Uwaga!!! Obydwa zadania należy wykonać używając techniki obiektowej (Klasy).

Każda klasa musi zawierać co najmniej: - 4 właściwości, 4 konstruktory (zwykły domyślny, kopiujący, destruktor przeładowanie operatorów <<,>>,+,=. Zadania bez użycie i zastosowania klas nie będą oceniane!!!!!
1 Napisz program pozwalający na eksperymentowanie z funkcją chr. Wczytywane mają być wartości całkowite z przedziału <0; 255>, wyświetlany ma być znak odpowiadający temu kodowi. Podanie liczby spoza podanego zakresu kończy wykonywanie programu. Przy stałej stopie procentowej (r) wczytaj wartość kapitału początkowego (Ko) i planowaną liczbę lat przetrzymywania wkładu (t) , a następnie oblicz wartość kapitału po t latach (Kt) korzystając ze wzoru Kt=Ko•(1+r)t. Wczytaj nazwisko studenta i liczbę punktów uzyskanych przez niego w czasie trzech kolokwiów. Program ma drukować nazwisko i sumaryczną liczbę punktów. Czynności te, dla kolejnych studentów, mają być powtarzane tak długo, aż zaprzestaniemy wpisywać nazwiska i zamiast wczytać nazwisko wciśniemy klawisz Enter. Kwadrat magiczny jest to macierz kwadratowa o wymiarach n x n zawierająca liczby całkowite takie, że suma elementów wszystkich wierszy, kolumn i przekątnych diagonalnych jest równa. Napisz program, który wczytuje rozmiar kwadratu a następnie wypełnia go wartościami liczbowymi w taki sposób, by tworzyły one kwadrat magiczny. Wydrukuj ten kwadrat. Załóż, że wymiar macierzy nie przekracza 10 Napisz program służący do ustalania aktualnej wartości stanu pewnego konta. Na początku działania programu jest wczytywane saldo początkowe konta, po czym są wczytywane wartości kolejnych wpłat i wypłat z tego konta. Kwoty wpłat poprzedzane są literą d, kwoty wypłat literą k. Koniec wprowadzania sygnalizuje się wprowadzając literę x. Uwzględnij możliwość omyłkowego wprowadzenia błędnego kodu operacji. Napisz funkcję obliczającą wartość wyrażenia (stringu) podanego jako argument wywołania funkcji. float operacja(char* lancuch) ; function operacja (var lancuch:string[]):real np. wywołanie operacja(„8*2*4/2+3”) zwraca wartość 35. Zwróć uwagę na kolejność wykonywania działań. Wykorzystując wzór na procent składany, napisz program drukujący stan konta bankowego po upływie każdego z kolejnych 30 miesięcy, przy założeniu, że stan początkowy konta wynosi 1mln zł, a oprocentowanie wynosi 36% rocznie. Zadanie rozwiąż w 3 wariantach: a) Kapitalizacja odsetek następuje miesięcznie, b) Kapitalizacja odsetek następuje kwartalnie, c) Kapitalizacja odsetek następuje rocznie. Napisz program obsługi bazy danych . Program powinien umożliwiać odczyt danych, zapis danych, przeszukiwanie danych. Bazę zapisuj na dysku. Przedstaw w postaci tablicy (stablicuj) dowolną funkcję, np. f(x) = x+x+sin(x)-5 w przedziale <-3,5> z krokiem 0.1. Napisz program znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb: m. oraz n stosując algorytm Euklidesa

2

3

4

5

55. czy jest to liczba pierwsza. punkty: A – 11. oraz wartość pozycji w obydwu plikach. Do dwóch wektorów wczytaj: do jednego wektora – nieuporządkowane nazwy produktów.*./) na liczbach całkowitych zapisanych na 6 lub 8 bajtach (przedział wartości odpowiednio się zwiększa). oko. są tworzone jako suma dwóch wyrazów poprzednich.3. liczby określające wartość i szerokość i drukujący prostokąt o zadanej wysokości (<= 25 znaków) i szerokość (<= 80 znaków). każde z nich jest zakończone kropką. Porównaj go ze standardowym generatorem liczb losowych random(x).55.6 7 Napisz program wczytujący liczbę naturalną i drukujący wszystkie mniejsze od niej liczby pierwsze. Kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego: 1. Sprawdź. Napisz program obliczający i drukujący 30 początkowych wyrazów tego ciągu. która jest podzielna bez reszty tylko przez 1 i przez siebie samą. 10 – 10. Sprawdź. W – 2). 10 Napisz program wczytujący do wektora liczby.5. 14 Wykonaj symulację kilku tysięcy rzutów monetą.2. radar.. Napisz program.21. Program powinien drukować pozycję na której dane pliki się różnią.. np. a jeśli tak. Napisz program obliczający dowolny element ciągu.. Napisz program zamieniający wczytywaną liczbę całkowitą dodatnią w odpowiadającą jej liczbę dwójkową.8. są tworzone jako suma dwóch wyrazów poprzednich. Do przechowywania kolejnych liter użyj wektora elementów typu char. czy wymyślony przez ciebie generator liczb pseudolosowych tworzy poprawne pod względem rozkładu częstości liczby. do drugiego – ich ceny. 9 – 9.13. Zmienna całkowita typu longint (long) zajmuje 4 bajty (zawiera się w przedziale od <-2147483648.. D – 3. Wykonuj symulację kilku tysięcy rzutów kostką do gry.3. to wyświetla jego cenę Napisz program do gry w oczko (talia kart od asa do 9.34. 9 Napisz program wczytujący słowo i stwierdzający. składający się z wczytanego znaku. 2147483647>).1.2.21. Napisz funkcję (klasę) pozwalającą na zapis i podstawowe operacje (+. Kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego: 1. Napisz program tworzący tabelę ligi piłkarskiej (dla 8 drużyn. Wczytaj 10 liczb i znajdź oraz wydrukuj największą z nich.-. czy orzeł występował (w przybliżeniu) tyle samo razy co reszka. Napisz program. Napisz program umożliwiający porównanie dwóch plików binarnych..1.. madam). 8 11 Wczytywane są dwa zadania.13.Wyniki gromadź w 6-elementowym wektorze. które nie występują w pierwszym zdaniu.34. kolory nieistotne. Program powinien drukować wszystkie litery znajdujące się w drugim zdaniu. podziel na kolejki spotkań) 12 Liczba pierwsza to taka. czy słowo to jest palindromem (czyli czytane wstecz daje to samo słowo. 13 Napisz program wczytujący dowolny znak. który pobiera liczbę naturalną i określa.8. .5. a drukujący powtarzające się wartości tylko jeden raz. sprawdza. czy dane o nim znajdują się w wektorze. K – 4. który następnie wczytuje numer poszukiwanego produktu.

odejmowanie. Napisz program wczytujący 2 liczby stanowiące liczbę wyrzuconych oczek i drukujący odpowiedni komunikat (wygrałeś. Napisz program przeszukujący plik w poszukiwaniu ciągu znaków. Polega ona na tym. Po uzyskaniu odpowiedzi jest sprawdzana jej prawidłowość i wyświetlony odpowiedni komunikat. Napisz program dydaktyczny.3 pkt. mnożenie. Program powinien generować dwie liczby losowe z podanego zakresu. 15 Napisz program wczytujący 3 różne liczby i wyświetlający je w kolejności od najmniejszej do największej Dla brydżysty. czyli sekwencyjne).9.8. Napisz program. przegrałeś. D . służący do nauki działań arytmetycznych. Jeśli suma oczek wynosi odpowiednio 2. W . wg przyjętej konwencji 16 Gracz rzuca 2 kośćmi. Danymi wejściowymi będą ciąg znaków i nazwa pliku oraz ścieżka dostępu do niego. Jeżeli ich kolejność jest niewłaściwa. Punktacja za poszczególne karty jest następująca: A . dzielenie) oraz wybór zakresu liczb.Napisz program wczytujący 3 liczby i wyświetlający największą z nich. czy posiadacz tych kart pasuje czy otwiera licytację. który stwierdzi.6. które chcemy poćwiczyć (dodawanie. np. W razie błędnego wyniku można jeden raz powtórzyć próbę. a jeśli tak. 1 bez atu > 19 pkt. Program powinien zadawać 10 pytań i po zakończeniu serii wystawić odpowiednią ocenę. Renons . liczbę punktów i proponowane otwarcie licytacji. powinien wyświetlać je i czekać na odpowiedź. 1 kolor (podać jaki) 17 – 19 pkt. 18 Zadanie sortowania wektora rozwiąż metodą sortowania bąbelkowego.3. zgodnie z zasadą: < 13 pkt.1 pkt. Program ma wskazywać wszystkie miejsca wystąpienia danego łańcucha w pliku.5. to na jakiej pozycji (poszukiwanie liniowe.1 pkt.10 rzuca jeszcze raz. że każde dwa kolejne elementy są porównywane ze sobą. Pas 13 – 16 pkt. Program powinien umożliwić wybór operacji. 17 Wypełnij wektor losowymi wartościami z zakresu od 1 do 100. 4. Napisz program losujący z tali 13 kart do brydża i podpowiadający.2 pkt. Program powinien drukować wylosowane karty. czy w wektorze znajduje się element o wczytanej dowolnej wartości. 7 lub 11 -wygrywa.4 pkt. zamieniane są miejscami . rzucasz jeszcze raz).12 -grający przegrywa. K .

a) Napisz program wczytujący jawny tekst.Jedna z najstarszych metod szyfrowania komunikatów (zwana kodem Cezara) polega na tym.. deszyfrujący go i wyświetlający tekst jawny. że kolejne litery alfabetu są zastępowane przez inne litery. który czyta znak po znaku pewien tekst i zlicz liczbę znaków. szyfrujący go i wyświetlający w postaci zaszyfrowanej. . eliminując z nich liczby powtarzające się. oraz n stosując 20 Napisz program. Napisz program.. Jesteś bardzo mądry. c) Napisz program próbujący złamać kod. Np. ale w którym nie znamy stałej przesunięcia. i n oraz określi czy m. o którym wiadomo. XYZABCDE Podany przykład realizuje przesunięcie a stałą równą 5. słów i zdań z których się składa Napisz program wczytywania z klawiatury serii liczb. Narysuj wykres słupkowy. przesunięte w stosunku do oryginalnych o stałą liczbę pozycji. Wtedy na wyjściu powinien ukazać się napis : mądry bardzo jesteś. STUVWXYZ litera zaszyfrowana: FGHIJKLM . że jest kodem Cezara. 19 Przesortuj wektor stosując metodę wyboru – wyszukaj najmniejszy element i wstaw go do pierwszego elementu wektora itd. geometryczną. Napisz program wypełniania wektora wartościami liczbowymi. będących wynikami pewnych pomiarów. znajdujący najmniejszą z tych liczb i jej położenie w wektorze (wypełnienie wektora wartościami liczbowymi uzyskaj używając generatora liczb losowych). dominantę. b) Napisz program wczytujący tekst zaszyfrowany. który pobiera 2 uporządkowane sekwencje liczb i tworzy z nich pojedynczą sekwencję liczb uporządkowanych. obszar zmienności. drukujący kolejne słowa zdania w kolejności odwrotnej.. jest podzielne przez n (n<=13). wariancję i odchylenie standardowe 21 Jedną z popularnych technik stosowanych przez kryptografów do załamania kodów nieprzyjaciela jest badanie częstości pojawiania się poszczególnych liter w przechwyconym tekście. Wykorzystując matematyczne algorytmy znajdowania wszystkich najmniejszych podzielników napisz program który wczyta dwie liczby m. Program ma obliczać podstawowe miary statystyki opisowej: średnią arytmetyczną.. Napisz program znajdowania najmniejszego wspólnego mianownika dwóch liczb: m. medianę. Stała może być dowolna. zgodnie z następującą zasadą: litera wyjściowa: ABCDEFGH . Uwaga !!! patrz wszelakie poradniki matematyczne 23 Napisz program. 22 Napisz program wczytywania z klawiatury zdania nie zawierającego innych znaków interpunkcyjnych niż kropka kończąca zdanie. Koniec wczytywania sygnalizujemy programowi przez dowolną charakterystyczną liczbę na pewno nie będącą w serii podawanych liczb. który zlicza liczbę wystąpień poszczególnych liter w tekście wprowadzanym z klawiatury.

że 1<m. 6-celująco.. b) co miesiąc.+502. Jedna z metod opracowania tych danych polega na grupowaniu danych w klasach (przedziałach) i analizie liczności poszczególnych klas. będących rezultatem jakiegoś badania. że odsetki są dopisywane: a) co kwartał.który pobiera 2 uporządkowane sekwencje liczb i tworzy z nich pojedynczą sekwencją liczb uporządkowanych. Taka. Napisz program umożliwiający wczytanie do tysiąca danych typu rzeczywistego. który reklamuje się . 26 Napisz program obliczający sumę kwadratów pierwszych 50 liczb naturalnych: 12+22+32+. 24 Z klawiatury są wczytywane oceny pewnego produktu. który obliczy i wydrukuje liczbę każdej z odpowiedzi.Napisz program. Wskazówki: użyj tablicy o wymiarach [1. Czy korzystnie jest wpłacić pieniądze na rok do banku. Efektem działania programu ma być wykres słupkowy (słupki mogą być narysowane poziomo za pomocą *). Wiele badań przeprowadzonych w naukach społecznych wymaga gromadzenia wielkich ilości danych.(zapisana w kodzie dziesiętnym). lecz kapitalizowane kwartalnie. 25 Napisz program wykonujący kapitalizację odsetek przy założeniu. Napisz program. pobierając sekwencje z dwóch plików podawanych jako parametry programu w linii poleceń systemu DOS. określenie liczby interesujących klas (maksymalnie 20). który zapewnia odsetki 44%. Analiza ta najczęściej jest przedstawiana graficznie w formie wykresu słupkowego (histogramu). c) codziennie. Napisz program zmieniający tą liczbę na kod dwójkowy.że odsetki wynoszą 50% i są dopisywane po upływie roku. a w przypadku braku któregoś pliku generować komunikat o błędzie. Porównaj wyniki.6]. źle. Program winien również drukować nazwy plików. w której będą zliczane poszczególne odpowiedzi Dana jest liczba m... klasyfikowanego zgodnie ze szkolną punktacją: 1–b. wykonujący zadanie 1... Jest to analiza częstotliwości. Napisz program . czy też do banku. obrazujący częstość pojawiania się liczb w poszczególnych klasach.<0. .. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful