925. Józef Borowiec 18201 inż.2 1966 r. Warszawa. 44764. Polska" oraz dokonano wpisu „Starogardzie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe Starogard Gdański. Inż.12 1965 r.12 1965 r.1 1966 w rubryce A wykreślono wpis „Nadodrzańskie Zakłady Przemysłu Drożdżowego Szczecin. Szwecja" oraz dokonano wpisu „Aktiebolaget Aritmos Göteborg.2 1966 r. Dnia 24. Dnia 5. w rubryce A wykreślono wpis „Jan Wysoczyński Gdańsk.2 1966 r.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 121 40844. Polska" oraz dokonano wpisu „Politechnika Gdańska Gdańsk. Polska" oraz dokonano wpisu „Spółdzielnia Pracy Przemysłu Chemicznego „Postęp". Polska Ksawery Nowicki Podkowa Leśna. Dnia 25. w rubryce C dokonano wpisu „Mgr inż. Polska. Polska" oraz dokonano wpisu „Zakłady Metalowe Przedsiębiorstwo Państwowe Skarżysko. Kazimierz "iennicki rzecznik patentowy. w rubryce C dokonano wpisu „inż. 49934. w rubryce C dokonano wpisu „Bronisław Sikorski 18017 Apalonia Zabłocka 18018".1 1966 r. w rubryce A wykreślono wpis „Henryk Wojtowicz Warszawa. Polska" oraz dokonano wpisu „Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Warszawa. w rubryce B wykreślono wpis „Wynalazek niepracowniczy patent główny niezależny" i dokonano wpisu „Wynalazek pracowniczy patent główny niezależny". Dnia 15. w rubryce „A" wykreślono wpis „Bronisław Sikorski Warszawa. Andrzej Suski Warszawa. w rubryce A wykreślono wpis „Janusz Klaudel Puławy. Dnia 9. Polska i Stefan Świątek Komorów. w rubryce C dokonano wpisu „Adam Hlibowicki 18667".2 1966 r. 7.

Po103922. poz. 31. 21. Hydra. Prawo wynalazcze (Dz.122 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 cowniczy. Ruda sodu lub wodorotlenku potasu oraz azotanu sodu Śląska 6.12 1963. 31. 103071. Bezosadnikowy system lub azotanu potasu.4 1963. goszcz. w dnie pancerza. Chemiczna Spółno wpisu „Wynalazek pracowniczy.rowski. 31. Katowice. Częstochowa.10 1963.10 1964. 30. 19. daty ogło102860. Po numerach tych zgłoszeń są nych. 31.2 1964. wygasł na podstawie art. Sposób ekstrakcji waniliny z hydrolizatu kwaś100185. 5.ski.8 1963. 31. Polska. techniczny.petycji materiału nauczania. 31. Polska. Filtr wodny. Polska.12 1962.lielinylonitrylowych przy zastosowaniu pochoduliczne urządzenie do mocowania rur na giętarce.2 1963. 28. 31. patent główny niezależny" oraz dokona. 28. kolejno podane daty dokonania zgłoszeń. 12.5 1963.10 1963.' podsadzania ścian poprzecznych podsadzką płynną. Olsztyn. Polska.11 1963. Zgierz. U. a zwłaszcza poliestrowych lub poPrzemysłowe.8 1963.4 1963. 30. 33. „Społem" ZSS Zaart. Societa Generale per 1'Industria Mineraria e Chimi. Aleksander Waksnowych w obecności katalizatorów Zieglera-Natty.8 1963. Instytut Tele.Nieżelaznych. Urządzenie do załadunku i wyładun. pół ułożyskowania wzdłużnego wrzecion przędza103970.5 1964. 102937. Bateryjny zestaw elekrem. Sposób niezależny". Polska.6 1965. Śląskie Zakłady hydrofolowych.ciwości sypkiej masy estrichgipsowej przeznaczonośnik ślimakowy. Nr trycznego oświetlenia nagrobków (grobów) względnie choinek lub wieńcy.11 1962. ogłoszonych na podstawie art. Tarnowskie Góry. w szczególności grochu. Janusz Grzybowski lub cofnięte. Feliks Dworski.2 1934. Kujawskie Zakłady Maskiner. Instytut Metali rek i skręcarek z przesuwnym promieniowym łoży. Kazimierz Stodoła. VEB Spindelfabrik jących na poddaniu tej masy częściowej hydraHartha. 15.8 1963. Sposób odzysku inskiem wzdłużnym. Polska. Warszawa.ceutyczny. Polska. .12 1962.2 1964. 102279. Pa. 3. Sposób otrzymywania polimerów Nowy Świętów. Młockarnia do roślin Koncentratów Spożywczych. Częstochowa. Polska.' Polska. U. Konwertor tlenowy z otworem szających oraz tytuły projektów wynalazczych. Sposób zmiany właśku nawozów sztucznych wyposażone w kryty prze.3 1963. du z ołowiu (do 95%) za pomocą wodorotlenku 101420. Montecatini. 100579. 30. i Stanisław Starzewski.3 1965. 25. 31. Polska. Halemba. Polska. 3.7 1963. Kauczuk olejowy 103062. Mieczysław Michniewski. Krzysztof Wernedu stałego lub zmiennego wykonany metodą ob.dowlanej. Gliwice.2 1965. 19.6 1964.4 1964. Klippan. Gumowego. Generale per l'Industria Mineraria e Chimica. wyparek itp. Sposób wytwarzania ca.3 1964. Częstochowa.10 1964. 11. Warszawa.11 1962. 4. Zakłady Przemyz polimeru butadienowego-styrenowego zawierająsłu Barwników „Boruta". 30. Władysław SieprawGrubym drukiem są podane numery zgłoszeń projektów wynalazczych. Sposób cy pozostałość rop krajowych bezparafinowych wytwarzania czarnych wybarwień na włóknach i (lub) polidieny oraz sposób jego wytwarzania. 29. Warszawa. Polska. Poznańskie Zakłady róbkowej uniwersalnej typu IUA. Stefan Grzyb. 29.8 1963. imiona i nazwiska lub nazwy zgłaszających. strączkowych. 103797. Władysław Sieprawtent.3 1933. Włochy. Instytut Przemysłu nego. 100409.6 1963.9 1964. Częstochowa. 29.12 1963. Kotwica 100072. przy pomocy elementów kulistych poruszających się wraz z obiegiem ODMOWY UDZIELENIA PATENTÓW konwekcyjnym czynnika. Polska.2 1964. 31. 11. Napęd posuwów w jednostce ob100967.i Radio. Włocławek.1 1964. Mediolan. o działaniu terapenstatycznym i smarującym. Polska. Prawo wynalazcze przewodów elektrycznych w puszkach rozgałęź(Dz.1 1963.chlorowodorku estru dwumetyloaminoetanolu kwasu p-chlorofenoksy-octowego.tacji. nej do prasowania wyrobów budowlanych polega101166. Mediolan. 30. 17. Pierścień do mocowania 36 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. Bydwodów drukowanych i sposób jego wytwarzania. Poznań. Wirnik silnika prą103901. Huta im.Kraków. Polska. Instytut Farma100371. szenia zgłoszeń. Warszawa. 102432. 27. wytwarzania nitropochodnych przy użyciu ozotanu acetylu. 24. Polska. COFNIĘCIA ZGŁOSZEŃ WYNALAZKÓW 102481. wpisany do rejestru patentowego pod tym nume. 9. Polska. Polska. Polska. 4. Szwecja. 156). 30.12 1964. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. 156) oraz został wykreślony z tego rejestru.11 1963. Wymienione zgłoszenia zostały załatwione odmownie 102918. Polska.1 1963. Zes. Polska. 28. Lenina. Pomoce naukowe do reolefinowych w warunkach bezwodnych i beztle. nych p-aminodwufenyloaminy. 29.11 1963. 22. poz. miejsca zamieszkania lub siedziby zgła. Sposób oczyszczania powierzchni grzejnych z kamienia kotło47589 wego kotłów. WYKREŚLENIA Z REJESTRU 102405. 100279.12 1962. 28. Niemiecka Republika Demokratyczna.3 1964.11 1963. 21. 9.niewski. Włochy. Nr 33.3 1963. Polska. 70 ust. Bydgoszcz. Instytut Techniki Buznań. 1 pkt 1 kłady Wytwórcze. Aktiebolaget Rix — rybacka rozprężna. ski. 31. 70 ust. Montecatini Societa tycznym. 7. Środki o działaniu przeciw.mundzki. Włocławek. 29. patent główny dzielnia Pracy „Synteza". 103600. Mechaniczne WZGS „Samopomoc Chłopska". Mieczysław MichLiczba oznacza numer rejestru patentowego.

12 1964. Szczecin. 30.5 1964. Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego.8 1964. 104128. 31.9 1964. 22. Polska.9 1964. Stanisław Ściga. Wrocław. 105404. Warszawa.01 1965. 17.7 1964. 31. Rhone — Poulenc S.5 1965. 104327. Sposób otrzymywania przetworów ziemniaczanych wzbogacanych azotem związanym organicznie. Enrique Gonzales Sicilia.5 1964. Paryż. Polska. Jonowy wykrywacz dymu z przekaźnikiem elektrostatycznym. Lenartowskiego. Sposób wytwarzania ferrytów zawierających magnez. 15. 6. Końskie. Sposób wytwarzania dodatku do karmy dla zwierząt. 31. Warszawa. Elektromechaniczne filtry pasmowe z pospawanych korpusów rezonansowych. 31. Sosnowiecka Fabryka Lin i Drutu.5 1964.8 1964. 31. Zakłady Naprawcze Sprzętu Wiertniczego. Sprzęgło elektromagnetyczne poślizgowe. Karuzela dla dzieci z wózkami opuszczającymi się po drodze śrubowej. 15. Polska. 30. Polska. 105684. Stropnica stalowo-członowa do obudowy wnęk kombajnowych posiadająca szybkozłączny zamek składający się z dwóch blach zaczepowych i blachy rdzeniowej. Warszawa. 105541.5 1964.5 1964. Sposób prasowania na zimno końcówki złącza płaskiego i matryca do stosowania tego sposobu. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego. Sosnowiec. 104194. Sevilla. 11.4 1964. 105664. Stanisław Cygański. 30. Nóż tokarski obrotowy.9 1964.3 1964. 30. 31.P. 30. Urządzenie do zmiany ruchu obrotowego na ruch postępowy. 1. VEB ZEK Pumpen und Verdichter (Haale) Saale. Mgr inż.9 1964. Polska. Polska. 105195. 30. 31.8 1964. Łódzkie Zakłady Radiowe T-4 Przedsiębiorstwo Państwowe. 31. Warszawa. Polska. 6.6 1984. Jerzy Kaliciński. Gliwice. Warszawa. Łódź. 14. Polska.9 1964. Sosnowiec. Placidov Perani. Polska. Abram Ostaszyński. Koneckie Zakłady Odlewnicze.8 1934. 31. VEB Werk Für Bauelemente der Nachrichtentechnik. 30. Polska.4 1964. Sopot. Warszawa. Głośnomówiący wzmacniacz rozmów telefonicznych. Polska. Stanisław Wąsowicz. Sposób wykonywania kadłubów do rur szybkoskrętnych.10 1964. im. Gdańsk. Zabrze.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 123 104071. Instytut Maszyn Matematycznych Polskiej Akademii Nauk. Hieronim Priebe.5 1965. Zenon Piasek. Krzysztof Eligiusz Przebindowski. Lizbona. Kraków.P. Łódź. Eustachy Berezowski. 105775. Niemiecka Republika Demokratyczna. Polska.12 1964. 7. 105726. Polska. Sosnowiec.10 1964. Joaquin Pena Mecho. Beztykowe urządzenie automatyczne do ochrony katodowej podziemnych urządzeń metalowych.1 1965.9 1964. Warszawa. . zwłaszcza ferrytów o prostokątnej pętli histerezy. Janusz Burczyński.12 1964.9 1964. St. Gdynia. 31. 104820.8 1964. 5. Polska. 104699. Urządzenie pomocnicze do przeprowadzania egzaminów ze wskaźnikiem ilości prawidłowych odpowiedzi.4 1965. 31. Dwustropniowa sprężarka tłokowa z napędem ręcznym w której tłok 1-go stopnia jest jednocześnie cylindrem 2-go stopnia. 104151. 105881. Polska.10 1964. Katowice. 31. 104848. Polska. Instytut Wzornictwa Przemysłowego. 15. 15. Sposób wytwarzania nowych pochodnych piperazyny o właściwościach chemoetrapeutycznych zwłaszcza przeciwnowotworowych.6 1964.7 1964.4 1965. Władysław Hofman.6 1964.9 1964. Polska. 25. Urządzenie izotopowo-przekaźnikowe zabezpieczające turbinę parową przed uderzeniem strugi wodnej z kotła w czasie plunięcia poprzez działanie impulsem na zawór szybkozamykający. 31. 31. 105812.10 1964. Polska.3 1964. Polska. 105899. Polska. Instytut Elektroniki. Stocznia Marynarki Wojennej. Polska.9 1964. 24. Teltow. 31. 104910.3 1964.12 1964. 105286. Polska. 13.4 1964. 105193.A. Kopalnia Węgla Kamiennego „Zabrze".6 1964.10 1964. 105429. Zakłady Naprawcze Sprzętu Wiertniczego. Polska. 5. Sposób usztywniania końcówek sznurowadeł za pomocą błony filmowej. Polska.5 1965. Sposób prania wyrobów włókienniczych w rozpuszczalnikach organicznych z równoczesnym odkażaniem za pomocą soli czwartorzędowych zasad amoniowych.11 1964.6 1964.5 1964. 31. Polska. Warszawa. Hiszpania. Politechnika Gdańska Katedra Elektrotechniki Morskiej. 27. Polska. 6. Mediolan. Układ stereofoniczny umożliwiający również uzyskiwanie pseudosterofonii dwukanałowej z nagrań monofonicznych. 23.12 1964. 31. 17. Portugalia. Sposób uszczelniania zbiorników z betonu polegający na zapełnieniu nieszczelności betonu specjalnie przygotowanym roztworem bento nitowym. 9. Zakłady Konstrukcyjno-Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego. Instytut Chemii Ogólnej. bezpierścieniowe do napędu dołowych urządzeń górniczych. Radom. 104885. 104808. 3. Automatyczny sposób pomiaru długości przesuwających się przedmiotów. 17. 31. 14. 19. Włochy. 104509. Polska.10 1964. 29. Obrót noża może być spowodowany oporami skrawania lub mechanicznie. 104404.6 1964. Niemiecka Republika Demokratyczna. Sposób wykonania stalowych lin nieodkrętnych przez skręcanie maszynowe w określonych kierunkach poszczególnych warstw splotów w linie. Kraków. Gdańsk. Francja. 104909. 30. wykonanych z materiałów ferromagnetycznych lub zawierających materiał ferromagnetyczny. Laboratorium Przemysłu Pasmanteryjnego przy Z. 30. Ceramiczny imbryk stołowy. Sposób produkcji rur dwukielichowych przez dołączenia do rury jednokrelichowej drugiego kielicha przy użyciu płynnego metalu. Sposób wykonywania nakrętek do rur szybkoskrętnych doprowadzające sprężone powietrze do urządzeń pneumatycznych używanych w górnictwie polegający na dwustopniowym kuciu rur w matrycy o odpowiednim kształcie. Warszawa.8 1964.

107782. Kraków.5 1964. Polska. 22. Sposób mechanicznego pozbawiania nasion kasztanowca Aesculus hippocastronum L.10 1964. 16. Polska. 27. 106173. Polska. Tranzystorowy wykrywacz metali do przenośników. 31. . Szczeciński Zakład Przemysłu Maszynowego Leśnictwa.12 1964.11 1964. 106852. Niemiecka Republika Demokratyczna. Zakłady Mechaniczne „Tarnów".1 1965. k. Kępno. 31. Marian Hryniewicz. Polska. Układ konstrukcyjny suportu do obróbki zestawów kołowych zaopatrzony w jeden lub dwa suwaki sześciokątne zabudowane przesuwnie w zamkniętych prowadnicach.10 1964. Wielkopolskie Za- kłady Teletechniczne. Instytut Przemysłu Drobnego i Rzemiosła. Pionki. 28. 105956. 106290. 31. 28.2 1965. Łyżka do butów. Sposób wytwarzania używki dla zwierzyny płowej. Polska.12 1964. 28. Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych. Żerańska Fabryka Elementów Betoniarskich „Faelbet". Sposób rozdrabniania materiałów twardych drobnoziarnistych oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu. Klej do łączenia skórzanych i gumowych elementów obuwia. Instytut Badań Jądrowych. Polska. 13. Zakłady Chemiczne „Pronit" im.3 1965. Gliwice. polegający na wywinięciu płaszcza i przyspawaniu go do dna sitowego. 31. 21. Instytut Lotnictwa.11 1964. 106528. Zakłady Mechaniczne w Łabędach Przedsiębiorstwo Państwowe. przez poddawanie ich drganiom np. Wrocław. Polska. 12. Sposób konserwowania jaj. 107061. 107501. Joanna Podgórska. Wyrób cukierniczy o strukturze piankowej którego korpus składa się głównie z przecieru owocowego. Sposób uszczelniania aparatów np. Pruszków. Warszawa.2 1965. 106758. 106264. 26. Wieloprzewodowe. Fabryka Samochodów Ciężarowych. 107184.10 1964. 31. 30. Warszawa. Instytut Przemysłu Zielarskiego. Warszawa. sporządzona z liści mięty pieprzowej przez oddestylowanie z nich oleju eterycznego. Polska.12 1964.4 1965.9 atm. 106084.10 1964.2 1965. 31. 105991. Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektrycznych „Dolmel". Warszawa.1 1965. 30. 20.10 1964. 105989. 30. Polska.3 1935. Polska. 106222. Miechów.2 1964. 22. 107658.3 1965. 31.2 1965. Towarzystwo Świadomego Macierzyństwa „Securitas". 31. Bytom. Polska. Gliwice. Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych.5 1965.5 1965. 106019. Polska. 31. 106100. 107087. 31. Wrocław. zawierający fotodiodę. 23. Bohaterów Studzianek. skórzastej powłoki nasiennej. 107128. 106760. 5. 31. 100°C i pod ciśnieniem do 0. Polska. Lublin. Sposób oczyszczania wozów w czasie ich opróżniania w wywrocie obrotowym. 15. Alojzy Kalinowski. 28. VEB Keramische Werke Neuhaus.12 1964.3 1965.1 1965. Polska.10 1964.10 1964. Łabędy. 2. Centralne Biuro Konstrukcji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe.11 1964. Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych.2 1965.1 1965.12 1964. Kraków. 15. 5.1 1965. Instytut Obróbki Skrawaniem.6 1965. 107152. Wrocławskie Biuro Projektów Konstrukcyjnych Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych. Polska.6 1965. 30. Polska. 23.1 1965. Poznań.5 1965. Strugarka typu Gleason do stożkowych kół zębatych o zębach prostych z przystawką umożliwiającą frezowanie ząbów łukowych. 31. 13. 9. 12. Instytut Technologii Nafty. 105954.i przy mijaniu się pojazdów.124 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 105949. 31. Centralne Biuro Konstrukcyjne Obrabiarek.5 1965.12 1964. Gdańsk. Płonią. Neuhaus-Schierschnitz. Tarnów. wymienników ciepła. Filipczak Józef. 196966. Diodowy zrównoważony modulator amplitudy. Polska.10 1964. Urządzenie do wykrywania styku ściernicy z materiałem. Poznań. Polska. 28. Namiastka herbaty. 31. Warszawa.12 1964. Piotrków. Polska. 19. Tarnobrzega. Kopalnia i Zakłady Przetwócze Siarki. Polska.2 1965. 31. Polska. wolnoobrotowe złącze do urządzeń hydraulicznych składające się z tulei posiadającej na wewnętrznej ściance rowki połączone z przyłączami do odprowadzania oleju. Sposób wytwarzania kleju epoksydowego modyfikowanego dwucjandwuamidem i poliwinylobutyralem. 106239. 18. Warszawa. 31. Łódzkie Zakłady Chemiczne. 27.12 1964. 29. Reflektor wsteczny do oświetlania drof.11 1964. Polska. Szlifierka do podłóg parkietowych o tarczach ściennych umieszczonych pod kątem do podłogi. 106561. Łódź. Sposób wytwarzania tabletek antykoncepcyjnych polegający na wprowadzaniu do masy tabletkowej niewielkiej ilości albuminy. Polska. wysuszenie i rozdrobnienie.4 1965. Mechanizm do zamiany ruchu obrotowego na ruch posuwisto zwrotny.1 1965. Polska. Sposób wytwarzania betonów komórkowych polegający na przepuszczaniu przez masę dwutlenku węgla w temp. za pomocą elektromagnesów. Pirometr a zwłaszcza czujnik pirometru do pomiaru wysokiej temperatury. Baza szamoponowa oraz sposób wytwarzania tej bazy szamponowej z alkilobezenosulfomianu trójetanoloaminy z dodatkiem estru poliglikolowego. wyposażony w tarczę gwiazdową posuwową ułożyskowaną ukośnie na wale napędowym. Poznań.3 1965. Kazimierz Podgórski. Zdzisław Kraszewski.1 1965. 31.9 1964. Polska.3 1965.1 1965. 10. 23. Masa do wytwarzania pierścieni uszczelniających w sprężarkach chłodniczych. Sposób otrzymywania dodatku do olejów przekładniowych.10 1964. i pary wodnej pod ciśnieniem 8 do 13 atmosfer. Uszczelnienie silnika pompy wirowej głębinowej za pomocą odpowiednio ukształtowanych tuleii i pierścienia gumowego. 30. 31. Polska.10 1964. 31.12 1964. Mocomierz służący do bezpośredniego pomiaru mocy mechanicznej z silnika.3 1985. 106107. 31.3 1965. 106599. 12. 27. Polska.6 1965. Warszawa. 5. Polska.

Warszawa. Oświęcim. 8. Jana Pietrusińskiego. Sposób wytwarzania 23/4 chinazolono/-3-azabenzantronu na drodze acetylacji i kondensacji 1-aminoantrachinonu z kwasem antranilowym. Urządzenie do otwierania i zamykania pojemnika ze źródłem promieniotwórczym. Następnie są kolejno zamieszczone imiona i nazwiska lub nazwy.3 1965. Poznań. Polska. 20. 13 WZORY UŻYTKOWE I WZORY ZDOBNICZE REJESTRACJA Grubym drukiem są podane numery rejestru wzorów użytkowych i rejestru wzorów zdobniczych. Polska. Polska. Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Spożywczych Państwowego Przemysłu Terenowego. Zakłady Wytwórcze Urządzeń Telefonicznych im. Sposób kotwienia górotworu w wyrobiskach górniczych przy użyciu kotw. Główny Instytut Górnictwa. 108288. Sposób barwienia włókien poliestrowych na kolor czarny.5 1965. Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut". Komuny Paryskiej. 30. 30. Sposób wytwarzania izolacji trzpienia uchwytu trzymadła szczotkowego silnika trakcyjnego. 30. . 109601. szpalta 2. na str. 107854.6 1965. oraz w nawiasach nazwa kraju lufo miasta. Jerzy Kałasznikow.6 1965.6 1965. 14. Polska. Kopalnia Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz". Sposób zmniejszenia strat jęczmienia podczas jego słodowania przez stosowanie wody namokowej zawierającej substancje giberylinowe. 31. Pompa dozująca. Polska.5 1965.3 1985.3 1965." oznacza. 321. Zygfryd Liberus. Zgierskie Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Andrzej Basaj". Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy." jest podana data zgłoszenia zagranicznego lub wystawienia na Ogólnokrajowym Przeglądzie Prototypów oraz Nowych Konstrukcji Maszyn i Urządzeń w Katowicach. 14. Polska. Po skrócie „Pierwsz. 9. Siersza. Gliwice. 108255. Szczecin. Sprostowania W nrze 4 „Wiadomości Urzędu Patentowego" z 1965 roku. Witold Kulesza. Szczecin. 108387. do których zaliczono zarejestrowane wzory użytkowe i wzory zdobnicze. Zakłady Chemiczne „Oświęcim". Polska. Polska. 9. Polska. 31. 108329. Sposób wtłaczania kryz do zaworu w istniejącej sieci centralnego ogrzewania.4 1965. Polska. 31. 108629. Po numerach rejestrów są zamieszczone daty zgłoszenia wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych w Urzędzie Patentowym PRL. 30. Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego.4 1965. w wierszach 25 i 26 zamiast tytułu wynalazku „Urządzenie do ręcznego przesuwu stołu «wytaczarki do diamentowania" powinno być „Urządzenie do ręcznego przesuwu stołu obrabiarki zwłaszcza wytaczarki do diamentowania".Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 125 Wrocław. Sposób bezdymnego spalania węgla za pomocą dopalaczy umieszczonych u wylotu paleniska. Zakłady Mięsne-Rzeźnia Przedsiębiorstwo Państwowe. 30. 3. szpalta 1. 108056. Polska. Zgierz.6 1965.5 1965.6 1965.6 1965.4 1965. 7.5 1965. 31.5 1965.11 1964. Liczby i litery przed tymi numerami oznaczają klasy i podklasy. 31. 10.4 1965. od których rozpoczynają się okresy ochrony tych wzorów.5 1965.3 1965.4 1965.6 1965. Katowice. 30. na sfcr. 30. Polska. Polska. Polska. 31. Katowice. 22. Polska. 107798.3 1965.7 1965. 31. 208. Zakłady Przemysłu Barwników „Boruta". Warszawa. Warszawa. W nrze 6 „Wiadomości Urzędu Patentowego" z 1965 roku. Wrocław. Polska. Polska. 30. Polska. że zarejestrowane wzory użytkowe są wzorami pracowniczymi. 107830. Polska. Przesłona przezroczysta z cieczą pochłaniającą promieniowanie cieplne jako ochrona przed działaniem promieniowania cieplnego. 30. Zgierz. Urządzenie do pomiaru wielkości napięć krokowych i dotykowych występujących przy stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia.6 1965. 108318. w wierszu 19 od dołu zamiaist nazwiska współtwórcy wynalazku „inż. Sposób odzyskiwania ciepła z elektrycznych pieców łukowych i łukowo-oporowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Sposób wstępnego odwadniania mięsa przez poddanie go działaniu siły odśrodkowej w wirówce. Kazimierz.11 1964. 108661. 108276. 108395.6 1965. 30. Piekary Śląskie. 108506. Slkrót „Pr. Warszawa. Na końcu są podane imiona i nazwiska twórców lub współtwórców zarejestrowanych wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych.6 1965. Silnik magnetyczny. Mgr inż. Gliwice. Palnik plazmowy z przesuwną wzdłuż osi dyszy elektrodą. w którym dokonano tego zgłoszenia lufo wystawienia. 14. 30. miejsca zamieszkania lub siedziby osób.4 1965. uzasadniających prawo pierwszeństwa. Urządzenie do kontroli prędkości dojazdowej naczynia wydobywczego w szybach kopalnianych.7 1965. Kopalnia Węgla Kamiennego „Julian". Politechnika Szczecińska.4 1965. Huta „Warszawa". Sposób rozprowadzania rurociągów recyrkulacyjnych w instalacjach użytkowych ciepłej wody.4 1965. 108477. Andrzej Basan" powinno być „inż. Bezpiecznik ścinowy płytkowy składany do pras mimośrodowych.5 1965. Układ regulacji prędkości obrotowej silnika asynchronicznego trójfazowego za pośrednictwem częstotliwości. 31. Maków-Mazowiecki. Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza". 17. na których rzecz zarejestrowano wzory użytkowe i wzory zdobnicze oraz tytuły zarejestrowanych wzorów. Polska. 5. 107962. zamocowywanych w otworach górotworu za pomocą ciekłego tworzywa sztucznego. Zdzisław Duda. 30. 108186. 6.

Rozkładana makieta. 4. Stanisław Nitka i mgr inż. 7. Jerzy Baranowski.4 1965. Drukarstwo Nr 2/1966 3b 17296. Klasa 19. Urządzenie do prostowania i cięcia drutu. Tarnowskie Góry. mgr inż.126 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO WZORY UŻYTKOWE (Od nru 17258 do nru 17366) Klasa 3. Polska. dr inż. 21d3 17259. Warszawa. Górniczy aparat ucieczkowy. 22. Zbigniew Karge i mgr inż. Warszawa. Gliwice.6 1965.6 1965. Częstochowskie Zakłady Wyrobów Blacharskich Przemysłu Terenowego. Kazimierz Bocheński.5 1965. Górnictwo 5d 17270.8 1963.1 1965. Zbigniew Jakubowski. Kaseta do elektrotrawienia złącz elementów półprzewodnikowych. Skarb Państwa Ministerstwo Obrony Narodowej. Klasa 5. Polska. zwłaszcza do sprawdzania baterii i żarówek niskonapięciowych. Układ elektrycznego urządzenia do programowego sterowania rozdzielaczy elektropneumatycznych w pralniach. Rękawica do mycia. Polska. Zygmunt Prusek i Rudolf Fica. Mgr Maria Zawłocka. Tadeusz Wisławski. Kształtka do wiązania krawata. Tomasz Sawicki. Piotr Baranowicz. Jerzy Baranowski. Polska. Gdańsk. Joachim Fojcik i Alfred Szulik. 21g 17356. Polska. Polska. Polska. 10. 6. Polska. Józef Makarewicz. Skrzynka probiercza. 14. 21e 17352. Szafka na magazyny linotypowe. Warszawa. Kraków. Fabryka Półprzewodników „Tewa". 22. Pr. drutu oraz walcowanie metali 7d 17306. Mgr inż. Polska. Jerzy Mindowicz. Aleksander Szenfeld. Szczecin. Klasa 4. Pr. Józef Klimczak. Józef Pachowski i Jerzy Kowalski. mgr inż. 18. Zakłady KonstrukcyjnoMechanizacyjne Przemysłu Węglowego. Pr. Mgr inż. Warszawa. Gliwice.3 1965. Polska. Pr. Jan Kwaszewski. 21h 17316. Polska. Polska. Odzież Klasa 15. Zapalarka tranzystorowa. Żyrandol składany imitujący kryształ. Józef Klimczak. 30. Jerzy Zawadzki. Kraków. Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Pr. Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna" Przedsiębiorstwo Państwowe. Klasa 7. 21f 17359. Tadeusz Olesiński. Polska. 3c 17298. Polska. dróg i mostów 19c 17353. Władysław Kiczko. Zdzisław Grzesiakowski i Tadeusz Włodarski.12 1964. Łódź. Warszawa. Polska. Joachim Fojcik i Wiktor Pionior.4 1965. Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych. 8.1 1964. Eugeniusz Kutrzeba. Michał Podolak. Ile 17324. Kieszonkowa latarka elektryczna. Fartuszek dziecięcy.11 1964. Gdańsk. Częstochowa. Polska. Pr. Stanisław Szyja.4 1965. Klasa 21. Stołowa lampa elektryczna. Jerzy Zawadzki. 3b 17346. mgr inż. Elektrotechnika 21d 17260.12 1964. zwłaszcza okrągłego. Pszów. Pr. Ile 17319. Pr. Spółdzielnia Pracy „Skala". Wytwarzanie i obróbka blachy. Pszów.4 1965. 30. 21. Pr.7 1964. Józef Klimczak. 22. Polska. Polska. 6. 2. 28. zwłaszcza cewek do silników elektrycznych. Układ elektryczny zapobiegający powstawaniu iskrzeń na zestykach czujników zrywu taśmy włókien w rozciągarkach. 31. Inż. Pierwsz. Rajmund Skaba. 11. 4b 17294. 5d 17338. Skrzynka probiercza. 6. Tomasz Sawicki. Biblioteka Główna Wyższej Sokoły Rolniczej. 3c 17348. Roman Majer. 20. Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna" Przedsiębiorstwo Państwowe. Julian Szymański i Józef Hel. 27. Józef Sobkowiak. Warszawa. Jerzy Mindowicz. inż. Łódź. Stanisław Wąsik i Józef Śmiechowski. 14.3 1965. Bydgoszcz. Pr.9 1963. Kalendarz kieszonkowy. Szczecin. 21d3 17266. Introligatorstwo lid 17322. 21d 17350.12 1964 (Ogólno- .3 1965. 15a 17323. Polska. Zbigniew Bartman. Pr. Warszawa.3 1965. Warszawa. Mgr inż. Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Maszyn Włókienniczych. Samojezdna maszyna do wykonywania nawierzchni i podbudowy ziemno-cementowej.12 1964. 3b 17365. Mgr inż.12 1964. 21e 17361. Mieczysław Ćmielewski. Marian Bernęr. Aleksander Szenfeld. Polska. Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego „Biprohut". Oświetlenie za pomocą paliw i palniki grzewcze 4b 17291. Spinka do mankietów. Pr. Antoni Mossakowski. Warszawa. Michał Podolak.11 1964. Urządzenie do przewozu pierścieni obudowy górniczej. Pr.12 1964. Marian Berner. Jerzy Rutkowski i mgr inż. Rajmund Skaba. Budowa kolei. 5. Antoni Mossakowski. Drukarnia Narodowa Przedsiębiorstwo Państwowe. Polska. Polska.2 1965. Zakładka metalowa. Polska. Klasa 11. Józef Klimczak. Jan Kwaszewski. Tadeusz Leszczyński i Bogdan Bajczuk. Wirnik silnika asynchronicznego. Polska. Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych. 21g 17258. Inż. rur metalowych. 2. 18.2 1965. Zapięcie zatrzaskowe. 1. mgr inż. Przyrząd do izolowania cewek.

Karuzelowa maszyna do odlewania wlewków metali. 31. Jerzy Książek. Przymiar rysunkowy. Leon Gamdzyk. Polska. Polska. Polska. Lokówka. mgr inż. Polska. 17. 21. Stanisław Lendzion i Jadwiga Kuźmicka. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe. Przyrządy 42a 17277.1 1965. Gorlice. Budowlana płyta konstrukcyjno-izolacyjna. Torba plażowa. Klasa 42. Stefan Zieliński. Polska. „Społem" Związek Spółdzielni Spożywców.4 1965. Sopot. Obudowa wagi stołowej. Polska. Warszawa. 6. Polska. Jan Kasprzyk. Polska. Wacław Trzciński.11 1963. Tadeusz Skrzynecki. 34g 17309. Mgr inż. Dmuchawy. Zakład Badań i Doświadczeń . Czerpak do wybierania mas półpłynnych z naczyń. Marian Pierzgalski i Romuald Załuga. 15. Henryk Koczorowski. Tarczyńska Fabryka Urządzeń Handlowych Przedsiębiorstwo Państwowe.4 1965. 1964.. Jerzy Jagoda. Wit Werys. 341 17332. Barbara Walczyńska. Pr. 33b 17347. Pr. Pr. Adam Maj. 16. Pr. Wieszak turystyczny. Polska. Stara Miłosna k. Leon Gamdzyk. Henryk Bielski. Inż. Jerzy Nowicki. Klasa 34. Jerzy Sitek. Warszawa. 37b 17344. Wzór zależny od wzoru nr 15886. Warszawa. 3. 13. 42k 17274. 34e 17272. Józef Chełmoński. 18. a zwłaszcza cynku. Koszyk do zakupów. 341 17312. meble 34c 17340. 42h 17335.10. 341 17337. Lucjan Golacik. Wacław Trzciński. 34e 17334. Lusterko składane. 33c 17299. Polska. Dziadek do orzechów.6 1965. Polska. 7. Piotr Chodorowski i Halina Wróblewska.1 1965. mgr inż. Polska. 42d 17336. Polska. Polska. Stanisław Koch. Stanisław Koch. 28. 20.4 1965. mgr inż. Grodzisk Mazowiecki. maszyny.8 1964. Polska. Wózek do karnisza do zasłon. Urządzenie do skórowania filetów rybnych. Ryszard Florczak. Polska.5 1965. 14. Polska. 11. Mieczysław Matyjek. Stefan Komecki. 341 17261. Karnisz o dwóch torach tocznych. Zakłady Cynkowe „Silesia" Przedsiębiorstwo Państwowe. inż. Artykuły gospodarstwa domowego. 3. 17. Polska. Polska. firanek lub portier. Pr. Stefan Komecki. Jerzy Jeliński. Józef Chełmoński. 1.5 1965. 341 17313. Łóżko rozkładane. Barbara Walczyńska i Irmina Pabis. 6. Wysokociśnieniowy pneumatyczny przyrząd do kontroli otworów. 341 17339. 21h 17360. Polska. Centralne Biuro Konstrukcji Okrętowych Nr 1. Katowice. 28. Czytnik. Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Produkcji Pomocniczej Budownictwa. Irmina Pabis. Leon Gamdzyk. Podkowa Leśna. Pr. Warszawa. Pr. Henryk Bielski. Polska. Pr. Ostrowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej. Gorlickie Zakłady Przemysłu Drzewnego. okładek i skorowidzów. Warszawa. Pabianice. Jerzy Jeliński. Pustak ceramiczny. Instytut Transportu Samochodowego. pompy i sprężarki powietrzne 27c 17302. Polska. Polska.12 1964.1 1965. Warszawa. 42f 17314. mgr inż.Warszawy.3 1965. Futerał do okularów. Przybory do użytku osobistego i przybory podróżne 33b 17345. Pr. Andrzej Bukowski.4 1963. Jan Bogacz. Klasa 37. Warszawa. Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy „Odrodzenie". Piaseczno. Żyrardów. Pr. Tarczyn k/W-wy. Warszawa. 341 17275. Rzeszów. 33b 17349. Urządzenie do jednoczesnego wykrawania i zgrzewania okienek z folii z tworzywa sztucznego do skoroszytów. Urządzenie do spawania polichlorku winylu. Budownictwo lądowe i naziemne 37b 17343. Spółdzielnia Pracy „Introdruk".4 1965. Klasa 33. Gliwice. Mieczysław Matyjek.6 1965. Toruń.6 1965. Pr. Wieszak składany ze szczotką.11 1964. Spółdzielnia Pracy „Chemiter".1 1965. 14. Warszawa.1 1965. Odlewnictwo łącznie z formierstwem 31c 17351. Czesław Majewski. Klasa 27. Warszawa. Stojak do suszenia bielizny. Grodzisk Mazowiecki. Ręczny odkurzacz pneumatyczny przystosowany do czyszczenia wnętrz samochodów. Leon Gamdzyk. 33c 17357. Polska. Krzesło składane z pulpitem. Polska. Piotr Tomecki. 30. Antoni Rogowski. Klasa 31. Inż. Pr.5 1965. Ryszard Kozioł i Norbert Musioł. 2. Andrzej Bukowski. 12. Elektryczny wentylator bateryjny. Pr. Antoni Rogowski. Mgr inż. Polska. Ostrów Wlkp. Polska. Zygmunt Pytka.2 1965. Lucjan Golacik. przybory. Gdańsk. Kraśnik Fabryczny. Julian Moraś.7 1964. Inż.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 127 krajowy Przegląd Prototypów oraz Nowych Konstrukcji Maszyn i Urządzeń w Katowicach). Kraśnicka Fabryka Wyrobów Metalowych. Wieszak na szczotki i inne przybory kuchenne.5 1965. 11. 18. Polska. 19. Warszawa. Tadeusz Skrzynecki. Władysław Raichel i Tadeusz Liana. inż. Henryk Koczorowski. Polska. 34g 17276. Lublin.12 1964. 20.12 1963. Tytus Borkowski i Sławomir Gołębiowski. Apolonia Małecka i Józef Bogacz.

4. Stefan Wojdziak. Henryk Wodziczko i Henryk Pucułek. Pr. Pr. Kraków. Biuro Studiów i Projektów Konstrukcji Stalowych „Mostostal". Polska. Polska. Polska. 21. Polska. Elementy maszyn 47b 17300. Pr. Kraków. Koszalińskie Powiatowe Zakłady Przemysłu Terenowego. Joachim Fojcik i Rajmund Skaba. Poznań. Stołeczne Wytwórnie Win. Pr. Warszawa. Polska. Polska.11 1964. Kazimierz Laskowski. siłowniki — „silniki nastawcze" 60 17358. Pompy do cieczy 59a 17341. Bydgoszcz. Kopalnia Węgla Kamiennego „Anna" Przedsiębiorstwo Państwowe. dr Ewald Sasimowski. Mgr inż. Polska. 46b 17293. Urządzenie do badania szczelności dławnic.3 1965. Klasa 49. Lublin Polska. Pr. Wiesław Kondratowicz. 59c 17262. Jan Stępień. Sianów. Tablica obecności. Urządzenie do formowania stosu ładunkowego przy wyciskaniu soków owocowych. Saturnin Duliński. Janusz Szweykowski. Gdańsk. Polska. Mielenie i rozdrabnianie wraz z przygotowaniem przemiału 50d 1726Í9. Pr. Mgr inż. Polska. Bytom. Wyższa Szkoła Rolnicza. Mechaniczna obróbka metali 49a 17304.11 1963.12 1964. Polska. Polska. Zawór elektromagnetyczny do cieczy. Klasa 58. 26. 42p 17342.6 1964. Obudowa kalendarza mechanicznego. Pr. Miodów Pitnych i Napojów Gazowanych Przemysłu Terenowego. 8.12 1964. Bogusław Pakosiewicz. Wrocławskie Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych. Klasa 46.6 1965. 47f 17263. 42k 17366. Polska. Mgr inż. Centralne Biuro Konstruk- cji Maszynowych Przedsiębiorstwo Państwowe. Polska.6 1965. 42n 17273. Bolesław Boczar. inż. Pr. Klasa 59. Człon wykonawczy dla układu sterowania samoczynnego. Kazimierz Laskowski. Eligiusz Sobolewski. . Ryszard Chwalko.2 1965.12 1964. Pruszcz Gdański.10 1964. 29. Pr. 10. Urządzenie do pomiaru długości kroków zwierząt pociągowych przy ocenie ich wartości użytkowej. Kraków. Rozwiertak tarczowy wykańczający nasadzany na trzpień.1 1965. Pr. Suwak obrotowy do wyznaczania parametrów przy spawaniu łukiem elektrycznym. Mgr inż. Pojazdy bezszynowe 63 17326. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kielcach Oddział w Kielcach. ciągników i sprężarek. zwłaszcza dla dzieci w przedszkolu. 31. Polska.10 1964. 24. Mgr inż. Polska. Kielce. Silniki spalinowe. Warszawa.1 1965. Instytut Sadownictwa. Kazimierz Banyś. Wirnikowa pompa próżniowa. 47g 17354. Wrocław. Jerzy Aleksandrowicz i Jan Grotek. Stefan Wojdziak. silniki sprężynowe i na sprężone powietrze oraz inne silniki 46a 17355. 7. Mgr inż. 42n 17271. Instytut Obróbki Skrawaniem. Klasa 63. Inż. Pr. 42m 17310. Sito drgające. Ryszard Chwalko. Kielce. 11. Instytut Obróbki Skrawaniem.1 1965.3 1965. 5. Mgr inż.12 1964. inż. Przyrząd do usuwania sworzni z tłoków samochodowych. Jerzy Wypler i mgr inż. Polska.11 1964. Polska. 3.10 1964. Mario Radon. Polska. Eugeniusz Kania. Kraków. Bolesław Sokołowski i Edward Pasternak. Pr. Rozwiertak trzpieniowy nastawny. Urządzenie do sprawdzania działania sprężarek samochodowych. Zjednoczone Przedsiębiorstwo Projektowania i Wyposażania Zakładów Przemysłu Elektro-Maszynowego „Prozamet-Bepes". Jerzy Dąbrowski.2 1965. Instytut Elektrotechniki. Roman Trzaska i Antoni Rutkowski. Warszawa. 46c1 17292. Warszawa. Polska. Doc. 59b 17311.128 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 Wrocławskiego Zjednoczenia Budownictwa. Zawór zwrotny. Klasa 50. Przyrząd do badań wytrzymałościowych betonu z nomogramem do odczytywania wyników badań. 11. Saturnin Duliński. Pr. 2. Regulatory do silników. Gliwice. Samozasysająca pompa rotacyjna. 18. Układ urządzeń do sprawdzania i do regulacji układów zasilania silników gaźnikowych. Klasa 47. Alfons Glazer i Władysław Piotrowski. mgr inż. Warszawa. Mgr inż. Bolesław Sokołowski i Edward Pasternak. Pr. Marek Gut i Mariusz Jasiński. 28. Pszów. Adam Bułat i mgr inż. 12. Pr. Polska. Instytut Obróbki Skrawaniem. Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe. 27. 29. 25. Legionowo k/Warszawy. 15. Prasy 58b 17278. klapowy. Ściskacz ślimakowy.2 1965. Skierniewice.6 1965. Polska. Wzór zależny od wzoru nr 16771. Polska. Wrocław. Marian Cempulik i Werner Rurański. Mgr inż. Andrzej Kowal. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Kielcach Oddział w Kielcach. Ręczna pompa wirowa. Klasa 60. Alfons Glazer. 49a 17307. Urządzenie do nakiełkowywania. 49a 17308. Mgr inż. Władysław Piotrowski. 21. 47g 17301. Zakłady KonstrukcyjnoMechanizacyjne Przemysłu Węglowego. Pneumatyczno-elektryczne urządzenia blokujące. Polska. Pr. Alina Szeloch. Pr.

Zdzisław Rybarczyk. 68a 17305. Polska. Zdzisław Rybarczyk. Rzeźbiarstwo. Leszek Gajosiński i mgr inż.3 1965. 64a 17363. Janina Dębowska. Bronisław Łotocki. malarstwo. Józefów. Kielce. Bolesław Rutczyński. 28. 8. Wrocławskie Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Maszyn Przemysłu Materiałów Budowlanych. zwłaszcza na leki. Stefan Tarłowski.11 1964. Ryszard Gabryel. Zakłady Mechaniczne „Ursus". Wyszynk Klasa 67. Klasa 75. Rzeźnictwo i przerób mięsa 66b 17264. inż. 30. Pr. 16. Zenon Górny i Ludwik Raszka.10 1963. Zamek. Warszawa. Polska. Wieczne pióro. Lublin. Pr. Henryk Mielnik.1 1964. Polska. Bolesław Rutczyński.3 1964. 70d 17287. Bolesław Korzeniowski i inż. Mikołaj Kopczański. Bolesław Rutczyński. Bronisław Łotocki. 8. Franciszek Sawicki. Zamknięcie do naczyń szklanych. Plakietka do kluczy hotelowych. Klasa 68. Jan Koziej. Polska. Długopis. Pr. 70b 17331. Krawieckie nożyczki o napędzie elektrycznym. Pierwsz. Polska. Klasa 65. Sianów. ozdabianie powierzchniowe 75c 17297. 6. Antoni Czajka. 21. Temperówka. Bernard Intek. Klasa 66. Okręgowy Zarząd Wodny. Koszalińskie Powiatowe Zakłady Przemysłu Terenowego. Polska. Polska. Ursus. 16. 16. 15. 70b 17333. Zakłady Mięsne. Franciszek Didyk. 22. Władysław Tomeczko. mgr Zbigniew Lasota i Franciszek Zdrojewski. Temperówka. Tomasz Sawicki. inż. Wóz. Poznań.3 1965.3 1963. 28. Polska. Końcówka pistoletu do malowania metodą hydrauliczną. Poznań. Zbigniew Bąkowski. 22.11 1964. Polska. Polska. 27. 29. Podstawka do bloczków. Pr. Jan Koziej. inż. Urządzenie do powlekania przedmiotów. Mgr inż. Antoni Czajka. Niemiecka Republika Demokratyczna. Marian Oleksy. 64a 17290.4 1964.9 1964. 28. Okrętownictwo i zagadnienia morskie 65c 17295. Przyrząd do ostrzenia narzynek. Mgr inż. Urządzenie wielolejkowe do napełniania jelit. Bolesław Korzeniowski i inż. Franciszek Sawicki. 75c 17320. zwłaszcza kafli piecowych. Polska. Polska. Polska. Warszawa. Zenon Górny. Ryszard Gabryel. Tomasz Sawicki. Polska. Pr. 8. Polska. Spółdzielnia Pracy Wyrobów Chemicznych i Piśmiennych „Styloplast". Zielona Góra. Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych „Współpraca". Mgr Tadeusz Kamieński. Polska. Kazimierz Banyś. Gokart dziecięcy o konstrukcji rozbieralnej. urządzenia do gier i zabaw 77f 17279. 70d 17329. Mikołaj Kopczański. Łódź. 16. Inż. Warszawa. Pr. Klasa 70.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 129 Układ hamulcowy pojazdu przyczepnego.2 1965. Zamknięcie do termosów. Meissen. 9. Torba motocyklowa. barwnikiem i emalią. Przyczepa wywrotka. Barbara Gintowt. Henryk Poddany. Stanisław Sosno i Kazimierz Skrobik.7 1964. mgr inż. Tarnowskie Góry. Mechanizm do rozkładania przedniego siedzenia w samochodzie osobowym. 6. 64a 17281. Witalis Karallus. Andrzej Rymsza i Jerzy Rymsza. Bronisław Stachowiak.3 1965. Przyrząd do zdejmowania kapsli z butelek. . Bolesław Rutczyński. Urządzenie do napełniania osłonek oraz do rozdrabniania mięsa. Antoni Bortkiewicz. Polska.2 1965. Gdański Zarząd Aptek. Barbara Gintowt.9 1964. 63g 17283.9 1964. (Niemiecka Republika Demokratyczna).9 1964. 63a 17327. Roman Howil.2 1965. Polska. Warszawa. Kalendarzowy komplet biurkowy. Pr. zabawki. Zakłady Mięsne. Polska. Poznań. 66b 17268. 29. Polska.7 1964. Wrocław. Polska. Pr. Inż. Antoni Heda. Bronisław Stachowiak. 16. 64a 17330. Marcelego Nowotki Przedsiębiorstwo Państwowe. Kielce. 1. Zaodrzańskie Zakłady Przemysłu Metalowego im. Bernard Intek. Roman Howil. inż. 9.9 1964. Kraków. Gliwice. Zbigniew Bąkowski. Rozbieralna niezatapialna łódka. 2. VEB Plattenwerk „Max Dietel".3 1965. 63c 17317. Warszawa. Jan Pyś. Wyroby ślusarskie 68a 17265. Pr.2 1965. Pr. Klasa 64. Polska. Henryk Mielnik i Franciszek Misztela. Wołomin. Hotel „Orbis-Merkury". Pr. 63c 17284. Witalis Korallus.3 1965. Edward Kaczmarek. Klasa 77.12 1964.9 1964. 70d 17328. 63c 17364. Pr. Klasa 69. Kraków. Jan Pyś. Gdańsk. Butelka z kroplomierzem. Marian Oleksy. Warszawa. Korek odpowietrzający zwłaszcza skrzynek przekładniowych i bloków pędnych wykonany z tworzywa sztucznego. 2. Sport. Polska. Szlifowanie i polerowanie 67c 17315. Polska. Narzędzia do krajania łączenie z bronią sieczną i kolną 69 17277. Franciszek Didyk. Przybory do pisania i rysowania 70b 17286.2 1965. Antoni Heda.

Polska. U. 77f 17362. również narzędzia pneumatyczne powszechnego zastosowania 87a 17303. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. Sztuczna choinka składana. 1. Polska.3 1965. Kraków. 29. ZMIANY W REJESTRACH Grubym drukiem są podane numery rejestru wzorów użytkowych i rejestru wzorów zdobniczych. 14. Zabawka w postaci ruletki zaopatrzona w temperówkę. WZORY UŻYTKOWE 12513 12578 14907 14925 14951 15129 15401 15762 12528 12587 14908 14926 14952 15148 15512 15914 12535 14899 14909 14928 14960 15182 15603 15996 12553 14902 14914 14938 14961 15189 15607 12556 14903 14917 14942 14962 15191 15671 12560 14904 14918 14945 14964 15289 15685 12562 14905 14923 14948 14968 15301 15708 12574 14906 14924 14950 14969 15379 15752 WZORY ZDOBNICZE 7313 7587 7589 7590 7592 7846 7863 7867 7873 . wykreślono wpis kreśleniu wzoru użytkowego. Ryszard Brzostowski. 70 ust.8 1964. 10.1 1966 r. Klasa 81. Józef Kalter. 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. 23. Ryszard Brzostowski. 27. Polska. a wzory te zostały wykreślone z tych rejestrów. poz. Marian Kotarba. 16 7958. Katowice. 14385. 16361. Klasa 87. Polska. Dnia 5. Pr.9 1965. Warszawa. WYKREŚLENIA Z REJESTRÓW Liczby oznaczają numery rejestru wzorów użytkowych i rejestru wzorów zdobniczych.8 1964. Polska. 31. Jerzy Radomyski. Urządzenie do sprawdzania zawartości skrzynek. Zakłady Płyt Pilśniowych. 27. Polska. Józef Getta.12 1965. Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych. 81e 17321. Józef Getta. Poznań. Polska. Jerzy Kwiatkowski. 16 7964. 77f 17285.1 1965. 1. Rudolf Brachaczek. Wacław Pyżalski. Długopis ozdobny. Polska. Wrocław-. 13 7963. Dnia 15. Narzędzia i przybory robocze.6 1964. 17 7966. Tadeusz Podsędek.3 1965. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. Bronisław Cyman. 8. 77f 17288. Temperówka. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Zabawkarskiego „Radość". Słupsk. Zgierz. Ludwik Odachowski i Leszek Zukowski.5 1964. Brelok. Bielsko-Biała. Wacław Pyżalski. 15. Polska. Polska. Dnia 15. Maria Sierpińska. 17 7959.12 1965 r. Jerzy Radomyski. 77f 17318. Eugeniusz Baranowski.130 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 77f 17280. Tadeusz Podsędek i Bronisław Sawoniak. Lech Sztyler. Kraków.8 1965. Kazimierz Rożek. Pr. Warszawa. 17 7967. Temperówka — gwizdek. Pr. Spółdzielnia Pracy „Steelon". 45). Wrocław.11 1965. 28. Warszawa. 11 7969. Polska. Prawa z rejestracji wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych. Dnia 15. 6 7960. Polska. Wiktor Stankiewicz. 10 7957. Polska. Zabawka w postaci budownictwa segmentowego. Chorzów. Polska. Zabawka zawierająca przezrocza do oglądania. Warszawa. Emil Kamiński. 156) lub na podstawie § 11 ust. Polska. 31. Bronisław Sawoniak.3 1965. Temperówka. 11. Jan Raj. 18. 3.8 1965. Katowice. 6. Stojak do proporca lub chorągiewki. Jerzy Kwiatkowski. U. 3. Zabawka w postaci armaty pneumatycznej. Maria Sierpińska. Wiktor Stankiewicz. Irena Salbert. Gliwice. Jan Raj. Polska. Warszawa. Warszawa. War- szawa. Pr. Polska. Polska.8 1965. Naszyjnik. 14508. Nr 8. WZÓR ZDOBNICZY o wyo wyo wyo wy- 7705.11 1964. wygasły na podstawie art. Bronisław Wilamowski. Polska.11 1965. Nr 33.1 1965. 1 pkt 2 i art.2 1966 r. Polska. Stanisław Osika. Urządzenie do formowania i przenoszenia taśmy zgrzeblarkowej w zespołach zgrzebnych. 12. Pr. 77f 17282. 1. Polska.12 1965 r. Transport i opakowanie 81c 17289. 17 7962. Bronisław Wilamowski. Stefan Całusiński. 27. Imadło ślusarskie. Katowice.9 1965. Czarna Woda. Warszawa. wpisanych do rejestrów pod tymi numerami. Bronisław Cyman. Polska.10 1965. wykreślono wpis kreśleniu wzoru użytkowego. Pantofel domowy. Krakowskie Zakłady Zabawkarskie Przemysłu Terenowego Kraków. Rozpylacz do lakieru do włosów. Prawo wynalazcze (Dz. Podstawka ścienna do kwiatów. 18. Józef Kalter. Polska. WZORY ZDOBNICZE (Od nru 7957 do nru 7969) 3 7968. poz. wykreślono wpis o wykreśleniu wzoru zdobniczego. Taczki dziecięce. 16. WZORY UŻYTKOWE 14384. Jan Raj. Pochewka skórzana do kluczyków samochodowych. Irena Salbert. 10 7961. wykreślono wpis kreśleniu wzoru użytkowego. Spółdzielnia Pracy „Steelon". Emil Kamiński. Zabawka w postaci konia na biegunach. Kazimierz Rożek. Marian Ptasznik i Władysław Mucha.3 1935. Stefan Całusiński. Szczecin.3 1965.12 1965 r. Zabawka w postaci samolotu odrzutowego. Sztućce. 10 7965. 77f 17325. wykreślono wpis kreśleniu wzoru użytkowego.9 1965.11 1964. Polska. Jan Raj. Dnia 15.

156). Alfons Glazer. Wanda Kłosińska. Radom. Polska. Zmechanizowany. 31. Gdańsk. 8. 8. Warszawa. Katowice.4 1965. Urządzenie do rozgrzewania oleju w misce olejowej silników spalinowych przy pomocy swobodnie przepływającej gorącej wody. Kraków. Pruszcz Gdański. 36836. 36111. VEB Stickstoff werk Piesteritz. 30. 30. 36302. Zapalniczka elektryczna do gazu o kształcie cygara.4 1965.2 1965. 19. Spółdzielnia Pracy „Styloplast". Warszawa. 31. 36408. Żeton kasowy wykonany z kolorowego polistyrenu w kształcie krążka z otworem. 28. Polska. 27.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 131 ODMOWY ZAREJESTROWANIA WZORÓW UŻYTKOWYCH COFNIĘCIA ZGŁOSZEŃ WZORÓW UŻYTKOWYCH Grubym drukiem są podane numery zgłoszeń projektów wynalazczych. 36018. Kraków. Warszawa.4 1965. Polska. St. daty ogłoszenia zgłoszeń. 36177. Polska. Warszawa.12 1964. 36 i 82 ustawy z dnia 31 maja 1962 r.3 1965.6 1965. Staszica. Towary: długopisy i wkłady do długopisów. gdy skrzepnięty olej utrudnia rozruch silnika. Kraków. Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia". Długopis o oprawce z kapturkiem. 30. Uchwyty i szyny do mocowania firan składające się z klocka i zamocowanych do niego szyn o kształcie dwuteowym. 8. 13. Polska.11 1964. 17. farmaceutyczne artykuły AWA . Polska.12 1964. Poznań.5 1965. Polska. 31. Montaż długopisów i wkładów. 36341. Radom. Michał Ozga. Instytut Badawczy Leśnictwa Warszawa. Polska. przy czym piszącą końcówkę zakrywa się po użyciu kapturkiem. 28. Piórnik z folii tworzywa sztucznego służący jednocześnie jako kosmetyczka.9 1964. 36638. Polska. Polska.4 1965. 36550. 36618. na których rzecz zarejestrowano znaki towarowe. Włodzimierz Ciesielski. Wylew z kadzi do odlewania stali w próżni pozwalający na zmniejszenie kąta rozproszenia strumienia odlewanej stali. Zawór kątowy do podłączenia płuczki klozetowej. Ma zastosowanie w okresie zimowym. Instytut Metalurgii Żelaza im. 16. Jan Raj. Wymienione zgłoszenia zostały załatwione odmownie lub cofnięte. Zdzisław Szczepański.4 1965. w których dokonano tych zgłoszeń. służące do oznaczania zawartości butelek. Huta im. Leonard Prałat. Pierścienie wykonane z tworzywa sztucznego z wygrawerowanym na nich napisem.2 1965.11 1964. Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz. wyroby chemiczne do celów leczniczych i higienicznych. Obsadka służąca jednocześnie jako linijka." są podane daty zgłoszeń zagranicznych. 24.9 1964. Gliwice. 36363. Niemiecka Republika Demokratyczna. 22.3 1965. Polska. Towary: lekarstwa.10 1965.2 1965. 28. piętrowy magazyn samochodów zaopatrzony w stalowe dwupoziomowe pomosty z ruchomymi platformami. Następnie są kolejno zamieszczone nazwy i siedziby oraz rodzaj i zakres działania przedsiębiorstw. Wojskowe Zakłady 14 Motoryzacyjne nr 5. wykazy towarów.2 1964.10 1964. 8. Wózek do karnisza w którym stosunek średnicy kół do szerokości jego obrzeża w części tocznej jest zawarty w granicach 20 do 30. 45237. Z N A K I T O W A R O W E REJESTRACJA (Od nru 45236 do nru 45255. 30. 2. Uchwyt do podwiązek. Polska. Nakładka przeciwsłoneczna na okulary zaopatrzona w sprężyste zaczepy. Polska.3 1965. 11. poz. Po numerach rejestrów są zamieszczone daty zgłoszenia znalków towarowych w Urzędzie Patentowym PRL. Czechowice-Dziedzice.3 1965. Poznań. do których oznaczania znaki te są przeznaczone. 29. Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego. Jan Hernik. od których rozpoczynają się okresy ochrony tych znaków. wewnątrz której umieszczona jest indukcyjna cewka elektromagnesu z rdzeniem. 31. Polska. 28.4 1965. 30. 45236. 31.2 1965.1 1965.3 1965. Fabryka chemiczna.1 1965. Prawo wynalazcze (Dz. Zabawka w postaci znaków drogowych. oraz w nawiasach nazwy krajów. uzasadniających prawo pierwszeństwa.7 1964. Samoczynna zwijarka taśmy tabulogramu. U.1 1965. Stanisław Rypiński. Miejskie Przedsiębiorstwo Instalacyjne. Polska. 36497. Lutownica elektryczna na napięcie 24 V mająca element grzejny zabudowany w grocie lutownicy. 20. 36308. Poznań. 7. Poznań. Polska.6 1965. 30. 36357.10 1964. Lenina. 36578.2 1965. 1. 36679. 30. 12.2 1965. Łopata do sadzenia sadzonek składająca się z dwóch skrzydełek ustawianych pod kątem około 90°. Po numerach tych zgłoszeń są kolejno podane daty dokonania zgłoszeń. miejsce zamieszkania lub siedziby zgłaszających oraz tytuły projektów wynalazczych. 35811. 30.1 1965. Polska. Tadeusz Klemczak.12 1964 r. od nru 45257 do nru 45306 i od mru 45308 do nru 45343 oraz wspólne znaki towarowe nry 72 i 73) Grubym drukiem są podane numery rejestru znaków towarowych lub rejestru wspólnych (związkowych) znaków towarowych. Polska. 35316. w którego górnej części klamerki wykonana jest podłużna szczelina. Hanna Chaniczewska. Nr 33. oraz zarejestrowane znaki towarowe.3 1965.12 1964. 30. imiona i nazwiska lub nazwy zgłaszających. ogłoszonych na podstawie art. 25. 29. Po skrócie „Plerwsz. Polska.

Aluminum Company of Ame- cja. Towary: przędza. środki do plombowania zębów. części ciała. niezapisane płyty litograficzne. maszyny i aparaty telemetryczne i do zdalnego kierowania. Wytwórnia wyrobów z włókien sztucznych.6 1965. Stan Indiana. Stan Pensylwania. farby. maszyny do kontowania. sznurowadła. artykuły z tektury wszelkiego rodzaju. koronki. Studebaker Corporation. z rogu i z podobnych materiałów takich jak mieszanki z tłoczonej. kamasze i pantofle. 20. Towary: samochody. gwoździe. maszyny i aparaty radarowe. rury spustowe. kleiwa. karborund. 45240. urządzenia telewizyjne i taśmy do zapisywania. elektryczne fonografy. artykuły papiernicze wszelkiego rodzaju (z wyjątkiem kwitów i dowodów zapłaty). środki do konserwowania drewna. South Bend. Stany Zjednoczone Ameryki. środki izotermiczne i izolacyjne jak wełna żużlowa. farby aluminiowe. artykuły biurowe. prostowniki oraz akcesoria do wymienionych towarów. Towary: wlewki z aluminium i z jego stopów. taśmy metalowe uszczelniające konstrukcję dachów. buty. bębny karbidowe. naukowych i fotograficznych. gonty aluminiowe. sztuczne kwiaty. Stany Zjednoczone Ameryki. środki kiełkobójcze i bakteriobójcze. wyroby azbestowe takie jak wypełnione azbestem mieszanki tłoczone. klisze drukarskie. Wytwórnia przyrządów telewizyjnych i radiowych. Osaka. środki do konserwowania żywności. kamienie sztuczne. środki do czyszczenia i polerowania (z wyjątkiem do skór). środki do prania i bielenia.12 1964. środki do szlifowania. lakiery. 19. Société Rhodiaceta. żywice. Fabryka aluminium. Japonia. Wytwórnia wyrobów. tabu45242. izolacyjne materiały piankowe z żywicy sztucznej. guziki. taśma do urządzeń do zapisywania dźwięków. wstążki. 5. nakrycia na łóżka i na stoły. luty aluminiowe.7 1965. Hayakawa Denki Kogyo Kabu45241. Fabryka samochodów. części pojazdów ze szkła organicznego. aluminiowe formy piaskowe i trwałe formy odlewnicze. z masy perłowej. Fran- shiki Kaisha. tkaniny. Lon- . worki i woreczki papierowe. artykuły włókiennicze. aluminiowe kształtki kute i wyciskane. 22. zęby. środki chroniące przed rdzewieniem. kasy rejestracyjne. kable aluminiowe. odzież. oczy. Wielka Brytania. przyrządy do zapobiegania wibracji kabli elektrycznych. maszyny programujące. . 45238. amplifikatory. rynny. 26. środki do gaszenia ognia. materiały pakunkowe.3 1965. materiały do uczenia i szkolenia. łopatki do kondensatorów do celów elektrotechnicznych. krzem. elektryczne automaty do odtwarzania muzyki z płyt. 45239. aluminiowe kęsy i wlewki. topnik do spawania. środki apreturowe i garbniki. barwniki. materiały budowlane.maszyny do pisania. sztuczne członki. STUDEBAKER dyn. kable aluminiowe wzmocnione stalą. surowce i półprodukty do wyrobu papieru.3 1965. surowce mineralne. zaciski do kabli metalowych. zatrzaski. wapno budowlane i nawozy wapienne. rica. Pittsburgh.132 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/19*06 drogeryjne. środki do pielęgnowania ciała i środki upiększające. Lamson Paragon Limited. kamienie naturalne. haftki. szpilki i igły. maszyny do liczenia. puszki blaszane. dachy faliste. przyrządy i instrumenty lekarskie i higieniczne. maszyny do zapisywania i do odtwarzania dźwięków. wyroby z korka. zakrętki i zamknięcia do butelek i innych zbiorników. Paryż. aluminiowe pigmenty malarskie. folie i arkusze z aluminium. środki do hartowania i do lutowania. Towary: nadajniki i odbiorniki radiowe i telewizyjne. nawozy. wyroby chemiczne do celów przemysłowych. środki do niszczenia szkodliwych zwierząt i roślin. zaprawy do metali. wtryskiwanej lub odlewanej sztucznej żywicy. hafty. masa do odcisków lekarskich. wymienionych w wykazie towarów. nieżelazne nity do rur. Towary: papier. urządzenia zasilające papierem. aluminium granulowane.

kondensatory i parowniki. wyściółkowy. wymienniki ciepła w postaci wiązek rur. Polska. 45245. że są gotowe do działania lub do sygnalizowania braku siły napędowej lub zapasu papieru. taśmowe i rurowe. kryptonu i ksenonu. kolumn sitowych. Fabryka wyrobów wymienionych w wykazie towarów. ze stali zwykłej węglowej z wykładziną chemoodporną lub bez wykładziny. 19. Polska.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 133 latory. przewody rurowe do wymienionych towarów. czasomierze. 1. ramy obrazów. granulatory taśmowe i oscylacyjne. kotły parowe. tkanin i dywanów. kolumny rektyfikacyjne i destylacyjne w postaci kolumn z wypełnieniem. chłodnice. zbiorniki i przewody do urządzeń do dystrybucji paliwa. polerski. urządzenia do wydawania paliwa. krążki polerskie filcowe. zawory przeponowe. krążki do szkła. Wytwórnia wyrobów. jako grzejniki. adresarki i tym podobne urządzenia do zastosowania w biurach i do maszyn do liczenia i sumatorów. powiela. polioctanu winylu. FSO-biały. Fabryka wyrobów. Hellerau.9 1965. aparaty i agregaty do rozkładu pozostałości gazowych syntezy amoniaku. Towary: meble. siodłowy impregnowany. maszyn. dywany. Towary: aparaty i agregaty do wytwarzania polichlorku winylu. Niemiecka Republika Demokratyczna. Toruń. Towary: folia oraz worki i woreczki z niej. hutniczy. płyty płaskie i faliste. aparatura chemiczna typu zbiornikowego ciśnieniowa i bezciśnieniowa ze stali kwasoodpornych. 20. Drezno. FSO-szary. telę45247. detale i kształtki do różnych pojazdów. Warszawska Fabryka Tworzyw . jak przenośniki ślimakowe. wymienionych w wykazie towarów.9 1965. dźwiękochłonna. sprężarki. podeszwowy szary. części i przybory do tych maszyn. podeszwowy impregnowany. filc: uszczelkowy. 45246. impregnowana. szary. Fabryka mebli. tkaniny. wymienionych w wykazie towarów. kanistry i podobne pojemniki. wymienniki ciepła z komorami wirowymi. mieszalniki turbinowe do cieczy agresywnych. luster. VEB Deutsche Werkstätten PARAGON werke Rudisleben. 45244. pompy (z wyjątkiem pomp do gaszenia ognia i do celów leczniczych). gazowego tlenu technicznego.rki. wojłok. odbiorników radiowych. VEB Chemische Maschinenbau- Urządzeń Chemicznych.5 1965. rury i złącza do nich. Sztucznych. obiegowe i opadowe urządzenia do odparowywania. mikrofonowy. Polska. ługów sodowych oraz ługów odpadkowych siarczanowych i siarczynowych. lustra. szuflady segregujące. 8. butelki. parowe urządzenia przetwornikowe do odzyskiwania grzejnego kondensatu parowego w siłowniach i instalacjach przemysłowych. termosy. Toruńskie Zakłady Budowy Łódź. tapicerska. gazowego azotu jak również do otrzymywania argonu. urządzenia gaźnikowe do odparowywania ciekłego tlenu.6 1965. Wytwórnia płyt i wyrobów filcowych. urządzenia gaźnikowe z pompą.6 1965. włóknina przeszywana. mieszadła. zbiorniki transportowe i stacyjne do ciekłego tlenu. urządzenia transportowe. 23. zawory membranowe z wykładziną chemoodporną. Towary: pompy wirowe chemoodporne pionowe i poziome do cieczy agresywnych. Zakłady Przemysłu Filcowego. podkładkowy. 45243. maszyny rejestrujące (z wyłączeniem maszyn dźwiękowych). urządzenia do rejestracji czasu. Gost. aparaty i agregaty do rozkładu powietrza oraz do otrzymywania czystego tlenu gazowego. muzyczny. Warszawa. roztworów kąpieli przędzalniczych. maszyny do mieszania. Rudisleben. Towary: płyty filcowe. zgrzeblarski. przybitkowy. poliwinylu. siodłowy. konstrukcje stalowe i metalowe. aparaty do przytwierdzenia do maszyn biurowych w celu wskazywania. dzwonowych i tunelowych. maszyny do kontrolowania działania maszyn do pisania. cholewkowy. Ochronę znaku towarowego zastrzeżono w różnych zestawieniach kolorów. Niemiecka Republika Demokratyczna. tlenu ciekłego. preparatów farmaceutycznych oraz środków do tępienia szkodników. jak również urządzenia do zagęszczania wywarów.

45252. mebli i innych urządzeń. 17. Wytwórnia wyrobów przędzalniczych i dzianin. zawierające aneroidy. Polska. Carreras Limited. włókno cięte. Wielka Brytania. Towary: włókno poliamidowe. środki konserwujące dla 45254. E. silniki do obrabiarek drewna.6 1965. Ochronę znaku towarowego zastrzeżono we wszystkich kolorach. Wytwórnia wyrobów. HENELEIGH . dietetyczne środki odżywcze. szczecina szczotkarska i tapicerska. Piechowice. zapałki. F. we 45253. Polska. 45249. Aktiengesellschaft. produkty chemiczne do celów lekarskich.7 1965. Plater. Gebr. 10. Polska. wymienionych w wykazie towarów. środki do zwalczania zwierząt i roślin. 27.8 1965. higienicznych i naukowych. preparaty farmaceutyczne i surowce farmaceutyczne. Gorzów Wlkp. lodówek. zgrzewarki.9 1965. Towary: środki lecznicze. Essex. VEB Reglerwerk Dresden.9 1965. wymienionych w wykazie towarów. czerwonym i niebieskim na drukach oraz w postaci wyciśniętej na wyrobie w kolorze wyrobu. CRONIBAL Ochronę znaku towarowego zastrzeżono w kolorach czarnym. spawarki. mydła. olejki eteryczne. zespoły prądotwórcze. Towary: pneumatyczne przyrządy regulujące. preparaty kosmetyczne. Fabryka przyrządów i urządzeń techniki rozrządowej. Zakłady Przemysłu Wełnianego im. taśma magnetyczna. 24. środków żywności. Ochronę znaku towarowego zastrzeżono wszystkich kolorach i odcieniach. abażury. pręty. Basildon. 10. 45248. artykuły dla palących. Niemiecka Republika Demokratyczna. Fabryka środków chemicznych i farmaceutycznych. 10. Wytwórnia wyrobów tytoniowych. 14. Neukirchen (Pleisse). folia trójoctanowa. Drezno. transformatory olejowe. Bazyleja. plastry. Karkonoskie Zakłady Maszyn Elektrycznych „Karelma". łodzie.7 1956. poliamid modyfikowany. Wytwórnia tkanin. Towary: przędza bawełniana. środki dezynfekcyjne. Towary: tkaniny wełniane zgrzebne. Towary: silniki głębinowe. artykuły gospodarstwa domowego. obudowy akumulatorów. Zakłady Włókien Sztucznych „Stilon". artykuły sanitarne. Towary: tytoń surowy lub przerobiony. Hoffmann-La Roche & Co. kaski. przędza kordowa. Niemiecka Republika Demokratyczna. Wolf in Verwaltung. BELA 45250. zabawki. żyłka rybacka i techniczna. wełniana i jedwabna. Wytwórnia wyrobów.. Szwajcaria. nakrętki i korki. materiały opatrunkowe.8 1965. jak przędza włókiennicza. Wasilków. LIMBITROL 45251.134 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 wizyjnych. polimer granulowany.

środki nasenne. środki wykrztuśne. Spółdzielnia Pracy Branży jące trawienie. Uničov. lekarstwa do nosa. środki moczopędne. wirusów. dzieżowe wszelkiego rodzaju. środki przeciwko 45260. 8. środki na poty. środki chemoterapeutyczne.11 1965. zienice. męskie. środki uspakajające. Fabryka maszyn ciężkich. środki ściągające. 24. środki żółciopędne. LYOVAC Dziewiarskiego. środki przeczyszczające. środki przeciwko hemoroidom.8 1965.. 45259.dźwignice i maszyny wyciągowe wszystkich rodzany Zjednoczone Ameryki. środki bakteriobójcze. Fabryka Kosmetyków „Ewa". antyseptyki stosowane przy chorobach pęcherza.Łódź. Towary: koszule męskie wizytowe. To. środki organoterapeutyczne. Uničovske strojírny. środki opoterapeutyczne. środki krwiotwórcze. kazie towarów. przeciwgnilne. środki pobudzające serce.8 1965. zobojętniające kwasy. środki osłabiające krążenie krwi. środki Ochronę znaku towarowego zastrzeżono w różprzyspieszające poród. środki przeciwastmatyczne. 30. znieczulające. Polska. Wytwórnia bielizny męskiej. uśmierzające. środki ułatwiające trawienie. Polska. Polska. 45258. Rahway. środki do odkwaszania moczu.10 1965.skie. środki po. obuwie domowe damskie. substancje i preparaty chemoterapeutyczne w postaci liofilizowanej. środ. przeciwmalaryczne. sklerotyczne. 45257. Towary: rajstopy. środki przeciw. Fabryka chemiczna. produkty endokrynologiczne. zwierzęcego lub roślinnego dla ludzi i zwierząt. Lębork. 30. Towary: pasta do prania. Kozienicka Fabryka Mebli. wymienionych w wyprzy chorobach macicy. Merck & Co. antyseptyki do jelit. wstrzymujące wydzielanie moczu i kału. wagony oraz inne wyroby budowy maszyn wary: biologiczne aktywne substancje pochodzenia ciężkich. Koprzeciwpelagryczne. uśmierzające bóle. przeciwreumatyczne. przeciwgnilcowe.Skórzano-Odzieżowej „Wspólna Praca". środki zmiękczające. środki powodujące przemianę mleka. środki wywołujące przekrwienie. serum. 10. gonokokom.6 1965. Towary: koparki wszelkiego rodzaju. przeciwrachityczne. środki uśmierzające Polska. środki wywołujące miesiączkowanie. rękawiczki damśrodki rozszerzające naczynia. środki przeciwsyfilityczne. wymienione substancje i preparaty stosowane do użytku wewnętrznego i zewnętrznego jako czynniki kwasotwórcze. środki pobudza45261. Fabryka kosmetyków i środków piobudzające wątrobę. produktów gruczołowych i wyciągów z nich. środki przeciwko podrażnieniu. przeciwkiłowe. dodatki dietetyczne. 6. środki oftalmiczne. męskie i młodzieżowe wszelkiego rodzaju.jów. środki pobudzające działalność gruczołów. środki Towary: meble mieszkaniowe. Kaliskie Zakłady Przemyślu STILTEST podnik. środki przeciw robaczycy. Wytwórnia wyrobów. dziecięce i młonowe. Inc. również chemicznie niestałe preparaty farmaceutyczne w postaci liofilizowanej. národni . ki do alkalizowania moczu. środki zwężające naczynia. preparaty witami. alkalizujące. środki przeciwko pasożytom.nych zestawieniach kolorów.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 135 45255. środki do leczenia zapalenia rogówki oka. czynniki hemostatyczne. przeciwświerzbowe. czynniki rących. przeciwskurczowe. Kalisz. Sta. w postaci kultur bakterii szczepionek. roztworów proteinowych. Fabryka mebli mieszkaniowych.9 1965. organów zwierzęcych i innych substancji podobnego pochodzenia. środki przeciw wymiotom. środki wywołujące lub przyspieszające poród lub poronienie. Czechosłowacja. środki antyseptyczne. przeciwnerwicowe. środki grzybobójcze.

K. urządzenia smarownicze. urządzenia wyciągowe kręgosłupa. Łódź. grzebienie. urządzenia do jazdy na lądzie dla inwalidów. 10. trzymacze lasek. Spółdzielnia Pracy „Tapicer". 21. Bielskie Zakłady Lin i Pasów „Bezalin". 14. zwłaszcza taśmówki. Warszawa. Towary: sznury. przyrządy do czyszczenia. frezarko-kopiarki. biurka. amerykanki. wymienionych w wykazie towarów. 45263. sztucznych i syntetycznych oplotów stylonowych do węży pożarniczych. liny i linki kręcone i plecione z włókien naturalnych roślinnych. fotele. wyroby nożownicze. pasów specjalnych z włókien syntetycznych i naturalnych. 26. balkoniki do nauki chodzenia. Zakłady Przemysłu Wełnianego im Gen. tapczany. frezarki. Spółdzielnia Pracy Metalowców „Nowator". szczotki. Żnińska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przedsiębiorstwo Państwowe. 45267. Towary: kanapy.9 1964. artykuły gimnastyczne i sportowe. Towary: maszyny wszelkiego rodzaju do obróbki drewna. Wytwórnia prędzy wełnianej. 45266. trzymaki kopyt szewskich. Towary: obrabiarki. stołki przemysłowe dla inwalidów. Łódź.7 1965. podtrzymywacze niedowładnej ręki. ry: aparatura laboratoryjna i aparatura kontrolno-pomiarowa. trzymaki słuchawki telefonicznej. węży pożarniczych lnianych. Przedsiębiorstwo Sprzętu Rehabilitacyjnego Związku Spółdzielni Inwalidów. przekładki filtracyjne. Bielsko-Biała.7 1965. trzymacze do kart do gry. oraz części zamienne do tych maszyn. nasadki przeciwgołoledziowe. Wytwórnia wyrobów. pulpity z drewna. meble. obcinarki do paznokci. Towa- . Polska. wszelkiego rodzaju maszyny do wytwarzania mebli i ich części. sztuczne członki ciała. 45264. Warszawa. krzesła. Polska. Polska. Warszawa. sygnalizacji.136 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 45262. Wytwórnia mebli tapicerskich. gry. laski — stołki. Šwierczewskiego. Ochronę znaku towarowego zastrzeżono w ko r lorach czarnym. metalu i tworzyw sztucznych. fioletowym i czerwonym. strugarki. zabawki. 26. zasobniki do drutu szczotkarskiego. Polska.7 1965.7 1965. Towary: ręczne narzędzia i instrumenty. taśmy tapicerskie i ekwip. łyżki. Warszawska Wytwórnia Samochodowych Urządzeń Naprawczych. łyżki do butów. łóżka inwalidzkie. automaty do dozowania surowca. 15. instrumenty i aparaty lekarskie. Wytwórnia aparatury laboratoryjnej i kontrolno-pomiarowej. Towary: przędza wełniana czesankowa. z bawełny i juty. sedesy jezdne. Polska. widelce. aparaty i instrumenty do mierzenia. Fabryka przemysłu maszynowego leśnictwa. Polska. pulpity biurkowe. artykuły introligatorskie dla inwalidów. Fabryka urządzeń naprawczych oraz części zamiennych dla potrzeb motoryzacji. szczypce do przedmiotów upuszczonych. Żnin. 45268. do nauczania dla widzących i dla niewidomych. napędy maszyn dziewiarskich.7 1965. Polska. Wytwórnia urządzeń i sprzętu rehabilitacyjnego dla inwalidów.8 1965. stołki jezdne. na wij arki drutu szczotkarskiego. sznurki. 14. 45265.

do barwienia papieru w masie i do druku tkanin. 29. klosze do sera. do hodowli latorośli winnej i chmielu.10 1965. kubki. Piotrkowa Trybunalskiego. Polska.11 1965. Polska. wiaderka. Polska. bańki do mleka. pudełka gospodarcze i turystyczne. torby plażowe oraz dziecinne. 45273. Spółdzielnia Pracy „Strykowianka". szybowce. mandoliny. Łódź. sztućce. zmywaki z rączką. klarnety. komplety do łazienek. „Silikon" Spółdzielnia Pracy Wyrobów z Tworzyw Sztucznych. młocarnie. szczotki. kompostu. kuchnie. maselnice. 11. do produkcji farb emulsyjnych. filtry (włośnice przędzalnicze).8 1965. Warszawa. śmietniczki. Zakłady Mechaniczne Przemysłu Włókien Sztucznych. 45271. Polska. komplety do lodówek. wapna i nawozów 45272. komplety do sałat. wymienionych w wykazie towarów. zestawy: picniki. Towary: łyżki do sałatek. szlamów. Towary: maszyny i urządzenia rolnicze. spinacze do bielizny. komplety turystyczne.7 1965. sosjerki. urządzenia do zbiorów rolnych. wymienionych w wykazie towarów. WOKOL 45275. szklanki. łyżki. komplety do prania. wymienionych w wykazie towarów. kornety. komplety kuchenne. Wytwórnia .11 1965. banjo. Pelhřimov. pędzelki szkolne i do kleju. urządzenia dla leśnictwa w tym urządzenia wyrębowe wszelkich rodzajów. gitary. mydelniczki na wannę. szufelki. Towary: artykuły gospodarstwa domowego: butelki turystyczne. 21. kubeczki dziecinne. Towary: pasta do obuwia. Towary: pigmenty w paście do barwienia skóry. Warszawa. saksofony. Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników. zapasy oraz zmywaki pełne. Wytwarzanie i sprzedaż wyrobów. do rozpryskiwania i rozrzucania nawozów naturalnych. miski. Wola Krzysztoporska k. samoloty. zabawki. Polska.8 1965. 27. Mim 45270. butelki użytkowe.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 137 45269. Towary: prototypy maszyn. 45274. Agrostroj Pelhřimov. Czechosłowacja.2 1965. zabawki: budownictwo. guziki. Wytwórnia wyrobów. kombajny rolnicze. Polska. wyrobów. lotniskowce. Wytwórnia artykułów z tworzyw sztucznych. kompletne zespoły maszyn. cedzidła. futbol. patery. národní podnik. Spółdzielnia Pracy Przemysłu Chemicznego „Postęp". Wytwórnia barwników i półproduktów do celów barwnikarskich. dzbanki. salaterki. 11. kompotierki. Fabryka maszyn. Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plastic". widelczyki do zakąsek. rozpylacze. Ochronę znaku towarowego zastrzeżono w kolorach czarnym na białym tle oraz czerwonym lub niebieskim na białym tle. żniwiarki. 30. odsączarki. aparaty nawojowe. Chełm. Wytwórnia wyrobów z tworzyw sztucznych. koszyki. Stryków Brzeziński. Towary: zabawki z drewna i tworzyw sztucznych. filiżanki. maty. ogrodnicze. komplety stołowe. 28.

8 1965. pompy próżniowe tłokowe i wirowe. uchwyty do kabli. 45280. 45277. podwozia. A. torebki. materiały na obicia do samochodów i do wyklejania futerałów. Fabryka chemiczna. Ciba Société Anonyme. okładziny cierne do pojazdów mechanicznych. wymienionych w wykazie towarów. wyposażenie urządzeń do przechowywania paszy. farby. pudełka do wód kwiatowych i perfum. G. Warszawy. pasmanterie. pneumatyczne. korpusy i inne części do aparatów radiowych. worki i zasłony z folii odzieżowej. okładziny hamulca i sprzęgła oraz inne okładziny. Niemiecka Republika Federalna. pojemniki do narzędzi lekarskich. ślimakowe. urządzenia wyładowcze i przeładowcze. talerzyki. wyposażenie hydrauliczne. silniki i siłowniki hydrauliczne. tace. win i likierów. jak farby i emalie syntetyczne. cukiernice. Kaiserslautern. materiały dziane i tkane. materiały do pokrywania ścian. wieże-silosy. podnośniki. części maszyn do szycia. zasłony. Towary: likier. części do aparatów radiowych. Francja. kołpaki-kopuły. obudowy sitka. kompotierki. obuwie. oraz odzież wykonana przy zastosowaniu takich materiałów. wyroby weterynaryjne. zaparzaczki do herbaty oraz inne drobne artykuły przeznaczone do gospodarstwa domowego. młyny do mielenia i śrutowania. klocki dociskowe. tuby do past i kremów. ramki do biletów kolejowych. części do samochodów. materiał na cholewki do obuwia. kapelusze męskie i damskie. wyroby kosmetyczne i perfumeryjne jak wody koloń- HEVELLAS 45279. stacjonarne. materiały tapicerskie i dekoracyjne.8 1965. Polska. opakowania. 5. maszyny rozpryskujące i żniwiarki zbierające. Bâle. oraz pneumatyczne i hydrauliczne zespoły podnoszące. kapturki do rur (do zabezpieczenia gwintu rury podczas transportu).G. płaszcze przeciwdeszczowe. Wattwil (St. Wytwórnia artykułów włókienniczych. okładki na zeszyty. oprawki geodezyjne do taśm pomiarowych. futerały do węgielnic. produkty chemiczne do celów leczniczych i higienicznych. torebki. emalie i lakiery. pokrowce.3 1965. 20. . 5. skrzynki radiowe. obsady wałka wirnika. Szwajcaria. Pustelnik II k. rączki geodezyjne do taśm pomiarowych. farby i lakiery oraz wyroby olejne jak pokosty. Towary: maszyny do szycia. wozy. części do maszynki wieloczynnościowej (koła zębate. Fabryka maszyn do szycia. służące jako imitacja zamszu. urządzenia wyzwalające dla instalacji dojarskich. torebki z folii polietylenowej. rękawiczki. masa kablowa. Gallen). Pfaff A. 2. drobne wyroby techniczne z gumy. wyroby lakiernicze produkowane z żywic sztucznych (ftalowe). Towary: środki lecznicze. korpusy. Cointreau Société à responsabilitée limitée. krążki. Szwajcaria. przewoźne. notesy i legitymacje.7 1965. zabawki. Fabryka wyrobów. maselnice. futerały do nakryć stołowych. puszki żywnościowe. szelki. 45276. Towary: daszki przeciwsłoneczne do samochodów. Angers (Maine & Loire). urządzenia do stosowania środków ochrony roślin. wsporniki. przenośniki wszelkiego rodzaju z własnym napędem. wyrobów tekturowych i do oprawiania książek. materace. wyposażenie maszyn do szycia. fartuchy ochronne. maszyny dojarskie. osłony). przyczepy również dwukołowe. skie i kwiatowe oraz perfumy. farmaceutyczne wyroby i preparaty. samochodowe obicia tapicerskie.138 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 sztucznych.M. zabawki. Zakłady Chemiczne Przemyślu Terenowego Przedsiębiorstwo Państwowe. Wytwórnia spirytualii. papierośnice. pudełka na szczotki do zębów. odzież.8 1965. Towary: tekstylne materiały podstawowe pokryte kłaczkami krótkich włókien. pudeł do instrumentów muzycznych. maszyny do zbiorów lnu i do roszenia lnu. 6. obuwie. Heberlein & Co. CALANDA 45278. G.. mieszalniki.

paski. Stany Zjednoczone Ameryki. smary. GET SET 45288. Illinois. OXBRIDGE 45283. Towary: tytoń surowy lub przerobiony. Wytwórnia wyrobów.5 1965. soczewki nasadkowe. 3. soczewki kondensatorowe. lupy. ważenia i sygnalizacji. Illinois. 4. Towary: preparaty rozpylane do włosów. Stany Zjednoczone Ameryki. chustki i chusteczki. oprawy do obiektywów. 3. 45287. Stan Pennsylvania. bielizna osobista. Handel wyrobami kosmetycznymi i lekarskimi. Melrose Park. Towary: preparaty do farbowania włosów. mieszanki benzyny z benzolem. nawigacyjne. środki do czyszczenia i do konserwacji pojazdów silnikowych. Fabryka chemiczna. Handel wyrobami kosmetycznymi i lekarskimi. Towary: deodorant. wymienionych w wykazie towarów. Niemiecka Republika Federalna. obuwie. fotograficzne. zapałki. St. 1. Alberto-Culver Company (Delaware corporation). 3. 3. John B. Zurych. Carreras Limited. obiektywy fotograficzne. Handel wyrobami kosmetycznymi i lekarskimi. Towary: medykamenty do pielęgnowania skóry.9 1965. Handel wyrobami kosmetycznymi i lekarskimi. Jena. 45282. koszule męskie i chłopięce. Illinois. 19. Towary: koncentraty do rozjaśniania i nadawania puszystości włosom oraz preparaty do wzmacniania włosów i pielęgnacji skóry głowy zawierające lanolinę. Illinois. do reklamy świetlnej. artykuły dla palących. Wytwórnia wyrobów. 3. Illinois. Fabryka wyrobów tytoniowych. Towary: tytoń surowy lub przerobiony. Régis Tobacco Corporation Ltd.9 1965. wosk. trzewiki.9 1965. Alberto-Culver Company (Delaware corporation). 45291. Melrose Park.9 1965. kobiet i dzieci. stereoskopy. Melrose Park.9 1965. Stany Zjednoczone Ameryki. Stany Zjednoczone Ameryki. Aral A. Towary: szampony do włosów. Illinois. tkaniny. migawki. ALBERTO VO5 45286. elektrotechniczne. benzyna. Wielka Brytania. oleje i tłuszcze techniczne. Fabryka wyrobów tytoniowych i artykułów dla palących. Alberto-Culver Company (Delaware corporation). Park. światłomierze.9 1965. Towary: aparaty. Stetson Company. COURTLEIGH 45292. wyroby chemiczne do celów przemysłowych. optyczne. Alberto-Culver Company (Delaware corporation). 45284. 3. Towary : płynne i gazowe materiały pędne i oświetleniowe. dodatki do materiałów pędnych i do smarów. benzyna do prania. pantofle. 3. aparaty do powiększania. instrumenty i przyrządy fizykalne. Stany Zjednoczone Ameryki.9 1965. VEB Carl Zeiss Jena. Melrose Park. Melrose Park. szale. Stany Zjednoczone Ameryki. rozpuszczalniki do produktów chemicznych i materiałów organicznych. wymienionych w wykazie towarów. 18. Illinois. Stany Zjednoczone Ameryki. Towary: płyny do ondulacji. projekcyjne. Alberto-Culver Company (Delaware corporation). Towary: kapelusze. Bochum. chemiczne. wyroby pończosznicze. Handel wyrobami kosmetycznymi i lekarskimi. środki chroniące przez zamarzaniem. wszelkiego rodzaju wyroby z tkanin dla mężczyzn.9 1965. Handel wyrobami kosmetycznymi i lekarskimi. statywy. olej do ogrzewania.9 1965. Alberto-Culver Company (Delaware corporation). benzyna do zapalniczek. filtry żółte. 4. buty.8 1965.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 139 45281. rękawiczki skórzane. Handel wyrobami kosmetycznymi i lekarskimi. czapki. VOL STETSON CALM 45290. Stany Zjednoczone Ameryki. Niemiecka Republika Demokratyczna. geodezyjne. piżamy. szaliki. Melrose Park. krawaty. Essex. Filadelfia.9 1965. DERMA — FRESH . Szwajcaria. SONNAR NEW DAWN 45289. kinematograficzne.G. Basildon. VO5 45285. Melrose. Alberto-Culver Company (Delaware corporation).

smary. Szwajcaria. Fabryka wyrobów perfumeryjnych i kosmetycznych. cygara i tytoń do palenia. Fabryka papierosów. Leverkusen-Bayerwerk. 5. BUCKING DAM 45297. Basildon. Towary: perfumerie. benzyna. Fabryka chemiczna.A. Wielka Brytania. Carreras Limited. Bâle. rozpuszczalniki do produktów chemicznych i materiałów organicznych. Hollywood. Ciba Société Anonyme. Alberto-Culver Company (Delaware corporation). VEB Ankerglas Bernsdorf. Towary: wyroby perfumeryjne. dodatki do materiałów pędnych i do smarów. 5. mydła i szampony. 45298. Stan Kalifornia. Essex. środki do czyszczenia i do konserwacji pojazdów silnikowych. mieszanki benzyny z benzolem. płyny. pudry. Towary: papierosy. 20. Niemiecka Republika Federalna. woda kolońska. Stany Zjednoczone Ameryki. Niemiecka Republika Demokratyczna. przeznaczony na eksport. RESOLINE 45302. Towary: tytoń surowy lub przerobiony. Max Factor & Co. Manufacture de cigarettes Memphis S. Illinois. kremy.5 1965.9 1965. twarzy i ciała. Bernsdorf O. Towary: wyroby tytoniowe wszelkiego rodzaju. Benson & Hedges. artykuły toaletowe. 45301. produkty upiększające i szminki. peruki z włosów. Stany Zjednoczone Ameryki. Towary: płynne i gazowe materiały pędne i oświetleniowe. środki kosmetyczne. Towary: wyroby ze szkła.11 1965. olejki eteryczne. zwłaszcza papierosy. Melrose Park. Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft. RINSE AWAY 45299. wosk. ARAL 45294. oleje i tłuszcze techniczne. mydła. barwniki. olej do ogrzewania. środki odwaniające. szkło do konserw do celów . Izrael.140 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 45293.1 1965. środki chroniące przed zamarzaniem.7 1965. Niemiecka Republika Federalna. jak płyny.L. Aral A. 11. Jerozolima. MAX FACTOR 45295. które po rozpuszczeniu używa się do spłukiwania włosów. wyroby chemiczne do celów przemysłowych. 3. Wielka Brytania. środki oczyszczające. kosmetyki. preparaty do pielęgnowania włosów.8 1965. zapałki. przybory dla palących. International Distillers of Israel Ltd. 45296. mianowicie przedmioty ze szkła prasowanego do celów gospodarskich. 4.11 1965. Fabryka napojów alkoholowych. benzyna do prania. płyny rozpylone do pielęgnowania włosów. Towary: likier produkowany w Izraelu z owocu kaktusa. środki odwaniające. BINAFOR 45300. Szwajcaria. Londyn. benzyna do zapalniczek. Fabryka chemiczna. Fabryka chemiczna. Towary. artykuły toaletowe dla mężczyzn. skóry głowy i skóry.1 1965. Bochum. pudry.. 20. 19. preparaty do pielęgnowania włosów. Fabryka wyrobów tytoniowych. 5. Wyrób i sprzedaż artykułów tytoniowych.8 1965. Handel wyrobami kosmetycznymi i lekarskimi. Neuchatel.7 1965. Ltd. emulsje. G. 14. Towary: koncentraty. Fabryka szkła.

Nr 2/1966

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

141

gospodarstwa domowego, przedmioty ze szkła do celów oświetleniowych.

ny. Wayne, N.J., Stany Zjednoczone Ameryki. Wytwórnia wyrobów, wymienionych w wykazie towarów. Towary: regulatory wzrostu roślin.

45309. 15.11 1965. American Cyanamid Compa-

CYCOCEL
nych. Baczki, Polska. Wytwórnia maszyn budowlanych. Towary: przesiewniki wibracyjne, wyciągarki elektro-mechaniczne, zgarniarki ciągnione, stoły wibracyjne. 45303. 29.4 1965. Ciba Société Anonyme. Bazyleja, Szwajcaria. Wytwórnia środków chemicznych i farmaceutycznych. Towary: środki do tępienia zwierząt i roślin, środki ochronne dla roślin.
45310. 15.11 1965. Fabryka Maszyn Budowla-

PATORAN
45304. 1.7 1965. Pierwsz. 8.1 1965. (Stany Zjednoczone Ameryki). Liggett & Myers Tobacco Company. Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. Wytwórnia wyrobów tytoniowych. Towary: papierosy.

VELVET

Ochronę znaku towarowego zastrzeżono w różnych kolorach.
45311. 22.6 1965. General Electric Company.

45305. 1.7 1965. Pierwsz. 8.1 1965 (Stany Zjednoczone Ameryki). Liggett & Myers Tobacco Company. Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki. Wytwórnia wyrobów tytoniowych. Towary: papierosy.

MASTERPIECE

45306. 2.10 1965. Silon, národní podnik. Plana nad Lužnici, Czechosłowacja. Wytwarzanie i sprzedaż włókien sztucznych. Towary: żyłki (struny) wędkarskie z tworzywa sztucznego.

Grünau. Berlin — Grünau, Niemiecka Republika Demokratyczna. Wytwórnia chemiczna. Towary: środki lecznicze, produkty chemiczne do celów leczniczych i pielęgnacji zdrowia.

45308. 5.8 1965. VEB Chemisches Werk Berlin —

REGADRIN

Schenectady, Stany Zjednoczone Ameryki. Fabryka maszyn i aparatów elektrycznych. Towary: elektryczne maszyny i aparaty oraz ich części, elektryczne maszyny chłodnicze i ich części, mieszane farby, pokosty, preparowany szelak, lakiery, rozcieńczalniki do lakierów, manometry, kompasy, termometry, dynamometry hydrauliczne i ich części, detektory z parą rtęci i ich części, zawory próżniowe, termostaty, przyrządy zapotrzebowania do gazomierzy, indykatory drgań, węglik boru, pasta lutownicza, topnik lutowniczy w postaci pałeczki, żywice syntetyczne, krem do rąk, turbiny na płyn sprężony oraz ich części, maszyny o ruchu posuwisto-zwrotnym i ich części, pompy i ich części, odpowietrzniki, metalowe i niemetalowe koła napędowe oraz półwyroby tych kół, przekładnie do zmiany szybkości i ich części, operatory hydrauliczne, gońce czółenkowe do krosien, radiátory ogrzewające i chłodzące, zegary, maszyny do prania i do prasowania dla zakładów pralniczych, piece na gaz i na olej do ogrzewania budynków oraz części tych pieców, urządzenia klimatyzacyjne, maszyny do cięcia i mielenia śmieci i tym podobnych, środki do prania, do czyszczenia i do polerowania powierzchni malowanych lub lakierowanych, syntetyczne silany organiczne, estry silanów organicznych oraz ich pochodne i związki do celów przemysłowych, składniki farb zawierające żywice silanów organicznych; płynne silany organiczne, stosowane do farb jako czynniki przeciw połyskowi i przeciw płynięciu, oraz farby zawie-

142

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

Nr 2/1966

rające wyżej wymienione składniki, suszarki do odzieży i kombinowane pralki-suszarki.

45315. 7.12 1965. VEB Vogtl. Wachstuchfabrik. Treuen/Vogtl., Niemiecka Republika Demokratyczna. Fabryka ceraty. Towary: imitacja skóry do podszywania obuwia, pokrycie wewnętrznej podeszwy obuwia, imitacja skóry do wyrobów galanteryjnych, ceratowa wykładzina stołowa, płótno ścierne.

45312. 5.11 1965. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Sira". Sieradz, Polska. Wytwórnia wyrobów dziewiarskich. Towary; wyroby dziewiarskie: bielizna i odzież.

45316. 15.11 1965. Schering Aktiengesellschaft. Berlin N 65. Wytwórnia produktów chemicznych, farmaceutycznych i do zdjęć technicznych. Towary: środki do otrzymywania kontrastowych zdjęć rentgenowskich.

UROVISON
45313. 5.11 1965. Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Sira". Sieradz, Polska. Wytwórnia wyrobów dziewiarskich. Towary: wyroby dziewiarskie: bielizna i odzież. 45317. 6.10 1965. The Wellcome Foundation Limited, Londyn, Wielka Brytania. Fabryka produktów chemicznych. Towary: produkty chemiczne do celów leczniczych i farmaceutycznych.

45314. 8.9 1965. Fabryka Urządzeń Technicznych Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione. Ostrówek Węgrowski, Polska. Fabryka maszyn i urządzeń. Towary: maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, samochody z urządzeniami dźwigowymi, dźwigi i podnośniki ogólnego zastosowania, tabor bezszynowy oraz części zamienne do produkowanych wyrobów.

45318. 6.10 1965. The Wellcome Foundation Limited. Londyn, Wielka Brytania. Wytwórnia wyrobów, wymienionych w wykazie towarów. Towary: środki farmaceutyczne, weterynaryjne i sanitarne, środki odżywcze dla dzieci i inwalidów, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, wosk dentystyczny, środki dezynfekcyjne, preparaty do zwalczania chwastów i tępienia robactwa.

45319. 12.10 1965. Schering Aktiengesellschaft. Berlin N 65. Wytwórnia produktów chemicznych, farmaceutycznych i do zdjęć technicznych. Towary: środki do otrzymywania kontrastowych zdjęć rentgenowskich.

RADIOGRAFIN

Nr 2/1966

WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO

143

45320. 6.12 1965. Bronisław Wilamowski. Warszawa, Polska. Wytwórnia wyrobów, wymienionych w wykazie towarów. Towary: rozpylacze do lakieru, perfum i wody kolońskiej, puderniczki, długopisy i lusterka.

45324. 7.12 1965. Pierwsz. 9.7 1965 (Niemiecka Republika Demokratyczna). VEB Vogtl. Kunstlederfabrik. Tannenbergsthal, Vogtl., Niemiecka Republika Demokratyczna. Fabryka imitacji skóry. Towary: imitacja skóry.

SUPER — LUX
45321. 8.11 1965. Spółdzielnia Pracy „Renoma". Łódź, Polska. Wytwórnia wyrobów, wymienionych w wykazie towarów. Towary: swetry damskie, męskie i dziecięce, rajtuzy dziecięce, koce, makatki, berety.

45325. 7.12 1965. VEB Vogtl. Kunstlederfabrik. Tannenbergsthal, Vogtl., Niemiecka Republika Demokratyczna. Fabryka imitacji skóry. Towary: imitacja skóry.

45322. 11.6 1965. Warszawskie Zakłady Telewizyjne. Warszawa, Polska. Fabryka odbiorników i urządzeń telewizyjnych. Towary: odbiorniki i urządzenia telewizyjne.

45326. 20.8 1964. Chemische Fabrik Promonta G.m.b.H. Hamburg, Niemiecka Republika Federalna. Fabryka chemiczna. Towary: lekarstwa, wyroby chemiczne do celów leczniczych i higienicznych, farmaceutyczne artykuły drogeryjne, plastry, materiały opatrunkowe, środki do niszczenia szkodliwych zwierząt i roślin, środki kiełkobójcze i bakteriobójcze (środki dezynfekcyjne), środki do konserwowania żywności, dietetyczne środki odżywcze.

TELZA
45323. 7.12 1965. VEB Vogtl. Kunstlederfabrik. Tannenbergsthal, Vogtl., Niemiecka Republika Demokratyczna. Fabryka imitacji skóry. Towary: imitacja skóry.

45327. 5.10 1965. C. & E. Fein. Stuttgart — W, Niemiecka Republika Federalna. Fabryka elektrotechniczna. Towary: narzędzia elektrotechniczne.

Polska. Angli A/S. Rudniki Częstochowskie. Fabryka produktów nieorganicznych. 10. Towary: chustki gąbczaste z regenerowanej celulozy lub z tworzywa sztucznego. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia. Polska. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vormals Meister Lucius & Brüning. Fabryka produktów nieorganicznych.8 1965. mycia i prania. Polska. Rudniki Częstochowskie. mycia i prania. Fabryka produktów nieorganicznych. nagrzewnice indukcyjne. Polska. RUDFOS 45336. Rudniki Częstochowskie. Polska. odzież spodnia. mycia i prania. regulatory rozszerzalnościowe oraz regulatory temperatury. 10. 10. pidżamy. Fabryka urządzeń grzejnych i indukcyjnych. Fabryka produktów nieorganicznych. RUDAL 45334. Polska. Lockspike Limited. 4. 10. Wytwórnia wyrobów włókienniczo-tekstylnych. Wytwórnia wyrobów. Zakłady Chemiczne „Rudniki". wymienionych w wykazie towarów. RUMIL 45340. 45330. Towary: Piece indukcyjne. mycia i prania. mycia i prania. 45335. TRULEX 45331. Niemiecka Republika Federalna.8 1965. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia. ogrzewacze pomieszczeń. Frankfurt nad Menem.12 1965.12 1965. RUDMET 45337. Zakłady Chemiczne „Rudniki". puszki kompensacyjne.12 1965. 18. PANDROL 45332.12 1965. Zakłady Chemiczne „Rudniki". Fabryka produktów nieorganicznych. Zakłady Chemiczne „Rudniki". 10. RUDSOD 45339. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia. mycia i prania. przystawki sprzężenia zwrotnego. przekaźniki. czujniki termoelektryczne i oporowe. Rudniki Częstochowskie.12 1965. Rudniki Częstochowskie. Fabryka produktów nieorganicznych. mycia i prania. RUDPOL 45341. przędziny. Zakłady Chemiczne „Rudniki".12 1965. RUDCHLOR . Zakłady Chemiczne „Rudniki". Towary: koszule. krawaty. 45333. St. mycia i prania. Towary: materiały z metalu dla dróg żelaznych oraz części z metalu do przymocowywania szyn do podkładów i do innego podłoża. Londyn. Kunickiego Maltex. Polska. 10. Fabryka chemiczna.144 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 45328. Dania. 10. grzejniki przemysłowe. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia. kryptolowe i sylitowe. Polska. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia. tablice regulacyjne. Rudniki Częstochowskie. RUDSULPI 45329. Polska. Fabryka wyrobów metalowych. Fabryka produktów nieorganicznych. Rudniki Częstochowskie. przędza. Polska. 10.12 1965. Zakłady Chemiczne „Rudniki". Towary: tkaniny. grzałki nurkowe. warniki barowe. Rudniki Częstochowskie.12 1965. Herning. szafki komorowe. Łódzkie Zakłady Termotechniczne. Łódź. Polska. bluzki i inna podobna odzież. Łódź. Zakłady Chemiczne „Rudniki". Fabryka produktów nieorganicznych. Rudniki Częstochowskie. 10. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia. Zakłady Przemyślu Bawełnianego im. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia. 12.9 1965. 8.12 1965. mycia i prania. Fabryka produktów nieorganicznych.12 1965. RUDWEL 45338. Zakłady Chemiczne „Rudniki".11 1965. 10. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia. Wielka Brytania.

11 1975 10084.1 1976 11013. 11. 12. 2. przyrządy nawigacyjne. naftowego i energetyki. aparatura niskiego napięcia. zegary — budziki. Polska. odwadniarki. pompy płuczkowe. 3. do których przedłużono ochronę znaków towarowych.1 1976 11191. 19. pochłaniacze gazów.9 1975 37395.9 1975 37296.2 1976 26454.1 1976 10949. przyrządy laboratoryjne.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 145 45342.1 1976 11453.1 1976 10952. kruszarki. ładowarki. 11. 19. Fabryka produktów nieorganicznych. 29. przesuwniki.12 1975 10206. Bytom. zastrzeżono we 73. Rudniki Częstochowskie. elektronowe maszyny cyfrowe. 30. urządzenia do demiralizacji wody. 26. maski.1 1976 10950. przekaźniki i urządzenia zabezpieczające.10 1975 9369. ia. Rudniki Częstochowskie.10 1975 Ochronę znaku towarowego wszystkich kolorach. Polska.12 1975 10728. aparaty . elementy automatyki przemysłowej.11 1965. aparaty tlenowe. podsadzarki. 7. 28. wentylatory lutniowe i głównego przewietrzania. 11. 11.2 1976 11500. aparaty dziewiarskie. 15. liczniki energii elektrycznej.1 1976 11092. mycia i prania. 19. przyrządy do pomiaru masy.12 1975 10321. pompy górnicze. 26. 11. Fabryki maszyn i urządzeń dla górnictwa węglowego. 11. przenośniki zgrzebłowe. 11.9 1975 37286. elektronowa aparatura pomiarowa. 15. Towary: kombajny węglowe.12 1965. Zakłady Chemiczne „Rudniki". 11.12 1975 10683.12 1975 10513. 10.1 1976 10947.2 1976 11499. elektrofiltry. 10.6 1975 37281. przyrządy do pomiaru ciśnienia.2 1976 26821. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia.1 1976 10960. Zakłady Chemiczne „Rudniki". stropnice i podciągniki do stojaków maszyn wyciągowych. 31.11 1975 10013. Polska. urządzenia dla mechanicznej przeróbki węgla. sprzęt i urządzenia wiertnicze. przekładnie. PRZEDŁUŻENIE OCHRONY Grubym drukiem są podane numery rejestru znaków towarowych.12 1965. urządzenia do odpopielania kotłów. 9048.12 1975 10729. 1. 15. 12.5 1965. 19. 11. Po numerach rejestru są zamieszczone daty.1 1976 10948. przestawiaki.12 1975 10685 30. łańcuchy oraz części i podzespoły do tych urządzeń. urządzenia zasilające do elektrofiltrów. 19.5 1976 36915. narzędzia górnicze. 20.2 1976 11629. wykrywacze gazu. 7.12 1975 10219. 26.1 1976 10951.1 1976 11177. Zjednoczenie Przemysłu Maszyn Górniczych. do oddychania sprężonym powietrzem. RUDSAP I 45343. 11. Polska. wiertnice dołowe. 12. Warszawa. stojaki kopalniane.12 1975 10662. Zjednoczenie Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej „Mera".11 1975 9944. RUDSAP II WSPÓLNE ZNAKI TOWAROWE 72. przenośniki taśmowe dołowe i dla kopalń odkrywkowych. wrębiarki. Towary: elektryczne maszyny wirujące. zegarki naręczne. mycia i prania. kołowroty. Towary: nieorganiczne środki do przemysłowego czyszczenia. mierniki elektryczne. narzędzia.10 1975 37445. Przedsiębiorstwa przemysłu automatyki i aparatury pomiarowej. 25. aparatura pomiarowo-kontrolna. przesiewacze. 28. Fabryka produktów nieorganicznych. 22.

1 1976 38071." 35356. 16.1 1976 38005. Gerber-Originalapparaten. wykreślono wpis „Ostrowskie Zakłady Metalowe Przedsiębiorstwo . po nazwie przedsiębiorstwa dopisano wyrazy „im. wykreślono wpis Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Państwowe" i dokonano wpisu „Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe".11 1975 37627. Chauny et Cirey" i „Paryż (Francja)" oraz dokonano wpisów „Compagnie de Saint — Gobain." 35747. 27. 6084.1 1976 38014.1 1976 38010. 29. J. E. 14.12 1975 37717.2 1976 38125.12 1975 37801. 6. Scheinder & Co.12 1975 37759.1 1976 38100.2 1976 38462. Dnia 20 stycznia 1966 r.12 1975 37820. 3.1 1976 38000. Gerber-Originalapparaten. 10. Dnia 28 grudnia 1965 r. 37191. wykreślono wpis „VEB Reichenbacher Naben — und Kupplungswerke" i dokonano wpisu „VEB Renak — Werke".12 1975 37834. 23. 24. 13.1 1976 38039. Dnia 12 stycznia 1966 r.11 1975 37639. 8.12 1975 37785. 28.11 1975 37611. 31. Société Anonyme" i „Neuilly — sur — Seine. 27. 6. 30.12 1975 37665. 31. 30. 37281.1 1976 38016.1 1976 37978.2 1976 38181.12 1975 37726. 8.12 1975 37687. 10.11 1975 37659." i dokonano wpisu „K. 30.1 1976 38013. 16. N.1 1976 38037.12 1975 37662. wykreślono wpisy „Société Anonyme des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint — Gobain.146 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 37497.3 1976 Nr 2/1966 ZMIANY W REJESTRZE Grubym drukiem są podane numery rejestru znaków towarowych. 37022. Dnia 20 grudnia 1965 r. 23. wykreślono wpis „Dolnośląskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Len" Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione" i dokonano wpisu „Zakłady Przemysłu Lniarskiego „Len" Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione". 30. 14. wykreślono wpis Legnickie Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego" i dokonano wpisu „Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego „Milana". Dnia 28 grudnia 1965 r.1 1976 37996. 31.11 1975 37619. 8. 24. Gerber & Co. Gerber & Co. 14. 36878.2 1976 38186. 16. wykreślono wpis „Fabrikation von Dr. vormals J. Gerber & Co. 16. 10. Schneider & Co. 5. wykreślono wpis „Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej „Rozwój" i dokonano wpisu „Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych".12 1975 37830.2 1976 38253. 25.11 1975 37575.. wykreślono wpis „Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Państwowe" i dokonano wpisu „Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe". 4. E.12 1975 37668. 16.2 1976 38248. 15. Waryńskiego". 19. 35355.12 1975 37677. 10.2 1976 38134. Dnia 18 stycznia 1966 r.12 1975 37873.1 1976 37999. Dnia 12 stycznia 1966 r. N. 37193.12 1975 37997. 11. 19. 8. Dnia 29 grudnia 1965 r.12 1975 37849. Dnia 28 grudnia 1965 r. 24. vormals J. Dnia 8 grudnia 1965 r. Dnia 8 stycznia 1966 r. 26.. 26.12 1975 37696. Dnia 29 grudnia 1965 r. 16.12 1975 37980. 37253. L. 26.1 1976 38011. 28.1 1976 38067.12 1975 37676. 2. 21. 7. 37014.1 1976 38069. Dnia 18 stycznia 1966 r. wykreślono wpis „Fabrikation von Dr. Francja". 26. 15. 35906. 24.1 1976 38021. wykreślono wpis „VEB Reichenbacher Naben — und Kupplungswerke" i dokonano wpisu „VEB Renak — Werke". 23. E. 25.1 1976 38019.12 1975 37773.12 1975 37754. 12. 16.1 1976 37)991. J.1 1976 38044.2 1976 38251.12 1975 37723. Gerber & Co.11 1975 37517. E. 13. wykreślono wpis „United States Hoffman Maschinery Corporation" i dokonano wpisu „Hoffman International Corporation".12 1975 37792. 14462. wykreślono wpis „The Celotex Corporation" i dokonano wpisu „The Celotex Company" oraz wykreślono wpis „The Celotex Company" i dokonano wpisu „The Celotex Corporation". 8." i dokonano wpisu „K.1 1976 38023. 12411. 30. Dnia 16 grudnia 1965 r.12 1975 37986.12 1975 37844. 10.

