SCENARIUSZ LEKCJI Z TECHNIKI W KLASIE IV Temat lekcji: Drzewo i drewno wokół nas. /czas 45 min.

/ Cele lekcji: Zapoznanie uczniów z różnicą pojęć między drzewem a drewnem oraz budową wewnętrzną drewna w przekroju poprzecznym  Kształcenie umiejętności rozumienia czytanego tekstu  Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym  Zachowanie porządku i ładu na lekcji Uczeń potrafi: - wyjaśnić różnicę między pojęciami drzewem a drewnem, - omówić budowę wewnętrzną drewna w przekroju poprzecznym - dokonać klasyfikacji drzew na liściaste i iglaste - wie, w jaki sposób określić wiek ściętego drzewa Środki dydaktyczne stosowane przez nauczyciela na lekcji: - karteczki z tekstem - eksponaty drewna w przekroju poprzecznym - rzutnik, ekran - foliogramy : 1) drewno w przekroju poprzecznym 2) wykorzystanie światowych zasobów drewna /Internet/. Metody lekcji: - pogadanka - praca w grupach /metoda aktywizująca/ - swobodne wypowiedzi uczniów /dyskusja/. - praca z tekstem PRZEBIEG LEKCJI I. Po części organizacyjnej lekcji - nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji oraz celami. Dokonuje wprowadzenia lekcji w postaci następującej pogadanki: ,,drzewa w przyrodzie spełniają kilka ważnych funkcji. Są to nasze ,,zielone płuca”, bowiem pobierają szkodliwy dla organizmu człowieka dwutlenek węgla, a zwracają życiodajny tlen. Dostarczają też cennego surowca budowlanego, są źródłem otrzymywania papieru. Drzewo możemy porównać do człowieka. Żeby wyrosło i mogło dostarczyć materiału w postaci drewna, musi rosnąć kilkadziesiąt lat. Stąd wniosek, że rosną powoli i należy o nie dbać i szanować, oszczędzać. II. Nauczyciel rozdaje uczniom karteczki z tekstem i objaśnia polecenie do wykonanego zadania W poniższych zdaniach ukryte są nazwy drzew. Odszukaj je i wypisz do zeszytu według wzoru: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Adasiowi smakuje sos na ziemniakach. Ewę boli palec. Stop. Ola na drodze! Wujek kupił grabie. W morskim powietrzu występuje jod łatwo przyswajalny przez człowieka. Karol Chalicki jest najlepszym uczniem w klasie. Jack London, to mój ulubiony pisarz. W naszym ogrodzie rośnie bukszpan. W Dąbrowie Górniczej mieszka moja ciocia. 

WZÓR: drzewa liściaste ......................... ........................ ........................ drzewa iglaste ............................ ............................. ........................... nauczyciel sprawdza wykonane zadanie

III. N-l zadaje uczniom pytanie: Jaka jest różnica między drzewem a drewnem? /uczniowie wypowiadają się na postawione pytanie/. IV. Uczniowie w zeszytach notują wnioski z dyskusji /n-l podaje treść na foliogramie/.

Drzewo jest to żywa roślina, rośnie. Drewno jest surowcem pochodzącym ze ściętych drzew.
V. N-l w oparciu o foliogram omawia wykorzystanie światowych zasobów leśnych./Internet/.
ŚWIATOWE ZASOBY LEŚNE

ŚWIATOWE ZASOBY LEŚNE
OPAŁ

GOSPODARKA DREWNEM OPAŁ BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

%
14%

15% 54% 17%

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

54 17 14 15

Wniosek: Najwięcej drewna przeznacza się na opał! / zapis w zeszycie/. VI. N-l w oparciu o foliogram omawia budowę wewnętrzną w przekroju poprzecznym.

VII. Uczniowie rysują przekrój i jego opis w zeszytach. Zapisują w zeszytach: drewno w przekroju poprzecznym wykazuje współśrodkowe pierścienie zwane słojami rocznymi, których liczba określa wiek drzewa.

VIII. N-l rozdaje uczniom eksponaty drewna /kawałki/ w przekroju poprzecznym. Uczniowie oglądają je, liczą słoje i określają wiek ściętego drzewa, z którego pochodzi próbka drewna.

Podsumowanie lekcji: n-l zadaje pytania na temat omawianego materiału na lekcji
/różnica między drzewem a drewnem, budowa drewna w przekroju poprzecznym, co określają słoje?/. Nauczyciel wystawia oceny uczniom za udzielanie poprawnych odpowiedzi /aktywność/ na lekcji.
PRACA DOMOWA

N-l zadaje pracę domową w postaci następującej krzyżówki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. drzewo liściaste 2. chroni głowę 3. służy do przerzynania drewna 4. fachowiec od mebli 5. po ścięciu drzewa 6. rośnie po północnej stronie drzew 7. na gałązkach drzew 8. ścina drzewa 9. zakład przerobu drewna 10. przyrosty roczne drzewa 11. w niej nasiona drzew Rozwiązanie : CHROŃMY LASY CHROŃMY LASY

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful