Struktura

Oto, jak wygląda struktura nowego GRUBa:
/boot/grub/grub.cfg /etc/default/grub /etc/grub.d

/boot/grub/grub.cfg Jest to najważniejszy plik konfiguracyjny w syste ie! "astąpi# znany z GRUB $egacy plik enu!lst, i w przeciwie%stwie do starszej wersji nie jest edytowalny w tradycyjny spos&'! (szystko co si) w ni update-grub 1 znajduje jest efekte wykonania wielu skrypt&w, przy po ocy polecenia:

kt&re to sk#ada si) z:

1

grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg

grub.cfg jest prze'udowywany auto atycznie, za każdy
• • • •

raze , kiedy:

doda y, zaktualizuje y lu' usunie y jądro $inu* pojawią si) nowe paczki, 'ezpo+rednio związane z GRUB , wykona y r)cznie ko end) update-gru' inne operacje w syste ie ')dą ia#y związek z procese uruc.a iania

gru'!cfg nie jest tworzony lu' aktualizowany, jeżeli zostanie wykonana ko enda: gru'-install, odpowiadająca jedynie za instalacj) /etc/default/grub /lik ten zawiera podstawowe ustawienia, kt&re 'ez pro'le u użytkownika! (ypisane są tutaj z ienne, kt&re progra podczas generowania pliku gru'!cfg! ogą zosta0 z ienione przez rozruc.owy ')dzie wykorzystywa#, enedżera uruc.a iania!

/boot/grub/grub.cfg
1ażda sekcja w pliku rozpoczyna si) od ### BEGIN i w katalogu/etc/grub.d, z kt&ryc. zosta#a utworzona! GRUB_DEFAULT2 - Ustawia do y+lny wpis w
• •

a 'ezpo+rednie odniesienie do skrypt&w

enu! 3ożliwe są opcje: enu! :u eracja punkcie

GRUB45678U$92nu er - ustawia do y+lnie uruc.a iany wpis w zaczyna si) od ;! <stnieje ty wypadku nie ożliwo+0 zro'ienia kilku pozycji w jedny enu GRUB45678U$92=opis= -

ożna ustawi0 w#asny wpis, w#ączając w to cudzys#&w! (

a znaczenia, gdzie znajduje si)

GRUB45678U$92sa>ed uruc.a iania! (

-

opcja

ustawia

do y+lny

syste

dla

przysz#ego

o encie aktualizacji, uruc.a iane są polecenia: gru'-re'oot i gru'-set-

default, kt&re auto atycznie wy'ierają syste GRUB_SAVEDEFAULT=true - jeżeli jest warto+0 true, to jest ustawiany auto atycznie ostatnio uruc.o iony syste z listy przy nast)pny uruc.o ieniu! Opcja nie dzia#a z partycja i R8<5 i $?3! 5o dzia#ania wy agane jest ustawienie opcji GRUB_DEFAULT=saved! GRUB_ !DDE"_T!#E$UT=% - odczekiwane są ustawione sekundy, do czasu naci+ni)cia przez użytkownika klawiszu! Jeżeli spe#niona jest druga opcja, to wtedy pokazuje si) jest do y+lna warto+0, przypisana do tej funkcji! GRUB_ !DDE"_T!#E$UT_'U!ET=true - ustawia, kiedy pozosta#y licznik! GRUB_T!#E$UT=l(c)ba & seku*d - ustawia czas wy+wietlania auto atyczny uruc.o ienie syste u! Opcja -1 powoduje, że enu w sekundac., przed enu ')dzie pokazywane do a 'y0 pokazywany zegar z czase enu! ( inny przypadku, aplikacja przec.odzi do opcji GRUB&_T!#E$UT! Jeżeli nie wpisze y nic, ustawiana

do ko%ca! Jeżeli jest true, to nie jest wy+wietlane nic! Ustawienie false pokazuje

czasu interakcji użytkownika! "alecane jest ustawienie licz'y z przedzia#u @!!n! GRUB_D!STR!BUT$R=lsb_release&+(&+s&,-&/dev/*ull&..&ec/o&Deb(a* - /o'iera opis z wpisu w enu GRUB_0#DL!"E_L!"U1 - wszystko, co tutaj zostanie wpisane, pojawia si) na ko%cu wpisu o jądrze $inu* GRUB_0#DL!"E_L!"U1_DEFAULT=23u(et&s4las/2 - opcja ta tworzy dwa wpisy dla każdego jądra $inu*: nor alny i ratunkowy! 5odaje także wszystko stąd tylko do try'u nor alnego, zaraz za opcja i z GRUB_0#DL!"E_L!"U1! Jeżeli opcja GRUB_D!SABLE_L!"U1_RE0$VER5 jest ustawiona na true, wtedy tworzony jest wpis tylko try'u nor alnego! 6GRUB_D!SABLE_L!"U1_RE0$VER5=true - pozwala na wy#ączenie tworzenia wpisu z try'e ratunkowy dla każdego jądra $inu*! Jeżeli c.ce y ie0 opcj) Reco>ery tylko dla jednego jądra $inu*, trze'a zro'i0 specjalny wpis w pliku /etc/grub/40_cu tom! 6GRUB_TER#!"AL=co*sole - w#ączenie tej opcji powoduje wy#ączenie graficznego ter inala

6GRUB_D!SABLE_L!"U1_UU!D=2true2 -

w#ączenie

tej

opcji,

usuwa

z

para etr&w

jądra root!""I#!$$$, kt&re odpowiada za unikalne oznaczenie tego para etru pojawi si) oznaczenie/de%/ d&'! 6GRUB_GF1#$DE=78%98:% - ustawia do y+lną rozdzielczo+0

iejsca lu' urządzenia! "a iast

onitora! :ie zawsze c.ce

dzia#a0 prawid#owo! 3ożna także ustawi0 g#)'ie koloru oraz kilka innyc. rozdzielczo+ci! GRUB_!"!T_TU"E=28:%&88%&;2 - ustawia na GRUB_BA0<GR$U"D - ustawia o'razek t#a GRUB_D!SABLE_$S_=R$BER=true wynik&w o -prober do partycjac., podczas korzystania z nie pozwala progra owi GRUB na dodawanie czas pojedynczego sygna#u ko puterowego!

enu! (arto+0 true wy#ącza sprawdzanie syste &w na innyc.