1. 2. 3. 4. 5.

W SQL można utoworzyć pola [T] W SQLite można używać pól typu UNIQUE [T] SQLite jest w u!owany w "#" $%T& 'aza !any() SQLite jest prze()owywana tyl*o w je!nym pli*u [T] 'aza !any() SQL może yć utworzona na !ys*u lu w pami+(i opera(yjnej *omputera [T] 6. "o otwar(iu ',- ",. nie sy/nalizuje już 0+!ów za pomo(1 wyj1t*ów [2] 7. ",. implementuje (a()e3owanie wyni*ów zapyta4 %T& 8. ",. jest 555 !o o s0u/i az !any() [T] 9. 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 10. W "E7L !o porównywania 0a4(u()ów s0uży operator e8 [T] 11. W "E7L przy pomo(y p+tli 9:orea()3 nie !a si+ prze/l1!ać zawarto;(i ta li( rozproszony() [2] 12. W "E7L !o *onstruowania wzor(ów potrze ne s1 operator wyrażenia re/ularne/o 9m<<3 oraz operator !opasowania wzor(ów [T] 13. ,e:ini(ja pro(e!ury w "E7L rozpo(zyna si+ s0owem 9:un(tion3 [2] 14. W "E7L prze(iwie4stwem :un*(ji 9i:3 jest :un*(ja 9unless3 [2] 15. W "E7L nie trze a !e*larować zmienny() [T] 16. W "E7L *lu(zem w ta li(y rozproszonej mo/1 yć tyl*o 0a4(u()y zna*ów [T] 17. W "E7L nie wyst+puje operator pot+/owania [2] 18. 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666 19. S555 po!o nie ja* s*rypty =>I *o4(z1 pra(+ po za*o4(zeniu przetwarzania ż1!ania i s1 ponownie uru()amiane przy *olejnym ż1!aniu [2] 20. ,ane zawarte w polu typu )as0a :ormularza #T?L- przy przesy0aniu i() !o s*ryptu =>I - nie s1 szy:rowane [T] 21. .!r+ no;ć pro(esu serwera WWW o! apli*a(ji =>I umożliwia jej uru()omienie z prawami w0a;(i(iela pli*u =>I5 [T] 22. =iaste(z*a s1 przesy0ane !o s*ryptów =>I za po;re!ni(twem serwera WWW5 [T] 23. S*rypt =>I posia!a in:orma(j+ o prze/l1!ar(e WWW i s1 one !ost+pne przez zmienne ;ro!owis*owe [T] 24. S*rypt =>I ma możliwo;ć uzys*ania !ost+pu !o @(iaste(z*aA wys0ane/o przez prze/l1!ar*+ !o serwera WWW [T] 25. ./ólnie s*rypty =>I powo!uj1 os0a ienie ezpie(ze4stwa *omputera na *tórym !zia0a serwer WWW B z yt o/ólne %najwi+*sze za/rożenie C user& 26. Dtry ut 9a(tion3 zna(zni*a E:ormF o*re;la a!res s*ryptu =>I !o *tóre/o maj1 yć o!es0ane !ane zawarte w :ormularzu5 [T] 27. S*rypt =>I to !o*ument #T?L - zawieraj1(y pro/ram w j+zy*u = lu =GG [2] 28. "rzy pomo(y s*ryptów =>I można przetwarzać !ane prze*azywane przez prze/l1!ar*+ WWW [T] 29. ?eto!a >ET jest zale(ana przy przesy0aniu pli*ów !o s*ryptów =>I [2] 30. "o przetworzeniu ż1!ania o! *lienta pro(es 2ast=>I jest li*wi!owany i tworzony na nowo przy *olejnym ż1!aniu [2] 31. H2orma w stosun*u !o #T?L - o:eruje możliwo;ć !ynami(zne/o zmieniania wy/l1!utre;(i i za()owania :ormularzy - ez potrze y używania IaJaS(ript [T] 32. Nazwy zmienny() IaJaS(ript mo/1 za(zynać si+ o! (y:ry [2] 33. Ie!nym z elementów s*0a!owy() te()nolo/ii DIDH jest IaJa [2] 34. Każ!y s*rypt IaJaS(ript musi yć s*ompilowany przy pomo(y pole(enia 9js3 !o tzw @ yte (o!eA5 [2] 35. Te*st zawarty pomi+!zy par1 zna(zni*ów Enos(riptE E<nos(riptF jest wy;wietlany przez prze/l1!ar*i WWW- *tóre nie o s0u/uj1 s*ryptów IaJaS(ript [T] 36. Nazwy sta0y() IaJaS(ript należy zawsze poprze!zać zna*iem 9L3 [2] 37. S*rypty IaJaS(ript mo/1 si+ znaj!ować w pli*a() zewn+trzny() i mo/1 yć

W (elu utworzenia zmiennej sesyjnej w "#" należy jej nazw+ umie. Pmienne seryjne pozwalaj1 na za()owanie pewny() !any() w tra*(ie nast+puj1(y() po so ie wywo0a4 strony %s*ryptu "#"& [T] 61.ezpo. W "#" możliwe jest przesy0anie o ie*tów pomi+!zy s*ryptami [2] 52.re!ni(twem proto*o0u 2T" [T] 56. . W "#" $.lany automaty(znie na po!stawie przypisywanej warto.(i [T] 59.(i s*alarne [2] 51. Warto.re!nio prze! i() przesy0em !o serwera WWW s1 *o!owane [T] 40."T to rozszerzenie j+zy*a "#" u!ost+pniaj1(e je!nolity inter:ejs az !any() [2] 57. "rzy*0a!owym typem !any() w "#" jest typ mno/o. Klu(ze ta li(y "#" mo/1 yć !anymi typu zasó [2] 66.'DLS [2] .(i1 sta0y() "#" mo/1 yć ta li(e oraz o ie*ty [2] 62.ane zawarte w :ormularzu .ar/umenty :un*(ji s1 prze*azywane przez re:eren(j+ [2] 44. "#" zapewnia o s0u/+ różne/o ro!zaju az !any() [T] 49. .niej za!e*larowan1 :un*(j+ użyt*owni*a [2] 60. "#" nie pozwala na stosowanie ta li( wielowymiarowy() [2] 71. "#" jest j+zy*iem s*ryptowym !zia0aj1(ym po stronie serwera WWW [T] 63.zna*owy.lnie.(ić w ta li(y >L.przy (zym *aż!a z ni() musi mieć inn1 li(z + lu typy przyjmowany() ar/umentów [2] 70.(iowy %z iór& [T] 45. W "#" nie jest !ost+pny typ lo/i(zny [T] 47. Ta li(e w "#" mo/1 yć i!enty:i*owane 0a4(u()ami zna*ów [T] 69.lnie !ane z :ormularza nie s1 !ost+pne poprzez zmienn1 o nazwie ta*iej ja* nazwa pola :ormularza [T] 39. Każ!y s*rypt "#" ma o owi1ze* mieć rozszerzenie Q5p)p [2] 68.o typów s*alarny() "#" zali(za si+ typ lo/i(zny. W "#" !o !e:iniowania *las s0uży s0owo *lu(zowe (lass [T] 64.należy w !e:ini(ji :un*(ji poprze!zić i() nazwy zna*iem T [2] 74. W "#" !ost+pny jest typ napisowy [T] 46. Komentarze "#" ozna(za si+ par1 zna*ów <Q Q< [T] 67. Każ!y s*rypt "#" musi o owi1z*owo wypisać na/0ówe* @=ontent type teSt<p)p5A [2] 73. W "#" o!powie!ni*iem operatora R znane/o z j+zy*a = jest operator 9mo!35 [2] 72. W "#" można prze!e:iniować w(ze.!ane z :ormularza nie s1 !ost+pne poprzez zmienn1 o nazwie ta*iej ja* pola :ormularza [2] 65. U*ryte pola :ormularza !e:iniuje si+ przy pomo(y zna(zni*a EinputF [T] 48.lnie.!omy. W "#" O s1 !ost+pne !estru*tory [2] 53. Dtry ut 9type3 zna(zni*a EinputF spe(y:i*uje typ pola :ormularza5 [T] 41. W "#" $ !omy. "rzy pomo(y :un*(ji "#" o nazwie 9array3 jest możliwe tworzenie ta li( wielowymiarowy() [T] 54. "rzy pomo(y :un*(ji "#" :open%& nie !a si+ otworzyć @z!alne/oA pli*u !ost+pne/o za po. W "#" przy pomo(y pole(enia 7ETU7N można zwró(ić tyl*o i wy01(znie warto. Instru*(je j+zy*a "#" umiesz(za si+ w o r+ ie zna(zni*ów E N NF [T] B ustawienia p)p5ini 50. Sta0e w "#" !e:iniuje si+ za pomo(1 !yre*tywy M!e:ine [T] 43. "rze/l1!ar*a WWW może wy*onywać s*rypty "#" [2] 58.automaty(znie w(zytywane wraz z !o*umentem #T?L [T] 38.li :un*(ja ma mo!y:i*ować swoje ar/umenty.lnie jest w01(zona o s0u/a !ynami(znej /ra:i*i [T] 55.!omy. W "#" $. W "#" !omy.(a0*owity oraz rze(zywisty [2] 42. System sza lonów . W "#" można z!e:iniować *il*a :un*(ji o ta*iej samej nazwie . W "#" typ zmiennej jest o*re. W "#" je.

. Stan!ar!owy port !la us0u/ WWW to WXWX [2] 88. Pmienna .I"E> [T] 76.TS instruuje ro ota sie(iowe/o (zy powinien po!1żać za 01(zami )iperte*stowymi zamiesz(zonymi na stronie %T& 97.zi+*i proto*o0om *omuni*a(yjnym możliwe jest porozumiewanie si+ *omputerów pra(uj1(y() w różny() systema() opera(yjny() [T] 94. 7ozmiar !any() pozys*iwany() meto!1 >ET jest o/rani(zony [T] 81.'. . . 7ozmiar !any() przesy0any() meto!1 ".'. W przypa!*u mo!u0ów !ynami(zny() .ale również o!(zytywane przez apli*a(je /0osowe przezna(zone !la osó nie!owi!z1(y() [T] 96. W przypa!*u !o*umentów SSI serwer WWW interpretuje pole(enie umiesz(zone w *omentarza() #T?L %EY66 66F& [2] 99. ?eta zna(zni* 7.ć przesy0any() !any() meto!1 @>ETA [2] 83.ane przesy0ane meto!1 >ET s1 !ost+pne poprzez stan!ar!owe wej. umożliwia s*ryptom "#" w sposó przezro(zysty o s0u/iwać różne ro!zaje az !any() [2] 666666666666666666666666666 78.(ie [2] 82.!o *tóry() użyt*owni* ma !ost+p po po!aniu prawi!0owe/o lo/inu B)as0a [2] W przypa!*u serwisów%N& je!ynym sposo em prze()owania i!enty:i*atora sesji jest um iesz(zenie /o w (iaste(z*a() [2] .wietlane w prze/l1!ar(e WWW .ane powsta0e meto!1 @".NTENTVLEN>#T zawiera ilo.zi+*i proto*o0om *omuni*a(yjnym możliwe jest porozumiewanie si+ *omputerów pra(uj1(y() w różny() systema() opera(yjny()5 [T] 90.ro!owis*owej QUE7UST7IN> [2] 79.ro!owis*owa =.*lu(z prywatny musi yć %o owi1z*owo& zatwier!zony przy uży(iu (erty:i*atu wystawione/o przez zau:ane (entrum autoryza(ji [2] 92. ?e()anizm ne/o(ja(ji zawarto. umożliwia /enerowanie !ynami(zny() /ra:i* w :ormata() ta*i() ja* np5 "N>. W sza lonie !o*umentu H2orma !e:iniuje si+ typy *omóre* :ormularza oraz i() wy/l1! [T] 95.ST nie jest o/rani(zony [2] 80.serwer Dpa()e zużywa mniej pami+(i i szy (iej si+ uru()amia niż w przypa!*u /!y posz(ze/ólne mo!u0y s1 mo!u0ami staty(znymi5 [2] 84.75.TS instruuje ro ota sie(iowe/o (zy powinien po!1żać za 01(zami )iperte*stowymi zamiesz(zonymi na stronie %T& 98.serwer Dpa()e +!zie pyta0 o )as0o przy *aż!ym uru()omieniu serwera 86. Stan!ar!owym portem !la us0u/i szy:rowane/o #T?L %#TT"S& jest port WX [2] 87. . . D y serwer Dpa()e mó/0 o s0u/iwać szy:rowanie po01(zenia SSL.STA s1 umiesz(zane w zmiennej . 'i liote*a >. Pa pomo(1 !yre*tyw allow<!eny mo!u0u mo!Va((ess możemy !o*onać uwierzytelniania użyt*owni*a w opar(iu o nazw+ )osta [T] 93. #istory(znie pierwsz1 us0u/1 internetow1 y0a us0u/a WWW [2] 91. 'i liote*a >. .(i umożliwia tworzenie wieloj+zy(zny() serwisów WWW [T] "li* ro ota5tSt zawiera wy*res stron WWW. szary te*stowe !e:iniuje si+ przy pomo(y zna(zni*a Ete*sturesF [2] 77. #ost to ostatni (z0on a!resu internetowe/o [2] 89. Serwer WWW Dpa()e można ta* s*on:i/urować.a y *aż!y z )ostów wirtualny() !ysponowa0 swoj1 w0asn1 oso n1 pul1 wyj1t*ów %T& W$5 W przypa!*u niezaszy:rowane/o *lu(za prywatne/o. ?eta zna(zni* 7.ane prze()owywane w :ormularzu H2orma mo/1 yć nie tyl*o wy.

zmienne sza lonu oraz zmienne j+zy*owe =iaste(z*a s1 prze()owywane po stronie serwera a nie *lienta [2] DIDH umożliwia za!anie syn()roni(zne/o zapytania !o serwera WWW .W (elu utworzenia strony WWW na )as0o serwer WWW musi mieć zainstalowany%N& mo!u0 mo!Vse(urity [2] Us0u/a WWW nie azuje na mo!elu *lient6serwer [2] Us0u/a WWW azuje na proto*ole )ttp [T] Ie!n1 z *omen! proto*o0u #TT" jest *omen!a 9#ED."T.w sza lona().po! warun*iem że meto!1 zapytania jest tyl*o i wy01(znie meto!a >ET [2] "rzy 0a!owaniu 5555 !o *ontenera automaty(znie wywo0ywana jest meto!a init%& [T] Ie!nym z etapów przy/otowania zapytania %DIDH& jest rejestra(ja :un*(ji zwrotnej [T] .ć D y pra(ować z ."T.o:eruje nast+puj1(e typy zmienny()Z zmienne proste."T nie mo/1 yć *ontenerami.w s*ryp(ie należy utworzyć !wa typy o ie*tów 9wi!o*3 oraz 9wyni*3 [T] Try @!ziwa(twA pozwala na tworzenie sza lonów ."T w j+zy*u #T?L [2] .tzn5 mo/1 prze()owywać tyl*o poje!yn(z1 warto.3 [T] Pmienne znaj!uj1(e si+ w sza lonie .