1

Etapy instalacji Oracle Database 11g Express Edition

Akceptujemy warunki licencji.

.2 Możemy zmienić domyślną lokalizację. Wpisujemy i potwierdzamy hasło dla użytkownik w systemowych !"! i !"!#$M.

3 %nstalator in&ormuje nas o ustawieniach. .

Tworzenie użytkownika w programie SQ De!eloper 2o otworzeniu pro)ramu tworzymy połączenie do (azy na konto użytkownika !"!#$M 0klikamy prawym klawiszem myszy na węzeł 3onnection 02ołączenia14 wy(ieramy pozycję /ew 3onnection 0/owe połączenie14 wpisujemy wy(raną nazwę nowe)o połączenia4 nazwę użytkownika 0!"!#$M1 oraz hasło podane przy instalacji1.ata(ase /a kontach użytkownik w systemowych 0!"!#$M i !"!1 powinniśmy wykonywać tylko prace administracyjne. A(y uruchomić (azę należy wejść do menu !tart Wszystkie pro)ramy * +racle . /ależy zatem utworzyć nowe)o użytkownika (azy danych o mniejszych uprawnieniach.press $dition * !tart . .ata(ase --) $. 5apisujemy połączenie 0!a6e1.4 %nstalator ko'czy pracę.

Wpisujemy do okna hasło wy(rane przy instalacji. .5 7ączymy się z (azą danych poprzez nowo utworzone połączenie 0klikamy prawym klawiszem myszy na węzeł z nazwą połączenia i wy(ieramy pozycję 3onnect 02ołącz1 lu( klikamy dwukrotnie nazwę połączenia1.

6 2o uzyskaniu połączenia tworzymy nowe)o użytkownika 0w przykładzie użytkownik ma nazwę test i hasło test1 2rawym klawiszem myszy klikamy na węzeł +ther 8sers 0%nni użytkownicy4 ostatni węzeł na dole po lewej stronie1 i wy(ieramy pozycję 3reate 8ser 08tw rz użytkownika1. .

.7 W zakładce 8ser wpisujemy i potwierdzamy hasło użytkownika oraz przypisujemy mu przestrzenie ta(el 0.e&ault #a(lespace9 8!$:!4 #emporary #a(lespace9 #$M21.

. 2o wy(raniu przycisku 5astosuj użytkownik zostanie utworzony i możemy utworzyć połączenie na je)o konto.uotas przypisujemy użytkownikowi limit me)a(ajt w w przestrzeni 8!$:!.8 W zakładce :oles 0:ole1 przypisujemy mu uprawnienia pozwalające na połączenie się z (azą danych oraz tworzenie ta(el. W zakładce .

A(y uruchomić pro)ram !.9 Tworzenie użytkownika z linii polece" 8żytkownika możemy utworzyć także wykorzystując (ezpośrednio kod !.press $dition * :un !.<.<=2lus należy wejść w menu !tart Wszystkie pro)ramy * +racle .ata(ase --) $.e1 .< 3ommand <ine /astępnie lo)ujemy się jako użytkownik !"!#$M 0polecenie9 connect system>.

10 2ro)ram poprosi o podanie hasła użytkownika 0hasło ustalane przy instalacji1 8żytkownika tworzymy za pomocą polecenia9 CREATE USER nazwa_uzytkownika IDENTIFIED BY haslo_uzytkownika DEFAULT TABLESPACE use s TE!P"RARY TABLESPACE te#$ %U"TA &'! "N use s( .

11 8żytkownikowi należy przyznać uprawnienia4 dzięki kt rym (ędzie m )ł łączyć się z (azą danych i tworzyć ta(ele )RANT C"NNECT T" nazwa_uzytkownika( )RANT RES"URCE T" nazwa_uzytkownika( lu( jednym poleceniem )RANT C"NNECT* RES"URCE T" nazwa_uzytkownika( .

.. 2olecenie wpisujemy w prawym oknie pro)ramu !. 2o stworzeniu użytkownika tworzymy w pro)ramie !.12 2o utworzeniu użytkownika i nadaniu mu uprawnie' możemy zalo)ować się na je)o konto.e6eloper4 po utworzeniu połączenia na konto użytkownika !"!#$M i zalo)owaniu się na nie..< .< .e6eloper odpowiednie połączenie i pracujemy odtąd na koncie nowe)o użytkownika.e6eloper i wykonujemy klikając ikonkę 0wykonują się wszystkie polecenia w oknie1 lu( stając kursorem na kolejnych poleceniach i klikając ikonkę 0wykonuje się polecenie na kt rym stoi kursor1. oraz polecenia typu ?:A/# . . można (yło r wnież wykonać w pro)ramie !. Możemy także w pro)ramie !.< . %nstrukcje 3:$A#$ 8!$:.e6eloper utworzyć połączenie na konto nowe)o użytkownika.< ..