Kompleksowa kreacja wizerunku marki klubu sportowego na przykładzie Squash Park.

(case study)

Agenda
      Założenia Cele Opis projektu Realizacja Efekty Podsumowanie

Opis projektu
Założenia: Celem realizacji było stworzenie kompleksowej kreacji wizerunku marki klubu squashowego. Projekt był unikatowy ponieważ po raz pierwszy w Polsce tego typu ośrodek wspomógł się pełnymi analizami benchmarkingowymi i wypracował całościowy systemu identyfikacji wizualnej. Kluczem do sukcesu była pomoc wyspecjalizowanej agencji SportUp!Consulting&Marketing, która przeprowadziła badania konkurencji, przygotowała plany strategiczne oraz analizy opłacalności. Dzięki tej współpracy zrealizowano całościową kreację wizerunku klubu jak i również wytyczono strategię działania. W ramach działań Fresh Brand Design zaprojektowało wszystkie elementy systemu identyfikacji wizualnej. Stworzona została również nowa platforma www. Efektem prac jest powstanie klubu squashowego, który po niespełna pół roku będzie organizatorem Pucharu Europy (European Nations Challegne Cup)

Cele
Cel główne:

Określenie tożsamości nowego klubu Squash Park Podolany.  Stworzenie założeń strategicznych – wyznaczenie celów długookresowych.

Kompleksowa kreacja wizerunku marki klubu.     Logo. Akcydensy. Identyfikacja zewnętrzna. Identyfikacja wewnętrzna.

Opis projektu
Zadania:   Analiza bezpośredniej konkurencji. Diagnoza sytuacji wyjściowej - ocena potencjału lokalizacji ośrodka (badania zasięgu placówki, segmentacja grup docelowych, analiza potencjału finansowego klientów).    Benchmarking (analiza liderów segmentu na wybranych przykładach). Założenia strategiczne klubu / pozycjonowanie. Dowód tożsamości marki.

Opis projektu
Analiza bezpośredniej konkurencji: W ramach przeprowadzonej analizy bezpośredniej konkurencji pod uwagę brany był zarówno stan obecny jak i ośrodki, których budowa jest dopiero planowana. Analizowane były wszelkie aspekty podstawowe wpływające na funkcjonowanie klubu squashowego takie jak: ilość i wykonanie kortów, ale również szczegółowe informacje typu konstrukcja podłóg, ścian itp. W przypadku klubów sportowych wynajmujących swoje ośrodki publiczności bardzo ważna jest tzw. opinia środowiskowa. Wszystkie otwarte kluby zostały przebadane również pod tym kątem. Analizowane były także działania marketingowe jakie podejmują konkurencyjne ośrodki m.in. programy lojalnościowe. Weryfikowano wykonanie i funkcjonalności serwisów www.

Realizacja
 Diagnoza sytuacji wyjściowej. W ramach analizy sytuacji początkowej przeprowadzono badanie zasięgu placówki i utworzono mapy lokalizacji. Na tym etapie wskazano również warunki jakie musi spełnić klub, aby zbudować realny zasięg.  Wyznaczono grupy docelowe w komunikacji marketingowej – 4 grupy potencjalnych klientów, media,   Przeprowadzono analizę potencjału finansowego Klientów Utworzono profil psychograficzny potencjalnego Klienta

Realizacja
 Diagnoza sytuacji wyjściowej – komentarz Na etapie diagnozowania stanu początkowego określono realny zasięg jaki jest możliwy do zbudowania dla określonych grup odbiorców. Wskazano również na warunki jakie muszą zostać spełnione do osiągnięcia tego celu m.in. komunikacja marketingowa, obecność dietetyków itd. W przypadku komunikacji marketingowej określono 4 grupy potencjalnych klientów. Badano m.in. częstotliwość gry, wymagania, profil zawodowy, możliwości finansowe. Wyznaczone zostały również grupy docelowe o charakterze opiniotwórczym. W tym obszarze wyselekcjonowano media, które będą miały największy wpływ na kształtowanie wizerunku klubu.

Realizacja
 Benchmarking. W ramach działań benchmarkingowych porównano m.in. Tożsamość klubów, prowadzone działania marketingowe, poziom i kulturę organizacji, personel, kwalifikację itd. Przygotowana została także mapa percepcji kolorów.

komentarz: Do analizy benchmarkingowej wyselekcjonowano wiodące kluby z całej Polski. W procesie porównawczym określono wiodące cechy liderów w poszczególnych miastach i szczegółowo zdefiniowano ich potencjał. Oceniano wszystkie elementy identyfikacji wizualnej. Wskazywano również na silne i słabe strony badanych podmiotów.

Realizacja
 Założenia strategiczne klubu – pozycjonowanie. W ramach założeń wyznaczono cele długookresowe. Przygotowane zostało także pozycjonowanie klubów na mapie uwzględniające takie cechy jak: elitarność klubu, cena, usługi dodatkowe, kultura organizacyjna, jakość usług itd. Pozycjonowanie przeprowadzono zarówno w odniesieniu do regionu na którym ma funkcjonować klub jak i względem klubów z całej Polski. Wyznaczone zostały również cele krótkookresowe związane głównie z wizerunkową stroną klubu(budowa strona www, wdrożenie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej, organizacja wewnętrzna)

Realizacja
 Dowód tożsamości marki. Przygotowano listę unikalnych cech marki i utworzono całościową strukturę marki zawierającą takie wytyczne jak:       misja, kluczowe wartości, wartości ekspresyjne , wartości funkcjonalne, atrybuty, sygnały marki.

Efekty
Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowana została pełna tożsamość klubu Squash Park. Szczegółowa mapa percepcji kolorów pozwoliła wybrać kolorystykę optymalną dla klubu, a zarazem nie wykorzystaną do tej pory przez konkurencję. Na tej podstawie opracowany został także logotyp klubu.

Efekty
Wskazane zostały również kolory pomocnicze, które mogą posłużyć do kreowania sub-brandów, lub zostaną wykorzystane do kreacji reklamowych w których konieczne jest użycie większej gamy barw.

Efekty
Kolejnym etapem projektu było przygotowanie tzw. akcydensów czyli zestawu materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy. Przykłady realizacji:

Efekty
Zaprojektowano także kolejne elementy z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przykłady realizacji:

Efekty
Zaprojektowano elementy wizerunkowe tj. ubiór obsługi, trenerów. Przykłady realizacji:

Efekty
Przygotowane zostały także nośniki prezentacyjne. Przykłady realizacji:

Podsumowanie
W ramach projektu stworzono kompleksową kreację wizerunku marki klubu Squash Park. Opracowane elementy systemu identyfikacji wizualnej zostały z powodzeniem wdrożone. którą posiada ekspercki charakter w zakresie squasha przy Na potrzeby projektu wypracowano kilkadziesiąt różnych elementów. Wykreowana została marka, jednoczesnym utrzymaniu dynamicznego, młodzieżowy stylu. Zapraszamy do Squash Parku

Podsumowanie
 Realizacja:

Fresh Brand Design  Okres realizacji działań:  Kontakt:

Kwiecień 2009  Miejsce:

Fresh Brand Design sp. z o.o. ul. Za bramką 12a/9 61-842 Poznań tel: +48 61 854 20 60 fax: +48 61 854 20 90 office@fresh.com.pl www.grupafresh.eu

Poznań, Polska

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.