Witam!

sam mia�em cholerny problem aby skonfigurowa� swojego laptopa z tym beznadziejnym urz�dzeniem zwanym 'Livebox' ale z drugiej strony po TP, nie mo�na by�o si� spodziewa� niczego innego ;) na necie nie by�o �adnych info, jak to zrobic, wi�c po�wi�ci�em troch� nerw�w i par� godzin mojego cennego czasu, �eby to ogarn��. teraz chcia�bym si� tym podzieli� z wami, �eby wam by�o �atwiej ni� mi :P mam nadziej�, �e pomog�. NO TO DO DZIE�A! NA POCZ�TEK KONFIGURACJA 'LIVEBOX'A'. aby skonfigurowa� liveboxa potrzebny jest nam komputer, do kt�rego net jest podpi�ty LANem lub przez USB. w przegl�darce wchodzimy na stron� neo: '192.168.1.1' wyskakuje okno: USER: 'admin' PASS: 'admin' przechodzimy do 'SIE� BEZPRZEWODOWA' je�li jest WY��CZONA, to naturalnie nale�y j� W��CZY� ;) KONFIGURACJA SIECI BEZPRZEWODOWEJ SSID: neostrada (domy�lnie, cho� mo�e si� r�ni�, np. neostrada5b itp.) KANA�: 10 (najlepiej wybra� wielokrotno�� cyfry 5) TRYB: zale�nie od modelu laptopa/PCta [mo�na sprawdzi� jaki tryb obs�uguje nasza karta Wireless: device manager/network adapters -> prawym klawiszem na kart� sieciow�, bezprzewodow� -> w�a�ciwo�ci -> zaawansowane] TERAZ NAJWA�NIEJSZE! aby Livebox udostepnia� net dla naszego komputera, nale�y wprowadzi� Adres MAC laptopa tudzie� PCta ;) [adres MAC sprawdzamy nastepuj�co, wchodz�c przez wiersz polece�: w CMD wpisujemy 'ipconfig/all' w wierszu 'Wireless LAN adapter Wireless Network Connection' odczytujemy pozycj� 'Physical Adress' [adres fizyczny] to jest w�a�nie nasz ADRES MAC] wracamy do strony Livebox'a, zaznaczamy 'Adres MAC - w��cz' i klikamy 'Edytuj list� filtr�w MAC'. zaznaczamy 'Zezwalaj na dost�p do sieci bezprzewodowej tylko komputerom z listy' a pod spodem dodajemy wcze�niej odczytany ADRES MAC. [w formacie (xx:x:x:x:xx:xx), np. 00:1b:66:de:ba:c3] upewniamy si�, ze MAC zosta� zapisany, po czym wracamy do 'SIECI BEZPRZEWODOWE' TERAZ ZABEZPIECZENIA: [po to aby s�siad nie korzysta� z naszego neta, tudzie�, �eby nie przegl�da� plik�w na naszym kompie :P] wybieramy WPA, a nast�pnie klikamy 'KONFIGURACJA WPA' w rubryce 'HAS�O' wpisujemy dowolnie wybrane przez siebie has�o. musi mie� ono jednak od 8 do 63 znak�w, w tym zar�wno cyfry jak i litery [du�e litery!] SZYFROWANIE: TKIP [z dostepnych najtrudniejsze do z�amania] klikamy ZASTOSUJ, po czym restartujemy LIVEBOX'a i to tyle, je�li chodzi o router ;) teraz konfiguracja LAPTOPA na kt�rym b�dzie INTERNET: s�dz�, �e wi�kszo�� ma VIST�, dlatego opisz� ustawienia na tym systemie. wchodzimy kolejno:

start/control panel/Network and Sharing Center/ nast�pnie klikamy 'MENAGE WIRELESS NETWORKS� klikamy na �ADD�, a nast�pnie �MANUALLY CREATE A NETWORK PROFIL� NETWORK NAME: neostrada [wpisujemy tak� sam� warto�� jak w SSID przy konfiguracji LIVEBOX�A] SECURITY TYPE: WPA-Personal ENCRYPTION TYPE: TKIP SECURITY KEY: wymy�lone przez nas has�o [patrz: �TERAZ ZABEZPIECZENIA�] Zaznaczamy �START THIS CONNECTION AUTOMATICALLY� Klikamy NEXT, nast�pnie ��czymy si� z INTERNETEM! BRAWO! JE�LI OGARN�LI�CIE WSZYSTKO I DOTRWALI�CIE DO KO�CA, MO�ECIE CIESZY� SI� TERAZ BEZPRZEWODOWYM INTERNETEM W KA�DYM ZAK�TKU DOMU ;) JE�LI S� JAKIE� PROBLEMY, CIERPLIWIE PRZECZYTAJ INSTRUKCJ� JESZCZE RAZ, GDYBY NIE POMOG�O, PROSZ� PYTA� ;) POZDRAWIAM, YARKU^^