2

Spis treści: Słowo od redakcji— Anna Hołowko Facebook—ile można!? Anna Hołowko Bibliotekarz—bóg czy biedak? Marcin Karwowski Lublin, ar!zawa czy "raków? #rzegl$d wydarze% bibliotecznyc& ' (ółrocza—Piotr Rudera )iety(owe k!i$żki— Patrycja Nowik *rzeci obieg w 'nternecie? eronika !"iadu# +czta dla oka i (odniebienia— Karo#ina $dołowska

&est ci'(ko) a#e sta*i#nie+
2
Ma,y nowy rok) w c-wi#i o*ecnej w dłu.o wyc"ekiwanej "i,owej scenerii/ 0a1ewne jak co roku) ka(dy 1ostanowił so*ie sc-udn$2) "ac"$2 u1rawia2 jaki3 s1ort) 1r"yło(y2 si' do nauki) "aos"c"'d"i2 troc-' .ros"a) r"uci2 1a#enie #u* jak$ko#wiek inn$ r"ec") kt4ra i tak 1ewnie) jak co roku) nie wyjd"ie/ 5aki urok owyc- 1ostanowie6/ My "a to 1ostanowi#i3,y) (e nic nowe.o nie 1ostanawia,y i 1o 1rostu wyda,y nowy nu,er ,i-dzy .ega/ łami, taki jak "aws"e 7 ciekawy) intry.uj$cy) 1ikantny i " .racj$/ A jako) (e nas"a ukoc-ana sesja "*#i(a si' *ard"o wie#ki,i kroka,i) ,o(e kto3 ",'c"ony wertowanie, notatek na e."a,iny) r"uci w k$t stert' 1a1ier4w i "ajr"y do nas"e.o c"aso1is,a/ ko6cu 1odc"as sesji) ws"ystko jest do*r$ wy,4wk$) a*y odło(y2 nauk' na 148niej) tak(e "a1ras"a,y do #ektury+ nowy, nu,er"e ka(dy "najd"ie co3 d#a sie*ie9 #u*is" .otowa2: taki, ra"ie ,usis" s1ojr"e2 na nas" 1r"e.#$d ksi$(ek kuc-arskic-) kt4re "ad"iwiaj$ sa,y, wy.#$de,) nie ws1o,inaj$c o "awartyc- w nic- 1r"e1isac-/ Ksi$(ka kuc-arska nie jest d#a ;ie*ie: i'c ,o(e s1ojr"ys" na inne niety1owe 1u*#ikacje) 1o kt4ryc- 1re"entacji na ła,ac- MR nie uwier"ys") (e s$ 1o 1rostu ksi$(ka,i/ A 1o"ostaj$c w kr'.u ksi$(ek) na 1ewno "aciekawi was artykuł odsłaniaj$cy 1osta2 *i*#iotekar"a 7 jak(e istotnej 1ostaci d#a ws"ystkic- student4w "ara" o*ok <Pani " d"iekanatu=/ ;o 1o"a ty,: ;en"ura wys"ukiwarki >oo.#e) 1r"e.#$d nadc-od"$cyc- e?ent4w " *i*#iotek$ w t#e ora" ki#ka @ace*ookowyc- wariacji/ Nic doda2 nic uj$2/ Ayc"y,y owocnej nauki i jak najs"y*s"e.o jej ko6ca/ 9B i,ieniu Redakcji Anna Hołowko

3

4

8

11

13

1%

3

Facebook – ile można!?
Anna Hołowko ła,) (e skoro era )a!zej/kla!y 1r"e,in'ła 1o tyc- tr"ec- #atac- i 1ojawił si' jej si#niejs"y nast'1ca) koło si' "akr'ci i "n4w wydar"y si' to sa,o/ Po co wi'c *awi2 si' w co3) co "ara" i tak si' sko6c"y: Moje o*serwacje ty#ko utwierd"ały ,nie w ty, 1r"ekonaniu/ Na 1oc"$tku ka(dy 1r"edstawiał si' jako aktywny @ace*ookowic") aktua#i"ował statusy) wr"ucał ciekawe "dj'cia) d"ie#ił si' s,utka,i i rado3cia,i) 1r"edstawiał swoje 1o.#$dy) udost'1niał cenne in@or,acje/ !"i3 wie#e " tycos4* ju( nie ro*i te.o " tak$ c"'stot#iwo3ci$ jak kiedy3/ Mało te.o) niekt4re " tyc- os4* Goso*i3cie s1otkała, si' " ki#ko,a taki,i o1inia,iB twierd"i) (e Facebook to ju( 1r"e(ytek i wr'c" 3,ietnik) w kt4ry, nie ,a nic) co warto *y wyci$.n$2/ K*serwuj$c niekt4re 1ro@i#e 1r"esadnie aktywnyc- u(ytkownik4w trudno si' " ty, nie ".od"i2) jednak ,oi, "danie, Facebook) 1o,i,o u1ływu c"asu) ,a si' rewe#acyjnie do*r"e+ A 1r"ecie( tak kry"ysowy tr"eci rok d#a )a!zej/kla!y) d#a Facebooka ju( dawno 1r"e,in$ł/ ;o deter,inuje sukces Facebo/ oka: Na 1ewno to) (e w 1r"eciwie6stwie do )a!zej/kla!y Gkt4ra 1oc"$tkowo ,iała "decydowanie inne "ało(enia ni( *ycie wie#owy,iarow$ 1#at@or,$ s1ołec"no3ciow$B) *ard"o .ł'*oko "akor"enił si' nie ty#ko

Facebook 7 o ty, si' ,4wi) o ty, si' 1is"e) o ty, ci$.#e .ło3noC No wła3nie+ Porta# s1ołec"no3ciowy) kt4ry 1owstał w 2DD4 roku) najwi'ks"$ 1o1u#arno32 w Po#sce "yskał w #atac- 2DDEF2D1D G.d"ie sa,a 1o#ska wersja j'"ykowa 1ojawiła si' w roku 2DD8B/ 0a1ewne wi'ks"o32 " nas 1a,i'ta) i( Facebook stał si' nast'1c$ serwisu s1ołec"no3ciowe.o "ac"ynaj$ce.o jako )a!za/ kla!a) o*ecnie nato,iast istniej$ce.o jako )k) kt4ry uruc-o,iony w 2DDH roku nie,a# od ra"u "yskał s"erokie r"es"e @an4w/ Moda na )a!z$/ kla!- trwała około 3 #at/ Mo(na 1owied"ie2) (e sko6c"yła si' ra"e, "e ",ian$ 1o#ityki tw4rc4w 1orta#u i ",ian$ na tera8niejs"e )k/ tedy wła3nie) " ty.odnia na tyd"ie6) narastał istny s"ał s1owodowany cora" wi'ks"$ ro#$ Facebooka w s1ołec"e6stwie/ I s"ał ten) ,o(e ju( nie a( tak 3wie(y jak na 1oc"$tku) jednak trwa 1o d"i3 d"ie6/ Kiedy Facebook "ac"$ł wkrac"a2 na 1o#sk$ aren' internetow$) w*rew 1o"oro, wie#e os4* 1atr"yło na nie.o do32 sce1tyc"nie/ Mi'd"y inny,i i ja) we własnej oso*ie/ Jard"o dłu.o *roniła, si' 1r"e" uruc-o,ienie, własnej <twar"oksi$(ki= i 1r"ekonana *y-

4

w3r4d 1r"eci'tnyc-) 1ojedync"ycu(ytkownik4w) a#e tak(e całyc- @ir,) *ar4w) restauracji) sieci sk#e14w) s"k4ł) uc"e#ni wy(s"yc-) jednostek ad,inistracyjnyc-) *i*#iotek) "es1oł4w ,u"yc"nyc-) aktor4w i 1o#ityk4w Gnie jako os4* 1rywatnyc- a os4* 1u*#ic"nyc-B 7 ,o(na *y dłu.o wy,ienia2/ Po"a ty, je.o wie#owy,iarowo32) c"y#i 1o 1rostu cały o.ro, r4(norakic- o1cji) s1owodował) (e ka(dy "najd"ie co3 d#a sie*ie) c"y to wk#ejanie "dj'2) ud"ie#anie si' w .ru1ac- dyskusyjnyc-) .ranie w .ry Gte <w*udowane= w FacebookaB) kor"ystanie " a1#ikacji te,atyc"nyc-)

słuc-anie ,u"ykiC Na Facebooku ,o(na nie,a# ws"ystko/ A#e nad ty, wła3ciwie nie ,a co si' ro"wod"i2 7 ka(dy wie jak to d"iała/ Jard"iej c-ciała*y, "wr4ci2 uwa.' na s1raw' &AK !NO>K &PM0;0P Facebook *'d"ie tak wa(ny: Mkoro jednak słyc-a2 1ewne .łosy "nud"enia i krytyki) to " c"ase, stanie si' nieuniknione 1o.ł'*ianie si' te.o "jawiska/ ;o wtedy: ;"y Facebook straci na swojej ,ocy i odejd"ie w "a1o,niane: ;"y 1ojawi si' je.o .odny nast'1ca) inny wirtua#ny 3wiat: A ,o(e serwis nie 1odda si' tak łatwo i "askoc"y nas jes"c"e now$ odsłon$:

Bibliotekarz – bóg czy biedak?
Marcin Karwowski Ro"wa(aj$c 1od"iał os4* "najduj$cyc- si' w *i*#iotece) wydawa2 *y si' ,o.ło) (e nie ,o(e s1rawi2 to du(e.o trudu/ Kwy <tłu,= d"ie#i si' 1r"ecie( na <daj$cyc- ksi$(ki= i <od*ieraj$cyc- ksi$(ki=) 1racuj$cyci odwied"aj$cyc- 1#ac4wk' do*rowo#nie) *i*#iotekar"y i c"yte#nik4w/ !"i3 "aj,ie,y si' 1ierws"$ " .ru1 7 *i*#iotekar"a,i/ Re.u#acje "awodu *i*#iotekar"a) jak i innyc-) ",ieniły si' w ostatnic- d"iesi'cio#eciac-L w *i*#iotekac- ci$.#e s1otka2 ,o(na 1o"ostało3ci <stare.o syste,u=/ M"c"e.4#nie ciekawie ,a si' s1rawa) .dy doło(y2 do te.o 3wie(e.o a*so#wenta in@or,acji naukowej i *i*#ioteko"nawstwa/ "aje,ne re#acje 1o,i'd"y 1racownika,i ora" c-'2 1oka"ania) co jest wa(niejs"e9 do3wiadc"enie niedoks"tałcone.o stars"e.o *i*#iotekar"a c"y do*re "ao1atr"enie w wied"' ,łods"e.o ko#e.i) wyks"tałca ciekawe cec-y w3r4d 1racownik4w/ Poni(s"e "estawienie stanowi o1is cec- c-arakterystyc"nyc- *i*#iotekar"y) kt4ryc- udało ,i si' s1otka2 w 1#ac4wkac- r4(ne.o ty1u w ,iejscowo3ciac- ,a#e6kic- i du(yc-/ 0astr"e.a, jednak) (e nie ws"ystkie cec-y wyst'1uj$ u ka(de.o oso*nika) a

5

tak(e nie ws"ystkie stanowi$ cec-' .enera#n$ "awodu/ B 7 4. Josko32 *i*#iotekar"y o*jawia si' "a"wyc"aj w o*ecno3ci ,łods"yc- c"yte#nik4w/ Ji*#iotekar" w1rowad"a "asady) @or,a#ne *$d8 u,owne) skłaniaj$ce kor"ystaj$cyc- "e "*or4w do składania je,u -ołdu) jako najwy(s"ej wład"y w *i*#iotece/ ;"'sto ws1o,niane "asady ,otywuje si' *e"1iec"e6stwe,) re.u#a,ine,) *$d8 - ,oi, u#u*iony, 7 1or"$dkie,/ ;"yte#nik 1owinien ,e#dowa2 si' i od,e#dowywa2 *i*#iotekar"owi) .dy ,a oc-ot' wej32 *$d8 wyj32 " *i*#ioteki/ Kor"ystaj$ce,u " ko,1uter4w w *i*#iotece kate.oryc"nie "a*rania si' k#ikania w jakieko#wiek wyskakuj$ce okienko *e" u1r"ed"enia stosownej wład"y/ y1o(yc"aj$cy oddaj$c ksi$(k' 1owinien 1ojawi2 si' " kart$ c"yte#nika) .dy( naj#e1s"y i nie"awodny syste, kartkowy stosowany w *i*#iotece unie,o(#iwia ods"ukanie karty c"yte#nika *e" "najo,o3ci daty je.o ostatnic- odwied"in 7 <Karta ,usi *y2+=) <Karta) to 5w4j 1as"1ort do wied"y+= 7 i nic nie 1o,o(e @akt) (e *i*#ioteka "najduje si' na terenie Onii Puro1ejskiej/ I 7 nte#ektua#ista ;"y kto3 s1otkał kiedy3 .łu1ie.o *i-

*#iotekar"a: Mi,o) i( "nane s$ ,i 1r"y1adki os4* *e" ,atury) kt4re s1okojnie "asiadaj$ "a *iurkie, w *i*#iotece) to na#e(y *e"w".#'dnie 1a,i'ta2) (e *i*#iotekar" jest naj,$dr"ejs"y/ ;o ciekawe) c"uje si' on u"do#niony inte#ektua#nie w ka(dej d"ied"inieC o c"y, "a c-wi#'/ B 7 iedak Istnieje 1ows"ec-ne 1r"ekonanie) (e *i*#iotekar"e sied"$ 8 .od"in i c"ytaj$ ksi$(ki/ Kc"ywi3cie oni sa,i "a1r"ec"aj$) wy,ieniaj$c ar.u,enty "a ty,) *y u"na2) (e s$ stras"#iwie *iedni wykonuj$c ws"ystkie c"ynno3ci) " kt4ry,i wi$(e si' 1raca w *i*#iotece/ 0 ty, 1r"ekonanie, jest jak " 1odw4jny,i a.enta,i 7 nikt do ko6ca nie wie) .d"ie #e(y 1rawda/ Prawda " ko#ei) jak to ,a w "wyc"aju) #e(y 1o 3rodku/ Kc"ywi3cie istniej$ *i*#iotekar"e) kt4r"y nie 1r"ec"yta#i (adnej ksi$(ki Gw cało3ciB 1odc"as 1racy) jednak rac"ej u1atrywał*y, 1r"yc"yny w ic- etyce ni(e#i w nawa#e o*owi$"k4w/ M1otkałe, w (yciu tak(e takic- 1racownik4w *i*#ioteki) kt4r"y notoryc"nie 1o.r$(a#i si' w #ektur"e) "ar"ekaj$c si') (e inac"ej u,ar#i*y " nud4w 1racuj$c w *i*#iotece/ Niestety to .rono *i*#iotekar"y jest du(o wi'ks"e/

6

L 7 ekar" do*ie cora" to dłu(s"yc- ko#ejek do s1ecja#ist4w " "akresu ,edycyny) c"y atrakcyjnyc- HD-#etnic- studentek 1od .a*inete, #ekar"a w Akade,ickiej Pr"yc-odni Qekarskiej) dar,owe 1orady #ekarskie s$ na wa.' "łota/ I tu *i*#iotekar" staje na wysoko3ci "adania/ Inter1retuje wyniki krwi i ,oc"u) dia.no"uje c-oro*y) "ast'1uje OM>) PK>) to,oko,1uter i inne całkowicie "*'dne ,as"yny/ &edyny 1ro*#e, #e(y w Ministerstwie 0drowia) kt4re nada# o1iera si' 1r"ed wr'c"enie, *i*#iotekar"o, *#oc"ku " rece1ta,i/ I 7 n@o*roker 5o jedna " *ard"iej dra(ni$cyc- ,nie kwestii/ Osłys"ałe, kiedy3 w *i*#iotece) .dy na "a1ytanie c"yte#nika o 1ewien konkretny "as4* w Internecie *i*#iotekar" od1owied"iał <Nie ,a= i nie o"nac"ało to wca#e niec-'ci " je.o strony) a 1ełne 1r"ekonanie) (e 1ytaj$c >oo.#eRa wyc"er1ał ,o(#iwo3ci/ M1ytałe, .o wtedy) d#ac"e.o nie s1rawd"ił w inny, 8r4d#e) na co *i*#iotekar"-in@o*roker " du,$ w .łosie stwierd"ił) (e <s1rawd"ił >oo.#eR, cały Internet i nic nie "na#a"ł) wi'c 1o co da#ej s"uka2=/ 0 jednej strony .otuje si' we ,nie na ,y3#) (e od ki#ku #at doks"tałca, si') *y 1r"es"ukiwa2 cora" .ł'*s"e warstwy ukryte.o Internetu) " dru.iej "a3 "a"dros"c"' owe,u <in@o*rokerowi= 1r"e3wiadc"enia) i( Internet jest 8r4dłe, sko6c"ony,) a on 1r"es"ukuje je całe jedny, nar"'d"ie, w 3 sekundy/ 7 *ro6ca <Nie ,o.'=) <Re.u#a,in "a*rania=)

<!yrektor *y ,nie wyr"ucił=/// &e3#i ko,u3 udało si' 1r"ej32 1r"e" (ycie nie słys"$c 1odo*nyc- sł4w na 1ytanie o *ard"o 1otr"e*n$ ksi$(k') to c-y*a "najduje si' w ty, du(y, odsetku Po#ak4w) kt4r"y nie c"ytuj$ nawet 1 ksi$(ki roc"nieC Niestety <o*rona= ksi'.o"*ioru na stałe w1isała si' niekt4ry, *i*#iotekar"o, w nawyk/ Mo(e 1a,i'taj$ eta1 ro"woju *i*#iotek) .dy ic- nac"e#ny, "adanie, *yło 1r"ec-owywanieC i ty#ko 1r"ec-owywanie: 0adanie ,aj$ ty, *ard"iej utrudnione) .dy kto3 nie"orientowany 1owiesił nad ic- .łowa,i ta*#ic"k' " na1ise, < y1o(yc"a#nia=/ ! 7 era1euta ;o 1rawda w *i*#iotekac- od*ywa si' c"asa,i @or,a tera1ii "wana *i*#iotera1i$) a#e nie ,a ona nic ws14#ne.o " od*ywaj$cy,i si' ta, <sesja,i 1syc-o#o.ic"ny,i=) kt4ryc,o(na *y3 3wiadkie,) a co .ors"a) uc"estnikie,/ Ji*#iotekar" ,a o.ro,ne do3wiadc"enie w 1racy " #ud8,i i ro"wi$"ywaniu ic- (yciowyc- 1ro*#e,4w/ !e1resje) ,anie 1r"e3#adowc"e c"y stres 1oro"wodowy "ałatwia od r'ki) na wa#k' " nało.a,i 1otr"e*uje dw4c- sesji/ Najc"'3ciej stosowany,i nar"'d"ia,i tera1ii s$9 .or$ca kawa) c"eko#ada) u3,iec- i 1otakiwanie/ ;o ciekawe *i*#iotekar"e nie ,aj$ 1ro*#e,u " ty,) i( c"yte#nicy 1r"e#ewaj$ swoje 1ro*#e,y na nic- 7 *i*#iotekar" 7 tera1euta ro*i tak sa,o) o1owiadaj$c -istori' jedne.o k#ienta dru.ie,u/ " 7 ko#o. Po1rosi#i3cie kiedy3 o kartk' do "anotowanie in@or,acji: &a tak/ !ostałe,

7

o@ert' -and#ow$ " ksi'.arni) *o <" tyłu jest cała strona 1usta=/ A wydruk: du(yc- *i*#iotekac- Gn1/ uniwersyteckic-B ro"wi$"ano s1raw' 1owie#ania doku,ent4w 1o1r"e" wynaj'cie @ir, outsourcin.owyc-) nato,iast w ,niejs"yc- *i*#iotekac- 7 ,iejskic-) wiejskic-) ksero i wydruk to nada# #uksus/ ra"ie 1i#nej 1otr"e*y *i*#iotekar" c"asa,i da si' na,4wi2 na <jedn$ kartec"k'=) jednak a#*o tr"e*a wysłuc-a2 #itanii) jakie to nieeko#o.ic"ne i jak wykonywano ko1ie 2DD #at te,u) a#*o usłu.a "ostanie wyceniona " tak$ nadwy(k$) (e sa, "ac"yna, "astanawia2 si' nad 1r"e1isanie, G"dar"yło ,i si' "a1łaci2 ju( 2)% "ł "a stron' c"arno-*iałe.o wydrukuB/ I "a3wiadc"a,) (e d"iałania tej *i*#ioteki nie ,aj$ nic ws14#ne.o "e s1ołec"n$ od1owied"ia#no3ci$/ # 7 o*ieta Ko*ietaC Pr"y oka"ji 1isania te.o artykułu "astanowiłe, si' i#u *i*#iotekar"y-,'(c"y"n s1otkałe, w *i*#iotece dotyc-c"as/ Niewie#u) a na dodatek ci'(ko niekt4ryc- na"wa2 *i*#iotekar"a,i/ ;o 1rawda 1racuj$ w *i*#iotece) jednak na stanowisku in@or,atyka) <1ana " ksero=) o1iekuna syste,u in@or,atyc"ne.o) ad,inistratora strony ) it1/ ;o ciekawe na stanowisku dyrektora *i*#ioteki) widok ,'(c"y"ny nie jest ju( taki r"adki 7 re@#eksje 1o"ostawia, c"yte#niko,/ $ 7 ,ator Najc"'3ciej "dar"aj$ si' w *i*#iotekac- uniwersyteckic-/ 5raktuj$ 1rac' w *i*#iotece) jak ka(d$ inn$ <na słuc-awce=/ ykonuj$ o*owi$"kiC "a"wyc"aj te auto,atyc"ne) nie wy,a.aj$ce 1orus"enia .łow$/ Pr"enos"$

ksi$(ki " 14łki do windy) a#*o " windy na #ad' - na"ywaj$ to 1rac$ w ,a.a"ynie *$d8 wy1o(yc"a#ni/ Nie ,a to jednak wie#e ws14#ne.o " "aan.a(owanie, do3wiadc"one.o *i*#iotekar"a) na co wska"uje @akt) (e ka(dy ko,unikat *$d8 "awies"enie syste,u wy,a.a in.erencji stars"e.o ko#e.i/ yks"tałcenie a,ator4w "atrudnianyc- "a "#ecenie w *i*#iotekac- uniwersyteckic- stanowi odr'*ny te,at) jednak(e nad,ieni') (e student4w *i*#ioteko"nawstwa jest w3r4d nic- naj,niej) *$d8 w o.4#e ic- nie ,a/ % 7 4(d(kar" 1ewnej "nanej serii o (yciu i 1r"y.odac- dorastaj$cyc- c"arod"iei 1ojawia si' 1osta2 r4(d(kar"a) kt4ry wie) jaka r4(d(ka 1asuje ka(de,u " ,łodyc- *o-ater4w/ 1isuj$ si' w to doskona#e słowa 1ewne.o uc"one.o) kt4ry twierd"i) (e <ka(da ksi$(ka ,a swoje.o c"yte#nika=/ Ji*#iotekar"owi wystarc"y c"asa,i niewie#ka "ac-'ta) *y 1o*awi2 si' w r4(d(kar"a) kt4ry wie) jaka ksi$(ka s1odo*a si' c"yte#nikowi) a jaka nie/ 5o nic) (e jeste3 "a1a#ony, @ane, @antastyki 7 Henryk Mienkiewic") wedłu. *i*#iotekar"a) od1owie na ws"ystkie 5woje 1otr"e*y c"yte#nic"e/ A s1r4*uj twierd"i2 inac"ej+ & 7 wier"' Niko,u nie rad"' narus"a2 terytoriu, *i*#iotekar"a/ &e3#i 1r"e" 1r"y1adek narus"ycie je.o stre@' ko,@ortu) *$d8 @i"yc"nie wkroc"ycie do 1o,ies"c"e6 1r"e"nac"onyc- ty#ko d#a nic- 7 *iada a,+ Ji*#iotekar" 1oka(e wtedy) jakie dr"e,ie w ni, "wier"') a "a1ewnia,) (e r"adko *ywa to 1r"y,i#ny kotek/

8

L'blin( )arsza*a czy #rakó*? +rzegl,d *ydarze- bibliotecznyc. I pó/rocza
Piotr Rudera 7 wars"taty <Kc-rona danyc- oso*owyc- w *i*#iotece= od*'d$ si' 28/ styc"nia w ars"awie) a ic- 1odstawowy, ce#e, *'d"ie o,4wienie o*owi$"uj$cyc- 1r"e1is4w) nakre3#enie 1raw i o*owi$"k4w 1racownik4w i c"yte#nik4w *i*#ioteki wynikaj$cyc- " ustawy o oc-ronie danyc- oso*owyc-/ !ru.i, wydar"enie, ,ijaj$ce.o ,iesi$ca *'d"ie SSIS Toru, Ji*#iotekar"y w ;-or"owie) w ra,ac- kt4re.o od*'d"ie si' kon@erencja o 1odo*nej te,atyce) co or.ani"owane 1r"e" MJP 3 dni wc"e3niej wars"taty/ 5y, ra"e, *'d"ie ,o(na w"i$2 ud"iał w kon@erencji <Je"1iec"e6stwo w Ji*#iotece I=) 1odc"as kt4rej o*rady od*ywa2 si' *'d$ w dw4c- c"'3ciac- 7 1 7 <Je"1iec"e6stwo 7 wy"wania ws14łc"esno3ci= ora" 7 <Je"1iec"e6stwo #ud"i) "aso*4w ora" danyc- *i*#iotec"nyc-=/ Na c"as sesji e."a,inacyjnej nie 1r"ewid"iano "*yt wie#u s1otka6 w 3rodowisku *i*#iotekarski,) a#e 1od koniec te.o nie"*yt 1r"yje,ne.o okresu d#a student4w 7 13/ #ute.o) 1r"y.otowano w ars"awie ciekaw$ o1cj' d#a @an4w 1o#skiej *#o.os@ery 7 wars"taty MJP i 1orta#u Qustro Ji*#ioteki " cyk#u <Ji*#io*#o. - *#o..er w 1i.ułce/ ars"taty twor"enia *#o.a *i*#iotec"ne.o d#a 1oc"$tkuj$cyc-= ) 1odc"as kt4ryc- uc"estnicy 1osi$d$ wied"' w jaki s1os4* *i*#ioteka) *i*#iotekar"e i inni ,o.$ 1ro,owa2 sie*ie "a 1o,oc$ *#o.a) jak 1r"yci$.n$2 c"yte#nik4w)

Kstatnie dni ,ijaj$ce.o roku "wyk#e 1o3wi'ca,y 1odsu,owanio, te.o co udało na, si' dokona2) ,iejsc kt4re odwied"i#i3,y) a " 1oc"$tkie, roku ju( 1#anuje,y ko#ejne wydar"enia/ *ran(y *i*#iotekarskiej or.ani"owane s$ coroc"nie d"iesi$tki kon@erencji i se,inari4w) interesuj$ce kursy) wars"taty i tar.i/ Nie ,o(e tak(e "a*rakn$2 3wi$t "wi$"anyc- " ksi$(k$) *i*#ioteka,i i *i*#iotekar"a,i/ Pr"e.#$d nadc-od"$cyc- wydar"e6) w kt4ryc- sa, c-ciał*y, w"i$2 ud"iał skłonił ,nie do s1ojr"enia na 1#anowane 1rojekty " 1ers1ektywy innyc- student4w i doktorant4w) "ainteresowanyc- 1odo*n$ te,atyk$/ ;"'32 " tyc- in@or,acji ,o(na "na#e82 na stronie 1orta#u Bi/ blio!0era1net ora" Lu!tro Biblioteki) a#e *y2 ,o(e nie ws"yscy ,aj$ "wyc"aj re.u#arne.o s1rawd"ania in@or,acji 1u*#ikowanyc- w "najduj$cyc- si' ta, ka#endar"ac-/ Kieruj$c si' 1otr"e*a,i niekt4ryc- #ud"i 7 1r"y.otowałe, su*iektywny wy*4r najciekaws"yc- wydar"e6) kt4re "a1#anowane s$ na naj*#i(s"e 14łroc"e) a in@or,acje o nic- s$ o@icja#nie 1otwierd"one/ 0 racji 1u*#ikacji te.o ,ateriału w dru.iej 1ołowie styc"nia) c-ciał*y, "wr4ci2 as"$ uwa.' ty#ko na dwa .odne "ainteresowania wydar"enia/ Pierws"e " nic- 7 or.ani"owane 1r"e" Mtowar"ys"enie Ji*#iotekar"y Po#skic-

9

jak or.ani"owa2 1#at@or,' in@or,acyjn$) a jednoc"e3nie "aistnie2 w Mieci twor"$c swoj$ <wirtua#n$ wi"yt4wk'=/ Na 1r"eło,ie #ute.o i ,arca) ,iło3nicy #iteratury d"ieci'cej) i#ustracji ksi$(kowyc- ,o.$ "awita2 do sto#icy wie#ko1o#ski) .d"ie "or.ani"owane "ostan$ 3 dniowe SIII Po"na6skie M1otkania 5ar.owe <Ksi$(ka d#a !"ieci i Młod"ie(y=/ ;e#e, tar.4w jest 1ro,ocja ksi$(ek i c"yte#nictwa w3r4d naj,łods"yc- ora" 1oka"anie) jak o*ecno32 do*ryc- i ,$dryc- #ektur jest wa(na w (yciu/ ra" " nadej3cie, nowe.o se,estru ro"1oc"yna si' se"on kon@erencyjny/ Mar"ec ro"1oc"nie si' w ty, roku ,i'd"ynarodowy, ty.odnie, ksi$(ki e#ektronic"nej) na kt4ry "a1#anowano w ł4d"kiej Ji*#iotece Oniwersyteckiej kon@erencj' <Kierunek e-ksi$(ka=/ Na jednodniowyc- o*radac- 7 U/ ,arca 1rowad"one *'d$ dyskusje na te,at rynku wydawnic"e.o) "as1okajania 1otr"e* k#ient4w-c"yte#nik4w ora" 1re@erencji c"yte#nic"yc-/ "wi$"ku " 1r"y.otowywan$ na ten sa, d"ie6 kon@erencj$ w 5oruniu 7 *'d"iecie ,usie#i "decydowa2) w kt4ry, wydar"eniu w"i$2 ud"iał/ Koło Naukowe M1ecja#ist4w In@or,acji or.ani"uje K.4#no1o#sk$ Kon@erencj' Mtudenckic- K4ł Naukowyc- 1t/ Arc-itektura i wi"ua#i"acja in@or,acji9 KKN5PKM5 - 0A AR5KVW - OAX5KK NIK 7 NAR0Y!0IA/ Po3r4d 1ro1onowanyc- "a.adnie6 *adawc"yc- "na#e82 ,o(na ,i'd"y inny,i u(ytkownika i je.o ro#' w syste,ie in@or,acji) a tak(e ku#tur' in@or,acyjn$ i s1oso*y na jej ks"tałtowanie/ Kon@erencja od*'d"ie si' w *udynku ;o##e.iu, Hu,anisticu,) na kt4r$ oso*i3cie i w i,ieniu or.ani"ato-

r4w serdec"nie "a1ras"a,/ Po"ostaj$c w te,acie kon@erencji studenckic- 7 dwa ty.odnie 148niej warto wy*ra2 si' do ur"ekaj$ce.o Qu*#ina na ,i'd"ynarodow$ studencko-doktoranck$ kon@erencj' naukow$ <In@or,acja9 jako32) i#o32) warto32=/ Kiedy s1rawd"i,y wydar"enia "a1#anowane na 11/,arca 7 nas"e "ainteresowanie 1owinna w"*ud"i2 wars"awska kon@erencja o otwartej nauce/ &ej .ł4wny, ce#e, jest "ainicjowanie de*aty na te,at k#uc"owyc- "a.adnie6 "wi$"anyc- " otwart$ nauk$ w 1ers1ektywie nadc-od"$cyc- wy"wa6 o c-arakter"e .#o*a#ny,/ 0.łos"enia na#e(y nadsyła2 w j'"yku an.ie#ski, do 31/styc"nia/ as"$ uwa.' 1owinna 1r"yku2 ko#ejna kon@erencja dotyc"$ca as1ekt4w s"eroko 1oj'tej in@or,acji w 3wiecie cy@rowy, i ,iejsca) kt4re c"łowiek w ni, "aj,uje/ Na II Mi'd"ynarodow$ Kon@erencj' Naukow$ < / ;"łowiek w cy*er1r"estr"eni/ In@or,acja w 3wiecie cy@rowy,= "a1ras"a, 18-1E/D3/2D14 do !$*rowy >4rnic"ej/ Marcowe s1otkania naukowe "ako6c"y kon@erencja <Na co d"ie6 i od 3wi'ta/ Ksi$(ka w (yciu Po#ak4w w SIS-SSI wieku=) "or.ani"owana w dniac- 2U-28/D3/2D14 1r"e" Instytut In@or,acji Naukowej i Mtudi4w Ji*#io#o.ic"nyc- Oniwersytetu ars"awskie.o/ Kwiecie6) to nie ty#ko o*c-ody "wi$"ane "e Vwiatowy, !nie, Ksi$(ki i Praw Autorskic-/ 5o ,iesi$c o*@ituj$cy w ko#ejne kon@erencje i wydar"enia 1o3wi'cone ksi$(ce d"ieci'cej i wie#e innyc- interesuj$cyc- 1rojekt4w/ Kwietniowe s1otkania naukowe ro"1oc"nie kie#ecka Kon@erencja Naukowa <Ksi$(ka) *i*#ioteka) in@or,acja 7 ,i'd"y 1od"iała,i a ws14#not$=)

10

"a1#anowana na DU-D8/D4/2D14 roku) a "or.ani"owana 1r"e" Instytut Ji*#ioteko"nawstwa i !"iennikarstwa Oniwersytetu &ana Koc-anowskie.o/ Ko#ejne interesuj$ce wydar"enie w dru.iej 1ołowie kwietnia *'d"ie sku1ia2 1asjonat4w ksi$(ki dawnej i jej -istorii/ ok4ł tej te,atyki toc"y2 *'d$ si' o*rady w Qu*#inie 1odc"as Mi'd"ynarodowej Kon@erencji Naukowej <Ku#tura ksi$(ki w dawnej Juł.arii=/ !okładna data nie "ostała jes"c"e o.łos"ona) a#e in@or,acja ta "a1ewne wkr4tce "ostanie o@icja#nie o.łos"ona/ Mies"ka6cy 5orunia 1od koniec kwietnia *'d$ ,ie#i oka"j' uc"estnic"y2 1o ra" 14 w 1o1u#ary"acji nauki i s"tuki jak$ "a1ewnia coroc"nie 5oru6ski Testiwa# Nauki i M"tuki/ ty, roku or.ani"owany w dniac2% -2E/ kwietnia/ Kso*o, "ainteresowany, 1r"y.otowanie, swojej i,1re"y @estiwa#owej 1o#eca, 3#ed"enie strony internetowej #u* 1ro@i#u na @ace*ooku) 1oniewa( ter,in nadsyłania 1ro1o"ycji na te.oroc"n$ edycj' nie "ostał jes"c"e o1u*#ikowany/ Pr"ed ro"1oc"'cie, te.oroc"nyc- juwena#i4w *'d"ie,y ,ie#i oka"j' do 1r"edłu(one.o 3wi'towania "a s1raw$ !nia Ji*#iotekar"y i Ji*#iotek GD8/ ,ajaB i ro"1oc"ynaj$ce.o jednoc"e3nie 5yd"ie6 Ji*#iotek) w ra,ac- kt4re.o 1#anowane s$ #ic"ne wars"taty i 1re#ekcje/ Na ,a1ie wydar"e6 te.o ,iesi$ca ,oje "ainteresowanie w"*ud"iła ju( 4s,a edycja Jałtyckiej Kon@erencji <;"yte#nictwo w do*ie in@or,acji cy@rowej/ Ro"w4j) *ariery) tec-no#o.ie=) "a1#anowana na 1%-1H/,aja w >da6sku/ M1rawiaj$ca wra(enie 1r"y.otowywanej " du(y, ro",ac-e, *ud"i krakowska) ,i'd"ynarodowa kon@erencja 1o3wi'cona or.ani"acji wied"y w r4(nyc- krajac-) dyscy1#inac- i d"ied"inac- d"iała#no3ci 1raktyc"nej/ Insty-

tut In@or,acji Naukowej i Ji*#ioteko"nawstwa Oniwersytetu &a.ie##o6skie.o we ws14ł1racy " Internationa# Mociety @or Know#ed.e Kr.ani"ation GIMKKB or.ani"uje na Oniwersytecie &a.ie##o6ski, w dniac- 1E-22 ,aja 2D14 roku kon@erencj' 1t/ <Kr.ani"acja wied"y w SSI wieku9 od -istoryc"nycw"orc4w ku 1r"ys"ło3ci=/ 3rodowisku *i*#iotekarski, 1oc"$tek c"erwca w 1ełni "ostanie 1o3wi'cony d"iecio,) nie ty#ko "a s1raw$ ,i'd"ynarodowe.o !nia !"iecka) a#e 1r"ede ws"ystki, d"i'ki or.ani"owane,u SIII K.4#no1o#skie,u 5y.odniu ;"ytania !"iecio,/ dniac- D1D8/DH/2D14 1owinni3,y s"c"e.4#nie wł$c"y2 si' do akcji Tundacji AJ;SSI ;ała Po#ska c"yta d"iecio,) a je3#i to ,o(#iwe - w 1o"ostałyc- %1 ty.odniac1odtr"y,ywa2 nawyk c"ytania naj,łods"y,/ 0wa#niaj$c nieco te,1o reko,endowanyc- 1rojekt4w na to 14łroc"e) 1o#eca, as"ej uwad"e ostatnie dwa s1otkania naukowe/ Pierws"e " nic-) to My,1o"ju, naukowe <&aka *i*#ioteka: Ji*#ioteki naukowe w nowy, otoc"eniu s1ołec"no-ko,unikacyjny,) tec-no#o.ic"ny, i or.ani"acyjny,/ y"wania) s"ansy i "a.ro(enia=) "a1#anowane na D%-DH/DH/2D14) a "or.ani"owane 1r"e" Mediatek' Akade,ii M"tuki w M"c"ecinie/ Kstatnia 1ro1o"ycja) "a,ykaj$ca to "estawienie) od*'d"ie si' w 5oruniu/ 0ainteresowanyc- te,atyk$ -istorii ksi$(ki) a konkretnie "a.adnienie, te.u,ento#o.ii 1o#skiej) "a1ras"a, w i,ieniu or.ani"ator4w na I K.4#no1o#sk$ Kon@erencj' K1rawo"nawc"$ <5e.u,ento#o.ia 1o#ska d"isiaj=) kt4ra od*'d"ie si' w dniac2H-2U/DH/2D14 r/

11

1ietypo*e ksi,żki
Patrycja Nowik Ksi$(kaC Prostok$tna 1a1ierowa okładka) stronice " tekste, i ewentua#ny,i o*ra"a,i) c"ase, "akładka 7 c"y a*y na 1ewno ksi$(ka "aws"e wy.#$da tak jak to nauc"y#i3,y si' u"nawa2 "a oc"ywisto32: Mod#itewniki ,aj$ce okładk' w ks"tałcie 14ł-serca #u* ,i.dała 1o ro"ło(eniu staj$ce.o si' serce, *yły *ard"o ro"1ows"ec-nione w 3redniowiec"nej Puro1ie/ My,*o#i"owały ,od#itw' 1łyn$c$ 1rosto " serca/

$nna Frank

< e## !one= to niety1owa ksi$(ka kuc-arska stwor"ona w ;-orwacji/ Jior$c j$ do r'ki) na 1ierws"y r"ut oka wid"i,y ty#ko *iałe 1uste kartki i .d"ienie.d"ie wydrukowane 1uste ta#er"e/

0odzinki $miensa 1icolasa Blairie( 23 *4

<>esc-re?en 1ortretten= 7 <Na1isane 1ortrety= 7 1rojekt a,sterda,ski ,aj$cy na ce#u 1oka"anie) (e "a "adrukowany,i strona,i *io.ra@ii c"y auto*io.ra@ii kryj$ si' (ywe twar"e/

5)ell 6one7

5aje,nic"y i "du,iewaj$cy s1os4* na jej 1r"ec"ytanie toC

12

u1iec"enie jej wedłu. 1odane.o 1r"e1isu/ 0a1isana jest *owie, s1ecja#ny, ter,oaktywny, atra,ente,/ Niestety kiedy ksi$(ka osty.nie tekst "nika/ <!as erste und ein"i.e koc-*uc-= to s1ecja#na edycja jada#nej ksi$(ki kuc-arskiej wydanej 1r"e" nie,ieck$ @ir,' Koree Z >ersten*er. Pu*#is-in./ Pr"e1isy s$ w niej wydrukowane na stronac- " ,akaronu/

Ka(dy e."e,1#ar" <Ni#e GPa1ers o@ ri?er ,udsB= Ric-arda Qon.a "ro*iona jest 1r"y 1o,ocy *łota wydo*yte.o ,/ in/ " r"ek Mississi11i) A,a"onki) Renu) >uati[ui) Huan. He) Hudson) Nairo*i i wy,ies"ane.o " ,as$ 1a1ierow$/ Ka(da strona ,a nieco inn$ *arw' w "a#e(no3ci od ,iejsca) " kt4re.o *łoto *yło "*ierane/

M4wi$c o jada#nyc- ksi$(kac-) <!esi.n ;ri,ina#s= to ko#ejna 1o"ycja) kt4rej dosłownie ,o(na skos"towa2) ty#ko) (e ta wykonana jest całkowicie " cukru) a druk 1owstał 1r"y 1o,ocy war"ywne.o tus"u/

A na koniec ciekawostka/ &edn$ " naj,niejs"yc- ksi$(ek na 3wiecie jest 1r"ewodnik 1o ws"ystkic- kwiatac- i ro3#inac- &a1onii/ Nosi tytuł <Kwiaty c"terec- 14r roku= i ,ier"y "a#edwie D)U%,,) "a3 #itery w niej ,aj$ .ru*o32 D)D1,, i "ostały wydrukowane 1r"y 1o,ocy tej sa,ej tec-no#o.ii jak$ stosuje si' 1r"y drukowaniu 1ieni'd"y/

Ksi$(ka na1isana 1r"e" Mart' Hayden o "drowotny, w1ływie kawy wykonana "ostała wła3nie " kawowyc- res"tek/

13

TRZECI OBIEG W INTERNECIE?
eronika !"iadu# o#no32 słowa wedłu. słownika j'"yka 1o#skie.o to (rawo do !wo/ bodnego wy(owiadania !woic& my2li) c"y#i 1rawo do 1osiadania własne.o "dania/ K*ecnie cora" c"'3ciej u"nawane jako re.uła 1ost'1owania) 1od#e.aj$ca 1ewny, o.ranic"enio,/ Mo(na u"na2) (e Internet stał si' ty, 1r"eka8nikie,) kt4ry 1ro1a.uje o*s"ar wo#nej wy,iany ,y3#i/ M4wi,y o swo*odny, ko,unikowaniu do ,o,entu) .dy d"iała,y w słu(*ie ,ora#no3ci) s"anuje,y inne.o c"łowieka) *$d8 nie ła,ie,y 1rawa/ Po#sce wo#no32 słowa o.ranic"ona "ostała ,/in/ 1r"e" Konstytucj' i Kodeks karny/ K"nac"a to) (e do od1owied"ia#no3ci karnej "o*owi$"ane s$ oso*y #u* or.ani"acje) kt4re 1ro,uj$ ,/in/ tota#itary",) na"i",) o*ra(aj$ uc"ucia re#i.ijne innycos4*) ,aj$ u1r"ed"enia na t#e rasowy,) etnic"ny, #u* inny,/ Mie#i3,y nie.dy3 cen"ur' 1rasow$) d"i3 takiej cen"ury nie ,a,y/ 5era" 1ojawia si' kwestia9 c"y wo#no32 słowa o*owi$"uje tak(e w Internecie i c"y jest ona w jaki3 s1os4* "a.ro(ona: Ana#i"uj$c dłu(ej "a.adnienia cen"ury w Internecie na#e(ało*y "astanowi2 si') kto jest w ty, ,ediu, na1astnikie,) a kto je.o o@iar$/ ty, artyku#e nie "aj,' si' ro"str"y.anie, takic- "jawisk) jak 1ro,ocja tre3ci 1orno.ra@ic"nyc-) c"y dotyc"$cyc- 1r"e,ocy) #ec" cen"ur$ nało(on$ 1r"e" wys"ukiwarki G>oo.#eB na wnioski instytucji 1a6stwowyc- i s$d4w/ ys"ukiwarka >oo.#e daje u(ytkownikowi .warancj') (e wys"ukane tre3ci *'d$ dotyc"yły interesuj$cyc- .o -aseł) 1oukładanycwedłu. 1o1u#arno3ci i w dodatku *e" cen"ury/ Pr"ed nies1ełna dwo,a #aty na jedny, " 1o#skic- *#o.4w u,ies"c"ono artykuł "ar"ucaj$cy >oo.#e <ocen"urowanie= tekstu <Ayd"i a Powstanie Mtyc"niowe i je.o 1#anowo anty1o#ski wy,iar=/ Po w1isaniu w inter@ejs wys"ukiwawc"y wyra(enia <(ow!tanie !tyczniowe= na .oo.#e/1# i 1r"ykładowo na .oo.#e/@r wyniki r4(niły si' - 1o#ska wersja >oo.#e "wracała "nac"nie ,niej wynik4w Gok/ 3D\B/ !odatkowo w 1o#skiej wersji wys"ukiwarki artykułu nie *yło wca#e) nato,iast we @rancuskiej wersji "najdował si' na 1ierws"ej stronie/ &es"c"e na 1oc"$tku 2D13 roku) 1o w1isaniu -asła <(ow!tanie !tyczniowe3) wys"ukiwarka nie odnajdywała tekstu na 1ierws"yc- ki#kunastu stronacd#a te.o konkretne.o -asła G,o(na .o *yło "na#e82 1o w1isaniu in-

14

nyc- @ra"B/ K*ecnie na wy(ej 1odane "a1ytanie wys"ukiwarka wy3wiet#a artykuł na tr"eciej stronie/ 5o jest skrajny 1r"y1adek) kt4ry wyja3ni2 ,o.' ty#ko d"iałanie, a#.oryt,4w dostosowuj$cyc- wyniki do 1o1u#arno3ci tekstu/

ys"ukiwarka >oo.#e re.u#arnie indeksuje "aso*y sieci) d"i'ki c"e,u u(ytkownik ,a #e1s"y dost'1 do s"ukanyc- tre3ci/ "a#e(no3ci od rod"aju strony aktua#i"acja indeksu od*ywa si' " r4(n$ c"'stot#iwo3ci$ Gn1/ *#o.i i serwisy in@or,acyjne nawet ki#kad"iesi$t ra"y w ci$.u dniaB/ &u( w 2DD2 roku) w ra,ac- 1rojektu Jerk,an ;enter) wyka"ano) (e indeksowanie w r4(nyc- wersjac- serwisu >oo.#e jest od,ienne/ Por4wnano wyniki 1r"es"ukiwania Internetu w .oo.#e/co, ora" w wersjac#oka#nyc- wys"ukiwarki/ Kka"ało si') (e w wersji @rancuskiej i nie,ieckiej) >oo.#e nie indeksuje 113 stron 1odawanyc- 1r"e" ory.ina#ny serwis/ 0auwa(ono) (e " *a"y usuni'to strony dotyc"$ce tre3ci na"istowskic- i antyse,ickic- ora" !tron- (i-t/ nuj$c$ religie inne niż c&rze2cija%!two1 Autoro, 1rojektu nasun'ło si' *ard"o wa(ne 1ytanie9 c"y >oo.#e .ł4wna usłu.a wys"ukiwawc"a d#a wi'ks"o3ci internaut4w na 3wiecie 7 ,a 1rawo do cen"ury: Na te 1ytanie

od1owied"iał r"ec"nik >oo.#e) kt4ry stwierd"ił) (e ws"ystkie d"iałania kor1oracji ,iały c-arakter cen"ury tre3ci nie".odnyc- " 1rawe, danyckraj4w/ Kd 2D1D roku >oo.#e in@or,uje swoic- u(ytkownik4w o ($daniacusuni'cia tre3ci) składanyc- 1r"e" wład"e 1a6stwowe/ &ak 1odaje najnows"y ra1ort " II 14łroc"a 2D12 roku) " wys"ukiwarki >oo.#e) Xou5u*e ora" serwisu J#o..er ocen"urowano w Po#sce a( dwa ra"y wi'cej danyc- ni( 14ł roku wc"e3niej) a r"$d i 1o#icja od1owiadaj$ "a 2%\ tyc1r"y1adk4w/ 0 "estawienia wynika) (e ".łos"onyc- "ostało osie, wniosk4w) w ty, jeden *e"1o3rednio "a krytyk' r"$du/ !otyc"yły one takicwykroc"e6 jak "ła,anie 1rawa autorskie.o i "niesławienie/ 0 ra1ortu dowiaduje,y si' r4wnie() (e c"tery s1o3r4d "ło(onyc- wniosk4w nie ro"1atr"ono 1o"ytywnie i danycnie usuni'to " wys"ukiwarki/ ;"y kiedyko#wiek dowie,y si' o jakie tre3ci c-od"iło: 2D11 roku "ro*iło si' .ło3no o wyj$tkowo kurio"a#ny, wyroku) kt4ry "a1adł w 1r"y1adku internauty) kt4ry na 1rywatny, *#o.u krytykował *e" wu#.ary",4w i r"ucania oskar(e6) 1ani$ *ur,istr" Mosiny) 0o@i' M1rin.er/ M$d 1ierws"ej instancji ska"ał *#o.era i d"iennikar"a na 1D ,iesi'cy o.ranic"enia wo#no3ci) 1race s1ołec"ne i roc"ny "aka" wykonywania "awodu) wyrok "ostał 1o a1e#acji uc-y#ony/ Kso*y 1u*#ic"ne s$ niec-y*nie nara(one na krytyk' "e w".#'du na swoj$ d"iała#no32 w (yciu s1ołec"ny,/ Niestety r4(nica

15

,i'd"y krytyk$ a atakie, na do*re i,i' danej oso*y jest niewie#ka/ ;en"ura w >oo.#e jest cora" *ard"iej nie1okoj$ca/ 0 roku na rok w"rasta 1rocent usuwanyctre3ci) a wnioskodawcy cora" c"'3ciej nie ,aj$ o1or4w 1r"ed ".łas"anie, stron/ Nar"'d"ie to jest c"'sto i c-'tnie wykor"ystywane 1r"e" r"$dy) 1r"edsi'*iorstwa i u(ytkownik4w/ 1or4wnaniu "

rokie, 2D1D i#o32 ($da6 usuni'cia danyc- tre3ci w"rosła o 1onad tysi$c 1rocent/ Na sa, koniec nasuwa si' .or"ki wniosek9 s$ jes"c"e #ud"ie i or.ani"acje Gr"$dowe+B) kt4re ,y3#$) (e ,o.$ w1ływa2 na o1inie internaut4w/ Niestety jedyny s1os4* wa#ki " nie1oc-#e*ny,i o1inia,i jest ic- usuwanie) a nie *udowa r"ete#ne.o wi"erunku i od1owied"ia#ne 1r"eciwstawianie si' krytyce/

9czta dla oka i podniebienia
Karo#ina $dołowska ciekawyc- ty14w Gws"ystkie s$ dost'1ne w du(yc- ksi'.arniac-B9 #si,żki * kszta/cie 8edzenia 7 1o,idor4w) c"eko#ady) jajek) "ie,niak4w) o1akowania ,akaronu i wie#e innyc-9 >otowanie stało si' ,odne/ Na @a#i te.o "ainteresowania .astrono,i$ 1owstało wie#e 1ro.ra,4w te#ewi"yjnyc- i *#o.4w]/ Renesans 1r"e(ywaj$ te( ksi$(ki ku#inarne/ Nikt ju( nie kojar"y ksi$(ki kuc-arskiej " nieciekawy,i to,a,i <Kuc-ni Po#skiej=) w kt4rej *yło ws"ystko i nic/ K*ecnie te.o ty1u 1u*#ikacje "ac-wycaj$ ks"tałte,) ko#ora,i) "a1ac-e, Gsic+B i niew$t1#iwie tre3ci$/ Ksi$(ki kuc-arskie 1is"$ "nani s"e@owie kuc-ni Gn1/ Ro*ert MowaB) restaurator"y Gn1/ Ma.da >ess#erB) 1o#itycy Gn1/ &anus" Pa#ikotB) oso*y "nane " 1ro.ra,4w te#ewi"yjnyc- Gn1/ Jasia Rit"B) *#o.er"y Gn1/ P#i"a M4rawskaB/ Ksi'.arnie o@eruj$ s"erok$ .a,' ksi$(ek ku#inarnyc- - oto ki#ka

=;"eko#ada/ %D łatwyc- 1r"e1is4w= - o1racowanie "*iorowe

16

#si,żki pac.n,ce

Jardi ;ar#a9 <0łota ksi'.a c"eko#ady=

Par#e Mte?ie) >ra"ette P,,a9 < y1rawy 1o 1r"y1rawy= Gwyk#ejka 1ac-nie cyna,one, 1o 1otarciuB/ Jardi ;ar#a9 <Piec"ywo=

+rzepisy * p'de/eczkac. Gw "estawie s$ #u8ne karty " 1r"e1isa,i) "a1akowane w ,eta#owe 1udełec"kaB

=1DD 1r"y1raw= 7 o1racowanie "*iorowe

Jardi ;ar#a9 <M1a.-etti=

17

<Kuc-nia Po#ska/ Podr'c"ne 1r"e1isy= 7 o1racowanie "*iorowe

Ma.da >ess#er9 <M,ac"na Po#ska/ Re.iona#ny 1r"ewodnik ku#inarny=

#si,żki z gratisami

&anus" Pa#ikot9 <Kuc-nia Pa#ikota/ M1os4* na sukces= Jeren.ere A*ra-a,9 <Pracownia s,aku/ Makaroniki=

#si,żki napisane przez znane osoby

:oś dla pocz,tk'8,cyc. i dla tyc.( którzy *ol, 8eś; niż goto*a;

Potter &e@@9 <>otowanie d#a .eek4w/ Nauka stosowana) nie"łe s"tuc"ki i wy(erka= Rudi Mc-u*ert-9 <Raj na "ie,i=

18

+o*ieści z przepisami * tle

;-ristine Kei#) Jern-ardt Qink9 <>otowanie to nie ,a.ia:=

&o#anta Kwiatkowska9 <&esienny koktaj#= G,/in/ sy1ana s"ar#otka " "es"ytu *a*ciB

Tannie T#a..9 <M,a(one "ie#one 1o,idory=

Jeata Jiały9 <5waro(ek Jiałej !a,y i inne dania 1rosto " *ajki=

Mic-aił Juł-akow9 <Mistr" i Mał.or"ata Gnie ty#ko sławny s1irytus d#a kr4#owej) a#e n1/ sandac" au nature#B

Kitty >reenwa#d9 <Aycie jest "a kr4tkie na siekanie ce*u#i/ EE da6 do 1r"y.otowania w tak kr4tki, c"asie) (e 5y *'d"ies" ,o.ła ro*i2 co3 "u1ełnie inne.o=

]Autorka sa,a 1rowad"i *#o.a ku#inarne.o/ Pr"y"naje si' r4wnie() (e (aden " niej autorytet je3#i c-od"i o ku#inaria) jak i #iteratur'/ Nie"ra(onyc- i "ainteresowanyc- kuc-ni$ kresow$ i recen"ja,i ksi$(ek kuc-arskic- 7 "a1ras"a, Gkresowa1anienka/*#o.s1ot/co,B/