TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A.

VIENNA INSURANCE GROUP

SPIS TREŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE ___________________________________________________________________________________ 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku _____________________________________________________________________________ 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu ________________________________________________________________________________ 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA ZDROWIU ______________________________________________________________ 3 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE _____________________________________________________________________________ 6 I. II. III. IV. V. VI. Uszkodzenia głowy ____________________________________________________________________________________ 6 Uszkodzenia twarzy __________________________________________________________________________________ 12 Uszkodzenia narządu wzroku __________________________________________________________________________ 14 Uszkodzenia narządu słuchu ___________________________________________________________________________ 17 Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku _____________________________________________________________ 18 Uszkodzenia klatki piersiowej i jej następstwa ____________________________________________________________ 19

VII. Uszkodzenia brzucha i jego następstwa__________________________________________________________________ 22 VIII. Uszkodzenia narządów moczowopłciowych ______________________________________________________________ 23 IX. X. XI. Ostre zatrucia i ich następstwa ________________________________________________________________________ 25 Uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego_____________________________________________________________ 25 Uszkodzenia miednicy ________________________________________________________________________________ 28

XII. Uszkodzenia kończyny górnej __________________________________________________________________________ 30 A. Łopatka prawa, lewa ________________________________________________________________________________ 30 B. Obojczyk _________________________________________________________________________________________ 30 C. Bark ____________________________________________________________________________________________ 31 D. Ramię ___________________________________________________________________________________________ 33 E. Staw łokciowy _____________________________________________________________________________________ 34 F. Przedramię _______________________________________________________________________________________ 35 G. Nadgarstek _______________________________________________________________________________________ 38 H. Śródręcze ________________________________________________________________________________________ 39 I. Kciuk ____________________________________________________________________________________________ 39

J. Palec wskazujący __________________________________________________________________________________ 40 K. Palec trzeci, czwarty i piąty___________________________________________________________________________ 40 XIII. Uszkodzenia kończyny ________________________________________________________________________________ 41 A. Staw biodrowy ____________________________________________________________________________________ 41 B. Udo _____________________________________________________________________________________________ 43 C. Staw kolanowy ____________________________________________________________________________________ 45 D. Podudzie _________________________________________________________________________________________ 46 E. Staw skokowo-goleniowy i skokowo-piętowy _____________________________________________________________ 47 F. Palce stopy _______________________________________________________________________________________ 50 XIV. Porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych ____________________________________________ 51

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Niniejszą tabele norm oceny procentowej stosuje się w przypadkach orzekania p rzez lekarzy zaufania INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP o wysokości uszczerbku na zdrowiu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. POJĘCIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU §2 1. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. O ile została opłacona dodatkowa składka, za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu, jeżeli choroby te zostały stwierdzone orzeczeniem lekarskim w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a także gdy Ubezpieczony nie przekroczył 65 roku życia w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

2. Cechami nieszczęśliwego wypadku są: 1) 2) 3) 4) działająca przyczyna zewnętrzna, nagłość wystąpienia zdarzenia, niezależność od woli Ubezpieczonego, istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem (wypadkiem) a skutkiem w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci.

WARUNKIEM UZNANIA ZDARZENIA ZA NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK JEST WYSTĄPIENIE WSZYSTKICH WYMIENIONYCH CECH RAZEM.

3. Pojęcie przyczyny zewnętrznej Nieszczęśliwy wypadek jest wywołany zawsze przyczyną zewnętrzną. Zdarzenie występujące bez przyczyny zewnętrznej nie jest uznawane za nieszczęśliwy wypadek. Nie może być więc uznana za nieszczęśliwy wypadek samoistna choroba wywołana procesem zachodzącym wewnątrz organizmu, chociażby miała cechy nagłości. Zachorowania takie jak zawał mięśnia sercowego, wylew krwi do mózgu itp. mogą stanowić przedmiot orzeczeń komisji lekarskiej tylko wtedy, kiedy są objęte umową ubezpieczenia. Nie można jednak uznać za nieszczęśliwy wypadek zdarzenia, jeśli wskutek wystąpienia zawału serca, wylewu krwi do mózgu itp. schorzeń dojdzie do nagłej niedyspozycji Ubezpieczonego, który z tego powodu dozna dodatkowego wtórnego uszkodzenia ciała, np. w wypadku samochodowym, wskutek upadku z wysokości itp. 4. Pojęcie nagłości zdarzenia Warunkiem rozpatrywania sprawy jest nagłość zdarzenia przebiegająca w stosunkowo krótkim okresie czasu. Pojęcia nagłości nie można zawsze identyfikować jako działania jednorazowego czy natychmiastowego. Zdarza się bowiem, że działanie takie może trwać kilka godzin (działanie czynnika szkodliwego dla organizmu) i wówczas należy uznać je za działanie nagłe. 5. Niezależność zdarzenia od woli ubezpieczonego Takie określenie oznacza, że zdarzenie (wypadek) miał miejsce wbrew woli Ubezpieczonego. Dlatego też nie można uznać za wypadek w rozumieniu ubezpieczenia działania samobójczego, samookaleczenia czy też działania prowadzącego do okaleczenia przez inne osoby za zgodą ubezpieczonego. Jeśli natomiast ubezpieczony doprowadził do powstania zdarzenia przez swoją lekkomyślność lub niedbalstwo, przyjmuje się, że nie zamierzał spowodować śmierci czy uszkodzenia ciała. 6. Związek przyczynowy między nagłym zdarzeniem a skutkami w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci Musi być stwierdzony związek przyczynowy między nagłym zdarzeniem a skutkami w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci. Należy brać pod uwagę ostateczny skutek wypadku, z uwzględnieniem zaszłych w tym czasi e komplikacji i okoliczności niezależnych od woli Ubezpieczonego. Związek przyczynowy między skutkiem a zdarzeniem zachodzi wówczas, jeśli bez danego zdarzenia skutek ten nie nastąpiłby.

2

Ustalając związek przyczynowy, należy zwracać uwagę również na łączność miejscową i czasową skutku zdarzenia. Ma to istotne znaczenie, w przypadku gdy brak jest początkowej dokumentacji lekarskiej, np. ubezpieczony nie zgłosił się do szpitala czy do ambulatorium, gdyż skutki wypadku wydawały mu się niegroźne. Podobnie spra wa może wyglądać przy wtórnych zakażeniach powstałych wskutek urazów, np. pourazowe zapalenie szpiku kostnego. Jeśli zgon nastąpi wskutek zakażenia ogólnego lub choroby zakaźnej, które nastąpiły po urazie, należy brać pod uwagę okres inkubacji zarazków. Również stan chorobowy powstały wskutek wypadku, np. zapalenie płuc, w wyniku którego nastąpił zgon, będzie uważany za skutek nieszczęśliwego wypadku, mimo że sam wypadek nie spowodowałby zejścia śmiertelnego. POJĘCIE USZCZERBKU NA ZDROWIU §3 1. Za uszczerbek na zdrowiu uważa się wszelkie zmiany pourazowe powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku pogarszające stan zdrowia Ubezpieczonego, wymagające pomocy medycznej ze strony lekarza lub pobytu w szpitalu. 2. Uszczerbek na zdrowiu, zgodnie z wiedzą lekarską, pozostawia trwałą dysfunkcję organu, narządu lub układu. Nie uznaje się zatem za trwały uszczerbek skutków zdarzenia, które -po leczeniu czy bez - mijają bezpowrotnie, nie pozostawiając śladów (np. skutki potłuczenia, wylewy podskórne, bóle pourazowe zaistniałe w czasie wypadku itp.).

ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA ZDROWIU
§4 1. Stopień uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia z uwzględnieniem, zaleconego przez lekarza, leczenia powypadkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. O ile ciężkość lub charakter wypadku sprawia, że można przewidywać przedłużanie się leczenia ponad 6 miesięcy lekarz zaufania winien wydać orzeczenie wstępne i w orzeczeniu tym określić: 1) 2) 3. minimalną bezsporną wysokość uszczerbku na zdrowiu, tj. taką, która po przeprowadzeniu i zakończeniu leczenia nie ulegnie zmniejszeniu, zakładając optymalny przebieg leczenia i rehabilitac ji, przewidywany termin badania końcowego.

2.

W przypadku, gdy Ubezpieczony zgłosi roszczenie po upływie 24 miesięcy od dnia wypadku, ale przed upływem przedawnienia (trzy lata) lekarz zaufania ustala stopień uszczerbku na zdrowiu taki, jaki istniał w 24 miesiącu od dnia wypadku. Lekarz zaufania ustala stopień uszczerbku na zdrowiu oraz związek przyczynowy z nieszczęśliwym wypadkiem. Lekarz zaufania wydaje orzeczenie na podstawie: 1) bezpośredniego badania Ubezpieczonego, 2) zgłoszenia roszczenia, 3) dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił pierwszej pomocy, 4) wszelkiej dokumentacji z przebiegu leczenia.

4. 5.

6.

Stopień uszczerbku na zdrowiu może być również ustalany zaocznie przez lekarza zaufania na podstawie: 1) 2) 3) zgłoszenia roszczenia, dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił pierwszej pomocy, wszelkiej dokumentacji z przebiegu leczenia.

7. 8. 9.

Uszczerbek może wynosić od 0 do 100%. Ustaleń uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze zaufania - jednoosobowo lub w zespole (komisji). Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich odbywa się na zlecenie jednostek organizacyjnych INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

10. Orzeczenie lekarza zaufania o wysokości uszczerbku na zdrowiu wydawane jest na obowiązującym druku. Lekarz zaufania zobowiązany jest wypełnić wszystkie punkty orzeczenia. W przypadku niewypełnienia wszystkich punktów, orzeczenia będą zwracane celem uzupełnienia. 11. Przy orzekaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu podaje się rozpoznanie w języku polskim oraz stopień upośl edzenia czynności uszkodzonego narządu, organu lub układu, łącznie z towarzyszącymi powikłaniami, odpowiednio do treści tej pozycji Tabeli Norm, jaka w konkretnym przypadku ma zastosowanie do ustalenia procentu uszczerbku. 12. Lekarz badający zobowiązany jest wpisać w orzeczeniu jednoznacznie sformułowane rozpoznanie w języku polskim z określeniem powstałych zaburzeń funkcji narządu, układu czy całego organizmu będące skutkiem

3

przebytego wypadku (zdarzenia). Nie można poprzestać na lakonicznym wpisaniu samego r ozpoznania np. „przebyte złamanie podudzia lewego”. Takie stwierdzenie nie określa bowiem, jakie nastąpiły trwałe skutki tego zdarzenia, które na trwale zaburzają funkcję narządu (organizmu). W powyższym przykładzie, poza samym rozpoznaniem, powinny się znaleźć określenia typu ” ...... z przemieszczeniem odłamów i nieprawidłowym zrostem, z odchyleniem osi prawidłowej podudzia i np. ograniczeniem ruchomości w stawie....., osłabieniem siły mięśniowej ...” itp. Podobnie przy oparzeniach nie można ograniczać się np. tylko do zapisu „oparzenie I/II stopnia przedramienia prawego”, ponieważ samo oparzenie I/II st. z reguły nie daje trwałych następstw, a przy oparzeniach głębszych należy bezwzględnie opisać ich dokładną lokalizację, wielkość - rozległość (ewentualnie podać procent oparzenia powierzchni ciała) oraz podać trwałe następstwa - np. blizny szpecące (na twarzy), ściągające i/lub ograniczające ruchomość. Dopiero po tak opisanym rozpoznaniu należy podać właściwy punkt Tabeli Norm i wpisać orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu. Rozpoznanie i następstwa urazów, należy pisać w języku polskim, czytelnie i bez niezrozumiałych skrótów, mając na uwadze, że druki „ Orzeczenie lekarza zaufania INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP” są dokumentami, stanowiącymi podstawę do rozliczenia się z klientem, jak również to, że realizacją świadczeń (a więc i odczytywaniem zapisów) zajmują się osoby najczęściej nie mające przygotowania medycznego. 13. Przed przystąpieniem do badania klienta (niezależnie od rodzaju badania) należy bezwzględnie sprawdzić jego tożsamość na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Nadzór nad prawidłowością wydawanych orzeczeń sprawuje każdy Oddział INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP. 14. Jeżeli w odpowiedniej pozycji tabeli procent uszczerbku na zdrowiu jest określony w przedziałach „od – do” lekarz orzecznik ustala procent uszczerbku na zdrowiu w granicach podanych w tabeli, biorąc pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia lub ograniczenia czynności organów, narządów lub układu oraz towarzyszące powikłania. 15. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone, uszczerbek ustala się z uwzględnieniem różnicy pomiędzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu po wypadku a istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem. 16. Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej pozycji w tabeli procentowej należy ocenić "per analogiam" "przez podobieństwo" wg pozycji najbardziej zbliżonej merytorycznie, zaznaczając to w orzeczeniu. 17. Jeżeli wypadek spowodował uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenie wg. Tabeli Norm z ograniczeniem do 100 %. 18. Przy wielomiejscowych uszkodzeniach kończyny ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku, ustalonych za poszczególne uszkodzenie wg Tabeli Norm, z tym że procent ten nie może być wyższy od procentu przewidzianego za utratę uszkodzonej części kończyny. 19. U osób leworęcznych uszkodzenie kończyny górnej ocenia się wg pozycji tabeli dla kończyny górnej prawej, zaś kończyny prawej jak dla lewej. 20. Prawe i lewe oko traktuje się łącznie jako jeden narząd wzroku, tak samo oba uszy traktuje się jako jeden narząd słuchu. 21. Przy stwierdzeniu nawykowego zwichnięcia stawu barkowego uszczerbek ustala się wyłącznie przy zwichnięciu stwierdzonym po raz pierwszy. Przy kolejnych zwichnięciach ustalenie trwałego uszczerbku może mieć miejsce tylko wówczas, jeśli stwierdza się dodatkowe - nowe uszkodzenia (uszczerbek ustala się wyłącznie za nowe uszkodzenia). 22. Podwójne widzenie, powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wymagające przy pracy przesłonięcia jednego oka, powoduje uszczerbek na zdrowiu odpowiadający ślepocie jednego oka. 23. Pourazowe lub związane przyczynowo z urazem uszkodzenie powłok brzusznych powodujące powstanie przepukliny pourazowej stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu (w odróżnieniu od innych rodzajów prze puklin). 24. Następstwa zawałów serca orzeka się oceniając stopień niewydolności krążenia analogicznie do uszkodzeń serca lub osierdzia. 25. Następstwa udarów mózgu orzeka się zgodnie z uszczerbkiem odpowiadającym następstwom urazów czaszkowo mózgowych. 26. Każdy uszczerbek opisywany jest alfanumerycznie: Liczba - litera -liczba np. 114 A 2. 27. Jeżeli uszczerbek zostaje przypisany do opisu: np. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem ką towym do 10° lub z nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne. 114. ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI RAMIENNEJ (W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ, OGRANICZEŃ W STAWIE ŁOPATKOWO-RAMIENNYM I ŁOKCIOWYM):

4

A. NIEWIELKIE ZMIANY

1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone dające głównie dolegliwości subiektywne 2. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne

2

1

4

2

114 - złamanie trzonu kości ramiennej - w zależności od przemieszczeń, ograniczeń w stawie łopatkowo - ramiennym i łokciowym A2niewielkie zmiany (przemieszczenia, ograniczenia) złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne.

Oznaczeniu uszczerbku przypisujemy odpowiedni procent z Tabeli: 114 A 2 - 4% dla kończyny prawej lub 2% dla kończyny lewej.

5

2 I 3 OCENIA SIĘ DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU. FRAGMENTACJA) W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZEŃ: 1. towarzyszące dolegliwości bólowe B. towarzyszące dolegliwości bólowe 3. UBYTEK W KOŚCIACH CZASZKI: A. 1) NALEŻY OSOBNO OCENIAĆ STOPIEŃ USZCZERBKU USZKODZENIA LUB UBYTKI KOŚCI WG. 1. 1. SZCZELINY. > 5 cm średnicy/ długości blizny. > 5 cm średnicy/ długości 1.5 cm średnicy/ długości 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU. < 5 cm średnicy/ długości blizny. > 8 cm średnicy długości 1-5 6-8 9-15 16-20 UWAGA: JEŻELI PRZY USZKODZENIACH I UBYTKACH KOŚCI CZASZKI (POZ. USZKODZENIA GŁOWY PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU 1. OSKALPOWANIE (DLA KOBIET X 2): 1. > 5 cm średnicy/ długości blizny.5 cm średnicy/ długości 2.5 6-7 8-9 3. 2. (NALEŻY DO POZYCJI PODSTAWOWEJ DODAĆ USZCZERBKI WYNIKAJĄCE Z POWIKŁAŃ . > 10 cm średnicy 5 8 12 1 2 3 4 2. bez dolegliwości bólowych 4.8 cm średnicy/ długości 4. 6 . 2 I 3) WYSTĘPUJĄ JEDNOCZEŚNIE USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (POZ. ZA 4.5 – 5 cm średnicy /długości 3. 25): A. 2 LUB 3 I OSOBNO ZA USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI WG POZ.5 . 5 -10 cm średnicy 3. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH): A.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE §5 I. USZKODZENIE KOŚCI SKLEPIENIA I PODSTAWY CZASZKI (WGŁĘBIENIA.MAX. POWIKŁANIA TOWARZYSZĄCE USZKODZENIOM W POZ. < 2. < 5 cm średnicy/ długości blizny. bez dolegliwości bólowych 2. 5 . 2. RUCHOMOŚCI I TKLIWOŚCI BLIZN: 1. POZ. < 5 cm średnicy 2.5 cm średnicy/ długości 2. 1. <2.

prawostronny 2. lewostronny ze współistniejącą ataksją 4. lewej. 1. lewostronny D. z afazją nieznacznego stopnia E. NIEDOWŁAD POŁOWICZY NIEZNACZNEGO STOPNIA Z AFAZJĄ: 1. PORAŻENIA I NIEDOWŁADY POŁOWICZE: A. PORAŻENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ. z afazją całkowitą 2. prawej . z afazją znacznie utrudniającą porozumiewanie 3. Z NIEDOWŁADEM KOŃCZYNY DOLNEJ: 1. umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego lub samodzielne 4. prawej z niedużego stopnia niedowładem kończyny górnej pomocy 80 70 60 7 . ropowica podczepcowa leczona operacyjnie 4. umożliwiające chodzenie pomocy sprzętu ortopedycznego przy 80 70 60 70 60 50 40 30 80 70 60 80 70 70 60 100 95 90 100 3. prawostronny ze współistniejącą ataksją 2. NIEDOWŁAD POŁOWICZY ZNACZNIE UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN BEZ AFAZJI: 1. nie poruszający się samodzielnie.uniemożliwiające samodzielne chodzenie 5. lewostronny F. przewlekłe zapalenia kości 3. PORAŻENIE KOŃCZYNY DOLNEJ. NIEDOWŁAD POŁOWICZY NIEZNACZNEGO STOPNIA BEZ AFAZJI: 1. Z NIEDOWŁADEM KOŃCZYNY GÓRNEJ: 1.1. lewej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny dolnej. z afazją nieznacznego stopnia C. prawej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny dolnej. z afazją znacznie utrudniającą porozumiewanie 3.uniemożliwiające samodzielne chodzenie 2. prawostronny 3. umożliwiające chodzenie przy sprzętu ortopedycznego lub samodzielne G. zakrzepica powłok 5. przepuklina mózgowa +5 +5 +5 +5 +5 5. umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego 6. porażenie połowicze utrwalone B. lewej z nieznacznego stopnia niedowładem kończyny dolnej. nawracający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego 2. prawej. prawej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny górnej 3. prawej z nieznacznego stopnia niedowładem kończyny dolnej. znacznie ograniczone ruchy precyzyjne ręki 2. z afazją całkowitą 2. NIEDOWŁAD POŁOWICZY ZNACZNIE UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN Z AFAZJĄ: 1.

NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ (BEZ NIEDOWŁADU KOŃCZYNY DOLNEJ): 1. uniemożliwiające wykonywanie pracy zawodowej. 1. ZESPOŁY POZAPIRAMIDOWE: A. niedowład kończyny dolnej (bez niedowładu kończyny górnej) J.20 7. PADACZKA: A. znacznie ograniczone ruchy precyzyjne ręki 5. znaczne ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym. zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie B.40 20 . 1. umiarkowane ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym z okresowo występującymi zaburzeniami psychicznymi 5. lewej. zaburzenia równowagi utrudniające w małym stopniu chodzenie D. padaczka z zaburzeniami psychicznymi. śladowe objawy uszkodzenia struktur ośrodkowego układu nerwowego 70 60 50 30 . otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiającymi jakąkolwiek pracę 100 8 . 1. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie. nie poruszający się samodzielnie. 1. znaczne utrudnienie wykonywania prac domowych 2. opieki 100 ZESPÓŁ POZAPIRAMIDOWY UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ USTROJU Z ZABURZENIAMI MOWY I NAPADAMI OCZNYMI: 1. wymagający stałej opieki osoby trzeciej. 1. charakteropatią. ZABURZENIA RÓWNOWAGI POCHODZENIA MÓŻDŻKOWEGO I PRZEDSIONKOWEGO: A. wyraźne zmiany psychiczne i kognitywne 3. lewej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny górnej 6. utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający osób trzecich B.4. lewej z niedużego stopnia niedowładem kończyny górnej H. jednak z możliwością wykonywania prac domowych C. 1. prawej 2. wyraźne zmiany psychiczne i kognitywne 2. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie i uniemożliwiające wykonywanie jakiejkolwiek pracy zawodowej. 1. śladowe zaburzenia równowagi sporadycznie utrudniające chodzenie 5 20 70 50 100 8.30 20 5 6. lewej I. wymagający okresowej opieki osoby trzeciej. ZABURZENIA RÓWNOWAGI UTRUDNIAJĄCE W DUŻYM STOPNIU CHODZENIE: 1. niewielkie ograniczenia funkcjonowania w życiu codziennym z okresowo występującymi zaburzeniami psychicznymi nieznacznego stopnia 80 70 60 40 30 C. 1. obecne zmiany psychiczne i kognitywne 4. zaznaczony zespół pozapiramidowy 10 .

wymagające leczenia ambulatoryjnego oraz okresowo szpitalnego) 3. regularna opieka osób trzecich w ciągu dnia 3. ciężkie zaburzenia psychiczne. leczone przez psychiatrę i/lub psychologa 3. objawami ubocznymi leczenia przeciwpadaczkowego 2. częste napady wtórnie uogólnione. wymagające stałego i długotrwałego leczenia. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. częste i długotrwale hospitalizacje psychiatryczne) 2. PADACZKA BEZ ZMIAN PSYCHICZNYCH Z CZĘSTYMI NAPADAMI: 1. utrwalone psychozy. WZMOŻONA POBUDLIWOŚĆ NERWOWA. ZAWROTY GŁOWY. co najmniej 2 w miesiącu z aurą 3. (wg ICD-10. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. okresowa opieka osób trzecich 70 60 50 C. znaczne zmiany otępienne. nieznaczne subiektywne objawy bez zmian w badaniu neurologicznym i neuropsychologicznym oraz 30 20 5 10. utrwalone psychozy. ZABURZENIA NEUROLOGICZNE I PSYCHICZNE UWARUNKOWANE ORGANICZNIE (ENCEFALOPATIE): A. monoterapia 30 25 20 9. dokumentacja leczenia psychiatrycznego i/ lub psychologicznego dłuższego niż 6 miesięcy 10 20 10 4 9 . ograniczające funkcjonowanie w życiu codziennym. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE PO USZKODZENIU CIAŁA . co najmniej 2 w miesiącu bez wyraźnej aury 2. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE: A.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ: 1. znacznego stopnia zaburzenia stresowe z przebiegiem remitującym lub postępującym. obecne objawy neurologiczne zmiany w badaniu neuropsychologicznym. PADACZKA BEZ ZMIAN PSYCHICZNYCH Z RZADKIMI NAPADAMI (1 I MNIEJ NA MIESIĄC): 1. umiarkowane ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym. znaczne. CIĘŻKIE ZABURZENIA PSYCHICZNE WYMAGAJĄCE STAŁEJ OPIEKI OSÓB TRZECICH (ZMIANY OTĘPIENNE.2) 2. stała opieka osób trzecich 2. PADACZKA Z RZADKIMI NAPADAMI. sporadycznie wtórnie uogólnione 60 50 40 D. wymagające stałego ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego) B. utrwalone psychozy. SNU ITP. niewielkiego stopnia zaburzenia stresowe B. znacznego stopnia nasilone objawy subiektywne. częste napady padaczkowe częściowe proste i / lub złożone bez wtórnego uogólnienia. POTWIERDZONYCH LECZENIEM PSYCHIATRYCZNYM ORAZ BADANIEM NEUROPSYCHOLOGICZNYM): 1. postępujące zmiany otępienne. politerapia bez objawów ubocznych leczenia przeciwpadaczkowego 3. ciężkie zaburzenia psychiczne. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. politerapia z ew. ENCEFALOPATIE ZE ZMIANAMI CHARAKTEROLOGICZNYMI: 1. ciężkie zaburzenia psychiczne. F07. częste napady wtórnie uogólnione. znacznego stopnia zmiany otępienne ze zmianami charakterologicznymi wymagające całodobowej opieki osób trzecich 2. 60 50 100 80 70 ENCEFALOPATIE Z UTRWALONYMI SKARGAMI SUBIEKTYWNYMI (BÓLE GŁOWY. ALE ZE ZMIANAMI OTĘPIENNYMI UTRUDNIAJĄCYMI W DUŻYM STOPNIU WYKONYWANIE PRACY (W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH ORAZ KOGNITYWNYCH. umiarkowanego stopnia zaburzenia stresowe. obecne zmiany w badaniu neuropsychologicznym i/lub neurologicznym 3.): 1. znacznego stopnia zmiany otępienne mające wpływ na całodzienne funkcjonowanie wymagające w ciągu dnia pomocy osób trzecich C. znaczne zmiany otępienne. UTRWALONE PSYCHOZY): 1. ZABURZENIA PAMIĘCI.B. TRUDNOŚĆ W SKUPIENIU UWAGI. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE PO URAZIE CZASZKOWO – MÓZGOWYM W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ (POURAZOWE ZABURZENIA STRESOWE (PTSD) WG ICD-10): 1. wymagające stałego leczenia psychiatrycznego 2.

ZABURZENIA MOWY: A. niewielkie B. W ZAKRESIE MIĘŚNI ZEWNĘTRZNYCH OKA . nieznaczna poprawa po leczeniu logopedycznym B. podwójne widzenie. opadanie powieki 3. przez okres 6 miesięcy C. utrzymujące się zmiany.60 100 80 12. 1. moczówka prosta +15 +15 +10 +10 +10 13. zespół cerebrasteniczny z utrwalonymi skargami subiektywnymi wg pkt. niedoczynność tarczycy 4. nerwu bloczkowego 3 30 20 10 15 8 3 10 . znacznego stopnia nasilone zaburzenia mowy.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA (KONIECZNE PRZEPROWADZENIE BADANIA OKULISTYCZNEGO): 1. zaburzenia wydzielania hormonów płciowych 2. 1. afazja całkowita motoryczna C. znaczne 2. afazja z rozumieniem symboli językowych z możliwością komunikacji z pomocą mowy pisma 3. afazja nieznacznego stopnia 10 . zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu (należy oceniać tylko u dzieci i młodzieży) 3. ZESPOŁY PODWZGÓRZOWE POURAZOWE I INNE ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE POCHODZENIA OŚRODKOWEGO: (NIE WIĘCEJ NIŻ 50) A. umiarkowane 3. z podwójnym widzeniem i opadnięciem całkowitym powieki 2. 1. 1. utrzymujące się pomimo intensywnego co najmniej 6 miesięcznego leczenia logopedycznego 2. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWÓW RUCHOWYCH GAŁKI OCZNEJ: A. 1. AFAZJA ZNACZNEGO STOPNIA UTRUDNIAJĄCA POROZUMIEWANIE SIĘ: 1. AFAZJA CAŁKOWITA (SENSORYCZNA LUB SENSORYCZNO-MOTORYCZNA) Z AGRAFIĄ I ALEKSJĄ: 1. umiarkowane trudności rozumienia mowy i / lub mówienia lub pisania D. W ZAKRESIE MIĘŚNI WEWNĘTRZNYCH OKA . podwójne widzenie. 9 C 5 2 11. pomimo 12 miesięcznego leczenia logopedycznego 2. wtórna niedoczynność kory nadnerczy 5. bez opadania powieki C. NERWU OKORUCHOWEGO.15 lub 60 50 30 30 .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. dokumentacja leczenia psychiatrycznego i/ lub psychologicznego krótszego niż 6 miesięcy 3.2. NERWU OKORUCHOWEGO. dokumentacja leczenia nerwicy przez lekarzy innych specjalności niż psychiatria lub psychologia.

przewaga zaburzeń czucia w zakresie pojedynczej gałęzi B. W ZALEŻNOŚCI OD TRUDNOŚCI POŁYKANIA: 1. 1. USZKODZENIA CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWÓW JĘZYKOWO – GARDŁOWEGO I BŁĘDNEGO – W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ MOWY I ODDECHU. POSZCZEGÓLNE GAŁĘZIE: A. wymagające regularnego przyjmowania środków przeciwbólowych 2. niewielkie 9 . pierwsza 2.GARDŁOWY. NERWU ODWODZĄCEGO . umiarkowane 3. jednostronne C.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: A. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 11 . 1. częściowe 10 3 18. niewielkie D. wymagające sporadycznego przyjmowania środków przeciwbólowych 15 10 10 5 15. całkowite. 1. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU TRÓJDZIELNEGO . umiarkowane 3. obustronne C. znaczne 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: A. druga lub trzecia 3.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU PODJĘZYKOWEGO . neuralgia nerwu językowo-gardłowego 20 25 15 5 5 30 40 17. PORAŻENIE NERWU KRTANIOWEGO WSTECZNEGO: 1. jednostronne 2. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU TWARZOWEGO . PORAŻENIE NERWU JĘZYKOWO .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA (PODWÓJNE WIDZENIE. gardła i krtani B. 1. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU DODATKOWEGO . przewaga zaburzeń czucia w zakresie wszystkich gał. OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI): 1.15 4-8 1-3 14. całkowite 15 8 20 16. obejmujące mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz górną część mięśnia czworobocznego 2. PRZEWAGA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NASILENIA BÓLU: 1. KRĄŻENIA I PRZEWODU POKARMOWEGO: A. 1. znaczne 2.D. całkowite porażenie podniebienia.

wyraźne. zaburzenia przyjmowania pokarmów 3. 1. 1. niewielkiego stopnia 10 5 20 II. blizny i ubytki 2. zaburzenia funkcji powiek +10 +15 +15 +15 +8 +8 20. niewielkie uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia (przebarwienia i blizny nie zmieniające kształtu nosa) (dla kobiet x 2) B. całkowite z obecnością fascykulacji i zaników B. blizny i ubytki 2.A. zaburzenia przyjmowania pokarmów 3. zaburzenia oddychania i/lub powonienia 4. OSZPECENIE Z MIERNYMI ZABURZENIAMI FUNKCJI (NALEŻY SUMOWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE USZKODZEŃ. zaburzenia czucia 7. ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 40): 1. przewaga zmiany pigmentacji skóry (do 3 cm średnicy) 2. ślinotok 5. przewaga zmiany pigmentacji skóry (powyżej 3 cm średnicy) 3. OSZPECENIA POŁĄCZONE Z DUŻYMI ZABURZENIAMI FUNKCJI WYMAGAJĄCYMI STOSOWANIA PRZYRZĄDÓW POMOCNICZYCH DO NAPRAWY PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ FUNKCJI (NALEŻY SUMOWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ZABURZEŃ. zaburzenia funkcji powiek 6. blizna. dolegliwości bólowe +10 +8 +8 +5 +5 +5 +8 1-4 5-7 8-9 10 C. znacznego stopnia 2. ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 30): 1. USZKODZENIA TWARZY 19. USZKODZENIA NOSA: A. USZKODZENIA NOSA BEZ ZABURZEŃ ODDYCHANIA I POWONIENIA (ZMIENIAJĄCE KSZTAŁT NOSA) (DLA KOBIET X 2): 1. w niewielkim stopniu 2. szpecące blizny do 3 cm długości/ średnicy 4. zaburzenia artykulacji 5. ślinotok 6. OSZPECENIA BEZ ZABURZEŃ FUNKCJI (DLA KOBIET X 2): 1. szpecące blizny powyżej 3 cm długości/ średnicy B. USZKODZENIA POWŁOK TWARZY (BLIZNY I UBYTKI): A. zaburzenia artykulacji 4. blizna. w znacznym stopniu 2 3 1 12 . wyraźne. CZĘŚCIOWE 1.

niesymetria zgryzu 4. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. znacznego stopnia upośledzenie drożności nosa z wtórnym zapaleniem zatok 5 5-9 10-15 16-20 D. średniego stopnia C.ZALEŻNIE OD ROZLEGŁOŚCI I USZKODZENIA I STOPNIA ZABURZEŃ ODDYCHANIA: 1.W ZALEŻNOŚCI OD UBYTKÓW. utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego F. UPOŚLEDZENIA ŻUCIA I ROZWIERANIA SZCZĘK POWODUJĄCE ZABURZENIA FUNKCJI: A. przemieszczenia 2. częściowa 2. 35 13 . 1. 21.3. 19. upośledzenie żucia 3. nieznacznego stopnia B. NALEŻY STOSOWAĆ OCENĘ WEDŁUG TEJ POZYCJI (TJ. zaburzenia rozwierania szczęk +5 +5 +5 +5 6-10 1-5 23. częściowa 2. całkowita B. WEDŁUG POZ. całkowita 1 2 1 -1. utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) UWAGA: 30 5 10 15 25 JEŻELI USZKODZENIE NOSA WCHODZI W ZESPÓŁ USZKODZEŃ OBJĘTYCH POZ. OSZPECENIA I POWIKŁAŃ: A. SIEKACZE I KŁY: 1. 1. 1. 19). POZOSTAŁE ZĘBY: 1. 1. UTRATA ZĘBÓW (ZA KAŻDY ZĄB): A. nieznacznego stopnia upośledzenie drożności nosa i zaburzenia powonienia 2. ZŁAMANIE SZCZĘKI LUB ŻUCHWY . częściowa (należy oceniać według pozycji 19 i 21 nie więcej niż 35) max. średniego stopnia upośledzenie drożności nosa i zaburzenia powonienia 3. wtórne zapalenie zatok i zaburzenia powonienia E. utrzymujące się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej C. USZKODZENIA NOSA Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA .5 3 22. średniego stopnia upośledzenie drożności nosa 3. UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY ŁĄCZNIE Z OSZPECENIEM I UTRATĄ ZĘBÓW . znacznego stopnia upośledzenie drożności nosa. USZKODZENIA NOSA Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA I POWONIENIA W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ W ODDYCHANIU I POWONIENIU: 1. 1.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ. NIESYMETRII ZGRYZU. nieznacznego stopnia upośledzenie drożności nosa 2.

5 10 12.6 (6/10) 0.8 (8/10) 0.2.3 (3/10) 0.1 (1/10) 0 2.5 10 12. 1. ze średnio nasilonymi zaburzeniami mowy i połykania 4.0 (10/10) 0. uszczerbek określa się na podstawie tabeli ostrości wzroku: Ostrość wzroku oka prawego: Ostrość wzroku oka lewego: 1.4 (4/10) 0. UBYTEK PODNIEBIENIA: A. całkowita 40-50 24. 1. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania 5-15 16-25 40 25. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU 26.5 15 20 25 30 12.5 10 12.7 (8/10) 0.5 5 7.4 (4/10) 0. OBNIŻENIE OSTROŚCI WZROKU BĄDŹ UTRATA JEDNEGO LUB OBOJGA OCZU: A.2 (2/10) 01 (1/10) 0 Procent trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 7.5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 35 40 45 50 14 . UBYTKI JĘZYKA: A.5 (1/2) 0. z niewielkimi zaburzeniami mowy 3.5 15 20 25 30 35 5 7.5 10 12. z dużymi zaburzeniami mowy lub połykania 3.2 (2/10) 0.6 (6/10) 0.5 15 20 25 30 35 40 1. bez zaburzeń mowy i połykania 2.5 15 20 25 30 35 40 45 10 12. całkowita utrata języka 1-3 5-10 15-20 20-35 50 III.0 (10/10) 0.7 (7/10) 0.3 (3/10) 0.5 5 7. 1.9 (9/10) 0.9 (9/10) 0.5 15 20 25 30 2. z niewielkimi zaburzeniami mowy i/lub połykania 2.8 (8/10) 0.5 (1/2) 0. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania 5.

26A) (poz. 1. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW CHEMICZNYCH I TERMICZNYCH (OPARZENIA ITP. Zwężenie do 60° 50° 40° 30° 20° 10° poniżej 10° Przy nienaruszonym drugim oku 0 5 10 15 20 25 35 W obu oczach 0 15 25 50 80 90 95 (poz. 1. urazowe uszkodzenia plamki żółtej jednego oka 4. 1. obojga oczu 15 30 28.0 UWAGA: B. blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki) 2. 26A) (poz.PRZY ZASTOSOWANIU SZKIEŁ KOREKCYJNYCH LUB SOCZEWEK KONTAKTOWYCH: A. 1. zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki) 3. 26A) 29. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW TĘPYCH: A. 26A) (poz. 26A) 10 + (poz. ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku 4. utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej 38 27. (poz. 26A) 10 30. ciało wewnątrzgałkowe nie powodujące obniżenia ostrości wzroku (poz. rozdarcie naczyniówki jednego oka 2. 31A) Przy ślepocie drugiego oka 35 45 55 70 85 95 100 15 . 1. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW DRĄŻĄCYCH: A. 26A) (poz. 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 OSTROŚĆ WZROKU ZAWSZE OKREŚLA SIĘ PO KOREKCJI SZKŁAMI ZARÓWNO PRZY ZMĘTNIENIU ROGÓWKI LUB SOCZEWKI. JAK I PRZY WSPÓŁISTNIENIU USZKODZENIA SIATKÓWKI LUB NERWU WZROKOWEGO. PORAŻENIE NASTAWNOŚCI (AKOMODACJI) .) A. zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka. 26A) 31. KONCENTRYCZNE ZWĘŻENIE POLA WIDZENIA: A. jednego oka 2. zanik nerwu wzrokowego środkowego (poz. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG TABELI OCENY POLA WIDZENIA: 1. powodujące zaburzenia widzenia lub obwodowego 3.

OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG POZ. WYTRZESZCZ TĘTNIĄCY: A. PRZEWLEKŁE ZAPALENIE SPOJÓWEK: A. UTRATA SOCZEWKI: A. min. w obu oczach 5-8 10-12 36. dwuskroniowe 2. bóle głowy lub szum w głowie 5. 16 . w jednym oku 2. 31 A: 1. w obu oczach max. ZABURZENIA W DROŻNOŚCI PRZEWODÓW ŁZOWYCH (ŁZAWIENIE): A. 1. 31A: 1. 26 A I POZ. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG POZ. OCENIAĆ WEDŁUG TABELI OSTROŚCI WZROKU OCENIAĆ NALEŻY WG POZ. w obu oczach min. 1. 26 A I POZ. 30 35. w jednym oku 2. dwunosowe 3. wytrzeszcz 2. 15 min. (poz.100 38. w jednym oku 2. w jednym oku 2. 26A) 40. ciężka keratopatia z niedomykalności +15 (poz.32. POŁOWICZE NIEDOWIDZENIA: A. ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI JEDNEGO OKA: A. USZCZERBEK POWINIEN ZAWIERAĆ SIĘ W ZAKRESIE OD 50 DO 100: 1.15 . w obu oczach 25 40 34. 1. 26A) +15 +15 +20 39.35 max. JASKRA: A. ZAĆMA URAZOWA: A. podwójne widzenie 4. 1. BEZSOCZEWKOWOŚĆ PO OPERACYJNYM USUNIĘCIU ZAĆMY URAZOWEJ: A.max 35 37. ocena widzenia 3. jednoimienne 60 30 25 33. 26A: 1.

1-8 IV. 42. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU 41. ( poz. UPOŚLEDZENIE OSTROŚCI SŁUCHU: A. jednostronne 2. oparzenia i odmrożenia) 2. Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent uszczerbku na zdrowiu określa się wg tabeli 41A: Ucho prawe Słuch normalny Ucho lewe Nieznacznie upośledzony Średnie upośledzenie Duże upośledzenie Upośledzenie graniczące z głuchotą Głuchota zupełna (0%) W nawiasach podano stopień upośledzenia (30%) (50%) (70%) (90%) (100%) PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU Słuch normalny (0%) Nieznaczne upośledzenie (30%) Średnie upośledzenie (50%) Duże upośledzenie (70%) Upośledzenie graniczące z głuchotą (90%) Głuchota zupełna (100%) 0 5 10 15 18 20 5 10 15 18 20 25 10 15 18 20 25 30 15 18 20 25 30 35 18 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 50 BADANIEM UWAGA: W CELU WYKLUCZENIA AGRAWACJI LUB SYMULACJI OSTROŚĆ SŁUCHU POWINNO OKREŚLAĆ SIĘ AUDIOMETRYCZNYM I BADANIEM STROIKAMI. POURAZOWE ZWĘŻENIE LUB ZAROŚNIĘCIE PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO JEDNOSTRONNE LUB OBUSTRONNE Z OSŁABIENIEM LUB PRZYTĘPIENIEM SŁUCHU: A. 41A) 44. obustronne 5 10 45. PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO: A. PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO: 17 . 1.1. utrata części małżowiny lub zniekształcenie małżowiny (blizny. 1. 1. utrata jednej małżowiny 3. 1. utrata obu małżowin 1-5 15 25 43. URAZY MAŁŻOWINY USZNEJ: A.

niewielka. B) max. jednostronne 2. część statyczną jak w pkt. A).W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA: 1. (poz. z uszkodzeniem części słuchowej B. 1. nudności. TCHAWICY I PRZEŁYKU 49. perlak 4. sporadyczna duszność 5 18 .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. USZKODZENIE NERWU TWARZOWEGO ŁĄCZNIE Z PĘKNIĘCIEM KOŚCI SKALISTEJ: (NIE WIĘCEJ NIŻ 30) A. 41A) 47. z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej . USZKODZENIE UCHA ŚRODKOWEGO W NASTĘPSTWIE ZŁAMANIA KOŚCI SKRONIOWEJ Z UPOŚLEDZENIEM SŁUCHU: A. 60 +20 +10 +10 (poz. 1. JEDNOSTRONNE . zawroty głowy 2. POWIKŁANE (NALEŻY DODAĆ ODPOWIEDNIE WARTOŚCI USZCZERBKU): 1. 1. uszkodzenie słuchu B. 1. polip ucha +5 +10 +5 +5 +5 46. USZKODZENIE UCHA WEWNĘTRZNEGO: A. 41A) 48. 1. niewielkie uszkodzenie funkcji połykania i artykulacji 2. wymioty 3. oczopląs spontaniczny C. USZKODZENIE LUB ZWĘŻENIE KRTANI POZWALAJĄCE NA OBCHODZENIE SIĘ BEZ RURKI TCHAWICZEJ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZWĘŻENIA: A. USZKODZENIE GARDŁA Z UPOŚLEDZENIEM FUNKCJI: A. 1. znaczne upośledzenie funkcji połykania i artykulacji 5 10 50. próchnica kości 5. KRTANI.A. Z USZKODZENIEM CZĘŚCI STATYCZNEJ . zaburzenia smaku i wydzielania śliny 3. obustronne 20-50 +10 +10 +10 +10 V. obustronne 3. USZKODZENIA SZYI.część słuchową oceniać jak w pkt. znaczne upośledzenie wydzielania łez 4. porażenie mięśni twarzy 2.

USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I JEJ NASTĘPSTWA 55. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA RUCHOMOŚCI I USTAWIENIA GŁOWY: A. całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową 10 30 50 80 54. wchodzeniu pod górę lub po schodach i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 1-5 19 . znaczne ograniczenie ruchomości w pozycji czynnościowo niekorzystnej nieznacznie utrudniające czynności życia codziennego 5. ZWĘŻENIE POWODUJĄCE: A. USZKODZENIE TCHAWICY. UTRZYMUJĄCYCH SIĘ BÓLÓW I OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA ODDYCHANIA: A. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH (SKÓRY I MIĘŚNI) SZYI . odżywianie się pokarmami o konsystencji półpłynnej 3. 1. znaczne ograniczenie ruchomości w pozycji czynnościowo niekorzystnej znacznie utrudniające czynności życia codziennego UWAGA: 1-5 5-10 10-15 20 30 USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH Z JEDNOCZESNYM USZKODZENIEM KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO NALEŻY OCENIAĆ WG POZ. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. duszność spoczynkowa 1-20 20-30 30-45 45-60 53. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. z bezgłosem 35 50 60 52. VI. mowa gardłowa 3. 89. USZKODZENIE KRTANI. USZKODZENIE PRZEŁYKU POWODUJĄCE: A. BLIZNY I UBYTKI MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ OGRANICZAJĄCE RUCHOMOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI BLIZN. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA): A. odżywianie tylko płynami 4. mowa przełykowa 2. niewielkie ograniczenie ruchomości 3. duszność przy niewielkich wysiłkach życia codziennego 12 25 51. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. znaczne ograniczenia ruchomości w pozycji czynnościowo korzystnej 4. (DO OCENY KONIECZNA OPINIA SPECJALISTY GASTROENTEROLOGA LUB CHIRURGA PRZEWODU POKARMOWEGO): 1. niewielkie trudności w odżywianiu 2. W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ GŁOSU 1. dolegliwości przy szybkim chodzeniu po równym.2. POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ STAŁEGO NOSZENIA RURKI TCHAWICZEJ (CO NAJMNIEJ 6 MIEŚ. 1. duszność przy umiarkowanych wysiłkach życia codziennego 3. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. blizny szyi nie powodujące zaburzeń ruchomości 2.

zapalenie kości z przetokami 10 20 61. umiarkowanego stopnia 3. niewielkiego stopnia 2. CZĘŚCIOWA: 1. z częścią mięśnia piersiowego 18 12 4 8 58. zniekształcenia niewielkie 2. UBYTKI TKANKI PŁUCNEJ. zniekształcenia powodujące znaczny defekt kosmetyczny 1-2 3-5 B.2. powodująca znaczny defekt kosmetyczny B. CIAŁA OBCE ITP. całkowita C. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. X 2): A. ZŁAMANIE MOSTKA ZE ZNIEKSZTAŁCENIAMI KLATKI PIERSIOWEJ: A. USZKODZENIE PŁUC I OPŁUCNEJ (ZROSTY OPŁUCNO WE. niezależne od przyjętej pozycji ciała 5-10 10-15 30 56. 1. 1. UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI UBYTKI I BLIZN (DLA KOBIET DO 45 RŻ. częściowa 2. nie powodująca znacznego defektu kosmetycznego 2. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. dolegliwości podczas chodzenia po równym z rówieśnikami i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 3. duszność spoczynkowa 1-10 10-15 15-20 25 59. 1. ZAPALENIE KOŚCI (PRZETOKI) ŻEBER LUB MOSTKA: A. znacznego stopnia 3 5 8 60. Z OBECNOŚCIĄ ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZE ZMNIEJSZENIEM POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ PŁUC . 1.): 20 . USZKODZENIA TKANKI PŁUCNEJ. Z OBECNOŚCIĄ ZNIEKSZTAŁCEŃ I BEZ ZMNIEJSZENIA POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ PŁUC: 1. dolegliwości wysiłkowe i spoczynkowe stałe. UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET CZĘŚCIOWA LUB CAŁKOWITA W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I BLIZN (DLA KOBIET DO 45 RŻ. dolegliwości (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza lub do ustąpienia dolegliwości bólowych) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 4.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZMNIEJSZENIA POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ: 1. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. całkowita 2 7 57. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. X 2): A. 1. USZKODZENIE ŻEBER (ZŁAMANIE CO NAJMNIEJ 2 ŻEBER): A. izolowane zapalenie kości 2.

W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ: A. 1. upośledzenie wydolności fizycznej 3.umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego. 1. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ FUNKCJI PRZEWODU POKARMOWEGO. ROPNIEM PŁUC . wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej .II st. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej niewielkiego stopnia – I st. wg NYHA 4. PRZEPUKLINY PRZEPONOWE . USZKODZENIE SERCA LUB OSIERDZIA (POURAZOWE. III stopień .IV st. wg NYHA 2. JAK I UKŁADU POKARMOWEGO NALEŻY JE ZSUMOWAĆ – MAX 40): A. z wydolnym układem krążenia B. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej .bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego 2.znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne już przy zwykłych codziennego 4. IV stopień . duszność przy szybkim chodzeniu po równym. ODDYCHANIA I KRĄŻENIA (JEŚLI WYSTĘPUJĄ DOLEGLIWOŚĆ ZARÓWNO ZE STRON UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej .duszność spoczynkowa UWAGA: STOPIEŃ USZKODZENIA SERCA POTWIERDZIĆ NALEŻY I INNE).A. 1. KONIECZNA PEŁNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA! BADANIAMI OBRAZOWYMI (EKG. II stopień .III st. 61 I 62 STOPIEŃ USZKODZENIA TKANKI PŁUCNEJ I NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ DODATKOWYMI BADANIAMI OBRAZOWYMI LUB CZYNNOŚCIOWYMI. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. dolegliwości ze strony układu pokarmowego o znacznym nasileniu (zaburzenia drożności pokarmowego) układu +10 +20 +3 +5 +15 +20 21 . bez niewydolności oddechowej B. Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ODDECHOWĄ . duszność spoczynkowa (zaawansowane serce płucne) 10 20 30 40 5 62. czynnościach życia 20 35 50 80 RTG. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. dolegliwości ze strony układu pokarmowego o umiarkowanym nasileniu 2. ECHO 10 64. wg NYHA 3. USZKODZENIE TKANKI PŁUCNEJ POWIKŁANE PRZETOKAMI OSKRZELOWYMI.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NIEWYDOLNOŚCI (WG NYHA): 1. 1. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. 1. I stopień . duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. KONIECZNA PEŁNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA! 63. POZAWAŁOWE): A. wg NYHA B. duszność spoczynkowa (zaawansowane serce płucne) 40 50 60 80 UWAGA: PRZY ORZEKANIU WEDŁUG POZ. Z OBJAWAMI NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: 1.

przepuklina pachwinowa 2. 66. przepuklina udowa D. objawy niedoboru białek 3. Z ZABURZENIAMI TRAWIENIA I NIEDOSTATECZNYM STANEM ODŻYWIANIA . ubytki mięśniowe bez przepukliny C. K) 5. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA.) . ODŻYWIANIE JEDYNIE PARENTERALNE: +10 +5 +5 +5 +5 +5 50 67. 1. wtórne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze C. PRZETOKI JELITOWE. brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny 20+ +10 +5 +20 +5 +5 +5 22 . E.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZANIECZYSZCZANIA SIĘ I ZMIAN ZAPALNYCH TKANEK OTACZAJĄCYCH PRZETOKĘ: A.W ZALEŻNOŚCI OD UMIEJSCOWIENIA I ROZMIARÓW USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ: A. kwasu foliowego. przepuklina przedniej ściany brzucha 3. 1. BLIZNY (DLA KOBIET X 2): 1. > 5 cm długości /średnicy B. nieregularna wymiana torebek 5. > 10%) 2. znaczna utrata masy ciała (tj. żelaza 6. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA 65.VII. przetoki będące wynikiem powikłań pourazowych UWAGA: 30 10 20 20 10 5 1 3 ZA PRZEPUKLINY POURAZOWE UWAŻA SIĘ PRZEPUKLINY SPOWODOWANE URAZOWYM USZKODZENIEM POWŁOK BRZUSZNYCH (NP. częsta wymiana torebek 6. objawy niedoboru witaminy B12. JELITA CIENKIEGO: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ STANU ODŻYWIANIA: 1. objawy niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A. D. zapalenie tkanek otaczających przetokę 2. przepuklina pępkowa 4. JELIT I SIECI: A. PRZETOKI ITP. KAŁOWE I ODBYT SZTUCZNY . niedostateczny stan odżywienia 4. 1. PO ROZERWANIU MIĘŚNI POWŁOK BRZUSZNYCH). bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odżywiania 5 B. PRZEPUKLINY POURAZOWE: 1. USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ (PRZEPUKLINY POURAZOWE. objawy niedoboru węglowodanów 4. < 5 cm długości/średnicy 2. reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę 3.

pełne wypadanie odbytnicy 10 20 30 71. częsta wymiana torebek 5.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WYPADNIĘCIA: A. reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę 3. 1. 1. z następowymi zaburzeniami funkcji wewnątrzwydzielniczej C. JELITA GRUBEGO: 1. ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi 15 30 72. WYPADNIĘCIE ODBYTNICY . USZKODZENIA WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH. UTRATA ŚLEDZIONY: A. 1. 1. uszkodzenie dróg żółciowych z następowym zwężeniem +10 +10 +20 +20 +10 +20 VIII. USZKODZENIE JEDNEJ NERKI LUB OBU NEREK PROWADZĄCE DO POWSTANIA: A. 1. 23 . POWODUJĄCE STAŁE. USZKODZENIE/ RESEKCJA FRAGMENTU TRZUSTKI: 1. niepełne wypadanie odbytnicy 3. bez wpływu na funkcje narządu 2. bez istotnych zmian w obrazie krwi 2. nieregularna wymiana torebek 4. CAŁKOWITE NIETRZYMANIE KAŁU I GAZÓW: A. PRZETOKI OKOŁOODBYTNICZE: A. wypadanie błony śluzowej odbytnicy 2.B. z następowymi zaburzeniami funkcji zewnątrzwydzielniczej 3. USZKODZENIE/ RESEKCJA FRAGMENTU WĄTROBY: 1. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH 73. zapalenie tkanek otaczających przetokę 2. bez wpływu na funkcje narządu 2. USZKODZENIA ZWIERACZA ODBYTU. 60 70. PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO LUB TRZUSTKI W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA POWIKŁAŃ (NIE WIĘCEJ NIŻ 60): A. z następowymi zaburzeniami funkcji wątroby B. brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny 15+ +10 +5 +5 +5 +10 68. 15 69.

przewlekłe stany zapalne 2. 1. powodujące trudności w oddawaniu moczu 2. wyrównana niewydolność nerek 3. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA STAŁEGO ZANIECZYSZCZENIA SIĘ MOCZEM (DO OCENY PO 6 MIESIĄCACH OD URAZU): A. 1. 1. UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY DRUGIEJ ZDROWEJ I PRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCEJ: A. USZKODZENIE PĘCHERZA: A. uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym i podjecie pracy zarobkowej/ nauki 2. PRZETOKI DRÓG MOCZOWYCH I PĘCHERZA MOCZOWEGO . znacznie utrudniające wykonywanie pracy zarobkowej/ nauki. praca /nauka w specjalnych 3. UTRATA PRĄCIA: A. zaburzenia w oddawaniu moczu +10 +10 +10 78. przewlekłych stanów zapalnych 2. nie utrudniające w sposób znaczący pracy zarobkowej /nauki warunkach 50 30 20 79. 1. powodujące przewlekły nieżyt pęcherza i nietrzymanie moczu 3. niewyrównana niewydolność nerek 4. 40 81. zmniejszenie pojemności pęcherza 3. 24 . 20 77. USZKODZENIE CEWKI MOCZOWEJ: A. schyłkowa niewydolność nerek (mocznica) 30 40 50 75 76. 20 75.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI POZOSTAŁEJ NERKI (FUNKCJA OKREŚLANA WEDŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZU KLINICZNEGO): A.1. utajona niewydolność nerek 2. 1. UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY UPOŚLEDZENIU FUNKCJONOWANIA DRUGIEJ NERKI LUB USZKODZENIE OBU NEREK PROWADZĄCE DO ICH SCHYŁKOWEJ NIEWYDOLNOŚCI . USZKODZENIE MOCZOWODU POWODUJĄCE ZAWĘŻENIE JEGO ŚWIATŁA: A. nadciśnienia +10 +15 74. powodujące zaleganie moczu i przewlekły stan zapalny 10 20 30 80. 1. CZĘŚCIOWA UTRATA PRĄCIA: A.

anemia aplastyczna) UWAGA: 10-20 25 USZKODZENIE NARZĄDÓW UKŁADU POKARMOWEGO NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. UTRATA MACICY: A. pochwy i macicy 10 30 IX. w wieku do 45 lat 2. narządów układu oddechowego i sercowo-naczyniowego (np. układu krwiotwórczego (np. 1. 1. 1. USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU WSKUTEK NAGŁYCH ZATRUĆ NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. SERCOWO-NACZYNIOWEGO. 1. UTRATA OBU JĄDER LUB JAJNIKÓW: A. USZKODZENIE UKŁADU NERWOWEGO NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. E I G. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM: 25 .1. NAGŁE ZATRUCIE GAZAMI ORAZ SUBSTANCJAMI I PRODUKTAMI (Z WYJĄTKIEM ZATRUĆ POKARMOWYCH) POWODUJĄCE TRWAŁE USZKODZENIE: A. A. 1. 20 83. USZKODZENIE KROCZA POWODUJĄCE WYPADNIĘCIE NARZĄDÓW RODNYCH: A. rozedma. 40 84. 1. 10 85. POURAZOWY WODNIAK JĄDRA: A.25 X. kardiomiopatia) 2. 1-10 88. w wieku powyżej 45 lat 40 20 86. 20 82. C MAX.KRWIOTWÓRCZEGO: A. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO 89. pochwy 2. UTRATA JEDNEGO JĄDRA LUB JAJNIKA: A. 1. NAGŁE ZATRUCIE GAZAMI ORAZ SUBSTANCJAMI I PRODUKTAMI ZE STWIERDZONĄ UTRATĄ PRZYTOMNOŚCI. OSTRE ZATRUCIA I ICH NASTĘPSTWA (NALEŻY ORZEKAĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO 6 MIESIĄCACH) 87. LECZ BEZ WTÓRNYCH POWIKŁAŃ DOTYCZĄCYCH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH I UKŁADÓW ODDECHOWEGO.

zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące nieznaczne ograniczenia ruchomości 2. bólowe z ograniczeniem zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego we wszystkich płaszczyznach B. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości 3. BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ . następstwa urazów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe. następstwa urazów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM (TH 12-L5) . następstwa urazów powodujące miejscowe dolegliwości bólowe. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM (TH 1 -TH 11): A. z ograniczeniem zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego głównie ruchów rotacyjnych 2. wielopoziomowe zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości 3. ze zniesieniem ruchomości B. z ograniczeniem zakresu ruchomości B. z nieznacznym ograniczeniem zakresu ruchomości 2. Z OGRANICZENIAMI RUCHOMOŚCI .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZNIEKSZTAŁCENIA I OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI: 1. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości zwłaszcza ruchów rotacyjnych 3. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące nieznaczne ograniczenia ruchomości 2. wielopoziomowe zmiany pourazowe powodujące przymusowe ustawienie głowy. Z CAŁKOWITYM ZESZTYWNIENIEM I NIEKORZYSTNYM USTAWIENIEM GŁOWY: 1. ZNACZNE OGRANICZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości 3. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości we wszystkich płaszczyznach i nasil onym zespołem bólowym 25 30 40 8-10 11-15 16-25 1-3 4-8 92. ZE ZNIEKSZTAŁCENIEM I OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI . wielopoziomowe zmiany pourazowe powodujące przymusowe ustawienie głowy w pozycji skrajnie czynnościowo niekorzystnej 25 40 50 10 15 25 1-5 6-8 90. ograniczeniem ruchomości oraz zaburzające normalne funkcjonowanie 2.BEZ TRWAŁYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ KRĘGÓW: 1. 26 . następstwa urazów skrętnych powodujące miejscowe dolegliwości bólowe. zmiany pourazowe powodujące ustawienie głowy w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2.W ZALEŻNOŚCI OD ICH LICZBY.W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI I ZNIEKSZTAŁCENIA KRĘGÓW: A. następstwa urazów skrętnych powodujące miejscowe dolegliwości.ZE ZNIEKSZTAŁCENIEM MIERNEGO STOPNIA: 1. MIERNE OGRANICZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości we wszystkich płaszczyznach C. z nieznacznym ograniczeniem zakresu ruchomości 2. Z OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI I BEZ WYRAŹNYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ: 1.A. następstwa urazów powodujące miejscowe dolegliwości bólowe.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. IZOLOWANE ZŁAMANIA WYROSTKÓW POPRZECZNYCH LUB OŚCISTYCH . ale z możliwością normalnego funkcjonowania 2. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące znaczne dolegliwości bólowe oraz zniesienie ruchomości 8-10 11-15 16-25 1-3 4-8 9-10 91. zmiany pourazowe z dużymi zniekształceniami. z ograniczeniem zakresu ruchomości 3. następstwa urazów powodujące znaczne dolegliwości bólowe. zmiany pourazowe z ograniczeniem ruchomości. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące znaczne dolegliwości bólowe oraz zniesienie ruchomości C. z zachowaniem śladowego bolesnego ruchu 3. Z OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI .

niewielkie zaburzenia czucia 4. UWAGA: +5 POURAZOWĄ NIESTABILNOŚĆ LUB POURAZOWY KRĘGOZMYK OCENIAĆ NALEŻY WG POZYCJI 89-92. z większym zajęciem kończyny górnej lewej G. USZKODZENIA RDZENIA KRĘGOWEGO: A. umożliwiający poruszanie się o jednej lasce D. odbytu i sfery płciowej 20 30 40 40 20 100 KOŃCZYN 80 60 30-35 60-70 100 H. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych +15 +10 +5 +15 +5 95. 90A. całkowita utrata funkcji zwieraczy pęcherza. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. odbytu i sfery płciowej 3. umożliwiający poruszanie się jedynie przy pomocy dwóch lasek C. 91 A). umiarkowane zaburzenia czucia 3. 1.PRZEMIESZCZEŃ I WPŁYWU NA OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA: A. niedowład kończyn dolnych. 1. 1. 1. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA POWIKŁANE ZAPALENIEM KRĘGÓW LUB OBECNOŚCIĄ CIAŁA OBCEGO ITP. (WG. zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (w następstwie wylewu śródrdzeniowego) E. z większym zajęciem kończyny górnej lewej F. NIEDOWŁAD NIEZNACZNEGO STOPNIA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH (PO WYLEWIE ŚRÓDRDZENIOWYM ): 1. niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych). zaburzenia funkcji zwieracza pęcherza i/lub odbytu lub sfery płciowej 2. nie ograniczające ruchomości kręgosłupa 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: 27 . ograniczające ruchomość kręgosłupa 1-3 4-8 93. z większym zajęciem kończyny górnej prawej 2. RUCHOWE LUB MIESZANE) . POZYCJI 89-92): A. ZNACZNIE UPOŚLEDZAJĄCY CZYNNOŚĆ (PO WYLEWIE ŚRÓDRDZENIOWYM): 1. 1. (98A. ZESPOŁY BÓLOWE BEZ NIEDOWŁADÓW . ZABURZENIA CZUCIA. porażenie całkowite kończyn górnych z zanikami mięśniowymi. URAZOWE ZESPOŁY KORZENIOWE (BÓLOWE. z większym zajęciem kończyny górnej prawej 2. NIEDOWŁAD ZNACZNEGO STOPNIA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH. 1. USZKODZENIA MIĘŚNI KRĘGOSŁUPA OCENIAĆ WG STOPNIA OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA NA DANYM ODCINKU. znaczne zaburzenia funkcji zwieraczy pęcherza. ZABURZENIA ZE STRONY ZWIERACZY I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH BEZ NIEDOWŁADÓW (ZESPÓŁ STOŻKA KOŃCOWEGO): 1. 94. znaczne zaburzenia czucia 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ ( MAX 30): 1. przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn B.

rozerwanie z rozejściem spojenia łonowego powodujące dolegliwości podczas chodu B. zwichnięcie w stawie krzyżowo-biodrowym z utrwalonymi dolegliwościami 4. umiarkowane zaburzenia czucia 3. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych 6. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. rozerwanie z rozejściem spojenia łonowego powodujące miejscowe dolegliwości i bez istotnych zaburzeń chodu 2.A. umiarkowane zaburzenia czucia 3. znaczne zaburzenia czucia 2. USZKODZENIA MIEDNICY 96. rozerwanie spojenia wraz z podwichnięciem w stawie krzyżowo-biodrowym 3. zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia 9. osłabienie siły mięśniowej D. zaburzenia ruchu znacznego stopnia 7. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych 6. 1. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia 8. UTRWALONE ROZEJŚCIE SIĘ SPOJENIA ŁONOWEGO LUB ROZERWANIE STAWU KRZYŻOWO. niewielkie zaburzenia czucia 4. zaburzenia ruchu znacznego stopnia 7.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA PRZEMIESZCZENIA I ZABURZEŃ CHODU: A. osłabienie siły mięśniowej B. guziczne 3 +5 +3 +2 +10 +5 +10 +5 +2 +5 2-5 +5 +3 +2 +10 +5 +10 +5 +2 +5 XI. rozerwanie spojenia powodujące dolegliwości w stawie krzyżowo-biodrowym 2. piersiowe C. SZYJNE ( MAX 30): 1. znaczne zaburzenia czucia 2. zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia 9. zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia 8. niewielkie zaburzenia czucia 4. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE (NIE WIĘCEJ NIŻ 30): 1. obustronne zwichnięcie w stawach krzyżowo-biodrowych 10 18 25 35 1-3 4-8 28 .BIODROWEGO . 1.

kulszowych i łonowych wygojone z niewielkimi przemieszczeniami 7. 15 20 30 45 +5 +10 +5 +2 +5 +8 +10 98. kulszowych i łonowych wygojone z wyraźnymi przemieszczeniami B. zwichnięcie III° D. zwichnięcie II° C.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ.97. pionowe złamanie z przemieszczeniem do 2 cm i miernymi dolegliwościami bólowymi 2.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ FUNKCJI: A. znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. W ODCINKU PRZEDNIM (KOŚĆ ŁONOWA. ZBORNOŚCI STAWU STOPNIA ZWICHNIĘCIA I ZAKRESU RUCHÓW: A. podwójne złamania w odcinku tylnym ze znacznymi dolegliwościami i/lub z uszkodzeniem pęcherza i cewki moczowej. 1. pozwalające na w miarę sprawny chód. mnogie. obustronne złamania k. obustronne złamania powodujące znaczne deformacje i dolegliwości 3 7 12 15 29 . z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana. 1. ZŁAMANIE PANEWKI STAWU BIODROWEGO. KOLCE BIODROWE. GUZ KUŁSZOWY) . objawy neurologiczne ze strony jednego nerwu 2. IZOLOWANE ZŁAMANIE MIEDNICY (TALERZ BIODROWY. kulszowej i łonowej wygojone z wyraźnymi przemieszczeniami 6. bez nasilonych dolegliwości bólowych 2. KULSZOWA) MAX 15: 1. podwójne. 1. ZŁAMANIE MIEDNICY Z PRZERWANIEM OBRĘCZY BIODROWEJ JEDNO. obustronne złamania k. STROPU PANEWKI . ZWICHNIĘCIE IV° 1. objawy neurologiczne ze strony dwóch lub trzech nerwów 3. jednostronne złamania k. stawów krzyżowo biodrowych i kręgosłupa 3. obustronne. stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 24 32 40 15-20 10-15 1-10 99. pionowe złamanie miednicy z większymi przem ieszczeniami i znacznymi dolegliwościami oraz zaburzeniami statyki i chodu 4. W ODCINKU TYLNYM (TYP MALGAIGNE' A): 1. pojedyncze. zaburzenia chodu 4. podwójne. jednostronne złamania k. kulszowej lub łonowej wygojone z niewielkimi przemieszczeniami 5. obustronne złamania powodujące znaczne dolegliwości bólowe 4. pionowe złamanie miednicy z przemieszczeniem powyżej 2 cm i średniego stopnia dolegliwościami bólowymi 3.LUB WIELOMIEJSCOWE: A. podwójne. 1. upośledzenie sprawności chodu. jednostronne złamania talerzy biodrowych lub kolców biodrowych 2. zwichnięcie I° B. jednostronne złamania dające deformację miednicy 3.

NIEZNACZNE ZMIANY: 1. OBOJCZYK prawa lewa 101. WYGOJONE ZŁAMANIE SZYJKI I PANEWKI. złamanie wygojone z ograniczeniem zakresu odwodzenia w stawie barkowym do 45°. ŁOPATKA 100.: 1. niewielka deformacja 2. złamanie wygojone z wytworzeniem przykurczu nie pozwalającego na unoszenie ramienia ponad 90° 3. zaniki mięśnia naramiennego.W ZALEŻNOŚCI OD ZABURZEŃ: 1. z powikłaniami neurologicznymi C. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym B.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. ale bez uszkodzeń neurologicznych 4. znaczna deformacja. złamanie wygojone z miejscowymi dolegliwościami bez ograniczeń zakresu ruchomości w 2. złamania wygojone ze śladem ruchu w stawie barkowym. PRZEMIESZCZEŃ. złamanie wygojone z niewielkimi przemieszczeniami z miejscowymi dolegliwościami i ograniczeniami ruchomości w postaci ograniczenia unoszenia ramienia do 140° B. złamanie wygojone jak opisano wyżej ze znacznym uszkodzeniem splotu barkowego UWAGA: NORMY POZYCJI 100 ZAWIERAJĄ RÓWNIEŻ EWENTUALNE POWIKŁANIA NEUROLOGICZNE! 35 50 30 40 10 16 24 30 8 12 16 20 stawie 1 4 8 FUNKCJI: 1 2 4 prawa lewa B. złamanie wygojone z przemieszczeniem odpowiadającym nieodprowadzalnemu zwichnięciu w stawie łopatkowo-ramiennym lub stawowi cepowemu 2. STAW RZEKOMY OBOJCZYKA . USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ A. wyraźna deformacja powodująca skrócenie wymiaru poprzecznego barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 1-4 2 30 . BEZ WIĘKSZYCH ZABURZEŃ 1. znaczna deformacja. mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia do kąta 100° 2. złamanie wygojone z niewielkimi przemieszczeniami oraz z miejscowymi dolegliwościami i bez ograniczeń zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym 3. WYGOJONE ZŁAMANIE ŁOPATKI Z DUŻYM PRZEMIESZCZENIEM I WYRAŹNYM UPOŚLEDZENIEM FUNKCJI KOŃCZYNY . NIEZNACZNE ZMIANY: 1.RAMIENNYM. pozostałych ruchów zwłaszcza rotacji. z większymi dolegliwościami bólowymi oraz z możliwością unoszenia ramienia do kąta 90-130° 2. WYGOJONE ZŁAMANIE ŁOPATKI Z NIEZNACZNYM PRZEMIESZCZENIEM. WADLIWIE WYGOJONE ZŁAMANIE OBOJCZYKA . powodująca bliznowaty przykurcz stawu barkowego. zaniki mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia poniżej kąta 90° i z ograniczeniami ruchów rotacyjnych 3. PRZYKURCZEM W STAWIE ŁOPATKOWO. z zanikami mięśni obręczy barkowej. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI KOŃCZYNY: A.XII. z bolesnym przykurczeni stawu barkowego pozostawiająca jego śladowy ruch 10 5 1-3 4-7 8 1 2 4 16 20 12 15 102.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZNIEKSZTAŁCENIA I OGRANICZENIA RUCHÓW: A. Z DUŻYM PRZEMIESZCZENIEM. znaczna deformacja. wyraźna deformacja powodująca skrócenie wymiaru poprzecznego barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 3. ZŁAMANIE ŁOPATKI: A. WYRAŹNE ZMIANY: 1. Z DUŻYMI ZANIKAMI MIĘŚNI ITP. powodująca bliznowaty przykurcz stawu barkowego. złamania wygojone z przemieszczeniem.

przewlekłe zapalenia kości 2. ZNACZNE ZMIANY: 1. zesztywnienie stawu łopatkowo-ramiennego 8 4 10 16 5 12 24 15 103. NIEZNACZNE ZMIANY: 1. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych B. po próbie leczenia operacyjnego zakończonego niepowodzeniem. wyraźne zmiany powodujące deformację barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 3. MIERNEGO STOPNIA: 1. patologiczna ruchomość odłamów.objawu klawisza (I lub II°) bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym. mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia do kąta 100° 10 5 1 4 1 2 8 4 31 . znaczna deformacja. BARK prawa lewa 105. POZYCJI 101-103 ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU O: A. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. z ograniczeniem sprawności. ZNIEKSZTAŁCEŃ ZŁAMANEJ GŁOWY NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. z przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch 3. ZNACZNE ZMIANY: 1. znaczna deformacja. ciała obce +2 +2 +2 UWAGA: PRZY WSPÓŁISTNIEJĄCYCH POWIKŁANIACH NEUROLOGICZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ OCENĘ WG POZYCJI DOTYCZĄCYCH USZKODZEŃ ODPOWIEDNICH ODCINKÓW KOŃCZYNY . ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. ograniczenia zakresu ruchomości w przedziale od 90 do 130°. patologiczna ruchomość. znaczna deformacja. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. skrócenie wymiaru poprzecznego barku i całkowite zesztywnienie stawu łopatkowo-barkowego 10 16 5 12 1-3 4-7 1 2-3 8 4 20 16 104. znaczna deformacja. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych. zniesienie rotacji zewnętrznej 2. ZANIKÓW MIĘŚNI. ze skróceniem wymiaru poprzecznego stawu barkowego. znaczna deformacja. UPOŚLEDZENIA ZDOLNOŚCI DŹWIGANIA I STOPNIA DEFORMACJI: A. USZKODZENIE STAWU ŁOPATKOWO . niewielka deformacja 2. z ograniczeniem zakresu ruchomości w przedziale do 90-130°. zaniki mięśnia naramiennego. znaczna deformacja. znaczna deformacja. patologiczna ruchomość.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych B. przetoki 3. ZWICHNIĘCIE STAWU OBOJCZYKOWO-BARKOWEGO LUB OBOJCZYKOWO-MOSTKOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHÓW. wyraźna deformacja wynikająca z odstawania . 1. zniesieniem ruchów rotacyjnych 2.OCENIA SIĘ WG.objawu klawisza (II lub III°) z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°. patologiczna ruchomość. z zanikiem mięśnia naramiennego oraz mięśni ramienia o 2 cm B. OGRANICZEŃ RUCHOMOŚCI. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. 3. niewielka deformacja 2. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA OGRANICZENIA FUNKCJI C.RAMIENNEGO . wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°.2. skrócenie wymiaru poprzecznego barku. USZKODZENIA OBOJCZYKA POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI I OBECNOŚCIĄ CIAŁ OBCYCH . bliznowaty przykurcz. z przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch 3. wyraźna deformacja wynikająca z odstawania . PRZEMIESZCZEŃ.

znaczna deformacja. z zaburzoną czynnością stawu łokciowego i ze znacznymi dolegliwościami samego barku B.W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU RUCHÓW I USTAWIENIA KOŃCZYNY: A. NIEODPROWADZALNE ZWICHNIĘCIE STAWU BARKOWEGO . ROTACJI ZEWNĘTRZNEJ 25°) . Staw cepowy z możliwością wykonywania jedynie ruchów biernych barku bez istotnych ruchu. XIV. wyraźny przykurcz z zaburzeniami ruchomości 3. 1. ANTEPOZYCJI 35°. nieodprowadzalne zwichniecie graniczące z bezużytecznością kończyny 20 25 30 15 20 25 107. UWAGA: 25 20 ODNOSI SIĘ DO NAWYKU ZWICHNIĘĆ. WSZELKIE INNE NAWROTOWE LUB NAWYKOWE ZWICHNIĘCIA. ROZDZ. NAWYKOWE ZWICHNIĘCIE POTWIERDZONE RENTGENEM I ZAŚWIADCZENIAMI LEKARSKIMI O KILKAKROTNYM ZWICHNIĘCIU: A. Staw cepowy z możliwością wykonywania jedynie ruchów biernych barku ze znacznymi kości. ZASTARZAŁE. niewielkie ograniczenie ruchomości 2. wyraźny przykurcz z możliwością unoszenia kończyny do kąta 100° 2 6 12 1 3 6 32 .W ZALEŻNOŚCI FUNKCJI: A. JAK RÓWNIEŻ STAWY BARKOWE PO LECZENIU OPERACYJNYM NAWYKOWEGO ZWICHNIĘCIA WINNY BYĆ ORZEKANE JAK PRZYKURCZĘ STAWU PO URAZACH. 1. 70°. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM (ODWIEDZENIU OK. Staw cepowy z możliwością wykonywania ruchów czynnych barku 2. 1. znaczna deformacja stawu ze znacznymi dolegliwościami. powodującymi duże zaburzenia funkcji zbliżone do zesztywnienia stawu w pozycji czynnościowo niekorzystnej 16 12 20 24 15 20 106. z prawidłowo zachowaną czynnością stawu łokciowego i bez istotnych dolegliwości samego barku oraz z substytucją ruchu w stawie łopatkowo-żebrowym 2. 108. BLIZNOWATY PRZYKURCZ STAWU BARKOWEGO: A. ze skróceniem wymiaru ramienia ponad 5 cm UWAGA: ubytków OD ZABURZEŃ 25 30 ubytkami 40 20 25 35 STAW WIOTKI Z POWODU PORAŻEŃ OCENIA SIĘ WG NORM NEUROLOGICZNYCH. DUŻEGO STOPNIA: 1. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym 35 30 20 25 30 15 20 25 110. ZESZTYWNIENIE STAWU BARKOWEGO: A. znaczna deformacja stawu łopatkowo-barkowego całkowite zesztywnienie stawu łopatkowo-barkowego 2. KTÓRY NIE MOŻE BYĆ WYLECZONY OPERACYJNIE LUB NAWROTÓW NAWYKOWYCH ZWICHNIĘĆ PO LECZENIU OPERACYJNYM BEZ ROKOWANIA NA POPRAWĘ. 1. nieodprowadzalne zwichnięcie z ustawieniem kończyny w pozycji czynnościowo niekorzystnej w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej 3. z zaburzoną czynnością stawu łokciowego i bez istotnych dolegliwości i z niezadowalającą substytucją ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym 3. z bolesnym przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch C. 109. STAW CEPOWY W NASTĘPSTWIE POURAZOWYCH UBYTKÓW KOŚCI . 1. nieodprowadzalne zwichnięcie pozwalające na wykonywanie podstawowych czynności 2.W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA I FUNKCJI: 1. ze skróceniem długości ramienia do 5 cm 3.2.

RAMIĘ 114. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym. zakażony staw rzekomy kości ramieniowej 4. 75 70 113. 1. z zachowaniem osi kończyny powikłane zapaleniem kości 2. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem > 3 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia 2. USZKODZENIA MIĘŚNI. ŚCIĘGIEN I ICH PRZYCZEPÓW . UTRATA KOŃCZYNY WRAZ Z ŁOPATKĄ: A. staw rzekomy kości ramieniowej 3. Z PRZETOKAMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI . ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA POWIKŁAŃ I ZABURZEŃ FUNKCJI O: A. UTRATA KOŃCZYNY W BARKU: A.W ZALEŻNOŚCI OD ZMIAN WTÓRNYCH I UPOŚLEDZENIA FUNKCJI: A. zaburzające czynność kończyny 4. OBECNOŚCIĄ CIAŁ OBCYCH. BRAKIEM ZROSTU. złamanie wygojone ze zrostem. uszkodzenie ścięgien mięśni i ich przyczepów powodujące dolegliwości głównie subiektywne 1-2 1 33 . nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne 3. STAWEM RZEKOMYM.OCENIA SIĘ WG POZYCJI 105-110. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone dające głównie dolegliwości subiektywne 2. przetoki 4. USZKODZENIE BARKU POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. istotnie zaburzające czynność kończyny B.111. ciała obce 3. ZŁAMANIE POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. PRZETOKAMI. 80 70 D. DUŻE ZMIANY: 1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem > 5 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub z rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia i barku oraz z niedowładem nerwu promieniowego C. zakażony staw rzekomy kości ramieniowej z powikłaniami neurologicznymi 30 35 40 50 25 30 35 45 15 20 24 10 16 20 1-2 3-4 1 2 5-8 9-12 4 5-8 115. 1. CIAŁAMI OBCYMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI: 1. zmiany bneurologiczne +8 +8 +8 +8 +4 +4 +4 +4 112. ZMIANY ŚREDNIE: 1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 20° lub rotacyjnym. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym ponad 20° lub rotacyjnym. 1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem < 5 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub z rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia i barku oraz z niedowładem nerwu promieniowego 3. przewlekłe zapalenie kości 2. OGRANICZEŃ W STAWIE ŁOPATKOWO-RAMIENNYM I ŁOKCIOWYM): A. ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI RAMIENNEJ (W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ.

DUŻE ZMIANY: 1. z zachowaniem ruchów obrotowych poniżej 45° (w sumie supinacji i pronacji) z zaburzoną osią stawu w granicach 15° koślawości lub 15° szpotawości 3. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE RAMIENIA: A. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 50° do 130°. 1. mięśni i ich przyczepów powodujące zniesienie funkcji zginania lub prostowania łokcia. z zachowaniem ruchów obrotowych poniżej 110° (w sumie supinacji i pronacji). następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 20° do 130°. 1. STAW ŁOKCIOWY 118. z zachowaną osią stawu 2. ŚREDNIE ZMIANY: 1. przy jednocześnie zachowanej osi stawu B. uszkodzenie ścięgien mięśni i ich przyczepów powodujące niewielkie upośledzenie funkcji oraz dolegliwości głównie subiektywne 3. dolegliwości głównie subiektywne oraz ograniczenia ruchomości głównie wyprostu o 10° i podobne ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 150° rotacji. GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ . mięśni i ich przyczepów powodujące osłabienie ich siły do 3 w skali Lovetta lub znaczne ograniczenia ruchomości łokcia do kąta prostego 3. w zgięciu zbliżonym do kąta prostego (75°-110°). następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 40° do 130°. uszkodzenie ścięgien. ZŁAMANIE OBWODOWEJ NASADY KOŚCI RAMIENIOWEJ. przy zakresie ruchomości łokcia 50° -130° oraz przy zaburzeniach osi łokcia powyżej 15° koślawości oraz 15° szpotawości 15 10 8 6 1-2 3-4 1 2 12 10 20 16 24 20 119. PRZEPUKLINY MIĘŚNIOWE RAMIENIA: 1-3 1-3 E. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 50° do 130°. WYROSTKA ŁOKCIOWEGO. w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160°-180°) 35 30 35 30 30 25 34 . z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 130° (w sumie supinacji i pronacji). z brakiem ruchów obrotowych C. 1. uszkodzenie ścięgien.2. ZESZTYWNIENIE STAWU ŁOKCIOWEGO: A. mięśni i ich przyczepów powodujące średnie upośledzenie funkcji z osłabieniem siły mięśni (zerwania ścięgien i brzuśców mięśnia dwugłowego i trójgłowego) B. 1. mięśni i ich przyczepów powodujące upośledzenie funkcji z osłabieni em siły mięśni (zerwania ścięgien i brzuśców mięśnia dwugłowego i trójgłowego) 2. z zaburzoną nieznacznie osią stawu 2. z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 110° (w sumie supinacji i pronacji). NIEWIELKIE ZMIANY: 1. z zachowaną osią stawu C. przy zachowanych ruchach obrotowych B. uszkodzenie ścięgien.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I OGRANICZENIA RUCHÓW: A. ZMIANY DUŻE: 1. z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej 2. przy dłuższych kikutach 70 65 65 60 117. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 75° do 110° z zachowaniem ruchów obrotowych lub całkowite zniesienie ruchów obrotowych < 45°. uszkodzenie ścięgien. lub przykurcz łokcia w pozycji zbliżonej do kata prostego 3-4 5-8 2 4 10 16 20 8 12 16 116.

następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 40° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 110° (w sumie supinacji i pronacji) B. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniami powodującymi ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka do 30° (25% fizjologicznego zakresu ruchomości) obejmujące pozycję pośrednią oraz przy 8 6 1-2 3-4 1 2 35 . lub z przykurczem w maksymalnej pronacji 3. ZŁAMANIA W OBRĘBIE DALSZYCH NASAD JEDNEJ LUB OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WIOTKOŚCI I STANU MIĘŚNI: A. śladowa użyteczność stawu łokciowego 3. PRZEDRAMIĘ 123. ograniczenia ruchomości głównie wyprostu o 10° i podobne ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 150° rotacji 2.W ZALEŻNOŚCI OD PRZYDATNOŚCI CZYNNOŚCIOWEJ KOŃCZYNY: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2. ŚREDNIE ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. całkowicie wiotki staw. lecz ograniczonym ruchem rotacji poniżej 45° lub z przykurczem w maksymalnej supinacji UWAGA: WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE STAWU ŁOKCIOWEGO . ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU O: A. 1.OCENIAĆ WG POZ. PRZY MOŻLIWOŚCI ZGIĘCIA PONAD KĄT PROSTY: 1. ograniczenia ruchomości zbliżone do zesztywnienia łokcia w pozycji bliskiej 90° z zachowanym. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych oraz ograniczenia ruchomości rotacji od 10° do 15° i podobnej wartości ograniczenia ruchów zginania i prostowania nadgarstka oraz niewielkie ograniczenia ruchów łokcia B. CEPOWY STAW ŁOKCIOWY . WYPROSTU I STOPNIA ZACHOWANIA RUCHÓW OBROTOWYCH PRZEDRAMIENIA: A.D.W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU ZGIĘCIA. ze śladem ruchu dowolnego. 118-120 15 20 28 10 16 24 3 8 12 2 6 8 121. ograniczenia ruchomości od wyprostu 40° do 75° zgięcia oraz ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 45° rotacji.OCENIA SIĘ WG POZ. w pozycji zgięcia powyżej 90° oraz wyprostnej poniżej 50° 30 35 45 25 30 40 120. PRZYKURCZ W STAWIE ŁOKCIOWYM . 1. NIEWIELKIE ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. ciała obce +2 +2 +2 +1 +1 +1 F. przewlekły stan zapalny 2. POWODUJĄCE OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI NADGARSTKA I ZNIEKSZTAŁCENIA . ograniczenia ruchomości od wyprostu od 40° do 90° zgięcia oraz ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 110° rotacji 2. USZKODZENIE STAWU ŁOKCIOWEGO POWIKŁANE . z zachowaną i dającą użyteczność czynnością stawu łokciowego 2.121. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 20° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 130° (w sumie supinacji i pronacji) 3. całkowita bezużyteczność czynnościowa stawu łokciowego 15 20 28 10 16 20 122. PRZY NIEMOŻNOŚCI ZGIĘCIA DO KĄTA PROSTEGO: 1. z niestabilnością wielopłaszczyznową. przetoki 3. w pozycji zgięcia 50°-90° 3. w pozycji zbliżonej do kąta prostego 2. W INNYCH USTAWIENIACH . 118 .

z ograniczeniem ruchów rotacyjnych przedramienia do 110°.istotnych ograniczeniach rotacji 2. ŚCIĘGIEN. DUŻE ZMIANY. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniami powodującymi ograniczenie zakresu ruchomości nadgarstka poniżej 20°(na pograniczu zesztywnienia) jednak w pozycji czynnościowo korzystnej z ewentualną dewiacją nadgarstka. następstwa w postaci zesztywnienia nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. z wtórnymi zmianami w obrębie nadgarstka w postaci zesztywnienia i/lub dewiacji 2. obejmujące pozycję pośrednią. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2. blizny. BLIZNY): A. z zesztywnieniem palców i powikłane zespołem algodystroficznym 20 15 24 32 20 24 124. ZNACZNE ZNIEKSZTAŁCENIA. ŚREDNIE ZMIANY: 1. SKÓRY. następstwa w postaci blizn i przykurczów powodujących ograniczenia ruchomości nadgarstka w zakresie 40° (około 30% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią. ZŁAMANIA TRZONÓW JEDNEJ LUB OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA . przy 5 12 5 8 1 3 1 2 36 . powodującym ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka do 30° (25% fizjologicznego zakresu ruchomości).W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. oraz ograniczenia zakresu ruchomości łokcia z ubytkiem wyprostu. ze zniesieniem ruchów rotacji przedramienia. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. następstwa w postaci wygojenia ze znacznym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchów rotacyjnych przedramienia do 110° oraz ograniczenia ruchomości nadgarstka na pograniczu zesztywnienia z utrwaloną dewiacją C. z całkowitym zniesieniem ruchów rotacyjnych. USZKODZENIA CZĘŚCI MIĘKKICH PRZEDRAMIENIA.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW. jednak w pozycji czynnościowo korzystnej. następstwa w postaci wygojenia ze znacznym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchomości nadgarstka na pograniczu zesztywnienia z utrwaloną dewiacją nadgarstka z ograniczeniem ruchów rotacyjnych przedramienia do 110° 12 8 16 12 C. KRĄŻENIOWE): 1. ze skróceniem jednej z kości lub ze zrostem krzyżowym pomiędzy kośćmi przedramienia. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. MIĘŚNI. blizny i miejscowe dolegliwości 2. następstwa w postaci zesztywnienia nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej. miejscowe dolegliwości i towarzyszące im zmiany troficzne nie upośledzające funkcji przedramienia i ręki w sposób istotny B. z ewentualną dewiacją nadgarstka oraz przy zachowanej funkcji chwytnej ręki 3. ZMIANY WTÓRNE I INNE: 1. ZMIANY WTÓRNE (TROFICZNE. z upośledzeniem ruchów palców zaburzającym precyzyjny chwyt 2. NACZYŃ . następstwa złamań wygojonych z dużym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchów rotacji przedramienia. ze skróceniem jednej z kości lub ze zrostem krzyżowym pomiędzy kośćmi przedramienia. następstwa w postaci blizn powodujących dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 60° (około 50% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycje pośrednią łokcia lub nadgarstka 2. z zesztywnieniem łokcia w pozycji zbliżonej do 90°. następstwa w postaci wygojenia ze znacznymi przemieszczeniami w efekcie zesztywnieniem nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych oraz ograniczenia ruchomości rotacji od 10° do 15° i podobnej wartości ograniczenia ruchów zginania i prostowania nadgarstka oraz niewielkie ograniczenia ruchów łokcia B. ZNACZNE ZMIANY: 1. ze zniesieniem ruchów rotacji przedramienia z ograniczeniem ruchomości palców zaburzającym sprawny chwyt 3. ZMIAN WTÓRNYCH (TROFICZNE. USZKODZEŃ I UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniem. z ograniczeniem zakresu ruchów rotacyjnych do 45°. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. oraz ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka poniżej 20° (na pograniczu zesztywnienia). KRĄŻENIOWE. ze skróceniem jednej z kości przedramienia. z ograniczeniem ruchomości łokcia w zakresie 75°-110° oraz z zaburzeniem sprawności chwytu ręki 3. oraz wtórną deformacją nadgarstka i jego ustawieniem w pozycji odbiegającej od czynnościowo korzystnej 20 15 5-8 5 1-2 3-4 1 2 12 8 16 12 24 20 30 24 125. przy istotnych ograniczeniach zakresu ruchów rotacji przedramienia 3. oraz przy i stotnych ograniczeniach rotacji 2. DUŻE OGRANICZENIA RUCHÓW.

ubytek tkanki kostnej 5. bez zmian troficznych 3. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością. bez zmian troficznych 2.OCENIA SIĘ WG POZ. z ograniczoną ruchomością nadgarstka. z zachowaną ruchomością łokcia. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. zniekształceń. z zachowaną ruchomością łokcia. z wyraźnym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. staw rzekomy obu kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością. z zaburzoną osią przedramienia. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD POWIKŁAŃ O: A. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PRZEDRAMIENIA: 37 . z zachowaną ruchomością łokcia. ze znacznym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. ale możliwym do wykonania ruchu rotacji przedramienia lub powodujące przykurcz w pozycji odbiegającej od czynnościowo korzystnej 16 12 126. przetoki 3.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. z zachowaną ruchomością łokcia. UBYTKÓW KOŚCI. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. zmian troficznych i przykurczów powodujących znaczne ograniczenia ruchomości w zakresie 20° (około 15% należnego zakresu ruchu) przy ograniczonym. bez zmian troficznych B. z zaburzeniem osi przedramienia. miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. z zachowaną ruchomością nadgarstka. z zachowaną ruchomością łokcia. z zachowaną ruchomością łokcia bez zmian troficznynych 2. staw rzekomy jednej z kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. a także ze zmianami troficznymi 3. staw rzekomy jednej z kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. z zachowaną ruchomością nadgarstka. ze znacznym ograniczeniem ruchomości nadgarstka. z zachowaną ruchomością łokcia. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. a także ze zmianami troficznymi 3. bez upośledzenia funkcji chwytnej ręki. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z zaburzoną osią przedramienia. bez upośledzenia funkcji chwytnej ręki. 1. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z patologiczną ruchomością. z upośledzeniem funk cji chwytnej ręki. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością. z zachowaną ruchomością łokcia. STAW RZEKOMY KOŚCI ŁOKCIOWEJ LUB PROMIENIOWEJ . z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. bez zmian troficznynych B.zachowanych ruchach rotacji przedramienia 3. ze znacznie ograniczoną ruchomością łokcia. z obecnością blizn. POWIKŁANE USZKODZENIE PRZEDRAMIENIA . a także ze zmianami troficznymi 20 15 10 10 16 12 28 24 30 28 127. upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. zmiany neurologiczne +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 129. zaburzoną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. z zaburzeniem osi przedramienia. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z zaburzeniem osi przedramienia. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. następstwa w postaci blizn. staw rzekomy obu kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. STAW RZEKOMY OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA . z zesztywnieniem nadgarstka. 123-127. obecność ciał obcych 4. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. upośledzeniem funkcji chwytnej ręki oraz ze znacznie ograniczoną ruchomością łokcia. BRAK ZROSTU. a także ze zmianami troficznymi 25 20 10 10 16 12 20 16 30 25 40 35 128. staw rzekomy obu kości przedramienia z zaburzoną osią przedramienia. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. przewlekłe zapalenie kości 2. bez zmian troficznych 2. a także ze zmianami troficznymi 2. UBYTKÓW KOŚCI.

UTRATA PRZEDRAMIENIA W SĄSIEDZTWIE STAWU NADGARSTKOWEGO: A. następstwa niewielkiego stopnia powodujące dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 90° (około 75% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią 3.OCENIA SIĘ WG POZ. USZKODZENIA NADGARSTKA (SKRĘCENIA. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM . 1. PRZETOKAMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI . następstwa średniego stopnia powodujące ograniczenia ruchomości w zakresie 20° (około 15% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią. NADGARSTEK 131. DUŻEGO STOPNIA Z USTAWIENIEM RĘKI CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM: 1. USZKODZENIA NADGARSTKA POWIKŁANE GŁĘBOKIMI. następstwa niewielkiego stopnia powodujące jedynie dolegliwości subiektywne 2. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ograniczenie zgięcia wszystkich palców do pozycji odpowiadającej amputacji na poziomie stawów międzypaliczkowych bliższych i ze zniesieniem funkcji opozycji kciuka 15 10 20 16 28 20 B. ze zniesieniem ruchów odchylania na boki. następstwa średniego stopnia powodujące ograniczenia ruchomości w zakresie 40° (około 30% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią. 1. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. ZMIAN TROFICZNYCH I INNYCH WTÓRNYCH: A. następstwa w postaci śladowego ruchu zawierającego się poza pozycją pośrednią w przedziale zgięcia dłoniowego lub w skrajnym zgięciu grzbietowym z utrwaloną dewiacją łokciową lub promieniową 2. przy ograniczonym. z zachowaną funkcją kciuka 2. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. PRZEWLEKŁYM ROPNYM ZAPALENIEM KOŚCI NADGARSTKA. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ubytek zgięcia co najmniej dwóch z nich do pozycji odpowiadającej amputacji paliczka dystalnego. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA O: A. 55 50 G. ze zniesieniem ruchów odchylania na boki. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. ZNIEKSZTAŁCEŃ ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. następstwa niewielkiego stopnia powodujące dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 60°(około 50% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią B. ZŁAMANIA) . 38 . z zachowaną funkcją kciuka lub z samym zniesieniem funkcji opozycji kciuka 3. z nieznacznego stopnia ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V zachowaną funkcją 2. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ubytek zgięcia co najmniej dwóch z nich do pozycji odpowiadającej amputacji paliczka dystalnego. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. przy zachowanym ruchu rotacji przedramienia 2. następstwa w postaci śladowego ruchu zawierającego się wyłącznie w zakresie zgięcia dłoniowego z utrwalonymi odchyleniami łokciowym lub promieniowym 20 28 15 24 10 8 1-2 4 8 1 2 4 16 12 132. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej.131-132. z zachowaną funkcją kciuka lub z samym zniesieniem funkcji opozycji kciuka 3. z nieznacznego stopnia ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V. ZWICHNIĘCIA. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ograniczenie zgięcia wszystkich palców do pozycji odpowiadającej amputacji na poziomie stawów międzypaliczkowych bliższych i ze zniesieniem funkcji opozycji kciuka 25 20 35 30 45 40 133. ale możliwym do wykonania ruchu rotacji przedramienia C. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I PALCÓW: 1. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. TRWAŁYMI ZMIANAMI TROFICZNYMI.A. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I PALCÓW: 1. CAŁKOWITE ZESZTYWNIENIE W OBRĘBIE NADGARSTKA: A. 55 50 130.

CZĘŚCI MIĘKKICH (SKÓRY. OGRANICZENIA RUCHÓW PALCA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. MIĘŚNI. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. następstwa złamań kilku kości śródręcza powodujące znaczną deformację z brakiem funkcji chwytnej palców II do V lub uszkodzenie I kości śródręcza z całkowitym zniesieniem funkcji chwytnej kciuka 10 8 5-8 4 1-2 1 3-4 2 18 16 I. NACZYŃ. KCIUK 136. ZNIEKSZTAŁCEŃ. następstwa złamań pierwszej lub drugiej kości śródręcza z następstwami jak powyżej lub kilku kolejnych z następstwami odpowiadającymi amputacji paliczka dystalnego C. ZNIEKSZTAŁCEŃ. następstwa złamań kilku kości śródręcza powodujące znaczną deformację z ograniczeniami funkcji chwytnej palców II do V spowodowanej zesztywnieniem stawów śródręczno -paliczkowych. 1. ZNIEKSZTAŁCEŃ. 1. UTRATA W ZAKRESIE KCIUKA . KOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. BLIZN. NERWÓW .od III do V pod postacią blizn i dolegliwości subiektywnych 2. NACZYŃ. utrata obu paliczków z kością śródręcza 1-4 5-8 9-15 18 25 1-2 4-6 10 14 20 137. ZABURZEŃ CZUCIA. ROZLEGŁE ZMIANY: 1. NERWÓW). UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. utrata paliczka paznokciowego 3. lub ograniczeniem samej opozycji kciuka. ropne zapalenie kości nadgarstka 3.1. USZKODZENIA MIĘŚNI. USZKODZENIA ŚRÓDRĘCZA. następstwa złamań jednej kości śródręcza . odpowiadające amputacji na poziomie paliczka podstawnego 2. ŚCIĘGIEN. ŚREDNIE ZMIANY: 1. 1. następstwa złamań jednej kości śródręcza . częściowa utrata opuszki 2. głębokie. OGRANICZENIA RUCHÓW PALCA. przewlekłe. INNE USZKODZENIA KCIUKA (ZŁAMANIA. utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem mniej niż 2/3 długości kikuta paliczka 5. utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem więcej niż 2/3 długości kikuta paliczka 4. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. zmiany neurologiczne +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 134.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU UBYTKU. JAKOŚCI KIKUTA. ŚRÓDRĘCZE 135. 55 50 H. ZWICHNIĘCIA. niewielkie zmiany następstwa odpowiadające przynajmniej częściowej utracie opuszki 1 2-4 1 2 39 . UTRATA RĘKI NA POZIOMIE NADGARSTKA: A. niewielkie zmiany zniekształcenia płytki paznokciowej.od III do V pozostawiające deformację i powodujące ograniczenia zakresu ruchów palca odpowiadające przynajmniej amputacji na poziomie paliczka dystalnego B.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. przetoki 4. blizny nie ograniczające ruchów kciuka i inne 2. trwałe zmiany troficzne 2.

PALEC TRZECI. PRZYKURCZĘ STAWÓW. niewielkie zmiany zniekształcenia płytki paznokciowej. UTRATA W OBRĘBIE WSKAZICIELA (BLIZNY. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN. UWAGA: 10-15 8-10 PRZY WCZEŚNIEJSZYM BRAKU WSKAZICIELA OBECNE USZKODZENIA PALCA III TRAKTOWAĆ NALEŻY JAK BY TO 40 . częściowa utrata opuszki 3. utrata dwóch paliczków 5. utrata paliczka paznokciowego 4. zniekształcenia płytki paznokciowej. 1. CZUCIOWE ITP. utrata palca wskazującego z kością śródręcza 1 2 7 9 11 22 1 2 5 7 9 20 139. blizny nie ograniczające ruchów palców i inne 2. utrata paliczka paznokciowego 3. ZMIANY TROFICZNE.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. upośledzenie funkcji graniczące z następstwami utraty kciuka UWAGA: PRZY OCENIE STOPNIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI KCIUKA NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ PRZEDE ZDOLNOŚĆ PRZECIWSTAWIANIA ORAZ CHWYTU. WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE PALCA WSKAZUJĄCEGO (BLIZNY. A. bezużyteczność wskaziciela. zmiany średniego stopnia następstwa odpowiadające co najwyżej utracie paliczka paznokciowego i/lub części paliczka podstawnego 4. utrata trzech paliczków 1 2 2-4 5-6 8-10 1 1 2-3 5 8 141. PRZYKURCZĘ STAWÓW. 1. PALEC TRZECI. ZESZTYWNIENIA. IV LUB V Z KOŚCIĄ ŚRÓDRĘCZA: A. 5-8 9-16 24 WSZYSTKIM 6 12 18 J. utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego 4.) POWODUJĄCE: A.) . utrata częściowa opuszki 2. ZNIEKSZTAŁCENIA. niewielkie zmiany następstwa odpowiadające przynajmniej częściowej utracie opuszki 3. utrata paliczka paznokciowego i środkowego poniżej 1/3 5. ZESZTYWNIENIA. blizny nie ograniczające ruchów wskaziciela i inne 2. ZMIANY TROFICZNE.3. CZWARTY I PIĄTY 140. CZUCIOWE ITP. granicząca z jego utratą 1 4 8 12 15 1 2 6 10 12 K. PALEC WSKAZUJĄCY 138. ZNIEKSZTAŁCENIA. 1. UTRATA PALCÓW III. znaczne zmiany następstwa odpowiadające co najwyżej częściowej utracie 1/2 paliczka podstawnego 5. znaczne zmiany następstwa odpowiadające co najwyżej utracie paliczka środkowego i/lub paliczka podstawnego z pozostawieniem jego kikuta mającego jeszcze znaczenie czynnościowe 5. utrata 3 paliczków 6. średnie zmiany następstwa odpowiadające częściowej utracie paliczka paznokciowego 4.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: A. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN. CZWARTY I PIĄTY .

142. kikut ze zmianami troficznymi. urazów skrętnych) wygojonych bez przykurczów.5 +1. WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE PALCÓW III. dające dolegliwości subiektywne. CZUCIOWE ITP. ZESZTYWNIENIA STAWÓW. następstwa uszkodzeń (np. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH. ZESZTYWNIENIE STAWU BIODROWEGO . JEDNAK USZCZERBEK MUSI BYĆ NIŻSZY NIŻ CAŁKOWITA UTRATA TYCH PALCÓW. z zaburzeniami mechanizmu chodu oraz z wtórnymi dolegliwościami ze strony kręgosłupa. blizny 2. dające dolegliwości subiektywne oraz miernego stopnia niewydolność chodu B. ale z ustawieniem biodra w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalającej na w miarę sprawny chód 2. całkowitej bezużyteczności UWAGA: +1 +1. zesztywnienia stawów 5. MIERNEGO STOPNIA: 1. oraz zachowujące wydolny chód 2. wyłuszczenie w stawie biodrowym 75 80 85 144.) .BYŁ WSKAZICIEL. PRZYKURCZĘ. uszkodzenia ścięgien 3. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM (ZGIĘCIA 15°-20°. bliznowato zniekształcony bez możliwości zaprotezowania 3. ZMIANY TROFICZNE. APARATU WIĘZADŁOWEGO. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej powodujące zaburzenia mechanizmu chodu oraz z wtórnymi dolegliwościami ze strony kręgosłupa. urazów skrętnych) wygojonych z niewielkim przykurczem.urazów skrętnych) dające znaczne dolegliwości subiektywne. ZNIEKSZTAŁCENIA. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. zesztywniałe i bolesne biodro. XIII. następstwa uszkodzeń (np. stawów krzyżowo -biodrowych i kolana 3. skrócenie powyżej 4cm. MIĘŚNI.ZA KAŻDY PALEC W ZALEŻNOŚCI OD OBECNOŚCI: A. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ POPRZEZ JEJ WYŁUSZCZENIE W STAWIE BIODROWYM LUB ODJĘCIE W OKOLICY PODKRĘTARZOWEJ . przykurczę. ODWIEDZENIA 5°-10° I ROTACJI ZEWNĘTRZNEJ 5°-10°): 41 . ustawienia biodra w pozycji czynnościowo korzystnej. NACZYŃ. IV LUB V (BLIZNY.5 +1.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. następstwa uszkodzeń (np. kikut okolicy krętarzowej dający możliwość zaprotezowania 2. zmian troficznych i/lub czuciowych 6. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ A.W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA I WTÓRNYCH ZABURZEŃ STATYKI I DYNAMIKI: A. STAW BIODROWY 143. NERWÓW. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN. następstwa uszkodzeń (np. 1. urazów skrętnych) dające dolegliwości subiektywne.5 9 +1 +1 +1 +1 +1 7 PRZY USZKODZENIACH OBEJMUJĄCYCH WIĘKSZĄ ILOŚĆ PALCÓW OCENA MUSI ODPOWIADAĆ STOPNIOWI UŻYTECZNOŚCI RĘKI. ORAZ USZKODZENIA OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE PALCE Z PEŁNĄ UTRATĄ UŻYTECZNOŚCI RĘKI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ DLA RĘKI PRAWEJ 55% I 50% DLA LEWEJ. 1.5 +1. stawów krzyżowo-biodrowych i kolana 10 1-4 5-8 18 24 145. SKÓRY – W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA OGRANICZENIA RUCHÓW: A. przykurczę oraz skrócenie 2-4 cm. STANU KIKUTA I MOŻLIWOŚCI ZAPROTEZOWANIA: A. przykurczów 4.

pozwalającej na w miarę sprawny chód 2. w tym obluzowanie endoprotezy. 42 . następstwa powodujące dużego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne. SKRÓCENIA KOŃCZYNY. zesztywniałe. ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ.1. ZŁAMAŃ SZYJKI. STAW KRZYŻOWO-BIODROWY. ograniczające ruchomość poniżej zgięcia 90°. pozwalające na w miarę sprawny chód. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana. Z PRZETOKAMI . prawidłowo działająca endoproteza stawu biodrowego z zakresem ruchomości nie upośledzającym czynności życia codziennego. zesztywniałe biodro. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. bolesne biodro. dające stały ból. ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH I PODKRĘTARZOWYCH. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej. ale ze sprawnym i wydolnym mechanizmem chodu 2. ze skróceniem do 2 cm. w tym znaczne og raniczenia zakresu ruchomości. I ROTACJI NALEŻY OCENIAĆ JAK ZESZTYWNIENIE PATRZ PKT. stawów krzyżowo biodrowych i kręgosłupa. upośledzające sprawność chodu. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM (PRZYWIEDZENIA I ROTACJI WEWNĘTRZNEJ): 1. URAZOWYCH ZŁUSZCZEŃ GŁOWY KOŚCI UDOWEJ ITP. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. następstwa uszkodzeń wygojonych. dających dolegliwości subiektywne. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW POWIKŁAŃ O: A. odwiedzenie 15° i zachowane rotacje) i pozwalająca na w miarę sprawny chód 2. Z BARDZO CIĘŻKIMI ZMIANAMI MIEJSCOWYMI I DOLEGLIWOŚCIAMI WTÓRNYMI (KRĘGOSŁUP.) . następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. stawy rzekome szyjki kości udowej oraz okolicy krętarzowej 2. stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 15 20 26 30 30 42 55 146. INNE NASTĘPSTWA USZKODZEŃ STAWU BIODROWEGO (ZWICHNIĘĆ. w tym ograniczenia zakresu ruchomości bez możliwości zgięcia biodra do kąta 90° lub/i skrócenie kończyny powyżej 4 . ZNIEKSZTAŁCEŃ I RÓŻNEGO RODZAJU ZMIAN WTÓRNYCH ORAZ DOLEGLIWOŚCI SUBIEKTYWNYCH: A.W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU RUCHÓW. następstwa uszkodzeń wygojonych. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalające na w miarę sprawny chód z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa B. KOLANO ITP. "biodro wiszące" 20 26 32 36 30 40 60 ? 147. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 3. ze skróceniem 2 do 4 cm. MIERNEGO STOPNIA: 1. ustawione w pozycji czynnościowo niekorzystnej i pozwalające na w miarę sprawny chód 2. zesztywniałe. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalające na w miarę sprawny chód 4. w tym powikłania w postaci niestabilności endoprotezy (wielokrotne zwichanie się endoprotezy) lub tzw. zesztywniałe. następstwa powodujące dużego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne. PRZEMIESZCZEŃ. sprawne odwiedzenie i ruchy rotacyjne 3. odwiedzenia poniżej 15° i ruchów rotacyjnych poniżej 15° UWAGA: OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI DO ZAKRESU ZGIĘCIA <45°. zesztywniałe.ORZEKA SIĘ WG POZYCJI 143-146. POWIKŁANE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TKANKI KOSTNEJ.145 A. ZŁAMAŃ KRĘTARZY. dających dolegliwości subiektywne. dające stały ból oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. ograniczające ruchomość pozwalające na zgięcie powyżej 90°. bolesne biodro ustawione w pozycji czynnościowo niekorzystnej. stawów krzyżowo -biodrowych i kręgosłupa 3. dających dolegliwości subiektywne. DUŻEGO STOPNIA: 1. prawidłowo działająca endoproteza stawu biodrowego z zakresem ruchomości nie upośledzającym czynności życia codziennego (zgięcie 90°. ZE ŚLADEM RUCHÓW 5 12 16 ODWODZENIA B.6 cm 4. zesztywniałe. bez skrócenia. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo -biodrowych i kręgosłupa 3. skrócenie powyżej 6 cm z zachowaną jeszcze funkcją podporową kończyny jedynie po zaopatrzeniu w obuwie ortopedyczne C. następstwa uszkodzeń wygojonych. bolesne biodro. niebolesne biodro. niebolesne biodro. dające stały ból oraz wtórne dolegliwości. zesztywniałe. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej.): 1. powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. w tym brak zrostu po wielokrotnie operowanych stawach rzekomych szyjki kości udowej i okolicy krętarzowej 3. niebolesne biodro.

PĘKNIĘCIA PODSKÓRNE.STAWOWA. staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie od 4 do 6 cm uniemożliwiające obciążanie kończyny 3. ZŁAMANIE KOŚCI UDOWEJ . MARTWICE ASEPTYCZNE KOŚCI. z zagięciem osi lub skróceniem do 4 cm. OPÓŹNIONY ZROST KOŚCI . średnie zmiany ze skróceniem do 5 cm lub powodujące ograniczenia ruchomości biodra lub kolana powodujące mierne upośledzenie mechanizmu chodu 2. duże zmiany ze skróceniem ponad 6 cm. z zagięciem osi lub skróceniem do 2 cm. zaników mięśni uda do 2 cm mierzonych 10 cm ponad rzepką. nieznacznych zaników mięśni uda. MIĘŚNI. ŚREDNIE ZMIANY LUB SKRÓCENIE 4-6 CM: 1. następstwa uszkodzeń wygojonych z niewielkim przykurczeni powodującym skrócenie do 2 cm. ŚCIĘGIEN (OPARZENIA. znacznych zaników mięśni uda powyżej 2 cm. zakażony staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie ponad 6 cm uniemożliwiające obciążanie kończyny 40 48 56 150. średnie zmiany ze skróceniem do 5 cm lub powodujące ograniczenia ruchomości biodra lub kolana powodujące upośledzenie mechanizmu chodu 3. LUB SKRÓCENIE PONAD 6 CM: 1.) . SKRÓCENIA I ZABURZEŃ WTÓRNYCH: A. staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie do 4 cm lub powodujący przykurcz kolana lub biodra w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2. dających subiektywne dolegliwości oraz zachowujące wydolny chód 3. następstwa uszkodzeń wygojonych bez przykurczów. UDO 148. zmiany troficzne UWAGA: +5 +5 +5 JAKO WYNIK URAZOWEGO USZKODZENIA BIODRA ZGŁASZANE SĄ CZĘSTO NASTĘPUJĄCE ZMIANY CHOROBOWE: KRWIOPOCHODNE ROPNE ZAPALENIE KOŚCI. z ograniczeniami ruchomości kolana lub biodra i z nieznaczną niewydolnością chodu B. B. UBYTKI KOŚCI UDOWEJ UNIEMOŻLIWIAJĄCE OBCIĄŻ ANIE KOŃCZYNY. dających dolegliwości subiektywne i miernego stopnia niewydolność chodu 1 4 8 43 . USZKODZENIA SKÓRY. powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo niekorzystnych i upośledzające mechanizm chodu 30 36 15 18 26 1 2 4 8 149. średnie zmiany ze skróceniem do 6 cm lub powodujące przykurcz biodra lub kol ana w pozycjach czynnościowo korzystnych i upośledzające mechanizm chodu C. DUŻE ZMIANY. przetoki 3. niewielkie zmiany w postaci blizn i dolegliwości subiektywnych 2. PRZEPUKLINY MIĘŚNIOWE ITP.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. niewielkie zmiany w postaci blizn. NIEWIELKIE ZMIANY: 1.W ZALEŻNOŚCI OD ZABURZEŃ FUNKCJI: A. BIODRO SZPOTAWE DORASTAJĄCYCH I INNE ZABURZENIA STATYKI.1. niewielkie zmiany w postaci blizn. z prawidłowymi zakresami ruchomości kolana lub biodra 3. SKRÓCENIA. ZANIKÓW MIĘŚNI. bez skrócenia kończyny. niewielkie zmiany w postaci blizn. GRUŹLICA KOSTNO. przewlekłe zapalenie kości 2. PRZY TEGO RODZAJU STANACH CHOROBOWYCH NALEŻY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRACAĆ NA ISTNIENIE ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO MIĘDZY ZGŁASZANYMI SCHORZENIAMI A WYPADKIEM. z niewielkimi ograniczeniami ruchomości kolana lub biodra 4. powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo korzystnych i upośledzające mechanizm chodu 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. duże zmiany ze skróceniem ponad 6 cm. OGRANICZENIA RUCHÓW W STAWIE BIODROWYM I KOLANOWYM. ZABURZEŃ FUNKCJI KOŃCZYNY I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. STAW RZEKOMY KOŚCI UDOWEJ. PRZECIĘCIA. 1. niewielkie zmiany miejscowe dające dolegliwości subiektywne 2. MIERNEGO STOPNIA: 1. NOWOTWORY.

następstwa uszkodzeń dające znaczne dolegliwości subiektywne. 1. ograniczeniem ruchomości kolana i biodra powodujące znaczną niewydolność chodu 10 16 151.148-151. wygojone z zakrzepicą nie obejmującą naczyń głównych. 153 +5 +5 +20 +10 +5 +5 +3 +20 max. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW POWIKŁAŃ O: A. przewlekłe ropne zapalenie kości 2. USZKODZENIE UDA POWIKŁANE WSPÓŁISTNIEJĄCYM USZKODZENIEM NERWU KULSZOWEGO OCENIA SIĘ WG. POWIKŁANE USZKODZENIA UDA OCENIA SIĘ WG POZ. kikut pokryty skórą ze zmianami troficznymi ograniczający możliwości protezowania 3. upośledzenie zgięcia w stawie kolanowym 3. upośledzenie ruchów stopy 5. 1. skostnienie pozaszkieletowe 5. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych. TĘTNIAKI POURAZOWE . osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. POZ. następstwa uszkodzeń dające dolegliwości subiektywne i przykurcze ze skróceniem 2 -4 cm z ograniczeniem ruchomości kolana i biodra powodujące niewydolność chodu 2. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. dające niewydolność chodu lub utrzymujący się tętniak rzekomy dużego naczynia 5 16 24 152. zmianami miejscowymi. zmiany troficzne bardzo nasilone 7. zmiany neurologiczne +2 +2 +2 +2 +2 153. zniesienie ruchów stopy 4. przetoki 3. kikut pokryty skórą ze zmianami troficznymi lub z przetokami praktycznie uniemożliwiający protezowanie 50 60 70 44 . oraz uszkodzenia naczyń tętniczych wygojone z niewielkimi miejscowymi następstwami 2. ciała obce 4. 148-151 ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW USZKODZENIA NERWU O: A. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych powodujące zakrzepicę żyły piszczelowej skutkującą zesztywnieniem.W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI KIKUTA I PRZYDATNOŚCI DO ZAPROTEZOWANIA: A.B. zaburzenia czucia 6. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych goleni. kształtny kikut pokryty skórą bez zmian troficznych dający możliwości protezowania 2. wygojone z zakrzepicą żyły udowej lub uszkodzenia naczyń tętniczych skutkujące zesztywnieniem stawu skokowego 3. zmiany troficzne miernie nasilone 8. kauzalgia UWAGA: ŁĄCZNY STOPIEŃ USZCZERBKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 70% OCENIANEGO WG POZYCJI 148 151 I POZ. UTRATA KOŃCZYNY .70 154. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WTÓRNYCH ZABURZEŃ TROFICZNYCH: A. 1. USZKODZENIA DUŻYCH NACZYŃ.

następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu i jego niestabilności. USZKODZENIA APARATU WIĘZADŁOWO . POMIAR OBWODU UDA WYKONUJE SIĘ NA WYSOKOŚCI 10 CM PONAD RZEPKĄ): A.C.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. z ubytkiem zakresu ruchomości do 30° B. następstwa złamań powodujące subiektywne dolegliwości stawu. DUŻE ZMIANY: 1. SZPOTAWOŚCI. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. STABILNOŚCI STAWU.TOREBKOWEGO (TOREBKI. tarcia w stawie i objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. BRAK STABILNOŚCI STAWU): 1. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami wyraźnej niestabilności stawu kolanowego. objawami tarcia w stawie. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu zanikami mięśni do 4 cm i zesztywnienie kolana w pozycji czynnościowo korzystnej C. STAW KOLANOWY 155. z niewielkimi zanikami mięśni uda. tarcia w stawie i objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. z objawami tarcia w stawie. STABILNOŚCI STAWU. ŁĄKOTEK) W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHÓW. z zanikami mięśni powyżej 4 cm lub zesztywnienie w pozycji maksymalnego wyprostu lub zgięcia powyżej 30° 2. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 2. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek powodujące subiektywne dolegliwości. że wymaga stałego stosowania stabilizatora 3. oraz patellektomia 3. WIĘZADEŁ. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 2. KOŚLAWOŚCI. w tym jednoczesny brak funkcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. z zanikami mięśni do 4 cm lub ograniczenia zakresu wyprostu kolana utrudniające poruszanie się C. z nawracającymi wysiękami kolana. z zanikami mięśni uda do 2 cm. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu i jego niestabilności. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe 3. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. ŚREDNIE ZMIANY: 1. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe oraz stałego używania kul 25 10 1-4 5-8 16 20 35 40 45 . WYDOLNOŚCI STATYCZNODYNAMICZNEJ KOŃCZYNY: A. ZŁAMANIE NASAD TWORZĄCYCH STAW KOLANOWY I RZEPKI . OGRANICZENIA RUCHÓW. z zanikami mięśni uda do 2 cm lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana do 45° 2. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. powodującej stałe "uciekanie kolana" z koniecznością stosowania stabilizatora stawu. w tym niewydolność więzadła krzyżowego przedniego. z nawracającymi wysiękami kolana. z nawracającymi wysiękami kolana. z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytki zakresu ruchomości kolana do 45° i ograniczeniami zgięcia powyżej 90° 3. z niewielkimi ograniczeniami zakresu ruchomości kolana nie przekraczającymi 30° B. PRZYKURCZÓW. ŚREDNIE ZMIANY: 1. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe oraz stałego używania kuł 25 10 1-4 5-8 16 20 35 40 156. z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana do 45° i z zanikami mięśni uda ponad 2 cm 2. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. DUŻE ZMIANY (ZESZTYWNIANIA W NIEKORZYSTNYM USTAWIENIU. w tym brak więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego. z objawami tarcia w stawie. tarcia w stawie i niestabilności stawu. z niewielkimi zanikami mięśni uda. z zanikami mięśni uda do 2 cm. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH KOŃCZYNY I INNYCH ZMIAN (NORMA ZAKRESU RUCHU WYNOSI OD -5° DO 120°-150°. z zanikami mięśni uda ponad 2 cm lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana od 45° i zgięcia powyżej 90°. następstwa złamań z objawami wyraźnej niewydolności stawu kolanowego. powodującej stałe "uciekanie kolana". w tym brak więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego. z zanikami mięśni powyżej 4 cm lub zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2. z koniecznością stosowania stabilizatora stawu. z nawracającymi wysiękami kolana. NIEWIELKIE ZMIANY: 1.

następstwa prawidłowo wygojonych złamań. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 3. z ograniczeniami zgięcia powyżej 100° i z zanikami mięśni uda ponad 4 cm 12 1 4 8 16 158. następstwa wygojonych złamań. CIAŁA OBCE) . następstwa prawidłowo wygojonych złamań. następstwa wygojonych złamań. z zanikami mięśni uda ponad 2 cm 2. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego powodujące subiektywne dolegliwości stawu 2. ze skróceniem do 2 cm.W ZALEŻNOŚCI OD DOLEGLIWOŚCI OBRZĘKÓW. MARTWICĄ ASEPTYCZNĄ. ze skróceniem 5 -6 cm. z wygojonym zapaleniem kości 3. wymagającym stosowania kul lub lasek C. z zagięciem osi kończyny ze skróceniem 4-5 cm. bez zaburzeń ruchomości stawów kolanowego. ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI I INNYMI WTÓRNYMI ZMIANAMI: 1. z zachowaną osią. z zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i kolanowego upośledzającymi chód 2. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. INNE USZKODZENIA STAWU KOLANOWEGO (BLIZNY SKÓRY. głównie zgięcia grzbietowego do 10° oraz ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 3.: A. z zesztywnieniem stawu skokowego oraz z ograniczeniami ruchomości stawu kolanowego upośledzającymi chód w stopniu znacznym. 1. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE STAWU KOLANOWEGO: A. ZNACZNE ZMIANY LUB SKRÓCENIE 4. PRZEMIESZCZEŃ. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. 25-40 D. następstwa uszkodzeń kolana z objawami znacznej niewydolności stawu. staw rzekomy goleni umożliwiający obciążanie w aparacie ortopedycznym i chodzenie o kulach lub zrost złamania powikłanego zapaleniem kości 2. PRZETOK I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. z zachowaną osią i długością kończyny. z niewielkimi ograniczeniami zakresu ruchomości kolana B. z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego na pograniczu jego zesztywnienia oraz z ograniczeniami ruchomości stawu kolanowego upośledzającymi chód w stopniu znacznym 3. ze znacznym zagięciem osi kończyny. DUŻE ZMIANY: 1. z dużymi zmianami miejscowymi z zesztywnieniem stawu skokowego 30 40 50 15 4 8 12 24 28 160. 1-3 46 . PRZEWLEKŁYCH STANÓW ZAPALNYCH. stawu skokowego do 10° zgięcia grzbietowego i 25° zgięcia podeszwowego i upośledzające chód w stopniu nieznacznym B. POWIKŁAŃ WTÓRNYCH. z niewielkim zagięciem osi kończyny ze skróceniem od 2 do 4 cm. następstwa wygojonych złamań. następstwa wygojonych złamań.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. BARDZO ROZLEGŁE ZMIANY POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI.POWODUJĄCE ZNIEKSZTAŁCENIE I/LUB UPOŚLEDZENIE FUNKCJI KOŃCZYNY: A. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego powodujące subiektywne dolegliwości stawu. staw rzekomy goleni powikłany dużymi zmianami troficznymi. powodujące ubytek zakresu ruchomości kolana od 20° do 45° i zgięcia powyżej 100°. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. z zanikami mięśni uda do 2 cm mierzonymi 10 cm powyżej rzepki. bez zaburzeń ruchomości stawów kolanowego i skokowego z dolegliwościami subiektywnymi 2. z niewielkimi zanikami mięśni uda. IZOLOWANE ZŁAMANIE STRZAŁKI . 1. ZŁAMANIE KOŚCI PODUDZIA . następstwa uszkodzeń kolana z objawami znacznej niewydolności stawu z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytek zakresu ruchomości kolana do 45°. przede wszystkim szpotawym zagięciem osi kończyny ze skróceniem > 6 cm. PODUDZIE 159. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego z objawami mającymi wyraźny wpływ na wydolność stawu kolanowego. ZMIAN TROFICZNYCH I CZYNNOŚCIOWYCH KOŃCZYNY ITP. ZMIANY NIEWIELKIE LUB SKRÓCENIE DO 4 CM: 1. oraz nawracające wysięki kolana.157. zakażony staw rzekomy goleni z przetokami.6 CM: 1. Z PRZETOKAMI. ze znacznym.

ze zmianami troficznymi. wygojonych z ubytkami skóry. z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego z ubytkiem zakresu ruchu do 45°. KOSTKI BOCZNEJ OKREŚLA SIĘ WEDŁUG KRYTERIÓW PRZYJĘTYCH 161. upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym 2. SKRĘCENIA. z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. ale ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi C. kikut pokryty skórą. OBRZĘKÓW PRZEWLEKŁYCH I UTRZYMUJĄCYCH SIĘ DOLEGLIWOŚCI: A. w ustawieniu pośrednim. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym i martwicą skóry. następstwa wygojonych uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego. z czynnymi przetokami. upośledzającymi chód w stopniu znacznym 3. SKÓRY. z ewentualnymi niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawów kolanowego i skokowego z dolegliwościami subiektywnymi 2. następstwa uszkodzeń dających zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego 10 16 5-8 1-3 4 47 . PRZY KIKUTACH DŁUŻSZYCH NIŻ 8 CM (MIERZĄC OD SZPARY STAWOWEJ): 1. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. ZNACZNE ZMIANY: 1. ale wygojonych. następstwa wygojonych uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. ŚCIĘGNA ACHILLESA I INNYCH ŚCIĘGIEN W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA. w niewielkim zgięciu podeszwowym. USZKODZENIA STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO I SKOKOWO-PIĘTOWEGO. kikut pokryty skórą. ZWICHNIĘCIA. z ubytkiem zakresu ruchu do 30°.W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU KIKUTA. STŁUCZENIA I INNE ZRANIENIA . następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich. zapewniające w miarę wydolny chód 2. 1. głównie zgięcia grzbietowego do 10° upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym.UWAGA: NASTĘPSTWA ZŁAMAŃ DLA STAWU SKOKOWEGO. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi B.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. zbliżonym do zesztywnienia w pozycji czynnościowo korzystnej. bez zaburzeń ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi 2. następstwa wygojonych uszkodzeń stawu skokowego z istotnymi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego. w zakresie od 10° zgięcia grzbietowego do 25° zgięcia podeszwowego. ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. przy długości kikuta u osoby dorosłej do 8 cm (mierząc od szpary stawowej) B. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich. STAW SKOKOWO-GOLENIOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY 163. ze zmianami troficznymi lub z przetokami trudny do protezowania 40 50 55 60 E. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH PODUDZIA. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PODUDZIA . DŁUGOŚCI. z dolegliwościami subiektywnymi 3. z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo korzystnej. z ubytkiem zakresu ruchu do 60°. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY. ZŁAMANIA. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1. kształtny kikut pokryty skórą bez zmian troficznych dający możliwości protezowania 2. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym i martwicą skóry. ZNIEKSZTAŁCENIA STOPY I OGRANICZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH. TROFICZNYCH I INNYCH: A. ZNIEKSZTAŁCEŃ. w zakresie od 10° zgięcia grzbietowego do 25° zgięcia podeszwowego upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. i upośledzającymi chód w stopniu znacz nym 10 1 4 8 16 20 162. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. ze zmianami troficznymi ograniczającymi możliwości protezowania 3. PRZYDATNOŚCI DO ZAPROTEZOWANIA I ZMIAN WTÓRNYCH W OBRĘBIE KOŃCZYNY: A. OGRANICZEŃ RUCHOMOŚCI. następstwa wygojonych uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego. DUŻEGO STOPNIA: 1. ZMIAN NACZYNIOWYCH. MIĘŚNI.

MARTWICĄ. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 3. ZNIEKSZTAŁCEŃ. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego dające dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz niewydolność chodu 2. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego. z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo -piętowym i upośledzającymi chód w stopniu znacznym. PRZETOKAMI. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej przy współistniejących zmianach wtórnych (przetoki. DUŻE ZMIANY Z CZĘŚCIOWĄ UTRATĄ KOŚCI: 1. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonych z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej i upośledzającymi chód w stopniu znacznym. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi 3. ZESZTYWNIENIE STAWU SKOKOWO-GOŁENIOWEGO LUB SKOKOWO-PIĘTOWEGO . wygojonych z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa wygojonych złamań z istotnymi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego. w niewielkim zgięciu podeszwowym. następstwa wygojonych złamań. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ USTAWIENIA STOPY. POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. następstwa wygojonych uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego.lub grzbietowego i powodujące dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz upośledzające chód 3. W INNYCH USTAWIENIACH CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYCH: 1. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 2. w niewielkim zgięciu podeszwowym. z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską. zmiany troficzne) uniemożliwiających obciążanie kończyny (konieczność chodzenia o 2 kulach) 20 25 32 38 164. ale upośledzony chód 2. W USTAWIENIACH NIEKORZYSTNYCH Z DUŻYMI ZMIANAMI I POWIKŁANIAMI: 1. zbliżonym do zesztywnienia w pozycji czynnościowo korzystnej. w ustawieniu pośrednim. ze zmianami w obrębie stawu skokowo piętowego oraz ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. zmuszające do posługiwania się kulą lub laską 20 10 1 3-4 8 16 48 . zmuszające do posługiwania się kulą lub laską D. w ustawieniu pośrednim. STAWÓW. z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo-piętowym zapewniające wydolny. ZMIAN WTÓRNYCH I INNYCH POWIKŁAŃ: A. POD KĄTEM ZBLIŻONYM DO PROSTEGO: 1. przy współistniejących zmianach troficznych. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym z przetokami lub znacznymi zmianami troficznymi i z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego lub z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską 2. w ustawieniu pośrednim. przy współistniejących zmianach troficznych. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH. z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską C.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. ŚREDNIE ZMIANY: 1. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. zmiany troficzne) uniemożliwiających obciążanie kończyny (konieczność chodzenia o 2 kulach) 10 20 10 16 20 30 165. ZMIANAMI TROFICZNYMI: 1. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. ZŁAMANIA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ . następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym ze znacznymi zmianami i powodujące zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego oraz z nadmierną utrwaloną supinacją lub pronacją stopy oraz dające niewydolność chodu i konieczność posługiwania się kulą lub laską. głównie zgięcia grzbietowego upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. zapewniające wydolny chód 2. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo niekorzystnej przy współistniejących zmianach wtórnych (przetoki. dające dolegliwości podczas chodzenia B. następstwa uszkodzeń dających zesztywnienie w pozycji pośredniej z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo-piętowym i powodujące znaczne dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz upośledzające chód C. ZMIAN TROFICZNYCH I INNYCH POWIKŁAŃ: A. następstwa wygojonych złamań z dolegliwościami subiektywnymi 2.

W ZALEŻNOŚCI OD UTRZYMUJĄCYCH SIĘ DOLEGLIWOŚCI. 168. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 28 166. następstwa uszkodzeń.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ STATYCZNODYNAMICZNYCH ORAZ INNYCH ZMIAN: A. najczęściej złamań z przemieszczeniami. głównie z dolegliwościami subiektywnymi 3. z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki stępu i z dolegliwościami subiektywnymi 3. następstwa złamań co najmniej trzech kości śródstopia powodujące deformację dające i zaburzenia wydolności chodu 2. ze zmianami wtórnymi w obrębie stawów stępu i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi C. następstwa złamań z przemieszczeniem I i V kości śródstopia dające deformację wymagającą zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne B. z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki. PRZEMIESZCZEŃ. w ustawieniu pośrednim. następstwa uszkodzeń z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki stepu upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym.W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. ZNIEKSZTAŁCEŃ USTAWIENIA STOPY. MIERNEGO STOPNIA: 1. oraz dające niewydolność chodu i konieczność posługiwania się kulą lub laską przy współistniejących zmianach troficznych. następstwa złamań co najmniej trzech kości śródstopia dające deformację wymagającą zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne 10 16 1 2 1 2 8 12 8 169. ZNIEKSZTAŁCENIAMI I INNYMI ZMIANAMI WTÓRNYMI . umożliwiające zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne. najczęściej złamań bez przemieszczeń. następstwa uszkodzeń. bez możliwości zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne i bez możliwości obciążania kończyny 30 36 167. z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. głównie z dolegliwościami subiektywnymi 3. następstwa uszkodzeń. następstwa uszkodzeń. następstwa uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego i z dużymi zmianami wtórnymi lub z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo korzystnej. USZKODZENIA KOŚCI STEPU Z PRZEMIESZCZENIAMI. POZ. ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA . następstwa uszkodzeń. UTRATA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ . następstwa uszkodzeń. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym. II. zmianami troficznymi oraz z przetokami i utrudniające chodzenie i wymagającą zaopatrzenia ortopedycznego 10 16 1 4 8 168. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki. ZNACZNEGO STOPNIA LUB INNYMI POWIKŁANIAMI: 1. z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki. upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 4. wygojonych ze znacznymi zmianami i powodujące zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego oraz z nadmierną supinacją lub pronacją stopy. następstwa uszkodzeń wygojonych z wtórną deformacją utrudniającą chodzenie i wymagającą zaopatrzenia ortopedycznego 2. z możliwością obciążania kończyny 2. 1. POWIKŁANE ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA .W ZALEŻNOŚCI OD POWIKŁAŃ O: A. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym. następstwa uszkodzeń z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. najczęściej złamań z przemieszczeniami. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY: A. najczęściej złamań bez przemieszczeń. 49 .2. ZŁAMANIA TRZECH I WIĘCEJ KOŚCI ŚRÓDSTOPIA . następstwa uszkodzeń z dużymi zmianami wtórnymi lub z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa uszkodzeń z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. III I IV KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: 1.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: 1. I LUB V KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: 1. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU . wygojonych z wtórną deformacją.OCENIA SIĘ WG.

następstwa uszkodzeń.W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA (CZĘŚCI MIĘKKICH): A. USZKODZENIA PALUCHA . 1. 1. ZMIAN TROFICZNYCH ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. INNE USZKODZENIA STOPY . utrata paliczka paznokciowego palucha 3. 30 174. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 2. INNE USZKODZENIA PALUCHA . następstwa uszkodzeń. ZNIEKSZTAŁCEŃ. 2. 20-25 F. duże zmiany 1 3 5 50 . DUŻE ZMIANY: 1. PALCE STOPY 175. z dużymi zmianami troficznymi oraz istotnymi zaburzeniami budowy statyki upośledzającymi chód w stopniu znacznym i wymagające zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne i 12 5-8 171. zmiany neurologiczne +2 +2 +2 +2 170.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. ZMIANY NIEWIELKIE: 1.1. utrata całego palucha 1-4 8 12 176. WIELKOŚCI UBYTKÓW. ZNIEKSZTAŁCEŃ. ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha 2. 50 172. niewielkie zmiany 2. 40 173. UTRATA STOPY W OBRĘBIE KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: A. UTRATA STOPY W STAWIE LISFRANCA: 1. UTRATA STOPY W CAŁOŚCI: 1.W ZALEŻNOŚCI OD DOLEGLIWOŚCI BLIZN. 1. przetoki 3. CHARAKTERU KIKUTA ZABURZEŃ STATYKI I CHODU I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. 1. zapalenie kości. UTRATA STOPY NA POZIOMIE STAWU CHOPARTA: A. następstwa wygojonych uszkodzeń z niewielkimi zaburzeniami statyki ruchomości palców oraz głównie 1-4 z dolegliwościami subiektywnymi B. A. wtórne zmiany troficzne 4. średnie zmiany 3. A.

1. UTRATA PALCÓW II. utrata palców z częścią kości śródstopia 2. 1. 1.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU UTRATY KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: A. 1. duże zmiany 1 2 4 179. III. utrata palucha z całą kością śródstopia 3. utrata palucha z częścią kości śródstopia 2. 1. ZAŚ WYMAGAJĄCE REAMPUTACJI NALEŻY OCENIAĆ PODOBNIE ODEJMUJĄC PROCENT USZCZERBKU ZA KIKUT ISTNIEJĄCY PRZED URAZEM. 1. NERWU PACHOWEGO: 1. częściowa utrata. IV WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA: A. utrata palca V z całą kością śródstopia 3. IV I V ŁĄCZNIE: A. utrata palców z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 2 4 8 181. UTRATA PALCA V WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA: A. niewielkie zmiany 2.177. znaczne zmiany 3. utrata palców z całą kością śródstopia 3. UTRATA PALUCHA WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ: A. nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym B. III. częściowa utrata. całkowita utrata. 1 XIV. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH 182. utrata palca V z częścią kości śródstopia 2. utrata palca małego z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 5 10 15 180. częściowe – czuciowe 10 8 7 5 5 prawa lewa 51 . 1. USZKODZENIA I UBYTKI W ZAKRESIE PALCÓW II. INNE DROBNE USZKODZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA PALCÓW: A. utrata palucha z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 15 20 25 178. UWAGA: USZKODZENIA KIKUTA AMPUTOWANYCH KOŃCZYN WYMAGAJĄCE REAMPUTACJI LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCE ZASTOSOWANIE PROTEZY OCENIAĆ NALEŻY WG AMPUTACJI NA POZIOMIE WYŻSZYM. nerwu piersiowego długiego C. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE .

upośledzenie odwracania przedramienia 3. częściowe – czuciowe 2. upośledzenie zginania palców 4. całkowite E. POZOSTAŁYCH NERWÓW ODCINKA SZYJNO – PIERSIOWEGO: czuciowe całkowite .ruchowe i/lub czuciowe 20 16 8 20 4 16 +3 +3 +10 +3 +10 +6 +4 +4 +3 +2 +2 +8 +2 +8 +4 +3 +3 +1 +4 +4 +4 +10 +5 +5 +2 +2 +2 +8 +4 +4 5 15 20 25 3 10 15 20 +5 +5 +5 +5 +20 +5 +4 +4 +4 +4 +15 +5 7 12 52 . porażenie mięśni ręki 6. zaburzenia czucia F. upośledzenie prostowania i odwodzenia kciuka 6. osłabienie zginania przedramienia 5. całkowite . całkowite H. upośledzenie zginania ręki 3. częściowe . zaburzenia czucia I. upośledzenie odwracania przedramienia 4. osłabienie przywodzenia ręki 8. upośledzenie czynnego nawracania przedramienia 2. częściowe – ruchowe 3. upośledzenie prostowania przedramienia 2. osłabienie odwodzenia ręki 9. NERWU MIĘŚNIOWO-SKÓRNEGO: 1. NERWU PROMIENIOWEGO: 1. NERWU POŚRODKOWEGO: 1. upośledzenie prostowania w stawach śródręczno-paliczkowych 7. upośledzenie odwodzenia ramienia 2. porażenie zginaczy i prostowników przedramienia 5. częściowe – czuciowe 2.czuciowe i ruchowe 4. upośledzenie zginania w stawie łokciowym 3. upośledzenie prostowania ręki 4. NERWU ŁOKCIOWEGO: 1. zaburzenia wegetatywne (naczynioruchowe lub troficzne) G. zaburzenia czucia 6. upośledzenie ruchów kciuka (niemożność przeciwwstawiania i zginania) 5.ruchowe i/lub czuciowe D.2. SPLOTU BARKOWEGO: 1.

upośledzenie zgięcia podeszwowego stopy i palców 3. zmiany troficzne bardzo nasilone 7.J. zmiany troficzne bardzo nasilone 5. NERWU UDOWEGO: L. osłabienie zginania i prostowania palców 4. NERWU SROMOWEGO WSPÓLNEGO: N. NERWU STRZAŁKOWEGO: 1. zniesienia ruchów stawu kolanowego 5. SPLOTU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO: 1. zniesienie ruchów stopy 4. zmiany troficzne S. upośledzenie ruchów stopy 5. 182 OCENIA SIĘ TYLKO IZOLOWANE USZKODZENIA NERWÓW OBWODOWYCH. brak możliwości nawracania stopy 3. 1. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. NERWÓW POŚLADKOWYCH (GÓRNEGO I DOLNEGO): M. upośledzenie zgięcia w stawie kolanowym 3. pozostałych nerwów odcinka lędżwiowo-krzyżowego UWAGI: WG POZ. upośledzenie zginania i prostowania w stawie biodrowym 3. upośledzenie przywodzenia uda 4. brak zgięcia podeszwowego stopy i palców 2. zmiany troficzne miernie nasilone 8. NERWU KULSZOWEGO PRZED PODZIAŁEM NA NERW PISZCZELOWY I STRZAŁKOWY: 1. zmiany troficzne miernie nasilone P. NERWU ZASŁONOWEGO: K. zaburzenia czucia 4. zaburzenia czucia R. +8 +10 +10 +10 +10 +10 +10 + 10 +4 +4 +3 +10 +2 +8 +5 +10 +5 53 . zaburzenia czucia 6. zniesienie ruchów stopy 6. osłabienie zgięcia podeszwowego stopy 2. O. NERWU PISZCZELOWEGO: 1. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. kauzalgia UWAGA: 5-12 5-20 5-10 3-15 +5 +5 +30 +15 +5 +10 +5 +10 W PRZYPADKACH USZKODZEŃ CZĘŚCIOWYCH NALEŻY OCENIAĆ WG OBJAWÓW DOTYCZĄCYCH GAŁĘZI NERWU I NIE MOŻE ON PRZEKROCZYĆ NORM PRZEWIDZIANYCH PONIŻEJ. zaburzenia czucia 7.

183.04. Niniejsza Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S.A. W OCENIE NASTĘPSTW USZKODZEŃ NERWÓW OBWODOWYCH NASTĘPSTWA NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ USZCZERBKÓW PRZEWIDZIANYCH DLA AMPUTACJI NA POZIOMIE ODPOWIADAJĄCYM ZAKRESOWI UNERWIENIA. zatwierdzona uchwałą nr 61/05 Zarządu CIGNA STU S. MIĘŚNIOWE I NERWOWE OCENIA DOTYCZĄCYCH USZKODZEŃ ODPOWIEDNICH ODCINKÓW KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH.2008r. SIĘ WG POZYCJI USZKODZENIA NERWÓW OBWODOWYCH POWINNY BYĆ UDOKUMENTOWANE BADANIEM NEUROFIZJOLIGICZNYM (EMG I NEUROPRZEWODNICTWO). Niniejsza Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S. w obrębie kończyny górnej 2. z dnia 25. 1. w obrębie kończyny dolnej 50 40 30 POSTANOWIENIA KOŃCOWE §6 1. 54 . Z dniem wejścia w życie niniejszej Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP traci moc Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu CIGNA STU S.10. KAUZALGIE POTWIERDZONE OBSERWACJĄ SZPITALNĄ: A. 2.A.A.WSPÓŁISTNIEJĄCE USZKODZENIA KOSTNE. VIENNA INSURANCE GROUP została zatwierdzona uchwałą nr 18/2008 Zarządu INTERRISK S. 3.A.A.2008r. VIENNA INSURANCE GROUP wchodzi w życie z dniem 01. VIENNA INSURANCE GROUP z dnia 22.2005r.A.05. USZKODZENIA CAŁKOWITE MUSZĄ ZOSTAĆ UDOKUMENTOW ANE BADANIEM NEUROFIZJOLIGICZNYM (EMG I NEUROPRZEWODNICTWO).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful