NIEWOLNICTWO Niewolnictwo powstało z instytucji jeńców wojennych, a zatem, kiedy jakiś ród podbił inny, jeńcy wojenni stawali

się niewolnikami. Gdy podbijano obcy naród, jeńców rozdzielano między naczelników uji. iększoś! niewolników pochodziła z "orei i #hin, których sprowadzano sił$, tylko nieliczni przesiedlili się dobrowolnie. %&&& wieku określano ich mianem nuhi '奴婢(. )o * wieku niewolnictwo silnie się rozwijało. + Nihonshoki ród ,ononobe posiadał -./ nuhi, a w inwentarzach świ$tyni 01ry2ji jest wiadomoś!, i3 nale3ało do niej kiedyś a3 4// niewolników. Natomiast w+ spisu w prowincji ,ino rodzina wolne+o obywatela składała się z /5 wolnych obywateli i 5- niewolników. 6osaburo 7akehoshi, japoński ekonomista, obliczył, i3 niewolnicy stanowili około 548 społeczeństwa. 7ak więc, je3eli w roku .-9 liczba obywateli wynosiła - mln, to niewolników było ok. /99 tys. Nadzór nad niewolnikami pełnił urzędnik tomo no miyatsuko5. Najwięcej z nich posiadała rodzina cesarska, +dy3 stała najwy3ej w hierarchii. Niewolników podzieli! mo3na było na dwie +rupy: tych, którzy pracowali na roli lub w rzemiośle, np. zajmowali się wyrobem strzał, +arncarstwem itp. Istniało kilka sposobów pozyskiwania niewolników: 5(;eńcy wojenni: np. za panowania cesarza Nintoku, w /-4 roku ści$+nięto do 6amato jeńców koreańskich, a kiedy ród <o+a pokonał swoje+o przeciwnika, ród ,ononobe, to wszyscy je+o członkowie oraz ich niewolnicy '-./ osoby( zostali nuhi świ$tyni. -(Niewolnikami zostawali tak3e ci, którzy dopuścili się zbrodni, np., +dy zawinił słu+a carski, natychmiast tracił swoje stanowisko i stawał się niewolnikiem. /( )zieci z mał3eństw mieszanych'wolny obywatel i niewolnica=wolna obywatelka i niewolnik( zaliczano do klasy niewolników. >()łu3nicy, którzy nie byli w stanie spłaci! swoje+o dłu+u stawali się niewolnikami, aczkolwiek zniesiono to prawo w roku ?@4. 4(#zęstym zjawiskiem było tak3e porywanie, przewa3nie kobiet i dzieci i sprzedawanie ich do niewoli. Podział niewolników na 5 gr p wg kodeks Tai!o: a(ry1ko A liczna +rupa, opiekowali się +robami cesarskimi b(kanko A zatrudnieni przy robotach publicznych c(kenBin A słu3$cy w domach wolnych obywateli wy3szej klasy d(kunuhi A słu3yli na dworze cesarskim e(shinuhi A słu3yli rodzinom Niewolnicy mo+li zawiera! mał3eństwa tylko w obrębie własnych +rup, np. niewolnik kanko z niewolnikiem kanko itd. czasie reCormy 7aika i niewolnicy otrzymali pola ry3owe kubunden, jednak3e tylko niewolnicy cesarscy otrzymali równy przydział, jak ludzie wolni. Natomiast pozostali otrzymali tylko 5=/ powierzchni, jak$ by otrzymał wolny obywatel, a nuhi przebywaj$cy na terenach świ$tynnych nie dostali nic. Diemia, któr$ przydzielano niewolnikowi nie była opodatkowana. Nuhi byli maj$tkiem swych panów, którzy mo+li dobrowolnie kupowa! ich i sprzedawa!, zupełnie jak towar. ;edyn$ ró3nic$ było to, i3 podczas takiej EtransakcjiF wydawano specjalne
5

Growincjonalni Cunkcjonariusze wyznaczeni przez dwór 6amato przed HeCorm$ 7aika. Gosiadali oni prawo jurysdykcji nad ludności$.

urzędowe potwierdzenia. Niewolnicy nie mo+li sprzedawa! ani swoich dzieci, ani siebie samych. &ch cena wynosiła około 5999 snopów ry3u, czyli 49 koku '5 koku I 5J9 litrów(. Nie ma wiadomości o buntach niewolników, jednak3e protestowali oni przeciw swojemu poło3eniu np. zbie+ostwem, które w %&&& i &* wieku zdarzało się doś! często. Grawnie niewolnictwo zniesiono dopiero w *&&& wieku, jednak w rzeczywistości zaczęło zanika! ju3 w * wieku. Grzyczyn$ te+o był upadek reCormy 7aika, a tak3e niepowodzenie systemu kubunden. Graca niewolnicza w rolnictwie przestała się opłaca!, +dy3 wśród niewolników panowała du3a śmiertelnoś!, a dodatkowo ich praca musiała by! nadzorowana. iększoś! chłopów była zdolna do o wiele wydatniejszej pracy na roli ni3 nuhi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful