JAK ZAROBIĆ PIENIĄDZE NA DZISIEJSZYM RYNKU REALNOŚCIOWYM

WYKORZYSTAJ NISKIE PROCENTY CENY I $ 8000 TAX CREDIT DO 31 LISTOPADA 2009

Violetta Janik tel. 708-539-6508
OMEGA REALTORS 6818 W. BELMONT, FL. 2

pi¹tek - czwartek Friday - Thursday
16 - 22 października, 2009 r.
October 16th - 22nd, 2009 r.)

KURIER
Fot.: KC

$ 50

1

c o d z i e n n y

Rok XIII Nr 142 (3162)

CIESIELCZYK: w niedzielę ujawnię esbeków
Przyjazd dr Marka Ciesielczyka do Chicago na nowo rozbudziû gorâcâ dyskusjÅ na temat lustracji polonijnych dziaûaczy, zasadnoÀci wykrywania byûych esbeków i samej wiarygodnoÀci tropiâcego.
Marek Ciesielczyk na zdjÅciu archiwalnym z 9 lipca 1999 r.

O proces lustracji, motywy dziaûania i swoje przekonania pytamy Marka Ciesielczyka, który przybyû z kolejnâ listâ esbeckich kapusiów. WiÅcej na str. 18-19

Polska z³ota jesieñ
w zajeÎdzie Mariana Szymañskiego
W roku ubieg³ym nast¹pi³o wstêpne otwarcie oÀrodka turystyczno-wypoczynkowego w miejscowoÀci Lawrence w stanie Michigan.
WiÅcej na str. 54-55
Fot.: KC

KOMUNIÃCI: PRECZ Z KONGRESU POLONII AMERYKAªSKIEJ!

str. 12

Na ratunek polskich zbiorów w Orchard Lake

str. 13

2

KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 października 2009 r.

******Wielka Loteria ***** Kupując bilet LOT-u w Amcie, masz szansę na wygranie jednej z wielu doskonałych nagród:
- bilet lotniczy do Polski - weekendowy pobyt w Wellness & Spa Millenium Hotel - weekendowy pobyt w WarmiaPark & Spa Hotel
*Loteria dotyczy biletów wystawionych do 10/30/2009, należy wypełnić kupon, aby wziąć udział w losowaniu które odbędzie się 11/06/2009. Ogłoszenie wyników losowania 11/14/2009 w Kurierze, pewne ograniczenia obowiązują.

Planujesz przelot do Polski - podróżuj LOTEM! Najnowsze promocje - Najtańsze ceny
Specjalne ceny na wyloty od 30 października do 13 grudnia.

Atrakcyjnie Możesz Tylko z Amtą zwiedzić świat!
AMERICAN TRAVEL ABOARD INC
Biuro główne: 5316 N. Milwaukee Ave., Chicago, 773-467-0700 Do Nowego Jorku i okolic: 800-228-0877 Jeszcze dziś zadzwoń do agencji współpracujących z AMTĄ! www.amta.com
5637 W. Belmont Ave., Chicago, 773-237-4747 6615 W. Irving Park Rd., Chicago, 773-725-5966 8616 Golf Rd., Niles, 847-296-0033 8322 S. Harlem Ave., Bridgeview, 708-599-2700

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER

3

BANKRUCTWA
$250.00 ZNI¯KA
Z TYM OG£OSZENIEM

ATTORNEY AT LAW - ADWOKAT
“ We are a debt refief agency. We help people file for bankruptcy relief under the Bankruptcy Code”

MAREK ÃCIB£O 773.775.5050
Zatrudnimy akwizytorów reklam Atrakcyjne warunki

(773) 343-4800

4

KURIER

KURIER CODZIENNY
Jan Orawicz F R A S Z K I Migawki polskie W PRL-BIS

16-22 paŸdziernika 2009 r.

Ludzie z klasâ tylko woûki pasâ... GòOS Z KOLUMNY

DO OJCA ÃWIìTEGO JANA PAWòA II Kto Ci nie dorósû nawet do piÅty pokazaû Àwiatu Nobel Ojcze ÃwiÅty... O KSIìDZU T. ISAKIEWICZU ZALEWSKIM Bili Go esbeccy kaci, od nich paûki przejêli znani purpuraci... LOS AFER W PRL-BIS Stare afery przedawniû czas, nowe afery polecâ w las, i bÅdzie po ptakach, i bÅdzie po krzyku, bo zostaûy aferaûy w doskonaûym szyku!

Najpierw trzeba pospaå w trumnie Òeby stanâæ na kolumnie... W T E D Y Wtedy poeci obrastajâ sûawâ kiedy korzonki wâchaj¹ pod murawâ

HAZARDOWA AFERA W platformianej kaûu¿y Doncio Tusk siÅ zanuÒyû, by go widaå ni byûo po tym, co siÅ zdarzyûo ... Hazardowa afera, rypûa siÅ jak cholera!!! choå od lata jâ skrywaû wypûynÅûa parszywa! i na oczach Narodu naputaûa mu smrodu!!! Damoklesa nóÒ bimba nad nim bardzo wyraÎnie, w platformianej kaûuÒy, moÒe krasnâ mieå ûaÎniÅ...

MOJA NIEWIARA Wûasnym oczom nie wierzÅ, Òe po Hazardaferze jeszcze Doºciu przy Sterze!!! PRAWDA NAD PRAWDY WÀród samych potulniaków, nie byûoby Polaków...

WYNIKI LOTERII Z CZWARTKU
czwartek, 8 paŸdziernika
G³ówna wygrana w lotto w sobotê, 10 paŸdziernika: 5, 250, 000 dol. Mega Millions w pi¹tek, 9 paŸdziernika: 145 mln dol. Little Lotto w czwartek, 8 paŸdziernika: 100 tys. dol. Pierwsze losowanie Pick 3 – 479, Pick 4 – 3812 Wyniki Lotto ze œrody, 7 paŸdziernika: 01, 09, 15, 24, 36, 39 Mega Millions z wtorku, 6 paŸdziernika: 09, 33, 51, 53, 56 (39) Little Lotto ze œrody, 7 paŸdziernika: 16, 21, 29, 34, 36

POGODA
Pogoda dla Chicago
pi¹tek sobota niedziela

Prognoza dla Polski

dzieº

dzieº

dzieº

53F
Informacje na temat wyników: tel. (800) 252-1775 noc noc

59F
noc

47F 41F

48F

33F

KURIER
Marek Bober - redaktor naczelny

Prognoza DLA CHICAGO: Dzisiaj pochmurno, spodziewane przelotne opady deszczu. W sobotê i niedzielê s³onecznie z niewielkimi zachmurzeniami.

Prognoza pogody na 16 i 17 paÎdziernika
W ca³ym kraju pochmurno z opadami deszczu ze œniegiem i œniegu w Polsce Wschodniej i w górach oraz deszczu na pozosta³ym obszarze. Temperatura maksymalna od 1 C w Malopolsce do 6 C na Dolnym Œl¹sku. Wiatr s³aby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W sobotê w Polsce Wschodniej pochmurno z opadami deszczu ze œniegiem, na pozosta³ym obszarze zachmurzenie du¿e z przejaœnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od -3 C na RzeszowszczyŸnie do 3 C na Dolnym Œl¹sku. Temperatura maksymalna od 2 C na SuwalszczyŸnie do 6 C na zachodzie i nad morzem. Wiatr s³aby i umiarkowany, pó³nocno-zachodni i zachodni.

codzienny
pogodnie pochmurnie deszczowo czêœciowo pochmurnie przelotne opady deszczu mo¿liwoœæ wyst¹pienia burz opady œniegu przelotne opady œniegu mróz

Redaguje zespó³: Jerzy Filipkowski, Marcin Grad, Edward Janik, Stanis³aw Szczepañski, Henryk Weso³owski, Kr ystyna ¿mijewska DTP: Andrzej Kogut, Zofia Stok³osa

Temperatury dla USA

ADRES: 6144 W. Belmont Ave., Chicago, IL 60634 REDAKCJA: (773) 202-0606, fax: (773) 202-1818
OG£OSZENIA: Beata Chrobak, Wioleta Kozik-Kumorek, Aneta Olszyñska E-mail: redakcja@kuriercodziennychicago.com WYDAWCA: Pol-Med Co. prez. Adam Ocytko

73 56

53 48

68 62

90 80

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER

5

Z ¯YCIA “DARU SERCA” - Z ¯YCIA “DARU SERCA” - Z ¯YCIA “DARU SERCA” - Z ¯YCIA “DARU SERCA”

WOLONTARIUSZE I SPONSORZY

lajâ siÅ do granic moÒliwoÀci, nic to nie daje: cztery osoby nie zastâpiâ skutecznie czterdziestu czy piÅådziesiÅciu. T ym samym przedsiÅwziÅcie koºczy siÅ katastrofalnâ klapâ. O kim w takim razie powinniÀmy myÀleå, sûyszâc “Dar Serca”, czy “Funda cja”? Przedstawiciel Fundacji wzniósû takÒe “egoistyczny” toast: Kochani! ÏyczÅ wam, aby wasza dobroå udzielaûa siÅ wszystkim dookoûa. Aby w ten sposób byûo coraz wiÅcej ludzi dobrej woli, którzy coraz czÅÀciej i coraz chÅtniej bÅdâ pomagali or ganizacjom charytatywnym, w szczególnoÀci Darowi Serca. Budzenie sumieº, uwraÒliwianie na dobr o bliÒniego to wielkie wyzwanie dzisiejszych czasów . Albo uczynimy w tej dziedzinie liczâcy sie postÅp, albo zaleje nas zûo dzisiejszego straszliwego Àwiata. Zûo coraz bardziej podûe, coraz bardziej przewrotne, agresywne i bezwzglÅdne. Wolontariusze zadeklarowali pomoc w najbliÒszych przedsiÅwziÅciach i zgodzili siÅ na codwumiesiÅczne spotkania majâce na celu konsultowanie planów Fundacji. NajbliÒsze spotkanie odbÅdzie siÅ 6 stycznia przyszûego roku. Mamy sponsorów i wolontariuszy szerzej znanych, ale mamy takÒe anonimowych albo prawie caûkiem anonimowych. Czy tak byå powinno?! JeÒeli tak, to w jednym wyûâcznie przypadku: gdy zaintersowany bezwzglÅdnie nie Òyczy sobie zaistnieå publicznie. JeÒeli jednak taka okolicznoÀå nie zachodzi, stanowczo powinien byå spopularyzowny. Rzecz jasna nie dla schlebienia jego miûoÀci wûasnej, ale dla pokazania wiÅkszej zbiorowÀci, Òe sâ jednostki, które bezinteresownie robiâ wiele dobrego dla innych. PostÅpowanie takie bowiem, to jeden z najskute-

czniejszych sposobów pozyskiwania kolejnych ludzi dobrej woli. Nie muszÅ chyba uzasadniaå, Òe znajduje on systematyczne zastosowanie w powszedniej praktyce Fundacji? Jednym z naszych prawie zupeûnie anonimowych sponsorów jest pan Jacek Smakowski, wûaÀciciel Smakowski Sausage and Deli. Pan Jacek pomaga nam od oÀmiu lub nawet dziesiÅciu lat. Wszyscy z Fundacji, którzy mieli z nim do czynienia, podkreÀlajâ jedno: pan Jacek to dawca, o którym siÅ mówi, Òe kocha go Pan Bóg. Dawca radosny. Taki, który nigdy nie okazuje cienia niechÅci, Òûego humoru, nieÒyczliwoÀci. Gdy zapytaûerm pana Jacka, skâd w nim tyle dobroci powiedziaû: - Dobr oå to gûówny warunek istnienia À wiata. Gdy jej zabraknie, bÅdziemy straceni. Wszyscy powinniÀmy o tym pamiÅtaå. JeÒeli chodzi o stosunek do bliÒnich, nie jestem bynajmniej oryginalny . W ychodzenia naprzeciw im, pomagania, r ozumienia ich, uczyli mnie r odzice i dziadkowie. - O co najczÅÀciej Fundacja pana “drÅczy”? - Nie drÅczy . NaprawdÅ cieszÅ siÅ, gdy mogÅ pomóc. Dzieci wciâÒ przyjeÒdÒajâ, wiÅc to ocztywiste, Òe musicie zarobiå jakieÀ pieniâdze, aby siÅ nimi opiekowaå. SûuÒÅ tym, co mam. Chlebem, sûodkimi wypiekami, garmaÒerkâ wÅdlinami. Gdy chcecie uwÅdziå ryby dla pociech z tym takÒe nie ma problemu. Panie Jacku, z caûego serca dziÅkujemy! R.J., zdjÅcia: Ania Piotrowska, Krystyna B. Pasek

Kazimierz Witek

- Bo sâ dziury - odpowiada Kazik, gdy go pytam o powód obecnoÀci w Centrum w poûowie ubiegûego tygodnia. - Dziury w Àcianach - kontynuuje, widzâc moje pytajace spojrzenie - jakie zrobili hydraulicy, gdy wprowadzali ulepszenia, o które prosiliÀcie. KtoÀ je musi pozaklejaå. Dlaczego nie ja, coraz bar dziej rozmiûowany w Fundacj? MowiÅ serio. Lubiûem budowÅ domu, a teraz gdy on juÒ jest i pojawily siÅ pierwsze dzieci, tym bardziej podoba mi siÅ to, co robicie. KtóÒ to jest Kazik tak rozkochany w Fundacji? OczywiÀcie, to Kazimierz Witek, wûaÀciciel Casey Painting and Remodeling, jeden z najcenniejszych sponsorów i wolontariuszy budowy Centrum. - òatasz wiÅc dziury po hydraulikach, ale przecieÒ nie tylko oni Centrum “rujnowali”- ÒartujÅ. - No nie tylko. Byli teÒ panowie elektrycy, kótrzy podûâczali nowe kuchenki i star e, które zmienily lokalizacjÅ. W wyniku ich prac powstaûy nie dajâce siÅ uniknâc otwory w szafkach. TeÒ trzeba je zakryå. - I to bÅdzie wszystko? - Miaûo byå wszystko, ale nie bÅdzie. Planowaûem skoºczyå na zamkniÅciu dziur w szafkach, ale jak zobaczyûem Jasia,, zmieniûem plany . Chûopczyk byû blady i smutny. Jak siÅ dowiedzialem od mamy , ulegû nie-

szczÅÀliwemu wypadkowi, w wyniku którego prÅt zainstalowany w jego plecach odksztaûciû siÅ zmieniû poûoÒenie. W sumie miaûoto niewielkie znaczenie. Prawdziwym pr oblemem byûNajgorsze byûo to, Òe JaÀ bez przerwy czuû ból. Na szczÅÀcie na jeden z najbliÒszych dni zaplanowana byûa operacja. Patrzâc na Jasia i sûuchajâc o nim, pomyÀlaûem, Òe dzieci jak on zaslugujâ, aby przebywaå w pomieszczeniach bez zarzutu pod kaÒdym wzglÅdem. Dlatego postanowiûem, Òe zainstalujÅ jeszcze zamki w drzwiach, w których ich nie ma i przerobiÅ zamek do drzwi garaÒowych tak, aby pomieszczenie to w wyÒszym stopniu speûniaûo warunki bezpieczºstwa. Wymienione prace Kazik wykonaû do wtorku bieÒâcego tygodnia. Przyjacielu, dzieci na czele z Jasiem bardzo ci dziÅkujâ. Do podziÅkowaº dolâcza Fundacja. In gremio. W miniony piâtek zorganizowaliÀmy wieczór uznania dla wolontariuszy obsûugujâcych pikniki. Stawiûo siÅ okoûo trzydzieÀciorga osób. W czÅÀci oficjalnej przedstawiciel Fundacji powiedziaû: Drodzy Przyjaciele! Gdy sûyszymy “Dar Ser ca”, w À wiadomoÀci naszej pojawiajâ siÅ osoby bezpoÀrednio z nim zwiâzane: Iza, Ania, Krysia, Roman. Niesûusznie! WyobraÒmy sobie, Òe Fundacja przygotowuje piknik, bal, czy koncert. JakieÀ straszli-

we fatum sprawia, Òe nie stawia siÅ ani jeden z kilkudziesiÅcior ga zapowiedzianych i bezwzglÅdnie potrzebnych wolontariuszy. Ania, Iza, Krysia i Roman, nawiasem mowiâc, dziarska mûodzieÒ, stajâ na gûowie, aby zaradziå sytuacji. Ale chociaÒ wysi-

Pan Jacek Smakowski

6

KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KOMUNIKATY POLONIJNE - KOMUNIKATY POLONIJNE - KOMUNIKATY POLONIJNE - KOMUNIKATY POLONIJNE
Przedszkole artystyczne “Krasnoludki”,
które jest czÅÀciâ Zespoûu PieÀni i Taºca “Polonia” Zjednoczenia Polskiego Rzymsko Katolickiego w Ameryce serdecznie zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. “Krasnoludki” istniejâ juÒ od 20 lat i szczycâ siÅ wieloma osiâgniÅciami. Realizowany program artystyczny jest prezentowany przez dzieci w róÒnych miejscach jak np. McCormick Place, Navy Pier, Adler Planetarium, Historical Society, Chicago State Building oraz na festiwalach Taste of Polonia i w Milwaukee, WI. Za gûówny cel przedszkole stawia wszechstronny rozwój osobowoÀci dziecka poprzez róÒne formy artystyczne: rytmikÅ, taniec, umuzykalnianie, Àpiew i plastykÅ. Kûadzie równieÒ duÒy nacisk na patriotyczne wychowanie dzieci oraz naukÅ i ubogacanie jÅzyka polskiego. ZajÅcia prowadzone sâ przez wysoko wykwalifikowanâ kadrÅ pedagogicznâ. ZajÅcia i zapisy odbywajâ siÅ w kaÒdâ sobotÅ w godzinach od 9 rano do 1 po poûudniu w Copernicus Center przy 5216 W. Lawrence Ave. w Chicago (Sala Królewska, 3 piÅtro). Po bliÒsze informacje prosimy dzwoniå do dyrektorki Anny Krysiºskiej (847) 529-2555, lub choreografa, Cecylii RoÒnowskiej (773) 622-9741. WiÅcej informacji na stronie: www.poloniaensemble.com Siostry Dominikanki 9000 W. 81 St. Justice, Il 60458 Rejestracja u S. Maûgorzaty Lekan, OP do czwartku przed czuwaniem: (708) 458-3040, albo srmargaret@sistersop.com. ***
*** ***

Komunikat
Dla uczczenia pontyfikatu Wielkiego PapieÒa Polaka, przy parafii œw. Konstancji powstaje polonijny chór im. Jana Pawûa II. Chór bÅdzie prowadziå dobrze znany wÀród Polonii organista, chórmistrz i solista, Józef Homik. ChÅtni do Àpiewania w chórze mogâ zgûaszaå siÅ bezpoÀrednio do Pana Józefa Homika dzwoniâc na numer: (847) 983-8863. ***

Msza Àw. Koûa Ziemi Woûyºskiej
Zarzâd Koûa serdecznie prosi czûonków i przyjacióû o przybycie na MszÅ Àw., która zostanie odprawiona w niedzielÅ, 8 listopada o godz. 1:00 p.m. w Domu Ojców Jezuitów, 4105 N. Avers w Chicago, w intencji Koûa Ziemi Woûyºskiej im. Juliusza Sûowackiego. Po Mszy œw. odbÅdzie siÅ spotkanie przy kawie, w dolnej sali pod kaplicâ, gdzie bÅdâ omawiane waÒne sprawy organizacyjne. Prezes- Jadzia Cholewa Sekretarz -Wanda Matros
***

Komunikat
Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawûa II zaprasza wszystkich miûoÀników poezji na promocjÅ ksiâÒki Jana Kamiºskiego zatytuûowanej "Schody do nieba", które odbÅdzie siÅ 23 paÎdziernika w Jezuickim OÀrodku Milenijnym pod adresem 5835 W. Irving Park w Chicago o godz. 8:00 p.m. W programie udziaû wezmâ: Julita Mroczkowsa, Alina Szymczyk, Robert Rusiºski, Janusz Kopeå (sûowo wstÅpne), Wûadysûaw Panasiuk, Joanna Redliºska (wokal). Wieczór poprowadzi Robert Redliºski. Po wieczorze spotkanie z poetâ i poczÅstunek. WstÅp do programu wygûosi ks. Jezuita. DziÅkujemy, Alina Szymczyk, Janek Kamiºski ***

Muzeum Polskie w Ameryce
serdecznie zaprasza na uroczyste obchody Miesiâca Dziedzictwa Polskiego.

W programie: koncert pieÀni Fryderyka Chopina oraz Ignacego Jana Paderewskiego w wykonaniu Brygidy Bziukiewicz wspóûtwórczyni La Musica Lirica i wykûadowczyni University of Wisconsin/Whitewater oraz siedmiorga studentów tej uczelni. niedziela, 18 paÎdziernika 2009 roku godzina 13 Sala Gûówna Muzeum Polskiego w Ameryce 984 N. Milwaukee Avenue. Chicago, IL. 60642 RSVP 773-782-2605 (8:30 rano - 4 po poûudniu) 773-562-6059 (po godzinie 16) WstÅp: $18.00 donacja $15.00 donacja - czûonkowie Muzeum, emeryci oraz uczniowie i studenci W obchodach moÒe uczestniczyå 150 osób. UroczystoÀå prowadzona bÅdzie w j. angielskim.

Zwiâzek Podhalan w Ameryce Póûnocnej, Komitet Imprez
serdecznie zaprasza Podhalan i caûâ PoloniÅ na "Konkurs Par Tanecznych XXVII Festiwalu na Góralskâ NutÅ". Impreza ta odbÅdzie siÅ w niedzielÅ, 18 paÎdziernika o godz. 2:00 p.m. w Domu Podhalan przy 4808 S. Archer Ave. w Chicago. Serdecznie zapraszamy, Wiceprezes ds. Kultury i Sztuki, Marek Ogórek
***

Komunikat z Franklin Park
W miasteczku Franklin Park za nied³ugo odbêdzie siê spotkanie z lokalnym rzâdem, na którym bêdzie mo¿na porozmawiaå z urzÅdnikami przy otwartej rozmowie na temat problemów w naszej spoûecznoÀci, które nas wszystkich dotycz¹. Park District of Franklin Park Community Center Maple Room 9560 Franklin Avenue PaÎdziernik 21, 2009, 7-9PM Christopher Litwin
***

Komunikat
Z okazji 25-lecia istnienia Stowarzyszenia Parafii Siedliszowice zostanie odprawiona Msza Àw. za wszystkich parafian w dniu 25 paÎdziernika w koÀciele jezuickim, przy 5835 W. Irving Park, o godz. 9:30, na którâ zapraszamy. Zarzâd

***

Komunikat
W styczniu 2007 r. w Lee, MA zaginÅûa Kinga Antosiak. Zaginiona ma 29 lat, 164 cm wzrostu i szare oczy. Ktokolwiek widziaû KingÅ Antosiak lub ma jakiekolwiek informacje o jej losie proszony jest o kontakt z ITAKÇ - Centrum Poszukiwaº Ludzi Zaginionych pod caûodobowym numerem +48 22 654 70 70. MoÒna równieÒ napisaå w tej sprawie do ITAKI: itaka@zaginieni.pl. Naszym informatorom gwarantujemy dyskrecjÅ. ZdjÅcie Kingi Antosiak oraz innych zaginionych: www.zaginieni.pl ***

Stowarzyszenie Parafii Otfinów zaprasza otfinowian i caûâ PoloniÅ na

Zarzâd Klubu BûaÒowian i Okolic
ma zaszczyt zaprosiå na Jesiennâ ZabawÅ Tanecznâ w dniu 17 paÎdziernika, 2009. Poczâtek o godz. 7:30 p.m. w siedzibie ZKP, 5835 W. Diversey. Cena biletu $15 do nabycia przy wejÀciu. Serdecznie prosimy o liczny udziaû w zabawie, jak równieÒ poparcie naszej klubowej dziaûalnoÀci. Jak zawsze zapewniamy obfity bufet, miûâ atmosferÅ, wesoûâ zabawÅ z zespoûem muzycznym "Casablanca", oraz wartoÀciowe prezenty w loterii. Po wiÅcej informacji: (773) 629-5742. ***

HALLOWEEN PARTY
Sobota, 17 paÎdziernika 2009 r. w sali Mc Manus przy koÀciele Àw. Ferdynanda 5900 W. Barry Ave., Chicago IL 60634 Gra znakomity zespóû “Sami Swoi” W programie wybór królowej kwiatów i loteria fantowa oraz konkurs na najciekawszy strój. Bar i kuchnia dobrze zaopatrzone. Caûkowity dochód przeznaczony na rozwój Zespoûu Folklorystycznego PieÀni i Taºca Otfinowanie. Donacja: $20 RozpoczÅcie: godz. 7.30 Po informacje i rezerwacje dzwoniå: do Pani Zofii Oskwarek (847) 394-3875 do Pani BoÒeny Koziara (708) 452-6582 do Pani Zofii WoÎniczka (847) 824-3636

Zarzâd Obwodu Z.H.P. w Chicago
serdecznie zaprasza na Bankiet 70-lecia Harcerstwa w Chicago w sobotÅ, 7 listopada 2009 w salach Orûa Biaûego, 6839 N. Milwaukee Ave. Niles. Godz. 6:30 p.m. - spotkanie towarzyskie i cicha licytacja Godz. 7:30 p.m. - kolacja i zabawa taneczna przy dÎwiÅkach Profil Band. Donacja - $70 od osoby, mûodzieÒ harcerska do lat 18 - $35. Dodatkowe informacje: BoÒena Haszlakiewicz - (847) 251-6169.

Polska Szkoûa im. Henryka Sienkiewicza
zaprasza Paºstwa na 40-lecie Istnienia Polskiej Szkoûy Uroczysty bankiet odbÅdzie siÅ w sobotÅ 17 paÎdziernika 2009 roku o godzine 6 wieczorem w Sali Bankietowej The Mayfield 6072 S. Archer Avenue , Chicago, IL 60638 Cena biletu: $75.00 od osoby Rezerwacje prosimy dzowniå (773) 581-3876 E-mail: pshsienkiewicza@yahoo.com Zakoºczeniem obchodów 40-lecia bÅdzie Msza ÃwiÅta. Niedziela, 25 pazdziernika 2009 o godz. 12:30 w koÀciele œw. Józefa 7240 W. 57th Street, Summit, IL 60501 pod przewodnictwem KsiÅdza Biskupa Tadeusza Jakubowskiego W cenie biletu - obiad i kolorowy pamiÅtnik wydany na okolicznoÀå jubileuszu przedstawiajâcy pracÅ szkoûy od chwili zaûoÒenia do dnia dzisiejszego. Marek Smolka

***

MûodzieÒowe Czuwania Dominikaºskie 2009
Czuwanie to dzieº peûen wraÒeº i przeÒyå religijnych. Odbywajâ siÅ one w grupach wiekowych. BÅdzie czas na dobrâ katechezÅ i film, zabawy integracyjne, grupowe projekty oraz sport, mszÅ Àw. i spowiedÎ. Spotkasz nowych przyjacióû! Czuwanie do doskonaûy czas, by zatroszczyå siÅ o relacjÅ z Jezusem. - MûodzieÒ szkóû Àrednich - MûodzieÒ szkóû podstawowych od klasy 4 (3 róÒne programy) 2 sobota miesiâca od godz. 10:00 a.m. do 5:00 p.m. (14 listopad, 12 grudzieº).

Zrzeszenie Literatów Polskich im. Jana Pawûa II ogûasza konkurs poetycki
Celem konkursu jest upamiÅtnienie straszliwych wydarzeº okresu II wojny Àwiatowej. Wiersze mogâ obejmowaå pierwsze dni wrzeÀnia 1939 rok, agresjê Niemiec na PolskÅ , bohatersk¹ walkê wojsk polskich, 17 wrzeÀnia 1939 - napaÀå wojsk sowieckich, wydarzenia zwiâzane z II wojnâ Àwiatowâ i jej konsekwencjami. Prace naleÒy przesûaå lub dostarczyå do koºca paÎdziernika 2009 na adres: 5835 Diverscy Ave., Chicago IL 60639 lub na adres: 2807 Elder LN Franklin Park Il 60131. Informacja pod telefonem 773 - 931 5412 Za zarzâd: prezes Alina Szymczyk

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER

7

KOMUNIKATY POLONIJNE - KOMUNIKATY POLONIJNE - KOMUNIKATY POLONIJNE - KOMUNIKATY POLONIJNE

Zaproszenie
Mamy zaszczyt poinformowaå Àrodowisko polonijne w Chicago, Òe w dniach 20, 21, 27, 28 paÎdziernika bÅdzie moÒliwoÀå spotkania siÅ z reÒyserem Piotrem ZarÅbskim, twórcâ filmów niezaleÒnych, miêdzy innymi filmu “WiÅÎniarki”, który bÅdzie moÒna obejrzeå w listopadzie na Festiwalu Filmów Polskich w Chicago. Bard narodowy Tadeusz Sikora zaÀpiewa dla uczestników spotkaº wybrane piosenki ku pokrzepieniu serc. W spotkaniu weÎmie udziaû legendarna dziaûaczka opozycji demokratycznej z Trójmiasta - Ewa Kubasiewicz oraz dziaûaczka Polonii w Kanadzie - Jolanta Hoppe. Po projekcji filmów i dyskusji bÅdzie moÒna zakupiå ksiâÒkê Ewy Kubasiewicz pt. “Bez prawa powrotu”, CD Tadeusza Sikory oraz DVD Piotra ZarÅbskiego. Serdecznie zapraszamy. Terminy spotkaº: 20 paÎdziernika, godz. 20:00 Art Galery Cafe 127 Front St., Wood Dale ,IL 21 paÎdziernika, godz 19:30 The International Business Club /OMEGA/ 6818 W Belmont Ave. Chicago,Il 60634 27 paÎdziernika, godz. 20:00 Jezuicki OÀrodek Milenijny 5835 W. Irving Park Rd. Chicago, IL 60634 28 paÎdziernika, godz 20.00 Studio Telewizyjne Bogdana Doli 6754 W. Belmont Ave. Chicago Telefon kontaktowy 630-453-1896 630-312-0997

Grupa Teatralna Proscenium powstaûa w styczniu 2005 roku przy Misji Miûosierdzia BoÒego w Lombard. Inicjatorem powstania Grupy byû ks. Jacek Wesoûowski. GrupÅ tworzâ ludzie zafascynowani teatrem, Òywym sûowem i tym co piÅkne w polskiej mowie. OpiekÅ artystycznâ i profesjonalnâ nad grupâ sprawuje znany aktor Bogdan òaºko. Obecnie Proscenium, we wspóûpracy z Copernicus Foundation oraz Bocian Production, pracuje nad przygotowaniem spektaklu "Niemcy" Leona Kruczkowskiego. Planowana premiera tego spektaklu to 17 paÎdziernika. DziÅki Òyczliwej wspóûpracy z Fundacjâ Kopernikowskâ, dramat "Niemcy" bÅdzie prezentowany na scenie Copernicus Center przy ulicy Lawrence. Spektakl ten realizowany jest w 70 rocznicÅ wybuchu II Wojny Ãwiatowej. Terminy najbliÒszych spektakli: 17 paÎdziernika, 2009, godzina 10:30 (spektakl dla szkóû) 17 paÎdziernika, 2009, godzina 19:30 18 paÎdziernika, 2009, godzina 16:00 Ceny biletów: doroÀli - $20, mûodzieÒ - $15 Bilety zbiorowe dla szkóû: $10 Bilety bÅdâ dostÅpne w Parafii Miûosierdzia BoÒego w Lombard, w kilku innych polskich parafiach, w polskich ksiÅgarniach w Chicago, w Polamerze oraz na dwie godziny przed kaÒdym spektaklem. Zbiorowe zamówienia oraz informacje pod numerem telefonu:

Norridge Healthcare & Rehabilitation Centre
ogûasza zapisy na kolejny, bezpûatny kurs pomocy pielÅgniarskiej - Basic Nurse Assistant Training Program. Jest to program szkoûa-praca, czyli teoria poûâczona a praktykâ. Kurs odbywaå siÅ bÅdzie w naszym oÀrodku - Nusring and Rehabilitation Centre. Ukoºczenie kursu i zdanie egzaminu upowaÒnia do uzyskania dyplomu stanowego Certified Nurse Assistant i podjÅcia pracy w tym zawodzie. Kurs prowadzony jest w jÅzyku angielskim. W zwiâzku z otwarciem polskiego oddziaûu gwarantujemy pracÅ w naszym oÀrodku. JÅzyk angielski i staûy pobyt, pozwolenia na pracÅ wymagane. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie 19 paÎdziernika (poniedziaûek) o godz. 9:00 a.m. pod adresem Norridge Healthcare and Rehabilitation Centre, 7001 W. Cullom Ave., Norridge, IL 60706.. (okolica Harlem i Irving Park, na tyûach K-Mart). Kontakt: BoÒena Cichecka, Marketing Director (773) 576-1613.

773.909.8277 lub 630.464.0200

Zaproszenie
Teatr 13-tka im. Karola Wojtyûy oraz Polscy Jezuici zapraszajâ na multimedialny wieczór wspomnieº o Janie Pawle II z okazji rocznicy wyboru na StolicÅ Piotrowâ i 30. rocznicy wizyty w Chicago. Spotkanie odbÅdzie siÅ w piâtek, 16 paÎdziernika, o godz. 8:00 p.m. i w niedzielÅ, 18 paÎdziernika o godz. 2:15 p.m. w auli Jana Pawûa II w Jezuickim OÀrodku Milenijnym. W programie: jedyny reportaÒ z pobytu Ojca Ãw. w Chicago oraz Òywe wspomnienie o. Józefa Polaka SJ, jezuity, wieloletniego dyrektora Sekcji Polskiej Radia Watykaºskiego, który z bliska towarzyszyû Janowi Pawûowi II w ostatnich latach jego pontyfikatu. RóÒaniec z Janem Pawûem II, piâtek, 16 paÎdziernika, o godz. 6:30 p.m. w Sanktuarium NajÀwiÅtszego Serca Pana Jezusa. Serdecznie zapraszamy, Jezuicki OÀrodek Milenijny 5835 W. Irving Park, Chicago Tel: (773) 777-7000 Teatr 13-tka, BoÒysûawa Andersohn, tel: (773) 822-4763.
***

ûem) oraz w niedziele, o godz. 2:00 p.m. w sali pod koÀcioûem Ãw. Trójcy. Osoby dorosûe równieÒ mile widziane. Szczegóûowych informacji dotyczâcych warunków uczestnictwa w zajÅciach udzielamy w kaÒdâ sobotÅ od 12:00 p.m. do 4:00 p.m. i niedzielÅ od 11:45 a.m. do 1:00 p.m. w biurze stowarzyszenia, sala 312 w budynku polskiej szkoûy sobotniej im. Ãw. Trójcy, lub telefonicznie, tel: (773) 3840900; w tygodniu (312) 850-1031 (Jan Góra) lub przez Internet: polonchess@yahoo.com/ Serdecznie zapraszamy Prezes SEP - Andrzej Zgiet
***

Wpisowe za uczestnictwo w zawodach - $10 od osoby. Zgûoszeº moÒna dokonywaå telefonicznie (773) 384-0900 (w kaÒdâ sobotÅ od 12:00 p.m. do 4:00 p.m., w niedzielÅ od 11:45 a.m. do 1:00 p.m.) w ciâgu tygodnia telefonicznie (312) 850-1031, pocztâ elektronicznâ: polonchess@yahoo.com. Przy zgûoszeniu naleÒy podaå imiÅ, nazwisko, adres, numer telefonu, klasa. Szczegóûowe informacje moÒna uzyskaå pod w/w numerami telefonów. Zainteresowanych turniejem uczniów i rodziców serdecznie zapraszamy. Prezes SEP. Andrzej Zgiet Kierownik Sekcji Szchowej SEP, Jan Góra
***

Uwaga szachiÀci!
Sekcja Szachowa dziaûajâca przy Stowarzyszeniu Emigracji Polskiej w Chicago od 2001 r. zaprasza dzieci i mûodzieÒ na naukÅ gry w szachy. ZajÅcia odbywajâ siÅ w soboty od godz. 12:30 p.m. w budynku polskiej szkoûy sobotniej im. Ãw. Trójcy, 1135 N. Cleaver w Chicago, (wejÀcie do budynku od strony maûego parkingu z tyûu za koÀcio-

Sekcja Szachowa dziaûajâca przy Stowarzyszeniu Emigracji Polskiej w Chicago od 2001 r. organizuje VIII Otwarte Mistrzostwa Dzieci i MûodzieÒy Polonijnej w Szachach. Mistrzostwa odbÅdâ siÅ 15 listopada (niedziela) o godz. 10:00 a.m. w budynku polskiej szkoûy sobotniej im. Ãw. Trójcy, 1135 N. Cleaver St. w Chicago. (WejÀcie do budynku od strony maûego parkingu z tyûu koÀcioûa). Zawody odbÅdâ siÅ w 4 kategoriach wiekowych: - przedszkole do klas 3 - od 4 do 5 klasy - od 6 do 8 klasy - high school Turniej 5-rundowy systemem szwajcarskim, partie 20-minutowe. SprzÅt szachowy (szachy turniejowe i zegary) mile widziany. Organizatorzy mistrzostw przewidujâ nagrody dla zwyciÅzców.

Ãlâski Piknik pod Strzechâ
Zwiâzek Ãlâzaków w Ameryce Póûnocnej zaprasza caûâ PoloniÅ po raz pierwszy na piknik pod dachem, jedyny w swoim rodzaju. Tym razem, mili ludkowie, bawiå was bÅdzie orkiestra "Chris Band" oraz Àlâskie szlagiery i walczyki. Tradycyjny Àlâski krupniok popijaå bÅdziemy nie tylko zimnym piwkiem, ale takÒe "Àlâskâ przepalankâ". Piknik odbÅdzie siÅ 17 paÎdziernika o godz. 6:00 p.m. w sali szkolnej przy parafii Ãw. Heleny, 2311 W. Augusta Blvd. w Chicago. Tel: (773) 235-3575. Po wiÅcej informacji dzwoº: Jadwiga: (773) 983-6747, Marek (708) 203-6174. WstÅp - $10.

8

KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KULTURA - KULTURA - KULTURA - KULTURA - KULTURA - KULTURA - KULTURA - KULTURA - KULTURA - KULTURA

red. Bogusûaw KwaÀny
POP/ROCK Philip GLASS Museum of Contemporary Art 220 E. Chicago Ave. Piâtek, 16 paÎdziernik 7 p.m. Bilety: $40 Rodrigo y Gabriela Riviera Theatre 4746 N. Racine Ave. Piâtek, 16 paÎdziernik: 6.00 p.m. Bilety: $35 WILCO UIC Pavilion 525 S. Racine Ave. Niedziela, 18 paÎdziernik: 7.30 p.m. Poniedziaûek, 19 paÎdziernik: 7.30 p.m. Bilety: $39.50 Richie Havens Old Town School of Folk Music 4544 N. Lincoln Ave Niedziela, 18 paÎdziernik: 4.00 p.m. 7 p.m. Bilety: $28 UFO House of Blues 329 N. Dearborn St Piâtek, 16 paÎdziernik 9.00 p.m. Bilety: $41 BLUES The Black Oil Brothers Piâtek, 16 paÎdziernik 5. 30 p.m. Buddy Guy’s Legends 754 S. Wabash Bilety: za darmo W.C. Clark Buddy Guy’s Legends Piâtek, 16 paÎdziernik 9.00 p.m. 754 S. Wabash Bilety: $15 Melvin Taylor and The Slack Band Rosa’s Lounge Piâtek, 16 paÎdziernik: 9.30 p.m. Sobota, 17 paÎdziernik: 9.30 p.m. 3420 W. Armitage Ave Bilety: $15 Peaches Stanton Blues Band Piâtek, 16 paÎdziernik 9 p.m. Sobota, 17 paÎdziernik: 9 p.m. Blue Chicago (at Superior) 736 N. Clark St. Bilety: $10 KONCERT TYGODNIA B.B. KING Riley B. King znany jako B.B. King (ur. 16 wrzeÀnia 1925 w Itta Bena, Missisipi, USA) - gitarzysta i wokalista bluesowy. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli gatunku. Zostaû obdarzony nieformalnym tytuûem King of Blues - “król bluesa”. Muzyka Kinga, bardzo oszczÅdna, lecz gûÅboko emocjonalna, zaliczana jest do stylów Memphis Blues, Modern Electric Blues i Soul Blues. B.B. King w czasie swej dûugiej kariery staû siÅ nestorem sceny bluesowej. TakÒe wielu muzyków bluesowych i rockowych roÀciûo sobie prawo do wywodzenia

B.B. King

Wilco

FILHARMONIA CSO Filharmonia na Jazzowo Dianne Reeves: Strings Attached Dianne Reeves, wokal Russell Malone, gitara Romero Lubambo, gitara 220 S. Michigan Ave. Piâtek, 16 paÎdziernik 8.00 p.m. Bilety: $24-$83 Chicagowska Orkiestra Symfoniczna Riccardo Muti, dyrygent Bruckner - Symphony No. 2 Sobota, 17 paÎdziernik 3.00 p.m. Bilety: wyprzedane Chicagowska Orkiestra Symfoniczna Riccardo Muti, dyrygent Mozart - Symphony No. 35 (Haffner) Bruckner - Symphony No. 2 Niedziela, 18 paÎdziernik 2.00 pm Bilety: $26-$86 Chicagowska Orkiestra Symfoniczna Ricardo Mutti, dyrygent. Elin Rombo, sopran Russell Braun, baryton Chicago Symphony Chorus Duain Wolfe, dyrygent Brahms - A German Requiem Czwartek, 22 paÎdziernik 8.00 pm Bilety: $28-$90 OPERA FAUST “Faust”, piÅcioaktowa opera Charlesa Gounoda do libretta Julesa Barbier i Michela Carré, luŸno oparta na pierwszej czÅÀci dramatu Goethego o tym samym tytule. Prapremiera utworu miaûa miejsce 19 marca 1859 r. w Teatrze Lirycznym w ParyÒu. Oryginalnym jÅzykiem libretta jest francuski. Lyric Opera of Chicago 20 N. Wacker Dr. Sobota, 17 paÎdziernik: 7:30 p.m. Wtorek, 20 paÎdziernik: 7:30 p.m. Bilety: $33-$207 FESTIWALE 45th Annual Chicago International Film Festival Jedna z najwiÅkszych i najciekawszych imprez dla fanów dobrego kina. W tym zaprezentowanych zostanie 145 filmów dûugometraÒowych z 45 krajów caûego Àwiata. Festiwal potrwa do 22 paÎdziernika.

AMC River East 21 Dzielnica: Streeterville 322 E. Illinois St. Bilety: $5-$25 WiÅcej informacji: www.chicagofilmfestival.com TEATR Blue Man Group Jedno z najdûuÒej granych przedstawieº, na wskroÀ cyrkowe w poûâczeniu z pokazami akrobatyki i dobrego humoru, którego caûoÀå uzupeûnia rewelacyjna muzyka na Òywo. Briar Street Theatre 3133 N. Halsted St. Soboty: 10 p.m. Poniedziaûki i czwartki: 8 p.m. Piâtki i soboty: 7 p.m. Niedziele i soboty:, 4 p.m. Niedziele: 1 p.m. Bilety: $49-$64 MUSICAL Jersey Boys ZwyciÅzca nagrody TONY za najlepszy musical roku 2006. Historia grupy The Four Seasons i ich dojÀcia do muzycznej sûawy. The Four Seasons jest znane z takich nagraº, jak: “Sherry,” “Big Girls Don’t Cry, ” “Rag Doll,” “Oh What a Night” and “Can’t Take My Eyes Off You.” Bank of America Theatre 18 W. Monroe St. Kiedy: Niedziele, œrody, soboty: 2 p.m. Wtorki, œrody, czwartki: 7: 30 p.m. Piâtki i soboty: 8 p.m. Bilety: $30-$110 WYSTAWY Real Pirates, czyli historia Prawdziwego Pirata Sama Bellamy i jego statku Whydah Field Museum 1400 S. Lake Shore Drive Zapoznaj siÅ z prawdziw¹ historia statku Whydah przeistaczajâcego siÅ ze statku peûnego niewolników w statek piracki oraz jego zatoniÅcia u wybrzeÒy Cape Cod. Na wystawie zgromadzono ponad dwieÀcie przedmiotów wydobytych ze statku, m.in.: armaty, miecze, monety i zûotâ biÒuterie. Wystawa koºczy siÅ 25 paÎdziernika. Codziennie 9 a.m. - 5 p.m. Bilety: $12-$22

swych korzeni w muzyce Kinga - jedni z peûnym uzasadnieniem, inni bez. Nagrywanie muzyki z Kingiem traktowane byûo jako otrzymanie bûogosûawieºstwa i legitymacjÅ prawdziwego bluesmana. W rezultacie King staû siÅ cennym muzykiem studyjnym oraz byû czÅsto zapraszany do wspóûpracy. W 1980 B.B. King zostaû wprowadzony do Blues Hall of Fame a w 1987 do Rock and Roll Hall of Fame. W 2003 pojawiû siÅ na 3. miejscu listy 100 najwiÅkszych gitarzystów wszech czasów magazynu “Rolling Stone”. Zaliczany do trzech królów bluesa, razem z Albertem Kingiem i Freddiem Kingiem. Paramount Arts Centre 23 E. Galena Blvd. Aurora, IL Piâtek, 17 paÎdziernik 8.00 p.m. Bilety: $59-$89 JAZZ Chris Foreman Green Mill 4802 N. Broadway W kaÒdy piâtek do koºca paÎdziernika o godzinie 5 p.m. Bilety: za darmo Von Freeman Quintet Green Mill 4802 N. Broadway Piâtek, 16 paÎdziernik 9 p.m. Sobota, 17 paÎdziernik 8 p.m. Bilety: $10 - $15 Kurt Rosenwinkel Standards Trio Jazz Showcase 806 S. Plymouth Ct. 16 paÎdziernik: 8 p.m. 16 paÎdziernik: 10 p.m. 17 paÎdziernik: 8 p.m. 17 paÎdziernik: 10 p.m.

18 paÎdziernik: 4 p.m.

18 paÎdziernik: 8 p.m. 18 paÎdziernik: 10 p.m Bilety: na miejscu
Dee Alexander and The Evolution Ensemble Katerina’s 1920 W. Irving Park Rd. Piâtek, 16 paÎdziernik 9 p.m. Bilety: $10 Paulinho Garcia Jeden z najbliÒszych muzycznych przyjacióû GraÒyny AuguÀcik. Uncommon Ground on Devon 1401 W. Devon Ave. Poniedzialek, 19 paÎdziernik 8 p.m. Bilety: $10 Paulinho Garcia & GraÒyna AuguÀcik Jazz Showcase 806 S. Plymouth Ct. Wtorek, 20 paÎdziernik: 8 p.m. Wtorek, 20 paÎdziernik: 10 p.m. Ãroda, 21 paÎdziernik: 8 p.m. Ãroda, 21 paÎdziernik: 10 p.m. Bilety: na miejscu COUNTRY The Hoyle Brothers Empty Bottle 1035 N. Western Ave. W kaÒdy piâtek 5.30 p.m. Bilety: za darmo

UFO

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER

9

CHICAGO I OKOLICE - CHICAGO I OKOLICE - CHICAGO I OKOLICE - CHICAGO I OKOLICE - CHICAGO I OKOLICE
kontrolowaû on sam. Jednym z biznesów byûa firma hazardowa, która w 2005 r. zapûaciûa mu 58 tys. dol. za pracÅ dozorcy i "majstra". Wyrok w jego sprawie zapadnie 12 stycznia. Wûadze poinformowaûy, Òe jego nazwisko pojawiaûo siÅ czÅsto podczas prowadzenia Àledztwa w sprawie oszustw podatkowych. Jest to jednak jego pierwszy wyrok. Fratto miaû powiâzania z jednym z najbardziej skorumpowanych chicagowskich policjantów, Williamem Hanhardtem. Mieli oni wspólnie dowodziå kradzieÒâ biÒuterii. MÅÒczyznÅ wiâÒe siÅ równieÒ z kluczowym czûonkiem mafii Elmwood Park, Nick'iem Calabrese.

Skradziono dane lekarzy
Rzeczniczka firmy ubezpieczeniowej Blue Cross Blue Shields poinformowaûa, Òe zostaû skradziony komputer, w którym znajdujâ siÅ dane osobowe lekarzy z caûych Stanów Zjednoczonych. Do kradzieÒy doszûo w Chicago. W skradzionym komputerze znajdujâ siÅ dane osobowe i numery social security. W zwiâzku z tym ponad 800 tys. lekarzy w caûym kraju moÒe staå siÅ ofiarami kradzieÒy toÒsamoÀci. Osoby, których dane znajdowaûy siÅ w skradzionym komputerze otrzymaûy listy zawiadamiajâce o zaistniaûej sytuacji i o tym, jak postÅpowaå wobec zajÀcia.

Redaguje: Aneta Olszyñska

CTA podnosi ceny biletów
PodwyÒki cen w Wietrznym MieÀcie staûy siÅjuÒ chyba tradycjâ. Ja zapowiadano, tak teÒ siÅ stanie - CTA podnosi ceny biletów, a czÅÀå autobusów bÅdzie jeÎdziûa skróconymi trasami. Wszystko to za sprawâ ogromnej dziury budÒetowej siÅgajâcej ok. 300 mln dol. Przewidywane podwyÒki bÅdâ najprawdopodobniej wyglâdaå nastÅpujâco: - opûata za jednorazowy przejazd pociâgiem wzroÀnie z $2.25 do $3 - opûata za jednorazowy przejazd autobusem wzroÀnie z $2.25 do $2.50 - opûata za taryfÅ ekspresowâ wzroÀnie do z $2.25 do $3 - peûna opûata za miesiÅczny bilet wzroÀnie z $86 do $110 - cena 7-dniowego biletu wzroÀnie z $23 do $30 Niektóre autobusy oznakowane literâ X nie bÅdâ juÒ obsûugiwaå ekspresowych tras. Ponadto, aÒ 41 linii autobusowych, gûównie rano i w nocy, bÅdzie jeÎdziå krócej nawet do ok. 3 godzin. Oznacza to, Òe na transportacjÅ miejskâ bÅdzie trzeba dûuÒej poczekaå. Wûadze CTA twierdzâ, Òe zmiany te zostanâ tak wprowadzone, by ucierpiaûo na tym jak najmniej podróÒujâcych. Przedstawiciele poinformowali równieÒ, Òe ruch autobusów zostanie ograniczony aÒ o 13,7 procenta, natomiast ruch pociâgów o 9,8 procenta.

Urzâdzenia takie zamontowano do tej pory w 36 miastach w Stanach Zjednoczonych i dziÅki nim policja jest w stanie szybciej reagowaå w przypadku tego typu zajÀcia. System ten byû juÒ wdroÒony w Chicago kilka lat temu, jednak ze wzglÅdu na wysokie koszty instalacji, nie zostaû przyjÅty.

Zakûady konne przez internet
We wtorek Stanowy Zarzâd WyÀcigów przyznaû licencjÅ trzem firmom, umoÒliwiajâcâ zakûady wyÀcigów konnych przez internet. Dyrektor wykonawczy zarzâdu Marc Laino twierdzi, Òe nowa regulacja przyniesie do kasy stanu dodatkowe 1,7 mln dol. Zdaniem dyrektora, do 2010 r. projekt ten moÒe przynieÀå dochody nawet do 150 mln dol. Nowa ordynacja umoÒliwia obstawianie zakûadów przez strony internetowe przy pomocy komputerów, telefonów, interaktywnej telewizji i innych przenoÀnych urzâdzeº.

danie pornografii jest raczej "niemoralne", szczególnie na sûuÒbie. We wtorek zwolniono go z pracy. Oficer policji, Billy Hurst oglâdaû na sûuÒbie filmy pornograficzne uÒywajâc sûuÒbowego komputera z radiowozu. Konsekwencjâ tego byûo jego zwolnienie. OskarÒenie przeciwko policjantowi wniesiono juÒ w styczniu. Hurst i jego adwokat nie skomentowali decyzji wûadz, twierdzâc, Òe wûadze próbowaûy podwaÒyå jego prywatnoÀå sprawdzajâc sûuÒbowy komputer. Ãledztwo wykazaûo, Òe Hurst korzystaû z komputera oglâdajâc prawie 27 godzin filmów pornograficznych.

UROCZYSTE OTWARCIE ODRESTAUROWANEJ SALI PADEREWSKIEGO W MUZEUM POLSKIM W AMERYCE
Otwarcie odrestaurowanej historycznej Sali Ignacego Jana Paderewskiego jest wydarzeniem dûugo wyczekiwanym. W trakcie 14 miesiÅcy wytÅÒonych prac przy renowacji i konserwacji obiektów, muzealny Komitet Renowacji Sali Paderewskiego korzystaû z darmowych materiaûów i nieodpûatnej pracy wykwalifikowanych i oddanych sprawie pracowników, rzemieÀlników i artystów. Otwarcie odrestaurowanej Sali Ignacego Jana Paderewskiego odbÅdzie siÅ w piâtek, 6 listopada 2009 roku. Spotkanie rozpocznie siÅ o godzinie 18: 00, a o 19:30 zostanie podana kolacja. Podczas wieczoru oferowane bÅdzie specjalne zwiedzanie Sali Paderewskiego, goÀcie Muzeum bÅdâ mogli zapoznaå siÅ z drogocennymi fotografiami, dokumentami i innymi pamiâtkami po Paderewskim. Koszt uczestnictwa w tej uroczystoÀci wynosi 175 dolarów. W spotkaniu mogâ uczestniczyå jedynie posiadacze zaproszeº. Fundusze zostanâ przeznaczone na rzecz Sali Ignacego Jana Paderewskiego. Mile widziane sâ stroje wieczorowe. Zainteresowanych wziÅciem udziaûu w uroczystoÀci prosimy o kontakt z Alicjâ Dutkâ pod numerem telefonu 847-382-6339. *** Dnia 21 paÎdziernika 2009 roku, w ÀrodÅ, o godzinie 19:00 w Sali Gûównej Muzeum Polskiego w Ameryce pod adresem 984 N. Milwaukee Avenue, Chicago, IL. 60642 odbÅdzie siÅ drugie spotkanie z cyklu "Gwiazdy opery", którego goÀciem bÅdzie Àwiatowej sûawy polski tenor Piotr Beczaûa. Wiecej informacji o artyÀcie uzyskacie Paºstwo podczas spotkania i na stronie internetowej: www.beczala.com Spotkanie bÅdzie prowadzone w jÅzyku polskim. WstÅp: sugerowana donacja 10.00 $ na rzecz muzeum. RSVP 1-773-384-3352 ***

Blagojevich "wywieraû presjÅ"
Przewodniczâcy stanowego departamentu, który dwa lata temu przyznaû niesûusznâ dotacjÅ prywatnej szkole powiedziaû, Òe byûy gubernator Rod Blagojevich wywieraû na niego presjÅ. Dyrektor departamentu do spraw handlu i ekonomii Warrren Ribley, twierdzi, Òe dotacja nie nastâpiûa za sprawâ departamentu, bo ten postÅpowaû zgodnie z procedurami i nie naruszyû prawa, ale w wyniku nacisków byûego gubernatora. W 2007 r. administracja przyznaûa dotacjÅ szkole Loop Lab, by pomóc jej w odbudowie po poÒarze. Wtedy teÒ funkcjÅ szefa departamentu odpowiedzialnego za przyznanie dofinansowania byû Ribley. Komisja rewizyjna, powoûana w tym roku, stwierdziûa, Òe dotacja zostaûa przyznana bezpodstawnie. Rzâd domaga siÅ zwrotu pieniÅdzy. Niestety szkoûa pozostaje zamkniÅta, a z sumy 2 mln pozostaûo juÒ tylko 120 tys. dol.

Urodziûa w samochodzie
Prezenterka telewizyjna stacji ABC7, Judy Hsu urodziûa czwarte dziecko w samochodzie, podczas drogi do szpitala na autostradzie Eisenhower. Poród nastâpiû we wtorek o godzinie 3:00 a.m. Dziecko i matka czujâ siÅ dobrze. Prezenterka mówi, Òe do tej pory nie moÒe uwierzyå, jak to siÅ staûo. Przy porodzie, który zostaû odebrany na przednim siedzeniu samochodu, pomógû jej mâÒ Tracy. Tracy powiedziaû, Òe pamiÅta jak w jednym z programów telewizyjnych mÅÒczyzna opowiadaû o podobnym zdarzeniu. Wtedy w podwiâzaniu pÅpowiny pomogûy sznurówki. Tracy twierdzi, Òe zastosowaû podobna metodÅ, co zadziaûaûo idealnie. Pogotowie przyjechaûo krótko po tym, jak na Àwiat przyszedû syn prezenterki, Alexander James.

Spadûa przestÅpczoÀå
Szef chicagowskiej policji Jody Weis ma pierwsze powody do zadowolenia. Od poczâtku roku bowiem odnotowano aÒ 11-procentowy spadek przestÅpczoÀci w stosunku do roku ubiegûego. Wûadze poinformowaûy, Òe najlepszâ nowinâ jest spadek liczby zabójstw wÀród dzieci i mûodzieÒy. Do 30 wrzeÀnia odnotowano 348 zabójstw, co brzmi raczej optymistycznie w porównaniu z prawie 400 zabójstwami w tym samym okresie w roku ubiegûym. Wedûug danych zanotowano równieÒ znaczny spadek zabójstw w grupie wiekowej od 9 do 19 lat, bo aÒ o 47 procent. Tragedia, która rozegraûa siÅ jednak ostatnio pod murami liceum Fenger ponownie poruszyûa debatÅ na temat przestÅpczoÀci wÀród mûodzieÒy szkolnej. Przypomnijmy, Òe troje nastolatków Àmiertelnie pobiûo 16-letniego Derriona Alberta. Sprawa ta przykuûa uwagÅ opinii publicznej w caûych Stanach. W zwiâzku z tym, liceum Fenger odwiedzili w ubiegûym tygodniu minister edukacji Arne Duncan i prokurator generalny Eric Holder. W zwiâzku z tragediâ gûos zabraû równieÒ burmistrz Chicago, Richard Daley, który poinformowaû, Òe w miejscach zagroÒonych dziaûalnoÀciâ gangów zostanie zwiÅkszona liczba funkcjonariuszy policji. Ponadto na organizacjÅ zajÅå pozalekcyjnych zostanie przeznaczony 1 mln dol. W krótkim oÀwiadczeniu Weis zaapelowaû o wsparcie spoûeczeºstwa i zapewniaû, Òe wûadze robiâ wszystko, by zapobiec kolejnym tragediom.

Dziura stanu powiÅksza siÅ
Zapowiada siÅ, Òe podatki w caûym stanie ponownie pójdâ w górÅ? Administracja gubernatora stanu Pata Quinna poinformowaûa we wtorek, Òe deficyt stanu wzrósû o 900 mln dol. Przyczynâ deficytu jest, jak twierdzâ wûadze, wzrost bezrobocia. Dyrektor budÒetowy David Vought powiedziaû, Òe aby zaradziå problemowi i zaûataå dziurÅ konieczne bÅdâ kolejne podwyÒki podatków, jak najszybsza ich zbiórka, kolejne poÒyczki i ciÅcia w wydatkach. Administracja stanu szacuje, Òe ze wzglÅdu na wzrost bezrobocia, do kasy stanu napûynie w tym roku ok. 850 mln dol. mniej niÒ w roku ubiegûym. Wûadze twierdzâ, Òe dochód z oÀrodków rekreacyjnych i kasyn równieÒ bÅdzie duÒo mniejszy. Kasyno w Joliet byûo zamkniÅte przez dûuÒszy czas z powodu odnawiania spalonych budynków. Przypomnijmy, Òe dziura budÒetowa stanu Illinois wynosi 11 mld dol.

Muzeum Polskie w Ameryce
serdecznie zaprasza na koncert muzyki pochodzâcej z kolekcji Muzeum Polskiego w Ameryce. W programie wystâpiâ: tenor David Troiano, dyrektor chóru i organista oraz pianista Michaû Korzistka, sûawny polski interpretator muzyki Chopina. niedziela, 1 listopada 2009 roku godzina 14:00 Sala Gûówna Muzeum Polskiego w Ameryce 984 N. Milwaukee Avenue. Chicago, IL. 60642 RSVP 773-782-2605 (8:30 rano - 16:00) 773-562-6059 (po godzinie 16:00) WstÅp: 10.00 $ donacja 8.00 $ donacja - czûonkowie Muzeum, emeryci oraz uczniowie i studenci. W koncercie moÒe uczestniczyå 150 osób.

Darmowe punkty szczepieº
Chicagowski departament zdrowia poinformowaû, Òe na terenie szeÀciu chicagowskich college'y zostanâ otwarte punkty, w których bÅdzie moÒna zaszczepiå siÅ przeciwko wirusowi Àwiºskiej grypy. Czûonek komisji zdrowia Terry Mason powiedziaû, Òe do takich punktów powinny udaå siÅ osoby, których nie staå na kupno szczepionki. Jak informuje komisja, do Chicago ma trafiå w sumie 2 mln szczepionek, czyli od 50 do 150 tys. tygodniowo. Pierwszâ dawkÅ, ok. 16 tys., otrzymali juÒ pracownicy oÀrodków medycznych i dzieci. Kolejne 54 tys. napûynâ do miasta juÒ wkrótce i bÅdâ one podawane w postaci zastrzyku lub spray’u do nosa. Dostanâ je w pierwszej kolejnoÀci grupy zaostrzonego ryzyka. Rzecznik prasowy chicagowskiego departamentu zdrowia powiedziaû, Òe starania poûoÒone sâ na to, aby dostÅp do szczepionek byû powszechny. W klinikach i przychodniach za szczepionki przeciw wirusowi zapûaciå trzeba od 20 do 30 dol. Na terenie kampusów bÅdâ one bezpûatne.

***

Przyznaû siÅ do podatkowych machlojek
We wtorek jeden ze "sûynniejszych" chicagowskich gangsterów przyznaû siÅ do stawianych mu zarzutów oszustw podatkowych. Grozi mu kara do 18 miesiÅcy pozbawienia wolnoÀci. Wedûug dokumentów sâdowych i raportu IRS, Rudolph Fratto przyznaû siÅ do niezapûacenia ponad 140 tys. dol. w okresie od 2001 r. do 2007 r. Fratto kazaû róÒnym firmom wystawiaå czeki na nie funkcjonujâcâ firmÅ, której konto

Jak dobrze nam... byûo, jest i bÅdzie! 60-lecie ZHP w Chicago
Zarzâd Obwodu ZHP Chicago serdecznie zaprasza caûâ harcerskâ rodzinÅ, naszych przyjacióû i sympatyków, na bankiet jubileuszowy pod hasûem "Jak dobrze nam... byûo, jest i bÅdzie!" w sobotÅ, 7 listopada b.r. w sali White Eagle Banquets, 6839 N. Milwaukee Avenue, Niles. Poczâtek o godz. 6:30 wieczorem, do taºca graå bÅdzie zespóû "Profil Band". Donacja: $70 od osoby (peûny stolik $650), zniÒka dla mûodzieÒy harcerskiej do lat 18. Informacje i rezerwacje biletów: B. Haszlakiewicz, 847-251-6169. Dochód z bankietu przewidziany jest na prowadzenie programów harcerskich, m.in. na pomoc mûodzieÒy, która w przyszûym roku poleci do Polski na Zlot Stulecia Harcerstwa.

Czujniki wykrywajâce strzaûy
Radny Chicago, George Cardenas zaapelowaû, Òe na chicagowskich ulicach powinny zostaå zamontowane czujniki wykrywajâce dÎwiÅk strzaûów broni palnej.

Pornografia w policyjnym samochodzie
Policjant miasteczka Clinton w stanie Illinois przekonaû siÅ, Òe oglâ-

10 KURIER
WASZYNGTON

KURIER CODZIENNY
WASZYNGTON

16-22 paŸdziernika 2009 r.

Trzecia wojna Obamy

Talibowie atakujâ armiÅ
EkstremiÀci przeprowadzili atak na jeden z najlepiej strzeÒonych obiektów wojskowych. USA uspokajajâ, Òe broº atomowa jest bezpieczna. DziewiÅciu przebranych w wojskowe mundury napastników, uÒywajâc broni maszynowej i granatów, zdoûaûo siÅ przedrzeå przez pierwszy z posterunków strzegâcych dostÅpu do kwatery gûównej pakistaºskiej armii. Wybuchûa zaciekûa bitwa. ZginÅûo szeÀciu Òoûnierzy i czterech ekstremistów. Pozostali wziÅli 42 zakûadników i zabarykadowali siÅ w jednym z budynków. W niedzielÅ o Àwicie do akcji wkroczyli komandosi. Tracâc dwóch ludzi, odbili 39 zakûadników. Wszyscy ekstremiÀci, oprócz ich dowódcy, zostali zabici. - Zakûadników pilnowaû zamachowiec opasany ûadunkami wybuchowymi. Caûa akcja polegaûa na wyeliminowaniu go, zanim zdâÒy zdetonowaå ûadunki - tûumaczyû póÎniej dowodzâcy akcjâ generaû Athar Abbas. Jego zdaniem trzej zakûadnicy, którzy zginÅli, zostali zabici przez ekstremistów. Atak na kwaterÅ gûównâ armii wywoûaû szok w Pakistanie. Obiekt znajdujâcy siÅ w garnizonowym mieÀcie Rawalpindi uchodziû za jedno z najlepiej strzeÒonych miejsc w kraju. - Lepiej pilnowane sâ tylko siedziba rzâdu i prezydenta oraz bazy, w których przechowywana jest broº nuklearna. Ten atak pokazaû, Òe ekstremiÀci sâ w stanie zaatakowaå wszÅdzie - mówi dr Ahmad Rashid Malik, politolog z Islamabad Policy Research Institute. Amerykaºska sekretarz stanu Hillary Clinton i szef brytyjskiego MSZ David Milliband uspokajali podczas wspólnej konferencji prasowej w Londynie, Òe arsenaû nuklearny Pakistanu jest bezpieczny. Ale pakistaºscy eksperci sâ wyraÎnie zaniepokojeni sukcesami ekstremistów. - JeÀli Àwiat nie udzieli peûnego wsparcia Pakistanowi, talibowie bÅdâ odnosiå kolejne zwyciÅstwa aÒ do obalenia wûadz. Po drodze zacznie objawiaå siÅ wielu sojuszników talibów, takÒe w armii. A wtedy arsenaûy mogâ byå w niebezpieczeºstwie - ostrzega prof. Abdullah Ghulam z Uniwersytetu w Peszawarze. Weekendowy zamach to juÒ trzeci atak w tym tygodniu. W piâtek eksplozja samochodu puûapki w Peszawarze zabiûa 52 osoby. W miniony poniedziaûek ekstremiÀci przeprowadzili natomiast atak na biuro ONZ w Islamabadzie, zabijajâc piÅciu jego pracowników. Eksperci ostrzegali, Òe po zabiciu w sierpniu przywódcy talibów Baitullaha Mehsuda zamachy mogâ przybraå na sile. Nowy dowódca bÅdzie chciaû bowiem pokazaå, Òe talibowie nie zostali pokonani. Teraz czas na armiÅ i odkûadanâ ofensywÅ w bastionie talibów w Waziristanie Poûudniowym - mówi dr Malik.

Protest przed siedzib¹ telewizji Fox News w Nowym Jorku
AP

B

iaûy Dom walczy juÒ nie tylko w Afganistanie i Iraku. WûaÀnie wypowiedziaû wojnÅ telewizji Fox News. Fox News nigdy nie byûa ulubieºcem obecnej administracji. Jej publicyÀci krytykujâ rzâdowy projekt reformy zdrowia i pakiet stymulujâcy ekonomiÅ, prezydenckâ strategiÅ w Afganistanie oraz jego nieudanâ próbÅ wywalczenia olimpiady dla Chicago. W piâtek zaÀ nie mogli siÅ nadziwiå, dlaczego Barack Obama tak szybko dostaû Pokojowâ NagrodÅ Nobla. Administracja najwyraÎniej ma juÒ doÀå, bo stratedzy prezydenta przystâpili do niespotykanej ofensywy przeciwko Fox News, która jest najpopularniejszâ informacyjnâ stacjâ w kablówkach w USA. - Gdy oni prowadzâ wojnÅ przeciwko Obamie i Biaûemu Domowi, nie musimy udawaå, Òe tak po prostu zachowujâ siÅ media - przekonywaûa na antenie CNN Anita Dunn, szefowa Departamentu Komunikacji prezydenckiej administracji. I podkreÀliûa, Òe stacja Fox News czÅsto dziaûa tak, jak gdyby byûa “skrzydûem Partii Republikaºskiej”. “Zamierzamy traktowaå ich tak samo, jak traktujemy swoich przeciwników” - zapowiedziaûa Dunn w wywiadzie dla “Timesa”, ostrzegajâc, Òe Biaûy Dom nie bÅdzie siÅ biernie przyglâdaå, jak jego oponenci próbujâ “zniszczyå prezydenta”. OskarÒyûa teÒ prezenterów Fox News o to, Òe nie oddzielajâ informacji od komentarza.

Miliony przed ekranem
- OczywiÀcie Fox News traktuje Baracka ObamÅ ostrzej niÒ inne stacje telewizyjne, bo my zatrudniamy konserwatywnych komentatorów. A poniewaÒ Obama jest liberaûem, to nie podoba nam siÅ jego polityka - wyjaÀniaû na antenie Bill O’Reilly. Najbardziej popularny komentator tej prawicowej stacji podkreÀliû teÒ, Òe Fox News oddziela informacje od komentarzy i “najzwyczajniej w Àwiecie opowiada o tym, co siÅ wydarzyûo”. - Byûem bardzo zdziwiony, Òe Biaûy Dom zdecydowaû siÅ wprost sformuûowaå swoje oskarÒenia. I choå siÅ z nimi zgadzam, to nie rozumiem strategii administracji Obamy. Takie dziaûania pomogâ jedynie Fox News w zdobyciu nowych widzów przekonuje Joshua Friedman, laureat Pulitzera, wykûadowca w szkole dziennikarstwa na Uniwersytecie Columbia. - SâdzÅ, Òe to dziaûanie odzwierciedla gûÅbokâ frustracjÅ Biaûego Domu. Innego zdania jest politolog Larry Sabato. Wedûug niego, Biaûy Dom zdecydowaû siÅ na ten krok ze wzglÅdu na coraz gûoÀniejsze gûosy krytyki pûynâce z obozu demokratów. Administracja szuka wiÅc teraz wspólnego wroga, który pomoÒe jej zmobilizowaå elektorat. - W polityce kaÒdy potrzebuje wroga - podkreÀliû Sabato cytowany przez agencjÅ AFP. Stratedzy Biaûego Domu mogâ mieå powody do niepokoju. Od kilku miesiÅcy zdecydowanie roÀnie liczba odbiorców konserwatywnych

mediów. A Fox News pozostaje liderem wÀród kanaûów informacyjnych. Jak wynika z badaº Nielsen Media Research, w drugim kwartale tego roku w godzinach najwiÅkszej oglâdalnoÀci Fox News wûâczaûo Àrednio 2,1 miliona widzów, CNN 862 tysiâce, a MSNBC 790 tysiÅcy. Bill O’Reilly kaÒdego wieczora przyciâga przed ekrany grubo ponad 3 miliony widzów. Rzesze wiernych odbiorców majâ równieÒ Sean Hannity czy Glenn Beck - znany m.in. z tego, Òe nazwaû ObamÅ rasistâ, socjalistâ i faszystâ. Zyskujâ teÒ inni prawicowi komentatorzy z radiowym showmanem Rushem Limbaugh na czele. OczywiÀcie druga strona barykady teÒ nie skupia siÅ tylko na bezstronnych informacjach i wywaÒonych komentarzach. MSNBC równie ostro walczy o odbiorców o liberalnych czy lewicowych poglâdach. RóÒnica polega na tym, Òe jej dziennikarze Keith Olbermann czy Rachel Maddow, nie majâ na razie szans w pojedynku z prawicowymi rywalami.

Ciâgûa walka
Konflikt miÅdzy liberaûami a stacjâ Fox News zaczâû siÅ na dûugo przed sukcesem Obamy. - Oni walczâ od zawsze i to jest cel istnienia tej stacji. Fox oglâdajâ gûównie ludzie, którzy szukajâ potwierdzenia swych prawicowych poglâdów. Gdy Bush byû prezydentem, nie potrzebowali tej stacji aÒ tak bardzo - przekonuje Friedman.

Atak na kwaterÅ gûównâ armii wywoûaû szok w Pakistanie
AFP

WASZYNGTON

Biaûy Dom zaniÒa statystyki
Prezydent USA Barack Obama wysyûa wiÅcej wojsk do Afganistanu, niÒ ogûasza to oficjalnie Biaûy Dom, który nie wspomina o wojskach wsparcia. Do zapowiadanych 21 000 Òoûnierzy dochodzi jeszcze co najmniej 13 000 Òoûnierzy oddziaûów wsparcia. Jak zwróciû uwagÅ “ Washington Post”, o wojskach wsparcia administracja na ogóû nie wspomina w komunikatach. W sumie Obama zatwierdziû zwiÅkszenie siû w Afganistanie w tym roku o 34 tys. Òoûnierzy, z czego 21 tys. to oddziaûy bojowe. Liczba wojsk USA w tym kraju osiâgnie pod koniec tego roku 68 tys. Jest to ponad dwa razy wiÅcej wojsk, niÒ byûo ich w Afganistanie pod koniec kadencji prezydenta George’a Busha. W skûad wojsk wsparcia wchodzâ zwykle jednostki inÒynieryjne, medyczne, eksperci wywiadu i Òandarmeria wojskowa.

SACRAMENTO

Terminator kontra paparazzi
rnold Schwarzenegger gubernator stanu Kalifornia (zachodnie wybrzeÒe USA) podpisaû wczoraj projekt ustawy, która uûatwi walkÅ sâdowâ z mediami publikujâcymi zdjÅcia, które stanowiâ “inwazjÅ” na prywatne Òycie sûawnych osób - informuje AP powoûujâc siÅ na komunikat rzâdu stanowego.

A

Gwiazdor “Terminatora” podpisaû caûâ seriÅ przepisów, wûâcznie z poprawkâ do obowiâzujâcego od 10 lat prawa, zgodnie z którym na paparazzich dziaûajâcych agresywnie lub nielegalnie moÒna nakûadaå kary pieniÅÒne. Poprawka Schwarzeneggera pozwala na wytaczanie procesów mediom, które pûacâ za materiaûy (zdjÅ-

cia, nagrania) zdobyte w niewûaÀciwy sposób i jako pierwsze publikujâ je lub udostÅpniajâ publicznie. Tabloidy, programy telewizyjne i portale internetowe pûacâ czasem milionowe odszkodowania za naruszenie prywatnoÀci gwiazd. Poprawka Schwarzeneggera wejdzie w Òycie w styczniu 2010 roku.

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY
WASZYNGTON, MOSKWA

KURIER 11

WASZYNGTON

Geje ruszyli na Biaûy Dom
Z caûej Ameryki do Waszyngtonu zjechaûy tysiâce homo-, bioraz transseksualistów. Obama zûoÒyû im wiele obietnic. W niedzielÅ tûum zwolenników ruchu LGBT zgromadziû siÅ w okolicach Dupont Circle - sûynnej waszyngtoºskiej dzielnicy gejowskiej - skâd ruszyû w kierunku Biaûego Domu w ramach Narodowego Marszu RównoÀci. Kilkadziesiât tysiÅcy ludzi poubieranych w koszulki z napisem “Równouprawnienie dla par gejowskich” lub w tÅczowych kamizelkach, z tÅczowymi parasolkami, z dzieåmi niosâcymi tÅczowe flagi czy nawet z psami w tÅczowych wdziankach maszerowaûy, wykrzykujâc, Òe walka o prawa gejów to taka sama walka jak o prawa czarnych kilkadziesiât lat temu. Ubrani w garnitury starsi panowie mieli nawet krawaty w kolorach tÅczy. - Chcemy pokazaå prezydentowi, jak wiele nas jest, by pomóc mu przekonaå Kongres do przyznania nam takich praw jak parom heteroseksualnym - mówiûa “Rz” Kathleen Richter, dwudziestoparoletnia szczupûa blondynka walczâca o prawo do lesbijskich maûÒeºstw. - Mamy nadziejÅ, Òe prezydent doprowadzi do tego, Òe w nastÅpnych latach bÅdâ z nami maszerowaå kongresmeni. Chcemy zmieniå AmerykÅ, zmieniå Àwiat… na lepsze - przekonywaû “Rz” Andrew Heltzberg, który na marsz przyszedû ze swym partnerem. Prezydent Barack Obama zdaje sobie sprawÅ z nadziei homoseksualistów i ich potÅÒnych wpûywów. Dlatego ostatnio mianowaû geja ambasadorem w Nowej Zelandii (to trzeci homoseksualista otwarcie przyznajâcy siÅ do swej orientacji na stanowisku ambasadora w historii USA), a sobotni wieczór spÅdziû na uroczystej kolacji zorganizowanej przez Human Rights Campaign - najwiÅkszâ organizacjÅ walczâcâ o prawa homoseksualistów.

Clinton zadowolona ze spotkania

Obietnice Obamy
Fetowany niczym piosenkarka Lady Gaga dziÅkowaû “przyjacioûom gejom” za to, Òe pomogli mu w zdobyciu Biaûego Domu, i podkreÀlaû, Òe bÅdzie walczyû razem z nimi o prawa homoseksualistów, bo ich ruch “jest przykûadem walki o równoÀå i sprawiedliwoÀå”, tak jak kiedyÀ ruch walczâcy o równoÀå Afroamerykanów. Powtórzyû teÒ przedwyborczâ obietnicÅ, Òe zniesie przepisy, które ograniczajâ moÒliwoÀå sûuÒby homoseksualistów w armii USA. Zgodnie z zasadâ “Don’t ask, don’t tell” (“Nie pytaj, nie mów”) geje mogâ bowiem sûuÒyå w wojsku, jeÀli nie obnoszâ siÅ ze swojâ orientacjâ. Dowódcom nie wolno zapytaå ich o to, czy sâ homo- czy heteroseksualistami. - Nie powinniÀmy karaå amerykaºskich patriotów, którzy chcâ sûuÒyå ojczyÎnie. PowinniÀmy siÅ cieszyå z ich gotowoÀci do sûuÒby i ich odwagi... zwûaszcza teraz, gdy prowadzimy dwie wojny jednoczeÀnie - mówiû Obama. Zapowiedziaû teÒ, iÒ postara siÅ przyznaå rodzinom LGBT tyle przywilejów, na ile pozwala obecne prawo, i Òe pracuje nad ustawâ, która ma zakoºczyå dyskryminacjÅ par gejowskich.

Sekretarz stanu USA Hillary Clinton.
AFP

Wielu rozczarowanych

Mimo to w sobotni wieczór oklaskom i piskom poparcia nie byûo koºca. JuÒ po uroczystej kolacji wielu homoseksualistów podkreÀlaûo, Òe sûowa prezydenta ich rozczarowaûy. - Obama od kilku miesiÅcy jest juÒ w Biaûym Domu, a demokraci majâ wiÅkszoÀå w Kongresie i Senacie. Dlatego musi wreszcie dziaûaå. Nasze sprawy muszâ byå traktowane priorytetowo, bo taki ukûad polityczny moÒe siÅ dûugo nie powtórzyå. Mamy juÒ doÀå nierównego traktowania - przekonuje “Rz” wielebny Wes Jamisa z ChrzeÀcijaºskiego KoÀcioûa (Uczniowie Chrystusa), który na marsz przyszedû w koloratce. Zachwycony sûowami Obamy byû jednak mûody chûopak z gÅstym, ciemnym zarostem na twarzy, w fioletowej sukience i niebieskâ chustâ na gûowie. Nigdy Òaden prezydent USA tak bardzo nas nie poUczestnicy Narodowego Marszu Równoœci dotarli do pieraû - mówiû Jason. Bia³ego Domu.

ekretarz stanu USA oceniûa swoje wtorkowe rozmowy z prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem jako “bardzo udane”. - Nie chcÅ dawaå ocen, poniewaÒ to nie moja rola. Jednak jestem bardzo zadowolona ze spotkania. Byûo bardzo otwarte - oÀwiadczyûa sekretarz stanu USA Hillary Clinton.

S

Clinton wyraziûa równieÒ nadziejÅ, Òe w przyszûoÀci bÅdzie miaûa okazjÅ spotkaå siÅ takÒe z Putinem, który w tych dniach goÀci w Chinach. Pani Clinton oznajmiûa, Òe USA nie podjÅûy jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie nowej konfiguracji ich systemu obrony przeciwrakietowej. PodkreÀliûa przy tym, Òe Federacja Rosyjska i Stany Zjednoczone nie stanowiâ dla siebie wzajemnie zagroÒenia. “UwaÒamy, Òe inne kraje zagraÒajâ obu naszym paºstwom. Dlatego zaproponowaliÀmy bliÒszâ wspóûpracÅ miÅdzy Rosjâ i USA” - powiedziaûa, nie wdajâc siÅ w szczegóûy. Gûównym tematem jej spotkania z Miedwiediewem byûo ewentualne zaostrzenie sankcji wobec Iranu. Wedûug Îródûa w Departamencie Stanu USA, rosyjski prezydent mówiû “caûkiem szczerze, Òe jest zadowolony z wyników rozmów w Genewie i oczekuje od Iranu, Òe je wprowadzi w Òycie, a jeÀli nie, to bÅdâ sankcje”.

wiedziaûa Clinton w radiu Echo Moskwy w drugim dniu wizyty w rosyjskiej stolicy. “Nie widzÅ za to powodów”, by rozmieszczaå elementy tarczy antyrakietowej na gruziºskim terytorium - zastrzegûa szefowa amerykaºskiej dyplomacji. Dodaûa: “Wiem, Òe perspektywa ta niepokoi RosjÅ i chcielibyÀmy usunâå przyczyny tego niepokoju”. Stosunki na linii Moskwa-Tbilisi sâ napiÅte od zeszûorocznej wojnie rosyjsko-gruziºskiej. We wtorek Hillary Clinton spotkaûa siÅ z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem, z którym rozmawiaûa o ewentualnym zaostrzeniu sankcji wobec Iranu. Wedûug przedstawiciela amerykaºskiego Departamentu Stanu, Miedwiediew mówiû “caûkiem szczerze, Òe jest zadowolony z wyników rozmów w Genewie i oczekuje od Iranu, Òe je wprowadzi w Òycie, a jeÀli nie, to bÅdâ sankcje”. Podczas rozmów z paniâ Clinton minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej òawrow oÀwiadczyû, Òe Rosja z rezerwâ podchodzi do nowych sankcji przeciwko Iranowi. Jego zdaniem, naûoÒenie ich w tej chwili przyniosûoby efekty odwrotne od spodziewanych. òawrow podkreÀliû, Òe wysiûki spoûecznoÀci miÅdzynarodowej powinny byå skoncentrowane na dyplomacji.

Clinton: pomoc dla Gruzji, ale bez tarczy
“PomoÒemy narodowi gruziºskiemu, by mógû siÅ broniå” - po-

òawrow: Rosja chce od USA wyjaÀnieº ws. tarczy na Ukrainie
Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej òawrow oÀwiadczyû,

iÒ chce wyjaÀnieº w sprawie “nieoczekiwanych” wypowiedzi zastÅpcy ministra obrony USA Alexandra Vershbowa, wedûug którego Waszyngton rozwaÒa umieszczenie na Ukrainie systemów radarowych tarczy antyrakietowej. Jak podaû magazyn “Defence News”, Vershbow miaû powiedzieå, Òe UkrainÅ doûâczono do listy krajów, w których po zreformowaniu obrony przeciwrakietowej mogûyby stacjonowaå radary wczesnego ostrzegania. “ O Àwiadczenie Alexandra Vershbowa byûo raczej nieoczekiwane. W zasadzie jest on osobâ skûonnâ do ekstrawagancji. ChcielibyÀmy otrzymaå peûne wyjaÀnienia” - powiedziaû òawrow dziennikarzom w stolicy Moûdawii Kiszyniowie, gdzie odbywa siÅ szczyt Wspólnoty Niepodlegûych Paºstw. Wedûug szefa rosyjskiej dyplomacji, nowy projekt amerykaºskiej obrony przeciwrakietowej, przygotowywany po rezygnacji z umieszczenia jej staûych elementów w Polsce i Republice Czeskiej, wywoûuje “wiÅcej pytaº niÒ odpowiedzi”. Rosja byûa zdecydowanie przeciwna polsko-czeskiemu komponentowi tarczy, uwaÒajâc go za zagroÒenie swego bezpieczeºstwa. Poproszony o skomentowanie zrelacjonowanych przez “Defence News” planów USA nowy minister spraw zagranicznych Ukrainy Petro Poroszenko powiedziaû: “SâdzÅ, Òe byûoby to niekonstytucyjne”.

12 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

SPRAWY BIE¯¥CE - SPRAWY BIE¯¥CE - SPRAWY BIE¯¥CE - SPRAWY BIE¯¥CE - SPRAWY BIE¯¥CE
kazaûa w tym kierunku jakâkolwiek realnâ inicjatywÅ. Stâd wielu postrzega tÅ grÅ raczej jako przebiegûâ próbÅ blokowania lustracji, a caûâ tÅ gadaninÅ - jako zasûonÅ dymnâ wokóû sprawy. Jak dotychczas, jedynie Wydziaû New Jersey KPA przegûosowaû i skutecznie rozpoczâû obowiâzkowâ lustracjÅ swoich przywódców. P. Andrzej Burghardt, dyrektor krajowy KPA i czûonek Wydziaûu New Jersey, jest autorem “Uchwaûy o lustracji” i jej mechanizmu wymuszenia, “OÀwiadczenia zgodnoÀci”, które zostaûy przegûosowane jednogûoÀnie na zebraniu Wydziaûu w dn. 31 maja 2009 r. P. Burghardt usiûowaû wczeÀniej wyegzekwowaå obowiâzkowâ lustracjÅ wûadz Wydziaûu Póûnocnego New Jersey KPA, gdy sûuÒyû jako prezes tego Wydziaûu od r. 2000 aÒ do jego odejÀcia z funkcji (i z Wydziaûu) w r. 2008. Jego wysiûki zasûugujâ na wiÅcej uwagi, gdyÒ te zdarzenia wykazujâ dobitnie, w jaki sposób siûy antylustracyjne dziaûajâ potajemnie i unikajâ otwartej debaty. Wykazujâ teÒ hipokryzjÅ komunistów i ich pogardÅ dla zasad demokracji. Dziaûajâc w duchu wspomnianej wyÒej rezolucji o lustracji przyjÅtej na plenarnej sesji Konferencji Dyrektorów KPA 12 maja 2006 r., wzywajâcej przywódców KPA do dobrowolnej lustracji, prezes Burghardt zgûosiû na zebraniu wyborczym Wydziaûu Póûnocnego NJ KPA w dn. 18 sierpnia 2006 r. propozycjÅ uchwaûy, która wymaga aby wszyscy czûonkowie Zarzâdu Wydziaûu oraz dyrektorzy krajowi (Stanley Trojaniak, Jerry Wûodarczyk, i naturalnie, prezes Andrzej Burghardt) poddali siÅ lustracji przez zûoÒenie wniosku w IPN w Polsce o udostÅpnienie informacji. Uchwaûa ta zostaûa przyjÅta przez gûosowanie wszystkich obecnych na zebraniu czûonków Wydziaûu. Dotychczas jedynie p. Burghardt i p. Maûgorzta McGrath udowodnili dopeûnienie tego obowiâzku, naûoÒonego na nich przez kolegów. Z wyjâtkiem p. Maûgorzaty, która konsekwentnie wspieraûa prezesa Burghardta, przywódcy Wydziaûu nie zrobili nic w kierunku wyegzekwowania wykonania tej uchwaûy Wydziaûu, a przeciwnie - czÅÀå z nich wziÅûa udziaû w spisku, który doprowadziû póÎniej do odejÀcia prezesa Burghardta. P. Burghardt utrzymuje, Òe to p. Trojaniak byû przywódcâ antylustracyjnego spisku, który doprowadziû do wyboru p. Dariusza Woûosza na prezesa Wydziaûu Póûnocnego NJ KPA w dn. 18 kwietnia 2008 r. Komunistyczni agenci pracujâ, rzecz jasna, bardzo usilnie, aby uniknâå zdemaskowania, stâd ich opór przeciw lustracji jest najczÅÀciej niejawny. Podsumujmy zachowania p. Trojaniaka: gûosowaû za rezolucjâ lustracyjnâ w Wydziale Póûnocnym NJ na zebraniu wyborczym 18 sierpnia 2006 r., nie dopeûniû obowiâzku naûoÒonego na niego przez tÅ rezolucjÅ, a nawet jeÀli kiedykolwiek zûoÒyû w IPN wniosek o udostÅpnienie dokumentów, to z pewnoÀciâ nigdy nie pokazaû wyników IPN-owskiej kwerendy swoim kolegom z Wydziaûu

Teraz juÒ nie ma wâtpliwoÀci. Komunistyczni agenci sâ nadal aktywni w Kongresie Polonii Amerykaºskiej (KPA).
Na str. 3 “Gazety Polskiej” z dn. 19-20 wrzeÀnia br. ukazaû siÅ artykuû o p. Stanley’u Trojaniaku. Opierajâc siÅ o sprawdzone materiaûy Îródûowe, artykuû ten przekonujâco wykazuje, Òe ten dobrze prosperujâcy przedsiÅbiorca, Wielki Marszaûek Parady Puûaskiego w Nowym Jorku i New Jersey w latach 2001 i 2002, dyrektor krajowy KPA (do niedawnego ustâpienia z tej funkcji) i kandydat do Rady Dyrektorów PolskoSûowiaºskiej Federalnej Unii Kredytowej (P-SFUK) w nadchodzâcych 18 paÎdziernika wyborach, to jest “PIOTRUÔ - agent komunistycznego wywiadu wojskowego PRL. P. Trojaniak zaprzecza, Òe on i “PIOTRUÔ to ta sama osoba. Czytelnicy zapewne pamiÅtajâ dobrze znany fakt z historii XX wieku: od póÎnych lat 40-tych do koºca lat 80-tych sûuÒby wywiadowcze PRL, tego najwiÅkszego satelitarnego reÒimu Zwiâzku Sowieckiego, wysûaûy ok. 10 tysiÅcy agentów w celu infiltracji polskich organizacji poza granicami Polski. Ci co przybyli do Ameryki, kûamali w swoich kwestionariuszach amerykaºskich sûuÒb imigracyjnych zatajajâc fakt swoich powiâzaº z komunistycznymi sûuÒbami, gdyÒ inaczej nie otrzymaliby zapewne pozwolenia na wjazd i osiedlenie siÅ w USA. Ich misjâ byûo infiltrowanie, opanowanie i neutralizowanie polskich organizacji w Ameryce i innych krajach, gdzie osiedlali siÅ Polacy, aby nie byûy one w stanie odgrywaå w tych krajach roli grup nacisku i lobbingu dla odrodzenia silnej i suwerennej Polski (na co zresztâ ciâgle jeszcze czekamy). W poniedziaûek 21 wrzeÀnia dr Sûawomir Cenckiewicz, dobrze znany Polonii polski historyk i jeden z najlepszych ekspertów w sprawach wywiadu i sûuÒb bezpieczeºstwa Polski z okresu panowania komunistów, potwierdziû informacje o p. Trojaniaku opublikowane w “Polskiej Gazecie”. Wedûug dra Cenckiewicza, istnieje bogata dokumentacja w Instytucie PamiÅci Narodowej (IPN), opisujâca dziaûalnoÀå PIOTRUSIA w Polsce w zakresie

Stanley Trojaniak
Fot.: archiwum

zwalczania patriotów pragnâcych powrotu silnej i suwerennej Polski. Dr Cenckiewicz jest przekonany Òe p. Trojaniak jest tym PIOTRUSIEM. DuÒe zasûugi w tropieniu tych komunistycznych agentów w Ameryce poûoÒyûa organizacja Forum Obrony Praw Polonii (FOPP). MoÒna przypuszczaå, Òe ich wysiûki pomogûy takim badaczom jak dr Cenckiewicz skoncentrowaå siÅ na najbardziej podejrzanych osobach. Bez tego trudno sobie wyobraziå, aby tak skrupulatny i metodyczny historyk jak dr Cenckiewicz byû w stanie potwierdziå doniesienia “Polskiej Gazety” w tak krótkim czasie, choå faktem teÒ jest, Òe prowadzi on badania w IPN nad tematem komunistycznych agentów infiltrujâcych polonijne organizacje na caûym Àwiecie juÒ od wielu lat. Osoby zainteresowane tematem miaûy wiele okazji, aby wysûuchaå wykûadów dra Cenckiewicza na spotkaniach z nim, organizowanych w metropolii nowojorskiej przez SWAP (Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej) oraz KPA. Wedûug dr Cenckiewicza, ci agenci dâÒâ do spacyfikowania polonijnych organizacji tak, aby staûy siÅ bezuÒyteczne jako polityczne lobby polskie w USA. Przyznaå trzeba, Òe agenci odnoszâ znaczâce sukcesy na tym polu. Dobrze poinformowani wÀród dziaûaczy poznali juÒ niektórych agentów po prostu po ich dziaûalnoÀci. Trojaniak to tyko poczâtek. Pozostali agenci, a wiadomo Òe jest ich wielu, powinni natychmiast dobrowolnie odejÀå z wszelkich stano-

wisk przywódczych w KPA i wszelkich innych organizacjach polonijnych! Czy wolâ bezczelnie czekaå aÒ ich nazwiska i dokumenty opublikuje dr Cenckiewicz w swojej nowej ksiâÒce? “Polska Gazeta” podaje m. in. Òe p. Trojaniak torpedowaû i blokowaû lustracjÅ przywódców wymaganâ w KPA. Dla wyjaÀnienia, lustracja jest w tym przypadku mechanizmem oczyszczania, czyli eliminacji komunistycznej agentury ze stanowisk przywódczych we wûadzach paºstwa polskiego (i innych paºstw wyzwolonych spod komunizmu), a takÒe w patriotycznych polskich organizacjach w Ameryce i wszelkich innych krajach osiedlenia polskich emigrantów. Jedna z siedmiu rezolucji przyjÅtych 12 maja 2006 r. na plenarnej sesji Krajowej Konferencji Dyrektorów KPA w Rosemont, Illinois, dotyczyûa lustracji: “... Krajowa Konferencja Dyrektorów KPA usilnie wzywa wszystkie osoby piastujâce przywódcze stanowiska w Kongresie, czy to na poziomie krajowym, Wydziaûów Stanowych, czy to w organizacjach czûonkowskich, a które po II Wojnie Ãwiatowej posiadaûy polskie obywatelstwo, do zûoÒenia podania w IPN o udostÅpnienie dokumentów, które mogûyby dotyczyå ich wspóûpracy ze sûuÒbami bezpieczeºstwa PRL.” ZauwaÒmy, Òe ta rezolucja z 2006 r. nie czyniûa z lustracji absolutnego wymogu, choå do niej “usilnie wzywaûa”. Ponadto, Krajowa Konferencja Dyrektorów KPA w paÎdzierniku 2008 r. w Williamsburgu, Virginia,

przegûosowaûa poprawkÅ do statutu KPA, która zabrania zajmowania stanowisk przywódczych w KPA osobom obciâÒonym wspóûpracâ ze sûuÒbami bezpieczeºstwa lub wywiadami jakichkolwiek komunistycznych reÒimów. JednakÒe obecnie lustracja przywódców KPA przebiega jedynie na zasadzie oddolnych inicjatyw poszczególnych Wydziaûów, zamiast odgórnie z poziomu krajowego. Ten opûakany stan rzeczy “zawdziÅczamy” p. BoÒenie Kamiºskiej. Wiele osób postrzega te praktyki jako opóÎnianie, czy teÒ wrÅcz blokowanie lustracji. P. BoÒena Kamiºska zostaûa wybrana wiceprezesem do spraw polskich na tej samej Krajowej Konferencji Dyrektorów KPA (w Williamsburgu, VA), które uchwaliûo wspomnianâ wyÒej poprawkÅ do statutu KPA. Na ostatniej sesji Krajowej Konferencji Dyrektorów KPA, która odbyûa siÅ w dn. 14-15 maja 2009 r. w Chicago, p. Kamiºska perswadowaûa dyrektorom dwie rzeczy: Òe nie ma komunistycznych agentów wÀród krajowego kierownictwa KPA (zwróåmy uwagÅ, Òe p. Trojaniak piastowaû do niedawna stanowisko dyrektora krajowego) oraz Òe te Wydziaûy Stanowe KPA, które Òâdajâ lustracji, mogâ to zrobiå we wûasnym zakresie, na poziomie Wydziaûu (tak jakby jednak dopuszczaûa moÒliwoÀå penetracji agenturalnej na poziomie czûonków Wydziaûów). Ta argumentacja p. Kamiºskiej, aby decyzje dotyczâce lustracji byûy w gestii Wydziaûów Stanowych, znalazûa, jak widaå, uznanie wÀród dyrektorów, którzy odrzucili stosunkiem gûosów 13:29 wniosek, aby jednakÒe przeprowadzaå lustracjÅ w KPA odgórnie. Prezydium Konferencji, czyli Zarzâd Krajowy KPA, zwyczajowo wstrzymuje siÅ od gûosu, byå moÒe aby zaznaczyå Òe chce daå sobie wiÅcej czasu na dokûadniejsze przemyÀlenie zagadnieº. Jesienne sesje Konferencji Krajowej Dyrektorów KPA majâ na ogóû wiÅkszâ wagÅ. NajbliÒsza sesja odbÅdzie siÅ 17 paÎdziernika 2009 r. w Chicago. Wielu ûâczy z tâ sesjâ nadziejÅ, Òe w koºcu dyrektorzy krajowi zacznâ postÅpowaå pryncypialnie i zdecydujâ, Òe statutu naleÒy przestrzegaå i Òe do wyeliminowania komunistycznych agentów z wûasnych szeregów prowadzi jedynie obowiâzkowa lustracja przeprowadzona na poziomie krajowym. Ale p. Kamiºska nie wykazaûa siÅ kwalifikacjami przywódcy w sprawie lustracji równieÒ na szczeblu Wydziaûu KPA, którego jest czûonkiem (Wydziaû Downstate New York). Nie sûychaå bowiem, aby wy-

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 13

SPRAWY POLONII - SPRAWY POLONII - SPRAWY POLONII - SPRAWY POLONII - SPRAWY POLONII
KPA. Za to podjâû usilne starania, aby usunâå niewygodnego mu prezesa, który naciskaû na lustracjÅ, na którâ p. Trojaniak siÅ poczâtkowo publicznie zgodziû (podpisaû indywidualnâ deklaracjÅ wraz ze wszystkimi czûonkami wûadz Wydziaûu), lecz póÎniej potajemnie pracowaû nad jej wykolejeniem. KomuniÀci wolâ dywersjÅ niÒ wolnâ debatÅ, gdyÒ ich przewrotne cele duÒo ûatwiej moÒna osiâgnâå w dziaûaniach potajemnych. P. Burghardt padû ofiarâ tych machinacji agentury, zmierzajâcych do zablokowania postÅpów lustracji w Wydziale Póûnocnym NJ KPA. Nie zraÒajâc siÅ tym, p. Burghardt zostaû czûonkiem sâsiedniego Wydziaûu New Jersey KPA, by kontynuowaå walkÅ o lustracjÅ. Po potwierdzeniu przez dra Cenckiewicza Òe p. Trojaniak jest PIOTRUSIEM, p. Burghardt podjâû zdecydowanâ akcjÅ. Napisaû projekt “Wezwania do rezygnacji”, adresowany do p. Trojaniaka, po czym zaprosiû dwu prezesów Wydziaûów KPA, p. Franka Milewskiego i p. Ludwika WnÅkowicza, aby podpisujâc “Wezwanie” wpûynÅli na p. Trojaniaka, aby ten zrezygnowaû ze wszelkich zajmowanych stanowisk przywódczych w organizacjach polonijnych, a takÒe - aby wycofaû swojâ kandydaturÅ do Rady Dyrektorów PSFUK (Polsko-Sûowiaºskiej Federalnej Unii Kredytowej) w wyznaczonych na paÎdziernik 2009 r. wyborach. Inicjatywa p. Burghardta zaczyna przynosiå owoce. W piâtek, 25 wrzeÀnia, odbyûo siÅ w Passaic zebranie Centrali Polskich Organizacji (organizacji parasolowej skupiajâcej polskie organizacje i grupy w póûnocno-wschodnim New Jersey), na którym p. BoÒena Urbankowski, skarbnik Wydziaûu Póûnocnego NJ KPA, przy wsparciu p. Burghardta, doprowadziûa do rezygnacji p. Trojaniaka oraz prezesa Wydziaûu, p. Dariusza Woûosza (sprzymierzeºca p. Trojaniaka) z zajmowanych stanowisk we wûadzach Wydziaûu, tuÒ po tym jak p. Woûosz w rozpaczliwym geÀcie próbowaû rozwiâzaå najpierw caûy Wydziaû, a póÎniej - jego Zarzâd. Obecni na sali czûonkowie KPA wytûumaczyli im, Òe statut KPA nie daje im takiego prawa, a Wydziaû nie jest ich wûasnoÀciâ. W efekcie tych rezygnacji dotychczasowy wiceprezes, p. Anna Domino, przejÅûa tymczasowo funkcjÅ prezesa Wydziaûu, do czasu najbliÒszych wyborów. Lustracja zaczÅûa postÅpowaå naprzód takÒe poza KPA. P. Dariusz Michalski, komendant placówki #208 SWAP, doprowadziû do decyzji weteranów, aby wystâpiå do IPN z wnioskami o udostÅpnienie dokumentów w celu przeprowadzenia lustracji. P. Michalski wraz z p. Maûgorzatâ Chudziak sâ zaûoÒycielami FOPP, które odegraûo istotnâ rolÅ w wykrywaniu przypadków korupcji wÀród Polonii. NajwyÒszy czas, aby p. Stanley Trojaniak zrezygnowaû z wszelkich funkcji przywódczych w polonijnych organizacjach. Komunistyczni agenci osûabiajâ polskie lobby w Ameryce w tym czasie, gdy jest ono najbardziej potrzebne: odradzajâcy siÅ system autokratycznej wûadzy w Rosji stwarza nowe zagroÒenie dla suwerennoÀci paºstwa polskiego, a rzâd prezydenta Obamy w polityce zagranicznej usiûuje jedynie przypodobaå siÅ Kremlowi. John D. Czop 28 wrzeÀnia 2009 r.

Galeria Polska przy Zakûadach Naukowych w Orchard Lake jest zamkniÅta od 4 maja br. Za powód podano koniecznoÀå przeprowadzenia inwentaryzacji, która miaûa trwaå krótko. Przerwano wówczas akurat otwartâ wystawÅ prac dzieci. Do chwili obecnej, stan rzeczy nie ulegû zmianie. Pomieszczenia Galerii, niedostÅpne dla publicznoÀci, nie wietrzone, zawilgocone lub przegrzane powodujâ dramatyczne niszczenie zbiorów muzealnych, które przez trzydzieÀci siedem lat gromadziûem i z którymi zapoznawaûem swoich studentów, uczâc tutaj historii sztuki.
Organizowaûem comiesiÅczne wystawy dla Polonii mûodszej i starszej generacji. KaÒdego miesiâca dziaûo siÅ coÀ nowego, zawsze byûo coÀ ciekawego i godnego obejrzenia w Galerii, licznie wówczas odwiedzanej. Prezentowaûem nowe eksponaty grafiki z kolejnych wystaw Biennale i Triennale, gdzie Polacy zdobywali liczne nagrody. Tâ drogâ Polonia detroicka (i nie tylko) byûa informowana na bieÒâco o aktualnym wkûadzie Polaków do kultury Àwiatowej. Zgromadziûem setki drzeworytów o tematyce religijnej i Àwieckiej, o polskiej architekturze. Nikt tego obecnie nie oglâda. Natomiast wszystko niszczeje z braku opieki. Bezduszna administracja nowo powstaûej Misji Polskiej zamknÅûa GaleriÅ na kûódki, trwa dewastacja i przemieszczanie zbiorów na wielkâ skalÅ. Nikt nie zna losu wielkiego dzieûa Marca Chagalla, obrazu niezmiernie znamiennego w twórczoÀci tego wielkiego artysty rangi Àwiatowej, a ofiarowanego wspaniaûomyÀlnie (wart jest bowiem wiele setek tysiÅcy dolarów!) Zakûadom Naukowych przez polonijnâ, prywatnâ

Marian Owczarski (z lewej) z emigracyjnym poet¹ i publicyst¹ Edwardem Dusz¹.
Fot.: archiwum

kolekcjonerkÅ. Niszczejâ pûótna, rozkûada siÅ werniks na powierzchni obrazów, pÅkajâ zawilgocone ramy, butwiejâ grafiki, woda i stÅchlizna niszczy papier. Setki plakatów, z takim trudem zdobywane, ulegajâ zniszczeniu, bo najwyraÎniej nikomu z nowej administracji nie zaleÒy na ich zachowaniu. Ignorancja, brak wyksztaûcenia lub zûa wola powoduje zagûadÅ dorobku polskiej kultury. Podobny los spotkaû wczeÀniej Archiwum Polonijne. UsuniÅto starego, zasûuÒonego archiwistÅ, ks. dr. Romana Nira, wprowadzono na niego miejsce ludzi po kilkutygodniowych kursach archiwistyki w Polsce. Ostatnio byliÀmy Àwiadkami skandalu, kiedy to nie udaûo siÅ zlokalizowaå dwóch waÒnych depozytów, powierzonych Archiwum. Zbiór Edwarda Duszy zostaû rozproszony, zaginÅly cenne obrazy: W. Hofmana “Madonna z Dzieciâtkiem i dzieåmi”, dwa portrety rodzinne, korespondencja, medale i rysunki Andrzeja Pityºskiego,, rzadkie starodruki itd. To, co udaûo siÅ zlokalizowaå, nigdy depozytariuszowi

nie zwrócono. Podobny los spotkaû zbiory, które powierzyûa Archiwum znana pisarka Mirosûawa Kruszewska. Po prostu nowi rzâdcy, czujâc za sobâ wprowadzajâce w zdumienie poparcie kanclerza, nie wiedzâ, albo nie chcâ wiedzieå, co to jest depozyt i jego charakter prawny. Podobnie jest w Galerii: znajduje siÅ tam równieÒ szereg depozytów, które nie stanowiâ wûasnoÀci Zakûadów Naukowych i dysponowanie nimi wbrew woli wûaÀcicieli jest przestÅpstwem. Zarzâd Szkóû w Orchard Lake nie ponosiû przez lata Òadnych kosztów na zakup czy renowacjÅ tych obiektów sztuki. Robiûem to sam, podobnie jak nieodpûatnie przez lata kierowaûem Galeriâ. Dzisiaj inwentaryzacja odbyûa siÅ bez mojego udziaûu, a dokonywali jej ludzie, którzy albo nie znajâ jÅzyka polskiego, albo nie przygotowani sâ do tego zawodowo i nie majâ podstawowej wiedzy o sztuce. Jednym na przykûad byû Amerykanin macedoºskiego pochodzenia nie znajâcy jÅzyka polskiego, drugi byûy pracownik dystrybucji amerykaºskiej firmy tytoniowej w Polsce, peûniâcy - z budzâcej konsternacje nominacji Kanclerza - funkcje dyrektora Misji Polskiej. Tym dobrze opûacanym nieukom, którzy bezmyÀlnie niszczâ dorobek Polonii, sekunduje grupa rozhisteryzowanych dewotek, które nie majâ pojÅcia o polskiej kulturze, a strojâ siÅ w piórka koneserów sztuki. Za pûaskie pochlebstwa i “pogûaski” Adonisów czy Antinousów

sekundujâ temu zniszczeniu. Nie ma nikogo, kto by wystâpiû w obronie naszego dziedzictwa. Lokalne pisma polonijne milczâ, starajâc siÅ nie dostrzegaå problemu, choå wszystkim doskonale sâ znane niekompetencja nowego zarzâdu Misji Polskiej i fakt, Òe jej dyrektor nie potrafi odróÒniå drzeworytu od pûaskorzeÎby, nie posiada Òadnego wyksztaûcenia humanistycznego, a jego jedynâ zaletâ w pozostawaniu na tym urzÅdzie, mimo licznych protestów Polonii, jest mÅska uroda i szczególne fawory ze strony Kanclerza Whalena, którymi siÅ cieszy. Organizacje polonijne zaczynajâ ignorowaå Zakûady Naukowe, co wyraÒa siÅ w malejâcym zainteresowaniu tutejszymi problemami. Moje gûosy protestu spotkaûy siÅ z groÎbami pozwów sâdowych, bo tak w tej chwili prowadzony jest dialog Misji Polskiej z osobami, które nie majâ do niej zaufania a posiadajâ inne niÒ dyrektor i jego mocodawcy zdanie. Grabarze polskiej kultury triumfujâ. Co na to Polonia amerykaºska? Orchard Lake byûo do niedawna najwaÒniejszâ jej placówkâ i dumâ, a dzisiaj szybko ulega procesowi amerykanizacji, zatracajâc swój pierwotny charakter: katolickiej instytucji polskiej w wielokulturowej Ameryce. Marian Owczarski Dyrektor Galerii Polonijne Zakûady Naukowe

Bezduszna administracja nowo powstaûej Misji Polskiej zamknÅûa GaleriÅ na kûódki, trwa dewastacja i przemieszczanie zbiorów na wielkâ skalÅ.
Fot.: archiwum

14 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA
Artur Bilski

JeÀli szybko nie wycofamy siÅ z Afganistanu, wojna ta okaÒe siÅ prawdziwâ czarnâ dziurâ, która wessie resztki naszych siû zbrojnych.
oraz lotnicze. Odpowiedziâ Warszawy powinno byå zorganizowanie w szybkim czasie podobnej wielkoÀci åwiczeº w Polsce. To oczywiÀcie niemoÒliwe, poniewaÒ nasze wojsko to tylko wirtualna potÅga, a jej realne siûy trwoni siÅ w walce z terroryzmem w Iraku i Afganistanie. W takiej sytuacji do obrony polskich granic niewiele zostaûo. Dziwiâ wiÅc sûowa generaûa Skrzypczaka o koniecznoÀci pozostania w Afganistanie, poniewaÒ jeszcze niedawno wydawaûo siÅ, Òe podajâc siÅ do dymisji, manifestowaû zupeûnie coÀ innego. JeÀli bowiem wie, jak wygraå w Afganistanie i zachowaå przy tym sprawnoÀå armii do obrony kraju, to z pewnoÀciâ miaû wiÅkszâ wûadzÅ, by ten plan wcieliå w Òycie, bÅdâc dowódcâ Siû Lâdowych, niÒ teraz jako publicysta. Nasza walka z terroryzmem (czyt. sojusz z USA) nie ma nic wspólnego ze wzmacnianiem polskiego bezpieczeºstwa. Przeciwnie. Odbywa siÅ kosztem innych dziedzin Òycia, w tym konsolidacji i umacniania armii i budowania bezpieczeºstwa europejskiego. “Polska jest krajem europejskim i swoje bezpieczeºstwo musi budowaå tu, w Europie” - powiedziaû 21 wrzeÀnia szef MSZ Radosûaw Sikorski w Radiu TOK FM. Rzadko cytujÅ Sikorskiego, ale w tym momencie wypowiedziaû kluczowe sûowa. Mam nadziejÅ, Òe to jest jego autentyczna refleksja, a nie gra pod publiczkÅ rozÒalonego polityka porzuconego przez Waszyngton. W Europie bowiem moÒemy zaznaczyå swojâ obecnoÀå - w relacjach z Amerykâ nie ma na to szans. Niszczâc zaÀ polskâ armiÅ w Afganistanie w imiÅ reelekcji prezydenta Baracka Obamy, na wûasne Òyczenie degradujemy siÅ do trzeciej ligi paºstw europejskich, jeÀli chodzi o potencjaû wojskowy. Udziaû Polaków w wojnie irackiej “w imiÅ walki z terroryzmem” byû bûÅdem wynikajâcym z grzechu naiwnoÀci i nadmiernego zaufania do USA w sytuacji, gdy “stara Europa” - jak siÅ okazaûo - oceniaûa intencje Amerykanów w Iraku bardziej realistycznie i byûa przeciw. RzeczywiÀcie straciliÀmy wtedy okazjÅ, “by milczeå”. Podsumowanie naszego udziaûu w tej wojnie jest zdecydowanie negatywne. Nie zyskaliÀmy nic, a straciliÀmy wiele. Podobnie wyglâda sprawa tarczy antyrakietowej. PotÅÒna inwestycja kapitaûu politycznego powodujâca podziaûy w Unii Europejskiej, machanie szabelkâ przeciw Rosji. Efekty sâ znane. NajwiÅksze wyzwanie jednak przed nami. Sytuacja w Afganistanie wymyka siÅ spod kontroli i Amerykanie majâ nóÒ na gardle. BÅdâ z pewnoÀciâ naciskaå na kraje europejskie, by zwiÅkszaûy swoje kontyngenty. RównieÒ polski rzâd bÅdzie poddany politycznej presji. Sytuacja Polski zaÀ jest taka, Òe jeÀli szybko nie wycofamy siÅ z Afganistanu, wojna ta okaÒe siÅ prawdziwâ czarnâ dziurâ, która wessie resztki naszych siû zbrojnych. Wybór dla Polski jest wiÅc jasny: albo Amerykanie dotrzymajâ sûowa i pomogâ unowoczeÀniå i dozbroiå polskie wojsko, albo wycofujemy naszych Òoûnierzy z Afganistanu, traktujâc spójnoÀå i gotowoÀå naszej armii do obrony granic jako podstawowy priorytet bezpieczeºstwa Polski. DuÒo waÒniejszy od zagroÒenia terroryzmem, do którego zwalczania i tak wnieÀliÀmy znaczâcy wkûad.

Grek Zorba na widok walâcych siÅ w gruzy marzeº o kopalni westchnâû z podziwem: “Jaka piÅkna katastrofa”. Z podobnym uczuciem patrzÅ na to, co siÅ dzieje z naszâ politykâ bezpieczeºstwa oraz armiâ z powodu forsowania sojuszu z Waszyngtonem i udziaûu w wojnach irackiej i afgaºskiej. Straszenie ludzi zamachami terrorystycznymi w Polsce,

jak robi to nowy dowódca wojsk lâdowych gen. Tadeusz Buk (“Nie prowadzimy wojny kolonialnej” w “Polska The Times” z 16.09.), by uzasadniå nasz udziaû w operacji afgaºskiej, to zwykûe naduÒycie i manipulacja. Wynika zapewne z poprawnoÀci politycznej, a nie z chûodnej kalkulacji, jaka przystoi tak wysoko postawionemu dowódcy.

Problem w tym, Òe wojna z terroryzmem to nie nasze zmartwienie i wcale nie musimy jej wygrywaå, jak chciaûby gen. Waldemar Skrzypczak, byûy dowódca WL (“TÅ wojnÅ musimy wygraå”, “Dziennik Gazeta Prawna” z 30.09.). Jej wynik nie wpûynie zasadniczo na nasze bezpieczeºstwo. Paradoksalnie bowiem wygrana wojna z talibami wzmocni bezpieczeºstwo USA , Zachodniej Europy i Rosji - osûaniajâc tej ostatniej poûudniowâ granicÅ od ekspansji skrajnego islamu. Natomiast dla nas jedno jest pewne - dûugotrwaûy udziaû w walce z talibami, u boku USA , wyczerpie nasze zdolnoÀci do obrony granic. Koszt operacji afgaºskiej bowiem wedûug gen. Stanisûawa Kozieja (“Gazeta Wyborcza” z 1.10.) wyniesie w przyszûym roku miliard zûotych, a wiÅc 20 proc. sumy przeznaczonej na modernizacjÅ naszych siû zbrojnych.

Nowa stara strategia
Dzisiaj priorytet Waszyngtonu w polityce bezpieczeºstwa to Afganistan. Stâd, nieco ironizujâc, bÅdzie to równieÒ priorytet dla nas. Amerykanie dajâ sobie nie wiÅcej niÒ dwa, trzy lata, by powstrzymaå proces szybko zaûamujâcego siÅ zaufania Afgaºczyków wobec siû miÅdzynarodowych. Jego widocznym objawem jest coraz czÅstsza wspóûpraca wysokiej afgaºskiej biurokracji wojskowej, policyjnej i cywilnej z talibami i przeciekanie kluczowych informacji o ruchu wojsk koalicji miÅdzynarodowej. Stâd udane zasadzki na patrole NATO i gwaûtowny wzrost zabitych Òoûnierzy. W tym roku zginÅûo ich juÒ (rekordowo) 340. Strategia talibów jest prosta. Polega na mÅczeniu podstÅpnymi atakami oddziaûów miÅdzynarodowych do momentu, aÒ opuszczâ kraj na skutek utraty zaufania Afgaºczyków, wysokich strat i niechÅci do tej wojny opinii publicznej w USA i Europie Zachodniej. Dziaûania partyzanckie prowadzâ w oparciu o nieszczelnâ granicÅ afgaºsko-pakistaºskâ, pieniâdze ze sprzedaÒy narkotyków, okupów i haraczy. Wzmacnia ich równieÒ pomoc finansowa i materiaûowa pûynâca z krajów znad Zatoki Perskiej. AktywnoÀå militarna talibów nabraûa teraz nowej, szokujâcej dynamiki. Wedûug badaº londyºskich analityków z MiÅdzynarodowej Rady Bezpieczeºstwa i Rozwoju wpûywy talibów sâ juÒ widoczne na 80 proc. terytorium Afganistanu. SiÅgajâ nawet bezpiecznych, wydawaûoby siÅ, rejonów póûnocy kraju, gdzie stacjonuje kontyngent niemiecki. Jaka jest w tej sytuacji nowa strategia siû miÅdzynarodowych? Na razie nie wiadomo. Ale pole manewru

Rosyjski pokaz siûy
Taka sytuacja jest groÎna w obliczu demonstracji siûy, jaka ostatnio miaûa miejsce podczas rosyjsko-biaûoruskich åwiczeº Zachód 2009. Nieopodal naszego kraju åwiczyûo 12 tys. Òoûnierzy i duÒe siûy pancerne

Polski Rosomak w Afganistanie.
Fot.: archiwum

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 15

ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA
juÒ jest niewielkie. Decyzja USA moÒe wiÅc byå jedna: drastyczne zwiÅkszenie obecnoÀci wojskowej i radykalna poprawa bezpieczeºstwa, uszczelnienie granic, przerwanie linii zaopatrzenia dla partyzantów, szybsze szkolenie wojska i policji afgaºskiej - wynika z raportu gen. Stanleya McChrystala. JeÀli w ciâgu roku nie zwiÅkszy siÅ amerykaºski kontyngent w Afganistanie, misja wojskowa w tym kraju zakoºczy siÅ klÅskâ - napisaû w poufnym raporcie generaû. Sekretarz Stanu Hillary Clinton szybko zdystansowaûa siÅ od tego raportu. Amerykanie potrzebujâ trochÅ czasu, by przygotowaå do tego opiniÅ publicznâ. ZwiÅkszanie obecnoÀci wojskowej w Afganistanie to fakt. Pod koniec 2009 roku siûy USA w tym kraju majâ liczyå 68 tys. ludzi, a wszystkie koalicyjne ponad 100 tys. To ciâgle za maûo. Stany Zjednoczone bÅdâ musiaûy wysûaå do Afganistanu wiÅcej Òoûnierzy - oceniû przewodniczâcy Kolegium Poûâczonych Sztabów admiraû Mike Mullen. Dodatkowo spoûecznoÀå miÅdzynarodowa musi bûyskawicznie przygotowaå nowy plan Marshalla (pieniâdze m.in. z USA, UE, Japonii i krajów arabskich) w celu konsekwentnej odbudowy i poprawy Òycia w Afganistanie. Alternatywâ jest powolne oswajanie opinii publicznej z moÒliwoÀciâ klÅski, co jednak z powodu dûugofalowych celów walki z islamskimi radykaûami byûoby dla Amerykanów katastrofalnâ poraÒkâ. Sojuszowi - traktowanemu jako wojskowa struktura organizacyjna wycofanie z Afganistanu nie przyniesie wiÅkszych reperkusji. Nie zagrozi to jego istnieniu, najwyÒej NATO zrezygnuje z odgrywania roli globalnego policjanta i wróci do korzeni, czyli obrony strefy euroatlantyckiej, i byå moÒe bÅdzie dziÅki temu bardziej “europejski”. Jednak niepowodzenie w Afganistanie moÒe osûabiå jego pozycjÅ Zachodu - traktowanego jako wspólnota cywilizacyjna - w starciu z islamskimi radykaûami, a tych ostatnich moralnie wzmocniå na caûym Àwiecie.

Po¿egnanie zabitych ¿o³nierzy w Afganistanie, 10 paŸdziernika 2009 r.
Fot.: PIO PKW Afganistan Bogumi³a Piekut

Rebelianci grajâ o wszystko
Najdziwniejsze jest jednak to, Òe bogata Europa Zachodnia z radykalizujâcymi siÅ mniejszoÀciami muzuûmanów i bezpoÀrednio zagroÒona terroryzmem (stamtâd przecieÒ planowane byûy ataki terrorystyczne na USA, a takÒe na Londyn i Madryt), w odróÒnieniu od biednej i niezagroÒonej Polski, misjâ w Afganistanie specjalnie siÅ nie przejmuje.

Pisze o tym amerykaºski komentator polityczny Charles Krauthammer: “LekcewaÒenie atrakcyjnoÀci radykalnego islamu jest takÒe bûÅdem niewierzâcych. Radykalny islam nie tylko jest niespotykanie fanatyczny i nienasycony w swym antyamerykanizmie i antymodernizmie. Ma szczególnâ przewagÅ w postaci zakorzenienia w szacownej religii, liczâcej ponad miliard wyznawców, która dostarcza mu coraz to nowych ochotników - wyszkolonych i przygotowanych w meczetach i madrasach, znacznie bardziej skutecznych, autonomicznych i wszechobecnych niÒ dowolne obozy Hitlerjugend czy Komsomoûu - a na dodatek pozwala czerpaå z dûugiej i bogatej tradycji religijnego ferworu, mesjanistycznych oczekiwaº i kultu mÅczenników. Hitler i Stalin musieli to wymyÀlaå od zera. Wersja Mussoliniego byûa parodiâ. Islamski radykalizm zbiera siÅ pod sztandarem, który zatkniÅto w znacznie gûÅbszej i atrakcyjniejszej tradycji historycznej, niÎli miaûo to miejsce w przypadku namiastkowych religii swastyki oraz sierpa i mûota, które okazaûy siÅ historycznie mierne i wyprane z treÀci”. Dlatego skrajni w poglâdach talibowie, mimo sygnaûów ze strony Waszyngtonu, nie sâ zainteresowani wejÀciem do procesu politycznego i prowadzeniem rozmów pokojowych z rzâdem w Kabulu, którego zresztâ legitymacja polityczna w obliczu oskarÒeº o sfaûszowanie wyborów jest wyjâtkowo sûaba. Grajâ teraz o znacznie wiÅkszâ stawkÅ: peûniÅ wûadzy nad Afganistanem i wzmocnienie ideologiczne ekstremistów islamskich w Europie Zachodniej. NajwaÒniejsze jednak, czy siûy miÅdzynarodowe zdoûajâ odbudowaå wiarÅ Afgaºczyków w to, Òe sâ

w stanie zapewniå im bezpieczeºstwo, odbudowÅ i rozwój, i pozostanâ dûugofalowo w Afganistanie? Czy teÒ bÅdâ samotnymi wyspami otoczonymi morzem wrogiej ludnoÀci? OdpowiedÎ na te pytania nie jest jednoznaczna w obliczu coraz czÅstszych deklaracji paºstw koalicji o przygotowaniach planów wyjÀcia z Afganistanu. Na razie wiemy na pewno, Òe Kanadyjczycy w 2011 r. wycofajâ z Afganistanu caûy kontyngent 2800 Òoûnierzy. Byå moÒe nastÅpni bÅdâ Niemcy. W kolejce sâ Wûosi, którzy chcâ ograniczyå swój kontyngent przed ÀwiÅtami BoÒego Narodzenia. Przegrana w Afganistanie bÅdzie dla nich miaûa sromotne skutki w postaci postÅpujâcej integracji Àrodowisk radykalnego islamu w ich krajach.

Kolejna kpina z opinii publicznej
W tej sytuacji Polacy nie uniknâ politycznych nacisków Waszyngtonu na zwiÅkszenie liczebnoÀci naszego kontyngentu. 2 tysiâce naszych Òoûnierzy nie poradzi sobie z tak olbrzymiâ strefâ jak Ghazni, która obejmuje 24 tys. km kwadratowych jednâ siedemnastâ terytorium Polski. Potwierdza to gen. Skrzypczak, który w wywiadzie dla “GW” z 17

wrzeÀnia mówi: “Ïeby kontrolowaå Ghazni, trzeba mieå od 4 do 6 tys. Òoûnierzy plus 12 szturmowych Àmigûowców Mi-24 i szeÀå transportowych Mi-17”. JeÀli zostaniemy w Afganistanie, bÅdzie to katastrofa dla naszych siû zbrojnych, których proces modernizacji - ze wzglÅdu na drenaÒ pieniÅdzy i sprzÅtu na misjÅ afgaºskâ - zostanie zatrzymany na lata. Trzeba równieÒ przygotowaå Polaków do sytuacji, kiedy raporty o ofiarach Àmiertelnych bÅdâ napûywaå z Afganistanu regularnie i czÅsto. Trzeba teÒ w koºcu powiedzieå wyraÎnie, jak dûugo polscy podatnicy majâ pûaciå za chronienie w Afganistanie rosyjskiej poûudniowej granicy przed atakami islamu. Jaki mamy w tym interes? To dobry moment, by wycofaå siÅ z tej misji i nie wpadaå przy tym w histeriÅ z powodu “zdrady narodowych interesów”, bo w Afganistanie takich nie mamy. Tak samo jak Amerykanie mieli prawo wycofaå siÅ z budowy tarczy antyrakietowej mimo podpisania umowy, tak i my mamy prawo wycofaå siÅ z Afganistanu. JesteÀmy tam od oÀmiu lat i nie sûuÒy to juÒ dûuÒej naszemu bezpieczeºstwu. Grozi rozpadem polskich Siû Zbrojnych, których Amerykanie wbrew publicznym deklaracjom ani nie pomagajâ zreformowaå, ani

nie wyposaÒajâ w nowoczesny sprzÅt. Polska wspiera USA i ma prawo spodziewaå siÅ ze strony Waszyngtonu rewanÒu. Tym bardziej Òe wojna w Iraku okazaûa siÅ byå prowadzona na podstawie faûszywych przesûanek i zostaliÀmy oszukani. Zamiast nowego uzbrojenia dostaliÀmy kurtuazyjne podziÅkowanie i pouczenie z Departamentu Stanu, Òe “walka z terroryzmem to wspólny obowiâzek”. To za maûo! W tym kontekÀcie twierdzenie ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, Òe Òoûnierze ginâcy w Afganistanie to filary polskiego bezpieczeºstwa, jest wyjâtkowo baûamutne i moÒe byå uznane za kolejnâ kpinÅ z opinii publicznej. *** Autor, komandor porucznik r ezerwy, jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a takÒe Wydziaûu Bezpieczeºstwa MiÅdzynarodowego Naval Postgraduate School w Monter ey w Kalifornii, USA. Byû oficer em Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Siû NA TO w Europie. Autor ksiâÒki “W idok na Sarajewo” o misji NA TO na Baûkanach. Obecnie niezaleÒny analityk ds. bezpieczeºstwa.

Tak samo jak Amerykanie mieli prawo wycofaå siÅ z budowy tarczy antyrakietowej mimo podpisania umowy, tak i my mamy prawo wycofaå siÅ z Afganistanu.
Desant polskich komandosów na Ad¿restan. Do tej pory nie by³o tu ¿adnego ¿o³nierza NATO, to bastion talibów w prowincji Ghazni.
Fot.: Robert Suchy, Combat Camera, D.O.Z.S.

16 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

REFLEKSJE I KOMENTARZE - REFLEKSJE I KOMENTARZE - REFLEKSJE I KOMENTARZE

Dzisiejsza ratyfikacja traktatu lizboºskiego, to wynik wszystkich bûÅdów popeûnionych w trakcie procesu jego negocjacji, zawierania i ratyfikacji.
Po serii niepotrzebnych napiÅå z Niemcami o sprawy - w najlepszym razie prestiÒowe, a czÅsto niepowaÒne - rzâd Jarosûawa Kaczyºskiego póÎnâ wiosnâ’2007 zdecydowaû siÅ przyjâå stanowisko niemieckie w najwaÒniejszej kwestii europejskiej: wznowienia prac nad odrzuconym we Francji i w Holandii traktatem konstytucyjnym. Zgodziwszy siÅ na negocjacje nowego traktatu tworzâcego nowe instytucje wûadzy i nowe kompetencje Unii Europejskiej, rzâd Kaczyºskiego nie powiâzaû naszej zgody z Òadnymi realnymi dowodami wiÅkszej solidarnoÀci europejskiej: ani z wyrównaniem dopûat bezpoÀrednich dla polskich rolników do poziomu ogólnoeuropejskiego, ani z zaniechaniem budowy gazociâgu baûtyckiego, ani z rozszerzeniem na PolskÅ niemieckich zasad pomocy publicznej. Zupeûnie porzucono postulat potwierdzenia szacunku Unii Europejskiej dla Òycia chrzeÀcijaºskiego narodów Europy - sprowadzajâc caûoÀå

polskich Òâdaº do utrzymania arytmetycznej siûy polskiego gûosu (najpierw “Niecea albo Àmierå” PO, potem “pierwiastek albo Àmierå” PiS). SprawÅ tÅ potraktowano jedynie jako demonstracjÅ stanowczoÀci i bardzo szybko porzucono. Siûa polskiego gûosu w Unii Europejskiej zostaûa dwukrotnie zredukowana. JednoczeÀnie nowy sposób liczenia gûosów zmniejszyû w ogóle znaczenie paºstw Europy Àrodkowej (tzw. Nowej Unii) przy podejmowaniu wspólnych decyzji. W finaûowej fazie negocjacji traktatowych rzâd - kierujâc siÅ racjami partyjnymi PiS - zdecydowaû siÅ na rozwiâzanie Sejmu, co stanowiûo akt kompletnej nieodpowiedzialnoÀci za przyjÅtâ wûadzÅ. Zgadzajâc siÅ na traktat - w trakcie juÒ trwajâcej kampanii wyborczej - premier Kaczyºski przedstawiû go jako wielki sukces, nieopatrujâc Òadnymi zastrzeÒeniami (przez co Polska nie mogûa ich potem podnieÀå w czasie kryzysu irlandzkiego). Premier daû pierwszeºstwo partyjnej propagandzie sukcesu przed potrzebâ podnoszenia polskich postulatów na forum miÅdzynarodowym. Rzâd Donalda Tuska, ignorujâc niepewny wynik ratyfikacji w Czechach, Wielkiej Brytanii i Irlandii (co zapowiadaliÀmy publicznie juÒ w grudniu’2007) postanowiû w ekspresowym tempie przyjâå ustawÅ ra-

tyfikacyjnâ, bo premier chciaû byå prymusem Europy. Spowodowaûo to wzmoÒenie miÅdzynarodowych nacisków na Prezydenta Rzeczypospolitej, od którego Òâdano szybkiej i ostatecznej ratyfikacji. Ustawa ratyfikacyjna jeszcze bardziej ograniczyûa moÒliwoÀci polskiej inicjatywy w Europie po odrzuceniu traktatu w pierwszym referendum irlandzkim i potem, w czasie irlandzkich negocjacji o opatrzenie go protokoûem gwarantujâcym sprawy istotne dla irlandzkich interesów. Premier Tusk chcâc byå prymusem Europy - straciû takâ moÒliwoÀå. Prezydent Lech Kaczyºski po referendum irlandzkim niemal od razu zapowiedziaû, Òe oczekuje zmiany stanowiska Irlandii, po czym traktat podpisze. Tym samym wûâczyû siÅ nie tylko w presjÅ miÅdzynarodowâ na spoûeczeºstwo irlandzkie, ale przede wszystkim podwaÒyû fundamentalnâ dla Europy (i formalnie powtórzonâ w traktacie lizboºskim) zasadÅ jednomyÀlnoÀci kluczowych decyzji dla Unii Europejskiej. Zasada jednomyÀlnoÀci zostaje faktycznie zmieniona z obowiâzku uznawania stanowiska wszystkich paºstw w mechanizm presji na paºstwa, których stanowiska siÅ nie uznaje. Wreszcie bûÅdem byûa deklaracja prezydenta o natychmiastowoÀci podpisu po przyjÅciu traktatu w Irlandii, bez Òadnych zastrzeÒeº pra-

Prezydent Lech Kaczyºski po referendum irlandzkim niemal od razu zapowiedziaû, Òe oczekuje zmiany stanowiska Irlandii, po czym traktat podpisze.
Fot.: archiwum

wnych. To uniemoÒliwiûo choåby konsultacje w tej sprawie z Czechami. Wynikiem tych pochopnych deklaracji jest dzisiejsza ratyfikacja. Efekt to traktat radykalnie zmniejszajâcy pozycjÅ Polski i Europy Àrodkowej w Unii Europejskiej, demonstracyjnie odrzucajâcy znaczenie chrzeÀcijaºstwa dla Europy i redefiniujâcy w duchu radykalnego liberalizmu wartoÀci podstawowe Unii, zwiÅkszajâcy jej wûadzÅ bez Òadnych dowodów wiÅkszej solidarnoÀci w Europie, zachowujâcy tak niesprawiedliwe rozwiâzania jak niemieckie przywileje w zakresie pomocy publicznej czy dyskryminacja polskiego rolnictwa. Traktat zwiÅksza kompetencje Unii Europejskiej w polityce zewnÅtrznej bez Òadnego okreÀlenia jej celów w sprawach takich jak rozszerzenie czy bezpieczeºstwo Europy Àrodkowej.

Ksztaût traktatu i jego przyjÅcie to - w polityce polskiej - wynik pierwszeºstwa racji partyjnych nad paºstwowymi i kompleksów naszej klasy politycznej PO-PiS, uniemoÒliwiajâcych prowadzenie aktywnej polskiej polityki europejskiej. Obrona caûoÀci interesów Polski - a wiÅc naszych wartoÀci, naszej wizji wspóûpracy europejskiej, naszych narodowych praw - w Europie ksztaûtowanej przez traktat lizboºski wymagaå bÅdzie zasadniczych zmian w polskiej polityce. Sâ one konieczne - jeÀli chcemy byå podmiotem, a nie przedmiotem polityki miÅdzynarodowej. Marek Jurek przewodniczâcy Prawicy Rzeczypospolitej Warszawa, 10 paÎdziernika RP 2009

Józef Szaniawski

TRAKTAT LIZBOÑSKI
Po tym, jak 67 proc. gûosujâcych Irlandczyków opowiedziaûo siÅ za traktatem lizboºskim w narodowym referendum, jego wejÀcie w Òycie znacznie siÅ przybliÒyûo.
Ciekawe, Òe wÀród tysiÅcy komentarzy, artykuûów i publikacji we wszystkich rodzajach mediów wszyscy uÒywajâ okreÀleº, które sâ eufemizmami politycznymi. Bo przecieÒ okreÀlenia traktat lizboºski lub po prostu Lizbona nic wûaÀciwie nie mówiâ. Jak ognia politycy i dziennikarze unikajâ nazwy, która jest adekwatna: konstytucja europejska lub konstytucja Unii Europejskiej. Bo tym w swej istocie jest traktat! Dokumentu tego z caûâ pewnoÀciâ nie przeczytaû ani jeden Irlandczyk, podobnie jak wczeÀniej nie przeczytaû go Òaden przeciÅtny Polak, Francuz, Czech, Niemiec, Wûoch albo Anglik. Nie przeczytaû go z pewnoÀciâ w caûoÀci nikt spoÀród liczâcych siÅ polityków ze wszystkich paºstw Unii Europejskiej. O zrozumieniu kilkuset stron artykuûów i paragrafów nie ma nawet mowy! A jednak stosunkowo bardzo wâska grupa tzw. eurotechnokratów, którzy stanowiâ elitÅ wÀród euroentuzjastów, potrafiûa skutecznie przeforsowaå traktat lizboºski, starannie unikajâc okreÀlenia “konstytucja”. Pod tym szyldem bowiem nie udaûoby siÅ przepchnâå tak ûatwo tego dokumentu. Irlandzkie referendum to niedobry precedens dla demokracji wûaÀnie europejskiej. Pokazuje, jak moÒna gûosowanie waÒne uniewaÒniå, czyli gûosowaå aÒ do skutku. Irlandczycy gûosowali z pistoletem przystawionym do skroni. W przypadku gûosowania na “nie” Irlandia miaûa zostaå albo wyrzucona z Unii Europejskiej, albo zmarginalizowana i pozbawiona wûasnego komisarza. Miaûa siÅpogrâÒyå w jeszcze wiÅkszym chaosie gospodarczym, bo inwestorzy zaczÅliby uciekaå z Zielonej Wyspy, a na pomoc z Brukseli juÒ nie moÒna by byûo liczyå. Budzi zdumienie, Òe w takiej sytuacji zaledwie 67,1 proc. gûosujâcych poparûo traktat. Strach przed znalezieniem siÅ poza gûównym rdzeniem Unii odegraû duÒâ rolÅ w referendum irlandzkim. Ale takÒe to, Òe do poparcia traktatu przekonywaûy wszystkie liczâce siÅ ugrupowania polityczne. Opozycja, intelektualiÀci, gûówne zwiâzki zawodowe, biznes i rolnicy albo mówili, Òe traktat jest dla Irlandii korzy-

stny, albo - jak KoÀcióû - Òe przynajmniej jej w niczym nie zaszkodzi. To zepchnÅûo partie zachÅcajâce do gûosowania na “nie” na margines. Na wynik pierwszego referendum miaûa wpûyw arogancja Brukseli. T raktat byû niezrozumiaûy. Teraz okazaûo siÅ, Òe kaÒdemu obywatelowi bÅdzie moÒna pogroziå wizjâ wiecznego potÅpienia i gospodarczej katastrofy, jeÀli nie uzna racji biurokratów z Brukseli. Niech to bÅdzie powiedziane wprost i jednoznacznie: traktat lizboºski nie powinien byå celem w samym sobie, tak jak celem samym w sobie nie powinno byå euro jako waluta. Powiem wiÅcej, Unia Europejska teÒ nie moÒe byå celem samym w sobie. Celem samym w sobie jest bezpieczeºstwo, dostatek, wysoka stopa Òyciowa, przyrost demograficzny w warunkach pokoju i stabilizacji. Unia Europejska w 2009 roku to nie jest dawna Europejska Wspólnota Gospodarcza dynamicznie rozwijajâca siÅ ekonomicznie, a oparta na ideowych i politycznych wartoÀciach. Na oczach milionów mieszkaºców Europy widaå goûym okiem, Òe w strukturach w Brukseli siedzâ egoistyczni, bardzo sprawni i bar-

dzo cyniczni politycy , którzy za bardzo duÒe pieniâdze, bez jakiejkolwiek odpowiedzialnoÀci zaûatwiajâ swe interesy . Dotyczy to szczególnie Niemców, Francuzów, ale takÒe Belgów, Wûochów, Portugalczyków i Hiszpanów . TakÒe Irlandczycy, którzy postawili siÅ w pierwszym referendum Brukseli, dziÅki temu “wyrwali” dla siebie indywidualnie sporo. Unia Europejska nie bÅdzie mogûa ingerowaå w prawo zakazujâce aborcji i eutanazji, w przepisy podatkowe ani zmuszaå Irlandii do odejÀcia od polityki neutralnoÀci. UE zrezygnowaûa teÒ z wprowadzenia zasady rotacyjnych komisarzy, poniewaÒ wielu Irlandczyków obawiaûo siÅ, Òe trzymilionowy kraj, pozbawiony przedstawiciela w Komisji Europejskiej, utraci wpûywy w Brukseli. Podobnie Niemcy zagwarantowali sobie w swoim prawodawstwie, Òe traktat lizboºski nie bÅdzie staû ponad konstytucjâ Republiki Federalnej. Dlaczego Polacy przyjÅli bezwarunkowo “LizbonÅ”? Obawiam siÅ bardzo, Òe z bezwolnej pokory i kompleksów wobec Europy i Zachodu. AprzecieÒ Europa to my , a Zachód to równieÒ my!

16-22 października 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 17

Polska Telewizja dla Wszystkich
bez SSN bez karty kredytowej bez zobowiązań

bez problemu!
tego jeszcze nie było
Zamów najlepsze polskie i amerykańskie programy.
FlexTV: Wymaga opłaty Activation Fee w wysokości $149 i minimum programowe. Wystepują opłaty upgrade w zależności od wybranego modelu. Mogą wystąpić miesięczne opłaty w zależności od rodzaju liczby odbiorników. Programy HD wymagają telewizorów HD. Wszystkie ceny, pakiety i zestawy programów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Programy lokalne dostępne są tylko w określonych miejscach. Wszystkie opłaty, włącznie z miesięcznymi opłatami za programy, pay-per-view (przed eventem), wymiana sprzętu i inne jednorazowe opłaty, muszą być wykonane z wyprzedzeniem. Jeżeli opłata nie wpłynie w odpowiednim terminie do to serwis zostanie przerwany w przeciągu 24 godzin. Opłata w wyskości $5 za ponowne podłączenie będzie naliczana. Wszystkie programy i świadczone usługi DISH Network podlegają warunkom i zasadom umowy promocyjnej oraz Residential Customer Agreement. Mogą wystąpić dodatkowe ograniczenia i opłaty. Oferta ważna do 31/01/10.

Dzwoń do nas i oszczędzaj

773-725-6004 RADAR SAT
5958 W. Addison Ave. Chicago IL. 60641

AUTHORIZED RETAILER

18 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 października 2009 r.

Studio Taƒca ZNP istnieje ju˝ 3 lata!!
Serdecznie zapraszamy wszystkich mi∏oÊników taƒca towarzyskiego na urodzinowy tort i szampaƒskà zabaw´. Du˝o dobrej muzyki i wspania∏e towarzystwo zapewnione!

Piàtek, 23 paêdziernika 2009 r.
o godzinie 7:30 wieczorem 6100 N. Cicero Ave Chicago, IL

16-22 października 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 19

20 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 października 2009 r.

Teraz Państwo mają niepowtarzalną okazję zmienić dach za bardzo niską opłatą w większości przypadków do $1000. Na terenie Chicago, Elmwood Park, River Grove, Lincolnwood, Bensenville, Rosemont, Oak Park, Norwood Park, Norridge, Harwood Heights.

Tylko teraz Wielka Szansa ważna 1 rok
Z tym kuponem otrzymacie prenumeratę

Kuriera
wydanie weekendowe przez cały rok

6215 W. Belmont Ave., Chicago IL 60634

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 21

ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA - ANALIZA
Witold Waszczykowski

Ïaden rzâd polski nie zamierzaû przyjâå amerykaºskiej inicjatywy “mimo wszystko”, “na kaÒdych warunkach”, a tym bardziej nie zamierzaû dopûacaå do niej.
przekonanie, Òe nie doszûo do jakiejkolwiek zmiany jego przeznaczenia. To Rosjanie wykorzystali tarczÅ antyrakietowâ jako pretekst i uzasadnienie swojej agresywnej polityki odbudowania strefy wpûywów/interesów, polityki rozpoczÅtej po dojÀciu do wûadzy prezydenta Putina. Na PolskÅ i inne kraje Europejskie spadûy retorsje rosyjskie po naszym wsparciu demokratycznych przemian w Gruzji i Ukrainie, czyli zanim rozpoczÅûy siÅ jakiekolwiek negocjacje w sprawie tzw. europejskiego elementu obrony antyrakietowej. To nie Polska zatem Àwiadomie pogarszaûa relacje z Rosjâ. Polska staraûa siÅ reagowaå na nowâ rzeczywistoÀå - rosnâcâ asertywnoÀå Rosji. Na rosyjskie próby rewizji historii XX wieku, starania o budowÅ nowej architektury bezpieczeºstwa europejskiego opartej na porozumieniu przewodnich mocarstw ponad nami. Warto w tym kontekÀcie przypomnieå, iÒ sami podjÅliÀmy teÒ odrÅbne wysiûki na rzecz skonsultowania inicjatywy na pûaszczyÎnie miÅdzynarodowej. KwestiÅ zagroÒenia rozwojem programów rakiet balistycznych w regionie Bliskiego Wschodu omówiono przy okazji wizyt w Polsce przywódców: Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Pakistanu, Palestyny i Izraela. Delegacje ministerialne i eksperckie konsultowaûy siÅ z sâsiadami i przewodnimi paºstwami europejskimi, szczególnie tymi, które goszczâ bazy amerykaºskie. Nie zaniechaliÀmy teÒ bezpoÀrednich kontaktów z Iranem, a nawet Koreâ Póûnocnâ w celu zbadania ich determinacji w kwestii rozwoju programów nuklearnych i rakietowych. Zatem decyzja o podjÅciu negocjacji z USA byûa poprzedzona solidnym rozpoznaniem problemu, zarówno zagroÒenia, jak i implikacji dla regionalnej i miÅdzynarodowej pozycji Polski. I co teÒ waÒne, przygotowania do podjÅcia inicjatywy amerykaºskiej rozpoczÅûy siÅ kilka lat przed dojÀciem do wûadzy rzâdu PiS. JuÒ w latach 2004 - 2005 rzâd premiera Marka Belki intensywnie przygotowywaû PolskÅ do negocjacji. Powstaûy wtedy liczne ekspertyzy i opinie, pozytywne! Przygotowano wstÅpnâ dokumentacjÅ i powoûano odpowiednie struktury negocjacyjne. Ïaden rzâd polski nie zamierzaû przyjâå amerykaºskiej inicjatywy “mimo wszystko”, “na kaÒdych warunkach”, a tym bardziej nie zamierzaû do niej dopûacaå. Negocjacje trwaûy dûugo, poniewaÒ zabiegaliÀmy o polskie interesy, o gwarancje bezpieczeºstwa, amerykaºskie zobowiâzania do obrony bazy i wsparcie dla modernizacji polskiej armii. Baza byûaby amerykaºskâ inwestycjâ na polskim terytorium, gdzie nie przewidywaliÀmy jakiejkolwiek eksterytorialnoÀci. Pozostaje dziÀ jedynie polityczna deklaracja wspóûpracy, która odnosi siÅ do czÅÀci naszych postulatów. Wykonanie jej zobowiâzaº bÅdzie kurtuazyjnym gestem USA, lecz juÒ nie prawnym zobowiâzaniem.

Czyste sumienie
Czy moÒna byûo inaczej? Prezydent Obama i tak miaû zamiar zrezygnowaå z inicjatywy? MoÒna byûo siÅ staraå. Polski rzâd mógû i powinien wykazaå siÅ wiÅkszâ determinacjâ, niÒ siÅ zastanawiaå przez póû roku po wyborach nad kontynuacjâ pertraktacji. Po dwóch latach wytÅÒonych negocjacji Polska uzyskaûa, prawnie wiâÒâce, amerykaºskie zobowiâzania do udzielenia nam gwarancji bezpieczeºstwa. Jednak rzâd premiera Tuska odrzuciû te gwarancje, zatrzymujâc proces ratyfikacyjny. Zatrzymanie ratyfikacji porozumienia o bazie amerykaºskiej pod Redzikowem, brak porozumienia o statusie prawnym Òoûnierzy amerykaºskich i w rezultacie brak licznych porozumieº wykonawczych oznaczaûy, iÒ poprzednia administracja amerykaºska nie mogûa rozpoczâå inwestycji. A amerykaºski Government Accountability Office, jak ujawnia w raporcie z sierpnia br., nie mógû przedstawiå ostatecznych kosztów budowy bazy w Polsce. Do wiosny 2009 roku sprawa tarczy w Polsce nie wydawaûa siÅ byå przesâdzona negatywnie. Jeszcze w lutym amerykaºski sekretarz obrony Robert Gates apelowaû w Krakowie, na spotkaniu ministrów obrony NATO, o ratyfikacjÅ umowy przez PolskÅ i Czechy. Wtedy GAO obliczaûo, Òe wariant polsko-czeski jest najtaºszy. Ratyfikacja nie gwarantowaûa oczywiÀcie kontynuacji umowy przez nowâ administracjÅ amerykaºskâ. Ale formalny proces wypowiadania jej trwaûby dwa lata. Biorâc to pod uwagÅ oraz niekorzystne reperkusje miÅdzynarodowe takiego wypowiedzenia, naleÒy zakûadaå, Òe Amerykanie zastanawialiby siÅ dûuÒej i byliby zobligowani do znalezienia sposobu na obopólnie korzystne rozwiâzanie zaistniaûej sytuacji. MoÒna szydziå, Òe straciliÀmy papierowe gwarancje i wirtualnâ inwestycjÅ. MoÒna wyÀmiewaå, Òe to byûy iluzje, i nawoûywaå do przyziemnego realizmu. MoÒna, jeÀli ma siÅ czyste sumienie i przekonanie, Òe “wypeûniliÀmy zadanie, Polsko”. MoÒna, jeÀli siÅ wykazaûo aktywnoÀciâ, a nie wyczekiwaniem przez rok na “autonomicznâ decyzjÅ USA”. Zabiegi o uzyskanie trwaûych i wiarygodnych gwarancji dla kraju to nieustanne wysiûki, to ciâgûy proces. W ubiegûym roku ten proces w relacjach z Amerykanami zostaû zatrzymany przez polski rzâd. ObyÀmy nie zmarnowali nastÅpnej szansy. I obyÀmy jâ dostali!

Prezydent Barack Obama podczas przemówienia, w którym poinformowa³ o decyzji w sprawie tarczy.
Fot.: Charles Dharapak AP

Decyzja prezydenta Obamy o rezygnacji z budowy bazy antyrakietowej w Polsce i radaru w Czechach wywoûaûa oÒywionâ i emocjonalnâ debatÅ na temat uÒytecznoÀci tej inicjatywy dla bezpieczeºstwa Polski. To zrozumiaûe i korzystne zjawisko dla strategicznego myÀlenia. Zastanawia jednak, dlaczego tak wielu przeciwników tarczy antyrakietowej tak uporczywie odwoûuje siÅ do nieprawdziwych informacji i argumentów. Aby system broniû Polski
Od poczâtku bieÒâcej dekady, kiedy pojawiûy siÅ zapowiedzi amerykaºskich planów, przez PolskÅ przetoczyûa siÅ lawina debat. Nie tylko zainteresowane instytucje paºstwowe, jak MSZ, MON czy BBN, ale wiÅkszoÀå oÀrodków analitycznych i medialnych zorganizowaûy seminaria, konferencje, opublikowaûy wiele raportów, ekspertyz i analiz zarówno naukowych, jak i publicystycznych. Prace sâ ogólnie dostÅpne w bibliotekach i na portalach internetowych. Na tych portalach sâ teÒ dostÅpne porozumienia zawarte z USA w 2008 r. Od kilku lat informacje na temat swojej inicjatywy rozpowsze-

chniali teÒ Amerykanie, równieÒ w Polsce. Rozlegûâ politykÅ informacyjnâ przez powoûany do tego urzâd prowadzili Czesi. Zatem uporczywe posûugiwanie siÅ informacjami mijajâcymi siÅ z prawdâ jest zastanawiajâce. Czy to nonszalancja, niechÅå do przerwania grilla na dziaûce w celu zapoznania siÅ z faktami czy Àwiadome dziaûanie przyjacióû Moskali i jakiejÀ ligi antyamerykaºskiej? Najprostszym faûszem, którym szermowano przez wiele dni, byûo usilne wmawianie spoûeczeºstwu, Òe Czesi ratyfikowali umowÅ z USA, a koºczâ jak Polska. OtóÒ, Czesi nie ratyfikowali. Ze wzglÅdu na kryzys polityczno-parlamentarny procedura ratyfikacyjna przeszûa tylko przez Senat, lecz nie przez niÒszâ izbÅ parlamentu. Ponadto Czesi Àwiadomie wyczekiwali na decyzjÅ strony polskiej. Nie ukrywali, iÒ postrzegajâ caûâ inicjatywÅ USA jako jeden pakiet. JeÀli Polska odstâpiûaby od niej, to sami nie udÎwignÅliby politycznej wagi tej inicjatywy w regionie. Powszechnie podnoszono zarzut, iÒ inicjatywa amerykaºska sûuÒy jedynie obronie USA. Takie byûy poczâtki. Jednak pierwszym warunkiem, jaki postawiliÀmy w negocjacjach, byûo Òâdanie, aby system broniû USA, Europy i Polski. Amerykanie uwzglÅdnili ten warunek. W rezultacie negocjacji podpisaliÀmy prawnie wiâÒâce Amerykanów zobowiâzanie do zapewnienia bezpieczeºstwa RP oraz obrony RP przed atakiem rakiet balistycznych, uÒywajâc do tego celu systemu obrony przeciwrakietowej (art. IX umowy). Nie przystâpiliÀmy teÒ do wirtual-

nego projektu, jak zarzuca to wielu. PrzypomnÅ, Òe Amerykanie posiadajâ w peûni operacyjne dwie bazy antyrakietowe oraz system dziaûajâcych radarów, w tym zbudowany juÒ radar, który miaû byå przeniesiony do Czech. Dalej, podnosi siÅ zarzut, iÒ amerykaºska inicjatywa dzieliûa NATO i EuropÅ. To kolejna nieprawda. Amerykanie skierowali swojâ propozycjÅ do kilku paºstw NATO. Uczestniczâ w niej juÒ Wielka Brytania i Dania. Polska i Czechy miaûy doûâczyå do tej grupy. Amerykanie poczynili wiele wysiûków, aby skonsultowaå propozycjÅ z Europejczykami zarówno w formule bilateralnej, jak i wielostronnej przez NATO. W rezultacie sojusz póûnocnoatlantycki akceptowaû propozycjÅ na szczycie szefów paºstw w Bukareszcie w roku 2008 i ostatnio na szczycie jubileuszowym w 2009 roku. Sojusz uznaû, Òe amerykaºska inicjatywa uzupeûnia natowskie wysiûki zbudowania tarczy przeciwko rakietom krótkiego i Àredniego zasiÅgu. Amerykanie zaÀ zobowiâzali siÅ do uzupeûnienia swojej inicjatywy instalacjami antyrakietowymi, które chroniûyby EuropÅ Poûudniowâ. W tym kontekÀcie apeluje siÅ zwykle o poparcie dla ewentualnego natowskiego systemu jako rzekomo przyjmowanego powszechnie przez wszystkich. Nie wspomina siÅ jednak, Òe system kosztowaûby horrendalne sumy i musiaûby uzyskaå akceptacjÅ wszystkich czûonków NATO do zakupu amerykaºskich antyrakiet. A do takiego rozwiâzania droga daleka.

Reakcja na politykÅ Rosji
CzÅsto teÒ siÅ utrzymuje, Òe inicjatywa amerykaºska byûa antyrosyjska. To caûkowity absurd lansowany zwykle przez osoby uprzedzone do USA, podejrzewajâce Amerykanów o skûonnoÀci do militarnego szantaÒowania caûego Àwiata. System antyrakietowy nie miaû charakteru zaczepnego i uzbrojonych rakiet w gûowice bojowe, tym bardziej nuklearne. Zezwalaû Rosjanom na weryfikacjÅ instalacji tak czÅsto, jak tylko dawaûoby to im

***
Autor jest wiceszefem pr ezydenckiego Biura Bezpieczeºstwa Narodowego, historykiem i dyplomatâ. Od 1992 roku pracowaû w MSZ, byû m.in. ambasadorem w Teheranie, a w latach 2005 - 2008 wiceministrem spraw zagranicznych i negocjatorem w rozmowach z USA w sprawie tarczy antyrakietowej.

W negocjacjach w sprawie tarczy Polska uzyskaûa prawnie wiâÒâce amerykaºskie zobowiâzania do udzielenia nam gwarancji bezpieczeºstwa. Jednak rzâd Tuska, zatrzymujâc proces ratyfikacyjny, odrzuciû te gwarancje.

22 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KSIʯA NIEZ£OMNI - KSIʯA NIEZ£OMNI - KSIʯA NIEZ£OMNI - KSIʯA NIEZ£OMNI - KSIʯA NIEZ£OMNI
Janusz Kotaºski

Ksiâdz Jerzy Popieûuszko - jak kaÒdy z nas - nie wybraû sobie miejsca na ziemi i czasu, w którym przyszûo mu Òyå. Urodziû siÅ 14 wrzeÀnia 1947 roku w domu gospodarzy ze wsi Okopy koûo Suchowoli - blisko geograficznego Àrodka Europy.

W Okopach nikomu nie trzeba byûo tûumaczyå, co to jest komuna. Chûopi Àwietnie pamiÅtali “wyzwolenie” Podlasia przez ArmiÅ Czerwonâ w 1944 r., lata póÎniejszego terroru (a poakowska partyzantka byûa tam bardzo silna) i wreszcie uparte próby kolektywizacji wsi. Wujek Alka - Alfons Gniedziejko, byû porucznikiem Armii Krajowej. Walczyû najpierw z Niemcami, potem z Sowietami i nowâ komunistycznâ wûadzâ. Zginâû w wieku 21 lat, zabity przez NKWD w okrutny sposób. PamiÅå o nim byûa Òywa w rodzinie, podobnie jak pamiÅå o innych partyzantach, którzy nie pozwalali totalitarnemu reÒimowi zapomnieå, Òe jest dla Podlasiaków czymÀ obcym. Przyszûy ksiâdz Jerzy wyrastaû z gleby uÒyÎnionej krwiâ bohaterów. Nie wiadomo, kiedy podjâû ostatecznâ decyzjÅ o wstâpieniu do seminarium. Ale nikt z rodziny i przyjacióû nie byû tym zaskoczony. Wszyscy, a zwûaszcza ksiÅÒa, którym przez tyle lat sûuÒyû do Mszy, przyjÅli to jako coÀ naturalnego, oczywistego. Ciche, zwyczajne powoûanie. Bez fanfar i werbli. Mûody Popieûuszko wybraû WyÒsze Seminarium Duchowne w Warszawie, a nie najbliÒsze - w Biaûymstoku. Dlaczego? OdpowiedÎ jest prosta - seminarium warszawskim opiekowaû siÅ ksiâdz kardynaû Stefan Wyszyºski, a to byûa postaå dla mûodego kandydata na ksiÅdza bardzo waÒna. Imponowaûy mu odwaga, inteligencja i niezûomny patriotyzm Prymasa Tysiâclecia. Drugim autorytetem i wzorem do naÀladowania byû dla niego ÀwiÅty mÅczennik Maksymilian Maria Kolbe. Dlatego nosiû siÅ nawet przez jakiÀ czas z myÀlâ o wstâpieniu do franciszkanów w Niepokalanowie. Jesieniâ 1965 roku mûody Alfons Popieûuszko (po paru latach zmieni imiÅ na - zdecydowanie lepiej w wielkim mieÀcie odbierane - Jerzy) mieszka juÒ w gmachu seminarium przy Krakowskim PrzedmieÀciu. Ãledzi bardzo uwaÒnie dziaûalnoÀå ksiÅdza Prymasa, chûonie jego homilie i w miarÅ moÒliwoÀci stara siÅ byå blisko znienawidzonego przez GomuûkÅ interrexa Polski. Od tego momentu aÒ do Àmierci jego losy zwiâzane bÅdâ ze stolicâ Polski.

Nie zdjâû róÒaºca
Czasem wielkiej próby dla seminarzystów byûo wojsko. Wûadysûaw Gomuûka cynicznie ûamaû podpisane jeszcze w 1950 roku porozumienie z KoÀcioûem, gwarantujâce przyszûym ksiÅÒom zwolnienie z odbywania zasa-

dniczej sûuÒby wojskowej. Szczególnie chÅtnie powoûywano “w kamasze” kleryków ze stoûecznego seminarium. Gdy kleryk Popieûuszko trafiû do wojska w paÎdzierniku 1966 r., poddano go róÒnym Àrodkom nacisku i represji. RównieÒ on staû godzinami z ciÅÒkim plecakiem na mrozie. AÒ do omdlenia. I pozostaû niezûomny. Swoje przeÒycia opisywaû w listach do ks. Czesûawa MiÅtka - ojca duchownego warszawskiego seminarium: “Dowódca plutonu kazaû mi zdjâå z palca róÒaniec, na zajÅciach, przed caûym plutonem. Odmówiûem, czyli nie wykonaûem rozkazu. A za to grozi prokurator. Gdybym zdjâû, wyglâdaûoby to na ustÅpstwo. Ale ja zawsze patrzÅ gûÅbiej (...)”. 28 maja 1972 roku Jerzy Popieûuszko przyjâû ÀwiÅcenia kapûaºskie z râk ks. kard. Stefana Wyszyºskiego. W katedrze Àw. Jana ksiâdz Prymas powiedziaû wówczas do ÀwieÒo wyÀwiÅconych kapûanów: “Idziecie w teren bardzo pracowity, gdzie trzeba bÅdzie wûoÒyå ogromnie duÒo wysiûku, poÀwiÅcenia i ofiary. Ïycie wasze nie bÅdzie miÅkkie...”. Ksiâdz Popieûuszko nie naleÒaû do kapûanów, którzy z racji swych popisów krasomówczych, niekonwencjonalnych zachowaº czy nadzwyczajnych talentów bardzo mocno zapisywali siÅ w pamiÅci swoich kolejnych parafian. Nie, podobnie jak w okresie seminaryjnym nie odznaczaû siÅ niczym szczególnym. Wszyscy podkreÀlali jego zwyczajnoÀå. Z jednym charakterystycznym wyjâtkiem - byû niezwykle otwarty na ludzi i ich problemy. I wierny w przyjaÎni. Ci, z którymi zbliÒyû siÅ w Zâbkach i póÎniej w Aninie, pozostali z nim aÒ do koºca. Od roku 1978 byû wikariuszem w parafii Dzieciâtka Jezus przy ul. Czarnieckiego na Ïoliborzu Oficerskim. W tym samym roku zostaû duszpasterzem pielÅgniarek w kaplicy Res Sacra Miser przy Krakowskim PrzedmieÀciu. W maju 1980 roku trafiû do koÀcioûa Àw. Stanisûawa Kostki na warszawskim Ïoliborzu. Mimo Òe ten “prosty, nieÀmiaûy, jakby zalÅkniony” mûody ksiâdz nie byû w peûni zdrowy, ksiâdz proboszcz Teofil Bogucki przystaû na jego proÀbÅ, by mógû zostaå rezydentem. Gdy poznaû ks. PopieûuszkÅ bliÒej, pierwsze, dalekie od entuzjazmu wraÒenie minÅûo bez Àladu. “CoÀ z niego promieniowaûo. (...) Byû inny niÒ wszyscy, choå bezpoÀredni i taki swój”. Przenoszony dotychczas doÀå czÅsto z miejsca na miejsce ksiâdz Popieûuszko poczuû siÅ na Ïoliborzu jak u siebie. Tu trafiû na ludzi bardzo mu Òyczliwych, na proboszcza podzielajâce-

go jego gorâcy patriotyzm. Ïoliborz i jego specyficzny inteligencko-robotniczy charakter poznaû juÒ wczeÀniej. Mógû teraz wcielaå w Òycie swoje rozliczne pomysûy. Byû juÒ w Warszawie postaciâ znanâ, dlatego przyjaciele z dawnych parafii oraz z wielu Àrodowisk, w których dotychczas pracowaû, przyszli tu za nim.

Urodziû siÅ 14 wrzeÀnia 1947 roku.

Kapelan “SolidarnoÀci”
Droga ku wielkoÀci i Àmierci zaczÅûa siÅ 31 sierpnia 1980 r. Wówczas to, raczej przypadkiem, ksiâdz Jerzy odprawiû MszÅ ÃwiÅtâ dla strajkujâcych robotników “Huty Warszawa” i zetknâû siÅ z obcym sobie Àwiatem robotników. Byû zafascynowany. Nie sâdziû, Òe spotka siÅ wÀród nich z tak silnâ religijnoÀciâ. Odtâd zawsze wspominaå bÅdzie tÅ pierwszâ robotniczâ MszÅ i szacunek, z jakim siÅ spotkaû u hutników. Bo nie zawahaû siÅ byå z nimi w chwili, gdy wszystko mogûo siÅ wydarzyå, gdy nie byûo jasne, jak zareagujâ wûadze. Robotnicy szybko go zaakceptowali i zaczÅli coraz liczniej przychodziå na Msze ÃwiÅte odprawiane za OjczyznÅ w koÀciele Àw. Stanisûawa Kostki, których inicjatorem byû ks. Bogucki. “Karnawaû” “SolidarnoÀci” trwaû 16 miesiÅcy. Kto tego nie przeÒyû, straciû wiele. Duma narodowa bierze siÅ miÅdzy innymi z poczucia wspólnie przeÒywanej wielkoÀci narodu. Naród Polski byû wtedy wielki. W tym niezwykûym czasie ksiâdz Jerzy Òyû, jak wielu Polaków, w gorâczkowym, radosnym podnieceniu. Byû wÀród robotników Warszawy, strajkujâcych studentów NZS-u w Akademii Medycznej i razem ze sûuchaczami WyÒszej Oficerskiej Szkoûy PoÒarnictwa, której pacyfikacja, dokonana przez Zmotoryzowane Oddziaûy Milicji Obywatelskiej w grudniu 1981 r., stanowiûa zapowiedÎ stanu wojennego. Mimo tej wszechstronnej dziaûalnoÀci, mimo Òe Msze za OjczyznÅ byûy juÒ wówczas obserwowane prze bezpiekÅ, ksiâdz Popieûuszko nie stanowiû jeszcze dla wûadz szczególnego zagroÒenia. Wiemy o tym z jego tzw. TEOK - Teczki Ewidencji Operacyjnej na KsiÅdza. CóÒ to takiego byûo? OtóÒ kaÒdemu wstÅpujâcemu do seminarium klerykowi zakûadano w MSW specjalnâ teczkÅ osobowâ. “Towarzyszyå” miaûa mu ona równieÒ po przyjÅciu ÀwiÅceº, na wszystkich kolejnych parafiach, aÒ do Àmierci. Odnotowywano w niej kolejne zmiany adresów, wyjazdy zagraniczne i oczywiÀcie nieprawomyÀlne dziaûania. KsiÅÒa byli jedynâ grupâ zawodowâ w Polsce, której

w s z y s c y przedstawiciele mieli swe teczki osobowe prowadzone przez SB. (Dla peûnego obrazu dodajmy, Òe istniaûy jeszcze: TEOB - Teczki Ewidencji Operacyjnej na Biskupa, i TEOP - Teczki Ewidencji Operacyjnej na ParafiÅ. Wszystkie zdobywane tâ drogâ informacje sûuÒyûy tzw. pracy operacyjnej). Jerzy Popieûuszko, jak kaÒdy ksiâdz, miaû swojâ teczkÅ zaûoÒonâ w listopadzie 1965 r. i skrzÅtnie dokumentujâcâ jego peregrynacjÅ po Polsce i Àwiecie. Ale dopiero w kwietniu 1982 r. znajdzie siÅ w niej uwaga: “Od kwietnia 1982 r. pozostaje w aktywnym zainteresowaniu [podkr. w oryginale - przyp. JK] Wydz. IV KSMO W-wa w ramach ‘TEOK’”. 17 stycznia 1982 r. ksiâdz Jerzy Popieûuszko odprawiû pierwszâ w stanie wojennym MszÅ ÃwiÅtâ “za OjczyznÅ i tych, którzy dla niej cierpiâ”. W kazaniu wypowiedziaû znamienne sûowa: “PoniewaÒ przez wprowadzenie stanu wojennego odebrano nam wolnoÀå sûowa, dlatego wsûuchujâc siÅ w gûos wûasnego serca i sumienia, pomyÀlmy o tych siostrach i braciach, których pozbawiono wolnoÀci”. CóÒ mówiû ten ksiâdz, jakie treÀci zawieraûy jego kazania, Òe stanowiå miaûy zagroÒenie dla systemu totalitarnego? Paradoks polega na tym, Òe nie gûosiû nic nadzwyczajnego, rewolucyjnego bâdÎ rewelacyjnego, czego sam miaû peûnâ ÀwiadomoÀå: “Nigdy nie gûosiûem wûasnej mâdroÀci, ale kierowaûem siÅ Ewangeliâ oraz nauczaniem Prymasa Tysiâclecia Kardynaûa Stefana Wyszyºskiego i Ojca ÃwiÅtego Jana Pawûa II”. Gdy Àledzi siÅ teksty kazaº ksiÅdza Jerzego z lat 1982-1984, widaå, Òe tak wûaÀnie byûo.

Osaczanie ksiÅdza
Akademia Spraw WewnÅtrznych i Departament IV MSW w dniach 2-3 grudnia 1983 roku zorganizowaûy konferencjÅ naukowâ pt. “ZagroÒenia ideologiczno-polityczne wynikajâce z dziaûalnoÀci hierarchii i kleru koÀcioûa rzymskokatolickiego”. Te niezwykle interesujâce dokumenty ukazujâ sposób widzenia rzeczywistoÀci przez pracowników resortu. “PolitykÅ wyznaniowâ, podobnie jak i politykÅ w innych dziedzinach

dziaûania paºstwa, okreÀla kierownictwo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jest ona przedmiotem szczególnej troski I Sekretarza PZPR i Biura Politycznego. (...) JeÒeli nawet w innych dziedzinach polityki byûyby moÒliwe jakieÀ odmiennoÀci, to w polityce wyznaniowej, ze wzglÅdu na szkodliwoÀå takich rozwiâzaº, jest wymagana jednoÀå i jednolitoÀå” - czytamy w tym dokumencie. Major mgr Jerzy Karpacz, wówczas zastÅpca dyrektora Biura Ãledczego MSW, w referacie “PrzestÅpczoÀå kleru z pobudek politycznych w okresie kontrrewolucyjnego zagroÒenia kraju i stanu wojennego w latach 198083” o ksiÅdzu Jerzym Popieûuszce powiedziaû tak: “(...) Z aktualnie prowadzonych postÅpowaº w sprawach o przestÅpstwa popeûnione przez ksiÅÒy z pobudek politycznych na szczególnâ uwagÅ zasûugujâ postÅpowania przeciwko: - ks. Henrykowi Jankowskiemu, proboszczowi parafii pod wezwaniem Àw. Brygidy w Gdaºsku, doradcy Lecha WaûÅsy, który w latach 1982-83, naduÒywajâc swobód religijnych, zorganizowaû w koÀciele parafialnym z odpowiednim wystrojem tzw. kâcik ‘SolidarnoÀci’ oraz wygûaszaû kazania rozpowszechniajâce faûszywe wiadomoÀci o sytuacji spoûeczno-politycznej w kraju, czym mógû wyrzâdziå powaÒnâ szkodÅ interesom politycznym PRL; - ks. Jerzemu Popieûuszce, wikariuszowi parafii pod wezwaniem Àw. Stanisûawa Kostki w Warszawie, który naduÒywajâc swobód religijnych, wielokrotnie wygûaszaû kazania o treÀci politycznej, wrogiej ustrojowi PRL, a takÒe wypowiadaû siÅ w nich negatywnie i w sposób poniÒajâcy o osobach sprawujâcych kierownicze funkcje w paºstwie [ks. Jankowskiemu nie postawiono tego zarzutu - dop. JK], czym dziaûaû na szkodÅ interesów PRL”. To przecieÒ naturalne, Òe kapûan gûosi kazania. Taka jego rola. Wybitni kaznodzieje od wieków przyciâgali sûuchaczy. CzyÒ inaczej bywaûo w czasach Chrystusa i Jana Chrzciciela? Krytyczne wypowiedzi piÅtnujâce niesprawiedliwoÀå zawsze byûy niewygodne dla rzâdzâcych. Ale dla komunistów nieocenzurowane wolne sûowo byûo zabójcze, dla nich kapûan przepo-

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 23

KSIʯA NIEZ£OMNI - KSIʯA NIEZ£OMNI - KSIʯA NIEZ£OMNI - KSIʯA NIEZ£OMNI - KSIʯA NIEZ£OMNI
wiadajâcy prawdÅ stawaû siÅ Àmiertelnym zagroÒeniem. Bo ûamaû paºstwowy monopol na sûowo. Bo prawdÅ przeciwstawiaû kûamstwu i nie moÒna go byûo zagûuszyå jak obcej rozgûoÀni. Dlatego, jak sâdzÅ, musiaû zginâå. Ciemnym, deprymujâcym aspektem kaÒdego dnia ksiÅdza Jerzego byûa ÀwiadomoÀå obecnoÀci “anioûów stróÒów” - duchów bynajmniej nie czystych. Zawsze stali przed domem. Czasami celowo siÅ nie kryli, tak by moÒna byûo ich widzieå, czasami przeciwnie - starannie wtapiali siÅ w noc. Ksiâdz Jerzy byû Àledzony i podsûuchiwany. Dlatego o najwaÒniejszych sprawach mówiûo siÅ albo szeptem u niego, albo nieco swobodniej na koÀcielnym dziedziºcu. Ta natrÅtna, nieustanna inwigilacja musiaûa ks. Jerzego kosztowaå duÒo zdrowia. Tylko w swoich zapiskach mógû notowaå szczerze: “CzujÅ siÅ coraz bardziej przez nich zaszczuty, ale dobry Bóg daje mi duÒo siûy duchowej, a i siûy fizycznej teÒ nad podziw wiele, chociaÒ czÅsto noce mam mocno zarwane”. Staraû siÅ jednak do koºca nie okazywaå zdenerwowania czy rozdraÒnienia. Pani Katarzyna Soborak wspomina znamiennâ wymianÅ Òyczeº z przedostatnich imienin ksiÅdza Jerzego w 1983 r. Ïyczyûa mu wówczas: “ObyÀmy doczekali wolnoÀci...”. Ksiâdz siÅ lekko obruszyû: “Ja jestem wolny!”. Ksiâdz Popieûuszko, poddawany nieustannemu Àledztwu i uporczywej inwigilacji, nie zmieniaû swojego postÅpowania ani na jotÅ. Zastraszenie siÅ nie powiodûo. Potwierdza to notatka Biura Ãledczego MSW z 30 kwietnia 1984 r.: “Ks. Popieûuszko nadal odmawia wyjaÀnieº w zwiâzku z przedstawionymi mu zarzutami. (...) Mimo toczâcego siÅ Àledztwa ks. Popieûuszko w czasie kazaº nadal naduÒywa wolnoÀci sumienia i wyznania, co powoduje koniecznoÀå wzywania go na kolejne przesûuchania. (...) Zakoºczenie sprawy uzaleÒnione jest od zachowania siÅ podejrzanego i przesûanek operacyjnopolitycznych. Przesûuchania speûniajâ rolÅ dyscyplinujâcâ podejrzanego”. Obraz pacyfikowanego kraju psuû wyraÎnie ksiâdz z Ïoliborza. NieustÅpliwie domagaû siÅ zwolnienia wszystkich wiÅÎniów politycznych, protestowaû przeciwko pozbawianiu ludzi pracy i zmuszaniu ich do emigracji. W latach 1982-1989, jak ustalili socjologowie i historycy, z PRL-u wyjechaûo ponad milion ludzi. W wiÅkszoÀci mûodych, zdolnych i wyksztaûconych. Po odzyskaniu przez PolskÅ niepodlegûoÀci do kraju powróciûo niespeûna 10 proc. z nich. To kolejne przestÅpstwo komunistów przeciwko Narodowi. Ksiâdz Jerzy upominaû siÅ o “poniÒanych i bitych”. Czasami jego gûos byû zupeûnie osamotniony. Tym donoÀniej brzmiaû. Tym bardziej stawaû siÅ znakiem sprzeciwu, tym czÅÀciej domagano siÅ uciszenia nieustraszonego kapûana. Rzâdzâcy bali siÅ fenomenu ksiÅdza Jerzego, bo jak stwierdziû jeden z uczestników Mszy za OjczyznÅ Jan M. Ruman: “Ludzie nie byli naûadowani nienawiÀciâ do zomowców, ale szli z wyprostowanym krÅgosûupem, szli z podniesionâ gûowâ. To byûo dla nich nie do zniesienia, Òe ktoÀ organizuje takie zjawisko, po którym ludzie nie szukajâ konfrontacji, nie bojâ siÅ, odzyskujâ godnoÀå”. wiedziaû: “Nie mogÅ przyjâå twojego zaproszenia. Pewnie bÅdÅ juÒ w Rzymie”. Rozmowa ta, jak wszystkie rozmowy ksiÅdza Popieûuszki, byûa “rozmowâ kontrolowanâ”. NastÅpnego dnia jej zapis trafiû na biurko szefa MSW... 12 wrzeÀnia sowieckie “Izwiestia” w artykule Toporkowa donosiûy: “(...) Wojowniczy i wojujâcy ksiâdz Popieûuszko przeksztaûciû swoje mieszkanie w skûadnicÅ literatury nielegalnej i ÀciÀle wspóûpracuje z zaciekûymi kontrrewolucjonistami. (...) czy moÒliwe jest, aby Popieûuszko i podobni mu duchowni mogli zajmowaå siÅ rozrabiackâ dziaûalnoÀciâ politycznâ wbrew woli wyÒszej hierarchii koÀcielnej”. 19 wrzeÀnia rzecznik prasowy rzâdu Urban w tygodniku “Tu i teraz” zamieszcza artykuû pod tytuûem “Seanse nienawiÀci”, w którym moÒna byûo przeczytaå: “W koÀciele ksiÅdza Popieûuszki urzâdzane sâ seanse nienawiÀci. Mówca rzuca nie tylko kilka zdaº wyzbytych sensu perswazyjnego oraz wartoÀci informacyjnej. On wyûâcznie steruje zbiorowymi emocjami”. NastÅpnego dnia puûkownik Adam Pietruszka oznajmia podkomendnym: “dosyå tej zabawy z Popieûuszkâ i Maûkowskim. Podejmujemy zdecydowane dziaûania. Trzeba nimi tak wstrzâsnâå, Òeby to byûo na granicy zawaûu serca, Òeby to byûo ostrzeÒenie”. Pod koniec miesiâca ksiâdz Jerzy odwiedziû rodziców w Okopach. Ïegnajâc siÅ z ojcem, powiedziaû: “Jakbym zginâû, to tylko nie pûaczcie po mnie”. 13 paÎdziernika funkcjonariusze MSW: Grzegorz Piotrowski, Leszek PÅkala i Waldemar Chmielewski, po raz pierwszy usiûowali zamordowaå wracajâcego z Gdaºska - wraz z Sewerynem Jaworskim i Waldemarem Chrostowskim - ksiÅdza PopieûuszkÅ. Nie udaûo im siÅ, ale dni ksiÅdza Jerzego byûy juÒ policzone... Koûo Górska pod Toruniem ich samochód zostaû zatrzymany przez milicjÅ drogowâ. Po doprowadzeniu do stojâcego opodal fiata Chrostowski zostaû obezwûadniony i skuty. KsiÅdza Jerzego, od chwili gdy wysiadû z samochodu, nie widziaû. Dobiegû go tylko podniesiony gûos kapûana: “Panowie, dlaczego mnie tak traktujecie?”. Potem usûyszaû “gûuche uderzenie, jakby ktoÀ uderzyû paûkâ w nabity worek mâki”. Relacjonowaû póÎniej: “Zorientowaûem siÅ, Òe staûa siÅ rzecz okropna, Òe ks. Popieûuszko zostaû ogûuszony albo zabity”. Wkrótce usûyszaû, Òe kogoÀ lub coÀ wrzucano do bagaÒnika. Samochód, do którego go wsadzono, gwaûtownie ruszyû. Po kilku kilometrach rozluÎniû skuwajâce go kajdanki i wyskoczyû z jadâcego samochodu. Fiat 125p prowadzony przez porywaczy tylko na chwilÅ zwolniû i pojechaû dalej. Chrostowski dotarû do recepcji Wojewódzkiego OÀrodka PostÅpu Rolniczego w Przysieku. Stamtâd, wezwanâ telefonicznie karetkâ, pojechaû do toruºskiej parafii NajÀwiÅtszej Maryi Panny. Dopiero wtedy ksiâdz proboszcz Józef Nowakowski zawiadomiû o caûym zajÀciu Rejonowy Urzâd Spraw WewnÅtrznych w Toruniu. Wezwani funkcjonariusze odnaleÎli porzuconego volkswagena ks. Liniewskiego, którym jechali ks. Popieûuszko i Chrostowski, ale po ksiÅdzu Jerzym nie byûo Àladu. Jeszcze w nocy z 19 na 20 paÎdziernika zaczÅto przeszukiwaå lasy w okolicach Górska. W wizji lokalnej, przeprowadzonej nastÅpnego dnia, uczestniczyû Waldemar Chrostowski. To sâ fakty, co do których mamy pewnoÀå. 21 paÎdziernika minister spraw wewnÅtrznych powoûaû specjalnâ “GrupÅ Operacyjno-Ãledczâ” - “w zwiâzku z uprowadzeniem (...) ks. Jerzego Popieûuszki w celu ujawnienia i ujÅcia sprawców oraz wyjaÀnienia wszystkich okolicznoÀci tego zdarzenia”. Kierownikiem grupy zostaû gen. Zenon Pûatek - dyrektor IV Departamentu, a jego zastÅpcami pûk Zbigniew Pudysz - dyrektor Biura Ãledczego, i pûk Zbigniew Jabûoºski - dyrektor Biura Kryminalnego. WÀród jej czûonków znalazû siÅ równieÒ pûk Adam Pietruszka - zastÅpca dyrektora IV Departamentu. JuÒ wkrótce okazaûo siÅ, Òe Pietruszka musi trafiå do aresztu Àledczego, a i sam kierownik omal nie znalazû siÅ na ûawie oskarÒonych. 24 paÎdziernika ujawniono, Òe wÀród zatrzymanych, podejrzanych o porwanie jest niejaki G.P. - pracownik MSW. 27 paÎdziernika Kiszczak sprawców uprowadzenia wymieniû juÒ z imienia i nazwiska, tzn. Waldemara Chmielewskiego, Leszka PÅkalÅ i Grzegorza Piotrowskiego. Dwa dni potem oficjalny komunikat MSW stwierdzaû, Òe prowadzone sâ poszukiwania ciaûa ks. Popieûuszki w WiÀle pod Toruniem i Wûocûawkiem. 30 paÎdziernika 1984 r. zmasakrowane ciaûo ksiÅdza Jerzego wydobyto z Wisûy i natychmiast przewieziono do zakûadu Medycyny Sâdowej w Biaûymstoku. Ciaûo ksiÅdza Popieûuszki byûo w takim stanie, Òe trudno je byûo zidentyfikowaå. Jeden z braci dokonaû rozpoznania po niewielkim znamieniu na klatce piersiowej. W ustaleniu toÒsamoÀci przydaûy siÅ równieÒ zdjÅcia uzÅbienia zamordowanego. Funkcjonariusze bezpieki usiûowali przeszkodziå obecnym ksiÅÒom w fotografowaniu ciaûa. W protokole oglÅdzin zapisano: “Zwûoki ubrane w czarne spodnie zabrudzone ziemiâ na caûej powierzchni, sutanna koloru czarnego podwiniÅta do pasa. Do obu nóg przywiâzany jest worek jutowy, w którym znajdujâ siÅ kamienie [te worki z kamieniami waÒyûy 10,6 kg, zabójcy zawsze wozili je ze sobâ “na akcje” - przyp. JK]. Przywiâzany jest w ten sposób, Òe biaûym, plastikowym sznurem skrÅconym z kilku wûókien przywiâzany jest do obu nóg w ten sposób, Òe koºcówki sznura wzdûuÒ pleców biegnâ do szyi”. Ciaûo ksiÅdza Jerzego spoczâå miaûo na warszawskich Powâzkach. Jednak na skutek próÀb tysiÅcy wiernych Prymas Józef Glemp zmieniû decyzjÅ i wydaû dekret zezwalajâcy na pochówek zamordowanego przy jego ukochanym Òoliborskim koÀciele. szczególnym postÅpowaniu wobec sprawców niektórych przestÅpstw z 1986 r. nie przewidywaûy moÒliwoÀci ûagodzenia kar wymierzonych za zbrodnie pozbawienia Òycia, zastosowano je wobec wszystkich morderców ksiÅdza Popieûuszki. W wiÅzieniu cieszyli siÅ dobrâ opiniâ, przebywali w wygodnych celach, a w czasie odbywania kary mogli korzystaå z czÅstych przepustek i bez przeszkód pracowaå. Obecnie wszyscy juÒ od dawna sâ na wolnoÀci. Majâ siÅ dobrze. Ïyjâ w Polsce.

Owoce mÅczeºstwa
Jak obecnie pojmujemy sens Òycia i mÅczeºskiej Àmierci ksiÅdza Jerzego Popieûuszki? Gdyby dwoma sûowami scharakteryzowaå caûe jego przesûanie, naleÒaûoby wybraå odwagÅ i wiernoÀå. WiernoÀå naszemu czûowieczeºstwu, wartoÀciom najwyÒszym. Przykazaniom, które czytelne przez wieki zdajâ siÅ w dzisiejszym Àwiecie traciå swâ jednoznacznoÀå. Jak choåby to Nie zabijaj! Ksiâdz Jerzy zobowiâzuje nas do wiernoÀci wielowiekowemu dziedzictwu: naszemu chrzeÀcijaºstwu, tolerancji, umiûowaniu rzeczy duchowych, nie materialnych, ûaciºskiej kulturze, odwadze w walce o wolnoÀå, naszej gûÅboko katolickiej woli wybaczania winowajcom, wspaniaûomyÀlnej bezinteresownoÀci. Ksiâdz Jerzy czerpaû dumÅ z tego, Òe byû Polakiem i wielokrotnie dawaû temu wyraz. Przywoûujâc chwalebne wydarzenia i wybitne postaci z naszej historii, przypominaû o obowiâzkach wobec Ojczyzny i uczyû nas gorâcego patriotyzmu. Ksiâdz Popieûuszko byû wierny kilku prostym zasadom. I do tej wiernoÀci nas wzywa. To maûo? W dzisiejszym Àwiecie to bardzo duÒo, prawie wszystko! Ufajmy, Òe w niedûugim czasie Watykan da nam nowego ÀwiÅtego Jerzego. Jerzego z Okopów, wielce doÀwiadczonego w walce o dobro, ÀwiÅtego na nowe tysiâclecie. Fot.: archiwum *** Autor jest historykiem, napisaû ksiâÒkÅ “Ksiâdz Jerzy Popieûuszko”, Wydawnictwo Test 2004.

Proces
Wszystko wskazuje na to, Òe za Àmierå ksiÅdza Jerzego odpowiadajâ Wojciech Jaruzelski i Czesûaw Kiszczak. To oni zajmowali wówczas kierownicze stanowiska w PRL. To oni kierowali wszystkimi dziaûaniami komunistycznej partii, milicji i bezpieki przeciwko opozycji politycznej. Obaj inspirowali kampanie propagandowe przeciwko ksiÅdzu Jerzemu. Wreszcie jÅzyk, jakim mówili - jÅzyk pogardy i nienawiÀci - byû charakterystyczny równieÒ dla bezpoÀrednich sprawców zbrodni. Proces oskarÒonych o zamordowanie ksiÅdza Jerzego Popieûuszki, choå zakoºczony skazaniem kilku winnych, zapisaû siÅ w annaûach polskiego sâdownictwa czarnymi zgûoskami. Toczyû siÅ on przed Sâdem Wojewódzkim w Toruniu w dniach 27 paÎdziernika 1984 - 2 lutego 1985 roku. Mimo prób wybielenia organów bezpieczeºstwa, mimo manipulacji i nierozszyfrowania wielu wykazanych w czasie rozprawy powiâzaº i tropów, sam proces jednoznacznie pokazaû, Òe ksiÅdza zabili pracownicy MSW. Ïe przeÀladowanie czûowieka za przekonania w Polsce koºca XX wieku to nie odosobniony wypadek, ale czÅsta praktyka. Ïe zamordowano z premedytacjâ i niesûychanym okrucieºstwem bezbronnego i niewinnego czûowieka. 7 lutego 1985 r. sâd ogûosiû wyrok. Grzegorz Piotrowski i Adam Pietruszka skazani zostali na 25 lat pozbawienia wolnoÀci, Leszek PÅkala na 15, a Waldemar Chmielewski na 14 lat wiÅzienia. Ïaden ze sprawców nie odbyû kary w caûoÀci. Mimo Òe przepisy ustawy o

Zbrodnia
Nadal brakuje podstawowych dokumentów z posiedzeº Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z tego okresu. Uderza skrupulatnoÀå, z jakâ Jaruzelski nakazaû zniszczyå te “nieistotne historycznie” materiaûy! Trzeba wiÅc z koniecznoÀci zadowoliå siÅ faktami poznanymi do tej pory, tym bardziej Òe sâ one wystarczajâco wymowne. 19 paÎdziernika 1984 r. ks. Jerzy Popieûuszko po odprawieniu Mszy ÃwiÅtej wyjechaû z Warszawy do Bydgoszczy samochodem prowadzonym przez Waldemara Chrostowskiego. Towarzyszyûo im auto wysûane z tamtejszej parafii ÃwiÅtych Polskich Braci MÅczenników. Do Bydgoszczy dojechali bez kûopotów w przekonaniu, Òe tym razem nie byli Àledzeni przez SB. Msza ÃwiÅta rozpoczÅûa siÅ o godz. 18.00. W kilkutysiÅcznym tûumie wiernych stali równieÒ ci, którzy za kilka godzin mieli ksiÅdza porwaå. Ksiâdz Jerzy poprowadziû nastÅpnie rozwaÒania bolesnych tajemnic RóÒaºca. Ostatnie sûowa, które wówczas wypowiedziaû, uwaÒane sâ powszechnie za jego duchowy testament: “Módlmy siÅ, byÀmy byli wolni od lÅku, zastraszenia, ale przede wszystkim od Òâdzy odwetu i przemocy”. Po kolacji i krótkim spotkaniu na plebanii okoûo godz. 21.00 ksiâdz Jerzy i Waldemar Chrostowski ruszyli w drogÅ powrotnâ do Warszawy. Nie eskortowaû ich, jak to miaûo miejsce rano, samochód z Bydgoszczy. Na propozycjÅ wspólnego powrotu do Warszawy goÀcie nie wyrazili zgody.

Kampania nienawiÀci
W pierwszych dniach zûotej polskiej jesieni 1984 r. ksiâdz Antoni Poniºski z Wûocûawka po raz ostatni rozmawiaû z ks. Popieûuszkâ. Zapraszaû go do wygûoszenia rekolekcji adwentowych w grudniu. Ksiâdz Jerzy odpo-

Pogrzeb 3 listopada 1984 r.

24 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

REFLEKSJE I KOMENTARZE - REFLEKSJE I KOMENTARZE - REFLEKSJE I KOMENTARZE
dr Artur Górski
gi, którâ wykazali siÅ Lech Kaczyºski i Juozas Imbrasas, gdy odmówili zgody na przemarsz gejów i lesbijek ulicami dwóch europejskich stolic? NaleÒy pamiÅtaå, Òe planowana EuroPride w 2010 r. to nie tylko przemarsz ulicami miasta rozwydrzonego, tÅczowego tûumu, ale takÒe poprzedzajâcy go kilkudniowy festiwal. Organizatorzy juÒ dziÀ zapowiadajâ róÒne akcje, a nawet konferencje polityczne, zapewne z udziaûem Àrodowisk liberalnych i lewicowych. Nieprzypadkowo wybrano termin parady przed zaplanowanymi na jesieº wyborami na prezydenta Polski. Nie ma wâtpliwoÀci, Òe kaÒdy kandydat zostanie zobligowany do opowiedzenia siÅ “za” lub “przeciw” paradzie, takÒe kandydat Platformy Obywatelskiej. Byå moÒe niektórzy z kandydatów zostanâ zaproszeni do wziÅcia udziaûu w przemarszu, a wtedy, co nie jest wykluczone, bÅdziemy Àwiadkami, jak Donald Tusk pójdzie na czele tego pochodu, by daå wyraz swej jednoÀci z gejami i lesbijkami. Czy lider PO znajdzie odwagÅ, by negatywnie odpowiedzieå na takie zaproszenie? Nie mam wâtpliwoÀci, Òe nie przyjmie go Lech Kaczyºski. Jako katolik w kwestiach moralnych stojÅ na stanowisku KoÀcioûa katolickiego, którego nauczanie jest dla mnie drogowskazem. UwaÒam, Òe homoseksualiÀci sâ takimi samymi ludÎmi, jak inni ludzie. I jeÀli nie chcâ byå traktowani jako mniejszoÀå, to nie powinni na siûÅ robiå z siebie mniejszoÀci, rozdzieraå szat nad swojâ innoÀciâ, tylko powinni integrowaå siÅ ze spoûeczeºstwem na równych zasadach, a swoje specyficzne podejÀcie do róÒnych spraw pozostawiå w sferze prywatnoÀci. Poprzez demonstracje, czyli nachalne publiczne narzucanie siÅ spoûeczeºstwu i ekspansywnâ promocjÅ swoich poglâdów, wytwarzajâ sobie wrogów. Zwalczajâc osoby myÀlâce inaczej niÒ oni, sami wpychajâ siÅ w kanaû nietolerancji. Takiej nietolerancji doÀwiadczyûa osobiÀcie moja znajoma. Jej póûtoraroczny synek, który dopiero uczy siÅ mówiå, powiedziaû o sobie: “wypiûam mleko”. Gdy mama poprawiûa go, Òe nie jest dziewczynkâ, tylko chûopcem i powinien mówiå o sobie “wypiûem mleko”, rzuciû siÅ na niâ jakiÀ mÅÒczyzna stojâcy za niâ w kolejce do kasy. Nakrzyczaû na niâ, Òe nie powinna wymuszaå na dziecku toÒsamoÀci pûciowej, Òe dziecko samo powinno wybraå, czy chce byå dziewczynkâ czy chûopcem. Kobieta byûa w szoku. To ja mam pytanie, czy natura tego za nas nie wybiera? Moim zdaniem homoseksualizm jest sprzeczny z naturâ i nawet jeÀli Rzecznik Praw Obywatelskich bÅdzie twierdziû, Òe w tej kwestii pobûâdziûem, zdania nie zmieniÅ. *** Autor jest pos³em na Sejm RP

Media podaûy, Òe w lipcu 2010 roku w Warszawie odbÅdzie siÅ ogólnoeuropejska parada Àrodowisk lesbijek, gejów i biseksualistów. Impreza po raz pierwszy odbÅdzie siÅ w tej czÅÀci Europy.
PiÅå lat temu Lech Kaczyºski, ówczesny prezydentem Warszawy, nie wydaû zgody na organizacjÅ w stolicy Parady RównoÀci. W tym roku zabroniono parady gejów i lesbijek w stolicy òotwy, a dwa lata temu Wilno miaûo odwagÅ powiedzieå stanowcze NIE ulicznej promocji homoseksualizmu. Czy tym razem wûadze Warszawy odwaÒâ siÅ stanâå w obronie moralnoÀci publicznej, czy ulegnâ poprawnoÀci politycznej i dadzâ zgodÅ na tÅ demonstracjÅ siûy i wpûywów Àrodowisk homoseksualnych? Niedawno uczestniczyûem w uroczystoÀciach ku czci bû. Wûadysûawa z Gielniowa, Patrona Warszawy. We

Mszy Àw. wziÅli udziaû przedstawiciele wûadz Warszawy i Ursynowa, gdzie miaûy miejsce uroczystoÀci. OczywiÀcie byli to dziaûacze Platformy Obywatelskiej, która rzâdzi stolicâ. Jego Ekscelencja abp. Kazimierz Nycz, który celebrowaû uroczystâ MszÅ Àw., podczas kazania powiedziaû, Òe Warszawa, która ma swojâ wspaniaûâ historiÅ i wspóûczesnoÀå, nie musi marszem równoÀci udowadniaå, Òe jest nowoczesnym miastem. Po tych sûowach gûowa koÀcioûa warszawskiego otrzymaû gromkie brawa od wiernych, w tym od dziaûaczy Platformy. UwaÒnie patrzyûem, dokûadnie widziaûem, jak klaszczâ wraz z innymi uczestnikami uroczystoÀci. Ale gdy przyjdzie co do czego, obawiam siÅ, Òe bÅdziemy Àwiadkami wielkiej kapitulacji stolicy przed gejami i lesbijkami. Lech Kaczyºski tak wówczas skomentowaû swojâ decyzjÅ: “Nie jestem za dyskryminacjâ z powodu orientacji seksualnej, np. za ûamaniem tym ludziom karier zawodowych. Ale nie bÅdzie publicznego propagowania homoseksualizmu. Ja im nie zabraniam demonstracji, jeÀli bÅdâ je robiå

jako obywatele, a nie jako homoseksualiÀci. Moim zdaniem propagowanie homoseksualizmu nie jest korzystaniem z prawa do zgromadzeº”. Podobnej argumentacji uÒyû Juozas Imbrasas, burmistrz Wilna, gdy w 2007 r. zakazaû marszu równoÀci w stolicy Litwy. Ten przedstawiciel partii Porzâdek i SprawiedliwoÀå tak wówczas powiedziaû: “JesteÀmy tolerancyjni wobec kaÒdej orientacji seksualnej, lecz uznajemy priorytet r odziny tradycyjnej i dâÒâc do propagowania wartoÀci takiej rodziny, nie zgadzamy siÅ na publicznâ demonstracjÅ idei homoseksualnych w W ilnie”. Wtór owaû mu ówczesny wiceburmistrz W ilna Artur Lutkowski z Akcji Wyborczej Polaków na Litwie: “Nie mamy nic przeciwko homoseksualistom. Ich orientacja to ich sprawa i nam nic do tego. Ale Litwa jest krajem katolickim, gdzie zdecydowana wiÅkszoÀå jest przeciwna publicznemu obnoszeniu siÅ z homoseksualizmem”. Czy te argumenty podzieli obecna Prezydent Warszawy, czy Hannie Gronkiewicz-Waltz starczy tej odwa-

Tomasz Teluk

Pedofilia z wyÒszych sfer
ZaciÅcie z jakim “Towarzystwo” wziÅûo w obronÅ aresztowanego Romana Polaºskiego, obnaÒyûo “moralnoÀå”, jakâ kierujâ siÅ w Òyciu rodzimi politycy i artyÀci.
Przysûuchujâc siÅ medialnej wrzawie moÒna odnieÀå wraÒenie, Òe istnieje co najmniej kilka rodzajów pedofilii. Ta z wyÒszych sfer jest czymÀ w rodzaju normalnej artystycznej rozrywki, w której agresorzy sâ automatycznie rozgrzeszeni. Innego rodzaju pedofilia, z litery prawa, wymaga chemicznej kastracji. Przecieram oczy ze zdumienia, jak “Towarzystwo” dwoi i troi siÅ, wybielajâc pedofila, oczerniajâc ofiarÅ i system sprawiedliwoÀci. Przypomnijmy, wybitny reÒyser zostaû aresztowany w Zurychu, poniewaÒ przeszûo 30 lat temu, upiû, naåpaû, a nastÅpnie zgwaûciû 13-letnie dziecko. Aby uniknâå odpowiedzialnoÀci za swój ohydny czyn, Polaºski uciekû ze Stanów Zjednoczonych i przez wiele lat unikaû podróÒy do krajów majâcych podpisanâ z USA umowÅ o ekstradycji. Gdyby napastnikiem nie byû celebryta, a sprawa odbyûa siÅ gdzieÀ w krzakach a nie w domu Jacka Nicholsona, pedofil wylâdowaûby w pierdlu, a sprawiedliwoÀå wymierzyliby mu koledzy z celi. W tym przypadku artyÀci i politycy protestujâcy w obronie Polaºskiego, uznajâ, Òe reÒyser w ramach swoich zasûug dla kultury, stoi ponad prawem. ZaciÅtoÀå z jakâ zareagowali minister spraw zagranicznych, minister kultury i artyÀci podpisani pod listem w obronie pedofila-artysty jest doprawdy zdumiewajâca. Doprawdy nie ma w obronie Polaºskiego Òadnych logicznych argumentów, prócz lukrowania przestÅpcy i dezawuowania zdarzenia. WÀród mediów prym w wybielaniu Polaºskiego wiedzie TVN, która poÀwiÅciûa gros czasu sprawie w poniedziaûkowych ?Faktach?. Z tego publicystycznego materiaûu dowiedzieliÀmy siÅ, Òe Polaºski to wybitny twórca, uciekinier z getta, który zawsze wzrusza siÅ, gdy przyjeÒdÒa do òodzi. WczeÀniej na ûamach TVN24 jeden z gûównych (?) autorytetów moralnych (?) Jacek Ïakowski, skupiû siÅ na ûamaniu praw czûowieka przez faszystowski rzâd Stanów Zjednoczonych i wzywaû do retorsji wobec tego kraju. Wstydziûem siÅ sûuchajâc prezydenta Lecha Kaczyºskiego, który chciaûby i doûâczyå do “Towarzystwa”, i jednoczeÀnie siÅ mu przeciwstawiå. Wyszûo na to, Òe moralnoÀå jest dla Kaczyºskiego toÒsama z relatywizmem. Szczyt chamstwa i podûoÀci popeûniû natomiast ?wybitny reÒyser katolicki? Krzysztof Zanussi, który w rozmowie z Monikâ Olejnik, nazwaû ofiarÅ ?nieletniâ prostytutkâ?, stwierdziû, Òe ?zna Polaºskiego z innej strony?, a jego zachowanie jest? typowe dla Don Juana. Jak mniemam to dopiero poczâtek formowania siÅ chóru w obronie wybitnego reÒysera. Pozostaje tylko czekaå, aÒ za urodzonym w ParyÒu Raymondem Romanem Lieblingiem, jak brzmi wûaÀciwe nazwisko Polaºskiego, wstawi siÅ Instytut Yad Vashem, a wszystkie gûosy krytyczne zostanâ uznane za przejaw antysemityzmu. Tym tropem poszedû juÒ inny “geniusz” lewicy - Kazimierz Kutz. Roman Polaºski miaû w swoim Òyciu chwile wybitne, a takimi moÒna uznaå stworzenie wybitnych obrazów typu “NóÒ w wodzie”, czy “PianiRoman Polañski
Fot.: archiwum

stÅ”. Znana w kinie jest takÒe mroczna strona jego duszy, która ujawnia siÅ na przykûad w satanistycznym “Dziecku Rosemary” (“konsultantem” Polaºskiego i jednym z aktorów byû sam Le Vey, autor “satanistycznej biblii”), czy perwersyjnych “Gorzkich godach”. Jego twórczoÀå powinna jednak pozostaå poza dyskusjâ. Fakt, kino to jak mawiaû Lenin, najwaÒniejsza ze sztuk, ale prawo obowiâzuje przecieÒ kaÒdego. List domagajâcy siÅ uwolnienia Polaºskiego, podpisany miÅdzy innymi przez Andrzeja WajdÅ, a popierany przez Lecha WaûÅsÅ jest skandalem. Jego sygnatariusze okreÀlajâ postÅpowanie wûadz szwajcarskich mianem “prowokacji”, dodatkowo “niezgodnej z prawem miÅdzynarodowym”, mogâcej zakoºczyå siÅ “linczem”. JeÀli do tego dodamy akcjÅ dyplomatycznâ Radka Sikorskiego i publicystyczne zabiegi w obronie reÒysera

jego maûÒonki - Anne Appelbaum, to moÒna odnieÀå wraÒenie, Òe pedofilskie gwaûty w jacuzzi, wspomagane narkotykami, to w zasadzie normalna rozrywka dla wyÒszych sfer, do której nie naleÒy siÅ wtrâcaå. Co dzieº doûâczajâ juÒ nowi znamienici sygnatariusze. M.in. reÒyser gej, sam molestowany w dzieciºstwie Pedro Almodovar oraz kolejny pedofil Woody Allen, który w swoim zboczeniu posunâû siÅ nawet do tego, Òe poÀlubiû adoptowanâ wczeÀniej córkÅ! CóÒ. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. A zanim ktoÀ siÅgnie po pióro do pisania polemiki, niech zastanowi siÅ, jakby siÅ czuû, gdyby jego 13-letnie dziecko oznajmiûo mu: Òe wûaÀnie odbyûo stosunek analny z wybitnym reÒyserem Zanussim lub Wajdâ. Podejrzewam, Òe myÀli rodzica krâÒyûyby gdzieÀ indziej niÒ wokóû “Katynia” czy “Barw ochronnych”.

ZAJRZYJ NA:

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 25

REFLEKSJE I KOMENTARZE - REFLEKSJE I KOMENTARZE - REFLEKSJE I KOMENTARZE
Jan Engelgard
dzkiej), bo tylko w tym wariancie “Polska zawsze unika bycia na peryferiach i ma szansÅ utrzymania pozycji miÅdzynarodowej odpowiedniej do potencjaûu”. Autor chyba zapomniaû, Òe oÀ krakowska jest chimerâ - po tym, jak zorientowano siÅ, Òe w tej grze Lechowi Kaczyºskiemu chodzi o antyrosyjski alians - szybko wycofaûy siÅ takie kraje, jak: Kazachstan, AzerbejdÒan, kraje Grupy Wyszehradzkiej z Czechami na czele, no i teraz de facto Litwa. Ta oÀ, to na dzisiaj tylko Kaczyºski, Juszczenko o Saakaszwili. Zaiste potÅÒna koalicja! Ale to nie koniec. Kowal dodaje: “Rezygnacja z jagielloºskiej polityki ULB to dzisiaj skazanie Polski na to, Òe bÅdzie przez lata prowincjonalnym krajem przyciÀniÅtym do granicy Unii bez moÒliwoÀci dziaûania. MoÒna wtedy zapomnieå o wielkiej modernizacji kraju, o której lubi mówiå Radosûaw Sikorski”. Tego, przyznam siÅ, nie rozumiem. Ukraina jako gwarant naszej modernizacji? A wiÅc nie Francja, Niemcy, Wûochy, no i - niestety panie poÀle - Rosja, tylko takie “giganty” modernizacyjne, jak Ukraina i Gruzja? MogÅ zrozumieå frustracjÅ wynikajâcâ z tego, Òe zawaliûa siÅ koncepcja polityki zagranicznej zgodna ze staropolskim zawoûaniem “HajÒe na Moskala!”, ale to chyba nie powód do tego, by pisaå takie dyrdymaûy

Polska polityka wschodnia znalazûa siÅ w punkcie krytycznym. Widaå to goûym okiem stosunki z Ukrainâ i Litwâ sâ fasadowe, sztucznie zaognione stosunki z Biaûorusiâ i Rosjâ ciâÒâ nam coraz bardziej, a wspieranie Gruzji postrzegane jest jako caûkowita egzotyka.
Sygnaû do odwrotu daû Radosûaw Sikorski, minister spraw zagranicznych RP, w artykule “1 wrzeÀnia lekcja historii” (“Gazeta Wyborcza”, 30.08.2009). Napisaû on, Òe “wûaÀciwej odpowiedzi na dylematy geostrategiczne i toÒsamoÀciowe Polski nie oferujâ jagielloºskie ambicje mocarstwowe”. I dalej: “Siûâ rzeczy, traci zasadnoÀå archaiczny nakaz poszukiwania sojuszników “poprzez kolejnâ miedzÅ”, na gruncie jednoczâcej wrogoÀci do wspólnego sâsiada”. Innymi sûowy - Sikorski zakwestionowaû dogmat polskiej polityki wschodniej, Òe polskâ racjâ stanu jest bezwzglÅdne popieranie Ukrainy i Gruzji przeciwko Rosji, bo niepodlegûa Ukraina to gwarancja naszej niepodlegûoÀci. Stanowisko to spotkaûo siÅ oczywiÀcie z krytykâ, ale - o dziwo - niezbyt gwaûtownâ. Dlaczego? Bo realia przemawiajâ za tym, Òe Sikorski ma racjÅ, a zwolennicy polityki “prometejskiej” nie. Zgodziû siÅ z tym Rafaû Ziemkiewicz, dotychczas zwolennik polityki wschodniej w wykonaniu prezydenta Lecha Kaczyºskiego. W artykule “Polityka realna - czyli jaka?” (“Rzeczpospolita”, 2627.09.2009) pisze: “Pokûosie polityki “UBL”, opartej na stwierdzeniu, Òe “Ukraina, BiaûoruÀ i Litwa razem z Polskâ odzyskujâ niepodlegûoÀå i razem z Polskâ jâ tracâ”, wymaga pilnie rzeczowej, realistycznej oceny. Moim zdaniem ta ocena wypadnie fatalnie. ZaangaÒowanie w pomaraºczowâ rewolucjÅ nie daûo Polsce nic, przyniosûo tylko szkody moralne, jakim jest uporczywe popieranie protektora neobanderowców, nawet przez wiÅkszoÀå samych Ukraiºców uznawanych za pogrobowców faszyzmu. PoniewaÒ aksjomatem naszej polityki staûo siÅ popieranie Juszczenki bez formuûowania wobec niego jakichkolwiek oczekiwaº (by nie osûabiå jego pozycji), reakcjâ wûadz Ukrainy, zrozumiaûâ, byûo uznanie, iÒ polskie poparcie majâ zapewnione zawsze, wiÅc nie muszâ niczym za nie pûaciå. Stâd ekscesy takie jak pomniki Ban-

dery czy promowanie na historycznego patrona ukraiºskich sûuÒb specjalnych Romana Szuchewycza, co jest zwykûym pluciem nam w twarz. Przykra prawda jest taka, Òe montowaå koalicji przeciw rosyjskiemu imperializmowi nie mamy z kim. ZafiksowaliÀmy siÅ na popieraniu Juszczenki czy Saakaszwilego, których pozycja we wûasnych krajach jest sûaba i chwiejna, a rychûy upadek - oczywisty. Paºstwa kaukaskie to raczej, mówiâc sûowami Jasienicy, “embriony paºstw” niÒ partnerzy do jakiejÀ powaÒnej gry. WiÅkszoÀå Ukraiºców czy Biaûorusinów, ku naszemu peûnemu niezrozumienia oburzeniu, bardziej niÒ o wyemancypowaniu siÅ spod rosyjskiego wpûywu myÀli o swoim bezpieczeºstwie socjalnym. Dodajmy do tego LitwÅ, która nasze awanse przyjmuje nieodmiennie z chûodem i rezerwâ. W sumie - obraz klÅski, i nie poprawia go uporczywe przypominanie, Òe tak nas nauczaû Giedroyc, który z kolei rozwijaû wizjÅ wielkiego Marszaûka”. ÃwiÅte sûowa, moÒna powiedzieå. Jak juÒ wspomniaûem, obroºcy idei prometejskiej jakoÀ sûabo walczyli, poza Pawûem Kowalem, który w tekÀcie “Nie Òegnajmy siÅ z Giedroyciem” (“Rzeczpospolita”, 34.10.2009) rzuca siÅ na Sikorskiego i czÅÀciowo na Ziemkiewicza, ale trzeba to powiedzieå - jest to atak jeÎdÎca bez gûowy. Poza uÒalaniem siÅ nad powrotem do idei piastowskiej (dla niego to koncepcja PRL-owska, koncepcja Gomuûki i Jaruzelskiego) i myÀli politycznej endecji - racjonalnych argumentów zabrakûo. Najpierw pieje peany na czeÀå paryskiej “Kultury”, potem demaskuje rosyjskie zabiegi majâce na celu “zûamanie europejskiej solidarnoÀci”, by wâtek ten zakoºczyå niezwykle odkrywczym stwierdzeniem, Òe: “Opinia Stefana Niesioûowskiego na temat charakteru zbrodni w Katyniu wygrywa w konkurencji najwiÅkszego szkodnictwa roku”. Na czym - pytam - ma polegaå owo najwiÅksze szkodnictwo? Na tym, Òe powiedziaû, Òe Katyº to nie “ludobójstwo”, lecz “zbrodnia wojenna”? PrzecieÒ nie powiedziaû, Òe Katyº zrobili Niemcy! Zachowajmy jakiÀ elementarny rozsâdek. Ale w tej opinii Kowala jest zawarta pewna logika - ktoÀ, kto nie akceptuje nowego, radykalnego Àrodka “nacisku na RosjÅ”, czyli w tym wypadku tezy o “ludobójstwie” - jest zdrajcâ. Bo Katyº dla zwolenników koncepcji prometejskiej jest niemal ostatniâ deskâ ratunku, ostatnim “argumentem” w ich beznadziejnej walce z rzeczywistoÀciâ. Jest to w takim samym stopniu gûupie, jak i obrzydliwe. Jednak najbardziej odkrywczy jest koniec artykuûu. Autor uwaÒa, Òe

czymÀ realnym jest tzw. oÀ krakowska (dla przypomnienia zjazd krakowski z 2007 roku z udziaûem Polski, Ukrainy, Litwy, AzerbejdÒanu, Gruzji, Kazachstanu, paºstw Grupy Wyszehra-

"M³odzi ludzie, którzy siê tu zebrali, bêd¹ kontynuowaæ ich dzie³o". Marsz s³awy UPA we Lwowie, 11 paŸdziernika 2009 r. Fot.: STRINGER/RUSSIA REUTERS

ZAJRZYJ NA:

26 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

DOKUMENTY - DOKUMENTY - DOKUMENTY - DOKUMENTY - DOKUMENTY - DOKUMENTY - DOKUMENTY

Dokumenty z teczki “Cappino”
Jako pierwsi na Àwiecie rozpoczêliÀmy w tak obszernym wymiarze druk dokumentów z teczki “Cappino”. To pseudonim nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Materiaûy poprzedzi³a w ub. tygodniu opinia byûego prokuratora krajowego, Wûodzimierza Blajerskiego. Nadmieniå trzeba, Òe arcybiskup Kowalczyk jest powaÒnym kandydatem do objÅcia w przyszûym roku stanowiska Prymasa Polski.

Arcybiskup Józef Kowalczyk
Fot.: archiwum

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 27

DOKUMENTY - DOKUMENTY - DOKUMENTY - DOKUMENTY - DOKUMENTY - DOKUMENTY - DOKUMENTY

28 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
Marcin Skubiszewski
wy dokûadniej, to zobaczymy, Òe róÒnice miÅdzy tymi dwoma rodzajami lobbingu nie sâ takie wielkie. Filmowcy rzeczywiÀcie walnie przyczyniajâ siÅ do tworzenia polskiej kultury. Nie ma nic dziwnego w tym, Òe budÒet paºstwa to finansuje, i nikt tego finansowania likwidowaå nie zamierza. W ustawie, przeciwko której lobbowali filmowcy, chodziûo o co innego. Obecne prawo przewiduje staûâ opûatÅ abonamentowâ na finansowanie TVP. W czasie kryzysu, gdy ludzi staå na mniej niÒ zwykle, gdy paºstwo ogranicza wydatki wûaÀciwie na wszystko, istniejâce prawo nie pozwala ograniczaå wydatków na TVP i tym sposobem czyni z TVP wyspÅ dostatku w morzu wyrzeczeº. Ustawa, którâ prezydent zawetowaû przy poklasku lobbystów, miaûa odebraå TVP ten specjalny status: finansowanie tej instytucji miaûo staå siÅ elementem corocznego budÒetu Rzeczypospolitej, podobnie jak finansowanie szkolnictwa, sâdów, kancelarii prezydenta, policji i caûej masy innych potrzebnych instytucji. Chodziûo wiÅc o odebranie TVP (a takÒe filmowcom, których TVP finansuje) przywileju staûych dochodów nawet w czasie kryzysu, przywileju zupeûnie wyjâtkowego, którego logicznie uzasadniå siÅ nie da. NiezaleÒnie od tego, jak wielkie zasûugi dla polskiej kultury ma Agnieszka Holland i jej koledzy, lobbowanie w takiej sprawie jest nie do obrony. A gry (SMSowe i inne)? Jest to rzeczywiÀcie szemrany interes, jest to czerpanie zysków z ludzkiej sûaboÀci (a czÅsto z uzaleÒnienia od gier, które jest autentycznym zaburzeniem psychicznym, tak jak alkoholizm czy róÒne rodzaje narkomanii). Gry sâ obecnie opodatkowane. Jak kaÒda dziaûalnoÀå gospodarcza podlegajâ powszechnie obowiâzujacym podatkom (VATowi, CITowi i wszystkim innym), a w niektórych wypadkach dodakowo podatkowi od wygranych (10%) lub podatkowi od maszyn do gier. Czy jakieÀ dodatkowe dopûaty sa tu wskazane? Gry sâ zapewne maûo uÒyteczne gospodarczo, a nawet szkodliwe. MoÒna teÒ uznaå, Òe sâ “moralnie gorsze” od innych rodzajów dziaûalnoÀci gospodarczej. Z tych przyczyn obûoÒenie ich specjalnymi dopûatami da siÅ uzasadniå, chociaÒ moÒna teÒ broniå stanowiska odwrotnego: moÒna twierdziå, Òe moralnoÀå nie ma tu nic do rzeczy, Òe kaÒda dziaûalnoÀå gospodarcza powinna byå opodatkowana tak samo, niezaleÒnie od wydumanej spoûecznej poÒytecznoÀci czy szkodliwoÀci. “Fakt” pûaci przecieÒ takie same podatki jak najlepsze gazety opiniotwórcze. A wiÅc nie moÒna siÅ dziwiå, Òe organizatorzy gier lobbuja przeciwko wprowadzeniu dopûat. Taki lobbing jest normalny, co najmniej w tym samym stopniu, jak wystâpienia pani Holland przeciwko nowej ustawie o telewizji. Wszystko, co tu piszÅ, bynajmniej nie ma na celu wybielenia Zbigniewa Chlebowskiego czy innych osób zamieszanych w aferÅ dopûat do gier. WrÅcz przeciwnie: Chlebowski zachowaû siÅ fatalnie i w peûni zasûuÒyû sobie na koniec kariery politycznej. Podobnie jest z Mirosûawem Drzewieckim. Ale jeÀli mamy polityków odsâdzaå od czci i wiary, to róbmy to sprawiedliwie. Lech Kaczyºski wcale nie zachowaû siÅ lepiej, a to, Òe dziaûaû jawnie i nie chodziû po cmentarzach, jest tylko oznakâ wiekszej bezczelnosci z jego strony. Problem nie ogranicza siÅ oczywiÀcie do panów Chlebowskiego i Kaczyºskiego. Lobbing i naciski w polityce sâ zjawiskami powszechnymi i daûby Bóg, aby byûy tÅpione z reguûy, a nie tylko od wielkiego dzwonu.

LOBBYŒCI DZIEL¥ SIÊ NA LEPSZYCH I GORSZYCH - ZUPE£NIE JAK GWA£CICIELE
Zaaresztowano gwaûciciela 13-letniej dziewczynki. W jego obronie stanÅli ministrowie w rzâdach dwóch paºstw i ponad setka sûynnych filmowców z najróÒniejszych krajów.
Nie wszyscy gwaûciciele czy pedofile korzystajâ z takiego wsparcia. Wielu spÅdza w wiÅzieniu dûugie lata, sâ czÅsto gwaûceni przez wspóûwiÅÎniów, czasem zamÅczani na Àmierå. I jakoÀ maûo kto siÅ tym przejmuje. Bo przestÅpcy seksualni dzielâ siÅ na lepszych i gorszych. Z tymi gorszymi moÒna robiå wûaÀciwie wszystko - i opinii publicznej prawie wcale to nie interesuje. Natomiast tych lepszych, a wûaÀciwie tego jednego lepszego, nie wolno tknâå, bo wielkim artystâ jest. A jak to ostatnio byûo z lobbingiem? Wûadze paºstwowe pracowaûy nad dwoma projektami ustaw kaÒdy z nich miaû uderzyå finansowo w pewnâ grupÅ zawodowâ. Grupa zagroÒona przez jeden z projektów wysûaûa swojâ przedstawicielkÅ, osobÅ sûynnâ i szanowanâ, aby wybûagaûa u prezydenta weto wobec ustawy. Prezydent tylko siÅ ucieszyû, bo jemu teÒ ustawa byûa bardzo nie na rÅkÅ, chociaÒ z zupeûnie innych przyczyn: miaûa odebraå mu wpûyw na wûadze Telewizji Polskiej, a wiÅc wytrâciå z rÅki waÒnâ broº w najbliÒszej kampanii wyborczej. Prezydent przyjâû sûynnâ i szanowanâ przdstawicielkÅ biznesu przed kamerami telewizji. Poparû jej lobbing, a ona z kolei poparûa stanowisko prezydenta. I prezydent ustawÅ zawetowaû. KorzyÀå, jakâ prezydent dostaû od lobbystów, byûa wielka: dostarczyli oni narracji o tym, jak to nieszczÅsna ustawa zaraz zniszczy polskâ telewizjÅ i produkcjÅ filmowâ. Taka gadka, poparta autorytetem lobbystów-artystów sûynnych i szanowanych, pozwoliûa zapomnieå na chwilÅ o tym, Òe prezydent wetuje ustawÅ po to, Òeby swojâ klikÅ utrzymaå przy wûadzy w TVP i tym nieuczciwym sposobem uzyskaå przewagÅ w nadchodzâcej kampanii wyborczej. Mówiâc krótko, lobbyÀci dali prezydentowi korzyÀå w postaci zasûony dymnej. A jak potoczyûy siÅ losy drugiego projektu? Grupa zawodowa, której ten projekt zagraÒaû, wysûaûa swoich przedstawicieli do polityka wûadnego (w ich mniemaniu) zablokowaå projekt. Ale zrobiono to jakoÀ dziwnie. Zamiast wysûaå osobÅ, o której gazety rozpisujâ siÅ z zachwytem, wysûano kogoÀ, o kim mowa w rejestrze skazanych. A to daje mniej splendoru. Spotkanie bynajmniej nie odbyûo siÅ przed kamerami, lecz zaplanowano je na stacji benzynowej, a potem lokalizacjÅ przesuniÅto na cmentarz. I z jakichÀ niepojÅtych przyczyn jedynâ agencjâ, która o spotkaniu wiedziaûa, nie byû PAP, lecz CBA (zresztâ CBA, jak na porzâdnâ agencjÅ przystaûo, przekazaûo wszelkie informacje gazetom). A polityk, do którego zgûosili siÅ lobbyÀci, zamiast chwaliå siÅ kontaktami z nimi, staraû siÅ jak mógû od wszystkiego odÒegnaå. Skâd te róÒnice? Niektórzy pomyÀlâ, Òe róÒnice sâ uzasadnione. Bo moÒe siÅ wydawaå, Òe kontakty z paniâ Holland, to zaszczyt, a kontakty ze specami od gier SMS-owych, to wstyd. Ïe blokowanie ustawy, która osûabi finansowo paniâ Holland i innych wielkich twórców, to samo dobro, obrona polskiej kultury; natomiast blokowanie ustawy, która wyssie trochÅ pieniÅdzy ludziom od szemranych interesów SMSowych, to popieranie kanalii. Stâd prezydent Kaczyºski moÒe z lobbystkâ rozmawiaå bez wstydu i przy kamerach, podobnie jak ministrowie i filmowcy bez wstydu broniâ sûynnego i szanowanego gwaûciciela. A Zbigniew Chlebowski ma racjÅ, Òe siÅ wstydzi i chowa po kâtach (a raczej po cmentarzach) - przecieÒ on kontaktuje siÅ z tymi gorszymi lobbystami, którzy nigdy w Òyciu nie stworzyli choåby jednego wiekopomnego dzieûa. Tylko Òe jeÀli spojrzymy na spra-

Mirosûaw Kokoszkiewicz

Pe³nomocnik Julia
Peûnomocnik ds. Opracowania Programu Zapobiegania NieprawidûowoÀciom w Instytucjach Publicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 5 grudnia minâ dwa lata, od kiedy Julia Pitera obdarzona zostaûa przez premiera T uska funkcjâ o tej dûugiej, powaÒnej i respekt budzâcej nazwie. T “bezwzglÅdna” o Julia zapewne miaûa byå gûównym skûadnikiem sûynnego gorâcego Òelaza, którym nasz premier obiecywaû wypalaå z caûâ bezwzglÅdnoÀciâ zûo, jakim jest korupcja. Dwa lata czekamy juÒ na Program Zapobiegania NieprawidûowoÀciom w Instytucjach Publicznych autorstwa wybitnej posûanki PO. I co? Nic, ZERO. MoÒe, wiÅc uchwalono w sejmie z inicjatywy Julii Pitery ustawÅ antykorupcyjnâ, która umoÒliwiûaby rozpaliå ogieº, który rozgrzeje do czerwonoÀci ten Òelazny miecz dzierÒony w dûoni przez Donalda Tuska Òâdnego wypalania korupcji z korzeniami? Nic podobnego. Wydawaûoby siÅ, Òe po wybuchu afery hazardowej oprócz skompromitowanych polityków PO, Premier w pierwszym rzÅdzie pozbÅdzie siÅ tej coraz bardziej Òaûosnej i komicznej postaci ze swojego rzâdu, zwûaszcza, Òe nie zrealizowaûa ona zupeûnie nic z powierzonych jej zadaº oraz wûasnych obietnic i zapowiedzi. Pozostawienie Pitery na stanowisku i pozbycie siÅrealnie walczâcego z korupcjâ szefa CBA Mariusza Kamiºskiego ukazuje nam jak na dûoni stosunek Platformy Obywatelskiej do problemu korupcji w Polsce. Wynika z tego, Òe zadaniem Julii Pitery i warunkiem trwania na stanowisku byûo gûoÀne ujadanie i szczekanie z kategorycznym zakazem wÅszenia. Nie ûudÎmy siÅ, Òe czystka w CBA zakoºczy siÅtylko na dymisji jej szefa. Nieukrywana radoÀå establishmentu z odwoûania Mariusza Kamiºskiego wynika z tego, Òe “elity” mogâ w koºcu odetchnâå i cieszyå siÅ spokojnym snem w przeciwieºstwie do 84 letniej emerytki, która stanÅûa przed sâdem za kradzieÒ kostki masûa w cenie 4, 74 zû. “Pani Maria, wdowa cierpiâca na zaburzenia pamiÅci, leczâca siÅ psychiatrycznie, zmierzy siÅ z wymiarem sprawiedliwoÀci, który jednakÒe nie zostawiû jej bez pomocy . Zapewniû biegûego sâdowego i obroºcÅ z urzÅdu. Wysûaû na badanie psychiatryczne, groÒâc, Òe w ra-

Julia Pitera w dniu nominacji na pe³nomocnika rz¹du ds. walki z korupcj¹.
Fot.: archiwum

zie niestawienia siÅ “zostanie za rzâdzone przymusowe doprowadzenie przez policjÅ”. Same koszty sâdowe wyniosâ znacznie ponad 1 tys. zû.”

Takie doniesienia prasowe jak to powyÒej pozwalajâ nam z dumâ patrzeå na praworzâdnoÀå i sprawiedliwoÀå w naszym paºstwie.

ZAJRZYJ NA:

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 29

MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM - MOIM ZDANIEM
Paweû Baûa Janusz Sanocki

DONALD ÏELAZNY
Rewolucja poÒera swoje dzieci. Gûoszâcy sanacjÅ moralnâ nagle okazujâ siÅ niemoralni i w imiÅ moralnoÀci kûadâ gûowÅ pod ostrze gilotyny. Tzw. afera hazardowa osûabiûa PlatformÅ, nawet po raz pierwszy od 2007 r., jeÀli wierzyå sondaÒom, szanse Donalda Tuska na objÅcie urzÅdu Prezydenta RP zostaûy zagroÒone. Tusk przegraû… czyÒby? ZauwaÒmy, Òe Tusk w caûej sprawie ustawiû siÅ w roli arbitra i potrafiû bardzo szybko zdymisjonowaå gûównych aktorów spektaklu. Jawi siÅ jako twardy i uczciwy polityk, który potrafi zaryzykowaå nawet wûasnâ karierÅ w imiÅ “standardów”! Lider Platformy Àwietnie odrobiû lekcjÅ jaka swego czasu zostaûa udzielona Leszkowi Millerowi. Wielki Carl Schmitt rzecze: “nie ma polityki liberalnej, jest tylko liberalna krytyka polityki”. Donald Tusk to jednak nie jest miÅkki intelektualista, “wyksztaûciuch”, lecz czûowiek który potrafi graå twardo. Przypomnijmy sobie PlatformÅ “trzech i póû tenora”. Co siÅ z niâ staûo? Zostaûa zreformowana! W imiÅ “standardów”, “walki o moralnoÀå w Òyciu publicznym” i “praworzâdnoÀå”. O dziaûaniach Donalda Tuska duÒo powiedzieå mogliby Maciej PûaÒyºski, Andrzej Olechowski, Paweû Piskorski (on byû owâ “poûówkâ” tenora), Zyta Gilowska, Jan Rokita (razem z Piskorskim to juÒ bÅdzie prawie Òe jeden tenor)… Nie podejrzewam Donalda Tuska o inspirowanie akcji, którâ przeprowadziû Mariusz Kamiºski z podlegûâ sobie sûuÒbâ. Jednak, gdy Premier poznaû fakty, zrozumiaû Òe CBA i tak ujawni sprawÅ, czy nie mógû dojÀå do wniosku, Òe moÒna zamieszanie wykorzystaå? Ïe “nie ma tego zûego co by na dobre nie wyszûo”, zreorganizowaå partiÅ przed wyborami, a przy okazji nadarza siÅ okazja do usuniÅcia niepokornego szefa CBA? CzyÒ nie jest wspaniale, jako surowy, ale uczciwy Ojciec Narodu, nakreÀliå “republikÅ cnoty” ? Tusk od przeszûo roku utwierdzany jest w przekonaniu, Òe bÅdzie piâtym prezydentem III Republiki i nic tego nie zmieni. JeÒeli jednak zabrakûoby go w Sejmie, istniaûaby groÎba bratobójczej walki o schedÅ pomiÅdzy Grzegorzem Schetynâ i Zbigniewem Chlebowskim, a moÒe i kimÀ trzecim. I oto natrafiûa siÅ szansa spacyfikowania partii, udowodnienia aktywowi, Òe lider jest i moÒe byå tylko jeden! Taka “noc dûugich noÒy”, uporzâdkowanie spraw wewnÅtrznych, sygnaû Òe lider jest jeden... A gdy zabraknie tymczasowo przywódcy zawsze znajdzie siÅ jakiÀ tymczasowy Rosenberg o dwóch lewych rÅkach.

W mediach szaleje “afera hazardowa”, na której Polska mogûaby straciå póû miliarda, a tymczasem Minister Skarbu triumfalnie oznajmia, Òe zawarto bardzo korzystnâ ugodÅ z Eureko. Wedûug ministra, osiâgnÅliÀmy sukces w sporze, mamy zapûaciå Eureko tylko 4,77 mld zûotych zamiast Òâdanych 30 mld. No, sukces aÒ rÅce zacieraå! Co ciekawe wszyscy “eksperci” powtarzajâ: “sukces, sukces”.
Tymczasem w grze o sumie zerowej jesli jedna strona osiâga zysk, druga musi zanotowaå stratÅ. Skoro Polska odniosûa sukces, to Eureko powinno wiå siÅ z bólu. Tymczasem nie sûychaå jÅków z Portugalii. Popatrzmy zatem na kolejny sukces naszych polityków. W 1999 r. minister skarbu w rzâdzie AWS - Emil Wâsacz sprzedaû 33% akcji PZU holdingowi Eureko i Big Banku. Holding zapûaciû za 1/3 udziaûów 3,71 mld zûotych, bo wartoÀå PZU wycenili nasi eksperci na ok. 4-5 mld zû. Z delikatnoÀci nikt nie pyta co to byli za eksperci, bo dzisiaj PZU wyceniana jest wg wartoÀci akcji na ok. 30 mld zû, a niektórzy eksperci szacujâ jej wartoÀå na 100 mld. Tak teÒ jak siÅ wydaje, oszacowali wartoÀå PZU

All-in
Rasowy polityk, nazywany teÒ w krÅgach polskojÅzycznych mediów ojcem opatrznoÀciowym, który uchroniû nas w 2007 roku przed paºstwem policyjnym, skompletowaû early position najlepszy ukûad 207 graczy, którzy jak pasaÒerowie statku pûywajâcego po Missisipi w poûowie XIX wieku, rozpoczÅli na platformie swojâ grÅ o wszystko. Aby wejÀå do gry, 207 graczy musiaûo wpierw uiÀciå ante - czyli stawkÅ wejÀciowâ acz dobrowolnâ, w wiÅkszoÀci przy pomocy sûupów jednego z wytrawnych graczy, nagrodzonego póÎniej poletkiem wûasnej komisji. Po skompletowaniu uczestników mieli teÒ wybór stolika i miejsc siedzâcych oraz duchowy mecenat wûaÀciciela kasyna. I tak zaczâû siÅ polski POker, pod hasûem “Aby Òyûo siÅ lepiej”, którego naturalnym celem, dziÅki skompletowaniu optymalnego ukûadu, byûo lepsze Òycie jedynie graczy lub, gdyby ukûad zawiódû, pozostawaû zawsze blef. Poczâtkowo gra szûa pomyÀlnie, a i ukûad kart byû z zazdroÀciâ komentowany przez sympatyków caûkiem innej gry. Kolor byû zawsze, kareta i full zdarzaûy siÅ czÅsto, cztery Asy dopeûniali partyjni i terenowi królowie, damy pokazywaûy swe wdziÅki, Dama Pik nawet postanowiûa zawalczyå z korupcjâ, a Dama Trefl próbowaûa wnieÀå kaganek oÀwiaty. Dobrze zapowiadajâcy siÅ mûody Walet otrzymaû fuchÅ w komisji Àledczej a Jockerzy byli marginalizowani nawet wówczas, gdy straszyli penisem lub pistoletem. Blotki gûosowaûy wg ustalonych reguû. Nikt z graczy, prócz jednego ekonomisty, który zwâtpiû w zasady i skutecznoÀå gry, nie powiedziaû fold. Podbicie siÅgaûo niemal prezydenckiego fotela. AÒ wreszcie karta siÅ odwróciûa. Królowie poczuli bezkrólewie i zatÅsknili za mocâ Asów, DamÅ owûadnÅûa miûoÀå do przystojnego Waleta z konkurencyjnego kasyna, Waleci okrzepli i próbowali ûapaå siÅ kóû karety. Gdyby nie Texas Hold, czyli obstawienie w ciemno ministrów rzâdu, rozdajâcy - dealer, mógû ugraå najwiÅcej. Dalsze bûÅdne decyzje - zamiast pokera otwartego - dobierany, obnaÒyûy blef graczy, którzy albo pod stolikiem, ewentualnie w miejscach zaciemnionych i ustronnych, starali siÅ wykiwaå dealera, wyciâgajâc z rÅkawa asy z dodatkowej talii. Zûâ passÅ próbowano zrzuciå na Asa Pis, zastosowano check, ale nieuwaga Króla znad Motûawy i Waleta z Wrocûawia, laureata wielu nagród biznesowych, a takÒe afekt damy Karo, gustujâcej w lodach, czy wejÀcie allin ministra sprawiedliwoÀci, zgranego z Òetonów za oceanem, pogrâÒyû graczy. I nawet wielki Szu z poprzedniego kasyna nie wierzy juÒ w cud zwyciÅstwa. Nic nie pomagajâ proÀby niedoÀwiadczonego gracza: “Panowie, policzmy Òetony”. Moment nieuwagi i stóû jest pusty.

Magda Figurska

wûaÀciciele Eureko - bo za 33% udziaûów Òâdali 31 mld odszkodowania. PZU osiâga od lat mniej wiÅcej 2-3 mld zysku rocznie, i wûaÀnie wypûaciûo akcjonariuszom ponad 12 mld dywidendy. To wûaÀnie ze swojej czÅÀci dywidendy skarb paºstwa (jako gûówny udziaûowiec) wypûaci Eureko odszkodowanie. “ To nie sâ budÒetowe pieniâdze” woûa minister Grad. A jakie? Nie sâ - bo jeszcze nie trafiûy do budÒetu, gdyby nie odszkodowanie, to budÒet wûaÀnie byûby bogatszy o 4,77 mld. Dla porównania nakûady na sûuÒbÅ zdrowia w budÒecie wynoszâ mniej wiÅcej tyle samo. Oprócz 4,77 mld odszkodowania Eureko dostanie jeszcze 4,2 mld swojej czÅÀci dywidendy. Dodatkowo w dalszym ciâgu pozostaje wûaÀcicielem 1/3 akcji PZU. Eureko zobowiâzuje siÅ sprzedaå te akcje i zostawiå sobie jedynie 13%. Biorâc pod uwagÅ, Òe PZU jest dzisiaj wyceniane na ok. 30 mld zû na sprzedanych akcjach Eureko zarobi co najmniej 6 mld, a to co pozostanie w ich rÅkach bÅdzie miaûo jeszcze wartoÀå ok. 4 mld. Tak wiÅc za 3,71 mld, które Eureko zapûaciûo za akcje PZU w roku 1999 po dziesiÅciu latach otrzymaûo prawie 15 mld i jeszcze zachowuje udziaûy wartoÀci 4 mld. Te 15 mld to dla Eureko czysty zysk z “inwestycji” wynoszâcej 3,71 mld. Za 10 lat 404% zysku, tj. 40% rocznie - Àwietny geszeft! OczywiÀcie Àwietny dla Eureko, nie dla Polski, bo przecieÒ to pieniâdze wyjÅte z naszych kieszeni. 15 mld to jakieÀ 400 zû na Polaka, to mniej wiÅcej tyle ile wydajemy na obronÅ narodowâ na którâ idzie 16 mld rocznie czy na oÀwiatÅ (11 mld).

No ûadne sukcesy osiâgamy! Jeszcze kilka takich sukcesów i po nas! Co ciekawe, wbrew obiegowym opiniom, akurat “sukces” na odcinku PZU zanotowaliÀmy nie dziÅki postkomunistom czy “leberaûom”. Prywatyzacji PZU dokonaû rzâd AWS - premier-profesor Jerzy Buzek oraz dowodzâcy z tylnego siedzenia Marian Krzaklewski czyli nasza “prawica”. Krytycy tej transakcji wskazywali na rzekome powiâzania gûównego udziaûowca Eureko - portugalskiego Banco Commercial Portugese z tajnâ katolickâ organizacjâ Opus Dei odgrywajâcâ rolÅ swoistej katolickiej loÒy masoºskiej. Prawicowy rzâd Buzka-Krzaklewskiego miaû zrobiå w ten sposób prezent Opus Dei. Czy to prawda nikt nie wie, bo przy takich pieniâdzach prawica ma czym podzieliå siÅ z lewicâ, katolicy “Banco Commerciale” z liberaûami z Platformy, a zatem jesteÀmy skazani na “sukces”. W czasach AWS ministra Wâsacza atakowaû za sprawÅ PZU poseû Gabriel Janowski. Janowskiemu podano narkotyki, a nastÅpnie sfilmowano jego “nieszablonowe” zachowanie. To byû koniec jego kariery politycznej. AWS juÒ dawno nie ma, jego politycy natomiast Àwietnie sobie radzâ. Buzek bryluje na salonach euro-parlamentu, Krzaklewski co prawda siÅ nie dostaû, ale juÒ tam Platforma krzywdy mu nie da zrobiå. Ciekawe czy bûyskotliwa kariera Jerzego Buzka na arenie europejskiej nie ma jakiegoÀ zwiâzku z wpompowaniem w paneuropejski holding takiej masy pieniÅdzy. Naszych pieniÅdzy.

Donald Tusk
Fot.: archiwum

ZAJRZYJ NA:

30 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

REFLEKSJE I KOMENTARZE - REFLEKSJE I KOMENTARZE - REFLEKSJE I KOMENTARZE
Magda Figurska

Kowal zawiniû, a Cygana POwieszâ
No, to juÒ wszystko wiemy (albo moÒe prawie wszystko).
Za TVN24.pl: “Minister sprawiedliwoÀci An drzej Czuma, szef MSW iA, wicepr emier Grzegorz Schetyna i wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld zûoÒyli dymisje na moje rÅce - obwieÀciû premier podczas popoûudniowej konfer encji prasowej. Donald T usk do wspóûpracowników pretensji nie ma, ale “w imiÅ bezstronnego dâÒenia do prawdy” w wyjaÀnian iu afery hazardowej zdecydowaû, Òe dymisje przyjmie. TakÒe Sûawomir Nowak, Rafaû Grupiºski oraz Paweû GraÀ majâ odejÀå z rzâdu i zasiliå szer e-gi klubu. W Sejmie stoczy siÅ wojna polityczna o wiarygodnoÀå Po i Polski, dlatego tam kie-ruje swoich najlepszych ludzi - uzasadniaû swojâ decyzjÅ Donald Tusk.” Szkoda tylko, Òe Panowie Andrzej Czuma, “GrzeÀ” Grzegorz Schetyna i Adam Szejnfeld zwlekali z tâ decyzjâ tak dûugo, byå moÒe liczâc na jakiÀ cud lub koûo ratunkowe, którego jednak premier tysiâclecia zdecydowaû siÅ nie rzucaå. Zapewne dostrzegû on (z pomocâ swoich speców od PR), gdzie koºczy siÅ parasol ochronny, a zaczyna grzâski grunt, po którym chodzenie jest wyjâtkowo niebezpieczne i grozi katastrofâ - przede wszystkim w sondaÒach, a potem w ewentualnej elekcji. Nie wâtpiÅ jednak, Òe wymienieni bohaterowie zapisów z podsûuchów podjÅli decyzje “suwerenne” i “ z natychmiastowym skutkiem”. Lepiej póÎno, niÒ wcale, jak rzekûa pewna babcia, spóÎniwszy siÅ na pociâg. Nie zaskakuje teÒ caûkowita cisza w sprawie najbardziej bezczynnej i beztroskiej minister “od spraw korupcji”, jak by nie byûo, w rzâdzie, Pani Julii Pitery (z punktu widzenia medycznego - przypadek beznadziejny), bowiem premier tysiâclecia jest teÒ dÒentelmenem, który zawsze staje w obronie kobiety Bogu ducha winnej, która o caûej korupcyjnej aferze dowiedziaûa siÅ zapewne z mediów i jeszcze nie zdâÒyûa siÅ przygotowaå do jakiegoÀ sensownego wystâpienia w mediach (o ile jej wszystkie dotychczasowe wystÅpy miaûy jakiÀ sens). MoÒe sobie nadal spokojnie wieÀå swój beztroski i bezczynny Òywot za nasze pieniâdze, a co. “Andrzej Czuma straciû gûos. Przynajmniej dla dziennikarzy. Ekipy telewizyjne, radiowe i prasowe goniûy ministra sprawiedliwoÀci przez caûy Sejm, ale ten zachowaû kamiennâ twarz. Oraz milczenie.” Znamienne, jak ten dotychczas gadatliwy minister, ferujâcy na lewo i prawo bezdyskusyjne wyroki, nabraû wody w usta. No, ale w koºcu milczenie jest zûotem, wiÅc nie ma tego zûego, co by na dobre nie wyszûo. Ubawiû mnie zeszûotygodniowy wesoûy wywiad w kropce nad i Moniki Olejnik z Panem ministrem od sprawiedliwoÀci i prawdy, w którym równoczeÀnie ogûosiû werdykt uniewinniajâcy Zbigniewa Chlebowskiego i Mirosûawa Drzewieckiego, a nastÅpnie poinformowaû o poleceniu wszczÅcia dochodzenia w aferze - przytomny dziennikarz powinien byû spytaå w tym momencie - po co? - skoro sâ sami niewinni, a nie ma Òadnych podejrzanych? No ale przytomnoÀå dziennikarska w przypadku Moniki Olejnik i innych redaktorów TVN nie jest wskazana, a nawet jeÀli jâ posiadajâ, to jej uÒycie na wizji jest wykluczone. Porzâdek musi byå i basta. Pan premier równieÒ: “Poinformowaû teÒ, Òe chce by Mariusz Kamiºski przestaû byå szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. - Doszûo do naduÒywania sûuÒby CBA przez jej szefa. WyjaÀnimy to - oÀwiadczyû Tusk. Dlatego - tûumaczyû - podjâûem decyzjÅ o wszczÅciu procedury odwoûania Mariusza Kamiºskiego z funkcji szefa CBA. Ocenia, Òe do koºca tygodnia procedura ta powinna zostaå wyczerpana.” PoniewaÒ minister Czuma od wydawania werdyktów straciû gûos, jego rolÅ dzielnie podjâû sam premier, ogûaszajâc dziarsko, Òe doszûo do naduÒywania sûuÒby CBA. On juÒ wie, boå premier jest od tego, Òeby wiedziaû. Ciekawe, czy optujâc za powoûaniem komisji Àledczej, premier tysiâclecia oczekuje, Òe komisja obiektywnie (jeÀli w ogóle którakolwiek komisja Àledcza z dotychczas ciÅÒko pracujâcych cokolwiek obiektywnie zdâÒyûa wyjaÀniå), wyjaÀni wszystkie zawiûoÀci tej plâtaniny, czy teÒ ma potwierdziå jego orzeczenie w tej sprawie? Takie pytanie mogûoby paÀå z ust jakiegoÀ dziennikarza, ale którego?... Jest teÒ i wniosek optymistyczny. Premier nareszcie wziâû siÅ do pracy (czekaliÀmy na to dwa lata), no, ale lepiej póÎno, niÒ wcale, jak powiedziaûa pewna babcia... Peter M. Czuma uwaÒa, Òe chûopcy z PO sâ niewinni i nie bÅdzie ich szargaû po komisjach, a polski hydraulik bawi za granicâ, wiÅc przecieku w kancelarii premiera nie ma kto usunâå. Do przecieku niewâtpliwie doszûo, wiÅc najwaÒniejszâ teraz sprawâ jest utrzymanie w tajemnicy materiaûu z 12 sierpnia, choå Schetyna wczoraj u M.Olejnik wkopaû Tuska zdradzajâc, Òe ten mu powiedziaû o rozmowie z Kamiºskim. Zdecydowanie najbogatszym w gronie bohaterów afery hazardowej jest byûy minister sportu, Mirosûaw Drzewiecki, którego majâtek wart jest okoûo 4,6 miliona zûotych. Inni zaangaÒowani po ciemnej stronie mocy, krÅcâcy lody po ciemku, na cmentarzach, bogaci, biedni i zupeûni, amerykaºscy bankruci, zostanâ zdymisjonowani. Padajâ nazwiska: Chlebowskiego, Sikorskiego, Czumy, Radziszewskiej, Pitery, Szejnfelda, Klicha. Tusk ogûosi wiÅc dziÀ, Òe sezon na lody wûaÀnie siÅ skoºczyû. Ale dziÅki temu nie stanie siÅ automatycznie mÅÒem stanu, bo klasa próÒniacza, którâ wykreowaû i która przetrwaûa 2 lata, sama siÅ skompromitowaûa. W normalnych demokracjach, w obliczu takiej afery, w którâ zamieszanych jest wielu czûonków ekipy rzâdzâcej, premier powinien podaå siÅ do dymisji. Premier Tusk nie zna sûowa honor.

Mariusz Kamiñski
Fot.: archiwum

Meteorologowie przewidujâ, Òe dziÀ o godzinie 14 nastâpi trzÅsienie ziemi. Jego konsekwencjâ bÅdzie zmiecenie z powierzchni ziemi gabinetu Tuska i jest to wstrzâs wtórny wobec afery wszelkich bandytów, dwurÅkich i jednorÅkich, którzy zabili mûody, nieuksztaûtowany jeszcze, a wiÅc bardzo podatny na wpûywy, organizm polskiej demokracji. W roli Cygana wystâpi oczywiÀcie Mariusz Kamiºski, szef CBA, jak powiedziaûo radio RMF FM, “za zbytnie zaangaÒowanie siÅ w aferÅ hazardowâ”. Prokuratorzy, formuûujâc wczoraj zarzuty wobec niego, wykazali siÅ nieznajomoÀciâ ustawy o CBA i jak powiedziaû M.Kamiºski, jego oskarÒenie pociâgnie za sobâ wielu sÅdziów, którzy wyrazili zgodÅ na dziaûania CBA. PiS i SLD Òâdajâ powoûania komisji Àledczej, marszaûek Komorowski, podobnie jak min.

Jan Engelgard

Mirosûaw Kokoszkiewicz

Broºmy CBA
Choå w Polsce dziaûa powoûanych zgodnie z prawem kilka sûuÒb specjalnych. Choå wyposaÒone sâ w identyczne i równieÒ zgodne z prawem Àrodki, moÒliwoÀci i metody dziaûania, to caûa propagandowa para idzie w gwizdek dyskredytowania CBA, jedynej sûuÒby specjalnej powstaûej od podstaw w III RP. Zakup kontrolowany, prowokacja, wytwarzanie fikcyjnych dokumentów, zakûadanie pod przykrywkâ firm, podsûuchy, inwigilacja i filmowanie z ukrycia, posûugiwanie siÅ agenturâ, to jak Àwiat Àwiatem metody stosowane przez sûuÒby na caûym Àwiecie. Metody moralnie dwuznaczne, lecz w dzisiejszym Àwiecie niezbÅdne dla bezpieczeºstwa paºstw. W Òadnym powaÒnym kraju powaÒny polityk nie zdecyduje siÅ na naraÒanie bezpieczeºstwa paºstwa i osûabianie moÒliwoÀci dziaûania tych sûuÒb. Polski zdegenerowany establishment czujâc siÅ zagroÒony dziaûalnoÀciâ CBA postanowiû kosztem bezpieczeºstwa paºstwa wytworzyå w spoûeczeºstwie wraÒenie, Òe w te “niegodziwe metody” wyposaÒono jedynie sûuÒbÅ stworzonâ przez Mariusza Kamiºskiego, a tego skutki to ludzkie tragedie (Sawicka), zamachy na karierÅ wybitnych jednostek (doktor G.) czy tropienie byûej pierwszej damy i “królowej” dziaûalnoÀci charytatywnej, Jolanty KwaÀniewskiej. Symbolem tej degrengolady polskich elit jest bezprecedensowe w skali Àwiatowej wydarzenie, gdzie polski mecenas i pupil elit, Aleksander Pociej, wpûaca z wûasnej kieszeni 300 tysiÅcy zûotych kaucji za “skrzywdzonâ” i “uwiedzionâ” przez agenta CBA ûapówkarkÅ z PO, BeatÅ Sawickâ.

Warto zwróciå uwagÅ, Òe w tej wojnie o utrzymanie dotychczasowego dobrego klimatu dla korupcji, przekrÅtów czy istnienia najwiÅkszej pralni brudnych pieniÅdzy w Europie Ãrodkowej, jakim jest polski przemysû hazardowy, po jednej stronie barykady stojâ obok PO ludzie SLD. Warto zapamiÅtaå, Òe wspólnota interesów czyni jednâ druÒynÅ z takich postaci jak Tusk, Schetyna, Drzewiecki, Chlebowski, Borowski, Celiºski, Napieralski, Miller, Szmajdziºski, Olechowski, Piskorski, Lepper, Widacki, Skórka, Kuna, Ïagiel, Herszmann, NóÒka, Kosek, Sobiesiak, itd. JeÒeli dodamy do tego towarzystwa caûe dziennikarskie kwiecie III RP domagajâce siÅ likwidacji czy pozbawienia zÅbów CBA, to ujrzymy obraz paºstwa Àmiertelnie zainfekowano chorobâ, która narodziûa siÅ przy okrâgûym stole. JeÒeli nie obudzimy w sobie zdrowego patriotyzmu i instynktu przetrwania jako suwerenne i zdrowe paºstwo. to polegniemy ÀciâgniÅci na dno przez szkodników zwanych szumnie “elitâ”.

Mieszanie herbaty bez cukru
Kolejny “wielki kryzys” na polskiej scenie politycznej ma wszelkie znamiona powtarzajâcego siÅ co pewien czas blefu, majâcego na celu przekonanie opinii publicznej, Òe partiom naprawdÅ chodzi o dobro Polski. Tymczasem te “afery” majâ prawie zawsze charakter medialnych humbugów. Znudzone media rzucajâ siÅ na Òer niczym wygûodniaûa hiena i pompujâ temat do granic wytrzymaûoÀci. Celuje w tym TVN i TVN24. Kiedy oglâda siÅ te programy moÒna odnieÀå wraÒenie, Òe Polska lada dzieº siÅ zawali i rzeczywiÀcie mamy do czynienia z “poraÒajâcâ aferâ”. Tak jednak nie jest - podobnie jak w przypadku afery Rywina, afery medialnej w okresie rzâdów Millera, afery gruntowej i teraz - sâ to wydarzenia wykreowane i wyolbrzymione. Nie twierdzÅ, Òe nie ma w nich zachowaå nagannych, ale reakcja mediów i polityków przypomina strzelanie z dziaûa wielkiego kalibru do wróbla. Obok nas dziejâ siÅ afery o wiele wiÅksze - by wymieniå umieranie sûuÒby zdrowia, gehennÅ pacjentów, skandal z Òûobkami i przedszkolami, upadek takich firm jak Hipolit Cegielski czy Stocznia Szczeciºska, absurdalne przepisy i ustawy, caûkowity krach systemu edukacji, upadek demograficzny i totalnâ demoralizacjÅ dzieci i mûodzieÒy. Tym siÅ jednak nikt nie zajmuje, bo to wymagaûoby wysiûku i Òelaznej woli. O wiele ûatwiej zajmowaå siÅ bzdetami, sztucznymi aferami, wojenkami o nic, po to tylko, by przekonaå te resztki elektoratu, który chodzi na wybory, Òe to my jesteÀmy the best. W tym teatrzyku absurdu media dajâ scenÅ, a politycy grzecznie taºczâ, wygûupiajâ siÅ, robiâ miny, grajâ clownów. Nasza polityka nie ma sensu, prawo i tak reguluje Bruksela - pozostaje mieszanie herbaty bez cukru. I to nam wychodzi najlepiej.

ZAJRZYJ NA:

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 31

REFLEKSJE I KOMENTARZE - REFLEKSJE I KOMENTARZE - REFLEKSJE I KOMENTARZE
Romuald Szeremietiew Maciej Eckardt

A Bronek skorzysta?
Apogeum afery hazardowej. Lecâ gûowy, media wariujâ, portale grzejâ siÅ od siarczystych komentarzy, rzâd siÅ wije, opozycja kwiczy z radoÀci, komentatorzy i blogerzy snujâ analizy i wieszczâ czasy ostatnie.
“ Wypaliå Òelastwem, albo…odejÀå”, “Kalendarium wg CBA”, “Czuma i Schetyna do dymisji”, “ To Tusk zdetonowaû bombÅ”, “Powrót Rywinlandii”, “Hazardowa mafia dawaûa pieniâdze politykom!”, “ Tusk arbitrem w sprawie afery hazardowej” - krzyczy w tytuûach swoich postów internetowa braå. I rzeczywiÀcie, dawno nie byûo okazji do takiej nawalanki. Ale gdzieÀ w tym uroczym rejwachu chyba umyka nam jeden z najistotniejszych powodów caûej tej hecy - chory system podatkowy. Pomijam sprawy zwiâzane z uczciwoÀciâ osób publicznych, pokusami, którym ulegajâ, granicami prowokacji sûuÒb, bo z tym mieliÀmy do czynienia zawsze i nie sadzÅ, by w przyszûoÀci miaûo siÅ coÀ tutaj zmieniå. Generatorem obserwowanej patologii, czego zdajâ siÅ nie dostrzegaå komentatorzy, jest podlegajâce nieustannym fluktuacjom prawo podatkowe. Zamiast staûoÀci i pewnoÀci tego prawa, mamy radosnâ twórczoÀå kolejnych ministrów, którzy goniâc za zwiÅkszonymi wpûywami do publicznej kasy, grzebiâ w nim jak grabarz w ziemi. NiestaûoÀå i zmiennoÀå tego prawa sprawia, Òe siÅ go w Polsce po prostu nie szanuje, maûo tego, lekcewaÒy i traktuje jak taniâ dziewkÅ do zaspokajania budÒetowych chuci. A tymczasem pewnoÀå i staûoÀå prawa podatkowego oraz transparentnoÀå procedur legislacyjnych zwiâzanych z jego stanowieniem, sâ prostym remedium na to, co wûaÀnie z takim obrzydzeniem obserwujemy. KiedyÀ pokusiûem siÅ o sugestiÅ, pewnie zbyt naiwnâ, Òe w interesie paºstwa i obywatela jest, by - poza wyjâtkowymi sytuacjami, enumeratywnie wymienionymi - jakiekolwiek podwyÒszanie stawek podatkowych objâå 4-letnim vacatio legis i Òeby zasadÅ tÅ zapisaå w konstytucji. A to dlatego, Òeby ludzie i przedsiÅbiorcy przez cztery lata mogli siÅ przygotowaå na nowe warunki gry, a rzâd dziaûaniami ad hoc nie powodowaû gospodarczej “rozpierduchy” i nie tworzyû klimatu dla lobbingu towarzystwa jednorÅkich bandytów. Afera hazardowa tak naprawdÅ nie obnaÒyûa nÅdzy ludzkiego charakteru, ona obnaÒyûa coÀ bardziej groÎnego - nÅdzÅ polskiego paºstwa i prawa. Dlatego nie decyzje personalne premiera bÅdâ do mnie przemawiaå, bo sâ oczywiste, ale ewentualna zapowiedÎ konkretnej zmiany prawa podatkowego w kierunku jego staûoÀci i nienaruszalnoÀci. To jest dla mnie gwarancja tego, co nazywamy paºstwem prawa. Nie interesujâ mnie najuczciwsi nawet urzâdnicy, jeÀli trenujâ swojâ uczciwoÀå i nieprzemakalnoÀå na kretyºskich przepisach peûnych niedopowiedzeº i uznaniowoÀci. WolÅ nieszczególnie rozgarniÅtego urzÅdnika, który twardo trzyma siÅ okreÀlonej procedury wynikajâcej z przejrzystego prawa, niÒ najbieglejszego artystÅ, który dokonuje cudów urzÅdniczej ekwilibrystyki na prawie dalekim od jednoznacznoÀci. Dlatego miaû racjÅ Roman Rybarski, wielce zasûuÒony dla polskiej myÀli ekonomicznej dziaûacz narodowy, który w swojej ksiâÒce “Idee przewodnie gospodarstwa Polski” z 1939 roku, tak stwierdzaû, a moÒe i nawet antycypowaû dzisiejszâ sytuacjÅ: Kiedy doûâcza siÅ niepewnoÀå podatkowa, stawki podatków zaczynajâ skakaå tak, jak kursy na gieûdzie, kiedy moÒna odbieraå moc przyznanym ulgom, a wûadze podatkowe zaczynajâ wymierzaå podatki nie na podstawie stwierdzonych danych, lecz zaleÒnie od chwilowego zapotrzebowania pieniÅdzy przez skarb paºstwa, to wtedy Òycie gospodarcze zostaje sparaliÒowane. W ostatecznym rezultacie takÒe i skarb paºstwa na tym traci. RefleksjÅ nad tym pozostawiam Paºstwu.

Donald Tusk i Bronis³aw Komorowski
Fot.: archiwum

Z umiarkowanym zainteresowaniem oglâdaûem podawane w mediach przypadki “afery medialnej” i wystÅpy pocâcego siÅ Chlebowskiego i krec¹cego Drzewieckiego, gdy nagle jedno mnie zdziwiûo. Ogladaûem wyjÀcie delegacji PO z Belwederu po nieudanym spotkaniu z Prezydentem. Obok wyraÎnie zûego Tuska szedû uÀmiechniÅty, rozluÎniony i kordialnie poklepujâcy premiera, Komorowski. Dostrzegûa tÅ scenÅ zwykle nie ogladajâca TV moja Òona - “a ten Bronek z czego sie cieszy?” Wczoraj natknâûem siÅ przypadkowo na znajomego, który uchodzi za dobrze poinformowanego w ‘poruszeniach politycznych’. Zapytaûem jak tûumaczy uÀmiechniÅtego marszaûka Sejmu, gdy jego partiÅ bombardujâ. AleÒ to w woda na mûyn Br onia usûyszaûem. Wg mego rozmówcy, aferÅ zdetonowaû duet Kamiºski (CBA) Komorowski. Zachowanie Kamiºskiego politycznie zr ozumiaûe (prawnie nie, trzeba byûo cicho czekaå, aÒ rybki z PO znajdâ siÅ w sieci),

bo dziÅki temu osûabieniu ulega pozycja Tuska i Leszek Kaczyºski ma szanÅ na reelekcjÅ, a moÒe nawet PiS na powrót do wûadzy. A czemu Komorowski? On sâdzi, Òe po kompromitacji ekipy Tuska obejmie rzâdy w PO i sam zostanie kandydatem na pr ezydenta z ramienia swojej partii. No coÒ, Br onek to ambitna postaå. Tak, tak, mój drogi. - koºczyû mój znajomy. Chlebowski i Drzewiecki to taki “dwugûowy Farmus”, w r olÅ WSI wcieliûo siÅ CBA, tylko “Rzecz pospolita” chociaÒ “nie ta sama” co w lipcu 2001 r., to Òe jednak “taka sama” - jak zwykle doniosûa. I wtedy przypomniaûa mi siÅ uradowana twarz Bronka, gdy w lipcu 2001 r. informowaû dziennikarzy, Òe wûaÀnie “zûapaû” Farmusa i skierowaû do premiera wniosek o wyrzucenie mnie z MON, bo go “okûamaûem”. Po aferze poszedû w górÅ. Nie zostaû uznany za skompromitowanego, jako szef aferzysty Szeremietiewa. Jest dziÀ drugâ osobâ w paºstwie - marszaûkiem Sejmu. Czy teraz teÒ siÅ uda i bÅdzie prezydentem III RP?

Jan Engelgard

Mariusz Wiâcek

Siatkarek nikt nie zaprosiû, nawet na sûone paluszki!
Siatkarze byli rozrywani po zdobyciu medalu na mistrzostwach Europy. Wywiady, ciepûe przyjÅcie. Premier prezydentem wyrywajâ sobie na wyÀcigi medalistów. Obiad, Àniadanie, medale. Siatkarze nie majâ czasu i odpuszczajâ wizytÅ u prezydenta ku uciesze czÅÀci elektoratu zwiâzanego z PO. Biednymi siatkarkami nie miaû siÅ kto zajâå, ani prezydent nie zaprosiû na paluszki, ani premier choåby na kawÅ zboÒowâ. ZûoÀliwi mówiâ, Òe ministra Drzewieckiego odstrzeliûo otoczenie prezydenta - za aferÅ z kolacjâ dla siatkarzy. Ale to sâ pewnie wstrÅtni szydercy. Czy to nie jest groteskowe? O skonsumowanie sukcesu siatkarzy biûy siÅ dwa oÀrodki wûadzy. Gdy premier zajÅty swoimi kûopotami nie zwróciû uwagi na siatkarki, prezydent teÒ je olaû.

Kiedy obejmowaû wûadzÅ wydawaûo siÅ, Òe najbardziej pilne bÅdâ dla niego trzy rzeczy: wymiana ekipy w TVP, wymiana szefa CBA i wymian szefa IPN.
Nikt by siÅ temu nie dziwiû, bo taka jest praktyka polityczna po 1989 roku. JeÀli sâ jakieÀ przeszkody ustawowe, to zwyczajnie siÅ zmienia ustawÅ. Zawsze przy takich praktykach podnosiû siÅ krzyk opozycji, ale po paru tygodniach nikt juÒ o tym nie pamiÅtaû. Okazaûo siÅ jednak, Òe tym razem nic takiego nie miaûo miejsca. Dlaczego? CzyÒby Tusk byû zwolennikiem “paºstwa prawa”? CzyÒby chciaû, by szefowie waÒnych urzÅdów peûnili swoje funkcje do koºca kadencji, bez wzglÅdu na barwÅ politycznâ? JakoÀ nie chce siÅ wierzyå, by Tusk byû takim politycznym ideaûem. W grÅ wchodzâ wiÅc chyba inne motywacje. Jakie?

W przypadku TVP sprawÅ mogûoby wyjaÀniå ujawnienie tematyki spotkaº Romana Giertycha z Tuskiem i Grzegorzem Schetynâ. Pewnie ukûad byû taki: - Ja chcÅ zemsty na Jarosûawie Kaczyºskim, a wy , w swoim dobrze pojÅtym interesie, mi to umoÒliwicie. PO nie musi sobie brudziå râk zarzâdzaniem zalatujâcym trupem TVP, przy pomocy ludzi Giertycha niejako przygotowuje tÅ instytucjÅ do np. prywatyzacji, a w przypadku mniej skrajnym osûabia jej pozycjÅ na rzecz TVN i Polsatu. JeÀli chodzi o IPN, to tu trudniej o rozszyfrowanie motywów. Wydawaûo siÅ, Òe po aferze “Zyzak”, PO zrobi z IPN porzâdek, ale nic siÅ nie dzieje. Jest jakiÀ plan osûabienia pozycji tej instytucji, ale nie wiadomo na ten temat nic konkretnego. PamiÅtajmy jednak, Òe prezes Kurtyka to personalny pomysû Àrodowiska PO z Krakowa (czûowiek Gowina i Rokity). Byå moÒe IPN bÅdzie musiaû wykonaå jakâÀ brudnâ operacjÅ przy okazji wyborów prezydenckich (oczywiÀcie na rzecz Tuska), wiÅc na razie nie warto robiå porzâdku.

I wreszcie CBA. Wiadomo, Òe premier jest regularnie informowany przez szefa tej instytucji o waÒniejszych operacjach, takÒe przeciwko politykom PO. Tu moÒe chodziå o trzymanie bata na wûasne Àrodowisko. Mariusz Kamiºski jest doskonaûym kandydatem do speûnienia takiej roli. Podsumowujâc - jeÀli to wszystko prawda, to mamy w osobie premiera Tuska prawdziwego Machiavela. To jednak gra bardzo ryzykowna - w pewnym momencie moÒe obróciå siÅ przeciwko jej scenarzyÀcie. WûaÀciwie to juÒ widaå - w TVP do wûadzy doszedû prezes z PiS-u, który juÒ wykonuje polecenia kancelarii prezydenta, a CBA podsûuchiwaûo czoûowych polityków PO juÒ od ponad roku. Misterna gra premiera chyba siÅ wiÅc zaûamuje - i nie starczy czasu, by do wyborów prezydenckich to odwróciå. Lepiej byûo braå te trzy kluczowe instytucje z marszu tuÒ po wyborach, teraz bÅdzie to trudne do wytûumaczenia i - co waÒniejsze - do zrealizowania.

ZAJRZYJ NA:

32 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA
wadza siÅ do tego, Òeby byûy chodniki, szkoûy, przedszkola i Òeby dobrze funkcjonowaûy. A z tym jest duÒo problemów w Polsce, poniewaÒ na tym najni¿szym szczeblu bardzo czÅsto mamy do czynienia z korupcjâ. W zwiâzku z tym pozwoliûem sobie napisaå nawet dwie ksiâÒki na ten temat, gdzie opisaûem róÒne przykûady korupcji lokalnej i przez Òadnego z opisanych gentelmanów nie zostaûem postawiony przed sâdem, a wiÅc z tego wynika, Òe chyba miaûem racjÅ. - Znalazû siÅ Pan wÀród 25 osób nominowanych do tytuûu czûowieka roku 2008 w Maûopolsce. Gratulacje. “Gazeta Krakowska” pisaûa o Panu, Òe jest pan sumieniem Tarnowa, ale pisano równieÒ, Òe jest Pan najbardziej tÅpionym radnym. Czy to znaczy, Òe prasa i tarnowianie nie doceniajâ paºskiego wkûadu na rzecz miasta? - Doceniaå doceniajâ. W ostatnich wyborach gûosowaû na mnie, o ile dobrze pamiÅtam, co piâty tarnowianin, wiÅc to jest caûkiem przyzwoity wynik. Natomiast byûem, czy teÒ jestem tÅpiony z powodu, Òe opisywaûem przykûady lokalnej korupcji, a ona jest dosyå duÒa. Wytoczono mi w sumie kilkadziesiât procesów karnych. W kaÒdym z tych procesów byûem skazany w pierwszej instancji, a w drugiej byûem uniewinniany. Zasada byûa taka, Òe po pierwszym procesie media pisaûy, Òe Ciesielczyk zostaû skazany, nie piszâc o co chodziûo. Natomiast o drugim wyroku, w drugiej instancji, nikt nie pisaû. MoÒna wiÅc byûo odnieÀå wraÒenie, Òe jestem ustawicznie skazywany. Jestem chyba jedynym Polakiem, który - mam nadziejÅ - niedûugo bÅdzie miaû dwie wygrane sprawy w Strasburgu. Jednâ sprawÅ wygraûem parÅ lat temu. Otrzymaûem odszkodowanie 10 tys. zû. A niedûugo jest duÒe prawdopodobieºstwo, Òe wygram sprawÅ, która dotyczy nieprawidûowego interpretowania prawa przez polskie sâdy. - Wracajâc do tej pierwszej. Czy chodziûo o dosyå gûoÀnâ sprawÅ przeciwko wojewodzie maûopolskiemu w zwiâzku z manifestacjâ przed domem senatora? - Tak, to byûa wûaÀnie ta sprawa. MoÒna powiedzieå, Òe byûo to raczej bûahe, poniewaÒ nie pozwolono mi zorganizowaå manifestacji w myÀl ustawy o zgromadzeniach publicznych przed domem senatora, Andrzeja Sikory. Nawiasem mówiâc, jego brat Wacûaw Sikora byû tajnym wspóûpracownikiem SB, o czym mówiûem w lutym tego roku. Dokumenty na ten temat moÒna znaleÎå w internecie. W tej chwili wygrzewa siÅ on w sûoºcu Arizony, ale juÒ niedûugo, poniewaÒ te dokumenty dotyczâce jego dziaûalnoÀci, jako tajnego wspóûpracownika, przekaÒÅ juÒ wkrótce do FBI i urzêdu imigracyjnego. Wracajâc do procesu. Prezydent, wojewoda i naczelny sâd administracyjny zabroniûy mi zorganizowania pokojowej manifestacji przed domem senatora. Dopiero Sâd NajwyÒszy uchyliû tÅ decyzjÅ a nastÅpnie trybunaû w Strasburgu przyznaû mi racjÅ. Stâd teÒ odszkodowanie w wysokoÀci 10 tys. zû. WspaniaûomyÀlnie, jako Polak, zrezygnowaûem z poûowy i poinformowaûem MSZ, Òe drugâ poûowÅ ¿adanej sumy przeznaczam na szkolenie sÅdziów w Polsce. - ZejdÎmy teraz na inny temat i porozmawiajmy o Centrum Polonii w Brniu. Czy centrum to zaczÅûo juÒ funkcjonowaå? - Tak. Centrum to powstaûo niedawno. Praktycznie zaczÅûo swojâ dziaûalnoÀå we wrzeÀniu. W grudniu planujemy zaprosiå polskie sieroty z Biaûorusi i Ukrainy. One bÅdâ mieszkaûy z rodzinami polskimi na terenie powiatu dâbrowskiego. PóÎniej zorganizujemy sylwestrowy bal charytaty-

Przyjazd dr Marka Ciesielczyka do Chicago na nowo rozbudziû gorâcâ dyskusjÅ na temat lustracji polonijnych dziaûaczy, zasadnoÀci wykrywania byûych esbeków i samej wiarygodnoÀci tropiâcego. Jedni z zapartym tchem oczekujâ na kolejne informacje, majâc nadziejÅ na odÀwieÒenie i oczyszczenie atmosfery w polonijnym Àwiatku. Inni porównujâ caûâ sytuacjÅ do wczesnego filmu Romana Polaºskiego, w którym szalony naukowiec wraz z asystentem uganiajâ siÅ po transylwaºskiej wiosce za wampirami. Jak Àwiat Àwiatem, kaÒda ideologia ma swoich zwolenników - z jednâ nie muszâ siÅ zgadzaå wszyscy. O proces lustracji, motywy dziaûania i swoje przekonania pytamy Marka Ciesielczyka, który przybyû z kolejnâ listâ esbeckich kapusiów.

- Zacznijmy od wizyty w Nowym Jorku. ProszÅ powiedzieå jak wypadûa ta wizyta. - Zainteresowanie na Wschodnim WybrzeÒu jest podobnie duÒe jak tutaj, w zwiâzku z faktem ujawnienia, Òe jeden ze znanych dziaûaczy polonijnych na Wschodnim WybrzeÒu byû tajnym wspóûpracownikiem. Podejrzewam, Òe to zwiÅkszyûo zainteresowanie tematem tajnych wspóûpracowników SB. Mam takÒe bardzo radosnâ wiadomoÀå dla wiÅkszoÀci Polonii i dla mniejszoÀci bardzo smutnâ, Òe jedna z rozmów, którâ przeprowadziûem z przedstawicielem instytucji amerykaºskiej wskazuje na to, Òe Amerykanie jednak siÅ zainteresujâ tematem byûych wspóûpracowników z punktu widzenia prawnego, co moÒe doprowadziå takÒe do spraw sâdowych. - A z kim Pan rozmawiaû na ten temat? - Jest to osoba, której nie chciaûbym ujawniaå, bo byûa to rozmowa póûprywatna. Natomiast mogÅ powiedzieå, Òe bardzo obiecujâco to wyglâda, jeÒeli chodzi o sprawÅ ewentualnych postÅpowaº administracyjnoprawnych wobec byûych tajnych wspóûpracowników. Mam na myÀli postÅpowania sâdowe, o czym mówiÅ od wielu lat, Òe Amerykanie - moim zdaniem - powinni zainteresowaå siÅ dziaûalnoÀciâ od strony prawnej, poniewaÒ byûy to przestÅpstwa. DziaûalnoÀå SB byûa wspóûpracâ z wywiadem obcym. Departament I MSW byû wywiadem esbeckim i dlatego ludzie ci powinni zostaå postawieni przed sâdem amerykaºskim. Mam nadziejÅ, Òe tak bÅdzie siÅ dziaûo. - Jak waÒna jest, Pana zdaniem, polityka? Skâd wyniósû Pan to “zamiûowanie” do polityki? - To nie jest zamiûowanie. Jako politolog, czy jako analityk mogÅ powiedzieå, Òe sprawia mi to pewnâ przyjemnoÀå, natomiast w praktyce nie jest to dziedzina, która wywoûuje odczucia, o których tutaj mowa. No cóÒ, jestem z zawodu politologiem i od 30 lat zajmujÅ siÅ m.in. tâ dziedzinâ, jakâ jest dziaûalnoÀå sûuÒb specjalnych. Byûem zresztâ autorem pierwszej ksiâÒki na temat KGB, o której swego czasu bardzo pochlebnie wyraÒaû siÅ ks. prof. Bocheºski, ojciec wspóûczesnej sowietologii. No i tak mi zostaûo. Kiedy pojawiûa siÅ moÒli-

woÀå analizy dokumentów IPN, to wykorzystaûem tÅ moÒliwoÀå i wykorzystujÅ jâ z trzech powodów. Po pierwsze, uwaÒam, Òe ujawnienie nazwisk tajnych wspóûpracowników jest konieczne ze wzglÅdu na bezpieczeºstwo, poniewaÒ mogâ byå oni w dalszym ciâgu szantaÒowani przez wywiady innych paºstw. Po drugie, naleÒy nam siÅ prawda historyczna o tamtych czasach. Po trzecie ze wzglÅdów etycznych. Ofiary tych ludzi majâ prawo wiedzieå, kto na nich donosiû i jakie konsekwencje wynikaûy z donosów. - Co Pan chciaûby osiâgnâå w Òyciu? - MyÀlÅ, Òe juÒ osiâgnâûem. OczywiÀcie, mam jeszcze takie cele, które kiedyÀ osiâgnÅ. - A konkretniej? - Zbaczamy na innâ ÀcieÒkÅ, bardziej osobistâ, ale i o tym moÒemy rozmawiaå. Na pewno chciaûbym byå szczÅÀliwym czûowiekiem, a jeÒeli chodzi o sferÅ polityczno-spoûecznâ, czyli to, co dotyczy rzeczywistoÀci, w której przebywam w Polsce, to na pewno chciaûbym kiedyÀ Òyå w paºstwie demokratycznym. PoniewaÒ Polska nie jest paºstwem demokratycznym, wiÅc trochÅ z tego powodu cierpiÅ. - Dlaczego wciâÒ roztrzâsaå przeszûoÀå? Czy nie lepiej skoncentrowaå siÅ na budowaniu lepszej przyszûoÀci? W koºcu to, co siÅ staûo chyba juÒ siÅ nie odstanie? - To jest popularne hasûo w krÅgach SLD, czy teÒ niektórych dziaûaczy Platformy Obywatelskiej, albo biskupa Ïyciºskiego, który chciaûby zamurowaå IPN. MoÒna w ten sposób myÀleå, ale ja siÅ z takâ opiniâ nie zgadzam, bo dlaczego mamy nie znaå wûasnej historii i to najnowszej. - Czym siÅ Pan zajmowaû podczas komuny w Polsce? - Najpierw Òyûem jako licealista, potem na studiach prowadziûem dziaûalnoÀå opozycyjnâ. W zwiâzku z tym moja teczka w IPN-ie teÒ jest bardzo gruba. Otrzymaûem status pokrzywdzonego przez SûuÒbÅ Bezpieczeºstwa, co umoÒliwiûo mi wglâd juÒ dawno temu w mojâ teczkâ i dowiedziaûem siÅ, kto na mnie donosiû. W redakcji podziemnego pisma, które prowadziûem, byûo kilka osób. CzÅÀå z nich to tajni wspóûpracownicy, którzy byli

moimi kolegami, czy teÒ przyjacióûmi. Tego typu prawda o przeszûoÀci moÒe byå dla niektórych bolesna. Zdarzaûo siÅ, Òe czûonkowie rodziny na siebie donosili. W czasach PRL-u udaûo mi siÅ tworzyå pismo podziemne, które w pewnym momencie miaûo najwiÅkszy nakûad w Polsce ze wszystkich podziemnych wydawnictw. PóÎniej byû NZS, emigracja i powrót do Polski. - Jest Pan obecnie zwiâzany z ugrupowaniem “UczciwoÀå” w Tarnowie. Jakie sâ gûówne zaûoÒenia tego ugrupowania? - Jest to typowe stowarzyszenie samorzâdowe, które stawia sobie cele ograniczone do jednej gminy. Chodzi o miasto Tarnów. MieliÀmy swego czasu czterech radnych. W najlepszych czasach uzyskaliÀmy 15 procent poparcia, co byûo duÒo, jak na niezaleÒne ugrupowanie. Jest to bardzo poÒyteczna dziaûalnoÀå, poniewaÒ spro-

Marek Ciesielczyk - doktor politologii uniwersytetu w Monachium, pracownik naukowy jednego z instytutów politologicznych w Bonn, Visiting Professor w University of Illionois w Chicago. Autor 5 ksiâÒek, w tym pierwszej w jÅzyku polskim nt. KGB. Dr Ciesielczyk byû w latach 1994-2002 radnym Rady Miejskiej w Tarnowie. Obecnie dyrektor Centrum Polonii w Brniu.
Fot.: archiwum

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 33

ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA - ROZMOWA
wny i przekaÒemy pieniâdze na polskie domy dziecka na Ukrainie i Biaûorusi. To bÅdzie jedna z pierwszych akcji. - Na stronie internetowej widnieje równieÒ wiadomoÀå, Òe remont centrum zabytkowego w Brniu wymaga wydatkowania jeszcze 20-25 mln zû. Skâd zamierzacie pozyskaå te pieniâdze? - Sytuacja jest o tyle wygodna, Òe jest to zabytek. Zabytki moÒna odnawiaå nie tylko dziÅki funduszom unijnym, ale takÒe z Ministerstwa Kultury. Generalnie bÅdâ to fundusze zewnÅtrzne, dlatego Òe powiat nie udÎwignâûby finansowo takiego ciÅÒaru. Poza tym, jest jeszcze park, który ma 16 hektarów i przywrócenie go do stanu pierwotnego sprzed 200, 300 lat, bÅdzie kosztowaûo teÒ kilkanaÀcie milionów zûotych, jeÒeli chcielibyÀmy go zrekonstruowaå. Tu teÒ sâ duÒe moÒliwoÀci, poniewaÒ Fundusz Ochrony Ãrodowiska moÒe nam w tym przypadku pomóc. Trzeba tutaj dodaå, Òe w 100 procentach fundusz moÒe sfinansowaå takie przedsiÅwziÅcie. - Czy centrum bÅdzie wspóûpracowaå z róÒnymi organizacjami polonijnymi? - Takie jest zaûoÒenie, poniewaÒ jest to Centrum Polonii. Ze Stanami jak najbardziej, poniewaÒ jest to centrum Polonii Àwiata, chociaÒ teraz przesuwa siÅ to trochÅ w kierunku Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii jednak Polonia jest mûoda i jeszcze nie ustabilizowana, natomiast tutaj, czy w Kanadzie bÅdzie wiÅksze zainteresowanie wspóûpracâ. Jednym z pomysûów jest, aby stworzyå coÀ w rodzaju osiedla emerytów polonijnych. Sâ osoby, które nie majâ rodziny, a chciaûyby wróciå do Polski. MoÒna by im stworzyå osiedle, w którym czuliby siÅ lepiej w gronie byûych Polonusów. MyÀlÅ, Òe ten pomysû wypali wûâcznie z domem opieki spoûecznej dla osób starszych i schorowanych. - W broszurze, którâ od Pana otrzymaliÀmy jest napisane, Òe podjÅliÀcie juÒ wspóûpracÅ ze Stowarzyszeniem Weteranów Armii Polskiej. Czy sâ jeszcze jakieÀ organizacje? - Centrum dziaûa dopiero od wrzeÀnia, wiÅc nie byûo czasu, Òeby nawiâzaå wspóûpracÅ z innymi. Natomiast ta pierwsza akcja miaûa miejsce jeszcze w lecie, zanim centrum powstaûo formalnie. BÅdÅ rozmawiaû ze Àrodowiskiem weteranów i zaproponowaliÀmy im, Òe jedno z pomieszczeº udostÅpnimy im jako swego rodzaju izbÅ pamiÅci. JeÒeli bÅdzie taka wola ze strony weteranów, to mogâ przekazaå tam pewne eksponaty i zrobimy coÀ w rodzaju staûej wystawy. - A czy nie obawia siÅ Pan, Òe skoro podejmiecie dziaûalnoÀå z polonijnymi organizacjami, to wÀród ich dziaûaczy znajdâ siÅ byli agenci? - Niewykluczone. Nie chcÅ tutaj uchodziå za ûowcÅ agentów, poniewaÒ nawet gdybym chciaû, to nie jestem w stanie tego robiå, dlatego Òe ogranicza mnie czas i moÒliwoÀci organizacyjne. Wszystkich siÅ i tak nie sprawdzi. Poza tym, trzeba dodaå, Òe istnieje tak¿e archiwum wyodrÅbnione, czyli dokumenty utajnione i jest pewne, Òe do tych dokumentów bÅdzie bardzo ciÅÒko dotrzeå. A wiÅc wszystkiego i tak siÅ nie dowiemy. - PrzyjeÒdÒa Pan do Stanów juÒ po raz kolejny. Dlaczego Pan dâÒy do ujawnienia nazwisk tych osób, które akurat tutaj przebywajâ? - Nie jestem w stanie zrobiå wszystkiego. PoniewaÒ byûem i jestem zwiâzany z Chicago, wiÅc zajmujÅ siÅ tym. Ponadto, taki byû projekt badawczy, który zgûosiûem i o który mnie proszono. CzêÀå starszej Polonii prosiûa mnie, abym zajâû siÅ wûaÀnie Chicago. Po wizycie w New Jersey, w Nowym Jorku i w Connecticut okazuje siÅ, Òe tam równieÒ jest duÒe zainteresowanie. Przekazano mi chyba ze sto nazwisk z proÀbâ o sprawdzenie. MyÀlÅ, Òe przez najbliÒsze 20 lat bÅdÅ siÅ miaû czym zajmowaå. - Wróåmy do wydarzeº z poczâtku roku. Napisaû Pan takie oÀwiadczenie, Òe podczas paºskiego pobytu w Chicago ktoÀ groziû paºskiej Òonie, Òe jeÒeli odtajni Pan pewne nazwiska, to wróci Pan do domu w trumnie. Nie czuje Pan jakiegoÀ zagroÒenia? Kto mógû byå nadawcâ takich pogróÒek? - Na spotkaniu w niedzielÅ pokaÒÅ kartkÅ zaadresowanâ na ÒonÅ. Esbecy majâ takâ metodÅ, Òe skoro wiedzâ, Òe czûowieka nie moÒna zastraszyå, a juÒ wiedzâ, Òe mnie nie moÒna zastraszyå, to próbujâ zastraszyå rodzinÅ. To jest stara, wypróbowana bolszewicka metoda. Ïona teraz otrzymaûa kartkÅ z wyrazami wspóûczucia z powodu Àmierci mÅÒa, podpisanâ polskim nazwiskiem. Jest to jedna z metod, która ma doprowadziå do tego, Òebym siÅ przestaû zajmowaå tym tematem. Okazaûo siÅ, Òe to jest nieskuteczne. PóÎniej zastosowano metodÅ kompromitacji nie samej lustracji, bo siÅ nie daûo, tylko tego kto lustruje, czyli autora. To teÒ siÅ nie udaûo, poniewaÒ nie podwaÒa to wiarygodnoÀci tego, o czym mówiÅ. Ïeby to podwaÒyå trzeba mieå jakieÀ kontrargumenty. Kiedy to nie poskutkowaûo, to zastosowano metodÅ odciÅcia mnie od Àrodków finansowych. To moÒe byå skuteczne, ale tylko w pewnym stopniu. MoÒliwoÀci finansowe ograniczajâ oczywiÀcie tego typu badania i powodujâ, Òe proces badawczy jest wolniejszy. Sama idea esbecka jest logiczna, poniewaÒ chodzi o to, aby wszyscy agenci wymarli, a wtedy juÒ nikogo siÅ nie deportuje i nie postawi przed sâdem. - A jak Pan skomentuje sprawÅ Wierzewskiego? To jego nazwisko zostaûo ujawnione w lutym. - ParÅ miesiÅcy temu ukazaû siÅ list Òony Wierzewskiego, w którym nie wypieraûa siÅ, Òe Wierzewski wspóûpracowaû. Napisaûa, Òe byû pod duÒâ presjâ, Òe nie miaû wyboru. Nie kwestionowaûa faktu wspóûpracy. Po drugie, twierdziûa, Òe te donosy nie byûy szkodliwe, a po trzecie, Òe autor tego wypracowania, czyli Marek Ciesielczyk, nie wymieniajâc mnie z nazwiska, zrobiû to dla duÒej kasy. Te trzy twierdzenia sâ nieprawdziwe. Z dokumentów, które przedstawiûem, wynika, Òe on dobrowolnie siÅ zgodziû. Po drugie, donosy, które Wierzewski pisaû byûy bardzo szkodliwe, co moÒna bardzo ûatwo udowodniå. Ja przedstawiûem nazwiska tych osób, na które on donosiû, np. studentek amerykaºskich, pracowników Uniwersytetu Indiana w Bloomington. PóÎniej te osoby miaûy problemy, poniewaÒ jeÒeli Wierzewski donosiû, Òe miaûy one jakieÀ problemy rodzinne, to póÎniej SB wykorzystywaûa te informacje w procesie werbowania. Szkoda jest wiÅc ewidentna. Trzeci argument, Òe wziâûem za to pieniâdze jest absurdalny, poniewaÒ w Polsce tego projektu nikt nie finansowaû i nie finansuje. MoÒna tylko liczyå na pomoc Polonii. W ciâgu dwóch lat pomoc, która na ten cel zostaûa przeznaczona ze Àrodowiska polonijnego to 1 tys. dol. Tysiâc dolarów wystarczy na miesiâc badaº, a nie na dwa lata. 400 dolarów wynoszâ mnie miesiÅczne dojazdy do Wieliczki (gdzie mieÀci siÅ siedziba IPN), a nastÅpne 600 dol., czyli ok. 1,7 tys. zû. to marna pensja w Polsce. Te tysiâc dolarów byûo zwiâzane z moim wykûadem w Chicago i byûy to dobrowolne datki Polonusów, a nie dotacja organizacji. Pani Wierzewska minÅûa siÅ z prawdâ w kaÒdym z tych trzech punktów. - A jak do tych badaº na temat Wierzewskiego ustosunkowaû siÅ IPN? - Zadaniem IPN nie jest potwierdzanie tego typu informacji. Gdyby oni mieli taki program, Òe zajmujâ siÅ Wierzewskim i Poloniâ, to pewnie napisaliby to samo co ja. Sâ to te same dokumenty. Ja te dokumenty wziâûem z IPN. JeÒeli dochodzi do jakiegoÀ procesu, to wtedy IPN wystÅpuje w roli eksperta. IPN udostÅpnia akta, a historycy, dziennikarze i badacze przedstawiajâ wyniki tych badaº. Ïona Wierzewskiego nie kwestionowaûa, Òe on donosiû, tylko twierdziûa, Òe te donosy nie byûy szkodliwe. - A jak siÅ Pan odniesie do odznaczenia Andrzeja Jarmakowskiego przez Prezydenta Lecha Kaczyºskiego KrzyÒem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski “za wybitnâ dziaûalnoÀå na rzecz przemian demokratycznych”. - Zastanawiam siÅ co powiedzieå. O szczegóûach dokumentów, które znalazûem na temat pana Jarmakowskiego w IPN-ie bÅdÅ mówiû w niedzielÅ w SWAP-ie. Natomiast teraz chciaûbym skomentowaå ten fakt przykûadem ostatniego dyrektora Radia Wolna Europa, pana Piotra Mroczyka, który byû tajnym wspóûpracownikiem. Ja jako pierwszy, wydajÅ mi siÅ, dotarûem do tych dokumentów. Piotr Mroczyk byû tajnym wspóûpracownikiem “69”. Wspóûpracowaû z SB wyrzâdzajâc znaczne szkody. Amerykanie wiedzieli, Òe Mroczyk pracowaû w komunistycznej rozgûoÀni Radio Polonia, które nadawaûo za granicÅ programy w jÅzyku angielskim. NastÅpnie byû czûonkiem komisji nadzorujâcej proces pokojowy w Wietnamie z ramienia PRL-u, czyli musiaû byå bardzo pewnym dla komunistów czûowiekiem. To byûy oficjalne informacje. Mimo to Amerykanie zatrudnili go w instytucji finansowanej przez Kongres Amerykaºski, czyli w Radio Wolna Europa na stanowisku dyrektora. Dwa lata temu Mroczyk, czyli tajny wspóûpracownik, zostaû uhonorowany wysokim odznaczeniem przez prezydenta Lecha Kaczyºskiego. Taki jest mój komentarz do sprawy Jarmakowskiego. - Na temat Jarmakowskiego pisaû duÒo pan Czuma. - Czuma, jak Panie wiecie, publicznie twierdziû, Òe Jarmakowski byû tajnym agentem, natomiast nigdy nie przedstawiû publicznie Òadnych dowodów na to. Albo Czuma jest niepowaÒny, albo ma te dowody i czeka na proces. Podobno, zastrzegam, Òe nie jest to sprawdzona informacja, do zûoÒenia dokumentów w sâdzie juÒ doszûo. Mam nawet artykuû Czumy, w którym sugeruje on, Òe Jarmakowski zostaû przejÅty przez UOP i dlatego trudno dojÀå do jego tajnych dokumentów. Sâ to jednak spekulacje. Czuma nie przedstawia Òadnych dowodów. - Czy Pan ma jakieÀ dowody w tej sprawie? - Jakbym nie miaû, to bym nie mówiû. Mam pewne dokumenty, które obrazujâ pewny wycinek aktywnoÀci pana Jarmakowskiego. - Z czasów PRL? - OdpowiedÎ na to pytanie jest bardzo zûoÒona. Z formalnego punktu widzenia odpowiedÎ jest twierdzâca. Na tym bym poprzestaû. MoÒe to “gûupio” zabrzmi, ale byå moÒe dobrze siÅ staûo, Òe Jarmakowski zostaû odznaczony dlatego, Òe bÅdzie moÒna pokazaå absurdalnoÀå systemu, która prowadzi do takich zachowaº przedstawicieli najwyÒszych wûadz paºstwowych. - A czy tym razem usûyszymy wiÅcej nazwisk? - KilkanaÀcie nazwisk. - Czy to bÅdâ osoby znane? - Bardzo znane, powiedziaûbym nawet najbardziej znane. - Ïyjâce? - Hm, Òyjâce i nieÒyjâce. To trudno tak wybieraå, mogÅ mówiå o Òyjâcych, ale myÀlÅ, Òe wÀród nieÒyjâcych jest teÒ parÅ osób, o których warto powiedzieå. - Czy ujawni nam Pan chociaÒ jedno nazwisko, o którym bÅdzie mowa w niedzielÅ? - BÅdÅ mówiû o panie Bobie Lewandowskim i np. o panu Józefie Migale, urodzonym w 1913 roku w Chicago, ale teÒ mieszkajâcym przez pewien czas w Tarnowie. - Mówi siÅ po ostatnim Paºskim pobycie, Òe Ciesielczyk przyleciaû do Stanów, zrobiû duÒe zamieszanie i ujawniû tylko dwa nazwiska, z których jedna osoba nie Òyje, a drugâ maûo kto zna. MoÒe Pan to skomentowaå? - Osoby, które tak mówiâ, powinny wspomóc finansowo moje badania, to wtedy przyjeÒdÒaûbym tu z ciÅÒarówkâ dokumentów. PoniewaÒ moje moÒliwoÀci organizacyjne i finansowe sâ ograniczone, w zwiâzku z tym, robiÅ tyle, ile robiÅ. A ci filozofowie polonijni, którzy twierdzâ, Òe to maûo, to jak chcâ Òeby byûo wiÅcej, niech siÅ doûoÒâ. PoniewaÒ bez pomocy finansowej Polonii, bo gûównie na niâ moÒna liczyå, taki projekt badawczy bÅdzie realizowany w ciâgu nastÅpnych 30 lat. - Od kiedy prowadzi pan te badania? - Chciaûem je prowadziå wiele lat temu i mogûem, bo dostaûem pozwolenie, ale w pewnym momencie Trybunaû Konstytucyjny zakwestionowaû ustawÅ lustracyjnâ. Wtedy to stworzyûo zaporÅ dla badaczy i trzeba byûo siÅ od nowa staraå. To spowodowaûo, Òe tak naprawdÅ, mogûem siÅ tym zajmowaå przez ostatnie dwa lata, bo musiaûem skûadaå drugi raz wniosek. - No to czekamy do niedzieli? - Ja bym powiedziaû, Òe przez te 30 lat bÅdziemy czekaå, poniewaÒ sâdzÅ, Òe najciekawsze dokumenty wyjdâ po latach. Te dokumenty, które teraz przedstawiÅ sâ ciekawe. Osoby sâ interesujâce, pochodzâ z roÒnych Àrodowisk, ale i tak najciekawsze rzeczy wyjdâ pewnie po latach. - DziÅkujemy za rozmowÅ. Rozmawia³y: Wioletta Kozik-Kumorek Aneta Olszyºska

Spotkanie z dr. Markiem Ciesielczykiem w USA:
niedziela, 18 paÎdziernika, godz. 3:00 pm b. SWAP, 6005 W. Irving Pk., Chicago
KOLEJNE NAZWISKA POLONIJNYCH ESBEKÓW Przedstawione zostanâ dokumenty z IPN dotyczâce m.in.: - jednego z 4 najwaÒniejszych dziaûaczy polonijnych w USA, - znanego dziennikarza oraz jego ojca, - wûaÀciciela rozgûoÀni radiowej oraz gazety polonijnej, - jednego z dyrektorów polskiej sekcji Radia Wolna Europa, - wûaÀcicieli polonijnych biur podróÒy, - znanego publicysty polonijnego, internowanego wczeÀniej w PRL-u, - dziaûacza Komitetu PamiÅci Polonijnej, - czûonka Kongresu USA polskiego pochodzenia, - prób esbeckiej inwigilacji profesora Zbigniewa Brzeziºskiego

34 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KOMENTARZE - KOMENTARZE - KOMENTARZE - KOMENTARZE - KOMENTARZE - KOMENTARZE

Orgia gûupoty
Przy okazji uhonorowania prezydenta Obamy nagrodâ Nobla pozwoliûem sobie podsumowaå to zdarzenie sûowami “orgia gûupoty”. Szereg zdarzeº, dziaûaº i informacji w obecnym Àwiecie jasno dowodzi, Òe Àwiat zwariowaû a nieliczni normalni mogâ niebawem zostaå poddani eksterminacji. Oto bowiem niedawno (2007r) klown z Ameryki, mister Al Gore (czapka na zûodzieju) otrzymaû nagrodÅ Nobla za walkÅ z ocieplaniem siÅ biednej matki ziemi. Jego walka z ocieplaniem siÅ skupiûa siÅ na ochronie losu biaûych niedÎwiedzi poprzez wstrzymanie emisji CO2 przez ludzi. Pech chciaû, Òe zanim do wstrzymania owego doszûo, poprzez oczywiÀcie obciâÒenie krajów uboÒszych opûatami na rzecz krajów i cwaniaków bogatszych - pomiary wykazaûy, Òe klimat siÅ ochûadza! BBC pisze, Òe w ciâgu ostatnich 11 lat nie obserwujemy Òadnego wzrostu temperatury globalnej, wrÅcz przeciwnie nastÅpuje ochûodzenie zaÀ najcieplejszym w tym okresie rokiem byû 1998. Na to kretyni od wyciâgania naszych pieniÅdzy na walkÅ z klimatem odpowiadajâ, Òe owszem klimat siÅ ochûadza, ale jest to tylko przejÀciowa korekta w trendzie ociepleniowym i jak ten wróci to uuuuf wyparuje nam woda z gûowy. Czyli nadal sâ wygrani - mamy pûaciå bogatszym za emisjÅ CO2, bo za parÅ lat ochûodzenia (kto wie moÒe parenaÀcie albo dziesiât), zerwie siÅ ocieplenie i bÅdzie ono jeszcze intensywniejsze. Rok 2009 zostaû z kolei (przez tych mâdrzejszych) ogûoszony rokiem Darwina z racji okrâgûej rocznicy zwiâzanej z jego Òyciem. Powstaû (za ciÅÒkie pieniâdze) wzruszajâcy i gûÅboki film “Karol Darwin i drzewo Òycia” Mesjasz ateizmu i ewolucjonizmu Richard Dawkins pisze: “To wspaniaûe, Òe potrafimy zbudowaå drzewo Òycia na podstawie aktywnych genów i stwierdziå, Òe róÒne geny ukûadajâ siÅ w jeden rodowód. “ Problem w tym, Òe badania naukowe wskazujâ, Òe podstawa “teorii” ewolucji czyli drzewo Òycia to fikcja. Nie istnieje ono w rzeczywistoÀci. Dopiero teraz w XXI wieku moÒliwe byûo stwierdzenie tego, dziÅki moÒliwoÀciom badania genów. W skrócie chodzi o to, Òe dziedziczenie genów nie mogûo siÅ odbywaå zgodnie z “drzewem” pochodzenia gatunków bowiem w róÒnych gaûÅziach tego drzewa sâ te same sekwencje genów, których nie ma z kolei w poprzedzajâcych je gaûÅziach. Odkrycie to byûo relacjonowane w prasie popularnej i naukowej ale film i tak powstaû i jest piÅknie teraz i dostojnie tak w roku Darwina. Tak wiÅc pokojowâ nagrodÅ Nobla dostaje facet, którego kandydatura zostaûa zgûoszona do nagrody Nobla DWA TYGODNIE PO WYGRANIU WYBORÓW PREZYDENCKICH W USA. Caûy Àwiat ma walczyå z ocieplaniem klimatu, który siÅ oziÅbia a sposobem tej walki majâ byå opûaty obywateli paºstw mniej rozwiniÅtych na rzecz tych bardziej rozwiniÅtych. Mamy rok pewnego Pana, którego teoria w wyniku badaº naukowych wûaÀnie rozleciaûa siÅ w proch, stajâc siÅ tym czym byûa od poczâtku - prymitywnym ideologicznym tworem majâcym propagowaå ateizm. Jedyny problem jest z naukâ. Ta ciâgle czasami odnosi siÅ do rzeczywistoÀci empirycznej, przez co utrudnia nadymanie kolejnych fal gûupoty. Ale... do czasu. Zbyszek S.

òukasz Bardziºski

Popnobel
Tegoroczny Nobel dla Baracka Obamy, to nie tylko zaskoczenie, to przekroczenie pewnej granicy, za którâ jest juÒ tylko caûkowity upadek prestiÒu tej nagrody. A wszystko to dokonaûo siÅ w imiÅ poprawnoÀci politycznej, która juÒ od lat byûa jednym z kryteriów przyznawania tej nagrody. JuÒ kilka lat temu Nobel dla Ala Gora - boÒyszcza zielonych terrorystów pokazaû, jak istotne dla Komitetu Noblowskiego jest wûaÀnie to kryterium. Tym razem jednak przesadzono.
sjasza”, Òeby nie rzec, nowego Che Guevary.

Monachijski klimat
Skoro Obama, otrzymuje Nobla za piÅkne sûowa o pokoju, to dlaczego nigdy nie nagrodzono PapieÒa Jana Pawûa II, który angaÒowaû siÅ w wyzwolenie narodów zniewolonych przez komunizm, czy Benedykta XVI, w którego naukach równieÒ nie brakuje sûów o pokoju. CzyÒby dlatego, Òe PapieÒe to wyznawcy nauki Jezusa Chrystusa, co gorsza przestrzegajâcy jej i rozpowszechniajâcy. A moÒe dlatego, Òe Jan Paweû II, nie powinien opowiadaå siÅ za walkâ z komunizmem, niezaleÒnie jakimi metodami. Bo przecieÒ, dla wielu autorytetów do dziÀ komunistyczni zbrodniarze od Lenina po Che sâ autorytetami. Co innego Obama, który niesie postÅp i swym pacyfizmem wprowadza nowy klimat do stosunków miÅdzynarodowych, dla mnie jest to podobny klimat jaki wyczuwaû Churchill komentujâc konferencjÅ w Monachium w 1938 roku. UstÅpstwa wzglÅdem paºstw bandyckich sâ po prostu naiwne i tylko zachÅcajâ do coraz wiÅkszych roszczeº.

kiego zûa ameryki, dla lewackich pacyfistów, obecnie zastÅpowany przez Irak), czy czasem nie byû to ubóstwiany pacyfista Kennedy - ikona Demokratów? A moÒe trzeba siÅgnâå do gûosowaº demokratycznych kongresmanów z ostatnich dziesiÅciu lat, aby jeszcze bardzie podwaÒyå takâ retorykÅ? Jak widaå, zachwyt nad Obamâ nie jest obcy ludziom nauki równieÒ w naszym kraju, podobnie równieÒ zaczynajâ oni nie zauwaÒaå faktów pod wpûywem Obamomani, czy w szerszym ujÅciu poprawnoÀci politycznej.

Nadzieja na zmianÅ
Tak, “Change” to wielka zasûuga Obamy, przyniósû nadziejÅ, kolejny podmuch wiatru w czerwone Òagle lewactwa. Staû siÅ ikonâ poprawnoÀci politycznej, patronem aborcjonistów i homoaktywistów. Maûo tego, staû politykiem - gwiazdâ popkultury- produktem mody. I chyba za to, tak naprawdÅ nagrodzono ObamÅ, po prostu nawet szacowny Komitet Noblowski nie oparû siÅ Obamomani, nie moÒna byûo wybraå inaczej. Trzeba byûo poprzeå zmianÅ, a Òe za niâ nic konkretnego siÅ nie kryje, poza nadziejâ dla grup lewackich na to, Òe ich poglâdy stanâ siÅ jeszcze bardziej modne, to juÒ nie waÒne W Àwiecie popkultury, wsysaczy kilka ûadnych sûów by ludzie byli szczÅÀliwi, a Obama speûnia te pûytkie oczekiwania któÒ by siÅ martwiû o szczegóûy? PrzecieÒ nie szacowne grono przyznajâce pokojowego Nobla. Obama Noblistâ, poprawnoÀci politycznej staûo siÅ zadoÀå, czego chcieå wiÅcej. Wszak nagrody Nobla trafiaûy siÅ wizjonerom, same teÒ powinny wiÅc wytyczaå trendy. Nobla z astronomii? Nie ma takiego? Skoro wymyÀlono “ekonomi cznego” Nobla, którego nie wy myÀliû sam Nobel, to Norweski Komitet Noblowski, który przyznaû wûaÀnie “pokojowego” Nobla Pa nu Prezydentowi Obamie, stworzy dla niego nowa kategoriÅ. Zresztâ moÒe nie trzeba wcale czekaå i daå Obamie “Astronomicznâ Na grodÅ Nobla” za “astronomicznâ dziurÅ budÒetowâ”? A potem i tak wszyscy bÅdziemy martwi. A Nobla z ekonomii, po Paulu Krugmanie, powinna dostaå w tym roku “maûgosia”, która napisaûa w jednym ze swoich komentarzy: “Inflacja nie jest zûodziejstwem i ma zbawienny wpûyw na dziaûanie konsumentów (zapobiega przed bezsensownym oszczÅdzaniem). Skoro nie wiem dlaczego ja miaûabym odkûadaå konsumpcjÅ to tym bardziej nie wiem dlaczego miaûby to robiå ten co mi poÒyczy pieniâdze. MoÒe ma ich juÒ tyle, ze nie wie co z nimi robiå, moÒe siÅ nudzi a moÒe nie wie na co je wydaå (czÅsto zdarzajâ siÅ tacy ograniczeni faceci)”.

Nobel, ale za co?
Jak to za co, za “umocnienie Àwiatowej dyplomacji”, za “stworzenie nowego klimatu miÅdzynarodowego” A konkretnie? No cóÒ, Obama jak na razie nie uczyniû nic co moÒna by uznaå za powaÒne dziaûania na rzecz pokoju. Próby rozgrywania sporów na polu dyplomatycznym, jakoÀ nie przyczyniûy siÅ ani do zmniejszenia iloÀci ofiar w Afganistanie i Iraku, ani do zwiÅkszenia wiarygodnoÀci pokojowych intencji Iranu, o Korei Póûnocnej nie wspominajâc. Ãwiat zachwyciû siÅ wypowiedziâ Obamy o rozbrojeniu, tylko co za tym idzie? Czy dobra wola Obamy przeûoÒy siÅ na zaprzestanie produkcji broni masowego raÒenia przez inne paºstwa, czy terroryÀci dostosujâ siÅ do tego szczytnego, ale jakÒe naiwnego sloganu o rozbrojeniu? Ãmiem wâtpiå, czym zapewne podpadnÅ lewakom zachûystujâcym siÅ triumfem “nowego me-

OdsuniÅcie partii wojny
Jeden w polskich naukowców, komentujâc sukces Obamy, stwierdziû, Òe to nagroda za odsuniÅcie Partii Wojny, takie stwierdzenie, przywodzi mi tylko na myÀl caûy ciâg naiwnych uproszczeº stosowanych przez lewaków. A co to jest to partia wojny? Czy tylko Republikanie i Bush, majâ w tradycji prowadzenie wojen? Czy trzeba przypominaå, kto wysyûaû wojska Amerykaºskie do Wietnamu ( symbol wszelrzy jakiÀ meteoryt czy inna kometa. MoÒe do NASAprzeszli ci, którzy liczyli prawdopodobieºstwa róÒnych zdarzeº gospodarczych dla prezesów Blankfeina i Lindy’ego? Katastrofa ma byå podobna do tej, która spowodowaûa wymarcie dinozaurów. DziÅki temu USA nie bÅdâ musiaûy spûacaå zaciâganych wûaÀnie dûugów narobionych przez bankierów. MoÒe Komitet Noblowski teÒ to sûyszaû i swojâ nagrodâ “antycypu je” przyszûe zdarzenia? T aka katastrofa powinna ucieszyå zwolenników teorii Johna Keynesa, który dla jej obrony “w dûuÒszej per spektywie czasu” stwierdziû, Òe “w dûuÒszej perspektywie czasu wszyscy bÅdziemy martwi”, wiÅc nie naleÒy siÅ przejmowaå tym, jak duÒo pieniÅdzy wydrukujemy i jak bardzo zadûuÒymy kolejne pokolenia. Jakby “przywaliûa” w ZiemiÅ taka kometa, to teoria Keynesa by siÅ w koºcu sprawdziûa. Co siÅ jednak stanie, jak nie “przywali”? Czy Pan Prezydent Obama spowoduje wówczas sam jakâÀ “katastrofÅ”? I wtedy moÒe dostanie jeszcze

Robert Gwiazdowski

OBAMA - NOBEL Z “ASTRONOMII”
Stany Zjednoczone zamknÅûy ostatni rok budÒetowy, który u nich koºczy siÅ 30 wrzeÀnia, z deficytem w wysokoÀci 1,4 bln USD. W stosunku do PKB dziura budÒetowa siÅgnÅûa prawie 10%. I byûa blisko trzykrotnie wiÅksza niÒ w 2008 roku. Wydatki publiczne wzrosûy o 18% w porównaniu z rokiem poprzednim. Poûowa tej kwoty to wsparcia dla sektora finansowego - czyli wydatki “na kolesiów”. Swojâ drogâ ciekawe, czy prezesi Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, i AIG, Edward Lindy , rozmawiali z Sekretarzem Skarbu “Han kiem” Paulsonem na temat koniecznoÀci wsparcia ich instytucji z kieszeni amerykaºskich podatników podobnie jak Rysiek z Mirkiem? Po “CPN-ach” pewnie siÅ nie szwendali, ale amerykaºski Skarb Paºstwa “straciû” o wiele wiÅcej na “aferze kredytowej” niÒ polski miaûby straciå na “aferze “hazardowej”. Nikogo jednak nie zdymisjonowali, ani nie zamknÅli. Choå powinni. Duet Obama-Bernanke wydaje siÅ byå niezwykle z siebie zadowolony. Obaj panowie, w odstÅpstwie kilku dni stwierdzili, Òe “uratowali Àwiat”. KiedyÀ Òeby zostaå bohaterem, który “ratuje À wiat” trzeba byûo wygraå jakâÀ wojnÅ. DziÀ wystarczy wydrukowaå dostatecznie duÒo pieniÅdzy (papierowych). MoÒe wûaÀnie za to ratowanie gospodarki i spokoju spoûecznego poprzez “pokojowe” drukowanie pieniÅdzy Obama dostaû dzisiaj NagrodÅ Nobla? W marcu 2007 roku we wpisie “WydajÅ wiÅc jestem” pisaûem o prawie rosnâcych wydatków publicznych. Od 30 miesiÅcy sytuacja zmieniûa siÅ “na korzyÀå” wyda wania a nie “myÀlenia”. Zamiast myÀleå, Òeby “byå”, wydajemy . Wydawanie pieniÅdzy jest podobno Àwietnym afrodyzjakiem dla niektórych paº, ale Òeby panie mogûy wydawaå, ktoÀ musi zarobiå. Nie robiâ tego ani Lloyd Blankfein, ani Edward Lindy , ani dzisiejszy laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Oni tylko “drukujâ” wyniki finansowe swoich instytucji, jak w Polsce “Fryzjer” wyniki meczy “Ekstra klasy”. Jak dûugo moÒna? Do nastÅpnych wyborów. A moÒe nawet trochÅ dûuÒej. Albo krócej. Niektórzy bowiem powiadajâ, Òe NASA obliczyûa, iÒ niebawem w ziemiÅ ude-

ZAJRZYJ NA:

16-22 października 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 35

36 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 października 2009 r.

16-22 października 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 37

38 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 października 2009 r.

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 39

Z KATOWIC PRZEZ RZESZÓW - Z KATOWIC PRZEZ RZESZÓW - Z KATOWIC PRZEZ RZESZÓW

Miasta Górnego Ãlâska i ZagûÅbia 1939 - 1945

Brama wejÀciowa obozu koncentracyjnego KL Auschwitz.

Niemiecki plakat propagandowy wzywajâcy pracowników zakûadów przemysûowych do zachowania tajemnicy. Plakat ten z caûâ naiwnoÀciâ w gruncie rzeczy informuje przecieÒ, Òe na ziemiach Rzeszy jest “wróg”, czyli silny ruch oporu!

Plakat propagandowy wzywajâcy do oszczÅdnoÀci energii elektrycznej, gazu i wÅgla kamiennego. W czasach stalinowskich to ujêcie wielokrotnie byûo powtarzane w plakatach propagandowych “przodowników pracy”.

WystawÅ otwierano bez nadmiernego rozgûosu - na inauguracjÅ przyszli znawcy: archiwiÀci - historycy z caûej chyba Polski i my, dziennikarze, przede wszystkim ci, co zajmujâ siÅ najnowszymi dziejami naszego regionu.
Zapytajâ Paºstwo, a co z mûodzieÒâ, która na takich wystawach powinna uczyå siÅ historii… Ano wûaÀnie. JeÒeli dla mnie byû to swoisty szok; zderzenie pozornego spokoju i koszmaru, jaki spotkaû nasze miasta w czasie wojny, to mûodzieÒ bez przygotowania chyba z trudem przyjÅûaby takâ dawkÅ okupacyjnych realiów.

Wystawa, której organizatorami sâ Archiwum Paºstwowe w Katowicach, Towarzystwo Przyjacióû Archiwum, a patronat honorowy sprawuje naczelny dyrektor Archiwów Paºstwowych dr Sûawomir Radoº, jest dzieûem autorskim pracowników Archiwum Paºstwowego w Katowicach - Ryszarda Kaczmarka i Mirosûawa WÅckiego. Opracowanie graficzne, dodam, znakomite, autorstwa Maûgorzaty Wrony-Morawskiej i Witolda Morawskiego. Ryszard Kaczmarek oraz Mirosûaw WÅcki sâ autorami tekstów opisujâcych eksponowane fotografie i plakaty, oraz autorami okolicznoÀciowego albumu. Katowickie Archiwum Paºstwowe jest posiadaczem najwiÅkszych w Polsce zbiorów zdjÅå i plakatów z czasów okupacji hitlerowskiej. Czas najwyÒszy, Òeby wiÅkszoÀå

WieÒa Spadochronowa, symbol obrony Katowic we wrzeÀniu 1939 roku.

Egzekucja w Sosnowcu - 8 sierpnia 1940.

ujrzaûa Àwiatûo dzienne - tak, jak wyeksponowano na Ãlâsku, na katowickim rynku twarze bezpieki (w innych miastach teÒ byûy wystawy pokazujâce miejscowych ubeków - przyp. Staszcz), i dokumenty z czasu I powstania Àlâskiego, tak te i wiele innych fotogramów powinny ujrzeå Àwiatûo dzienne nie tylko w Katowicach, ale we wszystkich naszych miastach. Archiwum Paºstwowe w Katowicach przygotowaûo ekspozycjÅ zaledwie 12 plansz (bo tyle zmieÀciûo siÅ w hallu). Zamysû ekspozycji jest prosty: pokazaå nasze miasta w czasie okupacji, albo teÒ - codziennoÀå naszych miast w czasie okupacji. ZdjÅcia robione w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, Zabrzu, Bielsku, Cieszynie, Chorzowie, Pszczynie, Rybniku, Tarnowskich Górach, BÅdzinie, Chrzanowie, Olkuszu, Sosnowcu i Ïywcu prawie wszystkie sâ autorstwa Niemców, wiÅc trudno o przekûamania czy tendencyjnoÀå. Ot, taki pejzaÒ… Na budynkach teatru, UrzÅdu Wojewódzkiego, kina “Rialto” niemieckie napisy. Zadziwiajâca pustka na ulicach. Spalona katowicka synagoga, wiec na placu obok UrzÅdu Wojewódzkiego, gdzie wiwatujâcy tûum dziwnie otacza Wehrmacht, wkroczenie oddziaûów niemieckich do Bielska i kawiarniany spokój na gliwickiej ulicy. Nazistowski wiec w Cieszynie, upstrzony swastykami pszczyºski ratusz, pusty rynek w Rybniku, i widok z Tarnowskich Gór - umundurowany po zÅby Fritz

Bracht - gauleiter i nadprezydent Górnego Ãlâska tupie buciorami w asyÀcie Òoûdaków (coÀ nie widaå “radosnej spoûecznoÀci”?!), i… dywersja kolejowa w powiecie chrzanowskim; szczâtki wagonu i szyn. Brama wejÀciowa do KL Auschwitz i Polacy pracujâcy pod niemieckim nadzorem - Ostereifen 1941. Stosy trupów i niemiecki Òoûdak - to “krwawa Àroda” w Olkuszu; lipiec 1940. Egzekucja w Sosnowcu 8 sierpnia 1940. I znów Sosnowiec - odprawa Schupo przez gauleitera Barchta przed ratuszem w Sosnowcu - 10 czerwca 1941. Katowice - gmach Prezydium Policji (obecnie Wydziaû filologiczny Uniwersytetu Ãlâskiego) i gilotyna uÒywana w czasie wojny w katowickim wiÅzieniu przy ulicy Mikoûowskiej. Otwiera katowickâ ekspozycjÅ wieÒa spadochronowa - symbol obrony Katowic we wrzeÀniu 1939… I plakaty; pst! Feind hoert mit wzywajâcy pracowników zakûadów przemysûowych do zachowania tajemnicy, dalej model wzorcowy organizacji terenowej NSDAP. Odezwy, wezwania, z inwokacjâ “Oberschlesier!”, a nie - bracia Niemcy!!! I zdjÅcia oddziaûów partyzanckich, zdjÅcie ppûk. Zygmunta Jankego - komendanta OkrÅgu Ãlâskiego AK. Jest jeszcze jeden motyw tej wystawy - coÀ, co my, katowiczanie, bielszczanie, sosnowiczanie zapamiÅtaliÀmy z lat powojennych, lat 50;

Plac pod UrzÅdem Wojewódzkim w Katowicach - taki sam wiec, tak samo wrzaski sûychaå byûo w caûym mieÀcie, te same plakaty z hasûem pst! Wróg czuwa, wreszcie plakat z “okupacyjnym górnikiem” który dzielnie pracuje dla dobra Rzeszy i firmuje hasûo wzywajâce do oszczÅdzania energii, Òywcem powielony w czasach stalinowskiego wyÀcigu pracy, tyle, Òe górnikowi dodawano twarze kolejnych przodowników, umierajâcych wkrótce na biaûaczkÅ… Przed dwudziestu zaledwie laty Àwiat, co stanâû na gûowie w naszej czÅÀci Europy, znormalniaû. Tylko co zrobiå z pamiÅciâ, co zrobiå ze ÀwiadomoÀciâ, Òe wystarczy jeden czy drugi syfilityczny krzykacz, czy syfilityczny demagog, Òeby Àwiat znów ogarnâû szaû zagûady…? Stanis³awa Warmbrand *** Post scriptum Wystawa godna jest powtórzenia w Chicago. Dysponujemy nie tylko tymi fotogramami, któr e ilustrujâ r ecenzjÅ, jest ich ogrom…

“ K rwawa Àroda” w Olkuszu, w licu 1940 roku.

40 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

LIST Z RZESZOWA - LIST Z RZESZOWA - LIST Z RZESZOWA - LIST Z RZESZOWA - LIST Z RZESZOWA
mowa aktu ûaski wydana przez Bolesûawa Biureta oraz protokóû wykonania kary Àmierci. Rotmistrz W itold Pilecki dobr owolnie daû siÅ osadziå w KL Auschwitz, skâd przez dwa lata zdawaû raporty o dziaûalnoÀci obozu. Po ucieczce nie kryû rozczarowania Àwiatem, o który walczyû, a który zostaû brutalnie zdominowany przez bezpiekÅ. W 1947 r oku Pilecki zostaû schwytany przez SB, a przedstawiajâc Òonie sytuacjÅ i traktowanie w wiÅzieniu na Mokotowie, stwier dziû, Òe Auschwitz w porównaniu z wiÅzieniem komunistycznym byûo tylko igraszkâ. Na porzâdku dziennym byûo bowiem wyrywanie paznokci i wprost nieludzkie znÅcanie siÅ nad osadzonymi. Jeden z najwiÅkszych bohaterów Polski Podziemnej zostaû zamordowany przez komunistów w warszawskim wiÅzieniu przy ulicy Rakowieckiej 25 maja 1848 roku. Jako opozycjonista, wiÅzieº polityczny okresu stalinowskiego, nigdy nie zwâtpiû w sens swoich przekonaº - z uporem tÅpionych przez sûuÒalców PRL. (…) Staszcz. Fot.: Marcin Kalita

GdzieÒ mógû byå Pan Rotmistrz Pilecki w Rzeszowie, jak nie u Przemysûawa Tejkowskiego, swego wiernego przyjaciela, w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej.

Byû do 6 paÎdziernika. Dyrektor Tejkowski od lat jest zafascynowany postaciâ Pana Rotmistrza, historiâ Jego Òycia.

Otwarcie wystawy “Witold Pilecki - ochotnik do Auschwitz” - 13 wrzeÀnia br. - byûo bardzo uroczyste. Z plejadâ wspaniaûych goÀci. Wspóûorganizatorem wystawy byû rzeszowski oddziaû IPN. GoÀciem specjalnym - pan Henryk òagodzki, który, wraz ze swoim bratem, walczyû w Powstaniu Warszawskim pod dowództwem Witolda Pileckiego. Po zakoºczonym wernisaÒu miaû miejsce koncert “Z obûoków na ziemiÅ” w reÒyserii i wykonaniu Jana Nowickiego. (Jan Nowicki wystâpiû jako ks. Jan Twardowski). OpowieÀå o przemijaniu, wierze, miûoÀci, prawdzie i miûosierdziu gûównie w oparciu o twórczoÀå ks. Jana Twardowskiego. Byûy w niej równieÒ fragmenty z Bolesûawa LeÀmiana, Jana Pawûa II i Jana Nowickiego. MuzykÅ do spektaklu skomponowali Cezary Chmiel i Marek Stryszowski. Z okazji tego wydarzenia, z okazji wystawy, w teatralnej gazecie kulturalnej “Zza kulis” napisano: Bohaterem wystawy jest r otmistrz Witold Pilecki, oficer r ezerwy WP, zmobilizowany ponownie w 1939 r oku, wspóûzaûoÒyciel T ajnej Armii Polskiej, dobr owolny wiÅzieº KL Auschwitz, oficer Komendy Gûównej AK i organizacji “NIE”. Przez pryzmat 24 plansz, na których zamieszczono zdjÅcia Pileckiego opatrzone krótkim komentarzem, wystawa przedstawia niejako biografiÅ rotmistrza bohatera, poczâwszy od lat mûodoÀci, poprzez Òycie rodzinne, pasjÅ, którâ byûo jeÎdziectwo, dziaûalnoÀå patriotycznâ, po czas okupacji: pobyt w obozie i ucieczkÅ oraz proces sâdowy. MoÒna teÒ zobaczyå zachowane dokumenty, jak: od-

Na pierwszym planie dyr. Tejkowski, za nim Jan Izdebski, “szef od wystaw” w rzeszowskim IPN.

Z wernisaÒu

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 41

LIST Z RZESZOWA - LIST Z RZESZOWA - LIST Z RZESZOWA - LIST Z RZESZOWA - LIST Z RZESZOWA
Kolbuszowa. Herb miasta jakÒe wymowny i niepowtarzalny, na niebieskiej tarczy krzyÒ i gwiazda Dawida a w Àrodku splecione rÅce, rÅce wspóûpracy. Wracajâc do procesu dodaû, iÒ faktem jest, Òe na widowni siedzieli wysocy rangâ oficerowie Armii Czerwonej i zapytaû jak to jest moÒliwe, Òe do tej pory nigdzie nie wyczytaû o ich obecnoÀci. Wâtpi równieÒ aby w stenogramie haniebnej rozprawy zostaûo to zapisane. Jednak widziaû to na wûasne oczy i moÒe zaÀwiadczyå. Ppûk òukasz Ciepliºski swój testament zawarû w przepiÅknych grypsach przemycanych z wiÅzienia. ProszÅ was za kaÒdym razem jak bÅdziecie w tej Sali obradowaå odnoÀcie siÅ do tego testamentu poniewaÒ wy z woli spoûecznoÀci Podkarpacia zostaliÀcie wybrani do piastowania godnoÀci, której musicie sprostaå. Z tych grypsów pûynie nauka dla nas wszystkich a my moÒemy to zrobiå bo Polska jest wolna. Tamtym bohaterom nie pozwolono wykrzyczeå nawet ostatniego sûowa bo tuÒ przed Àmierciâ zaklejono im usta. Mordowano jednego po drugim w marcowâ noc, o godz. 20.00 jako pierwszy rozstrzelany zostaû ò. Ciepliºski a w kolejnoÀci J. Batory i pozostali. SierÒantowi Greji nie drgnÅûa rÅka kiedy strzelaû jednemu po drugim w tyû gûowy w odstÅpach piÅciominutowych. Zaznaczyû, Òe jako mûody czûowiek miaû odwagÅ zwróciå siÅ do wûadz wojskowych aby powiedziano gdzie jest pochowany jego brat i pozostali - niestety byû odsyûany, kiedy natomiast zwróciû siÅ o wydanie pamiâtek po bracie usûyszaû, Òe ewidencja chowanych nie byûa prowadzona a o pamiâtkach milczano. Gdy w póÎniejszych latach zapytano mjr Alojzego Grabickiego naczelnika wiÅzienia na Rakowieckiej gdzie zostali pochowani - tûumaczyû siÅ niepamiÅciâ. Nie mógû powiedzieå prawdy, Òe pochówki byûy czynione nocâ i nikt o tym nie wiedziaû. Dodaû, Òe on z komunistycznej opresji wyszedû caûo mimo, Òe doÀwiadczyû jej na wûasnej skórze w komunistycznym wiÅzieniu w Kolbuszowej, którego Àciany ociekaûy krwiâ, nie byû bity ale gûodzony dlatego ma obowiâzek o tym mówiå. Historia jest nauczycielkâ Òycia, dlatego teÒ znajâc historiÅ umiejmy odróÒniå kûamstwo od prawdy. Wobec braku kolejnych gûosów przewodniczâcy zarzâdziû gûosowanie nad w/w projektem uchwaûy. Za podjÅciem uchwaûy radni gûosowali jednomyÀlnie - 32 gûosów “za”. Uchwaûa Nr XXXVIII/699/09 stanowi zaûâcznik nr 6 do protokoûu.

w nowej siedzibie UrzÅdu Marszaûkowskiego
Fragment protokoûu z sesji Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 30.09.2009 r. PodjÅcie uchwaûy w sprawie nadania Sali Posiedzeº w nowej siedzibie UrzÅdu Marszaûkowskiego Województwa Podkarpackiego imienia ppûk òukasza Ciepliºskiego. Projekt uchwaûy omówiû przedstawiajâc jednoczeÀnie biografiÅ podpuûkownika, radny Wojciech Buczak, który w imieniu klubu PiS wnioskowaû o nadanie Sali Posiedzeº w nowej siedzibie UrzÅdu Marszaûkowskiego Województwa Podkarpackiego imienia ppûk òukasza Ciepliºskiego. Biografia ppûk òukasza Ciepliºskiego stanowi zaûâcznik nr 5 do niniejszego protokoûu. NastÅpnie Przewodniczâcy Sejmiku udzieliû gûosu Panu Franciszkowi Batoremu, który na wstÅpie podziÅkowaû w imieniu kombatantów za zaproszenie z którego z wdziÅcznoÀciâ skorzystali poniewaÒ jest to ich przywilej a nade wszystko powinnoÀå. Stwierdziû, iÒ jest jednym z tych, którzy mogâ Àwiadczyå o bohaterze dzisiejszego dnia, o jego kolegach m.in. o swoim bracie. Zwróciû siÅ do radnych, iÒ chÅciâ nadania sali posiedzeº im. òukasza Ciepliºskiego dajâ wyraz wdziÅcznoÀci bohaterom tamtych czasów. Dodaû, iÒ miaû on to szczÅcie Òe bohatera, którego moÒna by nazwaå rycerzem nowoÒytnych dziejów Polski na wûasne oczy oglâdaû i wypowiedzi jego sûuchaû. Haniebnemu wyrokowi siÅ przysûuchiwaû i oprawców tych bohaterów na wûasne oczy oglâdaû bowiem jako brat kpt. Józefa Batorego miaû wstÅp na salÅ gdzie sâdzono IV Zarzâd Gûówny Zrzeszenia WolnoÀå i NiezawisûoÀå, ma wiÅc obowiâzek mówiå a nie milczeå. Czyni tak wiÅc do dzisiaj poniewaÒ od tego nikt zwolniå go nie moÒe a tym bardziej wûasne sumienie. Dodaû, Òe gdyby nie byû na tym procesie, nie oglâdaû tych potwornoÀci i nie wysûuchiwaû kalumnii padajâcych pod adresem IV Zarzâdu Zrzeszenia WIN nigdy nie uwierzyûby Òe w niby wolnej Polsce, 6 lat po wojnie mogûo siÅ coÀ takiego dziaå. WciâÒ przed oczyma stojâ mu te blade twarze odpowiadajâce przed krzywo przysiÅgûym sâdem. Majâc 21 lat i przysûuchujâc siÅ rozprawie przez kilka dni, potrafiû odróÒniå kûamstwo od prawdy i nigdy nie pomyÀlaûby, Òe ten krzywo przysiÅgûy sâd moÒe wydaå wyroki Àmierci a w przypadku ppûk Ciepliºskiego aÒ piÅciokrotnie skazaå na karÅ Àmierci. Chciaûoby siÅ powiedzieå: prokuratorze Jerzy Tramer, sÅdzio Aleksandrze Warecki okryliÀcie haºbâ Òydowski naród ferujâc wyroki Àmierci na bohaterskich synach polskiego narodu a w wiÅkszoÀci synów Podkarpacia. Nie byliÀcie sÅdziami z ûapanki tylko ludÎmi, którym polskie uczelnie daûy tytuûy i wyksztaûcenie. Ïydzi i Polacy przez wieki w tolerancyjnej Polsce Òyli, szanowali siÅ i tworzyli dobra kultury duchowej i materialnej. Symbolem tej pracy jest miasto z którego pochodzÅ -

42 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

Z POWIŒLA D¥BROWSKIEGO - Z POWIŒLA D¥BROWSKIEGO - Z POWIŒLA D¥BROWSKIEGO

PamiÅå o II wojnie w Dâbrowie Tarnowskiej
widowano w krematoriach. Przed spaleniem zwûokom obcinano wûosy i wyrywano zûote zÅby a nawet przeszukiwano ciaûa w poszukiwaniu kosztownoÀci. Katowanie wiÅÎniów, gûód, praca ponad siûy i zaprzeczajâce zasadom etyki lekarskiej eksperymenty uwarunkowane ideowo nazistowskâ teoriâ rasizmu. Dla wiÅkszoÀci koºcem mÅczarni byûa Àmierå. Jednak i wtedy piekûo siÅ nie koºczyûo, zwûoki byûy bezczeszczone i odbierano im prawa do godnego pochówku. To wszystko jest tym bardziej przeraÒajâce, bo brali w tym udziaû ludzie nauki- w tym lekarze. WiÅkszoÀå z tych, która przeÒyûa dramat najczarniejszych kart historii miaûa juÒ na zawsze zûamanâ psychikÅ. PamiÅå o tym, czego byli Àwiadkami i obdarcie z ludzkiej godnoÀci nie pozwoliûa na powrót do normalnoÀci. Wielu z nich doprowadziûa do utraty ludzkich cech, zwâtpienia w wyznawane prawdy, zasady i w Boga. Tylko dla nielicznych sposobem, aby przeÒyå koszmar obozu Àmierci byûo zdystansowanie siÅ do narzuconych warunków i uÀwiadomienie istnienia wartoÀci, których naleÒy broniå nawet za cenÅ wûasnego Òycia. Jednym z takich miejsc byû obóz Auschwitz-Birenau. Jego nazwa jest znana na caûym Àwiecie i mówi siÅ, Òe to najwiÅkszy cmentarz Àwiata. Ocenia siÅ, Òe trafiûo do niego 1,3 mln. osób:1 mln Ïydów, 150 tys. Polaków, 23tys. Romów i ponad 30tys. innych narodowoÀci. Liczba zabitych siÅgnÅûa prawie 1,1mln osób. Tragediâ II wojny byûy teÒ tworzone dla Ïydów getta, w których ci cierpieli na gûód i choroby. Próby ich ucieczek oraz pomoc ze strony Polaków karano Àmierciâ, która byûa widoczna na kaÒdym kroku. Niejednokrotnie Ïydzi zabijali swoich najbliÒszych i skakali z okien, by uniknâå Àmierci w krematoriach a pielÅgniarki zwûaszcza dzieciom podawaûy zastrzyki z truciznâ. W prymitywnych warunkach dokonywano takÒe operacji zmieniajâcych krwioobieg krwi i transplantacji czaszek. Mówiâc o tym wszystkim nie moÒemy jednak zapominaå o wpûywie ideologii na oprawców. Zanim zostali zainfekowani nazizmem byli normalnymi ludÎmi. Zbrodniarzami stali siÅ poprzez oddziaûywanie Hitlera i jego ideologii stajâc siÅ Àlepymi wykonawcami. Staûo siÅ tak, bowiem zatracili wiarÅ w Boga i wartoÀci nadrzÅdne. Ale nie tylko tym byûo okrucieºstwo II wojny. Kolejny dramat to uÒycie po raz pierwszy w historii broni atomowej. Dokonali tego Amerykanie w 1945 r. Bomby zrzucono na japoºskie miasta: 6 sierpnia - HiroszimÅ i 9 - Nagasaki. USA przy pomocy broni jâdrowej chciaûy zastraszyå JaponiÅ i wymusiå jej kapitulacjÅ. Bomba zrzucona nad Hiroszimâ waÒyûa 4 tony i eksplodowaûa 565m nad miastem. NastÅpstwem tego byûo, Òe niebo przysûoniû oÀlepiajâcy bûysk biaûoniebieskiego Àwiatûa a w uûamku sekundy tysiâce ludzi wyparowaûo. Ãladem po niektórych ofiarach byû obrys ich sylwetki wypalony na betonowych Àcianach. Ziemia w pobliÒu eksplozji zawrzaûa w temp. 9 tys. st. Celsjusza. Fala uderzeniowa rozprzestrzeniaûa siÅ z prÅdkoÀciâ 800km/godz. W promieniu 3km zrównaûa z ziemiâ wszystko, co w znalazûo siÅ na jej drodze a ludzie doznali Àmiertelnych poparzeº. PÅd powietrza wznosiû w górÅ tramwaje, sieå wodociâgowa rozpadaûa siÅ na kawaûki. W mieÀcie rozszalaûy siÅ poÒary. Na obszarze

Pomnik Nieznanego Ïoûnierza.

Dâbrowa Tarnowska nie zapomina o historii sprzed 70 lat a pamiÅå o tamtych wydarzeniach jest w ludzkich sercach wciâÒ Òywa.
UroczystoÀci gminne upamiÅtniajâce wybuch II wojny Àwitowej odbyûy siÅ 1 wrzeÀnia w Parku Miejskim pod Pomnikiem Nieznanego Ïoûnierza. W miejscu tym w samo poûudnie zebraûy siÅ delegacje: samorzâdu gminnego i powiatowego, szkóû, instytucji, organizacji pozarzâdowych oraz kombatanci, których reprezentowaû Prezes dâbrowskiego Koûa Ãwiatowego Zwiâzku Ïoûnierzy AK Józef Jaworski oraz Tadeusz Kurek. Zostaû odegrany Hymn Paºstwowy, po czym zûoÒono wiâzanki kwiatów. OkolicznoÀciowe przemówienie wygûosiû takÒe burmistrz Dâbrowy Tarnowskiej Stanisûaw Poczâtek. Zaznaczyû w nim, Òe dâbrowska ziemia kryje wiele miejsc pamiÅci polegûych w II wojnie Àwiatowej.

II Wojna Ãwiatowa
1 wrzeÀnia 1939r. to data wybuchu II wojny Àwiatowej. Akty agresji przeciwko drugiemu czûowiekowi znano od zarania dziejów, ale to, co rozpoczÅûo siÅ 70 lat temu i trwaûo przez 6 lat przysûoniûo wszystko, co tamte razem wziÅte przyniosûy z sobâ. Tragizm zwiâzanych z niâ wydarzeº spowodowaû zanik granicy miÅdzy tym, co dobre, zûe, moralne i etyczne. Zostaûa zdeptana ludzka godnoÀå wynikajâcej z faktu, Òe kaÒdy czûowiek jâ posiada. Stawiaûa ludzi w szeregu ekstremalnych trudnych dla nas dziÀ do pojÅcia sytuacji i zadawaûa im pytanie: kim jesteÀ - zbrodniarzem czy bohaterem? II wojna byûa najtragiczniejszâ w historii. WziÅûo w niej udziaû 61 paºstw na

67 istniejâcych i toczyûa siÅ na wszystkich kontynentach- w tym skutej lodem Antarktydzie. Ãmierå na frontach poniosûo ponad 30mln osób a dalsze 36 zostaûo okaleczonych. Zmuszonych do wyjazdu do III Rzeszy i przymusowej pracy nie sposób policzyå. Jednym z najtragiczniejszych zjawisk wojny byû holocaust. Naród Òydowski miaû byå caûkowicie wyniszczony. Przeznaczeniem: Polaków, Czechów, Sûowaków i innych narodów z naszego poûoÒenia geogr. byûo niewolnictwo wobec wûadców “nowej Europy”- Niemców. W wielu krajach wymordowano elitÅ narodu: profesorów, nauczycieli, lekarzy i ksiÅÒy. Ludzie spotkali siÅ z niespotykanâ dotâd brutalnoÀciâ i obojÅtnoÀciâ wobec cierpienia kreowanâ przez nazizm. Wojna doprowadziûa do zmian w psychice zarówno Òoûnierzy, jak i cywilów. Obozy koncentracyjne byûy miejscami, do których wywoÒono setki tysiÅcy ludzi. To zwûaszcza w nich Hitlerowcy chcieli dokonaå fizycznej eksterminacji narodu Òydowskiego i polskiego. Gûód, jaki dotykaû w nich wiÅÎniów stawaû siÅ przyczynâ makabrycznych aktów kanibalizmu a do tego praca ponad siûy. W tak ekstremalnych warunkach chÅå przeÒycia ludzkiego staje siÅ silniejsza od czegokolwiek innego. Liczy siÅ tylko, aby przeÒyå jeszcze jeden dzieº i rzâdzâ inne prawa akceptujâce obozowâ moralnoÀå. Wszystko to ûamaûo w czûowieku jego ducha, osobowoÀå i etykÅ zacierajâc granicÅ miÅdzy katem a ofiarâ. WiÅzieº stawaû siÅ jednoczeÀnie ofiarâ systemu i katem dla wspóûwiÅÎniów. W obozach miejscami zbrodni byûy gûównie komory gazowe. Prowadzâc do nich niczemu nie winnych i nieÀwiadomych, co ich czeka ludzi wmawiano im, Òe idâ pod prysznice. Tam w ciâgu ok. 20 min. pozbawiano ich Òycia a ciaûa lik-

13 km2 nie ocalaû Òaden budynek. Wybuch wzniósû pod niebo wielkâ chmurÅ gazu i pyûu, a jej szczyt znalazû siÅ na wys. 15.250m. Z obûoku zaczÅûy opadaå krople deszczu wielkoÀci kul bilardowych i promieniowaniem powiÅkszaûy liczbÅ ofiar. Grzyb po wybuchu bomby byû widoczny z odlegûoÀci 580km. DziÀ uwaÒa siÅ, Òe na miejscu zginÅûo 78tys. osób a ponad 37 zostaûo ciÅÒko rannych. W 1968r. Japoºczycy szacowali, Òe wraz z tymi, którzy zginÅli na chorobÅ popromiennâ w ciâgu 5 lat póÎniej zmarûo 250tys. osób. Na skutek zrzucenia bomby atomowej na Nagasaki Àmierå poniosûo ok. 74tys. osób. Po 1945 r. narodziû siÅ nowy Àwiat. Nie wspominajâc o sprawach ekonomicznych i gospodarczych i faktem, Òe Àwiatowa gospodarka byûa zrujnowana to w 1939 r. w momencie rozpoczÅcia siÅ II wojny Àwiatowej czûowiek straciû swojâ godnoÀå i wszystkie prawa. Te lata zostawiûy plamÅ na ludzkoÀci. II wojna byûa najtragiczniejszâ w dziejach ludzkoÀci. Mówi siÅ, Òe w czasie jej trwania powoûano pod broº okoûo 110mln Òoûnierzy. W najwiÅkszej mobilizacji armia ZSRR liczyûa 12,5mln, armia III Rzeszy i Japonii po 10,2mln, Wielkiej Brytanii 5,1mln, Francji i Chin po 5mln i Wûoch 3,7mln. Ïycie utraciûo 50mln osób- 20 byûo to ofiary terroru i

ludobójstwa. Z nich wszystkich aÒ 80% zamieszkiwaûo EuropÅ. W ciâgu lat wojny polegûo ok. 20mln Rosjan- ludnoÀci cywilnej 7mln, Chiny- 10mln, Polska6mln w tym Òoûnierzy zabitych na wszystkich frontach 140tys., Jugosûawia 1,7mln i 3mln Ïydów. Straty Polskie byûy najwiÅkszymi zarówno, jeÀli chodzi o liczbÅ ludnoÀci mieszkajâcâ w tym kraju, jak teÒ samo paºstwo. 40% polskiego majâtku narodowego ulegûo zniszczeniu. Jednak dane statystyczne nigdy nie wyraÒâ strat, jakie poniesiono od strony moralnej i w dziedzinie kultury duchowej. JeÀli chodzi o ludnoÀå drugiej tej strony zginÅûo 7,3mln Niemców- ludnoÀci cywilnej 3mln, Japonia 2,3mln- w tym ludnoÀci cywilnej wiÅcej, jak poûowa i Wûochy 1,1mln. Dalsze 35mln ludzi zmarûo wskutek epidemii gûodu i dziaûaº wojennych. W psychice tych ludzi, którzy przeÒyli tâ “najczarniejszâ noc na ziemi” pozostaû trwaûy Àlad bolesnych wspomnieº. Z przykroÀciâ naleÒy stwierdziå, Òe historia i doÀwiadczenia wojen Àwiatowych niczego czûowieka nie nauczyûy. WydajÅ siÅ on zapominaå o tej ogromnej tragedii. Nasza ziemia nadal jest miejscem wielu ognisk zapalnych o róÒnym podûoÒu. Anna Hudyka Fot.: Urzâd Miasta i Starostwo Powiatowe

Przemówienie burmistrza Stanisûawa Poczâtka.

Reprezentacja Samorzâdow - Gminnego i Powiatowego.

MûodzieÒ.

Kombatanci.

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 43

Z POWIŒLA D¥BROWSKIEGO - Z POWIŒLA D¥BROWSKIEGO - Z POWIŒLA D¥BROWSKIEGO

Rozmowa z burmistrzem D¹browy Tarnowskiej Stanis³awem Pocz¹tkiem
promocji naszego miasta. MoÒe teÒ rozwiâzaå problemy lokalowe placówek muzealnych (izb pamiÅci). Planuje siÅ utworzyå w niej Muzeum PowiÀla Dâbrowskiego z ekspozycjami: o Òyciu tutaj Polaków i Ïydów oraz np. na temat naszych zwiâzków z Poloniâ, czy teÒ staûâ wystawÅ szczâtków alianckiego samolotu bombowego Halifax, który lecâc na pomoc walczâcej Warszawie zostaû zestrzelony przez niemieckiego myÀliwca nocâ 4/5 sierpnia 1944 r. na terenie Dâbrowy Tarnowskiej. - Panie Burmistrzu, sprawa dotyczâca Synagogi to bardzo waÒny i interesujâcy temat. Chciaûabym jednak poruszyå jeszcze jednâ kwestiÅ. Dâbrowa Tarnowska ulega korzystnej zmianie. Nie mówiÅ tylko o wyglâdzie miasta, ale takÒe o sprawach zwiâzanych z inwestycjami. Czy mógûby Pan powiedzieå coÀ na ten temat? - Dâbrowa Tarnowska sporo inwestuje w infrastrukturÅ technicznâ (drogi, sieå kanalizacyjna, chodniki) oraz w bazÅ oÀwiatowâ i sportowâ (szkoûy, hale sportowe, kryta pûywalnia, boiska sportowe). Jest miastem otwartym dla inwestorów i chciaûbym Òeby wszyscy tak jâ odbierali. Stwarzamy warunki do tego poprzez m.in. dostosowywanie planu zagospodarowania przestrzennego, doprowadzania do terenów inwestycyjnych infrastruktury technicznej, jak teÒ pomagamy inwestorom przy rejestracji firmy czy teÒ uzyskaniu potrzebnych decyzji. - Sûyszaûam, Òe planuje siÅ stworzenie Strefy AktywnoÀci Gospodarczej? - Tak, jesteÀmy w trakcie jej przygotowywania. BÅdzie to 30 ha kompleks mieszczâcy siÅ w Morzychnie, 3 km od centrum Dâbrowy. Miejsce to przylega bezpoÀrednio do drogi wojewódzkiej numer 975 i znajduje siÅ w odlegûoÀci 1,5 kilometra od planowanej obwodnicy miasta a ok.11 km od zaprojektowanej autostrady A4. Jest tam teÒ wystarczalna iloÀå energii elektrycznej i gazowej oraz magistrala wodociâgowa. Ogólnie rzecz biorâc ziemie te sâ terenami bardzo atrakcyjnymi. JesteÀmy otwarci na szerokâ wspóûpracÅ z przyszûymi inwestorami, którzy mogâ liczyå na stosowanie ulg podatkowych. Zapraszamy do bliÒszych kontaktów pod adresem ; Urzâd Miejski w Dâbrowie Tarnowskiej , Rynek 34 , 33-200 Dâbrowa Tarnowska, tel 14- 642 27 75, faks 14 642 27 47 . - DziÅkujÅ za rozmowÅ. Rozmawiaûa: Anna Hudyka Fot: archiwum

Etapy budowy otwartej w 2008 r. Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Dâbrowie Tarnowskiej

Burmistrz Stanisûaw Poczâtek.

- Panie Burmistrzu rozpoczyna siÅ wûaÀnie XVI Ãwiatowe Forum Mediów Polonijnych i z tej okazji chciaûabym przeprowadziå krótkâ rozmowÅ. Pozwoli Pan, Òe zacznÅ od sprawy waÒnego dla Dâbrowy Tarnowskiej zabytkuSynagogi. PamiÅtam, Òe podczas zeszûorocznego Ãwiatowego Forum Mediów Polonijnych dziennikarze zostali zapoznani z tym tematem. Czy i tym razem mógûby Pan przybliÒyå to miejsce? - To prawda, w ubiegûym roku niektórzy dziennikarze biorâcy udziaû w XVI Ãwiatowe Forum Mediów Polonijnych mieli okazjÅ zobaczyå SynagogÅ i zapoznaå siÅ z jej historiâ. Zabytkowy obiekt jest jednym z waÒniejszych w mieÀcie. Zostaû wzniesiony w II p. XIX w. i naleÒy do najwiÅkszych tego typu w Polsce. W czasach ÀwietnoÀci byû takÒe jednym z najpiÅkniejszych i najokazalszych. Ciekawostkâ jest, Òe wybudowali go wûoscy artyÀci i specjaliÀci. DziÀ budynek jest wpisany do Rejestru SûuÒby Ochrony Zabytków. Niestety, gdy pod koniec 2006 r. Gmina Dâbrowa Tarnowska staûa siÅ jego wûaÀcicielem, byû w bardzo zûym stanie technicznym i groziûo mu zawalenie. - To prawda, jednak na oczach mieszkaºców widaå, Òe stan budynku ulega poprawie… - Gmina robi bardzo wiele, aby uratowaå SynagogÅ. Po jej otrzymaniu staraliÀmy siÅ moÒliwie szybko zajâå tâ sprawâ, bo tak, jak zaznaczyûem wczeÀniej groziûo jej zawalenie. Nie mogliÀmy dopuÀciå do tego, aby ten wielkiej klasy zabytek zostaû zniszczony. Ponadto Synagoga jest czÅÀciâ kultury i przeszûoÀci naszego miasta i nie wolno teÒ o tym zapominaå. Trzeba pamiÅtaå, Òe Ïydzi wywarli duÒy wpûyw na nasze miasto. W zwiâzku z tâ sprawâ wielokrotnie spotykaûem siÅ z przewodniczâcym krakowskiej Wyznaniowej Gminy Ïydowskiej Panem Tadeuszem Ja-

kubowiczem. WnioskowaliÀmy takÒe do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak równieÒ organizacji Òydowskich w kraju i na Àwiecie. UzyskaliÀmy pomoc z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz od Sejmiku Województwa Maûopolskiego. Przy pierwszych pracach zabezpieczajâcych pomogûa nam teÒ finansowo gmina Wyznaniowa Ïydowska w Krakowie. Sprawa byûa równieÒ nagûaÀniana w Àwiatowych mediach a we wrzeÀniu 2008r. DâbrowÅ Tarn. odwiedziû Ambasador Izraela w Polsce Pan Dawid Peleg. - Panie Burmistrzu, a jak dzisiaj wyglâda sprawa renowacji obiektu? - Na szczÅÀcie budynkowi nie grozi juÒ zawalenie. Wzmocnione zostaûy fundamenty, odbudowane stropy i sklepienia, teraz trwa wzmocnienie konstrukcji dachu i bÅdzie wykonane nowe pokrycie blachâ. Przed samorzâdem gminnym kolejny bardzo waÒny etap rewaloryzacji zabytku. Chodzi o przystosowanie obiektu do funkcji uÒytkowych. Caûkowity koszt jego rewaloryzacji to 12mln zû. Otrzymamy dofinansowanie z Maûopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-13. Jest to kwota 9 mln zû. Do caûkowitego odrestaurowania obiektu potrzebne sâ jeszcze 3 mln zû. Aby zdobyå brakujâcâ kwotÅ potrzebujemy wsparcia ze strony fundacji i organizacji zagranicznych. Korzystajâc z okazji tego wywiadu zwracam siÅ do wszystkich z proÀbâ o pomoc w uratowaniu zabytku. BÅdziemy wdziÅczni za wszelkie sugestie dotyczâce moÒliwoÀci pozyskania funduszy z róÒnych Îródeû i bezpoÀredniâ pomoc. - A jakie sâ plany zagospodarowania w przyszûoÀci budynku Synagogi? - Po wykonaniu prac obiekt mógûby siÅ staå waÒnym elementem

Sala gimnastyczna przy szkole w SmÅgorzowie

Nowa nowoczesna oczyszczalnia Àcieków, którâ otwarto w 2008 r.

Synagoga w Dâbrowie Tarnowskiej

44 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

Anna Dudzik

C21 McMullen

z zespo³em

EL¯BIETA HALEMBA BROKER

AGNIESZKA ZAJDEL

JAKUB CHYBOWSKI

DOROTA ZAW£ODZKI

RENATA JE¯

a.dudzik@comcast.net

1-847-980-9700
CHICAGO - 4223 N. MASON Okazyjna cena. Piêkny 4 sypialniowy dom, drewnianie pod³ogi, otwarta kuchnia z 42" szafkami, granitowe blaty , pe³ny wykoñczony basement, nowy gara¿ na 2 samochody. Doskonala lokalizacja.
tylko $450,000

NASZA SPECJALNOŒÆ TO : „ SHORT SALE”
CZYLI POMOC W SPRZEDA¯Y POSIAD£OŒCI ZAD£U¯ONYCH NA SUMÊ WIÊKSZ¥ NI¯ ICH OBECNA WARTOŒÆ RYNKOWA
Po wiêcej pytañ na temat „Short Sale” i listê domów do okazyjnego kupna proszê dzwoniæ na numer komórkowy:

847-980-9700
Co to jest, „Short Sale”? Kto negocjuje „Short Sale” Sprzeda¿ posiad³oœci zad³u¿onej bankiem? Agent lub adwokat. za np. $200,000 za cenê np. $180,000 Co traci lub ryzykuje sprzedaj¹cy? Kto pokrywa stratê? Bank. Utratê punktacji kredytowej wynikaj¹cej z niep³acenia „mortgage’’ . Kto p³aci za koszta sprzeda¿y: agenta, adwokata, podatki itd.? Bank. Czy Short Sale jest zapisywana w ksiêgach wieczystych? - NIE Co zyskuje sprzedawca przy „Short czy Short Sale mo¿e wp³yn¹æ na proSale”? ces za³atwiania sta³ego pobytu w To, ¿e nie musi ponosiæ kosztów USA? - NIE ani strat zwi¹zanych ze sprzeda¿¹. Jak d³ugo trwa naprawienie kredytu? - Oko³o roku. Czy mo¿na na „short sale” sprzedaæ ka¿dy rodzaj nieruchomoœci? Tak. Mo¿na sprzedaæ dom w ka¿dym stanie: stary jak te¿ now¹ konstrukcjê, mieszkanie, ziemiê a nawet biznes. Czy od sumy darowanej przez Bank trzeba zap³aciæ podatek. Nie - jeœli jest to dom w którym mieszkasz

Dorota Zaw³odzki - 847-571-7558

Mount Prospect
2-sypialniowe mieszkanie na pierwszym piêtrze. Dobra lokalizacja. Odnowione. Gaz, woda i ogrzewanie wliczone w miesiêczne op³aty.
tylko $75,000

Dorota Zaw³odzki - 847-571-7558

Norridge
Ranch - 3 sypialnie, 2 ³azienki. Wykoñczony basement. Drewniane pod³ogi. Du¿a otwarta kuchnia. Bardzo dobra lokalizacja
tylko $279,000

700 Perrie Drive, ELK GROVE VILLAGE
£ADNIE WYREMONTOWANE MIESZKANIE Z BALKONEM 2 SYPIALNIE, 2 £AZIENKI, Nowoczesna Kuchnia, Drewniane pod³agi, tylko $139,900 Jakub Chybowski - 773 840-7600

Dorota Zaw³odzki - 847-571-7558

7733 W BELMONT, ELMWOOD PARK
JEDNOSYPIALNIOWE MIESZKANIE NA PI¥TYM PIÊTRZE, WINDA W BUDYNKU, OP£ATY MIESIÊCZNE $196, WODA, GAZ, I OGRZEWANIE WLICZONA NIESAMOWITA CENA
tylko $63,500

WOOD DALE
Dom na du¿ej dzia³ce 91x200', 3 sypialnie, 2 ³azienki, du¿y pokój rodzinny, gara¿ i boczny wjazd, remont rozpoczêty, dobry dla kontraktora.
tylko $179,000

Jakub Chybowski - 773 840-7600

8417 S. 79th, JUSTICE
Przepiêkny dom, ca³y odnowiony. Trzy sypialnie, gara¿ na 2 auta. Du¿a dzia³ka z ogródkiem za gara¿em, centralne ch³odzenie i ogrzewanie. Tylko $154,900 Jakub Chybowski - 773 840-7600

Waldemar Smolinski 773-594-4364

3014 Osceola w Chicago
Przepiêkny murowany dom, ca³y odnowiony. 7 sypialni, 3 i pó³ ³azienki. Nowe okna, dach. Drewniane pod³ogi. Wykoñczona piwnica z drug¹ kuchni¹, sypialniami i ca³¹ ³azienk¹. Gara¿ na 2.5 auta. Du¿y deck. Centralne och³adzanie. Bardzo cicha okolica. DOM IDEALNY NA INWESTYCJE.

5 FOOTHILL, PUTNAM, IL
WSPANIA£Y WAKACYJNY DOM, 2 GODZINY OD CHICAGO, 3 SYPIALNIE, 2 £AZIENKI, WYBUDOWANY W 2006 ROKU. tylko $169,900 Jakub Chybowski - 773 840-7600

Agnieszka Zajdel: 708-351-5769

£adny pokój do wynajêcia w Des Plaines, Bay Colony, cena $400 mies.

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 45

Od ponad lat staliœcie siê wizytówk¹ naszej firmy w sprawach powypadkowych. Wasza wiara i pamiêæ sta³y siê naszym sukcesem .

30

Specjalizujemy siê:
- w wypadkach w pracy
(odszkodowanie powypadkowe Worker’s Compensation)

- skutkami niew³aœciwego leczenia - w wypadkach samochodowych, autobusowych i kolejowych - niebezpiecznych produktach - w wypadkach w domach starców

OBRA¯ENIA POWYPADKOWE

Norridge HealthCare & Rehabilitation Centre

OFERUJEMY BEZP£ATNE KONSULTACJE DZWOÑ DO NAS JU¯ TERAZ

TEL:

312.726.2323

CUSHING LAW OFFICE walczy w moim
imieniu z ca³ym przemys³em elektrycznym i bêd¹ walczyæ te¿ w Twoim imieniu. Zaufa³em im w zwi¹zku z moj¹ spraw¹ i moj¹ przysz³oœci¹... ...Ty równie¿ mo¿esz im zaufaæ.
Brandon Stollings

Polski Program
- Rehabilitacja - Rekonwalescencja po pobycie szpitalnym - Specjalny program zapobiegaj¹cy upadkom - Program leczenia ran - Specjalistyczna opieka nad pacjentami z chorobami: Alzheimer, Dementia, Parkinson. - Polskojêzyczna opieka medyczna - Polska prasa, Biblioteka, Telewizja - Celebrowanie Polskich Œwi¹t - Msza w jêzyku polskim - Polska kuchnia - Domowa atmosfera
Po wiêcej informacji proszê dzwoniæ:
Bo¿enna Cichecka Director of Marketing

Jeœli w ci¹gu ostatnich 2 lat zosta³eœ poszkodowany w nieszczêœliwym wypadku powi¹zanym z pi³¹ sto³ow¹, zadzwoñ do nas natychmiast... Mo¿emy Ci pomóc.

W NASZEJ FIRMIE PRACUJE ANETA LACI KTÓRA MÓWI PO POLSKU NIE MUSISZ SZUKAÆ T£UMACZA!

P£ACISZ TYLKO WTEDY GDY

WYGRAMY

TWOJ¥ SPRAWÊ!

John Cushing
29 S. LASALLE ST CHICAGO, IL 60603 DRUGIE PIÊTRO, POKÓJ 240 WWW.CUSHINGLAW.NET

(773) 576 1613
7001 W. Cullom, Norridge, IL 60706

(708) 457 0700

46 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 paŸdziernika 2009 r.

SPECJALISTYCZNY OŒRODEK

LECZENIA ALERGII I ASTMY
Zaznacz dolegliwoœ ci twoje lub dziecka:
zatkany nos, chrapanie zapalenie oskrzeli bóle g³owy, zatok ³zawienie i swêdzenie oczu swêdzenie skóry, egzema kaszel, kichanie bóle gard³a i uszu trudnoœ ci z oddychaniem czêste przeziêbienia

Dr Monika Minor
wraz z zespo³em lekarzy specjalistów

Us³ugi stomatologiczne œwiatowy poziom - polskie ceny

Wy s t a r c z y 2 tygodnie w Polsce

Informacje na temat oferowanych us³ug stomatologicznych, znajdziecie Pañstwo na naszej stronie internetowej w dziale Praktyka stomatologiczna.

www.denmed.com
DENMED - Gabinet Stomatologiczny 33-100 Tarnów, ul. Skargi 42/1, Polska tel. (48 14)6217-246, fax (48 14) 6264-533 e-mail: denmed@ta.onet.pl Podczas urlopu w Polsce mo¿ecie Pañstwo, zrobiæ wreszcie prz¹dek ze swoim uzêbieniem

Anna Szpindor, M.D.
Specjalista alergolog
Dyplomowana przez American Board of Allergy/ Clinical Immunology * Specjalistka medycyny naturalnej * Konsultacje ze specjalist¹ od ¿ywienia ( Registered dietician/ clinical nutritionist) * Zestaw witamin, zió³ i innych produktów naturalnych wzmacniaj¹cych system odpornoœ ciowy * Specjalne testy diagnostyczne * Bezp³atne badania poziomu Alfa- I - antytrypsyny dla osób z rozedm¹ p³uc i astm¹

Wci¹¿ Dalej Chorujesz? Uodpornij siê szczepionk¹ IRS-19
Szczepionka donosowa IRS-19 zwiêksza miejscow¹ odpornoœæ immunologiczn¹ w obrêbie górnych dróg oddechowych. Szczepionka IRS-19 jest stosowana profilaktycznie zapobiegaj¹c przewlek³ych infekcji i stanów zapalnych górnych dróg oddIRS-19 echowych takich, jak nie¿yty nosa, zapalenia jamy nosowogard³owej, zapalenia migda³ków podniebiennych, zapalenia zatok, zapalenia krtani, zapalenia ucha œrodkowego. Stany przed i po operacjach w obrêbie gard³a, nosa i uszu. W celu unikniêcia wzajemnego oddzia³ywania pomiêdzy poszczególnymi lekami, nale¿y systematycznie informowaæ lekarza lub farmaceutê o ka¿dym przyjmowanym leku. IRS-19 stosuje siê w okresach wzmo¿onej zapadalnoœci czyli jesieni¹ i wiosn¹. Szczepionkê IRS-19 rozpyla siê do ka¿dego z nozdrzy po jednej dawce aerozolu dwa razy dziennie przez oko³o dwa tygodnie. Zabieg powtarzaæ 2 -3 razy w roku. elmont Pharmacy Apteka Dr Michael Markiewicz Szczepionka IRS-19 jest do nabycia w Belmont Pharmacy-Apteka, 6148 W. Belmont Ave, Chicago, IL 60634. Tel. (773) 777-9624 www.BelmontPharmacy.com

LECZENIE UCZULEÑ SPOWODOWANYCH:
roœ linami - kurzem - potrawami - pleœ ni¹ - owadami

1000 W. Lake Street, Suite G Oak Park, IL 60301

1585 N. Barrington Rd. # 606 Hoffman Estates, IL 60194

(708) 848-3393

(847) 310-8844

ANNA KAWA PA-C- dyplomowana asystentka lekarska

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 47

A D W O K A T
zadzwoñ po umówienie * porady bezp³atne

- JAZDA W STANIE NIETRZEŸ WYM

Joel Gould
- Przekroczenia ruchu drogowego - Kradzie¿e w sklepach * bójki

***MAGIC ***
5045
Produkcja: * OKIEN * ÃCIAN PROSTYCH I £UKOWYCH * BARÓW ( Z RÓÒNEGO RODZAJU SZKLANYCH BLOKÓW) * WYTWARZANIE WENTÓW WINYLOWYCH * SPRZEDA¯ OKIEN WINYLOWYCH. * WYMIANA STARYCH GLASS-BLOCKS * MONTA¯ WENTÓW

GLASS BLOCK-WINDOW Co.
W. DIVERSEY* CHICAGO

- UTRATA PRAWA JAZDY - PRZES£UCHANIE U SEKRETARZA STANU - ODSZKODOWANIA ZA PORANIENIA (W WYPADKACH SAMOCHODOWYCH, W PRACY) - POŒLIZGNIÊCIA I UPADKI - BLÊDY W SZTUCE MEDYCZNEJ - WYPADKI ŒMIERTELNE - SPRAWY KRIMINALNE

WYSOKIE ODSZKODOWANIA

(773) 281-8744 * (773) 276-8830
5 8 3 9 W . B e l m o n t Av e .

************************
Glass Block produkcji PC i WECK Szybko, Tanio, Solidnie z mo¿liwoœ ci¹ monta¿u lub bez

TEL.773-622-6222 Fax: 773-622-8862

PRACA
Osoby zainteresowane zbieraniem reklam dla prasy, radia i telewizji - p³aca komisowa. Po wiêcej informacji dzwoñ:

(773) 343-4800

48 KURIER

KURIER CODZIENNY
Proszê pamiêtaæ, ¿e na program nale¿y siê zakwalifikowaæ. Wymagane s¹ te¿ nastêpujace dokumenty: Income Tax za rok 2007 i 2008, Homeowner Insurance Policy, dokumenty dotycz¹ce podatku za posiad³oœæ, 4 miesi¹ce ostatnich rozliczeñ bankowych i 2 miesi¹ce kopie ostatnich wyp³at. Reszte dokumentów wype³nimy na miejscu jak "rozliczenie dochodów i wydatków". Dostaj¹ pañstwo te¿ zadanie domowe czyli Hardship Letter, który pisz¹ pañstwo po polsku a my t³umaczymy na angielski. Wa¿ne jest te¿ to aby przed przystapieniem do programu dobrze zrozumieæ jak dzia³a ten program i jak ca³y proces odbywa siê od strony technicznej. W jednym artykule nie jestem w stanie uj¹æ wszystkich róznic jakie dziel¹ poszczególne przypadki. Ka¿d¹ sprawe rozpatruje siê osobno i w przypadku modyfikacji po¿yczki nie mo¿emy mówiæ o jakis standartach. Ka¿dy osobny przypadek jest osobn¹ osobist¹ tragedi¹ i pod tym kontem jest sprawa rozpatrywana w banku. Niemo¿noœæ uiszczenia op³aty za po¿yczkê musi byæ udokumentowana i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji potwierdzajacej niemo¿noœæ przeznaczenia takiej kwoty pieniêdzy z naszego bud¿etu domowego musi byæ udowodniona. Proszê pamietaæ, ¿e potrzebnych dokumentów jest znacznie wiecej i tylko w dobrym przygotowaniu dokumentacji tkwi tajemnica

16-22 paŸdziernika 2009 r.

Wa¿ne sprawy finansowe
Przypominam, ¿e wszyscy mieszkañcy Niles Township maj¹ czas tylko do 19 paŸdziernika i po tej dacie mija definitywnie czas na sk³adanie aplikacji o obni¿enie podatków od nieruchomoœci.
Nastepny 26 pazdziernika zamyka siê Mine Township. Mieszkanców Hyde Park Township zapraszamy tylko do 30 pazdziernika, ale za to mieszkanców Elk Grove Township do 3 listopada. Najwiêcej czasu maj¹ mieszkañcy Rich Township, bo mog¹ sk³adaæ u nas wnioski a¿ do 12 Listopada. Og³aszamy to z wyprzedzeniem, proszê pamietaæ o tym, ¿e musz¹ pañstwo odszukaæ w szparga³ach ostatni Tax Bill z Cook County, który otrzymaliscie pañstwo w marcu tego roku. Kierownikiem tego dzia³u jest pani Zofia Bry³ka, ale telefony proszê kierowaæ do zastepców Józef Miœniak i Kuba Nalepka. W sprawie obni¿enia podatku od nieruchomoœci mo¿na te¿ kontaktowaæ siê ze wszystkimi naszymi agentami, którzy z regu³y s¹ te¿ agentami realnoœciowymi, po¿yczkowymi oraz ubezpieczeniowymi. Jednym s³owem WSZYSTKIE US£UGI POD JEDNYM DACHEM. Od kiedy pan Ford wymysli³ taœmow¹ produkcje samochodów notujemy w przemyœle samochodowym znaczny wzrost sprzeda¿y. Od kiedy Omega Business Center wprowadzi³a nowy program redukcji zad³u¿enia na kartach kredytowych zanotowaliœmy oko³o pieciokrotny wzrost aplikacji na program "Debt Settlement". Niezwykle tanie koszty ca³ej operacji wyprodukowania jednego samochodu przez pana Forda i przeprowadzenia operacji redukcji d³ugu w Omega Business Center wyglada³y na tle konkurencji a¿ nieprzyzwoicie. Koszta ca³ej operacji redukcji dlugu to tylko 3% i tak na prawde nic wiecej. Redukujemu karty kredytowe, d³ugi szpitalne, prywatnych lekarzy, d³ugi sklepowe i co nie wszyscy wiedz¹ tak¿e d³ug po zabraniu lub oddaniu samochodu. Wszystkie dlugi redukujemy o ok. po³owe i reszte rozk³adamy na nieoprocentowane raty do pañstwa wyboru. Ka¿dy nasz agent ( posiadamy ich 120) bêdzie w stanie pañstwu ten najprostrzy jaki istnieje na rynku program wyt³umaczyæ. Program "loan modification" prowadzony przez Illinois Loan Modification zanotowal tez kilkukrotny wzrost aplikacji o modyfikacje po¿yczki. Nieprzypadkowo dzieje siê to przed zim¹ , która dla wielu z nas bedzie cie¿ka. Wielu uczciwie sp³acajacych kredyty bankowe ludzi nie bêdzie staæ na regulowanie swoich zobowiazañ w stosunku do banków czy kart kredytowych jednoczeœnie nie obni¿aj¹æ sobie poziomu ¿ycia. Ka¿dy z nas wypisujac rachunki wie, ¿e w przysz³ym miesiacu trzeba bêdzie zacisn¹æ pasa. Wypisuj¹c je w obecnej chwili ju¿ musimy planowaæ ciêcia w naszym budzecie. Wiadomo zim¹ spadn¹ dochody wszystkim kontraktorom, kierowcom ciezarówek czy nawet zapotrzebowanie na sprz¹tanie domków mo¿e spaœæ dlatego, ¿e w³aœciciele tych domków te¿ bêd¹ musieli zacisn¹æ pasa i ograniczyæ wydatki. W zwiazku z czym zainteresowanie mo¿liwoœci¹ zmodyfikowania po¿yczki jest bardzo du¿e.

powodzenia. W ubieg³ym tygodniu wp³yne³o do naszego biura 267 takich wniosków. Spodziewamy siê zwiekszonej jeszcze iloœci sk³adanych wniosków z nastaniem pierwszych sniegów. Zbli¿aj¹ca siê zima zmusi nas do wielu ciêc w wydatkach ¿eby wygospodarowaæ pieni¹dze na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, a to ju¿ nied³ugo. Drug¹ spraw¹ bêd¹ koñcz¹ce siê po¿yki i tu proszê œledziæ polonijne media poprzez, które bêdê pañstwa informowa³ na bie¿¹co o nowoœciach. Przed podjêciem decyzji o ubezpieczeniu samochodu proszê sprawdziæ co zaoferuj¹ pañstwu nasi agenci, mamy wielu bardzo dobrych i tanich ubezpieczycieli, przebijemy ka¿d¹ inn¹ ofertê. Zapraszamy do naszego nowozbudowanego budynku w wygodnej lokalizacji. Nie ruszaj¹c samochodu mog¹ pañstwo zrobiæ kompletne zakupy. Proszê pamietaæ ¿eby swoje finanse prowadziæ tak ¿eby zawsze mieæ pieni¹dze i proszê pamietaæ, ¿e Bóg pomaga tylko tym którzy sami sobie pomagaj¹. Artyku³ przygotowany przez: Agnieszka Wodarczyk - Realtor Specjalista d/s Redukcji Zad³u¿eñ W kooperacji z Eric Sadowski W sprawie porad proszê dzwoniæ

Omega Business Center
(773) 205 2200 wew. 477

100 %

KOMISOWEGO DLA AGENTÓWR REALNOŒCIOWYCH

50$ miesiêcznie, 399$ od transakcji

Odnoœ sukcesy w pracy i bierz wszystko!!! Pracuj dla siebie i tylko dla siebie nie musisz dzieliæ siê z nikim!!! Takich warunków pracy i p³acy nie da ci nikt!!! Zarabiaj¹c na tranzakcji wiêcej ni¿ broker odniesiesz szybko sukces finansowy!!! Dzwoñ do Eric Sadowski (773) 205 2200 w. 477

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY
OG£OSZENIE DROBNE

KURIER 49

OG£OSZENIA DROBNE
ADRES REDAKCJI: 6144 W. Belmont

Godziny pracy biura:
pon.-czw: 900am-800 pm pi¹tek: 900am-400pm

Ave., Chicago, IL 60634

773-202-0606
akceptujemy:
VISA
MasterCard

do wynajÅcia kupno motoryzacyjne

nieruchomoÀci praca róÒne

sprzedaÒ towarzyskie usûugi

C DIS

VER

CENNIK OG£OSZEÑ DROBNYCH
Og³oszenia do 15 s³ów*
jednorazowo ----------------------------------------- 5.00 tydzieñ (5 razy) -----------------------------------$15.00 miesi¹c (20 razy)---------------------------------$45.00
$
NAZWISKO [LAST NAME] ADRES [ADDRESS] ZIP CODE TEKST OG£OSZENIA

KUPON OG£OSZENIOWY KURIERA CODZIENNEGO
FORMULARZ DO DROBNYCH OG£OSZEÑ • CLASSIFIED FORM
IMIÊ [FIRST NAME] MIASTO [CITY] TELEFON [TELEPHONE]

DZIA£ DROBNYCH
MOTORYZACYJNE AUTO DAM PRAACÊ

SECTION

CENNIK OG£OSZEÑ RAMKOWYCH

HELP WANTED

1 „ x1c
8 - jednorazowo 25 - tydzieñ $ 70 - miesi¹c
$ $ $ $

2 „ x1c
12 - jednorazowo 35 - tydzieñ $ 100 - miesi¹c
$ $

3 „ x1c
15 - jednorazowo 50 - tydzieñ $ 150 - miesi¹c
DATA UKAZANIA SIÊ OG£OSZENIA ILOŒÆ WYDAÑ

SZUKAM PRACY . . . . . . . . . . . . . JOBS WANTED KUPIÊ SPRZEDAM FOR WANTED TO BUY SALE

DO WYNAJÊCIA . . . . . . . . . . . . . RENTALS US£UGI SER VICES

Termin ostateczny przyjmowania og³oszeñ drobnych do wydania weekendowego up³ywa w czwartek o godz. 12 pm , do wydania zwyk³ego - dzieñ przed dat¹ ukazania siê.
Og³oszenia drobne s¹ op³acane z góry. Przyjmowane s¹ codziennie w godzinach od 9 rano do 6 po po³udniu w biurze redakcji przy 6144 W. Belmont A ve. w Chicago. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoœci za treœæ ogûoszeº. * Od 15 s³ów wzwy¿ ceny s¹ odpowiednio wiêksze.

FORMA ZAP£ATY [PAYMENT] GOTÓWKA [CASH] CZEK [CHECK] # ____________________________________________

NIERUCHOMOŒCI REAL ESTATE RÓ¯NE MISCELANEOUS

VISA

MASTER CARD

DISCOVER

AMERICAN EXPRESS # KARTY KREDYT. [#CREDIT CARD]

PODPIS KLIENta

DATA WA¯NOŒCI KARTY [EXPIRATION DATE] _________________________________

Uwaga!!! Dla wygody naszych Czytelników zosta³y uruchomione trzy nowe punkty przyjmowania ogûoszeº drobnych.
Sâ to: PO£UDNIE CHICAGO: Bobak’s Sausage Company, przy 5275 S. Archer Ave., PÓ£NOC CHICAGO: dwa sklepy Wally's Market 6601 W. Irving Park Rd. i 3256 N. Milwaukee A ve.

PRACA
KIEROWCY z kategori¹ CDL. D³ugie i krótkie trasy lub Kanada i lokalne. 773750-6718 9/30 POTRZEBNY MECHANIK z doœwiadczeniem do remontów silników, mostów i skrzyñ biegów w truckach i trailerach. 773-745-3609 9/30

POTRZEBNY TRANSPORTATION BROKER do firmy transportowej. Wymagane 5 lat doœwiadczenia. Prosimy odpowiedzieæ na email: hlineks2008@yahoo.com lub 773-750-6718 9/29 ZATRUDNIÊ PANI¥ do serwisu sprz¹tj¹cego z zamieszkaniem w Naperville. Zarobki $450$500 tygodniowo. 815254-7626 10/2

Potrzebni

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI.
Wymagany j. angielski

GOLF MILL FORD
NAJWIÊKSZY DEALER FORDA W ILLINOIS
zatrudni polskojêzycznych sprzedawców,
doœwiadczenie mile widziane ale niekonieczne (przyuczymy odpowiednie osoby). Wspania³e wynagrodzenie, p³atne œwiêta oraz wakacje, s³u¿bowy samochód oraz ubezpieczenie zdrowotne i dentystyczne.

773-725-6004
POTRZEBNA PANI do serwisu sprz¹taj¹cego z zamieszkaniem. Bardzo dobre warunki pracy i p³acy. 630-302-0850 10/9

INSTALATORZY ANTEN SATELITARNYCH.
Wymagany samochód i j.angielski do porozumienia.

Prosimy zg³aszaæ siê osobiœcie pod adres 9401 N. Milwaukee, Niles
lub dzwoniæ pod numer

773-725-6004

847-470-9800
PYTAJ O MARIO SOSNOWSKI LUB ART WIERZBICKI

50 KURIER

KURIER CODZIENNY
OG£OSZENIE DROBNE

16-22 paŸdziernika 2009 r.

ADWOKAT

MAREK ÃCIB£O
BANKRUCTWA
KUPNO I SPRZEDA¯ NIERUCHOMOŒCI
-

POSZUKUJÊ PRACOWNIKA z doœwiadczeniem do instalowania szafek kuchennych oraz do pracy w stolarni. 630440-6955 10/16 DELIKATESY W ROSELLE zatrudni¹ dwujêzyczne ekspedientki, kucharza oraz pomoc kuchenn¹ . 630-539-4660 10/19

poszukujê pracy

OPERATOR prasy ciœnieniowej z wieloletnim doœwiadczeniem poszukuje pracy. 773-8228205 PANI w œrednim wieku poszukuje pracy na zamieszkanie przy opiece. 773-981-8102 PODEJMÊ PRACÊ JAKO KIEROWCA na weekend: od pi¹tku rano do niedzieli wieczorem lub ZAWIOZÊ na lotnisko, domek lub inne okazje. 708-867-8317 lub 708362-9635 - Janusz 11/31 EXPERIENCED Caregiver with good English is looking for 5 days live in position. 773-676-3321 10/2

BELMONT/AUSTIN. Piêkne 1-sypialniowe mieszkanie w budynku apartamentowym na I piêtrze. Drewniane pod³ogi, $680 miesiêcznie, ogrzewanie wliczone. Pralnia na miejscu, bez zwierz¹t. 847-567-2040 10/23 OD 1 GRUDNIA do wynajêcia du¿a ogrzewana sypialnia na sta³e lub na weekendy. 773-5445200 10/16 BELMONT/CENTRAL. Apartament 2-sypialniowy, ca³kowicie i elegancko umeblowany dla 2-ch pañ na weekendy do wynajêcia. 773-7186300 10/23 1 & 2 - SYPIALNIOWE mieszkania w Rosemont do wynajêcia. Czyste, blisko transportacji, bez zwierz¹t. 847-299-4076 lub 847-373-2426 dzwoniæ w j. angielskim
10/23

PRZES£UCHANIA U SEKRETARZA STANU

- JAZDA W STANIE NIETRZEZWYM - ODZYSKANIE ZAWIESZONEGO PRAWA JAZDY ZA JAZDÊ PO ALKOHOLU

(DUI)

VICTORIA GRANITE poszukujemy doœwiadczonych pracowników do produkcji i instalacji granitów. Wymagane pozwolenia na pracê w USA
5045 W. Ogden , Cicero

- KRADZIE¯E W SKLEPACH, BÓJKI, NARKOTYKI
5945 N. Elston Ave.,Chicago, IL 60646
(róg Milwaukee i Austin)

SPRAWY KRYMINALNE
tel. (773)

775-5050

MIKE ANDERSON CHEVROLET
Nowy dealer na pó³nocy Chicago zatrudni odpowiednie osoby na stanowisko

708-652-5322

sprzedawcy.
Oferujemy wspania³e œwiadczenia, zarobki i szkolenie. Je¿eli mówisz po angielsku zadzwoñ do Robert Dow: 7 7 3 - 4 6 5 - 2 0 0 0

CAPITAL FINANCIAL & BUSINESS CONSULTING LLC
7712 W. BELMONT AVE, CHICAGO, 60634

LINIE KREDYTOWE POD ZASTAW DOMU, od 4.5 %.
773-625-2665

wynajmê
WYNAJMÊ POMIESZCZENIE do dzia³alnoœci gospodarczej (sklep, restauracjê itp. z czêœciowym wyposa¿eniem), o powierzchni 3 tys. sqft. Okolica Belmont /Central. 773-859-8282
10/9

JEFFERSON PARK. 2-pokojowe mieszkanie na parterze do wynajêcia. 773-427-2788 10/2 POSZUKUJÊ M£OD¥ pracuj¹c¹ kobietê do wspólnego zamieszkania w kondominium w Niles. 1-224-545-9034 9/25 DO WYNAJÊCIA BIURO. Okolica Archer/Newland. 773-586-8224 10/15 MIESZKANIA 1 i 2 - SYPIALNIOWE MIESZKANIA, ³adne, s³oneczne, drewniane pod³ogi. Tanio. 773772-7238 9/31 DO WYNAJÊCIA 2-sypialniowe mieszkanie. 773586-8224 10/15 DO WYNAJÊCIA Townhouse, 2 sypialnie, 2.5 ³azienki w Glendale Hts. 630-544-1075 10/30

STOP FORECLOSURE
Zatrzymamy proces odebrania Twojego domu przez banki - Poprzez modyfikacjê obecnej po¿yczki(program r z¹dowy) redukujemy sp³aty i zad³u¿enia na twojej nieruchomoœci - Redukujemy d³ugi finansowe na kartach kredytowych, rachunkach medycznych i wszelkiego rodzaju po¿yczkach nawet do 70% ogólnego zad³u¿enia. Oczyszczmy twoj¹ histroriê kredytow¹

BEZP£ATNE KURSY POMOCY PIELÊGNIARSKIEJ !
Norridge HealthCare & Rehabilitation Centre og³asza zapisy na kolejny, bezp³atny kurs pomocy pielêgniarskiej - Basic Nurse Assistant Training Program.
Jest to program szko³a - praca, czyli teoria po³¹czona z praktyk¹. Kurs odbywaæ siê bêdzie w naszym Oœrodku - Nursing and Rehabilitation Centre. Ukoñczenie kursu i zdanie egzaminu upowa¿nia do uzyskania dyplomu stanowego Certifield Nurse Assistant i podjêcia pracy w tym zawodzie. Kurs prowadzony jest w j. angielskim. W zwi¹zku z otwarciem Polskiego Oddzia³u gwarantujemy pracê w naszym Oœrodku. J. angielski i sta³y pobyt (pozwolenie na pracê ) wymagane. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie, które odbêdzie siê 12-go i 19-go paŸdziernika

773-625-2665
BARTENDERS WAITRESS
FULL TIME OR PART TIME POSITION. APPLY IN PERSON AFTER 6 PM 4242 N. MILWAUKEE AVE, CHICAGO

CZY CHCESZ ZMIENIÆ SWOJE ¯YCIE ???
Przedstawiê Ci coœ, co zmieni³o moje ¿ycie i mo¿e zmieniæ Twoje. Zadzwoñ:

DO WYNAJÊCIA BIURO,
nowy front ( biuro w którym zarobiono milliony dollarów) - wspani³a lokacja. 4250 N. Milwaukee Ave

( poniedzia³ek) 2009 o godz. 9 rano pod adresem: Norridge HealthCare & Rehabilitation Centre 7001 W. Cullom Ave. Norridge, IL 60706
Bo¿enna Cichecka, Marketing Director, 773-576-1613
Okolica Harlem i Irving Park Rd na ty³ach B-Kmart. Kontakt:

773-282-6143

312-618-2748

16-22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY
OG£OSZENIE DROBNE

KURIER 51

ADDISON/PULASKI
2-sypialniowy odnowiony apartament na parterze wynajmê spokojnym bez na³ogów, $750 plus u¿ytecznoœci.

Szybka sprzeda¿!
Bank zatwierdzi³ SHORT SALE

WESTMONT
Bardzo ³adne kondominium, 2 sypialnie na III piêtrze, 2 ³azienki, kominek, balkon z piêknym widokiem, osobny gara¿. $139.000

SPRZEDAM KONDOMINIUM 2 SYPIALNIE, 2 £AZIENKI W BRIDGIEW.

2003 FORD FOKUS ZX3 I, biegowy, kolor czarny, nowe opony, 43 tys. mil, A/C, alarm, felgi. $4.900. 630-440-6955
10/16

2001 MITSUBISHI MIRAGE pilnie sprzedam. 773829-3926 10/16 99 DODGE TRUCK PICK-UP 1500 , czerwony, $3.000. 312-217-7688 Johnny 9/31

708-407-3934

847-691-8269
£ADNE 1-SYPIALNIOWE mieszkanie. Okolica Harlem/Irving Park. 773736-3629 10/2 DO WYNAJÊCIA ma³e pomieszczenie biurowe np. adwokatowi, w dobrym punkcie w polskiej okolicy na ul. Belmont. 773-725-4545
9/26

773-936-3369 - Marian
Re/Max

DobreSamochody.com
SprawdŸnas i oszczêdŸTYSI¥CE DOLARÓW!!!

motoryzacyjne
07 HONDA CIVIC $9.999 - $149 mies.
SZUKASZ JAPOÑSKIEGO AUTA ? - najlepsze ceny. Dzwoñ: 630-248-6978
10/3

07 MAZDA 6
- $8.875 - $139 mies. Pomagam w finansowaniu, bezwypadkowe.

02 CHEVROLET SILVERADO
automat, AC, CD, 8” paka, pokrywa.

FULLERTON/CENTRAL. Do wynajêcia pokój na piêtrze. 773-637-6024
9/30

Do sprzedania pensjonat “ Feliks” w Krynicy Zdroju. $500 tys. Proszê dzwoniæ po szczegó³y:

NAJLEPSZY WYBÓR japoñskich i niemieckich samochodów. Najni¿sze ceny. Po¿yczki na IRS. Zadzwoñ a pomogê Ci w kupnie samochodu. 773516-4711 10/30/4

773-704-8605
STASZEK

$6.900 lub $169 mies. $500 wp³aty

773-807-3725
pytaæ o Krzyœka

01 LEXUS IS 300

1

BEDROOM DELUXE apartament on Sayre CHICAGO. Ave, Chicago, Northwest 6033 N. SHERIDAN Side, II floor. 1 block from railroad station, church, Luxusowe, 2 sypialniowe, bank, shopping very con- 2 ³azienki kondominium venient. Single person na pla¿y jeziora preferred. No smoking. Michigan sprzedam. 40 No pets, $800 per stóp balkon, widok na month. Heat including. jezioro z ka¿dego pokoCoin operated laundry on ju. Odnowione, dêbowa premises. Pay only for pod³oga i naturalny electricity. Call for appointment: 630-323- kamieñ, basen, si³ownia, us³ugi i sklepy. 3003 9/30

773-794-0889

czarny, aluminiowe ko³a, szyber dach, podgrzewane NAPRAWIMY twój samosiedzenia, loaded. chód. Naprawy powypad$8.900 lub $199 mies. kowe i mechaniczne. $500 wp³aty
Dzybko, solidnie i tanio. 773-859-8282 10/16

06 MAZDA 3 I
automat, aluminiowe ko³a, szyber dach, AC, CD, spoler. $12,700 lub $269 mies. Tylko $500 wp³aty.

773-807-3725
pytaæ o Krzyœka

773-807-3725
pytaæ o Krzyœka
MASZ NISKI SCORE NA KREDYCIE ? NIE POSIADASZ PIERWSZEJ WP£ATY A POTRZEBUJESZ AUTO? NR IRS I NIE MO¯ESZ DOSTAÆ PO¯YCZKI NA SAMOCHÓD? ZADZWOÑ:

773-968-8470
poszukujê
POLSKA.
SZUKAM DOMU do wynajêcia w okolicach Elmwood Park. 773-510-9793 9/29

SPRZEDAM STRAIT TRUCK WRAZ Z PRAC¥ 773-805-0029

08 DODGE GRAND CARAVAN
automatyczne okna i zamki, V6, Stow’n Go, przyciemniane szyby.

lub $349 mies.
Tylko $500 pierwszej wp³aty

708-837-4108
Woj. podkarpackie przy trasie KrosnoSanok-Iwonicz Zdrój sprzedam dom drewniany ( bale) z dzia³k¹ 69 arów. Dzia³ka budowlana 60 arów. Pole orne 2-19 arów.

08 MITSUBISHI GALANT
AUTOMAT, CD, A/C, V6

pytaæ o Staszka

07 MAZDA 6
automat, AC, CD, spoiler, aluminiowe ko³a, czarna.

$10.900 LUB $239 MIES.
TYLKO $500 PIERWSZEJ WP£ATY

STASZEK Tel. 708-837-4108 LUB Tel. 773-807-3725 KRZYSZTOF
SPRZEDAM 1996 FORD WINDSTAR wraz z narzêdziami do kontraktorki hydraulicznej i inne akcesoria do tej kontraktorki. 773-540-2342 10/09

nieruchomoœci
SUPER OKAZJA! FLORYDA Mieszkania, domy, kondominia, foreclosure, hotele, biznesy, stacje paliw, bary, centrum handlowe - ju¿ od $25 tys. Po¿yczki na niski procent. www. HouseRoman.com.754-235-0378 Roman 9/15 SPRZEDAM 3/4 akrow¹ dzia³kê w Dixon, IL obok Rock River. 630-6696002 10/14

Tylko $500 pierwszej wp³aty. $11.900 lub $249 mies.

708-837-4108
pytaæ o Staszka

847-967-1762 847-687-4910
SPRZEDAM MIESZKANIE W TARNÓW - MOŒCICE, 2-pokojowe z balkonem, 51 m kw, na parterze w IV piêtrowym bloku. Cena do uzgodnienia.

773-807-3725

09 TOYOTA COROLLA LE
automat, automatyczne okna, zamki, CD, AC $14,995 lub $319 mies. Tylko $500 wp³aty

pytaæ o Krzyœka

06 CHRYSLER PACIFICA
automat, AC, CD, V6, $12,900 lub $269 mies. $500 wp³aty pytaæ o Staszka

ró¿ne
SZUKAM PARTNERA do biznesu. Firma istnieje 12 lat. Po wiêcej informacji proszê dzwoniæ do Marka: 773-951-8244 9/29

708-867-8317 lub 708-362-9635

708-837-4108
pytaæ o Staszka

708-837-4108

52 KURIER

KURIER CODZIENNY
OG£OSZENIE DROBNE

16-22 paŸdziernika 2009 r.

OPIEKA NAD GROBAMI (Kraków i okolice)
Pragniesz by miejsce spoczynku wa¿nych dla Ciebie osób by³o zadbane, niezabrak³o na nim kwiatów, zniczy, odleg³oœæ Ci to umniemo¿liwia.
Osobiœcie - w swoim imieniu wykonam wszelkie prace. Kraków - Wanda:

DISH NETWORK - POLSKA TELEWIZJA I AMERYKAÑSKA ju¿ od $19.99 miesiêcznie. Dostêpna nawet bez numeru SS i IRS. Szybki internet. 773-677-4419
11/12

WRÓ¯KA
Czyta z rêki, kart Tarota, Przepowiada przysz³oœæ, Rozwi¹zuje wszystkie problemy ¿yciowe, Radzi w sprawach mi³oœci zdrowia - szczêœcia w inter esach - finansach- ³¹czy rozdzielonych. Martwisz siê, jesteœ w depresji, mêczy Ciê podejmowanie decyzji ¿yciowych? Ja ci pomogê w podjêciu najlepszej decyzji. Wszystko w tajemnicy, mogê zadzwoniæ do Ciebie . Druga lokacja w Honover Park, na Barrilngton Rd

GINA

Instalacja i fabrykacja GRANITU I MARMURU.
Najni¿sze ceny

ABSOLWENT AKADEMII MUZYCZNEJ udziela lekcji fortepianu z dojazdem do domu. 773-5175917 9/30 NAPRAWA sprzêtu komputerowego, laptopy, monitory LCD. Instalacja i konfiguracja sprzêtu i oprogramowania. Usuwanie wirusów komputerowych. Instalacja sieci LAN/WLAN. 708983-9317 9/23

HYDRAULIK
27 LAT DOŒWIADCZENIA.

847-637-6909
Budujesz dom? lub go remontujesz?
_ Potrzebujesz doœwiadczonego

012-645-3716 lub cell.698-980-992
SPRZEDA¯ i odblokowanie wszystkich Iphonów. Naprawa telefonów komórkowych - szybko, solidnie, tanio. 773-8228205. Z tym og³oszeniem taniej. 11/2

708-341-3558
SOLIDNIE WYMIENIÊ OKNA, DRZWI, SIDING. 847414-4032 9/1

773-905-4954

5/1

elektryka
oraz fachowej pomocy ? Zapamietaj ! - Licencjonowana firma

publice notice LEGAL NOTICE
Notice is hereby given, pursuant to "An Act in relation to the use of an Assumed Business Name in the conduct or transaction of Business in the State", as amended, that a certification was filed by the undersigned with the County Clerk of Cook County. File No. DO9119436 on the OCT 05 2009 Under the Assumed Name of KT UNIVERSAL with the business located at 4113 N. MARMORA AVE CHICAGO, IL 60634 The true name(s) and residence address of the owner(s) is: KRZYSZTOF JOZEF TOBIASZ 4113 N. MARMORA AVE CHICAGO, IL 60634

DRZWI HYDRAULIK GARA¯OWE I OTWIERACZE
773-230-7891
George Roofing Supplies
6145 W. Belmont Ave, -Shingles traditional $75+ tax per sq -Shingles dimensional style $91+taxm per sq Ice-n-water underlaymen 2 sq- $30+tax per roll 15 felt paper - $21+tax per roll 4 mm Torch down modified smood - $58+tax per roll Cail nails 1’/4 - $30+tax per box

LuKo Electric
pomo¿e Ci rozwi¹zaæ ka¿dy elektryczny problem. Fachowa i profesjonalna obs³uga z wieloletnim doœwiadczeniem pomo¿e Ci siê uporac z twoim elektrycznym problemem Atrakcyjne ceny oraz profesjonalna us³uga, ka¿da wycena jest darmowa, nie czekaj dzwoñ! Dzwoñ do Lukasza:

ELEKTRYCZNE.
WSZYSTKIE ROZMIARY I KOLORY. INSTALACJA - NAPRAWA GWARANCJA

us³ugi

773-787-5552

NAPRAWA lodówek, pralek, suszarek, kuchenek, zmywarek itp. Gwarancja. 773-865-5922 Krzysztof. 12/30

847-529-8274

PODNIEŒWARTOŒÆ SWOJEGO DOMU
sprawdŸczy siê kwalifikujesz na wymianê dachu, rynien, sidingu za jedyne koszta deductible. Darmowa inspekcja. Kasia

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given, pursuant to "An Act in relation to the use of an Assumed Business Name in the conduct or transaction of Business in the State", as amended, that a certification was filed by the undersigned with the County Clerk of Cook County. File No. DO9119302 on the SEP 24 2009 Under the Assumed Name of PK CONSTRUCTION with the business located at 1773 A VERMONT DR ELK GROVE VILLAGE, IL 60007 The true name(s) and residence address of the owner(s) is: PIOTR KOWALIK 1773 A VERMONT DR ELK GROVE VILLAGE, IL 60007

LEGAL NOTICE
Notice is hereby given, pursuant to "An Act in relation to the use of an Assumed Business Name in the conduct or transaction of Business in the State", as amended, that a certification was filed by the undersigned with the County Clerk of Cook County. File No. DO9118992 on the AUG 25 2009 Under the Assumed Name of ANDANTE SCHOOL OF MUSIC with the business located at 2219 N. HAMILTON AVE CHICAGO, IL 60634 The true name(s) and residence address of the owner(s) is: MARYNA SHUTOVICH 6711 W. IRVING PARK RD CHICAGO, IL 60634

POLSKIE I AMERYKAÑSKIE PROGRAMY.
Zamów DISH NETWORK i otrzymaj $100. Zamów szybki internet i otrzymaj $75
dla nowych klientów.

773-405-9153

773-294-2995 WRÓZKA DENA
Wyt³umaczy Twoj¹ przysz³oœæ, pomo¿e rozwi¹zaæ ka¿dy problem który masz teraz. Z ka¿dym detalem przepowie Ci przysz³oœæ. Je¿eli masz problemy z rodzin¹, mi³oœci¹, przyjació³mi, karier¹, finansami i zdrowiem nie czekaj minuty d³u¿ej. Dena po³¹czy Ciê z ukochan¹ osob¹ i poradzi gdzie masz postawiæ nastêpny krok. Równie¿ przywróci Twoje szczêœcie i radoœæ ¿ycia. Otwarte 7 dni w tygodniu od 8 rano a¿ do 11 wieczorem. 1 pytanie przez telefon za darmo. Specjalna weekendowa cena : $5 wró¿enie z rêki i $10 wró¿enie z kart tarota.

PROTEZY ZÊBOWE.
Ró¿nego rodzaju. Elastyczne, metalowe, uszczelnianie.
4854 W. Diversey, Chicago.

773-744-9764 EMPIRE RENOVATION
O G R Z E WA N I E - O C H £ ADZANIE. Naprawa, instalacja, wymiana ka¿dego systemu i boilerów. Prace hydrauliczne i elektryczne. Krzysztof: 773-865-5922 12/30

KOSTKA BRUKOWA, driway, patia, schody - Wykonujê i naprawiam. 773-6291185 9/25

towarzyskie

773-384-7726 773-725-6822

CZEŒÆ, MAM NA IMIÊ JOHN.
Chcia³bym spotkaæ atrakcyjn¹ Polkê w celu nawi¹zania przyjaŸni lub rozpocz¹æ powa¿ny zwi¹zek. Nie palê i nie pijê. Posiadam dobrze prosperuj¹cy biznes, interesujê siê równie¿ Kung-Fu i tenisem. Mieszkam na przedmieœciach w swoim domu. Nie mówiê po polsku ale bêdê szczêœliwy je¿eli nauczê Ciê kilka zdañ po angielsku. Mam 43 lata i chcia³bym spotkaæ Polkê w wieku 28 do 43 lat- preferujê blondynkê o dobrych manierach. Dodatkowo za 2-3 lata pragnê otworzyæ szko³ê dla dzieci ucz¹c¹ Kung-Fu, Tenis, Tai-chi i innych sportów. Je¿eli chcia³abyœspotkaæ siê ze mn¹ na kawie lub gdziekolwiek, proszê zadzwoñ:

Darmowa Instalacja i Serwis
DISH NETWORK Polska i Amerykañska Telewizja

773-512-2249 847-387-7027
$75 BONUS dla ka¿dego nowego klienta!!!

773-230-3839 773-664-3620

JOHN: 847-691-3147

16-22 października 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 53

54 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 października 2009 r.

Polska z³ota jesieñ w zajeździe Mariana Szymañskiego
W roku ubieg³ym nast¹pi³o wstêpne otwarcie ośrodka turystyczno-wypoczynkowego w miejscowości Lawrence w stanie Michigan. Po³o¿ony w zalesionym terenie nad rzek¹, która przep³ywa przez posiad³ośæ, z rybami, które mo¿na zobaczyæ w czystej wodzie, jest w³asności¹ Mariana Szymañskiego. Ośrodek ten, "Zajazd", jest w ci¹g³ej rozbudowie: dwa boiska do pi³ki no¿nej, zagrody dla zwierz¹t a w nich cztery konie, źrebaki, kozy, lamy, a nawet poma³u chodz¹ce osio³ki. Goście korzystaj¹ z przyjemności przewozu bryczk¹, ci¹gniêt¹ przez dwa rumaki, du¿ej sali do tañca, spotkañ i odprawiania mszy św.; obok kuchnia z wszelkim wyposa¿eniem dla tej bran¿y potrzebnym. Jeziorko z czyst¹ wod¹, a w nim setki ryb. Fikuśne, wymyślone przez Pana Szymañskiego budynki, sauny, basen i kopia latarni morskiej. Nad rzek¹ z du¿ym zakolem ju¿ jest pole namiotowe z podestem na wystêpy, a w planie pla¿a do k¹pieli z naturaln¹ wod¹ z rzeki. Zbli¿a siê zima i jak powiedzia³ Pan Marian, ośrodek powiêkszy³ siê o 68 akrów ziemi, przez które przep³ywa ta sama rzeka. Wielu bêdzie mog³o skorzystaæ z sañ, a mo¿e z kuligów po leśnych dró¿kach, a sanie z wozowni naprawdê s¹ niczego. Wiele pociech chicagowskich rodzin z uśmiechem powita takie propozycje. Rodzinie Szymañskich pogratulowaæ nale¿y prowadzenie s³ynnych delikatesów "Avenue Food Mart" na ulicy Belmont w Chicago. A stan Michigan i miasteczko Lawrence jest zaszczycone "Zajazdem Mariana". ¯yczymy powodzenia, Redakcja Kuriera

Altanka na wodzie.

Dom klubowy.

16-22 października 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 55

Pracownicy.

Altanka.

Droga do latarni.

Widok w stronę rzeki.

Pani Aneta siostrzenica właściciela

Każdy miał szansę na przejażdżkę

Własciciel z siostrą Marią.

Basen, jacuzzi.

56 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 października 2009 r.

elmhurst toyota• scion

SPECJALNE FINANSOWANIE
DOSTĘPNE NA NOWE TOYOTY!
STK#T13010, Auto, Air, Tilt, Cruise & more!
1

NOWA 2010 TOYOTA

NOWA 2010 TOYOTA

CAMRY LE

MSRP: . . . . . . . . . $22,850 Elmhurst Discount: $1,761 Toyota Rebate: . . . $750

$

20,339

*

0 36 % 1.9 48 % 2.9 60
APR X APR X APR X
2003 Mitsubishi

%

COROLLA LE
STK#T13017, Auto, Air, Tilt, Cruise & more!

MIESIĘCY1

MIESIĘCY1
MSRP:.. . . . . . . . . $18,190 Elmhurst Discount: $1,287 Toyota Rebate: . . . $750

MIESIĘCY1

$

16180 ,
2005 Nissan

*

UŻYWANE SAMOCHODYSALE!
2003 VOLVO STK# T12787A, GREEN
$

APR NA 60 MIESIĘCY
na Certyfikowane używane auta! Wszystkie Certyfikowane Samochody Otrzymują
2

3.9

%

STK#T12728A
$

Lancer

XC70

Murano
STK#4765P
$

6,490* 7,490*
MPV

8,990*

17,990*
2007 Toyota STK#4800P

2003 Chevrolet

2001 LEXUS

Blazer LS
STK#T12717A
$

RX300 AWD
STK# T12897A, GREY
$

FJ Cruiser
$

12,900*
2004 Honda

21,990* 22,490*
Tribeca

2003 Mazda STK#T12809A
$

2006 TOYOTA STK# 4764P, AUTO, SNRF, SPORT PKG, 4WD!
$

Pilot EX
STK#T12526A
$

4RUNNER SPORT
2008 Subaru STK#T12666A
$

7,990*
Jetta

13,990*
2007 SCION STK# 4888P

Gwarancję

7 Letnią 100,000 Mil #

2004 Volkswagen STK#4747PA
$

TC

8,490*

$

14,490*

22,990*

elmhurst toyota• scion
888.716.1997
440 West Lake St. In Elmhurst

GODZINY SERWISU: Poniedziałek-Piątek 7:30 AM - 9:00 PM Sobota 8:00 AM - 3:00 PM GODZINY OTWARCIA: Poniedziałek-Piątek 9:00 AM - 9:00 PM Sobota 9:00 AM - 7:00 PM

Pytaj o Vlada • OTAWRTE 24/7 @ elmhursttoyota.com
*Plus Tax, Title, Lic & Doc Fee. 1) Available on New 2010 Camry, Corolla & Yaris (excludes Camry Hybrid). 0% for 36 months @ $2 7.28/month per $1000 financed, 1.9% for 48 months @ $24.36/month per $1000 financed, 2.9% for 60 months @ $17.92/month per $100 0 financed, Financing in lieu of rebates available to T ier 1 and Tier 1+qualified buyers as determined by TFS. Not all buyers will qualify. 2) A vailable on certified pre owned Siennas @ $18.80 per $1000 financed. Pictures are for illustration purposes only. Dealer will not honor pricing errors in this advert isement. #From original in service date. All of fers expire 11/3/09.

16-22 października 2009 r.

KURIER CODZIENNY
Mam nadziejÅ, Òe przedstawienie bÅdzie kolejnym sukcesem Grupy Teatralnej Proscenium i jednoczeÀnie stanowiå bÅdzie nagrodÅ dla caûego zespoûu za kilkumiesiÅcznâ ciÅÒkâ pracÅ. PrzypomnÅ, Òe spektakle odbÅdâ siÅ w Copernicus Center: - w sobotÅ, 17 paÎdziernika, godz. 10.30 i 19.30, oraz - w niedzielÅ, 18 paÎdziernika o godz. 16.00 Bilety w cenie $15 do nabycia w

KURIER 57
kasie teatru dwie godziny przed spektaklem. Ze swojej strony chciabym podziÅkowaå za dotychczasowe osiâgniÅcia grupy i Òyczyå Bogdanowi òaºce oraz caûemu zespoûowi kolejnego sukcesu, a Widzom zadowolenia ze spotkania z Pawdziwâ Sztukâ i piÅknym jÅzykiem polskim. Ryszard Rosa
Fot.: archiwum

Grupa Teatralna Proscenium wystawia „ Niemców”
Artpo, bÅdâcej poplenerowâ reminiscencjâ wystaw obrazujâcych dorobek kilkunastu polonijnych artystów plastyków. MoÒna jâ bÅdzie obejrzeæ w przerwie, w kuluarach Copernicus Center. Pani Halinie Buåko z kolei artyÀci zawdziÅczajâ dobrze skrojone i dopasowane do sylwetki kostiumy sceniczne. Jest z tym duÒo roboty, bo - wiadomo - ciâgle coÀ trzeba poprawiå, naprawiå, a nawet zmieniå. Pani Halina zawsze chÅtnie sûuÒy swoim talentem. DÎwiÅk i akustyka to domena Zbigniewa Habiny i Andrzeja Witaszka. To wûaÀnie oni obsûugujâ wiÅkszoÀå polonijnych imprez artystycznych. Leonard Kacznowski - znany kompozytor i aranÒer - zapewnia profesjonalnâ oprawÅ muzycznâ przedstawieº. Wspomnieå naleÒy takÒe o Ani Stokûosie, która oprócz gry aktorskiej byûa wspóûtwórczyniâ wystawianego przed dwoma laty “ Maûego ksiÅcia” . Szczególna rola spoczywa na Ewie Milde - prywatnie Òonie Bogdana òaºki - która sama bÅdâc aktorkâ doskonale rozumie potrzeby artystów i jest jednoczeÀnie jego natchnieniem, a takÒe zawsze sûuÒy mu wszechstronna pomocâ. Innego rodzaju pomoc zapewnia ksiâdz Adam Bobola - proboszcz parafii, który udostÅpnia teatrowi pomieszczenia do przeprowadzania prób. òâczy w ten sposób dobre uczynki z pracâ na rzecz Misji, poniewaÒ caûy dochód z przedstawieº przeznaczany jest na potrzeby Àwiâtyni w tej parafii i na spûatÅ zaciâgniÅtego na jej budowÅ kredytu. Na uwagê zas³uguje te¿ Halinka WoŸ niak, która chocia¿ formalnie nie jest cz³onkiem teatru, to jednak zawsze pomaga np. zajmuj¹c siê sprzeda¿¹ biletów. Zespóû Grupy Teatralnej Proscenium to kilkadziesiâ osób w róÒnym wieku. Najmûodsza aktorka ma 6 lat, najstarszy zaÀ ponad 70. Jest juÒ nawet drugie pokolewnie aktorów. Dzieci i mûodzieÒ, patrzâc na swoich rodziców grajâcych na scenie, z czasem takÒe przejmujâ zainteresowanie teatrem. Tak byûo z Kacprem i Kamilâ Czyszczoº, których ojciec Marek od dawna jest czûonkiem Grupy. TakÒe syn Leszka Borka, Paweû, poszedû w Àlady swojego ojca i wszyscy sâ z tego bardzo zadowoleni: ojciec, syn i widzowie. Inscenizacja dramatu Leona Kruczkowskiego “ Niemcy” , to bardzo ambitne przedsiÅwziÅcie, podjÅte przez Bogdana òaºko dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu II Wojny Ãwiatowej, a tematyka doskonale wpisuje siÅ w klimat paÎdziernika, Miesiâca PamiÅci Narodowej i realizowana jest we wspóûpracy z Fundacjâ Kopernikowskâ i Bocian Production. O ile wiem, bÅdzie to amerykaºska premiera tego dramatu, nigdy wczeÀniej nie wystawianego w Ameryce. BÅdzie to juÒ ósmy spektakl przygotowany przez teatr Proscenium. Trzeba przyznaå, Òe tempo naprawdÅ imponujâce: przeciÅtnie dwa spektakle rocznie. Nawet zawodowe sceny, majâce bez porównania wiÅksze moÒliwoÀci, nieczÅsto mogâ poszczyciå siÅ lepszymi wynikami.

W najbliÒszy weekend Grupa Teatralna Proscenium wystawi - od pewnego czasu zapowiadany i od dawna oczekiwany - dramat Leona Kruczkowskiego “ Niemcy” . BÅdzie to juÒ kolejny, chyba ósmy spektakl przygotowany przez tÅ ambitnâ grupÅ ludzi, kochajâcych teatr, Òywe sûowo i w ogóle polskâ tradycjÅ. Amatorski teatr, jakim jest Grupa Teatralna Proscenium powstaû na poczâtku 2005 roku przy Polskiej Misji Miûosierdzia BoÒego w Lombard z inicjatywy ówczesnego wikarego tej parafii, ksiÅdza Jacka Wesoûowskiego. Do wspóûpracy zaproszony zostaû Bogdan òaºko, znany wÀród Polonii animator Òycia kulturalnego, aktor i - jak siÅ okazaûo - utalentowany reÒyser. Bogdan òaºko znany jest takÒe z tego, Òe wraz ze swojâ Òonâ Ewâ Milde, równieÒ aktorkâ, od ponad 20 lat prowadzi na stacji WPNA 1490 popularny program radiowy “ Na Serio” . Razem teÒ przed kilkunastu juÒ laty (tak, tak, czas szybko leci) zaûoÒyli Kabaret Bocian, w którym wraz z grupâ polonijnych artystów takÒe wystÅpujâ. W Teatrze Proscenium Bogdan òaºko jest jednoczeÀniee dyrektorem artystycznym i reÒyserem oraz koordynuje wszelkie inne, techniczne zagadnienia zwiâzane z funkcjonowaniem teatru. A jest ich tyle samo, co w kaÒdym profesjonalnym teatrze, a moÒe nawet wiÅcej, bo przecieÒ zespoûy zawodowe majâ do swej dyspozycji wûasnâ scenÅ, sale prób, garderoby i caûâ infrastrukturÅ, poza tym majâ Àrodki finansowe, niezbÅdne do zakupu rekwizytów, dekoracji i kostiumów. Proscenium tego nie ma. Dzia-

ûalnoÀc grupy opiera siÅ na zaangaÒowaniu kilkudziesiÅciu osób, ich fascynacji teatrem i spoûecznej pracy. Maûo tego, czÅsto sami wspierajâ teatr finansowo. Trzeba podkreÀliå, Òe nie byûoby Teatru Proscenium, gdyby nie bezinteresowna pomoc ludzi dobrej woli, takÒe tych, którzy nie sâ bezpoÀrednio zwiâzani z teatrem, a przecieÒ jest ona potrzebna na kaÒdym etapie przygotowywania przedstawienia. Przkûadem takiej ÒyczliwoÀci sâ polonijne media, bezpûatnie ogûaszajâce przedstawienia, polskie i nie tylko polskie sklepy, które wywieszajâ plakaty, a takÒe biznesy, ktore wspomagajâ teatr rzeczowo i finansowo. Bez tej pomocy trudno byûoby cokolwiek zrobiå, tym bardziej na takâ skalÅ i na takim poziomie, jaki reprezentuje Teatr Proscenium. Przy okazji dodam, Òe - jak powiedziaû Bogdan òaºko - aktorzy, wystÅpujâcy w teatrze, szczególnie ci z najdûuÒszym staÒem, Àmiaûo mogliby ubiegaå siÅ o dyplom aktora zawodowego. Takâ profesjonalnâ pozycjÅ udaûo siÅ wypracowaå dziÅki pomocy takich ludzi, jak np. Piotr Wûodarczyk. Dyrektor òaºko nazywa go swojâ “ prawâ rÅkâ” , poniewaÒ oprócz tego, Òe gra w przedstawieniach, sûuÒy swâ pomocâ w dziaûalnoÀci organizacyjnej. Scenografiâ zajmuje siÅ pani Kasia SzczeÀniewska i robi to naprawdÅ dobrze, co z pewnoÀciâ docenili ci, którzy byli na spektaklach, natomiast pozostali mogâ siÅ o tym przekonaå przy okazji chicagowskiej premiery “ Niemców” . Wypada teÒ nadmieniå, Òe pani SzczeÀniewska jest organizatorkâ wystawy plastycznej

58 KURIER

KURIER CODZIENNY SPORT

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

PI£KA NO¯NA

Eliminacje MŒ: znamy 23 uczestników mundialu

Europie i miêdzy ekipami z Ameryki P³d. a CONCACAF, zapadn¹ rozstrzygniêcia w Afryce (trzy wolne miejsca po awansie Ghany i Wybrze¿a Ko-

To by³o smutne po¿egnanie z eliminacjami mistrzostw œwiata 2010, w wykonaniu polskiej dru¿yny. W œrodê na pustym Stadionie Œl¹skim w Chorzowie, Polacy przegrali ze S³owacj¹ po samobójczej bramce Seweryna Gancarczyka.
Fot. Archiwum

S³owacja, Szwajcaria, Argentyna i Honduras to kolejne dru¿yny, które zakwalifikowa³y siê do przysz³orocznych pi³karskich mistrzostw œwiata bezpoœrednio z eliminacji. Pewne wystêpu na boiskach Republiki Po³udniowej Afryki s¹ ju¿ 23 ekipy S³owacy z awansu cieszyli siê w Chorzowie, gdzie na Stadionie Œl¹skim pokonali Polaków 1:0. Jedyn¹ bramkê uzyskali po samobójczym trafieniu Seweryna Gancarczyka w trzeciej minucie gry. Spotkanie odby³o siê na zaœnie¿onej murawie, a z trybun obserwowa³o je ledwie oko³o piêciu tysiêcy widzów. Z grupy 3. w bara¿ach zagra S³owenia, która pokona³a w œrodê San Marino 3:0. Szwajcaria awans zapewni³a sobie remisuj¹c z Izraelem 0:0. Helweci w tabeli grupy 2. o punkt wyprzedzili Greków, którzy zagraj¹ w bara¿ach. Wczeœniej ze Starego Kontynentu awans wywalczy³y Holandia, Anglia, Hiszpania, Niemcy, Dania, Serbia i W³ochy. Kolejnych czterech uczestników MŒ wy³onionych zostanie po bara¿ach z udzia³em oœmiu z dziewiêciu zespo³ów, które w swoich grupach uplasowa³y siê na drugiej pozycji. W meczach zaplanowanych na 14 i 18 listopada rywalizowaæ bêd¹ równie¿: Rosja, Portugalia, Boœnia i Hercegowina, Ukraina, Francja i Irlandia. Losowanie par - w poniedzia³ek w Zurychu. W eliminacjach najlepiej spisa³y siê Hiszpania i Holandia. Mistrzowie Europy odnieœli komplet dziesiêciu zwyciêstw, a na zakoñczenie wygrali w Boœni i Hercegowinie 5:2, trac¹c obie bramki w doliczonym przez sêdziego czasie gry. Pomarañczowi jako pierwsi na Starym Kontynencie zdobyli paszporty do RPA i nie stracili punktu w ¿adnym z oœmiu spotkañ. Najwiêksi przegrani - Szwecja, Czechy, Turcja i Chorwacja. W ka¿dej z tych reprezentacji zapowiedziano ju¿ zmiany na stanowisku trenerów. Bohaterem ostatnich meczów eliminacji by³ Alberto Gillardino. Napastnik Fiorentiny w ci¹gu ostatnich 13 minut zdoby³ trzy gole i zapewni³ W³ochom wygran¹ z Cyprem 3:2. W sobotê jego trafienie w koñcówce spotkania z Irlandi¹ przypieczêtowa³o awans mistrzów œwiata do przysz³orocznego mundialu. Najwiêksze wahania nastrojów prze¿ywali w eliminacjach kibice reprezentacji Szwajcarii. Helweci rozpoczêli zmagania od remisu z Izraelem 2:2, a nastêpnie przegrali na w³asnym terenie z Luksemburgiem 1:2. W kolejnych oœmiu meczach pi³karze Ottmara Hitzfelda odnieœli szeœæ zwyciêstw, dwa zremisowali, koñcz¹c rywalizacjê w grupie na pierwszej pozycji. Do RPA pojad¹ tak¿e ekipy Argentyny i Hondurasu. Argentyna wygra³a w Montevideo z Urugwajem 1:0 i zajê³a czwarte miejsce w tabeli eliminacji w strefie Ameryki Po³udniowej. Z kolei Honduras pokona³ na wyjeŸdzie Salwador 1:0, a w rozgrywkach CONCACAF uplasowa³ siê na trzeciej pozycji. W bara¿ach o prawo gry w MŒ2010 Urugwaj zmierzy siê z Kostaryk¹. W listopadzie, oprócz zwyciêzców bara¿y w

œci S³oniowej) oraz rozegrany zostanie drugi mecz bara¿owy Nowa Zelandia - Bahrajn (0:0 w pierwszym). Uczestnicy pi³karskich MŒ 2010 (23 z 32):
Europa (13 miejsc) - Holandia, Anglia, Hiszpania, Niemcy, Dania, Serbia, W³ochy, Szwajcaria, S³owacja Afryka (5+1) - RPA (gospodarz), Ghana, Wybrze¿e Koœci S³oniowej Ameryka Po³udniowa (4 lub 5) - Brazylia, Chile, Paragwaj, Argentyna Azja (4 lub 5) - Australia, Japonia, Korea Po³udniowa, Korea Pó³nocna CONCACAF (3 lub 4) - USA, Meksyk, Honduras Oceania (0 lub 1) - nie wy³oniono

Ireneusz Jeleñ i Mariusz Lewandowski - strzelali za lekko lub niecelnie. W 32. minucie kolejny pech bia³o-czerwonych. Lewandowski zdecydowa³ siê na mocny strza³ zza pola karnego, jednak pi³ka trafi³a w spojenie s³upka z poprzeczk¹ (przy okazji str¹caj¹c œnieg z bramki). W ostatniej minucie pierwszej po³owy przed dogodn¹ okazj¹ stan¹³ Jeleñ, ale jego strza³ w kierunku opuszczonej przez Jana Muchê bramki zablokowali obroñcy goœci. Po przerwie bia³o-czerwoni osi¹gnêli ju¿ zdecydowan¹ przewagê. S³owacy uznali, ¿e w tak trudnych warunkach nie ma sensu dalej atakowaæ i ryzykowaæ utrat¹ gola. Chwilami nie byli w stanie przekroczyæ œrodkowej linii. Z naporu podopiecznych Majewskiego niewiele jednak wynika³o. W 65. minucie S³owakom uda³o siê w koñcu wyprowadziæ kontratak, ale w sytuacji sam na sam Dudek powstrzyma³ Jana Kozaka. W odpowiedzi strza³ Jelenia obroni³ Mucha, a w 73. minucie œwietnej okazji nie wykorzysta³ Ludovic Obraniak. W miarê up³ywu czasu napór bia³oczerwonych przybiera³ na sile. Wyró¿niaj¹cy siê Mariusz Lewandowski robi³ co móg³, jak np. w 84. minucie, gdy znów uderzy³ potê¿nie na bramkê S³owaków. Mucha ponownie okaza³ siê lepszy. „Afryka, Afryka!" - krzyczeli po ostatnim gwizdku s³owaccy fani, którzy wbiegli na murawê, ¿eby wyœciskaæ siê ze swoimi bohaterami. Najwiêkszym w œrodê by³ bez w¹tpienia Mucha, bramkarz warszawskiej Legii. Na Stadionie Œl¹skim polscy pi³karze trzykrotnie w historii zapewniali sobie awans do mistrzostw œwiata - w 1977, 1985 i 2001 roku, a raz do fina³ów mistrzostw Europy (w 2007). W kilku innych przypadkach sukcesy na chorzowskim obiekcie mia³y ogromny wp³yw na awans bia³o-czerwonych do fina³ów MŒ. Tym razem zas³u¿ony dla polskiej pi³ki stadion by³ œwiadkiem awansu rywali.
Polska - S³owacja 0:1 (0:1)

Grupa 3 Pora¿ka w meczu o honor Polska przegra³a w Chorzowie ze S³owacj¹ 0:1 (0:1) w meczu grupy 3. eliminacji pi³karskich mistrzostw œwiata. Goœcie zapewnili sobie zwyciêstwo w grupie i pierwszy w historii awans do fina³ów mundialu. Pi³karze S³owacji w bardzo szczêœliwych dla nich okolicznoœciach pokonali w Chorzowie Polskê 1:0 i po raz pierwszy w historii awansowali do fina³ów mistrzostw œwiata. Swoj¹ s³ab¹ gr¹ potwierdzili jednak, ¿e grupa 3. eliminacji odstawa³a poziomem od innych. Smutny to by³ wieczór na Stadionie Œl¹skim. Bojkot kibiców protestuj¹cych przeciwko PZPN, fatalna gra reprezentacji w eliminacjach oraz zimowa aura sprawi³y, ¿e na obiekcie mog¹cym pomieœciæ ponad 47 tysiêcy widzów pojawi³o siê oko³o piêciu tysiêcy. W tym gronie g³oœno dopingowa³a swoj¹ dru¿ynê grupa fanów (ok. 1300) ze S³owacji. Nieliczni polscy kibice wywiesili transparent z napisem „Chcemy dobra polskiej pi³ki. Polacy jesteœmy z wami", podkreœlaj¹c w ten sposób, ¿e protestuj¹ przeciwko PZPN, a nie reprezentacji. Sytuacja dru¿yny Vladimira Weissa przed tym meczem by³a jasna. Jego podopieczni musieli zak³adaæ zwyciêstwo S³owenii nad San Marino w równolegle rozgrywanym spotkaniu, dlatego do bezpoœredniego awansu potrzebowali w Chorzowie sukcesu. Bia³o-czerwoni grali tylko o honor i prawdopodobnie o przed³u¿enie przygody Stefana Majewskiego z kadr¹. Padaj¹cy prawie ca³y dzieñ œnieg sprawi³, ¿e obie dru¿yny musia³y walczyæ w ekstremalnych warunkach. Organizatorzy chyba za póŸno w³¹czyli urz¹dzenie podgrzewaj¹ce murawê, poza tym przy tak obfitych opadach trudno by³o liczyæ na zielon¹ murawê. Dziwny mecz rozpocz¹³ siê równie dziwnie. Ju¿ w trzeciej minucie nieatakowany przez nikogo Seweryn Gancarczyk kopn¹³ pi³kê do w³asnej bramki. Jerzy Dudek (powrót do kadry po ponad trzech latach) by³ bez szans. Sza³ radoœci w obozie gospodarzy i konsternacja wœród Polaków. Stefan Majewski mia³ prawo pomyœleæ w tym momencie, ¿e wszystkie si³y obróci³y siê przeciwko niemu. Po oko³o dziesiêciu minutach gospodarze ruszyli do ataków, ale na œniegu trudno by³o konstruowaæ groŸne akcje. Próbowali m.in.

Bramka: Seweryn Gancarczyk 3-sam. ¯ó³ta kartka: Vladimir Weiss. Sêdzia: Jonas Eriksson (Szwecja). Widzów ok. 5 tys. Polska: Jerzy Dudek - Jakub RzeŸniczak, Arkadiusz G³owacki, Jaros³aw Bieniuk, Seweryn Gancarczyk - Jakub B³aszczykowski, Roger Guerreiro (60-S³awomir Peszko), Mariusz Lewandowski, Ludovic Obraniak - Ireneusz Jeleñ (68-Robert Lewandowski), Pawe³ Bro¿ek (86Dawid Janczyk). S³owacja: Jan Mucha - Peter Pekarik, Martin Petras, Zdenko Strba, Kornel Salata - Vladimir Weiss (66-Jan Novak), Marek Hamsik, Jan Kozak (85-Miroslav Karhan), Kamil Kopunek - Stanislav Sestak (75-Dusan Svento), Erik Jendrisek. Oto komentarze wczorajszej prasy. „Przegl¹d Sportowy": Bia³o-Czerwoni strzelaj¹ tylko do w³asnej bramki Reprezentacja chyba jeszcze nigdy nie gra³a w takiej atmosferze. Puste trybuny, brak jakiejkolwiek stawki, sponsorzy kadry publikuj¹cy oœwiadczenie odcinaj¹ce siê od kadry. Kiedy Gancarczyk strzeli³ kuriozalnego gola samobójczego wydawa³o siê, ¿e bêdziemy œwiadkami tragikomedii. „Sport": œnieg i ³zy Zaledwie kilka tysiêcy ludzi na trybunach, zimno i bia³o - w takiej scenerii Polacy zakoñczyli eliminacje do mundialu w RPA. Przegrali po golu samobójczym. W kontekœcie tego i ca³ych eliminacji mo¿na powiedzieæ, ¿e koszmar siê skoñczy³. Co bêdzie teraz? Tego naprawdê nie wie nikt. „Gazeta Wyborcza": zawstydzaj¹ce, niewidzialna polska pi³ka W grupie, w której przed eliminacjami piêæ dru¿yn by³y w rankingu FIFA ni¿ej od Polaków, nasi pi³karze zajêli zawstydzaj¹ce przedostatnie miejsce. Na po¿egnanie przegrali ze S³owacj¹, po bezsensownym b³êdzie w defensywie. „Dziennik Polski": samobójstwo reprezentacji Polski To by³o przygnêbiaj¹ce po¿egnanie polskich pi³karzy ze Stadionem Œl¹skim. To nie by³o widowisko, ale kopanina. Tyle, ¿e w kopaninie te¿ s¹ zwyciêzcy i pokonani. „Futbol News": smutne po¿egnanie - jaka pogoda, taka gra Nie by³o kibiców, nie by³o pi³karzy i selekcjonera, nie by³o nawet widaæ tego meczu. Z³oœæ, rozczarowanie i zniechêcenie. „Fakt": ¿a³osny koniec W ostatnim meczu eliminacji Polska znów

przegra³a. Siêgnêliœmy pi³karskiego dna. Nasta³ koniec tych mêczarni. Nasi pi³karze nie bêd¹ nam juz psuæ wieczorów niezdarnymi próbami zdobycia punktów z europejskimi œredniakami. Bezbramkowy remis Czechów Czechy zremisowa³y w Pradze z Irlandi¹ Pó³nocn¹ 0:0 w meczu grupy 3. eliminacji pi³karskich mistrzostw œwiata. Obie dru¿yny nie zagraj¹ w mundialu w RPA. Przed meczem Czesi mieli jeszcze teoretyczne szanse na drug¹ lokatê w tabeli daj¹c¹ prawo gry w bara¿ach. Jednak aby taki scenariusz siê spe³ni³ Czesi musieliby wygraæ z Irlandi¹ Pó³nocn¹ i liczyæ na stratê punktów przez S³oweniê. Ani jeden, ani drugi warunek siê jednak nie spe³ni³ i Czesi mistrzostwa zobacz¹ sprzed ekranów telewizorów. Sêdziowa³ Laurent Duhamel (Francja). Czechy: Petr Cech - Zdenek Pospech, Tomas Sivok, Roman Hubnik, Marek Jankulovski - David Jarolim (83-Michal Papadopulos), Tomas Hubschman, Tomas Rosicky (72-Jiri Stajner), Jaroslav Plasil - Milan Baros, Tomas Necid (58-Adam Hlousek). Irlandia Pó³nocna: Maik Taylor - Gareth McAuley, Ryan McGivern, Stephen Craigan, Christopher Baird, Aaron Hughes - Damien Johnson (83-Andrew Kirk), Steven Davis, Grant McCann (Michael O’Connor, 79) - Niall McGinn, David Healy (69-Warren Feeney). S³owenia zagra w bara¿ach W meczu grupy 3 eliminacji mistrzostw œwiata S³owenia pewnie pokona³a na wyjeŸdzie San Marino 3:0 (1:0) i zapewni³a sobie prawo do gry w bara¿ach. W Serravalle, gdzie by³ rozgrywany mecz faworytem by³a ekipa S³owenii. Gospodarze, którzy w bie¿¹cych eliminacjach byli dostarczycielami punktów przegrali tak¿e w ostatnim meczu eliminacji. Dla S³oweñców wygrana z San Marino oznacza, ¿e zespó³ zachowa³ jeszcze szanse na awans na mundial, pod warunkiem wygrania meczu bara¿owego.
San Marino - S³owenia 0:3 (0:1)

Bramki: Milivoje Novakovic (24), Dalibor Stevanovic (67), Marko Suler (81). Sêdziowa³ Zsolt Szabo (Wêgry). San Marino: Aldo Simoncini - Fabio Vitaioli, Davide Simoncini, Nicola Albani, Mauro Marani - Carlo Valentini (77-Michele Cervellini), Maicol Berretti (46-Matteo Bugli), Michele Marani, Manuel Marani - Andy Selva (61-Danilo Rinaldi), Matteo Vitaioli. S³owenia: Samir Handanovic - Miso Brecko (85-Rene Krhin), Marko Suler, Bostjan Cesar, Bojan Jokic - Dalibor Stevanovic (85-Branko Ilic), Aleksander Radosavljevic, Andra¿ Kirm Valter Birsa, Milivoje Novakovic, Zlatko Dedic (51-Zlatan Ljubijankic). Tabela: M Bramki Punkty
1. S³owacja - awans 2. S³owenia - bara¿e 3. Czechy 4. Irlandia Pó³nocna 5. Polska 6. San Marino 10 22:10 10 18:4 10 17:6 10 13:9 10 19:14 10 1:47 22 20 16 15 11 0

Majewski: zagraliœmy lepszy mecz Zdaniem trenera pi³karskiej reprezentacji kraju Stefana Majewskiego œrodowy mecz ze S³owacj¹ (0:1) by³ w wykonaniu Polaków lepszy ni¿ sobotnie spotkanie z Czechami w Pradze. - Stworzyliœmy sporo sytuacji pod bramk¹ rywala, ale szczêœcie dzisiaj przy nas nie sta³o. Reprezentacja zagra³a dobre spotkanie, strzeli³a bramkê i przegra³a mecz. Tak bywa czasami w pi³ce. Myœlê, ¿e puste trybuny nie mia³y wp³ywu na grê naszych pi³karzy, natomiast wszystkie za³o¿enia przedmeczowe popsu³a pogoda - powiedzia³ Majewski. Jak oceni³, w grze by³o sporo przypadku, ale oba zespo³y gra³y w tych samych warunkach. Tyle tylko, ¿e ³atwiej siê by³o broniæ, a nam nic dzisiaj nie wchodzi³o. Powiedzia³em pi³karzom, ¿e nie mam do nich ¿adnych pretensji i poprosi³em, ¿eby i oni nie mieli pretensji do siebie. Myœlê, ¿e ogromne zaanga¿owanie w grze by³o widaæ. Zdaniem trenera Jerzy Dudek broni³ tak samo dobrze, jak Wojciech Kowalewski w Pradze. Przy golu nie mia³ szans, bowiem by³ to przypadek. Zmiany, które zrobi³em w podstawowej jedenastce, wynika³y z chêci sprawdzenia jak najwiêkszej liczby zawodników, natomiast te, których dokona³em podczas meczu zmierza³y do

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY SPORT

KURIER 59

PI£KA NO¯NA
zmiany niekorzystnego rezultatu. Zmienia³em pi³karzy w formacji ofensywnej, licz¹c ¿e zdobêdziemy bramkê. - Myœlê, ¿e powinniœmy zagraæ kolejny mecz w normalnych warunkach i zobaczyæ jak bêdzie on wygl¹da³. Dzisiejsza gra napawa pewnym optymizmem - doda³ Majewski. Podczas konferencji prasowej wyjaœniono, ¿e w przerwie by³a propozycja ze strony organizatorów by zmieniæ pi³ki na pomarañczowe, ale goœcie nie zgodzili siê na to i dlatego grano w drugiej po³owie dalej ¿ó³tymi, s³abo widocznymi na zaœnie¿onej murawie. - W najgorszych snach nie przypuszcza³em, ¿e ten mecz tak siê zakoñczy - powiedzia³ po meczu ze S³owacj¹ (0:1) Seweryn Gancarczyk, który zaliczy³ samobójcze trafienie. Posz³o doœrodkowanie. Wiadomo te¿ jaka by³a pogoda... Chcia³em j¹ wybiæ, posz³a mi po bucie. Nawet nie wiem czy po bucie czy po ochraniaczu... Sta³o siê jak siê sta³o... - powiedzia³ smutny Gancarczyk. Nawet nie wiem, jakim cudem nie wygraliœmy tego meczu. Najzwyczajniej pi³ka nie chcia³a wpaœæ do bramki - powiedzia³ po pora¿ce ze S³owacj¹ (0:1) kapitan Polaków Mariusz Lewandowski. „Lewy" przed tym meczem by³ bohaterem skandalu, który wywo³a³a jego niefortunna wypowiedŸ, jakoby S³oweñcy powinni zmotywowaæ Polaków finansowo do pokonania S³owacji. Walczyliœmy w tym meczu dla wszystkich, którzy byli z nami, równie¿ dla trenera, ale nie wysz³o. Czy trener Majewski zostanie na stanowisku selekcjonera? Tego nie wiem, o to pytajcie PZPN - powiedzia³ pomocnik Szachtara Donieck. - Jedno jest pewne - siln¹ dru¿ynê na Euro 2012 mo¿emy zbudowaæ tylko wtedy, gdy konflikt miêdzy PZPN-em a kibicami zostanie za¿egnany. Potencja³ pi³karski mamy wystarczaj¹cy, aby stworzyæ mocn¹ dru¿ynê - powiedzia³ napastnik reprezentacji Polski i Auxerre, Ireneusz Jeleñ. Powrót Jelenia do kadry to jeden z nielicznych pozytywów wynikaj¹cych ze zmiany selekcjonera Or³ów. - Mecz ze S³owacj¹ wyszed³ nam o wiele lepiej, ni¿ ten z Czechami, szkoda tylko, ¿e znowu przegraliœmy. Rywale stworzyli praktycznie tylko jedn¹ sytuacjê i wygrali, a my mieliœmy ich bez liku. Lecz wszystko broni³ ten niesamowity Mucha. Nawet mój silny strza³ w drugiej po³owie obroni³ - krêci³ g³ow¹ z niedowierzaniem Ireneusz. - Cieszê siê, ¿e po wystêpie w Pradze komplementowa³ mnie sam Petr Czech, mówi¹c, ¿e nada³ bym siê do ligi angielskiej. Zobaczymy, mo¿e do niej trafiê. W koñcu nie na marne wywalczy³em sobie klauzulê odstêpnego w kontrakcie z Auxerre, która wynosi bardzo ma³o, jak na francuskie warunki. Ile? Trzy miliony euro. As ataku Auxerre i reprezentacji Polski wróci³ myœlami do ubieg³orocznego meczu eliminacyjnego ze S³owacj¹ w Bratys³awie. - Od tego wystêpu zaczê³o siê ca³e nieszczêœcie. Przegraliœmy wygrany mecz. S³owacy z niczego strzelili dwa gole, tak jak dzisiaj z niczego strzelili jednego. A poza tym b³êdem byliœmy od nich lepsi. Szkoda, ¿e przegraliœmy - ¿a³owa³. Jeleñ nie chcia³ potwierdziæ, ¿e gra na prawej pomocy, na któr¹ w meczu z Czechami wystawi³ go Majewski, zupe³nie mu nie odpowiada. - Trener w koncepcji 4-4-2 widzia³ mnie wtedy na prawej pomocy, wiêc bez problemów tam wyst¹pi³em. Ze S³owacj¹ gra³em w ataku i te¿ nie mia³em z tym problemu. Grunt, ¿e mam miejsce w ataku - podkreœla³. Trener Czechów zrezygnowa³ Trener pi³karskiej reprezentacji Czech Ivan Hasek zrezygnowa³ z prowadzenia zespo³u po œrodowym remisie 0:0 z Irlandi¹ Pó³nocn¹ w meczu eliminacji mistrzostw œwiata. Czechy nie zakwalifikowa³y siê turnieju fina³owego w 2010 roku w RPA zajmuj¹c w trzeciej grupie trzecie miejsce. Hasek, prezes Czesko-Morawskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej obj¹³ reprezentacjê kraju w lipcu, gdy zespó³ w szeœciu spotkaniach wywalczy³ tylko osiem punktów i zajmowa³ w grupie czwart¹ pozycjê. Jego zadaniem by³o wywalczenie awansu, ale nie uda³o siê. Po meczu z Irlandi¹ Pó³nocn¹ z gry w reprezentacji Czech zrezygnowa³ tak¿e obroñca AC Milan, 33-letni Marek Jankulovski. Grupa 1 Koniec marzeñ Szwedów Z ogromn¹ determinacj¹ zagrali Szwedzi, którzy pewnie pokonali Albaniê 4:1. Mimo tego zwyciêstwa gracze „Trzech Koron" zajêli trzecie miejsce w grupie i tym samym nie pojad¹ do RPA.
Szwecja - Albania 4:1 (3:0)

Bramki: Olof Mellberg dwie 6, 43, Marcus Berg 40, Anders Svensson 86, - Hamdi Salihi (57). Sêdziowa³ Niko³aj Iwanow (Rosja). Szwecja: Andreas Isaksson; Mikael Nilsson, Olof Mellberg, Daniel Majstorovic, Behrang Safari; Sebastian Larsson, Anders Svensson, Kim Kallstroem (21-Daniel Andersson), Rasmus Elm; Zlatan Ibrahimovic (77-Markus Rosenberg), Johan Elmander (37-Marcus Berg). Albania: Samir Ujkani; Elvin Beqiri, Armend Dallku, Lorik Cana, Debatik Curri, Altin Haxhi (22-Jahmir Hyka), Ervin Bulku, Klodian Duro, Ervin Skela, Erjon Bogdani (87-Besiart Berisha), Hamdi Salihi (79-Edmond Kapllani). Portugalia uratowa³a skórê W ostatniej serii spotkañ w grupie 1 eliminacji do MŒ 2010 w strefie europejskiej awans do bara¿y zapewni³a sobie Portugalia, która wygra³a 4:0 z Malt¹. Podopieczni Carlosa Queiroza wykorzystali okazjê, maj¹c za rywala s³abiutk¹ Maltê. Ju¿ do przerwy Portugalczycy prowadzili 2:0 po golach Naniego i Simao Sabrosy. W drugiej po³owie trzeci¹ bramkê do³o¿y³ Miguel, a rezultat ustali³ w ostatniej minucie Edinho, po asyœcie Simao.
Portugalia - Malta 4:0 (2:0)

Astafjevs, Kaspars Gorks, Vladimirs Kolesnicenko (75-Juris Laizans), Deniss Ivanovs, Deniss Kacanovs, Aleksandrs Cauna, Maris Verpakovskis, Andrejs Rubins (63-Genadijs Solonicins), Girts Karlsons (69-Kristaps Grebis). Mo³dawia: Stanislav Namasco, Valerii Catinsus, Victor Golovatenco, Serghei Lascencov, Igor Armas (81-Valeriu Andronic), Alexandru Epureanu, Alexei Savinov, Sergiu Namasco, Denis Calincov, Igor Bugaiov (70 Alexandru Suvorov), Gheorghi Ovseannicov (77-Veaceslav Sofroni). Grecja w bara¿ach W meczu grupy 2 eliminacji do pi³karskich mistrzostw œwiata Grecja wygra³a 2:1 z Luksemburgiem. Mistrzowie Europy z 2004 roku zagraj¹ w bara¿ach.
Grecja - Luksemburg 2:1 (2:0)

koñca i w ostatniej minucie regulaminowego czasu gry pi³kê do siatki Finlandii skierowa³ Lukas Podolski ratuj¹c swoj¹ ekipê przed pierwsz¹ pora¿k¹ w tych eliminacjach. Urodzony w Gliwicach Podolski zdoby³ w tych eliminacjach szeœæ goli. Skuteczniejszy od niego w reprezentacji Niemiec by³ inny pi³karz z polskimi korzeniami - pochodz¹cy z Opola Miroslav Klose, który zdoby³ siedem bramek.
Niemcy - Finlandia 1:1 (0:1)

Bramki: Nani 13, Simao Sabrosa 45, Miguel Veloso 52, Edinho 90. Sêdziowa³ Alan Kelly (Irlandia). Portugalia: Eduardo - Jose Bosingwa, Pepe, Ricardo Carvalho, Miguel Veloso - Pedro Mendes, Raul Meireles (62-Nuno Assis), Deco - Nani (72-Joao Moutinho), Liedson (62-Edinho), Simao Sabrosa. Malta: Andrew Hogg - Ian Azzopardi, Keneth Scicluna, Brian Said, John Hutchinson - Roderick Briffa, Jamie Pace, Shaun Bajada (72-Ryan Fenech), Emanuel Muscat - Andrew Cohen (35Clayton Failla), Michael Mifsud. Wygrana Wêgier na otarcie ³ez Dania przegra³a w Kopenhadze z Wêgrami 0:1 (0:1) w meczu 1. grupy eliminacji mistrzostw œwiata. Duñczycy ju¿ wczeœniej zapewnili sobie udzia³ w przysz³orocznym mundialu. Jedyn¹ bramkê w meczu zdoby³ w 35. minucie gry Akos Buzsaky. Wêgrzy zakoñczyli eliminacje na czwartym miejscu w grupie.
Dania - Wêgry 0:1 (0:1)

Bramka: Akos Buzsaky 35. Sêdziowa³ Florian Meyer (Niemcy). Dania: Thomas Sorensen - Christian Poulsen, Anders Moller Christensen, Daniel Agger, Michael Jacobsen - Lars Jacobsen, Jakob Poulsen, Thomas Enevoldsen (45-Soren Larsen) - Jon Dahl Tomasson (61-Daniel Jensen), Nicklas Bendtner, Dennis Rommedahl (71-Michael Silberbauer). Wêgry: Gabor Babos - Laszlo Bodnar, Vilmos Vanczak, Roland Juhasz, Balazs Toth (89-Tamas Priskin) - Peter Halmosi, Balazs Dzsudzsak, Akos Buzsaky (76-Szabolcs Huszti) - Sandor Torghelle, Gergely Rudolf, Jozsef Varga. Tabela:
1. Dania - awans 2. Portugalia - bara¿e 3. Szwecja 4. Wêgry 5. Albania 6. Malta 10 10 10 10 10 10 16:5 21 17:5 19 13:5 18 10:8 16 6:13 7 0:26 1

Bramki: Vasilis Torosidis 30, Theofanis Gekas 33, - Avraam Papadopoulos (90-samob.). Sêdziowa³: Darko Ceferin (S³owenia). Grecja: Michalis Sifakis - Loukas Vyntra (82-Sotiris Ninis), Sotirios Kyrgiakos (44-Vangelis Moras), Avraam Papadopoulos, Nikos Spyropoulos - Vassilis Torosidis, Giorgos Fotakis (46Vassilis Pliatsikas), Giorgos Karagounis, Christos Patsatzoglou - Dimitris Salpingidis, Theofanis Gekas. Luksemburg: Jonathan Joubert - Kim Kintziger (80-Massimo Martino), Guy Blaise, Eric Hoffmann, Jeff Strasser - Mario Mutsch, Mathias Jaenisch (46-Fons Leweck), Rene Peters, Gilles Bettmer - Ben Payal, Joel Kitenge (73-Sergio Pupovac). Szwajcaria dwudziestym finalist¹ W meczu grupy 2 eliminacji do pi³karskich mistrzostw œwiata Szwajcaria zremisowa³a bezbramkowa na w³asnym terenie z Izraelem. Punkt zdobyty przez Szwajcariê zapewni³ im awans na przysz³oroczny mundial. Przed meczem Szwajcarzy wiedzieli, ¿e aby awansowaæ z pierwszego miejsca do mistrzostw œwiata, musz¹ zdobyæ w meczu z Izraelem przynajmniej jeden punkt. Z kolei Izraelczycy teoretycznie mogli liczyæ na zajêcie drugiego miejsca, ale prócz wygranej potrzebowali jeszcze „cudu" w meczu Grecji z Luksemburgiem, który musia³a wygraæ ekipa goœci. W rozgrywanym w Bazylei meczu kibice bramek nie zobaczyli i kibice po meczu mogli œwiêtowaæ awans Helwetów. Zadanie Szwajcarom u³atwili zawodnicy Izraela a konkretnie Avihai Yadin, który w 60. minucie obejrza³ drug¹ ¿ó³t¹ kartkê i musia³ opuœciæ boisko. Izrael eliminacje zakoñczy³ na czwartym miejscu w grupie, bêd¹c na finiszu rozgrywek wyprzedzonym przez £otwê
Szwajcaria - Izrael 0:0

Bramki: Lukas Podolski 90, - Jonatan Johansson 11. Sêdziowa³: Martin Atkinson (Anglia). Widzów: 51 500. Niemcy: Rene Adler - Andreas Beck, Arne Friedrich, Heiko Westermann, Philipp Lahm Michael Ballack (46-Mesut Ozil), Piotr Trochowski, Thomas Hitzlsperger (46-Christian Gentner) Cacau, Lukas Podolski, Mario Gomez (77-Miroslav Klose). Finlandia: Jussi Jaaskelainen - Niklas Moisander, Sami Hyypia, Markus Heikkinen, Kasper Hamalainen (66-Joonas Kolkka) - Roman Eremenko, Veli Lampi, Roni Porokara (72-Shefki Kuqi), Tim Sparv - Jonathan Johansson, Jari Litmanen (87-Ari Nyman). Azerowie urwali punkty Rosjanom W meczu grupy 4 pi³karskich mistrzostw œwiata Azerbejd¿an zremisowa³ z Rosj¹ 1:1 (0:1). Rosjanie ju¿ wczeœniej zapewnili sobie udzia³ w bara¿ach. Przed ostatnim meczem obu ekip w eliminacjach do przysz³orocznego mundialu wszystko ju¿ by³o wiadomo - Rosja by³a pewna drugiego miejsca, Azerbejd¿an bez wzglêdu na wynik zaj¹³by przedostatnie miejsce w grupie. Wynik spotkania otworzy³ w 12. minucie Andriej Arszawin. Wyrównanie pad³o po przerwie gola na wagê remisu dla azerskiej ekipy zdoby³ Wagif Jawadow dziewiêæ minut po zmianie stron. Remis w Baku by³ pierwszym meczem dla Rosjan w tych eliminacjach, w którym zespó³ podzieli³ siê punktami.
Azerbejd¿an - Rosja 1:1 (0:1)

Czerwona kartka: Avihay Yadin - Izrael, 59. Sêdziowa³: Alexandru Tudor (Rumunia). Szwajcaria: Marco Woelfli; Stephan Lichsteiner, Philippe Senderos, Tranquillo Barnetta, Gokhan Inler, Blaise N’Kufo, Marco Padalino, Stephane Grichting, Gelson Fernandes, Christoph Spycher, Eren Derdiyok (71-Alexander Frei). Izrael: Dudu Aouate; Klimi Saban, Tal Ben Haim, Avi Strul, Yoav Ziv; Baram Kayal, Tamir Cohen, Avihay Yadin, Yossi Benayoun; Elyaniv Barda (85-Gil Vermouth), Roberto Colautti (69-Itai Shechter). Tabela:
1. Szwajcaria - awans 2. Grecja - bara¿e 3. £otwa 4. Izrael 5. Luksemburg 6. Mo³dawia 10 10 10 10 10 10 18:8 20:10 18:15 20:10 4:25 6:18 21 20 17 16 5 3

Bramki: Wagif Jawadow 53, - Andriej Arszawin 13. Sêdziowa³ Howard Webb (Anglia). Azerbejd¿an: Kamran Agajew; Rai³ Malikow, Rus³an Abiszow, Mahir Szukurow, Wo³odimir Lewin, Raszad Sadigow (46-Wugar Nadirow), Wagif Jawadow, Aleksandr Czertoganow, Samir Abbasow, Elwin Mammadow, Maksim Miedwiediew (73-Jawid Husejnow). Rosja: Igor Akinfiejew; Siergiej Ignaszewicz, Aleksiej Bieriezucki, Renat Janbajew; Dmitry Torbiñski, Aleksiej Riebko (64-Igor Denisow), Dinjar Biljaletdinow, Sergiej Siemak, W³adimir Bystrow (64-Aleksander Bucharow), Alan D¿agojew; Andriej Arszawin. Liechtenstein przegra³ z Wali¹ Lichtenstein przegra³ w Vaduz z Wali¹ 0:2 (0:1) w meczu grupy czwartej eliminacji pi³karskich mistrzostw œwiata. Obu zespo³ów nie zobaczymy w mistrzostwach œwiata. Walia zakoñczy³a rywalizacjê na czwartym miejscu w grupie. Liechtenstein zaj¹³ ostatnie miejsce.
Liechtenstein - Walia 0:2 (0:1)

Bramki: David Vaughan 16, Aaron Ramsey 80. Sêdziowa³: Sten Kaldma (Estonia). Liechtenstein: Peter Jehle; Luca Eberle, Fabio D Elia, Yves Oehri, Martin Rechsteiner; Raphael Rohrer (37-Roger Beck), Ronny Buechel (70-Michele Polverino), Wolfgang Kieber, Marco Ritzberger; Mario Frick, David Hasler (72-Mathias Christen). Walia: Glyn Myhill; Gareth Bale (84-Lewin Nyatanga), James Collins, Craig Morgan, Chris Gunter (87-Neal Eardley); David Vaughan, Ashley Williams, Aaron Ramsey, David Edwards (80-Andrew King); Jermaine Easter, Simon Church. Tabela:
1. Niemcy - awans 2. Rosja - bara¿e 3. Finlandia 4. Walia 5. Azerbejd¿an 6. Liechtenstein 10 10 10 10 10 10 26:5 19:6 14:14 9:12 4:14 2:23 26 22 18 12 5 2

Grupa 2 Wygrana £otyszy W meczu grupy 2 eliminacji do pi³karskich mistrzostw œwiata £otwa pokona³a Mo³dawiê 3:2. ¯adnej z ekip nie zobaczymy w przysz³orocznych mistrzostwach œwiata. Przed meczem ekipa £otwy mia³a jeszcze cieñ szansy na zajêcie drugiego miejsca, jednak poza wygran¹ w meczu z Mo³dawi¹ £otysze musieli liczyæ na korzystne wyniki w pozosta³ych meczach grupy. Ostatecznie £otysze wygrali po zaciêtym meczu z Mo³dawi¹ 3:2 i zajêli trzecie miejsce w grupie. Mo³dawia zajê³a ostatni¹ lokatê
£otwa - Mo³dawia 3:2 (2:1)

Bramki: Andrejs Rubins dwie 32, 44, Kristaps Grebis 76, - Gheorghi Ovseannicov 25, Veaceslav Sofroni 89. Sêdziowa³ Jouni Hyytia (Finlandia). £otwa: Andris Vanins, Oskars Klava, Vitalijs

Grupa 4 Podolski ratuje ekipê Niemiec W meczu grupy 4 pi³karskich mistrzostw œwiata Niemcy zremisowali na w³asnym terenie z Finlandi¹ 1:1 (0:1). Niemiecka ekipa ju¿ wczeœniej zapewni³a sobie awans na mundial. Niemcy, którzy awans do przysz³orocznych mistrzostw œwiata w RPA zapewnili sobie w ostatni¹ sobotê do meczu z Finami podeszli „na luzie". Teoretycznie s³absi zawodnicy z Finlandii, którzy w meczu Hamburgu grali ju¿ tylko o honor postawili Niemcom twarde warunki. Nieoczekiwanie ambitna postawa reprezentantów Finlandii przynios³a efekt ju¿ w 11. minucie gry kiedy to Jonatan Johansson pokona³ golkipera gospodarzy Rene Adlera. Niemal do koñca meczu dzielnie broni¹ca siê ekipa Finów walczy³a o utrzymanie wyniku. Niemcy pokazali jednak, ¿e graj¹ do

Grupa 5 Hiszpania potwierdzi³a swoj¹ dominacjê W meczu grupy 5 eliminacji do pi³karskich mistrzostw œwiata Hiszpania rozgromi³a Boœniê i Hercegowinê na wyjeŸdzie 5:2 (2:0). Hiszpanie

60 KURIER

KURIER CODZIENNY SPORT

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

PI£KA NO¯NA
ju¿ wczeœniej zapewnili sobie awans na przysz³oroczny mundial, gospodarze zagraj¹ o awans w bara¿ach. Na mecz rozgrywany w Zenicy Hiszpanie przyje¿d¿ali jako murowany faworyt. Aktualni mistrzowie Europy w bie¿¹cych eliminacjach nie stracili ani jednego punktu. Swoj¹ dominacjê w grupie Hiszpanie potwierdzili tak¿e w ostatnim meczu wygrywaj¹c zdecydowanie z Boœni¹ i Hercegowin¹. Gospodarze nie rwali sobie jednak w³osów z g³ów albowiem ju¿ wczeœniej zapewnili sobie drugie miejsce w grupie daj¹cej prawo do gry w bara¿ach. Wynik meczu celnym strza³em otworzy³ w 12. minucie gry Gerard Pique. Nie minê³a minuta a goœcie prowadzili ju¿ 2:0 po golu Davida Silvy. Kolejne bramki kibice w Zenicy ogl¹dali dopiero po przerwie. Najpierw dwie bramki w 50. i 55. minucie zdoby³ Alvaro Negreda. Gdy wydawa³o siê, ¿e mecz zakoñczy siê czterobramkowym zwyciêstwem Hiszpanów w ostatnich trzech minutach meczu pad³y a¿ trzy bramki. Na 5:0 podwy¿szy³ w 88 minucie Mata, a ju¿ w doliczonym czasie gry gospodarze zdo³ali zmniejszyæ straty po golach Emila D¿eko i Zvjezdana Misimovica. Tym samym Hiszpanie dokonali niezwyk³ego czynu. We wszystkich meczach eliminacji schodzili z boiska jako zwyciêzcy, trac¹c w 10 spotkaniach zaledwie piêæ goli.
Boœnia i Hercegowina - Hiszpania 2:5 (0:2)

Voskoboinikov). Belgia: Logan Bailly, Gill Swerts (46-Tom de Sutter), Daniel van Buyten (46-Toby Alderweireld), Nicolas Lombaerts, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen, Kevin Mirallas, Roland Lamad, Gaby Mudingayi (46-Thomas Buffel), Emile Mpenza, Mousa Dembele. Tabela:
1. Hiszpania - awans 2. Boœnia i Hercegowina - bara¿e 3. Turcja 4. Belgia 5. Estonia 6. Armenia 10 10 10 10 10 10 28:5 25:13 13:10 13:20 9:24 6:22 30 19 15 10 8 4

Anglia: Ben Foster - Glen Johnson, Rio Ferdinand, John Terry, Wayne Bridge (78-James Milner); Aaron Lennon (59-David Beckham), Gareth Barry, Frank Lampard, Shaun Wright-Phillips Peter Crouch, Gabriel Agbonlahor (66-Carlton Cole). Bia³oruœ: Jurij Ziewnow - Aleksandr Kulczi, Witalij Kutuzow (46-Witalij Rodionow), Timofiej Ka³aczew, 5-Aleksandr Jurewicz, Siergiej Omeliañczuk, Siergiej Korni³enko (77-Leonid Kowel) - Maksim Bordaczew (46-Niko³aj Kaszewski), Igor Szitow - Siergiej Sosnowski Dmitrj Wierchowcow. Tabela:
1. Anglia - awans 2. Ukraina - bara¿e 3. Chorwacja 4. Bia³oruœ 5. Kazachstan 6. Andora 10 10 10 10 10 10 34:6 21:6 19:13 19:14 11:29 3:39 27 21 20 13 6 0

mis), Thierry Henry (51-Andre-Pierre Gignac). Austria: Helge Payer (46-Christian Gratzei) Aleksandar Dragovic, Juergen Patocka, Christian Fuchs (80-David Alaba), Yasin Pehlivan, Jakob Jantscher - Stefan Maierhofer (46-Erwin Hoffer), Veli Kavlak, Julian Baumgartlinger, Paul Scharner, Marc Janko. Tabela:
1. Serbia - awans 2. Francja - bara¿e 3. Austria 4. Litwa 5. Rumunia 6. Wyspy Owcze 10 10 10 10 10 10 22:8 18:9 14:15 10:11 12:18 5:20 22 21 14 12 12 4

Grupa 6 Koniec marzeñ Chorwacji Kazachstan przegra³ z Chorwacj¹ 1:2 (1:1) w ostatnim meczu grupy 6. eliminacji pi³karskich mistrzostw œwiata. Z grupy tej bezpoœredni awans na turniej w RPA wywalczyli Anglicy, zaœ w bara¿ach zagra Ukraina. Wynik spotkania otworzy³ w 10. minucie Ognjen Vukojevic. Do remisu jeszcze przed przerw¹ doprowadzi³ najlepszy strzelec gospodarzy Siergiej Chi¿niczenko. Zwyciêstwo faworytowi zapewni³ Niko Kranjcar w ostatnich sekundach meczu. Mimo zwyciêstwa, Chorwaci na mundialu w RPA nie zagraj¹.
Kazachstan - Chorwacja 1:2 (1:1)

Bramki: Edin Dzeko 90, Zvjezdan Misimovic 90, - Gerard Pique 13, David Silva 14, Alvaro Negredo - dwie 50, 55, Juan Mata 89. Sêdziowa³: Konrad Plautz (Austria). Boœnia: Nemenja Supic - Sejad Salihovic (73-Mirko Hrgovic), Samir Muratovic (68-Admir Vladavic), Emir Spahic, Safet Nadarevic - Miralem Pjanic, Elvir Rahimic (46-Zlatan Bajramovic), Edin Dzeko, Sanel Jahic, Zvjezdan Misimovic - Vedad Ibisevic. Hiszpania: Iker Casillas - Andoni Iraola, Raul Albiol, Gerard Pique (75-Sergio Ramos), Joan Capdevila - David Silva (82-Juan Mata), Sergio Busquets, Xabi Alonso, Andres Iniesta (67-Marcos Senna), Albert Riera - Alvaro Negredo. Turcja lepsza od Armenii W meczu grupy 5 eliminacji do pi³karskich mistrzostw œwiata Turcja pokona³a Armeniê 2:0 (2:0). Obie ekipy nie zdo³a³y awansowaæ na mundial. Mecz w tureckiej Bursie nie mia³ ju¿ wiêkszego znaczenia dla uk³adu tabeli grupy 5, bowiem obie ekipy ju¿ wczeœniej straci³y szanse na wyjazd do RPA. Gospodarze wykorzystali jednak atut swojego boiska prowadz¹c po 28 minutach 2:0 po golach Halila Altintopa i Serveta Cetina. Mecz wyrówna³ siê po wyrzucenia z boiska zawodnika gospodarzy Ceyhuna Gulselama w 34. minucie gry. Os³abieni gospodarze nie potrafili strzeliæ kolejnych goli, a goœcie nie zmniejszyli strat i mecz zakoñczy³ siê wynikiem 2:0.
Turcja - Armenia 2:0 (2:0)

Bramki: Halil Altintop (16), Servet Cetin (28). Czerwona kartka: Ceyhun Gulselam (Turcja, 33). Sêdziowa³: Martin Hansson (Szwecja). Turcja: Volkan Demirel (90-Rustu Recber) Hamit Altintop (83-Kazim Kazim), Ceyhun Gulselam, Servet Cetin, Ismail Koybasi - Tuncay Sanli (46-Ibrahim Kas), Ayhan Akman, Emre Belozoglu, Arda Turan - Gokhan Gonul, Halil Altintop. Armenia: Roman Berezowski - Kar³en Mkrtczjan, Sargis Howsepjan, Robert Arzumanjan, Ararat Arakeljan - Henrik Mkcztarjan, Artawazd Karamjan, Arman Karamjan (77-Eduard Kakosjan), Hrayr Mkojan; Aghwan Mkcztarjan, Howhannes Goharjan (46-Samuel Melkonjan). Estonia pokona³a „Czerwone Diab³y" Estonia wygra³a w Tallinie z Belgi¹ 2:0 (1:0) w meczu grupy pi¹tej eliminacji pi³karskich mistrzostw œwiata. ¯adnej z dru¿yn nie zobaczymy w przysz³orocznych mistrzostwach œwiata. Obie ekipy ju¿ wczeœniej odpad³y z rywalizacji o awans do mistrzostw.
Estonia - Belgia 2:0 (1:0)

Bramki: Siergiej Chi¿niczenko 26, - Ognjen Vukojevic 10, Niko Kranjcar 90. Sêdziowa³: Claudio Circhetta (Szwajcaria). Kazachstan: Aleksander Mokin - Aleksander Kirow, Aleksandr Kislicyn, Azat Nurgalijew (54-¯ambi³ Kukiejew), Jurij £ogwinienko - Tanat Nusserbajew (77-Denis Malinin), Siergej Skorycz, Renat Abdulin, Jewgienij Awerczenko Siergej Chi¿niczenko, Wiaczes³aw Erbes (90Rus³an Ba³tijew). Chorwacja: Vedran Runje - Danijel Pranjic, Dejan Lovren, Robert Kovac, Vedran Corluka - Ivan Rakitic, Ognjen Vukojevic, Niko Kranjcar, Darijo Srna (90+5-Nikola Pokrivac) - Ivan Klasnic (77-Nikica Jelavic), Mario Mandzukic (63Mate Bilic). Ukraina gromi i ma miejsce w bara¿ach W meczu grupy 6 eliminacji mistrzostw œwiata Ukraina rozbi³a na wyjeŸdzie Andorê 6:0 i zapewni³a sobie drugie miejsce daj¹ce prawo udzia³u w bara¿ach. Do stolicy Andory Ukraiñcy przyje¿d¿ali jako faworyci. Nikt nie zadawa³ sobie pytania czy Ukraina wygra tylko jak wysokie bêdzie zwyciêstwo niebiesko-¿ó³tej ekipy. W pierwszej po³owie maj¹cy przewagê Ukraiñcy tylko raz trafili do bramki najs³abszej dru¿yny grupy 6. W 22. minucie gry na prowadzenie Ukraiñców wyprowadzi³ Andrij Szewczenko. Kolejne bramki kibice zobaczyli dopiero po przerwie. Ostre strzelanie w 61. minucie rozpocz¹³ O³eh Husiew, który pokona³ bramkarza gospodarzy Josepa Gomesa. Osiem minut póŸniej wynik po samobójczym trafieniu podwy¿szy³ Ildefons Lima Sola. W 80. minucie gry Ukraiñcy dokonali niezwyk³ej rzeczy bowiem strzelili dwie bramki w niespe³na minutê. Najpierw do bramki Androry trafi³ Jaros³aw Rakicki i Jewhen Selezniow. Trzy minuty póŸniej wynik meczu ustali³ Andrij Jarmolenko.
Andora - Ukraina 0:6 (0:1)

Grupa 7 Litwa wygra³a z uczestnikiem mundialu W meczu grupy 7 eliminacji do pi³karskich mistrzostw œwiata Litwa wygra³a z Serbi¹ 2:1 (1:0). Mecz nie mia³ wiêkszego znaczenia dla uk³adu w tabeli bowiem Serbowie uzyskali awans na mundial ju¿ wczeœniej, a gospodarzom gra na przysz³orocznych mistrzostwach œwiata ju¿ „nie grozi³a". Gospodarze postanowili jednak ³adnie po¿egnaæ siê z eliminacjami i ambitnie walczyli o zwyciêstwo. Litwini obie bramki zdobyli z rzutów karnych.
Litwa - Serbia 2:1 (1:0)

Grupa 8 Zabójczy hat trick Gilardino W meczu grupy 8 eliminacji do pi³karskich mistrzostw œwiata aktualni mistrzowie W³osi, wygrali 3:2 z Cyprem. Kibice „Azzurrich" musieli przecieraæ oczy ze zdumienia, bowiem po 48 minutach ich ulubieñcy przegrywali z Cyprem 0:2. Bohaterem spotkania zosta³ jednak Alberto Gilardino w odstêpie trzynastu minut Alberto Gilardino zaliczy³ hat tricka i zapewni³ mistrzom œwiata zwyciêstwo. Bramkê na wagê trzech punktów zdoby³ ju¿ w doliczonym czasie gry.
W³ochy - Cypr 3:2 (0:1)

Bramki: Mindaugas Kalonas 20-karny, Marius Stankevicius 68-karny, - Zoran Tosic 59. Sêdziowa³: Anton Guenow (Bu³garia). Litwa: Zhidrunas Karchemarskas; Ignas Dedura, Marius Stankevicius, Tadas Kijanskas, Kestutis Ivaskevicius; Mindaugas Kalonas (83-Tomas Razanauskas), Saulius Mikoulinas (66-Uytautas Luksa), Arunas Klimavicius, Mindaugas Panka; Linas Pilibaitis, Darvydas Sernas (89-Valdas Trakys). Serbia: Vladimir Disljenkovic; Ivan Obradovic (60-Aleksandar Lukovic), Ivica Dragutinovic, Neven Subotic, Branislav Ivanovic; Milan Jovanovic, Gojko Kacar, Radosav Petrovic, Milos Krasic (46-Zoran Tosic); Marko Pantelic (74-Milos Ninkovic), Nikola Zigic. Rumunia wygrywa mecz Rumunia wygra³a w Piatra-Neamcie z Wyspami Owczymi 3:1 (1:0) w meczu 7. grupy eliminacji mistrzostw œwiata. W meczu dwóch najs³abszych dru¿yn 7. grupy lepsi okazali siê gospodarze. Wygrana Rumunii nie poprawi³a lokaty zespo³u w tabeli.
Rumunia - Wyspy Owcze 3:1 (1:0)

Bramki: Alberto Gilardino - trzy 78, 81, 90+2, - Ioannis Okkas 12, Chrysostomos Michail 49. Sêdziowa³: Alon Yefet (Izrael). W³ochy: Federico Marchetti - Davide Santon, Alessandro Gamberini, Fabio Cannavaro, Salvatore Bocchetti - Simone Pepe (46-Mauro Camoranesi), Gaetano D’Agostino (66-Daniele De Rossi), Gennaro Gattuso - Giuseppe Rossi (46-Antonio Di Natale), Fabio Quagliarella, Alberto Gilardino. Cypr: Sofronis Avgousti - Elias Charalambous, Paraskevas Christou (30-Marinos Satsias), Chrysostomos Michail, Konstantinos Charalampidis - Marios Ilia, Konstantinos Makridis, Ioannis Okkas, Efstathios Aloneftis (74-Michael Konstantinou) - Andreas Avraam, Sinisa Dobrasiovic. Niezwyk³y wyczyn Bu³garii W meczu grupy 8 eliminacji do pi³karskich mistrzostw œwiata Bu³garia pewnie pokona³a Gruzjê 6:2. Wszystkie bramki dla Bu³garów pad³y w pierwszej ods³onie meczu. Bu³garzy bardzo ³adnie po¿egnali siê z kibicami podczas eliminacji do nadchodz¹cego mundialu. Pomimo jakichkolwiek braków szans na awans gospodarze meczu bardzo powa¿nie podeszli do meczu z outsiderem grupy 8 strzelaj¹c w pierwszej po³owie a¿ szeœæ bramek. Trzy bramki by³y autorstwa wystêpuj¹cego na co dzieñ w Manchesterze United Dymitara Berbatowa, dwie do³o¿y³ Martin Petrow a jedn¹ Stanis³aw Angelow. Honorowe trafienie dla Gruzinów w pierwszej po³owie by³o dzie³em W³adimira Dwaliszwiliego w 34. minucie gry. Po zmianie stron pad³a tylko jedna bramka. Z rzutu karnego celnym strza³em popisa³ siê Lewan Kobiaszwili ustalaj¹c wynik meczu na 6:2.
Bu³garia - Gruzja 6:2 (6:1)

Bramki: Raio Piiroja (30), Konstantin Vassiljev (67). Sêdziowa³: Nicolai Vollquartz (Dania). Estonia: Sergei Pareiko, Enar Jaager, Taavi Rahn, Raio Piiroja (62- Igor Morozov), Dmitri Kruglov, Tarmo Kink (59-Sander Puri), Aleksandr Dmitrijev, Martin Vunk, Joel Lindpere, Konstantin Vassiljev, Kaimar Saag (71- Vladimir

Bramki: Andrij Szewczenko 22, O³eh Husiew 61, Ildefons Lima 70-samob., Jaros³aw Rakicki 80, Jewhen Selezniow 81, Andrij Jarmolenko 84. Sêdziowa³: Craig Thomson (Szkocja). Andora: Josep Gomes - Christian Martinez, David Maneiro, Josep Ayala, Marc Bernaus - Ildefons Lima, Fernando Silva, Marc Pujol, Xavier Andorra (89-Genis Garcia) - Manel Jimenez (73Sergi Moreno), Juli Sanchez (79-Gabriel Riera). Ukraina: Andrij Pjatow - Wasy³ Kobin, Jaros³aw Rakicki, O³eksandr Kuczer, Sierhij Nazarenko (74-O³eksij Haj) - Czackeridi Heugen, Andrij Jarmo³enko, O³eh Husiew, Taras Michalik - Artem Milewski (76-Jewhen Selieznow), Andrij Szewczenko (74-O³eksandr Alijew). Trzy gole Anglików Anglia wygra³a w Londynie z Bia³orusi¹ 3:0 (1:0) w meczu grupy szóstej eliminacji pi³karskich mistrzostw œwiata. Anglia ju¿ wczeœniej zapewni³a sobie awans.
Anglia - Bia³oruœ 3:0 (1:0)

Bramki: Iulian Apostol 16, Gheorghe Bucur 63, Ionut Mazilu 89, - Egil Bo 84. Sêdziowa³: Aleksander Gwardis (Rosja). Rumunia: Costel Pantilimon - Cristian Panin, Dorin Goian (26-George Galamaz), Mirel Radoi, Razvan Rat - Dacian Varga, Iulian Apostol, Nicolae Grigore, Bogdan Mara - Ciprian Marica (82-Adrian Cristea), Gheorghe Bucur (76Andrei Cristea). Wyspy Owcze: Jakup Mikkelsen - Egil Bo, Jonas Naes, Atli Danielsen, Atli Gregersen, Rogvi Jacobsen (76-Einar Hansen) - Frodi Benjaminsen (80-Christian Jacobsen), Jakup Borg, Simun Samuelsen, Andy Olsen - Christian Holst (69-Bogi Lokin). Pewna wygrana Francji Francja wygra³a w Pary¿u z Austri¹ 3:1 (2:0) w meczu grupy siódmej eliminacji pi³karskich mistrzostw œwiata i zagra w bara¿ach. Francuzi w meczu z Austri¹ byli zdecydowanie lepsi udowadniaj¹c swoj¹ przewagê ju¿ w pierwszej po³owie zdobywaj¹c dwie bramki do 26. minuty gry. Po zmianie stron obie ekipy strzeli³y po jednym golu i mecz zakoñczy³ siê wygran¹ Trójkolorowych 3:1. Mecz Francji z Austri¹ by³ ostatnim meczem w ramach europejskich eliminacji do przysz³orocznego mundialu.
Francja - Austria 3:1 (2:0)

Bramki: Peter Crouch - dwie 4, 75, Shaun Wright-Phillips 60. Sêdziowa³: Cardoso Batista (Portugalia).

Bramki: Karim Benzema 17, Thierry Henry 26-karny, Andre-Pierre Gignac 66, - Marc Janko 48. Sêdziowa³: Pedro Proenca (Portugalia). Francja: Hugo Lloris - Rod Fanni, Sebastien Squillaci, Julien Escude, Gael Clichy - Sidney Govou, Moussa Sissoko, Alou Diarra, Florent Malouda - Karim Benzema (79-Bafetimbi Go-

Bramki: Dymitar Berbatow trzy 6, 23, 35, Martin Petrow dwie 14, 44, Stanis³aw Ange³ow 31, - W³adimir Dwaliszwili 34, Lewan Kobiaszwili 50-karny. Sêdziowa³: Kristinn Jakobsson (Islandia). Bu³garia: Niko³aj Michaj³ow - Kostadin Stojanow (46-Iwan Bandalowski), Iwan Iwanow, Plamen Niko³ow, Weselin Minew - Stanis³aw Ange³ow (78-Waleri Bo¿inow), Kosta Janew, B³agoj Georgiew, Martin Petrow - Dimitar Range³ow (63-Iwan Stojanow), Dimitar Berbatow. Gruzja: Giorgi Lomaia (30-Zurab Mamaladze) - Ucha Lobchanidze, Zurab Chizaniszwili, Kacha Ka³adze, Amiran Sanaia (78-Georgi Merabaszwili) - Levan Kenia (88-Dawit Odikadze), Luka Razmadze, Lewan Kobiaszwili, Lewan Cha³adze - W³adimir Dwaliszwili, Aleksander Jaszwili. Cenny remis Irlandczyków Irlandia zremisowa³a w Dublinie z Czarnogór¹ 0:0 w meczu grupy 8. eliminacji pi³karskich mistrzostw œwiata i zagra w bara¿ach o awans do przysz³orocznego mundialu.
Irlandia - Czarnogóra 0:0

Sêdziowa³: Vladimir Hrinak (S³owacja). Irlandia: Shay Given - Paul McShane, Sean St Ledger, Richard Dunne, Kevin Kilbane - Mar-

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY SPORT

KURIER 61

PI£KA NO¯NA
tin Rowlands (40-John O’Shea), Stephen Hunt (88-Andy Keogh), Liam Miller, Damien Duff Noel Hunt (68-Leon Best), Robbie Keane. Czarnogóra: Vukasin Poleksic - Elsad Zverotic, Marko Basa, Milan Jovanovic, Radoslav Batak (31-Miodrag Dzudovic) - Nikola Drincic, Mitar Novakovic, Branko Boskovic (81-Mladen Kascelan), Simon Vukcevic - Milorad Pekovic, Andrija Delibasic (69-Dejan Damjanovic). Tabela:
1. W³ochy - awans 2. Irlandia - bara¿e 3. Bu³garia 4. Cypr 5. Czarnogóra 6. Gruzja 10 10 10 10 10 10 18:7 12:8 17:13 14:16 9:14 7:19 24 18 14 9 9 3

dniowej. Paragwajczycy ju¿ wczeœniej zapewnili sobie awans do przysz³orocznych MŒ, zaœ Kolumbijczycy stracili szansê na grê na boiskach Republiki Po³udniowej Afryki w minion¹ sobotê, po pora¿ce w Medellin z Chilijczykami 2:4.
Paragwaj - Kolumbia 0:2 (0:0)

Bramki: Gustavo Ramos 62, Hugo Rodallega 81. Sêdzia: Paulo Cesar de Oliveira (Brazylia). Widzów: 18 tys. Paragwaj: Justo Villar; Dario Veron, Julio Cesar Caceres, Paulo Da Silva, Carlos Bonet; Elvis Marecos (66-Oscar Cardozo), Cristian Riveros, Jonathan Santana, Jorge Achucarro (56-Osvaldo Martinez); Nelson Haedo Valdez (77-Edgar Benitez), Salvador Cabanas. Kolumbia: David Ospina; Yulian Anchico, Ivan Cordoba, Cristian Zapata, Pablo Armero; Gustavo Ramos (84-Jerson Cordoba), Fredy Guarin, Abel Aguilar, Vladimir Marin; Radamel Falcao Garcia (55-Hugo Rodallega), Jackson Martinez (78-Teofilo Gutierrez). Chile wygra³o z Ekwadorem Chile pokona³o w Santiago Ekwador 1:0 (0:0) w meczu ostatniej, 18. kolejki eliminacji mistrzostw œwiata w strefie Ameryki Po³udniowej. Tym samym Ekwadorczycy stracili szansê nawet na grê w bara¿ach o udzia³ w przysz³orocznych MŒ. Z kolei Chile wczeœniej zapewni³o sobie prawy wystêpu na boiskach Republiki Po³udniowej Afryki. W œrodowym spotkaniu bramkê strzeli³ w 53. minucie Humberto Suazo. Piêæ minut przed koñcem czerwon¹ kartkê otrzyma³ ekwadorski zawodnik Segundo Castillo.
Chile - Ekwador 1:0 (0:0)

straci³y szansê awansu do fina³owego turnieju w RPA. W zespole gospodarzy przez 90 minut gra³ napastnik Lecha Poznañ Hernan Rengifo Trigoso, a w 70. minucie wszed³ na boisko by³y zawodnik Lecha Henry Edson Quinteros Sanchez. Zwyciêsk¹ bramkê zdoby³ w 54. minucie Johan Javier Fano Espinoza, któremu dwie minuty póŸniej arbiter pokaza³ czerwon¹ kartkê za uderzenie rywala. Wczeœniej, w 40. minucie kartonik tego samego koloru zobaczy³ boliwijski pi³karz Rosauro Rivero Cespedes (za drug¹ ¿ó³t¹ kartkê). W tabeli Boliwia zajê³a dziewi¹te miejsce, a Peru ostatnie, dziesi¹te.
Peru - Boliwia 1:0 (0:0)

Boniek: w tej chwili to najmniejszy problem
W Polsce i za granic¹ jest wielu trenerów, którzy mog¹ pracowaæ z pi³karsk¹ reprezentacj¹ Polski. Tylko co z tego, skoro ¿aden z nich nie zrobi silnej dru¿yny - uwa¿a Zbigniew Boniek. Jego zdaniem wybór selekcjonera to teraz najmniejszy problem. Bia³o-czerwoni przegrali w œrodê w Chorzowie ze S³owacj¹ 0:1, koñcz¹c bardzo nieudane eliminacje mistrzostw œwiata na pi¹tym miejscu w grupie. Ten rok by³ jednym z najgorszych w historii polskiego futbolu. By³y znakomity zawodnik reprezentacji odniós³ siê do spekulacji dotycz¹cych obsady funkcji selekcjonera, który przygotuje narodow¹ dru¿ynê do fina³ów Euro 2012. W tej chwili to najmniejszy problem. ¯aden trener nie zrobi porz¹dnego zespo³u, dopóki pi³karze nie zaczn¹ graæ w zagranicznych klubach albo w polskich, które wystêpuj¹ regularnie w rozgrywkach UEFA - powiedzia³ Boniek, dodaj¹c, ¿e kwestia konkretnych nazwisk jest nieistotna. - Nie traktujmy wszystkiego w kategoriach personalnych. W Polsce utar³o siê, ¿e zawsze trzeba znaleŸæ winnego. Tymczasem problem polskiej pi³ki le¿y g³êbiej. Jeden czy drugi trener niczego nie zmieni - doda³. By³y pi³karz Widzewa, Juventusu i Romy uwa¿a, ¿e wprowadzenie kuratora nie jest dobrym pomys³em. - W przesz³oœci mieliœmy dwóch kuratorów. Czy coœ poprawili? Nie przypominam sobie. Niech za reformowanie polskiej pi³ki bior¹ siê ludzie, którzy wiedz¹, co zrobiæ. W przeciwnym razie nie powinni chwytaæ za stery - podkreœli³. Boniek uwa¿a, ¿e obecne w³adze PZPN nie maj¹ pomys³u na wyci¹gniêcie pi³ki z kryzysu. Grzegorz Lato rok temu przedstawi³ swój program, jednak w ostatnich dwunastu miesi¹cach nie widaæ by³o poprawy. Czytam w polskiej prasie, ¿e gdyby minister sportu wprowadzi³ kuratora, to UEFA nie odbierze nam Euro 2012, bo dziêki mojej interwencji Michel Platini nie zrobi krzywdy Polakom. Proszê mnie absolutnie nie mieszaæ z podobnymi sprawami. Podkreœlam kategorycznie, ¿e nie przyk³ada³em i nie zamierzam przyk³adaæ do tego rêki. Gdy kandydowa³em na prezesa PZPN, mia³em 70 procent poparcia spo³eczeñstwa, ale na sali wyborczej dosta³em tylko 19 g³osów. Wygrali inni. Szanujê demokracjê, wiêc nie zamierzam mieszaæ siê do ich pracy - przypomnia³ Boniek, który w paŸdzierniku 2008 roku bezskutecznie ubiega³ siê o funkcjê szefa pi³karskiej centrali. Strzelec czterech goli na mundialu w 1982 roku porówna³ sytuacjê polskiej pi³ki do ... polskich firm browarniczych w czasach PRL. Wielu ludzi pi³o wówczas piwo, ale w ¿adnym wypadku nie przek³ada³o siê to na kondycjê zak³adów produkuj¹cych ten trunek. W koñcu przyjecha³o z Zachodu kilku prê¿nych mened¿erów, stworzyli odpowiedni program marketingu i promocji. Efekt? Nagle okaza³o, ¿e w bran¿y piwnej mo¿na œwietnie prosperowaæ. Trzeba tylko wiedzieæ, jak wykorzystaæ ogromny potencja³ - powiedzia³. PZPN nie odpowiada za ostatnie pora¿ki reprezentacji, ale za ogólny stan polskiego futbolu. A tutaj k³opot goni k³opot; mam na myœli równie¿ drobiazgi organizacyjne. Przytoczê pierwszy z brzegu. W œrodê kilka milionów Polaków ogl¹da³o mecz ze S³owacj¹ w telewizji, ale prawie nic nie widzia³o, bo nie by³o czerwonej pi³ki. T³umaczenia, ¿e nie zgodzili siê na to rywale, s¹ œmieszne. Wystarczy³o zadbaæ o atest FIFA, wówczas S³owacy nie mogliby nic powiedzieæ. Za granic¹ ktoœ straci³by za to pracê, podobna wpadka by³aby nie do pomyœlenia podkreœli³ Boniek.

Grupa 9 Rozgrywki w tej grupie zakoñczy³y siê. Awans wywalczyli Holendrzy. Norwegowie nie zdo³ali zakwalifikowaæ siê do spotkañ bara¿owych. Tabela:
1. Holandia - awans 2. Norwegia 3. Szkocja 4. Macedonia 5. Islandia 8 8 8 8 8 17:2 9:7 6:11 5:11 7:13 24 10 10 7 5

Wyniki meczów eliminacyjnych z 10 paŸdziernika: Grupa 1
Portugalia - Wêgry Dania - Szwecja 3:0 1:0

Bramka: Johan Javier Fano Espinoza 54. Sêdzia: Juan Soto (Wenezuela). Peru: Leao Butron; Amilton Prado (86-Marcio Valverde), Carlos Zambrano, Walter Vilchez, Alberto Rodrguez; Nolberto Solano (70-Henry Quinteros), Josepmir Ballon, Juan Manuel Vargas, Luis Ramrez (61-Roberto Palacios 61); Johan Fano Espinoza, Hernn Rengifo. Boliwia: Carlos Arias; Wilder Zavala, Edemir Rodrguez, Ronald Riveros; Rosauro Rivero, Ignacio Garcia, Leonel Reyes, Edgar Olivares (81-Pablo Escobar), Jesus Gomez (81-Jose Chavez), Joselito Vaca (81-Ricardo Pedriel); Marcelo Martins. Tabela:
1. Brazylia - awans 2. Chile - awans 3. Paragwaj - awans 4. Argentyna - awans 5. Urugwaj - bara¿e 6. Ekwador 7. Kolumbia 8. Wenezuela 9. Boliwia 10. Peru 18 9 18 10 18 10 18 8 18 6 18 6 18 6 18 6 18 4 18 3 7 3 3 4 6 5 5 4 3 4 2 5 5 6 6 7 7 8 11 11 33-11 34 32-22 33 24-16 33 23-20 28 28-20 24 22-26 23 14-18 23 23-29 22 22-36 15 11-34 13

Grupa 2
Grecja - £otwa Izrael - Mo³dawia Luksemburg - Szwajcaria 5:2 3:1 0:3 2:0 0:2

Grupa 3
Czechy - Polska S³owacja - S³owenia

Grupa 4
Rosja - Niemcy Liechtenstein - Azerbejd¿an Finlandia - Walia 0:1 0:2 2:1 0:2 1:2 2:0 1:0 4:0

Grupa 5
Estonia - Boœnia i Hercegowina Armenia - Hiszpania Belgia - Turcja

Grupa 6
Ukraina - Anglia Bia³oruœ - Kazachstan

Grupa 7
Francja - Wyspy Owcze Austria - Litwa Serbia - Rumunia 5:0 2:1 5:0

Grupa 8
Czarnogóra - Gruzja Cypr - Bu³garia Irlandia - W³ochy 2:1 4:1 2:2

El. MŒ: bezbarwna Brazylia
Brazylia zremisowa³a bezbramkowo z Wenezuel¹ w meczu ostatniej, 18. kolejki eliminacji mistrzostw œwiata w strefie Ameryki Po³udniowej. Piêciokrotni z³oci medaliœci MŒ mieli zdecydowan¹ przewagê i znacznie czêœciej byli przy pi³ce, mimo ¿e ponad pó³ godziny grali w os³abieniu, po czerwonej kartce dla obroñcy Mirandy. Brazylijczycy s¹ jedynym zespo³em narodowym, który wzi¹³ udzia³ w ka¿dym turnieju o MŒ, pocz¹wszy od 1930 roku. Zagraj¹ te¿ w przysz³ym roku w RPA, a tak¿e w 2014 roku - jako gospodarz zawodów. Z kolei Wenezuela, jako jedyna dru¿yna z Ameryki P³d. nigdy nie zakwalifikowa³a siê do fina³ów pi³karskich mistrzostw œwiata.
Brazylia - Wenezuela 0:0

Bramka: Humberto Suazo 53. Czerwona kartka: Segundo Castillo (85-Ekwador). Sêdzia: Carlos Torres (Paragwaj). Widzów: 40 000. Chile: Claudio Bravo; Gary Medel, Waldo Ponce, Arturo Vidal (66-Gonzalo Jara); Rodrigo Millar, Roberto Cereceda (77-Ismael Fuentes), Manuel Iturra, Jorge Valdivia; Jean Beausejour (32-Esteban Paredes), Alexis Sanchez, Humberto Suazo. Ekwador: Marcelo Elizaga; Neicer Reasco, Ivan Hurtado, Jorge Guagua, Walter Ayovi; Fernando Hidalgo, Edison Mendez (76-Edmundo Zura), Segundo Casillo, Jefferson Montero; Cristian Lara (58-Joao Rojas), Cristian Benitez. Triumf Maradony, Argentyna w fina³ach Pi³karska reprezentacja Argentyny zosta³a 22. finalist¹ przysz³orocznych mistrzostw œwiata w RPA. W decyduj¹cym o awansie meczu dwukrotni mistrzowie œwiata pokonali na Estadio Centenario w Montevideo Urugwaj 1:0 (0:0). Zwyciêsk¹ bramkê zdoby³ w 84. minucie Mario Ariel Bolatti. Gospodarze koñczyli spotkanie w dziewi¹tkê. W 84. minucie czerwon¹ kartkê - za drug¹ ¿ó³t¹ - otrzyma³ Jose Martin Caceres, a w 90. ukarany zosta³ Cristian Gabriel Rodriguez Barotti. Dla zespo³u prowadzonego przez Diego Maradonê bêdzie to piêtnasty wystêp w fina³ach MŒ. W 1978 i 1986 roku pi³karze tego kraju zdobyli z³ote medale, a w 1930 i 1990 srebrne. Urugwajczycy, którzy zajêli pi¹te miejsce w grupie w strefie Ameryki Po³udniowej (za Argentyn¹) zagraj¹ w bara¿ach o awans z Kostaryk¹ lub Hondurasem.
Urugwaj - Argentyna 0:1 (0:0)

El. MŒ: Awans Hondurasu po 28 latach przerwy
Po 28 latach przerwy pi³karze Hondurasu zagraj¹ w fina³ach mistrzostw œwiata. W decyduj¹cej kolejce meczów eliminacji w strefie CONCACAF pokonali na wyjeŸdzie Salwador 1:0, a bramkê strzeli³ Carlos Pavon w 64. minucie. Na ostatni kwadrans na boisku w ekipie Hondurasu pojawi³ siê napastnik PGE GKS Be³chatów Carlos Costly. Zast¹pi³ Pavona. Wczeœniej prawo wystêpu w MŒ-2010 zapewni³y sobie dru¿yny Stanów Zjednoczonych i Meksyku. Czwarte miejsce w tabeli CONCACAF zajê³a Kostaryka, która w bara¿ach rywalizowaæ bêdzie z Urugwajem. Wyniki ostatniej, 10. kolejki el. MŒ-2010 w strefie CONCACAF:
Salwador - Honduras 0:1 (0:0) 2:2 (0:2)

Bramka: Carlos Pavon 64.
USA - Kostaryka

Bramki: USA - Michael Bradley 72, Jonathan Bornstein 90+5, - Kostaryka - Bryan Ruiz 21, 24.
Trynidad i Tobago - Meksyk 2:2 (1:0)

Bramki: Trynidad i Tobago - Kerry Baptiste 32-karny, 61, - Meksyk - Enrique Esqueda 54, Carlos Salcido 65. Tabela: M Z R P BRAMKI Pkt
1. USA - awans 2. Meksyk - awans 3. Honduras - awans 4. Kostaryka - bara¿e 5. Salwador 6. Trynidad i Tobago 10 10 10 10 10 10 6 6 5 5 2 1 2 1 1 1 2 3 2 3 4 4 6 6 19-13 20 18-12 19 17-11 16 15-15 16 9-15 8 10-22 6

Czerwona kartka: Miranda (58-Brazylia). Sêdziowa³: Victor Carillo (Peru). Widzów: 23 746. Brazylia: Julio Cesar; Maicon, Miranda, Luisao, Filipe Luis (76-Alex Meschini); Gilberto Silva, Lucas, Ramires (77-Elano), Kaka; Luis Fabiano (81-Diego Tardelli), Nilmar. Wenezuela: Renny Vega; Gerson Chacon, Jose Manuel Rey, Oswaldo Vizcarrondo, Jose Granados; Giacomo Di Giorgio, Tomas Rincon (68-Luis Seijas), Franklin Lucenca, Juan Arango (83-Nicolas Fedor); Giancarlo Maldonado, Alejandro Moreno (74-Alexander Rondon). Kolumbia lepsza od Paragwaju Kolumbia wygra³a w Asuncion z Paragwajem 2:0 (0:0) w meczu ostatniej, 18. kolejki eliminacji mistrzostw œwiata w strefie Ameryki Po³u-

Bramka: Mario Ariel Bolatti 84. Sêdzia: Carlos Arecio Amarilla Demarqui (Paragwaj). Widzów: 60 tys. Urugwaj: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira, Andres Scotti, Diego Lugano, Martin Caceres, Diego Perez, Walter Gargano (70-Cristian Rodriguez), Jorge Rodriguez (60-Edinson Cavani), Alvaro Pereira, Luis Suarez (78-Sebastian Abreu), Diego Forlan. Argentyna: Sergio Romero; Nicolas Otamendi, Rolando Schiavi, Martin Demichelis, Gabriel Heinze, Jonas Gutierrez, Javier Mascherano, Juan Sebastian Veron, Angel Di Maria (75Fabian Monzon), Gonzalo Higuain (80-Mario Bolatti), Lionel Messi (86-Carlos Tevez). Peru pokona³o Boliwiê Reprezentacja Peru pokona³a w Limie Boliwiê w meczu ostatniej, 18. kolejki eliminacji w strefie Ameryki Po³udniowej pi³karskich mistrzostw œwiata. Obie dru¿yny ju¿ wczeœniej

Na pustym Stadionie Œl¹skim w Chorzowie, Polacy przegrali ze S³owacj¹ po samobójczej bramce Seweryna Gancarczyka.
Fot. Archiwum

62 KURIER

KURIER CODZIENNY SPORT

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

S PORT P OLONIJNY

Wiadomoœci wiœlackie
W miniony weekend 10 - 11 pa¿dziernika 09 bardzo dobrze spisa³y siê zespo³y polonijne w poszczególnych Ligach. W Lidze National Wis³a Over30 wygra³a swoje spotkanie o pierwsze miejsce w tabeli z zespo³em Hallenic United 2:1. Spotkanie by³o bardzo interesuj¹ce i trzyma³o w napiêciu do ostatniego gwizdka sêdziego. Wis³a mog³a wygraæ to spotkanie wiêksz¹ ró¿nic¹ bramek lecz zabrak³o precyzji zawodnikom Wis³y w wykoñczeniu wyrobionych sytuacjach bramkowych. Po tdeej wygranej Wis³a awansowa³a do gier play offs z pierwszego miejsca i graæ bêdzie odrazu w pó³ fina³ach. Równie¿ Warta "B" wygra³a swoje spotkanie w æwieræ finale i awansowa³a do pó³ fina³u. Wyniki zespo³ów polonijnych w Lidze National
Wis³a OPver-30 - Hellenic United 2 : 1 (1:0) bramki dla Wis³y zdoby³: J.Skowronek 2. Warta "B" - Das Magic 2 : 1 (2:1) bramki dla Warty zdobyli:A.Jarz¹bek, D.Leon.

£.Borys.

Liga Over-50 Kolejn¹ wygran¹ Royal Wawel zakoñczy³o siê spotkanie z zespo³em Oak Park SC. Royal Wawel po dobrej grze wygra³ 7:1 (3:1).
Royal Wawel Over-50 - Oak Park SC 7 : 1 bramki dla Royal Wawel zdobyli: J.Drewicz 2, Pawula 2, Madro, Ulmaniec, Motolko.

XVIII Kongres Bryd¿a Polonijnego Chicago 2009 Turniejem Indywidualnym w niedzielê 4 pa¿dziernika 09 rozpocz¹³ siê XVIII Kongres Bryd¿owy, którego pocz¹tki siêgaj¹ 1991r. W sobotê 10 pa¿dziernika i niedzielê 11 pa¿dziernika 09 odby³a siê druga czêœæ Kongresu.
Wyniki Turnirju Indywidualnego: 1. Leszek Brzozowski 2. Marian Krasowski 3. Jerzy Jeleñ 4. Bogdan Nestorowski 5. Andrzej Iwanicki 6. Barbara Wynik Pierwszy Kongresowy Turnieju Par: 1. J.Piasecki - Maciej Potoczak 2. J.Jeleñ - B.M³odkowski 3. E.Babiarz - Zb.Muszyñski Drugi Kongresowy Turniej Par: 1. Ela i Zenon Wachowicz 2. J.Jeleñ - B.M³odkowski 3. L.Brzozowski - R.Mindak Trzeci Kongresowy Turniej Par: 1. L.Brzozowski - R.Mindak 2. J Piasecki - M.Potoczak 3. E.Babiarz - Zb.Muszyñski Drugi i trzeci KTP stanowi³y o tytule XIX Polonijnych Mistrzostw Par: 1. L.Brzozowski - R.Mindak 245 pkt. 2. E.Wachowicz - Z.Wachowicz 233 3. J.Jeleñ - B.M³odkowski 220 Kongresowy Turniej Teamów: 1. E.Babiarz, Zb>Muszyñski,A.Bednarczyk, M.Omielski 2. M.Krasowski, T.Szych, L.Brzozowski,R.Mindak 3. M.Potoczak, J.Piasecki, W.Kalita, M.Jaworski. Klasyfikacja XVIII KOngresu: 1. Leszek Brzozowski 121pkt. 2. Jerzy Jeleñ 92 3. Roman Mindak 91 4. Jaros³aw Piasecki i Maciej Potoczak 85 5. Eugieniusz Babiarz 83 6. Zb.Muszyñski 82 7. Marian Krasowski 75 8. Bartek W³dko 69

Liga Metropolitan W Major Division zespó³ Eagles bêdzie mia³ za przeciwnika zespó³ Zriñski. Eagles dotych czas nie straci³ ¿adnego punku w tej edycji rozgrywek. Nasze Or³y graj¹ bardzo dobrze i myœlê, ¿e w tym spotkaniu równie¿ nie zawiod¹ swoich sympatyków, który na mecze Or³ów przyje¿d¿a coraz wiêksza grupa. W First Division Podhale bêdzie podejmowaæ na swoim boisku zespó³ International. Podhale gra coraz lepiej wiêc liczymy na kolejn¹ wygran¹ tego zespo³u. Terminarz gier dru¿yn polonijnych w dniu 18 pa¿dziernika 09:
Boisko przy 31 st - 83 Rd. godzina 2.00pm: Eagles - Zriñski Boisko przy 77 st Narragansett w Burbang godzina 2.00pm: Podhale - International

3. Hellenic United 4. Jahbat FC 5. Stare Byki FC 6. West Indies Jets 7. Atletico Jalisco 8. Gato Verde 9. Arabian FC

16 16 16 15 15 16 16

33 31 25 18 14 13 1

42-22 33-19 32-26 21-23 25-38 23-38 10-52

LIGA METROPOLITAN First Division
1 International 2 Kickers 3 Lions 4 Morava 5 Connections 6 Highlanders 7 Real FC 8 Wings 9 FC Serbska 6 6 5 6 5 4 5 4 5 18 10 9 8 8 5 4 3 0 13-3 19-12 13-9 8-8 10-7 8-6 7-13 7-9 3-21

6. Tomasovia Tomaszów Lub. 10 13 7-6 7. Siarka Tarnobrzeg 10 13 8-10 8. Stal Kraœnik 10 13 10-10 9. Wis³a Pu³awy 10 12 16-16 10. Stal Poniatowa 10 12 9-14 11. Stal Sanok 10 12 12-13 12. Karpaty Krosno 10 11 10-11 13. Podlasie Bia³a Podlaska 10 11 6-9 14. Wis³oka Dêbica 10 7 4-12 15. Stal Mielec 10 5 6-11 16. Orlêta Radzyñ Podlaski 10 4 5-16 III liga, grupa: ma³opolsko-œwiêtokrzyska

Kolejka 12 - 10-11 paŸdziernika
Orlicz Suchedniów - Unia Tarnów 1-4 Górnik Wieliczka - Nida Piñczów 1-2 Wierna Ma³ogoszcz - Kmita Zabierzów 1-1 Glinik Gorlice - Lubrzanka Kajetanów 0-0 Beskid Andrychów - MZKS Alwernia 1-0 Juventa Starachowice - Naprzód Jêdrzejów 2-0 Hetman W³oszczowa - Hutnik Kraków 0-2 Czarni Po³aniec - Dalin Myœlenice 1-1 Garbarnia Krak. - Puszcza Niepo³omice 0-2 1. Hutnik Kraków 12 31 43-9 2. Unia Tarnów 12 26 19-11 3. Orlicz Suchedniów 12 25 21-12 4. Juventa Starachowice 12 24 17-17 5. Czarni Po³aniec 12 24 20-8 6. Puszcza Niepo³omice 12 23 19-10 7. Dalin Myœlenice 12 21 19-10 8. Beskid Andrychów 12 19 20-18 9. Nida Piñczów 12 18 14-14 10. Górnik Wieliczka 12 17 30-24 11. Garbarnia Kraków 12 16 17-17 12. Naprzód Jêdrzejów 12 11 16-20 13. Wierna Ma³ogoszcz 12 10 7-14 14. Kmita Zabierzów 12 9 13-20 15. Glinik Gorlice 12 9 12-22 16. MZKS Alwernia 12 8 3-12 17. Lubrzanka Kajetanów 12 7 7-38 18. Hetman W³oszczowa 12 2 10-31 IV liga, grupa: podkarpacka

II liga, grupa: zachodnia Kolejka 14 - 10-11 paŸdziernika
Lechia Zielona Góra - Unia Janikowo 2-1 MiedŸ Legnica - Tur Turek 0-2 Ruch Radzionków - Œlêza Wroc³aw 2-1 Ba³tyk Gdynia - Czarni ¯agañ 2-0 Olimpia Grudzi¹dz - GKS Tychy 1-1 Górnik Polkowice - Raków Czêstochowa2-1 Zag³êbie Sosnowiec - Polonia S³ubice 2-0 Nielba W¹growiec - Elana Toruñ 1-1 Jarota Jarocin - Zawisza Bydgoszcz 2-1

Liga Metropolitan Bardzo dobrze spisa³y siê dwa zespo³y polonijne graj¹ce w tej Lidze wygrywaj¹c swoje spotkania. Eagles gra³ z silnym zespo³em Sockers i pokona³ przeciwników 5:0. Zespó³ Eagles rozegra³ kolejne bardzo dobre spotkanie pomimo, ¿e przeciwnik nie by³ ³atwy. Warto wybieraæ siê na mecze Eagles gdy¿ mo¿na zobaczyæ ³adn¹ i skuteczn¹ grê tego zespo³u. Graj¹ce w First Division Podhale pokona³o swoich przeciwników 5:1. Zespó³ Podhala gra coraz lepiej i po dwóch remisach odniós³ pierwsz¹ wygran¹ w tym sezonie. Wyniki zespo³ó w Lidze Metropolitan Major Division:
Sockers - Eagles 0 : 5 (0:3) bramki zdobyli:Piotrowski, Lechowicz, G¹siorek, Simson, D.Otachel.

Stawski Soccer League W niedzielê 18 pa¿dziernika 09 zespo³y Stawski Soccer League rozegraj¹ szóst¹ kolejkê sezonu 2009/10. W I Lidze najciekawiej zapowiada siê spotkanie pomiêdzy: Arka - Lechia. W II Lidze ciekawie zapowiada sie spotkanie pomiêdzy: Krystyna`s Team Czarni. Terminaarz gier Stawski Soccer League: Boisko w Bensenville: I Liga:
12.00pm Capitol Czarni Jas³o- Stal Mielec 2.00pm Podlasie - Polonez 8.00pm Arka - Lechia 10.00am Krystyna`s Team - Czarni

Tabela:
1. Ruch Radzionków 2. Górnik Polkowice 3. Zawisza Bydgoszcz 4. Jarota Jarocin 5. Czarni ¯agañ 6. Zag³êbie Sosnowiec 7. GKS Tychy 8. Nielba W¹growiec 9. Ba³tyk Gdynia 10. Raków Czêstochowa 11. Tur Turek 12. Olimpia Grudzi¹dz 13. Polonia S³ubice 14. Œlêza Wroc³aw 15. MiedŸ Legnica 16. Lechia Zielona Góra 17. Unia Janikowo 18. Elana Toruñ 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 31 27 26 25 25 25 24 24 24 20 18 18 17 14 11 8 7 7 26-13 21-16 27-13 26-18 23-14 19-9 22-14 22-18 23-11 17-13 16-18 16-20 14-23 17-20 14-28 7-30 14-30 10-26

II Liga
4.00pm Lech - Hetman 6.00pm Zag³êbie - Duchy

Boisko przy 31 St - Central:
10.00am Igloopol - Jagiellonia I Liga

Sobieski Liga Podhalañska Po dwutygodniowej przerwie zespo³y Sobieski Liga Podhalañska wznawiaj¹ rozgrywki. Wszystkie spotkania zostan¹ rozegrane na boiskach Chicago Gaelic Park.
godz. 10.00am Orawa - Ciche 10.00am Halny Midway Autohaus - Szaflary 12.00pm Granit - Podczerwone 12.00pm Skalni - Odrow¹¿

Kolejka 10 - 10-11 paŸdziernika
¯urawianka ¯ur. - Partyzant Targowiska 1-0 Wis³ok Wiœniowa - Strumyk Malawa 1-2 KS Zaczernie - Sokó³ Nisko 1-1 B³êkitni Ropczyce - Rzemieœlnik Pilzno 2-2 Igloopol Dêbica - Polonia Przemyœl odwo³any JKS 1909 Jaros³aw - Pogoñ Le¿ajsk 0-2 Kolbuszowianka- Orze³ Przeworsk 0-0 LZS Turbia - MKS Kañczuga 0-2 1. Orze³ Przeworsk 10 23 17-4 2. ¯urawianka ¯urawica 10 20 18-9 3. Partyzant Targowiska 10 19 16-11 4. Pogoñ Le¿ajsk 10 18 19-10 5. MKS Kañczuga 10 18 14-9 6. Polonia Przemyœl 9 18 16-9 7. Kolbuszowianka Kolbusz. 10 17 19-10 8. KS Zaczernie 10 14 16-16 9. Igloopol Dêbica 9 13 9-9 10. Strumyk Malawa 10 11 17-18 11. LZS Turbia 10 11 11-24 12. Wis³ok Wiœniowa 10 10 8-16 13. Sokó³ Nisko 10 9 11-19 14. Rzemieœlnik Pilzno 10 8 13-24 15. B³êkitni Ropczyce 10 7 12-16 16. JKS 1909 Jaros³aw 10 4 12-24 IV liga 2009/2010, grupa: ma³opolska

Pozosta³e wyniki:
Belgrade - Schwaben Maroons - Vikings Green White - Liths United Serbs - Zriñski 0:3 2:1 2:2 2:1

II liga, grupa: wschodnia Kolejka 14 - 10-11 paŸdziernika
Hetman Zamoœæ - Wigry Suwa³ki 0-1 OKS 1945 Olsztyn - Okocimski Brzesko 3-1 Œwit Nowy Dwór Mazowiecki - Concordia Piotrków Trybunalski 5-1 Resovia - Sokó³ Aleksandrów £ódzki 2-0 Olimpia Elbl¹g - GKS Jastrzêbie 1-3 LKS Nieciecza - Stal Rzeszów 2-0 Ruch Wysokie Maz. - Start Otwock 0-0 Pelikan £owicz - Jeziorak I³awa 0-1 Przebój Wolbrom - Kolejarz Stró¿e 2-3 1. Œwit Nowy Dwór Maz. 14 32 29-15 2. LKS Nieciecza 14 30 27-9 3. Kolejarz Stró¿e 14 27 22-14 4. Start Otwock 14 27 17-12 5. Okocimski KS Brzesko 14 26 20-20 6. Ruch Wysokie Maz. 14 26 24-14 7. Resovia 14 23 26-12 8. Jeziorak I³awa 14 21 17-13 9. Pelikan £owicz 14 21 18-12 10. Wigry Suwa³ki 13 20 19-12 11. OKS 1945 Olsztyn 14 20 21-23 12. Sokó³ Aleksandrów £ódz. 14 14 6-14 13. Olimpia Elbl¹g 14 13 25-32 14. Concordia Piotrków Tryb. 14 10 13-27 15. Hetman Zamoœæ 14 10 13-31 16. Przebój Wolbrom 14 8 18-31 17. GKS Jastrzêbie 13 8 16-26 18. Stal Rzeszów 14 7 12-26 III liga, grupa: lubelsko-podkarpacka

Tabele: Stawski Soccer League I Liga
1. Podlasie 2. Lechia 3. Jagiellonia 4. Arka 5. Polonez 6. Capitol Czarni Jas³o 7. Stal Mieelec 8. Igloopol 5 13 22 : 10 5 9 7: 7 5 8 12 : 10 5 8 10 : 12 5 5 12 : 11 5 5 7 : 12 5 3 8 : 12 5 2 4: 6 4 4 4 3 4 5 4 8 17 : 9 8 11 : 7 8 6: 4 6 9: 2 4 6: 7 3 3: 8 1 2 : 16

First Division
Podhale - Kickers 5 : 1 (2:0) bramki dla Podhala zdobyli: Waloszek 2, Baboñ 2, Kalata.

Stawski Soccer League Bardzo ciekawe by³y spotkania Stawski Soccer League. W I Lidze pad³y trzy wyniki remisowe. W najciekawszym spotkaniu pomiêdzy: Jagiellonia - Podlasie pad³ wynik remisowy 3:3 pomomo, ¿e Podlasie prowadzi³o do przerwy 2:0. Capitol Czazrni Jas³o zremisowa³ z Ark¹ 2:2. W II lidze spotkanie Czarni - Szymañski zakoñczy³o siê remisem 1:1. Kolejn¹ wygran¹ odniós³ zespó³ Krystyna`s Team pokonuj¹c Duchy 2:0. Wyniki Stawski Soccer League I Liga
Capitol Czarni Jas³o - Arka 2 : 2 (0:1) bramki zdobyli dla Capitol Czarni Jas³o:N.Tori, Dajan dla Arki: P.Stropina, J.Abgejule. Jagiellonia - Podlasie 3 : 3 (0:2) bramki zdobyli dla Jagielloni: V.Baicu, £.¯ukowski, M.Mecner dla Podlasia: S.Grosman, K.Bober, A.Kamiñski. Stal Mielec - Igloopol 0:0 Lechia - Polonez 2 : 1 (1:1) bramki zdobyli dla Lechi: M.Karpiñski, M.Grzywacz.

II Liga
Duchy - Krystyna`s Team 0 :2 (0:2) bramki zdoby³: G.Pawlak. Czarni - Szymañski 1 : 1 (0:1) bramki zdobyli dla Czarni: F.Król dla Szymañski: W.Pisarczyk. Hetman - Zag³êbie 2 : 3 (0:2) bramki zdobyli dla Hetman: M.Wiater, M.Srycek dla Zag³êbie: J.Cybul, M.Sierak,

Ogó³em startowa³o 35 zawodników w tym goœcie z Kanady. Kongresowy Turniej Teamów rozegrano w domu p. Maæka Potomaka pozosta³e turnieje oby³y siê w Art Gallery Caffe w Wood Dale. Serdeczne podziêkowania dla p.Eugieniusza Babiarza za zorganizowanie i prowadzenie tego Kongresu. W najbli¿sz¹ niedzielê 18 pa¿dziernika koldejna seria spotkañ pi³karskich w poszczególnych Ligach z udzia³e dru¿yn Polonijnych. Liga National W niedzielê 18 pa¿dziernika 09 zostan¹ rozegrane spotkania pó³fina³owe play offs. W grach tych wezm¹ udzia³ dwa nasze polonijne zespo³y: Wis³a Over-30 i Warta "B". Wis³a )ver30 spotka siê z zespo³em Hellenic United. Przed tygodniem w spotkaniu tych zespo³ów gór¹ by³a Wis³a, czy w tym spotkaniu Wis³a znowu pokona zespó³ Hellenic United. Wis³a Over-30 w tym roku ochodzi Jubileusz 25-lecia istnienia zespo³u Over-30. Napewno Wis³a bêdzie chcia³a wygraæ to spotkanie i awansowaæ do fina³u aby uczciæ ten piêkny Jubileusz. Warta "B" graæ bêdzie z zespo³em Republika Serbska. Przeciwnik trudny lecz myliczymy na wygran¹ Warty! Terminarz gier w dniu 18 pa¿dziernika 09 dru¿yn polonijnych: boiska przy 135 st - Central
godz. 12.00pm Warta "B" - Republika Serbska 1.00pm Wis³a Over - 30 - Hellenic United 12.00pm Warta "B" - Republika Serbska

II Liga
1. Zag³êbie 2. Czarni 3. Szymañski 4. Krystyna`s Team 5. Duchy 6. Hetman 7. Lech

Kolejka 10 - 10-11 paŸdziernika
Skawa Wadowice - Tuchovia Tuchów 1-4 Szreniawa Nowy Wiœnicz - IKS Olkusz 3-2 LKS Mogilany - MKS Trzebinia/Siersza 2-1 Orze³ Balin - Karpaty Siepraw 2-1 Olimpia Wojnicz - Poprad Muszyna 0-4 Lubañ Maniowy - Bocheñski KS 2-1 Limanovia Limanowa - Janina Libi¹¿ 2-3 Orkan Szczyrzyc - Wola Rzêdziñska 0-1 1. Janina Libi¹¿ 10 22 13-8 2. Orkan Szczyrzyc 10 19 15-8 3. Wolania Wola Rzêdziñska 10 18 20-15 4. Poprad Muszyna 10 16 20-14 5. Orze³ Balin 10 16 12-8 6. Karpaty Siepraw 10 16 18-16 7. MKS Trzebinia/Siersza 10 15 15-10 8. Lubañ Maniowy 10 15 23-16 9. IKS Olkusz 10 15 19-16 10. LKS Mogilany 10 14 12-11 11. Limanovia Limanowa 10 14 15-17 12. Szreniawa Nowy Wiœnicz10 13 17-16 13. Bocheñski KS 10 12 13-10 14. Tuchovia Tuchów 10 10 12-14 15. Olimpia Wojnicz 10 6 10-29 16. Skawa Wadowice 10 2 7-33

Liga National Grupa czerwona
1. RWB Adria 2. Inferno SC 3. Deportivo Colomex 4. SAC Wisla 5. Albanian Stars 6. B-H Lilies 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 35 30 25 24 19 17 30 21 20 20 20 9 29 28 20 16 16 15 47-24 34-18 29-25 44-30 21-24 29-46 29-17 36-33 23-24 40-43 28-33 24-67 47-35 35-18 27-51 25-44 25-42 28-29

Grupa Niebieska
1. Jahbat FC 2. Hellenic United Blue 3. Gazelle SC 4. FC Steaua 5. Deportivo Meridienne 6. CKS Warta

Kolejka 10 - 10-11 paŸdziernika
Wis³a Pu³awy - Spartakus Szarowola 0-2 Karpaty Krosno - Wis³oka Dêbica 0-0 Siarka Tarnobrzeg - Podlasie Bia³a Podlaska 0-0 Orlêta Radzyñ Podlaski - Stal Kraœnik 0-1 Stal Sanok - Stal Mielec 1-1 Tomasovia Tomaszów Lubelski - Unia Nowa Sarzyna 0-2 Górnik II £êczna - Izolator Boguchwa³a 1-0 Stal Poniatowa - Avia Œwidnik 1-2 1. Górnik II £êczna 10 27 20-5 2. Unia Nowa Sarzyna 10 20 17-10 3. Spartakus Szarowola 10 20 15-6 4. Avia Œwidnik 10 17 10-8 5. Izolator Boguchwa³a 10 14 7-5

First Division
1. FK Republika Srpska 2. West Indies Jets 3. CKS Warta B 4. FK Podrinje 5. HNNK Hrvat 6. Stare Byki Blue

OVER 30
1. SAC Wisla 2. Lake Shore SC 16 36 42-25 16 34 36-21

E. Janik

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY SPORT

KURIER 63

PI£KA NO¯NA

Górnik uratowa³ remis z £KS-em, pora¿ka Widzewa
W 14. kolejce Unitbet 1. ligi w najciekawiej zapowiadaj¹cym siê meczu Górnik Zabrze zremisowa³ z £KS-em 1:1. Obydwa zespo³y w poprzedni sezonie gra³y w ekstraklasie. Sensacj¹ zakoñczy³ siê mecz MKS Kluczbork z liderem - Widzew przegra³ 0:2. Zapraszamy na relacjê na ¿ywo ze spotkañ 1. ligi. Najwiêksz¹ sensacj¹ jest wpadka ³odzian, którzy ulegli 16. w tabeli beniaminkowi z Kluczborka. Mistrz 1. ligi poprzedniego sezonu (nie awansowa³ do ekstraklasy z powodu karnej degradacji) mia³ wyraŸn¹ przewagê, ale gospodarze umieli wyprowadzaæ skuteczne kontrataki. Niewiele brakowa³o, ¿eby wszystkie punkty straci³ równie¿ Górnik. Zabrzanie do 89. minuty przegrywali z £KS 0:1, jednak wówczas efektownym strza³em z ponad 30 metrów popisa³ siê by³y pomocnik Wis³y Kraków Pawe³ Str¹k. Z innych wydarzeñ zwraca uwagê zwyciêstwo Znicza Pruszków nad Wart¹ Poznañ 1:0. Gospodarze, którzy przegrali dwa poprzednie spotkania, od 49. minuty grali w dziesi¹tkê. W Nowym S¹czu przed meczem minut¹ ciszy uczczono pamiêæ niedawno zmar³ego Jerzego Wojneckiego. Wychowanek Sandecji - który gra³ m.in. w Legii Warszawa - zgin¹³ w wypadku samochodowym. W 82. min poza polem karnym zagra³ bramkarz KSZO - Micha³ Wróbel. Sêdzia pokaza³ mu czerwon¹ kartkê, a poniewa¿ goœcie mieli wykorzystany limit zmian w bramce stan¹³ jeden z obroñców - £ukasz Szymoniak. Górnik £êczna zremisowa³ na w³asnym boisku ze Stal¹ Stalowa Wola. Gospodarze prowadzili ju¿ 2:0, ale dzielnie walcz¹cy pi³karze ze Stalowej Woli zdo³ali doprowadziæ do wyrównania. W meczu koñcz¹cym zmagania pi³karzy w 14. kolejce Unibet 1. ligi Pogoñ Szczecin pokona³a Dolcan Z¹bki 20 i awansowa³a na trzecie miejsce w tabeli. Mecz w Szczecinie rozgrywany by³ w trudnych warunkach atmosferycznych (zimni i deszcz), a mimo to 3-tysiêczna publicznoœæ obejrza³a niez³e widowisko. Gospodarze przez ca³y czas przewa¿ali i stworzyli sobie wiele okazji do zdobycia gola. W 19. minucie Maksymilian Rogalski popisa³ siê efektownym strza³em z rzutu wolnego i Pogoñ objê³a prowadzenie. Tu¿ po przerwie miejscowi przeprowadzili szybki kontratak - Piotr Dziuba znalaz³ siê sam przed bramkarzem i pos³a³ pi³kê do siatki pomiêdzy nogami Rafa³a Misztala. Goœcie najlepszej okazji nie wykorzystali w 55. minucie Andrzej Stretenowicz nie trafi³ do siatki z kilku metrów, po dobrym podaniu Piotra Kosiorowskiego. W 89. minucie drug¹ ¿ó³ta kartkê otrzyma³ Bartosz Hinc i goœcie koñczyli mecz w „10". Pogoñ wygra³a ligowy mecz na swoim stadionie po raz pierwszy od miesi¹ca. W meczach 14. kolejki pad³o 19 goli. Sêdziowie pokazali trzy czerwone i 32 ¿ó³te kartki. Na trybunach zasiad³o 22,5 tys. widzów. Wyniki 14. kolejki Unibet 1. Ligi:
MKS Kluczbork - Widzew £ódŸ 2:0 (0:0)

Sêdzia: Grzegorz Stêch³y (Jaros³aw).
Flota Œwinoujœcie - Wis³a P³ock 3:1 (1:1)

Bramki: 0:1 Bart³omiej Sielewski 26, 1:1 Damian Staniszewski 36, 2:1 Tadeusz Tyc 65, 3:1 Tadeusz Tyc 89. ¯ó³ta kartka - Flota Œwinoujœcie: Ferdinand Chi Fon, Marek Niewiada, Ireneusz Chrzanowski. Wis³a P³ock: Artur Wycza³kowski, £ukasz Mas³owski, S³awomir Jarczyk, Daniel Koczon. Widzów 2 000. Sêdzia: Tomasz Cwalina (Gdañsk).
Znicz Pruszków - Warta Poznañ 1:0 (1:0)

23, rozegranym ma nowo otwartym stadionie miejskim w Sandomierzu. Remis odpowiada przebiegowi gry i nie krzywdzi ¿adnej z dru¿yn. Na ciê¿kiej i œliskiej murawie, podczas padaj¹cego deszczu, na pocz¹tku lepiej radzili sobie pi³karze portugalscy, którzy przeprowadzili kilka groŸnych ataków. Po strza³ach Vitorina Antunesa i Vitora Silvo, Adam Stachowiak wykaza³ jednak spore umiejêtnoœci. Polakom w ataku brakowa³o przede wszystkim dok³adnoœci w ostatnich podaniach, a nieliczne strza³y mija³y daleko bramkê rywali.
Polska - Portugalia 0:0

Bramka: Pawe³ Kaczmarek 22. ¯ó³ta kartka - Znicz Pruszków: Emmanuel Ekwueme, Pawe³ Kaczmarek, B³a¿ej Radler. Warta Poznañ: Pawe³ Ignasiñski, B³a¿ej Jankowski. Czerwona kartka za drug¹ ¿ó³t¹ - Znicz Pruszków: B³a¿ej Radler (49). Widzów 500. Sêdzia: Jacek Zygmunt (Jaros³aw).
Górnik £êczna - Stal Stalowa Wola 2:2 (2:0)

Bramki: 1:0 G³owacki 13, 2:0 Surdykowski 19, 2:1 Czpak 67, 2:2 Trela 79. Sêdzia: Jaros³aw Chmiel (Warszawa). Widzów 1 500
Pogoñ Szczecin - Dolcan Z¹bki 2:0 (1:0)

Bramki: Maksymilian Rogalski 18, Piotr Dziuba 47. ¯ó³ta kartka: Bartosz Hinc (Dolcan). Czerwona kartka: Hinc (89) - druga ¿ó³ta. Sêdzia: Dawid Piasecki (S³upsk). Widzów: 2500. GKS Katowice wysoko pokona³ KSZO Ostrowiec Œw. 4:1 w zaleg³ym meczu 10. kolejki Unibet 1. ligi, a £KS bezbramkowo zremisowa³ z MKS-em Kluczbork w ostatnim, zaleg³ym spotkaniu 11. kolejki. Zaleg³e mecze: z 10. kolejki
GKS Katowice - KSZO Ostrowiec Œwiêtokrzyski 4:1 (2:0)

¯ó³te kartki: Polska - Adrian Mierzejewski, Cezary Wilk; Portugalia - Ricardo Batista. Sêdzia: Hubert Siejewicz (Bia³ystok). Widzów: 2 000. Polska: Adam Stachowiak - Jakub Tosik, Mateusz Kowalski, Jaros³aw Fojut, Przemys³aw Kocot - Piotr Æwielong (81. Piotr Tomasik), Cezary Wilk, Rados³aw Majewski, Adrian Mierzejewski - Adrian Paluchowski (57. £ukasz Hanzel), £ukasz Janoszka. Portugalia: Ricardo Batista - Vasco Fernandes (90. Joa³o Dias), Nuno Coelho, Goncalo Brandao, Vitorino Antunes - Yannick Djalo (35. Adelino Freitas), Vitor Silva (85. Helder Barbosa), Vitor Passos, Paulo Machado, Tiago Silva (67. Caqrlos Saleiro)- Ricardo Vaz Te (79.Bruno Dias).

powiedzia³ trener reprezentacji Holandii Cor Pot. - Jest to nasz wielki sukces, tym bardziej, ¿e uzyskany po dobrej i skutecznej grze. Polscy pi³karze te¿ tworz¹ dobr¹ dru¿ynê, ¿yczê im powodzenia w nastêpnych spotkaniach. Dziêkujemy za wspania³ê przyjêcie, mi³¹ atmosferê". „Pi³karze holenderscy sprowadzili nas na ziemiê, pokazali jak du¿o nam brakuje do poziomu europejskiego. Rywale przewy¿szali nas w jakoœci gry, w wyszkoleniu indywidualnym i kondycyjnym, nasi pi³karze wytrzymali tylko 30 minut. Zwyciêstwo goœci jest zas³u¿one, gratulujê im tego. Przykro, ¿e pora¿ka jest tak wysoka. Zawiedli pi³karze aspiruj¹cy do grona najlepszych i czêsto w mediach przedstawiani jako przysz³e gwiazdy futbolowe" powiedzia³ trener polski Andrzej Zamilski.
Polska - Holandia 0:4 (0:2)

U-19: Polska - Azerbejd¿an

1:2

Bramki: 1:0 Bartosz Iwan (31.), 2:0 Krzysztof Kaliciak (43.), 2:1 Miko³aj Skórnicki (47.), 3:1 Krzysztof Kaliciak (73.), 4:1 Gra¿vydas Mikulenas (83.). ¯ó³ta kartka - GKS Katowice: Mateusz Kamiñski, Adrian Napiera³a. KSZO Ostrowiec Œw.: Micha³ Stachurski. Czerwona kartka za drug¹ ¿ó³t¹ - KSZO Ostrowiec Œw.: Micha³ Stachurski (60). Widzów 4 000. Sêdzia: Erwin Paterek (Lublin). Z 11. kolejki
£KS £ódŸ- MKS Kluczbork 0:0

Polska przegra³a w izraelskiej miejscowoœci Kfar-Saba z Azerbejd¿anem 1:2 (0:1) w swym drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego mistrzostw Europy pi³karzy do lat 19. W pierwszym spotkaniu zwyciê¿y³a Daniê 2:1. Awans do kolejnej rundy eliminacji wywalcz¹ po dwie najlepsze dru¿yny z trzynastu grup oraz dwie z trzecich miejsc z najlepszym bilansem. Turniej fina³owy, do którego zakwalifikuje siê osiem zespo³ów, zostanie rozegrany w 2010 roku we Francji.
Polska - Azerbejd¿an 1:2 (0:1)

Bramki: Van Wolfswinkel 41, Kuiper 45, Van Wolfswinkel 49, Van Wolfswinkel 66. Polska: Wojciech Szczêsny - Mariusz Gancarczyk, Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, Adam Marciniak - Kamil Grosicki, Mateusz Siebert, Kamil Wilczek (70. Micha³ Janota), Maciej Rybus - Artur Sobiech, Patryk Ma³ecki (54. Jacek Kie³b). Holandia: Tim Krul - Daryl Janmaat, Rens van Eyden (84. Daely Blind), Jeffrey van Homoet, Nicky Kuiper - Georginio Wynaldum, Vurnon Anita, Leroy Fer (85. Janarie Vander Heyden), Siem de Jong (80. Mitchell Donald) - Ricky Van Wolfswinkel, Diego Biseswar. Polacy kolejny mecz rozegraj¹ ju¿ w 2010 roku - 3 marca zmierz¹ siê na wyjeŸdzie z Holendrami. Zwyciêzcy dziesiêciu grup eliminacyjnych oraz cztery ekipy z najlepszym bilansem spoœród tych, które zajm¹ w drugie miejsca, awansuj¹ do fazy play off. W niej systemem „mecz i rewan¿" zostanie wy³onionych siedmiu uczestników turnieju fina³owego MME, który w 2011 roku odbêdzie siê w Danii. Tabela grupy 4: mecze punkty bramki
1. Holandia 2. Polska 3. Hiszpania 4. Finlandia 5. Liechtenstein 3 5 2 4 4 9 9 6 3 0 7:0 9:7 6:0 5:5 0:15

Bramki: dla Polski - Micha³ Kucharczyk (53); dla Azerbejd¿anu - Araz Abdullajew (40), Mirhusein Seidow (82). Sêdziowa³: Christo Ristoskow (Bu³garia). Tabela grupy 13:
1. Azerbejd¿an 2. Polska 3. Dania 4. Izrael 2 6 5-1 2 3 3-3 2 3 2-2 2 0 0-4

¯ó³ta kartka - £KS £ódŸ: Marcin Adamski. MKS Kluczbork: Marcin Adamczyk. Sêdzia: Tomasz Musia³ (Kraków). Widzów 3 500. Mecz z 14 kolejki pomiêdzy Podbeskidziem Bielsko-Bia³¹ a GKS Katowice zosta³ prze³o¿ony na 4 listopada. Tabela (mecze, zwyciêstwa, remisy, pora¿ki, bramki, punkty):
1. Górnik Zabrze 2. Widzew £ódŸ 3. Pogoñ Szczecin 4. GKP Gorzów Wlkp. 5. Flota Œwinoujœcie 6. Dolcan Z¹bki 7. GKS Katowice 8. Warta Poznañ 9. £KS £ódŸ 10. KSZO Ostrowiec Œw. 11. Górnik £êczna 12. Sandecja Nowy S¹cz 13. Podbeskidzie Bielsko 14. Znicz Pruszków 15. Wis³a P³ock 16. MKS Kluczbork 17. Stal Stalowa Wola 18. Motor Lublin 14 13 14 14 13 14 13 14 14 14 14 14 13 13 14 14 13 14 9 8 7 6 6 5 5 5 5 5 4 5 3 4 2 3 1 1 3 3 4 5 4 6 5 4 4 4 6 3 6 3 7 3 4 4 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 4 6 4 6 5 8 8 9 18-9 14-6 22-12 14-11 16-11 18-14 22-17 24-16 15-16 14-22 18-20 21-19 19-18 11-15 16-21 12-19 10-22 7-23 30 27 25 23 22 21 20 19 19 19 18 18 15 15 13 12 7 7

Ma³ecki nie strzeli³ karnego, Holandia gromi 4:0
W meczu eliminacji m³odzie¿owych mistrzostw Europy Holandia rozbi³a w Kielcach Polskê 4:0 (2:0). „Bia³o-czerwoni" tylko przez 40 minut toczyli z faworyzowanymi rywalami wyrównany pojedynek. W 19. minucie Polacy mogli obj¹æ prowadzenie. Po zagraniu rêk¹ jednego z obroñców reprezentacji Holandii sêdzia wskaza³ na „wapno", ale Patryk Ma³ecki nie wykorzysta³ rzutu karnego. Strza³ wiœlaka obroni³ Tim Krul. Polacy grali z Holendrami jak równy z równym, ale przed koñcem pierwszej po³owy stracili dwie bramki. W 41. minucie Wojciech Szczêsny obroni³ strza³ g³ow¹ Ricky’ego Van Wolfswinkela, ale wobec dobitki tego samego zawodnika by³ bezradny. Chwilê póŸniej by³o ju¿ 2:0 dla Holandii. Po rzucie ro¿nym wybita przez jednego z naszych obroñców pi³ka trafi³a pod nogi Nicky’ego Kuipera, ten hukn¹³ z woleja i po raz drugi Szczêsny musia³ wyjmowaæ pi³kê z siatki. Drug¹ po³owê Holendrzy rozpoczêli tak, jak zakoñczyli pierwsz¹, czyli od zdobycia gola. Na 3:0 w 49. minucie podwy¿szy³ Van Wolfswinkel, który z kilku metrów pokona³ bezradnego Szczêsnego. W 66. minucie przebojowy snajper „Pomarañczowych" skompletowa³ hat-trick, wykorzystuj¹c sytuacjê sam na sam z polskim bramkarzem. Gospodarze koñczyli mecz w os³abieniu. W 90. minucie drug¹ ¿ó³t¹, a w rezultacie czerwon¹ kartkê ujrza³ Artur Sobiech. „Mieliœmy zapisy wideo z trzech spotkañ polskiej reprezentacji, wiêc by³y mo¿liwoœci odpowiedniego przygotowania siê do meczu w Kielcach, jak i obrania w³aœciwej taktyki. Wszystko siê sprawdzi³o, chocia¿ Polacy nas trochê wystraszyli 19 min. Nie wykorzystali jednak karnego i mogliœmy dalej graæ o zwyciêstwo. Jesteœmy trochê szczêœciarzami -

- Mówiê otwarcie, ¿e po³owa siê nie nadaje. To nie tylko moja opinia, trener te¿ to powinien wiedzieæ. Nawet na ³awce siedzieli lepsi zawodnicy od tych, którzy grali. Trener na pewno wie, ¿e pope³ni³ b³¹d - powiedzia³ napastnik m³odzie¿ówki i Wis³y Kraków Patryk Ma³ecki. Ma³ecki nie wykorzysta³ rzutu karnego, w przegranym we wtorek meczu z Holandi¹ (0:4). - Czu³em siê pewnie, wiêc wzi¹³em pi³kê i zmarnowanie "jedenastki" biorê na siebie. Nie mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e o wszystkim zdecydowa³ jeden strza³. Holandia pokaza³a nam gdzie jesteœmy. Czas przejrzeæ na oczy, bo po³owa zawodników z kadry U-21 nie nadaje siê do tego poziomu. Rozmawia³em po meczu z kilkoma osobami i te¿ siê dziwi¹, ze tacy pi³karze wystêpuj¹ w reprezentacji powiedzia³ Ma³ecki.

Bramki: Marcin Adamczyk 54, Micha³ Glanowski 90+5. ¯ó³ta kartka - MKS Kluczbork: Marcin Adamczyk, Kamil Nitkiewicz, Krzysztof Stodo³a. Widzew £ódŸ: Dudu, Przemys³aw Oziêba³a. Sêdzia: Rafa³ Greñ (Rzeszów). Widzów 3 000.
Górnik Zabrze - £KS 1:1 (0:1)

Co dalej z reprezentacj¹? PZPN ma plan, trwaj¹ poszukiwania
Dwa mecze rozegra jeszcze w tym roku pi³karska reprezentacja Polski. 14 listopada rywalem Bia³o-Czerwonych bêdzie Rumunia, a spotkanie odbêdzie siê prawdopodobnie w Kielcach. Trwaj¹ poszukiwania rywala na 18 listopada. Mecz z Rumuni¹ jest ju¿ dogadany. Jeœli chodzi o miejsce, to pierwsz¹ opcj¹ s¹ Kielce, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapad³a - poinformowa³ Tomasz Cieœlik z firmy Sportfive, która jest marketingowym partnerem PZPN. Cztery dni póŸniej Polacy równie¿ zagraj¹ przed w³asn¹ publicznoœci¹, a do organizacji spotkania kandyduje Bydgoszcz. Kwestia przeciwnika rozstrzygnie siê najpóŸniej w przysz³ym tygodniu. Rozwa¿amy kilka wariantów, a z decyzj¹ musieliœmy siê wstrzymaæ do momentu ostatnich rozstrzygn¹æ w eliminacjach MŒ. Wszystko wskazuje na to, ¿e rywalem bêdzie ekipa europejska. W grê wchodzi m.in. Bu³garia, Chorwacja i Turcja. Chile? By³ taki pomys³. Uczestnik mundialu z Ameryki P³d. 14 listopada zagra z Niemcami i rozwa¿aliœmy wariant, by zosta³ w Europie kilka dni d³u¿ej. Nie osi¹gnêliœmy jednak porozumienia - wyjaœni³. Bardzo mglisto wygl¹daj¹ plany polskiej reprezentacji na przysz³y rok. - W lutym wchodzi w grê zgrupowanie w Portugalii i mecz

Bramki: 0:1 Adrian Œwi¹tek 27, 1:1 Pawe³ Str¹k 89. ¯ó³ta kartka - Górnik Zabrze: Ales Besta, Piotr Madejski. £KS £ódŸ: Mariusz Mowlik, Tomasz Hajto. Widzów 9 000. Sêdzia: Marek Karkut (Warszawa).
Motor Lublin - GKP Gorzów Wielkopolski 0:1 (0:0)

Bramka: Grzegorz Wan 50-karny. ¯ó³ta kartka - Motor Lublin: Micha³ Maciejewski, Przemys³aw ¯muda, Wojciech Bia³ek I. GKP Gorzów Wlkp.: David Topolski. Sêdzia: Tomasz Grabowski (Kluczbork). Widzów 1 000.
Sandecja Nowy S¹cz - KSZO Ostrowiec Œwiêtokrzyski 3:0 (2:0)

Mecze w nastêpnej kolejce: 17 paŸdziernika:
GKP Gorzów Wlkp. - Podbeskidzie Bielsko Stal Stalowa Wola - Motor Lublin Warta Poznañ - Górnik Zabrze Dolcan Z¹bki - Znicz Pruszków GKS Katowice - Flota Œwinoujœcie £KS £ódŸ - Górnik £êczna KSZO Ostrowiec Œw. - MKS Kluczbork Wis³a P³ock - Sandecja Nowy S¹cz 19 paŸdziernika Pogoñ Szczecin vs. Widzew £ódŸ

Bramki: Arkadiusz Aleksander 40, Arkadiusz Aleksander 43, Dariusz Gawêcki 89. ¯ó³ta kartka - Sandecja Nowy S¹cz: Maciej Bêbenek, Marijan Choruzi. KSZO Ostrowiec Œ w.: Rados³aw Kardas, £ukasz Matuszczyk, Dawid Basta. Czerwona kartka - KSZO Ostrowiec Œ w.: Micha³ Wróbel I (82). Widzów 3 000.

U-23: Polska - Portugalia

0:0

Polska zremisowa³a z Portugali¹ 0:0 w towarzyskim spotkaniu pi³karskim reprezentacji do lat

64 KURIER

KURIER CODZIENNY SPORT

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

ROZMAITOŒCI
z dru¿yn¹ gospodarzy. Co dalej? To uzale¿nione bêdzie od dwóch czynników. Po pierwsze, PZPN musi podj¹æ decyzje w sprawie trenera. Kontraktowanie meczów w du¿ej mierze uzale¿nione bêdzie od jego wskazówek i wymagañ. Po drugie, musimy poczekaæ do losowania eliminacji Euro 2012, które 7 lutego odbêdzie siê w Warszawie. Wtedy oka¿e siê, które dru¿yny bêdzie mieæ wolne poszczególne oficjalne terminy UEFA i bêdzie mo¿na rozpocz¹æ rozmowy o sparingach. Na pewno chcielibyœmy, by jeszcze przed czerwcowymi MŒ polscy pi³karze rozegrali dwa mecze towarzyskie - powiedzia³ Cieœlik. W œrodê pora¿k¹ ze S³owacj¹ 0:1 polska dru¿yna zakoñczy³a udzia³ w eliminacjach do przysz³orocznych MŒ. Kolejnym spotkaniem bia³o-czerwonych o punkty bêdzie mecz otwieraj¹cy Euro 2012. Przez najbli¿sze dwa i pó³ roku graæ bêd¹ wy³¹cznie towarzysko.

PZPN gotowy na spotkanie z bojkotuj¹cymi kibicami
W³adze Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej gotowe s¹ spotkaæ siê z bojkotuj¹cymi reprezentacjê kibicami, aby wspólnie dojœæ do konstruktywnych wniosków - potwierdzi³ w czwartek w programie stacji TVN 24 sekretarz generalny PZPN Zdzis³aw Krêcina. Takie spotkania odby³y siê ju¿ przed ostatnimi meczami dru¿yny. Ale - jak doda³ Krêcina - zwi¹zek nie podda siê terrorowi kibiców, którzy chc¹ zmieniaæ demokratycznie wybrane w³adze zwi¹zku. Zdaniem sekretarza generalnego PZPN negatywna ocena zwi¹zku w œrodkach masowego przekazu jest "przesadzona". Przypomnia³, ¿e ¿¹dania zmiany w³adz, jakie wysuwaj¹ przeciwnicy PZPN, bêdzie mo¿na spe³niæ w grudniu 2012 roku, gdy po czteroletniej kadencji odbêd¹ siê nowe wybory.

Radwañska przegra³a w finale
Najlepsza obecnie polska tenisistka Agnieszka Radwañska przegra³a w niedzielê 2:6, 4:6 z Rosjank¹ Swiet³an¹ Kuzniecowa, rozstawion¹ z numerem szóstym, w finale turnieju WTA Tour na

II runda:
Agnieszka Radwañska (Polska, 2.) - Alize Cornet (Francja) Urszula Radwañska (Polska) - Lucie Safarova (Czechy, 7.) Raluca Olaru (Rumunia) - Julia Gorges (Niemcy) Yanina Wickmayer (Belgia, 3.) - Alexandra Dulgheru (Rumunia) Flavia Pennetta (W³ochy, 1.) - Anna-Lena Groenefeld (Niemcy) 6:4, 7:5 4:6, 4:6 3:6, 6:2, 7:5 2:6, 6:3, 6:1 6:3, 4:6, 6:2

Jans i Rosolska w pó³finale
Rozstawione z numerem drugim Klaudia Jans i Alicja Rosolska awansowa³y do pó³fina³u turnieju WTA Generali Ladies rozgrywanego na kortach twardych w austriackim Linzu (pula nagród 220 tys. dol.). Sta³o siê to dziêki czwartkowemu zwyciêstwu nad W³oszk¹ Sar¹ Errani i Rumunk¹ Iman¹ Raluc¹ Olaru. Nasze tenisistki pope³ni³y a¿ 6 podwójnych b³êdów i da³y siê prze³amaæ 5 razy. Same jednak potrafi³y wypracowaæ 7 breaków, co pozwoli³o na wygran¹ 6:3, 6:7(1), 10:5. Spotkanie trwa³o 108 minut. W pó³finale Polki czeka pojedynek z rozstawionymi z "trójk¹" Czeszkami Andre¹ Hlavackov¹ i Lucie Hradeck¹.

Najlepsza polska tenisistka Agnieszka Radwañska przegra³a w finale turnieju WTA w Pekinie.
Fot. Archiwum

MŒ U20: komplet finalistów
Reprezentanci Ghany awansowali do fina³u mistrzostw œwiata do lat 20. rozgrywanych w Egipcie, pokonuj¹c Wêgrów 3:2. W drugim pó³finale Brazylia wygra³a z Kostaryk¹ 1:0. Spotkanie rozpoczê³o siê znakomicie dla Afrykanów, bowiem w 31. minucie po dwóch trafieniach Dominica Adiyiaha prowadzili oni 2:0. Kiedy wydawa³o siê, ¿e wynik jest ju¿ bezpieczny, na nieco ponad kwadrans przed koñcem kontaktow¹ bramkê zdoby³ Marko Futacs. Reprezentanci Ghany ponownie siê jednak przebudzili i drogê do siatki odnalaz³ Abeiku Quansah. Pi³karzom z Europy uda³o siê jeszcze doprowadziæ do stanu 2:3, jednak na wyrównanie i doprowadzenie do dogrywki zabrak³o ju¿ im czasu. W drugim mecz pó³fina³owym Brazylia spotka³a siê z Kostaryk¹. M³odzi „Canarinhos" bardzo d³ugo nie potrafili sforsowaæ obrony rywali i mimo wielu szans pozostawali bez zdobyczy bramkowych. Bramkê na wagê zwyciêstwa oraz prawa gry o fina³ da³ ekipie „Canarinhos" Alan Kardec w 66. minucie gry. Wyniki pó³fina³ów:
Ghana - Wêgry 3:2 (2:0)

Cabaj ukarany przez Komisjê Ligi
Komisja Ligi na³o¿y³a karê finansow¹ w wysokoœci 2. tysiêcy z³otych na zawodnika Cracovii Marcina Cabaja w zwi¹zku z jego niesportowym zachowaniem (obraŸliwy gest) podczas meczu 8. kolejki Ekstraklasy Jagiellonia Bia³ystok - Cracovia. Po nieuznanym golu dla "Jagi" (spalony) golkiper "Pasów" w przyp³ywie radoœci pokaza³ kibicom w Bia³ymstoku "gest Kozakiewicza".

Hlavaty pi³karzem Jagiellonii
23-letni Amerykanin Neil Hlavaty podpisa³ w œrodê kontrakt z Jagielloni¹ - poinformowa³a rzecznik prasowy Jagielloni Agnieszka Syczewska. Œrodkowy pomocnik, który ostatnio wystêpowa³ w szwedzkim Oesters IF zwi¹za³ siê z Jag¹ do koñca czerwca 2010 roku, z opcj¹ przed³u¿enia umowy o kolejny rok. Urodzony 27 grudnia 1986 roku w Lombard w stanie Illinois zawodnik jest synem Czecha i Polki. Swoj¹ przygodê z pi³k¹ rozpoczyna³ w amerykañskich dru¿ynach uniwersyteckich, ponadto przez pó³ roku terminowa³ w juniorach czeskiej Sparty Praga. Jesieni¹ 2008 roku trafi³ do Chicago Fire, gdzie pozna³ m.in. obecnego kapitana Jagiellonii Tomasza Frankowskiego. W³aœnie za namow¹ "Franka" na pocz¹tku paŸdziernika przyjecha³ do Bia³egostoku na testy. Hlavaty na boisku bêdzie wystêpowa³ z numerem 14.

twardych kortach w Pekinie (z pul¹ nagród 4,5 mln dol.), po godzinie i 20 minutach. Kuzniecowa zdoby³a 12. tytu³ w karierze, a trzeci w tym sezonie, po triumfach w Stuttgarcie i wielkoszlemowym Roland Garros. Za wygran¹ otrzyma³a czek na 775,5 tysi¹ca dolarów, a Polka zarobi³a 387 750 dol. Rosyjska tenisistka zadedykowa³a to zwyciêstwo jednemu ze swoich przyjació³, który zmar³ kilka dni temu. - Przegrana ze Swiet³an¹ Kuzniecow¹ to nie jest dla mnie rozczarowanie - powiedzia³a po meczu Polka.

ATP Szanghaj: Fyrstenberg i Matkowski lepsi od Bryanów
Polscy tenisiœci Mariusz Fyrstenberg i Marcin Matkowski wyeliminowali 6:1, 5:7, 10:8 amerykañskich braci Boba i Mike'a Bryanów, debel rozstawiony z numerem drugim, w æwieræfinale turnieju ATP Tour Masters 1000 na twardych kortach w Szanghaju (z pul¹ nagród 3,240 mln dol.). "Przez pó³tora seta Mariusz i Marcin serwowali bezb³êdnie, graj¹c na bardzo wysokim procencie celnoœci pierwszego podania, m.in. "Matka" pos³a³ trzy asy z rzêdu w jednym z gemów. To zupe³nie wytr¹ci³o z rytmu Amerykanów, którzy nie byli w stanie atakowaæ zaraz po returnie" - powiedzia³ Rados³aw Szymanik, który do koñca sezonu towarzyszy Polakom jako trener. "Tak ³atwo wygrany pierwszy set by³ te¿ zas³uga bardzo dobrych returnów. Przed meczem za³o¿yliœmy, ¿e cokolwiek siê bêdzie dzia³o Mariusz i Marcin na ich serwisy bêd¹ odpowiadaæ wzd³u¿ linii, a nie przez œrodek, bo oni czêsto zmieniaj¹ strony kortu przy woleju, wiêc by³by to dla nich ³atwy ³up" - doda³ kapitan reprezentacji Polski w Pucharze Davisa. W pó³finale Polacy zmierz¹ siê ze zwyciêzcami popo³udniowego spotkania pomiêdzy Austriakami Julianem Knowlem i Juergenem Melzerem a Wesleyem Moodiem z RPA i Belgiem Dickiem Normanem (nr 5.). Szanse na awans do pó³fina³u ma w czwartek tak¿e £ukasz Kubot, który wystêpuje w parze z Austriakiem Oliverem Marachem (nr 8.). Ich rywalami bêd¹ Mahesh Bhupathi z Indii i Mark Knowles z Bahamów (nr 3.). dzaæ szczegó³ów. Potwierdzi³, ¿e ma j¹ w planie, jeszcze w tym roku. Prawdopodobnie bêdzie w paŸdzierniku, bowiem z pocz¹tkiem listopada rozpocznie treningi i przygotowania do sezonu halowego. W dniu œlubu Polski Zwi¹zek Lekkiej Atletyki, podczas uroczystej gali w Centrum Olimpijskim w Warszawie, œwiêtowa³ swoje 90-lecie. Odnosz¹c siê do tej zbie¿noœci, Majewski doda³ z uœmiechem: „To PZLA dostosowa³ siê do mojego terminu. Wybra³em go du¿o wczeœniej, ni¿ zwi¹zek ustali³ datê gali". Forsuj¹c grê œrodkiem, nie wykorzystywa³y skrzyde³. W niedzielê 18 paŸdziernika Polki zagraj¹ na wyjeŸdzie swój drugi mecz, ze S³owaczkami.
Polska - Czarnogóra 21:31 (10:14)

Aga Radwañska w æwieræfinale, pora¿ka Uli
Agnieszka Radwañska pokona³a Francuzkê Alize Cornet 6:4, 7:5 w drugiej rundzie turnieju WTA w Linzu. W pi¹tkowym æwieræfinale jej rywalk¹ bêdzie Czeszka Lucie Safarova, która wygra³a z Urszul¹ Radwañsk¹ 6:4, 6:4. Rozstawiona z numerem drugim Agnieszka zostawi³a sporo zdrowia w meczu z Cornet. Francuzka przeciwstawi³a 20-letniej krakowiance ogromn¹ ambicjê i wolê walki. Z kolei po Polce widaæ by³o trudy spotkañ rozegranych w Azji, gdzie w Tokio dosz³a do pó³fina³u, a w Pekinie do fina³u. O zmêczeniu starszej z sióstr Radwañskich wspomina³ w czwartek jej mened¿er Wiktor Archutowski. Tym wiêksze brawa nale¿¹ siê Agnieszce, ¿e pokona³a Cornet w dwóch setach. Pojedynek Urszuli Radwañskiej z Safarov¹ trwa³ godzinê i 21 minut. W ka¿dym secie o losach zwyciêstwa zdecydowa³o jedno prze³amanie serwisu krakowianki. Dochodzi³o do niego w pocz¹tkowej fazie, a tak uzyskan¹ przewagê Czeszka utrzymywa³a do koñca. Safarova zakoñczy³a spotkanie przy drugim meczbolu (pierwszego nie wykorzysta³a przy 5:3 i serwisie Radwañskiej), wygrywaj¹c ostatniego gema bez straty punktu.

Bramki: Dominic Adiyiah - dwie 10, 31, Abeiku Quansah 81, - Marko Futacs 73, Adam Balajti 84.
Brazylia - Kostaryka 1:0 (0:0)

Bramka: Alan Kardec 66.

Compensa nie chce byæ ju¿ sponsorem reprezentacji Polski
Towarszystwo ubezpieczeniowe Compensa zdecydowa³o, ¿e w przysz³oœci nie bêdzie ju¿ sponsorem pi³karskiej dru¿yny narodowej. Co wiêcej - do czasu wygaœniêcia bie¿¹cej umowy nie ¿yczy sobie prezentowania loga spó³ek nale¿¹cych do jego grupy podczas meczów. "W naszej opinii sponsorowanie polskiej reprezentacji w obecnych warunkach nie przynosi spó³kom Compensa spodziewanych korzyœci biznesowych, to jest nie wspiera budowania pozytywnego wizerunku naszej marki. W zwi¹zku z tym równie¿ do momentu zakoñczenia trwaj¹cej obecnie umowy sponsorskiej logo naszych spó³ek nie bêdzie prezentowane podczas meczów reprezentacji Polski w pi³ce no¿nej" - napisano w oœwiadczeniu. W œrodê podobne argumenty poda³ Bank Zachodni WBK, który zdecydowa³ siê wycofaæ reklamy na banerach wokó³ boiska na Stadionie Narodowym w Chorzowie w meczu eliminacji MŒ ze S³owacj¹. Bank napisa³ w oœwiadczeniu, ¿e "solidaryzuje siê z kibicami pi³ki no¿nej w Polsce i podpisuje siê pod stwierdzeniem wielokrotnie wyœpiewywanym podczas ostatnich meczów reprezentacji: Pi³ka no¿na dla kibiców". Przez kilka tygodni fani nawo³ywali na ró¿nych forach do bojkotu œrodowego meczu, który zakoñczy³ nieudane eliminacje do przysz³orocznego mundialu.

Gol i Nowak wracaj¹ do sk³adu
Wszystko wskazuje na to, ¿e w pi¹tkowym meczu ze Œl¹skiem Wroc³aw trener PGE GKS Be³chatów Rafa³ Ulatowski bêdzie mia³ do swojej dyspozycji m.in. Dawida Nowaka i Janusza Gola. Obaj wyleczyli ju¿ kontuzje i s¹ gotowi do gry. Nowak wraca³ do zdrowia prawie piêæ miesiêcy. Po raz ostatni na boisko Ekstraklasy wybieg³ 30 maja w meczu przeciwko Jagiellonii Bia³ystok. Nie dotrwa³ nawet do przerwy. W pierwszej po³owie naderwa³ miêsieñ czworog³owy i musia³ zejœæ z murawy. Przeciwko wroc³awskiej dru¿ynie nie zagra natomiast Mateusz Cetnartski, który w tym roku mo¿e ju¿ nie pojawiæ siê na boisku. Pomocnik PGE GKS w ostatnim meczu ligowym z Koron¹ Kielce uszkodzi³ wiêzad³a w stopie i przez kilka tygodni zamiast z pi³k¹, bêdzie musia³ æwiczyæ z rehabilitantami. Mecze pi³karskiej Ekstraklasy:
16 paŸdziernika: GKS Be³chatów - Œl¹sk Wroc³aw Ruch Chorzów - Lechia Gdañsk 17 paŸdziernika: Cracovia Kraków - Polonia Bytom Piast Gliwice - Legia Warszawa Polonia Warszawa - Odra Wodzis³aw Korona Kielce - Arka Gdynia 18 paŸdziernika: Zag³êbie Lubin - Jagiellonia B. Lech Poznañ - Wis³a Kraków

Majewski nie jest ju¿ kawalerem
Tomasz Majewski nie jest ju¿ kawalerem. W koœciele na warszawskim Ursynowie, 28-letni mistrz olimpijski z Pekinu i wicemistrz œwiata z Berlina w pchniêciu kul¹ poœlubi³ swoj¹ rówieœniczkê Annê Turzynieck¹. „Annê, która od soboty nosi nazwisko Majewska, znam od piêciu lat. Bardzo udane wesele, z udzia³em oko³o 180 osób, trwa³o do bia³ego rana w niedzielê" - powiedzia³ lekkoatleta AZS AWF Warszawa. Pytany o podró¿ poœlubn¹, nie chcia³ zdra-

El. ME: Wysoka pora¿ka polskich szczypiornistek
W pierwszym meczu eliminacyjnym do przysz³orocznych mistrzostw Europy pi³karek rêcznych Polska przegra³a w Lublinie z Czarnogór¹ 21:31 (10:14). Nieudanie rozpoczê³y polskie zawodniczki eliminacje do mistrzostw Europy. W konfrontacji z ni¿ej notowan¹ reprezentacj¹ Czarnogóry niewiele mia³y do powiedzenia. Rywalki dominowa³y praktycznie od pocz¹tku spotkania. Momentami tylko Polki zmniejsza³y dystans; w 27. minucie by³o tylko 9:10, a w 46. - 18:22. Wówczas szczypiornistki z Czarnogóry przyspieszy³y tempo gry i systematycznie powiêksza³y swoj¹ przewagê. „Bia³o-czerwone" pope³nia³y du¿o prostych b³êdów, zw³aszcza przy podaniach.

Trzy osoby zatrzymane po tajemniczej œmierci s³ynnego kolarza
Trzy osoby zosta³y zatrzymane i przes³uchane przez prokuraturê pod zarzutem kradzie¿y i paserstwa po œmierci s³ynnego belgijskiego kolarza Franka Vandenbroucke’a - poinformowa³a w œrodê senegalska ¿andarmeria. Zatrzymani to kobieta, która spêdzi³a noc z kolarzem, oraz dwóch paserów. „Dziewczyna wziê³a jeden lub dwa telefony komórkowe i pieni¹dze, ale kiedy opu-

szcza³a pokój nad ranem (w poniedzia³ek), mówi³a, ¿e on jeszcze ¿y³" - poinformowa³ agencjê AFP przedstawiciel ¿andarmerii. Frank Vandenbroucke, jeden z najbardziej utalentowanych kolarzy belgijskich, zmar³ w poniedzia³ek w ma³ym hotelu w Saly, miejscowoœci turystycznej po³o¿onej 70 kilometrów na po³udnie od Dakaru. Przylecia³ do Senegalu w niedzielê na wakacje razem z innym kolarzem Fabio Polazzim. Wed³ug belgijskich mediów, przyczyn¹ zgonu móg³ byæ zator têtnicy p³ucnej. Vandenbroucke mia³ 34 lata.

Polska: Ma³gorzata Sadowska, Beata Kowalczyk - Karolina Kud³acz 4, Joanna Waga 1, Agnieszka Tyda 1, Iwona NiedŸwiedŸ-Cecotka 3, Dorota Ma³ek-Malczewska, Lucyna Wilamowska 3, Kinga Byzdra, Kaja Za³êczna 2, Ma³gorzata Majerek 2, Joanna Dworaczyk 4, Monika Gunia 1, Monika Stachowska. Czarnogóra: Sonja Barjaktanovic, Marina Vukcevic - Jovanka Radicevic 6, Marija Jovanovic 3, Ana Radovic 4, Andjela Dragulinovic, Gabriella Kindl 4, Maja Savic 7, Bojana Popovic 3, Suzana Lazovic 3, Ivana Bozovic 1. Kary: Polska 6 min, Czarnogóra 4 min.

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY SPORT

KURIER 65

S PORT P OLONIJNY

Lider nie zwalnia tempa
W zimne niedzielne popo³udnie EAGLES rozgromi³ 5-0 Sockers i umocni³ siê na pozycji lidera Metropolitan Soccer League. By³ to kolejny bardzo dobry wystêp dru¿yny trenera Roberta Ju-

Radoœæ Orlików po zwyciêskim meczu.

szczyka, która nie dala ¿adnych szans m³odej dru¿ynie gospodarzy. Ozdob¹ meczu by³y bramki zdobyte z dystansu przez Chrisa Gasiorka i kapitana Or³ów Dawida Otachela. EAGLES przewodzi w tabeli z kompletem 18 pkt.. maj¹c wyœmienity bilans bramkowy 21-1.
SOCKERS - EAGLES 0-5

EAGLES: Los - Policht, Szewczyk, Kolasinski, Modzelewski - Otachel, Lechowicz, Kochanowski, A. Skital - Piotrowski, Popko Wchodzili: Simson, Gasiorek, Dianocki, Pieniazek, Misiaszek Bramki: Piotrowski, Lechowicz, Gasiorek, Simson, Otachel

Od pocz¹tku meczu Or³y zagra³y z du¿¹ wola walki i zwyciêstwa. Juz w pierwszej akcji meczu Otachel bêd¹c przed bramka nie zdecydowa³ siê na strza³ a powinna z takiej pozycji paœæ bramka. Kapitan Or³ów w 12 min. meczu zrehabilitowa³ siê œwietnym podaniem do Jakuba Piorowskiego, który zdoby³ pierwsza bramkê w meczu. By³a to œwietna kontra naszej dru¿yny niczym z podrêcznika dla trenerów. Na druga bramkê kibice czekali do 20 min., gdy Jacek Lechowicz piêknym precyzyjnym strza³em tuz przy s³upku z 16m. pokona³ bramkarza gospodarzy. Po objêciu dwubramkowego prowadzenia Or³y ca³kowicie kontrolowa³y przebieg meczu. Nasz zespó³ gra³ koncertowo, ka¿de podanie by³o przemyœlane, pi³ka zagrywana by³a krótkimi podaniami, co ca³kowicie zaskoczy³o Sockers. Gospodarze starali siê zdobyæ bramkê kontaktowa, lecz nasza obrona gra³a wyœmienicie i nie dopuszcza³a do sytuacji bramkowych. Druga polowa to popis Or³ów. Gospodarze byli tylko t³em dla naszej dru¿yny. Gol zdobyty w 57 min. przez Chrisa Gasiorka by³ cudowny. Nasz m³ody zawodnik zdecydowa³ siê na strza³ z pierwszej pi³ki z ponad 30m. a futbolówka poszybowa³a w samo spojenie s³upka i poprzeczki. Brawo za decyzje i przepiêkn¹ bramkê. PóŸniej okazje do zdobycia kolejnych bramek mieli Popko, Kochanowski, Piotrowski, Otachel lecz pi³ka mija³a œwiat³o bramki lub pada³a ³upem bramkarza Sockers. Gospodarze w 68 min. mieli okazje na zdobycie bramki, lecz Marek Los wybiegiem z bramki i interwencja nogami zarzegna³ niebezpieczeñstwo. W 74 min. by³o juz 4-0 dla Or³ów po kolejnej œwietnie rozegranej kontrze. Bramkê zdoby³ Marcin Simson wykañczaj¹c podanie od Piotrowskiego. Wynik spotkania na 5 min. przed jego zakoñczeniem ustali³ Dawid Otachel pokonuj¹c bramkarza SocWidzów 1 200.
TKH Toruñ - Wojas Podhale Nowy Targ 3:0

kers przepiêknym strza³em z 30m. w samo okienko. Po bardzo dobrym meczu EAGLES rozgromi³ 5-0 Sockers i z kompletem punktów przewodzi ligowej tabeli. Rezerwy:
Sockers - Eagles 0:3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 21 10 10 11 7 5 5 3 6 3 1 6 9 8 6 8 9 10 13 11 18 15 13 11 9 6 5 4 3 0

Metropolitan Reserves Standings 10/11/09
1. AAC EAGLES 2. Maroons 3. Vikings 4. Green White 5. Sockers 6. Schwaben 7. United Serbs 8. Zrinski 9. Liths 10. Belgrade 5 6 5 5 3 4 4 3 5 6 20-1 14-8 18-5 17-17 12-7 13-11 8-10 9-12 3-22 12-32 15 14 13 9 6 6 3 1 0 0

Metropolitan Major Division 10/11/09
1. AAC EAGLES 2. Schwaben 3. United Serbs 4. Maroons 5. Green White 6. Zinski 7. Belgrade 8. Sockers 9. Liths 10. Vikings

Nastêpny mecz 10/18/09 niedziela Eagles Zrinski Rezerwy godz. 12.00 PM Pierwsze dru¿yny 2.00 PM Na boisku przy 31 st. i Polo Drive, Oak BrookZapraszamy wszystkich na nasz¹ stronê internetow¹ www.aaceagles.com poziom sportowy, du¿o emocji i wspania³¹, sportow¹ zabawê. Liczymy na gor¹cy doping naszych kibiców. W sk³adach obydwu dru¿yn zobaczymy czo³owych zawodników naszego stanu. W celu uzyskania wiêcej informacji proszê dzwoniæ pod numer telefonu 847-932-9830 lub wys³aæ emaila na adres wojtekwo@juno.com Organizator Wojciech Wolski

PLH:
Ostre strzelanie Cracovii i Unii Prawdziwa kanonada na lodowisku przy Siedleckiego w Krakowie! Cracovia pokona³a Uniê 9:5 w najciekawszym meczu 10. kolejki Polskiej Ligi Hokejowej, a hat-tricki zaliczyli Sebastian Biela i Petr Tabacek. W pozosta³ych meczach KH Sanok po emocjonuj¹cym meczu uleg³ 3:4 GKS Tychy. Lider nie mia³ ³atwo, bo pokona³ outsidera tabeli dopiero po dogrywce. W Sosnowcu Zag³êbie g³adko rozprawi³o siê z Naprzodem Janów, dobijaj¹c goœci w trzeciej tercji czterema bramkami. Podhale w nieweso³ych nastrojach wraca z Torunia. „Szarotki" uleg³y bowiem TKH 0:3. Z kolei GKS Jastrzêbie na w³asnym lodowisku musia³o uznaæ wy¿szoœæ Stoczniowca, który potwierdzi³ wy¿szoœæ w drugiej i trzeciej tercji.
Comarch Cracovia - Aksam Unia Oœwiêcim 9:5

Tenisowy mecz gwiazd
Serdecznie zapraszam na mecz tenisa sto³owego pomiêdzy reprezentacj¹ naszej Polonii, a reprezentacj¹ Azjatów, którzy mieszkaj¹ w stanie Illinois. Mecz odbêdzie siê 24 paŸdziernika w sali przy ulicy 9560 Franklin Ave w Franklin Park o godzinie 5:00 PM. Wstêp jest bezp³atny. Gwarantujemy wysoki

Bramki: 1:0 Jaros³aw Do³êga (28), 2:0 Bart³omiej Talaga (47), 3:0 Przemys³aw Bomastek (49). Kary: TKH - 10; Wojas - 4 minuty. Widzów 1 100.
JKH GKS Jastrzêbie - Energa Stoczniowiec Gdañsk 2:4

Bramki: 0:1 Jaros³aw Rzeszutko (2), 1:1 Mateusz Danieluk (12), 2:1 Arkadiusz K¹kol (13), 2:2 Wojciech Jankowski (19), 2:3 Josef Vitek (38), 2:4 Wojciech Jankowski (56). Kary: GKS - 8; Energa - 10 minut. Widzów 600. Tabela (mecze, zwyciêstwa, zwyciêstwa po dogr, pora¿ki po dogr, pora¿ki, bramki, punkty):
1. GKS Tychy 2. Comarch Cracovia 3. Pol-Aqua Zag³êbie Sosnowiec 4. Energa Stoczniowiec Gdañsk 5. JKH GKS Jastrzêbie 6. Wojas Podhale Nowy Targ 7. Akuna Naprzód Janów 8. TKH Toruñ 9. Aksam Unia Oœwiêcim 10. Ciarko KH Sanok 10 12 10 11 10 10 11 10 10 10 8 7 6 6 5 4 4 3 3 1 2 2 1 0 0 3 0 1 0 1 0 3 3 5 5 3 7 6 7 8 44-21 46-31 43-33 47-40 36-32 30-29 24-52 21-34 35-42 27-39 28 25 20 18 15 15 12 10 9 3

Bramki: 1:0 Micha³ Radwañski (2), 2:0 Jaros³aw K³ys (2), 3:0 Leszek Laszkiewicz (3), 3:1 Wojciech Stachura (4), 4:1 Sebastian Biela (6), 4:2 Petr Tabacek (7), 5:2 £ukasz Rutkowski (28), 6:2 Sebastian Biela (29), 7:2 David Musial (31), 7:3 Wojciech Wojtarowicz (33), 8:3 Micha³ Piotrowski (36), 8:4 Petr Tabacek (36), 9:4 Patryk Noworyta (51), 9:5 Petr Tabacek (56). Kary: Cracovia - 20; Unia - 52 minuty w tym 20 Marek Modrzejewski i 10 Peter Gallo. Widzów 700.
Ciarko KH Sanok - GKS Tychy po dogrywce 3:4

Mecze w nastêpnej kolejce (16 paŸdziernika):
Zag³êbie Pol-Aqua Sosnowiec - Oswiecim Akuna Naprzód Janów - JKH GKS Jarzêbie GKS Energa Stoczniowiec Gdañsk - TKH Nesta Toruñ Wojas Podhale Nowy Targ - KH Sanok GKS Tychy - Comarch Cracovia Kraków

Bramki: 0:1 Robin Bacul (4), 0:2 Pawe³ Banachewicz (9), 1:2 Maciej Mermer (21), 2:2 Marcin Æwik³a (22), 3:2 Maciej Mermer (52), 3:3 Pawe³ Banachewicz (54), 3:4 Tomasz Wo³kowicz (61). Widzów 1 200 Kary: Ciarko - 12; GKS - 14 minut.
Pol-Aqua Zag³êbie Sosnowiec - Naprzód Janów 7:0

Bramki: 1:0 Vladimir Luka (11), 2:0 Kamil Duszak (13), 3:0 Jaros³aw Ró¿añski (37), 4:0 Vladimir Luka (44), 5:0 Piotr Sarnik (45), 6:0 Jaros³aw Ró¿añski (53), 7:0 Tobiasz Bernat (55). Kary: Zag³êbie - 8; Naprzód - 8 minut.

Kibice przyjezdni nie zostan¹ wpuszczeni na niedzielny mecz hokeistów Aksam Unii z GKS Tychy w Oœwiêcimiu - zadecydowali dzia³acze oœwiêcimskiego klubu. Fani obu dru¿yn nie darz¹ siê sympati¹. W przesz³oœci wielokrotnie dochodzi³o miêdzy nimi do staræ. Prezes Aksam Unii Adam Urbañczyk poinformowa³, ¿e bior¹c pod uwagê nieoficjalne zapowiedzi przyjazdu tyskich kibiców, zarz¹d zadecydowa³, ¿e na lodowisko wejd¹ jedynie fani z powiatów: oœwiêcimskiego, wadowickiego oraz chrzanowskiego. ski i Natalia Wójcik (wszyscy SK¯ Hestia Sopot). Ekipy sk³ada³y siê z trzech osób: dwóch zawodników i jednej zawodniczki. Jak poinformowa³ Maksymilian Wójcik, regaty zorganizowano perfekcyjnie pod ka¿dym wzglêdem. Na wodzie przewa¿a³y s³abe wiatry, wymagaj¹ce od ¿eglarzy przede wszystkim bardzo dobrej kondycji. W fina³owym pojedynku Polska 1 po zaciêtej walce pokona³a Greków 3:1, a w meczu o pi¹te miejsce Polska 2 uleg³a Nowej Zelandii 0:2.

ME: z³oty medal Polaków
Polski zespó³, który ¿eglowa³ w sk³adzie: Maksymilian Wójcik, £ukasz Grodzicki i Ma³gorzata Bia³ecka (wszyscy SK¯ Hestia Sopot), zdoby³ u wybrze¿y Sycylii z³oty medal otwartych dru¿ynowych mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie RS:X. W zawodach rywalizowa³o 13 ekip z 10 krajów. Na szóstej pozycji uplasowa³ siê drugi polski zespó³: Jan Suliñski, Kamil Lewandow-

66 KURIER

KURIER CODZIENNY SPORT

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

SPORT MOTOROWY

Rajd Faraonów: Przygoñski trzeci, wygrana Despresa
Motocyklista Jakub Przygoñski (Orlen Team) zaj¹³ trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Faraonów, pi¹tej eliminacji mistrzostw œwiata FIM w rajdach terenowych. Zwyciê¿y³ Francuz Cyril Despres. Kapitan zespo³u Jacek Czachor ukoñczy³ rajd na dziewi¹tej pozycji, Marek D¹browski zosta³ sklasyfikowany na dwudziestym pi¹tym miejscu. Ostatni, szósty etap z met¹ w Kairze o d³ugoœci prawie 400 km wygra³ W³och Luca Manca, Przygoñski zaj¹³ trzecie miejsce, D¹browski by³ 9., Czachor 11. „Startowa³em z drugiej pozycji, mój najwiêkszy konkurent W³och Paolo Ceci tu¿ za mn¹. Szybko musia³em mu uciec i uzyskaæ bezpieczn¹ przewagê. Na pierwszym punkcie tankowania okaza³o siê, ¿e W³och jedzie wolniej ni¿ s¹dzi³em, a Cyril Despres ma problemy z motocyklem. Obj¹³em prowadzenie co zmusza do bardzo precyzyjnej nawigacji. W pewnym momencie siê pomyli³em, na szczêœcie szybko powróci³em na dobry szlak i utrzyma³em trzecie miejsce w Rajdzie Faraonów. To du¿y sukces" - powiedzia³ na mecie Jakub Przygoñski. Na ostatnim etapie bardzo dobrze pojecha³ Marek D¹browski, który z powodu problemów zdrowotnych mia³ prawie roczn¹ przerwê w startach. „Z dnia na dzieñ jecha³em lepszym tempem i ca³y czas odczuwa³em g³ód jazdy. Podczas jednego z etapów, gdy udziela³em pomocy koledze z zespo³u, spêdzi³em piêæ godzin na pustyni i otrzyma³em piêæ godzin kary za nieukoñczenie odcinka. To wp³ynê³o na ogólny wynik rywalizacji, ale generalnie jestem jednak zadowolony ze swojej jazdy" - przyzna³ Marek D¹browski. Motocykliœci wracaj¹ do Polski tylko na kilka dni, za dwa tygodnie rozpoczyna siê Rajd Maroka, ostatnia w sezonie 2009 eliminacja mistrzostw œwiata FIM. Klasyfikacja koñcowa Rajdu Faraonów:
1. Cyril Despres (Francja/KTM 690) 2. Luca Manca (W³ochy/KTM 660) 3. Jakub Przygoñski (Polska/KTM 690) ... 9. Jacek Czachor (Polska/KTM 690) 25. Marek D¹browski (Polska/KTM 690) 25:45.59 strata 6.40 21.11 3:18.25 12:03.35

Kajetan Kajetanowicz z Jarkiem Baranem, jad¹cy Subaru Imprez¹ wygra³ 19. Rajd Dolnoœl¹ski, ostatni¹ eliminacjê mistrzostw Polski w sezonie 2009.
Fot. Archiwum

19. Rajd Dolnoœl¹ski: sukces Kajetanowicza
Kajetan Kajetanowicz jad¹cy Subaru Imprez¹ wygra³ 19. Rajd Dolnoœl¹ski, ostatni¹ eliminacjê mistrzostw Polski w sezonie 2009. Tytu³ mistrza Polski po raz trzeci z rzêdu wywalczy³ Francuz Bryan Bouffier (Mitsubishi Lancer Evo IX), który z powodu awarii samochodu nie ukoñczy³ ostatniego odcinka specjalnego. Drugie miejsce w rajdzie zaj¹³ Maciej Oleksowicz (Peugeot 207 S2000) ze strat¹ 2.14,5 do Kajetanowicza, a na trzeciej pozycji uplasowa³ siê Micha³ Bêbenek (Mitsubishi Lancer Evo IX) strata 2.26,0. Bouffier jeszcze przed zakoñczeniem 19. Rajdu Dolnoœl¹skiego zapewni³ sobie trzeci z rzêdu tytu³ rajdowego mistrza Polski, gdy z powodu awarii silnika w Peugeocie 207 S2000 na drugim sobotnim odcinku specjalnym z zawodów wycofa³ siê Tomasz Kuchar, który jako jedyny móg³ jeszcze powalczyæ z francuskim kierowc¹. Po zapewnieniu sobie tytu³u mistrza Polski zdecydowanie zwolni³ tempo jazdy na czterech ostatnich odcinkach specjalnych, aby spokojnie, bez ¿adnych komplikacji dojechaæ do mety. Przed startem do ostatniego odcinka specjalnego zajmowa³ w rajdzie drugie miejsce, trac¹c ponad dwie minuty do prowadz¹cego Kajetanowicza. Ale odcinka nie ukoñczy³ z powodu awarii samochodu i ostatecznie spad³ w klasyfikacji generalnej rajdu na czwarte miejsce. Drugi dzieñ imprezy rozgrywany by³ w trudnych warunkach, przy padaj¹cym deszczu. To spowodowa³o, ¿e niektórzy kierowcy mieli na trasie spore problemy. Ju¿ na pierwszym sobotnim OS-ie wypad³ z trasy Ukrainiec Jurij Protasow (Subaru Impreza), póŸniej wypadek mia³ Zbigniew Maliñski (Mitsubishi Lancer). Pilotkê, Joannê Madej przewieziono do szpitala. Kilku innych kierowców tak¿e nie utrzyma³o samochodów na drodze, na szczêœcie nikt nie odniós³ powa¿nych obra¿eñ. Bouffier tytu³ wywalczy³ po raz trzeci z rzêdu. Dwa razy jako zawodnik teamu Peugeot Polska jad¹c samochodem 207 S2000. W tym roku, gdy Peugeot nie przed³u¿y³ z nim kontraktu, startowa³ w barwach prywatnego zespo³u Mitsubishi Lancerem Evo IX, samochodem mniej zaawansowanym technologicznie od Peugeota 207, którym jeŸdzili prawie wszyscy czo³owi polscy kierowcy. Wyniki 19. Rajdu Dolnoœl¹skiego:
1. Kajetan Kajetanowicz (Subaru Impreza) 1:33.02,5 2. Maciej Oleksowicz (Peugeot 207 S2000) strata 2.14,5 3. Micha³ Bêbenek (Mitsubishi Lancer Evo IX) 2.26,0 4. Bryan Bouffier (Mitsubishi Lancer Evo IX) 4.20,2 5. Marcin Be³towski (Subaru Impreza) 6.35,4 6. Marcin Dobrowolski (Citroen C2 R2) 6.42,5 7. Robert Kujawski (Renault Clio R3) 7.37,5 8. Tomasz Porêbski (Citroen C2 R2) 7.49,2

wa³ w barwach Ferrari. Wiele razy udowodni³, ¿e ma nieprzeciêtne umiejêtnoœci. Kubica to prawdziwy „walczak" - nigdy siê nie poddaje. Taka mentalnoœæ pasuje idealnie do naszego podejœcia do sportu - podkreœla Bell. Dla nas to znakomita inwestycja na przysz³oœæ. To kierowca, który potrafi poci¹gn¹æ ca³y zespó³, natchn¹æ go duchem walki. Prywatnie to bardzo mi³y cz³owiek. Szybko osi¹gnie porozumienie z naszymi in¿ynierami i reszt¹ ekipy - dodaje Bell.

Weteran F1 zmieni zespó³?
Brazylijski weteran Formu³y 1 Rubens Barrichello przejdzie po zakoñczeniu sezonu z ekipy Brawn GP do Williamsa, z którym ju¿ podpisa³ kontrakt na 2010 rok - poinformowa³ dziennik „Folha de Sao Paulo". Wed³ug gazety, 37-letni Barrichello zarobi w zespole Williamsa nawet cztery razy wiêcej ni¿ w Brawn GP, gdzie jego roczna pensja wynosi³a 2 mln dolarów. W tym sezonie Barrichello ma teoretycznie szanse nawet na tytu³ mistrza œwiata. Na dwa wyœcigi przed zakoñczeniem rywalizacji zajmuje drugie miejsce, trac¹c 14 punktów do kolegi z ekipy Brawn GP - Jensona Buttona. Transfer Barrichello do Williamsa ma byæ oficjalnie og³oszony w najbli¿szy weekend po Grand Prix Brazylii lub po ostatnim wyœcigu sezonu, 1 listopada w Abu Zabi.

Fabia w JM Engineering
Do zliñskiego JM Engineering trafi³a Fabia S2000, któr¹ Grzegorz Grzyb i Przemek Mazur wystartuj¹ w Würth Partr Rally Vsetín (24.10), a nastêpnie zalicz¹ tym samochodem koñcow¹ rundê mistrzostw S³owacji, Rally Kosice (6-7 listopada). - Bardzo siê cieszê i ju¿ nie umiem siê doczekaæ, kiedy po raz pierwszy wypróbujê samochód na oesach - powiedzia³ Grzegorz Grzyb. - Oczywiœcie, Rally Vsetin traktujemy jako przygotowanie do Rally Kosice, gdzie mamy ochotê powalczyæ o mistrzowski tytu³.

Pierwszy mecz o utrzymanie siê w 1. lidze KM wygra³ w Ostrowie z GT¯ 48:45. Gospodarze po spotkaniu z³o¿yli protest, bowiem jeden z motocykli zg³oszonych do zawodów, nale¿¹cy do ¿u¿lowca GT¯ - Rory Schleina, sta³ poza parkingiem. Zgodnie z regulaminem wszystkie motory zg³aszane do meczu musz¹ przez ca³y czas jego trwania przebywaæ w œciœle okreœlonej strefie. Prowadz¹cy spotkanie sêdzia Maciej Spycha³a uzna³ odwo³anie gospodarzy, mimo ¿e Schlein w ogóle nie startowa³ na tym feralnym motocyklu. ¯u¿lowiec zdoby³ szeœæ punktów, które zosta³y odpisane od zdobyczy ca³ego zespo³u, a wynik zaprotoko³owano jako wygran¹ KM 48:39. Po meczu GT¯ z³o¿y³ odwo³anie od decyzji sêdziego do G³ównej Komisji Sportu ¯u¿lowego, która jednak oddali³a protest. W rewan¿u klub z Grudzi¹dza nie odrobi³ strat z pierwszego meczu - na w³asnym torze wygra³ tylko 47:42 i zosta³ zdegradowany do drugiej ligi. Jednoczeœnie z³o¿y³ protest do Trybuna³u Polskiego Zwi¹zku Motorowego. PZM w pi¹tek uzna³ racjê GT¯ i przywróci³ wynik z toru - 48:45. W konsekwencji oznacza to, ¿e do drugiej ligi zdegradowany zostanie ostrowski KM. W niedzielnym bara¿u o miejsce w pierwszej lidze wicemistrz drugiej ligi Orze³ £ódŸ zamiast z KM Ostrów, pojedzie z GT¯. W uzasadnieniu decyzji Trybuna³ stwierdzi³, ¿e „granice parku maszyn toru w Ostrowie Wlkp. nie by³y oznaczone w sposób umo¿liwiaj¹cy ich identyfikacje". Ponadto Trybuna³ zwróci³ uwagê, ¿e istniej¹ ró¿nice co do wielkoœci obszaru parkingu pomiêdzy protoko³em weryfikacji stadionu i toru ¿u¿lowego podpisanego w marcu br. przedstawiciela GKS¯, a wa¿n¹ do koñca roku licencj¹ FIM. Z pierwszego dokumentu wynika, ¿e parking w Ostrowie ma wielkoœæ 350 m2, a z drugiego - 800 m2. Trybuna³ przyznaj¹c racjê klubowi z Grudzi¹dza, zwróci³ uwagê, ¿e ¿u¿lowcy nie zostali nale¿ycie poinformowani jakie s¹ granice parkingu. „Z przepisów nie wynika obowi¹zek zawodników upewniania siê co do tych granic" - uzasadniali przedstawiciele trybuna³u. Przedstawiciele zarz¹du KM Ostrów zapowiedzieli odwo³anie siê do Trybuna³u Arbitra¿owego przy Polskim Komitecie Olimpijskim.

Ekstraliga: Lokomotiv Daugavpils zrezygnowa³ z bara¿y
Atlas Wroc³aw pozostanie w ¿u¿lowej ekstralidze bez koniecznoœci rozgrywania bara¿u z Lokomotivem Daugavpils. £otewski klub zrezygnowa³ z udzia³u w dwumeczu, t³umacz¹c to problemami organizacyjnymi. „Lokomotiv przys³a³ pismo, w którym poinformowa³ o odst¹pieniu od bara¿y. Podano szereg powodów natury organizacyjnej. Przyznaliœmy Atlasowi walkower, ale bez rekompensaty finansowej, na co wroc³awski zespó³ wyrazi³ zgodê" - powiedzia³ przewodnicz¹cy G³ównej Komisji Sportu ¯u¿lowego, Piotr Szymañski. Zagraniczny klub móg³by wystêpowaæ w polskiej ekstralidze, ale musi spe³niæ kilka warunków. „Przede wszystkim musi spe³niæ warunki licencyjne, m.in. byæ zarejestrowany w Polsce jako spó³ka" - poinformowa³ prezes CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi, Ryszard Kowalski. Lokomotiv Daugavpils zaj¹³ drugie miejsce w 1. lidze. Walkê o bezpoœredni awans przegra³ z Uni¹ Tarnów.

Spadkobierca BMW Sauber kupi miejsce w F1?
Wed³ug brytyjskich mediów jest spora szansa na to, aby spadkobiercy BMW Sauber w przysz³ym sezonie wystartowali w Formule 1. Na chwilê obecn¹ niemiecki zespó³ ma 14., rezerwowe miejsce. FIA pocz¹tkowo chcia³a, aby listê startow¹ rozszerzyæ w³aœnie do 14 ekip, ale kilka zespo³ów nie zgodzi³o siê na takie rozwi¹zanie. Jednak wed³ug doniesieñ medialnych cztery nowe ekipy - Campos, Lotus, Manor i USF1 mog¹ mieæ powa¿ne k³opoty finansowe i przynajmniej jedna z nich mo¿e wycofaæ siê z przysz³orocznej rywalizacji. Najpowa¿niejsze k³opoty ma mieæ zespó³ Campos. Wed³ug spekulacji medialnych hiszpañska ekipa mo¿e siê zdecydowaæ na „sprzedanie" swojego miejsca startowego spadkobiercom BMW Sauber.

Fina³ ¿u¿lowej Ekstraligi prze³o¿ony na 18 paŸdziernika
Zaplanowany na wtorek pierwszy mecz fina³owy o dru¿ynowe mistrzostwo Polski w jeŸdzie na ¿u¿lu miêdzy Falubazem Zielona Góra a Unibaksem Toruñ zosta³ we wtorek ponownie odwo³any z powodu z³ego stanu toru. Nowy termin to 18 paŸdziernika. Tor przy ul. Wroc³awskiej w Zielonej Górze jest rozmok³y po ci¹g³ych opadach deszczu. Organizatorzy od rana próbowali go osuszyæ, jednak ich prace nie przynios³y rezultatu. Mecz odwo³ano ju¿ po raz drugi. Pierwotnie mia³ siê odbyæ w niedzielê 11 paŸdziernika. Przedstawiciele obu zespo³ów ustalili, ¿e pierwsze spotkanie fina³owe rozegrane zostanie w Zielonej Górze w niedzielê 18 paŸdziernika. Rewan¿ odbêdzie siê tydzieñ póŸniej w Toruniu.

Legenda F1 szefem Kubicy?
Czterokrotny mistrz œwiata Formu³y 1, Alain Prost wci¹¿ nie wyklucza objêcia funkcji szefa teamu Renault od sezonu 2010. Media spekuluj¹ ju¿ o tym od kilku tygodni, ale pierwsza fala plotek usta³a po tym, jak rolê Flavio Briatore zacz¹³ pe³niæ Bob Bell. Jednak Irlandczyk przej¹³ obowi¹zki kontrowersyjnego W³ocha tylko tymczasowo, wiêc Prost nadal mo¿e zostaæ nowym szefem Roberta Kubicy, który od przysz³ego roku bêdzie jeŸdzi³ dla Renault. - To skomplikowane. Nie szukam pracy, ale jest coœ, co mog³oby mnie zainteresowaæ. Wszystko zale¿y od tego, czego tak naprawdê chce Renault - t³umaczy 54-letni Francuz.

Odwo³ano fina³ turnieju o Z³oty Kask
Zaplanowany na czwartek w Zielonej Górze fina³ turnieju ¿u¿lowego o Z³oty Kask zosta³ odwo³any ze wzglêdu na z³y stan toru - poinformowa³ rzecznik zielonogórskiego klubu Marek Jankowski. Nowy termin nie zosta³ jeszcze ustalony. - Czêœæ toru jest przykryta foli¹ sprowadzon¹ z Rzeszowa, a pozosta³a czêœæ ubijana za pomoc¹ polewaczki. Pogoda jednak nam nie sprzyja, jest bardzo pochmurno - powiedzia³ rzecznik zielonogórskiego klubu Marek Jankowski. Prace maj¹ce na celu osuszenie toru przy ul. Wroc³awskiej bêd¹ trwa³y do niedzielnego meczu Falubazu z Unibaksem.

Trybuna³ PZM uzna³ protest GT¯ Grudzi¹dz, KM Ostrów w II lidze
Trybuna³ Polskiego Zwi¹zku Motorowego uzna³ w pi¹tek protest GT¯ Grudzi¹dz dotycz¹cy pierwszego meczu o utrzymanie w 1. lidze pomiêdzy KM Ostrów, a GT¯ (48:39). Przywrócony zosta³ wynik z toru - 48:45 dla KM, co oznacza, ¿e do drugiej ligi zamiast GT¯, zdegradowany zosta³ klub z Ostrowa.

Szef Renault chwali Kubicê
Robert Kubica to przede wszystkim bardzo szybki i konsekwentny kierowca - mówi o Polaku tymczasowy szef ekipy Renault Bob Bell. Po zakoñczeniu obecnego sezonu Kubica opuszcza BMW Sauber i przenosi siê do Renault na miejsce Fernando Alonso. Hiszpan bêdzie rywalizo-

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY SPORT

KURIER 67

SPORT MOTOROWY

14 Runda MXC: Midwest Crosscountry

Narewski tu¿ po starcie zaj¹³ trzeci¹ pozycjê. Po paru minutach zawodnicy wjechali na odcinek przechodz¹cy przez tor motocrossowy. Na torze

po³owie wyœcigu na szybkim odcinku trasy ukoñczy³ wyœcig na czwartym miejscu. Nie podda³ siê i mimo bólu walczy³ do koñca wyœcigu,

Ryan Lenth, a drugi by³ Shane Klimek. W amatorskiej klasie C Zwyciê¿y³ Chris McCarthy. Pawe³ Mosior po ciê¿kiej walce z McCarthym zaj¹³

Bill Gusse g³ówny organizator rajdów regionalnych MXC o raz OMA Nationals z Piotrem Narewskim z trofeum za 3 miejsce w klasie B, po zakoñczeniu rajdu MXC. W bia³o-czerwonych barwach od lewej Piotr Narewski, Maciej Miziura i Pawe³ Mosior.

Bill Gusse jest za³o¿ycielem United Offroad Racing. To w³aœnie on jest g³ównym organizatorem MXC oraz OMA Nationals. Bill tradycyjnie postara³ siê aby trasa 14 rundy regionalnego rajdu motocyklowego crosscountry by³a ciekawa i u-

Piotr wyprzedzi³ jednego zawodnika i ju¿ na kolejnym leœnym odcinku by³ drugi. Niestety podczas tego prawie dwugodzinnego wyœcigu, podczas dziesiêciu okr¹¿eñ nie utrzyma³ tej wyœmienitej pozycji. Na metê wjecha³ jako trzeci. Nale¿y przyznaæ, ¿e mimo to by³ to doœæ du¿y sukces. Dziêki temu Piotr w klasyfikacji ogólnej sezonu 2009 zajmuje aktualnie trzecie miejsce. Czy uda siê utrzymaæ ten wynik i czy Piotr stanie na podium na koñcu sezonu? Do koñca pozosta³y jeszcze trzy wyœcigi. Pawe³ Mosior oraz Maciej Miziura podjêli walkê w klasie C. Podczas prawie dwugodzinnego wyœcigu przejechali dziewiêæ okr¹¿eñ. Po starcie Maciej by³ szybszy od Paw³a ale niestety, nie wytrzyma³ tempa i Pawe³ okaza³ siê lepszy. Zwyciêzc¹ klasy C by³ Jimmy Greenlee. Pawe³ Mosior zaj¹³ czwarte miejsce. Maciej Miziura wywalczy³ siódm¹ pozycjê. Kolejny wyœcig regionalnej serii MXC ju¿ 11 paŸdziernika. Po informacje na temat zawodów zapraszamy na stronê internetow¹ www.unitedoffroadracing.com Wszystkie informacje mo¿na tak¿e uzyskaæ od Piotra Narewskiego. Zapraszamy na jego stronê internetow¹ www.narewski.net

Maciej Miziura na trasie zawodów, podczas 14 rundy MXC.

Zmagania w 15 rundzie
15 runda Midwest Crosscountry w dniu 11 paŸdziernika zaplanowana by³a w Sikki's Farm. Niestety ze wzglêdu na du¿e opady deszczu w ostatnim czasie trasa rajdu by³a nieprzejezdna. Organizator zmuszony by³ do zorganizowania imprezy w Prophetstown w Illinois. Poloniê reprezentowa³o dwóch zawodników. W klasie B wystartowa³ Piotr Narewski, a w amatorskiej klasie C walczy³ Pawe³ Mosior. Piotr Narewski mimo groŸnej wywrotki w

Pawe³ Mosior na trasie rajdu.

rozmaicona przeszkodami. Pogoda by³a wyœmienita. Przez ca³¹ niedzielê czwartego paŸdziernika œwieci³o s³oñce, lecz temperatura nie by³a zbyt wysoka i sprzyja³a zawodnikom. Czternasa runda MXC zosta³a rozegrana w okolicy Prophetstown w stanie Illinois. Od godziny ósmej rano zawodnicy zaczêli szykowaæ siê do treningów. Do godziny jedenastej przed po³udniem trasa by³a otwarta, mo¿na by³o zapoznaæ siê z przeszkodami. Podobnie jak podczas poprzedniej rundy regionalnej MXC wystartowali nasi polonijni reprezentanci. Tradycyjnie w klasie B startowa³ Piotr Narewski reprezentuj¹cy team Edge Racing. Ju¿ po raz drugi w tym sezonie pojawi³ siê Pawe³ Mosior oraz Maciej Miziura. Po ostatnim wyœcigu Maciej i Pawe³ doszli do wniosku ¿e klasa B to zbyt du¿e wyzwanie. Tym razem ze wzglêdu na to, i¿ nie walcz¹ o punkty w klasyfikacji ogólnej sezonu postanowili wystartowaæ w s³abszej i wolniejszej grupie C. Podczas treningów goœcinnie jeŸdzi³ po trasie wraz z zawodnikami ojciec Paw³a, Adam Mosior. Niestety, nie zdecydowa³ siê na udzia³ w zawodach. Start odby³ siê w samo po³udnie. Jak zwykle na samym pocz¹tku pierwsza ruszy³a najszybsza klasa PRO A. Zwyciêzc¹ okaza³ siê Tyson Emery. Drugi by³ Keith Zaagman a trzeci Steven Willis. W klasie B jako pierwszy po starcie do lasu wjecha³ Jacob Swanson, a nasz zawodnik Piotr

gdy¿ wynik ma du¿y wp³yw na koniec sezonu do którego pozosta³y ju¿ tylko trzy wyœcigi. Niestety kontuzje nabyte podczas tego wyœcigu uniemo¿liwiaj¹ chwilowo treningi przed zbli¿aj¹cymi sie za dwa tygodnie mistrzostwami OMA Nationals. Miejmy nadziejê ¿e Piotr bêdzie móg³ wystartowaæ. Bêdzie to ostatnia a zarazem najwa¿niejsza runda OMA. Zwyciêzc¹ tego wyœcigu w klasie B zosta³ Ryan Smith, drugie miejsce zaj¹³ Curt Demay. W klasie A pierwszy przekroczy³ liniê mety

drugie miejsce. Pawe³ zapowiada, ¿e w przysz³ym sezonie bêdzie startowa³ we wszystkich wyœcigach Midwest Crosscountry i bêdzie walczy³ o mistrzostwo w klasie C. Osoby zainteresowane zawodami motocyklowymi typu crosscountry zapraszamy na stronê internetow¹ www.unitedoffroadracing.com

Piotr Narewski na trasie 14. rundy rajdu crosscountry.

Pawe³ Mosior z trofeum za 4 miejsce w amatorskiej klasie C po zakonczeniu 14. rundy MXC.

68 KURIER

KURIER CODZIENNY SPORT

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

KOSZYKÓWKA

PLK: Turów Zgorzelec liderem
Po 2. kolejce Polskiej Ligi Koszykówki liderem tabeli jest PGE Turów Zgorzelec, który w œrodê pokona³ Poloniê 2011 Warszawa 98:62. AZS Koszalin to jedyny zespó³, który w œrodê zdo³a³ odnieœæ wyjazdowe zwyciêstwo w drugiej kolejce ekstraklasy koszykarzy. Akademików do wygranej nad Polpharm¹ Starogard Gdañski 76:65 poprowadzi³ duet George Reese - Vladimir Tica. Obydwaj uzyskali po 16 punktów, a Tica mia³ dodatkowo 10 zbiórek. Po dwóch kolejkach komplet zwyciêstw maj¹ - oprócz ekipy z Koszalina, mistrz Polski Asseco Prokom Gdynia, który we wtorek pokona³ beniaminka Stal Stalow¹ Wolê (92:66), Anwil W³oc³awek i PBG Basket Poznañ. Na drugim koñcu tabeli pozostaj¹ dwie warszawskie Polonie, Stal, Sportino Inowroc³aw i Energa Czarni S³upsk. Dwie pora¿ki dru¿yny ze S³upska, która dysponuje wysokim i stabilnym bud¿etem to najwiêksza niespodzianka pocz¹tku sezonu. Zawodnicy Czarnych przegrali tym razem w Poznaniu z PBG Basket 73:84. W zespole prowadzonym przez trenera Eugeniusza Kijewskiego prym wiedli Zbigniew Bia³ek (15 pkt i 7 zbiórek) oraz koñcz¹cy w czwartek 20 lat Adam Waczyñski (14 pkt, 5 zbiórek i 2 asysty). M³odzi koszykarze Polonii 2011 maj¹ niezwykle trudny pocz¹tek sezonu - ich formê sprawdzaj¹ wymagaj¹cy rywale: Anwil, PGE Turów Zgorzelec, a w pi¹tek do Warszawy przyjedzie mistrz kraju Asseco. Najciekawsze spotkanie odby³o siê w œrodê we W³oc³awku. Po 30 minutach gospodarze prowadzili z beniaminkiem Treflem Sopot tylko 60:55. Dopiero w ostatniej kwarcie uzyskali przewagê, w czym najwiêksza zas³uga reprezentanta Polski Krzysztofa Szubargi. Rozgrywaj¹cy Anwilu uzyska³ 18 punktów, mia³ 7 asyst i 7 zbiórek. Goœciom nie pomog³a znakomita dyspozycja œrodkowego Sauliusa Kazminskasa, który nie mia³ wystarczaj¹cego wsparcia kolegów. Litewski center mia³ double-double - 24 punkty i 13 zbiórek. W spotkaniu 2. kolejki Polskiej Ligi Koszykówki zawodnicy Asseco Prokom Gdynia pokonali na wyjeŸdzie Stal Stalowa Wola 92:66. To drugie zwyciêstwo mistrzów kraju w rozgrywkach. Na inauguracjê Qyntel Woods i spó³ka po-

konali Znicz Jaros³aw 98:65. O triumfie w Stalowej Woli zadecydowa³a trzecia kwarta, któr¹ gdynianie wygrali ró¿nic¹ 24 punktów. Najczêœciej dla mistrzów Polski rzuca³ David Logan. Reprezentant Polski i uczestnik ostatnich mistrzostw Europy zdoby³ 22 „oczka". O jedno wiêcej wœród pokonanych zanotowa³ Jarryd Loyd. Wyniki:
Stal Stalowa Wola - Asseco Prokom Gdynia PGE Turów Zgorzelec - Polonia 2011 Warszawa Polpharma Starogard Gd. - AZS Koszalin Kotwica Ko³obrzeg - Sportino Inowroc³aw PBG Basket Poznañ - Energa Czarni S³upsk Soko³ów Znicz Jaros³aw - Polonia Azbud Warszawa Anwil W³oc³awek - Trefl Sopot 66:92 98:62 65:76 85:76 84:73 69:57 81:72

na Ziêtara 0, Paulina Antczak 0. CCC Polkowice: Daria Mieloszyñska 17, Amisha Carter 14, Nadia Parker 9, Ma³gorzata Babicka 7, Anna Pietrzak 6, Katarzyna Bednarczyk 2, Veronika Bortelova 2, Natalia Trafimawa 2, Irina Biriuk 0, El¿bieta PaŸdzierska 0.
£KS Siemens AGD £ódŸ - Artego Bydgoszcz 57:58

Natalia Waligórska 0. Odra Brzeg: Brittany Denson 22, Jazmine Sepulveda 16, Chinyere Ukoh 15, Marta ¯y³czyñska 12, Natalia Ma³aszewska 10, Xenia Steward 10, Justyna Daniel 4, Ewelina Buszta 0. Tabela:
1. CCC Polkowice 2. Lotos PKO BP Gdynia 3. KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. 4. Wis³a Can-Pack Kraków 5. Cukierki Odra Brzeg 6. Super Pol Têcza Leszno 7. Energa Toruñ 8. Blachy Pruszyñski Lider Pruszków 9. Artego Bydgoszcz 10. £KS Siemens AGD £ódŸ 11. Utex ROW Rybnik 12. INEA AZS Poznañ 13. MUKS Poznañ 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 2 2 1 1 1 1 0 0 10 1 9 0 8 2 8 2 8 1 7 3 7 3 7 4 6 4 6 3 5 2 5 4 4

Tabela (mecze, zwyciêstwa, pora¿ki, kosze, punkty):
1. PGE Turów Zgorzelec 2. Asseco Prokom Gdynia 3. AZS Koszalin 4. Anwil W³oc³awek 5. PBG Basket Poznañ 6. Kotwica Ko³obrzeg 7. Polpharma Starogard Gd. 8. Trefl Sopot 9. Soko³ów Znicz Jaros³aw 10. Energa Czarni S³upsk 11. Sportino Inowroc³aw 12. Polonia Azbud Warszawa 13. Polonia 2011 Warszawa 14. Stal Stalowa Wola 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 186:122 190:131 168:143 173:151 158:139 151:150 142:141 131:135 134:155 127:143 141:162 135:161 141:190 126:180 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2

£KS Siemens AGD: Alicja Perliñska 19, Justyna Grabowska 8, Agnieszka Makowska 8, Alena Novikava 8, Marta Hylewska 6, Leona Jankowska 3, Milena Owczarek 3, Anja Grgin 2, Roksana Schmidt 0. Artego: Melanie Thomas 27, Lori Crisman 16, Magdalena RzeŸnik 7, Noteshia Opray Womack 5, Iwona P³óciennik 2, Martyna Ho³ownia 1, Justyna Janik-Kostencka 0, Martyna Myœków 0, Sabina Parus 0, El¿bieta Zawadka 0.
KSSSE AZS PWSZ Gorzów Wlkp. - Blachy Pruszyñski Lider Pruszków 86:76

KSSSE AZS PWSZ: Justyna ¯urowska 16, Sydney Spencer 14, Ludmi³a Sapowa 14, Agnieszka Kaczmarczyk 14, Samantha Jane Richards 8, Julia Durjika 8, Jela Vidacic 6, Katarzyna DŸwigalska 4, Izabela Piekarska 2. Blachy Pruszyñski Lider: Ashley Shields 21, Latoya Bond 19, Tracy Gahan 12, Joanna Górzyñska-Szymczak 10, Magdalena Bibrzycka 10, Anna Kuncewicz 2, Katarzyna Salska 2, Lidia Kopczyk 0, Magda Balicka 0.
Lotos Gdynia - Utex ROW Rybnik 84:56

PLKK: liderki wygrywaj¹, mistrzynie gromi¹
W meczu 5. kolejki Ford Germaz Ekstraklasy liderki tabeli, koszykarki CCC Polkowice wygra³y w Poznaniu z tamtejszym MUKS 59:52. A koszykarki Wis³y Can Pack Kraków pokona³y przed w³asn¹ publicznoœci¹ INEA AZS Poznañ 92:51. Wyniki:
MUKS Poznañ - CCC Polkowice 52:59

Lotos Gdynia: Ivana Matovic 18, Erin Philips 15, Emilija Podrug 11, Shameka Christon 11, Olivia Tomia³owicz 9, Magdalena Leciejewska 8, Paulina Pawlak 6, El¿bieta Mukosiej 2, Marta Jujka 2, Claudia Sosnowska 2, Magda Kaczmarska 0. Utex ROW Rybnik: Nikita Bell 15, Monika Sibora 13, Katarzyna Krê¿el 9, Devanei Hampton 7, Martyna Koc 5, Whitney Boddie 4, Katarzyna Suknarowska 3, Ma³gorzata Chomicka 0, Sonia Moszkowicz 0, Agnieszka Jaroszewicz 0, Karolina Stanek 0.
Energa Toruñ - Odra Brzeg 86:89

MUKS Poznañ: Aleksandra Semmler 14, Jennifer Rushing 9, Wilhelmina Wilson Denis 7, Esmery Vargas-Sanchez 7, Magdalena Idziorek 6, Barbara Skowronek 5, Marta Mistygacz 2, Ramona Casimiro 2, Adrianna Najtkowska 0, Magdale-

Energa Toruñ: Alicia Gladden 20, Monika Krawiec 19, Ewelina Gala 17, Patrycja GulakLipska 14, Agata Gajda 5, Ilona Jasnowska 4, Magdalena Radwan 4, Aleksandra Chomaæ 3,

Dru¿yna Lotosu Gdynia pewnie wygra³a w Brzegu z miejscow¹ Odr¹ 63:54.
Fot. Archiwum

AUSTIN AUTO REPAIR, INC.
7300 W. Belmont, Chicago, IL 60634 tel. (773) 889-1111
przygotowujemy samochody do “ Pollution Test”
a tak¿e dostarczamy na test, a póŸ niej w³aœcicielowi

Tu mo¿esz pozbyæ siê swoich problemów z samochodem; - zmieniæ transmisjê, - silnik, - podzespo³y silnika, - ch³odnicê, - rury wydechowe, - naprawa hamulców, - czy te¿ problemy z elektronik¹. DARMOWA WYCENA!!!

KOMPLETNY SERWIS SAMOCHODOWY - naprawa silników - wymiana transmisji - naprawa hamulców - TESTY SPALIN

ZAK£AD OTWARTY
Pon.-Pi¹tek: 7:00 am do 6:00 pm

Szczepan Zaleski, w³aœciciel
ZAPRASZA!

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

KURIER CODZIENNY SPORT

KURIER 69

SIATKÓWKA

Pewne wygrane faworytów
Najbardziej zaciêty mecz 1. kolejki PlusLigi siatkarzy kibice obejrzeli w Kêdzierzyniu-KoŸle. Miejscowa ZAKSA, zapowiadaj¹ca w tym sezonie walkê o medale, spotka³a siê z Delekt¹ Bydgoszcz. Gospodarze okazali siê goœcinni i podopieczni Waldemara Wspania³ego wygrali 3:2 (15:25, 25:21, 22:25, 25:22, 15:13). W tie-breaku kontuzji nabawi³ siê przyjmuj¹cy Delekty Piotr Gruszka. Najbardziej wartoœciowy zawodnik niedawnych mistrzostw Europy w Izmirze przy stanie 13:10 w ostatnim secie z grymasem bólu opuszcza³ parkiet. Jak sam powiedzia³ po spotkaniu, ma nadziejê, ¿e to nic powa¿nego, ale dopiero szczegó³owe badania poka¿¹ jak d³ugo bêdzie musia³ pauzowaæ. Prawdopodobnie chodzi tutaj o uraz ³ydki. Dramatyczna by³a czwarta ods³ona meczu. Gospodarze, w których barwach graj¹ mistrzowie Europy - przyjmuj¹cy Micha³ Ruciak i atakuj¹cy Jakub Jarosz (wybrany zawodnikiem spotkania) prowadzili ju¿ 21:18, ale Delecta zdoby³a szeœæ punktów z rzêdu i potrafi³a doprowadziæ do tie-breaku. Ten zakoñczy³ siê tak¿e ich zwyciêstwem - 15:13. PlusLigê zainaugurowa³ w pi¹tek mecz mistrza Polski PGE Skry Be³chatów z beniaminkiem Pamapolem Siatkarz Wieluñ. Bilety rozesz³y siê b³yskawicznie, kibice nie chcieli przegapiæ okazji, by na ¿ywo zobaczyæ grê piêciu mistrzów Europy. W Wieluniu spodziewano siê pogromu. Nikt nie liczy³ na to, ¿e debiutuj¹cy w PlusLidze siatkarze przeciwstawi¹ siê podopiecznym Jacka Nawrockiego. Widaæ by³o jednak, ¿e z ka¿dym kolejnym setem stres z nich schodzi³ i nabierali wiêkszej pewnoœci siebie. Trzecia, wygrana przez Pamapol ods³ona, doda³a im skrzyde³. W czwartej przez chwilê pachnia³o nawet sensacj¹, kiedy beniaminek prowadzi³ ju¿ 14:9. Wprowadzenie za Micha³a B¹kiewicza wicemistrza Europy, Francuza Stephane Antigi da³o zamierzony efekt. W koñcówce to be³chatowianie zachowali zimn¹ krew i wygrali 25:23, a ca³e

spotkanie 3:1. Do niespodzianek nie dosz³o w dwóch pozosta³ych meczach. Wicemistrz Polski Asseco Resovia Rzeszów nie da³a ¿adnych szans Jadarowi Radom, a Jastrzêbski Wêgiel warszawskiej Politechnice. Oba spotkania zakoñczy³y siê po 3:0. W meczu koñcz¹cym 1. kolejkê PlusLigi siatkarzy Domex Tytan AZS Czêstochowa pokona³ przed w³asn¹ publicznoœci¹ AZS UWM Olsztyn 3:0. W pierwszym secie wyrównana walka trwa³a tylko na pocz¹tku. Czêstochowianie zyskali przewagê dziêki œwietnej zagrywce. Z serwisami Bartosza Janeczka, Dawida Murka czy Piotra Nowakowskiego kompletnie nie mogli sobie poradziæ goœcie. B³êdy podopiecznych Mariusza Sordyla siatkarze spod Jasnej Góry wykorzystywali z zimn¹ krwi¹. Drugi set równie¿ toczy³ siê pod dyktando gospodarzy, którzy prowadzili ju¿ 18:13 i wtedy stanêli. Gracze Grzegorza Wagnera stracili piêæ punktów z rzêdu. - Nie pozwólcie im siê obudziæ - apelowa³ trener Wagner. S³owa szkoleniowca czêstochowianie wziêli sobie do serca dopiero w koñcówce seta. Gospodarze zmobilizowali siê i rozstrzygnêli drug¹ partiê na swoj¹ korzyœæ (25:22). W trzeciej ods³onie czêstochowianie dyktowali warunki gry, a w roli g³ównej wyst¹pi³ Janeczek. 22-letni atakuj¹cy rzadko myli³ siê w ataku, a swoj¹ zagrywk¹ sia³ pop³och w szeregach rywali. Trzeciego seta czêstochowianie wygrali 25:18 i ca³y mecz 3:0.
Domex Tytan AZS Czêstochowa - AZS UWM Olsztyn 3:0

seta z Jadarem Radom, a be³chatowianie pokonali beniaminka Pamapol Siatkarz Wieluñ 3:1. Ljubomir Travica, trener wicemistrzów Polski, ju¿ przed rozpoczêciem sezonu zapowiada³ walkê o miejsce lepsze ni¿ w poprzednich rozgrywkach. Mecz ze Skr¹ bêdzie prawdziwym sprawdzianem umiejêtnoœci i dyspozycji jego siatkarzy. Podopieczni Jacka Nawrockiego na krajowym podwórku najlepsi s¹ ju¿ od piêciu lat. W tym roku nie tylko chc¹ powtórzyæ sukces w Polsce, ale tak¿e triumfowaæ w Lidze Mistrzów. Na razie jednak musz¹ sobie radziæ bez dwóch najwiêkszych gwiazd - Mariusza Wlaz³ego i Micha³a Winiarskiego, którzy dochodz¹ do pe³ni si³ po powa¿nych kontuzjach. Program 2. kolejki PlusLigi: 16 paŸdziernika, pi¹tek
Pamapol Siatkarz Wieluñ - AZS UWM Olsztyn

jeszcze, kiedy 26-letni siatkarz bêdzie zdolny do gry. Jedno jest pewne. Wlaz³y na pewno nie wyst¹pi w Pucharze Wielkich Mistrzów, który w listopadzie odbêdzie siê w Japonii. Polacy bêd¹ tam rywalizowaæ z Japoni¹, Brazyli¹, Egiptem oraz najlepszym zespo³em strefy pó³nocnoamerykañskiej. Postawa Daniela Castellaniego, który nie dawno zdoby³ z kadr¹ Bia³o-Czerwonych mistrzostwo Europy, mo¿e tylko cieszyæ. Mimo ¿e argentyñski szkoleniowiec ma teraz przerwê w pracy z reprezentacj¹, nie spoczywa na laurach. By³y trener mistrza Polski zapowiedzia³, ¿e pojawi siê na wszystkich ligowych spotkaniach inauguracyjnej kolejki PlusLigi i s³owa dotrzyma³. Uwa¿na obserwacja ligi oznacza, ¿e do kadry mog¹ trafiæ kolejni debiutanci.

17 paŸdziernika, sobota
PGE Skra Be³chatów - Asseco Resovia Rzeszów Neckermann AZS Politechnika Warszawa - ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle

18 paŸdziernika, niedziela
Delecta Bydgoszcz - Domex Tytan AZS Czêstochowa

19 paŸdziernika, poniedzia³ek
Jadar Sport Radom - Jastrzêbski Wêgiel

NiegroŸny uraz Gruszki, Wlaz³y ju¿ trenuje
Sympatycy Delekty Bydgoszcz mog¹ odetchn¹æ z ulg¹. Kontuzja Piotra Gruszki okaza³a siê niegroŸna. Mistrz Europy z Turcji bêdzie pauzowa³ przez dwa tygodnie. Gruszka dozna³ kontuzji w pi¹tym secie meczu z ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle (3:2). Po badaniach okaza³o siê, ¿e najbardziej wartoœciowy gracz tureckich mistrzostw Europy na naderwany miêsieñ ³ydki. Dobr¹ informacj¹ dla kibiców PGE Skry Be³chatów jest fakt, ¿e Mariusz Wlaz³y wznowi³ treningi. Atakuj¹cy mistrza Polki i reprezentacji przez ostatnie piêæ miesiêcy leczy³ uraz kolana. Jednak nie wiadomo

Wyniki pozosta³ych spotkañ 1. kolejki:
Pamapol Siatkarz Wieluñ - PGE Skra Be³chatów ZAKSA Kêdzierzyn KoŸle - Delecta Bydgoszcz Jastrzêbski Wêgiel - Neckermann AZS Politechnika Warszawa Jadar Radom - Asseco Resovia 1:3 2:3 3:0 0:3

Sobotnie spotkanie mistrza Polski PGE Skra Be³chatów z drugim zespo³em ubieg³ego sezonu Asseco Resovia Rzeszów zapowiada siê jako najciekawsze wydarzenie 2. kolejki PlusLigi siatkarzy. Obie dru¿yny w pierwszych meczach odnios³y zwyciêstwa. Rzeszowianie wygrali bez straty

Be³chatowianie pokonali beniaminka Pamapol Siatkarz Wieluñ 3:1 w pierwszej kolejce PlusLigi siatkarzy.
Fot. Archiwum

SPRZEDA¯ I INSTALACJA ALARMÓW SAMOCHODOWYCH

$

88

88

Koszt instalacji wliczony
*Pozycje wliczone w cenÅ

2-przyciskowy pilot* Czujnik Zdalna drgaº blokada bagaÒnika Automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi

Zabezpieczenie szyb

WskaÎnik stanu alarmu*

Roz³¹czanie startera Zdalne uruchamianie Migajâce Àwiatûa

Oszczêdzasz $80

ZDALNE ZAPALANIE SAMOCHODU AUTOMATU LUB BIEGOWEGO

Kieszonkowy nadajnik (pager)

Syrena 6-tonowa*

GWARANCJA NA CA£E ¯YCIE

$

128

INSTALACJA TEGO SAMEGO DNIA - NA POCZEKANIU
 Uzbrojenie wszystkich drzwi  Maski i baga¿nika Auto Re-Arm  Emergency panic   Pilot o du¿ym zasiêgu  Wielotonowa syrena  Automatyczne programowanie pilota L.E.D. b³yskaj¹ce œ wiat³o  kontrolne  Manualny prze³¹cznik  Do¿ywotnia gwarancja na czêœci i robociznê

MO¯NA DODAÆ DO KA¯DEGO SYSTEMU ALARMOWEGO DZIA£A NA ODLEG£OŒÆ PONAD TYSI¥CA STÓP

JVC CD PLAYER AM/FM STEREO

SAMOCHODOWY SYSTEM VIDEO

SAMOCHODOWY ODTWARZACZ CD/DVD/MP3

POWSTRZYMAJ Z£ODZIEI I ZMNIEJSZ KOSZTY SK£ADEK UBEZPIECZENIOWYCH KUP BEZPRZEWODOWY ALARM SAMOCHODOWY

$388 $128
MOC 200 WATT
INSTALACJA WLICZONA W CENÊ INSTALACJA WLICZONA W CENÊ
7”TFT EKRAN DVD ODTWARZACZ FM MODULATOR

$398
7”TFT EKRAN DVD ODTWARZACZ AM-FM RADIO CD-MP3 PLAYER WYSOKA MOC

INSTALACJA WLICZONA W CENÊ

MOBILE AUDIO ALARM, INC.
4101 N. Milwaukee Ave., Chicago

773-777-0033

70 KURIER

KURIER CODZIENNY SPORT

16 - 22 paŸdziernika 2009 r.

S PORT P OLONIJNY
WISòA U 11 STARS - O/PARK STRIKERS 3:1 Bramki: Konrad Malinowski 2 i Marek Solak. W piÅciu rozegranych meczach zespóû zdobyû 13 punktów i zajmuje 1 miejsce w tabeli. WiÅcej informacji o zespole: tabela, wynik, zdjÅcia na stronie: wislastars.futbolowo.pl W nadchodzâcy weekend grajâ: Sobota, 17 paÎdziernika: Godzina 3.30 pm: Wisûa U11 - RAPTORS 98/99 Godzina 4.00 pm: Wisûa U13 - CHICAGO MAGIC NOTRH YELLOW Oba spotkania na boisku przy River Rd. Niedziela, 18 paÎdziernika: Godzina 9.30 am: Wisûa U11 Stars - EURO PREMIER - mecz wyjazdowy Godzina 1.30 pm: Wisûa U10 - ELA WHITE - boisko przy River Rd. Godzina 1.30 pm: Wisûa U11 - CAMPTON UNITED TANGO - mecz wyjazdowy Godzina 4.30 pm: Wisûa U14 - MIRAGE SC - boisko przy River Rd. PÓòFINAò PLAYOFFS NATIONAL SOCCER LEAGUE GODZINA 1.00 PM. Boisko - 135th/CENTRAL S.A.C. WISòA OVER 30 - HELLENIC UNITED

Z A P R O S Z E N I E!!!
W SOBOTì, 31 PAÌDZIERNIKA 2009 r., W SALI ALLEGRA BANQUETS PRZY 4200 N. RIVER ROAD W SCHILLER PARK ODBìDZIE SIì JUBILEUSZOWY BANKIET 25-LECIA ZESPOòU WISòA OVER 30. ZAPRASZAMY WSZYSTKICH SYMPATYKÓW ZESPOòU I MIòOÃNIKÓW DOBREJ ZABAWY.

Zespóû Over 30 pokonaû 2:1 druÒynÅ HELLENIC UNITED.

Pogoda nie sprzyja rozgrywkom piûkarskim. Deszcze i przenikliwe zimno towarzyszy piûkarzom. W miniony weekend gûównâ uwagÅ skupiûa druÒyna Over 30, rozgrywajâca bardzo waÒny dla ukûadu tabeli zalegûy mecz. Po dobrym spotkaniu i golach Marka WiÀniewskiego i Jurka Skowronka zespóû Over 30 pokonaû 2:1 druÒynÅ HELLENIC UNITED i zapewniû sobie pierwsze miejsce w

tabeli oraz tym samym uniknâû gier åwieråfinaûowych. W nadchodzâcâ niedzielÅ 18-go o godzinie 1.00 pm druÒyna Wisûy Over 30 rozegra na boisku w Elizabeth Conkey Forest Preserve (135th/Central Ave.) mecz póûfinaûowy rozgrywek Playoffs NSL. Przeciwnikiem naszego zespoûu bÅdzie ponownie HELLENIC UNITED, który w åwieråfinale pokonaû zespóû West Indies Jets

SC 3:0. Drug¹ par¹ póûfinaûowâ stanowiâ zespoûy: Lake Shore i Jahbat FC. Grajâ równieÒ zespoûy mûodzieÒowe. W miniony weekend graû tylko zespóû Wisûy U11 Stars. Pozostaûe zespoûy pauzowaûy. Wisûa U11 Stars, wystepujâca w Silver 1 Section, zespóû prowadzony przez Sûawka Tkacza:

Szczegóûowe informacje:
Ryszard Latawiec: 773 / 789 3439 Tomasz Róg: 773 / 875 6570 Sûawek Tkacz: 773 / 816 3405 Sûawek Tkacz

16-22 października 2009 r.

KURIER CODZIENNY

KURIER 71

COLLISION CENTER, INC.
* BEZP£ATNA WYCENA * wszystkie prace blacharskie * prostowanie ram na najnowszych urz¹dzeniach * lakiernictwo * drobne naprawy mechaniczne Prace zlecone przez wiele firm ubezpieczeniowych wykonywane s¹ z gwarancj¹ na czas ¿ywotności samochodu

B&M AUTO

4440 W. Addison, Chicago, IL Tel. 773-685-3200

KOMPLETNY SERWIS SAMOCHODOWY PO WYPADKACH

72 KURIER

KURIER CODZIENNY

16-22 października 2009 r.

03 CADILLAC SLS SEDAN

08 CHEVY COBALT LT SEDAN

00 CHEVY S-10 REGULAR CAB

06 PONTIAC MONTANA

01 FORD EXPEDITION XLT 4X4
62K MILES ONLY!

04 DODGE DURANGO SLT 4X4
LEATHER, LOADED!

02 ACURA RL

04 MERCEDES BENZ C230
SPORT PKG, LOADED!

LEATHER, ALLOY WHEELS, LOW MILES, AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER AUTOMATIC TRANSMISSION, AC, ALLOY DUAL AC, POWER LOCKS & WINDOWS, LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, WHEELS, NICE TRUCK! STK#7235C TILT, CRUISE, LOADED! STK#X2539 CD, GORGEOUS! STK#X1447B LOW MILES, STK#X2030 * $ † $ * $ † $ * $ † $ * $ † $ , or , or , or , or

9 989 219

11 989 259

5 989 129

10 989 239 10,989 or 239 13,989 or 299 13 989 299 16,989 or 339
06 FORD E-350 SUPER CARGO EXT
EXTENDED WHEEL BASE!

BLACK, ALLOY WHEELS, RUNNING BOARDS, 3RD ROW SEAT, LOW MILES, STK#X2003 * $ † $

GRAPHITE, ALLOYS, 3RD ROW SEAT, CD, ALL THE OPTIONS! STK#X2008 * $ † $

SILVER, V6, LTHR, MOONROOF, LOW SILVER, LEATHER, MOONROOF, CHROME MILES, GORGEOUS! STK#X1593 WHEELS, LOW MILES, STK#X2007 * $ † $ * $ † $ , or

08 DODGE AVENGER SXT

08 DODGE CALIBER SXT
LOW MILES!

03 FORD RANGER EXT CAB

06 CHEVY TRAILBLAZER 4X4

06 CHRYSLER PACIFICA TOURING

06 CHRYSLER 300C HEMI

09 HYUNDAI SONATA LTD V6

SXT PACKAGE, CD, FULLY EQUIPPED! STK#X2004 * $ † $

11,989 or 259

ALLOY WHEELS, AUTOMATIC TRANSMIS- V6, AUTOMATIC TRANS, ALLOYS, CAMPER SION, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, TOP, PWR LOCKS & WINDOWS, TILT, V8, AUTOMATIC TRANSMISSION, AC, LOW ALLOYS, SUNSCREEN GLASS, POWER LOCKS & CRUISE, CD, STK#X2002 CRUISE, CD, NICE TRUCK! STK#X2100 MILES, HARD TO FIND! STK#1099A WINDOWS, TILT, CRUISE, LOADED! STK#X2722 * $ † $ * $ † * $ † $ $ * $ † $ , or , or , or , or

11 989 259

10 989 239

10 989 239

13 989 299
05 FORD ESCAPE LTD

$

14,989 or 299

CHROME WHEELS, 3RD ROW SEAT, LOADED! STK#X2457 * $ †

GRAPHITE, LEATHER, MOONROOF, 5.7 V8, LEATHER, MOONROOF, V6, 11K MILES, ALL THE TOYS! STK#X2001 GORGEOUS! STK#70393A * $ † $ * $ † $ , or , or

17 989 329

18 989 349
06 INFINITI G35

09 HYUNDAI SONATA GLS

08 DODGE MAGNUM SXT

POWER MOONROOF!

06 CHEVY SILVERADO LS EXT CAB

05 FORD FREESTYLE SE

07 JEEP LIBERTY SPORT
29K MILES ONLY!

06 CADILLAC DEVILLE DTS

LEATHER, MOONROOF!

AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, LOW MILES, STK#60747A * $ † $

13,989 or 299 13,989 or 299 12,989 or 279
06 MERCURY MILAN
5,000 MILES ONLY! ALLOY WHEELS!

POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, CD, SUNSCREEN GLASS, LOADED! STK#X800 * $ † $

AUTOMATIC TRANSMISSION, AC, ALLOY WHEELS, FULL POWER PKG, NICE TRUCK, STK#60979B * $ † $

SILVER, ALLOY WHEELS, V6, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, NICE! STK#60339 * $ † $

11,989 or 259
07 DODGE GRAND CARAVAN SE

V6, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, LOADED! STK#X2005 * $ † $

14,989 or 299

V6, AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, NICE! STK#X1313A * $ † $

14,989 or 299

MOONROOF, CHROME WHEELS, BLK W/BLK LEATHER, PWR LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, ALLOYS, STK#X1242 LOADED, LOW MILES, STK#X1544A

SILVER, LEATHER, CD, POWER

$

18,989 or $349
*

$

20,989 or $389
*

09 TOYOTA COROLLA LE

04 GMC SIERRA SLE EXT CAB

07 FORD EXPLORER XLT 4X4 08 SUZUKI GRAND VITARA V6
POWER MOONROOF!

05 INFINITI FX35

06 CADILLAC CTS-V
NAVIGATION SYSTEM!

AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER PEARL WHITE, AUTOMATIC TRANSMISSION, DARK BLUE, CHROME WHEELS, LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, CD, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, NICE CAR! STK#X2000 CD, LIKE BRAND NEW! STK#85425A CRUISE, LOW MILES, NICE! STK#60337 * $ † $ * $ † $ * $ † $ , or , or or

14 989 299 14,989 299
09 FORD FOCUS SE
BALANCE OF FACTORY WARRANTY!

13 989 299

SILVER, DUAL AC, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, STK#7111A * $ † $

11,989 or 259

POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, CONVENIENCE GROUP, NICE TRUCK! STK#X2006 * $ † $

15,989 or 319

AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER BLACK, LEATHER, MOONROOF, LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, SPORT PKG, MOONROOF, LEATHER, HEATED SEATS, LOADED! STK#80512B NAVIGATION, GORGEOUS! STK#70222A STK#X2013 * $ † $ * $ † * $ † $ $ , or , or , or

16 989 339 21 989 409
06 BMW X3
LEATHER, MOONROOF!

22 989 429
06 BMW 530i

08 CHRYSLER SEBRING CONVERTIBLE

04 CHEVY AVALANCHE
LEATHER, LOADED!

05 FORD FREESTAR SEL

06 JEEP COMMANDER LTD 4X4
LEATHER, MOONROOF!

06 NISSAN MURANO SL

PANORAMIC MOONROOF

AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, CD, ALLOY WHEELS, STK#X2011 * $ † $

14,989 or 299 14,989 or 299
09 KIA SPECTRA EX

SILVER, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, ALLOY WHEELS, CD, HEATED SEATS, CAPTAIN CHAIRS, DUAL AC, CD, ALL THE LOADED! STK#X1815 CRUISE, CD, LOW MILES, STK#X1774C TOYS, ALLOY WHEELS, STK#60393A * $ † $ * $ † * $ † $ $ , or

18 989 349

11,989 or 259

PEARL WHITE, SPORT PKG, LEATHER, LEATHER, MOONROOF, CHROME LEATHER, WHEELS, 3RD ROW SEAT, ALL THE BLACK,CD, ALL THEMOONROOF, ALLOY WHEELS HEATED SEATS, CD, ALL THE TOYS, BLACK, SPORT PACKAGE, NAVIGATION, TOYS! STK#X1585B LOADED! STK#X2012 GORGEOUS! STK#X2031 TOYS! STK#X2014 * $ † * $ † $ * $ † $ $ * $ † $ , or , or , or , or

17 989 329

17 989 329

24 989 469
05 AUDI A8 QUATTRO

25 989 489

5,000 MILES ONLY!
AUTOMATIC TRANSMISSION, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, CD, STK#2010 * $ † $

05 LINCOLN LS
LEATHER, MOONROOF

07 DODGE RAM QUAD CAB 4X4

05 NISSAN QUEST SE V6

05 CHEVY TAHOE LT 4X4 09 HYUNDAI SANTA FE GLS 4X4
LEATHER, MOONROOF!
10K MILES ONLY!

07 RANGEROVER SPORT

12K MILES ONLY!
SLT PKG, 20”WHEELS, CD, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, SILVER, DUAL AC, POWER LOCKS & WINDOWS, TILT, CRUISE, STK#X1511A STK#X2320 * $ † $ * $ † $ , or

4X4, NAVIGATION!

14,989 or 299

BLACK, CHROME WHEELS, LEATHER, CD, ALPINE SOUND SYSTEM, LOADED! STK#70353A * $ † $

14,989 or 299 24,989 or 469

13 989 299

BLACK, BLACK LEATHER, POWER LEATHER, MOONROOF, BOSE SOUND V6, ALLOY WHEELS, POWER LOCKS & SYSTEM, 3RD ROW SEAT, DUAL AC, WINDOWS, TILT, CRUISE, CD, BALANCE OF SILVER, NAVI, HEATED SEATS, MOONROOF, MOONROOF, SPORT PKG, NAVIGATION, LOADED! STK#X2015 TOP OF THE LINE! STK#X1383 LOADED! STK#X1433 FACTORY WARRANTY! STK#50777A * $ † * $ † $ $ * $ † * $ † $ $ , or , or

19 989 369

22,989 or 429

25,989 or 489

40 989 789

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful