You are on page 1of 20

ANTROPOLOGIA RZECZY: biografie przedmiotów, przedmioty biograficzne (cz.

2)

• The cultural Biography of Objects. World Archeology 1999, vol. 31, nr 2, s. 169-178.

1. BIOGRAFIA, USE-LIFE, LIFE-HISTORY 2. PRZYKŁAD NASZYJNIKA Z FIDŻI 3. TOWARY I DARY (Chris Gregory, Marylin Strathern, Ajrun Appadurai, Nicholas Thomas)

___koncepcja biografii: ___koncepcja use-life ___koncjepcja life-history
R. Tringham______ sposób, w jaki rzeczy mają znaczenie w procesach społecznych; znaczenia zmieniają się, są renegocjowane w ciągu życia rzeczy; zmiany znaczeo nie muszą mied nic wspólnego z fizyczną zmianą I. Kopytoff_____ (biografia rzeczy)

--- aby zrozumied rzeczy należy spojrzed na nie wieloaspektowo (z różnych perspektyw ich egzystencji: procesy społeczne, cykl produkcji, wymiana, konsumpcja) --- rzeczy nie tylko zmieniają się w ciągu swojego życia, ale także akumulują historie, a ich aktualne znaczenia zawsze mają coś wspólnego z ludźmi i wydarzeniami

• Tabua • Muzeum P. Riversa • Kontekst kolonialny/polityczny

resume: dary (rozumienie maussowskie) i towary(rozumienie marksistowskie) ___towary także wzmacniają relacje społeczne ___towary podobnie jak wiążą się z wytwarzaniem zażyłości ___towary są zbywalne ___dary zawsze podtrzymują relacje pomiędzy ludźmi ___krążenie/wymiana darów wytwarza więzi, które mogą byd rozwiązane

___idea melanezyjskiej zażyłości: dary produkują relacje społeczne i są aktywne we wzajemnej relacji z ludźmi

___zastanawia się nad użytecznością rozróżnienia pomiędzy darami a towarami ___najważniejszy jest kontekst (polityczny, społeczny

___zachowanie dystynkcji dar-towar jest istotne ___kolonialne relacje na Pacyfiku ___rzeczy zostały wplecione w nowe relacje ___dystynkcja jest użyteczna jeśli zachowamy kulturowy kontekst rzeczy

1. CO TO JEST BIOGRAFIA ORAZ BIOGRAFIA RZECZY? 2. KONCEPCJA OBIEKTYFIKACJI/UPRZEDMIOTOWIENIA 3. METAFORYCZNA MATERIALNOŚĆ TEKSTU I OBRAZU 4. ARTEFAKT JAKO ZDARZENIE

___biografia: historia czyjegoś życia, która została zapisana przez kogoś innego ___rzeczy mają sprawczośd: dyktują to jak są zawłaszczane, obiektyfikowane i rekontekstualizowane ___rzeczy kreują rzeczy tak samo jak ludzie wytwarzają rzeczy ___ludzie myślą poprzez rzeczy biografia rzeczy jest terminem metaforycznym

Dan Miller (1987: „Material Culture and Mass Consumption”) _____obiektyfikacja_____to konstrukcja i sposób wyjaśniania relacji społecznych oraz systemów wartości poprzez artefakty • sposoby obiektyfikowana a kulturowe praktyki społecze (rozpoznanie kulturowego, czasoprzestrzennego i kontekstowego charakteru rzeczy)

Założenia: - światy społeczne są konstytuowane przez materialnośd tak samo jak i na inne sposoby - wytwarzanie wiedzy oraz tożsamości jest możliwe poprzez rzeczy - wiedza jest przekazywana w relacjach z rzeczami, które posiadają sprawczośd - istnieją metodologiczne konsekwencje przyjęcia obiektyfikacji jako teorii

Filozofia heglowska: dialeka pomiędzy podmiotami a przedmiotami • zakłada istnienie sprzężenia zwrotnego pomiędzy nimi • podmiotowośd jest uprzedmiotawiana i na odwrót

__ dualizm między darem a towarem __pytania o biografie są jednakowe dla ludzi i rzeczy,

Chris Tilley (1991, 1999: „Metaphor and Material Culture”; „Material Culture and Text: The Art of Ambiguity”)

___pojęcie biografii jest powiązane z tekstualnością

___opisywanie rzeczy jako posiadające biografie jest metaforyczną strategią ___mowa, fonetyczne pisanie i kultura materialna są ze sobą powiązane

afrykaoskie garnki: metaforyczne wizualizacje postrzegania rzeczywistości

• uprzedmiotowione struktury praktyk społecznych • przedmiotowe modele ludzkiego doświadczenia

__domena kobiet __ciało __wzory __ idiomy

• rzeczy, których biografie funkcjonują jako metafory łączą to, co werbalne z niewerbalnym

egipskie garncarstwo ozdabiane pismem hieratycznym • może byd użyte do rekonstrukcji systemu społecznego Egiptu • wgląd w sposób, w jaki Egipcjanie używali obrazów jako tekstu

• materialne i tekstualne elementy tego garncarstwa funkcjonują dialektycznie oraz stoją w opozycji do modernistycznego /zachodniego dualizmu pomiędzy tekstem a obrazem

Marylin Strathern (1990: Artefacts of History: Events and the Interpretation of Images) ___badania rzeczy jest ściśle powiązane z czasem: wydarzenia mogą byd rozumiane poprzez rzeczy, a zdarzenia zawsze są efektem jakiś działao społecznych
• np. coolamon (tradycyjne wielofunkcyjne naczynie aborygeoskie) – podarunek, potem muzeum