You are on page 1of 210

INSTRUKCJA OBSUGI FENDT 309 Vario 310 Vario 311 Vario 312 Vario

339.000.000.182 Polnisch

Typ cia gnika Numer ramy.

........... ../../..... Warsztat serwisowy

Przekazanie pojazdu
Przygotowanie pojazdu przez warsztat serwisowy
Wskazwki, dane techniczne itd. patrz Plan konserwacji Sprawdzic wzgle stan oleju. dnie skorygowac Silnik, przekl adnia, zwolnice, przekl adnia wyrwnawcza przedniej osi, piasty, przedni WOM, smarowanie wal nika. W instalacji hydraulicznej nalez y w razie potrzeby uzupel u podnos nic ilos ugi obcych odbiornikw, zgodnie z wymaganiami klienta. do obsl c oleju potrzebna Kontrola, wzgle dnie uzupel nienie stanu pl ynw. Ukl li jest. ad chl odzenia, hamulce pneumatyczne, klimatyzacja - jes Przesmarowac cia przeguby. gnik zgodnie z planem smarowania, naoliwic Sprawdzic zbiez c ukl cis nienie powietrza w nos adu kierowniczego. Sprawdzic oponach. Sprawdzic zamocowanie nakre tek kl . Sprawdzic instalacje zapisane bl stan elektryczna . Sprawdzic dy. Sprawdzic e nal dzial adowania akumulatora. Sprawdzic anie oraz ustawienie instalacji os wietleniowej i sygnalizacyjnej. Zatankowac paliwo, ewentualnie wste . pnie je przeltrowac Sprawdzic skutecznos c dzial ania hamulcw.

Objas nienie przy przekazaniu cia gnika


Zwrcic uwage stwa umieszczone w Instrukcji na wskazwki dotycza ce bezpieczen obsl gniku. ugi i na cia Zwrcic uwage na przestrzeganie obowia zuja cych w danym kraju przepisw dotycza ci jazdy i ukl cych pre dkos adw hamulcowych przyczepy. Objas nic naste obsl puja ce punkty - patrz spis - i pokazac poszczeglnych uge elementw. Patrz tez oddzielny protokl przekazania - kontroli pojazdu. Elementy obsl czanie, nik, uruchomienie, wl ugowe, przekl adnia, wielofunkcyjny wskaz a wyl czanie, odczytywanie usterek, tabela kodw, kasowanie meldunkw ostrzegawczych i a meldunkw o usterkach. Objas nic 'Waz ne wskazwki dotycza ce serwisu i konserwacji', patrz 3 strona okl adki. Przekazac wyposaz enie znajduja ce sie w skrzynce na narze dzia. Wypel do zakl karte gwarancyjna oraz protokl ac adw poprzez nic przekazania i odesl AGCO-NET. Zwrcic uwage pojazdu (zgodnie z Prawem o na wykonanie przepisowych badan Ruchu Drogowym). Przy jazdach po drogach publicznych wskazac na koniecznos c zachowania prawidl nienie powietrza w ogumieniu, wymagany balast, owego cis wl ciwe opony i zamontowane na cia gniku maszyny. as Zwrcic uwage enie zaczepu. na dopuszczalne, pionowe obcia z

Przekazania dokonano w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis mechanika . . . . . . . . . . . . . . . . .

Typ cia gnika Numer podwozia

........... ............... Warsztat serwisowy

Protokl przekazania pojazdu


Konserwacja
Dokl nienia patrz Instrukcja obsl adne objas ugi Otwieranie maski, pokazac . Objas nic wymontowanie i zamontowanie gl wnego wkl adu suchego ltru powietrza. Objas nic wymiane stwa ltru powietrza. wkl adu bezpieczen Pokazac zawr odprowadzania kurzu. Objas nic wymiane pl ynu w ukl adzie chl odzenia. Objas nic i praktycznie pokazac czyszczenie ukl adu chl odzenia i ukl adu ogrzewania. Pokazac pasek kliowy i objas nic konserwacje . Pokazac zbiorniczek wyrwnawczy systemu hamulcw i sprze nic konser gl a oraz objas wacje . Pokazac kontrole stau oleju przedniego WOM. Pokazac i objas nic konserwacje ltru oleju hydraulicznego i ltru odpowietrzaja cego. Pokazac ltr w dachu kabiny i ltr dmuchawy dodatkowej. Pokazac kondensator klimatyzacji. Pokazac akumulator. Pokazac bezpieczniki.

Uruchomienie
Dokl nienia patrz Instrukcja obsl adne objas ugi Pokazac miejsca napel codniania material ami eksploatacyjnymi, ktre kontrolowane sa ziennie. Paliwo, olej silnikowy, olej przekl dniowy a Pokazac spuszczanie wody ze zbiornika powietrza. Poinformowac o innych material . ach eksploatacyjnych poczas pracy zima Poinformowac o moz ci stosowania paliwa Bio oraz oleju hydrauliczbego Bio. liwos Praktycznie pokazac uruchamianie i wyl czanie silnika. a Objas nic uruchamianie silnika z obcego z rdl gnika i bezpieczne wyl czaa, holowanie cia a nie cia gnika. Objas nic i praktycznie pokazac ruszanie w przd i wstecz. Objas nic i praktycznie pokazac dzial nego, re cznego i hamulca silnika. anie hamulca noz Objas nic dzial anie hamulcw przyczepy. Objas nic i praktycznie pokazac przestawianie kierownicy. Objas i praktycznie pokazac wl stwa EHR. nic czanie bezpieczen a Objas nic i praktycznie pokazac ustawienia fotela kierowcy.

INSTRUKCJA OBSUGI

FARMER 309 Vario


Od pojazdu o numerze 336 .. 1001

FARMER 310 Vario


Od pojazdu o numerze 337 .. 1001

FARMER 311 Vario


Od pojazdu o numerze 338 .. 1001

FARMER 312 Vario


Od pojazdu o numerze 339 .. 1001
ETManufacturer ETAuthor

AGCO GmbH
Maschinen und Schlepperfabrik D-87616 Marktoberdorf / Bayern / Germany Telefon 0049 8342 / 77-0 Telefax 0049 8342 / 77-222

PSD / Ko - SG 09.06 3187 G - pl

Customer-notes Text-module

Szanowny Kliencie,
prosimy przestrzegac puja cych wskazwek: naste Przed uruchomieniem cia gnika nalez obsl ciem pracy Instrukcje y przeczytac ugi a przed rozpocze zaznajomic ze wszystkimi urza dzeniami obsl sie ugowymi i ich dzial aniem. Dotyczy to rwniez instrukcji obsl czonych do cia gnika maszyn i urza dzen . ugi dol a Przestrzegac cych obsl one warunkiem wszystkich przepisw dotycza ugi i konserwacji. Sa dl gnika. Wykaz prac konserwacyjnych ugoletniej, ekonomiczne, bezawaryjnej pracy waszego cia podany jest w planie konserwacji w Instrukcji obsl ugi. Prace konserwacyjne i naprawcze zlecac cznie w waszym warsztacie do wykonania wyl a serwisowym. Prosimy przestrzegac cych serwisu i 'Waz nych wskazwek FENDT, dotycza konserwacji'. Nieprzestrzeganie tego symbolu oraz zwia zanych z nim wskazwek dotycza cych bezpieczen stwa, podzielonych trjstopniowo, moz do znacznych uszkodzen e prowadzic cia gnika, zamontowanych na nim maszyn lub innych dbr rzeczowych. Przestrzeganie wskazwek dotycza cych bezpieczen stwa konieczne jest, aby zapobiegac powstawaniu takich szkd.
Text-module

Uz ycie zgodne z przeznaczeniem


Cia gnik ten zbudowano do wykonywania zwykl ych prac rolniczych lub im podobnych, na przykl ad komunalnych. Kaz ce poza ten zakres zastosowanie, traktowane be dzie jako niezgodne z de inne, wykraczaja przeznaczeniem. Za wynikl ci; ryzyko e w rezultacie tego szkody producent nie ponosi odpowiedzialnos spoczywa wyl cznie na uz ytkowniku. a Do zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania cia gnika nalez y takz e przestrzeganie zalecanych przez jego producenta warunkw pracy, konserwacji i prowadzenia napraw tak, aby moz liwe byl o rwniez danie koniecznych s wiadczen gwarancyjnych. z a Wskazwki dotycza ce bezpieczen stwa oznaczone tym symbolem i sl owami STWO, OSTRZEZ ENIE, OSTROZ NIE musza NIEBEZPIECZEN byc przestrzegane szczeglnie dokl adnie. Cia gnik moz uz e byc ywany, konserwowany i naprawiany tylko przez personel wyszkolony w tym zakresie i zaznajomiony z zasadami bezpiecznej pracy. Nalez zuja cych zasad bezpieczen zarwno branz stwa y przestrzegac owych jak tez oglnie obowia pracy i zapobiegania wypadkom, zasad medycyny pracy i przepisw prawa o ruchu drogowym. Dokonywanie samodzielnych przerbek cia gnika wyklucza odpowiedzialnos c producenta za wynikl e w rezultacie tego szkody. Cia gnik, jako maszyna robocza, nie nadaje sie do zabierania i przewozu dzieci ani ml li y. Jes odziez jednak w cia dzieci lub ml s gniku znajda sie pel wiadomos c , z , kierowca musi miec e sytuacja odziez na tak wymaga najwyz wykluczone, z szej uwagi. Musi byc e przewoz one dzieci lub ml moga odziez uruchomic gnika lub dol czone do niego narze dzia. jakiekolwiek techniczne zespol y obsl ugowe cia a Pod z gnika samych dzieci lub ml w kabinie cia adnym pozorem nie moz na pozostawiac y, jez eli odziez kierowca opuszcza cia gnik.
Text-module

Oznakowanie miejsc o zagroz stwie onym bezpieczen


Wszystkie wskazwki dotycza ce bezpieczen stwa prosimy przekazac takz e innym uz ytkownikom! Wskazwki dotycza ce bezpieczen rz stwa sa ne, odpowiednio do ich znaczenia: Niebezpieczen stwo: STWO oznacza bezpos Ten symbol i wyraz NIEBEZPIECZEN rednie niebezpieczen stwa, MIERCI LUB CIE KIEGO ktrym trzeba zapobiec, jes li nie chce sie S ryzykowac Z KALECTWA.

Ostrzez enie: ENIE oznacza potencjalne niebezpieczen Ten symbol i wyraz OSTRZEZ stwa, ktrym MIERCI LUB CIE KIEGO KALECTWA. trzeba zapobiec, jes li nie chce sie S ryzykowac Z

Ostroz nie: NIE oznacza potencjalne niebezpieczen Ten symbol i wyraz OSTROZ stwa, ktrym . EJSZYCH ZRANIEN trzeba zapobiec, jes li nie chce sie LZ ryzykowac Instrukcja obsl cze s cia gnika i przy jego odsprzedaz cia ja y nalez y przekazac ugi jest skl adowa nowemu wl z podanymi tu wskazwkami. cicielowi. Nowy wl ciciel powinien uwaz sie nie zapoznac as as Jes li na przykl ad na skutek zniszczenia lub zagubienia instrukcja obsl ugi zostanie utracona, prosimy zwrcic do przedstawicielstwa Fendt. Tam, droga kupna, moga Pan instrukcje . sie stwo otrzymac nowa
Text-module

Numer identykacyjny pojazdu


Operation_Pic_number:ETpicture-module

Text-module

Numer identykacyjny pojazdu wybity jest na ramie z prawej strony i na tabliczce znamionowej. Do wszystkich danych liczbowych maja zastosowanie tolerancje zawarte w przepisach. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania zmian konstrukcyjnych wynikaja cych z technicznego rozwoju cia gnika bez uwzgle dnienia ich w Instrukcji obsl gnika. Ilustracje w Instrukcji obsl wyjas nieniu a ugi cia ugi sl uz dzial wyposaz dym wypadku obejmuja enie konkretnej maszyny. ania i nie w kaz
Text-module

CI SPIS TRES
STWA PRZEPISY BEZPIECZEN PRACY..............................................11 OBSUGA........................................17
1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3. 3.1 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8. 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 Fotel kierowcy i siedzisko pasaz era ......17 Fotel kierowcy ............................................17 Siedzisko pasaz era....................................17 Wskaz niki i elementy obsl ugowe ...........18 Elementy obsl ugowe przednie ...................18 Wl cznik instalacji z arowej ........................19 a Przel cznik zespolony ...............................19 a Przestawianie kierownicy...........................19 Przel czanie nawrotne...............................19 a Kombiinstrument ........................................20 Wskaz nik stanu pracy ................................21 Wielofunkcyjny wys wietlacz .......................22 Pods wietlenie instrumentw ......................25 Elementy obsl ugowe, strona prawa ...........25 Prawa konsola obsl ugowa .........................26 Przednia grna cze s c kabiny .....................27 Grna prawa cze s c kabiny.........................27 Elektryczny wl cznik gl a wny......................28 Gniazda .....................................................28 Gniazda......................................................28 Ustawienie zegara....................................29 Ogrzewanie i przewietrzanie ...................30 Ogrzewanie z 3 stopniowa dmuchawa ......30 Dodatkowe przewietrzanie w dachu kabiny (Na z yczenie).............................................30 Lusterka wsteczne ...................................31 Uruchomienie ...........................................32 Sprawdzac codziennie ...............................32 Praca w zimie.............................................32 Skrzynka na narze dzia...............................32 Uruchamianie, wyl czanie ......................33 a Uruchamianie silnika..................................33 Pomoc w uruchamianiu..............................33 Zacia gnika ...................................34 ganie cia Wyl czanie silnika......................................34 a Pozostawianie i zabezpieczanie cia gnika ..34 Przekl adnia Vario .....................................35 Dra z ek jezdny ............................................35 Wl czanie pozycji neutralnej......................35 a Ustawianie stopnia przyspieszania ............36 Jazda .........................................................37 Funkcja sprze gl a Turbo .............................38 Zmiana kierunku jazdy ...............................39 Tempomatu................................................39 Pamie c liczby obrotw silnika ....................42 9.9 9.10 10. 10.1 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 Regulacja obcia z enia granicznego ............43 Przepisy dotycza ce holowania...................44 Pomiar zuz ycia paliwa .............................45 Wywol zuz ycia paliwa ..........45 anie wskazan

Wal ki odbioru mocy (WOM) ....................46 Tylny WOM ................................................46 Wl czanie i wyl czanie tylnego WOM .......47 a a WOM drogowy (zalez ny)............................48 Czop WOM ................................................48 Przedni WOM.............................................49 Wl czanie i wyl czanie przedniego WOM .49 a a Ustawianie sprze gl a tylnego i przedniego WOM .........................................................50 11.8 Wybr funkcji automatyki tylnego WOM-liczby obrotw silnika lub tylnego WOM-tylnego podnos nika .........................52 11.9 Funkcja automatyki tylnego WOM z tylnym podnos nikiem ............................................53 11.10 Funkcja automatyki tylnego WOM z liczba obrotw silnika ...........................................55 12. 13. 14. 15. 15.1 15.2 15.3 15.4 16. 16.1 17. 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 18. 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 Nape d wszystkich kl ..............................56 Blokada mechanizmu rz nicowego .......57 Resorowanie przedniej osi (Na z yczenie) ............................................57 Hamulce ....................................................58 Hamulec noz ny ..........................................58 Hamulec re czny .........................................58 Hamulec przyczepy....................................58 Hamulec silnika..........................................59 Ukl ad kierowniczy....................................59 Przestawianie kierownicy...........................59 Hydraulika.................................................60 Oglne wskazwki dotycza ce prac z hydraulika ..................................................60 Wyposaz enie w zawory .............................60 Uruchamianie zaworw..............................61 Przyl cza hydrauliczne ..............................62 a Funkcja dol czania i odl czania wielooba a wodowego systemu hydraulicznego ..........63 Hydrauliczny hamulec przyczepy...............64 Elektroniczna regulacja podnos nika tylnego ......................................................65 Elementy obsl ugowe..................................65 Wl a bezpieczne ...............................65 czanie Funkcje na pulpicie obsl ugowym ...............66 Praca z EHR ..............................................68 Ryglowanie szyny pl nej..........................70 uz Gniazdo narze dzi .......................................70

CI SPIS TRES
19. 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 20. 20.1 20.2 20.3 21. 21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 22. 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 23. 23.1 23.2 23.3 23.4 24. 24.1 24.2 25. 25.1 25.2 25.3 Trzypunktowy ukl ad zawieszenia narze dzi ....................................................71 Dz wignie dolne...........................................71 Jarzma podnos nika....................................72 Mechaniczne rygle boczne ........................72 Dz wignia grna ..........................................73 Uchwyt kulisty ............................................73 Podnos nik przedni...................................74 Dz wignie dolne...........................................74 Dz wignia grna ..........................................75 Obsl uga hydrauliczna ................................75 Zaczepy.....................................................76 Obliczenie obcia z enia zaczepu..................76 Koziol zaczepu...........................................77 Re czny zaczep przyczepy .........................77 Automatyczny zaczep przyczepy...............78 Zaczep pocia gowy kulowy, zaczep wahadl owy, Piton-Fix.................................79 Zaczep Hitch ..............................................82 Dodatkowe obcia enie ............................84 z Obcia z niki przednie....................................84 Obcia z niki przd/tyl ....................................84 Obcia niki przednie....................................84 z Obcia z niki kl .............................................85 Napel nianie opon woda .............................85 Zmiana rozstawu kl ................................86 Os wietlenie nadwymiarowej szerokos ci roboczej .....................................................86 Przestawianie s ladw "przodu" kl tylnych........................................................86 Przestawianie s ladw "przodu" przednich kl ..............................................................87 Przestawianie s ladw "tyl u" kl przednich i tylnych......................................................88 Ogumienie bliz niacze ..............................89 Warunki wykorzystania ..............................89 Wybr tylnego ogumienia bliz niaczego......89 Informator pokl adowy .............................90 Wzorcowanie wskazan dkos pre ci ..............90 Podawanie kodw usterek .........................91 Podawanie wielkos ci ogumienia ................92

KONSERWACJA I OPIEKA ..........93


1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 8. 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 10.3 11. 11.1 11.2 11.3 12. 12.1 13. 14. 14.1 14.2 Oglne.......................................................93 Otwieranie pokrywy silnika.....................93 Wymiana oleju w silniku..........................94 Spuszczanie oleju z silnika ........................94 Wymiana filtru oleju silnikowego ................94 Napel nianie silnika olejem .........................95 Kontrola stanu oleju w silniku.....................95 Instalacja paliwowa..................................96 Wymiana filtru paliwa .................................96 Wste pny filtr paliwa ....................................97 Odpowietrzanie instalacji paliwowej...........98 Suchy filtr powietrza................................98 Kontrola podcis nienia.................................98 Wymontowanie i zamontowanie wkl adu gl wnego ...................................................99 Czyszczenie filtru gl wnego.......................99 Wymiana wkl adu bezpieczen stwa ...........100 Zawr usuwania kurzu .............................100 Ukl ad chl odzenia....................................100 Czyszczenie ukl adu chl odzenia ...............100 Kontrola stanu pl cego ...........101 ynu chl odza Wymiana pl ynu w ukl adzie chl odzenia ....101 Czyszczenie wewna trz ukl coadu chl odza grzewczego .............................................101 Pasek klinowy ........................................102 Przedni WOM..........................................102 Przekl dy osi .......................103 adnia i nape Wymiana oleju w przekl adniach, zwolnicach ...............................................103 Kontrola stanu oleju w przekl adni ............104 Przednia os .............................................104 Wymiana oleju w przekl adni wyrwnawczej..........................................104 Wymiana oleju w piastach kl przednie osi ............................................................105 Resorowanie przedniej osi.......................105 Instalacja hydrauliczna..........................106 Sprawdzic stan oleju w hydraulice ...........106 Wymiana oleju hydraulicznego ................106 Wymiana filtra oleju hydraulicznego ........107 Hamulce ..................................................107 Ustawienie hamulca be bnowego przednich kl ............................................107 Ukl ad kierowniczy..................................107 Kol a przednie .........................................108 Kontrola zbiez ci..................................108 nos Napel nienie smarem piast przednich (tylnych) kl ..............................................108

CI SPIS TRES
15. 15.1 15.2 15.3 16. 17. 18. 18.1 18.2 18.3 18.4 18.5 18.6 18.7 Ogrzewanie i przewietrzanie .................108 Wymiana filtru dmuchawy ogrzewania.....108 Wymiana filtru dmuchawy w dachu kabiny ......................................................109 Wymiana filtru przewietrzania ..................109 Spryskiwacz szyby ................................110 Czyszczenie cia gnika ............................110 Instalacja elektryczna i elektroniczna ..110 Akumulator...............................................111 Alternator .................................................111 Elektryczne prace spawalnicze................111 Ustawienie reflektorw przednich ............111 Ustawienie os wietlenia dodatkowego ......111 Os wietlenie dodatkowe - reflektory xenonowe ................................................112 Uzupel ce informacje dotycza ce niaja urza dzen elektrycznych i elektronicznych ........................................113 Bezpieczniki ...........................................114 Listwa bezpiecznikw X050 .....................115 Listwa bezpiecznikw X051 .....................116 Listwa bezpiecznikw A013 .....................117 Schematy pol i pol czen czenia a a przewodw .............................................118 Objas nienia do schematw pol acze ........118 Oznakowanie kolorw przewodw elektrycznych .................................................120 Schematy pol czen ..................................120 a

USTERKI I ICH USUWANIE .......165


1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 3. Meldunki ostrzegawcze i zgl oszenia usterek ....................................................165 Meldunki ostrzegawcze............................165 Meldunki o usterkach ...............................169 Kon czenie zgl ostrzez i ustered..174 en oszen Usterki oglne ..........................................175 Kody usterek - tabela.............................181 Praca awaryjna.......................................190

DANE TECHNICZNE...................193
1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 Dane techniczne.....................................193 Cis nienia powietrza ...............................197 Kombinacje ogumienia..........................198 Material y eksploatacyjne Vario 309 - 312........................................199 Bio-Diesel.................................................200 Olej hydrauliczny Bio ...............................200 Plan smarowania....................................201 Miejsca napel niania .................................201 Punkty smarowania..................................202

19. 19.1 19.2 19.3 20. 20.1 20.2 20.3

URZA DZENIE DODATKOWE....154


1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 Ladowacz czol owy.................................154 Odl ladowacza czol czanie a owego ...........155 Zamontowanie ladowacza czol owego .....156 Ustawic rygle bez luzw...........................157 Pre dkos c przechylania (wysypywania) ....158 Oznaczenie ka ta nachylenia ....................158 Automatyczne ryglowanie narze dzi .........158 Trzeci obwd hydrauliki ...........................159 Tl .......................................160 umienie drgan Praca z widl ami do palet ..........................161 Wskazwki dotycza ce obsl ugi i konserwacji ..............................................161 Instalacja pneumatyczna.......................161 Obsl uga....................................................162 Konserwacja ............................................162 Klimatyzacja ...........................................163 Obsl uga....................................................163 Konserwacja ............................................163

CI SPIS TRES

10

STWA PRACY PRZEPISY BEZPIECZEN Przepisy bezpieczen stwa pracy i zapobiegania wypadkom
Ostrzez enie: Przed kaz go pod wzgle dym uruchomieniem cia y sprawdzic gnika nalez dem spel nienia wymogw bezpiecznej jazdy i pracy. Przeczytac i przestrzegac zalecen instrukcji obsl stwa pracy! cych bezpieczen ugi i wskazwek dotycza Jes gniki znaki dotycza ce bezpieczen uszkodzone, nalez li umieszczone na cia stwa pracy zostana y zasta pic je nowymi.

Oglne zasady bezpieczen stwa pracy i zapobiegania wypadkom


1. Obok wskazwek zawartych w niniejszej instrukcji nalez oglnie y przestrzegac obowia zuja cych zasad bezpieczen stwa pracy i zapobiegania wypadkom! 2. Przy jez dzie drogami otwartymi nalez y przestrzegac zuja cych przepisw ruchu obowia drogowego! 3. Przed rozpocze ciem pracy nalez y zaznajomic sie ze wszystkimi zespol ami sterowania cia gnikiem i ich dzial aniem! Podczas pracy jest na to za pz no! 4. Silnik wolno uruchamiac tylko z miejsca kierowcy. Nie wolno uruchamiac silnika przez zwarcie stykw rozrusznika, gdyz gnik moz cia e natychmiast znalez w ruchu! c sie 5. Przed ruszeniem z miejsca sprawdzic otoczenie (dzieci!). Zwrcic na zachowanie uwage wystarczaja cej widocznos ci! 6. Silnika nie pozostawiac na chodzie w zamknie tych pomieszczeniach! 7. Odziez ca. przylegaja kierowcy powinna byc Unikac noszenia luz nej odziez y roboczej! 8. Przy obchodzeniu sie z paliwem nalez y zachowac ostroz kszone szczeglna c - zwie nos niebezpieczen stwo poz aru. Nigdy nie tankowac cia gnika w pobliz u otwartego pl omienia lub iskier. Przy tankowaniu nie palic ! 9. Przed tankowaniem paliwa wyl czyc silnik i a wycia gna c kluczyk ze stacyjki. Nie tankowac paliwa w zamknie tych pomieszczeniach. Rozlane paliwo natychmiast wytrzec ! 10. Dla uniknie cia poz gnik utrzymywac w aru cia czystos ci! 11. Podczas obchodzenia sie z pl ynem hamulcowym i elektrolitem akumulatorowym zachowac truja ce i z ce)! ostroz c (sa nos ra
Text-module ETNum-list

Jazda
1. Pre dkos c jazdy musi byc zawsze dopasowana do warunkw otoczenia. Podczas jazdy w terenie grzystym lub w poprzek zbocza nie wolno wykonywac tw. Przy gwal townych zakre jez a blokade tach wyl czac dzie po zakre mechanizmu rz ciach nicowego. Na pochyl os nigdy nie wciskac gl pedal u sprze a! 2. We wl ciwy sposb przyczepiac przyczepy i as agregaty robocze. Zamontowane agregaty, przyczepy i obcia z ce wpl na niki balastuja ywaja wl gnika. Zwrcic na ciwos ci jezdne cia uwage as zachowanie pel ci kierowania i nej zdolnos hamowania cia gnikiem! 3. Przestrzegac zachowania dopuszczalnej masy cal z osi i udz wigu opon, en kowitej, obcia szczeglnie przy montowaniu cie z kich agregatw roboczych! 4. Podczas jazdy po zakre tach z zawieszonym agregatem roboczym wzia c pod uwage zmienione wymiary zespol dnic mase u i uwzgle bezwl ci agregatu! adnos 5. Jazda z maksymalna pre dkos moz cia e odbywac sie tylko w odpowiednich warunkach drogowych, przy prawidl owym wybalastowaniu (np. 40%-60%) i prawidl nieniu powietrza w owym cis oponach.
Text-module ETNum-list

Praca z ladowaczem czol owym


Text-module

Przewoz enie osb, pasaz er


Text-module

1. Pasaz tylko wtedy, gdy jest era wolno przewozic zamontowane specjalne siedzisko dla pasaz era! 2. Wszelkie inne przewoz enie osb jest zabronione!
ETNum-list

1. Przy zestawie z ladowaczem czol owym zabronione jest przebywanie w niebezpiecznym zasie ladowacza. Z obre gu pracy bu pracy nalez y usuna ladowaczem c wszystkie osoby. Prace moz b pracy tylko wtedy, gdy obre na wykonywac jest cal kowicie widoczny, a razie koniecznos ci nalez wietlic . y go os 2. Ladowacza, w zwykle wysyl anym zestawie nie wolno uz jako platformy roboczej. Do ywac stosowania ladowacza jako platformy roboczej konieczne sa specjalne zabezpieczenia. 3. Elementy takie, jak baloty, palety moz ladowac na ladowaczem tylko wtedy, gdy posiada on specjalne do tego celu wyposaz enie. Przy przemieszczaniu cie z gl arw okra ych lub moga ladowacza wolno uz cych spadac , ywac jedynie wtedy, gdy kabina kierowcy wyposaz ona jest w specjalny, odporny na zgniecenia, dach.

11

STWA PRACY PRZEPISY BEZPIECZEN


4. Zwie kszone niebezpieczen stwo przechylenia przy uniesionym cie z arze moz e zmniejszyc skutecznos c hamowania kl y osi tylnej. Nalez dopasowac z sposb jazdy do niesionego cie aru i odpowiednio mocno wybalastowac gnika. tyl cia Jako dodatkowy balast, zalecamy stosowanie obcia z nikw Fendt o masie 870 kg, mocowanych na trzypunktowym ukl adzie zawieszenia narze u cia w razie koniecznos dzi z tyl gnika, ci opony cia gnika napel . woda nic 5. Nalez co duz p od wystarczaja y zachowac y odste elektrycznych przewodw wysokiego napie cia! 6. Przy jez ladowacz dzie drogami publicznymi nalez w pozycji transportowej i y ustawic zabezpieczyc . Przestrzegac zachowania odlegl ci max. 3,5 m od s rodka kierownicy os (przepis obowia zuje w Niemczech, sprawdzic w polskim Kodeksie Drogowym). Jes li wymiar ten jest wie kszy, to za pomoca odpowiednich s ce lub ustawienia rodkw (np. osoby towarzysza lustra na skrzyz owaniu) nalez y zagwarantowac bezpieczen stwo ruchu drogowego. Transport urza ladowaczu czol dzen i material w na owym np. na szui, jest po drogach publicznych zabroniony. 7. Przypadkowe opuszczenie ladowacza zawsze wprowadza niebezpieczen stwo. Dlatego, po zakon ladowaczem czol czeniu pracy owym nalez dz wignie sterowania y zabezpieczyc hydraulika ladowacz . Przed wyjs gnika ciem z cia nalez . cic na ziemie y opus 8. Odl ladowacza moz czanie i zamontowanie e, ze a wzgle dw bezpieczen stwa, dokonywane byc przez samego kierowce . 9. Nigdy nie wkl k w obre b moz ra liwych adac przygniecen c ce sie tam i przycie , gdyz znajduja cze s sie poruszac ci moga . 10. Ladowacz czol owy z zamontowanym narze dziem roboczym (szua, widl y y) nalez odstawiac tylko na twardym, rwnym podl u. oz Nalez przewidziane do tego celu y stosowac podpory. 11. Ladowacz nalez i zabezpieczac tak, y odstawiac aby nie mgl przewrcony ani przechylony byc np. przez bawia ce sie dzieci. 12. Przy zamontowaniu ladowacza czol owego nalez czyc z wszystkie we y przyl e a hydrauliczne, rwniez li dodatkowy powrt, jes jest. Wa z nieniowego zawsze do sil ownika cis przyl czac czy do "+". Przy zamianie przyl a a istnieje niebezpieczen stwo odwrcenia funkcji np. podnoszenia / opuszczania. Przed przyl czeniem przyl cza wielostopniowego a a odl czyc dnie odcia z cza , wzgle zl yc a a hydrauliczne w s u cia gnika, opus rodku i z tyl cic tylny podnos nik i obsl go tylko przez ugiwac EHR. Ze wzgle du na pol czenie hydrauliczne a mie dzy przyl czami zachodzi a niebezpieczen ce z stwo wynikaja przypadkowego przemieszczenia sie agregatu.
ETNum-list

Pozostawianie cia gnika


1. Pozostawiaja c cia gnik nalez go y zabezpieczyc przed przetoczeniem (hamulec postojowy, kliny pod kol czyc gna c czny silnik, zacia re a). Wyl a hamulec! 2. Wyja c kluczyk ze stacyjki i w razie koniecznos ci, zamkna c cia gnika! kabine 3. Nigdy nie pozostawiac gnika bez nadzoru jes cia li pracuje jego silnik! 4. Podczas jazdy nigdy nie schodzic z fotela kierowcy! 5. Przy pozostawianiu cia gnika zawsze opuszczac zamontowane na nim agregaty! 6. Gdy kierowca opuszcza cia gnik, to w kabinie cia gnika nie moz . e nikt przebywac 7. Uruchomienie zespol w obsl ugowych cia gnika i zamontowanych na nim maszyn przez osoby znajduja ce sie w kabinie moz e spowodowac wypadek ze skutkiem s z miertelnym lub z cie kimi obraz eniami cial a.
Text-module ETNum-list

Zamontowane agregaty, przyczepa


1. Maszyny i przyczepy mocowac jedynie w przewidzianych do tego celu punktach! 2. Uz cznie takich przyczep, ktre wyl ywac a spel niaja wymagania obowia zuja ce w kraju uz maksymalnego ytkownika. Przestrzegac obcia z na uwage enia zaczepu. Zwrcic nienaganne dzial anie ukl adu hamulcowego cia gnik - przyczepa. 3. Przy dol czaniu przyczep lub maszyn do a cia gnika konieczne jest zachowanie szczeglnej ostroz ci! nos 4. Przyczepy i maszyny zabezpieczyc przed przetoczeniem. Odl czone maszyny i odl czone a a cze s ci zawsze ustawiac stabilnie i bezpiecznie. 5. Cia gnika uz do pracy tylko wtedy, gdy ywac zamontowane sa wszystkie zabezpieczenia i osl sie one we wl ciwej pozycji! ony i znajduja as 6. Przy uz nika zawsze ustawiac sie ywaniu podnos poza zasie giem ruchu trzypunktowego ukl adu zawieszenia narze dzi!
Text-module ETNum-list

Praca z wal kiem odbioru mocy


1. Zakl adanie i zdejmowanie wal ka przekaz nikowego nalez tylko przy y wykonywac wyl czonym silniku cia gnika. WOM w pozycji 0! a 2. Przy pracy z wal nikowym nikt nie kiem przekaz moz cego sie w pobliz e przebywac u obracaja WOM lub wal nikowego! ka przekaz 3. Na wal byc nikowym musza zal one ku przekaz oz wszystkie rury ochronne i lejki ochronne ! 4. Po wyl czeniu WOM, zamontowane maszyny a moga poruszac jeszcze sil bezwl sie a adnoci. W tym czasie nie wolno zbliz do maszyny. sie ac Moz dopiero wtedy, gdy na przy niej pracowac cal zatrzyma! kowicie sie
Text-module

12

STWA PRACY PRZEPISY BEZPIECZEN


5. Przy odl czonym wal nikowym nalez y a ku przekaz na czop WOM nal kol yc oz pak ochronny! 6. Przy do- i odl czaniu wal nikowego, a ka przekaz nikt nie moz gnika. w kabinie cia e przebywac 7. Uruchomienie zespol gnika i w obsl ugowych cia zamontowanych na nim maszyn przez osoby znajduja ce sie w kabinie moz e spowodowac wypadek ze skutkiem s z miertelnym lub z cie kimi obraz eniami cial a.
ETNum-list

Wskazwki dotycza ce konserwacji l adowacza czol owego


1. Przed rozpocze ladowacza ciem konserwacji czol , cic na ziemie y go opus owego nalez wyl czyc gnika i wycia gna c silnik cia kluczyk ze a stacyjki. 2. Przy istnieja cych rurach osl on zabezpieczaja cych, cie z i ar nalez y podeprzec powoli wsuna c sil owniki. 3. We z sie . Nalez e hydrauliczne starzeja y regularnie sprawdzac ich sprawnos c i jes li to konieczne, wymienic je na nowe, oryginalne. 4. Po montaz dzie u kl y po krtkiej jez nalez sprawdzic gna c tki i s i docia wszystkie nakre ruby kl . 5. Mimos ladowacza rodowe bolce mocowania czol tak, y w razie potrzeby ustawic owego nalez aby byl y mocno osadzone!
ETNum-list

Text-module

Konserwacja
1. Przed rozpocze ciem prac konserwacyjnych nalez czyc gnika i wyja c silnik cia kluczyk ze y wyl a stacyjki. Zlikwidowac cis nienie w przewodach cis dzi np. nieniowych zamontowanych narze ladowacza czol owego. 2. Nie wchodzic pod podniesiony i nie zabezpieczony cie z ar (podniesiona kabina itd.)! 3. Przy pracuja cym silniku nigdy nie otwierac ani nie zdejmowac osl on. 4. Nigdy nie chwytac przewodw cis nieniowych jes ce sie pod li wypl ywa z nich pl yn. Wypl ywaja wysokim cis nieniem pl yny (paliwo, olej hydrauliczny) moga przebic i spowodowac skre cie z kie zagroz enie zdrowia. W razie takich zranien do nalez sie y natychmiast zgl osic lekarza, gdyz c do w innym wypadku moz e dojs cie z kich infekcji. 5. Zachowac co duz p od wystarczaja y odste rozgrzanych powierzchni. 6. Demontaz zbiornikw cis nieniowych i i naprawe przyl a do nich przewodw dokonywac czonych wedl cznikw odpowiednich podre ug wskazan technicznych! 7. We wl ciwy sposb utylizowac oleje, paliwo as itd.! 8. Montaz opon wymaga odpowiedniej wiedzy i stosowania wl dzi montaz ciwych narze owych! as 9. Po montaz dzie u kl y po krtkiej jez nalez sprawdzic gna c tki i s i docia wszystkie nakre ruby kl . Wartos ci docia patrz DANE gania TECHNICZNE. 10. Podczas prac na instalacji elektrycznej zawsze musi byc ty przewd z ujemnego bieguna zdje akumulatora! Uwaz przy elektrycznych ac pracach spawalniczych. Przed rozpocze ciem elektrycznych prac spawalniczych na cia gniku lub zamontowanej maszynie nalez czyc y odl a przewody od obu biegunw akumulatora. Masowy zacisk spawarki umieszczac moz liwie blisko miejsca spawania. 11. Cze s co najmniej ci zamienne musza odpowiadac wymaganiom technicznym stawianym przez producenta cia gnika! Moz na to osia gna c c oryginalne cze s , stosuja ci zamienne!
Text-module ETNum-list

13

STWA PRACY PRZEPISY BEZPIECZEN


Pol enie tabliczek oz ostrzegawczych
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.4 Z tyl u na bl otniku po stronie lewej i prawej obok regulacji podnos nika.
Operation_Pic_number:1

Rys.1 W kabinie, po stronie prawej.


Operation_Pic_number:1

Rys.2 W kabinie, po stronie prawej.


Operation_Pic_number:1

Rys.5 Z przodu, po lewej na sil owniku hydraulicznym resorowania przedniej osi.


Operation_Pic_number:1

Rys.3 Z tyl u na bl otniku po stronie prawej. Rys.6 Na zbiorniku cis nieniowym resorowania przedniej osi.

14

STWA PRACY PRZEPISY BEZPIECZEN


Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.7 W kabinie po lewej stronie.


Operation_Pic_number:1

Rys.11 W kabinie, po stronie prawej u dol u.

Rys.8 W kabinie.
Operation_Pic_number:1

Rys.9 Na lewym i prawym wahaczu ladowacza czol owego.


Operation_Pic_number:1

Rys.10 W kabinie na poprzecznym sl upku przedniej szyby.

15

STWA PRACY PRZEPISY BEZPIECZEN


wiadectwo zgodnos S ci z normami Unii Europejskiej
Poniz wiadectwo zgodnos ci pozostaje u posiadacza i jest przez niego starannie przechowywane. sze s
Text-module

Dotycza ladowacza czol ce owego


wiadectwo zgodnos S ci z normami Unii Europejskiej odpowiada dyrektywie UE - 98/37/EG My AGCO GmbH D - 87616 Marktoberdorf zas odpowiedzialnos , z wiadczamy z cal cia e produkt a Ladowacz czol owy FENDT, Typ Gr.3, Gr.3S, Gr.3K, numer seryjny patrz karta danych pojazdu odpowiada podstawowym wymaganiom w zakresie bezpieczen stwa i ochrony zdrowia dyrektywy 98/37/EG, oraz wymaganiom innych, obowia zuja cych dyrektyw Unii Europejskiej. Do wl ciwego przetransponowania okres lonych w dyrektywach Unii Europejskiej wymagan dotycza as cych bezpieczen puja ce normy i/lub specykacje techniczne: stwa i zdrowia zastosowano naste DIN EN 12525

Marktoberdorf, dnia 22.06.1998 ........................................................ H. Reiter, H. Merschroth Stosowanie narze dzi nie dopuszczonych i nie zalecanych do stosowania przez FENDT, jest niedopuszczalne. Dokonywanie zmian konstrukcyjnych i przerbek cia gnika moz dan do uniewaz e prowadzic nienia z a gwarancyjnych w przypadku wysta pienia brakw i usterek. Dotyczy to przede wszystkim wypadkw, gdy zmiany lub przerbki prowadza do powstawania brakw lub zwie kszaja naste pstwa powstal e w wyniku brakw. Oprcz tego zmiany i przerbki moga prowadzic gnika, gdyz do zagroz przy eksploatacji cia en nie sa spel nione wymogi bezpieczen stwa, za ktre odpowiedzialny jest uz ytkownik. Dotyczy to szczeglnie przekraczania dopuszczalnych mas i cie z arw.
Text-module

16

OBSUGA 1. Fotel kierowcy i siedzisko pasaz era


Ostrzez enie: Nigdy nie przestawiac fotela kierowcy podczas jazy (niebezpieczen stwo wypadku)! Jes li jest pas bezpieczen stwa, to zawsze go zapinac .

1.1 Fotel kierowcy


Operation_Pic_number:1

1.2 Siedzisko pasaz era


Operation_Pic_number:1

Rys.1
Text-module Text-module

Rys.2 Unies s c ruchome cze ci. Unies k przytrzymuja cy, pocia gna c c kabl w a kierunku fotela kierowcy tak, az sie zatrzas nie.
Operation_Pic_number:1

A B C D E F G H I J K

= Automatyczne ustawienie do wagi cial a i wysokos ci = Obracanie = Przesuwanie wzdl ne uz = Przestawianie oparcia = Regulacja s rodka oparcia za pomoca pokre tl a = Siedzisko (przestawienie gl bokos ci) e = Siedzisko (przestawienie nachylenia) = Amortyzacja wzdl czanie / na (wl uz a wyl a czanie) = Amortyzacja pionowa (ustawiana w czterech stopniach od twardej do mie kkiej) = Zagl wek = Pod osl : ona Punkt mocowania pasa bezpieczen stwa

Rys.3 Pod poszyciem, gwinty do przykre cenia siedziska dla dziecka.

17

OBSUGA 2. Wskaz niki i elementy obsl ugowe


2.1 Elementy obsl ugowe przednie
Operation_Pic_number:1

Rys.4
Text-module

A B C D E F G H J K L M

= = = = = = = = = = = =

Hamulec re czny Pedal gl sprze a Przestawianie kierownicy i przel czanie nawrotne a Na kolumnie kierownicy, elementy obsl OBSUGA ugowe ogrzewania i dmuchawy (patrz tez Rozdzia 5). Przel cznik zespolony a Wl cznik instalacji z arowej a Dra z ek jezdny Pedal gazu Pedal y hamulcw Pod osl , elementy obsl ona ugowe pracy w trybie awaryjnym Prawa konsola obsl ugowa Gaz re czny

18

OBSUGA
2.2 Wl arowej cznik instalacji z a
Operation_Pic_number:1

2.4 Przestawianie kierownicy


Ostrzez enie: Kierownicy nigdy nie przestawiac podczas jazdy!
Operation_Pic_number:1

Rys.5
Text-module

0 I II

= Odbiorniki wyl czone, moz c na wyja a kluczyk = Odbiorniki wl czone, kluczyka nie a moz c + podgrzewanie s wiec na wyja z arowych (automatyczne) = Uruchomienie + odbiorniki

2.3 Przel cznik zespolony a


Operation_Pic_number:1

Rys.7
Text-module

Pocia gna c do gry, kierownice dz wignie ustawic danej pozycji, (patrz tez wz a OBSUGA Rozdzia 16).

2.5 Przel czanie nawrotne a


Operation_Pic_number:1

Rys.6
Text-module

A B C

D E F

= Prawy kierunkowskaz = Lewy kierunkowskaz = 1. Przy wl czonych s wiatl a ach, zmiana s dnie wiatel na mijania i drogowe wzgle odwrotnie 2. Przy wyl czonych s wiatl a ach sygnal s wiatl ami = Klakson = Spryskiwacz szyby (wycieraczka wl cza a sie pz niej) = Wycieraczka wl cznik pracy a przerywanej i cia gl ej.

Rys.8 Uruchomic przycisk (A). Cia gnik zwolni az i do zatrzymania sie przyspieszy w przeciwnym kierunku az do osia oz enia przekl gnie cia ustawionego przel adni, (patrz tez OBSUGA Rozdzia 9.6).

19

OBSUGA
2.6 Kombiinstrument
Operation_Pic_number:1

Rys.9
Text-module

A B C

= Wskazania stanw roboczych, wskazania liczby obrotw silnika i liczby obrotw WOM. = Wielofunkcyjny wskaz nik czasu, liczby motogodzin, ostrzez i meldunkw o usterkach. en = Wskaz adni. dkos nik stanw roboczych, wskazania pre ci przekl

Text-module

Kontrolka kierunkowskazw 1 przyczepy. Kontrolka kierunkowskazw 2 przyczepy. Alternator nie laduje Kontrolka s wiec z arowych Hydrauliczny hamulec przyczepy Zapas spre z onego powietrza Temperatura silnika Zbiornik paliwa Tempomat wl czony a

Wl czona blokada mechanizmu a rz nicowego. Wl czony nape d wszystkich kl a . s wiatl o drogowe Prawy kierunkowskaz Kierunek jazdy wstecz Kontrolka s wiatel awaryjnych Kierunek jazdy w przd Lewy kierunkowskaz s wiatel awaryjnych

20

OBSUGA
2.7 Wskaz nik stanu pracy
Operation_Pic_number:1

Rys.10
Text-module

B C D
Text-module

= Zapas spre onego powietrza z Wskaz nik bl yska w czerwonym zakresie, nie zostal gnie te cis nienie robocze. o jeszcze osia Wskaz gnie te. nik w zielonym zakresie, cis nienie robocze zostal o osia = Liczba obrotw silnika = Liczba obrotw przedniego WOM = Liczba obrotw tylnego WOM = Zegar = Liczba motogodzin

E F

W stanie podstawowym pokazywany jest czas oraz liczba motogodzin. Te wskazania podstawowe przerywane sa przez meldunki ostrzegawcze, zgl oszenia usterek i funkcje informatora pokl adowego.
Text-module

J K

= Stan paliwa Wskazania w zakresie czerwonym, niski stan paliwa. Zatankowac paliwo. Wskazania bl w zakresie czerwonym, bardzo niski stan paliwa. Zatankowac paliwo. yskaja = Temperatura silnika Jes gnie czerwone pole, natychmiast odcia z li belka wskaz nika osia silnik, ochl go przez yc odzic okol pnie wyl czyc . o 2 minuty przy 1000 obr./min. a naste a = Zapamie c jazdy dla tempomatu tana pre dkos = Wskazania pre ci jazdy dkos

Wskazwka: Dla dokl ci wskazan , nalez wzorcowanie wskazan pre ci jazdy w y wykonac dkos adnos konkretnych warunkach pracy (patrz tez OBSUGA Rozdzia 25.1).

21

OBSUGA
2.8 Wielofunkcyjny wys wietlacz
Przyciski obsl ugowe wielofunkcyjnego wskaz nika
Operation_Pic_number:1

Pierwszy poziom menu gl wnego


Nacisna c przycisk (C, patrz OBSUGA Rys. 11), pojawi sie poniz sze menu.
Operation_Pic_number:1

Rys.13 Rys.11 A B C = Cofanie sie do poprzedniego poziomu menu. = Przycisk do przegla dania w poziomie menu oraz do ustawiania funkcji (np. czasu). = Przycisk do wywol ywania poziomw menu oraz do wprowadzania ustawien . Przyciskami obsl ugowymi (patrz OBSUGA Rys. 11) wybrac dane menu. z a Zmiana zapamie tanej liczby obrotw silnika, pojawia sie wskaz nik (A). Ustawienie pre dkos ci jazdy dla tempomatu, pojawia sie wskaz nik (B). Zmiana ustawienia regulacji obcia z enia granicznego, pojawia sie wskaz nik (C). Wskazania zuz ycia paliwa, pojawia sie wskaz nik (D). Zmiana 1 stopnia przyspieszenia, pojawia sie wskaz nik (E). Rys.12 Wskazania podstawowe A = Czas, motogodziny WL CZ/WYL CZ funkcje sprze gl A A a Turbo, pojawia sie wskaz nik (F). Zegar

Operation_Pic_number:1

Wskazania podstawowe ze wskazaniami funkcji B C D E = = = = Automatyka podnos nika Automatyka liczby obrotw Wyl czone sprze gl a o Turbo Aktywny WOM zalez dkos ci ny od pre jazdy Pamie c dw bl e

Zmiana poziomu menu

22

OBSUGA
Drugi poziom menu gl wnego
Operation_Pic_number:1

Menu kalibracji przekl adni


Operation_Pic_number:1

Rys.14 Przyciskami obsl ugowymi (patrz OBSUGA Rys. 11) wybrac dane menu. z a Menu kalibracji przekl adni, pojawia sie wskaz nik (A) (patrz OBSUGA Rys. 15). Menu kalibracji przedniego WOM, pojawia sie wskaz nik (B). Wskazwka: Pojawia sie tylko przy przednim WOM. Menu kalibracji resorowania przedniej osi, pojawia sie wskaz nik (C). Wskazwka: Pojawia sie tylko przy resorowaniu osi przedniej. Menu kalibracji EHR, pojawia sie wskaz nik (D) (patrz OBSUGA Rys. 16). Menu kalibracji tylnego WOM, pojawia sie wskaz nik (E) (patrz OBSUGA Rys. 17). Menu diagnoz, pojawia sie wskaz nik (F) (patrz OBSUGA Rys. 18).

Rys.15 Przyciskami obsl ugowymi (patrz OBSUGA Rys. 11) wybrac dane menu. z a Kalibracja przekl adni, pojawia sie wskaz nik (A). Zmiana obwodu kol a, pojawia sie wskaz nik (B). Kalibracja wskazan dkos pre ci jazdy, pojawia sie wskaz nik (C). Wskazwka: Moz liwy zakres ustawien 30 - 100 metrw. Praca w trybie awaryjnym, pojawia sie wskaz nik (D).

Menu kalibracji EHR


Operation_Pic_number:1

Rys.16 Przyciskami obsl ugowymi (patrz OBSUGA Rys. 11) wybrac dane menu. z a Kalibracja EHR, pojawia sie wskaz nik (A). Zmiana pre dkos czania ci dla wl a tl wskaz , pojawia sie nik umienia drgan (B).

23

OBSUGA
Menu kalibracji tylnego WOM
Operation_Pic_number:1

Menu diagnoz
Operation_Pic_number:1

Rys.17 Przyciskami obsl ugowymi (patrz OBSUGA Rys. 11) wybrac dane menu. z a Kalibracja tylnego WOM, pojawia sie wskaz nik (A). Wybr mie dzy automatyka liczby obrotw i automatyka podnos nika, pojawia sie wskaz nik (B). Wskazwka: Nie pojawia sie przy WOM zalez dkos ci jazdy. nym od pre Wybr fabrycznego punktu wl czania a funkcji automatyki, pojawia sie wskaz nik (C). Zmiana punktu wl czania funkcji a automatyki, pojawia sie wskaz nik (D).

Rys.18 Przyciskami obsl ugowymi (patrz OBSUGA Rys. 11) wybrac dane menu. z a Pokazanie przel przekl en oz adni, pojawia sie wskaz nik (A). Pokazanie cis nienia przekl adni, temperatury przekl adni i ustawienie sprze gl wskaz nik (B). a, pojawia sie Pozycja wl cznika wyboru tylnego WOM, a pojawia sie wskaz nik (C). Napie cie akumulatora, pojawia sie wskaz nik(D). Chwilowa wysokos c unoszenia resorowania przedniej osi, pojawia sie wskaz nik (E). Wskazwka: Pojawia sie tylko przy resorowaniu osi przedniej. Ustawienia silnika (EDC) pokazanie z danych wartos cznego, ci dla gazu re a gazu noz nego i EDC EDC, pojawia sie wskaz nik (F).

24

OBSUGA
2.9 Pods wietlenie instrumentw
Operation_Pic_number:1

2.10 Elementy obsl ugowe, strona prawa


Operation_Pic_number:1

Rys.19
Text-module

Rys.20 A = Za poszyciem, otwory z gwintami M10 do przykre cania wyposaz enia dodatkowego np. radia lub telefonu (patrz tez KONSERWACJA I OPIEKA Rozdzia 18.7). = Bezpieczniki (patrz tez KONSERWACJA I OPIEKA Rozdzia 19).

Pods wietlenie tl oddzielnie dla na ustawic a moz pracy w dzien i w nocy. Przycisk (A) nacisna c na dl ej niz uz 2 sekundy, pods dzie wietlenie tl a be jas niejsze. Przycisk (B) nacisna c na dl ej niz uz 2 sekundy, pods a dzie wietlenie tl be ciemniejsze.

25

OBSUGA
2.11 Prawa konsola obsl ugowa
Operation_Pic_number:1

Rys.21
Text-module

A B C D E F
Text-module

= Przycisk aktywacji (patrz tez OBSUGA Rozdzia 9.1). = Funkcja do- i odl czania wieloobwodowego systemu hydraulicznego (patrz tez OBSUGA a Rozdzia 17.5). = Szybkie wcia gania/zaczep Hitch (patrz tez OBSUGA Rozdzia 21.6). = Szybkie unoszenie (patrz tez OBSUGA Rozdzia 18.1). = Wartos dana/regulacja gl bokos c z ci (patrz tez a OBSUGA Rozdzia 18.1). e = Liczba obrotw tylnego WOM
Text-module

Automatyka tylnego WOM WL CZ/WYL CZ A A (patrz tez OBSUGA Rozdzia 11.9) Tylny WOM WL CZ/WYL CZ A A (patrz tez OBSUGA Rozdzia 11.1) Przedni WOM WL CZ/WYL CZ A A (patrz tez OBSUGA Rozdzia 11.5) Nape d wszystkich kl WL CZ/WYL CZ A A (patrz tez OBSUGA Rozdzia 12) Blokada mechanizmu rz nicowego WL CZ/WYL CZ A A (patrz tez OBSUGA Rozdzia 13) Resorowanie zablokowane (patrz tez OBSUGA Rozdzia 14) Resorowanie WL CZONE A (patrz tez OBSUGA Rozdzia 14)

Tempomat WL CZ/WYL CZ A A (patrz tez OBSUGA Rozdzia 9.7) Przyspieszenia Stopien I/ Stopien II (Stopien I z LED) (patrz tez OBSUGA Rozdzia 9.3) Pozycja neutralna WL CZ/WYL CZ A A (patrz tez OBSUGA Rozdzia 9.2) Pamie liczby obrotw silnika c WL CZ/WYL CZ A A (patrz tez OBSUGA Rozdzia 9.8) Pamie pre ci jazdy c dkos WL CZ/WYL CZ A A (patrz tez OBSUGA Rozdzia 9.7)

Wskazwka: Jes li obok przycisku s wieci lampka, to z a dana funkcja jest wl czona. a

26

OBSUGA
2.12 Przednia grna cze c s kabiny
Operation_Pic_number:1

2.13 Grna prawa cze c kabiny s


Operation_Pic_number:1

Rys.23 Rys.22
Text-module Text-module

A B

A B C

= Nawiewniki przestawialne = Os wietlenie kabiny = Os wietlenie prawej konsoli

= Dodatkowe przewietrzanie (patrz tez OBSUGA Rozdzia 5.2). = WL CZENIE/WYCZENIE klimatyzacji A oraz regulator temperatury (patrz tez URZA DZENIE DODATKOWE Rozdzia 3). = Miejsce na montaz c radia, wycia poszycie. Pod poszyciem przygotowane sa odpowiednie zl cza. a Reektory robocze przednie i do kierunkowskazw oraz s wiatel pozycyjnych. 2 = Przd i do kierunkowskazw oraz s wiatel pozycyjnych 1 = Dach przd 0 = Wyl czone a 1 = Do kierunkowskazw i s wiatel pozycyjnych 2 = Przd i do kierunkowskazw oraz s wiatel pozycyjnych Reektory robocze tylne i na bl otniku: 2 = Tylne i na bl otniku 1 = Dach tyl 0 = Wyl czone a 1 = Na bl otniku 2 = Tylne i na bl otniku Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby

wiatl S a ostrzegawcze

Ogrzewana tylna szyba

27

OBSUGA
2.14 Elektryczny wl cznik a gl wny
Text-module

3. Gniazda
3.1 Gniazda
Operation_Pic_number:1

(Na z yczenie)
Operation_Pic_number:1

Rys.24
Text-module Text-module

Rys.25 A B C = Gniazdo pra du stal ego 25 A = Gniazdo 10 A = Gniazdo narze dzi

Warunki wyl czania a Silnik WYL CZONY A Zapl on WYL CZONY A Wskazwka: Po WYL ok. CZENIU zapl A onu odczekac 5 sekund az gl du be dzie wny dopl yw pra odl czony. a
Text-module

Operation_Pic_number:1

Odl czanie gl du a wnego dopl ywu pra Wl cznik (strzal c w dl a ka) przesuna . Wl cznik uchylny (A) nacisna c do gry. a Wskazwka: Gdy gl du jest wyl czony, to wny dopl yw pra a wszystkie obwody pra du nie dzial , za aja wyja wietlenia wne tkiem radia, zegara i os trza.
Text-module

Rys.26 A = Gniazdo przyczepy


Operation_Pic_number:1

Wl czanie gl du a wnego dopl ywu pra Wl cznik (strzal c w dl a ka) przesuna . Wl cznik uchylny (A) nacisna c do dol a u. Wskazwka: Zapl dopiero po wl czac czeniu on i silnik wl a a gl cznika dopl du. wnego wl a ywu pra

Rys.27 A = Gniazdo (A) przd (tylko przy przednim podnos niku).

28

OBSUGA
Operation_Pic_number:1 Text-module

Bl yska pierwsza cyfra zegara.

Naciskac przycisk tak, az pojawi sie z dana cyfra. a Nacisna c przycisk. Bl pna cyfra zegara. yska naste

Rys.28 A = Gniazdo (A) do trzeciego obwodu hydrauliki (tylko przy ladowaczu czol owym).

Naciskac przycisk tak, az pojawi sie z dana cyfra. a Nacisna c przycisk. Bl pna cyfra zegara. yska naste

4. Ustawienie zegara
Text-module

zapl WL CZYC A on.


Operation_Pic_number:1

Naciskac przycisk tak, az pojawi sie z dana cyfra. a Nacisna c przycisk. Bl yska ostatnia cyfra zegara.

Naciskac przycisk tak, az pojawi sie z dana cyfra. a Rys.29


Text-module

Wykonac naste ci: puja ce czynnos Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Wcisna c przycisk

Nacisna c przycisk, nowy czas zostanie ustawiony.

Operation_Pic_number:1

Rys.30 Na wielofunkcyjnym pojawi sie obraz (A). 29

OBSUGA 5. Ogrzewanie i przewietrzanie


5.1 Ogrzewanie z 3 stopniowa dmuchawa
Wskazwka: Skutecznos c ogrzewania zalez y od temperatury pl ynu w ukl adzie chl odzenia.
Operation_Pic_number:1

5.2 Dodatkowe przewietrzanie w dachu kabiny (Na z yczenie)


Text-module Text-module Text-module

Ostroz nie: Podczas pracy cia gnikiem przy opryskach lub zwalczaniu szkodnikw zamontowac ltr (aerozole). Dmuchawe tylko wl czac a na 1 stopien . Po kaz dym oprysku nalez wkl y wymienic ad ltru tak szybko jak jest to moz liwe. Zwrcic uwage nienia dol na objas czone do a ltru. Kabina i ltr nie gwarantuja absolutnej ochrony przed szkodliwymi s rodkami chemicznymi! Przestrzegac zalecen producenta s rodka ochrony ros lin!

Wersja I
Operation_Pic_number:1

Rys.31 Wl dmuchawe czyc pokre tl a em (A) Dmuchawa wyl a czona Dmuchawa, stopien 1 Dmuchawa, stopien 2 Dmuchawa, stopien 3
Text-module

Rys.32

Kierowanie powietrza pokre tl em (B) nawiew na stopy i na przednia szybe . przez dysze nawiewu przed szyba .
Text-module

Praca w trybie przewietrzania / s wiez e powietrza (A)


MIN = 100% przewietrzanie - 0% s wiez e powietrze. MAX = 0% przewietrzanie - 100% s wiez e powietrze. N = Ustawienie normalne ok. 80% przewietrzania - 20% s wiez ego powietrza. 0 = Brak s wiez ego powietrza. Zalez tl ga sie nie od pozycji pokre a osia bezstopniowe mieszanie mie dzy praca w trybie przewietrzania i doprowadzania s wiez ego powietrza.
Text-module

Zakres temperatury ustawic tl za pokre em (C). Przez obrcenie pokre tl a bezstopniowo ustawia sie z dana temperature . a Wskazwka: Przy wl czonej klimatyzacji, pokre tl a o dmuchawy ustawic na "0".

Wl czanie dmuchawy pokre tl a em (B) Dmuchawa wyl czona a Dmuchawa, stopien 1 Dmuchawa, stopien 2 Dmuchawa, stopien 3

30

OBSUGA
Wersja II
Operation_Pic_number:1

6. Lusterka wsteczne
Ostroz nie: Przed rozpocze ciem jazdy i pracy lusterka wsteczne ustawic tak, aby cal kowicie widoczny byl tor jazdy i zakres roboczy z tyl u!

Wycia gane lusterka wsteczne


Operation_Pic_number:1

Rys.33
Text-module

Praca w trybie przewietrzania / s wiez e powietrza (A)


MIN MAX N 0 = 100% przewietrzanie - 0% s wiez e powietrze. = 0% przewietrzanie - 100% s wiez e powietrze. = Ustawienie normalne ok. 80% przewietrzania - 20% s wiez ego powietrza. = Brak s wiez ego powietrza.

Rys.34 Ustawienia dokonuje sie s (strzal ruba ka) stosownie do szerokos dnie ci pojazdu wzgle przyczepy.

Zalez tl ga sie nie od pozycji pokre a osia bezstopniowe mieszanie mie dzy praca w trybie przewietrzania i doprowadzania s wiez ego powietrza.
Text-module

Wl czanie dmuchawy pokre tl a em (B)


MIN MAX 0 = Minimalna moc dmuchawy = Maksymalna moc dmuchawy = Dmuchawa wyl czona a

Zalez tl nie od ustawienia pokre a dmuchawy moz . na jej moc bezstopniowo podnosic

31

OBSUGA 7. Uruchomienie
Niebezpieczen stwo: Tankowac tylko przy wyl czonym a silniku.

7.2 Praca w zimie


Text-module

7.1 Sprawdzac codziennie


Operation_Pic_number:1

Akumulator utrzymywac dobrze nal adowany. Przy paliwie letnim, od ok. -5 C dodawac zgodnie z zaleceniami producenta s rodki poprawiaja ce pl c paliwa. ynnos Paliwo zimowe tankowac do ok. -23 C pl ynne. Do -20 C, zalewac olej silnikowy 10W-40. Od -20 C, zalewac olej silnikowy 5W-40. rodek niezamarzaja S cy 35 - 50 % obje tos ci wody.
Text-module

Podgrzewacz silnika i podgrzewacz oleju przekl adniowego


(Na z yczenie) Podgrzewacz silnika przyl czyc za pomoca a dostarczonego z cia gnikiem przewodu do sieci (230 V). Czas podgrzewania wynosi zalez nie od temperatury zewne trznej min. 3 godziny. Podgrzewanie konieczne jest tylko w ekstremalnych wypadkach.
Text-module

Rys.35 Sprawdzic poziom paliwa, w razie potrzeby uzupel przez wlew (A). nic Wskazwka: Stosowac wyl cznie zalecany rodzaj oleju a nape dowego zgodny z DIN EN 590, patrz informacja serwisowa 40/04.
Text-module

Przy instalacji pneumatycznej

Otworzyc pl cego pompe ynu niezamarzaja (patrz tez DZENIE DODATKOWE URZA Rozdzia 2.1).

7.3 Skrzynka na narze dzia


Operation_Pic_number:1

Paliwo uzupel c zaraz po pracy, aby unikna niac kondensacji wody w zbiorniku. Przy oprz nieniu zbiornika do kon ca konieczne jest odpowietrzenie ukl adu. Wskazwka: Uwaz na zachowanie czystos ci! ac Nie rozlewac paliwa. Sprawdzic stan oleju w silniku (patrz tez KONSERWACJA I OPIEKA Rozdzia 3.4). Sprawdzic stan oleju w przekl adni (patrz tez KONSERWACJA I OPIEKA Rozdzia 9.2). Spus ze zbiornika powietrza (patrz cic wode tez DZENIE DODATKOWE URZA Rozdzia 2.2).

Rys.36 Pokre tl , skrzynka na blokade em (A) zwolnic narze dzia daje sie wtedy wyja c .

32

OBSUGA 8. Uruchamianie, wyl czanie a


Niebezpieczen stwo: Przed uruchomieniem upewnic sie , z e nikt nie przebywa w niebezpiecznej stree silnika/cia gnika. Silnik wolno uruchamiac tylko z miejsca kierowcy. Nie zwierac biegunw akumulatora. Silnika nie pozostawiac na chodzie w zamknie tych pomieszczeniach! Stosowanie pl ynw rozruchowych (np. samostartw) jest zabronione! Kluczyk w stacyjce obrcic II i gdy w pozycje silnik zaskoczy, cofna c kluczyk do pozycji I. Kontrolka ladowania musi zgasna c . Wskazwka: Jes li w bardzo niskich temperaturach silnik nie zaskoczy po okol y o 20 sekundach, nalez przerwac rozruch i powtrzyc go po okol o 1 minucie. Przed prba ponownego uruchomienia, wyl a zapl czyc on. Pozwolic , aby rozrusznik ostygl ywac . Nie uz rozrusznika tak dl ugo, jak silnik pracuje. Przy bezskutecznej prbie uruchomienia, patrz "USTERKI I ICH USUWANIE".

8.2 Pomoc w uruchamianiu


Ostrzez enie: Nie izolowane cze ci zaciskw s biegunw nie moga . sie dotykac Przyl czony do dodatniego bieguna a przewd rozruchowy nie moz e dotykac cze ci przewodza s cych pra d elektryczny niebezpieczen stwo zwarcia! Zachowac kolejnos c przyl czania a przewodw rozruchowych, aby unikna iskrzenia! c Przy cze s ciowo rozl adowanym akumulatorze moz silnik przy pomocy na uruchomic akumulatora z drugiego cia gnika lub specjalnego akumulatora rozruchowego. Za pomoca przewodw rozruchowych pol czyc biegun dodatni akumulatora z a dodatnim biegunem akumulatora pomocniczego. Przewd rozruchowy przyl czyc najpierw do a ujemnego bieguna akumulatora pomocniczego a naste pnie do ujemnego bieguna akumulatora cia gnika. Uruchomic gnika pomagaja cego w silnik cia rozruchu. Przy pracuja cym silniku odl czyc w odwrotnej a kolejnos ci oba przewody rozruchowe.
Text-module

8.1 Uruchamianie silnika


Waz ne: Nigdy nie uruchamiac cia gnika ani nie pracowac bez akumulatorw. Nie przestrzeganie tej zasady spowoduje zniszczenie alternatora. Zwrcic uwage na meldunki ostrzegawcze o meldunki o usterkach Jes li to konieczne, natychmiast wyl silnik. czyc a Zacia gna c czny hamulec re Wcisna c gl czy sie blokade pedal sprze a (wyl a rozrusznika). Wyl czyc dy. WOM i inne nape a Elektr. Wyl a wszystkie moz czyc liwe odbiorniki.
Operation_Pic_number:1

Rys.37
Kluczyk w stacyjce obrcic I, w pozycje zas : wieca Dioda LED-pozycji neutralnej - prawa konsola obsl ugowa Kontrolka ladowania Kontrolki kierunku jazdy Poczekac , az nie kontrolka s wiec zgas z arowych. Stal wiecenie kontrolki oznacza, z wiece sa e s e s podgrzane.

Wskazwka: Akumulator pomocniczy musi posiadac napie c (Ah) jak cie 12 Volt i podobna pojemnos akumulator rozl adowany. Przy uruchamianiu silnika z pomoca przewodw rozruchowych, nalez y dokonywac rozruchu natychmiast po przyl a czeniu dodatkowego akumulatora, gdyz inaczej zostanie on rozl adowany. Nalez moz c zamiany y wykluczyc liwos biegunw. Stosowac wyl cznie przewody rozruchowe o a wystarczaja ym przekroju i z co duz izolowanymi zaciskami. Rozl od czac adowanego akumulatora nie odl a instalacji elektrycznej cia gnika. Po dl szym postoju moz na dol uz adowac akumulator za pomoca prostownika (12 Volt).

33

OBSUGA
8.3 Zacia ganie cia gnika
Ostrzez enie: Uruchamianie cia gnika na zacia g jest niedozwolone

8.5 Pozostawianie i zabezpieczanie cia gnika


Ostrzez enie: Przy pozostawianiu cia y gnika nalez zacia re gna c czny hamulec, wyl czyc a silnik, opus cic agregaty hydrauliczne, wyja kluczyk ze c stacyjki. Zabezpieczyc cia gnik przed przetoczeniem. Na pochyl ciach os nalez oz yc pod kol a kliny. y podl Cia gnik pozostawiony na drodze publicznej nalez i y zabezpieczyc oznakowac s wiatl ami awaryjnymi oraz trjka tem ostrzegawczym.

8.4 Wyl czanie silnika a


Kluczyk w stacyjce obrcic "0". w pozycje
Text-module

Wskazwka: Po pracy silnika z pel eniem nie z nym obcia gasic go natychmiast, lecz pozwolic , aby ostygl przez okol o 2 minuty na 1000 obr./min.

Trjka t ostrzegawczy
Operation_Pic_number:1

Rys.38 Trjka t ostrzegawczy (strzal ka) umieszczony jest po lewej stronie, na podl t odze kabiny (Trjka ostrzegawczy nie wchodzi w skl ad fabrycznego wyposaz gnika). enia cia Zalecenie dotycza ce zamawiania trjka ta ostrzegawczego: GEKA GmbH 73054 Eislingen / Fils Schlostrae 97 Telefon 0049 7161 / 99903-0 Telefon 0049 7161 / 99903-99

34

OBSUGA 9. Przekl adnia Vario


9.1 Dra ek jezdny z
Operation_Pic_number:1

9.2 Wl czanie pozycji a neutralnej


Ostrzez enie: Przed opuszczeniem cia gnika wl pozycje czyc neutralna i a zacia re gna c czny hamulec. Przy uruchamianiu silnika lub przy uz yciu hamulca re cznego przekl cza sie w adnia wl a pozycje neutralna .
Operation_Pic_number:1

Rys.39
Text-module

A B C

= Zmiana przel enia do jazdy w przd oz = Zmiana przel oz enia do jazdy wstecz = Przycisk aktywuja cy

Rys.40
Text-module

Przyciskiem wl czyc czyc lub wyl a a pozycje neutralna .

Wskazania przy pozycji neutralnej: wieci LED obok przycisku. S Bl kontrolki kierunku jazdy. yskaja
Text-module

Text-module

Wskazwka: Pozycje przy na wyl neutralna moz czyc a zacia gnie tym hamulcu re cznym, poprzez wl cznik pozycji neutralnej (ruszanie a pomocnicze). Jes li przez 30 hamulec re czny nie zostanie zwolniony, przekl adnia ponownie wl czy sie a na pozycje neutralna . Wskazania przy wyl czonej pozycji a neutralnej: wieca S wskaz niki kierunku jazdy. Bl yska kontrolka Stop.
Text-module

Wskazania Symbolu AKTIV na wielofunkcyjnym wskaz niku.

35

OBSUGA
9.3 Ustawianie stopnia przyspieszania
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.41
Text-module

Przyciskiem (A) moz dwa rz na ustawic ne stopnie przyspieszenia. Przy stopniu I s wieci LED (B) obok przycisku.
Text-module

Wskazwka: Przy funkcji tempomatu oraz przy zmianie kierunku jazdy pre c jazdy osia dkos gana be nie o tego, dzie szybciej lub wolniej, zalez ktry stopien przyspieszenia jest wl czony. a
Text-module

Rys.43 Na wielofunkcyjnym pojawi sie obraz (A). Jeden z przyciskw wcisna c kilkakrotnie tak, az z dana wartos c . pojawi sie a Pokazywana wartos ta c zostaje przeje natychmiast. Przyciskiem ESC naste puje zapamie tanie i przejs cie do poprzedniego poziomu menu.
Text-module

Ustawianie stopnia przyspieszania


Moga byc dokonane poniz sze ustawienia, ktre osia gnie te zostana po przesunie cia dra z ka jezdnego, przy znamionowej liczbie obrotw silnika. Przy stopniu I moz dowolnego na dokonac wyboru w zakresie 0,03 - 0,5 km/h i od 0,5 km/h wyboru mie dzy 1,0 km/h a 1,5 km/h.
Operation_Pic_number:1

Zalecenie dotycza ce stosowania Stopien przy I (0,03 - 0,5 km/h), stosuje sie pracach specjalnych, np. przy frezach drogowych. Stopien w polu, przy I (1,0 km/h), stosuje sie cie z gowych. kich pracach pocia Stopien w polu, przy I (1,5 km/h), stosuje sie cie z gowych. kich pracach pocia Stopien II, jes li konieczne jest uzyskiwanie maksymalnego przyspieszenia.

Rys.42
Text-module

Wykonac naste ci: puja ce czynnos Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az yskac be dzie symbol (A). bl Wcisna c przycisk

36

OBSUGA
9.4 Jazda
Ostrzez enie: Z gry zjez tylko bez naciskania dz ac pedal pozycji gl czac u sprze a. Nie wl a neutralnej. Od liczby 2600 obr./min. silnika przel enie przekl oz adni nie da sie przestawic w kierunku jazdy wolniejszej, do zmniejszenia pre ci jazdy uz nalez yc y dkos hamulcw.
Operation_Pic_number:1

Zatrzymywanie sie i ruszanie na zboczach

Dra z c przeciwnie do ek jezdny przesuna aktualnego kierunku jazdy. Cia gnik zwolni i zatrzyma sie za pomoca przekl adni. Symbol Aktiv be dzie bl yskal . Wskazwka: Poniz ej 1400 obr./min. zalez nie od cie aru, z moz sie lizgu przez funkcje na spodziewac pos sprze gl a Turbo.
Text-module

Pedal gl sprze a
Pedal gl na delikatnie sterowac em sprze a moz cia gnikiem przy dol czaniu narze dzi. a Przy nagle wyste puja cych niebezpieczen stwach moz gnik naciskaja c pedal cia na zatrzymac sprze gl a i pedal y hamulcw.
Text-module

Regulacja pre ci kon cowej dkos


Regulacja pre dkos ci kon cowej jest funkcja tempomatu aby automatycznie wyrwnywac wahania liczby obrotw silnika. Regulacja zostaje przerwana przez poruszenie: 1. Dra z ka jezdnego 2. Pedal hamulca w hamulca (rwniez pojedynczego kol a) 3. Przycisku hamulca silnika 4. Pedal gl u sprze a
ETNum-list

Rys.44
Text-module

Ruszanie z miejsca:

Nacisna c przycisk aktywacyjny (C). Gdy dra z w kierunku ek jezdny przesunie sie A lub B cia gnik przyspieszy w wybranym kierunku. Jes dra z li pus ci sie ek jezdny, to powrci on samoczynnie do pozycji s dkos rodkowej, pre c jazdy pozostanie stal a. Jes dra z li przesunie sie ek jezdny w kierunku przeciwnym do wybranego, cia gnik zwolni az do wymuszonego zatrzymania sie .
Text-module

Wskazwka: Moz liwe jest rwniez najpierw przesunie cie dra nie ka jezdnego a naste z pnie wcis cie przycisku aktywuja cego. Wskazwka: Na z yczenie przy wyborze jazdy wstecz, wl cza sie sygnal a ostrzegawczy.
Text-module

37

OBSUGA
9.5 Funkcja sprze gl a Turbo
Sterowanie przekl oferuje funkcje sprze gl adnia a Turbo. Umoz gnikiem i jego liwia ona ruszanie cia zatrzymywanie za pomoca samego pedal u gazu. Dzie ki temu: 1. Nie ma szarpania silnikiem w trudnych warunkach. 2. Nie ma pos lizgu kl . 3. Jest pel ne przeniesienie sil od okol o 1400 obr./min. silnika
ETNum-list Text-module Text-module Operation_Pic_number:1

Rys.46 Na wielofunkcyjnym pojawi sie obraz (A). Jeden z przyciskw naciskac tak, az na wielofunkcyjnym wys wietlaczu pojawi sie symbol (B). Przyciskiem ESC naste puje powrt do poprzedniego poziomu menu.
Operation_Pic_number:1

Wyl czanie funkcji sprze gl a a Turbo


Warunki wyl czania a Silnik musi pracowac Nie ma meldunkw o usterkach Przekl adnia w pozycji neutralnej Praca awaryjna nieaktywna
Operation_Pic_number:1

Rys.47 Funkcja sprze gl czona, na a Turbo jest wyl a wielofunkcyjnym wskaz symbol niku pojawia sie (A).
Text-module

Ruszanie z wykorzystaniem funkcji sprze gl a Turbo


Rys.45 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az yskac be dzie symbol (A). bl Wcisna c przycisk

Ustawic wolne obroty. Wcisna c hamulce. Wcisna c z przycisk aktywacji i dra kiem jezdnym wybrac dany kierunek jazdy. z a Zwolnic c gazu. hamulce i ruszyc , dodaja Dra z dana pre dkos z c kiem jezdnym ustawic a jazdy cia gnika. Wskazwka: Z wykorzystaniem funkcji sprze gl a Turbo, zatrzymywac sie na tylko na chwile moz (ok. 1 minuty). Przy stal eniu podczas jazdy nie z ym obcia schodzic poniz ej 1400 obr./min. silnika. Pedal jedynie na moment. gl sprze a wciskac

38

OBSUGA
9.6 Zmiana kierunku jazdy
Cia gnik zwolni az i do zatrzymania sie przyspieszy w przeciwnym kierunku az do osia gnie cia ustawionego przel enia przekl oz adni. Zmiana kierunku jazdy uruchamiana jest przyciskiem na dz wigni przestawiania kierownicy.
Text-module

9.7 Tempomatu
Wskazwka: Funkcja tempomatu moz liwa jest przy liczbie obrotw silnika powyz ej 1300 U/min. Tempomat utrzymuje aktualna pre dkos c jazdy bez jej zapamie tywania. Pre dkos tac c jazdy moz dodatkowo. na zapamie Zalez nie od ustawienia stopnia przyspieszania (patrz tez OBSUGA Rozdzia 9.3) dopasowanie do ustawionej pre dkos ci odbywa sie pre dzej lub wolniej.

Szybka rewersja przerywana jest przez uruchomienie: 1. Dra z ka jezdnego 2. Wl cznika pozycji neutralnej a
ETNum-list

Naste puja ce czynniki blokuja funkcje , ale nie przerywaja jej: 1. Regulacja obcia z enia granicznego 2. Liczba obrotw silnika powyz ej 2600 obr./min. 3. Funkcja sprze gl a Turbo Wskazwka: Niewykonany szybki rewers wskazywany jest poprzez bl niki kierunku jazdy. ce wskaz yskaja Jes li znikna czynniki blokuja ce, to zostanie wykonana wybrana zmiana kierunku jazdy. Wskazwka: Zalez nie od stopnia przyspieszenia rewersja wykonywana be dzie pre dzej lub wolniej.
ETNum-list

Utrzymanie aktualnej pre ci jazdy dkos


Operation_Pic_number:1

Rys.49

Zmiana kierunku jazdy przyciskiem w dz wigni przestawiania kierownicy


Operation_Pic_number:1

Wskazwka: Przyciskiem (A) nie moz z na wybrac adnej zapamie ci jazdy, kontrolka (B) tanej pre dkos nie moz wiecic . e s
Operation_Pic_number:1

Rys.50
Text-module

Rys.48 Przycisk (A) wl czyc do przodu lub do tyl a u. Cia gnik zwolni az i do zatrzymania sie przyspieszy w przeciwnym kierunku az do osia oz enia przekl gnie cia ustawionego przel adni. Podczas zwalniania wybrany kierunek jazdy wskazywany be dzie bl yskami odpowiedniego wskaz nika, rzeczywisty kierunek jazdy sygnalizowany jest stal wieceniem ym s wskaz nika.
Text-module

Nalez gnie cia z dane do osia y przyspieszyc a pre dkos ci. Uruchomic przycisk (A).

Wskazwka: Na z yczenie przy wyborze jazdy wstecz, wl cza sie sygnal a ostrzegawczy. 39

OBSUGA
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.51 wieci kontrolka (A), na wielofunkcyjnym S wys wietlaczu (B) przez 3 sekundy pokazywana jest pre dkos c jazdy. Aktualna pre dkos c jazdy pozostanie teraz stal a, niezalez nie od liczby obrotw silnika.
Text-module

Rys.53 Przy aktywnej funkcji tempomatu s wieci kontrolka (A). Pre dkos c jazdy pokazywana jest na wielofunkcyjnym wys wietlaczu (B) przez 3 sekundy. Pre dkos tana i moz c jazdy zostanie zapamie e zostac uaktywniona przyciskiem (A /patrz OBSUGA Rys. 52).
Text-module

Zapamie ci tanie aktualnej pre dkos jazdy


Wskazwka: Pre c jazdy pozostaje zachowana po dkos wyl czeniu zapl a onu.
Operation_Pic_number:1

Wybr pre ci jazdy dkos


Wskazwka: Pre c jazdy pozostaje zachowana po dkos wyl czeniu zapl a onu.
Operation_Pic_number:1

Rys.52
Text-module

Rys.54 Wykonac naste ci: puja ce czynnos Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Wcisna c przycisk

Wskazwka: Przyciskiem (A) nie moz z na wybrac adnej zapamie ci jazdy, kontrolka (B) tanej pre dkos nie moz wiecic . e s Nalez gnie cia z dane do osia y przyspieszyc a pre dkos ci Przycisk (A) nacisna c na dl ej, niz uz 2 sekundy.

40

OBSUGA
Operation_Pic_number:1

Osia ci gnie cie wybranej pre dkos


Operation_Pic_number:1

Rys.55 Na wielofunkcyjnym pojawi sie obraz (A). Jeden z przyciskw wcisna c kilkakrotnie tak, az z dana wartos c . pojawi sie a Pokazywana wartos ta c zostaje przeje natychmiast. Przyciskiem ESC naste puje powrt do poprzedniego poziomu menu.

Rys.56
Text-module

Uruchomic przycisk (A).


Operation_Pic_number:1

Rys.57 Przy aktywnej funkcji tempomatu s wieci kontrolka (A). Pre dkos c jazdy pokazywana jest na wielofunkcyjnym wys wietlaczu (B) przez 3 sekundy. Wybrana pre dkos gnie ta i c jazdy zostanie osia niezalez nie od liczby obrotw silnika, utrzymana be dzie na stal ym poziomie. Przez zmiane zapamie tanej pre dkos ci moz na dopasowac ustawienia tempomatu do warunkw pracy. Wskazwka: Osia ci moz liwe gnie cie ustawionej pre dkos jest tylko przy jada cym cia gniku. Zapamie c moz w na uaktywniac tana pre dkos obu kierunkach jazdy. Jes li zapisana pre c nie zostanie dkos osia ustawienie y sprawdzic gnie ta, nalez regulacji obcia enia granicznego. z Funkcja tempomatu jest aktywna tak dl ugo, az : 1. wcis ty zostanie pedal gl nie sprze a 2. wcis ty zostanie pedal nie hamulca 3. poruszy sie dra z kiem jezdnym 4. wl a sie wl a neutralny czy cznik 5. uruchomiony zostanie hamulec silnika 6. liczba obrotw silnika spadnie poniz ej 1300 obr./min.
ETNum-list Text-module

41

OBSUGA
9.8 Pamie liczby obrotw c silnika
Utrzymanie/zapamie tanie aktualnej liczby obrotw silnika
Operation_Pic_number:1

Wybr liczby obrotw silnika


Wskazwka: Ustawienie liczby obrotw silnika jest zachowane po wyl czeniu zapl a onu.
Operation_Pic_number:1

Rys.60 Rys.58 Wskazwka: Przyciskiem (A) nie moz z na wybrac adnej zapamie tanej liczby obrotw silnika, kontrolka (B) nie moz wiecic . e s
Text-module Text-module

Ustawic dana liczbe obrotw silnika. z a Jes przez li przycisk (A) nacis nie sie 2 sekundy, ustawiona zostanie zapamie tana liczba obrotw silnika. Jes przez dl li przycisk (A) nacis nie sie ej, uz niz tana 2 sekundy, zostanie zapamie aktualna liczba obrotw silnika. Ustawienie to pozostaje zachowane po wyl czeniu zapl a onu. wieci kontrolka (B). S
Operation_Pic_number:1

Wykonac naste ci: puja ce czynnos Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Wcisna c przycisk

Operation_Pic_number:1

Rys.61 Na wielofunkcyjnym wskaz niku pojawia sie poziom menu zarza dzania silnikiem. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az yskac be dzie symbol (A). bl Wcisna c przycisk Rys.59 Liczba obrotw silnika pokazywana jest na wielofunkcyjnym wys wietlaczu (A) przez 3 sekundy. Liczba obrotw silnika be dzie teraz stal a.
Text-module

42

OBSUGA
Operation_Pic_number:1

9.9 Regulacja obcia enia z granicznego


Regulacja obcia z enia granicznego zaczyna dzial ac automatycznie, gdy podczas obcia z enia spada liczba obrotw silnika. Cia gnik, poprzez sterowanie przekl automatycznie zmniejsza pre dkos c adnia jazdy tak, aby liczba obrotw nie spadal a.

Rys.62
Na wielofunkcyjnym pojawi sie obraz (A). Jeden z przyciskw wcisna c kilkakrotnie tak, az z dana wartos c . pojawi sie a Pokazywana wartos ta c zostaje przeje natychmiast. Przyciskiem ESC naste puje powrt do poprzedniego poziomu menu. Wskazwka: Liczba wolnych obrotw nie moz e byc zapamie tana.

Ustawienie regulacji obcia enia z granicznego


Operation_Pic_number:1

Ustawianie wybranej liczby obrotw silnika


Operation_Pic_number:1

Rys.64 Wykonac naste ci: puja ce czynnos


Text-module

Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom menu niku pojawi sie gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac

Wcisna c przycisk

Rys.63
Text-module

Operation_Pic_number:1

Przycisk (A) nacisna c na krcej, niz 2 sekundy. wieci kontrolka (B), na wielofunkcyjnym S wys wietlaczu przez 3 sekundy pokazywana jest liczba obrotw silnika. Wybrana liczba obrotw silnika zostanie osia gnie ta i utrzymana. Przez przestawienie zapamie tanej liczby obrotw silnika, moz obrotw silnika do liczbe na dopasowac warunkw pracy. Jeden z przyciskw wcisna c kilkakrotnie tak, az z dana wartos c . pojawi sie a Pokazywana wartos ta c zostaje przeje natychmiast. Przyciskiem ESC naste puje powrt do poprzedniego poziomu menu. Wskazwka: Osia gnie cie ustawionej liczby obrotw silnika moz liwe jest tylko przy pracuja cym silniku. Jes li zapisana liczba obrotw silnika nie zostanie osia y sprawdzic gnie ta, nalez ustawienie regulacji obcia enia granicznego. z
Text-module

Rys.65
Na wielofunkcyjnym pojawi sie obraz (A). Kilkakrotnie nacisna c jeden z przyciskw tak, az z dana wartos c dl pojawi sie a awienia silnika (0 - 30%). Pokazywana wartos ta c zostaje przeje natychmiast. Moz na poprzez to dostosowac cia gnik podczas pracy do dzial ania w dowolnych warunkach. Przyciskiem ESC naste puje powrt do poprzedniego poziomu menu. Wskazwka: Regulacja obcia enia granicznego przestawia z przel enia przekl cznie w kierunku oz adni wyl a wolniej. Ponowne przyspieszenie gdy silnik zwie albo po re e nasta kszy obroty moz pic cznym wychyleniu dra ka jezdnego, albo z automatycznie, po uaktywnieniu tempomatu.

Zapisana liczba obrotw silnika zostanie zakon czona przy: innym jej wysterowaniu gazem re cznym.

43

OBSUGA
9.10 Przepisy dotycza ce holowania
Operation_Pic_number:1

Rys.66 Dz (A) ustawic w pozycji wignia przekl adnie neutralnej. Wyl czyc silnik. a Dz (A) pocia gna c c wignie do tyl u, pokonuja zapadke . Na wielofunkcyjnym wskaz niku pojawi sie wskaz nik mechanicznej pozycji neutralnej.

Wskazwka: Pre c holowania max. 10 km/h. dkos Dystans holowania max. 8 km. Po zakon czeniu holowania, dz wignie (A) ponownie ustawic w pozycji wyjs ciowej.

44

OBSUGA 10. Pomiar zuz ycia paliwa


10.1 Wywol anie wskazan zuz ycia paliwa
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.67
Text-module

Wykonac naste ci: puja ce czynnos Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az yskac be dzie symbol (A). bl Wcisna c przycisk

Rys.68 Na wielofunkcyjnym wskaz niku pojawia sie poziom menu dla zuz ycia paliwa. A = Aktualne zuz ycie paliwa. B = Przecie tne zuz ycie paliwa. Pomiar od ostatniego "zerowania". C = 1. Licznik sumuja cy (np. porwnanie mie dzy takimi samymi pracami wykonanymi z rz nymi sposobami jazdy). Pomiar od ostatniego "zerowania". D = 2. Licznik sumuja cy (np. porwnanie mie dzy takimi samymi pracami wykonanymi z rz nymi sposobami jazdy). Pomiar od ostatniego "zerowania". Ustawienie wartos ci na zero Jeden z przyciskw nacisna c kilkakrotnie tak, az obok symbol (B) ustawi sie z danej wartos ci. a Nacisna c przycisk.

Wskazwka: Maksymalna wartos c licznika sumowania 30000 litrw, naste pnie pomiar zaczyna sie znowu od 0.

Text-module

45

OBSUGA 11. Wal ki odbioru mocy (WOM)


Niebezpieczen stwo: Przed odl nikowego oraz przed czeniem wzgle dnie przyl czeniem wal a a ka przekaz czyszczeniem, wzgle dnie pracami konserwacyjnymi i naprawczymi agregatw nape silnik. Odczekac az do zatrzymania sie dzanych WOM, wyl czyc maszyny nape dzanej a przez WOM! WOM wl jedynie wtedy, gdy wszystkie osl czac na swoich miejscach! a ony umieszczone sa Zwrcic uwage nikowego. Przy pracach z WOM na prawidl owe pokrycie rur wal ka przekaz nikt nie moz w obre e przebywac enia! bie zagroz Przy dol nikowego, w kabinie cia czaniu wzgle dnie odl czaniu wal gnika nie a a ka przekaz moga z ci dzieci. adne osoby, a w szczeglnos przebywac Przy maszynach poruszaja ci nalez wal y stosowac bezwl cych sie sil adnos ki a przekaz nikowe z wolnym kol em. Nieuwaga w stree obracaja powodem e byc cych sie wal dowych moz kw nape s miertelnych lub cie . kich zranien z

11.1 Tylny WOM


Niebezpieczen stwo: Po zakon czeniu pracy WOM, liczbe obrotw ustawic na "0" i na czop wal osl yc ! ka nal oz one Waz ne: Jes li ze wzgle dw roboczych przekraczany be dzie dopuszczalny moment obrotowy, to stosowac wal nikowe ze sprze gl ki przekaz em przecia eniowym. z

Kol pak ochronny WOM


Operation_Pic_number:1

Zamontowanie wal ka przekaz nikowego


Dla uniknie cia zdeformowan na , zwrcic uwage prawidl pozycje montaz wal owa owa ka przegubowego. le, B = Prawidl A=Z owo
Operation_Pic_number:1

Rys.70
Kierunek obrotw WOM, patrz strzal ka.

Osl ona WOM


Operation_Pic_number:1

Rys.71
Przed rozpocze ciem pracy z tylnym WOM, zal yc oz osl (A) tak, jak pokazano na ilustracji. one Wskazwka: Jes li w miejscu na blache osl ony WOM znajduje sie zaczep przyczepy, to osl ona WOM nie jest konieczna.
Text-module

Rys.69
Wskazwka: Patrz tez Instrukcja wydana przez producenta wal ka przegubowego.

46

OBSUGA
Wybr liczby obrotw WOM
Operation_Pic_number:1

Wl czanie WOM jest zalez ne od czasu a naciskania przycisku: Poniz ej 5 sek. Mie kkie ruszanie wal gl ka, sprze o WOM automatycznie dopasowuje sie do wymagan maszyny. Powyz ej 5 sek. Pominie ty zostanie nadzr liczby obrotw i nadzr bl dw. e Wskazwka: Jes li przy wl czaniu WOM nie wybrano liczby a obrotw WOM, wal cza sie i ek po chwili wyl a na wys wietlaczu pojawia sie meldunek ostrzegawczy (patrz tez USTERKI I ICH USUWANIE Rozdzia 1.1). Przy cie ko uruchamianych narze z dziach roboczych nalez y przed ich wyl czeniem, a wyl tylny WOM. czyc a

Rys.72 Liczbe obrotw WOM wybrac obrotowym przel cznikiem (A) wedl a ug skali. Wskazwka: Jes li WOM byl czony, to zostanie on wl a wyl czony. a

Uruchamianie z zewna trz


Operation_Pic_number:1

11.2 Wl czanie i wyl czanie a a tylnego WOM


Niebezpieczen stwo: Przed wl czeniem WOM upewnic a sie e w obre , z bie maszyny nikogo nie ma! Wybrana liczba obrotw WOM cia gnika musi odpowiadac dopuszczalnej liczbie obrotw maszyny!
Operation_Pic_number:1

Rys.74 Wcisna c przycisk (A) po prawej lub lewej lub stronie na tylnej lampie, aby WL CZYC A WYL A . CZYC Wskazwka: Przy wersji z WOM zalez nym, nie ma przycisku (A).
Text-module

Wl czanie bezpieczne a
WOM pracuje tak dl ty jest nie ugo, jak dl ugo wcis przycisk (A). Jes ty be dzie tak dl li przycisk (A) wcis nie ugo, az zas wieci czerwona lampka w przycisku, to WOM pozostanie wl czony. a Rys.73 Przyciskiem (A) naste puje wl czenie lub a wyl a WOM. czenie Przy wl czonym WOM s wieci lampka (B) a obok przycisku.
Text-module

47

OBSUGA
11.3 WOM drogowy (zalez ny)
Text-module

11.4 Czop WOM


Text-module

(Na z yczenie) Niebezpieczen stwo: Przed wl nego czeniem WOM zalez a upewnic sie e w obre , z bie maszyny nikogo nie ma!

(Na z yczenie)
Operation_Pic_number:1

Ostroz nie: Obraca sie tylko podczas jazdy cia gnika a jego obroty wzrastaja wraz ze wzrostem pre ci jazdy. dkos Podczas jazdy w przd obroty w prawo, podczas jazdy w tyl obroty w lewo.

Rys.77 Czop WOM 1 3/8" prol ewolwentowy 21-cze s ciowy. Czop WOM 1 3/8" prol klinowy 6-cze s ciowy. Waz ne: Jes li zmieniany byl kol nierz czopu (A), nakre z momentem 69 Nm. tki (B) dokre cic

Wl nego od czenie WOM zalez a pre ci i kierunku jazdy dkos


Zatrzymac gnik. cia
Operation_Pic_number:1

Rys.75 Obrotowy przel cznik (A) ustawic na WZ. a Na wielofunkcyjnym wys wietlaczu pojawi sie naste puja cy obraz.
Operation_Pic_number:1

Rys.76

48

OBSUGA
11.5 Przedni WOM
Text-module

(Na z yczenie) Niebezpieczen stwo: Po pracy z przednim WOM wyl czyc a wl czanie sezonowe i na czop WOM a nal osl yc ! oz one

11.6 Wl czanie i wyl czanie a a przedniego WOM


Niebezpieczen stwo: Przed wl czeniem WOM upewnic a sie e w obre , z bie maszyny nikogo nie ma!
Operation_Pic_number:1

Kol pak ochronny WOM


Operation_Pic_number:1

Rys.80 Rys.78 Kierunek obrotw przedniego WOM jest w prawo, patrza c w kierunku jazdy. Przyciskiem (A) wl cza sie i wyl cza przedni a a WOM. Przy wl czonym WOM s wieci lampka (B) a obok przycisku. Wl czanie WOM jest zalez ne od czasu a naciskania przycisku: Poniz ej 5 sek. Mie kkie ruszania, sprze gl o WOM automatycznie dopasowuje sie do wymagan maszyny. Powyz ej 5 sek. Pominie ty zostanie nadzr liczby obrotw i nadzr bl dw. e
Text-module

Wl czanie sezonowe a
Operation_Pic_number:1

Rys.79 Wyl czyc silnik. a Pocia gna c (A) do przodu. dz wignie Kierunek obrotw przedniego WOM = w prawo patrza c w kierunku jazdy. Wskazwka: Jes li wl e zostac czanie sezonowe nie moz a wl rubokre y s czone (za b na ze bie), nalez tem, a przez otwr (B), obrcic kol bate. a ze

49

OBSUGA
11.7 Ustawianie sprze gl a tylnego i przedniego WOM
Niebezpieczen stwo: Podczas ustawiania WOM przez chwile sie obraca. Przez ustawienie sprze gl a WOM, dopasowuje sie sposb wl czania WOM do nape dzanej a maszyny np. przy maszynach cie z ko sie uruchamiaja cych. Wybrane w ten sposb wartos da naste pnie ci be wykorzystywane przy wl czaniu WOM. a Ustawienia dokonywac czona tylko z dol a maszyna .
Text-module Text-module

Na wielofunkcyjnym wys wietlaczu pojawi sie drugi poziom menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az yskac be dzie symbol (A). bl Wcisna c przycisk
Operation_Pic_number:1

Ustawianie tylnego WOM

Uruchomic silnik. Po kolei potwierdzic meldunki o usterkach, jes li sa . Naciskac przycisk tak dl nie ugo, az be dzie meldunkw o usterkach.

Rys.83 Na wielofunkcyjnym wys wietlaczu pojawi sie poziom menu tylnego WOM. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Wcisna c przycisk
Text-module

Jes li nie ma juz meldunkw o usterkach:


Operation_Pic_number:1

Na wielofunkcyjnym wys obraz. wietlaczu pojawi sie Kod 6034 dla tylnego WOM.

Wcisna c jeden z przyciskw tak, az pojawi sie z dana cyfra. a Zapisac przyciskiem. Po zapisaniu ostatniej cyfry, pojawi sie naste puja cy obraz. Wybrac liczbe obrotw dowolna WOM i wl czyc tylny WOM. a

Rys.81 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az bl yskac be dzie symbol (A). Wcisna c przycisk
Operation_Pic_number:1

Jes dnie, to pojawi li ustawienie przebiegl o bezbl e sie meldunek OK i czujniki zapamie taja nowe wartos ci. Jes dne lub nie li zostal ci bl y stwierdzone wartos e zostal y spel nione warunki ustawiania, to pojawi sie a . meldunek ERROR (bl d) Wcisna c przycisk

Text-module

zapl WYL CZYC ok 5 sekund. A on, poczekac zapl WL CZYC A on, nowe dane zostana przeje te. Rys.82 50
Text-module

OBSUGA
Ustawianie sprze gl a przedniego WOM
Operation_Pic_number:1

Uruchomic silnik. Po kolei potwierdzic meldunki o usterkach, jes li sa . Naciskac przycisk tak dl nie ugo, az be dzie meldunkw o usterkach.

Jes li nie ma juz meldunkw o usterkach:


Operation_Pic_number:1

Rys.86 Na wielofunkcyjnym wys wietlaczu pojawi sie poziom menu przedniego WOM. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az yskac be dzie symbol (A). bl Wcisna c przycisk

Text-module

Kod 7034 dla przedniego WOM.

Rys.84 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wys obraz (A). wietlaczu pojawi sie Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Wcisna c przycisk

Wcisna c jeden z przyciskw tak, az pojawi sie dana cyfra. z a Zapisac przyciskiem. Po zapisaniu ostatniej cyfry, pojawi sie naste puja cy obraz. Wl czyc przedni WOM. a

Operation_Pic_number:1

Rys.85 Na wielofunkcyjnym pojawi sie obraz (A). Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac
Text-module

Jes dnie, to pojawi li ustawienie przebiegl o bezbl e sie meldunek OK i czujniki zapamie taja nowe wartos ci. Jes dne lub nie li zostal ci bl y stwierdzone wartos e zostal y spel nione warunki ustawiania, to pojawi sie a . meldunek ERROR (bl d) Wcisna c przycisk

Text-module

Wcisna c przycisk

zapl WYL CZYC ok 5 sekund. A on, poczekac zapl WL CZYC A on, nowe dane zostana przeje te.

51

OBSUGA
11.8 Wybr funkcji automatyki tylnego WOM-liczby obrotw silnika lub tylnego WOM-tylnego podnos nika
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.89 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz do wyboru niku pojawi sie naste puja cy obraz.
Operation_Pic_number:1

Rys.87 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz drugi poziom menu niku pojawi sie gl wnego.
Operation_Pic_number:1

Rys.90
Text-module

Przyciskiem dokonac dzy: wyboru mie = Funkcja automatyki tylnego WUOM z tylnym podnos nikiem. = Funkcja automatyki tylnego WOM z liczba obrotw silnika. Przy wskazaniach (B), przyciskiem zmienic obrotw. liczbe

A B

Text-module

Na wielofunkcyjnym wys wietlaczu pojawi sie naste puja cy obraz.


Operation_Pic_number:1

Rys.88 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az yskac be dzie symbol (A). bl Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie

Rys.91 Wskazania funkcji automatyki tylnego WOM z tylnym podnos nikiem.


Operation_Pic_number:1

Rys.92 Wskazania funkcji automatyki tylnego WOM z liczba obrotw silnika.


Text-module

Przyciskiem ESC naste puje powrt do poprzedniego poziomu menu.

52

OBSUGA
11.9 Funkcja automatyki tylnego WOM z tylnym podnos nikiem
Wl czanie i wyl czanie WOM odbywa sie przy a a tym przy konkretnie podanej pozycji podnos nika.
Text-module

Zmiana standardowych ustawien automatyki tylnego WOM z tylnym podnos nikiem


Operation_Pic_number:1

Wskazwka: Pozycja wl y nieco czania tylnego WOM lez a niz ci ej niz ustawiona grna granica wysokos unoszenia. Tylny WOM be li dzie odl czony, jes a podnos nik przy unoszeniu zmieni swoja pozycje o 5%. Przy pre ci jazdy powyz ej 25 km/h dkos funkcja automatyki zostaje wyl czona. a Wskazwka: Jes li dl awik opuszczania ustawiony jest na mniej, niz 32%, to punkt wl czania wynosi a 64% wysokos ci unoszenia. Jes li granica wysokos ci unoszenia ustawiona jest na mniej niz 73%, to WOM wl cza sie od razu. a
Text-module

Rys.94 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz drugi poziom menu niku pojawi sie gl wnego.
Operation_Pic_number:1

Aktywacja funkcji automatyki


Silnik musi pracowac . Pre dkos c jazdy wyz sza niz 0,6 km/h. EHR odryglowana. Wybrany stopien WOM.

Operation_Pic_number:1

Rys.95 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie Rys.93 Przyciskiem (A) wl cza sie i wyl cza funkcje a a automatyki. Przy wl czonej funkcji automatyki s wieci lampka a (B) obok przycisku.
Operation_Pic_number:1

Rys.96 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie 53

OBSUGA
Operation_Pic_number:1

Przywrcenie ustawien fabrycznych


Operation_Pic_number:1

Rys.97 Uaktywnic EHR. Ustawic dana pozycje podnos nikiem z a wl czania. a Wybrac stopien WOM. Wl czyc WOM. a Pojawi sie naste puja cy obraz.
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.100 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az yskac be dzie symbol (A). bl Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie

Rys.98 Ustawic dana pozycje podnos nikiem z a wyl czania. a Wyl czyc WOM przyciskiem. a
Operation_Pic_number:1

Rys.101 Pojawi sie obraz (A), ustawienie fabryczne jest teraz ponownie aktywne. Przyciskiem ESC naste puje powrt do poprzedniego poziomu menu.

Rys.99 Przy pomys lnym wykonaniu tych czynnos ci pojawi sie obraz (A). Jes obraz (B), li pojawi sie to ustawienie nalez . y powtrzyc Przyciskiem ESC naste puje powrt do poprzedniego poziomu menu.
Text-module

54

OBSUGA
11.10 Funkcja automatyki tylnego WOM z liczba obrotw silnika
Przy wl czaniu tylnego WOM przyciskiem z a zewna trz, liczba obrotw silnika ustawi sie na ustawialna , stal liczbe obrotw. a
Text-module

Zmiana standardowych ustawien automatyki tylnego WOM z liczba obrotw silnika


Operation_Pic_number:1

Aktywacja funkcji automatyki Silnik musi pracowac . Wybrany stopien WOM. Przekl adnia w pozycji neutralnej.
Operation_Pic_number:1

Rys.104 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz drugi poziom menu niku pojawi sie gl wnego.
Operation_Pic_number:1

Rys.102 Przyciskiem (A) wl cza sie i wyl cza funkcje a a automatyki. Przy wl czonej funkcji automatyki s wieci lampka a (B) obok przycisku.
Operation_Pic_number:1

Rys.105 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie
Operation_Pic_number:1

Rys.103 Przyciskami (A) wl czyc tylny WOM. a Przy wl czonym tylnym WOM s wieci lampka w a przycisku. Rys.106 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie 55

OBSUGA
Operation_Pic_number:1

12. Nape d wszystkich kl


Nape d kl czac lub na wl przedniej osi moz a wyl czac z pod obcia eniem. a Przy normalnej jez dzie po drogach, nie uz ywac przedniego nape du ze wzgle du na niekorzystny hal kszone zuz ycie opon! Moz na go as i zwie jednak wl a , gdy to konieczne, przy czyc zabl oconej jezdni, w wypadku gol oledzi lub s niegu na jezdni.
Operation_Pic_number:1

Rys.107 Jeden z przyciskw naciskac tak, az pojawi sie z dana wartos c (strzal a ka). Pokazywana wartos ta c zostaje przeje natychmiast. Przyciskiem ESC naste puje powrt do poprzedniego poziomu menu.

Rys.108 Przyciskiem (A) naste puje wl czenie lub a wyl a nape du wszystkich kl czenie . Przy wl czonym nape dzie wszystkich kl a s wieci kontrolka (B). Przez nacis cie przycisku (A) naste puje nie wl czenie nape du wszystkich kl a na stal e. Niezalez ta skre tu kl nie od ka przednich oraz pre dkos ci jazdy. Wskazwka: Przy hamowaniu nape d wszystkich kl dol czany jest automatycznie. a

56

OBSUGA 13. Blokada mechanizmu rz nicowego


Niebezpieczen stwo: Nie uz jej podczas jazdy po ywac drogach i zakre tach. Najwyz c jazdy, to sza pre dkos 15 km/h. Nie uz hamulcw na ywac pojedyncze kol o (hamulcw kierowania).
Operation_Pic_number:1

14. Resorowanie przedniej osi (Na z yczenie)


Text-module

Niebezpieczen stwo: Przy stoja cym w miejscu cia gniku, podczas podnoszenia i opuszczania korpusu cia gnika wyste puje zagroz enia dla osb znajduja cych sie blisko przedniej osi.
Operation_Pic_number:1

Rys.110 Wskazwka: Wybr tej funkcji moz liwy jest tylko przy pracuja cym silniku. Rys.109 Przyciskiem (A) naste puje wl czenie lub a wyl czenie blokady mechanizmu a rz nicowego. Przy wl czonej blokadzie mechanizmu a rz wieci kontrolka (B). nicowego s Przez nacis cie przycisku (A) naste puje nie wl a blokady mechanizmu rz nicowego na czenie stal ta skre tu kl nie od ka e. Niezalez przednich oraz pre dkos ci jazdy. Resorowanie zablokowane Przycisk (A) nacisna c na 3 sekundy, korpus cia gnika opus do oporu na przednia os ci sie . Przy zablokowanym resorowaniu s wieci lampka (B) obok przycisku. WL CZENIE resorowania (regulacja A poziomu), przy stoja cym cia gniku. Przycisk (C) wcisna c na dl ej, niz uz 3 sekundy. Tak dl ty be dzie nie ugo, jak wcis przycisk, korpus cia gnika podnosic be dzie sie w cal ym zakresie resorowania. Po przekroczeniu pre dkos ci 2 km/h, korpus cia gnika ustawia sie ws rodku zakresu resorowania. WL CZENIE resorowania (regulacji A poziomu), przy pre ci powyz ej 2 km/h. dkos Nacisna gnika c przycisk (C), korpus cia podniesie sie i utrzymywany be dzie po s rodku zakresu resorowania. Regulacja poziomu zostaje wyl czona w a naste puja cych warunkach: 1. podczas hamowania 2. przy pre dkos ci poniz ej 2 km/h 3. przy zbyt duz z ym obcia eniu przedniej osi Wskazwka: Przy uruchamianiu cia gnika wl czana jest a ostatnio wybrana funkcja. 57
ETNum-list

OBSUGA 15. Hamulce


Niebezpieczen stwo: Przed rozpocze ciem jazdy sprawdzic dzial anie hamulcw.

15.2 Hamulec re czny


Niebezpieczen stwo: Stoja cy cia gnik zawsze zabezpieczac re cznym hamulcem, na pochyl ciach dodatkowo os podkl kliny pod kol adac a.

15.1 Hamulec noz ny


Hamulec re czny
Niebezpieczen stwo: Podczas jazdy droga i podczas wszystkich jazd z przyczepami o pneumatycznym ukl adzie hamulcowym niedozwolone jest hamowanie oddzielnie kaz dym kol em (pedal y hamulca musza byc pol czone razem). a
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.113
Text-module

Przy uz cznego przekl yciu hamulca re adnia jest automatycznie przel czana w pozycje a neutralna , jes dkos li pre c w czasie 2 sekund jest niz sza niz 2 km/h.

15.3 Hamulec przyczepy


Rys.111
Operation_Pic_number:1

Podczas prac transportowych nalez y przestrzegac cych systemw przepisw dotycza hamulcowych dla przyczep, obowia zuja cych Polsce. Przyczepy hamowane hydraulicznie nadaja sie do cia gnikw z pre dkos ograniczona do cia 25 km/h.

Text-module

Rys.112 Do hamowania pojedynczymi kol ami (hamulec kierowania) odryglowac pedal y. Naciskac trznego. pedal hamulca kol a wewne Wskazwka: Hamulca kierowania uz podczas wolnej ywac jazdy i nigdy w sposb gwal towny; nie uz go przy wl ywac czonej blokadzie a mechanizmu rz nicowego.

58

OBSUGA
15.4 Hamulec silnika
(na z czeniu z instalacja yczenie tylko w pol a pneumatyczna )
Operation_Pic_number:1

16. Ukl ad kierowniczy


Niebezpieczen stwo: Jes li przestanie dzial ac wspomaganie ukl adu kierowniczego, cia na gnikiem moz kierowac dalej. Potrzeba do tego jednak znacznie wie cej sil y. Nie jechac pre 10 km/h! dzej niz Przy wszelkich usterkach w dzial aniu hydrostatycznego ukl adu kierowniczego, nalez y natychmiast zatrzymac cia gnik. Usterki niezwl w warsztacie c ocznie usuna serwisowym. Kierownicy nigdy nie przestawiac podczas jazdy!

Rys.114 Wcisna c przycisk (A). Hamulec silnika dzial a dopiero od 1100 obr./min silnika. Pel gana jest c hamowania osia na skutecznos tylko przy wysokich obrotach silnika.
Text-module

16.1 Przestawianie kierownicy


Kierownice moz bezstopniowo w na przestawic zakresie 75 mm wysokos ci i o 30 nachylenia.
Operation_Pic_number:1

Wskazwka: Maksymalna dopuszczalna liczba obrotw silnika to 2600 obr./min.

Rys.115 Przestawianie wysokos ci kierownicy Dz (A) pocia gna c wignie do gry do pol owy wysokos ci. Przestawianie wysokos ci i nachylenia Dz (A) pocia gna c wignie cal kowicie do gry.

59

OBSUGA 17. Hydraulika


Niebezpieczen stwo: Przy pracach z maszynami z hydraulika e przebywac nikt nie moz w obre enia! bie zagroz Przy dol czaniu wzgle dnie a odl czaniu urza dzen a hydraulicznych, w kabinie cia gnika nie moga z adne osoby, a przebywac w szczeglnos ci dzieci. Nie wchodzic pod podniesiony cie ar! Zawsze przestrzegac z przepisw BHP! Po zakon czeniu prac hydraulicznych, zablokowac zawory hydrauliczne.

17.2 Wyposaz enie w zawory


Operation_Pic_number:1

Rys.116
Text-module

17.1 Oglne wskazwki dotycza ce prac z hydraulika


Niebezpieczen stwo: Przy dol a maszyn do cia czaniu gnika istnieje niebezpieczen stwo zranienia! Nigdy nie wchodzic mie dzy cia gnik a dol czona maszyne . Cia gnik a zabezpieczyc przed przetoczeniem (hamulec postojowy, kliny pod kol a)! Obsl ugi trzypunktowego ukl adu zawieszenia z zewna trz, dokonywac tylko z bezpiecznego punktu stania. Przy jez maszyne dzie po drogach zamontowana unies wysokos c na wymagana c i zabezpieczyc dz obsl . Zwrcic na wignie uwage ugowa transportowa pozycje EHR. Przy transporcie pl y zaryglowac uga z kol em podporowym, nalez boczne wsporniki, wyhaczyc grna . dz wignie Przy jez tach uwzgle dnic dzie po zakre dalekie zachodzenie maszyny i jej bezwl c . adnos Przy pozostawianiu cia gnika zawsze opuszczac zamontowane na nim agregaty! Wyl czyc silnik, a wyja c czone maszyny kluczyk ze stacyjki. Odl a ustawiac tak, aby byl y stabilne. Trzypunktowo dol czane maszyny musza a posiadac a w razie cza; znormalizowane przyl koniecznos ci czopy zaczepu wyposaz w yc odpowiednie prole kuliste z szybkozl czami. a Hydraulike obcia z tylko wtedy, gdy olej ac hydrauliczny jest rozgrzany, jes li to konieczne, pozwolic pracowac silnikowi kilka minut na s rednich obrotach. Przy przegrzaniu instalacji hydraulicznej natychmiast zatrzymac gnik. cia

Cztery moz liwe zawory hydrauliczne oznakowane sa na elementach obsl ugowych oraz na osl czy zaworw z przodu i z onach przyl a tyl gnika za pomoca kolorw z l u cia tego, niebieskiego, czerwonego i zielonego. Zawr z l ty (seryjnie) uruchamianie w kierunku (A). Zawr niebieski (seryjnie) uruchamianie w kierunku (B). Zawr czerwony (na z yczenie) kierunek uruchamiania (C). Zawr zielony (na z yczenie) kierunek uruchamiania (D). Wskazwka: Zawr z stwo w zasilaniu w l ty ma pierwszen stosunku do pozostal ych zaworw.

60

OBSUGA
17.3 Uruchamianie zaworw
Operation_Pic_number:1

Blokowanie w pozycji "unoszenie"


Przyl cze z cze czerwone moz l na a te oraz przyl a zablokowac w pozycji "unoszenie" (np. do pracy z odbiornikami o stal ym poborze oleju). Wskazwka: Blokowanie moz lekkim naciskiem na zwolnic na dz wignie owego. przel czania krzyz a
Operation_Pic_number:1

Rys.117 Patrza c w kierunku jazdy


Text-module

H D S N

= = = =

Podnoszenie Dociskanie Pozycja pl ca ywaja Neutralne

Rys.119 Po zakon nalez czeniu pracy z hydraulika y zabezpieczyc pokre tel dz wignie za pomoca (strzal ki).

Wskazwka: Zaworw steruja na stal cych nie wl czac a e w kon pozycje robocza (pompa cowa hydrauliczna transportuje wtedy olej pokonuja nienie - olej grzeje sie c cis ).

Blokowanie pozycji pl cej ywaja


Operation_Pic_number:1

Rys.118 Przy przyl czu niebieskim (C) moz na a zablokowac pl ca (np. do pracy z pozycje ywaja ladowaczem czol owym). Do blokowania pozycji pl cej nalez y obrcic ywaja blokade z zaryglowanej pozycji neutralnej, w pozycje (D).
Text-module

61

OBSUGA
Regulator przepl ywu
Operation_Pic_number:1

17.4 Przyl cza hydrauliczne a


Niebezpieczen stwo: Przy przyl czaniu sil a ownikw hydraulicznych i silnikw hydraulicznych zwrcic uwage na prawidl y czenia we z owe przyl a hydraulicznych (cis nieniowa strona sil ownika do "+")! Przy zamianie przyl czy istnieje a niebezpieczen stwo odwrcenia funkcji (np. podnoszenia / opuszczania) - niebezpieczen stwo wypadku! Po zakon czeniu prac hydraulicznych, zablokowac zawory hydrauliczne. Przy przyl czaniu obcych odbiornikw najlepsze a dzial ga sie wtedy, gdy na przyl czonej anie osia a maszynie jest oddzielny zespl sterowania, np. wozem zal pre dkos c adowczym. Robocza odbiornika ustawia sie indywidualnie na regulatorze przepl gniku dla zaworu ywu na cia z tego i czerwonego. l
Text-module

Rys.120 Ilos c oleju zaworu z l na tego i czerwonego moz bezstopniowo ustawiac regulatorem ilos ci przepl ywu. Zakres ustawienia 15 - 70 l/min Pokre tl zalez nie od a (strzal ki) ustawic potrzebnej ilos ci oleju. Wskazwka: Ustawienie ilos ci oleju moz liwe jest takz e pod cis nieniem. Maksymalny wydatek osia gany jest tylko z sumowaniem strumieni oleju.
Text-module

Zalecenia dotycza ce stosowania


Siewnik pneumatyczny z hydraulicznym nape dem dmuchawy. Nape d dmuchawy przyl czyc do zaworu a z ki temu, podczas uruchamiania l tego. Dzie podnos liczby obrotw nika nie zmienia sie dmuchawy. Wz zal adowczy i kosiarka czol owa. Przedni podnos czyc nik przyl do zaworu a z d przenos nika w l tego, wz zal adowczy (nape podl czyc do zaworu czerwonego. odze) przyl a Dzie ki temu moz gna c obsl wygodna na osia uge przedniego podnos dkos nika a pre c przenos nika w podl zalez nie od potrzeb. odze ustawic Wz zal adowczy Wz zal d przenos nika) adowczy (nape przyl czac ga sie wtedy do zaworu z l a tego. Osia najlepsze zasilanie w olej hydrauliczny.

Wskazwka: Be nieniem kon cwke a da ca pod cis we z dol a maszyny moz na l atwiej czanej przyl , jes li odpowiedni zespl czyc a sterowania ustawiony jest na pozycje pl ca . ywaja

Przyl rodkowe cza hydrauliczne s a


Operation_Pic_number:1

Rys.121
Text-module

A B C

= Zawr z l ty = Zawr czerwony = Powrt przodu, oznakowany czarnym kolorem.

62

OBSUGA
Przyl cza hydrauliczne z tyl a u cia gnika
Operation_Pic_number:1

17.5 Funkcja dol czania i a odl czania wieloobwodowego a systemu hydraulicznego


Operation_Pic_number:1

Rys.122
Text-module

A B C D E F

= = = = =

Zawr z l ty (seryjnie). Zawr niebieski (seryjnie). Zawr czerwony (na z yczenie). Zawr zielony (na z yczenie). Przyl cza hydrauliczne przyczepy (na a z yczenie). = Powrt tyl u, oznakowany czarnym kolorem.

Rys.124 W zwykl c oleju pompy ukl ej pracy cal a ilos adu kierowniczego odprowadzana jest do zbiornika hydrauliki. Dzie ki temu cal a moc silnika przeniesiona jest na kol a / WOM'y, przy zredukowanym nagrzewaniu sie oleju i przy niz szym zuz yciu paliwa. Jes li ilos c oleju od pompy hydraulicznej jest niewystarczaja ca, np przy pracach z l adowaczem czol owym / wozem zal adowczym, dol cza sie wtedy dodatkowa ilos c oleju od a pompy ukl adu kierowniczego.
Text-module Text-module

Wskazwka: Praca cia gl a silnikw hydraulicznych tylko ze swobodnym powrotem oleju z tyl u.

Hydr. zl cze uniwersalne a


Operation_Pic_number:1

Dol czanie i odl czanie dodatkowej a a ilos ci oleju


Dodatkowa ilos cza sie i odl cza c oleju dol a a przez nacis cie przycisku (A). nie Gdy przycisk nie zostanie wcis ty ilos nie c oleju wynosi ok. 48 Ltr./min. Po wcis ciu przycisku, s nie wieci lampka w przycisku, ilos c dosyl anego oleju wynosi ok. 78 Ltr./min. Wskazwka: Zasilanie w dodatkowa c oleju wl ilos czac a wtedy, gdy rzeczywis cie potrzeba wie cej oleju, a gdy nie jest to konieczne - odl czac a je.

Rys.123 Hydr. zl cze uniwersalne do przyl czania a a ladowacza czol owego.

63

OBSUGA
17.6 Hydrauliczny hamulec przyczepy
Text-module

Wersja francuska
Operation_Pic_number:1

(Na z yczenie)
Text-module

Wersja - wl oska
Niebezpieczen stwo: Jes li hydrauliczny hamulec przyczepy be dzie wyl czony a dz wignia w pozycji WYL CZONE A przyczepa nie be dzie hamowal a.
Operation_Pic_number:1

Rys.127 Przel czanie cie z aru a


Operation_Pic_number:1

Rys.125 Aby zlikwidowac cis nienie w hamulcu hydraulicznym (w celu do- i odl czania). a Zacia gna c czny hamulec. re Kontrolki
Operation_Pic_number:1 Text-module

Rys.128 Aby przy pustej przyczepie zapobiec nadmiernemu hamowaniu, nalez c y nacisna przycisk (A). Przy jazdach transportowych z pel przyczepa , na nie naciskac przycisku (A).
Text-module

Wskazwka: Przy wersji francuskiej hamulec re czny nie ma z adnej funkcji.

Rys.126 Jes li hydrauliczny hamulec przyczepy jest bez cis nienia, to w kombiinstrumencie pojawi sie wskazanie (A). Wskazwka: W wersji wl nienie hydrauliczne oskiej, cis zawsze ma poziom 10-15 bar.
Text-module

64

OBSUGA 18. Elektroniczna regulacja podnos nika tylnego


18.1 Elementy obsl ugowe
Text-module

18.2 Wl czanie bezpieczne a


Niebezpieczen stwo: Pozycja Stop przerwac nieprzewidywalne ruchy podnos nika. Przy aktywnym wl czeniu bezpieczen stwa a podnos nik tylny nie dzial a. Wl stwa aktywne jest przy czanie bezpieczen a naste puja czynnikach: cych 1. Gdy zapl czony i wl czony. on zostanie wyl a a 2. Przy uruchamianiu. 3. Przy usterkach w obwodzie pra du. 4. Po uruchomieniu z tyl u. 5. Wl czone ograniczenie wysokos ci unoszenia. a
ETNum-list Text-module

Pulpit obsl ugowy


Operation_Pic_number:1

Odryglowanie wl czania a bezpieczen stwa


Rys.129 B C D E E1 F F1 G J K = = = = = = = = = Regulacja mieszana pozycji - sil gu y ucia Dl awik opuszczania Ogranicznik wysokos ci unoszenia Szybkie unoszenie Ryglowanie Nastawa / regulacja gl bokos ci e Piers cien z oznaczeniami nastaw Szybkie wcia ganie / zaczep Hitch Diody luminescencyjne czerwona = podnoszenie, z l ta = opuszczanie = Wskaz nik funkcji EHR LED s wieci: EHR zaryglowana.

Przel czyc cznik (E) szybkiego wl a a unoszenia. Kontrolka (K) dzial nie. ania EHR zgas Zas diody (J). Po odryglowaniu podnos wieca nik przemieszcza sie do ustawionej pozycji.

Wskazwka: Po odryglowaniu szybkos c podnoszenia wzgle dnie opuszczania zredukowana jest az do osia gnie cia ustawionej pozycji. Normalna pre c pracy osia dkos gana jest po chwilowym osia gnie ciu pozycji stop.

65

OBSUGA
18.3 Funkcje na pulpicie obsl ugowym
Wl cznik szybkiego unoszenia (E) z a zabezpieczeniem transportowym (E1)
Operation_Pic_number:1

Ograniczenie wysokos ci unoszenia


Operation_Pic_number:1

Rys.132 Pokre tl ci o (D) do ustawiania wysokos unoszenia. Rys.130 "Stop" brak funkcji elektroniki (brak regulacji). do tyl u "podnoszenie" pozycja transportowa z tl umieniem drgan zamontowanego agregatu. Zablokowac przez E1. do przodu "regulacja" narze dzie robocze regulowane jest pokre tl em (F) na ustawiona wartos c . Pozycje pokre tl a w prawo w lewo = max. unoszenie = min. unoszenie

Od lewej do prawej wysokos c unoszenia regulowana jest bezstopniowo.

Pre c opuszczania dkos


Operation_Pic_number:1

W pozycji "Stop" wszystkie ruchy podnoszenia wzgle dnie opuszczania zostaja przerwane w aktualnych pozycjach, za wyja tkiem obsl ugi z tyl gnika. u cia

Regulacja gl ci bokos e
Operation_Pic_number:1

Rys.133 Pokre tl dkos ci o (C) do ustawiania pre opuszczania. Pre dkos c opuszczania regulowana jest bezstopniowo, elektronicznie. Rys.131 Pokre tl bokos ci roboczej. o (F) do ustawiania gl e Kierunek obrotu regulacji gl ci bokos e w prawo = Podnoszenie w lewo = Opuszczanie 10 = Pozycja pl ca ywaja 0-1 = brak regulacji Pod pokre tl piers cien (F1), ktry em znajduje sie sl danej gl bokos ci y do oznaczania z a uz e roboczej. 66 Pozycje pokre tl a (C) w prawo w lewo = Pozycja "z l w" brak opuszczania = Pozycja "zaja c" max. pre dkos c opuszczania

Mie dzy obiema pozycjami pre dkos c opuszczania ustawia sie bezstopniowo.

OBSUGA
Regulacja mieszana pozycji - sil y ucia gu
Operation_Pic_number:1

Obsl trz cia gnika uga z tyl u, z zewna


Operation_Pic_number:1

Rys.136 Rys.134 Pokre tl gu o (B) do ustawiania pozycji lub sil y ucia lub mieszanej regulacji obu tych wielkos ci. Pozycje pokre tl a (B) w prawo w lewo = Regulacja pozycyjna (rozsiewacz nawozw) = Regulacja sil gu (pl y ucia ug) Przyciski (A) po prawej lub lewej stronie na tylnej lampie sl do podnoszenia wzgle dnie a uz opuszczania podnos nika. Dzial czanie bezpieczen stwa. Obsl a wl a uga z zewna trz moz liwa jest przy kaz dej pozycji wl cznika szybkiego unoszenia. a

Mie dzy pozycja a sil ucia gu jest regulacja a mieszana.

Szybkie wcia ganie / zaczep Hitch (G)


Operation_Pic_number:1

Rys.135 Szybkie wcia gania Wl cznik (E) na "regulacje ". a Wl cznik (G) nacisna c dzie do przodu, narze a przechodzi na max. gl bokos c (pozycja e pl ca). ywaja Zwolnic cznik (G), narze dzie przechodzi wl a ponownie do gl bokos ci roboczej. e Zaczep Hitch: (do haka pocia gowego zaczepu Hitch) Wl cznik szybkiego unoszenia (E) na a podnoszenie. Unies dzie c podnos nik tak, az be elektronicznie odl czony. a Wl cznik (G) na Hitch, podnos nik przesunie a sie o max. 20 mm dalej do gry. Zwolnic cznik, podnos nik pozostanie w tej wl a pozycji. 67

OBSUGA
18.4 Praca z EHR
Montaz maszyn dol czanych a trzypunktowo
Operation_Pic_number:1

Wl cznik (E) szybkiego unoszenia na a "regulacje ". Pokre tl teraz powoli tak, az em (F) opuszczac dz z wignia grna zostanie odcia ona, a naste pnie wyhaczyc , odryglowac ja haki dz wigni dolnych i cal cic kowicie opus hydraulike .

Ustawienie na z c a dana wysokos transportowa


Operation_Pic_number:1

Rys.137 Pokre tl o (B) w prawo, w ustawienie "pozycja". Wl cznik (E) szybkiego unoszenia na a "regulacje ". Obracaja c regulacja gl bokos ci (F) w lewo, e opus cic ramiona podnos nika. Obroty w prawo powoduja unoszenie ramion podnos nika. Jes li dz wignia grna i dz wignie dolne sa na stal czone z narze dziem: e pol a Pokre tl w lewo. o (D) obrcic Regulacje gl bokos ci (F) obrcic na "0" e wzgle dnie wl cznik (E) szybkiego unoszenia a na "podnoszenie". Maszyna uniesie sie do granicy wysokos ci unoszenia (ok. 1/4 wysokos ci unoszenia). Obracaja c ogranicznik wysokos ci unoszenia (D) w prawo moz dana z a na ustawic wysokos c unoszenia.

Rys.139 Cal . cic maszyne kowicie opus Pokre tl w lewo. o (D) obrcic Wl cznik szybkiego unoszenia (E) na a "podnoszenie", maszyna uniesie sie na ok. 1/4 wysokos ci. Pokre tl w prawo, az zostanie o (D) obrcic osia gnie ta z dana wysokos c transportowa. a

Przy jez dzie po drogach Wl a szybkiego unoszenia (E) cznik zabezpieczyc zabezpieczeniem transportowym (E1).
Text-module

Odl czanie zaczepianych a trzypunktowo narze dzi obrotowym przel cznikiem (F) a
Operation_Pic_number:1

Transport z tl umieniem drgan


Po uniesieniu agregatu roboczego wl cznikiem a szybkiego unoszenia, szczytowe obcia z enia wynikaja ce z nierwnos ci drogi likwidowane be da niewielkimi ruchami podnos nika, co zapobiegnie kol gnika. Zmniejszy sie ysaniu cia obcia z gnika i maszyny i zdecydowanie enie cia poprawi sie zdolnos c kierowania. Fabrycznie ustawiona pre dkos czania c wl a wynosi ok. 8 km/h, i wartos moz c te , na zmienic zalez nie od warunkw pracy. Wskazwka: Tl dzial umienie drgan a jedynie przy odryglowanym wl a bezpieczen stwa, w czniku transportowej pozycji wl cznika szybkiego a unoszenia.

Rys.138 Hydraulika w pozycje transportowa . Pokre o (F) na "0". tl Pokre tl . o (B) w prawo, na pozycje 68

OBSUGA
Zmiana pre ci, przy ktrej wl dkos cza a sie tl umienie drgan
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.143 Wciskac jeden z przyciskw tak, az pojawi sie z dana pre dkos czania. c wl a a Przyciskiem ESC naste puje powrt do poprzedniego poziomu menu. Rys.140 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz drugi poziom menu niku pojawi sie gl wnego.
Operation_Pic_number:1

Rys.141 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie
Operation_Pic_number:1

Rys.142 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie

69

OBSUGA
18.5 Ryglowanie szyny pl nej uz
Operation_Pic_number:1

18.6 Gniazdo narze dzi


Operation_Pic_number:1

Rys.144 Dla okres dzi, np. przy lonych kombinacji narze montowanych z tyl u opryskiwaczach lub bronach talerzowych, wzgle dnie jes li ramiona podnos sie poruszac nika nie maja , sensowne jest zaryglowanie podnos nika. Zaczep zaryglowac lub odryglowac dz wignia (A). Ustawienie funkcji, patrz naklejka (strzal ka). Wskazwka: Przy zaryglowanej szynie pl nej EHR nie uz dzial a.

Rys.145 Na gniez czone sa sygnal dzie (C) przyl a y pre dkos byc ci, ktre moga podawane dalej np. do opryskiwacza, rozsiewacza nawozw.

Widok gniazda narze dzi


Operation_Pic_number:1

Rys.146 Oznakowania sa wytl oczone 1 = 2 = Pre dkos c 3 = Liczba obrotw WOM 4 = Wl cznik szybkiego unoszenia a 5 = Pozycja podnos nika 6 = + napie cie w instalacji pokl adowej (+Ub) 7 = Masa

70

OBSUGA 19. Trzypunktowy ukl ad zawieszenia narze dzi


Niebezpieczen stwo: W obre bie trzypunktowego ukl adu zawieszenia istnieje niebezpieczen stwo zranienia przez przygniecenie i przycie cie! Podczas dol czania nie wchodzic a mie dzy cia gnik i maszyne . Przy pracy z wal nikowym kiem przekaz lub dyszlem pocia na ac gowym uwaz zachowanie wystarczaja ej, co duz wolnej przestrzeni. Po dol czeniu maszyny ryglowanie a musi zostac cal te a kowicie zamknie haki bezpiecznie zaryglowane. Przy odl na ac czaniu maszyn uwaz a zachowanie bezpiecznej stabilnos ci. Przy korzystaniu z linki uruchamiaja uwage cej, zwrcic na swobodny przebieg linki, zacis nie ta linka powoduje otwarcie ryglowania. Zwrcic uwage na prawidl owa kombinacje hakw zaczepu - kulistych tulei, stosowac tylko przepisowe kuliste tuleje.

Ustawienie odste wigni dolnych pu dz


Operation_Pic_number:1

Rys.148
Text-module

Wyja c zawleczke . skl adana Odpowiednio wkre cic cic lub wykre s rube kolankowa (A) - rwnomiernie przy lewym i prawym wsporniku bocznym. rube S kolankowa ponownie pol czyc z dz wignia a dolna i zabezpieczyc zawleczka . skl adana Kontrola: Przed podniesieniem dol czonego narze dzia a lub maszyny, boczne rygle musza byc zaryglowane bez luzw (dz wignia do przodu). Waz ne: Dz wignie dolne be da automatyczne usztywnione na boki, jes li ramiona podnos nika uniosa sie . Zbyt ciasne ustawienie prowadzi do napre w en z trzypunktowym ukl adzie zawieszenia narze dzi.

19.1 Dz wignie dolne


Niebezpieczen stwo: Przy hakowym ryglowaniu dz wigni dolnych (patrz OBSUGA Rys. 150) nigdy nie uz ani nie ywac transportowac narze dzi zanim oba haki nie zostana bezpiecznie zaryglowane!
Operation_Pic_number:1

Dz wignie dolne ruchome w gre


Operation_Pic_number:1

Rys.147
Kategoria II = 825 mm, III = 965 mm odste p mie dzy punktami zaczepiania. Wskazwka: Kulki/haki i sworznie dol czanych maszyn a sprawdzic pod wzgle dem zeszlifowania, oczys cic i przesmarowac . W przypadku uszkodzenia/zeszlifowania, wymienic .

Rys.149 Sworzen wl w otwr dolny (A). yc oz Konieczne przy pracy z narze dziami z kol em podporowym bez wyrwnania wahan np. sadzarka.

71

OBSUGA
Hakowe ryglowanie dz wigni dolnych
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.152 Rys.150 Przy szczeglnie cie z kich warunkach pracy, haki dz wigni dolnych moz przed na zabezpieczyc niezamierzonym otwarciem (np w pracach les nych). ruby (np. M 8x50) wl S w otwory (strzal yc oz ki) i zabezpieczyc tkami. nakre Maksymalna dl gnie ta jest wtedy, gdy c osia ugos widoczne be dzie oznakowanie (strzal ka).

19.3 Mechaniczne rygle boczne


Operation_Pic_number:1

19.2 Jarzma podnos nika


Operation_Pic_number:1

Rys.153 Dz sie ryglowac wignie dolne daja dz wigniami (A) z lewej i z prawej strony. Rys.151 Jarzma podnos przestawialna nika maja dl c . ugos Kabl k zabezpieczaja cy (A) odchylic do gry. a Obracaja o (B) przestawic jarzmo. c pokre tl Wskazwka: Kabl sie k zabezpieczaja cy (A) musi dac a zal nad pokre yc tl oz o (B). Sztywno mocowana maszyna Dz c wignie przesuna do gry. Maszyna poruszaja ca sie na boki Dz przesuna c wignie w dl .

72

OBSUGA
19.4 Dz wignia grna
Operation_Pic_number:1

19.5 Uchwyt kulisty


Operation_Pic_number:1

Rys.154 Zmiana dl ci dz wigni przez obracanie ugos pokre tl a (A). Oba gwinty musza byc cone na rwna wkre dl k zabezpieczaja cy musi jeszcze c , kabl ugos a byc moz liwy do zal enia nad czopem (B). oz

Rys.156
Text-module

Mocowanie od strony cia gnika


Operation_Pic_number:1

Uchwyt kulisty zamontowany jest na tylnym bl otniku. Moga tam byc wkl adane tuleje kuliste kategorii 3 (60 - 64 mm) i kategorii 2 (50 mm, kulki dz wigni grnej). Przy tulejach kulistych kategorii 2 zawsze stosowac adapter (A). Wskazwka: Zawleczke zabezpieczaja ca (B) zawsze zakl w moz liwie najniz szym miejscu. adac

Rys.155 Mocowanie moz liwe jest w dwch otworach (dla lepszego dopasowania do narze dzia roboczego i zwie y unoszenia). kszenia sil Przy duz wigu. ych sil ach udz Dz wignia grna wl ona w otwr grny. oz Przy niewielkich sil wigu. ach udz Dz wignia grna wl ona w otwr dolny. oz

73

OBSUGA 20. Podnos nik przedni


Text-module

Zdejmowanie dz wigni dolnych


Wyja c sworznie.

(Na z yczenie)
Niebezpieczen stwo: W obre bie trzypunktowego ukl adu zawieszenia istnieje niebezpieczen stwo zranienia przez przygniecenie i przycie cie! Przestrzegac przepisw prawa o ruchu drogowym np. w zakresie dopuszczalnych obcia osi en z wzgle dnie balastowania. Przy jez dzie po drogach przestrzegac zasady, z e od kierownicy do pocza tku pojazdu moz do 3,5 m odlegl ci, e byc os przestrzegac zasad os wietlenia pojazdu. Przy maksymalnym obcia eniu (np. z gruber) dopuszczalna jest jedynie praca w trybie przesuwania.
Text-module

Postojowa pozycja dz wigni dolnych


Operation_Pic_number:1

Rys.158 Dz wignie dolne nalez do gry, y zawsze skl adac jes uz li nie sa ywane. Sworzen wl w otwr tak, jak pokazano yc oz (ilustracja OBSUGA Rys. 158) i zabezpieczyc .

Jes dzia li wymiar zamontowanego z przodu narze przekracza 3,5 m, nalez c y pomc sobie stosuja odpowiednie s ca rodki (np osoba towarzysza podaja ca sygnal owaniu drg) y lub lustra na skrzyz tak, aby zachowac bezpieczen stwo w ruchu drogowym (przepisy Prawa o Ruchu Drogowym). Odste p dz wigni dolnych: Kategoria II = 825 mm.

Robocze ustawienia dz wigni dolnych


Operation_Pic_number:1

Waz ne: Maszyn nie podnosic az do oporu, aby mgl dzial ac zbiornik cis nieniowy (cie ar moz e z spre ). ynowac z
Text-module

Dodatkowe os wietlenie
Jes zakryte maszyna lub li reektory zostana narze dziem roboczym, wl czyc dodatkowe a os czyc wietlenie. Przednie reektory wyl . a Przednie reektory wyl czyc . a

20.1 Dz wignie dolne


Wyrwnanie wahan
Operation_Pic_number:1

Rys.159 Sworzen wl w otwr tak, jak pokazano yc oz (ilustracja OBSUGA Rys. 159) i zabezpieczyc .

Rys.157
Wyrwnanie wahan dzi dla narze samoprowadza cych. Sworzen wl tak, jak pokazano (ilustracja yc oz OBSUGA Rys. 157) i zabezpieczyc .
Text-module

74

OBSUGA
20.2 Dz wignia grna
Operation_Pic_number:1

20.3 Obsl uga hydrauliczna


Niebezpieczen stwo: Rozl tylne przyl czyc cza a a hydrauliki! Niebezpieczen stwo ze strony nieoczekiwanych ruchw narze dzi. Po zakon czeniu pracy z przednim podnos nikiem, zamkna kurek c blokuja cy (patrz OBSUGA Rys. 162)!
Operation_Pic_number:1

Rys.160 W celu odchylenia dz gna c wigni grnej wycia sworzen (A).

Rys.161 Przedni podnos czyc cza po nik dol do przyl a a s rodku. ew = Praca w trybie jednokierunkowym dw = Praca w trybie dwukierunkowym Podnoszenie, opuszczanie i dociskanie naste puje poprzez odpowiednie, oznakowane barwnie dz wignie obsl ugowe poszczeglnych zaworw (zawr hydrauliczny 1 lub zawr hydrauliczny 3). Wskazwka: Przy zamontowanym ladowaczu czol owym, podnos nik przedni przyl do 3 zaworu czac a hydraulicznego.

Kurek blokuja cy
Operation_Pic_number:1

Rys.162 Funkcje, patrz naklejka. 75

OBSUGA 21. Zaczepy


Niebezpieczen stwo: Maszyny i przyczepy mocowac jedynie w przewidzianych do tego celu punktach! Przestrzegac maksymalnych dopuszczalnych obcia zaczepu! en z Nalez dopuszczalnych obcia osi i masy zespol y przestrzegac en z u oraz przepisw ruchu drogowego! Przyczepe zgodnie z przepisami. Sprawdzic dzial zaczepiac anie hamulcw. Przestrzegac zalecen producenta! Zaczep przyczepy nalez pod wzgle ci a y regularnie sprawdzac dem jego sprawnos szczeglnie przy duz ych obcia eniach w czasie pracy. z Zaczep przyczepy jest elementem homologowanym i moz uz e byc ywany wyl cznie w a dozwolonym celu. Zwrcic uwage wyl ywac na prawidl kombinacje ucha zaczepu - sworznia, uz cznie owa a zalecanych rodzajw zaczepu! Przy przezbrajaniu na sprze pewne, z e g mechaniczny lub automatyczny musi byc zaczep przy przestawianiu nagle nie zsunie sie y w cych; nalez z szyn prowadza najniz s rube sze otwory szyn wl yc oporowa ! oz Zastrzegamy moz c dokonywania zmian technicznych, obowia liwos zuja dane z tabliczki znamionowej. Nie wolno przekraczac maksymalnej masy cal gowego / kowitej pojazdu pocia przyczepy - 40 ton. Przy rz ciach na tabliczce znamionowej kozl nych wartos a zaczepu i zaczepu przyczepy nalez wartos c niz y zawsze za obowia ac sza zuja ca uwaz . Przy do- i odl je przed przetoczeniem. czaniu przyczep, zabezpieczyc a

21.1 Obliczenie obcia enia zaczepu z


Diagram dopuszczalnego obcia enia zaczepu z
Operation_Pic_number:1

Rys.163
Text-module

Obliczenie dopuszczalnego obcia enia zaczepu z


C Dt
Text-module

= T x Dt : (T - Dt) przykl ad: 12 x 7,13 : (12 - 7,13) = 17,6 = D : 9,81 przykl ad: 70 : 9,81 = 7,13 = Dopuszczalne obcia z enie zaczepu (to) = Masa pojazdu pocia gowego (to) = D-wartos c (kN) 76

C T D

OBSUGA
21.2 Koziol zaczepu
Operation_Pic_number:1

21.3 Re czny zaczep przyczepy


Operation_Pic_number:1

Rys.164
Operation_Pic_number:1

Rys.166 Przesuwanie zaczepu przyczepy Wcisna c zabezpieczenia (A). Pocia gna c c uchwyt do gry i przesuna zaczep przyczepy. Zaczep przyczepu zatrzymac w pozycji wisza cej aby wspomc zatrzaskiwanie sie sworzni blokuja cych, rwnoczes nie uchwyt (A) obrcic w dl . Wymontowanie zaczepu przyczepy Pocia gna c sworzen (B). Wyja c zaczep w dl lizgowych. z szyn s
Operation_Pic_number:1

Rys.165 Przestrzegac z maksymalnych obcia zaczepu en i pionowych obcia en zaczepu (patrz Tabliczka z znamionowa).

Rys.167 Przestrzegac z maksymalnych obcia zaczepu en i pionowych obcia z zaczepu (patrz Tabliczka en znamionowa).

77

OBSUGA
21.4 Automatyczny zaczep przyczepy
Operation_Pic_number:1

Zdalna obsl uga


Operation_Pic_number:1

Rys.168 Przesuwanie zaczepu przyczepy Uchwyt (A) obrcic c do gry i wcisna w lewo. Zaczep przyczepy ustawic danej na z a wysokos ci. Zaczep przyczepu zatrzymac w pozycji wisza cej aby wspomc zatrzaskiwanie sie sworzni blokuja cych, rwnoczes nie uchwyt (A) obrcic c w dl w prawo. i wcisna Niebezpieczen stwo: Uchwyt (A) moz e sie w pozycji zabezpieczonej pozwolic wcisna w c kierunku otworu tylko o ok. 4 mm. Posl zaczepem przyczepy. ugiwanie sie Dz (B) nacisna c wignie do gry az do zatrzas cia sie . nie Niebezpieczen stwo: Kol ek kontrolny (C) po dol czeniu a nie moz z tulejki e wystawac kontrolnej.

Rys.169 Zaczep przyczepy moz z fotela na obsl ugiwac kierowcy, za pomoca dz wigni (A).
Operation_Pic_number:1

Rys.170 Wymontowanie zaczepu przyczepy Wyhaczyc zdalnej obsl linke ugi zaczepu. Pocia gna c sworzen (A). Wyja c zaczep w dl lizgowych. z szyn s

78

OBSUGA
Wersja z bolcem cylindrycznym
Operation_Pic_number:1

21.5 Zaczep pocia gowy kulowy, zaczep wahadl owy, Piton-Fix


Text-module

(Na z yczenie) Wskazwka: Praca z zaczepem kulowym na drogach otwartych dopuszczalna jedynie po umieszczeniu stosownej adnotacji w dokumentach pojazdu. Przyczepa musi byc wyposaz ciowo ona w przestawialny wysokos wspornik.
Operation_Pic_number:1

Rys.171 Przestrzegac z maksymalnych obcia zaczepu en i pionowych obcia z zaczepu (patrz Tabliczka en znamionowa).

Wersja z bolcem beczkowatym


Operation_Pic_number:1

Rys.173 Na koz le zaczepowym moga wybirczo byc montowane rz ne rodzaje zaczepw przyczepy. A B C = Zaczep wahadl owy = Zaczep wahadl owy ze sztywnym pocia gowym zaczepem kulowym = Zaczep wahadl owy sztywny z Piton-Fix

Rys.172 Przestrzegac z maksymalnych obcia zaczepu en i pionowych obcia z zaczepu (patrz Tabliczka en znamionowa).

79

OBSUGA
Zaczep wahadl owy sztywny z Piton-Fix
Operation_Pic_number:1

Zaczep wahadl owy ze sztywnym pocia gowym zaczepem kulowym


Operation_Pic_number:1

Rys.174 Piton-Fix Dociskacz po dol czeniu zabezpieczyc a sworzniem rygluja cym (A), zamontowac bezpiecznik (B). Zaczep wahadl owy sztywny Po dol czeniu wsuna c sworzen (C) i a zabezpieczyc zawleczka (D). go skl adana Wskazwka: Maksymalny luz sworznia w otworze wynosi 3 mm.
Operation_Pic_number:1

Rys.176 Kulowy zaczep pocia gowy Dociskacz po dol czeniu zabezpieczyc a sworzniem rygluja cym (A), zamontowac bezpiecznik (B). Zaczep wahadl owy sztywny Po dol czeniu wsuna c sworzen (C) i a zabezpieczyc zawleczka (D). go skl adana Wskazwka: Maksymalny luz sworznia w otworze wynosi 3 mm.
Operation_Pic_number:1

Rys.175 Przestrzegac maksymalnych dopuszczalnych pionowych obcia z z zaczepu oraz cie en arw przyczep dla PITON FIX i ZACZEPU WAHADL OWEGO (patrz tabliczka znamionowa).

Rys.177 Przestrzegac maksymalnych dopuszczalnych pionowych obcia z z zaczepu oraz cie en arw przyczep dla KULOWEGO ZACZEPU POCIA GOWEGO i ZACZEPU WAHADL OWEGO (patrz tabliczka znamionowa).

80

OBSUGA
Zaczep wahadl owy
Operation_Pic_number:1

Przestawialny wysokos ciowo zaczep pocia gowy


Operation_Pic_number:1

Rys.178
Pocia gna c zabezpieczenie (A), unies c sworzen (B). Zaczep wahadl danej wz a owy zamocowac pozycji i zabezpieczyc zabezpieczeniem (A). Wskazwka: Maksymalny luz sworznia w otworze wynosi 3 mm. Zaczep wahadl owy polecany jest tylko do pracy z maszynami roboczymi. Zaczep ten nie nadaje sie do transportu przyczep po drogach.
Operation_Pic_number:1

Rys.181 Przesuwanie zaczepu przyczepy Uchwyt (A) obrcic c do gry i wcisna w prawo. Zaczep przyczepy ustawic danej na z a wysokos ci. Zaczep przyczepu zatrzymac w pozycji wisza cej aby wspomc zatrzaskiwanie sie sworzni blokuja cych, rwnoczes nie uchwyt (A) obrcic w lewo. Dociskacz po dol czeniu zabezpieczyc a sworzniem rygluja cym (B), zamontowac zawleczke zabezpieczaja ca . Niebezpieczen stwo: Uchwyt (A) moz e sie w pozycji zabezpieczonej pozwolic wcisna w c kierunku otworu tylko o ok. 4 mm.
Operation_Pic_number:1

Rys.179
Przestrzegac maksymalnych dopuszczalnych pionowych obcia z z zaczepu oraz cie en arw przyczep dla KOZL A ZACZEPOWEGO (patrz tabliczka znamionowa).
Operation_Pic_number:1

Rys.182 Przestrzegac z maksymalnych obcia zaczepu en i pionowych obcia z zaczepu (patrz Tabliczka en znamionowa). Rys.180
Przestrzegac maksymalnych dopuszczalnych pionowych obcia z z zaczepu oraz cie en arw przyczep dla ZACZEPU WAHADL OWEGO (patrz tabliczka znamionowa).

81

OBSUGA
Kulowy zaczep pocia gowy, informacje oglne
Operation_Pic_number:1

21.6 Zaczep Hitch


Text-module

Niebezpieczen stwo: W obre bie trzypunktowego ukl adu zawieszenia istnieje niebezpieczen stwo zranienia przez przygniecenie i przycie cie! Nie stac przed cia gnikiem ani za przyczepa moga gdyz sie one przesuna , niebezpieczen stwo c przygniecenia! Ryglowanie haka zaczepu Hitch musi sie ! zatrzasna c Rys.183 Aby zmniejszyc uwaz s cieranie sie , z ac eby zamontowany byl cien z pianki (A). piers Maksymalna granica zeszlifowania kulki 78,5 mm. Na dociskaczu daje sie ustawic dopuszczalny luz wysokos ciowy (0,5 mm - 1,0 mm). W celu zmniejszenia zeszlifowania, kontaktowe powierzchnie zaczepu nalez w y smarowac regularnych odste pach czasu uniwersalnym smarem. Po zakon nal . czeniu pracy na kulke osl yc oz one Wskazwka: Przy dol czaniu lub odl czaniu zwolnic a a hamulec cia gnika! Wskazwka: Praca z zaczepem Hitch na drogach otwartych dopuszczalna jedynie po umieszczeniu stosownej adnotacji w dokumentach pojazdu.
Operation_Pic_number:1

Rys.184 Przestrzegac z maksymalnych obcia zaczepu en i pionowych obcia z zaczepu (patrz Tabliczka en znamionowa).

82

OBSUGA
Opuszczanie
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.185 Podnos nik unies c EHR na maksymalna wysokos c . Obrotowy przel cznik (A) cal a kowicie w prawo. Wl cznik szybkiego unoszenia (B) na a podnoszenie.
Operation_Pic_number:1

Rys.188 Dz ( BETR74) zluzowac wignia ryglowanie. Pokre tl w pozycji "0". o (B) ustawic Wl cznik (C) szybkiego unoszenia na a "regulacje ". Zaczep Hitch opus tl cic pokre em (B).

Unoszenie
Operation_Pic_number:1

Rys.186 Wl cznik (A) przel czyc w prawo. Hak a a rygluja cy zostanie odcia z ony.
Operation_Pic_number:1

Rys.189 Pokre tl cznikiem szybkiego em (A) lub wl a unoszenia (B) unies c hak Hitch. Wl cznik (C) przel czyc w prawo. a a Opus cic podnos nik tak, az jarzma zaczepu Hitch zostana odcia z one.

Rys.187 Dz (A) zluzowac wignia ryglowanie.

83

OBSUGA 22. Dodatkowe obcia enie z


Niebezpieczen stwo: Przy montaz u narze dzi z tyl u cia y zawsze zwracac gnika nalez uwage e na wystarczaja co duz obcia enie osi przedniej. Aby z zachowana byl c a zdolnos hamowania i kierowania cia gnikiem, to na osi przedniej musi spoczywac co najmniej 20% masy wl asnej cia gnika. Obcia w niki zawsze mocowac z sposb podany w instrukcji i w przewidzianych do tego punktach mocowania! Nie przekraczac dopuszczalnej masy cal dnie kowitej wzgle dopuszczalnego obcia enia osi z (patrz tabliczka znamionowa lub dokumenty pojazdu). Przy balastowaniu przestrzegac wymaganego cis nienia powietrza w oponach!

22.2 Obcia niki przd/tyl z


Obcia nik przedni/tylny 870 kg z
Operation_Pic_number:1

Rys.191 A B C = Punkt mocowania dz wigni grnej = Punkt mocowania dz wigni grnej z szybkozl czem a = Cze s cego ci do montaz u wal u ugniataja transport (wal dowy max. jednorze 1000 kg) Nie jest moz liwe stosowanie pl yty montaz owej lub pojedynczych obcia z nikw.

22.1 Obcia niki przednie z


Text-module

Zawieszana pl yta ok. 117 kg


Max. 3 sztuki
Operation_Pic_number:1

Wskazwka: 870 kg obcia dodatkowo nik moz e byc z uzupel niony zawieszanymi pl ytami 3 x 117 kg. Przestrzegac dopuszczalnego obcia enia z osi przedniej.

22.3 Obcia niki przednie z


Obcia nik 400 kg z
Operation_Pic_number:1

Rys.190 Wskazwka: Montowana wyl cznie do cia gnikw bez a przedniego podnos nika. Wskazwka: Przy zamontowaniu pl nika 117 kg, z yty obcia nalez bezpiecznik (A). y zamontowac
Text-module

Obcia niki zawieszane ok. 32 kg z


Max. 10 sztuk Wskazwka: Montowana wyl cznie do cia gnikw bez a przedniego podnos nika. Wskazwka: Do zawieszenia konieczna jest pl yta montaz owa. 84

Rys.192 Wskazwka: 400 kg obcia dodatkowo nik moz e byc z uzupel niony zawieszanymi pl ytami 3 x 117 kg. Przestrzegac dopuszczalnego obcia enia osi przedniej. z

OBSUGA
22.4 Obcia niki kl z
Niebezpieczen stwo: Po zamontowaniu obcia nikw kl z , nalez y po 20 godzinach pracy ponownie docia szpilki kl gna c . Zamontowane obcia nikim kl z nalez co kaz y docia de 100 gac godzin pracy. Nalez maksymalna y zachowac szerokos c pojazdu podana w jego dokumentach.
Text-module

22.5 Napel nianie opon woda


Operation_Pic_number:1

Moz liwe jedynie od felg stal ych 30 cali, wzgl. felg przestawialnych 34 cale. Maksymalnie montuje sie 3 pary po 130 kg. Moment docia gania s rub 210 Nm. Wskazwka: adne obcia Z poza niki nie moga z wystawac obrys opon, jazda po drogach publicznych jest wtedy niedopuszczalna.

Rys.193 A B L W = = = = Napel nianie woda Spuszczanie wody Powietrze Woda

Ilos ci napel rodek nienia (woda + s niezamarzaja cy) wedl producenta ug zalecen opon. Regularnie sprawdzac cis nienie powietrza w oponach!

85

OBSUGA 23. Zmiana rozstawu kl


Niebezpieczen stwo: Podczas prac przy oponach nalez , aby cia y uwaz ac gnik byl dnie zabezpieczony porza przed przetoczeniem (kliny pod kol ami)! Jes li do obrcenia kl dzie silnik, t wszystkie cztery kol tylnych uruchomiony be a musza swobodne (ustawione na kozl byc ach)! Przy pracy pod uniesionym na kozl sie e znajdowac gnikiem nikt nie moz w ach cia cia gniku! Jes li cia wigniami dolnymi, to nalez y go dodatkowo gnik be dzie uniesiony dz zabezpieczyc (podeprzec )! Prace naprawcze opon moga prowadzone tylko sil yciu byc ami fachowymi, przy uz odpowiednich narze owych! dzi montaz Przy zbyt wysokim cis nieniu powietrza w oponach istnieje niebezpieczen stwo ich rozerwania! Cis nienie powietrza nalez ! y regularnie kontrolowac Ogumienia konserwacyjnego nie uz do cie ywac kich prac pocia z gowych ani do pracy z ladowaczem czol owym. Po montaz ci nalez i sprawdzac u kl nos y regularnie docia gac lub przestawieniu zbiez nakre osi przedniej i tylnej oraz elementy ukl adu kierowniczego! tki i szpilki kl Momenty docia gania patrz DANE TECHNICZNE.
Text-module

Wskazwka: Ogumienie, ktre nie jest w pisane w dokumentacje tam wpisane. pojazdu, musi zostac

23.1 Os wietlenie nadwymiarowej szerokos ci roboczej


Operation_Pic_number:1

Rys.194 Tablice ostrzegawcze ustawic trznymi krawe dziami opon. po lewej i prawej stronie rwno z zewne ruby ustalaja S ce (A) docia gna c z momentem 5 Nm.

23.2 Przestawianie s ladw "przodu" kl tylnych


Text-module

Typ
Vario 309 - 310 Vario 309 - 310 Vario 309 - 310

Ogumienie
10,00-16 11,00-16 7,50-20

Gl c bokos e przetl oczenia


20 20 58

lad seryjnie S
1580 1580 1500

Pozostal e moz lady liwe s


1440, 1680, 1780 1400, 1680, 1780 1360, 1600, 1700, 1800

86

OBSUGA
23.3 Przestawianie s ladw "przodu" przednich kl
Text-module

Typ
Vario 309 - 310 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309, 310 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 310 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 311 Vario 312 Vario 309 - 312

Ogumienie
12,4R24 13,6R24 13,6R24 13,6R24 13,6R24 * 14,9R24 14,9R24 14,9R24 * 280/85R28 * 320/85R24 320/85R24 340/85R24 340/85R24 340/85R24 340/85R24 * 360/80R24 ** 375/75R20 380/70R24 380/70R24 * 420/70R24 420/70R24 * 425/75R20 ** 440/65R24 440/65R24 * 480/65R24 480/65R24 480/65R24 *

Gl c bokos e przetl oczenia


68 0 68 30 VF 30 0 VF VF 0 68 0 68 30 VF 30 30 30 VF 30 VF 30 30 VF 30 30 VF

lad seryjnie S
1600 1750 1600 1685 1674 1685 1750 1674 1500 1750 1600 1750 1600 1685 1674 1685 1685 1685 1674 1685 1790 1820 1685 1790 1685 1820 1790

Pozostal e moz lady liwe s


1900 1900 1820 1712, 1788 1820 1712, 1788 1600, 1700, 1800 1900 1900 1820 1712, 1788 1820 1820 1820 1712, 1788 1820 1904 1820 1904 1820 1685 1904

* nie przy ladowaczu czol owym ** TV - oddzielne badanie VF = Felgi przestawialne

87

OBSUGA
23.4 Przestawianie s ladw "tyl u" kl przednich i tylnych
Text-module

Typ
Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 310 Vario 309 - 310 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 311 Vario 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312 Vario 309 - 312

Ogumienie
13,6R38 13,6R38 16,9R34 16,9R34 16,9R34 16,9R38 ** 18,4R34 18,4R34 270/95R44 340/85R38 340/85R38 420/85R34 420/85R34 420/85R34 440/80R34 ** 480/70R30 480/70R30 480/70-R34 480/70-R34 480/70-R34 480/70R38 480/70R38 480/70R38 520/70R34 520/70R34 540/65-R34 540/65-R34 540/65-R34 540/65R38 540/65R38 540/65R38 540/65R38 600/65R30 ** 600/65-R34 600/65-R34

Gl c bokos e przetl oczenia


30 VF -112 30 VF VF 30 VF VF 30 VF 30 VF -112 30 30 VF 30 -112 VF 30 -112 VF -112 30 30 VF -112 -112 VF VF 30 -112 30 -112

lad seryjnie S
1660 1636 1800 1660 1636 1636 1660 1636 1504 1660 1636 1660 1636 1800 1660 1660 1636 1660 1800 1636 1660 1800 1636 1800 1660 1660 1636 1800 1800 1636 1836 1660 1800 1660 1800

Pozostal e moz lady liwe s


1510, 1800 1436, 1536, 1736, 1836 1510, 1800 1536, 1736, 1836 1736, 1836 1800 1536, 1736, 1836 1356, 1800 1510, 1800 1436, 1536, 1736, 1836 1510, 1800 1536, 1736, 1836 1800 1800 1736, 1836 1800 1736, 1836 1800 1736, 1836 1800 1800 1736, 1836 1736, 1836 1636, 1736 1800 1800 -

* nie przy ladowaczu czol owym ** TV - oddzielne badanie VF = Felgi przestawialne

88

OBSUGA 24. Ogumienie bliz niacze


Ostrzez enie: Podczas prac przy oponach nalez , aby cia y uwaz ac gnik byl dnie zabezpieczony porza przed przetoczeniem (kliny pod kol ami)! Przy pracy pod uniesionym na kozl ach cia sie e znajdowac gnikiem nikt nie moz w cia gniku! Patrz tez stwa pracy w "Zmiana rozstawu kl informacje dotycza ce bezpieczen ", momenty docia gania patrz "DANE TECHNICZNE". Kol zmniejszaniu nacisku na podl byc niacze sl stosowane do a e w polu i nie moga a bliz uz oz podwyz dnie sil gu. szenia sil y unoszenia wzgle y ucia
Text-module

Wskazwka: Do jazdy po drogach publicznych z ogumieniem bliz niaczym wymagane jest dokonanie odpowiedniego wpisu w dokumentach pojazdu. Do przedl enia w stacji diagnostycznej moz e oz sl niniejsza Instrukcja Obsl yc uz ugi.

24.1 Warunki wykorzystania


Operation_Pic_number:1

Jes li seryjne lampy pozycyjne tylne, s wiatl a pozycyjne i odblaskowe s a tylne wiatl oddalone sa od krawe dzi pojazdu o wie cej niz 400 mm, nalez (zamontowac y je powtrzyc drugi komplet). Od szerokos ci 2750 mm nalez cic z y umies tyl u i z przodu tablice ostrzegawcze parkowania. Pre dkos c pojazdu max. 25 km/h (jes li bl otniki nie przykrywaja kl cym stopniu w wystarczaja wg przepisw prawa o ruchu drogowym).

Rys.195

24.2 Wybr tylnego ogumienia bliz niaczego


Text-module

Typ
Vario 309-312 Vario 309-312 Vario 309-312 Vario 309-312 Vario 309-312 Vario 309-312 Vario 309-312 Vario 309-312
Text-module

Ogumienie Rozstaw wewne trzne wewne trzny (mm)


270/95R44 270/95R44 16.9-R34 18.4R34 420/85R34 480/70-R34 480/70R38 540/65R38 1360/1800 1500 1660 1660 1660 1660 1660 1660

Odlegl c Ogumienie zewne trzne os rze dw


450 500 wa sko wa sko wa sko wa sko wa sko wa sko 270/95R44 270/95R44 13.6-R38 / 230/95-R44 270/95R44 13.6-R38 / 230/95-R44 13.6-R38 / 230/95-R44 270/95R44 270/95R44

Zalecane wkl rednie dla ogumienia bliz niaczego ady pos


Zamwienia i wysyl ka przez: Firma Kock & Sohn Rderfabrik Hfener Strae 1+3 48496 Hopsten - Schale Telefon 0049 5457/566 Telefax 0049 5457/1551 89

OBSUGA 25. Informator pokl adowy


25.1 Wzorcowanie wskazan pre ci dkos
Za pomoca wzorcowania moz na ustawic wskazania stosownie do aktualnych warunkw w polu np. zalez nie od zamontowanego agregatu lub stopnia zuz ycia opon.
Text-module Operation_Pic_number:1

Rys.198 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie
Operation_Pic_number:1

Wskazwka: Podczas wzorcowania cia e jechac gnik moz tylko z uz yciem pedal gl u sprze a. Przy jez dzie za pomoca ka jezdnego, po dra z zatrzymaniu w oznaczonych punktach gas nie pojawiaja cy sie symbol AKTIV, prowadzenia menu kalibracji. Dokl dzy 30 a odcinek mie adnie odmierzyc 100 m i oznakowac go (np. m).
Operation_Pic_number:1

Rys.199 Rysunek (A). Bl yska 1 pozycja wprowadzania dl ci odcinka. ugos Teraz nalez dl c y wprowadzic ugos zmierzonego odcinka, np. 50 m. Wcisna c jeden z przyciskw tak, az pojawi sie z dana cyfra np 0. a Wcisna c przycisk. Pozostal e 2 cyfry ustawic kolejno tak, jak 1 np. 050. Rys.196 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz drugi poziom menu niku pojawi sie gl wnego. Po potwierdzeniu ostatniego miejsca bl yskac be dzie napis "START". Przednimi kol gnika najechac ami cia dokl tek tego odcinka. adnie na pocza
Operation_Pic_number:1

Operation_Pic_number:1

Rys.200 Wcisna c ze przycisk, napis zmieni sie "START na STOP". Rys.197 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie 90

OBSUGA
Ruszyc gnikiem i dojechac cia przednim kol ca zmierzonego odcinka i tam em do kon zatrzymac . sie Wcisna c przycisk Przy prawidl owym wykonaniu pojawi sie napis "OK".
Operation_Pic_number:1

25.2 Podawanie kodw usterek


W wypadku wysta pienia usterek ich kody sa zapamie tywane. Dla szybkiego diagnozowania usterek przez warsztat serwisowy moz na wys wietlic zapisane kody.
Operation_Pic_number:1

Rys.201 Jes napis "ERROR" (bl d), to li pojawi sie a wzorcowanie musi byc powtrzone, nalez y wtedy: Wcisna c obraz przycisk, pojawi sie wprowadzania dl ci zmierzonego ugos odcinka. Sprawdzic z , czy podany odcinek zgadza sie wymierzonym. W razie koniecznos ci powtrzyc ustawianie dl ci zmierzonego odcinka tak, jak ugos opisano to poprzednio i powtrzyc wzorcowanie. Nacisna c przycisk, powrt do poprzedniego poziomu funkcji. Wskazwka: Wielkos c ogumienia zostanie dopasowana automatycznie. Rys.202 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wys naste puja cy wietlaczu pojawi sie obraz.
Operation_Pic_number:1

Rys.203
Text-module

Pokazane be da : A B C = Liczba zapisanych kodw usterek (max. 50 sztuk). = Numer pokazywanego kodu usterki. = Kod usterki Powtrne naciskanie jednego z przyciskw pokazuje kolejne kody usterek. (patrz tez USTERKI I ICH USUWANIE Rozdzia 2). Nacisna c przycisk, powrt do poprzedniego poziomu funkcji.

91

OBSUGA
25.3 Podawanie wielkos ci ogumienia
Przy zmianie wielkos ci ogumienia moz na szybko dostosowac dkos wskazania pre ci do nowych wymiarw opon.
Text-module Operation_Pic_number:1

Podawana wartos c :
Nalez obwd tylnego kol y podac a w mm. Wskazwka: Obwody opon moga odchylenia. miec Przestrzegac zalecen producenta opon.
Operation_Pic_number:1

Rys.206 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie
Operation_Pic_number:1

Rys.207 Pojawi sie obraz (A), 1. pozycja (B) bl yska. Wcisna c jeden z przyciskw tak, az pojawi sie z dana cyfra. a Rys.204 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz drugi poziom menu niku pojawi sie gl wnego.
Operation_Pic_number:1 Text-module

Wcisna c przycisk Pozostal e 3 cyfry ustawic kolejno tak, jak 1. Wcisna c przycisk

1. Zapl CZONY on WYL A 2. Odczekac 5 sekund zapl 3. WL CZYC A on Nowo podana wartos c zostanie zapisana.
ETNum-list

Rys.205 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az yskac be dzie symbol (A). bl Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie

92

KONSERWACJA I OPIEKA 1. Oglne


Ostrzez enie: Przed rozpocze ciem prac konserwacyjnych i naprawczych oraz przed otworzeniem maski silnika nalez silnik, wyja y wyl czyc c a kluczyk ze stacyjki. Zacia gna c re czny hamulec, ewentualnie podl pod kol yc oz o klin! Przy pracach przy silniku odl czyc a przewd z ujemnego bieguna akumulatora! Po zakon czeniu prac konserwacyjnych ponownie zal yc oz osl ony i zabezpieczenia. Zwrcic uwage na bezpieczne miejsce stania! Upewnic sie czy stosowany olej i paliwo odpowiadaja wymaganym parametrom jakos ciowym i czy przechowywane byl y w odpowiednich pojemnikach. Patrz tez DANE TECHNICZNE "Material y eksploatacyjne"! Nie dokonywac prac spawalniczych, wiercen owania ani prac , pil szlierskich przy kabinie, wzgle dnie ramie zabezpieczaja cej. W razie uszkodzenia odpowiednie cze ci s koniecznie wymienic !
Text-module

2. Otwieranie pokrywy silnika


Operation_Pic_number:1

Rys.1 Aby zwolnic c ryglowanie (A), nalez y nacisna je w prawo. Uchwyty (B), do otwierania maski silnika.

Waz ne: Przed wykonaniem jakichkolwiek prac, dokl cic cia gnik, szczeglnie adnie oczys s ruby i nakre ci, ktre be tki i cze s dziemy odkre , jak tez ich okolice. Zuz yte oleje, cac pl zgodnie z y utylizowac ce nalez yny chl odza przepisami. Przestrzegac przy tym zarwno przepisw pan stwowych jak tez zalecen producentw tych pl ynw. Kontroli stanu oleju dokonywac przy cia gniku stoja cym poziomo; resorowanie przedniej osi musi byc w pozycji s rodkowej! Odste py pomie dzy pracami konserwacyjnymi, same prace, ilos c oraz jakos c stosowanych material w eksploatacyjnych - patrz "Material y eksploatacyjne", wzgle dnie "Plan konserwacji". Wskazwka: Katalogi ilustracji znajduja sie pod naste puja cym adresem internetowym. www.fendt.com - Wybrac je zyk - Sprzedaz i serwis - Ilustrowany katalog cze ci zamiennych s 93

KONSERWACJA I OPIEKA 3. Wymiana oleju w silniku


Text-module

3.2 Wymiana ltru oleju silnikowego


Niebezpieczen stwo: Filtr oleju napel cym niony jest gora olejem niebezpieczen stwo oparzenia!
Operation_Pic_number:1

Wymiany oleju w silniku dokonywac rwniez przed dl szym postojem. uz

3.1 Spuszczanie oleju z silnika


Ostrzez enie: Przy spuszczaniu gora cego oleju zachowac ostroz c nos niebezpieczen stwo oparzenia! Stary olej spuszczac do odpowiedniego naczynia a nie na ziemie ! Zuz we wl ciwy yty olej utylizowac as sposb!
Operation_Pic_number:1

Rys.3 Przy kaz dej wymianie oleju w silniku wymieniac tez ltr oleju (A).
Operation_Pic_number:1

Rys.2 Rozgrzac silnik, temperatura oleju smaruja cego ok. 80 C. Cia gnik ustawic poziomo. Wyl a silnik. czyc Pod silnik podstawic odpowiednio duz e naczynie. Wykre cic spustowa (A). s rube Cal cic olej. kowicie spus Oczyszczona s spustowa wkre cic rube wraz z nowa uszczelka .

Rys.4 Wyl czyc silnik. a Zluzowac ltru (A) i dokre cic pokrywe przeciwnie do ruchu wskazwek zegara. Papierowy wkl nie zluzowac ad ltru (C) ostroz do gry z prowadnicy (D). Wychwycic cy olej. ewentualnie wypl ywaja Wymienic ad ltru (C). papierowy wkl Oczys cic z ewentualnego brudu powierzchnie uszczelniania pokrywy ltru (A) oraz prowadnice (D). Wymienic uszczelke (B) i lekko ja gumowa naoliwic . Nowy, papierowy wkl nie osadzic ad (C) ostroz w prowadnicy (D). Pokryw (A) ltru dokre cic zgodnie z ruchem wskazwek zegara (25 Nm). Uruchomic silnik. Sprawdzic stan oleju. Sprawdzic szczelnos c ltru. Wskazwka: Zuz yte ltry oleju sa odpadkami specjalnymi! 94

KONSERWACJA I OPIEKA
3.3 Napel nianie silnika olejem
Operation_Pic_number:1

3.4 Kontrola stanu oleju w silniku


Text-module

Cia gnik ustawic poziomo. Sprawdzic szczelnos c s rub spustu oleju i ltru oleju. Wyl czyc silnik. a Po ok. 5 minutach wykre cic bagnet miarki oleju.
Operation_Pic_number:1

Rys.5 Wykre cic bagnet miarki oleju (A). Wlac wl ciwy olej silnikowy. Uwaz na ac as zachowanie czystos ci!

Rys.6 Wytrzec czysta , nie pozostawiaja ca miarke wl . kien szmatka Wl do oporu i wkre cic ja . yc oz Ponownie wykre cic stanu oleju. miarke W razie koniecznos ci uzupel olej do znaku nic "MAX" na miarce.

Jes ga niewiele ponad znak MIN li stan oleju sie na miarce, to musi zostac uzupel niony. Nie nalewac oleju powyz ej znaku MAX na miarce.
Text-module

Rz ci oleju w silniku nica w ilos


Rz dzy ci oleju w silniku mie nica ilos oznaczeniami MIN i MAX na miarce wynosi ok. 3,0 ltr.

95

KONSERWACJA I OPIEKA 4. Instalacja paliwowa


Niebezpieczen stwo: Prace na instalacji paliwowej wykonywac tylko po zatrzymaniu silnika, odczekac co najmniej 30 sekund. Podczas prac przy instalacji paliwowej nie uz otwartego ywac ognia! Nie palic ! Rys.9 Uszczelke (A) lekko posmarowac olejem lub olejem nape dowym. Wkl cic ka tak, az dzie re be ad przykre przylegal a uszczelka.
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

4.1 Wymiana ltru paliwa


Wymiany i konserwacji dokonywac zgodnie z planem konserwacji - jes li spada moc silnia, to wczes niej.

Filtr paliwa (B)


Operation_Pic_number:1

Rys.7
Operation_Pic_number:1

Rys.10 Pokrywe obudowy docia gna c o dalsze pl obrotu (25 Nm). Odpowietrzyc paliwowa . instalacje Uruchomic silnik, sprawdzic jego szczelnos c .

Rys.8 Wyl czyc silnik. a Zluzowac cic obudowy. i odkre pokrywe Wychwycic ywaja paliwo. ce wypl Powierzchnie uszczelniania ltru i pokrywy oczys cic z brudu. Wymienic papierowy wkl ad ltru.

Wskazwka: Zuz yte ltry paliwa sa odpadkami specjalnymi! 96

KONSERWACJA I OPIEKA
4.2 Wste pny ltr paliwa
Wskazwka dotycza ca pel pnego nego, wste ltru paliwa.
Operation_Pic_number:1

Wymiana ltru
Wymiany i konserwacji dokonywac zgodnie z planem konserwacji - jes li spada moc silnia, to wczes niej.
Operation_Pic_number:1

Rys.11 Gdy na wielofunkcyjnym wys wietlaczu pojawi sie wskazwka (A), nalez i brud. cic wode y spus

Spus cic wode i brud


Operation_Pic_number:1

Rys.13 Wyl czyc silnik. a Zdja c (A), odkre cic ltru (B). wtyczke pokrywe Wykre cic wkl ad ltru (C). Uszczelki lekko posmarowac olejem lub olejem nape dowym. Wkl cic ka tak, az dzie re be ad (C) przykre przylegac uszczelka. Wkl gna c o dalsze pl ad ltru (C) docia obrotu (18 Nm). Zal (A), dokre cic (B). wtyczke pokrywe yc oz Odpowietrzyc paliwowa . instalacje Uruchomic silnik i sprawdzic szczelnos c wste pnego ltru paliwa.

Rys.12 Wyl czyc silnik. a Otworzyc przewietrzania (A). s rube Otworzyc spustowa (B). s rube Spus i brud Spus cic wode cic je do odpowiednio duz ego naczynia i zutylizowac zgodnie z przepisami. Zamkna c przewietrzaja ca (A). s rube Zamkna c spustowa (B). s rube Uruchomic silnik i sprawdzic szczelnos c wste pnego ltru paliwa.

Wskazwka: Zuz yte ltry paliwa sa odpadkami specjalnymi!

97

KONSERWACJA I OPIEKA
4.3 Odpowietrzanie instalacji paliwowej
Niebezpieczen stwo: Przewody wysokocis nieniowe nie moga otwierane, gdyz stal byc e cis nienie wydostaja ce sie z systemu Common-Rail mogl oby spowodowac cie kie zranienia. z
Operation_Pic_number:1

5. Suchy ltr powietrza


5.1 Kontrola podcis nienia
Operation_Pic_number:1

Rys.15 Kontrola dzial ania: Z wl cznika podcis c nieniowego zdja wtyczke a (A) i przyl do masy. ja yc oz Kluczyk w stacyjce obrcic "I". w pozycje
Operation_Pic_number:1

Rys.14 Odkre cic odpowietrzaja ca (A) s rube wste pnego ltru paliwa. Odkre cic tl cznej pompy (B). pokre o re Re czna pompa (B) pompowac tak dl ugo, az pojawi sie wyraz pnie wykonac ny opr, naste jeszcze kilka ruchw pompa . Dokre cic odpowietrzaja ca (A) s rube wste pnego ltru paliwa. Dokre cic tl cznej pompy (B). pokre o re Uruchomic silnik, przestrzegac uruchamiania rozrusznika na maksymalnie 30 sekund, pamie tac dzy prbami o przerwach mie rozruchu.

Rys.16 Na wielofunkcyjnym wys wietlaczu musi pojawic sie symbol "kontrola podcis nienia", przy rwnoczesnym bl yskaniu kontroli i przerywanym tonie brze czyka. Pokazany be dzie kod usterki. Skontrolowac szczelnos c przewodw ssa cych ltra powietrza i ukl cego, adu ssa ewentualnie poprawic czenia. pol a

Przez powietrze znajduja ce sie w wysokocis nieniowym systemie moz e dochodzic do niedopuszczalnych wahan cis nienia w systemie Common-Rail. Z tego powodu cia gnik pozostawic przez okol o 5 minut na wolnych obrotach. Wskazwka: Jes li przewd powrotny paliwa byl otwarty, musi zostac wymieniony.

98

KONSERWACJA I OPIEKA
5.2 Wymontowanie i zamontowanie wkl adu gl wnego
Operation_Pic_number:1

5.3 Czyszczenie ltru gl wnego


Operation_Pic_number:1

Rys.19 Rys.17 Zamek (A) pocia gna c do przodu, obrcic pokrywe i zdja c . ja
Operation_Pic_number:1

Prowizoryczne czyszczenie przez ostukanie: Wkl tylko o dl ! ad ostukiwac on Czyszczenie przez przedmuchanie: Grna powierzchnie ltru przedmuchac spre z onym powietrzem (max. 5 bar odlegl o ok. 5 cm) od wewna trz na zewna trz. Naste pnie starannie przedmuchac trze wne ltru. Wskazwka: Po kaz dym czyszczeniu wkl adu ltru, sprawdzic czy jest on w nienagannym stanie, (pods wietlic go od wewna trz).

Rys.18 Wyja c wkl ad gl wny. Oczys ltru; zwrcic na cic obudowe uwage zachowanie szczelnos ci. Zal wkl yc oz ad gl wny i zamontowac pokrywe . Wskazwka: Wymiana wkl adu gl wnego po 5 czyszczeniu, najpz niej co 2 lata.

99

KONSERWACJA I OPIEKA
5.4 Wymiana wkl adu bezpieczen stwa
Filtr podlega tylko wymianie po trzykrotnej wymianie wkl adu gl wnego lub gdy wkl ad gl wny jest uszkodzony.
Operation_Pic_number:1

6. Ukl ad chl odzenia


6.1 Czyszczenie ukl adu chl odzenia
Text-module

Czyszczenie chl odnicy


Utrzymywac w czystos ci z eberka chl odnicy silnika, chl odnicy oleju hydraulicznego i chl odnicy oleju przekl adni, ewentualnie klimatyzacji oraz przednia i boczne kratki maski silnika.
Operation_Pic_number:1

Rys.20 Wyja c wkl stwa (A). ad bezpieczen Uwaz na zachowanie czystos ci! Do kanal ac u czystego powietrza nie moz e dostac sie brud.

5.5 Zawr usuwania kurzu


Operation_Pic_number:1

Rys.22 Otworzyc silnika. pokrywe Kondensator klimatyzacji (jes li jest) odchylic do przodu. Czys dzlem lub cis cic dl nieniowym ugim pe pistoletem powietrznym, od strony silnika. W razie mocnego zabrudzenia, wste pnie przeczys pe dzlem lub mie kka cic chl odnice szczoteczka oraz s cym (np. rodkiem czyszcza "P3"). pozostawic na ok. 5 minut i przepl ukac delikatnym strumieniem wody.

Czyszczenie wentylatora Visco


Operation_Pic_number:1

Rys.21 Zawr usuwania kurzu jest w zasadzie bezobsl ugowy. Przy ewentualnych zl ogach kurzu: cisna S c c zawr usuwania kurzu i usuna zl ogi kurzu. Wskazwka: Zawr musi byc swobodny i nie moz e na nic napierac . Uszkodzone zawory nalez y wymienic . Rys.23 Blaszki wentylatora Visko utrzymywac w czystos ci. Nie osl dzie wl czal chl aniac odnicy, nie be a sie wentylator.

100

KONSERWACJA I OPIEKA
6.2 Kontrola stanu pl ynu chl cego odza
Ostroz nie: Przy ciepl ym silniku jedynie lekko otworzyc zamek chl odnicy, aby uszl a para. Pl nieniem cy jest pod cis yn chl odza niebezpieczen stwo oparzenia!
Operation_Pic_number:1

6.3 Wymiana pl ynu w ukl adzie chl odzenia


Niebezpieczen stwo: Silnik musi byc wyl czony! a Pl y wymieniac yn w ukl adzie chl odzenia nalez najpz niej co 2 lata.

Spuszczanie pl ynu z chl odnicy


Operation_Pic_number:1

Rys.24 Stan napel ej strzal nienia, powyz ki na zbiorniku wyrwnawczym.


Operation_Pic_number:1

Rys.26 Otworzyc korek wlewowy. Wl a ogrzewanie. czyc Pod silnik podstawic odpowiednio duz e naczynie. Wykre cic (A) i spus s rube cic pl yn z ukl adu chl odzenia.

Text-module

Zmieszac s rodek przeciw zamarzaniu i czysta wode i napel zbiorniczek nic wyrwnawczy az po oznakowanie. Wl czyc silnik na ok. 10 minut przy a wl czonym ogrzewaniu (ok. 1500 obr./min.). a Gdy silnik ostygnie, sprawdzic poziom pl ynu chl odza i uzupel nic w razie potrzeby. cego Rys.25 Krc cem wlewowym (strzal ka) nalewac jedynie czysta , odwapniona wode z dodatkiem s cych rodkw niezamarzaja (glikol). Sprawdzac s cego. koncentracje rodka chl odza Zwracac na szczelnos uwage c przewodw i pol czenia we z y rwniez ogrzewania. a Wskazwka: rodek niezamarzaja S skl cy zawiera tez adniki przeciwko korozji i kawitacji. Dlatego przez cal y rok wymagane jest utrzymanie minimalnej koncentracji na poziomie 35 - 50% rwniez w rejonach, gdzie nie wyste puje mrz.

Napel nianie ukl adu pl ynem

6.4 Czyszczenie wewna trz ukl co-grzewczego adu chl odza


Jez cy mocno zabrudzil przez eli pl yn chl odza sie rdze lub smar, nalez ukl y przepl ukac ad ciepl ym roztworem s cego (np. "P3"). rodka czyszcza Po nalaniu roztworu s cego, rodka czyszcza uruchomic . silnik na ok. 1 godzine Przepl woda i napel czysta nowym ukac nic pl ynem chl odza cym.

101

KONSERWACJA I OPIEKA 7. Pasek klinowy


Niebezpieczen stwo: Pasek klinowy sprawdzac tylko przy wyl a silniku. Po czonym sprawdzeniu zamontowac osl . one

8. Przedni WOM
Stan oleju przedniego WOM
Operation_Pic_number:1

Ze baty pasek klinowy


Operation_Pic_number:1

Rys.28 Olej wlewac przez otwr wlewowy (A). Olej spuszczac przez otwr spustowy (B). Stan oleju: Do przelewu w otworze wlewowym (A). Rys.27 Pasek klinowy ze baty (A) ma automatyczne napinanie. Sprawdzac dem pe knie c pasek pod wzgle , zaolejenia, przegrzania i wytarcia. Uszkodzony pasek nalez . y wymienic Rolka napinaja ca musi przy wymianie paska ze batego rwniez wymieniona. byc Pasek klinowy klimatyzacji (patrz URZA DZENIE DODATKOWE Rozdzia 3.2).

102

KONSERWACJA I OPIEKA 9. Przekl dy adnia i nape osi


9.1 Wymiana oleju w przekl adniach, zwolnicach
Wymiany dokonywac tylko przy ciepl ym oleju przekl adniowym.

Wymiana ltru cis nieniowego


Zabrudzenie ltru cis nieniowego (A) pokazywane jest meldunkiem ostrzegawczym, (patrz tez USTERKI I ICH USUWANIE Rozdzia 1.1). Element ltruja cy nalez y wymienic tak szybko jak to moz niej liwe (najpz co kaz de 2000 motogodzin).
Operation_Pic_number:1

Wymiana oleju w przekl adniach, zwolnicach spuszczanie oleju


Operation_Pic_number:1

Rys.31
Text-module

Rys.29 Postawic wystarczaja cej pod przekl adnia wielkos ci naczynie. Wykre cic spustowa (A) i cal s rube kowicie spus cic olej. Ponownie wkre cic gna c i docia oczyszczona s spustowa . rube
Operation_Pic_number:1

Odkre cic ltru (A). obudowe Wycia gna c wkl ad ltru z obudowy. Wkl , nie przemywac go. ad wymienic Lekko naoliwic uszczelki. Zamontowac ltra i ponownie obudowe dokre cic (40 Nm). s rube

Wymiana ltru ssa cego


Operation_Pic_number:1

Rys.30 Po lewej i prawej stronie wykre cic z obudowy hamulcw po jednej s rubie spustowej (A) i cal cic olej. kowicie spus Ponownie wkre cic gna c i docia oczyszczona s spustowa . rube

Rys.32 Odkre cic (A) i wyja c cy. pokrywe ltr ssa Wkl ad wymienic , nie przemywac go.
Text-module

103

KONSERWACJA I OPIEKA
Wlewanie oleju do przekl adni
Wskazwka: Po napel silnik na co nieniu olejem uruchomic najmniej 5 minut w celu napel nienia zwolnic.
Operation_Pic_number:1

10. Przednia os
10.1 Wymiana oleju w przekl adni wyrwnawczej
Spuszczanie oleju
Operation_Pic_number:1

Rys.33 Wykre cic (A) i olej wlewac miarke przez otwr miarki.

9.2 Kontrola stanu oleju w przekl adni


Cia gnik ustawic poziomo. Wykre cic gna c stanu oleju. i wycia miarke Wytrzec czysta , nie pozostawiaja ca ja wl . kien szmatka Wl do oporu i wkre cic ja . yc oz Ponownie wykre cic gna c stanu i wycia miarke oleju.
Text-module

Rys.34 Postawic wystarczaja cej pod obudowa wielkos ci naczynie. Wykre cic spustowa (A) po lewej i s rube prawej stronie i cal cic olej. kowicie spus Ponownie wkre cic s oczyszczona rube spustowa i docia gna c . ja

Wlewanie oleju
Operation_Pic_number:1

Wskazwka: Poziom oleju powinien sie do grnego gac karbu na miarce. Rz ci oleju w silniku mie nica ilos dzy oznaczeniami MIN i MAX na miarce wynosi ok. 2,5 ltr. Przy napel nianiu przekl adni po naprawie, nalez pod cis nieniem, co najmniej y wlac 10 litrw oleju, przez przyl cze PU na bloku a zaworw. Rys.35 Wlac wl ciwy olej przez otwr wlewowy (A). as Stan oleju powinien sie gac do przelewu na otworze wlewowym (A).

104

KONSERWACJA I OPIEKA
10.2 Wymiana oleju w piastach kl przednie osi
Operation_Pic_number:1

10.3 Resorowanie przedniej osi


Ostrzez enie: Przewody ukl adu resorowania przedniej osi nawet przy wyl onej czonym silniku i odcia z a przedniej osi sa nieniem. pod cis Przy odkre rub, najpierw caniu s odcia yc przewody! z Szukaja ci, nalez y c nieszczelnos stosowac odpowiednie s rodki ochronne (kawal ek drewna)!

Odcia anie przewodw z


Operation_Pic_number:1

Rys.36 Do wymiany oleju przednia os oprzec na kozl ach tak, aby kol ; wyl czyc d nape a obracal y sie a przedniej osi. Spuszczanie oleju Obrcic kol o tak, aby otwr byl u dol u. Podstawic naczynie na spuszczany olej. Wykre cic spustowa i cal s rube kowicie spus cic olej. Ponownie wkre cic s oczyszczona rube spustowa i docia gna c . ja Wlewanie oleju Olej wlewac (przy kresce az do przelania sie znacznikowej ustawionej poziomo i otworze ustawionym po lewej stronie).

Rys.37 Po prawej stronie przy wejs c ciu zdja blache poszycia. Otworzyc s ruby (A).

105

KONSERWACJA I OPIEKA 11. Instalacja hydrauliczna


Niebezpieczen stwo: Przy pracach na instalacji hydraulicznej silnik musi byc bezwzgle a a cia dnie wyl czony gnik zabezpieczony przed przetoczeniem (hamulec postojowy, klin pod kol o)! Instalacja hydrauliczna znajduje sie pod wysokim cis nieniem! Przed rozpocze ciem prac koniecznie uwolnic instalacje nienia i od cis opus cic agregaty! Szukaja ci, nalez y c nieszczelnos stosowac odpowiednie s rodki ochronne (kawal ek drewna)! Regularnie kontrolowac we e z hydrauliczne, uszkodzone i stare wymienic ! Nowe we e musza z odpowiadac technicznym parametrom i wymaganiom producenta maszyny! Przy wszelkich pracach zwracac uwage ci! na zachowanie czystos

11.2 Wymiana oleju hydraulicznego


Waz ne: Nalez , aby wlewac tylko czysty olej, y uwaz ac uz czystych naczyn i czystych lejkw. ywac Olej jes li chodzi o czystos c musi odpowiadac klasie ltrowania 10 zgodnie z NAS 1638. Wymiany oleju dokonywac przy ciepl ym oleju hydraulicznym, opuszczonych podnos nikach, wszystkie sil te. owniki wsunie
Operation_Pic_number:1

11.1 Sprawdzic stan oleju w hydraulice


Kontrola stanu oleju przy opuszczonym tylnym podnos tych sil niku i wsunie ownikach hydraulicznych. Temperatura oleju ok. 20 C.
Operation_Pic_number:1

Rys.39 Spuszczanie oleju Pod zbiornik oleju hydraulicznego podstawic odpowiedniej wielkos ci naczynie. Wykre cic spustowa (A) i cal s rube kowicie spus cic olej. Oczyszczona s (A) spustu oleju rube ponownie wkre cic gna c i docia .
Operation_Pic_number:1

Rys.38 Wykre cic bagnet miarki oleju (A). Stan oleju powinien byc dzy oznaczeniami mie MIN-i MAX na bagnecie miarki oleju.

Rys.40 Wlewanie oleju Olej wlewac przede wszystkim przez pompa przyl cze powrotne. a Olej jest wtedy ltrowany. Jes li to niemoz liwe Olej hydrauliczny wlac przez otwr (A) miarki stanu oleju. Wskazwka: Jes li olej wlewany jest z duz ych pojemnikw nalez . y go wste pnie ltrowac 106

KONSERWACJA I OPIEKA
11.3 Wymiana ltra oleju hydraulicznego
Filtr powrotny
Operation_Pic_number:1

12. Hamulce
12.1 Ustawienie hamulca be bnowego przednich kl
Operation_Pic_number:1

Rys.41 Rys.43 Spuszczanie oleju Pod zbiornik oleju hydraulicznego podstawic odpowiedniej wielkos ci naczynie. Wykre cic spustowa (A) i cal s rube kowicie spus cic olej. Pokrywe ltru odkre cic s rubami (B). Wymienic ltr powrotny. Zal nowy O-ring. yc oz Pokrywe ltru przykre cic s rubami (B). Oczyszczona s (A) spustu oleju rube ponownie wkre cic gna c i docia . Wskazwka: Przy wymianie ltru oleju hydraulicznego spuszczana jest jedynie niewielka ilos c oleju hydraulicznego.
Text-module

Ustawic os przednia na kozl ach. Wyja c . zas lepke Obracac przednim kol em i za pomoca s ta obracac bnik ustawiaja cy rubokre ze (strzal dzie wyczuwane be ka) tak, az hamowanie. Ze bnik ustawiaja cy (strzal c o 1-2 ka) cofna zapadki tak, az ben hamulcowy be dzie sie be swobodnie obracal . Hamulec be bnowy drugiego kol w a ustawic taki sam sposb.

13. Ukl ad kierowniczy


Ukl y regularnie sprawdzic ad kierowniczy nalez pod wzgle dem szczelnos ci i uszkodzen , nienagannego stanu uszczelek, we z e sprawdzac dem przetarcia. pod wzgle

Filtr odpowietrzaja cy
Filtr odpowietrzaja cy znajduje sie nad rozrusznikiem.
Operation_Pic_number:1

Rys.42 Odkre cic cy (A), wkre cic ltr odpowietrzaja nowy ltr. Wskazwka: Filtru odpowietrzaja cic . cego nie wolno czys 107

KONSERWACJA I OPIEKA 14. Kol a przednie


14.1 Kontrola zbiez ci nos
Po 50 mtg., naste pnie co kaz de 500 mtg.
Operation_Pic_number:1

15. Ogrzewanie i przewietrzanie


Filtr papierowy czys dnie cic co pl roku wzgle gdy obniz wydajnos c dmuchawy y sie (wytrza sna c , przedmuchac ), i w razie potrzeby wysuszyc . Uszkodzone wkl y ady papierowe nalez wymieniac a dmuchawy ogrzewania czac . Nie wl podczas uz cych. rodkw spryskuja ycia s

15.1 Wymiana ltru dmuchawy ogrzewania


Operation_Pic_number:1

Rys.44 Zbiez c 0 - 2 mm. nos Kierownica ustawiona prosto, przednia os normalnie obcia z ona. Zmierzyc dzy kol odlegl c mie os ami na wysokos dziach felg z ci piast przy krawe przodu (A). Przesuna c gnik do przodu o 1/2 obrotu cia kol a. Zmierzyc dzy kol odlegl c mie os ami na wysokos dziach felg z ci piast przy krawe przodu (B).

Rys.45 Otworzyc . maske Zluzowac (A) i szyb ogrzewania s rube przesuna c w przd.
Operation_Pic_number:1

14.2 Napel nienie smarem piast przednich (tylnych) kl


Text-module

Co kaz napel de 2000 mtg dokonac nienia smarem w warsztacie serwisowym (patrz Plan smarowania).

Rys.46 Wymienic ltr (A). Przesuna c szyb ogrzewania do tyl u i zamocowac . go s ruba

108

KONSERWACJA I OPIEKA
15.2 Wymiana ltru dmuchawy w dachu kabiny
Ostrzez enie: Zuz rodkw yty ltr zawiera resztki s chemicznych. Po kaz dym oprysku nalez wkl y wymienic ad ltru tak szybko jak jest to moz liwe. Przestrzegac notatki zal czonej do a ltra oraz wskazwek i przepisw producentw s rodkw! Kabina i ltr nie gwarantuja absolutnej ochrony przed szkodliwymi s rodkami chemicznymi! Podczas pracy przy opryskach i opylaniu kabina ma byc zamknie ta, zamontowac ltr wychwytuja cy szkodliwe zwia zki. Przestrzegac wskazwek dotycza cych obsl ugi ltru, wydanych przez jego producenta!
Operation_Pic_number:1

15.3 Wymiana ltru przewietrzania


Operation_Pic_number:1

Rys.48 Wymontowac nawiewniki (prawy i lewy) i wyja c ltr (A).

Rys.47 Obrcic . s ruby zamkw (A), unies c konsole Otworzyc k (B) i wyja c ltru. kabl ltr z rama a Wskazwka: Przy zamykaniu najpierw wyhaczyc kabl k a przytrzymuja cy.

109

KONSERWACJA I OPIEKA 16. Spryskiwacz szyby


Moz na zgodnie z zaleceniami producenta domieszac ce i niezamarzaja ce. s rodki myja

18. Instalacja elektryczna i elektroniczna


Wykrywanie usterek przeprowadzac tylko w serwisie, poniewaz podzespol y elektryczne moga zostac uszkodzone juz przez samo uz ycie lampy kontrolnej. Aby unikna c rozl adowania mal ymi odbiornikami pra du akumulatora zalecamy przy dl szych uz przestojach odl a akumulator. Nal adowanie czyc sprawdzac ce. Nie jez co kaz dzic de 2 miesia cia gnikiem bez akumulatora.
Text-module

Zbiornik pl ynu spryskiwacza


Operation_Pic_number:1

Rys.49 Zbiornik (A) napel pl nic ynem.

Przy naste puja cych punktach traci sie ustawienia (np. zegara). 1. Przy wyl czonym adowanym lub odl a akumulatorze. 2. Przy odl czonej wtyczce 1 z l a tej kombiinstrumentu.
ETNum-list

17. Czyszczenie cia gnika


Text-module

Elementy tapicerowane fotela zdejmujemy bez pomocy narze dzi. Nie uruchamiac silnika podczas mycia cia gnika. Nie kierowac strumienia wody bezpos rednio na podzespol y elektryczne. Myjnie wysokocis stosowac nieniowa z zachowaniem wystarczaja cego, min. 10 cm, odste pu od miejsc uszczelniania i lakieru. Maksymalna temperatura wody 50 C. Nie uz rozpylaczy wysokocis nieniowych ywac (frezw do brudu). Przestrzegac zalecen producenta maszyny! Po zakon czeniu mycia nasmarowac punkty smarowania i naoliwic loz przeguby oraz yska. Na zakon czenie zalecamy konserwacje lakieru.

110

KONSERWACJA I OPIEKA
18.1 Akumulator
Ostrzez enie: Pracuja c przy instalacji elektrycznej, zasadniczo odl akumulator czyc a (biegun ujemny)! Uwaz na prawidl ac czanie owe przyl a - najpierw biegun dodatni, potem ujemny! Ostroz nie przy kontakcie z kwasem z ra nie z gazami cy! Ostroz akumulatora! Unikac powstawania iskier i otwartego ognia w pobliz u akumulatora! Niebezpieczen stwo poz aru przy wl czonych a reektorach!
Operation_Pic_number:1

18.4 Ustawienie reektorw przednich


Ostroz nie: Przed rozpocze ciem ustawiania korpus cia gnika ustawic resorowanie przedniej osi w pozycji s rodkowej (patrz tez OBSUGA Rozdzia 14).
Operation_Pic_number:1

Rys.51 Reektory ustawiac tami z tylko oboma wkre lbami krzyz akowymi (strzal ki).

18.5 Ustawienie os wietlenia dodatkowego


Operation_Pic_number:1

Rys.50 Poziom kwasu - ok. 15 mm ponad grna krawe ytek. dz pl W razie potrzeby dopel woda nic destylowana . Przestrzegac najwyz ci! szej czystos Utrzymywac akumulator dobrze nal adowany szczeglnie w chl odnych. Nie jez gnikiem bez akumulatora. dzic cia

18.2 Alternator
Kontrolka ladowania gas nie po uruchomieniu przy okol o 1000 obr/min.

Rys.52 Z odlegl ci ok. 10 m wysokos c , na ktrej os znajduje sie granica jasnos ci wynosi dwie trzecie odlegl ci reektorw od ziemi. os

18.3 Elektryczne prace spawalnicze


Odl czyc cze oba bieguny akumulatora. Przyl a a masowe spawarki jak najbliz ej miejsca spawania; uwaz na elementy wraz ac liwe na wysoka temperature .

111

KONSERWACJA I OPIEKA
18.6 Os wietlenie dodatkowe reektory xenonowe
Niebezpieczen stwo: Przy pracach konserwacyjnych i naprawczych zawsze s cia gac wtyczke przyl czeniowa . a
Text-module

Reektory ksenonowe
(Na z yczenie)
Operation_Pic_number:1

Rys.53
Text-module

Przy wymianie z arwek uwaz ac Przed wymiana z czac arwki zawsze wyl a reektory i odl czac cie. zasilanie w napie a Nie wkl k w uchwyty z ra arwek. adac Pol czenie reektor - ukl pnego a ad wste wl czania przewodzi wysokie napie cie. Nie a rozl czac ! a Nie uz pnego wl czania bez ukl ywac adu wste a z cia na uchwytach arwek. Przeskoki napie z prowadzic do powstania arwek moga uszkodzen . Pozwolic , aby z arwki ostygl y. Przy wymianie z okulary arwek nosic ochronne i re kawice ochronne. Szklany korpus z nieniem. arwki jest pod cis Zagroz enie kawal kami szkl a! arwke Z mocowac tylko w jej cokole. Zanieczyszczenia szkl alkoholem i a usuwac czysta szmatka . arwki wl Z czac tych tylko przy zamknie a reektorach. Jes knie w pomieszczeniu li z arwka pe zamknie tym, to nalez moz c y wykluczyc liwos zatrucia sie jej gazami, i na co najmniej 20 minut opus c cic pomieszczenie zapewniaja jego przewietrzenie. Uszkodzone z jako odpady arwki utylizowac specjalne.

Podczas pracy zwracac uwaga na reektory. Reektory nagrzewaja sie . Niebezpieczen stwo poz aru! Nie patrzyc bezpos rednio w s wiatl a reektorw. Szkl zimne. cic tylko wtedy, gdy sa a czys Przy wl a s wiatl ach nie czys czonych cic reektorw za pomoca ynw. pl Niebezpieczen knie cia! stwo pe Nie uz cych agresywnych ani rysuja ywac s cych. rodkw czyszcza Nie robic tego na drogach otwartych.
Text-module

112

KONSERWACJA I OPIEKA
18.7 Uzupel elektrycznych i ce informacje dotycza ce urza dzen niaja elektronicznych
Wskazwki dotycza stwa przy instalacji dodatkowych urza i/lub ce bezpieczen dzen komponentw elektrycznych i elektronicznych.
Text-module

Maszyna wyposaz s ci elektroniczne, ktrych dzial ona jest w komponenty i cze e ulegac anie moz wpl ywom zakl cen elektromagnetycznych powodowanych przez inne urza Wpl ywy takie moga dzenia. ujemnie wpl ywac na zdrowie czl owieka gdy nie be da przestrzegane poniz sze wskazwki dotycza ce bezpieczen stwa. Przy instalacji dodatkowych urza dzen / komponentw elektrycznych i elektronicznych w maszynie, z przyl czeniem do sieci pokl odpowiedzialnos c sprawdzic , czy taka ytkownik musi na wl a adowej uz asna instalacja nie spowoduje usterek pozostal ych komponentw w elektronice pojazdu. Dotyczy to w szczeglnos ci: Przyl czania odbiornikw a Nie przyl czac czy pomiarowych lub czujnikw, gdyz zostac do przyl zniszczone funkcje moga a a sterowania (EHR, przel czanie komfortowe itd.). a Pobr mocy przez odbiorniki Przerwy lub skoki napie cia moga prowadzic do nieprzewidzianych zgl i meldunkw. oszen Nadajniki krtkofalowe Promieniowanie elektromagnetyczne moz usterki w dzial e bez specjalnej anteny wywol ywac aniu (EHR, komfortowe przel czanie itd.). a Nalez dzenia elektryczne i elektroniczne , aby dodatkowo instalowane urza y przede wszystkim uwaz ac odpowiadal s cej i nosil ci ich dotycza y normom dyrektywy EMV 75/322/EWG w cze y oznakowania e1.
Text-module

Montaz ruchomych systemw komunikacyjnych


Do montaz byc dodatkowo u dodatkowych systemw komunikacyjnych (np. radio, telefon) musza spel puja ce wymagania: nione naste Urza dzenia musza miec waz w danym kraju (np. BZT w Niemczech). homologacje na Cze s ca ma byc c nadaja przestrzennie oddzielona i montowana z dala od elektroniki pojazdu. Przy montaz na fachowe jej zainstalowanie, z dobrym pol czeniem z masa uwage u anteny zwrcic a pojazdu. Przestrzegac cych okablowania i maksymalnego poboru pra du zawartych zalecen producenta dotycza w instrukcji montaz u.
Text-module

113

KONSERWACJA I OPIEKA 19. Bezpieczniki


Niebezpieczen stwo: Stosowac tylko oryginalne bezpieczniki! Przy stosowaniu zbyt silnych bezpiecznikw zniszczona zostanie instalacja elektryczna. Niebezpieczen stwo poz aru!

Listwa bezpiecznikw (X050, X051)


Operation_Pic_number:1

Listwa bezpiecznikw (A013)


Operation_Pic_number:1

Rys.54 Uchwyt bezpiecznikw (A).

Rys.55 Zdja c poszycie. Uchwyt bezpiecznikw (strzal ka).

114

KONSERWACJA I OPIEKA
19.1 Listwa bezpiecznikw X050
Operation_Pic_number:1

Rys.56
Text-module

Bezpiecznik nr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

PIN
30 30 30 30 30 30 30 30 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 30 15

Wartos c (A)
25 25 15 15 10 15 15 25 5 10 10 15 5 40 15 10 10 15 15 10 25 10 5 10 25

Odbiornik
Wl cznik s CZONE wiec z arowych, pozycja WL a A Sterowanie silnikiem Przycisk s wiatel ostrzegawczych Przycisk s wiatel drogowych Przekaz nik nr. 56a (s wiatl a drogowe) Przekaz nik nr. 56b (s wiatl a mijania) Gniazdo 25 A EHR Radio Wl cznik ogrzewania a Przycisk s wiatel ostrzegawczych Przycisk s wiatel drogowych Wl cznik dmuchawy a Przerywacz wycieraczki przedniej Wielofunkcyjny przel a w kolumnie kierownicy cznik Fotel kierowcy, podgrzewanie siedziska Przekaz nik hamulcw Przekaz nik 3 obwodu hydrauliki Ogrzewanie tylnej szyby, ogrzewanie lusterek Gniazdo 10 A E-Box, Kombiinstrument Hydrauliczny hamulec przyczepy-przel czanie cie z aru a bez przeznaczenia

115

KONSERWACJA I OPIEKA
19.2 Listwa bezpiecznikw X051
Operation_Pic_number:1

Rys.57
Text-module

Bezpiecznik nr.
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

PIN
58 58 58 58 58 58 58 30E 30E 30E 15E 15E 15E 15E 15E 15E 15/58 15/58 15/58 R 54 58L L 58R 30 -

Wartos c (A)
5 25 15 15 15 5 5 40 10 15 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 -

Odbiornik
Kombiinstrument, konsola obsl ugowa Wl cznik reektorw roboczych przednich a Wl cznik reektorw roboczych przednich a Wl a reektorw roboczych tylnych cznik Wl a reektorw roboczych tylnych cznik Swiatl o pozycyjne tylne prawe wiatl S o pozycyjne tylne lewe E-Box Komfort Pl ytka bezpiecznika Sterowanie, zespl nastaw Konsola obsl ugowa E-Box Komfort Terminal Zawr magnetyczny sprze gl a Turbo Sterowanie silnikiem Kombiinstrument, Modasys Diagnoza sterowanie silnika Gniazdo urza dzen , obwd zasilania skrzynki komunikacyjnej EHR Gniazdo czol niku przednim, gniazdo przyczepy owe przy podnos Gniazdo przyczepy Gniazdo czol niku przednim, gniazdo przyczepy owe przy podnos Gniazdo czol owe przy podnos niku przednim, gniazdo przyczepy Gniazdo przyczepy Akumulator, przekaz cznika nik odl a -

116

KONSERWACJA I OPIEKA
19.3 Listwa bezpiecznikw A013
Operation_Pic_number:1 Text-module

Bez- Punkt piecz- rozl a nik czenia


01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Rys.58
Text-module

Skl adniki

Zl cze. a
X163 X164 X166 X1358 X152 X157 X159 X169 X151 X177 -

X200/10 Czujnik liczby obrotw hydrostatu X200/11 Czujnik liczby obrotw stoz kowego ze bnika X200/12 Czujnik ka ta obrotu pedal gl u sprze a X200/14 Cze s c obsl ugowa X200/4 Czujnik ka ta obrotu, resorowanie X201/11 X201/12 X201/13 X201/6 X200/6 Czujnik wysokiego cis nienia 1 X200/9 Czujnik liczby obrotw silnika X200/17 X200/16 Czujnik liczby obrotw tylnego WOM X200/15 Czujnik liczby obrotw przedniego WOM X200/5 Czujnik wysokiego cis nienia 2 X201/5 X201/4 X201/18 -

117

KONSERWACJA I OPIEKA 20. Schematy pol i pol czen czenia przewodw a a


20.1 Objas nienia do schematw pol acze
Text-module

X001 do X999 sa pol czeniami przewodw, polaczeniami wtykowymi i pozostal a ymi A002 A003 A005 A006 A007 A009 A010 A013 A015 A016 B002 B003 B004 B007 B008 B009 B010 B014 B015 B017 B019 B020 B030 B031 B032 B045 B046 B047 B050 B051 B055 B080 B089 B092 B093 E001 E002 E003 E004 E005 E006 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = E-Box Konsola obsl ugowa E-Box Regulacja podnos nika Przyciski deski rozdzielczej z przodu Kombiinstrument Sterowanie, zespl nastaw Termostat elektroniczny Pl ytka bezpiecznikw ABC Montaz radia Podgrzewanie fotela Czujnik Halla, liczba obrotw przedniego WOM Czujnik ka ta obrotu, resorowanie Wl cznik podcis nieniowy a Czujnik zbiornika Czujnik wysokocis nieniowy Czujnik temperatury, zasilanie Czujnik Halla silnik 1 Czujnik liczby obrotw, wal ek sumuja cy hydrostatu Czujnik liczby obrotw stoz kowego ze bnika Czujnik ka ta obrotu pedal gl u sprze a Czujnik cis z nienia, zapas spre onego powietrza Czujnik Halla, liczba obrotw tylnego WOM Wartos c pomiaru czujnika pozycji Bolec pomiary sil , prawy Bolec pomiaru sil , lewy Czujnik temperatury (Klimatyzacja NT C2) Czujnik temperatury (Klimatyzacja NT C1) Wl cznik ka tw kierowania a Gl nik lewy os Gl nik prawy os Czujnik ka ta obrotu, ustawienie liczby obrotw silnika Czujnik temperatury oleju hydraulicznego Czujnik temperatury silnika Czujnik temperatury powietrza dol adowania Czujnik cis nienia oleju w silniku H4-reektor prawy H4-reektor lewy H4-reektor prawy H4-dodatkowy reektor lewy wiatl S o pozycyjne prawe przednie wiatl S o pozycyjne przednie lewe 118 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 G001 G002 H005 H006 H010 K001 K002 K004 K005 K007 K008 K009 K010 K013 K015 K016 M001 M002 M003 M004 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Lampa tylna prawa Lampa tylna lewa wiatl S o tablicy rejestracyjnej, prawe wiatl S o tablicy rejestracyjnej, lewe Reektor roboczy, dach kabiny, tylny prawy Reektor roboczy, dach kabiny, tylny lewy Reektor roboczy, dach kabiny, przedni prawy Reektor roboczy, dach kabiny, przedni lewy Reektor roboczy, przedni, na prawym migaczu Reektor roboczy, przedni, na lewym migaczu Reektor roboczy na prawej tylnej lampie Reektor roboczy na lewej tylnej lampie Os wietlenie kabiny EHR-s wiatl a wiatl S a ostrzegawcze prawe wiatl S a ostrzegawcze, lewe Ogrzewanie tylnej szyby Przyl cze ogrzewania lusterka, a prawe Przyl cze ogrzewania lusterka, lewe a Kierunkowskaz prawy, gra, tyl dachu kabiny Akumulator 1 Alternator 1 Klakson Brze czyk Kontrolka, alternator 2 Przekaz nik +Ub 15 Przekaz nik +Ub 58 Przekaz nik 56A Przekaz nik 56B Przekaz nik, hamulec Blokada startowa rozrusznika Przerywacz pracy wycieraczki Przekaz nik przerywacza Przekaz nik 3 obwodu hydrauliki Przekaz nik obsl ugi awaryjnej Przekaz nik, zawr resorowania Rozrusznik Przyl cze przedniej wycieraczki a Pompka spryskiwacza przedniej szyby Silnik wycieraczki tylnej szyby

KONSERWACJA I OPIEKA
M005 M007 M008 M009 R001 S001 S002 S003 S004 S005 S006 S007 S008 S009 S010 S011 S012 S013 S015 S017 S019 S020 S024 S025 S026 S027 S028 S029 S030 S031 S032 S033 S034 S035 S037 S038 S039 S044 S047 S061 V003 Y004 Y008 = Pompka spryskiwacza tylnej szyby = Spre z arka przestawiania fotela kierowcy = Przyl cze przewodw dmuchawy a ogrzewania = Dmuchawa stopnie 1-3 wieca z = S arowa = Wl cznik w kolumnie kierownicy a = Stacyjka = Przycisk s wiatel drogowych = Przycisk s wiatel ostrzegawczych = Wl cznik magnetyczny prawego a hamulca = Wl cznik magnetyczny lewego a hamulca = Wl cznik os wietlenia dodatkowego a = Wl a reektorw roboczych cznik przednich = Wl cznik reektorw roboczych a tylnych = Wl cznik wycieraczki tylnej szyby a = Wl cznik s wiatel a ostrzegawczych = Wl cznik blokady rozruchu a = Przycisk pracy awaryjnej = Wl cznik re cznego hamulca a = Wl cznik, zabrudzenie ltru a = Przycisk wl czania tylnego WOM, a lewy = Przycisk wl czania tylnego WOM, a prawy = Wskaz nik stanu pl ynu hamulcowego = Przycisk, ukl ad kierowniczy = Nadzr przepl ywu = Zewne trzny przycisk podnoszenia, prawy = Zewne trzny przycisk opuszczania, prawy = Zewne trzny przycisk podnoszenia, lewy = Zewne trzny przycisk opuszczania, lewy = Wl cznik w drzwiach kabiny, prawy a = Wl a cznik w drzwiach kabiny, lewy = Wl cznik ogrzewania a = Czujnik stanu pl cego ynu chl odza = Wl cznik wysoko/niskocis nieniowy, a klimatyzacja = Wl cznik dmuchawy a = Wl a ogrzewania tylnej szyby cznik = Wl cznik ogrzewania lusterek a = Wl cznik klimatyzacji a = Wl cznik popychacza hamulca a silnika = Przycisk szybkiej rewersji na przestawianiu kierownicy = Grupa diod = Zawr magnetyczny przekl adni neutralna/sprze gl o turbo-zawr = Zawr magnetyczny, tylny WOM 119 Y009 Y010 Y011 Y013 Y014 Y021 Y022 Y023 Y024 Y025 Y026 Y027 Y028 = Zawr magnetyczny, nape d przedniej osi = Zawr magnetyczny, blokada mechanizmu rz nicowego = Zawr magnetyczny, przedni WOM = Zawr magnetyczny opuszczanie resorowania = Zawr magnetyczny podnoszenie resorowania = Zawr magnetyczny podnoszenia = Zawr magnetyczny opuszczania = Zawr magnetyczny, sterowanie zapasem spre z onego powietrza = Sprze gl o magnetyczne klimatyzacji = Zawr magnetyczny, instalacja pl omieniowa = Zawr magnetyczny tylnego WOM stopien I = Zawr magnetyczny tylnego WOM stopien 2 = Zawr magnetyczny tylnego WOM stopien 3

KONSERWACJA I OPIEKA
20.2 Oznakowanie kolorw przewodw elektrycznych
Text-module

Kolor przewodu
bial y (z czarnym nadrukiem) czerwony czarny z l ty siwy (podstawowy kolor os wietlenia) siwo - czarny siwo - czerwony z l ty bra zowy bra zowo - bial y bra zowo - z l ty czarno - zielony czarno - bial y pomaran czowy niebieski rz owy turkusowy oletowy
Text-module

Skrt
ws rt sw ge gr gr-sw gr-rt ge br br-ws br-ge sw-gn sw-ws or bl rs tk vi

Oznakowanie
Oglny kolor przewodu + UB 30 + UB 15 Przekaz nik +Ub 15 + UB 58 + UB 58 os wietlenie, lewa + UB 58 os wietlenie, prawa + UB Zasilanie Masa karoserii Masa elektroniki Masa sensoryki (czujnikw) Kierunkowskazy, prawe Kierunkowskazy, lewe Okablowanie dodatkowe

20.3 Schematy pol czen a


Spis tres ci schematw pol czen a
Arkusz 1 Arkusz 2 Arkusz 3 Arkusz 4 Arkusz 5 Arkusz 6 Arkusz 7 Arkusz 8 Arkusz 9 Arkusz 10 Arkusz 11 Arkusz 12 Arkusz 13 Arkusz 14 Arkusz 15 Arkusz 16 Arkusz 17 Arkusz 18 Arkusz 19 Arkusz 20 Arkusz 21 Arkusz 22 Arkusz 23 Arkusz 24 Arkusz 25 Arkusz 26 Arkusz 27 Arkusz 28 Arkusz 29 Arkusz 30 Arkusz 31 Arkusz 32 Arkusz 33 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Mikrobezpiecznik, kombiinstrument, cze s c obsl ugowa Skrzynka elektroniki Koncepcja masy Zasilanie w napie cia + UB Zasilanie elektroniki Os wietlenie i klakson Kierunkowskazy wiatl S z onym powietrzem, hamulec hydrauliczny a hamowania, sterowanie spre Wycieraczki i s wiatl a ostrzegawcze Przednie reektory robocze Reektory robocze tylne Ogrzewanie Przewietrzanie i klimatyzacja Ogrzewana tylna szyba Gniazda, spre z arka fotela kierowcy Gniazdo narze dzi Komfort - Bus (K - Bus) Kombiinstrument Elektroniczna regulacja podnos nika Przekl adnia - Bus Sterowanie przekl adnia Sterowanie przekl adnia Resorowanie Wal ki odbioru mocy (WOM) Nape d wszystkich kl nicowego i blokada mechanizmu rz 3. obwd hydrauliki, obwd cie z aru hamulca Os wietlenie, kabina i radio Przekaz danych Modasys EDC Sterowanie silnikiem Zal cznik, pozycje przekaz nikw a Zal a budowa przekaz cznik, nikw Sterowanie silnikiem Niski dach 120

ETWiring-diagram

121

KONSERWACJA I OPIEKA
20.3 Mikrobezpiecznik, kombiinstrument, cze c obsl s ugowa
339.900.000.004 arkusz 1

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

122 20.4 Skrzynka elektroniki


339.900.000.004 arkusz 2

ETWiring-diagram

123

KONSERWACJA I OPIEKA
20.5 Koncepcja masy
339.900.000.004 arkusz 3

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

124 20.6 Zasilanie w napie cia + UB


339.900.000.004 arkusz 4

ETWiring-diagram

125

KONSERWACJA I OPIEKA
20.7 Zasilanie elektroniki
339.900.000.004 arkusz 5

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

126 20.8 Os wietlenie i klakson


339.900.000.004 arkusz 6

ETWiring-diagram

127

KONSERWACJA I OPIEKA
20.9 Kierunkowskazy
339.900.000.004 arkusz 7

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

128 wiatl 20.10 S a hamowania, sterowanie spre z onym powietrzem, hamulec hydrauliczny
339.900.000.004 arkusz 8

ETWiring-diagram

129

KONSERWACJA I OPIEKA
20.11 Wycieraczki i s wiatl a ostrzegawcze
339.900.000.004 arkusz 9

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

130 20.12 Przednie reektory robocze


339.900.000.004 arkusz 10

ETWiring-diagram

131

KONSERWACJA I OPIEKA
20.13 Reektory robocze tylne
339.900.000.004 arkusz 11

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

132 20.14 Ogrzewanie


339.900.000.004 arkusz 12

ETWiring-diagram

133

KONSERWACJA I OPIEKA
20.15 Przewietrzanie i klimatyzacja
339.900.000.004 arkusz 13

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

134 20.16 Ogrzewana tylna szyba


339.900.000.004 arkusz 14

ETWiring-diagram

135

KONSERWACJA I OPIEKA
20.17 Gniazda, spre arka fotela z kierowcy
339.900.000.004 arkusz 15

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

136 20.18 Gniazdo narze dzi


339.900.000.004 arkusz 16

ETWiring-diagram

137

KONSERWACJA I OPIEKA
20.19 Komfort - Bus (K - Bus)
339.900.000.004 arkusz 17

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

138 20.20 Kombiinstrument


339.900.000.004 arkusz 18

ETWiring-diagram

139

KONSERWACJA I OPIEKA
20.21 Elektroniczna regulacja podnos nika
339.900.000.004 arkusz 19

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

140 20.22 Przekl adnia - Bus


339.900.000.004 arkusz 20

ETWiring-diagram

141

KONSERWACJA I OPIEKA
20.23 Sterowanie przekl adnia
339.900.000.004 arkusz 21

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

142 20.24 Sterowanie przekl adnia


339.900.000.004 arkusz 22

ETWiring-diagram

143

KONSERWACJA I OPIEKA
20.25 Resorowanie
339.900.000.004 arkusz 23

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

144 20.26 Wal ki odbioru mocy (WOM)


339.900.000.004 arkusz 24

ETWiring-diagram

145

KONSERWACJA I OPIEKA
20.27 Nape d wszystkich kl i blokada mechanizmu rz nicowego
339.900.000.004 arkusz 25

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

146 20.28 3. obwd hydrauliki, obwd cie aru z hamulca


339.900.000.004 arkusz 26

ETWiring-diagram

147

KONSERWACJA I OPIEKA
20.29 Os wietlenie, kabina i radio
339.900.000.004 arkusz 27

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

148 20.30 Przekaz danych Modasys


339.900.000.004 arkusz 28

ETWiring-diagram

149

KONSERWACJA I OPIEKA
20.31 EDC Sterowanie silnikiem
339.900.000.004 arkusz 29

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

150 20.32 Zal nikw cznik, pozycje przekaz a


339.900.000.004 arkusz 30

ETWiring-diagram

151

KONSERWACJA I OPIEKA
20.33 Zal nikw cznik, budowa przekaz a
339.900.000.004 arkusz 31

KONSERWACJA I OPIEKA

ETWiring-diagram

152 20.34 Sterowanie silnikiem


339.900.000.004 arkusz 32

ETWiring-diagram

153

KONSERWACJA I OPIEKA
20.35 Niski dach
339.900.000.004 arkusz 33

URZA DZENIE DODATKOWE 1. Ladowacz czol owy


Niebezpieczen stwo: Przy zestawie z ladowaczem czol owym zabronione jest przebywanie w niebezpiecznym zasie ladowacza. Nie gu pracy wchodzic pod podniesiony cie ar! z Przy uniesionym ladowaczu zwie stwo kszone niebezpieczen wywrcenia! Odpowiednio mocno wybalastowac cia gnik od tyl u. Przy pracy ladowaczem czol owym nie zakl podwjnie przyl czy adac a hydraulicznych (tyl rodek). /s Powodem sa pol czenia a hydrauliczne mie dzy przyl czami. a Niebezpieczen stwo ze strony nieprzewidzianych ruchw narze dzi! Nigdy nie jez dzic z podniesionym ladowaczem w poprzek zbocza. Ewentualnie zwie rozstaw kszyc tylnych kl e gnika, z przodu, takz cia przy przestawialnej osi nie pracowac z rozstawem wie kszym, niz normalny. Przy pel eniu i wysoko z nym obcia uniesionym ladunku nie ruszac ani nie hamowac cia gnikiem w sposb gwal towny. Po zakon ladowaczem czeniu pracy z czol zawory owym, zablokowac hydrauliczne! Przy pozostawianiu cia gnika zawsze opuszczac zamontowany na nim podnos nik czol owy! Przy jez dzie drogami publicznymi ladowacz nalez w pozycji y ustawic transportowej i zabezpieczyc . Nie umieszczac ladunku! na nim Przestrzegac zachowania odlegl ci os max. 3,5 m od s rodka kierownicy (przepis obowia zuje w Niemczech, sprawdzic w polskim Kodeksie Drogowym). Ladowacza czol tylko ywac owego uz z oryginalnymi, wzgle dnie rwnowartos ciowymi narze dziami. Nigdy nie wykonywac prac niezgodnych z przeznaczeniem. Jes cej li od kierownicy do czol a pojazdu jest wie niz poprzez zastosowanie 3,5 metra, to musi byc odpowiednich s cej rodkw (np. osoby pomagaja w kierowaniu lub luster na skrzyz owaniach) zagwarantowane bezpieczen stwo ruchu.
Text-module

Uz ycie zgodne z przeznaczeniem


Ladowacz czol owy zbudowano do wykonywania zwykl ych prac rolniczych lub im podobnych. Kaz ce poza ten zakres uz de wykraczaja ycie, np. jako podnos nika, uwaz ane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikl e w rezultacie tego szkody producent nie ponosi odpowiedzialnos ci; ryzyko spoczywa wyl cznie na uz ytkowniku. W a razie wa tpliwos z ci zalecamy porozumiec sie serwisem. Do zgodnego z przeznaczeniem zastosowania nalez y tez utrzymanie zalecanych przez producenta warunkw pracy, konserwacji i prowadzenia napraw. Ladowacz czol uz e byc ywany, owy moz konserwowany i naprawiany tylko przez personel wyszkolony w tym zakresie i zaznajomiony z zasadami bezpiecznej pracy. Nalez zarwno branz y przestrzegac owych jak tez zuja cych zasad oglnie obowia bezpieczen stwa pracy i zapobiegania wypadkom, zasad medycyny pracy i przepisw prawa o ruchu drogowym. Dokonywanie samodzielnych przerbek ladowacza czol owego wyklucza odpowiedzialnos c producenta za wynikl e w rezultacie tego szkody.

Likwidacja blokady funkcji "Podnoszenie"


Operation_Pic_number:1

Rys.1 Dz (A) w lewo, tym samym zawory wignie hydrauliczne z da mogl l ty i niebieski nie be y byc blokowane w funkcji "Podnoszenie".

154

URZA DZENIE DODATKOWE


1.1 Odl ladowacza czanie a czol owego
Niebezpieczen stwo: Ladowacz czol owy z zamontowanym narze dziem roboczym (szua, widl y y) nalez odstawiac tylko na twardym, rwnym podl u. oz Przypadkowe opuszczenie ladowacza zawsze wprowadza niebezpieczen stwo. Miejsca przygniecenia i przycie cia! L adowacz nalez y odstawiac i zabezpieczac tak, aby nie mgl byc przewrcony ani przechylony przez osoby nieupowaz nione wzgle dnie bawia ce sie dzieci. Zacia gna c czny hamulec. re Zl do gry dolne dz wignie hydrauliki yc oz przodu.
Operation_Pic_number:1 Text-module Operation_Pic_number:1

Rys.4 Szue ustawic na czubku (ok. 6 cm skos).


Operation_Pic_number:1

Rys.5 Obrcic wsporniki tak, aby stal y bez luzw.


Operation_Pic_number:1

Rys.2 Wycia gna c (A) i wyja c zawleczke sworzen . Zl w dl wsporniki. yc oz i zamocowac


Operation_Pic_number:1

Rys.6 Dz przel czania krzyz wignie owego (A) a ustawic cej. Sil w pozycji pl ywaja owniki unoszenia i przechylania sa bez cis nienia.

Rys.3 Lekko unies ladowacza. c wahacze Wyja c mimos rodowy sworzen (A).

155

URZA DZENIE DODATKOWE


Operation_Pic_number:1

1.2 Zamontowanie ladowacza czol owego


Niebezpieczen stwo: Przed dol czeniem odl czyc a a wzgle wielofunkcyjne yc dnie odcia z przyl cza hydrauliczne tyl a u! Zl do gry dolne dz wignie hydrauliki yc oz przodu. Zwrcic na cis uwage nienie powietrza i ustawienie rozstawu kl . Wjechac cia w l gnikiem adowacz czol owy az do oporu. Zacia gna c czny hamulec. re
Text-module Operation_Pic_number:1

Rys.7 Cia gnikiem powoli ruszyc do przodu, az ladowacz czol z widel owy wysunie sie ek.
Operation_Pic_number:1

Rys.8 Wcisna c zabezpieczenia (A). Obrcic k do gry. kabl a Wyja c cze do gry z kol zl a kw prowadza cych.
Operation_Pic_number:1

Rys.10 Oczys cic powierzchnie przylegania i kol ki prowadza ce. Zal cze. wielofunkcyjne zl yc oz a Odchylic a w dl , az zaskoczy k kabl zabezpieczenie (A).
Operation_Pic_number:1

Rys.9 Zl ladowaczu cze zahaczyc w uchwycie na a czol owym. Wyjechac ladowacza gnikiem z cia czol owego.

Rys.11 Ustawic wahacze sil ownikami przechylaja cymi na czubku szui tak, az l adowacz wsunie sie w widel ki. Unies c sil uniosa ownikami ramiona tak, az sie wsporniki. Zaryglowac i zabezpieczyc sworznie mimos DZENIE rodowe (A) ( patrz URZA DODATKOWE Rozdzia 1.3).

156

URZA DZENIE DODATKOWE


Operation_Pic_number:1

1.3 Ustawic rygle bez luzw


Operation_Pic_number:1

Rys.12 Zl wsporniki i zabezpieczyc zawleczka yc oz (A). Wskazwka: Gwintowane trzpienie wspornikw ustawic tak, aby przy zabezpieczaniu byl y lekko napre one. z

Rys.13 Oba rygle ustawic tak, aby opr przy ryglowaniu sworzni mimos rodowych (strzal ka) rozpoczynal sie w pokazanej pozycji.
Operation_Pic_number:1

Rys.14 Ustawianie: Wahacze unies c na ok. 1 m. Zluzowac napinaja ca (A). s rube Przestawiaja c obie nakre tki ustawic gwintowany dra z ek (B). Wie kszy luz Gwintowany dra z w kierunku (C). ek obracac Docia gna c napinaja ca (A). s rube Mniejszy luz Gwintowany dra z w kierunku (D). ek obracac Docia gna c napinaja ca (A). s rube

157

URZA DZENIE DODATKOWE


1.4 Pre c przechylania dkos (wysypywania)
Operation_Pic_number:1

1.6 Automatyczne ryglowanie narze dzi


Operation_Pic_number:1

Rys.15 Dwudroz czyc 2 nym zaworem (A) moz na wl a rz dkos ci wysypywania. ne pre Normalny bieg wzgle dnie trzymanie narze dzia. Bieg szybki

Rys.17 Pocia gna c rygle (strzal ka) z lewej i prawej strony, obrcic c tak, jak pokazano i zatrzasna w rowkach. Zal na oba haki. szue yc oz Poprzez nacis cie szui rygle zatrzasna sie nie automatycznie.

1.5 Oznaczenie ka ta nachylenia


Operation_Pic_number:1

Rys.16 Ustawic (strzal ta rurke ka) do oznaczania ka nachylenia narze dzia roboczego.

158

URZA DZENIE DODATKOWE


1.7 Trzeci obwd hydrauliki
Text-module Operation_Pic_number:1

(Na z yczenie) Do 3 obwodu hydrauliki moga byc dodatkowo dol czone sil dzi dodatkowych (np. a owniki narze widel do kiszonki). Wskazwka: W celu lepszego dol wignie czania, dz a przel w owego przel czania krzyz czyc a a pozycje pl ca . ywaja
Operation_Pic_number:1

Rys.20 Dz przel czania krzyz wignia owego moz na a dowolnie obsl dzi lub 3 ruchy narza ugiwac obwd hydrauliki. Przel czanie dokonywane jest elektrycznie, a przez przycisk (A) na dz czania wigni przel a krzyz owego.

Rys.18 We z e hydrauliczne dodatkowych sil ownikw przyl czyc do gniazd (strzal a ka).
Operation_Pic_number:1

Rys.19 Wtyczke przewodw zaworu przel czaja cego a wl w gniazdo (A). yc oz

159

URZA DZENIE DODATKOWE


1.8 Tl umienie drgan
Text-module Operation_Pic_number:1

(Na z yczenie) Niebezpieczen stwo: Przy wl czaniu i wyl czaniu a a tl ladowacz czol , umienia drgan owy nalez kowicie opus cic . y zawsze cal Jes li przy wl czaniu lub wyl czaniu a a tl ladowacz czol , umienia drgan owy nie be dzie wl czony w pozycje a pl c do e dojs ca , moz ywaja nieprzewidzianych ruchw wahaczy ladowacza! Prace konserwacyjne wykonywac tylko przy opuszczonym ladowaczu! Przy wyposaz eniu z tl umieniem drgan nie ma zabezpieczenia chronia cego rury przed zl amaniem.
Text-module

Rys.22 Tl czac czac wl i wyl umienie drgan a a trjdroz nym zaworem. A B


Text-module

= WL CZONE A = WYL CZONE A

Wl czanie i wyl czanie tl a a umienia drgan Opus ladowacza tak, cic wahacze (ramiona) az dzie stal be poziomo na ziemi.
Operation_Pic_number:1

Zalecenia dotycza ce stosowania


WL np. przy jez dzie w CZENIE tl A umienia drgan transporcie, by zredukowac ysanie kol ladowacza. WYL np. przy pracy z CZENIE tl A umienia drgan widl c koniecznos ci ami do palet, by unikna doregulowania ladowacza.

Rys.21 Dz przel czania krzyz wignie owego (A) a ustawic cej. Sil w pozycji pl ywaja owniki unoszenia i przechylania sa bez cis nienia.

160

1.9 Praca z widl ami do palet


Text-module

Aby bezpiecznie pracowac z widl ami do palet, nalez y przestrzegac naste puja cych punktw:
Im cie z ty jest dalej do przodu, tym ar wysunie mniejsze sa dopuszczalne obcia z enia. Przy duz cych cie z ych lub wystaja arach unikac wl a szybkich biegw. czania
Operation_Pic_number:1

URZA DZENIE DODATKOWE 2. Instalacja pneumatyczna


Niebezpieczen stwo: Przyczepe zgodnie z zaczepiac przepisami. Przyczepa z hamulcami pneumatycznymi jazde rozpocza c dopiero wtedy gdy wskaz nik (A) znajdzie sie w zielonym zakresie i nie be adnych meldunkw o dzie z bl dach! e Przestrzegac zalecen producenta przyczepy! Przy wszystkich jazdach z przyczepami z hamulcami pneumatycznymi pedal y hamulca cia spie gnika musza byc te razem (zaryglowane)!
Operation_Pic_number:1

Rys.23
Maksymalne dopuszczalne obcia z enie to 1500 kg, maksymalne obcia z b to 750 kg przy enie na za odlegl z ci od punktu cie ci: kos os - 500 mm przy widl ach do palet FENDT (patrz miara B) - 800 mm przy wszystkich innych widl ach do palet (patrz miara A)

1.10 Wskazwki dotycza ce obsl ugi i konserwacji


Sprawdzic luz bolcw mimos rodowych ryglowania ladowacza czol owego. Przy pracy z ladowaczem czol owym dochodzi do szczytowych obcia z - ruchy robocze en nalez kko, nie jechac dzej mie pre y wykonywac niz z jednostronnego obcia 8 km/h. Unikac ania ladowacza! Po 10 godzinach pracy nalez y bezwarunkowo docia ladowacza! W gna c wszystkie s ruby ramy razie koniecznos ci nasmarowac gwintowane trzpienie i punkty pos lizgu wspornikw. Co kaz de 50 godzin pracy przesmarowac ladowacz. Hydraulike obcia z tylko przy ciepl ac ym oleju hydraulicznym i przy obrotach silnika powyz ej 1000 obr/min. Jes dzi i li przy hydraulicznej obsl udze narze rwnolegl czona be dzie ym prowadzeniu odl a rama szybkiej wymiany narze dzi, to sil owniki przechylania musza byc te, by unikna c wsunie ich uszkodzenia. Stan oleju w zbiorniku hydrauliki musi sie gac ok. 5 cm powyz ej oznaczenia stanu minimalnego na miarce. Dla zagwarantowania lepszego odl czania a ladowacza, nasmarowac widel ki mocowania ladowacza.

Rys.24 Cis gnie te jest wtedy, gdy nienie robocze osia wskaz w zielonym zakresie. nik (A) znajduje sie Przy zbyt niskim cis nieniu w zbiorniku wskaz nik (A) bl yska w zakresie czerwonym.

161

URZA DZENIE DODATKOWE


2.1 Obsl uga
Operation_Pic_number:1 Text-module

2.2 Konserwacja
Kontrola szczelnos ci instalacji pneumatycznej
Przy wyl czonym silniku i pel a nym zbiorniku wskazania na desce rozdzielczej musza pozostac niezmienione przez 3 minuty.

Spuszczanie wody ze zbiornika powietrza


Operation_Pic_number:1

Rys.25 = Gl cza 'z l owiczka zl a ta' Dwuprzewodowa instalacja hamulcowa B = Gl cza 'czarna' owiczka zl a Przyl cze ukl a adu jednoprzewodowego C = Gl cza 'czerwona' owiczka zl a Instalacja dwuprzewodowa ze zbiornikiem Po rozl czeniu zamkna c cza osl przyl a a onami przeciwkurzowymi. A

Pompa pl ynu niezamarzaja cego/Zbiorniczek pl ynu niezamarzaja cego


Operation_Pic_number:1

Rys.27 Codziennie wciskac kol ek u dol u zbiornika, wzgle dnie pocia gna c (A) i spus linke cic zebrana w zbiorniku wode .

Rys.26 Przy zagroz eniu zamarznie ciem Dz cego (A) wignia pompy pl ynu niezamarzaja na I = otwarta. Zbiorniczek pl cego (B) ynu niezamarzaja napel alkoholem etylowym nic (X 902.015.003). Po zakon czeniu prac w warunkach zimowych Dz ta. wignia na 0 = zamknie
Text-module

Dostarczony wraz z cia gnikiem wa z czyc dol a do czerwonej gl owiczki. Waz ne: Sprawdzac przez cal nienie, moz e y czas cis ono wzrosna do ok. 1,8 bar. c 162

Napel nianie opon

URZA DZENIE DODATKOWE 3. Klimatyzacja


Ostrzez enie: Prace konserwacyjne i naprawcze nalez wyl y zlecac cznie a wyspecjalizowanym warsztatom! Nalez wszelkiego kontaktu z y unikac pl rodkiem chl ynnym s odniczym! W wypadku dostania sie rodka tego s do oczu, natychmiast zgl sie do osic lekarza! Na cze ciach zawieraja s cych pl ynny s rodek chl u odniczy ani w ich pobliz nie wolno wykonywac z adnych prac spawalniczych. Niebezpieczen stwo zatrucia! Maksymalna temperatura otoczenia dla pl rodka chl ynnego s odniczego wynosi 80 C. Pasek klinowy sprawdzac tylko przy wyl czonym silniku. Po sprawdzeniu a zamontowac osl . one

3.2 Konserwacja
Klimatyzacje nalez czac y rwniez w zimie wl a raz na miesia c na 10 minut ustawiaja c ja na tryb pracy z przewietrzaniem, patrz tez OBSUGA Rozdzia 5.2. Oczys cic ltr dmuchawy w dachu i ltr przewietrzania, patrz KONSERWACJA I OPIEKA Rozdzia 15.
Text-module

Kondensator
Operation_Pic_number:1

3.1 Obsl uga


Operation_Pic_number:1

Rys.29 W wypadku zabrudzenia kondensator nalez y przedmuchac trz na lub przepl od wewna ukac zewna trz.

Kontrola stanu s rodka chl odniczego


Operation_Pic_number:1

Rys.28
Uruchomic gnik (klimatyzacja moz cia e dzial ac tylko przy pracuja cym silniku). Wl czyc pokre tl dmuchawe a em (A). Wl czyc pokre tl klimatyzacje a em (B) i ustawic z dana temperature . Kontrolka (C) pokazuje, z a e klimatyzacja pracuje. Dozowanie i kierowanie strumienia powietrza poprzez dysze nawiewnikw (w poszyciu dachu kabiny). Przewietrzanie i doprowadzanie s wiez ego powietrza, patrz OBSUGA Rozdzia 5.2.
Text-module

Rys.30 Wl czyc z ukl . arka musi pracowac a ad, spre Obroty silnika 2000 /obr. minute ; bial a kulka wskaz dowym (A) nikowa w szkiel ku przegla musi pl . ywac Napel rodkiem chl nianie ukl adu s odniczym wzgle dnie wymiana zbiornika / ltru osuszacza to prace warsztatowe! Wskazwka: Kulka wskaz nikowa pomaran czowa, osuszyc ukl ad. Kulka wskaz nikowa bezbarwna, wilgoc w ukl adzie. 163

Wskazwka: Ze wzgle dw zdrowotnych zaleca sie , aby temperatura schl odzonego powietrza byl a niz sza o temperatury otoczenia o 5 - 8 C. Ze wzgle c przezie liwos du na moz bienia, strumienia zimnego powietrza nie kierowac bezpos rednio na cial du na o! Ze wzgle oszcze c energii i lepsze dzial dnos anie klimatyzacji zalecamy prace w trybie przewietrzania!

URZA DZENIE DODATKOWE


Pasek klinowy spre arki klimatyzacji z
Operation_Pic_number:1

Rys.31 Napre z ugie cia) enie paska klinowego (sil e mierzyc dzy kol ws rodku mie ami pasowymi miernikiem Optibelt I. Zluzowac (A). s rube Ustawienia dokonywac (B) napinaja ca . s ruba Docia gna c (B). s rube Sil z enie robocze) 400+50 N cia (napre a ugie (40+5 kp) - prol 13 mm.

164

USTERKI I ICH USUWANIE 1. Meldunki ostrzegawcze i zgl oszenia usterek


Operation_Pic_number:1

Rys.1 Zgl sie na wys i usterek pojawiaja wietlaczu wielofunkcyjnym na tablicy wskaz nikw. en oszenia ostrzez Dodatkowo zacznie bl czyk. lampka ostrzegawcza i zadzial yskac a brze W razie zgl zostac wys wietlone rwniez ich kody, aby precyzyjnie ustalic aszania usterek, moga charakter usterki. Kody te zapamie tywane sa automatycznie i bardzo szybko moga zostac wywol ane przez personel serwisu. W pozycji podstawowej pokazywany jest czas i motogodziny.

1.1 Meldunki ostrzegawcze


Bez kodw, nie sa zapamie tywane.
Text-module

Jednoczesne wywol ci powstal ostrzez en kszej ilos ywanie wie ych zgl oszen
Naciskac symbole zarejestrowanych usterek. przycisk, kolejno wys wietlone zostana

Fault-module

1. Zacia gnie ty re czny hamulec


Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze

Przyczyna
Zacia gnie ty re czny hamulec.
Fault-module

Pomoc
Zwolnic czny hamulec. re

2. Za wysoka liczba obrotw silnika


Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze

Przyczyna
Za wysoka liczba obrotw silnika.

Pomoc
Zredukowac obrotw silnika. liczbe

165

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

3. Liczba obrotw silnika poniz ej 500/min przy odl czonej a funkcji sprze gl a turbo
Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze

Przyczyna
Za niska liczba obrotw silnika.
Fault-module

Pomoc
Zwie kszyc obrotw silnika. liczbe

4. Za niskie napie cie akumulatora


Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze

Przyczyna
Defekt alternatora. Za duz o odbiornikw.
Fault-module

Pomoc
Wymienic alternator (praca w warsztacie). Zmniejszyc odbiornikw. liczbe

Odbiornik byl czony przy wyl czonym silniku. Nal akumulator. wl a a adowac

5. Za wysokie napie cie akumulatora


Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze Odl a przewd B+ na alternatorze, odl a mase czyc czyc , poszukac warsztatu.

Fault-module

6. Zapas spre onego powietrza z


Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze

Przyczyna
Za niskie cis nienie w zbiorniku.
Fault-module

Pomoc
Sprawdzic regulator cis nienia (praca w warsztacie).

7. Funkcja automatyki tylnego WOM


Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze

Przyczyna
Wybrana funkcja automatyki podnos nika z WOM. Pre dkos c jazdy poniz ej 1km/h, brak wl czania tylnego WOM. a

Pomoc
Pre dkos c jazdy podnies c powyz ej 1 km/h i uruchomic cznik szybkiego unoszenia. wl a

166

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

8. Mechaniczne wl czenie pozycji neutralnej! a


Utworzyc czenie sil ce holowania). mechaniczne pol a owe (patrz przepisy dotycza

Fault-module

9. rezerwy paliwa
Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze

Przyczyna
Kon paliwo. czy sie
Fault-module

Pomoc
Zatankowac paliwo.

10. WOM drogowy (zalez ny)


Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze

Przyczyna
Przy wl czaniu i wyl czaniu WOM zalez nego a a cia gnik nie stoi w miejscu.
Fault-module

Pomoc
Zatrzymac gnik. cia

11. WOM drogowy (zalez ny)


Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze

Przyczyna
Za wysoka liczba obrotw przy wyl czonym a WOM zalez nym i zamontowanej maszynie roboczej.
Fault-module

Pomoc
Zmniejszyc obrotw lub odl czyc liczbe a zamontowana maszyne .

12. Zespl sterowania silnikiem


Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze

Przyczyna
Zl y zespl sterowania silnikiem, zl e programowanie tas mowe.
Fault-module

Pomoc
Wymienic zespl sterowania silnikiem, wykonac nowe programowanie tas mowe.

13. Praca awaryjna


Przestal s cze c elektronicznej kontroli. a dzial ac W systemie awaryjnym pracowac gnika ze strefy jedynie w celu wyprowadzenia cia niebezpieczen stwa lub dojechania nim do warsztatu.

167

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

14. Przycisk aktywacyjny wcis nie ty lub zakleszczony podczas uruchamiania cia gnika
Zwolnic przycisk aktywacyjny.
Fault-module

15. Nadzr pre ci jazdy dkos


Jazda ze zbyt duz pre dkos w trybie pracy awaryjnej. cia a Zredukowac dkos pre c .

168

USTERKI I ICH USUWANIE


1.2 Meldunki o usterkach
Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze Przy meldunkach o usterkach, dodatkowo podawany jest rwniez kod usterki.
Text-module

Poprzez WYL CZENIE i ponowne, po odczekaniu ok. 5 sekund WL CZENIE zapl A A onu (reset), ponownie wl czyc system. a Jez chwilowa, system jest zdolny do pracy. eli usterka okazal a sie
Text-module

W razie zgl w naste y poste powac puja cy sposb: oszenia usterek nalez

Przy ponownym zgl oszeniu usterki:


Meldunki o usterkach usuwac po kolei, przestrzegac czynnos ci zgodnie z tabela kodw usterek. Naciskac dzie meldunkw o usterkach. przycisk tak dl nie be ugo, az Kaz tane zgl czyc osobno. Zakon czenie nie powoduje de zapamie y zakon oszenie usterki nalez usunie cia usterki, a jedynie zakon czenie jej zgl oszenia. Przy naste pnym uruchomieniu cia gnika, usterka zostanie zgl oszona ponownie.

Wywol ywanie kodw usterek


Operation_Pic_number:1

Rys.2 Nacisna c pierwszy poziom menu gl przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz niku pojawi sie wnego. Kilkakrotnie wcisna c dzie symbol (A). jeden z przyciskw tak, az be bl yskac

Nacisna c naste puja cy obraz. przycisk, na wielofunkcyjnym wys wietlaczu pojawi sie
Operation_Pic_number:1

A B C
Text-module

Rys.3 = Liczba usterek = Aktualnie pokazywana usterka = Kod usterki Naciskaja c przyciski, pokazywac kolejne kody usterek.

169

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

1. Temperatura silnika
Natychmiast odcia z pnie wyl czyc , a naste silnik! yc a

Przyczyna
Zabrudzone blaszki chl odnicy Brak pl ynu w ukl adzie chl odzenia Za luz ny lub zerwany pasek klinowy Termostat nie otwiera sie Zabrudzony obwd pl cego ynu chl odza Defekt wentylatora Visco
Fault-module

Pomoc
Przedmuchac dnie spryskac wzgle blaszki chl trz na zewna trz odnicy od wewna Przy uruchomionym silniku dolac ciepl ego pl ynu chl cego odza Napia c lub wymienic pasek klinowy Wymienic termostat (praca warsztatowa) Wyczys trz za pomoca gora cego cic ukl ad wewna pl cego, np. P3 (w serwisie) ynu myja Wymienic wentylator Visco (w serwisie)

2. Cis nienie oleju w silniku


Natychmiast wyl czyc silnik! a Sprawdzic stan oleju!

Przyczyna
Zbyt niskie cis nienie oleju na skutek niedoboru lub zbyt mal stos ci ej jego ge Zabrudzony zawr regulacyjny oleju w gl wce ltra
Fault-module

Pomoc
Uzupel dnie wlac stan oleju wzgle wl ciwy nic as olej Wyczys cic zawr regulacyjny (w serwisie)

3. Temperatura powietrza dol adowania


Natychmiast odcia z pnie wyl czyc , a naste silnik! yc a

Przyczyna
Zabrudzona chl odnica powietrza dol adowania Zerwany pasek klinowy Defekt wentylatora Visco
Fault-module

Pomoc
Sprawdzic powietrza dol chl odnice adowania, w razie koniecznos ci, oczys cic Wymienic pasek klinowy Wymienic wentylator Visco (w serwisie)

4. Zabrudzony ltr oleju przekl adni


Wskazwka: Gdy zas lampka jak najszybciej zmienic wieci sie wkl ad ltra, lampka moz c , ale nawet wtedy wymienic wkl e zgasna ad.

Przyczyna
Olej pod cis nieniem - zabrudzony element ltruja cy

Pomoc
Wymienic cy element ltruja

170

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

5. Za wysoka temperatura oleju przekl adni

Przyczyna
Za gora cy olej w przekl adni Zabrudzona chl odnica
Fault-module

Pomoc
Pozwolic , aby olej w przekl adni ostygl Oczys oleju przekl cic chl odnice adni

6. Zabrudzenie ltru powietrza

Przyczyna
Zabrudzony gl wny wkl ad ltru powietrza
Fault-module

Pomoc
Sprawdzic gl wny wkl ad ltru powietrza, w razie potrzeby oczys cic lub wymienic wkl ad gl wny

7. Pamie kombiinstrumentu c

Przyczyna
Niewaz ne podstawowe zaprogramowanie instrumentu kombi
Fault-module

Pomoc
Zaprogramowac na nowo (w serwisie)

8. Przyciski obsl nika ugowe wielofunkcyjnego wskaz

Przyczyna
Przycisk obsl ty przez dl nie ej, niz ugowy wcis uz 30 sekund Przerwany przewd, usterka elektryczna
Fault-module

Pomoc
Zwolnic przycisk obsl ugowy Usterke usuna c w warsztacie

9. Zawr ograniczaja nienie - zespl cy cis sterowania silnikiem


Wskazwka: Silnik zostanie wyl czony po maksymalnie 5 minutach. a

Przyczyna
Zawr ograniczaja cy cis nienie - uszkodzony zespl sterowania silnikiem Przerwany przewd, usterka elektryczna

Pomoc
Usterke usuna c w warsztacie

171

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

10. Nape d wszystkich kl


Ewentualne wyl czenie nie jest moz liwe. a

Fault-module

11. Blokada mechanizmu rz nicowego


Ewentualne wl czenie nie jest moz liwe. a

Fault-module

12. Tylny WOM


Wl czyc cie przycisku, prbowac przez nacis nie dl ej niz 5 sekund. a uz

Fault-module

13. Przedni WOM


Wl czyc cie przycisku, prbowac przez nacis nie dl ej niz 5 sekund. a uz

Fault-module

14. EHR podnos nik tylny


Przel czyc cznik szybkiego unoszenia lub wyl czyc czyc wl i ponownie wl zapl a a a a on.

Fault-module

15. Sterowanie przekl adnia


Wywol c kodw. kod usterki i podja odpowiednie kroki zgodnie z tabela ac

Fault-module

16. Czujniki
Brak kontroli cis nienia lub kontroli ilos ci! Niezwl ocznie ustalic przyczyne usterki wg tabeli kodw - patrz USTERKI I ICH USUWANIE Rozdzia 2.
Fault-module

17. Elektronika
Sygnalizowana cia gl czyka i lampka ostrzegawcza . ym tonem brze Uszkodzone pol czenia elektroniczne mie dzy podzespol a ami, np. przerwane przewody. Moz pic wys wietlanie dalszych kodw usterek. e wysta

172

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

18. E-Box (nie EHR)


E-Box bl d sprze tu. a Wymienic odpowiedni E-Box (w serwisie).

Fault-module

19. Pamie E-Box (nie EHR) c


Niewaz ne podstawowe zaprogramowanie E-Boxu. Zaprogramowac na nowo (w serwisie).

Fault-module

20. Resorowanie przedniej osi


Koniec dzial ania. Resorowanie zatrzymal na ostatnio wl czonej pozycji. o sie a

Fault-module

21. Bl ytkownikiem d zainicjowania komunikacji z uz


Ograniczona komunikacja CAN-Bus.

Fault-module

22. Bl d EDC a
Zwrcic na kody usterek sterowania silnikiem. uwage

Fault-module

23. Zbyt duz lizg przekl y pos adni


Przekroczona wartos c graniczna zakresu wartos ci ustawionych i rzeczywistych. W ekstremalnych warunkach (np. bardzo niska temperatura oleju) bl d tak moz e a wysta pic cej naprawy. indywidualnie, pomimo braku w przekl adni usterki wymagaja W przypadku wielokrotnego pojawiania sie w moralnych warunkach, niezwl ocznie udac do serwisu. sie

173

USTERKI I ICH USUWANIE


1.3 Kon czenie zgl ostrzez i ustered en oszen
Text-module

Meldunki o usterkach nalez pojedynczo. y potwierdzac Naciskac ugo, az nie be dzie meldunkw o usterkach. przycisk tak dl Kaz tane zgl czyc osobno. Zakon czenie nie powoduje de zapamie y zakon oszenie usterki nalez usunie oszenia. cia usterki, a jedynie zakon czenie jej zgl Przy naste pnym uruchomieniu cia gnika, usterka zostanie zgl oszona ponownie.

174

USTERKI I ICH USUWANIE


1.4 Usterki oglne
Fault-module

1. Silnik nie daje sie uruchomic Przyczyna


Powietrze w instalacji paliwowej. Zabrudzona instalacja paliwowa. Przy bardzo niskich temperaturach: uszkodzony ukl ad uruchamiania zimnego silnika. W zimie, przy temperaturze poniz ej -5C: dopl yw paliwa zablokowany przez ld lub parane . Brak styku w rozruszniku / uszkodzony ukl ad rozruchu. Brak pra du w elektrycznym wyl czaniu silnika. a
Fault-module

Pomoc
Odpowietrzyc paliwowa . instalacje Oczys cic dopl yw do ltru. Ewentualnie wymienic ltr, odpowietrzyc ukl ad. Naprawic pl iz (praca instalacje arowa omieniowa warsztatowa). Udroz dopl nic yw do ltru i ltr paliwa. Zastosowac zimowe paliwo. Odpowietrzyc ukl ad. Gl cznik w pol eniu neutralnym wny wl a oz (blokada rozrusznika!). Sprawdzic czenie pol a akumulatora z rozrusznikiem. Sprawdzic czenia wtyczek. bezpiecznik i pol a

2. Silnik gas nie Przyczyna


Powietrze w instalacji paliwowej. Zabrudzona instalacja paliwowa.

Pomoc
Odpowietrzyc paliwowa . instalacje Oczys cic dopl yw do ltru. Ewentualnie wymienic ltr. Odpowietrzyc ukl ad.

W zimie, przy temperaturze poniz ej -5C: dopl yw paliwa zablokowany przez ld lub parane .
Fault-module

Udroz dopl nic yw do ltru i ltr paliwa. Zastosowac zimowe paliwo. Odpowietrzyc ukl ad.

3. Za niska moc silnika Przyczyna


Zabrudzony ltr paliwa. Zanieczyszczona pompa zasilaja ca. Hamulec silnika (na z yczenie) nie jest cal kowicie otwarty.
Fault-module

Pomoc
Wymienic ltr paliwa. Odpowietrzyc instalacje paliwowa . Oczys zasilaja ca i odpowietrzyc cic pompe instalacje paliwowa (praca warsztatowa). Sprawdzic poruszania hamulec silnika (swobode sie i ustawienie).

4. Silnik zbyt mocno dymi Przyczyna


Kon w porza dku. cwki wtryskiwaczy nie sa

Pomoc
Sprawdzic cis nienie wtrysku i obraz wtrysku. (patrz Plan konserwacji, praca w warsztacie)

Przestawiona ilos c wtryskiwanego paliwa / pocza tek wtrysku.


Fault-module

Poprawic ustawienia (praca warsztatowa).

5. Cia gnik nie jedzie Przyczyna


Nie dzial . a ukl ad ustawien

Pomoc
Mechaniczna praca w trybie pomocniczym. 175

USTERKI I ICH USUWANIE


5. Cia gnik nie jedzie
Nie dzial a przestawianie. Nie dzial a zasilanie. Wycieki w gl wnym obwodzie. Wewne trzne wycieki w obwodzie gl wnym. Nie zamyka zawr ograniczaja cy wysokiego cis nienia. Zawr przepl cy jest zawieszony. ukuja Zmierzyc cis nienie (serwo) wspomagania (za niskie). Zmierzyc cis nienie zasilania i odbioru. Zmierzyc cis nienie zasilania i odbioru. Sprawdzic przekl charakterystyke adni (serwis). Zmierzyc cis nienie sterowania. Ruszyc w przeciwnym kierunku.

Nie zaprogramowano charakterystyki przekl przekl charakterystyke adni. Zaprogramowac adni (serwis). Nie wzorcowana zmiana liczby obrotw.
Fault-module

Wywzorcowac liczby obrotw. zmiane

6. Za wysoka temperatura oleju przekl adni Przyczyna


Zabrudzona chl odnica. Dl gl ywane sprze ugo uz o Turbo. Przez dl gl ugi czas aktywna funkcja sprze a Turbo. Wycieki w gl wnym obwodzie. Wycieki w obwodzie zasilania. Wycieki w przewodzie odbioru. Nie zamyka zawr ograniczaja cy wysokiego cis nienia. Wewne trzne wycieki w obwodzie gl wnym.
Fault-module

Pomoc
Czyszczenie chl odnicy. cal glac . kowicie wysprze Zwie kszyc obrotw silnika. liczbe Zmierzyc cis nienie zasilania i odbioru. Zmierzyc cis nienie zasilania i odbioru. Zmierzyc cis nienie odbioru. Zmierzyc cis nienie sterowania. Sprawdzic przekl charakterystyke adni (serwis).

7. Zanik sil gu przy rewersji lub zmianie ucia g / pchanie y ucia Przyczyna
Zawr przepl cy jest zawieszony. ukuja Nie zamyka zawr ograniczaja cy wysokiego cis nienia.
Fault-module

Pomoc
Wymienic cy. zawr przepl ukuja Wymienic cy wysokiego zawr ograniczaja cis nienia.

8. Cia ci szej pre gnik nie osia ga najwyz dkos Przyczyna


Charakterystyka przekl dku. adni nie jest w porza Przestawianie nie pracuje wl ciwie. as Wycieki w gl wnym obwodzie. Zabrudzony ltr paliwa. Za niskie cis nienie dol adowania.

Pomoc
Zaprogramowac przekl charakterystyke adni (serwis). Zmierzyc cis nienie (serwo) wspomagania (za niskie). Zmierzyc cis nienie zasilania i odbioru. Wymienic ltr paliwa. Odpowietrzyc instalacje paliwowa . Sprawdzic cis nienie dol adowania.

176

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

9. Przyczyna

Cia gnik nie cia gnie Pomoc


Zmierzyc cis nienie zasilania i odbioru. Zmierzyc cis nienie zasilania i odbioru. Zmierzyc cis nienie sterowania. Ruszyc w przeciwnym kierunku.

Za mal c zasilania. a ilos Wycieki w gl wnym obwodzie. Nie zamyka zawr ograniczaja cy wysokiego cis nienia. Zawr przepl cy jest zawieszony. ukuja
Fault-module

10. Za niskie cis nienie systemowe Przyczyna


Nie jest napel ca. niana pompa wspomagaja Pompa wspomagania (serwo) nie podaje oleju. Nieszczelny przewd cis cy. nieniowy lub ssa Zawr ograniczaja cy cis nienie 40 bar nie zamyka. Zawr ograniczaja cy cis nienie 18 bar nie zamyka. Wyciek w obwodzie komfort.
Fault-module

Pomoc
Sprawdzic cis nienie smarowania (= 0). Sprawdzic cis nienie pompy wspomagania. Sprawdzic gl stan oleju w obudowie sprze a (za wysoki). Zmierzyc cis nienie pompy wspomagania (= cis nienie smarowania). Zmierzyc cis nienie zasilania (= cis nienie systemowe). Zmierzyc cis nienie zasilania, kontrola wzrokowa.

11. Cis nienie zasilania jest za niskie Przyczyna


Nie jest napel ca. niana pompa wspomagaja Cis nienie wspomagania mniejsze niz . Wyciek w obwodzie komfort. Nieszczelny przewd zasilania. Nieszczelny przewd odbioru. Cieknie hydrostat. Luz ny zawr wysokiego cis nienia. Zawr ograniczaja cy odbioru nie zamyka. Zawr ograniczaja cy zasilania nie zamyka.
Fault-module

Pomoc
Sprawdzic cis nienie smarowania (= 0). Zmierzyc cis nienie wspomagania. Zmierzyc cis nienie wspomagania, kontrola wzrokowa. Zmierzyc cis nienie odbioru (za niskie). Zmierzyc cis nienie odbioru (za niskie). Zmierzyc cis nienie odbioru (za niskie). Zmierzyc cis nienie odbioru (za niskie). Zmierzyc cis nienie odbioru (za niskie). Zmierzyc cis nienie odbioru (= cis nienie zasilania).

12. Za niskie cis nienie odbioru Przyczyna


Za niska ilos c oleju zasilania. Nieszczelny przewd odbioru. Hydrostat cieknie. Luz ny zawr wysokiego cis nienia. Zawr ograniczaja cy cis nienie odbioru nie zamyka.

Pomoc
Zmierzyc cis nienie zasilania (za niskie). Zmierzyc z cis nienie zasilania (pod obcia eniem jest za niskie, bez obcia z dku). enia jest w porza Zmierzyc cis nienie zasilania (za niskie). Zmierzyc cis nienie zasilania (za niskie). docia gna c . Cis ce nienie odbioru = cis nienie doprowadzaja chl odnicy. 177

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

wieci kontrolka 13. S ladowania Przyczyna


Defekt alternatora.
Fault-module

Pomoc
Sprawdzic alternator. Ewentualnie naprawic lub wymienic (w warsztacie).

14. Brak wskazan na cyfrowym wys wietlaczu Przyczyna


Przerwane zasilanie w pra d.

Pomoc
Wymienic czenia bezpiecznik; sprawdzic pol a wtyczek. Sprawdzic czenia wtyczek. bezpiecznik i pol a

Fault-module

15. Oglne usterki instalacji elektrycznej Przyczyna


Brak styku mie dzy biegunami a klemami akumulatora.

Pomoc
Przeczys cic zoksydowane bieguny i klemy akumulatora, docia gna c s ruby na klemach; nasmarowac klemy i bieguny s rodkiem antykorozyjnym.

Fault-module

16. Nie dzial wiatl kierunkowskazy i s aja a awaryjne Przyczyna


Przerwany dopl du, uszkodzony yw pra przerywacz s wiatel awaryjnych.
Fault-module

Pomoc
Sprawdzic du, w razie bezpiecznik / dopl yw pra potrzeby wymienic przerywacz.

17. Nie s wieca kontrolki kierunkowskazw Przyczyna


Uszkodzone z arwki kierunkowskazw na cia gniku lub w przyczepie.
Fault-module

Pomoc
Wymienic d / kontakt z z pra arwki, doprowadzic masa , sprawdzic czenia przewodw pol a przyczepy.

18. Nie dzial a elektroniczna regulacja hydrauliki (EHR) Przyczyna


Aktywne wl czanie bezpieczen stwa. a Pokre tl ci unoszenia o ograniczania wysokos obrcic cal kowicie w lewo. Przepalone bezpieczniki.
Fault-module

Pomoc
Uaktywnic cznik szybkiego podnoszenia wl a przez pozycje "STOP", az sie kontrolki. wieca zas Pokre tl w prawo stosownie do potrzeb. o obrcic Wymienic bezpieczniki.

19. Usterki w regulacji podnos nika Przyczyna


Luz czenie elektryczne, nie dzial s ne pol c a a cze elektroniczna itp.

Pomoc
Wywol do serwisu. kod usterki lub zgl sie ac osic

178

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

20. Regulacja pos lizgu nie pracuje dokl adnie Przyczyna


Sygnal dkos niepel ci w E-Box EHR sa y pre ne.
Fault-module

Pomoc
Ustawic czujnika radaru.

21. Niezadowalaja ca regulacja hydrauliczna sil gu (zbyt y ucia mal o impulsw) Przyczyna
Ustawianie pozycji / sil gu jest za daleko w y ucia kierunku "pozycji". Te pe lemiesze pl gania). uga (brak wcia Narze dzie robocze nie przystosowane do hydraulicznej regulacji.
Fault-module

Pomoc
Ustawic ucia gu. bardziej na sil e Naostrzyc lemiesze. Zastosowac dzie. odpowiednie narze

22. Podnos nik nie opuszcza Przyczyna


Potencjometr zmiany pre dkos ci opuszczania przekre cony za bardzo na "brak opuszczania".
Fault-module

Pomoc
Pokre tl w lewo stosownie do potrzeb. o obrcic

23. Silne szumy w hydraulice Przyczyna


Olej hydrauliczny jest jeszcze zimny. Za mal o oleju w zbiorniku oleju hydraulicznego. Przez przewody ssa ce lub uszczelki wal ka pompy dostaje sie powietrze. Zabrudzony ltr ssa cy.
Fault-module

Pomoc
Pozostawic minut, silnik na chodzie przez pare na s rednich obrotach. Uzupel olej w zbiorniku do wl ciwego stanu. nic as Uszczelnic cza wzgle dnie wymienic przyl pompe a hydrauliczna (praca w warsztacie). Wymienic cy. ltr ssa

24. Hydraulika nie podnosi Przyczyna


Olej hydrauliczny jest jeszcze zimny. Za mal o oleju w zbiorniku oleju hydraulicznego. Przez przyl cza przewodw ssa cych zasysane a jest powietrze. Zabrudzony ltr ssa cy.
Fault-module

Pomoc
Pozostawic minut, silnik na chodzie przez pare na s rednich obrotach. Uzupel olej w zbiorniku do wl ciwego stanu. nic as Uszczelnic cza (praca w warsztacie). przyl a Wymienic cy. ltr ssa

25. Za mal c ogrzewania a skutecznos Przyczyna


Cze s ty zawr przepl ciowo zamknie ywu ciepl ej wody / zabrudzony ltr powietrza.

Pomoc
Otworzyc zawr przepl ywu ciepl ej wody / wymienic ltr powietrza.

179

USTERKI I ICH USUWANIE


Fault-module

26. Nie dzial a dmuchawa ogrzewania Przyczyna


Przerwany dopl cia do dmuchawy lub yw napie uszkodzona dmuchawa / zablokowana.
Fault-module

Pomoc
Sprawdzic du, usuna c bezpiecznik / dopl yw pra obce cial a (w serwisie).

27. Nie moz pneumatycznej regulacji fotela na uruchomic Przyczyna


Nie dzial z arka. a spre
Fault-module

Pomoc
Sprawdzic du. bezpiecznik / doprowadzenie pra

28. Nie dzial a klimatyzacja Przyczyna


Nie zostal czona lub nie dzial a wl a a dmuchawa nawiewu lub wl cznik wyboru temperatury a ustawiony na "0". Nie dzial z cza sie sprze gl arka - nie zal a spre a o elektromagnetyczne, zbyt mal z ony albo o napre zerwany pasek klinowy. Zbyt mal rodka chl o s odniczego w ukl adzie (instalacja wl czona, obroty silnika a 2000 obr./min.; kulka we wzierniku zbiorniczka musi pl ). ywac
Fault-module

Pomoc
Wl czyc / ustawic cznik dmuchawe wl a a temperatury na poz dana wartos dnie c , wzgle a sprawdzic yw napie cia. bezpiecznik / dopl Sprawdzic cia do bezpiecznik / dopl yw napie sprze gl a elektromagnetycznego, ewentualnie pasek klinowy. Dolac s rodka chl odniczego (w warsztacie).

29. Zbyt mal c chl a skutecznos odzenia klimatyzacji Przyczyna


Zabrudzony kondensator (przed chl odnica silnika). Zabrudzony ltr s wiez ego powietrza / przewietrzania. Oblodzony parownik. Zbyt mal rodka chl o s odniczego w ukl adzie (instalacja wl czona, obroty silnika a 2000 obr./min.; kulka we wzierniku zbiorniczka musi pl ). ywac
Fault-module

Pomoc
Przedmuchac dnie spryskac wzgle kondensator od wewna trz na zewna trz. Przedmuchac ltr przewietrzania, ostukac ltr s wiez . ego powietrza; w razie potrzeby, wymienic Wyl czyc cznik temperatury; zlecic wl serwisowi a a usunie cie przyczyny usterki. Dolac s rodka chl odniczego (w warsztacie).

30. Kulka (kulka wskaz nikowa) w zbiorniku pl ynu jest bezbarwna Przyczyna
Osuszacz w zbiorniku z pl ynem wysycony wilgocia .
Fault-module

Pomoc
Wymienic zbiorniczek (w warsztacie - patrz Podre cznik napraw, rozdzial "Klimatyzacja").

31. Z nawiewnikw kapie woda (klimatyzacja) Przyczyna


Zablokowany odpl yw wody z kondensatora (przewd kon przy wejs czy sie ciu po prawej i lewej stronie).

Pomoc
Odblokowac odpl ). yw wody (ew. przedmuchac

180

USTERKI I ICH USUWANIE 2. Kody usterek - tabela


Text-module

Kombiinstrument Kod usterki


00.0.01 00.0.04 00.0.05 00.0.06 00.0.07 00.0.08 00.0.15 00.0.16 00.0.1E 00.1.4D 00.1.4E 00.1.4F 00.1.50 00.1.54 00.1.59 00.1.71 00.1.72 00.1.73 00.1.74 00.1.75 00.1.76 00.1.77 00.1.78
Text-module

Przyczyna
Bl d Bus EDC a Bl a d Bus przekl adni Bl a Bus nape du wszystkich kl d / blokady mech. rz nicowego Bl d Bus tylny WOM a Bl a d Bus przedni WOM Bl d Bus EHR tyl a Bl a d Bus amortyzacja przedniej osi Bl d Bus funkcja automatyki a EHR Bl d Bus Kombiinstrument a Suma kontrolna obrazy menu Suma kontrolna obrazy ostrzez en Suma kontrolna tabele GD Nie zaprogramowane VDO Kombi Czujnik cis nienia powietrza

Naste pstwa i sposb usunie cia


Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe Programowanie tas mowe

Brak dzial nienia poania, wskazania cis wietrza. Czujnik stanu paliwa Brak dzial ania, wskazania stanu paliwa. Przycisk Enter Brak funkcji przycisku. Przycisk ESC Brak funkcji przycisku. Przycisk Up (gra) Brak funkcji przycisku. Przycisk Down (dl Brak funkcji przycisku. ) Przycisk wcis uz ej, niz Brak funkcji przycisku lub zwolnic ty na dl nie przycisk. 30 sekund. Przycisk ESC wcis ty na dl nie przycisk. u- Brak funkcji przycisku lub zwolnic z ej, niz 30 sekund. Przycisk Up (gra) wcis ty na Brak funkcji przycisku lub zwolnic nie przycisk. dl ej, niz 30 sekund. uz Przycisk Down (dl ty na Brak funkcji przycisku lub zwolnic nie przycisk. ) wcis dl ej, niz 30 sekund. uz

Elektroniczne sterowanie silnikiem Kod usterki


01.1.01 01.1.03 01.1.7D 01.1.7F 01.1.A0 01.1.A1 01.1.B0 01.1.E0
Text-module

Przyczyna
Bl d przekazu a Bl a d zrozumienia potencjometru gazu noz nego. Defekt wl cznika wolnych obroa tw. Defekt przycisku zapisu gazu re cznego. Zl mowe, typ e programowanie tas silnika nie pasuje do typu cia gnika. Zniszczone pol czenie FENDT a do zespol u sterowania, zespl sterowania EDC. Bl d inicjacji sterownika komunia kacji; Ograniczona komunikacja CAN-Bus. Zl ci poe wykalibrowanie wartos tencjometru gazu re cznego.

Naste pstwa i sposb usunie cia


Brak ograniczenia funkcji. Brak ograniczenia funkcji.

Nie jest moz liwy zapis funkcji gazu re cznego. Moment obrotowy zostanie zredukowany, wykonac nowe programowanie tas mowe. Mniejsza moc silnika Programowanie tas mowe Kalibracja potencjometru gazu re cznego

181

USTERKI I ICH USUWANIE


Elektroniczne sterowanie silnikiem Kod usterki
1E.1.00 1E.1.01 1E.1.02

Przyczyna

Naste pstwa i sposb usunie cia

1E.1.03

1E.1.04

1E.1.06 1E.1.07

1E.1.08

1E.1.0A 1E.1.0E

1E.1.0F

1E.1.12 1E.1.14

1E.1.21 1E.1.22 1E.1.23 1E.1.25 1E.1.27 1E.1.2C 1E.1.30

Niezdeniowany bl Wezwac d. serwis a Wejs cie Wezwac cie akumulatora, napie serwis akumulatora poza z danym zaa kresem. Czujnik cis ladowania, pe - Wezwac nienia serwis knie ty przewd lub zwarcie. Cis nienie ladowania poza z danym a zakresem. Czujnik temperatury powietrza Odcia z silnik, zjechac do warsztatu. yc dol knie ty przewd adowania, pe lub zwarcie. Temperatura powietrza dol ej adowania, powyz z danego zakresu. a Czujnik temperatury pl z silnik, zjechac do warsztatu. yc ynu chl od- Odcia za cego, pe knie ty przewd lub zwarcie. Temperatura pl ynu chl cego: poza z danym zaa odza kresem. Czujnik liczby obrotw wal Wezwac serwis ka krzywkowego, uszkodzony wal korbowy lub brak sygnal u. Czujnik wste pnego ltru paliwa, Wste pny ltr paliwa, spus . cic wode pe knie ty przewd lub zwarcie. Poziom wody powyz danego ej z a zakresu. Czujnik niskiego cis serwis nienia paliwa, Wezwac pe knie ty przewd lub zwarcie. Niskie cis nienie paliwa poniz ej z danego zakresu. a Re czny gaz, pe knie ty przewd Wezwac serwis lub zwarcie. Niezrozumial y syg nal od czujnika biegu jal owego. Czujnik cis knie ty Wezwac nienia oleju, pe serwis przewd lub zwarcie. Za niska wartos c cis nienia oleju, niezrozumial danym zakrea a lub poza z sem. Czujnik temperatury oleju, pe Wezwac serwis knie ty przewd lub zwarcie. Temperatura oleju poniz danego ej z a zakresu. Kontakt 50, zawieszona stacyjka. Wezwac serwis Pedal knie ty przewd Wezwac serwis gazu, pe lub zwarcie, niezrozumial y w odniesieniu do sygnal u od czujnika biegu jal owego. Przekaz knie ty Wezwac nik ogrzewania, pe serwis przewd lub zwarcie. Przekaz knie ty Wezwac nik ogrzewania, pe serwis lub z czony przewd. le podl a Hamulec silnika, pe knie ty prze- Wezwac serwis wd lub zwarcie. Zawr pokrywy hamulca silnika, Wezwac serwis pe knie ty przewd lub zwarcie. Zwarcie do akumulatora lub do Wezwac serwis masy. Wezwac Przekaz knie ty serwis nik startowy, pe przewd lub zwarcie. Filtr powietrza, utrata cis nienia Oczys cic /wymienic ltr paliwa. powyz danego zakresu. ej z a

182

USTERKI I ICH USUWANIE


Kod usterki
1E.1.34 1E.1.3A 1E.1.50

Przyczyna
Stan pl cego, poza ynu chl odza z danym zakresem. a Brak zapl onu Zawr zespol ci u dozowania ilos przepl danym zakrea ywu poza z sem. Zawr zespol u dozowania nie dol czony, zwarcie do akua mulatora lub do masy. Zawr regulacji cis nienia Rail, zbity otwr.

Naste pstwa i sposb usunie cia


Uzupel cego. stan pl nic ynu chl odza Wezwac serwis Wezwac serwis

1E.1.51 1E.1.52 1E.1.53 1E.1.54 1E.1.60 1E.1.61 1E.1.62 1E.1.63 1E.1.64 1E.1.70 1E.1.71 1E.1.72 1E.1.73 1E.1.78 1E.1.79 1E.1.7C 1E.1.7D 1E.1.7E 1E.1.7F 1E.1.90

1E.1.B0 1E.1.B1 1E.1.B2 1E.1.B3 1E.1.BD 1E.1.BE

Czujnik cis knie ty nienia Rail, pe przewd lub zwarcie. Cis danym za- Wezwac nienie Rail poza z serwis a kresem. Test kompresji aktywny, nadzr Odczekac do kon ca testu kompresji. cis dzie nieaktywny. nienia Rail be Brak zapl serwis onu w wielu cylindrach. Wezwac Brak zapl Wezwac serwis onu w 1 cylindrze. Brak zapl Wezwac serwis onu w cylindrze 2. Brak zapl Wezwac serwis onu w cylindrze 3. Brak zapl Wezwac serwis onu w cylindrze 4. Pocza tek wtrysku w cylindrze 1 Wezwac serwis poza z danym zakresem lub braa kuje go. Pocza tek wtrysku w cylindrze 2 Wezwac serwis poza z danym zakresem lub braa kuje go. Pocza tek wtrysku w cylindrze 3 Wezwac serwis poza z danym zakresem lub braa kuje go. Pocza tek wtrysku w cylindrze 4 Wezwac serwis poza z danym zakresem lub braa kuje go. Zawory wtrysku 1 rze Wezwac du cylin serwis drw, zwarcie. Zawory wtrysku 1 rze Wezwac du cylin serwis drw, pe knie ty przewd. Zawr wtrysku 1, zwarcie lub pe - Wezwac serwis knie ty przewd. Zawr wtrysku 2, zwarcie lub pe - Wezwac serwis knie ty przewd. Zawr wtrysku 3, zwarcie lub pe - Wezwac serwis knie ty przewd. Zawr wtrysku 4, zwarcie lub pe - Wezwac serwis knie ty przewd. Silnik ustalaja cy zaworu odpro- Wezwac serwis wadzania spalin, zwarcie do akumulatora, zwarcie do masy, pe knie ty przewd lub zwarcie. Brak informacji CAN pedal serwis u gazu Wezwac lub jest poza z danym zakresem. a Brak informacji CAN sterowania Wezwac serwis trybem funkcji. Brak informacji CAN ochrony sil- Wezwac serwis nika. Brak informacji CAN polecenia Wezwac serwis podgrzewania i polecen silnika. Brak informacji CAN. Wezwac serwis Brak informacji CAN. Wezwac serwis

Uruchomienie cia gnika moz liwe dopiero po 30 sekundach od jego zatrzymania. wezwac serwis. Wezwac serwis

183

USTERKI I ICH USUWANIE


Kod usterki
1E.1.C1 1E.1.C2 1E.1.C3 1E.1.C4 1E.1.D0 1E.1.D1 1E.1.D2 1E.1.D3 1E.1.D4 1E.1.D5 1E.1.D6 1E.1.D7 1E.1.D8 1E.1.D9 1E.1.DB
Text-module

Przyczyna

Naste pstwa i sposb usunie cia

Przekroczenie czasu CAN-Bus Wezwac serwis przy minimum jednej z przesl anych informacji. CAN-Bus A, pe knie ty przewd Wezwac serwis lub zwarcie. CAN-Bus B, pe knie ty przewd Wezwac serwis lub zwarcie. CAN-Bus C, pe knie ty przewd Wezwac serwis lub zwarcie. Defeky czujnika cis nienia otocze- Wezwac serwis nia. Defekt zespol serwis u sterowania silni- Wezwac kiem. EEPROM-doste Wezwac p do pamie ci. serwis Defekt zaworu wtryskowego Wezwac serwis (Chip). Defekt zaworu wtryskowego Wezwac serwis (Chip). Bl Wezwac dne sterowanie silnikiem. serwis e Przecia Wezwac z serwis ony nadzr silnika. Zl Wezwac cie wewne trznego 1 serwis e napie z cia referencyjnego rdl a napie 5V. Wezwac Zl cie wewne trznego 2 serwis e napie z cia referencyjnego rdl a napie 5V. Zl Wezwac cie wewne trznego 3 serwis e napie z a napie cia referencyjnego rdl 5V. Bl d seryjnego interfejsu komuni- Wezwac serwis a kacji.

Przekl adnia Kod usterki


04.1.01 04.1.04 04.1.07 04.1.23 04.1.24 04.1.28 04.1.29 04.1.2A 04.1.2C 04.1.2D 04.1.2E 04.1.2F

Przyczyna

Naste pstwa i sposb usunie cia

Defekt przycisku przyspieszenia. Cia gnik niezdolny do jazdy. Defekt potencjometru pedal u Ograniczone dzial anie. sprze a. gl Defekt czujnika wysokiego cis - Brak nadzoru nad grnymi granicami cis nienia. nienia w przekl adni. Uszkodzony sygnal z ku ste- Praca awaryjna w dra rowym: wl czony tempomat. a Uszkodzony wl cznik hamulca Brak funkcji automatyki hamulca re cznego. a re cznego. Defekt zespol u zmiany kierunku Praca awaryjna jazdy przd-tyl . Uszkodzony sygnal z ku ste- Praca awaryjna w dra rowym: Pozycja s rodkowa. Uszkodzony sygnal kierunkowy Praca awaryjna czujnika liczby obrotw ze bnika stoz kowego. Defekt przycisku "neutralnego". Praca awaryjna Uszkodzony przycisk szybkiej re- Szybka rewersja moz z liwa tylko dra kiem wersji (w kolumnie kierownicy). jezdnym. Defeky przycisku "w przd" w Praca awaryjna dra z ku sterowym. Defeky przycisku "w tyl z ku Praca awaryjna " w dra sterowym.

184

USTERKI I ICH USUWANIE


Kod usterki
04.1.31 04.1.32 04.1.3A 04.1.42 04.1.44 04.1.45 04.1.50 04.1.53 04.1.58

Przyczyna
Uszkodzony sygnal kierunkowy czujnika liczby obrotw hydrostatu. Uszkodzony przycisk uaktywniania dra z ka sterowego. Defekt wl cznika przekl a adni "neutralne-mufa". Uszkodzony czujnik liczby obrotw hydrostatu. Uszkodzony czujnik obrotw silnika 1. Uszkodzony czujnik liczby obrotw stoz bnika. kowego ze Zabrudzony ltr oleju przekl adni. Temperatura oleju przekl adni wyz sza niz 110. Pos lizgi przel przekl en oz adni przekraczaja zakres tolerancji.

Naste pstwa i sposb usunie cia


Praca awaryjna Praca awaryjna Brak moz ci kalibracji przekl liwos adni. Praca awaryjna Cia gnik niezdolny do jazdy. Praca awaryjna

04.1.64 04.1.72 04.1.73 04.1.79 04.1.82

04.1.83

04.1.84 04.1.85 04.1.87 04.1.89 04.1.8A


Text-module

Praca awaryjna Przy kontynuacji jazdy, uszkodzenie nape du jezdnego. W przypadku wysta pienia jednorazowo i to w ekstremalnych warunkach zewne trznych, brak negatywnych skutkw; w przypadku kilkukrotnego sygnalizowania w normalnych warunkach, koniecznie udac do sie warsztatu. Uszkodzone sterowanie zaworu Cia gnik nie jest zdolny do jazdy! sprze gl a turbo. Defekt wl cznika zabrudzenia l- Brak nadzoru zanieczyszczenia ltra, a tru. moz liwe uszkodzenie przekl adni. Defekt czujnika temperatury po Brak nadzoru zapisu temperatury, moz liwe zasilaniu. uszkodzenie przekl adni. Przyl cze pomiarowe-ostrzegacz Przy jez dzie w tyl a brak sygnal u ostrzegania. jazdy w tyl . Bl d odczytu (obrotw) mie dzy Praca awaryjna a czujnikiem obrotw hydrostatu a czujnikiem obrotw ze bnika stoz kowego. Bl d odczytu (kierunku) mie dzy Praca awaryjna a czujnikiem obrotw hydrostatu a czujnikiem obrotw ze bnika stoz kowego. Bl d odczytu mie dzy przel czni- Praca awaryjna a a kami dra z ka sterowego (do przodu / do tyl u, tempomat). Bl a odczytu czujnika liczby Cia d gnik niezdolny do jazdy. obrotw silnika I. Bl d odczytu na przycisku przd / Brak funkcji przd / tyl a w kolumnie kietyl rownicy. w kolumnie kierownicy. Bl Temperatura przekl d zrozumienia temperatury dzie nadzoa adni nie be przekl rowana. adni. Bl d zrozumienia elektrycznego Wezwac serwis a pedal gl u sprze a.

Przekl adnia Kod usterki


04.1.A1 04.1.A2 04.1.A3

Przyczyna

Naste pstwa i sposb usunie cia

Bl d mechanicznego oporu zes- Praca awaryjna a pol u przestawiania. Uszkodzone pol czenie Can-Bus Praca awaryjna a przestawiania. Uszkodzony / nie odbiera imPraca awaryjna pulsw czujnik przyrostowy przestawiania.

185

USTERKI I ICH USUWANIE


Kod usterki
04.1.A4 04.1.A5 04.1.A6 04.1.B0 04.1.B2 04.1.B3 04.1.B4 04.1.B5 04.1.E0 04.1.E1 04.1.E2

Przyczyna

Naste pstwa i sposb usunie cia

04.1.E3 04.1.E6 04.1.EA 04.1.EC 04.1.ED 04.1.EE 04.1.EF 04.1.FF


Text-module

Brak sygnal u / uszkodzony syg- Praca awaryjna nal EST zespol u przestawiania. Nie odnaleziono punktu odnie- Praca awaryjna sienia zespol u przestawiania. Punkt odniesienia zespol u prze- Praca awaryjna stawiania podczas pracy nie w porza dku. Bl a d zainicjowania komunikacji z Ograniczony tryb pracy uz ytkownikiem Ograniczona komunikacja CAN-Bus. Bl dne ograniczenie przel Programowanie tas mowe en e oz przekl adni. Parametr szybkiej rewersji poza Programowanie tas mowe granicami tolerancji. Bl Programowanie tas d odczytu czujnika liczby mowe a obrotw silnika I. Bl d sumy kontrolnej parametru Aktywne ustawienia standardowe a rampy. Brak / nieprawidl mowe owo wczytana Programowanie tas charakterystyka sprze gl a turbo. Brak / nieprawidl mowe owo wczytany Programowanie tas parametr regulatora cis nienia sterowania sil ucia gu. a Parametry regulacyjne regula- Programowanie tas mowe tora cis nienia w sterowaniu sil a ucia gu sa niezrozumial e lub zostal le wczytane. y z Pedal d sumy kontrol- Programowanie tas mowe jazdy, bl a nej. Zl a suma kontrolna parametru re- Praca awaryjna gulacji obcia z enia granicznego. Bl e dne programowanie tas Praca awaryjna mowe. Wartos Praca awaryjna ci potencjometru gazu wychodza poza granice tolerancji lub brak kalibrowania. Wartos gl ci potencjometru sprze a Praca awaryjna poza granicami tolerancji lub brak kalibrowania sprze gl a. Wartos ci charakterystyki prze- Praca awaryjna kl adni poza granicami tolerancji lub brak kalibrowania przekl adni. Wartos a turbo poza Praca awaryjna gl ci sprze granicami tolerancji lub brak wzorca. Bl d w E Box sterowania prze- Praca awaryjna a kl adni.

Nape nicowego d wszystkich kl i blokada mechanizmu rz Kod usterki


05.1.33 05.1.51 05.1.53

Przyczyna

Naste pstwa i sposb usunie cia

Uszkodzony zawr elektroma- Koniec dzial cza sie nape d na ania, zal a gnetyczny sprze gl du na wszystkie kol a nape a! wszystkie kol a. Defekt przycisku blokady mecha- Koniec dzial ania. nizmu rz du nicowego, nape wszystkich kl . Uszkodzone sterowanie zaworu Koniec dzial ania, blokada mechanizmu elektromagnetycznego blokady rz cza sie . nicowego wyl a mechanizmu rz nicowego.

Text-module

186

USTERKI I ICH USUWANIE


Resorowanie Kod usterki
05.1.61 05.1.62

Przyczyna
Uszkodzony czujnik pozycyjny resorowania przedniej osi. Uszkodzone sterowanie zaworu elektromagnetycznego podnoszenie przy resorowania przedniej osi. Defekt sterowania zaworu magnetycznego "opuszczania". Uszkodzony przycisk wl czania/ a wyl czania resorowania przeda niej osi. Defekt sterowania zaworu magnetycznego "L adowanie". Bram wzorcowania czujnika pozycji.

Naste pstwa i sposb usunie cia


Koniec dzial liwa ania resorowania. Moz dalsza jazda bez resorowania Koniec dzial liwa ania resorowania. Moz dalsza jazda bez resorowania. Koniec dzial liwa ania resorowania. Moz dalsza jazda bez resorowania. Koniec dzial liwa ania resorowania. Moz dalsza jazda bez resorowania. Koniec dzial liwa ania resorowania. Moz dalsza jazda bez resorowania. Koniec dzial ania resorowania. Na nowo wzorcowac czujnik pozycji.

05.1.63 05.1.64 05.1.66 05.1.6E


Text-module

Pozostal e Kod usterki


05.1.00 05.1.B0 05.1.9D 05.1.FF

Przyczyna

Naste pstwa i sposb usunie cia

Bl Defekt E-Box d w zespole sterowania. a Bl d zainicjowania komunikacji z Programowanie tas mowe a uz ytkownikiem Ograniczona komunikacja CAN-Bus. Czujnik wste pnego ltru paliwa, Wste pny ltr paliwa, spus . cic wode stan wody powyz danego za ej z a kresu. E-Box Komfort nie otrzymuje da- Zanikaja rz ne wskazania lub cal kowicie nych CAN-liczby obrotw silnika i przestaje dzial E-Box Komfort. ac liczby obrotw WOM.

Text-module

Tylny WOM Kod usterki


06.1.01 06.1.02

Przyczyna
Uszkodzony przycisk w kabinie. Defekt przycisku WL CZ-WYA LA CZ tylny WOM, na tylnym prawym bl otniku.

Naste pstwa i sposb usunie cia

06.1.03

06.1.04 06.1.10

06.1.11 06.1.15 06.1.1A 06.1.1B

Koniec dzial cza sie . ania WOM wyl a WOM moz czyc czyc / odl jedynie na zal a a za pomoca przycisku w kabinie; przycisk nalez co najmniej przez y przytrzymac 5 sek. Defekt przycisku WL CZ-WY- WOM moz czyc czyc / odl jedynie na zal A a a LA za pomoca CZ tylny WOM, na tylnym przycisku w kabinie; przycisk lewym bl nalez co najmniej przez y przytrzymac otniku. 5 sek. Uszkodzone sterowanie zaworu Koniec dzial cza sie . ania WOM wyl a elektromagnetycznego sprze gl a przedniego WOM. Defekt czujnika liczby obrotw WOM moz czyc czyc / odl jedynie na zal a a za pomoca czopu. przycisku w kabinie; przycisk nalez co najmniej przez y przytrzymac 5 sek. Defekt przycisku automatyki w Zostanie zakon czona praca w trybie autokonsoli obsl matyki, WOM wyl czy sie . ugowej. a Defekt przycisku wyboru pre d- Nie moz liczby obrotw WOM. na zmienic kos ci. Uszkodzony zawr 540 obrotw WOM nie daje sie wl czyc . a WOM. Uszkodzony zawr 540E obro- WOM nie daje sie wl czyc . a tw WOM.

187

USTERKI I ICH USUWANIE


Kod usterki
06.1.1C 06.1.41 06.1.42 06.1.43 06.1.50 06.1.60 06.1.E0 06.1.E1
Text-module

Przyczyna

Naste pstwa i sposb usunie cia

Uszkodzony zawr 1000 obrotw WOM nie daje sie wl czyc . a WOM. Uszkodzony przycisk WL CZ- Wybr obrotw WOM przechodzi w pozycje A WYL CZ tylny WOM, w kabinie. neutralna , nie jest moz czenie liwe wl A a WOM. Defekt przycisku WL CZ-WY- Brak moz ci wyboru obrotw WOM, nie liwos A LA jest moz CZ tylny WOM, na tylnym czenie WOM. liwe wl a prawym bl otniku. Defekt przycisku WL CZ-WY- Brak moz ci wyboru obrotw WOM, nie liwos A LA jest moz CZ tylny WOM, na tylnym czenie WOM. liwe wl a lewym bl otniku. Czujnik Halla - liczba obrotw, Przy wl czaniu za pomoca przycisku w kaa WOM-czop WOM. binie; przycisk nalez co y przytrzymac najmniej przez 5 sek. Koniec dzial Czujnik Halla, liczba obrotw cza sie . ania WOM wyl a wl czania WOM i czujnik Halla a zl ej liczby obrotw czopu WOM. Bl dna suma kontrolna parame- Programowanie tas mowe. e tru regulacji pra du dla przel czaa nia stopni. Bl dna suma kontrolna parame- Programowanie tas mowe. e tryzacji WOM.

Przedni WOM Kod usterki


07.1.01 07.1.04 07.1.05 07.1.41 07.1.B0

Przyczyna
Defekt wl cznika WL CZ-WYa A LA CZ przedni WOM, w kabinie. Uszkodzone sterowanie zaworu elektromagnetycznego sprze gl a przedniego WOM. Uszkodzony czujnik liczby obrotw przedniego WOM. Przycisk WL CZANIA przedA niego WOM wcis ty na dl nie ej, uz niz 30 sekund. Bl d zainicjowania komunikacji z a uz ytkownikiem Ograniczona komunikacja CAN-Bus.

Naste pstwa i sposb usunie cia


Koniec dzial cza ania przedni WOM wyl a sie . Koniec dzial cza ania przedni WOM wyl a sie . Przy wl czaniu przycisk nalez y przytrzya mac co najmniej przez 5 sek. Zwolnic przycisk przedniego WOM. Programowanie tas mowe

Text-module

EHR-B podnos nik tylny Kod usterki


08.1.11 08.1.12 08.1.13 08.1.14 08.1.15 08.1.16 08.1.17 08.1.18

Przyczyna
Defekt zaworu magnetycznego, podnoszenie. Defekt zaworu magnetycznego, opuszczanie. Zwarcie zaworw magnetycznych Pin2 do 6 lub Pin 14 do 6. Uszkodzony lewy tylny przycisk "podnoszenia". Uszkodzony lewy tylny przycisk "opuszczania". U stab. mniejsze niz 1 Volt. Napie cie akumulatora wyz sze niz 18 V. Uszkodzony wl cznik szybkiego a unoszenia.

Naste pstwa i sposb usunie cia


Koniec regulacji i jej blokada. Koniec regulacji i jej blokada. Koniec regulacji i jej blokada. Koniec regulacji i jej blokada. Koniec regulacji i jej blokada. Koniec regulacji i jej blokada. Koniec regulacji i jej blokada. Koniec regulacji i jej blokada.

188

USTERKI I ICH USUWANIE


Kod usterki
08.1.22 08.1.23 08.1.24 08.1.25 08.1.26 08.1.31 08.1.32 08.1.34 08.1.36 08.1.37 08.1.38 08.1.50 08.1.51 08.1.A0 08.1.A1 08.1.B0 08.1.B2

Przyczyna

Naste pstwa i sposb usunie cia

Defekt czujnika pozycji. Koniec regulacji i jej blokada. Defekt potencjometru nastawia- Koniec regulacji i jej blokada. nych wartos ci. Grna kran Koniec regulacji i jej blokada. cowa pozycja potencjometru. Zwarcie Ub+ szybkiego wcia ga- Koniec regulacji i jej blokada. nia. Defekt wl cznika "sztywny" zac- Koniec regulacji i jej blokada. a zep. Defekt prawego sworznia poRegulacja kontynuowana z mniejszym zamiaru sil kresem. . Defekt lewego sworznia pomiaru Regulacja kontynuowana z mniejszym zasil kresem. . Defekt potencjometru opuszcza- Brak moz ci ustawien z potencjome liwos nia. trem opuszczania. Defekt potencjometru mieszania. Niemoz liwe ustawienia z potencjometrem mieszania. Przerwanie przewodu przycisku Regulacja kontynuowana z mniejszym zapodnoszenia. kresem. Przerwanie przewodu przycisku Regulacja kontynuowana z mniejszym zaopuszczania. kresem. Ostrzez z z sworznie pomiaru sil enie o przecia eniu pra- Odcia yc . wego sworznia pomiaru sil . Ostrzez z z sworznie pomiaru sil enie o przecia eniu le- Odcia yc . wego sworznia pomiaru sil . Zl Programowanie tas mowe a suma kontrolna. Programowanie tas Zl mowe a suma kontrolna. Nie wykalibrowany czujnik pol liwe ustawienie pozycji. o- Nie moz z enia. Nie wykalibrowany potencjometr Nie moz danej. ci z liwe ustawienie wartos a wartos danej. ci z a

189

USTERKI I ICH USUWANIE 3. Praca awaryjna


Ostroz nie: Pedal y zwalniac gl sprze a nalez powoli gdy wybrane jest jakiekolwiek przel enie lub oz kierunek jazdy. Jes pienia usterek nie jest li na skutek wysta moz gnie cie wysterowanego liwe osia przel enia przekl na przestawienia oz adni, moz przekl mechanicznie poprzez adni dokonac ukl ad uruchamiania awaryjnego. Przepisy dotycza ce holowania Pre dkos c holowania max. 10 km/h. Dystans holowania max. 8 km.
Operation_Pic_number:1

Mechaniczne wl czenie pozycji a neutralnej


Operation_Pic_number:1

Rys.5 Otworzyc dnie zdja c w , wzgle pokrywe podl odze kabiny. Dz uruchamiania pomocniczego (A) wignie nal na mechanizm przestawiania yc oz przekl adni. Wskazwka: Dz wignia dostarczana jest wraz z cia gnikiem.
Text-module

Rys.4 Wyl czyc silnik. a Dz (A) pocia gna c do wignie poprzez zapadke tyl u, przekl adnia przejdzie w pozycje neutralna . Na wielofunkcyjnym wskaz niku pojawi sie wskaz nik mechanicznej pozycji neutralnej.

190

USTERKI I ICH USUWANIE


Utworzenie pol czenie sil a owego w trybie pracy awaryjnej
Warunki wl czania a Praca awaryjna, bez strzal ek w przd i w tyl na kombiinstrumencie. Cal te sprze gl nie kowicie wcis o. adnych usterek zaworu sprze Z gl a Turbo. adnych usterek czujnika pedal Z gl u sprze a. adnych usterek czujnika liczby obrotw Z silnika.
Operation_Pic_number:1 Operation_Pic_number:1

Rys.8 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac

Cal c gl pedal kowicie wcisna sprze a. Wcisna c przycisk

Operation_Pic_number:1

Rys.6 Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz pierwszy poziom niku pojawi sie menu gl wnego. Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az dzie symbol (A). be bl yskac Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz drugi poziom menu niku pojawi sie gl wnego.
Operation_Pic_number:1

Rys.9 Pojawi sie symbol (A) Istnieje pol czenie sil a owe. Pojawi sie symbol (B) Istnieje pol czenie sil a owe. Przestrzegac przepisw o holowaniu.
Text-module

Mechaniczne ustawienie przel enia oz


Rys.7 Kilkakrotnie wcisna c jeden z przyciskw tak, az yskac be dzie symbol (A). bl Nacisna c przycisk, na wielofunkcyjnym wskaz naste puja cy obraz. niku pojawi sie Waz ne: Do ustawienia przel moz enia uz ywac na oz tylko wysl wigni, gnikiem dz anej wraz z cia gdyz inaczej zl cze w zespole przestawiania a moz przekre e zostac cone (max. dopuszczalne 10 Nm). Ostroz gl pedal nie zwolnic sprze a. Cia gnik ustawi sie w ostatnio ustawiony kierunek jazdy i przyspieszy do ustawionego przel enia. oz

191

USTERKI I ICH USUWANIE


Dz wignia uruchamiania pomocniczego
Operation_Pic_number:1

Kon czenie pracy w trybie awaryjnym

Zatrzymac gnik. cia WYL A zapl CZYC ok 5 sekund. on, poczekac WL A zapl on, praca w trybie awaryjnym CZYC jest zakon czona.

Rys.10
Operation_Pic_number:1

Rys.11 Jes uruchamiania pomocniczego li dz wignie (A) poruszy sie przy jez dzie w przd w lewo, to cia gnik przyspieszy, jes ja w li poruszy sie prawo, cia gnik zostanie przyhamowany. Jes uruchamiania pomocniczego li dz wignie (A) poruszy sie przy jez dzie w tyl w prawo, to cia gnik przyspieszy, jes ja w li poruszy sie lewo, cia gnik zostanie przyhamowany. W trybie pracy awaryjnej kontrolki kierunku jazdy nie sa aktywne.
Text-module

192

DANE TECHNICZNE 1. Dane techniczne


Text-module Text-module

Typ
Typ silnika Moc znamionowa ECE R24 przy 2100 obr/min Moc maksymalna ECE R24 przy 1900 obr/min Moc znamionowa EG 97/68 przy 2100 obr/min Moc maksymalna EG 97/68 przy 1900 obr/min Maksymalny moment obrotowy ECE R24 Common-Rail/zewne trzne zwrotne odprowadzenie spalin Liczba cylindrw/chl odzenie rednica cylindra/skok tl S oka Efektywna pojemnos c skokowa Liczba wolnych obrotw Liczba obrotw znamionowych Pel z one obroty nie, nieobcia Ilos c napel nienia paliwem Poziom hal asu Nachylenie silnika, musi byc zagwarantowana stabilna pozycja pojazdu Wzdl /w dl kierunku jazdy w gre uz W poprzek kierunku jazdy w lewo/w prawo Wymiary i masy Przy naste puja cym ogumieniu i rozstawie Ogumienie przd (nape d na kol a tylne) Ogumienie przd (nape d wszystkich kl ) Ogumienie tylne Rozstaw s d na kol ladw (nape a tylne) Rozstaw s d na wszystkie kol ladw (nape a) Rozstaw z tyl u rednica obwodu otworw felg (nape S d na kol a tylne) rednica obwodu otworw felg przd/tyl S Dl c cal ugos kowita Szerokos c cal kowita Wysokos c cal kowita Masa wl d tylnych kl asna (nape ) Masa wl asna (nape d wszystkich kl , bez amortyzacji) Max. przes wit Rozstaw osi (nape d na kol a tylne) Rozstaw osi (nape d na wszystkie kol a) Rozstaw felg z przodu Rozstaw felg przednich (nape d kl tylnych) Rozstaw felg z tyl u Najmniejszy promien tu bez/z hamulcem kierowania skre (nape d na kol a tylne) Najmniejszy promien tu bez/z hamulcem kierowania skre (nape d na wszystkie kol a) dop. masa cal d na kol kowita (nape a tylne) dop. masa cal d na wszystkie kol kowita (nape a) Max. dop. obcia z d na kol enie osi przedniej (nape a tylne) Max. dop. obcia z d na wszystkie enie osi przedniej (nape kol a) Max. dop. obcia ladowacz czol z enie osi przedniej owy przy 7 km/h max. dopuszczalne obcia z enie osi tylnej Dopuszczalny cie z ar na zaczepie przyczepy

309
kW/KM kW/KM kW/KM kW/KM Nm TCD 2012L04-4V 59/80 70/95 69/94 73/99 407 tak/tak 4 / Woda 101/126 4038 780 30 2100 2200 - 2250 210 86 25 25

310
TCD 2012L04-4V 66/90 77/105 73/99,5 80/109 445 tak/tak 4 / Woda 101/126 4038 780 30 2100 2200 - 2250 210 86 25 25

mm cm obr/min obr/min obr/min Ltr. dB(A) Stopnie Stopnie

mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg kg kg kg kg kg

11.00-16 380/70R24 480/70R24 1580 1685 1660 205 275 4150 2165 2740 3800 4130 436 2448,5 2350 1760 1575,5 1575,5 4,1/3,7

11.00-16 440/65R24 540/65-R34 1580 1685 1660 205 275 4150 2275 2745 3800 4130 436 2448,5 2350 1760 1575,5 1575,5 4,1/3,7 4,4/3,9

4,4/3,9 6000 7500 2400 3500

6000 7500 2400 3500 6500

6500 7000 1500

7000 1500

193

DANE TECHNICZNE
Typ
Tylny WOM 540/540E/1000 Prol WOM Obroty WOM przy obrotach znamionowych w pozycji 540 Obroty WOM przy obrotach znamionowych w pozycji 540E Obroty WOM przy obrotach znamionowych w pozycji 1000 max. dopuszcz. moment obrotowy w pozycji 540/540E/1000 Przedni WOM 1000 (540 na z yczenie) Prol WOM Obroty WOM przy obrotach znamionowych w pozycji 540 Obroty WOM przy obrotach znamionowych w pozycji 1000 Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy w pozycji 540 Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy w pozycji 1000 Hydraulika Cis nienie robocze Pompa hydrauliczna/pompa pomocnicza Zmiana wydatku bezstopniowo (1.pozycja) Zmiana wydatku bezstopniowo (3.pozycja) Ilos c pobieranego oleju przy maksymalnym napel nieniu Podnos nik tylny Trzypunktowy Rozstaw wewna trz Przeniesienie sil czania wigu na punkt dol y udz a max. udz wig na belce pl uga. Podnos nik przedni (na z yczenie) Trzypunktowy Przeniesienie sil czania wigu na punkt dol y udz a Udz a czania wig maksymalny w punkcie dol Masa narze dzia do ok. Przekl adnia Bezstopniowa przekl adnia Vario Zakres pre dkos ci jazdy I w przd Zakres pre dkos ci jazdy I w tyl Docieranie-l adowacz czol owy Wielkos c udz wigu 3S/60 Wielkos c udz wigu 3S/63 Wielkos c zrywania 3S/60 Wielkos c zrywania 3S/63 Wielkos dz c udz wigu, dolna krawe szui Wysokos c unoszenia zalez nie od ogumienia Elektryka Napie cie robocze Akumulator Alternator Rozrusznik Wartos gania kl ci docia (lekko naoliwione gwinty i powierzchnie styku) Kol d na kol a przednie (nape a tylne) Kol d na wszystkie kol a przednie (nape a) Kol a tylne Zes rubowania felg przestawialnych Titan
Text-module

309
1 3/8" 6-cze s ciowy 595 756 1114 700 1 3/8" 6-cze s ciowy 555 1038 600

310
1 3/8" 6-cze s ciowy 595 756 1114 700 1 3/8" 6-cze s ciowy 555 1038 600 370

obr/min obr/min obr/min Nm

obr/min obr/min Nm Nm bar l/min l/min l/min Ltr.

370 200 +5 48/30 15-65 15-70 45 Kat. 2/3 825/965 44,9 52,8 Kat. 2 20,7 29,4 2000 40 0,03-40 0,03-25 15,9 17,89 21,17 23,81 3739 3939 12 12/90 14/150 3 240 275 450 230 200 +5 48/30 15-65 15-70 45 Kat. 2/3 825/965 44,9 52,8 Kat. 2 20,7 29,4 2000 40 0,03-40 0,03-25 15,9 17,89 21,17 23,81 3739 3939 12 12/90 14/150 3 240 275 450 230

mm kN kN

kN kN kg km/h km/h km/h kN kN kN kN mm mm V V/Ah V/A kW Nm Nm Nm Nm

194

DANE TECHNICZNE
Typ
Typ silnika Moc znamionowa ECE R24 przy 2100 obr/min Moc maksymalna ECE R24 przy 1900 obr/min Moc znamionowa EG 97/68 przy 2100 obr/min Moc maksymalna EG 97/68 przy 1900 obr/min Maksymalny moment obrotowy ECE R24 Common-Rail/zewne trzne zwrotne odprowadzenie spalin Liczba cylindrw/chl odzenie rednica cylindra/skok tl S oka Efektywna pojemnos c skokowa Liczba wolnych obrotw Liczba obrotw znamionowych Pel z one obroty nie, nieobcia Ilos nienia paliwem c napel Poziom hal asu Nachylenie silnika, musi byc zagwarantowana stabilna pozycja pojazdu Wzdl /w dl kierunku jazdy w gre uz W poprzek kierunku jazdy w lewo/w prawo Wymiary i masy Przy naste puja cym ogumieniu i rozstawie Ogumienie przednie Ogumienie tylne Rozstaw z przodu Rozstaw z tyl u rednica obwodu otworw felg przd/tyl S Dl ugos c cal kowita Szerokos c cal kowita Wysokos c cal kowita Masa wl asna (bez amortyzacji) Max. przes wit Rozstaw osi Rozstaw felg z przodu Rozstaw felg z tyl u Najmniejszy promien tu kl skre bez / z hamulcem kierowania dop. masa cal kowita max. dopuszczalne obcia z enie osi przedniej Max. dop. obcia ladowacz czol z enie osi przedniej owy przy 7 km/h max. dopuszczalne obcia z enie osi tylnej Dopuszczalny cie z ar na zaczepie przyczepy Tylny WOM 540/540E/1000 Prol WOM Obroty WOM przy obrotach znamionowych w pozycji 540 Obroty WOM przy obrotach znamionowych w pozycji 540E Obroty WOM przy obrotach znamionowych w pozycji 1000 max. dopuszcz. moment obrotowy w pozycji 540/540E/1000 Przedni WOM 1000 (540 na z yczenie) Prol WOM Obroty WOM przy obrotach znamionowych w pozycji 540

311
kW/KM kW/KM kW/KM kW/KM Nm TCD 2012L04-4V 74/100 84/115 84/115 88/119 485 tak/tak 4 / Woda 101/126 4038 780 30 2100 2200 - 2250 210 86 25 25

312
TCD 2012L04-4V 81/110 92/125 91/124 95/129 515 tak/tak 4 / Woda 101/126 4038 780 30 2100 2200 - 2250 210 86 25 25

mm cm obr/min obr/min obr/min Ltr. dB(A) Stopnie Stopnie

mm mm mm mm mm mm kg mm mm mm mm mm kg kg kg kg kg

440/65R24 540/65-R34 1685 1660 275 4150 2275 2745 4190 436 2350 1760 1575,5 4,5/4,0 7500 3250 6500 7000 1500 1 3/8" 6-cze s ciowy 595 756 1114 700 1 3/8" 6-cze s ciowy 555

480/65R24 540/65R38 1820 1660 275 4150 2385 2790 4350 476 2350 1760 1575,5 4,5/4,0 7500 3250 6500 7000 1500 1 3/8" 6-cze s ciowy 595 756 1114 700 1 3/8" 6-cze s ciowy 555

obr/min obr/min obr/min Nm

obr/min

195

DANE TECHNICZNE
Typ
Obroty WOM przy obrotach znamionowych w pozycji 1000 Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy w pozycji 540 Maksymalny dopuszczalny moment obrotowy w pozycji 1000 Hydraulika Cis nienie robocze Pompa hydrauliczna/pompa pomocnicza Zmiana wydatku bezstopniowo (1.pozycja) Zmiana wydatku bezstopniowo (3.pozycja) Ilos c pobieranego oleju przy maksymalnym napel nieniu Podnos nik tylny Trzypunktowy Rozstaw wewna trz Przeniesienie sil czania wigu na punkt dol y udz a max. udz wig na belce pl uga. Podnos nik przedni (na z yczenie) Trzypunktowy Przeniesienie sil czania wigu na punkt dol y udz a Udz a czania wig maksymalny w punkcie dol Masa narze dzia do ok. Przekl adnia Bezstopniowa przekl adnia Vario Zakres pre dkos ci jazdy I w przd Zakres pre dkos ci jazdy I w tyl Docieranie-l adowacz czol owy Wielkos c udz wigu 3S/60 Wielkos c udz wigu 3S/63 Wielkos c zrywania 3S/60 Wielkos c zrywania 3S/63 Wielkos dz c udz wigu, dolna krawe szui Wysokos c unoszenia zalez nie od ogumienia Elektryka Napie cie robocze Akumulator Alternator Rozrusznik Wartos gania kl ci docia (lekko naoliwione gwinty i powierzchnie styku) Kol a przednie Kol a tylne Zes rubowania felg przestawialnych Titan
Text-module

311
obr/min Nm Nm bar l/min l/min l/min Ltr. 1038 600 370 200 +5 48/30 15-65 15-70 45 Kat. 2/3 825/965 44,9 52,8 Kat. 2 20,7 29,4 2000 40 0,03-40 0,03-25 15,9 17,89 21,17 23,81 3739 3939 12 12/90 14/150 3 275 450 230

312
1038 600 370 200 +5 48/30 15-65 15-70 45 Kat. 2/3 825/965 44,9 52,8 Kat. 2 20,7 29,4 2000 40 0,03-40 0,03-25 15,9 17,89 21,17 23,81 3739 3939 12 12/90 14/150 3 275 450 230

mm kN kN

kN kN kg km/h km/h km/h kN kN kN kN mm

V V/Ah V/A kW Nm Nm Nm

Wskazwka: W przypadku zmiany blokady mocy i przestawieniu maksymalnych obrotw wygasa gwarancja - podobnie w przypadku przekroczenia dopuszczalnych obcia i mas. en z Wskazwka: Przy pracy z WOM: Jes li ze wzgle przekroczony maksymalny dopuszczalny moment e byc du na warunki pracy moz obrotowy, nalez wal nikowe ze sprze y stosowac gl cym i w razie ki przekaz em zabezpieczaja koniecznos ci z wolnym kol em. Wskazwka: Przepisy prawa w poszczeglnych krajach moga masy, obcia enia osi i/lub ograniczac z pre ci jazdy do mniejszych wartos ci. dkos 196

DANE TECHNICZNE 2. Cis nienia powietrza


Ostroz nie: Cis nienie powietrza nalez y regularnie kontrolowac !
Text-module

Cis nienie powietrza z przodu


1,6 bar
Text-module

Cis nienie powietrza z tyl u


1,6 bar
Text-module

Przestrzegac zalecen producenta opon Zalez gnika, producenta opon i nie od typu cia rodzaju zastosowania cia gnika np z ladowaczem czol nienie w oponach owym cis moz wahac . e sie Cis z nienie dopasowac do obcia enia osi dla maksymalnej sil gu w polu i do y ucia zmniejszenia nacisku na glebe . Na obszarze obowia zywania niemieckiego kodeksu drogowego, przy uwarunkowanej ogumieniem szerokos ci pojazdu 2,5 m - 3,5 m (szerokie ogumienie), cis nienie powietrza w oponach moz maksymalnie 1,5 bar. e wynosic Oznaczenie nos puje za nos ci opon naste pomoca "parametrw roboczych": liczba oznaczaja ca nos nos c , np. 145 = 2900 kg nos nos c bazowa opony i symbolem pre dkos ci, np. A8 = 40 km/h zalecana pre dkos . c Przy pracy z ladowaczem czol owym podnies c cis nienie powietrza w oponach.

197

DANE TECHNICZNE 3. Kombinacje ogumienia


Fendt 309-312 Vario
Operation_Pic_number:1

Rys.1
Operation_Pic_number:1

Rys.2

198

DANE TECHNICZNE 4. Material y eksploatacyjne Vario 309 - 312


Text-module

Miejsca napel niania


Silnik, maksymalne napel nienie z wymiana ltru

Ilos ci napel niania


ok. Ltr 1) 10,0

Rodzaje 4)

Okresy wymiany 2)

Przekl adnia, zwolnice 7) pierwsze napel nienie Ponowne napel nienie Przedni WOM

35,0 30,0 1,0

Przednia os

Przekl adnia wyrwnawcza Nape dy piast na kaz da strone Instalacja hydrauliczna Ilos c wymiany przy max. napel nieniu

7,0 1,0

60,0

Zbiornik paliwa Ukl ad chl odzenia Instalacja pneumatyczna

210,0 20,0

0,5

Punkty smarowania

Fendt Extra Grade 15W-40 SHPD, po 50, 500, 1000 mtg. Fendt Super Grade 10W-40 UHPD lub Wielosezonowy olej silnikowy 3) naste pnie co kaz de 500 mtg SHPD zgodnie z ACEA E3-96 co najmniej raz w roku przy paliwie o zawartos ci siarki do 0,5 % 5) Fendt Extra Trans 10W-40 albo, po 2000 motogodzin. wzgl. co kaz de 2 lata STOU SAE 10W-40, 15W-40 Fendt Super Trans 85W-90 lub olej po 500 mtg. naste pnie co kaz de 2 przekl adniowy zgodny z SAE 85W-90, lata lub 2000 mtg. SAE 80W-90, zgodny z API GL-5. nie stosowac STOU ani innego oleju uniwersalnego Fendt Super Trans LS 85W-90 albo po 50 i 1000 mtg. olej do przekl adni hipoidalnych z dodatkami LS SAE 85 W-90 lub SAE 80 W-90 SAE naste pnie co kaz de 2 lata 90 zgodnie z API GL-5. wzgle dnie co kaz de 1000 mtg. nie stosowac STOU ani innego oleju uniwersalnego Fendt Super Hyd, Fendt Extra Hyd 68 Po 1000 mtg., naste pnie co lub kaz de 2 mtg. STOU SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, wzgle dnie co kaz de 1000 mtg 10W-40, 15W-30,15W-40 lub olej silnikowy HD-SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-30,15W-40 wedl ug API-CD. HD-SAE 20W-20 zgodnie z API-CD dopuszczalny dla temperatur powyz ej 10 C. Olej nape Uzupel dowy 5) po zakon czeniu niac pracy Woda z 35 - 50 obj.-% s cy wymieniac rodka nieza- Pl yn niezamarzaja marzaja cego i chronia cego przed ko- co 2 lata rozja 6) Pl cy, alkohol etylowy Wlewac tylko przy temp. poniz ej yn niezamarzaja + 5 C (X 902.015.003) Fendt Ultra Fett Li, Fendt Extra Fett patrz Plan smarowania EP lub Smar zmydlony litem, NLGI, klasa 2 (Liczba przenikania 265-295) wszystkie pozostal e przeguby i loz regularnie yska smarowac
Text-module

1) Wymiernikiem odpowiedniego stanu napel nienia jest kontrola za pomoca pre ta pomiarowego, przelewu na krc cu wlewowym lub temu podobne. 2) Okres czasu ogranicza najpierw osia gnie ta wartos c . 4) Dopuszczalne oznaczenia handlowe - o ile zostal o ustalone - patrz aktualna lista material w eksploatacyjnych, ktra posiadaja autoryzowane warsztaty serwisowe Fendt. 5) W przypadku stosowania oleju nape dowego o zawartos ci siarki ponad 0,5%, okresy zmiany oleju nalez o y skrcic pol . Stosowac cznie zalecany rodzaj oleju wyl owe a nape dowego zgodny z DIN EN 590, patrz informacja serwisowa 40/04. 6) Uz cznie s wyl rodkw chl ywac a odniczych zgodnych z informacja serwisowa 11/02. 7) Po napel silnik na przynajmniej 5 minut. nieniu uruchomic Dzie ki temu napel zwolnice. nione zostana

C OLEJU W SILNIKU 3) LEPKOS


Oleje jednosezonowe Oleje wielosezonowe

199

DANE TECHNICZNE
4.1 Bio-Diesel
Text-module

4.2 Olej hydrauliczny Bio


Text-module

Jakos c paliwa
RME R zepak- M ethyl- E ster, PME P olej ros linny M ethyl- E ster stosowac zgodnie z DIN EN 14214. Stosownie tl oczonego na zimno oleju rzepakowego jest niedopuszczalne.
Text-module

Jakos c oleju hydraulicznego Bio


Olej hydrauliczny Bio na bazie oleju rzepakowego i syntetykw. wg klasy lepkos ci ISO VG 32 ISO VG 46. Wskazwka: Stosowanie olejw syntetycznych na bazie poliglikolu jest niemoz liwe.
Text-module

Okresy konserwacji
Okresy wymiany oleju i ltru oleju nalez y skrcic o pol . owe Po kilku tankowaniach oleju nape dowego Bio stosowanego po zwykl dowym ym oleju nape powinno wymienic ltr paliwa. Olej nape dowy sie Bio dzial a jak rozpuszczalnik resztki oleju nape dowego moga powodowac zapchanie sie ltru.
Text-module

Okresy konserwacji
Wymiana oleju i ltru wynosi 1000 motogodzin lub co rok zalez pi wczes niej. nie od tego co nasta Przy przestawieniu sie na olej hydrauliczny Bio nalez ltr oleju y po 10 - 15 mtg wymienic hydraulicznego. Olej hydrauliczny Bio dzial a jak rozpuszczalnik resztki oleju hydraulicznego moga powodowac ltru. zapchanie sie
Text-module

Wskazwki dotycza ce stosowania


Olej nape dowy Bio moz do na stosowac temperatury otoczenia ok - 10C. W temperaturach poniz ej - 10C nalez y dolewac olej nape dowy aby unikna c szczenia sie zage oleju nape dowego Bio. Stosunek mieszania obu paliw musi wynosic 50 : 50. Przy temperaturach poniz ej - 16C stosowac tylko olej nape dowy. Olej nape dowy Bio moz w dowolnym na mieszac stosunku ze zwykl ym olejem nape dowym. Wl byc ciwos ci jezdne moga nieco sl as absze. Zuz nieco wyz ycie paliwa moz e byc sze. Przed dl cy) szym postojem (od 3 miesie uz tankowac dowy, gdyz zwykl inaczej y olej nape mogl elementy pompy sie yby zakleszczyc wtryskowej.
Text-module

Wskazwki dotycza ce stosowania


Olej hydrauliczny Bio moz do na stosowac temperatury otoczenia ok - 15C. Przy temperaturach poniz ej - 15C i przy dl uz szych przestojach cia gnika ojej ten moz e zge stniec . Po uruchomieniu silnika nalez y przez pewien czas rozgrzewac go na s rednich obrotach by zagwarantowac pewne dzial anie hydrauliki, ukl nika. adu kierowniczego i podnos Przy ekstremalnie niskich temperaturach moz e koniecznym byc gnika. rozgrzanie cal ego cia Nalez domieszek oleju mineralnego y unikac przy uzupel nieniu stanu lub poprzez pozostal e w systemie resztki oleju albo poprzez olej z dol czanych narze dzi roboczych Wpl a ywa to niekorzystnie na przyjazne dla s rodowiska wl oleju ciwos ci oleju i utrudnia utylizacje as (odpady specjalne). Przy utylizacji oleju nalez y przestrzegac obowia zuja cych w tym zakresie przepisw oraz wskazwek producenta oleju. Domieszki powyz do zmian ej 10% prowadza lepkos prowadzic dnego do bl ci i moga e dzial ania zaworw hydraulicznych.
Text-module

Specyka oleju nape dowego Bio


Olej nape dowy Bio produkowany jest z oleju ros linnego (rzepakowego) w trakcie procesw chemicznych gdzie olej ros linny z metanolem przeksztal cany jest przy pomocy katalizatora w olej nape dowy Bio. Olej nape dowy Bio jest wolny od siarki. Dlatego przy spalaniu nie wytwarza wl ciwe wcale as tlenkw siarki. Spaliny zawieraja mniej - tlenku we gla - we glowodorw - cza stek (np. sadzy) niz dowe. dotychczasowe oleje nape Olej nape latwo rozkl dowy Bio jest adalny, w razie wypadku jest mniej szkodliwy dla gleby i wd gruntowych.

Specyka oleju hydraulicznego Bio


Olej hydrauliczny Bio jest latwo rozkl adalny, w razie wypadku nie zanieczyszcza gleby i wd gruntowych. Waz ne: Mimo mal ci dla s rodowiska ej szkodliwos wszystkie wypadki z olejem bio nalez y obowia . zkowo zgl aszac

200

DANE TECHNICZNE 5. Plan smarowania


5.1 Miejsca napel niania
Text-module

Silnik: Wykre cic t pre pomiarowy (A), napel olejem nic silnikowym.

Spryskiwacz szyby: Zbiornik (A) napel nic pl ynem.

Przekl adnia i nape dy osi: Wykre cic (A) miarke wlac olej przekl adniowy.

Instalacja pneumatyczna: Zbiorniczek pl ynu niezamarzaja cego (B) napel nic alkoholem etylowym. Zbiornik paliwa: Zbiornik napel niac przez krciec wlewowy (A).

Przednia os , przekl adnia wyrwnawcza: Olej wlac do przelewu na otworze wlewowym (A). Nape dy piast przednia os : Olej wlewac az do przelania sie przy kresce znacznikowej ustawionej poziomo i otworze ustawionym po lewej stronie. Przedni WOM: Olej wlac do przelewu na otworze wlewowym (A).

Instalacja hydrauliczna: Olej wlewac przez otwr wlewowy (A).

Ukl ad chl odzenia: Zbiornik (strzal ka) napel , czysta niac odwapniona woda z dodatkiem s rodkw niezamarzaja cych, chronia cych przed korozja . 201

DANE TECHNICZNE
5.2 Punkty smarowania
Okresy konserwacji po:
Text-module

125 motogodzinach
Smarowanie podnos nika i wal ka podnos nika Unies c podnos nik.

250 motogodzin
Podwjne przeguby krzyz du akowe nape przednich kl .

Jarzma podnos nika Wal przedniego podnos nika.

Automatyczny zaczep przyczepy, wersja ze sworzniem cylindrycznym.

Text-module

2000 motogodzin
Piasty kl z lewej i prawej strony tylko przy nape dzie na wszystkie kol a. Odkre cic , pokrywe napel smarem. nic

Zaczep przyczepy, wersja ze sworzniem beczkowatym.

Mechaniczny zaczep przyczepy.

Przegub wahadl owy przedniej osi.

Loz yska zwrotnic osi z lewej i prawej strony tylko przy nape dzie na kol a tylne.

Text-module

202

Plan konserwacji
FENDT 309 Vario, 310 Vario, 311 Vario, 312 Vario

Od nr ramy. 336 .. 1001, 337..1001, 338..1001, 339..1001 Do pracy podczas docierania i po dotarciu oraz do prac warsztatowych po 5 obs ludze serwisowej Wykonane prace Wskazwki i dane techniczne, material y eksploatacyjne

Sl by serwisow uz
Patrz tez Instrukcja obsl ugi konserwacja i opieka

regularnie

No

1.

2.

3.

4.

codziennie

Miara ilos pre ta miarowego, przelewu na ci napenie nia jest kontrola za pomoca otworze kontrolnym itp. Przy wszelkich pracach konserwacyjnych nalez y przestrzegac przepisw o zapobieganiu wy kom jak rwniez przepisw o obchodzeniu sie z materia ami eksploatacyjnymi i ich utylizacja .

50

250

500

750

co rok co 5. wzgle - kaz de dnie 2 lata co wzgle dnie de 1000 kaz 500 2000

motogodzin Silnik
X Kontrola stanu oleju w silniku. Rz dzy oznaczeniami MIN i MAX na miarce wynosi ci oleju w silniku mie nica ilos ok. 2,0 ltr. Po 100 mtg. dolac oleju do znaku MAX na miarce. Olej dolewac gnie ciem stanu MIN, nie wlewac dopiero na krtko, przed osia powyz ej stanu MAX. Wymiana oleju i ltru oleju silnikowego 2). Rodzaj oleju: Ilos c oleju: 10,0 Ltr. Fendt Extra Grade 15W-40 SHPD, Fendt Ultra Grade 10W-40 UHPD labo oleje silnikowe SHPD 1) zgodnie z ACEA E3-96. Zawr ssa cy 0,4 mm (160), zawr wydechowy 0,5 mm (195), przy zimnym silniku (max 50 C). Luz zaworw: Do ustawiania konieczne jest uz dzie specjalne nr katalogowy narze ywac X 899.980.236. Wymienic ltru paliwa i wste pny ltr pa osl one liwa. Wymieniac pny ltr paliwa. wste Przy spadku mocy silnika, cze s ciej. Przy spadku mocy silnika, cze s ciej.

203
Sprawdzic , ewentualnie ustawic luz zaworw (praca w warsztacie). Sprawdzic c , ewentualnie napia pasek klinowy 1). X Sprawdzic ewentualnie uzupel stan pl nic ynu w chl odnicy. Wymienic cy 4). pl yn chl odza Stan pl ynu chl odza cego: Ilos c pl ynu chl odza cego:

1500

co rok.

w razie koniecznos ci

Spre arka klimatyz zacji:

400+50 N (40+5 kp) Przy zimnym silniku zbiornik wyrwnawczy napel w raniac zie koniecznos odwapniona woda z udzial ci czysta em s cego do stanu mie dzy MIN i MAX rodka niezamarzaja 20,0 Ltr. Przez cal y rok wymagane jest utrzymanie minimalnej koncentracji na poziomie 35 - 50% rwniez puje mrz. w rejonach, gdzie nie wyste

DANE TECHNICZNE

Sl by serwisow uz
Patrz tez Instrukcja obsl ugi konserwacja i opieka

regularnie

Wykonane prace

Wskazwki i dane techniczne, material y eksploatacyjne

No

1.

2.

3.

4.

codziennie

Miara ilos pre ta miarowego, przelewu na ci napenie nia jest kontrola za pomoca otworze kontrolnym itp. Przy wszelkich pracach konserwacyjnych nalez y przestrzegac przepisw o zapobieganiu wy kom jak rwniez przepisw o obchodzeniu sie z materia ami eksploatacyjnymi i ich utylizacja .

50

250

500

750

co rok co 5. wzgle - kaz de dnie 2 lata co wzgle dnie de 1000 kaz 500 2000

motogodzin
Pl cy napel serwisowa Fendt 11/02. zgodnie z informacja yn niezamarzaja niac Przedmuchac z dnie odessac spre odkurzaczem. onym powietrzem wzgle

w razie ko- Kontrola wzgle dnie czyszczenie chl odnicy silniecznos ci nika, hydrauliki, powietrza dol adowania, przekl adni, klimatyzacji.

DANE TECHNICZNE

w razie ko- Obsl uga ltru powietrza niecznos ci Wymiana gl wnego wkl adu ltru powietrza. Sprawdzic cego ltra szczelnos c przewodu ssa powietrza, sprawdzic cznik konserwacyjny i wl a wskaz nik na wys wietlaczu wielofunkcyjnym. 1). Przewody ssa ce nie moga miec z adnych rys.

Konserwacja dopiero przy wysta pieniu zgl niku wielooszenia usterki na wskaz funkcyjnym (symbol). Czyszczenie za pomoca powietrza pod cis nieniem - maks. 5 bar, potem kontrola ewentualnych uszkodzen .

2
X Ilos c oleju max: Wymienic dw osi 5), wy olej przekl adni i nape mienic CY. olej przekl adniowy - FILTR SSA Ilos c oleju: Rodzaj oleju: NIEOlej przekl FILTR CIS adniowy - wymienic NIOWY. Sprawdzic cej stan oleju w przekl adni zmieniaja i nape dach osi.

Przekl dy osi adnia i nape


Ilos dzy oznaczeniami Min- i Max- wynosi ok. 2,5 ltr. c oleju mie 35,0 Ltr. (pierwsze napel nienie) Ponowne napel nienie 30,0 ltr. Fendt Extra Trans 10W-40 albo STOU SAE 10W-40 albo 15W-40. Jes symbol "Zabrudzony ltr cis li na wielofunkcyjnym wys wietlaczu pojawi sie nieniowy", to jak najszybciej wymienic ltr.

204
Przedni WOM: Wymiana oleju przekl adniowego. Ilos c oleju: Rodzaj oleju: Sprawdzic stan oleju w przekl adni przedniego WOM.

wedlug wskazan

1,0 Ltr. Fendt Super Trans 80W, 85W-90 lub olej do przekl adni hipoidalnych zgodny z API-GL5. SAE 85W-90, SAE 80W-90. nie stosowac STOU ani innego oleju uniwersalnego. Stan oleju przedniego WOM: Do przelewu na otworze wlewowym.

Przednia os (nape d na wszystkie kol a)


Kontrola stanu oleju w przekl adni wyrwnawczej i piastach nape du. Ilos c oleju do przelewu na otworze kontrolnym, ewentualnie uzupel . nic

Sl by serwisow uz
Patrz tez Instrukcja obsl ugi konserwacja i opieka

regularnie

Wykonane prace

Wskazwki i dane techniczne, material y eksploatacyjne

No

1.

2.

3.

4.

codziennie

Miara ilos pre ta miarowego, przelewu na ci napenie nia jest kontrola za pomoca otworze kontrolnym itp. Przy wszelkich pracach konserwacyjnych nalez y przestrzegac przepisw o zapobieganiu wy kom jak rwniez przepisw o obchodzeniu sie z materia ami eksploatacyjnymi i ich utylizacja .

50

250

500

750

co rok co 5. wzgle - kaz de dnie 2 lata co wzgle dnie de 1000 kaz 500 2000

motogodzin
Wymiana oleju w przekl adni wyrwnawczej i piastach nape du. Ilos c oleju: Rodzaj oleju: Ilos c oleju: Przekl adnia wyrwnawcza 7,0 Ltr. Piasty nape du, po kaz dej stronie 1,0 litra Fendt Super Trans LS 85W-90 lub olej do przekl adni hipoidalnych z dodatkami LS zgodny z API-GL5. SAE 85W-90, SAE 80W-90. nie stosowac STOU ani innego oleju uniwersalnego. 0 do - 2 mm

1000

Kontrola, wzgle dnie ustawienie zbiez noci.

Zbiez c : nos

4
Wymiana oleju i ltra wl cznie z ltrem powrota nym i odpowietrzaja cym. Rodzaj oleju: Ilos c oleju:

Instalacja hydrauliczna
ok. 60,0 Ltr. ( Ilos c odbioru: 45,0 Ltr.)

1000

205 Instalacja elektryczna


Sprawdzic stan kwasu w akumulatorze, w razie potrzeby uzupel destylowana - nie w woda nic przypadku akumulatorw bezobsl ugowych. Sprawdzic dzial wietleniowej i anie instalacji os sygnalizacyjnej, kontrolek i wskaz nikw . Wywol c pamie systemu samo diagnozowania i ac usuna c usterki. Sprawdzic i ewentualnie aktualizowac stan oprogramowania i powia zania oprogramowania komponentw elektronicznych.

Fendt Super Hyd, Fendt Extra Hyd 68 albo STOU SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-30,15W-40 lub olej silnikowy HD-SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-30,15W-40 wedl ug API-CD. HD-SAE 20W-20 zgodnie z API-CD dla temperatur powyz ej 10 C.

Dopuszczalny tez :

Stan ok. 15 mm ponad krawe dz cie spoczynkowe przy nal pl ytek, napie adowanym akumulatorze 12,75 V. Odl czyc kod czujnik. Na wys wietlaczu wielofunkcyjnym powinien pojawic sie a usterki (symbol) i jednoczes kowy. nie sygnal wie dz

Wykonac gnika - wykonac kompletne programowanie tas mowe (fabryczne) cia kontrole powia zan .

6
X

Instalacja pneumatyczna
Spus ze zbiornika powietrza. cic wode Zawr odwadniaja cy uruchomic . linka Przy temperaturach poniz cy. pl ej 5 C wlac yn niezamarzaja Pl cy: Alkohol etylowy (X 902.015.003). yn niezamarzaja

DANE TECHNICZNE

w razie ko- Sprawdzic cego. stan pl ynu niezamarzaja niecznos ci

Sl by serwisow uz
Patrz tez Instrukcja obsl ugi konserwacja i opieka

regularnie

Wykonane prace

Wskazwki i dane techniczne, material y eksploatacyjne

No

1.

2.

3.

4.

codziennie

Miara ilos pre ta miarowego, przelewu na ci napenie nia jest kontrola za pomoca otworze kontrolnym itp. Przy wszelkich pracach konserwacyjnych nalez y przestrzegac przepisw o zapobieganiu wy kom jak rwniez przepisw o obchodzeniu sie z materia ami eksploatacyjnymi i ich utylizacja .

50

250

500

750

co rok co 5. wzgle - kaz de dnie 2 lata co wzgle dnie de 1000 kaz 500 2000

motogodzin Budowa / oglnie


Czyszczenie dmuchawy ogrzewania i ltru w dachu kabiny. Wymienic ltr przewietrzania dmuchawy w dachu. Sprawdzic dokre cone, szczegl czy s ruby sa nie przy silniku, przekl adni, przedniej osi, ukl adzie hydraulicznym, przel czaniu komfortowym, a sprawdzic szczelnos c , w razie potrzeby s ruby dokre cic , w ukl adzie hydraulicznym tylko gdy wyste puja nieszczelnos ci. Szczeglnie uwaz nie sprawdzic dem otarcia we z pod wzgle e ukl adu kierowniczego, hydrauliki przodu. Sprawdzic zaczepy przyczep. Sprawdzic i ewentualnie skorygowac cis nienie powietrza w oponach. Przesmarowac punkty smarowania wg planu smarowania, naoliwic przeguby. Wykonac jazde cia gnikiem, sprawdzic prbna przy tym dzial anie hamulcw. Smar Fendt Ultra Fett Li, Fendt Extra Fett EP lub smar uniwersalny, zmydlony litem, NLGI-klasa 2 (Liczba penetracji 265 - 295). Przy zmniejszeniu wydajnos s ci dmuchawy, cze ciej. Sprawdzic z na luz miejsca otarc we uwage ne lub braku y hydraulicznych, zwrcic ja ce cze s ganie przewodw cis czo ci lub osl nieniowych tylko przy wyl ony. Docia a nym silniku. Przy amortyzowanej przedniej osi dodatkowo odcia z przewody cis yc nieniowe. Przy zmniejszeniu wydajnos s ci dmuchawy, cze ciej.

1000

DANE TECHNICZNE

Przegub obrotowy zaczepu przyczepy luz max. 3 mm.

206
1) Wartos g ci maksymalne! Decyduje wartos c osia nie ta jako pierwsza W cie z kich warunkach pracy, zalecamy przeprowadzanie prac konserwacyjnych odpowiednio cze s ciej. Generalny przegla d wykonac g przed dl szymi postojami cia uz nika. 2) W przypadku stosowania oleju nape dowego o zawartos ci siarki ponad 0,5% okresy zmiany oleju nalez . Stosowac o pol wy y skrcic owe la cznie zalecany rodzaj oleju nape dowego zgodny z DIN EN 590, patrz informacja serwisowa 40/04. 4) Uz cznie s wyl rodkw chl ywac a odniczych zgodnych z informacja serwisowa 11/02. 5) Po napel silnik na przynajmniej nieniu uruchomic 5 minut. Dzie ki temu napel zwolnione zostana nice.

Potwierdzenie w instrukcji obsl ugi przez serwis (3 strona okl adki).

3)

C OLEJU W SILNIKU LEPKOS


Oleje jednosezonowe Oleje wielosezo-

SPIS HASEL
A
Akumulator .........................................................111 Alternator ............................................................111 Automatyczny zaczep przyczepy .........................78 Kombiinstrument ..................................................20 Kon czenie zgl ostrzez i ustered ............174 en oszen Kondensator .......................................................163 KONSERWACJA I OPIEKA ...........................93 Kontrola stanu oleju w przekl adni .......................104 Kontrola stanu oleju w silniku ...............................95 Kontrola stanu s rodka chl odniczego ..................163 Kontrola zbiez ci ............................................108 nos

B
Bezpieczniki .......................................................114 Blokada mechanizmu rz nicowego ......................57 Blokowanie pozycji pl cej .............................61 ywaja Blokowanie w pozycji "unoszenie" .......................61

L
Ladowacz czol owy .............................................154 Lewy kierunkowskaz ............................................19 Liczba motogodzin ...............................................21

C
Czas .....................................................................21 Czop WOM ...........................................................48 Czyszczenie chl odnicy .......................................100 Czyszczenie cia gnika .........................................110 Czyszczenie wentylatora Visco ..........................100

M
Material y eksploatacyjne Vario 309 - 312 ..........199 Mechaniczne rygle boczne ...................................72 Meldunki o usterkach .........................................169 Meldunki ostrzegawcze ......................................165 Miejsce na montaz radia ......................................27

D
DANE TECHNICZNE .................................193 Dra z ek jezdny .......................................................35 Drogowe ...............................................................19 Dz wignia grna .....................................................73 Dz wignie dolne .....................................................71

N
Nape d wszystkich kl ...........................................56 Napel nianie opon ...............................................162 Napel nianie silnika olejem ....................................95 Napre z enie paska klinowego .............................164 Nawiewniki ...........................................................27 Numer identyfikacyjny pojazdu ...............................5

E
Elektryczne prace spawalnicze ..........................111

F
Funkcja automatyki tylnego WOM z liczba obrotw silnika ......................................................55 Funkcja automatyki tylnego WOM z tylnym podnos nikiem .......................................................53 Funkcja sprze gl a Turbo ........................................38

O
Obliczenie obcia z enia zaczepu ............................76 OBSUGA .................................................17 Odpowietrzanie instalacji paliwowej .....................98 Ogrzewana tylna szyba ........................................27 Ogumienie bliz niacze ...........................................89

G
Gniazdo 10 A ........................................................28 Gniazdo narze dzi ...........................................28, 70 Gniazdo pra du stal ego 25 A .................................28 Gniazdo przyczepy ...............................................28

P
Paliwo ...................................................................32 Paliwo zimowe ......................................................32 Pasek klinowy klimatyzacji .................................102 Pasek klinowy sprawdzac tylko ..........................102 Pedal em sprze gl a .................................................37 Plan smarowania ................................................201 Podawanie kodw usterek ...................................91 Podnos nik przedni ................................................74 Pods wietlenie instrumentw .................................25 Pomiar zuz ycia paliwa ..........................................45 Pompa pl cego/ ynu niezamarzaja Zbiorniczek pl cego .................162 ynu niezamarzaja Ponownie wykre cic ...............................................95 Postojowa pozycja dz wigni dolnych .....................74 Pozycje neutralna .................................................35 Praca awaryjna ...................................................190 Prawy kierunkowskaz ...........................................19 Przekl adnia Vario .................................................35 STWA PRACY .........11 PRZEPISY BEZPIECZEN Przepisy dotycza ce holowania .............................44 Przestawianie kierownicy ...............................19, 59

H
Hamulec noz ny .....................................................58 Hamulec re czny ....................................................58 Hydr. zl cze uniwersalne .....................................63 a Hydraulika ............................................................60

I
Informator pokl adowy ...........................................90 Instalacja pneumatyczna ....................................161

J
Jarzma podnos nika ..............................................72 Jazda ....................................................................37

K
Klakson .................................................................19 Klimatyzacja .......................................................163 Kody usterek - tabela .........................................181

209

SPIS HASEL
Przewodw rozruchowych ....................................33 Przyl cza hydrauliczne s rodkowe ........................62 a Przyl a hydrauliczne z tyl cza gnika .................63 u cia Wycieraczka .........................................................19 Wyja c ..................................................................100 Wymiana ..............................................................96 Wymiana filtra oleju hydraulicznego ...................107 Wymiana filtru cis nieniowego .............................103 Wymiana filtru dmuchawy ogrzewania ...............108 Wymiana filtru dmuchawy w dachu kabiny .........109 Wymiana filtru oleju silnikowego ..........................94 Wymiana filtru przewietrzania ............................109 Wymiana filtru ssa cego ......................................103 Wymiana oleju hydraulicznego ...........................106 Wymiana oleju w piastach kl przednie osi ........105 Wymiana oleju w przekl adni wyrwnawczej .......104 Wymiana oleju w przekl adniach, zwolnicach .....103 Wymiana pl ynu w ukl adzie chl odzenia ...............101 Wymontowanie i zamontowanie ...........................99 Wyposaz enie w zawory ........................................60 Wyrwnanie wahan ..............................................74 Wywol ywanie kodw usterek .............................169 Wzorcowanie wskazan dkos pre ci ........................90

R
Re czny zaczep przyczepy ....................................77 Reflektory robocze ...............................................27 Regulacja obcia z enia granicznego .......................43 Regulacja pre dkos ci kon cowej .............................37 Regulator przepl ywu .............................................62 Resorowanie przedniej osi ...........................57, 105 Robocze ustawienia dz wigni dolnych ...................74 Rz ci oleju w silniku .............................95 nica w ilos Ryglowanie szyny pl nej ....................................70 uz

S
Sprawdzic stan oleju w hydraulice .....................106 Spryskiwacz szyby .......................................19, 110 Sprze gl o WOM .....................................................49 Spuszczanie oleju z silnika ...................................94 Spuszczanie wody ze zbiornika powietrza .........162 rodek niezamarzaja S cy ........................................32 Stan oleju przedniego WOM ..............................102 Stopnie przyspieszenia ........................................36 wiatl S a ostrzegawcze ...........................................27 Sygnal wiatl s ami ...................................................19 Symbolu AKTIV ....................................................35

Z
Zacia ganie cia gnika ..............................................34 Zaczep Hitch ........................................................82 Zalecenia dotycza ce stosowania ..........................62 Zapamie tanie aktualnej pre dkos ci jazdy ..............40 Zawr usuwania kurzu .......................................100 Zbiornik pl ynu spryskiwacza ...............................110 Ze baty pasek klinowy .........................................102 Zmiana kierunku jazdy .........................................39

T
Tempomatu ..........................................................39 Tl ..................................................160 umienie drgan Tl .................................................68 umieniem drgan Trjka t ostrzegawczy ............................................34 Trzypunktowy ukl dzi ..........71 ad zawieszenia narze

U
Uruchamianie zaworw ........................................61 URZA DZENIE DODATKOWE ......................154 Ustawianie stopnia przyspieszania ......................36 Ustawienie zegara ................................................29 USTERKI I ICH USUWANIE ........................165 Usterki oglne ....................................................175 Utrzymanie aktualnej pre dkos ci jazdy ..................39 Utrzymanie/zapamie tanie aktualnej liczby obrotw silnika ......................................................42

W
Wal ki odbioru mocy (WOM) .................................46 Widl ami do palet .................................................161 Wl a instalacji z cznik arowej ...................................19 WOM drogowy (zalez ny) ......................................48 Wste pny filtr paliwa ..............................................97 Wybr funkcji automatyki tylnego WOM-liczby obrotw silnika lub tylnego WOM-tylnego podnos nika ...........................................................52 Wybr liczby obrotw silnika ................................42 Wybr liczby obrotw WOM .................................47 Wybr pre dkos ci jazdy .........................................40

210

Waz ce konserwacji i serwisu ne wskazwki dotycza


Z pracy cia stwo zadowoleni tylko wtedy, gdy od pierwszej godziny zadbaja gnika be da Pan Pan stwo o jego prawidl konserwacje i obsl . Z tego powodu serwis bezpl owa uge atnie uruchamia cia stwa, jak go obsl i konserwowac . gnik i szkoli Pan ugiwac Nalez o zachowanie praw gwarancji, przeprowadzaja y zadbac c terminowo wszystkie wymagane przegla dy serwisowe w kompetentnym warsztacie serwisowym Fendt!

Po 50 motogodzinach (1. przegla d serwisowy) Po 500 motogodzinach (2. przegla d serwisowy) Po 1000 motogodzinach (3. przegla d serwisowy)

Nasze warsztaty serwisowe przeprowadza e fachowo i korzystnie wszystkie kolejne prace takz konserwacyjne zgodnie z planem konserwacji, zawartym w instrukcji obsl ugi. Zalecamy, dla zapewnienia dl ci pojazdu, co roku bezpos rednio po zakon czeniu ywotnos ugiej z gl w warsztacie serwisowym generalny przegla ), przeprowadzac d wnego sezonu (np. jesienia techniczny pol czony z wymiana oleju w silniku! a Przez pierwsze 100 motogodzin nie nalez cia y przecia ac z gnika. Co kaz olej w silniku do grnej kreski na pre de 100 roboczogodzin uzupel cie miarki. niac Przy przegla uwage dach technicznych i naprawach zwracac na stosowanie oryginalnych cze ci zamiennych Fendt! s Samowolnie dokonane zmiany i przerbki, jak rwniez szkody wynikl e na skutek na trwal e zamontowanych urza ladowaczy czol (np. dzen owych), ktre nie zostal y zakupione w Fendtcie, nie podlegaja stosowane na wl gwarancji i moga byc zuje to szczeglnie asne ryzyko! Obowia zmian dokonanych przy zespole blokowania mocy i regulacji maksymalnych obrotw, jak tez w przypadku przekraczania dopuszczalnych obcia i masy. en z Przegla d wykonano zgodnie z planem konserwacji: 50 motogodzin 1. przegla d serwisowy 2000 motogodzin 4500 motogodzin

Data, podpis mechanika 500 motogodzin 2. przegla d serwisowy

Data, podpis mechanika 2500 motogodzin

Data, podpis mechanika 5000 motogodzin

Data, podpis mechanika 1000 motogodzin 3. przegla d serwisowy

Data, podpis mechanika 3000 motogodzin

Data, podpis mechanika 5500 motogodzin

Data, podpis mechanika 1500 motogodzin

Data, podpis mechanika 3500 motogodzin

Data, podpis mechanika 6000 motogodzin

Data, podpis mechanika

Data, podpis mechanika

Data, podpis mechanika