You are on page 1of 8

Biznes w Norwegii

Migracja Polakw do Norwegii w celach zarobkowych to coraz czstszy temat w mediach. Praca etatowa jest dla wikszoci z nich najwaniejsza, ale nie mona zapomina o powikszajcej si grupie przedsibiorcw, ktrych sukcesy w prowadzeniu wasnych biznesw w Skandynawii s coraz wiksze.

Norweska gospodarka
Wikszo rankingw potwierdza, e Norwegia jest jednym z najbardziej rozwinitych krajw na wiecie. Powierzchnia tego pastwa jest nieco wiksza ni obszar Polski i ma jednoczenie stosunkowo niewielki poziom zaludnienia wprzeliczeniu na jeden metr kwadratowy. Jak podaj dane OECD <www.oecd.org/norway/>, w Norwegii mieszka ponad 5 mln mieszkacw, redni roczny PKB na osob (per capita) wynosi ok. 50 tys. dol., ainflacja nie przekraczaa 2,5 proc. wcigu ostatnich czterech lat. Dodatnie saldo bilansu handlowego oraz dobra sytuacja finansw publicznych rwnie wspieraj stabilno norweskiej gospodarki. Niezwykle istotny jest take fakt, e bezrobocie przez ostatnie 5 lat nie przekroczyo 3,5 proc. Jest to szczeglnie zachcajcy czynnik, powodujcy wzrost zainteresowania poszukiwaniem pracy wNorwegii.

Podatki w Norwegii
Podatek dochodowy CIT w Norwegii wynosi 28 proc., jak podaje norweski urzd podatkowy <www.skatteetaten.no>. Na pocztku stycznia kady przedsibiorca wypenia deklaracj podatkow, na podstawie ktrej podatki odprowadzane s w formie zaliczek cztery razy w cigu roku. Okrela on wwczas przyblion kwot dochodu w danym roku obrotowym, a urzd podatkowy wyznacza zaliczki na podatek i przysya faktury w odpowiednich terminach. Kady przedsibiorca w firmie jednoosobowej jest zobowizany rwnie do odprowadzania skadki ZUS w wysokoci 11% dochodw. Podatek dochodowy jest rozliczany do 31 maja (elektronicznie) lub 30 kwietnia (w formie papierowej) kadego roku. Kolejnym obcieniem podatkowym jest VAT (nor. Merverdiavgift, w skrcie MVA), ktrego stawka jest zalena od rodzaju towaru lub usugi. Zasadniczo jest ona ustalona na poziomie 8, 15 i 25 proc. Kady przedsibiorca, ktry prowadzi dziaalno objt przepisami o podatku VAT, jest zobowizany wysa wpis do odpowiedniego rejestru po przekroczeniu obrotw w wysokoci 50 tys. NOK w cigu 12 miesicy. Nastpnie, co dwa miesice ma on obowizek skadania deklaracji podatku VAT, na podstawie ktrej nastpuje rozliczenie. VAT naleny jest zwracany na konto firmy w cigu 6 tygodni od momentu zatwierdzenia deklaracji, za VAT duny powinien by zapacony w wyznaczonych terminach na konto podane przez poborc podatkowego.

Polscy emigranci
Dane Statistics Norway <http://www.ssb.no/emner/02/01/10/ innvbef/> na 1 stycznia 2012 r. wskazuj, e w Norwegii na stae przebywa 67,3 tys. Polakw. Szczeglnie lata 2006-2008 spowodoway ich najwikszy napyw. Obecnie obywatele Rzeczypospolitej stanowi najliczniejsz mniejszo narodow w Norwegii. Istnieje jednak margines bdu statystycznego, ktry wie si cile z znaczn grup nielegalnych imigrantw. Niektre rda podaj, e na chwil obecn w Norwegii moe przebywa nawet ponad 100 tys. Polakw. Pozostae liczne grupy imigrantw stanowi Niemcy, Litwini, Szwedzi oraz inni mieszkacy nowych krajw Unii Europejskiej. Podstawowym powodem wyjazdw do Norwegii s z reguy wysze w porwnaniu do krajw rodzinnych rednie zarobki. Ludzie, ktrzy dawniej pracowali w Norwegii i osignli dziki temu wyszy status materialny w Polsce, rwnie podaj ten argument jako przemawiajcy za wyjazdem do Skandynawii (jak wynika z badania pt. Polscy migranci w Oslo). Nawet minimalne stawki w niektrych sektorach gospodarki norweskiej (np. ok. 150 NOK/godz. w sektorze budowlanym) s znacznie wysze ni dochody w ten samej brany w Polsce. Mimo to, raport Doing Business in Norway 2012 wskazuje, e Norwegia to jedno z najlepszych miejsc na wiecie do zaoenia i rozwijania wasnego biznesu. Przemawiaj za tym m.in.: sprawna administracja pastwowa, w peni elektroniczny system obsugi firm <altinn.no> oraz przejrzyste procedury prawne.

Norweski biznes
Norwegia Consulting <http://norwegiaconsulting.pl/> podaje, e rejestracja firmy trwa w tym kraju rednio dwa tygodnie i mona jej dokona take przez internet lub za pomoc specjalnego formularza. Pniej naley zaoy konto w banku dla nowego przedsibiorstwa i mona ju wystawia pierwsze faktury. Bywaj jednak przypadki, kiedy potrzebne s dodatkowe pozwolenia bd wpisy do odpowiednich rejestrw. Dodatkowo warto wspomnie, e obywatele RP nie maj adnych ogranicze w zakadaniu wasnej firmy w Norwegii. Otrzymanie norweskiego NIP-u i zarejestrowanie si na komisariacie policji s w tej kwestii wystarczajce. Od 1 stycznia 2011 r. nie obowizuje take nakaz posiadania pozwolenia na prac dla obywateli krajw Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Najczstszymi formami prowadzenia dziaalnoci gospodarczej w Norwegii s firma jednoosobowa oraz spka akcyjna. Jak podaje norweski urzd statystyczny <http://www.ssb.no/naeringsliv/> w 2010 r. zarejestrowano w Norwegii ponad 360 tys. przedsibiorstw. Wrd nich a 43% stanowiy przedsibiorstwa jednoosobowe, a 45% spki akcyjne. Pozostae rodzaje dziaalnoci gospodarczej stanowiy 12%. Dodatkowo, w 2011 r. rzd norweski obniy kwot obowizkowego kapitau wasnego dla spek akcyjnych (ze 100 tys. do 30 tys. NOK). Jest to dodatkowy argument przemawiajcy za zaoeniem wasnej dziaalnoci gospodarczej w tym kraju.

Polski biznes na obczynie


Jak wynika z bada przeprowadzonych przez Uniwersytet Warszawski (Przyczyny wyjazdu oraz warunki ycia i pracy migrantw w Norwegii: studium przypadku Polakw w Oslo), najczciej wybieran przez Polakw bran zatrudnienia jest budownictwo, rolnictwo i rybowstwo, przemys oraz dziaalno usugowa. Wedug danych Pol-nor Consulting <http://www.pol-nor.com/>, to wanie w brany budowlanej Polacy rejestruj najwicej swoich przedsibiorstw (ponad 40%), co stanowi ok. 1% ogu przedsibiorstw rejestrowanych w tym sektorze. W cakowitym rozrachunku Polacy rejestruj rednio 6% wszystkich przedsibiorstw, co oznacza, e tyko w 2011 r. mogli zarejestrowa prawie 3 tys. nowych firm. Polskim przedsibiorcom w Norwegii przysuguj take liczne ulgi podatkowe. Istnieje bowiem kilka moliwoci, ktre daje norweski urzd podatkowy dla imigrantw w celu obnienia realnej kwoty podatku dochodowego. Przede wszystkim wane s zarobki wspmaonka w Polsce, na podstawie ktrych mona uzyska zmian klasy podatkowej, czyli zmniejszenie podstawy opodatkowania. Wana jest take czstotliwo wizyt w Polsce, a take status cywilny. Wedug publikacji ekspertw Norwegia Consulting realny podatek w Norwegii moe by niekiedy znacznie niszy ni w Polsce, jeeli dana osoba spenia warunki uzyskania odpowiedniego statusu, bd klasy podatkowej.

Korzystne perspektywy
Susznym wydaje si zaoenie, e w obliczu obecnych zmian na rynkach midzynarodowych Polacy nadal bd wyjeda do Norwegii wcelach zarobkowych. Kraj ten kusi rwnie wysokim standardem ycia. Rzd norweski zdaje sobie take spraw z potrzeby napywu imigrantw, ktrzy bd wykonywa prace wsektorach objtych deficytem siy roboczej. Dziennik Aftenposten <www.aftenposten.no> wartykule zdnia 9 maja 2012 r. podkrela, e Polacy wznaczcy sposb przyczyniaj si do rozwoju norweskiej gospodarki. Jednoczenie dua cz rodakw przelewa swoje dochody do Polski, co wpywa korzystnie na warunki gospodarowania wPolsce. Na migracji Polakw korzystaj zatem obie strony wsppracy.

Jeeli potrzebujesz wicej informacji o prawnych aspektach funkcjonowania firmy w Norwegii, zapraszamy do kontaktu z nami.

POL-NOR CONSULTING POSTBOKS 79 2026 SKJETTEN, NORGE Tel.: 47 239 60 009 e-mail: post@pol-nor.com www.pol-nor.com