Opracowanie www.viaken.

pl

nr 0 Nie rozpoznano DTC

Opis b !du

257 Zawór dolotowy ABS lewy przód - N101, Zawór wej ciowy ABS - lewy przód (N101) 258 Elektrozawór 1 - N88, Prze#$cznik Cewki 1 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89) 259 Zawór dolotowy ABS prawy przód - N99, Zawór wej ciowy ABS - prawy przód (N99) 260 Elektrozawór 2 - N89, Prze#$cznik cewki 2 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N89) 261 Zawór dolotowy ABS ty# - N103, Zawór wej ciowy ABS - ty# (N103) 262 Elektrozawór 3 - N90a Prze#$cznik cewki 3 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N90) 263 Skrzynia przek#adniowa, Transmisja 0107 - usterka mechaniczna / hydrauliczna 264 Elektrozawór 4 - N91, Prze#$cznik cewki 4 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N91) 265 Zawór wylotowy ABS lewy przód - N102, Zawór wyj ciowy ABS - lewy przód (N102) 266 Elektrozawór 5 - N92, Prze#$cznik cewki 5 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N92) 267 Zawór wylotowy ABS prawy przód - N100, Zawór wyj ciowy ABS - prawy przód (N100) 268 Elektrozawór 6 - N93, Prze#$cznik cewki 6 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N93) 269 Zawór wylotowy ABS ty#-N104, Zawór wyj ciowy ABS - ty# (N104) 270 Elektrozawór 7 - N94, Prze#$cznik cewki 7 - otwarty obwód lub skrót do uziemienia lub B+ (N94) 271 Zobacz ksi$'k* serwisow$ VW lub AUDI, grupa naprawcza 01 (w zale'no ci od testowanego auta) 273 Zawór dolotowy ABS prawy ty# - N133, Zawór wej ciowy ABS - prawy ty# (N133) 274 Zawór dolotowy ABS lewy ty# - N134, Zawór wyj ciowy ABS - lewy ty# (N134) 275 Zawór wylotowy ABS prawy ty# -N135, Zawór wyj ciowy ABS - prawy ty# (N135) 276 Zawór wylotowy ABS lewy ty# -N136, Zawór wyj ciowy ABS - prawy ty# (N136) 277 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy przód - N137, Zawór wyj ciowy lub wej ciowy ABS - lewy przód (N137) 278 Zawór g#ówny ABS-N105, Zawór g#ówny ABS - (N105) 279 Zawór 1 blokady mechanizmu ró 'nicowego - N125, Zawór zamka ró'nicowego 1 (N125) 280 Zawór 2 blokady mechanizmu ró 'nicowego - N126, Zawór zamka ró'nicowego 2 (N126) 281 Czujnik pr*dko ci w#asnej pojazdu - G68, Sensor pr*dko ci pojazdu - brak sygna#u (G68) 282 Nastawnik przepustnicy - V60, Serwomotor pozycji przepustnicy - V60 283 Czujnik ko#a ABS lewy przód - G47, Sygna# pr*dko ci kó# ABS #1 (lewy przód) zakres / dzia#anie - G47 284 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy przód - N138, Zawór wej ciowy lub wyj ciowy ABS - prawy przód - N138 285 Czujnik ko#a ABS prawy przód -G45, Sygna# pr*dko ci kó# ABS #2 (prawy przód) zakres / dzia #anie - G45 286 Zawór dolotowy / wylotowy ABS lewy ty# - N139, Zawór wej ciowy lub wyj ciowy ABS - lewy przód - N139 287 Czujnik ko#a ABS prawy ty# - G44, Sygna# pr*dko ci kó# ABS #3 (prawy ty#) zakres / dzia#anie - G44 289 Zawór dolotowy / wylotowy ABS prawy ty# - N 140, Zawór wej ciowy lub wyj ciowy ABS - prawy ty# - N140 290 Czujnik ko#a ABS lewy ty# - G46, Sygna# pr*dko ci kó# ABS #4 (lewy ty#) zakres / dzia #anie - G46 291 Druckschalter-F116/Vl/arnkontakt-F117, Prze #$cznik alarmowy ci nienia / poziomu p#ynu (F116 / F117) 292 Zasilanie hydraulicznego korektora ci nienia, Poziom ci nienia hydraulicznego zasilania energetycznego 293 Prze#$cznik wielofunkcyjny - F125, Wielofunkcyjny prze #$cznik zakresu transmisji - usterka (wyj cie PRNDL) (F125) 294 W#$cznik ci nieniowy 1 stanu skrzyni przek#adniowej, Prze#$cznik transmisji ci nienia L (F174) 295 W#$cznik ci nieniowy 2 stanu skrzyni przek#adniowej, Prze#$cznik transmisji ci nienia 2 (F175) 296 W#$cznik Kick-down - F8, Prze #$cznik redukcji biegu - skrót do uziemienia (F8) 297 Czujnik obrotów w skrzyni - G38, Obwód sensora wej cia / pr*dko ci turbiny - usterka Obwód czujnika pr*dko ci pojazdu - zakres / dzia#anie - g#o ny sygna# (G38), Obwód czujnika pr*dko ci pojazdu - zakres / dzia #anie 297 - brak sygna#u 297 Transmisja czujnika pr*dko ci pojazdu (G38) 298 W#$cznik blokady mechanizmu ró'nicowego - E121, Prze#$cznik tylnego mechanizmu ró'nicowego - E121 299 Dr$'ek wyboru biegu - E122, Prze#$cznik transmisji - Prze#$cznik zakresu programu - krótkie spi *cie - E122 300 Czujnik temperatury w skrzyni - G 93, Czujnik obwodu niskiego poziomu wej cia temperatury transmisji p#ynów (G93) 300 Czujnik obwodu wysokiego poziomu wej cia temperatury transmisji p#ynów (G93) 301 Pompa hydroagregatu ABS - V39, Pompa strumienia powrotnego ABS (V39) 302 Przeka ,nik zaworów ABS - J106, Zwolnienie zaworu cewki ABS (J106) 303 Prze#$cznik wyboru funkcji - E91, Prze #$cznik selekcji funkcji komputera pok#adowego (E91) 305 Wska,nik zu'ycia paliw - nieprawid#owy sygna#, Sygna# wska,nika zu'ycia paliwa 306 Uk#ad powietrza wtórnego - rz$d cylindrów 1, Wtórny wlot powietrza - bank cylindra 1 307 Uk#ad powietrza wtórnego - rz$d cylindrów 2, Wtórny wlot powietrza - bank cylindra 2 309 Pompa spryskiwaczy - V135, Pompa miernicza p #ynu czyszcz$cego (V135) 310 Czujnik t*mperatury 1 katalizatora - G20, Czujniki temperatury konwertera katalitycznego (G20) 312 Czujnik temperatury 2 katalizatora - G132, Temperaturowe czujniki kontrolne konwertera katalitycznego (G132) -1-

Opracowanie www.viaken.pl

nr

Opis b !du

313 Katalizator, Trzyfazowy konwerter katalityczny - sygna # usterki 314 Zawór dwudro'ny recyrkulacji spalin - N161, EGR dwufazowego zaworu (N161) 447 Silnik ABS-ASR - po#$czenia elektryczne 2 501 Czujnik pozycji g#ównej klapy silnika - G92 512 Sygna# czujnika Halla poza zakresem, Czujnik krzywki - sygna # b#*du 512 Czujnik pozycji krzywki - nie istnieje na li cie referencyjnej 513 Czujnik obrotów silnika - G 28, Czujnik pr *dko ci silnika - G28 - ja#owy RPM za niski 513 Czujnik pr*dko ci silnika - G28 - ja#owy RPM za wysoki, Czujnik pr*dko ci silnika - G28 - sygna # usterki 514 Czujnik momentu zap#onu - G 4, Czujnik pozycji wa#u korbowego - sygna# usterkowy - G4 514 Czujnik pozycji wa#u korbowego - G4 Czujnik Halla - G 40, Czujnik pozycji wa#u krzywkowego (czujnik efektu hali) - brak sygna#u (G40) : sprawd , CPM, je li OK., wymie515 dystrybutor 515 Czujnik pozycji wa#u krzywkowego (czujnik efektu hali) - skrót do B+ (G40) : sprawd , CPM, je li OK., wymie- dystrybutor 516 Styk biegu ja#owego - F60, Czujnik pozycji przepustnicy - zamkni*ty prze#$cznik - F60 517 Styk pe#nego otwarcia przepustnicy - F81, Czujnik pozycji przepustnicy - otwarty prze #$cznik - F81 518 Potencjometr przepustnicy - G 69, Czujnik pozycji przepustnicy - sygna # poza zasi*giem (G69). Zobacz te' straty zasilania ECM 519 Czujnik ci nienia w kolektorze dolotowym - G71, Czujnik MAP - poza zasi *giem - G71 519 Czujnik MAP - niskie napi*cie - G71, Czujnik MAP - wysokie napi *cie - G71 520 Przep#ywomierz powietrza - G70/G19, Czujnik przep#ywu poziomu masy - G19ig70 521 Potencjometr CO - G74, Potencjometr wyrównania paliwa - G74 522 Czujnik temperatury p#ynu ch#odz$cego - G62, Czujnik temperatury ch #odziwa silnika - G62 523 Czujnik temperatury powietrza zasysanego - G 42, Czujnik IAT - temperatura wysoka - obwód niski - G42 523 Czujnik IAT - temperatura niska - obwód wysoki - G42 524 Czujni spalania stukowego 1 - G61, Czujnik stuku 1 - G61 525 Sonda Lambda - G39, O2 czujnik - niskie napi*cie - G39 526 W#$cznik wiate# hamowania - F, Prze#$cznik wiate# hamulców - niew#a ciwy sygna# (f) 527 Czujnik temperatury kolektora dolotowego - G72, Czujnik temperatury powietrza wej ciowego - G72 528 Czujnik wysoko ci - F96, Czujnik ci nienia barometrycznego - F96 Nieprawid#owa informacja o pr *dko ci obrotowej, Obwód wej ciowy pr*dko ci silnika (czujnik RPM) - usterka. Zobacz te ' straty 529 zasilania ECM 529 Obwód wej ciowy pr*dko ci silnika (czujnik RPM) - brak sygna#u 530 Nastawnik / potencjometr przepustnicy - G88, Czujnik pozycji przepustnicy - G88 531 Napi*cie odniesienia w przep #ywomierzu, Napi*cie od czujnika masy przep#ywu powietrza 532 Napi*cie zasilaj $ce, Modu# kontroli transmisji - napi*cie zasilania (B+) usterka s #abej baterii lub z#e uziemienie 532 Napi*cie (B+) 533 Regulacja obrotów biegu ja#owego, Regulacja kontroli ja#owego powietrza 534 Czujnik temperatury oleju - G8, Czujnik temperatury oleju 535 Pierwszy stopie- regulacji spalania stukowego, Czujnik pierwszego uderzenia 536 Drugi stopie- regulacji spalania stukowego, Czujnik drugiego uderzenia 537 Regulacja z sond$ Lambda, Kontrola czujnika tlenu 538 Napi*cie odniesienia, Napi*cie referencyjne 539 Czujnik temperatury paliwa - G81, Czujnik temperatury paliwa - G81 540 Czujnik spalania stukowego 2 - G66, Czujnik uderzenia 2 - G66 541 Potencjometr mechanizmu wyznacz. dawki paliwa - G99, Czujnik zakresu suwaka - G99 542 Czujnik wzniosu ko-cówki wtryskiwacza - G80, Czujnik uniesienia ig #y - G80 543 Przekroczone obroty maksymalne, Obwód wej ciowy pr*dko ci silnika - górny limit RPM przekroczony 544 Przekroczone maksymalne ci nienie do#adowania, Maksymalny #adunek ci nienia powietrza przekroczony 545 Brak po#$czenia elektrycznego silnik - skrzynia, Nieczytelna interwencja w silnik. Zobacz te ' straty zasilania ECM 545 Interwencja w silnik .... Zobacz te ' straty zasilania ECM, Interwencja w silnik .... Zobacz te' straty zasilania ECM 546 Usterka linii przesy#ania danych, Usterka na linii przesy#u danych 547 Czujnik kontroli ci nienia ABS - F137, Prze#$cznik kontroli ci nienia ABS - F137 548 Zasilanie pami*ci kodów usterek, Usterka napi *cia systemu 549 Sygna# zu'ycia paliwa, Sygna# zu'ycia paliwa 549 Sygna# #adunku .... (brak sygna#u RPM), Sygna# #adunku .... (brak sygna#u RPM) 550 Regulacja k$ta wyprzedzenia wtrysku, Kontrola startu wtrysku 551 Przegrzanie katalizatora, Nadmierna temperatura konwertera katalitycznego -2-

Opracowanie www.viaken.pl

nr

Opis b !du

552 Potencjometr przep#ywomierza - G19, Czujnik poziomu przep#ywu powietrza (czujnik pozycji) - G19 553 Przep#ywomierz masowy powietrza - G70, Czujnik masy przep#ywu powietrza - G70 554 Regulacja z sond$ Lambda 2, Czujnik tlenu 2 - kontrola 555 Sonda Lambda 2 - G108, Obwód grzewczy - czujnik tlenu 2 - G108 558 Osi$gni*ta granica adaptacji dla mieszanki ubogiej, Kontrola limitu dodawania mieszanki - niska pozycja 559 Osi$gni*ta granica adaptacji dla mieszanki bogatej, Kontrola limitu dodawania mieszanki - wysoka pozycja 560 Uk#ad recyrkulacji spalin, Prze#$cznik czujnika temperatury EGR - niska lub ... warto / 561 Regulacja sk#adu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki 575 Ci nienie w kolektorze dolotowym, Czujnik ci nienia w rurze rozga#*,nej 577 Regulacja spalania stukowego - cylinder 1, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 1 578 Regulacja spalania stukowego - cylinder 2, Kontrola czujnika uderzenia - cylinder 2 579 Regulacja spalanie stukowego - cylinder 3, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 3 580 Regulacja spalania stukowego - cylinder 4, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 4 581 Regulacja spalania stukowego - cylinder 5, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 5 582 Regulacja spalania stukowego - cylinder 6, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 6 583 Regulacja spalania stukowego - cylinder 7, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 7 584 Regulacja spalania stukowego - cylinder 8, Kontrola czujnika uderzenia – cylinder 8 585 Czujnik temperatury dla uk#adu recyrkulacji spalin - G98, Czujnik temperatury EGR - G98 586 Regulacja uk#adu recyrkulacji spalin, Kontrola systemu EGR Osi$gni*ta granica adaptacji sk#adu mieszanki, Kontrola dodawania mieszanki - z #e uziemienie ECU, przeciek powietrza, 587 przeciekaj $cy wtryskiwacz 588 Zapalnik poduszki powietrznej kierowcy - N95, Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 1 - strona kierowcy - N95 589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasa 'era - N131, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasa 'era - N131 590 Zapalnik 2 poduszki powietrznej pasa 'era - N132, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasa 'era - N132 591 W#$cznik zapi *cia pasa kierowcy - E24, Prze#$cznik napi*cia pasów bezpiecze-stwa - E24 592 W#$cznik zapi *cia pasa pasa 'era - E25, Prze#$cznik napi*cia wytapiania siedze- - E25 593 W#$cznik zaj *cia siedzenia pasa'era - F151, Prze#$cznik wykrywania siedzenia - strona pasa 'era - F151 594 Obwód zapalnika poduszki powietrznej, Obwód uruchamiania poduszki powietrznej 595 Zarejestrowane dane powypadkowe, Dane z wypadku zachowane 596 Zwarcie w obwodach elektrozaworów, Wtryskiwacz lub kable cewki trans. - skrót 597 Nieprawid#owe sygna#y z czujników kó#, Ruchome sygna#y pr*dko ci kó# ABS - zakres / dzia#anie 598 Usterka mechaniczna / hydrauliczna, Usterka hydrauliczna / mechaniczna 599 Niestabilny w#$cznik peda#u hamulca / wiate# hamowania, Mo 'liwo / - prze#$cznik ci nienia wiat#a hamulca 600 Potencjometr w V68 - G92, Czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru - G92 601 Potencjometr w V70 - G112 602 Potencjometr w V85 - G114, No 'no - cienny / odmra'acz. Czujnik pozycji klapy motoru _ G114 603 Silnik klapy nawiewu / odmra'ania - V85, Klapa motoru no'no - ciennego odmra'acza - V85 604 Potencjometr w V71 - G113, Czujnik pozycji klapy motoru tylnego ci nienia - G113 605 Zawór dwudro'ny klapy powietrza - N63, Zawór klapy dwufazowej recyrkulacji wie'ego powietrza - N63 606 Zawór dwudro'ny blokowania przep#ywu cieczy ch#odz$cej - N147, Zawór dwufazowy ch#odziwa silnika - N147 607 Wska,nik temperatury zewn*trznej - G106, Wy wietlacz temperatury powietrza na zewn$trz - G106 608 Czujnik obci$'enia pojazdu - G119, Czujnik #adunku - G119 609 Stopie- ko-cowy zap#onu 1, Wyj cie zap#onu 1 610 Stopie- ko-cowy zap#onu 2, Wyj cie zap#onu 2 611 Stopie- ko-cowy zap#onu 3, Wyj cie zap#onu 3 612 Stopie- ko-cowy zap#onu 4, Wyj cie zap#onu 4 613 Stopie- ko-cowy zap#onu 5, Wyj cie zap#onu 5 614 Stopie- ko-cowy zap#onu 6, Wyj cie zap#onu 6 615 Stopie- ko-cowy zap#onu 7, Wyj cie zap#onu 7 616 Stopie- ko-cowy zap#onu 8, Wyj cie zap#onu 8 617 Czujnik opó,nienia (uderzeniowy) lewej poduszki powietrznej - G1, Czujnik opó ,nienia poduszki powietrznej - lewy - G104 618 Czujnik opó,nienia (uderzeniowy) prawej poduszki powietrznej -G1, Czujnik opó1nienia poduszki powietrznej – prawy – G105 619 Obwód czujnika lewego, Linia czujnika zasilania – lewa 620 Obwód czujnika prawego, Linia czujnika zasilania – prawa 621 Zawór ograniczenia ci nienia - N155, Zawór redukcji ci nienia – N155 622 Przekroczony poziom wody w filtrze paliwa, Odci $ganie wody z filtra paliwa -3-

Opracowanie www.viaken.pl

nr 624 Spr*'arka klimatyzacji, W #$czenie kompresora A/C 625 Sygna# pr*dko ci w#asnej, Sygna# pr*dko ci pojazdu

Opis b !du

623 Brak po#$czenia elektrycznego ABS - skrzynia przek #adniowa, Po#$czenie elektrycznie transmisji / ABS

626 Lampka kontrolna nagrzewania wiec 'arowych - K29, wiat#o indykatora wiecy 'arowej - 29 627 Czujnik poziomu wody w filtrze paliwa - G120, Czujnik poziomu wody - G120 628 Uk#ad kontroli po#o'enia nastawnika, Kontrola ró 'na bie'$ca 629 W#$cznik peda#u hamulca - F47, Zawór otworu wentylacyjnego pró'ni - hamulec - F47 630 W#$czenie klimatyzacji, A/C w#$czone 633 Obwód zapalnika / czujnika opó,nie- (zderzeniowego), Okablowanie do zap #onu / czujnik opó,nienia 634 Rezystor w uk#adzie EDS - N159, Opór - N159 635 Ogrzewanie sondy Lambda przed katalizatorem, Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym 636 Czujnik przyspieszenia, przedni prawy - G121, Czujnik przyspieszenia – prawy przód – G121 637 Czujnik przyspieszenia, tylny lewy - G 122, Czujnik przyspieszenia – lewy przód – G122 638 Brak po#$czenia elektrycznego silnik - skrzynia przek #adniowa, 639 Czujnik opó,nie- (zderzeniowy) - G123, Czujnik opó,nienia - G123 640 Przeka ,nik ogrzewania sondy Lambda - J278, Obwód grzewczy czujnika tlenu - J278 641 Temperatura ATF, ATF - temperatura za wysoka 642 Zawór prze#$czaj$cy blokady mech. ró 'nicowego EDS, przedni prawy, Zawór prze #$czania EDL - prawy przód - N166 643 Zawór wylotowy blokady mech. ró'nicowego EDS, - przedni prawy -, Zawór wyj ciowy EDL - prawy przód - N167 644 Zawór prze#$czaj$cy blokady mech. ró 'nicowego EDS, przedni lewy, Zawór wy #$czenia EDL - lewy przód - N168 645 Zawór wylotowy blokady mech. ró'nicowego EDS, przedni lewy - N16, Zawór wyj ciowy EDL - lewy przód - N169 646 Brak po#$czenia elektrycznego 1 ABS-ASR - silnik, Motor ABS-ASR - po #$czenia elektryczne 1 647 Brak po#$czenia elektrycznego 2 ABS-ASR - silnik 648 Ogrzewanie sondy Lambda za katalizatorem, Obwód grzewczy czujnika tlenu - za konwerterem katalitycznym 649 Zawór dolotowy / wylotowy ABS ty# - N160, Zawór wej ciowy / wyj ciowy ABS - ty# - N160 650 W#$cznik peda#u sprz*g#a - F36, Prze#$cznik zaworu otworu wentylacyjnego pró'ni sprz*g#a - F36 651 Po#$czenia w uk#adzie zapalnika poduszki powietrznej, Okablowanie zap #onu 652 Uk#ad kontroli biegu, Kontrola zakresu transmisji - niew #a ciwy poziom biegu 652 Kontrola zakresu transmisji - bieg #1 - niew#a ciwy poziom, Kontrola zakresu transmisji - bieg #2 - niew #a ciwy poziom 652 Kontrola zakresu transmisji - bieg #3 - niew#a ciwy poziom, Kontrola zakresu transmisji - bieg #4 - niew #a ciwy poziom 653 Niestabilny sygna# dr$'ka wyboru biegu, D,wignia selektora automatycznej transmisji 654 Zapalnik napinacza kierowcy - N153, Zap#on 1 napinacza pasów bezpiecze-stwa - N153 655 Zapalnik napinacza pasa'era - N154, Zap#on 1 napinacza pasów bezpiecze-stwa - N154 656 Czujnik zaj*cia siedzenia - G128, Zap#on wykrycia poduszki powietrznej siedzenia - G128 657 Nastawnik klapy nawiewu rodkowego - V102, Motor dostosowawczy g #ównego zaworu wentylacyjnego - V102 658 Nastawnik tempomatu, Modu# operacyjny 659 Autotest, Autotest 660 W#$cznik Kick-down, potencjometr przepustnicy, Prze #$cznik uderzenia / Czujnik pozycji przepustnicy 661 Wska,nik temperatury, Wy wietlacz temperatury 662 Obrotomierz, Tachometr - G5 663 Pr*dko ciomierz, Pr *dko ciomierz - G21 664 Wska,nik poziomu paliwa, Pomiar paliwa 665 Lampka kontrolna zapi*cia pasów - K19, Lampka ostrzegaj $ca o zapi*ciu pasów bezp. - K19 666 Sygna# d,wi*kowy, Sygna# 667 Sygna# o temperaturze zewn*trznej, Sygna# temperatury otoczenia 668 Napi*cie zasilania (30), Napi *cie baterii (terminal 30) 669 Druga kontrolka usterek - K97, MIL zaistnia #y drugi raz - K97 670 Czujnik po#o'enia nastawnika przepustnicy - G127, Czujnik pozycji przepustnicy - G127 671 W#$cznik w uk #adzie GRA - E45, Prze#$cznik Cruise Control - E45 - niezdefiniowana pozycja prze #$cznika 672 Pompa hydroagregatu ABS z rezystorem, Pompa hydrauliczna ABS z seryjnym oporem 673 Nacisn$/ peda# hamulca, Wci ni*ty peda# hamulca 674 Pu ci/ peda# hamulca, Hamulec zwolniony 675 Lewy przód zawory dolot:0V wylot:0V -ko#o zablokowane, IV-lewy przód: OV OV - lewy przód; OV - lewy przód - ko#o zablokowane Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - ko#o zablokowane, IV-lewy przód: B+ OV - lewy przód; OV - lewy przód - ko #o 676 zablokowane 677 Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:UBAT - ko#o wolne, IV-lewy przód: B+ OV - lewy przód; B+ - lewy przód - ko #o wolne -4-

Opracowanie www.viaken.pl

nr

Opis b !du

678 Lewy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - ko#o wolne, IV-lewy przód: B+ OV - lewy przód; OV - lewy przód - ko #o wolne 679 Ogrzewanie sondy Lambda 2 przed katalizatorem, Obwód ogrzewania czujnika tlenu przed konwerterem katalitycznym Prawy przód zawory dolot:0V wylot:0V -ko#o zablokowane, IV-prawy przód: OV OV - prawy przód; OV - prawy przód - ko #o 680 zablokowane Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - ko#o zablokowane, IV-prawy przód: B+ OV - prawy przód; OV - prawy przód - ko #o 681 zablokowane 682 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:UBAT- ko#o wolne, IV-prawy przód: B+ OV - prawy przód; B+ - prawy przód - ko #o wolne 683 Prawy przód zawory dolot:UBAT wylot:0V - ko#o wolne, IV-prawy przód: B+ OV - prawy przód; OV - prawy przód - ko #o wolne 684 Ogrzewanie sondy Lambda 2 za katalizatorem, Obwód ogrzewania czujnika tlenu za konwerterem katalitycznym 685 Lewy ty# zawory dolot:0V wylot:0V - ko#o zablokowane, IV-lewy ty #: OV OV - lewy ty#; OV - lewy ty# - ko#o zablokowane 686 Lewy ty# zawory dolot:UBAT wylot:OV- ko#o zablokowane, IV-lewy ty#: B+ OV - lewy ty#; OV - lewy ty# - ko#o zablokowane 687 Lewy ty# zawory dolot:UBAT wylot:UBAT -ko#o wolne, IV-lewy ty#: B+ OV - lewy ty#; B+ - lewy ty# - ko#o wolne 688 Lewy ty# zawory dolot:UBAT wylot:0V -ko#o wolne, IV-lewy ty#: B+ OV - lewy ty#; OV - lewy ty# - ko#o wolne 689 Fa#szywe powietrze w uk #adzie zasysania, Powietrze zewn*trzne w systemie poboru powietrza 690 Prawy ty# zawory dolot:0V wylot:0V - ko#o zablokowane, IV-prawy ty #: OV OV - prawy ty #; OV - prawy ty # - ko#o zablokowane 691 Prawy ty# zawory dolot:UBAT wylot:0V - ko#o zablokowane, IV-prawy ty#: B+ OV - prawy ty#; OV - prawy ty# - ko#o zablokowane 692 Prawy ty# zawory dolot:UBAT wylot:UBAT - ko#o wolne, IV-prawy ty#: B+ OV - prawy ty#; B+ - prawy ty# - ko#o wolne 693 Prawy ty# zawory dolot:UBAT wylot:0V - ko#o wolne, IV-prawy ty#: B+ OV - prawy ty#; OV - prawy ty# - ko#o wolne 694 O wietlenie / w#$cznik i deska wska ,ników, Prze#$cznik o wietlenia instrumentów Zawory blokady mech. ró'nicowego EDS:UBAT - ko#o przednie lewe/p, Pompa hydrauliczna (B+) - lewy przód / prawy przód ko #o 695 zablokowane 696 Zawór ograniczenia ci nienia, lewy - N170, Zawór redukcji ci nienia ABS - N170 697 Zawór ograniczenia ci nienia, prawy - N171, Zawór redukcji ci nienia ABS - N171 698 Du'y pobór pr$du przez sterownik, Modu # kontrolny zwi*kszy# obecn$ konsumpcj * 699 Sonda Lambda za katalizatorem - G130, Czujnik tlenu 1 - za konwerterem katalitycznym - G130 700 Sonda Lambda 2 za katalizatorem - G131, Czujnik tlenu 2 - za konwerterem katalitycznym - G131 701 Przekroczenie temperatury ch#odziwa - test, Test przegrzania ECT 702 Czujnik sk#adu paliwa - G133, Elastyczny czujnik paliwa - G133 703 W#$cznik biegu ja#owego symulowany z potencjometru / styk, TPS/CTP prze #$cznik rozpoznania CTP 705 Wirnik ch#odziwa w#$czony 708 UWAGA: zostanie w#$czony wentylator 709 Fotoczujnik nas #onecznienia 2 - G134, Czujnik wiat#a s#onecznego 2 - g134 710 Silniczek klapy odmra'ania - V107, Motor klapy odmra'acza - V107 711 Silniczek klapy nawiewu kabiny lewy - V108, Motor klapy gniazda lewej stopy - V108 712 Silniczek klapy nawiewu kabiny prawy - V109, Motor klapy gniazda prawej stopy – V109 713 Silniczek klapy nawiewu rodkowego lewy - V110, Motor lewo- rodkowego otworu wentylacyjnego - 110 714 Silniczek klapy nawiewu rodkowego prawy - V111, Motor prawo- rodkowego otworu wentylacyjnego – 111 715 Silniczek klapy nawiewu tylnego - V112, Motor klapy gniazda tylnej stopy – V112 716 Silniczek klapy powietrza zu 'ytego - V113, Motor klapy recyrkulacji - V113 717 Silniczek klapy AKF - V114, Motor klapy EVAP - V114 718 W#$cznik nawiewu lewy dolny - F179, Prze#$cznik górnego lewego otworu wentyl. - F179 719 W#$cznik nawiewu prawy górny - F180, Prze #$cznik górnego prawego otworu wentyl. - F180 720 W#$cznik nawiewu lewy dolny - F181, Prze#$cznik dolnego lewego otworu wentyl. - F181 721 W#$cznik nawiewu prawy dolny - F182, Prze#$cznik lewego prawego otworu wentyl. - F182 722 W#$cznik nawiewu lewy rodek - F183, Prze#$cznik lewego rodkowego otworu wentyl. - F183 723 W#$cznik nawiewu prawy rodek - F184, Prze#$cznik prawego rodkowego otworu wentyl. - F184 724 W#$cznik nawiewu lewy - F185, Prze #$cznik otworu went. lewo centralnej stopy - F185 725 W#$cznik nawiewu prawy - F186, Prze#$cznik otworu went. prawo centralnej stopy - F186 726 W#$cznik nawiewu rodek - F187, Prze#$cznik otworu went. lewo centralnej stopy - F187 727 Potencjometr w V107 - G135, Motor klapy odmra 'acza - czujnik pozycji – G135 728 Potencjometr w V110 - G136, Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G136 729 Potencjometr w V111 - 6137, Lewo centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G137 730 Potencjometr w V102 - G138, Centralny motor otworu went. – czujnik pozycji – G138 731 Potencjometr w V108 - G139, Motor klapy gniazda lewej stopy – czujnik pozycji – G139 732 Potencjometr w V109 - G140, Motor klapy gniazda prawej stopy – czujnik pozycji – G140 733 Potencjometr w V112 - 6141, Motor lewego otworu went. gniazda tylnej stopy - czujnik pozycji - G141 734 Potencjometrw klapie nawiewu rodkowego - G142, Czujnik pozycji centralnego otworu went. - G142 -5-

Opracowanie www.viaken.pl

nr

Opis b !du Potencjometr w V113 - G143, Czujnik pozycji klapy recyrkulacji - G143. *Je li ten kod pojawia si * w starym modelu VR6 (AAA) wró/ 735 do kodu #01247

736 Potencjometrw V114 - G144, Motor klapy EVAP. Czujnik pozycji - G144 737 Zawór regulacji ogrzewania lewy - N175, Zawór reguluj$cy ogrzewanie - lewy - N175 738 Zawór regulacji ogrzewania prawy - N176, Zawór reguluj $cy ogrzewanie - prawy - N176 739 Pompa cieczy ch#odz$cej - V50, Pompa ch#odziwa - V50 740 Czujnik identyfikacji cylindra 1 - G145, Czujnik CKP cylindra 1 - G145 741 Kontrola peda#u hamulca, Monitoring statusu pozycji peda #u hamulca 742 Uk#ad wentylacji akumulatora, System wentylacji baterii 743 Czujnik w uk#adzie wentylacji akumulatora - G146, Czujnik wentylacji baterii _ G146 744 Regulacja temperatury akumulatora, Regulacja temperatury baterii 745 Kontrola izolacji, Monitoring statusu izolacji 746 Uszkodzenie cel akumulatora, Usterka baterii 747 Czujnik temperatury akumulatora przedni - G52, Czujnik temperatury baterii – przedni – G52 748 Czujnik temperatury akumulatora tylni - G53, Czujnik temperatury baterii – tylny – G53 749 Klapa przewietrzania, Klapa wentylacyjna 750 Lampka usterek, Obwód lampek kontrolnych 751 Wska,nik na#adowania akumulatora, Indykator pojemno ci baterii 752 Wentylator i podgrzewanie akumulatora, Ogrzewanie baterii i nawiewu 753 Usterki w obwodach czujników kó #, Elektryczne po#$czenie - czujnik pr*dko ci kó# 754 Lampka kontrolna ogrzewania, Lampka ostrzegawcza ECT 755 Lampka kontrolna ci nienia oleju - K3, Lampka ostrzegawcza ci nienia oleju w silniku – K3 756 Czujnik temperatury w kanale powietrza, lewy - G150, Czujnik temperatury lewego otworu went. – G150 757 Czujnik temperatury w kanale powietrza, prawy - G151, Cenzor temperatury lewego otworu went. – G151 758 Uk#ad powietrza wtórnego, System poboru wtórnego powietrza (powietrze) 759 Nastawnik temperatury w kanale powietrza, lewy - G155, Regulator temperatury lewego otworu went. - G155 760 Nastawnik temperatury w kanale powietrza, prawy - G156, Regulator temperatury prawego otworu went. – G156 761 Zarejestrowana usterka w sterowniku silnika, DTC zachowany w jednostce kontrolnej 762 Wtryskiwacz - N181, Wtrysk(i) paliwa – N181 763 Czujnik ci nienia gazu, strona kierowcy - G147, Czujnik ci nienia gazu na stronie kierowcy – G147 764 Czujnik ci nienia gazu, strona pasa 'era - 6148, Czujnik ci nienia gazu na stronie pasa 'era - G148 765 Czujnik po#o'enia mechanizmu wyznacz. dawki - G149, Czujnik kontroli po lizgu (zmiana pozycji t#oka) - G149 766 Czujnik temperatury w kanale powietrza, przedni - G152, Czujnik temperatury przedniego otwory went. - G12 767 Czujnik temperatury parownika, tylny - G153, Czujnik temperatury tylnego aparatu wyparnego R - g153 768 Czujnik temperatury wymiennika ciep#a, tylny - G154, Czujnik temperatury rdzenia tylnego ogrzewania - G154 769 Czujnik temper. cieczy ch#odz. na wyj ciu z silnika - G82, Czujnik temperatury ch #odziwa silnika - G82 770 Czujnik temperatury cieczy ch #odz$cej na wyj ciu z ch #odnicy - G, Czujnik temperatury ch#odziwa silnika - G83 771 Czujnik rezerwy paliwa - G, Czujnik poziomu paliwa - G 772 W#$cznik ci nienia oleju - F22, Prze #$cznik ci nienia oleju - F22 773 Czujnik ci nienia oleju - G10, Czujnik ci nienia oleju - G10 774 Czujnik poziomu pojazdu tylni lewy - G76, Czujnik poziomu kontroli systemu - lewy ty # - G76 775 Czujnik poziomu pojazdu tylni prawy - G77, Czujnik poziomu kontroli systemu - prawy ty # - G77 776 Czujnik poziomu pojazdu przedni lewy - G78, Czujnik poziomu kontroli systemu - lewy przód - G78 777 Czujnik po#o'enia peda#u przyspieszenia - G79, Czujnik pozycji przepustnicy - G79 778 Czujnik skr*tu kó# - G85, Czujnik k$ta sterowania - G85 779 Czujnik temperatury zewn*trznej - G17, Czujnik temperatury zewn*trznej - G17 780 Czujnik 030C Geber fur Vertikalbeschleunigung - G90, Czujnik ruchu w pionie – G90 781 Silnik nastawnika przedni lewy - V76, Motor pozycjonuj $cy – lewy przód – V76 782 Silnik nastawnika przedni prawy - V77, Motor pozycjonuj $cy – prawy przód – V77 783 Silnik nastawnika tylni lewy - V78, Motor pozycjonuj $cy – lewy przód – V78 784 Silnik nastawnika tylni prawy - V79, Motor pozycjonuj $cy - prawy ty# - V79 785 Czujnik temperatury dla wska,nika w desce - G56, Czujnik temperatury - panel instrumentacyjny - G56 786 Czujnik temperatury dachu - G86, Czujnik temperatury - w nag#ówkach - G86 787 Czujnik temperatury w kanale zasysania wie'ego powietrza - G89, Czujnik temperatury poboru wie'ego powietrza - G89 788 Zawór dwudro'ny klapy odmra'ania / nawiewu - N118, 789 W#$cznik biegu wstecznego - F41, Prze #$cznik zapasowy - F41 -6-

Opracowanie www.viaken.pl

nr

Opis b !du

790 Klapa powietrza wie'ego 1 zu'ytego, Klapa recyrkulowanego / wie'ego powietrza 791 W#$cznik termiczny parownika - E33, Prze #$cznik temperatury aparatu wyparnego klimatyzatora - G33 792 W#$cznik ci nienia w klimatyzacji - F129, Prze#$cznik ci nienia klimatyzatora - F29 793 Czujnik po#o'enia peda#u hamulca - G100, Czujnik pozycji peda #u hamulca - G100 794 Czujnik pompy hydraulicznej - G101, Czujnik pompy hydraulicznej - G101 795 Czujnik przyspiesze- pionowych, tylny - G102, Czujnik przyspieszenia pionowego tylnej osi - G102 796 Czujnik temperatury powietrza za dmuchaw$ - V42, Nawiew do czujnika temperatury - V42 797 Fotoczujnik nas #onecznienia - G107, Czujnik wiat#a s#onecznego - G107 798 Test segmentów, Test segmentowy 799 Czujnik temperatury cieczy ch#odz$cej - G110, Czujnik temperatury ch#odziwa silnika - G110 800 Czujnik temperatury dmuchawy - G109, Czujnik temperatury powietrza otaczaj $cego Nawiew wie'ego powietrza - G109 801 W#$cznik wysokiego ci nienia sprz*g#a spr*'arki - F118, Prze#$cznik wysokiego ci nienia ch#odz$cego A/C - F11b 802 W#$cznik niskiego ci nienia sprz*g#a spr*'arki - F73, Prze#$cznik niskiego ci nienia ch#odz$cego A/C - F73 803 Czujnik ugi*cia spr*'yny przód prawy - G116, Czujnik ruchu spr*'yny rubowej - prawy przód - G118 804 Czujnik ugi*cia spr*'yny przód lewy - G115, Czujnik ruchu spr*'yny rubowej - lewy przód - G115 805 Zawór amortyzatora, przód lewy - N148, Zawór rozpórki zawieszenia - lewy przód - N148 806 Zawór amortyzatora, przód prawy - N149, Zawór rozpórki zawieszenia - prawy przód - N149 807 Zawór amortyzatora, ty# lewy - N150, Zawór rozpórki zawieszenia - lewy przód - N150 808 Zawór amortyzatora, ty# prawy - N151, Zawór rozpórki zawieszenia - prawy ty # - N151 811 System nie przygotowany do testowania, System nie gotowy do aktywacji 824 Lampka kontrolna ASR - K86, Lampka indykatora kontroli trakcji - K86 849 Styk S we w#$czniku zap#onu - D• 850 Wyj cie steruj $ce wzmacniacz zewn*trzny, w radiu. 851 G#o nik 852 G#o nik przedni 853 G#o nik tylni 854 Wyj cie do wy wietlacza radiowego w konsoli 855 Po#$czenie ze zmieniaczem CD 856 Antena, w radiu 928 Mechanizm zamka centralnego, drzwi kierowcy - F220 929 Mechanizm zamka centralnego, drzwi pasa 'era - F221 930 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne lewe - F222 931 Mechanizm zamka centralnego, drzwi tylne prawe -F223 932 Silnik szyby drzwi kierowcy - V147 933 Silnik szyby drzwi pasa 'era - V148 934 Silnik szyby drzwi tylne lewe - V26 935 Silnik szyby drzwi tylne prawe - V27 936 W#$cznik silnika szyby drzwi pasa'era - E107 937 W#$cznik silnika szyby drzwi tylne lewe - E52 938 W#$cznik silnika szyby drzwi tylne prawe - E54 939 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy - V149 940 Silnik regulacji lusterka strona pasa'era - V150 941 Silnik regulacji lusterka strona kierowcy - V121 942 Silnik regulacji lusterka strona pasa'era - V122 943 Ogrzewanie lusterka strona kierowcy - Z4 944 Ogrzewanie lusterka strona pasa 'era - Z5 945 Czujnik zderzeniowy - G190 946 O wietlenie wn*trza pojazdu - W 947 W#$cznik kra-cowy klapy baga'nika - E188 948 Sygna# zamkni*cia szyberdachu 949 Silnik zamkni*cia klapy baga'nika LOCK 950 Silnik otwarcia klapy baga'nika UNLOCK 951 Przeka ,nik silnika zdalnego otwierania klapy baga 'nika - J398 952 Sygna# otwarcia drzwi kierowcy 953 Uk#ad czasowego o wietlenia wn*trza pojazdu -7-

Opracowanie www.viaken.pl

nr 955 Klucz 1 956 Klucz 2 957 Klucz 3 958 Klucz 4 959 Lampka kontrolna zamka centralnego 960 W#$cznik w zamku strona kierowcy 961 W#$cznik w zamku strona pasa 'era 1014 Stopie- ko-cowy termostatu 1015 Sterowanie dmuchaw$ powietrza ch#odz$cego

Opis b !du

1016 Zawór t#oczenia powietrza do amortyzatorów - gazowych - N106, Zawór spustowy gazu z zawieszenia - N106 1017 Spr*'arka powietrza do amortyzatorów gazowych - V65, Kompresor systemowy gazu z zawieszenia - V65 1018 Wentylator ch#odzenia cieczy ch#odz$cej - V 7, Wiatrak ch#odz$cy - V7 1019 Przeka ,nik, zwolnienie 1020 Pompa wody - V36, Pompa wodna - V36 1021 Lampka kontrolna blokady mechanizmu ró'nicowego - K81, Lampka indykatora zamka mechanizmu ró'nicowego - K81 1022 Za#$czone o wietlenie wn*trza i wy wietlacze na desce, wiat#o wewn*trzne - aktywowana kombinacja 1023 Sygna# d,wi*kowy - H3, D,wi*k ostrzegawczy - H3 1025 Nieprawid#owe sterowanie lampki sygnalizacji uszkodze -, Lampka indykatora usterki 1026 Wentylator parownika, ty# - V20 1027 Dmuchawa ciep#ego powietrza ty# - V47, Wiatrak ciep#ego powietrza z ty#u - V47 1028 Przeka ,nik dmuchawy - J323, Obwód wiatraka - J323 1028 Wiatrak tylnego aparatu wyparnego - V20 1029 Przeka ,nik klimatyzacji - J32, Obwód A/C - J32 1039 Czujnik temperatury dla wska,nika temp. p#ynu ch#odz$cego - G2, Czujnik ECT - G2 1040 Uszkodzone po#$czenie elektryczne 2 ABS - skrzynia przek #adniow, Po#$czenie elektryczne ABS / transmisja 2 1041 Niestabilne funkcjonowanie ASR, System kontroli trakcji - funkcja nieczytelna 1044 Sterownik nieprawid#owo kodowany, Modu# kontroli transmisji - niew#a ciwie zakodowany 1045 W#$cznik uk#adu Tiptronic - F189, Prze#$cznik Tiptronic - F189 1046 Lampka kontrolna uk #adu hamulcowego - K32, 1047 Lampka kontrolna uk #adu hamulcowego - K7, Lampka ostrzegawcza hamulca i parkowania - Kt 1048 Lampka kontrolna sterownika silnika Diesla - K104, Lampka ostrzegawcza Diesel electronic - K104 1049 Napi*cie zasilania (50), Napi *cie zasilania (terminal 50) 1050 Uk#ad grzania wiec 'arowych, Monitoring statusu wiecy 'arowej 1051 Silnik nastawnika dawki paliwa - V117, Motor pozycjonuj $cy MC paliwa - V117 1052 Potencjometr sygna#u obci$'enia - G157, Czujnik pozycji przepustnicy - G157 1053 Zawór pocz$tku wtrysku - N182, Zawór startu wtrysku - N182 1054 Przeka ,nik zasilania (30) - J317, Obwód zasilania (terminal 30) - J317 1055 Czujnik pocz$tku t#oczenia - G158, Czujnik startu wtrysku - G158 1056 Funkcja: #adowanie wyrównane 1057 Funkcja: #adowanie przy sta#ym napi*ciu, Funkcja - sta#e #adowanie - napi*cie 1058 Funkcja: #adowanie przy sta#ym pr$dzie, Funkcja - sta#e #adowanie - bie'$ce 1059 Czujnik po#o'enia wirnika - G159, Czujnik pozycji rotora - G159 1060 Czujnik temperatury uzwoje-, wy'#obienia - G160, Czujnik niskiej temperatury zap #onu - G160 1061 Czujnik temperatury uzwoje-, g#owica uzwoje- - G161, Czujnik wysokiej temperatury zap#onu - G161 1062 Sygna# ograniczenia pr$du #adowania akumulatora 1070 Przeka ,nik rozrusznika - J53, Obwód startera - J53 1071 Czujnik po#o'enia tarczy sprz*g#a - G162, Czujnik pozycji peda#u sprz*g#a - G162 1072 Zawór podci nieniowy nastawnika sprz *g#a - N183, Pozycja sprz*g#a zawór pró 'niowy - N183 1073 Sprz*g#o ci nienia systemowego, System ci nienia sprz*g#a 1074 Przewietrzanie nastawnika sprz*g#a - N184, Pozycja sprz*g#a - zawór wentylacyjny 1075 Przeka ,nik pompy podci nienia - J318, Obwód pompy pró'niowej - J320 1076 Przeka ,nik sprz*g#a pompy hydraulicznej - J319, Obwód pompy hydraulicznej sprz*g#a - J319 1077 W#$cznik podci nieniowy serwomechanizmu wspomagania hamulca - F, Prze#$cznik pró'niowy bustera hamulca - F190 1078 W#$cznik zmiany biegu - F191, Prze#$cznik selektora biegów TR - F191 1079 Przeka ,nik hydrauliki wspomagania uk #adu kierowniczego - J320, Obwód steruj $cy mocy - J320 -8-

Opracowanie www.viaken.pl

nr

Opis b !du

1080 W#$cznik wspomagania uk #adu kierowniczego - F192, Prze#$cznik ci nienia mocy - F192 1081 Zawór prze#$czania pierwsze-stwa - N185, Zawór prze#$cznika pierwszorz*dno ci - N185 1082 Lampka kontrolna rezerwy paliwa - K105, Lampka ostrzegawcza niskiego poziomu paliwa - K105 Lampka kontrolna poziomu p#ynu spryskiwaczy - K106, Niski poziom p#ynu do spryskiwaczy - indykator p#ynu do spryskiwaczy 1083 lampka lub czujnik - K106 1084 Lampka kontrolna temperatury 0°C - K107, 32oF (0o) lampka ostrzegawcza temperatury mro 'enia - K107 1085 Lampka kontrolna temperatury 4°C - K108, 30oF (4o) lampka ostrzegawcza temperatury - K108 1086 Czujnik dla pr*dko ciomierza - G22, Pr*dko ciomierz - czujnik pr*dko ci pojazdu - G22 1087 Nie przeprowadzono procedury nastaw podstawowych, Podstawowe ustawienia nie zaistnia #y 1088 Adaptacja sk#adu mieszanki 2, Kontrola dodawania mieszanki 2 1089 W#$cznik z#o'onego pa#$ka bezpiecze-stwa - F204, Prze#$cznik pozycji podniesionego #uku napinaj$cego - P204 1090 W#$cznik otwartego pa#$ka bezpiecze-stwa - F203, Prze#$cznik pozycji obni'onego #uku napinaj$cego - P203 1091 W#$cznik dachu sk #adanego przedni - F202, Prze#$cznik pozycji zamkni*tego dachu - F202 1092 W#$cznik z#o'onego dachu sk#adanego - F171, Prze#$cznik pozycji otwartego dachu - F171 1093 W#$cznik pokrywy zasobnika dachu sk #adanego - F201, Prze#$cznik pozycji otwarcia pokrywy kabiny - F201 1094 W#$cznik pokrywy zasobnika dachu sk #adanego - F195, Lewy prze#$cznik pokrywy kabiny 3 - F195 1095 W#$cznik 2 pokrywy zasobnika dachu sk #adanego - F197, Odblokowany lewy prze#$cznik pokrywy kabiny 2 - F197 1096 W#$cznik 1 pokrywy zasobnika dachu sk #adanego - F199, Zablokowany lewy prze#$cznik pokrywy kabiny 1 - F199 1097 W#$cznik zatrza ni*tego pokrywy zasobnika dachu sk#adanego - F1, Prze#$cznik zamka przedniego dla dachu - F172 1098 W#$cznik zamkni *cia tylnej klapy - F206, Prze#$cznik zamkni *tej pozycji ... - F206 1099 W#$cznik zamkni *cia baga'nika, Prze#$cznik baga'nika (zamkni*ty) 1100 W#$cznik otwarcia baga 'nika, Prze#$cznik baga'nika (otwarty - odblokowany) 1101 W#$cznik blokady zabezpieczenia zamka - F205, Prze #$cznik pozycji otwartej zapadki dachu - F025 1102 W#$cznik 3 pokrywy zasobnika dachu sk #adanego, prawy - F196, Prze#$cznik prawy pokrywy kabiny 3 - F196 1103 W#$cznik 2 pokrywy zasobnika dachu sk #adanego prawy - F198, Prze#$cznik prawy odblokowany pokrywy kabiny 2 - F198 1104 W#$cznik 1 pokrywy zasobnika dachu sk #adanego, prawy - F200, Prze#$cznik prawy pokrywy kabiny 1 - F200 1105 Zawór elektromagnetyczny 8 - N186, Zawór cewki 8 - N186 1106 Przeka ,nik opuszczania szyby - J291, Obwód zasilania otwierania okna - J291 1107 Lampka kontrolna dachu sk#adanego - K98, Lampka indykatora zablokowania dachu - K98 1108 Przeka ,nik podnoszenia szyby - J292, Obwód zasilania zamykania okna - J292 1109 Przeka ,nik pompy hydraulicznej - J321, Obwód pompy hydraulicznej dachu - J321 1110 Elektromagnes blokady zamka - N187, Cewka odblokowania dachu - N187 1111 Silnik 1 zamka baga 'nika, Motor 1 zamka baga 'nika 1112 Zasilanie silników 1 i 2, Zasilanie motoru 1 i 2 1113 Silnik 2 zamka baga 'nika, Motor 2 zamka baga 'nika 1114 W#$cznik d,wigni hamulca r*cznego - F9, Prze #$cznik wiat#a ostrzegawczego hamulca parkingowego - F9 1115 Wy#$cznie 3 bity miejsca 1116 Nastawnik regulacji dachu sk #adanego, Motor odblokowania dachu 1117 Sygna# obci$'enia z zacisku alternatora DF, Sygna# #adowania generatora terminala DF 1118 Podgrzewanie silnika, Obwód grzania pierwotnego silnika 1119 Sygna# rozpoznania biegu, Sygna# pozycji transmisji - zasi*gu biegów 1120 Przestawianie wa#ka rozrz$du 1, Dostosowanie wa #u rozrz$dczego 1 1121 Przestawianie wa#ka rozrz$du 2, Dostosowanie wa #u rozrz$dczego 2 1122 Czujnik Halla 2 - G163, Czujnik pozycji wa#u rozrz$dczego 2 - G163 1123 Nieprawid#owe wysterowanie, Usterka spustowania 1124 Kontrola czasu #adowania, Monitoring statusu czasu #adowania 1125 Prze#$czanie zmiennej d#ugo ci kolektora dolotowego, Zmiana poboru #adowania 1126 Sygna# o obrotach silnika, Sygna# pr*dko ci silnika 1127 Lampka kontrolna rezerwy paliwa - K16, Lampa indykatora rezerwy paliwa 1128 Cewka czytnika klucza w immobilizerze - D2, System antykradzie 'owy - czujnik immobilizera - D2 1129 Styk S - H15, Terminal S - H15 1130 Dzia#anie uk#adu ABS, ABS - sygna# z poza zakresu tolerancji 1131 Wysterowanie kierunkowskazów, Aktywacja migania wiate# 1132 Czujnik podczerwieni przedni - G166, Czujnik przedni podczerwony - G166 1133 Czujnik podczerwieni tylni - G167, Czujnik tylny podczerwony - G167 1134 Syrena alarmowa - H12, D,wi*k alarmu - 12 -9-

Opracowanie www.viaken.pl

nr 1136 Przerwy w pracy rozrusznika, Przerywnik startu silnika

Opis b !du

1135 Czujniki kontroli wn*trza pojazdu, Czujnik ruchu wewn$trz pojazdu 1137 W#$cznik zamka centralnego - styk zamykania, Prze #$cznik kontaktowy centralnego zamka 1138 W#$cznik zamka centralnego - styk otwierania, drzwi kierowcy, Zamek centralny - odblokowanie drzwi kierowcy 1139 W#$cznik zamka centralnego - styk otwierania, drzwi pasa 'era, Zamek centralny - odblokowanie drzwi pasa'era 1140 W#$cznik zamka centralnego - styk otwierania klapy baga 'nika, Zamek centralny - odblokowanie pokrywy 1141 W#$cznik otwierania klapy baga 'nika - E165, Motor prze#$cznika zwolnienia pokrywy 1142 Silniki zamka centralnego - zamykanie drzwi kierowcy i wlewu pa, Zamek centralny •motor odblokowuj$cy 1143 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi kierowcy i wlewu p, Zamek centralny - motor otwieraj $cy 1144 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi pasa 'era, Zamek centralny - motor otwieraj $cy 1145 Silniki zamka centralnego - otwieranie drzwi tylnych, Zamek centralny - motor otwieraj $cy 1146 Silniki zamka centralnego - zamykanie drzwi pasa'era i tylnych, Zamek centralny - motoru zamykaj $cy 1147 Silnik zamykania klapy baga'nika - V120, Zamek centralny •motor zwolnienie pokrywy - V120 1148 Aktywacja zabezpieczenia zamkni*cia drzwi, Drzwi bezpiecze-stwa - aktywacja 1149 Deaktywacja zabezpieczenia zamkni *cia drzwi, Drzwi bezpiecze-stwa - dezaktywacja 1150 Wska,niki analogowe, Wy wietlacz analogowy 1151 Wy#$cznik blokady silnika Diesela - F207, Prze#$cznik bezpiecze -stwa silnika Diesla - F207 1152 W#$cznik uk#adu nadzorowania biegu - F209, Prze #$cznik monitoringu biegów TR - F209 1153 W#$cznik uk#adu Ecomatic - E163, Prze#$cznik E (Economy) - E163 1154 W#$cznik ci nieniowy sprz*g#a - F210, Prze #$cznik ci nienia systemu sprz*g#a - F210 1155 Sprz*g#o, Mechanika sprz*g#a 1156 W#$cznik rozpoznania biegu - F208, Prze #$cznik rozpoznania biegów TR - F208 1157 Zasilanie syreny alarmu, Zasilanie d,wi*ku alarmu 1158 Zasilanie kierunkowskazów, Zasilanie sygna#u obrotu 1159 Po#$czenia immobilizera, Okablowanie bezpiecze -stwa 1160 Przeka ,nik wiec 'arowych - cieczy ch#odz$cej - J325, Obwód wtyku gniazda ch#odziwa - J325 1161 Stopie- steruj$cy zaworem przestawiania faz rozrz$du 1165 Modu# steruj$cy przepustnic* - J338, Modu# kontroli stanu przepustnicy - J338 1166 Sygna# momentu obrotowego silnika, Sygna# momentu obrotowego silnika 1167 Zawór ograniczenia pe#nego obci$'enia - N194, Zatrzymanie otwarcia przepustnicy - zawór zatrzymania przepustnicy - N194 1168 Zawór zwi*kszania obrotów biegu ja#owego - N177, Zawór zwi*kszenia ja#owego Rpm - N177 1169 W#$cznik kra-cowy drzwi kierowcy - F2, Prze #$cznik kontaktu drzwi - strona kierowcy - F2 1170 Czujnik d#ugo ci impulsu wtrysku - G175, Czujnik sta #o ci wtrysku paliwa - G175 1172 Czujnik temperatury siedzenia pasa'era - G59, Czujnik temperatury ogrzewania siedze- - strona kierowcy - G59 1173 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w poziome - V28, Motor dostosowania pod #u'nicy - strona kierowcy - V28 1174 Silnik przesuwu siedzenia kierowcy w pionie -V138, Dostosowanie wysoko ci siedzenia - strona kierowcy - V38 1175 Nastawnik temperatury ogrzewanego siedzenia kierowcy - E94, Dostosowanie podgrzewanego siedzenia - strona kierowcy - E94 1176 Klucz, Usterka kluczowa 1177 Sterownik silnika, Jednostka kontrolna silnika 1179 Nieprawid#owo zaprogramowany klucz, Niew#a ciwe wprowadzenie klucza 1180 Po#$czenie elektryczne silnik/spr *'arka klimatyzacji, Silnik / A/C - po#$czenie elektryczne 1181 Inicjalizacja: zaprogramowane tylko 2 klucze, Inicjowanie - tylko dwa klucze naci ni*te 1182 Uk#ad adaptacji sterowania silnika do wysoko ci, Adaptacja wysoko ci 1183 Lampka kontrolna katalizatora - K72, Lampka ostrzegawcza konwertera katalitycznego - K72 1184 Czujnik temperatury w kanale powietrza, tylny - G174, Czujnik temperatury na zewn $trz - G174 1185 Nawiew wie'ego powietrza, ty# - V80, Nadmuch wie'ego powietrza - ty# - V80 1186 Nastawnik klapy rozdzia#u nawiewu wie'ego powietrza, ty# -V136, Serwomotor dystrybucji powietrza z ty#u - V36 1187 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury, ty #- V137, Serwomotor klapy temperatury - ty# - V137 1188 Po#$czenie elektryczne sterownik/sprz *g#o magnetyczne, Cewka modu#u kontrolnego - po #$czenie elektryczne 1189 Nastawnik klapy rozdzia#u nawiewu wie'ego powietrza, przód - V 1190 Po#$czenie elektryczne sterownik /nastawniki, Motor modu #u kontrolnego - po#$czenie elektryczne 1192 Sprz*g#o hydrokinetyczne, Sprz*g#o konwertera wiec 1193 Przeka ,nik dok#adnej regulacji ogrzewania - J359, Niskie wyj cie ogrzewania - J359 1194 Przeka ,nik zgrubnej regulacji ogrzewania -J360, Wysokie wyj cie ogrzewania - J360 1195 Koniec - 10 -

Opracowanie www.viaken.pl

nr 1197 Szyna transmisji / silnika - przewód A 1198 Szyna transmisji / silnika - przewód B

Opis b !du

1196 Magistrala danych pomi*dzy sterownikami silnika i skrzyni autom, Szyna transmisji / silnika

1199 Po#$czenie elektryczne silnik/ABS, Po #$czenie elektryczne ABS / silnik 1200 Zasilanie elektrozaworów ABS, Zasilanie zaworów ABS 1201 Zasilanie pompy ABS, Zasilanie pompy ABS 1202 Linia diagnostyczna, Kabel diagnostyczny 1203 Po#$czenie elektryczne ABS/deska wska,ników 1204 Czujnik temperatury silnika - G27 1205 Przeka ,nik uk#adu Climatronic - J254 1206 Sygna# opó,nienia wy#$czenia zap#onu 1208 Zmieniona zawarto / pami*ci danych sterownika, Zmiany w zapisywaniu danych - VIN 1209 Sygna# obrotów - alternator, zacisk W 1210 Sterownik uczy si * mo'liwego zakresu prze#$czania 1211 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona kierowcy 1212 Zapalnik napinacza pasa, tylni strona pasa 'era 1213 Zapalnik napinacza pasa, tylni rodkowy 1215 Czujnik zaj*cia siedzenia, tylnie strona kierowcy - G177 1216 Czujnik zaj*cia siedzenia, tylnie strona pasa'era - G178 1217 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy - N199 1218 Zapalnik bocznej poduszki powietrznej, strona pasa 'era - N200 1219 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona kierowcy 1220 Zapalnik tylnej bocznej poduszki powietrznej, strona pasa 'era 1221 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona kierow 1222 Czujnik zderzeniowy bocznej poduszki powietrznej, strona pasa 'e 1223 Sygna# zamka centralnego - otwarcie 1224 Niew#a ciwy sterownik 1226 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, str 1227 Zarejestrowane dane wypadkowe bocznej poduszki powietrznej, str 1235 Zawór dot#aczania powietrza wtórnego - N112, Wlot powietrza wtórnego - zawór cewki - N12 1236 Elektromagnes blokady dr$'ka wyboru biegu - N110, Cewka zamka - N110 1237 Zawór odcinania dop#ywu paliwa - N109, Zawór odci *cia paliwa - N109 1238 Przestawianie k $ta wyprzedzenia zap#onu, Kontrola czasu zap #onu 1239 Zawór przewietrzania nastawnika przepustnicy - N97, Zawór wentylacyjny pozycji przepustnicy - N97 1240 Zawór odpowietrzania nastawnika przepustnicy - N117, Zawór oddychaj$cy pozycji przepustnicy - N117 1241 Elektrozawór 2 przewietrzania filtra z w*glem aktywnym - N115, Zawór kanistra cewki odpowietrzaj $cej EVAP - N115 1242 Stopnie ko-cowe w sterowniku, Ostatni etap w jednostce kontrolnej 1243 Zawór zmiany d#ugo ci kolektora dolotowego - N156, Cewka zmiany przewodu rurowego 1244 Sterowanie ogrzewaniem sondy lambda - J208, Modu # kontroli czujnika ogrzewania tlenu - J208 1245 Nastawnik ci nienia - N73, Regulator ci nienia mech. ró'nicowego - N73 1246 Przeka ,nik podgrzewania kolektora dolotowego - J81, Obwód przyjmowania paliwa (wczesnego) - J81 1247 Elektrozawór 1 przewietrzania filtra z w*glem aktywnym - N80, Zawór kanistra regulatora odpowietrzaj $cego EVAP - N115 1248 Zawór dwudro'ny wzbogacania przy pe#nym obci$'eniu - N54, Dwufazowa cewka - uzupe #nienie otwartej przepustnicy - N54 1249 Wtryskiwacz cylindra 1 - N30, Cylinder 1 - usterka wtrysku - N30 1250 Wtryskiwacz cylindra 2 - N31, Cylinder 2 - usterka wtrysku - N31 1251 Wtryskiwacz cylindra 3 - N32, Cylinder 3 - usterka wtrysku - N32 1252 Wtryskiwacz cylindra 4 - N33, Cylinder 4 - usterka wtrysku - N33 1253 Wtryskiwacz cylindra 5 - N83, Cylinder 5 - usterka wtrysku - N83 1254 Wtryskiwacz cylindra 6 - N84, Cylinder 6 - usterka wtrysku - N84 1255 Wtryskiwacz cylindra 7 - N85, Cylinder 7 - usterka wtrysku - N85 1256 Wtryskiwacz cylindra 8 - N86, Cylinder 8 - usterka wtrysku - N86 1257 Zawór stabilizacji obrotów biegu ja#owego - N71, Zawór kontroli ja#owego powietrza - N71 1258 Nastawnik klapy powietrza - V63, Pozycjoner klapy powietrza - V63 1259 Przeka ,nik pompy paliwa - J17, Obwód pompy paliwa - J17 1260 Zawór blokowania przesuwu - N65, Zawór odci *cia spowolnienie paliwa - N55 - 11 -

Opracowanie www.viaken.pl

nr

Opis b !du

1261 Elektrozawór regulacji z sond$ lambda - N7, Zawór cz*stotliwo ci czujnika tlenu - N7 1262 Elektrozawór ograniczenia ci nienia do#adowania - N75, Zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin - N75 1263 Wtryskiwacz rozruchowy - N17, Wtryskiwacz zimnego startu - N17 1264 Przeka ,nik popy powietrza wtórnego - J299, Obwód pompy wtrysku powietrza wtórnego - J299 1265 Zawór recyrkulacji spalin - N18, Zawór cewki regulatora pró'niowego EGR - N18 1266 Przeka ,nik wiec 'arowych - J52, 1267 Sterownik podgrzewania wiec 'arowych - J179, Jednostka kontrolna czasu automatycznego 'arzenia - J179 1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilo ci - N146 1269 Zawór pocz$tku wtrysku - N108, Zawór startu wtrysku - N108 1270 Sprz*g#o klimatyzacji - N25, Sprz*g#o kompresora A/C - N25 1271 Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury - V68, Motor klapy regulatora temperatury - V68 1272 Nastawnik klapy centralnej - V70, Motor klapy g#ównej powietrza - V70 1273 Dmuchawa wie'ego powietrza - V2, Nawiew wie'ego powietrza - V2 1274 Nastawnik klapy spi*trzaj$cej - V71, Motor klapy nawiewy powietrza - V71 1275 Przeka ,nik zaworu elektromagnetycznego, Obwód cewki 1276 Pompa hydroagregatu ABS - V64, Pompa hydrauliczna ABS - V64 1277 Przeka ,nik pompy hydroagregatu ABS-J185, Obwód pompy hydraulicznej ABS - J185 1278 Przeka ,nik zaworu odcinania dop #ywu paliwa EDS - J263, Obwód elektronicznego zamka mechanizmu ró 'nicowego 1280 Poduszka powietrzna pasa'era wy#$czona 1296 Czujnik temperatury w kanale powietrza, rodek - G191 1297 Czujnik temperatury w kanale powietrza. pod#oga - G192 1298 Test lampek kontrolnych w desce wska ,ników 1312 Magistrala danych sterowników nap*du pojazdu 1313 Magistrala danych sterowników nap*du pojazdu w trybie awaryjnym 1314 Sterownik silnika 1315 Sterownik skrzyni automatycznej 1316 Sterownik uk#adu hamulcowego 1317 Sterownik deski wska,ników - J285 1318 Sterownik w pompie wtryskowej - J399 1328 Magistrala danych uk#adu komfortu 1329 Magistrala danych uk#adu komfortu w trybie awaryjnym 1330 Sterownik g#ówny uk#adu komfortu 1331 Sterownik drzwi kierowcy - J386 1332 Sterownik drzwi pasa'era - J387 1333 Sterownik drzwi tylnych lewych - J388 1334 Sterownik drzwi tylnych prawych - J389 1335 Sterownik przestawiania siedzenia i lusterka kierowcy 1354 Sygna# wy#$czenia immobilizera 1355 Sygna# otwarcia wszystkich okien 1356 Sygna# zamkni*cia wszystkich okien 1357 Silnik blokowania klapy wlewu paliwa - V155 1358 W#$cznik wewn*trznej blokady otwarcia drzwi kierowcy - E155 1359 W#$cznik wewn*trznej blokady otwarcia drzwi pasa 'era - E198 1360 W#$cznik uk#adu przeciwkradzie'owego DWA otworzy/ 1361 W#$cznik uk#adu przeciwkradzie 'owego DWA zamkn$/ 1362 W#$cznik klapy baga'nika zamkn$/ - F124 1363 W#$cznik zamka centralnego, drzwi kierowcy - F59 1364 W#$cznik zamka centralnego. drzwi pasa 'era - F114 1365 Prze#$cznik Lock / Unlock 1366 Otwarcie po sygnale zderzenia 1367 Wy#$czenie przez pomp* zamka centralnego 1368 Za#$czenie alarmu przez czujnik otwarcia baga 'nika 1369 Za#$czenie alarmu przez czujnik otwarcia klapy silnika 1370 Za#$czenie alarmu przez czujnik ruchu wewn$trz pojazdu 1371 Za#$czenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi kierowcy - 12 -

Opracowanie www.viaken.pl

nr 1372 Za#$czenie alarmu przez czujnik otwarcia drzwi pasa'era 1373 Za#$czenie alarmu przez po#$czenie z mas$ radia 1374 Za#$czenie alarmu przez w#$czenie zap#onu 1375 Zawór regulacji twardo ci zawieszenia silnik, stopie- 1 1376 Sygna# obrotów pompy wtryskowej 1377 Czujnik ultrad,wi*kowy alarmu, strona lewa - G170 1378 Czujnik ultrad,wi*kowy alarmu, strona prawa - G171 1379 W#$cznik nadzoru wn*trza pojazdu - E183 1380 Za#$czenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, lewy tylny 1381 Za#$czenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, tylny prawy 1382 Za#$czenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni lewy

Opis b !du

1383 Za#$czenie alarmu przez czujnik alarmu DWA, przedni prawy 1384 Za#$czenie alarmu przez czujnik zbicia szyby 1385 Lampka kontrolna systemu alarmu - K95 1386 Nast$pi#o za#$czenie alarmu 1387 Po#$czenie z napi*ciem zasilaj$cym 1388 Po#$czenie z sygna#em taktuj $cym 1389 W#$cznik otwarcia klapy baga 'nika - F124 1390 Za#$czony system nadzoru wn*trza pojazdu 1391 Symulowany sygna# zderzenia 1392 Nast*pny nastawnik 1393 Czujnik poziomu pojazdu - G84 1394 Lampka kontrolna systemu poziomowania pojazdu 1395 Spr*'arka systemu poziomowania pojazdu 1396 Zawory amortyzatorów tylnych - N150/151 1397 Zawór powietrza wt#aczanego systemu poziomowania pojazdu 1398 Po#$czenie sygna#owe z zamka centralnego •zamkni*cie drzwi 1399 Przeka ,nik spr*'arki systemu poziomowania pojazdu 1400 System poziomowania pojazdu 1401 System poziomowania pojazdu w po#o'eniu transportowym 1402 Magistrala danych systemu nawigacji 1403 Czujnik zbicia szyby, tylny 1404 Zawór regulacji twardo ci zawieszenia silnika, stopie- 2 1405 Zawór 2 recyrkulacji spalin - N213 1406 Brak wytwarzania p#omienia 1407 Przerwy w wytwarzaniu p#omienia 1408 Od#$czone po zaniku napi*cia zasilania 1409 Powtarzaj$ce si* przerwy w wytwarzaniu p#omienia 1410 Nagrzewnica przegrzana 1411 Czujnik temperatury - G18 1412 wiece p#omieniowe ze sterowaniem p#omienia - Q8 1413 Pompa dozuj$ca - V54 1414 Wentylator powietrza spalania - V6 1415 Pompa wymuszania obiegu - V55 1416 Sygna# sterowania dmuchaw$ wie'ego powietrza 1417 Sygna# sterowania dodatkow$ nagrzewnic$ 16486 Masa lub poziom obwodu przep#ywu powietrza - niskie wej cie Masa lub poziom obwodu przep#ywu powietrza - wysokie wej cie. Mo'e to by/ wina niskiego poziomu baterii je li wyst*puje 16487 wspólnie z 17988 (P1580) 16496 Czujnik IAT - Temp. wysoka - obwód niski - G42 16497 Czujnik IAT - Temp. niska - obwód wysoki - G42 16500 Obwód temperatury ch#odziwa silnika - problem zakresu / dzia#ania 16501 Obwód temperatury ch#odziwa silnika - niski wej cie (wysoka temp.) 16502 Obwód temperatury ch#odziwa silnika - wysokie wej cie (niska temp.) 16504 Czujnik A pozycji przepustnicy - usterka obwodu 16505 Czujnik A pozycji przepustnicy - obwód - problem w dzia #aniu - poza zasi*giem - 13 -

Opracowanie www.viaken.pl

nr

Opis b !du

16506 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy - niskie napi *cie wej ciowe 16507 Obwód czujnika A pozycji przepustnicy - wysokie napi *cie wej ciowe 16509 System ch#odzenia - temp. za niska do rozpocz*cia procesu - G62 16514 Obwód czujnika O2 - usterka (bank1 czujnik 1) 16515 Obwód czujnika O2 - niskie napi*cie (bank 1 czujnik 1) 16516 Obwód czujnika O2 - wysokie napi *cie (bank 1 czujnik 1) 16517 Obwód czujnika O2 - powolna odpowied, (bank 1 czujnik 1) 16518 Obwód czujnika O2 - nie wykryto aktywno ci (bank 1 czujnik 1) 16519 Obwód ogrzewania czujnika O2 - usterka (bank 1 czujnik 1) 16520 O2 obwód czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) 16521 O2 obwód czujnika - niskie napi *cie (bank 1 sensor 2) 16522 O2 obwód czujnika - wysokie napi *cie (bank 1 sensor 2) 16524 O2 obwód czujnika - powolna odpowied , (bank 1 sensor 2) 16525 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 1 sensor 2) 16534 O2 obwód czujnika - usterka (bank 2 czujnik 1) 16536 O2 obwód czujnika - wysokie napi *cie (bank 2 czujnik 1) 16537 O2 obwód czujnika - powolna odpowied , (bank 2 czujnik 1) 16538 O2 obwód czujnika - nie wykryto aktywno ci (bank 2 czujnik 1)v 16539 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 2 czujnik 1) 16540 O2 obwód czujnika - usterka (bank 2 czujnik 2) 16542 O2 obwód czujnika - wysokie napi *cie (bank 2 czujnik 2) 16543 O2 obwód czujnika - powolna odpowied , (bank 2 czujnik 2) 16544 O2 obwód czujnika - nie wykryto aktywno ci (bank 2 czujnik 2) 16545 O2 obwód ogrzewania czujnika - usterka (bank 2 czujnik 2) 16554 Wywa'enie paliwa - usterka (bank 1) 16555 Wywa'enie paliwa - system os #abiony (bank 1) 16556 Wywa'enie paliwa - system wzmocniony (bank 1) 16557 Wywa'enie paliwa - usterka (bank 2) 16558 Wywa'enie paliwa - system os #abiony (bank 2) 16559 Wywa'enie paliwa - system wzmocniony (bank 2) 16684 Wykryto przerw* zap#onu - jakikolwiek cylinder 16685 Cylinder #1 - wykryto przerw* zap# onu 16686 Cylinder #2 - wykryto przerw* zap# onu 16687 Cylinder #3 - wykryto przerw* zap# onu 16688 Cylinder #4 - wykryto przerw* zap# onu 16706 Obwód wej cia silnika pr*dko ci zap#onu / dystrybucji - brak sygna#u 16711 Czujnik uderzeniowy #1 - niskie wej cie (bank 1 lub pojedynczy sensor) 16716 Obwód czujnika uderzeniowego #2 - niskie wej cie (bank 2) 16721 Obwód czujnika pozycji wa#u korbowego - niskie wej cie 16725 Obwód czujnika pozycji wa#u rozrz$dczego - poza zakresem/ dzia#anie 16784 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) - usterka przep#ywu 16785 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) - niewystarczaj$cy przep#yw 16786 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) - nadmierny przep#yw 16795 System wprowadzania wtórnego powietrza (B2) - niew#a ciwy przep#yw 16806 Wydajno / g#ównego katalizatora - poni'ej progu (bank 1) 16816 Wydajno / g#ównego katalizatora - poni'ej progu (bank 2) 16824 System kontroli emisji wydechu (EVAP) usterka odpowietrzania 16825 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - niew#a ciwy przep#yw odpowietrzania 16826 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - wykryto przeciek (ma #y) 16836 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - czujnik ci nienia - niskie wej cie 16837 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - czujnik ci nienia - wysokie wej cie 16839 System kontroli emisji wydechu (EVAP) - wykryto przeciek (du 'y) 16845 Obwód czujnika poziomu paliwa - zakres / dzia #anie 16885 Czujnik pr*dko ci pojazdu - zakres / dzia #anie 16889 Cylinder #5 - wykryto przerw* zap# onu - 14 -

Opracowanie www.viaken.pl

nr

Opis b !du

16890 Cylinder #6 - wykryto przerw* zap# onu, Modu# kontroli ja#owej - RPM ni'sze ni' spodziewane 16891 Cylinder #7 - wykryto przerw* zap# onu, Modu# kontroli ja#owej - RPM wy'sze ni' spodziewane 16892 Cylinder #8 - wykryto przerw* zap# onu 16894 Czujnik pozycji przepustnicy - zamkni*ty prze#$cznik 16989 Modu# kontroli wewn*trznej - pami*/ odczytowa (EPROM) - b#$d 17090 Obwód czujnika zasi*gu transmisji - zakres / dzia#anie 17091 Obwód czujnika zakresu transmisji - niskie wej cie 17509 Obwód czujnika O2 (B1-S1) - napi*cie za niskie / przeciek powietrza 17510 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) - skrót do B+ 17511 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S1) - wyj cie za niskie 17512 Obwód czujnika O2 (B1-S2) - napi*cie za niskie / przeciek powietrza 17513 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) - skrót do B+ 17514 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B1-S2) - napi *cie za niskie - przeciek powietrza 17515 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) - skrót do B+ 17516 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S1) - wyj cie za niskie 17517 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) - napi *cie za niskie - przeciek powietrza 17518 Obwód ogrzewania czujnika O2 (B2-S2) - skrót do B+ 17535 D#ugoterminowy pomiar paliwa - system prze#adowany (bank 1) 17536 D#ugoterminowy pomiar paliwa - system za s #aby (bank 1) 17609 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - usterka elektryczna 17610 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - usterka elektryczna 17611 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - usterka elektryczna 17612 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - usterka elektryczna 17613 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - usterka elektryczna 17614 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - usterka elektryczna 17615 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - usterka elektryczna 17616 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - usterka elektryczna 17621 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - skrót do B+ 17622 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - skrót do B+ 17623 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - skrót do B+ 17624 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - skrót do B+ 17625 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - skrót do B+ 17626 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - skrót do B+ 17627 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - skrót do B+ 17628 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - skrót do B+ 17633 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - skrót do uziemienia 17634 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - skrót do uziemienia 17635 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - skrót do uziemienia 17636 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - skrót do uziemienia 17637 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - skrót do uziemienia 17638 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - skrót do uziemienia 17639 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - skrót do uziemienia 17640 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - skrót do uziemienia 17645 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #1 - obwód otwarty 17646 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #2 - obwód otwarty 17647 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #3 - obwód otwarty 17648 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #4 - obwód otwarty 17649 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #5 - obwód otwarty 17650 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #6 - obwód otwarty 17651 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #7 - obwód otwarty 17652 Obwód wtrysku paliwa do cylindra #8 - obwód otwarty 17656 Poziom paliwa za niski 17733 Cylinder #1 - limit kontroli uderzeniowej osi $gni*ty 17734 Cylinder #2 - limit kontroli uderzeniowej osi $gni*ty 17735 Cylinder #3 - limit kontroli uderzeniowej osi $gni*ty - 15 -

Opracowanie www.viaken.pl

nr 17736 Cylinder #4 - limit kontroli uderzeniowej osi $gni*ty 17737 Cylinder #5 - limit kontroli uderzeniowej osi $gni*ty 17738 Cylinder #6 - limit kontroli uderzeniowej osi $gni*ty 17739 Cylinder #7 - limit kontroli uderzeniowej osi $gni*ty 17740 Cylinder #8 - limit kontroli uderzeniowej osi $gni*ty

Opis b !du

17747 Na przemian po#$czone czujniki pozycji wa#u korbowego / pr *dko ci silnika 17748 Czujniki pozycji wa#u rozrz$dczego / korbowego (B2) - poza sekwencj $ 17749 Poziom #1 wyj cia zap#onu - skrót do uziemienia 17751 Poziom #2 wyj cia zap#onu - skrót do uziemienia 17753 Poziom #3 wyj cia zap#onu - skrót do uziemienia 17799 Czujnik pozycji wa#u rozrz$dczego (B2) - skrót do uziemienia 17800 Czujnik pozycji wa#u rozrz$dczego w pozycji - otwarte (B2) - skrót do B+ 17801 Poziom #1wyjscia cewki zap #onowej - usterka elektryczna 17802 Poziom #2wyjscia cewki zap #onowej - usterka elektryczna 17803 Poziom #3wyjscia cewki zap #onowej - usterka elektryczna 17804 Czujnik pr*dko ci silnika - brakuj$cy z$b 17808 Obwód zaworu EGR - usterka elektryczna 17809 Obwód zaworu EGR - poziom mocy skrót do uziemienia 17810 Obwód zaworu EGR - skrót do B+ 17815 Czujnik temperatury EGR - sygna# za s#aby 17816 Czujnik temperatury EGR - sygna# za mocny 17817 Zawór wentylacji zbiornika - usterka elektryczna 17818 Zawór wentylacji zbiornika - skrót do B+ 17819 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) - przep #yw ograniczony 17822 System wtrysku wtórnego powietrza (B2) - wykryto przeciek 17826 Czujnik poziomu paliwa - sygna# za mocny 17828 Modu# kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) - usterka elektryczna 17829 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) - skrót do uziemienia 17830 Zawór kontroli systemu wtrysku wtórnego powietrza (B2) - skrót do B+ 17831 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) - przep #yw za s#aby 17832 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) - wykryto przeciek 17833 Zawór wentylacji zbiornika - skrót do uziemienia 17834 Zawór wentylacji zbiornika - obwód otwarty 17842 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do B+ 17844 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - usterka elektryczna 17848 Obwód zaworu EGR - stan mocy otwarty 17858 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do B+ 17859 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - skrót do uziemienia 17860 Obwód zwolnienia pompy systemu wtrysku wtórnego powietrza - obwód otwarty 17878 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - usterka 17879 Obwód L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - skrót do B+ 17883 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - usterka sygna#u obwód otwarty 17884 L.D.P. systemu kontroli emisji EVAP - usterka - niewystarczaj $ca pró'nia 17908 Obwód zwolnienia pompy paliwa - usterka elektryczna 17910 Obwód zwolnienia pompy paliwa - skrót do B+ 17912 System poboru powietrza - okre lone powietrze w bypasie 17913 CPT prze#$cznik nie zamyka - otwarty obwód 17914 CPT prze#$cznik nie otwiera - skrót do uziemienia 17917 Obwód IAT - usterka elektryczna 17918 Obwód IAT - skrót do B+ 17919 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru - usterka elektryczna 17920 Obwód zaworu wymiany przewodu poboru - skrót do B+ 17951 Potencjometr aktualizacji przepustnicy - sygna # za niski 17952 Potencjometr aktualizacji przepustnicy - sygna # za wysoki 17988 Usterka aktuatora przepustnicy (b1) - mo 'e by/ spowodowania s#ab$ bateri$ je'eli wyst*puje razem z 16487 (P0103) - 16 -

Opracowanie www.viaken.pl

nr 17990 Ja#owa adaptacja zako-czona 18008 Terminal 15 ,ród#a zasilania (B+) - niskie napi *cie 18010 Terminal 30 ,ród#a zasilania (B+) - niskie napi *cie

Opis b !du

18014 Specjalny moment obrotowy silnika ABS-SG dla trudnych odcinków 18019 Obwód informowania MIL / modu # transmisji kontroli - skrót do uziemienia 18020 ECM - niew#a ciwie zakodowane 18021 Obwód informowania MIL - obwód otwarty lub skrót do B+ Uszkodzony sterownik, B #$d jednostki kontrolnej lub modu#u wewn*trznej kontroli. B #$d pami*ci podtrzymuj $cej (KAM) lub brak 65535 zasilania jednostki kontrolnej lub z#y kontakt z uziemieniem lub nie zapisano 'adnych usterek (je li MIL nie jest pod wietlony) 65535 Nie zapisano 'adnych usterek (je li MIL nie jest pod wietlony), B#$d jednostki kontrolnej - w którym systemie

- 17 -

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful