STATUT STOWARZYSZENIA INSTYTUT STUDIÓW NAD ISLAMEM Rozdział I Postanowienia ogólne §1 Stowarzyszenie INSTYTUT STUDIÓW NAD ISLAMEM, zwane

dalej STOWARZYSZENIEM jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy - Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 79, poz.855 z późn. zm. ) oraz niniejszego statutu. §2 Siedzibą STOWARZYSZENIA jest Wrocław. §3 1. Terenem działania STOWARZYSZENIA jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla właściwej realizacji celów statutowych STOWARZYSZENIA może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. §4 STOWARZYSZENIE w niniejszym statucie. posiada osobowość prawną i działa przez organy wymienione §5 Czas trwania STOWARZYSZENIA jest nieoznaczony. §6 STOWARZYSZENIE opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, zatrudnionych przez siebie pracowników oraz wolontariuszy. §7 STOWARZYSZENIE może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. §8 STOWARZYSZENIE używa pieczęci podłużnej z napisem „INSTYTUT STUDIÓW NAD ISLAMEM”.

Rozdział II Cele i sposoby działania §9 Celami STOWARZYSZENIA są: 1. Prowadzenie badań o tematyce określonej w §10 niniejszego statutu. 2. Upowszechnianie wiedzy o islamie, kulturze świata muzułmańskiego oraz o stosunkach Polski ze światem islamu. 3. Dialog z chrześcijaństwem i innymi religiami, w szczególności religiami monoteistycznymi. 4. Propagowanie znajomości języka arabskiego oraz wiedzy na temat tego języka. 5. Budowanie „pomostu zrozumienia” pomiędzy przedstawicielami społeczności o odmiennych tradycjach kulturowych, religijnych i światopoglądowych. 6. Koordynowanie przedsięwzięć służących lepszemu wzajemnemu poznaniu się społeczeństwa polskiego i żyjących w Polsce muzułmanów. 7. Nawiązywanie i wspieranie kontaktów naukowych, jak też tworzenie programów współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami i instytutami naukowymi w Polsce i w państwach muzułmańskich oraz Unii Europejskiej i innych krajach świata. §10 Problematykę badawczą STOWARZYSZENIA stanowi: 1. Teologia islamu. 2. Szaria i nauki muzułmańskie. 3. Historia islamu i jego cywilizacji. 4. Narody i społeczności muzułmańskie. 5. Geografia i demografia islamu. 6. Życie religijne i społeczne muzułmanów żyjących w państwach niemuzułmańskich. 7. Stosunki islamu z chrześcijaństwem. 8. Stosunki islamu z judaizmem. 9. Islam a inne religie i tradycje w duchowości na świecie. 10. Muzułmanie wśród społeczeństw Europy. 11. Islam w świecie. 12. Muzułmańska myśl polityczna, społeczna i gospodarcza. 13. Polska a świat muzułmański. 14. Historia, treść stosunków polski z krajami muzułmańskimi. 15. Historia literatury polskiej w perspektywie kontaktów kulturowych z islamem. 16. Orientalne i muzułmańskie wpływy w nauce, kulturze, sztuce i architekturze polskiej. §11 Prowadzone będą następujące formy działalności STOWARZYSZENIA: 1. Stymulowanie i prowadzenie badań naukowych we wskazanym wyżej zakresie. 2. Organizowanie cyklicznych konferencji naukowych ( przynajmniej raz w roku ). 3. Organizacja paneli dyskusyjnych, omawiających aktualne wydarzenia w państwach muzułmańskich. 4. Ogłaszanie konkursów z różnych dyscyplin badawczych kierowanych do naukowców w Polsce. 5. Tłumaczenie na język polski publikacji na temat islamu. 2

6. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydanie czasopisma naukowego. 7. Przygotowywanie opinii i komentarzy dotyczących sytuacji religijnej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej w państwach muzułmańskich. 8. Monitorowanie sytuacji społecznej, gospodarczej, politycznej i kulturowej w państwach islamskich. 9. Organizowanie wystaw i zajęć edukacyjnych. 10. Organizowanie pobytów studyjnych stypendialnych. §12 Działalność STOWARZYSZENIA skierowana jest w szczególności do: 1. Społeczeństwa polskiego zainteresowanego wiedzą o islamie, wydarzeniach w świecie muzułmańskim oraz muzułmańską tradycją intelektualną a także istniejących w Polsce instytucji naukowych działających w tym zakresie. 2. Wspólnoty muzułmańskiej w Polsce. 3. Polskich instytucji uczestniczących w dialogu między religiami, kulturami, społeczeństwami. 4. Organów państwowych samorządowych oraz środków masowego przekazu zainteresowanych raportami badawczymi, informacjami i ekspertyzami dotyczącymi problemów świata muzułmańskiego. Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki §13 1. STOWARZYSZENIE zrzesza członków rzeczywistych, honorowych i wspierających. 2. Członkami STOWARZYSZENIA mogą być osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy i zagraniczne osoby prawne. 3. Osoba prawna może być wyłącznie członkiem wspierającym i działa w STOWARZYSZENIU przez swojego przedstawiciela. §14 1. Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla działalności STOWARZYSZENIA. 2. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków, podejmowaną na wniosek Zarządu. §15 1. Członkiem rzeczywistym może zostać osoba fizyczna: a) mająca pełna zdolność do czynności prawnych, b) zaznajomiła się ze statutem i uznaje jego postanowienia, c) złożyła pisemną deklarację członkowską, d) została zarekomendowana przez z jednego z członków rzeczywistych, e) uiściła składkę członkowską w wysokości ustalonej dla osób wstępujących do STOWARZYSZENIA. 2. Członkostwo rzeczywiste nabywa się przez uchwałę Walnego Zebrania Członków o przyjęciu w poczet członków na wniosek Zarządu. 3.Członkostwo nabywa się w dacie podjęcia uchwały. 3

§16 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która pisemnie zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne dla działalności STOWARZYSZENIA w formie ustalonej z Zarządem. 2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. §17 1. Członkostwo ustaje wskutek: a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, b) śmierci członka, c) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego (przez osobę prawną) lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy, d) skreślenia z listy członków z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres trzech miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu, w drodze uchwały Zarządu, e) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu, f) wykluczenia z powodu działalności sprzecznej ze statutem i uchwałami władz STOWARZYSZENIA, długotrwałego braku aktywnej działalności członka, działania na szkodę STOWARZYSZENIA. Wykluczenie następuje poprzez uchwałę Walnego Zebrania Członków, która powinna być niezwłocznie przesłana do wykluczonego listem poleconym. 2. Od uchwał Zarządu w przedmiocie skreślenia przysługuje członkowi odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków złożone na piśmie za pośrednictwem Zarządu w terminie 14 dni od otrzymania uchwały. 3.Osoba wykluczona ma prawo do złożenia pisemnego wniosku do najbliższego Walnego Zebrania Członków o ponowne rozpoznanie kwestii jej wykluczenia w terminie14 dni od doręczenia jej uchwały o wykluczeniu. Wniosek składa się za pośrednictwem Zarządu. §18 Zarząd prowadzi rejestr członków, jak również dokumentację związaną z nabyciem i utratą członkostwa oraz rejestr członków honorowych. §19 1.Członek rzeczywisty ma prawo: a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków, b) wybierać i być wybieranym do władz STOWARZYSZENIA, c) uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej, d) zaskarżania uchwał władz stowarzyszenia w sprawach członkowskich. 2. Członek rzeczywisty ma obowiązek: a) aktywnego uczestniczenia w działalności STOWARZYSZENIA, sumiennego i rzetelnego wykonywania powierzonych mu zadań, b) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz STOWARZYSZENIA, c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i terminach określonych przez Zarząd, d) dbałości o mienie STOWARZYSZENIA.

4

§20 1.Członek honorowy ma prawo: a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, b) uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej. 2.Członek honorowy ma obowiązek: a) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz STOWARZYSZENIA, b) jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich. §21 1. Członek wspierający ma prawo: a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, b) uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej. 2.Członek wspierający ma obowiązek: a) przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz STOWARZYSZENIA, b) wspierać działalność STOWARZYSZENIA w formie ustalonej z Zarządem, c) jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich. Rozdział IV Władze STOWARZYSZENIA §22 Władzami STOWARZYSZENIA są: 1. Walne Zebranie Członków, 2. Zarząd, 3. Komisja Rewizyjna. §23 1. Najwyższą władzą STOWARZYSZENIA jest Walne Zebranie Członków, którego uchwały są wiążące dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: a) z głosem stanowiącym - wszyscy członkowie rzeczywiści, b) z głosem doradczym - członkowie honorowi i wspierający. §24 1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 2.Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz do roku, w terminie, miejscu i z porządkiem obrad ustalonym przez Zarząd. Zarząd powiadamia członków listem poleconym, bądź w inny skuteczny sposób przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. 3.Nadzwyczajne Zebranie Członków zwołuje Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na żądanie Komisji Rewizyjnej, c) na wniosek co najmniej 50% członków rzeczywistych STOWARZYSZENIA, 4.Nadzwyczajne Zebranie Członków winno być zwołane przez Zarząd w terminie jednego miesiąca od wpłynięcia wniosku lub żądania i obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 5

§25 Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 1. Uchwalanie porządku i regulaminu obrad. 2. Dokonywanie zmian w statucie. 3. Uchwalanie planów działania STOWARZYSZENIA. 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 5. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi. 6. Podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych sprawach dla STOWARZYSZENIA nieuregulowanych statutem. 7. Wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu, Dyrektora Naukowego, Dyrektora Administracyjnego i pozostałych członków Zarządu. 8. Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej. 9. Rozpatrywanie wszelkich wniosków skierowanych do Walnego Zebrania. 10. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich. 11. Przyjmowanie w poczet członków rzeczywistych. 12. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członka rzeczywistego. 13. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego. 14. Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania STOWARZYSZENIA. §26 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków – za wyjątkiem kwestii rozwiązania STOWARZYSZENIA i zmiany statutu a określonych w § 45 oraz wyboru członków władz STOWARZYSZENIA. 2.Wybór władz STOWARZYSZENIA przez Walne Zebranie Członków odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków. Wybór władz następuje z pośród członków rzeczywistych. 3. Osoba na stanowisku Przewodniczącego, Dyrektora Naukowego, Dyrektora Administracyjnego w Zarządzie oraz Przewodniczącego w Komisji Rewizyjnej może tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje. §27 1. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. 2. Obradom przewodniczy Prezydium w składzie: Przewodniczący i Protokolant. 3. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych komisji. 4. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Protokolant.

§28 Organem wykonawczym STOWARZYSZENIA jest Zarząd. 6

§29 1. Zarząd składa się z Przewodniczącego, Dyrektora Naukowego, Dyrektora Administracyjnego oraz czterech członków. 2. Walne Zebranie Członków wybiera skład Zarządu zgodnie z zapisem § 26 ust. 2 i 3 statutu w sposób następujący: w pierwszej kolejności wybiera się Przewodniczącego Zarządu. Po przeprowadzeniu głosowania wybiera się Dyrektora Naukowego. Następnie wybiera się Dyrektora Administracyjnego. W następnej kolejności przeprowadza się łącznie wybory pozostałych członków Zarządu. 3. Dyrektor Administracyjny pełni funkcję skarbnika STOWARZYSZENIA. §30 1. Kadencja Zarządu trwa cztery lata. 2. W razie śmierci członka Zarządu bądź utraty przez niego członkostwa lub rezygnacji z pełnionej funkcji w czasie trwania kadencji - skład osobowy uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. §31 Do kompetencji Zarządu należy: 1. Kierowanie działalnością STOWARZYSZENIA w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. 2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków. 3. Przygotowanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków. 4. Opracowanie rocznych programów działalności STOWARZYSZENIA w ramach określonych przez Walne Zebranie Członków. 5. Opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu. 6. Określanie struktury organizacyjnej niezbędnej dla prowadzenia działalności STOWARZYSZENIA. 7. Określanie wysokości składki członkowskiej, terminu i sposobu jej uiszczania. 8. Podejmowanie decyzji dotyczących działalności gospodarczej STOWARZYSZENIA, zarządzanie i administrowanie majątkiem STOWARZYSZENIA. 9. Podejmowanie uchwał w kwestii zatrudnienia w STOWARZYSZENIU. 10. Przyjmowanie w poczet członków wspierających. 11. Zgłaszanie Walnemu Zebraniu kandydatur na członków rzeczywistych i honorowych. 12. Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy członków rzeczywistych. 13. Przekazywanie Walnemu Zebraniu Członków odwołań członków od uchwał Zarządu. 14. Reprezentowanie STOWARZYSZENIA na zewnątrz. § 32 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy do roku. 2. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokoły, w których zapisane są podjęte przez Zarząd uchwały.

7

§33 1. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności większości członków. 2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu. §34 Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli wewnętrznej STOWARZYSZENIA i podlega wyłącznie Walnemu Zebraniu Członków. §35 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych wedle reguł określonych w §26 ust. 2 i 3 statutu ; wybiera ze swego składu Przewodniczącego. 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. 3. W razie śmierci członka Komisji Rewizyjnej lub utraty przez niego członkostwa albo ustąpienia z funkcji w czasie trwania kadencji – skład osobowy uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 4. Nie jest możliwe łączenie funkcji członka Komisji Rewizyjnej z członkostwem w Zarządzie. §36 Do zakresu działalności Komisji Rewizyjnej należy: 1. Kontrolowanie wszystkich dziedzin działalności STOWARZYSZENIA co najmniej raz do roku. 2. Występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli. 3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalnoś ci oraz wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi. 4. Prawo żądania zwołania Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie. § 37 Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo: a) zapoznawania się ze wszelką dokumentacją STOWARZYSZENIA, b) żądania złożenia wyjaśnień w formie pisemnej lub ustnej od członków, Zarządu oraz wszystkich osób zatrudnionych przez STOWARZYSZENIE w sprawach objętych kontrolą. § 38 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków. 2. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, zawierający podjęte uchwały.

8

Rozdział V Sposób reprezentacji STOWARZYSZENIA § 39 1. Oświadczenia woli w imieniu STOWARZYSZENIA w sprawach majątkowych przekraczających 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) składają łącznie Przewodniczący Zarządu, Dyrektor Naukowy i Dyrektor Administracyjny. 2. W sprawach majątkowych nie przekraczających kwoty 5.000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz w sprawach niemajątkowych oświadczenia woli w imieniu STOWARZYSZENIA składają łącznie Dyrektor Naukowy i Dyrektor Administracyjny. § 40 Stowarzyszenie uchwałą Zarządu może ustanowić i odwołać pełnomocnika do jego reprezentowania. Rozdział VI Majątek i dochody STOWARZYSZENIA § 41 Majątek STOWARZYSZENIA jest tworzony w szczególności z następujących źródeł: 1. Składek członkowskich członków rzeczywistych. 2. Wsparcia zadeklarowanego i realizowanego przez członków wspierających. 3. Darowizn, zapisów, spadków i innych przysporzeń czynionych na rzecz STOWARZYSZENIA przez osoby fizyczne i prawne. 4. Dotacji z budżetu Państwa i z budżetu jednostek samorządu terytorialnego. 5. Dotacji z organizacji międzynarodowych, w tym z Unii Europejskiej. 6. Zbiórek publicznych. 7. Majątku STOWARZYSZENIA i prowadzonej przez STOWARZYSZENIE działalności gospodarczej. § 42 Majątek i dochody STOWARZYSZENIA mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów określonych w niniejszym statucie oraz na koszty działalności STOWARZYSZENIA. § 43 1. STOWARZYSZENIE może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i w rozmiarze koniecznym i użytecznym dla realizacji celów STOWARZYSZENIA. 2. Zakres działalności gospodarczej obejmuje: a) PKD - 47.61.Z– Sprzedaż detaliczną książek prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, b) PKD - 47.62.Z – Sprzedaż detaliczną gazet i artykułów piśmiennych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach, c) PKD - 58.11.Z – Wydawanie książek, d) PKD - 58.13.Z – Wydawanie gazet, 9

e) PKD - 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, f) PKD - 58.19.Z – Pozostałą działalność wydawniczą, g) PKD - 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, h) PKD - 74.30.Z – Działalność związaną z tłumaczeniami, i) PKD - 74.90.Z – Pozostałą działalność profesjonalną, naukową i techniczną, gdzie indziej niesklasyfikowaną, j) PKD - 82.30.Z – Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów, k) PKD - 85.59.A – Naukę języków obcych, l) PKD - 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowaną, ł) PKD - 85.60.Z – Działalność wspomagającą edukację, m) PKD -96.09.Z – Pozostałą działalność usługową, gdzie indziej niesklasyfikowaną. § 44 1. STOWARZYSZENIE prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Majątkiem STOWARZYSZENIA zarządza Zarząd. Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie STOWARZYSZENIA § 45 1. Rozwiązanie STOWARZYSZENIA oraz zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 plus 1 głosów w obecności 2/3 plus 1 członków rzeczywistych. 2. Uchwalenie zmian statutu i rozwiązania STOWARZYSZENIA mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad. Do zawiadomienia określonego w § 24 ust. 2 statutu należy załączyć projekty stosownych uchwał. § 46 Podejmując uchwałę o rozwiązaniu STOWARZYSZENIA Walne Zebranie Członków powoła komisję likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację STOWARZYSZENIA. § 47 W razie rozwiązania STOWARZYSZENIA jego majątek pozostały po pokryciu kosztów likwidacji może być przeznaczony jedynie na cele związane z realizacją zadań, dla których powstało STOWARZYSZENIE.

10