TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A.

VIENNA INSURANCE GROUP

SPIS TREŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE ___________________________________________________________________________________ 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku _____________________________________________________________________________ 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu ________________________________________________________________________________ 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA ZDROWIU ______________________________________________________________ 3 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE _____________________________________________________________________________ 6 I. II. III. IV. V. VI. Uszkodzenia głowy ____________________________________________________________________________________ 6 Uszkodzenia twarzy __________________________________________________________________________________ 12 Uszkodzenia narządu wzroku __________________________________________________________________________ 14 Uszkodzenia narządu słuchu ___________________________________________________________________________ 17 Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku _____________________________________________________________ 18 Uszkodzenia klatki piersiowej i jej następstwa ____________________________________________________________ 19

VII. Uszkodzenia brzucha i jego następstwa__________________________________________________________________ 22 VIII. Uszkodzenia narządów moczowopłciowych ______________________________________________________________ 23 IX. X. XI. Ostre zatrucia i ich następstwa ________________________________________________________________________ 25 Uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego_____________________________________________________________ 25 Uszkodzenia miednicy ________________________________________________________________________________ 28

XII. Uszkodzenia kończyny górnej __________________________________________________________________________ 30 A. Łopatka prawa, lewa ________________________________________________________________________________ 30 B. Obojczyk _________________________________________________________________________________________ 30 C. Bark ____________________________________________________________________________________________ 31 D. Ramię ___________________________________________________________________________________________ 33 E. Staw łokciowy _____________________________________________________________________________________ 34 F. Przedramię _______________________________________________________________________________________ 35 G. Nadgarstek _______________________________________________________________________________________ 38 H. Śródręcze ________________________________________________________________________________________ 39 I. Kciuk ____________________________________________________________________________________________ 39

J. Palec wskazujący __________________________________________________________________________________ 40 K. Palec trzeci, czwarty i piąty___________________________________________________________________________ 40 XIII. Uszkodzenia kończyny ________________________________________________________________________________ 41 A. Staw biodrowy ____________________________________________________________________________________ 41 B. Udo _____________________________________________________________________________________________ 43 C. Staw kolanowy ____________________________________________________________________________________ 45 D. Podudzie _________________________________________________________________________________________ 46 E. Staw skokowo-goleniowy i skokowo-piętowy _____________________________________________________________ 47 F. Palce stopy _______________________________________________________________________________________ 50 XIV. Porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych ____________________________________________ 51

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Niniejszą tabele norm oceny procentowej stosuje się w przypadkach orzekania p rzez lekarzy zaufania INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP o wysokości uszczerbku na zdrowiu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. POJĘCIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU §2 1. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. O ile została opłacona dodatkowa składka, za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu, jeżeli choroby te zostały stwierdzone orzeczeniem lekarskim w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a także gdy Ubezpieczony nie przekroczył 65 roku życia w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

2. Cechami nieszczęśliwego wypadku są: 1) 2) 3) 4) działająca przyczyna zewnętrzna, nagłość wystąpienia zdarzenia, niezależność od woli Ubezpieczonego, istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem (wypadkiem) a skutkiem w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci.

WARUNKIEM UZNANIA ZDARZENIA ZA NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK JEST WYSTĄPIENIE WSZYSTKICH WYMIENIONYCH CECH RAZEM.

3. Pojęcie przyczyny zewnętrznej Nieszczęśliwy wypadek jest wywołany zawsze przyczyną zewnętrzną. Zdarzenie występujące bez przyczyny zewnętrznej nie jest uznawane za nieszczęśliwy wypadek. Nie może być więc uznana za nieszczęśliwy wypadek samoistna choroba wywołana procesem zachodzącym wewnątrz organizmu, chociażby miała cechy nagłości. Zachorowania takie jak zawał mięśnia sercowego, wylew krwi do mózgu itp. mogą stanowić przedmiot orzeczeń komisji lekarskiej tylko wtedy, kiedy są objęte umową ubezpieczenia. Nie można jednak uznać za nieszczęśliwy wypadek zdarzenia, jeśli wskutek wystąpienia zawału serca, wylewu krwi do mózgu itp. schorzeń dojdzie do nagłej niedyspozycji Ubezpieczonego, który z tego powodu dozna dodatkowego wtórnego uszkodzenia ciała, np. w wypadku samochodowym, wskutek upadku z wysokości itp. 4. Pojęcie nagłości zdarzenia Warunkiem rozpatrywania sprawy jest nagłość zdarzenia przebiegająca w stosunkowo krótkim okresie czasu. Pojęcia nagłości nie można zawsze identyfikować jako działania jednorazowego czy natychmiastowego. Zdarza się bowiem, że działanie takie może trwać kilka godzin (działanie czynnika szkodliwego dla organizmu) i wówczas należy uznać je za działanie nagłe. 5. Niezależność zdarzenia od woli ubezpieczonego Takie określenie oznacza, że zdarzenie (wypadek) miał miejsce wbrew woli Ubezpieczonego. Dlatego też nie można uznać za wypadek w rozumieniu ubezpieczenia działania samobójczego, samookaleczenia czy też działania prowadzącego do okaleczenia przez inne osoby za zgodą ubezpieczonego. Jeśli natomiast ubezpieczony doprowadził do powstania zdarzenia przez swoją lekkomyślność lub niedbalstwo, przyjmuje się, że nie zamierzał spowodować śmierci czy uszkodzenia ciała. 6. Związek przyczynowy między nagłym zdarzeniem a skutkami w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci Musi być stwierdzony związek przyczynowy między nagłym zdarzeniem a skutkami w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci. Należy brać pod uwagę ostateczny skutek wypadku, z uwzględnieniem zaszłych w tym czasi e komplikacji i okoliczności niezależnych od woli Ubezpieczonego. Związek przyczynowy między skutkiem a zdarzeniem zachodzi wówczas, jeśli bez danego zdarzenia skutek ten nie nastąpiłby.

2

Ustalając związek przyczynowy, należy zwracać uwagę również na łączność miejscową i czasową skutku zdarzenia. Ma to istotne znaczenie, w przypadku gdy brak jest początkowej dokumentacji lekarskiej, np. ubezpieczony nie zgłosił się do szpitala czy do ambulatorium, gdyż skutki wypadku wydawały mu się niegroźne. Podobnie spra wa może wyglądać przy wtórnych zakażeniach powstałych wskutek urazów, np. pourazowe zapalenie szpiku kostnego. Jeśli zgon nastąpi wskutek zakażenia ogólnego lub choroby zakaźnej, które nastąpiły po urazie, należy brać pod uwagę okres inkubacji zarazków. Również stan chorobowy powstały wskutek wypadku, np. zapalenie płuc, w wyniku którego nastąpił zgon, będzie uważany za skutek nieszczęśliwego wypadku, mimo że sam wypadek nie spowodowałby zejścia śmiertelnego. POJĘCIE USZCZERBKU NA ZDROWIU §3 1. Za uszczerbek na zdrowiu uważa się wszelkie zmiany pourazowe powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku pogarszające stan zdrowia Ubezpieczonego, wymagające pomocy medycznej ze strony lekarza lub pobytu w szpitalu. 2. Uszczerbek na zdrowiu, zgodnie z wiedzą lekarską, pozostawia trwałą dysfunkcję organu, narządu lub układu. Nie uznaje się zatem za trwały uszczerbek skutków zdarzenia, które -po leczeniu czy bez - mijają bezpowrotnie, nie pozostawiając śladów (np. skutki potłuczenia, wylewy podskórne, bóle pourazowe zaistniałe w czasie wypadku itp.).

ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA ZDROWIU
§4 1. Stopień uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia z uwzględnieniem, zaleconego przez lekarza, leczenia powypadkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. O ile ciężkość lub charakter wypadku sprawia, że można przewidywać przedłużanie się leczenia ponad 6 miesięcy lekarz zaufania winien wydać orzeczenie wstępne i w orzeczeniu tym określić: 1) 2) 3. minimalną bezsporną wysokość uszczerbku na zdrowiu, tj. taką, która po przeprowadzeniu i zakończeniu leczenia nie ulegnie zmniejszeniu, zakładając optymalny przebieg leczenia i rehabilitac ji, przewidywany termin badania końcowego.

2.

W przypadku, gdy Ubezpieczony zgłosi roszczenie po upływie 24 miesięcy od dnia wypadku, ale przed upływem przedawnienia (trzy lata) lekarz zaufania ustala stopień uszczerbku na zdrowiu taki, jaki istniał w 24 miesiącu od dnia wypadku. Lekarz zaufania ustala stopień uszczerbku na zdrowiu oraz związek przyczynowy z nieszczęśliwym wypadkiem. Lekarz zaufania wydaje orzeczenie na podstawie: 1) bezpośredniego badania Ubezpieczonego, 2) zgłoszenia roszczenia, 3) dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił pierwszej pomocy, 4) wszelkiej dokumentacji z przebiegu leczenia.

4. 5.

6.

Stopień uszczerbku na zdrowiu może być również ustalany zaocznie przez lekarza zaufania na podstawie: 1) 2) 3) zgłoszenia roszczenia, dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił pierwszej pomocy, wszelkiej dokumentacji z przebiegu leczenia.

7. 8. 9.

Uszczerbek może wynosić od 0 do 100%. Ustaleń uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze zaufania - jednoosobowo lub w zespole (komisji). Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich odbywa się na zlecenie jednostek organizacyjnych INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

10. Orzeczenie lekarza zaufania o wysokości uszczerbku na zdrowiu wydawane jest na obowiązującym druku. Lekarz zaufania zobowiązany jest wypełnić wszystkie punkty orzeczenia. W przypadku niewypełnienia wszystkich punktów, orzeczenia będą zwracane celem uzupełnienia. 11. Przy orzekaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu podaje się rozpoznanie w języku polskim oraz stopień upośl edzenia czynności uszkodzonego narządu, organu lub układu, łącznie z towarzyszącymi powikłaniami, odpowiednio do treści tej pozycji Tabeli Norm, jaka w konkretnym przypadku ma zastosowanie do ustalenia procentu uszczerbku. 12. Lekarz badający zobowiązany jest wpisać w orzeczeniu jednoznacznie sformułowane rozpoznanie w języku polskim z określeniem powstałych zaburzeń funkcji narządu, układu czy całego organizmu będące skutkiem

3

przebytego wypadku (zdarzenia). Nie można poprzestać na lakonicznym wpisaniu samego r ozpoznania np. „przebyte złamanie podudzia lewego”. Takie stwierdzenie nie określa bowiem, jakie nastąpiły trwałe skutki tego zdarzenia, które na trwale zaburzają funkcję narządu (organizmu). W powyższym przykładzie, poza samym rozpoznaniem, powinny się znaleźć określenia typu ” ...... z przemieszczeniem odłamów i nieprawidłowym zrostem, z odchyleniem osi prawidłowej podudzia i np. ograniczeniem ruchomości w stawie....., osłabieniem siły mięśniowej ...” itp. Podobnie przy oparzeniach nie można ograniczać się np. tylko do zapisu „oparzenie I/II stopnia przedramienia prawego”, ponieważ samo oparzenie I/II st. z reguły nie daje trwałych następstw, a przy oparzeniach głębszych należy bezwzględnie opisać ich dokładną lokalizację, wielkość - rozległość (ewentualnie podać procent oparzenia powierzchni ciała) oraz podać trwałe następstwa - np. blizny szpecące (na twarzy), ściągające i/lub ograniczające ruchomość. Dopiero po tak opisanym rozpoznaniu należy podać właściwy punkt Tabeli Norm i wpisać orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu. Rozpoznanie i następstwa urazów, należy pisać w języku polskim, czytelnie i bez niezrozumiałych skrótów, mając na uwadze, że druki „ Orzeczenie lekarza zaufania INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP” są dokumentami, stanowiącymi podstawę do rozliczenia się z klientem, jak również to, że realizacją świadczeń (a więc i odczytywaniem zapisów) zajmują się osoby najczęściej nie mające przygotowania medycznego. 13. Przed przystąpieniem do badania klienta (niezależnie od rodzaju badania) należy bezwzględnie sprawdzić jego tożsamość na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Nadzór nad prawidłowością wydawanych orzeczeń sprawuje każdy Oddział INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP. 14. Jeżeli w odpowiedniej pozycji tabeli procent uszczerbku na zdrowiu jest określony w przedziałach „od – do” lekarz orzecznik ustala procent uszczerbku na zdrowiu w granicach podanych w tabeli, biorąc pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia lub ograniczenia czynności organów, narządów lub układu oraz towarzyszące powikłania. 15. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone, uszczerbek ustala się z uwzględnieniem różnicy pomiędzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu po wypadku a istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem. 16. Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej pozycji w tabeli procentowej należy ocenić "per analogiam" "przez podobieństwo" wg pozycji najbardziej zbliżonej merytorycznie, zaznaczając to w orzeczeniu. 17. Jeżeli wypadek spowodował uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenie wg. Tabeli Norm z ograniczeniem do 100 %. 18. Przy wielomiejscowych uszkodzeniach kończyny ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku, ustalonych za poszczególne uszkodzenie wg Tabeli Norm, z tym że procent ten nie może być wyższy od procentu przewidzianego za utratę uszkodzonej części kończyny. 19. U osób leworęcznych uszkodzenie kończyny górnej ocenia się wg pozycji tabeli dla kończyny górnej prawej, zaś kończyny prawej jak dla lewej. 20. Prawe i lewe oko traktuje się łącznie jako jeden narząd wzroku, tak samo oba uszy traktuje się jako jeden narząd słuchu. 21. Przy stwierdzeniu nawykowego zwichnięcia stawu barkowego uszczerbek ustala się wyłącznie przy zwichnięciu stwierdzonym po raz pierwszy. Przy kolejnych zwichnięciach ustalenie trwałego uszczerbku może mieć miejsce tylko wówczas, jeśli stwierdza się dodatkowe - nowe uszkodzenia (uszczerbek ustala się wyłącznie za nowe uszkodzenia). 22. Podwójne widzenie, powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wymagające przy pracy przesłonięcia jednego oka, powoduje uszczerbek na zdrowiu odpowiadający ślepocie jednego oka. 23. Pourazowe lub związane przyczynowo z urazem uszkodzenie powłok brzusznych powodujące powstanie przepukliny pourazowej stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu (w odróżnieniu od innych rodzajów prze puklin). 24. Następstwa zawałów serca orzeka się oceniając stopień niewydolności krążenia analogicznie do uszkodzeń serca lub osierdzia. 25. Następstwa udarów mózgu orzeka się zgodnie z uszczerbkiem odpowiadającym następstwom urazów czaszkowo mózgowych. 26. Każdy uszczerbek opisywany jest alfanumerycznie: Liczba - litera -liczba np. 114 A 2. 27. Jeżeli uszczerbek zostaje przypisany do opisu: np. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem ką towym do 10° lub z nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne. 114. ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI RAMIENNEJ (W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ, OGRANICZEŃ W STAWIE ŁOPATKOWO-RAMIENNYM I ŁOKCIOWYM):

4

A. NIEWIELKIE ZMIANY

1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone dające głównie dolegliwości subiektywne 2. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne

2

1

4

2

114 - złamanie trzonu kości ramiennej - w zależności od przemieszczeń, ograniczeń w stawie łopatkowo - ramiennym i łokciowym A2niewielkie zmiany (przemieszczenia, ograniczenia) złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne.

Oznaczeniu uszczerbku przypisujemy odpowiedni procent z Tabeli: 114 A 2 - 4% dla kończyny prawej lub 2% dla kończyny lewej.

5

> 5 cm średnicy/ długości 1. ZA 4.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE §5 I. RUCHOMOŚCI I TKLIWOŚCI BLIZN: 1. POZ.MAX. < 5 cm średnicy/ długości blizny. 2. < 2. > 8 cm średnicy długości 1-5 6-8 9-15 16-20 UWAGA: JEŻELI PRZY USZKODZENIACH I UBYTKACH KOŚCI CZASZKI (POZ. 6 . < 5 cm średnicy 2.5 6-7 8-9 3. FRAGMENTACJA) W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZEŃ: 1. 25): A. UBYTEK W KOŚCIACH CZASZKI: A. 1.5 cm średnicy/ długości 3.8 cm średnicy/ długości 4. > 5 cm średnicy/ długości blizny.5 – 5 cm średnicy /długości 3. SZCZELINY. OSKALPOWANIE (DLA KOBIET X 2): 1. 2 LUB 3 I OSOBNO ZA USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI WG POZ. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU. 1) NALEŻY OSOBNO OCENIAĆ STOPIEŃ USZCZERBKU USZKODZENIA LUB UBYTKI KOŚCI WG. bez dolegliwości bólowych 2.5 . > 5 cm średnicy/ długości blizny. 2 I 3) WYSTĘPUJĄ JEDNOCZEŚNIE USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (POZ. 5 -10 cm średnicy 3.5 cm średnicy/ długości 2. bez dolegliwości bólowych 4. USZKODZENIE KOŚCI SKLEPIENIA I PODSTAWY CZASZKI (WGŁĘBIENIA. < 5 cm średnicy/ długości blizny. USZKODZENIA GŁOWY PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU 1. towarzyszące dolegliwości bólowe B. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH): A. <2. 1. 1. towarzyszące dolegliwości bólowe 3.5 cm średnicy/ długości 2. 5 . POWIKŁANIA TOWARZYSZĄCE USZKODZENIOM W POZ. (NALEŻY DO POZYCJI PODSTAWOWEJ DODAĆ USZCZERBKI WYNIKAJĄCE Z POWIKŁAŃ . > 10 cm średnicy 5 8 12 1 2 3 4 2. 2 I 3 OCENIA SIĘ DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU. 2.

NIEDOWŁAD POŁOWICZY ZNACZNIE UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN Z AFAZJĄ: 1. nawracający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego 2. lewostronny D. prawej. Z NIEDOWŁADEM KOŃCZYNY GÓRNEJ: 1.uniemożliwiające samodzielne chodzenie 5. PORAŻENIA I NIEDOWŁADY POŁOWICZE: A. lewostronny ze współistniejącą ataksją 4.1. przepuklina mózgowa +5 +5 +5 +5 +5 5. lewostronny F. nie poruszający się samodzielnie.uniemożliwiające samodzielne chodzenie 2. prawostronny 2. z afazją nieznacznego stopnia E. z afazją nieznacznego stopnia C. prawostronny ze współistniejącą ataksją 2. NIEDOWŁAD POŁOWICZY NIEZNACZNEGO STOPNIA Z AFAZJĄ: 1. lewej z nieznacznego stopnia niedowładem kończyny dolnej. PORAŻENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ. z afazją całkowitą 2. 1. z afazją znacznie utrudniającą porozumiewanie 3. umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego 6. prawostronny 3. prawej . znacznie ograniczone ruchy precyzyjne ręki 2. ropowica podczepcowa leczona operacyjnie 4. z afazją całkowitą 2. prawej z nieznacznego stopnia niedowładem kończyny dolnej. umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego lub samodzielne 4. NIEDOWŁAD POŁOWICZY ZNACZNIE UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN BEZ AFAZJI: 1. PORAŻENIE KOŃCZYNY DOLNEJ. zakrzepica powłok 5. prawej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny dolnej. lewej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny dolnej. umożliwiające chodzenie przy sprzętu ortopedycznego lub samodzielne G. Z NIEDOWŁADEM KOŃCZYNY DOLNEJ: 1. lewej. NIEDOWŁAD POŁOWICZY NIEZNACZNEGO STOPNIA BEZ AFAZJI: 1. z afazją znacznie utrudniającą porozumiewanie 3. prawej z niedużego stopnia niedowładem kończyny górnej pomocy 80 70 60 7 . umożliwiające chodzenie pomocy sprzętu ortopedycznego przy 80 70 60 70 60 50 40 30 80 70 60 80 70 70 60 100 95 90 100 3. prawej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny górnej 3. przewlekłe zapalenia kości 3. porażenie połowicze utrwalone B.

znaczne ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym. lewej I. ZABURZENIA RÓWNOWAGI UTRUDNIAJĄCE W DUŻYM STOPNIU CHODZENIE: 1. nie poruszający się samodzielnie. śladowe zaburzenia równowagi sporadycznie utrudniające chodzenie 5 20 70 50 100 8. ZESPOŁY POZAPIRAMIDOWE: A. śladowe objawy uszkodzenia struktur ośrodkowego układu nerwowego 70 60 50 30 . 1. padaczka z zaburzeniami psychicznymi. 1. wyraźne zmiany psychiczne i kognitywne 3. 1. PADACZKA: A.20 7. wymagający stałej opieki osoby trzeciej. prawej 2. obecne zmiany psychiczne i kognitywne 4. 1. znacznie ograniczone ruchy precyzyjne ręki 5. 1. 1. NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ (BEZ NIEDOWŁADU KOŃCZYNY DOLNEJ): 1.40 20 . wyraźne zmiany psychiczne i kognitywne 2. uniemożliwiające wykonywanie pracy zawodowej. lewej. wymagający okresowej opieki osoby trzeciej. zaznaczony zespół pozapiramidowy 10 . znaczne utrudnienie wykonywania prac domowych 2. 1. niewielkie ograniczenia funkcjonowania w życiu codziennym z okresowo występującymi zaburzeniami psychicznymi nieznacznego stopnia 80 70 60 40 30 C. zaburzenia równowagi utrudniające w małym stopniu chodzenie D.30 20 5 6. jednak z możliwością wykonywania prac domowych C. opieki 100 ZESPÓŁ POZAPIRAMIDOWY UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ USTROJU Z ZABURZENIAMI MOWY I NAPADAMI OCZNYMI: 1. charakteropatią.4. lewej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny górnej 6. umiarkowane ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym z okresowo występującymi zaburzeniami psychicznymi 5. otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiającymi jakąkolwiek pracę 100 8 . lewej z niedużego stopnia niedowładem kończyny górnej H. 1. niedowład kończyny dolnej (bez niedowładu kończyny górnej) J. zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie B. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie i uniemożliwiające wykonywanie jakiejkolwiek pracy zawodowej. utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający osób trzecich B. ZABURZENIA RÓWNOWAGI POCHODZENIA MÓŻDŻKOWEGO I PRZEDSIONKOWEGO: A.

dokumentacja leczenia psychiatrycznego i/ lub psychologicznego dłuższego niż 6 miesięcy 10 20 10 4 9 . politerapia bez objawów ubocznych leczenia przeciwpadaczkowego 3. znaczne zmiany otępienne. częste napady wtórnie uogólnione. regularna opieka osób trzecich w ciągu dnia 3. umiarkowanego stopnia zaburzenia stresowe. utrwalone psychozy. znacznego stopnia nasilone objawy subiektywne.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ: 1. umiarkowane ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym. PADACZKA BEZ ZMIAN PSYCHICZNYCH Z RZADKIMI NAPADAMI (1 I MNIEJ NA MIESIĄC): 1. ENCEFALOPATIE ZE ZMIANAMI CHARAKTEROLOGICZNYMI: 1. CIĘŻKIE ZABURZENIA PSYCHICZNE WYMAGAJĄCE STAŁEJ OPIEKI OSÓB TRZECICH (ZMIANY OTĘPIENNE. wymagające stałego i długotrwałego leczenia. znaczne. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE: A. ciężkie zaburzenia psychiczne. PADACZKA BEZ ZMIAN PSYCHICZNYCH Z CZĘSTYMI NAPADAMI: 1. sporadycznie wtórnie uogólnione 60 50 40 D. UTRWALONE PSYCHOZY): 1. znaczne zmiany otępienne. utrwalone psychozy. znacznego stopnia zmiany otępienne ze zmianami charakterologicznymi wymagające całodobowej opieki osób trzecich 2. znacznego stopnia zaburzenia stresowe z przebiegiem remitującym lub postępującym. obecne objawy neurologiczne zmiany w badaniu neuropsychologicznym. ALE ZE ZMIANAMI OTĘPIENNYMI UTRUDNIAJĄCYMI W DUŻYM STOPNIU WYKONYWANIE PRACY (W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH ORAZ KOGNITYWNYCH. POTWIERDZONYCH LECZENIEM PSYCHIATRYCZNYM ORAZ BADANIEM NEUROPSYCHOLOGICZNYM): 1. SNU ITP. monoterapia 30 25 20 9. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. nieznaczne subiektywne objawy bez zmian w badaniu neurologicznym i neuropsychologicznym oraz 30 20 5 10. ciężkie zaburzenia psychiczne. (wg ICD-10. wymagające stałego leczenia psychiatrycznego 2. TRUDNOŚĆ W SKUPIENIU UWAGI. ciężkie zaburzenia psychiczne. PADACZKA Z RZADKIMI NAPADAMI. WZMOŻONA POBUDLIWOŚĆ NERWOWA. objawami ubocznymi leczenia przeciwpadaczkowego 2.2) 2. znacznego stopnia zmiany otępienne mające wpływ na całodzienne funkcjonowanie wymagające w ciągu dnia pomocy osób trzecich C. leczone przez psychiatrę i/lub psychologa 3. co najmniej 2 w miesiącu bez wyraźnej aury 2. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE PO USZKODZENIU CIAŁA . wymagające stałego ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego) B. wymagające leczenia ambulatoryjnego oraz okresowo szpitalnego) 3. obecne zmiany w badaniu neuropsychologicznym i/lub neurologicznym 3. utrwalone psychozy.B. częste i długotrwale hospitalizacje psychiatryczne) 2. niewielkiego stopnia zaburzenia stresowe B. ZABURZENIA NEUROLOGICZNE I PSYCHICZNE UWARUNKOWANE ORGANICZNIE (ENCEFALOPATIE): A. politerapia z ew. częste napady padaczkowe częściowe proste i / lub złożone bez wtórnego uogólnienia.): 1. 60 50 100 80 70 ENCEFALOPATIE Z UTRWALONYMI SKARGAMI SUBIEKTYWNYMI (BÓLE GŁOWY. ograniczające funkcjonowanie w życiu codziennym. F07. ZAWROTY GŁOWY. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE PO URAZIE CZASZKOWO – MÓZGOWYM W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ (POURAZOWE ZABURZENIA STRESOWE (PTSD) WG ICD-10): 1. postępujące zmiany otępienne. okresowa opieka osób trzecich 70 60 50 C. stała opieka osób trzecich 2. co najmniej 2 w miesiącu z aurą 3. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. ZABURZENIA PAMIĘCI. częste napady wtórnie uogólnione. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne.

z podwójnym widzeniem i opadnięciem całkowitym powieki 2. opadanie powieki 3.2. bez opadania powieki C. dokumentacja leczenia nerwicy przez lekarzy innych specjalności niż psychiatria lub psychologia. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWÓW RUCHOWYCH GAŁKI OCZNEJ: A. afazja całkowita motoryczna C. nerwu bloczkowego 3 30 20 10 15 8 3 10 . 1. utrzymujące się pomimo intensywnego co najmniej 6 miesięcznego leczenia logopedycznego 2. nieznaczna poprawa po leczeniu logopedycznym B.60 100 80 12. W ZAKRESIE MIĘŚNI WEWNĘTRZNYCH OKA . zespół cerebrasteniczny z utrwalonymi skargami subiektywnymi wg pkt. utrzymujące się zmiany. zaburzenia wydzielania hormonów płciowych 2. dokumentacja leczenia psychiatrycznego i/ lub psychologicznego krótszego niż 6 miesięcy 3. wtórna niedoczynność kory nadnerczy 5. ZABURZENIA MOWY: A. pomimo 12 miesięcznego leczenia logopedycznego 2. niedoczynność tarczycy 4. NERWU OKORUCHOWEGO. 1. umiarkowane trudności rozumienia mowy i / lub mówienia lub pisania D. AFAZJA CAŁKOWITA (SENSORYCZNA LUB SENSORYCZNO-MOTORYCZNA) Z AGRAFIĄ I ALEKSJĄ: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu (należy oceniać tylko u dzieci i młodzieży) 3. AFAZJA ZNACZNEGO STOPNIA UTRUDNIAJĄCA POROZUMIEWANIE SIĘ: 1. W ZAKRESIE MIĘŚNI ZEWNĘTRZNYCH OKA . znacznego stopnia nasilone zaburzenia mowy. 1. 1. niewielkie B. afazja nieznacznego stopnia 10 . podwójne widzenie. znaczne 2. 9 C 5 2 11. podwójne widzenie.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA (KONIECZNE PRZEPROWADZENIE BADANIA OKULISTYCZNEGO): 1. 1. NERWU OKORUCHOWEGO. afazja z rozumieniem symboli językowych z możliwością komunikacji z pomocą mowy pisma 3. przez okres 6 miesięcy C. umiarkowane 3. moczówka prosta +15 +15 +10 +10 +10 13. ZESPOŁY PODWZGÓRZOWE POURAZOWE I INNE ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE POCHODZENIA OŚRODKOWEGO: (NIE WIĘCEJ NIŻ 50) A.15 lub 60 50 30 30 .

POSZCZEGÓLNE GAŁĘZIE: A. 1. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU DODATKOWEGO . PORAŻENIE NERWU JĘZYKOWO . USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU PODJĘZYKOWEGO . PRZEWAGA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NASILENIA BÓLU: 1. jednostronne 2. 1. częściowe 10 3 18. 1. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU TWARZOWEGO . znaczne 2. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: A. obustronne C. PORAŻENIE NERWU KRTANIOWEGO WSTECZNEGO: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 11 . wymagające sporadycznego przyjmowania środków przeciwbólowych 15 10 10 5 15.15 4-8 1-3 14.GARDŁOWY. niewielkie D. USZKODZENIA CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWÓW JĘZYKOWO – GARDŁOWEGO I BŁĘDNEGO – W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ MOWY I ODDECHU. przewaga zaburzeń czucia w zakresie wszystkich gał. przewaga zaburzeń czucia w zakresie pojedynczej gałęzi B.D. KRĄŻENIA I PRZEWODU POKARMOWEGO: A. jednostronne C. umiarkowane 3. całkowite porażenie podniebienia. całkowite 15 8 20 16. wymagające regularnego przyjmowania środków przeciwbólowych 2. NERWU ODWODZĄCEGO . gardła i krtani B. druga lub trzecia 3. neuralgia nerwu językowo-gardłowego 20 25 15 5 5 30 40 17. umiarkowane 3. pierwsza 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA (PODWÓJNE WIDZENIE. OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI): 1. W ZALEŻNOŚCI OD TRUDNOŚCI POŁYKANIA: 1. obejmujące mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz górną część mięśnia czworobocznego 2. 1. znaczne 2. 1. niewielkie 9 . USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU TRÓJDZIELNEGO . całkowite.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: A.

ślinotok 6. wyraźne. w niewielkim stopniu 2. zaburzenia przyjmowania pokarmów 3. zaburzenia artykulacji 4. blizna. w znacznym stopniu 2 3 1 12 . niewielkiego stopnia 10 5 20 II. zaburzenia artykulacji 5. OSZPECENIE Z MIERNYMI ZABURZENIAMI FUNKCJI (NALEŻY SUMOWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE USZKODZEŃ. zaburzenia funkcji powiek 6. wyraźne. zaburzenia przyjmowania pokarmów 3. zaburzenia czucia 7. OSZPECENIA POŁĄCZONE Z DUŻYMI ZABURZENIAMI FUNKCJI WYMAGAJĄCYMI STOSOWANIA PRZYRZĄDÓW POMOCNICZYCH DO NAPRAWY PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ FUNKCJI (NALEŻY SUMOWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ZABURZEŃ. blizny i ubytki 2.A. zaburzenia funkcji powiek +10 +15 +15 +15 +8 +8 20. przewaga zmiany pigmentacji skóry (powyżej 3 cm średnicy) 3. USZKODZENIA NOSA BEZ ZABURZEŃ ODDYCHANIA I POWONIENIA (ZMIENIAJĄCE KSZTAŁT NOSA) (DLA KOBIET X 2): 1. niewielkie uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia (przebarwienia i blizny nie zmieniające kształtu nosa) (dla kobiet x 2) B. ślinotok 5. OSZPECENIA BEZ ZABURZEŃ FUNKCJI (DLA KOBIET X 2): 1. przewaga zmiany pigmentacji skóry (do 3 cm średnicy) 2. całkowite z obecnością fascykulacji i zaników B. dolegliwości bólowe +10 +8 +8 +5 +5 +5 +8 1-4 5-7 8-9 10 C. szpecące blizny do 3 cm długości/ średnicy 4. USZKODZENIA NOSA: A. 1. CZĘŚCIOWE 1. ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 30): 1. USZKODZENIA POWŁOK TWARZY (BLIZNY I UBYTKI): A. szpecące blizny powyżej 3 cm długości/ średnicy B. ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 40): 1. zaburzenia oddychania i/lub powonienia 4. blizna. USZKODZENIA TWARZY 19. blizny i ubytki 2. 1. znacznego stopnia 2.

SIEKACZE I KŁY: 1. OSZPECENIA I POWIKŁAŃ: A. nieznacznego stopnia upośledzenie drożności nosa 2. 19). częściowa (należy oceniać według pozycji 19 i 21 nie więcej niż 35) max. POZOSTAŁE ZĘBY: 1.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ. ZNACZNEGO STOPNIA: 1.ZALEŻNIE OD ROZLEGŁOŚCI I USZKODZENIA I STOPNIA ZABURZEŃ ODDYCHANIA: 1. utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego F. 21. całkowita 1 2 1 -1. przemieszczenia 2. USZKODZENIA NOSA Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA I POWONIENIA W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ W ODDYCHANIU I POWONIENIU: 1. znacznego stopnia upośledzenie drożności nosa z wtórnym zapaleniem zatok 5 5-9 10-15 16-20 D. 19. utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) UWAGA: 30 5 10 15 25 JEŻELI USZKODZENIE NOSA WCHODZI W ZESPÓŁ USZKODZEŃ OBJĘTYCH POZ. 1. średniego stopnia upośledzenie drożności nosa 3. znacznego stopnia upośledzenie drożności nosa. WEDŁUG POZ. częściowa 2. zaburzenia rozwierania szczęk +5 +5 +5 +5 6-10 1-5 23. nieznacznego stopnia upośledzenie drożności nosa i zaburzenia powonienia 2.5 3 22.3. średniego stopnia upośledzenie drożności nosa i zaburzenia powonienia 3. NIESYMETRII ZGRYZU. całkowita B. ZŁAMANIE SZCZĘKI LUB ŻUCHWY . UTRATA ZĘBÓW (ZA KAŻDY ZĄB): A. utrzymujące się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej C. 35 13 .W ZALEŻNOŚCI OD UBYTKÓW. częściowa 2. średniego stopnia C. upośledzenie żucia 3. 1. 1. USZKODZENIA NOSA Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA . UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY ŁĄCZNIE Z OSZPECENIEM I UTRATĄ ZĘBÓW . nieznacznego stopnia B. niesymetria zgryzu 4. NALEŻY STOSOWAĆ OCENĘ WEDŁUG TEJ POZYCJI (TJ. wtórne zapalenie zatok i zaburzenia powonienia E. 1. UPOŚLEDZENIA ŻUCIA I ROZWIERANIA SZCZĘK POWODUJĄCE ZABURZENIA FUNKCJI: A. 1.

5 10 12.5 15 20 25 30 35 40 45 10 12.5 (1/2) 0.2 (2/10) 01 (1/10) 0 Procent trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 7. 1. ze średnio nasilonymi zaburzeniami mowy i połykania 4.0 (10/10) 0. UBYTEK PODNIEBIENIA: A.5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 35 40 45 50 14 . całkowita utrata języka 1-3 5-10 15-20 20-35 50 III.5 (1/2) 0.5 15 20 25 30 35 5 7. UBYTKI JĘZYKA: A.8 (8/10) 0.6 (6/10) 0.5 10 12.5 5 7.5 15 20 25 30 2.4 (4/10) 0. całkowita 40-50 24. OBNIŻENIE OSTROŚCI WZROKU BĄDŹ UTRATA JEDNEGO LUB OBOJGA OCZU: A. bez zaburzeń mowy i połykania 2.5 15 20 25 30 35 40 1. 1.9 (9/10) 0.6 (6/10) 0. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania 5-15 16-25 40 25. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania 5.5 10 12.8 (8/10) 0.2.5 5 7. 1.3 (3/10) 0.4 (4/10) 0. uszczerbek określa się na podstawie tabeli ostrości wzroku: Ostrość wzroku oka prawego: Ostrość wzroku oka lewego: 1.2 (2/10) 0.1 (1/10) 0 2.3 (3/10) 0.7 (8/10) 0.9 (9/10) 0. z niewielkimi zaburzeniami mowy i/lub połykania 2.5 15 20 25 30 12.7 (7/10) 0.5 10 12.0 (10/10) 0. z dużymi zaburzeniami mowy lub połykania 3. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU 26. z niewielkimi zaburzeniami mowy 3.

rozdarcie naczyniówki jednego oka 2. 26A) 29. 26A) (poz. 31A) Przy ślepocie drugiego oka 35 45 55 70 85 95 100 15 . utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej 38 27. 26A) 10 + (poz. (poz. 26A) (poz.PRZY ZASTOSOWANIU SZKIEŁ KOREKCYJNYCH LUB SOCZEWEK KONTAKTOWYCH: A. 1. 1. jednego oka 2. JAK I PRZY WSPÓŁISTNIENIU USZKODZENIA SIATKÓWKI LUB NERWU WZROKOWEGO. 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 OSTROŚĆ WZROKU ZAWSZE OKREŚLA SIĘ PO KOREKCJI SZKŁAMI ZARÓWNO PRZY ZMĘTNIENIU ROGÓWKI LUB SOCZEWKI.) A. KONCENTRYCZNE ZWĘŻENIE POLA WIDZENIA: A. 1. powodujące zaburzenia widzenia lub obwodowego 3. 26A) 10 30. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW CHEMICZNYCH I TERMICZNYCH (OPARZENIA ITP. 1. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG TABELI OCENY POLA WIDZENIA: 1. ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku 4. zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka. 26A) (poz. Zwężenie do 60° 50° 40° 30° 20° 10° poniżej 10° Przy nienaruszonym drugim oku 0 5 10 15 20 25 35 W obu oczach 0 15 25 50 80 90 95 (poz.0 UWAGA: B. zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki) 3. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW DRĄŻĄCYCH: A. ciało wewnątrzgałkowe nie powodujące obniżenia ostrości wzroku (poz. zanik nerwu wzrokowego środkowego (poz. 26A) 31. 26A) (poz. blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki) 2. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW TĘPYCH: A. urazowe uszkodzenia plamki żółtej jednego oka 4. obojga oczu 15 30 28. 1. PORAŻENIE NASTAWNOŚCI (AKOMODACJI) .

JASKRA: A. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG POZ. 26A) +15 +15 +20 39. 1. 31 A: 1. w obu oczach min. jednoimienne 60 30 25 33. ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI JEDNEGO OKA: A. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG POZ. wytrzeszcz 2. OCENIAĆ WEDŁUG TABELI OSTROŚCI WZROKU OCENIAĆ NALEŻY WG POZ. 16 .100 38. 15 min. POŁOWICZE NIEDOWIDZENIA: A. w jednym oku 2.max 35 37. ciężka keratopatia z niedomykalności +15 (poz. 26A) 40. 1. w jednym oku 2. w jednym oku 2. dwuskroniowe 2. USZCZERBEK POWINIEN ZAWIERAĆ SIĘ W ZAKRESIE OD 50 DO 100: 1. ocena widzenia 3. 26 A I POZ. w obu oczach max. 1. bóle głowy lub szum w głowie 5. 26A: 1. podwójne widzenie 4. w obu oczach 5-8 10-12 36. w jednym oku 2. (poz. 26 A I POZ. 1. min.35 max. 30 35.15 . PRZEWLEKŁE ZAPALENIE SPOJÓWEK: A. BEZSOCZEWKOWOŚĆ PO OPERACYJNYM USUNIĘCIU ZAĆMY URAZOWEJ: A. ZABURZENIA W DROŻNOŚCI PRZEWODÓW ŁZOWYCH (ŁZAWIENIE): A. WYTRZESZCZ TĘTNIĄCY: A. ZAĆMA URAZOWA: A. 31A: 1. dwunosowe 3.32. w obu oczach 25 40 34. UTRATA SOCZEWKI: A.

oparzenia i odmrożenia) 2. 42. URAZY MAŁŻOWINY USZNEJ: A. 1. jednostronne 2. utrata obu małżowin 1-5 15 25 43. utrata jednej małżowiny 3. Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent uszczerbku na zdrowiu określa się wg tabeli 41A: Ucho prawe Słuch normalny Ucho lewe Nieznacznie upośledzony Średnie upośledzenie Duże upośledzenie Upośledzenie graniczące z głuchotą Głuchota zupełna (0%) W nawiasach podano stopień upośledzenia (30%) (50%) (70%) (90%) (100%) PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU Słuch normalny (0%) Nieznaczne upośledzenie (30%) Średnie upośledzenie (50%) Duże upośledzenie (70%) Upośledzenie graniczące z głuchotą (90%) Głuchota zupełna (100%) 0 5 10 15 18 20 5 10 15 18 20 25 10 15 18 20 25 30 15 18 20 25 30 35 18 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 50 BADANIEM UWAGA: W CELU WYKLUCZENIA AGRAWACJI LUB SYMULACJI OSTROŚĆ SŁUCHU POWINNO OKREŚLAĆ SIĘ AUDIOMETRYCZNYM I BADANIEM STROIKAMI. utrata części małżowiny lub zniekształcenie małżowiny (blizny. PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO: A. 1-8 IV. PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO: 17 . obustronne 5 10 45. 1. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU 41. 41A) 44. ( poz. 1. UPOŚLEDZENIE OSTROŚCI SŁUCHU: A. POURAZOWE ZWĘŻENIE LUB ZAROŚNIĘCIE PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO JEDNOSTRONNE LUB OBUSTRONNE Z OSŁABIENIEM LUB PRZYTĘPIENIEM SŁUCHU: A. 1.1.

USZKODZENIE UCHA WEWNĘTRZNEGO: A. 1. znaczne upośledzenie wydzielania łez 4. niewielka. USZKODZENIE LUB ZWĘŻENIE KRTANI POZWALAJĄCE NA OBCHODZENIE SIĘ BEZ RURKI TCHAWICZEJ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZWĘŻENIA: A. KRTANI. USZKODZENIE GARDŁA Z UPOŚLEDZENIEM FUNKCJI: A. 41A) 48. A).część słuchową oceniać jak w pkt. 60 +20 +10 +10 (poz. USZKODZENIE NERWU TWARZOWEGO ŁĄCZNIE Z PĘKNIĘCIEM KOŚCI SKALISTEJ: (NIE WIĘCEJ NIŻ 30) A. nudności. USZKODZENIA SZYI.W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA: 1. znaczne upośledzenie funkcji połykania i artykulacji 5 10 50. oczopląs spontaniczny C. wymioty 3. 41A) 47. sporadyczna duszność 5 18 . perlak 4. zaburzenia smaku i wydzielania śliny 3. USZKODZENIE UCHA ŚRODKOWEGO W NASTĘPSTWIE ZŁAMANIA KOŚCI SKRONIOWEJ Z UPOŚLEDZENIEM SŁUCHU: A. polip ucha +5 +10 +5 +5 +5 46. uszkodzenie słuchu B. próchnica kości 5. porażenie mięśni twarzy 2. 1. z uszkodzeniem części słuchowej B. zawroty głowy 2. JEDNOSTRONNE . 1. obustronne 3.A. część statyczną jak w pkt. TCHAWICY I PRZEŁYKU 49.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. 1. z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej . 1. B) max. obustronne 20-50 +10 +10 +10 +10 V. niewielkie uszkodzenie funkcji połykania i artykulacji 2. POWIKŁANE (NALEŻY DODAĆ ODPOWIEDNIE WARTOŚCI USZCZERBKU): 1. (poz. Z USZKODZENIEM CZĘŚCI STATYCZNEJ . jednostronne 2. 1.

W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ GŁOSU 1. BLIZNY I UBYTKI MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ OGRANICZAJĄCE RUCHOMOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI BLIZN. 1. całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową 10 30 50 80 54. duszność przy niewielkich wysiłkach życia codziennego 12 25 51. 89. ZWĘŻENIE POWODUJĄCE: A. 1. niewielkie trudności w odżywianiu 2. wchodzeniu pod górę lub po schodach i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 1-5 19 . USZKODZENIE PRZEŁYKU POWODUJĄCE: A. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA): A. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH (SKÓRY I MIĘŚNI) SZYI . VI. USZKODZENIE TCHAWICY. z bezgłosem 35 50 60 52. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2.2. mowa przełykowa 2. znaczne ograniczenia ruchomości w pozycji czynnościowo korzystnej 4. UTRZYMUJĄCYCH SIĘ BÓLÓW I OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA ODDYCHANIA: A. blizny szyi nie powodujące zaburzeń ruchomości 2. znaczne ograniczenie ruchomości w pozycji czynnościowo niekorzystnej znacznie utrudniające czynności życia codziennego UWAGA: 1-5 5-10 10-15 20 30 USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH Z JEDNOCZESNYM USZKODZENIEM KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO NALEŻY OCENIAĆ WG POZ. POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ STAŁEGO NOSZENIA RURKI TCHAWICZEJ (CO NAJMNIEJ 6 MIEŚ. duszność spoczynkowa 1-20 20-30 30-45 45-60 53. 1. odżywianie tylko płynami 4. dolegliwości przy szybkim chodzeniu po równym. mowa gardłowa 3. duszność przy szybkim chodzeniu po równym.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA RUCHOMOŚCI I USTAWIENIA GŁOWY: A. (DO OCENY KONIECZNA OPINIA SPECJALISTY GASTROENTEROLOGA LUB CHIRURGA PRZEWODU POKARMOWEGO): 1. znaczne ograniczenie ruchomości w pozycji czynnościowo niekorzystnej nieznacznie utrudniające czynności życia codziennego 5. niewielkie ograniczenie ruchomości 3. USZKODZENIE KRTANI. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I JEJ NASTĘPSTWA 55. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. odżywianie się pokarmami o konsystencji półpłynnej 3. duszność przy umiarkowanych wysiłkach życia codziennego 3.

USZKODZENIE ŻEBER (ZŁAMANIE CO NAJMNIEJ 2 ŻEBER): A. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. ZAPALENIE KOŚCI (PRZETOKI) ŻEBER LUB MOSTKA: A. duszność spoczynkowa 1-10 10-15 15-20 25 59. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. całkowita C. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. zapalenie kości z przetokami 10 20 61. niezależne od przyjętej pozycji ciała 5-10 10-15 30 56.): 20 . dolegliwości (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza lub do ustąpienia dolegliwości bólowych) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 4. 1. izolowane zapalenie kości 2. z częścią mięśnia piersiowego 18 12 4 8 58. X 2): A. powodująca znaczny defekt kosmetyczny B. nie powodująca znacznego defektu kosmetycznego 2. 1. dolegliwości wysiłkowe i spoczynkowe stałe.2. niewielkiego stopnia 2. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZMNIEJSZENIA POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ: 1. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. 1. znacznego stopnia 3 5 8 60. zniekształcenia powodujące znaczny defekt kosmetyczny 1-2 3-5 B. UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI UBYTKI I BLIZN (DLA KOBIET DO 45 RŻ. dolegliwości podczas chodzenia po równym z rówieśnikami i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 3. całkowita 2 7 57. CZĘŚCIOWA: 1. Z OBECNOŚCIĄ ZNIEKSZTAŁCEŃ I BEZ ZMNIEJSZENIA POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ PŁUC: 1. CIAŁA OBCE ITP. zniekształcenia niewielkie 2. częściowa 2. USZKODZENIE PŁUC I OPŁUCNEJ (ZROSTY OPŁUCNO WE. USZKODZENIA TKANKI PŁUCNEJ. UBYTKI TKANKI PŁUCNEJ. X 2): A. umiarkowanego stopnia 3. UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET CZĘŚCIOWA LUB CAŁKOWITA W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I BLIZN (DLA KOBIET DO 45 RŻ. 1. Z OBECNOŚCIĄ ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZE ZMNIEJSZENIEM POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ PŁUC . ZŁAMANIE MOSTKA ZE ZNIEKSZTAŁCENIAMI KLATKI PIERSIOWEJ: A.

duszność przy szybkim chodzeniu po równym. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. IV stopień . upośledzenie wydolności fizycznej 3. III stopień . duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej .bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego 2. 1.A. wg NYHA B. ROPNIEM PŁUC . ECHO 10 64. duszność spoczynkowa (zaawansowane serce płucne) 40 50 60 80 UWAGA: PRZY ORZEKANIU WEDŁUG POZ. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. PRZEPUKLINY PRZEPONOWE .IV st.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: 1.III st. czynnościach życia 20 35 50 80 RTG. wg NYHA 3. 1. Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ODDECHOWĄ . dolegliwości ze strony układu pokarmowego o znacznym nasileniu (zaburzenia drożności pokarmowego) układu +10 +20 +3 +5 +15 +20 21 . KONIECZNA PEŁNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA! BADANIAMI OBRAZOWYMI (EKG.II st.duszność spoczynkowa UWAGA: STOPIEŃ USZKODZENIA SERCA POTWIERDZIĆ NALEŻY I INNE). wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. wg NYHA 4. I stopień . 61 I 62 STOPIEŃ USZKODZENIA TKANKI PŁUCNEJ I NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ DODATKOWYMI BADANIAMI OBRAZOWYMI LUB CZYNNOŚCIOWYMI.znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne już przy zwykłych codziennego 4. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej . objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej . objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej niewielkiego stopnia – I st. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ FUNKCJI PRZEWODU POKARMOWEGO.umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego. Z OBJAWAMI NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA . dolegliwości ze strony układu pokarmowego o umiarkowanym nasileniu 2. wg NYHA 2. duszność spoczynkowa (zaawansowane serce płucne) 10 20 30 40 5 62. 1. ODDYCHANIA I KRĄŻENIA (JEŚLI WYSTĘPUJĄ DOLEGLIWOŚĆ ZARÓWNO ZE STRON UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO. POZAWAŁOWE): A. 1. USZKODZENIE TKANKI PŁUCNEJ POWIKŁANE PRZETOKAMI OSKRZELOWYMI. II stopień .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NIEWYDOLNOŚCI (WG NYHA): 1. JAK I UKŁADU POKARMOWEGO NALEŻY JE ZSUMOWAĆ – MAX 40): A. USZKODZENIE SERCA LUB OSIERDZIA (POURAZOWE. KONIECZNA PEŁNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA! 63. z wydolnym układem krążenia B. bez niewydolności oddechowej B.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ: A.

niedostateczny stan odżywienia 4.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZANIECZYSZCZANIA SIĘ I ZMIAN ZAPALNYCH TKANEK OTACZAJĄCYCH PRZETOKĘ: A. K) 5. > 10%) 2. reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę 3. KAŁOWE I ODBYT SZTUCZNY . przepuklina pępkowa 4. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA. 1. żelaza 6. > 5 cm długości /średnicy B. JELIT I SIECI: A. 1. zapalenie tkanek otaczających przetokę 2. znaczna utrata masy ciała (tj. objawy niedoboru witaminy B12.VII.W ZALEŻNOŚCI OD UMIEJSCOWIENIA I ROZMIARÓW USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ: A.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ STANU ODŻYWIANIA: 1. 1. JELITA CIENKIEGO: 1. przepuklina pachwinowa 2. 66. PRZEPUKLINY POURAZOWE: 1. brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny 20+ +10 +5 +20 +5 +5 +5 22 . przetoki będące wynikiem powikłań pourazowych UWAGA: 30 10 20 20 10 5 1 3 ZA PRZEPUKLINY POURAZOWE UWAŻA SIĘ PRZEPUKLINY SPOWODOWANE URAZOWYM USZKODZENIEM POWŁOK BRZUSZNYCH (NP. nieregularna wymiana torebek 5. PRZETOKI ITP. objawy niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A. E. PRZETOKI JELITOWE. przepuklina udowa D. objawy niedoboru węglowodanów 4. kwasu foliowego. bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odżywiania 5 B. objawy niedoboru białek 3. D. częsta wymiana torebek 6. wtórne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze C. ODŻYWIANIE JEDYNIE PARENTERALNE: +10 +5 +5 +5 +5 +5 50 67. < 5 cm długości/średnicy 2. Z ZABURZENIAMI TRAWIENIA I NIEDOSTATECZNYM STANEM ODŻYWIANIA . PO ROZERWANIU MIĘŚNI POWŁOK BRZUSZNYCH). ubytki mięśniowe bez przepukliny C.) . USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ (PRZEPUKLINY POURAZOWE. BLIZNY (DLA KOBIET X 2): 1. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA 65. przepuklina przedniej ściany brzucha 3.

PRZETOKI OKOŁOODBYTNICZE: A. bez wpływu na funkcje narządu 2. USZKODZENIE/ RESEKCJA FRAGMENTU TRZUSTKI: 1. z następowymi zaburzeniami funkcji wątroby B. częsta wymiana torebek 5. 15 69. POWODUJĄCE STAŁE. USZKODZENIE/ RESEKCJA FRAGMENTU WĄTROBY: 1. 23 . 1. JELITA GRUBEGO: 1. CAŁKOWITE NIETRZYMANIE KAŁU I GAZÓW: A. 1. WYPADNIĘCIE ODBYTNICY . USZKODZENIA ZWIERACZA ODBYTU. bez istotnych zmian w obrazie krwi 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WYPADNIĘCIA: A. uszkodzenie dróg żółciowych z następowym zwężeniem +10 +10 +20 +20 +10 +20 VIII. bez wpływu na funkcje narządu 2. reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę 3. zapalenie tkanek otaczających przetokę 2. nieregularna wymiana torebek 4. wypadanie błony śluzowej odbytnicy 2. niepełne wypadanie odbytnicy 3. USZKODZENIE JEDNEJ NERKI LUB OBU NEREK PROWADZĄCE DO POWSTANIA: A. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH 73. brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny 15+ +10 +5 +5 +5 +10 68.B. z następowymi zaburzeniami funkcji zewnątrzwydzielniczej 3. USZKODZENIA WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH. 1. 1. pełne wypadanie odbytnicy 10 20 30 71. z następowymi zaburzeniami funkcji wewnątrzwydzielniczej C. UTRATA ŚLEDZIONY: A. 1. 60 70. ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi 15 30 72. PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO LUB TRZUSTKI W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA POWIKŁAŃ (NIE WIĘCEJ NIŻ 60): A.

praca /nauka w specjalnych 3. powodujące przewlekły nieżyt pęcherza i nietrzymanie moczu 3. UTRATA PRĄCIA: A. 20 77. 20 75. 24 . 1. utajona niewydolność nerek 2. 1. UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY UPOŚLEDZENIU FUNKCJONOWANIA DRUGIEJ NERKI LUB USZKODZENIE OBU NEREK PROWADZĄCE DO ICH SCHYŁKOWEJ NIEWYDOLNOŚCI . 40 81. 1. zaburzenia w oddawaniu moczu +10 +10 +10 78. USZKODZENIE PĘCHERZA: A.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA STAŁEGO ZANIECZYSZCZENIA SIĘ MOCZEM (DO OCENY PO 6 MIESIĄCACH OD URAZU): A. PRZETOKI DRÓG MOCZOWYCH I PĘCHERZA MOCZOWEGO . 1. niewyrównana niewydolność nerek 4. przewlekłych stanów zapalnych 2. uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym i podjecie pracy zarobkowej/ nauki 2. nie utrudniające w sposób znaczący pracy zarobkowej /nauki warunkach 50 30 20 79. 1. CZĘŚCIOWA UTRATA PRĄCIA: A.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI POZOSTAŁEJ NERKI (FUNKCJA OKREŚLANA WEDŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZU KLINICZNEGO): A. wyrównana niewydolność nerek 3. zmniejszenie pojemności pęcherza 3. 1. USZKODZENIE MOCZOWODU POWODUJĄCE ZAWĘŻENIE JEGO ŚWIATŁA: A. przewlekłe stany zapalne 2. USZKODZENIE CEWKI MOCZOWEJ: A. schyłkowa niewydolność nerek (mocznica) 30 40 50 75 76. znacznie utrudniające wykonywanie pracy zarobkowej/ nauki. UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY DRUGIEJ ZDROWEJ I PRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCEJ: A. powodujące trudności w oddawaniu moczu 2. nadciśnienia +10 +15 74. powodujące zaleganie moczu i przewlekły stan zapalny 10 20 30 80. 1.1.

pochwy 2. 1. USZKODZENIE UKŁADU NERWOWEGO NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. NAGŁE ZATRUCIE GAZAMI ORAZ SUBSTANCJAMI I PRODUKTAMI ZE STWIERDZONĄ UTRATĄ PRZYTOMNOŚCI. USZKODZENIE KROCZA POWODUJĄCE WYPADNIĘCIE NARZĄDÓW RODNYCH: A. UTRATA JEDNEGO JĄDRA LUB JAJNIKA: A. POURAZOWY WODNIAK JĄDRA: A.KRWIOTWÓRCZEGO: A. 20 82. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM: 25 . narządów układu oddechowego i sercowo-naczyniowego (np. 1. kardiomiopatia) 2. 1-10 88.25 X. 40 84. w wieku powyżej 45 lat 40 20 86. układu krwiotwórczego (np. C MAX. 20 83. SERCOWO-NACZYNIOWEGO. 10 85. w wieku do 45 lat 2. USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU WSKUTEK NAGŁYCH ZATRUĆ NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. 1. 1. anemia aplastyczna) UWAGA: 10-20 25 USZKODZENIE NARZĄDÓW UKŁADU POKARMOWEGO NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. UTRATA MACICY: A. 1. A. UTRATA OBU JĄDER LUB JAJNIKÓW: A.1. 1. 1. LECZ BEZ WTÓRNYCH POWIKŁAŃ DOTYCZĄCYCH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH I UKŁADÓW ODDECHOWEGO. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO 89. pochwy i macicy 10 30 IX. NAGŁE ZATRUCIE GAZAMI ORAZ SUBSTANCJAMI I PRODUKTAMI (Z WYJĄTKIEM ZATRUĆ POKARMOWYCH) POWODUJĄCE TRWAŁE USZKODZENIE: A. OSTRE ZATRUCIA I ICH NASTĘPSTWA (NALEŻY ORZEKAĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO 6 MIESIĄCACH) 87. E I G. rozedma.

zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące znaczne dolegliwości bólowe oraz zniesienie ruchomości 8-10 11-15 16-25 1-3 4-8 9-10 91. ZE ZNIEKSZTAŁCENIEM I OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI . następstwa urazów skrętnych powodujące miejscowe dolegliwości bólowe. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości 3. następstwa urazów powodujące miejscowe dolegliwości bólowe. następstwa urazów skrętnych powodujące miejscowe dolegliwości.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1.W ZALEŻNOŚCI OD ICH LICZBY.BEZ TRWAŁYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ KRĘGÓW: 1. następstwa urazów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZNIEKSZTAŁCENIA I OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI: 1. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące nieznaczne ograniczenia ruchomości 2. ale z możliwością normalnego funkcjonowania 2. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM (TH 12-L5) . USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM (TH 1 -TH 11): A. zmiany pourazowe powodujące ustawienie głowy w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości we wszystkich płaszczyznach i nasil onym zespołem bólowym 25 30 40 8-10 11-15 16-25 1-3 4-8 92. Z CAŁKOWITYM ZESZTYWNIENIEM I NIEKORZYSTNYM USTAWIENIEM GŁOWY: 1. następstwa urazów powodujące znaczne dolegliwości bólowe. IZOLOWANE ZŁAMANIA WYROSTKÓW POPRZECZNYCH LUB OŚCISTYCH . MIERNE OGRANICZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. z nieznacznym ograniczeniem zakresu ruchomości 2. Z OGRANICZENIAMI RUCHOMOŚCI . 26 . z zachowaniem śladowego bolesnego ruchu 3.A. bólowe z ograniczeniem zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego we wszystkich płaszczyznach B. wielopoziomowe zmiany pourazowe powodujące przymusowe ustawienie głowy w pozycji skrajnie czynnościowo niekorzystnej 25 40 50 10 15 25 1-5 6-8 90. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości zwłaszcza ruchów rotacyjnych 3. Z OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI I BEZ WYRAŹNYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ: 1. następstwa urazów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe. z ograniczeniem zakresu ruchomości B. wielopoziomowe zmiany pourazowe powodujące przymusowe ustawienie głowy. z ograniczeniem zakresu ruchomości 3. z ograniczeniem zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego głównie ruchów rotacyjnych 2. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości we wszystkich płaszczyznach C. wielopoziomowe zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości 3. zmiany pourazowe z dużymi zniekształceniami. ograniczeniem ruchomości oraz zaburzające normalne funkcjonowanie 2. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące znaczne dolegliwości bólowe oraz zniesienie ruchomości C. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości 3. BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ . z nieznacznym ograniczeniem zakresu ruchomości 2. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące nieznaczne ograniczenia ruchomości 2. Z OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI . ze zniesieniem ruchomości B. następstwa urazów powodujące miejscowe dolegliwości bólowe.ZE ZNIEKSZTAŁCENIEM MIERNEGO STOPNIA: 1. ZNACZNE OGRANICZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. zmiany pourazowe z ograniczeniem ruchomości.W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI I ZNIEKSZTAŁCENIA KRĘGÓW: A.

przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn B. 1. USZKODZENIA RDZENIA KRĘGOWEGO: A. 1. URAZOWE ZESPOŁY KORZENIOWE (BÓLOWE. odbytu i sfery płciowej 20 30 40 40 20 100 KOŃCZYN 80 60 30-35 60-70 100 H. 1. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ ( MAX 30): 1. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA POWIKŁANE ZAPALENIEM KRĘGÓW LUB OBECNOŚCIĄ CIAŁA OBCEGO ITP. ograniczające ruchomość kręgosłupa 1-3 4-8 93. z większym zajęciem kończyny górnej prawej 2. 90A.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: 27 . ZESPOŁY BÓLOWE BEZ NIEDOWŁADÓW . zaburzenia funkcji zwieracza pęcherza i/lub odbytu lub sfery płciowej 2. POZYCJI 89-92): A. 1. USZKODZENIA MIĘŚNI KRĘGOSŁUPA OCENIAĆ WG STOPNIA OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA NA DANYM ODCINKU. ZABURZENIA CZUCIA. z większym zajęciem kończyny górnej lewej G. niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych). RUCHOWE LUB MIESZANE) . umożliwiający poruszanie się jedynie przy pomocy dwóch lasek C. niewielkie zaburzenia czucia 4. NIEDOWŁAD ZNACZNEGO STOPNIA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH. (WG. (98A. 91 A). porażenie całkowite kończyn górnych z zanikami mięśniowymi. NIEDOWŁAD NIEZNACZNEGO STOPNIA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH (PO WYLEWIE ŚRÓDRDZENIOWYM ): 1. umiarkowane zaburzenia czucia 3. nie ograniczające ruchomości kręgosłupa 2. z większym zajęciem kończyny górnej prawej 2. znaczne zaburzenia czucia 2. ZNACZNIE UPOŚLEDZAJĄCY CZYNNOŚĆ (PO WYLEWIE ŚRÓDRDZENIOWYM): 1. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych +15 +10 +5 +15 +5 95. całkowita utrata funkcji zwieraczy pęcherza.PRZEMIESZCZEŃ I WPŁYWU NA OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA: A. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. znaczne zaburzenia funkcji zwieraczy pęcherza. umożliwiający poruszanie się o jednej lasce D. z większym zajęciem kończyny górnej lewej F. 94. zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (w następstwie wylewu śródrdzeniowego) E. odbytu i sfery płciowej 3. UWAGA: +5 POURAZOWĄ NIESTABILNOŚĆ LUB POURAZOWY KRĘGOZMYK OCENIAĆ NALEŻY WG POZYCJI 89-92. 1. ZABURZENIA ZE STRONY ZWIERACZY I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH BEZ NIEDOWŁADÓW (ZESPÓŁ STOŻKA KOŃCOWEGO): 1. niedowład kończyn dolnych.

UTRWALONE ROZEJŚCIE SIĘ SPOJENIA ŁONOWEGO LUB ROZERWANIE STAWU KRZYŻOWO. SZYJNE ( MAX 30): 1. zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia 9.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA PRZEMIESZCZENIA I ZABURZEŃ CHODU: A. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych 6. osłabienie siły mięśniowej B. rozerwanie z rozejściem spojenia łonowego powodujące dolegliwości podczas chodu B. zwichnięcie w stawie krzyżowo-biodrowym z utrwalonymi dolegliwościami 4. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych 6. zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia 8.A. obustronne zwichnięcie w stawach krzyżowo-biodrowych 10 18 25 35 1-3 4-8 28 . zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5.BIODROWEGO . rozerwanie spojenia powodujące dolegliwości w stawie krzyżowo-biodrowym 2. rozerwanie spojenia wraz z podwichnięciem w stawie krzyżowo-biodrowym 3. 1. LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE (NIE WIĘCEJ NIŻ 30): 1. zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia 9. zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia 8. umiarkowane zaburzenia czucia 3. USZKODZENIA MIEDNICY 96. piersiowe C. zaburzenia ruchu znacznego stopnia 7. zaburzenia ruchu znacznego stopnia 7. umiarkowane zaburzenia czucia 3. 1. niewielkie zaburzenia czucia 4. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. rozerwanie z rozejściem spojenia łonowego powodujące miejscowe dolegliwości i bez istotnych zaburzeń chodu 2. znaczne zaburzenia czucia 2. guziczne 3 +5 +3 +2 +10 +5 +10 +5 +2 +5 2-5 +5 +3 +2 +10 +5 +10 +5 +2 +5 XI. niewielkie zaburzenia czucia 4. osłabienie siły mięśniowej D. znaczne zaburzenia czucia 2.

podwójne. zaburzenia chodu 4. 1. ZŁAMANIE MIEDNICY Z PRZERWANIEM OBRĘCZY BIODROWEJ JEDNO. KULSZOWA) MAX 15: 1. znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. 15 20 30 45 +5 +10 +5 +2 +5 +8 +10 98. IZOLOWANE ZŁAMANIE MIEDNICY (TALERZ BIODROWY. kulszowej i łonowej wygojone z wyraźnymi przemieszczeniami 6. pozwalające na w miarę sprawny chód. jednostronne złamania talerzy biodrowych lub kolców biodrowych 2. KOLCE BIODROWE. kulszowych i łonowych wygojone z niewielkimi przemieszczeniami 7. obustronne złamania powodujące znaczne deformacje i dolegliwości 3 7 12 15 29 . jednostronne złamania k. bez nasilonych dolegliwości bólowych 2. zwichnięcie II° C. kulszowych i łonowych wygojone z wyraźnymi przemieszczeniami B.LUB WIELOMIEJSCOWE: A. ZWICHNIĘCIE IV° 1. 1. objawy neurologiczne ze strony jednego nerwu 2. stawów krzyżowo biodrowych i kręgosłupa 3. obustronne złamania k. 1. 1. pionowe złamanie z przemieszczeniem do 2 cm i miernymi dolegliwościami bólowymi 2.97. zwichnięcie III° D. ZŁAMANIE PANEWKI STAWU BIODROWEGO. podwójne. STROPU PANEWKI . ZBORNOŚCI STAWU STOPNIA ZWICHNIĘCIA I ZAKRESU RUCHÓW: A.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ FUNKCJI: A. upośledzenie sprawności chodu. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ. obustronne. podwójne. stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 24 32 40 15-20 10-15 1-10 99. podwójne złamania w odcinku tylnym ze znacznymi dolegliwościami i/lub z uszkodzeniem pęcherza i cewki moczowej. GUZ KUŁSZOWY) . zwichnięcie I° B. pojedyncze. W ODCINKU TYLNYM (TYP MALGAIGNE' A): 1. objawy neurologiczne ze strony dwóch lub trzech nerwów 3. kulszowej lub łonowej wygojone z niewielkimi przemieszczeniami 5. obustronne złamania k. W ODCINKU PRZEDNIM (KOŚĆ ŁONOWA. jednostronne złamania dające deformację miednicy 3. pionowe złamanie miednicy z większymi przem ieszczeniami i znacznymi dolegliwościami oraz zaburzeniami statyki i chodu 4. jednostronne złamania k. pionowe złamanie miednicy z przemieszczeniem powyżej 2 cm i średniego stopnia dolegliwościami bólowymi 3. obustronne złamania powodujące znaczne dolegliwości bólowe 4. mnogie.

XII. ŁOPATKA 100. złamanie wygojone z przemieszczeniem odpowiadającym nieodprowadzalnemu zwichnięciu w stawie łopatkowo-ramiennym lub stawowi cepowemu 2. WYGOJONE ZŁAMANIE ŁOPATKI Z DUŻYM PRZEMIESZCZENIEM I WYRAŹNYM UPOŚLEDZENIEM FUNKCJI KOŃCZYNY . ale bez uszkodzeń neurologicznych 4. złamania wygojone z przemieszczeniem. NIEZNACZNE ZMIANY: 1. znaczna deformacja. niewielka deformacja 2. złamania wygojone ze śladem ruchu w stawie barkowym. WADLIWIE WYGOJONE ZŁAMANIE OBOJCZYKA . zaniki mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia poniżej kąta 90° i z ograniczeniami ruchów rotacyjnych 3. STAW RZEKOMY OBOJCZYKA . złamanie wygojone z niewielkimi przemieszczeniami oraz z miejscowymi dolegliwościami i bez ograniczeń zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym 3. zaniki mięśnia naramiennego. z powikłaniami neurologicznymi C. złamanie wygojone z miejscowymi dolegliwościami bez ograniczeń zakresu ruchomości w 2. PRZYKURCZEM W STAWIE ŁOPATKOWO. wyraźna deformacja powodująca skrócenie wymiaru poprzecznego barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 3. Z DUŻYM PRZEMIESZCZENIEM. Z DUŻYMI ZANIKAMI MIĘŚNI ITP. złamanie wygojone z ograniczeniem zakresu odwodzenia w stawie barkowym do 45°. NIEZNACZNE ZMIANY: 1. ZŁAMANIE ŁOPATKI: A.W ZALEŻNOŚCI OD ZABURZEŃ: 1. złamanie wygojone z wytworzeniem przykurczu nie pozwalającego na unoszenie ramienia ponad 90° 3. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym B. znaczna deformacja. mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia do kąta 100° 2. znaczna deformacja. z bolesnym przykurczeni stawu barkowego pozostawiająca jego śladowy ruch 10 5 1-3 4-7 8 1 2 4 16 20 12 15 102. WYGOJONE ZŁAMANIE ŁOPATKI Z NIEZNACZNYM PRZEMIESZCZENIEM. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI KOŃCZYNY: A. OBOJCZYK prawa lewa 101.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. z zanikami mięśni obręczy barkowej. BEZ WIĘKSZYCH ZABURZEŃ 1. wyraźna deformacja powodująca skrócenie wymiaru poprzecznego barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 1-4 2 30 .RAMIENNYM. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ A.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZNIEKSZTAŁCENIA I OGRANICZENIA RUCHÓW: A. z większymi dolegliwościami bólowymi oraz z możliwością unoszenia ramienia do kąta 90-130° 2. złamanie wygojone jak opisano wyżej ze znacznym uszkodzeniem splotu barkowego UWAGA: NORMY POZYCJI 100 ZAWIERAJĄ RÓWNIEŻ EWENTUALNE POWIKŁANIA NEUROLOGICZNE! 35 50 30 40 10 16 24 30 8 12 16 20 stawie 1 4 8 FUNKCJI: 1 2 4 prawa lewa B. powodująca bliznowaty przykurcz stawu barkowego. WYRAŹNE ZMIANY: 1. złamanie wygojone z niewielkimi przemieszczeniami z miejscowymi dolegliwościami i ograniczeniami ruchomości w postaci ograniczenia unoszenia ramienia do 140° B. pozostałych ruchów zwłaszcza rotacji.: 1. powodująca bliznowaty przykurcz stawu barkowego. WYGOJONE ZŁAMANIE SZYJKI I PANEWKI. PRZEMIESZCZEŃ.

1. ZNIEKSZTAŁCEŃ ZŁAMANEJ GŁOWY NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. z ograniczeniem sprawności. ze skróceniem wymiaru poprzecznego stawu barkowego. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych. przewlekłe zapalenia kości 2. z przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch 3. z ograniczeniem zakresu ruchomości w przedziale do 90-130°.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. zniesieniem ruchów rotacyjnych 2. ograniczenia zakresu ruchomości w przedziale od 90 do 130°. zaniki mięśnia naramiennego. MIERNEGO STOPNIA: 1. znaczna deformacja. znaczna deformacja.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA OGRANICZENIA FUNKCJI C. bliznowaty przykurcz. znaczna deformacja. zesztywnienie stawu łopatkowo-ramiennego 8 4 10 16 5 12 24 15 103. ZWICHNIĘCIE STAWU OBOJCZYKOWO-BARKOWEGO LUB OBOJCZYKOWO-MOSTKOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHÓW.RAMIENNEGO .objawu klawisza (II lub III°) z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. skrócenie wymiaru poprzecznego barku i całkowite zesztywnienie stawu łopatkowo-barkowego 10 16 5 12 1-3 4-7 1 2-3 8 4 20 16 104. ZANIKÓW MIĘŚNI. wyraźna deformacja wynikająca z odstawania . znaczna deformacja. znaczna deformacja. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°. POZYCJI 101-103 ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU O: A. niewielka deformacja 2. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. patologiczna ruchomość odłamów. 3. patologiczna ruchomość. USZKODZENIA OBOJCZYKA POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI I OBECNOŚCIĄ CIAŁ OBCYCH . BARK prawa lewa 105. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych B. niewielka deformacja 2. NIEZNACZNE ZMIANY: 1. po próbie leczenia operacyjnego zakończonego niepowodzeniem.2. UPOŚLEDZENIA ZDOLNOŚCI DŹWIGANIA I STOPNIA DEFORMACJI: A. z przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch 3. wyraźne zmiany powodujące deformację barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 3. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych B. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. z zanikiem mięśnia naramiennego oraz mięśni ramienia o 2 cm B. USZKODZENIE STAWU ŁOPATKOWO . wyraźna deformacja wynikająca z odstawania . ZNACZNE ZMIANY: 1. patologiczna ruchomość. znaczna deformacja. zniesienie rotacji zewnętrznej 2. PRZEMIESZCZEŃ. patologiczna ruchomość. skrócenie wymiaru poprzecznego barku.OCENIA SIĘ WG. OGRANICZEŃ RUCHOMOŚCI. przetoki 3. znaczna deformacja.objawu klawisza (I lub II°) bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym. ZNACZNE ZMIANY: 1. mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia do kąta 100° 10 5 1 4 1 2 8 4 31 . wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°. ciała obce +2 +2 +2 UWAGA: PRZY WSPÓŁISTNIEJĄCYCH POWIKŁANIACH NEUROLOGICZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ OCENĘ WG POZYCJI DOTYCZĄCYCH USZKODZEŃ ODPOWIEDNICH ODCINKÓW KOŃCZYNY . ŚREDNIEGO STOPNIA: 1.

ZESZTYWNIENIE STAWU BARKOWEGO: A. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym 35 30 20 25 30 15 20 25 110. 1. ROZDZ. STAW CEPOWY W NASTĘPSTWIE POURAZOWYCH UBYTKÓW KOŚCI . KTÓRY NIE MOŻE BYĆ WYLECZONY OPERACYJNIE LUB NAWROTÓW NAWYKOWYCH ZWICHNIĘĆ PO LECZENIU OPERACYJNYM BEZ ROKOWANIA NA POPRAWĘ. z zaburzoną czynnością stawu łokciowego i ze znacznymi dolegliwościami samego barku B.W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU RUCHÓW I USTAWIENIA KOŃCZYNY: A. z zaburzoną czynnością stawu łokciowego i bez istotnych dolegliwości i z niezadowalającą substytucją ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym 3. 1. XIV. wyraźny przykurcz z możliwością unoszenia kończyny do kąta 100° 2 6 12 1 3 6 32 . powodującymi duże zaburzenia funkcji zbliżone do zesztywnienia stawu w pozycji czynnościowo niekorzystnej 16 12 20 24 15 20 106. nieodprowadzalne zwichnięcie pozwalające na wykonywanie podstawowych czynności 2. Staw cepowy z możliwością wykonywania jedynie ruchów biernych barku ze znacznymi kości. ZASTARZAŁE. 108. nieodprowadzalne zwichnięcie z ustawieniem kończyny w pozycji czynnościowo niekorzystnej w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej 3. niewielkie ograniczenie ruchomości 2. UWAGA: 25 20 ODNOSI SIĘ DO NAWYKU ZWICHNIĘĆ. ANTEPOZYCJI 35°. ze skróceniem wymiaru ramienia ponad 5 cm UWAGA: ubytków OD ZABURZEŃ 25 30 ubytkami 40 20 25 35 STAW WIOTKI Z POWODU PORAŻEŃ OCENIA SIĘ WG NORM NEUROLOGICZNYCH.W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA I FUNKCJI: 1. znaczna deformacja stawu łopatkowo-barkowego całkowite zesztywnienie stawu łopatkowo-barkowego 2. znaczna deformacja. 109. DUŻEGO STOPNIA: 1. 1. WSZELKIE INNE NAWROTOWE LUB NAWYKOWE ZWICHNIĘCIA. 1. z prawidłowo zachowaną czynnością stawu łokciowego i bez istotnych dolegliwości samego barku oraz z substytucją ruchu w stawie łopatkowo-żebrowym 2.2. Staw cepowy z możliwością wykonywania jedynie ruchów biernych barku bez istotnych ruchu. 70°. nieodprowadzalne zwichniecie graniczące z bezużytecznością kończyny 20 25 30 15 20 25 107. wyraźny przykurcz z zaburzeniami ruchomości 3. NIEODPROWADZALNE ZWICHNIĘCIE STAWU BARKOWEGO . z bolesnym przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch C. BLIZNOWATY PRZYKURCZ STAWU BARKOWEGO: A. znaczna deformacja stawu ze znacznymi dolegliwościami. 1. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM (ODWIEDZENIU OK. JAK RÓWNIEŻ STAWY BARKOWE PO LECZENIU OPERACYJNYM NAWYKOWEGO ZWICHNIĘCIA WINNY BYĆ ORZEKANE JAK PRZYKURCZĘ STAWU PO URAZACH. NAWYKOWE ZWICHNIĘCIE POTWIERDZONE RENTGENEM I ZAŚWIADCZENIAMI LEKARSKIMI O KILKAKROTNYM ZWICHNIĘCIU: A.W ZALEŻNOŚCI FUNKCJI: A. ze skróceniem długości ramienia do 5 cm 3. Staw cepowy z możliwością wykonywania ruchów czynnych barku 2. ROTACJI ZEWNĘTRZNEJ 25°) .

złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem > 5 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub z rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia i barku oraz z niedowładem nerwu promieniowego C. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 20° lub rotacyjnym. ZŁAMANIE POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone dające głównie dolegliwości subiektywne 2. przetoki 4. ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI RAMIENNEJ (W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ. istotnie zaburzające czynność kończyny B. 1. zakażony staw rzekomy kości ramieniowej z powikłaniami neurologicznymi 30 35 40 50 25 30 35 45 15 20 24 10 16 20 1-2 3-4 1 2 5-8 9-12 4 5-8 115. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem > 3 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia 2. 1. STAWEM RZEKOMYM. złamanie wygojone ze zrostem.W ZALEŻNOŚCI OD ZMIAN WTÓRNYCH I UPOŚLEDZENIA FUNKCJI: A. OGRANICZEŃ W STAWIE ŁOPATKOWO-RAMIENNYM I ŁOKCIOWYM): A. uszkodzenie ścięgien mięśni i ich przyczepów powodujące dolegliwości głównie subiektywne 1-2 1 33 . CIAŁAMI OBCYMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI: 1. z zachowaniem osi kończyny powikłane zapaleniem kości 2. przewlekłe zapalenie kości 2. OBECNOŚCIĄ CIAŁ OBCYCH. USZKODZENIA MIĘŚNI. staw rzekomy kości ramieniowej 3. zakażony staw rzekomy kości ramieniowej 4. Z PRZETOKAMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI . ŚCIĘGIEN I ICH PRZYCZEPÓW . UTRATA KOŃCZYNY WRAZ Z ŁOPATKĄ: A. zmiany bneurologiczne +8 +8 +8 +8 +4 +4 +4 +4 112. 80 70 D. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. 75 70 113. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym. UTRATA KOŃCZYNY W BARKU: A.OCENIA SIĘ WG POZYCJI 105-110. 1. RAMIĘ 114. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem < 5 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub z rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia i barku oraz z niedowładem nerwu promieniowego 3. zaburzające czynność kończyny 4. BRAKIEM ZROSTU. PRZETOKAMI. USZKODZENIE BARKU POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne 3. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA POWIKŁAŃ I ZABURZEŃ FUNKCJI O: A.111. ZMIANY ŚREDNIE: 1. ciała obce 3. DUŻE ZMIANY: 1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym ponad 20° lub rotacyjnym.

NIEWIELKIE ZMIANY: 1. przy zachowanych ruchach obrotowych B. GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ . uszkodzenie ścięgien. 1. z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej 2. mięśni i ich przyczepów powodujące upośledzenie funkcji z osłabieni em siły mięśni (zerwania ścięgien i brzuśców mięśnia dwugłowego i trójgłowego) 2. ZMIANY DUŻE: 1. przy zakresie ruchomości łokcia 50° -130° oraz przy zaburzeniach osi łokcia powyżej 15° koślawości oraz 15° szpotawości 15 10 8 6 1-2 3-4 1 2 12 10 20 16 24 20 119. dolegliwości głównie subiektywne oraz ograniczenia ruchomości głównie wyprostu o 10° i podobne ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 150° rotacji. 1. przy dłuższych kikutach 70 65 65 60 117. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE RAMIENIA: A.2. z zaburzoną nieznacznie osią stawu 2. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2. WYROSTKA ŁOKCIOWEGO. uszkodzenie ścięgien. z zachowaną osią stawu C. lub przykurcz łokcia w pozycji zbliżonej do kata prostego 3-4 5-8 2 4 10 16 20 8 12 16 116. DUŻE ZMIANY: 1. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 40° do 130°. z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 130° (w sumie supinacji i pronacji). 1. ZESZTYWNIENIE STAWU ŁOKCIOWEGO: A. mięśni i ich przyczepów powodujące osłabienie ich siły do 3 w skali Lovetta lub znaczne ograniczenia ruchomości łokcia do kąta prostego 3. 1. z zachowaniem ruchów obrotowych poniżej 45° (w sumie supinacji i pronacji) z zaburzoną osią stawu w granicach 15° koślawości lub 15° szpotawości 3. uszkodzenie ścięgien. z zachowaniem ruchów obrotowych poniżej 110° (w sumie supinacji i pronacji). następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 75° do 110° z zachowaniem ruchów obrotowych lub całkowite zniesienie ruchów obrotowych < 45°. ŚREDNIE ZMIANY: 1. w zgięciu zbliżonym do kąta prostego (75°-110°). uszkodzenie ścięgien. mięśni i ich przyczepów powodujące średnie upośledzenie funkcji z osłabieniem siły mięśni (zerwania ścięgien i brzuśców mięśnia dwugłowego i trójgłowego) B. uszkodzenie ścięgien mięśni i ich przyczepów powodujące niewielkie upośledzenie funkcji oraz dolegliwości głównie subiektywne 3. w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160°-180°) 35 30 35 30 30 25 34 .W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I OGRANICZENIA RUCHÓW: A. mięśni i ich przyczepów powodujące zniesienie funkcji zginania lub prostowania łokcia. z brakiem ruchów obrotowych C. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 20° do 130°. PRZEPUKLINY MIĘŚNIOWE RAMIENIA: 1-3 1-3 E. z zachowaną osią stawu 2. ZŁAMANIE OBWODOWEJ NASADY KOŚCI RAMIENIOWEJ. przy jednocześnie zachowanej osi stawu B. z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 110° (w sumie supinacji i pronacji). następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 50° do 130°. STAW ŁOKCIOWY 118. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 50° do 130°.

lecz ograniczonym ruchem rotacji poniżej 45° lub z przykurczem w maksymalnej supinacji UWAGA: WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE STAWU ŁOKCIOWEGO . ŚREDNIE ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 20° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 130° (w sumie supinacji i pronacji) 3. PRZY NIEMOŻNOŚCI ZGIĘCIA DO KĄTA PROSTEGO: 1.W ZALEŻNOŚCI OD PRZYDATNOŚCI CZYNNOŚCIOWEJ KOŃCZYNY: 1. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2. śladowa użyteczność stawu łokciowego 3. przewlekły stan zapalny 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU O: A. WYPROSTU I STOPNIA ZACHOWANIA RUCHÓW OBROTOWYCH PRZEDRAMIENIA: A. 118 . z zachowaną i dającą użyteczność czynnością stawu łokciowego 2. NIEWIELKIE ZNIEKSZTAŁCENIA: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WIOTKOŚCI I STANU MIĘŚNI: A. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 40° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 110° (w sumie supinacji i pronacji) B. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniami powodującymi ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka do 30° (25% fizjologicznego zakresu ruchomości) obejmujące pozycję pośrednią oraz przy 8 6 1-2 3-4 1 2 35 . całkowita bezużyteczność czynnościowa stawu łokciowego 15 20 28 10 16 20 122. PRZEDRAMIĘ 123. z niestabilnością wielopłaszczyznową. 1. 1.W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU ZGIĘCIA. w pozycji zbliżonej do kąta prostego 2.121.OCENIAĆ WG POZ. ograniczenia ruchomości zbliżone do zesztywnienia łokcia w pozycji bliskiej 90° z zachowanym. w pozycji zgięcia 50°-90° 3. 118-120 15 20 28 10 16 24 3 8 12 2 6 8 121. USZKODZENIE STAWU ŁOKCIOWEGO POWIKŁANE . w pozycji zgięcia powyżej 90° oraz wyprostnej poniżej 50° 30 35 45 25 30 40 120. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych oraz ograniczenia ruchomości rotacji od 10° do 15° i podobnej wartości ograniczenia ruchów zginania i prostowania nadgarstka oraz niewielkie ograniczenia ruchów łokcia B. ze śladem ruchu dowolnego. POWODUJĄCE OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI NADGARSTKA I ZNIEKSZTAŁCENIA . ograniczenia ruchomości głównie wyprostu o 10° i podobne ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 150° rotacji 2.D. ciała obce +2 +2 +2 +1 +1 +1 F. PRZYKURCZ W STAWIE ŁOKCIOWYM . całkowicie wiotki staw. ograniczenia ruchomości od wyprostu od 40° do 90° zgięcia oraz ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 110° rotacji 2. lub z przykurczem w maksymalnej pronacji 3. ZŁAMANIA W OBRĘBIE DALSZYCH NASAD JEDNEJ LUB OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA. przetoki 3. CEPOWY STAW ŁOKCIOWY .OCENIA SIĘ WG POZ. ograniczenia ruchomości od wyprostu 40° do 75° zgięcia oraz ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 45° rotacji. PRZY MOŻLIWOŚCI ZGIĘCIA PONAD KĄT PROSTY: 1. W INNYCH USTAWIENIACH .

złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. ze skróceniem jednej z kości lub ze zrostem krzyżowym pomiędzy kośćmi przedramienia. następstwa w postaci zesztywnienia nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej. z ograniczeniem zakresu ruchów rotacyjnych do 45°. następstwa w postaci wygojenia ze znacznym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchów rotacyjnych przedramienia do 110° oraz ograniczenia ruchomości nadgarstka na pograniczu zesztywnienia z utrwaloną dewiacją C. ze zniesieniem ruchów rotacji przedramienia. NACZYŃ . ze skróceniem jednej z kości przedramienia. USZKODZENIA CZĘŚCI MIĘKKICH PRZEDRAMIENIA. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniami powodującymi ograniczenie zakresu ruchomości nadgarstka poniżej 20°(na pograniczu zesztywnienia) jednak w pozycji czynnościowo korzystnej z ewentualną dewiacją nadgarstka. DUŻE ZMIANY. SKÓRY. z zesztywnieniem łokcia w pozycji zbliżonej do 90°. oraz wtórną deformacją nadgarstka i jego ustawieniem w pozycji odbiegającej od czynnościowo korzystnej 20 15 5-8 5 1-2 3-4 1 2 12 8 16 12 24 20 30 24 125. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2. KRĄŻENIOWE. ŚCIĘGIEN. ZNACZNE ZMIANY: 1. ZMIAN WTÓRNYCH (TROFICZNE. następstwa w postaci wygojenia ze znacznymi przemieszczeniami w efekcie zesztywnieniem nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej. ZŁAMANIA TRZONÓW JEDNEJ LUB OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA . ze zniesieniem ruchów rotacji przedramienia z ograniczeniem ruchomości palców zaburzającym sprawny chwyt 3. KRĄŻENIOWE): 1.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. z ewentualną dewiacją nadgarstka oraz przy zachowanej funkcji chwytnej ręki 3. BLIZNY): A. oraz przy i stotnych ograniczeniach rotacji 2. następstwa w postaci blizn i przykurczów powodujących ograniczenia ruchomości nadgarstka w zakresie 40° (około 30% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią.istotnych ograniczeniach rotacji 2. obejmujące pozycję pośrednią. blizny i miejscowe dolegliwości 2. następstwa złamań wygojonych z dużym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchów rotacji przedramienia. z zesztywnieniem palców i powikłane zespołem algodystroficznym 20 15 24 32 20 24 124. następstwa w postaci blizn powodujących dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 60° (około 50% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycje pośrednią łokcia lub nadgarstka 2. blizny. miejscowe dolegliwości i towarzyszące im zmiany troficzne nie upośledzające funkcji przedramienia i ręki w sposób istotny B. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniem. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych oraz ograniczenia ruchomości rotacji od 10° do 15° i podobnej wartości ograniczenia ruchów zginania i prostowania nadgarstka oraz niewielkie ograniczenia ruchów łokcia B. następstwa w postaci wygojenia ze znacznym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchomości nadgarstka na pograniczu zesztywnienia z utrwaloną dewiacją nadgarstka z ograniczeniem ruchów rotacyjnych przedramienia do 110° 12 8 16 12 C. przy 5 12 5 8 1 3 1 2 36 . z całkowitym zniesieniem ruchów rotacyjnych. oraz ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka poniżej 20° (na pograniczu zesztywnienia). z wtórnymi zmianami w obrębie nadgarstka w postaci zesztywnienia i/lub dewiacji 2. z upośledzeniem ruchów palców zaburzającym precyzyjny chwyt 2. ŚREDNIE ZMIANY: 1. ZMIANY WTÓRNE I INNE: 1. ze skróceniem jednej z kości lub ze zrostem krzyżowym pomiędzy kośćmi przedramienia. z ograniczeniem ruchomości łokcia w zakresie 75°-110° oraz z zaburzeniem sprawności chwytu ręki 3. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. powodującym ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka do 30° (25% fizjologicznego zakresu ruchomości). MIĘŚNI.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW. oraz ograniczenia zakresu ruchomości łokcia z ubytkiem wyprostu. DUŻE OGRANICZENIA RUCHÓW. USZKODZEŃ I UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. przy istotnych ograniczeniach zakresu ruchów rotacji przedramienia 3. ZMIANY WTÓRNE (TROFICZNE. ZNACZNE ZNIEKSZTAŁCENIA. następstwa w postaci zesztywnienia nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. jednak w pozycji czynnościowo korzystnej. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych przedramienia do 110°.

staw rzekomy jednej z kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. bez zmian troficznych B. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. z zachowaną ruchomością łokcia. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z zachowaną ruchomością nadgarstka. a także ze zmianami troficznymi 25 20 10 10 16 12 20 16 30 25 40 35 128. z zaburzeniem osi przedramienia. z wyraźnym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. BRAK ZROSTU.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. ale możliwym do wykonania ruchu rotacji przedramienia lub powodujące przykurcz w pozycji odbiegającej od czynnościowo korzystnej 16 12 126. ze znacznie ograniczoną ruchomością łokcia. z zesztywnieniem nadgarstka. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. a także ze zmianami troficznymi 3. następstwa w postaci blizn. bez zmian troficznych 2. bez zmian troficznynych B. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. staw rzekomy jednej z kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. bez zmian troficznych 2. ze znacznym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. przetoki 3. z zachowaną ruchomością łokcia. UBYTKÓW KOŚCI. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. UBYTKÓW KOŚCI. z zachowaną ruchomością łokcia bez zmian troficznynych 2. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. z obecnością blizn. STAW RZEKOMY KOŚCI ŁOKCIOWEJ LUB PROMIENIOWEJ . bez upośledzenia funkcji chwytnej ręki. zmian troficznych i przykurczów powodujących znaczne ograniczenia ruchomości w zakresie 20° (około 15% należnego zakresu ruchu) przy ograniczonym. staw rzekomy obu kości przedramienia z zaburzoną osią przedramienia. z zachowaną ruchomością łokcia. zaburzoną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. a także ze zmianami troficznymi 2. przewlekłe zapalenie kości 2. z zachowaną ruchomością łokcia. a także ze zmianami troficznymi 3. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PRZEDRAMIENIA: 37 . ubytek tkanki kostnej 5. zniekształceń. z zaburzeniem osi przedramienia. staw rzekomy obu kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością.OCENIA SIĘ WG POZ.zachowanych ruchach rotacji przedramienia 3. z zachowaną ruchomością łokcia. a także ze zmianami troficznymi 20 15 10 10 16 12 28 24 30 28 127. z zaburzoną osią przedramienia. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z zachowaną ruchomością łokcia. STAW RZEKOMY OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA . zmiany neurologiczne +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 129. POWIKŁANE USZKODZENIE PRZEDRAMIENIA . 123-127. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD POWIKŁAŃ O: A. z zaburzeniem osi przedramienia. bez upośledzenia funkcji chwytnej ręki. z zaburzoną osią przedramienia. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. staw rzekomy obu kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. staw rzekomy jednej z kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. ze znacznym ograniczeniem ruchomości nadgarstka. z zachowaną ruchomością łokcia. 1.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. z ograniczoną ruchomością nadgarstka. z zachowaną ruchomością nadgarstka. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością. obecność ciał obcych 4. upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. upośledzeniem funkcji chwytnej ręki oraz ze znacznie ograniczoną ruchomością łokcia. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z patologiczną ruchomością. z upośledzeniem funk cji chwytnej ręki. bez zmian troficznych 3.

1. następstwa niewielkiego stopnia powodujące dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 60°(około 50% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią B. z nieznacznego stopnia ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V. następstwa średniego stopnia powodujące ograniczenia ruchomości w zakresie 20° (około 15% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ograniczenie zgięcia wszystkich palców do pozycji odpowiadającej amputacji na poziomie stawów międzypaliczkowych bliższych i ze zniesieniem funkcji opozycji kciuka 15 10 20 16 28 20 B. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ubytek zgięcia co najmniej dwóch z nich do pozycji odpowiadającej amputacji paliczka dystalnego. następstwa niewielkiego stopnia powodujące jedynie dolegliwości subiektywne 2. 55 50 130. przy ograniczonym. z zachowaną funkcją kciuka lub z samym zniesieniem funkcji opozycji kciuka 3.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I PALCÓW: 1. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. z zachowaną funkcją kciuka lub z samym zniesieniem funkcji opozycji kciuka 3. ZNIEKSZTAŁCEŃ ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA. TRWAŁYMI ZMIANAMI TROFICZNYMI. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA O: A. USZKODZENIA NADGARSTKA POWIKŁANE GŁĘBOKIMI. 55 50 G. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ograniczenie zgięcia wszystkich palców do pozycji odpowiadającej amputacji na poziomie stawów międzypaliczkowych bliższych i ze zniesieniem funkcji opozycji kciuka 25 20 35 30 45 40 133. następstwa niewielkiego stopnia powodujące dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 90° (około 75% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią 3. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. ze zniesieniem ruchów odchylania na boki. z zachowaną funkcją kciuka 2. PRZEWLEKŁYM ROPNYM ZAPALENIEM KOŚCI NADGARSTKA. następstwa w postaci śladowego ruchu zawierającego się wyłącznie w zakresie zgięcia dłoniowego z utrwalonymi odchyleniami łokciowym lub promieniowym 20 28 15 24 10 8 1-2 4 8 1 2 4 16 12 132. DUŻEGO STOPNIA Z USTAWIENIEM RĘKI CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM: 1. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I PALCÓW: 1. ZŁAMANIA) . ale możliwym do wykonania ruchu rotacji przedramienia C. z nieznacznego stopnia ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V zachowaną funkcją 2.OCENIA SIĘ WG POZ. PRZETOKAMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI . 1. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM . zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. następstwa średniego stopnia powodujące ograniczenia ruchomości w zakresie 40° (około 30% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. UTRATA PRZEDRAMIENIA W SĄSIEDZTWIE STAWU NADGARSTKOWEGO: A. ZMIAN TROFICZNYCH I INNYCH WTÓRNYCH: A. ze zniesieniem ruchów odchylania na boki. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ubytek zgięcia co najmniej dwóch z nich do pozycji odpowiadającej amputacji paliczka dystalnego. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. USZKODZENIA NADGARSTKA (SKRĘCENIA. ZWICHNIĘCIA. przy zachowanym ruchu rotacji przedramienia 2. następstwa w postaci śladowego ruchu zawierającego się poza pozycją pośrednią w przedziale zgięcia dłoniowego lub w skrajnym zgięciu grzbietowym z utrwaloną dewiacją łokciową lub promieniową 2. 38 .A.131-132. NADGARSTEK 131.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. CAŁKOWITE ZESZTYWNIENIE W OBRĘBIE NADGARSTKA: A.

JAKOŚCI KIKUTA. odpowiadające amputacji na poziomie paliczka podstawnego 2. ŚREDNIE ZMIANY: 1. NERWÓW). częściowa utrata opuszki 2. BLIZN.1. utrata obu paliczków z kością śródręcza 1-4 5-8 9-15 18 25 1-2 4-6 10 14 20 137. trwałe zmiany troficzne 2.od III do V pod postacią blizn i dolegliwości subiektywnych 2.od III do V pozostawiające deformację i powodujące ograniczenia zakresu ruchów palca odpowiadające przynajmniej amputacji na poziomie paliczka dystalnego B. 1.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. USZKODZENIA MIĘŚNI. NACZYŃ. następstwa złamań pierwszej lub drugiej kości śródręcza z następstwami jak powyżej lub kilku kolejnych z następstwami odpowiadającymi amputacji paliczka dystalnego C. UTRATA W ZAKRESIE KCIUKA . 1. lub ograniczeniem samej opozycji kciuka. następstwa złamań jednej kości śródręcza . blizny nie ograniczające ruchów kciuka i inne 2. USZKODZENIA ŚRÓDRĘCZA. UTRATA RĘKI NA POZIOMIE NADGARSTKA: A. INNE USZKODZENIA KCIUKA (ZŁAMANIA. ropne zapalenie kości nadgarstka 3. KOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. ZNIEKSZTAŁCEŃ. OGRANICZENIA RUCHÓW PALCA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. KCIUK 136. ZWICHNIĘCIA. ROZLEGŁE ZMIANY: 1. NACZYŃ. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. ŚCIĘGIEN. niewielkie zmiany zniekształcenia płytki paznokciowej. głębokie. następstwa złamań kilku kości śródręcza powodujące znaczną deformację z brakiem funkcji chwytnej palców II do V lub uszkodzenie I kości śródręcza z całkowitym zniesieniem funkcji chwytnej kciuka 10 8 5-8 4 1-2 1 3-4 2 18 16 I. przetoki 4. utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem mniej niż 2/3 długości kikuta paliczka 5. ŚRÓDRĘCZE 135. zmiany neurologiczne +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 134. ZABURZEŃ CZUCIA. 1.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU UBYTKU. utrata paliczka paznokciowego 3. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. przewlekłe. utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem więcej niż 2/3 długości kikuta paliczka 4. NERWÓW . CZĘŚCI MIĘKKICH (SKÓRY. następstwa złamań kilku kości śródręcza powodujące znaczną deformację z ograniczeniami funkcji chwytnej palców II do V spowodowanej zesztywnieniem stawów śródręczno -paliczkowych. ZNIEKSZTAŁCEŃ. ZNIEKSZTAŁCEŃ. niewielkie zmiany następstwa odpowiadające przynajmniej częściowej utracie opuszki 1 2-4 1 2 39 . 55 50 H. następstwa złamań jednej kości śródręcza . MIĘŚNI. OGRANICZENIA RUCHÓW PALCA.

zmiany średniego stopnia następstwa odpowiadające co najwyżej utracie paliczka paznokciowego i/lub części paliczka podstawnego 4. A. UWAGA: 10-15 8-10 PRZY WCZEŚNIEJSZYM BRAKU WSKAZICIELA OBECNE USZKODZENIA PALCA III TRAKTOWAĆ NALEŻY JAK BY TO 40 . utrata dwóch paliczków 5. utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego 4. średnie zmiany następstwa odpowiadające częściowej utracie paliczka paznokciowego 4. blizny nie ograniczające ruchów palców i inne 2. UTRATA PALCÓW III. PRZYKURCZĘ STAWÓW. 5-8 9-16 24 WSZYSTKIM 6 12 18 J. bezużyteczność wskaziciela. WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE PALCA WSKAZUJĄCEGO (BLIZNY.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: A.) POWODUJĄCE: A. blizny nie ograniczające ruchów wskaziciela i inne 2. upośledzenie funkcji graniczące z następstwami utraty kciuka UWAGA: PRZY OCENIE STOPNIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI KCIUKA NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ PRZEDE ZDOLNOŚĆ PRZECIWSTAWIANIA ORAZ CHWYTU. ZMIANY TROFICZNE. utrata częściowa opuszki 2.3. ZNIEKSZTAŁCENIA. CZUCIOWE ITP.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. ZESZTYWNIENIA. 1. 1. CZWARTY I PIĄTY 140.) . częściowa utrata opuszki 3. PALEC WSKAZUJĄCY 138. niewielkie zmiany zniekształcenia płytki paznokciowej. znaczne zmiany następstwa odpowiadające co najwyżej częściowej utracie 1/2 paliczka podstawnego 5. IV LUB V Z KOŚCIĄ ŚRÓDRĘCZA: A. utrata trzech paliczków 1 2 2-4 5-6 8-10 1 1 2-3 5 8 141. granicząca z jego utratą 1 4 8 12 15 1 2 6 10 12 K. utrata 3 paliczków 6. ZMIANY TROFICZNE. utrata palca wskazującego z kością śródręcza 1 2 7 9 11 22 1 2 5 7 9 20 139. CZUCIOWE ITP. niewielkie zmiany następstwa odpowiadające przynajmniej częściowej utracie opuszki 3. ZESZTYWNIENIA. UTRATA W OBRĘBIE WSKAZICIELA (BLIZNY. zniekształcenia płytki paznokciowej. 1. utrata paliczka paznokciowego i środkowego poniżej 1/3 5. znaczne zmiany następstwa odpowiadające co najwyżej utracie paliczka środkowego i/lub paliczka podstawnego z pozostawieniem jego kikuta mającego jeszcze znaczenie czynnościowe 5. CZWARTY I PIĄTY . utrata paliczka paznokciowego 3. PALEC TRZECI. ZNIEKSZTAŁCENIA. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN. PRZYKURCZĘ STAWÓW. PALEC TRZECI. utrata paliczka paznokciowego 4. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN.

ZESZTYWNIENIE STAWU BIODROWEGO . zesztywniałe i bolesne biodro. kikut okolicy krętarzowej dający możliwość zaprotezowania 2. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH. urazów skrętnych) wygojonych bez przykurczów. STAW BIODROWY 143. stawów krzyżowo-biodrowych i kolana 10 1-4 5-8 18 24 145.5 +1. CZUCIOWE ITP. NERWÓW. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM (ZGIĘCIA 15°-20°. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. XIII. ale z ustawieniem biodra w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalającej na w miarę sprawny chód 2. następstwa uszkodzeń (np. 1. NACZYŃ. zesztywnienia stawów 5. następstwa uszkodzeń (np.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. STANU KIKUTA I MOŻLIWOŚCI ZAPROTEZOWANIA: A. dające dolegliwości subiektywne oraz miernego stopnia niewydolność chodu B. APARATU WIĘZADŁOWEGO. ustawienia biodra w pozycji czynnościowo korzystnej. ZMIANY TROFICZNE. uszkodzenia ścięgien 3. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ POPRZEZ JEJ WYŁUSZCZENIE W STAWIE BIODROWYM LUB ODJĘCIE W OKOLICY PODKRĘTARZOWEJ . 142. PRZYKURCZĘ. ZESZTYWNIENIA STAWÓW. WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE PALCÓW III. urazów skrętnych) dające dolegliwości subiektywne. JEDNAK USZCZERBEK MUSI BYĆ NIŻSZY NIŻ CAŁKOWITA UTRATA TYCH PALCÓW. ORAZ USZKODZENIA OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE PALCE Z PEŁNĄ UTRATĄ UŻYTECZNOŚCI RĘKI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ DLA RĘKI PRAWEJ 55% I 50% DLA LEWEJ.5 +1.W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA I WTÓRNYCH ZABURZEŃ STATYKI I DYNAMIKI: A. urazów skrętnych) wygojonych z niewielkim przykurczem. bliznowato zniekształcony bez możliwości zaprotezowania 3. przykurczę. skrócenie powyżej 4cm. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ A. przykurczę oraz skrócenie 2-4 cm.urazów skrętnych) dające znaczne dolegliwości subiektywne.) . całkowitej bezużyteczności UWAGA: +1 +1. 1. następstwa uszkodzeń (np. stawów krzyżowo -biodrowych i kolana 3. z zaburzeniami mechanizmu chodu oraz z wtórnymi dolegliwościami ze strony kręgosłupa.5 +1. kikut ze zmianami troficznymi. zmian troficznych i/lub czuciowych 6. MIERNEGO STOPNIA: 1. ZNIEKSZTAŁCENIA. następstwa uszkodzeń (np. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej powodujące zaburzenia mechanizmu chodu oraz z wtórnymi dolegliwościami ze strony kręgosłupa. dające dolegliwości subiektywne. MIĘŚNI. ODWIEDZENIA 5°-10° I ROTACJI ZEWNĘTRZNEJ 5°-10°): 41 .ZA KAŻDY PALEC W ZALEŻNOŚCI OD OBECNOŚCI: A.5 9 +1 +1 +1 +1 +1 7 PRZY USZKODZENIACH OBEJMUJĄCYCH WIĘKSZĄ ILOŚĆ PALCÓW OCENA MUSI ODPOWIADAĆ STOPNIOWI UŻYTECZNOŚCI RĘKI. wyłuszczenie w stawie biodrowym 75 80 85 144. blizny 2. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN. SKÓRY – W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA OGRANICZENIA RUCHÓW: A. oraz zachowujące wydolny chód 2. przykurczów 4. IV LUB V (BLIZNY.BYŁ WSKAZICIEL.

skrócenie powyżej 6 cm z zachowaną jeszcze funkcją podporową kończyny jedynie po zaopatrzeniu w obuwie ortopedyczne C. prawidłowo działająca endoproteza stawu biodrowego z zakresem ruchomości nie upośledzającym czynności życia codziennego. dających dolegliwości subiektywne. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalające na w miarę sprawny chód 4. odwiedzenie 15° i zachowane rotacje) i pozwalająca na w miarę sprawny chód 2. zesztywniałe. ale ze sprawnym i wydolnym mechanizmem chodu 2. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej.145 A. dających dolegliwości subiektywne. ZNIEKSZTAŁCEŃ I RÓŻNEGO RODZAJU ZMIAN WTÓRNYCH ORAZ DOLEGLIWOŚCI SUBIEKTYWNYCH: A. stawów krzyżowo -biodrowych i kręgosłupa 3. Z BARDZO CIĘŻKIMI ZMIANAMI MIEJSCOWYMI I DOLEGLIWOŚCIAMI WTÓRNYMI (KRĘGOSŁUP. niebolesne biodro. dających dolegliwości subiektywne. w tym powikłania w postaci niestabilności endoprotezy (wielokrotne zwichanie się endoprotezy) lub tzw. PRZEMIESZCZEŃ. ze skróceniem do 2 cm. DUŻEGO STOPNIA: 1. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana. ze skróceniem 2 do 4 cm. w tym znaczne og raniczenia zakresu ruchomości. upośledzające sprawność chodu. następstwa uszkodzeń wygojonych. ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ. sprawne odwiedzenie i ruchy rotacyjne 3. bolesne biodro. powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM (PRZYWIEDZENIA I ROTACJI WEWNĘTRZNEJ): 1. SKRÓCENIA KOŃCZYNY.): 1. ZE ŚLADEM RUCHÓW 5 12 16 ODWODZENIA B. następstwa uszkodzeń wygojonych. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW POWIKŁAŃ O: A.) . ZŁAMAŃ KRĘTARZY. dające stały ból oraz wtórne dolegliwości. INNE NASTĘPSTWA USZKODZEŃ STAWU BIODROWEGO (ZWICHNIĘĆ. następstwa powodujące dużego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalające na w miarę sprawny chód z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa B. niebolesne biodro. odwiedzenia poniżej 15° i ruchów rotacyjnych poniżej 15° UWAGA: OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI DO ZAKRESU ZGIĘCIA <45°. pozwalające na w miarę sprawny chód. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 3. w tym ograniczenia zakresu ruchomości bez możliwości zgięcia biodra do kąta 90° lub/i skrócenie kończyny powyżej 4 . zesztywniałe. zesztywniałe. dające stały ból. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. POWIKŁANE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TKANKI KOSTNEJ. ograniczające ruchomość pozwalające na zgięcie powyżej 90°. stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 15 20 26 30 30 42 55 146. bolesne biodro ustawione w pozycji czynnościowo niekorzystnej. "biodro wiszące" 20 26 32 36 30 40 60 ? 147. zesztywniałe. niebolesne biodro. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo -biodrowych i kręgosłupa 3. następstwa powodujące dużego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne. ZŁAMAŃ SZYJKI.6 cm 4. Z PRZETOKAMI . KOLANO ITP. bez skrócenia. w tym obluzowanie endoprotezy. ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH I PODKRĘTARZOWYCH. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. ustawione w pozycji czynnościowo niekorzystnej i pozwalające na w miarę sprawny chód 2.1. I ROTACJI NALEŻY OCENIAĆ JAK ZESZTYWNIENIE PATRZ PKT. zesztywniałe. następstwa uszkodzeń wygojonych. stawy rzekome szyjki kości udowej oraz okolicy krętarzowej 2. dające stały ból oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. stawów krzyżowo biodrowych i kręgosłupa. URAZOWYCH ZŁUSZCZEŃ GŁOWY KOŚCI UDOWEJ ITP.ORZEKA SIĘ WG POZYCJI 143-146. zesztywniałe. ograniczające ruchomość poniżej zgięcia 90°. prawidłowo działająca endoproteza stawu biodrowego z zakresem ruchomości nie upośledzającym czynności życia codziennego (zgięcie 90°. MIERNEGO STOPNIA: 1. STAW KRZYŻOWO-BIODROWY. zesztywniałe biodro. w tym brak zrostu po wielokrotnie operowanych stawach rzekomych szyjki kości udowej i okolicy krętarzowej 3. 42 . bolesne biodro.W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU RUCHÓW. pozwalającej na w miarę sprawny chód 2.

UBYTKI KOŚCI UDOWEJ UNIEMOŻLIWIAJĄCE OBCIĄŻ ANIE KOŃCZYNY. SKRÓCENIA.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. duże zmiany ze skróceniem ponad 6 cm. średnie zmiany ze skróceniem do 6 cm lub powodujące przykurcz biodra lub kol ana w pozycjach czynnościowo korzystnych i upośledzające mechanizm chodu C. duże zmiany ze skróceniem ponad 6 cm. PĘKNIĘCIA PODSKÓRNE. przewlekłe zapalenie kości 2.1. niewielkie zmiany w postaci blizn. SKRÓCENIA I ZABURZEŃ WTÓRNYCH: A. B. ZANIKÓW MIĘŚNI. następstwa uszkodzeń wygojonych z niewielkim przykurczeni powodującym skrócenie do 2 cm. PRZY TEGO RODZAJU STANACH CHOROBOWYCH NALEŻY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRACAĆ NA ISTNIENIE ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO MIĘDZY ZGŁASZANYMI SCHORZENIAMI A WYPADKIEM. średnie zmiany ze skróceniem do 5 cm lub powodujące ograniczenia ruchomości biodra lub kolana powodujące mierne upośledzenie mechanizmu chodu 2. znacznych zaników mięśni uda powyżej 2 cm. z zagięciem osi lub skróceniem do 2 cm. niewielkie zmiany miejscowe dające dolegliwości subiektywne 2. OGRANICZENIA RUCHÓW W STAWIE BIODROWYM I KOLANOWYM. zaników mięśni uda do 2 cm mierzonych 10 cm ponad rzepką. bez skrócenia kończyny. MIERNEGO STOPNIA: 1.STAWOWA. z niewielkimi ograniczeniami ruchomości kolana lub biodra 4. niewielkie zmiany w postaci blizn. powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo niekorzystnych i upośledzające mechanizm chodu 30 36 15 18 26 1 2 4 8 149. MARTWICE ASEPTYCZNE KOŚCI. ŚREDNIE ZMIANY LUB SKRÓCENIE 4-6 CM: 1. PRZEPUKLINY MIĘŚNIOWE ITP. z prawidłowymi zakresami ruchomości kolana lub biodra 3. BIODRO SZPOTAWE DORASTAJĄCYCH I INNE ZABURZENIA STATYKI. UDO 148. OPÓŹNIONY ZROST KOŚCI . USZKODZENIA SKÓRY. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie od 4 do 6 cm uniemożliwiające obciążanie kończyny 3. zakażony staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie ponad 6 cm uniemożliwiające obciążanie kończyny 40 48 56 150. nieznacznych zaników mięśni uda. niewielkie zmiany w postaci blizn i dolegliwości subiektywnych 2. STAW RZEKOMY KOŚCI UDOWEJ. ZŁAMANIE KOŚCI UDOWEJ . staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie do 4 cm lub powodujący przykurcz kolana lub biodra w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2. GRUŹLICA KOSTNO. powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo korzystnych i upośledzające mechanizm chodu 2. ŚCIĘGIEN (OPARZENIA. LUB SKRÓCENIE PONAD 6 CM: 1. następstwa uszkodzeń wygojonych bez przykurczów. dających dolegliwości subiektywne i miernego stopnia niewydolność chodu 1 4 8 43 . DUŻE ZMIANY.) . z ograniczeniami ruchomości kolana lub biodra i z nieznaczną niewydolnością chodu B. z zagięciem osi lub skróceniem do 4 cm. 1.W ZALEŻNOŚCI OD ZABURZEŃ FUNKCJI: A. NOWOTWORY. PRZECIĘCIA. zmiany troficzne UWAGA: +5 +5 +5 JAKO WYNIK URAZOWEGO USZKODZENIA BIODRA ZGŁASZANE SĄ CZĘSTO NASTĘPUJĄCE ZMIANY CHOROBOWE: KRWIOPOCHODNE ROPNE ZAPALENIE KOŚCI. ZABURZEŃ FUNKCJI KOŃCZYNY I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. średnie zmiany ze skróceniem do 5 cm lub powodujące ograniczenia ruchomości biodra lub kolana powodujące upośledzenie mechanizmu chodu 3.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. przetoki 3. MIĘŚNI. niewielkie zmiany w postaci blizn. dających subiektywne dolegliwości oraz zachowujące wydolny chód 3.

kikut pokryty skórą ze zmianami troficznymi ograniczający możliwości protezowania 3. 1. 1.B. kikut pokryty skórą ze zmianami troficznymi lub z przetokami praktycznie uniemożliwiający protezowanie 50 60 70 44 .70 154. przetoki 3. upośledzenie ruchów stopy 5. TĘTNIAKI POURAZOWE . ZNACZNEGO STOPNIA: 1.148-151. 153 +5 +5 +20 +10 +5 +5 +3 +20 max. zmianami miejscowymi. skostnienie pozaszkieletowe 5. USZKODZENIA DUŻYCH NACZYŃ. zmiany neurologiczne +2 +2 +2 +2 +2 153. następstwa uszkodzeń dające dolegliwości subiektywne i przykurcze ze skróceniem 2 -4 cm z ograniczeniem ruchomości kolana i biodra powodujące niewydolność chodu 2. USZKODZENIE UDA POWIKŁANE WSPÓŁISTNIEJĄCYM USZKODZENIEM NERWU KULSZOWEGO OCENIA SIĘ WG. zmiany troficzne miernie nasilone 8. kształtny kikut pokryty skórą bez zmian troficznych dający możliwości protezowania 2. POZ. następstwa uszkodzeń dające znaczne dolegliwości subiektywne. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych. POWIKŁANE USZKODZENIA UDA OCENIA SIĘ WG POZ. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych goleni. UTRATA KOŃCZYNY .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WTÓRNYCH ZABURZEŃ TROFICZNYCH: A. wygojone z zakrzepicą żyły udowej lub uszkodzenia naczyń tętniczych skutkujące zesztywnieniem stawu skokowego 3. zaburzenia czucia 6. upośledzenie zgięcia w stawie kolanowym 3. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych powodujące zakrzepicę żyły piszczelowej skutkującą zesztywnieniem. przewlekłe ropne zapalenie kości 2. 148-151 ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW USZKODZENIA NERWU O: A. ograniczeniem ruchomości kolana i biodra powodujące znaczną niewydolność chodu 10 16 151. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. ciała obce 4. zmiany troficzne bardzo nasilone 7. dające niewydolność chodu lub utrzymujący się tętniak rzekomy dużego naczynia 5 16 24 152. wygojone z zakrzepicą nie obejmującą naczyń głównych.W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI KIKUTA I PRZYDATNOŚCI DO ZAPROTEZOWANIA: A. kauzalgia UWAGA: ŁĄCZNY STOPIEŃ USZCZERBKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 70% OCENIANEGO WG POZYCJI 148 151 I POZ. oraz uszkodzenia naczyń tętniczych wygojone z niewielkimi miejscowymi następstwami 2. zniesienie ruchów stopy 4. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW POWIKŁAŃ O: A. 1. 1.

STABILNOŚCI STAWU. z zanikami mięśni uda do 2 cm. z objawami tarcia w stawie. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu zanikami mięśni do 4 cm i zesztywnienie kolana w pozycji czynnościowo korzystnej C. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. z zanikami mięśni uda do 2 cm. powodującej stałe "uciekanie kolana" z koniecznością stosowania stabilizatora stawu. z niewielkimi ograniczeniami zakresu ruchomości kolana nie przekraczającymi 30° B. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 2. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe oraz stałego używania kuł 25 10 1-4 5-8 16 20 35 40 156. z zanikami mięśni uda ponad 2 cm lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana od 45° i zgięcia powyżej 90°. tarcia w stawie i niestabilności stawu. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. powodującej stałe "uciekanie kolana". ŁĄKOTEK) W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHÓW. z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytki zakresu ruchomości kolana do 45° i ograniczeniami zgięcia powyżej 90° 3. PRZYKURCZÓW. że wymaga stałego stosowania stabilizatora 3. WIĘZADEŁ. z zanikami mięśni powyżej 4 cm lub zesztywnienie w pozycji maksymalnego wyprostu lub zgięcia powyżej 30° 2. z niewielkimi zanikami mięśni uda.C. z zanikami mięśni powyżej 4 cm lub zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2. DUŻE ZMIANY: 1. DUŻE ZMIANY (ZESZTYWNIANIA W NIEKORZYSTNYM USTAWIENIU. SZPOTAWOŚCI. z objawami tarcia w stawie. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu i jego niestabilności. KOŚLAWOŚCI. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu i jego niestabilności. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH KOŃCZYNY I INNYCH ZMIAN (NORMA ZAKRESU RUCHU WYNOSI OD -5° DO 120°-150°. następstwa złamań powodujące subiektywne dolegliwości stawu. oraz patellektomia 3. z nawracającymi wysiękami kolana. następstwa złamań z objawami wyraźnej niewydolności stawu kolanowego. tarcia w stawie i objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. USZKODZENIA APARATU WIĘZADŁOWO . POMIAR OBWODU UDA WYKONUJE SIĘ NA WYSOKOŚCI 10 CM PONAD RZEPKĄ): A. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. z zanikami mięśni uda do 2 cm lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana do 45° 2. z nawracającymi wysiękami kolana. w tym brak więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego. STABILNOŚCI STAWU. w tym brak więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego. WYDOLNOŚCI STATYCZNODYNAMICZNEJ KOŃCZYNY: A. z zanikami mięśni do 4 cm lub ograniczenia zakresu wyprostu kolana utrudniające poruszanie się C. OGRANICZENIA RUCHÓW. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe oraz stałego używania kul 25 10 1-4 5-8 16 20 35 40 45 . ZŁAMANIE NASAD TWORZĄCYCH STAW KOLANOWY I RZEPKI . NIEWIELKIE ZMIANY: 1. w tym niewydolność więzadła krzyżowego przedniego. ŚREDNIE ZMIANY: 1. z niewielkimi zanikami mięśni uda. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami wyraźnej niestabilności stawu kolanowego. tarcia w stawie i objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. w tym jednoczesny brak funkcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. objawami tarcia w stawie.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. ŚREDNIE ZMIANY: 1. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek powodujące subiektywne dolegliwości. z nawracającymi wysiękami kolana. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe 3. BRAK STABILNOŚCI STAWU): 1. z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana do 45° i z zanikami mięśni uda ponad 2 cm 2. STAW KOLANOWY 155. z nawracającymi wysiękami kolana. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 2.TOREBKOWEGO (TOREBKI. z ubytkiem zakresu ruchomości do 30° B. z koniecznością stosowania stabilizatora stawu.

następstwa uszkodzeń stawu kolanowego powodujące subiektywne dolegliwości stawu 2. z zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i kolanowego upośledzającymi chód 2. staw rzekomy goleni powikłany dużymi zmianami troficznymi. MARTWICĄ ASEPTYCZNĄ. staw rzekomy goleni umożliwiający obciążanie w aparacie ortopedycznym i chodzenie o kulach lub zrost złamania powikłanego zapaleniem kości 2. ze skróceniem 5 -6 cm. z niewielkim zagięciem osi kończyny ze skróceniem od 2 do 4 cm.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. następstwa uszkodzeń kolana z objawami znacznej niewydolności stawu. przede wszystkim szpotawym zagięciem osi kończyny ze skróceniem > 6 cm. z niewielkimi zanikami mięśni uda. 1. ZMIAN TROFICZNYCH I CZYNNOŚCIOWYCH KOŃCZYNY ITP. zakażony staw rzekomy goleni z przetokami. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego powodujące subiektywne dolegliwości stawu. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 3. powodujące ubytek zakresu ruchomości kolana od 20° do 45° i zgięcia powyżej 100°. PRZEWLEKŁYCH STANÓW ZAPALNYCH. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego z objawami mającymi wyraźny wpływ na wydolność stawu kolanowego. następstwa wygojonych złamań.: A. ze znacznym. PODUDZIE 159. ZMIANY NIEWIELKIE LUB SKRÓCENIE DO 4 CM: 1. wymagającym stosowania kul lub lasek C. z zachowaną osią i długością kończyny. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. ze znacznym zagięciem osi kończyny. 1. 1-3 46 . następstwa uszkodzeń kolana z objawami znacznej niewydolności stawu z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytek zakresu ruchomości kolana do 45°. z zanikami mięśni uda ponad 2 cm 2. Z PRZETOKAMI. z wygojonym zapaleniem kości 3. 25-40 D.6 CM: 1. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. następstwa wygojonych złamań.157. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. stawu skokowego do 10° zgięcia grzbietowego i 25° zgięcia podeszwowego i upośledzające chód w stopniu nieznacznym B. ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI I INNYMI WTÓRNYMI ZMIANAMI: 1. bez zaburzeń ruchomości stawów kolanowego. INNE USZKODZENIA STAWU KOLANOWEGO (BLIZNY SKÓRY. bez zaburzeń ruchomości stawów kolanowego i skokowego z dolegliwościami subiektywnymi 2. z zesztywnieniem stawu skokowego oraz z ograniczeniami ruchomości stawu kolanowego upośledzającymi chód w stopniu znacznym. PRZETOK I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego na pograniczu jego zesztywnienia oraz z ograniczeniami ruchomości stawu kolanowego upośledzającymi chód w stopniu znacznym 3. następstwa wygojonych złamań. następstwa prawidłowo wygojonych złamań. z ograniczeniami zgięcia powyżej 100° i z zanikami mięśni uda ponad 4 cm 12 1 4 8 16 158. POWIKŁAŃ WTÓRNYCH. CIAŁA OBCE) .W ZALEŻNOŚCI OD DOLEGLIWOŚCI OBRZĘKÓW. z zanikami mięśni uda do 2 cm mierzonymi 10 cm powyżej rzepki. z dużymi zmianami miejscowymi z zesztywnieniem stawu skokowego 30 40 50 15 4 8 12 24 28 160. ze skróceniem do 2 cm. PRZEMIESZCZEŃ. następstwa prawidłowo wygojonych złamań. oraz nawracające wysięki kolana. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE STAWU KOLANOWEGO: A. z niewielkimi ograniczeniami zakresu ruchomości kolana B. ZNACZNE ZMIANY LUB SKRÓCENIE 4. ZŁAMANIE KOŚCI PODUDZIA . z zagięciem osi kończyny ze skróceniem 4-5 cm.POWODUJĄCE ZNIEKSZTAŁCENIE I/LUB UPOŚLEDZENIE FUNKCJI KOŃCZYNY: A. głównie zgięcia grzbietowego do 10° oraz ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 3. z zachowaną osią. IZOLOWANE ZŁAMANIE STRZAŁKI . następstwa wygojonych złamań. BARDZO ROZLEGŁE ZMIANY POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. DUŻE ZMIANY: 1.

OBRZĘKÓW PRZEWLEKŁYCH I UTRZYMUJĄCYCH SIĘ DOLEGLIWOŚCI: A. z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich. kikut pokryty skórą. z dolegliwościami subiektywnymi 3.W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU KIKUTA. z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo korzystnej. bez zaburzeń ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi 2. z ubytkiem zakresu ruchu do 30°. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1. i upośledzającymi chód w stopniu znacz nym 10 1 4 8 16 20 162. ZWICHNIĘCIA. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1.UWAGA: NASTĘPSTWA ZŁAMAŃ DLA STAWU SKOKOWEGO. ZNACZNE ZMIANY: 1. STAW SKOKOWO-GOLENIOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY 163. następstwa wygojonych uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym i martwicą skóry. w zakresie od 10° zgięcia grzbietowego do 25° zgięcia podeszwowego upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. następstwa wygojonych uszkodzeń stawu skokowego z istotnymi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego. ze zmianami troficznymi. PRZY KIKUTACH DŁUŻSZYCH NIŻ 8 CM (MIERZĄC OD SZPARY STAWOWEJ): 1. z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. STŁUCZENIA I INNE ZRANIENIA . ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH PODUDZIA. z ubytkiem zakresu ruchu do 60°. ze zmianami troficznymi lub z przetokami trudny do protezowania 40 50 55 60 E. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi B. DŁUGOŚCI. następstwa wygojonych uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego. MIĘŚNI. upośledzającymi chód w stopniu znacznym 3. KOSTKI BOCZNEJ OKREŚLA SIĘ WEDŁUG KRYTERIÓW PRZYJĘTYCH 161. OGRANICZEŃ RUCHOMOŚCI. ale wygojonych. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego z ubytkiem zakresu ruchu do 45°. następstwa uszkodzeń dających zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego 10 16 5-8 1-3 4 47 . 1. ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. TROFICZNYCH I INNYCH: A. wygojonych z ubytkami skóry. w niewielkim zgięciu podeszwowym. z ewentualnymi niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawów kolanowego i skokowego z dolegliwościami subiektywnymi 2. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. ZNIEKSZTAŁCENIA STOPY I OGRANICZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH. ale ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi C. upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym 2. ZMIAN NACZYNIOWYCH. w zakresie od 10° zgięcia grzbietowego do 25° zgięcia podeszwowego. głównie zgięcia grzbietowego do 10° upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. następstwa wygojonych uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. SKÓRY. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym i martwicą skóry. ZŁAMANIA. SKRĘCENIA. ZNIEKSZTAŁCEŃ. przy długości kikuta u osoby dorosłej do 8 cm (mierząc od szpary stawowej) B. w ustawieniu pośrednim. ze zmianami troficznymi ograniczającymi możliwości protezowania 3. PRZYDATNOŚCI DO ZAPROTEZOWANIA I ZMIAN WTÓRNYCH W OBRĘBIE KOŃCZYNY: A. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PODUDZIA . z czynnymi przetokami.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. zbliżonym do zesztywnienia w pozycji czynnościowo korzystnej. ŚCIĘGNA ACHILLESA I INNYCH ŚCIĘGIEN W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. zapewniające w miarę wydolny chód 2. kikut pokryty skórą. DUŻEGO STOPNIA: 1. USZKODZENIA STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO I SKOKOWO-PIĘTOWEGO. kształtny kikut pokryty skórą bez zmian troficznych dający możliwości protezowania 2.

następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonych z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej i upośledzającymi chód w stopniu znacznym. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH. w ustawieniu pośrednim. z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo-piętowym zapewniające wydolny. PRZETOKAMI. ZESZTYWNIENIE STAWU SKOKOWO-GOŁENIOWEGO LUB SKOKOWO-PIĘTOWEGO . głównie zgięcia grzbietowego upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego dające dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz niewydolność chodu 2. zbliżonym do zesztywnienia w pozycji czynnościowo korzystnej. w niewielkim zgięciu podeszwowym. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym z przetokami lub znacznymi zmianami troficznymi i z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego lub z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską 2. z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo -piętowym i upośledzającymi chód w stopniu znacznym.lub grzbietowego i powodujące dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz upośledzające chód 3. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym. przy współistniejących zmianach troficznych. zmiany troficzne) uniemożliwiających obciążanie kończyny (konieczność chodzenia o 2 kulach) 20 25 32 38 164. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 3. ZMIAN WTÓRNYCH I INNYCH POWIKŁAŃ: A. ŚREDNIE ZMIANY: 1.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. następstwa wygojonych złamań z istotnymi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego. zmuszające do posługiwania się kulą lub laską D. STAWÓW. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo niekorzystnej przy współistniejących zmianach wtórnych (przetoki. w ustawieniu pośrednim. ze zmianami w obrębie stawu skokowo piętowego oraz ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. następstwa wygojonych uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. ZNIEKSZTAŁCEŃ. DUŻE ZMIANY Z CZĘŚCIOWĄ UTRATĄ KOŚCI: 1. z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską. następstwa wygojonych złamań z dolegliwościami subiektywnymi 2. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego. POD KĄTEM ZBLIŻONYM DO PROSTEGO: 1. przy współistniejących zmianach troficznych. w niewielkim zgięciu podeszwowym. POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. wygojonych z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa uszkodzeń dających zesztywnienie w pozycji pośredniej z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo-piętowym i powodujące znaczne dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz upośledzające chód C. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej przy współistniejących zmianach wtórnych (przetoki.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ USTAWIENIA STOPY. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego. w ustawieniu pośrednim. zmiany troficzne) uniemożliwiających obciążanie kończyny (konieczność chodzenia o 2 kulach) 10 20 10 16 20 30 165. MARTWICĄ. ZMIANAMI TROFICZNYMI: 1. ZMIAN TROFICZNYCH I INNYCH POWIKŁAŃ: A. ale upośledzony chód 2. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym ze znacznymi zmianami i powodujące zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego oraz z nadmierną utrwaloną supinacją lub pronacją stopy oraz dające niewydolność chodu i konieczność posługiwania się kulą lub laską. ZŁAMANIA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ . następstwa wygojonych złamań. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 2. zmuszające do posługiwania się kulą lub laską 20 10 1 3-4 8 16 48 . z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską C. W INNYCH USTAWIENIACH CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYCH: 1. zapewniające wydolny chód 2. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi 3. dające dolegliwości podczas chodzenia B. W USTAWIENIACH NIEKORZYSTNYCH Z DUŻYMI ZMIANAMI I POWIKŁANIAMI: 1.

następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym. następstwa złamań co najmniej trzech kości śródstopia dające deformację wymagającą zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne 10 16 1 2 1 2 8 12 8 169. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 28 166. najczęściej złamań z przemieszczeniami. wygojonych ze znacznymi zmianami i powodujące zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego oraz z nadmierną supinacją lub pronacją stopy. najczęściej złamań bez przemieszczeń. następstwa uszkodzeń. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki. PRZEMIESZCZEŃ.2. 168.W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. 49 . następstwa złamań co najmniej trzech kości śródstopia powodujące deformację dające i zaburzenia wydolności chodu 2. ze zmianami wtórnymi w obrębie stawów stępu i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. następstwa uszkodzeń wygojonych z wtórną deformacją utrudniającą chodzenie i wymagającą zaopatrzenia ortopedycznego 2. ZNACZNEGO STOPNIA LUB INNYMI POWIKŁANIAMI: 1. z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2.W ZALEŻNOŚCI OD POWIKŁAŃ O: A. z możliwością obciążania kończyny 2. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi C. ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA . następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym. następstwa uszkodzeń z dużymi zmianami wtórnymi lub z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa uszkodzeń z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. umożliwiające zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne. następstwa uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego i z dużymi zmianami wtórnymi lub z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo korzystnej. następstwa uszkodzeń. z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki. zmianami troficznymi oraz z przetokami i utrudniające chodzenie i wymagającą zaopatrzenia ortopedycznego 10 16 1 4 8 168. II. wygojonych z wtórną deformacją. UTRATA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ . głównie z dolegliwościami subiektywnymi 3. oraz dające niewydolność chodu i konieczność posługiwania się kulą lub laską przy współistniejących zmianach troficznych. bez możliwości zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne i bez możliwości obciążania kończyny 30 36 167. POZ. najczęściej złamań z przemieszczeniami. MIERNEGO STOPNIA: 1. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY: A. w ustawieniu pośrednim. następstwa uszkodzeń. z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki stępu i z dolegliwościami subiektywnymi 3. następstwa uszkodzeń. upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 4. następstwa uszkodzeń z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. III I IV KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: 1. następstwa uszkodzeń. następstwa złamań z przemieszczeniem I i V kości śródstopia dające deformację wymagającą zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne B. 1. ZNIEKSZTAŁCENIAMI I INNYMI ZMIANAMI WTÓRNYMI . następstwa uszkodzeń. ZNIEKSZTAŁCEŃ USTAWIENIA STOPY. USZKODZENIA KOŚCI STEPU Z PRZEMIESZCZENIAMI. POWIKŁANE ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA . z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: 1.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ STATYCZNODYNAMICZNYCH ORAZ INNYCH ZMIAN: A. następstwa uszkodzeń z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki stepu upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. I LUB V KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: 1. najczęściej złamań bez przemieszczeń.OCENIA SIĘ WG. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU . ZŁAMANIA TRZECH I WIĘCEJ KOŚCI ŚRÓDSTOPIA .W ZALEŻNOŚCI OD UTRZYMUJĄCYCH SIĘ DOLEGLIWOŚCI. głównie z dolegliwościami subiektywnymi 3.

ZNIEKSZTAŁCEŃ. USZKODZENIA PALUCHA . UTRATA STOPY W CAŁOŚCI: 1. następstwa uszkodzeń. następstwa uszkodzeń. ZMIAN TROFICZNYCH ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. duże zmiany 1 3 5 50 . PALCE STOPY 175. ZNIEKSZTAŁCEŃ. 20-25 F. 50 172. utrata całego palucha 1-4 8 12 176. ZMIANY NIEWIELKIE: 1. CHARAKTERU KIKUTA ZABURZEŃ STATYKI I CHODU I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. DUŻE ZMIANY: 1. INNE USZKODZENIA STOPY .W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA (CZĘŚCI MIĘKKICH): A. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 2. WIELKOŚCI UBYTKÓW.W ZALEŻNOŚCI OD DOLEGLIWOŚCI BLIZN. utrata paliczka paznokciowego palucha 3. następstwa wygojonych uszkodzeń z niewielkimi zaburzeniami statyki ruchomości palców oraz głównie 1-4 z dolegliwościami subiektywnymi B. 1. INNE USZKODZENIA PALUCHA . 1. z dużymi zmianami troficznymi oraz istotnymi zaburzeniami budowy statyki upośledzającymi chód w stopniu znacznym i wymagające zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne i 12 5-8 171. 1. A. 40 173. ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha 2. niewielkie zmiany 2. wtórne zmiany troficzne 4. zmiany neurologiczne +2 +2 +2 +2 170. przetoki 3.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. UTRATA STOPY W STAWIE LISFRANCA: 1. zapalenie kości. średnie zmiany 3. 30 174. 2.1. A. 1. UTRATA STOPY NA POZIOMIE STAWU CHOPARTA: A. UTRATA STOPY W OBRĘBIE KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: A.

177. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE . 1. 1. utrata palca małego z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 5 10 15 180. utrata palców z częścią kości śródstopia 2. UTRATA PALUCHA WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA . znaczne zmiany 3. 1. UTRATA PALCA V WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA: A. duże zmiany 1 2 4 179. utrata palców z całą kością śródstopia 3. ZAŚ WYMAGAJĄCE REAMPUTACJI NALEŻY OCENIAĆ PODOBNIE ODEJMUJĄC PROCENT USZCZERBKU ZA KIKUT ISTNIEJĄCY PRZED URAZEM. niewielkie zmiany 2. 1 XIV. nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym B. utrata palucha z całą kością śródstopia 3. 1. utrata palców z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 2 4 8 181. utrata palucha z częścią kości śródstopia 2. częściowe – czuciowe 10 8 7 5 5 prawa lewa 51 . USZKODZENIA I UBYTKI W ZAKRESIE PALCÓW II. częściowa utrata.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU UTRATY KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: A. III. utrata palca V z całą kością śródstopia 3. III. 1. utrata palca V z częścią kości śródstopia 2. utrata palucha z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 15 20 25 178.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ: A. IV WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA: A. UTRATA PALCÓW II. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH 182. nerwu piersiowego długiego C. INNE DROBNE USZKODZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA PALCÓW: A. częściowa utrata. NERWU PACHOWEGO: 1. całkowita utrata. 1. IV I V ŁĄCZNIE: A. UWAGA: USZKODZENIA KIKUTA AMPUTOWANYCH KOŃCZYN WYMAGAJĄCE REAMPUTACJI LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCE ZASTOSOWANIE PROTEZY OCENIAĆ NALEŻY WG AMPUTACJI NA POZIOMIE WYŻSZYM. 1.

zaburzenia czucia I. osłabienie przywodzenia ręki 8. upośledzenie zginania ręki 3.2. osłabienie odwodzenia ręki 9. zaburzenia czucia F. upośledzenie prostowania i odwodzenia kciuka 6. upośledzenie odwracania przedramienia 3. porażenie zginaczy i prostowników przedramienia 5. zaburzenia czucia 6. NERWU ŁOKCIOWEGO: 1.ruchowe i/lub czuciowe 20 16 8 20 4 16 +3 +3 +10 +3 +10 +6 +4 +4 +3 +2 +2 +8 +2 +8 +4 +3 +3 +1 +4 +4 +4 +10 +5 +5 +2 +2 +2 +8 +4 +4 5 15 20 25 3 10 15 20 +5 +5 +5 +5 +20 +5 +4 +4 +4 +4 +15 +5 7 12 52 . zaburzenia wegetatywne (naczynioruchowe lub troficzne) G. częściowe – czuciowe 2. częściowe .czuciowe i ruchowe 4. upośledzenie odwodzenia ramienia 2. upośledzenie zginania w stawie łokciowym 3. NERWU PROMIENIOWEGO: 1. częściowe – ruchowe 3. osłabienie zginania przedramienia 5. całkowite E. upośledzenie prostowania przedramienia 2. całkowite H. NERWU MIĘŚNIOWO-SKÓRNEGO: 1. upośledzenie prostowania ręki 4. SPLOTU BARKOWEGO: 1. upośledzenie prostowania w stawach śródręczno-paliczkowych 7. upośledzenie odwracania przedramienia 4. całkowite . upośledzenie czynnego nawracania przedramienia 2. POZOSTAŁYCH NERWÓW ODCINKA SZYJNO – PIERSIOWEGO: czuciowe całkowite . upośledzenie ruchów kciuka (niemożność przeciwwstawiania i zginania) 5. częściowe – czuciowe 2.ruchowe i/lub czuciowe D. porażenie mięśni ręki 6. upośledzenie zginania palców 4. NERWU POŚRODKOWEGO: 1.

NERWU PISZCZELOWEGO: 1. NERWU SROMOWEGO WSPÓLNEGO: N. zmiany troficzne S. upośledzenie przywodzenia uda 4. kauzalgia UWAGA: 5-12 5-20 5-10 3-15 +5 +5 +30 +15 +5 +10 +5 +10 W PRZYPADKACH USZKODZEŃ CZĘŚCIOWYCH NALEŻY OCENIAĆ WG OBJAWÓW DOTYCZĄCYCH GAŁĘZI NERWU I NIE MOŻE ON PRZEKROCZYĆ NORM PRZEWIDZIANYCH PONIŻEJ. zniesienia ruchów stawu kolanowego 5. zaburzenia czucia 4. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. upośledzenie zgięcia w stawie kolanowym 3. zaburzenia czucia 6. O. zmiany troficzne bardzo nasilone 7. 182 OCENIA SIĘ TYLKO IZOLOWANE USZKODZENIA NERWÓW OBWODOWYCH.J. zniesienie ruchów stopy 6. osłabienie zgięcia podeszwowego stopy 2. zmiany troficzne miernie nasilone P. pozostałych nerwów odcinka lędżwiowo-krzyżowego UWAGI: WG POZ. NERWU STRZAŁKOWEGO: 1. 1. NERWÓW POŚLADKOWYCH (GÓRNEGO I DOLNEGO): M. zaburzenia czucia R. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. zniesienie ruchów stopy 4. brak możliwości nawracania stopy 3. zmiany troficzne miernie nasilone 8. upośledzenie ruchów stopy 5. zaburzenia czucia 7. upośledzenie zginania i prostowania w stawie biodrowym 3. NERWU ZASŁONOWEGO: K. NERWU UDOWEGO: L. osłabienie zginania i prostowania palców 4. NERWU KULSZOWEGO PRZED PODZIAŁEM NA NERW PISZCZELOWY I STRZAŁKOWY: 1. zmiany troficzne bardzo nasilone 5. SPLOTU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO: 1. upośledzenie zgięcia podeszwowego stopy i palców 3. brak zgięcia podeszwowego stopy i palców 2. +8 +10 +10 +10 +10 +10 +10 + 10 +4 +4 +3 +10 +2 +8 +5 +10 +5 53 .

VIENNA INSURANCE GROUP traci moc Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu CIGNA STU S.A.2008r. MIĘŚNIOWE I NERWOWE OCENIA DOTYCZĄCYCH USZKODZEŃ ODPOWIEDNICH ODCINKÓW KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH. Niniejsza Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S. 183.WSPÓŁISTNIEJĄCE USZKODZENIA KOSTNE.A. 54 . 2.2005r.2008r. VIENNA INSURANCE GROUP wchodzi w życie z dniem 01.A.A. 3. SIĘ WG POZYCJI USZKODZENIA NERWÓW OBWODOWYCH POWINNY BYĆ UDOKUMENTOWANE BADANIEM NEUROFIZJOLIGICZNYM (EMG I NEUROPRZEWODNICTWO). W OCENIE NASTĘPSTW USZKODZEŃ NERWÓW OBWODOWYCH NASTĘPSTWA NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ USZCZERBKÓW PRZEWIDZIANYCH DLA AMPUTACJI NA POZIOMIE ODPOWIADAJĄCYM ZAKRESOWI UNERWIENIA.10. w obrębie kończyny górnej 2. USZKODZENIA CAŁKOWITE MUSZĄ ZOSTAĆ UDOKUMENTOW ANE BADANIEM NEUROFIZJOLIGICZNYM (EMG I NEUROPRZEWODNICTWO). w obrębie kończyny dolnej 50 40 30 POSTANOWIENIA KOŃCOWE §6 1.A. Z dniem wejścia w życie niniejszej Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S. zatwierdzona uchwałą nr 61/05 Zarządu CIGNA STU S. 1.04. Niniejsza Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S.05.A. VIENNA INSURANCE GROUP z dnia 22. VIENNA INSURANCE GROUP została zatwierdzona uchwałą nr 18/2008 Zarządu INTERRISK S. z dnia 25. KAUZALGIE POTWIERDZONE OBSERWACJĄ SZPITALNĄ: A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful