You are on page 1of 3

DECYZJA Nr

44
„n

.1:5
2013 r.

MINISTRA ADMINISTRACJI I CYRYZACJI z dnia J.i

w sprawie powierzenia Centrum Projektów Informatycznych realizacji zadania zapewnienia technicznego utrzymania systemów

Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia‡alności podmiotów realizuj„cych zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) w zwi„zku z * 32 Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. stanowi„cego za‡„cznik do Zarz„dzenia Nr 1 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. M i Cyf. z 2013 r. poz. 1) oraz * 2 ust. 1 pkt 1 Statutu Centrum Projektów Informatycznych stanowi„cego za‡„cznik do Zarz„dzenia Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Centrum Projektów Informatycznych (Dz. Un. Min. Ad. i Cyf. 72012 r. poz. 3 i z 2W3 r. poz. 2) postanawia siŒ. co nastŒpuje:

realizacjŒ zadania polegaj„cego na prowadzeniu spraw w zakresie zapewnienia technicznego utrzymania: 1) systemu elektronicznej Platformy Us‡ug Administracji Publicznej, zwanej dalej ..ePUAP”; 2) systemu Publikatora Aktów Prawnych. zwanego dalej „.PAP”:

* 1. Powierza siŒ Centrum Projektów Informatycznych, zwanemu dalej ..CPI”.

3) Scentralizowanego Systemu DostŒpu do Informacji Publicznej, zwanego dalej .„SSDIP”: 4) Strony G‡ównej Biuletynu Informacji Publicznej, zwanej dalej .„SG RIP”. i nieprzerwanego funkcjonowania ePUAP. PAP i SSDIP, zwanych dalej ..systemami”. w szczególności w zakresie świadczenia us‡ug zapewniaj„cych poprawne i nieprzerwane utrzymanie systemów. w tym w zakresie: 1) prowadzenia Seryjce Desk: 2) 3)
gromadzenia wiedzy o utrzymaniu systemów: zarz„dzania: incydentem, problemem. wersj„. dostŒpności„ us‡ug. ci„g‡ości„ dzia‡ania. pojemności„. kontguracj„. zmian„. poziomem us‡ug, bezpieczeæstwem (w tym bezpieczeæstwem danych osobowych przetwarzanych w systemach); przygotowania i aktualizowania dokumentacji technicznej i bezpieczeæstwa systemów oraz procedur zwi„zanych z utrzymaniem systemów (w tym Polityki Bezpieczeæstwa elektronicznej platformy us‡ug administracji publicznej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych).

* 2. I. Zadanie, określone w * I pkt l-3. polega na zapewnieniu poprawnego

1)

2. Zadanie. o którym mowa w ust. 1 realizowane jest poprzez koordynacjŒ i kontrolŒ realizacji czynności zwi„zanych z administrowaniem, utrzymaniem infrastruktury urz„dzeæ teleinformatycznych oraz oprogramowania. a tak¿e z zapewnieniem bezpieczeæstwa teleinformatycznego systemów. w tym na:

1) obs‡udze umów zawartych z podmiotami zewnŒtrznymi, których przedmiotem s„ us‡ugi wsparcia utrzymania systemów. w tym świadczenie us‡ug konsultacyjnoszkoleniowych oraz konfiguracyjnych, modyfikacyjnych i aktualizacji w zakresie oprogramowania systemów. które realizowane bŒd„ w ramach odrŒbnych zleceæ RfC (Request for Change ¿„danie zmiany);

2) zapewnieniu powierzchni serwerowej dla ośrodka podstawowego systemów; 3) zapewnieniu powierzchni serwerowej dla ośrodka zapasowego systemów: 4) zapewnieniu utrzymania oprogramowania systemów: 5) zapewnieniu serwisu pogwarancyjnego dla urz„dzeæ systemów; 6) zarz„dzaniu ryzykiem. w tym przegl„dzie i aktualizacji ryzyk. 3. Realizacja zadania. określonego w 1 pkt I. po‡ega dodatkowo na: 1) zapewnieniu wa¿ności certyfikatów niezbŒdnych do funkcjonowania ePUAP; 2) 3) 4) 5) administrowaniu katalogiem uslug: administrowaniu s‡ownikami: administrowaniu CMS (Coutent Management System treści„): zarz„dzaniu instalatorami us‡ug.

system zarz„dzania

4. O zleceniach. o których mowa w ust. 2 pkt I. Dyrektor CPI informuje Ministra Administracji i Cyfryzacji w terminie co n„jmniej 7 dni przed dniem udzielenia zlecenia. 3. Zadanie określone w

* 1 pkt 4 polega na zapewnieniu:

1) migracji SG BlP. z serwerów na których 50 BlP dziala obecnie na serwery wskazane przez Centrum Projektów Informatycznych zaakceptowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji; 2) przeprowadzenia testów zmigrowanej 50 BlP w środowisku tcstowym: 3) uruchomienia w środowisku produkcyjnymi świadczeniu us‡ugi hostingu 50 BlP; 4) świadczenia us‡ug serwisowych i konserwacyjnych oprogramowania SG BlP. * 4. W zwi„zku z realizacj„ zadania, o którym mowa w * I pkt 1. CPI bŒdzie realizowa‡o prawa i obowi„zki wynik„j„ce z: 1) porozumienia z dnia I lutego 2013 r. zawartego pomiŒdzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Komendantem G‡ównym Stra¿y Graniczncj w sprawie zasad funkcjonowania systemu teleinformatycznego .„ePUAF” Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na terenie serwerowni Centralnego WŒz‡a Teleinformatyc7nego Stra¿y Granicznej; 2) umowy najmu nr 5/P/DI/2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. zawartej pomiŒdzy Skarbem Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji a ATM S.A. z siedzib„ Paæstwa w Warszawie: 3) umów i porozumieæ zwi„zanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego ePUAP: a) urnowy o wspó‡pracy w zakresie platformy ePUAP i systemu PayByNet zawartej w dniu 26 stycznia 2009 r. pomiŒdzy Ministrem Spraw WewnŒtrznych i Administracji a Krajow„ Izb„ Rozliczeniow„ S.A..
-

I

b) porozumienia w sprawie udostŒpniania danych z rejestru REGUN na potrzeby S‡ownika Podmiotów Publicznych na platformie ePUAP zawartego w dniu 21 lipca 2011 r. pomiŒdzy Ministrem Spraw WewnŒtrznych i Administracji a Prezesem G‡ównego UrzŒdu Statystycznego, e) porozumienia w sprawie integracji zasobów informacyjnych z elektroniczn„ Platform„ Uslug Administracji Publicznej (ePUAP) zawartego w dniu 19 stycznia 2009 r. pomiŒdzy Ministrem Spraw Wewnctrznych i Administracji a Kierownikiem Krajowego Biura Wyborczego; oraz innych i G„fry”zacji. umów i porozumieæ wskazanych przez Ministra Administracji

5. I. Minister Administracji i Cyfryzacji przeka¿e CR1 dokumentacjŒ niezbŒdn„ do realizacji zadania. o którym mowa w 1. 2. Przekazanie dokumentacji. o której mowa w ust. I. zostanie potwierdzone podpisaniem przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i Dyrektora CPI protoko‡u zdawczo odbiorczego. 3. Minister Administracji i Cyfryzacji zapewni CPI wgl„d do dokumentacji. o której mowa w ust. 1. od dnia podpisania decyzji do dnia przejŒcia przez CN realizacji zadania. o którym mowa w 1. o udzielenie zamówieæ publicznych oraz udzielenia zamówieæ publicznych w celu zapewnienia w terminie od dnia 1 stycznia 2014 r. realizacji zadania. o którym mowa w 1. 7. W zwi„zku z realizacj„ zadania. o którym mowa w * . CPI stosuje odpowiednio przepisy zarz„dzenia Nr 14 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 września 2012 r. w sprawie Polityki Bezpieczeæstwa elektronicznej platformy us‡ug administracji publicznej. niniejszej decyzji. upowa¿ni Dyrektora CPI, w odrŒbnej umowie, do przetwarzania danych osobowych oraz do udzielania osobom świadcz„cym pracŒ na rzecz CPI w ramach stosunku pracy dalszych upowa¿nieæ do przetwarzania danych osobowych. w zakresie i w celu niezbŒdnym do realizacji zadania. o którym mowa w 1. projektu ustawy bud¿etowej na 2014 r. uwzglŒdni w planie finansowym CN na 2014 r. środki finansowe na realizacjŒ zadania, o którym mowa w 1.

* 6. Dyrektor CPI upowa¿niony jest do przygotowania i przeprowadzenia postŒpowaæ

* 8. Minister Administracji i Cyfryzacji, w terminie 3 miesiŒcy od wejścia w ¿ycie

* 9. Minister Administracji i Cyfryzacji z chwil„ otrzymania limitów wydatków do

* 10. Zadanie o którym mowa w
2014 r.

1 realizowane bŒdzie przez CPI od dnia 1 stycznia

* 11. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

I.:;.. I..

J ( ;..

.
„...

:1.
L

1

¥dminlstr c Mi

1 Cyfryzacii

ni BONI