You are on page 1of 7

KAROL

Pochodzenie człowieka fascynujących zagadek przyjmuje si teorię

DARWIN
jest jedną z najbardziej ludzkości. W nauce na ogół ewolucji, którą stworzył w

drugiej poł. !"! wieku

#nglik$ %arol &arwin.

&la badacza dziejów najwa'niejsze pytanie dotyczy początków kultury$ bo właśnie jej przejawy są przedmiotem bada( historii i nauk pokrewnych na tym etapie rozwoju ludzkości. )aukowcy są na ogół zgodni w twierdzeniu$ 'e około *$+,* mln lat temu przodkowie współczesnego człowieka umieli nie tylko wytwarza- narz dzia$ ale tak'e posługiwa- si nimi$ rozniecali ogie(. .o archeologia jako nauka zajmuje si badaniem śladów materialnych pozostawionych przez naszych przodków. )a ich

podstawie naukowcy próbują rekonstruowa- budowle$ odtwarza- 'ycie codzienne$ czasami nawet określa- formy kultu religijnego$ a wi c 'ycie duchowe.

/koło 011 tys. lat temu na obszarach 2uropy pojawił si człowiek neandertalski 3homo neandertalensis4 nasz daleki przodek. 5ieszkał w jaskiniach$ był myśliwym$ a tak'e zbierał dost pne dla niego po'ywienie. 6achowane ślady pochówków świadczą by- mo'e o jego wierzeniach$ a na pewno o jego wra'liwości.

%olejnym ogniwem w ła(cuchu ewolucji był nasz bezpośredni przodek , człowiek rozu n! 3homo sapiens sapiens4 zwany cz sto człowiekiem z 7ro,5agnon 3miejsce znalezienia szczątków4. 8ył ok.

1

*11. *9.bezpośrednio mi dzy dwoma ró'nymi gatunkami w układzie ofiara . lat temu$ wytwarzał narz dzia o znacznym stopniu skomplikowania 3kamie($ róg$ kości$ drewno4$ rozpoczął tak'e w drówk $ zaludniając stopniowo #ustrali i #meryk 3ok. &arwin to tak'e dobór naturalny$ czyli sposób w jaki wybieramy sobie partnerów na 'ycie$ z którymi zakładamy rodziny.  prawo zmienności powszechnej i bezkierunkowej$ które mówi$ 'e gatunki charakteryzuje du'a zmiennoś. W wyniku drastycznych zmian klimatycznych 3ocieplanie si podnoszenie si klimatu$ topnienie lodowców i poziomu wód . 2 .n. 91 tys.samodzielny 'ywot. lat temu4..*01 tys.e. lat p. &arwin to nie tylko nasze pochodzenie :od małp.*1 tys.dziedziczna i nie dziedziczna$ jedynie zmiany dziedziczne mają znaczenie w ewolucji$  prawo olbrzymiej ró'norodności organizmów$ które mno'ą si o byt mo'e si w post pie geometrycznym$ prawo walki o byt$ która jest mechanizmem ograniczającym nadmierną liczb organizmów$ walka odbywa.4 została przerwana komunikacja mi dzy kontynentami i w ten sposób nasi przodkowie na poszczególnych lądach zacz li wieś.

PóAniej teoria doboru naturalnego doprowadziła &arwina E i wielu innych E do odrzucenia argumentu Paleya.drapie'nik lub pośrednio$ w obr bie jednego gatunku w wyniku konkurencji o t ekologiczną$ samą nisz  prawo dziedziczenia$ które mówi$ 'e osobniki które prze'yły przekazują korzystne cechy swemu potomstwu$  prawo doboru naturalnego .$ według którego argumentu uporządkowanie fizykalnego świata 3jak w zegarku4 jest dowodem na istnienie rozumnego twórcy. :teologią naturalną. 3 . "mponujący sposób dostosowania organizmów do środowiska był dla Paleya E i innych myślicieli religijnych ówczesnej epoki E wystarczającą racją$ aby uwierzy. w walce o byt prze'ywają osobniki najlepiej przystosowane$ formy pośrednie wymierają$ co prowadzi do coraz wi kszej rozbie'ności cech w nast pnych pokoleniach i powstania z czasem form bardzo ró'niących si od form wyjściowych i powstawania nowych gatunków. 6a radą ojca udał si do 7ambridge 3*=9=.$ według której :ksi ga natury. Prawdopodobnie w czasie studiów w 7ambridge zapoznał si Paleya 3*CD0.do szkoły$ poświ cając czas na kolekcjonowanie muszli$ monet$ minerałów$ itp. . )ast pnie zapisał si Bniwersytet w 2dynburgu.w bóstwo$ które wszystko zaplanowało. prowadzi nas do Foga nie mniej ni' ksi ga Fiblii. Pasja ta sprawiła$ 'e stał si póAniej przyrodnikiem.*=1+4$ znanego głównie z tzw. 5atka &arwina umarła$ gdy miał on zaledwie osiem lat@ ta strata była jednym z wa'niejszych wydarze( w jego 'yciu.*=0*4 z zamiarem poświ cenia si karierze duchownej.rzeba stwierdzi-$ 'e &arwin był gł boko poruszony tą tzw. Ki "!ł Karol Darwin# %arol <obert &arwin 3*=1>. W *=*= roku &arwin rozpoczął nauk w szkole z internatem$ która znajdowała si blisko jego domu. Wykłady wydawały mu si na jednak tak nudne$ 'e cały czas sp dzał na samodzielnym czytaniu i długich spacerach za miasto.*==94 urodził si w ?hrewsbury$ w #nglii. Pozostał w niej do uko(czenia szesnastego roku 'ycia$ czyli do *=9+ r.medycyn $ lecz szybko poczuł do niej awersj . Próbował studiowa. Po śmierci matki %arol zaczął ucz szcza.biologów. 6aproponowane przez &arwina wyjaśnienie powstawania zmian ewolucyjnych było tak proste i logicznie udokumentowane$ 'e szybko zostało przyj te przez wi kszoś. z pracami słynnego teologa Williama :zegarmistrza. )ie był wprawdzie szczególnie pobo'ny$ lecz sądził$ 'e 'ycie anglika(skiego wiejskiego proboszcza umo'liwi mu realizacj zainteresowa( przyrodniczych.

zi by &arwina. &arwin miał wi c wystarczająco wiele czasu$ by przyjrze.towarzyszenia kapitanowi <obertowi Gitzroyowi w ekspedycji na pokładzie statku H5? Beagle$ mającej na celu zbadanie linii brzegowej #meryki Południowej. . Fadacz musiał opisa.zdobyty materiał. Pi cioletnia przygoda na Beagle 3*=0*. &arwin postanowił odpoczą-. 5yśliciel dodaje$ 'e :'adnego innego zaj cia w 7ambridge nie wykonywał z takim zapałem i przyjemnością jak zbieranie chrząszczy. W roku *=0I &arwin powrócił do #nglii$ gdzie pragnął przeanalizowa. &u'e znaczenie dla tej teorii miały tzw. 6 wyprawy &arwin przywiózł imponujące zbiory$ które b dą obiektami jego przyszłych bada(. W połowie marca nast pnego roku brytyjski przyrodnik stworzył pierwsze notatki stanowiące podwalin ewolucji. pod teori )ast pne lata były okresem wyjątkowo ci 'kiej pracy dla &arwina. W ich trakcie &arwin odkrył$ i' u stworze( 'yjących na odmiennych wyspach wyst pują odmienne cechy3np.am poznał swoją kuzynk 4 .4. ró'nice w budowie dzioba4.*=0I4 nie tylko zmieniła 'ycie i myślenie samego &arwina$ lecz równie' 'ycie$ przekonania i kultur umysłową wi kszości mieszka(ców naszego globu. W czerwcu *=0C r. Po wnikliwych obserwacjach i konsultacjach z innymi przyrodoznawcami doszedł do wniosku$ 'e zwierz ta nale'ące do jednego gatunku$ lecz mające nieco odr bne cechy$ wypracowały je na zasadzie lepszego przystosowania si do środowiska. &arwin spotkał tam jednak kilku wybitnych uczonych i przeczytał wiele wa'nych ksią'ek$ które wzbudziły w nim :'arliwe pragnienie cho-by najmniejszego przyczynku do szlachetnej struktury nauk przyrodniczych. Ptaki te początkowo uwa'ane były za reprezentantów odmiennych rodzin$ lecz uwa'ne badania pozwoliły stwierdzi-$ i' wywodzą si one z jednego gatunku 3ró'nice zaszły wi c w jego obr bie4. 6 tego wzgl du narzucił on sobie wr cz kator'nicze tempo pracy$ co negatywnie odbiło si na jego zdrowiu 3palpitacje najpierw do K serca$ problemy 'ołądkowe itp. Podró' statkiem H5? Feagle trwała a' + lat$ począwszy od 9C grudnia *=0* r.u' po sko(czeniu studiów w 7ambridge$ w których &arwin koncentrował si na geologii$ pojawiła si mo'liwoś. Bdał si ?hrewsbury$ póAniej odwiedził Wedgwoodów w 5aer Hall w ?taffordshire./kazało si $ 'e pobyt &arwina w 7ambridge był E według jego własnych słów E :smutną stratą czasu. ?zczególnie wa'ne były obserwacje przedrzeAniaczy 3ptaki z rodziny wróblowatych4 zamieszkujących archipelagi Jalapagos.. ...si gatunkom zamieszkującym #meryk Południową oraz formom kształtowania si lądu.swoje odkrycia$ a te stanowiły niezwykle interesujący materiał dla ró'nych wydawnictw i czasopism.

&arwin oświadczył si odbyła si 2milii$ a 9> stycznia nast pnego roku para wzi ła ślub.si prawdą. Fy zrealizowa. W dalszym ciągu zamierzał pracowa. bezkr gowce morskie oraz paso'yty 'erujące na określonych gatunkach zwierząt4.am zamieszkał w &own House$ budynku$ który dzisiaj %olejne pełni lata rol muzeum sp dził na darwinowskiego. &okonane odkrycia coraz mocniej utwierdzały go w przekonaniu$ 'e to$ co kiedyś zapisał w swoim notatniku$ mo'e okaza.in.Londynu4. Właśnie w tym okresie artykuły$ stanowiące potwierdzenie teorii narodził si darwinizm$ a jego zwolennicy wydawali kolejne brytyjskiego badacza.badania nad roślinami. . 7eremonia w niej tak'e elementy ceremoniału w obrządku anglika(skim$ jednak znalazły si unitaria(skiego 3rodzina &arwina od strony ojca była tego wyznania4. <ównolegle zajmował si geologią$ publikując kolejne artykuły i przedstawiając znaleziska przywiezione z wyprawy Gitz<oya.2mili K kobiet dobrze wykształconą i obytą. 7zas ten jednak szybko minął i ju' w marcu *=0= r.swoje zamiary$ zaczął hodowa. &zieło &arwina było zaciekle atakowane 3głównie przez konserwatystów4$ ale znaleAli si tak'e jego gorliwi obro(cy.zwierz ta i prowadzi. &arwin niezwykle intensywnej pracy 3zajmował si analizą wielu zagadnie( K badał np. 5 . na rynek trafiło dzieło %arola &arwina K:/ powstawaniu gatunków.nad teorią$ której zr by istniały ju' w jego dzienniku.si wraz z rodziną do &owne 3wtedy jeszcze wieś$ dzisiaj cz ś. &nia ** listopada *=0= r. do ?zkocji4. /kresy intensywnej pracy przeplatane były krótkimi przerwami$ w czasie których badacz odbywał niedługie podró'e 3m. Wyprzedał si cały nakład K *9+1 egzemplarzy. &arwin został sekretarzem Jeological ?ociety. postanowił przeprowadzi. &nia 99 listopada *=+> r. We wrześniu *=D9 r. 6ainteresowanie nim przeszło najśmielsze oczekiwania autora. Wybitny brytyjski przyrodoznawca nie porzucił swoich głównych zainteresowa(.. <eakcje na publikacj były ró'norodne.

Wyprawiono mu pa(stwowy pogrzeb i$ mimo jego woli 3chciał zosta.udomowionych roślin i zwierząt.i znaleA. wydał :6miennoś. W *=I= r. ukazało si pochodzeniu Przełomowa publikacja nastąpiła jednak 0 lata póAniej$ kiedy dzieło zatytułowane :/ człowieka.in.$ wszystkie nowe odkrycia okazały si mija.eoria ewolucji i doboru naturalnego okazała si ponadczasowa.. &okonania &arwina z czasem przeniesiono tak'e na płaszczyzn społecze(stwo. storczyki4 oraz poszukiwaniu potwierdzenia faktu$ i' ewolucja dotyczy tak'e człowieka. Karol Darwin $ odkr!cia %arol &arwin był wybitnym specjalistą w dziedzinach przyrodoznawstwa oraz geologii. &oczekał si on a' dziesi ciorga dzieci$ lecz tylko siedmioro z nich do'yło wieku dojrzałego. Warto zaznaczy-$ i' w Wielkiej Frytanii tylko pi . 7hocia' przez długi czas próbowano ją obali.osób 3z wyjątkiem członków rodziny królewskiej4 dostąpiło takiego zaszczytu.si coraz wi kszą popularnością i znajdowała licznych zwolenników. &alsze lata 'ycia upłyn ły &arwinowi głównie tytułów na wydawaniu b dących kolejnych cz sto dopełnieniami poprzednich. %arol &arwin zmarł *> kwietnia *==9 r../publikowanie :/ powstaniu gatunków. nie było jednak ostatnim słowem %arola &arwina. "stnieje wiele przesłanek$ 'e brytyjski przyrodoznawca obwiniał za ten fakt siebie K wierzył$ i' jego potomstwo miało słabą odpornoś. Mego teoria z czasem zacz ła cieszy.pochowany w kościele w &own4$ jego ciało spocz ło w /pactwie Westminsterskim. w &own House. 8ycie rodzinne %arola &arwina pełne było momentów zarówno wspaniałych$ jak i przynoszących badaczowi olbrzymie cierpienie. &arwin zawarł w nim wiele dowodów na to$ i' ludzie nale'ą do królestwa zwierząt. ?zczególnie w tej pierwszej jego prace doprowadziły do zmiany całej tak naprawd nauki.z prawdą. społeczną$ uznając$ i' ewolucji podlega tak'e 6 . .ze wzgl du na jego pokrewie(stwo z 2milią. %olejne lata sp dził on na szeroko zakrojonych poszukiwaniach potwierdze( swojej teorii 3badał m.:lepsze.

co zosta!o naukowo udowodnione. przekaza! nam rzeteln wiedz%. że z naukowego punktu widzenia chrześcija#ska teoria powstania świata i pierwszych ludzi r$żni si% od tego co udowodni! &arwin"  On znalaz! dowody. że jesteśmy ssakami pochodz cymi od ma!p"  Od 155 lat wiemy. kt$rej nikt nie zdo!a! tak naprawd% o'ali(" 7 . Od 1859 roku wiemy. przeprowadzi! 'adania.