You are on page 1of 21

„Czytanie ze zrozumieniem”: close reading, czytanie refleksyjne i strukturalne

czytanie jako proces
teoria close reading = umiejętnośd szybkiego czytania

wyłapywanie najważniejszych a) elementów, b) idei zawartych w tekście

Cele czytania są różne
• • • • • Przyjemnośd Wyłapywanie prostych koncepcji Uzyskanie konkretnych informacji Zrozumienie treści Nauczenie się czegoś nowego na temat przedmiotu, o którym mowa w tekście

Czytanie po coś
• nie czytamy bez przyczyny, zawsze przyświeca nam jakiś cel = świadome czytanie • cele oraz cechy tego, co jest czytane determinuje to w jaki sposób czytamy • każde czytanie ma na celu dotarcie do tego, co autor ma nam do powiedzenia na określony temat

Czytanie=re-translacja
• Najpierw: tłumaczymy słowa na znaczenia, • Następnie: dokonujemy re-transalcji Re-translacja

Proces a) analizy, b) ewaluacji, c) kreacji = aktywne czytanie

Kto, po co napisał dany tekst?
• Kim jest piszący? • Kontekst w jakim coś zostało napisane? • Rodzaj tekstu ___ jego cele: analiza, prezentacja, interpretacja, wyjaśnienie, problematyzacja itd.

Idee zawarte w tekście
• Wiedza istnieje jako systemy znaczeo, które składają się z powiązanych ze sobą idei: __idee bazowe (prymarne) __idee sekondarne __idee peryferyjne

idee peryferyjne

idee sekondarne

idee prymarne

Szerszy kontekst
• Idee centralne w danym tekście zawsze należy łączyd z dyscypliną, do której należy tekst

Rozpoznanie paradygmatu antropologicznego

Trzeba nauczyd się identyfikowad podmiot/przedmiot zainteresowania w obrębie tekstu

Aktywne czytanie
• polega na wchodzeniu w dialog z autorem tekstu oraz na poszukiwaniu systemów znaczeo __rozumienie tego, po co czytam __rozumienie tego, po co autor napisał tekst (+ kontekst) __postrzeganie idei zawartych w tekście jako połączonych ze sobą __poszukiwanie i rozumienie systemów znaczeo

Czytanie impresjne
• Odrzucamy!!!! • Impresjonistyczny umysł podąża za skojarzeniami, przeskakując z jednego akapitu na drugi, nie czyniąc jasnego rozróżnienia pomiędzy sposobem myślenia autora a własnym.

Czytanie refleksyjne
• poszukiwanie znaczeo, monitorowanie tego, co zostało napisane/stwierdzone w poszczególnych paragrafach oraz • rozróżnianie naszego sposobu myślenia od sposobu autora tekstu. • czytanie zintegrowane = wyłapujemy relacje pomiędzy ideami i koncepcjami. • bycie otwartym na inne idee i sposób ich prezentacji.

• Czy potrafię streścid tekst własnymi słowami? • Czy potrafię posłużyd się własnymi przykładami, które ilustrowałyby to, co zostało zawarte w tekście? • Czy jestem w stanie wygenerowad metafory lub schematy, które ilustrują to, co zawarte w tekście? • Co jest dla mnie jasne a co wymaga wyjaśnienia? • Czy potrafię zidentyfikowad idee bazowe i połączyd je z innymi? • Czy potrafię sformułowad pytania do tekstu?

Czytanie wymaga zaangażowania i wysiłku intelektualnego. Nikt nie twierdzi, że jest to proste.

Czytanie strukturalne
• jest formą close reading, który stosuje się zazwyczaj do bardziej rozbudowanych tekstów (np. książki). ___koncentrujemy się na tym, czego możemy się dowiedzied, wręcz nauczyd z książki na podstawie jej tytułu, podtytułu, wprowadzanie, spisu treści.

- Umożliwia dokonania ewaluacji książki bez jej detalicznego przeczytania - Pozwala nam na wgląd w strukturę, ramy konceptualne tekstu • Jeśli potrafimy zidentyfikowad bazowe koncepcje zawarte w tekście zanim przeczytamy go szczegółowo, będziemy w stanie efektywniej zrozumied jego poszczególne części. • Wiedza na temat poszczególnych części pomaga zrozumied całośd – czyli nie jest tak, że możemy jedynie przeglądad. Po prostu jeśli przyjrzymy się ramom, będziemy czytad szybciej i z większym zrozumieniem

Aby czytad strukturalnie należy zadad następujące pytania:
• Co tytuł mówi mi o książce, artykule? • Jak jest główna idea zawarta w tekście? • Z jakich części składa się całośd? Jaka jest struktura (wprowadzenie, pierwszy rozdział, spis treści).

Kluczowe zdania i paragrafy
• Odnalezienie kluczowych zdao, stwierdzeo oznacza odnalezienie takiego stwierdzenia, które napędza całośd. • Oczywiście ani stwierdzenia ani paragrafy nie istnieją jako autonomiczne całości, dlatego zawsze należy pytad o to: __W jaki sposób dane stwierdzenie łączy się z innymi w tekście? __Jak ma się ono do organizacji idei całości tekstu?

• Kluczowe parafgrafy będą napędzad całośd. Wszystkie paragrafy są ze sobą połączone .W trakcie czytania paragrafu za paragrafem należy zdad pytania: • Jaka jest najważniejsza idea w danym paragrafie? • Jak idee w danym paragrafie są powiązane z ideami zawartymi w poprzednim paragrafie? • Jak najważniejsze koncepcje, idee łączą się w całośd tekstu?

Czyli chodzi o odnalezienie takich fragmentów tekstu, które koncentrują się na znaczących ideach oraz pytaniach. Żeby je zrozumied, można zadad pytania:
• Jak te pytania, idee mogę połączyd z czymś co już wiem i rozumiem? • Czy któraś z idei, pytao są takimi, które mogę użyd we własnym sposobie myślenia? • Czy kiedykolwiek doświadczyła/em tego o czym mowa w praktyce (tzn. czy pewne idee, koncepcje pytania mają się w jakikolwiek sposób do moich społeczno-kulturowych doświadczeo?