You are on page 1of 2

Supplemental Security Income (SSI)

dla obcokrajowców
Kto może otrzymać Dodatkową okresu. Zanim wstrzymamy płatności, wyślemy list
wyjaśniający Państwa prawo do odwołania się od
Zapomogę Rządową (SSI)? tej decyzji.
Na ogół, obcokrajowcy mogą być uprawnieni do
pobierania zapomogi SSI, jeżeli: Kredyty pracy
• Mieszkali legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych W przypadku, niektórych obcokrajowców, ich staż
w dniu 22 sierpnia 1996 r. i byli niewidomi lub pracy decyduje o ich uprawnieniach do pobierania
niepełnosprawni, świadczeń Ubezpieczenia Społecznego, jak również
• Pobierali zapomogę SSI w dniu 22 sierpnia 1996 r. i płatności zapomogi SSI. Osoba pracująca zarabia
mieszkali legalnie na terenie Stanów Zjednoczonych; „kredyty pracy” oparte na wysokości zarobków. Każdego
bądź też roku, kwota zarobków wymaganych do otrzymania
• Zostali legalnie przyjęci na podstawie Aktu jednego kredytu pracy zwiększa się nieznacznie, w miarę
Ustawodawczego o Imigracji i Obywatelstwie wzrastania poziomu zarobków.
(Immingration and Nationality Act—INA) W ciągu roku kalendarzowego można zarobić
i posiadają, łącznie, 40 kredytów pracy w Stanach nie więcej niż 4 kredyty. Jednakże, dla potrzeb
Zjednoczonych. Praca współmałżonka lub rodziców programu SSI, limit ten nie dotyczy obcokrajowców.
również może być brana pod uwagę. Obcokrajowiec, bowiem może otrzymać do
Ważne: Osoby przybyłe do USA w dniu 22 sierpnia 4 dodatkowych kredytów rocznie wynikających
1996 r. lub później, mogą być nieuprawnione do z pracy współmałżonka lub rodzica.
otrzymania zapomogi SSI przez 5, pierwszych lat pobytu Wypracowane przez pracownika(ę) kredyty pracy
jako legalny, stały rezydent, nawet, jeżeli posiadają pozostają w ewidencji Urzędu Ubezpieczeń Społecznych
40 wymaganych kredytów pracy. na czas nieokreślony. Jednakże kredyty dodatkowe
nie zostaną uwzględnione w tej ewidencji i nie będą
Do innych obcokrajowców, którzy mogą być miały wpływu na przyszłe świadczenia Ubezpieczenia
uprawnieni do pobierania zapomogi SSI zaliczają się: Społecznego. Więcej informacji zawarte jest w ulotce,
W jaki sposób zarabiamy kredyty pracy (Publikacja
• Żołnierze pozostający w czynnej służbie No 05-10072-PO).
amerykańskich sił zbrojnych;
• Indianie, nie będący obywatelami USA, pochodzący Status imigracyjny
z uznanych przez rząd federalny plemion Indiańskich;
• Niektórzy obcokrajowcy, przyjęci jako Amerykańsko- Osoby starające się o zapomogę SSI, muszą
Azjatyccy imigranci; oraz przedstawić dowód na posiadanie statusu obcokrajowca.
Obcokrajowcy, którzy służyli w amerykańskich siłach
• Przybysze z Kuby lub z Haiti na podstawie zbrojnych, mogą mieć również obowiązek dostarczenia
Ustawy o Pomocy w Kształceniu Uchodźców. nam dowodu odbycia służby wojskowej. Oto przykłady
Inni obcokrajowcy także mogą być uprawnieni do dokumentów, które należy dostarczyć:
zasiłków. Jeżeli jest Pan/Pani obcokrajowcem, chcącym • Jako dowód statusu obcokrajowca—aktualny
się ubiegać o zapomogę SSI, należy skontaktować się formularz I-94 lub I-551 wydany przez
z nami, aby sprawdzić swoje uprawnienia do tej
Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS)
zapomogi.
lub decyzję sędziego imigracyjnego o wstrzymaniu
deportacji, o udzieleniu azylu; albo
Limit siedmiu lat dla
• Jako dowód odbycia służby wojskowej—dokument
niektórych obcokrajowców zwolnienia ze służby wojskowej USA (formularz
Niektórzy uchodźcy oraz inni obcokrajowcy mogą DD 214), potwierdzający honorowe zwolnienie
otrzymywać zapomogę SSI do siedmiu lat. Jeżeli z wojska, nie oparte na statusie obcokrajowca.
Pan/Pani należy do tych osób, których okres Miejscowe biuro Urzędu Ubezpieczeń Społecznych
otrzymywania płatności SSI ograniczony został do udzieli informacji odnośnie innych dokumentów,
siedmiu lat ze względu na ich szczególny status, które mogą być przedłożone, w celu udowodnienia
wyślemy list informujący o terminie zakończenia tego wymaganego statusu.
(Cd na drugiej stronie)
w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v Supplemental Security Income (SSI) dla obcokrajowców
Informacje o Medicaid Uzyskanie obywatelstwa
Osoby posiadające ubezpieczenie Medicaid Więcej informacji na temat jak zdobyć obywatelstwo,
w oparciu o otrzymywanie zapomogi SSI, mają można uzyskać drogą pisemną lub zgłaszając się
prawo do korzystania z niego tak długo, jak długo osobiście do miejscowego biura imigracyjnego (USCIS),
otrzymują SSI. bądź też, dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-800-375-5283
(dla osób niesłyszących i niedosłyszących dostępny jest
Możliwość złożenia nowego wniosku specjalny numer TTY 1-800-767-1833). Z miejscowym
biurem imigracyjnym USCIS można także skontaktować
Jeżeli, płatności zapomogi SSI zostaną wstrzymane się przy pomocy Internetu—
ze względu na status nieuprawnionego do nich http://uscis.gov/graphics/services/natz/index.htm.
obcokrajowca, można ponownie złożyć wniosek.
Prosimy o natychmiastowy kontakt w przypadku: Kontakt z Urzędem Ubezpieczeń
uzyskania obywatelstwa amerykańskiego, zmiany
statusu imigracyjnego oraz posiadania, wymaganych Społecznych
40 kredytów pracy. Będzie Pan/Pani musiał(a) przynieść Więcej informacji na temat obcokrajowców
ze sobą świadectwo naturalizacji lub inne dokumenty można uzyskać na naszej stronie internetowej
potwierdzające status imigracyjny. http://www/socialsecurity.gov/pubs/11051-sup.html,
pod hasłem „additional information” (tłumaczenie:
Jeżeli ma Pan/Pani sponsora informacje dodatkowe). Informacje ogólne uzyskacie
W momencie przybycia do USA, jakaś osoba mogła Państwo na stronie internetowej www.socialsecurity.gov
podpisać zgodę na zapewnienie Panu/Pani środków lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 1-800-772-1213
do utrzymania. Ta zgoda nazywa się: oświadczenie (dla osób niesłyszących i niedosłyszących dostępny jest
o zapewnieniu utrzymania, a osoba, która ją podpisała, specjalny numer TTY 1-800-325-0778). Odpowiadamy
nazywana jest sponsorem. na szczegółowe pytania od 7:00 rano do 7:00 wieczorem.
Automatyczny Serwis Informacyjny udziela informacji
Od momentu przybycia do USA, zarówno dochody, 24 godziny na dobę.
jak i zasoby Pana/Pani sponsora oraz jego/jej
współmałżonki(a), uważane są przez nas za należące do Jeżeli potrzebny jest tłumacz do załatwienia spraw
Pana/Pani, od momentu przekroczenia granicy Stanów z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych, zapewnimy go
Zjednoczonych. Więcej informacji na temat tych bezpłatnie. Pomoc tłumacza dostępna jest, zarówno przy
przepisów i ich znaczenia w Pana/Pani sprawie, może załatwianiu spraw drogą telefoniczną, jak i w biurach
udzielić lokalne biuro Ubezpieczeń Społecznych. Ubezpieczeń Społecznych. Prosimy dzwonić pod nasz
bezpłatny numer 1-800-772-1213. Jeżeli mówi Pan/Pani
w języku innym niż angielski należy wycisnąć numer
Numery Ubezpieczenia Społecznego 1 i poczekać na zgłoszenie się naszego przedstawiciela.
Osoby, legalnie przebywające na terenie Stanów Przedstawiciel skontaktuje się telefonicznie z tłumaczem,
Zjednoczonych i posiadające zezwolenie na pracę, mogą który pomoże w poprowadzeniu sprawy. Jeżeli sprawy
potrzebować numer Ubezpieczenia Społecznego. Prosimy nie uda się sfinalizować telefonicznie, w lokalnym biurze
poprosić o ulotkę Numery ubezpieczenia społecznego dla Ubezpieczeń Społecznych umówimy Panu(i) spotkanie,
obcokrajowców (Publikacja No 05-10096-PO). w którym będzie brał udział polski tłumacz.
Wszystkie rozmowy traktowane są poufnie.
Staramy się zapewnić fachową i uprzejmą obsługę.
Dlatego też, niektóre rozmowy telefoniczne
monitorowane są przez innego przedstawiciela
Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Social Security Administration


SSA Publication No. 05-11051-PO
Supplemental Security Income (SSI)
w w w . s o c i a l s e c u r i t y . g o v For Noncitizens (Polish)
July 2005