You are on page 1of 4

Fantasy Skirmish

613 | S t r o n a

Warheim

Rydwany & powozy:


zarujce rydwany mog wedrze si w szeregi wrogiej druyny i skosi j niczym zboe wyposaonymi w ostrza koami, a cikie powozy zmiady przeciwnika sw mas. Wikszo wozw ma przynajmniej jednego wonic i dwa stworzenia cignce zaprzg najczciej s to konie, ale wiele ras wykorzystuje do tego celu znacznie potniejsze i niebezpieczniejsze zwierzta. Do kategorii pojazdw ldowych nale wozy, ktre posiadaj przynajmniej dwa koa i s cignite przez zwierzta. Im droszy pojazd, tym lepsza jego konstrukcja, a podr wygodniejsza. Zwyky wz skada si z osi na dwch koach oraz przymocowanej do niej drewnianej skrzyni. Drosze powozy to wytworne, zadaszone pojazdy, ktrych siedzenia wycieane s mikkimi materiaami. Niekiedy maj wasne rdo owietlenia, osonity kozio dla wonicy i miejsce dla stranikw. Bywaj cignite nawet przez cztery konie, podczas gdy prosta dwukka posiada zaprzg na jednego konia. Naturalnie, rnica w cenie pomidzy tymi pojazdami musi by znaczna. Rydwany s bojowymi wozami od wiekw uywanymi przez wojownikw Starego wiata. Wedug zapisw w kronikach historycznych take Sigmar, w czasie Bitwy na Przeczy Czarnego Ognia, dowodzi armi prowadzc natarcie w rydwanie Siggurda, wodza Brigundian. Do rydwanw nale pojazdy, ktre posiadaj dwa koa - przymocowane do osi na ktrej wspiera si platforma, otoczona z trzech stron burtami - i s cignite przez zwierzta. Im droszy rydwan, tym mocniejsza i bardziej miercionona jego konstrukcja. W rydwanie (zalenie od budowy) oprcz wonicy, jest take miejsce dla jednego lub dwch wojownikw, ktrych zadaniem jest raenie przeciwnikw ciosami broni drzewcowej lub celnie wypuszczonymi strzaami. Rydwany zaprzone s zazwyczaj w konie, cho Zielonoskrzy czsto zaprzgaj dziki lub wilki w charakterze zwierzt pocigowych.

adowno:
Jeeli nie napisano inaczej, lekkie i szybkie rydwany mog przewozi wonic i dwch pasaerw wielkoci czowieka lub mniejszych (na rydwan nie moe zatem wej model na podstawce 40x40 mm i wikszej). Naley zauway, e w odrnieniu od powozw, rydwany nie mog przewozi adnych towarw. Powozy mog zabiera do szeciu pasaerw wielkoci czowieka lub mniejszych (do powozu nie moe zatem wej model na podstawce 40x40 mm i wikszej) lub odpowiednik w towarze. Ponadto, na kole prcz wonicy znajdzie si jeszcze miejsce dla jednego pasaera. Naley zauway, e powocy zaprzgiem lub rydwanem wonica nie moe wykonywa adnych innych czynnoci poza powoeniem. Model, ktry siedzi obok wonicy na kole, moe przej lejce w momencie gdy wonica zostanie Oszoomiony!, Powalony na ziemi! lub Wyczony z akcji!. Od tej pory, model powocy zaprzgiem traktowany jest tak jak wonica.

Wsiadanie & wysiadanie z rydwanw & powozw:


Model moe wsi lub wysi z rydwanu lub powozu w fazie ruchu w czasie wykonywania pozostaych ruchw. Model, ktry wsiad lub wysiad z pojazdu moe wykona ruch, ale nie moe biega, szarowa, rzuca czarw oraz strzela. Naley zauway, e bezpiecznie mona wsi/wysi jedynie do nieruchomego pojazdu, a za taki uwaa si wz ktry w poprzedniej turze nie wykonywa adnego ruchu. Model moe take, w czasie wykonywania pozostaych ruchw, prbowa wsi lub wysi z poruszajcego si pojazdu, pod warunkiem e wonica nie uderza z bata. Naley wykona test SIY lub INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Udany test oznacza, e model wsiad lub wysiad z pojazdu. Niepowodzenie oznacza, e model wpada pod koa i otrzymuje automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto wspczynnika SIA pojazdu. W przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na koach, SIA trafienia podnosi si o +1. Modele mog take prbowa przeskakiwa pomidzy poruszajcymi si pojazdami w dowolnym momencie wykonywania ruchu lub szary (zobacz SKOK w ROZDZIALE IIII: RUCH) wykonujc test z kar -1.