wykreślono wpis „Kraśnickie Zakłady Przemysłu Terenowego Przedsiębiorstwo Państwowe" i dokonano wpisu „Janowskie Zakłady Spożywcze Przemysłu Terenowego Przedsiębiorstwo Państwowe". Władysława Reymonta". Dnia 28 grudnia 1965 r. Dnia 28 grudnia 1965 r. 37308. 37754. Dnia 17 stycznia 1966 r. wykreślono wpisy „F. 37665. wykreślono wpis „Spółdzielnia Inwalidów im. 43338. Dnia 18 stycznia 1966 r. Wielka Brytania" oraz dokonano wpisów „Perkins (Pe- . wykreślono wpis „Robotnicza Spółdzielnia Pracy Krawiecko-Bieliźniarskiej im. 37844. 37849. 37760. Dnia 8 stycznia 1966 r. 37627. wykreślono wpis „Inwalidzka Spółdzielnia Pracy" i dokonano wpisu „Handlowa Spółdzielnia Inwalidów". Błonia. wykreślono wpis „Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka" i dokonano wpisu „Spółdzielnia Pracy Przemysłu Ludowego i Artystycznego „Sztuka Łowicka". Unia Południowo-Afrykańska" oraz dokonano wpisów „American-Cigarette Company (Overseas) Limited" i „Zurych. Polska". 37801. Dnia 3 stycznia 1966 r. 37646. wykreślono wpis „Spółdzielnia Przemysłowa Wyrobów Drzewnych" i dokonano wpisu „Przemysłowa Spółdzielnia Pracy Wyrobów Drzewnych". 37770. 37497. 43612. Perkins Limited" i Peterborough. wykreślono wpisy „Mazowieckie Zakłady Przemysłu Drożdżowego" i „Józefów k. 37611. 40876. 37767. Unia Południowo-Afrykańska" oraz dokonano wpisów „American-Cigarette Company (Overseas) Limited" i „Zurych. wykreślono wpis „Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Krynica" i dokonano wpisu „Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Krynica — Żegiestów". Mariana Buczka" i dokonano wpisu „Wielobranżowa Spółdzielnia Inwalidów im. Rosenbergów". Dnia 28 grudnia 1965 r. Dnia 27 grudnia 1965 r.12 1965 r.Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Przedsiębiorstwo Państwowe". J. Dnia 13 grudnia 1965 r. J. Dnia 28 grudnia 1965 r. 37599. wykreślono wpis „Wytwórnia Uszczelnień do Silników. wykreślono wpis „Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej im. Dnia 27 grudnia 1965 r. 41064. wykreślono wpis „Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Krawiecko-Czapkarska im. wykreślono wpisy „Spółdzielnia Pracy Stolarskiej „Nowa Droga" i „Leśna k. wykreślono wpis „Wielkopolska Spółdzielnia Przemysłu Ludowego i Artystycznego" i dokonano wpisu „Wielkopolska nia Pracy Przemysłu Artystycznego". Marchlewskiego" i dokonano wpisu „Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych". Dnia 28 grudnia 1965 r. wykreślono wpis „Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy „Solidarność" i dokonano wpisu „Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych". Dnia 6 grudnia 1965 r. wykreślono wpis „Wikliniarsko-Koszykarska Spółdzielnia Pracy „Wiklina" i dokonano wpisu „Wojewódzka Spółdzielnia Pracy „Wiklina". wykreślono wpisy „American-Cigarette Company (Overseas) Limited" i „Johannesburg. 43611. Dnia 18 stycznia 1966 r. Maszyn i Pomp „Stelmos" Przymusowy Zarząd Państwowy" i dokonano wpisu „Warszawskie Zakłady Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych „Stelmos". wykreślono wpis „Spółdzielnia Przemysłu Artystycznego „Arts-Skór" i dokonano wpisu „Arts-Skór" Spółdzielnia Pracy Przemysłu Artystycznego". Dnia 28 grudnia 1965 r. 22 Lipca" i dokonano wpisu „Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych". wykreślono wpis „Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej im. Unia Południowo-Afrykańska" oraz dokonano wpisów „American-Cigarette Company (Overseas) Limited" i „Zurych. 37619. Dnia 4 grudnia 1965 r. Sawickiej" i dokonano wpisu „Spółdzielnia Pracy Krawiecko-Bieliźniarskiej im. Dnia 18 stycznia 1966 r. 37440. Dnia 14 grudnia 1965 r. 37834. Polska" oraz dokonano wpisów „Spółdzielnia Pracy Wyrobów Drzewnych „Nowa Droga" i „Lubań. Mariana Buczka". J. wykreślono wpis „Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne i Aparatury Chemicznej Przedsiębiorstwo Państwowe" i dokonano wpisu „Dolnośląskie Zakłady Odlewnicze Przedsiębiorstwo Państwowe". wykreślono wpis „American-Cigarette Company (Overseas) Limited" i „Johannesburg. wykreślono wpis „Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej im. 43580. 37681. wykreślono wpis „Spółdzielnia Pracy „Brzoza" Wytwórnia Skrzyń i Kołków Szewskich" i dokonano wpisu „Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych". Dnia 3 stycznia 1966 r. Szwajcaria". 37696. wykreślono wpis „Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Przedsiębiorstwo Państwowe" i dokonano wpisu „Warszawskie . 37785. wykreślono wpis „Powiatowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy Usług Rzemieślniczych" i dokonano wpisu „Powiatowa Spółdzielnia Pracy Usług Wielobranżowych".Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 147 Państwowe" i dokonano wpisu „Zakłady Sprzętu Mechanicznego". Transvaal. i E. Dnia 18 stycznia 1966 r. 38013. Polska" oraz dokonano wpisów „Warszawskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego i Drożdżowego" i „Warszawa. Dnia 4. Rosenbergów" i dokonano wpisu „Konfekcyjna Spółdzielnia Pracy im. i E. Dnia 27 grudnia 1965 r. Dnia 4 grudnia 1965 r. Szwajcaria". wykreślono wpisy „American-Cigarette Company (Overseas) Limited i Braamfontein. Polska". Hanki Sawickiej". H. wykreślono wpis „Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Krawiectwa Damsko-Męskiego im. Johannesburg. 37662. Szwajcaria". Lubania. Dnia 28 grudnia 1965 r. Transvaal. Dnia 7 stycznia 1966 r. Dubois" i dokonano wpisu „Spółdzielnia Pracy Branży Skórzanej „Jedność". Dnia 28 grudnia 1965 r. 37980. Dnia 28 grudnia 1965 r. Władysława Reymonta" i dokonano wpisu „Krawiecka Spółdzielnia Pracy im.

do których zaliczono opatentowane wynalazki. 38041. 73). 19/20 50423 Wielosystemowa wiertnica przewoźna do głębienia otworów studziennych i geologicznych. 36868. 36879. 5. Wielka Brytania". C Z Ę S C III INFORMACJA PATENTOWA 15 OPISY PATENTOWE Urząd Patentowy PRL opublikował drukiem 202 opisy patentowe. Sposób nadawania właściwości niemnących wyrobom z włókien celulozowych. 36964. 36864. 5 38107. 38220. Przygotowywanie i wzbogacanie rud. 38008. 4 1 1 1/20 50348 50267 50269 50519 Sposób utrzymywania wymaganej lepkości klejonki w korycie klejarki przędzy osnowowej oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Dnia 27 grudnia 1965 r. poz. Johannesburg. wygasły na podstawie art. 3. pranie. 361963.1 1966. 36869. 36901. 36904. 36896. 38249. 38206. Klasa 1. 37533. farbowanie. 37059.1 1966. Urządzenie do mechanicznego otrzepywania worków w odpylni workowej. 36926. 38195. 38075. Prawa z rejestracji znaków towarowych. 7 10427. art. Nr 14. WYKREŚLENIA Z REJESTRU Grubym drukiem są podane numery rejestru znaków towarowych.1 1966. 3. 18. Koks do opalania szybowych pieców metalurgicznych. Stół przebierczy zrównoważony. 31 1 c. rur metalowych. 44810. 36916.12 1965. 8 i. Klasa 7. 9/01 50208 50200 Sposób wytwarzania podpałki do węgla z odpadów torfu. drutu oraz walcowanie metali 7 c. 37818. 37992. 44179. 42645. 36874. 38115. 36849. Sposób podnoszenia stopnia bieli włókien i tworzyw poliamidowych.148 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 terborough) Limited" i „Londyn. wykreślono wpisy „John Sinclair. 18. 37995. 37705. 36893. 36881. 36941. 37812. 38033. 37503. . 1. art. 25/01 50412 8 e. Sposób otrzymywania środka przydatnego do flotacji kruszców. 13 1 a.2 1966. Po tytułach wynalazków są podane daty opublikowania opisów tych wynalazków. 37819. 36862. 36911. 36976. Bielenie. 3/01 10 b. 38224. 20. 36969. Republika Afryki Południowej" oraz dokonano wpisów „American-Cigarette Company (Overseas) Limited" i „Zurych.12 1965. 38210. grupy i podgrupy. 37061. 38043. 44076. 37029.1 1965. Wielka Brytania". 38026. wykreślono wpis „Perkins (Peterborough) Limited" i dokonano wpisu „Massey-Ferguson-Perkins Limited". 38070. Górnictwo 5 a. 36971. 36880.8/01 50302 50202 50231 Sposób wzbogacania węgla i urządzenie do stosowania tego sposobu. 36965. 36892. 37063. Paliwa 10 b. 40328. 28.1 1966. 37858. 36989. 18. 37850. 40327. 36882. 37816. 36982. Transvaal. 37802. 38271. Klasa 5. 36935. 37105. 37994. o znakach towaFowych (Dz. 36973. 36855. drukowanie tkanin i tapet oraz apretura 8 a. 36907.12 1965. Limited" i „Newcastle upon Tyne. 36870. 36921. a znaki te zostały wykreślane z rejestru. 5 50486 Walcowa giętarka obrotowa do wyginania elementów z blachy. paliw i innych minerałów la. 37017. 37817. Szwajcaria". Klasa 10. 37018. 29 38090. 38153. 36938. 36918. 36861. 36046. wykreślono wpisy „American-Cigarette Company (Overseas) Limited" i „Braamsfontein. Wytwarzanie i obróbka blachy. 8 k. 41240. Wielka Brytania" oraz dokonano wpisów „Alfred Dunhill Limited" i „Londyn. 7 lub 29 ustawy z dnia 28 marca 1963 r.12 1965. 38212. 37781. 3. 8 i. oraz numery opisów patentowych. przedstawionych w tych opisach. 38199. . 36897. 37983. 37056. 36920. 36925. 38148. 36934. Dnia 8 stycznia 1966 r. U. 36975.1 1966. wpisanych do rejestru pod tymi numerami. 3. Sposób podnoszenia stopnia bieli włókien wiskozowych. Poniżej są podane tytuły (nazwy) opatentowanych wynalazków. 37016. 36955. 36906. 37041. 36977. Przed tymi tytułami są zamieszczone klasy i podklasy. 1. art. Klasa 8. 37815.

1 1966.11 1965. 23/03 12 o.11 1965.1 1966. Sposób usuwania związków siarkowych z wyższych węglowodorów aromatycznych. 18. 3. 1.1 1966. 3. Sposób wydzielania technicznego sześciochlorocykloheksanu z benzenowego ' roztworu HCH.12 1965. Sposób wytwarzania wodorotlenku sodowego o wysokiej czystości. Sposób otrzymania siarki z materiału siarkonośnego. Kabel elektroenergetyczny.1 1966. 10 12 o. sygnalizacyjny i teletechniczny. 12 p.11 1965.11 1965. 1/03 50274 50478 50089 50080 50375 12 d. Sposób otrzymywania żelgrudy przez redukcję tlenkowych związków żelaza w piecu obrotowym. 28. 3. Sposób wytwarzania ferrytów manganowo-cynkowych o ogólnym wzorze Fe3-a-b Mn a Z n b O 4 na drodze elektrochemicznej.1 1966. 8.1 1966.1 1966. 15.1 1966. 50512 Sposób wytwarzania kwasu fumarowego. 25/03 12 o. 17/08 12 /. 25/02 50098 149 Klasa 12. 12 o.1 1966. 49/08 12 o. 1/04 3/26 50248 50609 50177 50249 49844 12 m. Sposób odzyskiwania bezwodnika kwasu ftalowego z odpadków podestylacyjnych w postaci pochodnych kwasu ftalowego. 1966. 20. 14/01 21 c. 20. 8.12 1965.11 1965. 10 12 o.1 1966.11 1965. 20.1 1966.1. 1/18 1/28 50347 50332 Sposób spiekania miałkich koncentratów rud żelaza. Sposób otrzymywania mieszaniny fosforanu jednoamonowego z siarczanem amonowym jako produktu wyjściowego do wytwarzania impregnatów przeciwogniowych. 50305 Sposób oczyszczania 4.1 1966. Sposób wytwarzania izocyjanianów.11 1965. 50166 Sposób wytwarzania cholestedien-5.12 1966. 3. 21 a4.12 1965. 50377 Sposób wytwarzania nowych pochodnych pirydyny. 15. zaopatrzony w układ sprężynujący. 25 12 o. przeznaczony do mocowania go we wnęce kształtownika ceowego. 14 12 o. Sposób wytwarzania korundu. 50461 Sposób wytwarzania kwasu 2.12 1965. 21 12 o.1 1966. 26/03 12 p. 15. Sposób wytwarzania estru glikolowego kwasu tereftalowego. 50180 Sposób wytwarzania dwupirydyli. 8. Sposób łączenia przewodów metalowych wewnątrz rurek szklanych. Sposób utleniania węgla kamiennego do aromatycznych kwasów korboksylowych. 5. 14 Klasa 21. 121. 6-trójjodo-3-butyryloamino-a-etylocynamonowego. Klasa 18. 1.11 1965. 7/01 7/03 50102 50184 50178 50298 12 o.12 1965. Urządzenie do syntezy amoniaku.1 1966. 1966. Szafa z tworzywa sztucznego do urządzeń i zespołów elektrycznych. 20 21 c. 25/28 50195 50171 12 i. 25/00 12 o. 7-olu-3 /3. Urządzenie nadawcze do przesyłania sygnałów o modulowanej amplitudzie. Sposób wytwarzania octanu trójchlorometylofenylokarbinylu.12 1965. zawartych w gazach odlotowych z urządzeń do otrzymywania siarki metodą Clausa.1 1965. 17/01 50585 50295 I Sposób osadzania cząstek węgla z zawiesin wodnych. 27/04 50443 . Sposób wytwarzania katalizatora srebrowego do utleniania etylenu do tlenku etylenu.1. 3. 28. 12 p. 2/01 50247 12 o. 34/31 49860 Sposób transmisji telewizji kolorowej oraz nadajnik i odbiornik stosowany przy tym sposobie. 18. 3.1 1966. 14 12 o. 25. Eksploatacja kolei i ruch kolejowy 20 a. 50445 Sposób wytwarzania nowych nieszkodliwych fizjologicznie pochodnych N-acylowych 5-aminoizoindoliny. 1. 20 a. 50264 Sposób wytwarzania kwasu tioglikolowego. 31/04 U!l. Sposób otrzymywania nieaktywnej masy filtracyjnej. 15. 17/04 12 i. Sposób wytwarzania pikrynianów beta-amino-aryloetyloketonów. 15. 7/30 12 n. 18.1 1966. 6-dwumetylo-2-sulfanilamidopirymidyny. 4. 3. 50508 Sposób wyodrębniania związków sterydowych z ich roztworów w rozpuszczalnikach organicznych. 15. Sposób oczyszczania acetyloacetonu do czystości znanej pod nazwą „czysty" i „czysty do analizy". 50210 Sposób wytwarzania pochodnych tetracykliny. 14 12 o. 11 12 o.12 1965.1 1966. 17. 3.1 1966. 12 g. 12 o. 14 50170 50270 50387 50480 12 o. Procesy chemiczne i aparatura chemiczna 12 d.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 12 o. Sposób wytwarzania kwasów ftalowych. 18. 21 12 o. 50209 Sposób wytwarzania nowych estrów steroidów.11 1965. 25 12 o. 1/ 4/01 12 i.12 1965. Sposób otrzymywania bezwodnego formaldehydu. 6. 25/01 12 g. Sposób pirolitycznego rozkładu węglowodorów. 3. 3. zwłaszcza wozów kopalnianych. 17/03 12 o. 50075 Sposób wytwarzania aktywnych ciekłych kompleksów bezwodnego chlorku glinu. Zacisk elektryczny. 7/01 Sposób wytwarzania mocznika 15.10 1965.12 1965.1 1966. 1. 1/04 50081 12 o. 3. 10.1 1966. Samoczynny regulator minimalnej wartości sumy stężeń siarkowodoru i dwutlenku siarki. 7/50 50456 50475 50424 50376 21 c. 1/01 1/01 2 12 p.1 1966. Sposób zapobiegania skawalaniu się chlorku sodowego. 8 50431 50623 Jednoszynowa kolejka towarowa. 6. 3.1 1966. 18 a. 50523 Sposób otrzymywania krystalicznego metafosfroranu tetracykliny. a zwłaszcza z naftalenu oraz z mieszanin zawierających naftalen. 17. 27/02 21 c. Hutnictwo żelaza 18 a.12 1965. Sposób wytwarzania aldehydów przez katalityczne utlenianie propylenu. Elektrotechnika 21 a1.1 1966. Popychak do przetaczania wozów po szynach. 3. 3. Klasa 20. 1. 15. 5.

22 g. 62/65 50406 50427 Klasa 23. 13/01 50505 Urządzenie do regulacji dopływu powietrza w promieniowych lub osiowych wentylatorach. Przemyśl tłuszczowy i olejowy 23 a. 10. 28.12 1965. pompy i sprężarki powietrzne 27 c. 15. 42/02 21 c. Wibrator drążarki do elektro- Nr 2/Í966 iskrowego drążenia małych otworów. 54/05 21 c.12 1965. 28. 4/06 7/03 50564 50214 Klasa 32. maszyny przybory. 30/16 50542 50567 50577 Klasa 22. Klasa 29. 8. 5. 20.10 1965.1 1966. 21 h. Sposób przegradzania wód przed przepływem ryb przy zastosowaniu pola przepływowego prądu elektrycznego oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. elektrycznej lub innego urządzenia.1 1966. 15/02 50628 Urządzenie do obróbki ryb. Mechanizm napędu elektrycznych łączników warstwowych.1 1966. 5. 3 3 50389 50509 21 c.1 1966. 40/52 21 c.1 1966. 17. 17. Sposób wytwarzania karborundowych oporników nieliniowych. 30/02 21 h.1 1966. 15. 1 6 1 2/01 7/02 50629 50631 50411 50600 50103 Sposób wytwarzania zasadowych barwników. Regulator tranzystorowy do samoczynnej regulacji napięcia. Sposób elektroerozyjnego wykonywania i regeneracji wiórkowników do kół zębatych.1965. Sposób wytwarzania szkła piankowego i urządzenie do stosowania tego sposobu. Lampa kineskopowa z płaszczem zabezpieczającym przed implozją. 22 h. Układ stykowy stycznika elektromagnetycznego suchego. Dmuchawy.11 1965.1 1966.1 1966.1 1966.12. 46/31 50442 50429 50307 49932 50438 50338 50430 50426 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Wyłącznik przyciskowy o małych wymiarach. 13 21 e. 36/10 50539 50428 50459 50398 Klasa 30.2 1966. 12/03 50174 21 d2. 15.1 1966. 15. Środek powłokowy oparty na eteryfikowanej żywicy mocznikowej. 25. farby. pokosty. 28.1 1966. Sposób samoczynnego zraszania pyłu węglowego na zesypach i przesypach oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 22 g. Urządzenie do samoczynnego utrzymywania stałego momentu obrotowego układu napędowego na przykład maszyn tekstylnych. 21 g. 18. 8. 17. Układ zasilania elektrycznego szczególnie ważnych eksploatacyjnie obiektów. Kostkowy układ styków pomocniczych do łączników elektrycznych. 13/28 21 h.1 1966. 20. 18. ogonów . 30/02 49859 50535 50460 Klasa 34.12 1965. Sposób wyodrębniania glikoeryzoliny z nasion pszonaka Perowskiego. zwłaszcza do odcinania głów. 20.1 1966. 10. Elektronowy łącznik fazowy. 30/12 21 h. 22 d. 21 d2. 11/00 21 g. Sposób wprowadzania działania różniczkującego do regulatorów trójpołożeniowych ze sztywnym sprężeniem zwrotnym. 45/03 21 c. Podwodny silnik elektryczny do pomp głębinowych oraz sposób wypełniania komory stojana tego silnika tworzywem termoplastycznym. Urządzenie do spawania punktowego w osłonie gazowej. Artykuły gospodarstwa domowego.11 1965.1 1966. 25 21 h. 46/50 50218 22 h. Lecznictwo 30 a.12 1965. lakiery. kleje 22 a. 15.1 1966. 5. Małogabarytowy stycznik wtykowy niskiego napęcia. Barwniki. 2/03 2/03 50341 50185 50381 Próżniowy dzwon położniczy.11 1965. 21 c. 8. 39/01 21 c. 5.1 1966. 3/28 50164 50373 Szkło skandowe oraz sposób jego otrzymywania jako znacznika.12 1965. 15. 21 g. 20. 30 21 c. 39/04 21 c. 1.12 1965. Układ połączeń przekaźnika oświetlenia. meble 34 1. 21 c. Układ do usuwania wzrostu napięcia podczas obciążenia podkrytycznego prostowników. 8.1 1966. 49 21 e. 15. Sposób wytwarzania barwników siarkowych szeregu ftalocyjaniny. 22 g. Uchwyt podtrzymujący do krzywek łącznika sterowniczego.12.12 1965. Sposób uzwajania przekładników prądowych.12 1965. Elektroda do łukowego spawania miedzi. 28/01 21 e. 67/10 21 d1.1 1966. 28. Sposób wytwarzania kolorowych lakierów kryjących do obuwia gumowego. 45 21 d1.1 1966. 1965. 6 50216 Sposób otrzymywania środka o zapachu wody kolońskiej lub lawendy. 6/10 50372 Sposób chłodzenia nici przędzonych z syntetycznych polimerów wielkocząsteczkowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Sposób mocowania łap do kadłuba maszyny. Szkło. 45/03 21 c. wata mineralna i żużlowa 32 b. Urządzenie do zdejmowania sklepień elektrycznych pieców łukowych. 15. Sposób pomiaru i odczytu sygnałów elektrycznych o dowolnych kształtach. 14/01 30 h. 20. Tusz do długopisów. 30 h. 3. 3. Sposób wytwarzania farb budowlanych. leżących poniżej poziomu szumów.1 1966.12 1965. 28. 28. 20. 28. 46 50355 50474 50534 Klasa 27.150 21 c.12 1965.11 1965. Sposób otrzymywania nowego środka leczniczego. 32 b.1 1966. oraz urządzenia rejestrujące i odczytujące do stosowania tego sposobu. Środek emulsyjny oparty na wosku i parafinie do ochrony powierzchniowej. zwłaszcza przed korozją.12 1965.12 1965. 17. Włókna przędne 29 a. 18.12 1965. Halotron o zmiennej grubości warstwy czynnej.

9/00 39 a4.12 1965. Budownictwo lądowe i naziemne 37 a. 1/08 50422 50625 50434 50232 50189 50611 50179 Urządzenie do mocowania narzędzi rolniczych w wielorakach. 22/10 39 c. 5 3/03 4/01 6 50500 50337 50226 50496 Sposób wytwarzania elementów wielkopłytowych z betonu komórkowego.12 1965. Zespół tnący maszyn żniwnych.1 1966. 34 42 k. 26/01 50596 50441 50394 50222 Urządzenie do odczytywania wahań stanów wody na przelewach.1 1966. 18. Sposób pomiaru poziomu płynnego metalu. 1/11 5/30 1/56 50482 50395 50219 Piec do spalania węgla brunatnego. 3. Ogrzewanie.11 1965. 3. Klasa 46. zwłaszcza opon jednowarstwowych z promieniowym układem nitek kordowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 25/01 39 c. 7/02 42 k. 37 b.1 1966. 36/03 49281 Klasa 45. hodowla zwierząt. Kosiarka pontonowa. 37 b. Urządzenie wtryskowe do silników z zapłonem iskrowym. 39 b. żelbetonu i betonu sprężonego. Rolnictwo. Króciec wlewowy do chłodnicy samochodowej. Dźwignice 39 b. Klasa 36.1 1966. 5. 3.1 1966. Sposób wytwarzania kopolimerów etylenu. 51 42 o. Sposób zmiękczania polichlorku winylu. Linia wytwarzania elementów z betonu. Sposób wykonywania ścian i stropów w budynkach wielokondygnacjowych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Sposób wytwarzania kopolimerów heteroblokowych. Urządzenie regulujące amplitudę drgań wibratora elektromagnetycznego. 1/10 50319 50317 Sposób wytwarzania dekoracyjnych płyt prasowanych z tworzyw sztucznych. Silnik tłokowy z automatyczną regulacją mocy. Przyrząd do pomiaru naciągu papieru pomiędzy dwoma współpracującymi bębnami w maszynie papierniczej. 25/01 39 c. 15. 11 46 d. 42 c. 15 50462 50220 50397 37 c. 8. 5. . 36 a. Sejsmograf pneumo-anemometryczny.1 1966. Sposób wytwarzania opon rowerowych.1 1966. 3.1 1966. Naciągarka hydrauliczna.1 1966. 18. 18. łowiectwo i rybołóstwo 45 a. Sposób przygotowania strun do sprężania strunobetonowych prefabrykowanych elementów budowlanych oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 3. 9/36 Klasa 39. 45/08 45 c.1 1966. Urządzenie zapobiegające rozdzieraniu sieci rybackich ciągnionych. 3. 37 b. 15.11 1965. silniki sprężynowe i na sprężone powietrze oraz inne silniki 46 a5. Ciekły środek do zwalczania szkodników trwały w niskich temperaturach. 5. • 37 e. 3. motorowych i motocyklowych. 18. 87 46 c4. wietrzenie i zaopatrywanie budynków w ciepłą wodę 36 a. 45 c. Urządzenie do zaprawiania nasion. Sprawdzian pasmowy. 22/06 39 b. 50237 37 d.1 1965. 5. Przyrządy 42 c. 1/13 50563 Wieloprędkościowy mechanizm podnoszenia.1 1966. 15. Klasa 35. 36 d. 15.12 1965. 25/01 39 c. 2. Sposób pomiaru małych prędkości przepływu wody oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Sposób łączenia wtryskowego dowolnego znaku pojedynczego lub zestawu znaków z podłożem płytkowym. Konwekcyjny piec do ciągłego palenia. jak szproty lub sardynki. Silniki spalinowe. 18. 15. 6 2 50325 • 50334 50313 50370 39 a .12 1965. 5. 20. Sposób oczyszczania krystalicznych polimerów olefin. 22/06 50590 151 Sposób wytwarzania błon opakunkowych z krystalicznego stereoregularnego polimeru alfa — olefinowego. 8.1 1966. Klasa 42. włącznie z leśnictwem. 8. Sposób i urządzenie do automatycznej regulacji procesów fizycznych w urządzeniach przemysłowych zwłaszcza temperatury i wilgotności w urządzeniach klimatyzacyjnych.1 1966. 3. 15. 9 46 c . 15. 51/04 45 b. 15.1 1966.1 1966.1 1966. 3.1 1966. 3. Klasa 37.1 1966. 3/02 50436 Maszyna do wycinania korków.1 1966. 25/01 50595 50593 50161 50176 50383 50385 35 c.12 1965. 55/02 45 h. 51/04 45 a.1 1966.1 1966. 73/06 451.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO i patroszenia ryb takich.1 1966.12 1965. Urządzenie zatrzymujące obsuwanie śniegu na dachach krytych płytami i dachówką. 42 42 e.1 1966. 50 42 k. 3.12 1965.1 1966.1 1966.1 1966. 6/01 50495 Klasa 38. 17/28 6 50327 Cylinder maszyny z wirującym tłokiem. Sposób zamocowania dołownika w wieloraku. Sposób otrzymywania elastycznych kompozycji epoksydowych. Obróbka drewna 38 k. 15.1 1966.1 1966. Przeróbka mas plastycznych.1 1966. 3. Sposób otrzymywania wysokocząsteczkowych liniowych kopolimerów. 10/05 50382 42 s. 3. 8. Aparat do badania ścieralności gumy. 28. 17. kauczuku i mas rogowych 39 a3.1 1966. Sposób uszczelniania pionowych złącz w prefabrykowanych ścianach zewnętrznych w budownictwie wielkowymiarowym. 18. 15.1 1966.11 1965.

Sposób bezwiórowego cięcia materiału prętowego i sztabkowego oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. Okrętownictwo i zagadnienia morskie 65 a2. Wyroby ślusarskie 50450 50484 Zamek przesuwany. 12/01 49 c. Obrabianie metali za pomocą innych niż mechaniczne środków technicznych 48 b. Klasa 49. 3. 18. 3.152 47 g. zwłaszcza skośno-ramienna. 18.1 1966. 42 63 c. 20.1 1966. 31/12 49 e.12 1965. przeznaczone zwłaszcza dla pojazdów mechanicznych. 36/02 50473 Klasa 63.1 1966. 10 Klasa 67. Samonastawne urządzenie do kontroli czynnej oraz sterowania cyklem obróbki obrabiarek. Elektrohydrauliczne zdalnie sterowane urządzenie przestawiające przeznaczone zwłaszcza do hydraulicznych układów sterów. Zespół noży krążkowych do cięcia cienkich płyt z tworzyw sztucznych. 48 d .1 1966. Pojazdy bezszynowe 63 a. Mechaniczna obróbka metali 49 a. 32/02 50409 50322 50351 Sposób wygładzania płytek wolframowych. staliwnych i żeliwnych wanien i tygli powłokami ochronnymi przed działaniem ciekłego cynku i jego stopów oraz aluminium i jego stopów. 18.1 1966.12 1965. do wagonów osobowych. 18.1 1966. 14/01 Klasa 65.2 1966. do pojazdów mechanicznych. Amortyzator hydrauliczny. składanych.1 1966. 7 50328 50562 50527 49 e. Mielenie i rozdrabnianie wraz z przygotowaniem przemiału 50 c. 5 63 d. 9/01 50310 50583 50551 50315 50095 49 c. 49 c. 18.1 1966. 15. Mechanizm docisku tarczy polerskiej. Urządzenie do spęczania oraz spęczanie z równoczesnym wyginaniem.11 1965. 3. 20. 1/08 50506 Sposób zabezpieczania powierzchni stalowych. na wzdłużnych automatach tokarskich. Urządzenie do toczenia wzdłużnego i strugania. 1/01 50402 Klasa 48. Klasa 47. Sposób wykonywania obrazu na tabliczkach znamionowych. Składany frez ślimakowy do kół zębatych.1 1966. 20. Obręcz. 5 50416 Urządzenie do regulacji grubości nanoszonej na podłoże wąr- . Sposób wycinania zębów i innych kształtów z taśmy metalowej i urządzenie do stosowania tego sposobu.1 1966. 13 67 a. 46 63 c. 5 50374 Klasa 58.1 1966. 18. 8. Wrzeciennik polerki z mechanizmem ruchu oscylacji tarczy. 18. zwłaszcza obrotowych. Sposób oczyszczania przyrządów i aparatów lub ich części zanieczyszczonych stopionymi poliamidami i urządzenie do stosowania tego sposobu. 5. 15. Elementy maszyn 50414 50414 Wieloobrotowy napęd elektryczny armatury zaporowej. 5. 16 50410 50243 Urządzenie holownicze. 12/17 49 c. 18. 8. 12/10 50455 Gniotownik z wirującą misą mielącą. Klasa 59. Klasa 57. film dźwiękowy 57 c. Pompy do cieczy 59 b. 3. 8 50487 49 c. 45/03 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 stwy emulsji światłoczułej. Fotografia. 5. 24 65 f2.12 1965. 1/24 2 50485 Klasa 61. 49 b. Gwinciarka mechaniczna przenośna 20.1 1966. Prasy Prasa z poziomymi walcami o osiach równoległych.1 1966. 1/07 Klasa 68. 18. kinematografia.1 1966. Układ hydrauliczny z obrotowym kurkiem sterującym. 11 50253 Klasa 50. 8/02 50433 Zacisk bezpieczeństwa stosowany przy pracach na dużych wysokościach. 12/07 50464 63 c. 68 a. Sprężysta podstawa do siedzeń w ciągnikach lub tp.1 1966. 32/02 67 a. 3P/01 50350 Mechanizm do dokładnego toczenia przedmiotów o kilku wymiarach. 5.1 1966. 57 d. teleskopowy. 3. Ratownictwo i pożarnictwo 61 a. Urządzenie ogrzewcze na paliwo płynne.12 1965.1 1966.1 1966. 2 50446 Filtr do oczyszczania cieczy pomocniczej samozasysających pomp odśrodkowych.1 1966. 18.1 1966. 8. Głowica frezewa uniwersalna z płytkami wieloostrzowymi do frezowania czołowego i stopniowego.1 1966. 18. 1. Zamek do drzwi. 5. 58 b. 49 a.1 1966. 5. 49 h. Uniwersalne urządzenie do przeciągania rowków wpustowych i wielowpustowych.1 1966.2 1966. Szlifowanie i polerowanie 67 a.1 1966.12 1965. 5.12 1965.1 1966. 3/01 50421 50481 50467 50242 50236 Samochód z urządzeniem do wyładunku dłużyc. 36 63 c. Układ napędowy pojazdu mechanicznego. 5. Uniwersalna głowica gwinciarska umożliwiająca wycofywanie narzędzi bez zmiany kierunku obrotów tokarki.1 1966. 73 49 b. 28. szczególnie dokładnych długości. 89 68 b. ze sprężystym zawieszeniem wrzeciennika polerki na wałku sprętnym. 24/01 50314 49 c.

1 1966. 8. Sygnalizacja 84 c. 5. AL Niepodległości 188 (parter) — w cenie po 3 zł za egzemplarz. zwłaszcza z azbestocementu o specjalnie ukształtowanych brzegach. 5/36 50418 Sposób wykonywania pali żelbetonowych.1 1966.11 1965. 47/30 50457 50447 Urządzenie do prasowania brykietów.1 1966. oraz zagraniczne opisy patentowe można przeglądać w Bibliotece Urzędu Patentowego PRL — Warszawa.1 1966.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Klasa 74. Suszarnie. suszenie. 51 80 b.1 1966. 5. 5. 84 c. 8. 8/03 50401 50344 80 b. opatentowane w Polsce.30 — 15. 15/01 Pat. a po tych oznaczeniach — numery rejestracyjne projektów wynalazczych.12 1965. 81 e.1 1966. złączonych wzdłużnie linami. 25/06 80 c.30. 28. 50086 Urządzenie do odmulania piasków 4 c. są do nabycia w Administracji Wydawnictw Urzędu Patentowego PRL — Warszawa 68. 28. Otrzymywanie cukru i krochmalu 89 k. Tytoń.1 1966.12 1965. Masa do wytwarzania ceramicznych mufli stosowanych przy produkcji cynku hutniczego. Gumowa taśma przenośnikowa. Poniżej są podane tytuły (nazwy) tych projektów wynalazczych. 20.1 1966. Budownictwo wodne i fundamentowe 84 c. woda mineralna i musująca oraz kanalizacja 85 d. 5 Pat. 16 81 e. grupy i podgrupy. Klasa 80. Skrót „Pat" oznacza opatentowany wynalazek. Urządzenie do pomiaru rumowiska dennego wleczonego przez rzeki.1 1966. Sposób opróżniania pojemników pojazdów dwuosiowych. 14/01 50541 50465 Polskie opisy patentowe.12 1965. 2 Pat.1 1966. 96 Klasa 82. 84 d. Sposób sporządzania emulsji bitumicznych. 20. z tworzyw sztucznych lub podobnych materiałów. W zeszycie tym opuiblikował 33 polskie wynalazki. do których zaliczono projekty wynalazcze. 20. Klasa 89. 15/10 50435 Urządzenie do rozcinania wybrakowanych papierosów i oddzielania tytoniu od bibułki.1 1966. 2 50318 50477 50470 Urządzenie do liczenia tabletek i dozowania ich do opakowań. zaopatrywanie w wodę. 20. 28. Al. 5/02 9/04 9/26 50323 50419 50413 Klasa 79. 28. Przed tymi oznaczeniami są zamieszczone klasy. wirówki 82 a. 74 c. Sposób wytwarzania płaskich płyt.1 1966. Z e s z y t 14 1 a. Niepodległości 188 (parter) — codziennie. Sposób wbijania ścianek szczelnych w korytach rzek i w trudnym terenie bez użycia rusztowań kafarowych i dźwigów oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 17/01 50491 Samoczynne urządzenie do przykręcania zerwanej nitki na obrączkowych przędzarkach ciągłych. 20. 16 PRZEGLĄD OPATENTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH O SZEROKIM ZASTOSOWANIU Urząd Patentowy PRL wydał drukiem zeszyt 14 „Przeglądu opatentowanych rozwiązań technicznych o szerokim zastosowaniu". 20. 50321 Układ zasilania wanny galwanizerskiej Klasa 81. 80 a. Podwozie krocząco-przesuwne. 3.1 1966. oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. mogące mieć szerokie zastosowanie ' w gospodarce narodowej. 7/18 7/22 50345 50405 50533 15: Urządzenie nastawcze wibromłota dwuwałowego. piecyki do palenia kawy. 1/03 Pat. opublikowane w okresie od 1945 r. 1 50404 Sposób wykonania studni z rur azbestowo-cementowych. Przędzalnictwo 76 c. 3. formowanych w ziemi oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. 50259 Zawór bezpieczeństwa do rurociągu podsadzkowego 8 i. w godz. 20. Sposób sprężania rur blachobetonowych i forma do stosowania tego sposobu. 34 50497 Suszarka z promiennikami podczerwieni do suszenia lakierowych powłok w nadwoziach samochodów osobowych. Pogłębiarka melioracyjna pływająca.1 1966. Wyroby ceramiczne 80 a.12 1965. 25/50 80 a. oraz urządzenie do stosowania tego sposobu. z wyjątkiem niedzieli i dni wolnych od pracy. Transport i opakowanie 81 a. 3. 48516 Sposób podłączania i odcinania rurociągów gazowych pod ciśnieniem gazu 5 d. 7/18 50201 . Pogrążacz spalinowy uziomów szpilkowych. papierosy 79 b. Sposób wykładania pieców obrotowych materiałami ogniotrwałymi. betonowych. 5 50432 Sposób wytwarzania dekstryn z mączki ziemniaczanej. 11/00 Klasa 76. podklasy. 84 d.12 1965. 15. Zespół nastawczy wibromłota 3. 28. Oczyszczanie wody. 84 c..11 1965. 9. 50272 Urządzenie do wymiany masy między gazem i cieczą 21 d2. kamionkowych. opublikowane przed 1945 r.1 1966. 5. Klasa 84. 15 Pat. zwłaszcza samochodów ciężarowych. Klasa 85. Polskie opisy patentowe. 84 c. cygara. 49439 Środek wspomagający proces prania na sucho 12 e.12 1965. 84 d. 7 Pat. 12/21 50165 Sposób sygnalizowania nieobecności poszukiwanego abonenta w urządzeniach do bezprzewodowego poszukiwania osób oraz układ do stosowania tego sposobu.

50560 42 e. 50425 49 a. zarejestrowanych pod nr 13478 — „Suszarka fotograficzna" i pod nr 13479 — „Suszarka fotograficzna dwustronna" po przeprowadzonej rozprawie: zaskarżone postanowienie Urzędu Patentowego z dnia 31 sierpnia 1965 r. 50012 63 c. 117 ust. 50113 48 a. motywując odmowę niezgodnością treści umowy z wiążącymi Centralę Wytwórczo-Usługową jako jednostkę gospodarki uspołecznionej. 50254 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Wibrator drążarki do elektroiskrowego drążenia małych otworów Palnik plazmowy do cięcia metali Elektroda do łukowego spawania miedzi Sposób otrzymywania zawiesiny do smarowania matryc kuziennych Sposób wytwarzania porowatej masy wypełniającej butle na acetylen Lina wytwarzania elementów z betonu. 44 68 a. 49951 80 a. 44/20 Pat. 28 Pat. 15 Pat. utrzymuje w mocy. J. 22 Pat. 24 Pat. 11/03 Pat. dotyczące przeniesienia prawa z rejestracji wzorów użytkowych. I. 50463 42 e. dwa niepracownicze wzory użytkowe za nr 13478 — wzór użytkowy „Suszarka fotograficzna" oraz za nr 13479 — wzów użytkowy pt. 1/04 Pat. 50460 21 h.154 21 h. 5/68 Pat. Uzasadnienie Uchwałą Urzędu Patentowego PRL z dnia 27. W dniu 25. zwłaszcza ze stopów utwardzonych przez zgniot na zimno lub ze stopów aluminiowych miękkich Układ zawieszenia drzwi samochodu lub innego pojazdu mechanicznego Zamek blokujący do drzwi wagonów kolejowych osobowych Urządzenie sterowane elektrycznie do zraszania węgla mlekiem wapiennym w wagonach kolejowych Głowica aparatu do natryskowego malowania Urządzenie mechaniczne do skuwania powierzchni betonu Przejezdne urządzenie do przeładunku materiałów sypkich 42 o. 3/03 Pat. przepisami art.6. 104 Pat. 49 81 e. 50397 47 f. 49912 75 c.8 1965 Centrala Wytwórczo-Usługowa złożyła dnia 14. 50072 42 k. 31/03 Pat. „Suszarka fotograficzna dwustronna". 34 42 f. Centrala Wytwórczo-Usługowa zwróciła się do Urzędu Patentowego o wpisanie do rejestru wzorów użytkowych przeniesienia prawa z rejestracji wymienionych dwóch wzorów użytkowych. 50130 Pat. Komisja Odwoławcza przy Urzędzie Patentowym PRL w sprawie zażalenia Centrali Wytwórczo-usługowej na postanowienie Biura Wynalazków i Wzorów z dnia 31 sierpnia 1965 r. 50577 23 c. zostały zerejestrowane na rzecz Ob. 50023 49 c. 21/01 Pat. K. Urząd Patentowy postanowieniem z dnia 31. 50 421. K. 50229 42 k. 49987 Pat. zapłaty za dokonanie przeniesienia prawa z rejestracji wymienionych wzorów. 17 Pat. 50331 Pat. 50394 Pat.9 . przez właściciela wzoru Ob.1960 r. 50337 42 c.8. J. 50084 Uspołecznione zakłady pracy otrzymują na zamówienie bezpłatnie „Przegląd opatentowanych rozwiązań technicznych o szerokim zastosowaniu". odmówił dokonania wpisu do rejestru wzorów użytkowych przeniesienia prawa z rejestracji wzorów użytkowych nr 13478 i 13479. 50193 42 f.5 1965 r. Prawo wynalazcze — w części tej umowy dotyczącej przysługującej Ob. 1963 r. C Z Ę Ś Ć IV ORZECZNICTWO 17 POSTANOWIENIE KOMISJI ODWOŁAWCZEJ PRZY URZĘDZIE PATENTOWYM PRL Dnia 28 grudnia 1965 r. 9 Pat. 30/02 Pat. 49663 Pat. 23/35 Pat. 46/06 Pat. 22/01 Pat. 49971 21 h. K.. 50352 42 e. żelbetu i betonu sprężonego Fundamentalny reper głębinowy Urządzenie do dokładnego i równomiernego dozowania niewielkich ilości cieczy lub gazu pod dowolnym ciśnieniem Urządzenie do wprowadzania cieczy strumieniem o stałym natężeniu do innego strumienia cieczy Sposób pomiaru poziomu płynnego metalu Przyrząd do ważenia materiałów ziarnistych na przenośniku taśmowym Urządzenie do programowego dozowania składników mieszanin lub wsadów Sposób badania stopnia przylegania stopu łożyskowego do korpusów panwi łożysk ślizgowych za pomocą defektoskopów ultradźwiękowych Tranzystorowy oczyszczacz przędzy z czujnikiem fotoelektrycznym Próbobierz do pobierania próbek z niejednorodnych matę- Nr 2/1966 riałów sypkich o bardzo drobnej granulacji Sposób pomiaru małych prędkości przepływu wody oraz urządzenie do stosowania tego sposobu Kompensator Urządzenie do napędu obrotowo-precesyjnego pierścienia katody w wannie galwanicznej Mechanizm wyłączający bieg wzdłużnego automatu tokarskiego po wyrobieniu pręta Nóż wielowykrojowy o wykrojach zamkniętych do cięcia materiałów prętowych na nożycach Sposób prostowania konstrukcji spawanych ze stopów aluminiowych. 50251 37 b. 15/40 Pat. 30/02 Pat. Na postanowienie Urzędu Patentowego z dnia 31. 1 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. 13 75 a. 30/16 Pat. przedstawiając jako dowód przeniesienia umowę zawartą w dniu 18.5 1965 r. 50312 Pat. 50118 26 b. 19 49 h. i Centralę Wytwórczo-Usługowa.

Z korespondencji nadchodzącej do Urzędu Patentowego wynika. kierowania. 117 ust.1965 r. niż zostały przewidziane w art. do dnia 30 kwietnia 1965 r. 1 tejże ustawy najwyższe stawki wynagrodzenia zostały już osiągnięte i możliwości samodzielnego ustalania przez jednostki gospodarki uspołecznionej wysokość opłat umownych zostały wyczerpane. W przypadku.5 1965 r. J. w sprawie zasad organizowania. J. przez Centralę Wytwórczo-Usługową i Ob. w przypadku uprzedniego korzystania z danego wzoru przez jednostkę gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy licencyjnej i wypłacania z tego tytułu opłat licencyjnych i wnosi o zmianę postanowienia Urzędu Patentowego z dnia 31. K. i 00) . 2 ustawy Prawo wynalazcze wskazują sposób postępowania w konkretnych przypadkach. dotyczącymi stosowania przepisu art. C Z Ę Ś Ć V PYTANIA I ODPOWIEDZI 1. Na podstawie powyższego stwierdzenia Urząd Patentowy mógł dojść do słusznego przekonania. W takich przypadkach zainteresowane jednostki gospodarki uspołecznionej mogą. K. 156) Urząd Patentowy PRL wyjaśnia. kiedy przewidziane w przepisach art. 1 tejże ustawy. J. Komisja Odwoławcza rozważyła: W § 2 i 3 załączonego do wniosku Centrali Wytwórczo-Usługowej z dnia 25. że uprawnienia Centrali Wytwórczo Usługowej. 2. Kodeks Cywilny) i że należało zaskarżone postanowienie tego Urzędu z dnia 31. Prawo wynalazcze (Dz. gdy odwołanie nie zostało wniesione. Jednakże wydana przez Urząd Patentowy w I instancji decyzja może ulec zmianie w wyniku rozpatrzenia sprawy przez Komisję Odwoławczą przy Urzędzie Patentowym. możność wystąpienia z żądaniem zarejestrowania projektu jako wzoru użytkowego trwa do upływu okresu 14-dniowego. 58 ustawy z dnia 23. a dotyczące możliwości określania wysokości opłat licencyjnych lub innych opłat w umowach o prawo stosowania wzorów użytkowych lub o przeniesienie prawa z rejestracji wzoru użytkowego. oraz że nie znalazła w polskim prawie wynalazczym przepisów. że niektóre jednostki gospodarki uspołecznionej uzależniają przyjęcie zgłoszenia pracowniczego projektu wynalazczego w jednostce gospodarki uspołecznionej od uprzedniego wyrażenia zgody przez kierownika danej jednostki. Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę Komisja Odwoławcza doszła do przekonania.8 1965 r. o wpisanie do rejestru wzorów użytkowych przeniesienia prawa z rejestracji wzorów użytkowych nr 13478 i 13479 odpisu umowy o przeniesienie tego prawa. nie można uznać za słuszne. Z powyższych względów przez użyte w art. U. zawartej przez wymienioną Centralę z Ob.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 155 1965 r. i że przewidziane w tej umowie opłaty licencyjne Ob. 34 cytowanej ustawy Prawo wynalazcze określenie „w toku rozpatrywania podania. po dokładnym rozważeniu celowości zawierania umów o dalsze stosowanie wzorów użytkowych lub wynalazków występować z odpowiednim wnioskiem do właściwego Ministra lub organu nadrzędnego w trybie przewidzianym art. określa oficjalne stanowisko Urzędu Patentowego w tej sprawie. zażalenie do Komisji Odwoławczej. przewidzianego prawem do wniesienia odwołania (tj. 117 ust.1965 r. że Urząd Patentowy słusznie odmówił wpisania do rejestru wzorów użytkowych przeniesienia prawa z rejestracji wzorów nr 13478 i 13479 uważając treść umowy o przeniesienie tych praw.000 zł. 117 ust. 117 ust. K. utrzymać w mocy. Przepisy art. 1 ustawy Prawo wynalazcze. Taki tryb postępowania uzasadniany bywa przepisami § 6 uchwały nr 74 Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1963 r. Jeżeli decyzja ta odmawia udzielenia patentu na przedmiot zgłoszenia. wydana w pierwszej instancji w toku postępowania w sprawie zgłoszenia do opatentowania wynalazku. poprzedzającego wydanie decyzji przez Komisję Odwoławczą. że dopiero decyzja.5 1965 r.8 1965 r.V. W związku z zapytaniami. do chwili. koordynacji spraw wynalazczości. zabraniających zawierania umów o przeniesienie prawa z rejestracji wzoru użytkowego. 117 ust. stwarza ona wprawdzie już w tym stadium postępowania przesłankę do rozważenia przez zgłaszającego. w którym wyrażała pogląd że nie byłaby w stanie zawrzeć z właścicielem prawa z rejestracji wzorów użytkowych umowy o przeniesienie na jej rzecz tego prawa na zasadach nieodpłatności .4 1964 r. poz. nie znajduje podstawy w cytowanym przepisie art. że będące przedmiotem umowy wzory użytkowe były wykorzystane przez Centralę na zasadzie umowy licencyjnej od dnia 17 marca 1961 r. 117 ust. wynikające z art. 2 Ustawy Prawo wynalazcze o zezwolenie na określenie wynagrodzenia (opłaty) na zasadach odmiennych. ale przed wydaniem decyzji" należy rozumieć tok postępowania zarówno w I jak też i w II instancji. gdy decyzja pierwszej instancji stała się wobec niewniesienia odwołania ostateczna). strony stwierdzają. czy ima wystąpić z żądaniem zarejestrowania zgłoszonego projektu jako wzoru użytkowego. jako II instancję i w przyszłości nawet może nastąpić udzielenie patentu. wobec jej niezgodności z przepisami art. rozpowszechniania projektów wynalazczych oraz zasad wynagradzania i finansowania w zakresie wynalazczości (Monitor Polski nr 18 poz. 117 ust. zostały już wyczerpane i że zatem przyjęcia przez Centralę w § 5 umowy z dnia 18. 34 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. 1. zawartą dnia 18.8. nr 33. otrzymał w całości. Motywów przytoczonych przez Centralę Wytwórczo Usługową w zażaleniu na postanowienie Urzędu Patentowego z dnia 31. zobowiązania zapłaty za przeniesienie kwoty 30. 1 ustawy Prawo wynalazcze za dotknięte nieważnością (art.