Model rydwanu & powozu:


Pojazd wraz z wonic oraz pasaerami i zaprzonymi do stworzeniami traktowany jest jak pojedynczy model, podobnie jak ma to miejsce w przypadku modelu potwora i modelu kawaleryjskiego. Pojazdy zwykle walcz pojedynczo, tak jak due potwory. Pojazdy maj oddzielne charakterystyki dla samego wozu, wonicy i pasaerw oraz cigncych go stworze, ale niektre ze wspczynnikw nie wystpuj w charakterystykach, gdy nigdy si ich nie uywa.

Przeszkody & rodzaje terenu:


Konstrukcja pojazdw nie pozwala im na pokonywanie przeszkd czy terenu trudnego i bardzo trudnego. Zdarzenie takie jak wjechanie koami na skaliste podoe, zapltanie w gstw lenego poszycia czy prba sforsowania muru prowadziby najprawdopodobniej do uszkodzenia pojazdu.

Ruch rydwanw & powozw:


Nieobcione pojazdy poruszaj z szybkoi zaprzonych do stworze. Poniewa pojazdy nale do machin wojennych, nie maj prawa biega. Maj natomiast tak jak inne modele prawo podwojenia ruchu podczas szary. Wykonujc ruch pojazdem naley odmierzy dystans i przestawi model, chocia wonica nadal musi widzie wroga, by mc na niego zaszarowa. Obcione pojazdy poruszaj si wolniej, w zalenoci od tego ilu pasaerw lub ile adunku przewo.

Przeszkody, teren trudny & bardzo trudny:


Jeeli pojazd poruszy si przez przeszkod bd teren trudny lub bardzo trudny dowolnego rodzaju (za wyjtkiem przekraczania rzeki brodem lub mostem) otrzymuje K3 trafienia o SILE 7. Rzuty na zranienie naley rozstrzygn zaraz po tym, jak pojazd zetknie si z przeszkod/terenem trudnym/bardzo trudnym, traktujc je jak trafienia w walce wrcz (wszystkie trafienia skierowane s w pojazd, a nie w wonicw). Jeeli pojazd nie zostanie zniszczony, moe dokoczy ruch i nie bdzie otrzymywa kolejnych tego typu trafie podczas pokonywania przeszkd czy obszarw terenu trudnego lub bardzo trudnego w tej samej turze.

SZYBKO POJAZDU
ILO PASAERW Wonica 1-2 3-5 6-7 MODYFIKATOR SZYBKOCI -1 -2 -3 Z BATA +K6 +K6 +K3 +K2

Teren niedostpny:
Pojazd ktry wjedzie na teren niedostpny zostaje natychmiast Wyczony z akcji!, a wonica i pasaerowie musz wykona rzut na TABEL EFEKT ZRANIENIA. Modele, ktre nie zostay Wyczone z akcji! na skutek zniszczenia pojazdu naley umieci K6 od pojazdu, w losowo okrelonym kierunku poza terenem niedostpnym.

Zwrot:
Manewrowanie wozem na otwartej przestrzeni to w miar atwe zadanie. Problem pojawia si wtedy, gdy trzeba pokona wskie, miejskie ulice lub zniszczone imperialne gocice. W trakcie wykonywania ruchu lub szary kierujcy pojazdem wonica moe bez utraty prdkoci wykona jeden zwrot zmieniajc kierunek przemieszczania si wozu o kt nie wikszy ni 45. Jeeli wonica zdecyduje si skrci o wicej ni 45 ale nie wicej ni 90 to dystans ruchu jaki pojazd moe pokona w trakcie rozgrywania biecej fazy ruchu zostaje zmniejszony o K6.

Rydwany & powozy a strzelanie:


Pasaerowie mog w zwyky sposb strzela z broni dystansowej podczas fazy strzelania. Naley jednak zauway, e model, ktry strzela z okna, dachu lub z koza wozu, ktry w biecej rundzie w fazie ruchu wykona ruch otrzymuje kar -1 do testu trafienia. Strzelanie do pojazdu odbywa si jak strzelanie do kadego innego modelu. Naley wykona rzuty na trafienie i na zranienie jak przy strzelaniu do innych modeli. Wikszo pojazdw zaliczaj si do DUYCH CELW, co oznacza premi +1 do trafienia podczas strzelania do nich. Jeeli pojazd zaliczany jest do DUYCH CELW, to stosowna informacja znajduje si w jego opisie. Jak kady inny model, rwnie pojazd moe przetrzyma okrelon liczb ran, nim zostanie zniszczony. Naley wykona rzuty na zranienie w zwyky sposb, a nastpnie przysugujce pojazdowi rzuty na ochron, tak jak to wyjaniono poniej. Pojazd dysponuje pul punktw YWOTNOCI, ktre reprezentuj wz oraz zaprzone do stworzenia. Kiedy pojazd traci ostatni punkt YWOTNOCI, cay model zostaje Wyczony z akcji!. Wonica i pasaerowie mog kontynuowa walk pieszo, o ile gracz dysponuje odpowiednimi modelami. Przy strzelaniu do pojazdu trafienia rozdziela si midzy zwierzta pocigowe, wz oraz wonic i pasaerw. Naley rzuci K6: wynik 1-2 oznacza, e trafione zostao jedno ze zwierzt pocigowych, 3 oznacza, e trafiony zosta wonica lub jeden z pasaerw, 4-5 oznacza trafienie pojazd, za wynik 6 oznacza, e pocisk trafi w jedno z k pojazdu. Naley rozpatrzy obraenia w zwyky sposb, uwzgldniajc premie +2 do Ochrony Pancerza (do maksymalnego poziomu 0+) dla wonicw i pasaerw za jazd w pojedzie, bd korzystajc z Ochrony Pancerza samego wozu, jeli trafiony zosta wz. Jeeli pojazdem porusza si dwa lub wicej modeli to ewentualne trafienia naley rozdzieli losowo pomidzy wonic i pasaerw. Jeeli modele s przyklejone na stae (bardzo prawdopodobne), naley odnotowa poniesione straty.

Obrt:
Rydwany i powozy to masywne i cikie machiny, ktrych obrcenie sprawia trudnoci nawet dowiadczonym wonicom. Zamiast wykonywa ruch powocy pojazdem wonica w fazie ruchu moe obrci pojazd o wicej ni 90 ale nie wicej ni 180. Obrt naley wykona wok osi wyznaczonej przez rodek podstawki rydwanu lub powozu.

z bata:
Powocy zaprzgiem wonica moe zmusi zwierzta pocigowe do wikszego wysiku smagajc je batem. Wonica moe uderzy z bata w fazie ruchu w czasie wykonywania pozostaych ruchw. Naley wykona rzut K6, wynik 2+ oznacza, e posta zmusia zwierzta pocigowe do wikszego wysiku i zaprzg porusza si dodatkowo o odlego rwn dystansowi uzyskanemu w rzucie K6. Wynik 1 oznacza, e co poszo nie tak. Naley ponownie rzuci K6 i odczyta wynik z TABELA Z BATA.

61 4 | S t r o n a

Fantasy Skirmish

Utrata zwierzcia pocigowego:


Jeeli w wyniku udanego trafienia i zranienia zwierz pocigowe zostanie Oszoomione! lub Powalone na ziemi!, bdzie wleczone przez swego towarzysza dopki nie odzyska si. Oszoomienie! lub Powalenie na ziemi! jednego ze zwierzt zredukuje SZ pojazdu do poowy. Zwierz, ktre zostanie Wyczone z akcji! redukuje SZ powozu do wartoci (zaokrglajc w d) dopty, dopki w fazie walki wonica nie odetnie trucha, wykonujc udany rzut na 5+.

Zniszczenie pojazdu lub Wyczenie z akcji! wonicy:


Stracone przez wonic, pojazd oraz zwierzta pocigowe i pasaerw punkty YWOTNOCI naley odnotowywa oddzielnie. Jeeli pojazd zostanie Wyczony z akcji!, wonica i pasaerowie mog kontynuowa walk pieszo, o ile gracz dysponuje odpowiednimi modelami. Jeeli polegnie wonica, zwierzta zaprzone do pojazdu mog si zachowywa w niekontrolowany sposb. Jeeli wonica zginie, gracz musi niezwocznie przeprowadzi test CP zwierzt pocigowych. Jeeli zwierztom uda si zda test, walcz one w zwyky sposb. Jeeli test zakoczy si niepowodzeniem naley wykona rzut K6 i sprawdzi wynik w podanej niej TABELI REAKCJI ZWIERZT POCIGOWYCH. Niezalenie od wyniku testu, zwierzta pocigowe, ktre utraciy wonic, musz uywa zawsze wasnego wspczynnika CECHY PRZYWDCZE w testach opartych na wspczynniku CP, rwnie wtedy, gdy znajduje si w obszarze oddziaywania kapitana druyny. Jeeli pojazd zostanie zniszczony podczas szary w wyniku reakcji wroga na szar sta & strzela, to zastpuje si go pieszym modelem wonicy i ewentualnych pasaerw, ktrzy nie maj prawa do adnego ruchu, gdy w tym czasie uwalniaj si z resztek pojazdu. Jeeli w czasie szary zginie wonica, naley przeprowadzi test reakcji zwierzt pocigowych i jeeli to moliwe, dokoczy szar pojazdu.

Wyczenie z akcji! zwierzt pocigowych:


Jeeli w wyniku udanego trafienia i zranienia wszystkie zwierzta pocigowe zostan Wyczone z akcji! naley wykona rzut K6. Wynik 1-3 oznacza, e pojazd gwatownie skrca po czym przewraca si na bok i koziokuje w losowo okrelonym kierunku pokonujc odlego 2K6. Wszystkie modele znajdujce si na drodze pojazdu otrzymuj automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto wspczynnika SIA pojazdu. W przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na koach, SIA trafienia podnosi si o +1. Pojazd zostaje Wyczony z akcji! za wonica i pasaerowie musz wykona rzut w TABELI EFEKT ZRANIENIA; rezultat 4+ oznacza, e pojazd zatrzymuje si i zostaje unieruchomiony do koca potyczki.

Uszkodzenie koa:
Jeeli w wyniku udanego trafienia zostanie zranione koo powozu naley wykona rzut K6. Wynik 1-2 oznacza, e koo zostaje zniszczone, a pojazd gwatownie skrca po czym przewraca si na bok i koziokuje w losowo okrelonym kierunku pokonujc odlego 2K6. Wszystkie modele znajdujce si na drodze pojazdu otrzymuj automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto wspczynnika SIA pojazdu. W przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na koach, SIA trafienia podnosi si o +1. Pojazd zostaje Wyczony z akcji! za wonica i pasaerowie musz wykona rzut w TABELI EFEKT ZRANIENIA; rezultat 3+ oznacza, e uszkodzone koo do koca potyczki redukuje SZ pojazdu o -2.

Trafienie o duej sile:


Jeeli pojazd zostanie trafiony, a nastpnie zraniony w wyniku ataku o SILE 7 lub wicej i nie uda mu si wykorzysta przysugujcej mu Ochrony Pancerza, to traci wszystkie posiadane punkty YWOTNOCI i zostaje Wyczony z akcji! nawet najsolidniejszy pojazd moe zosta roztrzaskany na czci trafieniem kuli armatniej czy niezwykle silnego stworzenia!

Trafienia z uderzenia rydwanu lub powozu:


Wikszo pojazdw to konstrukcje cikie i solidne, ktre mog spowodowa powane szkody podczas uderzenia w szeregi wroga. Dodatkowo dochodz do tego jeszcze ataki wonicy i pasaerw, a take zwierzt pocigowych, co w efekcie czyni z szarujcego pojazdu niebywale niebezpieczn jednostk. Jeli w dowolnej turze model pojazdu szaruje na przeciwnika zadaje kademu wrogiemu modelowi z ktrym styka si podstawk jedno automatyczne trafienie wynikajce z impetu szary. Trafienie rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto wspczynnika SIA. W przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na koach, SIA trafienia podnosi si o +1. Trafienia te zadawane s na samym pocztku walki, zanim ktrykolwiek z modeli zdy zaatakowa. Najwiksz zalet pojazdu jest jego szara, wic jest niezwykle istotne, by nie da si wymanewrowa i wystawi pojazd na szar wroga. W takim przypadku pojazdowi nie przysuguje trafienie z uderzenia i atwo go straci. Jeeli pojazd uderzy w inn Machin Wojenn, Potwora lub model dosiadajcy Potwora, to trafienia z uderzenia rozpatrywane s przeciwko Machinie Wojennej lub Potworowi, a nigdy przeciwko postaci. Jednake wonica wraz z pasaerami oraz stworzenia cignce pojazd maj prawo zaatakowa posta w zwyky sposb.

Ochrona Pancerza rydwanu & powozu:


Wikszo pojazdw dysponuje wasn Ochron Pancerza, ktra reprezentuje ich cik, masywn konstrukcj i ochron, jak daj one pasaerom. Opis rydwanu lub powozu na licie druyny zawiera stosown informacj na temat przysugujcej mu Ochrony Pancerza.

TABELA Z BATA
K6 1-2 3-4 5-6 REZULTAT OJ TY! Naley natychmiast wykona test powoenia. Niepowodzenie oznacza, e wonica traci kontrol nad zaprzgiem i naley wykona rzut na TABEL UTRATA KONTROLI!. WERTEPY Sposzone zwierzta wyrywaj do przodu miotajc zaprzgiem po caej drodze i pokonujc jedynie dodatkowy +1. Ponadto, poobijany wonica nie moe w nastpnej rundzie uderzy z bata. ZMCZENIE. Zaprzg porusza si o dodatkowy +1. Jednak zmczone zwierzta goni resztk si, jeli w kolejnej rundzie wonica znw uderzy z bata naley wykona rzut K3, a nie K6.

Rozjedanie:
Wonica nie musi szarowa na przeciwnikw i wiza ich walk wrcz. Zamiast tego moe prbowa rozjecha wrogw, ktrzy stoj mu na drodze. Aby sprawdzi, czy wonicy udao si zmusi zwierzta pocigowe do stratowania przeciwnikw naley wykona test powoenia. Powodzenie oznacza, e wszystkie modele znajdujce si na trasie przejazdu powozu otrzymuj automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto wspczynnika SIA. W przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na koach, SIA trafienia podnosi si o +1.

TABELA REAKCJI ZWIERZT POCIGOWYCH


K6 1-2 3-4 5-6 REAKCJA

II? Pozbawione kontroli zwierzta pocigowe szarpi uprz prbujc uwolni si z


zaprzgu. Zaatakowane bd walczy w zwyky sposb, ale staj si podatne na GUPOT do koca gry. KWICZENIE Zwierzta zatrzymuj si natychmiast i nie zamierzaj si ruszy z miejsca, a do koca rozgrywki, chyba e pojazd zostanie zaatakowany. Wwczas ich jedyn reakcj na szar bdzie Ucieczka!. IHAHA!!! Pozbawione kontroli zwierzta Uciekaj! w kierunku najbliszej krawdzi stou. Jeeli ruch uciekajcego modelu wypada przez teren niedostpny lub model wykona ruch poza krawd stou to zostaje automatycznie Wyczony z akcji!. Naley jednak zauway, e za wyczone w ten sposb z potyczki modele nie naley w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce wykonywa rzutw na TABEL POWANYCH OBRAE.

TABELA UTRATA KONTROLI


K6 1 WYNIK

AAAA Zaprzg wymyka si spod kontroli wonicy. Naley wykona rzut K6. Wynik 1
oznacza, e rozpdzony wz podskakuje na wybojach i przewraca si na bok, koziokujc 2K6 w losowo okrelonym kierunku. Wszystkie modele znajdujce si na drodze pojazdu otrzymuj automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto wspczynnika SIA pojazdu. W przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na koach, SIA trafienia podnosi si o +1. Pojazd zostaje Wyczony z akcji! za wonica i pasaerowie musz wykona rzut w TABELI EFEKT ZRANIENIA; 2 oznacza, e zaprzone do powozu zwierzta zrywaj uprz i uciekaj, powz pokonuje si rozpdu K6 i zatrzymuje si pozostajc unieruchomionym do koca potyczki; 3-4 oznacza, e pojazd pokonuje peny dystans ruchu po czym zmczone zwierzta zatrzymuj si; za wynik 5-6 oznacza, e powz wpada w polizg i gwatownie skrca w okrelonym losowo kierunku pokonujc peen dystans ruchu. OESZ TY Sposzone zwierzta poniosy i pokonuj peen dystans ruchu poruszajc si w losowo okrelonym kierunku. Wonica nie moe uderza z bata. Aby odzyska kontrol nad zaprzgiem, wonica w kolejnej fazie ruchu w fazie mobilizacji moe wykona test powoenia. Powodzenie oznacza, e model odzyskuje kontrol nad zaprzgiem. Nieudany test oznacza, e powz znw pokonuje peen dystans ruchu poruszajc si w okrelonym losowo kierunku. PRRR Sposzone zwierzta skrcaj gwatownie w losowo okrelonym kierunku, powz pokonuje peen dystans ruchu po czym wonicy udaje si odzyska panowanie nad pojazdem.

2-4

5-6

615 | S t r o n a

Warheim

Rydwany & powozy w walce wrcz:


Przeciwnicy rzucajcy na trafienie przeciw pojazdowi porwnuj warto wasnego wspczynnika WW ze wspczynnikiem WW pasaerw lub stworze cigncych pojazd, wybierajc wiksz warto. Naley wykona rzuty na trafienie w zwyky sposb i odnotowa stracone punkty W. W walce wrcz, podobnie jak w przypadku bohatera dosiadajcego potwora, przeciwnik ma prawo wyboru, czy zaatakuje zwierzta pocigowe, pojazd lub koa czy jadcego w nim wonic lub innego pasaera.

Ucieczka & pocig:


Pojazdy uciekaj i rzucaj si w pocig dokadnie tak, jak postacie, z podanymi niej wyjtkami. Pojazdy, ktre w wyniku ucieczki/pocigu pokonuj przeszkody lub teren trudny odnosz obraenia tak, jak to opisano wczeniej. Jeeli pojazd Ucieka! przez wasne lub wrogie modele, to podczas ruchu zada im trafienia z uderzenia pojazdu. Ruch ucieczki pojazdu wykonuje si w zwyky sposb, a nastpnie rozpatruje si zadane przeze trafienia z uderzenia przeciwko kadej postaci, przez ktr pojazd uciek.

Ataki pasaerw:
Wonica i pasaerowie pojazdu mog walczy przeciwko wrogom stykajcym si z pojazdem od czoa, na flankach, czy od tyu. Wonica i pasaerowie zadaj ciosy w zwyky sposb, uywajc jako podstawy testw wasnych wspczynnikw WW, S oraz I.

Testy powoenia:
Powocy zaprzgiem model musi wykona test powoenia, za kadym razem, gdy zaprzgnite do powozu zwierz lub model wonicy zostanie wybrany na cel udanego zaklcia, zostanie trafiony i zraniony w fazie strzelania lub walki wrcz. Przeprowadzajc test powoenia naley rzuci K6 i porwna wynik z wartoci SIY lub INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw wonicy jest wikszy. Jeeli wynik jest mniejszy bd rwny wartoci testowanego wspczynnika postaci, test zosta zdany i wszystko jest w porzdku. Jeeli wynik jest wikszy od wartoci SIY lub INICJATYWY modelu, nie udao si zda testu i naley wykona rzut kostk, ktrego wynik naley odczyta z TABELI UTRATA KONTROLI!. Naley zwrci uwag, e wyrzucenie 6 oznacza, e modelowi nie udao si zda testu niezalenie od wartoci testowanego wspczynnika i moliwoci jego modyfikacji.

Ataki zaprzgu:
Stworzenia cignce pojazd mog walczy, jeeli dysponuj wasnymi atakami. Poniewa uprz i lejce ograniczaj swobod dziaania, zwierzta zaprzgowe mog atakowa jedynie wroga znajdujcego si z przodu pojazdu, natomiast nie mog atakowa wrogw walczcych na flankach/tyach pojazdu. Zadaj ciosy w zwyky sposb, uywajc jako podstawy testw wasnych wspczynnikw WW, S i I.

Walka z poruszajcym si powozem:


Wrogie modele mog prbowa zaatakowa poruszajcy si, a za taki uwaa si rydwan lub powz ktry w poprzedniej turze wykonywa ruch, deklarujc szar w normalny sposb. Naley jednak zauway, e zaatakowany w ten sposb pojazd nie zostaje zwizany walk wrcz i w nastpnej turze moe kontynuowa ruch w normalny sposb. Ponadto, poniewa atakowanie poruszajcego si pojazdu nie jest atwym zadaniem, wszystkie udane trafienia naley rozdzieli midzy zwierzta pocigowe, pojazd lub koo, a wonic lub pasaerw tak, jak ma to miejsce w fazie strzelania.

Aborda:
Model moe prbowa wsi lub wysi z wrogiego pojazdu w fazie ruchu w czasie wykonywania pozostaych ruchw. Naley zauway, e bezpiecznie mona wsi lub wysi jedynie z nieruchomego pojazdu, a za taki uwaa si rydwan lub powz ktry w poprzedniej turze nie wykonywa adnego ruchu. Model moe take, w czasie wykonywania pozostaych ruchw, prbowa wsi lub wysi z poruszajcego si wrogiego pojazdu, pod warunkiem e wonica nie uderza z bata. Naley wykona test SIY lub INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Udany test oznacza, e model wsiad lub wysiad z pojazdu. Niepowodzenie oznacza, e model wpada pod koa i otrzymuje automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto wspczynnika SIA pojazdu. W przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na koach, SIA trafienia podnosi si o +1. Modele mog take prbowa przeskakiwa pomidzy poruszajcymi si pojazdami w dowolnym momencie wykonywania ruchu lub szary (zobacz SKOK w ROZDZIALE IIII: RUCH) wykonujc test z kar -1.

Modele Oszoomione! i Powalone na ziemi!:


Walka toczona na dachach pojazdw jest emocjonujca, ale niesie ze sob znacznie wicej zagroe ni potyczka toczona na udeptanej ziemi, jednym z nich jest upadek. Modele ktre toczyy walk w pojedzie i zostay Oszoomione! lub Powalone na ziemi! przez ciosy lub strzay przeciwnika musz wykona test SIY lub INICJATYWY w zalenoci od tego, ktry ze wspczynnikw modelu jest wikszy. Jeeli wynik jest mniejszy bd rwny wartoci testowanego wspczynnika, test zosta zdany i wszystko jest w porzdku. Niepowodzenie oznacza, e nie zdoay utrzyma rwnowagi i wypada z pojazdu wprost pod koa, otrzymujc automatyczne trafienie, ktre rozstrzyga si w oparciu o podstawow warto wspczynnika SIA pojazdu. W przypadku, gdy pojazd wyposaony jest w ostrza na koach, SIA trafienia podnosi si o +1. Naley zwrci uwag, e wyrzucenie 6 oznacza, e modelowi nie udao si zda testu niezalenie od wartoci testowanego wspczynnika i moliwoci jego modyfikacji.

61 6 | S t r o n a