Józef R. Jan Nieszyn złożył w Urzędzie Patentowym PRL wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty za IV rok trwania patentu nr 47504. Przepis § 6 uchwały nr 74 Rady Ministrów nakłada na pracownika podejmującego pracę nad pracowni- czym projektem wynalazczym jedynie tylko obowiązek zawiadamiania swego bezpośredniego zwierzchnika o podjęciu i przebiegu tej pracy. „Elektryzator do ogrodzeń elektrycznych". udzielonego na wynalazek pt. zarejestrowanego za nrem 14666. zwłaszcza jachtów żaglowych". udzielony w Polsce na rzecz Mieczysława Plucińskiego (Gdynia. „Płetwa balasowa. „Silnik spalinowy wirujący". Jest do nabycia patent nr 48511. „Okrągła szczotka do włosów". Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6. Edmund Nosel złożył w Urzędzie Patentowym PRL wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty za II okres ochrony wzoru użytkowego pt. Wodzyński złożył w Urzędzie Patentowym PRL wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty za II okres ochrony wzoru użytkowego pt. Tak więc ani przepis § 6 uchwały nr 74 Rady Ministrów ani jakiekolwiek inne przepisy polskiego prawa wynalazczego nie dają podstawy do uzależnienia przyjęcia w jednostce gospodarki uspołecznionej zgłoszenia pracowniczego projektu wynalazczego od uprzedniego wyrażenia przez kierownika tej jednostki zgody na zgłoszenie przez twórcę dokonanego przez niego projektu. „Turystyczna maszynka do golenia". „Gałązka bzu z tworzywa sztucznego". Tuwima 28 tel. Ignacy Donimirski złożył w Urzędzie Patentowym PRL wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty za III rok trwania patentu nr 48001. zarejestrowanego za nrem 14906. udzielonego na wynalazek pt. udzielonego na wynalazek pt. Polska) na wynalazek pt. Helena Petrykowska złożyła w Urzędzie Patentowym PRL wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty za II okres ochrony wzoru użytkowego pt. C Z Ę Ś Ć VI OGŁOSZENIA Jadwiga Kłosiewicz złożyła w Urzędzie Patentowym PRL wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty za I okres ochrony wzoru zdobniczego pt. Informacji udzieli: mgr inż. udzielonego na wynalazek pt. „Łącznik elektryczny". zarejestrowanego za nrem 15298. że twórcy projektu nie są obowiązani do uzyskiwania zgody kierownictwa jednostki gospodarki uspołecznionej na dokonanie zgłoszenia pracowniczego projektu wynalazczego w tej jednostce. „Komplet przyrządów do pielęgnowania włosów i paznokci". dotyczącymi prawidłowości wspomnianego wyżej trybu postępowania Urząd Patentowy PRL wyjaśnia. 31-66-41 . zarejestrowanego za nrem 7857. Janusz Reniger złożył w Urzędzie Patentowym PRL wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty za VII rok trwania patentu nr 42997. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku.156 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 W związku z zapytaniami. „Zapłonnik jarzeniowy do zapłonu świetlówek". Witold Ciński złożył w Urzędzie Patentowym PRL wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty za I i II okres ochrony wzoru użytkowego pt. Antoni Mazurek złożył w Urzędzie Patentowym PRL wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia opłaty za V rok trwania-patentu nr 44818. ul. „Turystyczna maszynkach spirytusowa" zarejestrowanego za nrem 16113.

(Regensburg. NRF) na wynalazek pt. ul. Johnson-Brothers Hanley (Limited) Hanley (Stoke on Trent. Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6. „Sposób wytwarzania farmakologicznie czynnych zasadowych estrów kwasów 3. Wielka Brytania). Edilon (Haarlem.4 . 31-66-41 Jest do nabycia patent nr 48221. Księstwo Liechtenstein) na wynalazek pt. udzielony w Polsce na rzecz West Midlands Gas Board (Solihull. 31-66-41 Jest do nabycia patent nr 50637. „Dodatek do karmy zwierzęcej". lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. „Aparat do suszenia kazeiny i podobnych produktów". Informacji udzieli: mgr inż. udzielony w Polsce na rzecz N. 31-66-41 .dwumetoksy . Portugalia). Wielka Brytania) na wynalazek pt. Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6. ul. udzielony w Polsce na rzecz Practical Dairy Developments Limited (Morinsville. Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6. ul. 31-66-41 Jest do nabycia patent nr 49&08. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. ul. Nowa Zelandia) na wynalazek pt. Informacji udzieli: mgr inż. Włochy) na wynalazek pt. „Urządzenie hydrauliczne do uruchamiania dźwigów i podobnych urządzeń o zmiennym wysięgu". Informacji udzieli: mgr inż. Tuwima 28 tel. udzielony w Polsce na rzecz Egyesült Gyógyszer. ul. Tuwima 28 tel. udzielony w Polsce na rzecz Maschinenfabrik Reinhausen Gebrüder Scheubeck K. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 157 Jest do nabycia patent nr 50454. Tuwima 28 tel. Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6. udzielony w Polsce na rzecz Aktien-Gesellschaft FFU (Schaan. G. udzielony w Polsce na rzecz Joaquin Pefia Mecho (Lizbona. Tuwima 28 tel. Informacji udzieli: mgr inż. Tuwima 28 tel. ul. ul. ul. Enrique Gonzales Sicilia (Sevilla. Holandia) na wynalazek pt. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. „Piec tunelowy do wypalania ceramiki". Węgry) na wynalazek pt. Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6. Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6. zwłaszcza jednożołądkowców". Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6. 31-66-41 Jest do nabycia patent nr 47702.5 .és Tápszergyar (Budapeszt. „Przełącznik do transformatorowego przełącznika zaczepów". Informacji udzieli: mgr inż. Hiszpania) na wynalazek pt. Informacji udzieli: mgr inż.alkoksybenzoesowych". V. 31-66-41 Jest do nabycia patent nr 51025. Tuwima 28 tel. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. „Tor kolejowy" lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. udzielony w Polsce na rzecz Arturo Masera (Piacenza. Tuwima 28 tel. „Sposób wytwarzania dodatku do karmy dla zwierząt. Informacji udzieli: mgr inż. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. 31-66-41 Jest do nabycia patent nr 48018. Informacji udzieli: mgr inż. Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6. 31-66-41 Jest do nabycia patent nr 46562. Tuwima 28 tel. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku.

B. ul. Austria) na wynalazek pt.und Vérwertungs. „Sposób elektrostatycznego powlekania natryskowego.D. Informacji udzieli: mgr Józef Kamiński rzecznik patentowy Warszawa. udzielony w Polsce na rzecz Ransburg Electro-Coating Corp.B.R.158 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 Jest do nabycia patent nr 47197. Informacji udzieli: mgr inż. Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange S.H. „Maszyna do budowy dróg betonowych z możliwie płaską nawierzchnią". lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku.R. 44-24-22 Jest do nabycia patent nr 46103.D. Księstwo Luksemburg) na wynalazek pt. Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Luksemburg. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. A. Informacji udzieli: mgr Józef Kamiński rzecznik patentowy Warszawa.E.Gesellschaft m. „Układy stabilizujące dla statku". Janusz Kryczkowski : rzecznik patentowy Gdańsk 6. udzielony w Polsce na rzecz EVG Entwicklung. Bałuckiego 10 tel. 44-24-22 . ul.b. ul. Księstwo Luksemburg) na wynalazek pt. Bałuckiego 10 tel.G. udzielony w Polsce na rzecz A.-Werke. udzielony w Polsce na rzecz A. udzielony w Polsce na rzecz A.m. Informacji udzieli: mgr Józef Kamiński rzecznik patentowy Warszawa. „Urządzenie do wdmuchiwania do kąpieli metalowej materiałów sproszkowanych w postaci zawiesiny gazowej lub mieszanin gazowych". (Luksemburg. (Graz. Informacji udzieli: mgr Józef Kamiński rzecznik patentowy Warszawa. Bałuckiego 10 tel. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. 44-24-22 Jest do nabycia patent nr 44319. (Luksemburg.B.D. Księstwo Luksemburg) na wynalazek pt. udzielony w Polsce na " rzecz A. (Luksemburg. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. „Sposób oczyszczania surówki stali". ul. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. udzielony w Polsce na rzecz Kenneth Clay Ripley (Washington.R. ul.E. Bałuckiego 10 tel.E. Informacji udzieli: mgr Józef Kamiński rzecznik patentowy Warszawa. Bałuckiego 10 tel. C. 44-24-22 Jest do nabycia patent nr 46544. 44-24-22 Jest do nabycia patent nr 45629. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. 31-66-41 Jest do nabycia patent nr 43359. „Sposób wytwarzania elementów budowlanych oraz urządzenie do wykonywania tego sposobu". Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) na wynalazek pt. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. Tuwima 28 •tel. Bałuckiego 10 tel. ul. Stany Zjednoczone Ameryki) na wynalazek pt. ul. (Indianopolis. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. Informacji udzieli: mgr Jpzef Kamiński rzecznik patentowy Warszawa. udzielony w Polsce na rzecz A. Niemiecka Republika Federalna) na wynalazek pt. urządzenie do wykonywania tego sposobu oraz pistolet natryskujący". Informacji udzieli: mgr Józef Kamiński rzecznik patentowy Warszawa. A. Księstwo Luksemburg) na wynalazek pt.R. 44-24-22 Jest do nabycia patent nr 45529. (Hammeln) Weser.A. „Konwertor stalowniczy". Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange S. Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange S.D.B.H. ul.B. G. D.E. „Sposób wytwarzania stali".b. Bałuckiego 10 tel. 44-24-22 Jest do nabycia patent nr 44876.

ul. Danią) na wynalazek pt. Wojskowa 19 tel. Informacji udzieli: mgr Józef Kamiński rzecznik patentowy Warszawa. 468-62 Jest do nabycia patent nr 46965.und Stahlwerke Aktiengesellschaft (Linz. „Siatka do pokrywania wędlin i wyrobów z mięsa lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. udzielony w Polsce na rzecz Olivier Dyer Colvin (Hampton. Austria) na wynalazek pt. „Nabój o ładunku wydrążonym" lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. udzielony w Polsce na rzecz Gustav Wolfram (Wiedeń.m. (Witten. „Sposób otrzymywania trójalkiloglinu z haloidków dwualkiloglinowych" lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. udzielony w Polsce na rzecz Chemische Werke Witten G. „Komplet klocków do budownictwa zabawkowego" lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. 44-24-22 Jest do nabycia patent nr 42345. „Sposób wytwarzania dwuchlorku kwasu tereftalowego" lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. Informacji udzieli: dr Andrzej Au rzecznik patentowy Poznań. „Sposób wytwajrzania polietylenu o określonym stopniu polimeryzacji" lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. Wojskowa 19 tel. 468-62 Jest do nabycia patent nr 47100.H. Informacji udzieli: dr Andrzej Au rzecznik patentowy Poznań.Nr 2/1966 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 159 Jest do nabycia patent nr 46678. ul. Francja) na wynalazek pt. udzielony w Polsce na rzecz dr Karl Ziegler (Mühlheim. ul. Niemiecka Republika Federalna) na wynalazek pt. ul. 468-62 Jest do nabycia patent nr 40284. „Sposób zapobiegania uszkodzenia ładunku. Austria) na wynalazek pt. 468-62 Jest do nabycia patent nr 45146. Bałuckiego 10 tel. * Informacji udzieli: dr Andrzej Au rzecznik patentowy Poznań. Wojskowa 19 tel. Niemiecka Republika Federalna) na wynalazek pt. 44-24-22 . ul. „Sposób wytwarzania stali" lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. 468-62 Jest do nabycia patent nr 41263. spowodowanym jego rosieniem w ładowni lub w skrzyni znajdującej się wewnątrz ładowni oraz urządzenie do stosowania tego sposobu" lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wynalazku. udzielony w Polsce na rzecz Godtfred Kirk Christiansen (Billund. udzielony w Polsce na rzecz Karl Ziegler (Mühlheim/Ruhr. Informacji udzieli: mgr Józef Kamiński rzecznik patentowy Warszawa.b. Informacji udzieli: dr Andrzej Au rzecznik patentowy Poznań. Informacji udzieli: dr Andrzej Au rzecznik patentowy Poznań. ul. Wojskowa 19 tel. ul. Stany Zjednoczone Ameryki) na wynalazek pt. Wojskowa 19 tel. Informacji udzieli: dr Andrzej Au rzecznik patentowy • « Poznań. ul. Niemiecka Republika Federalna) na wynalazek pt. udzieolny w Polsce na rzecz Société de Prospection Electrique Procédés Schlumberger (Paryż. udzielony w Polsce na rzecz Vereinigte Oesterreichische Eisen. Bałuckiego 10 tel. 468-62 Jest do nabycia patent nr 44786. Wojskowa 19 tel.

Wielka Brytania) pt.160 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO Nr 2/1966 Jest do nabycia wzór użytkowy nr Ru 16679. Tuwima 28 tel. Informacji udzieli: mgr inż. „Dozownik drażetek". zarejestrowany w Polsce na rzecz Zbigniewa Dudzińskiego (Gdańsk. 400. zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w latach 1959—1961 200. zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku 1963 25. Bristol. zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w latach 1956—1958 200. rozdz. zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku 1959 Wykaz wzorów użytkowych. AL Niepodległości 188 wysyła na żądanie: Wykaz patentów.— 25.— Wykaz znaków towarowych. zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku 1956 Wykaz wzorów użytkowych. Informacji udzieli: mgr inż. dz. . 54. Tuwima 28 tel. ul. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wzoru.— 25. udzielonych przez Urząd Patentowy w roku 1964 Wykaz wzorów użytkowych.— 25. 31-66-41 ADMINISTRACJA WYDAWNICTW URZĘDU PATENTOWEGO PRL Warszawa. Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6.— 25. 31-66-41 Jest do nabycia wzór użytkowy nr Ru 16447. zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku 1957 Wykaz wzorów użytkowych. Polska) pt.— 25. zarejestrowany w Polsce na rzecz Sta-Dri (Cabs) Ltd.— Wykaz znaków towarowych. zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku 1962 Wykaz znaków towarowych. cz.— Należność za wydawnictwa należy wpłacać na rachunek Urzędu Patentowego PRL w Narodowym Banku Polskim V Oddział Miejski w Warszawie nr 1529-91-655. 40. Janusz Kryczkowski rzecznik patentowy Gdańsk 6.— Wykaz znaków towarowych. zarejestrowanych przez Urząd Patentowy w roku 1964 25. „Osłona dla traktorzysty". ul. lub do udzielenia licencja na wykonywanie tego wzoru. § 52.

16. von No 45257 bis No 45306. Gebrauchsmuster. Отказ от выдачи свидетельств на полезные образцы. Часть IV Юрисдикция 17. 14. Товарные знаки. Eintragung (von No 45236 bis No 45255. von No 45308 bis No 45343 und Gemeinsamwarenzeichen No 72 und 73). Gesetz über Fabrik-Handels-und Dienstzeichen II Teil Erfindungen. Исключение из реестра. Aenderungen in dem Register. Beschluss der Nationaler Beratung über Erfindunggabe Entwicklung. Zurücknahme der Anmeldungen der Erfindungen. Teil Juristprudenz 17. отказ от заявок изобретений. Erfindungen. Warenzeichen. Zurücknahme von Gebrauchmusteranmeldungen. Патентные описания. Обзор технических патентных решений в широком применении. Verordnungen. 14. Geschmacksmuster. Распоряжение Предстедателя Патентного Ведомства ПНР № 6 с 31 декабря 1965 г. Uebersicht der Patentlösungen in weiterer Anwendung IV. Aenderungen im Register Streichungen aus den Registern. Часть III Патентная информация 15. Часть V Вопросы и ответы Часть VI Объявления Часть I Положения. Положение об фабричных. товарных знаках и знаках обслуживания. Исключение из реестра. полезные и художественные образцы. Полезные и художественные образцы. Verordnung No 6 des Präsidenten des Patentamtes der Polnischen Volksrepublik vom 31 December 1965 betr. III Teil Patentauskunft 15. 13. Gebrauchsmuster und Gechmacksmuster. Изменение в реестре. Warenzeichen 12. постановления. извещения Исправления. die Inserierung von Internationaler Patent Klassifikation Symbols on Patentschriften. Streichungen aus dem Register. Изменения в реестре. Bekanntmachungen . INHALT Polen 9. Выдача свидетельств (от № 51226 до № 51573). Verlängerung der Schutzdauer. от № 45308 до № 45343 и общие товарные знаки № 72 и 73). Verweigerung von Patenterteilungen. Изобретения. 10. I Teil Gesetze. Постановление Народного Совещания относительно развития изобретательности. Изменения в реестре. 16. Verweigerung von Gebrauchsmustereintragung. Выдача свидетельств на полезные образцы (от №17258 до 17366) и на художественные образцы (от 7957 до № 7969). Beschluss der Berunfungskommission des Patentamtes der Polnischen Volksrepublik V Teil Fragen und Antworten VI Teil Bekanntmachungen Berichtigungen. товарные знаки 12. Заграница Франция 11. Erfindungspatenten. Выдача свидетельств (от № 45236 до 45255. Ausland Frankreich 11. от № 45257 до № 45306. Aenderungen im Register. Streichungen aus dem Register. Eintragung von Gebrauchsmuster (von No 17258 bis No 17366) und von Geschmacksmuster (von No 7957 bis No 7969). 13. Отказ от выдачи патентов. Решение Апелляционной Комиссии Патентного Ведомства Польской Народной Республики. Продление охраны. относительно обозначение патентных описаний символами международной патентной классификации.СОДЕРЖАНИЕ Польша 9. Отказ от заявок на полезные образцы. Исключения из реестра. Часть II Изобретения. 10. Erteilung von Patenten (von No 51226 bis No 51573).

designs and trade-marks 12. Changes in the registers. Utility models and designs. 10. ordonnances. . Informations. de commerce ou celles de services. and from No 45308 to No 45343 and common trade marks of No 72 and 73). Changes in the register. Inventions. Décision de la Conférence Nationale sur le développement de l'inventivité. utility models. Loi concernant les marques de fabrique. Foreign Countries France 11. Délivrance de brevets (du No 51226 au No 51573). Ordonnance No 6 du Président de l'Office de 'brevets de la République Populaire de Pologne du 31 décembre 1965 concernant l'insertion des symboles de la classification internationale de brevet sur les imprimés des brevets d'invention. Enregistrement des modèles d'utilité (du No 17258 au No 17366). Révocation des demandes des modèles d'utilité. Cancellation from the register. Grant of patents (from No 51226 to No 51573). Patents of inventions 16. Marques de marchandises. Radiations aux registres. changements au registre. Prolongation de la protection. informations SUMMARY I-st Part Legislation. IV-me Partie Jurisprudence 17. III-th Part Patent informations 15. Cancellation from the registers. Changes in the register. Withdrawal of utility models applications. Refusal of grant fo patents. trade und service marks Il-nd Part Inventions. Refus d'enregistrement des modèles d'utilité. Prolongation of the protection. Décision de la Commission d'Appel de 1' Office de brevets de la République Populaire de Pologne V-me Partie Demandes et réponses Vl-me Partie Annonces Rectifications.SOMMAIRE Pologne 9. Modèles d'utilité et dessins. dessins. Registration (from No 45236 to No 45255. 13. 16. Ordinance No 6 of the President of the Patent Office of the Polish People's Republic of the 31 December 1965 concerning the insertion of international patent classification symbols on patents of inventions. Decision of the Appeal Commission of the Patent Office of the Polish People's Republic. modèles d'utilité. IV-th Part Judicature 17. Radiation aux registres. Cancellation from the registers. Enregistrement (du No 45236 au No 45255. Refusal of utility models registration. Trade marks. Enregistrement des dessins (du No 7957 au No 7969). 14. Etranger France 11. du No 45257 au No 45306 et du No 45306 au No 45343 ainsi que les marques communes No 72 et 73). marques de marchandise 12. Law about manufacture. Decision of the National Conference about the development of the inventiveness. 1-re Partie Législation. from No 45257 to No 45306. Inventions. Les brevets d'invention. Registration of utility models (from No 17258 to No 17366). 13. révocation des demandes des brevets. Changements aux registres. Radiations au registre. Revue des solutions techniques brevetées à large application. Changement au registre. Registration of designs (from No 7957 to No 7969). 10. Refus de délivrance de brevets. withdrawal of patent applications. V-th Part Questions and answers Vl-th Part Announcements Rectifications. Ill-me Partie Information au sujet de brevets 15. Review of technical patent solutions of large application. II-me Partie Inventions. Ordinances Poland 9. 14.